Documenta Catholica Omnia
Non nobis, Domine, non nobis, sed nomini tuo da gloriam


1983-01-25- Codex Iuris Canonici [Littera B]B     [2]
Can. 1425      reservantur: 1_ causae contentiosae: a) de vinculo sacrae ordinationis; b) de vinculo matrimonii, firmis praescriptis cann. 1686 et 1688
Can. 1425      delictis quae poenam dimissionis e statu clericali secumferre possunt; b) de irroganda vel declaranda excommunicatione. § 2. Episcopus causas

BAPTISMALEM     [1]
Can. 0858      causa aliud suadeat. - § 1. Quaevis ecclesia paroecialis baptismalem fontem habeat, salvo iure cumulativo aliis ecclesiis iam quaesito

BAPTISMALES     [1]
Can. 0889      polleat, ut sit apte institutus, rite dispositus et promissiones baptismales renovare valeat. - Fideles tenentur obligatione hoc sacramentum tempestive

BAPTISMALIS     [2]
Can. 0530      matrimoniis et benedictio nuptiarum; 5_ persolutio funerum; 6_ fontis baptismalis tempore paschali benedictio, ductur processionum extra ecclesiam, necnon benedictiones
Can. 0858      potest ad fidelium commoditatem permittere aut iubere, ut fons baptismalis habeatur etiam in alia ecclesia aut oratorio intra paroeciae

BAPTISMATIS     [2]
Can. 0645      - § 1. Candidati, antequam ad novitiatum admittantur, testimonium baptismatis et confirmationis necnon status liberi exhibere debent. § 2
Can. 0759      Episcopo in auxilium convenienter assumuntur. - Christifideles laici, vi baptismatis et confirmationis, verbo et vitae christianae exemplo evangelici nuntii

BAPTISMI     [21]
Can. 0530      Functiones specialiter parocho commissae sunt quae sequuntur: 1_ administratio baptismi; 2_ administratio sacramenti confirmationis iis qui in periculo mortis
Can. 0535      emissae necnon mutati ritus; eaeque adnotationes in documento accepti baptismi semper referantur. § 3. Unicuique paroecia sit proprium sigillum
Can. 0842      admitti nequit, qui baptismum non recepit. § 2. Sacramenta baptismi, confirmationis et sanctissimae Eucharistiae ita inter se coalescunt, ut
Can. 0845      communitatis non catholicae, cuius interest. - § 1. Sacramenta baptismi, confirmationis et ordinis, quippe quae characterem imprimant, iterari nequeunt
Can. 0851      tantum observari debent, quae ad validitatem sacramenti requirantur. - Baptismi celebratio debite praeparetur oportet; itaque: 1_ adultus, qui baptismum
Can. 0857      Paschatis, celebretur. - § 1. Extra casum necessitatis, proprius baptismi locus est ecclesia aut oratorium. § 2. Pro regula
Can. 0861      alia ratione pastorali cogente. - § 1. Minister ordinarius baptismi est Episcopus, presbyter et diaconus, firmo praescripto can. 530
Can. 0864      ut, si id expedire iudicaverit, ab ipso administretur. - Baptismi capax est omnis et solus homo nondum baptizatus. -
Can. 0869      baptizati adulti et ministri baptizantis, seria ratio adsit de baptismi validitate dubitandi. § 3. Quod si, in casibus de
Can. 0869      de quibus in §§ 1 et 2, dubia remaneat baptismi collatio aut validitas, baptismus ne conferatur nisi postquam baptizando
Can. 0869      conferatur nisi postquam baptizando, si sit adultus, doctrina de baptismi sacramento exponatur, atque eidem aut, si de infante agitur
Can. 0869      si de infante agitur, eius parentibus rationes dubiae validitatis baptismi celebrati declarentur. - Infans expositus aut inventus, nisi re
Can. 0874      una cum patrino catholico, et quidem ut testis tantum baptismi, admittatur. - Qui baptismum administrat curet ut, nisi adsit
Can. 0875      ut, nisi adsit patrinus, habeatur saltem testis quo collatio baptismi probari possit. - Ad collatum baptismum comprobandum, si nemini
Can. 0877      necnon, si adsint, testibus, de loco ac die collati baptismi, in baptizatorum libro sedulo et sine ulla mora referre
Can. 0878      neque a parocho neque eo praesente administratus fuerit, minister baptismi, quicumque est, de collato baptismo certiorem facere debet parochum
Can. 0895      conservandum; parochus debet de collata confirmatione monere parochum loci baptismi, ut adnotatio fiat in libro baptizatorum, ad normam can
Can. 1050      3_ si agatur de promovendis ad diaconatum testimonium recepti baptismi et confirmationis, atque receptorum ministeriorum de quibus in can
Can. 1054      subditis, notitiam uniuscuiusque celebratae ordinationis transmittat ad parochum loci baptismi, qui id adnotet in suo baptizatorum libro, ad normam
Can. 1122      loci celebrationis notitiam initi coniugii ad parochum loci collati baptismi quam primum transmittat. - Quoties matrimonium vel convalidatur pro
Can. 1706      et praeterea parocho tum loci contracti matrimonii tum suscepti baptismi quam primum mandabit, ut in libris matrimoniorum et baptizatorum

BAPTISMO     [13]
Can. 0096      regulis ordinis tenentur, qui in iisdem partem habent. - Baptismo homo Ecclesiae Christi incorporatur et in eadem constituitur persona
Can. 0217      consensus accesserit competentis auctoritatis ecclesiasticae. - Christifideles, quippe qui baptismo ad vitam doctrinae evangelicae congruentem ducendam vocentur, ius habent
Can. 0241      § 2. Antequam recipiantur, documenta exhibere debent de susceptis baptismo et confirmatione aliaque quae secundum praescripta institutionis sacerdotalis Rationis
Can. 0852      eas visitando. - § 1. Quae in canonibus de baptismo adulti habentur praescripta, applicantur omnibus qui, infantia egressi, rationis
Can. 0853      attinet, qui non est sui compos. - Aqua in baptismo conferendo adhibenda, extra casum necessitatis, benedicta sit oportet, secundum
Can. 0869      condicione baptizandi, nisi, inspecta materia et verborum forma in baptismo collato adhibitis necnon attenta intentione baptizati adulti et ministri
Can. 0870      expositus aut inventus, nisi re diligenter investigata de eius baptismo constet, baptizetur. - Fetus abortivi, si vivant, quatenus fieri
Can. 0872      baptismum praesentare itemque operam dare ut baptizatus vitam christianam baptismo congruam ducat obligationesque eidem inhaerentes fideliter adimpleat. - Patrinus
Can. 0878      praesente administratus fuerit, minister baptismi, quicumque est, de collato baptismo certiorem facere debet parochum paroeciae in qua baptismus administratus
Can. 0893      Expedit ut tamquam patrinus assumatur qui idem munus in baptismo suscepit. - Ad collatam confirmationem probandam serventur praescripta can
Can. 1148      uxores non baptizatas simul habeat, recepto in Ecclesia catholica baptismo, si durum ei sit cum earum prima permanere, unam
Can. 1148      In casibus de quibus in § 1, matrimonium, recepto baptismo, forma legitima contrahendum est, servatis etiam, si opus sit
Can. 1149      aequitatis. - Non baptizatus qui, recepto in Ecclesia catholica baptismo, cum coniuge non baptizato ratione captivitatis vel persecutionis cohabitationem

BAPTISMUM     [32]
Can. 0111      eos adoptaverint. - § 1. Ecclesiae latinae per receptum baptismum adscribitur filius parentum, qui ad eam pertineant vel, si
Can. 0112      Ecclesiam pertinet quam elegerit. - § 1. Post receptum baptismum, alii Ecclesiae ritualis sui iuris adscribuntur: 1_ qui licentiam
Can. 0204      mensis. - § 1. Christifideles sunt qui, utpote per baptismum Christo incorporati, in populum Dei sunt constituti, atque hac
Can. 0225      qui uti omnes christifideles ad apostolatum a Deo per baptismum et confirmationem deputentur, generali obligatione tenentur et iure gaudent
Can. 0230      officia supplere, videlicet ministerium verbi exercere, precibus liturgicis praeesse, baptismum conferre atque sacram Communionem distribuere, iuxta iuris praescriptas. -
Can. 0751      doctrinas iisdem contrarias. - Dicitur haeresis, pertinax, post receptum baptismum, alicuius veritatis divina et catholica credendae denegatio, aut de
Can. 0787      paratos, veritates fidei edoceant, ita quidem ut ipsi ad baptismum recipiendum, libere id petentes, admitti possint. - § 1
Can. 0789      institutione ad veritatem evangelicam penitius cognoscendam et officia per baptismum suscepta implenda efformentur; sincero amore erga Christum eiusque Ecclesiam
Can. 0842      § 1. Ad cetera sacramenta valide admitti nequit, qui baptismum non recepit. § 2. Sacramenta baptismi, confirmationis et sanctissimae
Can. 0851      Baptismi celebratio debite praeparetur oportet; itaque: 1_ adultus, qui baptismum recipere intendit, ad catechumenatum admittatur et, quatenus fieri potest
Can. 0852      usum assecuti sunt. § 2. Infanti assimilatur, etiam ad baptismum quod attinet, qui non est sui compos. - Aqua
Can. 0862      necessitatis, nemini licet, sine debita licentia, in alieno territorio baptismum conferre, ne suis quidem subditis. - Baptismum adultorum, saltem
Can. 0863      alieno territorio baptismum conferre, ne suis quidem subditis. - Baptismum adultorum, saltem eorum qui aetatem quattuordecim annorum expleverunt, ad
Can. 0865      - § 1. Ut adultus baptizari possit, oportet voluntatem baptismum recipiendi manifestaverit, de fidei veritatibus obligationibusque christianis sufficienter sit
Can. 0865      praecipuis fidei veritatibus cognitionem habens, quovis modo intentionem suam baptismum recipiendi manifestaverit et promittat se christianae religionis mandata esse
Can. 0866      Adultus qui baptizatur, nisi gravis obstet ratio, statim post baptismum confirmetur atque celebrationem eucharisticam, communionem etiam recipiendo, participet. -
Can. 0872      christiana adstare, et baptizandum infantem una cum parentibus ad baptismum praesentare itemque operam dare ut baptizatus vitam christianam baptismo
Can. 0875      et quidem ut testis tantum baptismi, admittatur. - Qui baptismum administrat curet ut, nisi adsit patrinus, habeatur saltem testis
Can. 0876      testis quo collatio baptismi probari possit. - Ad collatum baptismum comprobandum, si nemini fiat praeiudicium, sufficit declaratio unius testis
Can. 0876      aut ipsius baptizati iusiurandum, si ipse in aetate adulta baptismum receperit. - § 1. Parochus loci, in quo baptismus
Can. 0878      debet parochum paroeciae in qua baptismus administratus est, ut baptismum adnotet ad normam can. 877, § 1. - Sacramentum
Can. 0959      absolutionem ab eodem ministro impertitam, veniam peccatorum quae post baptismum commiserint a Deo obtinent, simulque reconciliantur cum Ecclesia, quam
Can. 0988      in specie et numero confitendi omnia peccata gravia post baptismum perpetrata et nondum per claves Ecclesiae directe remissa neque
Can. 1124      sit in Ecclesia catholica baptizata vel in eandem post baptismum recepta, quaeque nec ab ea actu formali defecerit, altera
Can. 1143      solvitur ex privilegio paulino in favorem fidei partis quae baptismum recepit, ipso facto quo novum matrimonium ab eadem parte
Can. 1143      cohabitare vel cohabitare sine contumelia Creatoris, nisi haec post baptismum receptum iustam illi dederit discedendi causam. - § 1
Can. 1144      baptizata semper interpellari debet an: 1_ velit et ipsa baptismum recipere; 2_ saltem velit cum parte baptizata pacifice cohabitare
Can. 1144      cohabitare, sine contumelia Creatoris. § 2. Haec interpellatio post baptismum fieri debet; at loci Ordinarius, gravi de causa, permittere
Can. 1144      Ordinarius, gravi de causa, permittere potest ut interpellatio ante baptismum fiat, immo et ab interpellatione dispensare, sive ante sive
Can. 1144      immo et ab interpellatione dispensare, sive ante sive post baptismum, dummodo constet modo procedendi saltem summario et extraiudiciali eam
Can. 1149      restaurare nequeat, aliud matrimonium contrahere potest, etiamsi altera pars baptismum interea receperit, firmo praescripto can. 1141. - In re
Can. 1183      ut parvuli, quos parentes baptizare intendebant quique autem ante baptismum mortui sunt, exequiis ecclesiasticis donentur. § 3. Baptizatis alicui

BAPTISMUS     [17]
Can. 0849      semper ne egentes priventur auxilio sacramentorum ratione paupertatis. - Baptismus, ianua sacramentorum, in re vel saltem in voto ad
Can. 0850      per lavacrum aquae verae cum debita verborum forma. - Baptismus minstratur secundum ordinem in probatis liturgicis libris praescriptum, excepto
Can. 0854      necessitatis, benedicta sit oportet, secundum librorum liturgicorum praescripta. - Baptismus conferatur sive per immersionem sive per infusionem, servatis Episcoporum
Can. 0856      ne imponatur nomen a sensu christiano alienum. - Licet baptismus quolibet die celebrari possit, commendatur tamen ut ordinarie die
Can. 0859      aliave adiuncta, sine gravi incommodo accedere vel transferri nequeat, baptismus conferri potest et debet in alia propinquiore ecclesia vel
Can. 0860      in loco decenti. - § 1. Praeter casum necessitatis, baptismus ne conferatur in domibus privatis, nisi loci Ordinarius gravi
Can. 0860      § 2. In valetudinariis, nisi aliter Episcopus dioecesanus statuerit, baptismus ne celebretur, nisi in casu necessitatis vel alia ratione
Can. 0861      1. § 2. Absente aut impedito ministro ordinario, licite baptismus confert catechista aliusve ad hoc munus ab Ordinario loci
Can. 0868      in religione catholica educatum iri quae si prorsus deficiat, baptismus secundum praescripta iuris particularis differatur, monitis de ratione parentibus
Can. 0869      § 1. Si dubitetur num quis baptizatus fuerit, aut baptismus valide collatus fuerit, dubio quidem post seriam investigationem permanente
Can. 0869      valide collatus fuerit, dubio quidem post seriam investigationem permanente, baptismus eidem sub condicione conferatur. § 2. Baptizati in communitate
Can. 0869      1 et 2, dubia remaneat baptismi collatio aut validitas, baptismus ne conferatur nisi postquam baptizando, si sit adultus, doctrina
Can. 0877      baptismum receperit. - § 1. Parochus loci, in quo baptismus celebratur, debet nomina baptizatorum, mentione facta de ministro, parentibus
Can. 0878      1 et 2, attentis Episcoporum conferentiae praescriptis. - Si baptismus neque a parocho neque eo praesente administratus fuerit, minister
Can. 0878      collato baptismo certiorem facere debet parochum paroeciae in qua baptismus administratus est, ut baptismum adnotet ad normam can. 877
Can. 1086      tempore contracti matrimonii tamquam baptizata communiter habebatur aut eius baptismus erat dubius, praesumenda est, ad normam can. 1060, validitas
Can. 1122      Matrimonium contractum adnotetur etiam in regestis baptizatorum, in quibus baptismus coniugum inscriptus est. § 2. Si coniux matrimonium contraxerit

BAPTIZANDI     [4]
Can. 0851      aptatum et peculiares normas ab eadem editas; 2_ infantis baptizandi parentes, itemque qui munus patrini sunt suscepturi, de significatione
Can. 0861      sint animarum pastores, praesertim parochus, ut christifideles de recto baptizandi modo edoceantur. - Excepto casu necessitatis, nemini licet, sine
Can. 0869      in communitate ecclesiali non catholica non sunt sub condicione baptizandi, nisi, inspecta materia et verborum forma in baptismo collato
Can. 0874      declarata sit innodatus; 5_ non sit pater aut mater baptizandi. § 2. Baptizatus ad communitatem ecclesialem non catholicam pertinens

BAPTIZANDO     [4]
Can. 0869      baptismi collatio aut validitas, baptismus ne conferatur nisi postquam baptizando, si sit adultus, doctrina de baptismi sacramento exponatur, atque
Can. 0872      Fetus abortivi, si vivant, quatenus fieri potest, baptizentur. - Baptizando, quantum fieri potest, detur patrinus, cuius est baptizando adulto
Can. 0872      - Baptizando, quantum fieri potest, detur patrinus, cuius est baptizando adulto in initiatione christiana adstare, et baptizandum infantem una
Can. 0874      ad munus patrini suscipiendum admittatur, oportet: 1_ ab ipso baptizando eiusve parentibus aut ab eo qui eorum locum tenet

BAPTIZANDOS     [1]
Can. 1366      vel parentum locum tenentes, qui liberos in religione acatholica baptizandos vel educandos tradunt, censura aliave iusta poena puniantur. -

BAPTIZANDUM     [1]
Can. 0872      cuius est baptizando adulto in initiatione christiana adstare, et baptizandum infantem una cum parentibus ad baptismum praesentare itemque operam

BAPTIZANDUS     [2]
Can. 0111      rituali ad quam pater petinet adscribitur. § 2. Quilibet baptizandus qui partum decimum aetatis annum expleverit, libere potest eligere
Can. 0859      vel oratorium, de quo in can. 858, § 2, baptizandus, propter locorum distantiam aliave adiuncta, sine gravi incommodo accedere

BAPTIZANTIS     [1]
Can. 0869      collato adhibitis necnon attenta intentione baptizati adulti et ministri baptizantis, seria ratio adsit de baptismi validitate dubitandi. § 3

BAPTIZARE     [1]
Can. 1183      2. Ordinarius loci permittere potest ut parvuli, quos parentes baptizare intendebant quique autem ante baptismum mortui sunt, exequiis ecclesiasticis

BAPTIZARETUR     [1]
Can. 0111      ambo concordi voluntate optaverint ut proles in Ecclesia latina baptizaretur; quodsi concors voluntas desit, Ecclesiae rituali ad quam pater

BAPTIZARI     [2]
Can. 0865      solus homo nondum baptizatus. - § 1. Ut adultus baptizari possit, oportet voluntatem baptismum recipiendi manifestaverit, de fidei veritatibus
Can. 0865      doleat. § 2. Adultus, qui in periculo mortis versatur, baptizari potest si, aliquam de praecipuis fidei veritatibus cognitionem habens

BAPTIZAT     [1]
Can. 0883      qui, vi officii vel mandati Episcopi dioecesani, infantia egressum baptizat aut iam baptizatum in plenam Ecclesiae catholicae communionem admittit

BAPTIZATA     [17]
Can. 1086      § 1. Matrimonium inter duas personas, quarum altera sit baptizata in Ecclesia catholica vel in eandem recepta nec actu
Can. 1086      nec actu formali ab ea defecerit, et altera non baptizata, invalidum est. § 2. Ab hoc impedimento ne dispensetur
Can. 1086      1126. § 3. Si pars tempore contracti matrimonii tamquam baptizata communiter habebatur aut eius baptismus erat dubius, praesumenda est
Can. 1117      si saltem alterutra pars matrimonium contrahentium in Ecclesia catholica baptizata vel in eandem recepta sit neque actu formali ab
Can. 1124      duas personas baptizatas, quarum altera sit in Ecclesia catholica baptizata vel in eandem post baptismum recepta, quaeque nec ab
Can. 1143      novum matrimonium ab eadem parte contrahitur, dummodo pars non baptizata discedat. § 2. Discedere censetur pars non baptizata, si
Can. 1143      non baptizata discedat. § 2. Discedere censetur pars non baptizata, si nolit cum parte baptizata cohabitare vel cohabitare sine
Can. 1143      Discedere censetur pars non baptizata, si nolit cum parte baptizata cohabitare vel cohabitare sine contumelia Creatoris, nisi haec post
Can. 1144      illi dederit discedendi causam. - § 1. Ut pars baptizata novum matrimonium valide contrahat, pars non baptizata semper interpellari
Can. 1144      Ut pars baptizata novum matrimonium valide contrahat, pars non baptizata semper interpellari debet an: 1_ velit et ipsa baptismum
Can. 1144      et ipsa baptismum recipere; 2_ saltem velit cum parte baptizata pacifice cohabitare, sine contumelia Creatoris. § 2. Haec interpellatio
Can. 1146      exitu in foro externo legitime constare debet. - Pars baptizata ius habet novas nuptias contrahendi cum parte catholica: 1_
Can. 1146      si interpellatio legitime omissa fuerit; 2_ si pars non baptizata, sive iam interpellata sive non, prius perseverans in pacifica
Can. 1147      loci tamen, gravi de causa, concedere potest ut pars baptizata, utens privilegio paulino, contrahat matrimonium cum parte non catholica
Can. 1147      privilegio paulino, contrahat matrimonium cum parte non catholica sive baptizata sive non baptizata, servatis etiam praescriptis canonum de matrimoniis
Can. 1147      matrimonium cum parte non catholica sive baptizata sive non baptizata, servatis etiam praescriptis canonum de matrimoniis mixtis. - §
Can. 1148      ceteris dimissis, retinere potest. Idem valet de muliere non baptizata, quae plures maritos non baptizatos simul habeat. § 2

BAPTIZATAM     [6]
Can. 1086      can. 1060, validitas matrimonii, donec certo probetur alteram partem baptizatam esse, alteram vero non baptizatam. - Invalide matrimonium attentant
Can. 1086      certo probetur alteram partem baptizatam esse, alteram vero non baptizatam. - Invalide matrimonium attentant, qui in sacris ordinibus sunt
Can. 1118      catholicos vel inter partem catholicam et partem non catholicam baptizatam celebretur in ecclesia paroeciali; in alia ecclesia aut oratorio
Can. 1118      § 3. Matrimonium inter partem catholicam et partem non baptizatam in ecclesia vel in alio convenienti loco celebrari poterit
Can. 1142      - Matrimonium non consummatum inter baptizatos vel inter partem baptizatam et partem non baptizatam a Romano Pontifice dissolvi potest
Can. 1142      inter baptizatos vel inter partem baptizatam et partem non baptizatam a Romano Pontifice dissolvi potest iusta de causa, utraque

BAPTIZATAS     [2]
Can. 1124      et baptizatorum rite fiat. - Matrimonium inter duas personas baptizatas, quarum altera sit in Ecclesia catholica baptizata vel in
Can. 1148      - § 1. Non baptizatus, qui plures uxores non baptizatas simul habeat, recepto in Ecclesia catholica baptismo, si durum

BAPTIZATI     [6]
Can. 0011      esse personam expresse statuitur. - Legibus mere ecclesiasticis tenentur baptizati in Ecclesia catholica vel in eandem recepti, quique sufficienti
Can. 0205      in communione Ecclesiae catholicae his in terris sunt illi baptizati, qui in eius compage visibili cum Christo iunguntur, vinculis
Can. 0869      investigationem permanente, baptismus eidem sub condicione conferatur. § 2. Baptizati in communitate ecclesiali non catholica non sunt sub condicione
Can. 0869      verborum forma in baptismo collato adhibitis necnon attenta intentione baptizati adulti et ministri baptizantis, seria ratio adsit de baptismi
Can. 0876      sufficit declaratio unius testis omni exceptione maioris, aut ipsius baptizati iusiurandum, si ipse in aetate adulta baptismum receperit. -
Can. 0879      1. - Sacramentum confirmationis, quod characterem imprimit et quo baptizati, iter initiationis christianae prosequentes, Spiritus Sancti dono ditantur atque

BAPTIZATIS     [3]
Can. 1075      Uni quoque supremae auctoritati ius est alia impedimenta pro baptizatis constituere. - Consuetudo novum impedimentum inducens aut impedimentis exsistentibus
Can. 1143      invita. - § 1. Matrimonium initum a duobus non baptizatis solvitur ex privilegio paulino in favorem fidei partis quae
Can. 1183      ante baptismum mortui sunt, exequiis ecclesiasticis donentur. § 3. Baptizatis alicui Ecclesiae aut communitati ecclesiali non catholicae adscriptis, exequiae

BAPTIZATO     [1]
Can. 1149      qui, recepto in Ecclesia catholica baptismo, cum coniuge non baptizato ratione captivitatis vel persecutionis cohabitationem restaurare nequeat, aliud matrimonium

BAPTIZATORUM     [12]
Can. 0535      1. In unaquaque paroecia habeantur libri paroeciales, liber scilicet baptizatorum, matrimoniorum, defunctorum, aliique secundum Episcoporum conferentiae aut Episcopi dioecesani
Can. 0535      accuratea conscribantur atque diligenter asserventur. § 2. In libro baptizatorum adnotentur quoque confirmatio, necnon quae pertinent ad statum canonicum
Can. 0877      1. Parochus loci, in quo baptismus celebratur, debet nomina baptizatorum, mentione facta de ministro, parentibus, patrinis necnon, si adsint
Can. 0877      adsint, testibus, de loco ac die collati baptismi, in baptizatorum libro sedulo et sine ulla mora referre, simul indicatis
Can. 0895      monere parochum loci baptismi, ut adnotatio fiat in libro baptizatorum, ad normam can. 535, § 2. - Si parochus
Can. 1054      ad parochum loci baptismi, qui id adnotet in suo baptizatorum libro, ad normam can. 535, § 2. - §
Can. 1122      - § 1. Matrimonium contractum adnotetur etiam in regestis baptizatorum, in quibus baptismus coniugum inscriptus est. § 2. Si
Can. 1123      certior fieri debet, ut adnotatio in regestis matrimoniorum et baptizatorum rite fiat. - Matrimonium inter duas personas baptizatas, quarum
Can. 1671      derogare, ut celeritati, salva iustitia, consulat. - Causae matrimoniales baptizatorum iure proprio ad iudicem ecclesiasticum spectant. - Causae de
Can. 1685      matrimonii et de vetitis forte statutis in matrimoniorum et baptizatorum libris mentio fiat. - Recepta petitione ad normam can
Can. 1692      bonum publicum spectantes. - § 1. Separatio personalis coniugum baptizatorum, nisi aliter pro locis particularibus legitime provisum sit, decerni
Can. 1706      baptismi quam primum mandabit, ut in libris matrimoniorum et baptizatorum de concessa dispensatione mentio fiat. - § 1. Quoties

BAPTIZATOS     [7]
Can. 0383      intellegitur. § 4. Commendatos sibi in Domino habeat non baptizatos, ut et ipsis caritas eluceat Christi, cuius testis coram
Can. 1055      educationem ordinatum, a Christo Domino ad sacramenti dignitatem inter baptizatos evectum est. § 2. Quare inter baptizatos nequit matrimonialis
Can. 1055      dignitatem inter baptizatos evectum est. § 2. Quare inter baptizatos nequit matrimonialis contractus validus consistere, quin sit eo ipso
Can. 1061      matrimonii, donec contrarium probetur. - § 1. Matrimonium inter baptizatos validum dicitur ratum tantum, si non est consummatum; ratum
Can. 1068      indicia, affirmatio contrahentium, si casus ferat etiam iurata, se baptizatos esse et nullo detineri impedimento. - Omnes fideles obligatione
Can. 1142      praeterquam morte, dissolvi potest. - Matrimonium non consummatum inter baptizatos vel inter partem baptizatam et partem non baptizatam a
Can. 1148      valet de muliere non baptizata, quae plures maritos non baptizatos simul habeat. § 2. In casibus de quibus in

BAPTIZATUM     [1]
Can. 0883      vel mandati Episcopi dioecesani, infantia egressum baptizat aut iam baptizatum in plenam Ecclesiae catholicae communionem admittit; 3_ quoad eos

BAPTIZATUR     [2]
Can. 0866      se christianae religionis mandata esse servaturum. - Adultus qui baptizatur, nisi gravis obstet ratio, statim post baptismum confirmetur atque
Can. 0868      catholicorum, immo et non catholicorum, in periculo mortis licite baptizatur, etiam invitis parentibus. - § 1. Si dubitetur num

BAPTIZATUS     [14]
Can. 0864      - Baptismi capax est omnis et solus homo nondum baptizatus. - § 1. Ut adultus baptizari possit, oportet voluntatem
Can. 0869      invitis parentibus. - § 1. Si dubitetur num quis baptizatus fuerit, aut baptismus valide collatus fuerit, dubio quidem post
Can. 0872      cum parentibus ad baptismum praesentare itemque operam dare ut baptizatus vitam christianam baptismo congruam ducat obligationesque eidem inhaerentes fideliter
Can. 0874      5_ non sit pater aut mater baptizandi. § 2. Baptizatus ad communitatem ecclesialem non catholicam pertinens, nonnisi una cum
Can. 0877      parocho et duobus testibus facta; in ceteris casibus, inscribatur baptizatus, nulla facta de patris aut parentum nomine indicatione. §
Can. 0889      § 1. Confirmationis recipiendae capax est omnis et solus baptizatus, non confirmatus. § 2. Extra periculum mortis, ut quis
Can. 0912      quilibet sacerdos vel alius sacrae communionis minister. - Quilibet baptizatus, qui iure non prohibeatur, admitti potest et debet ad
Can. 0996      1. Ut quis capax sit lucrandi indulgentias debet esse baptizatus, non excommunicatus, in statu gratiae saltem in fine operum
Can. 1024      iure concedentis. - Sacram ordinationem valide recipit solus vir baptizatus. - § 1. Ad licite ordines presbyteratus vel diaconatus
Can. 1122      Si coniux matrimonium contraxerit non in paroecia in qua baptizatus est, parochus loci celebrationis notitiam initi coniugii ad parochum
Can. 1148      praescriptis canonum de matrimoniis mixtis. - § 1. Non baptizatus, qui plures uxores non baptizatas simul habeat, recepto in
Can. 1149      normas iustitiae, christianae caritatis et naturalis aequitatis. - Non baptizatus qui, recepto in Ecclesia catholica baptismo, cum coniuge non
Can. 1476      et documentorum, quae sunt processui acquisita. - Quilibet, sive baptizatus sive non baptizatus, potest in iudicio agere; pars autem
Can. 1476      sunt processui acquisita. - Quilibet, sive baptizatus sive non baptizatus, potest in iudicio agere; pars autem legitime conventa respondere

BAPTIZENTUR     [2]
Can. 0867      Parentes obligatione tenentur curandi ut infantes intra priores hebdomadas baptizentur; quam primum post nativitatem, immo iam ante eam, parochum
Can. 0871      baptizetur. - Fetus abortivi, si vivant, quatenus fieri potest, baptizentur. - Baptizando, quantum fieri potest, detur patrinus, cuius est

BAPTIZETUR     [6]
Can. 0111      Ecclesia latina vel in alia Ecclesia rituali sui iuris baptizetur; quo in casu, ipse ad eam Ecclesiam pertinet quam
Can. 0857      aut oratorium. § 2. Pro regula habeatur ut adultus baptizetur in propria ecclesia paroeciali, infans vero in ecclesia paroeciali
Can. 0867      Si infans in periculo mortis versetur, sine ulla mora baptizetur. - § 1. Ut infans licite baptizetur, oportet: 1_
Can. 0868      ulla mora baptizetur. - § 1. Ut infans licite baptizetur, oportet: 1_ parentes, saltem eorum unus aut qui legitime
Can. 0870      inventus, nisi re diligenter investigata de eius baptismo constet, baptizetur. - Fetus abortivi, si vivant, quatenus fieri potest, baptizentur
Can. 1125      viribus facturam esse, ut universa proles in Ecclesia catholica baptizetur et educetur; 2_ de his promissionibus a parte catholica

BASIS     [1]
Can. 1236      de iudicio Episcoporum conferentiae, adhiberi potest. Stipites vero seu basis ex qualibet materia confici possunt. § 2. Altare mobile

BEATAE     [1]
Can. 0246      pro universo mundo, Deum deprecantur. § 3. Foveantur cultus Beatae Mariae Virginis etiam per mariale rosarium, oratio mentalis aliaque

BEATAM     [1]
Can. 1186      Dei fovendam, Ecclesia peculiari et filiali christifidelium venerationi commendat Beatam Mariam semper Virginem, Dei Matrem, quam Christus hominum omnium

BEATORUM     [2]
Can. 0400      nisi aliter ab Apostolica Sede statutum fuerit, ad Urbem, Beatorum Apostolorum Petri et Pauli sepulcra veneraturus, accedat et Romano
Can. 1187      venerari licet, qui auctoritate Ecclesiae in album Sanctorum vel Beatorum relati sint. - Firma maneat praxis in ecclesiis sacras

BENE     [3]
Can. 0249      tantum accurate linguam patriam edoceantur, sed etiam linguam latinam bene calleant necnon congruam habeant cognitionem alienarum linguarum, quarum scientia
Can. 1283      - Antequam administratores suum munus ineant: 1_ debent se bene et fideliter administraturos coram Ordinario vel eius delegato iureiurando
Can. 1284      fines personae iuridicae occupare; 7_ accepti et expensi libros bene ordinatos habere; 8_ rationem administrationis singulis exeuntibus annis componere

BENEDICANTUR     [1]
Can. 1240      vero hoc obtineri nequeat, toties quoties singuli tumuli rite benedicantur. - § 1. Paroeciae et instituta religiosa coemeterium proprium

BENEDICATUR     [1]
Can. 1217      rite peracta, nova ecclesia quam primum dedicetur aut saltem benedicatur, sacrae liturgiae legibus servatis. § 2. Sollemni ritu dedicentur

BENEDICENDA     [2]
Can. 1237      1. Altaria fixa dedicanda sunt, mobilia vero dedicanda aut benedicenda, iuxta ritus in liturgicis libris praescriptos. § 2. Antiqua
Can. 1240      saltem spatia in coemeteriis civilibus fidelibus defunctis destinata, rite benedicenda. § 2. Si vero hoc obtineri nequeat, toties quoties

BENEDICENDUM     [1]
Can. 1241      possunt peculiare coemeterium seu sepulcrum, de iudicio Ordinarii loci benedicendum. - In ecclesiis cadavera ne sepeliantur, nisi agatur de

BENEDICERE     [1]
Can. 0999      praescripta. - Praeter Episcopum, oleum in unctione infirmorum adhibendum benedicere possunt: 1_ qui iure Episcopo dioecesano aequiparantur; 2_ in

BENEDICI     [1]
Can. 1229      requiritur Ordinarii loci licentia. - Oratoria et sacella privata benedici convenit secundum ritum in libris liturgicis praescriptum; debent autem

BENEDICTA     [2]
Can. 0853      - Aqua in baptismo conferendo adhibenda, extra casum necessitatis, benedicta sit oportet, secundum librorum liturgicorum praescripta. - Baptismus conferatur
Can. 1219      dedicatione, mutari nequit. - In ecclesia legitime dedicata vel benedicta omnes actus cultus divini perfici possunt, salvis iuribus paroecialibus

BENEDICTIO     [4]
Can. 0530      3, atque apostolicae benedictionis impertiti; 4_ assistentia matrimoniis et benedictio nuptiarum; 5_ persolutio funerum; 6_ fontis baptismalis tempore paschali
Can. 0530      nuptiarum; 5_ persolutio funerum; 6_ fontis baptismalis tempore paschali benedictio, ductur processionum extra ecclesiam, necnon benedictiones extra ecclesiam solemnes
Can. 1207      in suo territorio. - Loca sacra benedicuntur ab Ordinario; benedictio tamen ecclesiarum reservatur Episcopo dioecesano; uterque vero potest alium
Can. 1209      dioecesana, alterum in ecclesiae archivo servetur. - Dedicatio vel benedictio alicuius loci, modo nemini damnum fiat, satis probatur etiam

BENEDICTIONE     [5]
Can. 0943      in peculiaribus adiuntis, solius expositionis et repositionis, sine tamen benedictione, est acolythus, minister extraordinarius sacrae communionis aliusve ab Ordinario
Can. 1171      etiam non catholicis. - Res sacrae, quae dedicatione vel benedictione ad divinum cultum destinatae sunt, reverenter tractentur nec ad
Can. 1205      sunt quae divino cultui fideliumve sepulturae deputantur dedicatione vel benedictione, quam liturgici libri ad hoc praescribunt. - Dedicatio alicuius
Can. 1208      sacerdotem ad hoc delegare. - De peracta dedicatione vel benedictione ecclesiae, itemque de benedictione coemeterii redigatur documentum, cuius alterum
Can. 1208      - De peracta dedicatione vel benedictione ecclesiae, itemque de benedictione coemeterii redigatur documentum, cuius alterum exemplar in curia dioecesana

BENEDICTIONEM     [4]
Can. 1212      ad normam librorum liturgicorum iniuria reparetur. - Dedicationem vel benedictionem amittunt loca sacra, si magna ex parte destructa fuerint
Can. 1238      libris liturgicis traditas. - § 1. Altare dedicationem vel benedictionem amittit ad normam can. 1212. § 2. Per reductionem
Can. 1238      altaria sive fixa sive mobilia non amittunt dedicationem vel benedictionem. - § 1. Altare tum fixum tum mobile divino
Can. 1269      adhibere ad usus profanos non licet, nisi dedicationem vel benedictionem amiserint; si vero ad personam iuridicam ecclesiasticam publicam pertinent

BENEDICTIONES     [4]
Can. 0530      baptismalis tempore paschali benedictio, ductur processionum extra ecclesiam, necnon benedictiones extra ecclesiam solemnes; 7_ celebratio eucharistica sollemnior diebus dominicis
Can. 1169      quibus iure vel legitima concessione id permittitur. § 2. Benedictiones, exceptis iis quae Romano Pontifici aut Episcopis reservantur, impertire
Can. 1169      impertire potest quilibet presbyter. § 3. Diaconus illas tantum benedictiones impertire potest, quae ipsi expresse iure permittuntur. - Benedictiones
Can. 1170      benedictiones impertire potest, quae ipsi expresse iure permittuntur. - Benedictiones, imprimis impertiendae catholicis, dari possunt catechumenis quoque, immo, nisi

BENEDICTIONIS     [2]
Can. 0530      praescripto can. 1003, §§ 2 et 3, atque apostolicae benedictionis impertiti; 4_ assistentia matrimoniis et benedictio nuptiarum; 5_ persolutio
Can. 0943      servatis normis statutis. - Minister expositionis sanctissimi Sacramenti et benedictionis eucharisticae est sacerdos vel diaconus; in peculiaribus adiuntis, solius

BENEDICTIS     [1]
Can. 0847      praescripto can. 999, n. 2, ab Episcopo consecratis vel benedictis, et quidem, recenter; veteribus ne utatur, nisi adsit necessitas

BENEDICTUM     [2]
Can. 0932      2. Sacrificium eucharisticum peragendum est super altare dedicatum vel benedictum; extra locum sacrum adhiberi potest mensa conveniens, retentis semper
Can. 1003      de quo supra. § 3. Cuilibet sacerdoti licet oleum benedictum secumferre ut, in casu necessitatis, sacramentum unctionis infirmorum ministrare

BENEDICUNTUR     [1]
Can. 1207      committere dedicationem peragendi in suo territorio. - Loca sacra benedicuntur ab Ordinario; benedictio tamen ecclesiarum reservatur Episcopo dioecesano; uterque

BENEFACIENTEM     [1]
Can. 0577      sequuntur sive orantem, sive Regnum Dei annuntiantem, sive hominibus benefacientem, sive cum eis in saeculo conversantem, semper autem voluntatem

BENEFICIA     [1]
Can. 1272      Ecclesiam universam rite praestare valeat. - In regionibus ubi beneficia proprie dicta adhuc exsistunt, Episcoporum conferentiae est, opportunis normis

BENEFICIORUM     [2]
Can. 1272      cum Apostolica Sede concordatis et ab ea approbatis, huiusmodi beneficiorum regimen moderari, ita ut reditus, immo quatenus possibile sit
Can. 1272      ita ut reditus, immo quatenus possibile sit ipsa dos beneficiorum ad institutum, de quo in can. 1274, § 1

BENEPLACITUM     [1]
Can. 0081      privilegium non extinguitur, nisi datum fuerit cum clausula ad beneplacitum nostrum vel alia aequipollenti. - Per non usum vel

BIENNIO     [1]
Can. 0722      et tempus ante sacra vincula in instituto primum suscipienda, biennio non brevius, in constitutionibus definiantur. - § 1. Elapso

BIENNIUM     [3]
Can. 0250      complectantur, ita quidem ut tempus philosophicis disciplinis dedicandum integrum biennium, studiis vero theologicis integrum quadriennium adaequet. - Philosophica institutio
Can. 0399      determinatus ex toto vel ex parte inciderit in primum biennium ab inito dioecesis regimine, Episcopus pro ea vice a
Can. 0648      novitiatus communitatem peragenda statuere possunt. § 3. Novitiatus ultra biennium ne extendatur. - § 1. Salvis praescriptis can. 647

BILATERALIS     [1]
Can. 1062      evadat. - § 1. Matrimonii promissio sive unilateralis sive bilateralis, quam sponsalia vocant, regitur iure particulari, quod ab Episcoporum

BIS     [4]
Can. 0162      1 et can. 161 praesentationem non fecerit, itemque qui bis praesentaverit non idoneum repertum, pro eo casu ius praesentationis
Can. 0905      concedere potest loci Ordinarius ut sacerdotes, iusta de causa, bis in die, immo, necessitate pastorali id postulante, etiam ter
Can. 0919      aqua atque medicina. § 2. Sacerdos, qui eadem die bis aut ter sanctissimam Eucharistiam celebrat, aliquid sumere potest ante
Can. 0934      eius curam habeat et, quantum fieri potest, sacerdos saltem bis in mense Missam ibi celebret. - Nemini licet sanctissimam

BLASPHEMIAM     [1]
Can. 1369      scripto publice evulgato, vel aliter instrumentis communicationis socialis utens, blasphemiam profert, aut bonos mores graviter laedit, aut in religionem

BONA     [53]
Can. 0121      personalitae iuridica et ipsa pollens, nova haec persona iuridica bona iuraque patrimonialia prioribus propria obtinet atque onera suscipit, quibus
Can. 0122      tum probatis statutis: 1_ ut communia, quae dividi possunt, bona atque iura patrimonialia necnon aes alienum aliaque onera dividantur
Can. 0198      canonibus huius Codicis statuuntur. - Nulla valet praescriptio, nisi bona fide nitatur, non solum initio, sed toto decursu temporis
Can. 0245      pluris fiunt, ita quidem ut ad aptam conciliationem inter bona humana et supernaturalia pervenire valeant. § 2. Ita formentur
Can. 0282      ab omnibus quae vanitatem sapiunt se abstineant. § 2. Bona, quae occasione exercitii ecclesiastici officii ipsis obveniunt, quaeque supersunt
Can. 0310      obligationes contrahere atque uti condomini et compossessores iura et bona acquirere et possidere possunt; quae iura et obligationes per
Can. 0325      Ordinarii loci. - § 1. Christifidelium consociatio privata ea bona quae possidet libere administrat, iuxta statutorum praescripta, salvo iure
Can. 0325      statutorum praescripta, salvo iure auctoritatis ecclesiasticae competentis vigilandi ut bona fines associationis adhibeantur. § 2. Eadem subest loci Ordinarii
Can. 0378      aptum efficiant ad officium de quo agitur explendum; 2_ bona exsistimatione gaudens; 3_ annos natus saltem triginta quinque; 4_
Can. 0494      est, secundum rationem a consilio a rebus oeconomicis definitam, bona dioecesis sub auctoritate Episcopi administrare atque ex quaestu dioecesis
Can. 0532      parochus personam gerit paroeciae, ad normam iuris curet ut bona paroeciae administrentur ad normam cann. 1281-1288. - § 1
Can. 0555      ut recte conscribantur et debite custodiantur libri paroeciales, ut bona ecclesiastica sedulo administrentur; denique ut domus paroecialis debita diligentia
Can. 0562      canonum praescripta digne in ecclesia celebrentur, onera fideliter adimpleantur, bona diligenter administrentur, sacrae supellectilis atque aedium sacrarum conservationi et
Can. 0616      sui iuris supprimere ad Sedem Apostolicam pertinet, servatis ad bona quod attinet praescriptis constitutionum. - Superiores suum munus adimpleant
Can. 0634      ipso iure, capaces sunt acquirendi, possidendi, administrandi et alienandi bona temporalia, nisi haec capacitas in constitutionibus excludatur vel coarctetur
Can. 0635      luxus, immoderati lucri et bonorum cummulationis. - § 1. Bona temporalia institutorum religiosorum, utpote ecclesiastica, reguntur praescriptis Libri V
Can. 0668      de causa mutandas et ad quemlibet actum ponendum circa bona temporalia, licentia Superioris competentis ad normam iuris proprii indigent
Can. 0741      et domus, personae sunt iuridicae et, qua tales, capaces bona temporalia acquirendi, possidendi, administrandi et alienandi, ad normam praescriptorum
Can. 0741      2. Sodales capaces quoque sunt, ad normam iuris proprii, bona temporalia acquirendi, possidendi, administrandi de iisque disponendi, sed quidquid
Can. 1029      integram habent fidem, recta moventur intentione, debita pollent scientia, bona gaudent existimatione, integris moribus probatisque virtutibus atque aliis qualitatibus
Can. 1049      indicanda sunt; attamen, dispensatio generalis valet etiam pro reticitis bona fide, exceptis irregularitatibus de quibus in can. 1041, n
Can. 1061      contrarium probetur. § 3. Matrimonium invalidum dicitur putativum, si bona fide ab una saltem parte celebratum fuerit, donec utraque
Can. 1220      quidquid a sanctitate loci absonum sit. § 2. Ad bona sacra et pretiosa tuenda ordinaria conservationis cura et opportuna
Can. 1254      abstinentia et ieiunio substituere. - § 1. Ecclesia catholica bona temporalia iure nativo, independenter a civili potestate, acquirere, retinere
Can. 1255      persona iuridica, sive publica sive privata, subiecta sunt capacia bona temporalia acquirendi, retinendi, administrandi et alienandi ad normam iuris
Can. 1256      Romani Pontificis, ad eam pertinet iuridicam personam, quae eadem bona legitime acquisiverit. - § 1. Bona temporalia omnia quae
Can. 1257      personam, quae eadem bona legitime acquisiverit. - § 1. Bona temporalia omnia quae ad Ecclesiam universam, Apostolicam Sedem aliasve
Can. 1257      Sedem aliasve in Ecclesia personas iuridicas publicas pertinent, sunt bona ecclesiastica et reguntur canonibus qui sequuntur, necnon propriis statutis
Can. 1257      reguntur canonibus qui sequuntur, necnon propriis statutis. § 2. Bona temporalia personae iuridicae privatae reguntur propriis statutis, non autem
Can. 1259      vel ex natura rei aliud appareat. - Ecclesia acquirere bona temporalia potest omnibus iustis modis iuris sive naturalis sive
Can. 1261      proprios sint necessaria. - § 1. Integrum est christifidelibus bona temporalia in favorem Ecclesiae conferre. § 2. Episcopus dioecesanus
Can. 1274      § 1. Habeatur in singulis dioecesibus speciale institutum, quod bona vel oblationes colligat eum in finem ut sustentationi clericorum
Can. 1279      ei competit, qui immediate regit personam ad quam eadem bona pertinent, nisi aliud ferant ius particulare, statuta aut legitima
Can. 1283      rerum immobilium, rerum mobilium sive pretiosarum sive utcumque ad bona culturalia pertinentium aliarumve cum descriptione atque aestimatione earundem redigatur
Can. 1284      implere tenentur. § 2. Exinde debent: 1_ vigilare ne bona suae curae concredita quoquo modo pereant aut detrimentum capiant
Can. 1284      documenta et instrumenta, quibus Ecclesiae aut instituti iura in bona nituntur, rite ordinare et in archivo convenienti et apto
Can. 1291      et firmo praescripto can. 1547. - Ad valide alienanda bona, quae personae iuridicae publicae ex legitima assignatione patrimonium stabile
Can. 1292      interest. Eorundem quoque consensu eget ipse Episcopus dioecesanus ad bona dioecesis alienanda. § 2. Si tamen agatur de rebus
Can. 1292      fuerint edocti tam de statu oeconomico personae iuridicae cuius bona alienanda proponuntur, quam de alienationibus iam peractis. - §
Can. 1293      de alienationibus iam peractis. - § 1. Ad alienanda bona, quorum valor summam minimam definitam excedit, requiritur insuper: 1_
Can. 1296      patrimonialis personae iuridicae peior fieri possit. - Si quando bona ecclesiastica sine debitis quidem sollemnitatibus canonicis alienata fuerint, sed
Can. 1298      auctoritate ecclesiastica obtinenda. - Nisi res sit minimi momenti, bona ecclesiastica propriis administratoribus eorumve propinquis usque ad quartum consanguinitatis
Can. 1299      per actum inter vivos sive per actum mortis causa, bona relinquere. § 2. In dispositionibus mortis causa in bonum
Can. 1302      adiectae, tamquam non appositae habeantur. - § 1. Qui bona ad pias causas sive per actum inter vivos sive
Can. 1302      de sua fiducia Ordinarium certiorem reddere, eique omnia istiusmodi bona mobilia vel immobilia cum oneribus adiunctis indicare; quod si
Can. 1302      fiduciam ne acceptet. § 2. Ordinarius debet exigere ut bona fiduciaria in tuto collocentur, itemque vigilare pro exsecutione piae
Can. 1302      instituti religiosi aut societatis vitae apostolicae commissis, si quidem bona sint attributa loco seu dioecesi eorumve incolis aut piis
Can. 1303      personam iuridicam erectae; 2_ piae fundationes non autonomae, scilicet bona temporalia alicui personae iuridicae publicae quoquo modo data cum
Can. 1303      in can. 114, § 2 aliter persequendi. § 2. Bona piae fundationis non autonomae, si concredita fuerint personae iuridicae
Can. 1305      fundationum quod attinet, iure particulari definiantur. - Pecunia et bona mobilia, dotationis nomine assignata, statim in loco tuto ab
Can. 1333      si quod reus ratione officii habeat; 3_ ius administrandi bona, quae ad ipsius suspensi officium forte pertineant, si poena
Can. 1333      aliave eiusmodi percipere, obligationem secumfert restituendi quidquid illegitime, quamvis bona fide, perceptum sit. - § 1. Suspensionis ambitus, intra
Can. 1377      profanat iusta poena puniatur. - Qui sine praescripta licentia bona ecclesiastica alienat, iusta poena puniatur. - § 1. Sacerdos

BONAE     [3]
Can. 1483      - Procurator et advocatus esse debent aetate maiores et bonae famae; advocatus debet praeterea esse catholicus, nisi Episcopus dioecesanus
Can. 1515      perpensis. - Lite contestata, possessor rei alienae desinit esse bonae fidei; ideoque, si damnatur ut rem restituat, fructus quoque
Can. 1741      quae parochum suis muneribus utiliter obeundis imparem reddunt; 3_ bonae existimationis amissio penes probos et graves paroecianos vel aversio

BONAM     [2]
Can. 0220      sint immunes in statu vitae eligendo. - Nemini licet bonam famam, qua quis gaudet, illegitime laedere, nec ius cuiusque
Can. 1390      ecclesiastico Superiori calumniosam praebet delicti denuntiationem, vel aliter alterius bonam famam laedit, iusta poena, non exclusa censura, puniri potest

BONAQUAE     [1]
Can. 0319      1. Consociatio publica legitime erecta, nisi aliud cautum sit, bonaquae possidet ad normam statutorum administrat sub superiore directione auctoritatis

BONI     [10]
Can. 0116      nomine Ecclesiae, ad normam praescriptorum iuris, munus proprium intuitu boni publici ipsis commissum expleant; ceterae personae iuridicae sunt privatae
Can. 0223      tum singuli tum in consociationibus adunati rationem habere debent boni communis Ecclesiae necnon iurium aliorum atque suorum erga alios
Can. 0223      erga alios officiorum. § 2. Ecclesiasticae auctoritati competit, intuitu boni communis, exercitium iurium, quae christifidelibus sunt propria, moderari. -
Can. 1152      Licet enixe commendetur ut coniux, caritate christiana motus et boni familiae sollicitus, veniam non abnuat comparti adulterae atque vitam
Can. 1201      actui directe vergenti in damnum aliorum aut in praeiudicium boni publici vel salutis aeternae iusiurandum adiciatur, nullam exinde actus
Can. 1284      patrimonium subire contingat. - § 1. Omnes administratores diligentia boni patrisfamilias suum munus implere tenentur. § 2. Exinde debent
Can. 1446      litis, et etiam quolibet alio momento, quotiescumque spem aliquam boni exitus perspicit, partes hortari et adiuvare ne omittat, ut
Can. 1676      1518. - Iudex, antequam causam acceptet et quotiescumque spem boni exitus perspicit, pastoralia media adhibeat, ut coniuges, si fieri
Can. 1695      1673. - Iudex, antequam causam acceptet et quotiescumque spem boni exitus perspicit, pastoralia media adhibeat, ut coniuges concilientur et
Can. 1733      recursu videt, recurrentem et decreti auctorem hortetur, quotiescumque spem boni exitus perspicit, ad eiusmodi solutiones quaerendas. - § 1

BONIS     [32]
Can. 0115      collegialis. § 3. Universitas rerum seu fundatio autonoma constat bonis seu rebus, sive spiritualibus sive materialibus, eamque, ad normam
Can. 0213      faciant. - Ius est christifidelibus ut ex spiritualibus Ecclesiae bonis, praesertim ex verbo Dei et sacramentis, adiumenta a sacris
Can. 0285      quae secum feruntonus redendarum rationum; a fideiubendo, etiam de bonis propriis, inconsulto proprio Ordinario, prohibentur; item a subscribendis syngraphis
Can. 0378      candidatorum Episcopatus requiritur ut quis sit: 1_ firma fide, bonis moribus, pietate, animarum zelo, sapientia, prudentia et virtutibus humanis
Can. 0493      - Praeter munera ipsi commissa in Libro V De bonis Ecclesiae temporalibus, consilii a rebus oeconomicis est quotannis, iuxta
Can. 0512      Ad consilium pastorale ne deputentur nisi christifideles certa fide, bonis moribus et prudentia praestantes. - § 1. Consilium pastorale
Can. 0540      quod praeiudicium afferat iuribus parochi aut damno esse possit bonis paroecialibus. § 3. Administrator paroecialis post expletum munus parocho
Can. 0584      unam Sedem Apostolicam spectat, cui etiam reservatur de eius bonis temporalibus statuere. - Instituti partes supprimere ad auctoritatem competentem
Can. 0616      supremo Moderatore ad normam constitutionum, consulto Episcopo dioecesano. De bonis domus suppressae provideat ius proprium instituti, salvis fundatorum vel
Can. 0616      instituti ad Sanctam Sedem pertinet, cui etiam reservatur de bonis in casu statuere. § 3. Supprimere domum sui iuris
Can. 0635      institutorum religiosorum, utpote ecclesiastica, reguntur praescriptis Libri V De bonis Ecclesiae temporalibus, nisi aliud expresse caveatur. § 2. Quodlibet
Can. 0639      2. Si sodalis cum licentia Superioris contraxerit de suis bonis, ipse respondere debet, si vero de mandato Superioris negotium
Can. 0640      quasi collectivum reddere satagant et pro viribus ex propriis bonis aliquid conferant ad Ecclesiae necessitatibus et egenorum sustentationi subveniendum
Can. 0668      proprio statuatur. § 4. Qui ex instituti natura plene bonis suis renuntiare debet, illam renuntiationem, forma, quantum fieri potest
Can. 0668      professus a votis perpetuis, qui ad normam iuris proprii bonis suis pro parte vel totaliter de licentia supremi Moderatoris
Can. 0668      velit. § 5. Professus, qui ob instituti naturam plene bonis suis renuntiaverit, capacitatem acquirendi et possidendi amittit, ideoque actus
Can. 0706      sibi plene acquirit; 3_ in utroque autem casu de bonis, quae ipsi obveniant non intuitu personae, disponere debet secundum
Can. 0718      exprimere et fovere debet, regitur normis Libri V De bonis Ecclesiae temporalibus necnon iure proprio instituti. Item ius proprium
Can. 0741      administrandi et alienandi, ad normam praescriptorum Libri V De bonis Ecclesiae temporalibus, cann. 636, 638 et 639, necnon iuris
Can. 0823      iudicio subiciantur; necnon reprobandi scripta quae rectae fidei aut bonis moribus noceant. § 2. Officium et ius, de quibus
Can. 1051      recipiendum requisitis, scilicet de candidati recta doctrina, genuina pietate, bonis moribus, aptitudine ad ministerium exercendum; itemque, rite peracta inquisitione
Can. 1268      Praescriptionem, tamquam acquirendi et se liberandi modum, Ecclesia pro bonis temporalibus recipit, ad normam cann. 197-199. - Res sacrae
Can. 1285      Intra limites dumtaxat ordinariae administrationis fas est administratoribus de bonis mobilibus, quae ad patrimonium stabile non pertinent, donationes ad
Can. 1287      consilio a rebus oeconomicis examinandas committat. § 2. De bonis, quae a fidelibus Ecclesiae offeruntur, administratores rationes fidelibus reddant
Can. 1292      licentia irrita est. § 4. Ii, qui in alienandis bonis consilio vel consensu partem habere debent, ne praebeant consilium
Can. 1297      Conferentiae Episcoporum est, attentis locorum adiunctis, normas statuere de bonis Ecclesiae locandis, praesertim de licentia a competenti auctoritate ecclesiastica
Can. 1299      ex iure naturae et canonico libere valet de suis bonis statuere, potest ad causas pias, sive per actum inter
Can. 1302      exsecutione piae voluntatis ad normam can. 1301. § 3. Bonis fiduciariis alicui sodali instituti religiosi aut societatis vitae apostolicae
Can. 1419      sequuntur. § 2. Si vero agatur de iuribus aut bonis temporalibus personae iuridicae ab Episcopo repraesentatae, iudicat in primo
Can. 1428      potest ad auditoris munus approbare clericos vel laicos, qui bonis moribus, prudentia et doctrina fulgeant. § 3. Auditoris est
Can. 1478      expleverint; secus per curatorem a iudice constitutum. § 4. Bonis interdicti, et ii qui minus firmae mentis sunt, stare
Can. 1715      disponere partes non possunt. § 2. Si agitur de bonis ecclesiasticis temporalibus, serventur, quoties materia id postulat, sollemnitates iure

BONO     [14]
Can. 0122      de quibus agitur, debita cum proportione ex aequo et bono, ratione habita omnium adiunctorum et necessitatum utriusque; 2_ ut
Can. 0122      utrique imponantur, servata item debita proportione ex aequo et bono definienda. - Extincta persona iuridica publica, destinatio eiusdem bonorum
Can. 0407      § 1. Ut quam maxime praesenti et futuro dioecesis bono faveatur, Episcopus dioecesanus, coadiutor atque Episcopus auxiliaris de quo
Can. 0591      sacri vinculi oboedientiae parere tenentur. - Quo melius institutorum bono atque apostolatus necessitatibus provideatur, Summus Pontifex, ratione sui in
Can. 0633      eademque suo modo curam et participationem omnium sodalium pro bono totius instituti vel communitatis exprimant. § 2. In his
Can. 1191      Votum, idest promissio deliberata ac libera Deo facta de bono possibili et meliore, ex virtute religionis impleri debet. §
Can. 1215      consilio presbyterali et vicinarum ecclesiarum rectoribus, censeat novam ecclesiam bono animarum inservire posse, et media ad ecclesiae aedificationem et
Can. 1312      Lex alias poenas expiatorias constituere potest, quae christifidelem aliquo bono spirituali vel temporali privent et supernaturali Ecclesiae fini sint
Can. 1348      si res ferat, poenalibus remediis eius utilitati et publico bono consulere. - Si poena sit indeterminata neque aliud lex
Can. 1430      constituatur in dioecesi promotor iustitiae, qui officio tenetur providendi bono publico. - § 1. In causis contentiosis, Episcopi dioecesani
Can. 1559      assistere nequeunt, nisi iudex, praesertim cum res est de bono privato, eas admittendas censuerit. Assistere tamen possunt earum advocati
Can. 1580      Peritis solvenda sunt expensae et honoraria a iudice ex bono et aequo determinanda, servato iure particulari. - § 1
Can. 1600      in causis, in quibus agitur de solo privato partium bono, si omnes partes consentiant; 2_ in ceteris causis, auditis
Can. 1718      consentientibus, vel ipse vel investigator quaestionem de damnis ex bono et aequo dirimat. - Investigationis acta et Ordinarii decreta

BONORUM     [39]
Can. 0121      onera suscipit, quibus eaedem gravabantur; ad destinationem autem praesertim bonorum et ad onerum adimpletionem quod attinet, fundatorum oblatorumque voluntas
Can. 0122      et necessitatum utriusque; 2_ ut usus et ususfructus communium bonorum, quae divisioni obnoxia non sunt, utrique personae iuridicae cedant
Can. 0123      bono definienda. - Extincta persona iuridica publica, destinatio eiusdem bonorum iuriumque patrimonialium itemque onerum regitur iure et statutis, quae
Can. 0123      voluntate necnon iuribus quaesitis; extincta persona iuridica privata, eiusdem bonorum et onerum destinatio statutis regitur. - § 1. Ad
Can. 0285      § 4. Sine licentia sui Ordinarii, ne ineant gestiones bonorum ad laicos pertinentium aut officia saecularia, quae secum feruntonus
Can. 0309      consociationem respicientes, celebrandi comitia, designandi moderatores, officiales, ministros atque bonorum administratores. - Consociatio privata quae uti persona iuridica non
Can. 0325      ad normam can. 1301 quod attinet ad administrationem erogationemque bonorum, quae ipsi ad pias causas donata aut relicta sint
Can. 0326      disciplinae ecclesiasticae, aut scandalo est fidelium. § 2. Destinatio bonorum consociationis extinctae ad normam statutorum determinanda est, salvis iuribus
Can. 0357      nulla ratione sese in iis interponentes, quae ad earum bonorum administrationem, ad disciplinam aut ecclesiarum servitium spectant. § 2
Can. 0392      celebrationem sacramentorum et sacramentalium, cultum Dei et Sanctorum, necnon bonorum administrationem. - In omnibus negotiis iuridicis dioecesis, Episcopus dioecesanus
Can. 0537      quo christifideles, secundum easdem normas selecti, parocho in administratione bonorum paroecia adiutorio sint, firmo praescripto can. 532. - §
Can. 0600      alienam, secumfert dependentiam et limitationem in usu et dispositione bonorum ad normam iuris proprii singulorum institutorum. - Evangelicum oboedientiae
Can. 0634      2. Vitent tamen quamlibet speciem luxus, immoderati lucri et bonorum cummulationis. - § 1. Bona temporalia institutorum religiosorum, utpote
Can. 0635      tamen institutum aptas normas statuat de usu et administratione bonorum, quibus paupertas sibi propria foveatur, defendatur et exprimatur. -
Can. 0636      distinctus et ad normam iuris proprii constitutus, qui administrationem bonorum gerat sub directione respectivi Superioris. Etiam in communitatibus localibus
Can. 0668      necessarium. - § 1. Sodales ante primam professionem suorum bonorum administrationem cedant cui maluerint et, nisi constitutiones aliud ferant
Can. 0706      Religiosus de quo supra: 1_ si per professionem dominium bonorum amiserit, bonorum quae ipsi obveniant habet usum, usumfructum et
Can. 0706      quo supra: 1_ si per professionem dominium bonorum amiserit, bonorum quae ipsi obveniant habet usum, usumfructum et administrationem proprietatem
Can. 0706      est possidendi vel minus; 2_ si per professionem dominium bonorum non amiserit, bonorum quae habebat, recuperat usum usumfructum et
Can. 0706      minus; 2_ si per professionem dominium bonorum non amiserit, bonorum quae habebat, recuperat usum usumfructum et administrationem; quae postea
Can. 0718      unitas servetur et actuosa sodalium participatio promoveatur. - Administratio bonorum instituti, quae paupertatem evangelicam exprimere et fovere debet, regitur
Can. 1232      statutis determinentur praesertim finis, auctoritas rectoris, dominium et administratio bonorum. - Sanctuariis quaedam privilegia concedi poterunt, quoties locorum circumstantiae
Can. 1256      retinendi, administrandi et alienandi ad normam iuris. - Dominium bonorum, sub suprema auctoritate Romani Pontificis, ad eam pertinet iuridicam
Can. 1273      deferatur. - Romanus Pontifex, vi primatus regiminis, est omnium bonorum ecclesiasticorum supremus administrator et dispensator. - § 1. Habeatur
Can. 1275      ut efficaciam quoque in iure civili obtineant. - Massa bonorum ex diversis dioecesibus provenientium administratur secundum normas ab Episcopis
Can. 1276      - § 1. Ordinarii est sedulo advigilare administrationi omnium bonorum, quae ad personas iuridicas publicas sibi subiectas pertinent, salvis
Can. 1276      instructionibus intra fines iuris universalis et particularis, universum administrationis bonorum ecclesiasticorum negotium ordinandum curent. - Episcopus dioecesanus quod attinet
Can. 1279      1 et 1279, § 2. - § 1. Administratio bonorum ecclesiasticorum ei competit, qui immediate regit personam ad quam
Can. 1279      interveniendi in casu neglegentiae administratoris. § 2. In administratione bonorum personae iuridicae publicae, quae ex iure vel tabulis fundationis
Can. 1282      sive laici, qui legitimo titulo partes habent in administratione bonorum ecclesiasticorum, munera sua adimplere tenentur nomine Ecclesiae, ad normam
Can. 1284      quatenus opus sit, contractibus assecurationis; 2_ curare ut proprietas bonorum ecclesiasticorum modis civiliter validis in tuto ponatur; 3_ praescripta
Can. 1284      ex legum civilium inobservantia damnum Ecclesiae obveniat; 4_ reditus bonorum ac proventus accurate et iusto tempore exigere exactosque tuto
Can. 1286      ad fines pietatis aut christianae caritatis facere. - Administratores bonorum: 1_ in operarum locatione leges etiam civiles, quae ad
Can. 1287      Reprobata contraria consuetudine, administratores tam clerici quam laici quorumvis bonorum ecclesiasticorum, quae ab Episcopi dioecesani potestate regiminis non sint
Can. 1292      1. Salvo praescripto can. 638, § 3, cum valor bonorum, quorum alienatio proponitur, continetur intra summam minimam et summam
Can. 1300      acceptatae, diligentissime impleantur etiam circa modum administrationis et erogationis bonorum, firmo praescripto can. 1301, § 3. - § 1
Can. 1305      approbando deponantur eum in finem, ut eadem pecunia vel bonorum mobilium pretium custodiantur et quam primum caute et utiliter
Can. 1375      libertatem ministerii vel electionis vel potestatis ecclesiasticae aut legitimum bonorum sacrorum aliorumve ecclesiasticorum bonorum usum, aut perterrent electorem vel
Can. 1375      vel potestatis ecclesiasticae aut legitimum bonorum sacrorum aliorumve ecclesiasticorum bonorum usum, aut perterrent electorem vel electum vel eum qui

BONOS     [2]
Can. 0831      diariis, libellis aut foliis periodicis quae religionem catholicam aut bonos mores manifesto impetere solent, ne quidpiam conscribant christifideles, nisi
Can. 1369      vel aliter instrumentis communicationis socialis utens, blasphemiam profert, aut bonos mores graviter laedit, aut in religionem vel Ecclesiam iniurias

BONUM     [50]
Can. 0087      1. Episcopus dioecesanus fideles, quoties id ad eorundem spirituale bonum conferre iudicet, dispensare valet in legibus disciplinaribus tam universalibus
Can. 0088      loci in legibus dioecesanis atque, quoties id ad fidelium bonum conferre iudicet, in legibus a Concilio plenario vel provinciali
Can. 0212      et aliquando officium, ut sententiam suam de hisquae ad bonum Ecclesiae pertinent sacris Pastoribus manifestent eamque, salva fidei morumque
Can. 0264      in eis collegium discentium vel docentium ad commune Ecclesiae bonum promovendum actu habeantur; huiusmodi tributum debet esse generale, reditibus
Can. 0270      iustis tantum de causis, quales sunt Ecclesiae utilitas aut bonum ipsius clerici; denegari autem non potest nisi exstantibus gravibus
Can. 0282      honesta sustentatione et omnium officiorum proprii status adimpletione, ad bonum Ecclesiae operaque caritatis impendere velint. - § 1. Clerici
Can. 0287      nisi iudicio competentis auctoritatis ecclesiasticae, Ecclesiae iura tuenda aut bonum commune promovendum id requirant. - Diaconi permanentes praescriptis cann
Can. 0323      curare ut virium dispersio vitetur, earumque apostolatus exercitium ad bonum commune ordinetur. - § 1. Christifidelium consociatio privata libere
Can. 0334      nomine et auctoritate ipsius, munus sibi commissum explent in bonum omnium Ecclesiarum, iuxta normas iure definitas. - Sede romana
Can. 0345      in coetum generalem, in quo scilicet res tractantur ad bonum Ecclesiae universae directe spectantes, qui quidem coetus est sive
Can. 0357      postquam in eiusdem venerunt possessionem, earundem dioecesium et ecclesiarum bonum consilio et patrocinio promoveant, nulla tamen in easdem potestate
Can. 0360      et qua nomine et auctoritate ipsius munus explet in bonum et in servitium Ecclesiarum, constat Secretaria Status seu Papali
Can. 0364      Ecclesiae particulares, deque omnibus quae ipsam vitam Ecclesiae et bonum animarum attingant; 2_ Episcopis actione et consilio adesse, integro
Can. 0447      pastoralia coniunctim pro christifidelibus sui territorii exercentium, ad maius bonum provehendum, quod hominibus praebet Ecclesia, praesertim per apostolatus formas
Can. 0459      Foveantur relationes inter Episcoporum conferentias, praesertim viciniores, ad maius bonum promovendum ac tuendum. § 2. Quoties vero actiones aut
Can. 0460      coetus delectorum sacerdotum aliorumque christifidelium Ecclesiae particularis, qui in bonum totius communitatis dioecesanae Episcopo dioecesano adiutricem operam praestant, ad
Can. 0473      ad universae dioecesis administrationem pertinent, debite coordinentur et ad bonum portionis populi Dei sibi commissae aptius procurandum ordinentur. §
Can. 0495      Episcopum in regimine dioecesis ad normam iuris adiuvare, ut bonum pastorale portionis populi Dei ipsi commissae quam maxime provehatur
Can. 0498      societatis vitae apostolicae, qui in dioecesi commorantes, in eiusdem bonum aliquod officium exercent. § 2. Quatenus statuta id provideant
Can. 0501      constituere. § 3. Si consilium presbyterale munus sibi in bonum dioecesis commissum non adimpleat aut eodem graviter abutatur, Episcopus
Can. 0614      iura et obligationes ita definiantur ut ex consociatione spirituale bonum proficere possit. - Monasterium sui iuris, quod praeter proprium
Can. 0618      voluntariam oboedientiam, libenter eos audiant necnon eorum conspirationem in bonum instituti et Ecclesiae foveant, firma tamen ipsorum auctoritate decernendi
Can. 0626      abusu et acceptione personarum, et, nihil praeter Deum et bonum instituti prae oculis habentes, nominent aut eligant quos in
Can. 0790      operi missionali se dedicant, utque relationes cum iisdem in bonum cedant missionis. § 2. Praescriptis ab Episcopo dioecesano de
Can. 0795      formationem, spectantem ad finem eius ultimum et simul ad bonum commune societatum, pueri et iuvenes ita excolantur ut suas
Can. 0819      dioecesis aut instituti religiosi immo vel ipsius Ecclesiae universae bonum id requirat, debent Episcopi dioecesani aut institutorum Superiores competentes
Can. 0946      stipem offerentes ut ad suam intentionem Missa applicetur, ad bonum conferunt Ecclesiae atque eius curam in ministris operibusque sustinendis
Can. 1055      se totius vitae consortium constituunt, indole sua naturali ad bonum coniugum atque ad prolis generationem et educationem ordinatum, a
Can. 1197      voto privato promissum potest in maius vel in aequale bonum ab ipso vovente commutari; in minus vero bonum, ab
Can. 1197      aequale bonum ab ipso vovente commutari; in minus vero bonum, ab illo cui potestas est dispensandi ad normam can
Can. 1202      fiat vel mala vel omnino indifferens, vel denique maius bonum impediat; 3_ deficiente causa finali aut condicione sub qua
Can. 1222      iura in eadem sibi legitime vindicent, et dummodo animarum bonum nullum inde detrimentum capiat. - Oratorii nomine intellegitur locus
Can. 1233      poterunt, quoties locorum circumstantiae, peregrinantium frequentia et praesertim fidelium bonum id suadere videantur. - § 1. In sanctuariis abundantius
Can. 1299      bona relinquere. § 2. In dispositionibus mortis causa in bonum Ecclesiae serventur, si fieri possit, sollemnitates iuris civilis; quae
Can. 1430      causa substituere potest. - Ad causas contentiosas, in quibus bonum publicum in discrimen vocari potest, et ad causas poenales
Can. 1431      1. In causis contentiosis, Episcopi dioecesani est iudicare utrum bonum publicum in discrimen vocari possit necne, nisi interventus promotoris
Can. 1446      mediationem adhibitis. § 3. Quod si circa privatum partium bonum lis versetur, dispiciat iudex num transactione vel arbitrorum iudicio
Can. 1452      ex officio in causis poenalibus aliisque, quae publicum Ecclesiae bonum aut animarum salutem respiciunt. § 2. Potest autem praeterea
Can. 1481      si agatur de minoribus aut de iudicio in quo bonum publicum vertitur, exceptis causis matrimonialibus, iudex parti carenti defensorem
Can. 1532      probationem exinde erui possit. - In casibus, in quibus bonum publicum in causa est, iudex partibus iusiurandum de veritate
Can. 1536      de negotio aliquo privato et in causa non sit bonum publicum, ceteras relevat ab onere probandi. § 2. In
Can. 1536      onere probandi. § 2. In causis autem quae respiciunt bonum publicum, confessio iudicialis et partium declarationes, quae non sint
Can. 1598      petentibus dari potest actorum exemplar; in causis vero ad bonum publicum spectantibus iudex ad gravissima pericula evitanda aliquod actum
Can. 1619      ipsam sententiam sanantur, quoties agitur de causa ad privatorum bonum attinenti. - Sententia vitio insanabilis nullitatis laborat, si: 1_
Can. 1691      normis circa causas de statu personarum et causas ad bonum publicum spectantes. - § 1. Separatio personalis coniugum baptizatorum
Can. 1696      inducantur. - Causae de coniugum separatione ad publicum quoque bonum spectant; ideoque iis interesse semper debet promotor iustitiae, ad
Can. 1715      transactio aut compromissum valide fieri circa ea quae ad bonum publicum pertinent, aliaque de quibus libere disponere partes non
Can. 1717      videatur. § 2. Cavendum est ne ex hac investigatione bonum cuiusquam nomen in discrimen vocetur. § 3. Qui investigationem
Can. 1728      contentioso ordinario, servatis specialibus normis de causis quae ad bonum publicum spectant. § 2. Accusatus ad confitendum delictum non
Can. 1748      nominare, sed per administratorem paroecialem interim provideat. - Si bonum animarum vel Ecclesiae necessitas aut utilitas postulet, ut parochus

BREVE     [4]
Can. 0410      feriarum causa, quae ultra mensem ne protrahantur, nonnisi ad breve tempus discedant. - Episcopo coadiutori et auxiliari, ad renuntiationem
Can. 0488      - Ex archivo non licet efferre documenta, nisi ad breve tempus tantum atque de Episcopi aut insimul Moderatoris curiae
Can. 1603      defensionibus atque animadversionibus, utrique parti responsiones exhibere licet, intra breve tempus a iudice praestitutum. § 2. Hoc ius partibus
Can. 1661      fiant se posse, tres saltem ante audientiam dies, aliquod breve scriptum tribunali exhibere ad sua asserta comprobanda. - In

BREVEM     [2]
Can. 0592      modo et tempore ab eadem statutis, quilibet supremus Moderatur brevem conspectum status et vitae instituti eidem Apostolicae Sedi mittat
Can. 1519      vero ad litem constituere potest, si pars neglexerit intra brevem terminum ab ipso iudice statutum. - Si nullus actus

BREVES     [1]
Can. 1564      quo definito tempore ea, quae asserit, cognoverit. - Interrogationes breves sunto, interrogandi captui accommodatae, non plura simul complectentes, non

BREVI     [4]
Can. 0486      quae in archivo continentur, conficiatur inventarium seu catalogus, cum brevi singularum scripturarum synopsi. - § 1. Archivum clausum sit
Can. 0489      quae a decennio sententia condemnatoria absolutae sunt, retento facti brevi summario cum textu sententiae definitivae. - § 1. Archivi
Can. 1596      in eo statu in quo causa reperitur, assignato eidem brevi ac peremptorio termino ad probationes suas exhibendas, si causa
Can. 1741      graves paroecianos vel aversio in parochum, quae praevideantur non brevi cessaturae; 4_ gravis neglectus vel violatio officiorum paroecialium quae

BREVIOR     [2]
Can. 0008      ex natura rei illico ligent aut in ipsa lege brevior aut longior vacatio specialiter et expresse fuerit statuta. §
Can. 0723      instituto discedat. § 2. Quae prima incorporatio, quinquennio non brevior, ad normam constitutionum temporaria sit. § 3. Huius incorporationis

BREVITER     [4]
Can. 1596      ante conclusionem in causa libellum iudici exhibere, in quo breviter suum ius interveniendi demonstret. § 3. Qui intervenit in
Can. 1612      partem in iudicio habuerint. § 2. Referre postea debet breviter facti speciem cum partium conclusionibus et formula dubiorum. §
Can. 1658      1504 recensentur, debet: 1_ facta quibus actoris petitiones innitantur, breviter, integre et perspicue exponere; 2_ probationes quibus actor facta
Can. 1720      sit extincta, decretum ferat ad normam cann. 1342-1350, expositis, breviter saltem, rationibus in iure et in facto. - §

BREVIUS     [2]
Can. 0655      ad tempus iure proprio definitum emittatur, quod neque triennio brevius neque sexennio longius sit. - Ad validitatem professionis temporariae
Can. 0722      ante sacra vincula in instituto primum suscipienda, biennio non brevius, in constitutionibus definiantur. - § 1. Elapso probationis initialis

Conspectus Analiticus


B
          
BAPTISMALEM
          
BAPTISMALES
          
BAPTISMALIS
          
BAPTISMATIS
          
BAPTISMI
          
BAPTISMO
          
BAPTISMUM
          
BAPTISMUS
          
BAPTIZANDI
          
BAPTIZANDO
          
BAPTIZANDOS
          
BAPTIZANDUM
          
BAPTIZANDUS
          
BAPTIZANTIS
          
BAPTIZARE
          
BAPTIZARETUR
          
BAPTIZARI
          
BAPTIZAT
          
BAPTIZATA
          
BAPTIZATAM
          
BAPTIZATAS
          
BAPTIZATI
          
BAPTIZATIS
          
BAPTIZATO
          
BAPTIZATORUM
          
BAPTIZATOS
          
BAPTIZATUM
          
BAPTIZATUR
          
BAPTIZATUS
          
BAPTIZENTUR
          
BAPTIZETUR
          
BASIS
          
BEATAE
          
BEATAM
          
BEATORUM
          
BENE
          
BENEDICANTUR
          
BENEDICATUR
          
BENEDICENDA
          
BENEDICENDUM
          
BENEDICERE
          
BENEDICI
          
BENEDICTA
          
BENEDICTIO
          
BENEDICTIONE
          
BENEDICTIONEM
          
BENEDICTIONES
          
BENEDICTIONIS
          
BENEDICTIS
          
BENEDICTUM
          
BENEDICUNTUR
          
BENEFACIENTEM
          
BENEFICIA
          
BENEFICIORUM
          
BENEPLACITUM
          
BIENNIO
          
BIENNIUM
          
BILATERALIS
          
BIS
          
BLASPHEMIAM
          
BONA
          
BONAE
          
BONAM
          
BONAQUAE
          
BONI
          
BONIS
          
BONO
          
BONORUM
          
BONOS
          
BONUM
          
BREVE
          
BREVEM
          
BREVES
          
BREVI
          
BREVIOR
          
BREVITER
          
BREVIUS
          

Cooperatorum Veritatis Societas

© 2006 Cooperatorum Veritatis Societas quoad hanc editionem iura omnia asservantur.

Litterula per inscriptionem electronicam :     Cooperatorum Veritatis Societas


«Amici veri Ecclesiae Traditionalistae sunt» Divus Pius X Papa: «Notre Charge Apostolique»