Documenta Catholica Omnia
Non nobis, Domine, non nobis, sed nomini tuo da gloriam


1983-01-25- Codex Iuris Canonici [Littera E]E     [30]
Can. 0173      adiectae habeantur. - § 1. Antequam incipiat electio, deputentur e gremio collegii aut coetus duo saltem scrutatores. § 2
Can. 0240      In decisionibus ferendis de alumnis ad ordines admittendis aut e seminario dimittendis, numquam directoris spiritus et confessariorum votum exquiri
Can. 0292      can. 976; eo ipso privatur omnibus officiis, numeribus muneribus e potestate qualibet delegata. - Clericus qui statum clericalem amisit
Can. 0349      solum usque ad expletum synodi coetum. - S. R. E. Cardinales peculiare Collegium constituunt, cui competit ut electioni Romani
Can. 0352      soli, praesidente Subdecano si adsit, aut antiquiore ex ipsis, e coetus sui gremio unum eligant qui Decanum Collegii agat
Can. 0377      convenit, necnon conferentiae Episcoporum praeses; pontificius Legatus, insuper, quosdam e collegio consultorum et capitulo cathedrali audiat et, si id
Can. 0529      animas Deo commendando; peculiari diligentia prosequatur pauperes, afflictos, solitarios, e patria exsules itemque pecularibus difficultatibus gravatos; allaboret etiam ut
Can. 0544      coetui commissarum. - Cum cesset ab officio aliquis sacerdos e coetu, de quo in can. 517, § 1, vel
Can. 0576      gratia semper conservat. - Competentis Ecclesiae auctoritatis est consilia e interpretari, eorundem praxim legibus moderati atque stabiles inde vivendi
Can. 0665      aut apostolatus exercendi nomine instituti. § 2. Sodalis, qui e domo religiosa illegitime abest cum animo sese subducendi a
Can. 0703      in mora, a Superiore locali cum consensu sui consilii e domo religiosa eici potest. Superior maior, si opus sit
Can. 0792      Episcoporum conferentiae opera instituant ac promoveant, quibus ii qui e terris missionum laboris aut studii causa ad earundem territorium
Can. 0877      et loco nativitatis. § 2. Si de filio agatur e matre non nupta nato, matris nomen inserendum est, si
Can. 1128      aliique animarum pastores curent, ne coniugi catholico et filiis e matrimonio mixto natis auxilium spirituale desit ad eorum obligationes
Can. 1317      necessariae sint ad aptius providendum ecclesiasticae disciplinae. Dimissio autem e statu clericali lege particulari constitui nequit. - Latae sententiae
Can. 1336      nullitatis; 4_ translatio poenalis ad aliud officium; 5_ dimissio e statu clericali. § 2. Latae sententiae eae tantum poenae
Can. 1350      sustentationem sunt necessaria ipse careat, nisi agatur de dimissione e statu clericali. § 2. Dimissio autem e statu clericali
Can. 1350      de dimissione e statu clericali. § 2. Dimissio autem e statu clericali, qui propter poenam vere indigeat, Ordinarius meliore
Can. 1364      gravitas postulet, aliae poenae addi possunt, non excepta dimissione e statu clericali. - Reus vetitae communicationis in sacris iusta
Can. 1367      reservatam incurrit; clericus praeterea alia poena, non exclusa dimissione e statu clericali, puniri potest. - Si quis, asserens vel
Can. 1370      cui, si clericus sit, alia poena, non exclusa dimissione e statu clericali, pro delicti gravitate addi potest. § 2
Can. 1387      suspensione, prohibitionibus, privationibus puniatur, et in casibus gravioribus dimittatur e statu clericali. - § 1. Confessarius, qui sacramentale sigillum
Can. 1394      scandalum dare perrexerit, gradatim privationibus ac vel etiam dimissione e statu clericali puniri potest. § 2. Religiosus a votis
Can. 1395      delicto, aliae poenae gradatim addi possunt usque ad dimissionem e statu clericali. § 2. Clericus qui aliter contra sextum
Can. 1395      iustis poenis puniatur, non exclusa, si casus ferat, dimissione e statu clericali. - Qui graviter violat residentiae obligationem cui
Can. 1421      Episcoporum conferentia permittere potest ut etiam laici iudices constituantur, e quibus, suadente necessitate, unus assumi potest ad collegium efformandum
Can. 1425      2_ causae poenales: a) de delictis quae poenam dimissionis e statu clericali secumferre possunt; b) de irroganda vel declaranda
Can. 1469      stabilis, quae statutis horis pateat. - § 1. Iudex e territorio suo vi expulsus vel a iurisdictione ibi exercenda
Can. 1742      in can. 1740, Episcopus rem discutiat cum duobus parochis e coetu ad hoc stabiliter, a consilio presbyterali constituto, Episcopo
Can. 1747      commiserit. § 2. Si autem de infirmo agatur, qui e paroeciali domo sine incommodo nequeat alio transferri, Episcopus eidem

EA     [74]
Can. 0023      sint contrariae et nisi aliud iure canonico caveatur. - Ea tantum consuetudo a communitate fidelium introducta vim legis habet
Can. 0077      interpretandum est ad normam can. 36, § 1; sed ea semper adhibenda est interpretatio, qua privilegio aucti aliquam revera
Can. 0086      legitimae delegationis. - Dispensationi obnoxiae non sunt leges quatenus ea definiunt, quae institutorum aut actuum iuridicorum essentialiter sunt constitutiva
Can. 0102      in quo inventus est. - § 1. Domicilium acquiritur ea in territorio alicuius paroeciae aut saltem dioecesis commoratione, quae
Can. 0102      ad quinquennium completum sit protracta. § 2. Quasi-domicilium acquiritur ea commoratione in territorio alicuius paroeciae aut saltem dioecesis, quae
Can. 0131      casibus iure statuatur. - § 1. Potestas regiminis ordinaria ea est, quae ipso iure alicui officio adnectitur; delegata, quae
Can. 0133      non intellegitur delegatus qui aliomodo ac in mandato determinatur, ea peragit ad quae delegatus est, nisi modus ab ipso
Can. 0135      2. Potestas legislativa exercenda est modo iure praescripto, et ea qua in Ecclesia gaudet legislator infra auctoritatem supremam, valide
Can. 0138      alia vero quaelibet stricte; cui tamen delegata potestas est, ea quoque intelleguntur concessa sine quibus eadem potestas exerceri nequit
Can. 0167      procuratorem. § 2. Si quis ex electoribus praesens in ea domo sit, in qua fit electio, sed electioni ob
Can. 0174      idoneos sive de gremio sive extraneos ius eligendi pro ea vice transferant, qui nomine omnium ex recepta facultate eligant
Can. 0182      ipso facto nulla est, et collegium vel coetus pro ea vice privatur iure eligendi aut postulandi nisi probetur praesidem
Can. 0224      obligationes et iura, quae cunctis christifidelibus sunt communia et ea quae in aliis canonibus statuuntur, obligationibus tenentur et iuribus
Can. 0227      curare. - Ius est christifidelibus laicis, ut ipsis agnoscatur ea in rebus civitatis terrenae libertas, quae omnibus civibus competit
Can. 0234      adiuncta suadeant, iuvenes quibus animus est ad sacerdotium ascendere, ea ornentur humanistica et scientifica formatione, qua iuvenes in sua
Can. 0271      eandem redeuntes omnibus gaudeant iuribus, quae haberent si in ea sacro ministerio addicti fuissent. § 3. Clericus qui legitime
Can. 0285      dedecent, prorsus abstineant, iuxta iuris particularis praescripta. § 2. Ea quae, licet non indecora, a clericali tamen statu aliena
Can. 0310      esse non potest obligationum et iurium; christifideles tamen in ea consociati coniunctim obligationes contrahere atque uti condomini et compossessores
Can. 0325      confirmatione Ordinarii loci. - § 1. Christifidelium consociatio privata ea bona quae possidet libere administrat, iuxta statutorum praescripta, salvo
Can. 0358      adimplendum concreditur tamquam ipsius misso speciali certum munus pastorale, ea tantum competunt quae ab ipso Romano Pontifice eidem demandantur
Can. 0359      Pontifice eidem demandantur. - Sede Apostolica vacante, Cardinalium Collegium ea tantum in Ecclesia gaudet potestate, quae in peculiari lege
Can. 0364      vel communitates ecclesiales, immo et religiones non christianas; 7_ ea quae pertinent ad Ecclesiae et Apostolicae Sedis missionem, consociata
Can. 0399      in primum biennium ab inito dioecesis regimine, Episcopus pro ea vice a conficienda et exhibenda relatione abstinere potest. -
Can. 0425      Episcopus suffraganeus promotione antiquior, agnita rei veritate, Administratorem pro ea vice deputet; actus autem illius qui contra praescripta §
Can. 0473      qui sacerdos sit oportet, cuius est sub Episcopi auctoritate ea coordinare quae ad negotia administrativa tractanda attinent, itemque curare
Can. 0500      sine Episcopo dioecesano, ad quem solum etiam cura spectat ea divulgandi quae ad normam § 2 statuta sunt. -
Can. 0511      suadeant, constituatur consilium pastorale, cuius est sub auctoritate Episcopi ea quae opera pastoralia in dioecesi spectant investigare, perpendere atque
Can. 0517      paroeciarum cura pastoralis committi potest pluribus in solidum sacerdotibus, ea tamen lege, ut eorundem unus curae pastoralis exercendae sit
Can. 0583      confoederationes et foederationes. - Immutationes in institutis vitae consecratae ea afficientes, quae a Sede Apostolica approbata fuerunt, absque eiusdem
Can. 0587      cuiusvis instituti codice fundamentali seu constitutionibus contineri debent, praeter ea quae in can. 578 servanda statuuntur, normae fundamentales circa
Can. 0596      - § 1. Institutorum Superiores et capitula in sodales ea gaudent potestate, quae iure universali et constitutionibus definitur. §
Can. 0622      domos et sodales, exercendam secundum ius proprium; ceteri Superiores ea gaudent intra fines sui muneris. - Ut sodales ad
Can. 0638      actus qui finem et modum ordinariae administrationis excedant, atque ea statuere quae ad valide ponendum actum extraordinariae administrationis necessaria
Can. 0665      propria domo religiosa habitent vitam communem servantes, nec ab ea discedant nisi de licentia sui Superioris. Si autem agatur
Can. 0750      nisi id manifesto constiterit. - Fide divina et catholica ea omnia credenda sunt quae verbo Dei scripto vel tradito
Can. 0793      iure gaudent prolem educandi; parentes catholici officium quoque habent ea eligendi media et instituta quibus, iuxta locorum adiuncta, catholicae
Can. 0803      quae specialibus necessitatibus requirantur. - § 1. Schola catholica ea intellegitur quam auctoritas ecclesiastica competens aut persona iuridica ecclesiastica
Can. 0827      cum approbatione competentis auctoritatis ecclesiasticae editi sint aut ab ea postea approbati, in scholis, sive elementariis sive mediis sive
Can. 0827      cum licentia competentis auctoritatis ecclesiasticae edita sint aut ab ea postea approbata. - Collectiones decretorum aut actorum ab aliqua
Can. 0850      liturgicis libris praescriptum, excepto casu necessitatis urgentis, in quo ea tantum observari debent, quae ad validitatem sacramenti requirantur. -
Can. 0946      conferunt Ecclesiae atque eius curam in ministris operibusque sustinendis ea oblatione participant. - A stipe Missarum quaelibet etiam species
Can. 0951      applicare potest ad intentionem pro qua stips oblata est, ea tamen lege ut, praeterquam in die Nativitatis Domini, stipem
Can. 0951      Sacerdos alteram Missam eadem die concelebrans, nullo titulo pro ea stipem recipere potest. - § 1. Concilii provincialis aut
Can. 1086      catholica vel in eandem recepta nec actu formali ab ea defecerit, et altera non baptizata, invalidum est. § 2
Can. 1089      et mulierem abductam vel saltem retentam intuitu matrimonii cum ea contrahendi, nullum matrimonium consistere potest, nisi postea mulier a
Can. 1108      perseverare, donec de eius revocatione constiterit. - § 1. Ea tantum matrimonia valida sunt, quae contrahuntur coram loci Ordinario
Can. 1117      vel in eandem recepta sit neque actu formali ab ea defecerit, salvis praescriptis can. 1127, § 2. - §
Can. 1124      vel in eandem post baptismum recepta, quaeque nec ab ea actu formali defecerit, altera vero Ecclesiae vel communitati ecclesiali
Can. 1135      - Utrique coniugi aequum officium et ius est ad ea quae pertinent ad consortium vitae coniugalis. - Parentes officium
Can. 1205      secundum intentionem illius cui iusiurandum praestatur. - Loca sacra ea sunt quae divino cultui fideliumve sepulturae deputantur dedicatione vel
Can. 1210      unum testem omni exceptione maiorem. - In loco sacra ea tantum admittantur quae cultui, pietati, religioni exercendis vel promovendis
Can. 1272      est, opportunis normis cum Apostolica Sede concordatis et ab ea approbatis, huiusmodi beneficiorum regimen moderari, ita ut reditus, immo
Can. 1336      facultatis, gratiae, tituli, insignis, etiam mere honorifici; 3_ prohibitio ea exercendi, quae sub n. 2 recensentur, vel prohibitio ea
Can. 1336      ea exercendi, quae sub n. 2 recensentur, vel prohibitio ea in certo loco vel extra certum locum exercendi; quae
Can. 1386      quid agat vel omittat, iusta poena puniatur; item qui ea dona vel pollicitationes acceptat. - Sacerdos, qui in actu
Can. 1439      in § § 1-2, Episcoporum conferentia vel Episcopus ab ea designatus omnes habent potestates, quae Episcopo dioecesano competunt circa
Can. 1463      simul cum conventionali actione, hoc est pari gradu cum ea, nisi eas separatim cognoscere necessarium sit aut iudex id
Can. 1485      iudicialibus, nec transigere, pacisci, compromittere in arbitros et generatim ea agere pro quibus ius requirit mandatum speciale. - §
Can. 1504      et generatim saltem quibus factis et probationibus ad evincenda ea quae asseruntur; 3_ subscribi ab actore vel eius procuratore
Can. 1537      iudicium deductam, iudicis est, perpensis omnibus adiunctis, aestimare quanti ea sit facienda. - Confessio vel alia quaevis partis declaratio
Can. 1540      publica tum privata. - § 1. Documenta publica ecclesiastica ea sunt, quae persona publica in exercitio sui muneris in
Can. 1540      servatis sollemnitatibus iure praescriptis. § 2. Documenta publica civilia ea sunt, quae secundum uniuscuiusque loci leges talia iure censentur
Can. 1548      ab obligatione respondendi eximuntur: 1_ clerici, quod attinet ad ea quae ipsis manifestata sunt ratione sacri ministerii; civitatum magistratus
Can. 1550      causa assistunt vel astiterunt; 2_ sacerdotes, quod attinet ad ea omnia quae ipsis ex confessione sacramentali innotuerunt, etsi poenitens
Can. 1563      sciscitetur quoque fontes eius scientiae et quo definito tempore ea, quae asserit, cognoverit. - Interrogationes breves sunto, interrogandi captui
Can. 1565      sunt cum testibus antea communicandae. § 2. Attamen si ea quae testificanda sunt ita a memoria sint remota, ut
Can. 1567      debet ipsa editi testimonii verba, saltem quod attinet ad ea quae iudicii materiam directe attingunt. § 2. Admitti potest
Can. 1582      accedere vel aliquam rem inspicere, decreto id praestituat, quo ea quae in accessu praestanda sint, auditis partibus, summatim describat
Can. 1599      § 3. De peracta conclusione in causa, quocumque modo ea acciderit, iudex decretum ferat. - § 1. Post conclusionem
Can. 1631      redigat. - Si quaestio oriatur de iure appellandi, de ea videat expeditissime tribunal appellationis iuxta normas processus contentiosi oralis
Can. 1658      1424. - § 1. Libellus quo lis introducitur, praeter ea quae in can. 1504 recensentur, debet: 1_ facta quibus
Can. 1661      non ultra triginta dies celebrandam, omnes citet qui in ea interesse debent, addita pro partibus dubii formula. § 2
Can. 1709      ab ipsa Curiae Romanae Congregatione an a tribunali ab ea designato sit agenda. § 2. Misso libello, clericus ordines
Can. 1715      § 1. Nequit transactio aut compromissum valide fieri circa ea quae ad bonum publicum pertinent, aliaque de quibus libere

EADEM     [112]
Can. 0003      aliisve societatibus politicis conventiones non abrogant neque iis derogant; eadem idcirco perinde ac in praesens vigere pergent, contrariis huius
Can. 0032      Decreta generalia exsecutoria eos obligant qui tenentur legibus, quarum eadem decreta modos applicationis determinant aut observantiam urgent. - §
Can. 0033      quae legibus sint contraria omni vi carent. § 2. Eadem vim habere desinunt revocatione explicita aut implicita ab auctoritate
Can. 0096      habent. - Baptismo homo Ecclesiae Christi incorporatur et in eadem constituitur persona, cum officiis et iuribus quae christianis, attenta
Can. 0109      Ita computantur ut qui sunt consanguinei viri, iidem in eadem linea et gradu sint affines mulieris, et vice versa
Can. 0118      statutis haec competentia agnoscitur; personam iuridicam privatam, ii quibus eadem competentia per statuta tribuitur. - Ad actus collegiales quod
Can. 0138      delegata potestas est, ea quoque intelleguntur concessa sine quibus eadem potestas exerceri nequit. - § 1. Nisi aliud iure
Can. 0144      tam externo quam interno, potestatem regiminis exsecutivam. § 2. Eadem norma applicatur facultatibus de quibus in cann. 882, 883
Can. 0147      liberam collationem ab auctoritate ecclesiastica competenti; per institutionem ab eadem datam, si praecesserit praesentatio; per confirmationem vel admissionem ab
Can. 0147      datam, si praecesserit praesentatio; per confirmationem vel admissionem ab eadem factam, si praecesserit electio vel postulatio; tandem per simplecem
Can. 0167      suffragium ferendi ius habent praesentes die et loco in eadem convocatione determinatis, exclusa, nisi aliud statutis legitime caveatur, facultate
Can. 0182      iusto fuisse detentum impedimento aut dolo vel neglegentia ab eadem tempore opportuno mittenda abstinuisse. § 3. Postulato nullum ius
Can. 0194      nn. 2 et 3, urgeri tantum potest, si de eadem auctoritatis competentis declaratione constet. - Si quis, non quidem
Can. 0195      auctoritatis competentis ab officio amoveatur quo eiusdem subsistentiae providetur, eadem auctoritas curet ut ipsius subsistentiae per congruum tempus prospiciatur
Can. 0227      in rebus civitatis terrenae libertas, quae omnibus civibus competit; eadem tamen libertate utentes, curent ut suae actiones spiritu evangelico
Can. 0236      sive coniugati, ratione ad tres annos protracta et ab eadem Episcoporum conferentia definita. - § 1. In singulis dioecesibus
Can. 0250      successive aut coniuncte peragi possunt, iuxta institutionis sacerdotalis Rationem; eadem completum saltem sexennium complectantur, ita quidem ut tempus philosophicis
Can. 0307      ad normam iuris ac statutorum uniuscuiusque consociationis. § 2. Eadem persona adscribi potest pluribus consociationibus. § 3. Sodales institutorum
Can. 0311      instituto aliquo modo unitis praesunt aut assistunt, curent ut eadem consociationes operibus apostolatus in dioecesi exsistentibus adiutorium praebeant, cooperantes
Can. 0312      erectione domus instituti religiosi valet etiam ad erigendam in eadem domo vel ecclesia ei adnexa consociationem quae illius instituti
Can. 0320      § 1. Consociationes a Sancta Sede erectae nonnisi ab eadem supprimi possunt. § 2. Ob graves causas ab Episcoporum
Can. 0320      graves causas ab Episcoporum conferentia supprimi possunt consociationes ab eadem erectae; ab Episcopo dioecesano consociationes a se erectae, et
Can. 0325      competentis vigilandi ut bona fines associationis adhibeantur. § 2. Eadem subest loci Ordinarii auctoritati ad normam can. 1301 quod
Can. 0341      eodem fuerint confirmata et eius iussu promulgata. § 2. Eadem confirmatione et promulgatione, vim obligandi ut habeant, egent decreta
Can. 0347      Episcoporum coetus a Romano Pontifice concluditur, explicit munus in eadem Episcopis aliisque sodalibus commissum. § 2. Sede Apostolica post
Can. 0352      Romanum Pontificem deferant, cui competit electum probare. § 3. Eadem ratione de qua in § 2, praesidente ipso Decano
Can. 0380      iusiurandum fidelitatis erga Apostolicam Sedem praestet secundum formulam ab eadem Apostolica Sede probatam. - § 1. Episcopo dioecesano in
Can. 0382      dioecesis canonicam possessionem; exercere tamen valet officia, quae in eadem dioecesi tempore promotionis iam retinebat, firmo praescripto can. 409
Can. 0456      acta perferantur, tum ut decreta, si quae sint, ab eadem recognosci possint. - Consilii Episcoporum permanentis est curae, ut
Can. 0458      conventus plenarii conferentiae necnon actorum consilii Episcoporum permanentis, et eadem cum omnibus conferentiae membris communicare itemque alia acta conscribere
Can. 0476      aut quoad fideles determinati ritus vel certi personarum coetus, eadem gaudent potestate ordinaria, quae iure universali Vicario generali competit
Can. 0477      Episcopus dioecesanus alium nominare potest, qui eius vices suppleat eadem norma applicatur pro Vicario episcopali. - § 1. Vicarius
Can. 0479      speciale Episcopi mandatum. § 2. Vicario episcopali ipso iure eadem competit potestas de qua in § 1, sed quoad
Can. 0482      est curare ut acta curiae redigantur et expediantur, atque eadem in curiae archivo custodiantur. § 2. Si necesse videatur
Can. 0517      sit moderator, qui nempe actionem coniunctam dirigat atque de eadem coram Episcopo respondeat. § 2. Si ob sacerdotum penuriam
Can. 0519      cuius in partem ministerii Christi vocatus est, ut pro eadem communitate munera exsequatur docendi, sanctificandi et regendi, cooperantibus etiam
Can. 0524      omnibus perpensis adiunctis, aestimet idoneum ad paroecialem curam in eadem implendam, omni personarum acceptione remota ut iudicium de idoneitate
Can. 0526      paroeciarum cura eidem parocho concredi potest. § 2. In eadem paroecia unus tantum habeatur parochus aut moderator ad normam
Can. 0538      dioecesano, qui, omnibus personae et loci inspectis adiunctis, de eadem acceptanda aut differenda decernat; renuntiantis congruae sustentationi et habitationi
Can. 0556      domui communitatis religiosae aut societatis vitae apostolicae, quae in eadem officia celebret. - § 1. Ecclesiae rector libere nominatur
Can. 0592      communio cum Sede Apostolica foveatur, modo et tempore ab eadem statutis, quilibet supremus Moderatur brevem conspectum status et vitae
Can. 0629      - In sua quisque domo Superiores commorentur, nec ab eadem discedant, nisi ad normam iuris proprii. - § 1
Can. 0680      statim delata. - Inter varia instituta, et etiam inter eadem et clerum saecularem, ordinata foveatur cooperatio necnon, sub moderamine
Can. 0690      onere repetendi erga sodales instituti amittit presbyter; revocata autem eadem probationem praeviam professioni temporariae et tempus votorum ante professionem
Can. 0690      praemittendum, ad normam cann. 655 et 657. § 2. Eadem facultate gaudet Superior monasterii sui iuris cum consensu sui
Can. 0712      evangelica consilia in instituto assumuntur, et definiant obligationes quas eadem vincula inducunt, servata tamen in vitae ratione semper propria
Can. 0751      alicuius veritatis divina et catholica credendae denegatio, aut de eadem pertinax dubitatio; apostasia, fidei christianaeex toto repudiatio; schisma, subiectionis
Can. 0752      proclamare non intendant christifideles ergo devitare curent quae cum eadem non congruant. - Episcopi, qui sunt in communione cum
Can. 0756      exercent singuli Episcopi, qui quidem totius ministerii verbi in eadem sunt moderatores; quandoque vero aliqui Episcopi coniunctim illud explent
Can. 0764      exercendae, gaudent presbyteri et diaconi, nisi ab Ordinario competenti eadem facultas restricta fuerit aut sublata, aut lege particulari licentia
Can. 0767      pars ipsius liturgiae et sacerdoti aut diacono reservatur; in eadem per anni liturgici cursum ex textus sacro fidei mysteria
Can. 0771      communi et ordinaria cura pastorali non satis fruantur aut eadem penitus careant. § 2. Provideant quoque, ut Evangelii nuntium
Can. 0816      possunt erectione ab Apostolica Sede facta aut approbatione ab eadem concessa; eidem competit etiam earundem superius moderamen. § 2
Can. 0825      versiones in linguam vernaculam edi possint, requiritur ut ab eadem auctoritate sint approbatae atque insimul necessariis et sufficientibus explicationibus
Can. 0828      impetrata prius eiusdem auctoritatis licentia et servatis condicionibus ab eadem praescriptis. - Approbatio vel licentia alicuius operis edendi pro
Can. 0836      christifidelium exercetur, opus sit quod a fide procedit et eadem innititur, ministri sacri eandem excitare et illustrare sedulo curent
Can. 0841      tum sacri ministri tum ceteri christifideles. - Cum sacramenta eadem sint pro universa Ecclesia et ad divinum depositum pertineant
Can. 0843      Ministri sacri denegare non possunt sacramenta iis qui opportune eadem petant, rite sint dispositi, nec iure ab iis recipiendis
Can. 0843      qui sacramenta petunt debita evangelizatione necnon catechetica institutione ad eadem recipienda praeparentur, attentis normis a competenti auctoritate editis. -
Can. 0844      catholici sacramenta licite administrant solis christifidelibus catholicis, qui pariter eadem a solis ministris catholicis licite recipiunt, salvis huius canonis
Can. 0844      Episcoporum conferentiae, alia urgeat gravis necessitas, ministri catholici licite eadem sacramenta administrant ceteris quoque christianis plenam communionem cum Ecclesia
Can. 0844      ministrum accedere nequeant atque sponte id petant, dummodo quoad eadem sacramenta fidem catholicam manifestent et rite sint dispositi. §
Can. 0851      initiationis ab Episcoporum conferentia aptatum et peculiares normas ab eadem editas; 2_ infantis baptizandi parentes, itemque qui munus patrini
Can. 0885      petentibus conferatur. § 2. Presbyter, qui hac facultate gaudet, eadem uti debet erga eos in quorum favorem facultas concessa
Can. 0902      individuali modo celebrandi, non vero eo tempore, quo in eadem ecclesia aut oratorio concelebratio habetur. - Sacerdos ad celebrandum
Can. 0905      casibus in quibus ad normam iuris licitum est pluries eadem die Eucharistiam celebrare aut concelebrare, non licet sacerdoti plus
Can. 0917      - Qui sanctissimam Eucharistiam iam recepit, potest eam iterum eadem die suscipere solummodo intra eucharisticam celebrationem cui participat, salvo
Can. 0919      excepta tantummodo aqua atque medicina. § 2. Sacerdos, qui eadem die bis aut ter sanctissimam Eucharistiam celebrat, aliquid sumere
Can. 0921      sacra communione per modum Viatici reficiantur. § 2. Etiamsi eadem die sacra communione refecti fuerint, valde tamen suadetur ut
Can. 0941      praescriptis. § 2. Celebratione Missae durante, ne habeatur in eadem ecclesiae vel oratorii aula sanctissimi Sacramenti expositio. - Commendatur
Can. 0949      celebrandi et applicandi ad intentionem eorum qui stipem obtulerunt, eadem obligatione tenetur, etiamsi sine ipsius culpa stipes perceptae perierint
Can. 0951      intentionem legitime praesumi debeat. - § 1. Sacerdos plures eadem die Missas celebrans, singulas applicare potest ad intentionem pro
Can. 0951      retributione ex titulo extrinseco. § 2. Sacerdos alteram Missam eadem die concelebrans, nullo titulo pro ea stipem recipere potest
Can. 0967      confessiones excipiendi ipso iure gaudent Cardinales itemque Episcopi, qui eadem et licite ubique utuntur, nisi Episcopus dioecesanus in casu
Can. 0967      Ordinarii loci incardinationis aut loci in quo domicilium habent, eadem facultatem ubique exercere possunt, nisi loci Ordinarius in casu
Can. 0967      974, §§ 2 et 3. § 3. Ipso iure eadem facultate ubique potiuntur erga sodales aliosque in domo instituti
Can. 0967      § 2 facultate confessiones excipiendi sunt instructi; qui quidem eadem et licite utuntur, nisi aliquis Superior maior quoad proprios
Can. 0969      presbyteris quibuslibet; presbyteri autem qui sodales sunt institutorum religiosorum, eadem ne utantur sine licentia saltem praesumpta sui Superioris. §
Can. 0974      967, § 2, presbyter eandem facultatem ubique amittit; revocata eadem facultate ab alio loci Ordinario, eandem amittit tantum in
Can. 0974      confessiones ubique erga sodales instituti amittit presbyter; revocata autem eadem facultate ab alio Superiore competenti, eandem amittit erga solos
Can. 0985      seminarii aliusve instituti educationis sacramentales confessiones suorum alumnorum in eadem domo commorantium ne audiant, nisi alumni in casibus particularibus
Can. 1004      postquam convaluerit, denuo in gravem infirmitatem inciderit aut si, eadem infirmitate perdurante, discrimen factum gravius sit. - In dubio
Can. 1034      suam petitionem propria manu exaratam et subscriptam, atque ab eadem auctoritate in scriptis acceptatam. § 2. Ad eandem admissionem
Can. 1046      multiplicantur ex diversis eorundem causis, non autem ex repetita eadem causa, nisi agatur de irregularitate ex homicidio voluntario aut
Can. 1052      ordinationem procedat alieni subditi, sufficit ut litterae dimissoriae referant eadem documenta praesto esse, scrutinium ad normam iuris esse peractum
Can. 1064      perveniant. - Ordinarii loci est curare ut debite ordinetur eadem assistentia, auditis etiam, si opportunum videatur, viris et mulieribus
Can. 1079      casibus in quibus ne loci quidem Ordinarius adiri possit, eadem dispensandi potestate pollet tum parochus, tum minister sacer rite
Can. 1127      servandae obstent, Ordinario loci partis catholicae ius est ab eadem in singulis casibus dispensandi, consulto tamen Ordinario loci in
Can. 1143      quae baptismum recepit, ipso facto quo novum matrimonium ab eadem parte contrahitur, dummodo pars non baptizata discedat. § 2
Can. 1222      sordidum redigere potest, de consensu eorum qui iura in eadem sibi legitime vindicent, et dummodo animarum bonum nullum inde
Can. 1256      auctoritate Romani Pontificis, ad eam pertinet iuridicam personam, quae eadem bona legitime acquisiverit. - § 1. Bona temporalia omnia
Can. 1279      ecclesiasticorum ei competit, qui immediate regit personam ad quam eadem bona pertinent, nisi aliud ferant ius particulare, statuta aut
Can. 1279      aut propriis statutis suos non habeat administratores, Ordinarius, cui eadem subiecta est, personas idoneas ad triennium assumat; eaedem ab
Can. 1290      tam in genere, quam in specie et de solutionibus, eadem iure canonico quoad res potestati regiminis Ecclesiae subiectas iisdem
Can. 1305      tuto ab Ordinario approbando deponantur eum in finem, ut eadem pecunia vel bonorum mobilium pretium custodiantur et quam primum
Can. 1310      servata, meliore quo fieri potest modo, fundatoris voluntate, poterit eadem onera aeque imminuere, excepta Missarum reductione, quae praescriptis can
Can. 1316      - Curent Episcopi dioecesani ut, quatenus fieri potest, in eadem civitate vel regione uniformes ferantur, si quae ferendae sint
Can. 1403      Iisdem causis applicantur praeterea praescripta huius Codicis, quoties in eadem lege ad ius universale remissio fit vel de normis
Can. 1436      ac prudentia et iustitiae zelo probati. - § 1. Eadem persona, non autem in eadem causa, officium promotoris iustitiae
Can. 1436      probati. - § 1. Eadem persona, non autem in eadem causa, officium promotoris iustitiae et defensoris vinculi gerere potest
Can. 1445      Curiae dicasteriis ipsi deferantur, et de conflictu competentiae inter eadem dicasteria. § 3. Supremi huius Tribunalis praeterea est: 1_
Can. 1447      causam in alia instantia tamquam iudex definire aut in eadem munus assessoris sustinere. - § 1. Iudex cognoscendam ne
Can. 1493      actionibus, quae tamen inter se non confligant, sive de eadem re sive de diversis, aliquem convenire potest, si aditi
Can. 1522      alia instantia, dummodo causa inter easdem personas et super eadem re intercedat; sed ad extraneos quod attinet, non aliam
Can. 1546      exemplari exhiberi sine memoratis incommodis, iudex decernere potest ut eadem producatur. - Probatio per testes in quibuslibet causis admittitur
Can. 1550      consistunt, iudex eiusve assistentes, advocatus aliique qui partibus in eadem causa assistunt vel astiterunt; 2_ sacerdotes, quod attinet ad
Can. 1641      easdem partes sententia conformis de eodem petito et ex eadem causa petendi; 2_ si appellatio adversus sententiam non fuerit
Can. 1642      nisi ad normam can. 1645, § 1. § 2. Eadem facit ius inter partes et dat actionem iudicati atque
Can. 1667      potuerint, altera statuatur audientia. - Probationibus collectis, fit in eadem audientia discussio oralis. - § 1. Nisi ex discussione
Can. 1716      sententiae arbitralis coram civili iudice impugnationem, in foro canonico eadem impugnatio proponi potest coram iudice ecclesiastico, qui in primo
Can. 1732      - Quae in canonibus huius sectionis de decretis statuuntur, eadem applicanda sunt ad omnes administrativos actus singulares, qui in
Can. 1747      alio transferri, Episcopus eidem relinquat eius usum etiam exclusivum, eadem necessitate durante. § 3. Pendente recursu adversus amotionis decretum

EADEMQUE     [4]
Can. 0067      dubiatio. - § 1. Si contingat ut de una eademque re duo rescripta inter se contraria impetrentur, peculiare, in
Can. 0633      commissum fideliter expleant ad normam iuris universalis et proprii, eademque suo modo curam et participationem omnium sodalium pro bono
Can. 1203      - Qui suspendere, dispensare, commutare possunt votum, eandem potestatem eademque ratione habent circa iusiurandum promissorium; sed si iurisiurandi dispensatio
Can. 1524      excedunt. § 3. Renuntiatio, ut valeat, peragenda est scripto, eademque a parte vel ab eius procuratore, speciali tamen mandato

EAE     [6]
Can. 0010      nominatim in eisde praeteritis caveatur. - Irritantes aut inhabilitantes eae tantum leges habendae sunt, quibus actum esse nullum aut
Can. 0302      ecclesiastica eriguntur, consociationes publicae vocantur. - Christifidelium consociationes clericales eae dicuntur, quae sub moderamine sunt clericorum, exercitium ordinis sacri
Can. 0811      § 2. In singulis universitatibus catholicis lectiones habeantur, inquibus eae praecipue tractentur quaestiones theologicae, quae cum disciplinis earundem facultatum
Can. 1336      5_ dimissio e statu clericali. § 2. Latae sententiae eae tantum poenae expiatoriae esse possunt, quae in § 1
Can. 1459      Praeter casus de quibus in § 1, exceptiones dilatoriae, eae praesertim quae respiciunt personas et modum iudicii, proponendae sunt
Can. 1507      iudicium vocare seu citare ad litem contestandam, statuens utrum eae scripto respondere debeant an coram ipso se sistere ad

EAEDEM     [5]
Can. 0121      iuraque patrimonialia prioribus propria obtinet atque onera suscipit, quibus eaedem gravabantur; ad destinationem autem praesertim bonorum et ad onerum
Can. 0820      facultates, etiam non ecclesiasticas, mutua habeatur cooperatio, qua nempe eaedem coniuncta opera, conventibus, investigationibus scientificis coordinatis aliisque mediis, ad
Can. 1052      promovendus sit sodalis instituti religiosi aut societatis vitae apostolicae, eaedem litterae insuper testari debent ipsum in institutum vel societatem
Can. 1279      cui eadem subiecta est, personas idoneas ad triennium assumat; eaedem ab Ordinario iterum nominari possunt. - Quaevis persona iuridica
Can. 1463      nisi intra triginta dies a lite contestata. § 2. Eaedem autem cognoscantur simul cum conventionali actione, hoc est pari

EAEDEMQUE     [1]
Can. 0315      publicae incepta propriae indoli congrua sua sponte suscipere valent, eaedemque reguntur ad normam statutorum, sub altiore tamen directione auctoritatis

EAEQUE     [1]
Can. 0535      professionis perpetuae in instituto religioso emissae necnon mutati ritus; eaeque adnotationes in documento accepti baptismi semper referantur. § 3

EAM     [53]
Can. 0091      valide et licite conceditur. - Qui gaudet potestate dispensandi eam exercere valet, etiam extra territorium exsistens, in subditos, licet
Can. 0111      latinae per receptum baptismum adscribitur filius parentum, qui ad eam pertineant vel, si alteruter ad eam non pertineat, ambo
Can. 0111      parentum, qui ad eam pertineant vel, si alteruter ad eam non pertineat, ambo concordi voluntate optaverint ut proles in
Can. 0111      rituali sui iuris baptizetur; quo in casu, ipse ad eam Ecclesiam pertinet quam elegerit. - § 1. Post receptum
Can. 0132      perimitur resoluto iure Ordinarii cui concessa est, etiamsi ipse eam exsequi coeperit, sed transit ad quemvis Ordinarium qui ipsi
Can. 0154      aliquo illegitime possidetur, conferri potest, dummodo rite declaratum fuerit eam possessionem non esse legitimam, et de hac declaratione mentio
Can. 0182      abstinuisse. § 3. Postulato nullum ius acquiritur ex postulatione; eam admittendi auctoritas competens obligatione non tenetur. § 4. Factam
Can. 0370      specialia ob adiuncta, committitur alicui Praelato aut Abbati, qui eam, ad instar Episcopi dioecesani, tamquam proprius eius pastor regat
Can. 0371      quaeque pascenda committitur Vicario apostolico aut Praefecto apostolico, qui eam nomine Summi Pontificis regant. § 2. Adminitratio apostolica est
Can. 0371      erigitur, et cuius cura pastoralis committitur Administratori apostolico, qui eam nomine Summi Pontificis regat. - § 1. Pro regula
Can. 0436      visitationem peragere, causa prius ab Apostolica Sede probata, si eam suffraganeus neglexerit; 3_ deputare Administratorem dioecesanum, ad normam cann
Can. 0520      committere instituto religioso clericali vel societati clericali vitae apostolicae, eam erigendo etiam in ecclesia instituti aut societatis, hac tamen
Can. 0656      - Ad validitatem professionis temporariae requiritur ut: 1_ qui eam emissurus est, decimum saltem octavum aetatis annum compleverit; 2_
Can. 0660      huius institutionis, sodalibus officia et opera ne committantur, quae eam impediant. - Per totam vitam religiosi formationem suam spiritualem
Can. 0684      Si autem sodalis hanc professionem emittere renuat vel ad eam emittendam a competentibus Superioribus non admittatur, ad pristinum institutum
Can. 0691      Domino perpensas; petitionem suam deferat supremo instituti Moderatori, qui eam una cum voto suo suique consilii auctoritati competenti transmittat
Can. 0830      nomine necnon tempore ac loco concessae licentiae; quod si eam non concedat, rationes denegationis cum operis scriptore Ordinarius communicet
Can. 0867      hebdomadas baptizentur; quam primum post nativitatem, immo iam ante eam, parochum adeant ut sacramentum pro filio petant et debite
Can. 0888      quo confirmationem conferre valent, ministri in locis quoque exemptis eam ministrare possunt. - § 1. Confirmationis recipiendae capax est
Can. 0897      ecclesiastica apostolatus opera cum sanctissima Eucharistia cohaerent et ad eam ordinantur. - Christifideles maximo in honore sanctissimam Eucharistiam habeant
Can. 0917      primum confitendi. - Qui sanctissimam Eucharistiam iam recepit, potest eam iterum eadem die suscipere solummodo intra eucharisticam celebrationem cui
Can. 0974      Revocata facultate ad confessiones excipiendas a loci Ordinario qui eam concessit, de quo in can. 967, § 2, presbyter
Can. 1052      § 1. Ut Episcopus ordinationem iure proprio conferens ad eam procedere possit, ipsi constare debet documenta, de quibus in
Can. 1125      potest Ordinarius loci, si iusta et rationabilis causa habeatur; eam ne concedat, nisi impletis condicionibus quae sequuntur: 1_ pars
Can. 1144      baptismum, dummodo constet modo procedendi saltem summario et extraiudiciali eam fieri non posse aut fore inutilem. - § 1
Can. 1177      competit, aliam ecclesiam funeris eligere de consensu eius, qui eam regit, et monito defuncti parocho proprio. § 3. Si
Can. 1177      Si extra propriam paroeciam mors acciderit, neque cadaver ad eam translatum fuerit, neque aliqua ecclesia funeris legitime electa, exequiae
Can. 1189      restaurentur sine data scripto licentia ab Ordinario; qui, antequam eam concedat, peritos consulat. - § 1. Sacras reliquias vendere
Can. 1222      ad cultum divinum adhiberi queat et possibilitas non detur eam reficiendi, in usum profanum non sordidum ab Episcopo dioecesano
Can. 1222      ut aliqua ecclesia ad divinum cultum amplius non adhibeatur, eam Episcopus dioecesanus, audito consilio presbyterali, in usum profanum non
Can. 1256      - Dominium bonorum, sub suprema auctoritate Romani Pontificis, ad eam pertinet iuridicam personam, quae eadem bona legitime acquisiverit. -
Can. 1261      can. 222, § 1, monere tenetur et opportuno modo eam urgere. - Fideles subsidia Ecclesiae conferant per subventiones rogatas
Can. 1304      acceptari possit, requiritur licentia Ordinarii in scriptis data; qui eam ne praebeat, antequam legitime compererit personam iuridicam tum novo
Can. 1314      irrogata sit; est autem latae sententiae, ita ut in eam incurratur ipso facto commissi delicti, si lex vel praeceptum
Can. 1327      circumstantiae statui, quae a poena praecepto constituta eximant, vel eam attenuent vel aggravent. - § 1. Qui aliquid ad
Can. 1330      scientiae manifestatione, tamquam non consummatum censendum est, si nemo eam declarationem vel manifestationem percipiat. - § 1. Excommunicatus vetatur
Can. 1338      2. Potestatis ordinis privatio dari nequit, sed tantum prohibitio eam vel aliquos eius actus exercendi; item dari nequit privatio
Can. 1352      eatenus ex toto vel ex parte suspenditur, quatenus reus eam servare nequeat sine periculo gravis scandali vel infamiae. -
Can. 1354      possunt vel a praecepto poenam comminanti eximere, possunt etiam eam poenam remittere. § 2. Potest praeterea lex vel praeceptum
Can. 1355      iudicium ad poenam irrogandam vel declarandam promovit vel decreto eam per se vel per alium irrogavit vel declaravit; 2_
Can. 1356      iudicium ad poenam irrogandam vel declarandam promovit vel decreto eam per se vel per alium irrogavit vel declaravit. §
Can. 1378      in § 1, cum sacramentalem absolutionem dare valide nequeat, eam impertire attentat, vel sacramentalem confessionem audit. § 3. In
Can. 1445      de contentionibus ortis ex actu potestatis administrativae ecclesiasticae ad eam legitime delatis, de aliis controversiis administrativis quae a Romano
Can. 1538      alia quaevis partis declaratio qualibet vi caret, si constet eam ex errore facti esse prolatam, aut vi vel metu
Can. 1589      iudicio, an vero sit in limine reicienda; et, si eam admittat, utrum talis sit gravitatis, ut solvi debeat per
Can. 1592      non responderit ad normam can. 1507, § 1, iudex eam a iudicio absentem declaret et decernat ut causa, servatis
Can. 1608      legis de quarundam probationum efficacia. § 4. Iudex qui eam certitudinem adipisci non potuit, pronuntiet non constare de iure
Can. 1616      1612, § 4 requirit, sententia ab ipso tribunali, quod eam tulit, corrigi vel compleri debet sive ad partis instantiam
Can. 1630      notitia publicationis sententiae. § 2. Si ore fiat, notarius eam scripto coram ipso appellante redigat. - Si quaestio oriatur
Can. 1633      eius interpositione, nisi iudex a quo longius tempus ad eam prosequendam parti praestituerit. - § 1. Ad prosequendam appellationem
Can. 1650      exsecutione oriri posse, potest vel exsecutionem ipsam suspendere vel eam cautioni subicere. - Non antea exsecutioni locus esse poterit
Can. 1688      causa sit iuxta ordinarium tramitem iuris; quo in casu eam remittit ad tribunal primae instantiae. - In sententia partes
Can. 1736      potest suspensio interim peti ab eius Superiore hierarchico, qui eam decernere potest gravibus tantum de causis et cauto semper

EAMQUE     [8]
Can. 0115      autonoma constat bonis seu rebus, sive spiritualibus sive materialibus, eamque, ad normam iuris et statutorum, moderantur sive una vel
Can. 0212      de hisquae ad bonum Ecclesiae pertinent sacris Pastoribus manifestent eamque, salva fidei morumque integritate ac reverentia erga Pastores, attentisque
Can. 0252      divina Revelatione innixam, cognoscant, propriae vitae spiritualis reddant alimentum eamque, in ministerio exercendo rite annuntiare ac tueri valeant. §
Can. 0463      1. Ad synodum dioecesanam vocandi sunt uti synodi sodales eamque participandi obligatione tenentur: 1_ Episcopus coadiutor atque Episcopi auxiliares
Can. 0748      in iis, quae Deum eiusque Ecclesiam respiciunt, quaerere tenentur eamque cognitam amplectendi ac servandi obligatione vi legis divinae adstringuntur
Can. 0779      aetati necnon vitae condicionibus aptata, plenius catholicam doctrinam ediscere eamque aptius in praxim deducere valeant. - Curent locorum Ordinarii
Can. 1108      matrimonio intellegitur tantum qui praesens exquirit manifestationem contrahentium consensus eamque nomine Ecclesiae recipit. - Loci Ordinarius et parochus, nisi
Can. 1120      lege ut assistens matrimonio praesens requirat manifestationem consensus contrahentium eamque recipiat. - § 1. Celebrato matrimonio, parochus loci celebrationis

EANDEM     [38]
Can. 0011      mere ecclesiasticis tenentur baptizati in Ecclesia catholica vel in eandem recepti, quique sufficienti rationis usu gaudent et, nisi aliud
Can. 0016      commissa. § 2. Interpretatio authentica per modum legis exhibita eandem vim habet ac lex ipsa et promulgari debet; si
Can. 0084      concessit; quod si privilegium concessum fuerit ab Apostolica Sede, eandem Ordinarius certiorem facere tenetur. - Dispensatio, seu legis mere
Can. 0116      donantur sive ipso iure sive speciali competentis auctoritatis decreto eandem expresse concedenti; personae iuridicae privatae hac personalitate donantur tantum
Can. 0116      hac personalitate donantur tantum per speciale competentis auctoritatis decretum eandem personalitatem expresse concedens. - Nulla personarum vel rerum universitas
Can. 0117      Nulla personarum vel rerum universitas personalitatem iuridicam obtinere intendens, eandem consequi valet nisi ipsius statuta a competenti auctoritate sint
Can. 0182      de impedimento concedere, aut si hanc potestatem non habeat, eandem ab auctoritate superiore petere; si non requiritur confirmatio, postulatio
Can. 0271      iidem clerici propriae Ecclesiae particulari incardinati maneant, atque in eandem redeuntes omnibus gaudeant iuribus, quae haberent si in ea
Can. 0276      secundum proprius et probatos liturgicos libros; diaconi autem permanentes eandem persolvant pro parte ab Episcoporum conferentia definita; 4_ pariter
Can. 0306      ut secundum iuris praescripta et propria consociationis statuta, in eandem valide receptus sit et ab eandem non sit legitime
Can. 0306      consociationis statuta, in eandem valide receptus sit et ab eandem non sit legitime dimissus. - § 1. Membrorum receptio
Can. 0332      electione ab ipso acceptata una cum episcopali consecratione. Quare, eandem potestatem obtinet a momento acceptationis electus ad summum pontificatum
Can. 0337      Episcoporum sollemni modo exercet in Concilio Oecumenico. § 2. Eandem potestatem exercet per unitam Episcoporum in mundo dispersorum actionem
Can. 0343      iisque ferre decreta, nisi certis in casibus potestate deliberativa eandem instruxerit Romanus Pontifex, cuius est in hoc casu decisiones
Can. 0425      sacerdos qui trigesimum quintum aetatis annum expleverit et ad eandem vacantem sedem non fuerit iam electus, nominatus vel praesentatus
Can. 0437      quamlibet ecclesiam provinciae ecclesiasticae cui praeest, minime vero extra eandem, ne accedente quidem Episcopi dioecesani assensu. § 3. Metropolita
Can. 0468      donec Episcopus dioecesanus, qui succedit, ipsam continuari decreverit aut eandem extinctam declaraverit. - Curia dioecesana constat illis institutis et
Can. 0527      1. Qui ad curam pastoralem paroeciae gerendam promotus est, eandem obtinet et exercere tenetur a momento captae possessionis. §
Can. 0529      dioecesis tum Ecclesiae universae membra se sentiant operaque ad eandem communionem promovendam participent vel sustineant. - Functiones specialiter parocho
Can. 0722      secundum evangelica consilia ducendam candidati rite instituantur atque ad eandem integre in apostolatum convertendam edoceantur, eas adhibentes evangelizationis formas
Can. 0752      moribus enuntiant, cum magisterium authenticum exercent, etsi definitivo actu eandem proclamare non intendant christifideles ergo devitare curent quae cum
Can. 0755      Episcoporum item est, et, ad normam iuris, Episcoporum conferentiarum, eandem unitatem promovere atque pro variis adiunctorum necessitatibus vel opportunitatibus
Can. 0836      quod a fide procedit et eadem innititur, ministri sacri eandem excitare et illustrare sedulo curent, ministerio praesertim verbi, quo
Can. 0966      absolutionem requiritur ut minister, praeterquam potestate ordinis, facultate gaudeat eandem in fideles, quibus absolutionem impertitur, exercendi. § 2. Hac
Can. 0974      concessit, de quo in can. 967, § 2, presbyter eandem facultatem ubique amittit; revocata eadem facultate ab alio loci
Can. 0974      ubique amittit; revocata eadem facultate ab alio loci Ordinario, eandem amittit tantum in territorio revocantis. § 3. Quilibet loci
Can. 0974      presbyter; revocata autem eadem facultate ab alio Superiore competenti, eandem amittit erga solos in eiusdem dicione subditos. - Praeterquam
Can. 1034      ab eadem auctoritate in scriptis acceptatam. § 2. Ad eandem admissionem obtinendam non tenetur, qui per vota in clericale
Can. 1086      quarum altera sit baptizata in Ecclesia catholica vel in eandem recepta nec actu formali ab ea defecerit, et altera
Can. 1117      pars matrimonium contrahentium in Ecclesia catholica baptizata vel in eandem recepta sit neque actu formali ab ea defecerit, salvis
Can. 1124      quarum altera sit in Ecclesia catholica baptizata vel in eandem post baptismum recepta, quaeque nec ab ea actu formali
Can. 1203      can. 1203. - Qui suspendere, dispensare, commutare possunt votum, eandem potestatem eademque ratione habent circa iusiurandum promissorium; sed si
Can. 1417      litis statu, cognoscendam ad Sanctam Sedem deferre vel apud eandem introducere. § 2. Provocatio tamen ad Sedem Apostolicam interposita
Can. 1434      instantia promotoris iustitiae vel vinculi defensoris, qui iudicio intersint, eandem vim habet. - Episcopi est promotorem iustitiae et vinculi
Can. 1447      vinculi, procurator, advocatus, testis aut peritus, nequit postea valide eandem causam in alia instantia tamquam iudex definire aut in
Can. 1542      privatum, sive agnitum a parte sive recognitum a iudice, eandem probandi vim habet adversus auctorem vel subscriptorem et causam
Can. 1542      iis habentes, ac confessio extra iudicium facta; adversus extraneos eandem vim habet ac partium declarationes quae non sint confessiones
Can. 1685      Statim ac sententia facta est exsecutiva, Vicarius iudicialis debet eandem notificare Ordinario loci in quo matrimonium celebratum est. Is

EANDEMQUE     [2]
Can. 0229      § 1. Laici, ut secundum doctrinam christianam vivere valeant, eandemque et ipsi enuntiare atque, si opus sit, defendere possint
Can. 0675      Actio apostolica ex intima cum Deo unione semper procedat eandemque confirmet et foveat. § 3. Actio apostolica, nomine et

EAQUE     [8]
Can. 0484      operam requirunt; 2_ in scriptis fideliter redigere quae geruntur, eaque cum significatione loci, diei, mensis et anni subsignare; 3_
Can. 0847      § 2. Parochus olea sacra a proprio Episcopo impetret eaque decenti custodia diligenter asservet. - Minister, praeter oblationes a
Can. 1077      casu peculiari, sed ad tempus tantum, gravi de causa eaque perdurante. § 2. Vetito clausulam dirimentem una suprema Ecclesiae
Can. 1081      dispensatione pro foro externo Ordinarium loci statim certiorem faciat; eaque adnotetur in libro matrimoniorum. - Nisi aliud ferat Paenitentiariae
Can. 1524      mandato munito, debet subscribi, cum altera parte communicari, ab eaque acceptari vel saltem non impugnari, et a iudice admitti
Can. 1584      instrumentum conficiatur. - Praesumptio est rei incertae probabilis coniectura; eaque alia est iuris, quae ab ipsa lege statuitur; alia
Can. 1719      acta et Ordinarii decreta, quibus investigatio initur vel clauditur, eaque omnia quae investigationem praecedunt, si necessaria non sint ad
Can. 1722      Eucharistiae participationem prohibere; quae omnia, causa cessante, sunt revocanda, eaque ipso iure finem habent, cessante processu poenali. - §

EARUM     [18]
Can. 0002      quare leges liturgicae hucusque vigentes vim suam retinent, nisi earum aliqua Codicis canonibus sit contraria. - Codicis canones initas
Can. 0013      particularibus sui territorii quamdiu ab eo absunt, nisi aut earum transgressio in proprio territorio noceat, aut leges sint personales
Can. 0127      1_ si consensus exigatur, invalidus est actus Superioris consensum earum personarum non exquirentis aut contra earum vel alicuius votum
Can. 0127      actus Superioris consensum earum personarum non exquirentis aut contra earum vel alicuius votum agentis; 2_ si consilium exigatur, invalidus
Can. 0279      methodorum pastoralium cognitionem acquirendi. § 3. Aliarum quoque scientiarum, earum praesertim quae cum sacris conectuntur, cognitionem prosequantur, quatenus praecipue
Can. 0357      ac nulla ratione sese in iis interponentes, quae ad earum bonorum administrationem, ad disciplinam aut ecclesiarum servitium spectant. §
Can. 0550      aut, si pro diversis simul paroeciis constitutus est, in earum aliqua; loci tamen Ordinarius, iusta de causa, permittere potest
Can. 0741      - § 1. Societates et, nisi aliter ferant constitutiones, earum partes et domus, personae sunt iuridicae et, qua tales
Can. 0806      ab iisdem sodalibus diriguntur, salva quidem eorundem quoad internum earum scholarum moderamen autonomia. § 2. Curent scholarum catholicarum Moderatores
Can. 0809      territorio apte distributae, in quibus variae disciplinae, servata quidem earum scientifica autonomia, investigentur et tradantur doctrinae catholicae ratione habita
Can. 0944      2. Episcopi dioecesani est de processionibus statuere ordinationes, quibus earum participationi et dignitati prospiciatur. - § 1. Secundum probatum
Can. 0955      § 1. Qui celebrationem Missarum applicandarum aliis committere intendat, earum celebrationem quam primum sacerdotibus sibi acceptis committat, dummodo ipsi
Can. 1116      mortis periculo; 2_ extra mortis periculum, dummodo prudenter praevideatur earum rerum condicionem esse per mensem duraturam. § 2. In
Can. 1148      in Ecclesia catholica baptismo, si durum ei sit cum earum prima permanere, unam ex illis, ceteris dimissis, retinere potest
Can. 1263      necessitatibus, personis iuridicis publicis suo regimini subiectis moderatum tributum, earum redditibus proportionatum, imponendi; ceteris personis physicis et iuridicis ipsi
Can. 1559      de bono privato, eas admittendas censuerit. Assistere tamen possunt earum advocati vel procuratores, nisi iudex propter rerum et personarum
Can. 1598      - § 1. Acquisitis probationibus, iudex decreto partibus et earum advocatis permittere debet, sub poena nullitatis, ut acta nondum
Can. 1615      sententiae fieri potest vel tradendo exemplar sententiae partibus aut earum procuratoribus, vel eisdem transmittendo idem exemplar ad normam can

EARUMQUE     [5]
Can. 0040      actus administrativi invalide suo munere fungitur, antequam litteras receperit earumque authenticitatem et integritatem recognoverit, nisi praevia earundem notitia ad
Can. 0323      privatis propria, invigilare et curare ut virium dispersio vitetur, earumque apostolatus exercitium ad bonum commune ordinetur. - § 1
Can. 0333      Ecclesiam potestate gaudet, sed et super omnes Ecclesias particulares earumque coetus ordinariae potestatis obtinet principatum, quoquidem insimul roboratur atque
Can. 1455      id genus incommodum oriatur, iudex poterit testes, peritos, partes earumque advocatos vel procuratores iureiurando astringere ad secretum servandum. -
Can. 1514      gravi causa, ad instantiam partis et auditis reliquis partibus earumque rationibus perpensis. - Lite contestata, possessor rei alienae desinit

EARUMVE     [1]
Can. 1434      expresse caveatur: 1_ quoties lex praecipit ut iudex partes earumve alteram audiat, etiam promotor iustitiae et vinculi defensor, si

EARUNDEM     [15]
Can. 0015      1. Ignorantia vel error circa leges irritantes vel inhabilitantes earundem effectum non impediunt, nisi aliud expresse statuatur. § 2
Can. 0040      litteras receperit earumque authenticitatem et integritatem recognoverit, nisi praevia earundem notitia ad ipsum auctoritate eundem actum edentis transmissa fuerit
Can. 0094      sive rerum ad normam iuris conduntur, et quibus definiuntur earundem finis, constitutio, regimen atque agendi rationes. § 2. Statutis
Can. 0127      non audientis; Superior, licet nulla obligatione teneatur accedendi ad earundem votum, etsi concors, tamen sine praevalenti ratione, suo iudicio
Can. 0127      concors, tamen sine praevalenti ratione, suo iudicio aestimanda, ab earundem voto, praesertim concordi, ne discedat. § 3. Omnes quorum
Can. 0357      in titulum est assignata, postquam in eiusdem venerunt possessionem, earundem dioecesium et ecclesiarum bonum consilio et patrocinio promoveant, nulla
Can. 0382      erectis, simul ac clero populoque in ecclesia cathedrali praesenti earundem litterarum communicationem procuraverit, presbytero inter praesentes seniore in acta
Can. 0448      in diversis nationibus exstantium; eiusdem Apostolicae Sedis est pro earundem singulis peculiares normas statuere. - § 1. Unius supremae
Can. 0516      vel quasi-paroeciam erigi non possint, Episcopus dioecesanus alio modo earundem pastorali curae prospiciat. - § 1. Ubi adiuncta id
Can. 0792      qui e terris missionum laboris aut studii causa ad earundem territorium accedant, fraterne recipiantur et congruenti pastorali cura adiuventur
Can. 0811      inquibus eae praecipue tractentur quaestiones theologicae, quae cum disciplinis earundem facultatum sunt conexae. - Qui in studiorum superiorum institutis
Can. 0816      facta aut approbatione ab eadem concessa; eidem competit etiam earundem superius moderamen. § 2. Singulae universitates et facultates ecclesiae
Can. 0954      petuntur celebrandae numero plures quam ut ibidem celebrari possint, earundem celebratio alibi fieri licet, nisi contrariam voluntatem oblatores expresse
Can. 0955      quas acceperunt, tum eas, quas aliis tradiderunt, notatis etiam earundem stipibus. § 4. Quilibet sacerdos accurate notare debet Missas
Can. 1283      ad bona culturalia pertinentium aliarumve cum descriptione atque aestimatione earundem redigatur, redactumque recognoscatur; 3_ huius inventarii alterum exemplar conservetur

EAS     [25]
Can. 0034      ut leges exsecutioni mandentur, eosque in legum exsecutione obligant; eas legitime edunt, intra fines suae competentiae, qui potestate exsecutiva
Can. 0034      non tantum revocatione explicita aut implicita auctoritatis competentis, quae eas edidit, eiusve superioris, sed etiam cessante lege ad quam
Can. 0052      vim habet tantum quoad res de quibus datum est; eas vero ubique obligat, nisi aliud constet. - Si decreta
Can. 0224      quae christifidelibus sunt propria, moderari. - Christifideles laici, praeter eas obligationes et iura, quae cunctis christifidelibus sunt communia et
Can. 0327      ad spirituales fines, de quibus in can. 298, constitutas, eas speciatim quae rerum temporalium ordinem spiritu christiano animare sibi
Can. 0515      proprio eiusdem pastori. § 2. Paroecias erigere, supprimere aut eas innovare unius est Episcopi dioecesani, qui paroecias ne erigat
Can. 0515      Episcopi dioecesani, qui paroecias ne erigat aut supprimat, neve eas notabiliter innovet, nisi audito consilio presbyterali. § 3. Paroecia
Can. 0566      instructus sit oportet quas recta cura pastoralis requirit. Praeter eas quae iure particulari aut speciali delegatione conceduntur, cappellanus vi
Can. 0595      Episcopi sedis principis est constitutiones approbare et immutationes in eas legitime introductas confirmare, salvis iis in quibus Apostolica Sedes
Can. 0722      instituantur atque ad eandem integre in apostolatum convertendam edoceantur, eas adhibentes evangelizationis formas, quae instituti fini, spiritui et indoli
Can. 0806      invigilandi et invisendi scholas catholicas in suo territorio sitas, eas etiam quae ab institutorum religiosorum sodalibus conditae sint aut
Can. 0851      parentes instruantur, plures adunando familias atque, ubi fieri possit, eas visitando. - § 1. Quae in canonibus de baptismo
Can. 0955      mora in librum referant tum Missas quas acceperunt, tum eas, quas aliis tradiderunt, notatis etiam earundem stipibus. § 4
Can. 0996      fine operum praescriptorum. § 2. Ut vero subiectum capax eas lucretur, habere debet intentionem saltem generalem eas acquirendi et
Can. 0996      subiectum capax eas lucretur, habere debet intentionem saltem generalem eas acquirendi et opera iniuncta implere statuto tempore ac debito
Can. 1145      a quo Ordinario concedendae sunt alteri coniugi, si quidem eas petierit, induciae ad respondendum, eodem tamen monito ut, si
Can. 1269      privatorum sunt, praescriptione acquiri a privatis personis possunt, sed eas adhibere ad usus profanos non licet, nisi dedicationem vel
Can. 1284      administratoribus quotannis componantur, enixe commendatur; iuri autem particulari relinquitur eas praecipere et pressius determinare modos quibus exhibendae sint. -
Can. 1287      singulis annis officio tenentur rationes Ordinario loci exhibendi, qui eas consilio a rebus oeconomicis examinandas committat. § 2. De
Can. 1342      possunt poenae perpetuae, neque poenae quas lex vel praeceptum eas constituens vetet per decretum applicare. § 3. Quae in
Can. 1462      proponi et cognosci debent ante contestationem litis; qui serius eas opposuerit, non est reiciendus, sed condemnetur ad expensas, nisi
Can. 1463      conventionali actione, hoc est pari gradu cum ea, nisi eas separatim cognoscere necessarium sit aut iudex id opportunius existimaverit
Can. 1536      probationis ipsis tribui nequit, nisi alia accedant elementa quae eas omnino corroborent. - Quoad extraiudicialem confessionem in iudicium deductam
Can. 1559      nisi iudex, praesertim cum res est de bono privato, eas admittendas censuerit. Assistere tamen possunt earum advocati vel procuratores
Can. 1561      testi, sed iudici vel eius locum tenenti proponant, ut eas ipse deferat, nisi aliter lex particularis caveat. - §

EASDEM     [13]
Can. 0127      agentis; 2_ si consilium exigatur, invalidus est actus Superioris easdem personas non audientis; Superior, licet nulla obligatione teneatur accedendi
Can. 0305      officium et ius competunt ad normam iuris et statutorum easdem invisendi; subsunt etiam eiusdem auctoritatis regimini secundum praescripta canonum
Can. 0343      de quaestionibus pertractandis disceptare atque expromere optata, non vero easdem dirimere de iisque ferre decreta, nisi certis in casibus
Can. 0357      ecclesiarum bonum consilio et patrocinio promoveant, nulla tamen in easdem potestate regiminis pollentes, ac nulla ratione sese in iis
Can. 0537      ab Episcopo dioecesano latis et in quo christifideles, secundum easdem normas selecti, parocho in administratione bonorum paroecia adiutorio sint
Can. 0800      scholas catholicas foveant, pro viribus adiutricem operam conferentes ad easdem condendas et sustentandas. - Instituta religiosa quibus missio educationis
Can. 0955      Missae celebrandae sunt, initium habet a die quo sacerdos easdem celebraturus recepit, nisi aliud constet. § 3. Qui aliis
Can. 1403      vel de normis agitur quae, ex ipsa rei natura, easdem quoque causas afficiunt. - Prima Sedes a nemine iudicatur
Can. 1522      habere possunt etiam in alia instantia, dummodo causa inter easdem personas et super eadem re intercedat; sed ad extraneos
Can. 1576      ferat, relationes ab aliis peritis iam factas assumere. - Easdem ob causas quibus testis, etiam periti excluduntur aut recusari
Can. 1641      1643, res iudicata habetur: 1_ si duplex intercesserit inter easdem partes sententia conformis de eodem petito et ex eadem
Can. 1672      civilibus pertinent ad civilem magistratum, nisi ius particulare statuat easdem causas, si incidenter et accessorie agantur, posse a iudice
Can. 1717      nomen in discrimen vocetur. § 3. Qui investigationem agit, easdem habet, quas auditor in processu, potestates et obligationes; idemque

EASQUE     [3]
Can. 0838      intra limites in ipsis libris liturgicis definitos aptatas, parare, easque edere, praevia recognitione Sanctae Sedis. § 4. Ad Episcopum
Can. 1428      3. Auditoris est, secundum iudicis mandatum, probationes tantum colligere easque collectas iudici tradere; potest autem, nisi iudicis mandatum obstet
Can. 1444      partium ad suum tribunal advocaverit et Rotae Romanae commiserit; easque, nisi aliud cautum sit in commissi muneris rescripto, ipsa

EATENUS     [3]
Can. 1317      ferantur, si quae ferendae sint, poenales leges. - Poenae eatenus constituantur, quatenus vere necessariae sint ad aptius providendum ecclesiasticae
Can. 1319      potest vi potestatis regiminis in foro externo praecepta imponere, eatenus potest etiam poenas determinatas, exceptis expiatoriis perpetuis, per praeceptum
Can. 1352      sit neque sit notoria in loco ubi delinquens versatur, eatenus ex toto vel ex parte suspenditur, quatenus reus eam

EBRIETAS     [1]
Can. 1325      potest in applicandis praescriptis cann. 1323 et 1324; item ebrietas aliaeve mentis perturbationes, si sint de industria ad delictum

EBRIETATE     [1]
Can. 1345      ex metu vel necessitate vel passionis aestu vel in ebrietate aliave simili mentis perturbatione patraverit, iudex potest etiam a

EBRIETATEM     [1]
Can. 1324      habuerit; 2_ ab eo qui rationis usu carebat propter ebrietatem aliamve similem mentis perturbationem, quae culpabilis fuerit; 3_ ex

ECCLESIA     [174]
Can. 0011      expresse statuitur. - Legibus mere ecclesiasticis tenentur baptizati in Ecclesia catholica vel in eandem recepti, quique sufficienti rationis usu
Can. 0111      non pertineat, ambo concordi voluntate optaverint ut proles in Ecclesia latina baptizaretur; quodsi concors voluntas desit, Ecclesiae rituali ad
Can. 0111      decimum aetatis annum expleverit, libere potest eligere ut in Ecclesia latina vel in alia Ecclesia rituali sui iuris baptizetur
Can. 0111      potest eligere ut in Ecclesia latina vel in alia Ecclesia rituali sui iuris baptizetur; quo in casu, ipse ad
Can. 0113      non secumfert adscriptionem eidem Ecclesiae. - § 1. Catholica Ecclesia et Apostolica Sedes, moralis personae rationem habent ex ipsa
Can. 0113      ex ipsa ordinatione divina. § 2. Sunt etiam in Ecclesia, praeter personas physicas, personae iuridicae, subiecta scilicet in iure
Can. 0115      finem praestitutum assequendum. - § 1. Personae iuridicae in Ecclesia sunt aut universitates personarum aut universitates rerum. § 2
Can. 0129      Potestatis regiminis, quae quidem ex divina institutione est in Ecclesia et etiam potestas iurisdictionis vocatur, ad normam praescriptorum iuris
Can. 0135      exercenda est modo iure praescripto, et ea qua in Ecclesia gaudet legislator infra auctoritatem supremam, valide delegari nequit, nisi
Can. 0144      dubio positivo et probabili sive iuris sive facti, supplet Ecclesia, pro foro tam externo quam interno, potestatem regiminis exsecutivam
Can. 0157      dioecesani est libera collatione providere officiis ecclesiasticis in propria Ecclesia particulari. - § 1. Praesentatio ad officium ecclesiasticum ab
Can. 0197      subiectivi acquirendi vel amittendi necnon ab obligationibus sese liberandi, Ecclesia recipit prout est in legislatione civili respectivae nationis salvis
Can. 0204      Deus Ecclesiae in mundo adimplendam concredidit. § 2. Haec Ecclesia, in hoc mundo ut societas constituta et ordinata, subsistit
Can. 0204      hoc mundo ut societas constituta et ordinata, subsistit in Ecclesia catholica, a successore Petri et Episcopis in eius communione
Can. 0206      et ecclesiastici regiminis. - § 1. Speciali ratione cum Ecclesia conectuntur catechumeni, qui nempe, Spiritu Sancto movente, explicita voluntate
Can. 0206      vita fidei, spei et caritatis quam agunt, coniunguntur cum Ecclesia, quae eos iam ut suos fovet. § 2. Catechumenorum
Can. 0206      ut suos fovet. § 2. Catechumenorum specialem curam habet Ecclesia quae, dum eos advitam ducendam evangelicam invitat eosque ad
Can. 0207      § 1. Ex divina institutione, inter christifideles sunt in Ecclesia ministri sacri, qui in iure et clerici vocantur; ceteri
Can. 0207      consiliorum evangelicorum per vota aut alia sacra ligamina, ab Ecclesia agnita et sancita, suo peculiari modo Deo consecrantur et
Can. 0209      quoque ipsorum agendi ratione, ad communionem semper servandam cum Ecclesia. § 2. Magna cum diligentia officia adimpleant, quibus tenentur
Can. 0221      - § 1. Christifidelibus competit ut iura, quibus in Ecclesia gaudent, legitime vindicent atque defendant in foro competenti ecclesiastico
Can. 0226      christianorum imprimis est christianam filiorum educationem secundum doctrinam ab Ecclesia traditam curare. - Ius est christifidelibus laicis, ut ipsis
Can. 0230      collatio eisdem ius non confert ad sustentationem remunerationemve ab Ecclesia praestandam. § 2. Laici ex temporanea deputatione in actionibus
Can. 0232      sociali et assistentiae sanitariae, quam dicunt, debite prospiciatur. - Ecclesia officium est atque ius proprium et exclusivum eos instituendi
Can. 0233      incumbit fovendarum vocationum, ut necessitatibus ministerii sacri in tota Ecclesia sufficienter provideatur; speciatim hoc officio tenentur familiae christianae, educatores
Can. 0233      sibi commissum de momento ministerii sacri deque ministrorum in Ecclesia necessitate edoceant, atque incepta ad vocationes fovendas, operibus praesertim
Can. 0238      1. Seminaria legitime erecta ipso iure personalitate iuridica in Ecclesia gaudent. § 2. In omnibus negotiis pertractandis personam seminarii
Can. 0257      § 2. Curet Episcopus dioecesanus ut clerici, a propria Ecclesia particulari ad Ecclesiam particularem alterius regionis transmigrare intendentes, apte
Can. 0267      concessa effectum non sortitur nisi incardinatione obtenta in alia Ecclesia particulari. - § 1. Clericus qui a propria Ecclesia
Can. 0268      Ecclesia particulari. - § 1. Clericus qui a propria Ecclesia particulari in aliam legitime transmigraverit, huic Ecclesiae particulari, transacto
Can. 0268      § 2, eidem instituto aut societati incardinatur, a propria Ecclesia particulari excardinatur. - Ad incardinationem clerici Episcopus dioecesanus ne
Can. 0275      et promoveant, quam pro sua quisque parte laici in Ecclesia et in mundo exercent. - § 1. In vita
Can. 0279      sacra Scriptura fundatam, a maioribus traditam et communiter ab Ecclesia receptam sectentur, uti documentis praesertim Conciliorum ac Romanorum Pontificum
Can. 0298      dioecesani, exercet vel exercere desiderat. - § 1. In Ecclesia habentur consociationes distinctae ab institutis vitae consecratae et societatibus
Can. 0299      privatae vocantur. § 3. Nulla christifidelium consociatio privata in Ecclesia agnoscitur, nisi eius statuta ab auctoritate competenti recognoscantur. -
Can. 0312      religiosi valet etiam ad erigendam in eadem domo vel ecclesia ei adnexa consociationem quae illius instituti sit propria. -
Can. 0317      in consociationibus vero a sodalibus institutorum religiosorum in propria ecclesia vel domo erectis, nominatio aut confirmatio moderatoris et cappellani
Can. 0331      vi muneris sui suprema, plena, immediata et universali in Ecclesia gaudet ordinaria potestate, quam semper libere exercere valet. -
Can. 0332      exercere valet. - § 1. Plenam et supremam in Ecclesia potestatem Romanus Pontifex obtinet legitima electione ab ipso acceptata
Can. 0333      Episcopi pollent. § 2. Romanus Pontifex, in munere supremi Ecclesia Pastoris explendo, communione cum ceteris Episcopis immo et universa
Can. 0333      Pastoris explendo, communione cum ceteris Episcopis immo et universa Ecclesia semper est coniunctus; ipsi ius tamen est, iuxta Ecclesiae
Can. 0350      Cardinalis Decanus in titulum habet dioecesim Ostiensem, unacum alia Ecclesia quam in titulum iam habeat. § 5. Per optionem
Can. 0357      a Romano Pontifice convocentur. - § 1. Cardinales, quibus Ecclesia suburbicaria aut ecclesia in Urbe in titulum est assignata
Can. 0357      convocentur. - § 1. Cardinales, quibus Ecclesia suburbicaria aut ecclesia in Urbe in titulum est assignata, postquam in eiusdem
Can. 0359      - Sede Apostolica vacante, Cardinalium Collegium ea tantum in Ecclesia gaudet potestate, quae in peculiari lege eidem tribuitur. -
Can. 0368      acceptata. - Ecclesiae particulares, in quibus una et unica Ecclesia catholica exsistit, sunt imprimis dioeceses, quibus nisi aliud constet
Can. 0369      inest et operatur una sancta catholica et apostolica Christi Ecclesia. - Praelatura territorialis aut abbatia territorialis est certa populi
Can. 0374      personalitate iuridica gaudent. - § 1. Quaelibet dioecesis aliave Ecclesia particularis dividatur in distinctas partes seu paroecias. § 2
Can. 0375      succedunt per Spiritum Sanctum qui datus est eis, in Ecclesia Pastores constituuntur, ut sint et ipsi doctrinae magistri, sacri
Can. 0382      in dioecesibus noviter erectis, simul ac clero populoque in ecclesia cathedrali praesenti earundem litterarum communicationem procuraverit, presbytero inter praesentes
Can. 0382      commendatur ut captio canonicae possessionis cum actu liturgico in ecclesia cathedrali fiat, clero et populo adstantibus. - § 1
Can. 0383      § 3. Erga fratres, qui in plena communione cum Ecclesia catholica non sint, cum humanitate et caritate se gerat
Can. 0383      et caritate se gerat, oecumenismum quoque fovens prout ab Ecclesia intellegitur. § 4. Commendatos sibi in Domino habeat non
Can. 0389      tot Missas applicet quot omiserit. - Frequenter praesit in ecclesia cathedrali aliave ecclesia suae dioecesis sanctissimae Eucharistiae celebrationi, in
Can. 0389      quot omiserit. - Frequenter praesit in ecclesia cathedrali aliave ecclesia suae dioecesis sanctissimae Eucharistiae celebrationi, in festis praesertim de
Can. 0421      deputatio devolvitur ad Metropolitam, et si vacans sit ipsa Ecclesia metropolitana aut metropolitana simul et suffraganea, ad Episcopum suffraganeum
Can. 0425      § 1 condiciones posthabitae fuerint, Metropolita aut, si ipsa Ecclesia metropolitana vacans fuerit, Episcopus suffraganeus promotione antiquior, agnita rei
Can. 0436      potest vero in omnibus ecclesiis, Episcopo dioecesano praemonito, si ecclesia sit cathedralis, sacras exercere functiones, uti Episcopus in propria
Can. 0437      pallium, quo quidem significatur potestas qua, in communione cum Ecclesia Romana, Metropolita in Propria provincia iure instruitur. § 2
Can. 0438      Patriarchae et Primatis titulus, praeter praerogativam honoris, nullam in Ecclesia latina secumfert regiminis potestatem, nisi de aliquibus ex privilegio
Can. 0447      territorii exercentium, ad maius bonum provehendum, quod hominibus praebet Ecclesia, praesertim per apostolatus formas et rationes temporis et loci
Can. 0463      vel communitatum ecclesialium, quae non sunt in plena cum Ecclesia catholica communione. - Synodo sodalis, si legitimo detineatur impedimento
Can. 0503      est sacerdotum collegium, cuius est functiones liturgicas sollemniores in ecclesia cathedrali aut collegiali persolvere; capituli cathedralis praeterea est munera
Can. 0509      dioecesani, est omnes et singulos conferre canonicatus, tum in ecclesia cathedrali tum in ecclesia collegiali, revocato quolibet contrario privilegio
Can. 0509      singulos conferre canonicatus, tum in ecclesia cathedrali tum in ecclesia collegiali, revocato quolibet contrario privilegio; eiusdem Episcopi est confirmare
Can. 0510      ab Episcopo dioecesano a capitulo separentur. § 2. In ecclesia, quae simul sit paroecialis et capitularis, designetur parochus, sive
Can. 0512      pastorale constat christifidelibus qui in plena communione sint cum Ecclesia catholica, tum clericis, tum membris institutorum vitae consecratae, tum
Can. 0515      - § 1. Paroecia est certa communitas christifidelium in Ecclesia particulari stabiliter constituta, cuius cura pastoralis, sub auctoritate Episcopi
Can. 0516      iure caveatur, paroeciae aequiparatur quasi-paroecia, quae est certa in Ecclesia particulari communitas christifidelium, sacerdoti uti pastori proprio commissa, ob
Can. 0520      vel societati clericali vitae apostolicae, eam erigendo etiam in ecclesia instituti aut societatis, hac tamen lege ut unus presbyter
Can. 0557      est rectorem confirmare vel instituere. § 2. Etiam si ecclesia pertineat ad aliquod clericale institutum religiosum iuris pontificii, Episcopo
Can. 0558      paroeciales de quibus in can. 530, nn. 1-6, in ecclesia sibi commissa peragere, nisi consentiente aut, si res ferat
Can. 0559      si res ferat, delegante parocho. - Potest rector in ecclesia sibi commissa liturgicas celebrationes etiam sollemnes peragere, salvis legitimis
Can. 0560      id opportunum censeat, potest rectori praecipere ut determinatas in ecclesia sua pro populo celebret functiones etiam paroeciales, necnon ut
Can. 0560      sua pro populo celebret functiones etiam paroeciales, necnon ut ecclesia pateat certis christifidelium coetibus ibidem liturgicas celebrationes peracturis. -
Can. 0561      Sine rectoris aliusve legitimi superioris licentia, nemini licet in ecclesia Eucharistiam celebrare, sacramenta administrare aliasve sacras functiones peragere; quae
Can. 0562      unctiones secundum normas liturgicas et canonum praescripta digne in ecclesia celebrentur, onera fideliter adimpleantur, bona diligenter administrentur, sacrae supellectilis
Can. 0570      reguntur. - Si communitatis aut coetus sedi adnexa est ecclesia non paroecialis, cappellanus sit rector ipsius ecclesiae, nisi cura
Can. 0573      perfectionem in servitio Regni Dei consequantur et, praeclarum in Ecclesia signum effecti, caelestem gloriam praenuntient. § 2. Quam vivendi
Can. 0574      et sanctitatem Ecclesiae pertinet, et ideo ab omnibus in Ecclesia fovendus et promovendus est. § 2. Ad hunc statum
Can. 0575      Magistri doctrina et exemplis fundata, donum sunt divinum, quod Ecclesia a Domino accepit Eiusque gratia semper conservat. - Competentis
Can. 0577      et sanas traditiones crescant et floreant. - Permulta in Ecclesia sunt instituta vitae consecratae, quae donationes habent differentes secundum
Can. 0586      iusta autonomia vitae, praesertim regiminis, agnoscitur, qua gaudeant in Ecclesia propria disciplina atque integrum servare valeant suum patrimonium, de
Can. 0603      Christo reconciliationis. - § 1. Praeter vitae consecratae instituta, Ecclesia agnoscit vitam eremiticam seu anachoreticam, qua christifideles arctiore a
Can. 0607      1. Vita religiosa, utpote totius personae consecratio, mirabile in Ecclesia manifestat conubium a Deo conditum, futuri saeculo signum. Ita
Can. 0749      ut fidei et morum doctores et iudices, pro universa Ecclesia doctrinam de fide vel de moribus definitive tenendam declarant
Can. 0755      est unitatis redintegratio inter universos christianos, ad quam promovendam Ecclesia ex voluntate Christi tenetur. § 2. Episcoporum item est
Can. 0766      Superioris ad normam constitutionum competentis. - Ad praedicandum in ecclesia vel oratorio admitti possunt laici, si certis in adiunctis
Can. 0781      paedagogicis proprias theoretice ac practice addiscant. - Cum tota Ecclesia natura sua sit missionaria et opus evangelizationis habendum sit
Can. 0782      missionalis peculiarem sollicitudinem habeant, praesertim incepta missionalia in propria Ecclesia particulari suscitando, fovendo ac sustinendo. - Sodales institutorum vitae
Can. 0786      desint, sub moderamine missionariorum. - Actio proprie missionalis, qua Ecclesia implantatur in populis vel coetibus ubi nondum radicata est
Can. 0786      in populis vel coetibus ubi nondum radicata est, ab Ecclesia absolvitur praesertim mittendo Evangelii praecones donec novellae Ecclesiae plene
Can. 0817      Sede approbata. - Gradus academicos, qui effectus canonicos in Ecclesia habeant, nulla universitas vel facultas conferre valet, quae non
Can. 0822      solliciti sint operam adiutricem actioni pastorali praestare, ita ut Ecclesia etiam his instrumentis munus suum efficaciter exerceat. - §
Can. 0834      clericalibus, ad normam constitutionum. - § 1. Munus sanctificandi Ecclesia peculiari modo adimplet per sacram liturgiam, quae quidem habetur
Can. 0835      mysteriorum Dei praecipui dispensatores atque totius vitae liturgicae in Ecclesia sibi commissa moderatores, promotores atque custodes. § 2. Illud
Can. 0838      recognitione Sanctae Sedis. § 4. Ad Episcopum dioecesanum in Ecclesia sibi commissa pertinet, intra limites suae competentiae, normas de
Can. 0839      - § 1. Aliisve quoque mediis munus sanctificationis peragit Ecclesia, sive orationibus, quibus Deum deprecatur ut christifideles sanctificati sint
Can. 0841      ceteri christifideles. - Cum sacramenta eadem sint pro universa Ecclesia et ad divinum depositum pertineant, unius supremae Ecclesiae auctoritatis
Can. 0844      unctionis infirmorum recipere a ministris non catholicis, in quorum Ecclesia valida exsistunt praedicta sacramenta. § 3. Ministri catholici licite
Can. 0844      unctionis infirmorum administrant membris Ecclesiarum orientalium quae plenam cum Ecclesia catholica communionem non habent, si sponte id petant et
Can. 0844      eadem sacramenta administrant ceteris quoque christianis plenam communionem cum Ecclesia non habentibus, qui ad suae communitatis ministrum accedere nequeant
Can. 0857      § 1. Extra casum necessitatis, proprius baptismi locus est ecclesia aut oratorium. § 2. Pro regula habeatur ut adultus
Can. 0857      2. Pro regula habeatur ut adultus baptizetur in propria ecclesia paroeciali, infans vero in ecclesia paroeciali parentum propria, nisi
Can. 0857      adultus baptizetur in propria ecclesia paroeciali, infans vero in ecclesia paroeciali parentum propria, nisi iusta causa aliud suadeat. -
Can. 0858      nisi iusta causa aliud suadeat. - § 1. Quaevis ecclesia paroecialis baptismalem fontem habeat, salvo iure cumulativo aliis ecclesiis
Can. 0858      aut iubere, ut fons baptismalis habeatur etiam in alia ecclesia aut oratorio intra paroeciae fines. - Si ad ecclesiam
Can. 0859      nequeat, baptismus conferri potest et debet in alia propinquiore ecclesia vel oratorio, aut etiam alio in loco decenti. -
Can. 0881      a presbytero ministretur. - Expedit ut confirmationis sacramentum in ecclesia, et quidem intra Missam, celebretur; ex causa tamen iusta
Can. 0897      offertur et sumitur, et qua continuo vivit et crescit Ecclesia. Sacrificium eucharisticum, memoriale mortis et resurrectionis Domini, in quo
Can. 0902      modo celebrandi, non vero eo tempore, quo in eadem ecclesia aut oratorio concelebratio habetur. - Sacerdos ad celebrandum admittatur
Can. 0908      sacerdotibus vel ministris Ecclesiarum communitatumve ecclesialium plenam communionem cum Ecclesia catholica non habentium, Eucharistiam concelebrare. - Sacerdos ne omittat
Can. 0933      templo alicuius Ecclesiae aut communitatis ecclesialis plenam communionem cum Ecclesia catholica non habentium, remoto scandalo. - § 1. Sanctissima
Can. 0934      - § 1. Sanctissima Eucharistia: 1_ asservari debet in ecclesia cathedrali aut eidem aequiparata, in qualibet ecclesia paroeciali necnon
Can. 0934      debet in ecclesia cathedrali aut eidem aequiparata, in qualibet ecclesia paroeciali necnon in ecclesia vel oratorio domui instituti religiosi
Can. 0934      aut eidem aequiparata, in qualibet ecclesia paroeciali necnon in ecclesia vel oratorio domui instituti religiosi aut societatis vitae apostolicae
Can. 0936      religiosi aliave pia domo, sanctissima Eucharistia asservetur tantummodo in ecclesia aut in oratorio principali domui adnexo; potest tamen iusta
Can. 0937      oratorio eiusdem domus asservetur. - Nisi gravis obstet ratio, ecclesia in qua sanctissima Eucharistia asservatur, per aliquot saltem horas
Can. 0959      post baptismum commiserint a Deo obtinent, simulque reconciliantur cum Ecclesia, quam peccando vulneraverunt. - Individualis et integra confessio atque
Can. 0960      quo fidelis peccati gravis sibi conscius cum Deo et Ecclesia reconciliatur; solummodo impossibilitas physica vel moralis ab huiusmodi confessione
Can. 0964      § 1. Ad sacramentales confessiones excipiendas locus proprius est ecclesia aut oratorium. § 2. Ad sedem confessionalem quod attinet
Can. 0998      in peculiaribus Ecclesiae legibus continentur. - Unctio infirmorum, qua Ecclesia fideles periculose aegrotantes Domino patienti et glorificato, ut eos
Can. 1011      fieri potest. - § 1. Ordinatio generaliter in cathedrali ecclesia celebretur; ob rationes tamen pastorales in alia ecclesia aut
Can. 1011      cathedrali ecclesia celebretur; ob rationes tamen pastorales in alia ecclesia aut oratorio celebrari potest. § 2. Ad ordinationem invitandi
Can. 1037      ne admittantur, nisi ritu praescripto publice coram Deo et Ecclesia obligationem caelibatus assumpserint, aut vota perpetua in instituto religioso
Can. 1086      Matrimonium inter duas personas, quarum altera sit baptizata in Ecclesia catholica vel in eandem recepta nec actu formali ab
Can. 1117      servanda est, si saltem alterutra pars matrimonium contrahentium in Ecclesia catholica baptizata vel in eandem recepta sit neque actu
Can. 1118      partem catholicam et partem non catholicam baptizatam celebretur in ecclesia paroeciali; in alia ecclesia aut oratorio celebrari poterit de
Can. 1118      non catholicam baptizatam celebretur in ecclesia paroeciali; in alia ecclesia aut oratorio celebrari poterit de licentia Ordinarii loci vel
Can. 1118      Matrimonium inter partem catholicam et partem non baptizatam in ecclesia vel in alio convenienti loco celebrari poterit. - Extra
Can. 1119      in matrimonii celebratione serventur ritus in libris liturgicis, ab Ecclesia probatis, praescripti aut legitimis consuetudinibus recepti. - Episcoporum conferentia
Can. 1124      Matrimonium inter duas personas baptizatas, quarum altera sit in Ecclesia catholica baptizata vel in eandem post baptismum recepta, quaeque
Can. 1124      altera vero Ecclesiae vel communitati ecclesiali plenam communionem cum Ecclesia catholica non habenti adscripta, sine expressa auctoritatis competentis licentia
Can. 1125      omnia pro viribus facturam esse, ut universa proles in Ecclesia catholica baptizetur et educetur; 2_ de his promissionibus a
Can. 1148      qui plures uxores non baptizatas simul habeat, recepto in Ecclesia catholica baptismo, si durum ei sit cum earum prima
Can. 1149      et naturalis aequitatis. - Non baptizatus qui, recepto in Ecclesia catholica baptismo, cum coniuge non baptizato ratione captivitatis vel
Can. 1173      presbytero pietate, scientia, prudentia ac vitae integritate praedito. - Ecclesia, sacerdotale munus Christi adimplens, liturgiam horarum celebrat, qua Deum
Can. 1176      normam iuris donandi sunt. § 2. Exequiae ecclesiasticae, quibus Ecclesia defunctis spiritualem opem impetrat eorumque corpora honorat ac simul
Can. 1176      sunt ad normam legum liturgicarum. § 3. Enixe commendat Ecclesia, ut pia consuetudo defunctorum corpora sepeliendi servetur; non tamen
Can. 1177      Exequiae pro quolibet fideli defuncto generatim in propriae paroeciae ecclesia celebrari debent. § 2. Fas est autem cuilibet fideli
Can. 1177      acciderit, neque cadaver ad eam translatum fuerit, neque aliqua ecclesia funeris legitime electa, exequiae celebrentur in ecclesia paroeciae ubi
Can. 1177      neque aliqua ecclesia funeris legitime electa, exequiae celebrentur in ecclesia paroeciae ubi mors accidit, nisi alia iure particulari designata
Can. 1178      particulari designata sit. - Exequiae Episcopi dioecesani in propria ecclesia cathedrali celebrentur, nisi ipse aliam ecclesiam elegerit. - Exequiae
Can. 1179      aut sodalium societatis vitae apostolicae generatim celebrantur in propria ecclesia aut oratorio a Superiore, si institutum aut societas sint
Can. 1186      quaelibet Missa exequialis. - Ad sanctificationem populi Dei fovendam, Ecclesia peculiari et filiali christifidelium venerationi commendat Beatam Mariam semper
Can. 1190      § 2 valet etiam pro imaginibus, quae in aliqua ecclesia magna populi veneratione honorantur. - § 1. Votum, idest
Can. 1192      Superiore acceptetur; secus privatim. § 2. Sollemne, si ab Ecclesia uti tale fuerit agnitum; secus simplex. § 3. Personale
Can. 1215      divinum cultum praesertim publice exercendum. - § 1. Nulla ecclesia aedificetur sine expresso Episcopi dioecesani consensu scriptis dato. §
Can. 1217      artis sacrae. - § 1. Aedificatione rite peracta, nova ecclesia quam primum dedicetur aut saltem benedicatur, sacrae liturgiae legibus
Can. 1218      ritu dedicentur ecclesiae, praesertim cathedrales et paroeciales. - Unaquaeque ecclesia suum habeat titulum qui, peracta ecclesiae dedicatione, mutari nequit
Can. 1219      titulum qui, peracta ecclesiae dedicatione, mutari nequit. - In ecclesia legitime dedicata vel benedicta omnes actus cultus divini perfici
Can. 1222      sit liber et gratuitus. - § 1. Si qua ecclesia nullo modo ad cultum divinum adhiberi queat et possibilitas
Can. 1222      § 2. Ubi aliae graves causae suadeant ut aliqua ecclesia ad divinum cultum amplius non adhibeatur, eam Episcopus dioecesanus
Can. 1230      ab omnibus domesticis usibus libera. - Sanctuarii nomine intelleguntur ecclesia vel alius locus sacer ad quos, ob peculiarem pietatis
Can. 1235      vero, si transferri possit. § 2. Expedit in omni ecclesia altare fixum inesse; ceteris vero in locis, sacris celebrationibus
Can. 1242      aut Cardinalibus vel Episcopis dioecesanis etiam emeritis in propria ecclesia sepeliendis. - Opportunae normae de disciplina in coemeteriis servanda
Can. 1246      qua mysterium paschale celebratur, ex apostolica traditione, in universa Ecclesia uti primordialis dies festus de praecepto servanda est. Itemque
Can. 1248      ut fideles in liturgia Verbi, si quae sit in ecclesia paroeciali aliove sacro loco, iuxta Episcopi dioecesani praescripta celebrata
Can. 1250      sequuntur, observando. - Dies et tempora paenitentialia in universa Ecclesia sunt singulae feriae sextae totius anni et tempus quadragesimae
Can. 1254      parte pro abstinentia et ieiunio substituere. - § 1. Ecclesia catholica bona temporalia iure nativo, independenter a civili potestate
Can. 1255      sacri apostolatus et caritatis, praesertim erga egenos, exercenda. - Ecclesia universa atque Apostolica Sedes, Ecclesiae particulares necnon alia quaevis
Can. 1257      omnia quae ad Ecclesiam universam, Apostolicam Sedem aliasve in Ecclesia personas iuridicas publicas pertinent, sunt bona ecclesiastica et reguntur
Can. 1258      In canonibus qui sequuntur nomine Ecclesiae significatur non solum Ecclesia universa aut Sedes Apostolica, sed etiam quaelibet persona iuridica
Can. 1258      Sedes Apostolica, sed etiam quaelibet persona iuridica publica in Ecclesia, nisi ex contextu sermonis vel ex natura rei aliud
Can. 1259      contextu sermonis vel ex natura rei aliud appareat. - Ecclesia acquirere bona temporalia potest omnibus iustis modis iuris sive
Can. 1268      possunt. - Praescriptionem, tamquam acquirendi et se liberandi modum, Ecclesia pro bonis temporalibus recipit, ad normam cann. 197-199. -
Can. 1286      et vitam socialem attinent, adamussim servent, iuxta principia ab Ecclesia tradita; 2_ iis, qui operam ex condicto praestant, iustam
Can. 1312      poenalibus sanctionibus coercere. - § 1. Sanctiones poenales in Ecclesia sunt: 1_ poenae medicinales seu censurae, quae in cann
Can. 1331      4_ nequit valide consequi dignitatem, officium aliudve munus in Ecclesia 5_ fructus dignitatis, officii, muneris cuiuslibet, pensionis, quam quidem
Can. 1331      dignitatis, officii, muneris cuiuslibet, pensionis, quam quidem habeat in Ecclesia, non facit suos. - Interdictus tenetur vetitis, de quibus
Can. 1386      Qui quidvis donat vel pollicetur ut quis, munus in Ecclesia exercens, illegitime quid agat vel omittat, iusta poena puniatur
Can. 1401      possunt solummodo ad Superiorem vel ad tribunal administrativum. - Ecclesia iure proprio et exclusivo cognoscit: 1_ de causis quae
Can. 1540      sunt, quae persona publica in exercitio sui muneris in Ecclesia confecit, servatis sollemnitatibus iure praescriptis. § 2. Documenta publica
Can. 1752      canonica et prae oculis habita salute animarum, quae in Ecclesia suprema semper lex esse debet.

ECCLESIAE     [245]
Can. 0022      fieri potest, conciliandae. - Leges civiles ad quas ius Ecclesiae remittit, in iure canonico iisdem cum effectibus serventur, quatenus
Can. 0080      est privilegio sibi concesso renuntiare, si renuntiatio cedat in Ecclesiae praeiudicium. - Resoluto iure concedentis, privilegium non extinguitur, nisi
Can. 0087      particularibus pro suo territorio vel suis subditis a suprema Ecclesiae auctoritate latis, non tamen in legibus processualibus aut poenalibus
Can. 0096      tenentur, qui in iisdem partem habent. - Baptismo homo Ecclesiae Christi incorporatur et in eadem constituitur persona, cum officiis
Can. 0111      eius vel eorum qui eos adoptaverint. - § 1. Ecclesiae latinae per receptum baptismum adscribitur filius parentum, qui ad
Can. 0111      proles in Ecclesia latina baptizaretur; quodsi concors voluntas desit, Ecclesiae rituali ad quam pater petinet adscribitur. § 2. Quilibet
Can. 0112      quam elegerit. - § 1. Post receptum baptismum, alii Ecclesiae ritualis sui iuris adscribuntur: 1_ qui licentiam ab Apostolica
Can. 0112      § 2. Mos, quamvis diuturnus, sacramenta secundum ritum alicuius Ecclesiae ritualis sui iuris recipiendi, non secumfert adscriptionem eidem Ecclesiae
Can. 0112      Ecclesiae ritualis sui iuris recipiendi, non secumfert adscriptionem eidem Ecclesiae. - § 1. Catholica Ecclesia et Apostolica Sedes, moralis
Can. 0114      data, universitates sive personarum sive rerum in finem missioni Ecclesiae congruentem, qui singulorum finem transcendit, ordinatae. § 2. Fines
Can. 0114      caritatis sive spiritualis sive temporalis attinent. § 3. Auctoritas Ecclesiae competens personalitatem iuridicam ne conferat nisi iis personarum aut
Can. 0116      auctoritate competenti constituuntur ut intra fines sibi praestitutos nomine Ecclesiae, ad normam praescriptorum iuris, munus proprium intuitu boni publici
Can. 0134      aliique qui, etsi ad interim tantum, praepositi sunt alicui Ecclesiae particulari vel communitati eidem aequiparatae ad normam can. 368
Can. 0149      Ut ad officum ecclesiasticum quis promoveatur, debet esse in Ecclesiae communione necnon idoneus, scilicet iis qualitatibus praeditus, quae iure
Can. 0171      decretum quo poena irrogatur vel declaratur; 4_ qui ab Ecclesiae communione notorie defecit. § 2. Si quis ex praedictis
Can. 0194      amiserit; 2_ qui a fide catholica aut a communione Ecclesiae publice defecerit; 3_ clericus qui matrimonium etiam civile tantum
Can. 0204      propriam cuiusque condicionem, ad missionem exercendam vocantur, quam Deus Ecclesiae in mundo adimplendam concredidit. § 2. Haec Ecclesia, in
Can. 0205      Episcopis in eius communione gubernata. - Plene in communione Ecclesiae catholicae his in terris sunt illi baptizati, qui in
Can. 0207      agnita et sancita, suo peculiari modo Deo consecrantur et Ecclesiae missioni salvificae prosunt; quorum status, licet ad hierarchicam Ecclesiae
Can. 0207      Ecclesiae missioni salvificae prosunt; quorum status, licet ad hierarchicam Ecclesiae structuram non spectet, ad eius tamen vitam et sanctitatem
Can. 0210      secundum propriam condicionem, ad sanctam vitam ducendam atque ad Ecclesiae incrementum eiusque iugem sanctificationem promovendam vires suas conferre debent
Can. 0212      utpote Christum repraesentantes, tamquam fidei magistri declarant aut tamquam Ecclesiae rectores statuunt, christifideles, propriae responsabilitatis conscii, christiana oboedientia prosequi
Can. 0212      integrum est, ut necessitates suas, praesertim spirituales, suaque optata Ecclesiae Pastoribus patefaciant. § 3. Pro scientia, competentia et praestantia
Can. 0212      aliquando officium, ut sententiam suam de hisquae ad bonum Ecclesiae pertinent sacris Pastoribus manifestent eamque, salva fidei morumque integritate
Can. 0213      notam faciant. - Ius est christifidelibus ut ex spiritualibus Ecclesiae bonis, praesertim ex verbo Dei et sacramentis, adiumenta a
Can. 0214      cultum Deo persolvant iuxta praescripta proprii ritus a legitimis Ecclesiae Pastoribus approbati, utque propriam vitae spiritualis formam sequantur, doctrinae
Can. 0214      approbati, utque propriam vitae spiritualis formam sequantur, doctrinae quidem Ecclesiae consentaneam. - Integrum est christifidelibus, ut libere condant atque
Can. 0216      fines in communi persequendos. - Christifideles cuncti, quippe qui Ecclesiae missionem participent, ius habent ut propriis quoque inceptis, secundum
Can. 0218      in iis aperiendi, inquibus peritia gaudent, servato debito erga Ecclesiae magisterium obsequio. - Christifideles omnes iure gaudent ut a
Can. 0222      plectantur. - § 1. Christifideles obligatione tenentur necessitatibus subveniendi Ecclesiae, ut eidem praesto sint quae ad cultum divinum, ad
Can. 0223      tum in consociationibus adunati rationem habere debent boni communis Ecclesiae necnon iurium aliorum atque suorum erga alios officiorum. §
Can. 0227      actiones spiritu evangelico imbuantur, et ad doctrinam attendant ab Ecclesiae magisterio propositam, caventes tamen ne in quaestionibus opinabilibus propriam
Can. 0227      tamen ne in quaestionibus opinabilibus propriam sententiam uti doctrinam Ecclesiae proponant. - § 1. Laici qui idonei reperiantur, sunt
Can. 0228      aut consiliarii, etiam in consiliis ad normam iuris, ad Ecclesiae Pastoribus adiutorium praebendum. - § 1. Laici, ut secundum
Can. 0230      aliisve ad normam iuris fungi possunt. § 3. Ubi Ecclesiae necessitas id suadeat, deficientibus ministris, possunt etiam laici, etsi
Can. 0231      § 1. Laici, qui permanenter aut ad tempus speciali Ecclesiae servitio addicuntur, obligatione tenentur ut aptam acquirant formationem ad
Can. 0242      Ratio, ab Episcoporum conferentia attentis quidem normis a suprema Ecclesiae auctoritate latis, statuenda et a Sancta Sede approbanda novis
Can. 0245      pervenire valeant. § 2. Ita formentur alumni ut, amore Ecclesiae Christi imbuti, Pontifici Romano Petri successore humili et filiali
Can. 0245      praeparentur ad fraternam unionem cum dioecesano presbyterio, cuius in Ecclesiae servitio erunt consortes. - § 1. Celebratio Eucharistica centrum
Can. 0246      Efformentur ad celebrationem liturgiae horarum, qua Dei ministri, nomine Ecclesiae pro toto populo sibi commisso, immo pro universo mundo
Can. 0247      § 2. De officiis et oneribus quae ministris sacris Ecclesiae propria sunt, alumni debite reddantur certiores, nulla vitae sacerdotalis
Can. 0256      ceteris muneribus adimplendis. § 2. Edoceantur alumni de universae Ecclesiae necessitatibus, ita ut sollicitudinem habeant de vocationibus promovendis, de
Can. 0257      § 1. Alumnorum institutioni ita provideatur, ut non tantum Ecclesiae particularis in cuius servitio incardinentur, sed universae quoque Ecclesiae
Can. 0257      Ecclesiae particularis in cuius servitio incardinentur, sed universae quoque Ecclesiae sollicitudinem habeant, atque paratos se exhibeant Ecclesiis particularibus, quarum
Can. 0264      aut in eis collegium discentium vel docentium ad commune Ecclesiae bonum promovendum actu habeantur; huiusmodi tributum debet esse generale
Can. 0265      determinatum. - Quemlibet clericum oportet esse incardinatum aut alicui Ecclesiae particulari vel praelaturae personali, aut alicui instituto vitae consecratae
Can. 0266      1. Per receptum diaconatum aliquis fit clericus et incardinatur Ecclesiae particulari vel praelaturae personali pro cuius servitio promotus est
Can. 0266      § 3. Sodalis instituti saecularis per receptum diaconatum incardinatur Ecclesiae particulari pro cuius servitio promotus est, nisi vi concessionis
Can. 0267      incardinetur. - § 1. Ut clericus iam incardinatus alii Ecclesiae particulari valide incardinetur, ab Episcopo dioecesano obtinere debet litteras
Can. 0267      ab eodem subscriptas excardinationis; et pariter ab Episcopo dioecesano Ecclesiae particularis cui se incardinari desiderat, litteras ab eodem subscriptas
Can. 0268      a propria Ecclesia particulari in aliam legitime transmigraverit, huic Ecclesiae particulari, transacto quinquennio, ipso iure incardinatur, si talem voluntatem
Can. 0268      si talem voluntatem in scriptis manifestaverit tum Episcopo dioecesano Ecclesiae hospitis tum Episcopo dioecesano proprio, neque horum alteruter ipsi
Can. 0269      dioecesanus ne deveniat nisi: 1_ necessitas aut utilitas suae Ecclesiae particularis id exigat, et salvis praescriptis honestam sustentationem clericorum
Can. 0269      3_ clericus eidem Episcopo dioecesano scripto declaraverit se novae Ecclesiae particularis servitio velle addici ad normam iuris. - Excardinatio
Can. 0270      licite concedi potest iustis tantum de causis, quales sunt Ecclesiae utilitas aut bonum ipsius clerici; denegari autem non potest
Can. 0271      decisionem recurrere. - § 1. Extra casum verae necessitatis Ecclesiae particularis propriae, Episcopus dioecesanus ne deneget licentiam transmigrandi clericis
Can. 0271      etiam pluries renovandum, ita tamen ut iidem clerici propriae Ecclesiae particulari incardinati maneant, atque in eandem redeuntes omnibus gaudeant
Can. 0271      Clericus qui legitime in aliam Ecclesiam particularem transierit propriae Ecclesiae manens incardinatus, a proprio Episcopo dioecesano iusta de causa
Can. 0271      naturalis aequitas; pariter, iisdem condicionibus servatis, Episcopus dioecesanus alterius Ecclesiae particularis iusta de causa poterit eidem clerico licentiam ulterioris
Can. 0282      sustentatione et omnium officiorum proprii status adimpletione, ad bonum Ecclesiae operaque caritatis impendere velint. - § 1. Clerici, licet
Can. 0287      activam partem ne habeant, nisi iudicio competentis auctoritatis ecclesiasticae, Ecclesiae iura tuenda aut bonum commune promovendum id requirant. -
Can. 0301      erigere christifidelium consociationes, quae sibi proponant doctrinam christianam nomine Ecclesiae tradere aut cultum publicum promovere, vel quae alios intendant
Can. 0313      recipit, quatenus requiritur, ad fines quos ipsa sibi nomine Ecclesiae persequendos proponit. - Cuiuslibet consociationis publicae statuta, eorumque recognitio
Can. 0331      Petri, et Episcopi successores Apostolorum, inter se coniunguntur. - Ecclesiae Romanae Episcopus, in quo permanet munus a Domino singulariter
Can. 0331      transmittendum, Collegii Episcoporum est caput, Vicarius Christi atque universae Ecclesiae his in terris Pastor; qui ideo vi muneris sui
Can. 0333      Ecclesia semper est coniunctus; ipsi ius tamen est, iuxta Ecclesiae necessitates, determinare modum, sive personalem sive collegialem, huius muneris
Can. 0335      Sede romana vacante aut prorsus impedita, nihil innovetur in Ecclesiae universae regimine: serventur autem leges speciales pro iisdem adiunctis
Can. 0337      collegialis efficiatur. § 3. Romani Pontificis est secundum necessitates Ecclesiae seligere et promovere modos, quibus Episcoporum Collegium munus suum
Can. 0339      episcopali dignitate non sint insigniti, vocari possunt a suprema Ecclesiae auctoritate, cuius est eorum partes in Concilio determinare. -
Can. 0342      firmandam consiliis adiutricem operam praestent, necnon quaestiones ad actionem Ecclesiae in mundo spectantes perpendant. - Synodi Episcoporum est de
Can. 0345      coetum generalem, in quo scilicet res tractantur ad bonum Ecclesiae universae directe spectantes, qui quidem coetus est sive ordinarius
Can. 0349      eidem Romano Pontifici praestando in cura praesertim cotidiana universae Ecclesiae. - § 1. Cardinalium Collegium in tres ordines distribuitur
Can. 0350      quem pertinent Cardinales quibus a Romano Pontifice titulus assignatur Ecclesiae suburbicariae, necnon Patriarchae orientales qui in Cardinalium Collegium relati
Can. 0352      pares habetur. § 2. Officio Decani vacante, Cardinales titulo Ecclesiae suburbicariae decorati, iique soli, praesidente Subdecano si adsit, aut
Can. 0353      ibidem acquirant. - § 1. Cardinales collegiali actione supremo Ecclesiae Pastori praecipue auxilio sunt in Consistoriis, in quibus iussu
Can. 0353      § 3. In Consistorium extraordinarium, quod celebratur cum peculiares Ecclesiae necessitates vel graviora negotia tractanda id suadeant, convocantur omnes
Can. 0360      peculiari lege eidem tribuitur. - Curia Romana, qua negotia Ecclesiae universae Summus Pontifex expedire solet et qua nomine et
Can. 0360      Ecclesiarum, constat Secretaria Status seu Papali, Consilio pro publicis Ecclesiae negotiis, Congregationibus, Tribunalibus, aliisque Institutis, quorum omnium constitutio et
Can. 0361      sermonis contextu aliud appareat, Secretaria Status, Consilium pro publicis Ecclesiae negotiis, aliaque Romanae Curiae Instituta. - Romano Pontifici ius
Can. 0364      Apostolicam Sedem notitias mittere de condicionibus in quibus versantur Ecclesiae particulares, deque omnibus quae ipsam vitam Ecclesiae et bonum
Can. 0364      quibus versantur Ecclesiae particulares, deque omnibus quae ipsam vitam Ecclesiae et bonum animarum attingant; 2_ Episcopis actione et consilio
Can. 0364      et religiones non christianas; 7_ ea quae pertinent ad Ecclesiae et Apostolicae Sedis missionem, consociata cum Episcopis actione, apud
Can. 0368      revocatione eidem intimata, renuntiatione a Romano Pontifice acceptata. - Ecclesiae particulares, in quibus una et unica Ecclesia catholica exsistit
Can. 0372      territorio habitantes. § 2. Attamen, ubi de iudicio supremae Ecclesiae auctoritatis, auditis Episcoporum conferentiis quarum interest, utilitas id suadeat
Can. 0372      interest, utilitas id suadeat, in eodem territorio erigi possunt Ecclesiae particulares ritu fidelium aliave simili ratione distinctae. - Unius
Can. 0392      iudicialem et iudices ad normam iuris. - § 1. Ecclesiae universae unitatem cum tueri debeat, Episcopus disciplinam cunctae Ecclesiae
Can. 0392      Ecclesiae universae unitatem cum tueri debeat, Episcopus disciplinam cunctae Ecclesiae communem promovere et ideo observantiam omnium legum ecclesiasticarum urgere
Can. 0431      promoveatur, utque Episcoporum dioecesanorum inter se relationes aptius foveantur, Ecclesiae particulares viciniores componantur in provincias ecclesiasticas certo territorio circumscriptas
Can. 0431      deinceps pro regula ne habeantur; itaque singulae dioeceses aliaeque Ecclesiae particulares intra territorium alicuius provinciae ecclesiasticae exsistentes huic provinciae
Can. 0431      huic provinciae ecclesiasticae adscribi debent. § 3. Unius supremae Ecclesiae auctoritatis est, auditis quorum interest Episcopis, provincias ecclesiasticas constituere
Can. 0433      utilitas id suadeat, praesertim in nationibus ubi numerosiores adsunt Ecclesiae particulares, provinciae ecclesiasticae vicinores, proponente Episcoporum conferentia, a Sancta
Can. 0443      capitula cathedralia, itemque consilium presbyterale et consilium pastorale uniuscuiusque Ecclesiae particularis, ita quidem ut eorum singula duos ex suis
Can. 0445      regiminis, praesertim legislativa, ita ut, salvo semper iure universali Ecclesiae, decernere valeat quae ad fidei incrementum, ad actionem pastoralem
Can. 0449      singulis peculiares normas statuere. - § 1. Unius supremae Ecclesiae auctoritatis est, auditis quorum interest Episcopis, Episcoporum conferentias erigere
Can. 0460      - Synodus dioecesana est coetus delectorum sacerdotum aliorumque christifidelium Ecclesiae particularis, qui in bonum totius communitatis dioecesanae Episcopo dioecesano
Can. 0463      generales et Vicarii episcopales, necnon Vicarius iudicialis; 3_ canonici ecclesiae cathedralis; 4_ membra consilii presbyteralis; 5_ christifideles laici, etiam
Can. 0493      Praeter munera ipsi commissa in Libro V De bonis Ecclesiae temporalibus, consilii a rebus oeconomicis est quotannis, iuxta Episcopi
Can. 0508      canonicis auxilium praebeant. - § 1. Paenitentiarius canonicus tum ecclesiae cathedralis tum ecclesiae collegialis vi officii habet facultatem ordinariam
Can. 0508      - § 1. Paenitentiarius canonicus tum ecclesiae cathedralis tum ecclesiae collegialis vi officii habet facultatem ordinariam, quam tamen aliis
Can. 0510      ut fidelium necessitatibus pastoralibus apte prospiciatur. § 4. Quae ecclesiae, paroeciali simul et capitulari, conferantur eleemosynae, praesumuntur datae paroeciae
Can. 0529      foveat. § 2. Partem quam christifideles laici in missione Ecclesiae propriam habent, parochus agnoscat et promoveat, consociationes eorundem ad
Can. 0529      fideles communionis paroecialis curam habeant, iidemque tum dioecesis tum Ecclesiae universae membra se sentiant operaque ad eandem communionem promovendam
Can. 0556      Ecclesiarum rectores hic intelleguntur sacerdotes, quibus cura demandatur alicuius ecclesiae, quae nec sit paroecialis nec capitularis, nec adnexa domui
Can. 0557      apostolicae, quae in eadem officia celebret. - § 1. Ecclesiae rector libere nominatur ab Episcopo dioecesano, salvo iure eligendi
Can. 0557      competit rectorem a Superiore praesentatum instituere. § 3. Rector ecclesiae, quae coniuncta sit cum seminario aliove collegio quod a
Can. 0562      licentia danda aut deneganda est ad normam iuris. - Ecclesiae rector, sub auctoritate loci Ordinarii servatisque legitimis statutis et
Can. 0563      domui Dei debitae quoquo modo non congruat. - Rectorem ecclesiae, etsi ab aliis electum aut praesentatum, loci Ordinarius ex
Can. 0570      adnexa est ecclesia non paroecialis, cappellanus sit rector ipsius ecclesiae, nisi cura communitatis aut ecclesiae aliud exigat. - In
Can. 0570      cappellanus sit rector ipsius ecclesiae, nisi cura communitatis aut ecclesiae aliud exigat. - In exercitio sui pastoralis muneris, cappellanus
Can. 0573      summe dilecto totaliter dedicantur ut, in Eius honorem atque Ecclesiae aedificationem mundique salutem novo et peculiari titulo dediti, caritatis
Can. 0573      Quam vivendi formam in institutis vitae consecratae, a competenti Ecclesiae auctoritate canonice erectis, libere assumunt christifideles, qui per vota
Can. 0573      et oboedientiae profitentur et per caritatem, ad quam ducunt, Ecclesiae eiusque mysterio speciali modo coniunguntur. - § 1. Status
Can. 0574      huiusmodi institutis consilia evangelica profitentur, ad vitam et sanctitatem Ecclesiae pertinet, et ideo ab omnibus in Ecclesia fovendus et
Can. 0574      quidam christifideles specialiter a Deo vocantur, ut in vita Ecclesiae peculiari dono fruantur et, secundum finem et spiritum instituti
Can. 0576      a Domino accepit Eiusque gratia semper conservat. - Competentis Ecclesiae auctoritatis est consilia e interpretari, eorundem praxim legibus moderati
Can. 0587      ligaminum obiectum. § 2. Codex huiusmodi a competenti auctoritate Ecclesiae approbatur et tantummodo cum eiusdem consensu mutari potest. §
Can. 0588      clericorum, exercitium ordinis sacri assumit, et qua tale ab Ecclesiae auctoritate agnoscitur. § 3. Institutum vero laicale illud appellatur
Can. 0588      § 3. Institutum vero laicale illud appellatur quod, ab Ecclesiae auctoritate qua tale agnitum, vi eius naturae, indolis et
Can. 0590      § 1. Instituta vitae consecratae, utpote ad Dei totiusque Ecclesiae servitium speciali modo dicata, supremae eiusdem auctoritati peculiari ratione
Can. 0604      liturgicum Deo consecrantur, Christo Dei Filio mystice desponsantur et Ecclesiae servitio dedicantur. § 2. Ad suum propositum fidelius servandum
Can. 0604      2. Ad suum propositum fidelius servandum et ad servitium Ecclesiae, proprio statui consonum, mutuo adiutorio perficiendum, virgines consociari possunt
Can. 0605      dioecesani autem nova vitae consecratae dona a Spiritu Sancto Ecclesiae concredita discernere satagant iidemque adiuvent promotores ut proposita meliore
Can. 0607      ducunt. § 3. Testimonium publicum a religiosis Christo et Ecclesiae reddendum illam secumfert a mundo separationem, quae indoli et
Can. 0610      § 1. Domorum erectio fit prae oculis habita utilitate Ecclesiae et instituti atque in tuto positis iis quae ad
Can. 0618      in spiritu servitii suam potestatem a Deo per ministerium Ecclesiae receptam exerceant. Voluntati igitur Dei in munere explendo dociles
Can. 0618      eos audiant necnon eorum conspirationem in bonum instituti et Ecclesiae foveant, firma tamen ipsorum auctoritate decernendi et praecipiendi quae
Can. 0635      religiosorum, utpote ecclesiastica, reguntur praescriptis Libri V De bonis Ecclesiae temporalibus, nisi aliud expresse caveatur. § 2. Quodlibet tamen
Can. 0638      cuiusque regione definitam superet, itemque de rebus ex voto Ecclesiae donatis aut de rebus pretiosis artis vel historiae causa
Can. 0640      et pro viribus ex propriis bonis aliquid conferant ad Ecclesiae necessitatibus et egenorum sustentationi subveniendum. - Ius candidatos admittendi
Can. 0654      tria consilia evangelica observanda voto publico assumunt, Deo per Ecclesiae ministerium consecrantur et instituto incorporantur cum iuribus et officiis
Can. 0659      proprium rationem definire debet huius institutionis eiusdemque durationis, attentis Ecclesiae necessitatibus atque hominum temporumque condicionibus, prout a fine est
Can. 0675      et foveat. § 3. Actio apostolica, nomine et mandato Ecclesiae exercenda, in eius communione peragatur. - Laicalia instituta, tum
Can. 0676      mulierum, per misericordiae opera spiritualia et corporalia munus pastorale Ecclesiae eucharisticae est sacerdos vel diaconus; in peculiaribus adiuntis, in
Can. 0696      agendi sodalis ortum; pertinax sustentatio vel diffusio doctrinarum ab Ecclesiae magisterio damnatarum; publica adhaesio ideologiis materialismo vel atheismo infectis
Can. 0706      aliique, de quibus in can. 381, § 2, acquirunt Ecclesiae particulari; ceteri, instituto vel Sanctae Sedi, prout institutum capax
Can. 0713      et incrementum Corporis Christi. § 2. Sodales laici, munus Ecclesiae evangelizandi, in saeculo et ex saeculo, participant sive per
Can. 0718      et fovere debet, regitur normis Libri V De bonis Ecclesiae temporalibus necnon iure proprio instituti. Item ius proprium definiat
Can. 0741      et alienandi, ad normam praescriptorum Libri V De bonis Ecclesiae temporalibus, cann. 636, 638 et 639, necnon iuris proprii
Can. 0747      serventur, congrua congruis referendo, cann. 694-704. - § 1. Ecclesiae, cui Christus Dominus fidei depositum concredidit ut ipsa, Spiritu
Can. 0747      humana potestate independens, omnibus gentibus Evangelium praedicandi. § 2. Ecclesiae competit semper et ubique principia moralia etiam de ordine
Can. 0750      verbo Dei scripto vel tradito, uno scilicet fidei deposito Ecclesiae commisso, continentur, et insimul ut divinitus revelata proponuntur sive
Can. 0750      continentur, et insimul ut divinitus revelata proponuntur sive ab Ecclesiae magisterio sollemni, sive ab eius magisterio ordinario et universali
Can. 0751      toto repudiatio; schisma, subiectionis Summo Pontifici aut communionis cum Ecclesiae membris eidem subditis detrectatio. - Non quidem fidei assensus
Can. 0754      ad doctrinam proponendam et erroneas opiniones proscribendas fert legitima Ecclesiae auctoritas, speciali vero ratione, quae edit Romanus Pontifex vel
Can. 0755      vel opportunitatibus, normas practicas impertire, attentis praescriptis a suprema Ecclesiae auctoritate latis. - § 1. Quoad universam Ecclesiam munus
Can. 0760      ministerio verbi, quod sacra Scriptura, Traditione, liturgia, magisterio vitaque Ecclesiae innitatur oportet, Christi mysterium integre ac fideliter proponatur. -
Can. 0764      765, facultate ubique praedicandi, de consensu saltem praesumpto rectoris ecclesiae exercendae, gaudent presbyteri et diaconi, nisi ab Ordinario competenti
Can. 0767      festi vel luctuosi eventus, celebrentur. § 4. Parochi aut ecclesiae rectoris est curare ut haec praescripta religiose serventur. -
Can. 0768      facere oportet. § 2. Impertiant quoque fidelibus doctrinam, quam Ecclesiae magisterium proponit de personae humanae dignitate et libertate, de
Can. 0774      Sollicitudo catechesis, sub moderamine legitimae ecclesiasticae auctoritatis, ad omnia Ecclesiae membra pro sua cuiusque parte pertinet. § 2. Prae
Can. 0780      debite praeparentur, ut nempe continua formatio ipsis praebeatur, iidemque Ecclesiae doctrinam apte cognoscant atque normas disciplinis paedagogicis proprias theoretice
Can. 0782      Pontifici et Collegio Episcoporum. § 2. Singuli Episcopi, utpote Ecclesiae universae atque omnium Ecclesiarum sponsores, operis missionalis peculiarem sollicitudinem
Can. 0783      institutorum vitae consecratae, cum vi ipsius consecrationis sese servitio Ecclesiae dedicent, obligatione tenentur ad operam, ratione suo instituto propria
Can. 0786      ab Ecclesia absolvitur praesertim mittendo Evangelii praecones donec novellae Ecclesiae plene constituantur, cum scilicet instructae sint propriis viribus et
Can. 0800      parentum conscientiam, in ipsis scholis prospiciant. - § 1. Ecclesiae ius est scholas cuiusvis disciplinae, generis et gradus condendi
Can. 0804      nisi de consensu competentis auctoritatis ecclesiasticae. - § 1. Ecclesiae auctoritati subicitur institutio et educatio religiosa catholica quae in
Can. 0807      scholis regionis, ratione scientifica sit praestans. - Ius est Ecclesiae erigendi et moderandi studiorum universitates, quae quidem ad altiorem
Can. 0807      culturam et pleniorem personae humanae promotionem necnon ad ipsius Ecclesiae munus docendi implendum conferant. - Nulla studiorum universitas, etsi
Can. 0815      praescripta, pari ratione applicantur aliis studiorum superiorum institutis. - Ecclesiae, vi muneris sui veritatem revelatam nuntiandi, propriae sunt universitates
Can. 0816      earundem superius moderamen. § 2. Singulae universitates et facultates ecclesiae sua habere debent statuta et studiorum rationem ab Apostolica
Can. 0819      - Quatenus dioecesis aut instituti religiosi immo vel ipsius Ecclesiae universae bonum id requirat, debent Episcopi dioecesani aut institutorum
Can. 0822      aliaeque quae ad culturam christianam pertineant. - § 1. Ecclesiae pastores, in suo munere explendo iure Ecclesiae proprio utentes
Can. 0822      § 1. Ecclesiae pastores, in suo munere explendo iure Ecclesiae proprio utentes, instrumenta communicationis socialis adhibere satagant. § 2
Can. 0823      veritatum fidei morumque integritas servetur, officum et ius est Ecclesiae pastoribus invigilandi, ne scriptis aut usu instrumentorum communicationis socialis
Can. 0823      conferentiis adunatis quoad christifideles suae curae commissos, supremae autem Ecclesiae auctoritati quoad universum Dei populum. - § 1. Nisi
Can. 0830      officio, omni personarum acceptatione seposita, prae oculis tantummodo habeat Ecclesiae de fide et moribus doctrinam, uti a magisterio ecclesiastico
Can. 0834      § 2. Huiusmodi cultus tunc habetur, cum defertur nomine Ecclesiae a personis legitime deputatis et per actus ab Ecclesiae
Can. 0834      Ecclesiae a personis legitime deputatis et per actus ab Ecclesiae auctoritate probatos. - § 1. Munus sanctificandi exercent imprimis
Can. 0837      1. Actiones liturgicae non sunt actiones privatae, sed celebrationes Ecclesiae ipsius, quae est unitatis sacramentum, scilicet plebs sancta sub
Can. 0837      sub Episcopis adunata et ordinata; quare ad universum corpus Ecclesiae pertinent illudque manifestant et afficiunt; singula vero membra ipsius
Can. 0838      christifidelium celebrentur. - § 1. Sacrae liturgiae moderatio ab Ecclesiae auctoritate unice pendet: quae quidem est penes Apostolicam Sedem
Can. 0838      Episcopum dioecesanum. § 2. Apostolicae Sedis est sacram liturgiam Ecclesiae universae ordinare, libros liturgicos edere eorumque versiones in linguas
Can. 0839      orationes necnon pia et sacra exercitia populi christiani normis Ecclesiae plene congruant. - Sacramenta Novi Testamenti, a Christo Domino
Can. 0840      - Sacramenta Novi Testamenti, a Christo Domino instituta et Ecclesiae concredita, utpote actiones Christi et Ecclesiae, signa exstant ac
Can. 0840      Domino instituta et Ecclesiae concredita, utpote actiones Christi et Ecclesiae, signa exstant ac media quibus fides exprimitur et roboratur
Can. 0841      universa Ecclesia et ad divinum depositum pertineant, unius supremae Ecclesiae auctoritatis est probare et definire quae ad eorum validitatem
Can. 0844      ad sacramenta quod attinet, in pari condicione ac praedictae Ecclesiae orientales versantur. § 4. Si adsit periculum mortis aut
Can. 0844      ferant, nisi post consultationem cum auctoritate competenti saltem locali Ecclesiae vel communitatis non catholicae, cuius interest. - § 1
Can. 0849      in Dei filios regenerantur atque indelebili charactere Christo configurati Ecclesiae incorporantur, valide confertur tantummodo per lavacrum aquae verae cum
Can. 0879      initiationis christianae prosequentes, Spiritus Sancti dono ditantur atque perfectius Ecclesiae vinculantur, eosdem roborat arctiusque obligat ut verbo et opere
Can. 0883      dioecesani, infantia egressum baptizat aut iam baptizatum in plenam Ecclesiae catholicae communionem admittit; 3_ quoad eos qui in periculo
Can. 0899      § 1. Eucharistica celebratio actio est ipsius Christi et Ecclesiae, in qua Christus Dominus, ministerio sacerdotis, semetipsum, sub speciebus
Can. 0903      concelebratio habetur. - Sacerdos ad celebrandum admittatur etiamsi rectori ecclesiae sit ignotus, dummodo aut litteras commendatitias sui Ordinarii vel
Can. 0904      praesentia fidelium haberi non possit, actus est Christi et Ecclesiae, in quo peragendo munus suum praecipuum sacerdotes adimplent. -
Can. 0926      sola specie vini. - In eucharistica celebratione secundum antiquam Ecclesiae latinae traditionem sacerdos adhibeat panem azymum ubicumque litat. -
Can. 0933      Ordinarii loci licet sacerdoti Eucharistiam celebrare in templo alicuius Ecclesiae aut communitatis ecclesialis plenam communionem cum Ecclesia catholica non
Can. 0938      - § 1. Sanctissima Eucharistia habitualiter in uno tantum ecclesiae vel oratorii tabernaculo asservetur. § 2. Tabernaculum, in quo
Can. 0938      in quo sanctissima Eucharistia asservatur, situm sit in aliqua ecclesiae vel oratorii parte insigni, conspicua, decore ornata, ad orationem
Can. 0938      in loco tutiore et decoro asservare. § 5. Qui ecclesiae vel oratorii curam habet, prospiciat ut clavis tabernaculi, in
Can. 0941      § 2. Celebratione Missae durante, ne habeatur in eadem ecclesiae vel oratorii aula sanctissimi Sacramenti expositio. - Commendatur ut
Can. 0945      participationi et dignitati prospiciatur. - § 1. Secundum probatum Ecclesiae morem, sacerdoti cuilibet Missam celebranti aut concelebranti licet stipem
Can. 0946      ut ad suam intentionem Missa applicetur, ad bonum conferunt Ecclesiae atque eius curam in ministris operibusque sustinendis ea oblatione
Can. 0958      ad eorum Superiores. - § 1. Parochus necnon rector ecclesiae aliusve pii loci, in quibus stipes Missarum recipi solent
Can. 0978      et animarum saluti consulat. § 2. Confessarius, utpote minister Ecclesiae, in administrando sacramento, doctrinae Magisterii et normis a competenti
Can. 0988      peccata gravia post baptismum perpetrata et nondum per claves Ecclesiae directe remissa neque in confessione individuali accusata, quorum post
Can. 0992      apte dispositus et certis ac definitis condicionibus, consequitur ope Ecclesiae quae, ut ministra redemptionis, thesaurum satisfactionum Christi et Sanctorum
Can. 0995      applicare ad modum suffragii. - § 1. Praeter supremam Ecclesiae auctoritatem ii tantum possunt indulgentias elargiri, quibus haec potestas
Can. 0997      attinet, servanda sunt insuper cetera praescripta quae in peculiaribus Ecclesiae legibus continentur. - Unctio infirmorum, qua Ecclesia fideles periculose
Can. 1025      2. Insuper requiritur ut, iudicio eiusdem legitimi Superioris, ad Ecclesiae ministerium utilis habeatur. § 3. Episcopo ordinanti proprium subditum
Can. 1075      potest; secus est occultum. - § 1. Supremae tantum Ecclesiae auctoritatis est authentice declarare quandonam ius divinum matrimonium prohibeat
Can. 1077      eaque perdurante. § 2. Vetito clausulam dirimentem una suprema Ecclesiae auctoritas addere potest. - § 1. Ordinarius loci proprios
Can. 1108      tantum qui praesens exquirit manifestationem contrahentium consensus eamque nomine Ecclesiae recipit. - Loci Ordinarius et parochus, nisi per sententiam
Can. 1124      quaeque nec ab ea actu formali defecerit, altera vero Ecclesiae vel communitati ecclesiali plenam communionem cum Ecclesia catholica non
Can. 1166      aliquam sacramentorum imitationem, effectus praesertim spirituales significantur et ex Ecclesiae impetratione obtinentur. - § 1. Nova sacramentalia constituere aut
Can. 1167      conficiendis seu administrandis accurate serventur ritus et formulae ab Ecclesiae auctoritate probata. - Sacramentalium minister est clericus debita potestate
Can. 1170      impertiendae catholicis, dari possunt catechumenis quoque, immo, nisi obstet Ecclesiae prohibitio, etiam non catholicis. - Res sacrae, quae dedicatione
Can. 1174      constitutionum. § 2. Ad participandam liturgiam horarum, utpote actionem Ecclesiae, etiam ceteri christifideles, pro adiunctis, enixe invitantur. - In
Can. 1183      mortui sunt, exequiis ecclesiasticis donentur. § 3. Baptizatis alicui Ecclesiae aut communitati ecclesiali non catholicae adscriptis, exequiae ecclesiasticae concedi
Can. 1187      publico eos tantum Dei servos venerari licet, qui auctoritate Ecclesiae in album Sanctorum vel Beatorum relati sint. - Firma
Can. 1192      est. - § 1. Votum est publicum, si nomine Ecclesiae a legitimo Superiore acceptetur; secus privatim. § 2. Sollemne
Can. 1208      ad hoc delegare. - De peracta dedicatione vel benedictione ecclesiae, itemque de benedictione coemeterii redigatur documentum, cuius alterum exemplar
Can. 1208      documentum, cuius alterum exemplar in curia dioecesana, alterum in ecclesiae archivo servetur. - Dedicatio vel benedictio alicuius loci, modo
Can. 1214      munera auctoritas ecclesiastica in locis sacris libere exercet. - Ecclesiae nomine intellegitur aedes sacra divino cultui destinata, ad quam
Can. 1215      novam ecclesiam bono animarum inservire posse, et media ad ecclesiae aedificationem et ad cultum divinum necessaria non esse defutura
Can. 1217      sacrae liturgiae legibus servatis. § 2. Sollemni ritu dedicentur ecclesiae, praesertim cathedrales et paroeciales. - Unaquaeque ecclesia suum habeat
Can. 1218      paroeciales. - Unaquaeque ecclesia suum habeat titulum qui, peracta ecclesiae dedicatione, mutari nequit. - In ecclesia legitime dedicata vel
Can. 1236      altare fixum vel mobile. - § 1. Iuxta traditum Ecclesiae morem mensa altaris fixi sit lapidea, et quidem ex
Can. 1238      amittit ad normam can. 1212. § 2. Per reductionem ecclesiae vel alius loci sacri ad usus profanos, altaria sive
Can. 1240      super illud celebrare non licet. - § 1. Coemeteria Ecclesiae propria, ubi fieri potest, habeantur, vel saltem spatia in
Can. 1244      - § 1. Dies festos itemque dies paenitentiae, universae Ecclesiae communes, constituere, transferre, abolere, unius est supremae ecclesiasticae auctoritatis
Can. 1255      erga egenos, exercenda. - Ecclesia universa atque Apostolica Sedes, Ecclesiae particulares necnon alia quaevis persona iuridica, sive publica sive
Can. 1258      expresse aliud caveatur. - In canonibus qui sequuntur nomine Ecclesiae significatur non solum Ecclesia universa aut Sedes Apostolica, sed
Can. 1260      iuris sive naturalis sive positivi, quibus aliis licet. - Ecclesiae nativum ius est exigendi a christifidelibus, quae ad fines
Can. 1261      § 1. Integrum est christifidelibus bona temporalia in favorem Ecclesiae conferre. § 2. Episcopus dioecesanus fideles de obligatione, de
Can. 1262      tenetur et opportuno modo eam urgere. - Fideles subsidia Ecclesiae conferant per subventiones rogatas et iuxta normas ab Episcoporum
Can. 1274      massa communis qua valeant Episcopi obligationibus erga alias personas Ecclesiae deservientes satisfacere variisque dioecesis necessitatibus occurrere, quaque etiam dioeceses
Can. 1282      in administratione bonorum ecclesiasticorum, munera sua adimplere tenentur nomine Ecclesiae, ad normam iuris. - Antequam administratores suum munus ineant
Can. 1284      ac praesertim cavere ne ex legum civilium inobservantia damnum Ecclesiae obveniat; 4_ reditus bonorum ac proventus accurate et iusto
Can. 1284      singulis exeuntibus annis componere; 9_ documenta et instrumenta, quibus Ecclesiae aut instituti iura in bona nituntur, rite ordinare et
Can. 1287      examinandas committat. § 2. De bonis, quae a fidelibus Ecclesiae offeruntur, administratores rationes fidelibus reddant iuxta normas iure particulari
Can. 1289      suo dimittere nequeunt; quod si ex arbitraria dimissione damnum Ecclesiae obveniat, ad restitutionem tenentur. - Quae ius civile in
Can. 1290      de solutionibus, eadem iure canonico quoad res potestati regiminis Ecclesiae subiectas iisdem cum effectibus serventur, nisi iuri divino contraria
Can. 1292      valor summam maximam excedit, vel de rebus ex voto Ecclesiae donatis, vel de rebus pretiosis artis vel historiae causa
Can. 1293      Aliae quoque cautelae a legitima auctoritate praescriptae serventur, ut Ecclesiae damnum vitetur. - § 1. Res alienari minore pretio
Can. 1294      § 2. Pecunia ex alienatione percepta vel in commodum Ecclesiae caute collocetur vel, iuxta alienationis fines, prudenter erogetur. -
Can. 1296      realis, a quonam et contra quemnam instituenda sit ad Ecclesiae iura vindicanda. - Conferentiae Episcoporum est, attentis locorum adiunctis
Can. 1297      Episcoporum est, attentis locorum adiunctis, normas statuere de bonis Ecclesiae locandis, praesertim de licentia a competenti auctoritate ecclesiastica obtinenda
Can. 1299      relinquere. § 2. In dispositionibus mortis causa in bonum Ecclesiae serventur, si fieri possit, sollemnitates iuris civilis; quae si
Can. 1311      recurrendum est ad Sedem Apostolicam. - Nativum et proprium Ecclesiae ius est christifideles delinquentes poenalibus sanctionibus coercere. - §
Can. 1312      christifidelem aliquo bono spirituali vel temporali privent et supernaturali Ecclesiae fini sint consentaneae. § 3. Praeterea remedia poenalia et
Can. 1370      physicam in clericum vel religiosum adhibet in fidei vel Ecclesiae vel ecclesiasticae potestatis vel ministerii contemptum, iusta poena puniatur
Can. 1402      ad culpae definitionem et poenarum ecclesiasticarum irrogationem. - Omnia Ecclesiae tribunalia reguntur canonibus qui sequuntur, salvis normis tribunalium Apostolicae
Can. 1452      etiam ex officio in causis poenalibus aliisque, quae publicum Ecclesiae bonum aut animarum salutem respiciunt. § 2. Potest autem
Can. 1741      monitionem persistat; 5_ mala rerum temporalium administratio cum gravi Ecclesiae damno, quoties huic malo aliud remedium afferi nequeat. -
Can. 1748      administratorem paroecialem interim provideat. - Si bonum animarum vel Ecclesiae necessitas aut utilitas postulet, ut parochus a sua, quam

ECCLESIALEM     [1]
Can. 0874      pater aut mater baptizandi. § 2. Baptizatus ad communitatem ecclesialem non catholicam pertinens, nonnisi una cum patrino catholico, et

ECCLESIALES     [1]
Can. 0364      commercia inter Ecclesiam catholicam et alias Ecclesias vel communitates ecclesiales, immo et religiones non christianas; 7_ ea quae pertinent

ECCLESIALI     [3]
Can. 0869      eidem sub condicione conferatur. § 2. Baptizati in communitate ecclesiali non catholica non sunt sub condicione baptizandi, nisi, inspecta
Can. 1124      ea actu formali defecerit, altera vero Ecclesiae vel communitati ecclesiali plenam communionem cum Ecclesia catholica non habenti adscripta, sine
Can. 1183      ecclesiasticis donentur. § 3. Baptizatis alicui Ecclesiae aut communitati ecclesiali non catholicae adscriptis, exequiae ecclesiasticae concedi possunt de prudenti

ECCLESIALIS     [2]
Can. 0713      etiam cooperationem, iuxta propriam vitae rationem saecularem, in communitatis ecclesialis servitium offerunt. § 3. Sodales clerici per vitae consecratae
Can. 0933      sacerdoti Eucharistiam celebrare in templo alicuius Ecclesiae aut communitatis ecclesialis plenam communionem cum Ecclesia catholica non habentium, remoto scandalo

ECCLESIALIUM     [2]
Can. 0463      uti observatores aliquos ministros aut sodales Ecclesiarum vel communitatum ecclesialium, quae non sunt in plena cum Ecclesia catholica communione
Can. 0908      vetitum est una cum sacerdotibus vel ministris Ecclesiarum communitatumve ecclesialium plenam communionem cum Ecclesia catholica non habentium, Eucharistiam concelebrare

ECCLESIAM     [45]
Can. 0001      - Canones huius Codicis unam Ecclesiam latinam respiciunt. - Codex plerumque non definit ritus, qui
Can. 0111      sui iuris baptizetur; quo in casu, ipse ad eam Ecclesiam pertinet quam elegerit. - § 1. Post receptum baptismum
Can. 0112      coniux qui, in matrimonio ineundo vel eo durante, ad Ecclesiam ritualem sui iuris alterius coniugis se transire declaraverit; matrimonio
Can. 0112      transire declaraverit; matrimonio autem soluto, libere potest ad latinam Ecclesiam redire; 3_ filii eorum, de quibus in nn. 1
Can. 0112      in matrimonio mixto, filii partis catholicae quae ad aliam Ecclesiam ritualem legitime transierit; adepta vero hac aetate, iidem possunt
Can. 0112      transierit; adepta vero hac aetate, iidem possunt ad latinam Ecclesiam redire. § 2. Mos, quamvis diuturnus, sacramenta secundum ritum
Can. 0209      2. Magna cum diligentia officia adimpleant, quibus tenentur erga Ecclesiam tum universam, tum particularem ad quam, secundum iuris praescripta
Can. 0257      Episcopus dioecesanus ut clerici, a propria Ecclesia particulari ad Ecclesiam particularem alterius regionis transmigrare intendentes, apte praeparentur ad ibidem
Can. 0271      clericorum stabiliantur. § 2. Episcopus dioecesanus licentiam ad aliam Ecclesiam particularem transmigrandi concedere potest suis clericis ad tempus praefinitum
Can. 0271      addicti fuissent. § 3. Clericus qui legitime in aliam Ecclesiam particularem transierit propriae Ecclesiae manens incardinatus, a proprio Episcopo
Can. 0272      denegare. - Excardinationem et incardinationem, itemque licentiam ad aliam Ecclesiam particularem transmigrandi concedere nequit Administrator dioecesanus, nisi post annum
Can. 0333      Romanus Pontifex, vi sui muneris, non modo in universam Ecclesiam potestate gaudet, sed et super omnes Ecclesias particulares earumque
Can. 0336      capite, subiectum quoque supremae et plenae potestatis in universam Ecclesiam exsistit. - § 1. Potestatem in universam Ecclesiam Collegium
Can. 0337      universam Ecclesiam exsistit. - § 1. Potestatem in universam Ecclesiam Collegium Episcoporum sollemni modo exercet in Concilio Oecumenico. §
Can. 0337      promovere modos, quibus Episcoporum Collegium munus suum quoad universam Ecclesiam collegialiter exerceat. - § 1. Unius Romani Pontificis est
Can. 0364      operam conferre cum Episcopis, ut opportuna foveantur commercia inter Ecclesiam catholicam et alias Ecclesias vel communitates ecclesiales, immo et
Can. 0365      Rei Publicae; 2_ quaestiones pertractare quae ad relationes inter Ecclesiam et Civitatem pertinent; et peculiari modo agere de concordatis
Can. 0369      eoque per Evangelium et Eucharistiam in Spiritu Sancto congregata, Ecclesiam particularem constituat, in qua vere inest et operatur una
Can. 0372      regula habeatur ut portio populi Dei quae dioecesim aliamve Ecclesiam particularem constituat, certo territorio circumscribatur, ita ut omnes comprehendat
Can. 0391      Ordinarii loci consensu. - § 1. Episcopi dioecesani est Ecclesiam particularem sibi commissam cum potestate legislativa, exsecutiva et iudiciali
Can. 0437      ad normam legum liturgicarum, pallio uti potest intra quamlibet ecclesiam provinciae ecclesiasticae cui praeest, minime vero extra eandem, ne
Can. 0530      6_ fontis baptismalis tempore paschali benedictio, ductur processionum extra ecclesiam, necnon benedictiones extra ecclesiam solemnes; 7_ celebratio eucharistica sollemnior
Can. 0530      paschali benedictio, ductur processionum extra ecclesiam, necnon benedictiones extra ecclesiam solemnes; 7_ celebratio eucharistica sollemnior diebus dominicis et festis
Can. 0533      1. Parochus obligatione tenetur residendi in domo paroeciali prope ecclesiam; in casibus tamen particularibus, si iusta adsit causa, loci
Can. 0555      vel mortis, libri, documenta, sacra supellex aliaque, quae ad Ecclesiam pertine depereant aut asportentur. § 4. Vicarius foraneus obligatione
Can. 0591      apostolatus necessitatibus provideatur, Summus Pontifex, ratione sui in universam Ecclesiam primatus, intuitu utilitatis communis, instituta vitae consecratae ab Ordinariorum
Can. 0611      condicionibus in consensu appositis; 3_ pro institutis clericalibus habendi ecclesiam, salvo praescripto can. 1215, § 3, et sacra ministeria
Can. 0652      et disciplina, historia et vita edoceantur atque amore erga Ecclesiam eiusque sacros Pastores imbuantur. § 3. Novitii, propriae responsabilitatis
Can. 0748      1. Omnes homines veritatem in iis, quae Deum eiusque Ecclesiam respiciunt, quaerere tenentur eamque cognitam amplectendi ac servandi obligatione
Can. 0756      suprema Ecclesiae auctoritate latis. - § 1. Quoad universam Ecclesiam munus Evangelii annuntiandi praecipue Romano Pontifici et Collegio Episcoporum
Can. 0756      Pontifici et Collegio Episcoporum commissum est. § 2. Quoad Ecclesiam particularem sibi concreditam illud munus exercent singuli Episcopi, qui
Can. 0789      baptismum suscepta implenda efformentur; sincero amore erga Christum eiusque Ecclesiam imbuantur. - § 1. Episcopi dioecesani in territoriis missionis
Can. 0794      1. Singulari ratione officium et ius educandi spectat ad Ecclesiam, cui divinitus missio concredita est homines adiuvandi, ut ad
Can. 0859      ecclesia aut oratorio intra paroeciae fines. - Si ad ecclesiam paroecialem aut ad aliam ecclesiam vel oratorium, de quo
Can. 0859      fines. - Si ad ecclesiam paroecialem aut ad aliam ecclesiam vel oratorium, de quo in can. 858, § 2
Can. 1063      coniuges mysterium unitatis et fecundi amoris inter Christum et Ecclesiam significare atque participare; 4_ auxilio coniugatis praestito, ut ipsi
Can. 1177      vel iis quibus fidelis defuncti exequias curare competit, aliam ecclesiam funeris eligere de consensu eius, qui eam regit, et
Can. 1178      dioecesani in propria ecclesia cathedrali celebrentur, nisi ipse aliam ecclesiam elegerit. - Exequiae religiosorum aut sodalium societatis vitae apostolicae
Can. 1215      audito consilio presbyterali et vicinarum ecclesiarum rectoribus, censeat novam ecclesiam bono animarum inservire posse, et media ad ecclesiae aedificationem
Can. 1215      dioecesi vel civitate ab Episcopo dioecesano rettulerint, antequam tamen ecclesiam in certo ac determinato loco aedificent, eiusdem licentiam obtinere
Can. 1221      cura et opportuna securitatis media adhibeantur. - Ingressus in ecclesiam tempore sacrarum celebrationum sit liber et gratuitus. - §
Can. 1257      acquisiverit. - § 1. Bona temporalia omnia quae ad Ecclesiam universam, Apostolicam Sedem aliasve in Ecclesia personas iuridicas publicas
Can. 1271      Sedes Apostolica secundum temporum condiciones indiget, ut servitium erga Ecclesiam universam rite praestare valeat. - In regionibus ubi beneficia
Can. 1369      aut bonos mores graviter laedit, aut in religionem vel Ecclesiam iniurias exprimit vel odium contemptumve excitat, iusta poena puniatur
Can. 1374      poenis puniatur. - Qui nomen dat consociationi, quae contra Ecclesiam machinatur, iusta poena puniatur; qui autem eiusmodi consociationem promovet

ECCLESIARUM     [19]
Can. 0334      auctoritate ipsius, munus sibi commissum explent in bonum omnium Ecclesiarum, iuxta normas iure definitas. - Sede romana vacante aut
Can. 0357      assignata, postquam in eiusdem venerunt possessionem, earundem dioecesium et ecclesiarum bonum consilio et patrocinio promoveant, nulla tamen in easdem
Can. 0357      interponentes, quae ad earum bonorum administrationem, ad disciplinam aut ecclesiarum servitium spectant. § 2. Cardinales extra Urbem et extra
Can. 0360      auctoritate ipsius munus explet in bonum et in servitium Ecclesiarum, constat Secretaria Status seu Papali, Consilio pro publicis Ecclesiae
Can. 0443      1_ Vicarii generales et Vicarii episcopales omnium in territorio Ecclesiarum particularium; 2_ Superiores maiores institutorum religiosorum et societatum vitae
Can. 0448      § 1. Episcoporum conferentia regula generali comprehendit praesules omnium Ecclesiarum particularum eiusdem nationis, ad normam can. 450. § 2
Can. 0448      maioris amplitudinis, ita ut vel tantum comprehendat Episcopus aliquarum Ecclesiarum particularium in certo territorio constitutarum vel praesules Ecclesiarum particularium
Can. 0448      aliquarum Ecclesiarum particularium in certo territorio constitutarum vel praesules Ecclesiarum particularium in diversis nationibus exstantium; eiusdem Apostolicae Sedis est
Can. 0463      duxerit, invitare potest uti observatores aliquos ministros aut sodales Ecclesiarum vel communitatum ecclesialium, quae non sunt in plena cum
Can. 0491      Curet Episcopus dioecesanus ut acta et documenta archivorum quoque ecclesiarum cathedralium, collegiatarum, paroecialium, aliarumque in suo territorio exstantium diligenter
Can. 0555      secundum sacrae liturgiae praescripta celebrentur, ut decor et nitor ecclesiarum sacraeque supellectilis, maxime in celebratione eucharistica et custodia sanctissimi
Can. 0556      ab Episcopo dioecesano factam, sui districtus paroecias visitare. - Ecclesiarum rectores hic intelleguntur sacerdotes, quibus cura demandatur alicuius ecclesiae
Can. 0782      § 2. Singuli Episcopi, utpote Ecclesiae universae atque omnium Ecclesiarum sponsores, operis missionalis peculiarem sollicitudinem habeant, praesertim incepta missionalia
Can. 0844      licite sacramenta paenitentiae, Eucharistiae et unctionis infirmorum administrant membris Ecclesiarum orientalium quae plenam cum Ecclesia catholica communionem non habent
Can. 0844      rite sint disposita; quod etiam valet quoad membra aliarum Ecclesiarum, quae iudicio Sedis Apostolicae, ad sacramenta quod attinet, in
Can. 0908      Sacerdotibus catholicis vetitum est una cum sacerdotibus vel ministris Ecclesiarum communitatumve ecclesialium plenam communionem cum Ecclesia catholica non habentium
Can. 1207      territorio. - Loca sacra benedicuntur ab Ordinario; benedictio tamen ecclesiarum reservatur Episcopo dioecesano; uterque vero potest alium sacerdotem ad
Can. 1215      consensum ne praebeat nisi, audito consilio presbyterali et vicinarum ecclesiarum rectoribus, censeat novam ecclesiam bono animarum inservire posse, et
Can. 1216      determinato loco aedificent, eiusdem licentiam obtinere debent. - In ecclesiarum aedificatione et refectione, adhibito peritorum consilio, serventur principia et

ECCLESIAS     [11]
Can. 0317      a sodalibus institutorum religiosorum vi apostolici privilegii extra proprias ecclesias vel domos erectis; in consociationibus vero a sodalibus institutorum
Can. 0333      in universam Ecclesiam potestate gaudet, sed et super omnes Ecclesias particulares earumque coetus ordinariae potestatis obtinet principatum, quoquidem insimul
Can. 0333      atque vindicatur potestas propria, ordinaria et immediata, qua in Ecclesias particulares suae curae commissas Episcopi pollent. § 2. Romanus
Can. 0362      et independens Legatos suos nominandi ac mittendi sive ad Ecclesias particulares in variis nationibus vel regionibus, sive simul ad
Can. 0363      committitur ipsius Romani Pontificis stabili modo gerendi personam apud Ecclesias particulares aut etiam apud Civitates et publicas Auctoritates, ad
Can. 0364      dies reddantur unitatis vincula, quae inter Apostolicam Sedem et Ecclesias particulares intercedunt. Ad pontificium ergo Legatum pertinet pro sua
Can. 0364      ut opportuna foveantur commercia inter Ecclesiam catholicam et alias Ecclesias vel communitates ecclesiales, immo et religiones non christianas; 7_
Can. 0373      aliave simili ratione distinctae. - Unius supremae auctoritatis est Ecclesias particulares erigere; quae legitime erectae, ipso iure personalitate iuridica
Can. 0683      monito committente, non requisito alterius consensu. - § 1. Ecclesias et oratoria, quibus christifideles habitualiter accedunt, scholas aliaque opera
Can. 0756      vero aliqui Episcopi coniunctim illud explent quoad diversas simul Ecclesias, ad normam iuris. - Presbyterorum, qui quidem Episcoporum cooperatores
Can. 1309      competit transferendi, congrua de causa, onera Missarum in dies, ecclesias vel altaria diversa ab illis, quae in fundationibus sunt

ECCLESIASTICA     [55]
Can. 0090      ipsis expresse concessa sit. - § 1. A lege ecclesiastica ne dispensetur sine iusta et rationabili causa, habita ratione
Can. 0095      quae servari debent in personarum conventibus, sive ab auctoritate ecclesiastica indictis sive a christifidelibus libere convocatis, necnon aliis celebrationibus
Can. 0096      christianis, attenta quidem eorum condicione, sunt propria, quatenus in ecclesiastica sunt communione et nisi obstet lata legitima sanctio. -
Can. 0116      iuridicae publicae sunt universitates personarum seu rerum, quae ab ecclesiastica auctoritate competenti constituuntur ut intra fines sibi praestitutos nomine
Can. 0122      ex parte dismembrata distincta persona iuridica publica erigatur, auctoritas ecclesiastica, cui divisio competat, curare debet per se vel per
Can. 0145      Officium ecclesiasticum est quodlibet munus ordinatione sive divina sive ecclesiastica stabiliter constitutum in finem spiritualem exercendum. § 2. Obligationes
Can. 0147      Provisio officii ecclesiastici fit: per liberam collationem ab auctoritate ecclesiastica competenti; per institutionem ab eadem datam, si praecesserit praesentatio
Can. 0165      habita notitia vacationis officii; quo termino inutiliter elapso, auctoritas ecclesiastica, cui ius confirmandae electionis vel ius providendi successive competit
Can. 0199      et obligatio oboedientiae, ita ut christifideles a nulla auctoritate ecclesiastica visitari possint et nulli auctoritati iam subsint. - Nisi
Can. 0228      sunt habiles ut a sacris Pastoribus ad illa officia ecclesiastica et munera assumantur, quibus ipsi secundum iuris praescripta fungi
Can. 0229      sunt ad mandatum docendi scientias sacras a legitima auctoritate ecclesiastica recipiendum. - § 1. Viri laici, qui aetate dotibusque
Can. 0278      propriis componi nequeunt vel diligentem muneris ipsis ab auctoritate ecclesiastica competenti commissi adimpletionem praepedire possunt. - § 1. Clerici
Can. 0298      nomina dent iis praesertim consociationibus, quae a competenti auctoritate ecclesiastica aut erectae aut laudatae vel commendatae sint. - §
Can. 0299      § 1. § 2. Huiusmodi consociationes, etiamsi ab auctoritate ecclesiastica laudentur vel commendentur, consociationes privatae vocantur. § 3. Nulla
Can. 0301      natura sua eidem auctoritati ecclesiasticae reservatur. § 2. Auctoritas ecclesiastica competens, si id expedire iudicaverit, christifidelium consociationes quoque erigere
Can. 0301      sit. § 3. Christifidelium consociationes quae a competenti auctoritate ecclesiastica eriguntur, consociationes publicae vocantur. - Christifidelium consociationes clericales eae
Can. 0313      itemque consociationum publicarum confoederatio ipso decreto quo ab auctoritate ecclesiastica ad normam can. 312 competenti erigitur, persona iuridica constituitur
Can. 0316      1. Qui publice fidem catholicam abiecerit vel a communione ecclesiastica defecerit vel excommunicatione irrogata aut declarata irretitus sit, valide
Can. 0317      auditis ubi id expediat consociationis officialibus maioribus, nominat auctoritas ecclesiastica. § 2. Norma in § 1 statuta valet etiam
Can. 0318      In specialibus adiunctis, ubi graves rationes id requirant, potest ecclesiastica auctoritas, de qua in can. 312, § 1, designare
Can. 0322      personalitatem iuridicam acquirere potest, nisi eius statuta ab auctoritate ecclesiastica, de qua in can. 312, § 1, sint probata
Can. 0415      iure Administratori dioecesano competunt. - Si Episcopus dioecesanus poena ecclesiastica a munere exercendo prohibeatur, Metropolita aut, si is deficiat
Can. 0432      constituere, supprimere aut innovare. - § 1. In provincia ecclesiastica auctoritate, ad normam iuris, gaudent concilium provinciale atque Metropolita
Can. 0432      iuris, gaudent concilium provinciale atque Metropolita. § 2. Provincia ecclesiastica ipso iure personalitate iuridica gaudet. - § 1. Si
Can. 0433      Sede in regiones ecclesiasticas coniungi possunt. § 2. Regio ecclesiastica in personam iuridicam erigi potest. - Ad conventum Episcoporum
Can. 0436      suffraganeis Metropolitae competit: 1_ vigilare ut fides et disciplina ecclesiastica accurate serventur, et de abusibus, si qui habeantur, Romanum
Can. 0439      statuta valet etiam de concilio provinciali celebrando in provincia ecclesiastica, cuius termini cum territorio nationis coincidunt. - § 1
Can. 0555      recte conscribantur et debite custodiantur libri paroeciales, ut bona ecclesiastica sedulo administrentur; denique ut domus paroecialis debita diligentia curetur
Can. 0578      facientem. - Fundatorum mens atque proposita a competenti auctoritate ecclesiastica sanctia circa naturam, finem, spiritum et indolem instituti, necnon
Can. 0596      institutis autem religiosis clericalibus iuris pontificii pollent insuper potestate ecclesiastica regiminis pro foro tam externo quam interno. § 3
Can. 0635      cummulationis. - § 1. Bona temporalia institutorum religiosorum, utpote ecclesiastica, reguntur praescriptis Libri V De bonis Ecclesiae temporalibus, nisi
Can. 0784      missionali navandam. - Missionarii, qui scilicet a competenti auctoritate ecclesiastica ad opus missionale explendum mittuntur, eligi possunt autochthoni vel
Can. 0803      - § 1. Schola catholica ea intellegitur quam auctoritas ecclesiastica competens aut persona iuridica ecclesiastica publica moderatur, aut auctoritas
Can. 0803      ea intellegitur quam auctoritas ecclesiastica competens aut persona iuridica ecclesiastica publica moderatur, aut auctoritas ecclesiastica documento scripto uti talem
Can. 0803      competens aut persona iuridica ecclesiastica publica moderatur, aut auctoritas ecclesiastica documento scripto uti talem agnoscit. § 2. Institutio et
Can. 0811      doctrinae catholicae fideliter servantur. - § 1. Curet auctoritas ecclesiastica competens ut in universitatibus catholicis erigatur facultas aut institutum
Can. 0828      approbata. - Collectiones decretorum aut actorum ab aliqua auctoritate ecclesiastica editas, iterum edere non licet, nisi impetrata prius eiusdem
Can. 0897      corporis Christi aedificatio perficitur. Cetera enim sacramenta et omnia ecclesiastica apostolatus opera cum sanctissima Eucharistia cohaerent et ad eam
Can. 1063      debeatur. - Pastores animarum obligatione tenentur curandi ut propria ecclesiastica communitas christifidelibus assistentiam praebeat, qua status matrimonialis in spiritu
Can. 1153      separationis cessante, coniugalis convictus restaurandus est, nisi ab auctoritate ecclesiastica aliter statuatur. - Instituta separatione coniugum, opportune semper cavendum
Can. 1213      de facto reducta. - Potestates suas et munera auctoritas ecclesiastica in locis sacris libere exercet. - Ecclesiae nomine intellegitur
Can. 1257      aliasve in Ecclesia personas iuridicas publicas pertinent, sunt bona ecclesiastica et reguntur canonibus qui sequuntur, necnon propriis statutis. §
Can. 1269      iuridicam ecclesiasticam publicam pertinent, tantum ab alia persona iuridica ecclesiastica publica acquiri possunt. - Res immobiles, mobiles pretiosae, iura
Can. 1296      personae iuridicae peior fieri possit. - Si quando bona ecclesiastica sine debitis quidem sollemnitatibus canonicis alienata fuerint, sed alienatio
Can. 1297      bonis Ecclesiae locandis, praesertim de licentia a competenti auctoritate ecclesiastica obtinenda. - Nisi res sit minimi momenti, bona ecclesiastica
Can. 1298      ecclesiastica obtinenda. - Nisi res sit minimi momenti, bona ecclesiastica propriis administratoribus eorumve propinquis usque ad quartum consanguinitatis vel
Can. 1303      can. 114, § 2 destinatae et a competenti auctoritate ecclesiastica in personam iuridicam erectae; 2_ piae fundationes non autonomae
Can. 1368      potest. - Si quis, asserens vel promittens aliquid coram ecclesiastica auctoritate, periurium committit, iusta poena puniatur. - Qui in
Can. 1377      iusta poena puniatur. - Qui sine praescripta licentia bona ecclesiastica alienat, iusta poena puniatur. - § 1. Sacerdos qui
Can. 1389      iusta poena puniantur, non exclusa excommunicatione. - § 1. Ecclesiastica potestate vel munere abutens pro actus vel omissionis gravitate
Can. 1391      qui alio falso vel mutato documento utitur in re ecclesiastica; 3_ qui in publico ecclesiastico documento falsum asserit. -
Can. 1470      advocatos praeterea et procuratores etiam a munere apud tribunalia ecclesiastica exercendo suspendere. - Si qua persona interroganda utatur lingua
Can. 1540      tum publica tum privata. - § 1. Documenta publica ecclesiastica ea sunt, quae persona publica in exercitio sui muneris
Can. 1692      ad normam canonum qui sequuntur. § 2. Ubi decisio ecclesiastica effectus civiles non sortitur, vel si sententia civilis praevidetur
Can. 1716      agnoscat, nisi a iudice confirmetur, sententia arbitralis de controversia ecclesiastica, ut vim habeat in foro canonico, confirmatione indiget iudicis

ECCLESIASTICAE     [52]
Can. 0008      - Lex instituitur cum promulgatur. - § 1. Leges ecclesiasticae universales promulgantur per editionem in Actorum Apostolicae Sedis commentario
Can. 0017      atque afficit res pro quibus data est. - Leges ecclesiasticae intellegendae sunt secundum propriam verborum significationem in textu et
Can. 0085      Ordinarius certiorem facere tenetur. - Dispensatio, seu legis mere ecclesiasticae in casu particulari relaxatio, concedi potest ab iis qui
Can. 0216      nomen catholicum sibi vindicet, nisi consensus accesserit competentis auctoritatis ecclesiasticae. - Christifideles, quippe qui baptismo ad vitam doctrinae evangelicae
Can. 0223      iurium aliorum atque suorum erga alios officiorum. § 2. Ecclesiasticae auctoritati competit, intuitu boni communis, exercitium iurium, quae christifidelibus
Can. 0252      lectiones theologiae moralis et pastoralis, iuris canonici, liturgiae, historiae ecclesiasticae, necnon aliarum disciplinarum, auxiliarium atque specialium, ad normam praescriptorum
Can. 0264      2. Tributo pro seminario obnoxiae sunt cunctae personae iuridicae ecclesiasticae etiam privatae, quae sedem in dioecesi habeant, nisi solis
Can. 0286      negotiationem aut mercaturam exercere, nisi de licentia legitimae auctoritatis ecclesiasticae. - § 1. Clerici pacem et concordiam iustitia innixam
Can. 0287      syndicalibus activam partem ne habeant, nisi iudicio competentis auctoritatis ecclesiasticae, Ecclesiae iura tuenda aut bonum commune promovendum id requirant
Can. 0300      nomen catholicae sibi assumat, nisi de consensu competentis auctoritatis ecclesiasticae, ad normam can. 312. - § 1. Unius auctoritatis
Can. 0301      ad normam can. 312. - § 1. Unius auctoritatis ecclesiasticae competentis est erigere christifidelium consociationes, quae sibi proponant doctrinam
Can. 0301      alios intendant fines, quorum prosecutio natura sua eidem auctoritati ecclesiasticae reservatur. § 2. Auctoritas ecclesiastica competens, si id expedire
Can. 0305      - § 1. Omnes christifidelium consociationes subsunt vigilantiae auctoritatis ecclesiasticae competentis, cuius est curare ut in iisdem integritas fidei
Can. 0314      publicae statuta, eorumque recognitio vel mutatio, approbatione indigent auctoritatis ecclesiasticae cui competit consociationis erectio ad normam can. 312, §
Can. 0315      reguntur ad normam statutorum, sub altiore tamen directione auctoritatis ecclesiasticae, de qua in can. 312, § 1. - §
Can. 0317      - § 1. Nisi aliud in statutis praevideatur, auctoritatis ecclesiasticae, de qua in can. 312, § 1, est consociationis
Can. 0319      possidet ad normam statutorum administrat sub superiore directione auctoritatis ecclesiasticae de qua in can. 312, § 1, cui quotannis
Can. 0322      privata personalitatem iuridicam acquirere potest per decretum formale auctoritatis ecclesiasticae competentis, de qua can. 312. § 2. Nulla christifidelium
Can. 0323      autonomia gaudeant ad normam can. 321, subsunt vigilantiae auctoritatis ecclesiasticae ad normam can. 305, itemque eiusdem auctoritatis regimini. §
Can. 0325      possidet libere administrat, iuxta statutorum praescripta, salvo iure auctoritatis ecclesiasticae competentis vigilandi ut bona fines associationis adhibeantur. § 2
Can. 0326      eius actio in grave damnum cedit doctrinae vel disciplinae ecclesiasticae, aut scandalo est fidelium. § 2. Destinatio bonorum consociationis
Can. 0365      adiuncta suadeant, Legatus pontificius sententiam et consilium Episcoporum dicionis ecclesiasticae exquirere ne omittat, eosque de negotiorum cursu certiores faciat
Can. 0377      electos confirmat. § 2. Singulis saltem trienniis Episcopi provinciae ecclesiasticae vel, ubi adiuncta id suadeant, Episcoporum conferentiae, communi consilio
Can. 0381      iure aut Summi Pontificis decreto supremae aut alii auctoritati ecclesiasticae reserventur. § 2. Qui praesunt aliis communitatibus fidelium, de
Can. 0431      singulae dioeceses aliaeque Ecclesiae particulares intra territorium alicuius provinciae ecclesiasticae exsistentes huic provinciae ecclesiasticae adscribi debent. § 3. Unius
Can. 0431      particulares intra territorium alicuius provinciae ecclesiasticae exsistentes huic provinciae ecclesiasticae adscribi debent. § 3. Unius supremae Ecclesiae auctoritatis est
Can. 0433      praesertim in nationibus ubi numerosiores adsunt Ecclesiae particulares, provinciae ecclesiasticae vicinores, proponente Episcoporum conferentia, a Sancta Sede in regiones
Can. 0434      personam iuridicam erigi potest. - Ad conventum Episcoporum regionis ecclesiasticae pertinet cooperationem et actionem pastoralem communem in regione fovere
Can. 0435      specialiter a Sancta Sede ei concessa fuerint. - Provinciae ecclesiasticae praeest Metropolita, qui est Archiepiscopus dioecesis cui praeficitur; quod
Can. 0437      legum liturgicarum, pallio uti potest intra quamlibet ecclesiam provinciae ecclesiasticae cui praeest, minime vero extra eandem, ne accedente quidem
Can. 0440      1. Concilium provinciale, pro diversis Ecclesiis particularibus eiusdem provinciae ecclesiasticae, celebretur quoties id, de iudicio maioris partis Episcoporum dioecesanorum
Can. 0591      Ordinariorum loci regimine eximere potest sibique soli vel alii ecclesiasticae auctoritati subicere. - § 1. Quo melius institutorum communio
Can. 0774      operosa. - § 1. Sollicitudo catechesis, sub moderamine legitimae ecclesiasticae auctoritatis, ad omnia Ecclesiae membra pro sua cuiusque parte
Can. 0803      nomen scholae catholicae gerat, nisi de consensu competentis auctoritatis ecclesiasticae. - § 1. Ecclesiae auctoritati subicitur institutio et educatio
Can. 0808      nomen universitatis catholicae gerat, nisi de consensu competentis auctoritatis ecclesiasticae. - Episcoporum conferentiae curent ut habeantur, si fieri possit
Can. 0812      in studiorum superiorum institutis quibuslibet disciplinas tradunt theologicas, auctoritatis ecclesiasticae competentis mandatum habeant oportet. - Episcopus dioecesanus impensam habeat
Can. 0815      sui veritatem revelatam nuntiandi, propriae sunt universitates vel facultates ecclesiasticae ad disciplinas sacras vel cum sacris conexas pervestigandas, atque
Can. 0816      disciplinis scientifice instituendos. - § 1. Universitates et facultates ecclesiasticae constitui tantum possunt erectione ab Apostolica Sede facta aut
Can. 0827      § 2. § 2. Nisi cum approbatione competentis auctoritatis ecclesiasticae editi sint aut ab ea postea approbati, in scholis
Can. 0827      religionis aut morum tractantia, nisi cum licentia competentis auctoritatis ecclesiasticae edita sint aut ab ea postea approbata. - Collectiones
Can. 0833      eoque deficiente coram Ordinario loci eorumve delegatis, rector universitatis ecclesiasticae vel catholicae, initio suscepti muneris; coram rectore, si sit
Can. 1176      ecclesiasticis ad normam iuris donandi sunt. § 2. Exequiae ecclesiasticae, quibus Ecclesia defunctis spiritualem opem impetrat eorumque corpora honorat
Can. 1183      alicui Ecclesiae aut communitati ecclesiali non catholicae adscriptis, exequiae ecclesiasticae concedi possunt de prudenti Ordinarii loci iudicio, nisi constet
Can. 1184      fidei christianae adversas; 3_ alii peccatores manifesti, quibus exequiae ecclesiasticae non sine publico fidelium scandalo concedi possunt. § 2
Can. 1244      universae Ecclesiae communes, constituere, transferre, abolere, unius est supremae ecclesiasticae auctoritatis, firmo praescripto can. 1246, § 2. § 2
Can. 1267      oblationes quae fiunt Superioribus vel administratoribus cuiusvis personae iuridicae ecclesiasticae, etiam privatae, praesumuntur ipsi personae iuridicae factae. § 2
Can. 1317      eatenus constituantur, quatenus vere necessariae sint ad aptius providendum ecclesiasticae disciplinae. Dimissio autem e statu clericali lege particulari constitui
Can. 1370      clericum vel religiosum adhibet in fidei vel Ecclesiae vel ecclesiasticae potestatis vel ministerii contemptum, iusta poena puniatur. - Iusta
Can. 1375      - Qui impediunt libertatem ministerii vel electionis vel potestatis ecclesiasticae aut legitimum bonorum sacrorum aliorumve ecclesiasticorum bonorum usum, aut
Can. 1389      praecepto constituta. § 2. Qui vero, ex culpabili neglegentia, ecclesiasticae potestatis vel ministerii vel muneris actum illegitime cum damno
Can. 1445      Tribunal videt de contentionibus ortis ex actu potestatis administrativae ecclesiasticae ad eam legitime delatis, de aliis controversiis administrativis quae
Can. 1741      amoveri potest, hae praesertim sunt: 1_ modus agendi qui ecclesiasticae communioni grave detrimentum vel perturbationem afferat; 2_ imperitia aut

ECCLESIASTICAM     [15]
Can. 0253      theologiam dogmaticam, theologiam moralem, liturgiam, philosophiam, ius canonicum, historiam ecclesiasticam, aliasque, quae propria methodo tradendae sunt, disciplinas. § 3
Can. 0305      fidei ac morum servetur, et invigilare ne in disciplinam ecclesiasticam abusus irrepant, cui itaque officium et ius competunt ad
Can. 0316      servatis eius statutis et salvo iure recursus ad auctoritatem ecclesiasticam, de qua in can. 312, § 1. - §
Can. 0323      305, itemque eiusdem auctoritatis regimini. § 2. Ad auctoritatem ecclesiasticam etiam spectat, servata quidem autonomia consociationibus privatis propria, invigilare
Can. 0342      Pontifici ad incolumitatem incrementumque fidei et morum, ad disciplinam ecclesiasticam servandam et firmandam consiliis adiutricem operam praestent, necnon quaestiones
Can. 0392      ecclesiasticarum urgere tenetur. § 2. Advigilet ne abusus in ecclesiasticam disciplinam irrepant, praesertim circa ministerium verbi, celebrationem sacramentorum et
Can. 0445      pastoralem communem ordinandam et ad moderandos mores et disciplinam ecclesiasticam communem servandam, inducendam aut tuendam opportuna videantur. - Absoluto
Can. 0827      recipiunt ad sacram Scripturam, ad theologiam, ius canonicum, historiam ecclesiasticam, et ad religiosas aut morales disciplinas pertinentes. § 3
Can. 0840      redditur et hominum sanctificatio efficitur, atque ideo ad communionem ecclesiasticam inducendam, firmandam et manifestandam summopere conferunt; quapropter in iis
Can. 0982      - Qui confitetur se falso confessarium innocentem apud auctoritatem ecclesiasticam denuntiasse de crimine sollicitationis ad peccatum contra sextum Decalogi
Can. 1152      sex menses coniugalem convictum servaverit, neque recursum apud auctoritatem ecclesiasticam vel civilem fecerit. § 3. Si coniux innocens sponte
Can. 1152      intra sex menses causam separationis deferat ad competentem auctoritatem ecclesiasticam, quae, omnibus inspectis adiunctis, perpendat si coniux innocens adduci
Can. 1269      dedicationem vel benedictionem amiserint; si vero ad personam iuridicam ecclesiasticam publicam pertinent, tantum ab alia persona iuridica ecclesiastica publica
Can. 1270      centum annorum praescribuntur; quae ad aliam personam iuridicam publicam ecclesiasticam pertinent, spatio triginta annorum. - Episcopi, ratione vinculi unitatis
Can. 1315      potest autem suis legibus etiam legem divinam vel legem ecclesiasticam, a superiore auctoritate latam, congrua poena munire, servatis suae

ECCLESIASTICARUM     [7]
Can. 0199      vitam directe respiciunt; 4_ fines certi et indubii circumscriptionum ecclesiasticarum; 5_ stipes et onera Missarum; 6_ provisio officii ecclesiastici
Can. 0392      cunctae Ecclesiae communem promovere et ideo observantiam omnium legum ecclesiasticarum urgere tenetur. § 2. Advigilet ne abusus in ecclesiasticam
Can. 0443      societatum, quae in territorio sedem habent; 3_ Rectores universitatum ecclesiasticarum et catholicarum atque decani facultatum theologiae et iuris canonici
Can. 0820      virtute et ingenio praestantes. - Curent universitatum et facultatum ecclesiasticarum Moderatores ac professores ut variae universitatis facultates mutuam sibi
Can. 1401      res spirituales et spiritualibus adnexas; 2_ de violatione legum ecclesiasticarum deque omnibus in quibus inest ratio peccati, quod attinet
Can. 1401      ratio peccati, quod attinet ad culpae definitionem et poenarum ecclesiasticarum irrogationem. - Omnia Ecclesiae tribunalia reguntur canonibus qui sequuntur
Can. 1715      quoties materia id postulat, sollemnitates iure statutae pro rerum ecclesiasticarum alienatione. - § 1. Si lex civilis arbitrali sententiae

ECCLESIASTICAS     [7]
Can. 0431      relationes aptius foveantur, Ecclesiae particulares viciniores componantur in provincias ecclesiasticas certo territorio circumscriptas. § 2. Dioeceses exemptae deinceps pro
Can. 0431      supremae Ecclesiae auctoritatis est, auditis quorum interest Episcopis, provincias ecclesiasticas constituere, supprimere aut innovare. - § 1. In provincia
Can. 0433      vicinores, proponente Episcoporum conferentia, a Sancta Sede in regiones ecclesiasticas coniungi possunt. § 2. Regio ecclesiastica in personam iuridicam
Can. 0819      dioecesani aut institutorum Superiores competentes ad universitates vel facultates ecclesiasticas mittere iuvenes et clericos et sodales indole, virtute et
Can. 0820      vel facultatem et alias universitates et facultates, etiam non ecclesiasticas, mutua habeatur cooperatio, qua nempe eaedem coniuncta opera, conventibus
Can. 1303      determinandum, ex reditibus annuis Missas celebrandi aliasque praefinitas functiones ecclesiasticas peragendi, aut fines de quibus in can. 114, §
Can. 1405      Moderatorem institutorum religiosorum iuris pontificii; 3_ dioeceses aliasve personas ecclesiasticas, sive physicas sive iuridicas, quae Superiorem infra Romanum Pontificem

ECCLESIASTICI     [12]
Can. 0147      sine provisione canonica valide obtineri nequit. - Provisio officii ecclesiastici fit: per liberam collationem ab auctoritate ecclesiastica competenti; per
Can. 0149      fundationis ad idem officium requiritur. § 2. Provisio officii ecclesiastici facta illi qui caret qualitatibus requisitis, irrita tantum est
Can. 0199      ecclesiasticarum; 5_ stipes et onera Missarum; 6_ provisio officii ecclesiastici quod ad normam iuris exercitium ordinis sacri requirit; 7_
Can. 0205      cum Christo iunguntur, vinculis nempe professionis fidei, sacramentorum et ecclesiastici regiminis. - § 1. Speciali ratione cum Ecclesia conectuntur
Can. 0274      ad quorum exercitium requiritur potestas ordinis aut potestas regiminis ecclesiastici. § 2. Clerici, nisi legitimo impedimento excusentur, munus, quod
Can. 0282      sapiunt se abstineant. § 2. Bona, quae occasione exercitii ecclesiastici officii ipsis obveniunt, quaeque supersunt, provisa ex eis honesta
Can. 1078      in proprio territorio actu degentes ab omnibus impedimentis iuris ecclesiastici dispensare potest, exceptis iis, quorum dispensatio Sedi Apostolicae reservatur
Can. 1079      celebratione servanda, tum super omnibus et singulis impedimentis iuris ecclesiastici sive publicis sive occultis, dispensare proprios subditos ubique commorantes
Can. 1289      obtinuerint. - Quamvis ad administrationem non teneantur titulo officii ecclesiastici, administratores munus suspectum arbitratu suo dimittere nequeunt; quod si
Can. 1373      Apostolicam vel Ordinarium excitat propter aliquem potestatis vel ministerii ecclesiastici actum, aut subditos ad inoboedientiam in eos provocat, interdicto
Can. 1396      clericali. - Qui graviter violat residentiae obligationem cui ratione ecclesiastici officii tenetur, iusta poena puniatur, non exclusa, post monitionem
Can. 1716      ut vim habeat in foro canonico, confirmatione indiget iudicis ecclesiastici loci, in quo lata est. § 2. Si autem

ECCLESIASTICIS     [12]
Can. 0011      aut inhabilem esse personam expresse statuitur. - Legibus mere ecclesiasticis tenentur baptizati in Ecclesia catholica vel in eandem recepti
Can. 0145      spiritualem exercendum. § 2. Obligationes et iura singulis officiis ecclesiasticis propria definiuntur sive ipso iure quo officium constituitur, sive
Can. 0157      iure statuatur. Episcopi dioecesani est libera collatione providere officiis ecclesiasticis in propria Ecclesia particulari. - § 1. Praesentatio ad
Can. 0229      pleniorem illam in scientiis sacris acquirendi cognitionem, quae in ecclesiasticis universitatibus facultatibusve aut in institutis scientiarium religiosarum traduntur, ibidem
Can. 0660      apostolica, doctrinalis simul ac practica, titulis etiam congruentibus, tam ecclesiasticis quam civilibus, pro opportunitate obtentis. § 2. Perdurante tempore
Can. 0818      810, 812 et 813 statuuntur praescripta, de universitatibus facultatibusque ecclesiasticis quoque valent. - Quatenus dioecesis aut instituti religiosi immo
Can. 1176      servetur uniuscuiusque horae. - § 1. Christifideles defuncti exequiis ecclesiasticis ad normam iuris donandi sunt. § 2. Exequiae ecclesiasticae
Can. 1183      baptizare intendebant quique autem ante baptismum mortui sunt, exequiis ecclesiasticis donentur. § 3. Baptizatis alicui Ecclesiae aut communitati ecclesiali
Can. 1184      dummodo minister proprius haberi nequeat. - § 1. Exequiis ecclesiasticis privandi sunt, nisi ante mortem aliqua dederint paenitentiae signa
Can. 1185      loci Ordinarius, cuius iudicio standum est. - Excluso ab ecclesiasticis exequiis deneganda quoque est quaelibet Missa exequialis. - Ad
Can. 1331      2_ sacramenta vel sacramentalia celebrare et sacramenta recipere; 3_ ecclesiasticis officiis vel ministeriis vel muneribus quibuslibet fungi vel actus
Can. 1715      partes non possunt. § 2. Si agitur de bonis ecclesiasticis temporalibus, serventur, quoties materia id postulat, sollemnitates iure statutae

ECCLESIASTICO     [19]
Can. 0187      auctoritate scripto intimatur. - Quisquis sui compos potest officio ecclesiastico iusta de causa renuntiare. - Renuntiatio ex metu gravi
Can. 0194      scripto intimandum est. - § 1. Ipso iure ab ecclesiastico amovetur: 1_ qui statum clericalem amiserit; 2_ qui a
Can. 0221      Ecclesia gaudent, legitime vindicent atque defendant in foro competenti ecclesiastico ad normam iuris. § 2. Christifidelibus ius quoque est
Can. 0281      potest, servanda est. - § 1. Clerici, cum ministerio ecclesiastico se dedicant, remunerationem merentur quae suae condicioni congruat, ratione
Can. 0281      apte prospiciatur. § 3. Diaconi uxorati, qui plene ministerio ecclesiastico sese devovent, remunerationem merentur qua sui suaeque familiae sustentationi
Can. 0682      ad oeconomicas spectent. - § 1. Si de officio ecclesiastico in dioecesi alicui sodali religioso conferendo agatur, ab Episcopo
Can. 0830      Ecclesiae de fide et moribus doctrinam, uti a magisterio ecclesiastico proponitur. § 3. Censor sententiam suam scripto dare debet
Can. 0843      § 2. Animarum pastores ceterique christifideles, pro suo quisque ecclesiastico munere, officium habent curandi ut qui sacramenta petunt debita
Can. 1036      sponte ac libere sacrum ordinem suscepturum atque se ministerio ecclesiastico perpetuo mancipaturum esse, insimul petens ut ad ordinem recipiendum
Can. 1156      saltem pars impedimenti conscia. § 2. Haec renovatio iure ecclesiastico requiritur ad validitatem convalidationis, etiamsi initio utraque pars consensum
Can. 1265      in scriptis data, stipem cogere pro quolibet pio aut ecclesiastico instituto vel fine. § 2. Episcoporum conferentia potest normas
Can. 1390      sit clericus, etiam in suspensionem. § 2. Qui aliam ecclesiastico Superiori calumniosam praebet delicti denuntiationem, vel aliter alterius bonam
Can. 1391      documento utitur in re ecclesiastica; 3_ qui in publico ecclesiastico documento falsum asserit. - Clerici vel religiosi mercaturam vel
Can. 1407      Nemo in prima instantia conveniri potest, nisi coram iudice ecclesiastico qui competens sit ob unum ex titulis qui in
Can. 1479      curator ab auctoritate civili constitutus, idem potest a iudice ecclesiastico admitti, audito, si fieri potest, Episcopo dioecesano eius cui
Can. 1672      causas, si incidenter et accessorie agantur, posse a iudice ecclesiastico cognosci ac definiri. - In causis de matrimonii nullitate
Can. 1707      fiat. - § 1. Quoties coniugis mors authentico documento ecclesiastico vel civili comprobari nequit, alter coniux a vinculo matrimonii
Can. 1716      in foro canonico eadem impugnatio proponi potest coram iudice ecclesiastico, qui in primo gradu competens est ad controversiam iudicandam
Can. 1722      a sacro ministerio vel ab aliquo officio et munere ecclesiastico arcere, ei imponere vel interdicere commorationem in aliquo loco

ECCLESIASTICORUM     [7]
Can. 1273      - Romanus Pontifex, vi primatus regiminis, est omnium bonorum ecclesiasticorum supremus administrator et dispensator. - § 1. Habeatur in
Can. 1276      intra fines iuris universalis et particularis, universum administrationis bonorum ecclesiasticorum negotium ordinandum curent. - Episcopus dioecesanus quod attinet ad
Can. 1279      et 1279, § 2. - § 1. Administratio bonorum ecclesiasticorum ei competit, qui immediate regit personam ad quam eadem
Can. 1282      laici, qui legitimo titulo partes habent in administratione bonorum ecclesiasticorum, munera sua adimplere tenentur nomine Ecclesiae, ad normam iuris
Can. 1284      opus sit, contractibus assecurationis; 2_ curare ut proprietas bonorum ecclesiasticorum modis civiliter validis in tuto ponatur; 3_ praescripta servare
Can. 1287      contraria consuetudine, administratores tam clerici quam laici quorumvis bonorum ecclesiasticorum, quae ab Episcopi dioecesani potestate regiminis non sint legitime
Can. 1375      electionis vel potestatis ecclesiasticae aut legitimum bonorum sacrorum aliorumve ecclesiasticorum bonorum usum, aut perterrent electorem vel electum vel eum

ECCLESIASTICUM     [14]
Can. 0145      966, et 1111, § 1. - § 1. Officium ecclesiasticum est quodlibet munus ordinatione sive divina sive ecclesiastica stabiliter
Can. 0146      auctoritatis competentis quo constituitur simul et confertur. - Officium ecclesiasticum sine provisione canonica valide obtineri nequit. - Provisio officii
Can. 0149      aliud iure statuatur. - § 1. Ut ad officum ecclesiasticum quis promoveatur, debet esse in Ecclesiae communione necnon idoneus
Can. 0158      propria Ecclesia particulari. - § 1. Praesentatio ad officium ecclesiasticum ab eo, cui ius praesentandi competit, fieri debet auctoritati
Can. 0184      iure statim officium obtinet. - § 1. Amittitur officium ecclesiasticum lapsu temporis praefiniti, expleta aetate iure definita, renuntiatione, translatione
Can. 0184      quovis modo iure auctoritatis a qua fuit collatum, officium ecclesiasticum non amittitur, nisi aliud iure caveatur. § 3. Officii
Can. 0284      iure universali vel particulari determinato. - Clerici decentem habitum ecclesiasticum, iuxta normas ab Episcoporum conferentia editas atque legitimas locorum
Can. 0317      instituere aut iure proprio nominare; cappellanum vero seu assistentem ecclesiasticum, auditis ubi id expediat consociationis officialibus maioribus, nominat auctoritas
Can. 1308      competit potestas reducendi onera seu legata Missarum gravantia institutum ecclesiasticum, si reditus insufficientes evaserint ad finem proprium eiusdem instituti
Can. 1375      electorem vel electum vel eum qui potestatem vel ministerium ecclesiasticum exercuit, iusta poena puniri possunt. - Qui rem sacram
Can. 1381      interdicto vel suspensione puniatur. - § 1. Quicumque officium ecclesiasticum usurpat, iusta poena puniatur. § 2. Usurpationi aequiparatur illegitima
Can. 1390      confessarium de delicto, de quo in can. 1387, apud ecclesiasticum Superiorem falso denuntiat, in interdictum latae sententiae incurrit et
Can. 1391      Iusta poena pro delicti gravitate puniri potest: 1_ qui ecclesiasticum documentum publicum falsum conficit, vel verum mutat, destruit, occultat
Can. 1671      consulat. - Causae matrimoniales baptizatorum iure proprio ad iudicem ecclesiasticum spectant. - Causae de effectibus matrimonii mere civilibus pertinent

ECCLESIASTICUS     [1]
Can. 0317      clericales, laici exercere valent munus moderatoris; cappellanus seu assistens ecclesiasticus ad illud munus ne assumatur, nisi aliud in statutis

ECCLESIIS     [23]
Can. 0257      universae quoque Ecclesiae sollicitudinem habeant, atque paratos se exhibeant Ecclesiis particularibus, quarum gravis urgeat necessitas, sese devovere. § 2
Can. 0297      definiant rationes praelaturae personalis cum Ordinariis locorum, in quorum Ecclesiis particularibus ipsa praelatura sua opera pastoralia vel missionalia, praevio
Can. 0366      est, praemonitis, quantum fieri potest, locorum Ordinariis, in omnibus ecclesiis suae legationis liturgicas celebrationes, etiam in pontificalibus, peragere. -
Can. 0436      suffraganeis competit Metropolitis potestas regiminis; potest vero in omnibus ecclesiis, Episcopo dioecesano praemonito, si ecclesia sit cathedralis, sacras exercere
Can. 0439      constet. - § 1. Concilium plenarium, pro omnibus scilicet Ecclesiis particularibus eiusdem conferentiae Episcoporum, celebretur quoties id ipsi Episcoporum
Can. 0440      nationis coincidunt. - § 1. Concilium provinciale, pro diversis Ecclesiis particularibus eiusdem provinciae ecclesiasticae, celebretur quoties id, de iudicio
Can. 0461      qui sequuntur. - § 1. Synodus dioecesana in singulis Ecclesiis particularibus celebretur cum, iudicio Episcopi dioecesani et audito consilio
Can. 0763      omnibus annuntiare. - Episcopis ius est ubique, non exclusis ecclesiis et oratoriis institutorum religiosorum iuris pontificii, Dei verbum praedicare
Can. 0765      licentia expressa requiratur. - Ad praedicandum religiosis in eorum ecclesiis vel oratoriis licentia requiritur Superioris ad normam constitutionum competentis
Can. 0778      Superiores religiosi et societatum vitae apostolicae ut in suis ecclesiis, scholis aliisve operibus sibi quoquo modo concreditis, catechetica institutio
Can. 0827      peculiariter intersit, iudicio subiciantur loci Ordinarii. § 4. In ecclesiis oratoriisve exponi, vendi aut dari non possunt libri vel
Can. 0858      ecclesia paroecialis baptismalem fontem habeat, salvo iure cumulativo aliis ecclesiis iam quaesito. § 2. Loci Ordinarius, audito loci parocho
Can. 0934      sacello Episcopi et, de licentia Ordinarii loci, in aliis ecclesiis, oratoriis et sacellis. § 2. In locis sacris ubi
Can. 0941      indicetur et honoretur Christi praesentia. - § 1. In ecclesiis aut oratoriis quibus datum est asservare sanctissimam Eucharistiam, fieri
Can. 0942      aula sanctissimi Sacramenti expositio. - Commendatur ut in iisdem ecclesiis et oratoriis quotannis fiat sollemnis sanctissimi Sacramenti expositio per
Can. 0954      intra annum satisfacere non potest. - Si certis in ecclesiis aut oratoriis Missae petuntur celebrandae numero plures quam ut
Can. 0957      Officium et ius advigilandi ut Missarum onera adimpleantur, in ecclesiis cleri saecularis pertinet ad loci Ordinarium, in ecclesiis institutorum
Can. 0957      in ecclesiis cleri saecularis pertinet ad loci Ordinarium, in ecclesiis institutorum religiosorum aut societatum vitae apostolicae ad eorum Superiores
Can. 1188      vel Beatorum relati sint. - Firma maneat praxis in ecclesiis sacras imagines fidelium venerationi proponendi; attamen moderato numero et
Can. 1189      Imagines pretiosae, idest vetustate, arte, aut cultu praestantes, in ecclesiis vel oratoriis fidelium venerationi expositae, si quando reparatione indigeant
Can. 1220      1. Curent omnes ad quos res pertinet, ut in ecclesiis illa munditia ac decor serventur, quae domum Dei addeceant
Can. 1242      seu sepulcrum, de iudicio Ordinarii loci benedicendum. - In ecclesiis cadavera ne sepeliantur, nisi agatur de Romano Pontifice aut
Can. 1266      ex institutione mendicantes vocantur et sunt. - In omnibus ecclesiis et oratoriis, etiam ad instituta religiosa pertinentibus, quae de

EDANTUR     [5]
Can. 0033      observantiam urgent. - § 1. Decreta generalia exsecutoria, etiamsi edantur in directoriis aliusve nominis documentis, non derogant legibus, et
Can. 0775      ut catechismi pro suo territorio, praevia Sedis Apostolicae approbatione, edantur. § 3. Apud Episcoporum conferentiam institui potest officium catecheticum
Can. 0826      attinet, serventur praescripta can. 838. § 2. Ut iterum edantur libri liturgici necnon eorum versiones in linguam vernaculam eorumve
Can. 0826      Libri precum pro publico vel privato fidelium usu ne edantur nisi de licentia loci Ordinarii. - § 1. Catechismi
Can. 0827      alia scripta ad institutionem catecheticam pertinentia eorumve versiones, ut edantur, approbatione egent loci Ordinarii, firmo praescripto can. 775, §

EDATUR     [1]
Can. 1651      natura vel in ipso sententiae tenore includatur vel separatim edatur. - Si sententiae exsecutio praeviam rationum redditionem exigat, quaestio

EDENDA     [2]
Can. 0823      item exigendi, ut quae fidem moresve tangant a christifidelibus edenda suo iudicio subiciantur; necnon reprobandi scripta quae rectae fidei
Can. 1610      dein singulorum iudicium subicienda est approbationi. § 3. Sententia edenda est non ultra mensem a die quo causa definita

EDENDI     [2]
Can. 0309      legitime constitutis ius est, ad normam iuris et statutorum, edendi peculiares normas ipsam consociationem respicientes, celebrandi comitia, designandi moderatores
Can. 0829      ab eadem praescriptis. - Approbatio vel licentia alicuius operis edendi pro textu originali valet, non vero pro eiusdem novis

EDENDOS     [1]
Can. 0824      statuatur, loci Ordinarius, cuius licentia aut approbatio ad libros edendos iuxta canones huius tituli est petenda, est loci Ordinarius

EDENTIS     [1]
Can. 0040      nisi praevia earundem notitia ad ipsum auctoritate eundem actum edentis transmissa fuerit. - Exsecutor actus administrativi cui committitur merum

EDERE     [7]
Can. 0788      Dei atque apostolatus. § 3. Conferentiae Episcoporum est statuta edere quibus catechumenatus ordinetur, determinando quaenam a catechumenis sint praestanda
Can. 0806      sodalibus conditae sint aut dirigantur; eidem item competit praescripta edere quae ad generalem attinent ordinationem scholarum catholicarum: quae praescripta
Can. 0825      instructas, communi etiam cum fratribus seiunctis opera, parare atque edere possunt christifideles catholici de licentia Episcoporum conferentiae. - §
Can. 0828      decretorum aut actorum ab aliqua auctoritate ecclesiastica editas, iterum edere non licet, nisi impetrata prius eiusdem auctoritatis licentia et
Can. 0832      Institutorum religiosorum sodales ut scripta quaestiones religionis morumve tractantia edere possint, licentia quoque egent sui Superioris maioris ad normam
Can. 0838      Sedis est sacram liturgiam Ecclesiae universae ordinare, libros liturgicos edere eorumque versiones in linguas vernaculas recognoscere, necnon advigilare ut
Can. 0838      limites in ipsis libris liturgicis definitos aptatas, parare, easque edere, praevia recognitione Sanctae Sedis. § 4. Ad Episcopum dioecesanum

EDI     [2]
Can. 0825      nisi aliud constet. - § 1. Libri sacrarum Scripturarum edi non possunt nisi ab Apostolica Sede aut ab Episcoporum
Can. 0825      approbati sint; itemque ut eorundem versiones in linguam vernaculam edi possint, requiritur ut ab eadem auctoritate sint approbatae atque

EDICAT     [1]
Can. 0020      posterior abrogat priorem aut eidem derogat, si id expresse edicat aut illi sit directe contraria, aut totam de integro

EDICATUR     [1]
Can. 1651      locus esse poterit, quam exsecutorium iudicis decretum habeatur, quo edicatur sententiam ipsam exsecutioni mandari debere; quod decretum pro diversa

EDICERE     [3]
Can. 0631      promovere, Moderatorem supremum eligere, maiora negotia tractare, necnon normas edicere, quibus omnes parere tenentur. § 2. Composito et ambitus
Can. 0775      Sede latis, Episcopi dioecesani est normas de re catechetica edicere itemque prospicere ut apta catechesis instrumenta praesto sint, catechismum
Can. 0804      Episcoporum conferentiae est de hoc actionis campo normas generales edicere, atque Episcopi dioecesani est eundem ordinare et in eum

EDICTA     [1]
Can. 0446      acta concilii ad Apostolicam Sedem transmittantur; decreta a concilio edicta ne promulgentur, nisi postquam ab Apostolica Sede recognita fuerint

EDIDERIT     [1]
Can. 1506      Si iudex intra mensem ab exhibito libello decretum non ediderit, quo libellum admittit vel reicit ad normam can. 1505

EDIDIT     [2]
Can. 0034      tantum revocatione explicita aut implicita auctoritatis competentis, quae eas edidit, eiusve superioris, sed etiam cessante lege ad quam declarandam
Can. 0041      quibus in casibus statim certiorem faciat auctoritatem quae actum edidit. - Exsecutor actus administrativi procedere debet ad mandati normam

EDISCERE     [1]
Can. 0779      et aetati necnon vitae condicionibus aptata, plenius catholicam doctrinam ediscere eamque aptius in praxim deducere valeant. - Curent locorum

EDIT     [1]
Can. 0754      proscribendas fert legitima Ecclesiae auctoritas, speciali vero ratione, quae edit Romanus Pontifex vel Collegium Episcoporum. - § 1. Totius

EDITA     [1]
Can. 0827      aut morum tractantia, nisi cum licentia competentis auctoritatis ecclesiasticae edita sint aut ab ea postea approbata. - Collectiones decretorum

EDITAS     [3]
Can. 0284      Clerici decentem habitum ecclesiasticum, iuxta normas ab Episcoporum conferentia editas atque legitimas locorum consuetudines, deferant. - § 1. Clerici
Can. 0828      - Collectiones decretorum aut actorum ab aliqua auctoritate ecclesiastica editas, iterum edere non licet, nisi impetrata prius eiusdem auctoritatis
Can. 0851      ab Episcoporum conferentia aptatum et peculiares normas ab eadem editas; 2_ infantis baptizandi parentes, itemque qui munus patrini sunt

EDITI     [2]
Can. 0827      2. § 2. Nisi cum approbatione competentis auctoritatis ecclesiasticae editi sint aut ab ea postea approbati, in scholis, sive
Can. 1567      redigenda est scripto a notario et referre debet ipsa editi testimonii verba, saltem quod attinet ad ea quae iudicii

EDITIO     [1]
Can. 0830      faverit, Ordinarius pro suo prudenti iudicio licentiam concedat ut editio fiat, expresso suo nomine necnon tempore ac loco concessae

EDITIONE     [1]
Can. 0826      linguam vernaculam eorumve partes, constare debet de concordantia cum editione approbata ex attestatione Ordinarii loci in quo publici iuris

EDITIONEM     [1]
Can. 0008      promulgatur. - § 1. Leges ecclesiasticae universales promulgantur per editionem in Actorum Apostolicae Sedis commentario officiali, nisi in casibus

EDITIONIBUS     [1]
Can. 0829      pro textu originali valet, non vero pro eiusdem novis editionibus vel translationibus. - § 1. Integro manente iure uniuscuiusque

EDITIS     [3]
Can. 0790      Episcopo dioecesano de quibus in § 1, n. 1 editis, subsunt omnes missionarii, etiam religiosi eorumque auxiliares in eius
Can. 0843      ad eadem recipienda praeparentur, attentis normis a competenti auctoritate editis. - § 1. Ministri catholici sacramenta licite administrant solis
Can. 1276      2. Habita ratione iurium, legitimarum consuetudinum et circumstantiarum, Ordinarii, editis pecularibus instructionibus intra fines iuris universalis et particularis, universum

EDITO     [1]
Can. 0192      officio quis amovetur sive decreto ab auctoritate competenti legitime edito, servatis quidem iuribus forte ex contractu quaesitis, sive ipso

EDITUR     [1]
Can. 0066      errorem in nomine personae cui datur vel a qua editur, aut loci in quo ipsa residet, aut rei dequa

EDITUS     [1]
Can. 0048      Decretum singulare intellegitur actus administrativus a competenti auctoritate exsecutiva editus, quo secundum iuris normas pro casu particulari datur decisio

EDOCEANT     [3]
Can. 0233      de momento ministerii sacri deque ministrorum in Ecclesia necessitate edoceant, atque incepta ad vocationes fovendas, operibus praesertim ad hoc
Can. 0787      quos ad evangelicum nuntium recipiendum aestiment paratos, veritates fidei edoceant, ita quidem ut ipsi ad baptismum recipiendum, libere id
Can. 0898      doctrinam de hoc sacramento illustrantes, fideles hanc obligationem sedulo edoceant. - § 1. Eucharistica celebratio actio est ipsius Christi

EDOCEANTUR     [12]
Can. 0249      Ratione provideatur ut alumni non tantum accurate linguam patriam edoceantur, sed etiam linguam latinam bene calleant necnon congruam habeant
Can. 0254      qui integram studiorum ordinationem moderetur. § 2. Ita alumni edoceantur, ut et ipsi habiles fiant ad quaestiones aptis investigationibus
Can. 0256      paroecia administranda atque in ceteris muneribus adimplendis. § 2. Edoceantur alumni de universae Ecclesiae necessitatibus, ita ut sollicitudinem habeant
Can. 0528      annuntietur quare curet ut christifideles laici in fidei veritatibus edoceantur, praesertim homilia diebus dominicis et festis de praecepto habenda
Can. 0652      indole et spiritu, fine et disciplina, historia et vita edoceantur atque amore erga Ecclesiam eiusque sacros Pastores imbuantur. §
Can. 0722      rite instituantur atque ad eandem integre in apostolatum convertendam edoceantur, eas adhibentes evangelizationis formas, quae instituti fini, spiritui et
Can. 0821      possit, condantur instituta superiora scientiarum religiosarum, in quibus nempe edoceantur disciplinae theologicae aliaeque quae ad culturam christianam pertineant. -
Can. 0851      significatione huius sacramenti deque obligationibus cum eo cohaerentibus rite edoceantur; parochus per se vel per alios curet ut ita
Can. 0861      pastores, praesertim parochus, ut christifideles de recto baptizandi modo edoceantur. - Excepto casu necessitatis, nemini licet, sine debita licentia
Can. 0962      absolutionis generalis recipiendae, de requisitis ad normam § 1 edoceantur et absolutioni generali, in casu quoque periculi mortis, si
Can. 1028      competens ut candidati, antequam ad ordinem aliquem promoveantur, rite edoceantur de iis, quae ad ordinem eiusque obligationes pertinent. -
Can. 1125      esse promissionis et obligationis partis catholicae; 3_ ambae partes edoceantur de finibus et proprietatibus essentialibus matrimonii, a neutro contrahente

EDOCERE     [1]
Can. 0822      adhibere satagant. § 2. Iisdem pastoribus curae sit fideles edocere se officio teneri cooperandi ut instrumentorum communicationis socialis usus

EDOCTI     [1]
Can. 1292      ne praebeant consilium vel consensum nisi prius exacte fuerint edocti tam de statu oeconomico personae iuridicae cuius bona alienanda

EDUCANDI     [3]
Can. 0226      filiis contulerint, gravissima obligatione tenentur et iure gaudent eos educandi; ideo parentum christianorum imprimis est christianam filiorum educationem secundum
Can. 0793      eorum locum tenent, obligatione adstringuntur et iure gaudent prolem educandi; parentes catholici officium quoque habent ea eligendi media et
Can. 0794      indigeant. - § 1. Singulari ratione officium et ius educandi spectat ad Ecclesiam, cui divinitus missio concredita est homines

EDUCANDOS     [2]
Can. 0796      auxilio sunt. § 2. Cum magistris scholarum, quibus filios educandos concredant, parentes arcte cooperentur oportet; magistri vero in officio
Can. 1366      locum tenentes, qui liberos in religione acatholica baptizandos vel educandos tradunt, censura aliave iusta poena puniantur. - Qui species

EDUCATIO     [4]
Can. 0795      ut educatione catholica omnes fideles fruantur. - Cum vera educatio integram persequi debeat personae humanae formationem, spectantem ad finem
Can. 0802      § 1. Si praesto non sint scholae in quibus educatio tradatur christiano spiritu imbuta, Episcopi dioecesani est curare ut
Can. 0803      documento scripto uti talem agnoscit. § 2. Institutio et educatio in schola catholica principiis doctrinae catholicae nitatur oportet; magistri
Can. 0804      ecclesiasticae. - § 1. Ecclesiae auctoritati subicitur institutio et educatio religiosa catholica quae in quibuslibet scholis impertitur aut variis

EDUCATIONE     [4]
Can. 0247      vacent. - § 1. Ad servandum statum caelibatus congrua educatione praeparentur, eumque ut peculiare Dei donum in honore habere
Can. 0528      quod attinet, promoveatur peculiarem curam habeat de puerorum iuvenumque educatione catholica omni ope satagat, associata etiam sibi christifidelium opera
Can. 0793      fruendi auxiliis a societate civili praestandis, quibus in catholica educatione filiorum procuranda indigeant. - § 1. Singulari ratione officium
Can. 0794      § 2. Animarum pastoribus officium est omnia disponendi, ut educatione catholica omnes fideles fruantur. - Cum vera educatio integram

EDUCATIONEM     [7]
Can. 0217      vitam doctrinae evangelicae congruentem ducendam vocentur, ius habent ad educationem christianam, qua ad maturitatem humanae personae prosequendam atque simul
Can. 0226      eos educandi; ideo parentum christianorum imprimis est christianam filiorum educationem secundum doctrinam ab Ecclesia traditam curare. - Ius est
Can. 0796      participandam conformentur. - § 1. Inter media ad excolendam educationem christifideles magni faciant scholas, quae quidem parentibus, in munere
Can. 0835      munus participant parentes vitam coniugalem spiritu christiano ducendo et educationem christianam filiorum procurando. - Cum cultus christianus, in quo
Can. 1055      naturali ad bonum coniugum atque ad prolis generationem et educationem ordinatum, a Christo Domino ad sacramenti dignitatem inter baptizatos
Can. 1136      - Parentes officium gravissimum et ius primarium habent prolis educationem tum physicam, socialem et culturalem, tum moralem et religiosam
Can. 1689      altera erga alteram et erga prolem, ad sustentationem et educationem praestandam. - Causae ad matrimonii nullitatem declarandam nequeunt processu

EDUCATIONI     [6]
Can. 0793      media et instituta quibus, iuxta locorum adiuncta, catholicae filiorum educationi aptius prospicere queant. § 2. Parentibus ius et etiam
Can. 0798      tueatur. - Parentes filios concredant illis scholis in quibus educationi catholicae provideatur; quod si facere non valeant, obligatione tenentur
Can. 0798      valeant, obligatione tenentur curandi, ut extra scholas debitae eorundem educationi catholicae prospiciatur. - Christifideles enitantur ut in societate civili
Can. 0799      ut in societate civili leges quae iuvenum formationem ordinant, educationi eorum religiosae et morali quoque, iuxta parentum conscientiam, in
Can. 0801      educationis propria est, fideliter hanc suam missionem retinentes, satagant educationi catholicae etiam per suas scholas, consentiente Episcopo dioecesano conditas
Can. 1154      coniugum, opportune semper cavendum est debitae filiorum sustentationi et educationi. - Coniux innocens laudabiliter alterum coniugem ad vitam coniugalem

EDUCATIONIS     [3]
Can. 0796      christifideles magni faciant scholas, quae quidem parentibus, in munere educationis implendo, praecipuo auxilio sunt. § 2. Cum magistris scholarum
Can. 0801      easdem condendas et sustentandas. - Instituta religiosa quibus missio educationis propria est, fideliter hanc suam missionem retinentes, satagant educationi
Can. 0985      - Magister novitiorum eiusque socius, rector seminarii aliusve instituti educationis sacramentales confessiones suorum alumnorum in eadem domo commorantium ne

EDUCATORES     [1]
Can. 0233      Ecclesia sufficienter provideatur; speciatim hoc officio tenentur familiae christianae, educatores atque peculiari ratione sacerdotes, praesertim parochi. Episcopi dioecesani, quorum

EDUCATUM     [1]
Can. 0868      consentiant; 2_ spes habeatur fundata eum in religione catholica educatum iri quae si prorsus deficiat, baptismus secundum praescripta iuris

EDUCETUR     [1]
Can. 1125      esse, ut universa proles in Ecclesia catholica baptizetur et educetur; 2_ de his promissionibus a parte catholica faciendis altera

EDUNT     [1]
Can. 0034      exsecutioni mandentur, eosque in legum exsecutione obligant; eas legitime edunt, intra fines suae competentiae, qui potestate exsecutiva gaudent. §

EFFECTA     [1]
Can. 1736      exsecutionis, ad normam § 1 vel § 2 interim effecta, eo ipso cessat. - § 1. Qui se decreto

EFFECTI     [1]
Can. 0573      servitio Regni Dei consequantur et, praeclarum in Ecclesia signum effecti, caelestem gloriam praenuntient. § 2. Quam vivendi formam in

EFFECTIBUS     [4]
Can. 0022      quas ius Ecclesiae remittit, in iure canonico iisdem cum effectibus serventur, quatenus iuri divino non sint contrariae et nisi
Can. 1290      canonico quoad res potestati regiminis Ecclesiae subiectas iisdem cum effectibus serventur, nisi iuri divino contraria sint aut aliud iure
Can. 1636      appellatio. - § 1. Appellans potest appellationi renuntiare cum effectibus, de quibus in can. 1525. § 2. Si appellatio
Can. 1672      iure proprio ad iudicem ecclesiasticum spectant. - Causae de effectibus matrimonii mere civilibus pertinent ad civilem magistratum, nisi ius

EFFECTU     [5]
Can. 0038      administrativus, etiam si agatur de rescripto Motu proprio dato, effectu caret quatenus ius quaesitum laedit aut legi consuetudinive probatae
Can. 0189      quamdiu effectum sortita non fuerit, a renuntiante revocari potest; effectu secuto revocari nequit, sed qui renuntiavit, officium alio ex
Can. 1041      adstricta; 4_ qui voluntarium homicidium perpetraverit aut abortum procuraverit, effectu secuto, omnesque positive cooperantes; 5_ qui seipsum vel alium
Can. 1046      de irregularitate ex homicidio voluntario aut ex procurato abortu, effectu secuto. - § 1. Uni Apostolicae Sedi reservatur dispensatio
Can. 1398      1370, poenis ibi statutis punitur. - Qui abortum procurat, effectu secuto, in excommunicationem latae sententiae incurrit. - Praeter casus

EFFECTUM     [21]
Can. 0015      Ignorantia vel error circa leges irritantes vel inhabilitantes earundem effectum non impediunt, nisi aliud expresse statuatur. § 2. Ignorantia
Can. 0047      Revocatio actus administrativi per alium actum administrativum auctoritatis competentis effectum tantummodo obtinet a momento, quo legitime notificatur personae pro
Can. 0054      - § 1. Decretum singulare, cuius applicatio committitur exsecutori, effectum habet a momento exsecutionis; secus a momento quo personae
Can. 0062      clausulis contrariis. - Rescriptum in quo nullus datur exsecutor, effectum habet a momento quo datae sunt litterae; cetera, a
Can. 0153      sex menses ante expletum hoc tempus fieri potest, et effectum habet a die officii vacationis. § 3. Promissio alicuius
Can. 0153      alicuius officii, a quocumque est facta, nullum parit iuridicum effectum. - Officium de iure vacans, quod forte adhuc ab
Can. 0177      aut coetus praesidi utrum electionem acceptet necne; secus electio effectum non habet. § 2. Si electus non acceptaverit, omne
Can. 0184      nisi aliud iure caveatur. § 3. Officii amissio, quae effectum sortita est, quam primum omnibus nota fiat, quibus aliquod
Can. 0186      - Lapsu temporis praefiniti vel adimpleta aetate, amissio officii effectum habet tantum a momento, quo a competenti auctoritate scripto
Can. 0189      menses acceptetur, omni vi caret; quae acceptatione non indiget effectum sortitur communicatione renuntiantis ad normam iuris facta. § 4
Can. 0189      renuntiantis ad normam iuris facta. § 4. Renuntiatio, quamdiu effectum sortita non fuerit, a renuntiante revocari potest; effectu secuto
Can. 0190      servetur modus procedendi iure praescriptus. § 3. Translatio, ut effectum sortiatur, scripto intimanda est. - § 1. In translatione
Can. 0193      iudicio eiusdem auctoritatis, amoveri. § 4. Decretum amotionis, ut effectum sortiatur, scripto intimandum est. - § 1. Ipso iure
Can. 0196      ad normam iuris tantummodo fieri potest. § 2. Privatio effectum sortitur secundum praescripta canonum de iure poenali. - Praescriptionem
Can. 0267      ab eodem subscriptas incardinationis. § 2. Excardinatio ita concessa effectum non sortitur nisi incardinatione obtenta in alia Ecclesia particulari
Can. 0365      agere de concordatis aliisque huiusmodi conventionibus conficiendis et ad effectum deducendis. § 2. In negotiis, de quibus in §
Can. 0420      vacante, regimen assumit Pro-Vicarius vel Pro-Praefectus ad hunc tantum effectum a Vicario vel a Praefecto immediate post captam possessionem
Can. 0474      Vicariis generalibus et Vicariis episcopalibus. - Acta curiae quae effectum iuridicum habere nata sunt, subscribi debent ab Ordinario a
Can. 0700      decem dies a recepta notificatione ad auctoritatem competentem. Recursus effectum habet suspensivum. - Legitima dimissione ipso facto cessant vota
Can. 1353      a decretis, quae poenam quamlibet irrogent vel declarent, habent effectum suspensivum. - § 1. Praeter eos, qui in cann
Can. 1486      speciale. - § 1. Ut procuratoris vel advocati remotio effectum sortiatur, necesse est ipsis intimetur, et, si lis iam

EFFECTUS     [12]
Can. 0130      quandoque tamen pro solo foro interno, ita quidem ut effectus quos eius exercitium natum est habere pro foro externo
Can. 0723      temporariis semper renovandis. § 4. Incorporatio definitiva, quoad certos effectus iuridicos in constitutionibus statuendos, perpetuae aequiparatur. - § 1
Can. 0817      rationem ab Apostolica Sede approbata. - Gradus academicos, qui effectus canonicos in Ecclesia habeant, nulla universitas vel facultas conferre
Can. 1059      salva competentia civilis potestatis circa mere civiles eiusdem matrimonii effectus. - Matrimonium gaudet favore iuris; quare in dubio standum
Can. 1140      vel per rescriptum Sanctae Sedis. - Filii legitimati, ad effectus canonicos quod attinet, in omnibus aequiparantur legitimis, nisi aliud
Can. 1166      Sacramentalia sunt signa sacra, quibus, ad aliquam sacramentorum imitationem, effectus praesertim spirituales significantur et ex Ecclesiae impetratione obtinentur. -
Can. 1334      addita determinatione vel limitatione, constituere; eiusmodi autem poena omnes effectus habet, qui in can. 1333, § 1 recensentur. -
Can. 1503      locum tenet libelli ab actore scripti ad omnes iuris effectus. - Libellus, quo lis introducitur, debet: 1_ exprimere coram
Can. 1525      iudice admissa, pro actis quibus renuntiatum est, eosdem parit effectus ac peremptio instantiae, itemque obligat renuntiantem ad solvendas expensas
Can. 1659      ad cancellariam tribunalis scriptam responsionem. § 2. Haec notificatio effectus habet citationis iudicialis, de quibus in can. 1512. -
Can. 1692      normam canonum qui sequuntur. § 2. Ubi decisio ecclesiastica effectus civiles non sortitur, vel si sententia civilis praevidetur non
Can. 1692      forum civile. § 3. Si causa versetur etiam circa effectus mere civiles matrimonii, satagat iudex ut, servato praescripto §

EFFECTUUM     [1]
Can. 1161      a forma canonica, si servata non fuerit, necnon retrotractionem effectuum canonicorum ad praeteritum. § 2. Convalidatio fit a momento

EFFERANTUR     [2]
Can. 0490      § 3. Ex archivo vel armario secreto documenta ne efferantur. - § 1. Curet Episcopus dioecesanus ut acta et
Can. 0491      quibus in §§ 1 et 2, ut inspiciantur aut efferantur, serventur normae ab Episcopo dioecesano statutae. - § 1

EFFERRE     [1]
Can. 0488      vel per procuratorem recipere. - Ex archivo non licet efferre documenta, nisi ad breve tempus tantum atque de Episcopi

EFFICACIA     [1]
Can. 1608      ex sua conscientia, firmis praescriptis legis de quarundam probationum efficacia. § 4. Iudex qui eam certitudinem adipisci non potuit

EFFICACIAM     [1]
Can. 1274      Haec instituta, si fieri possit, ita constituenda sunt, ut efficaciam quoque in iure civili obtineant. - Massa bonorum ex

EFFICACIORA     [2]
Can. 0364      - Praecipuum munus Legati pontifici est ut firmiora et efficaciora in dies reddantur unitatis vincula, quae inter Apostolicam Sedem
Can. 0779      adhibitis auxiliis, subsidiis didacticis et communicationis socialis instrumentis, quae efficaciora videantur ut fideles, ratione eorum indoli facultatibus et aetati

EFFICACITER     [3]
Can. 0791      vocationes missionales; 2_ sacerdos deputetur ad incepta pro missionibus efficaciter promovenda, praesertim Pontificia Opera Missionalia; 3_ celebretur dies annualis
Can. 0822      praestare, ita ut Ecclesia etiam his instrumentis munus suum efficaciter exerceat. - § 1. Ut veritatum fidei morumque integritas
Can. 1318      delicta dolosa, quae vel graviori esse possint scandalo vel efficaciter puniri poenis ferendae sententiae non possint; censuras autem, praesertim

EFFICACIUS     [1]
Can. 0451      consilium Episcoporum permanens et secretaria generalis conferentiae fini consequendo efficacius consulant. - § 1. Quaelibet Episcoporum conferentia sibi eligat

EFFICIANT     [1]
Can. 0378      virtutibus humanis excellens, ceterisque dotibus praeditus quae ipsum aptum efficiant ad officium de quo agitur explendum; 2_ bona exsistimatione

EFFICIATUR     [1]
Can. 0337      indicta aut libere recepta, ita ut verus actus collegialis efficiatur. § 3. Romani Pontificis est secundum necessitates Ecclesiae seligere

EFFICIT     [1]
Can. 1736      materiis, in quibus recursus hierarchicus suspendit decreti exsecutionem, idem efficit etiam petitio, de qua in can. 1734. § 2

EFFICITUR     [3]
Can. 0834      sanctificatio per signa sensibilia significatur ac modo singulis proprio efficitur, atque a mystico Iesu Christi Corpore, Capite nempe et
Can. 0840      exprimitur et roboratur, cultus Deo redditur et hominum sanctificatio efficitur, atque ideo ad communionem ecclesiasticam inducendam, firmandam et manifestandam
Can. 0897      vitae christianae est culmen et fons, quo significatur et efficitur unitas populi Dei et corporis Christi aedificatio perficitur. Cetera

EFFORMANDI     [1]
Can. 0774      et exemplo filios in fide et vitae christianae praxi efformandi; pari obligatione adstringuntur, qui parentum locum tenent atque patrini

EFFORMANDUM     [1]
Can. 1421      e quibus, suadente necessitate, unus assumi potest ad collegium efformandum. § 3. Iudices sint integrae famae et in iure

EFFORMARE     [1]
Can. 0652      eosque gradatim ad vitam perfectionis instituti propriam rite ducendam efformare. § 2. Novitii ad virtutes humanas et christianas excolendas

EFFORMATIONE     [1]
Can. 0777      ut iidem, prima communione recepta, uberius ac profundius catechetica efformatione excolantur; 4_ ut catechetica institutio iis etiam tradatur, quantum

EFFORMATIONEM     [1]
Can. 0776      catechetica auxilium praebere. - Parochus, vi sui muneris, catecheticam efformationem adultorum, iuvenum et puerorum curare tenetur, quem in finem

EFFORMENTUR     [8]
Can. 0235      invigilet ut ad vitam spiritualem et ad disciplinam sedulo efformentur. - Aspirantes ad diaconatum permanentem secundum Episcoporum conferentiae praescripta
Can. 0245      ad ministerium pastorale fructuose exercendum et ad spiritum missionalem efformentur, discentes ministerium expletum semper in fide viva et in
Can. 0246      spirituali praesertim ex hoc ditissimo fonte hauriant. § 2. Efformentur ad celebrationem liturgiae horarum, qua Dei ministri, nomine Ecclesiae
Can. 0329      ut sodales consociationis ad apostolatum laicis proprium exercendum debite efformentur. - Sicut, statuente Domino, sanctus Petrus et ceteri Apostoli
Can. 0650      1. Scopus novitiatus exigit ut novitii sub directione magistri efformentur iuxta rationem institutionis iure proprio definiendam. § 2. Regimen
Can. 0785      exercitiis caritatisque operibus ordinandis sese impendant. § 2. Catechistae efformentur in scholis ad hoc destinatis vel, ubi desint, sub
Can. 0789      evangelicam penitius cognoscendam et officia per baptismum suscepta implenda efformentur; sincero amore erga Christum eiusque Ecclesiam imbuantur. - §
Can. 1027      avertere. - Aspirantes ad diaconatum et presbyteratum accurata praeparatione efformentur, ad normam iuris. - Curet Episcopus dioecesanus aut Superior

EFFORMETUR     [1]
Can. 0631      supremam auctoritatem ad normam constitutionum in instituto obtinet, ita efformetur ut totum institutum repraesentans, verum signum eiusdem unitatis in

EFFUSA     [1]
Can. 0529      in quibusdam defecerint, prudenter corrigens; aegrotos, praesertim morti proximos, effusa caritate adiuvet, eos sollicite sacramentis reficiendo eorumque animas Deo

EGEANT     [1]
Can. 0384      et institutiones, quibus ad vitam spiritualem et intellectualem fovendam egeant; item curet ut eorum honestae sustentationi atque assistentiae sociali

EGEAT     [2]
Can. 0147      per simplecem electionem et electi acceptationem, si electio non egeat confirmatione. - Auctoritati, cuius est officia erigere, innovare et
Can. 0178      procedere debet. - Electus, acceptata electione, quae confirmatione non egeat, officium pleno iure statim obtinet; secus non aquirit nisi

EGENORUM     [1]
Can. 0640      ex propriis bonis aliquid conferant ad Ecclesiae necessitatibus et egenorum sustentationi subveniendum. - Ius candidatos admittendi ad novitiatum pertinet

EGENOS     [1]
Can. 1254      sustentatio procuranda, opera sacri apostolatus et caritatis, praesertim erga egenos, exercenda. - Ecclesia universa atque Apostolica Sedes, Ecclesiae particulares

EGENT     [5]
Can. 0281      necessitatibus vitae suae necnon aequae retributioni eorum, quorum servitio, egent, providere. § 2. Item providendum est ut gaudeant illa
Can. 0341      2. Eadem confirmatione et promulgatione, vim obligandi ut habeant, egent decreta quae ferat Collegium Episcoporum, cum actionem proprie collegialem
Can. 0827      ad institutionem catecheticam pertinentia eorumve versiones, ut edantur, approbatione egent loci Ordinarii, firmo praescripto can. 775, § 2. §
Can. 0832      scripta quaestiones religionis morumve tractantia edere possint, licentia quoque egent sui Superioris maioris ad normam constitutionum. - Obligatione emittendi
Can. 1524      Tutores et administratores personarum iuridicarum, ut renuntiare possint instantiae, egent consilio vel consensu eorum, quorum concursus requiritur ad ponendos

EGENTES     [1]
Can. 0848      definitas, pro sacramentorum administratione nihil petat, cauto semper ne egentes priventur auxilio sacramentorum ratione paupertatis. - Baptismus, ianua sacramentorum

EGENTIUM     [1]
Can. 0945      etiam nulla recepta stipe, Missam ad intentionem christifidelium praecipue egentium celebrent. - Christifideles stipem offerentes ut ad suam intentionem

EGENUS     [1]
Can. 0600      Evangelicum consilium paupertatis ad imitationem Christi, qui propter nos egenus factus est cum esset dives, praeter vitam re et

EGERE     [1]
Can. 1577      remittenda sunt acta causae aliaque documenta et subsidia quibus egere potest ad suum munus rite et fideliter exsequendum. §

EGERIT     [1]
Can. 1730      in iudicio poenali protulerit. § 2. Iudex, qui ita egerit, debet, postquam sententiam tulerit in poenali iudicio, de damnis

EGET     [5]
Can. 0189      est. - § 1. Renuntiatio, ut valeat, sive acceptatione eget sive non, auctoritati fieri debet cui provisio ad officium
Can. 0430      forma exhibenda est collegio ad electionem competenti, neque acceptatione eget; remoto aut renuntiante Administratore dioecesano, aut eodem defuncto, alius
Can. 0500      illud audiat in negotiis maioris momenti, eius autem consensu eget solummodo in casibus iure expresse definitis. § 3. Consilium
Can. 1277      debet; eiusdem tamen consilii atque etiam collegii consultorum consensu eget, praeterquam in casibus iure universali vel tabulis fundationis specialiter
Can. 1292      collegii consultorum necnon eorum quorum interest. Eorundem quoque consensu eget ipse Episcopus dioecesanus ad bona dioecesis alienanda. § 2

EGIT     [8]
Can. 1321      qui legem vel praeceptum deliberate violavit; qui vero id egit ex omissione debitae diligentiae, non punitur, nisi lex vel
Can. 1323      praeceptum violare; ignorantiae autem inadvertentia et error aequiparantur 3_ egit ex vi physica vel ex casu fortuito, quem praevidere
Can. 1323      non potuit; 4_ metu gravi, quamvis relative tantum, coactus egit, aut ex necessitate vel gravi incommodo, nisi tamen actus
Can. 1323      legitimae tutelae causa contra iniustum sui vel alterius aggressorem egit, debitum servans moderamen; 6_ rationis usu carebat, firmis praescriptis
Can. 1324      legitimae tutelae causa contra iniustum sui vel alterius aggressorem egit, nec tamen debitum servavit moderamen; 7_ adversus aliquem graviter
Can. 1324      legi vel praecepto esse adnexam; 10_ ab eo, qui egit sine plena imputabilitate, dummodo haec gravis permanserit. § 2
Can. 1328      aggravent. - § 1. Qui aliquid ad delictum patrandum egit vel omisit, nec tamen, praeter suam voluntatem, delictum consummavit
Can. 1620      habeat personam standi in iudicio; 6_ nomine alterius quis egit sine legitimo mandato; 7_ ius defensionis alterutri parti denegatum

EGO     [1]
Can. 0358      sustineat, uti Legatus a latere, scilicet tamquam eius alter ego, sicuti et illi cui adimplendum concreditur tamquam ipsius misso

EGREDI     [1]
Can. 0688      - § 1. Qui expleto professionis tempore ab instituto egredi voluerit, illud derelinquere potest. § 2. Qui perdurante professione

EGREDIANTUR     [3]
Can. 0667      ut alii in clausuram admittantur, ac moniales ex ipsa egrediantur ad tempus vere necessarium. - § 1. Sodales ante
Can. 0702      permittat. - § 1. Qui ex instituto religioso legitime egrediantur vel ab eo legitime dimissi fuerint, nihil ab eo
Can. 1493      diversis, aliquem convenire potest, si aditi tribunalis competentiam non egrediantur. - § 1. Pars conventa potest coram eodem iudice

EGREGIE     [1]
Can. 0351      presbyteratus constituti, doctrina, moribus, pietate necnon rerum agendarum prudentia egregie praestantes; qui nondum sunt Episcopi, consecrationem episcopalem recipere debent

EGRESSI     [1]
Can. 0852      de baptismo adulti habentur praescripta, applicantur omnibus qui, infantia egressi, rationis usum assecuti sunt. § 2. Infanti assimilatur, etiam

EGRESSUM     [1]
Can. 0883      presbyter qui, vi officii vel mandati Episcopi dioecesani, infantia egressum baptizat aut iam baptizatum in plenam Ecclesiae catholicae communionem

EGRESSUS     [3]
Can. 0105      retinet domicilium et quasi-domicilium illius, cuius potestati subicitur. Infantia egressus potest etiam quasi-domicilium proprium acquirere; atque legitime ad normam
Can. 0690      Qui, expleto novitiatu vel post professionem, legitime ab instituto egressus fuerit, a Moderatore supremo de consensu sui consilii rursus
Can. 0742      sed quidquid ipsis instituto societatis obveniat, societati acquiritur. - Egressus et dimissio sodalis nondum definitive incorporati reguntur constitutionibus cuiusque

EI     [27]
Can. 0053      sint pecularia aut generalia, posterius tempore obrogat priori, quatenus ei contrarium est. - § 1. Decretum singulare, cuius applicatio
Can. 0055      ne scriptus decreti textus tradatur, decretum intimatum habetur si ei, cui destinatur, coram notario vel duobus testibus legatur, actis
Can. 0131      ordinaria potest esse sive propria sive vicaria. § 3. Ei qui delegatum se asserit, onus probandae delegationis incumbit. -
Can. 0150      animarum curam, ad quam adimplendam ordinis sacerdotalis exercitium requiritur, ei qui sacerdotio nondum auctus est valide conferri nequit. -
Can. 0185      fiat, quibus aliquod ius in officii provisionem competit. - Ei, qui ob impletam aetatem aut renuntiationem acceptatam officium amittit
Can. 0239      - § 1. In quolibet seminario habeantur rector, qui ei praesit, et si casus ferat vice-rector, oeconomus, atque si
Can. 0312      valet etiam ad erigendam in eadem domo vel ecclesia ei adnexa consociationem quae illius instituti sit propria. - Consociatio
Can. 0334      variis rationibus, inter quas est synodus Episcoporum. Auxilio praetera ei sunt Patres Cardinales, necnon aliae personae itemque varia secundum
Can. 0434      conventui non competunt, nisi quaedam specialiter a Sancta Sede ei concessa fuerint. - Provinciae ecclesiasticae praeest Metropolita, qui est
Can. 0503      est munera adimplere, quae iure aut ab Episcopo dioecesano ei committuntur. - Capituli cathedralis erectio, innovatio aut suppressio Sedi
Can. 0555      - § 1. Vicario foraneo, praeter facultates iure particulari ei legitime tributas, officium et ius est: 1_ actionem pastoralem
Can. 0651      2. Magistro, si opus fuerit, cooperatores dari possunt, qui ei subsint quoad moderamen novitiatus et institutionis rationem. § 3
Can. 0668      propria acquirit industria vel ratione instituti, acquirit instituto. Quae ei ratione pensionis, subventionis vel assecurationis quoquo modo obveniunt, instituto
Can. 0668      ideoque actus voto paupertatis contrarios invalide ponit. Quae autem ei post renuntiationem obveniunt, instituto cedunt ad normam iuris proprii
Can. 0995      Pontificem potest potestatem concedendi indulgentias aliis committere, nisi id ei a Sede Apostolica expresse fuerit indultum. - § 1
Can. 1148      simul habeat, recepto in Ecclesia catholica baptismo, si durum ei sit cum earum prima permanere, unam ex illis, ceteris
Can. 1279      1279, § 2. - § 1. Administratio bonorum ecclesiasticorum ei competit, qui immediate regit personam ad quam eadem bona
Can. 1348      - Cum reus ab accusatione absolvitur vel nulla poena ei irrogatur, Ordinarius potest opportunis monitis aliisque pastoralis sollicitudinis viis
Can. 1415      praeventionis, si duo vel plura tribunalia aeque competentia sunt, ei ius est causam cognoscendi, quod prius partem conventam legitime
Can. 1499      idonea cautio de eo reparando offeratur. - Iudex potest ei, cui sequestrationem rei vel inhibitionem exercitii iuris concedit, praeviam
Can. 1508      est, prout casus ferat, tutori, curatori, procuratori speciali, seu ei qui ipsius nomine iudicium suscipere tenetur ad normam iuris
Can. 1526      quibus renuntiatum fuit. - § 1. Onus probandi incumbit ei qui asserit. § 2. Non indigent probatione: 1_ quae
Can. 1654      secundum obvium verborum sensum, exsecutioni mandare. § 2. Licet ei videre de exceptionibus circa modum et vim exsecutionis, non
Can. 1722      ministerio vel ab aliquo officio et munere ecclesiastico arcere, ei imponere vel interdicere commorationem in aliquo loco vel territorio
Can. 1734      proponendo ad Episcopum adversus decreta lata ab auctoritatibus, quae ei subsunt; 2_ de recursu proponendo adversus decretum, quo recursus
Can. 1739      vel si id Superiori magis expedire videatur, emendare, subrogare, ei obrogare. - Cum alicuius parochi ministerium ob aliquam causam
Can. 1747      relinquere paroecialem domum, et omnia quae ad paroeciam pertinent ei tradere, cui Episcopus paroeciam commiserit. § 2. Si autem

EICI     [1]
Can. 0703      Superiore locali cum consensu sui consilii e domo religiosa eici potest. Superior maior, si opus sit, dimissionis processum ad

EIDEM     [63]
Can. 0020      constantique doctorum sententia. - Lex posterior abrogat priorem aut eidem derogat, si id expresse edicat aut illi sit directe
Can. 0112      alicuius Ecclesiae ritualis sui iuris recipiendi, non secumfert adscriptionem eidem Ecclesiae. - § 1. Catholica Ecclesia et Apostolica Sedes
Can. 0134      interim tantum, praepositi sunt alicui Ecclesiae particulari vel communitati eidem aequiparatae ad normam can. 368, necnon qui in iisdem
Can. 0206      catechumeni, qui nempe, Spiritu Sancto movente, explicita voluntate ut eidem incorporentur expetunt, ideoque hoc ipso voto, sicut et vita
Can. 0222      § 1. Christifideles obligatione tenentur necessitatibus subveniendi Ecclesiae, ut eidem praesto sint quae ad cultum divinum, ad opera apostolatus
Can. 0236      praescripta ad vitam spiritualem alendam informentur atque ad officia eidem ordini propria rite adimplenda instruantur: 1_ iuvenes per tres
Can. 0264      habeantur; huiusmodi tributum debet esse generale, reditibus eorum qui eidem obnoxii sunt proportionatum, atque iuxta necessitates seminarii determinatum. -
Can. 0266      apostolicae definitive incorporatus, per receptum diaconatum incardinatur tamquam clericus eidem instituto aut societati, nisi ad societates quod attinet aliter
Can. 0268      apostolicae, clericus qui, ad normam can. 266, § 2, eidem instituto aut societati incardinatur, a propria Ecclesia particulari excardinatur
Can. 0269      clerici vita, moribus ac studiis opportuna testimonia; 3_ clericus eidem Episcopo dioecesano scripto declaraverit se novae Ecclesiae particularis servitio
Can. 0271      Episcopus dioecesanus alterius Ecclesiae particularis iusta de causa poterit eidem clerico licentiam ulterioris commorationis in suo territorio denegare. -
Can. 0301      vel quae alios intendant fines, quorum prosecutio natura sua eidem auctoritati ecclesiasticae reservatur. § 2. Auctoritas ecclesiastica competens, si
Can. 0306      quis consociationis iuribus atque privilegiis, indulgentiis aliisque gratiis spiritualibus eidem consociationi concessis fruatur, necesse est et sufficit ut secundum
Can. 0319      debet. § 2. Oblationum quoque et eleemosynarum, quas collegerit, eidem auctoritati fidelem erogationis rationem reddere debet. - § 1
Can. 0334      eius munere exercendo, Romano Pontifici praesto sunt Episcopi, qui eidem cooperatricem operam navare valent variis rationibus, inter quas est
Can. 0338      § 1. Unius Romani Pontificis est Concilium Oecumenicum convocare, eidem per se vel per se vel per alios praesidere
Can. 0342      arctam coniuntionem inter Romanum Pontificem et Episcopos foveant, utque eidem Romano Pontifici ad incolumitatem incrementumque fidei et morum, ad
Can. 0349      convocantur, sive ut singuli, scilicet variis officiis, quibus funguntur, eidem Romano Pontifici praestando in cura praesertim cotidiana universae Ecclesiae
Can. 0358      pastorale, ea tantum competunt quae ab ipso Romano Pontifice eidem demandantur. - Sede Apostolica vacante, Cardinalium Collegium ea tantum
Can. 0359      tantum in Ecclesia gaudet potestate, quae in peculiari lege eidem tribuitur. - Curia Romana, qua negotia Ecclesiae universae Summus
Can. 0364      potestatis exercitio; 3_ crebras fovere relationes cum Episcoporum conferentia, eidem omnimodam operam praebendo; 4_ ad nominationem Episcoporum quod attinet
Can. 0367      in litteris pontificiis statuatur; cessat autem expleto mandato, revocatione eidem intimata, renuntiatione a Romano Pontifice acceptata. - Ecclesiae particulares
Can. 0400      ipse satisfaciat, nisi legitime sit impeditus; quo in casu eidem satisfaciat per coadiutorem, si quem habeat, vel auxiliarem, aut
Can. 0434      tamen in canonibus huius Codicis conferentiae Episcoporum tribuuntur potestates, eidem conventui non competunt, nisi quaedam specialiter a Sancta Sede
Can. 0464      detineatur impedimento, non potest mittere procuratorem qui ipsius nomine eidem intersit; Episcopum vero dioecesanum de hoc impedimento certiorem faciat
Can. 0500      - § 1. Episcopi dioecesani est consilium presbyterale convocare, eidem praesidere atque quaestiones in eodem tractandas determinare auta membris
Can. 0509      eiusdem Episcopi est confirmare electum ab ipso capitulo, qui eidem praesit. § 2. Canonicatus Episcopus dioecesanus conferat tantum sacerdotibus
Can. 0520      et accurate definiantur, quae ad opus explendum, ad personas eidem addicendas et ad oeconomicas spectent. - § 1. Ut
Can. 0526      tamen sacerdotum aut alia adiuncta, plurium vicinarum paroeciarum cura eidem parocho concredi potest. § 2. In eadem paroecia unus
Can. 0582      et uniones institutorum vitae consecratae uni Sedi Apostolicae reservantur; eidem quoque reservantur confoederationes et foederationes. - Immutationes in institutis
Can. 0592      quilibet supremus Moderatur brevem conspectum status et vitae instituti eidem Apostolicae Sedi mittat. § 2. Cuiuslibet instituti Moderatores promoveant
Can. 0620      qui totum regunt institutum, vel eius provinciam, vel partem eidem aequiparatam, vel domum sui iuris, itemque eorum vicarii. His
Can. 0681      et accurate definiantur quae ad opus explendum, ad sodales eidem addicendos et ad oeconomicas spectent. - § 1. Si
Can. 0685      tenetur. § 2. Per professionem in novo instituto sodalis eidem incorporatur, cessantibus votis, iuribus et obligationibus praecedentibus. - §
Can. 0695      et imputabilitatem, sodali dimittendo accusationem atque probationes significet, data eidem facultate sese defendendi. Acta omnia a Superiore maiore et
Can. 0751      schisma, subiectionis Summo Pontifici aut communionis cum Ecclesiae membris eidem subditis detrectatio. - Non quidem fidei assensus, religiosum tamen
Can. 0806      quae ab institutorum religiosorum sodalibus conditae sint aut dirigantur; eidem item competit praescripta edere quae ad generalem attinent ordinationem
Can. 0816      ab Apostolica Sede facta aut approbatione ab eadem concessa; eidem competit etiam earundem superius moderamen. § 2. Singulae universitates
Can. 0869      collatus fuerit, dubio quidem post seriam investigationem permanente, baptismus eidem sub condicione conferatur. § 2. Baptizati in communitate ecclesiali
Can. 0869      si sit adultus, doctrina de baptismi sacramento exponatur, atque eidem aut, si de infante agitur, eius parentibus rationes dubiae
Can. 0872      dare ut baptizatus vitam christianam baptismo congruam ducat obligationesque eidem inhaerentes fideliter adimpleat. - Patrinus unus tantum vel matrina
Can. 0892      ut confirmatus tamquam verus Christi testis se gerat obligationesque eidem sacramento inhaerentes fideliter adimpleat. - § 1. Ut quis
Can. 0934      Sanctissima Eucharistia: 1_ asservari debet in ecclesia cathedrali aut eidem aequiparata, in qualibet ecclesia paroeciali necnon in ecclesia vel
Can. 0952      § 3. Sodales quoque institutorum religiosorum quorumlibet stare debent eidem decreto aut consuetudini loci, de quibus in §§ 1
Can. 1047      quo innituntur ad forum iudiciale deductum fuerit. § 2. Eidem etiam reservatur dispensatio ab irregularitatibus et impedimentis ad ordines
Can. 1121      loci celebrationis vel qui eius vices gerit, etsi neuter eidem astiterit, quam primum adnotet in matrimoniorum regestis nomina coniugum
Can. 1152      est solvendi coniugalem convictum, nisi in adulterium consenserit aut eidem causam dederit aut ipse quoque adulterium commiserit. § 2
Can. 1263      moderatam exactionem imponere, salvis legibus et consuetudinibus particularibus quae eidem potiora iura tribuant. - Nisi aliud iure cautum sit
Can. 1276      iuridicas publicas sibi subiectas pertinent, salvis legitimis titulis quibus eidem Ordinario potiora iura tribuantur. § 2. Habita ratione iurium
Can. 1281      salva eius actione seu recursu adversus administratores qui damna eidem intulerint. - Omnes, sive clerici sive laici, qui legitimo
Can. 1308      utiliter cogi possit ad eleemosynae augmentum faciendum. § 4. Eidem competit potestas reducendi onera seu legata Missarum gravantia institutum
Can. 1416      partem conventam legitime citaverit. - Conflictus competentiae inter tribunalia eidem tribunali appellationis subiecta, ab hoc tribunali solvuntur; a Signatura
Can. 1416      subiecta, ab hoc tribunali solvuntur; a Signatura Apostolica, si eidem tribunali appellationis non subsunt. - § 1. Ob primatum
Can. 1426      et per maiorem suffragiorum partem sententias ferre. § 2. Eidem praeesse debet, quatenus fieri potest, Vicarius iudicialis vel Vicarius
Can. 1454      ultra sex menses. - Omnes qui tribunal constituunt aut eidem opem ferunt, iusiurandum de munere rite et fideliter implendo
Can. 1474      exarata fuerint lingua tribunali superiori ignota, transferantur in aliam eidem tribunali cognitam, cautelis adhibitis, ut de fideli translatione constet
Can. 1482      procuratorem, qui nequit alium sibimet substituere, nisi expressa facultas eidem facta fuerit. § 2. Quod si tamen, iusta causa
Can. 1505      quae emendari possunt, actor novum libellum rite confectum potest eidem iudici denuo exhibere. § 4. Adversus libelli reiectionem integrum
Can. 1569      quae ope magnetophonii de eius depositione incisa sunt, data eidem testi facultate addendi, supprimendi, corrigendi, variandi. § 2. Denique
Can. 1596      est in eo statu in quo causa reperitur, assignato eidem brevi ac peremptorio termino ad probationes suas exhibendas, si
Can. 1641      3_ si, in gradu appellationis, instantia perempta sit vel eidem renuntiatum fuerit; 4_ si lata sit sententia definitiva, a
Can. 1747      e paroeciali domo sine incommodo nequeat alio transferri, Episcopus eidem relinquat eius usum etiam exclusivum, eadem necessitate durante. §
Can. 1748      ad aliam paroeciam aut ad aliud officium transferatur, Episcopus eidem translationem scripto proponat ac suadeat ut pro Dei atque

EIQUE     [4]
Can. 0295      1. Praelatura personalis regitur statutis ab Apostolica Sede conditis eique praeficitur Praelatus ut Ordinarius proprius, ciu ius est nationale
Can. 0514      quod voto gaudet tantum consultivo, iuxta necessitates apostolatus convocare eique praeesse ad solum Episcopum dioecesanum pertinet; ad quem etiam
Can. 1301      ac debet, etiam per visitationem, ut piae voluntates impleantur, eique ceteri exsecutores, perfuncti munere, reddere rationem tenentur. § 3
Can. 1302      fiduciarie accepit, debet de sua fiducia Ordinarium certiorem reddere, eique omnia istiusmodi bona mobilia vel immobilia cum oneribus adiunctis

EIS     [18]
Can. 0014      iuris non urgent; in dubio autem facti Ordinarii ab eis dispensare possunt, dummodo, si agatur de dispensatione reservata, concedi
Can. 0263      seminario interdioecesano agatur, Episcopi quorum interest, pro parte ab eis communi consilio determinata, curare debent ut provideatur seminarii constitutioni
Can. 0264      in dioecesi habeant, nisi solis eleemosynis sustententur aut in eis collegium discentium vel docentium ad commune Ecclesiae bonum promovendum
Can. 0282      exercitii ecclesiastici officii ipsis obveniunt, quaeque supersunt, provisa ex eis honesta sustentatione et omnium officiorum proprii status adimpletione, ad
Can. 0375      Apostolorum locum succedunt per Spiritum Sanctum qui datus est eis, in Ecclesia Pastores constituuntur, ut sint et ipsi doctrinae
Can. 0444      § 2. Qui ad concilia particularia convocantur et in eis suffragium habent deliberativum, si iusto detineantur impedimento, procuratorem mittere
Can. 0454      aut consultivum, iuxta statutorum conferentiae praescripta; firmum tamen sit eis solis, de quibus in § 1, competere suffragium deliberativum
Can. 0511      opera pastoralia in dioecesi spectant investigare, perpendere atque de eis conclusiones practicas proponere. - § 1. Consilium pastorale constat
Can. 0566      gaudet audiendi confessiones fidelium suae curae commissorum, verbi Dei eis praedicandi, Viaticum et unctionem infirmorum administrandi necnon sacramentum confirmationis
Can. 0566      praedicandi, Viaticum et unctionem infirmorum administrandi necnon sacramentum confirmationis eis conferendi, qui in periculo mortis versentur. § 2. In
Can. 0577      quae donationes habent differentes secundum gratiam quae data est eis: Christum, enim, pressius sequuntur sive orantem, sive Regnum Dei
Can. 0577      sive Regnum Dei annuntiantem, sive hominibus benefacientem, sive cum eis in saeculo conversantem, semper autem voluntatem Patris facientem. -
Can. 0619      verbi Dei pabulo eosque adducant ad sacrae liturgiae celebrationem. Eis exemplo sint in virtutibus colendis et in observantia legum
Can. 0661      suam spiritualem, doctrinalem et practicam sedulo prosequantur; Superiores autem eis adiumenta et tempus ad hoc procurent. - Religiosi sequelam
Can. 0788      determinando quaenam a catechumenis sint praestanda, atque definiendo quaenam eis agnoscantur praerogativae. - Neophyti, apta institutione ad veritatem evangelicam
Can. 1167      1. Nova sacramentalia constituere aut recepta authentice interpretari, ex eis aliqua abolere aut mutare, sola potest Sedes Apostolica. §
Can. 1211      et sanctitati loci contrariae sunt ut non liceat in eis cultum exercere, donec ritu paenitentiali ad normam librorum liturgicorum
Can. 1598      advocatis permittere debet, sub poena nullitatis, ut acta nondum eis nota apud tribunalis cancellariam inspiciant; quin etiam advocatis id

EISDE     [1]
Can. 0009      - Leges respiciunt futura, non praeterita, nisi nominatim in eisde praeteritis caveatur. - Irritantes aut inhabilitantes eae tantum leges

EISDEM     [12]
Can. 0206      ducendam evangelicam invitat eosque ad sacros ritus celebrandos introducit, eisdem varias iam largitur praerogativas, quae christianorum sunt propriae. -
Can. 0230      et acolythi stabiliter assumi possunt; quae tamen ministeriorum collatio eisdem ius non confert ad sustentationem remunerationemve ab Ecclesia praestandam
Can. 0443      § 1. Ad concilia particularia convocandi sunt atque in eisdem ius habent suffragii deliberativi: 1_ Episcopi dioecesani; 2_ Episcopi
Can. 0444      - § 1. Omnes qui ad concilia particularia convocantur, eisdem interesse debent, nisi iusto detineantur impedimento, de quo concilii
Can. 0481      mandati, renuntiatione, itemque, salvis cann. 406 et 409, remotione eisdem ab Episcopo dioecesano intimata, atque sedis episcopalis vacatione. §
Can. 0639      obligationes contraxerit etiam cum Superiorem licentia, ipsa tenetur de eisdem respondere. § 2. Si sodalis cum licentia Superioris contraxerit
Can. 0665      cum animo sese subducendi a potestate Superiorum, sollicite ab eisdem quaeratur et adiuvetur ut redeat et in sua vocatione
Can. 1045      ordinis exercitium permiserit. - Ignorantia irregularitatum atque impedimentorum ab eisdem non eximit. - Irregularitates et impedimenta multiplicantur ex diversis
Can. 1079      impedimento orto ex sacro ordine presbyteratus. § 2. In eisdem rerum adiunctis, de quibus in § 1, sed solum
Can. 1274      servitium praestant, ad normam can. 281 provideatur, nisi aliter eisdem provisum sit. § 2. Ubi praevidentia socialis in favorem
Can. 1423      quo in casu ipsorum Episcoporum coetui vel Episcopo ab eisdem designato omnes competunt potestates, quas Episcopus dioecesanus habet circa
Can. 1615      vel tradendo exemplar sententiae partibus aut earum procuratoribus, vel eisdem transmittendo idem exemplar ad normam can. 1509. - §

EISQUE     [2]
Can. 0450      conferentiam ipso iure pertinent omnes in territorio Episcopi dioecesani eisque iure aequiparati, itemque Episcopi coadiutores, Episcopi auxiliares atque ceteri
Can. 0454      conventibus plenariis Episcoporum conferentiae ipso iure competit Episcopis dioecesanis eisque qui iure ipsis aequiparantur, necnon Episcopis coadiutoribus. § 2

EIUS     [116]
Can. 0061      aliud constet, rescriptum impetari potest pro alio, etiam praeter eius assensum, et valet ante eiusdem acceptationem, salvis clausulis contrariis
Can. 0065      dioecesano denegata nequit valide, etiam facta denegationis mentione, ab eius Vicario generali vel Vicario episcopali, non consentiente Episcopo, impetrari
Can. 0083      iudicio auctoritatis competentis immutata sint, ut noxium evaserit aut eius usus illicitus fiat. - Qui abutitur potestate sibi ex
Can. 0100      assimilatur. - Persona dicitur: incola, in loco ubi est eius domicilium; advena, in loco ubi quasi-domicilium habet; peregrinus, si
Can. 0110      ad normam legis civilis adoptati sint, habentur ut filii eius vel eorum qui eos adoptaverint. - § 1. Ecclesiae
Can. 0115      ex tribus saltem personis constitui potest, est collegialis, si eius actionem determinant membra, in decisionibus ferendis concurrentia, sive aequali
Can. 0118      competenti auctoritate sint probata. - Personam iuridicam publicam repraesentant, eius nomine agentes, ii quibus iure universali vel particulari aut
Can. 0126      ignorantia aut ex errore, qui versetur circa id quod eius substantiam constituit, aut qui recidit in condicionem sine qua
Can. 0130      pro solo foro interno, ita quidem ut effectus quos eius exercitium natum est habere pro foro externo, in hoc
Can. 0132      praescriptis de potestate delegata. § 2. Attamen nisi in eius concessione aliud expresse caveatur aut electa sit industria personae
Can. 0167      electio, sed electioni ob infirmam valetudinem interesse nequeat, suffragium eius scriptum a scrutatoribus exquiratur. - Etsi quis plures ob
Can. 0171      notorie defecit. § 2. Si quis ex praedictis admittatur, eius suffragium est nullum, sed electio valet, nisi constet, eo
Can. 0172      sit, esse debet: 1_ liberum; ideoque invalidum est suffragium eius, qui metu gravi aut dolo, directe vel indirecte, adactus
Can. 0204      in Ecclesia catholica, a successore Petri et Episcopis in eius communione gubernata. - Plene in communione Ecclesiae catholicae his
Can. 0205      catholicae his in terris sunt illi baptizati, qui in eius compage visibili cum Christo iunguntur, vinculis nempe professionis fidei
Can. 0207      status, licet ad hierarchicam Ecclesiae structuram non spectet, ad eius tamen vitam et sanctitatem pertinet. - Inter christifideles omnes
Can. 0237      ab Episcoporum conferentia, si agatur de seminario pro universo eius territorio, secus ab Episcopis quorum interest. - § 1
Can. 0238      § 2. In omnibus negotiis pertractandis personam seminarii gerit eius rector, nisi de certis negotiis auctoritas competens aliud statuerit
Can. 0276      novo titulo consecrati, dispensatores sint mysteriorum Dei in servitium Eius populi. § 2. Ut hanc perfectionem persequi valeant: 1_
Can. 0299      3. Nulla christifidelium consociatio privata in Ecclesia agnoscitur, nisi eius statuta ab auctoritate competenti recognoscantur. - Nulla consociatio nomen
Can. 0316      in § 1, praemissa monitione, a consociatione dimittantur, servatis eius statutis et salvo iure recursus ad auctoritatem ecclesiasticam, de
Can. 0318      qua in can. 312, § 1, designare commissarium, qui eius nomine consociationem ad tempus moderetur. § 2. Moderatorem consociationis
Can. 0320      Consociatio publica ac auctoritate competenti ne supprimatur, nisi auditis eius moderatore aliisque officialibus maioribus. - Consociationes privata christifideles secundum
Can. 0322      Nulla christifidelium consociatio privata personalitatem iuridicam acquirere potest, nisi eius statuta ab auctoritate ecclesiastica, de qua in can. 312
Can. 0326      normam statutorum; supprimi etiam potest a competenti auctoritate, si eius actio in grave damnum cedit doctrinae vel disciplinae ecclesiasticae
Can. 0331      a Domino singulariter Petro, primo Apostolorum, concessum et successoribus eius transmittendum, Collegii Episcoporum est caput, Vicarius Christi atque universae
Can. 0334      Romani Pontificis non datur appellatio neque recursus. - In eius munere exercendo, Romano Pontifici praesto sunt Episcopi, qui eidem
Can. 0341      a Romano Pontifice approbata, ab eodem fuerint confirmata et eius iussu promulgata. § 2. Eadem confirmatione et promulgatione, vim
Can. 0347      § 2. Sede Apostolica post convocatam synodum aut inter eius celebrationem vacante, ipso iure suspenditur synodi coetus, itemque munus
Can. 0351      nullisque eorum gaudet iuribus; postquam autem a Romano Pontifice eius nomen publicatum fuerit, iisdem tenetur officiis fruiturque iuribus, sed
Can. 0352      coetus sui gremio unum eligant qui Decanum Collegii agat; eius nomen ad Romanum Pontificem deferant, cui competit electum probare
Can. 0358      committitur ut in aliqua sollemni celebratione vel personarum coetu eius personam sustineat, uti Legatus a latere, scilicet tamquam eius
Can. 0358      eius personam sustineat, uti Legatus a latere, scilicet tamquam eius alter ego, sicuti et illi cui adimplendum concreditur tamquam
Can. 0370      Abbati, qui eam, ad instar Episcopi dioecesani, tamquam proprius eius pastor regat. - § 1. Vicariatur apostolicus vel praefectura
Can. 0381      competit potestas ordinaria, propria et immediata, quae ad exercitium eius muneris pastoralis requiritur, exceptis causis quae iure aut Summi
Can. 0395      sive continuum sive intermissum, dummodo cautum sit ne ex eius absentia dioecesis quidquam detrimenti capiat. § 3. A dioecesi
Can. 0395      ultra sex menses Episcopus a dioecesis illegitime abfuerit, de eius absentia Metropolita Sedem Apostolicam certiorem faciat quod si agatur
Can. 0456      conventu plenario Episcoporum conferentiae, relatio de actis conferentiae necnon eius decreta a praeside ad Apostolicam Sedem transmittantur, tum ut
Can. 0463      item eligendus est alius presbyter qui, eodem impedito, in eius locum substituatur; 9_ aliqui Superiores institutorum religiosorum et societatum
Can. 0466      gaudentibus unus ipse synodalibus declarationibus et decretis subscribit, quae eius auctoritate tantum publici iuris fieri possunt. - Episcopus dioecesanus
Can. 0477      vel legitime impedito, Episcopus dioecesanus alium nominare potest, qui eius vices suppleat eadem norma applicatur pro Vicario episcopali. -
Can. 0500      consultivo; Episcopus dioecesanus illud audiat in negotiis maioris momenti, eius autem consensu eget solummodo in casibus iure expresse definitis
Can. 0501      statutis determinatum, ita tamen ut integrum consilium vel aliqua eius pars intra quinquennium renovetur. § 2. Vacante sede, consilium
Can. 0521      § 3. Ad officium parochi alicui conferendum, oportet de eius idoneitate, modo ab Episcopo dioecesano determinato, etiam per examen
Can. 0573      pressius sequentes, Deo summe dilecto totaliter dedicantur ut, in Eius honorem atque Ecclesiae aedificationem mundique salutem novo et peculiari
Can. 0578      sanctia circa naturam, finem, spiritum et indolem instituti, necnon eius sanae traditiones, quae omnia patrimonium eiusdem instituti constituunt, ab
Can. 0584      ad unam Sedem Apostolicam spectat, cui etiam reservatur de eius bonis temporalibus statuere. - Instituti partes supprimere ad auctoritatem
Can. 0588      appellatur quod, ab Ecclesiae auctoritate qua tale agnitum, vi eius naturae, indolis et finis munus habet proprium, a fundatore
Can. 0620      - Superiores maiores sunt, qui totum regunt institutum, vel eius provinciam, vel partem eidem aequiparatam, vel domum sui iuris
Can. 0631      institutum repraesentans, verum signum eiusdem unitatis in caritate evadat. Eius praecipue est: patrimonium instituti de quo in can. 578
Can. 0653      professionem temporariam admittatur, secus dimittatur; si dubium supersit de eius idoneitate, potest probationis tempus a Superiore maiore ad normam
Can. 0659      perficiatur ad vitam instituti propriam plenius ducendam et ad eius missionem aptius prosequendam. § 2. Quapropter ius proprium rationem
Can. 0675      3. Actio apostolica, nomine et mandato Ecclesiae exercenda, in eius communione peragatur. - Laicalia instituta, tum virorum tum mulierum
Can. 0679      instituti religiosi prohibere potest quominus in dioecesi commoretur, si eius Superior maior monitus prospicere neglexerit, re tamen ad Sanctam
Can. 0707      aliud a Sede Apostolica provisum fuerit. § 2. Quoad eius congruam et dignam sustentationem, si cuidam dioecesi inserviverit, servetur
Can. 0733      scriptis dato, qui etiam consuli debet, cum agitur de eius suppressione. § 2. Consensus ad erigendam domum secumfert ius
Can. 0743      693, sodalis definitive incorporatus a supremo Moderatore cum consensu eius consilii obtinere potest, nisi id iuxta constitutiones Sanctae Sedi
Can. 0750      revelata proponuntur sive ab Ecclesiae magisterio sollemni, sive ab eius magisterio ordinario et universali, quod quidem communi adhaesione christifidelium
Can. 0790      editis, subsunt omnes missionarii, etiam religiosi eorumque auxiliares in eius dicione degentes. - In singulis dioecesibus ad cooperationem missionalem
Can. 0795      integram persequi debeat personae humanae formationem, spectantem ad finem eius ultimum et simul ad bonum commune societatum, pueri et
Can. 0835      presbyteri, qui nempe, et ipsi Christi sacerdotii participes, ut eius ministri sub Episcopi auctoritate, ad cultum divinum celebrandum et
Can. 0869      sacramento exponatur, atque eidem aut, si de infante agitur, eius parentibus rationes dubiae validitatis baptismi celebrati declarentur. - Infans
Can. 0870      Infans expositus aut inventus, nisi re diligenter investigata de eius baptismo constet, baptizetur. - Fetus abortivi, si vivant, quatenus
Can. 0877      nupta nato, matris nomen inserendum est, si publice de eius maternitate constet aut ipsa sponte sua, Codex plerumque non
Can. 0877      definit ritus, qui in actionibus liturgicis inscribendum est, si eius paternitas probatur aliquo publico documento aut ipsius declaratione coram
Can. 0899      Synaxi populus Dei in unum convocatur, Episcopo aut, sub eius auctoritate, presbytero praeside, personam Christi gerente, atque omnes qui
Can. 0934      sacris ubi sanctissima Eucharistia asservatur, adesse semper debet qui eius curam habeat et, quantum fieri potest, sacerdos saltem bis
Can. 0946      suam intentionem Missa applicetur, ad bonum conferunt Ecclesiae atque eius curam in ministris operibusque sustinendis ea oblatione participant. -
Can. 0950      in loco in quo oblator commoratur, nisi aliam fuisse eius intentionem legitime praesumi debeat. - § 1. Sacerdos plures
Can. 1023      - Litterae dimissoriae possunt ab ipso concedente aut ab eius successore limitibus circumscribi aut revocari, sed semel concessae non
Can. 1041      episcopatus vel presbyteratus reservatum, vel eodem carens, vel ab eius exercitio poena aliqua canonica declarata vel irrogata prohibitus. -
Can. 1051      aptitudine ad ministerium exercendum; itemque, rite peracta inquisitione, de eius status valetudinis physicae et psychicae; 2_ Episcopus dioecesanus aut
Can. 1066      Eucharistiae accedant. - Antequam matrimonium celebretur, constare debet nihil eius validae ac licitae celebrationi obsistere. - Episcoporum conferentia statuat
Can. 1071      normam legis civilis agnosci vel celebrari nequeat; 3_ matrimonio eius qui obligationibus teneatur naturalibus erga aliam partem filiosve ex
Can. 1071      aliam partem filiosve ex praecedenti unione ortis; 4_ matrimonio eius qui notorie catholicam fidem abiecerit; 5_ matrimonio eius qui
Can. 1071      matrimonio eius qui notorie catholicam fidem abiecerit; 5_ matrimonio eius qui censura innodatus sit; 6_ matrimonio filii familias minoris
Can. 1071      can. 1105. § 2. Ordinarius loci licentiam assistendi matrimonio eius qui notorie catholicam fidem abiecerit ne concedat, nisi servatis
Can. 1084      parte mulieris, sive absoluta sive relativa, matrimonium ex ipsa eius natura dirimit. § 2. Si impedimentum impotentiae dubium sit
Can. 1086      pars tempore contracti matrimonii tamquam baptizata communiter habebatur aut eius baptismus erat dubius, praesumenda est, ad normam can. 1060
Can. 1105      mandatum irritum est. § 4. Si mandans, antequam procurator eius nomine contrahat, mandatum revocaverit aut in amentiam inciderit, invalidum
Can. 1107      formae initum fuerit, consensus praestitus praesumitur perseverare, donec de eius revocatione constiterit. - § 1. Ea tantum matrimonia valida
Can. 1121      § 1. Celebrato matrimonio, parochus loci celebrationis vel qui eius vices gerit, etsi neuter eidem astiterit, quam primum adnotet
Can. 1145      respondendum, eodem tamen monito ut, si induciae inutiliter praeterlabantur, eius silentium pro responsione negativa habeatur. § 2. Interpellatio etiam
Can. 1177      exequias curare competit, aliam ecclesiam funeris eligere de consensu eius, qui eam regit, et monito defuncti parocho proprio. §
Can. 1281      illegitime sed valide positis respondebit ipsa persona iuridica, salva eius actione seu recursu adversus administratores qui damna eidem intulerint
Can. 1283      debent se bene et fideliter administraturos coram Ordinario vel eius delegato iureiurando spondere; 2_ accuratum ac distinctum inventarium, ab
Can. 1324      poena lege vel praecepto statuta temperari debet vel in eius locum paenitentia adhiberi,si delictum patratum sit: 1_ ab
Can. 1326      poenae declarationem ita delinquere pergit, ut ex adiunctis prudenter eius pertinacia in mala voluntate conici possit; 2_ eum, qui
Can. 1338      privatio dari nequit, sed tantum prohibitio eam vel aliquos eius actus exercendi; item dari nequit privatio graduum academicorum. §
Can. 1343      pro sua conscientia et prudentia, poenam temperare vel in eius locum paenitentiam imponere. - Etiamsi lex utatur verbis praeceptivis
Can. 1345      punitione irroganda abstinere, si censeat aliter posse melius consuli eius emendationi. - Quoties reus plura delicta patraverit, si nimius
Can. 1348      sollicitudinis viis, vel etiam, si res ferat, poenalibus remediis eius utilitati et publico bono consulere. - Si poena sit
Can. 1351      curet. - Poena reum ubique tenet, etiam resoluto iure eius qui poenam constituit vel irrogavit, nisi aliud expresse caveatur
Can. 1460      exceptionis de incompetentia relativa, si iudex se competentem pronuntiet, eius decisio non admittit appellationem, at non prohibentur querela nullitatis
Can. 1474      casu appellationis, actorum exemplar, fide facta a notario de eius authenticitate, ad tribunal superius mittatur. § 2. Si acta
Can. 1479      iudice ecclesiastico admitti, audito, si fieri potest, Episcopo dioecesano eius cui datus est; quod si non adsit aut non
Can. 1480      alium stare in iudicio nomine personarum iuridicarum, quae sub eius potestate sunt. - § 1. Pars libere potest advocatum
Can. 1504      evincenda ea quae asseruntur; 3_ subscribi ab actore vel eius procuratore, appositis die, mense et anno, necnon loco in
Can. 1504      mense et anno, necnon loco in quo actor vel eius procurator habitant, aut residere se dixerint actorum recipiendorum gratia
Can. 1509      particulari statutis. § 2. De facto notificationis et de eius modo constare debet in actis. - Conventus, qui citatoriam
Can. 1524      valeat, peragenda est scripto, eademque a parte vel ab eius procuratore, speciali tamen mandato munito, debet subscribi, cum altera
Can. 1551      veritatis recipi possunt. - Pars, quae testem induxit, potest eius examini renuntiare; sed adversa pars postulare potest ut nihilominus
Can. 1561      scandalo. - Examen testis fit a iudice, vel ab eius delegato aut auditore, cui assistat oportet notarius; quapropter partes
Can. 1561      testi faciendas habeant, has non testi, sed iudici vel eius locum tenenti proponant, ut eas ipse deferat, nisi aliter
Can. 1563      ipsi interrogationes specificas circa causam defert, sciscitetur quoque fontes eius scientiae et quo definito tempore ea, quae asserit, cognoverit
Can. 1569      In fine examinis, testi legi debent quae notarius de eius depositione scripto redegit, vel ipsi audita facere quae ope
Can. 1569      redegit, vel ipsi audita facere quae ope magnetophonii de eius depositione incisa sunt, data eidem testi facultate addendi, supprimendi
Can. 1600      admittere ut exhibeatur documentum, quod forte antea sine culpa eius cuius interest, exhiberi non potuit. § 3. Novae probationes
Can. 1624      eum suspectum existimet, exigere potest ut alius iudex in eius locum subrogetur ad normam can. 1450. - Querela nullitatis
Can. 1633      est coram iudice ad quem dirigitur intra mensem ab eius interpositione, nisi iudex a quo longius tempus ad eam
Can. 1645      Adversus sententiam quae transierit in rem iudicatam, dummodo de eius iniustitia manifesto constet, datur restitutio in integrum. § 2
Can. 1654      aut iudicem delegavit. - § 1. Exsecutor, nisi quid eius arbitrio in ipso sententiae tenore fuerit permissum, debet sententiam
Can. 1725      sive ore, accusatus semper ius habeat ut ipse vel eius advocatus vel procurator postremus scribat vel loquatur. - In
Can. 1736      is exsecutionem suspendendam decreverit, potest suspensio interim peti ab eius Superiore hierarchico, qui eam decernere potest gravibus tantum de
Can. 1737      se decreto gravatum esse contendit, potest ad Superiorem hierarchicum eius, qui decretum tulit, propter quodlibet iustum motivum recurrere; recursus
Can. 1747      domo sine incommodo nequeat alio transferri, Episcopus eidem relinquat eius usum etiam exclusivum, eadem necessitate durante. § 3. Pendente

EIUSDEM     [96]
Can. 0061      pro alio, etiam praeter eius assensum, et valet ante eiusdem acceptationem, salvis clausulis contrariis. - Rescriptum in quo nullus
Can. 0064      a quovis dicasterio Romanae Curiae denegata, valide ab alio eiusdem Curiae dicasterio aliave competenti auctoritate infra Romanum Pontificem concedi
Can. 0065      generali vel a Vicario episcopali denegata, ab alio Vicario eiusdem Episcopi, etiam habitis a Vicario denegante denegationis rationibus, valide
Can. 0094      2. Statutis universitatis personarum obligantur solae personae quae legitime eiusdem membra sunt; statutis rerum universitatis, iiqui eiusdem moderamen curant
Can. 0094      quae legitime eiusdem membra sunt; statutis rerum universitatis, iiqui eiusdem moderamen curant. § 3. Quae statutorum praescripta vi potestatis
Can. 0123      et bono definienda. - Extincta persona iuridica publica, destinatio eiusdem bonorum iuriumque patrimonialium itemque onerum regitur iure et statutis
Can. 0123      oblatorum voluntate necnon iuribus quaesitis; extincta persona iuridica privata, eiusdem bonorum et onerum destinatio statutis regitur. - § 1
Can. 0129      qui ordine sacro sunt insigniti. § 2. In exercitio eiusdem potestatis, christifideles laici ad normam iuris cooperari possunt. -
Can. 0166      neglectus et ideo absens fuerit, electio valet; attamen ad eiusdem instantiam, probata quidem praeteritione et absentia, electio, etiam si
Can. 0193      auctoritatis competentis, potest quis iusta ex causa, de iudicio eiusdem auctoritatis, amoveri. § 4. Decretum amotionis, ut effectum sortiatur
Can. 0195      sed per decretum auctoritatis competentis ab officio amoveatur quo eiusdem subsistentiae providetur, eadem auctoritas curet ut ipsius subsistentiae per
Can. 0203      annis, una vel pluribus hebdomadis, finitur expleto ultimo die eiusdem numeri aut, si mensis die eiusdem numeri careat, expleto
Can. 0203      expleto ultimo die eiusdem numeri aut, si mensis die eiusdem numeri careat, expleto ultimo die mensis. - § 1
Can. 0229      suam habere queant, obligatione tenentur et iure gaudent acquirendi eiusdem doctrinae cognitionem, propriae uniuscuiusque capacitati et condicioni aptatam. §
Can. 0237      prius approbatio Apostolicae Sedis, tum ipsius seminarii erectionis tum eiusdem statutorum, obtenta fuerit, et quidem ab Episcoporum conferentia, si
Can. 0257      ministerium exercendum, ut scilicet et linguam regionis addiscant, et eiusdem institutorum, condicionum socialium, usuum et consuetudinem intellegentiam habeant. -
Can. 0261      obtemperare debent. - § 1. Seminarii rector itemque, sub eiusdem auctoritate, moderatores et magistri pro parte sua curent ut
Can. 0276      invitantur ut cotidie Sacrificium eucharisticum offerant, diaconi vero ut eiusdem oblationem cotidie participent; 3_ obligatione tenentur sacerdotes necnon diaconi
Can. 0303      in saeculo spiritum alicuius instituti religiosi participantes, sub altiore eiusdem instituti moderamine, vitam apostolicam ducunt et ad perfectionem christianam
Can. 0305      ad normam iuris et statutorum easdem invisendi; subsunt etiam eiusdem auctoritatis regimini secundum praescripta canonum, qui sequuntur. § 2
Can. 0323      subsunt vigilantiae auctoritatis ecclesiasticae ad normam can. 305, itemque eiusdem auctoritatis regimini. § 2. Ad auctoritatem ecclesiasticam etiam spectat
Can. 0338      transferre, suspendere vel dissolvere, eiusque decreta approbare. § 2. Eiusdem Romani Pontificis est res in Concilio tractandas determinare atque
Can. 0346      conferentiis secundum rationem iure peculiari synodi determinatam; alii vi eiusdem iuris deputantur; alii a Romano Pontifice directe nominantur; quibus
Can. 0346      accedunt aliqui sodales institutorum religiosorum clericalium, qui ad normam eiusdem iuris peculiaris eliguntur. § 2. Synodus Episcoporum in coetum
Can. 0346      quibus accedunt aliqui sodales institutorum religiosorum clericalium ad normam eiusdem iuris electi. § 3. Synodus Episcoporum, quae in coetum
Can. 0357      ecclesia in Urbe in titulum est assignata, postquam in eiusdem venerunt possessionem, earundem dioecesium et ecclesiarum bonum consilio et
Can. 0383      eorum spiritualibus necessitatibus provideat sive per sacerdotes aut paroecias eiusdem ritus, sive per Vicarium episcopalem. § 3. Erga fratres
Can. 0393      administrationem. - In omnibus negotiis iuridicis dioecesis, Episcopus dioecesanus eiusdem personam gerit. - § 1. Varias apostolatus rationes in
Can. 0394      Episcopus, atque curet ut in universa dioecesi, vel in eiusdem particularibus districtibus, omnia apostolatus opera, servata uniuscuiusque propria indole
Can. 0405      2, Episcopo dioecesano in universo dioecesis regimine adstant atque eiusdem absentis vel impedit vices supplent. - § 1. Episcopus
Can. 0421      Administrator dioecesanus, quavis de causa, non fuerit legitime electus, eiusdem deputatio devolvitur ad Metropolitam, et si vacans sit ipsa
Can. 0439      § 1. Concilium plenarium, pro omnibus scilicet Ecclesiis particularibus eiusdem conferentiae Episcoporum, celebretur quoties id ipsi Episcoporum conferentiae, approbante
Can. 0440      - § 1. Concilium provinciale, pro diversis Ecclesiis particularibus eiusdem provinciae ecclesiasticae, celebretur quoties id, de iudicio maioris partis
Can. 0448      Episcoporum conferentia regula generali comprehendit praesules omnium Ecclesiarum particularum eiusdem nationis, ad normam can. 450. § 2. Si vero
Can. 0448      constitutarum vel praesules Ecclesiarum particularium in diversis nationibus exstantium; eiusdem Apostolicae Sedis est pro earundem singulis peculiares normas statuere
Can. 0456      a praeside ad Apostolicam Sedem transmittantur, tum ut in eiusdem notitiam acta perferantur, tum ut decreta, si quae sint
Can. 0457      et decisiones in conventu plenario statutae debite exsecutioni mandentur; eiusdem etiam est alia negotia peragere, quae ipsi ad normam
Can. 0498      aut societatis vitae apostolicae, qui in dioecesi commorantes, in eiusdem bonum aliquod officium exercent. § 2. Quatenus statuta id
Can. 0509      cathedrali tum in ecclesia collegiali, revocato quolibet contrario privilegio; eiusdem Episcopi est confirmare electum ab ipso capitulo, qui eidem
Can. 0515      pastoralis, sub auctoritate Episcopi dioecesani, committitur parocho, qua proprio eiusdem pastori. § 2. Paroecias erigere, supprimere aut eas innovare
Can. 0544      vero ab Episcopo alius nominetur, hoc munus adimpleat sacerdos eiusdem coetus nominatione antiquior. - § 1. Quoties ad pastoralem
Can. 0545      participes, communi cum parocho consilio et studio, atque sub eiusdem auctoritate operam in ministerio pastorali praestent. § 2. Vicarius
Can. 0574      peculiari dono fruantur et, secundum finem et spiritum instituti, eiusdem missioni salvificae prosint. - Consilia evangelica in Christi Magistri
Can. 0578      indolem instituti, necnon eius sanae traditiones, quae omnia patrimonium eiusdem instituti constituunt, ab omnibus fideliter servanda sunt. - Episcopi
Can. 0583      ea afficientes, quae a Sede Apostolica approbata fuerunt, absque eiusdem licentia fieri nequeunt. - Institutum supprimere ad unam Sedem
Can. 0585      temporalibus statuere. - Instituti partes supprimere ad auctoritatem competentem eiusdem instituti pertinet. - § 1. Singulis institutis iusta autonomia
Can. 0587      huiusmodi a competenti auctoritate Ecclesiae approbatur et tantummodo cum eiusdem consensu mutari potest. § 3. In hoc codice elementa
Can. 0589      iuris pontificii, si a Sede Apostolica erectum aut per eiusdem formale decretum approbatum est; iuris vero dioecesani, si ab
Can. 0590      ad Dei totiusque Ecclesiae servitium speciali modo dicata, supremae eiusdem auctoritati peculiari ratione subduntur. § 2. Singuli sodales Summo
Can. 0603      manu Episcopi dioecesani et propriam vivendi rationem sub ductu eiusdem servet. - § 1. Hisce vitae consecratae formis accedit
Can. 0615      habet, neque alicui religiosorum instituto ita consociatum est ut eiusdem Superior vera potestate constitutio constitutionibus determinata in tale monasterium
Can. 0621      Plurium domorum coniunctio quae sub eodem Superiore partem immediatam eiusdem instituti constituat et ab auctoritate legitima canonice erecta sit
Can. 0628      statis temporibus domos et sodales sibi commissios iuxta normas eiusdem iuris proprii visitent. § 2. Episcopi dioecesani ius et
Can. 0631      obtinet, ita efformetur ut totum institutum repraesentans, verum signum eiusdem unitatis in caritate evadat. Eius praecipue est: patrimonium instituti
Can. 0681      § 1. Opera quae ab Episcopo dioecesano committuntur religiosis, eiusdem Episcopi auctoritati et directioni subsunt, firmo iure Superiorum religiosorum
Can. 0684      3. Ut religiosus a monasterio sui iuris ad aliud eiusdem instituti vel foederationis aut confoederationis transire possit, requiritur et
Can. 0716      vitam instituti, secundum ius proprium, actuose participent. § 3. Eiusdem instituti sodales communionem inter se servent, sollicite curantes spiritus
Can. 0717      § 3. Qui regimini instituti praepositi sunt, curent ut eiusdem spiritus unitas servetur et actuosa sodalium participatio promoveatur. -
Can. 0761      scholis, in academiis, conferentiis et coadunationibus omnis generis, necnon eiusdem diffusio per declarationes publicas a legitima auctoritate occasione quorundam
Can. 0828      ecclesiastica editas, iterum edere non licet, nisi impetrata prius eiusdem auctoritatis licentia et servatis condicionibus ab eadem praescriptis. -
Can. 0829      operis edendi pro textu originali valet, non vero pro eiusdem novis editionibus vel translationibus. - § 1. Integro manente
Can. 0841      et definire quae ad eorum validitatem sunt requisita, atque eiusdem aliusve auctoritatis competentis, ad normam can. 838, §§ 3
Can. 0936      de causa Ordinarius permittere, ut etiam in alio oratorio eiusdem domus asservetur. - Nisi gravis obstet ratio, ecclesia in
Can. 0971      habenti, ne concedat, nisi prius, quantum fieri potest, audito eiusdem presbyteri Ordinario. - Facultas ad confessiones excipiendas a competenti
Can. 0974      presbyteri proprius, aut, si agatur de sodali instituti religiosi, eiusdem competentem Superiorem. § 4. Revocata facultate ad confessiones excipiendas
Can. 0974      ab alio Superiore competenti, eandem amittit erga solos in eiusdem dicione subditos. - Praeterquam revocatione, facultas de qua in
Can. 1015      ad diaconatum a proprio Episcopo ordinetur aut cum legitimis eiusdem litteris dimissoriis. § 2. Episcopus proprius, iusta de causa
Can. 1025      in can. 1051. § 2. Insuper requiritur ut, iudicio eiusdem legitimi Superioris, ad Ecclesiae ministerium utilis habeatur. § 3
Can. 1044      can. 1041, n. 1, afficitur, donec Ordinarius, consulto perito, eiusdem ordinis exercitium permiserit. - Ignorantia irregularitatum atque impedimentorum ab
Can. 1059      etiam canonico, salva competentia civilis potestatis circa mere civiles eiusdem matrimonii effectus. - Matrimonium gaudet favore iuris; quare in
Can. 1061      una saltem parte celebratum fuerit, donec utraque pars de eiusdem nullitate certa evadat. - § 1. Matrimonii promissio sive
Can. 1127      post canonicam celebrationem ad normam § 1, alia habeatur eiusdem matrimonii celebratio religiosa ad matrimonialem consensum praestandum vel renovandum
Can. 1145      § 3. In utroque casu de interpellatione facta deque eiusdem exitu in foro externo legitime constare debet. - Pars
Can. 1152      comparti adulterae atque vitam coniugalem non disrumpat, si tamen eiusdem culpam expresse aut tacite non condonaverit, ius ipsi est
Can. 1161      - § 1. Matrimonii irriti sanatio in radice est eiusdem, sine renovatione consensus, convalidatio, a competenti auctoritate concessa, secumferens
Can. 1194      materiae promissae, deficiente condicione a qua votum pendet aut eiusdem causa finali, dispensatione, commutatione. - Qui potestatem in voti
Can. 1215      antequam tamen ecclesiam in certo ac determinato loco aedificent, eiusdem licentiam obtinere debent. - In ecclesiarum aedificatione et refectione
Can. 1224      autem licentia, oratorium ad usus profanos converti nequit sine eiusdem Ordinarii auctoritate. - In oratoriis legitime constitutis omnes celebrationes
Can. 1245      obligatione servandi diem festum vel diem paenitentiae aut commutationem eiusdem in alia pia opera; idque potest etiam Superior instituti
Can. 1246      et sanctissimi Corporis et Sanguinis Christi, Sanctae Genetricis Mariae, eiusdem Immaculatae Conceptionis et Assumptionis, sancti Ioseph, sanctorum Petri et
Can. 1267      de licentia Ordinarii, si agitur de persona iuridica publica; eiusdem Ordinarii licentia requiritur ut acceptentur quae onere modali vel
Can. 1277      consilium a rebus oeconomicis et collegium consultorum audire debet; eiusdem tamen consilii atque etiam collegii consultorum consensu eget, praeterquam
Can. 1302      in clericalibus societatibus vitae apostolicae iuris pontificii, aut Ordinarius eiusdem sodalis proprius in aliis institutis religiosis. - § 1
Can. 1305      custodiantur et quam primum caute et utiliter secundum prudens eiusdem Ordinarii iudicium, auditis et iis quorum interest et proprio
Can. 1305      et proprio a rebus oeconomicis consilio, collocentur in commodum eiusdem fundationis cum expressa et individua mentione oneris. - §
Can. 1308      institutum ecclesiasticum, si reditus insufficientes evaserint ad finem proprium eiusdem instituti congruenter consequendum. § 5. Iisdem potestatibus, de quibus
Can. 1329      auctorem principalem constitutae sint, iisdem poenis subiciuntur vel aliis eiusdem vel minoris gravitatis. § 2. In poenam latae sententiae
Can. 1381      Usurpationi aequiparatur illegitima, post privationem vel cessationem a munere, eiusdem retentio. - Episcopus qui sine pontificio mandato aliquem consecrat
Can. 1427      § 1. Si controversia sit inter religiosos vel domos eiusdem instituti religiosi clericalis iuris pontificii, iudex primae instantiae, nisi
Can. 1427      personas physicas vel iuridicas diversorum institutorum religiosorum, aut etiam eiusdem instituti clericalis iuris dioecesani vel laicalis, aut inter personam
Can. 1439      instantiae, probante Sede Apostolica, constituere, nisi dioeceses sint omnes eiusdem archidioecesis suffraganeae. § 2. Episcoporum conferentia potest, probante Sede
Can. 1496      res ipsa custodienda tradatur, ius habet obtinendi a iudice eiusdem rei sequestrationem. § 2. In similibus rerum adiunctis obtinere
Can. 1589      incidentem non esse resolvendam ante sententiam definitivam, decernat ut eiusdem ratio habeatur, cum causa principalis definietur. - § 1
Can. 1642      iudex ex officio quoque declarare potest ad impediendam novam eiusdem causae introductionem. - Numquam transeunt in rem iudicatam causae
Can. 1673      pars actrix domicilium habet, dummodo utraque pars in territorio eiusdem Episcoporum conferentiae degat et Vicarius iudicialis domicilii partis conventae
Can. 1700      Quod si introducta sit petitio iudicialis ad declarandam nullitatem eiusdem matrimonii, instructio ad idem tribunal committatur. - § 1

EIUSDEMQUE     [3]
Can. 0418      in dioecesi a qua: 1_ Administratoris dioecesani potestatem obtinet eiusdemque obligationibus tenetur, cessante qualibet Vicarii generalis et Vicarii episcopalis
Can. 0659      2. Quapropter ius proprium rationem definire debet huius institutionis eiusdemque durationis, attentis Ecclesiae necessitatibus atque hominum temporumque condicionibus, prout
Can. 0725      christifideles, qui ad evangelicam perfectionem secundum spiritum instituti contendant eiusdemque missionem participent. - § 1. Elapso tempore incorporationis temporariae

EIUSMODI     [5]
Can. 1333      sententiae. § 4. Suspensio vetans fructus, stipendium, pensiones aliave eiusmodi percipere, obligationem secumfert restituendi quidquid illegitime, quamvis bona fide
Can. 1334      latae sententiae suspensionem, nulla addita determinatione vel limitatione, constituere; eiusmodi autem poena omnes effectus habet, qui in can. 1333
Can. 1374      quae contra Ecclesiam machinatur, iusta poena puniatur; qui autem eiusmodi consociationem promovet vel moderatur, interdicto puniatur. - Qui impediunt
Can. 1733      suggerere; quod si conferentia id non iusserit, potest Episcopus eiusmodi consilium vel officium constituere. § 3. Officium vel consilium
Can. 1733      decreti auctorem hortetur, quotiescumque spem boni exitus perspicit, ad eiusmodi solutiones quaerendas. - § 1. Antequam quis recursum proponat

EIUSQUE     [21]
Can. 0210      condicionem, ad sanctam vitam ducendam atque ad Ecclesiae incrementum eiusque iugem sanctificationem promovendam vires suas conferre debent. - Omnes
Can. 0338      per alios praesidere, item Concilium transferre, suspendere vel dissolvere, eiusque decreta approbare. § 2. Eiusdem Romani Pontificis est res
Can. 0352      in pectore. - § 1. Cardinalium Collegio praeest Decanus, eiusque impediti vices sustinet Subdecanus; Decanus, vel Subdecanus, nulla in
Can. 0418      Episcopus intra duos menses debet dioecesim ad quam petere eiusque canonicam possessionem capere autem captae possessionis dioecesis novae, dioecesis
Can. 0487      scripturarum synopsi. - § 1. Archivum clausum sit oportet eiusque clavem habeant solum Episcopus et cancellarius; nemini licet illud
Can. 0501      quinquennium renovetur. § 2. Vacante sede, consilium presbyterale cessat eiusque munera implentura collegio consultorum; intra annum a capta possessione
Can. 0545      unus aut plures vicarii paroeciales, qui, tamquam parochi cooperatores eiusque sollicitudinis participes, communi cum parocho consilio et studio, atque
Can. 0573      oboedientiae profitentur et per caritatem, ad quam ducunt, Ecclesiae eiusque mysterio speciali modo coniunguntur. - § 1. Status eorum
Can. 0575      fundata, donum sunt divinum, quod Ecclesia a Domino accepit Eiusque gratia semper conservat. - Competentis Ecclesiae auctoritatis est consilia
Can. 0646      quidem instituti propriam, melius agnoscant, vivendi modum instituti experiantur eiusque spiritu mentem et cor informent, atque ipsorum propositum et
Can. 0652      et stabili modo absolvere possint. - § 1. Magistri eiusque cooperatorum est novitiorum vocationem discernere et comprobare, eosque gradatim
Can. 0652      disciplina, historia et vita edoceantur atque amore erga Ecclesiam eiusque sacros Pastores imbuantur. § 3. Novitii, propriae responsabilitatis conscii
Can. 0748      § 1. Omnes homines veritatem in iis, quae Deum eiusque Ecclesiam respiciunt, quaerere tenentur eamque cognitam amplectendi ac servandi
Can. 0757      in ministerio verbi populo Dei, in communione cum Episcopo eiusque presbyterio, inservire. - Sodales institutorum vitae consecratae, vi propriae
Can. 0768      humanae dignitate et libertate, de familiae unitate et stabilitate eiusque muniis, de obligationibus quae ad homines in societate coniunctos
Can. 0789      per baptismum suscepta implenda efformentur; sincero amore erga Christum eiusque Ecclesiam imbuantur. - § 1. Episcopi dioecesani in territoriis
Can. 0985      exteriorem gubernationem nullo modo uti potest. - Magister novitiorum eiusque socius, rector seminarii aliusve instituti educationis sacramentales confessiones suorum
Can. 1028      aliquem promoveantur, rite edoceantur de iis, quae ad ordinem eiusque obligationes pertinent. - Ad ordines ii soli promoveantur qui
Can. 1592      decernat ut causa, servatis servandis, usque ad sententiam definitivam eiusque exsecutionem procedat. § 2. Antequam decretum, de quo in
Can. 1663      in audientia, salvo praescripto can. 1418. § 2. Pars eiusque advocatus assistere possunt excussioni ceterarum partium, testium et peritorum
Can. 1745      decretum amotionis ferat. - Si vero parochus causam adductam eiusque rationes oppugnet, motiva allegans quae insufficientia Episcopo videantur, hic

EIUSVE     [13]
Can. 0034      revocatione explicita aut implicita auctoritatis competentis, quae eas edidit, eiusve superioris, sed etiam cessante lege ad quam declarandam vel
Can. 0090      dispensatur; alias dispensatio illicita est, nisi ab ipso legislatore eiusve superiore data sit, etiam invalida. § 2. Dispensatio in
Can. 0125      per sententiam iudicis rescindi, sive ad instantiam partis laesae eiusve in iure successorum sive ex officio. - Actus positus
Can. 0262      matrimoniali et firmo praescripto can. 985, obeat seminarii rector eiusve delegatus. - Episcopus dioecesanus vel, si de seminario interdioecesano
Can. 0455      concessit, singuli Episcopi dioecesani competentia integra manet, nec conferentia eiusve praeses nomine omnium Episcoporum agere valet, nisi omnes et
Can. 0492      consilium a rebus oeconomicis, cui praesidet ipse Episcopus dioecesanus eiusve delegatus, et quod constat tribus saltem christifidelibus, in re
Can. 0535      omnia quae momentum iuridicum habere possunt, ab ipso parocho eiusve delegato subscribantur et sigillo paroeciali muniantur. § 4. In
Can. 0535      necessitatis utilitatisve causa servandis; quae omnia, ab Episcopo dioecesano eiusve delegato, visitationis vel alio opportuno tempore inspicienda, parochus caveat
Can. 0833      formulam a Sede Apostolica probatam, tenetur: 1_ coram praeside eiusve delegato, omnes qui Concilio Oecumenico vel particulari, synodo Episcoporum
Can. 0833      coram collegio consultorum, Administrator dioecesanus; 5_ coram Episcopo dioecesano eiusve delegato, Vicarii generales et Vicarii episcopales necnon Vicarii iudiciales
Can. 0833      Vicarii episcopales necnon Vicarii iudiciales; 6_ coram loci Ordinario eiusve delegato, parochi, rector, magistri theologiae et philosophiae in seminariis
Can. 0874      munus patrini suscipiendum admittatur, oportet: 1_ ab ipso baptizando eiusve parentibus aut ab eo qui eorum locum tenet aut
Can. 1550      in causa, aut partium nomine in iudicio consistunt, iudex eiusve assistentes, advocatus aliique qui partibus in eadem causa assistunt

ELAPSI     [1]
Can. 1733      ad normam can. 1734, neque termini ad recurrendum sunt elapsi; quod si adversus decretum recursus propositus sit, ipse Superior

ELAPSIS     [2]
Can. 1635      ad normam can. 1474 iudici appellationis transmittere. - Inutiliter elapsis fatalibus appellatoriis sive coram iudice a quo sive coram
Can. 1661      elementis ipse controversiae obiectum perspectum habeat. - § 1. Elapsis terminis, de quibus in cann. 1659 et 1660, iudex

ELAPSO     [9]
Can. 0083      si accedat legitima praescriptio. - § 1. Cessat privilegium elapso tempore vel expleto numero casuum pro quibus concessum fuit
Can. 0142      fuit. - § 1. Potestas delegata extinguitur: expleto mandato; elapso tempore vel exhausto numero casuum pro quibus concessa fuit
Can. 0142      quae exercetur pro solo foro interno, per inadvertentiam positus, elapso concessionis tempore, validus est. - § 1. Potestas ordinaria
Can. 0165      computandum ab habita notitia vacationis officii; quo termino inutiliter elapso, auctoritas ecclesiastica, cui ius confirmandae electionis vel ius providendi
Can. 0607      sodales secundum ius proprium vota publica perpetua vel temporaria, elapso tamen tempore renovanda, nuncupant atque vitam fraternam in communi
Can. 0723      biennio non brevius, in constitutionibus definiantur. - § 1. Elapso probationis initialis tempore, candidatus qui idoneus iudicetur, tria consilia
Can. 0723      normam constitutionum temporaria sit. § 3. Huius incorporationis tempore elapso, sodalis, qui idoneus iudicetur, admittatur ad incorporationem perpetuam vel
Can. 0726      spiritum instituti contendant eiusdemque missionem participent. - § 1. Elapso tempore incorporationis temporariae, sodalis institutum libere derelinquere valet vel
Can. 1751      translationem esse faciendam, hic decretum translationis ferat, statuens paroeciam, elapso praefinito tempore, esse vacaturam. § 2. Hoc tempore inutiliter

ELAPSOS     [1]
Can. 0697      insufficientes esse, post quindecim dies ab ultima monitione frustra elapsos, acta omnia ab ipso Superiore maiore et a notario

ELAPSUM     [2]
Can. 0193      quod alicui ad tempus determinatum confertur, ante hoc tempus elapsum amoveri possit, firmo praescripto can. 624, § 3. §
Can. 1599      habere, aut utile proponendis probationibus tempus a iudice praestitutum elapsum sit, aut iudex declaret se satis instructam causam habere

ELARGIRI     [1]
Can. 0995      1. Praeter supremam Ecclesiae auctoritatem ii tantum possunt indulgentias elargiri, quibus haec potestas iure agnoscitur aut a Romano Pontifice

ELECTA     [7]
Can. 0043      prudenti arbitrio sibi substituere, nisi substitutio prohibita fuerit, aut electa industria personae, aut substituti persona praefinita; hisce autem in
Can. 0044      potest etiam ab exsecutoris successore in officio, nisi fuerit electa industria personae. - Exsecutori fas est, si quoquo modo
Can. 0132      Attamen nisi in eius concessione aliud expresse caveatur aut electa sit industria personae, facultas habitualis Ordinario concessa non perimitur
Can. 0137      potest sive ad actum sive ad universitatem casuum, nisi electa fuerit industria personae aut subdelegatio fuerit expresse prohibita. §
Can. 0479      necnon rescriptorum exsecutio, nisi aliud expresse cautum fuerit aut electa fuerit industria personae Episcopi dioecesani. - Vicarius generalis et
Can. 1176      tamen prohibet cremationem, nisi ob rationes christianae doctrinae contrarias electa fuerit. - § 1. Exequiae pro quolibet fideli defuncto
Can. 1177      ad eam translatum fuerit, neque aliqua ecclesia funeris legitime electa, exequiae celebrentur in ecclesia paroeciae ubi mors accidit, nisi

ELECTI     [8]
Can. 0147      praecesserit electio vel postulatio; tandem per simplecem electionem et electi acceptationem, si electio non egeat confirmatione. - Auctoritati, cuius
Can. 0346      generalem ordinarium congregatur, constat sodalibus quorum plerique sunt Episcopi, electi pro singulis coetibus ab Episcoporum conferentiis secundum rationem iure
Can. 0346      aliqui sodales institutorum religiosorum clericalium ad normam eiusdem iuris electi. § 3. Synodus Episcoporum, quae in coetum specialem congregatur
Can. 0355      ex ordine episcopali. § 2. Cardinalis Proto-diaconus nomen novi electi Summi Pontificis populo annuntiant; item pallia Metropolitis imponit eorumve
Can. 0442      eoque legitime impedito, Episcopi suffraganei ab aliis Episcopis suffraganeis electi est concilio provinciali praeesse. - § 1. Ad concilia
Can. 0443      ab Episcoporum conferentia aut a provinciae Episcopis determinando, respective electi ab omnibus Superioribus maioribus institutorum et societatum, quae in
Can. 0443      aliqui seminariorum maiorum, numero ut in n. 2 determinando, electi a rectoribus seminariorum quae in territorio sita sunt. §
Can. 0525      confirmationem concedere presbyteris, qui ad paroeciam legitime praesentati aut electi fuerint; 2_ parochos nominare, si sedes ab anno vacaverit

ELECTIO     [18]
Can. 0147      per confirmationem vel admissionem ab eadem factam, si praecesserit electio vel postulatio; tandem per simplecem electionem et electi acceptationem
Can. 0147      postulatio; tandem per simplecem electionem et electi acceptationem, si electio non egeat confirmatione. - Auctoritati, cuius est officia erigere
Can. 0165      collegio aut coetui personarum sit ius eligendi ad officium, electio ne differatur ultra trimestre utile computandum ab habita notitia
Can. 0166      Si quis ex vocandis neglectus et ideo absens fuerit, electio valet; attamen ad eiusdem instantiam, probata quidem praeteritione et
Can. 0166      attamen ad eiusdem instantiam, probata quidem praeteritione et absentia, electio, etiam si confirmata fuerit, a competenti auctoritate rescindi debet
Can. 0166      Quod si plures quam tertia pars electorum neglecti fuerint, electio est ipso iure nulla, nisi omnes neglecti reapse interfuerint
Can. 0167      electoribus praesens in ea domo sit, in qua fit electio, sed electioni ob infirmam valetudinem interesse nequeat, suffragium eius
Can. 0169      potest nisi unicum suffragium ferre. - Ut valida sit electio, nemo ad suffragium admitti potest, qui ad collegium vel
Can. 0170      potest, qui ad collegium vel coetum non pertineat. - Electio, cuius libertas quoquo modo reapse impedita fuerit, ipso iure
Can. 0171      quis ex praedictis admittatur, eius suffragium est nullum, sed electio valet, nisi constet, eo dempto, electum non rettulisse requisitum
Can. 0173      tamquam non adiectae habeantur. - § 1. Antequam incipiat electio, deputentur e gremio collegii aut coetus duo saltem scrutatores
Can. 0174      subscripta, in collegii tabulario diligenter asserventur. - § 1. Electio, nisi aliud iure aut statutis caveatur, fieri etiam potest
Can. 0174      clericis constanti, compromissarii in sacris debent esse constituti; secus electio est invalida. § 3. Compromissarii debent iuris praescripta de
Can. 0177      ad normam can. 119, n. 1. - § 1. Electio illico intimanda est electo, qui debet intra octiduum utile
Can. 0177      collegii aut coetus praesidi utrum electionem acceptet necne; secus electio effectum non habet. § 2. Si electus non acceptaverit
Can. 0179      nisi ius ad rem. - § 1. Electus, si electio confirmatione indigeat, intra octiduum utilea die acceptate electionis confirmationem
Can. 0179      repperit idoneum ad normam can. 149, § 1, et electio ad normam iuris fuerit peracta, confirmationem denegare nequit. §
Can. 0423      1. Unus deputetur Administrator dioecesanus, reprobata contraria consuetudine; secus electio irrita est. § 2. Administrator dioecesanus ne simul sit

ELECTIONE     [9]
Can. 0174      est invalida. § 3. Compromissarii debent iuris praescripta de electione servare atque, ad validitatem electionis, condiciones compromisso appositas, iuri
Can. 0175      integra; 2_ non impleta aliqua condicione compromisso apposita; 3_ electione absoluta, si fuerit nulla. - Nisi aliud iure aut
Can. 0177      § 2. Si electus non acceptaverit, omne ius ex electione amittit nec subsequenti acceptatione convalescit, sed rursus eligi potest
Can. 0178      non-acceptatione ad novam electionem procedere debet. - Electus, acceptata electione, quae confirmatione non egeat, officium pleno iure statim obtinet
Can. 0181      aequivalens; formula: eligo vel postulo, aut aequipollens, valet pro electione, si impedimentum non exsistat, secus pro postulatione. - §
Can. 0332      et supremam in Ecclesia potestatem Romanus Pontifex obtinet legitima electione ab ipso acceptata una cum episcopali consecratione. Quare, eandem
Can. 0422      morte Episcopi, itemque electus in Administratorem dioecesanum de sua electione Sedem Apostolicam certiorem faciant. - § 1. Unus deputetur
Can. 0427      aut ipso iure excipiuntur. § 2. Administrator dioecesanus, acceptata electione, potestatem obtinet, quin requiratur ullius confirmatio, firma obligatione de
Can. 0625      iure proprio statutas. - § 1. Supremus instituti Moderator electione canonica designetur ad normam constitutionum. § 2. Electionibus Superioris

ELECTIONEM     [8]
Can. 0147      factam, si praecesserit electio vel postulatio; tandem per simplecem electionem et electi acceptationem, si electio non egeat confirmatione. -
Can. 0172      2_ secretum, certum, absolutum, determinatum. § 2. Condiciones ante electionem suffragio appositae tamquam non adiectae habeantur. - § 1
Can. 0177      a recepta intimatione significare collegii aut coetus praesidi utrum electionem acceptet necne; secus electio effectum non habet. § 2
Can. 0177      aut coetus intra mensem a cognita non-acceptatione ad novam electionem procedere debet. - Electus, acceptata electione, quae confirmatione non
Can. 0182      utile mitti debet ad auctoritatem competentem ad quam pertinet electionem confirmare cuius est dispensationem de impedimento concedere, aut si
Can. 0344      2_ sodalium, qui ad normam iuris peculiaris eligendi sunt, electionem ratam habere aliosque sodales designare et nominare; 3_ argumenta
Can. 0352      § 2, praesidente ipso Decano, eligitur Subdecanus; Subdecani quoque electionem probare Romano Pontifici competit. § 4. Decanus et Subdecanus
Can. 0430      ab ipso fiat, authentica forma exhibenda est collegio ad electionem competenti, neque acceptatione eget; remoto aut renuntiante Administratore dioecesano

ELECTIONES     [1]
Can. 0631      determinet ordinem servandum in celebratione capituli, praesertim quod ad electiones et rerum agendarum rationes attinet. § 3. Iuxta normas

ELECTIONI     [3]
Can. 0167      in ea domo sit, in qua fit electio, sed electioni ob infirmam valetudinem interesse nequeat, suffragium eius scriptum a
Can. 0180      obtinet, nisi aliud iure caveatur. - § 1. Si electioni illius quem electores aptiorem putent ac praeferant impedimentum canonicum
Can. 0349      R. E. Cardinales peculiare Collegium constituunt, cui competit ut electioni Romani Pontificis provideat ad normam iuris peculiaris; Cardinales item

ELECTIONIBUS     [5]
Can. 0119      iure vel statutis aliud caveatur: 1_ si agatur de electionibus, id vim habet iuris, quod, praesente quidem maiore parte
Can. 0164      instituere debet. - Nisi aliud iure provisum fuerit, in electionibus canonicis serventur praescripta canonum qui sequuntur. - Nisi aliud
Can. 0625      Moderator electione canonica designetur ad normam constitutionum. § 2. Electionibus Superioris monasterii sui iuris, de quo in can. 615
Can. 0626      praecedat. - Superiores in collatione officiorum et sodales in electionibus normas iuris universalis et proprii servent, abstineant a quovis
Can. 0626      Domino vere dignos et aptos sciant. Caveant praetera in electionibus a suffragiorum procuratione sive directe sive indirecte, tam pro

ELECTIONIS     [11]
Can. 0165      quo termino inutiliter elapso, auctoritas ecclesiastica, cui ius confirmandae electionis vel ius providendi successive competit, officio vacanti libere provideat
Can. 0166      iuridice constet recursum saltem intra triduum ab habita notitia electionis fuisse transmissum. § 3. Quod si plures quam tertia
Can. 0173      scrutatores. § 2. Scrutatores suffragia colligant et coram praeside electionis inspiciant an schedularum numerus respondeat numero electorum, suffragia ipsa
Can. 0173      superet numerum eligentium, nihil est actum. § 4. Omnia electionis acta ab eo qui actuarii munere fungitur accurate describantur
Can. 0174      debent iuris praescripta de electione servare atque, ad validitatem electionis, condiciones compromisso appositas, iuri non contrarias, observare; condiciones autem
Can. 0179      si electio confirmatione indigeat, intra octiduum utilea die acceptate electionis confirmationem ab auctoritate competenti petere per se vel per
Can. 0377      proponat. § 5. Nulla in posterum iura et privilegia electionis, nominationis praesentationis vel designationis Episcoporum civilibus auctoritatibus conceduntur. -
Can. 0498      integrum est aliquos libere nominare. - § 1. Ius electionis tum activum tum passivum ad consilium presbyterale constituendum habent
Can. 0498      exercent. § 2. Quatenus statuta id provideant, idem ius electionis conferri potest aliis sacerdotibus, qui domicilium aut quasi-domicilium in
Can. 0523      quidem libera collatione, nisi cuidam sit ius praesentationis aut electionis. - Vacantem paroeciam Episcopus dioecesanus conferat illi quem, omnibus
Can. 1375      moderatur, interdicto puniatur. - Qui impediunt libertatem ministerii vel electionis vel potestatis ecclesiasticae aut legitimum bonorum sacrorum aliorumve ecclesiasticorum

ELECTO     [2]
Can. 0177      n. 1. - § 1. Electio illico intimanda est electo, qui debet intra octiduum utile a recepta intimatione significare
Can. 0179      in scriptis dari debet. § 4. Ante intimatam confirmationem, electo non licet sese immiscere administrationi officii sive in spiritualibus

ELECTOREM     [1]
Can. 1375      legitimum bonorum sacrorum aliorumve ecclesiasticorum bonorum usum, aut perterrent electorem vel electum vel eum qui potestatem vel ministerium ecclesiasticum

ELECTORES     [3]
Can. 0174      statutis caveatur, fieri etiam potest per compromissum, dummodo nempe electores, unanimi et scripto consensu, in unum vel plures idoneos
Can. 0180      iure caveatur. - § 1. Si electioni illius quem electores aptiorem putent ac praeferant impedimentum canonicum obstet, super quo
Can. 0182      obligatione non tenetur. § 4. Factam auctoritati competenti postulationem electores revocare non possunt, nisi auctoritate consentiente. - § 1

ELECTORIBUS     [1]
Can. 0167      epistolam sive per procuratorem. § 2. Si quis ex electoribus praesens in ea domo sit, in qua fit electio

ELECTORUM     [2]
Can. 0166      transmissum. § 3. Quod si plures quam tertia pars electorum neglecti fuerint, electio est ipso iure nulla, nisi omnes
Can. 0173      coram praeside electionis inspiciant an schedularum numerus respondeat numero electorum, suffragia ipsa scrutentur palamque faciant quot quisque rettulerit. §

ELECTOS     [1]
Can. 0377      § 1. Episcopos libere Summus Pontifex nominat, aut legitime electos confirmat. § 2. Singulis saltem trienniis Episcopi provinciae ecclesiasticae

ELECTUM     [12]
Can. 0171      est nullum, sed electio valet, nisi constet, eo dempto, electum non rettulisse requisitum suffragiorum numerum. - § 1. Suffragium
Can. 0179      iusto impedimento detentum fuisse. § 2. Competens auctoritas, si electum repperit idoneum ad normam can. 149, § 1, et
Can. 0246      ut unusquisque habeat moderatorem suae vitae spiritualis libere quidem electum, cui confidenter conscientiam aperire possit. § 5. Singulis annis
Can. 0317      1, est consociationis publicae moderatorem ab ipsa consociatione publica electum confirmare aut praesentatum instituere aut iure proprio nominare; cappellanum
Can. 0352      agat; eius nomen ad Romanum Pontificem deferant, cui competit electum probare. § 3. Eadem ratione de qua in §
Can. 0355      omnibus perpensis, providebit. - § 1. Cardinali Decano competit electum Romanum Pontificem in Episcopum ordinare, si electus ordinatione indigeat
Can. 0509      collegiali, revocato quolibet contrario privilegio; eiusdem Episcopi est confirmare electum ab ipso capitulo, qui eidem praesit. § 2. Canonicatus
Can. 0563      modo non congruat. - Rectorem ecclesiae, etsi ab aliis electum aut praesentatum, loci Ordinarius ex iusta causa, pro suo
Can. 0565      ab Ordinario loci, cui etiam pertinet praesentatum instituere aut electum confirmare. - § 1. Cappellanus omnibus facultatibus instructus sit
Can. 1014      convenit autem, ut una cum iisdem omnes Episcopi praesentes electum consecrent. - § 1. Unusquisque ad presbyteratum et ad
Can. 1180      eo tumulandi sunt fideles defuncti, nisi aliud coemeterium legitime electum fuerit ab ipso defuncto vel ab iis quibus defuncti
Can. 1375      sacrorum aliorumve ecclesiasticorum bonorum usum, aut perterrent electorem vel electum vel eum qui potestatem vel ministerium ecclesiasticum exercuit, iusta

ELECTUS     [14]
Can. 0119      aetate senioribus; post tertium scrutinium, si paritas maneat, ille electus habeatur qui senior sit aetate; 2_ si agatur de
Can. 0176      nulla. - Nisi aliud iure aut statutis caveatur, is electus habeatur et a collegii aut coetus praeside proclametur, qui
Can. 0177      necne; secus electio effectum non habet. § 2. Si electus non acceptaverit, omne ius ex electione amittit nec subsequenti
Can. 0178      a cognita non-acceptatione ad novam electionem procedere debet. - Electus, acceptata electione, quae confirmatione non egeat, officium pleno iure
Can. 0179      non aquirit nisi ius ad rem. - § 1. Electus, si electio confirmatione indigeat, intra octiduum utilea die acceptate
Can. 0179      eo forte positi nulli sunt. § 5. Intimata confirmatione, electus pleno iure officium obtinet, nisi aliud iure caveatur. -
Can. 0332      episcopali consecratione. Quare, eandem potestatem obtinet a momento acceptationis electus ad summum pontificatum, qui episcopali charactere insignitus est. Quod
Can. 0332      qui episcopali charactere insignitus est. Quod si charactere episcopali electus careat, statim ordinetur Episcopus. § 2. Si contingat ut
Can. 0355      Decano competit electum Romanum Pontificem in Episcopum ordinare, si electus ordinatione indigeat; impedito Decano, idem ius competit Subdecano, eoque
Can. 0421      tempus Administrator dioecesanus, quavis de causa, non fuerit legitime electus, eiusdem deputatio devolvitur ad Metropolitam, et si vacans sit
Can. 0422      is deficiat, collegium consultorum quantocius de morte Episcopi, itemque electus in Administratorem dioecesanum de sua electione Sedem Apostolicam certiorem
Can. 0423      simul sit oeconomus; quare si oeconomus dioecesis in Administratorem electus fuerit, alium pro tempore oeconomum eligat consilium a rebus
Can. 0425      expleverit et ad eandem vacantem sedem non fuerit iam electus, nominatus vel praesentatus. § 2. In Administratorem dioecesanum eligatur
Can. 0425      actus autem illius qui contra praescripta § 1 sit electus, sunt ipso iure nulli. - Qui, sede vacante, ante

ELEEMOSYNAE     [4]
Can. 0510      § 4. Quae ecclesiae, paroeciali simul et capitulari, conferantur eleemosynae, praesumuntur datae paroeciae, nisi aliud constet. - In singulis
Can. 1307      rectorem servetur, in quo singula onera eorumque adimpletio et eleemosynae adnotentur. - § 1. Reductio onerum Missarum, ex iusta
Can. 1308      reducendi ob deminutionem redituum, quamdiu causa perduret, ad rationem eleemosynae in dioecesi legitime vigentis, Missas legatorum vel quoquo modo
Can. 1308      sit qui obligatione teneatur et utiliter cogi possit ad eleemosynae augmentum faciendum. § 4. Eidem competit potestas reducendi onera

ELEEMOSYNARUM     [1]
Can. 0319      administrationis rationem reddere debet. § 2. Oblationum quoque et eleemosynarum, quas collegerit, eidem auctoritati fidelem erogationis rationem reddere debet

ELEEMOSYNIS     [1]
Can. 0264      etiam privatae, quae sedem in dioecesi habeant, nisi solis eleemosynis sustententur aut in eis collegium discentium vel docentium ad

ELEGERINT     [2]
Can. 1184      apostatae, haeretici et schismatici; 2_ qui proprii corporis cremationem elegerint ob rationes fidei christianae adversas; 3_ alii peccatores manifesti
Can. 1411      est vel adimpleri debet, nisi partes concorditer aliud tribunal elegerint. § 2. Si causa versetur circa obligationes quae ex

ELEGERIT     [2]
Can. 0111      quo in casu, ipse ad eam Ecclesiam pertinet quam elegerit. - § 1. Post receptum baptismum, alii Ecclesiae ritualis
Can. 1178      in propria ecclesia cathedrali celebrentur, nisi ipse aliam ecclesiam elegerit. - Exequiae religiosorum aut sodalium societatis vitae apostolicae generatim

ELEMENTA     [4]
Can. 0124      validitatem actus imposita. § 2. Actus iuridicus quoad sua elementa externa rite positus praesumitur validus. - § 1. Actus
Can. 0587      eiusdem consensu mutari potest. § 3. In hoc codice elementa spiritualia et iuridica apte componantur; normae tamen absque necessitate
Can. 1536      vis plenae probationis ipsis tribui nequit, nisi alia accedant elementa quae eas omnino corroborent. - Quoad extraiudicialem confessionem in
Can. 1718      iudicem agere. - § 1. Cum satis collecta videantur elementa, decernat Ordinarius: 1_ num processus ad poenam irrogandam vel

ELEMENTARIIS     [1]
Can. 0827      sint aut ab ea postea approbati, in scholis, sive elementariis sive mediis sive superioribus, uti textus, quibus institutio nititur

ELEMENTIS     [4]
Can. 1572      vel vacillans; 4_ utrum testimonii contestes habeat, aliisve probationis elementis confirmetur necne. - Unius testis depositio plenam fidem facere
Can. 1660      terminum ad respondendum, ita ut ex allatis utriusque partis elementis ipse controversiae obiectum perspectum habeat. - § 1. Elapsis
Can. 1705      Apostolicae Sedis, requiratur supplementum instructionis, id Episcopo significabitur, indicatis elementis circa quae instructio complenda est. § 3. Quod si
Can. 1718      in § 1, revocet vel mutet, quoties ex novis elementis aliud sibi decernendum videtur. § 3. In ferendis decretis

ELEMENTUM     [1]
Can. 1101      voluntatis actu excludat matrimonium ipsum vel matrimonii essentiale aliquod elementum, vel essentialem aliquam proprietatem, invalide contrahit. - § 1

ELENCHO     [1]
Can. 0413      vel episcopali aliive sacerdoti, servato personarum ordine statuto in elencho ab Episcopo dioecesano quam primum a capta dioecesis possessione

ELENCHUM     [2]
Can. 0377      adiuncta id suadeant, Episcoporum conferentiae, communi consilio et secreto elenchum componant presbyterorum etiam sodalium institutorum vitae consecrate, ad episcopatum
Can. 0377      fuerit, Episcopus dioecesanus, qui auxiliarem suae dioecesi dandum aestimet, elenchum trium saltem presbyterorum ad hoc officium aptiorum Apostolicae Sedi

ELENCHUS     [3]
Can. 0413      dioecesano quam primum a capta dioecesis possessione componendo; qui elenchus cum Metropolitana communicandus singulis saltem triennis renoventur atque a
Can. 0413      § 2. Si deficiat aut impediatur Episcopus coadiutor atque elenchus, de quo in § 1, non suppetat, collegii consultorum
Can. 0830      probatis iudicium de libris, ab Episcoporum conferentia confici potest elenchus censorum, scientia, recta doctrina et prudentia praestantium, qui curiis

ELICERE     [1]
Can. 0962      si tempus suppetat, praemittatur exhortatio ut actum contritionis quisque elicere curet. - Firma manente obligatione de qua in can

ELICI     [1]
Can. 0035      singularis, sive est decretum aut praeceptum sive est rescriptum, elici potest, intra fines suae competentiae, abeo qui potestate exsecutiva

ELICIENDUM     [1]
Can. 0916      confitendi; quo in casu meminerit se obligatione teneri ad eliciendum actum perfectae contritionis, qui includit propositum quam primum confitendi

ELICITUS     [1]
Can. 0059      intellegitur actus administrativus a competenti auctoritate exsecutiva in scriptis elicitus, quo suapte natura, ad petitionem alicuius, conceditur privilegium, dispensatio

ELIGANT     [4]
Can. 0174      ea vice transferant, qui nomine omnium ex recepta facultate eligant. § 2. Si agatur de collegio aut coetu ex
Can. 0304      necessitate vel utilitate. § 2. Titulum seu nomen sibi eligant, temporis et loci usibus accommodatum, maxime ab ipso fine
Can. 0352      aut antiquiore ex ipsis, e coetus sui gremio unum eligant qui Decanum Collegii agat; eius nomen ad Romanum Pontificem
Can. 0626      Deum et bonum instituti prae oculis habentes, nominent aut eligant quos in Domino vere dignos et aptos sciant. Caveant

ELIGANTUR     [2]
Can. 0623      - Ut sodales ad munus Superioris valide nominentur aut eligantur, requiritur congruum tempus post professionem perpetuam vel definitivam, a
Can. 0625      Superiores ad normam constitutionum constituantur; ita tamen ut, si eligantur, confirmatione Superioris maioris competentis indigeant; si vero a Superiore

ELIGAT     [3]
Can. 0423      dioecesis in Administratorem electus fuerit, alium pro tempore oeconomum eligat consilium a rebus oeconomicis. - Administrator dioecesanus eligatur ad
Can. 0452      efficacius consulant. - § 1. Quaelibet Episcoporum conferentia sibi eligat praesidem, determinet quisnam, praeside legitime impedito, munere pro-praesidis fungatur
Can. 1089      et in loco tuto ac libero constituta, matrimonium sponte eligat. - § 1. Qui intuitu matrimonii cum certa persona

ELIGATUR     [4]
Can. 0424      oeconomum eligat consilium a rebus oeconomicis. - Administrator dioecesanus eligatur ad normam cann. 165-178. - § 1. Valide ad
Can. 0425      electus, nominatus vel praesentatus. § 2. In Administratorem dioecesanum eligatur sacerdos, qui sit doctrina et prudentia praestans. § 3
Can. 0430      remoto aut renuntiante Administratore dioecesano, aut eodem defuncto, alius eligatur Administrator dioecesanus ad normam can. 421. - § 1
Can. 0497      attinet sodalium consilii presbyteralis: 1_ dimidia circiter pars libere eligatur a sacerdotibus ipsis, ad normam canonum qui sequuntur, necnon

ELIGENDAM     [1]
Can. 0172      gravi aut dolo, directe vel indirecte, adactus fuerit ad eligendam certam personam aut diversas personas disiunctive; 2_ secretum, certum

ELIGENDI     [10]
Can. 0165      sit, si cui collegio aut coetui personarum sit ius eligendi ad officium, electio ne differatur ultra trimestre utile computandum
Can. 0174      vel plures idoneos sive de gremio sive extraneos ius eligendi pro ea vice transferant, qui nomine omnium ex recepta
Can. 0182      et collegium vel coetus pro ea vice privatur iure eligendi aut postulandi nisi probetur praesidem a mittenda postulatione iusto
Can. 0183      § 1. Non admissa ab auctoritate competenti postulatione, ius eligendi ad collegium vel coetum redit. § 2. Quod si
Can. 0344      habendi sint; 2_ sodalium, qui ad normam iuris peculiaris eligendi sunt, electionem ratam habere aliosque sodales designare et nominare
Can. 0463      laici, etiam sodales institutorum vitae consecratae, a consilio pastorali eligendi, modo et numero ab Episcopo dioecesano determinandis, aut, ubi
Can. 0463      et societatum vitae apostolicae, quae in dioecesi domum habent, eligendi numero et modo ab Episcopo dioecesano determinatis. § 2
Can. 0499      qui domicilium aut quasi-domicilium in dioecesi habent. - Modus eligendi membra consilii presbyteralis statutis determinandus est, ita quidem ut
Can. 0557      Ecclesiae rector libere nominatur ab Episcopo dioecesano, salvo iure eligendi aut praesentandi, si cui legitime competat; quo in casu
Can. 0793      gaudent prolem educandi; parentes catholici officium quoque habent ea eligendi media et instituta quibus, iuxta locorum adiuncta, catholicae filiorum

ELIGENDIS     [1]
Can. 0797      conventus instaurentur atque magni existimentur. - Parentes in scholis eligendis vera libertate gaudeant oportet; quare christifideles solliciti esse debent

ELIGENDO     [1]
Can. 0219      ut a quacumque coactione sint immunes in statu vitae eligendo. - Nemini licet bonam famam, qua quis gaudet, illegitime

ELIGENDUS     [3]
Can. 0421      notitia, Administrator dioecesanus, qui nempe dioecesim ad interim regat, eligendus est a collegio consultorum, firmo praescripto can. 502, §
Can. 0463      foranei; 8_ unus saltem presbyter ex unoquoque vicariatu foraneo eligendus ab omnibus qui curam animarum inibi habeant; item eligendus
Can. 0463      eligendus ab omnibus qui curam animarum inibi habeant; item eligendus est alius presbyter qui, eodem impedito, in eius locum

ELIGENTIUM     [1]
Can. 0173      quisque rettulerit. § 3. Si numerus suffragiorum superet numerum eligentium, nihil est actum. § 4. Omnia electionis acta ab

ELIGERE     [11]
Can. 0111      baptizandus qui partum decimum aetatis annum expleverit, libere potest eligere ut in Ecclesia latina vel in alia Ecclesia rituali
Can. 0324      consociatio privata consiliarium spiritualem, si quemdam exoptet, libere sibi eligere potest inter sacerdotes ministerium legitime in dioecesi exercentes; qui
Can. 0396      alium presbyterum visitet. § 2. Fas est Episcopo sibi eligere quos maluerit clericos in visitatione comites atque adiutores, reprobato
Can. 0441      2_ locum ad celebrandum concilium intra territorium conferentiae Episcoporum eligere; 3_ inter Episcopos dioecesanos concilii plenarii eligere praesidem, ab
Can. 0441      conferentiae Episcoporum eligere; 3_ inter Episcopos dioecesanos concilii plenarii eligere praesidem, ab Apostolica Sede approbandum; 4_ ordinem agendi et
Can. 0442      2_ locum ad celebrandum concilium provinciale intra provinciae territorium eligere; 3_ ordinem agendi et quaestiones tractandas determinare, concilii provincialis
Can. 0631      tueri et accommodatam renovationem iuxta ipsum promovere, Moderatorem supremum eligere, maiora negotia tractare, necnon normas edicere, quibus omnes parere
Can. 0707      - § 1. Religiosus Episcopus emeritus habitationis sedem sibi eligere potest etiam extra domos sui instituti, nisi aliud a
Can. 1103      haud consulto incussum, a quo ut quis se liberet, eligere cogatur matrimonium. - § 1. Ad matrimonium valide contrahendum
Can. 1177      quibus fidelis defuncti exequias curare competit, aliam ecclesiam funeris eligere de consensu eius, qui eam regit, et monito defuncti
Can. 1180      competit. § 2. Omnibus autem licet, nisi iure prohibeantur, eligere coemeterium sepulturae. - Ad oblationes occasione funerum quod attinet

ELIGI     [2]
Can. 0177      ex electione amittit nec subsequenti acceptatione convalescit, sed rursus eligi potest; collegium autem aut coetus intra mensem a cognita
Can. 0784      a competenti auctoritate ecclesiastica ad opus missionale explendum mittuntur, eligi possunt autochthoni vel non, sive clerici saeculares, sive institutorum

ELIGITUR     [1]
Can. 0352      ratione de qua in § 2, praesidente ipso Decano, eligitur Subdecanus; Subdecani quoque electionem probare Romano Pontifici competit. §

ELIGO     [1]
Can. 0181      postulatione exprimi debet per verbum: postulo, aut aequivalens; formula: eligo vel postulo, aut aequipollens, valet pro electione, si impedimentum

ELIGUNTUR     [2]
Can. 0346      institutorum religiosorum clericalium, qui ad normam eiusdem iuris peculiaris eliguntur. § 2. Synodus Episcoporum in coetum generalem extraordinarium congregata
Can. 0348      alii, ad normam iuris peculiaris, ab ipsa synodo Episcoporum eliguntur, alii a Romano Pontifice nominantur, quorum vero omnium munus

ELUCEAT     [2]
Can. 0383      in Domino habeat non baptizatos, ut et ipsis caritas eluceat Christi, cuius testis coram omnibus Episcopus esse debet. -
Can. 1063      et officia disponantur; 3_ fructuosa liturgica matrimonii celebratione, qua eluceat coniuges mysterium unitatis et fecundi amoris inter Christum et

EMANANT     [1]
Can. 0474      habere nata sunt, subscribi debent ab Ordinario a quo emanant, et quidem ad validitatem, ac simul a curiae cancellario

EMANCIPATUS     [1]
Can. 0105      quasi-domicilium proprium acquirere; atque legitime ad normam iuris civilis emancipatus, etiam proprium domicilium. § 2. Quicumque alia ratione quam

EMENDANDI     [2]
Can. 0959      legitimo ministro confitentes, de iisdem contriti atque propositum sese emendandi habentes, per absolutionem ab eodem ministro impertitam, veniam peccatorum
Can. 0987      oportet ut, peccata quae commiserit repudians et propositum sese emendandi habens, ad Deum convertatur. - § 1. Christifidelis obligatione

EMENDANDIS     [1]
Can. 1337      nisi agatur de domo extradioecesanis quoque clericis paenitentibus vel emendandis destinata. - § 1. Privationes et prohibitiones, quae in

EMENDARE     [3]
Can. 1626      ex officio sententiam nullam a se latam retractare vel emendare intra terminum ad agendum can. 1623 statutum, nisi interea
Can. 1649      intra quindecim dies ad eundem iudicem, qui poterit taxationem emendare. - § 1. Sententia quae transiit in rem iudicatam
Can. 1739      rescindere, revocare, vel si id Superiori magis expedire videatur, emendare, subrogare, ei obrogare. - Cum alicuius parochi ministerium ob

EMENDARI     [2]
Can. 1341      sollicitudinis viis satis posse scandalum reparari, iustitiam restitui, reum emendari. - § 1. Quoties iustae obstent causae ne iudicialis
Can. 1505      § 3. Si libellus reiectus fuerit ob vitia quae emendari possunt, actor novum libellum rite confectum potest eidem iudici

EMENDATIONEM     [2]
Can. 1634      ut pars ministerium invocet iudicis superioris ad impugnatae sententiae emendationem, adiuncto exemplari huius sententiae et indicatis appellationis rationibus. §
Can. 1734      1. Antequam quis recursum proponat, debet decreti revocationem vel emendationem scripto ab ipsius auctore petere; qua petitione proposita, etiam

EMENDATIONI     [2]
Can. 0695      2, Superior censeat dimissionem non esse omnino necessariam et emendationi sodalis atque restitutioni iustitiae et reparationi scandali satis alio
Can. 1345      irroganda abstinere, si censeat aliter posse melius consuli eius emendationi. - Quoties reus plura delicta patraverit, si nimius videatur

EMENDATUS     [1]
Can. 1344      vel poenam mitiorem irrogare aut paenitentiam adhibere, si reus emendatus sit et scandalum reparaverit, aut si ipse satis a

EMENDET     [1]
Can. 1735      decreti pervenit, is novum decretum intimet, quo vel prius emendet vel petitionem reiciendam esse decernat, termini ad recurrendum decurrunt

EMERE     [1]
Can. 1488      gravi tamen de causa. - § 1. Vetatur uterque emere litem, aut sibi de immodico emolumento vel rei litigiosae

EMERITI     [3]
Can. 0185      ob impletam aetatem aut renuntiationem acceptatam officium amittit, titulus emeriti conferri potest. - Lapsu temporis praefiniti vel adimpleta aetate
Can. 0402      1. Episcopus, cuius renuntiatio ab officio acceptata fuerit, titulum emeriti suae dioecesis retinet, atque habitationis sedem, si id exoptet
Can. 0443      Ad concilia particularia vocari possunt alii Episcopi titulares etiam emeriti in territorio degentes; qui quidem ius habent suffragii deliberativi

EMERITIS     [1]
Can. 1242      de Romano Pontifice aut Cardinalibus vel Episcopis dioecesanis etiam emeritis in propria ecclesia sepeliendis. - Opportunae normae de disciplina

EMERITUS     [1]
Can. 0707      debet secundum offerentium voluntatem. - § 1. Religiosus Episcopus emeritus habitationis sedem sibi eligere potest etiam extra domos sui

EMERSERINT     [1]
Can. 1459      proponendae sunt ante contestationem litis, nisi contestata iam lite emerserint, et quam primum definiendae. - § 1. Si exceptio

EMERSERIT     [1]
Can. 1681      1574. - Quoties in instructione causae dubium valde probabile emerserit de non secuta matrimonii consummatione, tribunal potest, suspensa de

EMINET     [1]
Can. 0767      767, § 1. - § 1. Inter praedicationis formas eminet homilia, quae est pars ipsius liturgiae et sacerdoti aut

EMISERINT     [1]
Can. 1037      obligationem caelibatus assumpserint, aut vota perpetua in instituto religioso emiserint. - Diaconus, qui ad presbyteratum promoveri renuat, ab ordinis

EMISSA     [3]
Can. 0656      sit expressa et absque vi, metu gravi aut dolo emissa; 5_ a legitimo Superiore per se vel per alium
Can. 0657      recipiatur. - § 1. Expleto tempore ad quod professio emissa fuerit, qui sponte petat et idoneus iudicetur, ad renovationem
Can. 1198      ad normam can. 1196. - Vota ante professionem religiosam emissa suspenduntur, donec vovens in instituto religioso permanserit. - §

EMISSAE     [2]
Can. 0535      ratione suspecti ordinis sacri, professionis perpetuae in instituto religioso emissae necnon mutati ritus; eaeque adnotationes in documento accepti baptismi
Can. 0668      iure civili valida, ante professionem perpetuam faciat a die emissae professionis valituram. Idem faciat professus a votis perpetuis, qui

EMISSIONEM     [1]
Can. 0685      cuius mandatis standum est. - § 1. Usque ad emissionem professionis in novo instituto, manentibus votis, iura et obligationes

EMISSUM     [2]
Can. 1191      § 3. Votum metu gravi et iniusto vel dolo emissum ipso iure nullum est. - § 1. Votum est
Can. 1202      1_ si remittatur ab eo in cuius commodum iusiurandum emissum fuerat; 2_ si res iurata substantialiter mutetur, aut, mutatis

EMISSURUS     [1]
Can. 0656      Ad validitatem professionis temporariae requiritur ut: 1_ qui eam emissurus est, decimum saltem octavum aetatis annum compleverit; 2_ novitiatus

EMITTAT     [2]
Can. 0380      Antequam canonicam possessionem sui officii capiat, promotus fidei professionem emittat atque iusiurandum fidelitatis erga Apostolicam Sedem praestet secundum formulam
Can. 0694      suo consilio, nulla mora interposita, collectis probationibus, declarationem facti emittat, ut iuridice constet de dimissione. - § 1. Sodalis

EMITTATUR     [1]
Can. 0655      definitis. - Professio temporaria ad tempus iure proprio definitum emittatur, quod neque triennio brevius neque sexennio longius sit. -

EMITTENDA     [1]
Can. 0689      competenti Superiore maiore, audito suo consilio, a subsequenti professione emittenda excludi potest. § 2. Infirmitas physica vel psychica, etiam

EMITTENDAM     [2]
Can. 0684      autem sodalis hanc professionem emittere renuat vel ad eam emittendam a competentibus Superioribus non admittatur, ad pristinum institutum redeat
Can. 0689      constituit eum non admittendi ad professionem renovendam ad perpetuam emittendam, nisi ob neglentiam instituti vel ob laborem in instituto

EMITTENDI     [1]
Can. 0833      egent sui Superioris maioris ad normam constitutionum. - Obligatione emittendi personaliter professionem fidei, secundum formulam a Sede Apostolica probatam

EMITTENTEM     [1]
Can. 1193      naturam participat. - Votum non obligat, ratione sui, nisi emittentem. - Cessat votum lapsu temporis ad finiendam obligationem appositi

EMITTENTES     [1]
Can. 0604      vitae consecratae formis accedit ordo virginum quae, sanctum propositum emittentes Christum pressius sequendi, ab Episcopo dioecesano iuxte probatum ritum

EMITTERE     [4]
Can. 0471      qui ad officia in curia admittuntur debent: 1_ promissionem emittere de munere fideliter adimplendo, secundum rationem iure vel ab
Can. 0684      novo instituto admitti potest. Si autem sodalis hanc professionem emittere renuat vel ad eam emittendam a competentibus Superioribus non
Can. 0689      religiosus, perdurantibus votis temporariis, amens evaserit, etsi novam professionem emittere non valeat, ab instituto tamen dimitti non potest. -
Can. 1562      iuramentum iuxta can. 1532; quod si testis renuat illud emittere, iniuratus audiatur. - Iudex imprimis testis identitatem comprobet; exquirat

EMOLUMENTA     [1]
Can. 0506      liceitatemque negotiorum requisitas. § 2. In statutis etiam definiantur emolumenta, tum stabilia tum occasione perfuncti muneris solvenda necnon, attentis

EMOLUMENTO     [1]
Can. 1488      1. Vetatur uterque emere litem, aut sibi de immodico emolumento vel rei litigiosae parte vindicata pacisci. Quae si fecerint

ENASCATUR     [1]
Can. 1427      Abbas superior congregationis monasticae. § 3. Si demum controversia enascatur inter religiosas personas physicas vel iuridicas diversorum institutorum religiosorum

ENASCITUR     [1]
Can. 1134      in secreto curiae archivo, adnotetur. - Ex valido matrimonio enascitur inter coniuges vinculum natura sua perpetuum et exclusivum; in

ENIM     [4]
Can. 0577      habent differentes secundum gratiam quae data est eis: Christum, enim, pressius sequuntur sive orantem, sive Regnum Dei annuntiantem, sive
Can. 0674      in Corpore Christi mystico praeclaram semper partem obtinent: Deo enim eximium laudis sacrificium offerunt, populum Dei uberrimis sanctitatis fructibus
Can. 0897      unitas populi Dei et corporis Christi aedificatio perficitur. Cetera enim sacramenta et omnia ecclesiastica apostolatus opera cum sanctissima Eucharistia
Can. 1566      ne legant, nisi de calculo et rationibus agatur; hoc enim in casu, adnotationes, quas secum attulerint, consulere poterunt. -

ENITANTUR     [1]
Can. 0799      extra scholas debitae eorundem educationi catholicae prospiciatur. - Christifideles enitantur ut in societate civili leges quae iuvenum formationem ordinant

ENIXE     [9]
Can. 0276      mensa sacrae Scripturae et Eucharistiae vitam suam spiritualem nutriant; enixe igitur sacerdotes invitantur ut cotidie Sacrificium eucharisticum offerant, diaconi
Can. 0401      Summo Pontifici, qui omnibus inspectis adiunctis providebit. § 2. Enixe rogatur Episcopus dioecesanus, qui ob infirmam valetudinem aliamve gravem
Can. 0904      Sacrificii eucharistici opus redemptionis continuo exerceri, frequenter celebrent; immo enixe commendatur celebratio cotidiana, quae quidem, etiam si praesentia fidelium
Can. 0945      recipere, ut iuxta certam intentionem Missam applicet. § 2. Enixe commendatur sacerdotibus ut, etiam nulla recepta stipe, Missam ad
Can. 1065      gravi incommodo. § 2. Ut fructuose sacramentum matrimonii recipiatur, enixe sponsis commendatur, ut ad sacramenta paenitentiae et sanctissimae Eucharistiae
Can. 1152      nisi legitima causa eos excuset. - § 1. Licet enixe commendetur ut coniux, caritate christiana motus et boni familiae
Can. 1174      horarum, utpote actionem Ecclesiae, etiam ceteri christifideles, pro adiunctis, enixe invitantur. - In liturgia horarum persolvenda, quantum fieri potest
Can. 1176      affert, celebrandae sunt ad normam legum liturgicarum. § 3. Enixe commendat Ecclesia, ut pia consuetudo defunctorum corpora sepeliendi servetur
Can. 1284      Provisiones accepti et expensi, ut ab administratoribus quotannis componantur, enixe commendatur; iuri autem particulari relinquitur eas praecipere et pressius

ENUNTIANT     [1]
Can. 0752      Pontifex sive Collegium Episcoporum de fide vel de moribus enuntiant, cum magisterium authenticum exercent, etsi definitivo actu eandem proclamare

ENUNTIARE     [1]
Can. 0229      ut secundum doctrinam christianam vivere valeant, eandemque et ipsi enuntiare atque, si opus sit, defendere possint, utque in apostolatu

EO     [61]
Can. 0012      in certo territorio non vigent, eximuntur omnes qui in eo territorio actu versantur. § 3. Legibus conditis pro peculiari
Can. 0013      non adstringuntur: 1_ legibus particularibus sui territorii quamdiu ab eo absunt, nisi aut earum transgressio in proprio territorio noceat
Can. 0057      § 1. Quoties lex iubeat decretum ferri vel ab eo, cuius interest, petitio vel recursus ad decretum obtinendum legitime
Can. 0074      illam pro foro externo probare, quoties id legitime ab eo petatur. - Si rescriptum contineat privilegium vel dispensationem, serventur
Can. 0101      ille in quo cum filius natus est, domicilium, aut, eo deficiente, quasi-domicilium habuerunt parentes vel, si parentes non habuerint
Can. 0112      Sede obtinuerit; 2_ coniux qui, in matrimonio ineundo vel eo durante, ad Ecclesiam ritualem sui iuris alterius coniugis se
Can. 0139      exerceri nequit. - § 1. Nisi aliud iure statuatur, eo quod quis aliquam auctoritatem, etiam superiorem, competentem adeat, non
Can. 0142      delegato directe intimata necnon renuntiatione delegati deleganti significata et eo acceptata; non autem resoluto iure delegantis, nisi id ex
Can. 0158      particulari. - § 1. Praesentatio ad officium ecclesiasticum ab eo, cui ius praesentandi competit, fieri debet auctoritati cuius est
Can. 0162      fecerit, itemque qui bis praesentaverit non idoneum repertum, pro eo casu ius praesentationis amittit, atque auctoritati, cuius est institutionem
Can. 0171      eius suffragium est nullum, sed electio valet, nisi constet, eo dempto, electum non rettulisse requisitum suffragiorum numerum. - §
Can. 0173      nihil est actum. § 4. Omnia electionis acta ab eo qui actuarii munere fungitur accurate describantur, et saltem ab
Can. 0179      sive in spiritualibus sive in temporalibus et actus ab eo forte positi nulli sunt. § 5. Intimata confirmatione, electus
Can. 0190      ex titulo consequi potest. - § 1. Translatio ab eo tantum fieri potest, qui ius habet providendi officio quod
Can. 0225      universis hominibus ubique terrarum cognoscatur et accipiatur; quae obligatio eo vel magis urget iis in adiunctis, in quibus nonnisi
Can. 0248      nulla vitae sacerdotalis difficultate reticita. - Institutio doctrinalis tradenda eo spectat, ut alumni, una cum cultura generali necessitatibus loci
Can. 0292      Clericus qui statum clericalem ad normam iuris amittit, cum eo amittit iura statui clericali propria, nec ullis iam adstringitur
Can. 0292      291; potestatem ordinis exercere prohibetur, salvo praescripto can. 976; eo ipso privatur omnibus officiis, numeribus muneribus e potestate qualibet
Can. 0400      exhibenda relatione abstinere potest. - § 1. Episcopus dioecesanus, eo anno quo relationem Summo Pontifici exhibere tenetur, nisi aliter
Can. 0413      Sancta Sedes pro providerit, competit Episcopo coadiutori, si adsit; eo deficiente aut impedito, alicui Episcopo auxiliari aut Vicario generali
Can. 0452      designet, ad normam statutorum. § 2. Praeses conferentiae, atque eo legitime impedito pro-praeses, non tantum Episcoporum conferentiae conventibus generalibus
Can. 0482      nomen sit vice-cancellarii. § 3. Cancellarius necnon vice-cancellarius sunt eo ipso notarii et secretarii curiae. - § 1. Praeter
Can. 0527      recepto; iusta tamen de causa potest idem Ordinarius ab eo modo dispensare; quo in casu intimatio dispensatio paroeciae notificata
Can. 0702      1. Qui ex instituto religioso legitime egrediantur vel ab eo legitime dimissi fuerint, nihil ab eo eodem repetere possunt
Can. 0702      egrediantur vel ab eo legitime dimissi fuerint, nihil ab eo eodem repetere possunt ob quamlibet operam in eo praestitam
Can. 0702      ab eo eodem repetere possunt ob quamlibet operam in eo praestitam. § 2. Institutum tamen aequitatem et evangelicam caritatem
Can. 0702      aequitatem et evangelicam caritatem servet erga sodalem, qui ab eo separatur. - In casu gravis scandali exteritoris vel gravissimi
Can. 0722      recte ducendam est necessaria. - § 1. Probatio initialis eo ordinetur, ut candidati suam divinam vocationem et quidem instituti
Can. 0744      Ut transitus fiat ad institutum vitae consecratae vel ex eo ad societatem vitae apostolicae, licentia requiritur Sanctae Sedis, cuius
Can. 0851      sunt suscepturi, de significatione huius sacramenti deque obligationibus cum eo cohaerentibus rite edoceantur; parochus per se vel per alios
Can. 0874      oportet: 1_ ab ipso baptizando eiusve parentibus aut ab eo qui eorum locum tenet aut, his deficientibus, a parocho
Can. 0878      conferentiae praescriptis. - Si baptismus neque a parocho neque eo praesente administratus fuerit, minister baptismi, quicumque est, de collato
Can. 0902      singulis libertate manente Eucharistiam individuali modo celebrandi, non vero eo tempore, quo in eadem ecclesia aut oratorio concelebratio habetur
Can. 1055      inter baptizatos nequit matrimonialis contractus validus consistere, quin sit eo ipso sacramentum. - Essentiales matrimonii proprietates sunt unitas et
Can. 1180      cappellano. § 1. Si paroecia proprium habeat coemeterium, in eo tumulandi sunt fideles defuncti, nisi aliud coemeterium legitime electum
Can. 1202      Obligatio iureiurando promissorio inducta desinit: 1_ si remittatur ab eo in cuius commodum iusiurandum emissum fuerat; 2_ si res
Can. 1223      divino cultui, in commodum alicuius communitatis vel coetus fidelium eo convenientium de licentia Ordinarii destinatus, ad quem etiam alii
Can. 1321      Nemo punitur, nisi externa legis vel praecepti violatio, ab eo commissa, sit graviter imputabilis ex dolo vel ex culpa
Can. 1324      locum paenitentia adhiberi,si delictum patratum sit: 1_ ab eo, qui rationis usum imperfectum tantum habuerit; 2_ ab eo
Can. 1324      eo, qui rationis usum imperfectum tantum habuerit; 2_ ab eo qui rationis usu carebat propter ebrietatem aliamve similem mentis
Can. 1324      a minore, qui aetatem sedecim annorum explevit; 5_ ab eo, qui metu gravi, quamvis relative tantum, coactus est, aut
Can. 1324      intrinsece malum vel in animarum damnum vergat; 6_ ab eo, qui legitimae tutelae causa contra iniustum sui vel alterius
Can. 1324      7_ adversus aliquem graviter et iniuste provocantem; 8_ ab eo, qui per errorem, ex sua tamen culpa, putavit aliquam
Can. 1324      in can. 1323, nn. 4 vel 5; 9_ ab eo, qui sine culpa ignoravit poenam legi vel praecepto esse
Can. 1324      ignoravit poenam legi vel praecepto esse adnexam; 10_ ab eo, qui egit sine plena imputabilitate, dummodo haec gravis permanserit
Can. 1382      pontificio mandato aliquem consecrat in Episcopum, itemque qui ab eo consecrationem recipit, in excommunicationem latae sententiae Sedi Apostolicae reservatam
Can. 1437      adeo ut nulla habeantur acta, si non fuerint ab eo subscripta. § 2. Acta, quae notarii conficiunt, publicam fidem
Can. 1458      omnes etiam iudex punire potest. - Causae cognoscendae sunt eo ordine quo fuerunt propositae et in albo inscriptae, nisi
Can. 1498      quod timetur possit aliter reparari et idonea cautio de eo reparando offeratur. - Iudex potest ei, cui sequestrationem rei
Can. 1501      potest, nisi petitio, ad normam canonum, proposita sit ab eo cuius interest, vel a promotore iustitiae. - Qui aliquem
Can. 1503      scriptis actum redigere qui actori legendus est et ab eo probandus, quique locum tenet libelli ab actore scripti ad
Can. 1507      intra viginti dies a facta instantia, de qua in eo canone. § 3. Quod si partes litigantes de facto
Can. 1586      coniciat, nisi ex facto certo et determinato, quod cum eo, de quo controversia est, directe cohaereat. - Causa incidens
Can. 1596      § 3. Qui intervenit in causa, admittendus est in eo statu in quo causa reperitur, assignato eidem brevi ac
Can. 1620      est a iudice absolute incompetenti; 2_ lata est ab eo, qui careat potestate iudicandi in tribunali in quo causa
Can. 1639      per modum quidem utilis cumulationis; ideoque litis contestatio in eo tantum versari potest, ut prior sententia vel confirmetur vel
Can. 1649      deminutione concedendis; 4_ de damnorum refectione quae debetur ab eo qui non solum in iudicio succubuit, sed temere litigavit
Can. 1683      potest, tamquam in prima instantia, illud admittere et de eo iudicare. - § 1. Postquam sententia, quae matrimonii nullitatem
Can. 1717      obligationes; idemque nequit, si postea iudicialis processus promoveatur, in eo iudicem agere. - § 1. Cum satis collecta videantur
Can. 1734      ipsius auctore petere; qua petitione proposita, etiam suspensio exsecutionis eo ipso petita intellegitur. § 2. Petitio fieri debet intra
Can. 1736      ad normam § 1 vel § 2 interim effecta, eo ipso cessat. - § 1. Qui se decreto gravatum

EODEM     [55]
Can. 0016      legislator et is cui potestas authentice interpretandi fuerit ab eodem commissa. § 2. Interpretatio authentica per modum legis exhibita
Can. 0124      requiritur ut a persona habili sit positus, atque in eodem adsint quae actum ipsum essentialiter constituunt, necnon sollemnia et
Can. 0140      agendum delegatis, qui prius negotium tractare inchoaverit alios ab eodem agendo excludit, nisi postea impeditus fuerit aut in negotio
Can. 0152      vel plura officia incompatibilia, videlicet quae una simul ab eodem adimpleri nequeunt. - § 1. Provisio officii de iure
Can. 0173      qui actuarii munere fungitur accurate describantur, et saltem ab eodem actuario, praeside ac scrutatoribus subscripta, in collegii tabulario diligenter
Can. 0255      seminario formatio pastoralem finem persequatur, institutio stricte pastoralis in eodem ordinetur, qua alumni principia et artes addiscant quae, attentis
Can. 0259      in formationem suorum alumnorum necnon in institutionem, quae in eodem tradatur, philosophicam et theologicam invigilent, et de alumnorum vocatione
Can. 0267      valide incardinetur, ab Episcopo dioecesano obtinere debet litteras ab eodem subscriptas excardinationis; et pariter ab Episcopo dioecesano Ecclesiae particularis
Can. 0267      dioecesano Ecclesiae particularis cui se incardinari desiderat, litteras ab eodem subscriptas incardinationis. § 2. Excardinatio ita concessa effectum non
Can. 0279      praelectiones pastorales post ordinationem sacerdotalem instituendas frequentent atque, statutis eodem iure temporibus, aliis quoque intersint praelectionibus, conventibus theologicis aut
Can. 0328      id expediat, cooperentur, utque variis operibus christianis, praesertim in eodem territorio exsistentibus, libenter auxilio sint. - Moderatores consociationum laicorum
Can. 0338      Romano Pontifice quaestionibus Patres Concilii alias addere possunt, ab eodem Romano Pontifice probandas. - § 1. Ius est et
Can. 0341      una cum Concilii Patribus a Romano Pontifice approbata, ab eodem fuerint confirmata et eius iussu promulgata. § 2. Eadem
Can. 0347      ipso iure suspenditur synodi coetus, itemque munus sodalibus in eodem commissum, donec novus Pontifex coetum aut dissolvendum aut continuandum
Can. 0372      auditis Episcoporum conferentiis quarum interest, utilitas id suadeat, in eodem territorio erigi possunt Ecclesiae particulares ritu fidelium aliave simili
Can. 0383      condicionis vel nationis, tum in territorio habitantes tum in eodem ad tempus versantes, animum intendens apostolicum ad eos etiam
Can. 0415      exercendo prohibeatur, Metropolita aut, si is deficiat vel de eodem agatur, suffraganeus antiquior promotione ad Sanctam Sedem statim reccurat
Can. 0430      neque acceptatione eget; remoto aut renuntiante Administratore dioecesano, aut eodem defuncto, alius eligatur Administrator dioecesanus ad normam can. 421
Can. 0450      ab Apostolica Sede vel ab Episcoporum conferentia demandato, in eodem territorio fungentes; invitari quoque possunt Ordinarii alterius ritus, ita
Can. 0463      animarum inibi habeant; item eligendus est alius presbyter qui, eodem impedito, in eius locum substituatur; 9_ aliqui Superiores institutorum
Can. 0491      dioecesanus ut in dioecesi habeatur archivum historicum habentia in eodem diligenter custodiantur et systematice ordinentur. § 3. Acta et
Can. 0500      est consilium presbyterale convocare, eidem praesidere atque quaestiones in eodem tractandas determinare auta membris propositas recipere. § 2. Consilium
Can. 0501      munus sibi in bonum dioecesis commissum non adimpleat aut eodem graviter abutatur, Episcopus dioecesanus facta consultatione cum Metropolita, aut
Can. 0505      probata; quae statuta ne immutentur neve abrogentur nisi approbante eodem Episcopo dioecesano. - § 1. Statuta capituli, salvis semper
Can. 0527      Parochum in possessionem mittit loci Ordinarius aut sacerdos ab eodem delegatus, servato modo lege particulari aut legitima consuetudine recepto
Can. 0538      causa ab ipso parocho facta et, ut valeat, ab eodem Episcopo acceptata, necnon lapsu temporis si, iuxta iuris particularis
Can. 0550      § 3. Ad tempus feriarum quod attinet, vicarius paroecialis eodem gaudet iure ac parochus. - Ad oblationes quod attinet
Can. 0621      Superioribus maioribus tribuit. - Plurium domorum coniunctio quae sub eodem Superiore partem immediatam eiusdem instituti constituat et ab auctoritate
Can. 0643      metu gravi aut dolo inductus, vel is quem Superior eodem modo inductus recipit; 5_ qui celaverit suam incorporationem in
Can. 0702      vel ab eo legitime dimissi fuerint, nihil ab eo eodem repetere possunt ob quamlibet operam in eo praestitam. §
Can. 0749      inter se et cum Petri successore servantes, una cum eodem Romano Pontifice authentice res fidei vel morum docentes, in
Can. 0922      nimium differatur; qui animarum curam gerunt sedulo advigilent, ut eodem infirmi plene sui compotes reficiantur. - Christifideles Sacrificium eucharisticum
Can. 0959      contriti atque propositum sese emendandi habentes, per absolutionem ab eodem ministro impertitam, veniam peccatorum quae post baptismum commiserint a
Can. 1041      ineundo impeditus, vel cum muliere matrimonio valido coniuncta aut eodem voto adstricta; 4_ qui voluntarium homicidium perpetraverit aut abortum
Can. 1041      posuerit constitutis in ordine episcopatus vel presbyteratus reservatum, vel eodem carens, vel ab eius exercitio poena aliqua canonica declarata
Can. 1047      1041, n. 3, in casibus publicis tantum, atque in eodem canone, n. 4, etiam in casibus occultis. § 4
Can. 1145      alteri coniugi, si quidem eas petierit, induciae ad respondendum, eodem tamen monito ut, si induciae inutiliter praeterlabantur, eius silentium
Can. 1156      ob impedimentum dirimens, requiritur ut cesset impedimentum vel ab eodem dispensetur, et consensum renovet saltem pars impedimenti conscia. §
Can. 1165      in singulis casibus, etiam si plures nullitatis rationes in eodem matrimonio concurrant, impletis condicionibus, de quibus in can. 1125
Can. 1165      can. 1125, pro sanatione matrimonii mixti; concedi autem ab eodem nequit, si adsit impedimentum cuius dispensatio Sedi Apostolicae reservatur
Can. 1310      si fundator potestatem hanc Ordinario expresse concesserit, potest ab eodem fieri ex iusta tantum et necessaria causa. § 2
Can. 1320      omnibus in quibus religiosi subsunt Ordinario loci, possunt ab eodem poenis coerceri. - § 1. Nemo punitur, nisi externa
Can. 1357      potest etiam per confessarium, sine nominis mentione. § 3. Eodem onere recurrendi tenentur, postquam convaluerint, ii quibus ad normam
Can. 1414      - Ratione conexionis, ab uno eodemque tribunali et in eodem processu cognoscendae sunt causae inter se conexae, nisi legis
Can. 1441      servetur, incompetentia iudicis est absoluta. - Tribunal secundae instantiae eodem modo quo tribunal primae instantiae constitui debet. Si tamen
Can. 1469      tamen Episcopi dioecesani loci adeundi et in sede ab eodem designata. - § 1. Nisi aliter lex particularis caveat
Can. 1482      2. Quod si tamen, iusta causa suadente, plures ab eodem constituantur, hi ita designentur, ut detur inter ipsos locus
Can. 1483      in iure canonico, vel alioquin vere peritus et ab eodem Episcopo approbatus. - § 1. Procurator et advocatus antequam
Can. 1488      tribunali praeest, ex albo advocatorum expungi potest. § 2. Eodem modo puniri possunt advocati et procuratores qui a competentibus
Can. 1494      non egrediantur. - § 1. Pars conventa potest coram eodem iudice in eodem iudicio contra actorem vel propter causae
Can. 1494      § 1. Pars conventa potest coram eodem iudice in eodem iudicio contra actorem vel propter causae nexum cum actione
Can. 1640      tantum ad normam can. 1600. - In gradu appellationis eodem modo, quo in prima instantia, congrua congruis referendo, procedendum
Can. 1641      si duplex intercesserit inter easdem partes sententia conformis de eodem petito et ex eadem causa petendi; 2_ si appellatio
Can. 1688      instantiae, cum interventu defensoris vinculi et auditis partibus, decernet eodem modo, de quo in can. 1686, utrum sententia sit
Can. 1704      tribunali ad normam can. 1700, animadversiones pro vinculo in eodem foro conficiantur, sed votum de quo in § 1

EODEMQUE     [1]
Can. 1414      secundum ordinarias competentiae normas. - Ratione conexionis, ab uno eodemque tribunali et in eodem processu cognoscendae sunt causae inter

EOQUE     [6]
Can. 0353      auxilio sunt in Consistoriis, in quibus iussu Romani Pontificis eoque praesidente congregantur; Consistoria habentur ordinaria aut extraordinaria. § 2
Can. 0355      electus ordinatione indigeat; impedito Decano, idem ius competit Subdecano, eoque impedito, antiquiori Cardinali ex ordine episcopali. § 2. Cardinalis
Can. 0369      presbyterii pascenda concreditur, ita ut, pastori suo adhaerens ab eoque per Evangelium et Eucharistiam in Spiritu Sancto congregata, Ecclesiam
Can. 0442      indicere, illud transferre, prorogare et absolvere. § 2. Metropolitae, eoque legitime impedito, Episcopi suffraganei ab aliis Episcopis suffraganeis electi
Can. 0833      muneris; promovendi ad ordinem diaconatus; 7_ coram Magno Cancellario eoque deficiente coram Ordinario loci eorumve delegatis, rector universitatis ecclesiasticae
Can. 0909      omittat ad eucharistici Sacrificii celebrationem oratione debite se praeparare, eoque expleto Deo gratias agere. - § 1. Minister ordinarius

EORUM     [88]
Can. 0033      in directoriis aliusve nominis documentis, non derogant legibus, et eorum praescripta quae legibus sint contraria omni vi carent. §
Can. 0034      in iisdem exsequendis servandas evolunt et determinant, ad usum eorum dantur quorum est curare ut leges exsecutioni mandentur, eosque
Can. 0096      persona, cum officiis et iuribus quae christianis, attenta quidem eorum condicione, sunt propria, quatenus in ecclesiastica sunt communione et
Can. 0098      in quibus minores lege divina aut iure canonico ab eorum potestate exempti sunt; ad constitutionem tutorum eorumque potestatem quod
Can. 0110      legis civilis adoptati sint, habentur ut filii eius vel eorum qui eos adoptaverint. - § 1. Ecclesiae latinae per
Can. 0112      soluto, libere potest ad latinam Ecclesiam redire; 3_ filii eorum, de quibus in nn. 1 et 2, ante decimum
Can. 0119      id vim habet iuris, quod, praesente quidem maiore parte eorum qui convocari debent, placuerit parti absolute maiori eorum qui
Can. 0119      parte eorum qui convocari debent, placuerit parti absolute maiori eorum qui sunt praesentes; post duo inefficacia scrutinia, suffragatio fiat
Can. 0119      id vim habet iuris, quod, praesente quidem maiore parte eorum qui convocari debent, placuerit parti absolute maiori eorum qui
Can. 0119      parte eorum qui convocari debent, placuerit parti absolute maiori eorum qui sunt praesentes; quod si post duo scrutinia suffragia
Can. 0127      actus valeant requiritur ut obtineatur consensus partis absolute maioris eorum qui sunt praesentes aut omnium exquiratur consilium. § 2
Can. 0208      vitam et sanctitatem pertinet. - Inter christifideles omnes, ex eorum quidem in Christo regeneratione, vera viget quoad dignitatem et
Can. 0241      maius ab Episcopo dioecesano admittantur tantummodo ii qui, attentis eorum dotibus humanis et moralibus, spiritualibus et intellectualibus, eorum valetudine
Can. 0241      attentis eorum dotibus humanis et moralibus, spiritualibus et intellectualibus, eorum valetudine physica et psychica necnon recta voluntate, habiles aestimantur
Can. 0241      fuerint, requiritur insuper testimonium respectivi superioris praesertim de causa eorum dimissionis vel discessus. - § 1. In singulis nationibus
Can. 0249      necnon congruam habeant cognitionem alienarum linguarum, quarum scientia ad eorum formationem aut ad ministerium pastorale exercendum necessaria vel utilis
Can. 0264      promovendum actu habeantur; huiusmodi tributum debet esse generale, reditibus eorum qui eidem obnoxii sunt proportionatum, atque iuxta necessitates seminarii
Can. 0281      quaque ipsi possint necessitatibus vitae suae necnon aequae retributioni eorum, quorum servitio, egent, providere. § 2. Item providendum est
Can. 0281      Item providendum est ut gaudeant illa sociali assistentia, qua eorum necessitatibus, si infirmate, invaliditate vel senectute laborent, apte prospiciatur
Can. 0289      et publicis civilibus officiis a statu clericali alienis, in eorum favorem leges et conventiones vel consuetudines concedunt nisi in
Can. 0339      insigniti, vocari possunt a suprema Ecclesiae auctoritate, cuius est eorum partes in Concilio determinare. - Si contingat Apostolicam Sedem
Can. 0351      pectore sibi reservans, nullis interim tenetur Cardinalium officiis nullisque eorum gaudet iuribus; postquam autem a Romano Pontifice eius nomen
Can. 0383      2. Fideles diversi ritus in sua dioecesi si habeat, eorum spiritualibus necessitatibus provideat sive per sacerdotes aut paroecias eiusdem
Can. 0384      sollicitudine prosequatur presbyteros quos tamquam adiutores et consiliarios audiat, eorum iura tutetur et curet ut ipsi obligationes suo statui
Can. 0384      vitam spiritualem et intellectualem fovendam egeant; item curet ut eorum honestae sustentationi atque assistentiae sociali, ad normam iuris, prospiciatur
Can. 0443      suffragio tantum consultivo, presbyteri aliique christifideles, ita tamen ut eorum numerus non excedat dimidiam partem eorum de quibus in
Can. 0443      ita tamen ut eorum numerus non excedat dimidiam partem eorum de quibus in §§ 1-3. § 5. Ad concilia
Can. 0443      et consilium pastorale uniuscuiusque Ecclesiae particularis, ita quidem ut eorum singula duos ex suis membris mittant, collegialiter ab iisdem
Can. 0470      dioecesis curanda, necnon in potestate iudiciali exercenda. - Nominatio eorum, qui officia in curia dioecesana exercent, spectat ad Episcopum
Can. 0479      Ad Vicarium generalem atque ad Vicarium episcopalem, intra ambitum eorum competentiae, pertinent etiam facultates habituales ab Apostolica Sede Episcopo
Can. 0484      et instrumenta circa decreta, dispositiones, obligationes vel alia quae eorum operam requirunt; 2_ in scriptis fideliter redigere quae geruntur
Can. 0484      instrumenta legitime petenti ex regesto, servatis servandis, exhibere et eorum exempla cum autographo conformia declarare. - Cancellarius aliique notarii
Can. 0543      pastoralis alicuius paroeciae aut diversarum simul paroeciarum committatur, singuli eorum, iuxta ordinationem ab iisdem statutam, obligatione tenentur munera et
Can. 0543      obligatione tenentur residentiae; 2_ communi consilio ordinationem statuant, qua eorum unus Missam pro populo celebret, ad normam can. 534
Can. 0555      graviter aegrotantes noverit, spiritualibus ac materialibus auxiliis necareant, utque eorum qui decesserint, funera digne celebrentur; provideat quoque ne, occasione
Can. 0574      eiusque mysterio speciali modo coniunguntur. - § 1. Status eorum, qui in huiusmodi institutis consilia evangelica profitentur, ad vitam
Can. 0590      subduntur. § 2. Singuli sodales Summo Pontifici, tamquam supremo eorum Superiori, etiam ratione sacri vinculi oboedientiae parere tenentur. -
Can. 0618      personae humanae illorum voluntariam oboedientiam, libenter eos audiant necnon eorum conspirationem in bonum instituti et Ecclesiae foveant, firma tamen
Can. 0619      colendis et in observantia legum et traditionum proprii instituti; eorum necessitatibus personalibus convenienter subveniant, infirmos sollicite curent ac visitent
Can. 0620      vel partem eidem aequiparatam, vel domum sui iuris, itemque eorum vicarii. His accedunt Abbas Primas et Superior congregationis monasticae
Can. 0632      alia instituti capitula et ad alias coadunationes, nempe ad eorum naturam, auctoritatem, compositionem, modum procedendi et tempus celebrationis. -
Can. 0633      consultationis instituendis et adhibendis sapiens servetur discretio, atque modus eorum agendi indoli et fini instituti sit conformis. - §
Can. 0668      cedant cui maluerint et, nisi constitutiones aliud ferant, de eorum usu et usufructu libere disponant. Testamentum autem, quod etiam
Can. 0673      proprio Superiore maiore. - Omnium religiosorum apostolatus primum in eorum vitae consecratae testimonio consistit, quod oratione et paenitentia fovere
Can. 0708      sive ad finem singulorum institutorum plenius assequendum, salvis semper eorum autonomia, indole proprioque spiritu, sive ad communia negotia pertractanda
Can. 0719      2. Eucharistiae celebratio, quantum fieri potest cotidiana, sit totius eorum vitae consecratae fons et robur. § 3. Libere ad
Can. 0724      divines et humanis pari gressu instituantur de continua vero eorum spirituali formatione seriam habeant curam instituti Moderatores. - Institutum
Can. 0765      particulari licentia expressa requiratur. - Ad praedicandum religiosis in eorum ecclesiis vel oratoriis licentia requiritur Superioris ad normam constitutionum
Can. 0777      excolantur; 4_ ut catechetica institutio iis etiam tradatur, quantum eorum condicio sinat, qui corpore vel mente sint praepediti; 5_
Can. 0779      communicationis socialis instrumentis, quae efficaciora videantur ut fideles, ratione eorum indoli facultatibus et aetati necnon vitae condicionibus aptata, plenius
Can. 0788      expleto tempore praecatechumenatus, liturgicis caeremoniis admittantur ad catechumenatum, atque eorum nomina scribantur in libro ad hoc destinato. § 2
Can. 0793      pastorali cura adiuventur. - § 1. Parentes, necnon qui eorum locum tenent, obligatione adstringuntur et iure gaudent prolem educandi
Can. 0799      in societate civili leges quae iuvenum formationem ordinant, educationi eorum religiosae et morali quoque, iuxta parentum conscientiam, in ipsis
Can. 0826      838. § 2. Ut iterum edantur libri liturgici necnon eorum versiones in linguam vernaculam eorumve partes, constare debet de
Can. 0841      supremae Ecclesiae auctoritatis est probare et definire quae ad eorum validitatem sunt requisita, atque eiusdem aliusve auctoritatis competentis, ad
Can. 0841      838, §§ 3 et 4, est decernere quae ad eorum celebrationem, administrationem et receptionem licitam necnon ad ordinem in
Can. 0841      celebrationem, administrationem et receptionem licitam necnon ad ordinem in eorum celebratione servandum spectant. - § 1. Ad cetera sacramenta
Can. 0863      conferre, ne suis quidem subditis. - Baptismum adultorum, saltem eorum qui aetatem quattuordecim annorum expleverunt, ad Episcopum dioecesanum deferatur
Can. 0868      1. Ut infans licite baptizetur, oportet: 1_ parentes, saltem eorum unus aut qui legitime eorundem locum tenet, consentiant; 2_
Can. 0874      ab ipso baptizando eiusve parentibus aut ab eo qui eorum locum tenet aut, his deficientibus, a parocho vel ministro
Can. 0887      hoc sacramentum extraneis quoque licite confert, nisi obstet proprii eorum Ordinarii vetitum; illud vero in alieno territorio nemini valide
Can. 0914      et communionem reverenter suscipere possint. - Parentum imprimis atque eorum qui parentum locum tenent necnon parochi officium est curandi
Can. 0919      § 3. Aetate provecti et infirmitate quadam laborantes necnon eorum curae addicti, sanctissimam Eucharistiam accipere possunt, etiamsi intra horam
Can. 0948      mercaturae omnino arceatur. - Distinctae applicandae sunt Missae ad eorum intentiones pro quibus singulis stips, licet exigua, oblata et
Can. 0949      Qui obligatione gravatur Missam celebrandi et applicandi ad intentionem eorum qui stipem obtulerunt, eadem obligatione tenetur, etiamsi sine ipsius
Can. 0957      in ecclesiis institutorum religiosorum aut societatum vitae apostolicae ad eorum Superiores. - § 1. Parochus necnon rector ecclesiae aliusve
Can. 0970      presbyteris qui idonei per examen reperti fuerint, aut de eorum idoneitate aliunde constet. - Facultatem ad excipiendas habitualiter confessiones
Can. 0986      opportunitas praebeatur ad confessionem individualem, diebus ac horis in eorum commodum statutis, accedendi. § 2. Urgente necessitate, quilibet confessarius
Can. 1016      polleat. - Episcopus proprius, quod attinet ad ordinationem diaconalem eorum qui clero saeculari se adscribi intendant, est Episcopus dioecesis
Can. 1109      assistunt non tantum subditorum, sed etiam non subditorum, dummodo eorum alteruter sit ritus latini. - Ordinarius et parochus personalis
Can. 1110      - Ordinarius et parochus personalis vi officii matrimonio solummodo eorum valide assistunt, quorum saltem alteruter subditus sit intra fines
Can. 1128      filiis e matrimonio mixto natis auxilium spirituale desit ad eorum obligationes adimplendas atque coniuges adiuvent ad vitae coniugalis et
Can. 1183      de prudenti Ordinarii loci iudicio, nisi constet de contraria eorum voluntate et dummodo minister proprius haberi nequeat. - §
Can. 1222      in usum profanum non sordidum redigere potest, de consensu eorum qui iura in eadem sibi legitime vindicent, et dummodo
Can. 1243      Opportunae normae de disciplina in coemeteriis servanda, praesertim ad eorum indolem sacram tuendam et fovendam quod attinet, iure particulari
Can. 1284      et in archivo convenienti et apto custodire; authentica vero eorum exemplaria, ubi commode fieri potest, in archivo curiae deponere
Can. 1292      consensu consilii a rebus oeconomicis et collegii consultorum necnon eorum quorum interest. Eorundem quoque consensu eget ipse Episcopus dioecesanus
Can. 1329      qui in lege vel praecepto non nominantur, si sine eorum opera delictum patratum non esset, et poena sit talis
Can. 1465      coarctari. § 2. Termini autem iudiciales et conventionales, ante eorum lapsum, poterunt, iusta intercedente causa, a iudice, auditis vel
Can. 1475      quae in privatorum dominio sunt, restitui debent, retento tamen eorum exemplari. § 2. Notarii et cancellarius sine iudicis mandato
Can. 1478      usu destituti sunt, stare in iudicio tantummodo possunt per eorum parentes aut tutores vel curatores, salvo praescripto § 3
Can. 1524      iuridicarum, ut renuntiare possint instantiae, egent consilio vel consensu eorum, quorum concursus requiritur ad ponendos actus, qui ordinariae administrationis
Can. 1528      audire etiam per laicum a iudice designatum aut requirere eorum declarationem coram publico notario vel quovis alio legitimo modo
Can. 1550      omnia quae ipsis ex confessione sacramentali innotuerunt, etsi poenitens eorum manifestationem petierit; immo audita a quovis et quoquo modo
Can. 1552      examinetur. - § 1. Cum probatio per testes postulatur, eorum nomina et domicilium tribunali indicentur. § 2. Exhibeantur, intra
Can. 1554      est nimiam multitudinem testium refrenare. - Antequam testes examinentur, eorum nomina cum partibus communicentur; quod si id, prudenti iudicis
Can. 1574      opera utendum est quoties ex iuris vel iudicis praescripto eorum examen et votum, praeceptis artis vel scientiae innixum, requiruntur
Can. 1628      promotor iustitiae et defensor vinculi in causis in quibus eorum praesentia requiritur, ius habent a sententia appellandi ad iudicem

EORUMQUE     [12]
Can. 0098      canonico ab eorum potestate exempti sunt; ad constitutionem tutorum eorumque potestatem quod attinet, serventur praescripta iuris civilis, nisi iure
Can. 0314      nomine Ecclesiae persequendos proponit. - Cuiuslibet consociationis publicae statuta, eorumque recognitio vel mutatio, approbatione indigent auctoritatis ecclesiasticae cui competit
Can. 0397      ambitum continentur. § 2. Sodales institutorum religiosorum iuris pontificii eorumque domos Episcopus visitare potest in casibus tantum iure expressis
Can. 0529      morti proximos, effusa caritate adiuvet, eos sollicite sacramentis reficiendo eorumque animas Deo commendando; peculiari diligentia prosequatur pauperes, afflictos, solitarios
Can. 0592      notitiam documentorum Sanctae Sedis, quae sodales sibi concreditos respiciunt, eorumque observantiam curent. - Firmo praescripto can. 586, instituta iuris
Can. 0606      hac parte contentis. - Quae de institutis vitae consecratae eorumque sodalibus statuuntur, pari iure de utroque sexu valent, nisi
Can. 0719      - § 1. Sodales, ut vocationi suae fideliter respondeant eorumque actio apostolica ex ipsa unione cum Christo procedat, sedulo
Can. 0790      1, n. 1 editis, subsunt omnes missionarii, etiam religiosi eorumque auxiliares in eius dicione degentes. - In singulis dioecesibus
Can. 0796      intime collaborent cum parentibus, qui quidem libenter audiendi sunt eorumque consociationes vel conventus instaurentur atque magni existimentur. - Parentes
Can. 0838      est sacram liturgiam Ecclesiae universae ordinare, libros liturgicos edere eorumque versiones in linguas vernaculas recognoscere, necnon advigilare ut ordinationes
Can. 1176      2. Exequiae ecclesiasticae, quibus Ecclesia defunctis spiritualem opem impetrat eorumque corpora honorat ac simul vivis spei solacium affert, celebrandae
Can. 1307      apud parochum vel rectorem servetur, in quo singula onera eorumque adimpletio et eleemosynae adnotentur. - § 1. Reductio onerum

EORUMVE     [7]
Can. 0355      electi Summi Pontificis populo annuntiant; item pallia Metropolitis imponit eorumve procuratoribus tradit, vice Romani Pontificis. - Cardinales obligatione tenentur
Can. 0826      edantur libri liturgici necnon eorum versiones in linguam vernaculam eorumve partes, constare debet de concordantia cum editione approbata ex
Can. 0827      1. Catechismi necnon alia scripta ad institutionem catecheticam pertinentia eorumve versiones, ut edantur, approbatione egent loci Ordinarii, firmo praescripto
Can. 0833      7_ coram Magno Cancellario eoque deficiente coram Ordinario loci eorumve delegatis, rector universitatis ecclesiasticae vel catholicae, initio suscepti muneris
Can. 0833      coram rectore, si sit sacerdos, vel coram loci Ordinario eorumve delegatis, docentes qui disciplinas ad fidem vel mores pertinentes
Can. 1298      Nisi res sit minimi momenti, bona ecclesiastica propriis administratoribus eorumve propinquis usque ad quartum consanguinitatis vel affinitatis gradum non
Can. 1302      commissis, si quidem bona sint attributa loco seu dioecesi eorumve incolis aut piis causis iuvandis, Ordinarius, de quo in

EORUNDEM     [23]
Can. 0087      - § 1. Episcopus dioecesanus fideles, quoties id ad eorundem spirituale bonum conferre iudicet, dispensare valet in legibus disciplinaribus
Can. 0148      - Auctoritati, cuius est officia erigere, innovare et supprimere, eorundem provisio quoque competit, nisi aliud iure statuatur. - §
Can. 0163      qui acceptaverit; quod si plures legitime praesentati idonei repertisint, eorundem unum instituere debet. - Nisi aliud iure provisum fuerit
Can. 0230      etiam laici, etsi non sint lectores vel acolythi, quaedam eorundem officia supplere, videlicet ministerium verbi exercere, precibus liturgicis praeesse
Can. 0248      inde nutrita, Evangelii doctrinam hominibus sui temporis apte, ratione eorundem ingenio accommodata, nuntiare valeant. - Institutionis sacerdotalis Ratione provideatur
Can. 0271      cum Episcopo dioecesano loci, quem petunt, iura et officia eorundem clericorum stabiliantur. § 2. Episcopus dioecesanus licentiam ad aliam
Can. 0295      sive spirituali institutioni illorum, quos titulo praedicto promoverit, sive eorundem decorae sustentationi. - Conventionibus cum praelatura initis, laici operibus
Can. 0364      2_ Episcopis actione et consilio adesse, integro quidem manente eorundem legitimae potestatis exercitio; 3_ crebras fovere relationes cum Episcoporum
Can. 0517      potest pluribus in solidum sacerdotibus, ea tamen lege, ut eorundem unus curae pastoralis exercendae sit moderator, qui nempe actionem
Can. 0529      missione Ecclesiae propriam habent, parochus agnoscat et promoveat, consociationes eorundem ad fines religionis fovendo. Cum proprio Episcopo et cum
Can. 0542      3_ curam pastoralem obtinent tantum a momento captae possessionis; eorundem moderator in possessionem mittitur ad normam praescriptorum can. 527
Can. 0544      can. 517, § 1, vel coetus moderator, itemque cum eorundem aliquis inhabilis fiat ad munus pastorale exercendum, non vacat
Can. 0576      conservat. - Competentis Ecclesiae auctoritatis est consilia e interpretari, eorundem praxim legibus moderati atque stabiles inde vivendi formas canonica
Can. 0675      In institutis operibus apostolatus deditis, apostolica actio ad ipsam eorundem naturam pertinet. Proinde, tota vita sodalium spiritu apostolico imbuatur
Can. 0787      cum non credentibus in Christum instituant, ut ipsis, ratione eorundem ingenio et culturae aptata, aperiantur viae quibus ad evangelicum
Can. 0798      non valeant, obligatione tenentur curandi, ut extra scholas debitae eorundem educationi catholicae prospiciatur. - Christifideles enitantur ut in societate
Can. 0806      scholis quoque quae ab iisdem sodalibus diriguntur, salva quidem eorundem quoad internum earum scholarum moderamen autonomia. § 2. Curent
Can. 0822      3. Omnes christifideles, ii praesertim qui quoquo modo in eorundem instrumentorum ordinatione aut usu partem habent, solliciti sint operam
Can. 0825      Sede aut ab Episcoporum conferentia approbati sint; itemque ut eorundem versiones in linguam vernaculam edi possint, requiritur ut ab
Can. 0868      oportet: 1_ parentes, saltem eorum unus aut qui legitime eorundem locum tenet, consentiant; 2_ spes habeatur fundata eum in
Can. 1046      non eximit. - Irregularitates et impedimenta multiplicantur ex diversis eorundem causis, non autem ex repetita eadem causa, nisi agatur
Can. 1292      rebus oeconomicis et collegii consultorum necnon eorum quorum interest. Eorundem quoque consensu eget ipse Episcopus dioecesanus ad bona dioecesis
Can. 1646      qui sententiam tulit intra tres menses a die cognitionis eorundem motivorum computandos. § 2. Restitutio in integrum propter motiva

EOS     [30]
Can. 0032      1, serventur praescripta can. 8. - Decreta generalia exsecutoria eos obligant qui tenentur legibus, quarum eadem decreta modos applicationis
Can. 0050      necessarias notitias et probationes exquirat, atque, quantum fieri potest, eos audiat quorum iura laedi possint. - Decretum scripto feratur
Can. 0110      adoptati sint, habentur ut filii eius vel eorum qui eos adoptaverint. - § 1. Ecclesiae latinae per receptum baptismum
Can. 0206      spei et caritatis quam agunt, coniunguntur cum Ecclesia, quae eos iam ut suos fovet. § 2. Catechumenorum specialem curam
Can. 0206      § 2. Catechumenorum specialem curam habet Ecclesia quae, dum eos advitam ducendam evangelicam invitat eosque ad sacros ritus celebrandos
Can. 0226      vitam filiis contulerint, gravissima obligatione tenentur et iure gaudent eos educandi; ideo parentum christianorum imprimis est christianam filiorum educationem
Can. 0232      - Ecclesia officium est atque ius proprium et exclusivum eos instituendi, qui ad ministeria sacra deputantur. - § 1
Can. 0362      sive simul ad Civitates et ad publicas Auctoritates, itemque eos transferendi et revocandi, servatis quidem normis iuris internationalis, quod
Can. 0383      in eodem ad tempus versantes, animum intendens apostolicum ad eos etiam qui ob vitae suae condicionem ordinaria cura pastorali
Can. 0383      ordinaria cura pastorali non satis frui valeant necnon ad eos qui a religionis praxi defecerint. § 2. Fideles diversi
Can. 0512      qui deputantur ad consilium pastorale, ita seligantur ut per eos universa populi Dei portio, quae dioecesim constituat, revera configuretur
Can. 0528      associata etiam sibi christifidelium opera, ut nuntius evangelicus ad eos quoque perveniat, qui a religione colenda recesserint aut veram
Can. 0529      prudenter corrigens; aegrotos, praesertim morti proximos, effusa caritate adiuvet, eos sollicite sacramentis reficiendo eorumque animas Deo commendando; peculiari diligentia
Can. 0618      promoventes cum reverentia personae humanae illorum voluntariam oboedientiam, libenter eos audiant necnon eorum conspirationem in bonum instituti et Ecclesiae
Can. 0630      suum libere ac sponte aperire possunt. Vetantur autem Superiores eos quoquo modo inducere ad conscientiae manifestationem sibi peragendam. -
Can. 0642      maiores ad normam iuris proprii. - Superiores vigilanti cura eos tantum admittant qui, praeter aetatem requisitam, habeant valetudinem, aptam
Can. 0883      baptizatum in plenam Ecclesiae catholicae communionem admittit; 3_ quoad eos qui in periculo mortis versantur, parochus, immo quilibet presbyter
Can. 0885      Presbyter, qui hac facultate gaudet, eadem uti debet erga eos in quorum favorem facultas concessa est. - § 1
Can. 0955      quam primum sacerdotibus sibi acceptis committat, dummodo ipsi constet eos esse omni exceptione maiores; integram stipem receptam transmittere debet
Can. 0998      Ecclesia fideles periculose aegrotantes Domino patienti et glorificato, ut eos allevet et salvet, commendat, confertur eos liniendo oleo atque
Can. 0998      et glorificato, ut eos allevet et salvet, commendat, confertur eos liniendo oleo atque verba proferendo in liturgicis libris praescripta
Can. 1151      officium et ius servandi convictum coniugalem, nisi legitima causa eos excuset. - § 1. Licet enixe commendetur ut coniux
Can. 1187      exemplo christifideles aedificantur et intercessione sustentantur. - Cultu publico eos tantum Dei servos venerari licet, qui auctoritate Ecclesiae in
Can. 1206      Dedicatio alicuius loci spectat ad Episcopum dioecesanum et ad eos qui ipsi iure aequiparantur; iidem possunt cuilibet Episcopo vel
Can. 1354      vel declarent, habent effectum suspensivum. - § 1. Praeter eos, qui in cann. 1355-1356 recensentur, omnes, qui a lege
Can. 1373      vel ministerii ecclesiastici actum, aut subditos ad inoboedientiam in eos provocat, interdicto vel aliis iustis poenis puniatur. - Qui
Can. 1405      iudicandi in causis de quibus in can. 1401: 1_ eos qui supremum tenent civitatis magistratum; 2_ Patres Cardinales; 3_
Can. 1490      vel procuratoris in causis praesertim matrimonialibus pro partibus quae eos seligere malint, exerceant. - Quodlibet ius non solum actione
Can. 1528      testis se sistere ad respondendum coram iudice renuant, licet eos audire etiam per laicum a iudice designatum aut requirere
Can. 1733      vitetur inter ipsum et decreti auctorem contentio atque inter eos de aequa solutione quaerenda communi consilio curetur, gravibus quoque

EOSDEM     [5]
Can. 0215      vocationem christianam in mundo fovendam, utque conventus habeant ad eosdem fines in communi persequendos. - Christifideles cuncti, quippe qui
Can. 0879      prosequentes, Spiritus Sancti dono ditantur atque perfectius Ecclesiae vinculantur, eosdem roborat arctiusque obligat ut verbo et opere testes sint
Can. 1015      potest litteras dimissorias ad ordines recipiendos dare, potest quoque eosdem ordines per se ipse conferre, si charactere episcopali polleat
Can. 1525      Renuntiatio a iudice admissa, pro actis quibus renuntiatum est, eosdem parit effectus ac peremptio instantiae, itemque obligat renuntiantem ad
Can. 1600      § 1. Post conclusionem in causa iudex potest adhuc eosdem testes vel alios vocare aut alias probationes, quae antea

EOSQUE     [8]
Can. 0034      eorum dantur quorum est curare ut leges exsecutioni mandentur, eosque in legum exsecutione obligant; eas legitime edunt, intra fines
Can. 0206      habet Ecclesia quae, dum eos advitam ducendam evangelicam invitat eosque ad sacros ritus celebrandos introducit, eisdem varias iam largitur
Can. 0251      tradatur, ut alumnorum formationem humanam perficiat, mentis aciem provehat, eosque ad studia theologica peragenda aptiores reddat. - § 1
Can. 0295      est nationale vel internationale seminarium erigere necnon alumnos incardinare, eosque titulo servitii praelaturae ad ordines promovere. § 2. Praelatus
Can. 0365      sententiam et consilium Episcoporum dicionis ecclesiasticae exquirere ne omittat, eosque de negotiorum cursu certiores faciat. - Attenta peculiari Legati
Can. 0529      familias visitet, fidelium sollicitudines, angores et luctus praesertim participans eosque in Domino confortans necnon, si in quibusdam defecerint, prudenter
Can. 0619      diligatur. Ipsi igitur nutriant sodales frequenti verbi Dei pabulo eosque adducant ad sacrae liturgiae celebrationem. Eis exemplo sint in
Can. 0652      Magistri eiusque cooperatorum est novitiorum vocationem discernere et comprobare, eosque gradatim ad vitam perfectionis instituti propriam rite ducendam efformare

EPIPHANIAE     [1]
Can. 1246      Itemque servari debent dies Nativitatis Domini Nostri Iesu Christi, Epiphaniae, Ascensionis et sanctissimi Corporis et Sanguinis Christi, Sanctae Genetricis

EPISCOPALE     [1]
Can. 0473      Episcopus, ad actionem pastoralem aptius fovendam, constituere potest consilium episcopale, constans scilicet Vicariis generalibus et Vicariis episcopalibus. - Acta

EPISCOPALEM     [7]
Can. 0350      - § 1. Cardinalium Collegium in tres ordines distribuitur: episcopalem, ad quem pertinent Cardinales quibus a Romano Pontifice titulus
Can. 0351      agendarum prudentia egregie praestantes; qui nondum sunt Episcopi, consecrationem episcopalem recipere debent. § 2. Cardinales creantur Romani Pontificis decreto
Can. 0379      debet intra tres menses ab acceptis apostolicis litteris consecrationem episcopalem recipere, et quidem antequam officii sui processionem capitat. -
Can. 0383      per sacerdotes aut paroecias eiusdem ritus, sive per Vicarium episcopalem. § 3. Erga fratres, qui in plena communione cum
Can. 0396      coadiutorem, aut per auxiliarem, aut per Vicarium generalem vel episcopalem, aut per alium presbyterum visitet. § 2. Fas est
Can. 0462      praeest Episcopus dioecesanus, qui tamen Vicarium generalem aut Vicarium episcopalem pro singulis sessionibus synodi ad hoc officium implendum delegare
Can. 0479      mandatum. § 3. Ad Vicarium generalem atque ad Vicarium episcopalem, intra ambitum eorum competentiae, pertinent etiam facultates habituales ab

EPISCOPALES     [7]
Can. 0134      generali gaudent potestate exsecutiva ordinaria, nempe Vicarii generales et episcopales; itemque, pro suis sodalibus, Superiores maiores clericalium institutorum religiosorum
Can. 0391      exercet sive per se sive per Vicarios generales aut episcopales ad normam iuris; potestatem iudicialem sive per se sive
Can. 0406      vel auxiliares suos constituat Vicarios generales vel saltem Vicarios episcopales, ab auctoritate sua, aut Episcopi coadiutoris vel Episcopi auxiliaris
Can. 0443      cum suffragio tantum consultivo: 1_ Vicarii generales et Vicarii episcopales omnium in territorio Ecclesiarum particularium; 2_ Superiores maiores institutorum
Can. 0463      coadiutor atque Episcopi auxiliares; 2_ Vicarii generales et Vicarii episcopales, necnon Vicarius iudicialis; 3_ canonici ecclesiae cathedralis; 4_ membra
Can. 0476      etiam possunt ab Episcopo dioecesano unus vel plures Vicarii episcopales, qui nempe aut in determinata dioecesis parte aut in
Can. 0833      coram Episcopo dioecesano eiusve delegato, Vicarii generales et Vicarii episcopales necnon Vicarii iudiciales; 6_ coram loci Ordinario eiusve delegato

EPISCOPALI     [27]
Can. 0065      § 2. Gratia a Vicario generali vel a Vicario episcopali denegata, ab alio Vicario eiusdem Episcopi, etiam habitis a
Can. 0065      § 3. Gratia a Vicario generali vel a Vicario episcopali denegata et postea, nulla facta huius denegationis mentione, ab
Can. 0065      facta denegationis mentione, ab eius Vicario generali vel Vicario episcopali, non consentiente Episcopo, impetrari. - Rescriptum non fit irritum
Can. 0134      can. 381, § 2 aequiparatis, exclusis Vicario generali et episcopali, nisi de speciali mandato. - § 1. Potestas regiminis
Can. 0332      Pontifex obtinet legitima electione ab ipso acceptata una cum episcopali consecratione. Quare, eandem potestatem obtinet a momento acceptationis electus
Can. 0332      obtinet a momento acceptationis electus ad summum pontificatum, qui episcopali charactere insignitus est. Quod si charactere episcopali electus careat
Can. 0332      pontificatum, qui episcopali charactere insignitus est. Quod si charactere episcopali electus careat, statim ordinetur Episcopus. § 2. Si contingat
Can. 0339      § 2. Ad Concilium Oecumenicum insuper alii aliqui, qui episcopali dignitate non sint insigniti, vocari possunt a suprema Ecclesiae
Can. 0355      ius competit Subdecano, eoque impedito, antiquiori Cardinali ex ordine episcopali. § 2. Cardinalis Proto-diaconus nomen novi electi Summi Pontificis
Can. 0375      sacerdotes et gubernationis ministri. § 2. Episcopi ipsa consecratione episcopali recipiunt cum munere sanctificandi munera quoque docendi et regendi
Can. 0377      manente iure uniuscuiusque Episcopi Apostolicae Sedi nomina presbyterorum, quos episcopali munere dignos et idoneus putet, seorsim patefaciendi. § 3
Can. 0397      quocumque contrario privilegio vel consuetudine. - § 1. Ordinariae episcopali visitationi obnoxiae sunt personae, instituta catholica, res et loca
Can. 0409      habitualiter alii ne committat. - § 1. Vacante sede episcopali, Episcopus coadiutor statim fit Episcopus dioecesis pro qua fuerat
Can. 0409      constitutus, dummodo possessionem legitime ceperit. § 2. Vacante sede episcopali, nisi aliud a competenti auctoritate statutum fuerit, Episcopus auxiliaris
Can. 0413      aut impedito, alicui Episcopo auxiliari aut Vicario generali vel episcopali aliive sacerdoti, servato personarum ordine statuto in elencho ab
Can. 0417      omnia quae gesta sunt a Vicario generali aut Vicario episcopali, donec certam de obitu Episcopi dioecesani notitiam iidem acceperint
Can. 0417      quae ab Episcopo dioecesano aut a Vicario generali vel episcopali gesta sunt, donec certam de memoratis actibus pontificiis notitiam
Can. 0435      est Archiepiscopus dioecesis cui praeficitur; quod officium cum sede episcopali, a Romano Pontifice determinata aut probata, coniunctum est. -
Can. 0437      Metropolita obligatione tenetur, intra tres menses a recepta consecratione episcopali, aut, si iam consecratus fuerit, a provisione canonica, per
Can. 0468      suspendere necnon dissolvere. § 2. Vacante vel impedita sede episcopali, synodus dioecesana ipso iure intermittitur, donec Episcopus dioecesanus, qui
Can. 0477      qui eius vices suppleat eadem norma applicatur pro Vicario episcopali. - § 1. Vicarius generalis et episcopalis sint sacerdotes
Can. 0479      ex iure requirant speciale Episcopi mandatum. § 2. Vicario episcopali ipso iure eadem competit potestas de qua in §
Can. 0481      dioecesani, suspenditur potestas Vicarii generalis et Vicarii episcopalis, nisi episcopali dignitate aucti sint. - § 1. In qualibet curia
Can. 1014      Sedis Apostolicae dispensatio intercesserit, Episcopus consecrator principalis in consecratione episcopali duos saltem Episcopos consecrantes sibi adiungat; valde convenit autem
Can. 1015      quoque eosdem ordines per se ipse conferre, si charactere episcopali polleat. - Episcopus proprius, quod attinet ad ordinationem diaconalem
Can. 1169      1. Consecrationes et dedicationes valide peragere possunt qui charactere episcopali insigniti sunt, necnon presbyteri quibus iure vel legitima concessione
Can. 1370      potest. § 2. Qui id agit in eum qui episcopali charactere pollet, in interdictum latae sententiae et, si sit

EPISCOPALIA     [1]
Can. 0408      obeant, ad quas Episcopus dioecesanus tenetur. § 2. Quae episcopalia iura et functiones Episcopus coadiutor aut auxiliaris potest exercere

EPISCOPALIBUS     [2]
Can. 0428      regimen curant, vetantur quidpiam agere quod vel dioecesi vel episcopalibus iuribus praeiudicium aliquod affere possit; speciatim prohibentur ipsi, ac
Can. 0473      potest consilium episcopale, constans scilicet Vicariis generalibus et Vicariis episcopalibus. - Acta curiae quae effectum iuridicum habere nata sunt

EPISCOPALIS     [14]
Can. 0272      nequit Administrator dioecesanus, nisi post annum a vacatione sedis episcopalis, et cum consensu collegii consultorum. - Clerici speciali obligatione
Can. 0409      quibus sede plena, tamquam Vicarius generalis vel tamquam Vicarius episcopalis, gaudebat; quod si ad munus Administratoris dioecesani, qui regimini
Can. 0412      praescripta cann. 401 et 402, § 2. - Sedes episcopalis impedita intellegitur, si captivitate, relegatione, exsilio aut inhabilitate Episcopus
Can. 0416      Sanctam Sedem statim reccurat, ut ipsa provideat. - Sedes episcopalis vacat Episcopi dioecesani morte, renuntiatione a Romano Pontifice acceptata
Can. 0418      eiusdemque obligationibus tenetur, cessante qualibet Vicarii generalis et Vicarii episcopalis potestate, salvo tamen can. 409, § 2; 2_ integram
Can. 0421      § 1. Intra octo dies ab accepta vacationis sedis episcopalis notitia, Administrator dioecesanus, qui nempe dioecesim ad interim regat
Can. 0477      canonum qui sequuntur. - § 1. Vicarius generalis et episcopalis libere ab Episcopo dioecesano nominantur et ab ipso libere
Can. 0477      ipso libere removeri possunt, firmo praescripto can. 406; Vicarius episcopalis, qui non sit Episcopus auxiliaris nominetur tantum ad tempus
Can. 0478      pro Vicario episcopali. - § 1. Vicarius generalis et episcopalis sint sacerdotes annos nati non minus triginta, in iure
Can. 0478      rerum gerendarum experientia commendati. § 2. Vicarii generalis et episcopalis munus componi non potest cum munere canonici paenitentiarii, neque
Can. 0480      industria personae Episcopi dioecesani. - Vicarius generalis et Vicarius episcopalis de praecipuis negotiis et gerendis et gestis Episcopo dioecesano
Can. 0481      - § 1. Exspirat potestas Vicarii generalis et Vicarii episcopalis expleto tempore mandati, renuntiatione, itemque, salvis cann. 406 et
Can. 0481      409, remotione eisdem ab Episcopo dioecesano intimata, atque sedis episcopalis vacatione. § 2. Suspenso munere Episcopi dioecesani, suspenditur potestas
Can. 0481      munere Episcopi dioecesani, suspenditur potestas Vicarii generalis et Vicarii episcopalis, nisi episcopali dignitate aucti sint. - § 1. In

EPISCOPALIUM     [1]
Can. 0473      dioecesani est coordinare actionem pastoralem Vicariorum sive generalium sive episcopalium; ubi id expendiat, nominari potest Moderator curiae, qui sacerdos

EPISCOPATUM     [4]
Can. 0377      elenchum componant presbyterorum etiam sodalium institutorum vitae consecrate, ad episcopatum aptiorum eumque Apostolicae Sedi transmittant, firmo manente iure uniuscuiusque
Can. 0379      Sedem pertinet. - Nisi legitimo detineatur impedimento, quicumque ad Episcopatum promotus debet intra tres menses ab acceptis apostolicis litteris
Can. 0705      qua in can. 592, § 1. - Religiosus ad episcopatum evectus instituti sui sodalis remanet, sed vi voti oboedientiae
Can. 0833      3_ coram delegato ab Apostolica Sede, omnes promoti ad episcopatum, itemque qui Episcopo dioecesano aequiparantur; 4_ coram collegio consultorum

EPISCOPATUS     [3]
Can. 0378      civilibus auctoritatibus conceduntur. - § 1. Ad idoneitatem candidatorum Episcopatus requiritur ut quis sit: 1_ firma fide, bonis moribus
Can. 1009      adimplentes, Dei populum pascant. - § 1. Ordines sunt episcopatus, presbyteratus et diaconatus. § 2. Conferuntur manuum impositione et
Can. 1041      tentaverit; 6_ qui actum ordinis posuerit constitutis in ordine episcopatus vel presbyteratus reservatum, vel eodem carens, vel ab eius

EPISCOPI     [150]
Can. 0065      vel a Vicario episcopali denegata, ab alio Vicario eiusdem Episcopi, etiam habitis a Vicario denegante denegationis rationibus, valide concedi
Can. 0134      1. Nomine Ordinarii in iure intelleguntur, praeter Romanum Pontificem, Episcopi dioecesani aliique qui, etsi ad interim tantum, praepositi sunt
Can. 0157      provisio scripto consignetur. - Nisi aliud explicite iure statuatur. Episcopi dioecesani est libera collatione providere officiis ecclesiasticis in propria
Can. 0233      familiae christianae, educatores atque peculiari ratione sacerdotes, praesertim parochi. Episcopi dioecesani, quorum maxime est de vocationibus provehendis curam habere
Can. 0233      sustentent. § 2. Solliciti sint insuper sacerdotes, praesertim vero Episcopi dioecesani, ut qui maturioris aetatis viri ad ministeria sacra
Can. 0235      per totum formationis tempus, aut, si adiuncta de iudicio Episcopi dioecesani id postulent, per quattuor saltem annos. § 2
Can. 0259      2. Episcopus dioecesanus aut, si de seminario interdioecesano agatur, Episcopi quorum interest, frequenter seminarium ipsi visitent, in formationem suorum
Can. 0263      - Episcopus dioecesanus vel, si de seminario interdioecesano agatur, Episcopi quorum interest, pro parte ab eis communi consilio determinata
Can. 0297      ipsa praelatura sua opera pastoralia vel missionalia, praevio consensu Episcopi dioecesani, exercet vel exercere desiderat. - § 1. In
Can. 0312      dioecesi, etiamsi id vi privilegii apostolici fiat, requiritur consensus Episcopi dioecesani scripto datus; consensus tamen ab Episcopo dioecesano praestitus
Can. 0320      ex apostolico indulto a sodalibus institutorum religiosorum de consensu Episcopi dioecesani erectae. § 3. Consociatio publica ac auctoritate competenti
Can. 0330      Collegium constituunt, pari ratione Romanus Pontifex, successor Petri, et Episcopi successores Apostolorum, inter se coniunguntur. - Ecclesiae Romanae Episcopus
Can. 0333      et immediata, qua in Ecclesias particulares suae curae commissas Episcopi pollent. § 2. Romanus Pontifex, in munere supremi Ecclesia
Can. 0334      - In eius munere exercendo, Romano Pontifici praesto sunt Episcopi, qui eidem cooperatricem operam navare valent variis rationibus, inter
Can. 0336      Episcoporum, cuius caput est Summus Pontifex cuiusque membra sunt Episcopi vi sacramentalis consecrationis et hierarchica communione cum Collegii capite
Can. 0346      coetum generalem ordinarium congregatur, constat sodalibus quorum plerique sunt Episcopi, electi pro singulis coetibus ab Episcoporum conferentiis secundum rationem
Can. 0346      tractanda quae expeditam requirant definitionem, constat sodalibus quorum plerique, Episcopi, a iure peculiari synodi deputantur ratione officii quod adimplent
Can. 0351      necnon rerum agendarum prudentia egregie praestantes; qui nondum sunt Episcopi, consecrationem episcopalem recipere debent. § 2. Cardinales creantur Romani
Can. 0356      itaque quovis officio in Curia fungentes, qui non sint Episcopi dioecesani, obligatione tenentur residendi in Urbe; Cardinales qui alicuius
Can. 0356      in Urbe; Cardinales qui alicuius dioecesis curam habent ut Episcopi dioecesani, Urbem petant quoties a Romano Pontifice convocentur. -
Can. 0357      ad sui personam pertinent exempti sunt a potestate regiminis Episcopi dioecesis in qua commorantur. - Cardinali, cui a Romano
Can. 0370      committitur alicui Praelato aut Abbati, qui eam, ad instar Episcopi dioecesani, tamquam proprius eius pastor regat. - § 1
Can. 0375      peculiares coetus, uti sunt vicariatus foranei. - § 1. Episcopi, qui ex divina institutione in Apostolorum locum succedunt per
Can. 0375      magistri, sacri cultus sacerdotes et gubernationis ministri. § 2. Episcopi ipsa consecratione episcopali recipiunt cum munere sanctificandi munera quoque
Can. 0376      communione cum Collegii capite et membris exercere possunt. - Episcopi vocantur dioecesani, quibus scilicet alicuius dioecesis cura commissa est
Can. 0377      aut legitime electos confirmat. § 2. Singulis saltem trienniis Episcopi provinciae ecclesiasticae vel, ubi adiuncta id suadeant, Episcoporum conferentiae
Can. 0377      aptiorum eumque Apostolicae Sedi transmittant, firmo manente iure uniuscuiusque Episcopi Apostolicae Sedi nomina presbyterorum, quos episcopali munere dignos et
Can. 0382      § 2. Nisi legitimo detineatur impedimento, promotus ad officium Episcopi dioecesani debet canonicam suae dioecesis possessionem capere, si iam
Can. 0391      saltem rationabiliter praesumpto Ordinarii loci consensu. - § 1. Episcopi dioecesani est Ecclesiam particularem sibi commissam cum potestate legislativa
Can. 0402      2. Episcoporum conferentia curare debet ut congruae et dignae Episcopi renuntiantis sustentationi provideatur, attenta quidem primaria obligatione, qua tenetur
Can. 0403      Cum pastorales dioecesis necessitates id suadeant, unus vel plures Episcopi auxiliares, petente Episcopo dioecesano, constituantur Episcopus auxiliaris iure successionis
Can. 0406      generales vel saltem Vicarios episcopales, ab auctoritate sua, aut Episcopi coadiutoris vel Episcopi auxiliaris de quo in can. 403
Can. 0406      Vicarios episcopales, ab auctoritate sua, aut Episcopi coadiutoris vel Episcopi auxiliaris de quo in can. 403, § 2, dumtaxat
Can. 0407      coadiutor et Episcopus auxiliaris, quippe qui in partem sollicitudinis Episcopi dioecesani vocati sint, munia sua ita exerceant, ut concordi
Can. 0416      statim reccurat, ut ipsa provideat. - Sedes episcopalis vacat Episcopi dioecesani morte, renuntiatione a Romano Pontifice acceptata, translatione ac
Can. 0417      Vicario generali aut Vicario episcopali, donec certam de obitu Episcopi dioecesani notitiam iidem acceperint, itemque quae ab Episcopo dioecesano
Can. 0422      et, si is deficiat, collegium consultorum quantocius de morte Episcopi, itemque electus in Administratorem dioecesanum de sua electione Sedem
Can. 0427      § 1. Administrator dioecesanus tenetur obligationibus et gaudet potestate Episcopi dioecesani, iis excludis quae ex rei natura aut ipso
Can. 0437      cui praeest, minime vero extra eandem, ne accedente quidem Episcopi dioecesani assensu. § 3. Metropolita, si ad aliam sedem
Can. 0442      prorogare et absolvere. § 2. Metropolitae, eoque legitime impedito, Episcopi suffraganei ab aliis Episcopis suffraganeis electi est concilio provinciali
Can. 0443      sunt atque in eisdem ius habent suffragii deliberativi: 1_ Episcopi dioecesani; 2_ Episcopi coadiutores et auxiliares; 3_ alii Episcopi
Can. 0443      eisdem ius habent suffragii deliberativi: 1_ Episcopi dioecesani; 2_ Episcopi coadiutores et auxiliares; 3_ alii Episcopi titulares qui peculiari
Can. 0443      Episcopi dioecesani; 2_ Episcopi coadiutores et auxiliares; 3_ alii Episcopi titulares qui peculiari munere sibi ab Apostolica Sede aut
Can. 0443      funguntur. § 2. Ad concilia particularia vocari possunt alii Episcopi titulares etiam emeriti in territorio degentes; qui quidem ius
Can. 0450      Ad Episcoporum conferentiam ipso iure pertinent omnes in territorio Episcopi dioecesani eisque iure aequiparati, itemque Episcopi coadiutores, Episcopi auxiliares
Can. 0450      omnes in territorio Episcopi dioecesani eisque iure aequiparati, itemque Episcopi coadiutores, Episcopi auxiliares atque ceteri Episcopi titulares peculiari munere
Can. 0450      territorio Episcopi dioecesani eisque iure aequiparati, itemque Episcopi coadiutores, Episcopi auxiliares atque ceteri Episcopi titulares peculiari munere, sibi ab
Can. 0450      iure aequiparati, itemque Episcopi coadiutores, Episcopi auxiliares atque ceteri Episcopi titulares peculiari munere, sibi ab Apostolica Sede vel ab
Can. 0450      nisi Episcoporum conferentiae statuta aliud decernant. § 2. Ceteri Episcopi titulares necnon Legatus Romani Pontificis non sunt de iure
Can. 0455      de qua in § 1, Episcoporum conferentiae concessit, singuli Episcopi dioecesani competentia integra manet, nec conferentia eiusve praeses nomine
Can. 0455      nomine omnium Episcoporum agere valet, nisi omnes et singuli Episcopi consensum dederint. - Absoluto conventu plenario Episcoporum conferentiae, relatio
Can. 0461      Synodus dioecesana in singulis Ecclesiis particularibus celebretur cum, iudicio Episcopi dioecesani et audito consilio presbyterali, adiuncta id suadeant. §
Can. 0463      sodales eamque participandi obligatione tenentur: 1_ Episcopus coadiutor atque Episcopi auxiliares; 2_ Vicarii generales et Vicarii episcopales, necnon Vicarius
Can. 0473      Dei sibi commissae aptius procurandum ordinentur. § 2. Ipsius Episcopi dioecesani est coordinare actionem pastoralem Vicariorum sive generalium sive
Can. 0473      Moderator curiae, qui sacerdos sit oportet, cuius est sub Episcopi auctoritate ea coordinare quae ad negotia administrativa tractanda attinent
Can. 0473      commissum rite adimpleant. § 3. Nisi locorum adiuncta iudicio Episcopi aliud suadeant, Moderator curiae nominetur Vicarius generalis aut, si
Can. 0478      non potest cum munere canonici paenitentiarii, neque committi consanguineis Episcopi usque ad quartum gradum. - § 1. Vicario generali
Can. 0479      Episcopus sibi reservaverit vel qui ex iure requirant speciale Episcopi mandatum. § 2. Vicario episcopali ipso iure eadem competit
Can. 0479      Vicario generali reservaverit, aut quae ex iure requirunt speciale Episcopi mandatum. § 3. Ad Vicarium generalem atque ad Vicarium
Can. 0479      aliud expresse cautum fuerit aut electa fuerit industria personae Episcopi dioecesani. - Vicarius generalis et Vicarius episcopalis de praecipuis
Can. 0480      dioecesano referre debent, nec umquam contra voluntatem et mentem Episcopi dioecesani agant. - § 1. Exspirat potestas Vicarii generalis
Can. 0481      intimata, atque sedis episcopalis vacatione. § 2. Suspenso munere Episcopi dioecesani, suspenditur potestas Vicarii generalis et Vicarii episcopalis, nisi
Can. 0487      Episcopus et cancellarius; nemini licet illud ingredi nisi de Episcopi aut Moderatoris curiae simul et cancellarii licentia. § 2
Can. 0488      efferre documenta, nisi ad breve tempus tantum atque de Episcopi aut insimul Moderatoris curiae et cancellarii consensu. - §
Can. 0493      Ecclesiae temporalibus, consilii a rebus oeconomicis est quotannis, iuxta Episcopi dioecesani indicationes, rationem apparare quaestuum et erogationum quae pro
Can. 0494      consilio a rebus oeconomicis definitam, bona dioecesis sub auctoritate Episcopi administrare atque ex quaestu dioecesis constituto expensas facere, quas
Can. 0495      consilium presbyterale, coetus scilicet sacerdotum, qui tamquam senatus sit Episcopi, presbyterium repraesentans, cuius est Episcopum in regimine dioecesis ad
Can. 0500      maxime diversorum ministeriorum variarumque dioecesis regionum. - § 1. Episcopi dioecesani est consilium presbyterale convocare, eidem praesidere atque quaestiones
Can. 0502      sede autem impedita aut vacante, is qui ad interim Episcopi locum tenet aut, si constitutus nondum fuerit, sacerdos ordinatione
Can. 0509      sacerdotem constituat ad idem munus implendum. - § 1. Episcopi dioecesani, audito capitulo, non autem Administratoris dioecesani, est omnes
Can. 0509      tum in ecclesia collegiali, revocato quolibet contrario privilegio; eiusdem Episcopi est confirmare electum ab ipso capitulo, qui eidem praesit
Can. 0510      quae ad normam iuris propria sunt parochi. § 3. Episcopi dioecesani est certas statuere normas, quibus officia pastoralia parochi
Can. 0511      id suadeant, constituatur consilium pastorale, cuius est sub auctoritate Episcopi ea quae opera pastoralia in dioecesi spectant investigare, perpendere
Can. 0515      Ecclesia particulari stabiliter constituta, cuius cura pastoralis, sub auctoritate Episcopi dioecesani, committitur parocho, qua proprio eiusdem pastori. § 2
Can. 0515      2. Paroecias erigere, supprimere aut eas innovare unius est Episcopi dioecesani, qui paroecias ne erigat aut supprimat, neve eas
Can. 0519      commissae, cura pastorali communitatis sibi concreditae fungens sub auctoritate Episcopi dioecesani, cuius in partem ministerii Christi vocatus est, ut
Can. 0528      partem habeant in sacra liturgia, quam quidem, sub auctoritate Episcopi dioecesani, parochus in sua paroecia moderari debet et, ne
Can. 0533      absit, tenetur de hoc loci Ordinarium monere. § 3. Episcopi dioecesani est normas statuere quibus prospiciatur ut, parochi absentia
Can. 0535      scilicet baptizatorum, matrimoniorum, defunctorum, aliique secundum Episcoporum conferentiae aut Episcopi dioecesani praescripta; prospiciat parochus ut iidem libri accuratea conscribantur
Can. 0536      praescripta iuris particularis. - § 1. Si, de iudicio Episcopi dioecesani, audito consilio presbyterali, opportunum sit, in unaquaque paroecia
Can. 0544      non vacat paroecia vel paroeciae, quarum cura coetui committitur; Episcopi autem dioecesani est alium nominare moderatorem; antequam vero ab
Can. 0548      iura, praeterquam canonibus huius capitis, statutis dioecesanis necnon litteris Episcopi dioecesani definiuntur, specialius autem mandato parochi determinantur. § 2
Can. 0548      mandato parochi determinantur. § 2. Nisi aliud expresse litteris Episcopi dioecesani caveatur, vicarius paroecialis ratione officii obligatione tenetur parochum
Can. 0557      aut praesentandi, si cui legitime competat; quo in casu Episcopi dioecesani est rectorem confirmare vel instituere. § 2. Etiam
Can. 0579      eiusdem instituti constituunt, ab omnibus fideliter servanda sunt. - Episcopi dioecesani, in suo quisque territorio, instituta vitae consecrate formali
Can. 0594      iuris dioecesani, firmo can. 586, permanet sub speciali cura Episcopi dioecesani. - § 1. Episcopi sedis principis est constitutiones
Can. 0595      permanet sub speciali cura Episcopi dioecesani. - § 1. Episcopi sedis principis est constitutiones approbare et immutationes in eas
Can. 0603      vel alio sacro ligamine firmata, publice profiteatur in manu Episcopi dioecesani et propriam vivendi rationem sub ductu eiusdem servet
Can. 0605      Novas formas vitae consecratae approbare uni Sedi Apostolicae reservatur. Episcopi dioecesani autem nova vitae consecratae dona a Spiritu Sancto
Can. 0609      religiosi domus eriguntur ab auctoritate competenti iuxta constitutiones, praevio Episcopi dioecesani consensu in scripti dato. § 2. Ad erigendum
Can. 0611      possit fore ut congrue sodalium necessitatibus provideatur. - Consensus Episcopi dioecesani ad erigendam domum religiosam alicuius instituti secumfert ius
Can. 0612      diversa ab illis pro quibus constituta est, requiritur consensus Episcopi dioecesani; non vero, si agatur de conversione, quae, salvis
Can. 0615      in tale monasterium gaudeat, ad normam iuris peculiari vigilantiae Episcopi dioecesani comittitur. - § 1. Domus religiosa legitime erecta
Can. 0628      commissios iuxta normas eiusdem iuris proprii visitent. § 2. Episcopi dioecesani ius et officium est visitare etiam quoad disciplinam
Can. 0678      integram stipem receptam transmittere debet, nisi certo obligationem ipsi Episcopi, si casus ferat, urgere ne omittant. § 3. In
Can. 0678      ne omittant. § 3. In operibus apostolatus religiosorum ordinandis Episcopi dioecesani et Superiores religiosi collatis consiliis procedant oportet. -
Can. 0680      et clerum saecularem, ordinata foveatur cooperatio necnon, sub moderamine Episcopi dioecesani, omnium operum et actionum apostolicarum coordinatio, salvis indole
Can. 0681      1. Opera quae ab Episcopo dioecesano committuntur religiosis, eiusdem Episcopi auctoritati et directioni subsunt, firmo iure Superiorum religiosorum ad
Can. 0733      communitas localis constituitur a competenti auctoritate societatis, praevio consensu Episcopi dioecesani in scriptis dato, qui etiam consuli debet, cum
Can. 0749      in magisterio pollet quoque Collegium Episcoporum quando magisterium exercent Episcopi in Concilio Oecumenico coadunati, qui, ut fidei et morum
Can. 0753      ergo devitare curent quae cum eadem non congruant. - Episcopi, qui sunt in communione cum Collegii capite et membris
Can. 0756      Quoad Ecclesiam particularem sibi concreditam illud munus exercent singuli Episcopi, qui quidem totius ministerii verbi in eadem sunt moderatores
Can. 0756      ministerii verbi in eadem sunt moderatores; quandoque vero aliqui Episcopi coniunctim illud explent quoad diversas simul Ecclesias, ad normam
Can. 0770      ratione temporum necessitatibus aptata. - Parochi certis temporibus, iuxta Episcopi dioecesani praescripta, illas ordinent praedicationes, quas exercitia spiritualia et
Can. 0771      aptatas. - § 1. Solliciti sint animarum pastores, praesertim Episcopi et parochi, ut Dei verbum iis quoque fidelibus nuntietur
Can. 0775      - § 1. Servatis praescriptis ab Apostolica Sede latis, Episcopi dioecesani est normas de re catechetica edicere itemque prospicere
Can. 0782      competit Romano Pontifici et Collegio Episcoporum. § 2. Singuli Episcopi, utpote Ecclesiae universae atque omnium Ecclesiarum sponsores, operis missionalis
Can. 0790      amore erga Christum eiusque Ecclesiam imbuantur. - § 1. Episcopi dioecesani in territoriis missionis est: 1_ promovere, moderari et
Can. 0802      sint scholae in quibus educatio tradatur christiano spiritu imbuta, Episcopi dioecesani est curare ut condantur. § 2. Ubi id
Can. 0804      est de hoc actionis campo normas generales edicere, atque Episcopi dioecesani est eundem ordinare et in eum invigilare. §
Can. 0810      definito, a munere removeantur. § 2. Episcoporum conferentiae et Episcopi dioecesani, quorum interest, officium habent et ius invigilandi, ut
Can. 0819      immo vel ipsius Ecclesiae universae bonum id requirat, debent Episcopi dioecesani aut institutorum Superiores competentes ad universitates vel facultates
Can. 0835      auctoritate probatos. - § 1. Munus sanctificandi exercent imprimis Episcopi, qui sunt magni sacerdotes, mysteriorum Dei praecipui dispensatores atque
Can. 0835      et ipsi Christi sacerdotii participes, ut eius ministri sub Episcopi auctoritate, ad cultum divinum celebrandum et populum sanctificandum consecrantur
Can. 0844      versantur. § 4. Si adsit periculum mortis aut, iudicio Episcopi dioecesani aut Episcoporum conferentiae, alia urgeat gravis necessitas, ministri
Can. 0883      de qua agitur, presbyter qui, vi officii vel mandati Episcopi dioecesani, infantia egressum baptizat aut iam baptizatum in plenam
Can. 0886      nisi agatur de suis subditis, licentia saltem rationabiliter praesumpta Episcopi dioecesani. - Presbyter facultate confirmationem ministrandi gaudens, in territorio
Can. 0934      societatis vitae apostolicae adnexo; 2_ asservari potest in sacello Episcopi et, de licentia Ordinarii loci, in aliis ecclesiis, oratoriis
Can. 0935      in itinere deferre, nisi necessitate pastorali urgente et servatis Episcopi dioecesani praescriptis. - In domo instituti religiosi aliave pia
Can. 0943      extraordinarius sacrae communionis aliusve ab Ordinario loci deputatus, servatis Episcopi dioecesani praescriptis. - § 1. Ubi de iudicio Episcopi
Can. 0944      Episcopi dioecesani praescriptis. - § 1. Ubi de iudicio Episcopi dioecesani fieri potest, in publicum erga sanctissimam Eucharistiam venerationis
Can. 0944      Sanguinis Christi, processio per vias publicas ducta. § 2. Episcopi dioecesani est de processionibus statuere ordinationes, quibus earum participationi
Can. 0967      ubique terrarum confessiones excipiendi ipso iure gaudent Cardinales itemque Episcopi, qui eadem et licite ubique utuntur, nisi Episcopus dioecesanus
Can. 1002      simul, qui apte sint praeparati et rite dispositi, iuxta Episcopi dioecesani praescripta peragi potest. - § 1. Unctionem infirmorum
Can. 1014      adiungat; valde convenit autem, ut una cum iisdem omnes Episcopi praesentes electum consecrent. - § 1. Unusquisque ad presbyteratum
Can. 1017      incardinatus. - Episcopus extra propriam dicionem nonnisi cum licentia Episcopi dioecesani ordines conferre potest. - § 1. Litteras dimissorias
Can. 1025      probatione ad normam iuris peracta, debitis qualitatibus, iudicio proprii Episcopi aut Superioris maioris competentis, praeditus sit, nulla detineatur irregularitate
Can. 1029      - Ad ordines ii soli promoveantur qui, prudenti iudicio Episcopi proprii aut Superioris maioris competentis, omnibus perpensis, integram habent
Can. 1038      nisi impedimentum detineatur canonico aliave gravi causa, de iudicio Episcopi dioecesani aut Superioris maioris competentis aestimanda. - Omnes qui
Can. 1178      accidit, nisi alia iure particulari designata sit. - Exequiae Episcopi dioecesani in propria ecclesia cathedrali celebrentur, nisi ipse aliam
Can. 1215      exercendum. - § 1. Nulla ecclesia aedificetur sine expresso Episcopi dioecesani consensu scriptis dato. § 2. Episcopus dioecesanus consensum
Can. 1227      plurium personarum physicarum, de licentia Ordinarii loci destinatus. - Episcopi sacellum privatum sibi constituere possunt, quod iisdem iuribus ac
Can. 1244      auctoritatis, firmo praescripto can. 1246, § 2. § 2. Episcopi dioecesani peculiares suis dioecesibus seu locis dies festos aut
Can. 1245      in can. 87, parochus, iusta de causa et secundum Episcopi dioecesani praescripta, singulis in casibus concedere potest dispensationem ab
Can. 1248      quae sit in ecclesia paroeciali aliove sacro loco, iuxta Episcopi dioecesani praescripta celebrata, partem habeant, aut orationi per debitum
Can. 1271      personam iuridicam publicam ecclesiasticam pertinent, spatio triginta annorum. - Episcopi, ratione vinculi unitatis et caritatis, pro suae dioecesis facultatibus
Can. 1274      dioecesibus constituatur, quatenus opus sit, massa communis qua valeant Episcopi obligationibus erga alias personas Ecclesiae deservientes satisfacere variisque dioecesis
Can. 1287      tam clerici quam laici quorumvis bonorum ecclesiasticorum, quae ab Episcopi dioecesani potestate regiminis non sint legitime subducta, singulis annis
Can. 1316      illius locum poenam determinatam vel obligatoriam constituere. - Curent Episcopi dioecesani ut, quatenus fieri potest, in eadem civitate vel
Can. 1423      ex legitima gravique causa. - § 1. Plures dioecesani Episcopi, probante Sede Apostolica, possunt concordes, in locum tribunalium dioecesanorum
Can. 1431      providendi bono publico. - § 1. In causis contentiosis, Episcopi dioecesani est iudicare utrum bonum publicum in discrimen vocari
Can. 1435      vinculi defensoris, qui iudicio intersint, eandem vim habet. - Episcopi est promotorem iustitiae et vinculi defensorem nominare, qui sint
Can. 1438      can. 1444, § 1, n. 1: 1_ a tribunali Episcopi suffraganei appellatur ad tribunal Metropolitae, salvo praescripto can. 1439
Can. 1446      1439. - § 1. Christifideles omnes, in primis autem Episcopi, sedulo annitantur ut, salva iustitia, lites in populo Dei
Can. 1469      etiam extra proprium territorium se conferre, de licentia tamen Episcopi dioecesani loci adeundi et in sede ab eodem designata
Can. 1558      sede, nisi aliud iudici videatur. § 2. Cardinales, Patriarchae, Episcopi et ii qui, suae civitatis iure, simili favore gaudent
Can. 1681      alterutro vel utroque coniuge et cum voto tribunalis et Episcopi. - § 1. Sententia, quae matrimonii nullitatem primum declaraverit
Can. 1692      aliter pro locis particularibus legitime provisum sit, decerni potest Episcopi dioecesani decreto vel iudicis sententia ad normam canonum qui
Can. 1705      1701, § 2 potest acta processus, non vero votum Episcopi, invisere in sede tribunalis ad perpendendum num quid grave
Can. 1749      animarum amore consentiat. - Si parochus consilio ac suasionibus Episcopi obsequi non intendat, rationes in scriptis exponat. - Episcopus

EPISCOPIS     [30]
Can. 0204      ordinata, subsistit in Ecclesia catholica, a successore Petri et Episcopis in eius communione gubernata. - Plene in communione Ecclesiae
Can. 0237      agatur de seminario pro universo eius territorio, secus ab Episcopis quorum interest. - § 1. Seminaria legitime erecta ipso
Can. 0243      Episcopo dioecesano aut, si de seminario interdioecesano agatur, ab Episcopis quorum interest, probatam, qua normae institutionis sacerdotalis Rationis adiunctis
Can. 0253      disciplinis philosophicis, theologicis et iuridicis, ab Episcopo aut ab Episcopis, quorum interest, iitantum nominentur qui, virtutibus praestantes, laurea doctorali
Can. 0259      1. Episcopo dioecesano aut, si de seminario interdioecesano agatur, Episcopis quorum interest, competit quae ad seminarii superius regimen et
Can. 0333      in munere supremi Ecclesia Pastoris explendo, communione cum ceteris Episcopis immo et universa Ecclesia semper est coniunctus; ipsi ius
Can. 0339      § 1. Ius est et officium omnibus et solis Episcopis qui membra sint Collegii Episcoporum, ut Concilio Oecumenico cum
Can. 0347      coetus a Romano Pontifice concluditur, explicit munus in eadem Episcopis aliisque sodalibus commissum. § 2. Sede Apostolica post convocatam
Can. 0348      Romano Pontifice nominatus, cuique praesto est consilium secretariae, constans Episcopis, quorum alii, ad normam iuris peculiaris, ab ipsa synodo
Can. 0364      quae ipsam vitam Ecclesiae et bonum animarum attingant; 2_ Episcopis actione et consilio adesse, integro quidem manente eorundem legitimae
Can. 0364      et consociatam populorum operam spectant; 6_ operam conferre cum Episcopis, ut opportuna foveantur commercia inter Ecclesiam catholicam et alias
Can. 0364      pertinent ad Ecclesiae et Apostolicae Sedis missionem, consociata cum Episcopis actione, apud moderatores Civitatis tueri; 8_ exercere praeterea facultates
Can. 0431      3. Unius supremae Ecclesiae auctoritatis est, auditis quorum interest Episcopis, provincias ecclesiasticas constituere, supprimere aut innovare. - § 1
Can. 0442      2. Metropolitae, eoque legitime impedito, Episcopi suffraganei ab aliis Episcopis suffraganeis electi est concilio provinciali praeesse. - § 1
Can. 0443      tum pro mulieribus ab Episcoporum conferentia aut a provinciae Episcopis determinando, respective electi ab omnibus Superioribus maioribus institutorum et
Can. 0443      Episcoporum conferentiae pro concilio plenario aut Metropolitae una cum Episcopis suffraganeis pro concilio provinciali expediat, etiam alii ut hospites
Can. 0448      Si vero, de iudicio Apostolicae Sedis, auditis quorum interest Episcopis dioecesanis, personarum aut rerum adiuncta id suadeant, Episcoporum conferentia
Can. 0449      1. Unius supremae Ecclesiae auctoritatis est, auditis quorum interest Episcopis, Episcoporum conferentias erigere, supprimere aut innovare. § 2. Episcoporum
Can. 0454      deliberativum in conventibus plenariis Episcoporum conferentiae ipso iure competit Episcopis dioecesanis eisque qui iure ipsis aequiparantur, necnon Episcopis coadiutoribus
Can. 0454      competit Episcopis dioecesanis eisque qui iure ipsis aequiparantur, necnon Episcopis coadiutoribus. § 2. Episcopis auxiliaribus ceterisque Episcopis titularibus qui
Can. 0454      qui iure ipsis aequiparantur, necnon Episcopis coadiutoribus. § 2. Episcopis auxiliaribus ceterisque Episcopis titularibus qui ad Episcoporum conferentiam pertinent
Can. 0454      aequiparantur, necnon Episcopis coadiutoribus. § 2. Episcopis auxiliaribus ceterisque Episcopis titularibus qui ad Episcoporum conferentiam pertinent, suffragium competit deliberativum
Can. 0595      tractare, quae potestatem internae auctoritatis superent, consultis tamen ceteris Episcopis dioecesanis, si institutum ad plures dioeceses propagatum fuerit. §
Can. 0708      et cooperationem cum Episcoporum conferentiis et etiam cum singulis Episcopis instaurandam. - Conferentiae Superiorum maiorum sua habeant statuta a
Can. 0763      quorum praecipua officia sit Evangelium Dei omnibus annuntiare. - Episcopis ius est ubique, non exclusis ecclesiis et oratoriis institutorum
Can. 0823      Officium et ius, de quibus in § 1, competunt Episcopis, tum singulis tum in conciliis particularibus vel Episcoporum conferentiis
Can. 0837      ipsius, quae est unitatis sacramentum, scilicet plebs sancta sub Episcopis adunata et ordinata; quare ad universum corpus Ecclesiae pertinent
Can. 1169      § 2. Benedictiones, exceptis iis quae Romano Pontifici aut Episcopis reservantur, impertire potest quilibet presbyter. § 3. Diaconus illas
Can. 1242      sepeliantur, nisi agatur de Romano Pontifice aut Cardinalibus vel Episcopis dioecesanis etiam emeritis in propria ecclesia sepeliendis. - Opportunae
Can. 1275      bonorum ex diversis dioecesibus provenientium administratur secundum normas ab Episcopis, quorum interest, opportune concordatas. - § 1. Ordinarii est

EPISCOPO     [167]
Can. 0065      denegata et postea, nulla facta huius denegationis mentione, ab Episcopo dioecesano impetrata, invalida est; gratia autem ab Episcopo dioecesano
Can. 0065      ab Episcopo dioecesano impetrata, invalida est; gratia autem ab Episcopo dioecesano denegata nequit valide, etiam facta denegationis mentione, ab
Can. 0065      ab eius Vicario generali vel Vicario episcopali, non consentiente Episcopo, impetrari. - Rescriptum non fit irritum ob errorem in
Can. 0072      - Rescripta ab Apostolica Sede concessa, quae exspiraverint, ab Episcopo dioecesano iusta de causa semel prorogari possunt, non tamen
Can. 0134      societatum vitae apostolicae. § 3. Quae in canonibus nominatim Episcopo dioecesano, in ambitu potestatis exsecutivae tribuuntur, intelleguntur competere dumtaxat
Can. 0134      dioecesano, in ambitu potestatis exsecutivae tribuuntur, intelleguntur competere dumtaxat Episcopo dioecesano aliisque ipsi in can. 381, § 2 aequiparatis
Can. 0235      annos. § 2. Qui extra seminarium legitime morantur, ab Episcopo dioecesano commendentur pio et idoneo sacerdoti, qui invigilet ut
Can. 0239      alumnis adeundi alios sacerdotes, qui ad hoc munus ab Episcopo deputati sint. § 3. Seminarii statutis provideantur rationes, quibus
Can. 0241      exquiri potest. - § 1. Ad seminarium maius ab Episcopo dioecesano admittantur tantummodo ii qui, attentis eorum dotibus humanis
Can. 0243      interdioecesanis. - Habeat insuper unumquodque seminarium ordinationem propriam, ab Episcopo dioecesano aut, si de seminario interdioecesano agatur, ab Episcopis
Can. 0245      Romano Petri successore humili et filiali caritate devinciantur, proprio Episcopo tamquam fidi cooperatores adhaereant et sociam cum fratribus operam
Can. 0253      magistri munus in disciplinis philosophicis, theologicis et iuridicis, ab Episcopo aut ab Episcopis, quorum interest, iitantum nominentur qui, virtutibus
Can. 0259      condicioni aptatas, de iudicio Ordinarii determinandas. - § 1. Episcopo dioecesano aut, si de seminario interdioecesano agatur, Episcopis quorum
Can. 0267      clericus iam incardinatus alii Ecclesiae particulari valide incardinetur, ab Episcopo dioecesano obtinere debet litteras ab eodem subscriptas excardinationis; et
Can. 0267      debet litteras ab eodem subscriptas excardinationis; et pariter ab Episcopo dioecesano Ecclesiae particularis cui se incardinari desiderat, litteras ab
Can. 0268      iure incardinatur, si talem voluntatem in scriptis manifestaverit tum Episcopo dioecesano Ecclesiae hospitis tum Episcopo dioecesano proprio, neque horum
Can. 0268      in scriptis manifestaverit tum Episcopo dioecesano Ecclesiae hospitis tum Episcopo dioecesano proprio, neque horum alteruter ipsi contrariam scripto mentem
Can. 0269      sibi constiterit de concessa excardinatione, et habuerit praeterea ab Episcopo dioecesano excardinanti, sub secreto si opus sit, de clerici
Can. 0269      vita, moribus ac studiis opportuna testimonia; 3_ clericus eidem Episcopo dioecesano scripto declaraverit se novae Ecclesiae particularis servitio velle
Can. 0271      ministerium peracturi; prospiciat vero ut per conventionem scriptam cum Episcopo dioecesano loci, quem petunt, iura et officia eorundem clericorum
Can. 0271      Ecclesiam particularem transierit propriae Ecclesiae manens incardinatus, a proprio Episcopo dioecesano iusta de causa revocari potest, dummodo serventur conventiones
Can. 0271      de causa revocari potest, dummodo serventur conventiones cum altero Episcopo initae atque naturalis aequitas; pariter, iisdem condicionibus servatis, Episcopus
Can. 0277      aut in fidelium scandalum vertere possit. § 3. Competit Episcopo dioecesano ut hac de re normas statuat magis determinatas
Can. 0278      exercitio fovent, quaeque clericorum inter se et cum proprio Episcopo unioni favent. § 3. Clerici abstineant a constituendis aut
Can. 0312      requiritur consensus Episcopi dioecesani scripto datus; consensus tamen ab Episcopo dioecesano praestitus pro erectione domus instituti religiosi valet etiam
Can. 0320      Episcoporum conferentia supprimi possunt consociationes ab eadem erectae; ab Episcopo dioecesano consociationes a se erectae, et etiam consociationes ex
Can. 0369      stabiliter erecta. - Dioecesis est populi Dei portio, quae Episcopo cum cooperatione presbyterii pascenda concreditur, ita ut, pastori suo
Can. 0381      formulam ab eadem Apostolica Sede probatam. - § 1. Episcopo dioecesano in dioecesi ipsi commissa omnis competit potestas ordinaria
Can. 0381      praesunt aliis communitatibus fidelium, de quibus in can. 368, Episcopo dioecesano in iure aequiparantur, nisi ex rei natura aut
Can. 0396      aut per alium presbyterum visitet. § 2. Fas est Episcopo sibi eligere quos maluerit clericos in visitatione comites atque
Can. 0403      necessitates id suadeant, unus vel plures Episcopi auxiliares, petente Episcopo dioecesano, constituantur Episcopus auxiliaris iure successionis non gaudet. §
Can. 0403      gaudet. § 2. Gravioribus in adiunctis, etiam indolis personalis, Episcopo dioecesano dari potest Episcopus auxiliaris specialibus instructus facultatibus. §
Can. 0404      litteras apostolicas nominationis, per se vel per procuratorem, ostenderit Episcopo dioecesano atque collegio consultorum, praesente curiae cancellario, qui rem
Can. 0404      officii sui possessionem capit, cum litteras apostolicas nominationis ostenderit Episcopo dioecesano, praesente curiae cancellario, qui rem in acta referat
Can. 0405      Episcopus auxiliaris, de quo in can. 403, § 2, Episcopo dioecesano in universo dioecesis regimine adstant atque eiusdem absentis
Can. 0406      auxiliaris, de quo in can. 403, § 2, ab Episcopo dioecesano Vicarius generalis constituatur; insuper ipsi prae ceteris Episcopus
Can. 0411      mensem ne protrahantur, nonnisi ad breve tempus discedant. - Episcopo coadiutori et auxiliari, ad renuntiationem ab officio quod attinet
Can. 0413      regimen dioecesis, nisi aliter Sancta Sedes pro providerit, competit Episcopo coadiutori, si adsit; eo deficiente aut impedito, alicui Episcopo
Can. 0413      Episcopo coadiutori, si adsit; eo deficiente aut impedito, alicui Episcopo auxiliari aut Vicario generali vel episcopali aliive sacerdoti, servato
Can. 0413      aliive sacerdoti, servato personarum ordine statuto in elencho ab Episcopo dioecesano quam primum a capta dioecesis possessione componendo; qui
Can. 0416      morte, renuntiatione a Romano Pontifice acceptata, translatione ac privatione Episcopo intimata. - Vim habent omnia quae gesta sunt a
Can. 0417      obitu Episcopi dioecesani notitiam iidem acceperint, itemque quae ab Episcopo dioecesano aut a Vicario generali vel episcopali gesta sunt
Can. 0419      ad eum qui promotione si antiquior devolvitur deficiente autem Episcopo auxiliari, ad collegium consultorum, nisi a Sancta Sede aliter
Can. 0430      1. Munus Administratoris dioecesani cessat per captam a novo Episcopo dioecesis possessionem. § 2. Administratoris dioecesani remotio Sanctae Sedi
Can. 0436      competit Metropolitis potestas regiminis; potest vero in omnibus ecclesiis, Episcopo dioecesano praemonito, si ecclesia sit cathedralis, sacras exercere functiones
Can. 0460      christifidelium Ecclesiae particularis, qui in bonum totius communitatis dioecesanae Episcopo dioecesano adiutricem operam praestant, ad normam canonum qui sequuntur
Can. 0463      consecratae, a consilio pastorali eligendi, modo et numero ab Episcopo dioecesano determinandis, aut, ubi hoc consilium non exstet, ratione
Can. 0463      determinandis, aut, ubi hoc consilium non exstet, ratione ab Episcopo dioecesano determinata; 6_ rector seminarii dioecesani maioris; 7_ vicarii
Can. 0463      in dioecesi domum habent, eligendi numero et modo ab Episcopo dioecesano determinatis. § 2. Ad synodum dioecesanam ab Episcopo
Can. 0463      Episcopo dioecesano determinatis. § 2. Ad synodum dioecesanam ab Episcopo dioecesano vocari uti synodi sodales possunt alii quoque, sive
Can. 0468      cum Metropolita necnon cum Episcoporum conferentia. - § 1. Episcopo dioecesano competit pro suo prudenti iudicio synodum dioecesanam suspendere
Can. 0469      - Curia dioecesana constat illis institutis et personis, quae Episcopo operam praestant in regimine universae dioecesis, praesertim in actione
Can. 0471      de munere fideliter adimplendo, secundum rationem iure vel ab Episcopo determinatam; 2_ secretum servare intra fines et secundum modum
Can. 0471      servare intra fines et secundum modum iure aut ab Episcopo determinatos. - Circa causas atque personas quae in curia
Can. 0475      - § 1. In unaquaque dioecesi constituendus est ab Episcopo dioecesano Vicarius generalis, qui potestate ordinaria ad normam canonum
Can. 0476      rectum dioecesis regimen id requirat, constitui etiam possunt ab Episcopo dioecesano unus vel plures Vicarii episcopales, qui nempe aut
Can. 0477      - § 1. Vicarius generalis et episcopalis libere ab Episcopo dioecesano nominantur et ab ipso libere removeri possunt, firmo
Can. 0479      eorum competentiae, pertinent etiam facultates habituales ab Apostolica Sede Episcopo concessae, necnon rescriptorum exsecutio, nisi aliud expresse cautum fuerit
Can. 0480      Vicarius episcopalis de praecipuis negotiis et gerendis et gestis Episcopo dioecesano referre debent, nec umquam contra voluntatem et mentem
Can. 0481      itemque, salvis cann. 406 et 409, remotione eisdem ab Episcopo dioecesano intimata, atque sedis episcopalis vacatione. § 2. Suspenso
Can. 0485      Cancellarius aliique notarii libere ab officio removeri possunt ab Episcopo dioecesano, non autem ab Administratore dioecesano, nisi de consensu
Can. 0491      et 2, ut inspiciantur aut efferantur, serventur normae ab Episcopo dioecesano statutae. - § 1. In singulis dioecesibus constituatur
Can. 0492      in iure civili vere peritis et integritate praestantibus, ab Episcopo nominatis. § 2. Membra consilii a rebus oeconomicis ad
Can. 0492      A consilio a rebus oeconomicis excluduntur personae quae cum Episcopo usque ad quartum gradum consanguinitatis vel affinitatis coniunctae sunt
Can. 0494      expensi probare. - § 1. In singulis dioecesibus ab Episcopo, auditis collegio consultorum atque consilio a rebus oeconomicis, nominetur
Can. 0494      durante munere, ne amoveatur nisi ob gravem causam ab Episcopo aestimandam, auditis collegio consultorum atque consilio a rebus oeconomicis
Can. 0497      scilicet ratione officii ipsis demandati ad consilium pertineant; 3_ Episcopo dioecesano integrum est aliquos libere nominare. - § 1
Can. 0500      definitis. § 3. Consilium presbyterale numquam agere valet sine Episcopo dioecesano, ad quem solum etiam cura spectat ea divulgandi
Can. 0501      Metropolita, aut si de ipsa sede metropolitana agatur cum Episcopo suffraganeo promotione antiquiore, illud dissolvere potest, sed intra annum
Can. 0502      constituere. - § 1. Inter membra consilii presbyteralis ab Episcopo dioecesano libere nominantur aliqui sacerdotes, numero non minore quam
Can. 0503      cathedralis praeterea est munera adimplere, quae iure aut ab Episcopo dioecesano ei committuntur. - Capituli cathedralis erectio, innovatio aut
Can. 0505      habeat statuta, per legitimum actum capitularem condita atque ab Episcopo dioecesano probata; quae statuta ne immutentur neve abrogentur nisi
Can. 0505      quae statuta ne immutentur neve abrogentur nisi approbante eodem Episcopo dioecesano. - § 1. Statuta capituli, salvis semper fundationis
Can. 0510      amplius uniantur paroeciae; quae unitae alicui capitulo exstent, ab Episcopo dioecesano a capitulo separentur. § 2. In ecclesia, quae
Can. 0512      vitae consecratae, tum praesertim laicis, quique designantur modo ab Episcopo dioecesano determinato. § 2. Christifideles, qui deputantur ad consilium
Can. 0513      pastorale constituitur ad tempus, iuxta praescripta statuorum, quae ab Episcopo dantur. § 2. Sede vacante, consilium pastorale cessat. -
Can. 0517      qui nempe actionem coniunctam dirigat atque de eadem coram Episcopo respondeat. § 2. Si ob sacerdotum penuriam Episcopus dioecesanus
Can. 0521      parochi alicui conferendum, oportet de eius idoneitate, modo ab Episcopo dioecesano determinato, etiam per examen, certo constet. - Parochus
Can. 0522      ad tempus indefinitum nominetur; ad certum tempus tantum ab Episcopo dioecesano nominari potest, si id ab Episcoporum conferentia per
Can. 0523      Firmo praescripto can. 682, § 1, parochi officii provisio Episcopo dioecesano competit et quidem libera collatione, nisi cuidam sit
Can. 0529      promoveat, consociationes eorundem ad fines religionis fovendo. Cum proprio Episcopo et cum dioecesis presbyterio cooperetur, allaborans etiam ut fideles
Can. 0531      nisi de contraria offerentis voluntate constet quoad oblationes voluntarias; Episcopo dioecesano, audito consilio presbyterali, competit statuere praescripta, quibus destinationi
Can. 0535      aliisque documentis, necessitatis utilitatisve causa servandis; quae omnia, ab Episcopo dioecesano eiusve delegato, visitationis vel alio opportuno tempore inspicienda
Can. 0536      pastorale voto gaudet tantum consultivo et regitur normis ab Episcopo dioecesano statutis. - In unaquaque paroecia habeatur consilium a
Can. 0537      rebus oeconomicis, quod praeterquam iure universali, regitur normis ab Episcopo dioecesano latis et in quo christifideles, secundum easdem normas
Can. 0538      1. Parochus ab officio cessat amotione aut translatione ab Episcopo dioecesano ad normam iuris peracta, renuntiatione iusta de causa
Can. 0538      ab ipso parocho facta et, ut valeat, ab eodem Episcopo acceptata, necnon lapsu temporis si, iuxta iuris particularis de
Can. 0538      quinto aetatis anno, rogatur ut renuntiationem ab officio exhibeat Episcopo dioecesano, qui, omnibus personae et loci inspectis adiunctis, de
Can. 0538      aut differenda decernat; renuntiantis congruae sustentationi et habitationi ab Episcopo dioecesano providendum est, attentis normis ab Episcoporum conferentia statutis
Can. 0539      causae a munere pastorali in paroecia exercendo praepeditur, ab Episcopo dioecesano quam primum deputetur administrator paroecialis, sacerdos scilicet qui
Can. 0540      adstringitur officiis iisdemque gaudet iuribus ac parochus, nisi ab Episcopo dioecesano aliter statuatur. § 2. Administratori paroeciali nihil agere
Can. 0544      autem dioecesani est alium nominare moderatorem; antequam vero ab Episcopo alius nominetur, hoc munus adimpleat sacerdos eiusdem coetus nominatione
Can. 0552      faciunt, serventur praescripta can. 531. - Vicarius paroecialis ab Episcopo dioecesano aut ab Administratore dioecesano amoveri potest, iusta de
Can. 0553      Nisi aliud iure particulari statuatur, vicarius foraneus nominatur ab Episcopo dioecesano, auditis pro suo prudenti iudicio sacerdotibus qui in
Can. 0555      § 4. Vicarius foraneus obligatione tenetur secundum determinationem ab Episcopo dioecesano factam, sui districtus paroecias visitare. - Ecclesiarum rectores
Can. 0557      celebret. - § 1. Ecclesiae rector libere nominatur ab Episcopo dioecesano, salvo iure eligendi aut praesentandi, si cui legitime
Can. 0557      ecclesia pertineat ad aliquod clericale institutum religiosum iuris pontificii, Episcopo dioecesano competit rectorem a Superiore praesentatum instituere. § 3
Can. 0589      formale decretum approbatum est; iuris vero dioecesani, si ab Episcopo dioecesano erectum, approbationis decretum a Sede Apostolica non est
Can. 0604      virginum quae, sanctum propositum emittentes Christum pressius sequendi, ab Episcopo dioecesano iuxte probatum ritum liturgicum Deo consecrantur, Christo Dei
Can. 0616      supprimi potest a supremo Moderatore ad normam constitutionum, consulto Episcopo dioecesano. De bonis domus suppressae provideat ius proprium instituti
Can. 0681      et legibus fundationis. - § 1. Opera quae ab Episcopo dioecesano committuntur religiosis, eiusdem Episcopi auctoritati et directioni subsunt
Can. 0682      ecclesiastico in dioecesi alicui sodali religioso conferendo agatur, ab Episcopo dioecesano religiosus nominatur, praesentante vel saltem assentiente competenti Superiore
Can. 0686      Sanctae Sedi vel, si de institutis iuris dioecesani agitur, Episcopo dioecesano reservatur. § 2. Pro monialibus indultum exclaustrationis concedere
Can. 0686      Sancta Sede pro sodale instituti iuris pontificii vel ab Episcopo dioecesano pro sodale instituti iuris dioecesani, ob graves causas
Can. 0688      in can. 615, indultum, ut valeat, confirmari debet ab Episcopo domus assignationis. - § 1. Sodalis, expleta professione temporaria
Can. 0715      - § 1. Sodales clerici in dioecesi incardinati ab Episcopo dioecesano dependent, salvis iis quae vitam consecratam in proprio
Can. 0715      vel ad regimen instituti destinentur, ad instar religiosorum ab Episcopo dependent. - § 1. Sodales omnes vitam instituti, secundum
Can. 0727      petat, si institutum est iuris pontifici secus etiam ab Episcopo dioecesano, prout in constitutionibus definitur. § 2. Si agatur
Can. 0738      internam et disciplinam societatis respiciunt. § 2. Subsunt quoque Episcopo dioecesano in iis quae cultum publicum, curam animarum aliaque
Can. 0738      cann. 679-683. § 3. Relationes sodalis dioecesi incardinati cum Episcopo proprio constitutionibus vel particularibus conventionibus definiuntur. - Sodales, praeter
Can. 0757      est in ministerio verbi populo Dei, in communione cum Episcopo eiusque presbyterio, inservire. - Sodales institutorum vitae consecratae, vi
Can. 0758      modo Evangelii testimonium reddunt, iidemque in Evangelio annuntiando ab Episcopo in auxilium convenienter assumuntur. - Christifideles laici, vi baptismatis
Can. 0759      vocari etiam possunt ut in exercitio ministerii verbi cum Episcopo et presbyteris cooperantur. - In ministerio verbi, quod sacra
Can. 0772      praedicationis quod attinet, ab omnibus praeterea serventur normae ab Episcopo dioecesano latae. § 2. Ad sermonem de doctrina christiana
Can. 0777      et foveat. - Peculiari modo parochus, attentis normis ab Episcopo dioecesano statutis, curet: 1_ ut apta catechesis impertiatur pro
Can. 0790      iisdem in bonum cedant missionis. § 2. Praescriptis ab Episcopo dioecesano de quibus in § 1, n. 1 editis
Can. 0801      retinentes, satagant educationi catholicae etiam per suas scholas, consentiente Episcopo dioecesano conditas, sese impendere. - § 1. Si praesto
Can. 0806      requirat, amovendi aut exigendi ut amoveantur. - § 1. Episcopo dioecesano competit ius invigilandi et invisendi scholas catholicas in
Can. 0833      ab Apostolica Sede, omnes promoti ad episcopatum, itemque qui Episcopo dioecesano aequiparantur; 4_ coram collegio consultorum, Administrator dioecesanus; 5_
Can. 0833      aequiparantur; 4_ coram collegio consultorum, Administrator dioecesanus; 5_ coram Episcopo dioecesano eiusve delegato, Vicarii generales et Vicarii episcopales necnon
Can. 0847      expressis atque, salvo praescripto can. 999, n. 2, ab Episcopo consecratis vel benedictis, et quidem, recenter; veteribus ne utatur
Can. 0847      adsit necessitas. § 2. Parochus olea sacra a proprio Episcopo impetret eaque decenti custodia diligenter asservet. - Minister, praeter
Can. 0874      decimum sextum aetatis annum expleverit, nisi alia aetas ab Episcopo dioecesano statuta fuerit vel exceptio iusta de causa parocho
Can. 0880      2. Chrisma in sacramento confirmationis adhibendum debet esse ab Episcopo consecratum, etiamsi sacramentum a presbytero ministretur. - Expedit ut
Can. 0883      ministrandi gaudent: 1_ intra fines suae dicionis, qui iure Episcopo dioecesano aequiparantur; 2_ quoad personam de qua agitur, presbyter
Can. 0899      2. In eucharistica Synaxi populus Dei in unum convocatur, Episcopo aut, sub eius auctoritate, presbytero praeside, personam Christi gerente
Can. 0999      in unctione infirmorum adhibendum benedicere possunt: 1_ qui iure Episcopo dioecesano aequiparantur; 2_ in casu necessitatis, quilibet presbyter in
Can. 1013      - Sacrae ordinationis minister est Episcopus consecratus. - Nulli Episcopo licet quemquam consecrare in Episcopum, nisi prius constet de
Can. 1015      1. Unusquisque ad presbyteratum et ad diaconatum a proprio Episcopo ordinetur aut cum legitimis eiusdem litteris dimissoriis. § 2
Can. 1018      Pro-praefectus apostolicus litteras dimissorias ne iis concedant, quibus ab Episcopo dioecesano aut a Vicario vel Praefecto apostolico accessus ad
Can. 1021      cum Sede Apostolica habentem, excepto tantum, citra apostolicum indultum, Episcopo ritus diversi a ritu promovendi. - Episcopus ordinans, acceptis
Can. 1025      legitimi Superioris, ad Ecclesiae ministerium utilis habeatur. § 3. Episcopo ordinanti proprium subditum, qui servitio alius dioecesis destinetur, constare
Can. 1032      Post expletum studiorum curriculum, diaconus per tempus congruum, ab Episcopo vel a Superiore maiore competenti definiendum, in cura pastorali
Can. 1036      Candidatus, ut ad ordinem diaconatus aut presbyteratus promoveri possit, Episcopo proprio aut Superiori maiori competenti declarationem tradat propria manu
Can. 1053      Episcopus ordinans authenticum ordinationis receptae testimonium; qui, si ab Episcopo extraneo cum litteris dimissoriis promoti fuerint, illud proprio Ordinario
Can. 1121      celebrationis matrimonii, iuxta modum ab Episcoporum conferentia aut ab Episcopo dioecesano praescriptum. § 2. Quoties matrimonium ad normam can
Can. 1165      potest ab Apostolica Sede. § 2. Concedi potest ab Episcopo dioecesano in singulis casibus, etiam si plures nullitatis rationes
Can. 1206      ad eos qui ipsi iure aequiparantur; iidem possunt cuilibet Episcopo vel, in casibus exceptionalibus, presbytero munus committere dedicationem peragendi
Can. 1207      Loca sacra benedicuntur ab Ordinario; benedictio tamen ecclesiarum reservatur Episcopo dioecesano; uterque vero potest alium sacerdotem ad hoc delegare
Can. 1215      consensum constituendae novae domus in dioecesi vel civitate ab Episcopo dioecesano rettulerint, antequam tamen ecclesiam in certo ac determinato
Can. 1222      detur eam reficiendi, in usum profanum non sordidum ab Episcopo dioecesano redigi potest. § 2. Ubi aliae graves causae
Can. 1263      iuxta normas ab Episcoporum conferentia latas. - Ius est Episcopo dioecesano, auditis consilio a rebus oeconomicis et consilio presbyterali
Can. 1278      494, §§ 3 et 4, oeconomo committi possunt ab Episcopo dioecesano munera de quibus in cann. 1276, § 1
Can. 1281      excedunt; si vero de hac re sileant statuta, competit Episcopo dioecesano, audito consilio a rebus oeconomicis, huiusmodi actus pro
Can. 1292      regione definiendas, auctoritas competens, si agatur de personis iuridicis Episcopo dioecesano non subiectis, propriis determinatur statutis secus, auctoritas competens
Can. 1303      piae fundationis non autonomae, si concredita fuerint personae iuridicae Episcopo dioecesano subiectae, expleto tempore, ad institutum de quo in
Can. 1308      ob imminutos reditus onera Missarum reducere valet. § 3. Episcopo dioecesano competit potestas reducendi ob deminutionem redituum, quamdiu causa
Can. 1419      agatur de iuribus aut bonis temporalibus personae iuridicae ab Episcopo repraesentatae, iudicat in primo gradu tribunal appellationis. - §
Can. 1420      suadeat. § 2. Vicarius iudicialis unum constituit tribunal cum Episcopo, sed nequit iudicare causas quas Episcopus sibi reservat. §
Can. 1420      nec ab Administratore dioecesano amoveri possunt; adveniente autem novo Episcopo, indigent confirmatione. - § 1. In dioecesi constituantur ab
Can. 1421      indigent confirmatione. - § 1. In dioecesi constituantur ab Episcopo iudices dioecesani, qui sint clerici. § 2. Episcoporum conferentia
Can. 1423      primae instantiae; quo in casu ipsorum Episcoporum coetui vel Episcopo ab eisdem designato omnes competunt potestates, quas Episcopus dioecesanus
Can. 1428      seligentes aut ex tribunalis iudicibus aut ex personis ab Episcopo ad hoc munus approbatis. § 2. Episcopus potest ad
Can. 1436      universitatem causarum tum ad singulas causas; possunt autem ab Episcopo, iusta de causa, removeri. - § 1. Cuilibet processui
Can. 1439      vel Episcopus ab ea designatus omnes habent potestates, quae Episcopo dioecesano competunt circa suum tribunal. - Si competentia ratione
Can. 1469      et sententiam ferre, certiore tamen hac de re facto Episcopo dioecesano. § 2. Praeter casum de quo in §
Can. 1479      potest a iudice ecclesiastico admitti, audito, si fieri potest, Episcopo dioecesano eius cui datus est; quod si non adsit
Can. 1483      iure canonico, vel alioquin vere peritus et ab eodem Episcopo approbatus. - § 1. Procurator et advocatus antequam munus
Can. 1488      ab officio suspendi, tum etiam si recidivus sit, ab Episcopo, qui tribunali praeest, ex albo advocatorum expungi potest. §
Can. 1705      2. Si, iudicio Apostolicae Sedis, requiratur supplementum instructionis, id Episcopo significabitur, indicatis elementis circa quae instructio complenda est. §
Can. 1707      non habeatur, nisi post declarationem de morte praesumpta ab Episcopo dioecesano prolatam. § 2. Declarationem, de qua in §
Can. 1734      quo recursus hierarchicus deciditur, nisi decisio data sit ab Episcopo; 3_ de recursibus proponendis ad normam cann. 57 et
Can. 1740      culpam, noxium aut saltem inefficax evadat, potest ipse ab Episcopo dioecesano a paroecia amoveri. - Causae, ob quas parochus
Can. 1742      e coetu ad hoc stabiliter, a consilio presbyterali constituto, Episcopo proponente, selectis; quod si exinde censeat ad amotionem esse
Can. 1743      et simpliciter, sed etiam sub condicione, dummodo haec ab Episcopo legitime acceptari possit et reapse acceptetur. - § 1
Can. 1744      invitationem prorogando tempus utile ad respondendum. § 2. Si Episcopo constiterit parochum alteram invitationem recepisse, non autem respondisse etsi
Can. 1745      causam adductam eiusque rationes oppugnet, motiva allegans quae insufficientia Episcopo videantur, hic ut valide agat: 1_ invitet illum ut

EPISCOPORUM     [166]
Can. 0088      in legibus a Concilio plenario vel provinciali aut ab Episcoporum conferentia latis dispensare valet. - Parochus aliique presbyteri aut
Can. 0230      - § 1. Viri laici, qui aetate dotibusque pollent Episcoporum conferentiae decreto statutis, per ritum liturgicum praescriptum ad ministeria
Can. 0236      disciplinam sedulo efformentur. - Aspirantes ad diaconatum permanentem secundum Episcoporum conferentiae praescripta ad vitam spiritualem alendam informentur atque ad
Can. 0236      coniugati, ratione ad tres annos protracta et ab eadem Episcoporum conferentia definita. - § 1. In singulis dioecesibus sit
Can. 0237      erectionis tum eiusdem statutorum, obtenta fuerit, et quidem ab Episcoporum conferentia, si agatur de seminario pro universo eius territorio
Can. 0242      1. In singulis nationibus habeatur institutionis sacerdotalis Ratio, ab Episcoporum conferentia attentis quidem normis a suprema Ecclesiae auctoritate latis
Can. 0276      libros; diaconi autem permanentes eandem persolvant pro parte ab Episcoporum conferentia definita; 4_ pariter tenentur ad vacandum recessibus spiritualibus
Can. 0284      determinato. - Clerici decentem habitum ecclesiasticum, iuxta normas ab Episcoporum conferentia editas atque legitimas locorum consuetudines, deferant. - §
Can. 0294      cleri saecularis constent, ab Apostolica Sede, auditis quarum interest Episcoporum conferentiis, erigi possunt. - § 1. Praelatura personalis regitur
Can. 0312      ipsa erectione destinantur ad actionem in tota natione exercendam, Episcoporum conferentia in suo territorio; 3_ pro consociationibus dioecesanis, Episcopus
Can. 0320      eadem supprimi possunt. § 2. Ob graves causas ab Episcoporum conferentia supprimi possunt consociationes ab eadem erectae; ab Episcopo
Can. 0331      Petro, primo Apostolorum, concessum et successoribus eius transmittendum, Collegii Episcoporum est caput, Vicarius Christi atque universae Ecclesiae his in
Can. 0334      operam navare valent variis rationibus, inter quas est synodus Episcoporum. Auxilio praetera ei sunt Patres Cardinales, necnon aliae personae
Can. 0336      autem leges speciales pro iisdem adiunctis latae. - Collegium Episcoporum, cuius caput est Summus Pontifex cuiusque membra sunt Episcopi
Can. 0337      exsistit. - § 1. Potestatem in universam Ecclesiam Collegium Episcoporum sollemni modo exercet in Concilio Oecumenico. § 2. Eandem
Can. 0337      Concilio Oecumenico. § 2. Eandem potestatem exercet per unitam Episcoporum in mundo dispersorum actionem, quae uti talis a Romano
Can. 0337      est secundum necessitates Ecclesiae seligere et promovere modos, quibus Episcoporum Collegium munus suum quoad universam Ecclesiam collegialiter exerceat. -
Can. 0339      officium omnibus et solis Episcopis qui membra sint Collegii Episcoporum, ut Concilio Oecumenico cum suffragio deliberativo intersint. § 2
Can. 0341      vim obligandi ut habeant, egent decreta quae ferat Collegium Episcoporum, cum actionem proprie collegialem ponit iuxta alium a Romano
Can. 0342      Romano Pontifice inductum vel libere receptum modum. - Synodus Episcoporum coetus est Episcoporum qui, ex diversis orbis regionibus selecti
Can. 0342      vel libere receptum modum. - Synodus Episcoporum coetus est Episcoporum qui, ex diversis orbis regionibus selecti, statutis temporibus una
Can. 0343      ad actionem Ecclesiae in mundo spectantes perpendant. - Synodi Episcoporum est de quaestionibus pertractandis disceptare atque expromere optata, non
Can. 0344      in hoc casu decisiones synodi ratas habere. - Synodus Episcoporum directe subest auctoritati Romani Pontificis, cuius quidem est: 1_
Can. 0345      synodum ipsam concludere, transferre, suspendere et dissolvere. - Synodus Episcoporum congregari potest aut in coetum generalem, in quo scilicet
Can. 0346      ad determinatam determinatasve regiones attinent. - § 1. Synodus Episcoporum quae in coetum generalem ordinarium congregatur, constat sodalibus quorum
Can. 0346      quorum plerique sunt Episcopi, electi pro singulis coetibus ab Episcoporum conferentiis secundum rationem iure peculiari synodi determinatam; alii vi
Can. 0346      ad normam eiusdem iuris peculiaris eliguntur. § 2. Synodus Episcoporum in coetum generalem extraordinarium congregata ad negotia tractanda quae
Can. 0346      clericalium ad normam eiusdem iuris electi. § 3. Synodus Episcoporum, quae in coetum specialem congregatur, constat sodalibus delectis praecipue
Can. 0347      peculiaris, quo synodus regitur. - § 1. Cum synodi Episcoporum coetus a Romano Pontifice concluditur, explicit munus in eadem
Can. 0348      aut dissolvendum aut continuandum decreverit. - § 1. Synodi Episcoporum habetur secretaria generalis permanens, cui praeest Secretarius generalis, a
Can. 0348      quorum alii, ad normam iuris peculiaris, ab ipsa synodo Episcoporum eliguntur, alii a Romano Pontifice nominantur, quorum vero omnium
Can. 0348      ineunte novo coetu generali. § 2. Pro quolibet synodi Episcoporum coetu praetera unus aut plures secretarii speciales constituuntur qui
Can. 0364      eorundem legitimae potestatis exercitio; 3_ crebras fovere relationes cum Episcoporum conferentia, eidem omnimodam operam praebendo; 4_ ad nominationem Episcoporum
Can. 0364      Episcoporum conferentia, eidem omnimodam operam praebendo; 4_ ad nominationem Episcoporum quod attinet, nomina candidatorum Apostolicae Sedi transmittere vel proponere
Can. 0365      expediendis, prout adiuncta suadeant, Legatus pontificius sententiam et consilium Episcoporum dicionis ecclesiasticae exquirere ne omittat, eosque de negotiorum cursu
Can. 0372      2. Attamen, ubi de iudicio supremae Ecclesiae auctoritatis, auditis Episcoporum conferentiis quarum interest, utilitas id suadeat, in eodem territorio
Can. 0377      trienniis Episcopi provinciae ecclesiasticae vel, ubi adiuncta id suadeant, Episcoporum conferentiae, communi consilio et secreto elenchum componant presbyterorum etiam
Can. 0377      dioecesis pertinet vel quacum in coetum convenit, necnon conferentiae Episcoporum praeses; pontificius Legatus, insuper, quosdam e collegio consultorum et
Can. 0377      posterum iura et privilegia electionis, nominationis praesentationis vel designationis Episcoporum civilibus auctoritatibus conceduntur. - § 1. Ad idoneitatem candidatorum
Can. 0395      § 2. Praeterquam causa visitationis Sacrorum Liminum, vel Conciliorum, Episcoporum synodi, Episcoporum conferentiae, quibus interesse debet, aliusve officii sibi
Can. 0395      Praeterquam causa visitationis Sacrorum Liminum, vel Conciliorum, Episcoporum synodi, Episcoporum conferentiae, quibus interesse debet, aliusve officii sibi legitime commissi
Can. 0402      specialia adiuncta ab Apostolica Sede aliter provideatur. § 2. Episcoporum conferentia curare debet ut congruae et dignae Episcopi renuntiantis
Can. 0419      vacante, regimen dioecesis, usque ad constitutionem Administratoris dioecesani, ad Episcoporum auxiliarem, et si plures sint, ad eum qui promotione
Can. 0431      iuxta personarum et locorum adiuncta, actio pastoralis promoveatur, utque Episcoporum dioecesanorum inter se relationes aptius foveantur, Ecclesiae particulares viciniores
Can. 0433      ubi numerosiores adsunt Ecclesiae particulares, provinciae ecclesiasticae vicinores, proponente Episcoporum conferentia, a Sancta Sede in regiones ecclesiasticas coniungi possunt
Can. 0434      ecclesiastica in personam iuridicam erigi potest. - Ad conventum Episcoporum regionis ecclesiasticae pertinet cooperationem et actionem pastoralem communem in
Can. 0434      regione fovere quae tamen in canonibus huius Codicis conferentiae Episcoporum tribuuntur potestates, eidem conventui non competunt, nisi quaedam specialiter
Can. 0439      Concilium plenarium, pro omnibus scilicet Ecclesiis particularibus eiusdem conferentiae Episcoporum, celebretur quoties id ipsi Episcoporum conferentiae, approbante Apostolica Sede
Can. 0439      Ecclesiis particularibus eiusdem conferentiae Episcoporum, celebretur quoties id ipsi Episcoporum conferentiae, approbante Apostolica Sede, necessarium aut utile videatur. §
Can. 0440      provinciae ecclesiasticae, celebretur quoties id, de iudicio maioris partis Episcoporum dioecesanorum provinciae, opportunum videatur, salvo can. 439, § 2
Can. 0441      2. Sede metropolitana vacante, concilium provinciale ne convocetur. - Episcoporum conferentiae est: 1_ convocare concilium plenarium; 2_ locum ad
Can. 0441      plenarium; 2_ locum ad celebrandum concilium intra territorium conferentiae Episcoporum eligere; 3_ inter Episcopos dioecesanos concilii plenarii eligere praesidem
Can. 0442      absolvere. - § 1. Metropolitae, de consensu maioris partis Episcoporum suffraganeorum, est: 1_ convocare concilium provinciale; 2_ locum ad
Can. 0443      qui peculiari munere sibi ab Apostolica Sede aut ab Episcoporum conferentia demandato in territorio funguntur. § 2. Ad concilia
Can. 0443      apostolicae numero tum pro viris tum pro mulieribus ab Episcoporum conferentia aut a provinciae Episcopis determinando, respective electi ab
Can. 0443      consultivum. § 6. Ad concilia particularia, si id iudicio Episcoporum conferentiae pro concilio plenario aut Metropolitae una cum Episcopis
Can. 0447      decretorum et tempus quo decreta promulgata obligare incipiant. - Episcoporum conferentia, institutum quidem permanens, est coetus Episcoporum alicuius nationis
Can. 0447      incipiant. - Episcoporum conferentia, institutum quidem permanens, est coetus Episcoporum alicuius nationis vel certi territorii, munera quaedam pastoralia coniunctim
Can. 0448      adiunctis apte accommodatas, ad normam iuris. - § 1. Episcoporum conferentia regula generali comprehendit praesules omnium Ecclesiarum particularum eiusdem
Can. 0448      interest Episcopis dioecesanis, personarum aut rerum adiuncta id suadeant, Episcoporum conferentia erigi potest pro territorio minoris aut maioris amplitudinis
Can. 0449      Unius supremae Ecclesiae auctoritatis est, auditis quorum interest Episcopis, Episcoporum conferentias erigere, supprimere aut innovare. § 2. Episcoporum conferentia
Can. 0449      Episcopis, Episcoporum conferentias erigere, supprimere aut innovare. § 2. Episcoporum conferentia legitime erecta ipso iure personalitate iuridica gaudet. -
Can. 0450      ipso iure personalitate iuridica gaudet. - § 1. Ad Episcoporum conferentiam ipso iure pertinent omnes in territorio Episcopi dioecesani
Can. 0450      titulares peculiari munere, sibi ab Apostolica Sede vel ab Episcoporum conferentia demandato, in eodem territorio fungentes; invitari quoque possunt
Can. 0450      ritus, ita tamen ut votum tantum consultivum habeant, nisi Episcoporum conferentiae statuta aliud decernant. § 2. Ceteri Episcopi titulares
Can. 0450      necnon Legatus Romani Pontificis non sunt de iure membra Episcoporum conferentiae. - Quaelibet Episcoporum conferentia sua conficiat statuta, ab
Can. 0451      non sunt de iure membra Episcoporum conferentiae. - Quaelibet Episcoporum conferentia sua conficiat statuta, ab Apostolica Sede recognoscenda, in
Can. 0451      alia, ordinentur conferentiae conventus plenarii habendi, et provideantur consilium Episcoporum permanens et secretaria generalis conferentiae fini consequendo efficacius consulant
Can. 0452      conferentiae fini consequendo efficacius consulant. - § 1. Quaelibet Episcoporum conferentia sibi eligat praesidem, determinet quisnam, praeside legitime impedito
Can. 0452      Praeses conferentiae, atque eo legitime impedito pro-praeses, non tantum Episcoporum conferentiae conventibus generalibus, sed etiam consilio permanenti praeest. -
Can. 0453      generalibus, sed etiam consilio permanenti praeest. - Conventus plenarii Episcoporum conferentiae habeantur semel saltem singulis annis, et praetera quoties
Can. 0454      praescripta. - § 1. Suffragium deliberativum in conventibus plenariis Episcoporum conferentiae ipso iure competit Episcopis dioecesanis eisque qui iure
Can. 0454      § 2. Episcopis auxiliaribus ceterisque Episcopis titularibus qui ad Episcoporum conferentiam pertinent, suffragium competit deliberativum aut consultivum, iuxta statutorum
Can. 0455      agitur de statutis conficiendis aut immutandis. - § 1. Episcoporum conferentia decreta generalia ferre tantummodo potest in causis, in
Can. 0455      tempus a quo decreta vim suam exserunt, ab ipsa Episcoporum conferentia determinantur. § 4. In casibus in quibus nec
Can. 0455      Apostolicae Sedis mandatum potestatem, de qua in § 1, Episcoporum conferentiae concessit, singuli Episcopi dioecesani competentia integra manet, nec
Can. 0455      competentia integra manet, nec conferentia eiusve praeses nomine omnium Episcoporum agere valet, nisi omnes et singuli Episcopi consensum dederint
Can. 0456      et singuli Episcopi consensum dederint. - Absoluto conventu plenario Episcoporum conferentiae, relatio de actis conferentiae necnon eius decreta a
Can. 0457      si quae sint, ab eadem recognosci possint. - Consilii Episcoporum permanentis est curae, ut res in plenario conventu conferentiae
Can. 0458      actorum et decretorum conventus plenarii conferentiae necnon actorum consilii Episcoporum permanentis, et eadem cum omnibus conferentiae membris communicare itemque
Can. 0458      aut a consilio permanenti componenda committuntur; 2_ communicare cum Episcoporum conferentiis finitimis acta et documenta quae a conferentia in
Can. 0458      quae a conferentia in plenario conventu aut a consilio Episcoporum permanenti ipsis transmitti statuuntur. - § 1. Foveantur relationes
Can. 0459      ipsis transmitti statuuntur. - § 1. Foveantur relationes inter Episcoporum conferentias, praesertim viciniores, ad maius bonum promovendum ac tuendum
Can. 0467      declarationum ac decretorum synodalium communicet cum Metropolita necnon cum Episcoporum conferentia. - § 1. Episcopo dioecesano competit pro suo
Can. 0496      propria statuta ab Episcopus dioecesano approbata, attentis normis ab Episcoporum conferentia prolatis. - Ad designationem quod attinet sodalium consilii
Can. 0502      fuerit, sacerdos ordinatione antiquior in collegio consultorum. § 3. Episcoporum conferentia statuere potest ut munera collegii consultorum capitulo cathedrali
Can. 0520      tempus; in utroque casu fiat mediante conventione scripta inter Episcoporum dioecesanum et competentem Superiorem instituti vel societatis inita, qua
Can. 0522      tantum ab Episcopo dioecesano nominari potest, si id ab Episcoporum conferentia per decretum admissum fuerit. - Firmo praescripto can
Can. 0535      libri paroeciales, liber scilicet baptizatorum, matrimoniorum, defunctorum, aliique secundum Episcoporum conferentiae aut Episcopi dioecesani praescripta; prospiciat parochus ut iidem
Can. 0535      seu archivum, in quo libri paroeciales custodiantur, una cum Episcoporum epistulis aliisque documentis, necessitatis utilitatisve causa servandis; quae omnia
Can. 0538      habitationi ab Episcopo dioecesano providendum est, attentis normis ab Episcoporum conferentia statutis. - Cum vacat paroecia aut cum parochus
Can. 0678      suae familiae imbuantur. - § 1. Religiosi subsunt potestati Episcoporum, quos devoto obsequio ac reverentia prosequi tenentur, in iis
Can. 0708      negotia pertractanda, sive ad congruam coordinationem et cooperationem cum Episcoporum conferentiis et etiam cum singulis Episcopis instaurandam. - Conferentiae
Can. 0749      proclamat. § 2. Infallibilitate in magisterio pollet quoque Collegium Episcoporum quando magisterium exercent Episcopi in Concilio Oecumenico coadunati, qui
Can. 0752      praestandum est doctrinae, quam sive Summus Pontifex sive Collegium Episcoporum de fide vel de moribus enuntiant, cum magisterium authenticum
Can. 0753      Collegii capite et membris, sive singuli sive in conferentiis Episcoporum aut in conciliis particularibus congregati, licet infallibilitate in docendo
Can. 0753      sunt fidei doctores et magistri; cui authentico magisterio suorum Episcoporum christifideles religioso animi obsequio adhaerere tenentur. - Omnes christifideles
Can. 0754      speciali vero ratione, quae edit Romanus Pontifex vel Collegium Episcoporum. - § 1. Totius Collegii Episcoporum et Sedis Apostolicae
Can. 0755      Pontifex vel Collegium Episcoporum. - § 1. Totius Collegii Episcoporum et Sedis Apostolicae imprimis est fovere et dirigere motum
Can. 0755      quam promovendam Ecclesia ex voluntate Christi tenetur. § 2. Episcoporum item est, et, ad normam iuris, Episcoporum conferentiarum, eandem
Can. 0755      § 2. Episcoporum item est, et, ad normam iuris, Episcoporum conferentiarum, eandem unitatem promovere atque pro variis adiunctorum necessitatibus
Can. 0756      Ecclesiam munus Evangelii annuntiandi praecipue Romano Pontifici et Collegio Episcoporum commissum est. § 2. Quoad Ecclesiam particularem sibi concreditam
Can. 0757      simul Ecclesias, ad normam iuris. - Presbyterorum, qui quidem Episcoporum cooperatores sunt, proprium est Evangelium Dei annuntiare; praesertim hoc
Can. 0766      requirat aut in casibus particularibus utilitas id suadeat, iuxta Episcoporum conferentiae praescripta, et salvo can. 767, § 1. -
Can. 0772      christiana faciendum via radiophonica aut televisifica, serventur praescripta ab Episcoporum conferentia statuta. - Proprium et grave officium pastorum praesertim
Can. 0775      videatur, necnon incepta catechetica fovere atque coordinare. § 2. Episcoporum conferentiae est, si utile videatur, curare ut catechismi pro
Can. 0775      territorio, praevia Sedis Apostolicae approbatione, edantur. § 3. Apud Episcoporum conferentiam institui potest officium catecheticum, cuius praecipuum munus sit
Can. 0782      ad cooperationem missionariam pertinent, competit Romano Pontifici et Collegio Episcoporum. § 2. Singuli Episcopi, utpote Ecclesiae universae atque omnium
Can. 0788      et caritatis populi Dei atque apostolatus. § 3. Conferentiae Episcoporum est statuta edere quibus catechumenatus ordinetur, determinando quaenam a
Can. 0792      quotannis congrua pro missionibus stips, Sanctae Sedi transmittenda. - Episcoporum conferentiae opera instituant ac promoveant, quibus ii qui e
Can. 0804      quibuslibet scholis impertitur aut variis communicationis socialis instrumentis procuratur; Episcoporum conferentiae est de hoc actionis campo normas generales edicere
Can. 0809      catholicae gerat, nisi de consensu competentis auctoritatis ecclesiasticae. - Episcoporum conferentiae curent ut habeantur, si fieri possit et expediat
Can. 0810      procedendi in statutis definito, a munere removeantur. § 2. Episcoporum conferentiae et Episcopi dioecesani, quorum interest, officium habent et
Can. 0821      aliisque mediis, ad maius scientiarum incrementum conspirent. - Provideant Episcoporum conferentia atque Episcopus dioecesanus ut, ubi fieri possit, condantur
Can. 0823      competunt Episcopis, tum singulis tum in conciliis particularibus vel Episcoporum conferentiis adunatis quoad christifideles suae curae commissos, supremae autem
Can. 0825      edi non possunt nisi ab Apostolica Sede aut ab Episcoporum conferentia approbati sint; itemque ut eorundem versiones in linguam
Can. 0825      opera, parare atque edere possunt christifideles catholici de licentia Episcoporum conferentiae. - § 1. Ad libros liturgicos quod attinet
Can. 0830      Ordinarii committendi personis sibi probatis iudicium de libris, ab Episcoporum conferentia confici potest elenchus censorum, scientia, recta doctrina et
Can. 0831      religiosorum sodales, tantummodo de licentia loci Ordinarii. § 2. Episcoporum conferentiae est normas statuere de requisitis ut clericis atque
Can. 0833      eiusve delegato, omnes qui Concilio Oecumenico vel particulari, synodo Episcoporum atque synodo dioecesana intersunt cum voto sive deliberativo sive
Can. 0838      ut ordinationes liturgicae ubique fideliter observentur. § 3. Ad Episcoporum conferentias spectat versiones librorum liturgicorum in linguas vernaculas, convenienter
Can. 0844      Si adsit periculum mortis aut, iudicio Episcopi dioecesani aut Episcoporum conferentiae, alia urgeat gravis necessitas, ministri catholici licite eadem
Can. 0844      in §§ 2, 3 et 4, Episcopus dioecesanus aut Episcoporum conferentia generales normas ne ferant, nisi post consultationem cum
Can. 0851      gradus ad initiationem sacramentalem perducatur, secundum ordinem initiationis ab Episcoporum conferentia aptatum et peculiares normas ab eadem editas; 2_
Can. 0854      Baptismus conferatur sive per immersionem sive per infusionem, servatis Episcoporum conferentiae praescriptis. - Curent parentes, patrini et parochus ne
Can. 0877      parentum naturalium ad normam §§ 1 et 2, attentis Episcoporum conferentiae praescriptis. - Si baptismus neque a parocho neque
Can. 0891      - Sacramentum confirmationis conferatur fidelibus circa aetatem discretionis, nisi Episcoporum conferentia aliam aetatem determinaverit, aut adsit periculum mortis vel
Can. 0895      librum confirmatorum Curiae dioecesanae adnotentur, vel, ubi id praescripserit Episcoporum conferentia aut Episcopus dioecesanus, in librum in archivo paroeciali
Can. 0952      recipere potest. - § 1. Concilii provincialis aut conventus Episcoporum provinciae est pro universa provincia per decretum definire quaenam
Can. 0961      ad Episcopum dioecesanum, qui, attentis criteriis cum ceteris membris Episcoporum conferentiae concordatis, casus talis necessitatis determinare potest. - §
Can. 0964      § 2. Ad sedem confessionalem quod attinet, normae ab Episcoporum conferentia statuantur, cauto tamen ut semper habeantur in loco
Can. 1031      annum, atque de uxoris consensu. § 3. Integrum est Episcoporum conferentiis normam statuere, qua provectior ad presbyteratum et ad
Can. 1062      bilateralis, quam sponsalia vocant, regitur iure particulari, quod ab Episcoporum conferentia, habita ratione consuetudinum et legum civilium, si quae
Can. 1067      debet nihil eius validae ac licitae celebrationi obsistere. - Episcoporum conferentia statuat normas de examine sponsorum, necnon de publicationibus
Can. 1083      matrimonium valide inire non possunt. § 2. Integrum est Episcoporum conferentiae aetatem superiorem ad licitam matrimonii celebrationem statuere. -
Can. 1112      sacerdotes et diaconi, potest Episcopus dioecesanus, praevio voto favorabili Episcoporum conferentiae et obtenta licentia Sanctae Sedis, delegare laicos, qui
Can. 1120      ab Ecclesia probatis, praescripti aut legitimis consuetudinibus recepti. - Episcoporum conferentia exarare potest ritum proprium matrimonii, a Sancta Sede
Can. 1121      testium, locum et diem celebrationis matrimonii, iuxta modum ab Episcoporum conferentia aut ab Episcopo dioecesano praescriptum. § 2. Quoties
Can. 1126      et proprietatibus essentialibus matrimonii, a neutro contrahente excludendis. - Episcoporum conferentiae est tum modum statuere, quo hae declarationes et
Can. 1127      celebratur, et salva ad validitatem aliqua publica forma celebrationis; Episcoporum conferentiae est normas statuere, quibus praedicta dispensatio concordi ratione
Can. 1231      - Ut sanctuarium dici possit nationale, accedere debet approbatio Episcoporum conferentiae; ut dici possit internationale, requiritur approbatio Sanctae Sedis
Can. 1232      dioecesani, competens est Ordinarius loci; ad statuta sanctuarii nationalis, Episcoporum conferentia; ad statuta sanctuarii internationalis, sola Sancta Sedes. §
Can. 1236      attamen etiam alia materia digna et solida, de iudicio Episcoporum conferentiae, adhiberi potest. Stipites vero seu basis ex qualibet
Can. 1245      possunt, per modum tantum actus, indicere. - Firmo iure Episcoporum dioecesanorum de quo in can. 87, parochus, iusta de
Can. 1246      Petri et Pauli Apostolorum, omnium denique Sanctorum. § 2. Episcoporum conferentia tamen potest, praevia Apostolicae Sedis approbatione, quosdam ex
Can. 1251      a carnis comestione vel ab alio cibo iuxta conferentiae Episcoporum praescripta, servetur singulis anni sextis feriis, nisi cum aliquo
Can. 1253      abstinentiae non tenentur, ad genuinum paenitentiae sensum informentur. - Episcoporum conferentia potest pressius determinare observantiam ieiunii et abstinentiae, necnon
Can. 1262      Ecclesiae conferant per subventiones rogatas et iuxta normas ab Episcoporum conferentia latas. - Ius est Episcopo dioecesano, auditis consilio
Can. 1264      iura tribuant. - Nisi aliud iure cautum sit, conventus Episcoporum provinciae est: 1_ praefinire taxas pro actibus potestatis exsecutivae
Can. 1265      quolibet pio aut ecclesiastico instituto vel fine. § 2. Episcoporum conferentia potest normas de stipe quaeritanda statuere, quae ab
Can. 1272      - In regionibus ubi beneficia proprie dicta adhuc exsistunt, Episcoporum conferentiae est, opportunis normis cum Apostolica Sede concordatis et
Can. 1274      socialis in favorem cleri nondum apte ordinata est, curet Episcoporum conferentia ut habeatur institutum, quo securitati sociali clericorum satis
Can. 1274      pro variis dioecesibus, immo et pro toto territorio ipsius Episcoporum conferentiae constitutam. § 5. Haec instituta, si fieri possit
Can. 1277      specialiter expressis, ad ponendos actus extraordinariae administrationis. Conferentiae autem Episcoporum est definire quinam actus habendi sint extraordinariae administrationis. -
Can. 1292      proponitur, continetur intra summam minimam et summam maximam ab Episcoporum conferentia pro sua cuiusque regione definiendas, auctoritas competens, si
Can. 1297      quemnam instituenda sit ad Ecclesiae iura vindicanda. - Conferentiae Episcoporum est, attentis locorum adiunctis, normas statuere de bonis Ecclesiae
Can. 1372      contra Romani Pontificis actum ad Concilium Oecumenicum vel ad Episcoporum collegium recurrit censura puniatur. - Qui publice aut subditorum
Can. 1421      ab Episcopo iudices dioecesani, qui sint clerici. § 2. Episcoporum conferentia permittere potest ut etiam laici iudices constituantur, e
Can. 1423      suis dioecesibus tribunal primae instantiae; quo in casu ipsorum Episcoporum coetui vel Episcopo ab eisdem designato omnes competunt potestates
Can. 1425      In primo iudicii gradu, si forte collegium constitui nequeat, Episcoporum conferentia, quamdiu huiusmodi impossibilitas perduret, permittere potest ut Episcopus
Can. 1439      pro pluribus dioecesibus, ad normam can. 1423, constitutum sit, Episcoporum conferentia debet tribunal secundae instantiae, probante Sede Apostolica, constituere
Can. 1439      nisi dioeceses sint omnes eiusdem archidioecesis suffraganeae. § 2. Episcoporum conferentia potest, probante Sede Apostolica, unum vel plura tribunalia
Can. 1439      tribunalia secundae instantiae, de quibus in § § 1-2, Episcoporum conferentia vel Episcopus ab ea designatus omnes habent potestates
Can. 1673      actrix domicilium habet, dummodo utraque pars in territorio eiusdem Episcoporum conferentiae degat et Vicarius iudicialis domicilii partis conventae, ipsa
Can. 1714      partibus selectae vel, si partes nullas selegerint, lex ab Episcoporum conferentia lata, si qua sit, vel lex civilis vigens
Can. 1733      per idoneam viam controversia praecaveatur vel dirimatur. § 2. Episcoporum conferentia statuere potest ut in unaquaque dioecesi officium quoddam

EPISCOPOS     [7]
Can. 0342      temporibus una conveniuntut arctam coniuntionem inter Romanum Pontificem et Episcopos foveant, utque eidem Romano Pontifici ad incolumitatem incrementumque fidei
Can. 0377      cura commissa est; ceteri titulares appellantur. - § 1. Episcopos libere Summus Pontifex nominat, aut legitime electos confirmat. §
Can. 0407      dioecesanus in perpendendis causis maioris momenti, praesertim indolis pastoralis, Episcopos auxiliares prae ceteris consulere velit. § 3. Episcopus coadiutor
Can. 0441      celebrandum concilium intra territorium conferentiae Episcoporum eligere; 3_ inter Episcopos dioecesanos concilii plenarii eligere praesidem, ab Apostolica Sede approbandum
Can. 1014      intercesserit, Episcopus consecrator principalis in consecratione episcopali duos saltem Episcopos consecrantes sibi adiungat; valde convenit autem, ut una cum
Can. 1405      Cardinales; 3_ Legatos Sedis Apostolicae, et in causis poenalibus Episcopos; 4_ alias causas quas ipse ad suum advocaverit iudicium
Can. 1405      praecesserit mandatum. § 3. Rotae Romanae reservatur iudicare: 1_ Episcopos in contentiosis, firmo praescripto can. 1419, § 2; 2_

EPISCOPUM     [29]
Can. 0270      causis; licet tamen clerico, qui se gravatum censuerit et Episcopum receptorem invenerit, contra decisionem recurrere. - § 1. Extra
Can. 0355      § 1. Cardinali Decano competit electum Romanum Pontificem in Episcopum ordinare, si electus ordinatione indigeat; impedito Decano, idem ius
Can. 0396      ipse per se vel, si legitime fuerit impeditus, per Episcopum coadiutorem, aut per auxiliarem, aut per Vicarium generalem vel
Can. 0403      magis opportunum id ipsi videatur, ex officio constituere potest Episcopum coadiutorem, qui et ipse specialibus instruitur facultatibus; Episcopus coadiutor
Can. 0421      ipsa Ecclesia metropolitana aut metropolitana simul et suffraganea, ad Episcopum suffraganeum promotione antiquiorem. - Episcopus auxiliaris et, si is
Can. 0464      non potest mittere procuratorem qui ipsius nomine eidem intersit; Episcopum vero dioecesanum de hoc impedimento certiorem faciat. - Propositae
Can. 0470      eorum, qui officia in curia dioecesana exercent, spectat ad Episcopum dioecesanum. - Omnes qui ad officia in curia admittuntur
Can. 0479      officii, in universa dioecesi competit potestas exsecutiva quae ad Episcopum dioecesanum iure pertinet, ad ponendos scilicet omnes actus administrativos
Can. 0495      qui tamquam senatus sit Episcopi, presbyterium repraesentans, cuius est Episcopum in regimine dioecesis ad normam iuris adiuvare, ut bonum
Can. 0514      consultivo, iuxta necessitates apostolatus convocare eique praeesse ad solum Episcopum dioecesanum pertinet; ad quem etiam unice spectat,quae in
Can. 0681      § 2. In his casibus ineatur conventio scripta inter Episcopum dioecesanum et competentem instituti Superiorem, qua, inter alia, expresse
Can. 0693      Si sodalis sit clericus, indultum non conceditur priusquam inveniat Episcopum qui eum in dioecesi incardinet vel saltem ad experimentum
Can. 0699      de quibus in can. 615, dimissionem decernere pertinet ad Episcopum dioecesanum, cui Superior acta a consilio suo recognita submittat
Can. 0700      si agatur de instituto iuris dioecesani, confirmatio spectat ad Episcopum dioecesis ubi sita est domus, cui religiosus adscriptus est
Can. 0701      tamen sodalis sit clericus, sacros ordines exercere nequit, donec Episcopum inveniat qui eum post congruam probationem in dioecesi, ad
Can. 0838      est penes Apostolicam Sedem et, ad normam iuris, penes Episcopum dioecesanum. § 2. Apostolicae Sedis est sacram liturgiam Ecclesiae
Can. 0838      easque edere, praevia recognitione Sanctae Sedis. § 4. Ad Episcopum dioecesanum in Ecclesia sibi commissa pertinet, intra limites suae
Can. 0863      adultorum, saltem eorum qui aetatem quattuordecim annorum expleverunt, ad Episcopum dioecesanum deferatur ut, si id expedire iudicaverit, ab ipso
Can. 0884      administret per se ipse aut curet ut per alium Episcopum administretur; quod si necessitas id requirat, facultatem concedere potest
Can. 0961      ad normam § 1, n. 2 requisitae, pertinet ad Episcopum dioecesanum, qui, attentis criteriis cum ceteris membris Episcoporum conferentiae
Can. 0999      atque verba proferendo in liturgicis libris praescripta. - Praeter Episcopum, oleum in unctione infirmorum adhibendum benedicere possunt: 1_ qui
Can. 1013      Episcopus consecratus. - Nulli Episcopo licet quemquam consecrare in Episcopum, nisi prius constet de pontificio mandato. - Nisi Sedis
Can. 1021      et 1051. - Litterae dimissoriae mitti possunt ad quemlibet Episcopum communionem cum Sede Apostolica habentem, excepto tantum, citra apostolicum
Can. 1206      ad hoc praescribunt. - Dedicatio alicuius loci spectat ad Episcopum dioecesanum et ad eos qui ipsi iure aequiparantur; iidem
Can. 1382      - Episcopus qui sine pontificio mandato aliquem consecrat in Episcopum, itemque qui ab eo consecrationem recipit, in excommunicationem latae
Can. 1704      peracta instructione, omnia acta cum apta relatione deferat ad Episcopum, qui votum pro rei veritate promat tum super facto
Can. 1704      sed votum de quo in § 1 spectat ad Episcopum committentem, cui instructor simul cum actis aptam relationem tradat
Can. 1706      proponendam. - Rescriptum dispensationis a Sede Apostolica transmittitur ad Episcopum; is vero rescriptum partibus notificabit et praeterea parocho tum
Can. 1734      et 2 non valent: 1_ de recursu proponendo ad Episcopum adversus decreta lata ab auctoritatibus, quae ei subsunt; 2_

EPISCOPUS     [215]
Can. 0087      aut actuum iuridicorum essentialiter sunt constitutiva. - § 1. Episcopus dioecesanus fideles, quoties id ad eorundem spirituale bonum conferre
Can. 0098      praescripta iuris civilis, nisi iure canonico aliud caveatur, aut Episcopus dioecesanus in certibus casibus iusta de causa per nominationem
Can. 0234      gratia, provideatur ut peculiaris formatia religiosa una expedire iudicaverit Episcopus dioecesanus, seminarii minoris similisve instituti erectioni prospiciat. § 2
Can. 0236      in aliqua domo peculiari degentes nisi graves ob rationes Episcopus dioecesanus aliter statuerit; 2_ maturioris aetatis viri, sive caelibes
Can. 0257      quarum gravis urgeat necessitas, sese devovere. § 2. Curet Episcopus dioecesanus ut clerici, a propria Ecclesia particulari ad Ecclesiam
Can. 0259      seminarii superius regimen et administrationem spectant, decernere. § 2. Episcopus dioecesanus aut, si de seminario interdioecesano agatur, Episcopi quorum
Can. 0263      praescripto can. 985, obeat seminarii rector eiusve delegatus. - Episcopus dioecesanus vel, si de seminario interdioecesano agatur, Episcopi quorum
Can. 0264      provideatur, praeter stipem de qua in can. 1266, potest Episcopus in dioecesi tributum imponere. § 2. Tributo pro seminario
Can. 0269      a propria Ecclesia particulari excardinatur. - Ad incardinationem clerici Episcopus dioecesanus ne deveniat nisi: 1_ necessitas aut utilitas suae
Can. 0271      § 1. Extra casum verae necessitatis Ecclesiae particularis propriae, Episcopus dioecesanus ne deneget licentiam transmigrandi clericis, quos paratos scit
Can. 0271      petunt, iura et officia eorundem clericorum stabiliantur. § 2. Episcopus dioecesanus licentiam ad aliam Ecclesiam particularem transmigrandi concedere potest
Can. 0271      Episcopo initae atque naturalis aequitas; pariter, iisdem condicionibus servatis, Episcopus dioecesanus alterius Ecclesiae particularis iusta de causa poterit eidem
Can. 0312      Episcoporum conferentia in suo territorio; 3_ pro consociationibus dioecesanis, Episcopus dioecesanus in suo territorio, non vero Administrator dioecesanus, iis
Can. 0331      Episcopi successores Apostolorum, inter se coniunguntur. - Ecclesiae Romanae Episcopus, in quo permanet munus a Domino singulariter Petro, primo
Can. 0332      est. Quod si charactere episcopali electus careat, statim ordinetur Episcopus. § 2. Si contingat ut Romanus Pontifex muneri suo
Can. 0377      3. Nisi aliter legitime statutum fuerit, quoties nominandus est Episcopus dioecesanus aut Episcopus coadiutor, ad ternos, qui dicuntur, Apostolicae
Can. 0377      legitime statutum fuerit, quoties nominandus est Episcopus dioecesanus aut Episcopus coadiutor, ad ternos, qui dicuntur, Apostolicae Sedi proponendos, pontificii
Can. 0377      secreto exquirat. § 4. Nisi aliter legitime provisum fuerit, Episcopus dioecesanus, qui auxiliarem suae dioecesi dandum aestimet, elenchum trium
Can. 0382      natura aut iuris praescripto aliud appareat. - § 1. Episcopus promotus in exercitium officii sibi commissi sese ingerere nequit
Can. 0382      suae dioecesis possessionem capere, si iam non sit consecratus Episcopus, intra quattuor mense a receptis apostolicis litteris; si iam
Can. 0382      ab iidem receptis. § 3. Canonicam dioecesis possessionem capit Episcopus simul ac in ipsa dioecesi, per se vel per
Can. 0383      populo adstantibus. - § 1. In exercendo munere pastoris, Episcopus dioecesanus sollicitum se praebeat erga omnes christifideles qui suae
Can. 0383      et ipsis caritas eluceat Christi, cuius testis coram omnibus Episcopus esse debet. - Episcopus dioecesanus peculiari sollicitudine prosequatur presbyteros
Can. 0384      Christi, cuius testis coram omnibus Episcopus esse debet. - Episcopus dioecesanus peculiari sollicitudine prosequatur presbyteros quos tamquam adiutores et
Can. 0385      sustentationi atque assistentiae sociali, ad normam iuris, prospiciatur. - Episcopus dioecesanus vocationes ad diversa ministeria et ad vitam consecratam
Can. 0386      - § 1. Veritates fidei credendas et moribus applicandas Episcopus dioecesanus fidelibus proponere et illustrare tenetur, per se ipse
Can. 0387      iustam tamen libertatem agnoscens in veritatibus ulterius perscrutandis. - Episcopus dioecesanus, cum memor sit se obligatione teneri exemplum sanctitatis
Can. 0388      utque paschale mysterium cognoscant et vivant. - § 1. Episcopus dioecesanus, post captam dioecesis possessionem, debet singulis diebus dominicis
Can. 0388      regione Missam pro populo sibi commisso applicare. § 2. Episcopus Missam pro populo diebus, die quibus in, § 1
Can. 0388      vel aliis diebus per se ipse applicet. § 3. Episcopus cui praeter propriam dioecesim aliae, titulo etiam administrationis, sunt
Can. 0388      Missam pro universo populo sibi commisso applicando. § 4. Episcopus qui obligationi, de qua in §§ 1-3, non satisfecerit
Can. 0390      celebrationi, in festis praesertim de praecepto aliisque sollemnitatibus. - Episcopus dioecesanus in universa sua dioecesi pontificalia exercere potest; non
Can. 0391      ad normam iuris. § 2. Potestatem legislativam exercet ipse Episcopus; potestatem exsecutivam exercet sive per se sive per Vicarios
Can. 0392      - § 1. Ecclesiae universae unitatem cum tueri debeat, Episcopus disciplinam cunctae Ecclesiae communem promovere et ideo observantiam omnium
Can. 0393      necnon bonorum administrationem. - In omnibus negotiis iuridicis dioecesis, Episcopus dioecesanus eiusdem personam gerit. - § 1. Varias apostolatus
Can. 0394      - § 1. Varias apostolatus rationes in dioecesi foveat Episcopus, atque curet ut in universa dioecesi, vel in eiusdem
Can. 0395      loci et temporis, participent et iuvent. - § 1. Episcopus dioecesanus, etiamsi coadiutorem aut auxiliarem habeat, tenetur lege personalis
Can. 0395      gravi urgentique causa. § 4. Si ultra sex menses Episcopus a dioecesis illegitime abfuerit, de eius absentia Metropolita Sedem
Can. 0396      Metropolita, idem faciat antiquior suffraganeus. - § 1. Tenetur Episcopus obligatione dioecesis vel ex toto vel ex parte quotannis
Can. 0397      § 2. Sodales institutorum religiosorum iuris pontificii eorumque domos Episcopus visitare potest in casibus tantum iure expressis. - Studeat
Can. 0398      visitare potest in casibus tantum iure expressis. - Studeat Episcopus debita cum diligentia pastoralem visitationem absolvere; caveat ne superfluis
Can. 0399      superfluis sumptibus cuiquam gravis onerosusve sit. - § 1. Episcopus dioecesanus tenetur singulis quinquenniis relationem Summo Pontifici exhibere super
Can. 0399      parte inciderit in primum biennium ab inito dioecesis regimine, Episcopus pro ea vice a conficienda et exhibenda relatione abstinere
Can. 0400      conficienda et exhibenda relatione abstinere potest. - § 1. Episcopus dioecesanus, eo anno quo relationem Summo Pontifici exhibere tenetur
Can. 0400      veneraturus, accedat et Romano Pontifici se sistat. § 2. Episcopus praedictae obligationi per se ipse satisfaciat, nisi legitime sit
Can. 0401      Praefectus apostolicus hac obligatione non tenetur. - § 1. Episcopus dioecesanus, qui septuagesimum quintum aetatis annum expleverit, rogatur ut
Can. 0401      qui omnibus inspectis adiunctis providebit. § 2. Enixe rogatur Episcopus dioecesanus, qui ob infirmam valetudinem aliamve gravem causam officio
Can. 0402      evaserit, ut renuntiationem ab officio exhibeat. - § 1. Episcopus, cuius renuntiatio ab officio acceptata fuerit, titulum emeriti suae
Can. 0403      unus vel plures Episcopi auxiliares, petente Episcopo dioecesano, constituantur Episcopus auxiliaris iure successionis non gaudet. § 2. Gravioribus in
Can. 0403      in adiunctis, etiam indolis personalis, Episcopo dioecesano dari potest Episcopus auxiliaris specialibus instructus facultatibus. § 3. Sancta Sedes, si
Can. 0403      potest Episcopum coadiutorem, qui et ipse specialibus instruitur facultatibus; Episcopus coadiutor iure successionis gaudet. - § 1. Episcopus coadiutor
Can. 0404      facultatibus; Episcopus coadiutor iure successionis gaudet. - § 1. Episcopus coadiutor officii sui possessionem capit, cum litteras apostolicas nominationis
Can. 0404      curiae cancellario, qui rem in acta referat. § 2. Episcopus auxiliaris officii sui possessionem capit, cum litteras apostolicas nominationis
Can. 0404      qui rem in acta referat. § 3. Quod si Episcopus dioecesanus plene sit impeditus, sufficit ut tum Episcopus coadiutor
Can. 0404      si Episcopus dioecesanus plene sit impeditus, sufficit ut tum Episcopus coadiutor, tum Episcopus auxiliaris litteras apostolicas nominationis ostendant collegio
Can. 0404      plene sit impeditus, sufficit ut tum Episcopus coadiutor, tum Episcopus auxiliaris litteras apostolicas nominationis ostendant collegio consultorum, praesente curiae
Can. 0405      ostendant collegio consultorum, praesente curiae cancellario. - § 1. Episcopus coadiutor, itemque Episcopus auxiliaris, obligationes et iura habent quae
Can. 0405      praesente curiae cancellario. - § 1. Episcopus coadiutor, itemque Episcopus auxiliaris, obligationes et iura habent quae determinantur praescriptis canonum
Can. 0405      sequuntur, atque in litteris suae nominationis definiuntur. § 2. Episcopus coadiutor et Episcopus auxiliaris, de quo in can. 403
Can. 0405      litteris suae nominationis definiuntur. § 2. Episcopus coadiutor et Episcopus auxiliaris, de quo in can. 403, § 2, Episcopo
Can. 0406      eiusdem absentis vel impedit vices supplent. - § 1. Episcopus coadiutor, itemque Episcopus auxiliaris, de quo in can. 403
Can. 0406      impedit vices supplent. - § 1. Episcopus coadiutor, itemque Episcopus auxiliaris, de quo in can. 403, § 2, ab
Can. 0406      Episcopo dioecesano Vicarius generalis constituatur; insuper ipsi prae ceteris Episcopus dioecesanus committat quae ex iure mandatum speciale requirant. §
Can. 0406      apostolicis aliud provisum fuerit et firmo praescripto § 1, Episcopus dioecesanus auxiliarem vel auxiliares suos constituat Vicarios generales vel
Can. 0407      Ut quam maxime praesenti et futuro dioecesis bono faveatur, Episcopus dioecesanus, coadiutor atque Episcopus auxiliaris de quo in can
Can. 0407      et futuro dioecesis bono faveatur, Episcopus dioecesanus, coadiutor atque Episcopus auxiliaris de quo in can. 403, § 2, in
Can. 0407      in rebus maioris momenti sese invicem consulant. § 2. Episcopus dioecesanus in perpendendis causis maioris momenti, praesertim indolis pastoralis
Can. 0407      pastoralis, Episcopos auxiliares prae ceteris consulere velit. § 3. Episcopus coadiutor et Episcopus auxiliaris, quippe qui in partem sollicitudinis
Can. 0407      prae ceteris consulere velit. § 3. Episcopus coadiutor et Episcopus auxiliaris, quippe qui in partem sollicitudinis Episcopi dioecesani vocati
Can. 0408      cum ipso opera et animo procedant. - § 1. Episcopus coadiutor et Episcopus auxiliaris, iusto impedimento non detenti, obligantur
Can. 0408      et animo procedant. - § 1. Episcopus coadiutor et Episcopus auxiliaris, iusto impedimento non detenti, obligantur ut, quoties Episcopus
Can. 0408      Episcopus auxiliaris, iusto impedimento non detenti, obligantur ut, quoties Episcopus dioecesanus id requirat, pontificalia et alias functiones obeant, ad
Can. 0408      id requirat, pontificalia et alias functiones obeant, ad quas Episcopus dioecesanus tenetur. § 2. Quae episcopalia iura et functiones
Can. 0408      dioecesanus tenetur. § 2. Quae episcopalia iura et functiones Episcopus coadiutor aut auxiliaris potest exercere, Episcopus dioecesanus habitualiter alii
Can. 0408      iura et functiones Episcopus coadiutor aut auxiliaris potest exercere, Episcopus dioecesanus habitualiter alii ne committat. - § 1. Vacante
Can. 0409      alii ne committat. - § 1. Vacante sede episcopali, Episcopus coadiutor statim fit Episcopus dioecesis pro qua fuerat constitutus
Can. 0409      § 1. Vacante sede episcopali, Episcopus coadiutor statim fit Episcopus dioecesis pro qua fuerat constitutus, dummodo possessionem legitime ceperit
Can. 0409      sede episcopali, nisi aliud a competenti auctoritate statutum fuerit, Episcopus auxiliaris, donec novus Episcopus possessionem sedis ceperit, omnes et
Can. 0409      a competenti auctoritate statutum fuerit, Episcopus auxiliaris, donec novus Episcopus possessionem sedis ceperit, omnes et solas servat potestates et
Can. 0410      ad munus Administratoris dioecesani, qui regimini dioecesis praeest. - Episcopus coadiutor et Episcopus auxiliaris obligatione tenentur, sicut et ipse
Can. 0410      dioecesani, qui regimini dioecesis praeest. - Episcopus coadiutor et Episcopus auxiliaris obligatione tenentur, sicut et ipse Episcopus dioecesanus, residendi
Can. 0410      coadiutor et Episcopus auxiliaris obligatione tenentur, sicut et ipse Episcopus dioecesanus, residendi in dioecesi; a qua praeterquam ratione alicuius
Can. 0412      episcopalis impedita intellegitur, si captivitate, relegatione, exsilio aut inhabilitate Episcopus dioecesanus plane a munere pastorali in dioecesi procurando praepediatur
Can. 0413      sub secreto servetur. § 2. Si deficiat aut impediatur Episcopus coadiutor atque elenchus, de quo in § 1, non
Can. 0415      potestate gaudet, quae iure Administratori dioecesano competunt. - Si Episcopus dioecesanus poena ecclesiastica a munere exercendo prohibeatur, Metropolita aut
Can. 0418      notitiam receperint. - § 1. A certa translationis notitia, Episcopus intra duos menses debet dioecesim ad quam petere eiusque
Can. 0418      certa translationis notitia usque ad canonicam novae dioecesis possessionem, Episcopus translatus in dioecesi a qua: 1_ Administratoris dioecesani potestatem
Can. 0422      simul et suffraganea, ad Episcopum suffraganeum promotione antiquiorem. - Episcopus auxiliaris et, si is deficiat, collegium consultorum quantocius de
Can. 0425      fuerint, Metropolita aut, si ipsa Ecclesia metropolitana vacans fuerit, Episcopus suffraganeus promotione antiquior, agnita rei veritate, Administratorem pro ea
Can. 0436      praemonito, si ecclesia sit cathedralis, sacras exercere functiones, uti Episcopus in propria dioecesi. - § 1. Metropolita obligatione tenetur
Can. 0448      minoris aut maioris amplitudinis, ita ut vel tantum comprehendat Episcopus aliquarum Ecclesiarum particularium in certo territorio constitutarum vel praesules
Can. 0461      audito consilio presbyterali, adiuncta id suadeant. § 2. Si Episcopus plurium dioecesium curam habet, aut unius curam habet uti
Can. 0461      plurium dioecesium curam habet, aut unius curam habet uti Episcopus proprius, alterius vero uti Administrator, unam synodum dioecesanam ex
Can. 0462      convocare potest. - § 1. Synodum dioecesanam convocat solus Episcopus dioecesanus, non autem qui ad interim dioecesi praeest. §
Can. 0462      ad interim dioecesi praeest. § 2. Synodo dioecesanae praeest Episcopus dioecesanus, qui tamen Vicarium generalem aut Vicarium episcopalem pro
Can. 0463      sunt uti synodi sodales eamque participandi obligatione tenentur: 1_ Episcopus coadiutor atque Episcopi auxiliares; 2_ Vicarii generales et Vicarii
Can. 0463      sodales, sive christifideles laici. § 3. Ad synodum dioecesanam Episcopus dioecesanus, si id opportunum duxerit, invitare potest uti observatores
Can. 0466      sessionibus subiciantur. - Unus in synodo dioecesana legislator est Episcopus dioecesanus, aliis synodi sodalibus voto tantummodo consultivo gaudentibus unus
Can. 0467      quae eius auctoritate tantum publici iuris fieri possunt. - Episcopus dioecesanus textus declarationum ac decretorum synodalium communicet cum Metropolita
Can. 0468      impedita sede episcopali, synodus dioecesana ipso iure intermittitur, donec Episcopus dioecesanus, qui succedit, ipsam continuari decreverit aut eandem extinctam
Can. 0473      spectant, serventur praescripta canonum qui sequuntur. - § 1. Episcopus dioecesanus curare debet ut omnia negotia quae ad universae
Can. 0473      ex Vicariis generalibus. § 4. Ubi id expedire iudicaverit, Episcopus, ad actionem pastoralem aptius fovendam, constituere potest consilium episcopale
Can. 0477      firmo praescripto can. 406; Vicarius episcopalis, qui non sit Episcopus auxiliaris nominetur tantum ad tempus, in ipso constitutionis actu
Can. 0477      determinandum. § 2. Vicario generali absente vel legitime impedito, Episcopus dioecesanus alium nominare potest, qui eius vices suppleat eadem
Can. 0479      ponendos scilicet omnes actus administrativos, iis tamen exceptis quos Episcopus sibi reservaverit vel qui ex iure requirant speciale Episcopi
Can. 0479      tantum pro quibus constitutus est, iis causis exceptis quas Episcopus sibi aut Vicario generali reservaverit, aut quae ex iure
Can. 0487      1. Archivum clausum sit oportet eiusque clavem habeant solum Episcopus et cancellarius; nemini licet illud ingredi nisi de Episcopi
Can. 0490      definitivae. - § 1. Archivi secreti clavem habeat tantummodo Episcopus. § 2. Sede vacante, archivum vel armarium secretum ne
Can. 0491      armario secreto documenta ne efferantur. - § 1. Curet Episcopus dioecesanus ut acta et documenta archivorum quoque ecclesiarum cathedralium
Can. 0491      alterum in archivo dioecesano serventur. § 2. Curet etiam Episcopus dioecesanus ut in dioecesi habeatur archivum historicum habentia in
Can. 0492      dioecesibus constituatur consilium a rebus oeconomicis, cui praesidet ipse Episcopus dioecesanus eiusve delegatus, et quod constat tribus saltem christifidelibus
Can. 0494      administrare atque ex quaestu dioecesis constituto expensas facere, quas Episcopus aliive ab ipso deputati legitime ordinaverint. § 4. Anno
Can. 0496      gravioribus negotiis. - Consilium presbyterale habeat propria statuta ab Episcopus dioecesano approbata, attentis normis ab Episcoporum conferentia prolatis. -
Can. 0500      recipere. § 2. Consilium presbyterale gaudet voto tantum consultivo; Episcopus dioecesanus illud audiat in negotiis maioris momenti, eius autem
Can. 0501      munera implentura collegio consultorum; intra annum a capta possessione Episcopus debet consilium presbyterale noviter constituere. § 3. Si consilium
Can. 0501      bonum dioecesis commissum non adimpleat aut eodem graviter abutatur, Episcopus dioecesanus facta consultatione cum Metropolita, aut si de ipsa
Can. 0502      usquedum novum collegium constituatur. § 2. Collegio consultorum praeest Episcopus dioecesanus; sede autem impedita aut vacante, is qui ad
Can. 0508      etiam extra territorium dioecesis. § 2. Ubi deficit capitulum, Episcopus dioecesanus sacerdotem constituat ad idem munus implendum. - §
Can. 0509      ab ipso capitulo, qui eidem praesit. § 2. Canonicatus Episcopus dioecesanus conferat tantum sacerdotibus doctrina vitaeque integritate praestantibus, qui
Can. 0510      paroecialibus functionibus impedimento sit; conflictus, si quidam habeantur, dirimat Episcopus dioecesanus, qui imprimis curet ut fidelium necessitatibus pastoralibus apte
Can. 0516      quaedam communitates in paroeciam vel quasi-paroeciam erigi non possint, Episcopus dioecesanus alio modo earundem pastorali curae prospiciat. - §
Can. 0517      coram Episcopo respondeat. § 2. Si ob sacerdotum penuriam Episcopus dioecesanus aestimaverit participationem in exercitio curae pastoralis paroeciae concredendam
Can. 0520      iuris. - § 1. Persona iuridica ne sit parochus; Episcopus autem dioecesanus, non vero Administrator dioecesanus, de consensu competentis
Can. 0524      cuidam sit ius praesentationis aut electionis. - Vacantem paroeciam Episcopus dioecesanus conferat illi quem, omnibus perpensis adiunctis, aestimet idoneum
Can. 0547      sacro presbyteratus ordine constitutus. - Vicarium paroecialem libere nominat Episcopus dioecesanus, auditis, si opportunum id iudicaverit, parocho aut parochis
Can. 0549      cuius simul sunt sponsores. - Absente parocho, nisi aliter Episcopus dioecesanus providerit ad normam can. 533, § 3, et
Can. 0554      foranei, quod cum officio parochi certae paroeciae non ligatur, Episcopus seligat sacerdotem quem, inspectis loci ac temporis adiunctis, idoneum
Can. 0554      Vicarium foraneum iusta de causa, pro suo prudenti arbitrio, Episcopus dioecesanus ab officio libere amovere potest. - § 1
Can. 0557      clericis regitur, est rector seminarii vel collegii, nisi aliter Episcopus dioecesanus constituerit. - Salvo praescripto can. 262, rectori non
Can. 0595      si institutum ad plures dioeceses propagatum fuerit. § 2. Episcopus dioecesanus potest dispensationes a constitutionibus concedere in casibus particularibus
Can. 0625      can. 615, et supremi Moderatoris instituti iuris dioecesani praeest Episcopus sedis principis. § 3. Ceteri Superiores ad normam constitutionum
Can. 0667      indoli accomodatam et in constitutionibus definitam servent. § 4. Episcopus dioecesanus facultatem habet ingrediendi, iusta de causa, intra clausuram
Can. 0679      dioecesani et Superiores religiosi collatis consiliis procedant oportet. - Episcopus dioecesanus, urgente gravissima causa, sodali instituti religiosi prohibere potest
Can. 0683      religionis vel caritatis sive spiritualis sive temporalis religiosis commissa, Episcopus dioecesanus visitare potest, sive per se sive per alium
Can. 0691      Apostolicae reservatur; in institutis vero iuris dioecesani, id etiam Episcopus dioecesis, in qua domus assignationis sita est, concedere potest
Can. 0693      experimentum recipiatur, transacto quinquennio, ipso iure dioecesi incardinatur, nisi Episcopus eum recusaverit. - § 1. Ipso facto dimissus ab
Can. 0706      ipsi obveniant habet usum, usumfructum et administrationem proprietatem vero Episcopus dioecesanus aliique, de quibus in can. 381, § 2
Can. 0707      disponere debet secundum offerentium voluntatem. - § 1. Religiosus Episcopus emeritus habitationis sedem sibi eligere potest etiam extra domos
Can. 0763      oratoriis institutorum religiosorum iuris pontificii, Dei verbum praedicare, nisi Episcopus loci in casibus particularibus expresse renuerit. - Salvo praescripto
Can. 0802      est curare ut condantur. § 2. Ubi id expediat, Episcopus dioecesanus provideat ut scholae quoque condantur professionales et technicae
Can. 0813      tradunt theologicas, auctoritatis ecclesiasticae competentis mandatum habeant oportet. - Episcopus dioecesanus impensam habeat curam pastoralem studentium, etiam per paroeciae
Can. 0821      maius scientiarum incrementum conspirent. - Provideant Episcoporum conferentia atque Episcopus dioecesanus ut, ubi fieri possit, condantur instituta superiora scientiarum
Can. 0844      casibus de quo in §§ 2, 3 et 4, Episcopus dioecesanus aut Episcoporum conferentia generales normas ne ferant, nisi
Can. 0860      causa id permiserit. § 2. In valetudinariis, nisi aliter Episcopus dioecesanus statuerit, baptismus ne celebretur, nisi in casu necessitatis
Can. 0861      pastorali cogente. - § 1. Minister ordinarius baptismi est Episcopus, presbyter et diaconus, firmo praescripto can. 530, n. 1
Can. 0882      loco digno celebrari potest. - Confirmationis minister ordinarius est Episcopus; valide hoc sacramentum confert presbyter quoque hac facultate vi
Can. 0884      mortis versantur, parochus, immo quilibet presbyter. - § 1. Episcopus dioecesanus confirmationem administret per se ipse aut curet ut
Can. 0884      qui hoc sacramentum administrent. § 2. Gravi de causa, Episcopus itemque presbyter, vi iuris aut peculiaris concessionis competentis auctoritatis
Can. 0885      et ipsi sacramentum administrent, sibi sociare. - § 1. Episcopus dioecesanus obligatione tenetur curandi ut sacramentum confirmationis subditis rite
Can. 0886      in quorum favorem facultas concessa est. - § 1. Episcopus in sua dioecesi sacramentum confirmationis legitime administrat etiam fidelibus
Can. 0886      § 2. Ut in aliena dioecesi confirmationem licite administret, Episcopus indiget, nisi agatur de suis subditis, licentia saltem rationabiliter
Can. 0895      dioecesanae adnotentur, vel, ubi id praescripserit Episcoporum conferentia aut Episcopus dioecesanus, in librum in archivo paroeciali conservandum; parochus debet
Can. 0910      agere. - § 1. Minister ordinarius sacrae communionis est Episcopus, presbyter et diaconus. § 2. Extraordinarius sacrae communionis minister
Can. 0967      itemque Episcopi, qui eadem et licite ubique utuntur, nisi Episcopus dioecesanus in casu particulari renuerit. § 2. Qui facultate
Can. 1012      maxima frequentia celebrationi intersint. - Sacrae ordinationis minister est Episcopus consecratus. - Nulli Episcopo licet quemquam consecrare in Episcopum
Can. 1014      de pontificio mandato. - Nisi Sedis Apostolicae dispensatio intercesserit, Episcopus consecrator principalis in consecratione episcopali duos saltem Episcopos consecrantes
Can. 1015      ordinetur aut cum legitimis eiusdem litteris dimissoriis. § 2. Episcopus proprius, iusta de causa non impeditus, per se ipse
Can. 1016      per se ipse conferre, si charactere episcopali polleat. - Episcopus proprius, quod attinet ad ordinationem diaconalem eorum qui clero
Can. 1016      diaconalem eorum qui clero saeculari se adscribi intendant, est Episcopus dioecesis, in qua promovendus habet domicilium, aut dioecesis cui
Can. 1016      statuit; quod attinet ad ordinationem presbyteralem clericorum saecularium, est Episcopus dioecesis, cui promovendus per diaconatum est incardinatus. - Episcopus
Can. 1017      Episcopus dioecesis, cui promovendus per diaconatum est incardinatus. - Episcopus extra propriam dicionem nonnisi cum licentia Episcopi dioecesani ordines
Can. 1018      § 1. Litteras dimissorias pro saecularibus dare possunt: 1_ Episcopus proprius, de quo in can. 1016; 2_ Administrator apostolicus
Can. 1022      apostolicum indultum, Episcopo ritus diversi a ritu promovendi. - Episcopus ordinans, acceptis legitimis litteris dimissoriis, ad ordinationem ne procedat
Can. 1028      presbyteratum accurata praeparatione efformentur, ad normam iuris. - Curet Episcopus dioecesanus aut Superior competens ut candidati, antequam ad ordinem
Can. 1030      praediti. - Nonnisi ex causa canonica, licet occulta, proprius Episcopus vel Superior maior competens diaconis ad presbyteratum destinatis, sibi
Can. 1039      quinque saltem dies, loco et modo ab Ordinario determinatis; Episcopus, antequam ad ordinationem procedat, certior factus sit oportet candidatos
Can. 1051      inquisitione, de eius status valetudinis physicae et psychicae; 2_ Episcopus dioecesanus aut Superior maior, ut scrutinium rite peragatur, potest
Can. 1052      testimoniales, publicationes vel aliae informationes. - § 1. Ut Episcopus ordinationem iure proprio conferens ad eam procedere possit, ipsi
Can. 1052      idoneitatem candidati positivis argumentis esse probatam. § 2. Ut Episcopus ad ordinationem procedat alieni subditi, sufficit ut litterae dimissoriae
Can. 1052      3. Si, his omnibus non obstantibus, ob certas rationes Episcopus dubitat num candidatus sit idoneus ad ordines recipiendos, eundem
Can. 1053      ordinationum documenta accurate serventur. § 2. Singulis ordinatis det Episcopus ordinans authenticum ordinationis receptae testimonium; qui, si ab Episcopo
Can. 1112      - § 1. Ubi desunt sacerdotes et diaconi, potest Episcopus dioecesanus, praevio voto favorabili Episcoporum conferentiae et obtenta licentia
Can. 1215      sine expresso Episcopi dioecesani consensu scriptis dato. § 2. Episcopus dioecesanus consensum ne praebeat nisi, audito consilio presbyterali et
Can. 1222      aliqua ecclesia ad divinum cultum amplius non adhibeatur, eam Episcopus dioecesanus, audito consilio presbyterali, in usum profanum non sordidum
Can. 1261      christifidelibus bona temporalia in favorem Ecclesiae conferre. § 2. Episcopus dioecesanus fideles de obligatione, de qua in can. 222
Can. 1277      particularis, universum administrationis bonorum ecclesiasticorum negotium ordinandum curent. - Episcopus dioecesanus quod attinet ad actus administrationis ponendos, qui, attento
Can. 1292      non subiectis, propriis determinatur statutis secus, auctoritas competens est Episcopus dioecesanus cum consensu consilii a rebus oeconomicis et collegii
Can. 1292      necnon eorum quorum interest. Eorundem quoque consensu eget ipse Episcopus dioecesanus ad bona dioecesis alienanda. § 2. Si tamen
Can. 1355      ipsius territorio versantur vel ibi deliquerint, et etiam quilibet Episcopus in actu tamen sacramentalis confessionis. - § 1. Poenam
Can. 1382      post privationem vel cessationem a munere, eiusdem retentio. - Episcopus qui sine pontificio mandato aliquem consecrat in Episcopum, itemque
Can. 1383      in excommunicationem latae sententiae Sedi Apostolicae reservatam incurrunt. - Episcopus qui, contra praescriptum can. 1015, alienum subditum sine legitimis
Can. 1419      causis iure expresse non exceptis, iudex primae instantiae est Episcopus dioecesanus, qui iudicialem potestatem exercere potest per se ipse
Can. 1420      in primo gradu tribunal appellationis. - § 1. Quilibet Episcopus dioecesanus tenetur Vicarium iudicialem seu Officialem constituere cum potestate
Can. 1420      constituit tribunal cum Episcopo, sed nequit iudicare causas quas Episcopus sibi reservat. § 3. Vicario iudiciali dari possunt adiutores
Can. 1423      vel Episcopo ab eisdem designato omnes competunt potestates, quas Episcopus dioecesanus habet circa suum tribunal. § 2. Tribunalia, de
Can. 1425      possunt; b) de irroganda vel declaranda excommunicatione. § 2. Episcopus causas difficiliores vel maioris momenti committere potest iudicio trium
Can. 1425      causas cognoscendas iudices ex ordine per turnum advocet, nisi Episcopus in singulis casibus aliter statuerit. § 4. In primo
Can. 1425      Episcoporum conferentia, quamdiu huiusmodi impossibilitas perduret, permittere potest ut Episcopus causas unico iudici clerico committat, qui, ubi fieri possit
Can. 1428      personis ab Episcopo ad hoc munus approbatis. § 2. Episcopus potest ad auditoris munus approbare clericos vel laicos, qui
Can. 1439      de quibus in § § 1-2, Episcoporum conferentia vel Episcopus ab ea designatus omnes habent potestates, quae Episcopo dioecesano
Can. 1449      De recusatione videt Vicarius iudicialis; si ipse recusetur, videt Episcopus qui tribunali praeest. § 3. Si Episcopus sit iudex
Can. 1449      recusetur, videt Episcopus qui tribunali praeest. § 3. Si Episcopus sit iudex et contra eum recusatio opponatur, ipse abstineat
Can. 1483      et bonae famae; advocatus debet praeterea esse catholicus, nisi Episcopus dioecesanus aliter permittat, et doctor in iure canonico, vel
Can. 1649      iudex pronuntiare debet de merito causae. - § 1. Episcopus, cuius est tribunal moderari, statuat normas: 1_ de partibus
Can. 1653      sententiam exsecutioni mandare debet per se vel per alium Episcopus dioecesis, in qua sententia primi gradus lata est. §
Can. 1692      vel si sententia civilis praevidetur non contraria iuri divino, Episcopus dioecesis commorationis coniugum poterit, perpensis peculiaribus adiunctis, licentiam concedere
Can. 1699      1. Competens ad accipiendum libellum, quo petitur dispensatio, est Episcopus dioecesanus domicilii vel quasi-domicilii oratoris, qui, si constiterit de
Can. 1699      casus propositus speciales habeat difficultates ordinis iuridici vel moralis, Episcopus dioecesanus consulat Sedem Apostolicam. § 3. Adversus decretum quo
Can. 1699      dioecesanus consulat Sedem Apostolicam. § 3. Adversus decretum quo Episcopus libellum reicit, patet recursus ad Sedem Apostolicam. - §
Can. 1700      1. Firmo praescripto can. 1681, horum processuum instructionem committat Episcopus, stabiliter vel in singulis casibus, tribunali suae vel alienae
Can. 1701      § 2. Patronus non admittitur, sed, propter casus difficultatem, Episcopus permittere potest ut iurisperiti opera orator vel pars conventa
Can. 1705      actis aptam relationem tradat. - § 1. Acta omnia Episcopus una cum suo voto et animadversionibus defensoris vinculi transmittat
Can. 1707      prolatam. § 2. Declarationem, de qua in § 1, Episcopus dioecesanus tantummodo proferre valet si, peractis opportunis investigationibus, ex
Can. 1707      non sufficit. § 3. In casibus incertis et implexis Episcopus Sedem Apostolicam consulat. - Validitatem sacrae ordinationis ius habent
Can. 1733      et suggerere; quod si conferentia id non iusserit, potest Episcopus eiusmodi consilium vel officium constituere. § 3. Officium vel
Can. 1742      peracta constiterit adesse causam de qua in can. 1740, Episcopus rem discutiat cum duobus parochis e coetu ad hoc
Can. 1744      § 1. Si parochus intra praestitutos dies non responderit, Episcopus iteret invitationem prorogando tempus utile ad respondendum. § 2
Can. 1744      detentum, aut si parochus renuntiationem nullis adductis motivis recuset, Episcopus decretum amotionis ferat. - Si vero parochus causam adductam
Can. 1746      et mox decretum de re ferat. - Amoto parocho, Episcopus consulat sive assignatione alius officii, si ad hoc idoneus
Can. 1747      et omnia quae ad paroeciam pertinent ei tradere, cui Episcopus paroeciam commiserit. § 2. Si autem de infirmo agatur
Can. 1747      qui e paroeciali domo sine incommodo nequeat alio transferri, Episcopus eidem relinquat eius usum etiam exclusivum, eadem necessitate durante
Can. 1747      necessitate durante. § 3. Pendente recursu adversus amotionis decretum, Episcopus non potest novum parochum nominare, sed per administratorem paroecialem
Can. 1748      regit, ad aliam paroeciam aut ad aliud officium transferatur, Episcopus eidem translationem scripto proponat ac suadeat ut pro Dei
Can. 1750      Episcopi obsequi non intendat, rationes in scriptis exponat. - Episcopus, si, non obstantibus allatis rationibus, iudicet a proposito non
Can. 1751      1. His peractis, si adhuc et parochus renuat et Episcopus putet translationem esse faciendam, hic decretum translationis ferat, statuens

EPISTOLAM     [2]
Can. 0167      aliud statutis legitime caveatur, facultate ferendi suffragia sive per epistolam sive per procuratorem. § 2. Si quis ex electoribus
Can. 0495      ex tribus saltem presbyteris missionariis, quorum sententiam, etiam per epistolam, audiant in gravioribus negotiis. - Consilium presbyterale habeat propria

EPISTULIS     [1]
Can. 0535      archivum, in quo libri paroeciales custodiantur, una cum Episcoporum epistulis aliisque documentis, necessitatis utilitatisve causa servandis; quae omnia, ab

ERAT     [2]
Can. 1086      contracti matrimonii tamquam baptizata communiter habebatur aut eius baptismus erat dubius, praesumenda est, ad normam can. 1060, validitas matrimonii
Can. 1727      etiam si sententia ipsum ideo tantum dimiserit, quia poena erat facultativa, vel quia iudex potestate usus est, de qua

ERECTA     [9]
Can. 0238      ab Episcopis quorum interest. - § 1. Seminaria legitime erecta ipso iure personalitate iuridica in Ecclesia gaudent. § 2
Can. 0319      qui eum nominavit. - § 1. Consociatio publica legitime erecta, nisi aliud cautum sit, bonaquae possidet ad normam statutorum
Can. 0368      vicariatus apostolicus et praefectura apostolica necnon administratio apostolica stabiliter erecta. - Dioecesis est populi Dei portio, quae Episcopo cum
Can. 0449      erigere, supprimere aut innovare. § 2. Episcoporum conferentia legitime erecta ipso iure personalitate iuridica gaudet. - § 1. Ad
Can. 0515      innovet, nisi audito consilio presbyterali. § 3. Paroecia legitime erecta personalitate iuridica ipso iure gaudet. - § 1. Nisi
Can. 0516      pastori proprio commissa, ob peculiaria adiuncta in paroeciam nondum erecta. § 2. Ubi quaedam communitates in paroeciam vel quasi-paroeciam
Can. 0616      Episcopi dioecesani comittitur. - § 1. Domus religiosa legitime erecta supprimi potest a supremo Moderatore ad normam constitutionum, consulto
Can. 0621      immediatam eiusdem instituti constituat et ab auctoritate legitima canonice erecta sit, nomine venit provinciae. - Supremus Moderator potestatem obtinet
Can. 0817      facultas conferre valet, quae non sit ab Apostolica Sede erecta vel approbata. - Quae de universitatibus catholicis in cann

ERECTAE     [8]
Can. 0298      iis praesertim consociationibus, quae a competenti auctoritate ecclesiastica aut erectae aut laudatae vel commendatae sint. - § 1. Integrum
Can. 0320      reddere debet. - § 1. Consociationes a Sancta Sede erectae nonnisi ab eadem supprimi possunt. § 2. Ob graves
Can. 0320      causas ab Episcoporum conferentia supprimi possunt consociationes ab eadem erectae; ab Episcopo dioecesano consociationes a se erectae, et etiam
Can. 0320      ab eadem erectae; ab Episcopo dioecesano consociationes a se erectae, et etiam consociationes ex apostolico indulto a sodalibus institutorum
Can. 0320      indulto a sodalibus institutorum religiosorum de consensu Episcopi dioecesani erectae. § 3. Consociatio publica ac auctoritate competenti ne supprimatur
Can. 0328      praesunt consociationibus laicorum, iis etiam quae vi privilegii apostolici erectae sunt, curent ut suae cum aliis christifidelium consociationibus, ubi
Can. 0373      Unius supremae auctoritatis est Ecclesias particulares erigere; quae legitime erectae, ipso iure personalitate iuridica gaudent. - § 1. Quaelibet
Can. 1303      destinatae et a competenti auctoritate ecclesiastica in personam iuridicam erectae; 2_ piae fundationes non autonomae, scilicet bona temporalia alicui

ERECTAS     [1]
Can. 0581      Dividere institutum in partes, quocumque nomine veniant, novas erigere, erectas coniungere vel aliter circumscribere ad competentem instituti auctoritatem pertinet

ERECTIO     [4]
Can. 0314      vel mutatio, approbatione indigent auctoritatis ecclesiasticae cui competit consociationis erectio ad normam can. 312, § 1. - Consociationes publicae
Can. 0504      aut ab Episcopo dioecesano ei committuntur. - Capituli cathedralis erectio, innovatio aut suppressio Sedi Apostolicae reservantur. - Unumquodque capitulum
Can. 0610      requiritur insuper licentia Apostolicae Sedis. - § 1. Domorum erectio fit prae oculis habita utilitate Ecclesiae et instituti atque
Can. 0647      propositum et idoneitas comprobentur. - § 1. Domus novitiatus erectio, translatio et suppressio fiant per decretum scripto datum supremi

ERECTIONE     [4]
Can. 0312      Sedes; 2_ pro consociationibus nationalibus, quae scilicet ex ipsa erectione destinantur ad actionem in tota natione exercendam, Episcoporum conferentia
Can. 0312      scripto datus; consensus tamen ab Episcopo dioecesano praestitus pro erectione domus instituti religiosi valet etiam ad erigendam in eadem
Can. 0813      dioecesanus impensam habeat curam pastoralem studentium, etiam per paroeciae erectione, vel saltem per sacerdotes ad hoc stabiliter deputatos, et
Can. 0816      § 1. Universitates et facultates ecclesiasticae constitui tantum possunt erectione ab Apostolica Sede facta aut approbatione ab eadem concessa

ERECTIONEM     [2]
Can. 0312      apostolico privilegio aliis reservatum est. § 2. Ad validam erectionem consociationis aut sectionis consociationis in dioecesi, etiamsi id vi
Can. 1445      animadvertere; 2_ tribunalium competentiam prorogare; 3_ promovere et approbare erectionem tribunalium, de quibus in cann. 1423 et 1439. -

ERECTIONI     [1]
Can. 0234      una expedire iudicaverit Episcopus dioecesanus, seminarii minoris similisve instituti erectioni prospiciat. § 2. Nisi certis in casibus adiuncta suadeant

ERECTIONIS     [1]
Can. 0237      erigatur nisi prius approbatio Apostolicae Sedis, tum ipsius seminarii erectionis tum eiusdem statutorum, obtenta fuerit, et quidem ab Episcoporum

ERECTIS     [4]
Can. 0317      religiosorum vi apostolici privilegii extra proprias ecclesias vel domos erectis; in consociationibus vero a sodalibus institutorum religiosorum in propria
Can. 0317      a sodalibus institutorum religiosorum in propria ecclesia vel domo erectis, nominatio aut confirmatio moderatoris et cappellani pertinet ad Superiorem
Can. 0382      qui rem in acta referat, aut, in dioecesibus noviter erectis, simul ac clero populoque in ecclesia cathedrali praesenti earundem
Can. 0573      in institutis vitae consecratae, a competenti Ecclesiae auctoritate canonice erectis, libere assumunt christifideles, qui per vota aut alia sacra

ERECTUM     [2]
Can. 0589      vitae consecratae dicitur iuris pontificii, si a Sede Apostolica erectum aut per eiusdem formale decretum approbatum est; iuris vero
Can. 0589      approbatum est; iuris vero dioecesani, si ab Episcopo dioecesano erectum, approbationis decretum a Sede Apostolica non est consecutum. -

EREMITA     [1]
Can. 0603      laudem Dei et mundi salutem vitam devovent. § 2. Eremita, uti Deo deditus in vita consecrata, iure agnoscitur si

EREMITICAM     [1]
Can. 0603      § 1. Praeter vitae consecratae instituta, Ecclesia agnoscit vitam eremiticam seu anachoreticam, qua christifideles arctiore a mundo secessu, solitudinis

ERGA     [31]
Can. 0091      statuatur, in peregrinos quoque in territorio actu degentes, necnon erga seipsum. - Strictae subest interpretationi non solum dispensatio ad
Can. 0209      § 2. Magna cum diligentia officia adimpleant, quibus tenentur erga Ecclesiam tum universam, tum particularem ad quam, secundum iuris
Can. 0212      Pastoribus manifestent eamque, salva fidei morumque integritate ac reverentia erga Pastores, attentisque communi utilitate et personarum dignitate, ceteris christifidelibus
Can. 0218      prudenter in iis aperiendi, inquibus peritia gaudent, servato debito erga Ecclesiae magisterium obsequio. - Christifideles omnes iure gaudent ut
Can. 0223      debent boni communis Ecclesiae necnon iurium aliorum atque suorum erga alios officiorum. § 2. Ecclesiasticae auctoritati competit, intuitu boni
Can. 0380      officii capiat, promotus fidei professionem emittat atque iusiurandum fidelitatis erga Apostolicam Sedem praestet secundum formulam ab eadem Apostolica Sede
Can. 0383      In exercendo munere pastoris, Episcopus dioecesanus sollicitum se praebeat erga omnes christifideles qui suae curae committuntur, cuiusvis sint aetatis
Can. 0383      paroecias eiusdem ritus, sive per Vicarium episcopalem. § 3. Erga fratres, qui in plena communione cum Ecclesia catholica non
Can. 0601      usque ad mortem oboedientis suspectum, obligat ad submissionem voluntatis erga legitimos Superiores, vices Dei gerentes, cum secundum proprias constitutiones
Can. 0619      curent ac visitent, corripiant inquietos, consolentur pusillamines, patientes sint erga omnes. - Superiores maiores sunt, qui totum regunt institutum
Can. 0652      fine et disciplina, historia et vita edoceantur atque amore erga Ecclesiam eiusque sacros Pastores imbuantur. § 3. Novitii, propriae
Can. 0664      Annua sacri recessus tempora fideliter servent. - In animi erga Deum conversione insistant religiosi, conscientiam etiam cotidie examinent et
Can. 0690      consensu sui consilii rursus admitti potest sine onere repetendi erga sodales instituti amittit presbyter; revocata autem eadem probationem praeviam
Can. 0702      § 2. Institutum tamen aequitatem et evangelicam caritatem servet erga sodalem, qui ab eo separatur. - In casu gravis
Can. 0713      saeculo, participant sive per testimonium vitae christianae et fidelitatis erga suam consecrationem, sive per adiutricem quam praebent operam ad
Can. 0718      instituti. Item ius proprium definiat obligationes praesertim oeconomicas instituti erga sodales, qui pro ipso operam impendunt. - § 1
Can. 0789      et officia per baptismum suscepta implenda efformentur; sincero amore erga Christum eiusque Ecclesiam imbuantur. - § 1. Episcopi dioecesani
Can. 0885      2. Presbyter, qui hac facultate gaudet, eadem uti debet erga eos in quorum favorem facultas concessa est. - §
Can. 0944      Ubi de iudicio Episcopi dioecesani fieri potest, in publicum erga sanctissimam Eucharistiam venerationis testimonium, habeatur, praesertim in sollemnitate Corporis
Can. 0967      3. § 3. Ipso iure eadem facultate ubique potiuntur erga sodales aliosque in domo instituti aut societatis diu noctuque
Can. 0974      a proprio Superiore maiore, facultatem ad excipiendas confessiones ubique erga sodales instituti amittit presbyter; revocata autem eadem facultate ab
Can. 0974      autem eadem facultate ab alio Superiore competenti, eandem amittit erga solos in eiusdem dicione subditos. - Praeterquam revocatione, facultas
Can. 1003      ministrandi habent omnes sacerdotes, quibus demandata est cura animarum, erga fideles suo pastorali officio commissos; ex rationabili causa, quilibet
Can. 1071      celebrari nequeat; 3_ matrimonio eius qui obligationibus teneatur naturalibus erga aliam partem filiosve ex praecedenti unione ortis; 4_ matrimonio
Can. 1132      parte Ordinarii loci cessat si grave scandalum aut gravis erga matrimonii sanctitatem iniuria ex secreti observantia immineat, idque notum
Can. 1254      ministrorum sustentatio procuranda, opera sacri apostolatus et caritatis, praesertim erga egenos, exercenda. - Ecclesia universa atque Apostolica Sedes, Ecclesiae
Can. 1271      quibus Sedes Apostolica secundum temporum condiciones indiget, ut servitium erga Ecclesiam universam rite praestare valeat. - In regionibus ubi
Can. 1274      quatenus opus sit, massa communis qua valeant Episcopi obligationibus erga alias personas Ecclesiae deservientes satisfacere variisque dioecesis necessitatibus occurrere
Can. 1689      obligationibus moralibus vel etiam civilibus, quibus forte teneantur, altera erga alteram et erga prolem, ad sustentationem et educationem praestandam
Can. 1689      etiam civilibus, quibus forte teneantur, altera erga alteram et erga prolem, ad sustentationem et educationem praestandam. - Causae ad
Can. 1731      etiamsi in rem iudicatam transierit, nullo modo ius facit erga partem laesam, nisi haec intervenerit ad normam can. 1729

ERGO     [2]
Can. 0364      inter Apostolicam Sedem et Ecclesias particulares intercedunt. Ad pontificium ergo Legatum pertinet pro sua dicione: 1_ ad Apostolicam Sedem
Can. 0752      exercent, etsi definitivo actu eandem proclamare non intendant christifideles ergo devitare curent quae cum eadem non congruant. - Episcopi

ERIGAT     [1]
Can. 0515      eas innovare unius est Episcopi dioecesani, qui paroecias ne erigat aut supprimat, neve eas notabiliter innovet, nisi audito consilio

ERIGATUR     [6]
Can. 0122      uniatur aut ex parte dismembrata distincta persona iuridica publica erigatur, auctoritas ecclesiastica, cui divisio competat, curare debet per se
Can. 0237      qui ad sacra ministeria sese praeparent, alieno seminario aut erigatur seminarium interdioecesanum. § 2. Seminarium interdioecesanum ne erigatur nisi
Can. 0237      aut erigatur seminarium interdioecesanum. § 2. Seminarium interdioecesanum ne erigatur nisi prius approbatio Apostolicae Sedis, tum ipsius seminarii erectionis
Can. 0486      maxima cura custodiri debent. § 2. In unaquaque curia erigatur, in loco tuto, archivum seu tabularium dioecesanum, in quo
Can. 0610      proprios instituti fines et spiritum. § 2. Nulla domus erigatur nisi iudicari prudenter possit fore ut congrue sodalium necessitatibus
Can. 0811      1. Curet auctoritas ecclesiastica competens ut in universitatibus catholicis erigatur facultas aut institutum aut saltem cathedra theologiae, in qua

ERIGENDAM     [3]
Can. 0312      praestitus pro erectione domus instituti religiosi valet etiam ad erigendam in eadem domo vel ecclesia ei adnexa consociationem quae
Can. 0611      congrue sodalium necessitatibus provideatur. - Consensus Episcopi dioecesani ad erigendam domum religiosam alicuius instituti secumfert ius: 1_ vitam ducendi
Can. 0733      cum agitur de eius suppressione. § 2. Consensus ad erigendam domum secumfert ius habendi saltem oratorium, in quo sanctissima

ERIGENDARUM     [1]
Can. 0312      non vero Administrator dioecesanus, iis tamen consociationibus exceptis quarum erigendarum ius ex apostolico privilegio aliis reservatum est. § 2

ERIGENDAS     [1]
Can. 0312      apostolatum in dioecesi exercendum ordinantur. - § 1. Ad erigendas consociationes publicas auctoritas competens est: 1_ pro consociationibus universalibus

ERIGENDI     [1]
Can. 0807      regionis, ratione scientifica sit praestans. - Ius est Ecclesiae erigendi et moderandi studiorum universitates, quae quidem ad altiorem hominum

ERIGENDO     [1]
Can. 0520      instituto religioso clericali vel societati clericali vitae apostolicae, eam erigendo etiam in ecclesia instituti aut societatis, hac tamen lege

ERIGENDUM     [1]
Can. 0609      Episcopi dioecesani consensu in scripti dato. § 2. Ad erigendum monasterium monialium requiritur insuper licentia Apostolicae Sedis. - §

ERIGERE     [9]
Can. 0148      electio non egeat confirmatione. - Auctoritati, cuius est officia erigere, innovare et supprimere, eorundem provisio quoque competit, nisi aliud
Can. 0295      Ordinarius proprius, ciu ius est nationale vel internationale seminarium erigere necnon alumnos incardinare, eosque titulo servitii praelaturae ad ordines
Can. 0301      312. - § 1. Unius auctoritatis ecclesiasticae competentis est erigere christifidelium consociationes, quae sibi proponant doctrinam christianam nomine Ecclesiae
Can. 0301      ecclesiastica competens, si id expedire iudicaverit, christifidelium consociationes quoque erigere potest ad alios fines spirituales directe vel indirecte prosequendos
Can. 0373      ratione distinctae. - Unius supremae auctoritatis est Ecclesias particulares erigere; quae legitime erectae, ipso iure personalitate iuridica gaudent. -
Can. 0449      Ecclesiae auctoritatis est, auditis quorum interest Episcopis, Episcoporum conferentias erigere, supprimere aut innovare. § 2. Episcoporum conferentia legitime erecta
Can. 0515      committitur parocho, qua proprio eiusdem pastori. § 2. Paroecias erigere, supprimere aut eas innovare unius est Episcopi dioecesani, qui
Can. 0579      in suo quisque territorio, instituta vitae consecrate formali decreto erigere possunt, dummodo Sedes Apostolica consulta fuerit. - Aggregatio alicuius
Can. 0581      - Dividere institutum in partes, quocumque nomine veniant, novas erigere, erectas coniungere vel aliter circumscribere ad competentem instituti auctoritatem

ERIGI     [6]
Can. 0294      constent, ab Apostolica Sede, auditis quarum interest Episcoporum conferentiis, erigi possunt. - § 1. Praelatura personalis regitur statutis ab
Can. 0372      conferentiis quarum interest, utilitas id suadeat, in eodem territorio erigi possunt Ecclesiae particulares ritu fidelium aliave simili ratione distinctae
Can. 0433      coniungi possunt. § 2. Regio ecclesiastica in personam iuridicam erigi potest. - Ad conventum Episcoporum regionis ecclesiasticae pertinet cooperationem
Can. 0448      dioecesanis, personarum aut rerum adiuncta id suadeant, Episcoporum conferentia erigi potest pro territorio minoris aut maioris amplitudinis, ita ut
Can. 0516      § 2. Ubi quaedam communitates in paroeciam vel quasi-paroeciam erigi non possint, Episcopus dioecesanus alio modo earundem pastorali curae
Can. 0709      Sede approbata, a qua unice, etiam in personam iuridicam, erigi possunt et sub cuius supremo moderamine manent. - Institutum

ERIGITUR     [3]
Can. 0313      quo ab auctoritate ecclesiastica ad normam can. 312 competenti erigitur, persona iuridica constituitur et missionem recipit, quatenus requiritur, ad
Can. 0371      graves omnino rationes a Summo Pontifice in dioecesim non erigitur, et cuius cura pastoralis committitur Administratori apostolico, qui eam
Can. 0733      2, etiam cann. 598-602 applicantur. - § 1. Domus erigitur et communitas localis constituitur a competenti auctoritate societatis, praevio

ERIGUNTUR     [2]
Can. 0301      § 3. Christifidelium consociationes quae a competenti auctoritate ecclesiastica eriguntur, consociationes publicae vocantur. - Christifidelium consociationes clericales eae dicuntur
Can. 0609      sit centrum communitatis. - § 1. Instituti religiosi domus eriguntur ab auctoritate competenti iuxta constitutiones, praevio Episcopi dioecesani consensu

EROGATIONEMQUE     [1]
Can. 0325      auctoritati ad normam can. 1301 quod attinet ad administrationem erogationemque bonorum, quae ipsi ad pias causas donata aut relicta

EROGATIONIS     [2]
Can. 0319      Oblationum quoque et eleemosynarum, quas collegerit, eidem auctoritati fidelem erogationis rationem reddere debet. - § 1. Consociationes a Sancta
Can. 1300      legitime acceptatae, diligentissime impleantur etiam circa modum administrationis et erogationis bonorum, firmo praescripto can. 1301, § 3. - §

EROGATIONUM     [1]
Can. 0493      quotannis, iuxta Episcopi dioecesani indicationes, rationem apparare quaestuum et erogationum quae pro universo dioecesis regimine anno venturo praevidentur, necnon

EROGETUR     [1]
Can. 1294      commodum Ecclesiae caute collocetur vel, iuxta alienationis fines, prudenter erogetur. - Requisita ad normam cann. 1291-1294, quibus etiam statuta

ERRAVERIT     [1]
Can. 0045      fas est, si quoquo modo in actus administrativi exsecutione erraverit, eundem actum iterum exsecutioni mandare. - Actus administrativus non

ERRONEAS     [1]
Can. 0754      servandi constitutiones et decreta, quae ad doctrinam proponendam et erroneas opiniones proscribendas fert legitima Ecclesiae auctoritas, speciali vero ratione

ERROR     [8]
Can. 0015      ab auctoritate cui reservatur. - § 1. Ignorantia vel error circa leges irritantes vel inhabilitantes earundem effectum non impediunt
Can. 0015      impediunt, nisi aliud expresse statuatur. § 2. Ignorantia vel error circa legem aut poenam aut circa factum proprium aut
Can. 1097      Haec ignorantia post pubertatem non praesumitur. - § 1. Error in persona invalidum reddit matrimonium. § 2. Error in
Can. 1097      1. Error in persona invalidum reddit matrimonium. § 2. Error in qualitate personae, etsi det causam contractui, matrimonium irritum
Can. 1099      consortium vitae coniugalis graviter perturbare potest, invalide contrahit. - Error circa matrimonii unitatem vel indissolubilitatem aut sacramentalem dignitatem, dummodo
Can. 1323      se legem vel praeceptum violare; ignorantiae autem inadvertentia et error aequiparantur 3_ egit ex vi physica vel ex casu
Can. 1616      1509. - § 1. Si in sententiae textu vel error irrepserit in calculis, vel error materialis acciderit in transcribenda
Can. 1616      in sententiae textu vel error irrepserit in calculis, vel error materialis acciderit in transcribenda parte dispositiva aut in factis

ERRORE     [5]
Can. 0126      ex officio. - Actus positus ex ignorantia aut ex errore, qui versetur circa id quod eius substantiam constituit, aut
Can. 0126      aliud iure caveatur, sed actus ex ignorantia aut ex errore initus locum dare potest actioni rescissoriae ad normam iuris
Can. 0144      legitime appellatur vel recursus interponitur. - § 1. In errore communi de facto aut de iure, itemque in dubio
Can. 0188      - Renuntiatio ex metu gravi, iniuste incusso, dolo vel errore substantiali aut simoniace facta, ipso iure irrita est. -
Can. 1538      partis declaratio qualibet vi caret, si constet eam ex errore facti esse prolatam, aut vi vel metu gravi extortam

ERROREM     [2]
Can. 0066      consentiente Episcopo, impetrari. - Rescriptum non fit irritum ob errorem in nomine personae cui datur vel a qua editur
Can. 1324      graviter et iniuste provocantem; 8_ ab eo, qui per errorem, ex sua tamen culpa, putavit aliquam adesse ex circumstantiis

ERRORIS     [1]
Can. 0844      vera spiritualis utilitas id suadeat, et dummodo periculum vitetur erroris vel indifferentismi, licet christifidelibus quibus physice aut moraliter impossibile

ERUDIANTUR     [1]
Can. 0252      tueri valeant. § 2. In sacra Scriptus peculiari diligentia erudiantur alumni, ita ut totius sacrae Scripturae conspectum acquirant. §

ERUENDAM     [1]
Can. 1530      nisi ob gravem causam. - Iudex ad veritatem aptius eruendam partes interrogare semper potest, immo debet, ad instantiam partis

ERUI     [1]
Can. 1531      recusaverit, iudicis est aestimare quid ad factorum probationem exinde erui possit. - In casibus, in quibus bonum publicum in

ERUNT     [1]
Can. 0245      fraternam unionem cum dioecesano presbyterio, cuius in Ecclesiae servitio erunt consortes. - § 1. Celebratio Eucharistica centrum sit totius

ESSE     [93]
Can. 0010      aut inhabilitantes eae tantum leges habendae sunt, quibus actum esse nullum aut inhabilem esse personam expresse statuitur. - Legibus
Can. 0010      leges habendae sunt, quibus actum esse nullum aut inhabilem esse personam expresse statuitur. - Legibus mere ecclesiasticis tenentur baptizati
Can. 0041      actus denegare non potest, nisi manifesto appareat eundem actum esse nullum aut alia ex gravi causa sustineri non posse
Can. 0041      posse aut condiciones in ipso actu administrativo appositas non esse adimpletas; si tamen actus administrativi exsecutio adiunctorum personae aut
Can. 0120      de iudicio auctoritatis competentis, ipsa fundatio ad normam statutorum esse desierit. § 2. Si vel unum ex personae iuridicae
Can. 0120      iuridicae collegialis membris supersit, et personarum universitas secundum statuta esse non desierit, exercitium omnium iurium universitatis illi membro competit
Can. 0121      quod attinet, fundatorum oblatorumque voluntas atque iura quaesita salva esse debent. - Si universitas, quae gaudet personalitate iuridica publica
Can. 0131      mediante officio conceditur. § 2. Potestas regiminis ordinaria potest esse sive propria sive vicaria. § 3. Ei qui delegatum
Can. 0149      § 1. Ut ad officum ecclesiasticum quis promoveatur, debet esse in Ecclesiae communione necnon idoneus, scilicet iis qualitatibus praeditus
Can. 0154      conferri potest, dummodo rite declaratum fuerit eam possessionem non esse legitimam, et de hac declaratione mentio fiat in litteris
Can. 0166      collegium aut ad coetum pertinentes; convocatio autem, quando personalis esse debet, valet, si fiat in loco domicilii vel quasi-domicilii
Can. 0172      suffragiorum numerum. - § 1. Suffragium, ut validum sit, esse debet: 1_ liberum; ideoque invalidum est suffragium eius, qui
Can. 0174      coetu ex solis clericis constanti, compromissarii in sacris debent esse constituti; secus electio est invalida. § 3. Compromissarii debent
Can. 0264      commune Ecclesiae bonum promovendum actu habeantur; huiusmodi tributum debet esse generale, reditibus eorum qui eidem obnoxii sunt proportionatum, atque
Can. 0265      atque iuxta necessitates seminarii determinatum. - Quemlibet clericum oportet esse incardinatum aut alicui Ecclesiae particulari vel praelaturae personali, aut
Can. 0310      uti persona iuridica non fuerit constituta, qua talis subiectum esse non potest obligationum et iurium; christifideles tamen in ea
Can. 0353      Solum Consistorium ordinarium, in quo aliquae sollemnitates celebrantur, potest esse publicum, cum scilicet praeter Cardinales admittuntur Praelati, legati societatum
Can. 0383      ipsis caritas eluceat Christi, cuius testis coram omnibus Episcopus esse debet. - Episcopus dioecesanus peculiari sollicitudine prosequatur presbyteros quos
Can. 0483      aut negotii tantum. § 2. Cancellarius et notarii debent esse integrae famae et omni suspicione maiores; in causis quibus
Can. 0483      quibus fama sacerdotis in discrimen vocari possit, notarius debet esse sacerdos. - Officium notariorum est: 1_ conscribere acta et
Can. 0497      sequuntur, necnon statutorum; 2_ aliqui sacerdotes, ad normam statuorum, esse debent membra nata, qui scilicet ratione officii ipsis demandati
Can. 0517      dioecesanus aestimaverit participationem in exercitio curae pastoralis paroeciae concredendam esse diacono aliive personae sacerdotali charactere non insignitae aut personarum
Can. 0540      agere licet, quod praeiudicium afferat iuribus parochi aut damno esse possit bonis paroecialibus. § 3. Administrator paroecialis post expletum
Can. 0695      in can. 1395, § 2, Superior censeat dimissionem non esse omnino necessariam et emendationi sodalis atque restitutioni iustitiae et
Can. 0697      si Superior maior, audito suo consilio, censuerit processum dimissionis esse inchoandum: 1_ probationes colligat vel compleat; 2_ sodalem scripto
Can. 0697      censuerit de incorrigibilitate satis constare et defensiones sodalis insufficientes esse, post quindecim dies ab ultima monitione frustra elapsos, acta
Can. 0797      scholis eligendis vera libertate gaudeant oportet; quare christifideles solliciti esse debent ut societas civilis hanc libertatem parentibus agnoscat atque
Can. 0865      baptismum recipiendi manifestaverit et promittat se christianae religionis mandata esse servaturum. - Adultus qui baptizatur, nisi gravis obstet ratio
Can. 0880      praescripta. § 2. Chrisma in sacramento confirmationis adhibendum debet esse ab Episcopo consecratum, etiamsi sacramentum a presbytero ministretur. -
Can. 0903      exhibeat, aut prudenter existimari possit eundem a celebratione non esse impeditum. - Sacerdotes, memoria semper tenentes in mysterio Sacrificii
Can. 0924      cui modica aqua miscenda est. § 2. Panis debet esse mere triticeus et recenter confectus, ita ut nullum sit
Can. 0924      ut nullum sit periculum corruptionis. § 3. Vinum debet esse naturale de genimine vitis et non corruptum. - Sacra
Can. 0955      primum sacerdotibus sibi acceptis committat, dummodo ipsi constet eos esse omni exceptione maiores; integram stipem receptam transmittere debet, nisi
Can. 0955      certo constet excessum supra summam in dioecesi debitam datum esse intuitu personae; obligatione etiam tenetur Missarum celebrationem curandi, donec
Can. 0961      cogantur; necessitas vero non censetur sufficiens, cum confessarii praesto esse non possunt, ratione solius magni concursus paenitentium, qualis haberi
Can. 0978      divinae iustitiae simul et misericordiae ministrum a Deo constitutum esse, ut honori divino et animarum saluti consulat. § 2
Can. 0996      § 1. Ut quis capax sit lucrandi indulgentias debet esse baptizatus, non excommunicatus, in statu gratiae saltem in fine
Can. 1036      sacrum ordinem suscepturum atque se ministerio ecclesiastico perpetuo mancipaturum esse, insimul petens ut ad ordinem recipiendum admittatur. - Promovendus
Can. 1052      constare debet documenta, de quibus in can. 1050, praesto esse atque, scrutinio ad normam iuris peracto, idoneitatem candidati positivis
Can. 1052      scrutinio ad normam iuris peracto, idoneitatem candidati positivis argumentis esse probatam. § 2. Ut Episcopus ad ordinationem procedat alieni
Can. 1052      subditi, sufficit ut litterae dimissoriae referant eadem documenta praesto esse, scrutinium ad normam iuris esse peractum atque de idoneitate
Can. 1052      referant eadem documenta praesto esse, scrutinium ad normam iuris esse peractum atque de idoneitate candidati constare; quod si promovendus
Can. 1052      ipsum in institutum vel societatem definitive cooptatum fuisse et esse subditum Superioris qui dat litteras. § 3. Si, his
Can. 1068      affirmatio contrahentium, si casus ferat etiam iurata, se baptizatos esse et nullo detineri impedimento. - Omnes fideles obligatione tenentur
Can. 1086      1060, validitas matrimonii, donec certo probetur alteram partem baptizatam esse, alteram vero non baptizatam. - Invalide matrimonium attentant, qui
Can. 1096      possit, necesse est ut contrahentes saltem non ignorent matrimonium esse consortium permanens inter virum et mulierem ordinatum ad prolem
Can. 1116      extra mortis periculum, dummodo prudenter praevideatur earum rerum condicionem esse per mensem duraturam. § 2. In utroque casu, si
Can. 1125      condicionibus quae sequuntur: 1_ pars catholica declaret se paratam esse pericula a fide deficiendi removere atque sinceram promissionem praestet
Can. 1125      atque sinceram promissionem praestet se omnia pro viribus facturam esse, ut universa proles in Ecclesia catholica baptizetur et educetur
Can. 1125      tempestive certior fiat, adeo ut constet ipsam vere consciam esse promissionis et obligationis partis catholicae; 3_ ambae partes edoceantur
Can. 1157      consensum praestiterit nec postea revocaverit. - Renovatio consensus debet esse novus voluntatis actus in matrimonium, quod pars renovans scit
Can. 1215      ad ecclesiae aedificationem et ad cultum divinum necessaria non esse defutura. § 3. Etiam instituta religiosa, licet consensum constituendae
Can. 1229      convenit secundum ritum in libris liturgicis praescriptum; debent autem esse divino tantum cultui reservata et ab omnibus domesticis usibus
Can. 1318      forte in singularia quaedam delicta dolosa, quae vel graviori esse possint scandalo vel efficaciter puniri poenis ferendae sententiae non
Can. 1324      eo, qui sine culpa ignoravit poenam legi vel praecepto esse adnexam; 10_ ab eo, qui egit sine plena imputabilitate
Can. 1336      clericali. § 2. Latae sententiae eae tantum poenae expiatoriae esse possunt, quae in § 1, n. 3 recensentur. -
Can. 1420      § 4. Tum Vicarius iudicialis tum Vicarii iudiciales adiuncti esse debent sacerdotes, integrae famae, in iure canonico doctores vel
Can. 1470      aula quos lex aut iudex ad processum expediendum necessarios esse statuerit. § 2. Omnes iudicio assistentes, qui reverentiae et
Can. 1472      ad formam procedendi pertinent, seu acta processus, scripto redacta esse debent. § 2. Singula folia actorum numerentur et authenticitatis
Can. 1478      § 3. § 2. Si iudex existimet minorum iura esse in conflictu cum iuribus parentum vel tutorum vel curatorum
Can. 1483      autem plures simul constitui queunt. - Procurator et advocatus esse debent aetate maiores et bonae famae; advocatus debet praeterea
Can. 1483      debent aetate maiores et bonae famae; advocatus debet praeterea esse catholicus, nisi Episcopus dioecesanus aliter permittat, et doctor in
Can. 1505      unicus vel tribunalis collegialis praeses, postquam viderint et rem esse suae competentiae et actori legitimam personam standi in iudicio
Can. 1508      nisi iudex propter graves causas censeat libellum significandum non esse parti, antequam haec deposuerit in iudicio. § 3. Si
Can. 1512      coram iudice steterint ad causam agendam: 1_ res desinit esse integra; 2_ causa fit propria iudicis illius aut tribunalis
Can. 1515      rationibus perpensis. - Lite contestata, possessor rei alienae desinit esse bonae fidei; ideoque, si damnatur ut rem restituat, fructus
Can. 1538      qualibet vi caret, si constet eam ex errore facti esse prolatam, aut vi vel metu gravi extortam. - In
Can. 1549      vexationes, aliave mala gravia obventura timent. - Omnes possunt esse testes, nisi expresse iure repellantur vel in totum vel
Can. 1559      nisi iudex propter rerum et personarum adiuncta censuerit secreto esse procedendum. - § 1. Testes seorsim singuli examinandi sunt
Can. 1589      decretum. § 2. Si vero iudicet quaestionem incidentem non esse resolvendam ante sententiam definitivam, decernat ut eiusdem ratio habeatur
Can. 1598      iudex ad gravissima pericula evitanda aliquod actum nemini manifestandum esse decernere potest, cauto tamen ut ius defensionis semper integrum
Can. 1600      verisimile est, nisi probatio nova admittatur, sententiam iniustam futuram esse propter rationes, de quibus in can. 1645, § 2
Can. 1602      nisi disputationem pro tribunali sedente iudex, consentientibus partibus, satis esse censeat. § 2. Si defensiones cum praecipuis documentis typis
Can. 1629      decreto in causa de qua ius cavet expeditissime rem esse definiendam. - § 1. Appellatio interponi debet coram iudice
Can. 1647      Si tamen ex probabilibus indiciis suspicio sit petitionem factam esse ad moras exsecutioni nectendas, iudex decernere potest ut sententia
Can. 1650      de impugnatione cognoscere debet, si videt hanc probabiliter fundatam esse et irreparabile damnum ex exsecutione oriri posse, potest vel
Can. 1651      vel eam cautioni subicere. - Non antea exsecutioni locus esse poterit, quam exsecutorium iudicis decretum habeatur, quo edicatur sententiam
Can. 1654      de merito causae; quod si habeat aliunde compertum sententiam esse nullam vel manifeste iniustam ad normam cann. 1620, 1622
Can. 1669      appellationis perspiciat in inferiore iudicii gradu processum contentiosum oralem esse adhibitum in casibus a iure exclusis, nullitatem sententiae declaret
Can. 1686      legitimae formae, dummodo pari certitudine pateat dispensationem datam non esse, aut de defectu validi mandati procuratoris. - § 1
Can. 1687      de quibus in can. 1686 vel dispensationis defectum non esse certa, appellare debet ad iudicem secundae instantiae, ad quem
Can. 1720      custodiantur. - Si Ordinarius censuerit per decretum extra iudicium esse procedendum: 1_ reo accusationem atque probationes, data facultate sese
Can. 1721      - § 1. Si Ordinarius decreverit processum poenalem iudicialem esse ineundum, acta investigationis promotori iustitiae tradat, qui accusationis libellum
Can. 1726      iudicii gradu et stadio, si evidenter constet delictum non esse a reo patratum, iudex debet id sententia declarare et
Can. 1726      declarare et reum absolvere, etiamsi simul constet actionem criminalem esse extinctam. - § 1. Appellationem proponere potest reus, etiam
Can. 1727      censet scandali reparationi vel iustitiae restitutioni satis provisum non esse. - § 1. Salvis praescriptis canonum huius tituli, in
Can. 1735      decretum intimet, quo vel prius emendet vel petitionem reiciendam esse decernat, termini ad recurrendum decurrunt ex novi decreti intimatione
Can. 1737      ipso cessat. - § 1. Qui se decreto gravatum esse contendit, potest ad Superiorem hierarchicum eius, qui decretum tulit
Can. 1742      Episcopo proponente, selectis; quod si exinde censeat ad amotionem esse deveniendum, causa et argumentis ad validitatem indicatis, parocho paterne
Can. 1750      si, non obstantibus allatis rationibus, iudicet a proposito non esse recedendum, cum duobus parochis ad normam can. 1742, §
Can. 1751      si adhuc et parochus renuat et Episcopus putet translationem esse faciendam, hic decretum translationis ferat, statuens paroeciam, elapso praefinito
Can. 1751      hic decretum translationis ferat, statuens paroeciam, elapso praefinito tempore, esse vacaturam. § 2. Hoc tempore inutiliter transacto, paroeciam vacantem
Can. 1752      habita salute animarum, quae in Ecclesia suprema semper lex esse debet.

ESSENT     [2]
Can. 1006      sacramentum ministretur. - Infirmis qui, cum suae mentis compotes essent, hoc sacramentum implicite saltem petierint, conferatur. - Unctio infirmorum
Can. 1619      et 1623, nullitates actuum, positivo iure statutae, quae, cum essent notae parti querelam proponenti, non sint ante sententiam iudici

ESSENTIALE     [1]
Can. 1101      pars positivo voluntatis actu excludat matrimonium ipsum vel matrimonii essentiale aliquod elementum, vel essentialem aliquam proprietatem, invalide contrahit. -

ESSENTIALEM     [1]
Can. 1101      excludat matrimonium ipsum vel matrimonii essentiale aliquod elementum, vel essentialem aliquam proprietatem, invalide contrahit. - § 1. Matrimonium sub

ESSENTIALES     [3]
Can. 0042      administrativi procedere debet ad mandati normam; si autem condiciones essentiales in litteris appositas non impleverit ac substantialem procedendi formam
Can. 1056      contractus validus consistere, quin sit eo ipso sacramentum. - Essentiales matrimonii proprietates sunt unitas et indissolubilitas, quae in matrimonio
Can. 1095      acceptanda; 3_ qui ob causas naturae psychicae obligationes matrimonii essentiales assumere non valent. - § 1. Ut consensus matrimonialis

ESSENTIALIA     [1]
Can. 1095      gravi defectu discretionis iudicii circa iura et officia matrimonialia essentialia mutuo tradenda et acceptanda; 3_ qui ob causas naturae

ESSENTIALIBUS     [1]
Can. 1125      catholicae; 3_ ambae partes edoceantur de finibus et proprietatibus essentialibus matrimonii, a neutro contrahente excludendis. - Episcoporum conferentiae est

ESSENTIALITER     [2]
Can. 0086      leges quatenus ea definiunt, quae institutorum aut actuum iuridicorum essentialiter sunt constitutiva. - § 1. Episcopus dioecesanus fideles, quoties
Can. 0124      sit positus, atque in eodem adsint quae actum ipsum essentialiter constituunt, necnon sollemnia et requisita iure ad validitatem actus

ESSET     [2]
Can. 0600      imitationem Christi, qui propter nos egenus factus est cum esset dives, praeter vitam re et spiritu pauperem, operose in
Can. 1329      non nominantur, si sine eorum opera delictum patratum non esset, et poena sit talis naturae, ut ipsos afficere possit

EST     [589]
Can. 0008      expletis tribus mensibus a die qui Actorum numero appositus est, nisi ex natura rei illico ligent aut in ipsa
Can. 0016      ligat tantum personas atque afficit res pro quibus data est. - Leges ecclesiasticae intellegendae sunt secundum propriam verborum significationem
Can. 0017      ad legis finem ac circumstantias et ad mentem legislatoris est recurrendum. - Leges quae poenam statuunt aut liberum iurium
Can. 0019      particularis praescriptum; aut consuetudo, causa, nisi sit poenalis, dirimenda est attentis legibus latis in similibus, generalibus iuris principiis cum
Can. 0024      rationabilis; consuetudo autem quae in iure expresse reprobatur, non est rationabilis. - Nulla consuetudo vim legis obtinet, nisi a
Can. 0026      fuerit probata, consuetudo vigenti iuri canonico contraria aut quae est praeter legem canonicam, vim legis obtinet tantum, si legitime
Can. 0027      sola praevalere potest consuetudo centenaria aut immemorabilis. - Consuetudo est optima legum interpres. - Firmo praescripto can. 5, consuetudo
Can. 0034      servandas evolunt et determinant, ad usum eorum dantur quorum est curare ut leges exsecutioni mandentur, eosque in legum exsecutione
Can. 0035      exsecutioni mandandam datae sunt. - Actus administrativus singularis, sive est decretum aut praeceptum sive est rescriptum, elici potest, intra
Can. 0035      Actus administrativus singularis, sive est decretum aut praeceptum sive est rescriptum, elici potest, intra fines suae competentiae, abeo qui
Can. 0036      76, § 1. - § 1. Actus administrativus intellegendus est secundum propriam verborum significationem et communem loquendi usum; in
Can. 0037      extendi. - Actus administrativus, qui forum externum respicit, scripto est consignandus; item, si fit in forma commissoria, actus huius
Can. 0038      quatenus ius quaesitum laedit aut legi consuetudinive probatae contrarium est, nisi auctoritas competens expresse clausulam derogatoriam addiderit. - Condiciones
Can. 0042      non impleverit ac substantialem procedendi formam non servaverit, irrita est exsecutio. - Actus administrativi exsecutor potest alium pro suo
Can. 0045      officio, nisi fuerit electa industria personae. - Exsecutori fas est, si quoquo modo in actus administrativi exsecutione erraverit, eundem
Can. 0047      a momento, quo legitime notificatur personae pro qua datus est. - Decretum singulare intellegitur actus administrativus a competenti auctoritate
Can. 0049      petitionem ab aliquo factam non supponunt. - Praeceptum singulare est decretum quo personae aut personis determinatis aliquid faciendum aut
Can. 0052      singulare vim habet tantum quoad res de quibus datum est; eas vero ubique obligat, nisi aliud constet. - Si
Can. 0053      aut generalia, posterius tempore obrogat priori, quatenus ei contrarium est. - § 1. Decretum singulare, cuius applicatio committitur exsecutori
Can. 0054      ut urgeri possit, legitimo documento ad normam iuris intimandum est. - Firmo praescripto cann. 37 et 51 cum gravissima
Can. 0058      competendi facta necnon cessante lege ad cuius exsecutionem datum est. § 2. Praeceptum singulare, legitimo documento non impositum, cessat
Can. 0063      vera. § 3. Causa motiva in rescriptis quorum nullus est exsecutor, vera sit oportet tempore quo rescriptum datum est
Can. 0063      est exsecutor, vera sit oportet tempore quo rescriptum datum est; in ceteris, tempore exsecutionis. - Salvo iure Paenitentiariae pro
Can. 0064      Pontificem concedi nequit, sine assensu dicasterii quocum agi coeptum est. - § 1. Salvis praescriptis §§ 2 et 3
Can. 0065      facta huius denegationis mentione, ab Episcopo dioecesano impetrata, invalida est; gratia autem ab Episcopo dioecesano denegata nequit valide, etiam
Can. 0069      aut comprobari condiciones oportet. - Rescriptum, cuius praesentationi nullum est definitum tempus, potest exsecutori exhiberi quovis tempore, modo absit
Can. 0070      - Si in rescripto ipsa concessio exsecutori committatur, ipsius est pro suo prudenti arbitrio et conscientia gratiam concedere vel
Can. 0077      vel immemorabilis praesumptionem inducit concessi privilegii. - Privilegium interpretandum est ad normam can. 36, § 1; sed ea semper
Can. 0077      normam can. 36, § 1; sed ea semper adhibenda est interpretatio, qua privilegio aucti aliquam revera gratiam consequantur. -
Can. 0080      singulae personae renuntiare nequeunt; nec ipsi personae iuridicae integrum est privilegio sibi concesso renuntiare, si renuntiatio cedat in Ecclesiae
Can. 0090      et gravitatis legis a qua dispensatur; alias dispensatio illicita est, nisi ab ipso legislatore eiusve superiore data sit, etiam
Can. 0097      § 1. Persona quae duodevigesimum aetatis annum explevit, maior est; infra hanc aetatem, minor. § 2. Minor, ante plenum
Can. 0100      infantibus assimilatur. - Persona dicitur: incola, in loco ubi est eius domicilium; advena, in loco ubi quasi-domicilium habet; peregrinus
Can. 0101      quasi-domicilium. - § 1. Locus originis filii, etiam neophyti, est ille in quo cum filius natus est, domicilium, aut
Can. 0101      etiam neophyti, est ille in quo cum filius natus est, domicilium, aut, eo deficiente, quasi-domicilium habuerunt parentes vel, si
Can. 0101      § 2. Si agatur de filio vagorum, locus originis est ipsemet nativitatis locus; si de exposito, est locus in
Can. 0101      locus originis est ipsemet nativitatis locus; si de exposito, est locus in quo inventus est. - § 1. Domicilium
Can. 0101      locus; si de exposito, est locus in quo inventus est. - § 1. Domicilium acquiritur ea in territorio alicuius
Can. 0103      societatum vitae apostolicae domicilium acquirunt in loco ubi sita est domus cui adscribuntur; quasi-domicilium in domo ubi, ad normam
Can. 0105      ratione quam minoritate, in tutelam vel curatelam legitime traditus est alterius, domicilium et quasi-domicilium habet tutoris vel curatoris. -
Can. 0107      Ordinarium sortitur. § 2. Proprius vagi parochus vel Ordinarius est parochus vel Ordinarius loci in quo vagus actu commoratur
Can. 0107      non habet nisi domicilium vel quasi-domicilium dioecesanum, parochus proprius est parochus loci in quo actu commoratur. - § 1
Can. 0115      quae quidem nonnisi ex tribus saltem personis constitui potest, est collegialis, si eius actionem determinant membra, in decisionibus ferendis
Can. 0115      iure sive non, ad normam iuris et statutorum; secus est non collegialis. § 3. Universitas rerum seu fundatio autonoma
Can. 0120      debet. - § 1. Personae iuridica natura sua perpetua est; extinguitur tamen si a competenti auctoritate legitime supprimantur aut
Can. 0126      aut qui recidit in condicionem sine qua non, irritus est; secus valet, nisi aliud iure caveatur, sed actus ex
Can. 0127      aliquarum personarum, uti singularum: 1_ si consensus exigatur, invalidus est actus Superioris consensum earum personarum non exquirentis aut contra
Can. 0127      vel alicuius votum agentis; 2_ si consilium exigatur, invalidus est actus Superioris easdem personas non audientis; Superior, licet nulla
Can. 0129      § 1. Potestatis regiminis, quae quidem ex divina institutione est in Ecclesia et etiam potestas iurisdictionis vocatur, ad normam
Can. 0130      interno, ita quidem ut effectus quos eius exercitium natum est habere pro foro externo, in hoc foro non recognoscantur
Can. 0131      iure statuatur. - § 1. Potestas regiminis ordinaria ea est, quae ipso iure alicui officio adnectitur; delegata, quae ipsi
Can. 0132      Ordinario concessa non perimitur resoluto iure Ordinarii cui concessa est, etiamsi ipse eam exsequi coeperit, sed transit ad quemvis
Can. 0133      ac in mandato determinatur, ea peragit ad quae delegatus est, nisi modus ab ipso delegante ad validitatem fuerit praescriptus
Can. 0135      legislativam, exsecutivam et iudicialem. § 2. Potestas legislativa exercenda est modo iure praescripto, et ea qua in Ecclesia gaudet
Can. 0135      Potestas iudicialis, qua gaudent iudices aut collegia iudicialia, exercenda est modo iure praescripto, et delegari nequit, nisi ad actus
Can. 0138      ordinaria necnon potestas ad universitatem casuum delegata, late interpretanda est, alia vero quaelibet stricte; cui tamen delegata potestas est
Can. 0138      est, alia vero quaelibet stricte; cui tamen delegata potestas est, ea quoque intelleguntur concessa sine quibus eadem potestas exerceri
Can. 0139      suspenditur alius auctoritatis competentis exsecutiva potestas, sive haec ordinaria est sive delegata. § 2. Causae tamen ad superiorem auctoritatem
Can. 0141      Pluribus successive delegatis, ille negotium expediat, cuius mandatum anterius est, nec postea revocatum fuit. - § 1. Potestas delegata
Can. 0142      foro interno, per inadvertentiam positus, elapso concessionis tempore, validus est. - § 1. Potestas ordinaria extinguitur amisso officio cui
Can. 0145      et 1111, § 1. - § 1. Officium ecclesiasticum est quodlibet munus ordinatione sive divina sive ecclesiastica stabiliter constitutum
Can. 0148      acceptationem, si electio non egeat confirmatione. - Auctoritati, cuius est officia erigere, innovare et supprimere, eorundem provisio quoque competit
Can. 0149      ecclesiastici facta illi qui caret qualitatibus requisitis, irrita tantum est, si qualitates iure universali vel particulari aut lege fundationis
Can. 0149      lege fundationis ad validitatem provisionis expresse exigantur; secus valida est, sed rescindi potest per decretum auctoritatis competentis aut per
Can. 0149      § 3. Provisio officii simoniace facta ipso iure irrita est. - Officium secumferens plenam animarum curam, ad quam adimplendam
Can. 0150      ordinis sacerdotalis exercitium requiritur, ei qui sacerdotio nondum auctus est valide conferri nequit. - Provisio officii animarum curam secumferentis
Can. 0153      - § 1. Provisio officii de iure non vacantis est ipso facto irrita, nec subsequenti vacatione convalescit. § 2
Can. 0153      officii vacationis. § 3. Promissio alicuius officii, a quocumque est facta, nullum parit iuridicum effectum. - Officium de iure
Can. 0155      confert, nullam inde potestatem acquirit in personam cui collatum est, sed huius condicio iuridica perinde constituitur, ac si provisio
Can. 0157      consignetur. - Nisi aliud explicite iure statuatur. Episcopi dioecesani est libera collatione providere officiis ecclesiasticis in propria Ecclesia particulari
Can. 0158      eo, cui ius praesentandi competit, fieri debet auctoritati cuius est ad officium de quo agitur institutionem dare, et quidem
Can. 0162      pro eo casu ius praesentationis amittit, atque auctoritati, cuius est institutionem dare, competit libere providere officio vacanti, assentiente tamen
Can. 0166      si plures quam tertia pars electorum neglecti fuerint, electio est ipso iure nulla, nisi omnes neglecti reapse interfuerint. -
Can. 0170      libertas quoquo modo reapse impedita fuerit, ipso iure invalida est. - § 1. Inhabiles sunt ad suffragium ferendum: 1_
Can. 0171      § 2. Si quis ex praedictis admittatur, eius suffragium est nullum, sed electio valet, nisi constet, eo dempto, electum
Can. 0172      ut validum sit, esse debet: 1_ liberum; ideoque invalidum est suffragium eius, qui metu gravi aut dolo, directe vel
Can. 0173      § 3. Si numerus suffragiorum superet numerum eligentium, nihil est actum. § 4. Omnia electionis acta ab eo qui
Can. 0174      constanti, compromissarii in sacris debent esse constituti; secus electio est invalida. § 3. Compromissarii debent iuris praescripta de electione
Can. 0177      119, n. 1. - § 1. Electio illico intimanda est electo, qui debet intra octiduum utile a recepta intimatione
Can. 0182      ad auctoritatem competentem ad quam pertinet electionem confirmare cuius est dispensationem de impedimento concedere, aut si hanc potestatem non
Can. 0182      praescriptum tempus postulatio missa non fuerit, ipso facto nulla est, et collegium vel coetus pro ea vice privatur iure
Can. 0184      iure caveatur. § 3. Officii amissio, quae effectum sortita est, quam primum omnibus nota fiat, quibus aliquod ius in
Can. 0188      vel errore substantiali aut simoniace facta, ipso iure irrita est. - § 1. Renuntiatio, ut valeat, sive acceptatione eget
Can. 0190      praescriptus. § 3. Translatio, ut effectum sortiatur, scripto intimanda est. - § 1. In translatione, prius officium vacat per
Can. 0193      § 4. Decretum amotionis, ut effectum sortiatur, scripto intimandum est. - § 1. Ipso iure ab ecclesiastico amovetur: 1_
Can. 0197      amittendi necnon ab obligationibus sese liberandi, Ecclesia recipit prout est in legislatione civili respectivae nationis salvis exceptionibus quae in
Can. 0202      calendario semper sumendi sunt mensis et annus, si tempus est continuum. - § 1. Dies a quo non computatur
Can. 0212      conscii, christiana oboedientia prosequi tenentur. § 2. Christifidelibus integrum est, ut necessitates suas, praesertim spirituales, suaque optata Ecclesiae Pastoribus
Can. 0212      Pro scientia, competentia et praestantia quibus pollent, ipsis ius est, immo et aliquando officium, ut sententiam suam de hisquae
Can. 0213      et personarum dignitate, ceteris christifidelibus notam faciant. - Ius est christifidelibus ut ex spiritualibus Ecclesiae bonis, praesertim ex verbo
Can. 0214      et sacramentis, adiumenta a sacris Pastoribus accipiant. - Ius est christifidelibus, ut cultum Deo persolvant iuxta praescripta proprii ritus
Can. 0215      spiritualis formam sequantur, doctrinae quidem Ecclesiae consentaneam. - Integrum est christifidelibus, ut libere condant atque moderentur consociationes ad fines
Can. 0221      ecclesiastico ad normam iuris. § 2. Christifidelibus ius quoque est ut, si ad iudicium ab auctoritate competenti vocentur, iudicentur
Can. 0221      iuris praescriptis, cum aequitate applicandis. § 3. Christifidelibus ius est, ne poenis canonicis nisi ad normam legis plectantur. -
Can. 0226      et iure gaudent eos educandi; ideo parentum christianorum imprimis est christianam filiorum educationem secundum doctrinam ab Ecclesia traditam curare
Can. 0227      educationem secundum doctrinam ab Ecclesia traditam curare. - Ius est christifidelibus laicis, ut ipsis agnoscatur ea in rebus civitatis
Can. 0232      assistentiae sanitariae, quam dicunt, debite prospiciatur. - Ecclesia officium est atque ius proprium et exclusivum eos instituendi, qui ad
Can. 0233      peculiari ratione sacerdotes, praesertim parochi. Episcopi dioecesani, quorum maxime est de vocationibus provehendis curam habere, populum sibi commissum de
Can. 0234      Nisi certis in casibus adiuncta suadeant, iuvenes quibus animus est ad sacerdotium ascendere, ea ornentur humanistica et scientifica formatione
Can. 0260      comparent, maxime intuitu sacrarum ordinationum conferendarum. - Rectori, cuius est cotidianum moderamen curare seminarii, ad normam quidem institutionis sacerdotalis
Can. 0266      Ecclesiae particulari vel praelaturae personali pro cuius servitio promotus est. § 2. Sodalis in instituto religioso a votis perpetuis
Can. 0266      receptum diaconatum incardinatur Ecclesiae particulari pro cuius servitio promotus est, nisi vi concessionis Sedis Apostolicae ipsi instituto incardinetur. -
Can. 0277      propter Regnum coelorum continentiam, ideoque ad coelibatum adstringuntur, quod est peculiare Dei donum, quo quidem sacri ministri indiviso corde
Can. 0278      in casibus particularibus iudicium ferat. - § 1. Ius est clericis saecularibus sese consociandi cum aliis ad fines statui
Can. 0280      consuetudo; quae quidem, ubi viget, quantum fieri potest, servanda est. - § 1. Clerici, cum ministerio ecclesiastico se dedicant
Can. 0281      eorum, quorum servitio, egent, providere. § 2. Item providendum est ut gaudeant illa sociali assistentia, qua eorum necessitatibus, si
Can. 0295      conditis eique praeficitur Praelatus ut Ordinarius proprius, ciu ius est nationale vel internationale seminarium erigere necnon alumnos incardinare, eosque
Can. 0299      aut laudatae vel commendatae sint. - § 1. Integrum est christifidelibus, privata inter se conventione inita, consociationes constituere ad
Can. 0301      can. 312. - § 1. Unius auctoritatis ecclesiasticae competentis est erigere christifidelium consociationes, quae sibi proponant doctrinam christianam nomine
Can. 0305      Omnes christifidelium consociationes subsunt vigilantiae auctoritatis ecclesiasticae competentis, cuius est curare ut in iisdem integritas fidei ac morum servetur
Can. 0306      indulgentiis aliisque gratiis spiritualibus eidem consociationi concessis fruatur, necesse est et sufficit ut secundum iuris praescripta et propria consociationis
Can. 0309      normam iuris et statutorum. - Consociationibus legitime constitutis ius est, ad normam iuris et statutorum, edendi peculiares normas ipsam
Can. 0312      - § 1. Ad erigendas consociationes publicas auctoritas competens est: 1_ pro consociationibus universalibus atque internationalibus Sancta Sedes; 2_
Can. 0312      exceptis quarum erigendarum ius ex apostolico privilegio aliis reservatum est. § 2. Ad validam erectionem consociationis aut sectionis consociationis
Can. 0317      auctoritatis ecclesiasticae, de qua in can. 312, § 1, est consociationis publicae moderatorem ab ipsa consociatione publica electum confirmare
Can. 0326      grave damnum cedit doctrinae vel disciplinae ecclesiasticae, aut scandalo est fidelium. § 2. Destinatio bonorum consociationis extinctae ad normam
Can. 0326      2. Destinatio bonorum consociationis extinctae ad normam statutorum determinanda est, salvis iuribus quaesitis atque oblatorum voluntate. - Christifideles laici
Can. 0331      primo Apostolorum, concessum et successoribus eius transmittendum, Collegii Episcoporum est caput, Vicarius Christi atque universae Ecclesiae his in terris
Can. 0332      acceptationis electus ad summum pontificatum, qui episcopali charactere insignitus est. Quod si charactere episcopali electus careat, statim ordinetur Episcopus
Can. 0333      communione cum ceteris Episcopis immo et universa Ecclesia semper est coniunctus; ipsi ius tamen est, iuxta Ecclesiae necessitates, determinare
Can. 0333      et universa Ecclesia semper est coniunctus; ipsi ius tamen est, iuxta Ecclesiae necessitates, determinare modum, sive personalem sive collegialem
Can. 0334      eidem cooperatricem operam navare valent variis rationibus, inter quas est synodus Episcoporum. Auxilio praetera ei sunt Patres Cardinales, necnon
Can. 0336      pro iisdem adiunctis latae. - Collegium Episcoporum, cuius caput est Summus Pontifex cuiusque membra sunt Episcopi vi sacramentalis consecrationis
Can. 0337      ut verus actus collegialis efficiatur. § 3. Romani Pontificis est secundum necessitates Ecclesiae seligere et promovere modos, quibus Episcoporum
Can. 0338      Ecclesiam collegialiter exerceat. - § 1. Unius Romani Pontificis est Concilium Oecumenicum convocare, eidem per se vel per se
Can. 0338      dissolvere, eiusque decreta approbare. § 2. Eiusdem Romani Pontificis est res in Concilio tractandas determinare atque ordinem in Concilio
Can. 0339      ab eodem Romano Pontifice probandas. - § 1. Ius est et officium omnibus et solis Episcopis qui membra sint
Can. 0339      sint insigniti, vocari possunt a suprema Ecclesiae auctoritate, cuius est eorum partes in Concilio determinare. - Si contingat Apostolicam
Can. 0342      inductum vel libere receptum modum. - Synodus Episcoporum coetus est Episcoporum qui, ex diversis orbis regionibus selecti, statutis temporibus
Can. 0343      actionem Ecclesiae in mundo spectantes perpendant. - Synodi Episcoporum est de quaestionibus pertractandis disceptare atque expromere optata, non vero
Can. 0343      in casibus potestate deliberativa eandem instruxerit Romanus Pontifex, cuius est in hoc casu decisiones synodi ratas habere. - Synodus
Can. 0344      Synodus Episcoporum directe subest auctoritati Romani Pontificis, cuius quidem est: 1_ synodum convocare, quotiescumque id ipsi opportunum videatur, locumque
Can. 0345      ad bonum Ecclesiae universae directe spectantes, qui quidem coetus est sive ordinarius sive extraordinarius, aut etiam in coetum specialem
Can. 0346      sodalibus delectis praecipue ex iis regionibus pro quibus convocata est, ad normam iuris peculiaris, quo synodus regitur. - §
Can. 0348      praeest Secretarius generalis, a Romano Pontifice nominatus, cuique praesto est consilium secretariae, constans Episcopis, quorum alii, ad normam iuris
Can. 0357      quibus Ecclesia suburbicaria aut ecclesia in Urbe in titulum est assignata, postquam in eiusdem venerunt possessionem, earundem dioecesium et
Can. 0362      negotiis, aliaque Romanae Curiae Instituta. - Romano Pontifici ius est nativum et independens Legatos suos nominandi ac mittendi sive
Can. 0364      apud Conferentias et Conventus. - Praecipuum munus Legati pontifici est ut firmiora et efficaciora in dies reddantur unitatis vincula
Can. 0365      Civitates iuxta iuris internationalis normas exercet, munus quoque peculiare est: 1_ promovere et fovere necessitudines inter Apostolicam Sedem et
Can. 0366      sedes Legationis pontificae a potestate regiminis Ordinarii loci exempta est, nisi agatur de matrimoniis celebrandis; 2_ Legato pontificio fas
Can. 0366      nisi agatur de matrimoniis celebrandis; 2_ Legato pontificio fas est, praemonitis, quantum fieri potest, locorum Ordinariis, in omnibus ecclesiis
Can. 0369      praefectura apostolica necnon administratio apostolica stabiliter erecta. - Dioecesis est populi Dei portio, quae Episcopo cum cooperatione presbyterii pascenda
Can. 0370      apostolica Christi Ecclesia. - Praelatura territorialis aut abbatia territorialis est certa populi Dei portio, territorialiter quidem circumscripta, cuius cura
Can. 0371      regat. - § 1. Vicariatur apostolicus vel praefectura apostolica est certa populi Dei portio quae, ob peculiaria adiuncta, in
Can. 0371      Dei portio quae, ob peculiaria adiuncta, in dioecesim nondum est constituta, quaeque pascenda committitur Vicario apostolico aut Praefecto apostolico
Can. 0371      eam nomine Summi Pontificis regant. § 2. Adminitratio apostolica est certa populi Dei portio, quae ob speciales et graves
Can. 0373      fidelium aliave simili ratione distinctae. - Unius supremae auctoritatis est Ecclesias particulares erigere; quae legitime erectae, ipso iure personalitate
Can. 0375      in Apostolorum locum succedunt per Spiritum Sanctum qui datus est eis, in Ecclesia Pastores constituuntur, ut sint et ipsi
Can. 0376      Episcopi vocantur dioecesani, quibus scilicet alicuius dioecesis cura commissa est; ceteri titulares appellantur. - § 1. Episcopos libere Summus
Can. 0377      § 3. Nisi aliter legitime statutum fuerit, quoties nominandus est Episcopus dioecesanus aut Episcopus coadiutor, ad ternos, qui dicuntur
Can. 0377      ad ternos, qui dicuntur, Apostolicae Sedi proponendos, pontificii Legati est singillatim requirere et cum ipsa Apostolica Sede communicare, una
Can. 0391      praesumpto Ordinarii loci consensu. - § 1. Episcopi dioecesani est Ecclesiam particularem sibi commissam cum potestate legislativa, exsecutiva et
Can. 0396      episcopalem, aut per alium presbyterum visitet. § 2. Fas est Episcopo sibi eligere quos maluerit clericos in visitatione comites
Can. 0413      de quo in § 1, non suppetat, collegii consultorum est sacerdote meligere, qui dioecesim regat. § 3. Qui dioecesis
Can. 0421      Administrator dioecesanus, qui nempe dioecesim ad interim regat, eligendus est a collegio consultorum, firmo praescripto can. 502, § 3
Can. 0423      deputetur Administrator dioecesanus, reprobata contraria consuetudine; secus electio irrita est. § 2. Administrator dioecesanus ne simul sit oeconomus; quare
Can. 0430      renuntiatio quae forte ab ipso fiat, authentica forma exhibenda est collegio ad electionem competenti, neque acceptatione eget; remoto aut
Can. 0431      ecclesiasticae adscribi debent. § 3. Unius supremae Ecclesiae auctoritatis est, auditis quorum interest Episcopis, provincias ecclesiasticas constituere, supprimere aut
Can. 0435      ei concessa fuerint. - Provinciae ecclesiasticae praeest Metropolita, qui est Archiepiscopus dioecesis cui praeficitur; quod officium cum sede episcopali
Can. 0435      sede episcopali, a Romano Pontifice determinata aut probata, coniunctum est. - § 1. In dioecesibus suffraganeis Metropolitae competit: 1_
Can. 0441      metropolitana vacante, concilium provinciale ne convocetur. - Episcoporum conferentiae est: 1_ convocare concilium plenarium; 2_ locum ad celebrandum concilium
Can. 0442      § 1. Metropolitae, de consensu maioris partis Episcoporum suffraganeorum, est: 1_ convocare concilium provinciale; 2_ locum ad celebrandum concilium
Can. 0442      legitime impedito, Episcopi suffraganei ab aliis Episcopis suffraganeis electi est concilio provinciali praeesse. - § 1. Ad concilia particularia
Can. 0446      nisi postquam ab Apostolica Sede recognita fuerint ipsius concilii est definire modum promulgationis decretorum et tempus quo decreta promulgata
Can. 0447      promulgata obligare incipiant. - Episcoporum conferentia, institutum quidem permanens, est coetus Episcoporum alicuius nationis vel certi territorii, munera quaedam
Can. 0448      Ecclesiarum particularium in diversis nationibus exstantium; eiusdem Apostolicae Sedis est pro earundem singulis peculiares normas statuere. - § 1
Can. 0449      normas statuere. - § 1. Unius supremae Ecclesiae auctoritatis est, auditis quorum interest Episcopis, Episcoporum conferentias erigere, supprimere aut
Can. 0457      sint, ab eadem recognosci possint. - Consilii Episcoporum permanentis est curae, ut res in plenario conventu conferentiae agendae praeparentur
Can. 0457      in conventu plenario statutae debite exsecutioni mandentur; eiusdem etiam est alia negotia peragere, quae ipsi ad normam statutorum committuntur
Can. 0458      quae ipsi ad normam statutorum committuntur. - Secretariae generalis est: 1_ relationem componere actorum et decretorum conventus plenarii conferentiae
Can. 0460      internationalem praeseferentes, Apostolica Sedes audiatur oportet. - Synodus dioecesana est coetus delectorum sacerdotum aliorumque christifidelium Ecclesiae particularis, qui in
Can. 0463      ab omnibus qui curam animarum inibi habeant; item eligendus est alius presbyter qui, eodem impedito, in eius locum substituatur
Can. 0466      synodi sessionibus subiciantur. - Unus in synodo dioecesana legislator est Episcopus dioecesanus, aliis synodi sodalibus voto tantummodo consultivo gaudentibus
Can. 0473      commissae aptius procurandum ordinentur. § 2. Ipsius Episcopi dioecesani est coordinare actionem pastoralem Vicariorum sive generalium sive episcopalium; ubi
Can. 0473      nominari potest Moderator curiae, qui sacerdos sit oportet, cuius est sub Episcopi auctoritate ea coordinare quae ad negotia administrativa
Can. 0475      facere tenetur. - § 1. In unaquaque dioecesi constituendus est ab Episcopo dioecesano Vicarius generalis, qui potestate ordinaria ad
Can. 0479      fideles determinati ritus vel coetus tantum pro quibus constitutus est, iis causis exceptis quas Episcopus sibi aut Vicario generali
Can. 0482      cancellarius, cuius praecipuum munus, nisi aliter iure particulari statuatur, est curare ut acta curiae redigantur et expediantur, atque eadem
Can. 0484      vocari possit, notarius debet esse sacerdos. - Officium notariorum est: 1_ conscribere acta et instrumenta circa decreta, dispositiones, obligationes
Can. 0487      Moderatoris curiae simul et cancellarii licentia. § 2. Ius est iis quorum interest, documentorum, quae natura sua sunt publica
Can. 0493      V De bonis Ecclesiae temporalibus, consilii a rebus oeconomicis est quotannis, iuxta Episcopi dioecesani indicationes, rationem apparare quaestuum et
Can. 0494      consultorum atque consilio a rebus oeconomicis. § 3. Oeconomi est, secundum rationem a consilio a rebus oeconomicis definitam, bona
Can. 0495      sacerdotum, qui tamquam senatus sit Episcopi, presbyterium repraesentans, cuius est Episcopum in regimine dioecesis ad normam iuris adiuvare, ut
Can. 0497      ipsis demandati ad consilium pertineant; 3_ Episcopo dioecesano integrum est aliquos libere nominare. - § 1. Ius electionis tum
Can. 0499      habent. - Modus eligendi membra consilii presbyteralis statutis determinandus est, ita quidem ut, quatenus id fieri possit, sacerdotes presbyterii
Can. 0500      ministeriorum variarumque dioecesis regionum. - § 1. Episcopi dioecesani est consilium presbyterale convocare, eidem praesidere atque quaestiones in eodem
Can. 0503      iure statuatur. - Capitulum canonicorum, sive cathedrale sive collegiale, est sacerdotum collegium, cuius est functiones liturgicas sollemniores in ecclesia
Can. 0503      canonicorum, sive cathedrale sive collegiale, est sacerdotum collegium, cuius est functiones liturgicas sollemniores in ecclesia cathedrali aut collegiali persolvere
Can. 0503      in ecclesia cathedrali aut collegiali persolvere; capituli cathedralis praeterea est munera adimplere, quae iure aut ab Episcopo dioecesano ei
Can. 0509      1. Episcopi dioecesani, audito capitulo, non autem Administratoris dioecesani, est omnes et singulos conferre canonicatus, tum in ecclesia cathedrali
Can. 0509      in ecclesia collegiali, revocato quolibet contrario privilegio; eiusdem Episcopi est confirmare electum ab ipso capitulo, qui eidem praesit. §
Can. 0510      normam iuris propria sunt parochi. § 3. Episcopi dioecesani est certas statuere normas, quibus officia pastoralia parochi atque munera
Can. 0511      quatenus pastoralia adiuncta id suadeant, constituatur consilium pastorale, cuius est sub auctoritate Episcopi ea quae opera pastoralia in dioecesi
Can. 0515      Saltem semel in anno convocetur. - § 1. Paroecia est certa communitas christifidelium in Ecclesia particulari stabiliter constituta, cuius
Can. 0515      § 2. Paroecias erigere, supprimere aut eas innovare unius est Episcopi dioecesani, qui paroecias ne erigat aut supprimat, neve
Can. 0516      1. Nisi aliud iure caveatur, paroeciae aequiparatur quasi-paroecia, quae est certa in Ecclesia particulari communitas christifidelium, sacerdoti uti pastori
Can. 0519      alicuius territorii atque alia etiam ratione determinatae. - Parochus est pastor proprius paroeciae sibi commissae, cura pastorali communitatis sibi
Can. 0519      auctoritate Episcopi dioecesani, cuius in partem ministerii Christi vocatus est, ut pro eadem communitate munera exsequatur docendi, sanctificandi et
Can. 0527      § 1. Qui ad curam pastoralem paroeciae gerendam promotus est, eandem obtinet et exercere tenetur a momento captae possessionis
Can. 0533      de hoc loci Ordinarium monere. § 3. Episcopi dioecesani est normas statuere quibus prospiciatur ut, parochi absentia durante, curae
Can. 0538      ad tempus determinatum constitutus fuerit. § 2. Parochus, qui est sodalis instituti religiosi aut in societate vitae apostolicae incardinatus
Can. 0538      renuntiantis congruae sustentationi et habitationi ab Episcopo dioecesano providendum est, attentis normis ab Episcoporum conferentia statutis. - Cum vacat
Can. 0544      vel paroeciae, quarum cura coetui committitur; Episcopi autem dioecesani est alium nominare moderatorem; antequam vero ab Episcopo alius nominetur
Can. 0550      in paroecia aut, si pro diversis simul paroeciis constitutus est, in earum aliqua; loci tamen Ordinarius, iusta de causa
Can. 0553      qui etiam decanus vel archipresbyter vel alio nomine vocatur, est sacerdos qui vicariatui foraneo praeficitur. § 2. Nisi aliud
Can. 0555      facultates iure particulari ei legitime tributas, officium et ius est: 1_ actionem pastoralem in vicariatu communem promovendi et coordinandi
Can. 0557      si cui legitime competat; quo in casu Episcopi dioecesani est rectorem confirmare vel instituere. § 2. Etiam si ecclesia
Can. 0557      sit cum seminario aliove collegio quod a clericis regitur, est rector seminarii vel collegii, nisi aliter Episcopus dioecesanus constituerit
Can. 0561      aliasve sacras functiones peragere; quae licentia danda aut deneganda est ad normam iuris. - Ecclesiae rector, sub auctoritate loci
Can. 0564      potest, firmo praescripto can. 682, § 2. - Cappellanus est sacerdos, cui stabili modo committitur cura pastoralis, saltem ex
Can. 0567      Ordinarius loci ne procedat, nisi consulto Superiore, cui ius est, audita communitate, quemdam sacerdotem proponere. § 2. Cappellani est
Can. 0567      est, audita communitate, quemdam sacerdotem proponere. § 2. Cappellani est liturgicas functiones celebrare aut moderari; ipsi tamen non licet
Can. 0570      specialibus reguntur. - Si communitatis aut coetus sedi adnexa est ecclesia non paroecialis, cappellanus sit rector ipsius ecclesiae, nisi
Can. 0573      - § 1. Vita consecrata per consiliorum evangelicorum professionem est stabilis vivendi forma qua fideles, Christum sub actione Spiritus
Can. 0574      et ideo ab omnibus in Ecclesia fovendus et promovendus est. § 2. Ad hunc statum quidam christifideles specialiter a
Can. 0576      accepit Eiusque gratia semper conservat. - Competentis Ecclesiae auctoritatis est consilia e interpretari, eorundem praxim legibus moderati atque stabiles
Can. 0577      consecratae, quae donationes habent differentes secundum gratiam quae data est eis: Christum, enim, pressius sequuntur sive orantem, sive Regnum
Can. 0586      de quo in can. 578. § 2. Ordinariorum locorum est hanc autonomiam servare ac tueri. - § 1. Ad
Can. 0588      - § 1. Status vitae consecratae, suapte natura, non est nec clericalis nec laicalis. § 2. Institutum clericale illud
Can. 0588      a fundatore intenti vel vi legitimae traditionis, sub moderamine est clericorum, exercitium ordinis sacri assumit, et qua tale ab
Can. 0589      Sede Apostolica erectum aut per eiusdem formale decretum approbatum est; iuris vero dioecesani, si ab Episcopo dioecesano erectum, approbationis
Can. 0589      Episcopo dioecesano erectum, approbationis decretum a Sede Apostolica non est consecutum. - § 1. Instituta vitae consecratae, utpote ad
Can. 0595      cura Episcopi dioecesani. - § 1. Episcopi sedis principis est constitutiones approbare et immutationes in eas legitime introductas confirmare
Can. 0599      Evangelicum castitatis consilium propter Regnum coelorum assumptum, quod signum est mundi futuri et fons uberioris fecunditatis in indiviso corde
Can. 0600      paupertatis ad imitationem Christi, qui propter nos egenus factus est cum esset dives, praeter vitam re et spiritu pauperem
Can. 0607      continuus Dei cultus in caritate. § 2. Institutum religiosum est societas in qua sodales secundum ius proprium vota publica
Can. 0607      a mundo separationem, quae indoli et fini uniuscuiusque instituti est propria. - Communitas religiosa habitare debet in domo legitime
Can. 0612      opera apostolica destinetur diversa ab illis pro quibus constituta est, requiritur consensus Episcopi dioecesani; non vero, si agatur de
Can. 0613      monachorum sub proprii Moderatoris regimine et cura sui iuris est, nisi constitutiones aliter ferant. § 2. Moderator domus sui
Can. 0613      constitutiones aliter ferant. § 2. Moderator domus sui iuris est de iure Superior maior. - Monasteria monialium cuidam virorum
Can. 0615      maiorem non habet, neque alicui religiosorum instituto ita consociatum est ut eiusdem Superior vera potestate constitutio constitutionibus determinata in
Can. 0616      Supprimere domum sui iuris, de qua in can. 613, est capituli generalis, nisi constitutiones aliter ferant. § 4. Monialium
Can. 0628      proprii visitent. § 2. Episcopi dioecesani ius et officium est visitare etiam quoad disciplinam religiosam: 1_ monasteria sui iuris
Can. 0628      respondere tenentur secundum veritatem in caritate; nemini vero fas est quoquo modo sodales ab hac obligatione avertere, aut visitationis
Can. 0631      verum signum eiusdem unitatis in caritate evadat. Eius praecipue est: patrimonium instituti de quo in can. 578, tueri et
Can. 0638      in can. 615, et institutis iuris dioecesani accedat necesse est consensus Ordinarii loci in scriptis praestitus. - § 1
Can. 0639      eum, in cuius rem aliquid ex inito contractu verum est, semper posse actionem instituti. § 5. Caveant Superiores religiosi
Can. 0643      actu obstringitur vel in aliqua societate vitae apostolicae incorporatus est, salvo praescripto can. 684; 4_ qui institutum ingreditur vi
Can. 0652      modo absolvere possint. - § 1. Magistri eiusque cooperatorum est novitiorum vocationem discernere et comprobare, eosque gradatim ad vitam
Can. 0656      validitatem professionis temporariae requiritur ut: 1_ qui eam emissurus est, decimum saltem octavum aetatis annum compleverit; 2_ novitiatus valide
Can. 0659      Ecclesiae necessitatibus atque hominum temporumque condicionibus, prout a fine est indole instituti exigitur. § 3. Institutio sodalium, qui ad
Can. 0667      disciplina clausurae in monsteriis ad vitam contemplativam ordinatis servanda est. § 3. Monasteria monialium, quae integre ad vitam contemplativam
Can. 0676      misericordiae opera spiritualia et corporalia munus pastorale Ecclesiae eucharisticae est sacerdos vel diaconus; in peculiaribus adiuntis, in suae vocationis
Can. 0677      instituti propria sacerdoti summam maiorem expetere; ipsi tamen fas est stipem necessitatibus, prudenter accommodent, novis etiam et opportunis mediis
Can. 0684      post peractam probationem quae ad tres saltem annos protrahenda est, ad professionem perpetuam in novo instituto admitti potest. Si
Can. 0684      modum probationis, quae professioni sodalis in novo instituto praemittenda est. § 5. Ut ad institutum saeculare aut ad societatem
Can. 0684      fiat transitus, requiritur licentia Sanctae Sedis, cuius mandatis standum est. - § 1. Usque ad emissionem professionis in novo
Can. 0686      2. Pro monialibus indultum exclaustrationis concedere unius Apostolicae Sedis est. § 3. Petente supremo Moderatore de consensu sui consilii
Can. 0691      id etiam Episcopus dioecesis, in qua domus assignationis sita est, concedere potest. - Indultum discedendi legitime concessum et sodali
Can. 0694      - § 1. Ipso facto dimissus ab instituto habendus est sodalis qui: 1_ a fide catholica notorie defecerit; 2_
Can. 0700      iuris dioecesani, confirmatio spectat ad Episcopum dioecesis ubi sita est domus, cui religiosus adscriptus est. Decretum vero, ut valeat
Can. 0700      Episcopum dioecesis ubi sita est domus, cui religiosus adscriptus est. Decretum vero, ut valeat, indicare debet ius, quo dimissus
Can. 0705      remanet, sed vi voti oboedientiae uni Romano Pontifici obnoxius est, et obligationibus non adstringitur, quas ipse prudenter iudicet cum
Can. 0706      particulari; ceteri, instituto vel Sanctae Sedi, prout institutum capax est possidendi vel minus; 2_ si per professionem dominium bonorum
Can. 0710      et sub cuius supremo moderamine manent. - Institutum saeculare est institutum vitae consecratae, in quo christifideles in saeculo viventes
Can. 0721      consecratae actu obstringitur, aut in societate vitae apostolicae incorporatus est; 3_ coniux durante matrimonio. § 2. Constitutiones possunt alia
Can. 0721      oportet maturitatem, quae ad vitam instituti propriam recte ducendam est necessaria. - § 1. Probatio initialis eo ordinetur, ut
Can. 0724      Institutio post vincula sacra primum assumpta iugiter secundum constitutiones est protrahenda. § 2. Sodales in rebus divines et humanis
Can. 0727      a Sede Apostolica per Moderatorem supremum petat, si institutum est iuris pontifici secus etiam ab Episcopo dioecesano, prout in
Can. 0730      fiat transitus, licentia requiritur Sedis Apostolicae, cuius mandatis standum est. - § 1. Institutis vitae consecratae accedunt societates vitae
Can. 0744      vitae apostolicae, licentia requiritur Sanctae Sedis, cuius mandatis standum est. - Supremus Moderator cum consensu sui consilii sodali definitive
Can. 0747      sancte custodiret, intimius perscrutaretur, fideliter annuntiaret atque exponeret, officium est et ius nativum, etiam mediis communicationis socialis sibi propriis
Can. 0748      contra ipsorum conscientiam per coactionem adducere nemini umquam fas est. - § 1. Infallibilitate in magisterio, vi muneris sui
Can. 0749      quando ut supremus omnium christifidelium Pastor et Doctor, cuius est fratres suos in fide confirmare, doctrinam de fide vel
Can. 0752      fidei assensus, religiosum tamen intellectus et voluntatis obsequium praestandum est doctrinae, quam sive Summus Pontifex sive Collegium Episcoporum de
Can. 0755      § 1. Totius Collegii Episcoporum et Sedis Apostolicae imprimis est fovere et dirigere motum oecumenicum apud catholicos, cuius finis
Can. 0755      fovere et dirigere motum oecumenicum apud catholicos, cuius finis est unitatis redintegratio inter universos christianos, ad quam promovendam Ecclesia
Can. 0755      Ecclesia ex voluntate Christi tenetur. § 2. Episcoporum item est, et, ad normam iuris, Episcoporum conferentiarum, eandem unitatem promovere
Can. 0756      Evangelii annuntiandi praecipue Romano Pontifici et Collegio Episcoporum commissum est. § 2. Quoad Ecclesiam particularem sibi concreditam illud munus
Can. 0757      iuris. - Presbyterorum, qui quidem Episcoporum cooperatores sunt, proprium est Evangelium Dei annuntiare; praesertim hoc officio tenentur, quoad populum
Can. 0757      commissum, parochi aliique quibus cura animarum concreditur; diaconorum etiam est in ministerio verbi populo Dei, in communione cum Episcopo
Can. 0762      verbo Dei vivi, quod ex ore sacerdotum omnino fas est recipere, munus praedicationis magni habeant sacri ministri, inter quorum
Can. 0763      officia sit Evangelium Dei omnibus annuntiare. - Episcopis ius est ubique, non exclusis ecclesiis et oratoriis institutorum religiosorum iuris
Can. 0767      - § 1. Inter praedicationis formas eminet homilia, quae est pars ipsius liturgiae et sacerdoti aut diacono reservatur; in
Can. 0767      festis de praecepto, quae concursu populi celebrantur, homilia habenda est nec omitti potest nisi gravi de causa. § 3
Can. 0767      luctuosi eventus, celebrentur. § 4. Parochi aut ecclesiae rectoris est curare ut haec praescripta religiose serventur. - § 1
Can. 0773      statuta. - Proprium et grave officium pastorum praesertim animarum est catechesim populi christiani curare, ut fidelium fides, per doctrinae
Can. 0775      1. Servatis praescriptis ab Apostolica Sede latis, Episcopi dioecesani est normas de re catechetica edicere itemque prospicere ut apta
Can. 0775      incepta catechetica fovere atque coordinare. § 2. Episcoporum conferentiae est, si utile videatur, curare ut catechismi pro suo territorio
Can. 0786      Ecclesia implantatur in populis vel coetibus ubi nondum radicata est, ab Ecclesia absolvitur praesertim mittendo Evangelii praecones donec novellae
Can. 0788      caritatis populi Dei atque apostolatus. § 3. Conferentiae Episcoporum est statuta edere quibus catechumenatus ordinetur, determinando quaenam a catechumenis
Can. 0790      imbuantur. - § 1. Episcopi dioecesani in territoriis missionis est: 1_ promovere, moderari et coordinare incepta et opera, quae
Can. 0794      ius educandi spectat ad Ecclesiam, cui divinitus missio concredita est homines adiuvandi, ut ad christianae vitae plenitudinem pervenire valeant
Can. 0794      vitae plenitudinem pervenire valeant. § 2. Animarum pastoribus officium est omnia disponendi, ut educatione catholica omnes fideles fruantur. -
Can. 0800      in ipsis scholis prospiciant. - § 1. Ecclesiae ius est scholas cuiusvis disciplinae, generis et gradus condendi ac moderandi
Can. 0801      et sustentandas. - Instituta religiosa quibus missio educationis propria est, fideliter hanc suam missionem retinentes, satagant educationi catholicae etiam
Can. 0802      in quibus educatio tradatur christiano spiritu imbuta, Episcopi dioecesani est curare ut condantur. § 2. Ubi id expediat, Episcopus
Can. 0804      impertitur aut variis communicationis socialis instrumentis procuratur; Episcoporum conferentiae est de hoc actionis campo normas generales edicere, atque Episcopi
Can. 0804      hoc actionis campo normas generales edicere, atque Episcopi dioecesani est eundem ordinare et in eum invigilare. § 2. Loci
Can. 0805      sint praestantes. - Loci Ordinario pro sua dioecesi ius est nominandi aut approbandi magistros religionis, itemque si religionis morumve
Can. 0807      aliis scholis regionis, ratione scientifica sit praestans. - Ius est Ecclesiae erigendi et moderandi studiorum universitates, quae quidem ad
Can. 0810      habita. - § 1. Auctoritati iuxta statuta competenti officium est providendi ut in universitatibus catholicis nominentur docentes qui praeterquam
Can. 0823      Ut veritatum fidei morumque integritas servetur, officum et ius est Ecclesiae pastoribus invigilandi, ne scriptis aut usu instrumentorum communicationis
Can. 0824      aut approbatio ad libros edendos iuxta canones huius tituli est petenda, est loci Ordinarius proprius auctoris aut Ordinarius loci
Can. 0824      ad libros edendos iuxta canones huius tituli est petenda, est loci Ordinarius proprius auctoris aut Ordinarius loci in quo
Can. 0831      tantummodo de licentia loci Ordinarii. § 2. Episcoporum conferentiae est normas statuere de requisitis ut clericis atque sodalibus institutorum
Can. 0837      non sunt actiones privatae, sed celebrationes Ecclesiae ipsius, quae est unitatis sacramentum, scilicet plebs sancta sub Episcopis adunata et
Can. 0838      liturgiae moderatio ab Ecclesiae auctoritate unice pendet: quae quidem est penes Apostolicam Sedem et, ad normam iuris, penes Episcopum
Can. 0838      normam iuris, penes Episcopum dioecesanum. § 2. Apostolicae Sedis est sacram liturgiam Ecclesiae universae ordinare, libros liturgicos edere eorumque
Can. 0841      et ad divinum depositum pertineant, unius supremae Ecclesiae auctoritatis est probare et definire quae ad eorum validitatem sunt requisita
Can. 0841      competentis, ad normam can. 838, §§ 3 et 4, est decernere quae ad eorum celebrationem, administrationem et receptionem licitam
Can. 0852      Infanti assimilatur, etiam ad baptismum quod attinet, qui non est sui compos. - Aqua in baptismo conferendo adhibenda, extra
Can. 0857      - § 1. Extra casum necessitatis, proprius baptismi locus est ecclesia aut oratorium. § 2. Pro regula habeatur ut
Can. 0861      ratione pastorali cogente. - § 1. Minister ordinarius baptismi est Episcopus, presbyter et diaconus, firmo praescripto can. 530, n
Can. 0864      id expedire iudicaverit, ab ipso administretur. - Baptismi capax est omnis et solus homo nondum baptizatus. - § 1
Can. 0872      baptizentur. - Baptizando, quantum fieri potest, detur patrinus, cuius est baptizando adulto in initiatione christiana adstare, et baptizandum infantem
Can. 0877      agatur e matre non nupta nato, matris nomen inserendum est, si publice de eius maternitate constet aut ipsa sponte
Can. 0877      plerumque non definit ritus, qui in actionibus liturgicis inscribendum est, si eius paternitas probatur aliquo publico documento aut ipsius
Can. 0878      parocho neque eo praesente administratus fuerit, minister baptismi, quicumque est, de collato baptismo certiorem facere debet parochum paroeciae in
Can. 0878      certiorem facere debet parochum paroeciae in qua baptismus administratus est, ut baptismum adnotet ad normam can. 877, § 1
Can. 0882      quolibet loco digno celebrari potest. - Confirmationis minister ordinarius est Episcopus; valide hoc sacramentum confert presbyter quoque hac facultate
Can. 0885      uti debet erga eos in quorum favorem facultas concessa est. - § 1. Episcopus in sua dioecesi sacramentum confirmationis
Can. 0889      eam ministrare possunt. - § 1. Confirmationis recipiendae capax est omnis et solus baptizatus, non confirmatus. § 2. Extra
Can. 0892      - Confirmando, quantum id fieri potest, adsit patrinus, cuius est curare ut confirmatus tamquam verus Christi testis se gerat
Can. 0897      per alium quam primum certiorem faciat. - Augustissimum Sacramentum est sanctissima Eucharistia, in qua ipsemet Christus Dominus continetur, offertur
Can. 0897      crucis in saecula perpetuatur, totius cultus et vitae christianae est culmen et fons, quo significatur et efficitur unitas populi
Can. 0899      obligationem sedulo edoceant. - § 1. Eucharistica celebratio actio est ipsius Christi et Ecclesiae, in qua Christus Dominus, ministerio
Can. 0900      Minister, qui in persona Christi sacramentum Eucharistiae conficere valet, est solus sacerdos valide ordinatus. § 2. Licite Eucharistiam celebrat
Can. 0901      non impeditus, servatis praescriptis canonum qui sequuntur. - Integrum est sacerdoti Missam applicare pro quibusvis, tum vivis tum defunctis
Can. 0904      quidem, etiam si praesentia fidelium haberi non possit, actus est Christi et Ecclesiae, in quo peragendo munus suum praecipuum
Can. 0905      1. Exceptis casibus in quibus ad normam iuris licitum est pluries eadem die Eucharistiam celebrare aut concelebrare, non licet
Can. 0908      quae sacerdotis celebrantis sunt propriae. - Sacerdotibus catholicis vetitum est una cum sacerdotibus vel ministris Ecclesiarum communitatumve ecclesialium plenam
Can. 0910      gratias agere. - § 1. Minister ordinarius sacrae communionis est Episcopus, presbyter et diaconus. § 2. Extraordinarius sacrae communionis
Can. 0910      presbyter et diaconus. § 2. Extraordinarius sacrae communionis minister est acolythus necnon alius christifidelis ad normam can. 230, §
Can. 0914      atque eorum qui parentum locum tenent necnon parochi officium est curandi ut pueri usum rationis assecuti debite praeparentur et
Can. 0914      praemissa sacramentali confessione, hoc divino cibo reficiantur; parochi etiam est advigilare ne ad sacram Synaxim accedant pueri, qui rationis
Can. 0916      in manifesto gravi peccato obstinate perseverantes. - Qui conscius est peccati gravis, sine praemissa sacramentali confessione Missam ne celebret
Can. 0924      debet ex pane et vino, cui modica aqua miscenda est. § 2. Panis debet esse mere triticeus et recenter
Can. 0927      traditionem sacerdos adhibeat panem azymum ubicumque litat. - Nefas est, urgente etiam extrema necessitate, alteram materiam sine altera, aut
Can. 0932      honesto celebratio fieri debet. § 2. Sacrificium eucharisticum peragendum est super altare dedicatum vel benedictum; extra locum sacrum adhiberi
Can. 0941      - § 1. In ecclesiis aut oratoriis quibus datum est asservare sanctissimam Eucharistiam, fieri possunt expositiones sive cum pyxide
Can. 0943      statutis. - Minister expositionis sanctissimi Sacramenti et benedictionis eucharisticae est sacerdos vel diaconus; in peculiaribus adiuntis, solius expositionis et
Can. 0943      peculiaribus adiuntis, solius expositionis et repositionis, sine tamen benedictione, est acolythus, minister extraordinarius sacrae communionis aliusve ab Ordinario loci
Can. 0944      processio per vias publicas ducta. § 2. Episcopi dioecesani est de processionibus statuere ordinationes, quibus earum participationi et dignitati
Can. 0948      pro quibus singulis stips, licet exigua, oblata et acceptata est. - Qui obligatione gravatur Missam celebrandi et applicandi ad
Can. 0951      singulas applicare potest ad intentionem pro qua stips oblata est, ea tamen lege ut, praeterquam in die Nativitatis Domini
Can. 0952      - § 1. Concilii provincialis aut conventus Episcoporum provinciae est pro universa provincia per decretum definire quaenam pro celebratione
Can. 0952      nec licet sacerdoti summam maiorem expetere; ipsi tamen fas est stipem sponte oblatam definita maiorem pro Missae applicatione accipere
Can. 0961      videlicet quando, attento paenitentium numero, confessariorum copia praesto non est ad rite audiendas singulorum confessiones intra congruum tempus, ita
Can. 0964      - § 1. Ad sacramentales confessiones excipiendas locus proprius est ecclesia aut oratorium. § 2. Ad sedem confessionalem quod
Can. 0965      excipiantur, nisi iusta de causa. - Minister sacramenti paenitentiae est solus sacerdos. - § 1. Ad validam peccatorum absolutionem
Can. 0969      § 4. - § 1. Solus loci Ordinarius competens est qui facultatem ad confessiones quorumlibet fidelium excipiendas conferat presbyteris
Can. 0969      apostolicae, de quo in can. 968, § 2, competens est qui facultatem ad excipiendas confessiones suorum subditorum aliorumque in
Can. 0974      ad confessiones excipiendas, certiorem reddat Ordinarium qui ratione incardinationis est presbyteri proprius, aut, si agatur de sodali instituti religiosi
Can. 0977      Absolutio complicis in peccato contra sextum Decalogi praeceptum invalida est, praeterquam in periculo mortis. - § 1. Meminerit sacerdos
Can. 0980      a nomine complicis inquirendo. - Si confessario dubium non est de paenitentis dispositione et hic absolutionem petat, absolutio ne
Can. 0983      quae habeantur, reparanda. - § 1. Sacramentale sigillum inviolabile est; quare nefas est confessario verbis vel alio quovis et
Can. 0983      - § 1. Sacramentale sigillum inviolabile est; quare nefas est confessario verbis vel alio quovis et quavis modo de
Can. 0984      quovis revelationis periculo excluso. § 2. Qui in auctoritate est constitutus, notitia quam de peccatis in confessione quovis tempore
Can. 0986      - § 1. Omnis cui animarum cura vi muneris est demandata, obligatione tenetur providendi ut audiantur confessiones fidelium sibi
Can. 0991      praescripto can. 983, § 2. - Cuivis christifideli integrum est confessario legitime approbato etiam alius ritus, cui maluerit, peccata
Can. 0992      etiam alius ritus, cui maluerit, peccata confiteri. - Indulgentia est remissio coram Deo poenae temporalis pro peccatis, ad culpam
Can. 0993      Christi et Sanctorum auctoritative dispensat et applicat. - Indulgentia est partialis aut plenaria, prout a poena temporali pro peccatis
Can. 1003      ius unctionis infirmorum ministrandi habent omnes sacerdotes, quibus demandata est cura animarum, erga fideles suo pastorali officio commissos; ex
Can. 1012      quam maxima frequentia celebrationi intersint. - Sacrae ordinationis minister est Episcopus consecratus. - Nulli Episcopo licet quemquam consecrare in
Can. 1016      ordinationem diaconalem eorum qui clero saeculari se adscribi intendant, est Episcopus dioecesis, in qua promovendus habet domicilium, aut dioecesis
Can. 1016      devovere statuit; quod attinet ad ordinationem presbyteralem clericorum saecularium, est Episcopus dioecesis, cui promovendus per diaconatum est incardinatus. -
Can. 1016      clericorum saecularium, est Episcopus dioecesis, cui promovendus per diaconatum est incardinatus. - Episcopus extra propriam dicionem nonnisi cum licentia
Can. 1026      - Ut quis ordinetur debita libertate gaudeat oportet; nefas est quemquam, quovis modo, ob quamlibet causam ad ordines recipiendos
Can. 1031      expletum vigesimum quintum saltem aetatis annum; qui matrimonio coniunctus est, nonnisi post expletum trigesimum quintum saltem aetatis annum, atque
Can. 1031      aetatis annum, atque de uxoris consensu. § 3. Integrum est Episcoporum conferentiis normam statuere, qua provectior ad presbyteratum et
Can. 1034      non tenetur, qui per vota in clericale institutum cooptatus est. - § 1. Antequam quis ad diaconatum sive permanentem
Can. 1044      de quo in can. 1041, n. 2, si delictum est publicum; 3_ qui delictum commisit, de quibus in can
Can. 1049      procurato abortu, etiam numerus delictorum ad validitatem dispensationis exprimendus est. § 3. Dispensatio generalis ab irregularitatibus et impedimentis ad
Can. 1050      qua in can. 1036, necnon, si ordinandus qui promovendus est ad diaconatum permanentem sit uxoratus, testimonia celebrati matrimonii et
Can. 1055      a Christo Domino ad sacramenti dignitatem inter baptizatos evectum est. § 2. Quare inter baptizatos nequit matrimonialis contractus validus
Can. 1057      nulla humana potestate suppleri valet. § 2. Consensus matrimonialis est actus voluntatis, quo vir et mulier foedere irrevocabili sese
Can. 1060      - Matrimonium gaudet favore iuris; quare in dubio standum est pro valore matrimonii, donec contrarium probetur. - § 1
Can. 1061      Matrimonium inter baptizatos validum dicitur ratum tantum, si non est consummatum; ratum et consummatum, si coniuges inter se humano
Can. 1063      servetur et in perfectione progrediatur. Haec assistentia imprimis praebenda est: 1_ praedicatione, catechesi minoribus, iuvenibus et adultis aptata, immo
Can. 1064      plenioremque in familia vitam ducendam perveniant. - Ordinarii loci est curare ut debite ordinetur eadem assistentia, auditis etiam, si
Can. 1070      matrimonii celebrationem, revelandi. - Si alius quam parochus, cuius est assistere matrimonio, investigationes peregerit, de harum exitu quam primum
Can. 1074      censetur impedimentum, quod probari in foro externo potest; secus est occultum. - § 1. Supremae tantum Ecclesiae auctoritatis est
Can. 1075      est occultum. - § 1. Supremae tantum Ecclesiae auctoritatis est authentice declarare quandonam ius divinum matrimonium prohibeat vel dirimat
Can. 1075      vel dirimat. § 2. Uni quoque supremae auctoritati ius est alia impedimenta pro baptizatis constituere. - Consuetudo novum impedimentum
Can. 1082      adnotetur in libro, qui in secreto curiae archivo asservandus est, nec alia dispensatio pro foro externo est necessaria, si
Can. 1082      archivo asservandus est, nec alia dispensatio pro foro externo est necessaria, si postea occultum impedimentum publicum evaserit. - §
Can. 1083      completum, matrimonium valide inire non possunt. § 2. Integrum est Episcoporum conferentiae aetatem superiorem ad licitam matrimonii celebrationem statuere
Can. 1084      sit, sive dubio iuris sive dubio facti, matrimonium non est impediendum nec, stante dubio, nullum declarandum. § 3. Sterilitas
Can. 1086      formali ab ea defecerit, et altera non baptizata, invalidum est. § 2. Ab hoc impedimento ne dispensetur, nisi impletis
Can. 1086      baptizata communiter habebatur aut eius baptismus erat dubius, praesumenda est, ad normam can. 1060, validitas matrimonii, donec certo probetur
Can. 1091      - § 1. In linea recta consanguinitatis matrimonium irritum est inter omnes ascendentes et descendentes tum legitimos tum naturales
Can. 1091      legitimos tum naturales. § 2. In linea collaterali irritum est usque ad quartum gradum inclusive. § 3. Impedimentum consanguinitatis
Can. 1096      - § 1. Ut consensus matrimonialis haberi possit, necesse est ut contrahentes saltem non ignorent matrimonium esse consortium permanens
Can. 1102      Matrimonium sub condicione de praeterito vel de praesenti initum est validum vel non, prout id quod condicioni subest, exsistit
Can. 1103      nisi cum licentia Ordinarii loci scripto data. - Invalidum est matrimonium initum ob vim vel metum gravem ab extrinseco
Can. 1104      matrimonium. - § 1. Ad matrimonium valide contrahendum necesse est ut contrahentes sint praesentes una simul sive per se
Can. 1105      se ipse fungatur. § 2. Mandatum, ut valeat, subscribendum est a mandante et praeterea a parocho vel Ordinario loci
Can. 1105      addatur qui scripturam ipse quoque subsignet; secus mandatum irritum est. § 4. Si mandans, antequam procurator eius nomine contrahat
Can. 1105      nomine contrahat, mandatum revocaverit aut in amentiam inciderit, invalidum est matrimonium, licet sive procurator sive altera pars contrahens haec
Can. 1111      si agitur de delegatione speciali, ad determinatum matrimonium danda est; si vero agitur de delegatione generali, scripto est concedenda
Can. 1111      danda est; si vero agitur de delegatione generali, scripto est concedenda. - § 1. Ubi desunt sacerdotes et diaconi
Can. 1117      validitate coram solis testibus. - Statuta superius forma servanda est, si saltem alterutra pars matrimonium contrahentium in Ecclesia catholica
Can. 1122      etiam in regestis baptizatorum, in quibus baptismus coniugum inscriptus est. § 2. Si coniux matrimonium contraxerit non in paroecia
Can. 1122      coniux matrimonium contraxerit non in paroecia in qua baptizatus est, parochus loci celebrationis notitiam initi coniugii ad parochum loci
Can. 1124      non habenti adscripta, sine expressa auctoritatis competentis licentia prohibitum est. - Huiusmodi licentiam concedere potest Ordinarius loci, si iusta
Can. 1126      essentialibus matrimonii, a neutro contrahente excludendis. - Episcoporum conferentiae est tum modum statuere, quo hae declarationes et promissiones, quae
Can. 1127      parte non catholica ritus orientalis, forma canonica celebrationis servanda est ad liceitatem tantum; ad validitatem autem requiritur interventus ministri
Can. 1127      formae canonicae servandae obstent, Ordinario loci partis catholicae ius est ab eadem in singulis casibus dispensandi, consulto tamen Ordinario
Can. 1127      salva ad validitatem aliqua publica forma celebrationis; Episcoporum conferentiae est normas statuere, quibus praedicta dispensatio concordi ratione concedatur. §
Can. 1135      veluti consecrantur. - Utrique coniugi aequum officium et ius est ad ea quae pertinent ad consortium vitae coniugalis. -
Can. 1138      matrimonio valido vel putativo. - § 1. Pater is est, quem iustae nuptiae demonstrant, nisi evidentibus argumentis contrarium probetur
Can. 1145      etiam privatim facta ab ipsa parte conversa valet, immo est licita, si forma superius praescripta servari nequeat. § 3
Can. 1148      in § 1, matrimonium, recepto baptismo, forma legitima contrahendum est, servatis etiam, si opus sit, praescriptis de matrimoniis mixtis
Can. 1152      eiusdem culpam expresse aut tacite non condonaverit, ius ipsi est solvendi coniugalem convictum, nisi in adulterium consenserit aut eidem
Can. 1152      habetur si coniux innocens, postquam de adulterio certior factus est, sponte cum altero coniuge maritali affectu conversatus fuerit; praesumitur
Can. 1153      In omnibus casibus, causa separationis cessante, coniugalis convictus restaurandus est, nisi ab auctoritate ecclesiastica aliter statuatur. - Instituta separatione
Can. 1154      aliter statuatur. - Instituta separatione coniugum, opportune semper cavendum est debitae filiorum sustentationi et educationi. - Coniux innocens laudabiliter
Can. 1158      Si impedimentum sit publicum, consensus ab utraque parte renovandus est forma canonica, salvo praescripto can. 1127, § 2. §
Can. 1158      § 2. § 2. Si impedimentum probari nequeat, satis est ut consensus renovetur privatim et secreto, et quidem a
Can. 1159      perseveret. § 2. Si defectus consensus probari nequeat, satis est ut pars, quae non consenserat, privatim et secreto consensum
Can. 1159      praestet. § 3. Si defectus consensus probari potest, necesse est ut consensus forma canonica praestetur. - Matrimonium nullum ob
Can. 1161      2. - § 1. Matrimonii irriti sanatio in radice est eiusdem, sine renovatione consensus, convalidatio, a competenti auctoritate concessa
Can. 1162      si consensus ab initio quidem defuerat, sed postea praestitus est, sanatio concedi potest a momenti praestiti consensus. - §
Can. 1168      et formulae ab Ecclesiae auctoritate probata. - Sacramentalium minister est clericus debita potestate instructus; quaedam sacramentalia, ad normam librorum
Can. 1177      in propriae paroeciae ecclesia celebrari debent. § 2. Fas est autem cuilibet fideli, vel iis quibus fidelis defuncti exequias
Can. 1184      Occurrente aliquo dubio, consulatur loci Ordinarius, cuius iudicio standum est. - Excluso ab ecclesiasticis exequiis deneganda quoque est quaelibet
Can. 1185      standum est. - Excluso ab ecclesiasticis exequiis deneganda quoque est quaelibet Missa exequialis. - Ad sanctificationem populi Dei fovendam
Can. 1190      peritos consulat. - § 1. Sacras reliquias vendere nefas est. § 2. Insignes reliquiae itemque aliae, quae magna populi
Can. 1191      gravi et iniusto vel dolo emissum ipso iure nullum est. - § 1. Votum est publicum, si nomine Ecclesiae
Can. 1192      emissum ipso iure nullum est. - § 1. Votum est publicum, si nomine Ecclesiae a legitimo Superiore acceptetur; secus
Can. 1197      commutari; in minus vero bonum, ab illo cui potestas est dispensandi ad normam can. 1196. - Vota ante professionem
Can. 1200      dolo, vi aut metu gravi extortum, ipso iure nullum est. - § 1. Iusiurandum promissorium sequitur naturam et condiciones
Can. 1202      causa finali aut condicione sub qua forte iusiurandum datum est; 4_ dispensatione, commutatione, ad normam can. 1203. - Qui
Can. 1204      una Apostolica Sedes potest iusiurandum dispensare. - Iusiurandum stricte est interpretandum secundum ius et secundum intentionem iurantis aut, si
Can. 1214      aedes sacra divino cultui destinata, ad quam fidelibus ius est adeundi ad divinum cultum praesertim publice exercendum. - §
Can. 1232      - § 1. Ad approbanda statuta sanctuarii dioecesani, competens est Ordinarius loci; ad statuta sanctuarii nationalis, Episcoporum conferentia; ad
Can. 1239      Altare tum fixum tum mobile divino dumtaxat cultui reservandum est, quolibet profano usu prorsus excluso. § 2. Subtus altare
Can. 1244      dies paenitentiae, universae Ecclesiae communes, constituere, transferre, abolere, unius est supremae ecclesiasticae auctoritatis, firmo praescripto can. 1246, § 2
Can. 1246      universa Ecclesia uti primordialis dies festus de praecepto servanda est. Itemque servari debent dies Nativitatis Domini Nostri Iesu Christi
Can. 1260      sive positivi, quibus aliis licet. - Ecclesiae nativum ius est exigendi a christifidelibus, quae ad fines sibi proprios sint
Can. 1261      fines sibi proprios sint necessaria. - § 1. Integrum est christifidelibus bona temporalia in favorem Ecclesiae conferre. § 2
Can. 1263      et iuxta normas ab Episcoporum conferentia latas. - Ius est Episcopo dioecesano, auditis consilio a rebus oeconomicis et consilio
Can. 1264      - Nisi aliud iure cautum sit, conventus Episcoporum provinciae est: 1_ praefinire taxas pro actibus potestatis exsecutivae gratiosae vel
Can. 1272      regionibus ubi beneficia proprie dicta adhuc exsistunt, Episcoporum conferentiae est, opportunis normis cum Apostolica Sede concordatis et ab ea
Can. 1273      1, paulatim deferatur. - Romanus Pontifex, vi primatus regiminis, est omnium bonorum ecclesiasticorum supremus administrator et dispensator. - §
Can. 1274      Ubi praevidentia socialis in favorem cleri nondum apte ordinata est, curet Episcoporum conferentia ut habeatur institutum, quo securitati sociali
Can. 1276      Episcopis, quorum interest, opportune concordatas. - § 1. Ordinarii est sedulo advigilare administrationi omnium bonorum, quae ad personas iuridicas
Can. 1277      expressis, ad ponendos actus extraordinariae administrationis. Conferentiae autem Episcoporum est definire quinam actus habendi sint extraordinariae administrationis. - Praeter
Can. 1279      statutis suos non habeat administratores, Ordinarius, cui eadem subiecta est, personas idoneas ad triennium assumat; eaedem ab Ordinario iterum
Can. 1285      exhibendae sint. - Intra limites dumtaxat ordinariae administrationis fas est administratoribus de bonis mobilibus, quae ad patrimonium stabile non
Can. 1292      dioecesano non subiectis, propriis determinatur statutis secus, auctoritas competens est Episcopus dioecesanus cum consensu consilii a rebus oeconomicis et
Can. 1292      alienatione exprimi debent partes antea alienatae; secus licentia irrita est. § 4. Ii, qui in alienandis bonis consilio vel
Can. 1296      alienata fuerint, sed alienatio sit civiliter valida, auctoritatis competentis est decernere, omnibus mature perpensis, an et qualis actio, personalis
Can. 1297      instituenda sit ad Ecclesiae iura vindicanda. - Conferentiae Episcoporum est, attentis locorum adiunctis, normas statuere de bonis Ecclesiae locandis
Can. 1301      piarum voluntatum tam mortis causa quam inter vivos exsecutor est. § 2. Hoc ex iure Ordinarius vigilare potest ac
Can. 1302      iuvandis, Ordinarius, de quo in §§ 1 et 2, est loci Ordinarius; secus est Superior maior in instituto clericali
Can. 1302      in §§ 1 et 2, est loci Ordinarius; secus est Superior maior in instituto clericali iuris pontificii et in
Can. 1310      can. 1308 regitur. § 3. In ceteris casibus recurrendum est ad Sedem Apostolicam. - Nativum et proprium Ecclesiae ius
Can. 1311      ad Sedem Apostolicam. - Nativum et proprium Ecclesiae ius est christifideles delinquentes poenalibus sanctionibus coercere. - § 1. Sanctiones
Can. 1313      § 1. Si post delictum commissum lex mutetur, applicanda est lex reo favorabilior. § 2. Quod si lex posterior
Can. 1314      vel saltem poenam, haec statim cessat. - Poena plerumque est ferendae sententiae, ita ut reum non teneat, nisi postquam
Can. 1314      ita ut reum non teneat, nisi postquam irrogata sit; est autem latae sententiae, ita ut in eam incurratur ipso
Can. 1323      sani videbantur, delicti in incapaces habentur. - Nulli poenae est obnoxius qui, cum legem vel praeceptum violavit: 1_ sextum
Can. 1324      ab eo, qui metu gravi, quamvis relative tantum, coactus est, aut ex necessitate vel gravi incommodo, si delictum sit
Can. 1326      conici possit; 2_ eum, qui in dignitate aliqua constitutus est, vel qui auctoritate aut officio abusus est ad delictum
Can. 1326      aliqua constitutus est, vel qui auctoritate aut officio abusus est ad delictum patrandum 3_ reum, qui, cum poena in
Can. 1328      puniri, leviore tamen quam quae in delictum consummatum constituta est. - § 1. Qui communi delinquendi consilio in delictum
Can. 1330      vel doctrinae vel scientiae manifestatione, tamquam non consummatum censendum est, si nemo eam declarationem vel manifestationem percipiat. - §
Can. 1331      si agere velit contra praescriptum § 1, n. 1, est arcendus aut a liturgica actione est cessandum, nisi gravis
Can. 1331      1, n. 1, est arcendus aut a liturgica actione est cessandum, nisi gravis obstet causa; 2_ invalide ponit actus
Can. 1332      sit, praescriptum can. 1331, § 2, n. 1 servandum est. - § 1. Suspensio, quae clericos tantum afficere potest
Can. 1338      can. 1336, § 1, n. 3 indicantur, norma servanda est, quae de censuris datur in can. 1335. - §
Can. 1340      § 1. Paenitentia, quae imponi potest in foro externo, est aliquod religionis vel pietatis vel caritatis opus peragendum. §
Can. 1347      ad resipiscentiam tempore. § 2. A contumacia recessisse dicendus est reus, quem delicti vere paenituerit, quique praetera congruam damnorum
Can. 1350      - § 1. In poenis clerico irrogandis semper cavendum est, ne iis quae ad honestam sustentationem sunt necessaria ipse
Can. 1354      1355-1356 recensentur, omnes, qui a lege, quae poena munita est, dispensare possunt vel a praecepto poenam comminanti eximere, possunt
Can. 1354      Sedes poenae remissionem sibi vel aliis reservaverit, reservatio stricte est interpretanda. - § 1. Poenam lege constitutam, si sit
Can. 1356      irrogavit vel declaravit. § 2. Antequam remissio fiat, consulendus est, nisi propter extraordinarias circumstantias impossibile sit, praecepti auctor. -
Can. 1357      postquam convaluerint, ii quibus ad normam can. 976 remissa est censura irrogata vel declarata vel Sedi Apostolicae reservata. -<