Documenta Catholica Omnia
Non nobis, Domine, non nobis, sed nomini tuo da gloriam


1983-01-25- Codex Iuris Canonici [Littera F]FACERE     [15]
Can. 0084      privilegium concessum fuerit ab Apostolica Sede, eandem Ordinarius certiorem facere tenetur. - Dispensatio, seu legis mere ecclesiasticae in casu
Can. 0436      et de abusibus, si qui habeantur, Romanum Pontificem certiorem facere; 2_ canonicam visitationem peragere, causa prius ab Apostolica Sede
Can. 0444      nisi iusto detineantur impedimento, de quo concilii praesidem certiorem facere tenentur. § 2. Qui ad concilia particularia convocantur et
Can. 0474      vel notario; cancellarius vero Moderatorem curiae de actis certiorem facere tenetur. - § 1. In unaquaque dioecesi constituendus est
Can. 0494      auctoritate Episcopi administrare atque ex quaestu dioecesis constituto expensas facere, quas Episcopus aliive ab ipso deputati legitime ordinaverint. §
Can. 0514      unice spectat,quae in consilio pertractata sunt publici iuris facere. § 2. Saltem semel in anno convocetur. - §
Can. 0768      proponant, quae ad Dei gloriam hominumque salutem credere et facere oportet. § 2. Impertiant quoque fidelibus doctrinam, quam Ecclesiae
Can. 0798      illis scholis in quibus educationi catholicae provideatur; quod si facere non valeant, obligatione tenentur curandi, ut extra scholas debitae
Can. 0878      fuerit, minister baptismi, quicumque est, de collato baptismo certiorem facere debet parochum paroeciae in qua baptismus administratus est, ut
Can. 0911      cappellani vel Superioris, cui postea notitiam dari oportet, hoc facere debet quilibet sacerdos vel alius sacrae communionis minister. -
Can. 1285      non pertinent, donationes ad fines pietatis aut christianae caritatis facere. - Administratores bonorum: 1_ in operarum locatione leges etiam
Can. 1324      dummodo haec gravis permanserit. § 2. Idem potest iudex facere, si qua alia adsit circumstantia, quae delicti gravitatem deminuat
Can. 1354      praeterea lex vel praeceptum, poenam constituens, aliis quoque potestatem facere remittendi. § 3. Si Apostolica Sedes poenae remissionem sibi
Can. 1569      notarius de eius depositione scripto redegit, vel ipsi audita facere quae ope magnetophonii de eius depositione incisa sunt, data
Can. 1573      elementis confirmetur necne. - Unius testis depositio plenam fidem facere non potest, nisi agatur de teste qualificato qui deponat

FACESSAT     [1]
Can. 1153      grave seu animi seu corporis periculum alteri aut proli facessat, vel aliter vitam communem nimis duram reddat, alteri legitimam

FACIANT     [6]
Can. 0173      schedularum numerus respondeat numero electorum, suffragia ipsa scrutentur palamque faciant quot quisque rettulerit. § 3. Si numerus suffragiorum superet
Can. 0212      attentisque communi utilitate et personarum dignitate, ceteris christifidelibus notam faciant. - Ius est christifidelibus ut ex spiritualibus Ecclesiae bonis
Can. 0327      iuribus quaesitis atque oblatorum voluntate. - Christifideles laici magni faciant consociationes ad spirituales fines, de quibus in can. 298
Can. 0422      in Administratorem dioecesanum de sua electione Sedem Apostolicam certiorem faciant. - § 1. Unus deputetur Administrator dioecesanus, reprobata contraria
Can. 0796      § 1. Inter media ad excolendam educationem christifideles magni faciant scholas, quae quidem parentibus, in munere educationis implendo, praecipuo
Can. 1473      in ipsis actis adnotetur, simulque iudex et notarius fidem faciant actum ipsum de verbo ad verbum parti aut testi

FACIAT     [15]
Can. 0028      aut legem revocatur; sed, nisi expressam de iis mentionem faciat, lex non revocat consuetudines centenarias aut immemorabiles, nec lex
Can. 0041      inopportuna, exsecutor exsecutionem intermittat; quibus in casibus statim certiorem faciat auctoritatem quae actum edidit. - Exsecutor actus administrativi procedere
Can. 0365      ecclesiasticae exquirere ne omittat, eosque de negotiorum cursu certiores faciat. - Attenta peculiari Legati muneris indole: 1_ sedes Legationis
Can. 0395      illegitime abfuerit, de eius absentia Metropolita Sedem Apostolicam certiorem faciat quod si agatur de Metropolita, idem faciat antiquior suffraganeus
Can. 0395      Apostolicam certiorem faciat quod si agatur de Metropolita, idem faciat antiquior suffraganeus. - § 1. Tenetur Episcopus obligatione dioecesis
Can. 0464      eidem intersit; Episcopum vero dioecesanum de hoc impedimento certiorem faciat. - Propositae quaestiones omnes liberae sodalium disceptationi in synodi
Can. 0541      1 assumpserit, loci Ordinarium de paroeciae vacatione statim certiorem faciat. - Sacerdotes quibus in solidum, ad normam can. 517
Can. 0668      fieri potest, etiam iure civili valida, ante professionem perpetuam faciat a die emissae professionis valituram. Idem faciat professus a
Can. 0668      professionem perpetuam faciat a die emissae professionis valituram. Idem faciat professus a votis perpetuis, qui ad normam iuris proprii
Can. 0896      minister per se vel per alium quam primum certiorem faciat. - Augustissimum Sacramentum est sanctissima Eucharistia, in qua ipsemet
Can. 0951      in die Nativitatis Domini, stipem pro una tantum Missa faciat suam, ceteras vero in fines ab Ordinario praescriptos concredat
Can. 1081      concessa dispensatione pro foro externo Ordinarium loci statim certiorem faciat; eaque adnotetur in libro matrimoniorum. - Nisi aliud ferat
Can. 1315      constitutis in aliquod delictum alias addere; id autem ne faciat, nisi ex gravissima necessitate. Quod si lex universalis indeterminatam
Can. 1557      rite citatus pareat aut causam suae absentiae iudici notam faciat. - § 1. Testes sunt examini subiciendi in ipsa
Can. 1568      fieri potest, a deponentibus. - Notarius in actis mentionem faciat de praestito, remisso aut recusato iureiurando, de partium aliorumque

FACIENDA     [4]
Can. 1308      Reductio onerum Missarum, ex iusta tantum et necessaria causa facienda, reservatur Sedi Apostolicae, salvis praescriptis quae sequuntur. § 2
Can. 1509      § 1. Citationum, decretorum, sententiarum aliorumque iudicialium actorum notificatio facienda est per publicos tabellarios vel alio modo qui tutissimus
Can. 1537      iudicis est, perpensis omnibus adiunctis, aestimare quanti ea sit facienda. - Confessio vel alia quaevis partis declaratio qualibet vi
Can. 1543      iudicis est aestimare an et quanti huiusmodi documenta sint facienda. - Documenta vim probandi in iudicio non habent, nisi

FACIENDAE     [1]
Can. 1126      statuere, quo hae declarationes et promissiones, quae semper requiruntur, faciendae sint, tum rationem definire, qua de ipsis et in

FACIENDAM     [1]
Can. 1751      adhuc et parochus renuat et Episcopus putet translationem esse faciendam, hic decretum translationis ferat, statuens paroeciam, elapso praefinito tempore

FACIENDAS     [1]
Can. 1561      vel advocati qui examini intersint, si alias interrogationes testi faciendas habeant, has non testi, sed iudici vel eius locum

FACIENDI     [1]
Can. 1448      et curatelae, intimae vitae consuetudinis, magnae simultatis, vel lucri faciendi aut damni vitandi, aliquid ipsius intersit. § 2. In

FACIENDIS     [1]
Can. 1125      et educetur; 2_ de his promissionibus a parte catholica faciendis altera pars tempestive certior fiat, adeo ut constet ipsam

FACIENDUM     [4]
Can. 0049      singulare est decretum quo personae aut personis determinatis aliquid faciendum aut omittendum directe et legitime imponitur, praesertim ad legis
Can. 0772      dioecesano latae. § 2. Ad sermonem de doctrina christiana faciendum via radiophonica aut televisifica, serventur praescripta ab Episcoporum conferentia
Can. 1308      obligatione teneatur et utiliter cogi possit ad eleemosynae augmentum faciendum. § 4. Eidem competit potestas reducendi onera seu legata
Can. 1655      vel ad solvendam pecuniam, vel ad aliud dandum aut faciendum, iudex in ipso tenore sententiae vel exsecutor pro suo

FACIENTEM     [1]
Can. 0577      cum eis in saeculo conversantem, semper autem voluntatem Patris facientem. - Fundatorum mens atque proposita a competenti auctoritate ecclesiastica

FACILIS     [1]
Can. 1503      quoties vel actor libellum exhibere impediatur vel causa sit facilis investigationis et minoris momenti. § 2. In utroque tamen

FACILIUS     [1]
Can. 0277      Dei donum, quo quidem sacri ministri indiviso corde Christo facilius adhaerere possunt atque Dei hominumque servitio liberius sese dedicare

FACIT     [6]
Can. 0483      alii notarii, quorum quidem scriptura seu subscriptio publicam fidem facit quod attinet sive ad quaelibet acta, sive ad acta
Can. 1057      ratione sacramenti peculiarem obtinent firmitatem. - § 1. Matrimonium facit partium consensus inter personas iure habiles legitime manifestatus, qui
Can. 1331      muneris cuiuslibet, pensionis, quam quidem habeat in Ecclesia, non facit suos. - Interdictus tenetur vetitis, de quibus in can
Can. 1385      exsequitur, iusta poena puniri potest. - Qui quaestum illegitime facit ex Missae stipe, censura vel alia iusta poena puniatur
Can. 1642      ad normam can. 1645, § 1. § 2. Eadem facit ius inter partes et dat actionem iudicati atque exceptionem
Can. 1731      iudicio, etiamsi in rem iudicatam transierit, nullo modo ius facit erga partem laesam, nisi haec intervenerit ad normam can

FACIUNT     [4]
Can. 0551      quod attinet, quas occasione perfuncti ministerii pastoralis christifideles vicario faciunt, serventur praescripta can. 531. - Vicarius paroecialis ab Episcopo
Can. 0638      Expensas et actus iuridicos ordinariae administrationis valide, praeter Superiores, faciunt, intra fines sui muneris, officiales quoque, qui in iure
Can. 1437      subscripta. § 2. Acta, quae notarii conficiunt, publicam fidem faciunt. - Firmo praescripto can. 1444, § 1, n. 1
Can. 1541      contrariis et evidentibus argumentis aliud evincatur, documenta publica fidem faciunt de omnibus quae directe et principaliter in iis affirmantur

FACTA     [50]
Can. 0033      habere desinunt revocatione explicita aut implicita ab auctoritate competenti facta, necnon cessante lege ad cuius exsecutionem data sunt; non
Can. 0058      singulare vim habere desinit legitima revocatione ab auctoritate competendi facta necnon cessante lege ad cuius exsecutionem datum est. §
Can. 0065      a proprio Ordinario denegatam ab alio Ordinario petat, nisi facta denegationis mentione; Ordinarius gratiam ne concedat, nisi habitis a
Can. 0065      generali vel a Vicario episcopali denegata et postea, nulla facta huius denegationis mentione, ab Episcopo dioecesano impetrata, invalida est
Can. 0065      gratia autem ab Episcopo dioecesano denegata nequit valide, etiam facta denegationis mentione, ab eius Vicario generali vel Vicario episcopali
Can. 0076      certarum personarum sive physicarum sive iuridicarum per peculiarem actum facta, concedi potest a legislatore necnon ab auctoritate exsecutiva cui
Can. 0149      ad idem officium requiritur. § 2. Provisio officii ecclesiastici facta illi qui caret qualitatibus requisitis, irrita tantum est, si
Can. 0149      per sententiam tribunalis administrativi. § 3. Provisio officii simoniace facta ipso iure irrita est. - Officium secumferens plenam animarum
Can. 0153      vacationis. § 3. Promissio alicuius officii, a quocumque est facta, nullum parit iuridicum effectum. - Officium de iure vacans
Can. 0167      omnes neglecti reapse interfuerint. - § 1. Convocatione legitima facta, suffragium ferendi ius habent praesentes die et loco in
Can. 0175      redit ad compromittentes: 1_ revocatione a collegio aut coetu facta, re integra; 2_ non impleta aliqua condicione compromisso apposita
Can. 0188      gravi, iniuste incusso, dolo vel errore substantiali aut simoniace facta, ipso iure irrita est. - § 1. Renuntiatio, ut
Can. 0189      non indiget effectum sortitur communicatione renuntiantis ad normam iuris facta. § 4. Renuntiatio, quamdiu effectum sortita non fuerit, a
Can. 0351      quod quidem coram Cardinalium Collegio publicatur; inde a publicatione facta officiis tenentur atque iuribus gaudent lege definitis. § 3
Can. 0501      commissum non adimpleat aut eodem graviter abutatur, Episcopus dioecesanus facta consultatione cum Metropolita, aut si de ipsa sede metropolitana
Can. 0538      iuris peracta, renuntiatione iusta de causa ab ipso parocho facta et, ut valeat, ab eodem Episcopo acceptata, necnon lapsu
Can. 0542      § 2; pro ceteris vero sacerdotibus fidei professio legitime facta locum tenet captae possessionis. - § 1. Si sacerdotibus
Can. 0656      Superiore cum voto sui consilii ad normam iuris libere facta; 4_ sit expressa et absque vi, metu gravi aut
Can. 0695      2. Hisce in casibus, Superior maior, collectis probationibus circa facta et imputabilitatem, sodali dimittendo accusationem atque probationes significet, data
Can. 0816      facultates ecclesiasticae constitui tantum possunt erectione ab Apostolica Sede facta aut approbatione ab eadem concessa; eidem competit etiam earundem
Can. 0877      loci, in quo baptismus celebratur, debet nomina baptizatorum, mentione facta de ministro, parentibus, patrinis necnon, si adsint, testibus, de
Can. 0877      documento aut ipsius declaratione coram parocho et duobus testibus facta; in ceteris casibus, inscribatur baptizatus, nulla facta de patris
Can. 0877      duobus testibus facta; in ceteris casibus, inscribatur baptizatus, nulla facta de patris aut parentum nomine indicatione. § 3. Si
Can. 0895      confirmationem probandam serventur praescripta can. 876. - Nomina confirmatorum, facta mentione ministri, parentum et patrinorum, loci et diei collatae
Can. 0966      sacerdos, sive ipso iure sive concessione ab auctoritate competenti facta ad normam can. 969. - § 1. Praeter Romamum
Can. 1145      pro responsione negativa habeatur. § 2. Interpellatio etiam privatim facta ab ipsa parte conversa valet, immo est licita, si
Can. 1145      servari nequeat. § 3. In utroque casu de interpellatione facta deque eiusdem exitu in foro externo legitime constare debet
Can. 1161      Convalidatio fit a momento concessionis gratiae; retrotractio vero intellegitur facta ad momentum celebrationis matrimonii, nisi aliud expresse caveatur. §
Can. 1191      § 1. Votum, idest promissio deliberata ac libera Deo facta de bono possibili et meliore, ex virtute religionis impleri
Can. 1293      ratio pastoralis; 2_ aestimatio rei alienandae a peritis scripto facta. § 2. Aliae quoque cautelae a legitima auctoritate praescriptae
Can. 1400      personarum physicarum vel iuridicarum iura persequenda aut vindicanda, vel facta iuridica declaranda; 2_ delicta, quod spectat ad poenam irrogandam
Can. 1474      - § 1. In casu appellationis, actorum exemplar, fide facta a notario de eius authenticitate, ad tribunal superius mittatur
Can. 1482      qui nequit alium sibimet substituere, nisi expressa facultas eidem facta fuerit. § 2. Quod si tamen, iusta causa suadente
Can. 1506      si nihilominus iudex sileat, inutiliter lapsis decem diebus a facta instantia, libellus pro admisso habeatur. - § 1. In
Can. 1507      citationis in iudicium fieri debet intra viginti dies a facta instantia, de qua in eo canone. § 3. Quod
Can. 1526      indigent probatione: 1_ quae ab ipsa lege praesumuntur; 2_ facta ab uno ex contendentibus asserta et ab altero admissa
Can. 1542      et causam ab iis habentes, ac confessio extra iudicium facta; adversus extraneos eandem vim habet ac partium declarationes quae
Can. 1601      Novae probationes publicentur, servato can. 1598, § 1. - Facta conclusione in causa, iudex congruum temporis spatium praestituat ad
Can. 1603      causa iterum videatur concedendum; tunc autem concessio, uni parti facta, alteri quoque data censeatur. 3§ . Promotor iustitiae et defensor
Can. 1604      extra acta causae. § 2. Si causae discussio scripto facta sit, iudex potest statuere ut moderata disputatio fiat ore
Can. 1632      appellatione non indicetur ad quod tribunal ipsa dirigatur, praesumitur facta tribunali de quo in cann. 1438 et 1439. §
Can. 1637      vel promotore iustitiae tribunalis appellationis. - § 1. Appellatio facta ab actore prodest etiam convento, et vicissim. § 2
Can. 1637      sententia impugnetur, impugnatio censetur ab omnibus et contra omnes facta, quoties res petita est individua aut obligatio solidalis. §
Can. 1637      notificata est. § 4. Nisi aliud constet, appellatio praesumitur facta contra omnia sententiae capita. - Appellatio exsecutionem sententiae suspendit
Can. 1645      dispositiva non sustineatur; 2_ postea detecta fuerint documenta, quae facta nova et contrariam decisionem exigentia indubitanter probent; 3_ sententia
Can. 1658      praeter ea quae in can. 1504 recensentur, debet: 1_ facta quibus actoris petitiones innitantur, breviter, integre et perspicue exponere
Can. 1658      breviter, integre et perspicue exponere; 2_ probationes quibus actor facta demonstrare intendit, quasque simul afferre nequit, ita indicare ut
Can. 1659      libelli apposito, praecipiat ut exemplar petitionis notificetur parti conventae, facta huic facultate mittendi, intra quindecim dies, ad cancellariam tribunalis
Can. 1685      sententia sed decreto confirmata sit. - Statim ac sententia facta est exsecutiva, Vicarius iudicialis debet eandem notificare Ordinario loci
Can. 1717      inquirat, per se vel per aliam idoneam personam, circa facta et circumstantias et circa imputabilitatem, nisi haec inquisito omnino

FACTAE     [5]
Can. 1050      receptorum ministeriorum de quibus in can. 1035 item testimonium factae declarationis de qua in can. 1036, necnon, si ordinandus
Can. 1267      personae iuridicae ecclesiasticae, etiam privatae, praesumuntur ipsi personae iuridicae factae. § 2. Oblationes, de quibus in § 1, repudiari
Can. 1267      1295. § 3. Oblationes a fidelibus ad certum finem factae, nonnisi ad eundem finem destinari possunt. - Praescriptionem, tamquam
Can. 1306      mentione oneris. - § 1. Fundationes, etiam viva voce factae, scripto consignentur. § 2. Alterum tabularum exemplar in curiae
Can. 1595      obligatione tum solvendi litis expensas, quae ob ipsius absentiam factae sunt, tum etiam, si opus sit, indemnitatem alteri parti

FACTAM     [8]
Can. 0048      aut fit provisio, quae natura sua petitionem ab aliquo factam non supponunt. - Praeceptum singulare est decretum quo personae
Can. 0147      si praecesserit praesentatio; per confirmationem vel admissionem ab eadem factam, si praecesserit electio vel postulatio; tandem per simplecem electionem
Can. 0161      alium candidatum praesentare. § 2. Si praesentatus ante institutionem factam renuntiaverit aut de vita decesserit, potest qui iure praesentandi
Can. 0182      eam admittendi auctoritas competens obligatione non tenetur. § 4. Factam auctoritati competenti postulationem electores revocare non possunt, nisi auctoritate
Can. 0350      titulum iam habeat. § 5. Per optionem in Consistorio factam et a Summo Pontifice approbatam, possunt, servata prioritate ordinis
Can. 0555      Vicarius foraneus obligatione tenetur secundum determinationem ab Episcopo dioecesano factam, sui districtus paroecias visitare. - Ecclesiarum rectores hic intelleguntur
Can. 1592      per novam citationem si opus fuerit, constare citationem, legitime factam, ad partem conventam tempore utili pervenisse. - § 1
Can. 1647      2. Si tamen ex probabilibus indiciis suspicio sit petitionem factam esse ad moras exsecutioni nectendas, iudex decernere potest ut

FACTAS     [2]
Can. 0761      per declarationes publicas a legitima auctoritate occasione quorundam eventuum factas prelo aliisque instrumentis communicationis socialis. - Cum Dei populus
Can. 1575      aut, si casus ferat, relationes ab aliis peritis iam factas assumere. - Easdem ob causas quibus testis, etiam periti

FACTI     [11]
Can. 0014      inhabilitantes, in dubio iuris non urgent; in dubio autem facti Ordinarii ab eis dispensare possunt, dummodo, si agatur de
Can. 0144      itemque in dubio positivo et probabili sive iuris sive facti, supplet Ecclesia, pro foro tam externo quam interno, potestatem
Can. 0204      muneris Christi sacerdotalis, prophetici et regalis suo modo participes facti, secundum propriam cuiusque condicionem, ad missionem exercendam vocantur, quam
Can. 0489      aut quae a decennio sententia condemnatoria absolutae sunt, retento facti brevi summario cum textu sententiae definitivae. - § 1
Can. 0694      cum suo consilio, nulla mora interposita, collectis probationibus, declarationem facti emittat, ut iuridice constet de dimissione. - § 1
Can. 1084      impedimentum impotentiae dubium sit, sive dubio iuris sive dubio facti, matrimonium non est impediendum nec, stante dubio, nullum declarandum
Can. 1339      perturbatio oriatur, etiam corripere potest, modo peculiaribus personae et facti condicionibus accommodato. § 3. De monitione et correptione constare
Can. 1486      lis iam contestata fuerit, iudex et adversa pars certiores facti sint de remotione. § 2. Lata definitiva sententia, ius
Can. 1538      declaratio qualibet vi caret, si constet eam ex errore facti esse prolatam, aut vi vel metu gravi extortam. -
Can. 1578      indicare perspicue quibus documentis vel aliis idoneis modis certiores facti sint de personarum vel rerum vel locorum identitate, qua
Can. 1612      in iudicio habuerint. § 2. Referre postea debet breviter facti speciem cum partium conclusionibus et formula dubiorum. § 3

FACTIONIBUS     [2]
Can. 0287      homines servandam quam maxime semper foveant. § 2. In factionibus politicis atque in regendis consociationibus syndicalibus activam partem ne
Can. 0317      apostolatum exercendum ordinantur, moderatores ne ii sint, qui in factionibus politicis officium directionis adimplent. - § 1. In specialibus

FACTIS     [4]
Can. 1504      indicare quo iure innitatur actor et generatim saltem quibus factis et probationibus ad evincenda ea quae asseruntur; 3_ subscribi
Can. 1513      ad citationem exprimi vel in declarationibus ore coram iudice factis; in causis autem difficilioribus partes convocandae sunt a iudice
Can. 1616      error materialis acciderit in transcribenda parte dispositiva aut in factis vel partium petitionibus referendis, vel omissa sint quae can
Can. 1654      tribunal a quo lata est sententia remittat, partibus certioribus factis. - § 1. Quod attinet ad reales actiones, quoties

FACTO     [22]
Can. 0144      recursus interponitur. - § 1. In errore communi de facto aut de iure, itemque in dubio positivo et probabili
Can. 0153      1. Provisio officii de iure non vacantis est ipso facto irrita, nec subsequenti vacatione convalescit. § 2. Si tamen
Can. 0182      Si intra praescriptum tempus postulatio missa non fuerit, ipso facto nulla est, et collegium vel coetus pro ea vice
Can. 0694      incardinatur, nisi Episcopus eum recusaverit. - § 1. Ipso facto dimissus ab instituto habendus est sodalis qui: 1_ a
Can. 0699      ad validitatem saltem summarie motivis in iure et in facto. § 2. In monasteriis sui iuris, de quibus in
Can. 0701      competentem. Recursus effectum habet suspensivum. - Legitima dimissione ipso facto cessant vota necnon iura et obligationes ex professione promanantia
Can. 1143      paulino in favorem fidei partis quae baptismum recepit, ipso facto quo novum matrimonium ab eadem parte contrahitur, dummodo pars
Can. 1212      ad usus profanos permanenter decreto competentis Ordinarii vel de facto reducta. - Potestates suas et munera auctoritas ecclesiastica in
Can. 1266      et oratoriis, etiam ad instituta religiosa pertinentibus, quae de facto habitualiter christifidelibus pateant, Ordinarius loci praecipere potest ut specialis
Can. 1314      autem latae sententiae, ita ut in eam incurratur ipso facto commissi delicti, si lex vel praeceptum id expresse statuat
Can. 1383      annum ordinem conferre. Qui vero ordinationem recepit, est ipso facto a recepto ordine suspensus. - Qui, praeter casus, de
Can. 1469      exercere et sententiam ferre, certiore tamen hac de re facto Episcopo dioecesano. § 2. Praeter casum de quo in
Can. 1507      eo canone. § 3. Quod si partes litigantes de facto coram iudice se sistant ad causam agendam, opus non
Can. 1509      sit, servatis normis lege particulari statutis. § 2. De facto notificationis et de eius modo constare debet in actis
Can. 1535      et 1558-1565 de testibus statuuntur. - Assertio de aliquo facto, scripto vel ore, coram iudice competenti, ab aliqua parte
Can. 1586      non statuuntur a iure, iudex ne coniciat, nisi ex facto certo et determinato, quod cum eo, de quo controversia
Can. 1609      merito causae, et rationes tam in iure quam in facto, quibus ad conclusionem suam venerint; quae conclusiones actis causae
Can. 1611      exponere rationes seu motiva, tam in iure quam in facto, quibus dispositiva sententiae pars innititur; 4_ statuere de litis
Can. 1673      ipsa audita, consentiat; 4_ tribunal loci in quo de facto colligendae sunt pleraeque probationes, dummodo accedat consensus Vicarii iudicialis
Can. 1698      consummato. - § 1. Una Sedes Apostolica cognoscit de facto inconsummationis matrimonii et de exsistentia iustae causae ad dispensationem
Can. 1704      Episcopum, qui votum pro rei veritate promat tum super facto inconsummationis tum super iusta causa ad dispensandum et gratiae
Can. 1720      1342-1350, expositis, breviter saltem, rationibus in iure et in facto. - § 1. Si Ordinarius decreverit processum poenalem iudicialem

FACTORUM     [1]
Can. 1531      Quod si respondere recusaverit, iudicis est aestimare quid ad factorum probationem exinde erui possit. - In casibus, in quibus

FACTUM     [8]
Can. 0015      Ignorantia vel error circa legem aut poenam aut circa factum proprium aut circa factum alienum notorium non praesumitur; circa
Can. 0015      legem aut poenam aut circa factum proprium aut circa factum alienum notorium non praesumitur; circa factum alienum non notorium
Can. 0015      proprium aut circa factum alienum notorium non praesumitur; circa factum alienum non notorium praesumitur, donec contrarium probetur. - §
Can. 1004      gravem infirmitatem inciderit aut si, eadem infirmitate perdurante, discrimen factum gravius sit. - In dubio utrum infirmus rationis usum
Can. 1047      Uni Apostolicae Sedi reservatur dispensatio ab omnibus irregularitatibus, si factum quo innituntur ad forum iudiciale deductum fuerit. § 2
Can. 1530      potest, immo debet, ad instantiam partis vel ad probandum factum quod publice interest extra dubium poni. - § 1
Can. 1574      et votum, praeceptis artis vel scientiae innixum, requiruntur ad factum aliquod comprobandum vel ad veram alicuius rei naturam dignoscendam
Can. 1620      vi vel metu gravi coactus sententiam tulit; 4_ iudicium factum est sine iudiciali petitione, de qua in can. 1501

FACTURAM     [1]
Can. 1125      removere atque sinceram promissionem praestet se omnia pro viribus facturam esse, ut universa proles in Ecclesia catholica baptizetur et

FACTURUM     [1]
Can. 1200      nequit. - § 1. Qui libere iurat se aliquid facturum, peculiari religionis obligatione tenetur implendi, quod iureiurando firmaverit. §

FACTUS     [5]
Can. 0600      consilium paupertatis ad imitationem Christi, qui propter nos egenus factus est cum esset dives, praeter vitam re et spiritu
Can. 1039      ab Ordinario determinatis; Episcopus, antequam ad ordinationem procedat, certior factus sit oportet candidatos rite iisdem exercitiis vacasse. - A
Can. 1042      donec, depositis officio et administratione atque rationibus redditis, liber factus sit; 3_ neophytus, nisi, iudicio Ordinarii, sufficienter probatus fuerit
Can. 1152      condonatio habetur si coniux innocens, postquam de adulterio certior factus est, sponte cum altero coniuge maritali affectu conversatus fuerit
Can. 1729      de quo in § 1, non amplius admittitur, si factus non sit in primo iudicii poenalis gradu. § 3

FACULTAS     [11]
Can. 0132      concessione aliud expresse caveatur aut electa sit industria personae, facultas habitualis Ordinario concessa non perimitur resoluto iure Ordinarii cui
Can. 0543      persolvendi de quibus in cann. 528, 529 et 530; facultas matrimoniis assistendi, sicuti et potestates omnes dispensandi ipso iure
Can. 0764      gaudent presbyteri et diaconi, nisi ab Ordinario competenti eadem facultas restricta fuerit aut sublata, aut lege particulari licentia expressa
Can. 0811      Curet auctoritas ecclesiastica competens ut in universitatibus catholicis erigatur facultas aut institutum aut saltem cathedra theologiae, in qua lectiones
Can. 0817      qui effectus canonicos in Ecclesia habeant, nulla universitas vel facultas conferre valet, quae non sit ab Apostolica Sede erecta
Can. 0885      gaudet, eadem uti debet erga eos in quorum favorem facultas concessa est. - § 1. Episcopus in sua dioecesi
Can. 0970      in domo diu noctuque degentium presbyteris quibuslibet conferat. - Facultas ad confessiones excipiendas ne concedatur nisi presbyteris qui idonei
Can. 0972      prius, quantum fieri potest, audito eiusdem presbyteri Ordinario. - Facultas ad confessiones excipiendas a competenti auctoritate, de qua in
Can. 0973      concedi potest ad tempus sive indeterminatum sive determinatum. - Facultas ad confessiones habitualiter excipiendas scripto concedatur. - § 1
Can. 0975      erga solos in eiusdem dicione subditos. - Praeterquam revocatione, facultas de qua in can. 967, § 2 cessat amissione
Can. 1482      constituere procuratorem, qui nequit alium sibimet substituere, nisi expressa facultas eidem facta fuerit. § 2. Quod si tamen, iusta

FACULTATE     [31]
Can. 0167      eadem convocatione determinatis, exclusa, nisi aliud statutis legitime caveatur, facultate ferendi suffragia sive per epistolam sive per procuratorem. §
Can. 0174      pro ea vice transferant, qui nomine omnium ex recepta facultate eligant. § 2. Si agatur de collegio aut coetu
Can. 0253      doctorali aut licentia potiti sunt in universitate studiorum aut facultate a Sancta Sede recognita. § 2. Curetur ut distincti
Can. 0265      personali, aut alicui instituto vitae consecratae vel societati hac facultate praeditis, ita ut clerici acephali seu vagi minime admittantur
Can. 0566      iure particulari aut speciali delegatione conceduntur, cappellanus vi officii facultate gaudet audiendi confessiones fidelium suae curae commissorum, verbi Dei
Can. 0690      ad normam cann. 655 et 657. § 2. Eadem facultate gaudet Superior monasterii sui iuris cum consensu sui consilii
Can. 0695      imputabilitatem, sodali dimittendo accusationem atque probationes significet, data eidem facultate sese defendendi. Acta omnia a Superiore maiore et a
Can. 0697      resipiscat, clare significata causa dimissionis et data sodali plena facultate sese defendendi quod si monitio incassum cedat, ad alteram
Can. 0764      casibus particularibus expresse renuerit. - Salvo praescripto can. 765, facultate ubique praedicandi, de consensu saltem praesumpto rectoris ecclesiae exercendae
Can. 0882      est Episcopus; valide hoc sacramentum confert presbyter quoque hac facultate vi iuris universalis aut peculiaris concessionis competentis auctoritatis instructus
Can. 0883      aut peculiaris concessionis competentis auctoritatis instructus. - Ipso iure facultate confirmationem ministrandi gaudent: 1_ intra fines suae dicionis, qui
Can. 0884      itemque presbyter, vi iuris aut peculiaris concessionis competentis auctoritatis facultate confirmandi donatus, possunt in singulis casibus presbyteros, ut et
Can. 0885      et rationabiliter petentibus conferatur. § 2. Presbyter, qui hac facultate gaudet, eadem uti debet erga eos in quorum favorem
Can. 0887      subditis, licentia saltem rationabiliter praesumpta Episcopi dioecesani. - Presbyter facultate confirmationem ministrandi gaudens, in territorio sibi designato hoc sacramentum
Can. 0966      validam peccatorum absolutionem requiritur ut minister, praeterquam potestate ordinis, facultate gaudeat eandem in fideles, quibus absolutionem impertitur, exercendi. §
Can. 0966      in fideles, quibus absolutionem impertitur, exercendi. § 2. Hac facultate donari potest sacerdos, sive ipso iure sive concessione ab
Can. 0967      normam can. 969. - § 1. Praeter Romamum Pontificem, facultate christifidelium ubique terrarum confessiones excipiendi ipso iure gaudent Cardinales
Can. 0967      Episcopus dioecesanus in casu particulari renuerit. § 2. Qui facultate confessiones habitualiter excipiendi gaudent sive vi officii sive vi
Can. 0967      §§ 2 et 3. § 3. Ipso iure eadem facultate ubique potiuntur erga sodales aliosque in domo instituti aut
Can. 0967      normam cann. 968, § 2 et 969, § 2 facultate confessiones excipiendi sunt instructi; qui quidem eadem et licite
Can. 0968      - § 1. Vi officii pro sua quisque dicione facultate ad confessiones excipiendas gaudent loci Ordinarius, canonicus paenitentiarius, itemque
Can. 0968      aliique qui loco parochi sunt. § 2. Vi officii facultate gaudent confessiones excipiendi suorum subditorum aliorumque, in domo diu
Can. 0974      ne revocet nisi gravem ob causam. § 2. Revocata facultate ad confessiones excipiendas a loci Ordinario qui eam concessit
Can. 0974      § 2, presbyter eandem facultatem ubique amittit; revocata eadem facultate ab alio loci Ordinario, eandem amittit tantum in territorio
Can. 0974      sodali instituti religiosi, eiusdem competentem Superiorem. § 4. Revocata facultate ad confessiones excipiendas a proprio Superiore maiore, facultatem ad
Can. 0974      ubique erga sodales instituti amittit presbyter; revocata autem eadem facultate ab alio Superiore competenti, eandem amittit erga solos in
Can. 0976      amissione domicilii. - Quilibet sacerdos, licet ad confessiones excipiendas facultate careat, quoslibet paenitentes in periculo mortis versantes valide et
Can. 1357      sub poena reincidentiae ad Superiorem competentem vel ad sacerdotem facultate praeditum, et standi huius mandatis; interim imponat congruam paenitentiam
Can. 1569      magnetophonii de eius depositione incisa sunt, data eidem testi facultate addendi, supprimendi, corrigendi, variandi. § 2. Denique actui subscribere
Can. 1659      praecipiat ut exemplar petitionis notificetur parti conventae, facta huic facultate mittendi, intra quindecim dies, ad cancellariam tribunalis scriptam responsionem
Can. 1720      iudicium esse procedendum: 1_ reo accusationem atque probationes, data facultate sese defendendi, significet, nisi reus, rite vocatus, comparere neglexerit

FACULTATEM     [15]
Can. 0508      tum ecclesiae cathedralis tum ecclesiae collegialis vi officii habet facultatem ordinariam, quam tamen aliis delegare non potest, absolvendi in
Can. 0566      2. In valetudinariis, carceribus et itineribus maritimis, cappellanus praeterea facultatem habet, his tantum in locis exercendam, a censuris latae
Can. 0667      et in constitutionibus definitam servent. § 4. Episcopus dioecesanus facultatem habet ingrediendi, iusta de causa, intra clausuram monasteriorum monialium
Can. 0820      obiectum siverit, praestent operam, utque inter propriam universitatem vel facultatem et alias universitates et facultates, etiam non ecclesiasticas, mutua
Can. 0884      per alium Episcopum administretur; quod si necessitas id requirat, facultatem concedere potest uni vel pluribus determinatis presbyteris, qui hoc
Can. 0967      loci incardinationis aut loci in quo domicilium habent, eadem facultatem ubique exercere possunt, nisi loci Ordinarius in casu particulari
Can. 0969      - § 1. Solus loci Ordinarius competens est qui facultatem ad confessiones quorumlibet fidelium excipiendas conferat presbyteris quibuslibet; presbyteri
Can. 0969      quo in can. 968, § 2, competens est qui facultatem ad excipiendas confessiones suorum subditorum aliorumque in domo diu
Can. 0971      reperti fuerint, aut de eorum idoneitate aliunde constet. - Facultatem ad excipiendas habitualiter confessiones loci Ordinarius presbytero, etsi domicilium
Can. 0974      concedatur. - § 1. Loci Ordinarius, itemque Superior competens, facultatem ad confessiones excipiendas habitualiter concessam ne revocet nisi gravem
Can. 0974      de quo in can. 967, § 2, presbyter eandem facultatem ubique amittit; revocata eadem facultate ab alio loci Ordinario
Can. 0974      § 3. Quilibet loci Ordinarius qui alicui presbytero revocaverit facultatem ad confessiones excipiendas, certiorem reddat Ordinarium qui ratione incardinationis
Can. 0974      Revocata facultate ad confessiones excipiendas a proprio Superiore maiore, facultatem ad excipiendas confessiones ubique erga sodales instituti amittit presbyter
Can. 1111      Loci Ordinarius et parochus, quamdiu valide officio funguntur, possunt facultatem intra fines sui territorii matrimoniis assistendi, etiam generalem, sacerdotibus
Can. 1281      fines modumque ordinariae administrationis excedunt, nisi prius ab Ordinario facultatem scripto datam obtinuerint. § 2. In statutis definiantur actus

FACULTATES     [14]
Can. 0132      se asserit, onus probandae delegationis incumbit. - § 1. Facultates habituales reguntur praescriptis de potestate delegata. § 2. Attamen
Can. 0364      Episcopis actione, apud moderatores Civitatis tueri; 8_ exercere praeterea facultates et cetera explere mandata quae ipsi ab Apostolica Sede
Can. 0409      possessionem sedis ceperit, omnes et solas servat potestates et facultates quibus sede plena, tamquam Vicarius generalis vel tamquam Vicarius
Can. 0479      ad Vicarium episcopalem, intra ambitum eorum competentiae, pertinent etiam facultates habituales ab Apostolica Sede Episcopo concessae, necnon rescriptorum exsecutio
Can. 0555      libere amovere potest. - § 1. Vicario foraneo, praeter facultates iure particulari ei legitime tributas, officium et ius est
Can. 0809      si fieri possit et expediat, studiorum universitates aut saltem facultates, in ipsarum territorio apte distributae, in quibus variae disciplinae
Can. 0815      muneris sui veritatem revelatam nuntiandi, propriae sunt universitates vel facultates ecclesiasticae ad disciplinas sacras vel cum sacris conexas pervestigandas
Can. 0816      iisdem disciplinis scientifice instituendos. - § 1. Universitates et facultates ecclesiasticae constitui tantum possunt erectione ab Apostolica Sede facta
Can. 0816      etiam earundem superius moderamen. § 2. Singulae universitates et facultates ecclesiae sua habere debent statuta et studiorum rationem ab
Can. 0819      Episcopi dioecesani aut institutorum Superiores competentes ad universitates vel facultates ecclesiasticas mittere iuvenes et clericos et sodales indole, virtute
Can. 0820      et facultatum ecclesiasticarum Moderatores ac professores ut variae universitatis facultates mutuam sibi, prout obiectum siverit, praestent operam, utque inter
Can. 0820      inter propriam universitatem vel facultatem et alias universitates et facultates, etiam non ecclesiasticas, mutua habeatur cooperatio, qua nempe eaedem
Can. 1300      obligatione, qua tenentur, adimplendi testatoris voluntatem. - Voluntates fidelium facultates suas in pias causas donantium vel relinquentium, sive per
Can. 1338      3 recensentur, numquam afficiunt potestates, officia, munera, iura, privilegia, facultates, gratias, titulos, insignia, quae non sint sub potestate Superioris

FACULTATIBUS     [9]
Can. 0144      interno, potestatem regiminis exsecutivam. § 2. Eadem norma applicatur facultatibus de quibus in cann. 882, 883, 966, et 1111
Can. 0403      personalis, Episcopo dioecesano dari potest Episcopus auxiliaris specialibus instructus facultatibus. § 3. Sancta Sedes, si magis opportunum id ipsi
Can. 0403      constituere potest Episcopum coadiutorem, qui et ipse specialibus instruitur facultatibus; Episcopus coadiutor iure successionis gaudet. - § 1. Episcopus
Can. 0510      qui parochus omnibus obstringitur officiis atque gaudet iuribus et facultatibus quae ad normam iuris propria sunt parochi. § 3
Can. 0517      aut personarum communitati, sacerdotem constituat aliquem qui, potestatibus et facultatibus parochi instructus, curam pastoralem moderetur. - Paroecia regula generali
Can. 0533      parochi absentia durante, curae provideatur paroeciae per sacerdotem debitis facultatibus instructum. - § 1. Parochus, post captam paroeciae possessionem
Can. 0566      instituere aut electum confirmare. - § 1. Cappellanus omnibus facultatibus instructus sit oportet quas recta cura pastoralis requirit. Praeter
Can. 0779      instrumentis, quae efficaciora videantur ut fideles, ratione eorum indoli facultatibus et aetati necnon vitae condicionibus aptata, plenius catholicam doctrinam
Can. 1271      Episcopi, ratione vinculi unitatis et caritatis, pro suae dioecesis facultatibus, conferant ad media procuranda, quibus Sedes Apostolica secundum temporum

FACULTATIBUSQUE     [1]
Can. 0818      cann. 810, 812 et 813 statuuntur praescripta, de universitatibus facultatibusque ecclesiasticis quoque valent. - Quatenus dioecesis aut instituti religiosi

FACULTATIBUSVE     [1]
Can. 0229      in scientiis sacris acquirendi cognitionem, quae in ecclesiasticis universitatibus facultatibusve aut in institutis scientiarium religiosarum traduntur, ibidem lectiones frequentando

FACULTATIS     [2]
Can. 1111      et diaconis delegare. § 2. Ut valida sit delegatio facultatis assistendi matrimoniis, determinatis personis expresse dari debet; si agitur
Can. 1336      vel territorio; 2_ privatio potestatis, officii, muneris, iuris, privilegii, facultatis, gratiae, tituli, insignis, etiam mere honorifici; 3_ prohibitio ea

FACULTATIVA     [1]
Can. 1727      si sententia ipsum ideo tantum dimiserit, quia poena erat facultativa, vel quia iudex potestate usus est, de qua in

FACULTATIVAM     [1]
Can. 1315      ex gravissima necessitate. Quod si lex universalis indeterminatam vel facultativam poenam comminetur, lex particularis potest etiam in illius locum

FACULTATUM     [3]
Can. 0443      habent; 3_ Rectores universitatum ecclesiasticarum et catholicarum atque decani facultatum theologiae et iuris canonici, quae in territorio sedem habent
Can. 0811      eae praecipue tractentur quaestiones theologicae, quae cum disciplinis earundem facultatum sunt conexae. - Qui in studiorum superiorum institutis quibuslibet
Can. 0820      indole, virtute et ingenio praestantes. - Curent universitatum et facultatum ecclesiasticarum Moderatores ac professores ut variae universitatis facultates mutuam

FALSAE     [1]
Can. 1645      censetur, nisi: 1_ sententia ita probationibus innitatur, quae postea falsae deprehensae sint, ut sine illis probationibus pars sententiae dispositiva

FALSAM     [1]
Can. 0982      peccatum contra sextum Decalogi praeceptum, ne absolvatur nisi prius falsam denuntiationem formaliter retractaverit et paratus sit ad damna, si

FALSI     [2]
Can. 0063      § 2. Item validitati rescripti obstat obreptio seu exposito falsi, sine una quidem causa motiva proposita sit vera. §
Can. 0279      ac Romanorum Pontificum determinatur, devitantes profanas vocum novitates et falsi nominis scientiam § 2. Sacerdotes, iuxta iuris praescripta, praelectiones

FALSO     [4]
Can. 0982      se ipse implendi obligatione tenetur. - Qui confitetur se falso confessarium innocentem apud auctoritatem ecclesiasticam denuntiasse de crimine sollicitationis
Can. 1390      delicto, de quo in can. 1387, apud ecclesiasticum Superiorem falso denuntiat, in interdictum latae sententiae incurrit et, si sit
Can. 1391      publicum falsum conficit, vel verum mutat, destruit, occultat, vel falso vel mutato utitur; 2_ qui alio falso vel mutato
Can. 1391      occultat, vel falso vel mutato utitur; 2_ qui alio falso vel mutato documento utitur in re ecclesiastica; 3_ qui

FALSUM     [2]
Can. 1391      delicti gravitate puniri potest: 1_ qui ecclesiasticum documentum publicum falsum conficit, vel verum mutat, destruit, occultat, vel falso vel
Can. 1391      in re ecclesiastica; 3_ qui in publico ecclesiastico documento falsum asserit. - Clerici vel religiosi mercaturam vel negotiationem contra

FAMA     [4]
Can. 0483      integrae famae et omni suspicione maiores; in causis quibus fama sacerdotis in discrimen vocari possit, notarius debet esse sacerdos
Can. 1455      talis sit ut ex actorum vel probationum evulgatione aliorum fama periclitetur, vel praebeatur ansa dissidiis, aut scandalum aliudve id
Can. 1572      et auditu proprio testificetur, an de sua opinione, de fama, aut de auditu ab aliis; 3_ utrum testis constans
Can. 1707      valet si, peractis opportunis investigationibus, ex testium depositionibus, ex fama aut ex indiciis moralem certitudinem de coniugis obitu obtinuerit

FAMAE     [5]
Can. 0483      tantum. § 2. Cancellarius et notarii debent esse integrae famae et omni suspicione maiores; in causis quibus fama sacerdotis
Can. 1420      iudicialis tum Vicarii iudiciales adiuncti esse debent sacerdotes, integrae famae, in iure canonico doctores vel saltem licentiati, annos nati
Can. 1421      potest ad collegium efformandum. § 3. Iudices sint integrae famae et in iure canonico doctores vel saltem licentiati. -
Can. 1435      vinculi defensorem nominare, qui sint clerici vel laici, integrae famae, in iure canonico doctores vel licentiati, ac prudentia et
Can. 1483      Procurator et advocatus esse debent aetate maiores et bonae famae; advocatus debet praeterea esse catholicus, nisi Episcopus dioecesanus aliter

FAMAM     [3]
Can. 0220      immunes in statu vitae eligendo. - Nemini licet bonam famam, qua quis gaudet, illegitime laedere, nec ius cuiusque personae
Can. 1361      divulgetur, nisi quatenus id vel utile sit ad rei famam tuendam vel necessarium ad scandalum reparandum. - § 1
Can. 1390      Superiori calumniosam praebet delicti denuntiationem, vel aliter alterius bonam famam laedit, iusta poena, non exclusa censura, puniri potest. §

FAMILIA     [4]
Can. 0529      et parentes ad officia propria implenda sustineantur et in familia vitae christianae incrementum foveat. § 2. Partem quam christifideles
Can. 0714      ordinariis mundi condicionibus vel soli, vel in sua quisque familia, vel in vitae fraternae coetu, ad normam constitutionum ducant
Can. 1063      servantes atque tuentes, ad sanctiorem in dies plenioremque in familia vitam ducendam perveniant. - Ordinarii loci est curare ut
Can. 1248      habeant, aut orationi per debitum tempus personaliter aut in familia vel pro opportunitate in familiarum coetibus vacent. - Omnes

FAMILIAE     [8]
Can. 0231      decenter, servatis quoque iuris civilis praescriptis, necessitatibus propriis ac familiae providere valeant; itemque iis ius competit ut ipsorum praevidentiae
Can. 0233      in tota Ecclesia sufficienter provideatur; speciatim hoc officio tenentur familiae christianae, educatores atque peculiari ratione sacerdotes, praesertim parochi. Episcopi
Can. 0281      ministerio ecclesiastico sese devovent, remunerationem merentur qua sui suaeque familiae sustentationi providere valeant; qui vero ratione professionis civilis, quam
Can. 0281      exercuerunt, remunerationem obtineant, ex perceptis inde reditibus sibi suaeque familiae necessitatibus consulant. - § 1. Clerici vitae simplicitatem colant
Can. 0677      sibi coniunctas, speciali cura adiuvent, ut genuino spiritu suae familiae imbuantur. - § 1. Religiosi subsunt potestati Episcoporum, quos
Can. 0768      magisterium proponit de personae humanae dignitate et libertate, de familiae unitate et stabilitate eiusque muniis, de obligationibus quae ad
Can. 1152      enixe commendetur ut coniux, caritate christiana motus et boni familiae sollicitus, veniam non abnuat comparti adulterae atque vitam coniugalem
Can. 1241      habere possunt. § 2. Etiam aliae personae iuridicae vel familiae habere possunt peculiare coemeterium seu sepulcrum, de iudicio Ordinarii

FAMILIAM     [2]
Can. 0226      iuxta propriam vocationem, peculiari officio tenentur per matrimonium et familiam ad aedificationem populi Dei allaborandi. § 2. Parentes, cum
Can. 0602      unicuique instituto propria, qua sodales omnes in peculiarem veluti familiam in Christo coadunantur, ita definiatur ut cunctis mutuo adiutorio

FAMILIARI     [1]
Can. 0776      suam libenter praestare ne renuant. Munus parentum, in catechesi familiari, de quo in can. 774, § 2, promoveat et

FAMILIARIS     [1]
Can. 1128      obligationes adimplendas atque coniuges adiuvent ad vitae coniugalis et familiaris fovendam unitatem. - Praescripta can. 1127 et 1128 applicanda

FAMILIARUM     [1]
Can. 1248      tempus personaliter aut in familia vel pro opportunitate in familiarum coetibus vacent. - Omnes christifideles, suo quisque modo, paenitentiam

FAMILIAS     [3]
Can. 0529      adimpleat, parochus fideles suae curae commissos cognoscere satagat; ideo familias visitet, fidelium sollicitudines, angores et luctus praesertim participans eosque
Can. 0851      immo et communi precatione, debite parentes instruantur, plures adunando familias atque, ubi fieri possit, eas visitando. - § 1
Can. 1071      matrimonio eius qui censura innodatus sit; 6_ matrimonio filii familias minoris, insciis aut rationabiliter invitis parentibus; 7_ matrimonio per

FAMILIIS     [1]
Can. 0528      accedant; annitatur item ut iidem ad orationem etiam in familiis peragendam ducantur atque conscie et actuose partem habeant in

FAS     [11]
Can. 0045      in officio, nisi fuerit electa industria personae. - Exsecutori fas est, si quoquo modo in actus administrativi exsecutione erraverit
Can. 0366      est, nisi agatur de matrimoniis celebrandis; 2_ Legato pontificio fas est, praemonitis, quantum fieri potest, locorum Ordinariis, in omnibus
Can. 0396      vel episcopalem, aut per alium presbyterum visitet. § 2. Fas est Episcopo sibi eligere quos maluerit clericos in visitatione
Can. 0628      interroganti respondere tenentur secundum veritatem in caritate; nemini vero fas est quoquo modo sodales ab hac obligatione avertere, aut
Can. 0677      opera instituti propria sacerdoti summam maiorem expetere; ipsi tamen fas est stipem necessitatibus, prudenter accommodent, novis etiam et opportunis
Can. 0748      catholicam contra ipsorum conscientiam per coactionem adducere nemini umquam fas est. - § 1. Infallibilitate in magisterio, vi muneris
Can. 0762      coadunetur verbo Dei vivi, quod ex ore sacerdotum omnino fas est recipere, munus praedicationis magni habeant sacri ministri, inter
Can. 0952      stips, nec licet sacerdoti summam maiorem expetere; ipsi tamen fas est stipem sponte oblatam definita maiorem pro Missae applicatione
Can. 1177      generatim in propriae paroeciae ecclesia celebrari debent. § 2. Fas est autem cuilibet fideli, vel iis quibus fidelis defuncti
Can. 1285      quibus exhibendae sint. - Intra limites dumtaxat ordinariae administrationis fas est administratoribus de bonis mobilibus, quae ad patrimonium stabile
Can. 1609      in parte dispositiva sententiae. § 4. In discussione autem fas unicuique est a pristina sua conclusione recedere. Iudex vero

FATALIA     [2]
Can. 1465      regulariter videndae sunt ante litis contestationem. - § 1. Fatalia legis quae dicuntur, id est termini perimendis iuribus lege
Can. 1637      una parte super aliquo sententiae capite, pars adversa, etsi fatalia appellationis fuerint transacta, potest super aliis capitibus incidenter appellare

FATALIBUS     [1]
Can. 1635      normam can. 1474 iudici appellationis transmittere. - Inutiliter elapsis fatalibus appellatoriis sive coram iudice a quo sive coram iudice

FATERI     [2]
Can. 1531      1. Pars legitime interrogata respondere debet et veritatem integre fateri. § 2. Quod si respondere recusaverit, iudicis est aestimare
Can. 1548      moderatione. - § 1. Testes iudici legitime interroganti veritatem fateri debent. § 2. Salvo praescripto can. 1550, § 2

FAVEANT     [1]
Can. 1750      can. 1742, § 1 selectis, rationes perpendat quae translationi faveant vel obstent; quod si exinde translationem peragendam censeat, paternas

FAVEATUR     [1]
Can. 0407      1. Ut quam maxime praesenti et futuro dioecesis bono faveatur, Episcopus dioecesanus, coadiutor atque Episcopus auxiliaris de quo in

FAVENT     [1]
Can. 0278      quaeque clericorum inter se et cum proprio Episcopo unioni favent. § 3. Clerici abstineant a constituendis aut participandis consociationibus

FAVERIT     [1]
Can. 0830      3. Censor sententiam suam scripto dare debet; quae si faverit, Ordinarius pro suo prudenti iudicio licentiam concedat ut editio

FAVORABILI     [1]
Can. 1112      desunt sacerdotes et diaconi, potest Episcopus dioecesanus, praevio voto favorabili Episcoporum conferentiae et obtenta licentia Sanctae Sedis, delegare laicos

FAVORABILIOR     [1]
Can. 1313      post delictum commissum lex mutetur, applicanda est lex reo favorabilior. § 2. Quod si lex posterior tollat legem vel

FAVORABILIUS     [1]
Can. 1488      tribunalibus causas, in fraudem legis, subtrahunt ut ab aliis favorabilius definiantur. - Advocati ac procuratores qui ob dona aut

FAVORE     [4]
Can. 1060      circa mere civiles eiusdem matrimonii effectus. - Matrimonium gaudet favore iuris; quare in dubio standum est pro valore matrimonii
Can. 1150      can. 1141. - In re dubia privilegium fidei gaudet favore iuris. - Coniuges habent officium et ius servandi convictum
Can. 1558      Patriarchae, Episcopi et ii qui, suae civitatis iure, simili favore gaudent, audiantur in loco ab ipsis selecto. § 3
Can. 1608      et conventum absolutum dimittat, nisi agatur de causa iuris favore fruente, quo in casu pro ipsa pronuntiandum est. -

FAVOREM     [9]
Can. 0071      denegare. - Nemo uti tenetur rescripto in sui dumtaxat favorem concesso, nisi aliunde obligatione canonica ad hoc teneatur. -
Can. 0076      qui sequuntur. - § 1. Privilegium, seu gratia in favorem certarum personarum sive physicarum sive iuridicarum per peculiarem actum
Can. 0080      auctoritate fuerit accepta. § 2. Privilegio in sui dumtaxat favorem concesso quaevis persona physica renuntiare potest. § 3. Privilegio
Can. 0289      publicis civilibus officiis a statu clericali alienis, in eorum favorem leges et conventiones vel consuetudines concedunt nisi in casibus
Can. 0885      facultate gaudet, eadem uti debet erga eos in quorum favorem facultas concessa est. - § 1. Episcopus in sua
Can. 1143      a duobus non baptizatis solvitur ex privilegio paulino in favorem fidei partis quae baptismum recepit, ipso facto quo novum
Can. 1261      - § 1. Integrum est christifidelibus bona temporalia in favorem Ecclesiae conferre. § 2. Episcopus dioecesanus fideles de obligatione
Can. 1274      colligat eum in finem ut sustentationi clericorum, qui in favorem dioecesis servitium praestant, ad normam can. 281 provideatur, nisi
Can. 1274      eisdem provisum sit. § 2. Ubi praevidentia socialis in favorem cleri nondum apte ordinata est, curet Episcoporum conferentia ut

FECERINT     [2]
Can. 1488      emolumento vel rei litigiosae parte vindicata pacisci. Quae si fecerint, nulla est pactio, et a iudice poterunt poena pecuniaria
Can. 1571      iuxta aequam iudicis taxationem, refundi debent tum expensae, quas fecerint, tum lucrum, quod amiserint, testificationis reddendae causa. - In

FECERIT     [3]
Can. 0162      can. 158, § 1 et can. 161 praesentationem non fecerit, itemque qui bis praesentaverit non idoneum repertum, pro eo
Can. 1152      convictum servaverit, neque recursum apud auctoritatem ecclesiasticam vel civilem fecerit. § 3. Si coniux innocens sponte convictum coniugalem solverit
Can. 1523      documentorum. - Perempti iudicii expensas, quas quisque ex litigantibus fecerit, ipse ferat. - § 1. In quolibet statu et

FECUNDI     [1]
Can. 1063      liturgica matrimonii celebratione, qua eluceat coniuges mysterium unitatis et fecundi amoris inter Christum et Ecclesiam significare atque participare; 4_

FECUNDITATE     [1]
Can. 0674      uberrimis sanctitatis fructibus collustrant eumque exemplo movent necnon arcana fecunditate apostolica dilatant. Qua de causa, quantumvis actuosi apostolatus urgeat

FECUNDITATIS     [1]
Can. 0599      assumptum, quod signum est mundi futuri et fons uberioris fecunditatis in indiviso corde, obligationem secumfert continentiae perfectae in caelibatu

FERANT     [9]
Can. 0266      instituto aut societati, nisi ad societates quod attinet aliter ferant constitutiones. § 3. Sodalis instituti saecularis per receptum diaconatum
Can. 0613      regimine et cura sui iuris est, nisi constitutiones aliter ferant. § 2. Moderator domus sui iuris est de iure
Can. 0616      in can. 613, est capituli generalis, nisi constitutiones aliter ferant. § 4. Monialium monasterium sui iuris supprimere ad Sedem
Can. 0624      Moderatore et pro Superioribus domus sui iuris constitutiones aliter ferant. § 2. Ius proprium aptis normis provideat, ne Superiores
Can. 0668      bonorum administrationem cedant cui maluerint et, nisi constitutiones aliud ferant, de eorum usu et usufructu libere disponant. Testamentum autem
Can. 0736      In societatibus clericalibus clerici ipsi societati incardinantur, nisi aliter ferant constitutiones. § 2. In iis quae ad rationem studiorum
Can. 0741      communitate reguntur. - § 1. Societates et, nisi aliter ferant constitutiones, earum partes et domus, personae sunt iuridicae et
Can. 0844      4, Episcopus dioecesanus aut Episcoporum conferentia generales normas ne ferant, nisi post consultationem cum auctoritate competenti saltem locali Ecclesiae
Can. 1279      regit personam ad quam eadem bona pertinent, nisi aliud ferant ius particulare, statuta aut legitima consuetudo, et salvo iure

FERANTUR     [3]
Can. 0455      2. Decreta de quibus in § 1, ut valide ferantur in plenario conventu, per duas saltem ex tribus partibus
Can. 1316      quatenus fieri potest, in eadem civitate vel regione uniformes ferantur, si quae ferendae sint, poenales leges. - Poenae eatenus
Can. 1732      ab ipso Romano Pontifice vel ab ipso Concilio Oecumenico ferantur. - § 1. Valde optandum est ut, quoties quis

FERAT     [28]
Can. 0050      praesertim ad legis observantiam urgendam. - Antequam decretum singulare ferat, auctoritas necessarias notitias et probationes exquirat, atque, quantum fieri
Can. 0239      seminario habeantur rector, qui ei praesit, et si casus ferat vice-rector, oeconomus, atque si alumni in ipso seminario studiis
Can. 0277      utque de huius obligationis observantia in casibus particularibus iudicium ferat. - § 1. Ius est clericis saecularibus sese consociandi
Can. 0341      et promulgatione, vim obligandi ut habeant, egent decreta quae ferat Collegium Episcoporum, cum actionem proprie collegialem ponit iuxta alium
Can. 0524      implendam, omni personarum acceptione remota ut iudicium de idoneitate ferat, audiat vicarium foraneum aptasque investigationes peragat, auditis, si casus
Can. 0524      audiat vicarium foraneum aptasque investigationes peragat, auditis, si casus ferat, certis presbyteris necnon christifidelibus laicis. - Sede vacante aut
Can. 0545      § 2. Vicarius paroecialis constitui potest sive ut opem ferat in universo ministerio pastorali explendo, et quidem aut pro
Can. 0548      excepta quidem applicatione Missae pro populo, itemque, si res ferat ad normam iuris, parochi vicem supplendi. § 3. Vicarius
Can. 0558      ecclesia sibi commissa peragere, nisi consentiente aut, si res ferat, delegante parocho. - Potest rector in ecclesia sibi commissa
Can. 0678      transmittere debet, nisi certo obligationem ipsi Episcopi, si casus ferat, urgere ne omittant. § 3. In operibus apostolatus religiosorum
Can. 0699      si per secretam suffragationem id decisum fuerit, decretum dimissionis ferat, expressis ad validitatem saltem summarie motivis in iure et
Can. 0930      adhibendo textum quemlibet Missae ex probatis, adstante, si casus ferat, alio sacerdote vel diacono, aut etiam laico rite instructo
Can. 1068      sufficit, nisi contraria adsint indicia, affirmatio contrahentium, si casus ferat etiam iurata, se baptizatos esse et nullo detineri impedimento
Can. 1082      faciat; eaque adnotetur in libro matrimoniorum. - Nisi aliud ferat Paenitentiariae rescriptum, dispensatio in foro interno non sacramentali concessa
Can. 1348      monitis aliisque pastoralis sollicitudinis viis, vel etiam, si res ferat, poenalibus remediis eius utilitati et publico bono consulere. -
Can. 1395      patratum sit, iustis poenis puniatur, non exclusa, si casus ferat, dimissione e statu clericali. - Qui graviter violat residentiae
Can. 1484      procuratorem admittere etiam non exhibito mandato, praestita, si res ferat, idonea cautione; actus autem qualibet vi caret, si intra
Can. 1508      rerum de quibus disceptatur, citatio denuntianda est, prout casus ferat, tutori, curatori, procuratori speciali, seu ei qui ipsius nomine
Can. 1523      Perempti iudicii expensas, quas quisque ex litigantibus fecerit, ipse ferat. - § 1. In quolibet statu et gradu iudicii
Can. 1575      peritos nominare, auditis vel proponentibus partibus, aut, si casus ferat, relationes ab aliis peritis iam factas assumere. - Easdem
Can. 1599      conclusione in causa, quocumque modo ea acciderit, iudex decretum ferat. - § 1. Post conclusionem in causa iudex potest
Can. 1650      ex officio vel ad instantiam partis, idoneis, si casus ferat, praestitis cautionibus, si agatur de provisionibus seu praestationibus ad
Can. 1720      delicto certo constet neque actio criminalis sit extincta, decretum ferat ad normam cann. 1342-1350, expositis, breviter saltem, rationibus in
Can. 1739      - Superiori, qui de recursu videt, licet, prout casus ferat, non solum decretum confirmare vel irritum declarare, sed etiam
Can. 1744      parochus renuntiationem nullis adductis motivis recuset, Episcopus decretum amotionis ferat. - Si vero parochus causam adductam eiusque rationes oppugnet
Can. 1745      parochus sit amovendus necne, et mox decretum de re ferat. - Amoto parocho, Episcopus consulat sive assignatione alius officii
Can. 1746      si ad hoc idoneus sit, sive pensione, prout casus ferat et adiuncta permittant. - § 1. Parochus amotus debet
Can. 1751      et Episcopus putet translationem esse faciendam, hic decretum translationis ferat, statuens paroeciam, elapso praefinito tempore, esse vacaturam. § 2

FERATUR     [3]
Can. 0051      eos audiat quorum iura laedi possint. - Decretum scripto feratur expressis, saltem summarie, si agaturde decisione, motivis. - Decretum
Can. 1319      perpetuis, per praeceptum comminari. § 2. Praeceptum poenale ne feratur, nisi re mature perpensa, et iis servatis, quae in
Can. 1592      § 2. Antequam decretum, de quo in § 1, feratur, debet, etiam per novam citationem si opus fuerit, constare

FERENDAE     [7]
Can. 1314      saltem poenam, haec statim cessat. - Poena plerumque est ferendae sententiae, ita ut reum non teneat, nisi postquam irrogata
Can. 1316      in eadem civitate vel regione uniformes ferantur, si quae ferendae sint, poenales leges. - Poenae eatenus constituantur, quatenus vere
Can. 1318      vel graviori esse possint scandalo vel efficaciter puniri poenis ferendae sententiae non possint; censuras autem, praesertim excommunicationem, ne constituat
Can. 1329      neque in lege vel praecepto expresse nominantur, si poenae ferendae sententiae in auctorem principalem constitutae sint, iisdem poenis subiciuntur
Can. 1329      sit talis naturae, ut ipsos afficere possit; secus poenis ferendae sententiae puniri possunt. - Delictum quod in declaratione consistat
Can. 1346      Quoties reus plura delicta patraverit, si nimius videatur poenarum ferendae sententiae cumulus, prudenti iudicis arbitrio relinquitur poenas intra aequos
Can. 1356      in actu tamen sacramentalis confessionis. - § 1. Poenam ferendae vel latae sententiae constitutam praecepto quod non sit ab

FERENDAM     [1]
Can. 1455      de discussione quae inter iudices in tribunali collegiali ante ferendam sententiam habetur, tum etiam de variis suffragiis et opinionibus

FERENDI     [5]
Can. 0057      negativum praesumptum non eximit competentem auctoritatem ab obligatione decretum ferendi, immo et damnum forte illatum, ad normam can. 128
Can. 0167      reapse interfuerint. - § 1. Convocatione legitima facta, suffragium ferendi ius habent praesentes die et loco in eadem convocatione
Can. 0167      convocatione determinatis, exclusa, nisi aliud statutis legitime caveatur, facultate ferendi suffragia sive per epistolam sive per procuratorem. § 2
Can. 0168      exquiratur. - Etsi quis plures ob titulos ius habeat ferendi nomine proprio suffragii, non potest nisi unicum suffragium ferre
Can. 0175      non appositis habeantur. - Cessat compromissum et ius suffragium ferendi redit ad compromittentes: 1_ revocatione a collegio aut coetu

FERENDIS     [3]
Can. 0115      est collegialis, si eius actionem determinant membra, in decisionibus ferendis concurrentia, sive aequali iure sive non, ad normam iuris
Can. 0240      seminario sive extra illud adire. § 2. In decisionibus ferendis de alumnis ad ordines admittendis aut e seminario dimittendis
Can. 1718      novis elementis aliud sibi decernendum videtur. § 3. In ferendis decretis, de quibus in § § 1 et 2

FERENDUM     [2]
Can. 0171      invalida est. - § 1. Inhabiles sunt ad suffragium ferendum: 1_ incapax actus humani; 2_ carens voce activa; 3_
Can. 1550      ex parte. - § 1. Ne admittantur ad testimonium ferendum minores infra decimum quartum aetatis annum et mente debiles

FERIA     [2]
Can. 1251      die inter sollemnitates recensito occurrant; abstinentia vero et ieiunium, feria quarta Cinerum et feria sexta in Passione et Morte
Can. 1251      occurrant; abstinentia vero et ieiunium, feria quarta Cinerum et feria sexta in Passione et Morte Domini Nostri Iesu Christi

FERIAE     [1]
Can. 1250      Dies et tempora paenitentialia in universa Ecclesia sunt singulae feriae sextae totius anni et tempus quadragesimae. - Abstinentia a

FERIALIBUS     [1]
Can. 1010      de praecepto, sed ob rationes pastorales aliis etiam diebus, ferialibus non exceptis, fieri potest. - § 1. Ordinatio generaliter

FERIARUM     [6]
Can. 0258      ipso etiam addiscant, alumni, studiorum curriculo decurrente, praeserti, vero feriarum tempore, praxi pastorali initientur per opportunas, sub moderamine semper
Can. 0283      Ipsis autem competit ut debito et sufficienti quotannis gaudeant feriarum tempore, iure universali vel particulari determinato. - Clerici decentem
Can. 0410      qua praeterquam ratione alicuius officii extra dioecesim implendi aut feriarum causa, quae ultra mensem ne protrahantur, nonnisi ad breve
Can. 0533      sit provisum. § 2. Nisi gravis obstet ratio, parocho, feriarum gratia, licet quotannis a paroecia abesse ad summum per
Can. 0533      summum per unum mensem continuum aut intermissum; quo in feriarum tempore dies non computantur, quibus semel in anno parochus
Can. 0550      ubi id fieri possit, provehatur. § 3. Ad tempus feriarum quod attinet, vicarius paroecialis eodem gaudet iure ac parochus

FERIATUM     [1]
Can. 1467      tribunal, terminus intellegitur prorogatus ad primum sequentem diem non feriatum. - Uniuscuiusque tribunalis sedes sit, quantum fieri potest, stabilis

FERIIS     [1]
Can. 1251      cibo iuxta conferentiae Episcoporum praescripta, servetur singulis anni sextis feriis, nisi cum aliquo die inter sollemnitates recensito occurrant; abstinentia

FERMENTI     [1]
Can. 0713      in actuositate apostolica exprimunt et exercent, iidemque, ad instar fermenti, omnia spiritu evangelico imbuere satagunt ad robur et incrementum

FERRE     [10]
Can. 0030      tantum gaudet, decretum generale, de quo in can. 29, ferre non valet, nisi in casibus particularibus ad normam iuris
Can. 0031      modi in lege applicanda servandi aut legum observantia urgetur, ferre valent, intra fines suae competentiae, qui potestate gaudent exsecutiva
Can. 0168      ferendi nomine proprio suffragii, non potest nisi unicum suffragium ferre. - Ut valida sit electio, nemo ad suffragium admitti
Can. 0343      atque expromere optata, non vero easdem dirimere de iisque ferre decreta, nisi certis in casibus potestate deliberativa eandem instruxerit
Can. 0455      aut immutandis. - § 1. Episcoporum conferentia decreta generalia ferre tantummodo potest in causis, in quibus ius universale id
Can. 0747      principia moralia etiam de ordine sociali annuntiare, necnon iudicium ferre de quibuslibet rebus humanis, quatenus personae humanae iura fundamentalia
Can. 0961      in magna aliqua festivitate aut peregrinatione. § 2. Iudicium ferre an dentur condiciones ad normam § 1, n. 2
Can. 1315      1. Qui legislativam habet potestatem, potest etiam poenales leges ferre; potest autem suis legibus etiam legem divinam vel legem
Can. 1426      collegialiter procedere debet, et per maiorem suffragiorum partem sententias ferre. § 2. Eidem praeesse debet, quatenus fieri potest, Vicarius
Can. 1469      impeditus, potest extra territorium iurisdictionem suam exercere et sententiam ferre, certiore tamen hac de re facto Episcopo dioecesano. §

FERRI     [2]
Can. 0057      subscribere recusaverit. - § 1. Quoties lex iubeat decretum ferri vel ab eo, cuius interest, petitio vel recursus ad
Can. 0135      caveatur; a legislatore inferiore lex iuri superiori contraria valide ferri nequit. § 3. Potestas iudicialis, qua gaudent iudices aut

FERT     [1]
Can. 0754      decreta, quae ad doctrinam proponendam et erroneas opiniones proscribendas fert legitima Ecclesiae auctoritas, speciali vero ratione, quae edit Romanus

FERUNT     [1]
Can. 1454      menses. - Omnes qui tribunal constituunt aut eidem opem ferunt, iusiurandum de munere rite et fideliter implendo praestare debent

FERUNTONUS     [1]
Can. 0285      bonorum ad laicos pertinentium aut officia saecularia, quae secum feruntonus redendarum rationum; a fideiubendo, etiam de bonis propriis, inconsulto

FERUNTUR     [1]
Can. 0029      a legislatore competenti pro communitate legis recipiendae capaci communia feruntur praescripta, proprie sunt leges et reguntur praescriptis canonum de

FESTI     [1]
Can. 0767      hebdomadam, praesertim tempore adventus et quadragesimae aut occasione alicuius festi vel luctuosi eventus, celebrentur. § 4. Parochi aut ecclesiae

FESTIS     [9]
Can. 0388      captam dioecesis possessionem, debet singulis diebus dominicis aliisque diebus festis de praecepto in sua regione Missam pro populo sibi
Can. 0389      cathedrali aliave ecclesia suae dioecesis sanctissimae Eucharistiae celebrationi, in festis praesertim de praecepto aliisque sollemnitatibus. - Episcopus dioecesanus in
Can. 0528      in fidei veritatibus edoceantur, praesertim homilia diebus dominicis et festis de praecepto habenda necnon catechetica institutione tradenda, atque foveat
Can. 0530      ecclesiam solemnes; 7_ celebratio eucharistica sollemnior diebus dominicis et festis de praecepto. - Licet paroeciale quoddam munus alius expleverit
Can. 0534      captam paroeciae possessionem, obligatione tenetur singulis diebus dominicis atque festis in sua dioecesi de praecepto Missam pro populo sibi
Can. 0767      exponantur. § 2. In omnibus Missis diebus dominicis et festis de praecepto, quae concursu populi celebrantur, homilia habenda est
Can. 0905      pastorali id postulante, etiam ter in diebus dominicis et festis de praecepto, celebrent. - Nisi iusta et rationabili de
Can. 1246      tamen potest, praevia Apostolicae Sedis approbatione, quosdam ex diebus festis de praecepto abolere vel ad diem dominicam transferre. -
Can. 1247      ad diem dominicam transferre. - Die dominica aliisque diebus festis de praecepto fideles obligatione tenentur Missam participandi; abstineant insuper

FESTIVITATE     [1]
Can. 0961      magni concursus paenitentium, qualis haberi potest in magna aliqua festivitate aut peregrinatione. § 2. Iudicium ferre an dentur condiciones

FESTO     [2]
Can. 1010      - Ordinatio intra Missarum sollemnia celebretur, die dominico vel festo de praecepto, sed ob rationes pastorales aliis etiam diebus
Can. 1248      Missae assistit ubicumque celebratur ritu catholico vel ipso die festo vel vespere diei praecedentis. § 2. Si deficiente ministro

FESTOS     [2]
Can. 1244      quod attinet, iure particulari statuantur. - § 1. Dies festos itemque dies paenitentiae, universae Ecclesiae communes, constituere, transferre, abolere
Can. 1244      2. Episcopi dioecesani peculiares suis dioecesibus seu locis dies festos aut dies paenitentiae possunt, per modum tantum actus, indicere

FESTUM     [1]
Can. 1245      in casibus concedere potest dispensationem ab obligatione servandi diem festum vel diem paenitentiae aut commutationem eiusdem in alia pia

FESTUS     [1]
Can. 1246      ex apostolica traditione, in universa Ecclesia uti primordialis dies festus de praecepto servanda est. Itemque servari debent dies Nativitatis

FETUS     [1]
Can. 0871      re diligenter investigata de eius baptismo constet, baptizetur. - Fetus abortivi, si vivant, quatenus fieri potest, baptizentur. - Baptizando

FIANT     [6]
Can. 0245      acquirant. - § 1. Per formationem spiritualem alumni idonei fiant ad ministerium pastorale fructuose exercendum et ad spiritum missionalem
Can. 0254      § 2. Ita alumni edoceantur, ut et ipsi habiles fiant ad quaestiones aptis investigationibus propriis et scientifica methodo examinandas
Can. 0647      - § 1. Domus novitiatus erectio, translatio et suppressio fiant per decretum scripto datum supremi Moderatoris instituti de consensu
Can. 1131      - Permissio matrimonium secreto celebrandi secumfert: 1_ ut secreto fiant investigationes quae ante matrimonium peragendae sunt; 2_ ut secretum
Can. 1570      aut ex officio, antequam acta seu testificationes publici iuris fiant, denuo ad examen vocari, si iudex id necessarium vel
Can. 1661      partibus dubii formula. § 2. In citatione partes certiores fiant se posse, tres saltem ante audientiam dies, aliquod breve

FIAT     [50]
Can. 0067      aut generalia, prius tempore praevalet posteriori, nisi in altero fiat mentio expressa de priore, aut nisi prior impetrator dolo
Can. 0083      immutata sint, ut noxium evaserit aut eius usus illicitus fiat. - Qui abutitur potestate sibi ex privilegio data, privilegio
Can. 0119      eorum qui sunt praesentes; post duo inefficacia scrutinia, suffragatio fiat super duobus candidatis qui maiorem suffragiorum partem obtinuerint, vel
Can. 0154      possessionem non esse legitimam, et de hac declaratione mentio fiat in litteris collationis. - Qui, vicem alterius neglegentis vel
Can. 0166      pertinentes; convocatio autem, quando personalis esse debet, valet, si fiat in loco domicilii vel quasi-domicilii aut in loco commorationis
Can. 0184      amissio, quae effectum sortita est, quam primum omnibus nota fiat, quibus aliquod ius in officii provisionem competit. - Ei
Can. 0190      et simul officio quod comittitur. § 2. Si translatio fiat invito officii titulari, gravis requiritur causa et, firmo semper
Can. 0307      non sit legitime dimissus. - § 1. Membrorum receptio fiat ad normam iuris ac statutorum uniuscuiusque consociationis. § 2
Can. 0312      sectionis consociationis in dioecesi, etiamsi id vi privilegii apostolici fiat, requiritur consensus Episcopi dioecesani scripto datus; consensus tamen ab
Can. 0332      muneri suo renuntiet, ad validitatem requiritur ut renuntiatio libere fiat et rite manifestetur, non vero ut a quopiam acceptetur
Can. 0382      captio canonicae possessionis cum actu liturgico in ecclesia cathedrali fiat, clero et populo adstantibus. - § 1. In exercendo
Can. 0430      remotio Sanctae Sedi reservatur renuntiatio quae forte ab ipso fiat, authentica forma exhibenda est collegio ad electionem competenti, neque
Can. 0520      perpetuum sive ad certum praefinitum tempus; in utroque casu fiat mediante conventione scripta inter Episcoporum dioecesanum et competentem Superiorem
Can. 0544      1, vel coetus moderator, itemque cum eorundem aliquis inhabilis fiat ad munus pastorale exercendum, non vacat paroecia vel paroeciae
Can. 0562      atque aedium sacrarum conservationi et decori provideatur, neve quidpiam fiat quod sanctitati loci ac reverentiae domui Dei debitae quoquo
Can. 0684      societatem vitae apostolicae vel ex illis ad institutum religiosum fiat transitus, requiritur licentia Sanctae Sedis, cuius mandatis standum est
Can. 0704      De sodalibus, qui ab instituto sunt quoquo modo separati, fiat mentio in relatione Sedi Apostolicae mittenda, de qua in
Can. 0730      societatem vitae apostolicae aut ex illis ad institutum saeculare fiat transitus, licentia requiritur Sedis Apostolicae, cuius mandatis standum est
Can. 0744      definitivam incorporationem in novam societatem. § 2. Ut transitus fiat ad institutum vitae consecratae vel ex eo ad societatem
Can. 0773      fides, per doctrinae institutionem et vitae christianae experientiam, viva fiat explicita atque operosa. - § 1. Sollicitudo catechesis, sub
Can. 0830      Ordinarius pro suo prudenti iudicio licentiam concedat ut editio fiat, expresso suo nomine necnon tempore ac loco concessae licentiae
Can. 0876      probari possit. - Ad collatum baptismum comprobandum, si nemini fiat praeiudicium, sufficit declaratio unius testis omni exceptione maioris, aut
Can. 0877      adoptivo agitur, inscribantur nomina adoptantium necnon, saltem si ita fiat in actu civili regionis, parentum naturalium ad normam §§
Can. 0895      de collata confirmatione monere parochum loci baptismi, ut adnotatio fiat in libro baptizatorum, ad normam can. 535, § 2
Can. 0942      - Commendatur ut in iisdem ecclesiis et oratoriis quotannis fiat sollemnis sanctissimi Sacramenti expositio per congruum tempus, etsi non
Can. 0942      eucharisticum mysterium impensius meditetur et adoret; huiusmodi tamen expositio fiat tantum si congruus praevideatur fidelium concursus et servatis normis
Can. 1123      debet, ut adnotatio in regestis matrimoniorum et baptizatorum rite fiat. - Matrimonium inter duas personas baptizatas, quarum altera sit
Can. 1125      promissionibus a parte catholica faciendis altera pars tempestive certior fiat, adeo ut constet ipsam vere consciam esse promissionis et
Can. 1127      religiosa ad matrimonialem consensum praestandum vel renovandum; item ne fiat celebratio religiosa, in qua assistens catholicus et minister non
Can. 1132      matrimonii sanctitatem iniuria ex secreti observantia immineat, idque notum fiat partibus ante matrimonii celebrationem. - Matrimonium secreto celebratum in
Can. 1144      gravi de causa, permittere potest ut interpellatio ante baptismum fiat, immo et ab interpellatione dispensare, sive ante sive post
Can. 1145      non posse aut fore inutilem. - § 1. Interpellatio fiat regulariter de auctoritate loci Ordinarii partis conversae; a quo
Can. 1160      praestetur. - Matrimonium nullum ob defectum formae, ut validum fiat, contrahi denuo debet forma canonica, salvo praescripto can. 1127
Can. 1181      attinet, serventur praescripta can. 1264, cauto tamen ne ulla fiat in exequiis personarum acceptio neve pauperes debitis exequiis priventur
Can. 1182      exequiis priventur. - Expleta tumulatione, inscriptio in librum defunctorum fiat ad normam iuris particularis. - § 1. Ad exequias
Can. 1202      2_ si res iurata substantialiter mutetur, aut, mutatis adiunctis, fiat vel mala vel omnino indifferens, vel denique maius bonum
Can. 1209      - Dedicatio vel benedictio alicuius loci, modo nemini damnum fiat, satis probatur etiam per unum testem omni exceptione maiorem
Can. 1342      § 1. Quoties iustae obstent causae ne iudicialis processus fiat, poena irrogari vel declarari potest per decretum extra iudicium
Can. 1356      per alium irrogavit vel declaravit. § 2. Antequam remissio fiat, consulendus est, nisi propter extraordinarias circumstantias impossibile sit, praecepti
Can. 1465      § 3. Caveat tamen iudex ne nimis diuturna lis fiat ex prorogatione. - Ubi lex terminos haud statuat ad
Can. 1554      fieri sine gravi difficultate nequeat, saltem ante testimoniorum publicationem fiat. - Firmo praescripto can. 1550, pars petere potest ut
Can. 1578      iudex unam a singulis subscribendam fieri iubeat: quod si fiat, sententiarum discrimina, si qua fuerint, diligenter adnotentur. § 2
Can. 1604      scripto facta sit, iudex potest statuere ut moderata disputatio fiat ore pro tribunali sedente, ad quaestiones nonnullas illustrandas. -
Can. 1609      tamen ut semper a causae ponente seu relatore initium fiat, habeatur discussio sub tribunalis praesidis ductu, praesertim ut constabiliatur
Can. 1609      ad decisionem aliorum accedere noluit, exigere potest ut, si fiat appellatio, suae conclusiones ad tribunal superius transmittantur. § 5
Can. 1630      utilium a notitia publicationis sententiae. § 2. Si ore fiat, notarius eam scripto coram ipso appellante redigat. - Si
Can. 1647      petenti idonea cautione ut, si restituatur in integrum, indemnis fiat. - Concessa restitutione in integrum, iudex pronuntiare debet de
Can. 1685      vetitis forte statutis in matrimoniorum et baptizatorum libris mentio fiat. - Recepta petitione ad normam can. 1677 proposita, Vicarius
Can. 1706      in libris matrimoniorum et baptizatorum de concessa dispensatione mentio fiat. - § 1. Quoties coniugis mors authentico documento ecclesiastico
Can. 1729      si utraque appellatio, licet a diversis partibus, proponatur, unicum fiat iudicium appellationis, salvo praescripto can. 1730. - § 1

FIDE     [26]
Can. 0194      amovetur: 1_ qui statum clericalem amiserit; 2_ qui a fide catholica aut a communione Ecclesiae publice defecerit; 3_ clericus
Can. 0198      huius Codicis statuuntur. - Nulla valet praescriptio, nisi bona fide nitatur, non solum initio, sed toto decursu temporis ad
Can. 0245      ad spiritum missionalem efformentur, discentes ministerium expletum semper in fide viva et in caritate ad propriam sanctificationem conferre; itemque
Can. 0248      solidam acquirant in disciplinis sacris doctrinam, ita ut, propria fide ibi fundata et inde nutrita, Evangelii doctrinam hominibus sui
Can. 0378      idoneitatem candidatorum Episcopatus requiritur ut quis sit: 1_ firma fide, bonis moribus, pietate, animarum zelo, sapientia, prudentia et virtutibus
Can. 0512      3. Ad consilium pastorale ne deputentur nisi christifideles certa fide, bonis moribus et prudentia praestantes. - § 1. Consilium
Can. 0694      dimissus ab instituto habendus est sodalis qui: 1_ a fide catholica notorie defecerit; 2_ matrimonium contraxerit vel, etiam civiliter
Can. 0749      christifidelium Pastor et Doctor, cuius est fratres suos in fide confirmare, doctrinam de fide vel de moribus tenendam definitivo
Can. 0749      cuius est fratres suos in fide confirmare, doctrinam de fide vel de moribus tenendam definitivo actus proclamat. § 2
Can. 0749      morum doctores et iudices, pro universa Ecclesia doctrinam de fide vel de moribus definitive tenendam declarant aut quando per
Can. 0750      definita nulla intellegitur doctrina, nisi id manifesto constiterit. - Fide divina et catholica ea omnia credenda sunt quae verbo
Can. 0752      doctrinae, quam sive Summus Pontifex sive Collegium Episcoporum de fide vel de moribus enuntiant, cum magisterium authenticum exercent, etsi
Can. 0774      ceteris parentes obligatione tenentur verbo et exemplo filios in fide et vitae christianae praxi efformandi; pari obligatione adstringuntur, qui
Can. 0830      personarum acceptatione seposita, prae oculis tantummodo habeat Ecclesiae de fide et moribus doctrinam, uti a magisterio ecclesiastico proponitur. §
Can. 0836      quo sacerdotium commune christifidelium exercetur, opus sit quod a fide procedit et eadem innititur, ministri sacri eandem excitare et
Can. 0913      Christi pro suo captu percipiant et Corpus Domini cum fide et devotione sumere valeant. § 2. Pueris tamen in
Can. 1022      dimissoriis, ad ordinationem ne procedat, nisi de germana litterarum fide plane constet. - Litterae dimissoriae possunt ab ipso concedente
Can. 1049      sunt; attamen, dispensatio generalis valet etiam pro reticitis bona fide, exceptis irregularitatibus de quibus in can. 1041, n. 4
Can. 1049      ad forum iudiciale deductis, non autem pro reticitis mala fide. § 2. Si agatur de irregularitate ex voluntario homicidio
Can. 1061      probetur. § 3. Matrimonium invalidum dicitur putativum, si bona fide ab una saltem parte celebratum fuerit, donec utraque pars
Can. 1106      potest; cui tamen parochus ne assistat, nisi de interpretis fide sibi constet. - Etsi matrimonium invalide ratione impedimenti vel
Can. 1125      1_ pars catholica declaret se paratam esse pericula a fide deficiendi removere atque sinceram promissionem praestet se omnia pro
Can. 1333      eiusmodi percipere, obligationem secumfert restituendi quidquid illegitime, quamvis bona fide, perceptum sit. - § 1. Suspensionis ambitus, intra limites
Can. 1359      aufert poenas, iis exceptis quas in petitione reus mala fide reticuerit. - Poenae remissio metu gravi extorta irrita est
Can. 1364      extra iudicium irrogata sit. - § 1. Apostata a fide, haereticus vel schismaticus in excommunicationem latae sententiae incurrit, firmo
Can. 1474      subscribere. - § 1. In casu appellationis, actorum exemplar, fide facta a notario de eius authenticitate, ad tribunal superius

FIDEI     [38]
Can. 0205      eius compage visibili cum Christo iunguntur, vinculis nempe professionis fidei, sacramentorum et ecclesiastici regiminis. - § 1. Speciali ratione
Can. 0206      incorporentur expetunt, ideoque hoc ipso voto, sicut et vita fidei, spei et caritatis quam agunt, coniunguntur cum Ecclesia, quae
Can. 0212      § 1. Quae sacri Pastores, utpote Christum repraesentantes, tamquam fidei magistri declarant aut tamquam Ecclesiae rectores statuunt, christifideles, propriae
Can. 0212      ad bonum Ecclesiae pertinent sacris Pastoribus manifestent eamque, salva fidei morumque integritate ac reverentia erga Pastores, attentisque communi utilitate
Can. 0252      aptiores reddat. - § 1. Institutio theologica, in lumine fidei, sub Magisterii ductu, ita impertiatur, ut alumni integram doctrinam
Can. 0254      1. Magistri in disciplinis tradendis de intima universae doctrinae fidei unitate et harmonia iugiter solliciti sint, ut unam scientiam
Can. 0305      ecclesiasticae competentis, cuius est curare ut in iisdem integritas fidei ac morum servetur, et invigilare ne in disciplinam ecclesiasticam
Can. 0342      Episcopos foveant, utque eidem Romano Pontifici ad incolumitatem incrementumque fidei et morum, ad disciplinam ecclesiasticam servandam et firmandam consiliis
Can. 0380      capitat. - Antequam canonicam possessionem sui officii capiat, promotus fidei professionem emittat atque iusiurandum fidelitatis erga Apostolicam Sedem praestet
Can. 0386      vocationibus sacerdotalibus et missionalibus adhibita. - § 1. Veritates fidei credendas et moribus applicandas Episcopus dioecesanus fidelibus proponere et
Can. 0386      doctrina christiana omnibus tradatur. § 2. Integritatem et unitatem fidei credendae mediis, quae aptiora videantur, firmiter tueatur, iustam tamen
Can. 0445      salvo semper iure universali Ecclesiae, decernere valeat quae ad fidei incrementum, ad actionem pastoralem communem ordinandam et ad moderandos
Can. 0528      paroecia degentibus annuntietur quare curet ut christifideles laici in fidei veritatibus edoceantur, praesertim homilia diebus dominicis et festis de
Can. 0542      praescriptorum can. 527, § 2; pro ceteris vero sacerdotibus fidei professio legitime facta locum tenet captae possessionis. - §
Can. 0601      iuris proprii singulorum institutorum. - Evangelicum oboedientiae consilium, spiritu fidei et amoris in sequela Christi usque ad mortem oboedientis
Can. 0747      cann. 694-704. - § 1. Ecclesiae, cui Christus Dominus fidei depositum concredidit ut ipsa, Spiritu Sancto assistente, veritatem revelatam
Can. 0749      magisterium exercent Episcopi in Concilio Oecumenico coadunati, qui, ut fidei et morum doctores et iudices, pro universa Ecclesia doctrinam
Can. 0749      successore servantes, una cum eodem Romano Pontifice authentice res fidei vel morum docentes, in unam sententiam tamquam definitive tenendam
Can. 0750      sunt quae verbo Dei scripto vel tradito, uno scilicet fidei deposito Ecclesiae commisso, continentur, et insimul ut divinitus revelata
Can. 0751      catholica credendae denegatio, aut de eadem pertinax dubitatio; apostasia, fidei christianaeex toto repudiatio; schisma, subiectionis Summo Pontifici aut communionis
Can. 0752      cum Ecclesiae membris eidem subditis detrectatio. - Non quidem fidei assensus, religiosum tamen intellectus et voluntatis obsequium praestandum est
Can. 0753      docendo non polleant, christifidelium suae curae commissorum authentici sunt fidei doctores et magistri; cui authentico magisterio suorum Episcoporum christifideles
Can. 0767      in eadem per anni liturgici cursum ex textus sacro fidei mysteria et normae vitae christianae exponantur. § 2. In
Can. 0787      ut quos ad evangelicum nuntium recipiendum aestiment paratos, veritates fidei edoceant, ita quidem ut ipsi ad baptismum recipiendum, libere
Can. 0788      tirocinium, apte initientur mysterio salutis atque introducantur in vitam fidei, liturgiae et caritatis populi Dei atque apostolatus. § 3
Can. 0823      munus suum efficaciter exerceat. - § 1. Ut veritatum fidei morumque integritas servetur, officum et ius est Ecclesiae pastoribus
Can. 0823      invigilandi, ne scriptis aut usu instrumentorum communicationis socialis christifidelium fidei aut moribus detrimentum afferatur; item exigendi, ut quae fidem
Can. 0823      edenda suo iudicio subiciantur; necnon reprobandi scripta quae rectae fidei aut bonis moribus noceant. § 2. Officium et ius
Can. 0833      maioris ad normam constitutionum. - Obligatione emittendi personaliter professionem fidei, secundum formulam a Sede Apostolica probatam, tenetur: 1_ coram
Can. 0865      adultus baptizari possit, oportet voluntatem baptismum recipiendi manifestaverit, de fidei veritatibus obligationibusque christianis sufficienter sit instructus atque in vita
Can. 0865      periculo mortis versatur, baptizari potest si, aliquam de praecipuis fidei veritatibus cognitionem habens, quovis modo intentionem suam baptismum recipiendi
Can. 0874      et sanctissimum Eucharistiae sacramentum iam receperit, idemque vitam ducat fidei et muneri suscipiendo congruam; 4_ nulla poena canonica legitime
Can. 1143      duobus non baptizatis solvitur ex privilegio paulino in favorem fidei partis quae baptismum recepit, ipso facto quo novum matrimonium
Can. 1150      firmo praescripto can. 1141. - In re dubia privilegium fidei gaudet favore iuris. - Coniuges habent officium et ius
Can. 1184      schismatici; 2_ qui proprii corporis cremationem elegerint ob rationes fidei christianae adversas; 3_ alii peccatores manifesti, quibus exequiae ecclesiasticae
Can. 1362      triennio, nisi agatur: 1_ de delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis; 2_ de actione ob delicta de quibus in
Can. 1370      Qui vim physicam in clericum vel religiosum adhibet in fidei vel Ecclesiae vel ecclesiasticae potestatis vel ministerii contemptum, iusta
Can. 1515      - Lite contestata, possessor rei alienae desinit esse bonae fidei; ideoque, si damnatur ut rem restituat, fructus quoque a

FIDEIUBENDO     [1]
Can. 0285      aut officia saecularia, quae secum feruntonus redendarum rationum; a fideiubendo, etiam de bonis propriis, inconsulto proprio Ordinario, prohibentur; item

FIDELEM     [1]
Can. 0319      2. Oblationum quoque et eleemosynarum, quas collegerit, eidem auctoritati fidelem erogationis rationem reddere debet. - § 1. Consociationes a

FIDELES     [31]
Can. 0087      iuridicorum essentialiter sunt constitutiva. - § 1. Episcopus dioecesanus fideles, quoties id ad eorundem spirituale bonum conferre iudicet, dispensare
Can. 0372      particularem constituat, certo territorio circumscribatur, ita ut omnes comprehendat fideles in territorio habitantes. § 2. Attamen, ubi de iudicio
Can. 0383      ad eos qui a religionis praxi defecerint. § 2. Fideles diversi ritus in sua dioecesi si habeat, eorum spiritualibus
Can. 0394      suo moderamine coordinentur. § 2. Urgeat officium, quo tenentur fideles ad apostolatum pro sua cuiusque condicione et aptitudine exercendum
Can. 0476      dioecesis parte aut in certo negotiorum genere aut quoad fideles determinati ritus vel certi personarum coetus, eadem gaudent potestate
Can. 0479      sed quoad determinatam territorii partem aut negotiorum genus aut fideles determinati ritus vel coetus tantum pro quibus constitutus est
Can. 0529      - § 1. Officium pastoris sedulo ut adimpleat, parochus fideles suae curae commissos cognoscere satagat; ideo familias visitet, fidelium
Can. 0529      Episcopo et cum dioecesis presbyterio cooperetur, allaborans etiam ut fideles communionis paroecialis curam habeant, iidemque tum dioecesis tum Ecclesiae
Can. 0573      per consiliorum evangelicorum professionem est stabilis vivendi forma qua fideles, Christum sub actione Spiritus Sancti pressius sequentes, Deo summe
Can. 0771      credentes in territorio degentes, quippe quos, non secus ac fideles, animarum cura complecti debeat. - § 1. Ad exercitium
Can. 0779      didacticis et communicationis socialis instrumentis, quae efficaciora videantur ut fideles, ratione eorum indoli facultatibus et aetati necnon vitae condicionibus
Can. 0794      pastoribus officium est omnia disponendi, ut educatione catholica omnes fideles fruantur. - Cum vera educatio integram persequi debeat personae
Can. 0822      socialis adhibere satagant. § 2. Iisdem pastoribus curae sit fideles edocere se officio teneri cooperandi ut instrumentorum communicationis socialis
Can. 0890      institutus, rite dispositus et promissiones baptismales renovare valeat. - Fideles tenentur obligatione hoc sacramentum tempestive recipiendi; curent parentes, animarum
Can. 0890      tempestive recipiendi; curent parentes, animarum pastores, praesertim parochi, ut fideles ad illud recipiendum rite instruantur et opportuno tempore accedant
Can. 0898      idem colentes; animarum pastores doctrinam de hoc sacramento illustrantes, fideles hanc obligationem sedulo edoceant. - § 1. Eucharistica celebratio
Can. 0899      presbytero praeside, personam Christi gerente, atque omnes qui intersunt fideles, sive clerici sive laici, suo quisque modo pro ordinum
Can. 0918      praescripto can. 921, § 2. - Maxime commendatur ut fideles in ipsa eucharistica celebratione sacram communionem recipiant; ipsis tamen
Can. 0959      se aut per alios recognoscendi. - In sacramento paenitentiae fideles peccata legitimo ministro confitentes, de iisdem contriti atque propositum
Can. 0964      inter paenitentem et confessarium instructae, quibus libere uti possint fideles, qui id desiderent. § 3. Confessiones extra sedem confessionalem
Can. 0966      ut minister, praeterquam potestate ordinis, facultate gaudeat eandem in fideles, quibus absolutionem impertitur, exercendi. § 2. Hac facultate donari
Can. 0998      peculiaribus Ecclesiae legibus continentur. - Unctio infirmorum, qua Ecclesia fideles periculose aegrotantes Domino patienti et glorificato, ut eos allevet
Can. 1003      habent omnes sacerdotes, quibus demandata est cura animarum, erga fideles suo pastorali officio commissos; ex rationabili causa, quilibet alius
Can. 1069      se baptizatos esse et nullo detineri impedimento. - Omnes fideles obligatione tenentur impedimenta, si quae norint, parocho aut loci
Can. 1180      Si paroecia proprium habeat coemeterium, in eo tumulandi sunt fideles defuncti, nisi aliud coemeterium legitime electum fuerit ab ipso
Can. 1223      convenientium de licentia Ordinarii destinatus, ad quem etiam alii fideles de consensu Superioris competentis accedere possunt. - § 1
Can. 1230      alius locus sacer ad quos, ob peculiarem pietatis causam, fideles frequentes, approbante Ordinario loci, peregrinantur. - Ut sanctuarium dici
Can. 1247      transferre. - Die dominica aliisque diebus festis de praecepto fideles obligatione tenentur Missam participandi; abstineant insuper ab illis operibus
Can. 1248      causa participatio eucharisticae celebrationis impossibilis evadat, valde commendatur ut fideles in liturgia Verbi, si quae sit in ecclesia paroeciali
Can. 1261      temporalia in favorem Ecclesiae conferre. § 2. Episcopus dioecesanus fideles de obligatione, de qua in can. 222, § 1
Can. 1262      1, monere tenetur et opportuno modo eam urgere. - Fideles subsidia Ecclesiae conferant per subventiones rogatas et iuxta normas

FIDELI     [5]
Can. 1004      ministrare valeat. - § 1. Unctio infirmorum ministrari potest fideli qui, adepto rationis usu, ob infirmitatem vel senium in
Can. 1177      contrarias electa fuerit. - § 1. Exequiae pro quolibet fideli defuncto generatim in propriae paroeciae ecclesia celebrari debent. §
Can. 1177      ecclesia celebrari debent. § 2. Fas est autem cuilibet fideli, vel iis quibus fidelis defuncti exequias curare competit, aliam
Can. 1417      § 1. Ob primatum Romani Pontificis integrum est cuilibet fideli causam suam sive contentiosam sive poenalem, in quovis iudicii
Can. 1474      in aliam eidem tribunali cognitam, cautelis adhibitis, ut de fideli translatione constet. - § 1. Iudicio expleto, documenta quae

FIDELIBUS     [14]
Can. 0386      1. Veritates fidei credendas et moribus applicandas Episcopus dioecesanus fidelibus proponere et illustrare tenetur, per se ipse frequenter praedicans
Can. 0768      salutem credere et facere oportet. § 2. Impertiant quoque fidelibus doctrinam, quam Ecclesiae magisterium proponit de personae humanae dignitate
Can. 0771      praesertim Episcopi et parochi, ut Dei verbum iis quoque fidelibus nuntietur, qui ob vitae suae condicionem communi et ordinaria
Can. 0886      Episcopus in sua dioecesi sacramentum confirmationis legitime administrat etiam fidelibus non subditis, nisi obstet expressa proprii ipsorum Ordinarii prohibitio
Can. 0891      instruantur et opportuno tempore accedant. - Sacramentum confirmationis conferatur fidelibus circa aetatem discretionis, nisi Episcoporum conferentia aliam aetatem determinaverit
Can. 0899      panis et vini substantialiter praesentem, Deo Patri offert atque fidelibus in sua oblatione sociatis se praebet ut cibum spiritualem
Can. 0937      qua sanctissima Eucharistia asservatur, per aliquot saltem horas cotidie fidelibus pateat, ut coram sanctissimo Sacramento orationi vacare possint. -
Can. 1214      nomine intellegitur aedes sacra divino cultui destinata, ad quam fidelibus ius est adeundi ad divinum cultum praesertim publice exercendum
Can. 1234      id suadere videantur. - § 1. In sanctuariis abundantius fidelibus suppeditentur media salutis, verbum Dei sedulo annuntiando, vitam liturgicam
Can. 1240      fieri potest, habeantur, vel saltem spatia in coemeteriis civilibus fidelibus defunctis destinata, rite benedicenda. § 2. Si vero hoc
Can. 1267      gravantur, firmo praescripto can. 1295. § 3. Oblationes a fidelibus ad certum finem factae, nonnisi ad eundem finem destinari
Can. 1287      oeconomicis examinandas committat. § 2. De bonis, quae a fidelibus Ecclesiae offeruntur, administratores rationes fidelibus reddant iuxta normas iure
Can. 1287      De bonis, quae a fidelibus Ecclesiae offeruntur, administratores rationes fidelibus reddant iuxta normas iure particulari statuendas. - Administratores litem
Can. 1335      regiminis, vetitum suspenditur, quoties id necessarium sit ad consulendum fidelibus in mortis periculo constitutis; quod si censura latae sententiae

FIDELIS     [7]
Can. 0906      sacerdos Sacrificium eucharisticum ne celebret sine participatione alicuius saltem fidelis. - In celebratione eucharistica diaconis et laicis non licet
Can. 0920      intra horam antecedentem aliquid sumpserint. - § 1. Omnis fidelis, postquam ad sanctissimam Eucharistiam initiatus sit, obligatione tenetur semel
Can. 0960      integra confessio atque absolutio unicum constituunt modum ordinarium, quo fidelis peccati gravis sibi conscius cum Deo et Ecclesia reconciliatur
Can. 0989      Commendatur christifidelibus ut etiam peccata venialia confiteantur. - Omnis fidelis, postquam ad annos discretionis pervenerit, obligatione tenetur peccata sua
Can. 0994      debita liberat ex parte aut ex toto. - Quivis fidelis potest indulgentias sive partiales sive plenarias, aut sibi ipsi
Can. 1177      2. Fas est autem cuilibet fideli, vel iis quibus fidelis defuncti exequias curare competit, aliam ecclesiam funeris eligere de
Can. 1335      latae sententiae non sit declarata, vetitum praeterea suspenditur, quoties fidelis petit sacramentum vel sacramentale vel actum regiminis; id autem

FIDELITATIS     [2]
Can. 0380      sui officii capiat, promotus fidei professionem emittat atque iusiurandum fidelitatis erga Apostolicam Sedem praestet secundum formulam ab eadem Apostolica
Can. 0713      ex saeculo, participant sive per testimonium vitae christianae et fidelitatis erga suam consecrationem, sive per adiutricem quam praebent operam

FIDELITER     [26]
Can. 0274      quod ipsis a suo Ordinario commissum fuerit, suscipere ac fideliter adimplere tenentur. - § 1. Clerici, quippe qui omnes
Can. 0276      hanc perfectionem persequi valeant: 1_ imprimis ministerii pastoralis officia fideliter et indefesse adimpleant; 2_ duplici mensa sacrae Scripturae et
Can. 0471      in curia admittuntur debent: 1_ promissionem emittere de munere fideliter adimplendo, secundum rationem iure vel ab Episcopo determinatam; 2_
Can. 0484      vel alia quae eorum operam requirunt; 2_ in scriptis fideliter redigere quae geruntur, eaque cum significatione loci, diei, mensis
Can. 0562      liturgicas et canonum praescripta digne in ecclesia celebrentur, onera fideliter adimpleantur, bona diligenter administrentur, sacrae supellectilis atque aedium sacrarum
Can. 0578      traditiones, quae omnia patrimonium eiusdem instituti constituunt, ab omnibus fideliter servanda sunt. - Episcopi dioecesani, in suo quisque territorio
Can. 0598      2. Sodales vero omnes debent non solum consilia evangelica fideliter integreque servare, sed etiam secundum ius proprium instituti vitam
Can. 0633      § 1. Organa participationis vel consultationis munus sibi commissum fideliter expleant ad normam iuris universalis et proprii, eademque suo
Can. 0652      cum magistro suo active collaborent ut gratiae divinae vocationis fideliter respondeant. § 4. Curent instituti sodales, ut in opere
Can. 0663      mariale rosarium prosequantur. § 5. Annua sacri recessus tempora fideliter servent. - In animi erga Deum conversione insistant religiosi
Can. 0676      vel diaconus; in peculiaribus adiuntis, in suae vocationis gratia fideliter permaneant. - § 1. Superiores et sodales missionem et
Can. 0719      operam impendunt. - § 1. Sodales, ut vocationi suae fideliter respondeant eorumque actio apostolica ex ipsa unione cum Christo
Can. 0747      Spiritu Sancto assistente, veritatem revelatam sancte custodiret, intimius perscrutaretur, fideliter annuntiaret atque exponeret, officium est et ius nativum, etiam
Can. 0760      magisterio vitaque Ecclesiae innitatur oportet, Christi mysterium integre ac fideliter proponatur. - Varia media ad doctrinam christianam annuntiandam adhibeantur
Can. 0801      sustentandas. - Instituta religiosa quibus missio educationis propria est, fideliter hanc suam missionem retinentes, satagant educationi catholicae etiam per
Can. 0810      ius invigilandi, ut in iisdem universitatibus principia doctrinae catholicae fideliter servantur. - § 1. Curet auctoritas ecclesiastica competens ut
Can. 0838      linguas vernaculas recognoscere, necnon advigilare ut ordinationes liturgicae ubique fideliter observentur. § 3. Ad Episcoporum conferentias spectat versiones librorum
Can. 0846      sub condicione conferantur. - § 1. In sacramentis celebrandis fideliter serventur libri liturgici a competenti auctoritate probati; quapropter nemo
Can. 0872      baptizatus vitam christianam baptismo congruam ducat obligationesque eidem inhaerentes fideliter adimpleat. - Patrinus unus tantum vel matrina una vel
Can. 0892      verus Christi testis se gerat obligationesque eidem sacramento inhaerentes fideliter adimpleat. - § 1. Ut quis patrini munere fungatur
Can. 0978      sacramento, doctrinae Magisterii et normis a competenti auctoritate latis fideliter adhaereat. - Sacerdos in quaestionibus ponendis cum prudentia et
Can. 0989      obligatione tenetur peccata sua gravia, saltem semel in anno, fideliter confitendi. - Nemo prohibetur quominus per interpretem confiteatur, vitatis
Can. 1063      participare; 4_ auxilio coniugatis praestito, ut ipsi foedus coniugale fideliter servantes atque tuentes, ad sanctiorem in dies plenioremque in
Can. 1283      administratores suum munus ineant: 1_ debent se bene et fideliter administraturos coram Ordinario vel eius delegato iureiurando spondere; 2_
Can. 1454      aut eidem opem ferunt, iusiurandum de munere rite et fideliter implendo praestare debent. - § 1. In iudicio poenali
Can. 1577      subsidia quibus egere potest ad suum munus rite et fideliter exsequendum. § 3. Iudex, ipso perito audito, tempus praefiniat

FIDELIUM     [26]
Can. 0023      iure canonico caveatur. - Ea tantum consuetudo a communitate fidelium introducta vim legis habet, quae a legislatore approbata fuerit
Can. 0088      Ordinarius loci in legibus dioecesanis atque, quoties id ad fidelium bonum conferre iudicet, in legibus a Concilio plenario vel
Can. 0277      obligationem ad continentiam servandam in discrimen vocare aut in fidelium scandalum vertere possit. § 3. Competit Episcopo dioecesano ut
Can. 0326      damnum cedit doctrinae vel disciplinae ecclesiasticae, aut scandalo est fidelium. § 2. Destinatio bonorum consociationis extinctae ad normam statutorum
Can. 0372      suadeat, in eodem territorio erigi possunt Ecclesiae particulares ritu fidelium aliave simili ratione distinctae. - Unius supremae auctoritatis est
Can. 0381      auctoritati ecclesiasticae reserventur. § 2. Qui praesunt aliis communitatibus fidelium, de quibus in can. 368, Episcopo dioecesano in iure
Can. 0510      quidam habeantur, dirimat Episcopus dioecesanus, qui imprimis curet ut fidelium necessitatibus pastoralibus apte prospiciatur. § 4. Quae ecclesiae, paroeciali
Can. 0528      2. Consulat parochus ut sanctissima Eucharistia centrum sit congregationis fidelium paroecialis; allaboret ut christifideles per devotam sacramentorum celebrationem, pascantur
Can. 0529      fideles suae curae commissos cognoscere satagat; ideo familias visitet, fidelium sollicitudines, angores et luctus praesertim participans eosque in Domino
Can. 0566      delegatione conceduntur, cappellanus vi officii facultate gaudet audiendi confessiones fidelium suae curae commissorum, verbi Dei eis praedicandi, Viaticum et
Can. 0773      pastorum praesertim animarum est catechesim populi christiani curare, ut fidelium fides, per doctrinae institutionem et vitae christianae experientiam, viva
Can. 0826      fiunt. § 3. Libri precum pro publico vel privato fidelium usu ne edantur nisi de licentia loci Ordinarii. -
Can. 0858      § 2. Loci Ordinarius, audito loci parocho, potest ad fidelium commoditatem permittere aut iubere, ut fons baptismalis habeatur etiam
Can. 0904      enixe commendatur celebratio cotidiana, quae quidem, etiam si praesentia fidelium haberi non possit, actus est Christi et Ecclesiae, in
Can. 0939      sanctissima Eucharistia asservatur, diligentissime custodiatur. - Hostiae consecratae quantitate fidelium necessitatibus sufficienti in pyxide seu vasculo serventur, et frequenter
Can. 0942      adoret; huiusmodi tamen expositio fiat tantum si congruus praevideatur fidelium concursus et servatis normis statutis. - Minister expositionis sanctissimi
Can. 0969      loci Ordinarius competens est qui facultatem ad confessiones quorumlibet fidelium excipiendas conferat presbyteris quibuslibet; presbyteri autem qui sodales sunt
Can. 0986      muneris est demandata, obligatione tenetur providendi ut audiantur confessiones fidelium sibi commissorum, qui rationabiliter audiri petant, utque iisdem opportunitas
Can. 1184      alii peccatores manifesti, quibus exequiae ecclesiasticae non sine publico fidelium scandalo concedi possunt. § 2. Occurrente aliquo dubio, consulatur
Can. 1188      sint. - Firma maneat praxis in ecclesiis sacras imagines fidelium venerationi proponendi; attamen moderato numero et congruo ordine exponantur
Can. 1189      vetustate, arte, aut cultu praestantes, in ecclesiis vel oratoriis fidelium venerationi expositae, si quando reparatione indigeant, numquam restaurentur sine
Can. 1211      Loca sacra violantur per actiones graviter iniuriosas cum scandalo fidelium ibi positas, quae, de iudicio Ordinarii loci, ita graves
Can. 1223      locus divino cultui, in commodum alicuius communitatis vel coetus fidelium eo convenientium de licentia Ordinarii destinatus, ad quem etiam
Can. 1233      concedi poterunt, quoties locorum circumstantiae, peregrinantium frequentia et praesertim fidelium bonum id suadere videantur. - § 1. In sanctuariis
Can. 1300      de obligatione, qua tenentur, adimplendi testatoris voluntatem. - Voluntates fidelium facultates suas in pias causas donantium vel relinquentium, sive
Can. 1310      illis, quae in fundationibus sunt statuta. - § 1. Fidelium voluntatum pro piis causis reductio, moderatio, commutatio, si fundator

FIDELIUMVE     [1]
Can. 1205      praestatur. - Loca sacra ea sunt quae divino cultui fideliumve sepulturae deputantur dedicatione vel benedictione, quam liturgici libri ad

FIDELIUS     [3]
Can. 0587      § 1. Ad propriam singulorum institutorum vocationem et identitatem fidelius tuendam, in cuiusvis instituti codice fundamentali seu constitutionibus contineri
Can. 0604      et Ecclesiae servitio dedicantur. § 2. Ad suum propositum fidelius servandum et ad servitium Ecclesiae, proprio statui consonum, mutuo
Can. 1249      pietatis et caritatis exerceant, se ipsos abnegent, proprias obligationes fidelius adimplendo et praesertim ieiunium et abstinentiam, ad normam canonum

FIDEM     [16]
Can. 0316      can. 312, § 1. - § 1. Qui publice fidem catholicam abiecerit vel a communione ecclesiastica defecerit vel excommunicatione
Can. 0327      christiano animare sibi proponunt atque hoc modo intimam inter fidem et vitam magnopere fovent unionem. - Qui praesunt consociationibus
Can. 0483      possunt alii notarii, quorum quidem scriptura seu subscriptio publicam fidem facit quod attinet sive ad quaelibet acta, sive ad
Can. 0528      quoque perveniat, qui a religione colenda recesserint aut veram fidem non profiteantur. § 2. Consulat parochus ut sanctissima Eucharistia
Can. 0748      adstringuntur et iure gaudent. § 2. Homines ad amplectendam fidem catholicam contra ipsorum conscientiam per coactionem adducere nemini umquam
Can. 0788      petentes, admitti possint. - § 1. Qui voluntatem amplectendi fidem in Christum manifestaverint, expleto tempore praecatechumenatus, liturgicis caeremoniis admittantur
Can. 0823      fidei aut moribus detrimentum afferatur; item exigendi, ut quae fidem moresve tangant a christifidelibus edenda suo iudicio subiciantur; necnon
Can. 0833      coram loci Ordinario eorumve delegatis, docentes qui disciplinas ad fidem vel mores pertinentes in quibusvis universitatibus tradunt, initio suscepti
Can. 0844      nequeant atque sponte id petant, dummodo quoad eadem sacramenta fidem catholicam manifestent et rite sint dispositi. § 5. Pro
Can. 1029      proprii aut Superioris maioris competentis, omnibus perpensis, integram habent fidem, recta moventur intentione, debita pollent scientia, bona gaudent existimatione
Can. 1071      praecedenti unione ortis; 4_ matrimonio eius qui notorie catholicam fidem abiecerit; 5_ matrimonio eius qui censura innodatus sit; 6_
Can. 1071      Ordinarius loci licentiam assistendi matrimonio eius qui notorie catholicam fidem abiecerit ne concedat, nisi servatis normis de quibus in
Can. 1437      eo subscripta. § 2. Acta, quae notarii conficiunt, publicam fidem faciunt. - Firmo praescripto can. 1444, § 1, n
Can. 1473      id in ipsis actis adnotetur, simulque iudex et notarius fidem faciant actum ipsum de verbo ad verbum parti aut
Can. 1541      Nisi contrariis et evidentibus argumentis aliud evincatur, documenta publica fidem faciunt de omnibus quae directe et principaliter in iis
Can. 1573      probationis elementis confirmetur necne. - Unius testis depositio plenam fidem facere non potest, nisi agatur de teste qualificato qui

FIDEMQUE     [1]
Can. 0879      arctiusque obligat ut verbo et opere testes sint Christi fidemque diffundant et defendant. - § 1. Sacramentum confirmationis confertur

FIDES     [5]
Can. 0436      1. In dioecesibus suffraganeis Metropolitae competit: 1_ vigilare ut fides et disciplina ecclesiastica accurate serventur, et de abusibus, si
Can. 0773      praesertim animarum est catechesim populi christiani curare, ut fidelium fides, per doctrinae institutionem et vitae christianae experientiam, viva fiat
Can. 0777      vel mente sint praepediti; 5_ ut iuvenum et adultorum fides, variis formis et inceptis, muniatur, illuminetur atque evolvatur. -
Can. 0836      excitare et illustrare sedulo curent, ministerio praesertim verbi, quo fides nascitur et nutritur. - § 1. Actiones liturgicae non
Can. 0840      actiones Christi et Ecclesiae, signa exstant ac media quibus fides exprimitur et roboratur, cultus Deo redditur et hominum sanctificatio

FIDI     [1]
Can. 0245      successore humili et filiali caritate devinciantur, proprio Episcopo tamquam fidi cooperatores adhaereant et sociam cum fratribus operam praestent; per

FIDUCIA     [2]
Can. 0630      sponte sua sodales id petant. § 5. Sodales cum fiducia Superiores adeant, quibus animum suum libere ac sponte aperire
Can. 1302      vivos sive ex testamento fiduciarie accepit, debet de sua fiducia Ordinarium certiorem reddere, eique omnia istiusmodi bona mobilia vel

FIDUCIALITER     [1]
Can. 0628      iuris dioecesani in proprio territorio sitas. § 3. Sodales fiducialiter agant cum visitatore, cui legitime interroganti respondere tenentur secundum

FIDUCIAM     [1]
Can. 1302      indicare; quod si donator id expresse et omnino prohibuerit, fiduciam ne acceptet. § 2. Ordinarius debet exigere ut bona

FIDUCIARIA     [1]
Can. 1302      ne acceptet. § 2. Ordinarius debet exigere ut bona fiduciaria in tuto collocentur, itemque vigilare pro exsecutione piae voluntatis

FIDUCIARIE     [1]
Can. 1302      causas sive per actum inter vivos sive ex testamento fiduciarie accepit, debet de sua fiducia Ordinarium certiorem reddere, eique

FIDUCIARIIS     [1]
Can. 1302      piae voluntatis ad normam can. 1301. § 3. Bonis fiduciariis alicui sodali instituti religiosi aut societatis vitae apostolicae commissis

FIENT     [1]
Can. 0824      auctoris aut Ordinarius loci in quo libri publici iuris fient. § 2. Quae in canonibus huius tituli statuuntur de

FIERE     [1]
Can. 0605      discernere satagant iidemque adiuvent promotores ut proposita meliore quo fiere potest modo exprimant aptisque statutis protegant, adhibitis praesertim generalibus

FIERI     [80]
Can. 0021      leges posteriores ad priores trahendae sunt et his, quantum fieri potest, conciliandae. - Leges civiles ad quas ius Ecclesiae
Can. 0050      ferat, auctoritas necessarias notitias et probationes exquirat, atque, quantum fieri potest, eos audiat quorum iura laedi possint. - Decretum
Can. 0153      confertur, provisio intra sex menses ante expletum hoc tempus fieri potest, et effectum habet a die officii vacationis. §
Can. 0158      ad officium ecclesiasticum ab eo, cui ius praesentandi competit, fieri debet auctoritati cuius est ad officium de quo agitur
Can. 0174      § 1. Electio, nisi aliud iure aut statutis caveatur, fieri etiam potest per compromissum, dummodo nempe electores, unanimi et
Can. 0189      Renuntiatio, ut valeat, sive acceptatione eget sive non, auctoritati fieri debet cui provisio ad officium de quo agitur pertinet
Can. 0190      consequi potest. - § 1. Translatio ab eo tantum fieri potest, qui ius habet providendi officio quod amittitur et
Can. 0196      officio, in poenam scilicet delicti, ad normam iuris tantummodo fieri potest. § 2. Privatio effectum sortitur secundum praescripta canonum
Can. 0237      1. In singulis dioecesibus sit seminarium maius, ubi id fieri possit atque expediat; secus concredantur alumni, qui ad sacra
Can. 0280      quaedam vitae communis consuetudo; quae quidem, ubi viget, quantum fieri potest, servanda est. - § 1. Clerici, cum ministerio
Can. 0366      matrimoniis celebrandis; 2_ Legato pontificio fas est, praemonitis, quantum fieri potest, locorum Ordinariis, in omnibus ecclesiis suae legationis liturgicas
Can. 0466      et decretis subscribit, quae eius auctoritate tantum publici iuris fieri possunt. - Episcopus dioecesanus textus declarationum ac decretorum synodalium
Can. 0499      presbyteralis statutis determinandus est, ita quidem ut, quatenus id fieri possit, sacerdotes presbyterii repraesententur, ratione habita maxime diversorum ministeriorum
Can. 0520      § 2. Paroeciae commissio, de qua in § 1, fieri potest sive in perpetuum sive ad certum praefinitum tempus
Can. 0550      aliqua vitae communis consuetudo in domo paroeciali, ubi id fieri possit, provehatur. § 3. Ad tempus feriarum quod attinet
Can. 0568      uti sunt migrantes, exsules, profugi, nomades, navigantes, constituantur, quatenus fieri possit, cappellani. - Cappellani militum legibus specialibus reguntur. -
Can. 0583      quae a Sede Apostolica approbata fuerunt, absque eiusdem licentia fieri nequeunt. - Institutum supprimere ad unam Sedem Apostolicam spectat
Can. 0636      directione respectivi Superioris. Etiam in communitatibus localibus instituatur, quantum fieri potest, oeconomus a Superiore locali distinctus. § 2. Tempore
Can. 0638      cuiuslibet negotii in quo condicio patrimonalis personae iuridicae peior fieri potest, requiritur licentia in scripto data Superioris competentis cum
Can. 0668      plene bonis suis renuntiare debet, illam renuntiationem, forma, quantum fieri potest, etiam iure civili valida, ante professionem perpetuam faciat
Can. 0719      iuxta ius proprium peragant. § 2. Eucharistiae celebratio, quantum fieri potest cotidiana, sit totius eorum vitae consecratae fons et
Can. 0809      auctoritatis ecclesiasticae. - Episcoporum conferentiae curent ut habeantur, si fieri possit et expediat, studiorum universitates aut saltem facultates, in
Can. 0821      - Provideant Episcoporum conferentia atque Episcopus dioecesanus ut, ubi fieri possit, condantur instituta superiora scientiarum religiosarum, in quibus nempe
Can. 0837      liturgicae, quatenus suapte natura celebrationem communem secumferant, ubi id fieri potest, cum frequentia et actuosa participatione christifidelium celebrentur. -
Can. 0851      qui baptismum recipere intendit, ad catechumenatum admittatur et, quatenus fieri potest, per varios gradus ad initiationem sacramentalem perducatur, secundum
Can. 0851      precatione, debite parentes instruantur, plures adunando familias atque, ubi fieri possit, eas visitando. - § 1. Quae in canonibus
Can. 0856      possit, commendatur tamen ut ordinarie die dominica aut, si fieri possit, in vigilia Paschatis, celebretur. - § 1. Extra
Can. 0871      baptismo constet, baptizetur. - Fetus abortivi, si vivant, quatenus fieri potest, baptizentur. - Baptizando, quantum fieri potest, detur patrinus
Can. 0872      si vivant, quatenus fieri potest, baptizentur. - Baptizando, quantum fieri potest, detur patrinus, cuius est baptizando adulto in initiatione
Can. 0892      ministri, gravis causa aliud suadeat. - Confirmando, quantum id fieri potest, adsit patrinus, cuius est curare ut confirmatus tamquam
Can. 0931      instructo, qui eundem adiuvet. - Eucharistiae celebratio et distributio fieri potest qualibet die et hora, iis exceptis, quae secundum
Can. 0932      aliud postulet; quo in casu, in loco honesto celebratio fieri debet. § 2. Sacrificium eucharisticum peragendum est super altare
Can. 0934      adesse semper debet qui eius curam habeat et, quantum fieri potest, sacerdos saltem bis in mense Missam ibi celebret
Can. 0941      ecclesiis aut oratoriis quibus datum est asservare sanctissimam Eucharistiam, fieri possunt expositiones sive cum pyxide sive cum ostensorio, servatis
Can. 0944      praescriptis. - § 1. Ubi de iudicio Episcopi dioecesani fieri potest, in publicum erga sanctissimam Eucharistiam venerationis testimonium, habeatur
Can. 0954      plures quam ut ibidem celebrari possint, earundem celebratio alibi fieri licet, nisi contrariam voluntatem oblatores expresse manifestaverint. - §
Can. 0962      in praesens ita confiteri nequit. § 2. Christifideles, quantum fieri potest etiam occasione absolutionis generalis recipiendae, de requisitis ad
Can. 0971      in sua dicione habenti, ne concedat, nisi prius, quantum fieri potest, audito eiusdem presbyteri Ordinario. - Facultas ad confessiones
Can. 1010      ob rationes pastorales aliis etiam diebus, ferialibus non exceptis, fieri potest. - § 1. Ordinatio generaliter in cathedrali ecclesia
Can. 1065      receperint, illud, antequam ad matrimonium admittantur, recipiant, si id fieri possit sine gravi incommodo. § 2. Ut fructuose sacramentum
Can. 1079      non posse, si tantum per telegraphum vel telephonum id fieri possit. - § 1. Quoties impedimentum detegatur cum iam
Can. 1114      de libero statu contrahentium ad normam iuris atque, si fieri potest, de licentia parochi, quoties vi delegationis generalis assistit
Can. 1123      legitime praeterquam morte solvitur, parochus loci celebrationis matrimonii certior fieri debet, ut adnotatio in regestis matrimoniorum et baptizatorum rite
Can. 1144      sine contumelia Creatoris. § 2. Haec interpellatio post baptismum fieri debet; at loci Ordinarius, gravi de causa, permittere potest
Can. 1144      dummodo constet modo procedendi saltem summario et extraiudiciali eam fieri non posse aut fore inutilem. - § 1. Interpellatio
Can. 1175      adiunctis, enixe invitantur. - In liturgia horarum persolvenda, quantum fieri potest, verum tempus servetur uniuscuiusque horae. - § 1
Can. 1240      non licet. - § 1. Coemeteria Ecclesiae propria, ubi fieri potest, habeantur, vel saltem spatia in coemeteriis civilibus fidelibus
Can. 1274      ipsius Episcoporum conferentiae constitutam. § 5. Haec instituta, si fieri possit, ita constituenda sunt, ut efficaciam quoque in iure
Can. 1284      et apto custodire; authentica vero eorum exemplaria, ubi commode fieri potest, in archivo curiae deponere. § 3. Provisiones accepti
Can. 1295      in quolibet negotio, quo condicio patrimonialis personae iuridicae peior fieri possit. - Si quando bona ecclesiastica sine debitis quidem
Can. 1299      In dispositionibus mortis causa in bonum Ecclesiae serventur, si fieri possit, sollemnitates iuris civilis; quae si omissae fuerint, heredes
Can. 1310      fundator potestatem hanc Ordinario expresse concesserit, potest ab eodem fieri ex iusta tantum et necessaria causa. § 2. Si
Can. 1310      proprio consilio a rebus oeconomicis atque servata, meliore quo fieri potest modo, fundatoris voluntate, poterit eadem onera aeque imminuere
Can. 1316      vel obligatoriam constituere. - Curent Episcopi dioecesani ut, quatenus fieri potest, in eadem civitate vel regione uniformes ferantur, si
Can. 1350      clericali, qui propter poenam vere indigeat, Ordinarius meliore quo fieri potest modo providere curet. - Poena reum ubique tenet
Can. 1357      et, quatenus urgeat, scandali et damni reparationem; recursus autem fieri potest etiam per confessarium, sine nominis mentione. § 3
Can. 1425      ut Episcopus causas unico iudici clerico committat, qui, ubi fieri possit, assessorem et auditorem sibi asciscat. § 5. Iudices
Can. 1426      partem sententias ferre. § 2. Eidem praeesse debet, quatenus fieri potest, Vicarius iudicialis vel Vicarius iudicialis adiunctus. - §
Can. 1446      annitantur ut, salva iustitia, lites in populo Dei, quantum fieri possit, vitentur et pacifice quam primum componantur. § 2
Can. 1468      diem non feriatum. - Uniuscuiusque tribunalis sedes sit, quantum fieri potest, stabilis, quae statutis horis pateat. - § 1
Can. 1479      constitutus, idem potest a iudice ecclesiastico admitti, audito, si fieri potest, Episcopo dioecesano eius cui datus est; quod si
Can. 1490      aliisve congruis poenis plectantur. - In unoquoque tribunali, quatenus fieri possit, stabiles patroni constituantur, ab ipso tribunali stipendium recipientes
Can. 1505      pateat ex ipso libello petitionem quolibet carere fundamento, neque fieri posse, ut aliquod ex processu fundamentum appareat. § 3
Can. 1507      habetur ad normam can. 1506, decretum citationis in iudicium fieri debet intra viginti dies a facta instantia, de qua
Can. 1508      conventae notificari, et simul ceteris, qui comparere debent, notum fieri. § 2. Citationi libellus litis introductorius adiungatur, nisi iudex
Can. 1554      cum partibus communicentur; quod si id, prudenti iudicis existimatione, fieri sine gravi difficultate nequeat, saltem ante testimoniorum publicationem fiat
Can. 1560      discrepantes inter se conferre seu comparare potest, remotis, quantum fieri poterit, dissidiis et scandalo. - Examen testis fit a
Can. 1565      poterit iudex nonnulla testem praemonere, si id sine periculo fieri posse censeat. - Testes ore testimonium dicant, et scriptum
Can. 1567      magnetophonicae, dummodo dein responsiones scripto consignentur et subscribantur, si fieri potest, a deponentibus. - Notarius in actis mentionem faciat
Can. 1578      ceteris distinctam conficiant, nisi iudex unam a singulis subscribendam fieri iubeat: quod si fiat, sententiarum discrimina, si qua fuerint
Can. 1615      permittente, partibus significata sit. - Publicatio seu intimatio sententiae fieri potest vel tradendo exemplar sententiae partibus aut earum procuratoribus
Can. 1636      sit a vinculi defensore vel a promotore iustitiae, renuntiatio fieri potest, nisi lex aliter caveat, a vinculi defensore vel
Can. 1676      boni exitus perspicit, pastoralia media adhibeat, ut coniuges, si fieri potest, ad matrimonium forte convalidandum et ad coniugalem convictum
Can. 1679      can. 1536 aestimandas, testes de ipsarum partium credibilitate, si fieri potest, adhibeat, praeter alia indicia et adminicula. - In
Can. 1702      - In instructione uterque coniux audiatur et serventur, quatenus fieri possit, canones de probationibus colligendis in iudicio contentioso ordinario
Can. 1715      initur. - § 1. Nequit transactio aut compromissum valide fieri circa ea quae ad bonum publicum pertinent, aliaque de
Can. 1724      - § 1. In quolibet iudicii gradu renuntiatio instantiae fieri potest a promotore iustitiae, mandante vel consentiente Ordinario, ex
Can. 1729      ad normam cann. 1628-1640, etiamsi appellatio in poenali iudicio fieri non possit; quod si utraque appellatio, licet a diversis
Can. 1734      suspensio exsecutionis eo ipso petita intellegitur. § 2. Petitio fieri debet intra peremptorium terminum decem dierum utilium a decreto
Can. 1743      praescriptum can. 682, § 2. - Renuntiatio a parocho fieri potest non solum pure et simpliciter, sed etiam sub

FILIALI     [2]
Can. 0245      Ecclesiae Christi imbuti, Pontifici Romano Petri successore humili et filiali caritate devinciantur, proprio Episcopo tamquam fidi cooperatores adhaereant et
Can. 1186      - Ad sanctificationem populi Dei fovendam, Ecclesia peculiari et filiali christifidelium venerationi commendat Beatam Mariam semper Virginem, Dei Matrem

FILII     [10]
Can. 0101      domicilium habeat vel quasi-domicilium. - § 1. Locus originis filii, etiam neophyti, est ille in quo cum filius natus
Can. 0110      et gradu sint affines mulieris, et vice versa. - Filii, qui ad normam legis civilis adoptati sint, habentur ut
Can. 0110      qui ad normam legis civilis adoptati sint, habentur ut filii eius vel eorum qui eos adoptaverint. - § 1
Can. 0112      autem soluto, libere potest ad latinam Ecclesiam redire; 3_ filii eorum, de quibus in nn. 1 et 2, ante
Can. 0112      decimum quartum aetatis annum completum itemque, in matrimonio mixto, filii partis catholicae quae ad aliam Ecclesiam ritualem legitime transierit
Can. 1071      5_ matrimonio eius qui censura innodatus sit; 6_ matrimonio filii familias minoris, insciis aut rationabiliter invitis parentibus; 7_ matrimonio
Can. 1137      moralem et religiosam pro viribus curandi. - Legitimi sunt filii concepti aut nati ex matrimonio valido vel putativo. -
Can. 1138      nisi evidentibus argumentis contrarium probetur. § 2. Legitimi praesumuntur filii, qui nati sunt saltem post dies 180 a die
Can. 1139      infra dies 300 a die dissolutae vitae coniugalis. - Filii illegitimi legitimantur per subsequens matrimonium parentum sive validum sive
Can. 1140      validum sive putativum, vel per rescriptum Sanctae Sedis. - Filii legitimati, ad effectus canonicos quod attinet, in omnibus aequiparantur

FILIIS     [2]
Can. 0226      aedificationem populi Dei allaborandi. § 2. Parentes, cum vitam filiis contulerint, gravissima obligatione tenentur et iure gaudent eos educandi
Can. 1128      Ordinarii aliique animarum pastores curent, ne coniugi catholico et filiis e matrimonio mixto natis auxilium spirituale desit ad eorum

FILIO     [5]
Can. 0101      domicilium vel quasi-domicilium, mater. § 2. Si agatur de filio vagorum, locus originis est ipsemet nativitatis locus; si de
Can. 0604      dioecesano iuxte probatum ritum liturgicum Deo consecrantur, Christo Dei Filio mystice desponsantur et Ecclesiae servitio dedicantur. § 2. Ad
Can. 0867      immo iam ante eam, parochum adeant ut sacramentum pro filio petant et debite ad illud praeparentur. § 2. Si
Can. 0877      indicatis die et loco nativitatis. § 2. Si de filio agatur e matre non nupta nato, matris nomen inserendum
Can. 0877      patris aut parentum nomine indicatione. § 3. Si de filio adoptivo agitur, inscribantur nomina adoptantium necnon, saltem si ita

FILIORUM     [5]
Can. 0226      gaudent eos educandi; ideo parentum christianorum imprimis est christianam filiorum educationem secundum doctrinam ab Ecclesia traditam curare. - Ius
Can. 0793      eligendi media et instituta quibus, iuxta locorum adiuncta, catholicae filiorum educationi aptius prospicere queant. § 2. Parentibus ius et
Can. 0793      auxiliis a societate civili praestandis, quibus in catholica educatione filiorum procuranda indigeant. - § 1. Singulari ratione officium et
Can. 0835      parentes vitam coniugalem spiritu christiano ducendo et educationem christianam filiorum procurando. - Cum cultus christianus, in quo sacerdotium commune
Can. 1154      - Instituta separatione coniugum, opportune semper cavendum est debitae filiorum sustentationi et educationi. - Coniux innocens laudabiliter alterum coniugem

FILIOS     [5]
Can. 0618      Dei in munere explendo dociles, ipsi subditos regant uti filios Dei, ac promoventes cum reverentia personae humanae illorum voluntariam
Can. 0774      2. Prae ceteris parentes obligatione tenentur verbo et exemplo filios in fide et vitae christianae praxi efformandi; pari obligatione
Can. 0796      praecipuo auxilio sunt. § 2. Cum magistris scholarum, quibus filios educandos concredant, parentes arcte cooperentur oportet; magistri vero in
Can. 0798      atque, servata iustitia distributiva, etiam subsidiis tueatur. - Parentes filios concredant illis scholis in quibus educationi catholicae provideatur; quod
Can. 0849      salutem necessarius, quo homines a peccatis liberantur, in Dei filios regenerantur atque indelebili charactere Christo configurati Ecclesiae incorporantur, valide

FILIOSVE     [1]
Can. 1071      matrimonio eius qui obligationibus teneatur naturalibus erga aliam partem filiosve ex praecedenti unione ortis; 4_ matrimonio eius qui notorie

FILIUS     [2]
Can. 0101      originis filii, etiam neophyti, est ille in quo cum filius natus est, domicilium, aut, eo deficiente, quasi-domicilium habuerunt parentes
Can. 0111      - § 1. Ecclesiae latinae per receptum baptismum adscribitur filius parentum, qui ad eam pertineant vel, si alteruter ad

FINALI     [3]
Can. 0142      exhausto numero casuum pro quibus concessa fuit; cessante causa finali delegationis; revocatione delegantis delegato directe intimata necnon renuntiatione delegati
Can. 1194      deficiente condicione a qua votum pendet aut eiusdem causa finali, dispensatione, commutatione. - Qui potestatem in voti materiam habet
Can. 1202      indifferens, vel denique maius bonum impediat; 3_ deficiente causa finali aut condicione sub qua forte iusiurandum datum est; 4_

FINE     [7]
Can. 0304      eligant, temporis et loci usibus accommodatum, maxime ab ipso fine, quem intendunt, selectum. - § 1. Omnes christifidelium consociationes
Can. 0652      per consilia evangelica consecratam; de instituti indole et spiritu, fine et disciplina, historia et vita edoceantur atque amore erga
Can. 0659      attentis Ecclesiae necessitatibus atque hominum temporumque condicionibus, prout a fine est indole instituti exigitur. § 3. Institutio sodalium, qui
Can. 0680      dioecesani, omnium operum et actionum apostolicarum coordinatio, salvis indole, fine singulorum institutorum et legibus fundationis. - § 1. Opera
Can. 0996      esse baptizatus, non excommunicatus, in statu gratiae saltem in fine operum praescriptorum. § 2. Ut vero subiectum capax eas
Can. 1265      stipem cogere pro quolibet pio aut ecclesiastico instituto vel fine. § 2. Episcoporum conferentia potest normas de stipe quaeritanda
Can. 1569      forte acciderint, cum testes excutiebantur. - § 1. In fine examinis, testi legi debent quae notarius de eius depositione

FINEM     [27]
Can. 0017      manserit, ad locos parallelos, si qui sint, ad legis finem ac circumstantias et ad mentem legislatoris est recurrendum. -
Can. 0114      per decretum data, universitates sive personarum sive rerum in finem missioni Ecclesiae congruentem, qui singulorum finem transcendit, ordinatae. §
Can. 0114      sive rerum in finem missioni Ecclesiae congruentem, qui singulorum finem transcendit, ordinatae. § 2. Fines, de quibus in §
Can. 0114      ne conferat nisi iis personarum aut rerum universitatibus, quae finem persequuntur reapse utilem atque, omnibus perpensis, mediis gaudent quae
Can. 0114      omnibus perpensis, mediis gaudent quae sufficere posse praevidentur ad finem praestitutum assequendum. - § 1. Personae iuridicae in Ecclesia
Can. 0145      munus ordinatione sive divina sive ecclesiastica stabiliter constitutum in finem spiritualem exercendum. § 2. Obligationes et iura singulis officiis
Can. 0255      discant. - Licet universa alumnorum in seminario formatio pastoralem finem persequatur, institutio stricte pastoralis in eodem ordinetur, qua alumni
Can. 0574      ut in vita Ecclesiae peculiari dono fruantur et, secundum finem et spiritum instituti, eiusdem missioni salvificae prosint. - Consilia
Can. 0578      atque proposita a competenti auctoritate ecclesiastica sanctia circa naturam, finem, spiritum et indolem instituti, necnon eius sanae traditiones, quae
Can. 0638      proprium pertinet, intra ambitum iuris universalis, determinare actus qui finem et modum ordinariae administrationis excedant, atque ea statuere quae
Can. 0670      quae ad normam constitutionum necessaria sunt ad suae vocationis finem assequendum. - Religiosus munera et officia extra proprium institutum
Can. 0708      consiliis consociari possunt ut, collatis viribus, allaborent sive ad finem singulorum institutorum plenius assequendum, salvis semper eorum autonomia, indole
Can. 0731      accedunt societates vitae apostolicae, quarum sodales, sine votis religiosis, finem apostolicum societatis proprium prosequuntur et, vitam fraternam in communi
Can. 0737      constitutionibus definita, ex parte autem societatis, curam sodales ad finem propriae vocationis perducendi, iuxta constitutiones. - § 1. Sodales
Can. 0776      efformationem adultorum, iuvenum et puerorum curare tenetur, quem in finem sociam sibi operam adhibeat clericorum paroeciae addictorum, sodalium institutorum
Can. 0795      educatio integram persequi debeat personae humanae formationem, spectantem ad finem eius ultimum et simul ad bonum commune societatum, pueri
Can. 1267      can. 1295. § 3. Oblationes a fidelibus ad certum finem factae, nonnisi ad eundem finem destinari possunt. - Praescriptionem
Can. 1267      a fidelibus ad certum finem factae, nonnisi ad eundem finem destinari possunt. - Praescriptionem, tamquam acquirendi et se liberandi
Can. 1274      speciale institutum, quod bona vel oblationes colligat eum in finem ut sustentationi clericorum, qui in favorem dioecesis servitium praestant
Can. 1281      datam obtinuerint. § 2. In statutis definiantur actus qui finem et modum ordinariae administrationis excedunt; si vero de hac
Can. 1284      quoquo modo pereant aut detrimentum capiant, initis in hunc finem, quatenus opus sit, contractibus assecurationis; 2_ curare ut proprietas
Can. 1305      in loco tuto ab Ordinario approbando deponantur eum in finem, ut eadem pecunia vel bonorum mobilium pretium custodiantur et
Can. 1308      Missarum gravantia institutum ecclesiasticum, si reditus insufficientes evaserint ad finem proprium eiusdem instituti congruenter consequendum. § 5. Iisdem potestatibus
Can. 1367      puniantur. - Qui species consecratas abicit aut in sacrilegum finem abducit vel retinet, in excommunicationem latae sententiae Sedi Apostolicae
Can. 1446      transactione vel arbitrorum iudicio, ad normam cann. 1713-1716, controversia finem habere utiliter possit. - Qui causae interfuit tamquam iudex
Can. 1618      iudicium impediunt vel ipsi iudicio aut alicui ipsius gradui finem ponunt, quod attinet ad aliquam saltem partem in causa
Can. 1722      quae omnia, causa cessante, sunt revocanda, eaque ipso iure finem habent, cessante processu poenali. - § 1. Iudex reum

FINES     [41]
Can. 0031      applicanda servandi aut legum observantia urgetur, ferre valent, intra fines suae competentiae, qui potestate gaudent exsecutiva. § 2. Ad
Can. 0034      eosque in legum exsecutione obligant; eas legitime edunt, intra fines suae competentiae, qui potestate exsecutiva gaudent. § 2. Instructionum
Can. 0035      decretum aut praeceptum sive est rescriptum, elici potest, intra fines suae competentiae, abeo qui potestate exsecutiva gaudet, firmo praescripto
Can. 0114      Ecclesiae congruentem, qui singulorum finem transcendit, ordinatae. § 2. Fines, de quibus in § 1, intelleguntur qui ad opera
Can. 0116      rerum, quae ab ecclesiastica auctoritate competenti constituuntur ut intra fines sibi praestitutos nomine Ecclesiae, ad normam praescriptorum iuris, munus
Can. 0133      qui sive circa res sive circa personas mandati sui fines excedit, nihil agit. § 2. Fines sui mandati excercere
Can. 0133      personas mandati sui fines excedit, nihil agit. § 2. Fines sui mandati excercere non intellegitur delegatus qui aliomodo ac
Can. 0199      et obligationes quae spiritualem christifidelium vitam directe respiciunt; 4_ fines certi et indubii circumscriptionum ecclesiasticarum; 5_ stipes et onera
Can. 0215      est christifidelibus, ut libere condant atque moderentur consociationes ad fines caritatis vel pietatis, aut ad vocationem christianam in mundo
Can. 0215      christianam in mundo fovendam, utque conventus habeant ad eosdem fines in communi persequendos. - Christifideles cuncti, quippe qui Ecclesiae
Can. 0278      Ius est clericis saecularibus sese consociandi cum aliis ad fines statui clericali congruentes prosequendos. § 2. Magni habeant clerici
Can. 0299      christifidelibus, privata inter se conventione inita, consociationes constituere ad fines de quibus in can. 298, § 1 persequendos, firmo
Can. 0301      tradere aut cultum publicum promovere, vel quae alios intendant fines, quorum prosecutio natura sua eidem auctoritati ecclesiasticae reservatur. §
Can. 0301      expedire iudicaverit, christifidelium consociationes quoque erigere potest ad alios fines spirituales directe vel indirecte prosequendos, quorum consecutioni per privatorum
Can. 0313      persona iuridica constituitur et missionem recipit, quatenus requiritur, ad fines quos ipsa sibi nomine Ecclesiae persequendos proponit. - Cuiuslibet
Can. 0325      praescripta, salvo iure auctoritatis ecclesiasticae competentis vigilandi ut bona fines associationis adhibeantur. § 2. Eadem subest loci Ordinarii auctoritati
Can. 0327      voluntate. - Christifideles laici magni faciant consociationes ad spirituales fines, de quibus in can. 298, constitutas, eas speciatim quae
Can. 0471      iure vel ab Episcopo determinatam; 2_ secretum servare intra fines et secundum modum iure aut ab Episcopo determinatos. -
Can. 0529      propriam habent, parochus agnoscat et promoveat, consociationes eorundem ad fines religionis fovendo. Cum proprio Episcopo et cum dioecesis presbyterio
Can. 0610      vitam religiosam sodalium rite agendam requiruntur, iuxta proprios instituti fines et spiritum. § 2. Nulla domus erigatur nisi iudicari
Can. 0611      instituti secumfert ius: 1_ vitam ducendi secundum indolem et fines proprios instituti; 2_ opera instituto propria exercendi ad normam
Can. 0622      exercendam secundum ius proprium; ceteri Superiores ea gaudent intra fines sui muneris. - Ut sodales ad munus Superioris valide
Can. 0638      actus iuridicos ordinariae administrationis valide, praeter Superiores, faciunt, intra fines sui muneris, officiales quoque, qui in iure proprio ad
Can. 0858      habeatur etiam in alia ecclesia aut oratorio intra paroeciae fines. - Si ad ecclesiam paroecialem aut ad aliam ecclesiam
Can. 0883      - Ipso iure facultate confirmationem ministrandi gaudent: 1_ intra fines suae dicionis, qui iure Episcopo dioecesano aequiparantur; 2_ quoad
Can. 0951      pro una tantum Missa faciat suam, ceteras vero in fines ab Ordinario praescriptos concredat, admissa quidem aliqua retributione ex
Can. 1109      suspensi ab officio aut tales declarati, vi officii, intra fines sui territorii, valide matrimoniis assistunt non tantum subditorum, sed
Can. 1110      eorum valide assistunt, quorum saltem alteruter subditus sit intra fines suae dicionis. - § 1. Loci Ordinarius et parochus
Can. 1111      et parochus, quamdiu valide officio funguntur, possunt facultatem intra fines sui territorii matrimoniis assistendi, etiam generalem, sacerdotibus et diaconis
Can. 1254      civili potestate, acquirere, retinere, administrare et alienare valet ad fines sibi proprios prosequendos. § 2. Fines vero proprii praecipue
Can. 1254      alienare valet ad fines sibi proprios prosequendos. § 2. Fines vero proprii praecipue sunt: cultus divinus ordinandus, honesta cleri
Can. 1260      Ecclesiae nativum ius est exigendi a christifidelibus, quae ad fines sibi proprios sint necessaria. - § 1. Integrum est
Can. 1274      possint pauperioribus subvenire. § 4. Pro diversis locorum adiunctis, fines de quibus in §§ 2 et 3 aptius obtineri
Can. 1276      legitimarum consuetudinum et circumstantiarum, Ordinarii, editis pecularibus instructionibus intra fines iuris universalis et particularis, universum administrationis bonorum ecclesiasticorum negotium
Can. 1281      1. Firmis statutorum praescriptis, administratores invalide ponunt actus qui fines modumque ordinariae administrationis excedunt, nisi prius ab Ordinario facultatem
Can. 1284      supersit et utiliter collocari possit, de consensu Ordinarii in fines personae iuridicae occupare; 7_ accepti et expensi libros bene
Can. 1285      mobilibus, quae ad patrimonium stabile non pertinent, donationes ad fines pietatis aut christianae caritatis facere. - Administratores bonorum: 1_
Can. 1294      vel in commodum Ecclesiae caute collocetur vel, iuxta alienationis fines, prudenter erogetur. - Requisita ad normam cann. 1291-1294, quibus
Can. 1303      veniunt: 1_ piae fundationes autonomae, scilicet universitates rerum ad fines de quibus in can. 114, § 2 destinatae et
Can. 1303      annuis Missas celebrandi aliasque praefinitas functiones ecclesiasticas peragendi, aut fines de quibus in can. 114, § 2 aliter persequendi
Can. 1524      quorum concursus requiritur ad ponendos actus, qui ordinariae administrationis fines excedunt. § 3. Renuntiatio, ut valeat, peragenda est scripto

FINI     [6]
Can. 0451      et provideantur consilium Episcoporum permanens et secretaria generalis conferentiae fini consequendo efficacius consulant. - § 1. Quaelibet Episcoporum conferentia
Can. 0607      reddendum illam secumfert a mundo separationem, quae indoli et fini uniuscuiusque instituti est propria. - Communitas religiosa habitare debet
Can. 0633      sapiens servetur discretio, atque modus eorum agendi indoli et fini instituti sit conformis. - § 1. Instituta, provinciae et
Can. 0722      apostolatum convertendam edoceantur, eas adhibentes evangelizationis formas, quae instituti fini, spiritui et indoli magis respondeant. § 3. Huius probationis
Can. 0735      3. Ius proprium determinare debet rationem probationis et institutionis fini et indoli societatis accommodatam, praesertim doctrinalem, spiritualem et apostolicam
Can. 1312      aliquo bono spirituali vel temporali privent et supernaturali Ecclesiae fini sint consentaneae. § 3. Praeterea remedia poenalia et paenitentiae

FINIATUR     [1]
Can. 1591      tribunal potest rem committere auditori vel praesidi. - Antequam finiatur causa principalis, iudex vel tribunal potest decretum vel sententiam

FINIBUS     [2]
Can. 0598      praeparatione. - § 1. Unumquodque institutum, attentis indole et finibus propriis, in suis constitutionibus definiat modum quo consilia evangelica
Can. 1125      et obligationis partis catholicae; 3_ ambae partes edoceantur de finibus et proprietatibus essentialibus matrimonii, a neutro contrahente excludendis. -

FINIENDAM     [1]
Can. 1194      sui, nisi emittentem. - Cessat votum lapsu temporis ad finiendam obligationem appositi, mutatione substantiali materiae promissae, deficiente condicione a

FINIS     [8]
Can. 0094      rerum ad normam iuris conduntur, et quibus definiuntur earundem finis, constitutio, regimen atque agendi rationes. § 2. Statutis universitatis
Can. 0278      3. Clerici abstineant a constituendis aut participandis consociationibus, quarum finis aut actio cum obligationibus statui clericali propriis componi nequeunt
Can. 0304      seu nomine vocantur, sua habeant statuta, quibus definiantur consociationis finis seu obiectum sociale, sedes, regimen et condiciones ad partem
Can. 0588      laicalis. § 2. Institutum clericale illud dicitur quod, ratione finis seu propositi a fundatore intenti vel vi legitimae traditionis
Can. 0588      auctoritate qua tale agnitum, vi eius naturae, indolis et finis munus habet proprium, a fundatore vel legitima traditione definitum
Can. 0755      est fovere et dirigere motum oecumenicum apud catholicos, cuius finis est unitatis redintegratio inter universos christianos, ad quam promovendam
Can. 1232      sola Sancta Sedes. § 2. In statutis determinentur praesertim finis, auctoritas rectoris, dominium et administratio bonorum. - Sanctuariis quaedam
Can. 1517      probationibus proponendis et explendis. - Instantiae initium fit citatione; finis autem non solum pronuntiatione sententiae definitivae, sed etiam aliis

FINITAE     [1]
Can. 1462      rei iudicatae, transactionis et aliae peremptoriae quae dicuntur litis finitae, proponi et cognosci debent ante contestationem litis; qui serius

FINITIMIS     [1]
Can. 0458      consilio permanenti componenda committuntur; 2_ communicare cum Episcoporum conferentiis finitimis acta et documenta quae a conferentia in plenario conventu

FINITUR     [1]
Can. 0203      vel pluribus mensibus aut annis, una vel pluribus hebdomadis, finitur expleto ultimo die eiusdem numeri aut, si mensis die

FIRMA     [9]
Can. 0378      Ad idoneitatem candidatorum Episcopatus requiritur ut quis sit: 1_ firma fide, bonis moribus, pietate, animarum zelo, sapientia, prudentia et
Can. 0427      dioecesanus, acceptata electione, potestatem obtinet, quin requiratur ullius confirmatio, firma obligatione de qua in can. 833, n. 4. -
Can. 0618      necnon eorum conspirationem in bonum instituti et Ecclesiae foveant, firma tamen ipsorum auctoritate decernendi et praecipiendi quae agenda sunt
Can. 0663      Lectioni sacra iuris proprii praescripta liturgiam horarum digne celebrent, firma pro clericis obligatione de qua in can. 276, §
Can. 0736      et ad ordines suscipiendos pertinent, serventur normae clericorum saecularium, firma tamen § 1. - Incorporatio secumfert ex parte sodalium
Can. 0963      praemittatur exhortatio ut actum contritionis quisque elicere curet. - Firma manente obligatione de qua in can. 989, is cui
Can. 1120      congruentem locorum et populorum usibus ad spiritum christianum aptatis, firma tamen lege ut assistens matrimonio praesens requirat manifestationem consensus
Can. 1188      Ecclesiae in album Sanctorum vel Beatorum relati sint. - Firma maneat praxis in ecclesiis sacras imagines fidelium venerationi proponendi
Can. 1512      coram quo actio instituta est; 3_ in iudice delegato firma redditur iurisdictio, ita ut non expiret resoluto iure delegantis

FIRMAE     [1]
Can. 1478      constitutum. § 4. Bonis interdicti, et ii qui minus firmae mentis sunt, stare in iudicio per se ipsi possunt

FIRMANDAM     [2]
Can. 0342      incrementumque fidei et morum, ad disciplinam ecclesiasticam servandam et firmandam consiliis adiutricem operam praestent, necnon quaestiones ad actionem Ecclesiae
Can. 0840      hominum sanctificatio efficitur, atque ideo ad communionem ecclesiasticam inducendam, firmandam et manifestandam summopere conferunt; quapropter in iis celebrandis summa

FIRMATA     [2]
Can. 0603      si tria evangelica consilia, voto vel alio sacro ligamine firmata, publice profiteatur in manu Episcopi dioecesani et propriam vivendi
Can. 0723      candidatus qui idoneus iudicetur, tria consilia evangelica, sacro vinculo firmata, assumat vel ab instituto discedat. § 2. Quae prima

FIRMAVERIT     [1]
Can. 1200      aliquid facturum, peculiari religionis obligatione tenetur implendi, quod iureiurando firmaverit. § 2. Iusiurandum dolo, vi aut metu gravi extortum

FIRMIORA     [1]
Can. 0364      et Conventus. - Praecipuum munus Legati pontifici est ut firmiora et efficaciora in dies reddantur unitatis vincula, quae inter

FIRMIS     [11]
Can. 0712      servatis iuris praescriptis quae instituta vitae consecratae respiciunt. - Firmis praescriptis cann. 598-601, constitutiones statuant vincula sacra, quibus evangelica
Can. 0967      exercere possunt, nisi loci Ordinarius in casu particulari renuerit, firmis praescriptis can. 974, §§ 2 et 3. § 3
Can. 1146      cohabitatione sine contumelia Creatoris, postea sine iusta causa discesserit, firmis praescriptis cann. 1144 et 1145. - Ordinarius loci tamen
Can. 1281      normam statutorum, in munere adimplendo adiuvent. - § 1. Firmis statutorum praescriptis, administratores invalide ponunt actus qui fines modumque
Can. 1323      aggressorem egit, debitum servans moderamen; 6_ rationis usu carebat, firmis praescriptis cann. 1324, § 1, n. 2 et 1325
Can. 1357      extraordinarias circumstantias impossibile sit, praecepti auctor. - § 1. Firmis praescriptis cann. 508 et 976, censuram latae sententiae excommunicationis
Can. 1425      a) de vinculo sacrae ordinationis; b) de vinculo matrimonii, firmis praescriptis cann. 1686 et 1688; 2_ causae poenales: a
Can. 1452      quoties id necessarium censeat ad vitandam graviter iniustam sententiam, firmis praescriptis can. 1600. - Iudices et tribunalia curent ut
Can. 1558      aliudve impedimentum impossibile vel difficile sit tribunalis sedem adire, firmis praescriptis cann. 1418 et 1469, § 2. - Examini
Can. 1608      3. Probationes autem aestimare iudex debet ex sua conscientia, firmis praescriptis legis de quarundam probationum efficacia. § 4. Iudex
Can. 1619      quod attinet ad aliquam saltem partem in causa. - Firmis cann. 1622 et 1623, nullitates actuum, positivo iure statutae

FIRMITATE     [1]
Can. 1642      ad normam can. 1629. - § 1. Res iudicata firmitate iuris gaudet nec impugnari potest directe, nisi ad normam

FIRMITATEM     [2]
Can. 1056      indissolubilitas, quae in matrimonio christiano ratione sacramenti peculiarem obtinent firmitatem. - § 1. Matrimonium facit partium consensus inter personas
Can. 1201      vel salutis aeternae iusiurandum adiciatur, nullam exinde actus consequitur firmitatem. - Obligatio iureiurando promissorio inducta desinit: 1_ si remittatur

FIRMITER     [2]
Can. 0386      Integritatem et unitatem fidei credendae mediis, quae aptiora videantur, firmiter tueatur, iustam tamen libertatem agnoscens in veritatibus ulterius perscrutandis
Can. 1572      auditu ab aliis; 3_ utrum testis constans sit et firmiter sibi cohaereat, an varius, incertus vel vacillans; 4_ utrum

FIRMO     [59]
Can. 0012      ibidem domicilium vel quasi-domicilium habent et simul actu commorantur, firmo praescripto can. 13. - § 1. Leges particulares non
Can. 0028      aut immemorabilis. - Consuetudo est optima legum interpres. - Firmo praescripto can. 5, consuetudo, sive contra sive praeter legem
Can. 0035      intra fines suae competentiae, abeo qui potestate exsecutiva gaudet, firmo praescripto can. 76, § 1. - § 1. Actus
Can. 0055      possit, legitimo documento ad normam iuris intimandum est. - Firmo praescripto cann. 37 et 51 cum gravissima ratio obstet
Can. 0079      cessat per revocationem competentis auctoritatis ad normam can. 47, firmo praescripto can. 81. - § 1. Nullum privilegium per
Can. 0083      tempore vel expleto numero casuum pro quibus concessum fuit, firmo praescripto can. 142, § 2. § 2. Cessat quoque
Can. 0087      de dispensatione quam ipsa in iisdem adiunctis concedere solet, firmo praescripto can. 291. - Ordinarius loci in legibus dioecesanis
Can. 0190      translatio fiat invito officii titulari, gravis requiritur causa et, firmo semper iure rationes contrarias exponendi, servetur modus procedendi iure
Can. 0193      tempus determinatum confertur, ante hoc tempus elapsum amoveri possit, firmo praescripto can. 624, § 3. § 3. Ab officio
Can. 0231      hoc munus conscie impense et diligenter adimpleant. § 2. Firmo praescripto can. 230, § 1, ius habent ad honestam
Can. 0262      in seminario sunt, parochi officium, excepta materia matrimoniali et firmo praescripto can. 985, obeat seminarii rector eiusve delegatus. -
Can. 0292      clericali propria, nec ullis iam adstringitur obligationibus status clericalis, firmo praescripto can. 291; potestatem ordinis exercere prohibetur, salvo praescripto
Can. 0299      fines de quibus in can. 298, § 1 persequendos, firmo praescripto can. 301, § 1. § 2. Huiusmodi consociationes
Can. 0377      vitae consecrate, ad episcopatum aptiorum eumque Apostolicae Sedi transmittant, firmo manente iure uniuscuiusque Episcopi Apostolicae Sedi nomina presbyterorum, quos
Can. 0382      officia, quae in eadem dioecesi tempore promotionis iam retinebat, firmo praescripto can. 409, § 2. § 2. Nisi legitimo
Can. 0406      2. Nisi in litteris apostolicis aliud provisum fuerit et firmo praescripto § 1, Episcopus dioecesanus auxiliarem vel auxiliares suos
Can. 0421      dioecesim ad interim regat, eligendus est a collegio consultorum, firmo praescripto can. 502, § 3. § 2. Si intra
Can. 0477      Episcopo dioecesano nominantur et ab ipso libere removeri possunt, firmo praescripto can. 406; Vicarius episcopalis, qui non sit Episcopus
Can. 0523      id ab Episcoporum conferentia per decretum admissum fuerit. - Firmo praescripto can. 682, § 1, parochi officii provisio Episcopo
Can. 0530      883, n. 3; 3_ administratio Viatici necnon unctionis infirmorum, firmo praescripto can. 1003, §§ 2 et 3, atque apostolicae
Can. 0537      normas selecti, parocho in administratione bonorum paroecia adiutorio sint, firmo praescripto can. 532. - § 1. Parochus ab officio
Can. 0547      aut parochis paroeciarum pro quibus constituitur, necnon vicario foraneo, firmo praescripto can. 682, § 1. - § 1. Vicarii
Can. 0552      aut ab Administratore dioecesano amoveri potest, iusta de causa, firmo praescripto can. 682, § 2. - § 1. Vicarius
Can. 0563      causa, pro suo prudenti arbitrio ab officio amovere potest, firmo praescripto can. 682, § 2. - Cappellanus est sacerdos
Can. 0566      a censuris latae sententiae non reservatis neque declaratis absolvendi, firmo tamen praescripto can. 976. - § 1. Ad nominationem
Can. 0593      quae sodales sibi concreditos respiciunt, eorumque observantiam curent. - Firmo praescripto can. 586, instituta iuris pontificii quoad regimen internum
Can. 0594      exclusive potestati Sedes Apostolicae subiciuntur. - Institutum iuris dioecesani, firmo can. 586, permanet sub speciali cura Episcopi dioecesani. -
Can. 0642      et maturitas comprobentur adhibitis etiam, si opus fuerit, peritis, firmo praescripto can. 220. - § 1. Invalide ad novitiatum
Can. 0648      duodecim menses in ipsa novitiatus communitate peragendos complecti debet, firmo praescripto can. 647, § 3. § 2. Ad novitiorum
Can. 0681      dioecesano committuntur religiosis, eiusdem Episcopi auctoritati et directioni subsunt, firmo iure Superiorum religiosorum ad normam can. 678, §§ 2
Can. 0743      a societate, cessantibus iuribus et obligationibus ex incorporatione promanantibus, firmo praescripto can. 693, sodalis definitive incorporatus a supremo Moderatore
Can. 0744      apostolicae transeundi, suspensis interim iuribus et obligationibus propriae societatis, firmo tamen iure redeundi ante definitivam incorporationem in novam societatem
Can. 0827      pertinentia eorumve versiones, ut edantur, approbatione egent loci Ordinarii, firmo praescripto can. 775, § 2. § 2. Nisi cum
Can. 0861      1. Minister ordinarius baptismi est Episcopus, presbyter et diaconus, firmo praescripto can. 530, n. 1. § 2. Absente aut
Can. 0923      participare et sacram communionem suscipere possunt quolibet ritu catholico, firmo praescripto can. 844. - § 1. Sacrosanctum eucharisticum Sacrificium
Can. 0968      iuris pontificii, ad normam constitutionum potestate regiminis exsecutiva fruentes, firmo tamen praescripto can. 630, § 4. - § 1
Can. 0990      per interpretem confiteatur, vitatis quidem abusibus et scandalis atque firmo praescripto can. 983, § 2. - Cuivis christifideli integrum
Can. 1048      potest qui irregularitate ab ordine exercendo impeditur eundem exercere, firmo tamen manente onere quam primum recurrendi ad Ordinarium aut
Can. 1084      declarandum. § 3. Sterilitas matrimonium nec prohibet nec dirimit, firmo praescripto can. 1098. - § 1. Invalide matrimonium attentat
Can. 1149      matrimonium contrahere potest, etiamsi altera pars baptismum interea receperit, firmo praescripto can. 1141. - In re dubia privilegium fidei
Can. 1228      constituere possunt, quod iisdem iuribus ac oratorium gaudet. - Firmo praescripto can. 1227, ad Missam aliasve sacras celebrationes in
Can. 1244      communes, constituere, transferre, abolere, unius est supremae ecclesiasticae auctoritatis, firmo praescripto can. 1246, § 2. § 2. Episcopi dioecesani
Can. 1245      dies paenitentiae possunt, per modum tantum actus, indicere. - Firmo iure Episcoporum dioecesanorum de quo in can. 87, parochus
Can. 1267      requiritur ut acceptentur quae onere modali vel condicione gravantur, firmo praescripto can. 1295. § 3. Oblationes a fidelibus ad
Can. 1290      divino contraria sint aut aliud iure canonico caveatur, et firmo iure canonico caveatur, et firmo praescripto can. 1547. -
Can. 1290      iure canonico caveatur, et firmo iure canonico caveatur, et firmo praescripto can. 1547. - Ad valide alienanda bona, quae
Can. 1300      diligentissime impleantur etiam circa modum administrationis et erogationis bonorum, firmo praescripto can. 1301, § 3. - § 1. Ordinarius
Can. 1364      fide, haereticus vel schismaticus in excommunicationem latae sententiae incurrit, firmo praescripto can. 194, § 1, n. 2; clericus praeterea
Can. 1394      impositas violat, iusta poena puniri potest. - § 1. Firmo praescripto can. 194, § 1, n. 3, clericus matrimonium
Can. 1394      etiam civiliter tantum attentans, in interdictum latae sententiae incurrit, firmo praescripto can. 694. - § 1. Clericus concubinarius, praeter
Can. 1405      3. Rotae Romanae reservatur iudicare: 1_ Episcopos in contentiosis, firmo praescripto can. 1419, § 2; 2_ Abbatem primatem, vel
Can. 1422      iudiciales adiuncti et ceteri iudices nominantur ad definitum tempus, firmo praescripto can. 1420, § 5, nec removeri possunt nisi
Can. 1438      2. Acta, quae notarii conficiunt, publicam fidem faciunt. - Firmo praescripto can. 1444, § 1, n. 1: 1_ a
Can. 1455      tum etiam de variis suffragiis et opinionibus ibidem prolatis, firmo praescripto can. 1609, § 4. § 3. Immo, quoties
Can. 1555      gravi difficultate nequeat, saltem ante testimoniorum publicationem fiat. - Firmo praescripto can. 1550, pars petere potest ut testis excludatur
Can. 1593      responsum dederit ante causae definitionem, conclusiones probationesque afferre potest, firmo praescripto can. 1600; caveat autem iudex, ne de industria
Can. 1607      per sententiam definitivam; si sit incidens, per sententiam interlocutoriam, firmo praescripto can. 1589, § 1. - § 1. Ad
Can. 1641      contestatam, ad causae discussionem deveniatur et ad sententiam. - Firmo praescripto can. 1643, res iudicata habetur: 1_ si duplex
Can. 1700      reicit, patet recursus ad Sedem Apostolicam. - § 1. Firmo praescripto can. 1681, horum processuum instructionem committat Episcopus, stabiliter

FIRMUM     [3]
Can. 0454      suffragium competit deliberativum aut consultivum, iuxta statutorum conferentiae praescripta; firmum tamen sit eis solis, de quibus in § 1
Can. 0639      ipse respondere debet, non autem persona iuridica. § 4. Firmum tamen esto, contra eum, in cuius rem aliquid ex
Can. 0698      omnibus casibus, de quibus in cann. 695 et 696, firmum semper manet ius sodalis cum supremo Moderatore communicandi et

FIT     [23]
Can. 0037      qui forum externum respicit, scripto est consignandus; item, si fit in forma commissoria, actus huius exsecutionis. - Actus administrativus
Can. 0048      secundum iuris normas pro casu particulari datur decisio aut fit provisio, quae natura sua petitionem ab aliquo factam non
Can. 0066      Vicario episcopali, non consentiente Episcopo, impetrari. - Rescriptum non fit irritum ob errorem in nomine personae cui datur vel
Can. 0147      provisione canonica valide obtineri nequit. - Provisio officii ecclesiastici fit: per liberam collationem ab auctoritate ecclesiastica competenti; per institutionem
Can. 0167      ex electoribus praesens in ea domo sit, in qua fit electio, sed electioni ob infirmam valetudinem interesse nequeat, suffragium
Can. 0266      minime admittantur. - § 1. Per receptum diaconatum aliquis fit clericus et incardinatur Ecclesiae particulari vel praelaturae personali pro
Can. 0290      decreverit. - Sacra ordinatio, semel valide recepta, numquam irrita fit. Clericus tamen statum clericalem amittit: 1_ sententia iudicali aut
Can. 0409      - § 1. Vacante sede episcopali, Episcopus coadiutor statim fit Episcopus dioecesis pro qua fuerat constitutus, dummodo possessionem legitime
Can. 0607      donationem veluti sacrificium Deo oblatum, quo tota ipsius exsistentia fit continuus Dei cultus in caritate. § 2. Institutum religiosum
Can. 0610      insuper licentia Apostolicae Sedis. - § 1. Domorum erectio fit prae oculis habita utilitate Ecclesiae et instituti atque in
Can. 0880      Sacramentum confirmationis confertur per unctionem chrismatis in fronte, quae fit manus impositione atque per verba in probatis liturgicis libris
Can. 1161      necnon retrotractionem effectuum canonicorum ad praeteritum. § 2. Convalidatio fit a momento concessionis gratiae; retrotractio vero intellegitur facta ad
Can. 1403      Codicis, quoties in eadem lege ad ius universale remissio fit vel de normis agitur quae, ex ipsa rei natura
Can. 1438      2_ in causis in prima instantia pertractatis coram Metropolita fit appellatio ad tribunal quod ipse, probante Sede Apostolica, stabiliter
Can. 1512      causam agendam: 1_ res desinit esse integra; 2_ causa fit propria iudicis illius aut tribunalis ceteroquin competentis, coram quo
Can. 1517      partibus praestituat probationibus proponendis et explendis. - Instantiae initium fit citatione; finis autem non solum pronuntiatione sententiae definitivae, sed
Can. 1556      exclusionis causa demonstretur ante testis excussionem. - Citatio testis fit decreto iudicis testi legitime notificato. - Testis rite citatus
Can. 1561      quantum fieri poterit, dissidiis et scandalo. - Examen testis fit a iudice, vel ab eius delegato aut auditore, cui
Can. 1657      permissos, actus iudiciales sunt nulli. - Processus contentiosus oralis fit in primo gradu coram iudice unico, ad normam can
Can. 1667      colligi non potuerint, altera statuatur audientia. - Probationibus collectis, fit in eadem audientia discussio oralis. - § 1. Nisi
Can. 1703      horum processum indole componi queant. - § 1. Non fit publicatio actorum; iudex tamen, si conspiciat petitioni partis oratricis
Can. 1725      absens declaratus. - In causae discussione, sive scripto haec fit sive ore, accusatus semper ius habeat ut ipse vel
Can. 1729      poenalis gradu. § 3. Appellatio in causa de damnis fit ad normam cann. 1628-1640, etiamsi appellatio in poenali iudicio

FIUNT     [4]
Can. 0245      illas excolere discant virtutes quae in hominum consortione pluris fiunt, ita quidem ut ad aptam conciliationem inter bona humana
Can. 0826      approbata ex attestatione Ordinarii loci in quo publici iuris fiunt. § 3. Libri precum pro publico vel privato fidelium
Can. 1061      ad quem natura sua ordinatur matrimonium, et quo coniuges fiunt una caro. § 2. Celebrato matrimonio, si coniuges cohabitaverint
Can. 1267      mittenda. - § 1. Nisi contrarium constet, oblationes quae fiunt Superioribus vel administratoribus cuiusvis personae iuridicae ecclesiasticae, etiam privatae

FIXA     [3]
Can. 0964      ut semper habeantur in loco patenti sedes confessionales crate fixa inter paenitentem et confessarium instructae, quibus libere uti possint
Can. 1237      usui liturgico congruenti, exstrui potest. - § 1. Altaria fixa dedicanda sunt, mobilia vero dedicanda aut benedicenda, iuxta ritus
Can. 1238      vel alius loci sacri ad usus profanos, altaria sive fixa sive mobilia non amittunt dedicationem vel benedictionem. - §

FIXI     [1]
Can. 1236      - § 1. Iuxta traditum Ecclesiae morem mensa altaris fixi sit lapidea, et quidem ex unico lapide naturali; attamen

FIXO     [1]
Can. 1237      2. Antiqua traditio Martyrum aliorumve Sanctorum reliquias sub altari fixo condendi servetur, iuxta normas in libris liturgicis traditas. -

FIXUM     [4]
Can. 1235      1. Altare, seu mensa super quam Sacrificium eucharisticum celebratur, fixum dicitur, si ita exstruatur ut cum pavimento cohaereat ideoque
Can. 1235      transferri possit. § 2. Expedit in omni ecclesia altare fixum inesse; ceteris vero in locis, sacris celebrationibus destinatis, altare
Can. 1235      inesse; ceteris vero in locis, sacris celebrationibus destinatis, altare fixum vel mobile. - § 1. Iuxta traditum Ecclesiae morem
Can. 1239      amittunt dedicationem vel benedictionem. - § 1. Altare tum fixum tum mobile divino dumtaxat cultui reservandum est, quolibet profano

FLOREANT     [1]
Can. 0576      instituta secundum spiritum fundatorum et sanas traditiones crescant et floreant. - Permulta in Ecclesia sunt instituta vitae consecratae, quae

FOEDERATA     [1]
Can. 1274      3 aptius obtineri possunt per instituta dioecesana inter se foederata, vel per cooperationem aut etiam per convenientem consociationem pro

FOEDERATIONES     [1]
Can. 0582      uni Sedi Apostolicae reservantur; eidem quoque reservantur confoederationes et foederationes. - Immutationes in institutis vitae consecratae ea afficientes, quae

FOEDERATIONIS     [1]
Can. 0684      a monasterio sui iuris ad aliud eiusdem instituti vel foederationis aut confoederationis transire possit, requiritur et sufficit consensus Superioris

FOEDERE     [1]
Can. 1057      Consensus matrimonialis est actus voluntatis, quo vir et mulier foedere irrevocabili sese mutuo tradunt et accipiunt ad constituendum matrimonium

FOEDUS     [2]
Can. 1055      normam can. 535, § 2. - § 1. Matrimoniale foedus, quo vir et mulier inter se totius vitae consortium
Can. 1063      significare atque participare; 4_ auxilio coniugatis praestito, ut ipsi foedus coniugale fideliter servantes atque tuentes, ad sanctiorem in dies

FOENUS     [2]
Can. 0639      permittant, nisi certo constet ex consuetis reditibus posse debiti foenus solvi et intra tempus non nimis longum per legitimam
Can. 1284      et secundum fundatoris mentem aut legitimas normas impendere; 5_ foenus vel mutui vel hypothecae causa solvendum, statuto tempore solvere

FOLIA     [1]
Can. 1472      acta processus, scripto redacta esse debent. § 2. Singula folia actorum numerentur et authenticitatis signo muniantur. - Quoties in

FOLIIS     [1]
Can. 0831      Ordinarius communicet. - § 1. In diariis, libellis aut foliis periodicis quae religionem catholicam aut bonos mores manifesto impetere

FONS     [4]
Can. 0599      Regnum coelorum assumptum, quod signum est mundi futuri et fons uberioris fecunditatis in indiviso corde, obligationem secumfert continentiae perfectae
Can. 0719      quantum fieri potest cotidiana, sit totius eorum vitae consecratae fons et robur. § 3. Libere ad sacramentum paenitentiae accedant
Can. 0858      parocho, potest ad fidelium commoditatem permittere aut iubere, ut fons baptismalis habeatur etiam in alia ecclesia aut oratorio intra
Can. 0897      perpetuatur, totius cultus et vitae christianae est culmen et fons, quo significatur et efficitur unitas populi Dei et corporis

FONTE     [1]
Can. 0246      et pro vita sua spirituali praesertim ex hoc ditissimo fonte hauriant. § 2. Efformentur ad celebrationem liturgiae horarum, qua

FONTEM     [1]
Can. 0858      aliud suadeat. - § 1. Quaevis ecclesia paroecialis baptismalem fontem habeat, salvo iure cumulativo aliis ecclesiis iam quaesito. §

FONTES     [1]
Can. 1563      cum ipsi interrogationes specificas circa causam defert, sciscitetur quoque fontes eius scientiae et quo definito tempore ea, quae asserit

FONTIS     [1]
Can. 0530      assistentia matrimoniis et benedictio nuptiarum; 5_ persolutio funerum; 6_ fontis baptismalis tempore paschali benedictio, ductur processionum extra ecclesiam, necnon

FORANEI     [3]
Can. 0374      viciniores coniungi possunt in peculiares coetus, uti sunt vicariatus foranei. - § 1. Episcopi, qui ex divina institutione in
Can. 0463      dioecesano determinata; 6_ rector seminarii dioecesani maioris; 7_ vicarii foranei; 8_ unus saltem presbyter ex unoquoque vicariatu foraneo eligendus
Can. 0554      agitur ministerium exercent. - § 1. Ad officium vicarii foranei, quod cum officio parochi certae paroeciae non ligatur, Episcopus

FORANEO     [4]
Can. 0463      vicarii foranei; 8_ unus saltem presbyter ex unoquoque vicariatu foraneo eligendus ab omnibus qui curam animarum inibi habeant; item
Can. 0547      parocho aut parochis paroeciarum pro quibus constituitur, necnon vicario foraneo, firmo praescripto can. 682, § 1. - § 1
Can. 0553      archipresbyter vel alio nomine vocatur, est sacerdos qui vicariatui foraneo praeficitur. § 2. Nisi aliud iure particulari statuatur, vicarius
Can. 0555      ab officio libere amovere potest. - § 1. Vicario foraneo, praeter facultates iure particulari ei legitime tributas, officium et

FORANEUM     [2]
Can. 0524      acceptione remota ut iudicium de idoneitate ferat, audiat vicarium foraneum aptasque investigationes peragat, auditis, si casus ferat, certis presbyteris
Can. 0554      ad certum tempus, iure particulare determinatum. § 3. Vicarium foraneum iusta de causa, pro suo prudenti arbitrio, Episcopus dioecesanus

FORANEUS     [6]
Can. 0553      praescripto can. 682, § 2. - § 1. Vicarius foraneus, qui etiam decanus vel archipresbyter vel alio nomine vocatur
Can. 0553      praeficitur. § 2. Nisi aliud iure particulari statuatur, vicarius foraneus nominatur ab Episcopo dioecesano, auditis pro suo prudenti iudicio
Can. 0554      loci ac temporis adiunctis, idoneum iudicaverit. § 2. Vicarius foraneus nominetur ad certum tempus, iure particulare determinatum. § 3
Can. 0555      diligentia curetur. § 2. In vicariatu sibi concredito vicarius foraneus: 1_ operam det ut clerici, iuxta iuris particularis praescripta
Can. 0555      versantur circumstantiis aut problematibus anguntur. § 3. Curet vicarius foraneus ut parochi sui districtus, quos graviter aegrotantes noverit, spiritualibus
Can. 0555      ad Ecclesiam pertine depereant aut asportentur. § 4. Vicarius foraneus obligatione tenetur secundum determinationem ab Episcopo dioecesano factam, sui

FORE     [2]
Can. 0610      § 2. Nulla domus erigatur nisi iudicari prudenter possit fore ut congrue sodalium necessitatibus provideatur. - Consensus Episcopi dioecesani
Can. 1144      saltem summario et extraiudiciali eam fieri non posse aut fore inutilem. - § 1. Interpellatio fiat regulariter de auctoritate

FORI     [1]
Can. 1407      conventae; quod si pars conventa multiplex forum habet, optio fori actori conceditur. - Quilibet conveniri potest coram tribunali domicilii

FORMA     [19]
Can. 0037      externum respicit, scripto est consignandus; item, si fit in forma commissoria, actus huius exsecutionis. - Actus administrativus, etiam si
Can. 0430      Sedi reservatur renuntiatio quae forte ab ipso fiat, authentica forma exhibenda est collegio ad electionem competenti, neque acceptatione eget
Can. 0573      Vita consecrata per consiliorum evangelicorum professionem est stabilis vivendi forma qua fideles, Christum sub actione Spiritus Sancti pressius sequentes
Can. 0668      instituti natura plene bonis suis renuntiare debet, illam renuntiationem, forma, quantum fieri potest, etiam iure civili valida, ante professionem
Can. 0849      confertur tantummodo per lavacrum aquae verae cum debita verborum forma. - Baptismus minstratur secundum ordinem in probatis liturgicis libris
Can. 0869      sunt sub condicione baptizandi, nisi, inspecta materia et verborum forma in baptismo collato adhibitis necnon attenta intentione baptizati adulti
Can. 1041      - Ad recipiendos ordines sunt irregulares: 1_ qui aliqua forma laborat amentiae aliusve psychicae infirmitatis, qua, consultis peritis, inhabilis
Can. 1079      1. Urgente mortis periculo, loci Ordinarius potest tum super forma in matrimonii celebratione servanda, tum super omnibus et singulis
Can. 1117      salva coniugii validitate coram solis testibus. - Statuta superius forma servanda est, si saltem alterutra pars matrimonium contrahentium in
Can. 1121      § 3. Ad matrimonium quod attinet cum dispensatione a forma canonica contractum, loci Ordinarius, qui dispensationem concessit, curet ut
Can. 1127      catholica matrimonium contrahit cum parte non catholica ritus orientalis, forma canonica celebrationis servanda est ad liceitatem tantum; ad validitatem
Can. 1127      quo matrimonium celebratur, et salva ad validitatem aliqua publica forma celebrationis; Episcoporum conferentiae est normas statuere, quibus praedicta dispensatio
Can. 1145      ab ipsa parte conversa valet, immo est licita, si forma superius praescripta servari nequeat. § 3. In utroque casu
Can. 1148      casibus de quibus in § 1, matrimonium, recepto baptismo, forma legitima contrahendum est, servatis etiam, si opus sit, praescriptis
Can. 1158      impedimentum sit publicum, consensus ab utraque parte renovandus est forma canonica, salvo praescripto can. 1127, § 2. § 2
Can. 1159      Si defectus consensus probari potest, necesse est ut consensus forma canonica praestetur. - Matrimonium nullum ob defectum formae, ut
Can. 1160      ob defectum formae, ut validum fiat, contrahi denuo debet forma canonica, salvo praescripto can. 1127, § 2. - §
Can. 1161      concessa, secumferens dispensationem ab impedimento, si adsit, atque a forma canonica, si servata non fuerit, necnon retrotractionem effectuum canonicorum
Can. 1405      Iudex de actu vel instrumento a Romano Pontifice in forma specifica confirmato videre non potest, nisi ipsius praecesserit mandatum

FORMAE     [5]
Can. 1107      constet. - Etsi matrimonium invalide ratione impedimenti vel defectus formae initum fuerit, consensus praestitus praesumitur perseverare, donec de eius
Can. 1127      aliis de iure servandis. § 2. Si graves difficultates formae canonicae servandae obstent, Ordinario loci partis catholicae ius est
Can. 1160      consensus forma canonica praestetur. - Matrimonium nullum ob defectum formae, ut validum fiat, contrahi denuo debet forma canonica, salvo
Can. 1163      1. Matrimonium irritum ob impedimentum vel ob defectum legitimae formae sanari potest, dummodo consensus utriusque partis perseveret. § 2
Can. 1686      constet de exsistentia impedimenti dirimentis vel de defectu legitimae formae, dummodo pari certitudine pateat dispensationem datam non esse, aut

FORMALE     [2]
Can. 0322      Consociatio christifidelium privata personalitatem iuridicam acquirere potest per decretum formale auctoritatis ecclesiasticae competentis, de qua can. 312. § 2
Can. 0589      pontificii, si a Sede Apostolica erectum aut per eiusdem formale decretum approbatum est; iuris vero dioecesani, si ab Episcopo

FORMALI     [4]
Can. 0579      Episcopi dioecesani, in suo quisque territorio, instituta vitae consecrate formali decreto erigere possunt, dummodo Sedes Apostolica consulta fuerit. -
Can. 1086      in Ecclesia catholica vel in eandem recepta nec actu formali ab ea defecerit, et altera non baptizata, invalidum est
Can. 1117      catholica baptizata vel in eandem recepta sit neque actu formali ab ea defecerit, salvis praescriptis can. 1127, § 2
Can. 1124      eandem post baptismum recepta, quaeque nec ab ea actu formali defecerit, altera vero Ecclesiae vel communitati ecclesiali plenam communionem

FORMALITER     [1]
Can. 0982      sextum Decalogi praeceptum, ne absolvatur nisi prius falsam denuntiationem formaliter retractaverit et paratus sit ad damna, si quae habeantur

FORMAM     [8]
Can. 0042      essentiales in litteris appositas non impleverit ac substantialem procedendi formam non servaverit, irrita est exsecutio. - Actus administrativi exsecutor
Can. 0214      a legitimis Ecclesiae Pastoribus approbati, utque propriam vitae spiritualis formam sequantur, doctrinae quidem Ecclesiae consentaneam. - Integrum est christifidelibus
Can. 0399      Summo Pontifici exhibere super statu dioecesis sibi commissae, secundum formam et tempus ab Apostolica Sede definita. § 2. Si
Can. 0459      2. Quoties vero actiones aut rationes a conferentiis ineuntur formam internationalem praeseferentes, Apostolica Sedes audiatur oportet. - Synodus dioecesana
Can. 0573      signum effecti, caelestem gloriam praenuntient. § 2. Quam vivendi formam in institutis vitae consecratae, a competenti Ecclesiae auctoritate canonice
Can. 1121      reddere tenetur coniux catholicus, indicans etiam locum celebrationis necnon formam publicam servatam. - § 1. Matrimonium contractum adnotetur etiam
Can. 1127      pars non catholica certior reddatur. - § 1. Ad formam quod attinet in matrimonio mixto adhibendam, serventur praescripta can
Can. 1472      meritum quaestionis respiciunt, seu acta causae, tum quae ad formam procedendi pertinent, seu acta processus, scripto redacta esse debent

FORMAS     [8]
Can. 0447      bonum provehendum, quod hominibus praebet Ecclesia, praesertim per apostolatus formas et rationes temporis et loci adiunctis apte accommodatas, ad
Can. 0576      interpretari, eorundem praxim legibus moderati atque stabiles inde vivendi formas canonica approbatione constituere itemque,pro parte sua, curare ut
Can. 0605      consonum, mutuo adiutorio perficiendum, virgines consociari possunt. - Novas formas vitae consecratae approbare uni Sedi Apostolicae reservatur. Episcopi dioecesani
Can. 0722      eandem integre in apostolatum convertendam edoceantur, eas adhibentes evangelizationis formas, quae instituti fini, spiritui et indoli magis respondeant. §
Can. 0767      can. 767, § 1. - § 1. Inter praedicationis formas eminet homilia, quae est pars ipsius liturgiae et sacerdoti
Can. 0770      quas exercitia spiritualia et sacras missiones vocant, vel alias formas necessitatibus aptatas. - § 1. Solliciti sint animarum pastores
Can. 1234      et paenitentiae celebrationem apte fovendo, necnon probatas pietatis popularis formas colendo. § 2. Votiva artis popularis et pietatis documenta
Can. 1253      potest pressius determinare observantiam ieiunii et abstinentiae, necnon alias formas paenitentiae, praesertim opera caritatis et exercitationes pietatis, ex toto

FORMATIA     [1]
Can. 0234      in quibus nempe, vocationum fovendarum gratia, provideatur ut peculiaris formatia religiosa una expedire iudicaverit Episcopus dioecesanus, seminarii minoris similisve

FORMATIO     [3]
Can. 0244      et totius seminarii ordinem spectant. - Alumnorum in seminario formatio spiritualis et institutio doctrinalis harmonice componantur, atque ad id
Can. 0255      quaedam persolvere discant. - Licet universa alumnorum in seminario formatio pastoralem finem persequatur, institutio stricte pastoralis in eodem ordinetur
Can. 0780      munus suum rite explendum debite praeparentur, ut nempe continua formatio ipsis praebeatur, iidemque Ecclesiae doctrinam apte cognoscant atque normas

FORMATIONE     [2]
Can. 0234      est ad sacerdotium ascendere, ea ornentur humanistica et scientifica formatione, qua iuvenes in sua quisque regione ad studia superiora
Can. 0724      humanis pari gressu instituantur de continua vero eorum spirituali formatione seriam habeant curam instituti Moderatores. - Institutum sibi associare

FORMATIONEM     [9]
Can. 0231      speciali Ecclesiae servitio addicuntur, obligatione tenentur ut aptam acquirant formationem ad munus suum debite implendum requisitam, utque hoc munus
Can. 0235      § 1. Iuvenes, qui ad sacerdotium accedere intendunt, ad formationem spiritualem convenientem et ad officia propria instituantur in seminario
Can. 0245      arctam cum Christo necessitudinem acquirant. - § 1. Per formationem spiritualem alumni idonei fiant ad ministerium pastorale fructuose exercendum
Can. 0249      congruam habeant cognitionem alienarum linguarum, quarum scientia ad eorum formationem aut ad ministerium pastorale exercendum necessaria vel utilis videatur
Can. 0251      habeat philosophicae investigationis progredientis aetatis, ita tradatur, ut alumnorum formationem humanam perficiat, mentis aciem provehat, eosque ad studia theologica
Can. 0259      agatur, Episcopi quorum interest, frequenter seminarium ipsi visitent, in formationem suorum alumnorum necnon in institutionem, quae in eodem tradatur
Can. 0661      committantur, quae eam impediant. - Per totam vitam religiosi formationem suam spiritualem, doctrinalem et practicam sedulo prosequantur; Superiores autem
Can. 0795      - Cum vera educatio integram persequi debeat personae humanae formationem, spectantem ad finem eius ultimum et simul ad bonum
Can. 0799      Christifideles enitantur ut in societate civili leges quae iuvenum formationem ordinant, educationi eorum religiosae et morali quoque, iuxta parentum

FORMATIONI     [1]
Can. 0652      novitii ne occupentur in studiis et muniis, quae huic formationi non directe inserviunt. - § 1. Novitius institutum libere

FORMATIONIS     [5]
Can. 0235      ad officia propria instituantur in seminario maiore per totum formationis tempus, aut, si adiuncta de iudicio Episcopi dioecesani id
Can. 0630      confiteri possint. § 3. In monasteriis monialium, in domibus formationis et in communitatibus numerosioribus laicalibus habeantur confessarii ordinarii ab
Can. 0652      de quo in can. 648, § 1, in opus formationis proprie impendatur, ideoque novitii ne occupentur in studiis et
Can. 1032      permanentem, ad hunc ordinem ne promoveatur nisi post expletum formationis tempus. - Licite ad ordines promovetur tantum qui recepit
Can. 1051      quae sequuntur: 1_ habeatur testimonium rectoris seminarii vel domus formationis de qualitatibus ad ordinem recipiendum requisitis, scilicet de candidati

FORMENTUR     [1]
Can. 0245      bona humana et supernaturalia pervenire valeant. § 2. Ita formentur alumni ut, amore Ecclesiae Christi imbuti, Pontifici Romano Petri

FORMIS     [2]
Can. 0604      ductu eiusdem servet. - § 1. Hisce vitae consecratae formis accedit ordo virginum quae, sanctum propositum emittentes Christum pressius
Can. 0777      sint praepediti; 5_ ut iuvenum et adultorum fides, variis formis et inceptis, muniatur, illuminetur atque evolvatur. - Curent Superiores

FORMULA     [5]
Can. 0181      pro postulatione exprimi debet per verbum: postulo, aut aequivalens; formula: eligo vel postulo, aut aequipollens, valet pro electione, si
Can. 1000      in fronte vel etiam in alia corporis parte, integra formula prolata. § 2. Unctiones peragat minister propria manu, nisi
Can. 1612      postea debet breviter facti speciem cum partium conclusionibus et formula dubiorum. § 3. Hisce subsequatur pars dispositiva sententiae, praemissis
Can. 1661      qui in ea interesse debent, addita pro partibus dubii formula. § 2. In citatione partes certiores fiant se posse
Can. 1677      suo statuat ex officio et partibus notificet. § 3. Formula dubii non tantum quaerat an constet de nullitate matrimonii

FORMULAE     [1]
Can. 1167      In sacramentalibus conficiendis seu administrandis accurate serventur ritus et formulae ab Ecclesiae auctoritate probata. - Sacramentalium minister est clericus

FORMULAM     [4]
Can. 0380      emittat atque iusiurandum fidelitatis erga Apostolicam Sedem praestet secundum formulam ab eadem Apostolica Sede probatam. - § 1. Episcopo
Can. 0833      normam constitutionum. - Obligatione emittendi personaliter professionem fidei, secundum formulam a Sede Apostolica probatam, tenetur: 1_ coram praeside eiusve
Can. 1661      quibus in cann. 1659 et 1660, iudex, perspectis actis, formulam dubii determinet; dein ad audientiam, non ultra triginta dies
Can. 1677      pars sessionem ad litem contestandam petierit, intra decem dies formulam dubii vel dubiorum decreto suo statuat ex officio et

FORO     [32]
Can. 0064      in ceteris, tempore exsecutionis. - Salvo iure Paenitentiariae pro foro interno, gratia a quovis dicasterio Romanae Curiae denegata, valide
Can. 0074      caveatur. - Quamvis gratia oretenus sibi concessa quis in foro interno uti possit, tenentur illam pro foro externo probare
Can. 0074      quis in foro interno uti possit, tenentur illam pro foro externo probare, quoties id legitime ab eo petatur. -
Can. 0130      cooperari possunt. - Potestas regiminis de se exercetur pro foro externo, quandoque tamen pro solo foro interno, ita quidem
Can. 0130      se exercetur pro foro externo, quandoque tamen pro solo foro interno, ita quidem ut effectus quos eius exercitium natum
Can. 0130      ut effectus quos eius exercitium natum est habere pro foro externo, in hoc foro non recognoscantur, nisi quatenus id
Can. 0130      exercitium natum est habere pro foro externo, in hoc foro non recognoscantur, nisi quatenus id determinatis pro casibus iure
Can. 0142      Actus tamen ex potestate delegat, quae exercetur pro solo foro interno, per inadvertentiam positus, elapso concessionis tempore, validus est
Can. 0144      et probabili sive iuris sive facti, supplet Ecclesia, pro foro tam externo quam interno, potestatem regiminis exsecutivam. § 2
Can. 0221      quibus in Ecclesia gaudent, legitime vindicent atque defendant in foro competenti ecclesiastico ad normam iuris. § 2. Christifidelibus ius
Can. 0508      ordinariam, quam tamen aliis delegare non potest, absolvendi in foro sacramentali a censuris latae sententiae non declaratis, Apostolicae Sedi
Can. 0596      clericalibus iuris pontificii pollent insuper potestate ecclesiastica regiminis pro foro tam externo quam interno. § 3. Potestati de qua
Can. 1074      valide contrahendum. - Publicum censetur impedimentum, quod probari in foro externo potest; secus est occultum. - § 1. Supremae
Can. 1079      mortis confessarius gaudet potestate dispensandi ab impedimentis occultis pro foro interno sive intra sive extra actum sacramentalis confessionis. §
Can. 1081      in can. 1079, § 2, de concessa dispensatione pro foro externo Ordinarium loci statim certiorem faciat; eaque adnotetur in
Can. 1082      matrimoniorum. - Nisi aliud ferat Paenitentiariae rescriptum, dispensatio in foro interno non sacramentali concessa super impedimento occulto, adnotetur in
Can. 1082      secreto curiae archivo asservandus est, nec alia dispensatio pro foro externo est necessaria, si postea occultum impedimentum publicum evaserit
Can. 1123      quam primum transmittat. - Quoties matrimonium vel convalidatur pro foro externo, vel nullum declaratur, vel legitime praeterquam morte solvitur
Can. 1126      sint, tum rationem definire, qua de ipsis et in foro externo constet et pars non catholica certior reddatur. -
Can. 1145      utroque casu de interpellatione facta deque eiusdem exitu in foro externo legitime constare debet. - Pars baptizata ius habet
Can. 1288      nomine personae iuridicae publicae ne inchoent neve contestentur in foro civili, nisi licentiam scripto datam Ordinarii proprii obtinuerint. -
Can. 1319      § 1. Quatenus quis potest vi potestatis regiminis in foro externo praecepta imponere, eatenus potest etiam poenas determinatas, exceptis
Can. 1340      servetur. - § 1. Paenitentia, quae imponi potest in foro externo, est aliquod religionis vel pietatis vel caritatis opus
Can. 1357      excommunicationis vel interdicti non declaratam confessarius remittere potest in foro interno sacramentali, si paenitenti durum sit in statu gravis
Can. 1361      etiam absenti vel sub condicione. § 2. Remissio in foro externo detur scripto, nisi gravis causa aliud suadeat. §
Can. 1409      quasi-domicilium neque locus commorationis nota sint, conveniri potest in foro actoris, dummodo aliud forum legitimum non suppetat. - Ratione
Can. 1675      validitate sit praeiudicialis ad aliam solvendam controversiam sive in foro canonico sive in foro civili. § 2. Si autem
Can. 1675      aliam solvendam controversiam sive in foro canonico sive in foro civili. § 2. Si autem coniux moriatur pendente causa
Can. 1704      ad normam can. 1700, animadversiones pro vinculo in eodem foro conficiantur, sed votum de quo in § 1 spectat
Can. 1716      sententia arbitralis de controversia ecclesiastica, ut vim habeat in foro canonico, confirmatione indiget iudicis ecclesiastici loci, in quo lata
Can. 1716      civilis admittat sententiae arbitralis coram civili iudice impugnationem, in foro canonico eadem impugnatio proponi potest coram iudice ecclesiastico, qui
Can. 1732      applicanda sunt ad omnes administrativos actus singulares, qui in foro externo extra iudicium dantur, iis exceptis, qui ab ipso

FORTE     [22]
Can. 0057      competentem auctoritatem ab obligatione decretum ferendi, immo et damnum forte illatum, ad normam can. 128, reparandi. - § 1
Can. 0154      parit iuridicum effectum. - Officium de iure vacans, quod forte adhuc ab aliquo illegitime possidetur, conferri potest, dummodo rite
Can. 0179      in spiritualibus sive in temporalibus et actus ab eo forte positi nulli sunt. § 5. Intimata confirmatione, electus pleno
Can. 0192      decreto ab auctoritate competenti legitime edito, servatis quidem iuribus forte ex contractu quaesitis, sive ipso iure ad normam can
Can. 0430      2. Administratoris dioecesani remotio Sanctae Sedi reservatur renuntiatio quae forte ab ipso fiat, authentica forma exhibenda est collegio ad
Can. 0683      exclusive pateant propriis instituti alumnis. § 2. Quod si forte abusus deprehenderit, frustra Superiore religioso monito, propria auctoritate ipse
Can. 0696      semestre protracta; aliae causae similis gravitatis iure proprio instituti forte determinatae. § 2. Ad dimissionem sodalis a votis temporariis
Can. 1202      impediat; 3_ deficiente causa finali aut condicione sub qua forte iusiurandum datum est; 4_ dispensatione, commutatione, ad normam can
Can. 1318      nequit. - Latae sententiae poenas ne comminetur legislator, nisi forte in singularia quaedam delicta dolosa, quae vel graviori esse
Can. 1333      3_ ius administrandi bona, quae ad ipsius suspensi officium forte pertineant, si poena sit latae sententiae. § 4. Suspensio
Can. 1336      tempus praefinitum aut in tempus indeterminatum, praeter alias, quas forte lex constituerit, hae sunt: 1_ prohibitio vel praescriptio commorandi
Can. 1425      aliter statuerit. § 4. In primo iudicii gradu, si forte collegium constitui nequeat, Episcoporum conferentia, quamdiu huiusmodi impossibilitas perduret
Can. 1428      interim decidere quae et quomodo probationes colligendae sint, si forte de hac re quaestio oriatur, dum ipse munus suum
Can. 1471      etiam adhibeatur si surdus vel mutus interrogari debet, nisi forte malit iudex quaestionibus a se datis scripto respondeatur. -
Can. 1568      officio additis et generatim de omnibus memoria dignis quae forte acciderint, cum testes excutiebantur. - § 1. In fine
Can. 1577      - § 1. Iudex, attentis iis quae a litigantibus forte deducantur, singula capita decreto suo definiat circa quae periti
Can. 1600      autem iudex iubere vel admittere ut exhibeatur documentum, quod forte antea sine culpa eius cuius interest, exhiberi non potuit
Can. 1640      prima instantia, congrua congruis referendo, procedendum est; sed, nisi forte complendae sint probationes, statim post litem ad normam can
Can. 1676      media adhibeat, ut coniuges, si fieri potest, ad matrimonium forte convalidandum et ad coniugalem convictum restaurandum inducantur. - §
Can. 1685      quam primum de decreta nullitate matrimonii et de vetitis forte statutis in matrimoniorum et baptizatorum libris mentio fiat. -
Can. 1689      partes moneantur de obligationibus moralibus vel etiam civilibus, quibus forte teneantur, altera erga alteram et erga prolem, ad sustentationem
Can. 1733      consilio curetur, gravibus quoque personis ad mediationem et studium forte adhibitis, ita ut per idoneam viam controversia praecaveatur vel

FORTUITO     [1]
Can. 1323      aequiparantur 3_ egit ex vi physica vel ex casu fortuito, quem praevidere vel cui praeviso occurrere non potuit; 4_

FORUM     [9]
Can. 0037      alios casus praeter expressos extendi. - Actus administrativus, qui forum externum respicit, scripto est consignandus; item, si fit in
Can. 1047      dispensatio ab omnibus irregularitatibus, si factum quo innituntur ad forum iudiciale deductum fuerit. § 2. Eidem etiam reservatur dispensatio
Can. 1049      de quibus in can. 1041, n. 4, aliisve ad forum iudiciale deductis, non autem pro reticitis mala fide. §
Can. 1407      his titulis suffragatur, dicitur relativa. § 3. Actor sequitur forum partis conventae; quod si pars conventa multiplex forum habet
Can. 1407      sequitur forum partis conventae; quod si pars conventa multiplex forum habet, optio fori actori conceditur. - Quilibet conveniri potest
Can. 1409      coram tribunali domicilii vel quasi-domicilii. - § 1. Vagus forum habet in loco ubi actu commoratur. § 2. Is
Can. 1409      nota sint, conveniri potest in foro actoris, dummodo aliud forum legitimum non suppetat. - Ratione rei sitae, pars conveniri
Can. 1692      commorationis coniugum poterit, perpensis peculiaribus adiunctis, licentiam concedere adeundi forum civile. § 3. Si causa versetur etiam circa effectus
Can. 1692      servato praescripto § 2, causa inde ab initio ad forum civile deferatur. - § 1. Nisi qua pars vel

FOVEANT     [4]
Can. 0287      concordiam iustitia innixam inter homines servandam quam maxime semper foveant. § 2. In factionibus politicis atque in regendis consociationibus
Can. 0342      una conveniuntut arctam coniuntionem inter Romanum Pontificem et Episcopos foveant, utque eidem Romano Pontifici ad incolumitatem incrementumque fidei et
Can. 0618      audiant necnon eorum conspirationem in bonum instituti et Ecclesiae foveant, firma tamen ipsorum auctoritate decernendi et praecipiendi quae agenda
Can. 0800      gradus condendi ac moderandi. § 2. Christifideles scholas catholicas foveant, pro viribus adiutricem operam conferentes ad easdem condendas et

FOVEANTUR     [5]
Can. 0234      debite praeparentur. - § 1. Serventur, ubi exsistunt, atque foveantur seminaria minora aliave instituta id genus, in quibus nempe
Can. 0246      commisso, immo pro universo mundo, Deum deprecantur. § 3. Foveantur cultus Beatae Mariae Virginis etiam per mariale rosarium, oratio
Can. 0364      operam spectant; 6_ operam conferre cum Episcopis, ut opportuna foveantur commercia inter Ecclesiam catholicam et alias Ecclesias vel communitates
Can. 0431      pastoralis promoveatur, utque Episcoporum dioecesanorum inter se relationes aptius foveantur, Ecclesiae particulares viciniores componantur in provincias ecclesiasticas certo territorio
Can. 0459      consilio Episcoporum permanenti ipsis transmitti statuuntur. - § 1. Foveantur relationes inter Episcoporum conferentias, praesertim viciniores, ad maius bonum

FOVEAT     [6]
Can. 0385      ad diversa ministeria et ad vitam consecratam quam maxime foveat, speciali cura vocationibus sacerdotalibus et missionalibus adhibita. - §
Can. 0394      gerit. - § 1. Varias apostolatus rationes in dioecesi foveat Episcopus, atque curet ut in universa dioecesi, vel in
Can. 0528      festis de praecepto habenda necnon catechetica institutione tradenda, atque foveat opera quibus spiritus evangelicus, etiam ad iustitiam socialem quod
Can. 0529      propria implenda sustineantur et in familia vitae christianae incrementum foveat. § 2. Partem quam christifideles laici in missione Ecclesiae
Can. 0675      intima cum Deo unione semper procedat eandemque confirmet et foveat. § 3. Actio apostolica, nomine et mandato Ecclesiae exercenda
Can. 0776      de quo in can. 774, § 2, promoveat et foveat. - Peculiari modo parochus, attentis normis ab Episcopo dioecesano

FOVEATUR     [3]
Can. 0592      § 1. Quo melius institutorum communio cum Sede Apostolica foveatur, modo et tempore ab eadem statutis, quilibet supremus Moderatur
Can. 0635      de usu et administratione bonorum, quibus paupertas sibi propria foveatur, defendatur et exprimatur. - § 1. In quolibet instituti
Can. 0680      instituta, et etiam inter eadem et clerum saecularem, ordinata foveatur cooperatio necnon, sub moderamine Episcopi dioecesani, omnium operum et

FOVENDAM     [10]
Can. 0215      caritatis vel pietatis, aut ad vocationem christianam in mundo fovendam, utque conventus habeant ad eosdem fines in communi persequendos
Can. 0298      et laici simul, communi opera contendunt ad perfectiorem vitam fovendam, aut ad alia apostolatus opera, scilicet ad evangelizationis incepta
Can. 0374      paroecias. § 2. Ad curam pastoralem per communem actionem fovendam plures paroeciae viciniores coniungi possunt in peculiares coetus, uti
Can. 0384      media et institutiones, quibus ad vitam spiritualem et intellectualem fovendam egeant; item curet ut eorum honestae sustentationi atque assistentiae
Can. 0473      Ubi id expedire iudicaverit, Episcopus, ad actionem pastoralem aptius fovendam, constituere potest consilium episcopale, constans scilicet Vicariis generalibus et
Can. 0536      vi officii sui in paroecia participant, ad actionem pastoralem fovendam suum adiutorium praestent. § 2. Consilium pastorale voto gaudet
Can. 0791      dicione degentes. - In singulis dioecesibus ad cooperationem missionalem fovendam: 1_ promoveantur vocationes missionales; 2_ sacerdos deputetur ad incepta
Can. 1128      adimplendas atque coniuges adiuvent ad vitae coniugalis et familiaris fovendam unitatem. - Praescripta can. 1127 et 1128 applicanda sunt
Can. 1186      est quaelibet Missa exequialis. - Ad sanctificationem populi Dei fovendam, Ecclesia peculiari et filiali christifidelium venerationi commendat Beatam Mariam
Can. 1243      coemeteriis servanda, praesertim ad eorum indolem sacram tuendam et fovendam quod attinet, iure particulari statuantur. - § 1. Dies

FOVENDARUM     [2]
Can. 0233      deputantur. - § 1. Universae communitati christianae officium incumbit fovendarum vocationum, ut necessitatibus ministerii sacri in tota Ecclesia sufficienter
Can. 0234      minora aliave instituta id genus, in quibus nempe, vocationum fovendarum gratia, provideatur ut peculiaris formatia religiosa una expedire iudicaverit

FOVENDAS     [1]
Can. 0233      ministrorum in Ecclesia necessitate edoceant, atque incepta ad vocationes fovendas, operibus praesertim ad hoc institutis, suscitent ac sustentent. §

FOVENDO     [3]
Can. 0529      parochus agnoscat et promoveat, consociationes eorundem ad fines religionis fovendo. Cum proprio Episcopo et cum dioecesis presbyterio cooperetur, allaborans
Can. 0782      habeant, praesertim incepta missionalia in propria Ecclesia particulari suscitando, fovendo ac sustinendo. - Sodales institutorum vitae consecratae, cum vi
Can. 1234      vitam liturgicam praesertim per Eucharistiae et paenitentiae celebrationem apte fovendo, necnon probatas pietatis popularis formas colendo. § 2. Votiva

FOVENDUS     [1]
Can. 0574      sanctitatem Ecclesiae pertinet, et ideo ab omnibus in Ecclesia fovendus et promovendus est. § 2. Ad hunc statum quidam

FOVENS     [1]
Can. 0383      sint, cum humanitate et caritate se gerat, oecumenismum quoque fovens prout ab Ecclesia intellegitur. § 4. Commendatos sibi in

FOVENT     [2]
Can. 0278      ordinationem et fraternum iuvamen, sanctitatem suam in ministerii exercitio fovent, quaeque clericorum inter se et cum proprio Episcopo unioni
Can. 0327      atque hoc modo intimam inter fidem et vitam magnopere fovent unionem. - Qui praesunt consociationibus laicorum, iis etiam quae

FOVERE     [7]
Can. 0364      integro quidem manente eorundem legitimae potestatis exercitio; 3_ crebras fovere relationes cum Episcoporum conferentia, eidem omnimodam operam praebendo; 4_
Can. 0365      normas exercet, munus quoque peculiare est: 1_ promovere et fovere necessitudines inter Apostolicam Sedem et Auctoritates Rei Publicae; 2_
Can. 0434      ecclesiasticae pertinet cooperationem et actionem pastoralem communem in regione fovere quae tamen in canonibus huius Codicis conferentiae Episcoporum tribuuntur
Can. 0673      eorum vitae consecratae testimonio consistit, quod oratione et paenitentia fovere tenentur. - Instituta, quae integre ad contemplationem ordinantur, in
Can. 0718      - Administratio bonorum instituti, quae paupertatem evangelicam exprimere et fovere debet, regitur normis Libri V De bonis Ecclesiae temporalibus
Can. 0755      1. Totius Collegii Episcoporum et Sedis Apostolicae imprimis est fovere et dirigere motum oecumenicum apud catholicos, cuius finis est
Can. 0775      etiam parando, si opportunum id videatur, necnon incepta catechetica fovere atque coordinare. § 2. Episcoporum conferentiae est, si utile

FOVET     [1]
Can. 0206      agunt, coniunguntur cum Ecclesia, quae eos iam ut suos fovet. § 2. Catechumenorum specialem curam habet Ecclesia quae, dum

FRATERNA     [3]
Can. 0602      Dei gerentes, cum secundum proprias constitutiones praecipiunt. - Vita fraterna, unicuique instituto propria, qua sodales omnes in peculiarem veluti
Can. 0602      cunctis mutuo adiutorio evadat ad suam cuiusque vocationem adimplendam. Fraterna autem communione, in caritate radicata et fundate, sodales exemplo
Can. 1341      vel declarandas tunc tantum promovendam curet, cum perspexerit neque fraterna correctione neque correptione neque aliis pastoralis sollicitudinis viis satis

FRATERNAE     [1]
Can. 0714      soli, vel in sua quisque familia, vel in vitae fraternae coetu, ad normam constitutionum ducant. - § 1. Sodales

FRATERNAM     [4]
Can. 0245      per amicitiae coniunctionisque necessitudinem cum aliis excultam praeparentur ad fraternam unionem cum dioecesano presbyterio, cuius in Ecclesiae servitio erunt
Can. 0607      vel temporaria, elapso tamen tempore renovanda, nuncupant atque vitam fraternam in communi ducunt. § 3. Testimonium publicum a religiosis
Can. 0619      incumbant et una cum sodalibus sibi commissis studeant aedificare fraternam in Christo communitatem, in qua Deus ante omnia quaeratur
Can. 0731      votis religiosis, finem apostolicum societatis proprium prosequuntur et, vitam fraternam in communi ducentes, secundum propriam vitae rationem, per observantiam

FRATERNE     [1]
Can. 0792      missionum laboris aut studii causa ad earundem territorium accedant, fraterne recipiantur et congruenti pastorali cura adiuventur. - § 1

FRATERNITATEM     [1]
Can. 0716      inter se servent, sollicite curantes spiritus unitatem et genuinam fraternitatem. - § 1. Constitutiones proprium regiminis modum praescribant, tempus

FRATERNITATIS     [1]
Can. 0275      unum conspirent opus, ad aedificationem nempe Corporis Christi, vinculo fraternitatis et orationis inter se uniti sint, et cooperationem inter

FRATERNUM     [1]
Can. 0278      recognitis, per aptam et convenienter approbatam vitae ordinationem et fraternum iuvamen, sanctitatem suam in ministerii exercitio fovent, quaeque clericorum

FRATRES     [2]
Can. 0383      eiusdem ritus, sive per Vicarium episcopalem. § 3. Erga fratres, qui in plena communione cum Ecclesia catholica non sint
Can. 0749      ut supremus omnium christifidelium Pastor et Doctor, cuius est fratres suos in fide confirmare, doctrinam de fide vel de

FRATRIBUS     [2]
Can. 0245      proprio Episcopo tamquam fidi cooperatores adhaereant et sociam cum fratribus operam praestent; per vitam in seminario communem atque per
Can. 0825      Versiones sacrarum Scripturarum convenientibus explicationibus instructas, communi etiam cum fratribus seiunctis opera, parare atque edere possunt christifideles catholici de

FRAUDE     [1]
Can. 1397      privatione. - Qui homicidium patrat, vel hominem vi aut fraude rapit vel detinet vel mutilat vel graviter vulnerat, privationibus

FRAUDEM     [1]
Can. 1488      advocati et procuratores qui a competentibus tribunalibus causas, in fraudem legis, subtrahunt ut ab aliis favorabilius definiantur. - Advocati

FRAUDIS     [1]
Can. 1600      auditis partibus et dummodo gravis exstet ratio itemque quodlibet fraudis vel subornationis periculum removeatur; 3_ in omnibus causis, quoties

FRAUS     [1]
Can. 0069      definitum tempus, potest exsecutori exhiberi quovis tempore, modo absit fraus et dolus. - Si in rescripto ipsa concessio exsecutori

FREQUENTANDO     [1]
Can. 0229      facultatibusve aut in institutis scientiarium religiosarum traduntur, ibidem lectiones frequentando et gradus academicos consequendo. § 3. Item, servatis praescriptis

FREQUENTATIO     [1]
Can. 0277      Debita cum prudentia clerici se gerant cum personis, quarum frequentatio ipsorum obligationem ad continentiam servandam in discrimen vocare aut

FREQUENTENT     [1]
Can. 0279      iuxta iuris praescripta, praelectiones pastorales post ordinationem sacerdotalem instituendas frequentent atque, statutis eodem iure temporibus, aliis quoque intersint praelectionibus

FREQUENTER     [12]
Can. 0246      vocationis suae robur consequantur. § 4. Ad sacramentum paenitentiae frequenter accedere assuescant alumni, et commendatur ut unusquisque habeat moderatorem
Can. 0259      aut, si de seminario interdioecesano agatur, Episcopi quorum interest, frequenter seminarium ipsi visitent, in formationem suorum alumnorum necnon in
Can. 0276      particularis praescripta; 5_ sollicitantur ut orationi mentali regulariter incumbant, frequenter ad paenitentiae sacramentum accedant, Deiparam Virginem peculiari veneratione colant
Can. 0386      dioecesanus fidelibus proponere et illustrare tenetur, per se ipse frequenter praedicans; curet etiam ut praescripta canonum de ministerio verbi
Can. 0389      primum pro populo tot Missas applicet quot omiserit. - Frequenter praesit in ecclesia cathedrali aliave ecclesia suae dioecesis sanctissimae
Can. 0528      christifideles per devotam sacramentorum celebrationem, pascantur, peculiarique modo ut frequenter ad sanctissimae Eucharistiae et paenitentiae sacramenta accedant; annitatur item
Can. 0630      proprii, ut sodalibus idonei confessarii praesto sint, apud quos frequenter confiteri possint. § 3. In monasteriis monialium, in domibus
Can. 0664      religiosi, conscientiam etiam cotidie examinent et ad paenitentiae sacramentum frequenter accedant. - § 1. Religiosi in propria domo religiosa
Can. 0719      robur. § 3. Libere ad sacramentum paenitentiae accedant, quod frequenter recipiant. § 4. Necessarium conscientiae moderamen libere obtineant atque
Can. 0898      actuosam in celebratione augustissimi Sacrificii partem habentes, devotissime et frequenter hoc sacramentum recipientes, atque summa cum adoratione idem colentes
Can. 0904      tenentes in mysterio Sacrificii eucharistici opus redemptionis continuo exerceri, frequenter celebrent; immo enixe commendatur celebratio cotidiana, quae quidem, etiam
Can. 0939      fidelium necessitatibus sufficienti in pyxide seu vasculo serventur, et frequenter, veteribus rite consumptis, renoventur. - Coram tabernaculo, in quo

FREQUENTES     [1]
Can. 1230      locus sacer ad quos, ob peculiarem pietatis causam, fideles frequentes, approbante Ordinario loci, peregrinantur. - Ut sanctuarium dici possit

FREQUENTI     [1]
Can. 0619      ante omnia quaeratur et diligatur. Ipsi igitur nutriant sodales frequenti verbi Dei pabulo eosque adducant ad sacrae liturgiae celebrationem

FREQUENTIA     [3]
Can. 0837      natura celebrationem communem secumferant, ubi id fieri potest, cum frequentia et actuosa participatione christifidelium celebrentur. - § 1. Sacrae
Can. 1011      ordinationem invitandi sunt clerici aliique christifideles, ut quam maxima frequentia celebrationi intersint. - Sacrae ordinationis minister est Episcopus consecratus
Can. 1233      Sanctuariis quaedam privilegia concedi poterunt, quoties locorum circumstantiae, peregrinantium frequentia et praesertim fidelium bonum id suadere videantur. - §

FRONTE     [2]
Can. 0880      § 1. Sacramentum confirmationis confertur per unctionem chrismatis in fronte, quae fit manus impositione atque per verba in probatis
Can. 1000      peragantur; in casu tamen necessitatis, sufficit unctio unica in fronte vel etiam in alia corporis parte, integra formula prolata

FRUANTUR     [3]
Can. 0574      a Deo vocantur, ut in vita Ecclesiae peculiari dono fruantur et, secundum finem et spiritum instituti, eiusdem missioni salvificae
Can. 0771      suae condicionem communi et ordinaria cura pastorali non satis fruantur aut eadem penitus careant. § 2. Provideant quoque, ut
Can. 0794      officium est omnia disponendi, ut educatione catholica omnes fideles fruantur. - Cum vera educatio integram persequi debeat personae humanae

FRUATUR     [2]
Can. 0306      atque privilegiis, indulgentiis aliisque gratiis spiritualibus eidem consociationi concessis fruatur, necesse est et sufficit ut secundum iuris praescripta et
Can. 0962      Ut christifidelis sacramentali absolutione una simul pluribus data valide fruatur, requiritur non tantum ut sit apte dispositus, sed ut

FRUCTIBUS     [1]
Can. 0674      enim eximium laudis sacrificium offerunt, populum Dei uberrimis sanctitatis fructibus collustrant eumque exemplo movent necnon arcana fecunditate apostolica dilatant

FRUCTOSE     [1]
Can. 0651      sedulo praeparati qui, aliis oneribus non impediti, munus suum fructose et stabili modo absolvere possint. - § 1. Magistri

FRUCTUOSA     [1]
Can. 1063      ad novi sui status sanctitatem et officia disponantur; 3_ fructuosa liturgica matrimonii celebratione, qua eluceat coniuges mysterium unitatis et

FRUCTUOSE     [2]
Can. 0245      Per formationem spiritualem alumni idonei fiant ad ministerium pastorale fructuose exercendum et ad spiritum missionalem efformentur, discentes ministerium expletum
Can. 1065      id fieri possit sine gravi incommodo. § 2. Ut fructuose sacramentum matrimonii recipiatur, enixe sponsis commendatur, ut ad sacramenta

FRUCTUS     [4]
Can. 0899      eucharistica ita ordinetur, ut omnes participantes exinde plurimos capiant fructus, ad quos obtinendos Christus Dominus Sacrificium eucharisticum instituit. -
Can. 1331      valide consequi dignitatem, officium aliudve munus in Ecclesia 5_ fructus dignitatis, officii, muneris cuiuslibet, pensionis, quam quidem habeat in
Can. 1333      si poena sit latae sententiae. § 4. Suspensio vetans fructus, stipendium, pensiones aliave eiusmodi percipere, obligationem secumfert restituendi quidquid
Can. 1515      esse bonae fidei; ideoque, si damnatur ut rem restituat, fructus quoque a contestationis die reddere debet et damna sarcire

FRUENDI     [1]
Can. 0793      prospicere queant. § 2. Parentibus ius et etiam iis fruendi auxiliis a societate civili praestandis, quibus in catholica educatione

FRUENTE     [1]
Can. 1608      conventum absolutum dimittat, nisi agatur de causa iuris favore fruente, quo in casu pro ipsa pronuntiandum est. - §

FRUENTES     [2]
Can. 0455      saltem ex tribus partibus suffragiorum Praesulum, qui voto deliberativo fruentes ad conferentiam pertinent, proferri debent, atque vim obligandi non
Can. 0968      clericales iuris pontificii, ad normam constitutionum potestate regiminis exsecutiva fruentes, firmo tamen praescripto can. 630, § 4. - §

FRUI     [3]
Can. 0383      ob vitae suae condicionem ordinaria cura pastorali non satis frui valeant necnon ad eos qui a religionis praxi defecerint
Can. 0568      Pro iis qui ob vitae condicionem ordinaria parochorum cura frui non valent, uti sunt migrantes, exsules, profugi, nomades, navigantes
Can. 1331      normam § 1, n. 3, sunt illiciti; 3_ vetatur frui privilegiis antea concessis; 4_ nequit valide consequi dignitatem, officium

FRUITURQUE     [1]
Can. 0351      Romano Pontifice eius nomen publicatum fuerit, iisdem tenetur officiis fruiturque iuribus, sed iure praecedentiae gaudet a die reservationis in

FRUSTRA     [3]
Can. 0084      ex privilegio data, privilegio ipso privari meretur; quare, Ordinarius, frustra monito privilegiario, graviter abutentem privet privilegio quod ipse concessit
Can. 0683      instituti alumnis. § 2. Quod si forte abusus deprehenderit, frustra Superiore religioso monito, propria auctoritate ipse per se providere
Can. 0697      sodalis insufficientes esse, post quindecim dies ab ultima monitione frustra elapsos, acta omnia ab ipso Superiore maiore et a

FRUUNTUR     [1]
Can. 0218      rite instruantur. - Qui disciplinis sacris incumbunt iusta libertate fruuntur inquirendi necnon mentem suam prudenter in iis aperiendi, inquibus

FUERAT     [2]
Can. 0409      episcopali, Episcopus coadiutor statim fit Episcopus dioecesis pro qua fuerat constitutus, dummodo possessionem legitime ceperit. § 2. Vacante sede
Can. 1202      si remittatur ab eo in cuius commodum iusiurandum emissum fuerat; 2_ si res iurata substantialiter mutetur, aut, mutatis adiunctis

FUERINT     [32]
Can. 0063      subreptio seu reticentia veri, si in precibus expressa non fuerint quae secundum legem, stilum et praxim canonicam ad validitatem
Can. 0119      sunt praesentes; quod si post duo scrutinia suffragia aequalia fuerint, praeses suo voto paritatem dirimere potest; 3_ quod autem
Can. 0166      3. Quod si plures quam tertia pars electorum neglecti fuerint, electio est ipso iure nulla, nisi omnes neglecti reapse
Can. 0241      admittendis, qui ex alieno seminario vel instituto religioso dimissi fuerint, requiritur insuper testimonium respectivi superioris praesertim de causa eorum
Can. 0341      cum Concilii Patribus a Romano Pontifice approbata, ab eodem fuerint confirmata et eius iussu promulgata. § 2. Eadem confirmatione
Can. 0425      § 3. Si praescriptae in § 1 condiciones posthabitae fuerint, Metropolita aut, si ipsa Ecclesia metropolitana vacans fuerit, Episcopus
Can. 0434      competunt, nisi quaedam specialiter a Sancta Sede ei concessa fuerint. - Provinciae ecclesiasticae praeest Metropolita, qui est Archiepiscopus dioecesis
Can. 0446      edicta ne promulgentur, nisi postquam ab Apostolica Sede recognita fuerint ipsius concilii est definire modum promulgationis decretorum et tempus
Can. 0455      non obtinent, nisi ab Apostolica Sede recognita, legitime promulgata fuerint. § 3. Modus promulgationis et tempus a quo decreta
Can. 0525      concedere presbyteris, qui ad paroeciam legitime praesentati aut electi fuerint; 2_ parochos nominare, si sedes ab anno vacaverit aut
Can. 0645      consecratae, in societatem vitae apostolicae vel in seminarium admissi fuerint, requiritur insuper testimonium respective Ordinarii loci vel Superioris maioris
Can. 0702      instituto religioso legitime egrediantur vel ab eo legitime dimissi fuerint, nihil ab eo eodem repetere possunt ob quamlibet operam
Can. 0845      de quibus in § 1 revera aut valide collata fuerint, sub condicione conferantur. - § 1. In sacramentis celebrandis
Can. 0921      reficiantur. § 2. Etiamsi eadem die sacra communione refecti fuerint, valde tamen suadetur ut qui in vitae discrimen adducti
Can. 0928      latina aut alia lingua, dummodo textus liturgici legitime approbati fuerint. - Sacerdotes et diaconi in Eucharistia celebranda et ministranda
Can. 0970      ne concedatur nisi presbyteris qui idonei per examen reperti fuerint, aut de eorum idoneitate aliunde constet. - Facultatem ad
Can. 1053      qui, si ab Episcopo extraneo cum litteris dimissoriis promoti fuerint, illud proprio Ordinario exhibeant pro ordinationis adnotatione in speciali
Can. 1109      Ordinarius et parochus, nisi per sententiam vel per decretum fuerint excommunicati vel interdicti vel suspensi ab officio aut tales
Can. 1212      benedictionem amittunt loca sacra, si magna ex parte destructa fuerint, vel ad usus profanos permanenter decreto competentis Ordinarii vel
Can. 1292      debent, ne praebeant consilium vel consensum nisi prius exacte fuerint edocti tam de statu oeconomico personae iuridicae cuius bona
Can. 1296      quando bona ecclesiastica sine debitis quidem sollemnitatibus canonicis alienata fuerint, sed alienatio sit civiliter valida, auctoritatis competentis est decernere
Can. 1299      si fieri possit, sollemnitates iuris civilis; quae si omissae fuerint, heredes moneri debent de obligatione, qua tenentur, adimplendi testatoris
Can. 1303      § 2. Bona piae fundationis non autonomae, si concredita fuerint personae iuridicae Episcopo dioecesano subiectae, expleto tempore, ad institutum
Can. 1437      intersit notarius, adeo ut nulla habeantur acta, si non fuerint ab eo subscripta. § 2. Acta, quae notarii conficiunt
Can. 1444      instantia, causas quae ab ordinariis tribunalibus primae instantiae diiudicatae fuerint et ad Sanctam Sedem per appellationem legitimam deferantur; 2_
Can. 1474      ad tribunal superius mittatur. § 2. Si acta exarata fuerint lingua tribunali superiori ignota, transferantur in aliam eidem tribunali
Can. 1578      fieri iubeat: quod si fiat, sententiarum discrimina, si qua fuerint, diligenter adnotentur. § 2. Periti debent indicare perspicue quibus
Can. 1595      praestandi. § 2. Si tum actor tum pars conventa fuerint absentes a iudicio, ipsi obligatione expensas litis solvendi tenentur
Can. 1600      vel alios vocare aut alias probationes, quae antea non fuerint petitae, disponere tantummodo: 1_ in causis, in quibus agitur
Can. 1610      in discussione attulerunt, nisi a maiore numero iudicium praefinita fuerint motiva praeferenda; sententia dein singulorum iudicium subicienda est approbationi
Can. 1637      super aliquo sententiae capite, pars adversa, etsi fatalia appellationis fuerint transacta, potest super aliis capitibus incidenter appellare intra terminum
Can. 1645      probationibus pars sententiae dispositiva non sustineatur; 2_ postea detecta fuerint documenta, quae facta nova et contrariam decisionem exigentia indubitanter

FUERIT     [110]
Can. 0008      commentario officiali, nisi in casibus particularibus alius promulgandi modus fuerit praescriptus, et vim suam exserunt tantum expletis tribus mensibus
Can. 0008      ipsa lege brevior aut longior vacatio specialiter et expresse fuerit statuta. § 2. Leges particulares promulgantur modo a legislatore
Can. 0016      authentice interpretatur legislator et is cui potestas authentice interpretandi fuerit ab eodem commissa. § 2. Interpretatio authentica per modum
Can. 0023      fidelium introducta vim legis habet, quae a legislatore approbata fuerit, ad normam canonum qui sequuntur. - § 1. Nulla
Can. 0025      legis saltem recipiendae capaci cum animo iuris inducendi servata fuerit. - Nisi a competendi legislatore specialiter fuerit probata, consuetudo
Can. 0026      inducendi servata fuerit. - Nisi a competendi legislatore specialiter fuerit probata, consuetudo vigenti iuri canonico contraria aut quae est
Can. 0026      si legitime per annos triginta continuos et completos servata fuerit; contra legem vero canonicam, quae clausulam contineat futuras consuetudines
Can. 0030      ad normam iuris id ipsi a legislatore competenti expresse fuerit concessum et servatis condicionibus in actu concessionis statutis. -
Can. 0040      earundem notitia ad ipsum auctoritate eundem actum edentis transmissa fuerit. - Exsecutor actus administrativi cui committitur merum exsecutionis ministerium
Can. 0043      pro suo prudenti arbitrio sibi substituere, nisi substitutio prohibita fuerit, aut electa industria personae, aut substituti persona praefinita; hisce
Can. 0044      mandari potest etiam ab exsecutoris successore in officio, nisi fuerit electa industria personae. - Exsecutori fas est, si quoquo
Can. 0057      § 2. Hoc termino transacto, si decretum nondum datum fuerit, responsum praesumitur negativum, ad propositionem ulterioris recursus quod attinet
Can. 0067      impetrator dolo vel notabili neglegentia sua rescripto usus non fuerit. § 3. In dubio num rescriptum irritum sit necne
Can. 0080      privilegium per renuntiationem cessat, nisi haec a competendi auctoritate fuerit accepta. § 2. Privilegio in sui dumtaxat favorem concesso
Can. 0081      - Resoluto iure concedentis, privilegium non extinguitur, nisi datum fuerit cum clausula ad beneplacitum nostrum vel alia aequipollenti. -
Can. 0084      privet privilegio quod ipse concessit; quod si privilegium concessum fuerit ab Apostolica Sede, eandem Ordinarius certiorem facere tenetur. -
Can. 0133      delegatus est, nisi modus ab ipso delegante ad validitatem fuerit praescriptus. - § 1. Nomine Ordinarii in iure intelleguntur
Can. 0137      sive ad actum sive ad universitatem casuum, nisi electa fuerit industria personae aut subdelegatio fuerit expresse prohibita. § 3
Can. 0137      universitatem casuum, nisi electa fuerit industria personae aut subdelegatio fuerit expresse prohibita. § 3. Potestas exsecutiva delegata ab alia
Can. 0137      iterum subdelegari potest, nisi id expresse a delegante concessum fuerit. - Potestas exsecutiva ordinaria necnon potestas ad universitatem casuum
Can. 0140      inchoaverit alios ab eodem agendo excludit, nisi postea impeditus fuerit aut in negotio peragendo ulterius procedere noluerit. § 2
Can. 0154      ab aliquo illegitime possidetur, conferri potest, dummodo rite declaratum fuerit eam possessionem non esse legitimam, et de hac declaratione
Can. 0164      eorundem unum instituere debet. - Nisi aliud iure provisum fuerit, in electionibus canonicis serventur praescripta canonum qui sequuntur. -
Can. 0166      2. Si quis ex vocandis neglectus et ideo absens fuerit, electio valet; attamen ad eiusdem instantiam, probata quidem praeteritione
Can. 0166      probata quidem praeteritione et absentia, electio, etiam si confirmata fuerit, a competenti auctoritate rescindi debet, dummodo iuridice constet recursum
Can. 0170      pertineat. - Electio, cuius libertas quoquo modo reapse impedita fuerit, ipso iure invalida est. - § 1. Inhabiles sunt
Can. 0172      qui metu gravi aut dolo, directe vel indirecte, adactus fuerit ad eligendam certam personam aut diversas personas disiunctive; 2_
Can. 0175      impleta aliqua condicione compromisso apposita; 3_ electione absoluta, si fuerit nulla. - Nisi aliud iure aut statutis caveatur, is
Can. 0179      can. 149, § 1, et electio ad normam iuris fuerit peracta, confirmationem denegare nequit. § 3. Confirmatio in scriptis
Can. 0180      § 2. Compromissarii postulare nequeunt, nisi id in compromisso fuerit expressum. - § 1. Ut postulatio vim habeat, requiruntur
Can. 0182      § 2. Si intra praescriptum tempus postulatio missa non fuerit, ipso facto nulla est, et collegium vel coetus pro
Can. 0183      vel coetum redit. § 2. Quod si postulatio admissa fuerit, id significetur postulato, qui respondere debet ad normam can
Can. 0189      iuris facta. § 4. Renuntiatio, quamdiu effectum sortita non fuerit, a renuntiante revocari potest; effectu secuto revocari nequit, sed
Can. 0191      nisi aliud iure cautum aut a competenti auctoritate praescriptum fuerit. § 2. Remunerationem cum priore officio conexam translatus percipit
Can. 0237      Sedis, tum ipsius seminarii erectionis tum eiusdem statutorum, obtenta fuerit, et quidem ab Episcoporum conferentia, si agatur de seminario
Can. 0274      impedimento excusentur, munus, quod ipsis a suo Ordinario commissum fuerit, suscipere ac fideliter adimplere tenentur. - § 1. Clerici
Can. 0310      administratores. - Consociatio privata quae uti persona iuridica non fuerit constituta, qua talis subiectum esse non potest obligationum et
Can. 0351      iuribus; postquam autem a Romano Pontifice eius nomen publicatum fuerit, iisdem tenetur officiis fruiturque iuribus, sed iure praecedentiae gaudet
Can. 0377      putet, seorsim patefaciendi. § 3. Nisi aliter legitime statutum fuerit, quoties nominandus est Episcopus dioecesanus aut Episcopus coadiutor, ad
Can. 0377      et secreto exquirat. § 4. Nisi aliter legitime provisum fuerit, Episcopus dioecesanus, qui auxiliarem suae dioecesi dandum aestimet, elenchum
Can. 0396      quinquenniis universam dioecesim, ipse per se vel, si legitime fuerit impeditus, per Episcopum coadiutorem, aut per auxiliarem, aut per
Can. 0400      Pontifici exhibere tenetur, nisi aliter ab Apostolica Sede statutum fuerit, ad Urbem, Beatorum Apostolorum Petri et Pauli sepulcra veneraturus
Can. 0402      - § 1. Episcopus, cuius renuntiatio ab officio acceptata fuerit, titulum emeriti suae dioecesis retinet, atque habitationis sedem, si
Can. 0406      requirant. § 2. Nisi in litteris apostolicis aliud provisum fuerit et firmo praescripto § 1, Episcopus dioecesanus auxiliarem vel
Can. 0409      Vacante sede episcopali, nisi aliud a competenti auctoritate statutum fuerit, Episcopus auxiliaris, donec novus Episcopus possessionem sedis ceperit, omnes
Can. 0419      ad collegium consultorum, nisi a Sancta Sede aliter provisum fuerit. Qui ita regimen dioecesis assumit, sine mora convocet collegium
Can. 0420      captam possessionem nominatus, nisi aliter a Sancta Sede statutum fuerit. - § 1. Intra octo dies ab accepta vacationis
Can. 0421      intra praescriptum tempus Administrator dioecesanus, quavis de causa, non fuerit legitime electus, eiusdem deputatio devolvitur ad Metropolitam, et si
Can. 0423      sit oeconomus; quare si oeconomus dioecesis in Administratorem electus fuerit, alium pro tempore oeconomum eligat consilium a rebus oeconomicis
Can. 0425      aetatis annum expleverit et ad eandem vacantem sedem non fuerit iam electus, nominatus vel praesentatus. § 2. In Administratorem
Can. 0425      posthabitae fuerint, Metropolita aut, si ipsa Ecclesia metropolitana vacans fuerit, Episcopus suffraganeus promotione antiquior, agnita rei veritate, Administratorem pro
Can. 0437      menses a recepta consecratione episcopali, aut, si iam consecratus fuerit, a provisione canonica, per se aut per procuratorem a
Can. 0479      Episcopo concessae, necnon rescriptorum exsecutio, nisi aliud expresse cautum fuerit aut electa fuerit industria personae Episcopi dioecesani. - Vicarius
Can. 0479      rescriptorum exsecutio, nisi aliud expresse cautum fuerit aut electa fuerit industria personae Episcopi dioecesani. - Vicarius generalis et Vicarius
Can. 0502      ad interim Episcopi locum tenet aut, si constitutus nondum fuerit, sacerdos ordinatione antiquior in collegio consultorum. § 3. Episcoporum
Can. 0522      potest, si id ab Episcoporum conferentia per decretum admissum fuerit. - Firmo praescripto can. 682, § 1, parochi officii
Can. 0538      quo in can. 522 praescripta, ad tempus determinatum constitutus fuerit. § 2. Parochus, qui est sodalis instituti religiosi aut
Can. 0549      can. 533, § 3, et nisi Administrator paroecialis constitutus fuerit, serventur praescripta can. 541, § 1; vicarius hoc in
Can. 0579      consecrate formali decreto erigere possunt, dummodo Sedes Apostolica consulta fuerit. - Aggregatio alicuius instituti vitae consecratae ad aliud reservatur
Can. 0595      ceteris Episcopis dioecesanis, si institutum ad plures dioeceses propagatum fuerit. § 2. Episcopus dioecesanus potest dispensationes a constitutionibus concedere
Can. 0642      valetudo, indoles et maturitas comprobentur adhibitis etiam, si opus fuerit, peritis, firmo praescripto can. 220. - § 1. Invalide
Can. 0645      etiam sub secreto, petere possunt, si ipsis necessarium visum fuerit. - Novitiatus, quo vita in instituto incipitur, ad hoc
Can. 0651      sit et legitime designatus. § 2. Magistro, si opus fuerit, cooperatores dari possunt, qui ei subsint quoad moderamen novitiatus
Can. 0657      - § 1. Expleto tempore ad quod professio emissa fuerit, qui sponte petat et idoneus iudicetur, ad renovationem professionis
Can. 0689      instituti vel ob laborem in instituto peractum infirmitas contracta fuerit. § 3. Si vero religiosus, perdurantibus votis temporariis, amens
Can. 0690      expleto novitiatu vel post professionem, legitime ab instituto egressus fuerit, a Moderatore supremo de consensu sui consilii rursus admitti
Can. 0692      notificatum, nisi in actu notificationis ab ipso sodale reiectum fuerit, ipso iure secumfert dispensationem a votis necnon ab omnibus
Can. 0699      accurate perpendenda, et si per secretam suffragationem id decisum fuerit, decretum dimissionis ferat, expressis ad validitatem saltem summarie motivis
Can. 0700      dimissionis vim non habet, nisi a Sancta Sede confirmatum fuerit, cui decretum et acta omnia transmittenda sunt; si agatur
Can. 0707      domos sui instituti, nisi aliud a Sede Apostolica provisum fuerit. § 2. Quoad eius congruam et dignam sustentationem, si
Can. 0764      et diaconi, nisi ab Ordinario competenti eadem facultas restricta fuerit aut sublata, aut lege particulari licentia expressa requiratur. -
Can. 0869      parentibus. - § 1. Si dubitetur num quis baptizatus fuerit, aut baptismus valide collatus fuerit, dubio quidem post seriam
Can. 0869      dubitetur num quis baptizatus fuerit, aut baptismus valide collatus fuerit, dubio quidem post seriam investigationem permanente, baptismus eidem sub
Can. 0874      annum expleverit, nisi alia aetas ab Episcopo dioecesano statuta fuerit vel exceptio iusta de causa parocho aut ministro admittenda
Can. 0878      Si baptismus neque a parocho neque eo praesente administratus fuerit, minister baptismi, quicumque est, de collato baptismo certiorem facere
Can. 0896      535, § 2. - Si parochus loci praesens non fuerit, eundem de collata confirmatione minister per se vel per
Can. 0956      clerici sive laici, onera Missarum quibus intra annum non fuerit satisfactum suis Ordinariis tradant, secundum modum ab his definiendum
Can. 0995      aliis committere, nisi id ei a Sede Apostolica expresse fuerit indultum. - § 1. Ut quis capax sit lucrandi
Can. 1018      a Vicario vel Praefecto apostolico accessus ad ordines denegatus fuerit. - § 1. Superiori maiori instituti religiosi clericalis iuris
Can. 1042      factus sit; 3_ neophytus, nisi, iudicio Ordinarii, sufficienter probatus fuerit. - Christifideles obligatione tenentur impedimenta ad sacros ordines, si
Can. 1047      irregularitatibus, si factum quo innituntur ad forum iudiciale deductum fuerit. § 2. Eidem etiam reservatur dispensatio ab irregularitatibus et
Can. 1061      putativum, si bona fide ab una saltem parte celebratum fuerit, donec utraque pars de eiusdem nullitate certa evadat. -
Can. 1107      Etsi matrimonium invalide ratione impedimenti vel defectus formae initum fuerit, consensus praestitus praesumitur perseverare, donec de eius revocatione constiterit
Can. 1140      in omnibus aequiparantur legitimis, nisi aliud expresse iure cautum fuerit. - Matrimonium ratum et consummatum nulla humana potestate nullaque
Can. 1146      pars negative interpellationi responderit, aut si interpellatio legitime omissa fuerit; 2_ si pars non baptizata, sive iam interpellata sive
Can. 1152      factus est, sponte cum altero coniuge maritali affectu conversatus fuerit; praesumitur vero, si per sex menses coniugalem convictum servaverit
Can. 1161      si adsit, atque a forma canonica, si servata non fuerit, necnon retrotractionem effectuum canonicorum ad praeteritum. § 2. Convalidatio
Can. 1162      consensus ab initio defuerit, sive ab initio praestitus, postea fuerit revocatus. § 2. Quod si consensus ab initio quidem
Can. 1176      prohibet cremationem, nisi ob rationes christianae doctrinae contrarias electa fuerit. - § 1. Exequiae pro quolibet fideli defuncto generatim
Can. 1177      propriam paroeciam mors acciderit, neque cadaver ad eam translatum fuerit, neque aliqua ecclesia funeris legitime electa, exequiae celebrentur in
Can. 1180      tumulandi sunt fideles defuncti, nisi aliud coemeterium legitime electum fuerit ab ipso defuncto vel ab iis quibus defuncti sepulturam
Can. 1192      privatim. § 2. Sollemne, si ab Ecclesia uti tale fuerit agnitum; secus simplex. § 3. Personale, quo actio voventis
Can. 1196      quibus ab Apostolica Sede vel ab Ordinario loci delegata fuerit dispensandi potestas. - Opus voto privato promissum potest in
Can. 1303      in can. 1274, § 1, destinari debent, nisi alia fuerit fundatoris voluntas expresse manifestata; secus ipsi personae iuridicae cedunt
Can. 1324      carebat propter ebrietatem aliamve similem mentis perturbationem, quae culpabilis fuerit; 3_ ex gravi passionis aestu, qui non omnem tamen
Can. 1324      consensum praecesserit et impedierit, et dummodo passio ipsa ne fuerit voluntarie excitata vel nutrita; 4_ a minore, qui aetatem
Can. 1464      de concessione gratuiti patrocinii, quod statim ab initio postulatum fuerit, et aliae huiusmodi regulariter videndae sunt ante litis contestationem
Can. 1482      nequit alium sibimet substituere, nisi expressa facultas eidem facta fuerit. § 2. Quod si tamen, iusta causa suadente, plures
Can. 1486      necesse est ipsis intimetur, et, si lis iam contestata fuerit, iudex et adversa pars certiores facti sint de remotione
Can. 1505      ex processu fundamentum appareat. § 3. Si libellus reiectus fuerit ob vitia quae emendari possunt, actor novum libellum rite
Can. 1505      ad tribunal appellationis vel ad collegium, si libellus reiectus fuerit a praeside; quaestio autem reiectionis expeditissime definienda est. -
Can. 1511      se perveniat, legitime citatus habeatur. - Si citatio non fuerit legitime notificata, nulla sunt acta processus, salvo praescripto can
Can. 1512      can. 1507, § 3. - Cum citatio legitime notificata fuerit aut partes coram iudice steterint ad causam agendam: 1_
Can. 1592      1, feratur, debet, etiam per novam citationem si opus fuerit, constare citationem, legitime factam, ad partem conventam tempore utili
Can. 1626      statutum, nisi interea appellatio una cum querela nullitatis interposita fuerit, aut nullitas sanata sit per decursum termini de quo
Can. 1641      eadem causa petendi; 2_ si appellatio adversus sententiam non fuerit intra tempus utile proposita; 3_ si, in gradu appellationis
Can. 1641      in gradu appellationis, instantia perempta sit vel eidem renuntiatum fuerit; 4_ si lata sit sententia definitiva, a qua non
Can. 1645      exigentia indubitanter probent; 3_ sententia ex dolo partis prolata fuerit in damnum alterius; 4_ legis non mere processualis praescriptum
Can. 1645      alterius; 4_ legis non mere processualis praescriptum evidenter neglectum fuerit; 5_ sententia adversetur praecedenti decisioni, quae in rem iudicatam
Can. 1654      Exsecutor, nisi quid eius arbitrio in ipso sententiae tenore fuerit permissum, debet sententiam ipsam, secundum obvium verborum sensum, exsecutioni

FUERUNT     [2]
Can. 0583      vitae consecratae ea afficientes, quae a Sede Apostolica approbata fuerunt, absque eiusdem licentia fieri nequeunt. - Institutum supprimere ad
Can. 1458      punire potest. - Causae cognoscendae sunt eo ordine quo fuerunt propositae et in albo inscriptae, nisi ex iis aliqua

FUISSE     [8]
Can. 0166      constet recursum saltem intra triduum ab habita notitia electionis fuisse transmissum. § 3. Quod si plures quam tertia pars
Can. 0179      nisi probaverit se a petenda confirmatione iusto impedimento detentum fuisse. § 2. Competens auctoritas, si electum repperit idoneum ad
Can. 0182      aut postulandi nisi probetur praesidem a mittenda postulatione iusto fuisse detentum impedimento aut dolo vel neglegentia ab eadem tempore
Can. 0950      statuta in loco in quo oblator commoratur, nisi aliam fuisse eius intentionem legitime praesumi debeat. - § 1. Sacerdos
Can. 1052      testari debent ipsum in institutum vel societatem definitive cooptatum fuisse et esse subditum Superioris qui dat litteras. § 3
Can. 1157      quod pars renovans scit aut opinatur ab initio nullum fuisse. - § 1. Si impedimentum sit publicum, consensus ab
Can. 1473      ipsum de verbo ad verbum parti aut testi perlectum fuisse, et partem aut testem vel non potuisse vel noluisse
Can. 1593      potest adversus sententiam; quod si probet se legitimo impedimento fuisse detentam, quod sine sua culpa antea demonstrare non potuerit

FUISSENT     [1]
Can. 0271      iuribus, quae haberent si in ea sacro ministerio addicti fuissent. § 3. Clericus qui legitime in aliam Ecclesiam particularem

FUISSET     [1]
Can. 0155      constituitur, ac si provisio ad ordinariam iuris normam peracta fuisset. - Cuiuslibet officii provisio scripto consignetur. - Nisi aliud

FUIT     [10]
Can. 0083      elapso tempore vel expleto numero casuum pro quibus concessum fuit, firmo praescripto can. 142, § 2. § 2. Cessat
Can. 0141      negotium expediat, cuius mandatum anterius est, nec postea revocatum fuit. - § 1. Potestas delegata extinguitur: expleto mandato; elapso
Can. 0142      elapso tempore vel exhausto numero casuum pro quibus concessa fuit; cessante causa finali delegationis; revocatione delegantis delegato directe intimata
Can. 0184      § 2. Resoluto quovis modo iure auctoritatis a qua fuit collatum, officium ecclesiasticum non amittitur, nisi aliud iure caveatur
Can. 1062      ratione consuetudinum et legum civilium, si quae sint, statutum fuit. § 2. Ex matrimonii promissione non datur actio ad
Can. 1525      itemque obligat renuntiantem ad solvendas expensas actorum, quibus renuntiatum fuit. - § 1. Onus probandi incumbit ei qui asserit
Can. 1620      petitione, de qua in can. 1501, vel non institutum fuit adversus aliquam partem conventam; 5_ lata est inter partes
Can. 1620      sine legitimo mandato; 7_ ius defensionis alterutri parti denegatum fuit; 8_ controversia ne ex parte quidem definita est. -
Can. 1622      indicationem anni, mensis, diei et loci in quo prolata fuit; 5_ acta iudiciali nullo innititur, cuius nullitas non sit
Can. 1675      - § 1. Matrimonium quod, utroque coniuge vivente, non fuit accusatum, post mortem alterutrius vel utriusque coniugis accusari non

FULGEANT     [1]
Can. 1428      clericos vel laicos, qui bonis moribus, prudentia et doctrina fulgeant. § 3. Auditoris est, secundum iudicis mandatum, probationes tantum

FUNCTIONES     [12]
Can. 0408      ut, quoties Episcopus dioecesanus id requirat, pontificalia et alias functiones obeant, ad quas Episcopus dioecesanus tenetur. § 2. Quae
Can. 0408      Episcopus dioecesanus tenetur. § 2. Quae episcopalia iura et functiones Episcopus coadiutor aut auxiliaris potest exercere, Episcopus dioecesanus habitualiter
Can. 0436      Episcopo dioecesano praemonito, si ecclesia sit cathedralis, sacras exercere functiones, uti Episcopus in propria dioecesi. - § 1. Metropolita
Can. 0503      sive cathedrale sive collegiale, est sacerdotum collegium, cuius est functiones liturgicas sollemniores in ecclesia cathedrali aut collegiali persolvere; capituli
Can. 0530      operaque ad eandem communionem promovendam participent vel sustineant. - Functiones specialiter parocho commissae sunt quae sequuntur: 1_ administratio baptismi
Can. 0543      iuxta ordinationem ab iisdem statutam, obligatione tenentur munera et functiones parochi persolvendi de quibus in cann. 528, 529 et
Can. 0555      atque officiis suis diligenter satisfaciant; 3_ providendi ut religiosae functiones secundum sacrae liturgiae praescripta celebrentur, ut decor et nitor
Can. 0558      constituerit. - Salvo praescripto can. 262, rectori non licet functiones paroeciales de quibus in can. 530, nn. 1-6, in
Can. 0560      praecipere ut determinatas in ecclesia sua pro populo celebret functiones etiam paroeciales, necnon ut ecclesia pateat certis christifidelium coetibus
Can. 0561      licet in ecclesia Eucharistiam celebrare, sacramenta administrare aliasve sacras functiones peragere; quae licentia danda aut deneganda est ad normam
Can. 0567      communitate, quemdam sacerdotem proponere. § 2. Cappellani est liturgicas functiones celebrare aut moderari; ipsi tamen non licet in regimine
Can. 1303      particulari determinandum, ex reditibus annuis Missas celebrandi aliasque praefinitas functiones ecclesiasticas peragendi, aut fines de quibus in can. 114

FUNCTIONIBUS     [1]
Can. 0510      debite componantur, cavendo ne parochus capitularibus nec capitulum paroecialibus functionibus impedimento sit; conflictus, si quidam habeantur, dirimat Episcopus dioecesanus

FUNDAMENTALE     [1]
Can. 0781      natura sua sit missionaria et opus evangelizationis habendum sit fundamentale officium populi Dei, christifideles omnes, propriae responsabilitatis conscii, partem

FUNDAMENTALES     [1]
Can. 0587      praeter ea quae in can. 578 servanda statuuntur, normae fundamentales circa instituti regimen et sodalium disciplinam, membrorum incorporationem atque

FUNDAMENTALI     [1]
Can. 0587      vocationem et identitatem fidelius tuendam, in cuiusvis instituti codice fundamentali seu constitutionibus contineri debent, praeter ea quae in can

FUNDAMENTALIA     [1]
Can. 0747      ferre de quibuslibet rebus humanis, quatenus personae humanae iura fundamentalia aut animarum salus id exigant. - § 1. Omnes

FUNDAMENTO     [3]
Can. 1505      si certo pateat ex ipso libello petitionem quolibet carere fundamento, neque fieri posse, ut aliquod ex processu fundamentum appareat
Can. 1659      § 2 inutile cesserit, iudex, si aestimet libellum aliquo fundamento niti, intra tres dies, decreto ad calcem ipsius libelli
Can. 1699      dioecesanus domicilii vel quasi-domicilii oratoris, qui, si constiterit de fundamento precum, processus instructionem disponere debet. § 2. Si tamen

FUNDAMENTUM     [2]
Can. 1505      carere fundamento, neque fieri posse, ut aliquod ex processu fundamentum appareat. § 3. Si libellus reiectus fuerit ob vitia
Can. 1589      et auditis partibus, expeditissime decernat utrum proposita incidens quaestio fundamentum habere videatur et nexum cum principali iudicio, an vero

FUNDATA     [3]
Can. 0248      in disciplinis sacris doctrinam, ita ut, propria fide ibi fundata et inde nutrita, Evangelii doctrinam hominibus sui temporis apte
Can. 0575      - Consilia evangelica in Christi Magistri doctrina et exemplis fundata, donum sunt divinum, quod Ecclesia a Domino accepit Eiusque
Can. 0868      qui legitime eorundem locum tenet, consentiant; 2_ spes habeatur fundata eum in religione catholica educatum iri quae si prorsus

FUNDATAM     [2]
Can. 0279      sacerdotio, prosequantur, et solidam illam doctrinam, in sacra Scriptura fundatam, a maioribus traditam et communiter ab Ecclesia receptam sectentur
Can. 1650      qui de impugnatione cognoscere debet, si videt hanc probabiliter fundatam esse et irreparabile damnum ex exsecutione oriri posse, potest

FUNDATAS     [1]
Can. 1308      in dioecesi legitime vigentis, Missas legatorum vel quoquo modo fundatas, quae sint per se stantia, dummodo nemo sit qui

FUNDATE     [1]
Can. 0602      vocationem adimplendam. Fraterna autem communione, in caritate radicata et fundate, sodales exemplo sint universalis in Christo reconciliationis. - §

FUNDATIO     [4]
Can. 0115      secus est non collegialis. § 3. Universitas rerum seu fundatio autonoma constat bonis seu rebus, sive spiritualibus sive materialibus
Can. 0120      statutorum dissolvatur, aut si, de iudicio auctoritatis competentis, ipsa fundatio ad normam statutorum esse desierit. § 2. Si vel
Can. 1304      secus ipsi personae iuridicae cedunt. - § 1. Ut fundatio a persona iuridica valide acceptari possit, requiritur licentia Ordinarii
Can. 1306      curiae archivo, alterum in archivo personae iuridicae ad quam fundatio spectat, tuto asserventur. - § 1. Servatis praescriptis cann

FUNDATIONES     [3]
Can. 1303      1. Nomine piarum fundationum in iure veniunt: 1_ piae fundationes autonomae, scilicet universitates rerum ad fines de quibus in
Can. 1303      competenti auctoritate ecclesiastica in personam iuridicam erectae; 2_ piae fundationes non autonomae, scilicet bona temporalia alicui personae iuridicae publicae
Can. 1306      cum expressa et individua mentione oneris. - § 1. Fundationes, etiam viva voce factae, scripto consignentur. § 2. Alterum

FUNDATIONIBUS     [2]
Can. 1307      Servatis praescriptis cann. 1300-1302, et 1287, onerum ex piis fundationibus incumbentium tabella conficiatur, quae in loco patenti exponatur, ne
Can. 1309      dies, ecclesias vel altaria diversa ab illis, quae in fundationibus sunt statuta. - § 1. Fidelium voluntatum pro piis

FUNDATIONIS     [10]
Can. 0149      qualitatibus praeditus, quae iure universali vel particulari aut lege fundationis ad idem officium requiritur. § 2. Provisio officii ecclesiastici
Can. 0149      est, si qualitates iure universali vel particulari aut lege fundationis ad validitatem provisionis expresse exigantur; secus valida est, sed
Can. 0506      Episcopo dioecesano. - § 1. Statuta capituli, salvis semper fundationis legibus, ipsam capituli constitutionem et numerum canonicorum determinent; definiant
Can. 0559      sibi commissa liturgicas celebrationes etiam sollemnes peragere, salvis legitimis fundationis legibus, atque dummodo de iudicio loci Ordinarii nullo modo
Can. 0612      dioecesani; non vero, si agatur de conversione, quae, salvis fundationis legibus, ad internum regimen et disciplinam dumtaxat referatur. -
Can. 0680      apostolicarum coordinatio, salvis indole, fine singulorum institutorum et legibus fundationis. - § 1. Opera quae ab Episcopo dioecesano committuntur
Can. 1277      consensu eget, praeterquam in casibus iure universali vel tabulis fundationis specialiter expressis, ad ponendos actus extraordinariae administrationis. Conferentiae autem
Can. 1279      bonorum personae iuridicae publicae, quae ex iure vel tabulis fundationis aut propriis statutis suos non habeat administratores, Ordinarius, cui
Can. 1303      114, § 2 aliter persequendi. § 2. Bona piae fundationis non autonomae, si concredita fuerint personae iuridicae Episcopo dioecesano
Can. 1305      proprio a rebus oeconomicis consilio, collocentur in commodum eiusdem fundationis cum expressa et individua mentione oneris. - § 1

FUNDATIONUM     [3]
Can. 1303      in aliis institutis religiosis. - § 1. Nomine piarum fundationum in iure veniunt: 1_ piae fundationes autonomae, scilicet universitates
Can. 1304      morem. § 2. Ulteriores condiciones ad constitutionem et acceptationem fundationum quod attinet, iure particulari definiantur. - Pecunia et bona
Can. 1308      salvis praescriptis quae sequuntur. § 2. Sibi in tabulis fundationum id expresse caveatur, Ordinarius ob imminutos reditus onera Missarum

FUNDATOR     [1]
Can. 1310      Fidelium voluntatum pro piis causis reductio, moderatio, commutatio, si fundator potestatem hanc Ordinario expresse concesserit, potest ab eodem fieri

FUNDATORE     [3]
Can. 0588      clericale illud dicitur quod, ratione finis seu propositi a fundatore intenti vel vi legitimae traditionis, sub moderamine est clericorum
Can. 0588      eius naturae, indolis et finis munus habet proprium, a fundatore vel legitima traditione definitum, exercitium ordinis sacri non includens
Can. 1284      servare iuris tam canonici quam civilis, aut quae a fundatore vel donatore vel legitima auctoritate imposita sint, ac praesertim

FUNDATORIS     [3]
Can. 1284      et iusto tempore exigere exactosque tuto servare et secundum fundatoris mentem aut legitimas normas impendere; 5_ foenus vel mutui
Can. 1303      can. 1274, § 1, destinari debent, nisi alia fuerit fundatoris voluntas expresse manifestata; secus ipsi personae iuridicae cedunt. -
Can. 1310      rebus oeconomicis atque servata, meliore quo fieri potest modo, fundatoris voluntate, poterit eadem onera aeque imminuere, excepta Missarum reductione

FUNDATORUM     [6]
Can. 0121      autem praesertim bonorum et ad onerum adimpletionem quod attinet, fundatorum oblatorumque voluntas atque iura quaesita salva esse debent. -
Can. 0122      se vel per exsecutorem, servatis quidem in primis tum fundatorum ac oblatorum voluntate tum iuribus quaesitis tum probatis statutis
Can. 0123      si sileant, obveniunt personae iuridicae immediate superiori, salvis semper fundatorum vel oblatorum voluntate necnon iuribus quaesitis; extincta persona iuridica
Can. 0576      itemque,pro parte sua, curare ut instituta secundum spiritum fundatorum et sanas traditiones crescant et floreant. - Permulta in
Can. 0578      in saeculo conversantem, semper autem voluntatem Patris facientem. - Fundatorum mens atque proposita a competenti auctoritate ecclesiastica sanctia circa
Can. 0616      De bonis domus suppressae provideat ius proprium instituti, salvis fundatorum vel offerentium voluntatibus et iuribus legitime quaesitis. § 2

FUNERA     [1]
Can. 0555      spiritualibus ac materialibus auxiliis necareant, utque eorum qui decesserint, funera digne celebrentur; provideat quoque ne, occasione aegrotationis vel mortis

FUNERIS     [2]
Can. 1177      iis quibus fidelis defuncti exequias curare competit, aliam ecclesiam funeris eligere de consensu eius, qui eam regit, et monito
Can. 1177      neque cadaver ad eam translatum fuerit, neque aliqua ecclesia funeris legitime electa, exequiae celebrentur in ecclesia paroeciae ubi mors

FUNERUM     [2]
Can. 0530      impertiti; 4_ assistentia matrimoniis et benedictio nuptiarum; 5_ persolutio funerum; 6_ fontis baptismalis tempore paschali benedictio, ductur processionum extra
Can. 1181      iure prohibeantur, eligere coemeterium sepulturae. - Ad oblationes occasione funerum quod attinet, serventur praescripta can. 1264, cauto tamen ne

FUNGANTUR     [2]
Can. 0261      rector atque studiorum moderatur ut magistri suo munere rite fungantur, secundum praescripta Rationis institutionis sacerdotalis ac seminarii ordinationis. -
Can. 0717      proprium regiminis modum praescribant, tempus quo Moderatores suo officio fungantur et modum quo iidem designantur definiant. § 2. Nemo

FUNGATUR     [4]
Can. 0452      eligat praesidem, determinet quisnam, praeside legitime impedito, munere pro-praesidis fungatur, atque secretarium generalem designet, ad normam statutorum. § 2
Can. 0893      fideliter adimpleat. - § 1. Ut quis patrini munere fungatur, condiciones adimpleat oportet, de quibus in can. 874. §
Can. 1105      ipso mandante designetur, et munere suo per se ipse fungatur. § 2. Mandatum, ut valeat, subscribendum est a mandante
Can. 1506      pars, cuius interest, instare potest ut iudex suo munere fungatur; quod si nihilominus iudex sileat, inutiliter lapsis decem diebus

FUNGENS     [1]
Can. 0519      proprius paroeciae sibi commissae, cura pastorali communitatis sibi concreditae fungens sub auctoritate Episcopi dioecesani, cuius in partem ministerii Christi

FUNGENTES     [2]
Can. 0356      Pontifice sedulo cooperandi; Cardinales itaque quovis officio in Curia fungentes, qui non sint Episcopi dioecesani, obligatione tenentur residendi in
Can. 0450      Sede vel ab Episcoporum conferentia demandato, in eodem territorio fungentes; invitari quoque possunt Ordinarii alterius ritus, ita tamen ut

FUNGI     [5]
Can. 0228      ecclesiastica et munera assumantur, quibus ipsi secundum iuris praescripta fungi valent. § 2. Laici debita scientia, prudentia et honestate
Can. 0230      omnes laici muneribus commentatoris, cantoris aliisve ad normam iuris fungi possunt. § 3. Ubi Ecclesiae necessitas id suadeat, deficientibus
Can. 0907      non licet orationes, speciatim precem eucharisticam, proferre vel actionibus fungi, quae sacerdotis celebrantis sunt propriae. - Sacerdotibus catholicis vetitum
Can. 1331      recipere; 3_ ecclesiasticis officiis vel ministeriis vel muneribus quibuslibet fungi vel actus regiminis ponere. § 2. Quod si excommunicatio
Can. 1433      interfuerint, aut saltem ante sententiam, actis inspectis, munere suo fungi potuerint. - Nisi aliud expresse caveatur: 1_ quoties lex

FUNGITUR     [2]
Can. 0040      exprimuntur. - Exsecutor alicuius actus administrativi invalide suo munere fungitur, antequam litteras receperit earumque authenticitatem et integritatem recognoverit, nisi
Can. 0173      4. Omnia electionis acta ab eo qui actuarii munere fungitur accurate describantur, et saltem ab eodem actuario, praeside ac

FUNGUNTUR     [3]
Can. 0349      unum convocantur, sive ut singuli, scilicet variis officiis, quibus funguntur, eidem Romano Pontifici praestando in cura praesertim cotidiana universae
Can. 0443      Apostolica Sede aut ab Episcoporum conferentia demandato in territorio funguntur. § 2. Ad concilia particularia vocari possunt alii Episcopi
Can. 1111      § 1. Loci Ordinarius et parochus, quamdiu valide officio funguntur, possunt facultatem intra fines sui territorii matrimoniis assistendi, etiam

FUSIONES     [1]
Can. 0582      ad competentem instituti auctoritatem pertinet, ad normam constitutionum. - Fusiones et uniones institutorum vitae consecratae uni Sedi Apostolicae reservantur

FUTURA     [1]
Can. 0009      alius terminus in ipsa lege statuatur. - Leges respiciunt futura, non praeterita, nisi nominatim in eisde praeteritis caveatur. -

FUTURAM     [1]
Can. 1600      quoties verisimile est, nisi probatio nova admittatur, sententiam iniustam futuram esse propter rationes, de quibus in can. 1645, §

FUTURAS     [1]
Can. 0026      servata fuerit; contra legem vero canonicam, quae clausulam contineat futuras consuetudines prohibentem, sola praevalere potest consuetudo centenaria aut immemorabilis

FUTURI     [2]
Can. 0599      consilium propter Regnum coelorum assumptum, quod signum est mundi futuri et fons uberioris fecunditatis in indiviso corde, obligationem secumfert
Can. 0607      consecratio, mirabile in Ecclesia manifestat conubium a Deo conditum, futuri saeculo signum. Ita religiosus plenam suam consummat donationem veluti

FUTURO     [2]
Can. 0407      dependentes. - § 1. Ut quam maxime praesenti et futuro dioecesis bono faveatur, Episcopus dioecesanus, coadiutor atque Episcopus auxiliaris
Can. 1102      invalide contrahit. - § 1. Matrimonium sub condicione de futuro valide contrahi nequit. § 2. Matrimonium sub condicione de

Conspectus Analiticus


FACERE
          
FACESSAT
          
FACIANT
          
FACIAT
          
FACIENDA
          
FACIENDAE
          
FACIENDAM
          
FACIENDAS
          
FACIENDI
          
FACIENDIS
          
FACIENDUM
          
FACIENTEM
          
FACILIS
          
FACILIUS
          
FACIT
          
FACIUNT
          
FACTA
          
FACTAE
          
FACTAM
          
FACTAS
          
FACTI
          
FACTIONIBUS
          
FACTIS
          
FACTO
          
FACTORUM
          
FACTUM
          
FACTURAM
          
FACTURUM
          
FACTUS
          
FACULTAS
          
FACULTATE
          
FACULTATEM
          
FACULTATES
          
FACULTATIBUS
          
FACULTATIBUSQUE
          
FACULTATIBUSVE
          
FACULTATIS
          
FACULTATIVA
          
FACULTATIVAM
          
FACULTATUM
          
FALSAE
          
FALSAM
          
FALSI
          
FALSO
          
FALSUM
          
FAMA
          
FAMAE
          
FAMAM
          
FAMILIA
          
FAMILIAE
          
FAMILIAM
          
FAMILIARI
          
FAMILIARIS
          
FAMILIARUM
          
FAMILIAS
          
FAMILIIS
          
FAS
          
FATALIA
          
FATALIBUS
          
FATERI
          
FAVEANT
          
FAVEATUR
          
FAVENT
          
FAVERIT
          
FAVORABILI
          
FAVORABILIOR
          
FAVORABILIUS
          
FAVORE
          
FAVOREM
          
FECERINT
          
FECERIT
          
FECUNDI
          
FECUNDITATE
          
FECUNDITATIS
          
FERANT
          
FERANTUR
          
FERAT
          
FERATUR
          
FERENDAE
          
FERENDAM
          
FERENDI
          
FERENDIS
          
FERENDUM
          
FERIA
          
FERIAE
          
FERIALIBUS
          
FERIARUM
          
FERIATUM
          
FERIIS
          
FERMENTI
          
FERRE
          
FERRI
          
FERT
          
FERUNT
          
FERUNTONUS
          
FERUNTUR
          
FESTI
          
FESTIS
          
FESTIVITATE
          
FESTO
          
FESTOS
          
FESTUM
          
FESTUS
          
FETUS
          
FIANT
          
FIAT
          
FIDE
          
FIDEI
          
FIDEIUBENDO
          
FIDELEM
          
FIDELES
          
FIDELI
          
FIDELIBUS
          
FIDELIS
          
FIDELITATIS
          
FIDELITER
          
FIDELIUM
          
FIDELIUMVE
          
FIDELIUS
          
FIDEM
          
FIDEMQUE
          
FIDES
          
FIDI
          
FIDUCIA
          
FIDUCIALITER
          
FIDUCIAM
          
FIDUCIARIA
          
FIDUCIARIE
          
FIDUCIARIIS
          
FIENT
          
FIERE
          
FIERI
          
FILIALI
          
FILII
          
FILIIS
          
FILIO
          
FILIORUM
          
FILIOS
          
FILIOSVE
          
FILIUS
          
FINALI
          
FINE
          
FINEM
          
FINES
          
FINI
          
FINIATUR
          
FINIBUS
          
FINIENDAM
          
FINIS
          
FINITAE
          
FINITIMIS
          
FINITUR
          
FIRMA
          
FIRMAE
          
FIRMANDAM
          
FIRMATA
          
FIRMAVERIT
          
FIRMIORA
          
FIRMIS
          
FIRMITATE
          
FIRMITATEM
          
FIRMITER
          
FIRMO
          
FIRMUM
          
FIT
          
FIUNT
          
FIXA
          
FIXI
          
FIXO
          
FIXUM
          
FLOREANT
          
FOEDERATA
          
FOEDERATIONES
          
FOEDERATIONIS
          
FOEDERE
          
FOEDUS
          
FOENUS
          
FOLIA
          
FOLIIS
          
FONS
          
FONTE
          
FONTEM
          
FONTES
          
FONTIS
          
FORANEI
          
FORANEO
          
FORANEUM
          
FORANEUS
          
FORE
          
FORI
          
FORMA
          
FORMAE
          
FORMALE
          
FORMALI
          
FORMALITER
          
FORMAM
          
FORMAS
          
FORMATIA
          
FORMATIO
          
FORMATIONE
          
FORMATIONEM
          
FORMATIONI
          
FORMATIONIS
          
FORMENTUR
          
FORMIS
          
FORMULA
          
FORMULAE
          
FORMULAM
          
FORO
          
FORTE
          
FORTUITO
          
FORUM
          
FOVEANT
          
FOVEANTUR
          
FOVEAT
          
FOVEATUR
          
FOVENDAM
          
FOVENDARUM
          
FOVENDAS
          
FOVENDO
          
FOVENDUS
          
FOVENS
          
FOVENT
          
FOVERE
          
FOVET
          
FRATERNA
          
FRATERNAE
          
FRATERNAM
          
FRATERNE
          
FRATERNITATEM
          
FRATERNITATIS
          
FRATERNUM
          
FRATRES
          
FRATRIBUS
          
FRAUDE
          
FRAUDEM
          
FRAUDIS
          
FRAUS
          
FREQUENTANDO
          
FREQUENTATIO
          
FREQUENTENT
          
FREQUENTER
          
FREQUENTES
          
FREQUENTI
          
FREQUENTIA
          
FRONTE
          
FRUANTUR
          
FRUATUR
          
FRUCTIBUS
          
FRUCTOSE
          
FRUCTUOSA
          
FRUCTUOSE
          
FRUCTUS
          
FRUENDI
          
FRUENTE
          
FRUENTES
          
FRUI
          
FRUITURQUE
          
FRUSTRA
          
FRUUNTUR
          
FUERAT
          
FUERINT
          
FUERIT
          
FUERUNT
          
FUISSE
          
FUISSENT
          
FUISSET
          
FUIT
          
FULGEANT
          
FUNCTIONES
          
FUNCTIONIBUS
          
FUNDAMENTALE
          
FUNDAMENTALES
          
FUNDAMENTALI
          
FUNDAMENTALIA
          
FUNDAMENTO
          
FUNDAMENTUM
          
FUNDATA
          
FUNDATAM
          
FUNDATAS
          
FUNDATE
          
FUNDATIO
          
FUNDATIONES
          
FUNDATIONIBUS
          
FUNDATIONIS
          
FUNDATIONUM
          
FUNDATOR
          
FUNDATORE
          
FUNDATORIS
          
FUNDATORUM
          
FUNERA
          
FUNERIS
          
FUNERUM
          
FUNGANTUR
          
FUNGATUR
          
FUNGENS
          
FUNGENTES
          
FUNGI
          
FUNGITUR
          
FUNGUNTUR
          
FUSIONES
          
FUTURA
          
FUTURAM
          
FUTURAS
          
FUTURI
          
FUTURO
          

Cooperatorum Veritatis Societas

© 2006 Cooperatorum Veritatis Societas quoad hanc editionem iura omnia asservantur.

Litterula per inscriptionem electronicam :     Cooperatorum Veritatis Societas


«Amici veri Ecclesiae Traditionalistae sunt» Divus Pius X Papa: «Notre Charge Apostolique»