Documenta Catholica Omnia
Non nobis, Domine, non nobis, sed nomini tuo da gloriam


1983-01-25- Codex Iuris Canonici [Littera G]GAUDEANT     [8]
Can. 0271      Ecclesiae particulari incardinati maneant, atque in eandem redeuntes omnibus gaudeant iuribus, quae haberent si in ea sacro ministerio addicti
Can. 0281      servitio, egent, providere. § 2. Item providendum est ut gaudeant illa sociali assistentia, qua eorum necessitatibus, si infirmate, invaliditate
Can. 0283      2. Ipsis autem competit ut debito et sufficienti quotannis gaudeant feriarum tempore, iure universali vel particulari determinato. - Clerici
Can. 0323      immutat. - § 1. Licet christifidelium consociationes privatae autonomia gaudeant ad normam can. 321, subsunt vigilantiae auctoritatis ecclesiasticae ad
Can. 0586      Singulis institutis iusta autonomia vitae, praesertim regiminis, agnoscitur, qua gaudeant in Ecclesia propria disciplina atque integrum servare valeant suum
Can. 0797      magni existimentur. - Parentes in scholis eligendis vera libertate gaudeant oportet; quare christifideles solliciti esse debent ut societas civilis
Can. 0913      pueris, requiritur ut ipsi sufficienti cognitione et accurata praeparatione gaudeant, ita ut mysterium Christi pro suo captu percipiant et
Can. 1031      iis qui aetatis annum vigesimum quintum expleverint et sufficienti gaudeant maturitate, servato insuper intervallo sex saltem mensium inter diaconatum

GAUDEAT     [5]
Can. 0521      praestans, animarum zelo aliisque virtutibus praeditus, atque insuper qualitatibus gaudeat quae ad paroeciam, de qua agitur, curandam iure sive
Can. 0522      determinato, etiam per examen, certo constet. - Parochus stabilitate gaudeat oportet ideoque ad tempus indefinitum nominetur; ad certum tempus
Can. 0615      Superior vera potestate constitutio constitutionibus determinata in tale monasterium gaudeat, ad normam iuris peculiari vigilantiae Episcopi dioecesani comittitur. -
Can. 0966      peccatorum absolutionem requiritur ut minister, praeterquam potestate ordinis, facultate gaudeat eandem in fideles, quibus absolutionem impertitur, exercendi. § 2
Can. 1026      dioecesi addictum iri. - Ut quis ordinetur debita libertate gaudeat oportet; nefas est quemquam, quovis modo, ob quamlibet causam

GAUDEBAT     [1]
Can. 0409      sede plena, tamquam Vicarius generalis vel tamquam Vicarius episcopalis, gaudebat; quod si ad munus Administratoris dioecesani, qui regimini dioecesis

GAUDENS     [2]
Can. 0378      ad officium de quo agitur explendum; 2_ bona exsistimatione gaudens; 3_ annos natus saltem triginta quinque; 4_ a quinquennio
Can. 0887      rationabiliter praesumpta Episcopi dioecesani. - Presbyter facultate confirmationem ministrandi gaudens, in territorio sibi designato hoc sacramentum extraneis quoque licite

GAUDENT     [33]
Can. 0011      catholica vel in eandem recepti, quique sufficienti rationis usu gaudent et, nisi aliud iure expresse caveatur, septimum aetatis annum
Can. 0031      urgetur, ferre valent, intra fines suae competentiae, qui potestate gaudent exsecutiva. § 2. Ad decretorum promulgationem et vacationem quod
Can. 0034      legitime edunt, intra fines suae competentiae, qui potestate exsecutiva gaudent. § 2. Instructionum ordinationes legibus non derogant, et si
Can. 0085      casu particulari relaxatio, concedi potest ab iis qui potestate gaudent exsecutiva intra limites suae competentiae, necnon ab illis quibus
Can. 0114      quae finem persequuntur reapse utilem atque, omnibus perpensis, mediis gaudent quae sufficere posse praevidentur ad finem praestitutum assequendum. -
Can. 0134      ad normam can. 368, necnon qui in iisdem generali gaudent potestate exsecutiva ordinaria, nempe Vicarii generales et episcopales; itemque
Can. 0135      contraria valide ferri nequit. § 3. Potestas iudicialis, qua gaudent iudices aut collegia iudicialia, exercenda est modo iure praescripto
Can. 0218      necnon mentem suam prudenter in iis aperiendi, inquibus peritia gaudent, servato debito erga Ecclesiae magisterium obsequio. - Christifideles omnes
Can. 0219      debito erga Ecclesiae magisterium obsequio. - Christifideles omnes iure gaudent ut a quacumque coactione sint immunes in statu vitae
Can. 0221      § 1. Christifidelibus competit ut iura, quibus in Ecclesia gaudent, legitime vindicent atque defendant in foro competenti ecclesiastico ad
Can. 0224      quae in aliis canonibus statuuntur, obligationibus tenentur et iuribus gaudent quae in canonibus huius tituli recensentur. - § 1
Can. 0225      baptismum et confirmationem deputentur, generali obligatione tenentur et iure gaudent, sive singuli sive in consociationibus coniuncti, allaborandi ut divinum
Can. 0226      cum vitam filiis contulerint, gravissima obligatione tenentur et iure gaudent eos educandi; ideo parentum christianorum imprimis est christianam filiorum
Can. 0229      exercendo partem suam habere queant, obligatione tenentur et iure gaudent acquirendi eiusdem doctrinae cognitionem, propriae uniuscuiusque capacitati et condicioni
Can. 0229      uniuscuiusque capacitati et condicioni aptatam. § 2. Iure quoque gaudent pleniorem illam in scientiis sacris acquirendi cognitionem, quae in
Can. 0238      Seminaria legitime erecta ipso iure personalitate iuridica in Ecclesia gaudent. § 2. In omnibus negotiis pertractandis personam seminarii gerit
Can. 0351      publicatur; inde a publicatione facta officiis tenentur atque iuribus gaudent lege definitis. § 3. Promotus ad cardinalitiam dignitatem, cuius
Can. 0373      particulares erigere; quae legitime erectae, ipso iure personalitate iuridica gaudent. - § 1. Quaelibet dioecesis aliave Ecclesia particularis dividatur
Can. 0432      § 1. In provincia ecclesiastica auctoritate, ad normam iuris, gaudent concilium provinciale atque Metropolita. § 2. Provincia ecclesiastica ipso
Can. 0476      quoad fideles determinati ritus vel certi personarum coetus, eadem gaudent potestate ordinaria, quae iure universali Vicario generali competit, ad
Can. 0596      § 1. Institutorum Superiores et capitula in sodales ea gaudent potestate, quae iure universali et constitutionibus definitur. § 2
Can. 0622      et sodales, exercendam secundum ius proprium; ceteri Superiores ea gaudent intra fines sui muneris. - Ut sodales ad munus
Can. 0748      ac servandi obligatione vi legis divinae adstringuntur et iure gaudent. § 2. Homines ad amplectendam fidem catholicam contra ipsorum
Can. 0764      ubique praedicandi, de consensu saltem praesumpto rectoris ecclesiae exercendae, gaudent presbyteri et diaconi, nisi ab Ordinario competenti eadem facultas
Can. 0793      necnon qui eorum locum tenent, obligatione adstringuntur et iure gaudent prolem educandi; parentes catholici officium quoque habent ea eligendi
Can. 0883      competentis auctoritatis instructus. - Ipso iure facultate confirmationem ministrandi gaudent: 1_ intra fines suae dicionis, qui iure Episcopo dioecesano
Can. 0967      Pontificem, facultate christifidelium ubique terrarum confessiones excipiendi ipso iure gaudent Cardinales itemque Episcopi, qui eadem et licite ubique utuntur
Can. 0967      particulari renuerit. § 2. Qui facultate confessiones habitualiter excipiendi gaudent sive vi officii sive vi concessionis Ordinarii loci incardinationis
Can. 0968      officii pro sua quisque dicione facultate ad confessiones excipiendas gaudent loci Ordinarius, canonicus paenitentiarius, itemque parochus aliique qui loco
Can. 0968      qui loco parochi sunt. § 2. Vi officii facultate gaudent confessiones excipiendi suorum subditorum aliorumque, in domo diu noctuque
Can. 1029      habent fidem, recta moventur intentione, debita pollent scientia, bona gaudent existimatione, integris moribus probatisque virtutibus atque aliis qualitatibus physicis
Can. 1080      differri possit usquedum a competenti auctoritate dispensatio obtineatur, potestate gaudent dispensandi ab omnibus impedimentis, iis exceptis de quibus in
Can. 1558      Episcopi et ii qui, suae civitatis iure, simili favore gaudent, audiantur in loco ab ipsis selecto. § 3. Iudex

GAUDENTIBUS     [1]
Can. 0466      est Episcopus dioecesanus, aliis synodi sodalibus voto tantummodo consultivo gaudentibus unus ipse synodalibus declarationibus et decretis subscribit, quae eius

GAUDET     [40]
Can. 0030      praescriptis canonum de legibus. - Qui potestate exsecutiva tantum gaudet, decretum generale, de quo in can. 29, ferre non
Can. 0035      potest, intra fines suae competentiae, abeo qui potestate exsecutiva gaudet, firmo praescripto can. 76, § 1. - § 1
Can. 0091      de sufficientia causae valide et licite conceditur. - Qui gaudet potestate dispensandi eam exercere valet, etiam extra territorium exsistens
Can. 0122      iura quaesita salva esse debent. - Si universitas, quae gaudet personalitate iuridica publica, ita dividatur ut aut illius pars
Can. 0135      est modo iure praescripto, et ea qua in Ecclesia gaudet legislator infra auctoritatem supremam, valide delegari nequit, nisi aliud
Can. 0160      recuset, praesentari potest. - § 1. Qui iure praesentationis gaudet, unum aut etiam plures, et quidem tum una simul
Can. 0220      vitae eligendo. - Nemini licet bonam famam, qua quis gaudet, illegitime laedere, nec ius cuiusque personae ad propriam intimitatem
Can. 0331      muneris sui suprema, plena, immediata et universali in Ecclesia gaudet ordinaria potestate, quam semper libere exercere valet. - §
Can. 0333      vi sui muneris, non modo in universam Ecclesiam potestate gaudet, sed et super omnes Ecclesias particulares earumque coetus ordinariae
Can. 0351      sibi reservans, nullis interim tenetur Cardinalium officiis nullisque eorum gaudet iuribus; postquam autem a Romano Pontifice eius nomen publicatum
Can. 0351      fuerit, iisdem tenetur officiis fruiturque iuribus, sed iure praecedentiae gaudet a die reservationis in pectore. - § 1. Cardinalium
Can. 0352      sustinet Subdecanus; Decanus, vel Subdecanus, nulla in ceteros Cardinales gaudet potestate regiminis, sed ut primus inter pares habetur. §
Can. 0359      Sede Apostolica vacante, Cardinalium Collegium ea tantum in Ecclesia gaudet potestate, quae in peculiari lege eidem tribuitur. - Curia
Can. 0403      petente Episcopo dioecesano, constituantur Episcopus auxiliaris iure successionis non gaudet. § 2. Gravioribus in adiunctis, etiam indolis personalis, Episcopo
Can. 0403      et ipse specialibus instruitur facultatibus; Episcopus coadiutor iure successionis gaudet. - § 1. Episcopus coadiutor officii sui possessionem capit
Can. 0414      in cura pastorali dioecesis exercenda tenetur obligationibus atque potestate gaudet, quae iure Administratori dioecesano competunt. - Si Episcopus dioecesanus
Can. 0426      sede vacante, ante deputationem Administratoris dioecesani, dioecesim regat, potestate gaudet quam ius Vicario generali agnoscit. - § 1. Administrator
Can. 0427      agnoscit. - § 1. Administrator dioecesanus tenetur obligationibus et gaudet potestate Episcopi dioecesani, iis excludis quae ex rei natura
Can. 0432      Metropolita. § 2. Provincia ecclesiastica ipso iure personalitate iuridica gaudet. - § 1. Si utilitas id suadeat, praesertim in
Can. 0445      curat ut necessitatibus pastoralibus populi Dei provideatur atque potestate gaudet regiminis, praesertim legislativa, ita ut, salvo semper iure universali
Can. 0449      2. Episcoporum conferentia legitime erecta ipso iure personalitate iuridica gaudet. - § 1. Ad Episcoporum conferentiam ipso iure pertinent
Can. 0500      determinare auta membris propositas recipere. § 2. Consilium presbyterale gaudet voto tantum consultivo; Episcopus dioecesanus illud audiat in negotiis
Can. 0510      delectus, sive non qui parochus omnibus obstringitur officiis atque gaudet iuribus et facultatibus quae ad normam iuris propria sunt
Can. 0514      pastorale cessat. - § 1. Consilium pastorale, quod voto gaudet tantum consultivo, iuxta necessitates apostolatus convocare eique praeesse ad
Can. 0515      § 3. Paroecia legitime erecta personalitate iuridica ipso iure gaudet. - § 1. Nisi aliud iure caveatur, paroeciae aequiparatur
Can. 0536      fovendam suum adiutorium praestent. § 2. Consilium pastorale voto gaudet tantum consultivo et regitur normis ab Episcopo dioecesano statutis
Can. 0540      - § 1. Administrator paroecialis iisdem adstringitur officiis iisdemque gaudet iuribus ac parochus, nisi ab Episcopo dioecesano aliter statuatur
Can. 0550      3. Ad tempus feriarum quod attinet, vicarius paroecialis eodem gaudet iure ac parochus. - Ad oblationes quod attinet, quas
Can. 0566      particulari aut speciali delegatione conceduntur, cappellanus vi officii facultate gaudet audiendi confessiones fidelium suae curae commissorum, verbi Dei eis
Can. 0690      normam cann. 655 et 657. § 2. Eadem facultate gaudet Superior monasterii sui iuris cum consensu sui consilii. -
Can. 0700      Decretum vero, ut valeat, indicare debet ius, quo dimissus gaudet, recurrendi intra decem dies a recepta notificatione ad auctoritatem
Can. 0749      - § 1. Infallibilitate in magisterio, vi muneris sui gaudet Summus Pontifex quando ut supremus omnium christifidelium Pastor et
Can. 0885      rationabiliter petentibus conferatur. § 2. Presbyter, qui hac facultate gaudet, eadem uti debet erga eos in quorum favorem facultas
Can. 1060      potestatis circa mere civiles eiusdem matrimonii effectus. - Matrimonium gaudet favore iuris; quare in dubio standum est pro valore
Can. 1079      § 2, assistit. § 3. In periculo mortis confessarius gaudet potestate dispensandi ab impedimentis occultis pro foro interno sive
Can. 1150      praescripto can. 1141. - In re dubia privilegium fidei gaudet favore iuris. - Coniuges habent officium et ius servandi
Can. 1227      privatum sibi constituere possunt, quod iisdem iuribus ac oratorium gaudet. - Firmo praescripto can. 1227, ad Missam aliasve sacras
Can. 1308      Iisdem potestatibus, de quibus in §§ 3 et 4, gaudet supremus Moderator instituti religiosi clericalis iuris pontificii. - Iisdem
Can. 1642      can. 1629. - § 1. Res iudicata firmitate iuris gaudet nec impugnari potest directe, nisi ad normam can. 1645
Can. 1711      huius tituli. - In his causis defensor vinculi iisdem gaudet iuribus iisdemque tenetur officiis, quibus defensor vinculi matrimonialis. -

GENERA     [1]
Can. 1423      vel ad causas quaslibet vel ad aliqua tantum causarum genera. - Unicus iudex in quolibet iudicio duos assessores, clericos

GENERALE     [3]
Can. 0030      de legibus. - Qui potestate exsecutiva tantum gaudet, decretum generale, de quo in can. 29, ferre non valet, nisi
Can. 0264      Ecclesiae bonum promovendum actu habeantur; huiusmodi tributum debet esse generale, reditibus eorum qui eidem obnoxii sunt proportionatum, atque iuxta
Can. 0631      ad conscientiae manifestationem sibi peragendam. - § 1. Capitulum generale, quod supremam auctoritatem ad normam constitutionum in instituto obtinet

GENERALEM     [11]
Can. 0345      dissolvere. - Synodus Episcoporum congregari potest aut in coetum generalem, in quo scilicet res tractantur ad bonum Ecclesiae universae
Can. 0346      attinent. - § 1. Synodus Episcoporum quae in coetum generalem ordinarium congregatur, constat sodalibus quorum plerique sunt Episcopi, electi
Can. 0346      iuris peculiaris eliguntur. § 2. Synodus Episcoporum in coetum generalem extraordinarium congregata ad negotia tractanda quae expeditam requirant definitionem
Can. 0396      per Episcopum coadiutorem, aut per auxiliarem, aut per Vicarium generalem vel episcopalem, aut per alium presbyterum visitet. § 2
Can. 0452      quisnam, praeside legitime impedito, munere pro-praesidis fungatur, atque secretarium generalem designet, ad normam statutorum. § 2. Praeses conferentiae, atque
Can. 0462      2. Synodo dioecesanae praeest Episcopus dioecesanus, qui tamen Vicarium generalem aut Vicarium episcopalem pro singulis sessionibus synodi ad hoc
Can. 0479      iure requirunt speciale Episcopi mandatum. § 3. Ad Vicarium generalem atque ad Vicarium episcopalem, intra ambitum eorum competentiae, pertinent
Can. 0806      aut dirigantur; eidem item competit praescripta edere quae ad generalem attinent ordinationem scholarum catholicarum: quae praescripta valent de scholis
Can. 0963      quam primum, occasione data, accedat, antequam aliam recipiat absolutionem generalem, nisi iusta causa interveniat. - § 1. Ad sacramentales
Can. 0996      vero subiectum capax eas lucretur, habere debet intentionem saltem generalem eas acquirendi et opera iniuncta implere statuto tempore ac
Can. 1111      possunt facultatem intra fines sui territorii matrimoniis assistendi, etiam generalem, sacerdotibus et diaconis delegare. § 2. Ut valida sit

GENERALES     [9]
Can. 0134      in iisdem generali gaudent potestate exsecutiva ordinaria, nempe Vicarii generales et episcopales; itemque, pro suis sodalibus, Superiores maiores clericalium
Can. 0242      institutionis in seminario tradendae definiantur summa principia atque normae generales necessitatibus pastoralibus uniuscuiusque regionis vel provinciale, aptatae. § 2
Can. 0391      potestatem exsecutivam exercet sive per se sive per Vicarios generales aut episcopales ad normam iuris; potestatem iudicialem sive per
Can. 0406      1, Episcopus dioecesanus auxiliarem vel auxiliares suos constituat Vicarios generales vel saltem Vicarios episcopales, ab auctoritate sua, aut Episcopi
Can. 0443      particularia vocandi sunt cum suffragio tantum consultivo: 1_ Vicarii generales et Vicarii episcopales omnium in territorio Ecclesiarum particularium; 2_
Can. 0463      tenentur: 1_ Episcopus coadiutor atque Episcopi auxiliares; 2_ Vicarii generales et Vicarii episcopales, necnon Vicarius iudicialis; 3_ canonici ecclesiae
Can. 0804      procuratur; Episcoporum conferentiae est de hoc actionis campo normas generales edicere, atque Episcopi dioecesani est eundem ordinare et in
Can. 0833      Administrator dioecesanus; 5_ coram Episcopo dioecesano eiusve delegato, Vicarii generales et Vicarii episcopales necnon Vicarii iudiciales; 6_ coram loci
Can. 0844      2, 3 et 4, Episcopus dioecesanus aut Episcoporum conferentia generales normas ne ferant, nisi post consultationem cum auctoritate competenti

GENERALI     [28]
Can. 0053      sint contraria, peculiare, in iis quae peculariter exprimuntur, praevalet generali; si aeque sint pecularia aut generalia, posterius tempore obrogat
Can. 0065      priore Ordinario denegationis rationibus. § 2. Gratia a Vicario generali vel a Vicario episcopali denegata, ab alio Vicario eiusdem
Can. 0065      rationibus, valide concedi nequit. § 3. Gratia a Vicario generali vel a Vicario episcopali denegata et postea, nulla facta
Can. 0065      nequit valide, etiam facta denegationis mentione, ab eius Vicario generali vel Vicario episcopali, non consentiente Episcopo, impetrari. - Rescriptum
Can. 0067      contraria impetrentur, peculiare, in iis quae peculiariter exprimuntur, praevalet generali. § 2. Si sint aeque peculiaria aut generalia, prius
Can. 0134      aequiparatae ad normam can. 368, necnon qui in iisdem generali gaudent potestate exsecutiva ordinaria, nempe Vicarii generales et episcopales
Can. 0134      ipsi in can. 381, § 2 aequiparatis, exclusis Vicario generali et episcopali, nisi de speciali mandato. - § 1
Can. 0225      ad apostolatum a Deo per baptismum et confirmationem deputentur, generali obligatione tenentur et iure gaudent, sive singuli sive in
Can. 0248      doctrinalis tradenda eo spectat, ut alumni, una cum cultura generali necessitatibus loci ac temporis consentanea, amplam atque solidam acquirant
Can. 0348      nominantur, quorum vero omnium munus explicit, ineunte novo coetu generali. § 2. Pro quolibet synodi Episcoporum coetu praetera unus
Can. 0413      eo deficiente aut impedito, alicui Episcopo auxiliari aut Vicario generali vel episcopali aliive sacerdoti, servato personarum ordine statuto in
Can. 0417      - Vim habent omnia quae gesta sunt a Vicario generali aut Vicario episcopali, donec certam de obitu Episcopi dioecesani
Can. 0417      acceperint, itemque quae ab Episcopo dioecesano aut a Vicario generali vel episcopali gesta sunt, donec certam de memoratis actibus
Can. 0426      Administratoris dioecesani, dioecesim regat, potestate gaudet quam ius Vicario generali agnoscit. - § 1. Administrator dioecesanus tenetur obligationibus et
Can. 0448      ad normam iuris. - § 1. Episcoporum conferentia regula generali comprehendit praesules omnium Ecclesiarum particularum eiusdem nationis, ad normam
Can. 0475      in universae dioecesis regimine adiuvet. § 2. Pro regula generali habeatur ut unus constituatur Vicarius generalis, nisi dioecesis amplitudo
Can. 0476      coetus, eadem gaudent potestate ordinaria, quae iure universali Vicario generali competit, ad normam canonum qui sequuntur. - § 1
Can. 0477      tempus, in ipso constitutionis actu determinandum. § 2. Vicario generali absente vel legitime impedito, Episcopus dioecesanus alium nominare potest
Can. 0479      Episcopi usque ad quartum gradum. - § 1. Vicario generali, vi officii, in universa dioecesi competit potestas exsecutiva quae
Can. 0479      est, iis causis exceptis quas Episcopus sibi aut Vicario generali reservaverit, aut quae ex iure requirunt speciale Episcopi mandatum
Can. 0518      facultatibus parochi instructus, curam pastoralem moderetur. - Paroecia regula generali sit territorialis, quae scilicet omnes complectatur christifideles certi territorii
Can. 0631      sed etiam quillibet sodalis optata sua et suggestiones capitulo generali libere mittere potest. - Ius proprium accurate determinet quae
Can. 0961      1. Absolutio pluribus insimul paenitentibus sine praevia individuali confessione, generali modo impertiri non potest, nisi: 1_ immineat periculum mortis
Can. 0962      de requisitis ad normam § 1 edoceantur et absolutioni generali, in casu quoque periculi mortis, si tempus suppetat, praemittatur
Can. 0963      manente obligatione de qua in can. 989, is cui generali absolutione gravia peccata remittuntur, ad confessionem individualem quam primum
Can. 1111      determinatum matrimonium danda est; si vero agitur de delegatione generali, scripto est concedenda. - § 1. Ubi desunt sacerdotes
Can. 1327      vel aggravantes, praeter casus in cann. 1323-1326, statuere, sive generali norma, sive pro singulis delictis. Item in praecepto possunt
Can. 1420      seu Officialem constituere cum potestate ordinaria iudicandi, a Vicario generali distinctum, nisi parvitas dioecesis aut paucitas causarum aliud suadeat

GENERALIA     [7]
Can. 0029      aut immemorabiles, nec lex universalis consuetudines particulares. - Decreta generalia, quibus a legislatore competenti pro communitate legis recipiendae capaci
Can. 0031      condicionibus in actu concessionis statutis. - § 1. Decreta generalia exsecutoria, quibus nempe pressius determinantur modi in lege applicanda
Can. 0032      in § 1, serventur praescripta can. 8. - Decreta generalia exsecutoria eos obligant qui tenentur legibus, quarum eadem decreta
Can. 0033      applicationis determinant aut observantiam urgent. - § 1. Decreta generalia exsecutoria, etiamsi edantur in directoriis aliusve nominis documentis, non
Can. 0053      peculariter exprimuntur, praevalet generali; si aeque sint pecularia aut generalia, posterius tempore obrogat priori, quatenus ei contrarium est. -
Can. 0067      praevalet generali. § 2. Si sint aeque peculiaria aut generalia, prius tempore praevalet posteriori, nisi in altero fiat mentio
Can. 0455      conficiendis aut immutandis. - § 1. Episcoporum conferentia decreta generalia ferre tantummodo potest in causis, in quibus ius universale

GENERALIBUS     [5]
Can. 0019      sit poenalis, dirimenda est attentis legibus latis in similibus, generalibus iuris principiis cum aequitate canonica servatis, iurisprudentia et praxi
Can. 0452      eo legitime impedito pro-praeses, non tantum Episcoporum conferentiae conventibus generalibus, sed etiam consilio permanenti praeest. - Conventus plenarii Episcoporum
Can. 0473      Vicarius generalis aut, si plures sint, unus ex Vicariis generalibus. § 4. Ubi id expedire iudicaverit, Episcopus, ad actionem
Can. 0473      aptius fovendam, constituere potest consilium episcopale, constans scilicet Vicariis generalibus et Vicariis episcopalibus. - Acta curiae quae effectum iuridicum
Can. 0605      fiere potest modo exprimant aptisque statutis protegant, adhibitis praesertim generalibus normis in hac parte contentis. - Quae de institutis

GENERALIS     [22]
Can. 0348      continuandum decreverit. - § 1. Synodi Episcoporum habetur secretaria generalis permanens, cui praeest Secretarius generalis, a Romano Pontifice nominatus
Can. 0348      Synodi Episcoporum habetur secretaria generalis permanens, cui praeest Secretarius generalis, a Romano Pontifice nominatus, cuique praesto est consilium secretariae
Can. 0406      in can. 403, § 2, ab Episcopo dioecesano Vicarius generalis constituatur; insuper ipsi prae ceteris Episcopus dioecesanus committat quae
Can. 0409      servat potestates et facultates quibus sede plena, tamquam Vicarius generalis vel tamquam Vicarius episcopalis, gaudebat; quod si ad munus
Can. 0418      dioecesani potestatem obtinet eiusdemque obligationibus tenetur, cessante qualibet Vicarii generalis et Vicarii episcopalis potestate, salvo tamen can. 409, §
Can. 0451      plenarii habendi, et provideantur consilium Episcoporum permanens et secretaria generalis conferentiae fini consequendo efficacius consulant. - § 1. Quaelibet
Can. 0458      peragere, quae ipsi ad normam statutorum committuntur. - Secretariae generalis est: 1_ relationem componere actorum et decretorum conventus plenarii
Can. 0473      adiuncta iudicio Episcopi aliud suadeant, Moderator curiae nominetur Vicarius generalis aut, si plures sint, unus ex Vicariis generalibus. §
Can. 0475      In unaquaque dioecesi constituendus est ab Episcopo dioecesano Vicarius generalis, qui potestate ordinaria ad normam canonum qui sequuntur instructus
Can. 0475      2. Pro regula generali habeatur ut unus constituatur Vicarius generalis, nisi dioecesis amplitudo vel incolarum numerus aut aliae rationes
Can. 0477      ad normam canonum qui sequuntur. - § 1. Vicarius generalis et episcopalis libere ab Episcopo dioecesano nominantur et ab
Can. 0478      norma applicatur pro Vicario episcopali. - § 1. Vicarius generalis et episcopalis sint sacerdotes annos nati non minus triginta
Can. 0478      prudentia ac rerum gerendarum experientia commendati. § 2. Vicarii generalis et episcopalis munus componi non potest cum munere canonici
Can. 0480      aut electa fuerit industria personae Episcopi dioecesani. - Vicarius generalis et Vicarius episcopalis de praecipuis negotiis et gerendis et
Can. 0481      Episcopi dioecesani agant. - § 1. Exspirat potestas Vicarii generalis et Vicarii episcopalis expleto tempore mandati, renuntiatione, itemque, salvis
Can. 0481      § 2. Suspenso munere Episcopi dioecesani, suspenditur potestas Vicarii generalis et Vicarii episcopalis, nisi episcopali dignitate aucti sint. -
Can. 0616      sui iuris, de qua in can. 613, est capituli generalis, nisi constitutiones aliter ferant. § 4. Monialium monasterium sui
Can. 0962      § 2. Christifideles, quantum fieri potest etiam occasione absolutionis generalis recipiendae, de requisitis ad normam § 1 edoceantur et
Can. 1049      dispensationem, omnes irregularitates et impedimenta indicanda sunt; attamen, dispensatio generalis valet etiam pro reticitis bona fide, exceptis irregularitatibus de
Can. 1049      delictorum ad validitatem dispensationis exprimendus est. § 3. Dispensatio generalis ab irregularitatibus et impedimentis ad ordines recipiendos valet pro
Can. 1114      si fieri potest, de licentia parochi, quoties vi delegationis generalis assistit. - Matrimonia celebrentur in paroecia ubi alterutra pars
Can. 1359      detineatur, remissio valet tantummodo pro poenis in ipsa expressis; generalis autem remissio omnes aufert poenas, iis exceptis quas in

GENERALITER     [1]
Can. 1011      ferialibus non exceptis, fieri potest. - § 1. Ordinatio generaliter in cathedrali ecclesia celebretur; ob rationes tamen pastorales in

GENERALIUM     [1]
Can. 0473      Ipsius Episcopi dioecesani est coordinare actionem pastoralem Vicariorum sive generalium sive episcopalium; ubi id expendiat, nominari potest Moderator curiae

GENERATIM     [5]
Can. 1177      fuerit. - § 1. Exequiae pro quolibet fideli defuncto generatim in propriae paroeciae ecclesia celebrari debent. § 2. Fas
Can. 1179      elegerit. - Exequiae religiosorum aut sodalium societatis vitae apostolicae generatim celebrantur in propria ecclesia aut oratorio a Superiore, si
Can. 1485      actis iudicialibus, nec transigere, pacisci, compromittere in arbitros et generatim ea agere pro quibus ius requirit mandatum speciale. -
Can. 1504      quo petatur; 2_ indicare quo iure innitatur actor et generatim saltem quibus factis et probationibus ad evincenda ea quae
Can. 1568      partium aliorumque praesentia, de interrogationibus ex officio additis et generatim de omnibus memoria dignis quae forte acciderint, cum testes

GENERATIONEM     [2]
Can. 1055      indole sua naturali ad bonum coniugum atque ad prolis generationem et educationem ordinatum, a Christo Domino ad sacramenti dignitatem
Can. 1061      modo posuerunt coniugalem actum per se aptum ad prolis generationem, ad quem natura sua ordinatur matrimonium, et quo coniuges

GENERATIONES     [1]
Can. 0108      § 2. In linea recta tot sunt gradus quot generationes, seu quot personae, stipite dempto. § 3. In linea

GENERE     [6]
Can. 0476      aut in determinata dioecesis parte aut in certo negotiorum genere aut quoad fideles determinati ritus vel certi personarum coetus
Can. 1290      ius civile in territorio statuit de contractibus tam in genere, quam in specie et de solutionibus, eadem iure canonico
Can. 1539      vi vel metu gravi extortam. - In quolibet iudicii genere admittitur probatio per documenta tum publica tum privata. -
Can. 1691      sunt, nisi rei natura obstet, canones de iudiciis in genere et de iudicio contentioso ordinario, servatis specialibus normis circa
Can. 1710      serventur, nisi rei natura obstet, canones de iudiciis in genere et de iudicio contentioso ordinario, salvis praescriptis huius tituli
Can. 1728      sunt, nisi rei natura obstet, canones de iudiciis in genere et de iudicio contentioso ordinario, servatis specialibus normis de

GENERIS     [5]
Can. 0305      sequuntur. § 2. Vigilantiae Sanctae Sedis subsunt consociationes cuiuslibet generis; vigilantiae Ordinarii loci subsunt consociationes dioecesanae necnon aliae consociationes
Can. 0719      § 4. Necessarium conscientiae moderamen libere obtineant atque huius generis consilia a suis etiam Moderatoribus, si velint, requirant. -
Can. 0761      doctrinae in scholis, in academiis, conferentiis et coadunationibus omnis generis, necnon eiusdem diffusio per declarationes publicas a legitima auctoritate
Can. 0800      - § 1. Ecclesiae ius est scholas cuiusvis disciplinae, generis et gradus condendi ac moderandi. § 2. Christifideles scholas
Can. 1527      iudice probatio nihilominus exigatur. - § 1. Probationes cuiuslibet generis, quae ad causam cognoscendam utiles videantur et sint licitae

GENETRICIS     [1]
Can. 1246      Epiphaniae, Ascensionis et sanctissimi Corporis et Sanguinis Christi, Sanctae Genetricis Mariae, eiusdem Immaculatae Conceptionis et Assumptionis, sancti Ioseph, sanctorum

GENIMINE     [1]
Can. 0924      periculum corruptionis. § 3. Vinum debet esse naturale de genimine vitis et non corruptum. - Sacra communio conferatur sub

GENTIBUS     [1]
Can. 0747      sibi propriis adhibitis, a qualibet humana potestate independens, omnibus gentibus Evangelium praedicandi. § 2. Ecclesiae competit semper et ubique

GENUINA     [1]
Can. 1051      ad ordinem recipiendum requisitis, scilicet de candidati recta doctrina, genuina pietate, bonis moribus, aptitudine ad ministerium exercendum; itemque, rite

GENUINAM     [1]
Can. 0716      communionem inter se servent, sollicite curantes spiritus unitatem et genuinam fraternitatem. - § 1. Constitutiones proprium regiminis modum praescribant

GENUINO     [1]
Can. 0677      habeant associationes christifidelium sibi coniunctas, speciali cura adiuvent, ut genuino spiritu suae familiae imbuantur. - § 1. Religiosi subsunt

GENUINUM     [1]
Can. 1252      aetatis ad legem ieiunii et abstinentiae non tenentur, ad genuinum paenitentiae sensum informentur. - Episcoporum conferentia potest pressius determinare

GENUS     [3]
Can. 0234      ubi exsistunt, atque foveantur seminaria minora aliave instituta id genus, in quibus nempe, vocationum fovendarum gratia, provideatur ut peculiaris
Can. 0479      § 1, sed quoad determinatam territorii partem aut negotiorum genus aut fideles determinati ritus vel coetus tantum pro quibus
Can. 1455      periclitetur, vel praebeatur ansa dissidiis, aut scandalum aliudve id genus incommodum oriatur, iudex poterit testes, peritos, partes earumque advocatos

GERANT     [1]
Can. 0277      dedicare valent. § 2. Debita cum prudentia clerici se gerant cum personis, quarum frequentatio ipsorum obligationem ad continentiam servandam

GERAT     [7]
Can. 0383      Ecclesia catholica non sint, cum humanitate et caritate se gerat, oecumenismum quoque fovens prout ab Ecclesia intellegitur. § 4
Can. 0414      can. 423 vocatus ut ad interim dioecesis curam pastoralem gerat pro tempore quo sedes impeditur tantum, in cura pastorali
Can. 0636      et ad normam iuris proprii constitutus, qui administrationem bonorum gerat sub directione respectivi Superioris. Etiam in communitatibus localibus instituatur
Can. 0647      sub moderamine alicuius probati religiosi, qui vices magistri novitiorum gerat. § 3. Superior maior permittere potest ut novitiorum coetus
Can. 0803      3. Nulla schola, etsi reapse catholica, nomen scholae catholicae gerat, nisi de consensu competentis auctoritatis ecclesiasticae. - § 1
Can. 0808      universitas, etsi reapse catholica, titulum seu nomen universitatis catholicae gerat, nisi de consensu competentis auctoritatis ecclesiasticae. - Episcoporum conferentiae
Can. 0892      est curare ut confirmatus tamquam verus Christi testis se gerat obligationesque eidem sacramento inhaerentes fideliter adimpleat. - § 1

GERENDAM     [1]
Can. 0527      privilegio. - § 1. Qui ad curam pastoralem paroeciae gerendam promotus est, eandem obtinet et exercere tenetur a momento

GERENDARUM     [1]
Can. 0478      disciplinis vere periti, sana doctrina, probitate, prudentia ac rerum gerendarum experientia commendati. § 2. Vicarii generalis et episcopalis munus

GERENDI     [2]
Can. 0363      Romani Pontificis officium committitur ipsius Romani Pontificis stabili modo gerendi personam apud Ecclesias particulares aut etiam apud Civitates et
Can. 0874      sit designatus atque aptitudinem et intentionem habeat hoc munus gerendi; 2_ decimum sextum aetatis annum expleverit, nisi alia aetas

GERENDIS     [2]
Can. 0225      imbuant atque perficiant, et ita specialiter in iisdem rebus gerendis atque in muneribus saecularibus exercendis Christi testimonium reddant. -
Can. 0480      Vicarius generalis et Vicarius episcopalis de praecipuis negotiis et gerendis et gestis Episcopo dioecesano referre debent, nec umquam contra

GERENTE     [1]
Can. 0899      Episcopo aut, sub eius auctoritate, presbytero praeside, personam Christi gerente, atque omnes qui intersunt fideles, sive clerici sive laici

GERENTES     [1]
Can. 0601      obligat ad submissionem voluntatis erga legitimos Superiores, vices Dei gerentes, cum secundum proprias constitutiones praecipiunt. - Vita fraterna, unicuique

GERERE     [1]
Can. 1436      in eadem causa, officium promotoris iustitiae et defensoris vinculi gerere potest. § 2. Promotor et defensor constitui possunt tum

GERIT     [7]
Can. 0238      gaudent. § 2. In omnibus negotiis pertractandis personam seminarii gerit eius rector, nisi de certis negotiis auctoritas competens aliud
Can. 0393      In omnibus negotiis iuridicis dioecesis, Episcopus dioecesanus eiusdem personam gerit. - § 1. Varias apostolatus rationes in dioecesi foveat
Can. 0532      implentium provideatur. - In omnibus negotiis iuridicis parochus personam gerit paroeciae, ad normam iuris curet ut bona paroeciae administrentur
Can. 0543      can. 534; 3_ solus moderator in negotiis iuridicis personam gerit paroeciae aut paroeciarum coetui commissarum. - Cum cesset ab
Can. 1042      diaconatum permanentem legitime destinetur; 2_ qui officium vel administrationem gerit clericis ad normam cann. 285 et 286 vetitam cuius
Can. 1121      Celebrato matrimonio, parochus loci celebrationis vel qui eius vices gerit, etsi neuter eidem astiterit, quam primum adnotet in matrimoniorum
Can. 1721      1504 exhibeat. § 2. Coram tribunali superiore partes actoris gerit promotor iustitiae apud illud tribunal constitutus. - Ad scandala

GERMANA     [1]
Can. 1022      legitimis litteris dimissoriis, ad ordinationem ne procedat, nisi de germana litterarum fide plane constet. - Litterae dimissoriae possunt ab

GERUNT     [2]
Can. 0363      publicas Auctoritates, ad quas missi sunt. § 2. Personam gerunt Apostolicae Sedis ii quoque, qui in pontificam Missionem ut
Can. 0922      Sanctum Viaticum infirmis ne nimium differatur; qui animarum curam gerunt sedulo advigilent, ut eodem infirmi plene sui compotes reficiantur

GERUNTUR     [1]
Can. 0484      eorum operam requirunt; 2_ in scriptis fideliter redigere quae geruntur, eaque cum significatione loci, diei, mensis et anni subsignare

GESSERIT     [1]
Can. 0639      respondere debet, si vero de mandato Superioris negotium instituti gesserit, institutum respondere debet. § 3. Si contraxerit religiosus sine

GESTA     [3]
Can. 0417      ac privatione Episcopo intimata. - Vim habent omnia quae gesta sunt a Vicario generali aut Vicario episcopali, donec certam
Can. 0417      ab Episcopo dioecesano aut a Vicario generali vel episcopali gesta sunt, donec certam de memoratis actibus pontificiis notitiam receperint
Can. 1413      quae circa administrationem versantur, coram tribunali loci ubi administratio gesta est; 2_ in causis quae respiciunt hereditates vel legata

GESTIONES     [1]
Can. 0285      vetantur. § 4. Sine licentia sui Ordinarii, ne ineant gestiones bonorum ad laicos pertinentium aut officia saecularia, quae secum

GESTIS     [2]
Can. 0480      et Vicarius episcopalis de praecipuis negotiis et gerendis et gestis Episcopo dioecesano referre debent, nec umquam contra voluntatem et
Can. 1573      de teste qualificato qui deponat de rebus ex officio gestis, aut rerum et personarum adiuncta aliud suadeant. - Peritorum

GLORIAM     [2]
Can. 0573      Dei consequantur et, praeclarum in Ecclesia signum effecti, caelestem gloriam praenuntient. § 2. Quam vivendi formam in institutis vitae
Can. 0768      Divini verbi praecones christifidelibus imprimis proponant, quae ad Dei gloriam hominumque salutem credere et facere oportet. § 2. Impertiant

GLORIFICATO     [1]
Can. 0998      infirmorum, qua Ecclesia fideles periculose aegrotantes Domino patienti et glorificato, ut eos allevet et salvet, commendat, confertur eos liniendo

GRADATIM     [3]
Can. 0652      eiusque cooperatorum est novitiorum vocationem discernere et comprobare, eosque gradatim ad vitam perfectionis instituti propriam rite ducendam efformare. §
Can. 1394      quod si monitus non resipuerit et scandalum dare perrexerit, gradatim privationibus ac vel etiam dimissione e statu clericali puniri
Can. 1395      suspensione puniantur, cui persistente post monitionem delicto, aliae poenae gradatim addi possunt usque ad dimissionem e statu clericali. §

GRADIBUS     [1]
Can. 1009      Conferuntur manuum impositione et precatione consecratoria, quam pro singulis gradibus libri liturgici praescribunt. - Ordinatio intra Missarum sollemnia celebretur

GRADU     [30]
Can. 0109      qui sunt consanguinei viri, iidem in eadem linea et gradu sint affines mulieris, et vice versa. - Filii, qui
Can. 0806      Ordinario, ut institutio quae in iisdem traditur pari saltem gradu ac in aliis scholis regionis, ratione scientifica sit praestans
Can. 1008      qui nempe consecrantur et deputantur ut, pro suo quisque gradu, in persona Christi Capitis munera docendi, sanctificandi et regendi
Can. 1078      ab impedimento consanguinitatis in linea recta aut in secundo gradu lineae collateralis. - § 1. Urgente mortis periculo, loci
Can. 1091      quod subest dubium num partes sint consanguineae in aliquo gradu lineae rectae aut in secundo gradu lineae collateralis. -
Can. 1091      consanguineae in aliquo gradu lineae rectae aut in secundo gradu lineae collateralis. - Affinitas in linea recta dirimit matrimonium
Can. 1092      - Affinitas in linea recta dirimit matrimonium in quolibet gradu. - Impedimentum publicae honestatis oritur ex matrimonio invalido post
Can. 1093      notorio vel publico concubinatu; et nuptias dirimit in primo gradu lineae rectae inter virum et consanguineas mulieris, ac vice
Can. 1094      ex adoptione orta, in linea recta aut in secundo gradu lineae collateralis, coniuncti sunt. - Sunt incapaces matrimonii contrahendi
Can. 1417      causam suam sive contentiosam sive poenalem, in quovis iudicii gradu et in quovis litis statu, cognoscendam ad Sanctam Sedem
Can. 1419      temporalibus personae iuridicae ab Episcopo repraesentatae, iudicat in primo gradu tribunal appellationis. - § 1. Quilibet Episcopus dioecesanus tenetur
Can. 1425      singulis casibus aliter statuerit. § 4. In primo iudicii gradu, si forte collegium constitui nequeat, Episcoporum conferentia, quamdiu huiusmodi
Can. 1431      Si in praecedenti instantia intervenerit promotor iustitiae, in ulteriore gradu huius interventus praesumitur necessarius. - Ad causas, in quibus
Can. 1441      primae instantiae constitui debet. Si tamen in primo iudicii gradu, secundum can. 1425, § 4, iudex unicus sententiam tulit
Can. 1448      causam, in qua ratione consanguinitatis vel affinitatis in quolibet gradu lineae rectae et usque ad quartum gradum lineae collateralis
Can. 1459      sententiae nullitas haberi potest, in quolibet iudicii statu vel gradu excipi possunt itemque a iudice ex officio declarari. §
Can. 1463      autem cognoscantur simul cum conventionali actione, hoc est pari gradu cum ea, nisi eas separatim cognoscere necessarium sit aut
Can. 1524      ipse ferat. - § 1. In quolibet statu et gradu iudicii potest actor instantiae renuntiare; item tum actor tum
Can. 1639      suspendit. - § 1. Salvo praescripto can. 1683, in gradu appellationis non potest admitti nova petendi causa, ne per
Can. 1640      probationes admittuntur tantum ad normam can. 1600. - In gradu appellationis eodem modo, quo in prima instantia, congrua congruis
Can. 1641      non fuerit intra tempus utile proposita; 3_ si, in gradu appellationis, instantia perempta sit vel eidem renuntiatum fuerit; 4_
Can. 1657      sunt nulli. - Processus contentiosus oralis fit in primo gradu coram iudice unico, ad normam can. 1424. - §
Can. 1669      notificetur. - Si tribunal appellationis perspiciat in inferiore iudicii gradu processum contentiosum oralem esse adhibitum in casibus a iure
Can. 1682      sententia pro matrimonii nullitate prolata sit in primo iudicii gradu, tribunal appellationis, perpensis animadversionibus defensoris vinculi et, si quae
Can. 1683      ordinarium examen novi gradus causam admittat. - Si in gradu appellationis novum nullitatis matrimonii caput afferatur, tribunal potest, tamquam
Can. 1684      1. Postquam sententia, quae matrimonii nullitatem primum declaraverit, in gradu appellationis confirmata est vel decreto vel altera sententia, ii
Can. 1716      impugnatio proponi potest coram iudice ecclesiastico, qui in primo gradu competens est ad controversiam iudicandam. - § 1. Quoties
Can. 1724      advocatum non constituerit. - § 1. In quolibet iudicii gradu renuntiatio instantiae fieri potest a promotore iustitiae, mandante vel
Can. 1726      postremus scribat vel loquatur. - In quolibet poenalis iudicii gradu et stadio, si evidenter constet delictum non esse a
Can. 1729      admittitur, si factus non sit in primo iudicii poenalis gradu. § 3. Appellatio in causa de damnis fit ad

GRADUI     [1]
Can. 1618      si iudicium impediunt vel ipsi iudicio aut alicui ipsius gradui finem ponunt, quod attinet ad aliquam saltem partem in

GRADUM     [5]
Can. 0478      canonici paenitentiarii, neque committi consanguineis Episcopi usque ad quartum gradum. - § 1. Vicario generali, vi officii, in universa
Can. 0492      oeconomicis excluduntur personae quae cum Episcopo usque ad quartum gradum consanguinitatis vel affinitatis coniunctae sunt. - Praeter munera ipsi
Can. 1091      2. In linea collaterali irritum est usque ad quartum gradum inclusive. § 3. Impedimentum consanguinitatis non multiplicatur. § 4
Can. 1298      administratoribus eorumve propinquis usque ad quartum consanguinitatis vel affinitatis gradum non sunt vendenda aut locanda sine speciali competentis auctoritatis
Can. 1448      in quolibet gradu lineae rectae et usque ad quartum gradum lineae collateralis, vel ratione tutelae et curatelae, intimae vitae

GRADUS     [13]
Can. 0108      commoratur. - § 1. Consanguinitas computatur per lineas et gradus. § 2. In linea recta tot sunt gradus quot
Can. 0108      et gradus. § 2. In linea recta tot sunt gradus quot generationes, seu quot personae, stipite dempto. § 3
Can. 0108      stipite dempto. § 3. In linea obliqua tot sunt gradus quot personae in utraque simul linea, stipite dempto. -
Can. 0229      in institutis scientiarium religiosarum traduntur, ibidem lectiones frequentando et gradus academicos consequendo. § 3. Item, servatis praescriptis quoad idoneitatem
Can. 0800      1. Ecclesiae ius est scholas cuiusvis disciplinae, generis et gradus condendi ac moderandi. § 2. Christifideles scholas catholicas foveant
Can. 0817      statuta et studiorum rationem ab Apostolica Sede approbata. - Gradus academicos, qui effectus canonicos in Ecclesia habeant, nulla universitas
Can. 0851      ad catechumenatum admittatur et, quatenus fieri potest, per varios gradus ad initiationem sacramentalem perducatur, secundum ordinem initiationis ab Episcoporum
Can. 1440      dioecesano competunt circa suum tribunal. - Si competentia ratione gradus, ad normam cann. 1438 et 1439 non servetur, incompetentia
Can. 1450      - Recusatione admissa, personae mutari debent, non vero iudicii gradus. - § 1. Quaestio de recusatione expeditissime definienda est
Can. 1632      appellationis provocaverit, de causa videt tribunal quod superioris est gradus, salvo can. 1415. - Appellatio prosequenda est coram iudice
Can. 1653      vel per alium Episcopus dioecesis, in qua sententia primi gradus lata est. § 2. Quod si hic renuat vel
Can. 1682      vel decisionem continenter confirmet vel ad ordinarium examen novi gradus causam admittat. - Si in gradu appellationis novum nullitatis
Can. 1693      contentiosus ordinarius adhibitus sit et appellatio proponatur, tribunal secundi gradus ad normam can. 1682, § 2 procedat, servatis servandis

GRADUUM     [1]
Can. 1338      vel aliquos eius actus exercendi; item dari nequit privatio graduum academicorum. § 3. De prohibitionibus, quae in can. 1336

GRATIA     [14]
Can. 0059      suapte natura, ad petitionem alicuius, conceditur privilegium, dispensatio aliave gratia. § 2. Quae de rescriptis statuuntur praescripta, etiam de
Can. 0064      tempore exsecutionis. - Salvo iure Paenitentiariae pro foro interno, gratia a quovis dicasterio Romanae Curiae denegata, valide ab alio
Can. 0065      nisi habitis a priore Ordinario denegationis rationibus. § 2. Gratia a Vicario generali vel a Vicario episcopali denegata, ab
Can. 0065      Vicario denegante denegationis rationibus, valide concedi nequit. § 3. Gratia a Vicario generali vel a Vicario episcopali denegata et
Can. 0065      huius denegationis mentione, ab Episcopo dioecesano impetrata, invalida est; gratia autem ab Episcopo dioecesano denegata nequit valide, etiam facta
Can. 0074      revocantur, nisi aliud in ipsa lege caveatur. - Quamvis gratia oretenus sibi concessa quis in foro interno uti possit
Can. 0076      praescripta canonum qui sequuntur. - § 1. Privilegium, seu gratia in favorem certarum personarum sive physicarum sive iuridicarum per
Can. 0234      aliave instituta id genus, in quibus nempe, vocationum fovendarum gratia, provideatur ut peculiaris formatia religiosa una expedire iudicaverit Episcopus
Can. 0387      annitatur ut christifideles suae curae commissi sacramentorum celebratione in gratia crescant utque paschale mysterium cognoscant et vivant. - §
Can. 0533      provisum. § 2. Nisi gravis obstet ratio, parocho, feriarum gratia, licet quotannis a paroecia abesse ad summum per unum
Can. 0575      donum sunt divinum, quod Ecclesia a Domino accepit Eiusque gratia semper conservat. - Competentis Ecclesiae auctoritatis est consilia e
Can. 0676      sacerdos vel diaconus; in peculiaribus adiuntis, in suae vocationis gratia fideliter permaneant. - § 1. Superiores et sodales missionem
Can. 0961      intra congruum tempus, ita ut paenitentes, sine propria culpa, gratia sacramentali aut sacra communione diu carere cogantur; necessitas vero
Can. 1504      eius procurator habitant, aut residere se dixerint actorum recipiendorum gratia; 4_ indicare domicilium vel quasi-domicilium partis conventae. - §

GRATIAE     [6]
Can. 0063      canonicam ad validitatem sunt experimenda, nisi agatur de rescripto gratiae, quod Motu proprio darum sit. § 2. Item validitati
Can. 0652      responsabilitatis conscii, ita cum magistro suo active collaborent ut gratiae divinae vocationis fideliter respondeant. § 4. Curent instituti sodales
Can. 0996      lucrandi indulgentias debet esse baptizatus, non excommunicatus, in statu gratiae saltem in fine operum praescriptorum. § 2. Ut vero
Can. 1161      ad praeteritum. § 2. Convalidatio fit a momento concessionis gratiae; retrotractio vero intellegitur facta ad momentum celebrationis matrimonii, nisi
Can. 1336      territorio; 2_ privatio potestatis, officii, muneris, iuris, privilegii, facultatis, gratiae, tituli, insignis, etiam mere honorifici; 3_ prohibitio ea exercendi
Can. 1704      facto inconsummationis tum super iusta causa ad dispensandum et gratiae opportunitate. § 2. Si instructio processus commissa sit alieno

GRATIAM     [6]
Can. 0065      § 1. Salvis praescriptis §§ 2 et 3, nemo gratiam a proprio Ordinario denegatam ab alio Ordinario petat, nisi
Can. 0065      ab alio Ordinario petat, nisi facta denegationis mentione; Ordinarius gratiam ne concedat, nisi habitis a priore Ordinario denegationis rationibus
Can. 0070      committatur, ipsius est pro suo prudenti arbitrio et conscientia gratiam concedere vel denegare. - Nemo uti tenetur rescripto in
Can. 0077      semper adhibenda est interpretatio, qua privilegio aucti aliquam revera gratiam consequantur. - § 1. Privilegium praesumitur perpetuum, nisi contrarium
Can. 0577      sunt instituta vitae consecratae, quae donationes habent differentes secundum gratiam quae data est eis: Christum, enim, pressius sequuntur sive
Can. 1697      coniuges, vel alteruter, quamvis altero invito, ius habent petendi gratiam dispensationis super matrimonio rato et non consummato. - §

GRATIARUM     [1]
Can. 0059      statuuntur praescripta, etiam de licentiae concessione necnon de concessionibus gratiarum vivae vocis oraculo valent, nisi aliud constet. - Rescriptum

GRATIAS     [2]
Can. 0909      Sacrificii celebrationem oratione debite se praeparare, eoque expleto Deo gratias agere. - § 1. Minister ordinarius sacrae communionis est
Can. 1338      recensentur, numquam afficiunt potestates, officia, munera, iura, privilegia, facultates, gratias, titulos, insignia, quae non sint sub potestate Superioris poenam

GRATIIS     [1]
Can. 0306      - Ut quis consociationis iuribus atque privilegiis, indulgentiis aliisque gratiis spiritualibus eidem consociationi concessis fruatur, necesse est et sufficit

GRATIOSAE     [1]
Can. 1264      provinciae est: 1_ praefinire taxas pro actibus potestatis exsecutivae gratiosae vel pro exsecutione rescriptorum Sedis Apostolicae, ad ipsa Sede

GRATUITI     [1]
Can. 1464      de cautione pro expensis iudicialibus praestanda aut de concessione gratuiti patrocinii, quod statim ab initio postulatum fuerit, et aliae

GRATUITO     [1]
Can. 1649      peritorum et interpretum honorariis deque testium indemnitate; 3_ de gratuito patrocinio vel expensarum deminutione concedendis; 4_ de damnorum refectione

GRATUITUS     [1]
Can. 1221      Ingressus in ecclesiam tempore sacrarum celebrationum sit liber et gratuitus. - § 1. Si qua ecclesia nullo modo ad

GRAVABANTUR     [1]
Can. 0121      patrimonialia prioribus propria obtinet atque onera suscipit, quibus eaedem gravabantur; ad destinationem autem praesertim bonorum et ad onerum adimpletionem

GRAVAMEN     [1]
Can. 0082      aliis haud onerosum non cessat; quod vero in aliorum gravamen cedit, amittitur, si accedat legitima praescriptio. - § 1

GRAVAMINE     [1]
Can. 0984      confessario prohibetur scientiae ex confessione acquisitae usus cum paenitentis gravamine, etiam quovis revelationis periculo excluso. § 2. Qui in

GRAVANTIA     [1]
Can. 1308      4. Eidem competit potestas reducendi onera seu legata Missarum gravantia institutum ecclesiasticum, si reditus insufficientes evaserint ad finem proprium

GRAVANTUR     [1]
Can. 1267      licentia requiritur ut acceptentur quae onere modali vel condicione gravantur, firmo praescripto can. 1295. § 3. Oblationes a fidelibus

GRAVATAM     [3]
Can. 1460      Quod si iudex se incompetentem declaret, pars qua se gravatam reputat, potest intra quindecim dies utiles provocare ad tribunal
Can. 1628      orali tractari possunt. - Pars quae aliqua sententia se gravatam putat, itemque promotor iustitiae et defensor vinculi in causis
Can. 1687      processu documentali. § 2. Integrum manet parti, quae se gravatam putet, ius appellandi. - Iudex alterius instantiae, cum interventu

GRAVATAS     [1]
Can. 1626      Querelam nullitatis interponere possunt non solum partes, quae se gravatas putant, sed etiam promotor iustitiae aut defensor vinculi, quoties

GRAVATOS     [2]
Can. 0529      pauperes, afflictos, solitarios, e patria exsules itemque pecularibus difficultatibus gravatos; allaboret etiam ut coniuges et parentes ad officia propria
Can. 0644      clericos saeculares inconsulto proprio ipsorum Ordinario, nec aere alieno gravatos qui ad solvendum pares non sint. - § 1

GRAVATUM     [3]
Can. 0270      nisi exstantibus gravibus causis; licet tamen clerico, qui se gravatum censuerit et Episcopum receptorem invenerit, contra decisionem recurrere. -
Can. 1733      - § 1. Valde optandum est ut, quoties quis gravatum se decreto putet, vitetur inter ipsum et decreti auctorem
Can. 1737      eo ipso cessat. - § 1. Qui se decreto gravatum esse contendit, potest ad Superiorem hierarchicum eius, qui decretum

GRAVATUR     [1]
Can. 0949      licet exigua, oblata et acceptata est. - Qui obligatione gravatur Missam celebrandi et applicandi ad intentionem eorum qui stipem

GRAVE     [9]
Can. 0326      etiam potest a competenti auctoritate, si eius actio in grave damnum cedit doctrinae vel disciplinae ecclesiasticae, aut scandalo est
Can. 0696      vinculorum; pertinax inoboedientia legitimis praescriptis Superiorum in materia gravi; grave scandalum ex culpabili modo agendi sodalis ortum; pertinax sustentatio
Can. 0773      serventur praescripta ab Episcoporum conferentia statuta. - Proprium et grave officium pastorum praesertim animarum est catechesim populi christiani curare
Can. 1132      1131, n. 2, ex parte Ordinarii loci cessat si grave scandalum aut gravis erga matrimonii sanctitatem iniuria ex secreti
Can. 1153      perpetuum non protrahendam. - § 1. Si alteruter coniugum grave seu animi seu corporis periculum alteri aut proli facessat
Can. 1328      ab incepta delicti exsecutione destiterit. Si autem scandalum aliudve grave damnum vel periculum evenerit, auctor, etsi sponte destiterit, iusta
Can. 1703      si conspiciat petitioni partis oratricis vel exceptioni partis conventae grave obstaculum obvenire ob adductas probationes, id parti cuius interest
Can. 1705      Episcopi, invisere in sede tribunalis ad perpendendum num quid grave adduci possit ad petitionem denuo proponendam. - Rescriptum dispensationis
Can. 1741      hae praesertim sunt: 1_ modus agendi qui ecclesiasticae communioni grave detrimentum vel perturbationem afferat; 2_ imperitia aut permanens mentis

GRAVEM     [9]
Can. 0401      Enixe rogatur Episcopus dioecesanus, qui ob infirmam valetudinem aliamve gravem causam officio suo adimplendo minus aptus evaserit, ut renuntiationem
Can. 0494      quinquennia nominari potest; durante munere, ne amoveatur nisi ob gravem causam ab Episcopo aestimandam, auditis collegio consultorum atque consilio
Can. 0974      facultatem ad confessiones excipiendas habitualiter concessam ne revocet nisi gravem ob causam. § 2. Revocata facultate ad confessiones excipiendas
Can. 1004      sacramentum iterari potest, si infirmus, postquam convaluerit, denuo in gravem infirmitatem inciderit aut si, eadem infirmitate perdurante, discrimen factum
Can. 1103      - Invalidum est matrimonium initum ob vim vel metum gravem ab extrinseco, etiam haud consulto incussum, a quo ut
Can. 1164      vel utraque parte inscia; ne autem concedatur nisi ob gravem causam. - § 1. Sanatio in radice concedi potest
Can. 1529      probationes colligendas ne procedat ante litis contestationem nisi ob gravem causam. - Iudex ad veritatem aptius eruendam partes interrogare
Can. 1562      caveat. - § 1. Iudex testi in mentem revocet gravem obligationem dicendi totam et solam veritatem. § 2. Iudex
Can. 1740      Cum alicuius parochi ministerium ob aliquam causam, etiam citra gravem ipsius culpam, noxium aut saltem inefficax evadat, potest ipse

GRAVES     [14]
Can. 0193      ad tempus indefinitum, non potest quis amoveri nisi ob graves causas atque servato procedendi modo iure definito. § 2
Can. 0236      tres saltem annos in aliqua domo peculiari degentes nisi graves ob rationes Episcopus dioecesanus aliter statuerit; 2_ maturioris aetatis
Can. 0290      3_ rescripto Apostolicae Sedis; quod vero rescriptum diaconis ob graves tantum causas, presbyteris ob gravissimas causas ac Apostolica Sede
Can. 0318      directionis adimplent. - § 1. In specialibus adiunctis, ubi graves rationes id requirant, potest ecclesiastica auctoritas, de qua in
Can. 0320      erectae nonnisi ab eadem supprimi possunt. § 2. Ob graves causas ab Episcoporum conferentia supprimi possunt consociationes ab eadem
Can. 0371      est certa populi Dei portio, quae ob speciales et graves omnino rationes a Summo Pontifice in dioecesim non erigitur
Can. 0686      ab Episcopo dioecesano pro sodale instituti iuris dioecesani, ob graves causas, servata aequitate et caritate. - Sodalis exclaustratus exoneratus
Can. 0696      Sodalis dimitti etiam potest ob alias causas, dummodo sint graves, externae, imputabiles et iuridice comprobatae, uti sunt: habitualis neglectus
Can. 0729      constitutiones praeterea determinent alias causas dimissionis, dummodo sint proportionate graves, externae, imputabiles et iuridice comprobatae, atque modus procedendi servetur
Can. 1127      sacri, servatis aliis de iure servandis. § 2. Si graves difficultates formae canonicae servandae obstent, Ordinario loci partis catholicae
Can. 1211      fidelium ibi positas, quae, de iudicio Ordinarii loci, ita graves et sanctitati loci contrariae sunt ut non liceat in
Can. 1222      ab Episcopo dioecesano redigi potest. § 2. Ubi aliae graves causae suadeant ut aliqua ecclesia ad divinum cultum amplius
Can. 1508      2. Citationi libellus litis introductorius adiungatur, nisi iudex propter graves causas censeat libellum significandum non esse parti, antequam haec
Can. 1741      imparem reddunt; 3_ bonae existimationis amissio penes probos et graves paroecianos vel aversio in parochum, quae praevideantur non brevi

GRAVI     [50]
Can. 0041      manifesto appareat eundem actum esse nullum aut alia ex gravi causa sustineri non posse aut condiciones in ipso actu
Can. 0125      pro infecto habetur. § 2. Actus positus ex metu gravi, iniuste incusso, aut ex dolo, valet, nisi aliud iure
Can. 0139      superiorem auctoritatem delatae ne se immisceat inferior, nisi ex gravi urgetique causa; quo in casu statim superiorem de re
Can. 0151      conferri nequit. - Provisio officii animarum curam secumferentis, sine gravi causa ne differatur. - Nemini conferantur duo vel plura
Can. 0172      1_ liberum; ideoque invalidum est suffragium eius, qui metu gravi aut dolo, directe vel indirecte, adactus fuerit ad eligendam
Can. 0188      ecclesiastico iusta de causa renuntiare. - Renuntiatio ex metu gravi, iniuste incusso, dolo vel errore substantiali aut simoniace facta
Can. 0271      quos paratos scit atque aptos aestimet qui regiones petant gravi cleri inopia laborantes, ibidem sacrum ministerium peracturi; prospiciat vero
Can. 0395      Domini, Pentecostes et Corporis et Sanguinis Christi, nisi ex gravi urgentique causa. § 4. Si ultra sex menses Episcopus
Can. 0643      praescripto can. 684; 4_ qui institutum ingreditur vi, metu gravi aut dolo inductus, vel is quem Superior eodem modo
Can. 0656      libere facta; 4_ sit expressa et absque vi, metu gravi aut dolo emissa; 5_ a legitimo Superiore per se
Can. 0667      monialium, quae sita sunt in sua dioecesi, atque permittendi, gravi de causa et assistente Antistita, ut alii in clausuram
Can. 0686      de consensu sui consilii, sodali a votis perpetuis professo, gravi de causa concedere potest indultum exclaustrationis, non tamen ultra
Can. 0688      illud derelinquere potest. § 2. Qui perdurante professione temporaria, gravi de causa, petit ut institutum derelinquat, indultum discendi consequi
Can. 0696      sacrorum vinculorum; pertinax inoboedientia legitimis praescriptis Superiorum in materia gravi; grave scandalum ex culpabili modo agendi sodalis ortum; pertinax
Can. 0726      indultum discedendi a supremo Moderatore de consensu sui consilii gravi de causa obtinere valet. - § 1. Sodalis perpetue
Can. 0767      populi celebrantur, homilia habenda est nec omitti potest nisi gravi de causa. § 3. Valde commendatur ut, si sufficiens
Can. 0859      § 2, baptizandus, propter locorum distantiam aliave adiuncta, sine gravi incommodo accedere vel transferri nequeat, baptismus conferri potest et
Can. 0860      baptismus ne conferatur in domibus privatis, nisi loci Ordinarius gravi de causa id permiserit. § 2. In valetudinariis, nisi
Can. 0884      pluribus determinatis presbyteris, qui hoc sacramentum administrent. § 2. Gravi de causa, Episcopus itemque presbyter, vi iuris aut peculiaris
Can. 0915      interdicti post irrogationem vel declarationem poenae aliique in manifesto gravi peccato obstinate perseverantes. - Qui conscius est peccati gravis
Can. 0938      clausum ut quam maxime periculum profanationis vitetur. § 4. Gravi de causa, licet sanctissimam Eucharistiam, nocturno praesertim tempore, alio
Can. 1007      - Unctio infirmorum ne conferatur illis, qui in manifesto gravi peccato obstinate perseverent. - Sacramento ordinis ex divina institutione
Can. 1038      exercitio prohiberi non potest, nisi impedimentum detineatur canonico aliave gravi causa, de iudicio Episcopi dioecesani aut Superioris maioris competentis
Can. 1065      ad matrimonium admittantur, recipiant, si id fieri possit sine gravi incommodo. § 2. Ut fructuose sacramentum matrimonii recipiatur, enixe
Can. 1077      potest matrimonium in casu peculiari, sed ad tempus tantum, gravi de causa eaque perdurante. § 2. Vetito clausulam dirimentem
Can. 1095      1_ qui sufficienti rationis usu carent; 2_ qui laborant gravi defectu discretionis iudicii circa iura et officia matrimonialia essentialia
Can. 1116      - § 1. Si haberi vel adiri nequeat sine gravi incommodo assistens ad normam iuris competens, qui intendunt verum
Can. 1130      de quo in can. 1086, § 1. - Ex gravi et urgenti causa loci Ordinarius permittere potest, ut matrimonium
Can. 1144      Haec interpellatio post baptismum fieri debet; at loci Ordinarius, gravi de causa, permittere potest ut interpellatio ante baptismum fiat
Can. 1147      praescriptis cann. 1144 et 1145. - Ordinarius loci tamen, gravi de causa, concedere potest ut pars baptizata, utens privilegio
Can. 1191      usu pollentes, sunt voti capaces. § 3. Votum metu gravi et iniusto vel dolo emissum ipso iure nullum est
Can. 1200      iureiurando firmaverit. § 2. Iusiurandum dolo, vi aut metu gravi extortum, ipso iure nullum est. - § 1. Iusiurandum
Can. 1248      diei praecedentis. § 2. Si deficiente ministro sacro aliave gravi de causa participatio eucharisticae celebrationis impossibilis evadat, valde commendatur
Can. 1323      praevidere vel cui praeviso occurrere non potuit; 4_ metu gravi, quamvis relative tantum, coactus egit, aut ex necessitate vel
Can. 1323      quamvis relative tantum, coactus egit, aut ex necessitate vel gravi incommodo, nisi tamen actus sit intrinsece malus aut vergat
Can. 1324      aliamve similem mentis perturbationem, quae culpabilis fuerit; 3_ ex gravi passionis aestu, qui non omnem tamen mentis deliberationem et
Can. 1324      aetatem sedecim annorum explevit; 5_ ab eo, qui metu gravi, quamvis relative tantum, coactus est, aut ex necessitate vel
Can. 1324      quamvis relative tantum, coactus est, aut ex necessitate vel gravi incommodo, si delictum sit intrinsece malum vel in animarum
Can. 1360      petitione reus mala fide reticuerit. - Poenae remissio metu gravi extorta irrita est. - § 1. Remissio dari potest
Can. 1457      definiant, vel secreti legem violent, vel ex dolo aut gravi neglegentia aliud litigantibus damnum inferant, congruis poenis a competenti
Can. 1487      decreto, repelli sive ex officio sive ad instantiam partis, gravi tamen de causa. - § 1. Vetatur uterque emere
Can. 1514      semel statuti mutari valide nequeunt, nisi novo decreto, ex gravi causa, ad instantiam partis et auditis reliquis partibus earumque
Can. 1538      ex errore facti esse prolatam, aut vi vel metu gravi extortam. - In quolibet iudicii genere admittitur probatio per
Can. 1554      communicentur; quod si id, prudenti iudicis existimatione, fieri sine gravi difficultate nequeat, saltem ante testimoniorum publicationem fiat. - Firmo
Can. 1560      Si testes inter se aut cum parte in re gravi dissentiant, iudex discrepantes inter se conferre seu comparare potest
Can. 1603      2. Hoc ius partibus semel tantum esto, nisi iudici gravi ex causa iterum videatur concedendum; tunc autem concessio, uni
Can. 1610      quo causa definita est, nisi, in tribunali collegiali, iudices gravi ex ratione longius tempus praestituerint. - Sententia debet: 1_
Can. 1620      quo causa definita est; 3_ iudex vi vel metu gravi coactus sententiam tulit; 4_ iudicium factum est sine iudiciali
Can. 1737      normam can. 1736, § 2 decreta est, potest tamen gravi de causa Superior iubere ut exsecutio suspendatur, cauto tamen
Can. 1741      post monitionem persistat; 5_ mala rerum temporalium administratio cum gravi Ecclesiae damno, quoties huic malo aliud remedium afferi nequeat

GRAVIA     [5]
Can. 0962      ut insimul sibi proponat singillatim debito tempore confiteri peccata gravia, quae in praesens ita confiteri nequit. § 2. Christifideles
Can. 0963      de qua in can. 989, is cui generali absolutione gravia peccata remittuntur, ad confessionem individualem quam primum, occasione data
Can. 0988      obligatione tenetur in specie et numero confitendi omnia peccata gravia post baptismum perpetrata et nondum per claves Ecclesiae directe
Can. 0989      postquam ad annos discretionis pervenerit, obligatione tenetur peccata sua gravia, saltem semel in anno, fideliter confitendi. - Nemo prohibetur
Can. 1548      proximis consanguineis vel affinibus infamiam, periculosas vexationes, aliave mala gravia obventura timent. - Omnes possunt esse testes, nisi expresse

GRAVIBUS     [6]
Can. 0270      bonum ipsius clerici; denegari autem non potest nisi exstantibus gravibus causis; licet tamen clerico, qui se gravatum censuerit et
Can. 0353      saltem in Urbe versantes, ad consultationem de quibusdam negotiis gravibus, communis tamen contigentibus, aut ad actus quosdam maxime sollemnes
Can. 1446      consilio curent, viasque ad hoc propositum idoneas ipsis indicet, gravibus quoque hominibus ad mediationem adhibitis. § 3. Quod si
Can. 1644      potest quovis tempore ad tribunal appellationis provocari, novis iisque gravibus probationibus vel argumentis intra peremptorium terminum triginta dierum a
Can. 1733      inter eos de aequa solutione quaerenda communi consilio curetur, gravibus quoque personis ad mediationem et studium forte adhibitis, ita
Can. 1736      peti ab eius Superiore hierarchico, qui eam decernere potest gravibus tantum de causis et cauto semper ne quid salus

GRAVIORA     [2]
Can. 0353      Consistorium extraordinarium, quod celebratur cum peculiares Ecclesiae necessitates vel graviora negotia tractanda id suadeant, convocantur omnes Cardinales. § 4
Can. 1318      constituat, nisi maxima cum moderatione et in sola delicta graviora. - § 1. Quatenus quis potest vi potestatis regiminis

GRAVIORES     [1]
Can. 1349      poena sit indeterminata neque aliud lex caveat, iudex poenas graviores, praesertim censuras, ne irroget, nisi casus gravitas id omnino

GRAVIORI     [1]
Can. 1318      nisi forte in singularia quaedam delicta dolosa, quae vel graviori esse possint scandalo vel efficaciter puniri poenis ferendae sententiae

GRAVIORIBUS     [3]
Can. 0403      constituantur Episcopus auxiliaris iure successionis non gaudet. § 2. Gravioribus in adiunctis, etiam indolis personalis, Episcopo dioecesano dari potest
Can. 0495      presbyteris missionariis, quorum sententiam, etiam per epistolam, audiant in gravioribus negotiis. - Consilium presbyterale habeat propria statuta ab Episcopus
Can. 1387      delicti gravitate, suspensione, prohibitionibus, privationibus puniatur, et in casibus gravioribus dimittatur e statu clericali. - § 1. Confessarius, qui

GRAVIQUE     [1]
Can. 1422      1420, § 5, nec removeri possunt nisi ex legitima gravique causa. - § 1. Plures dioecesani Episcopi, probante Sede

GRAVIS     [30]
Can. 0087      ad Sanctam Sedem et simul in mora sit periculum gravis damni, Ordinarius quicumque dispensare valet in iisdem legibus, etiam
Can. 0190      comittitur. § 2. Si translatio fiat invito officii titulari, gravis requiritur causa et, firmo semper iure rationes contrarias exponendi
Can. 0257      sollicitudinem habeant, atque paratos se exhibeant Ecclesiis particularibus, quarum gravis urgeat necessitas, sese devovere. § 2. Curet Episcopus dioecesanus
Can. 0398      diligentia pastoralem visitationem absolvere; caveat ne superfluis sumptibus cuiquam gravis onerosusve sit. - § 1. Episcopus dioecesanus tenetur singulis
Can. 0533      perfunctioni munerum rite apteque sit provisum. § 2. Nisi gravis obstet ratio, parocho, feriarum gratia, licet quotannis a paroecia
Can. 0703      erga sodalem, qui ab eo separatur. - In casu gravis scandali exteritoris vel gravissimi nocumenti instituto imminentis, sodalis statim
Can. 0844      aut, iudicio Episcopi dioecesani aut Episcoporum conferentiae, alia urgeat gravis necessitas, ministri catholici licite eadem sacramenta administrant ceteris quoque
Can. 0866      religionis mandata esse servaturum. - Adultus qui baptizatur, nisi gravis obstet ratio, statim post baptismum confirmetur atque celebrationem eucharisticam
Can. 0891      determinaverit, aut adsit periculum mortis vel, de iudicio ministri, gravis causa aliud suadeat. - Confirmando, quantum id fieri potest
Can. 0916      gravi peccato obstinate perseverantes. - Qui conscius est peccati gravis, sine praemissa sacramentali confessione Missam ne celebret neve Corpori
Can. 0916      Missam ne celebret neve Corpori Domini communicet, nisi adsit gravis ratio et deficiat opportunitas confitendi; quo in casu meminerit
Can. 0937      etiam in alio oratorio eiusdem domus asservetur. - Nisi gravis obstet ratio, ecclesia in qua sanctissima Eucharistia asservatur, per
Can. 0960      atque absolutio unicum constituunt modum ordinarium, quo fidelis peccati gravis sibi conscius cum Deo et Ecclesia reconciliatur; solummodo impossibilitas
Can. 0961      vel sacerdotibus ad audiendas singulorum paenitentium confessiones; 2_ adsit gravis necessitas, videlicet quando, attento paenitentium numero, confessariorum copia praesto
Can. 1000      prolata. § 2. Unctiones peragat minister propria manu, nisi gravis ratio usum instrumenti suadeat. - Curent animarum pastores et
Can. 1048      nn. 3 et 4, Paenitentiaria, et si periculum immineat gravis damni aut infamiae, potest qui irregularitate ab ordine exercendo
Can. 1080      omnia sunt parata ad nuptias, nec matrimonium sine probabili gravis mali periculo differri possit usquedum a competenti auctoritate dispensatio
Can. 1132      ex parte Ordinarii loci cessat si grave scandalum aut gravis erga matrimonii sanctitatem iniuria ex secreti observantia immineat, idque
Can. 1263      personis physicis et iuridicis ipsi licet tantum, in casu gravis necessitatis et sub iisdem condicionibus, extraordinariam et moderatam exactionem
Can. 1293      causa, veluti urgens necessitas, evidens utilitas, pietas, caritas vel gravis alia ratio pastoralis; 2_ aestimatio rei alienandae a peritis
Can. 1324      ab eo, qui egit sine plena imputabilitate, dummodo haec gravis permanserit. § 2. Idem potest iudex facere, si qua
Can. 1331      est arcendus aut a liturgica actione est cessandum, nisi gravis obstet causa; 2_ invalide ponit actus regiminis, qui ad
Can. 1339      proxima delinquendi occasione, vel in quem, ex investigatione peracta, gravis cadit suspicio delicti commissi, Ordinarius per se vel per
Can. 1339      § 2. Eum vero, ex cuius conversatione scandalum vel gravis ordinis perturbatio oriatur, etiam corripere potest, modo peculiaribus personae
Can. 1352      parte suspenditur, quatenus reus eam servare nequeat sine periculo gravis scandali vel infamiae. - Appellatio vel recursus a sententiis
Can. 1357      foro interno sacramentali, si paenitenti durum sit in statu gravis peccati permanere per tempus necessarium ut Superior competens provideat
Can. 1361      § 2. Remissio in foro externo detur scripto, nisi gravis causa aliud suadeat. § 3. Caveatur ne remissionis petitio
Can. 1532      veritate dicenda aut saltem de veritate dictorum deferat, nisi gravis causa aliud suadeat; in aliis casibus, potest pro sua
Can. 1600      consentiant; 2_ in ceteris causis, auditis partibus et dummodo gravis exstet ratio itemque quodlibet fraudis vel subornationis periculum removeatur
Can. 1741      aversio in parochum, quae praevideantur non brevi cessaturae; 4_ gravis neglectus vel violatio officiorum paroecialium quae post monitionem persistat

GRAVISSIMA     [6]
Can. 0055      est. - Firmo praescripto cann. 37 et 51 cum gravissima ratio obstet ne scriptus decreti textus tradatur, decretum intimatum
Can. 0226      Dei allaborandi. § 2. Parentes, cum vitam filiis contulerint, gravissima obligatione tenentur et iure gaudent eos educandi; ideo parentum
Can. 0679      religiosi collatis consiliis procedant oportet. - Episcopus dioecesanus, urgente gravissima causa, sodali instituti religiosi prohibere potest quominus in dioecesi
Can. 1315      delictum alias addere; id autem ne faciat, nisi ex gravissima necessitate. Quod si lex universalis indeterminatam vel facultativam poenam
Can. 1425      Iudices semel designatos ne subroget Vicarius iudicialis, nisi ex gravissima causa in decreto exprimenda. - § 1. Tribunal collegiale
Can. 1598      in causis vero ad bonum publicum spectantibus iudex ad gravissima pericula evitanda aliquod actum nemini manifestandum esse decernere potest

GRAVISSIMAS     [2]
Can. 0290      vero rescriptum diaconis ob graves tantum causas, presbyteris ob gravissimas causas ac Apostolica Sede conceditur. - Praeter casus de
Can. 0691      perpetuis indultum discedendi ab instituto ne petat, nisi ob gravissimas causas coram Domino perpensas; petitionem suam deferat supremo instituti

GRAVISSIMI     [1]
Can. 0703      eo separatur. - In casu gravis scandali exteritoris vel gravissimi nocumenti instituto imminentis, sodalis statim a Superiore maiore vel

GRAVISSIMUM     [1]
Can. 1136      quae pertinent ad consortium vitae coniugalis. - Parentes officium gravissimum et ius primarium habent prolis educationem tum physicam, socialem

GRAVITAS     [4]
Can. 0127      obligatione tenentur sententiam suam sincere proferendi atque, si negotiorum gravitas id postulate, secretum sedulo servandi; quae quidem obligatio a
Can. 1349      iudex poenas graviores, praesertim censuras, ne irroget, nisi casus gravitas id omnino postulet; perpetuas autem poenas irrogare non potest
Can. 1364      3, puniri. § 2. Si diuturna contumacia vel scandali gravitas postulet, aliae poenae addi possunt, non excepta dimissione e
Can. 1399      tantum potest iusta quidem poena puniri, cum specialis violationis gravitas punitionem postulat, et necessitas urget scandala praeveniendi vel reparandi

GRAVITATE     [9]
Can. 1370      poena, non exclusa dimissione e statu clericali, pro delicti gravitate addi potest. § 2. Qui id agit in eum
Can. 1378      In casibus de quibus in § 2, pro delicti gravitate, aliae poenae, non exclusa excommunicatione, addi possunt. - Qui
Can. 1387      ad peccatum contra sextum Decalogi praeceptum sollicitat, pro delicti gravitate, suspensione, prohibitionibus, privationibus puniatur, et in casibus gravioribus dimittatur
Can. 1388      Apostolicae reservatam incurrit; qui vero indirecte tantum, pro delicti gravitate puniatur. § 2. Interpres aliique, de quibus in can
Can. 1389      Ecclesiastica potestate vel munere abutens pro actus vel omissionis gravitate puniatur, non exclusa officii privatione, nisi in eum abusum
Can. 1391      ad congruam satisfactionem praestandam. - Iusta poena pro delicti gravitate puniri potest: 1_ qui ecclesiasticum documentum publicum falsum conficit
Can. 1392      mercaturam vel negotiationem contra canonum praescripta exercentes pro delicti gravitate puniantur. - Qui obligationes sibi ex poena impositas violat
Can. 1397      et prohibitionibus, de quibus in can. 1336, pro delicti gravitate puniatur; homicidium autem in personas de quibus in can
Can. 1590      serventur normae de processu contentioso orali, nisi, attenta rei gravitate, aliud iudici videatur. § 2. Si vero solvi debeat

GRAVITATEM     [1]
Can. 1324      iudex facere, si qua alia adsit circumstantia, quae delicti gravitatem deminuat. § 3. In circumstantiis, de quibus in §

GRAVITATIS     [5]
Can. 0090      iusta et rationabili causa, habita ratione adiuctorum casus et gravitatis legis a qua dispensatur; alias dispensatio illicita est, nisi
Can. 0696      665, § 2, per semestre protracta; aliae causae similis gravitatis iure proprio instituti forte determinatae. § 2. Ad dimissionem
Can. 0696      Ad dimissionem sodalis a votis temporariis, etiam causae minoris gravitatis in iure proprio statutae sufficiunt. - In casibus de
Can. 1329      sint, iisdem poenis subiciuntur vel aliis eiusdem vel minoris gravitatis. § 2. In poenam latae sententiae delicto adnexam incurrunt
Can. 1589      limine reicienda; et, si eam admittat, utrum talis sit gravitatis, ut solvi debeat per sententiam interlocutoriam vel per decretum

GRAVITER     [14]
Can. 0084      privilegio ipso privari meretur; quare, Ordinarius, frustra monito privilegiario, graviter abutentem privet privilegio quod ipse concessit; quod si privilegium
Can. 0253      sunt, disciplinas. § 3. Magister qui a munere suo graviter deficiat, ab auctoritate, de qua in § 1, amoveatur
Can. 0501      sibi in bonum dioecesis commissum non adimpleat aut eodem graviter abutatur, Episcopus dioecesanus facta consultatione cum Metropolita, aut si
Can. 0555      3. Curet vicarius foraneus ut parochi sui districtus, quos graviter aegrotantes noverit, spiritualibus ac materialibus auxiliis necareant, utque eorum
Can. 1041      secuto, omnesque positive cooperantes; 5_ qui seipsum vel alium graviter et dolose mutilaverit vel sibi vitam adimere tentaverit; 6_
Can. 1098      alterius partis qualitatem, quae suapte natura consortium vitae coniugalis graviter perturbare potest, invalide contrahit. - Error circa matrimonii unitatem
Can. 1211      contrarios, permittere potest. - Loca sacra violantur per actiones graviter iniuriosas cum scandalo fidelium ibi positas, quae, de iudicio
Can. 1321      externa legis vel praecepti violatio, ab eo commissa, sit graviter imputabilis ex dolo vel ex culpa. § 2. Poena
Can. 1324      egit, nec tamen debitum servavit moderamen; 7_ adversus aliquem graviter et iniuste provocantem; 8_ ab eo, qui per errorem
Can. 1369      instrumentis communicationis socialis utens, blasphemiam profert, aut bonos mores graviter laedit, aut in religionem vel Ecclesiam iniurias exprimit vel
Can. 1396      si casus ferat, dimissione e statu clericali. - Qui graviter violat residentiae obligationem cui ratione ecclesiastici officii tenetur, iusta
Can. 1397      vi aut fraude rapit vel detinet vel mutilat vel graviter vulnerat, privationibus et prohibitionibus, de quibus in can. 1336
Can. 1452      exceptionibus opponendis supplere, quoties id necessarium censeat ad vitandam graviter iniustam sententiam, firmis praescriptis can. 1600. - Iudices et
Can. 1470      Omnes iudicio assistentes, qui reverentiae et oboedientiae tribunali debitae graviter defuerint, iudex potest congruis poenis ad officium reducere, advocatos

GRAVIUS     [2]
Can. 1004      infirmitatem inciderit aut si, eadem infirmitate perdurante, discrimen factum gravius sit. - In dubio utrum infirmus rationis usum attigerit
Can. 1326      voluntarie excitata vel nutrita sit. - § 1. Iudex gravius punire potest quam lex vel praeceptum statuit: 1_ eum

GREMIO     [3]
Can. 0173      habeantur. - § 1. Antequam incipiat electio, deputentur e gremio collegii aut coetus duo saltem scrutatores. § 2. Scrutatores
Can. 0174      scripto consensu, in unum vel plures idoneos sive de gremio sive extraneos ius eligendi pro ea vice transferant, qui
Can. 0352      si adsit, aut antiquiore ex ipsis, e coetus sui gremio unum eligant qui Decanum Collegii agat; eius nomen ad

GRESSU     [1]
Can. 0724      § 2. Sodales in rebus divines et humanis pari gressu instituantur de continua vero eorum spirituali formatione seriam habeant

GUBERNATA     [1]
Can. 0204      catholica, a successore Petri et Episcopis in eius communione gubernata. - Plene in communione Ecclesiae catholicae his in terris

GUBERNATIONEM     [1]
Can. 0984      peccatis in confessione quovis tempore excepta habuerit, ad exteriorem gubernationem nullo modo uti potest. - Magister novitiorum eiusque socius

GUBERNATIONIS     [1]
Can. 0375      sint et ipsi doctrinae magistri, sacri cultus sacerdotes et gubernationis ministri. § 2. Episcopi ipsa consecratione episcopali recipiunt cum

Conspectus Analiticus


GAUDEANT
          
GAUDEAT
          
GAUDEBAT
          
GAUDENS
          
GAUDENT
          
GAUDENTIBUS
          
GAUDET
          
GENERA
          
GENERALE
          
GENERALEM
          
GENERALES
          
GENERALI
          
GENERALIA
          
GENERALIBUS
          
GENERALIS
          
GENERALITER
          
GENERALIUM
          
GENERATIM
          
GENERATIONEM
          
GENERATIONES
          
GENERE
          
GENERIS
          
GENETRICIS
          
GENIMINE
          
GENTIBUS
          
GENUINA
          
GENUINAM
          
GENUINO
          
GENUINUM
          
GENUS
          
GERANT
          
GERAT
          
GERENDAM
          
GERENDARUM
          
GERENDI
          
GERENDIS
          
GERENTE
          
GERENTES
          
GERERE
          
GERIT
          
GERMANA
          
GERUNT
          
GERUNTUR
          
GESSERIT
          
GESTA
          
GESTIONES
          
GESTIS
          
GLORIAM
          
GLORIFICATO
          
GRADATIM
          
GRADIBUS
          
GRADU
          
GRADUI
          
GRADUM
          
GRADUS
          
GRADUUM
          
GRATIA
          
GRATIAE
          
GRATIAM
          
GRATIARUM
          
GRATIAS
          
GRATIIS
          
GRATIOSAE
          
GRATUITI
          
GRATUITO
          
GRATUITUS
          
GRAVABANTUR
          
GRAVAMEN
          
GRAVAMINE
          
GRAVANTIA
          
GRAVANTUR
          
GRAVATAM
          
GRAVATAS
          
GRAVATOS
          
GRAVATUM
          
GRAVATUR
          
GRAVE
          
GRAVEM
          
GRAVES
          
GRAVI
          
GRAVIA
          
GRAVIBUS
          
GRAVIORA
          
GRAVIORES
          
GRAVIORI
          
GRAVIORIBUS
          
GRAVIQUE
          
GRAVIS
          
GRAVISSIMA
          
GRAVISSIMAS
          
GRAVISSIMI
          
GRAVISSIMUM
          
GRAVITAS
          
GRAVITATE
          
GRAVITATEM
          
GRAVITATIS
          
GRAVITER
          
GRAVIUS
          
GREMIO
          
GRESSU
          
GUBERNATA
          
GUBERNATIONEM
          
GUBERNATIONIS
          

Cooperatorum Veritatis Societas

© 2006 Cooperatorum Veritatis Societas quoad hanc editionem iura omnia asservantur.

Litterula per inscriptionem electronicam :     Cooperatorum Veritatis Societas


«Amici veri Ecclesiae Traditionalistae sunt» Divus Pius X Papa: «Notre Charge Apostolique»