Documenta Catholica Omnia
Non nobis, Domine, non nobis, sed nomini tuo da gloriam


1983-01-25- Codex Iuris Canonici [Littera H]HABEANT     [34]
Can. 0104      normam can. 102, § 2, commorantur. - Coniuges commune habeant domicilium vel quasi-domicilium; legitime separationis ratione vel alia iusta
Can. 0215      aut ad vocationem christianam in mundo fovendam, utque conventus habeant ad eosdem fines in communi persequendos. - Christifideles cuncti
Can. 0249      edoceantur, sed etiam linguam latinam bene calleant necnon congruam habeant cognitionem alienarum linguarum, quarum scientia ad eorum formationem aut
Can. 0256      Edoceantur alumni de universae Ecclesiae necessitatibus, ita ut sollicitudinem habeant de vocationibus promovendis, de quaestionibus missionalibus, oecumenicis necnon de
Can. 0257      in cuius servitio incardinentur, sed universae quoque Ecclesiae sollicitudinem habeant, atque paratos se exhibeant Ecclesiis particularibus, quarum gravis urgeat
Can. 0257      et eiusdem institutorum, condicionum socialium, usuum et consuetudinem intellegentiam habeant. - Ut apostolatus exercendi artem in opere ipso etiam
Can. 0264      personae iuridicae ecclesiasticae etiam privatae, quae sedem in dioecesi habeant, nisi solis eleemosynis sustententur aut in eis collegium discentium
Can. 0278      ad fines statui clericali congruentes prosequendos. § 2. Magni habeant clerici saeculares praesertim illas consociationes quae, statutis a competenti
Can. 0283      velint. - § 1. Clerici, licet officium residentiale non habeant, a sua tamen dioecesi per notabile tempus iure particulari
Can. 0287      politicis atque in regendis consociationibus syndicalibus activam partem ne habeant, nisi iudicio competentis auctoritatis ecclesiasticae, Ecclesiae iura tuenda aut
Can. 0304      publicae sive privatae, quocumque titulo seu nomine vocantur, sua habeant statuta, quibus definiantur consociationis finis seu obiectum sociale, sedes
Can. 0341      § 2. Eadem confirmatione et promulgatione, vim obligandi ut habeant, egent decreta quae ferat Collegium Episcoporum, cum actionem proprie
Can. 0352      4. Decanus et Subdecanus, si in Urbe domicilium non habeant, illud ibidem acquirant. - § 1. Cardinales collegiali actione
Can. 0450      Ordinarii alterius ritus, ita tamen ut votum tantum consultivum habeant, nisi Episcoporum conferentiae statuta aliud decernant. § 2. Ceteri
Can. 0463      vicariatu foraneo eligendus ab omnibus qui curam animarum inibi habeant; item eligendus est alius presbyter qui, eodem impedito, in
Can. 0487      - § 1. Archivum clausum sit oportet eiusque clavem habeant solum Episcopus et cancellarius; nemini licet illud ingredi nisi
Can. 0528      in familiis peragendam ducantur atque conscie et actuose partem habeant in sacra liturgia, quam quidem, sub auctoritate Episcopi dioecesani
Can. 0529      presbyterio cooperetur, allaborans etiam ut fideles communionis paroecialis curam habeant, iidemque tum dioecesis tum Ecclesiae universae membra se sentiant
Can. 0608      sub auctoritate Superioris ad normam iuris designati; singulae domus habeant oratorium, in quo Eucharistia celebretur et asservetur ut vere
Can. 0627      aliis. - § 1. Ad normam constitutionum, Superiores proprium habeant consilium, cuius opera in munere exercendo utantur oportet. §
Can. 0642      vigilanti cura eos tantum admittant qui, praeter aetatem requisitam, habeant valetudinem, aptam indolem et sufficientes maturitatis qualitates ad vitam
Can. 0662      in constitutionibus proprii instituti expressam tamquam supremam vitae regulam habeant. - § 1. Rerum divinarum contemplatio et assidua cum
Can. 0677      opportunis mediis adhibitis. § 2. Instituta autem, si quas habeant associationes christifidelium sibi coniunctas, speciali cura adiuvent, ut genuino
Can. 0709      cum singulis Episcopis instaurandam. - Conferentiae Superiorum maiorum sua habeant statuta a Sancta Sede approbata, a qua unice, etiam
Can. 0724      gressu instituantur de continua vero eorum spirituali formatione seriam habeant curam instituti Moderatores. - Institutum sibi associare potest, aliquo
Can. 0762      ore sacerdotum omnino fas est recipere, munus praedicationis magni habeant sacri ministri, inter quorum praecipua officia sit Evangelium Dei
Can. 0782      universae atque omnium Ecclesiarum sponsores, operis missionalis peculiarem sollicitudinem habeant, praesertim incepta missionalia in propria Ecclesia particulari suscitando, fovendo
Can. 0812      institutis quibuslibet disciplinas tradunt theologicas, auctoritatis ecclesiasticae competentis mandatum habeant oportet. - Episcopus dioecesanus impensam habeat curam pastoralem studentium
Can. 0817      approbata. - Gradus academicos, qui effectus canonicos in Ecclesia habeant, nulla universitas vel facultas conferre valet, quae non sit
Can. 0898      eam ordinantur. - Christifideles maximo in honore sanctissimam Eucharistiam habeant, actuosam in celebratione augustissimi Sacrificii partem habentes, devotissime et
Can. 0958      pii loci, in quibus stipes Missarum recipi solent, peculiarem habeant librum, in quo accurate adnotent Missarum celebrandarum numerum, intentionem
Can. 1248      aliove sacro loco, iuxta Episcopi dioecesani praescripta celebrata, partem habeant, aut orationi per debitum tempus personaliter aut in familia
Can. 1561      advocati qui examini intersint, si alias interrogationes testi faciendas habeant, has non testi, sed iudici vel eius locum tenenti
Can. 1629      a iudicis decreto vel a sententia interlocutoria, quae non habeant vim sententiae definitivae, nisi cumuletur cum appellatione a sententia

HABEANTUR     [23]
Can. 0005      sunt, nec in posterum reviviscere sinantur; ceterae quoque suppressae habeantur, nisi expresse Codice aliud caveatur, aut centenariae sint vel
Can. 0172      2. Condiciones ante electionem suffragio appositae tamquam non adiectae habeantur. - § 1. Antequam incipiat electio, deputentur e gremio
Can. 0174      contrarias, observare; condiciones autem iuri contrariae pro non appositis habeantur. - Cessat compromissum et ius suffragium ferendi redit ad
Can. 0239      competens aliud statuerit. - § 1. In quolibet seminario habeantur rector, qui ei praesit, et si casus ferat vice-rector
Can. 0252      ut totius sacrae Scripturae conspectum acquirant. § 3. Lectiones habeantur theologiae dogmaticae, verbo Dei scripto una sacra Traditione semper
Can. 0254      ad quaestiones aptis investigationibus propriis et scientifica methodo examinandas habeantur igitur exercitationes, in quibus, sub moderamine magistrorum, alumni proprio
Can. 0264      discentium vel docentium ad commune Ecclesiae bonum promovendum actu habeantur; huiusmodi tributum debet esse generale, reditibus eorum qui eidem
Can. 0431      circumscriptas. § 2. Dioeceses exemptae deinceps pro regula ne habeantur; itaque singulae dioeceses aliaeque Ecclesiae particulares intra territorium alicuius
Can. 0436      disciplina ecclesiastica accurate serventur, et de abusibus, si qui habeantur, Romanum Pontificem certiorem facere; 2_ canonicam visitationem peragere, causa
Can. 0453      etiam consilio permanenti praeest. - Conventus plenarii Episcoporum conferentiae habeantur semel saltem singulis annis, et praetera quoties id postulent
Can. 0510      nec capitulum paroecialibus functionibus impedimento sit; conflictus, si quidam habeantur, dirimat Episcopus dioecesanus, qui imprimis curet ut fidelium necessitatibus
Can. 0535      applicet, quot omiserit. - § 1. In unaquaque paroecia habeantur libri paroeciales, liber scilicet baptizatorum, matrimoniorum, defunctorum, aliique secundum
Can. 0630      monialium, in domibus formationis et in communitatibus numerosioribus laicalibus habeantur confessarii ordinarii ab Ordinario loci probati, collatis consiliis cum
Can. 0809      consensu competentis auctoritatis ecclesiasticae. - Episcoporum conferentiae curent ut habeantur, si fieri possit et expediat, studiorum universitates aut saltem
Can. 0811      studentibus tradantur. § 2. In singulis universitatibus catholicis lectiones habeantur, inquibus eae praecipue tractentur quaestiones theologicae, quae cum disciplinis
Can. 0813      deputatos, et provideat ut apud universitates, etiam catholicas, centra habeantur universitaria catholica, quae iuventuti adiutorio sint, praesertim spirituali. -
Can. 0964      normae ab Episcoporum conferentia statuantur, cauto tamen ut semper habeantur in loco patenti sedes confessionales crate fixa inter paenitentem
Can. 0982      formaliter retractaverit et paratus sit ad damna, si quae habeantur, reparanda. - § 1. Sacramentale sigillum inviolabile est; quare
Can. 1025      atque praerequisita, ad normam cann. 1033-1039 adimpleverit; praeterea documenta habeantur, de quibus in can. 1050, atque scrutinium peractum sit
Can. 1240      - § 1. Coemeteria Ecclesiae propria, ubi fieri potest, habeantur, vel saltem spatia in coemeteriis civilibus fidelibus defunctis destinata
Can. 1301      Ordinarii iuri contrariae, ultimis voluntatibus adiectae, tamquam non appositae habeantur. - § 1. Qui bona ad pias causas sive
Can. 1437      § 1. Cuilibet processui intersit notarius, adeo ut nulla habeantur acta, si non fuerint ab eo subscripta. § 2
Can. 1679      1, partes assistere nequeunt. - Nisi probationes aliunde plenae habeantur, iudex, ad partium depositiones ad normam can. 1536 aestimandas

HABEAT     [45]
Can. 0100      et quasi-domicilium quod adhuc retinet; vagus, si nullibi domicilium habeat vel quasi-domicilium. - § 1. Locus originis filii, etiam
Can. 0168      scrutatoribus exquiratur. - Etsi quis plures ob titulos ius habeat ferendi nomine proprio suffragii, non potest nisi unicum suffragium
Can. 0181      compromisso fuerit expressum. - § 1. Ut postulatio vim habeat, requiruntur saltem duae tertiae partes suffragiorum. § 2. Suffragium
Can. 0182      dispensationem de impedimento concedere, aut si hanc potestatem non habeat, eandem ab auctoritate superiore petere; si non requiritur confirmatio
Can. 0243      serventur in omnibus seminariis, tum dioecesanis tum interdioecesanis. - Habeat insuper unumquodque seminarium ordinationem propriam, ab Episcopo dioecesano aut
Can. 0246      paenitentiae frequenter accedere assuescant alumni, et commendatur ut unusquisque habeat moderatorem suae vitae spiritualis libere quidem electum, cui confidenter
Can. 0251      sit oportet patrimonio philosophico perenniter valido, et rationem etiam habeat philosophicae investigationis progredientis aetatis, ita tradatur, ut alumnorum formationem
Can. 0350      dioecesim Ostiensem, unacum alia Ecclesia quam in titulum iam habeat. § 5. Per optionem in Consistorio factam et a
Can. 0383      § 2. Fideles diversi ritus in sua dioecesi si habeat, eorum spiritualibus necessitatibus provideat sive per sacerdotes aut paroecias
Can. 0383      ab Ecclesia intellegitur. § 4. Commendatos sibi in Domino habeat non baptizatos, ut et ipsis caritas eluceat Christi, cuius
Can. 0395      - § 1. Episcopus dioecesanus, etiamsi coadiutorem aut auxiliarem habeat, tenetur lege personalis in dioecesi residentiae. § 2. Praeterquam
Can. 0400      quo in casu eidem satisfaciat per coadiutorem, si quem habeat, vel auxiliarem, aut per idoneum sacerdotem sui presbyterii, qui
Can. 0490      textu sententiae definitivae. - § 1. Archivi secreti clavem habeat tantummodo Episcopus. § 2. Sede vacante, archivum vel armarium
Can. 0496      per epistolam, audiant in gravioribus negotiis. - Consilium presbyterale habeat propria statuta ab Episcopus dioecesano approbata, attentis normis ab
Can. 0505      reservantur. - Unumquodque capitulum, sive cathedrale sive collegiale, sua habeat statuta, per legitimum actum capitularem condita atque ab Episcopo
Can. 0526      - § 1. Parochus unius paroeciae tantum curam paroecialem habeat; ob penuriam tamen sacerdotum aut alia adiuncta, plurium vicinarum
Can. 0528      etiam ad iustitiam socialem quod attinet, promoveatur peculiarem curam habeat de puerorum iuvenumque educatione catholica omni ope satagat, associata
Can. 0597      admitti potest quilibet catholicus, recta intentione praeditus, qui qualitates habeat iure universali et proprio requisitas nulloque detineatur impedimento. §
Can. 0721      vel condiciones apponere. § 3. Praetera, ut quis recipiatur, habeat oportet maturitatem, quae ad vitam instituti propriam recte ducendam
Can. 0813      ecclesiasticae competentis mandatum habeant oportet. - Episcopus dioecesanus impensam habeat curam pastoralem studentium, etiam per paroeciae erectione, vel saltem
Can. 0830      obeundo officio, omni personarum acceptatione seposita, prae oculis tantummodo habeat Ecclesiae de fide et moribus doctrinam, uti a magisterio
Can. 0858      suadeat. - § 1. Quaevis ecclesia paroecialis baptismalem fontem habeat, salvo iure cumulativo aliis ecclesiis iam quaesito. § 2
Can. 0874      parocho vel ministro sit designatus atque aptitudinem et intentionem habeat hoc munus gerendi; 2_ decimum sextum aetatis annum expleverit
Can. 0934      sanctissima Eucharistia asservatur, adesse semper debet qui eius curam habeat et, quantum fieri potest, sacerdos saltem bis in mense
Can. 0988      confessione individuali accusata, quorum post diligentem sui discussionem conscientiam habeat. § 2. Commendatur christifidelibus ut etiam peccata venialia confiteantur
Can. 1032      a Superiore maiore competenti definiendum, in cura pastorali partem habeat, diaconalem exercens ordinem, antequam ad presbyteratum promoveatur. § 3
Can. 1148      1. Non baptizatus, qui plures uxores non baptizatas simul habeat, recepto in Ecclesia catholica baptismo, si durum ei sit
Can. 1148      muliere non baptizata, quae plures maritos non baptizatos simul habeat. § 2. In casibus de quibus in § 1
Can. 1180      clericalia, secus a cappellano. § 1. Si paroecia proprium habeat coemeterium, in eo tumulandi sunt fideles defuncti, nisi aliud
Can. 1218      ecclesiae, praesertim cathedrales et paroeciales. - Unaquaeque ecclesia suum habeat titulum qui, peracta ecclesiae dedicatione, mutari nequit. - In
Can. 1279      iure vel tabulis fundationis aut propriis statutis suos non habeat administratores, Ordinarius, cui eadem subiecta est, personas idoneas ad
Can. 1280      Ordinario iterum nominari possunt. - Quaevis persona iuridica suum habeat consilium a rebus oeconomicis vel saltem duos consiliarios, qui
Can. 1331      5_ fructus dignitatis, officii, muneris cuiuslibet, pensionis, quam quidem habeat in Ecclesia, non facit suos. - Interdictus tenetur vetitis
Can. 1333      constituentis; 2_ ius habitandi, si quod reus ratione officii habeat; 3_ ius administrandi bona, quae ad ipsius suspensi officium
Can. 1572      an varius, incertus vel vacillans; 4_ utrum testimonii contestes habeat, aliisve probationis elementis confirmetur necne. - Unius testis depositio
Can. 1606      et conscientiae, iudex, si ex actis et probatis rem habeat plane perspectam, poterit statim sententiam pronuntiare, requisitis tamen animadversionibus
Can. 1620      5_ lata est inter partes, quarum altera saltem non habeat personam standi in iudicio; 6_ nomine alterius quis egit
Can. 1624      iudex, qui sententiam querela nullitatis impugnatam tulit, praeoccupatum animum habeat ideoque eum suspectum existimet, exigere potest ut alius iudex
Can. 1654      vim exsecutionis, non autem de merito causae; quod si habeat aliunde compertum sententiam esse nullam vel manifeste iniustam ad
Can. 1660      ex allatis utriusque partis elementis ipse controversiae obiectum perspectum habeat. - § 1. Elapsis terminis, de quibus in cann
Can. 1673      partis conventae, qui prius ipsam interroget, num quid excipiendum habeat. - Habiles sunt ad matrimonium impugnandum: 1_ coniuges; 2_
Can. 1699      disponere debet. § 2. Si tamen casus propositus speciales habeat difficultates ordinis iuridici vel moralis, Episcopus dioecesanus consulat Sedem
Can. 1716      iudice confirmetur, sententia arbitralis de controversia ecclesiastica, ut vim habeat in foro canonico, confirmatione indiget iudicis ecclesiastici loci, in
Can. 1725      sive scripto haec fit sive ore, accusatus semper ius habeat ut ipse vel eius advocatus vel procurator postremus scribat
Can. 1745      relatione scripta colligat, immo probationes in contrarium, si quas habeat, afferat; 2_ deinde, completa, si opus sit, instructione, una

HABEATUR     [37]
Can. 0119      senioribus; post tertium scrutinium, si paritas maneat, ille electus habeatur qui senior sit aetate; 2_ si agatur de aliis
Can. 0176      - Nisi aliud iure aut statutis caveatur, is electus habeatur et a collegii aut coetus praeside proclametur, qui requisitum
Can. 0242      dimissionis vel discessus. - § 1. In singulis nationibus habeatur institutionis sacerdotalis Ratio, ab Episcoporum conferentia attentis quidem normis
Can. 0372      nomine Summi Pontificis regat. - § 1. Pro regula habeatur ut portio populi Dei quae dioecesim aliamve Ecclesiam particularem
Can. 0475      universae dioecesis regimine adiuvet. § 2. Pro regula generali habeatur ut unus constituatur Vicarius generalis, nisi dioecesis amplitudo vel
Can. 0491      § 2. Curet etiam Episcopus dioecesanus ut in dioecesi habeatur archivum historicum habentia in eodem diligenter custodiantur et systematice
Can. 0507      quaenam sint canonicorum insignia. - § 1. Inter canonicos habeatur qui capituli praesit, atque alia etiam constituantur officia ad
Can. 0526      concredi potest. § 2. In eadem paroecia unus tantum habeatur parochus aut moderator ad normam can. 517, § 1
Can. 0535      et sigillo paroeciali muniantur. § 4. In unaquaque paroeciae habeatur tabularium seu archivum, in quo libri paroeciales custodiantur, una
Can. 0537      normis ab Episcopo dioecesano statutis. - In unaquaque paroecia habeatur consilium a rebus oeconomicis, quod praeterquam iure universali, regitur
Can. 0636      similiter in qualibet provincia quae a Superiore maiore regitur, habeatur oeconomus, a Superiore maiore distinctus et ad normam iuris
Can. 0656      aetatis annum compleverit; 2_ novitiatus valide peractus sit; 3_ habeatur admissio a competenti Superiore cum voto sui consilii ad
Can. 0767      Valde commendatur ut, si sufficiens detur populi concursus, homilia habeatur etiam in Missis quae infra hebdomadam, praesertim tempore adventus
Can. 0820      et alias universitates et facultates, etiam non ecclesiasticas, mutua habeatur cooperatio, qua nempe eaedem coniuncta opera, conventibus, investigationibus scientificis
Can. 0857      locus est ecclesia aut oratorium. § 2. Pro regula habeatur ut adultus baptizetur in propria ecclesia paroeciali, infans vero
Can. 0858      ad fidelium commoditatem permittere aut iubere, ut fons baptismalis habeatur etiam in alia ecclesia aut oratorio intra paroeciae fines
Can. 0868      aut qui legitime eorundem locum tenet, consentiant; 2_ spes habeatur fundata eum in religione catholica educatum iri quae si
Can. 0875      - Qui baptismum administrat curet ut, nisi adsit patrinus, habeatur saltem testis quo collatio baptismi probari possit. - Ad
Can. 0905      semel in die celebrare. § 2. Si sacerdotum penuria habeatur, concedere potest loci Ordinarius ut sacerdotes, iusta de causa
Can. 0941      libris liturgicis praescriptis. § 2. Celebratione Missae durante, ne habeatur in eadem ecclesiae vel oratorii aula sanctissimi Sacramenti expositio
Can. 0944      fieri potest, in publicum erga sanctissimam Eucharistiam venerationis testimonium, habeatur, praesertim in sollemnitate Corporis et Sanguinis Christi, processio per
Can. 1025      ut, iudicio eiusdem legitimi Superioris, ad Ecclesiae ministerium utilis habeatur. § 3. Episcopo ordinanti proprium subditum, qui servitio alius
Can. 1051      ordinando requisitis quod attinet, serventur praescripta quae sequuntur: 1_ habeatur testimonium rectoris seminarii vel domus formationis de qualitatibus ad
Can. 1125      concedere potest Ordinarius loci, si iusta et rationabilis causa habeatur; eam ne concedat, nisi impletis condicionibus quae sequuntur: 1_
Can. 1127      vel post canonicam celebrationem ad normam § 1, alia habeatur eiusdem matrimonii celebratio religiosa ad matrimonialem consensum praestandum vel
Can. 1145      si induciae inutiliter praeterlabantur, eius silentium pro responsione negativa habeatur. § 2. Interpellatio etiam privatim facta ab ipsa parte
Can. 1274      bonorum ecclesiasticorum supremus administrator et dispensator. - § 1. Habeatur in singulis dioecesibus speciale institutum, quod bona vel oblationes
Can. 1274      cleri nondum apte ordinata est, curet Episcoporum conferentia ut habeatur institutum, quo securitati sociali clericorum satis provideatur. § 3
Can. 1444      ab aliis quibusvis tribunalibus iam cognitas, nisi res iudicata habeatur. § 2. Hoc tribunal iudicat etiam in prima instantia
Can. 1506      lapsis decem diebus a facta instantia, libellus pro admisso habeatur. - § 1. In decreto, quo actoris libellus admittitur
Can. 1510      qui impedit quominus citatio ad se perveniat, legitime citatus habeatur. - Si citatio non fuerit legitime notificata, nulla sunt
Can. 1589      esse resolvendam ante sententiam definitivam, decernat ut eiusdem ratio habeatur, cum causa principalis definietur. - § 1. Si quaestio
Can. 1609      peculiaris causa aliud suadeat, in ipsa tribunalis sede conventus habeatur. § 2. Assignata conventui die, singuli iudices scriptas afferant
Can. 1609      ut semper a causae ponente seu relatore initium fiat, habeatur discussio sub tribunalis praesidis ductu, praesertim ut constabiliatur quid
Can. 1646      1645, § 2, n. 5, notitia praecedentis decisionis serius habeatur, terminus ab hac notitia decurrit. § 3. Termini de
Can. 1651      antea exsecutioni locus esse poterit, quam exsecutorium iudicis decretum habeatur, quo edicatur sententiam ipsam exsecutioni mandari debere; quod decretum
Can. 1707      comprobari nequit, alter coniux a vinculo matrimonii solutus non habeatur, nisi post declarationem de morte praesumpta ab Episcopo dioecesano

HABEBAT     [2]
Can. 0685      votis, iura et obligationes quae sodalis in priore instituto habebat, suspenduntur; ab incepta tamen probatione, ipse ad observantiam iuris
Can. 0706      si per professionem dominium bonorum non amiserit, bonorum quae habebat, recuperat usum usumfructum et administrationem; quae postea ipsi obveniant

HABEBATUR     [1]
Can. 1086      3. Si pars tempore contracti matrimonii tamquam baptizata communiter habebatur aut eius baptismus erat dubius, praesumenda est, ad normam

HABENDA     [2]
Can. 0528      edoceantur, praesertim homilia diebus dominicis et festis de praecepto habenda necnon catechetica institutione tradenda, atque foveat opera quibus spiritus
Can. 0767      et festis de praecepto, quae concursu populi celebrantur, homilia habenda est nec omitti potest nisi gravi de causa. §

HABENDAE     [1]
Can. 0010      praeteritis caveatur. - Irritantes aut inhabilitantes eae tantum leges habendae sunt, quibus actum esse nullum aut inhabilem esse personam

HABENDAM     [1]
Can. 0304      sociale, sedes, regimen et condiciones ad partem in iisdem habendam requisitae, quibusque determinentur agendi rationes, attentis quidem temporis et

HABENDI     [5]
Can. 0344      quotiescumque id ipsi opportunum videatur, locumque designare ubi coetus habendi sint; 2_ sodalium, qui ad normam iuris peculiaris eligendi
Can. 0451      recognoscenda, in quibus, praeter alia, ordinentur conferentiae conventus plenarii habendi, et provideantur consilium Episcoporum permanens et secretaria generalis conferentiae
Can. 0611      salvis condicionibus in consensu appositis; 3_ pro institutis clericalibus habendi ecclesiam, salvo praescripto can. 1215, § 3, et sacra
Can. 0733      suppressione. § 2. Consensus ad erigendam domum secumfert ius habendi saltem oratorium, in quo sanctissima Eucharistia celebretur et asservetur
Can. 1277      extraordinariae administrationis. Conferentiae autem Episcoporum est definire quinam actus habendi sint extraordinariae administrationis. - Praeter munera de quibus in

HABENDO     [1]
Can. 0256      commercio cum hominibus, etiam non catholicis vel non credentibus, habendo, in paroecia administranda atque in ceteris muneribus adimplendis. §

HABENDUM     [1]
Can. 0781      tota Ecclesia natura sua sit missionaria et opus evangelizationis habendum sit fundamentale officium populi Dei, christifideles omnes, propriae responsabilitatis

HABENDUS     [1]
Can. 0694      recusaverit. - § 1. Ipso facto dimissus ab instituto habendus est sodalis qui: 1_ a fide catholica notorie defecerit

HABENS     [3]
Can. 0865      baptizari potest si, aliquam de praecipuis fidei veritatibus cognitionem habens, quovis modo intentionem suam baptismum recipiendi manifestaverit et promittat
Can. 0987      ut, peccata quae commiserit repudians et propositum sese emendandi habens, ad Deum convertatur. - § 1. Christifidelis obligatione tenetur
Can. 1042      Sunt a recipiendis ordinibus simpliciter impediti: 1_ vir uxorem habens, nisi ad diaconatum permanentem legitime destinetur; 2_ qui officium

HABENT     [52]
Can. 0012      subiciuntur proquibus latae sunt, quique ibidem domicilium vel quasi-domicilium habent et simul actu commorantur, firmo praescripto can. 13. -
Can. 0095      celebrationibusve, ii regulis ordinis tenentur, qui in iisdem partem habent. - Baptismo homo Ecclesiae Christi incorporatur et in eadem
Can. 0113      1. Catholica Ecclesia et Apostolica Sedes, moralis personae rationem habent ex ipsa ordinatione divina. § 2. Sunt etiam in
Can. 0167      - § 1. Convocatione legitima facta, suffragium ferendi ius habent praesentes die et loco in eadem convocatione determinatis, exclusa
Can. 0211      promovendam vires suas conferre debent. - Omnes christifideles officium habent et ius allaborandi ut divinum salutis nuntium ad universos
Can. 0216      - Christifideles cuncti, quippe qui Ecclesiae missionem participent, ius habent ut propriis quoque inceptis, secundum suum quisque statum et
Can. 0217      baptismo ad vitam doctrinae evangelicae congruentem ducendam vocentur, ius habent ad educationem christianam, qua ad maturitatem humanae personae prosequendam
Can. 0231      § 2. Firmo praescripto can. 230, § 1, ius habent ad honestam remunerationem suae condicioni aptatam, qua decenter, servatis
Can. 0341      - § 1. Concilii Oecumenici decreta vim obligandi non habent nisi una cum Concilii Patribus a Romano Pontifice approbata
Can. 0350      3. Patriarchae orientales in Cardinalium Collegium assumpti in titulum habent suam patriarchalem sedem. § 4. Cardinalis Decanus in titulum
Can. 0356      tenentur residendi in Urbe; Cardinales qui alicuius dioecesis curam habent ut Episcopi dioecesani, Urbem petant quoties a Romano Pontifice
Can. 0405      1. Episcopus coadiutor, itemque Episcopus auxiliaris, obligationes et iura habent quae determinantur praescriptis canonum qui sequuntur, atque in litteris
Can. 0417      Pontifice acceptata, translatione ac privatione Episcopo intimata. - Vim habent omnia quae gesta sunt a Vicario generali aut Vicario
Can. 0443      Ad concilia particularia convocandi sunt atque in eisdem ius habent suffragii deliberativi: 1_ Episcopi dioecesani; 2_ Episcopi coadiutores et
Can. 0443      titulares etiam emeriti in territorio degentes; qui quidem ius habent suffragii deliberativi. § 3. Ad concilia particularia vocandi sunt
Can. 0443      Superioribus maioribus institutorum et societatum, quae in territorio sedem habent; 3_ Rectores universitatum ecclesiasticarum et catholicarum atque decani facultatum
Can. 0443      facultatum theologiae et iuris canonici, quae in territorio sedem habent; 4_ Rectores aliqui seminariorum maiorum, numero ut in n
Can. 0443      membris mittant, collegialiter ab iisdem designatos; qui tamen votum habent tantum consultivum. § 6. Ad concilia particularia, si id
Can. 0444      Qui ad concilia particularia convocantur et in eis suffragium habent deliberativum, si iusto detineantur impedimento, procuratorem mittere possunt; qui
Can. 0463      religiosorum et societatum vitae apostolicae, quae in dioecesi domum habent, eligendi numero et modo ab Episcopo dioecesano determinatis. §
Can. 0498      electionis tum activum tum passivum ad consilium presbyterale constituendum habent: 1_ omnes sacerdotes saeculares in dioecesi incardinati; 2_ sacerdotes
Can. 0498      potest aliis sacerdotibus, qui domicilium aut quasi-domicilium in dioecesi habent. - Modus eligendi membra consilii presbyteralis statutis determinandus est
Can. 0512      quam sive singuli sive cum aliis coniuncti in apostolatu habent. § 3. Ad consilium pastorale ne deputentur nisi christifideles
Can. 0529      2. Partem quam christifideles laici in missione Ecclesiae propriam habent, parochus agnoscat et promoveat, consociationes eorundem ad fines religionis
Can. 0577      Permulta in Ecclesia sunt instituta vitae consecratae, quae donationes habent differentes secundum gratiam quae data est eis: Christum, enim
Can. 0620      Abbas Primas et Superior congregationis monasticae, qui tamen non habent omnem potestatem, quam ius universale Superioribus maioribus tribuit. -
Can. 0793      et iure gaudent prolem educandi; parentes catholici officium quoque habent ea eligendi media et instituta quibus, iuxta locorum adiuncta
Can. 0810      2. Episcoporum conferentiae et Episcopi dioecesani, quorum interest, officium habent et ius invigilandi, ut in iisdem universitatibus principia doctrinae
Can. 0822      quoquo modo in eorundem instrumentorum ordinatione aut usu partem habent, solliciti sint operam adiutricem actioni pastorali praestare, ita ut
Can. 0835      consecrantur. § 3. Diaconi in cultu divino celebrando partem habent, ad normam iuris praescriptorum. § 4. In munere sanctificandi
Can. 0835      praescriptorum. § 4. In munere sanctificandi propriam sibi partem habent ceteri quoque christifideles actuose liturgicas celebrationes, eucharisticam praesertim, suo
Can. 0843      pastores ceterique christifideles, pro suo quisque ecclesiastico munere, officium habent curandi ut qui sacramenta petunt debita evangelizatione necnon catechetica
Can. 0844      Ecclesiarum orientalium quae plenam cum Ecclesia catholica communionem non habent, si sponte id petant et rite sint disposita; quod
Can. 0911      ius sanctissimam Eucharistiam per modum Viatici ad infirmos deferendi habent parochus et vicarii paroeciales, cappellani, necnon Superior communitatis in
Can. 0967      concessionis Ordinarii loci incardinationis aut loci in quo domicilium habent, eadem facultatem ubique exercere possunt, nisi loci Ordinarius in
Can. 1003      sacerdos. § 2. Officium et ius unctionis infirmorum ministrandi habent omnes sacerdotes, quibus demandata est cura animarum, erga fideles
Can. 1029      Episcopi proprii aut Superioris maioris competentis, omnibus perpensis, integram habent fidem, recta moventur intentione, debita pollent scientia, bona gaudent
Can. 1136      vitae coniugalis. - Parentes officium gravissimum et ius primarium habent prolis educationem tum physicam, socialem et culturalem, tum moralem
Can. 1151      re dubia privilegium fidei gaudet favore iuris. - Coniuges habent officium et ius servandi convictum coniugalem, nisi legitima causa
Can. 1203      suspendere, dispensare, commutare possunt votum, eandem potestatem eademque ratione habent circa iusiurandum promissorium; sed si iurisiurandi dispensatio vergat in
Can. 1282      Omnes, sive clerici sive laici, qui legitimo titulo partes habent in administratione bonorum ecclesiasticorum, munera sua adimplere tenentur nomine
Can. 1353      vel a decretis, quae poenam quamlibet irrogent vel declarent, habent effectum suspensivum. - § 1. Praeter eos, qui in
Can. 1405      physicas sive iuridicas, quae Superiorem infra Romanum Pontificem non habent. - § 1. Violato praescripto can. 1404, acta et
Can. 1439      1-2, Episcoporum conferentia vel Episcopus ab ea designatus omnes habent potestates, quae Episcopo dioecesano competunt circa suum tribunal. -
Can. 1544      sint facienda. - Documenta vim probandi in iudicio non habent, nisi originalia sint aut in exemplari authentico exhibita et
Can. 1603      data censeatur. 3§ . Promotor iustitiae et defensor vinculi ius habent iterum replicandi partium responsionibus. - § 1. Omnino prohibentur
Can. 1617      decreta quae si mere ordinatoria non sint, vim non habent, nisi saltem summarie motiva exprimant, vel ad motiva in
Can. 1618      remittant. - Sententia interlocutoria vel decretum vim sententiae definitivae habent, si iudicium impediunt vel ipsi iudicio aut alicui ipsius
Can. 1628      vinculi in causis in quibus eorum praesentia requiritur, ius habent a sententia appellandi ad iudicem superiorem, salvo praescripto can
Can. 1697      - Soli coniuges, vel alteruter, quamvis altero invito, ius habent petendi gratiam dispensationis super matrimonio rato et non consummato
Can. 1708      Episcopus Sedem Apostolicam consulat. - Validitatem sacrae ordinationis ius habent accusandi sive ipse clericus sive Ordinarius, cui clericus subest
Can. 1722      omnia, causa cessante, sunt revocanda, eaque ipso iure finem habent, cessante processu poenali. - § 1. Iudex reum citans

HABENTE     [1]
Can. 0137      3. Potestas exsecutiva delegata ab alia auctoritate potestatem ordinariam habente, si ad universitatem casuum delegata sit, in singulis tantum

HABENTEM     [1]
Can. 1021      mitti possunt ad quemlibet Episcopum communionem cum Sede Apostolica habentem, excepto tantum, citra apostolicum indultum, Episcopo ritus diversi a

HABENTES     [4]
Can. 0626      et, nihil praeter Deum et bonum instituti prae oculis habentes, nominent aut eligant quos in Domino vere dignos et
Can. 0898      sanctissimam Eucharistiam habeant, actuosam in celebratione augustissimi Sacrificii partem habentes, devotissime et frequenter hoc sacramentum recipientes, atque summa cum
Can. 0959      ministro confitentes, de iisdem contriti atque propositum sese emendandi habentes, per absolutionem ab eodem ministro impertitam, veniam peccatorum quae
Can. 1542      habet adversus auctorem vel subscriptorem et causam ab iis habentes, ac confessio extra iudicium facta; adversus extraneos eandem vim

HABENTI     [2]
Can. 0971      Ordinarius presbytero, etsi domicilium vel quasi-domicilium in sua dicione habenti, ne concedat, nisi prius, quantum fieri potest, audito eiusdem
Can. 1124      vel communitati ecclesiali plenam communionem cum Ecclesia catholica non habenti adscripta, sine expressa auctoritatis competentis licentia prohibitum est. -

HABENTIA     [1]
Can. 0491      etiam Episcopus dioecesanus ut in dioecesi habeatur archivum historicum habentia in eodem diligenter custodiantur et systematice ordinentur. § 3

HABENTIBUS     [1]
Can. 0844      administrant ceteris quoque christianis plenam communionem cum Ecclesia non habentibus, qui ad suae communitatis ministrum accedere nequeant atque sponte

HABENTIUM     [2]
Can. 0908      Ecclesiarum communitatumve ecclesialium plenam communionem cum Ecclesia catholica non habentium, Eucharistiam concelebrare. - Sacerdos ne omittat ad eucharistici Sacrificii
Can. 0933      aut communitatis ecclesialis plenam communionem cum Ecclesia catholica non habentium, remoto scandalo. - § 1. Sanctissima Eucharistia: 1_ asservari

HABENTUR     [8]
Can. 0110      - Filii, qui ad normam legis civilis adoptati sint, habentur ut filii eius vel eorum qui eos adoptaverint. -
Can. 0207      et laici nuncupantur. § 2. Ex utraque hac parte habentur christifideles, qui professione consiliorum evangelicorum per vota aut alia
Can. 0298      exercet vel exercere desiderat. - § 1. In Ecclesia habentur consociationes distinctae ab institutis vitae consecratae et societatibus vitae
Can. 0353      in quibus iussu Romani Pontificis eoque praesidente congregantur; Consistoria habentur ordinaria aut extraordinaria. § 2. In Consistorium ordinarium, convocantur
Can. 0852      - § 1. Quae in canonibus de baptismo adulti habentur praescripta, applicantur omnibus qui, infantia egressi, rationis usum assecuti
Can. 1322      vel praeceptum violaverint dum sani videbantur, delicti in incapaces habentur. - Nulli poenae est obnoxius qui, cum legem vel
Can. 1406      Violato praescripto can. 1404, acta et decisiones pro infectis habentur. § 2. In causis, de quibus in can. 1405
Can. 1550      decreto iudicis, quo id expedire declaretur. § 2. Incapaces habentur: 1_ qui partes sunt in causa, aut partium nomine

HABERE     [30]
Can. 0033      sint contraria omni vi carent. § 2. Eadem vim habere desinunt revocatione explicita aut implicita ab auctoritate competenti facta
Can. 0034      praescriptis componi nequeant, omni vi carent. § 3. Vim habere desinunt instructiones non tantum revocatione explicita aut implicita auctoritatis
Can. 0058      can. 128, reparandi. - § 1. Decretum singulare vim habere desinit legitima revocatione ab auctoritate competendi facta necnon cessante
Can. 0097      censetur non sui compos, expleto autem septennio, usum rationis habere praesumitur. - § 1. Persona maior plenum habet suorum
Can. 0104      legitime separationis ratione vel alia iusta de causa, uterque habere potest proprium domicilium vel quasi-domicilium. - § 1. Minor
Can. 0130      ita quidem ut effectus quos eius exercitium natum est habere pro foro externo, in hoc foro non recognoscantur, nisi
Can. 0223      exercendis christifideles tum singuli tum in consociationibus adunati rationem habere debent boni communis Ecclesiae necnon iurium aliorum atque suorum
Can. 0229      sit, defendere possint, utque in apostolatu exercendo partem suam habere queant, obligatione tenentur et iure gaudent acquirendi eiusdem doctrinae
Can. 0233      Episcopi dioecesani, quorum maxime est de vocationibus provehendis curam habere, populum sibi commissum de momento ministerii sacri deque ministrorum
Can. 0247      educatione praeparentur, eumque ut peculiare Dei donum in honore habere discant. § 2. De officiis et oneribus quae ministris
Can. 0343      Pontifex, cuius est in hoc casu decisiones synodi ratas habere. - Synodus Episcoporum directe subest auctoritati Romani Pontificis, cuius
Can. 0344      qui ad normam iuris peculiaris eligendi sunt, electionem ratam habere aliosque sodales designare et nominare; 3_ argumenta quaestionum pertractandarum
Can. 0474      et Vicariis episcopalibus. - Acta curiae quae effectum iuridicum habere nata sunt, subscribi debent ab Ordinario a quo emanant
Can. 0535      christifidelium dantur, sicut et acta omnia quae momentum iuridicum habere possunt, ab ipso parocho eiusve delegato subscribantur et sigillo
Can. 0816      moderamen. § 2. Singulae universitates et facultates ecclesiae sua habere debent statuta et studiorum rationem ab Apostolica Sede approbata
Can. 0831      de requisitis ut clericis atque sodalibus institutorum religiosorum partem habere liceat in tractandis via radiophonica aut televisifica quaestionibus, quae
Can. 0996      praescriptorum. § 2. Ut vero subiectum capax eas lucretur, habere debet intentionem saltem generalem eas acquirendi et opera iniuncta
Can. 1241      - § 1. Paroeciae et instituta religiosa coemeterium proprium habere possunt. § 2. Etiam aliae personae iuridicae vel familiae
Can. 1241      possunt. § 2. Etiam aliae personae iuridicae vel familiae habere possunt peculiare coemeterium seu sepulcrum, de iudicio Ordinarii loci
Can. 1284      iuridicae occupare; 7_ accepti et expensi libros bene ordinatos habere; 8_ rationem administrationis singulis exeuntibus annis componere; 9_ documenta
Can. 1292      Ii, qui in alienandis bonis consilio vel consensu partem habere debent, ne praebeant consilium vel consensum nisi prius exacte
Can. 1331      manifestationem percipiat. - § 1. Excommunicatus vetatur: 1_ ullam habere participationem ministerialem in celebrandis Eucharistiae Sacrificio vel quibuslibet aliis
Can. 1446      vel arbitrorum iudicio, ad normam cann. 1713-1716, controversia finem habere utiliter possit. - Qui causae interfuit tamquam iudex, promotor
Can. 1481      aut a se constitutum aut a iudice datum semper habere debet advocatum. § 3. In iudicio contentioso, si agatur
Can. 1496      ostenderit super aliqua re ab alio detenta ius se habere, sibique damnum imminere nisi res ipsa custodienda tradatur, ius
Can. 1522      acta processus, non vero acta causae; immo haec vim habere possunt etiam in alia instantia, dummodo causa inter easdem
Can. 1536      et partium declarationes, quae non sint confessiones, vim probandi habere possunt, a iudice aestimandam una cum ceteris causae adiunctis
Can. 1589      auditis partibus, expeditissime decernat utrum proposita incidens quaestio fundamentum habere videatur et nexum cum principali iudicio, an vero sit
Can. 1599      habetur quoties aut partes declarent se nihil aliud adducendum habere, aut utile proponendis probationibus tempus a iudice praestitutum elapsum
Can. 1599      elapsum sit, aut iudex declaret se satis instructam causam habere. § 3. De peracta conclusione in causa, quocumque modo

HABERENT     [1]
Can. 0271      maneant, atque in eandem redeuntes omnibus gaudeant iuribus, quae haberent si in ea sacro ministerio addicti fuissent. § 3

HABERI     [8]
Can. 0904      commendatur celebratio cotidiana, quae quidem, etiam si praesentia fidelium haberi non possit, actus est Christi et Ecclesiae, in quo
Can. 0960      confessione excusat, quo in casu aliis quoque modis reconciliatio haberi potest. - § 1. Absolutio pluribus insimul paenitentibus sine
Can. 0961      esse non possunt, ratione solius magni concursus paenitentium, qualis haberi potest in magna aliqua festivitate aut peregrinatione. § 2
Can. 1068      matrimonio assistendum. - In periculo mortis, si aliae probationes haberi nequeant, sufficit, nisi contraria adsint indicia, affirmatio contrahentium, si
Can. 1096      assumere non valent. - § 1. Ut consensus matrimonialis haberi possit, necesse est ut contrahentes saltem non ignorent matrimonium
Can. 1116      parochi proprii, alibi celebrari possunt. - § 1. Si haberi vel adiri nequeat sine gravi incommodo assistens ad normam
Can. 1183      constet de contraria eorum voluntate et dummodo minister proprius haberi nequeat. - § 1. Exequiis ecclesiasticis privandi sunt, nisi
Can. 1459      statuendum est. - § 1. Vitia, quibus sententiae nullitas haberi potest, in quolibet iudicii statu vel gradu excipi possunt

HABET     [58]
Can. 0016      2. Interpretatio authentica per modum legis exhibita eandem vim habet ac lex ipsa et promulgari debet; si verba legis
Can. 0016      aut actus administrativi in re peculiari, vim legis non habet et ligat tantum personas atque afficit res pro quibus
Can. 0023      Ea tantum consuetudo a communitate fidelium introducta vim legis habet, quae a legislatore approbata fuerit, ad normam canonum qui
Can. 0052      summarie, si agaturde decisione, motivis. - Decretum singulare vim habet tantum quoad res de quibus datum est; eas vero
Can. 0054      § 1. Decretum singulare, cuius applicatio committitur exsecutori, effectum habet a momento exsecutionis; secus a momento quo personae auctoritate
Can. 0062      contrariis. - Rescriptum in quo nullus datur exsecutor, effectum habet a momento quo datae sunt litterae; cetera, a momento
Can. 0093      dispensandi ad certum casum concessa. - Dispensatio quae tractum habet successivum cessat iisdem modis quibus privilegium, necnon certa ac
Can. 0098      rationis habere praesumitur. - § 1. Persona maior plenum habet suorum iurium exercitium. § 2. Persona minor in exercitio
Can. 0100      ubi est eius domicilium; advena, in loco ubi quasi-domicilium habet; peregrinus, si versetur extra domicilium et quasi-domicilium quod adhuc
Can. 0105      vel curatelam legitime traditus est alterius, domicilium et quasi-domicilium habet tutoris vel curatoris. - Domicilium et quasi-domicilium amittitur discessione
Can. 0107      vagus actu commoratur. § 3. Illius quoque qui non habet nisi domicilium vel quasi-domicilium dioecesanum, parochus proprius est parochus
Can. 0119      aliud caveatur: 1_ si agatur de electionibus, id vim habet iuris, quod, praesente quidem maiore parte eorum qui convocari
Can. 0119      aetate; 2_ si agatur de aliis negotiis, id vim habet iuris, quod, praesente quidem maiore parte eorum qui convocari
Can. 0153      menses ante expletum hoc tempus fieri potest, et effectum habet a die officii vacationis. § 3. Promissio alicuius officii
Can. 0177      praesidi utrum electionem acceptet necne; secus electio effectum non habet. § 2. Si electus non acceptaverit, omne ius ex
Can. 0186      Lapsu temporis praefiniti vel adimpleta aetate, amissio officii effectum habet tantum a momento, quo a competenti auctoritate scripto intimatur
Can. 0190      1. Translatio ab eo tantum fieri potest, qui ius habet providendi officio quod amittitur et simul officio quod comittitur
Can. 0206      iam ut suos fovet. § 2. Catechumenorum specialem curam habet Ecclesia quae, dum eos advitam ducendam evangelicam invitat eosque
Can. 0350      suam patriarchalem sedem. § 4. Cardinalis Decanus in titulum habet dioecesim Ostiensem, unacum alia Ecclesia quam in titulum iam
Can. 0444      iusto detineantur impedimento, procuratorem mittere possunt; qui procurator votum habet tantum consultivum. - Concilium particulare pro suo territorio curat
Can. 0461      id suadeant. § 2. Si Episcopus plurium dioecesium curam habet, aut unius curam habet uti Episcopus proprius, alterius vero
Can. 0461      Si Episcopus plurium dioecesium curam habet, aut unius curam habet uti Episcopus proprius, alterius vero uti Administrator, unam synodum
Can. 0508      canonicus tum ecclesiae cathedralis tum ecclesiae collegialis vi officii habet facultatem ordinariam, quam tamen aliis delegare non potest, absolvendi
Can. 0534      ipse applicet. § 2. Parochus, qui plurium paroeciarum curam habet, diebus de quibus in § 1, unam tantum Missam
Can. 0566      In valetudinariis, carceribus et itineribus maritimis, cappellanus praeterea facultatem habet, his tantum in locis exercendam, a censuris latae sententiae
Can. 0588      tale agnitum, vi eius naturae, indolis et finis munus habet proprium, a fundatore vel legitima traditione definitum, exercitium ordinis
Can. 0615      iuris, quod praeter proprium Moderatorem alium Superiorem maiorem non habet, neque alicui religiosorum instituto ita consociatum est ut eiusdem
Can. 0667      in constitutionibus definitam servent. § 4. Episcopus dioecesanus facultatem habet ingrediendi, iusta de causa, intra clausuram monasteriorum monialium, quae
Can. 0669      paupertatis. § 2. Religiosi clerici instituti, quod proprium non habet habitum, vestem clericalem ad normam can. 284 assumant. -
Can. 0700      consilio suo recognita submittat. - Decretum dimissionis vim non habet, nisi a Sancta Sede confirmatum fuerit, cui decretum et
Can. 0700      dies a recepta notificatione ad auctoritatem competentem. Recursus effectum habet suspensivum. - Legitima dimissione ipso facto cessant vota necnon
Can. 0706      per professionem dominium bonorum amiserit, bonorum quae ipsi obveniant habet usum, usumfructum et administrationem proprietatem vero Episcopus dioecesanus aliique
Can. 0938      decoro asservare. § 5. Qui ecclesiae vel oratorii curam habet, prospiciat ut clavis tabernaculi, in quo sanctissima Eucharistia asservatur
Can. 0955      § 2. Tempus intra quod Missae celebrandae sunt, initium habet a die quo sacerdos easdem celebraturus recepit, nisi aliud
Can. 1016      se adscribi intendant, est Episcopus dioecesis, in qua promovendus habet domicilium, aut dioecesis cui promovendus sese devovere statuit; quod
Can. 1115      - Matrimonia celebrentur in paroecia ubi alterutra pars contrahentium habet domicilium vel quasi-domicilium vel menstruam commorationem, aut, si de
Can. 1146      foro externo legitime constare debet. - Pars baptizata ius habet novas nuptias contrahendi cum parte catholica: 1_ si altera
Can. 1195      finali, dispensatione, commutatione. - Qui potestatem in voti materiam habet, potest voti obligationem tamdiu suspendere, quamdiu voti adimpletio sibi
Can. 1315      praeceptum id expresse statuat. - § 1. Qui legislativam habet potestatem, potest etiam poenales leges ferre; potest autem suis
Can. 1334      determinatione vel limitatione, constituere; eiusmodi autem poena omnes effectus habet, qui in can. 1333, § 1 recensentur. - Si
Can. 1407      forum partis conventae; quod si pars conventa multiplex forum habet, optio fori actori conceditur. - Quilibet conveniri potest coram
Can. 1409      tribunali domicilii vel quasi-domicilii. - § 1. Vagus forum habet in loco ubi actu commoratur. § 2. Is, cuius
Can. 1418      iudici significaverit se causam advocasse. - Quodlibet tribunal ius habet in auxilium vocandi aliud tribunal ad causam instruendam vel
Can. 1423      ab eisdem designato omnes competunt potestates, quas Episcopus dioecesanus habet circa suum tribunal. § 2. Tribunalia, de quibus in
Can. 1434      iustitiae vel vinculi defensoris, qui iudicio intersint, eandem vim habet. - Episcopi est promotorem iustitiae et vinculi defensorem nominare
Can. 1496      sibique damnum imminere nisi res ipsa custodienda tradatur, ius habet obtinendi a iudice eiusdem rei sequestrationem. § 2. In
Can. 1508      § 3. Si lis moveatur adversus eum qui non habet liberum exercitium suorum iurium, vel liberam administrationem rerum de
Can. 1512      sit; 5_ lis pendere incipit; et ideo statim locum habet principium lite pendente, nihil innovetur. - § 1. Contestatio
Can. 1542      a parte sive recognitum a iudice, eandem probandi vim habet adversus auctorem vel subscriptorem et causam ab iis habentes
Can. 1542      ac confessio extra iudicium facta; adversus extraneos eandem vim habet ac partium declarationes quae non sint confessiones, ad normam
Can. 1585      statuitur; alia hominis, quae a iudice conicitur. - Qui habet pro se iuris praesumptionem, liberatur ab onore probandi, quod
Can. 1614      modis quibus impugnari potest; neque ante publicationem vim ullam habet, etiamsi dispositiva pars, iudice permittente, partibus significata sit. -
Can. 1659      cancellariam tribunalis scriptam responsionem. § 2. Haec notificatio effectus habet citationis iudicialis, de quibus in can. 1512. - Si
Can. 1673      tribunal loci in quo pars conventa domicilium vel quasi-domicilium habet; 3_ tribunal loci in quo pars actrix domicilium habet
Can. 1673      habet; 3_ tribunal loci in quo pars actrix domicilium habet, dummodo utraque pars in territorio eiusdem Episcoporum conferentiae degat
Can. 1717      - § 1. Quoties Ordinarius notitiam, saltem veri similem, habet de delicto, caute inquirat, per se vel per aliam
Can. 1717      in discrimen vocetur. § 3. Qui investigationem agit, easdem habet, quas auditor in processu, potestates et obligationes; idemque nequit
Can. 1738      quid salus animarum detrimenti capiat. - Recurrens semper ius habet advocatum vel procuratorem adhibendi, vitatis inutilibus moris; immo vero

HABETUR     [19]
Can. 0055      ratio obstet ne scriptus decreti textus tradatur, decretum intimatum habetur si ei, cui destinatur, coram notario vel duobus testibus
Can. 0056      redactis, ab omnibus praesentibus subscribendis. - Decretum pro intimato habetur, si is cui destinatur, rite vocatus ad decretum accipiendum
Can. 0125      personae illata, cui ipsa nequaquam resistere potuit, pro infecto habetur. § 2. Actus positus ex metu gravi, iniuste incusso
Can. 0348      dissolvendum aut continuandum decreverit. - § 1. Synodi Episcoporum habetur secretaria generalis permanens, cui praeest Secretarius generalis, a Romano
Can. 0352      Cardinales gaudet potestate regiminis, sed ut primus inter pares habetur. § 2. Officio Decani vacante, Cardinales titulo Ecclesiae suburbicariae
Can. 0687      causas, servata aequitate et caritate. - Sodalis exclaustratus exoneratus habetur ab obligationibus, quae cum nova suae vitae condicione componi
Can. 0827      textus in institutione tradenda, itemque scripta in quibus aliquid habetur quod religionis aut morum honestatis peculiariter intersit, iudicio subiciantur
Can. 0834      Ecclesia peculiari modo adimplet per sacram liturgiam, quae quidem habetur ut Iesu Christi muneris sacerdotalis exercitatio, in qua hominum
Can. 0834      cultus Dei publicus exercetur. § 2. Huiusmodi cultus tunc habetur, cum defertur nomine Ecclesiae a personis legitime deputatis et
Can. 0902      eo tempore, quo in eadem ecclesia aut oratorio concelebratio habetur. - Sacerdos ad celebrandum admittatur etiamsi rectori ecclesiae sit
Can. 1152      aut ipse quoque adulterium commiserit. § 2. Tacita condonatio habetur si coniux innocens, postquam de adulterio certior factus est
Can. 1455      quae inter iudices in tribunali collegiali ante ferendam sententiam habetur, tum etiam de variis suffragiis et opinionibus ibidem prolatis
Can. 1507      novo decreto statuere. § 2. Si libellus pro admisso habetur ad normam can. 1506, decretum citationis in iudicium fieri
Can. 1513      lite pendente, nihil innovetur. - § 1. Contestatio litis habetur cum per iudicis decretum controversiae termini, ex partium petitionibus
Can. 1587      de quo controversia est, directe cohaereat. - Causa incidens habetur, quoties, incepto per citationem iudicio, quaestio proponitur quae, tametsi
Can. 1599      ad conclusionem in causa devenitur. § 2. Haec conclusio habetur quoties aut partes declarent se nihil aliud adducendum habere
Can. 1641      ad sententiam. - Firmo praescripto can. 1643, res iudicata habetur: 1_ si duplex intercesserit inter easdem partes sententia conformis
Can. 1652      Si sententiae exsecutio praeviam rationum redditionem exigat, quaestio incidens habetur, ab illo ipso iudice decidenda, qui tulit sententiam exsecutioni
Can. 1655      est, haec actori tradenda est statim ac res iudicata habetur. § 2. Quod vero attinet ad actiones personales, cum

HABILES     [7]
Can. 0228      proponant. - § 1. Laici qui idonei reperiantur, sunt habiles ut a sacris Pastoribus ad illa officia ecclesiastica et
Can. 0228      § 2. Laici debita scientia, prudentia et honestate praestantes, habiles sunt tamquam periti aut consiliarii, etiam in consiliis ad
Can. 0229      § 3. Item, servatis praescriptis quoad idoneitatem requisitam statutis, habiles sunt ad mandatum docendi scientias sacras a legitima auctoritate
Can. 0241      intellectualibus, eorum valetudine physica et psychica necnon recta voluntate, habiles aestimantur qui ministeriis sacris perpetuo sese dedicent. § 2
Can. 0254      moderetur. § 2. Ita alumni edoceantur, ut et ipsi habiles fiant ad quaestiones aptis investigationibus propriis et scientifica methodo
Can. 1057      § 1. Matrimonium facit partium consensus inter personas iure habiles legitime manifestatus, qui nulla humana potestate suppleri valet. §
Can. 1674      qui prius ipsam interroget, num quid excipiendum habeat. - Habiles sunt ad matrimonium impugnandum: 1_ coniuges; 2_ promotor iustitiae

HABILI     [1]
Can. 0124      1. Ad validitatem actus iuridici requiritur ut a persona habili sit positus, atque in eodem adsint quae actum ipsum

HABILIS     [1]
Can. 0129      et etiam potestas iurisdictionis vocatur, ad normam praescriptorum iuris, habilis sunt qui ordine sacro sunt insigniti. § 2. In

HABITA     [20]
Can. 0006      ius vetus referunt, aestimandi sunt ratione etiam canonicae traditionis habita. - Lex instituitur cum promulgatur. - § 1. Leges
Can. 0090      lege ecclesiastica ne dispensetur sine iusta et rationabili causa, habita ratione adiuctorum casus et gravitatis legis a qua dispensatur
Can. 0122      agitur, debita cum proportione ex aequo et bono, ratione habita omnium adiunctorum et necessitatum utriusque; 2_ ut usus et
Can. 0158      nisi aliud legitime cautum sit, intra tres menses ab habita vacationis officii notitia. § 2. Si ius praesentationis cuidam
Can. 0161      decesserit, potest qui iure praesentandi pollet, intra mensem ab habita renuntiationis aut mortis notitia, ius suum rursus exercere. -
Can. 0165      officium, electio ne differatur ultra trimestre utile computandum ab habita notitia vacationis officii; quo termino inutiliter elapso, auctoritas ecclesiastica
Can. 0166      debet, dummodo iuridice constet recursum saltem intra triduum ab habita notitia electionis fuisse transmissum. § 3. Quod si plures
Can. 0499      ut, quatenus id fieri possit, sacerdotes presbyterii repraesententur, ratione habita maxime diversorum ministeriorum variarumque dioecesis regionum. - § 1
Can. 0507      alia etiam constituantur officia ad normam statuorum, ratione quoque habita usus in regione vigentis. § 2. Clericis ad capitulum
Can. 0512      populi Dei portio, quae dioecesim constituat, revera configuretur, ratione habita diversarum dioecesis regionum, condicionum socialium et professionum, necnon partis
Can. 0610      Sedis. - § 1. Domorum erectio fit prae oculis habita utilitate Ecclesiae et instituti atque in tuto positis iis
Can. 0640      per legitimam amortizationem reddi summam capitalem. - Instituta, ratione habita singulorum locorum, testimonium caritatis et paupertatis quasi collectivum reddere
Can. 0776      addictorum, sodalium institutorum vitae consecratae necnon societatum vitae apostolicae, habita ratione indolis uniuscuiusque instituti, necnon christifidelium laicorum, praesertim catechistarum
Can. 0809      earum scientifica autonomia, investigentur et tradantur doctrinae catholicae ratione habita. - § 1. Auctoritati iuxta statuta competenti officium est
Can. 0981      denegetur nec differatur. - Pro qualitate et numero peccatorum, habita tamen ratione paenitentis condicionis, salutares et convenientes satisfactiones confessarius
Can. 1062      sponsalia vocant, regitur iure particulari, quod ab Episcoporum conferentia, habita ratione consuetudinum et legum civilium, si quae sint, statutum
Can. 1148      de iure servandis. § 3. Ordinarius loci, prae oculis habita condicione morali, sociali, oeconomica locorum et personarum, curet ut
Can. 1276      titulis quibus eidem Ordinario potiora iura tribuantur. § 2. Habita ratione iurium, legitimarum consuetudinum et circumstantiarum, Ordinarii, editis pecularibus
Can. 1466      statuat ad actus processuales peragendos, iudex illos praefinire debet, habita ratione naturae uniuscuiusque actus. - Si die ad actum
Can. 1752      praescripta canonis 1747, servata aequitate canonica et prae oculis habita salute animarum, quae in Ecclesia suprema semper lex esse

HABITAM     [1]
Can. 0191      translatione, prius officium vacat per possessionem alterius officii canonice habitam, nisi aliud iure cautum aut a competenti auctoritate praescriptum

HABITANDI     [1]
Can. 1333      non sint sub potestate Superioris poenam constituentis; 2_ ius habitandi, si quod reus ratione officii habeat; 3_ ius administrandi

HABITANT     [1]
Can. 1504      anno, necnon loco in quo actor vel eius procurator habitant, aut residere se dixerint actorum recipiendorum gratia; 4_ indicare

HABITANTES     [2]
Can. 0372      territorio circumscribatur, ita ut omnes comprehendat fideles in territorio habitantes. § 2. Attamen, ubi de iudicio supremae Ecclesiae auctoritatis
Can. 0383      cuiusvis sint aetatis, condicionis vel nationis, tum in territorio habitantes tum in eodem ad tempus versantes, animum intendens apostolicum

HABITARE     [2]
Can. 0608      et fini uniuscuiusque instituti est propria. - Communitas religiosa habitare debet in domo legitime constituta sub auctoritate Superioris ad
Can. 0740      rei vel ex contextu sermonis aliud constet. - Sodales habitare debent in domo vel in communitate legitime constituta et

HABITATIONI     [1]
Can. 0538      eadem acceptanda aut differenda decernat; renuntiantis congruae sustentationi et habitationi ab Episcopo dioecesano providendum est, attentis normis ab Episcoporum

HABITATIONIS     [2]
Can. 0402      officio acceptata fuerit, titulum emeriti suae dioecesis retinet, atque habitationis sedem, si id exoptet, in ipsa dioecesi servare potest
Can. 0707      secundum offerentium voluntatem. - § 1. Religiosus Episcopus emeritus habitationis sedem sibi eligere potest etiam extra domos sui instituti

HABITE     [1]
Can. 0281      se dedicant, remunerationem merentur quae suae condicioni congruat, ratione habite tum ipsius muneris naturae, tum locorum temporumque condicionum, quaque

HABITENT     [1]
Can. 0665      accedant. - § 1. Religiosi in propria domo religiosa habitent vitam communem servantes, nec ab ea discedant nisi de

HABITIS     [3]
Can. 0065      nisi facta denegationis mentione; Ordinarius gratiam ne concedat, nisi habitis a priore Ordinario denegationis rationibus. § 2. Gratia a
Can. 0065      Vicario episcopali denegata, ab alio Vicario eiusdem Episcopi, etiam habitis a Vicario denegante denegationis rationibus, valide concedi nequit. §
Can. 1020      indulto Superioribus concesso. - Litterae dimissoriae ne concedantur, nisi habitis antea omnibus testimoniis et documentis, quae iure exiguntur ad

HABITU     [1]
Can. 0099      nominationem alius tutoris providendum aestimaverit. - Quicumque usu rationis habitu caret, censetur non sui compos et infantibus assimilatur. -

HABITUALE     [1]
Can. 1362      delictum patratum est, vel, si delictum sit permanens vel habituale, ex die quo cessavit. - § 1. Si intra

HABITUALES     [2]
Can. 0132      asserit, onus probandae delegationis incumbit. - § 1. Facultates habituales reguntur praescriptis de potestate delegata. § 2. Attamen nisi
Can. 0479      Vicarium episcopalem, intra ambitum eorum competentiae, pertinent etiam facultates habituales ab Apostolica Sede Episcopo concessae, necnon rescriptorum exsecutio, nisi

HABITUALIS     [2]
Can. 0132      aliud expresse caveatur aut electa sit industria personae, facultas habitualis Ordinario concessa non perimitur resoluto iure Ordinarii cui concessa
Can. 0696      sint graves, externae, imputabiles et iuridice comprobatae, uti sunt: habitualis neglectus obligationum vitae consecratae; iteratae violationes sacrorum vinculorum; pertinax

HABITUALITER     [10]
Can. 0408      functiones Episcopus coadiutor aut auxiliaris potest exercere, Episcopus dioecesanus habitualiter alii ne committat. - § 1. Vacante sede episcopali
Can. 0683      consensu. - § 1. Ecclesias et oratoria, quibus christifideles habitualiter accedunt, scholas aliaque opera religionis vel caritatis sive spiritualis
Can. 0938      Sacramento orationi vacare possint. - § 1. Sanctissima Eucharistia habitualiter in uno tantum ecclesiae vel oratorii tabernaculo asservetur. §
Can. 0938      ornata, ad orationem apta. § 3. Tabernaculum, in quo habitualiter sanctissima Eucharistia asservatur, sit inamovibile, materia solida non transparenti
Can. 0967      in casu particulari renuerit. § 2. Qui facultate confessiones habitualiter excipiendi gaudent sive vi officii sive vi concessionis Ordinarii
Can. 0971      de eorum idoneitate aliunde constet. - Facultatem ad excipiendas habitualiter confessiones loci Ordinarius presbytero, etsi domicilium vel quasi-domicilium in
Can. 0973      tempus sive indeterminatum sive determinatum. - Facultas ad confessiones habitualiter excipiendas scripto concedatur. - § 1. Loci Ordinarius, itemque
Can. 0974      Loci Ordinarius, itemque Superior competens, facultatem ad confessiones excipiendas habitualiter concessam ne revocet nisi gravem ob causam. § 2
Can. 1266      oratoriis, etiam ad instituta religiosa pertinentibus, quae de facto habitualiter christifidelibus pateant, Ordinarius loci praecipere potest ut specialis stips
Can. 1322      externa violatione, imputabilitas praesumitur, nisi aliud appareat. - Qui habitualiter rationis usu carent, etsi legem vel praeceptum violaverint dum

Conspectus Analiticus


HABEANT
          
HABEANTUR
          
HABEAT
          
HABEATUR
          
HABEBAT
          
HABEBATUR
          
HABENDA
          
HABENDAE
          
HABENDAM
          
HABENDI
          
HABENDO
          
HABENDUM
          
HABENDUS
          
HABENS
          
HABENT
          
HABENTE
          
HABENTEM
          
HABENTES
          
HABENTI
          
HABENTIA
          
HABENTIBUS
          
HABENTIUM
          
HABENTUR
          
HABERE
          
HABERENT
          
HABERI
          
HABET
          
HABETUR
          
HABILES
          
HABILI
          
HABILIS
          
HABITA
          
HABITAM
          
HABITANDI
          
HABITANT
          
HABITANTES
          
HABITARE
          
HABITATIONI
          
HABITATIONIS
          
HABITE
          
HABITENT
          
HABITIS
          
HABITU
          
HABITUALE
          
HABITUALES
          
HABITUALIS
          
HABITUALITER
          

Cooperatorum Veritatis Societas

© 2006 Cooperatorum Veritatis Societas quoad hanc editionem iura omnia asservantur.

Litterula per inscriptionem electronicam :     Cooperatorum Veritatis Societas


«Amici veri Ecclesiae Traditionalistae sunt» Divus Pius X Papa: «Notre Charge Apostolique»