Documenta Catholica Omnia
Non nobis, Domine, non nobis, sed nomini tuo da gloriam


1983-01-25- Codex Iuris Canonici [Littera I]IPSAE     [1]
Can. 0786      viribus et sufficientibus mediis, quibus opus evangelizandi per se ipsae peragere valeant. - § 1. Missionarii, vita ac verbi

IPSAM     [15]
Can. 0246      centrum sit totius vitae seminarii, ita ut cotidie alumni, ipsam Christi caritatem participantes, animi robur pro apostolico labore et
Can. 0309      est, ad normam iuris et statutorum, edendi peculiares normas ipsam consociationem respicientes, celebrandi comitia, designandi moderatores, officiales, ministros atque
Can. 0344      synodo per se aut per alios praeesse; 6_ synodum ipsam concludere, transferre, suspendere et dissolvere. - Synodus Episcoporum congregari
Can. 0364      condicionibus in quibus versantur Ecclesiae particulares, deque omnibus quae ipsam vitam Ecclesiae et bonum animarum attingant; 2_ Episcopis actione
Can. 0468      dioecesana ipso iure intermittitur, donec Episcopus dioecesanus, qui succedit, ipsam continuari decreverit aut eandem extinctam declaraverit. - Curia dioecesana
Can. 0506      - § 1. Statuta capituli, salvis semper fundationis legibus, ipsam capituli constitutionem et numerum canonicorum determinent; definiant quaenam a
Can. 0675      1. In institutis operibus apostolatus deditis, apostolica actio ad ipsam eorundem naturam pertinet. Proinde, tota vita sodalium spiritu apostolico
Can. 1125      faciendis altera pars tempestive certior fiat, adeo ut constet ipsam vere consciam esse promissionis et obligationis partis catholicae; 3_
Can. 1535      vel ore, coram iudice competenti, ab aliqua parte circa ipsam iudicii materiam, sive sponte sive iudice interrogante, contra se
Can. 1588      proponitur scripto vel ore, indicato nexu qui intercedit inter ipsam et causam principalem, coram iudice competenti ad causam principalem
Can. 1619      querelam proponenti, non sint ante sententiam iudici denuntiatae, per ipsam sententiam sanantur, quoties agitur de causa ad privatorum bonum
Can. 1650      irreparabile damnum ex exsecutione oriri posse, potest vel exsecutionem ipsam suspendere vel eam cautioni subicere. - Non antea exsecutioni
Can. 1651      poterit, quam exsecutorium iudicis decretum habeatur, quo edicatur sententiam ipsam exsecutioni mandari debere; quod decretum pro diversa causarum natura
Can. 1654      arbitrio in ipso sententiae tenore fuerit permissum, debet sententiam ipsam, secundum obvium verborum sensum, exsecutioni mandare. § 2. Licet
Can. 1673      accedat consensus Vicarii iudicialis domicilii partis conventae, qui prius ipsam interroget, num quid excipiendum habeat. - Habiles sunt ad

IPSAMET     [1]
Can. 0092      solum dispensatio ad normam can. 36, § 1, sed ipsamet potestas dispensandi ad certum casum concessa. - Dispensatio quae

IPSAMQUE     [1]
Can. 1284      vel mutui vel hypothecae causa solvendum, statuto tempore solvere, ipsamque debiti summam capitalem opportune reddendam curare; 6_ pecuniam, quae

IPSARUM     [3]
Can. 0113      subiecta scilicet in iure canonico obligationum et iurium quae ipsarum indoli congruunt. - § 1. Personae iuridicae constituuntur aut
Can. 0809      possit et expediat, studiorum universitates aut saltem facultates, in ipsarum territorio apte distributae, in quibus variae disciplinae, servata quidem
Can. 1679      partium depositiones ad normam can. 1536 aestimandas, testes de ipsarum partium credibilitate, si fieri potest, adhibeat, praeter alia indicia

IPSE     [60]
Can. 0084      Ordinarius, frustra monito privilegiario, graviter abutentem privet privilegio quod ipse concessit; quod si privilegium concessum fuerit ab Apostolica Sede
Can. 0111      alia Ecclesia rituali sui iuris baptizetur; quo in casu, ipse ad eam Ecclesiam pertinet quam elegerit. - § 1
Can. 0132      non perimitur resoluto iure Ordinarii cui concessa est, etiamsi ipse eam exsequi coeperit, sed transit ad quemvis Ordinarium qui
Can. 0386      Episcopus dioecesanus fidelibus proponere et illustrare tenetur, per se ipse frequenter praedicans; curet etiam ut praescripta canonum de ministerio
Can. 0388      populo diebus, die quibus in, § 1, per se ipse celebrare et applicare debet; si vero ab hac celebratione
Can. 0388      iisdem diebus per alium, vel aliis diebus per se ipse applicet. § 3. Episcopus cui praeter propriam dioecesim aliae
Can. 0391      regere, ad normam iuris. § 2. Potestatem legislativam exercet ipse Episcopus; potestatem exsecutivam exercet sive per se sive per
Can. 0396      quotannis visitandae, ita ut singulis saltem quinquenniis universam dioecesim, ipse per se vel, si legitime fuerit impeditus, per Episcopum
Can. 0400      se sistat. § 2. Episcopus praedictae obligationi per se ipse satisfaciat, nisi legitime sit impeditus; quo in casu eidem
Can. 0402      provideatur, attenta quidem primaria obligatione, qua tenetur dioecesis cui ipse inservivit. - § 1. Cum pastorales dioecesis necessitates id
Can. 0403      videatur, ex officio constituere potest Episcopum coadiutorem, qui et ipse specialibus instruitur facultatibus; Episcopus coadiutor iure successionis gaudet. -
Can. 0410      Episcopus coadiutor et Episcopus auxiliaris obligatione tenentur, sicut et ipse Episcopus dioecesanus, residendi in dioecesi; a qua praeterquam ratione
Can. 0466      dioecesanus, aliis synodi sodalibus voto tantummodo consultivo gaudentibus unus ipse synodalibus declarationibus et decretis subscribit, quae eius auctoritate tantum
Can. 0492      singulis dioecesibus constituatur consilium a rebus oeconomicis, cui praesidet ipse Episcopus dioecesanus eiusve delegatus, et quod constat tribus saltem
Can. 0534      iisdem diebus per alium aut aliis diebus per se ipse applicet. § 2. Parochus, qui plurium paroeciarum curam habet
Can. 0639      Si sodalis cum licentia Superioris contraxerit de suis bonis, ipse respondere debet, si vero de mandato Superioris negotium instituti
Can. 0639      § 3. Si contraxerit religiosus sine ulla Superiorum licentia, ipse respondere debet, non autem persona iuridica. § 4. Firmum
Can. 0683      forte abusus deprehenderit, frustra Superiore religioso monito, propria auctoritate ipse per se providere potest. - § 1. Sodalis a
Can. 0685      in priore instituto habebat, suspenduntur; ab incepta tamen probatione, ipse ad observantiam iuris proprii novi instituti tenetur. § 2
Can. 0705      Romano Pontifici obnoxius est, et obligationibus non adstringitur, quas ipse prudenter iudicet cum sua condicione componi non posse. -
Can. 0876      testis omni exceptione maioris, aut ipsius baptizati iusiurandum, si ipse in aetate adulta baptismum receperit. - § 1. Parochus
Can. 0884      - § 1. Episcopus dioecesanus confirmationem administret per se ipse aut curet ut per alium Episcopum administretur; quod si
Can. 0981      et convenientes satisfactiones confessarius iniungat; quas paenitens per se ipse implendi obligatione tenetur. - Qui confitetur se falso confessarium
Can. 1015      Episcopus proprius, iusta de causa non impeditus, per se ipse suos subditos ordinet; sed subditum orientalis ritus, sine apostolico
Can. 1015      ordines recipiendos dare, potest quoque eosdem ordines per se ipse conferre, si charactere episcopali polleat. - Episcopus proprius, quod
Can. 1105      ab ipso mandante designetur, et munere suo per se ipse fungatur. § 2. Mandatum, ut valeat, subscribendum est a
Can. 1105      ipso mandato adnotetur et alius testis addatur qui scripturam ipse quoque subsignet; secus mandatum irritum est. § 4. Si
Can. 1152      nisi in adulterium consenserit aut eidem causam dederit aut ipse quoque adulterium commiserit. § 2. Tacita condonatio habetur si
Can. 1178      Exequiae Episcopi dioecesani in propria ecclesia cathedrali celebrentur, nisi ipse aliam ecclesiam elegerit. - Exequiae religiosorum aut sodalium societatis
Can. 1292      consultorum necnon eorum quorum interest. Eorundem quoque consensu eget ipse Episcopus dioecesanus ad bona dioecesis alienanda. § 2. Si
Can. 1344      si reus emendatus sit et scandalum reparaverit, aut si ipse satis a civili auctoritate punitus sit vel punitum iri
Can. 1350      est, ne iis quae ad honestam sustentationem sunt necessaria ipse careat, nisi agatur de dimissione e statu clericali. §
Can. 1405      et in causis poenalibus Episcopos; 4_ alias causas quas ipse ad suum advocaverit iudicium. § 2. Iudex de actu
Can. 1419      Episcopus dioecesanus, qui iudicialem potestatem exercere potest per se ipse vel per alios, secundum canones qui sequuntur. § 2
Can. 1427      inter duas provincias, in prima instantia iudicabit per se ipse vel per delegatum supremus Moderator; si inter duo monasteria
Can. 1428      sint, si forte de hac re quaestio oriatur, dum ipse munus suum exercet. - Tribunalis collegialis praeses debet unum
Can. 1438      instantia pertractatis coram Metropolita fit appellatio ad tribunal quod ipse, probante Sede Apostolica, stabiliter designaverit; 3_ pro causis coram
Can. 1442      orbe catholico iudex est supremus, qui vel per se ipse ius dicit, vel per ordinaria Sedis Apostolicae tribunalia, vel
Can. 1449      In casibus, de quibus in can. 1448, nisi iudex ipse abstineat, pars potest eum recusare. § 2. De recusatione
Can. 1449      recusare. § 2. De recusatione videt Vicarius iudicialis; si ipse recusetur, videt Episcopus qui tribunali praeest. § 3. Si
Can. 1449      Si Episcopus sit iudex et contra eum recusatio opponatur, ipse abstineat a iudicando. § 4. Si recusatio opponatur contra
Can. 1449      de hac exceptione videt praeses in tribunali collegiali vel ipse iudex, si unicus sit. - Recusatione admissa, personae mutari
Can. 1460      Si exceptio proponatur contra iudicis competentiam, hac de re ipse iudex videre debet. § 2. In casu exceptionis de
Can. 1479      est; quod si non adsit aut non videatur admittendus, ipse iudex tutorem aut curatorem pro causa designabit. - §
Can. 1480      2. In casu vero defectus vel neglegentiae repraesentantis, potest ipse Ordinarius per se vel per alium stare in iudicio
Can. 1523      - Perempti iudicii expensas, quas quisque ex litigantibus fecerit, ipse ferat. - § 1. In quolibet statu et gradu
Can. 1527      Si pars instet ut probatio a iudice reiecta admittatur, ipse iudex rem expeditissime definiat. - Si pars vel testis
Can. 1561      sed iudici vel eius locum tenenti proponant, ut eas ipse deferat, nisi aliter lex particularis caveat. - § 1
Can. 1610      causae instructio. - § 1. Si iudex sit unicus, ipse sententiam exarabit. § 2. In tribunali collegiali, ponentis seu
Can. 1624      a notitia publicationis sententiae. - De querela nullitatis videt ipse iudex qui sententiam tulit; quod si pars vereatur ne
Can. 1626      defensor vinculi, quoties ipsis ius est interveniendi. § 2. Ipse iudex potest ex officio sententiam nullam a se latam
Can. 1660      ad respondendum, ita ut ex allatis utriusque partis elementis ipse controversiae obiectum perspectum habeat. - § 1. Elapsis terminis
Can. 1708      consulat. - Validitatem sacrae ordinationis ius habent accusandi sive ipse clericus sive Ordinarius, cui clericus subest vel in cuius
Can. 1718      ad vitanda inutilia iudicia, expediat ut, partibus consentientibus, vel ipse vel investigator quaestionem de damnis ex bono et aequo
Can. 1723      si reus non providerit, iudex ante litis contestationem advocatum ipse nominet, tamdiu in munere mansurum quamdiu reus sibi advocatum
Can. 1724      2. Renuntiatio, ut valeat, debet a reo acceptari, nisi ipse sit a iudicio absens declaratus. - In causae discussione
Can. 1725      haec fit sive ore, accusatus semper ius habeat ut ipse vel eius advocatus vel procurator postremus scribat vel loquatur
Can. 1733      sunt elapsi; quod si adversus decretum recursus propositus sit, ipse Superior, qui de recursu videt, recurrentem et decreti auctorem
Can. 1738      necessarium censeat; semper tamen potest Superior iubere ut recurrens ipse compareat ut interrogetur. - Superiori, qui de recursu videt
Can. 1740      gravem ipsius culpam, noxium aut saltem inefficax evadat, potest ipse ab Episcopo dioecesano a paroecia amoveri. - Causae, ob

IPSEMET     [4]
Can. 0101      2. Si agatur de filio vagorum, locus originis est ipsemet nativitatis locus; si de exposito, est locus in quo
Can. 0897      faciat. - Augustissimum Sacramentum est sanctissima Eucharistia, in qua ipsemet Christus Dominus continetur, offertur et sumitur, et qua continuo
Can. 1041      commiserit; 3_ qui matrimonium etiam civile tantum attentaverit, vel ipsemet vinculo matrimoniali aut ordine sacro aut voto publico perpetuo
Can. 1477      procuratorem vel advocatum constituerit, semper tamen tenetur in iudicio ipsemet adesse ad praescriptum iuris vel iudicis. - § 1

IPSI     [71]
Can. 0030      valet, nisi in casibus particularibus ad normam iuris id ipsi a legislatore competenti expresse fuerit concessum et servatis condicionibus
Can. 0080      dignitatis loci vel rei, singulae personae renuntiare nequeunt; nec ipsi personae iuridicae integrum est privilegio sibi concesso renuntiare, si
Can. 0131      est, quae ipso iure alicui officio adnectitur; delegata, quae ipsi personae non mediante officio conceditur. § 2. Potestas regiminis
Can. 0132      eam exsequi coeperit, sed transit ad quemvis Ordinarium qui ipsi in regimine succedit. - § 1. Delegatus qui sive
Can. 0134      potestatis exsecutivae tribuuntur, intelleguntur competere dumtaxat Episcopo dioecesano aliisque ipsi in can. 381, § 2 aequiparatis, exclusis Vicario generali
Can. 0136      exsecutioni mandandis sive legibus universalibus sive legibus particularibus, quibus ipsi ad normam can. 13, § 2, n. 2 tenentur
Can. 0180      obstet, super quo dispensatio concedi possit ac soleat, suis ipsi suffragiis eum possunt, nisi aliud iure caveatur, a competenti
Can. 0228      Pastoribus ad illa officia ecclesiastica et munera assumantur, quibus ipsi secundum iuris praescripta fungi valent. § 2. Laici debita
Can. 0229      Laici, ut secundum doctrinam christianam vivere valeant, eandemque et ipsi enuntiare atque, si opus sit, defendere possint, utque in
Can. 0239      disciplina praesertim servanda, participent ceteri moderatores, magistri, immo et ipsi alumni. - § 1. Praeter confessarios ordinarios, alii regulariter
Can. 0254      ordinationem moderetur. § 2. Ita alumni edoceantur, ut et ipsi habiles fiant ad quaestiones aptis investigationibus propriis et scientifica
Can. 0259      de seminario interdioecesano agatur, Episcopi quorum interest, frequenter seminarium ipsi visitent, in formationem suorum alumnorum necnon in institutionem, quae
Can. 0266      cuius servitio promotus est, nisi vi concessionis Sedis Apostolicae ipsi instituto incardinetur. - § 1. Ut clericus iam incardinatus
Can. 0268      Ecclesiae hospitis tum Episcopo dioecesano proprio, neque horum alteruter ipsi contrariam scripto mentem intra quattuor menses a receptis litteris
Can. 0281      tum ipsius muneris naturae, tum locorum temporumque condicionum, quaque ipsi possint necessitatibus vitae suae necnon aequae retributioni eorum, quorum
Can. 0325      can. 1301 quod attinet ad administrationem erogationemque bonorum, quae ipsi ad pias causas donata aut relicta sint. - §
Can. 0333      ceteris Episcopis immo et universa Ecclesia semper est coniunctus; ipsi ius tamen est, iuxta Ecclesiae necessitates, determinare modum, sive
Can. 0344      Pontificis, cuius quidem est: 1_ synodum convocare, quotiescumque id ipsi opportunum videatur, locumque designare ubi coetus habendi sint; 2_
Can. 0364      8_ exercere praeterea facultates et cetera explere mandata quae ipsi ab Apostolica Sede committantur. - § 1. Legati pontificii
Can. 0375      est eis, in Ecclesia Pastores constituuntur, ut sint et ipsi doctrinae magistri, sacri cultus sacerdotes et gubernationis ministri. §
Can. 0381      Sede probatam. - § 1. Episcopo dioecesano in dioecesi ipsi commissa omnis competit potestas ordinaria, propria et immediata, quae
Can. 0384      et consiliarios audiat, eorum iura tutetur et curet ut ipsi obligationes suo statui proprias rite adimpleant iisdemque praesto sint
Can. 0403      facultatibus. § 3. Sancta Sedes, si magis opportunum id ipsi videatur, ex officio constituere potest Episcopum coadiutorem, qui et
Can. 0406      § 2, ab Episcopo dioecesano Vicarius generalis constituatur; insuper ipsi prae ceteris Episcopus dioecesanus committat quae ex iure mandatum
Can. 0428      vel episcopalibus iuribus praeiudicium aliquod affere possit; speciatim prohibentur ipsi, ac proinde alii quicumque, quominus sive per se sive
Can. 0439      scilicet Ecclesiis particularibus eiusdem conferentiae Episcoporum, celebretur quoties id ipsi Episcoporum conferentiae, approbante Apostolica Sede, necessarium aut utile videatur
Can. 0457      exsecutioni mandentur; eiusdem etiam est alia negotia peragere, quae ipsi ad normam statutorum committuntur. - Secretariae generalis est: 1_
Can. 0458      omnibus conferentiae membris communicare itemque alia acta conscribere, quae ipsi a conferentiae praeside aut a consilio permanenti componenda committuntur
Can. 0493      gradum consanguinitatis vel affinitatis coniunctae sunt. - Praeter munera ipsi commissa in Libro V De bonis Ecclesiae temporalibus, consilii
Can. 0495      normam iuris adiuvare, ut bonum pastorale portionis populi Dei ipsi commissae quam maxime provehatur. § 2. In vicariatibus et
Can. 0507      ad capitulum non pertinentibus, committi possunt alia officia, quibus ipsi, ad normam statuorum, canonicis auxilium praebeant. - § 1
Can. 0567      § 2. Cappellani est liturgicas functiones celebrare aut moderari; ipsi tamen non licet in regimine interno instituti sese immiscere
Can. 0618      receptam exerceant. Voluntati igitur Dei in munere explendo dociles, ipsi subditos regant uti filios Dei, ac promoventes cum reverentia
Can. 0619      communitatem, in qua Deus ante omnia quaeratur et diligatur. Ipsi igitur nutriant sodales frequenti verbi Dei pabulo eosque adducant
Can. 0677      missionem et opera instituti propria sacerdoti summam maiorem expetere; ipsi tamen fas est stipem necessitatibus, prudenter accommodent, novis etiam
Can. 0678      maiores; integram stipem receptam transmittere debet, nisi certo obligationem ipsi Episcopi, si casus ferat, urgere ne omittant. § 3
Can. 0706      1_ si per professionem dominium bonorum amiserit, bonorum quae ipsi obveniant habet usum, usumfructum et administrationem proprietatem vero Episcopus
Can. 0706      quae habebat, recuperat usum usumfructum et administrationem; quae postea ipsi obveniant, sibi plene acquirit; 3_ in utroque autem casu
Can. 0706      acquirit; 3_ in utroque autem casu de bonis, quae ipsi obveniant non intuitu personae, disponere debet secundum offerentium voluntatem
Can. 0736      apte praeparentur. - § 1. In societatibus clericalibus clerici ipsi societati incardinantur, nisi aliter ferant constitutiones. § 2. In
Can. 0787      recipiendum aestiment paratos, veritates fidei edoceant, ita quidem ut ipsi ad baptismum recipiendum, libere id petentes, admitti possint. -
Can. 0835      § 2. Illud quoque exercent presbyteri, qui nempe, et ipsi Christi sacerdotii participes, ut eius ministri sub Episcopi auctoritate
Can. 0884      confirmandi donatus, possunt in singulis casibus presbyteros, ut et ipsi sacramentum administrent, sibi sociare. - § 1. Episcopus dioecesanus
Can. 0913      1. Ut sanctissima Eucharistia ministrari possit pueris, requiritur ut ipsi sufficienti cognitione et accurata praeparatione gaudeant, ita ut mysterium
Can. 0952      sit offerenda stips, nec licet sacerdoti summam maiorem expetere; ipsi tamen fas est stipem sponte oblatam definita maiorem pro
Can. 0955      earum celebrationem quam primum sacerdotibus sibi acceptis committat, dummodo ipsi constet eos esse omni exceptione maiores; integram stipem receptam
Can. 0994      fidelis potest indulgentias sive partiales sive plenarias, aut sibi ipsi lucrari, aut defunctis applicare ad modum suffragii. - §
Can. 1052      Episcopus ordinationem iure proprio conferens ad eam procedere possit, ipsi constare debet documenta, de quibus in can. 1050, praesto
Can. 1063      Ecclesiam significare atque participare; 4_ auxilio coniugatis praestito, ut ipsi foedus coniugale fideliter servantes atque tuentes, ad sanctiorem in
Can. 1104      ut contrahentes sint praesentes una simul sive per se ipsi, sive per procuratorem. § 2. Sponsi consensum matrimonialem verbis
Can. 1114      libertatem status comprobandam. - Assistens matrimonio illicite agit, nisi ipsi constiterit de libero statu contrahentium ad normam iuris atque
Can. 1152      tamen eiusdem culpam expresse aut tacite non condonaverit, ius ipsi est solvendi coniugalem convictum, nisi in adulterium consenserit aut
Can. 1169      § 3. Diaconus illas tantum benedictiones impertire potest, quae ipsi expresse iure permittuntur. - Benedictiones, imprimis impertiendae catholicis, dari
Can. 1206      loci spectat ad Episcopum dioecesanum et ad eos qui ipsi iure aequiparantur; iidem possunt cuilibet Episcopo vel, in casibus
Can. 1263      earum redditibus proportionatum, imponendi; ceteris personis physicis et iuridicis ipsi licet tantum, in casu gravis necessitatis et sub iisdem
Can. 1267      vel administratoribus cuiusvis personae iuridicae ecclesiasticae, etiam privatae, praesumuntur ipsi personae iuridicae factae. § 2. Oblationes, de quibus in
Can. 1303      debent, nisi alia fuerit fundatoris voluntas expresse manifestata; secus ipsi personae iuridicae cedunt. - § 1. Ut fundatio a
Can. 1420      saltem licentiati, annos nati non minus triginta. § 5. Ipsi, sede vacante, a munere non cessant nec ab Administratore
Can. 1433      praesentia requiritur, iis non citatis, acta irrita sunt, nisi ipsi, etsi non citati, revera interfuerint, aut saltem ante sententiam
Can. 1445      quae a Romano Pontifice vel a Romanae Curiae dicasteriis ipsi deferantur, et de conflictu competentiae inter eadem dicasteria. §
Can. 1451      partibus, promotore iustitiae vel vinculi defensore, si intersint, neque ipsi recusati sint. § 2. Actus positi a iudice antequam
Can. 1478      sine parentum vel tutoris consensu, et quidem per se ipsi, si aetatem quattuordecim annorum expleverint; secus per curatorem a
Can. 1478      minus firmae mentis sunt, stare in iudicio per se ipsi possunt tantummodo ut de propriis delictis respondeant, aut ad
Can. 1563      - Iudex imprimis testis identitatem comprobet; exquirat quaenam sit ipsi cum partibus necessitudo et, cum ipsi interrogationes specificas circa
Can. 1563      exquirat quaenam sit ipsi cum partibus necessitudo et, cum ipsi interrogationes specificas circa causam defert, sciscitetur quoque fontes eius
Can. 1569      debent quae notarius de eius depositione scripto redegit, vel ipsi audita facere quae ope magnetophonii de eius depositione incisa
Can. 1595      tum actor tum pars conventa fuerint absentes a iudicio, ipsi obligatione expensas litis solvendi tenentur in solidum. - §
Can. 1618      decretum vim sententiae definitivae habent, si iudicium impediunt vel ipsi iudicio aut alicui ipsius gradui finem ponunt, quod attinet
Can. 1637      appellare intra terminum peremptorium quindecim dierum a die, quo ipsi appellatio principalis notificata est. § 4. Nisi aliud constet
Can. 1684      decretum vel altera sententia ipsis notificata est, nisi vetito ipsi sententiae aut decreto apposito vel ab Ordinario loci statuto
Can. 1728      § 2. Accusatus ad confitendum delictum non tenetur, nec ipsi iusiurandum deferri potest. - § 1. Pars laesa potest

IPSIS     [36]
Can. 0005      horum praescripta canonum consuetudines sive universales sive particulares, quae ipsis canonibus huius Codicis reprobantur, prorsus suppressae sunt, nec in
Can. 0089      universali et particulari dispensare non valent, nisi haec potestas ipsis expresse concessa sit. - § 1. A lege ecclesiastica
Can. 0116      ad normam praescriptorum iuris, munus proprium intuitu boni publici ipsis commissum expleant; ceterae personae iuridicae sunt privatae. § 2
Can. 0212      § 3. Pro scientia, competentia et praestantia quibus pollent, ipsis ius est, immo et aliquando officium, ut sententiam suam
Can. 0227      Ecclesia traditam curare. - Ius est christifidelibus laicis, ut ipsis agnoscatur ea in rebus civitatis terrenae libertas, quae omnibus
Can. 0274      § 2. Clerici, nisi legitimo impedimento excusentur, munus, quod ipsis a suo Ordinario commissum fuerit, suscipere ac fideliter adimplere
Can. 0278      obligationibus statui clericali propriis componi nequeunt vel diligentem muneris ipsis ab auctoritate ecclesiastica competenti commissi adimpletionem praepedire possunt. -
Can. 0279      aliis quoque intersint praelectionibus, conventibus theologicis aut conferentiis, quibus ipsis praebeatur occasio pleniorem scientiarum sacrarum et methodorum pastoralium cognitionem
Can. 0282      abstineant. § 2. Bona, quae occasione exercitii ecclesiastici officii ipsis obveniunt, quaeque supersunt, provisa ex eis honesta sustentatione et
Can. 0283      licentia saltem praesumpta Ordinarii proprii, ne discedant. § 2. Ipsis autem competit ut debito et sufficienti quotannis gaudeant feriarum
Can. 0348      constituuntur qui a Romano Pontifice nominantur, atque in officio ipsis commisso permanent solum usque ad expletum synodi coetum. -
Can. 0352      iique soli, praesidente Subdecano si adsit, aut antiquiore ex ipsis, e coetus sui gremio unum eligant qui Decanum Collegii
Can. 0383      Commendatos sibi in Domino habeat non baptizatos, ut et ipsis caritas eluceat Christi, cuius testis coram omnibus Episcopus esse
Can. 0454      conferentiae ipso iure competit Episcopis dioecesanis eisque qui iure ipsis aequiparantur, necnon Episcopis coadiutoribus. § 2. Episcopis auxiliaribus ceterisque
Can. 0458      conferentia in plenario conventu aut a consilio Episcoporum permanenti ipsis transmitti statuuntur. - § 1. Foveantur relationes inter Episcoporum
Can. 0497      presbyteralis: 1_ dimidia circiter pars libere eligatur a sacerdotibus ipsis, ad normam canonum qui sequuntur, necnon statutorum; 2_ aliqui
Can. 0497      statuorum, esse debent membra nata, qui scilicet ratione officii ipsis demandati ad consilium pertineant; 3_ Episcopo dioecesano integrum est
Can. 0645      alias quoque informationes, etiam sub secreto, petere possunt, si ipsis necessarium visum fuerit. - Novitiatus, quo vita in instituto
Can. 0741      temporalia acquirendi, possidendi, administrandi de iisque disponendi, sed quidquid ipsis instituto societatis obveniat, societati acquiritur. - Egressus et dimissio
Can. 0780      suum rite explendum debite praeparentur, ut nempe continua formatio ipsis praebeatur, iidemque Ecclesiae doctrinam apte cognoscant atque normas disciplinis
Can. 0787      dialogum sincerum cum non credentibus in Christum instituant, ut ipsis, ratione eorundem ingenio et culturae aptata, aperiantur viae quibus
Can. 0799      eorum religiosae et morali quoque, iuxta parentum conscientiam, in ipsis scholis prospiciant. - § 1. Ecclesiae ius est scholas
Can. 0838      librorum liturgicorum in linguas vernaculas, convenienter intra limites in ipsis libris liturgicis definitos aptatas, parare, easque edere, praevia recognitione
Can. 0918      ut fideles in ipsa eucharistica celebratione sacram communionem recipiant; ipsis tamen iusta de causa petentibus extra Missam ministretur, servatis
Can. 1126      semper requiruntur, faciendae sint, tum rationem definire, qua de ipsis et in foro externo constet et pars non catholica
Can. 1283      delegato iureiurando spondere; 2_ accuratum ac distinctum inventarium, ab ipsis subscribendum, rerum immobilium, rerum mobilium sive pretiosarum sive utcumque
Can. 1446      quaerenda communi consilio curent, viasque ad hoc propositum idoneas ipsis indicet, gravibus quoque hominibus ad mediationem adhibitis. § 3
Can. 1473      pars aut testis subscribere nequeat vel nolit, id in ipsis actis adnotetur, simulque iudex et notarius fidem faciant actum
Can. 1486      Ut procuratoris vel advocati remotio effectum sortiatur, necesse est ipsis intimetur, et, si lis iam contestata fuerit, iudex et
Can. 1536      una cum ceteris causae adiunctis, at vis plenae probationis ipsis tribui nequit, nisi alia accedant elementa quae eas omnino
Can. 1548      respondendi eximuntur: 1_ clerici, quod attinet ad ea quae ipsis manifestata sunt ratione sacri ministerii; civitatum magistratus, medici, obstetrices
Can. 1550      astiterunt; 2_ sacerdotes, quod attinet ad ea omnia quae ipsis ex confessione sacramentali innotuerunt, etsi poenitens eorum manifestationem petierit
Can. 1558      civitatis iure, simili favore gaudent, audiantur in loco ab ipsis selecto. § 3. Iudex decernat ubi audiendi sint ii
Can. 1626      putant, sed etiam promotor iustitiae aut defensor vinculi, quoties ipsis ius est interveniendi. § 2. Ipse iudex potest ex
Can. 1637      actores et ab uno vel contra unum tantum ex ipsis sententia impugnetur, impugnatio censetur ab omnibus et contra omnes
Can. 1684      novas nuptias contrahere statim ac decretum vel altera sententia ipsis notificata est, nisi vetito ipsi sententiae aut decreto apposito

IPSIUS     [45]
Can. 0054      a momento exsecutionis; secus a momento quo personae auctoritate ipsius decernentis intimatur. § 2. Decretum singulare, ut urgeri possit
Can. 0070      dolus. - Si in rescripto ipsa concessio exsecutori committatur, ipsius est pro suo prudenti arbitrio et conscientia gratiam concedere
Can. 0117      universitas personalitatem iuridicam obtinere intendens, eandem consequi valet nisi ipsius statuta a competenti auctoritate sint probata. - Personam iuridicam
Can. 0195      amoveatur quo eiusdem subsistentiae providetur, eadem auctoritas curet ut ipsius subsistentiae per congruum tempus prospiciatur, nisi aliter provisum sit
Can. 0237      interdioecesanum ne erigatur nisi prius approbatio Apostolicae Sedis, tum ipsius seminarii erectionis tum eiusdem statutorum, obtenta fuerit, et quidem
Can. 0270      tantum de causis, quales sunt Ecclesiae utilitas aut bonum ipsius clerici; denegari autem non potest nisi exstantibus gravibus causis
Can. 0281      remunerationem merentur quae suae condicioni congruat, ratione habite tum ipsius muneris naturae, tum locorum temporumque condicionum, quaque ipsi possint
Can. 0334      instituta; quae personae omnes et instituta, nomine et auctoritate ipsius, munus sibi commissum explent in bonum omnium Ecclesiarum, iuxta
Can. 0358      alter ego, sicuti et illi cui adimplendum concreditur tamquam ipsius misso speciali certum munus pastorale, ea tantum competunt quae
Can. 0360      Summus Pontifex expedire solet et qua nomine et auctoritate ipsius munus explet in bonum et in servitium Ecclesiarum, constat
Can. 0363      constitutorum. - § 1. Legatis Romani Pontificis officium committitur ipsius Romani Pontificis stabili modo gerendi personam apud Ecclesias particulares
Can. 0446      ne promulgentur, nisi postquam ab Apostolica Sede recognita fuerint ipsius concilii est definire modum promulgationis decretorum et tempus quo
Can. 0455      Apostolicae Sedis mandatum sive motu proprio sive ad petitionem ipsius conferentiae id statuerit. § 2. Decreta de quibus in
Can. 0464      si legitimo detineatur impedimento, non potest mittere procuratorem qui ipsius nomine eidem intersit; Episcopum vero dioecesanum de hoc impedimento
Can. 0473      populi Dei sibi commissae aptius procurandum ordinentur. § 2. Ipsius Episcopi dioecesani est coordinare actionem pastoralem Vicariorum sive generalium
Can. 0570      sedi adnexa est ecclesia non paroecialis, cappellanus sit rector ipsius ecclesiae, nisi cura communitatis aut ecclesiae aliud exigat. -
Can. 0607      suam consummat donationem veluti sacrificium Deo oblatum, quo tota ipsius exsistentia fit continuus Dei cultus in caritate. § 2
Can. 0638      de rebus pretiosis artis vel historiae causa, requiritur insuper ipsius Sanctae Sedis licentia. § 4. Pro monasteriis sui iuris
Can. 0745      tamen ultra triennium, suspensis iuribus et obligationibus quae cum ipsius nova condicione componi non possunt; permanet tamen sub cura
Can. 0767      1. Inter praedicationis formas eminet homilia, quae est pars ipsius liturgiae et sacerdoti aut diacono reservatur; in eadem per
Can. 0783      ac sustinendo. - Sodales institutorum vitae consecratae, cum vi ipsius consecrationis sese servitio Ecclesiae dedicent, obligatione tenentur ad operam
Can. 0807      hominum culturam et pleniorem personae humanae promotionem necnon ad ipsius Ecclesiae munus docendi implendum conferant. - Nulla studiorum universitas
Can. 0819      valent. - Quatenus dioecesis aut instituti religiosi immo vel ipsius Ecclesiae universae bonum id requirat, debent Episcopi dioecesani aut
Can. 0837      Actiones liturgicae non sunt actiones privatae, sed celebrationes Ecclesiae ipsius, quae est unitatis sacramentum, scilicet plebs sancta sub Episcopis
Can. 0837      Ecclesiae pertinent illudque manifestant et afficiunt; singula vero membra ipsius attingunt diverso modo, pro diversitate ordinum, munerum et actualis
Can. 0876      praeiudicium, sufficit declaratio unius testis omni exceptione maioris, aut ipsius baptizati iusiurandum, si ipse in aetate adulta baptismum receperit
Can. 0877      est, si eius paternitas probatur aliquo publico documento aut ipsius declaratione coram parocho et duobus testibus facta; in ceteris
Can. 0899      sedulo edoceant. - § 1. Eucharistica celebratio actio est ipsius Christi et Ecclesiae, in qua Christus Dominus, ministerio sacerdotis
Can. 0949      eorum qui stipem obtulerunt, eadem obligatione tenetur, etiamsi sine ipsius culpa stipes perceptae perierint. - Si pecuniae summa offertur
Can. 1054      de saecularibus, aut Superior maior competens, si agatur de ipsius subditis, notitiam uniuscuiusque celebratae ordinationis transmittat ad parochum loci
Can. 1274      consociationem pro variis dioecesibus, immo et pro toto territorio ipsius Episcoporum conferentiae constitutam. § 5. Haec instituta, si fieri
Can. 1333      ratione officii habeat; 3_ ius administrandi bona, quae ad ipsius suspensi officium forte pertineant, si poena sit latae sententiae
Can. 1355      potest Ordinarius remittere suis subditis et iis qui in ipsius territorio versantur vel ibi deliquerint, et etiam quilibet Episcopus
Can. 1405      - Prima Sedes a nemine iudicatur. - § 1 Ipsius Romani Pontificis dumtaxat ius est iudicandi in causis de
Can. 1405      Pontifice in forma specifica confirmato videre non potest, nisi ipsius praecesserit mandatum. § 3. Rotae Romanae reservatur iudicare: 1_
Can. 1429      de causa referat et sententias in scriptis redigat; in ipsius locum idem praeses alium ex iusta causa substituere potest
Can. 1448      magnae simultatis, vel lucri faciendi aut damni vitandi, aliquid ipsius intersit. § 2. In iisdem adiunctis ab officio suo
Can. 1508      casus ferat, tutori, curatori, procuratori speciali, seu ei qui ipsius nomine iudicium suscipere tenetur ad normam iuris. - §
Can. 1513      ad ipsum iudicem recurrere, ut mutetur; quaestio autem expeditissime ipsius iudicis decreto dirimenda est. - Controversiae termini semel statuti
Can. 1595      comprobaverit, tenetur obligatione tum solvendi litis expensas, quae ob ipsius absentiam factae sunt, tum etiam, si opus sit, indemnitatem
Can. 1618      habent, si iudicium impediunt vel ipsi iudicio aut alicui ipsius gradui finem ponunt, quod attinet ad aliquam saltem partem
Can. 1629      1629. - Non est locus appellationi: 1_ a sententia ipsius Summi Pontificis vel Signaturae Apostolicae; 2_ a sententia vitio
Can. 1659      aliquo fundamento niti, intra tres dies, decreto ad calcem ipsius libelli apposito, praecipiat ut exemplar petitionis notificetur parti conventae
Can. 1734      recursum proponat, debet decreti revocationem vel emendationem scripto ab ipsius auctore petere; qua petitione proposita, etiam suspensio exsecutionis eo
Can. 1740      alicuius parochi ministerium ob aliquam causam, etiam citra gravem ipsius culpam, noxium aut saltem inefficax evadat, potest ipse ab

IPSO     [108]
Can. 0006      universales sive particulares a Sede Apostolica latae, nisi in ipso hoc Codice recipiantur; 4_ ceterae quoque leges disciplinares universales
Can. 0041      ex gravi causa sustineri non posse aut condiciones in ipso actu administrativo appositas non esse adimpletas; si tamen actus
Can. 0084      - Qui abutitur potestate sibi ex privilegio data, privilegio ipso privari meretur; quare, Ordinarius, frustra monito privilegiario, graviter abutentem
Can. 0085      illis quibus potestas dispensandi explicite vel implicite competit sive ipso iure sive vi legitimae delegationis. - Dispensationi obnoxiae non
Can. 0090      a qua dispensatur; alias dispensatio illicita est, nisi ab ipso legislatore eiusve superiore data sit, etiam invalida. § 2
Can. 0114      congruunt. - § 1. Personae iuridicae constituuntur aut ex ipso iuris praescripto aut ex speciali competentis auctoritatis concessione per
Can. 0116      § 2. Personae iuridicae publicae hac personalitate donantur sive ipso iure sive speciali competentis auctoritatis decreto eandem expresse concedenti
Can. 0131      - § 1. Potestas regiminis ordinaria ea est, quae ipso iure alicui officio adnectitur; delegata, quae ipsi personae non
Can. 0133      ea peragit ad quae delegatus est, nisi modus ab ipso delegante ad validitatem fuerit praescriptus. - § 1. Nomine
Can. 0145      Obligationes et iura singulis officiis ecclesiasticis propria definiuntur sive ipso iure quo officium constituitur, sive decreto auctoritatis competentis quo
Can. 0149      sententiam tribunalis administrativi. § 3. Provisio officii simoniace facta ipso iure irrita est. - Officium secumferens plenam animarum curam
Can. 0153      § 1. Provisio officii de iure non vacantis est ipso facto irrita, nec subsequenti vacatione convalescit. § 2. Si
Can. 0166      plures quam tertia pars electorum neglecti fuerint, electio est ipso iure nulla, nisi omnes neglecti reapse interfuerint. - §
Can. 0170      - Electio, cuius libertas quoquo modo reapse impedita fuerit, ipso iure invalida est. - § 1. Inhabiles sunt ad
Can. 0182      2. Si intra praescriptum tempus postulatio missa non fuerit, ipso facto nulla est, et collegium vel coetus pro ea
Can. 0188      iniuste incusso, dolo vel errore substantiali aut simoniace facta, ipso iure irrita est. - § 1. Renuntiatio, ut valeat
Can. 0192      edito, servatis quidem iuribus forte ex contractu quaesitis, sive ipso iure ad normam can. 194. - § 1. Ab
Can. 0194      ut effectum sortiatur, scripto intimandum est. - § 1. Ipso iure ab ecclesiastico amovetur: 1_ qui statum clericalem amiserit
Can. 0195      auctoritatis competentis declaratione constet. - Si quis, non quidem ipso iure, sed per decretum auctoritatis competentis ab officio amoveatur
Can. 0206      movente, explicita voluntate ut eidem incorporentur expetunt, ideoque hoc ipso voto, sicut et vita fidei, spei et caritatis quam
Can. 0238      Episcopis quorum interest. - § 1. Seminaria legitime erecta ipso iure personalitate iuridica in Ecclesia gaudent. § 2. In
Can. 0239      si casus ferat vice-rector, oeconomus, atque si alumni in ipso seminario studiis se dedant, etiam magistri, qui varias disciplinas
Can. 0250      pastorale exercendum necessaria vel utilis videatur. - Quae in ipso seminario philosophica et theologica studia ordinantur, aut successive aut
Can. 0258      intellegentiam habeant. - Ut apostolatus exercendi artem in opere ipso etiam addiscant, alumni, studiorum curriculo decurrente, praeserti, vero feriarum
Can. 0268      in aliam legitime transmigraverit, huic Ecclesiae particulari, transacto quinquennio, ipso iure incardinatur, si talem voluntatem in scriptis manifestaverit tum
Can. 0292      potestatem ordinis exercere prohibetur, salvo praescripto can. 976; eo ipso privatur omnibus officiis, numeribus muneribus e potestate qualibet delegata
Can. 0304      sibi eligant, temporis et loci usibus accommodatum, maxime ab ipso fine, quem intendunt, selectum. - § 1. Omnes christifidelium
Can. 0313      sit propria. - Consociatio publica itemque consociationum publicarum confoederatio ipso decreto quo ab auctoritate ecclesiastica ad normam can. 312
Can. 0318      potest qui eum nominavit aut confirmavit, auditis tamen tum ipso moderatore tum consociationis officialibus maioribus ad normam statutorum; cappellanum
Can. 0332      in Ecclesia potestatem Romanus Pontifex obtinet legitima electione ab ipso acceptata una cum episcopali consecratione. Quare, eandem potestatem obtinet
Can. 0340      - Si contingat Apostolicam Sedem durante Concilii celebratione vacare, ipso iure hoc intermittitur, donec novus Summus Pontifex illud continuari
Can. 0347      Apostolica post convocatam synodum aut inter eius celebrationem vacante, ipso iure suspenditur synodi coetus, itemque munus sodalibus in eodem
Can. 0352      3. Eadem ratione de qua in § 2, praesidente ipso Decano, eligitur Subdecanus; Subdecani quoque electionem probare Romano Pontifici
Can. 0358      speciali certum munus pastorale, ea tantum competunt quae ab ipso Romano Pontifice eidem demandantur. - Sede Apostolica vacante, Cardinalium
Can. 0373      supremae auctoritatis est Ecclesias particulares erigere; quae legitime erectae, ipso iure personalitate iuridica gaudent. - § 1. Quaelibet dioecesis
Can. 0407      vocati sint, munia sua ita exerceant, ut concordi cum ipso opera et animo procedant. - § 1. Episcopus coadiutor
Can. 0425      illius qui contra praescripta § 1 sit electus, sunt ipso iure nulli. - Qui, sede vacante, ante deputationem Administratoris
Can. 0427      Episcopi dioecesani, iis excludis quae ex rei natura aut ipso iure excipiuntur. § 2. Administrator dioecesanus, acceptata electione, potestatem
Can. 0430      dioecesani remotio Sanctae Sedi reservatur renuntiatio quae forte ab ipso fiat, authentica forma exhibenda est collegio ad electionem competenti
Can. 0432      gaudent concilium provinciale atque Metropolita. § 2. Provincia ecclesiastica ipso iure personalitate iuridica gaudet. - § 1. Si utilitas
Can. 0449      supprimere aut innovare. § 2. Episcoporum conferentia legitime erecta ipso iure personalitate iuridica gaudet. - § 1. Ad Episcoporum
Can. 0450      personalitate iuridica gaudet. - § 1. Ad Episcoporum conferentiam ipso iure pertinent omnes in territorio Episcopi dioecesani eisque iure
Can. 0454      § 1. Suffragium deliberativum in conventibus plenariis Episcoporum conferentiae ipso iure competit Episcopis dioecesanis eisque qui iure ipsis aequiparantur
Can. 0468      § 2. Vacante vel impedita sede episcopali, synodus dioecesana ipso iure intermittitur, donec Episcopus dioecesanus, qui succedit, ipsam continuari
Can. 0477      et episcopalis libere ab Episcopo dioecesano nominantur et ab ipso libere removeri possunt, firmo praescripto can. 406; Vicarius episcopalis
Can. 0477      non sit Episcopus auxiliaris nominetur tantum ad tempus, in ipso constitutionis actu determinandum. § 2. Vicario generali absente vel
Can. 0479      iure requirant speciale Episcopi mandatum. § 2. Vicario episcopali ipso iure eadem competit potestas de qua in § 1
Can. 0482      sit vice-cancellarii. § 3. Cancellarius necnon vice-cancellarius sunt eo ipso notarii et secretarii curiae. - § 1. Praeter cancellarium
Can. 0490      secretum ne aperiatur, nisi in casu verae necessitatis, ab ipso Administratore dioecesano. § 3. Ex archivo vel armario secreto
Can. 0494      quaestu dioecesis constituto expensas facere, quas Episcopus aliive ab ipso deputati legitime ordinaverint. § 4. Anno vertente, oeconomus consilio
Can. 0509      quolibet contrario privilegio; eiusdem Episcopi est confirmare electum ab ipso capitulo, qui eidem praesit. § 2. Canonicatus Episcopus dioecesanus
Can. 0515      consilio presbyterali. § 3. Paroecia legitime erecta personalitate iuridica ipso iure gaudet. - § 1. Nisi aliud iure caveatur
Can. 0535      et acta omnia quae momentum iuridicum habere possunt, ab ipso parocho eiusve delegato subscribantur et sigillo paroeciali muniantur. §
Can. 0538      ad normam iuris peracta, renuntiatione iusta de causa ab ipso parocho facta et, ut valeat, ab eodem Episcopo acceptata
Can. 0543      530; facultas matrimoniis assistendi, sicuti et potestates omnes dispensandi ipso iure parocho concessae, omnibus competunt, exercendae tamen sunt sub
Can. 0634      § 1. Instituta, provinciae et domus, utpote personae iuridicae ipso iure, capaces sunt acquirendi, possidendi, administrandi et alienandi bona
Can. 0692      concessum et sodali notificatum, nisi in actu notificationis ab ipso sodale reiectum fuerit, ipso iure secumfert dispensationem a votis
Can. 0692      nisi in actu notificationis ab ipso sodale reiectum fuerit, ipso iure secumfert dispensationem a votis necnon ab omnibus obligationibus
Can. 0693      ad experimentum recipiat. Si ad experimentum recipiatur, transacto quinquennio, ipso iure dioecesi incardinatur, nisi Episcopus eum recusaverit. - §
Can. 0694      dioecesi incardinatur, nisi Episcopus eum recusaverit. - § 1. Ipso facto dimissus ab instituto habendus est sodalis qui: 1_
Can. 0695      subscripta, una cum responsionibus sodalis scripto redactis et ab ipso sodale subscriptis, supremo Moderatori transmittantur. - § 1. Sodalis
Can. 0697      dies ab ultima monitione frustra elapsos, acta omnia ab ipso Superiore maiore et a notario subscripta una cum responsionibus
Can. 0697      et a notario subscripta una cum responsionibus sodalis ab ipso sodale subscriptis supremo Moderatori transmittat. - In omnibus casibus
Can. 0701      auctoritatem competentem. Recursus effectum habet suspensivum. - Legitima dimissione ipso facto cessant vota necnon iura et obligationes ex professione
Can. 0718      definiat obligationes praesertim oeconomicas instituti erga sodales, qui pro ipso operam impendunt. - § 1. Sodales, ut vocationi suae
Can. 0863      Episcopum dioecesanum deferatur ut, si id expedire iudicaverit, ab ipso administretur. - Baptismi capax est omnis et solus homo
Can. 0874      quis ad munus patrini suscipiendum admittatur, oportet: 1_ ab ipso baptizando eiusve parentibus aut ab eo qui eorum locum
Can. 0883      iuris universalis aut peculiaris concessionis competentis auctoritatis instructus. - Ipso iure facultate confirmationem ministrandi gaudent: 1_ intra fines suae
Can. 0966      exercendi. § 2. Hac facultate donari potest sacerdos, sive ipso iure sive concessione ab auctoritate competenti facta ad normam
Can. 0967      Praeter Romamum Pontificem, facultate christifidelium ubique terrarum confessiones excipiendi ipso iure gaudent Cardinales itemque Episcopi, qui eadem et licite
Can. 0967      praescriptis can. 974, §§ 2 et 3. § 3. Ipso iure eadem facultate ubique potiuntur erga sodales aliosque in
Can. 1023      litterarum fide plane constet. - Litterae dimissoriae possunt ab ipso concedente aut ab eius successore limitibus circumscribi aut revocari
Can. 1055      baptizatos nequit matrimonialis contractus validus consistere, quin sit eo ipso sacramentum. - Essentiales matrimonii proprietates sunt unitas et indissolubilitas
Can. 1105      ad contrahendum cum certa persona; 2_ ut procurator ab ipso mandante designetur, et munere suo per se ipse fungatur
Can. 1105      authenticum. § 3. Si mandans scribere nequeat, id in ipso mandato adnotetur et alius testis addatur qui scripturam ipse
Can. 1143      privilegio paulino in favorem fidei partis quae baptismum recepit, ipso facto quo novum matrimonium ab eadem parte contrahitur, dummodo
Can. 1180      fideles defuncti, nisi aliud coemeterium legitime electum fuerit ab ipso defuncto vel ab iis quibus defuncti sepulturam curare competit
Can. 1191      3. Votum metu gravi et iniusto vel dolo emissum ipso iure nullum est. - § 1. Votum est publicum
Can. 1197      promissum potest in maius vel in aequale bonum ab ipso vovente commutari; in minus vero bonum, ab illo cui
Can. 1200      § 2. Iusiurandum dolo, vi aut metu gravi extortum, ipso iure nullum est. - § 1. Iusiurandum promissorium sequitur
Can. 1248      satisfacit qui Missae assistit ubicumque celebratur ritu catholico vel ipso die festo vel vespere diei praecedentis. § 2. Si
Can. 1314      est autem latae sententiae, ita ut in eam incurratur ipso facto commissi delicti, si lex vel praeceptum id expresse
Can. 1344      suspendere, ita tamen ut, si reus intra tempus ab ipso iudice determinatum rursus deliquerit, poenam utrique delicto debitam luat
Can. 1383      per annum ordinem conferre. Qui vero ordinationem recepit, est ipso facto a recepto ordine suspensus. - Qui, praeter casus
Can. 1490      unoquoque tribunali, quatenus fieri possit, stabiles patroni constituantur, ab ipso tribunali stipendium recipientes, qui munus advocati vel procuratoris in
Can. 1505      can. 1504, nn. 1-3; 4_ si certo pateat ex ipso libello petitionem quolibet carere fundamento, neque fieri posse, ut
Can. 1507      contestandam, statuens utrum eae scripto respondere debeant an coram ipso se sistere ad dubia concordanda. Quod si ex scriptis
Can. 1519      constituere potest, si pars neglexerit intra brevem terminum ab ipso iudice statutum. - Si nullus actus processualis, nullo obstante
Can. 1521      particularis alios peremptionis terminos statuere potest. - Peremptio obtinet ipso iure et adversus omnes, minores quoque aliosve minoribus aequiparatos
Can. 1577      suum munus rite et fideliter exsequendum. § 3. Iudex, ipso perito audito, tempus praefiniat intra quod examen perficiendum est
Can. 1616      sint quae can. 1612, § 4 requirit, sententia ab ipso tribunali, quod eam tulit, corrigi vel compleri debet sive
Can. 1630      § 2. Si ore fiat, notarius eam scripto coram ipso appellante redigat. - Si quaestio oriatur de iure appellandi
Can. 1651      debere; quod decretum pro diversa causarum natura vel in ipso sententiae tenore includatur vel separatim edatur. - Si sententiae
Can. 1652      praeviam rationum redditionem exigat, quaestio incidens habetur, ab illo ipso iudice decidenda, qui tulit sententiam exsecutioni mandandam. - §
Can. 1654      - § 1. Exsecutor, nisi quid eius arbitrio in ipso sententiae tenore fuerit permissum, debet sententiam ipsam, secundum obvium
Can. 1655      pecuniam, vel ad aliud dandum aut faciendum, iudex in ipso tenore sententiae vel exsecutor pro suo arbitrio et prudentia
Can. 1686      normam can. 1677 proposita, Vicarius iudicialis vel iudex ab ipso designatus potest, praetermissis sollemnitatibus ordinarii processus sed citatis partibus
Can. 1709      sit agenda. § 2. Misso libello, clericus ordines exercere ipso iure vetatur. - Si Congregatio causam ad tribunal remiserit
Can. 1722      cursum tutandum, potest Ordinarius, audito promotore iustitiae et citato ipso accusato, in quolibet processus stadio accusatum a sacro ministerio
Can. 1722      participationem prohibere; quae omnia, causa cessante, sunt revocanda, eaque ipso iure finem habent, cessante processu poenali. - § 1
Can. 1723      ad normam can. 1481, § 1, intra terminum ab ipso iudice praefinitum, sibi constituendum. § 2. Quod si reus
Can. 1729      contentiosam ad damna reparanda ex delicto sibi illata in ipso poenali iudicio exercere, ad normam can. 1596. § 2
Can. 1732      foro externo extra iudicium dantur, iis exceptis, qui ab ipso Romano Pontifice vel ab ipso Concilio Oecumenico ferantur. -
Can. 1732      iis exceptis, qui ab ipso Romano Pontifice vel ab ipso Concilio Oecumenico ferantur. - § 1. Valde optandum est
Can. 1734      auctore petere; qua petitione proposita, etiam suspensio exsecutionis eo ipso petita intellegitur. § 2. Petitio fieri debet intra peremptorium
Can. 1736      normam § 1 vel § 2 interim effecta, eo ipso cessat. - § 1. Qui se decreto gravatum esse
Can. 1737      propter quodlibet iustum motivum recurrere; recursus proponi potest coram ipso decreti auctore, qui eum statim ad competentem Superiorem hierarchicum
Can. 1737      3. Etiam in casibus, in quibus recursus non suspendit ipso iure decreti exsecutionem neque suspensio ad normam can. 1736

IPSORUM     [12]
Can. 0209      cooperantur. - § 1. Christifideles obligatione adstringuntur, sua quoque ipsorum agendi ratione, ad communionem semper servandam cum Ecclesia. §
Can. 0231      ac familiae providere valeant; itemque iis ius competit ut ipsorum praevidentiae et securitati sociali et assistentiae sanitariae, quam dicunt
Can. 0277      cum prudentia clerici se gerant cum personis, quarum frequentatio ipsorum obligationem ad continentiam servandam in discrimen vocare aut in
Can. 0618      conspirationem in bonum instituti et Ecclesiae foveant, firma tamen ipsorum auctoritate decernendi et praecipiendi quae agenda sunt. - Superiores
Can. 0644      Superiores ad novitiatum ne admittant clericos saeculares inconsulto proprio ipsorum Ordinario, nec aere alieno gravatos qui ad solvendum pares
Can. 0646      instituti experiantur eiusque spiritu mentem et cor informent, atque ipsorum propositum et idoneitas comprobentur. - § 1. Domus novitiatus
Can. 0748      gaudent. § 2. Homines ad amplectendam fidem catholicam contra ipsorum conscientiam per coactionem adducere nemini umquam fas est. -
Can. 0886      administrat etiam fidelibus non subditis, nisi obstet expressa proprii ipsorum Ordinarii prohibitio. § 2. Ut in aliena dioecesi confirmationem
Can. 1196      1_ loci Ordinarius et parochus, quod attinet ad omnes ipsorum subditos atque etiam peregrinos; 2_ Superior instituti religiosi aut
Can. 1423      in suis dioecesibus tribunal primae instantiae; quo in casu ipsorum Episcoporum coetui vel Episcopo ab eisdem designato omnes competunt
Can. 1445      causas contra Auditores Rotae Romanae propter acta in exercitio ipsorum muneris; 4_ conflictus competentiae de quibus in can. 1416
Can. 1478      tutorum vel curatorum, aut hos non satis tueri posse ipsorum iura, tunc stent in iudicio per tutorem vel curatorem

IPSOS     [5]
Can. 0225      magis urget iis in adiunctis, in quibus nonnisi per ipsos Evangelium audire et Christum cognoscere homines possunt. § 2
Can. 0394      apostolatum pro sua cuiusque condicione et aptitudine exercendum, atque ipsos adhortetur ut varia opera apostolatus, secundum necessitates loci et
Can. 1249      modo orationi vacent, opera pietatis et caritatis exerceant, se ipsos abnegent, proprias obligationes fidelius adimplendo et praesertim ieiunium et
Can. 1329      patratum non esset, et poena sit talis naturae, ut ipsos afficere possit; secus poenis ferendae sententiae puniri possunt. -
Can. 1482      ab eodem constituantur, hi ita designentur, ut detur inter ipsos locus praeventioni. § 3. Advocati autem plures simul constitui

IPSUM     [16]
Can. 0040      authenticitatem et integritatem recognoverit, nisi praevia earundem notitia ad ipsum auctoritate eundem actum edentis transmissa fuerit. - Exsecutor actus
Can. 0124      habili sit positus, atque in eodem adsint quae actum ipsum essentialiter constituunt, necnon sollemnia et requisita iure ad validitatem
Can. 0350      locum obtinet ante omnes illos Cardinales presbyteros, qui post ipsum ad Cardinalatum assumpti sunt. - § 1. Qui Cardinales
Can. 0378      prudentia et virtutibus humanis excellens, ceterisque dotibus praeditus quae ipsum aptum efficiant ad officium de quo agitur explendum; 2_
Can. 0475      qui potestate ordinaria ad normam canonum qui sequuntur instructus, ipsum in universae dioecesis regimine adiuvet. § 2. Pro regula
Can. 0631      quo in can. 578, tueri et accommodatam renovationem iuxta ipsum promovere, Moderatorem supremum eligere, maiora negotia tractare, necnon normas
Can. 0663      viribus Sacrificium eucharisticum participent, sanctissimum Corpus Christi recipiant et ipsum Dominum in Sacramento praesentem adorent. § 3. Lectioni sacra
Can. 1052      aut societatis vitae apostolicae, eaedem litterae insuper testari debent ipsum in institutum vel societatem definitive cooptatum fuisse et esse
Can. 1101      alterutra vel utraque pars positivo voluntatis actu excludat matrimonium ipsum vel matrimonii essentiale aliquod elementum, vel essentialem aliquam proprietatem
Can. 1173      populum suum loquentem audiens et memoriam mysterii salutis agens, Ipsum sine intermissione, cantu et oratione, laudat atque interpellat pro
Can. 1445      conflictus competentiae de quibus in can. 1416. § 2. Ipsum Tribunal videt de contentionibus ortis ex actu potestatis administrativae
Can. 1473      actis adnotetur, simulque iudex et notarius fidem faciant actum ipsum de verbo ad verbum parti aut testi perlectum fuisse
Can. 1513      quae nisi iam consenserint, possunt intra decem dies ad ipsum iudicem recurrere, ut mutetur; quaestio autem expeditissime ipsius iudicis
Can. 1727      § 1. Appellationem proponere potest reus, etiam si sententia ipsum ideo tantum dimiserit, quia poena erat facultativa, vel quia
Can. 1733      ut, quoties quis gravatum se decreto putet, vitetur inter ipsum et decreti auctorem contentio atque inter eos de aequa
Can. 1736      ex quo petitio de qua in can. 1734 ad ipsum auctorem decreti pervenit, is exsecutionem suspendendam decreverit, potest suspensio

IRI     [3]
Can. 0868      2_ spes habeatur fundata eum in religione catholica educatum iri quae si prorsus deficiat, baptismus secundum praescripta iuris particularis
Can. 1025      alius dioecesis destinetur, constare debet ordinandum huic dioecesi addictum iri. - Ut quis ordinetur debita libertate gaudeat oportet; nefas
Can. 1344      ipse satis a civili auctoritate punitus sit vel punitum iri praevideatur; 3_ si reus primum post vitam laudabiliter peractam

IRREGULARES     [2]
Can. 1041      qui sequuntur non contineatur. - Ad recipiendos ordines sunt irregulares: 1_ qui aliqua forma laborat amentiae aliusve psychicae infirmitatis
Can. 1044      revelandi. - § 1. Ad exercendos ordines receptos sunt irregulares: 1_ qui irregularitate ad ordines recipiendos dum afficiebatur, illegitime

IRREGULARITATE     [6]
Can. 1025      Episcopi aut Superioris maioris competentis, praeditus sit, nulla detineatur irregularitate nulloque impedimento, atque praerequisita, ad normam cann. 1033-1039 adimpleverit
Can. 1044      1. Ad exercendos ordines receptos sunt irregulares: 1_ qui irregularitate ad ordines recipiendos dum afficiebatur, illegitime ordines recepit; 2_
Can. 1046      non autem ex repetita eadem causa, nisi agatur de irregularitate ex homicidio voluntario aut ex procurato abortu, effectu secuto
Can. 1047      in can. 1041, nn. 2 et 3; 2_ ab irregularitate ex delicto sive publico sive occulto, de quo in
Can. 1048      si periculum immineat gravis damni aut infamiae, potest qui irregularitate ab ordine exercendo impeditur eundem exercere, firmo tamen manente
Can. 1049      pro reticitis mala fide. § 2. Si agatur de irregularitate ex voluntario homicidio aut ex procurato abortu, etiam numerus

IRREGULARITATES     [2]
Can. 1046      Ignorantia irregularitatum atque impedimentorum ab eisdem non eximit. - Irregularitates et impedimenta multiplicantur ex diversis eorundem causis, non autem
Can. 1049      In precibus ad obtinendam irregularitatum et impedimentorum dispensationem, omnes irregularitates et impedimenta indicanda sunt; attamen, dispensatio generalis valet etiam

IRREGULARITATIBUS     [8]
Can. 1047      § 1. Uni Apostolicae Sedi reservatur dispensatio ab omnibus irregularitatibus, si factum quo innituntur ad forum iudiciale deductum fuerit
Can. 1047      deductum fuerit. § 2. Eidem etiam reservatur dispensatio ab irregularitatibus et impedimentis ad ordines recipiendos, quae sequuntur: 1_ ab
Can. 1047      et impedimentis ad ordines recipiendos, quae sequuntur: 1_ ab irregularitatibus ex delictis publicis, de quibus in can. 1041, nn
Can. 1047      1. § 3. Apostolicae Sedi etiam reservatur dispensatio ab irregularitatibus ad exercitium ordinis suscepti, de quibus in can. 1041
Can. 1047      n. 4, etiam in casibus occultis. § 4. Ab irregularitatibus et impedimentis Sanctae Sedi non reservatis dispensare valet Ordinarius
Can. 1048      occultis urgentioribus, si adiri nequeat Ordinarius aut cum de irregularitatibus agatur de quibus in can. 1041, nn. 3 et
Can. 1049      dispensatio generalis valet etiam pro reticitis bona fide, exceptis irregularitatibus de quibus in can. 1041, n. 4, aliisve ad
Can. 1049      validitatem dispensationis exprimendus est. § 3. Dispensatio generalis ab irregularitatibus et impedimentis ad ordines recipiendos valet pro omnibus ordinibus

IRREGULARITATIS     [1]
Can. 1040      qui quovis impedimento afficiuntur sive perpetuo, quod venit nomine irregularitatis, sive simplici; nullum autem impedimentum contrahitur, quod in canonibus

IRREGULARITATUM     [2]
Can. 1045      Ordinarius, consulto perito, eiusdem ordinis exercitium permiserit. - Ignorantia irregularitatum atque impedimentorum ab eisdem non eximit. - Irregularitates et
Can. 1049      per confessarium. - § 1. In precibus ad obtinendam irregularitatum et impedimentorum dispensationem, omnes irregularitates et impedimenta indicanda sunt

IRREPANT     [3]
Can. 0305      morum servetur, et invigilare ne in disciplinam ecclesiasticam abusus irrepant, cui itaque officium et ius competunt ad normam iuris
Can. 0392      tenetur. § 2. Advigilet ne abusus in ecclesiasticam disciplinam irrepant, praesertim circa ministerium verbi, celebrationem sacramentorum et sacramentalium, cultum
Can. 0528      parochus in sua paroecia moderari debet et, ne abusus irrepant, invigilare tenetur. - § 1. Officium pastoris sedulo ut

IRREPARABILE     [1]
Can. 1650      cognoscere debet, si videt hanc probabiliter fundatam esse et irreparabile damnum ex exsecutione oriri posse, potest vel exsecutionem ipsam

IRREPSERIT     [1]
Can. 1616      - § 1. Si in sententiae textu vel error irrepserit in calculis, vel error materialis acciderit in transcribenda parte

IRRETITUS     [1]
Can. 0316      a communione ecclesiastica defecerit vel excommunicatione irrogata aut declarata irretitus sit, valide in consociationes publicas recipi nequit. § 2

IRREVOCABILI     [1]
Can. 1057      matrimonialis est actus voluntatis, quo vir et mulier foedere irrevocabili sese mutuo tradunt et accipiunt ad constituendum matrimonium. -

IRRITA     [10]
Can. 0042      appositas non impleverit ac substantialem procedendi formam non servaverit, irrita est exsecutio. - Actus administrativi exsecutor potest alium pro
Can. 0149      Provisio officii ecclesiastici facta illi qui caret qualitatibus requisitis, irrita tantum est, si qualitates iure universali vel particulari aut
Can. 0149      administrativi. § 3. Provisio officii simoniace facta ipso iure irrita est. - Officium secumferens plenam animarum curam, ad quam
Can. 0153      Provisio officii de iure non vacantis est ipso facto irrita, nec subsequenti vacatione convalescit. § 2. Si tamen agatur
Can. 0188      dolo vel errore substantiali aut simoniace facta, ipso iure irrita est. - § 1. Renuntiatio, ut valeat, sive acceptatione
Can. 0290      proprius decreverit. - Sacra ordinatio, semel valide recepta, numquam irrita fit. Clericus tamen statum clericalem amittit: 1_ sententia iudicali
Can. 0423      Unus deputetur Administrator dioecesanus, reprobata contraria consuetudine; secus electio irrita est. § 2. Administrator dioecesanus ne simul sit oeconomus
Can. 1292      pro alienatione exprimi debent partes antea alienatae; secus licentia irrita est. § 4. Ii, qui in alienandis bonis consilio
Can. 1360      mala fide reticuerit. - Poenae remissio metu gravi extorta irrita est. - § 1. Remissio dari potest etiam absenti
Can. 1433      aut defensoris vinculi praesentia requiritur, iis non citatis, acta irrita sunt, nisi ipsi, etsi non citati, revera interfuerint, aut

IRRITANTES     [3]
Can. 0010      non praeterita, nisi nominatim in eisde praeteritis caveatur. - Irritantes aut inhabilitantes eae tantum leges habendae sunt, quibus actum
Can. 0014      vigent in loco in quo versantur. - Leges, etiam irritantes et inhabilitantes, in dubio iuris non urgent; in dubio
Can. 0015      reservatur. - § 1. Ignorantia vel error circa leges irritantes vel inhabilitantes earundem effectum non impediunt, nisi aliud expresse

IRRITI     [1]
Can. 1161      praescripto can. 1127, § 2. - § 1. Matrimonii irriti sanatio in radice est eiusdem, sine renovatione consensus, convalidatio

IRRITUM     [12]
Can. 0066      episcopali, non consentiente Episcopo, impetrari. - Rescriptum non fit irritum ob errorem in nomine personae cui datur vel a
Can. 0067      usus non fuerit. § 3. In dubio num rescriptum irritum sit necne, recurratur ad rescribentem. - Rescriptum Sedis Apostolicae
Can. 1085      quamquam non consummati. § 2. Quamvis prius matrimonium sit irritum aut solutum qualibet ex causa, non ideo licet aliud
Can. 1091      intulerunt. - § 1. In linea recta consanguinitatis matrimonium irritum est inter omnes ascendentes et descendentes tum legitimos tum
Can. 1091      tum legitimos tum naturales. § 2. In linea collaterali irritum est usque ad quartum gradum inclusive. § 3. Impedimentum
Can. 1097      Error in qualitate personae, etsi det causam contractui, matrimonium irritum non reddit, nisi haec qualitas directe et principaliter intendatur
Can. 1105      testis addatur qui scripturam ipse quoque subsignet; secus mandatum irritum est. § 4. Si mandans, antequam procurator eius nomine
Can. 1156      iuri separationis renuntiat. - § 1. Ad convalidandum matrimonium irritum ob impedimentum dirimens, requiritur ut cesset impedimentum vel ab
Can. 1159      impedimentum sit utrique parti notum. - § 1. Matrimonium irritum ob defectum consensus convalidatur, si pars quae non consenserat
Can. 1163      potest a momenti praestiti consensus. - § 1. Matrimonium irritum ob impedimentum vel ob defectum legitimae formae sanari potest
Can. 1163      potest, dummodo consensus utriusque partis perseveret. § 2. Matrimonium irritum ob impedimentum iuris naturalis aut divini positivi sanari potest
Can. 1739      licet, prout casus ferat, non solum decretum confirmare vel irritum declarare, sed etiam rescindere, revocare, vel si id Superiori

IRRITUS     [1]
Can. 0126      constituit, aut qui recidit in condicionem sine qua non, irritus est; secus valet, nisi aliud iure caveatur, sed actus

IRROGANDA     [3]
Can. 1344      rei punitione maiora mala eventura praevideantur; 2_ a poena irroganda abstinere vel poenam mitiorem irrogare aut paenitentiam adhibere, si
Can. 1345      mentis perturbatione patraverit, iudex potest etiam a qualibet punitione irroganda abstinere, si censeat aliter posse melius consuli eius emendationi
Can. 1425      poenam dimissionis e statu clericali secumferre possunt; b) de irroganda vel declaranda excommunicatione. § 2. Episcopus causas difficiliores vel

IRROGANDAM     [5]
Can. 1342      vel praecepto dicuntur de iudice, quod attinet ad poenam irrogandam vel declarandam in iudicio, applicanda sunt ad Superiorem, qui
Can. 1355      Apostolicae Sedi reservata: 1_ Ordinarius, qui iudicium ad poenam irrogandam vel declarandam promovit vel decreto eam per se vel
Can. 1356      irrogata vel declarata, etiam Ordinarius qui iudicium ad poenam irrogandam vel declarandam promovit vel decreto eam per se vel
Can. 1400      facta iuridica declaranda; 2_ delicta, quod spectat ad poenam irrogandam vel declarandam. § 2. Attamen controversiae ortae ex actu
Can. 1718      videantur elementa, decernat Ordinarius: 1_ num processus ad poenam irrogandam vel declarandam promoveri possit; 2_ num id, attento can

IRROGANDAS     [1]
Can. 1341      correptionis. - Ordinarius proceduram iudicialem vel administrativam ad poenas irrogandas vel declarandas tunc tantum promovendam curet, cum perspexerit neque

IRROGANDIS     [1]
Can. 1350      irrogare non potest. - § 1. In poenis clerico irrogandis semper cavendum est, ne iis quae ad honestam sustentationem

IRROGARE     [2]
Can. 1344      praevideantur; 2_ a poena irroganda abstinere vel poenam mitiorem irrogare aut paenitentiam adhibere, si reus emendatus sit et scandalum
Can. 1349      nisi casus gravitas id omnino postulet; perpetuas autem poenas irrogare non potest. - § 1. In poenis clerico irrogandis

IRROGARI     [3]
Can. 1342      Quoties iustae obstent causae ne iudicialis processus fiat, poena irrogari vel declarari potest per decretum extra iudicium; remedia poenalia
Can. 1342      per decretum in quolibet casu. § 2. Per decretum irrogari vel declarari non possunt poenae perpetuae, neque poenae quas
Can. 1347      poenas intra aequos terminos moderari. - § 1. Censura irrogari valide nequit, nisi antea reus semel saltem monitus sit

IRROGATA     [10]
Can. 0290      quo invaliditas sacrae ordinationis declaratur; 2_ poena dimissionis legitime irrogata; 3_ rescripto Apostolicae Sedis; quod vero rescriptum diaconis ob
Can. 0316      catholicam abiecerit vel a communione ecclesiastica defecerit vel excommunicatione irrogata aut declarata irretitus sit, valide in consociationes publicas recipi
Can. 0874      et muneri suscipiendo congruam; 4_ nulla poena canonica legitime irrogata vel declarata sit innodatus; 5_ non sit pater aut
Can. 1041      vel ab eius exercitio poena aliqua canonica declarata vel irrogata prohibitus. - Sunt a recipiendis ordinibus simpliciter impediti: 1_
Can. 1314      ferendae sententiae, ita ut reum non teneat, nisi postquam irrogata sit; est autem latae sententiae, ita ut in eam
Can. 1331      vel actus regiminis ponere. § 2. Quod si excommunicatio irrogata vel declarata sit, reus: 1_ si agere velit contra
Can. 1355      interpretanda. - § 1. Poenam lege constitutam, si sit irrogata vel declarata, remittere possunt, dummodo non sit Apostolicae Sedi
Can. 1356      loci, in quo delinquens versatur; 2_ si poena sit irrogata vel declarata, etiam Ordinarius qui iudicium ad poenam irrogandam
Can. 1357      ii quibus ad normam can. 976 remissa est censura irrogata vel declarata vel Sedi Apostolicae reservata. - § 1
Can. 1363      valet, servatis servandis, si poena per decretum extra iudicium irrogata sit. - § 1. Apostata a fide, haereticus vel

IRROGATIONEM     [3]
Can. 0915      Ad sacram communionem ne admittantur excommunicati et interdicti post irrogationem vel declarationem poenae aliique in manifesto gravi peccato obstinate
Can. 1344      iudex pro sua conscientia et prudentia potest: 1_ poenae irrogationem in tempus magis opportunum differre, si ex praepropera rei
Can. 1401      peccati, quod attinet ad culpae definitionem et poenarum ecclesiasticarum irrogationem. - Omnia Ecclesiae tribunalia reguntur canonibus qui sequuntur, salvis

IRROGATUM     [1]
Can. 1332      § 1 nn. 1 et 2; quod si interdictum irrogatum vel declaratum sit, praescriptum can. 1331, § 2, n

IRROGATUR     [3]
Can. 0171      sive per sententiam iudicialem sive per decretum quo poena irrogatur vel declaratur; 4_ qui ab Ecclesiae communione notorie defecit
Can. 1334      vel praecepto definitur, aut sententia vel decreto quo poena irrogatur. § 2. Lex, non autem praeceptum, potest latae sententiae
Can. 1348      Cum reus ab accusatione absolvitur vel nulla poena ei irrogatur, Ordinarius potest opportunis monitis aliisque pastoralis sollicitudinis viis, vel

IRROGAVIT     [3]
Can. 1351      tenet, etiam resoluto iure eius qui poenam constituit vel irrogavit, nisi aliud expresse caveatur. - § 1. Si poena
Can. 1355      promovit vel decreto eam per se vel per alium irrogavit vel declaravit; 2_ Ordinarius loci in quo delinquens versatur
Can. 1356      promovit vel decreto eam per se vel per alium irrogavit vel declaravit. § 2. Antequam remissio fiat, consulendus est

IRROGENT     [1]
Can. 1353      a sententiis iudicialibus vel a decretis, quae poenam quamlibet irrogent vel declarent, habent effectum suspensivum. - § 1. Praeter

IRROGET     [2]
Can. 1342      sunt ad Superiorem, qui per decretum extra iudicium poenam irroget vel declaret, nisi aliter constet neque agatur de praescriptis
Can. 1349      aliud lex caveat, iudex poenas graviores, praesertim censuras, ne irroget, nisi casus gravitas id omnino postulet; perpetuas autem poenas

IRROGETUR     [1]
Can. 1337      2. Ut praescriptio commorandi in certo loco vel territorio irrogetur, accedat oportet consensus Ordinarii illius loci, nisi agatur de

IS     [19]
Can. 0016      probetur. - § 1. Leges authentice interpretatur legislator et is cui potestas authentice interpretandi fuerit ab eodem commissa. §
Can. 0056      omnibus praesentibus subscribendis. - Decretum pro intimato habetur, si is cui destinatur, rite vocatus ad decretum accipiendum vel audiendum
Can. 0176      fuerit nulla. - Nisi aliud iure aut statutis caveatur, is electus habeatur et a collegii aut coetus praeside proclametur
Can. 0415      poena ecclesiastica a munere exercendo prohibeatur, Metropolita aut, si is deficiat vel de eodem agatur, suffraganeus antiquior promotione ad
Can. 0422      Episcopum suffraganeum promotione antiquiorem. - Episcopus auxiliaris et, si is deficiat, collegium consultorum quantocius de morte Episcopi, itemque electus
Can. 0502      consultorum praeest Episcopus dioecesanus; sede autem impedita aut vacante, is qui ad interim Episcopi locum tenet aut, si constitutus
Can. 0541      paroeciae regimen interim assumat vicarius paroecialis; si plures sint, is qui sit nominatione antiquior, et si vicarii desint, parochus
Can. 0643      institutum ingreditur vi, metu gravi aut dolo inductus, vel is quem Superior eodem modo inductus recipit; 5_ qui celaverit
Can. 0963      - Firma manente obligatione de qua in can. 989, is cui generali absolutione gravia peccata remittuntur, ad confessionem individualem
Can. 1138      ex matrimonio valido vel putativo. - § 1. Pater is est, quem iustae nuptiae demonstrant, nisi evidentibus argumentis contrarium
Can. 1321      ex culpa. § 2. Poena lege vel praecepto statuta is tenetur, qui legem vel praeceptum deliberate violavit; qui vero
Can. 1409      forum habet in loco ubi actu commoratur. § 2. Is, cuius neque domicilium aut quasi-domicilium neque locus commorationis nota
Can. 1518      conclusa, instantia suspenditur donec heres defuncti aut successor aut is, cuius intersit, litem resumat; 2_ causa conclusa, iudex procedere
Can. 1596      expensas litis solvendi tenentur in solidum. - § 1. Is cuius interest admitti potest ad interveniendum in causa, in
Can. 1685      eandem notificare Ordinario loci in quo matrimonium celebratum est. Is autem curare debet ut quam primum de decreta nullitate
Can. 1706      - Rescriptum dispensationis a Sede Apostolica transmittitur ad Episcopum; is vero rescriptum partibus notificabit et praeterea parocho tum loci
Can. 1735      de qua in can. 1734, ad auctorem decreti pervenit, is novum decretum intimet, quo vel prius emendet vel petitionem
Can. 1736      qua in can. 1734 ad ipsum auctorem decreti pervenit, is exsecutionem suspendendam decreverit, potest suspensio interim peti ab eius
Can. 1736      exsecutione ad normam § 2, si postea recursus proponatur, is qui de recursu videre debet, ad normam can. 1737

ISTIUSMODI     [1]
Can. 1302      debet de sua fiducia Ordinarium certiorem reddere, eique omnia istiusmodi bona mobilia vel immobilia cum oneribus adiunctis indicare; quod

ITA     [80]
Can. 0083      § 2. Cessat quoque, si temporis progressu rerum adiuncta ita iudicio auctoritatis competentis immutata sint, ut noxium evaserit aut
Can. 0109      consanguineos, itemque mulierem inter et viri consanguineos. § 2. Ita computantur ut qui sunt consanguinei viri, iidem in eadem
Can. 0121      sive personarum sive rerum, quae sunt personae iuridicae publicae, ita coniungantur ut ex iisdem una constituatur universitas personalitae iuridica
Can. 0122      debent. - Si universitas, quae gaudet personalitate iuridica publica, ita dividatur ut aut illius pars alii personae iuridicae uniatur
Can. 0130      pro foro externo, quandoque tamen pro solo foro interno, ita quidem ut effectus quos eius exercitium natum est habere
Can. 0199      ordinis sacri requirit; 7_ ius visitationis et obligatio oboedientiae, ita ut christifideles a nulla auctoritate ecclesiastica visitari possint et
Can. 0201      nullam patitur interruptionem. § 2. Tempus utile intellegitur quod ita ius suum exercenti aut per sequenti competit, ut ignoranti
Can. 0225      rerum temporalium ordinem spiritu evangelico imbuant atque perficiant, et ita specialiter in iisdem rebus gerendis atque in muneribus saecularibus
Can. 0245      excolere discant virtutes quae in hominum consortione pluris fiunt, ita quidem ut ad aptam conciliationem inter bona humana et
Can. 0245      inter bona humana et supernaturalia pervenire valeant. § 2. Ita formentur alumni ut, amore Ecclesiae Christi imbuti, Pontifici Romano
Can. 0246      § 1. Celebratio Eucharistica centrum sit totius vitae seminarii, ita ut cotidie alumni, ipsam Christi caritatem participantes, animi robur
Can. 0248      consentanea, amplam atque solidam acquirant in disciplinis sacris doctrinam, ita ut, propria fide ibi fundata et inde nutrita, Evangelii
Can. 0250      iuxta institutionis sacerdotalis Rationem; eadem completum saltem sexennium complectantur, ita quidem ut tempus philosophicis disciplinis dedicandum integrum biennium, studiis
Can. 0251      valido, et rationem etiam habeat philosophicae investigationis progredientis aetatis, ita tradatur, ut alumnorum formationem humanam perficiat, mentis aciem provehat
Can. 0252      1. Institutio theologica, in lumine fidei, sub Magisterii ductu, ita impertiatur, ut alumni integram doctrinam catholicam, divina Revelatione innixam
Can. 0252      § 2. In sacra Scriptus peculiari diligentia erudiantur alumni, ita ut totius sacrae Scripturae conspectum acquirant. § 3. Lectiones
Can. 0254      in seminario qui integram studiorum ordinationem moderetur. § 2. Ita alumni edoceantur, ut et ipsi habiles fiant ad quaestiones
Can. 0256      adimplendis. § 2. Edoceantur alumni de universae Ecclesiae necessitatibus, ita ut sollicitudinem habeant de vocationibus promovendis, de quaestionibus missionalibus
Can. 0257      aliis, socialibus quoque, urgentoribus. - § 1. Alumnorum institutioni ita provideatur, ut non tantum Ecclesiae particularis in cuius servitio
Can. 0265      alicui instituto vitae consecratae vel societati hac facultate praeditis, ita ut clerici acephali seu vagi minime admittantur. - §
Can. 0267      desiderat, litteras ab eodem subscriptas incardinationis. § 2. Excardinatio ita concessa effectum non sortitur nisi incardinatione obtenta in alia
Can. 0271      potest suis clericis ad tempus praefinitum, etiam pluries renovandum, ita tamen ut iidem clerici propriae Ecclesiae particulari incardinati maneant
Can. 0337      talis a Romano Pontifice sit indicta aut libere recepta, ita ut verus actus collegialis efficiatur. § 3. Romani Pontificis
Can. 0369      Dei portio, quae Episcopo cum cooperatione presbyterii pascenda concreditur, ita ut, pastori suo adhaerens ab eoque per Evangelium et
Can. 0372      quae dioecesim aliamve Ecclesiam particularem constituat, certo territorio circumscribatur, ita ut omnes comprehendat fideles in territorio habitantes. § 2
Can. 0386      verbi, de homilia praesertim et catechetica institutione sedulo serventur, ita ut universa doctrina christiana omnibus tradatur. § 2. Integritatem
Can. 0396      dioecesis vel ex toto vel ex parte quotannis visitandae, ita ut singulis saltem quinquenniis universam dioecesim, ipse per se
Can. 0407      in partem sollicitudinis Episcopi dioecesani vocati sint, munia sua ita exerceant, ut concordi cum ipso opera et animo procedant
Can. 0419      consultorum, nisi a Sancta Sede aliter provisum fuerit. Qui ita regimen dioecesis assumit, sine mora convocet collegium competens ad
Can. 0443      etiam possunt, cum suffragio tantum consultivo, presbyteri aliique christifideles, ita tamen ut eorum numerus non excedat dimidiam partem eorum
Can. 0443      itemque consilium presbyterale et consilium pastorale uniuscuiusque Ecclesiae particularis, ita quidem ut eorum singula duos ex suis membris mittant
Can. 0445      populi Dei provideatur atque potestate gaudet regiminis, praesertim legislativa, ita ut, salvo semper iure universali Ecclesiae, decernere valeat quae
Can. 0448      conferentia erigi potest pro territorio minoris aut maioris amplitudinis, ita ut vel tantum comprehendat Episcopus aliquarum Ecclesiarum particularium in
Can. 0450      eodem territorio fungentes; invitari quoque possunt Ordinarii alterius ritus, ita tamen ut votum tantum consultivum habeant, nisi Episcoporum conferentiae
Can. 0499      - Modus eligendi membra consilii presbyteralis statutis determinandus est, ita quidem ut, quatenus id fieri possit, sacerdotes presbyterii repraesententur
Can. 0501      Membra consilii presbyteralis designentur ad tempus, in statutis determinatum, ita tamen ut integrum consilium vel aliqua eius pars intra
Can. 0512      determinato. § 2. Christifideles, qui deputantur ad consilium pastorale, ita seligantur ut per eos universa populi Dei portio, quae
Can. 0548      de inceptis pastoralibus prospectis et susceptis ad parochum referat, ita ut parochus et vicarius aut vicarii, coniunctis viribus, pastorali
Can. 0598      sed etiam secundum ius proprium instituti vitam componere atque ita ad perfectionem sui status contendere. - Evangelicum castitatis consilium
Can. 0602      sodales omnes in peculiarem veluti familiam in Christo coadunantur, ita definiatur ut cunctis mutuo adiutorio evadat ad suam cuiusque
Can. 0607      Ecclesia manifestat conubium a Deo conditum, futuri saeculo signum. Ita religiosus plenam suam consummat donationem veluti sacrificium Deo oblatum
Can. 0614      et regimen iuxta constitutiones obtinent. Mutua iura et obligationes ita definiantur ut ex consociatione spirituale bonum proficere possit. -
Can. 0615      alium Superiorem maiorem non habet, neque alicui religiosorum instituto ita consociatum est ut eiusdem Superior vera potestate constitutio constitutionibus
Can. 0625      principis. § 3. Ceteri Superiores ad normam constitutionum constituantur; ita tamen ut, si eligantur, confirmatione Superioris maioris competentis indigeant
Can. 0631      quod supremam auctoritatem ad normam constitutionum in instituto obtinet, ita efformetur ut totum institutum repraesentans, verum signum eiusdem unitatis
Can. 0652      sacros Pastores imbuantur. § 3. Novitii, propriae responsabilitatis conscii, ita cum magistro suo active collaborent ut gratiae divinae vocationis
Can. 0657      temporariae a competenti Superiore, iuxta ius proprium, prorogari potest, ita tamen ut totum tempus, quo sodalis votis temporariis adstringitur
Can. 0735      et indoli societatis accommodatam, praesertim doctrinalem, spiritualem et apostolicam, ita ut sodales vocationem divinam agnoscentes ad missionem et vitam
Can. 0787      ad evangelicum nuntium recipiendum aestiment paratos, veritates fidei edoceant, ita quidem ut ipsi ad baptismum recipiendum, libere id petentes
Can. 0795      et simul ad bonum commune societatum, pueri et iuvenes ita excolantur ut suas dotes physicas, morales et intellectuales harmonice
Can. 0822      partem habent, solliciti sint operam adiutricem actioni pastorali praestare, ita ut Ecclesia etiam his instrumentis munus suum efficaciter exerceat
Can. 0842      recepit. § 2. Sacramenta baptismi, confirmationis et sanctissimae Eucharistiae ita inter se coalescunt, ut ad plenam initiationem christianam requirantur
Can. 0851      edoceantur; parochus per se vel per alios curet ut ita pastoralibus monitionibus, immo et communi precatione, debite parentes instruantur
Can. 0877      filio adoptivo agitur, inscribantur nomina adoptantium necnon, saltem si ita fiat in actu civili regionis, parentum naturalium ad normam
Can. 0899      liturgicorum munerum diversitate, participando concurrunt. § 3. Celebratio eucharistica ita ordinetur, ut omnes participantes exinde plurimos capiant fructus, ad
Can. 0913      requiritur ut ipsi sufficienti cognitione et accurata praeparatione gaudeant, ita ut mysterium Christi pro suo captu percipiant et Corpus
Can. 0924      2. Panis debet esse mere triticeus et recenter confectus, ita ut nullum sit periculum corruptionis. § 3. Vinum debet
Can. 0938      asservatur, sit inamovibile, materia solida non transparenti confectum, et ita clausum ut quam maxime periculum profanationis vitetur. § 4
Can. 0961      est ad rite audiendas singulorum confessiones intra congruum tempus, ita ut paenitentes, sine propria culpa, gratia sacramentali aut sacra
Can. 0962      singillatim debito tempore confiteri peccata gravia, quae in praesens ita confiteri nequit. § 2. Christifideles, quantum fieri potest etiam
Can. 0987      sacerdos. - Christifidelis, ut sacramenti paenitentiae remedium percipiat salutiferum, ita dispositus sit oportet ut, peccata quae commiserit repudians et
Can. 1211      scandalo fidelium ibi positas, quae, de iudicio Ordinarii loci, ita graves et sanctitati loci contrariae sunt ut non liceat
Can. 1235      mensa super quam Sacrificium eucharisticum celebratur, fixum dicitur, si ita exstruatur ut cum pavimento cohaereat ideoque amoveri nequeat; mobile
Can. 1272      concordatis et ab ea approbatis, huiusmodi beneficiorum regimen moderari, ita ut reditus, immo quatenus possibile sit ipsa dos beneficiorum
Can. 1274      conferentiae constitutam. § 5. Haec instituta, si fieri possit, ita constituenda sunt, ut efficaciam quoque in iure civili obtineant
Can. 1286      operam ex condicto praestant, iustam et honestam mercedem tribuant, ita ut iidem suis et suorum necessitatibus convenienter providere valeant
Can. 1314      haec statim cessat. - Poena plerumque est ferendae sententiae, ita ut reum non teneat, nisi postquam irrogata sit; est
Can. 1314      teneat, nisi postquam irrogata sit; est autem latae sententiae, ita ut in eam incurratur ipso facto commissi delicti, si
Can. 1326      statuit: 1_ eum, qui post condemnationem vel poenae declarationem ita delinquere pergit, ut ex adiunctis prudenter eius pertinacia in
Can. 1344      necessitas urgeat reparandi scandalum, obligationem servandi poenam expiatoriam suspendere, ita tamen ut, si reus intra tempus ab ipso iudice
Can. 1482      tamen, iusta causa suadente, plures ab eodem constituantur, hi ita designentur, ut detur inter ipsos locus praeventioni. § 3
Can. 1512      instituta est; 3_ in iudice delegato firma redditur iurisdictio, ita ut non expiret resoluto iure delegantis; 4_ interrumpitur praescriptio
Can. 1565      communicandae. § 2. Attamen si ea quae testificanda sunt ita a memoria sint remota, ut nisi prius recolantur certo
Can. 1587      tametsi libello, quo lis introducitur, non contineatur expresse, nihilominus ita ad causam pertinet ut resolvi plerumque debeat ante quaestionem
Can. 1609      Nominis invocationem, prolatis ex ordine singulorum conclusionibus secundum praecedentiam, ita tamen ut semper a causae ponente seu relatore initium
Can. 1645      iniustitia autem manifesto constare non censetur, nisi: 1_ sententia ita probationibus innitatur, quae postea falsae deprehensae sint, ut sine
Can. 1658      quibus actor facta demonstrare intendit, quasque simul afferre nequit, ita indicare ut statim colligi a iudice possint. § 2
Can. 1660      id exigant, iudex parti actrici praefiniat terminum ad respondendum, ita ut ex allatis utriusque partis elementis ipse controversiae obiectum
Can. 1730      definitivam in iudicio poenali protulerit. § 2. Iudex, qui ita egerit, debet, postquam sententiam tulerit in poenali iudicio, de
Can. 1733      gravibus quoque personis ad mediationem et studium forte adhibitis, ita ut per idoneam viam controversia praecaveatur vel dirimatur. §

ITAQUE     [4]
Can. 0305      et invigilare ne in disciplinam ecclesiasticam abusus irrepant, cui itaque officium et ius competunt ad normam iuris et statutorum
Can. 0356      Cardinales obligatione tenentur cum Romano Pontifice sedulo cooperandi; Cardinales itaque quovis officio in Curia fungentes, qui non sint Episcopi
Can. 0431      § 2. Dioeceses exemptae deinceps pro regula ne habeantur; itaque singulae dioeceses aliaeque Ecclesiae particulares intra territorium alicuius provinciae
Can. 0851      validitatem sacramenti requirantur. - Baptismi celebratio debite praeparetur oportet; itaque: 1_ adultus, qui baptismum recipere intendit, ad catechumenatum admittatur

ITEM     [26]
Can. 0037      Actus administrativus, qui forum externum respicit, scripto est consignandus; item, si fit in forma commissoria, actus huius exsecutionis. -
Can. 0063      rescripto gratiae, quod Motu proprio darum sit. § 2. Item validitati rescripti obstat obreptio seu exposito falsi, sine una
Can. 0122      utrique personae iuridicae cedant, oneraque iisdempropria utrique imponantur, servata item debita proportione ex aequo et bono definienda. - Extincta
Can. 0229      ibidem lectiones frequentando et gradus academicos consequendo. § 3. Item, servatis praescriptis quoad idoneitatem requisitam statutis, habiles sunt ad
Can. 0230      temporanea deputatione in actionibus liturgicis munus lectoris implere possunt; item omnes laici muneribus commentatoris, cantoris aliisve ad normam iuris
Can. 0242      et a Sancta Sede approbanda novis quoque adiunctis, approbante item Sancta Sede, accommodanda, qua institutionis in seminario tradendae definiantur
Can. 0281      aequae retributioni eorum, quorum servitio, egent, providere. § 2. Item providendum est ut gaudeant illa sociali assistentia, qua eorum
Can. 0285      fideiubendo, etiam de bonis propriis, inconsulto proprio Ordinario, prohibentur; item a subscribendis syngraphis, quibus nempe obligatio solvendae pecuniae, nulla
Can. 0338      per se vel per se vel per alios praesidere, item Concilium transferre, suspendere vel dissolvere, eiusque decreta approbare. §
Can. 0349      electioni Romani Pontificis provideat ad normam iuris peculiaris; Cardinales item Romano Pontifici adsunt sive collegialiter agendo, cum ad quaestiones
Can. 0355      Cardinalis Proto-diaconus nomen novi electi Summi Pontificis populo annuntiant; item pallia Metropolitis imponit eorumve procuratoribus tradit, vice Romani Pontificis
Can. 0384      institutiones, quibus ad vitam spiritualem et intellectualem fovendam egeant; item curet ut eorum honestae sustentationi atque assistentiae sociali, ad
Can. 0463      foraneo eligendus ab omnibus qui curam animarum inibi habeant; item eligendus est alius presbyter qui, eodem impedito, in eius
Can. 0528      frequenter ad sanctissimae Eucharistiae et paenitentiae sacramenta accedant; annitatur item ut iidem ad orationem etiam in familiis peragendam ducantur
Can. 0718      V De bonis Ecclesiae temporalibus necnon iure proprio instituti. Item ius proprium definiat obligationes praesertim oeconomicas instituti erga sodales
Can. 0755      promovendam Ecclesia ex voluntate Christi tenetur. § 2. Episcoporum item est, et, ad normam iuris, Episcoporum conferentiarum, eandem unitatem
Can. 0806      ab institutorum religiosorum sodalibus conditae sint aut dirigantur; eidem item competit praescripta edere quae ad generalem attinent ordinationem scholarum
Can. 0823      instrumentorum communicationis socialis christifidelium fidei aut moribus detrimentum afferatur; item exigendi, ut quae fidem moresve tangant a christifidelibus edenda
Can. 1050      confirmationis, atque receptorum ministeriorum de quibus in can. 1035 item testimonium factae declarationis de qua in can. 1036, necnon
Can. 1083      decimum sextum aetatis annum completum, mulier ante decimum quartum item completum, matrimonium valide inire non possunt. § 2. Integrum
Can. 1127      matrimonii celebratio religiosa ad matrimonialem consensum praestandum vel renovandum; item ne fiat celebratio religiosa, in qua assistens catholicus et
Can. 1325      considerari potest in applicandis praescriptis cann. 1323 et 1324; item ebrietas aliaeve mentis perturbationes, si sint de industria ad
Can. 1327      1323-1326, statuere, sive generali norma, sive pro singulis delictis. Item in praecepto possunt circumstantiae statui, quae a poena praecepto
Can. 1338      sed tantum prohibitio eam vel aliquos eius actus exercendi; item dari nequit privatio graduum academicorum. § 3. De prohibitionibus
Can. 1386      exercens, illegitime quid agat vel omittat, iusta poena puniatur; item qui ea dona vel pollicitationes acceptat. - Sacerdos, qui
Can. 1524      quolibet statu et gradu iudicii potest actor instantiae renuntiare; item tum actor tum pars conventa possunt processus actis renuntiare

ITEMQUE     [60]
Can. 0004      contrariis huius Codicis praescriptis minime obstantibus. - Iura quaesita, itemque privilegia quae, ab Apostolica Sede ad haec usque tempora
Can. 0109      non consummato, atque viget inter virum et mulieris consanguineos, itemque mulierem inter et viri consanguineos. § 2. Ita computantur
Can. 0112      1 et 2, ante decimum quartum aetatis annum completum itemque, in matrimonio mixto, filii partis catholicae quae ad aliam
Can. 0123      Extincta persona iuridica publica, destinatio eiusdem bonorum iuriumque patrimonialium itemque onerum regitur iure et statutis, quae, si sileant, obveniunt
Can. 0134      gaudent potestate exsecutiva ordinaria, nempe Vicarii generales et episcopales; itemque, pro suis sodalibus, Superiores maiores clericalium institutorum religiosorum iuris
Can. 0144      1. In errore communi de facto aut de iure, itemque in dubio positivo et probabili sive iuris sive facti
Can. 0162      158, § 1 et can. 161 praesentationem non fecerit, itemque qui bis praesentaverit non idoneum repertum, pro eo casu
Can. 0231      iuris civilis praescriptis, necessitatibus propriis ac familiae providere valeant; itemque iis ius competit ut ipsorum praevidentiae et securitati sociali
Can. 0245      fide viva et in caritate ad propriam sanctificationem conferre; itemque illas excolere discant virtutes quae in hominum consortione pluris
Can. 0252      mysteria salutis, s. Thoma praesertim magistro, intimius penetrare addiscant, itemque lectiones theologiae moralis et pastoralis, iuris canonici, liturgiae, historiae
Can. 0261      muneribus adimplendis obtemperare debent. - § 1. Seminarii rector itemque, sub eiusdem auctoritate, moderatores et magistri pro parte sua
Can. 0272      commorationis in suo territorio denegare. - Excardinationem et incardinationem, itemque licentiam ad aliam Ecclesiam particularem transmigrandi concedere nequit Administrator
Can. 0289      1. Cum servitium militare statui clericali minus congruat, clerici itemque candidati ad sacros ordines militiam ne capessant voluntarii, nisi
Can. 0313      consociationem quae illius instituti sit propria. - Consociatio publica itemque consociationum publicarum confoederatio ipso decreto quo ab auctoritate ecclesiastica
Can. 0323      321, subsunt vigilantiae auctoritatis ecclesiasticae ad normam can. 305, itemque eiusdem auctoritatis regimini. § 2. Ad auctoritatem ecclesiasticam etiam
Can. 0334      Auxilio praetera ei sunt Patres Cardinales, necnon aliae personae itemque varia secundum temporum necessitates instituta; quae personae omnes et
Can. 0347      inter eius celebrationem vacante, ipso iure suspenditur synodi coetus, itemque munus sodalibus in eodem commissum, donec novus Pontifex coetum
Can. 0362      regionibus, sive simul ad Civitates et ad publicas Auctoritates, itemque eos transferendi et revocandi, servatis quidem normis iuris internationalis
Can. 0405      consultorum, praesente curiae cancellario. - § 1. Episcopus coadiutor, itemque Episcopus auxiliaris, obligationes et iura habent quae determinantur praescriptis
Can. 0406      vel impedit vices supplent. - § 1. Episcopus coadiutor, itemque Episcopus auxiliaris, de quo in can. 403, § 2
Can. 0417      donec certam de obitu Episcopi dioecesani notitiam iidem acceperint, itemque quae ab Episcopo dioecesano aut a Vicario generali vel
Can. 0422      si is deficiat, collegium consultorum quantocius de morte Episcopi, itemque electus in Administratorem dioecesanum de sua electione Sedem Apostolicam
Can. 0443      § 5. Ad concilia provincialia praeterea invitentur capitula cathedralia, itemque consilium presbyterale et consilium pastorale uniuscuiusque Ecclesiae particularis, ita
Can. 0450      pertinent omnes in territorio Episcopi dioecesani eisque iure aequiparati, itemque Episcopi coadiutores, Episcopi auxiliares atque ceteri Episcopi titulares peculiari
Can. 0458      Episcoporum permanentis, et eadem cum omnibus conferentiae membris communicare itemque alia acta conscribere, quae ipsi a conferentiae praeside aut
Can. 0473      auctoritate ea coordinare quae ad negotia administrativa tractanda attinent, itemque curare ut ceteri curiae addicti officium sibi commissum rite
Can. 0481      Vicarii generalis et Vicarii episcopalis expleto tempore mandati, renuntiatione, itemque, salvis cann. 406 et 409, remotione eisdem ab Episcopo
Can. 0529      peculiari diligentia prosequatur pauperes, afflictos, solitarios, e patria exsules itemque pecularibus difficultatibus gravatos; allaboret etiam ut coniuges et parentes
Can. 0535      ratione matrimonii, salvo quidem praescripto can. 1133, ratione adoptionis, itemque ratione suspecti ordinis sacri, professionis perpetuae in instituto religioso
Can. 0541      munus parocho rationem reddat. - § 1. Vacante paroecia itemque parocho a munere pastorali exercendo impedito, ante administratoris paroecialis
Can. 0544      quo in can. 517, § 1, vel coetus moderator, itemque cum eorundem aliquis inhabilis fiat ad munus pastorale exercendum
Can. 0548      paroeciali ministerio adiuvandi, excepta quidem applicatione Missae pro populo, itemque, si res ferat ad normam iuris, parochi vicem supplendi
Can. 0555      curet ut presbyteris sui districtus subsidia spiritualia praesto sint, itemque maxime sollicitus sit de iis, qui in difficilioribus versantur
Can. 0576      moderati atque stabiles inde vivendi formas canonica approbatione constituere itemque,pro parte sua, curare ut instituta secundum spiritum fundatorum
Can. 0620      provinciam, vel partem eidem aequiparatam, vel domum sui iuris, itemque eorum vicarii. His accedunt Abbas Primas et Superior congregationis
Can. 0638      summam a Sancta Sede pro cuiusque regione definitam superet, itemque de rebus ex voto Ecclesiae donatis aut de rebus
Can. 0687      obligationibus, quae cum nova suae vitae condicione componi nequeunt, itemque sub dependentia et cura manet suorum Superiorum et etiam
Can. 0775      latis, Episcopi dioecesani est normas de re catechetica edicere itemque prospicere ut apta catechesis instrumenta praesto sint, catechismum etiam
Can. 0805      sua dioecesi ius est nominandi aut approbandi magistros religionis, itemque si religionis morumve ratio id requirat, amovendi aut exigendi
Can. 0825      ab Apostolica Sede aut ab Episcoporum conferentia approbati sint; itemque ut eorundem versiones in linguam vernaculam edi possint, requiritur
Can. 0827      tractantes, licet non adhibeantur uti textus in institutione tradenda, itemque scripta in quibus aliquid habetur quod religionis aut morum
Can. 0833      coram delegato ab Apostolica Sede, omnes promoti ad episcopatum, itemque qui Episcopo dioecesano aequiparantur; 4_ coram collegio consultorum, Administrator
Can. 0851      peculiares normas ab eadem editas; 2_ infantis baptizandi parentes, itemque qui munus patrini sunt suscepturi, de significatione huius sacramenti
Can. 0872      et baptizandum infantem una cum parentibus ad baptismum praesentare itemque operam dare ut baptizatus vitam christianam baptismo congruam ducat
Can. 0884      hoc sacramentum administrent. § 2. Gravi de causa, Episcopus itemque presbyter, vi iuris aut peculiaris concessionis competentis auctoritatis facultate
Can. 0967      christifidelium ubique terrarum confessiones excipiendi ipso iure gaudent Cardinales itemque Episcopi, qui eadem et licite ubique utuntur, nisi Episcopus
Can. 0968      facultate ad confessiones excipiendas gaudent loci Ordinarius, canonicus paenitentiarius, itemque parochus aliique qui loco parochi sunt. § 2. Vi
Can. 0974      habitualiter excipiendas scripto concedatur. - § 1. Loci Ordinarius, itemque Superior competens, facultatem ad confessiones excipiendas habitualiter concessam ne
Can. 1037      - Promovendus ad diaconatum permanentem qui non sit uxoratus, itemque promovendus ad presbyteratum, ad ordinem diaconatus ne admittantur, nisi
Can. 1051      doctrina, genuina pietate, bonis moribus, aptitudine ad ministerium exercendum; itemque, rite peracta inquisitione, de eius status valetudinis physicae et
Can. 1190      Sacras reliquias vendere nefas est. § 2. Insignes reliquiae itemque aliae, quae magna populi veneratione honorantur, nequeunt quoquo modo
Can. 1208      hoc delegare. - De peracta dedicatione vel benedictione ecclesiae, itemque de benedictione coemeterii redigatur documentum, cuius alterum exemplar in
Can. 1244      attinet, iure particulari statuantur. - § 1. Dies festos itemque dies paenitentiae, universae Ecclesiae communes, constituere, transferre, abolere, unius
Can. 1246      Ecclesia uti primordialis dies festus de praecepto servanda est. Itemque servari debent dies Nativitatis Domini Nostri Iesu Christi, Epiphaniae
Can. 1302      Ordinarius debet exigere ut bona fiduciaria in tuto collocentur, itemque vigilare pro exsecutione piae voluntatis ad normam can. 1301
Can. 1382      Episcopus qui sine pontificio mandato aliquem consecrat in Episcopum, itemque qui ab eo consecrationem recipit, in excommunicationem latae sententiae
Can. 1459      potest, in quolibet iudicii statu vel gradu excipi possunt itemque a iudice ex officio declarari. § 2. Praeter casus
Can. 1525      quibus renuntiatum est, eosdem parit effectus ac peremptio instantiae, itemque obligat renuntiantem ad solvendas expensas actorum, quibus renuntiatum fuit
Can. 1600      ceteris causis, auditis partibus et dummodo gravis exstet ratio itemque quodlibet fraudis vel subornationis periculum removeatur; 3_ in omnibus
Can. 1628      possunt. - Pars quae aliqua sententia se gravatam putat, itemque promotor iustitiae et defensor vinculi in causis in quibus

ITER     [1]
Can. 0879      - Sacramentum confirmationis, quod characterem imprimit et quo baptizati, iter initiationis christianae prosequentes, Spiritus Sancti dono ditantur atque perfectius

ITERARI     [2]
Can. 0845      Sacramenta baptismi, confirmationis et ordinis, quippe quae characterem imprimant, iterari nequeunt. § 2. Si, diligenti inquisitione peracta, prudens adhuc
Can. 1004      senium in periculo incipit versari. § 2. Hoc sacramentum iterari potest, si infirmus, postquam convaluerit, denuo in gravem infirmitatem

ITERATAE     [1]
Can. 0696      iuridice comprobatae, uti sunt: habitualis neglectus obligationum vitae consecratae; iteratae violationes sacrorum vinculorum; pertinax inoboedientia legitimis praescriptis Superiorum in

ITERET     [2]
Can. 1744      1. Si parochus intra praestitutos dies non responderit, Episcopus iteret invitationem prorogando tempus utile ad respondendum. § 2. Si
Can. 1750      quod si exinde translationem peragendam censeat, paternas exhortationes parocho iteret. - § 1. His peractis, si adhuc et parochus

ITERUM     [10]
Can. 0045      quoquo modo in actus administrativi exsecutione erraverit, eundem actum iterum exsecutioni mandare. - Actus administrativus non cessat resoluto iure
Can. 0137      de expressa delegantis concessione. § 4. Nulla potestas subdelegata iterum subdelegari potest, nisi id expresse a delegante concessum fuerit
Can. 0826      quod attinet, serventur praescripta can. 838. § 2. Ut iterum edantur libri liturgici necnon eorum versiones in linguam vernaculam
Can. 0828      Collectiones decretorum aut actorum ab aliqua auctoritate ecclesiastica editas, iterum edere non licet, nisi impetrata prius eiusdem auctoritatis licentia
Can. 0917      confitendi. - Qui sanctissimam Eucharistiam iam recepit, potest eam iterum eadem die suscipere solummodo intra eucharisticam celebrationem cui participat
Can. 1279      est, personas idoneas ad triennium assumat; eaedem ab Ordinario iterum nominari possunt. - Quaevis persona iuridica suum habeat consilium
Can. 1594      comparuerit neque idoneam excusationem attulerit: 1_ iudex eum citet iterum; 2_ si actor novae citationi non paruerit, praesumitur instantiae
Can. 1598      alias iudici proponere; quibus acquisitis, si iudex necessarium duxerit, iterum est locus decreto de quo in § 1. -
Can. 1603      partibus semel tantum esto, nisi iudici gravi ex causa iterum videatur concedendum; tunc autem concessio, uni parti facta, alteri
Can. 1603      censeatur. 3§ . Promotor iustitiae et defensor vinculi ius habent iterum replicandi partium responsionibus. - § 1. Omnino prohibentur partium

ITINERE     [1]
Can. 0935      licet sanctissimam Eucharistiam apud se retinere aut secum in itinere deferre, nisi necessitate pastorali urgente et servatis Episcopi dioecesani

ITINERIBUS     [1]
Can. 0566      periculo mortis versentur. § 2. In valetudinariis, carceribus et itineribus maritimis, cappellanus praeterea facultatem habet, his tantum in locis

IUBEAT     [4]
Can. 0057      comparuerit vel subscribere recusaverit. - § 1. Quoties lex iubeat decretum ferri vel ab eo, cuius interest, petitio vel
Can. 1503      momenti. § 2. In utroque tamen casu iudex notarium iubeat scriptis actum redigere qui actori legendus est et ab
Can. 1578      distinctam conficiant, nisi iudex unam a singulis subscribendam fieri iubeat: quod si fiat, sententiarum discrimina, si qua fuerint, diligenter
Can. 1644      tribunal appellationis ad normam can. 1650, § 3 suspensionem iubeat. - § 1, Adversus sententiam quae transierit in rem

IUBERE     [5]
Can. 0858      audito loci parocho, potest ad fidelium commoditatem permittere aut iubere, ut fons baptismalis habeatur etiam in alia ecclesia aut
Can. 1600      § 2, nn. 1-3. § 2. Potest autem iudex iubere vel admittere ut exhibeatur documentum, quod forte antea sine
Can. 1650      sententiae, quae nondum transierit in rem iudicatam, provisoriam exsecutionem iubere possunt ex officio vel ad instantiam partis, idoneis, si
Can. 1737      2 decreta est, potest tamen gravi de causa Superior iubere ut exsecutio suspendatur, cauto tamen ne quid salus animarum
Can. 1738      et Superior id necessarium censeat; semper tamen potest Superior iubere ut recurrens ipse compareat ut interrogetur. - Superiori, qui

IUDEX     [147]
Can. 1324      imputabilitate, dummodo haec gravis permanserit. § 2. Idem potest iudex facere, si qua alia adsit circumstantia, quae delicti gravitatem
Can. 1326      quae voluntarie excitata vel nutrita sit. - § 1. Iudex gravius punire potest quam lex vel praeceptum statuit: 1_
Can. 1343      praeceptum iudici det potestatem applicandi vel non applicandi poenam, iudex potest etiam, pro sua conscientia et prudentia, poenam temperare
Can. 1344      locum paenitentiam imponere. - Etiamsi lex utatur verbis praeceptivis, iudex pro sua conscientia et prudentia potest: 1_ poenae irrogationem
Can. 1345      aestu vel in ebrietate aliave simili mentis perturbatione patraverit, iudex potest etiam a qualibet punitione irroganda abstinere, si censeat
Can. 1349      - Si poena sit indeterminata neque aliud lex caveat, iudex poenas graviores, praesertim censuras, ne irroget, nisi casus gravitas
Can. 1405      causas quas ipse ad suum advocaverit iudicium. § 2. Iudex de actu vel instrumento a Romano Pontifice in forma
Can. 1419      dioecesi et pro omnibus causis iure expresse non exceptis, iudex primae instantiae est Episcopus dioecesanus, qui iudicialem potestatem exercere
Can. 1424      quaslibet vel ad aliqua tantum causarum genera. - Unicus iudex in quolibet iudicio duos assessores, clericos vel laicos probatae
Can. 1427      religiosos vel domos eiusdem instituti religiosi clericalis iuris pontificii, iudex primae instantiae, nisi aliud in constitutionibus caveatur, est Superior
Can. 1428      iudicat in prima instantia tribunal dioecesanum. - § 1. Iudex vel tribunalis collegialis praeses possunt auditorem designare ad causae
Can. 1434      Nisi aliud expresse caveatur: 1_ quoties lex praecipit ut iudex partes earumve alteram audiat, etiam promotor iustitiae et vinculi
Can. 1434      intersint, audiendi sunt; 2_ quoties instantia partis requiritur ut iudex aliquid decernere possit, instantia promotoris iustitiae vel vinculi defensoris
Can. 1441      in primo iudicii gradu, secundum can. 1425, § 4, iudex unicus sententiam tulit, tribunal secundae instantiae collegialiter procedat. -
Can. 1442      collegialiter procedat. - Romanus Pontifex pro toto orbe catholico iudex est supremus, qui vel per se ipse ius dicit
Can. 1446      possit, vitentur et pacifice quam primum componantur. § 2. Iudex in limine litis, et etiam quolibet alio momento, quotiescumque
Can. 1446      Quod si circa privatum partium bonum lis versetur, dispiciat iudex num transactione vel arbitrorum iudicio, ad normam cann. 1713-1716
Can. 1447      finem habere utiliter possit. - Qui causae interfuit tamquam iudex, promotor iustitiae, defensor vinculi, procurator, advocatus, testis aut peritus
Can. 1447      nequit postea valide eandem causam in alia instantia tamquam iudex definire aut in eadem munus assessoris sustinere. - §
Can. 1448      aut in eadem munus assessoris sustinere. - § 1. Iudex cognoscendam ne suscipiat causam, in qua ratione consanguinitatis vel
Can. 1449      1. In casibus, de quibus in can. 1448, nisi iudex ipse abstineat, pars potest eum recusare. § 2. De
Can. 1449      Episcopus qui tribunali praeest. § 3. Si Episcopus sit iudex et contra eum recusatio opponatur, ipse abstineat a iudicando
Can. 1449      hac exceptione videt praeses in tribunali collegiali vel ipse iudex, si unicus sit. - Recusatione admissa, personae mutari debent
Can. 1452      - § 1. In negotio quod privatorum solummodo interest, iudex procedere potest dumtaxat ad instantiam partis. Causa autem legitime
Can. 1452      potest dumtaxat ad instantiam partis. Causa autem legitime introducta, iudex procedere potest et debet etiam ex officio in causis
Can. 1452      aut animarum salutem respiciunt. § 2. Potest autem praeterea iudex partium neglegentiam in probationibus afferendis vel in exceptionibus opponendis
Can. 1455      ansa dissidiis, aut scandalum aliudve id genus incommodum oriatur, iudex poterit testes, peritos, partes earumque advocatos vel procuratores iureiurando
Can. 1456      advocatos vel procuratores iureiurando astringere ad secretum servandum. - Iudex et omnes tribunalis administri, occasione agendi iudicii, dona quaevis
Can. 1457      si officio suo, ut supra, defuerint; quos omnes etiam iudex punire potest. - Causae cognoscendae sunt eo ordine quo
Can. 1460      exceptio proponatur contra iudicis competentiam, hac de re ipse iudex videre debet. § 2. In casu exceptionis de incompetentia
Can. 1460      § 2. In casu exceptionis de incompetentia relativa, si iudex se competentem pronuntiet, eius decisio non admittit appellationem, at
Can. 1460      nullitatis et restitutio in integrum. § 3. Quod si iudex se incompetentem declaret, pars qua se gravatam reputat, potest
Can. 1461      intra quindecim dies utiles provocare ad tribunal appellationis. - Iudex in quovis stadio causae se absolute incompetentem agnoscens, suam
Can. 1463      cum ea, nisi eas separatim cognoscere necessarium sit aut iudex id opportunius existimaverit. - Quaestiones de cautione pro expensis
Can. 1465      nisi partibus consentientibus, valide coarctari. § 3. Caveat tamen iudex ne nimis diuturna lis fiat ex prorogatione. - Ubi
Can. 1466      Ubi lex terminos haud statuat ad actus processuales peragendos, iudex illos praefinire debet, habita ratione naturae uniuscuiusque actus. -
Can. 1469      potest, stabilis, quae statutis horis pateat. - § 1. Iudex e territorio suo vi expulsus vel a iurisdictione ibi
Can. 1469      § 2. Praeter casum de quo in § 1, iudex, ex iusta causa et auditis partibus, potest ad probationes
Can. 1470      aguntur, ii tantummodo adsint in aula quos lex aut iudex ad processum expediendum necessarios esse statuerit. § 2. Omnes
Can. 1470      assistentes, qui reverentiae et oboedientiae tribunali debitae graviter defuerint, iudex potest congruis poenis ad officium reducere, advocatos praeterea et
Can. 1471      si surdus vel mutus interrogari debet, nisi forte malit iudex quaestionibus a se datis scripto respondeatur. - § 1
Can. 1473      nequeat vel nolit, id in ipsis actis adnotetur, simulque iudex et notarius fidem faciant actum ipsum de verbo ad
Can. 1478      vel curatores, salvo praescripto § 3. § 2. Si iudex existimet minorum iura esse in conflictu cum iuribus parentum
Can. 1479      quod si non adsit aut non videatur admittendus, ipse iudex tutorem aut curatorem pro causa designabit. - § 1
Can. 1481      potest etiam per se ipsa agere et respondere, nisi iudex procuratoris vel advocati ministerium necessarium existimaverit. § 2. In
Can. 1481      iudicio in quo bonum publicum vertitur, exceptis causis matrimonialibus, iudex parti carenti defensorem ex officio constituat. - § 1
Can. 1484      deponere debent. § 2. Ad iuris tamen extinctionem impediendam iudex potest procuratorem admittere etiam non exhibito mandato, praestita, si
Can. 1486      est ipsis intimetur, et, si lis iam contestata fuerit, iudex et adversa pars certiores facti sint de remotione. §
Can. 1499      reparari et idonea cautio de eo reparando offeratur. - Iudex potest ei, cui sequestrationem rei vel inhibitionem exercitii iuris
Can. 1501      ubi sita est res de cuius possessione agitur. - Iudex nullam causam cognoscere potest, nisi petitio, ad normam canonum
Can. 1503      et ministerium iudicis expostuletur. - § 1. Petitionem oralem iudex admittere potest, quoties vel actor libellum exhibere impediatur vel
Can. 1503      et minoris momenti. § 2. In utroque tamen casu iudex notarium iubeat scriptis actum redigere qui actori legendus est
Can. 1505      indicare domicilium vel quasi-domicilium partis conventae. - § 1. Iudex unicus vel tribunalis collegialis praeses, postquam viderint et rem
Can. 1505      reicere. § 2. Libellus reici potest tantum: 1_ si iudex vel tribunal incompetens sit; 2_ si sine dubio constet
Can. 1506      praeside; quaestio autem reiectionis expeditissime definienda est. - Si iudex intra mensem ab exhibito libello decretum non ediderit, quo
Can. 1506      normam can. 1505, pars, cuius interest, instare potest ut iudex suo munere fungatur; quod si nihilominus iudex sileat, inutiliter
Can. 1506      potest ut iudex suo munere fungatur; quod si nihilominus iudex sileat, inutiliter lapsis decem diebus a facta instantia, libellus
Can. 1507      § 1. In decreto, quo actoris libellus admittitur, debet iudex vel praeses ceteras partes in iudicium vocare seu citare
Can. 1508      fieri. § 2. Citationi libellus litis introductorius adiungatur, nisi iudex propter graves causas censeat libellum significandum non esse parti
Can. 1516      die reddere debet et damna sarcire. - Lite contestata, iudex congruum tempus partibus praestituat probationibus proponendis et explendis. -
Can. 1518      aut is, cuius intersit, litem resumat; 2_ causa conclusa, iudex procedere debet ad ulteriora, citato procuratore, si adsit, secus
Can. 1519      interim suspenditur. § 2. Alium autem tutorem vel curatorem iudex quam primum constituat; procuratorem vero ad litem constituere potest
Can. 1527      pars instet ut probatio a iudice reiecta admittatur, ipse iudex rem expeditissime definiat. - Si pars vel testis se
Can. 1529      coram publico notario vel quovis alio legitimo modo. - Iudex ad probationes colligendas ne procedat ante litis contestationem nisi
Can. 1530      procedat ante litis contestationem nisi ob gravem causam. - Iudex ad veritatem aptius eruendam partes interrogare semper potest, immo
Can. 1532      In casibus, in quibus bonum publicum in causa est, iudex partibus iusiurandum de veritate dicenda aut saltem de veritate
Can. 1545      ut a iudice et ab adversario examinari possint. - Iudex praecipere potest ut documentum utrique parti commune exhibeatur in
Can. 1546      describi possit et in exemplari exhiberi sine memoratis incommodis, iudex decernere potest ut eadem producatur. - Probatio per testes
Can. 1550      sunt in causa, aut partium nomine in iudicio consistunt, iudex eiusve assistentes, advocatus aliique qui partibus in eadem causa
Can. 1558      gaudent, audiantur in loco ab ipsis selecto. § 3. Iudex decernat ubi audiendi sint ii, quibus propter distantiam, morbum
Can. 1559      § 2. - Examini testium partes assistere nequeunt, nisi iudex, praesertim cum res est de bono privato, eas admittendas
Can. 1559      censuerit. Assistere tamen possunt earum advocati vel procuratores, nisi iudex propter rerum et personarum adiuncta censuerit secreto esse procedendum
Can. 1560      inter se aut cum parte in re gravi dissentiant, iudex discrepantes inter se conferre seu comparare potest, remotis, quantum
Can. 1562      deferat, nisi aliter lex particularis caveat. - § 1. Iudex testi in mentem revocet gravem obligationem dicendi totam et
Can. 1562      gravem obligationem dicendi totam et solam veritatem. § 2. Iudex testi deferat iuramentum iuxta can. 1532; quod si testis
Can. 1563      quod si testis renuat illud emittere, iniuratus audiatur. - Iudex imprimis testis identitatem comprobet; exquirat quaenam sit ipsi cum
Can. 1565      remota, ut nisi prius recolantur certo affirmari nequeant, poterit iudex nonnulla testem praemonere, si id sine periculo fieri posse
Can. 1569      corrigendi, variandi. § 2. Denique actui subscribere debent testis, iudex et notarius. - Testes, quamvis iam excussi, poterunt parte
Can. 1570      testificationes publici iuris fiant, denuo ad examen vocari, si iudex id necessarium vel utile ducat, dummodo collusionis vel corruptelae
Can. 1572      quod amiserint, testificationis reddendae causa. - In aestimandis testimoniis iudex, requisitis, si opus sit, testimonialibus litteris, consideret: 1_ quae
Can. 1577      etiam periti excluduntur aut recusari possunt. - § 1. Iudex, attentis iis quae a litigantibus forte deducantur, singula capita
Can. 1577      ad suum munus rite et fideliter exsequendum. § 3. Iudex, ipso perito audito, tempus praefiniat intra quod examen perficiendum
Can. 1578      Periti suam quisque relationem a ceteris distinctam conficiant, nisi iudex unam a singulis subscribendam fieri iubeat: quod si fiat
Can. 1579      explicationes, quae ulterius necessariae videantur, suppeditet. - § 1. Iudex non peritorum tantum conclusiones, etsi concordes, sed cetera quoque
Can. 1581      privatos, a iudice probandos, designare. § 2. Hi, si iudex admittat, possunt acta causae, quatenus opus sit, inspicere, peritiae
Can. 1582      possunt suam relationem exhibere. - Si ad definitionem causae iudex opportunum duxerit ad aliquem locum accedere vel aliquam rem
Can. 1586      partem adversam. - Praesumptiones, quae non statuuntur a iure, iudex ne coniciat, nisi ex facto certo et determinato, quod
Can. 1589      iudice competenti ad causam principalem definiendam. - § 1. Iudex, recepta petitione et auditis partibus, expeditissime decernat utrum proposita
Can. 1591      committere auditori vel praesidi. - Antequam finiatur causa principalis, iudex vel tribunal potest decretum vel sententiam interlocutoriam, iusta intercedente
Can. 1592      aut non responderit ad normam can. 1507, § 1, iudex eam a iudicio absentem declaret et decernat ut causa
Can. 1593      probationesque afferre potest, firmo praescripto can. 1600; caveat autem iudex, ne de industria in longiores et non necessarias moras
Can. 1594      praestitutis actor neque comparuerit neque idoneam excusationem attulerit: 1_ iudex eum citet iterum; 2_ si actor novae citationi non
Can. 1597      periodum probatoriam pervenerit. - Tertium, cuius interventus videatur necessarius, iudex, auditis partibus, debet in iudicium vocare. - § 1
Can. 1598      debet in iudicium vocare. - § 1. Acquisitis probationibus, iudex decreto partibus et earum advocatis permittere debet, sub poena
Can. 1598      actorum exemplar; in causis vero ad bonum publicum spectantibus iudex ad gravissima pericula evitanda aliquod actum nemini manifestandum esse
Can. 1598      complendas partes possunt alias iudici proponere; quibus acquisitis, si iudex necessarium duxerit, iterum est locus decreto de quo in
Can. 1599      proponendis probationibus tempus a iudice praestitutum elapsum sit, aut iudex declaret se satis instructam causam habere. § 3. De
Can. 1599      De peracta conclusione in causa, quocumque modo ea acciderit, iudex decretum ferat. - § 1. Post conclusionem in causa
Can. 1600      decretum ferat. - § 1. Post conclusionem in causa iudex potest adhuc eosdem testes vel alios vocare aut alias
Can. 1600      1645, § 2, nn. 1-3. § 2. Potest autem iudex iubere vel admittere ut exhibeatur documentum, quod forte antea
Can. 1601      can. 1598, § 1. - Facta conclusione in causa, iudex congruum temporis spatium praestituat ad defensiones vel animadversiones exhibendas
Can. 1602      et animadversiones scriptae sint, nisi disputationem pro tribunali sedente iudex, consentientibus partibus, satis esse censeat. § 2. Si defensiones
Can. 1604      causae. § 2. Si causae discussio scripto facta sit, iudex potest statuere ut moderata disputatio fiat ore pro tribunali
Can. 1605      1604, § 2, assistat notarius ad hoc ut, si iudex praecipiat aut pars postulet et iudex consentiat, de disceptatis
Can. 1605      hoc ut, si iudex praecipiat aut pars postulet et iudex consentiat, de disceptatis et conclusis scripto statim referre possit
Can. 1606      defensionem neglexerint, aut se remittant iudicis scientiae et conscientiae, iudex, si ex actis et probatis rem habeat plane perspectam
Can. 1608      certitudo circa rem sententia definiendam. § 2. Hanc certitudinem iudex haurire debet ex actis et probatis. § 3. Probationes
Can. 1608      ex actis et probatis. § 3. Probationes autem aestimare iudex debet ex sua conscientia, firmis praescriptis legis de quarundam
Can. 1608      firmis praescriptis legis de quarundam probationum efficacia. § 4. Iudex qui eam certitudinem adipisci non potuit, pronuntiet non constare
Can. 1609      autem fas unicuique est a pristina sua conclusione recedere. Iudex vero qui ad decisionem aliorum accedere noluit, exigere potest
Can. 1610      1600 complenda sit causae instructio. - § 1. Si iudex sit unicus, ipse sententiam exarabit. § 2. In tribunali
Can. 1612      divini Nominis invocationem, exprimat oportet ex ordine qui sit iudex aut tribunal; qui sit actor, pars conventa, procurator, nominibus
Can. 1620      iudicandi in tribunali in quo causa definita est; 3_ iudex vi vel metu gravi coactus sententiam tulit; 4_ iudicium
Can. 1624      notitia publicationis sententiae. - De querela nullitatis videt ipse iudex qui sententiam tulit; quod si pars vereatur ne iudex
Can. 1624      iudex qui sententiam tulit; quod si pars vereatur ne iudex, qui sententiam querela nullitatis impugnatam tulit, praeoccupatum animum habeat
Can. 1624      habeat ideoque eum suspectum existimet, exigere potest ut alius iudex in eius locum subrogetur ad normam can. 1450. -
Can. 1626      vinculi, quoties ipsis ius est interveniendi. § 2. Ipse iudex potest ex officio sententiam nullam a se latam retractare
Can. 1633      ad quem dirigitur intra mensem ab eius interpositione, nisi iudex a quo longius tempus ad eam prosequendam parti praestituerit
Can. 1634      obstringat officio suo quam primum satisfaciendi. § 3. Interea iudex a quo debet acta ad normam can. 1474 iudici
Can. 1642      et dat actionem iudicati atque exceptionem rei iudicatae, quam iudex ex officio quoque declarare potest ad impediendam novam eiusdem
Can. 1647      suspicio sit petitionem factam esse ad moras exsecutioni nectendas, iudex decernere potest ut sententia exsecutioni demandetur, assignata tamen restitutionem
Can. 1648      in integrum, indemnis fiat. - Concessa restitutione in integrum, iudex pronuntiare debet de merito causae. - § 1. Episcopus
Can. 1650      exsecutioni mandari potest, salvo praescripto can. 1647. § 2. Iudex qui sententiam tulit et, si appellatio proposita sit, etiam
Can. 1650      qui sententiam tulit et, si appellatio proposita sit, etiam iudex appellationis, sententiae, quae nondum transierit in rem iudicatam, provisoriam
Can. 1650      Quod si sententia, de qua in § 2, impugnetur, iudex qui de impugnatione cognoscere debet, si videt hanc probabiliter
Can. 1655      ad solvendam pecuniam, vel ad aliud dandum aut faciendum, iudex in ipso tenore sententiae vel exsecutor pro suo arbitrio
Can. 1659      conciliationis ad normam can. 1446, § 2 inutile cesserit, iudex, si aestimet libellum aliquo fundamento niti, intra tres dies
Can. 1660      can. 1512. - Si exceptiones partis conventae id exigant, iudex parti actrici praefiniat terminum ad respondendum, ita ut ex
Can. 1661      Elapsis terminis, de quibus in cann. 1659 et 1660, iudex, perspectis actis, formulam dubii determinet; dein ad audientiam, non
Can. 1665      sint in petitione vel responsione allatae aut petitae, potest iudex admittere tantum ad normam can. 1452; postquam autem vel
Can. 1665      can. 1452; postquam autem vel unus testis auditus est, iudex potest tantummodo ad normam can. 1600 novas probationes decernere
Can. 1668      comperiatur, vel aliud exsistat quod impediat sententiam rite proferri, iudex illico, expleta audientia, causam seorsum decidat; dispositiva sententiae pars
Can. 1676      autem coniux moriatur pendente causa, servetur can. 1518. - Iudex, antequam causam acceptet et quotiescumque spem boni exitus perspicit
Can. 1679      partes assistere nequeunt. - Nisi probationes aliunde plenae habeantur, iudex, ad partium depositiones ad normam can. 1536 aestimandas, testes
Can. 1680      de impotentia vel de consensus defectu propter mentis morbum iudex unius periti vel plurium opera utatur, nisi ex adiunctis
Can. 1686      petitione ad normam can. 1677 proposita, Vicarius iudicialis vel iudex ab ipso designatus potest, praetermissis sollemnitatibus ordinarii processus sed
Can. 1688      manet parti, quae se gravatam putet, ius appellandi. - Iudex alterius instantiae, cum interventu defensoris vinculi et auditis partibus
Can. 1692      causa versetur etiam circa effectus mere civiles matrimonii, satagat iudex ut, servato praescripto § 2, causa inde ab initio
Can. 1695      attinet ad tribunalis competentiam, serventur praescripta can. 1673. - Iudex, antequam causam acceptet et quotiescumque spem boni exitus perspicit
Can. 1703      componi queant. - § 1. Non fit publicatio actorum; iudex tamen, si conspiciat petitioni partis oratricis vel exceptioni partis
Can. 1703      § 2. Parti instanti documentum allatum vel testimonium receptum iudex ostendere poterit et tempus praefinire ad deductiones exhibendas. -
Can. 1723      iure finem habent, cessante processu poenali. - § 1. Iudex reum citans debet eum invitare ad advocatum, ad normam
Can. 1723      sibi constituendum. § 2. Quod si reus non providerit, iudex ante litis contestationem advocatum ipse nominet, tamdiu in munere
Can. 1726      si evidenter constet delictum non esse a reo patratum, iudex debet id sententia declarare et reum absolvere, etiamsi simul
Can. 1727      ideo tantum dimiserit, quia poena erat facultativa, vel quia iudex potestate usus est, de qua in cann. 1344 et
Can. 1730      § 1. Ad nimias poenalis iudicii moras vitandas potest iudex iudicium de damnis differre usque dum sententiam definitivam in
Can. 1730      dum sententiam definitivam in iudicio poenali protulerit. § 2. Iudex, qui ita egerit, debet, postquam sententiam tulerit in poenali

IUDICABIT     [1]
Can. 1427      res contentiosa agatur inter duas provincias, in prima instantia iudicabit per se ipse vel per delegatum supremus Moderator; si

IUDICALI     [1]
Can. 0290      irrita fit. Clericus tamen statum clericalem amittit: 1_ sententia iudicali aut decreto administrativo, quo invaliditas sacrae ordinationis declaratur; 2_

IUDICALIS     [1]
Can. 0472      causas atque personas quae in curia ad exercitium potestatis iudicalis pertinent, serventur praescripta Libri VII De processibus de iis

IUDICANDAM     [1]
Can. 1716      ecclesiastico, qui in primo gradu competens est ad controversiam iudicandam. - § 1. Quoties Ordinarius notitiam, saltem veri similem

IUDICANDI     [3]
Can. 1405      - § 1 Ipsius Romani Pontificis dumtaxat ius est iudicandi in causis de quibus in can. 1401: 1_ eos
Can. 1420      tenetur Vicarium iudicialem seu Officialem constituere cum potestate ordinaria iudicandi, a Vicario generali distinctum, nisi parvitas dioecesis aut paucitas
Can. 1620      incompetenti; 2_ lata est ab eo, qui careat potestate iudicandi in tribunali in quo causa definita est; 3_ iudex

IUDICANDO     [1]
Can. 1449      iudex et contra eum recusatio opponatur, ipse abstineat a iudicando. § 4. Si recusatio opponatur contra promotorem iustitiae, defensorem

IUDICARE     [4]
Can. 1405      nisi ipsius praecesserit mandatum. § 3. Rotae Romanae reservatur iudicare: 1_ Episcopos in contentiosis, firmo praescripto can. 1419, §
Can. 1420      Vicarius iudicialis unum constituit tribunal cum Episcopo, sed nequit iudicare causas quas Episcopus sibi reservat. § 3. Vicario iudiciali
Can. 1431      - § 1. In causis contentiosis, Episcopi dioecesani est iudicare utrum bonum publicum in discrimen vocari possit necne, nisi
Can. 1683      tamquam in prima instantia, illud admittere et de eo iudicare. - § 1. Postquam sententia, quae matrimonii nullitatem primum

IUDICARI     [1]
Can. 0610      fines et spiritum. § 2. Nulla domus erigatur nisi iudicari prudenter possit fore ut congrue sodalium necessitatibus provideatur. -

IUDICAT     [5]
Can. 1419      iuribus aut bonis temporalibus personae iuridicae ab Episcopo repraesentatae, iudicat in primo gradu tribunal appellationis. - § 1. Quilibet
Can. 1427      clericum saecularem vel laicum vel personam iuridicam non religiosam, iudicat in prima instantia tribunal dioecesanum. - § 1. Iudex
Can. 1444      recipiendis est Rota Romana. - § 1. Rota Romana iudicat: 1_ in secunda instantia, causas quae ab ordinariis tribunalibus
Can. 1444      cognitas, nisi res iudicata habeatur. § 2. Hoc tribunal iudicat etiam in prima instantia causas de quibus in can
Can. 1444      aliud cautum sit in commissi muneris rescripto, ipsa Rota iudicat etiam in secunda et ulteriore instantia. - § 1

IUDICATA     [4]
Can. 1444      et ab aliis quibusvis tribunalibus iam cognitas, nisi res iudicata habeatur. § 2. Hoc tribunal iudicat etiam in prima
Can. 1641      et ad sententiam. - Firmo praescripto can. 1643, res iudicata habetur: 1_ si duplex intercesserit inter easdem partes sententia
Can. 1642      appellatio ad normam can. 1629. - § 1. Res iudicata firmitate iuris gaudet nec impugnari potest directe, nisi ad
Can. 1655      aliqua est, haec actori tradenda est statim ac res iudicata habetur. § 2. Quod vero attinet ad actiones personales

IUDICATAE     [2]
Can. 1462      suam incompetentiam declarare debet. - § 1. Exceptiones rei iudicatae, transactionis et aliae peremptoriae quae dicuntur litis finitae, proponi
Can. 1642      inter partes et dat actionem iudicati atque exceptionem rei iudicatae, quam iudex ex officio quoque declarare potest ad impediendam

IUDICATAM     [8]
Can. 1363      can. 1362, ex die quo sententia condemnatoria in rem iudicatam transierit computandos, non sit reo notificatum exsecutorium iudicis decretum
Can. 1629      normam can. 1625; 3_ a sententia quae in rem iudicatam transiit; 4_ a iudicis decreto vel a sententia interlocutoria
Can. 1643      novam eiusdem causae introductionem. - Numquam transeunt in rem iudicatam causae de statu personarum, haud exceptis causis de coniugum
Can. 1645      - § 1, Adversus sententiam quae transierit in rem iudicatam, dummodo de eius iniustitia manifesto constet, datur restitutio in
Can. 1645      fuerit; 5_ sententia adversetur praecedenti decisioni, quae in rem iudicatam transierit. - § 1. Restitutio in integrum propter motiva
Can. 1650      emendare. - § 1. Sententia quae transiit in rem iudicatam, exsecutioni mandari potest, salvo praescripto can. 1647. § 2
Can. 1650      etiam iudex appellationis, sententiae, quae nondum transierit in rem iudicatam, provisoriam exsecutionem iubere possunt ex officio vel ad instantiam
Can. 1731      - Sententia lata in poenali iudicio, etiamsi in rem iudicatam transierit, nullo modo ius facit erga partem laesam, nisi

IUDICATI     [1]
Can. 1642      2. Eadem facit ius inter partes et dat actionem iudicati atque exceptionem rei iudicatae, quam iudex ex officio quoque

IUDICATUR     [2]
Can. 1041      laborat amentiae aliusve psychicae infirmitatis, qua, consultis peritis, inhabilis iudicatur ad ministerium rite implendum; 2_ qui delictum apostasiae, haeresis
Can. 1404      easdem quoque causas afficiunt. - Prima Sedes a nemine iudicatur. - § 1 Ipsius Romani Pontificis dumtaxat ius est

IUDICAVERIT     [8]
Can. 0234      fovendarum gratia, provideatur ut peculiaris formatia religiosa una expedire iudicaverit Episcopus dioecesanus, seminarii minoris similisve instituti erectioni prospiciat. §
Can. 0301      reservatur. § 2. Auctoritas ecclesiastica competens, si id expedire iudicaverit, christifidelium consociationes quoque erigere potest ad alios fines spirituales
Can. 0377      consultorum et capitulo cathedrali audiat et, si id expedire iudicaverit, sententiam quoque aliorum ex utroque clero necnon laicorum sapientia
Can. 0473      unus ex Vicariis generalibus. § 4. Ubi id expedire iudicaverit, Episcopus, ad actionem pastoralem aptius fovendam, constituere potest consilium
Can. 0547      paroecialem libere nominat Episcopus dioecesanus, auditis, si opportunum id iudicaverit, parocho aut parochis paroeciarum pro quibus constituitur, necnon vicario
Can. 0554      seligat sacerdotem quem, inspectis loci ac temporis adiunctis, idoneum iudicaverit. § 2. Vicarius foraneus nominetur ad certum tempus, iure
Can. 0863      expleverunt, ad Episcopum dioecesanum deferatur ut, si id expedire iudicaverit, ab ipso administretur. - Baptismi capax est omnis et
Can. 0914      usum non sint adepti aut quos non sufficienter dispositos iudicaverit. - Ad sacram communionem ne admittantur excommunicati et interdicti

IUDICE     [61]
Can. 1342      § 3. Quae in lege vel praecepto dicuntur de iudice, quod attinet ad poenam irrogandam vel declarandam in iudicio
Can. 1344      ita tamen ut, si reus intra tempus ab ipso iudice determinatum rursus deliquerit, poenam utrique delicto debitam luat, nisi
Can. 1407      1. Nemo in prima instantia conveniri potest, nisi coram iudice ecclesiastico qui competens sit ob unum ex titulis qui
Can. 1417      interposita non suspendit, praeter casum appellationis, exercitium iurisdictionis in iudice qui causam iam cognoscere coepit; quique idcirco poterit iudicium
Can. 1451      neque ipsi recusati sint. § 2. Actus positi a iudice antequam recusetur, validi sunt; qui autem positi sunt post
Can. 1459      quolibet iudicii statu vel gradu excipi possunt itemque a iudice ex officio declarari. § 2. Praeter casus de quibus
Can. 1465      conventionales, ante eorum lapsum, poterunt, iusta intercedente causa, a iudice, auditis vel petentibus partibus, prorogari, numquam autem, nisi partibus
Can. 1471      lingua iudici vel partibus ignota, adhibeatur interpres iuratus a iudice designatus. Declarationes tamen scripto redigantur lingua originaria et translatio
Can. 1478      tunc stent in iudicio per tutorem vel curatorem a iudice datum. § 3. Sed in causis spiritualibus et cum
Can. 1478      si aetatem quattuordecim annorum expleverint; secus per curatorem a iudice constitutum. § 4. Bonis interdicti, et ii qui minus
Can. 1479      aut curator ab auctoritate civili constitutus, idem potest a iudice ecclesiastico admitti, audito, si fieri potest, Episcopo dioecesano eius
Can. 1481      iudicio poenali accusatus aut a se constitutum aut a iudice datum semper habere debet advocatum. § 3. In iudicio
Can. 1484      autem qualibet vi caret, si intra terminum peremptorium a iudice statuendum, procurator mandatum rite non exhibeat. - Nisi speciale
Can. 1487      procuratori manet. - Tum procurator tum advocatus possunt a iudice, dato decreto, repelli sive ex officio sive ad instantiam
Can. 1488      pacisci. Quae si fecerint, nulla est pactio, et a iudice poterunt poena pecuniaria mulctari. Advocatus praeterea tum ab officio
Can. 1494      egrediantur. - § 1. Pars conventa potest coram eodem iudice in eodem iudicio contra actorem vel propter causae nexum
Can. 1496      nisi res ipsa custodienda tradatur, ius habet obtinendi a iudice eiusdem rei sequestrationem. § 2. In similibus rerum adiunctis
Can. 1504      Libellus, quo lis introducitur, debet: 1_ exprimere coram quo iudice causa introducatur, quid petatur et a quo petatur; 2_
Can. 1507      § 3. Quod si partes litigantes de facto coram iudice se sistant ad causam agendam, opus non est citatione
Can. 1512      - Cum citatio legitime notificata fuerit aut partes coram iudice steterint ad causam agendam: 1_ res desinit esse integra
Can. 1512      ceteroquin competentis, coram quo actio instituta est; 3_ in iudice delegato firma redditur iurisdictio, ita ut non expiret resoluto
Can. 1513      responsione ad citationem exprimi vel in declarationibus ore coram iudice factis; in causis autem difficilioribus partes convocandae sunt a
Can. 1513      factis; in causis autem difficilioribus partes convocandae sunt a iudice ad dubium vel dubia concordanda, quibus in sententia respondendum
Can. 1519      potest, si pars neglexerit intra brevem terminum ab ipso iudice statutum. - Si nullus actus processualis, nullo obstante impedimento
Can. 1524      ab eaque acceptari vel saltem non impugnari, et a iudice admitti. - Renuntiatio a iudice admissa, pro actis quibus
Can. 1525      non impugnari, et a iudice admitti. - Renuntiatio a iudice admissa, pro actis quibus renuntiatum est, eosdem parit effectus
Can. 1526      asserta et ab altero admissa, nisi iure vel a iudice probatio nihilominus exigatur. - § 1. Probationes cuiuslibet generis
Can. 1527      possunt. § 2. Si pars instet ut probatio a iudice reiecta admittatur, ipse iudex rem expeditissime definiat. - Si
Can. 1528      Si pars vel testis se sistere ad respondendum coram iudice renuant, licet eos audire etiam per laicum a iudice
Can. 1528      iudice renuant, licet eos audire etiam per laicum a iudice designatum aut requirere eorum declarationem coram publico notario vel
Can. 1535      - Assertio de aliquo facto, scripto vel ore, coram iudice competenti, ab aliqua parte circa ipsam iudicii materiam, sive
Can. 1535      aliqua parte circa ipsam iudicii materiam, sive sponte sive iudice interrogante, contra se peracta, est confessio iudicialis. - §
Can. 1536      quae non sint confessiones, vim probandi habere possunt, a iudice aestimandam una cum ceteris causae adiunctis, at vis plenae
Can. 1542      Documentum privatum, sive agnitum a parte sive recognitum a iudice, eandem probandi vim habet adversus auctorem vel subscriptorem et
Can. 1544      authentico exhibita et penes tribunalis cancellariam deposita, ut a iudice et ab adversario examinari possint. - Iudex praecipere potest
Can. 1552      domicilium tribunali indicentur. § 2. Exhibeantur, intra terminum a iudice praestitutum, articuli argumentorum super quibus petitur testium interrogatio; alioquin
Can. 1561      poterit, dissidiis et scandalo. - Examen testis fit a iudice, vel ab eius delegato aut auditore, cui assistat oportet
Can. 1578      suae conclusiones nitantur. § 3. Peritus accersiri potest a iudice ut explicationes, quae ulterius necessariae videantur, suppeditet. - §
Can. 1580      reiecerit. - Peritis solvenda sunt expensae et honoraria a iudice ex bono et aequo determinanda, servato iure particulari. -
Can. 1581      particulari. - § 1. Partes possunt peritos privatos, a iudice probandos, designare. § 2. Hi, si iudex admittat, possunt
Can. 1584      quae ab ipsa lege statuitur; alia hominis, quae a iudice conicitur. - Qui habet pro se iuris praesumptionem, liberatur
Can. 1588      nexu qui intercedit inter ipsam et causam principalem, coram iudice competenti ad causam principalem definiendam. - § 1. Iudex
Can. 1599      aliud adducendum habere, aut utile proponendis probationibus tempus a iudice praestitutum elapsum sit, aut iudex declaret se satis instructam
Can. 1603      utrique parti responsiones exhibere licet, intra breve tempus a iudice praestitutum. § 2. Hoc ius partibus semel tantum esto
Can. 1607      Causa iudiciali modo pertractata, si sit principalis, definitur a iudice per sententiam definitivam; si sit incidens, per sententiam interlocutoriam
Can. 1614      neque ante publicationem vim ullam habet, etiamsi dispositiva pars, iudice permittente, partibus significata sit. - Publicatio seu intimatio sententiae
Can. 1620      vitio insanabilis nullitatis laborat, si: 1_ lata est a iudice absolute incompetenti; 2_ lata est ab eo, qui careat
Can. 1621      modum exceptionis in perpetuum, per modum vero actionis coram iudice qui sententiam tulit intra decem annos a die publicationis
Can. 1630      esse definiendam. - § 1. Appellatio interponi debet coram iudice a quo sententia prolata sit, intra peremptorium terminum quindecim
Can. 1633      gradus, salvo can. 1415. - Appellatio prosequenda est coram iudice ad quem dirigitur intra mensem ab eius interpositione, nisi
Can. 1635      appellationis transmittere. - Inutiliter elapsis fatalibus appellatoriis sive coram iudice a quo sive coram iudice ad quem, deserta censetur
Can. 1635      fatalibus appellatoriis sive coram iudice a quo sive coram iudice ad quem, deserta censetur appellatio. - § 1. Appellans
Can. 1646      can. 1645, § 2, nn. 1-3, petenda est a iudice qui sententiam tulit intra tres menses a die cognitionis
Can. 1652      rationum redditionem exigat, quaestio incidens habetur, ab illo ipso iudice decidenda, qui tulit sententiam exsecutioni mandandam. - § 1
Can. 1657      - Processus contentiosus oralis fit in primo gradu coram iudice unico, ad normam can. 1424. - § 1. Libellus
Can. 1658      simul afferre nequit, ita indicare ut statim colligi a iudice possint. § 2. Libello adnecti debent, saltem in exemplari
Can. 1672      easdem causas, si incidenter et accessorie agantur, posse a iudice ecclesiastico cognosci ac definiri. - In causis de matrimonii
Can. 1716      lex civilis arbitrali sententiae vim non agnoscat, nisi a iudice confirmetur, sententia arbitralis de controversia ecclesiastica, ut vim habeat
Can. 1716      Si autem lex civilis admittat sententiae arbitralis coram civili iudice impugnationem, in foro canonico eadem impugnatio proponi potest coram
Can. 1716      impugnationem, in foro canonico eadem impugnatio proponi potest coram iudice ecclesiastico, qui in primo gradu competens est ad controversiam
Can. 1723      normam can. 1481, § 1, intra terminum ab ipso iudice praefinitum, sibi constituendum. § 2. Quod si reus non

IUDICEM     [8]
Can. 1513      nisi iam consenserint, possunt intra decem dies ad ipsum iudicem recurrere, ut mutetur; quaestio autem expeditissime ipsius iudicis decreto
Can. 1628      eorum praesentia requiritur, ius habent a sententia appellandi ad iudicem superiorem, salvo praescripto can. 1629. - Non est locus
Can. 1634      non decurrunt, et impedimentum significandum est iudici appellationis, qui iudicem a quo praecepto obstringat officio suo quam primum satisfaciendi
Can. 1649      sed pars recurrere potest intra quindecim dies ad eundem iudicem, qui poterit taxationem emendare. - § 1. Sententia quae
Can. 1653      spectat ad Superiorem qui sententiam exsecutioni mandandam tulit aut iudicem delegavit. - § 1. Exsecutor, nisi quid eius arbitrio
Can. 1671      iustitia, consulat. - Causae matrimoniales baptizatorum iure proprio ad iudicem ecclesiasticum spectant. - Causae de effectibus matrimonii mere civilibus
Can. 1687      vel dispensationis defectum non esse certa, appellare debet ad iudicem secundae instantiae, ad quem acta sunt transmittenda quique scripto
Can. 1717      idemque nequit, si postea iudicialis processus promoveatur, in eo iudicem agere. - § 1. Cum satis collecta videantur elementa

IUDICENTUR     [1]
Can. 0221      est ut, si ad iudicium ab auctoritate competenti vocentur, iudicentur servatis iuris praescriptis, cum aequitate applicandis. § 3. Christifidelibus

IUDICES     [20]
Can. 0135      valide ferri nequit. § 3. Potestas iudicialis, qua gaudent iudices aut collegia iudicialia, exercenda est modo iure praescripto, et
Can. 0391      iudicialem sive per se sive per Vicarium iudicialem et iudices ad normam iuris. - § 1. Ecclesiae universae unitatem
Can. 0749      Oecumenico coadunati, qui, ut fidei et morum doctores et iudices, pro universa Ecclesia doctrinam de fide vel de moribus
Can. 1421      confirmatione. - § 1. In dioecesi constituantur ab Episcopo iudices dioecesani, qui sint clerici. § 2. Episcoporum conferentia permittere
Can. 1421      § 2. Episcoporum conferentia permittere potest ut etiam laici iudices constituantur, e quibus, suadente necessitate, unus assumi potest ad
Can. 1421      necessitate, unus assumi potest ad collegium efformandum. § 3. Iudices sint integrae famae et in iure canonico doctores vel
Can. 1422      licentiati. - Vicarius iudicialis, Vicarii iudiciales adiuncti et ceteri iudices nominantur ad definitum tempus, firmo praescripto can. 1420, §
Can. 1425      iudicum. § 3. Vicarius iudicialis ad singulas causas cognoscendas iudices ex ordine per turnum advocet, nisi Episcopus in singulis
Can. 1425      fieri possit, assessorem et auditorem sibi asciscat. § 5. Iudices semel designatos ne subroget Vicarius iudicialis, nisi ex gravissima
Can. 1442      dicit, vel per ordinaria Sedis Apostolicae tribunalia, vel per iudices a se delegatos. - Tribunal ordinarium a Romano Pontifice
Can. 1453      vitandam graviter iniustam sententiam, firmis praescriptis can. 1600. - Iudices et tribunalia curent ut quam primum, salva iustitia, causae
Can. 1455      ex revelatione alicuius actus processualis praeiudicium partibus obvenire possit, iudices et tribunalis adiutores tenentur ad secretum officii servandum. §
Can. 1455      etiam semper ad secretum servandum de discussione quae inter iudices in tribunali collegiali ante ferendam sententiam habetur, tum etiam
Can. 1457      agendi iudicii, dona quaevis acceptare prohibentur. - § 1. Iudices qui, cum certe et evidenter competentes sint, ius reddere
Can. 1609      § 1. In tribunali collegiali, qua die et hora iudices ad deliberandum conveniant, collegii praeses statuat, et nisi peculiaris
Can. 1609      sede conventus habeatur. § 2. Assignata conventui die, singuli iudices scriptas afferant conclusiones suas in merito causae, et rationes
Can. 1609      conclusiones ad tribunal superius transmittantur. § 5. Quod si iudices in prima discussione ad sententiam devenire aut nolint aut
Can. 1610      est exarare sententiam, desumendo motiva ex iis quae singuli iudices in discussione attulerunt, nisi a maiore numero iudicium praefinita
Can. 1610      die quo causa definita est, nisi, in tribunali collegiali, iudices gravi ex ratione longius tempus praestituerint. - Sententia debet
Can. 1718      1 et 2, audiat Ordinarius, si prudenter censeat, duos iudices aliosve iuris peritos. § 4. Antequam ad normam §

IUDICET     [5]
Can. 0087      dioecesanus fideles, quoties id ad eorundem spirituale bonum conferre iudicet, dispensare valet in legibus disciplinaribus tam universalibus quam particularibus
Can. 0088      legibus dioecesanis atque, quoties id ad fidelium bonum conferre iudicet, in legibus a Concilio plenario vel provinciali aut ab
Can. 0705      obnoxius est, et obligationibus non adstringitur, quas ipse prudenter iudicet cum sua condicione componi non posse. - Religiosus de
Can. 1589      sententiam interlocutoriam vel per decretum. § 2. Si vero iudicet quaestionem incidentem non esse resolvendam ante sententiam definitivam, decernat
Can. 1750      scriptis exponat. - Episcopus, si, non obstantibus allatis rationibus, iudicet a proposito non esse recedendum, cum duobus parochis ad

IUDICETUR     [4]
Can. 0653      potest eum dimittere. § 2. Exacto novitiatu, si idoneus iudicetur, novitius ad professionem temporariam admittatur, secus dimittatur; si dubium
Can. 0657      quod professio emissa fuerit, qui sponte petat et idoneus iudicetur, ad renovationem professionis vel ad professionem perpetuam admittatur, secus
Can. 0723      § 1. Elapso probationis initialis tempore, candidatus qui idoneus iudicetur, tria consilia evangelica, sacro vinculo firmata, assumat vel ab
Can. 0723      § 3. Huius incorporationis tempore elapso, sodalis, qui idoneus iudicetur, admittatur ad incorporationem perpetuam vel definitivam, vinculis scilicet temporariis

IUDICI     [22]
Can. 1343      procedendi tantum rationem attineant. - Si lex vel praeceptum iudici det potestatem applicandi vel non applicandi poenam, iudex potest
Can. 1417      iudicium prosequi usque ad definitivam sententiam, nisi Sedes Apostolica iudici significaverit se causam advocasse. - Quodlibet tribunal ius habet
Can. 1425      huiusmodi impossibilitas perduret, permittere potest ut Episcopus causas unico iudici clerico committat, qui, ubi fieri possit, assessorem et auditorem
Can. 1428      est, secundum iudicis mandatum, probationes tantum colligere easque collectas iudici tradere; potest autem, nisi iudicis mandatum obstet, interim decidere
Can. 1471      exercendo suspendere. - Si qua persona interroganda utatur lingua iudici vel partibus ignota, adhibeatur interpres iuratus a iudice designatus
Can. 1495      Reconventio reconventionis non admittitur. - Actio reconventionalis proponenda est iudici coram quo actio prior instituta est, licet ad unam
Can. 1502      iustitiae. - Qui aliquem convenire vult, debet libellum competenti iudici exhibere, in quo controversiae obiectum proponatur, et ministerium iudicis
Can. 1505      emendari possunt, actor novum libellum rite confectum potest eidem iudici denuo exhibere. § 4. Adversus libelli reiectionem integrum semper
Can. 1533      prudentia. - Partes, promotor iustitiae et defensor vinculi possunt iudici exhibere articulos, super quibus pars interrogetur. - Circa partium
Can. 1548      causis admittitur, sub iudicis moderatione. - § 1. Testes iudici legitime interroganti veritatem fateri debent. § 2. Salvo praescripto
Can. 1557      - Testis rite citatus pareat aut causam suae absentiae iudici notam faciat. - § 1. Testes sunt examini subiciendi
Can. 1558      sunt examini subiciendi in ipsa tribunalis sede, nisi aliud iudici videatur. § 2. Cardinales, Patriarchae, Episcopi et ii qui
Can. 1561      alias interrogationes testi faciendas habeant, has non testi, sed iudici vel eius locum tenenti proponant, ut eas ipse deferat
Can. 1590      de processu contentioso orali, nisi, attenta rei gravitate, aliud iudici videatur. § 2. Si vero solvi debeat per decretum
Can. 1596      Sed ut admittatur, debet ante conclusionem in causa libellum iudici exhibere, in quo breviter suum ius interveniendi demonstret. §
Can. 1598      maneat. § 2. Ad probationes complendas partes possunt alias iudici proponere; quibus acquisitis, si iudex necessarium duxerit, iterum est
Can. 1603      § 2. Hoc ius partibus semel tantum esto, nisi iudici gravi ex causa iterum videatur concedendum; tunc autem concessio
Can. 1604      Omnino prohibentur partium vel advocatorum vel etiam aliorum informationes iudici datae, quae maneant extra acta causae. § 2. Si
Can. 1619      essent notae parti querelam proponenti, non sint ante sententiam iudici denuntiatae, per ipsam sententiam sanantur, quoties agitur de causa
Can. 1634      nequeat, interim termini non decurrunt, et impedimentum significandum est iudici appellationis, qui iudicem a quo praecepto obstringat officio suo
Can. 1634      iudex a quo debet acta ad normam can. 1474 iudici appellationis transmittere. - Inutiliter elapsis fatalibus appellatoriis sive coram
Can. 1721      ineundum, acta investigationis promotori iustitiae tradat, qui accusationis libellum iudici ad normam cann. 1502 et 1504 exhibeat. § 2

IUDICIA     [1]
Can. 1718      § 1 decernat, consideret Ordinarius num, ad vitanda inutilia iudicia, expediat ut, partibus consentientibus, vel ipse vel investigator quaestionem

IUDICIALE     [2]
Can. 1047      ab omnibus irregularitatibus, si factum quo innituntur ad forum iudiciale deductum fuerit. § 2. Eidem etiam reservatur dispensatio ab
Can. 1049      quibus in can. 1041, n. 4, aliisve ad forum iudiciale deductis, non autem pro reticitis mala fide. § 2

IUDICIALEM     [9]
Can. 0135      § 1. Potestas regiminis distinguitur in legislativam, exsecutivam et iudicialem. § 2. Potestas legislativa exercenda est modo iure praescripto
Can. 0171      voce activa; 3_ poena excommunicationis innodatus sive per sententiam iudicialem sive per decretum quo poena irrogatur vel declaratur; 4_
Can. 0391      per Vicarios generales aut episcopales ad normam iuris; potestatem iudicialem sive per se sive per Vicarium iudicialem et iudices
Can. 0391      iuris; potestatem iudicialem sive per se sive per Vicarium iudicialem et iudices ad normam iuris. - § 1. Ecclesiae
Can. 1341      potest poenali remedio monitionis vel correptionis. - Ordinarius proceduram iudicialem vel administrativam ad poenas irrogandas vel declarandas tunc tantum
Can. 1419      non exceptis, iudex primae instantiae est Episcopus dioecesanus, qui iudicialem potestatem exercere potest per se ipse vel per alios
Can. 1420      appellationis. - § 1. Quilibet Episcopus dioecesanus tenetur Vicarium iudicialem seu Officialem constituere cum potestate ordinaria iudicandi, a Vicario
Can. 1467      ratione naturae uniuscuiusque actus. - Si die ad actum iudicialem indicto vacaverit tribunal, terminus intellegitur prorogatus ad primum sequentem
Can. 1721      facto. - § 1. Si Ordinarius decreverit processum poenalem iudicialem esse ineundum, acta investigationis promotori iustitiae tradat, qui accusationis

IUDICIALES     [7]
Can. 0833      eiusve delegato, Vicarii generales et Vicarii episcopales necnon Vicarii iudiciales; 6_ coram loci Ordinario eiusve delegato, parochi, rector, magistri
Can. 1420      seu Vice-officialium. § 4. Tum Vicarius iudicialis tum Vicarii iudiciales adiuncti esse debent sacerdotes, integrae famae, in iure canonico
Can. 1422      canonico doctores vel saltem licentiati. - Vicarius iudicialis, Vicarii iudiciales adiuncti et ceteri iudices nominantur ad definitum tempus, firmo
Can. 1465      valide, nisi petentibus partibus, coarctari. § 2. Termini autem iudiciales et conventionales, ante eorum lapsum, poterunt, iusta intercedente causa
Can. 1649      moderari, statuat normas: 1_ de partibus damnandis ad expensas iudiciales solvendas vel compensandas; 2_ de procuratorum, advocatorum, peritorum et
Can. 1656      Si processus oralis adhibeatur extra casus iure permissos, actus iudiciales sunt nulli. - Processus contentiosus oralis fit in primo
Can. 1713      amittit et ab omnibus obligationibus liberatur. - Ad evitandas iudiciales contentiones transactio seu reconciliatio utiliter adhibetur, aut controversia iudicio

IUDICIALI     [6]
Can. 0391      Ecclesiam particularem sibi commissam cum potestate legislativa, exsecutiva et iudiciali regere, ad normam iuris. § 2. Potestatem legislativam exercet
Can. 0469      pastorali dirigenda, in administratione dioecesis curanda, necnon in potestate iudiciali exercenda. - Nominatio eorum, qui officia in curia dioecesana
Can. 1420      iudicare causas quas Episcopus sibi reservat. § 3. Vicario iudiciali dari possunt adiutores, quibus nomen est Vicariorum iudicialium adiunctorum
Can. 1607      iustitiae et defensoris vinculi, si iudicio intersint. - Causa iudiciali modo pertractata, si sit principalis, definitur a iudice per
Can. 1620      gravi coactus sententiam tulit; 4_ iudicium factum est sine iudiciali petitione, de qua in can. 1501, vel non institutum
Can. 1622      diei et loci in quo prolata fuit; 5_ acta iudiciali nullo innititur, cuius nullitas non sit ad normam can

IUDICIALIA     [4]
Can. 0135      § 3. Potestas iudicialis, qua gaudent iudices aut collegia iudicialia, exercenda est modo iure praescripto, et delegari nequit, nisi
Can. 0483      quod attinet sive ad quaelibet acta, sive ad acta iudicialia dumtaxat, sive ad acta certae causae aut negotii tantum
Can. 1472      a se datis scripto respondeatur. - § 1. Acta iudicialia, tum quae meritum quaestionis respiciunt, seu acta causae, tum
Can. 1678      et peritorum adesse, salvo praescripto can. 1559; 2_ acta iudicialia, etsi nondum publicata, invisere et documenta a partibus producta

IUDICIALIBUS     [4]
Can. 1353      scandali vel infamiae. - Appellatio vel recursus a sententiis iudicialibus vel a decretis, quae poenam quamlibet irrogent vel declarent
Can. 1464      id opportunius existimaverit. - Quaestiones de cautione pro expensis iudicialibus praestanda aut de concessione gratuiti patrocinii, quod statim ab
Can. 1473      numerentur et authenticitatis signo muniantur. - Quoties in actis iudicialibus partium aut testium subscriptio requiritur, si pars aut testis
Can. 1485      procurator non potest valide renuntiare actioni, instantiae vel actis iudicialibus, nec transigere, pacisci, compromittere in arbitros et generatim ea

IUDICIALIS     [23]
Can. 0016      non retrotrahitur. § 3. Interpretatio autem per modum sententiae iudicialis aut actus administrativi in re peculiari, vim legis non
Can. 0135      iuri superiori contraria valide ferri nequit. § 3. Potestas iudicialis, qua gaudent iudices aut collegia iudicialia, exercenda est modo
Can. 0463      auxiliares; 2_ Vicarii generales et Vicarii episcopales, necnon Vicarius iudicialis; 3_ canonici ecclesiae cathedralis; 4_ membra consilii presbyteralis; 5_
Can. 1342      emendari. - § 1. Quoties iustae obstent causae ne iudicialis processus fiat, poena irrogari vel declarari potest per decretum
Can. 1420      dioecesis aut paucitas causarum aliud suadeat. § 2. Vicarius iudicialis unum constituit tribunal cum Episcopo, sed nequit iudicare causas
Can. 1420      Vicariorum iudicialium adiunctorum seu Vice-officialium. § 4. Tum Vicarius iudicialis tum Vicarii iudiciales adiuncti esse debent sacerdotes, integrae famae
Can. 1422      in iure canonico doctores vel saltem licentiati. - Vicarius iudicialis, Vicarii iudiciales adiuncti et ceteri iudices nominantur ad definitum
Can. 1425      potest iudicio trium vel quinque iudicum. § 3. Vicarius iudicialis ad singulas causas cognoscendas iudices ex ordine per turnum
Can. 1425      asciscat. § 5. Iudices semel designatos ne subroget Vicarius iudicialis, nisi ex gravissima causa in decreto exprimenda. - §
Can. 1426      § 2. Eidem praeesse debet, quatenus fieri potest, Vicarius iudicialis vel Vicarius iudicialis adiunctus. - § 1. Si controversia
Can. 1426      praeesse debet, quatenus fieri potest, Vicarius iudicialis vel Vicarius iudicialis adiunctus. - § 1. Si controversia sit inter religiosos
Can. 1449      potest eum recusare. § 2. De recusatione videt Vicarius iudicialis; si ipse recusetur, videt Episcopus qui tribunali praeest. §
Can. 1535      sponte sive iudice interrogante, contra se peracta, est confessio iudicialis. - § 1. Confessio iudicialis unius partis, si agatur
Can. 1536      se peracta, est confessio iudicialis. - § 1. Confessio iudicialis unius partis, si agatur de negotio aliquo privato et
Can. 1536      2. In causis autem quae respiciunt bonum publicum, confessio iudicialis et partium declarationes, quae non sint confessiones, vim probandi
Can. 1659      scriptam responsionem. § 2. Haec notificatio effectus habet citationis iudicialis, de quibus in can. 1512. - Si exceptiones partis
Can. 1673      pars in territorio eiusdem Episcoporum conferentiae degat et Vicarius iudicialis domicilii partis conventae, ipsa audita, consentiat; 4_ tribunal loci
Can. 1673      facto colligendae sunt pleraeque probationes, dummodo accedat consensus Vicarii iudicialis domicilii partis conventae, qui prius ipsam interroget, num quid
Can. 1685      sit. - Statim ac sententia facta est exsecutiva, Vicarius iudicialis debet eandem notificare Ordinario loci in quo matrimonium celebratum
Can. 1686      - Recepta petitione ad normam can. 1677 proposita, Vicarius iudicialis vel iudex ab ipso designatus potest, praetermissis sollemnitatibus ordinarii
Can. 1700      idoneo sacerdoti. § 2. Quod si introducta sit petitio iudicialis ad declarandam nullitatem eiusdem matrimonii, instructio ad idem tribunal
Can. 1717      in processu, potestates et obligationes; idemque nequit, si postea iudicialis processus promoveatur, in eo iudicem agere. - § 1
Can. 1718      num id, attento can. 1341, expediat; 3_ utrum processus iudicialis sit adhibendus an, nisi lex vetet, sit procedendum per

IUDICIALIUM     [3]
Can. 1420      Vicario iudiciali dari possunt adiutores, quibus nomen est Vicariorum iudicialium adiunctorum seu Vice-officialium. § 4. Tum Vicarius iudicialis tum
Can. 1475      et cancellarius sine iudicis mandato tradere prohibentur exemplar actorum iudicialium et documentorum, quae sunt processui acquisita. - Quilibet, sive
Can. 1509      normam iuris. - § 1. Citationum, decretorum, sententiarum aliorumque iudicialium actorum notificatio facienda est per publicos tabellarios vel alio

IUDICIBUS     [2]
Can. 1428      ad causae instructionem peragendam, eum seligentes aut ex tribunalis iudicibus aut ex personis ab Episcopo ad hoc munus approbatis
Can. 1429      suum exercet. - Tribunalis collegialis praeses debet unum ex iudicibus collegii ponentem seu relatorem designare, qui in coetu iudicum

IUDICII     [21]
Can. 1095      rationis usu carent; 2_ qui laborant gravi defectu discretionis iudicii circa iura et officia matrimonialia essentialia mutuo tradenda et
Can. 1400      urget scandala praeveniendi vel reparandi. - § 1. Obiectum iudicii sunt: 1_ personarum physicarum vel iuridicarum iura persequenda aut
Can. 1417      fideli causam suam sive contentiosam sive poenalem, in quovis iudicii gradu et in quovis litis statu, cognoscendam ad Sanctam
Can. 1425      in singulis casibus aliter statuerit. § 4. In primo iudicii gradu, si forte collegium constitui nequeat, Episcoporum conferentia, quamdiu
Can. 1441      tribunal primae instantiae constitui debet. Si tamen in primo iudicii gradu, secundum can. 1425, § 4, iudex unicus sententiam
Can. 1450      sit. - Recusatione admissa, personae mutari debent, non vero iudicii gradus. - § 1. Quaestio de recusatione expeditissime definienda
Can. 1456      servandum. - Iudex et omnes tribunalis administri, occasione agendi iudicii, dona quaevis acceptare prohibentur. - § 1. Iudices qui
Can. 1459      1. Vitia, quibus sententiae nullitas haberi potest, in quolibet iudicii statu vel gradu excipi possunt itemque a iudice ex
Can. 1459      exceptiones dilatoriae, eae praesertim quae respiciunt personas et modum iudicii, proponendae sunt ante contestationem litis, nisi contestata iam lite
Can. 1523      attinet, non aliam vim obtinent nisi documentorum. - Perempti iudicii expensas, quas quisque ex litigantibus fecerit, ipse ferat. -
Can. 1524      ferat. - § 1. In quolibet statu et gradu iudicii potest actor instantiae renuntiare; item tum actor tum pars
Can. 1535      ore, coram iudice competenti, ab aliqua parte circa ipsam iudicii materiam, sive sponte sive iudice interrogante, contra se peracta
Can. 1539      aut vi vel metu gravi extortam. - In quolibet iudicii genere admittitur probatio per documenta tum publica tum privata
Can. 1567      editi testimonii verba, saltem quod attinet ad ea quae iudicii materiam directe attingunt. § 2. Admitti potest usus machinae
Can. 1669      partibus notificetur. - Si tribunal appellationis perspiciat in inferiore iudicii gradu processum contentiosum oralem esse adhibitum in casibus a
Can. 1682      declaraverit, una cum appellationibus, si quae sint, et ceteris iudicii actis, intra viginti dies a sententiae publicatione ad tribunal
Can. 1682      Si sententia pro matrimonii nullitate prolata sit in primo iudicii gradu, tribunal appellationis, perpensis animadversionibus defensoris vinculi et, si
Can. 1724      sibi advocatum non constituerit. - § 1. In quolibet iudicii gradu renuntiatio instantiae fieri potest a promotore iustitiae, mandante
Can. 1726      procurator postremus scribat vel loquatur. - In quolibet poenalis iudicii gradu et stadio, si evidenter constet delictum non esse
Can. 1729      non amplius admittitur, si factus non sit in primo iudicii poenalis gradu. § 3. Appellatio in causa de damnis
Can. 1730      praescripto can. 1730. - § 1. Ad nimias poenalis iudicii moras vitandas potest iudex iudicium de damnis differre usque

IUDICIIS     [3]
Can. 1691      attinent, applicandi sunt, nisi rei natura obstet, canones de iudiciis in genere et de iudicio contentioso ordinario, servatis specialibus
Can. 1710      tribunal remiserit, serventur, nisi rei natura obstet, canones de iudiciis in genere et de iudicio contentioso ordinario, salvis praescriptis
Can. 1728      poenali applicandi sunt, nisi rei natura obstet, canones de iudiciis in genere et de iudicio contentioso ordinario, servatis specialibus

IUDICIO     [93]
Can. 0005      aut centenariae sint vel immemorabiles, quae quidem, si de iudicio Ordinarii pro locorum ac personarum adiunctis submoveri nequeunt, tolerari
Can. 0066      in quo ipsa residet, aut rei dequa agitur, dummodo iudicio Ordinarii nulla sit de ipsa persona vel de re
Can. 0083      2. Cessat quoque, si temporis progressu rerum adiuncta ita iudicio auctoritatis competentis immutata sint, ut noxium evaserit aut eius
Can. 0120      ipsa consociatio ad normam statutorum dissolvatur, aut si, de iudicio auctoritatis competentis, ipsa fundatio ad normam statutorum esse desierit
Can. 0127      earundem votum, etsi concors, tamen sine praevalenti ratione, suo iudicio aestimanda, ab earundem voto, praesertim concordi, ne discedat. §
Can. 0193      discretionem auctoritatis competentis, potest quis iusta ex causa, de iudicio eiusdem auctoritatis, amoveri. § 4. Decretum amotionis, ut effectum
Can. 0235      maiore per totum formationis tempus, aut, si adiuncta de iudicio Episcopi dioecesani id postulent, per quattuor saltem annos. §
Can. 0258      periti, exercitationes, alumnorum aetati et locorum condicioni aptatas, de iudicio Ordinarii determinandas. - § 1. Episcopo dioecesano aut, si
Can. 0287      in regendis consociationibus syndicalibus activam partem ne habeant, nisi iudicio competentis auctoritatis ecclesiasticae, Ecclesiae iura tuenda aut bonum commune
Can. 0372      fideles in territorio habitantes. § 2. Attamen, ubi de iudicio supremae Ecclesiae auctoritatis, auditis Episcoporum conferentiis quarum interest, utilitas
Can. 0440      Ecclesiis particularibus eiusdem provinciae ecclesiasticae, celebretur quoties id, de iudicio maioris partis Episcoporum dioecesanorum provinciae, opportunum videatur, salvo can
Can. 0443      tantum consultivum. § 6. Ad concilia particularia, si id iudicio Episcoporum conferentiae pro concilio plenario aut Metropolitae una cum
Can. 0448      ad normam can. 450. § 2. Si vero, de iudicio Apostolicae Sedis, auditis quorum interest Episcopis dioecesanis, personarum aut
Can. 0461      1. Synodus dioecesana in singulis Ecclesiis particularibus celebretur cum, iudicio Episcopi dioecesani et audito consilio presbyterali, adiuncta id suadeant
Can. 0468      - § 1. Episcopo dioecesano competit pro suo prudenti iudicio synodum dioecesanam suspendere necnon dissolvere. § 2. Vacante vel
Can. 0473      sibi commissum rite adimpleant. § 3. Nisi locorum adiuncta iudicio Episcopi aliud suadeant, Moderator curiae nominetur Vicarius generalis aut
Can. 0536      secundum praescripta iuris particularis. - § 1. Si, de iudicio Episcopi dioecesani, audito consilio presbyterali, opportunum sit, in unaquaque
Can. 0553      foraneus nominatur ab Episcopo dioecesano, auditis pro suo prudenti iudicio sacerdotibus qui in vicariatu de quo agitur ministerium exercent
Can. 0559      sollemnes peragere, salvis legitimis fundationis legibus, atque dummodo de iudicio loci Ordinarii nullo modo ministerio paroeciali noceant. - Loci
Can. 0689      physica vel psychica, etiam post professionem contracta, quae, de iudicio peritorum, sodalem, de quo in § 1, reddit ineptum
Can. 0823      ut quae fidem moresve tangant a christifidelibus edenda suo iudicio subiciantur; necnon reprobandi scripta quae rectae fidei aut bonis
Can. 0827      aliquid habetur quod religionis aut morum honestatis peculiariter intersit, iudicio subiciantur loci Ordinarii. § 4. In ecclesiis oratoriisve exponi
Can. 0830      dare debet; quae si faverit, Ordinarius pro suo prudenti iudicio licentiam concedat ut editio fiat, expresso suo nomine necnon
Can. 0844      disposita; quod etiam valet quoad membra aliarum Ecclesiarum, quae iudicio Sedis Apostolicae, ad sacramenta quod attinet, in pari condicione
Can. 0844      orientales versantur. § 4. Si adsit periculum mortis aut, iudicio Episcopi dioecesani aut Episcoporum conferentiae, alia urgeat gravis necessitas
Can. 0891      aliam aetatem determinaverit, aut adsit periculum mortis vel, de iudicio ministri, gravis causa aliud suadeat. - Confirmando, quantum id
Can. 0944      servatis Episcopi dioecesani praescriptis. - § 1. Ubi de iudicio Episcopi dioecesani fieri potest, in publicum erga sanctissimam Eucharistiam
Can. 1025      ut candidatus, probatione ad normam iuris peracta, debitis qualitatibus, iudicio proprii Episcopi aut Superioris maioris competentis, praeditus sit, nulla
Can. 1025      quo in can. 1051. § 2. Insuper requiritur ut, iudicio eiusdem legitimi Superioris, ad Ecclesiae ministerium utilis habeatur. §
Can. 1029      pertinent. - Ad ordines ii soli promoveantur qui, prudenti iudicio Episcopi proprii aut Superioris maioris competentis, omnibus perpensis, integram
Can. 1038      potest, nisi impedimentum detineatur canonico aliave gravi causa, de iudicio Episcopi dioecesani aut Superioris maioris competentis aestimanda. - Omnes
Can. 1042      atque rationibus redditis, liber factus sit; 3_ neophytus, nisi, iudicio Ordinarii, sufficienter probatus fuerit. - Christifideles obligatione tenentur impedimenta
Can. 1168      potestate instructus; quaedam sacramentalia, ad normam librorum liturgicorum, de iudicio loci Ordinarii, a laicis quoque, congruis qualitatibus praeditis, administrari
Can. 1183      adscriptis, exequiae ecclesiasticae concedi possunt de prudenti Ordinarii loci iudicio, nisi constet de contraria eorum voluntate et dummodo minister
Can. 1184      § 2. Occurrente aliquo dubio, consulatur loci Ordinarius, cuius iudicio standum est. - Excluso ab ecclesiasticis exequiis deneganda quoque
Can. 1199      in testem veritatis, praestari nequit, nisi in veritate, in iudicio et in iustitia. § 2. Iusiurandum quod canones exigunt
Can. 1211      graviter iniuriosas cum scandalo fidelium ibi positas, quae, de iudicio Ordinarii loci, ita graves et sanctitati loci contrariae sunt
Can. 1236      naturali; attamen etiam alia materia digna et solida, de iudicio Episcoporum conferentiae, adhiberi potest. Stipites vero seu basis ex
Can. 1241      vel familiae habere possunt peculiare coemeterium seu sepulcrum, de iudicio Ordinarii loci benedicendum. - In ecclesiis cadavera ne sepeliantur
Can. 1342      iudice, quod attinet ad poenam irrogandam vel declarandam in iudicio, applicanda sunt ad Superiorem, qui per decretum extra iudicium
Can. 1424      aliqua tantum causarum genera. - Unicus iudex in quolibet iudicio duos assessores, clericos vel laicos probatae vitae, sibi consulentes
Can. 1425      2. Episcopus causas difficiliores vel maioris momenti committere potest iudicio trium vel quinque iudicum. § 3. Vicarius iudicialis ad
Can. 1434      alteram audiat, etiam promotor iustitiae et vinculi defensor, si iudicio intersint, audiendi sunt; 2_ quoties instantia partis requiritur ut
Can. 1434      decernere possit, instantia promotoris iustitiae vel vinculi defensoris, qui iudicio intersint, eandem vim habet. - Episcopi est promotorem iustitiae
Can. 1446      bonum lis versetur, dispiciat iudex num transactione vel arbitrorum iudicio, ad normam cann. 1713-1716, controversia finem habere utiliter possit
Can. 1455      et fideliter implendo praestare debent. - § 1. In iudicio poenali semper, in contentioso autem si ex revelatione alicuius
Can. 1470      ad processum expediendum necessarios esse statuerit. § 2. Omnes iudicio assistentes, qui reverentiae et oboedientiae tribunali debitae graviter defuerint
Can. 1475      adhibitis, ut de fideli translatione constet. - § 1. Iudicio expleto, documenta quae in privatorum dominio sunt, restitui debent
Can. 1476      - Quilibet, sive baptizatus sive non baptizatus, potest in iudicio agere; pars autem legitime conventa respondere debet. - Licet
Can. 1477      conventa procuratorem vel advocatum constituerit, semper tamen tenetur in iudicio ipsemet adesse ad praescriptum iuris vel iudicis. - §
Can. 1478      et ii, qui rationis usu destituti sunt, stare in iudicio tantummodo possunt per eorum parentes aut tutores vel curatores
Can. 1478      non satis tueri posse ipsorum iura, tunc stent in iudicio per tutorem vel curatorem a iudice datum. § 3
Can. 1478      et ii qui minus firmae mentis sunt, stare in iudicio per se ipsi possunt tantummodo ut de propriis delictis
Can. 1480      pro causa designabit. - § 1. Personae iuridicae in iudicio stant per suos legitimos repraesentantes. § 2. In casu
Can. 1480      ipse Ordinarius per se vel per alium stare in iudicio nomine personarum iuridicarum, quae sub eius potestate sunt. -
Can. 1481      procuratoris vel advocati ministerium necessarium existimaverit. § 2. In iudicio poenali accusatus aut a se constitutum aut a iudice
Can. 1481      iudice datum semper habere debet advocatum. § 3. In iudicio contentioso, si agatur de minoribus aut de iudicio in
Can. 1481      In iudicio contentioso, si agatur de minoribus aut de iudicio in quo bonum publicum vertitur, exceptis causis matrimonialibus, iudex
Can. 1494      1. Pars conventa potest coram eodem iudice in eodem iudicio contra actorem vel propter causae nexum cum actione principali
Can. 1505      esse suae competentiae et actori legitimam personam standi in iudicio non deesse, debent suo decreto quam primum libellum aut
Can. 1505      sine dubio constet actori legitimam deesse personam standi in iudicio; 3_ si non servata sint praescripta can. 1504, nn
Can. 1507      non est citatione, sed actuarius significet in actis partes iudicio adfuisse. - § 1. Decretum citationis in iudicium debet
Can. 1508      libellum significandum non esse parti, antequam haec deposuerit in iudicio. § 3. Si lis moveatur adversus eum qui non
Can. 1544      huiusmodi documenta sint facienda. - Documenta vim probandi in iudicio non habent, nisi originalia sint aut in exemplari authentico
Can. 1550      qui partes sunt in causa, aut partium nomine in iudicio consistunt, iudex eiusve assistentes, advocatus aliique qui partibus in
Can. 1587      cohaereat. - Causa incidens habetur, quoties, incepto per citationem iudicio, quaestio proponitur quae, tametsi libello, quo lis introducitur, non
Can. 1589      incidens quaestio fundamentum habere videatur et nexum cum principali iudicio, an vero sit in limine reicienda; et, si eam
Can. 1592      ad normam can. 1507, § 1, iudex eam a iudicio absentem declaret et decernat ut causa, servatis servandis, usque
Can. 1593      pervenisse. - § 1. Si pars conventa dein in iudicio se sistat aut responsum dederit ante causae definitionem, conclusiones
Can. 1595      servetur can. 1593. - § 1. Pars absens a iudicio, sive actor sive pars conventa, quae iustum impedimentum non
Can. 1595      Si tum actor tum pars conventa fuerint absentes a iudicio, ipsi obligatione expensas litis solvendi tenentur in solidum. -
Can. 1606      requisitis tamen animadversionibus promotoris iustitiae et defensoris vinculi, si iudicio intersint. - Causa iudiciali modo pertractata, si sit principalis
Can. 1611      congrua responsione; 2_ determinare quae sint partium obligationes ex iudicio ortae et quomodo implendae sint; 3_ exponere rationes seu
Can. 1612      rite designatis, promotor iustitiae, defensor vinculi, si partem in iudicio habuerint. § 2. Referre postea debet breviter facti speciem
Can. 1618      vim sententiae definitivae habent, si iudicium impediunt vel ipsi iudicio aut alicui ipsius gradui finem ponunt, quod attinet ad
Can. 1620      partes, quarum altera saltem non habeat personam standi in iudicio; 6_ nomine alterius quis egit sine legitimo mandato; 7_
Can. 1649      refectione quae debetur ab eo qui non solum in iudicio succubuit, sed temere litigavit; 5_ de pecuniae deposito vel
Can. 1670      quae ad rationem procedendi attinent, serventur praescripta canonum de iudicio contentioso ordinario. Tribunal autem potest suo decreto, motivis praedito
Can. 1678      § 1. Defensori vinculi, partium patronis et, si in iudicio sit, etiam promotori iustitiae ius est: 1_ examini partium
Can. 1691      natura obstet, canones de iudiciis in genere et de iudicio contentioso ordinario, servatis specialibus normis circa causas de statu
Can. 1702      serventur, quatenus fieri possit, canones de probationibus colligendis in iudicio contentioso ordinario et in causis de matrimonii nullitate, dummodo
Can. 1705      defensoris vinculi transmittat ad Sedem Apostolicam. § 2. Si, iudicio Apostolicae Sedis, requiratur supplementum instructionis, id Episcopo significabitur, indicatis
Can. 1710      natura obstet, canones de iudiciis in genere et de iudicio contentioso ordinario, salvis praescriptis huius tituli. - In his
Can. 1713      iudiciales contentiones transactio seu reconciliatio utiliter adhibetur, aut controversia iudicio unius vel plurium arbitrorum committi potest. - De transactione
Can. 1714      arbitrorum committi potest. - De transactione, de compromisso, deque iudicio arbitrali serventur normae a partibus selectae vel, si partes
Can. 1724      valeat, debet a reo acceptari, nisi ipse sit a iudicio absens declaratus. - In causae discussione, sive scripto haec
Can. 1728      - § 1. Salvis praescriptis canonum huius tituli, in iudicio poenali applicandi sunt, nisi rei natura obstet, canones de
Can. 1728      natura obstet, canones de iudiciis in genere et de iudicio contentioso ordinario, servatis specialibus normis de causis quae ad
Can. 1729      damna reparanda ex delicto sibi illata in ipso poenali iudicio exercere, ad normam can. 1596. § 2. Interventus partis
Can. 1729      fit ad normam cann. 1628-1640, etiamsi appellatio in poenali iudicio fieri non possit; quod si utraque appellatio, licet a
Can. 1730      iudicium de damnis differre usque dum sententiam definitivam in iudicio poenali protulerit. § 2. Iudex, qui ita egerit, debet
Can. 1730      qui ita egerit, debet, postquam sententiam tulerit in poenali iudicio, de damnis cognoscere, etiamsi iudicium poenale propter propositam impugnationem
Can. 1731      auferat obligationem reparandi damna. - Sententia lata in poenali iudicio, etiamsi in rem iudicatam transierit, nullo modo ius facit

IUDICIS     [39]
Can. 0125      valet, nisi aliud iure caveatur; sed potest per sententiam iudicis rescindi, sive ad instantiam partis laesae eiusve in iure
Can. 0978      - § 1. Meminerit sacerdos in audiendis confessionibus se iudicis pariter et medici personam sustinere ac divinae iustitiae simul
Can. 1315      § 2. Lex ipsa potest poenam determinare vel prudenti iudicis aestimatione determinandam relinquere. § 3. Lex particularis potest etiam
Can. 1346      patraverit, si nimius videatur poenarum ferendae sententiae cumulus, prudenti iudicis arbitrio relinquitur poenas intra aequos terminos moderari. - §
Can. 1363      rem iudicatam transierit computandos, non sit reo notificatum exsecutorium iudicis decretum de quo in can. 1651, actio ad poenam
Can. 1407      titulis qui in cann. 1408-1414 determinantur. § 2. Incompetentia iudicis, cui nullus ex his titulis suffragatur, dicitur relativa. §
Can. 1428      prudentia et doctrina fulgeant. § 3. Auditoris est, secundum iudicis mandatum, probationes tantum colligere easque collectas iudici tradere; potest
Can. 1428      tantum colligere easque collectas iudici tradere; potest autem, nisi iudicis mandatum obstet, interim decidere quae et quomodo probationes colligendae
Can. 1440      ad normam cann. 1438 et 1439 non servetur, incompetentia iudicis est absoluta. - Tribunal secundae instantiae eodem modo quo
Can. 1460      primum definiendae. - § 1. Si exceptio proponatur contra iudicis competentiam, hac de re ipse iudex videre debet. §
Can. 1475      tamen eorum exemplari. § 2. Notarii et cancellarius sine iudicis mandato tradere prohibentur exemplar actorum iudicialium et documentorum, quae
Can. 1477      tenetur in iudicio ipsemet adesse ad praescriptum iuris vel iudicis. - § 1. Minores et ii, qui rationis usu
Can. 1478      tantummodo ut de propriis delictis respondeant, aut ad praescriptum iudicis; in ceteris agere et respondere debent per suos curatores
Can. 1502      iudici exhibere, in quo controversiae obiectum proponatur, et ministerium iudicis expostuletur. - § 1. Petitionem oralem iudex admittere potest
Can. 1512      1_ res desinit esse integra; 2_ causa fit propria iudicis illius aut tribunalis ceteroquin competentis, coram quo actio instituta
Can. 1513      innovetur. - § 1. Contestatio litis habetur cum per iudicis decretum controversiae termini, ex partium petitionibus et responsionibus desumpti
Can. 1513      concordanda, quibus in sententia respondendum sit. § 3. Decretum iudicis partibus notificandum est; quae nisi iam consenserint, possunt intra
Can. 1513      ipsum iudicem recurrere, ut mutetur; quaestio autem expeditissime ipsius iudicis decreto dirimenda est. - Controversiae termini semel statuti mutari
Can. 1531      veritatem integre fateri. § 2. Quod si respondere recusaverit, iudicis est aestimare quid ad factorum probationem exinde erui possit
Can. 1537      omnino corroborent. - Quoad extraiudicialem confessionem in iudicium deductam, iudicis est, perpensis omnibus adiunctis, aestimare quanti ea sit facienda
Can. 1543      Si abrasa, correcta, interpolata aliove vitio documenta infecta demonstrentur, iudicis est aestimare an et quanti huiusmodi documenta sint facienda
Can. 1547      - Probatio per testes in quibuslibet causis admittitur, sub iudicis moderatione. - § 1. Testes iudici legitime interroganti veritatem
Can. 1550      annum et mente debiles; audiri tamen poterunt ex decreto iudicis, quo id expedire declaretur. § 2. Incapaces habentur: 1_
Can. 1553      quibus petitur testium interrogatio; alioquin petitio censeatur deserta. - Iudicis est nimiam multitudinem testium refrenare. - Antequam testes examinentur
Can. 1554      eorum nomina cum partibus communicentur; quod si id, prudenti iudicis existimatione, fieri sine gravi difficultate nequeat, saltem ante testimoniorum
Can. 1556      demonstretur ante testis excussionem. - Citatio testis fit decreto iudicis testi legitime notificato. - Testis rite citatus pareat aut
Can. 1571      vel corruptelae quodvis absit periculum. - Testibus, iuxta aequam iudicis taxationem, refundi debent tum expensae, quas fecerint, tum lucrum
Can. 1574      - Peritorum opera utendum est quoties ex iuris vel iudicis praescripto eorum examen et votum, praeceptis artis vel scientiae
Can. 1575      comprobandum vel ad veram alicuius rei naturam dignoscendam. - Iudicis est peritos nominare, auditis vel proponentibus partibus, aut, si
Can. 1602      2. Si defensiones cum praecipuis documentis typis imprimantur, praevia iudicis licentia requiritur, salva secreti obligatione, si qua sit. §
Can. 1606      parare sibi tempore utili defensionem neglexerint, aut se remittant iudicis scientiae et conscientiae, iudex, si ex actis et probatis
Can. 1608      - § 1. Ad pronuntiationem cuiuslibet sententiae requiritur in iudicis animo moralis certitudo circa rem sententia definiendam. § 2
Can. 1612      et loci in quibus prolata est et cum subscriptione iudicis vel, si de tribunali collegiali agatur, omnium iudicum et
Can. 1617      qua pars refragetur, quaestio incidens decreto definiatur. - Ceterae iudicis pronuntiationes, praeter sententiam, sunt decreta quae si mere ordinatoria
Can. 1629      a sententia quae in rem iudicatam transiit; 4_ a iudicis decreto vel a sententia interlocutoria, quae non habeant vim
Can. 1634      prosequendam appellationem requiritur et sufficit ut pars ministerium invocet iudicis superioris ad impugnatae sententiae emendationem, adiuncto exemplari huius sententiae
Can. 1651      - Non antea exsecutioni locus esse poterit, quam exsecutorium iudicis decretum habeatur, quo edicatur sententiam ipsam exsecutioni mandari debere
Can. 1692      legitime provisum sit, decerni potest Episcopi dioecesani decreto vel iudicis sententia ad normam canonum qui sequuntur. § 2. Ubi
Can. 1716      ecclesiastica, ut vim habeat in foro canonico, confirmatione indiget iudicis ecclesiastici loci, in quo lata est. § 2. Si

IUDICIUM     [33]
Can. 0221      § 2. Christifidelibus ius quoque est ut, si ad iudicium ab auctoritate competenti vocentur, iudicentur servatis iuris praescriptis, cum
Can. 0277      determinatas utque de huius obligationis observantia in casibus particularibus iudicium ferat. - § 1. Ius est clericis saecularibus sese
Can. 0378      vel saltem in iisdem disciplinis vere peritus. § 2. Iudicium definitivum de promovendi idoneitate ad Apostolicam Sedem pertinet. -
Can. 0524      curam in eadem implendam, omni personarum acceptione remota ut iudicium de idoneitate ferat, audiat vicarium foraneum aptasque investigationes peragat
Can. 0747      ubique principia moralia etiam de ordine sociali annuntiare, necnon iudicium ferre de quibuslibet rebus humanis, quatenus personae humanae iura
Can. 0830      manente iure uniuscuiusque loci Ordinarii committendi personis sibi probatis iudicium de libris, ab Episcoporum conferentia confici potest elenchus censorum
Can. 0961      potest in magna aliqua festivitate aut peregrinatione. § 2. Iudicium ferre an dentur condiciones ad normam § 1, n
Can. 1305      quam primum caute et utiliter secundum prudens eiusdem Ordinarii iudicium, auditis et iis quorum interest et proprio a rebus
Can. 1342      fiat, poena irrogari vel declarari potest per decretum extra iudicium; remedia poenalia autem et paenitentiae applicari possunt per decretum
Can. 1342      iudicio, applicanda sunt ad Superiorem, qui per decretum extra iudicium poenam irroget vel declaret, nisi aliter constet neque agatur
Can. 1355      dummodo non sit Apostolicae Sedi reservata: 1_ Ordinarius, qui iudicium ad poenam irrogandam vel declarandam promovit vel decreto eam
Can. 1356      si poena sit irrogata vel declarata, etiam Ordinarius qui iudicium ad poenam irrogandam vel declarandam promovit vel decreto eam
Can. 1363      Idem valet, servatis servandis, si poena per decretum extra iudicium irrogata sit. - § 1. Apostata a fide, haereticus
Can. 1405      Episcopos; 4_ alias causas quas ipse ad suum advocaverit iudicium. § 2. Iudex de actu vel instrumento a Romano
Can. 1417      iudice qui causam iam cognoscere coepit; quique idcirco poterit iudicium prosequi usque ad definitivam sententiam, nisi Sedes Apostolica iudici
Can. 1507      libellus admittitur, debet iudex vel praeses ceteras partes in iudicium vocare seu citare ad litem contestandam, statuens utrum eae
Can. 1507      admisso habetur ad normam can. 1506, decretum citationis in iudicium fieri debet intra viginti dies a facta instantia, de
Can. 1508      partes iudicio adfuisse. - § 1. Decretum citationis in iudicium debet statim parti conventae notificari, et simul ceteris, qui
Can. 1508      tutori, curatori, procuratori speciali, seu ei qui ipsius nomine iudicium suscipere tenetur ad normam iuris. - § 1. Citationum
Can. 1537      quae eas omnino corroborent. - Quoad extraiudicialem confessionem in iudicium deductam, iudicis est, perpensis omnibus adiunctis, aestimare quanti ea
Can. 1542      subscriptorem et causam ab iis habentes, ac confessio extra iudicium facta; adversus extraneos eandem vim habet ac partium declarationes
Can. 1593      ne de industria in longiores et non necessarias moras iudicium protrahatur. § 2. Etsi non comparuerit aut responsum non
Can. 1597      cuius interventus videatur necessarius, iudex, auditis partibus, debet in iudicium vocare. - § 1. Acquisitis probationibus, iudex decreto partibus
Can. 1610      singuli iudices in discussione attulerunt, nisi a maiore numero iudicium praefinita fuerint motiva praeferenda; sententia dein singulorum iudicium subicienda
Can. 1610      numero iudicium praefinita fuerint motiva praeferenda; sententia dein singulorum iudicium subicienda est approbationi. § 3. Sententia edenda est non
Can. 1618      Sententia interlocutoria vel decretum vim sententiae definitivae habent, si iudicium impediunt vel ipsi iudicio aut alicui ipsius gradui finem
Can. 1620      iudex vi vel metu gravi coactus sententiam tulit; 4_ iudicium factum est sine iudiciali petitione, de qua in can
Can. 1718      an, nisi lex vetet, sit procedendum per decretum extra iudicium. § 2. Ordinarius decretum, de quo in § 1
Can. 1720      archivo custodiantur. - Si Ordinarius censuerit per decretum extra iudicium esse procedendum: 1_ reo accusationem atque probationes, data facultate
Can. 1729      utraque appellatio, licet a diversis partibus, proponatur, unicum fiat iudicium appellationis, salvo praescripto can. 1730. - § 1. Ad
Can. 1730      1. Ad nimias poenalis iudicii moras vitandas potest iudex iudicium de damnis differre usque dum sententiam definitivam in iudicio
Can. 1730      sententiam tulerit in poenali iudicio, de damnis cognoscere, etiamsi iudicium poenale propter propositam impugnationem adhuc pendeat, vel reus absolutus
Can. 1732      omnes administrativos actus singulares, qui in foro externo extra iudicium dantur, iis exceptis, qui ab ipso Romano Pontifice vel

IUDICUM     [6]
Can. 1406      2. In causis, de quibus in can. 1405, aliorum iudicum incompetentia est absoluta. - § 1. Nemo in prima
Can. 1425      - § 1. Reprobata contraria consuetudine, tribunali collegiali trium iudicum reservantur: 1_ causae contentiosae: a) de vinculo sacrae ordinationis
Can. 1425      vel maioris momenti committere potest iudicio trium vel quinque iudicum. § 3. Vicarius iudicialis ad singulas causas cognoscendas iudices
Can. 1429      iudicibus collegii ponentem seu relatorem designare, qui in coetu iudicum de causa referat et sententias in scriptis redigat; in
Can. 1612      subscriptione iudicis vel, si de tribunali collegiali agatur, omnium iudicum et notarii. - Regulae superius positae de sententia definitiva
Can. 1622      laborat, si: 1_ lata est a non legitimo numero iudicum, contra praescriptum can. 1425, § 1; 2_ motiva seu

IUGEM     [1]
Can. 0210      ad sanctam vitam ducendam atque ad Ecclesiae incrementum eiusque iugem sanctificationem promovendam vires suas conferre debent. - Omnes christifideles

IUGITER     [3]
Can. 0254      tradendis de intima universae doctrinae fidei unitate et harmonia iugiter solliciti sint, ut unam scientiam alumni se discere experiantur
Can. 0387      propriam vocationem atque, cum sit praecipuus mysteriorum Dei dispensator, iugiter annitatur ut christifideles suae curae commissi sacramentorum celebratione in
Can. 0724      - § 1. Institutio post vincula sacra primum assumpta iugiter secundum constitutiones est protrahenda. § 2. Sodales in rebus

IUNGUNTUR     [1]
Can. 0205      illi baptizati, qui in eius compage visibili cum Christo iunguntur, vinculis nempe professionis fidei, sacramentorum et ecclesiastici regiminis. -

IURA     [41]
Can. 0004      vigere pergent, contrariis huius Codicis praescriptis minime obstantibus. - Iura quaesita, itemque privilegia quae, ab Apostolica Sede ad haec
Can. 0036      referuntur aut ad poenas comminandas infligendasve attinent aut personae iura aliis quaesita laedunt aut adversantur legi incommodum privatorum, strictae
Can. 0050      probationes exquirat, atque, quantum fieri potest, eos audiat quorum iura laedi possint. - Decretum scripto feratur expressis, saltem summarie
Can. 0121      ad onerum adimpletionem quod attinet, fundatorum oblatorumque voluntas atque iura quaesita salva esse debent. - Si universitas, quae gaudet
Can. 0122      statutis: 1_ ut communia, quae dividi possunt, bona atque iura patrimonialia necnon aes alienum aliaque onera dividantur inter personas
Can. 0145      constitutum in finem spiritualem exercendum. § 2. Obligationes et iura singulis officiis ecclesiasticis propria definiuntur sive ipso iure quo
Can. 0199      praescripto can. 1362. - Praescriptioni obnoxia non sunt: 1_ iura et obligationes quae sunt legis divinae naturalis aut positivae
Can. 0199      obligationes quae sunt legis divinae naturalis aut positivae; 2_ iura quae obtineri possunt ex solo privilegio apostolico; 3_ iura
Can. 0199      iura quae obtineri possunt ex solo privilegio apostolico; 3_ iura et obligationes quae spiritualem christifidelium vitam directe respiciunt; 4_
Can. 0221      intimitatem tuendam violare. - § 1. Christifidelibus competit ut iura, quibus in Ecclesia gaudent, legitime vindicent atque defendant in
Can. 0224      propria, moderari. - Christifideles laici, praeter eas obligationes et iura, quae cunctis christifidelibus sunt communia et ea quae in
Can. 0271      per conventionem scriptam cum Episcopo dioecesano loci, quem petunt, iura et officia eorundem clericorum stabiliantur. § 2. Episcopus dioecesanus
Can. 0287      partem ne habeant, nisi iudicio competentis auctoritatis ecclesiasticae, Ecclesiae iura tuenda aut bonum commune promovendum id requirant. - Diaconi
Can. 0292      statum clericalem ad normam iuris amittit, cum eo amittit iura statui clericali propria, nec ullis iam adstringitur obligationibus status
Can. 0296      modus vero huius organicae cooperationis atque praecipua officia et iura cum illa coniuncta in statutis apte determinentur. - Statuta
Can. 0310      consociati coniunctim obligationes contrahere atque uti condomini et compossessores iura et bona acquirere et possidere possunt; quae iura et
Can. 0310      compossessores iura et bona acquirere et possidere possunt; quae iura et obligationes per mandatarium seu procuratorem exercere valent. -
Can. 0377      aptiorum Apostolicae Sedi proponat. § 5. Nulla in posterum iura et privilegia electionis, nominationis praesentationis vel designationis Episcoporum civilibus
Can. 0384      prosequatur presbyteros quos tamquam adiutores et consiliarios audiat, eorum iura tutetur et curet ut ipsi obligationes suo statui proprias
Can. 0405      § 1. Episcopus coadiutor, itemque Episcopus auxiliaris, obligationes et iura habent quae determinantur praescriptis canonum qui sequuntur, atque in
Can. 0408      ad quas Episcopus dioecesanus tenetur. § 2. Quae episcopalia iura et functiones Episcopus coadiutor aut auxiliaris potest exercere, Episcopus
Can. 0548      § 1. - § 1. Vicarii paroecialis obligationes et iura, praeterquam canonibus huius capitis, statutis dioecesanis necnon litteris Episcopi
Can. 0565      exercenda. - Nisi iure aliud caveatur aut cuidam specialia iura legitime competant, cappellanus nominatur ab Ordinario loci, cui etiam
Can. 0614      propriam vitae rationem et regimen iuxta constitutiones obtinent. Mutua iura et obligationes ita definiantur ut ex consociatione spirituale bonum
Can. 0685      Usque ad emissionem professionis in novo instituto, manentibus votis, iura et obligationes quae sodalis in priore instituto habebat, suspenduntur
Can. 0701      suspensivum. - Legitima dimissione ipso facto cessant vota necnon iura et obligationes ex professione promanantia. Si tamen sodalis sit
Can. 0728      - Indulto discedendi legitime concesso, cessant omnia vincula necnon iura et obligationes ab incorporatione promanantia. - Sodalis ab instituto
Can. 0737      1. - Incorporatio secumfert ex parte sodalium obligationes et iura in constitutionibus definita, ex parte autem societatis, curam sodales
Can. 0747      iudicium ferre de quibuslibet rebus humanis, quatenus personae humanae iura fundamentalia aut animarum salus id exigant. - § 1
Can. 1095      carent; 2_ qui laborant gravi defectu discretionis iudicii circa iura et officia matrimonialia essentialia mutuo tradenda et acceptanda; 3_
Can. 1222      profanum non sordidum redigere potest, de consensu eorum qui iura in eadem sibi legitime vindicent, et dummodo animarum bonum
Can. 1263      imponere, salvis legibus et consuetudinibus particularibus quae eidem potiora iura tribuant. - Nisi aliud iure cautum sit, conventus Episcoporum
Can. 1270      ecclesiastica publica acquiri possunt. - Res immobiles, mobiles pretiosae, iura et actiones sive personales sive reales, quae pertinent ad
Can. 1276      subiectas pertinent, salvis legitimis titulis quibus eidem Ordinario potiora iura tribuantur. § 2. Habita ratione iurium, legitimarum consuetudinum et
Can. 1284      componere; 9_ documenta et instrumenta, quibus Ecclesiae aut instituti iura in bona nituntur, rite ordinare et in archivo convenienti
Can. 1296      a quonam et contra quemnam instituenda sit ad Ecclesiae iura vindicanda. - Conferentiae Episcoporum est, attentis locorum adiunctis, normas
Can. 1338      2 et 3 recensentur, numquam afficiunt potestates, officia, munera, iura, privilegia, facultates, gratias, titulos, insignia, quae non sint sub
Can. 1400      1. Obiectum iudicii sunt: 1_ personarum physicarum vel iuridicarum iura persequenda aut vindicanda, vel facta iuridica declaranda; 2_ delicta
Can. 1478      praescripto § 3. § 2. Si iudex existimet minorum iura esse in conflictu cum iuribus parentum vel tutorum vel
Can. 1478      vel curatorum, aut hos non satis tueri posse ipsorum iura, tunc stent in iudicio per tutorem vel curatorem a
Can. 1712      secundam sententiam, quae nullitatem sacrae ordinationis confirmavit, clericus omnia iura statui clericali propria amittit et ab omnibus obligationibus liberatur

IURAMENTUM     [1]
Can. 1562      totam et solam veritatem. § 2. Iudex testi deferat iuramentum iuxta can. 1532; quod si testis renuat illud emittere

IURANTIS     [1]
Can. 1204      Iusiurandum stricte est interpretandum secundum ius et secundum intentionem iurantis aut, si hic dolo agat, secundum intentionem illius cui

IURAQUE     [1]
Can. 0121      iuridica et ipsa pollens, nova haec persona iuridica bona iuraque patrimonialia prioribus propria obtinet atque onera suscipit, quibus eaedem

IURAT     [1]
Can. 1200      procuratorem praestari valide nequit. - § 1. Qui libere iurat se aliquid facturum, peculiari religionis obligatione tenetur implendi, quod

IURATA     [2]
Can. 1068      contraria adsint indicia, affirmatio contrahentium, si casus ferat etiam iurata, se baptizatos esse et nullo detineri impedimento. - Omnes
Can. 1202      in cuius commodum iusiurandum emissum fuerat; 2_ si res iurata substantialiter mutetur, aut, mutatis adiunctis, fiat vel mala vel

IURATUS     [1]
Can. 1471      interroganda utatur lingua iudici vel partibus ignota, adhibeatur interpres iuratus a iudice designatus. Declarationes tamen scripto redigantur lingua originaria

IURE     [271]
Can. 0011      recepti, quique sufficienti rationis usu gaudent et, nisi aliud iure expresse caveatur, septimum aetatis annum expleverunt. - § 1
Can. 0020      minime derogat iuri particulari aut speciali, nisi aliud in iure expresse caveatur. - In dubio revocatio legis praeexistentis non
Can. 0022      - Leges civiles ad quas ius Ecclesiae remittit, in iure canonico iisdem cum effectibus serventur, quatenus iuri divino non
Can. 0022      quatenus iuri divino non sint contrariae et nisi aliud iure canonico caveatur. - Ea tantum consuetudo a communitate fidelium
Can. 0024      ius canonicum, nisi sit rationabilis; consuetudo autem quae in iure expresse reprobatur, non est rationabilis. - Nulla consuetudo vim
Can. 0033      ad cuius exsecutionem data sunt; non autem cessant resoluto iure statuentis nisi contrarium expresse caveatur. - § 1. Instructiones
Can. 0046      iterum exsecutioni mandare. - Actus administrativus non cessat resoluto iure statuentis, nisi aliud iure expresse caveatur. - Revocatio actus
Can. 0046      Actus administrativus non cessat resoluto iure statuentis, nisi aliud iure expresse caveatur. - Revocatio actus administrativi per alium actum
Can. 0058      2. Praeceptum singulare, legitimo documento non impositum, cessat resoluto iure praecipientis. - § 1. Rescriptum intellegitur actus administrativus a
Can. 0064      rescriptum datum est; in ceteris, tempore exsecutionis. - Salvo iure Paenitentiariae pro foro interno, gratia a quovis dicasterio Romanae
Can. 0081      renuntiare, si renuntiatio cedat in Ecclesiae praeiudicium. - Resoluto iure concedentis, privilegium non extinguitur, nisi datum fuerit cum clausula
Can. 0085      quibus potestas dispensandi explicite vel implicite competit sive ipso iure sive vi legitimae delegationis. - Dispensationi obnoxiae non sunt
Can. 0098      tutorum, iis exceptis in quibus minores lege divina aut iure canonico ab eorum potestate exempti sunt; ad constitutionem tutorum
Can. 0098      eorumque potestatem quod attinet, serventur praescripta iuris civilis, nisi iure canonico aliud caveatur, aut Episcopus dioecesanus in certibus casibus
Can. 0113      Ecclesia, praeter personas physicas, personae iuridicae, subiecta scilicet in iure canonico obligationum et iurium quae ipsarum indoli congruunt. -
Can. 0115      actionem determinant membra, in decisionibus ferendis concurrentia, sive aequali iure sive non, ad normam iuris et statutorum; secus est
Can. 0116      2. Personae iuridicae publicae hac personalitate donantur sive ipso iure sive speciali competentis auctoritatis decreto eandem expresse concedenti; personae
Can. 0118      Personam iuridicam publicam repraesentant, eius nomine agentes, ii quibus iure universali vel particulari aut propriis statutis haec competentia agnoscitur
Can. 0119      statuta tribuitur. - Ad actus collegiales quod attinet, nisi iure vel statutis aliud caveatur: 1_ si agatur de electionibus
Can. 0123      publica, destinatio eiusdem bonorum iuriumque patrimonialium itemque onerum regitur iure et statutis, quae, si sileant, obveniunt personae iuridicae immediate
Can. 0124      quae actum ipsum essentialiter constituunt, necnon sollemnia et requisita iure ad validitatem actus imposita. § 2. Actus iuridicus quoad
Can. 0125      gravi, iniuste incusso, aut ex dolo, valet, nisi aliud iure caveatur; sed potest per sententiam iudicis rescindi, sive ad
Can. 0125      iudicis rescindi, sive ad instantiam partis laesae eiusve in iure successorum sive ex officio. - Actus positus ex ignorantia
Can. 0126      sine qua non, irritus est; secus valet, nisi aliud iure caveatur, sed actus ex ignorantia aut ex errore initus
Can. 0127      actioni rescissoriae ad normam iuris. - § 1. Cum iure statuatur ad actus ponendos Superiorem indigere consensu aut consilio
Can. 0127      166, nisi, cum agatur de consilio tantum exquirendo, aliter iure particulari aut proprio cautum sit; ut autem actus valeant
Can. 0127      sunt praesentes aut omnium exquiratur consilium. § 2. Cum iure statuatur ad actus ponendos Superiorem indigere consensu aut consilio
Can. 0130      foro non recognoscantur, nisi quatenus id determinatis pro casibus iure statuatur. - § 1. Potestas regiminis ordinaria ea est
Can. 0131      § 1. Potestas regiminis ordinaria ea est, quae ipso iure alicui officio adnectitur; delegata, quae ipsi personae non mediante
Can. 0132      industria personae, facultas habitualis Ordinario concessa non perimitur resoluto iure Ordinarii cui concessa est, etiamsi ipse eam exsequi coeperit
Can. 0134      validitatem fuerit praescriptus. - § 1. Nomine Ordinarii in iure intelleguntur, praeter Romanum Pontificem, Episcopi dioecesani aliique qui, etsi
Can. 0135      et iudicialem. § 2. Potestas legislativa exercenda est modo iure praescripto, et ea qua in Ecclesia gaudet legislator infra
Can. 0135      legislator infra auctoritatem supremam, valide delegari nequit, nisi aliud iure explicite caveatur; a legislatore inferiore lex iuri superiori contraria
Can. 0135      qua gaudent iudices aut collegia iudicialia, exercenda est modo iure praescripto, et delegari nequit, nisi ad actus cuivis decreto
Can. 0137      tum ad actum tum ad universitatem casuum, nisi aliud iure expresse caveatur. § 2. Potestas exsecutiva ab Apostolica Sede
Can. 0139      eadem potestas exerceri nequit. - § 1. Nisi aliud iure statuatur, eo quod quis aliquam auctoritatem, etiam superiorem, competentem
Can. 0142      delegati deleganti significata et eo acceptata; non autem resoluto iure delegantis, nisi id ex appositis clausulis appareat. § 2
Can. 0143      extinguitur amisso officio cui adnectitur. § 2. Nisi aliud iure caveatur, suspenditur potestas ordinaria, si contra privationem vel amotionem
Can. 0144      § 1. In errore communi de facto aut de iure, itemque in dubio positivo et probabili sive iuris sive
Can. 0145      et iura singulis officiis ecclesiasticis propria definiuntur sive ipso iure quo officium constituitur, sive decreto auctoritatis competentis quo constituitur
Can. 0148      innovare et supprimere, eorundem provisio quoque competit, nisi aliud iure statuatur. - § 1. Ut ad officum ecclesiasticum quis
Can. 0149      Ecclesiae communione necnon idoneus, scilicet iis qualitatibus praeditus, quae iure universali vel particulari aut lege fundationis ad idem officium
Can. 0149      qui caret qualitatibus requisitis, irrita tantum est, si qualitates iure universali vel particulari aut lege fundationis ad validitatem provisionis
Can. 0149      tribunalis administrativi. § 3. Provisio officii simoniace facta ipso iure irrita est. - Officium secumferens plenam animarum curam, ad
Can. 0153      eodem adimpleri nequeunt. - § 1. Provisio officii de iure non vacantis est ipso facto irrita, nec subsequenti vacatione
Can. 0153      § 2. Si tamen agatur de officio quod de iure ad tempus determinatum confertur, provisio intra sex menses ante
Can. 0154      est facta, nullum parit iuridicum effectum. - Officium de iure vacans, quod forte adhuc ab aliquo illegitime possidetur, conferri
Can. 0157      Cuiuslibet officii provisio scripto consignetur. - Nisi aliud explicite iure statuatur. Episcopi dioecesani est libera collatione providere officiis ecclesiasticis
Can. 0160      octiduum utile recuset, praesentari potest. - § 1. Qui iure praesentationis gaudet, unum aut etiam plures, et quidem tum
Can. 0161      aliquem suum sodalem praesentare. - § 1. Nisi aliud iure statuatur, potest qui aliquem praesentaverit non idoneum repertum, altera
Can. 0161      institutionem factam renuntiaverit aut de vita decesserit, potest qui iure praesentandi pollet, intra mensem ab habita renuntiationis aut mortis
Can. 0164      idonei repertisint, eorundem unum instituere debet. - Nisi aliud iure provisum fuerit, in electionibus canonicis serventur praescripta canonum qui
Can. 0165      canonicis serventur praescripta canonum qui sequuntur. - Nisi aliud iure aut legitimis collegii vel coetus statutis cautum sit, si
Can. 0166      quam tertia pars electorum neglecti fuerint, electio est ipso iure nulla, nisi omnes neglecti reapse interfuerint. - § 1
Can. 0170      Electio, cuius libertas quoquo modo reapse impedita fuerit, ipso iure invalida est. - § 1. Inhabiles sunt ad suffragium
Can. 0174      tabulario diligenter asserventur. - § 1. Electio, nisi aliud iure aut statutis caveatur, fieri etiam potest per compromissum, dummodo
Can. 0176      3_ electione absoluta, si fuerit nulla. - Nisi aliud iure aut statutis caveatur, is electus habeatur et a collegii
Can. 0178      Electus, acceptata electione, quae confirmatione non egeat, officium pleno iure statim obtinet; secus non aquirit nisi ius ad rem
Can. 0179      petere per se vel per alium debet; secus omni iure privatur, nisi probaverit se a petenda confirmatione iusto impedimento
Can. 0179      positi nulli sunt. § 5. Intimata confirmatione, electus pleno iure officium obtinet, nisi aliud iure caveatur. - § 1
Can. 0179      Intimata confirmatione, electus pleno iure officium obtinet, nisi aliud iure caveatur. - § 1. Si electioni illius quem electores
Can. 0180      ac soleat, suis ipsi suffragiis eum possunt, nisi aliud iure caveatur, a competenti auctoritate postulare. § 2. Compromissarii postulare
Can. 0182      est, et collegium vel coetus pro ea vice privatur iure eligendi aut postulandi nisi probetur praesidem a mittenda postulatione
Can. 0183      § 1. § 3. Qui admissam postulationem acceptat, pleno iure statim officium obtinet. - § 1. Amittitur officium ecclesiasticum
Can. 0184      1. Amittitur officium ecclesiasticum lapsu temporis praefiniti, expleta aetate iure definita, renuntiatione, translatione, amotione necnon privatione. § 2. Resoluto
Can. 0184      translatione, amotione necnon privatione. § 2. Resoluto quovis modo iure auctoritatis a qua fuit collatum, officium ecclesiasticum non amittitur
Can. 0184      qua fuit collatum, officium ecclesiasticum non amittitur, nisi aliud iure caveatur. § 3. Officii amissio, quae effectum sortita est
Can. 0188      incusso, dolo vel errore substantiali aut simoniace facta, ipso iure irrita est. - § 1. Renuntiatio, ut valeat, sive
Can. 0190      invito officii titulari, gravis requiritur causa et, firmo semper iure rationes contrarias exponendi, servetur modus procedendi iure praescriptus. §
Can. 0190      firmo semper iure rationes contrarias exponendi, servetur modus procedendi iure praescriptus. § 3. Translatio, ut effectum sortiatur, scripto intimanda
Can. 0191      vacat per possessionem alterius officii canonice habitam, nisi aliud iure cautum aut a competenti auctoritate praescriptum fuerit. § 2
Can. 0192      servatis quidem iuribus forte ex contractu quaesitis, sive ipso iure ad normam can. 194. - § 1. Ab officio
Can. 0193      amoveri nisi ob graves causas atque servato procedendi modo iure definito. § 2. Idem valet, ut quis ab officio
Can. 0194      effectum sortiatur, scripto intimandum est. - § 1. Ipso iure ab ecclesiastico amovetur: 1_ qui statum clericalem amiserit; 2_
Can. 0195      competentis declaratione constet. - Si quis, non quidem ipso iure, sed per decretum auctoritatis competentis ab officio amoveatur quo
Can. 0196      § 2. Privatio effectum sortitur secundum praescripta canonum de iure poenali. - Praescriptionem, tamquam modum iuris subiectivi acquirendi vel
Can. 0200      et nulli auctoritati iam subsint. - Nisi aliud expresse iure caveatur, tempus supputetur ad normam canonum qui sequuntur. -
Can. 0202      agere non valenti non currat. - § 1. In iure, dies intellegitur spatium constans 24 horis continuo supputandis, et
Can. 0203      initium coincidat cum inito diei aut aliud expresse in iure caveatur. § 2. Nisi contrarium statuatur, dies ad quem
Can. 0207      inter christifideles sunt in Ecclesia ministri sacri, qui in iure et clerici vocantur; ceteri autem et laici nuncupantur. §
Can. 0219      servato debito erga Ecclesiae magisterium obsequio. - Christifideles omnes iure gaudent ut a quacumque coactione sint immunes in statu
Can. 0225      per baptismum et confirmationem deputentur, generali obligatione tenentur et iure gaudent, sive singuli sive in consociationibus coniuncti, allaborandi ut
Can. 0226      Parentes, cum vitam filiis contulerint, gravissima obligatione tenentur et iure gaudent eos educandi; ideo parentum christianorum imprimis est christianam
Can. 0229      apostolatu exercendo partem suam habere queant, obligatione tenentur et iure gaudent acquirendi eiusdem doctrinae cognitionem, propriae uniuscuiusque capacitati et
Can. 0229      cognitionem, propriae uniuscuiusque capacitati et condicioni aptatam. § 2. Iure quoque gaudent pleniorem illam in scientiis sacris acquirendi cognitionem
Can. 0238      quorum interest. - § 1. Seminaria legitime erecta ipso iure personalitate iuridica in Ecclesia gaudent. § 2. In omnibus
Can. 0268      aliam legitime transmigraverit, huic Ecclesiae particulari, transacto quinquennio, ipso iure incardinatur, si talem voluntatem in scriptis manifestaverit tum Episcopo
Can. 0279      pastorales post ordinationem sacerdotalem instituendas frequentent atque, statutis eodem iure temporibus, aliis quoque intersint praelectionibus, conventibus theologicis aut conferentiis
Can. 0283      non habeant, a sua tamen dioecesi per notabile tempus iure particulari determinandum, sine licentia saltem praesumpta Ordinarii proprii, ne
Can. 0283      competit ut debito et sufficienti quotannis gaudeant feriarum tempore, iure universali vel particulari determinato. - Clerici decentem habitum ecclesiasticum
Can. 0316      monitione, a consociatione dimittantur, servatis eius statutis et salvo iure recursus ad auctoritatem ecclesiasticam, de qua in can. 312
Can. 0317      ipsa consociatione publica electum confirmare aut praesentatum instituere aut iure proprio nominare; cappellanum vero seu assistentem ecclesiasticum, auditis ubi
Can. 0325      bona quae possidet libere administrat, iuxta statutorum praescripta, salvo iure auctoritatis ecclesiasticae competentis vigilandi ut bona fines associationis adhibeantur
Can. 0334      sibi commissum explent in bonum omnium Ecclesiarum, iuxta normas iure definitas. - Sede romana vacante aut prorsus impedita, nihil
Can. 0340      Si contingat Apostolicam Sedem durante Concilii celebratione vacare, ipso iure hoc intermittitur, donec novus Summus Pontifex illud continuari iusserit
Can. 0346      electi pro singulis coetibus ab Episcoporum conferentiis secundum rationem iure peculiari synodi determinatam; alii vi eiusdem iuris deputantur; alii
Can. 0346      expeditam requirant definitionem, constat sodalibus quorum plerique, Episcopi, a iure peculiari synodi deputantur ratione officii quod adimplent, alii vero
Can. 0347      post convocatam synodum aut inter eius celebrationem vacante, ipso iure suspenditur synodi coetus, itemque munus sodalibus in eodem commissum
Can. 0351      nomen publicatum fuerit, iisdem tenetur officiis fruiturque iuribus, sed iure praecedentiae gaudet a die reservationis in pectore. - §
Can. 0373      auctoritatis est Ecclesias particulares erigere; quae legitime erectae, ipso iure personalitate iuridica gaudent. - § 1. Quaelibet dioecesis aliave
Can. 0377      ad episcopatum aptiorum eumque Apostolicae Sedi transmittant, firmo manente iure uniuscuiusque Episcopi Apostolicae Sedi nomina presbyterorum, quos episcopali munere
Can. 0378      doctoris vel saltem licentia in sacra Scriptura, theologia aut iure canonico potius in instituto studiorum superiorum a Sede Apostolica
Can. 0381      ad exercitium eius muneris pastoralis requiritur, exceptis causis quae iure aut Summi Pontificis decreto supremae aut alii auctoritati ecclesiasticae
Can. 0381      fidelium, de quibus in can. 368, Episcopo dioecesano in iure aequiparantur, nisi ex rei natura aut iuris praescripto aliud
Can. 0397      pontificii eorumque domos Episcopus visitare potest in casibus tantum iure expressis. - Studeat Episcopus debita cum diligentia pastoralem visitationem
Can. 0403      plures Episcopi auxiliares, petente Episcopo dioecesano, constituantur Episcopus auxiliaris iure successionis non gaudet. § 2. Gravioribus in adiunctis, etiam
Can. 0403      coadiutorem, qui et ipse specialibus instruitur facultatibus; Episcopus coadiutor iure successionis gaudet. - § 1. Episcopus coadiutor officii sui
Can. 0406      insuper ipsi prae ceteris Episcopus dioecesanus committat quae ex iure mandatum speciale requirant. § 2. Nisi in litteris apostolicis
Can. 0414      pastorali dioecesis exercenda tenetur obligationibus atque potestate gaudet, quae iure Administratori dioecesano competunt. - Si Episcopus dioecesanus poena ecclesiastica
Can. 0425      qui contra praescripta § 1 sit electus, sunt ipso iure nulli. - Qui, sede vacante, ante deputationem Administratoris dioecesani
Can. 0427      dioecesani, iis excludis quae ex rei natura aut ipso iure excipiuntur. § 2. Administrator dioecesanus, acceptata electione, potestatem obtinet
Can. 0432      concilium provinciale atque Metropolita. § 2. Provincia ecclesiastica ipso iure personalitate iuridica gaudet. - § 1. Si utilitas id
Can. 0436      Apostolica Sede instrui potest peculiaribus muneribus et potestate in iure particulari determinandis. § 3. Nulla alia in dioecesibus suffraganeis
Can. 0437      in communione cum Ecclesia Romana, Metropolita in Propria provincia iure instruitur. § 2. Metropolita, ad normam legum liturgicarum, pallio
Can. 0445      potestate gaudet regiminis, praesertim legislativa, ita ut, salvo semper iure universali Ecclesiae, decernere valeat quae ad fidei incrementum, ad
Can. 0449      aut innovare. § 2. Episcoporum conferentia legitime erecta ipso iure personalitate iuridica gaudet. - § 1. Ad Episcoporum conferentiam
Can. 0450      iuridica gaudet. - § 1. Ad Episcoporum conferentiam ipso iure pertinent omnes in territorio Episcopi dioecesani eisque iure aequiparati
Can. 0450      ipso iure pertinent omnes in territorio Episcopi dioecesani eisque iure aequiparati, itemque Episcopi coadiutores, Episcopi auxiliares atque ceteri Episcopi
Can. 0450      Episcopi titulares necnon Legatus Romani Pontificis non sunt de iure membra Episcoporum conferentiae. - Quaelibet Episcoporum conferentia sua conficiat
Can. 0454      1. Suffragium deliberativum in conventibus plenariis Episcoporum conferentiae ipso iure competit Episcopis dioecesanis eisque qui iure ipsis aequiparantur, necnon
Can. 0454      Episcoporum conferentiae ipso iure competit Episcopis dioecesanis eisque qui iure ipsis aequiparantur, necnon Episcopis coadiutoribus. § 2. Episcopis auxiliaribus
Can. 0468      2. Vacante vel impedita sede episcopali, synodus dioecesana ipso iure intermittitur, donec Episcopus dioecesanus, qui succedit, ipsam continuari decreverit
Can. 0471      1_ promissionem emittere de munere fideliter adimplendo, secundum rationem iure vel ab Episcopo determinatam; 2_ secretum servare intra fines
Can. 0471      determinatam; 2_ secretum servare intra fines et secundum modum iure aut ab Episcopo determinatos. - Circa causas atque personas
Can. 0476      vel certi personarum coetus, eadem gaudent potestate ordinaria, quae iure universali Vicario generali competit, ad normam canonum qui sequuntur
Can. 0478      episcopalis sint sacerdotes annos nati non minus triginta, in iure canonico aut theologia doctores vel licentiati vel saltem in
Can. 0479      universa dioecesi competit potestas exsecutiva quae ad Episcopum dioecesanum iure pertinet, ad ponendos scilicet omnes actus administrativos, iis tamen
Can. 0479      tamen exceptis quos Episcopus sibi reservaverit vel qui ex iure requirant speciale Episcopi mandatum. § 2. Vicario episcopali ipso
Can. 0479      requirant speciale Episcopi mandatum. § 2. Vicario episcopali ipso iure eadem competit potestas de qua in § 1, sed
Can. 0479      Episcopus sibi aut Vicario generali reservaverit, aut quae ex iure requirunt speciale Episcopi mandatum. § 3. Ad Vicarium generalem
Can. 0482      qualibet curia constituatur cancellarius, cuius praecipuum munus, nisi aliter iure particulari statuatur, est curare ut acta curiae redigantur et
Can. 0492      constat tribus saltem christifidelibus, in re oeconomica necnon in iure civili vere peritis et integritate praestantibus, ab Episcopo nominatis
Can. 0500      maioris momenti, eius autem consensu eget solummodo in casibus iure expresse definitis. § 3. Consilium presbyterale numquam agere valet
Can. 0502      qui collegium consultorum ad quinquennium constituant, cui competunt munera iure determinata; expleto tamen quinquennio munera sua propria exercere pergit
Can. 0502      de quo in can. 495, § 2, nisi aliud iure statuatur. - Capitulum canonicorum, sive cathedrale sive collegiale, est
Can. 0503      collegiali persolvere; capituli cathedralis praeterea est munera adimplere, quae iure aut ab Episcopo dioecesano ei committuntur. - Capituli cathedralis
Can. 0515      presbyterali. § 3. Paroecia legitime erecta personalitate iuridica ipso iure gaudet. - § 1. Nisi aliud iure caveatur, paroeciae
Can. 0516      iuridica ipso iure gaudet. - § 1. Nisi aliud iure caveatur, paroeciae aequiparatur quasi-paroecia, quae est certa in Ecclesia
Can. 0521      qualitatibus gaudeat quae ad paroeciam, de qua agitur, curandam iure sive universali sive particulari requiruntur. § 3. Ad officium
Can. 0537      unaquaque paroecia habeatur consilium a rebus oeconomicis, quod praeterquam iure universali, regitur normis ab Episcopo dioecesano latis et in
Can. 0541      qui sit nominatione antiquior, et si vicarii desint, parochus iure particulari definitus. § 2. Qui paroeciae regimen ad normam
Can. 0543      facultas matrimoniis assistendi, sicuti et potestates omnes dispensandi ipso iure parocho concessae, omnibus competunt, exercendae tamen sunt sub directione
Can. 0550      Ad tempus feriarum quod attinet, vicarius paroecialis eodem gaudet iure ac parochus. - Ad oblationes quod attinet, quas occasione
Can. 0553      sacerdos qui vicariatui foraneo praeficitur. § 2. Nisi aliud iure particulari statuatur, vicarius foraneus nominatur ab Episcopo dioecesano, auditis
Can. 0554      iudicaverit. § 2. Vicarius foraneus nominetur ad certum tempus, iure particulare determinatum. § 3. Vicarium foraneum iusta de causa
Can. 0555      amovere potest. - § 1. Vicario foraneo, praeter facultates iure particulari ei legitime tributas, officium et ius est: 1_
Can. 0557      1. Ecclesiae rector libere nominatur ab Episcopo dioecesano, salvo iure eligendi aut praesentandi, si cui legitime competat; quo in
Can. 0565      ad normam iuris universalis et particularis exercenda. - Nisi iure aliud caveatur aut cuidam specialia iura legitime competant, cappellanus
Can. 0566      oportet quas recta cura pastoralis requirit. Praeter eas quae iure particulari aut speciali delegatione conceduntur, cappellanus vi officii facultate
Can. 0596      Superiores et capitula in sodales ea gaudent potestate, quae iure universali et constitutionibus definitur. § 2. In institutis autem
Can. 0597      potest quilibet catholicus, recta intentione praeditus, qui qualitates habeat iure universali et proprio requisitas nulloque detineatur impedimento. § 2
Can. 0603      § 2. Eremita, uti Deo deditus in vita consecrata, iure agnoscitur si tria evangelica consilia, voto vel alio sacro
Can. 0606      Quae de institutis vitae consecratae eorumque sodalibus statuuntur, pari iure de utroque sexu valent, nisi ex contexu sermonis vel
Can. 0611      1215, § 3, et sacra ministeria peragendi, servatis de iure servandis. - Ut domus religiosa ad opera apostolica destinetur
Can. 0613      ferant. § 2. Moderator domus sui iuris est de iure Superior maior. - Monasteria monialium cuidam virorum instituto consociata
Can. 0623      requiritur congruum tempus post professionem perpetuam vel definitivam, a iure proprio vel, si agatur de Superioribus maioribus, a constitutionibus
Can. 0624      ab officio amoveri vel in aliud transferri ob causas iure proprio statutas. - § 1. Supremus instituti Moderator electione
Can. 0627      munere exercendo utantur oportet. § 2. Praeter casus in iure universali praescriptos, ius proprium determinet casus in quibus consensus
Can. 0628      normam can. 127 exquirendum. - § 1. Superiores qui iure proprio instituti ad hoc munus designatur, statis temporibus domos
Can. 0631      rerum agendarum rationes attinet. § 3. Iuxta normas in iure proprio determinatas, non modo provinciae et communitates locales, sed
Can. 0634      1. Instituta, provinciae et domus, utpote personae iuridicae ipso iure, capaces sunt acquirendi, possidendi, administrandi et alienandi bona temporalia
Can. 0636      a Superiore locali distinctus. § 2. Tempore et modo iure proprio statutis, oeconomi et alii administratores auctoritati competenti peractae
Can. 0638      faciunt, intra fines sui muneris, officiales quoque, qui in iure proprio ad hoc designantur. § 3. Ad validitatem alienationis
Can. 0650      ut novitii sub directione magistri efformentur iuxta rationem institutionis iure proprio definiendam. § 2. Regimen novitiorum, sub auctoritate Superiorum
Can. 0654      ministerium consecrantur et instituto incorporantur cum iuribus et officiis iure definitis. - Professio temporaria ad tempus iure proprio definitum
Can. 0655      et officiis iure definitis. - Professio temporaria ad tempus iure proprio definitum emittatur, quod neque triennio brevius neque sexennio
Can. 0658      in can. 656, nn. 2, 4 et 5 aliasque iure proprio appositas, ad validitatem professionis perpetuae requiritur: 1_ vigesimus
Can. 0659      3. Institutio sodalium, qui ad sacros ordines suscipiendos praeparantur, iure universali regitur et propria instituti ratione studiorum. - §
Can. 0668      et usufructu libere disponant. Testamentum autem, quod etiam in iure civili sit validum, saltem ante professionem perpetuam condant. §
Can. 0668      vel assecurationis quoquo modo obveniunt, instituto acquiruntur, nisi aliud iure proprio statuatur. § 4. Qui ex instituti natura plene
Can. 0668      renuntiare debet, illam renuntiationem, forma, quantum fieri potest, etiam iure civili valida, ante professionem perpetuam faciat a die emissae
Can. 0681      committuntur religiosis, eiusdem Episcopi auctoritati et directioni subsunt, firmo iure Superiorum religiosorum ad normam can. 678, §§ 2 et
Can. 0684      utriusque monasterii et capituli monasterii recipientis, salvis aliis requisitis iure proprio statutis nova professio non requiritur. § 4. Ius
Can. 0692      in actu notificationis ab ipso sodale reiectum fuerit, ipso iure secumfert dispensationem a votis necnon ab omnibus obligationibus ex
Can. 0693      experimentum recipiat. Si ad experimentum recipiatur, transacto quinquennio, ipso iure dioecesi incardinatur, nisi Episcopus eum recusaverit. - § 1
Can. 0696      § 2, per semestre protracta; aliae causae similis gravitatis iure proprio instituti forte determinatae. § 2. Ad dimissionem sodalis
Can. 0696      sodalis a votis temporariis, etiam causae minoris gravitatis in iure proprio statutae sufficiunt. - In casibus de quibus in
Can. 0699      dimissionis ferat, expressis ad validitatem saltem summarie motivis in iure et in facto. § 2. In monasteriis sui iuris
Can. 0718      regitur normis Libri V De bonis Ecclesiae temporalibus necnon iure proprio instituti. Item ius proprium definiat obligationes praesertim oeconomicas
Can. 0735      § 1. Sodalium admissio, probatio, incorporatio et institutio determinantur iure proprio cuiusque societatis. § 2. Ad admissionem in societatem
Can. 0744      suspensis interim iuribus et obligationibus propriae societatis, firmo tamen iure redeundi ante definitivam incorporationem in novam societatem. § 2
Can. 0748      amplectendi ac servandi obligatione vi legis divinae adstringuntur et iure gaudent. § 2. Homines ad amplectendam fidem catholicam contra
Can. 0793      Parentes, necnon qui eorum locum tenent, obligatione adstringuntur et iure gaudent prolem educandi; parentes catholici officium quoque habent ea
Can. 0822      - § 1. Ecclesiae pastores, in suo munere explendo iure Ecclesiae proprio utentes, instrumenta communicationis socialis adhibere satagant. §
Can. 0830      novis editionibus vel translationibus. - § 1. Integro manente iure uniuscuiusque loci Ordinarii committendi personis sibi probatis iudicium de
Can. 0843      iis qui opportune eadem petant, rite sint dispositi, nec iure ab iis recipiendis prohibeantur. § 2. Animarum pastores ceterique
Can. 0858      § 1. Quaevis ecclesia paroecialis baptismalem fontem habeat, salvo iure cumulativo aliis ecclesiis iam quaesito. § 2. Loci Ordinarius
Can. 0883      universalis aut peculiaris concessionis competentis auctoritatis instructus. - Ipso iure facultate confirmationem ministrandi gaudent: 1_ intra fines suae dicionis
Can. 0883      confirmationem ministrandi gaudent: 1_ intra fines suae dicionis, qui iure Episcopo dioecesano aequiparantur; 2_ quoad personam de qua agitur
Can. 0912      vel alius sacrae communionis minister. - Quilibet baptizatus, qui iure non prohibeatur, admitti potest et debet ad sacram communionem
Can. 0966      § 2. Hac facultate donari potest sacerdos, sive ipso iure sive concessione ab auctoritate competenti facta ad normam can
Can. 0967      Romamum Pontificem, facultate christifidelium ubique terrarum confessiones excipiendi ipso iure gaudent Cardinales itemque Episcopi, qui eadem et licite ubique
Can. 0967      can. 974, §§ 2 et 3. § 3. Ipso iure eadem facultate ubique potiuntur erga sodales aliosque in domo
Can. 0995      auctoritatem ii tantum possunt indulgentias elargiri, quibus haec potestas iure agnoscitur aut a Romano Pontifice conceditur. § 2. Nulla
Can. 0999      oleum in unctione infirmorum adhibendum benedicere possunt: 1_ qui iure Episcopo dioecesano aequiparantur; 2_ in casu necessitatis, quilibet presbyter
Can. 1019      Ordinatio ceterorum omnium alumnorum cuiusvis instituti aut societatis regitur iure clericorum saecularium, revocato quolibet indulto Superioribus concesso. - Litterae
Can. 1020      concedantur, nisi habitis antea omnibus testimoniis et documentis, quae iure exiguntur ad norma cann. 1050 et 1051. - Litterae
Can. 1023      circumscribi aut revocari, sed semel concessae non extinguuntur resoluto iure concedentis. - Sacram ordinationem valide recipit solus vir baptizatus
Can. 1052      vel aliae informationes. - § 1. Ut Episcopus ordinationem iure proprio conferens ad eam procedere possit, ipsi constare debet
Can. 1057      - § 1. Matrimonium facit partium consensus inter personas iure habiles legitime manifestatus, qui nulla humana potestate suppleri valet
Can. 1058      ad constituendum matrimonium. - Omnes possunt matrimonium contrahere, qui iure non prohibentur. - Matrimonium catholicorum, etsi una tantum pars
Can. 1059      Matrimonium catholicorum, etsi una tantum pars sit catholica, regitur iure non solum divino, sed etiam canonico, salva competentia civilis
Can. 1062      promissio sive unilateralis sive bilateralis, quam sponsalia vocant, regitur iure particulari, quod ab Episcoporum conferentia, habita ratione consuetudinum et
Can. 1127      validitatem autem requiritur interventus ministri sacri, servatis aliis de iure servandis. § 2. Si graves difficultates formae canonicae servandae
Can. 1140      quod attinet, in omnibus aequiparantur legitimis, nisi aliud expresse iure cautum fuerit. - Matrimonium ratum et consummatum nulla humana
Can. 1148      opus sit, praescriptis de matrimoniis mixtis et aliis de iure servandis. § 3. Ordinarius loci, prae oculis habita condicione
Can. 1156      renovet saltem pars impedimenti conscia. § 2. Haec renovatio iure ecclesiastico requiritur ad validitatem convalidationis, etiamsi initio utraque pars
Can. 1169      possunt qui charactere episcopali insigniti sunt, necnon presbyteri quibus iure vel legitima concessione id permittitur. § 2. Benedictiones, exceptis
Can. 1169      Diaconus illas tantum benedictiones impertire potest, quae ipsi expresse iure permittuntur. - Benedictiones, imprimis impertiendae catholicis, dari possunt catechumenis
Can. 1177      celebrentur in ecclesia paroeciae ubi mors accidit, nisi alia iure particulari designata sit. - Exequiae Episcopi dioecesani in propria
Can. 1180      sepulturam curare competit. § 2. Omnibus autem licet, nisi iure prohibeantur, eligere coemeterium sepulturae. - Ad oblationes occasione funerum
Can. 1191      meliore, ex virtute religionis impleri debet. § 2. Nisi iure prohibeantur, omnes congruenti rationis usu pollentes, sunt voti capaces
Can. 1191      Votum metu gravi et iniusto vel dolo emissum ipso iure nullum est. - § 1. Votum est publicum, si
Can. 1200      2. Iusiurandum dolo, vi aut metu gravi extortum, ipso iure nullum est. - § 1. Iusiurandum promissorium sequitur naturam
Can. 1206      spectat ad Episcopum dioecesanum et ad eos qui ipsi iure aequiparantur; iidem possunt cuilibet Episcopo vel, in casibus exceptionalibus
Can. 1225      legitime constitutis omnes celebrationes sacrae peragi possunt, nisi quae iure aut Ordinarii loci praescripto excipiantur, aut obstent normae liturgicae
Can. 1243      ad eorum indolem sacram tuendam et fovendam quod attinet, iure particulari statuantur. - § 1. Dies festos itemque dies
Can. 1245      paenitentiae possunt, per modum tantum actus, indicere. - Firmo iure Episcoporum dioecesanorum de quo in can. 87, parochus, iusta
Can. 1254      ieiunio substituere. - § 1. Ecclesia catholica bona temporalia iure nativo, independenter a civili potestate, acquirere, retinere, administrare et
Can. 1264      particularibus quae eidem potiora iura tribuant. - Nisi aliud iure cautum sit, conventus Episcoporum provinciae est: 1_ praefinire taxas
Can. 1265      occasione ministrationis sacramentorum et sacramentalium. - § 1. Salvo iure religiosorum mendicantium, vetatur persona quaevis privata, sive physica sive
Can. 1274      fieri possit, ita constituenda sunt, ut efficaciam quoque in iure civili obtineant. - Massa bonorum ex diversis dioecesibus provenientium
Can. 1277      atque etiam collegii consultorum consensu eget, praeterquam in casibus iure universali vel tabulis fundationis specialiter expressis, ad ponendos actus
Can. 1279      ferant ius particulare, statuta aut legitima consuetudo, et salvo iure Ordinarii interveniendi in casu neglegentiae administratoris. § 2. In
Can. 1279      2. In administratione bonorum personae iuridicae publicae, quae ex iure vel tabulis fundationis aut propriis statutis suos non habeat
Can. 1287      fidelibus Ecclesiae offeruntur, administratores rationes fidelibus reddant iuxta normas iure particulari statuendas. - Administratores litem nomine personae iuridicae publicae
Can. 1290      in genere, quam in specie et de solutionibus, eadem iure canonico quoad res potestati regiminis Ecclesiae subiectas iisdem cum
Can. 1290      effectibus serventur, nisi iuri divino contraria sint aut aliud iure canonico caveatur, et firmo iure canonico caveatur, et firmo
Can. 1290      contraria sint aut aliud iure canonico caveatur, et firmo iure canonico caveatur, et firmo praescripto can. 1547. - Ad
Can. 1291      legitima assignatione patrimonium stabile constituunt et quorum valor summam iure definitam excedit, requiritur licentia auctoritatis ad normam iuris competentis
Can. 1299      auctoritatis licentia scripto data. - § 1. Qui ex iure naturae et canonico libere valet de suis bonis statuere
Can. 1301      quam inter vivos exsecutor est. § 2. Hoc ex iure Ordinarius vigilare potest ac debet, etiam per visitationem, ut
Can. 1303      institutis religiosis. - § 1. Nomine piarum fundationum in iure veniunt: 1_ piae fundationes autonomae, scilicet universitates rerum ad
Can. 1303      publicae quoquo modo data cum onere in diuturnum tempus, iure particulari determinandum, ex reditibus annuis Missas celebrandi aliasque praefinitas
Can. 1304      Ulteriores condiciones ad constitutionem et acceptationem fundationum quod attinet, iure particulari definiantur. - Pecunia et bona mobilia, dotationis nomine
Can. 1351      providere curet. - Poena reum ubique tenet, etiam resoluto iure eius qui poenam constituit vel irrogavit, nisi aliud expresse
Can. 1362      quae quinquennio praescribitur; 3_ de delictis quae non sunt iure communi punita, si lex particularis alium praescriptionis terminum statuerit
Can. 1401      solummodo ad Superiorem vel ad tribunal administrativum. - Ecclesia iure proprio et exclusivo cognoscit: 1_ de causis quae respiciunt
Can. 1419      § 1. In unaquaque dioecesi et pro omnibus causis iure expresse non exceptis, iudex primae instantiae est Episcopus dioecesanus
Can. 1420      Vicarii iudiciales adiuncti esse debent sacerdotes, integrae famae, in iure canonico doctores vel saltem licentiati, annos nati non minus
Can. 1421      efformandum. § 3. Iudices sint integrae famae et in iure canonico doctores vel saltem licentiati. - Vicarius iudicialis, Vicarii
Can. 1435      nominare, qui sint clerici vel laici, integrae famae, in iure canonico doctores vel licentiati, ac prudentia et iustitiae zelo
Can. 1483      catholicus, nisi Episcopus dioecesanus aliter permittat, et doctor in iure canonico, vel alioquin vere peritus et ab eodem Episcopo
Can. 1497      crediti quoque securitatem sequestratio rei admittitur, dummodo de creditoris iure satis constet. § 2. Sequestratio extendi potest etiam ad
Can. 1504      quid petatur et a quo petatur; 2_ indicare quo iure innitatur actor et generatim saltem quibus factis et probationibus
Can. 1512      delegato firma redditur iurisdictio, ita ut non expiret resoluto iure delegantis; 4_ interrumpitur praescriptio, nisi aliud cautum sit; 5_
Can. 1517      non solum pronuntiatione sententiae definitivae, sed etiam aliis modis iure praefinitis. - Si pars litigans moriatur aut statum mutet
Can. 1521      alios peremptionis terminos statuere potest. - Peremptio obtinet ipso iure et adversus omnes, minores quoque aliosve minoribus aequiparatos, atque
Can. 1521      minoribus aequiparatos, atque etiam ex officio declarari debet, salvo iure petendi indemnitatem adversus tutores, curatores, administratores, procuratores, qui culpa
Can. 1526      uno ex contendentibus asserta et ab altero admissa, nisi iure vel a iudice probatio nihilominus exigatur. - § 1
Can. 1540      in exercitio sui muneris in Ecclesia confecit, servatis sollemnitatibus iure praescriptis. § 2. Documenta publica civilia ea sunt, quae
Can. 1540      civilia ea sunt, quae secundum uniuscuiusque loci leges talia iure censentur. § 3. Cetera documenta sunt privata. - Nisi
Can. 1549      obventura timent. - Omnes possunt esse testes, nisi expresse iure repellantur vel in totum vel ex parte. - §
Can. 1558      2. Cardinales, Patriarchae, Episcopi et ii qui, suae civitatis iure, simili favore gaudent, audiantur in loco ab ipsis selecto
Can. 1580      honoraria a iudice ex bono et aequo determinanda, servato iure particulari. - § 1. Partes possunt peritos privatos, a
Can. 1586      in partem adversam. - Praesumptiones, quae non statuuntur a iure, iudex ne coniciat, nisi ex facto certo et determinato
Can. 1608      eam certitudinem adipisci non potuit, pronuntiet non constare de iure actoris et conventum absolutum dimittat, nisi agatur de causa
Can. 1609      conclusiones suas in merito causae, et rationes tam in iure quam in facto, quibus ad conclusionem suam venerint; quae
Can. 1611      implendae sint; 3_ exponere rationes seu motiva, tam in iure quam in facto, quibus dispositiva sententiae pars innititur; 4_
Can. 1619      - Firmis cann. 1622 et 1623, nullitates actuum, positivo iure statutae, quae, cum essent notae parti querelam proponenti, non
Can. 1622      motiva seu rationes decidendi non continet; 3_ subscriptionibus caret iure praescriptis; 4_ non refert indicationem anni, mensis, diei et
Can. 1631      coram ipso appellante redigat. - Si quaestio oriatur de iure appellandi, de ea videat expeditissime tribunal appellationis iuxta normas
Can. 1656      quo in hac sectione, tractari possunt omnes causae a iure non exclusae, nisi pars processum contentiosum ordinarium petat. §
Can. 1656      petat. § 2. Si processus oralis adhibeatur extra casus iure permissos, actus iudiciales sunt nulli. - Processus contentiosus oralis
Can. 1669      gradu processum contentiosum oralem esse adhibitum in casibus a iure exclusis, nullitatem sententiae declaret et causam remittat tribunali quod
Can. 1671      ut celeritati, salva iustitia, consulat. - Causae matrimoniales baptizatorum iure proprio ad iudicem ecclesiasticum spectant. - Causae de effectibus
Can. 1709      agenda. § 2. Misso libello, clericus ordines exercere ipso iure vetatur. - Si Congregatio causam ad tribunal remiserit, serventur
Can. 1715      bonis ecclesiasticis temporalibus, serventur, quoties materia id postulat, sollemnitates iure statutae pro rerum ecclesiasticarum alienatione. - § 1. Si
Can. 1720      ad normam cann. 1342-1350, expositis, breviter saltem, rationibus in iure et in facto. - § 1. Si Ordinarius decreverit
Can. 1722      prohibere; quae omnia, causa cessante, sunt revocanda, eaque ipso iure finem habent, cessante processu poenali. - § 1. Iudex
Can. 1737      Etiam in casibus, in quibus recursus non suspendit ipso iure decreti exsecutionem neque suspensio ad normam can. 1736, §

IUREIURANDO     [5]
Can. 1200      se aliquid facturum, peculiari religionis obligatione tenetur implendi, quod iureiurando firmaverit. § 2. Iusiurandum dolo, vi aut metu gravi
Can. 1202      iusiurandum adiciatur, nullam exinde actus consequitur firmitatem. - Obligatio iureiurando promissorio inducta desinit: 1_ si remittatur ab eo in
Can. 1283      bene et fideliter administraturos coram Ordinario vel eius delegato iureiurando spondere; 2_ accuratum ac distinctum inventarium, ab ipsis subscribendum
Can. 1455      iudex poterit testes, peritos, partes earumque advocatos vel procuratores iureiurando astringere ad secretum servandum. - Iudex et omnes tribunalis
Can. 1568      in actis mentionem faciat de praestito, remisso aut recusato iureiurando, de partium aliorumque praesentia, de interrogationibus ex officio additis

IURI     [12]
Can. 0020      ordinet legis prioris materiam; sed lex universalis minime derogat iuri particulari aut speciali, nisi aliud in iure expresse caveatur
Can. 0022      remittit, in iure canonico iisdem cum effectibus serventur, quatenus iuri divino non sint contrariae et nisi aliud iure canonico
Can. 0024      1. Nulla consuetudo vim legis obtinere potest, quae sit iuri divino contraria. § 2. Nec vim legis obtinere potest
Can. 0026      Nisi a competendi legislatore specialiter fuerit probata, consuetudo vigenti iuri canonico contraria aut quae est praeter legem canonicam, vim
Can. 0135      nisi aliud iure explicite caveatur; a legislatore inferiore lex iuri superiori contraria valide ferri nequit. § 3. Potestas iudicialis
Can. 0174      electione servare atque, ad validitatem electionis, condiciones compromisso appositas, iuri non contrarias, observare; condiciones autem iuri contrariae pro non
Can. 0174      condiciones compromisso appositas, iuri non contrarias, observare; condiciones autem iuri contrariae pro non appositis habeantur. - Cessat compromissum et
Can. 1155      ad vitam coniugalem rursus admittere potest, quo in casu iuri separationis renuntiat. - § 1. Ad convalidandum matrimonium irritum
Can. 1284      et expensi, ut ab administratoribus quotannis componantur, enixe commendatur; iuri autem particulari relinquitur eas praecipere et pressius determinare modos
Can. 1290      potestati regiminis Ecclesiae subiectas iisdem cum effectibus serventur, nisi iuri divino contraria sint aut aliud iure canonico caveatur, et
Can. 1301      munere, reddere rationem tenentur. § 3. Clausulae huic Ordinarii iuri contrariae, ultimis voluntatibus adiectae, tamquam non appositae habeantur. -
Can. 1692      non sortitur, vel si sententia civilis praevidetur non contraria iuri divino, Episcopus dioecesis commorationis coniugum poterit, perpensis peculiaribus adiunctis

IURIBUS     [29]
Can. 0096      incorporatur et in eadem constituitur persona, cum officiis et iuribus quae christianis, attenta quidem eorum condicione, sunt propria, quatenus
Can. 0122      quidem in primis tum fundatorum ac oblatorum voluntate tum iuribus quaesitis tum probatis statutis: 1_ ut communia, quae dividi
Can. 0123      immediate superiori, salvis semper fundatorum vel oblatorum voluntate necnon iuribus quaesitis; extincta persona iuridica privata, eiusdem bonorum et onerum
Can. 0192      sive decreto ab auctoritate competenti legitime edito, servatis quidem iuribus forte ex contractu quaesitis, sive ipso iure ad normam
Can. 0223      ex propriis reditibus pauperibus subveniendi. - § 1. In iuribus suis exercendis christifideles tum singuli tum in consociationibus adunati
Can. 0224      ea quae in aliis canonibus statuuntur, obligationibus tenentur et iuribus gaudent quae in canonibus huius tituli recensentur. - §
Can. 0271      particulari incardinati maneant, atque in eandem redeuntes omnibus gaudeant iuribus, quae haberent si in ea sacro ministerio addicti fuissent
Can. 0306      quatenus in dioecesi operam exercent. - Ut quis consociationis iuribus atque privilegiis, indulgentiis aliisque gratiis spiritualibus eidem consociationi concessis
Can. 0326      bonorum consociationis extinctae ad normam statutorum determinanda est, salvis iuribus quaesitis atque oblatorum voluntate. - Christifideles laici magni faciant
Can. 0351      Collegio publicatur; inde a publicatione facta officiis tenentur atque iuribus gaudent lege definitis. § 3. Promotus ad cardinalitiam dignitatem
Can. 0351      reservans, nullis interim tenetur Cardinalium officiis nullisque eorum gaudet iuribus; postquam autem a Romano Pontifice eius nomen publicatum fuerit
Can. 0351      Pontifice eius nomen publicatum fuerit, iisdem tenetur officiis fruiturque iuribus, sed iure praecedentiae gaudet a die reservationis in pectore
Can. 0428      curant, vetantur quidpiam agere quod vel dioecesi vel episcopalibus iuribus praeiudicium aliquod affere possit; speciatim prohibentur ipsi, ac proinde
Can. 0510      sive non qui parochus omnibus obstringitur officiis atque gaudet iuribus et facultatibus quae ad normam iuris propria sunt parochi
Can. 0540      § 1. Administrator paroecialis iisdem adstringitur officiis iisdemque gaudet iuribus ac parochus, nisi ab Episcopo dioecesano aliter statuatur. §
Can. 0540      2. Administratori paroeciali nihil agere licet, quod praeiudicium afferat iuribus parochi aut damno esse possit bonis paroecialibus. § 3
Can. 0562      rector, sub auctoritate loci Ordinarii servatisque legitimis statutis et iuribus quaesitis, obligatione tenetur prospiciendi ut sacrae unctiones secundum normas
Can. 0616      ius proprium instituti, salvis fundatorum vel offerentium voluntatibus et iuribus legitime quaesitis. § 2. Suppressio unicae domus instituti ad
Can. 0654      Deo per Ecclesiae ministerium consecrantur et instituto incorporantur cum iuribus et officiis iure definitis. - Professio temporaria ad tempus
Can. 0685      professionem in novo instituto sodalis eidem incorporatur, cessantibus votis, iuribus et obligationibus praecedentibus. - § 1. Supremus Moderator, de
Can. 0743      constitutionibus cuiusque societatis. - Indultum discedendi a societate, cessantibus iuribus et obligationibus ex incorporatione promanantibus, firmo praescripto can. 693
Can. 0744      incorporato ad aliam societatem vitae apostolicae transeundi, suspensis interim iuribus et obligationibus propriae societatis, firmo tamen iure redeundi ante
Can. 0745      indultum vivendi extra societatem, non tamen ultra triennium, suspensis iuribus et obligationibus quae cum ipsius nova condicione componi non
Can. 1219      vel benedicta omnes actus cultus divini perfici possunt, salvis iuribus paroecialibus. - § 1. Curent omnes ad quos res
Can. 1227      - Episcopi sacellum privatum sibi constituere possunt, quod iisdem iuribus ac oratorium gaudet. - Firmo praescripto can. 1227, ad
Can. 1419      canones qui sequuntur. § 2. Si vero agatur de iuribus aut bonis temporalibus personae iuridicae ab Episcopo repraesentatae, iudicat
Can. 1465      1. Fatalia legis quae dicuntur, id est termini perimendis iuribus lege constituti, prorogari non possunt, neque valide, nisi petentibus
Can. 1478      Si iudex existimet minorum iura esse in conflictu cum iuribus parentum vel tutorum vel curatorum, aut hos non satis
Can. 1711      tituli. - In his causis defensor vinculi iisdem gaudet iuribus iisdemque tenetur officiis, quibus defensor vinculi matrimonialis. - Post

IURIDICA     [31]
Can. 0120      tangit, ab omnibus approbari debet. - § 1. Personae iuridica natura sua perpetua est; extinguitur tamen si a competenti
Can. 0120      supprimantur aut per centum annorum spatium agere desierit; persona iuridica privata insuper extinguitur, si ipsa consociatio ad normam statutorum
Can. 0121      ita coniungantur ut ex iisdem una constituatur universitas personalitae iuridica et ipsa pollens, nova haec persona iuridica bona iuraque
Can. 0121      universitas personalitae iuridica et ipsa pollens, nova haec persona iuridica bona iuraque patrimonialia prioribus propria obtinet atque onera suscipit
Can. 0122      salva esse debent. - Si universitas, quae gaudet personalitate iuridica publica, ita dividatur ut aut illius pars alii personae
Can. 0122      personae iuridicae uniatur aut ex parte dismembrata distincta persona iuridica publica erigatur, auctoritas ecclesiastica, cui divisio competat, curare debet
Can. 0123      proportione ex aequo et bono definienda. - Extincta persona iuridica publica, destinatio eiusdem bonorum iuriumque patrimonialium itemque onerum regitur
Can. 0123      fundatorum vel oblatorum voluntate necnon iuribus quaesitis; extincta persona iuridica privata, eiusdem bonorum et onerum destinatio statutis regitur. -
Can. 0155      acquirit in personam cui collatum est, sed huius condicio iuridica perinde constituitur, ac si provisio ad ordinariam iuris normam
Can. 0238      - § 1. Seminaria legitime erecta ipso iure personalitate iuridica in Ecclesia gaudent. § 2. In omnibus negotiis pertractandis
Can. 0310      atque bonorum administratores. - Consociatio privata quae uti persona iuridica non fuerit constituta, qua talis subiectum esse non potest
Can. 0313      auctoritate ecclesiastica ad normam can. 312 competenti erigitur, persona iuridica constituitur et missionem recipit, quatenus requiritur, ad fines quos
Can. 0373      Ecclesias particulares erigere; quae legitime erectae, ipso iure personalitate iuridica gaudent. - § 1. Quaelibet dioecesis aliave Ecclesia particularis
Can. 0432      atque Metropolita. § 2. Provincia ecclesiastica ipso iure personalitate iuridica gaudet. - § 1. Si utilitas id suadeat, praesertim
Can. 0449      § 2. Episcoporum conferentia legitime erecta ipso iure personalitate iuridica gaudet. - § 1. Ad Episcoporum conferentiam ipso iure
Can. 0515      audito consilio presbyterali. § 3. Paroecia legitime erecta personalitate iuridica ipso iure gaudet. - § 1. Nisi aliud iure
Can. 0520      christifidelibus laicis, ad normam iuris. - § 1. Persona iuridica ne sit parochus; Episcopus autem dioecesanus, non vero Administrator
Can. 0587      potest. § 3. In hoc codice elementa spiritualia et iuridica apte componantur; normae tamen absque necessitate ne multiplicentur. §
Can. 0639      loci in scriptis praestitus. - § 1. Si persona iuridica debita et obligationes contraxerit etiam cum Superiorem licentia, ipsa
Can. 0639      ulla Superiorum licentia, ipse respondere debet, non autem persona iuridica. § 4. Firmum tamen esto, contra eum, in cuius
Can. 0803      catholica ea intellegitur quam auctoritas ecclesiastica competens aut persona iuridica ecclesiastica publica moderatur, aut auctoritas ecclesiastica documento scripto uti
Can. 1255      atque Apostolica Sedes, Ecclesiae particulares necnon alia quaevis persona iuridica, sive publica sive privata, subiecta sunt capacia bona temporalia
Can. 1258      Ecclesia universa aut Sedes Apostolica, sed etiam quaelibet persona iuridica publica in Ecclesia, nisi ex contextu sermonis vel ex
Can. 1265      religiosorum mendicantium, vetatur persona quaevis privata, sive physica sive iuridica, sine proprii Ordinarii et Ordinarii loci licentia, in scriptis
Can. 1267      maioris momenti, de licentia Ordinarii, si agitur de persona iuridica publica; eiusdem Ordinarii licentia requiritur ut acceptentur quae onere
Can. 1269      personam iuridicam ecclesiasticam publicam pertinent, tantum ab alia persona iuridica ecclesiastica publica acquiri possunt. - Res immobiles, mobiles pretiosae
Can. 1280      eaedem ab Ordinario iterum nominari possunt. - Quaevis persona iuridica suum habeat consilium a rebus oeconomicis vel saltem duos
Can. 1281      quando et quatenus in rem suam versum sit, persona iuridica non tenetur respondere de actibus ab administratoribus invalide positis
Can. 1281      ab administratoribus illegitime sed valide positis respondebit ipsa persona iuridica, salva eius actione seu recursu adversus administratores qui damna
Can. 1304      iuridicae cedunt. - § 1. Ut fundatio a persona iuridica valide acceptari possit, requiritur licentia Ordinarii in scriptis data
Can. 1400      physicarum vel iuridicarum iura persequenda aut vindicanda, vel facta iuridica declaranda; 2_ delicta, quod spectat ad poenam irrogandam vel

IURIDICAE     [34]
Can. 0080      physica renuntiare potest. § 3. Privilegio concesso alicui personae iuridicae, aut ratione dignitatis loci vel rei, singulae personae renuntiare
Can. 0080      vel rei, singulae personae renuntiare nequeunt; nec ipsi personae iuridicae integrum est privilegio sibi concesso renuntiare, si renuntiatio cedat
Can. 0113      2. Sunt etiam in Ecclesia, praeter personas physicas, personae iuridicae, subiecta scilicet in iure canonico obligationum et iurium quae
Can. 0114      iurium quae ipsarum indoli congruunt. - § 1. Personae iuridicae constituuntur aut ex ipso iuris praescripto aut ex speciali
Can. 0115      praevidentur ad finem praestitutum assequendum. - § 1. Personae iuridicae in Ecclesia sunt aut universitates personarum aut universitates rerum
Can. 0116      plures personae physicae sive collegium. - § 1. Personae iuridicae publicae sunt universitates personarum seu rerum, quae ab ecclesiastica
Can. 0116      proprium intuitu boni publici ipsis commissum expleant; ceterae personae iuridicae sunt privatae. § 2. Personae iuridicae publicae hac personalitate
Can. 0116      expleant; ceterae personae iuridicae sunt privatae. § 2. Personae iuridicae publicae hac personalitate donantur sive ipso iure sive speciali
Can. 0116      sive speciali competentis auctoritatis decreto eandem expresse concedenti; personae iuridicae privatae hac personalitate donantur tantum per speciale competentis auctoritatis
Can. 0120      esse desierit. § 2. Si vel unum ex personae iuridicae collegialis membris supersit, et personarum universitas secundum statuta esse
Can. 0121      Si universitates sive personarum sive rerum, quae sunt personae iuridicae publicae, ita coniungantur ut ex iisdem una constituatur universitas
Can. 0122      publica, ita dividatur ut aut illius pars alii personae iuridicae uniatur aut ex parte dismembrata distincta persona iuridica publica
Can. 0122      communium bonorum, quae divisioni obnoxia non sunt, utrique personae iuridicae cedant, oneraque iisdempropria utrique imponantur, servata item debita proportione
Can. 0123      regitur iure et statutis, quae, si sileant, obveniunt personae iuridicae immediate superiori, salvis semper fundatorum vel oblatorum voluntate necnon
Can. 0264      § 2. Tributo pro seminario obnoxiae sunt cunctae personae iuridicae ecclesiasticae etiam privatae, quae sedem in dioecesi habeant, nisi
Can. 0634      - § 1. Instituta, provinciae et domus, utpote personae iuridicae ipso iure, capaces sunt acquirendi, possidendi, administrandi et alienandi
Can. 0638      alienationis et cuiuslibet negotii in quo condicio patrimonalis personae iuridicae peior fieri potest, requiritur licentia in scripto data Superioris
Can. 0741      aliter ferant constitutiones, earum partes et domus, personae sunt iuridicae et, qua tales, capaces bona temporalia acquirendi, possidendi, administrandi
Can. 1241      coemeterium proprium habere possunt. § 2. Etiam aliae personae iuridicae vel familiae habere possunt peculiare coemeterium seu sepulcrum, de
Can. 1257      sequuntur, necnon propriis statutis. § 2. Bona temporalia personae iuridicae privatae reguntur propriis statutis, non autem hisce canonibus, nisi
Can. 1267      constet, oblationes quae fiunt Superioribus vel administratoribus cuiusvis personae iuridicae ecclesiasticae, etiam privatae, praesumuntur ipsi personae iuridicae factae. §
Can. 1267      cuiusvis personae iuridicae ecclesiasticae, etiam privatae, praesumuntur ipsi personae iuridicae factae. § 2. Oblationes, de quibus in § 1
Can. 1279      casu neglegentiae administratoris. § 2. In administratione bonorum personae iuridicae publicae, quae ex iure vel tabulis fundationis aut propriis
Can. 1284      utiliter collocari possit, de consensu Ordinarii in fines personae iuridicae occupare; 7_ accepti et expensi libros bene ordinatos habere
Can. 1288      normas iure particulari statuendas. - Administratores litem nomine personae iuridicae publicae ne inchoent neve contestentur in foro civili, nisi
Can. 1291      can. 1547. - Ad valide alienanda bona, quae personae iuridicae publicae ex legitima assignatione patrimonium stabile constituunt et quorum
Can. 1292      prius exacte fuerint edocti tam de statu oeconomico personae iuridicae cuius bona alienanda proponuntur, quam de alienationibus iam peractis
Can. 1295      sed etiam in quolibet negotio, quo condicio patrimonialis personae iuridicae peior fieri possit. - Si quando bona ecclesiastica sine
Can. 1303      piae fundationes non autonomae, scilicet bona temporalia alicui personae iuridicae publicae quoquo modo data cum onere in diuturnum tempus
Can. 1303      Bona piae fundationis non autonomae, si concredita fuerint personae iuridicae Episcopo dioecesano subiectae, expleto tempore, ad institutum de quo
Can. 1303      alia fuerit fundatoris voluntas expresse manifestata; secus ipsi personae iuridicae cedunt. - § 1. Ut fundatio a persona iuridica
Can. 1306      tabularum exemplar in curiae archivo, alterum in archivo personae iuridicae ad quam fundatio spectat, tuto asserventur. - § 1
Can. 1419      Si vero agatur de iuribus aut bonis temporalibus personae iuridicae ab Episcopo repraesentatae, iudicat in primo gradu tribunal appellationis
Can. 1480      aut curatorem pro causa designabit. - § 1. Personae iuridicae in iudicio stant per suos legitimos repraesentantes. § 2

IURIDICAM     [14]
Can. 0114      sive temporalis attinent. § 3. Auctoritas Ecclesiae competens personalitatem iuridicam ne conferat nisi iis personarum aut rerum universitatibus, quae
Can. 0117      expresse concedens. - Nulla personarum vel rerum universitas personalitatem iuridicam obtinere intendens, eandem consequi valet nisi ipsius statuta a
Can. 0118      ipsius statuta a competenti auctoritate sint probata. - Personam iuridicam publicam repraesentant, eius nomine agentes, ii quibus iure universali
Can. 0118      vel particulari aut propriis statutis haec competentia agnoscitur; personam iuridicam privatam, ii quibus eadem competentia per statuta tribuitur. -
Can. 0322      et moderantur. - § 1. Consociatio christifidelium privata personalitatem iuridicam acquirere potest per decretum formale auctoritatis ecclesiasticae competentis, de
Can. 0322      can. 312. § 2. Nulla christifidelium consociatio privata personalitatem iuridicam acquirere potest, nisi eius statuta ab auctoritate ecclesiastica, de
Can. 0433      ecclesiasticas coniungi possunt. § 2. Regio ecclesiastica in personam iuridicam erigi potest. - Ad conventum Episcoporum regionis ecclesiasticae pertinet
Can. 0709      Sancta Sede approbata, a qua unice, etiam in personam iuridicam, erigi possunt et sub cuius supremo moderamine manent. -
Can. 1256      bonorum, sub suprema auctoritate Romani Pontificis, ad eam pertinet iuridicam personam, quae eadem bona legitime acquisiverit. - § 1
Can. 1269      nisi dedicationem vel benedictionem amiserint; si vero ad personam iuridicam ecclesiasticam publicam pertinent, tantum ab alia persona iuridica ecclesiastica
Can. 1270      Apostolicam, spatio centum annorum praescribuntur; quae ad aliam personam iuridicam publicam ecclesiasticam pertinent, spatio triginta annorum. - Episcopi, ratione
Can. 1303      2 destinatae et a competenti auctoritate ecclesiastica in personam iuridicam erectae; 2_ piae fundationes non autonomae, scilicet bona temporalia
Can. 1304      data; qui eam ne praebeat, antequam legitime compererit personam iuridicam tum novo oneri suscipiendo, tum iam susceptis satisfacere posse
Can. 1427      personam religiosam et clericum saecularem vel laicum vel personam iuridicam non religiosam, iudicat in prima instantia tribunal dioecesanum. -

IURIDICARUM     [5]
Can. 0076      seu gratia in favorem certarum personarum sive physicarum sive iuridicarum per peculiarem actum facta, concedi potest a legislatore necnon
Can. 1295      Requisita ad normam cann. 1291-1294, quibus etiam statuta personarum iuridicarum conformanda sunt, servari debent non solum in alienatione, sed
Can. 1400      § 1. Obiectum iudicii sunt: 1_ personarum physicarum vel iuridicarum iura persequenda aut vindicanda, vel facta iuridica declaranda; 2_
Can. 1480      se vel per alium stare in iudicio nomine personarum iuridicarum, quae sub eius potestate sunt. - § 1. Pars
Can. 1524      sive nonnullis tantum. § 2. Tutores et administratores personarum iuridicarum, ut renuntiare possint instantiae, egent consilio vel consensu eorum

IURIDICAS     [5]
Can. 0122      patrimonialia necnon aes alienum aliaque onera dividantur inter personas iuridicas, de quibus agitur, debita cum proportione ex aequo et
Can. 1257      ad Ecclesiam universam, Apostolicam Sedem aliasve in Ecclesia personas iuridicas publicas pertinent, sunt bona ecclesiastica et reguntur canonibus qui
Can. 1276      est sedulo advigilare administrationi omnium bonorum, quae ad personas iuridicas publicas sibi subiectas pertinent, salvis legitimis titulis quibus eidem
Can. 1405      pontificii; 3_ dioeceses aliasve personas ecclesiasticas, sive physicas sive iuridicas, quae Superiorem infra Romanum Pontificem non habent. - §
Can. 1427      Si demum controversia enascatur inter religiosas personas physicas vel iuridicas diversorum institutorum religiosorum, aut etiam eiusdem instituti clericalis iuris

IURIDICE     [4]
Can. 0166      si confirmata fuerit, a competenti auctoritate rescindi debet, dummodo iuridice constet recursum saltem intra triduum ab habita notitia electionis
Can. 0694      nulla mora interposita, collectis probationibus, declarationem facti emittat, ut iuridice constet de dimissione. - § 1. Sodalis dimitti debet
Can. 0696      ob alias causas, dummodo sint graves, externae, imputabiles et iuridice comprobatae, uti sunt: habitualis neglectus obligationum vitae consecratae; iteratae
Can. 0729      causas dimissionis, dummodo sint proportionate graves, externae, imputabiles et iuridice comprobatae, atque modus procedendi servetur in cann. 697-700 statutus

IURIDICI     [2]
Can. 0124      destinatio statutis regitur. - § 1. Ad validitatem actus iuridici requiritur ut a persona habili sit positus, atque in
Can. 1699      2. Si tamen casus propositus speciales habeat difficultates ordinis iuridici vel moralis, Episcopus dioecesanus consulat Sedem Apostolicam. § 3

IURIDICIS     [8]
Can. 0004      Sede ad haec usque tempora personis sive physicis sive iuridicis concessa, in usu sunt nec revocata, integra manent, nisi
Can. 0253      1. Ad magistri munus in disciplinis philosophicis, theologicis et iuridicis, ab Episcopo aut ab Episcopis, quorum interest, iitantum nominentur
Can. 0393      et Sanctorum, necnon bonorum administrationem. - In omnibus negotiis iuridicis dioecesis, Episcopus dioecesanus eiusdem personam gerit. - § 1
Can. 0532      clericorum idem munus implentium provideatur. - In omnibus negotiis iuridicis parochus personam gerit paroeciae, ad normam iuris curet ut
Can. 0543      ad normam can. 534; 3_ solus moderator in negotiis iuridicis personam gerit paroeciae aut paroeciarum coetui commissarum. - Cum
Can. 1263      rebus oeconomicis et consilio presbyterali, pro dioecesis necessitatibus, personis iuridicis publicis suo regimini subiectis moderatum tributum, earum redditibus proportionatum
Can. 1263      tributum, earum redditibus proportionatum, imponendi; ceteris personis physicis et iuridicis ipsi licet tantum, in casu gravis necessitatis et sub
Can. 1292      cuiusque regione definiendas, auctoritas competens, si agatur de personis iuridicis Episcopo dioecesano non subiectis, propriis determinatur statutis secus, auctoritas

IURIDICO     [1]
Can. 0128      obligatio a Superiore urgeri potest. - Quicunque illegitime actu iuridico, immo quovis alio actu dolo vel culpa posito, alteri

IURIDICORUM     [1]
Can. 0086      sunt leges quatenus ea definiunt, quae institutorum aut actuum iuridicorum essentialiter sunt constitutiva. - § 1. Episcopus dioecesanus fideles

IURIDICOS     [2]
Can. 0638      extraordinariae administrationis necessaria sunt. § 2. Expensas et actus iuridicos ordinariae administrationis valide, praeter Superiores, faciunt, intra fines sui
Can. 0723      semper renovandis. § 4. Incorporatio definitiva, quoad certos effectus iuridicos in constitutionibus statuendos, perpetuae aequiparatur. - § 1. Institutio

IURIDICUM     [3]
Can. 0153      Promissio alicuius officii, a quocumque est facta, nullum parit iuridicum effectum. - Officium de iure vacans, quod forte adhuc
Can. 0474      generalibus et Vicariis episcopalibus. - Acta curiae quae effectum iuridicum habere nata sunt, subscribi debent ab Ordinario a quo
Can. 0535      canonico christifidelium dantur, sicut et acta omnia quae momentum iuridicum habere possunt, ab ipso parocho eiusve delegato subscribantur et

IURIDICUS     [1]
Can. 0124      requisita iure ad validitatem actus imposita. § 2. Actus iuridicus quoad sua elementa externa rite positus praesumitur validus. -

IURIS     [218]
Can. 0006      § 1. Hoc Codice vim obtinente, abrogantur: 1_ Codex Iuris Canonici anno 1917 promulgatus; 2_ aliae quoque leges, sive
Can. 0014      versantur. - Leges, etiam irritantes et inhabilitantes, in dubio iuris non urgent; in dubio autem facti Ordinarii ab eis
Can. 0019      poenalis, dirimenda est attentis legibus latis in similibus, generalibus iuris principiis cum aequitate canonica servatis, iurisprudentia et praxi Curiae
Can. 0025      nisi a communitate legis saltem recipiendae capaci cum animo iuris inducendi servata fuerit. - Nisi a competendi legislatore specialiter
Can. 0030      ferre non valet, nisi in casibus particularibus ad normam iuris id ipsi a legislatore competenti expresse fuerit concessum et
Can. 0048      actus administrativus a competenti auctoritate exsecutiva editus, quo secundum iuris normas pro casu particulari datur decisio aut fit provisio
Can. 0054      Decretum singulare, ut urgeri possit, legitimo documento ad normam iuris intimandum est. - Firmo praescripto cann. 37 et 51
Can. 0094      quae in universitatibus sive personarum sive rerum ad normam iuris conduntur, et quibus definiuntur earundem finis, constitutio, regimen atque
Can. 0098      ad constitutionem tutorum eorumque potestatem quod attinet, serventur praescripta iuris civilis, nisi iure canonico aliud caveatur, aut Episcopus dioecesanus
Can. 0105      potest etiam quasi-domicilium proprium acquirere; atque legitime ad normam iuris civilis emancipatus, etiam proprium domicilium. § 2. Quicumque alia
Can. 0111      in Ecclesia latina vel in alia Ecclesia rituali sui iuris baptizetur; quo in casu, ipse ad eam Ecclesiam pertinet
Can. 0112      § 1. Post receptum baptismum, alii Ecclesiae ritualis sui iuris adscribuntur: 1_ qui licentiam ab Apostolica Sede obtinuerit; 2_
Can. 0112      matrimonio ineundo vel eo durante, ad Ecclesiam ritualem sui iuris alterius coniugis se transire declaraverit; matrimonio autem soluto, libere
Can. 0112      quamvis diuturnus, sacramenta secundum ritum alicuius Ecclesiae ritualis sui iuris recipiendi, non secumfert adscriptionem eidem Ecclesiae. - § 1
Can. 0114      - § 1. Personae iuridicae constituuntur aut ex ipso iuris praescripto aut ex speciali competentis auctoritatis concessione per decretum
Can. 0115      ferendis concurrentia, sive aequali iure sive non, ad normam iuris et statutorum; secus est non collegialis. § 3. Universitas
Can. 0115      seu rebus, sive spiritualibus sive materialibus, eamque, ad normam iuris et statutorum, moderantur sive una vel plures personae physicae
Can. 0116      intra fines sibi praestitutos nomine Ecclesiae, ad normam praescriptorum iuris, munus proprium intuitu boni publici ipsis commissum expleant; ceterae
Can. 0119      caveatur: 1_ si agatur de electionibus, id vim habet iuris, quod, praesente quidem maiore parte eorum qui convocari debent
Can. 0119      2_ si agatur de aliis negotiis, id vim habet iuris, quod, praesente quidem maiore parte eorum qui convocari debent
Can. 0126      errore initus locum dare potest actioni rescissoriae ad normam iuris. - § 1. Cum iure statuatur ad actus ponendos
Can. 0129      Ecclesia et etiam potestas iurisdictionis vocatur, ad normam praescriptorum iuris, habilis sunt qui ordine sacro sunt insigniti. § 2
Can. 0129      2. In exercitio eiusdem potestatis, christifideles laici ad normam iuris cooperari possunt. - Potestas regiminis de se exercetur pro
Can. 0134      itemque, pro suis sodalibus, Superiores maiores clericalium institutorum religiosorum iuris pontificii et clericalium societatum vitae apostolicae iuris pontificii, qui
Can. 0134      institutorum religiosorum iuris pontificii et clericalium societatum vitae apostolicae iuris pontificii, qui ordinaria saltem potestate exsecutiva pollent. § 2
Can. 0136      territorio absentes, nisi aliud ex rei natura aut ex iuris praescripto constet; in peregrinos in territorio actu degentes, si
Can. 0144      de iure, itemque in dubio positivo et probabili sive iuris sive facti, supplet Ecclesia, pro foro tam externo quam
Can. 0155      condicio iuridica perinde constituitur, ac si provisio ad ordinariam iuris normam peracta fuisset. - Cuiuslibet officii provisio scripto consignetur
Can. 0163      tamen proprio provisi Ordinario. - Auctoritas, cui ad normam iuris competit praesentatum instituere, instituat legitime praesentatum quem idoneum reppererit
Can. 0174      constituti; secus electio est invalida. § 3. Compromissarii debent iuris praescripta de electione servare atque, ad validitatem electionis, condiciones
Can. 0179      normam can. 149, § 1, et electio ad normam iuris fuerit peracta, confirmationem denegare nequit. § 3. Confirmatio in
Can. 0189      acceptatione non indiget effectum sortitur communicatione renuntiantis ad normam iuris facta. § 4. Renuntiatio, quamdiu effectum sortita non fuerit
Can. 0193      624, § 3. § 3. Ab officio quod, secundum iuris praescripta, alicui confertur ad prudentem discretionem auctoritatis competentis, potest
Can. 0196      Privatio ab officio, in poenam scilicet delicti, ad normam iuris tantummodo fieri potest. § 2. Privatio effectum sortitur secundum
Can. 0197      praescripta canonum de iure poenali. - Praescriptionem, tamquam modum iuris subiectivi acquirendi vel amittendi necnon ab obligationibus sese liberandi
Can. 0199      onera Missarum; 6_ provisio officii ecclesiastici quod ad normam iuris exercitium ordinis sacri requirit; 7_ ius visitationis et obligatio
Can. 0209      erga Ecclesiam tum universam, tum particularem ad quam, secundum iuris praescripta, pertinent. - Omnes christifideles, secundum propriam condicionem, ad
Can. 0221      vindicent atque defendant in foro competenti ecclesiastico ad normam iuris. § 2. Christifidelibus ius quoque est ut, si ad
Can. 0221      si ad iudicium ab auctoritate competenti vocentur, iudicentur servatis iuris praescriptis, cum aequitate applicandis. § 3. Christifidelibus ius est
Can. 0228      illa officia ecclesiastica et munera assumantur, quibus ipsi secundum iuris praescripta fungi valent. § 2. Laici debita scientia, prudentia
Can. 0228      tamquam periti aut consiliarii, etiam in consiliis ad normam iuris, ad Ecclesiae Pastoribus adiutorium praebendum. - § 1. Laici
Can. 0230      item omnes laici muneribus commentatoris, cantoris aliisve ad normam iuris fungi possunt. § 3. Ubi Ecclesiae necessitas id suadeat
Can. 0230      liturgicis praeesse, baptismum conferre atque sacram Communionem distribuere, iuxta iuris praescriptas. - § 1. Laici, qui permanenter aut ad
Can. 0231      honestam remunerationem suae condicioni aptatam, qua decenter, servatis quoque iuris civilis praescriptis, necessitatibus propriis ac familiae providere valeant; itemque
Can. 0252      intimius penetrare addiscant, itemque lectiones theologiae moralis et pastoralis, iuris canonici, liturgiae, historiae ecclesiasticae, necnon aliarum disciplinarum, auxiliarium atque
Can. 0269      se novae Ecclesiae particularis servitio velle addici ad normam iuris. - Excardinatio licite concedi potest iustis tantum de causis
Can. 0275      se uniti sint, et cooperationem inter se prosequantur, iuxta iuris particularis praescripta. § 2. Clerici missionem agnoscant et promoveant
Can. 0276      definita; 4_ pariter tenentur ad vacandum recessibus spiritualibus, iuxta iuris particularis praescripta; 5_ sollicitantur ut orationi mentali regulariter incumbant
Can. 0279      novitates et falsi nominis scientiam § 2. Sacerdotes, iuxta iuris praescripta, praelectiones pastorales post ordinationem sacerdotalem instituendas frequentent atque
Can. 0285      iis omnibus, quae statum suum dedecent, prorsus abstineant, iuxta iuris particularis praescripta. § 2. Ea quae, licet non indecora
Can. 0292      Pontifice conceditur. - Clericus qui statum clericalem ad normam iuris amittit, cum eo amittit iura statui clericali propria, nec
Can. 0305      irrepant, cui itaque officium et ius competunt ad normam iuris et statutorum easdem invisendi; subsunt etiam eiusdem auctoritatis regimini
Can. 0306      consociationi concessis fruatur, necesse est et sufficit ut secundum iuris praescripta et propria consociationis statuta, in eandem valide receptus
Can. 0307      dimissus. - § 1. Membrorum receptio fiat ad normam iuris ac statutorum uniuscuiusque consociationis. § 2. Eadem persona adscribi
Can. 0307      § 3. Sodales institutorum religiosorum possunt consociationibus, ad normam iuris proprii, de consensu sui Superioris nomen dare. - Nemo
Can. 0308      a consociatione dimittatur, nisi iusta de causa ad normam iuris et statutorum. - Consociationibus legitime constitutis ius est, ad
Can. 0309      statutorum. - Consociationibus legitime constitutis ius est, ad normam iuris et statutorum, edendi peculiares normas ipsam consociationem respicientes, celebrandi
Can. 0344      ubi coetus habendi sint; 2_ sodalium, qui ad normam iuris peculiaris eligendi sunt, electionem ratam habere aliosque sodales designare
Can. 0344      3_ argumenta quaestionum pertractandarum statuere opportuno tempore ad normam iuris peculiaris ante synodi celebrationem; 4_ rerum agendarum ordinem definire
Can. 0346      secundum rationem iure peculiari synodi determinatam; alii vi eiusdem iuris deputantur; alii a Romano Pontifice directe nominantur; quibus accedunt
Can. 0346      aliqui sodales institutorum religiosorum clericalium, qui ad normam eiusdem iuris peculiaris eliguntur. § 2. Synodus Episcoporum in coetum generalem
Can. 0346      accedunt aliqui sodales institutorum religiosorum clericalium ad normam eiusdem iuris electi. § 3. Synodus Episcoporum, quae in coetum specialem
Can. 0346      ex iis regionibus pro quibus convocata est, ad normam iuris peculiaris, quo synodus regitur. - § 1. Cum synodi
Can. 0348      est consilium secretariae, constans Episcopis, quorum alii, ad normam iuris peculiaris, ab ipsa synodo Episcoporum eliguntur, alii a Romano
Can. 0349      cui competit ut electioni Romani Pontificis provideat ad normam iuris peculiaris; Cardinales item Romano Pontifici adsunt sive collegialiter agendo
Can. 0362      Auctoritates, itemque eos transferendi et revocandi, servatis quidem normis iuris internationalis, quod attinet ad missionem et revocationem Legatorum apud
Can. 0365      1. Legati pontificii, qui simul legationem apud Civitates iuxta iuris internationalis normas exercet, munus quoque peculiare est: 1_ promovere
Can. 0381      dioecesano in iure aequiparantur, nisi ex rei natura aut iuris praescripto aliud appareat. - § 1. Episcopus promotus in
Can. 0384      ut eorum honestae sustentationi atque assistentiae sociali, ad normam iuris, prospiciatur. - Episcopus dioecesanus vocationes ad diversa ministeria et
Can. 0391      cum potestate legislativa, exsecutiva et iudiciali regere, ad normam iuris. § 2. Potestatem legislativam exercet ipse Episcopus; potestatem exsecutivam
Can. 0391      se sive per Vicarios generales aut episcopales ad normam iuris; potestatem iudicialem sive per se sive per Vicarium iudicialem
Can. 0391      se sive per Vicarium iudicialem et iudices ad normam iuris. - § 1. Ecclesiae universae unitatem cum tueri debeat
Can. 0397      intra dioecesis ambitum continentur. § 2. Sodales institutorum religiosorum iuris pontificii eorumque domos Episcopus visitare potest in casibus tantum
Can. 0432      - § 1. In provincia ecclesiastica auctoritate, ad normam iuris, gaudent concilium provinciale atque Metropolita. § 2. Provincia ecclesiastica
Can. 0443      universitatum ecclesiasticarum et catholicarum atque decani facultatum theologiae et iuris canonici, quae in territorio sedem habent; 4_ Rectores aliqui
Can. 0447      rationes temporis et loci adiunctis apte accommodatas, ad normam iuris. - § 1. Episcoporum conferentia regula generali comprehendit praesules
Can. 0466      declarationibus et decretis subscribit, quae eius auctoritate tantum publici iuris fieri possunt. - Episcopus dioecesanus textus declarationum ac decretorum
Can. 0495      repraesentans, cuius est Episcopum in regimine dioecesis ad normam iuris adiuvare, ut bonum pastorale portionis populi Dei ipsi commissae
Can. 0506      conventus in quibus capituli negotia agantur atque, salvis quidem iuris universalis praescriptis, condiciones statuant ad validitatem liceitatemque negotiorum requisitas
Can. 0510      officiis atque gaudet iuribus et facultatibus quae ad normam iuris propria sunt parochi. § 3. Episcopi dioecesani est certas
Can. 0514      etiam unice spectat,quae in consilio pertractata sunt publici iuris facere. § 2. Saltem semel in anno convocetur. -
Can. 0519      vel diaconis atque operam conferentibus christifidelibus laicis, ad normam iuris. - § 1. Persona iuridica ne sit parochus; Episcopus
Can. 0532      omnibus negotiis iuridicis parochus personam gerit paroeciae, ad normam iuris curet ut bona paroeciae administrentur ad normam cann. 1281-1288
Can. 0535      5. Libri paroeciales antiquiores quoque diligenter custodiantur, secundum praescripta iuris particularis. - § 1. Si, de iudicio Episcopi dioecesani
Can. 0538      cessat amotione aut translatione ab Episcopo dioecesano ad normam iuris peracta, renuntiatione iusta de causa ab ipso parocho facta
Can. 0538      ab eodem Episcopo acceptata, necnon lapsu temporis si, iuxta iuris particularis de quo in can. 522 praescripta, ad tempus
Can. 0548      Missae pro populo, itemque, si res ferat ad normam iuris, parochi vicem supplendi. § 3. Vicarius paroecialis regulariter de
Can. 0555      concredito vicarius foraneus: 1_ operam det ut clerici, iuxta iuris particularis praescripta, statutis temporibus intersint praelectionibus, conventibus theologicis aut
Can. 0557      Etiam si ecclesia pertineat ad aliquod clericale institutum religiosum iuris pontificii, Episcopo dioecesano competit rectorem a Superiore praesentatum instituere
Can. 0561      peragere; quae licentia danda aut deneganda est ad normam iuris. - Ecclesiae rector, sub auctoritate loci Ordinarii servatisque legitimis
Can. 0564      parte, alicuius communitatis aut peculiaris coetus christifidelium, ad normam iuris universalis et particularis exercenda. - Nisi iure aliud caveatur
Can. 0589      ordinis sacri non includens. - Institutum vitae consecratae dicitur iuris pontificii, si a Sede Apostolica erectum aut per eiusdem
Can. 0589      Apostolica erectum aut per eiusdem formale decretum approbatum est; iuris vero dioecesani, si ab Episcopo dioecesano erectum, approbationis decretum
Can. 0593      eorumque observantiam curent. - Firmo praescripto can. 586, instituta iuris pontificii quoad regimen internum et disciplinam immediate et exclusive
Can. 0594      immediate et exclusive potestati Sedes Apostolicae subiciuntur. - Institutum iuris dioecesani, firmo can. 586, permanet sub speciali cura Episcopi
Can. 0596      constitutionibus definitur. § 2. In institutis autem religiosis clericalibus iuris pontificii pollent insuper potestate ecclesiastica regiminis pro foro tam
Can. 0600      et limitationem in usu et dispositione bonorum ad normam iuris proprii singulorum institutorum. - Evangelicum oboedientiae consilium, spiritu fidei
Can. 0608      in domo legitime constituta sub auctoritate Superioris ad normam iuris designati; singulae domus habeant oratorium, in quo Eucharistia celebretur
Can. 0611      proprios instituti; 2_ opera instituto propria exercendi ad normam iuris, salvis condicionibus in consensu appositis; 3_ pro institutis clericalibus
Can. 0613      et monachorum sub proprii Moderatoris regimine et cura sui iuris est, nisi constitutiones aliter ferant. § 2. Moderator domus
Can. 0613      nisi constitutiones aliter ferant. § 2. Moderator domus sui iuris est de iure Superior maior. - Monasteria monialium cuidam
Can. 0615      ex consociatione spirituale bonum proficere possit. - Monasterium sui iuris, quod praeter proprium Moderatorem alium Superiorem maiorem non habet
Can. 0615      constitutio constitutionibus determinata in tale monasterium gaudeat, ad normam iuris peculiari vigilantiae Episcopi dioecesani comittitur. - § 1. Domus
Can. 0616      bonis in casu statuere. § 3. Supprimere domum sui iuris, de qua in can. 613, est capituli generalis, nisi
Can. 0616      nisi constitutiones aliter ferant. § 4. Monialium monasterium sui iuris supprimere ad Sedem Apostolicam pertinet, servatis ad bona quod
Can. 0617      Superiores suum munus adimpleant suamque potestatem exerceant ad normam iuris universalis et proprii. - Superiores in spiritu servitii suam
Can. 0620      eius provinciam, vel partem eidem aequiparatam, vel domum sui iuris, itemque eorum vicarii. His accedunt Abbas Primas et Superior
Can. 0624      nisi pro supremo Moderatore et pro Superioribus domus sui iuris constitutiones aliter ferant. § 2. Ius proprium aptis normis
Can. 0625      ad normam constitutionum. § 2. Electionibus Superioris monasterii sui iuris, de quo in can. 615, et supremi Moderatoris instituti
Can. 0625      de quo in can. 615, et supremi Moderatoris instituti iuris dioecesani praeest Episcopus sedis principis. § 3. Ceteri Superiores
Can. 0626      Superiores in collatione officiorum et sodales in electionibus normas iuris universalis et proprii servent, abstineant a quovis abusu et
Can. 0628      temporibus domos et sodales sibi commissios iuxta normas eiusdem iuris proprii visitent. § 2. Episcopi dioecesani ius et officium
Can. 0628      est visitare etiam quoad disciplinam religiosam: 1_ monasteria sui iuris de quibus in can. 615; 2_ singulas domos instituti
Can. 0628      de quibus in can. 615; 2_ singulas domos instituti iuris dioecesani in proprio territorio sitas. § 3. Sodales fiducialiter
Can. 0629      Superiores commorentur, nec ab eadem discedant, nisi ad normam iuris proprii. - § 1. Superiores sodalibus debitam agnoscant libertatem
Can. 0630      instituti disciplina. § 2. Solliciti sint Superiores ad normam iuris proprii, ut sodalibus idonei confessarii praesto sint, apud quos
Can. 0633      vel consultationis munus sibi commissum fideliter expleant ad normam iuris universalis et proprii, eademque suo modo curam et participationem
Can. 0636      habeatur oeconomus, a Superiore maiore distinctus et ad normam iuris proprii constitutus, qui administrationem bonorum gerat sub directione respectivi
Can. 0637      auctoritati competenti peractae administrationis rationem reddant. - Monasteria sui iuris, de quibus in can. 615, Ordinario loci rationem administrationis
Can. 0637      insuper ius esto cognoscendi de rationibus oeconomicis domus religiosae iuris dioecesani. - § 1. Ad ius proprium pertinet, intra
Can. 0638      - § 1. Ad ius proprium pertinet, intra ambitum iuris universalis, determinare actus qui finem et modum ordinariae administrationis
Can. 0638      ipsius Sanctae Sedis licentia. § 4. Pro monasteriis sui iuris, de quibus in can. 615, et institutis iuris dioecesani
Can. 0638      sui iuris, de quibus in can. 615, et institutis iuris dioecesani accedat necesse est consensus Ordinarii loci in scriptis
Can. 0641      admittendi ad novitiatum pertinet ad Superiores maiores ad normam iuris proprii. - Superiores vigilanti cura eos tantum admittant qui
Can. 0653      idoneitate, potest probationis tempus a Superiore maiore ad normam iuris proprii, non tamen ultra sex menses prorogari. - Professione
Can. 0656      a competenti Superiore cum voto sui consilii ad normam iuris libere facta; 4_ sit expressa et absque vi, metu
Can. 0663      Dominum in Sacramento praesentem adorent. § 3. Lectioni sacra iuris proprii praescripta liturgiam horarum digne celebrent, firma pro clericis
Can. 0667      indoli et missioni instituti accomodata servetur secundum determinationes proprii iuris, aliqua parte domus religiosae solis sodalibus semper reservata. §
Can. 0668      ponendum circa bona temporalia, licentia Superioris competentis ad normam iuris proprii indigent. § 3. Quidquid religiosus propria acquirit industria
Can. 0668      Idem faciat professus a votis perpetuis, qui ad normam iuris proprii bonis suis pro parte vel totaliter de licentia
Can. 0668      autem ei post renuntiationem obveniunt, instituto cedunt ad normam iuris proprii. - § 1. Religiosi habitum instituti deferant, ad
Can. 0669      - § 1. Religiosi habitum instituti deferant, ad normam iuris proprii confectum, in signum suae consecrationis et in testimonium
Can. 0672      insuper praescriptis can. 279, § 2 in institutis laicalibus iuris pontificii, licentia de qua in can. 285, § 4
Can. 0684      saecularizationis obtinuerit. § 3. Ut religiosus a monasterio sui iuris ad aliud eiusdem instituti vel foederationis aut confoederationis transire
Can. 0685      habebat, suspenduntur; ab incepta tamen probatione, ipse ad observantiam iuris proprii novi instituti tenetur. § 2. Per professionem in
Can. 0686      ultra triennium concedere Sanctae Sedi vel, si de institutis iuris dioecesani agitur, Episcopo dioecesano reservatur. § 2. Pro monialibus
Can. 0686      exclaustratio imponi potest a Sancta Sede pro sodale instituti iuris pontificii vel ab Episcopo dioecesano pro sodale instituti iuris
Can. 0686      iuris pontificii vel ab Episcopo dioecesano pro sodale instituti iuris dioecesani, ob graves causas, servata aequitate et caritate. -
Can. 0688      ut institutum derelinquat, indultum discendi consequi potest in instituto iuris pontificii a supremo Moderatore de consensu sui consilii; in
Can. 0688      supremo Moderatore de consensu sui consilii; in institutis autem iuris dioecesani et in monasteriis, de quibus in can. 615
Can. 0690      657. § 2. Eadem facultate gaudet Superior monasterii sui iuris cum consensu sui consilii. - § 1. Professus a
Can. 0691      auctoritati competenti transmittat. § 2. Huiusmodi indultum in institutis iuris pontificii Sedi Apostolicae reservatur; in institutis vero iuris dioecesani
Can. 0691      institutis iuris pontificii Sedi Apostolicae reservatur; in institutis vero iuris dioecesani, id etiam Episcopus dioecesis, in qua domus assignationis
Can. 0699      iure et in facto. § 2. In monasteriis sui iuris, de quibus in can. 615, dimissionem decernere pertinet ad
Can. 0700      et acta omnia transmittenda sunt; si agatur de instituto iuris dioecesani, confirmatio spectat ad Episcopum dioecesis ubi sita est
Can. 0703      Superior maior, si opus sit, dimissionis processum ad normam iuris instituendum curet, aut rem Sedi Apostolicae deferat. - De
Can. 0711      canonicam condicionem, sive laicalem sive clericalem, non mutat, servatis iuris praescriptis quae instituta vitae consecratae respiciunt. - Firmis praescriptis
Can. 0727      Sede Apostolica per Moderatorem supremum petat, si institutum est iuris pontifici secus etiam ab Episcopo dioecesano, prout in constitutionibus
Can. 0740      communitate legitime constituta et servare vitam communem, ad normam iuris proprii, quo quidem etiam absentiae a domo vel communitate
Can. 0741      bonis Ecclesiae temporalibus, cann. 636, 638 et 639, necnon iuris proprii. § 2. Sodales capaces quoque sunt, ad normam
Can. 0741      proprii. § 2. Sodales capaces quoque sunt, ad normam iuris proprii, bona temporalia acquirendi, possidendi, administrandi de iisque disponendi
Can. 0755      tenetur. § 2. Episcoporum item est, et, ad normam iuris, Episcoporum conferentiarum, eandem unitatem promovere atque pro variis adiunctorum
Can. 0756      coniunctim illud explent quoad diversas simul Ecclesias, ad normam iuris. - Presbyterorum, qui quidem Episcoporum cooperatores sunt, proprium est
Can. 0763      est ubique, non exclusis ecclesiis et oratoriis institutorum religiosorum iuris pontificii, Dei verbum praedicare, nisi Episcopus loci in casibus
Can. 0824      proprius auctoris aut Ordinarius loci in quo libri publici iuris fient. § 2. Quae in canonibus huius tituli statuuntur
Can. 0826      editione approbata ex attestatione Ordinarii loci in quo publici iuris fiunt. § 3. Libri precum pro publico vel privato
Can. 0835      Diaconi in cultu divino celebrando partem habent, ad normam iuris praescriptorum. § 4. In munere sanctificandi propriam sibi partem
Can. 0838      quae quidem est penes Apostolicam Sedem et, ad normam iuris, penes Episcopum dioecesanum. § 2. Apostolicae Sedis est sacram
Can. 0868      educatum iri quae si prorsus deficiat, baptismus secundum praescripta iuris particularis differatur, monitis de ratione parentibus. § 2. Infans
Can. 0882      valide hoc sacramentum confert presbyter quoque hac facultate vi iuris universalis aut peculiaris concessionis competentis auctoritatis instructus. - Ipso
Can. 0884      § 2. Gravi de causa, Episcopus itemque presbyter, vi iuris aut peculiaris concessionis competentis auctoritatis facultate confirmandi donatus, possunt
Can. 0905      - § 1. Exceptis casibus in quibus ad normam iuris licitum est pluries eadem die Eucharistiam celebrare aut concelebrare
Can. 0968      instituti religiosi aut societatis vitae apostolicae, si sint clericales iuris pontificii, ad normam constitutionum potestate regiminis exsecutiva fruentes, firmo
Can. 1019      fuerit. - § 1. Superiori maiori instituti religiosi clericalis iuris pontificii aut societatis clericalis vitae apostolicae iuris pontificii competit
Can. 1019      religiosi clericalis iuris pontificii aut societatis clericalis vitae apostolicae iuris pontificii competit ut suis subditis, iuxta constitutiones perpetuo vel
Can. 1025      vel diaconatus conferendos requiritur ut candidatus, probatione ad normam iuris peracta, debitis qualitatibus, iudicio proprii Episcopi aut Superioris maioris
Can. 1027      ad diaconatum et presbyteratum accurata praeparatione efformentur, ad normam iuris. - Curet Episcopus dioecesanus aut Superior competens ut candidati
Can. 1030      ascensum ad presbyteratum interdicere potest, salvo recursu ad normam iuris. - § 1. Presbyteratus ne conferatur nisi iis qui
Can. 1052      in can. 1050, praesto esse atque, scrutinio ad normam iuris peracto, idoneitatem candidati positivis argumentis esse probatam. § 2
Can. 1052      dimissoriae referant eadem documenta praesto esse, scrutinium ad normam iuris esse peractum atque de idoneitate candidati constare; quod si
Can. 1060      mere civiles eiusdem matrimonii effectus. - Matrimonium gaudet favore iuris; quare in dubio standum est pro valore matrimonii, donec
Can. 1078      omnes in proprio territorio actu degentes ab omnibus impedimentis iuris ecclesiastici dispensare potest, exceptis iis, quorum dispensatio Sedi Apostolicae
Can. 1078      aut ex voto publico perpetuo castitatis in instituto religioso iuris pontificii; 2_ impedimentum criminis de quo in can. 1090
Can. 1079      matrimonii celebratione servanda, tum super omnibus et singulis impedimentis iuris ecclesiastici sive publicis sive occultis, dispensare proprios subditos ubique
Can. 1084      § 2. Si impedimentum impotentiae dubium sit, sive dubio iuris sive dubio facti, matrimonium non est impediendum nec, stante
Can. 1105      saltem testibus; aut confici debet per documentum ad normam iuris civilis authenticum. § 3. Si mandans scribere nequeat, id
Can. 1114      nisi ipsi constiterit de libero statu contrahentium ad normam iuris atque, si fieri potest, de licentia parochi, quoties vi
Can. 1116      vel adiri nequeat sine gravi incommodo assistens ad normam iuris competens, qui intendunt verum matrimonium inire, illud valide ac
Can. 1150      1141. - In re dubia privilegium fidei gaudet favore iuris. - Coniuges habent officium et ius servandi convictum coniugalem
Can. 1163      utriusque partis perseveret. § 2. Matrimonium irritum ob impedimentum iuris naturalis aut divini positivi sanari potest solummodo postquam impedimentum
Can. 1165      normam can. 1078, § 2, aut agatur de impedimento iuris naturalis aut divini positivi quod iam cessavit. - Sacramentalia
Can. 1176      - § 1. Christifideles defuncti exequiis ecclesiasticis ad normam iuris donandi sunt. § 2. Exequiae ecclesiasticae, quibus Ecclesia defunctis
Can. 1182      Expleta tumulatione, inscriptio in librum defunctorum fiat ad normam iuris particularis. - § 1. Ad exequias quod attinet, christifidelibus
Can. 1196      instituti religiosi aut societatis vitae apostolicae, si sint clericalia iuris pontificii, quod attinet ad sodales, novitios atque personas, quae
Can. 1245      instituti religiosi aut societatis vitae apostolicae, si sint clericalia iuris pontificii, quoad proprios subditos aliosque in domo diu noctuque
Can. 1255      bona temporalia acquirendi, retinendi, administrandi et alienandi ad normam iuris. - Dominium bonorum, sub suprema auctoritate Romani Pontificis, ad
Can. 1259      - Ecclesia acquirere bona temporalia potest omnibus iustis modis iuris sive naturalis sive positivi, quibus aliis licet. - Ecclesiae
Can. 1276      consuetudinum et circumstantiarum, Ordinarii, editis pecularibus instructionibus intra fines iuris universalis et particularis, universum administrationis bonorum ecclesiasticorum negotium ordinandum
Can. 1282      ecclesiasticorum, munera sua adimplere tenentur nomine Ecclesiae, ad normam iuris. - Antequam administratores suum munus ineant: 1_ debent se
Can. 1284      modis civiliter validis in tuto ponatur; 3_ praescripta servare iuris tam canonici quam civilis, aut quae a fundatore vel
Can. 1291      summam iure definitam excedit, requiritur licentia auctoritatis ad normam iuris competentis. - § 1. Salvo praescripto can. 638, §
Can. 1299      causa in bonum Ecclesiae serventur, si fieri possit, sollemnitates iuris civilis; quae si omissae fuerint, heredes moneri debent de
Can. 1302      loci Ordinarius; secus est Superior maior in instituto clericali iuris pontificii et in clericalibus societatibus vitae apostolicae iuris pontificii
Can. 1302      clericali iuris pontificii et in clericalibus societatibus vitae apostolicae iuris pontificii, aut Ordinarius eiusdem sodalis proprius in aliis institutis
Can. 1308      3 et 4, gaudet supremus Moderator instituti religiosi clericalis iuris pontificii. - Iisdem auctoritatibus, de quibus in can. 1308
Can. 1336      certo loco vel territorio; 2_ privatio potestatis, officii, muneris, iuris, privilegii, facultatis, gratiae, tituli, insignis, etiam mere honorifici; 3_
Can. 1405      Abbatem superiorem congregationis monasticae, et supremum Moderatorem institutorum religiosorum iuris pontificii; 3_ dioeceses aliasve personas ecclesiasticas, sive physicas sive
Can. 1427      sit inter religiosos vel domos eiusdem instituti religiosi clericalis iuris pontificii, iudex primae instantiae, nisi aliud in constitutionibus caveatur
Can. 1427      caveatur, est Superior provincialis, aut, si monasterium sit sui iuris, Abbas localis. § 2. Salvo diverso constitutionum praescripto, si
Can. 1427      iuridicas diversorum institutorum religiosorum, aut etiam eiusdem instituti clericalis iuris dioecesani vel laicalis, aut inter personam religiosam et clericum
Can. 1457      evidenter competentes sint, ius reddere recusent, vel nullo suffragante iuris praescripto se competentes declarent atque causas cognoscant ac definiant
Can. 1477      semper tamen tenetur in iudicio ipsemet adesse ad praescriptum iuris vel iudicis. - § 1. Minores et ii, qui
Can. 1484      mandatum authenticum apud tribunal deponere debent. § 2. Ad iuris tamen extinctionem impediendam iudex potest procuratorem admittere etiam non
Can. 1492      - § 1. Quaevis actio extinguitur praescriptione ad normam iuris aliove legitimo modo, exceptis actionibus de statu personarum, quae
Can. 1496      § 2. In similibus rerum adiunctis obtinere potest, ut iuris exercitium alicui inhibeatur. - § 1. Ad crediti quoque
Can. 1498      ad debitoris credita. - Sequestratio rei et inhibitio exercitii iuris decerni nullatenus possunt, si damnum quod timetur possit aliter
Can. 1499      Iudex potest ei, cui sequestrationem rei vel inhibitionem exercitii iuris concedit, praeviam imponere cautionem de damnis, si ius suum
Can. 1500      naturam et vim actionis possessoriae quod attinet, serventur praescripta iuris civilis loci ubi sita est res de cuius possessione
Can. 1503      quique locum tenet libelli ab actore scripti ad omnes iuris effectus. - Libellus, quo lis introducitur, debet: 1_ exprimere
Can. 1508      ei qui ipsius nomine iudicium suscipere tenetur ad normam iuris. - § 1. Citationum, decretorum, sententiarum aliorumque iudicialium actorum
Can. 1570      postulante aut ex officio, antequam acta seu testificationes publici iuris fiant, denuo ad examen vocari, si iudex id necessarium
Can. 1574      aliud suadeant. - Peritorum opera utendum est quoties ex iuris vel iudicis praescripto eorum examen et votum, praeceptis artis
Can. 1584      Praesumptio est rei incertae probabilis coniectura; eaque alia est iuris, quae ab ipsa lege statuitur; alia hominis, quae a
Can. 1585      quae a iudice conicitur. - Qui habet pro se iuris praesumptionem, liberatur ab onore probandi, quod recidit in partem
Can. 1608      actoris et conventum absolutum dimittat, nisi agatur de causa iuris favore fruente, quo in casu pro ipsa pronuntiandum est
Can. 1642      normam can. 1629. - § 1. Res iudicata firmitate iuris gaudet nec impugnari potest directe, nisi ad normam can
Can. 1688      an potius procedendum in causa sit iuxta ordinarium tramitem iuris; quo in casu eam remittit ad tribunal primae instantiae
Can. 1718      2, audiat Ordinarius, si prudenter censeat, duos iudices aliosve iuris peritos. § 4. Antequam ad normam § 1 decernat

IURISDICTIO     [1]
Can. 1512      actio instituta est; 3_ in iudice delegato firma redditur iurisdictio, ita ut non expiret resoluto iure delegantis; 4_ interrumpitur

IURISDICTIONE     [1]
Can. 1469      1. Iudex e territorio suo vi expulsus vel a iurisdictione ibi exercenda impeditus, potest extra territorium iurisdictionem suam exercere

IURISDICTIONEM     [1]
Can. 1469      vel a iurisdictione ibi exercenda impeditus, potest extra territorium iurisdictionem suam exercere et sententiam ferre, certiore tamen hac de

IURISDICTIONIS     [2]
Can. 0129      ex divina institutione est in Ecclesia et etiam potestas iurisdictionis vocatur, ad normam praescriptorum iuris, habilis sunt qui ordine
Can. 1417      Sedem Apostolicam interposita non suspendit, praeter casum appellationis, exercitium iurisdictionis in iudice qui causam iam cognoscere coepit; quique idcirco

IURISIURANDI     [1]
Can. 1203      potestatem eademque ratione habent circa iusiurandum promissorium; sed si iurisiurandi dispensatio vergat in praeiudicium aliorum qui obligationem remittere recusent

IURISPERITI     [1]
Can. 1701      admittitur, sed, propter casus difficultatem, Episcopus permittere potest ut iurisperiti opera orator vel pars conventa iuvetur. - In instructione

IURISPERITUS     [1]
Can. 1705      Sedes rescripserit ex deductis non constare de inconsummatione, tunc iurisperitus de quo in can. 1701, § 2 potest acta

IURISPRUDENTIA     [1]
Can. 0019      in similibus, generalibus iuris principiis cum aequitate canonica servatis, iurisprudentia et praxi Curiae Romanae, communi constantique doctorum sententia. -

IURIUM     [11]
Can. 0018      est recurrendum. - Leges quae poenam statuunt aut liberum iurium exercitum coarctant aut exceptionem a lege continent, strictae subsunt
Can. 0098      praesumitur. - § 1. Persona maior plenum habet suorum iurium exercitium. § 2. Persona minor in exercitio suorum iurium
Can. 0098      iurium exercitium. § 2. Persona minor in exercitio suorum iurium potestati obnoxia manet parentum vel tutorum, iis exceptis in
Can. 0113      personae iuridicae, subiecta scilicet in iure canonico obligationum et iurium quae ipsarum indoli congruunt. - § 1. Personae iuridicae
Can. 0120      personarum universitas secundum statuta esse non desierit, exercitium omnium iurium universitatis illi membro competit. - Si universitates sive personarum
Can. 0223      consociationibus adunati rationem habere debent boni communis Ecclesiae necnon iurium aliorum atque suorum erga alios officiorum. § 2. Ecclesiasticae
Can. 0223      § 2. Ecclesiasticae auctoritati competit, intuitu boni communis, exercitium iurium, quae christifidelibus sunt propria, moderari. - Christifideles laici, praeter
Can. 0310      constituta, qua talis subiectum esse non potest obligationum et iurium; christifideles tamen in ea consociati coniunctim obligationes contrahere atque
Can. 1276      eidem Ordinario potiora iura tribuantur. § 2. Habita ratione iurium, legitimarum consuetudinum et circumstantiarum, Ordinarii, editis pecularibus instructionibus intra
Can. 1333      actus potestatis regiminis; 3_ exercitium vel omnium vel aliquorum iurium vel munerum officio inhaerentium. § 2. In lege vel
Can. 1508      moveatur adversus eum qui non habet liberum exercitium suorum iurium, vel liberam administrationem rerum de quibus disceptatur, citatio denuntianda

IURIUMQUE     [1]
Can. 0123      definienda. - Extincta persona iuridica publica, destinatio eiusdem bonorum iuriumque patrimonialium itemque onerum regitur iure et statutis, quae, si

IUS     [151]
Can. 0005      adiunctis submoveri nequeunt, tolerari possunt. § 2. Consuetudines praeter ius hucusque vigentes, sive universales sive particulares, servantur. - §
Can. 0006      ex integro ordinatur. § 2. Canones huius Codicis, quatenus ius vetus referunt, aestimandi sunt ratione etiam canonicae traditionis habita
Can. 0022      quantum fieri potest, conciliandae. - Leges civiles ad quas ius Ecclesiae remittit, in iure canonico iisdem cum effectibus serventur
Can. 0024      Nec vim legis obtinere potest consuetudo contra aut praeter ius canonicum, nisi sit rationabilis; consuetudo autem quae in iure
Can. 0038      agatur de rescripto Motu proprio dato, effectu caret quatenus ius quaesitum laedit aut legi consuetudinive probatae contrarium est, nisi
Can. 0158      § 1. Praesentatio ad officium ecclesiasticum ab eo, cui ius praesentandi competit, fieri debet auctoritati cuius est ad officium
Can. 0158      menses ab habita vacationis officii notitia. § 2. Si ius praesentationis cuidam collegio aut coetui personarum competat, praesentandus designetur
Can. 0161      pollet, intra mensem ab habita renuntiationis aut mortis notitia, ius suum rursus exercere. - Qui intra tempus utile, ad
Can. 0162      qui bis praesentaverit non idoneum repertum, pro eo casu ius praesentationis amittit, atque auctoritati, cuius est institutionem dare, competit
Can. 0165      cautum sit, si cui collegio aut coetui personarum sit ius eligendi ad officium, electio ne differatur ultra trimestre utile
Can. 0165      vacationis officii; quo termino inutiliter elapso, auctoritas ecclesiastica, cui ius confirmandae electionis vel ius providendi successive competit, officio vacanti
Can. 0165      inutiliter elapso, auctoritas ecclesiastica, cui ius confirmandae electionis vel ius providendi successive competit, officio vacanti libere provideat. - §
Can. 0167      interfuerint. - § 1. Convocatione legitima facta, suffragium ferendi ius habent praesentes die et loco in eadem convocatione determinatis
Can. 0168      a scrutatoribus exquiratur. - Etsi quis plures ob titulos ius habeat ferendi nomine proprio suffragii, non potest nisi unicum
Can. 0174      unum vel plures idoneos sive de gremio sive extraneos ius eligendi pro ea vice transferant, qui nomine omnium ex
Can. 0175      contrariae pro non appositis habeantur. - Cessat compromissum et ius suffragium ferendi redit ad compromittentes: 1_ revocatione a collegio
Can. 0177      non habet. § 2. Si electus non acceptaverit, omne ius ex electione amittit nec subsequenti acceptatione convalescit, sed rursus
Can. 0178      officium pleno iure statim obtinet; secus non aquirit nisi ius ad rem. - § 1. Electus, si electio confirmatione
Can. 0182      eadem tempore opportuno mittenda abstinuisse. § 3. Postulato nullum ius acquiritur ex postulatione; eam admittendi auctoritas competens obligatione non
Can. 0183      - § 1. Non admissa ab auctoritate competenti postulatione, ius eligendi ad collegium vel coetum redit. § 2. Quod
Can. 0184      sortita est, quam primum omnibus nota fiat, quibus aliquod ius in officii provisionem competit. - Ei, qui ob impletam
Can. 0190      § 1. Translatio ab eo tantum fieri potest, qui ius habet providendi officio quod amittitur et simul officio quod
Can. 0199      quod ad normam iuris exercitium ordinis sacri requirit; 7_ ius visitationis et obligatio oboedientiae, ita ut christifideles a nulla
Can. 0201      patitur interruptionem. § 2. Tempus utile intellegitur quod ita ius suum exercenti aut per sequenti competit, ut ignoranti aut
Can. 0211      suas conferre debent. - Omnes christifideles officium habent et ius allaborandi ut divinum salutis nuntium ad universos homines omnium
Can. 0212      3. Pro scientia, competentia et praestantia quibus pollent, ipsis ius est, immo et aliquando officium, ut sententiam suam de
Can. 0213      utilitate et personarum dignitate, ceteris christifidelibus notam faciant. - Ius est christifidelibus ut ex spiritualibus Ecclesiae bonis, praesertim ex
Can. 0214      Dei et sacramentis, adiumenta a sacris Pastoribus accipiant. - Ius est christifidelibus, ut cultum Deo persolvant iuxta praescripta proprii
Can. 0216      persequendos. - Christifideles cuncti, quippe qui Ecclesiae missionem participent, ius habent ut propriis quoque inceptis, secundum suum quisque statum
Can. 0217      qui baptismo ad vitam doctrinae evangelicae congruentem ducendam vocentur, ius habent ad educationem christianam, qua ad maturitatem humanae personae
Can. 0220      licet bonam famam, qua quis gaudet, illegitime laedere, nec ius cuiusque personae ad propriam intimitatem tuendam violare. - §
Can. 0221      foro competenti ecclesiastico ad normam iuris. § 2. Christifidelibus ius quoque est ut, si ad iudicium ab auctoritate competenti
Can. 0221      servatis iuris praescriptis, cum aequitate applicandis. § 3. Christifidelibus ius est, ne poenis canonicis nisi ad normam legis plectantur
Can. 0227      filiorum educationem secundum doctrinam ab Ecclesia traditam curare. - Ius est christifidelibus laicis, ut ipsis agnoscatur ea in rebus
Can. 0230      acolythi stabiliter assumi possunt; quae tamen ministeriorum collatio eisdem ius non confert ad sustentationem remunerationemve ab Ecclesia praestandam. §
Can. 0231      adimpleant. § 2. Firmo praescripto can. 230, § 1, ius habent ad honestam remunerationem suae condicioni aptatam, qua decenter
Can. 0231      praescriptis, necessitatibus propriis ac familiae providere valeant; itemque iis ius competit ut ipsorum praevidentiae et securitati sociali et assistentiae
Can. 0232      quam dicunt, debite prospiciatur. - Ecclesia officium est atque ius proprium et exclusivum eos instituendi, qui ad ministeria sacra
Can. 0253      doceant sacram Scripturam, theologiam dogmaticam, theologiam moralem, liturgiam, philosophiam, ius canonicum, historiam ecclesiasticam, aliasque, quae propria methodo tradendae sunt
Can. 0278      observantia in casibus particularibus iudicium ferat. - § 1. Ius est clericis saecularibus sese consociandi cum aliis ad fines
Can. 0288      et 4, 286, 287, § 2 non tenentur, nisi ius particulare aliud statuat. - § 1. Cum servitium militare
Can. 0295      Sede conditis eique praeficitur Praelatus ut Ordinarius proprius, ciu ius est nationale vel internationale seminarium erigere necnon alumnos incardinare
Can. 0305      in disciplinam ecclesiasticam abusus irrepant, cui itaque officium et ius competunt ad normam iuris et statutorum easdem invisendi; subsunt
Can. 0309      ad normam iuris et statutorum. - Consociationibus legitime constitutis ius est, ad normam iuris et statutorum, edendi peculiares normas
Can. 0312      vero Administrator dioecesanus, iis tamen consociationibus exceptis quarum erigendarum ius ex apostolico privilegio aliis reservatum est. § 2. Ad
Can. 0333      Episcopis immo et universa Ecclesia semper est coniunctus; ipsi ius tamen est, iuxta Ecclesiae necessitates, determinare modum, sive personalem
Can. 0339      possunt, ab eodem Romano Pontifice probandas. - § 1. Ius est et officium omnibus et solis Episcopis qui membra
Can. 0355      Episcopum ordinare, si electus ordinatione indigeat; impedito Decano, idem ius competit Subdecano, eoque impedito, antiquiori Cardinali ex ordine episcopali
Can. 0362      Ecclesiae negotiis, aliaque Romanae Curiae Instituta. - Romano Pontifici ius est nativum et independens Legatos suos nominandi ac mittendi
Can. 0426      ante deputationem Administratoris dioecesani, dioecesim regat, potestate gaudet quam ius Vicario generali agnoscit. - § 1. Administrator dioecesanus tenetur
Can. 0443      1. Ad concilia particularia convocandi sunt atque in eisdem ius habent suffragii deliberativi: 1_ Episcopi dioecesani; 2_ Episcopi coadiutores
Can. 0443      Episcopi titulares etiam emeriti in territorio degentes; qui quidem ius habent suffragii deliberativi. § 3. Ad concilia particularia vocandi
Can. 0455      decreta generalia ferre tantummodo potest in causis, in quibus ius universale id praescripserit aut peculiare Apostolicae Sedis mandatum sive
Can. 0455      conferentia determinantur. § 4. In casibus in quibus nec ius universale nec peculiare Apostolicae Sedis mandatum potestatem, de qua
Can. 0487      aut Moderatoris curiae simul et cancellarii licentia. § 2. Ius est iis quorum interest, documentorum, quae natura sua sunt
Can. 0498      dioecesano integrum est aliquos libere nominare. - § 1. Ius electionis tum activum tum passivum ad consilium presbyterale constituendum
Can. 0498      officium exercent. § 2. Quatenus statuta id provideant, idem ius electionis conferri potest aliis sacerdotibus, qui domicilium aut quasi-domicilium
Can. 0523      dioecesano competit et quidem libera collatione, nisi cuidam sit ius praesentationis aut electionis. - Vacantem paroeciam Episcopus dioecesanus conferat
Can. 0555      praeter facultates iure particulari ei legitime tributas, officium et ius est: 1_ actionem pastoralem in vicariatu communem promovendi et
Can. 0567      laicalis, Ordinarius loci ne procedat, nisi consulto Superiore, cui ius est, audita communitate, quemdam sacerdotem proponere. § 2. Cappellani
Can. 0598      solum consilia evangelica fideliter integreque servare, sed etiam secundum ius proprium instituti vitam componere atque ita ad perfectionem sui
Can. 0607      2. Institutum religiosum est societas in qua sodales secundum ius proprium vota publica perpetua vel temporaria, elapso tamen tempore
Can. 0611      Episcopi dioecesani ad erigendam domum religiosam alicuius instituti secumfert ius: 1_ vitam ducendi secundum indolem et fines proprios instituti
Can. 0616      constitutionum, consulto Episcopo dioecesano. De bonis domus suppressae provideat ius proprium instituti, salvis fundatorum vel offerentium voluntatibus et iuribus
Can. 0620      congregationis monasticae, qui tamen non habent omnem potestatem, quam ius universale Superioribus maioribus tribuit. - Plurium domorum coniunctio quae
Can. 0622      in omnes instituti provincias, domos et sodales, exercendam secundum ius proprium; ceteri Superiores ea gaudent intra fines sui muneris
Can. 0624      Superioribus domus sui iuris constitutiones aliter ferant. § 2. Ius proprium aptis normis provideat, ne Superiores, ad tempus definitum
Can. 0627      oportet. § 2. Praeter casus in iure universali praescriptos, ius proprium determinet casus in quibus consensus vel consilium ad
Can. 0628      normas eiusdem iuris proprii visitent. § 2. Episcopi dioecesani ius et officium est visitare etiam quoad disciplinam religiosam: 1_
Can. 0631      2. Composito et ambitus potestatis capituli definiantur in constitutionibus; ius proprium ulterius determinet ordinem servandum in celebratione capituli, praesertim
Can. 0632      sua et suggestiones capitulo generali libere mittere potest. - Ius proprium accurate determinet quae pertineant ad alia instituti capitula
Can. 0637      administrationis reddere debent semel in anno; Loci Ordinario insuper ius esto cognoscendi de rationibus oeconomicis domus religiosae iuris dioecesani
Can. 0638      oeconomicis domus religiosae iuris dioecesani. - § 1. Ad ius proprium pertinet, intra ambitum iuris universalis, determinare actus qui
Can. 0641      conferant ad Ecclesiae necessitatibus et egenorum sustentationi subveniendum. - Ius candidatos admittendi ad novitiatum pertinet ad Superiores maiores ad
Can. 0643      consecratae aut in aliqua societate vitae apostolicae. § 2. Ius proprium potest alia impedimenta etiam ad validitatem admissionis constituere
Can. 0645      maioris instituti, vel societatis, vel rectoris seminarii. § 3. Ius proprium exigere potest alia testimonia de requisita idoneitate candidatorum
Can. 0657      vero videatur, periodus professionis; temporariae a competenti Superiore, iuxta ius proprium, prorogari potest, ita tamen ut totum tempus, quo
Can. 0659      et ad eius missionem aptius prosequendam. § 2. Quapropter ius proprium rationem definire debet huius institutionis eiusdemque durationis, attentis
Can. 0684      iure proprio statutis nova professio non requiritur. § 4. Ius proprium determinet tempus et modum probationis, quae professioni sodalis
Can. 0698      quibus in cann. 695 et 696, firmum semper manet ius sodalis cum supremo Moderatore communicandi et illi directe suas
Can. 0700      religiosus adscriptus est. Decretum vero, ut valeat, indicare debet ius, quo dimissus gaudet, recurrendi intra decem dies a recepta
Can. 0716      dependent. - § 1. Sodales omnes vitam instituti, secundum ius proprium, actuose participent. § 3. Eiusdem instituti sodales communionem
Can. 0718      De bonis Ecclesiae temporalibus necnon iure proprio instituti. Item ius proprium definiat obligationes praesertim oeconomicas instituti erga sodales, qui
Can. 0719      annua recessus tempora servent atque alia spiritualia exercitia iuxta ius proprium peragant. § 2. Eucharistiae celebratio, quantum fieri potest
Can. 0720      consilia a suis etiam Moderatoribus, si velint, requirant. - Ius admittendi in institutum, vel ad probationem vel ad sacra
Can. 0733      eius suppressione. § 2. Consensus ad erigendam domum secumfert ius habendi saltem oratorium, in quo sanctissima Eucharistia celebretur et
Can. 0735      attinet, serventur condiciones in cann. 642-645 statutae. § 3. Ius proprium determinare debet rationem probationis et institutionis fini et
Can. 0747      intimius perscrutaretur, fideliter annuntiaret atque exponeret, officium est et ius nativum, etiam mediis communicationis socialis sibi propriis adhibitis, a
Can. 0763      praecipua officia sit Evangelium Dei omnibus annuntiare. - Episcopis ius est ubique, non exclusis ecclesiis et oratoriis institutorum religiosorum
Can. 0793      catholicae filiorum educationi aptius prospicere queant. § 2. Parentibus ius et etiam iis fruendi auxiliis a societate civili praestandis
Can. 0794      procuranda indigeant. - § 1. Singulari ratione officium et ius educandi spectat ad Ecclesiam, cui divinitus missio concredita est
Can. 0800      conscientiam, in ipsis scholis prospiciant. - § 1. Ecclesiae ius est scholas cuiusvis disciplinae, generis et gradus condendi ac
Can. 0805      paedagogica sint praestantes. - Loci Ordinario pro sua dioecesi ius est nominandi aut approbandi magistros religionis, itemque si religionis
Can. 0806      exigendi ut amoveantur. - § 1. Episcopo dioecesano competit ius invigilandi et invisendi scholas catholicas in suo territorio sitas
Can. 0807      in aliis scholis regionis, ratione scientifica sit praestans. - Ius est Ecclesiae erigendi et moderandi studiorum universitates, quae quidem
Can. 0810      conferentiae et Episcopi dioecesani, quorum interest, officium habent et ius invigilandi, ut in iisdem universitatibus principia doctrinae catholicae fideliter
Can. 0823      1. Ut veritatum fidei morumque integritas servetur, officum et ius est Ecclesiae pastoribus invigilandi, ne scriptis aut usu instrumentorum
Can. 0823      fidei aut bonis moribus noceant. § 2. Officium et ius, de quibus in § 1, competunt Episcopis, tum singulis
Can. 0827      libri qui quaestiones recipiunt ad sacram Scripturam, ad theologiam, ius canonicum, historiam ecclesiasticam, et ad religiosas aut morales disciplinas
Can. 0911      230, § 3 deputatus. - § 1. Officium et ius sanctissimam Eucharistiam per modum Viatici ad infirmos deferendi habent
Can. 0957      tradant, secundum modum ab his definiendum. - Officium et ius advigilandi ut Missarum onera adimpleantur, in ecclesiis cleri saecularis
Can. 1003      administrat omnis et solus sacerdos. § 2. Officium et ius unctionis infirmorum ministrandi habent omnes sacerdotes, quibus demandata est
Can. 1075      1. Supremae tantum Ecclesiae auctoritatis est authentice declarare quandonam ius divinum matrimonium prohibeat vel dirimat. § 2. Uni quoque
Can. 1075      prohibeat vel dirimat. § 2. Uni quoque supremae auctoritati ius est alia impedimenta pro baptizatis constituere. - Consuetudo novum
Can. 1113      sit. - Antequam delegatio concedatur specialis, omnia provideantur, quae ius statuit ad libertatem status comprobandam. - Assistens matrimonio illicite
Can. 1127      difficultates formae canonicae servandae obstent, Ordinario loci partis catholicae ius est ab eadem in singulis casibus dispensandi, consulto tamen
Can. 1135      et veluti consecrantur. - Utrique coniugi aequum officium et ius est ad ea quae pertinent ad consortium vitae coniugalis
Can. 1136      ad consortium vitae coniugalis. - Parentes officium gravissimum et ius primarium habent prolis educationem tum physicam, socialem et culturalem
Can. 1146      in foro externo legitime constare debet. - Pars baptizata ius habet novas nuptias contrahendi cum parte catholica: 1_ si
Can. 1151      fidei gaudet favore iuris. - Coniuges habent officium et ius servandi convictum coniugalem, nisi legitima causa eos excuset. -
Can. 1152      si tamen eiusdem culpam expresse aut tacite non condonaverit, ius ipsi est solvendi coniugalem convictum, nisi in adulterium consenserit
Can. 1196      possunt iusta de causa dispensare, dummodo dispensatio ne laedat ius aliis quaesitum: 1_ loci Ordinarius et parochus, quod attinet
Can. 1204      potest iusiurandum dispensare. - Iusiurandum stricte est interpretandum secundum ius et secundum intentionem iurantis aut, si hic dolo agat
Can. 1214      intellegitur aedes sacra divino cultui destinata, ad quam fidelibus ius est adeundi ad divinum cultum praesertim publice exercendum. -
Can. 1260      naturalis sive positivi, quibus aliis licet. - Ecclesiae nativum ius est exigendi a christifidelibus, quae ad fines sibi proprios
Can. 1263      rogatas et iuxta normas ab Episcoporum conferentia latas. - Ius est Episcopo dioecesano, auditis consilio a rebus oeconomicis et
Can. 1279      personam ad quam eadem bona pertinent, nisi aliud ferant ius particulare, statuta aut legitima consuetudo, et salvo iure Ordinarii
Can. 1290      dimissione damnum Ecclesiae obveniat, ad restitutionem tenentur. - Quae ius civile in territorio statuit de contractibus tam in genere
Can. 1311      est ad Sedem Apostolicam. - Nativum et proprium Ecclesiae ius est christifideles delinquentes poenalibus sanctionibus coercere. - § 1
Can. 1333      quae non sint sub potestate Superioris poenam constituentis; 2_ ius habitandi, si quod reus ratione officii habeat; 3_ ius
Can. 1333      ius habitandi, si quod reus ratione officii habeat; 3_ ius administrandi bona, quae ad ipsius suspensi officium forte pertineant
Can. 1403      praeterea praescripta huius Codicis, quoties in eadem lege ad ius universale remissio fit vel de normis agitur quae, ex
Can. 1405      nemine iudicatur. - § 1 Ipsius Romani Pontificis dumtaxat ius est iudicandi in causis de quibus in can. 1401
Can. 1415      si duo vel plura tribunalia aeque competentia sunt, ei ius est causam cognoscendi, quod prius partem conventam legitime citaverit
Can. 1418      Apostolica iudici significaverit se causam advocasse. - Quodlibet tribunal ius habet in auxilium vocandi aliud tribunal ad causam instruendam
Can. 1442      catholico iudex est supremus, qui vel per se ipse ius dicit, vel per ordinaria Sedis Apostolicae tribunalia, vel per
Can. 1457      1. Iudices qui, cum certe et evidenter competentes sint, ius reddere recusent, vel nullo suffragante iuris praescripto se competentes
Can. 1485      compromittere in arbitros et generatim ea agere pro quibus ius requirit mandatum speciale. - § 1. Ut procuratoris vel
Can. 1486      facti sint de remotione. § 2. Lata definitiva sententia, ius et officium appellandi, si mandans non renuat, procuratori manet
Can. 1491      pro partibus quae eos seligere malint, exerceant. - Quodlibet ius non solum actione munitur, nisi aliud expresse cautum sit
Can. 1496      saltem argumentis ostenderit super aliqua re ab alio detenta ius se habere, sibique damnum imminere nisi res ipsa custodienda
Can. 1496      habere, sibique damnum imminere nisi res ipsa custodienda tradatur, ius habet obtinendi a iudice eiusdem rei sequestrationem. § 2
Can. 1499      exercitii iuris concedit, praeviam imponere cautionem de damnis, si ius suum non probaverit, resarciendis. - Ad naturam et vim
Can. 1596      in qualibet litis instantia, sive ut pars quae proprium ius defendit, sive accessorie ad aliquem litigantem adiuvandum. § 2
Can. 1596      in causa libellum iudici exhibere, in quo breviter suum ius interveniendi demonstret. § 3. Qui intervenit in causa, admittendus
Can. 1598      actum nemini manifestandum esse decernere potest, cauto tamen ut ius defensionis semper integrum maneat. § 2. Ad probationes complendas
Can. 1603      intra breve tempus a iudice praestitutum. § 2. Hoc ius partibus semel tantum esto, nisi iudici gravi ex causa
Can. 1603      quoque data censeatur. 3§ . Promotor iustitiae et defensor vinculi ius habent iterum replicandi partium responsionibus. - § 1. Omnino
Can. 1620      6_ nomine alterius quis egit sine legitimo mandato; 7_ ius defensionis alterutri parti denegatum fuit; 8_ controversia ne ex
Can. 1626      sed etiam promotor iustitiae aut defensor vinculi, quoties ipsis ius est interveniendi. § 2. Ipse iudex potest ex officio
Can. 1628      defensor vinculi in causis in quibus eorum praesentia requiritur, ius habent a sententia appellandi ad iudicem superiorem, salvo praescripto
Can. 1629      a sententia vel a decreto in causa de qua ius cavet expeditissime rem esse definiendam. - § 1. Appellatio
Can. 1642      normam can. 1645, § 1. § 2. Eadem facit ius inter partes et dat actionem iudicati atque exceptionem rei
Can. 1672      effectibus matrimonii mere civilibus pertinent ad civilem magistratum, nisi ius particulare statuat easdem causas, si incidenter et accessorie agantur
Can. 1678      patronis et, si in iudicio sit, etiam promotori iustitiae ius est: 1_ examini partium, testium et peritorum adesse, salvo
Can. 1687      § 2. Integrum manet parti, quae se gravatam putet, ius appellandi. - Iudex alterius instantiae, cum interventu defensoris vinculi
Can. 1697      1433. - Soli coniuges, vel alteruter, quamvis altero invito, ius habent petendi gratiam dispensationis super matrimonio rato et non
Can. 1708      implexis Episcopus Sedem Apostolicam consulat. - Validitatem sacrae ordinationis ius habent accusandi sive ipse clericus sive Ordinarius, cui clericus
Can. 1725      discussione, sive scripto haec fit sive ore, accusatus semper ius habeat ut ipse vel eius advocatus vel procurator postremus
Can. 1731      poenali iudicio, etiamsi in rem iudicatam transierit, nullo modo ius facit erga partem laesam, nisi haec intervenerit ad normam
Can. 1738      ne quid salus animarum detrimenti capiat. - Recurrens semper ius habet advocatum vel procuratorem adhibendi, vitatis inutilibus moris; immo

IUSIURANDUM     [16]
Can. 0380      possessionem sui officii capiat, promotus fidei professionem emittat atque iusiurandum fidelitatis erga Apostolicam Sedem praestet secundum formulam ab eadem
Can. 0876      declaratio unius testis omni exceptione maioris, aut ipsius baptizati iusiurandum, si ipse in aetate adulta baptismum receperit. - §
Can. 1199      donec vovens in instituto religioso permanserit. - § 1. Iusiurandum, idest invocatio Nominis divini in testem veritatis, praestari nequit
Can. 1199      in veritate, in iudicio et in iustitia. § 2. Iusiurandum quod canones exigunt vel admittunt, per procuratorem praestari valide
Can. 1200      religionis obligatione tenetur implendi, quod iureiurando firmaverit. § 2. Iusiurandum dolo, vi aut metu gravi extortum, ipso iure nullum
Can. 1201      gravi extortum, ipso iure nullum est. - § 1. Iusiurandum promissorium sequitur naturam et condiciones actus cui adicitur. §
Can. 1201      aliorum aut in praeiudicium boni publici vel salutis aeternae iusiurandum adiciatur, nullam exinde actus consequitur firmitatem. - Obligatio iureiurando
Can. 1202      desinit: 1_ si remittatur ab eo in cuius commodum iusiurandum emissum fuerat; 2_ si res iurata substantialiter mutetur, aut
Can. 1202      3_ deficiente causa finali aut condicione sub qua forte iusiurandum datum est; 4_ dispensatione, commutatione, ad normam can. 1203
Can. 1203      commutare possunt votum, eandem potestatem eademque ratione habent circa iusiurandum promissorium; sed si iurisiurandi dispensatio vergat in praeiudicium aliorum
Can. 1203      aliorum qui obligationem remittere recusent, una Apostolica Sedes potest iusiurandum dispensare. - Iusiurandum stricte est interpretandum secundum ius et
Can. 1204      remittere recusent, una Apostolica Sedes potest iusiurandum dispensare. - Iusiurandum stricte est interpretandum secundum ius et secundum intentionem iurantis
Can. 1204      aut, si hic dolo agat, secundum intentionem illius cui iusiurandum praestatur. - Loca sacra ea sunt quae divino cultui
Can. 1454      - Omnes qui tribunal constituunt aut eidem opem ferunt, iusiurandum de munere rite et fideliter implendo praestare debent. -
Can. 1532      in quibus bonum publicum in causa est, iudex partibus iusiurandum de veritate dicenda aut saltem de veritate dictorum deferat
Can. 1728      2. Accusatus ad confitendum delictum non tenetur, nec ipsi iusiurandum deferri potest. - § 1. Pars laesa potest actionem

IUSSERIT     [2]
Can. 0340      iure hoc intermittitur, donec novus Summus Pontifex illud continuari iusserit aut dissolverit. - § 1. Concilii Oecumenici decreta vim
Can. 1733      solutiones quaerere et suggerere; quod si conferentia id non iusserit, potest Episcopus eiusmodi consilium vel officium constituere. § 3

IUSSU     [2]
Can. 0341      Romano Pontifice approbata, ab eodem fuerint confirmata et eius iussu promulgata. § 2. Eadem confirmatione et promulgatione, vim obligandi
Can. 0353      Ecclesiae Pastori praecipue auxilio sunt in Consistoriis, in quibus iussu Romani Pontificis eoque praesidente congregantur; Consistoria habentur ordinaria aut

IUSTA     [81]
Can. 0056      destinatur, rite vocatus ad decretum accipiendum vel audiendum, sine iusta causa non comparuerit vel subscribere recusaverit. - § 1
Can. 0072      ab Apostolica Sede concessa, quae exspiraverint, ab Episcopo dioecesano iusta de causa semel prorogari possunt, non tamen ultra tres
Can. 0090      - § 1. A lege ecclesiastica ne dispensetur sine iusta et rationabili causa, habita ratione adiuctorum casus et gravitatis
Can. 0098      canonico aliud caveatur, aut Episcopus dioecesanus in certibus casibus iusta de causa per nominationem alius tutoris providendum aestimaverit. -
Can. 0104      habeant domicilium vel quasi-domicilium; legitime separationis ratione vel alia iusta de causa, uterque habere potest proprium domicilium vel quasi-domicilium
Can. 0187      scripto intimatur. - Quisquis sui compos potest officio ecclesiastico iusta de causa renuntiare. - Renuntiatio ex metu gravi, iniuste
Can. 0189      vel oretenus coram duobus testibus. § 2. Auctoritas renuntiationem iusta et proportionata causa non innixam ne acceptet. § 3
Can. 0193      alicui confertur ad prudentem discretionem auctoritatis competentis, potest quis iusta ex causa, de iudicio eiusdem auctoritatis, amoveri. § 4
Can. 0218      et vivendum rite instruantur. - Qui disciplinis sacris incumbunt iusta libertate fruuntur inquirendi necnon mentem suam prudenter in iis
Can. 0271      transierit propriae Ecclesiae manens incardinatus, a proprio Episcopo dioecesano iusta de causa revocari potest, dummodo serventur conventiones cum altero
Can. 0271      pariter, iisdem condicionibus servatis, Episcopus dioecesanus alterius Ecclesiae particularis iusta de causa poterit eidem clerico licentiam ulterioris commorationis in
Can. 0308      dare. - Nemo legitime adscriptus a consociatione dimittatur, nisi iusta de causa ad normam iuris et statutorum. - Consociationibus
Can. 0318      consociationem ad tempus moderetur. § 2. Moderatorem consociationis publicae iusta de causa removere potest qui eum nominavit aut confirmavit
Can. 0527      delegatus, servato modo lege particulari aut legitima consuetudine recepto; iusta tamen de causa potest idem Ordinarius ab eo modo
Can. 0533      domo paroeciali prope ecclesiam; in casibus tamen particularibus, si iusta adsit causa, loci Ordinarius permittere potest ut alibi commoretur
Can. 0538      translatione ab Episcopo dioecesano ad normam iuris peracta, renuntiatione iusta de causa ab ipso parocho facta et, ut valeat
Can. 0550      paroeciis constitutus est, in earum aliqua; loci tamen Ordinarius, iusta de causa, permittere potest ut alibi resideat, praesertim in
Can. 0552      ab Episcopo dioecesano aut ab Administratore dioecesano amoveri potest, iusta de causa, firmo praescripto can. 682, § 2. -
Can. 0554      certum tempus, iure particulare determinatum. § 3. Vicarium foraneum iusta de causa, pro suo prudenti arbitrio, Episcopus dioecesanus ab
Can. 0563      etsi ab aliis electum aut praesentatum, loci Ordinarius ex iusta causa, pro suo prudenti arbitrio ab officio amovere potest
Can. 0586      competentem eiusdem instituti pertinet. - § 1. Singulis institutis iusta autonomia vitae, praesertim regiminis, agnoscitur, qua gaudeant in Ecclesia
Can. 0657      superet novennium. § 3. Professio perpetua anticipari potest ex iusta causa, non tamen ultra trimestre. - Praeter condiciones de
Can. 0665      domo absentia, Superior maior, de consensu sui consilii atque iusta de causa, sodali concedere potest ut extra domum instituti
Can. 0667      definitam servent. § 4. Episcopus dioecesanus facultatem habet ingrediendi, iusta de causa, intra clausuram monasteriorum monialium, quae sita sunt
Can. 0668      ante professionem perpetuam condant. § 2. Ad has dispositiones iusta de causa mutandas et ad quemlibet actum ponendum circa
Can. 0726      institutum libere derelinquere valet vel a sacrorum vinculorum renovatione iusta de causa a Moderatore maiore, audito suo consilio, excludi
Can. 0831      mores manifesto impetere solent, ne quidpiam conscribant christifideles, nisi iusta et rationabili de causa; clerici autem et institutorum religiosorum
Can. 0857      paroeciali, infans vero in ecclesia paroeciali parentum propria, nisi iusta causa aliud suadeat. - § 1. Quaevis ecclesia paroecialis
Can. 0874      alia aetas ab Episcopo dioecesano statuta fuerit vel exceptio iusta de causa parocho aut ministro admittenda videatur; 3_ sit
Can. 0881      ecclesia, et quidem intra Missam, celebretur; ex causa tamen iusta et rationabili, extra Missam et quolibet loco digno celebrari
Can. 0905      sacerdotum penuria habeatur, concedere potest loci Ordinarius ut sacerdotes, iusta de causa, bis in die, immo, necessitate pastorali id
Can. 0906      diebus dominicis et festis de praecepto, celebrent. - Nisi iusta et rationabili de causa, sacerdos Sacrificium eucharisticum ne celebret
Can. 0918      in ipsa eucharistica celebratione sacram communionem recipiant; ipsis tamen iusta de causa petentibus extra Missam ministretur, servatis liturgicis ritibus
Can. 0920      § 2. Hoc praeceptum impleri debet tempore paschali, nisi iusta de causa alio tempore intra annum adimpleatur. - §
Can. 0933      potest mensa conveniens, retentis semper tobalea et corporali. - Iusta de causa et de licentia expressa Ordinarii loci licet
Can. 0936      ecclesia aut in oratorio principali domui adnexo; potest tamen iusta de causa Ordinarius permittere, ut etiam in alio oratorio
Can. 0963      occasione data, accedat, antequam aliam recipiat absolutionem generalem, nisi iusta causa interveniat. - § 1. Ad sacramentales confessiones excipiendas
Can. 0964      § 3. Confessiones extra sedem confessionalem ne excipiantur, nisi iusta de causa. - Minister sacramenti paenitentiae est solus sacerdos
Can. 1015      cum legitimis eiusdem litteris dimissoriis. § 2. Episcopus proprius, iusta de causa non impeditus, per se ipse suos subditos
Can. 1125      est. - Huiusmodi licentiam concedere potest Ordinarius loci, si iusta et rationabilis causa habeatur; eam ne concedat, nisi impletis
Can. 1142      et partem non baptizatam a Romano Pontifice dissolvi potest iusta de causa, utraque parte rogante vel alterutra, etsi altera
Can. 1146      perseverans in pacifica cohabitatione sine contumelia Creatoris, postea sine iusta causa discesserit, firmis praescriptis cann. 1144 et 1145. -
Can. 1196      praeiudicium afferat. - Praeter Romanum Pontificem, vota privata possunt iusta de causa dispensare, dummodo dispensatio ne laedat ius aliis
Can. 1245      iure Episcoporum dioecesanorum de quo in can. 87, parochus, iusta de causa et secundum Episcopi dioecesani praescripta, singulis in
Can. 1267      Oblationes, de quibus in § 1, repudiari nequeunt nisi iusta de causa et, in rebus maioris momenti, de licentia
Can. 1293      quorum valor summam minimam definitam excedit, requiritur insuper: 1_ iusta causa, veluti urgens necessitas, evidens utilitas, pietas, caritas vel
Can. 1308      eleemosynae adnotentur. - § 1. Reductio onerum Missarum, ex iusta tantum et necessaria causa facienda, reservatur Sedi Apostolicae, salvis
Can. 1310      hanc Ordinario expresse concesserit, potest ab eodem fieri ex iusta tantum et necessaria causa. § 2. Si exsecutio onerum
Can. 1328      grave damnum vel periculum evenerit, auctor, etsi sponte destiterit, iusta potest poena puniri, leviore tamen quam quae in delictum
Can. 1335      sacramentale vel actum regiminis; id autem petere ex qualibet iusta causa licet. - § 1. Poenae expiatoriae, quae delinquentem
Can. 1365      e statu clericali. - Reus vetitae communicationis in sacris iusta poena puniatur. - Parentes vel parentum locum tenentes, qui
Can. 1366      in religione acatholica baptizandos vel educandos tradunt, censura aliave iusta poena puniantur. - Qui species consecratas abicit aut in
Can. 1368      asserens vel promittens aliquid coram ecclesiastica auctoritate, periurium committit, iusta poena puniatur. - Qui in publico spectaculo vel concione
Can. 1369      religionem vel Ecclesiam iniurias exprimit vel odium contemptumve excitat, iusta poena puniatur. - § 1. Qui vim physicam in
Can. 1370      fidei vel Ecclesiae vel ecclesiasticae potestatis vel ministerii contemptum, iusta poena puniatur. - Iusta poena puniatur: 1_ qui, praeter
Can. 1371      ecclesiasticae potestatis vel ministerii contemptum, iusta poena puniatur. - Iusta poena puniatur: 1_ qui, praeter casum de quo in
Can. 1374      - Qui nomen dat consociationi, quae contra Ecclesiam machinatur, iusta poena puniatur; qui autem eiusmodi consociationem promovet vel moderatur
Can. 1375      electum vel eum qui potestatem vel ministerium ecclesiasticum exercuit, iusta poena puniri possunt. - Qui rem sacram, mobilem vel
Can. 1376      possunt. - Qui rem sacram, mobilem vel immobilem, profanat iusta poena puniatur. - Qui sine praescripta licentia bona ecclesiastica
Can. 1377      puniatur. - Qui sine praescripta licentia bona ecclesiastica alienat, iusta poena puniatur. - § 1. Sacerdos qui contra praescriptum
Can. 1379      de quibus in can. 1378, sacramentum se administrare simulat, iusta poena puniatur. - Qui per simoniam sacramentum celebrat vel
Can. 1381      suspensione puniatur. - § 1. Quicumque officium ecclesiasticum usurpat, iusta poena puniatur. § 2. Usurpationi aequiparatur illegitima, post privationem
Can. 1384      1378-1383, sacerdotale munus vel aliud sacrum ministerium illegitime exsequitur, iusta poena puniri potest. - Qui quaestum illegitime facit ex
Can. 1385      quaestum illegitime facit ex Missae stipe, censura vel alia iusta poena puniatur. - Qui quidvis donat vel pollicetur ut
Can. 1386      munus in Ecclesia exercens, illegitime quid agat vel omittat, iusta poena puniatur; item qui ea dona vel pollicitationes acceptat
Can. 1388      quibus in can. 983, § 2, qui secretum violant, iusta poena puniantur, non exclusa excommunicatione. - § 1. Ecclesiastica
Can. 1389      muneris actum illegitime cum damno alieno ponit vel omittit, iusta poena puniatur. - § 1. Qui confessarium de delicto
Can. 1390      praebet delicti denuntiationem, vel aliter alterius bonam famam laedit, iusta poena, non exclusa censura, puniri potest. § 3. Calumniator
Can. 1391      Calumniator potest cogi etiam ad congruam satisfactionem praestandam. - Iusta poena pro delicti gravitate puniri potest: 1_ qui ecclesiasticum
Can. 1393      puniantur. - Qui obligationes sibi ex poena impositas violat, iusta poena puniri potest. - § 1. Firmo praescripto can
Can. 1396      graviter violat residentiae obligationem cui ratione ecclesiastici officii tenetur, iusta poena puniatur, non exclusa, post monitionem, officii privatione. -
Can. 1399      divinae vel canonicae legis externa violatio tunc tantum potest iusta quidem poena puniri, cum specialis violationis gravitas punitionem postulat
Can. 1429      scriptis redigat; in ipsius locum idem praeses alium ex iusta causa substituere potest. - Ad causas contentiosas, in quibus
Can. 1436      causarum tum ad singulas causas; possunt autem ab Episcopo, iusta de causa, removeri. - § 1. Cuilibet processui intersit
Can. 1465      Termini autem iudiciales et conventionales, ante eorum lapsum, poterunt, iusta intercedente causa, a iudice, auditis vel petentibus partibus, prorogari
Can. 1469      Praeter casum de quo in § 1, iudex, ex iusta causa et auditis partibus, potest ad probationes acquirendas etiam
Can. 1482      facultas eidem facta fuerit. § 2. Quod si tamen, iusta causa suadente, plures ab eodem constituantur, hi ita designentur
Can. 1555      can. 1550, pars petere potest ut testis excludatur, si iusta exclusionis causa demonstretur ante testis excussionem. - Citatio testis
Can. 1591      principalis, iudex vel tribunal potest decretum vel sententiam interlocutoriam, iusta intercedente ratione, revocare aut reformare, sive ad partis instantiam
Can. 1650      provisionibus seu praestationibus ad necessariam sustentationem ordinatis, vel alia iusta causa urgeat. § 3. Quod si sententia, de qua
Can. 1704      rei veritate promat tum super facto inconsummationis tum super iusta causa ad dispensandum et gratiae opportunitate. § 2. Si

IUSTAE     [4]
Can. 0689      assignationis. - § 1. Sodalis, expleta professione temporaria, si iustae causae affuerint a competenti Superiore maiore, audito suo consilio
Can. 1138      vel putativo. - § 1. Pater is est, quem iustae nuptiae demonstrant, nisi evidentibus argumentis contrarium probetur. § 2
Can. 1342      reparari, iustitiam restitui, reum emendari. - § 1. Quoties iustae obstent causae ne iudicialis processus fiat, poena irrogari vel
Can. 1698      Apostolica cognoscit de facto inconsummationis matrimonii et de exsistentia iustae causae ad dispensationem concedendam. § 2. Dispensatio vero ab

IUSTAM     [4]
Can. 0386      unitatem fidei credendae mediis, quae aptiora videantur, firmiter tueatur, iustam tamen libertatem agnoscens in veritatibus ulterius perscrutandis. - Episcopus
Can. 1143      cohabitare sine contumelia Creatoris, nisi haec post baptismum receptum iustam illi dederit discedendi causam. - § 1. Ut pars
Can. 1286      Ecclesia tradita; 2_ iis, qui operam ex condicto praestant, iustam et honestam mercedem tribuant, ita ut iidem suis et
Can. 1668      2. Potest autem tribunal propter rei difficultatem vel aliam iustam causam usque ad quintum utilem diem decisionem differre. §

IUSTIS     [4]
Can. 0270      addici ad normam iuris. - Excardinatio licite concedi potest iustis tantum de causis, quales sunt Ecclesiae utilitas aut bonum
Can. 1259      aliud appareat. - Ecclesia acquirere bona temporalia potest omnibus iustis modis iuris sive naturalis sive positivi, quibus aliis licet
Can. 1373      subditos ad inoboedientiam in eos provocat, interdicto vel aliis iustis poenis puniatur. - Qui nomen dat consociationi, quae contra
Can. 1395      vel cum minore infra aetatem sedecim annorum patratum sit, iustis poenis puniatur, non exclusa, si casus ferat, dimissione e

IUSTITIA     [6]
Can. 0287      auctoritatis ecclesiasticae. - § 1. Clerici pacem et concordiam iustitia innixam inter homines servandam quam maxime semper foveant. §
Can. 0797      ut societas civilis hanc libertatem parentibus agnoscat atque, servata iustitia distributiva, etiam subsidiis tueatur. - Parentes filios concredant illis
Can. 1199      praestari nequit, nisi in veritate, in iudicio et in iustitia. § 2. Iusiurandum quod canones exigunt vel admittunt, per
Can. 1446      omnes, in primis autem Episcopi, sedulo annitantur ut, salva iustitia, lites in populo Dei, quantum fieri possit, vitentur et
Can. 1453      - Iudices et tribunalia curent ut quam primum, salva iustitia, causae omnes terminentur, utque in tribunali primae instantiae ultra
Can. 1670      non sint ad validitatem statutae, derogare, ut celeritati, salva iustitia, consulat. - Causae matrimoniales baptizatorum iure proprio ad iudicem

IUSTITIAE     [38]
Can. 0695      non esse omnino necessariam et emendationi sodalis atque restitutioni iustitiae et reparationi scandali satis alio modo consuli posse. §
Can. 0978      se iudicis pariter et medici personam sustinere ac divinae iustitiae simul et misericordiae ministrum a Deo constitutum esse, ut
Can. 1148      uxoris ceterarumque dimissarum necessitatibus satis provisum sit, iuxta normas iustitiae, christianae caritatis et naturalis aequitatis. - Non baptizatus qui
Can. 1430      potest, et ad causas poenales constituatur in dioecesi promotor iustitiae, qui officio tenetur providendi bono publico. - § 1
Can. 1431      publicum in discrimen vocari possit necne, nisi interventus promotoris iustitiae lege praecipiatur vel ex natura rei evidenter necessarius sit
Can. 1431      sit. § 2. Si in praecedenti instantia intervenerit promotor iustitiae, in ulteriore gradu huius interventus praesumitur necessarius. - Ad
Can. 1433      nullitatem vel solutionem. - In causis in quibus promotoris iustitiae aut defensoris vinculi praesentia requiritur, iis non citatis, acta
Can. 1434      praecipit ut iudex partes earumve alteram audiat, etiam promotor iustitiae et vinculi defensor, si iudicio intersint, audiendi sunt; 2_
Can. 1434      partis requiritur ut iudex aliquid decernere possit, instantia promotoris iustitiae vel vinculi defensoris, qui iudicio intersint, eandem vim habet
Can. 1435      iudicio intersint, eandem vim habet. - Episcopi est promotorem iustitiae et vinculi defensorem nominare, qui sint clerici vel laici
Can. 1435      in iure canonico doctores vel licentiati, ac prudentia et iustitiae zelo probati. - § 1. Eadem persona, non autem
Can. 1436      Eadem persona, non autem in eadem causa, officium promotoris iustitiae et defensoris vinculi gerere potest. § 2. Promotor et
Can. 1445      3. Supremi huius Tribunalis praeterea est: 1_ rectae administrationi iustitiae invigilare et in advocatos vel procuratores, si opus sit
Can. 1447      utiliter possit. - Qui causae interfuit tamquam iudex, promotor iustitiae, defensor vinculi, procurator, advocatus, testis aut peritus, nequit postea
Can. 1448      2. In iisdem adiunctis ab officio suo abstinere debent iustitiae promotor, defensor vinculi, assessor et auditor. - § 1
Can. 1449      a iudicando. § 4. Si recusatio opponatur contra promotorem iustitiae, defensorem vinculi aut alios tribunalis administros, de hac exceptione
Can. 1451      Quaestio de recusatione expeditissime definienda est, auditis partibus, promotore iustitiae vel vinculi defensore, si intersint, neque ipsi recusati sint
Can. 1501      proposita sit ab eo cuius interest, vel a promotore iustitiae. - Qui aliquem convenire vult, debet libellum competenti iudici
Can. 1533      aliis casibus, potest pro sua prudentia. - Partes, promotor iustitiae et defensor vinculi possunt iudici exhibere articulos, super quibus
Can. 1561      auditore, cui assistat oportet notarius; quapropter partes, vel promotor iustitiae, vel defensor vinculi, vel advocati qui examini intersint, si
Can. 1603      uni parti facta, alteri quoque data censeatur. 3§ . Promotor iustitiae et defensor vinculi ius habent iterum replicandi partium responsionibus
Can. 1606      perspectam, poterit statim sententiam pronuntiare, requisitis tamen animadversionibus promotoris iustitiae et defensoris vinculi, si iudicio intersint. - Causa iudiciali
Can. 1612      pars conventa, procurator, nominibus et domiciliis rite designatis, promotor iustitiae, defensor vinculi, si partem in iudicio habuerint. § 2
Can. 1626      solum partes, quae se gravatas putant, sed etiam promotor iustitiae aut defensor vinculi, quoties ipsis ius est interveniendi. §
Can. 1628      Pars quae aliqua sententia se gravatam putat, itemque promotor iustitiae et defensor vinculi in causis in quibus eorum praesentia
Can. 1636      appellatio proposita sit a vinculi defensore vel a promotore iustitiae, renuntiatio fieri potest, nisi lex aliter caveat, a vinculi
Can. 1636      nisi lex aliter caveat, a vinculi defensore vel promotore iustitiae tribunalis appellationis. - § 1. Appellatio facta ab actore
Can. 1674      Habiles sunt ad matrimonium impugnandum: 1_ coniuges; 2_ promotor iustitiae, cum nullitas iam divulgata est, si matrimonium convalidari nequeat
Can. 1678      partium patronis et, si in iudicio sit, etiam promotori iustitiae ius est: 1_ examini partium, testium et peritorum adesse
Can. 1693      deferatur. - § 1. Nisi qua pars vel promotor iustitiae processum contentiosum ordinarium petant, processus contentiosus oralis adhibeatur. §
Can. 1696      quoque bonum spectant; ideoque iis interesse semper debet promotor iustitiae, ad normam can. 1433. - Soli coniuges, vel alteruter
Can. 1721      decreverit processum poenalem iudicialem esse ineundum, acta investigationis promotori iustitiae tradat, qui accusationis libellum iudici ad normam cann. 1502
Can. 1721      § 2. Coram tribunali superiore partes actoris gerit promotor iustitiae apud illud tribunal constitutus. - Ad scandala praevenienda, ad
Can. 1722      Ad scandala praevenienda, ad testium libertatem protegendam et ad iustitiae cursum tutandum, potest Ordinarius, audito promotore iustitiae et citato
Can. 1722      et ad iustitiae cursum tutandum, potest Ordinarius, audito promotore iustitiae et citato ipso accusato, in quolibet processus stadio accusatum
Can. 1724      quolibet iudicii gradu renuntiatio instantiae fieri potest a promotore iustitiae, mandante vel consentiente Ordinario, ex cuius deliberatione processus promotus
Can. 1727      qua in cann. 1344 et 1345. § 2. Promotor iustitiae appellare potest quoties censet scandali reparationi vel iustitiae restitutioni
Can. 1727      Promotor iustitiae appellare potest quoties censet scandali reparationi vel iustitiae restitutioni satis provisum non esse. - § 1. Salvis

IUSTITIAM     [3]
Can. 0222      ministrorum sustentationem necessaria sunt. § 2. Obligatione quoque tenentur iustitiam socialem promovendi necnon, praecepti Domini memores, ex propriis reditibus
Can. 0528      tradenda, atque foveat opera quibus spiritus evangelicus, etiam ad iustitiam socialem quod attinet, promoveatur peculiarem curam habeat de puerorum
Can. 1341      neque aliis pastoralis sollicitudinis viis satis posse scandalum reparari, iustitiam restitui, reum emendari. - § 1. Quoties iustae obstent

IUSTO     [6]
Can. 0179      omni iure privatur, nisi probaverit se a petenda confirmatione iusto impedimento detentum fuisse. § 2. Competens auctoritas, si electum
Can. 0182      eligendi aut postulandi nisi probetur praesidem a mittenda postulatione iusto fuisse detentum impedimento aut dolo vel neglegentia ab eadem
Can. 0408      procedant. - § 1. Episcopus coadiutor et Episcopus auxiliaris, iusto impedimento non detenti, obligantur ut, quoties Episcopus dioecesanus id
Can. 0444      qui ad concilia particularia convocantur, eisdem interesse debent, nisi iusto detineantur impedimento, de quo concilii praesidem certiorem facere tenentur
Can. 0444      particularia convocantur et in eis suffragium habent deliberativum, si iusto detineantur impedimento, procuratorem mittere possunt; qui procurator votum habet
Can. 1284      Ecclesiae obveniat; 4_ reditus bonorum ac proventus accurate et iusto tempore exigere exactosque tuto servare et secundum fundatoris mentem

IUSTUM     [3]
Can. 0527      quod paroeciae possessio capi debeat; quo inutiliter praeterlapso, nisi iustum obstiterit impedimentum, paroeciam vacare declarare potest. - § 1
Can. 1595      absens a iudicio, sive actor sive pars conventa, quae iustum impedimentum non comprobaverit, tenetur obligatione tum solvendi litis expensas
Can. 1737      ad Superiorem hierarchicum eius, qui decretum tulit, propter quodlibet iustum motivum recurrere; recursus proponi potest coram ipso decreti auctore

IUVAMEN     [1]
Can. 0278      per aptam et convenienter approbatam vitae ordinationem et fraternum iuvamen, sanctitatem suam in ministerii exercitio fovent, quaeque clericorum inter

IUVANDIS     [1]
Can. 1302      attributa loco seu dioecesi eorumve incolis aut piis causis iuvandis, Ordinarius, de quo in §§ 1 et 2, est

IUVENES     [7]
Can. 0234      prospiciat. § 2. Nisi certis in casibus adiuncta suadeant, iuvenes quibus animus est ad sacerdotium ascendere, ea ornentur humanistica
Can. 0234      sacerdotium ascendere, ea ornentur humanistica et scientifica formatione, qua iuvenes in sua quisque regione ad studia superiora peragenda praeparantur
Can. 0235      regione ad studia superiora peragenda praeparantur. - § 1. Iuvenes, qui ad sacerdotium accedere intendunt, ad formationem spiritualem convenientem
Can. 0236      ad officia eidem ordini propria rite adimplenda instruantur: 1_ iuvenes per tres saltem annos in aliqua domo peculiari degentes
Can. 0795      ultimum et simul ad bonum commune societatum, pueri et iuvenes ita excolantur ut suas dotes physicas, morales et intellectuales
Can. 0819      institutorum Superiores competentes ad universitates vel facultates ecclesiasticas mittere iuvenes et clericos et sodales indole, virtute et ingenio praestantes
Can. 1072      referendo. - Curent animarum pastores a matrimonii celebratione avertere iuvenes ante aetatem, qua secundum regionis receptos mores matrimonium iniri

IUVENIBUS     [1]
Can. 1063      Haec assistentia imprimis praebenda est: 1_ praedicatione, catechesi minoribus, iuvenibus et adultis aptata, immo usu instrumentorum communicationis socialis, quibus

IUVENT     [1]
Can. 0394      opera apostolatus, secundum necessitates loci et temporis, participent et iuvent. - § 1. Episcopus dioecesanus, etiamsi coadiutorem aut auxiliarem

IUVENTUTI     [1]
Can. 0813      apud universitates, etiam catholicas, centra habeantur universitaria catholica, quae iuventuti adiutorio sint, praesertim spirituali. - Quae de universitatibus statuuntur

IUVENUM     [3]
Can. 0776      praebere. - Parochus, vi sui muneris, catecheticam efformationem adultorum, iuvenum et puerorum curare tenetur, quem in finem sociam sibi
Can. 0777      sinat, qui corpore vel mente sint praepediti; 5_ ut iuvenum et adultorum fides, variis formis et inceptis, muniatur, illuminetur
Can. 0799      - Christifideles enitantur ut in societate civili leges quae iuvenum formationem ordinant, educationi eorum religiosae et morali quoque, iuxta

IUVENUMQUE     [1]
Can. 0528      socialem quod attinet, promoveatur peculiarem curam habeat de puerorum iuvenumque educatione catholica omni ope satagat, associata etiam sibi christifidelium

IUVETUR     [1]
Can. 1701      permittere potest ut iurisperiti opera orator vel pars conventa iuvetur. - In instructione uterque coniux audiatur et serventur, quatenus

IUXTA     [67]
Can. 0214      accipiant. - Ius est christifidelibus, ut cultum Deo persolvant iuxta praescripta proprii ritus a legitimis Ecclesiae Pastoribus approbati, utque
Can. 0226      reddant. - § 1. Qui in statu coniugali vivunt, iuxta propriam vocationem, peculiari officio tenentur per matrimonium et familiam
Can. 0230      precibus liturgicis praeesse, baptismum conferre atque sacram Communionem distribuere, iuxta iuris praescriptas. - § 1. Laici, qui permanenter aut
Can. 0244      doctrinalis harmonice componantur, atque ad id ordinentur, ut iidem iuxta uniuscuiusque indolem una cum debita maturitate humana spiritum Evangelii
Can. 0250      theologica studia ordinantur, aut successive aut coniuncte peragi possunt, iuxta institutionis sacerdotalis Rationem; eadem completum saltem sexennium complectantur, ita
Can. 0264      generale, reditibus eorum qui eidem obnoxii sunt proportionatum, atque iuxta necessitates seminarii determinatum. - Quemlibet clericum oportet esse incardinatum
Can. 0275      inter se uniti sint, et cooperationem inter se prosequantur, iuxta iuris particularis praescripta. § 2. Clerici missionem agnoscant et
Can. 0276      conferentia definita; 4_ pariter tenentur ad vacandum recessibus spiritualibus, iuxta iuris particularis praescripta; 5_ sollicitantur ut orationi mentali regulariter
Can. 0279      vocum novitates et falsi nominis scientiam § 2. Sacerdotes, iuxta iuris praescripta, praelectiones pastorales post ordinationem sacerdotalem instituendas frequentent
Can. 0284      universali vel particulari determinato. - Clerici decentem habitum ecclesiasticum, iuxta normas ab Episcoporum conferentia editas atque legitimas locorum consuetudines
Can. 0285      ab iis omnibus, quae statum suum dedecent, prorsus abstineant, iuxta iuris particularis praescripta. § 2. Ea quae, licet non
Can. 0325      Christifidelium consociatio privata ea bona quae possidet libere administrat, iuxta statutorum praescripta, salvo iure auctoritatis ecclesiasticae competentis vigilandi ut
Can. 0333      universa Ecclesia semper est coniunctus; ipsi ius tamen est, iuxta Ecclesiae necessitates, determinare modum, sive personalem sive collegialem, huius
Can. 0334      ipsius, munus sibi commissum explent in bonum omnium Ecclesiarum, iuxta normas iure definitas. - Sede romana vacante aut prorsus
Can. 0341      quae ferat Collegium Episcoporum, cum actionem proprie collegialem ponit iuxta alium a Romano Pontifice inductum vel libere receptum modum
Can. 0365      § 1. Legati pontificii, qui simul legationem apud Civitates iuxta iuris internationalis normas exercet, munus quoque peculiare est: 1_
Can. 0431      421. - § 1. Ut communis diversarum dioecesium vicinarum, iuxta personarum et locorum adiuncta, actio pastoralis promoveatur, utque Episcoporum
Can. 0454      ad Episcoporum conferentiam pertinent, suffragium competit deliberativum aut consultivum, iuxta statutorum conferentiae praescripta; firmum tamen sit eis solis, de
Can. 0493      bonis Ecclesiae temporalibus, consilii a rebus oeconomicis est quotannis, iuxta Episcopi dioecesani indicationes, rationem apparare quaestuum et erogationum quae
Can. 0513      praestantes. - § 1. Consilium pastorale constituitur ad tempus, iuxta praescripta statuorum, quae ab Episcopo dantur. § 2. Sede
Can. 0514      § 1. Consilium pastorale, quod voto gaudet tantum consultivo, iuxta necessitates apostolatus convocare eique praeesse ad solum Episcopum dioecesanum
Can. 0538      valeat, ab eodem Episcopo acceptata, necnon lapsu temporis si, iuxta iuris particularis de quo in can. 522 praescripta, ad
Can. 0543      alicuius paroeciae aut diversarum simul paroeciarum committatur, singuli eorum, iuxta ordinationem ab iisdem statutam, obligatione tenentur munera et functiones
Can. 0555      sibi concredito vicarius foraneus: 1_ operam det ut clerici, iuxta iuris particularis praescripta, statutis temporibus intersint praelectionibus, conventibus theologicis
Can. 0573      assumunt christifideles, qui per vota aut alia sacra ligamina iuxta proprias institutorum leges, consilia evangelica castitatis, paupertatis et oboedientiae
Can. 0587      auctoritate statuae apte in aliis codicibus colligantur, quae tamen iuxta exigentias locorum et temporum congrue recognosci et aptari possunt
Can. 0609      § 1. Instituti religiosi domus eriguntur ab auctoritate competenti iuxta constitutiones, praevio Episcopi dioecesani consensu in scripti dato. §
Can. 0610      iis quae ad vitam religiosam sodalium rite agendam requiruntur, iuxta proprios instituti fines et spiritum. § 2. Nulla domus
Can. 0614      cuidam virorum instituto consociata propriam vitae rationem et regimen iuxta constitutiones obtinent. Mutua iura et obligationes ita definiantur ut
Can. 0628      munus designatur, statis temporibus domos et sodales sibi commissios iuxta normas eiusdem iuris proprii visitent. § 2. Episcopi dioecesani
Can. 0631      de quo in can. 578, tueri et accommodatam renovationem iuxta ipsum promovere, Moderatorem supremum eligere, maiora negotia tractare, necnon
Can. 0631      ad electiones et rerum agendarum rationes attinet. § 3. Iuxta normas in iure proprio determinatas, non modo provinciae et
Can. 0650      Scopus novitiatus exigit ut novitii sub directione magistri efformentur iuxta rationem institutionis iure proprio definiendam. § 2. Regimen novitiorum
Can. 0657      opportunum vero videatur, periodus professionis; temporariae a competenti Superiore, iuxta ius proprium, prorogari potest, ita tamen ut totum tempus
Can. 0667      monialium, quae integre ad vitam contemplativam ordinantur, clausuram papalem, iuxta normas scilicet ab Apostolica Sede datas, observare debent. Cetera
Can. 0713      atque ad mundum virtute Evangelii informandum. Suam etiam cooperationem, iuxta propriam vitae rationem saecularem, in communitatis ecclesialis servitium offerunt
Can. 0719      incumbant, annua recessus tempora servent atque alia spiritualia exercitia iuxta ius proprium peragant. § 2. Eucharistiae celebratio, quantum fieri
Can. 0734      et asservetur. - Regimen societatis a constitutionibus determinatur, servatis, iuxta naturam uniuscuiusque societatis, cann. 617-633. - § 1. Sodalium
Can. 0737      autem societatis, curam sodales ad finem propriae vocationis perducendi, iuxta constitutiones. - § 1. Sodales omnes subsunt propriis Moderatoribus
Can. 0743      Moderatore cum consensu eius consilii obtinere potest, nisi id iuxta constitutiones Sanctae Sedi reservetur. - § 1. Supremo quoque
Can. 0766      id requirat aut in casibus particularibus utilitas id suadeat, iuxta Episcoporum conferentiae praescripta, et salvo can. 767, § 1
Can. 0768      homines in societate coniunctos pertinent, necnon de rebus temporalibus iuxta ordinem a Deo statutum componendis. - Doctrina christiana proponatur
Can. 0770      atque ratione temporum necessitatibus aptata. - Parochi certis temporibus, iuxta Episcopi dioecesani praescripta, illas ordinent praedicationes, quas exercitia spiritualia
Can. 0793      officium quoque habent ea eligendi media et instituta quibus, iuxta locorum adiuncta, catholicae filiorum educationi aptius prospicere queant. §
Can. 0799      iuvenum formationem ordinant, educationi eorum religiosae et morali quoque, iuxta parentum conscientiam, in ipsis scholis prospiciant. - § 1
Can. 0810      tradantur doctrinae catholicae ratione habita. - § 1. Auctoritati iuxta statuta competenti officium est providendi ut in universitatibus catholicis
Can. 0824      loci Ordinarius, cuius licentia aut approbatio ad libros edendos iuxta canones huius tituli est petenda, est loci Ordinarius proprius
Can. 0833      coram Concilio aut synodo; 2_ promoti ad cardinalitiam dignitatem iuxta sacri Collegii statuta; 3_ coram delegato ab Apostolica Sede
Can. 0945      Missam celebranti aut concelebranti licet stipem oblatam recipere, ut iuxta certam intentionem Missam applicet. § 2. Enixe commendatur sacerdotibus
Can. 1002      infirmis simul, qui apte sint praeparati et rite dispositi, iuxta Episcopi dioecesani praescripta peragi potest. - § 1. Unctionem
Can. 1019      clericalis vitae apostolicae iuris pontificii competit ut suis subditis, iuxta constitutiones perpetuo vel definitive instituto aut societati adscriptis, concedat
Can. 1121      coniugum, assistentis ac testium, locum et diem celebrationis matrimonii, iuxta modum ab Episcoporum conferentia aut ab Episcopo dioecesano praescriptum
Can. 1148      ut primae uxoris ceterarumque dimissarum necessitatibus satis provisum sit, iuxta normas iustitiae, christianae caritatis et naturalis aequitatis. - Non
Can. 1236      celebrationibus destinatis, altare fixum vel mobile. - § 1. Iuxta traditum Ecclesiae morem mensa altaris fixi sit lapidea, et
Can. 1237      Altaria fixa dedicanda sunt, mobilia vero dedicanda aut benedicenda, iuxta ritus in liturgicis libris praescriptos. § 2. Antiqua traditio
Can. 1237      Martyrum aliorumve Sanctorum reliquias sub altari fixo condendi servetur, iuxta normas in libris liturgicis traditas. - § 1. Altare
Can. 1248      si quae sit in ecclesia paroeciali aliove sacro loco, iuxta Episcopi dioecesani praescripta celebrata, partem habeant, aut orationi per
Can. 1251      - Abstinentia a carnis comestione vel ab alio cibo iuxta conferentiae Episcoporum praescripta, servetur singulis anni sextis feriis, nisi
Can. 1262      - Fideles subsidia Ecclesiae conferant per subventiones rogatas et iuxta normas ab Episcoporum conferentia latas. - Ius est Episcopo
Can. 1286      quae ad laborem et vitam socialem attinent, adamussim servent, iuxta principia ab Ecclesia tradita; 2_ iis, qui operam ex
Can. 1287      quae a fidelibus Ecclesiae offeruntur, administratores rationes fidelibus reddant iuxta normas iure particulari statuendas. - Administratores litem nomine personae
Can. 1294      alienatione percepta vel in commodum Ecclesiae caute collocetur vel, iuxta alienationis fines, prudenter erogetur. - Requisita ad normam cann
Can. 1562      et solam veritatem. § 2. Iudex testi deferat iuramentum iuxta can. 1532; quod si testis renuat illud emittere, iniuratus
Can. 1571      dummodo collusionis vel corruptelae quodvis absit periculum. - Testibus, iuxta aequam iudicis taxationem, refundi debent tum expensae, quas fecerint
Can. 1622      1619 sanata; 6_ lata est contra partem legitime absentem, iuxta can. 1593, § 2. - Querela nullitatis in casibus
Can. 1631      de iure appellandi, de ea videat expeditissime tribunal appellationis iuxta normas processus contentiosi oralis. - § 1. Si in
Can. 1688      sententia sit confirmanda, an potius procedendum in causa sit iuxta ordinarium tramitem iuris; quo in casu eam remittit ad

IUXTE     [2]
Can. 0604      sanctum propositum emittentes Christum pressius sequendi, ab Episcopo dioecesano iuxte probatum ritum liturgicum Deo consecrantur, Christo Dei Filio mystice
Can. 0624      § 1. Superiores ad certum et conveniens temporis spatium iuxte naturam et necessitatem instituti constituantur, nisi pro supremo Moderatore

Conspectus Analiticus


IPSAE
          
IPSAM
          
IPSAMET
          
IPSAMQUE
          
IPSARUM
          
IPSE
          
IPSEMET
          
IPSI
          
IPSIS
          
IPSIUS
          
IPSO
          
IPSORUM
          
IPSOS
          
IPSUM
          
IRI
          
IRREGULARES
          
IRREGULARITATE
          
IRREGULARITATES
          
IRREGULARITATIBUS
          
IRREGULARITATIS
          
IRREGULARITATUM
          
IRREPANT
          
IRREPARABILE
          
IRREPSERIT
          
IRRETITUS
          
IRREVOCABILI
          
IRRITA
          
IRRITANTES
          
IRRITI
          
IRRITUM
          
IRRITUS
          
IRROGANDA
          
IRROGANDAM
          
IRROGANDAS
          
IRROGANDIS
          
IRROGARE
          
IRROGARI
          
IRROGATA
          
IRROGATIONEM
          
IRROGATUM
          
IRROGATUR
          
IRROGAVIT
          
IRROGENT
          
IRROGET
          
IRROGETUR
          
IS
          
ISTIUSMODI
          
ITA
          
ITAQUE
          
ITEM
          
ITEMQUE
          
ITER
          
ITERARI
          
ITERATAE
          
ITERET
          
ITERUM
          
ITINERE
          
ITINERIBUS
          
IUBEAT
          
IUBERE
          
IUDEX
          
IUDICABIT
          
IUDICALI
          
IUDICALIS
          
IUDICANDAM
          
IUDICANDI
          
IUDICANDO
          
IUDICARE
          
IUDICARI
          
IUDICAT
          
IUDICATA
          
IUDICATAE
          
IUDICATAM
          
IUDICATI
          
IUDICATUR
          
IUDICAVERIT
          
IUDICE
          
IUDICEM
          
IUDICENTUR
          
IUDICES
          
IUDICET
          
IUDICETUR
          
IUDICI
          
IUDICIA
          
IUDICIALE
          
IUDICIALEM
          
IUDICIALES
          
IUDICIALI
          
IUDICIALIA
          
IUDICIALIBUS
          
IUDICIALIS
          
IUDICIALIUM
          
IUDICIBUS
          
IUDICII
          
IUDICIIS
          
IUDICIO
          
IUDICIS
          
IUDICIUM
          
IUDICUM
          
IUGEM
          
IUGITER
          
IUNGUNTUR
          
IURA
          
IURAMENTUM
          
IURANTIS
          
IURAQUE
          
IURAT
          
IURATA
          
IURATUS
          
IURE
          
IUREIURANDO
          
IURI
          
IURIBUS
          
IURIDICA
          
IURIDICAE
          
IURIDICAM
          
IURIDICARUM
          
IURIDICAS
          
IURIDICE
          
IURIDICI
          
IURIDICIS
          
IURIDICO
          
IURIDICORUM
          
IURIDICOS
          
IURIDICUM
          
IURIDICUS
          
IURIS
          
IURISDICTIO
          
IURISDICTIONE
          
IURISDICTIONEM
          
IURISDICTIONIS
          
IURISIURANDI
          
IURISPERITI
          
IURISPERITUS
          
IURISPRUDENTIA
          
IURIUM
          
IURIUMQUE
          
IUS
          
IUSIURANDUM
          
IUSSERIT
          
IUSSU
          
IUSTA
          
IUSTAE
          
IUSTAM
          
IUSTIS
          
IUSTITIA
          
IUSTITIAE
          
IUSTITIAM
          
IUSTO
          
IUSTUM
          
IUVAMEN
          
IUVANDIS
          
IUVENES
          
IUVENIBUS
          
IUVENT
          
IUVENTUTI
          
IUVENUM
          
IUVENUMQUE
          
IUVETUR
          
IUXTA
          
IUXTE
          

Cooperatorum Veritatis Societas

© 2006 Cooperatorum Veritatis Societas quoad hanc editionem iura omnia asservantur.

Litterula per inscriptionem electronicam :     Cooperatorum Veritatis Societas


«Amici veri Ecclesiae Traditionalistae sunt» Divus Pius X Papa: «Notre Charge Apostolique»