Documenta Catholica Omnia
Non nobis, Domine, non nobis, sed nomini tuo da gloriam


1983-01-25- Codex Iuris Canonici [Littera L]LABORANS     [1]
Can. 0930      licentia loci Ordinarii. § 2. Sacerdos caecus aliave infirmitate laborans licite eucharisticum Sacrificium celebrat, adhibendo textum quemlibet Missae ex

LABORANT     [1]
Can. 1095      contrahendi: 1_ qui sufficienti rationis usu carent; 2_ qui laborant gravi defectu discretionis iudicii circa iura et officia matrimonialia

LABORANTES     [2]
Can. 0271      atque aptos aestimet qui regiones petant gravi cleri inopia laborantes, ibidem sacrum ministerium peracturi; prospiciat vero ut per conventionem
Can. 0919      unius horae. § 3. Aetate provecti et infirmitate quadam laborantes necnon eorum curae addicti, sanctissimam Eucharistiam accipere possunt, etiamsi

LABORAT     [3]
Can. 1041      Ad recipiendos ordines sunt irregulares: 1_ qui aliqua forma laborat amentiae aliusve psychicae infirmitatis, qua, consultis peritis, inhabilis iudicatur
Can. 1620      ad privatorum bonum attinenti. - Sententia vitio insanabilis nullitatis laborat, si: 1_ lata est a iudice absolute incompetenti; 2_
Can. 1622      die publicationis sententiae. - Sententia vitio sanabilis nullitatis dumtaxat laborat, si: 1_ lata est a non legitimo numero iudicum

LABORE     [2]
Can. 0246      alumni, ipsam Christi caritatem participantes, animi robur pro apostolico labore et pro vita sua spirituali praesertim ex hoc ditissimo
Can. 0254      igitur exercitationes, in quibus, sub moderamine magistrorum, alumni proprio labore studia quaedam persolvere discant. - Licet universa alumnorum in

LABOREM     [2]
Can. 0689      ad perpetuam emittendam, nisi ob neglentiam instituti vel ob laborem in instituto peractum infirmitas contracta fuerit. § 3. Si
Can. 1286      1_ in operarum locatione leges etiam civiles, quae ad laborem et vitam socialem attinent, adamussim servent, iuxta principia ab

LABORENT     [1]
Can. 0281      assistentia, qua eorum necessitatibus, si infirmate, invaliditate vel senectute laborent, apte prospiciatur. § 3. Diaconi uxorati, qui plene ministerio

LABORIS     [1]
Can. 0792      instituant ac promoveant, quibus ii qui e terris missionum laboris aut studii causa ad earundem territorium accedant, fraterne recipiantur

LAEDAT     [1]
Can. 1196      privata possunt iusta de causa dispensare, dummodo dispensatio ne laedat ius aliis quaesitum: 1_ loci Ordinarius et parochus, quod

LAEDERE     [1]
Can. 0220      - Nemini licet bonam famam, qua quis gaudet, illegitime laedere, nec ius cuiusque personae ad propriam intimitatem tuendam violare

LAEDI     [1]
Can. 0050      exquirat, atque, quantum fieri potest, eos audiat quorum iura laedi possint. - Decretum scripto feratur expressis, saltem summarie, si

LAEDIT     [3]
Can. 0038      rescripto Motu proprio dato, effectu caret quatenus ius quaesitum laedit aut legi consuetudinive probatae contrarium est, nisi auctoritas competens
Can. 1369      communicationis socialis utens, blasphemiam profert, aut bonos mores graviter laedit, aut in religionem vel Ecclesiam iniurias exprimit vel odium
Can. 1390      calumniosam praebet delicti denuntiationem, vel aliter alterius bonam famam laedit, iusta poena, non exclusa censura, puniri potest. § 3

LAEDUNT     [1]
Can. 0036      poenas comminandas infligendasve attinent aut personae iura aliis quaesita laedunt aut adversantur legi incommodum privatorum, strictae subsunt interpretationi; ceteri

LAESA     [1]
Can. 1729      nec ipsi iusiurandum deferri potest. - § 1. Pars laesa potest actionem contentiosam ad damna reparanda ex delicto sibi

LAESAE     [2]
Can. 0125      potest per sententiam iudicis rescindi, sive ad instantiam partis laesae eiusve in iure successorum sive ex officio. - Actus
Can. 1729      exercere, ad normam can. 1596. § 2. Interventus partis laesae, de quo in § 1, non amplius admittitur, si

LAESAM     [1]
Can. 1731      rem iudicatam transierit, nullo modo ius facit erga partem laesam, nisi haec intervenerit ad normam can. 1729. - Quae

LAESUS     [1]
Can. 1646      § 3. Termini de quibus supra non decurrunt, quamdiu laesus minoris sit aetatis. - § 1. Petitio restitutionis in

LAETITIAM     [1]
Can. 1247      ab illis operibus et negotiis quae cultum Deo reddendum, laetitiam diei Domini propriam, aut debitam mentis ac corporis relaxationem

LAICALE     [1]
Can. 0588      tale ab Ecclesiae auctoritate agnoscitur. § 3. Institutum vero laicale illud appellatur quod, ab Ecclesiae auctoritate qua tale agnitum

LAICALEM     [1]
Can. 0711      suae consecrationis propriam in populo Dei canonicam condicionem, sive laicalem sive clericalem, non mutat, servatis iuris praescriptis quae instituta

LAICALIA     [1]
Can. 0676      et mandato Ecclesiae exercenda, in eius communione peragatur. - Laicalia instituta, tum virorum tum mulierum, per misericordiae opera spiritualia

LAICALIBUS     [2]
Can. 0630      monasteriis monialium, in domibus formationis et in communitatibus numerosioribus laicalibus habeantur confessarii ordinarii ab Ordinario loci probati, collatis consiliis
Can. 0672      clerici insuper praescriptis can. 279, § 2 in institutis laicalibus iuris pontificii, licentia de qua in can. 285, §

LAICALIS     [3]
Can. 0567      - § 1. Ad nominationem cappellani domus instituti religiosi laicalis, Ordinarius loci ne procedat, nisi consulto Superiore, cui ius
Can. 0588      vitae consecratae, suapte natura, non est nec clericalis nec laicalis. § 2. Institutum clericale illud dicitur quod, ratione finis
Can. 1427      religiosorum, aut etiam eiusdem instituti clericalis iuris dioecesani vel laicalis, aut inter personam religiosam et clericum saecularem vel laicum

LAICI     [33]
Can. 0129      sunt insigniti. § 2. In exercitio eiusdem potestatis, christifideles laici ad normam iuris cooperari possunt. - Potestas regiminis de
Can. 0207      qui in iure et clerici vocantur; ceteri autem et laici nuncupantur. § 2. Ex utraque hac parte habentur christifideles
Can. 0224      exercitium iurium, quae christifidelibus sunt propria, moderari. - Christifideles laici, praeter eas obligationes et iura, quae cunctis christifidelibus sunt
Can. 0225      quae in canonibus huius tituli recensentur. - § 1. Laici, quippe qui uti omnes christifideles ad apostolatum a Deo
Can. 0228      propriam sententiam uti doctrinam Ecclesiae proponant. - § 1. Laici qui idonei reperiantur, sunt habiles ut a sacris Pastoribus
Can. 0228      quibus ipsi secundum iuris praescripta fungi valent. § 2. Laici debita scientia, prudentia et honestate praestantes, habiles sunt tamquam
Can. 0229      iuris, ad Ecclesiae Pastoribus adiutorium praebendum. - § 1. Laici, ut secundum doctrinam christianam vivere valeant, eandemque et ipsi
Can. 0230      a legitima auctoritate ecclesiastica recipiendum. - § 1. Viri laici, qui aetate dotibusque pollent Episcoporum conferentiae decreto statutis, per
Can. 0230      confert ad sustentationem remunerationemve ab Ecclesia praestandam. § 2. Laici ex temporanea deputatione in actionibus liturgicis munus lectoris implere
Can. 0230      in actionibus liturgicis munus lectoris implere possunt; item omnes laici muneribus commentatoris, cantoris aliisve ad normam iuris fungi possunt
Can. 0230      Ubi Ecclesiae necessitas id suadeat, deficientibus ministris, possunt etiam laici, etsi non sint lectores vel acolythi, quaedam eorundem officia
Can. 0231      sacram Communionem distribuere, iuxta iuris praescriptas. - § 1. Laici, qui permanenter aut ad tempus speciali Ecclesiae servitio addicuntur
Can. 0275      missionem agnoscant et promoveant, quam pro sua quisque parte laici in Ecclesia et in mundo exercent. - § 1
Can. 0296      sive eorundem decorae sustentationi. - Conventionibus cum praelatura initis, laici operibus apostolicis praelaturae personalis sese dedicare possunt; modus vero
Can. 0298      societatibus vitae apostolicae, in quibus christifideles, sive clerici sive laici sive clerici et laici simul, communi opera contendunt ad
Can. 0298      quibus christifideles, sive clerici sive laici sive clerici et laici simul, communi opera contendunt ad perfectiorem vitam fovendam, aut
Can. 0317      statutorum. § 3. In consociationibus quae non sunt clericales, laici exercere valent munus moderatoris; cappellanus seu assistens ecclesiasticus ad
Can. 0327      est, salvis iuribus quaesitis atque oblatorum voluntate. - Christifideles laici magni faciant consociationes ad spirituales fines, de quibus in
Can. 0463      canonici ecclesiae cathedralis; 4_ membra consilii presbyteralis; 5_ christifideles laici, etiam sodales institutorum vitae consecratae, a consilio pastorali eligendi
Can. 0463      sive clerici, sive institutorum vitae consecratae sodales, sive christifideles laici. § 3. Ad synodum dioecesanam Episcopus dioecesanus, si id
Can. 0528      integre in paroecia degentibus annuntietur quare curet ut christifideles laici in fidei veritatibus edoceantur, praesertim homilia diebus dominicis et
Can. 0529      vitae christianae incrementum foveat. § 2. Partem quam christifideles laici in missione Ecclesiae propriam habent, parochus agnoscat et promoveat
Can. 0713      ad robur et incrementum Corporis Christi. § 2. Sodales laici, munus Ecclesiae evangelizandi, in saeculo et ex saeculo, participant
Can. 0759      annuntiando ab Episcopo in auxilium convenienter assumuntur. - Christifideles laici, vi baptismatis et confirmationis, verbo et vitae christianae exemplo
Can. 0766      - Ad praedicandum in ecclesia vel oratorio admitti possunt laici, si certis in adiunctis necessitas id requirat aut in
Can. 0784      consecratae vel societatis vitae apostolicae sodales, sive alii christifideles laici. - § 1. In opere missionali peragendo assumantur catechistae
Can. 0785      1. In opere missionali peragendo assumantur catechistae, christifideles nempe laici debite instructi et vita christiana praestantes, qui, sub moderamine
Can. 0899      gerente, atque omnes qui intersunt fideles, sive clerici sive laici, suo quisque modo pro ordinum et liturgicorum munerum diversitate
Can. 0956      modo obligati ad Missarum celebrationem curandam, sive clerici sive laici, onera Missarum quibus intra annum non fuerit satisfactum suis
Can. 1282      qui damna eidem intulerint. - Omnes, sive clerici sive laici, qui legitimo titulo partes habent in administratione bonorum ecclesiasticorum
Can. 1287      § 1. Reprobata contraria consuetudine, administratores tam clerici quam laici quorumvis bonorum ecclesiasticorum, quae ab Episcopi dioecesani potestate regiminis
Can. 1421      clerici. § 2. Episcoporum conferentia permittere potest ut etiam laici iudices constituantur, e quibus, suadente necessitate, unus assumi potest
Can. 1435      iustitiae et vinculi defensorem nominare, qui sint clerici vel laici, integrae famae, in iure canonico doctores vel licentiati, ac

LAICIS     [8]
Can. 0227      doctrinam ab Ecclesia traditam curare. - Ius est christifidelibus laicis, ut ipsis agnoscatur ea in rebus civitatis terrenae libertas
Can. 0329      Moderatores consociationum laicorum curent, ut sodales consociationis ad apostolatum laicis proprium exercendum debite efformentur. - Sicut, statuente Domino, sanctus
Can. 0512      tum clericis, tum membris institutorum vitae consecratae, tum praesertim laicis, quique designantur modo ab Episcopo dioecesano determinato. § 2
Can. 0519      etiam aliis presbyteris vel diaconis atque operam conferentibus christifidelibus laicis, ad normam iuris. - § 1. Persona iuridica ne
Can. 0524      peragat, auditis, si casus ferat, certis presbyteris necnon christifidelibus laicis. - Sede vacante aut impedita, ad Administratorem dioecesanum aliumve
Can. 0811      aut institutum aut saltem cathedra theologiae, in qua lectiones laicis quoque studentibus tradantur. § 2. In singulis universitatibus catholicis
Can. 0907      alicuius saltem fidelis. - In celebratione eucharistica diaconis et laicis non licet orationes, speciatim precem eucharisticam, proferre vel actionibus
Can. 1168      ad normam librorum liturgicorum, de iudicio loci Ordinarii, a laicis quoque, congruis qualitatibus praeditis, administrari possunt. - § 1

LAICO     [1]
Can. 0930      si casus ferat, alio sacerdote vel diacono, aut etiam laico rite instructo, qui eundem adiuvet. - Eucharistiae celebratio et

LAICORUM     [4]
Can. 0328      et vitam magnopere fovent unionem. - Qui praesunt consociationibus laicorum, iis etiam quae vi privilegii apostolici erectae sunt, curent
Can. 0329      eodem territorio exsistentibus, libenter auxilio sint. - Moderatores consociationum laicorum curent, ut sodales consociationis ad apostolatum laicis proprium exercendum
Can. 0377      expedire iudicaverit, sententiam quoque aliorum ex utroque clero necnon laicorum sapientia praestantium singillatim et secreto exquirat. § 4. Nisi
Can. 0776      vitae apostolicae, habita ratione indolis uniuscuiusque instituti, necnon christifidelium laicorum, praesertim catechistarum; hi omnes, nisi legitime impediti, operam suam

LAICOS     [4]
Can. 0285      Sine licentia sui Ordinarii, ne ineant gestiones bonorum ad laicos pertinentium aut officia saecularia, quae secum feruntonus redendarum rationum
Can. 1112      favorabili Episcoporum conferentiae et obtenta licentia Sanctae Sedis, delegare laicos, qui matrimoniis assistant. § 2. Laicus seligatur idoneus, ad
Can. 1424      Unicus iudex in quolibet iudicio duos assessores, clericos vel laicos probatae vitae, sibi consulentes asciscere potest. - § 1
Can. 1428      2. Episcopus potest ad auditoris munus approbare clericos vel laicos, qui bonis moribus, prudentia et doctrina fulgeant. § 3

LAICUM     [2]
Can. 1427      laicalis, aut inter personam religiosam et clericum saecularem vel laicum vel personam iuridicam non religiosam, iudicat in prima instantia
Can. 1528      respondendum coram iudice renuant, licet eos audire etiam per laicum a iudice designatum aut requirere eorum declarationem coram publico

LAICUS     [1]
Can. 1112      Sanctae Sedis, delegare laicos, qui matrimoniis assistant. § 2. Laicus seligatur idoneus, ad institutionem nupturientibus tradendam capax et qui

LAMPAS     [1]
Can. 0940      tabernaculo, in quo sanctissima Eucharistia asservatur, peculiaris perenniter luceat lampas, qua indicetur et honoretur Christi praesentia. - § 1

LAPIDE     [1]
Can. 1236      mensa altaris fixi sit lapidea, et quidem ex unico lapide naturali; attamen etiam alia materia digna et solida, de

LAPIDEA     [1]
Can. 1236      1. Iuxta traditum Ecclesiae morem mensa altaris fixi sit lapidea, et quidem ex unico lapide naturali; attamen etiam alia

LAPSIS     [1]
Can. 1506      suo munere fungatur; quod si nihilominus iudex sileat, inutiliter lapsis decem diebus a facta instantia, libellus pro admisso habeatur

LAPSU     [4]
Can. 0184      statim officium obtinet. - § 1. Amittitur officium ecclesiasticum lapsu temporis praefiniti, expleta aetate iure definita, renuntiatione, translatione, amotione
Can. 0186      renuntiationem acceptatam officium amittit, titulus emeriti conferri potest. - Lapsu temporis praefiniti vel adimpleta aetate, amissio officii effectum habet
Can. 0538      facta et, ut valeat, ab eodem Episcopo acceptata, necnon lapsu temporis si, iuxta iuris particularis de quo in can
Can. 1194      non obligat, ratione sui, nisi emittentem. - Cessat votum lapsu temporis ad finiendam obligationem appositi, mutatione substantiali materiae promissae

LAPSUM     [1]
Can. 1465      § 2. Termini autem iudiciales et conventionales, ante eorum lapsum, poterunt, iusta intercedente causa, a iudice, auditis vel petentibus

LARGITUR     [1]
Can. 0206      eosque ad sacros ritus celebrandos introducit, eisdem varias iam largitur praerogativas, quae christianorum sunt propriae. - § 1. Ex

LATA     [14]
Can. 0096      propria, quatenus in ecclesiastica sunt communione et nisi obstet lata legitima sanctio. - § 1. Persona quae duodevigesimum aetatis
Can. 1486      adversa pars certiores facti sint de remotione. § 2. Lata definitiva sententia, ius et officium appellandi, si mandans non
Can. 1620      attinenti. - Sententia vitio insanabilis nullitatis laborat, si: 1_ lata est a iudice absolute incompetenti; 2_ lata est ab
Can. 1620      si: 1_ lata est a iudice absolute incompetenti; 2_ lata est ab eo, qui careat potestate iudicandi in tribunali
Can. 1620      vel non institutum fuit adversus aliquam partem conventam; 5_ lata est inter partes, quarum altera saltem non habeat personam
Can. 1622      - Sententia vitio sanabilis nullitatis dumtaxat laborat, si: 1_ lata est a non legitimo numero iudicum, contra praescriptum can
Can. 1622      nullitas non sit ad normam can. 1619 sanata; 6_ lata est contra partem legitime absentem, iuxta can. 1593, §
Can. 1641      instantia perempta sit vel eidem renuntiatum fuerit; 4_ si lata sit sententia definitiva, a qua non datur appellatio ad
Can. 1653      per alium Episcopus dioecesis, in qua sententia primi gradus lata est. § 2. Quod si hic renuat vel neglegat
Can. 1654      abstineat ab exsecutione, et rem ad tribunal a quo lata est sententia remittat, partibus certioribus factis. - § 1
Can. 1714      vel, si partes nullas selegerint, lex ab Episcoporum conferentia lata, si qua sit, vel lex civilis vigens in loco
Can. 1716      foro canonico, confirmatione indiget iudicis ecclesiastici loci, in quo lata est. § 2. Si autem lex civilis admittat sententiae
Can. 1731      causam quae non auferat obligationem reparandi damna. - Sententia lata in poenali iudicio, etiamsi in rem iudicatam transierit, nullo
Can. 1734      valent: 1_ de recursu proponendo ad Episcopum adversus decreta lata ab auctoritatibus, quae ei subsunt; 2_ de recursu proponendo

LATAE     [34]
Can. 0006      poenales quaelibet, sive universales sive particulares a Sede Apostolica latae, nisi in ipso hoc Codice recipiantur; 4_ ceterae quoque
Can. 0012      1. Legibus universalibus tenentur ubique terrarum omnes pro quibus latae sunt. § 2. A legibus autem universalibus, quae in
Can. 0012      3. Legibus conditis pro peculiari territorio ii subiciuntur proquibus latae sunt, quique ibidem domicilium vel quasi-domicilium habent et simul
Can. 0036      adversantur legi incommodum privatorum, strictae subsunt interpretationi; ceteri omnes, latae. § 2. Actus administrativus non debet ad alios casus
Can. 0335      universae regimine: serventur autem leges speciales pro iisdem adiunctis latae. - Collegium Episcoporum, cuius caput est Summus Pontifex cuiusque
Can. 0508      delegare non potest, absolvendi in foro sacramentali a censuris latae sententiae non declaratis, Apostolicae Sedi non reservatis, in dioecesi
Can. 0566      facultatem habet, his tantum in locis exercendam, a censuris latae sententiae non reservatis neque declaratis absolvendi, firmo tamen praescripto
Can. 0772      attinet, ab omnibus praeterea serventur normae ab Episcopo dioecesano latae. § 2. Ad sermonem de doctrina christiana faciendum via
Can. 1314      reum non teneat, nisi postquam irrogata sit; est autem latae sententiae, ita ut in eam incurratur ipso facto commissi
Can. 1318      autem e statu clericali lege particulari constitui nequit. - Latae sententiae poenas ne comminetur legislator, nisi forte in singularia
Can. 1324      In circumstantiis, de quibus in § 1, reus poena latae sententiae non tenetur. - Ignorantia crassa vel supina vel
Can. 1326      de quibus in § 1, si poena constituta sit latae sententiae, alia poena addi potest vel paenitentia. - Lex
Can. 1329      aliis eiusdem vel minoris gravitatis. § 2. In poenam latae sententiae delicto adnexam incurrunt complices,qui in lege vel
Can. 1333      ad ipsius suspensi officium forte pertineant, si poena sit latae sententiae. § 4. Suspensio vetans fructus, stipendium, pensiones aliave
Can. 1334      poena irrogatur. § 2. Lex, non autem praeceptum, potest latae sententiae suspensionem, nulla addita determinatione vel limitatione, constituere; eiusmodi
Can. 1335      consulendum fidelibus in mortis periculo constitutis; quod si censura latae sententiae non sit declarata, vetitum praeterea suspenditur, quoties fidelis
Can. 1336      aliud officium; 5_ dimissio e statu clericali. § 2. Latae sententiae eae tantum poenae expiatoriae esse possunt, quae in
Can. 1352      in mortis periculo versatur. § 2. Obligatio servandi poenam latae sententiae, quae neque declarata sit neque sit notoria in
Can. 1355      Ordinario, de quo sub n. 1. § 2. Poenam latae sententiae nondum declaratam lege constitutam, si Sedi Apostolicae non
Can. 1356      tamen sacramentalis confessionis. - § 1. Poenam ferendae vel latae sententiae constitutam praecepto quod non sit ab Apostolica Sede
Can. 1357      § 1. Firmis praescriptis cann. 508 et 976, censuram latae sententiae excommunicationis vel interdicti non declaratam confessarius remittere potest
Can. 1364      1. Apostata a fide, haereticus vel schismaticus in excommunicationem latae sententiae incurrit, firmo praescripto can. 194, § 1, n
Can. 1367      aut in sacrilegum finem abducit vel retinet, in excommunicationem latae sententiae Sedi Apostolicae reservatam incurrit; clericus praeterea alia poena
Can. 1370      Qui vim physicam in Romanum Pontificem adhibet, in excommunicationem latae sententiae Sedi Apostolicae reservatam incurrit, cui, si clericus sit
Can. 1370      agit in eum qui episcopali charactere pollet, in interdictum latae sententiae et, si sit clericus, etiam in suspensionem latae
Can. 1370      latae sententiae et, si sit clericus, etiam in suspensionem latae sententiae incurrit. § 3. Qui vim physicam in clericum
Can. 1378      Sacerdos qui contra praescriptum can. 977 agit, in excommunicationem latae sententiae Sedi Apostolicae reservatam incurrit. § 2. In poenam
Can. 1378      sententiae Sedi Apostolicae reservatam incurrit. § 2. In poenam latae sententiae interdicti vel, si sit clericus, suspensionis incurrit: 1_
Can. 1382      Episcopum, itemque qui ab eo consecrationem recipit, in excommunicationem latae sententiae Sedi Apostolicae reservatam incurrunt. - Episcopus qui, contra
Can. 1388      1. Confessarius, qui sacramentale sigillum directe violat, in excommunicationem latae sententiae Sedi Apostolicae reservatam incurrit; qui vero indirecte tantum
Can. 1390      can. 1387, apud ecclesiasticum Superiorem falso denuntiat, in interdictum latae sententiae incurrit et, si sit clericus, etiam in suspensionem
Can. 1394      3, clericus matrimonium, etiam civiliter tantum, attentans, in suspensionem latae sententiae incurrit; quod si monitus non resipuerit et scandalum
Can. 1394      sit clericus, matrimonium etiam civiliter tantum attentans, in interdictum latae sententiae incurrit, firmo praescripto can. 694. - § 1
Can. 1398      punitur. - Qui abortum procurat, effectu secuto, in excommunicationem latae sententiae incurrit. - Praeter casus hac vel aliis legibus

LATAM     [2]
Can. 1315      etiam legem divinam vel legem ecclesiasticam, a superiore auctoritate latam, congrua poena munire, servatis suae competentiae limitibus ratione territorii
Can. 1626      Ipse iudex potest ex officio sententiam nullam a se latam retractare vel emendare intra terminum ad agendum can. 1623

LATAS     [1]
Can. 1262      per subventiones rogatas et iuxta normas ab Episcoporum conferentia latas. - Ius est Episcopo dioecesano, auditis consilio a rebus

LATE     [1]
Can. 0138      Potestas exsecutiva ordinaria necnon potestas ad universitatem casuum delegata, late interpretanda est, alia vero quaelibet stricte; cui tamen delegata

LATERE     [1]
Can. 0358      vel personarum coetu eius personam sustineat, uti Legatus a latere, scilicet tamquam eius alter ego, sicuti et illi cui

LATINA     [4]
Can. 0111      pertineat, ambo concordi voluntate optaverint ut proles in Ecclesia latina baptizaretur; quodsi concors voluntas desit, Ecclesiae rituali ad quam
Can. 0111      aetatis annum expleverit, libere potest eligere ut in Ecclesia latina vel in alia Ecclesia rituali sui iuris baptizetur; quo
Can. 0438      et Primatis titulus, praeter praerogativam honoris, nullam in Ecclesia latina secumfert regiminis potestatem, nisi de aliquibus ex privilegio apostolico
Can. 0928      extra eucharisticam celebrationem, consecrare. - Eucharistica celebratio peragatur lingua latina aut alia lingua, dummodo textus liturgici legitime approbati fuerint

LATINAE     [2]
Can. 0111      vel eorum qui eos adoptaverint. - § 1. Ecclesiae latinae per receptum baptismum adscribitur filius parentum, qui ad eam
Can. 0926      specie vini. - In eucharistica celebratione secundum antiquam Ecclesiae latinae traditionem sacerdos adhibeat panem azymum ubicumque litat. - Nefas

LATINAM     [4]
Can. 0001      - Canones huius Codicis unam Ecclesiam latinam respiciunt. - Codex plerumque non definit ritus, qui in
Can. 0112      se transire declaraverit; matrimonio autem soluto, libere potest ad latinam Ecclesiam redire; 3_ filii eorum, de quibus in nn
Can. 0112      legitime transierit; adepta vero hac aetate, iidem possunt ad latinam Ecclesiam redire. § 2. Mos, quamvis diuturnus, sacramenta secundum
Can. 0249      non tantum accurate linguam patriam edoceantur, sed etiam linguam latinam bene calleant necnon congruam habeant cognitionem alienarum linguarum, quarum

LATINI     [1]
Can. 1109      sed etiam non subditorum, dummodo eorum alteruter sit ritus latini. - Ordinarius et parochus personalis vi officii matrimonio solummodo

LATIS     [9]
Can. 0019      consuetudo, causa, nisi sit poenalis, dirimenda est attentis legibus latis in similibus, generalibus iuris principiis cum aequitate canonica servatis
Can. 0087      suo territorio vel suis subditis a suprema Ecclesiae auctoritate latis, non tamen in legibus processualibus aut poenalibus, nec in
Can. 0088      a Concilio plenario vel provinciali aut ab Episcoporum conferentia latis dispensare valet. - Parochus aliique presbyteri aut diaconi a
Can. 0242      Episcoporum conferentia attentis quidem normis a suprema Ecclesiae auctoritate latis, statuenda et a Sancta Sede approbanda novis quoque adiunctis
Can. 0506      perfuncti muneris solvenda necnon, attentis normis a Sancta Sede latis, quaenam sint canonicorum insignia. - § 1. Inter canonicos
Can. 0537      quod praeterquam iure universali, regitur normis ab Episcopo dioecesano latis et in quo christifideles, secundum easdem normas selecti, parocho
Can. 0755      normas practicas impertire, attentis praescriptis a suprema Ecclesiae auctoritate latis. - § 1. Quoad universam Ecclesiam munus Evangelii annuntiandi
Can. 0775      patrini. - § 1. Servatis praescriptis ab Apostolica Sede latis, Episcopi dioecesani est normas de re catechetica edicere itemque
Can. 0978      administrando sacramento, doctrinae Magisterii et normis a competenti auctoritate latis fideliter adhaereat. - Sacerdos in quaestionibus ponendis cum prudentia

LATUM     [1]
Can. 1356      sententiae constitutam praecepto quod non sit ab Apostolica Sede latum, remittere possunt: 1_ Ordinarius loci, in quo delinquens versatur

LAUDABILITER     [3]
Can. 0509      dioecesanus conferat tantum sacerdotibus doctrina vitaeque integritate praestantibus, qui laudabiliter ministerium exercuerunt. - § 1. Capitulo canonicorum ne amplius
Can. 1155      est debitae filiorum sustentationi et educationi. - Coniux innocens laudabiliter alterum coniugem ad vitam coniugalem rursus admittere potest, quo
Can. 1344      punitum iri praevideatur; 3_ si reus primum post vitam laudabiliter peractam deliquerit neque necessitas urgeat reparandi scandalum, obligationem servandi

LAUDAT     [1]
Can. 1173      mysterii salutis agens, Ipsum sine intermissione, cantu et oratione, laudat atque interpellat pro totius mundi salute. - § 1

LAUDATAE     [1]
Can. 0298      consociationibus, quae a competenti auctoritate ecclesiastica aut erectae aut laudatae vel commendatae sint. - § 1. Integrum est christifidelibus

LAUDEM     [1]
Can. 0603      secessu, solitudinis silentio, assidua prece et paenitentia, suam in laudem Dei et mundi salutem vitam devovent. § 2. Eremita

LAUDENTUR     [1]
Can. 0299      1. § 2. Huiusmodi consociationes, etiamsi ab auctoritate ecclesiastica laudentur vel commendentur, consociationes privatae vocantur. § 3. Nulla christifidelium

LAUDIS     [1]
Can. 0674      Christi mystico praeclaram semper partem obtinent: Deo enim eximium laudis sacrificium offerunt, populum Dei uberrimis sanctitatis fructibus collustrant eumque

LAUREA     [2]
Can. 0253      ab Episcopis, quorum interest, iitantum nominentur qui, virtutibus praestantes, laurea doctorali aut licentia potiti sunt in universitate studiorum aut
Can. 0378      4_ a quinquennio saltem in presbyteratus ordine constitutus; 5_ laurea doctoris vel saltem licentia in sacra Scriptura, theologia aut

LAVACRUM     [1]
Can. 0849      charactere Christo configurati Ecclesiae incorporantur, valide confertur tantummodo per lavacrum aquae verae cum debita verborum forma. - Baptismus minstratur

LECTIONES     [5]
Can. 0229      universitatibus facultatibusve aut in institutis scientiarium religiosarum traduntur, ibidem lectiones frequentando et gradus academicos consequendo. § 3. Item, servatis
Can. 0252      ita ut totius sacrae Scripturae conspectum acquirant. § 3. Lectiones habeantur theologiae dogmaticae, verbo Dei scripto una sacra Traditione
Can. 0252      salutis, s. Thoma praesertim magistro, intimius penetrare addiscant, itemque lectiones theologiae moralis et pastoralis, iuris canonici, liturgiae, historiae ecclesiasticae
Can. 0811      facultas aut institutum aut saltem cathedra theologiae, in qua lectiones laicis quoque studentibus tradantur. § 2. In singulis universitatibus
Can. 0811      quoque studentibus tradantur. § 2. In singulis universitatibus catholicis lectiones habeantur, inquibus eae praecipue tractentur quaestiones theologicae, quae cum

LECTIONI     [2]
Can. 0663      et ipsum Dominum in Sacramento praesentem adorent. § 3. Lectioni sacra iuris proprii praescripta liturgiam horarum digne celebrent, firma
Can. 0719      unione cum Christo procedat, sedulo orationi vacent, sacrarum Scripturarum lectioni apto modo incumbant, annua recessus tempora servent atque alia

LECTORES     [1]
Can. 0230      suadeat, deficientibus ministris, possunt etiam laici, etsi non sint lectores vel acolythi, quaedam eorundem officia supplere, videlicet ministerium verbi

LECTORIS     [3]
Can. 0230      conferentiae decreto statutis, per ritum liturgicum praescriptum ad ministeria lectoris et acolythi stabiliter assumi possunt; quae tamen ministeriorum collatio
Can. 0230      2. Laici ex temporanea deputatione in actionibus liturgicis munus lectoris implere possunt; item omnes laici muneribus commentatoris, cantoris aliisve
Can. 1035      diaconatum sive permanentem sive transeuntem promoveatur, requiritur ut ministeria lectoris et acolythi receperit et per congruum tempus exercuerit. §

LEGALI     [1]
Can. 1094      - Matrimonium inter se valide contrahere nequeunt qui cognatione legali ex adoptione orta, in linea recta aut in secundo

LEGANT     [1]
Can. 1566      censeat. - Testes ore testimonium dicant, et scriptum ne legant, nisi de calculo et rationibus agatur; hoc enim in

LEGATA     [2]
Can. 1308      faciendum. § 4. Eidem competit potestas reducendi onera seu legata Missarum gravantia institutum ecclesiasticum, si reditus insufficientes evaserint ad
Can. 1413      gesta est; 2_ in causis quae respiciunt hereditates vel legata pia, coram tribunali ultimi domicilii vel quasi-domicilii vel commorationis

LEGATI     [7]
Can. 0353      potest esse publicum, cum scilicet praeter Cardinales admittuntur Praelati, legati societatum civilium aliive ad illud invitati. - Patres Cardinales
Can. 0364      internationalia aut apud Conferentias et Conventus. - Praecipuum munus Legati pontifici est ut firmiora et efficaciora in dies reddantur
Can. 0365      quae ipsi ab Apostolica Sede committantur. - § 1. Legati pontificii, qui simul legationem apud Civitates iuxta iuris internationalis
Can. 0366      eosque de negotiorum cursu certiores faciat. - Attenta peculiari Legati muneris indole: 1_ sedes Legationis pontificae a potestate regiminis
Can. 0367      legationis liturgicas celebrationes, etiam in pontificalibus, peragere. - Pontificii Legati munus non exspirat vacante Sede Apostolica, nisi aliud in
Can. 0377      coadiutor, ad ternos, qui dicuntur, Apostolicae Sedi proponendos, pontificii Legati est singillatim requirere et cum ipsa Apostolica Sede communicare
Can. 1413      vel legato pio agitur, nisi agatur de mera exsecutione legati, quae videnda est secundum ordinarias competentiae normas. - Ratione

LEGATIONEM     [1]
Can. 0365      Sede committantur. - § 1. Legati pontificii, qui simul legationem apud Civitates iuxta iuris internationalis normas exercet, munus quoque

LEGATIONIS     [2]
Can. 0366      faciat. - Attenta peculiari Legati muneris indole: 1_ sedes Legationis pontificae a potestate regiminis Ordinarii loci exempta est, nisi
Can. 0366      quantum fieri potest, locorum Ordinariis, in omnibus ecclesiis suae legationis liturgicas celebrationes, etiam in pontificalibus, peragere. - Pontificii Legati

LEGATIS     [1]
Can. 0363      revocationem Legatorum apud Res Publicas constitutorum. - § 1. Legatis Romani Pontificis officium committitur ipsius Romani Pontificis stabili modo

LEGATO     [2]
Can. 0366      loci exempta est, nisi agatur de matrimoniis celebrandis; 2_ Legato pontificio fas est, praemonitis, quantum fieri potest, locorum Ordinariis
Can. 1413      ad normam cann. 1408-1409, illius de cuius hereditate vel legato pio agitur, nisi agatur de mera exsecutione legati, quae

LEGATORUM     [2]
Can. 0362      normis iuris internationalis, quod attinet ad missionem et revocationem Legatorum apud Res Publicas constitutorum. - § 1. Legatis Romani
Can. 1308      perduret, ad rationem eleemosynae in dioecesi legitime vigentis, Missas legatorum vel quoquo modo fundatas, quae sint per se stantia

LEGATOS     [2]
Can. 0362      Instituta. - Romano Pontifici ius est nativum et independens Legatos suos nominandi ac mittendi sive ad Ecclesias particulares in
Can. 1405      qui supremum tenent civitatis magistratum; 2_ Patres Cardinales; 3_ Legatos Sedis Apostolicae, et in causis poenalibus Episcopos; 4_ alias

LEGATUM     [1]
Can. 0364      Apostolicam Sedem et Ecclesias particulares intercedunt. Ad pontificium ergo Legatum pertinet pro sua dicione: 1_ ad Apostolicam Sedem notitias

LEGATUR     [2]
Can. 0055      si ei, cui destinatur, coram notario vel duobus testibus legatur, actis redactis, ab omnibus praesentibus subscribendis. - Decretum pro
Can. 1668      seorsum decidat; dispositiva sententiae pars statim coram partibus praesentibus legatur. § 2. Potest autem tribunal propter rei difficultatem vel

LEGATUS     [4]
Can. 0358      sollemni celebratione vel personarum coetu eius personam sustineat, uti Legatus a latere, scilicet tamquam eius alter ego, sicuti et
Can. 0365      de quibus in § 1, expediendis, prout adiuncta suadeant, Legatus pontificius sententiam et consilium Episcoporum dicionis ecclesiasticae exquirere ne
Can. 0377      quacum in coetum convenit, necnon conferentiae Episcoporum praeses; pontificius Legatus, insuper, quosdam e collegio consultorum et capitulo cathedrali audiat
Can. 0450      statuta aliud decernant. § 2. Ceteri Episcopi titulares necnon Legatus Romani Pontificis non sunt de iure membra Episcoporum conferentiae

LEGE     [48]
Can. 0008      nisi ex natura rei illico ligent aut in ipsa lege brevior aut longior vacatio specialiter et expresse fuerit statuta
Can. 0008      mensem a die promulgationis, nisi alius terminus in ipsa lege statuatur. - Leges respiciunt futura, non praeterita, nisi nominatim
Can. 0018      statuunt aut liberum iurium exercitum coarctant aut exceptionem a lege continent, strictae subsunt interpretationi. - Si certa de re
Can. 0031      Decreta generalia exsecutoria, quibus nempe pressius determinantur modi in lege applicanda servandi aut legum observantia urgetur, ferre valent, intra
Can. 0033      explicita aut implicita ab auctoritate competenti facta, necnon cessante lege ad cuius exsecutionem data sunt; non autem cessant resoluto
Can. 0034      competentis, quae eas edidit, eiusve superioris, sed etiam cessante lege ad quam declarandam vel exsecutioni mandandam datae sunt. -
Can. 0057      a recepta petitione vel recursu provideat, nisi alius terminus lege praescribatur. § 2. Hoc termino transacto, si decretum nondum
Can. 0058      desinit legitima revocatione ab auctoritate competendi facta necnon cessante lege ad cuius exsecutionem datum est. § 2. Praeceptum singulare
Can. 0073      legem contrariam nulla rescripta revocantur, nisi aliud in ipsa lege caveatur. - Quamvis gratia oretenus sibi concessa quis in
Can. 0089      dispensare valet. - Parochus aliique presbyteri aut diaconi a lege universali et particulari dispensare non valent, nisi haec potestas
Can. 0090      potestas ipsis expresse concessa sit. - § 1. A lege ecclesiastica ne dispensetur sine iusta et rationabili causa, habita
Can. 0098      manet parentum vel tutorum, iis exceptis in quibus minores lege divina aut iure canonico ab eorum potestate exempti sunt
Can. 0149      iis qualitatibus praeditus, quae iure universali vel particulari aut lege fundationis ad idem officium requiritur. § 2. Provisio officii
Can. 0149      tantum est, si qualitates iure universali vel particulari aut lege fundationis ad validitatem provisionis expresse exigantur; secus valida est
Can. 0351      inde a publicatione facta officiis tenentur atque iuribus gaudent lege definitis. § 3. Promotus ad cardinalitiam dignitatem, cuius creationem
Can. 0359      ea tantum in Ecclesia gaudet potestate, quae in peculiari lege eidem tribuitur. - Curia Romana, qua negotia Ecclesiae universae
Can. 0360      Congregationibus, Tribunalibus, aliisque Institutis, quorum omnium constitutio et competentia lege peculiari definiuntur. - Nomine Sedis Apostolicae vel Sanctae Sedis
Can. 0395      1. Episcopus dioecesanus, etiamsi coadiutorem aut auxiliarem habeat, tenetur lege personalis in dioecesi residentiae. § 2. Praeterquam causa visitationis
Can. 0517      pastoralis committi potest pluribus in solidum sacerdotibus, ea tamen lege, ut eorundem unus curae pastoralis exercendae sit moderator, qui
Can. 0520      erigendo etiam in ecclesia instituti aut societatis, hac tamen lege ut unus presbyter sit paroeciae parochus, aut, si cura
Can. 0527      loci Ordinarius aut sacerdos ab eodem delegatus, servato modo lege particulari aut legitima consuetudine recepto; iusta tamen de causa
Can. 0764      Ordinario competenti eadem facultas restricta fuerit aut sublata, aut lege particulari licentia expressa requiratur. - Ad praedicandum religiosis in
Can. 0900      sacerdos valide ordinatus. § 2. Licite Eucharistiam celebrat sacerdos lege canonica non impeditus, servatis praescriptis canonum qui sequuntur. -
Can. 0951      ad intentionem pro qua stips oblata est, ea tamen lege ut, praeterquam in die Nativitatis Domini, stipem pro una
Can. 1120      et populorum usibus ad spiritum christianum aptatis, firma tamen lege ut assistens matrimonio praesens requirat manifestationem consensus contrahentium eamque
Can. 1249      - Omnes christifideles, suo quisque modo, paenitentiam agere ex lege divina tenentur; ut vero cuncti communi quadam paenitentiae observatione
Can. 1252      in Passione et Morte Domini Nostri Iesu Christi. - Lege abstinentiae tenentur qui decimum quartum aetatis annum expleverint; lege
Can. 1252      Lege abstinentiae tenentur qui decimum quartum aetatis annum expleverint; lege vero ieiunii adstringuntur omnes aetate maiores usque ad annum
Can. 1315      relinquere. § 3. Lex particularis potest etiam poenis universali lege constitutis in aliquod delictum alias addere; id autem ne
Can. 1317      aptius providendum ecclesiasticae disciplinae. Dimissio autem e statu clericali lege particulari constitui nequit. - Latae sententiae poenas ne comminetur
Can. 1321      imputabilis ex dolo vel ex culpa. § 2. Poena lege vel praecepto statuta is tenetur, qui legem vel praeceptum
Can. 1324      1. Violationis auctor non eximitur a poena, sed poena lege vel praecepto statuta temperari debet vel in eius locum
Can. 1329      Qui communi delinquendi consilio in delictum concurrunt, neque in lege vel praecepto expresse nominantur, si poenae ferendae sententiae in
Can. 1329      poenam latae sententiae delicto adnexam incurrunt complices,qui in lege vel praecepto non nominantur, si sine eorum opera delictum
Can. 1333      aliquorum iurium vel munerum officio inhaerentium. § 2. In lege vel praecepto statui potest, ut post sententiam condemnatoriam vel
Can. 1334      Suspensionis ambitus, intra limites canone praecedenti statutos, aut ipsa lege vel praecepto definitur, aut sententia vel decreto quo poena
Can. 1342      constituens vetet per decretum applicare. § 3. Quae in lege vel praecepto dicuntur de iudice, quod attinet ad poenam
Can. 1354      eos, qui in cann. 1355-1356 recensentur, omnes, qui a lege, quae poena munita est, dispensare possunt vel a praecepto
Can. 1355      reservaverit, reservatio stricte est interpretanda. - § 1. Poenam lege constitutam, si sit irrogata vel declarata, remittere possunt, dummodo
Can. 1355      n. 1. § 2. Poenam latae sententiae nondum declaratam lege constitutam, si Sedi Apostolicae non sit reservata, potest Ordinarius
Can. 1389      officii privatione, nisi in eum abusum iam poena sit lege vel praecepto constituta. § 2. Qui vero, ex culpabili
Can. 1403      - § 1. Causae canonizationis Servorum Dei reguntur peculiari lege pontificia. § 2. Iisdem causis applicantur praeterea praescripta huius
Can. 1403      causis applicantur praeterea praescripta huius Codicis, quoties in eadem lege ad ius universale remissio fit vel de normis agitur
Can. 1431      in discrimen vocari possit necne, nisi interventus promotoris iustitiae lege praecipiatur vel ex natura rei evidenter necessarius sit. §
Can. 1465      Fatalia legis quae dicuntur, id est termini perimendis iuribus lege constituti, prorogari non possunt, neque valide, nisi petentibus partibus
Can. 1509      tabellarios vel alio modo qui tutissimus sit, servatis normis lege particulari statutis. § 2. De facto notificationis et de
Can. 1526      § 2. Non indigent probatione: 1_ quae ab ipsa lege praesumuntur; 2_ facta ab uno ex contendentibus asserta et
Can. 1584      probabilis coniectura; eaque alia est iuris, quae ab ipsa lege statuitur; alia hominis, quae a iudice conicitur. - Qui

LEGEM     [17]
Can. 0015      aliud expresse statuatur. § 2. Ignorantia vel error circa legem aut poenam aut circa factum proprium aut circa factum
Can. 0016      legis in se certa declaret tantum, valet retrorsum; si legem coarctet vel extendataut dubiam explicet, non retrotrahitur. § 3
Can. 0026      consuetudo vigenti iuri canonico contraria aut quae est praeter legem canonicam, vim legis obtinet tantum, si legitime per annos
Can. 0026      per annos triginta continuos et completos servata fuerit; contra legem vero canonicam, quae clausulam contineat futuras consuetudines prohibentem, sola
Can. 0028      Firmo praescripto can. 5, consuetudo, sive contra sive praeter legem per contrariam consuetudinem aut legem revocatur; sed, nisi expressam
Can. 0028      sive contra sive praeter legem per contrariam consuetudinem aut legem revocatur; sed, nisi expressam de iis mentionem faciat, lex
Can. 0063      veri, si in precibus expressa non fuerint quae secundum legem, stilum et praxim canonicam ad validitatem sunt experimenda, nisi
Can. 0073      prorogari possunt, non tamen ultra tres menses. - Per legem contrariam nulla rescripta revocantur, nisi aliud in ipsa lege
Can. 1252      parentes ut etiam ii qui, ratione minoris aetatis ad legem ieiunii et abstinentiae non tenentur, ad genuinum paenitentiae sensum
Can. 1313      reo favorabilior. § 2. Quod si lex posterior tollat legem vel saltem poenam, haec statim cessat. - Poena plerumque
Can. 1315      etiam poenales leges ferre; potest autem suis legibus etiam legem divinam vel legem ecclesiasticam, a superiore auctoritate latam, congrua
Can. 1315      ferre; potest autem suis legibus etiam legem divinam vel legem ecclesiasticam, a superiore auctoritate latam, congrua poena munire, servatis
Can. 1321      2. Poena lege vel praecepto statuta is tenetur, qui legem vel praeceptum deliberate violavit; qui vero id egit ex
Can. 1322      aliud appareat. - Qui habitualiter rationis usu carent, etsi legem vel praeceptum violaverint dum sani videbantur, delicti in incapaces
Can. 1323      incapaces habentur. - Nulli poenae est obnoxius qui, cum legem vel praeceptum violavit: 1_ sextum decimum aetatis annum nondum
Can. 1323      aetatis annum nondum explevit; 2_ sine culpa ignoravit se legem vel praeceptum violare; ignorantiae autem inadvertentia et error aequiparantur
Can. 1457      competentes declarent atque causas cognoscant ac definiant, vel secreti legem violent, vel ex dolo aut gravi neglegentia aliud litigantibus

LEGENDAS     [1]
Can. 0652      viam introducantur; ad mysterium salutis contemplandum et sacras Scripturas legendas et meditandas instruantur; ad Dei cultum in sacra liturgia

LEGENDUS     [1]
Can. 1503      casu iudex notarium iubeat scriptis actum redigere qui actori legendus est et ab eo probandus, quique locum tenet libelli

LEGES     [28]
Can. 0002      ritus, qui in actionibus liturgicis celebrandis sunt servandi; quare leges liturgicae hucusque vigentes vim suam retinent, nisi earum aliqua
Can. 0006      Codex Iuris Canonici anno 1917 promulgatus; 2_ aliae quoque leges, sive universales sive particulares, praescriptis huius Codicis contrariae, nisi
Can. 0006      Codicis contrariae, nisi de particularibus aliud expresse caveatur; 3_ leges poenales quaelibet, sive universales sive particulares a Sede Apostolica
Can. 0006      nisi in ipso hoc Codice recipiantur; 4_ ceterae quoque leges disciplinares universales materiam respicientes, quae hoc Codice ex integro
Can. 0008      habita. - Lex instituitur cum promulgatur. - § 1. Leges ecclesiasticae universales promulgantur per editionem in Actorum Apostolicae Sedis
Can. 0008      longior vacatio specialiter et expresse fuerit statuta. § 2. Leges particulares promulgantur modo a legislatore determinato et obligare incipiunt
Can. 0009      promulgationis, nisi alius terminus in ipsa lege statuatur. - Leges respiciunt futura, non praeterita, nisi nominatim in eisde praeteritis
Can. 0010      eisde praeteritis caveatur. - Irritantes aut inhabilitantes eae tantum leges habendae sunt, quibus actum esse nullum aut inhabilem esse
Can. 0013      actu commorantur, firmo praescripto can. 13. - § 1. Leges particulares non praesumuntur personales, sed territoriales nisi aliud constet
Can. 0013      nisi aut earum transgressio in proprio territorio noceat, aut leges sint personales; 2_ neque legibus territorii in quo versantur
Can. 0014      particularibus quae vigent in loco in quo versantur. - Leges, etiam irritantes et inhabilitantes, in dubio iuris non urgent
Can. 0015      cui reservatur. - § 1. Ignorantia vel error circa leges irritantes vel inhabilitantes earundem effectum non impediunt, nisi aliud
Can. 0016      non notorium praesumitur, donec contrarium probetur. - § 1. Leges authentice interpretatur legislator et is cui potestas authentice interpretandi
Can. 0017      personas atque afficit res pro quibus data est. - Leges ecclesiasticae intellegendae sunt secundum propriam verborum significationem in textu
Can. 0018      ac circumstantias et ad mentem legislatoris est recurrendum. - Leges quae poenam statuunt aut liberum iurium exercitum coarctant aut
Can. 0021      - In dubio revocatio legis praeexistentis non praesumitur, sed leges posteriores ad priores trahendae sunt et his, quantum fieri
Can. 0022      trahendae sunt et his, quantum fieri potest, conciliandae. - Leges civiles ad quas ius Ecclesiae remittit, in iure canonico
Can. 0029      communitate legis recipiendae capaci communia feruntur praescripta, proprie sunt leges et reguntur praescriptis canonum de legibus. - Qui potestate
Can. 0034      determinant, ad usum eorum dantur quorum est curare ut leges exsecutioni mandentur, eosque in legum exsecutione obligant; eas legitime
Can. 0086      sive vi legitimae delegationis. - Dispensationi obnoxiae non sunt leges quatenus ea definiunt, quae institutorum aut actuum iuridicorum essentialiter
Can. 0289      civilibus officiis a statu clericali alienis, in eorum favorem leges et conventiones vel consuetudines concedunt nisi in casibus particularibus
Can. 0335      impedita, nihil innovetur in Ecclesiae universae regimine: serventur autem leges speciales pro iisdem adiunctis latae. - Collegium Episcoporum, cuius
Can. 0573      per vota aut alia sacra ligamina iuxta proprias institutorum leges, consilia evangelica castitatis, paupertatis et oboedientiae profitentur et per
Can. 0799      catholicae prospiciatur. - Christifideles enitantur ut in societate civili leges quae iuvenum formationem ordinant, educationi eorum religiosae et morali
Can. 1286      caritatis facere. - Administratores bonorum: 1_ in operarum locatione leges etiam civiles, quae ad laborem et vitam socialem attinent
Can. 1315      § 1. Qui legislativam habet potestatem, potest etiam poenales leges ferre; potest autem suis legibus etiam legem divinam vel
Can. 1316      vel regione uniformes ferantur, si quae ferendae sint, poenales leges. - Poenae eatenus constituantur, quatenus vere necessariae sint ad
Can. 1540      Documenta publica civilia ea sunt, quae secundum uniuscuiusque loci leges talia iure censentur. § 3. Cetera documenta sunt privata

LEGI     [4]
Can. 0036      attinent aut personae iura aliis quaesita laedunt aut adversantur legi incommodum privatorum, strictae subsunt interpretationi; ceteri omnes, latae. §
Can. 0038      proprio dato, effectu caret quatenus ius quaesitum laedit aut legi consuetudinive probatae contrarium est, nisi auctoritas competens expresse clausulam
Can. 1324      5; 9_ ab eo, qui sine culpa ignoravit poenam legi vel praecepto esse adnexam; 10_ ab eo, qui egit
Can. 1569      testes excutiebantur. - § 1. In fine examinis, testi legi debent quae notarius de eius depositione scripto redegit, vel

LEGIBUS     [34]
Can. 0011      esse nullum aut inhabilem esse personam expresse statuitur. - Legibus mere ecclesiasticis tenentur baptizati in Ecclesia catholica vel in
Can. 0012      expresse caveatur, septimum aetatis annum expleverunt. - § 1. Legibus universalibus tenentur ubique terrarum omnes pro quibus latae sunt
Can. 0012      terrarum omnes pro quibus latae sunt. § 2. A legibus autem universalibus, quae in certo territorio non vigent, eximuntur
Can. 0012      omnes qui in eo territorio actu versantur. § 3. Legibus conditis pro peculiari territorio ii subiciuntur proquibus latae sunt
Can. 0013      nisi aliud constet. § 2. Peregrini non adstringuntur: 1_ legibus particularibus sui territorii quamdiu ab eo absunt, nisi aut
Can. 0013      proprio territorio noceat, aut leges sint personales; 2_ neque legibus territorii in quo versantur, iis exceptis quae ordini publico
Can. 0013      immobiles in territorio sitas respiciunt. § 3. Vagi obligantur legibus tam universalibus quam particularibus quae vigent in loco in
Can. 0019      aut consuetudo, causa, nisi sit poenalis, dirimenda est attentis legibus latis in similibus, generalibus iuris principiis cum aequitate canonica
Can. 0029      praescripta, proprie sunt leges et reguntur praescriptis canonum de legibus. - Qui potestate exsecutiva tantum gaudet, decretum generale, de
Can. 0032      8. - Decreta generalia exsecutoria eos obligant qui tenentur legibus, quarum eadem decreta modos applicationis determinant aut observantiam urgent
Can. 0033      etiamsi edantur in directoriis aliusve nominis documentis, non derogant legibus, et eorum praescripta quae legibus sint contraria omni vi
Can. 0033      nominis documentis, non derogant legibus, et eorum praescripta quae legibus sint contraria omni vi carent. § 2. Eadem vim
Can. 0034      competentiae, qui potestate exsecutiva gaudent. § 2. Instructionum ordinationes legibus non derogant, et si quae cum legum praescriptis componi
Can. 0087      ad eorundem spirituale bonum conferre iudicet, dispensare valet in legibus disciplinaribus tam universalibus quam particularibus pro suo territorio vel
Can. 0087      subditis a suprema Ecclesiae auctoritate latis, non tamen in legibus processualibus aut poenalibus, nec in iis quarum dispensatio Apostolicae
Can. 0087      periculum gravis damni, Ordinarius quicumque dispensare valet in iisdem legibus, etiam si dispensatio reservatur Sanctae Sedi, dummodo agatur de
Can. 0088      solet, firmo praescripto can. 291. - Ordinarius loci in legibus dioecesanis atque, quoties id ad fidelium bonum conferre iudicet
Can. 0088      atque, quoties id ad fidelium bonum conferre iudicet, in legibus a Concilio plenario vel provinciali aut ab Episcoporum conferentia
Can. 0094      legislativae condita et promulgata sunt, reguntur praescriptis canonum de legibus. - § 1. Ordines sunt regulae seu normae quae
Can. 0136      si agatur defavoribus concedendis aut de exsecutioni mandandis sive legibus universalibus sive legibus particularibus, quibus ipsi ad normam can
Can. 0136      concedendis aut de exsecutioni mandandis sive legibus universalibus sive legibus particularibus, quibus ipsi ad normam can. 13, § 2
Can. 0506      dioecesano. - § 1. Statuta capituli, salvis semper fundationis legibus, ipsam capituli constitutionem et numerum canonicorum determinent; definiant quaenam
Can. 0559      commissa liturgicas celebrationes etiam sollemnes peragere, salvis legitimis fundationis legibus, atque dummodo de iudicio loci Ordinarii nullo modo ministerio
Can. 0569      navigantes, constituantur, quatenus fieri possit, cappellani. - Cappellani militum legibus specialibus reguntur. - Si communitatis aut coetus sedi adnexa
Can. 0576      Competentis Ecclesiae auctoritatis est consilia e interpretari, eorundem praxim legibus moderati atque stabiles inde vivendi formas canonica approbatione constituere
Can. 0612      non vero, si agatur de conversione, quae, salvis fundationis legibus, ad internum regimen et disciplinam dumtaxat referatur. - §
Can. 0680      actionum apostolicarum coordinatio, salvis indole, fine singulorum institutorum et legibus fundationis. - § 1. Opera quae ab Episcopo dioecesano
Can. 0930      stare nequeat, Sacrificium eucharisticum celebrare potest sedens, servatis quidem legibus liturgicis, non tamen coram populo, nisi de licentia loci
Can. 0997      servanda sunt insuper cetera praescripta quae in peculiaribus Ecclesiae legibus continentur. - Unctio infirmorum, qua Ecclesia fideles periculose aegrotantes
Can. 1217      ecclesia quam primum dedicetur aut saltem benedicatur, sacrae liturgiae legibus servatis. § 2. Sollemni ritu dedicentur ecclesiae, praesertim cathedrales
Can. 1263      sub iisdem condicionibus, extraordinariam et moderatam exactionem imponere, salvis legibus et consuetudinibus particularibus quae eidem potiora iura tribuant. -
Can. 1315      potestatem, potest etiam poenales leges ferre; potest autem suis legibus etiam legem divinam vel legem ecclesiasticam, a superiore auctoritate
Can. 1319      iis servatis, quae in cann. 1317 et 1318 de legibus particularibus statuuntur. - In omnibus in quibus religiosi subsunt
Can. 1399      latae sententiae incurrit. - Praeter casus hac vel aliis legibus statutos, divinae vel canonicae legis externa violatio tunc tantum

LEGIS     [29]
Can. 0016      ab eodem commissa. § 2. Interpretatio authentica per modum legis exhibita eandem vim habet ac lex ipsa et promulgari
Can. 0016      habet ac lex ipsa et promulgari debet; si verba legis in se certa declaret tantum, valet retrorsum; si legem
Can. 0016      sententiae iudicialis aut actus administrativi in re peculiari, vim legis non habet et ligat tantum personas atque afficit res
Can. 0017      obscura manserit, ad locos parallelos, si qui sint, ad legis finem ac circumstantias et ad mentem legislatoris est recurrendum
Can. 0019      subsunt interpretationi. - Si certa de re desit expressum legis sive universalis sive particularis praescriptum; aut consuetudo, causa, nisi
Can. 0020      illi sit directe contraria, aut totam de integro ordinet legis prioris materiam; sed lex universalis minime derogat iuri particulari
Can. 0021      aliud in iure expresse caveatur. - In dubio revocatio legis praeexistentis non praesumitur, sed leges posteriores ad priores trahendae
Can. 0023      - Ea tantum consuetudo a communitate fidelium introducta vim legis habet, quae a legislatore approbata fuerit, ad normam canonum
Can. 0024      canonum qui sequuntur. - § 1. Nulla consuetudo vim legis obtinere potest, quae sit iuri divino contraria. § 2
Can. 0024      quae sit iuri divino contraria. § 2. Nec vim legis obtinere potest consuetudo contra aut praeter ius canonicum, nisi
Can. 0025      expresse reprobatur, non est rationabilis. - Nulla consuetudo vim legis obtinet, nisi a communitate legis saltem recipiendae capaci cum
Can. 0025      - Nulla consuetudo vim legis obtinet, nisi a communitate legis saltem recipiendae capaci cum animo iuris inducendi servata fuerit
Can. 0026      canonico contraria aut quae est praeter legem canonicam, vim legis obtinet tantum, si legitime per annos triginta continuos et
Can. 0029      - Decreta generalia, quibus a legislatore competenti pro communitate legis recipiendae capaci communia feruntur praescripta, proprie sunt leges et
Can. 0049      faciendum aut omittendum directe et legitime imponitur, praesertim ad legis observantiam urgendam. - Antequam decretum singulare ferat, auctoritas necessarias
Can. 0085      Sede, eandem Ordinarius certiorem facere tenetur. - Dispensatio, seu legis mere ecclesiasticae in casu particulari relaxatio, concedi potest ab
Can. 0090      et rationabili causa, habita ratione adiuctorum casus et gravitatis legis a qua dispensatur; alias dispensatio illicita est, nisi ab
Can. 0110      mulieris, et vice versa. - Filii, qui ad normam legis civilis adoptati sint, habentur ut filii eius vel eorum
Can. 0199      obnoxia non sunt: 1_ iura et obligationes quae sunt legis divinae naturalis aut positivae; 2_ iura quae obtineri possunt
Can. 0221      Christifidelibus ius est, ne poenis canonicis nisi ad normam legis plectantur. - § 1. Christifideles obligatione tenentur necessitatibus subveniendi
Can. 0748      quaerere tenentur eamque cognitam amplectendi ac servandi obligatione vi legis divinae adstringuntur et iure gaudent. § 2. Homines ad
Can. 1071      assistat: 1_ matrimonio vagorum; 2_ matrimonio quod ad normam legis civilis agnosci vel celebrari nequeat; 3_ matrimonio eius qui
Can. 1321      poenis coerceri. - § 1. Nemo punitur, nisi externa legis vel praecepti violatio, ab eo commissa, sit graviter imputabilis
Can. 1399      casus hac vel aliis legibus statutos, divinae vel canonicae legis externa violatio tunc tantum potest iusta quidem poena puniri
Can. 1414      eodem processu cognoscendae sunt causae inter se conexae, nisi legis praescriptum obstet. - Ratione praeventionis, si duo vel plura
Can. 1465      videndae sunt ante litis contestationem. - § 1. Fatalia legis quae dicuntur, id est termini perimendis iuribus lege constituti
Can. 1488      et procuratores qui a competentibus tribunalibus causas, in fraudem legis, subtrahunt ut ab aliis favorabilius definiantur. - Advocati ac
Can. 1608      autem aestimare iudex debet ex sua conscientia, firmis praescriptis legis de quarundam probationum efficacia. § 4. Iudex qui eam
Can. 1645      ex dolo partis prolata fuerit in damnum alterius; 4_ legis non mere processualis praescriptum evidenter neglectum fuerit; 5_ sententia

LEGISLATIONE     [1]
Can. 0197      ab obligationibus sese liberandi, Ecclesia recipit prout est in legislatione civili respectivae nationis salvis exceptionibus quae in canonibus huius

LEGISLATIVA     [3]
Can. 0135      distinguitur in legislativam, exsecutivam et iudicialem. § 2. Potestas legislativa exercenda est modo iure praescripto, et ea qua in
Can. 0391      Episcopi dioecesani est Ecclesiam particularem sibi commissam cum potestate legislativa, exsecutiva et iudiciali regere, ad normam iuris. § 2
Can. 0445      pastoralibus populi Dei provideatur atque potestate gaudet regiminis, praesertim legislativa, ita ut, salvo semper iure universali Ecclesiae, decernere valeat

LEGISLATIVAE     [1]
Can. 0094      moderamen curant. § 3. Quae statutorum praescripta vi potestatis legislativae condita et promulgata sunt, reguntur praescriptis canonum de legibus

LEGISLATIVAM     [3]
Can. 0135      speciali mandato. - § 1. Potestas regiminis distinguitur in legislativam, exsecutivam et iudicialem. § 2. Potestas legislativa exercenda est
Can. 0391      et iudiciali regere, ad normam iuris. § 2. Potestatem legislativam exercet ipse Episcopus; potestatem exsecutivam exercet sive per se
Can. 1315      vel praeceptum id expresse statuat. - § 1. Qui legislativam habet potestatem, potest etiam poenales leges ferre; potest autem

LEGISLATOR     [5]
Can. 0016      donec contrarium probetur. - § 1. Leges authentice interpretatur legislator et is cui potestas authentice interpretandi fuerit ab eodem
Can. 0076      concedi potest a legislatore necnon ab auctoritate exsecutiva cui legislator hanc potestatem concesserit. § 2. Possessio centenaria vel immemorabilis
Can. 0135      modo iure praescripto, et ea qua in Ecclesia gaudet legislator infra auctoritatem supremam, valide delegari nequit, nisi aliud iure
Can. 0466      in synodi sessionibus subiciantur. - Unus in synodo dioecesana legislator est Episcopus dioecesanus, aliis synodi sodalibus voto tantummodo consultivo
Can. 1318      particulari constitui nequit. - Latae sententiae poenas ne comminetur legislator, nisi forte in singularia quaedam delicta dolosa, quae vel

LEGISLATORE     [8]
Can. 0008      fuerit statuta. § 2. Leges particulares promulgantur modo a legislatore determinato et obligare incipiunt post mensem a die promulgationis
Can. 0023      a communitate fidelium introducta vim legis habet, quae a legislatore approbata fuerit, ad normam canonum qui sequuntur. - §
Can. 0026      animo iuris inducendi servata fuerit. - Nisi a competendi legislatore specialiter fuerit probata, consuetudo vigenti iuri canonico contraria aut
Can. 0029      lex universalis consuetudines particulares. - Decreta generalia, quibus a legislatore competenti pro communitate legis recipiendae capaci communia feruntur praescripta
Can. 0030      in casibus particularibus ad normam iuris id ipsi a legislatore competenti expresse fuerit concessum et servatis condicionibus in actu
Can. 0076      sive iuridicarum per peculiarem actum facta, concedi potest a legislatore necnon ab auctoritate exsecutiva cui legislator hanc potestatem concesserit
Can. 0090      qua dispensatur; alias dispensatio illicita est, nisi ab ipso legislatore eiusve superiore data sit, etiam invalida. § 2. Dispensatio
Can. 0135      valide delegari nequit, nisi aliud iure explicite caveatur; a legislatore inferiore lex iuri superiori contraria valide ferri nequit. §

LEGISLATORIS     [1]
Can. 0017      sint, ad legis finem ac circumstantias et ad mentem legislatoris est recurrendum. - Leges quae poenam statuunt aut liberum

LEGITIMA     [20]
Can. 0058      reparandi. - § 1. Decretum singulare vim habere desinit legitima revocatione ab auctoritate competendi facta necnon cessante lege ad
Can. 0082      quod vero in aliorum gravamen cedit, amittitur, si accedat legitima praescriptio. - § 1. Cessat privilegium elapso tempore vel
Can. 0096      quatenus in ecclesiastica sunt communione et nisi obstet lata legitima sanctio. - § 1. Persona quae duodevigesimum aetatis annum
Can. 0167      nisi omnes neglecti reapse interfuerint. - § 1. Convocatione legitima facta, suffragium ferendi ius habent praesentes die et loco
Can. 0229      statutis, habiles sunt ad mandatum docendi scientias sacras a legitima auctoritate ecclesiastica recipiendum. - § 1. Viri laici, qui
Can. 0332      Plenam et supremam in Ecclesia potestatem Romanus Pontifex obtinet legitima electione ab ipso acceptata una cum episcopali consecratione. Quare
Can. 0527      sacerdos ab eodem delegatus, servato modo lege particulari aut legitima consuetudine recepto; iusta tamen de causa potest idem Ordinarius
Can. 0588      indolis et finis munus habet proprium, a fundatore vel legitima traditione definitum, exercitium ordinis sacri non includens. - Institutum
Can. 0621      Superiore partem immediatam eiusdem instituti constituat et ab auctoritate legitima canonice erecta sit, nomine venit provinciae. - Supremus Moderator
Can. 0701      notificatione ad auctoritatem competentem. Recursus effectum habet suspensivum. - Legitima dimissione ipso facto cessant vota necnon iura et obligationes
Can. 0754      quae ad doctrinam proponendam et erroneas opiniones proscribendas fert legitima Ecclesiae auctoritas, speciali vero ratione, quae edit Romanus Pontifex
Can. 0761      omnis generis, necnon eiusdem diffusio per declarationes publicas a legitima auctoritate occasione quorundam eventuum factas prelo aliisque instrumentis communicationis
Can. 1148      de quibus in § 1, matrimonium, recepto baptismo, forma legitima contrahendum est, servatis etiam, si opus sit, praescriptis de
Can. 1151      Coniuges habent officium et ius servandi convictum coniugalem, nisi legitima causa eos excuset. - § 1. Licet enixe commendetur
Can. 1169      charactere episcopali insigniti sunt, necnon presbyteri quibus iure vel legitima concessione id permittitur. § 2. Benedictiones, exceptis iis quae
Can. 1279      bona pertinent, nisi aliud ferant ius particulare, statuta aut legitima consuetudo, et salvo iure Ordinarii interveniendi in casu neglegentiae
Can. 1284      quam civilis, aut quae a fundatore vel donatore vel legitima auctoritate imposita sint, ac praesertim cavere ne ex legum
Can. 1291      Ad valide alienanda bona, quae personae iuridicae publicae ex legitima assignatione patrimonium stabile constituunt et quorum valor summam iure
Can. 1293      peritis scripto facta. § 2. Aliae quoque cautelae a legitima auctoritate praescriptae serventur, ut Ecclesiae damnum vitetur. - §
Can. 1422      can. 1420, § 5, nec removeri possunt nisi ex legitima gravique causa. - § 1. Plures dioecesani Episcopi, probante

LEGITIMAE     [9]
Can. 0085      explicite vel implicite competit sive ipso iure sive vi legitimae delegationis. - Dispensationi obnoxiae non sunt leges quatenus ea
Can. 0286      aliorum utilitatem, negotiationem aut mercaturam exercere, nisi de licentia legitimae auctoritatis ecclesiasticae. - § 1. Clerici pacem et concordiam
Can. 0364      Episcopis actione et consilio adesse, integro quidem manente eorundem legitimae potestatis exercitio; 3_ crebras fovere relationes cum Episcoporum conferentia
Can. 0588      ratione finis seu propositi a fundatore intenti vel vi legitimae traditionis, sub moderamine est clericorum, exercitium ordinis sacri assumit
Can. 0774      atque operosa. - § 1. Sollicitudo catechesis, sub moderamine legitimae ecclesiasticae auctoritatis, ad omnia Ecclesiae membra pro sua cuiusque
Can. 1163      § 1. Matrimonium irritum ob impedimentum vel ob defectum legitimae formae sanari potest, dummodo consensus utriusque partis perseveret. §
Can. 1323      sit intrinsece malus aut vergat in animarum damnum; 5_ legitimae tutelae causa contra iniustum sui vel alterius aggressorem egit
Can. 1324      vel in animarum damnum vergat; 6_ ab eo, qui legitimae tutelae causa contra iniustum sui vel alterius aggressorem egit
Can. 1686      certo constet de exsistentia impedimenti dirimentis vel de defectu legitimae formae, dummodo pari certitudine pateat dispensationem datam non esse

LEGITIMAM     [6]
Can. 0154      potest, dummodo rite declaratum fuerit eam possessionem non esse legitimam, et de hac declaratione mentio fiat in litteris collationis
Can. 0639      foenus solvi et intra tempus non nimis longum per legitimam amortizationem reddi summam capitalem. - Instituta, ratione habita singulorum
Can. 1153      facessat, vel aliter vitam communem nimis duram reddat, alteri legitimam praebet causam discedendi, decreto Ordinarii loci et, si periculum
Can. 1444      instantiae diiudicatae fuerint et ad Sanctam Sedem per appellationem legitimam deferantur; 2_ in tertia vel ulteriore instantia, causas ab
Can. 1505      postquam viderint et rem esse suae competentiae et actori legitimam personam standi in iudicio non deesse, debent suo decreto
Can. 1505      tribunal incompetens sit; 2_ si sine dubio constet actori legitimam deesse personam standi in iudicio; 3_ si non servata

LEGITIMANTUR     [1]
Can. 1139      300 a die dissolutae vitae coniugalis. - Filii illegitimi legitimantur per subsequens matrimonium parentum sive validum sive putativum, vel

LEGITIMARUM     [1]
Can. 1276      Ordinario potiora iura tribuantur. § 2. Habita ratione iurium, legitimarum consuetudinum et circumstantiarum, Ordinarii, editis pecularibus instructionibus intra fines

LEGITIMAS     [2]
Can. 0284      habitum ecclesiasticum, iuxta normas ab Episcoporum conferentia editas atque legitimas locorum consuetudines, deferant. - § 1. Clerici ab iis
Can. 1284      exigere exactosque tuto servare et secundum fundatoris mentem aut legitimas normas impendere; 5_ foenus vel mutui vel hypothecae causa

LEGITIMATI     [1]
Can. 1140      sive putativum, vel per rescriptum Sanctae Sedis. - Filii legitimati, ad effectus canonicos quod attinet, in omnibus aequiparantur legitimis

LEGITIME     [109]
Can. 0026      est praeter legem canonicam, vim legis obtinet tantum, si legitime per annos triginta continuos et completos servata fuerit; contra
Can. 0034      leges exsecutioni mandentur, eosque in legum exsecutione obligant; eas legitime edunt, intra fines suae competentiae, qui potestate exsecutiva gaudent
Can. 0047      administrativum auctoritatis competentis effectum tantummodo obtinet a momento, quo legitime notificatur personae pro qua datus est. - Decretum singulare
Can. 0049      aut personis determinatis aliquid faciendum aut omittendum directe et legitime imponitur, praesertim ad legis observantiam urgendam. - Antequam decretum
Can. 0057      eo, cuius interest, petitio vel recursus ad decretum obtinendum legitime proponatur, auctoritas competens intra tres menses a recepta petitione
Can. 0074      possit, tenentur illam pro foro externo probare, quoties id legitime ab eo petatur. - Si rescriptum contineat privilegium vel
Can. 0094      § 2. Statutis universitatis personarum obligantur solae personae quae legitime eiusdem membra sunt; statutis rerum universitatis, iiqui eiusdem moderamen
Can. 0104      2, commorantur. - Coniuges commune habeant domicilium vel quasi-domicilium; legitime separationis ratione vel alia iusta de causa, uterque habere
Can. 0105      subicitur. Infantia egressus potest etiam quasi-domicilium proprium acquirere; atque legitime ad normam iuris civilis emancipatus, etiam proprium domicilium. §
Can. 0105      Quicumque alia ratione quam minoritate, in tutelam vel curatelam legitime traditus est alterius, domicilium et quasi-domicilium habet tutoris vel
Can. 0112      mixto, filii partis catholicae quae ad aliam Ecclesiam ritualem legitime transierit; adepta vero hac aetate, iidem possunt ad latinam
Can. 0120      sua perpetua est; extinguitur tamen si a competenti auctoritate legitime supprimantur aut per centum annorum spatium agere desierit; persona
Can. 0143      potestas ordinaria, si contra privationem vel amotionem ab officio legitime appellatur vel recursus interponitur. - § 1. In errore
Can. 0158      de quo agitur institutionem dare, et quidem, nisi aliud legitime cautum sit, intra tres menses ab habita vacationis officii
Can. 0163      Auctoritas, cui ad normam iuris competit praesentatum instituere, instituat legitime praesentatum quem idoneum reppererit et qui acceptaverit; quod si
Can. 0163      quem idoneum reppererit et qui acceptaverit; quod si plures legitime praesentati idonei repertisint, eorundem unum instituere debet. - Nisi
Can. 0167      loco in eadem convocatione determinatis, exclusa, nisi aliud statutis legitime caveatur, facultate ferendi suffragia sive per epistolam sive per
Can. 0192      Ab officio quis amovetur sive decreto ab auctoritate competenti legitime edito, servatis quidem iuribus forte ex contractu quaesitis, sive
Can. 0221      1. Christifidelibus competit ut iura, quibus in Ecclesia gaudent, legitime vindicent atque defendant in foro competenti ecclesiastico ad normam
Can. 0235      per quattuor saltem annos. § 2. Qui extra seminarium legitime morantur, ab Episcopo dioecesano commendentur pio et idoneo sacerdoti
Can. 0238      secus ab Episcopis quorum interest. - § 1. Seminaria legitime erecta ipso iure personalitate iuridica in Ecclesia gaudent. §
Can. 0268      1. Clericus qui a propria Ecclesia particulari in aliam legitime transmigraverit, huic Ecclesiae particulari, transacto quinquennio, ipso iure incardinatur
Can. 0271      ea sacro ministerio addicti fuissent. § 3. Clericus qui legitime in aliam Ecclesiam particularem transierit propriae Ecclesiae manens incardinatus
Can. 0290      administrativo, quo invaliditas sacrae ordinationis declaratur; 2_ poena dimissionis legitime irrogata; 3_ rescripto Apostolicae Sedis; quod vero rescriptum diaconis
Can. 0306      eandem valide receptus sit et ab eandem non sit legitime dimissus. - § 1. Membrorum receptio fiat ad normam
Can. 0308      proprii, de consensu sui Superioris nomen dare. - Nemo legitime adscriptus a consociatione dimittatur, nisi iusta de causa ad
Can. 0309      de causa ad normam iuris et statutorum. - Consociationibus legitime constitutis ius est, ad normam iuris et statutorum, edendi
Can. 0316      valide in consociationes publicas recipi nequit. § 2. Qui legitime adscripti in casum inciderint de quo in § 1
Can. 0319      192-195, qui eum nominavit. - § 1. Consociatio publica legitime erecta, nisi aliud cautum sit, bonaquae possidet ad normam
Can. 0324      quemdam exoptet, libere sibi eligere potest inter sacerdotes ministerium legitime in dioecesi exercentes; qui tamen indiget confirmatione Ordinarii loci
Can. 0373      - Unius supremae auctoritatis est Ecclesias particulares erigere; quae legitime erectae, ipso iure personalitate iuridica gaudent. - § 1
Can. 0377      - § 1. Episcopos libere Summus Pontifex nominat, aut legitime electos confirmat. § 2. Singulis saltem trienniis Episcopi provinciae
Can. 0377      et idoneus putet, seorsim patefaciendi. § 3. Nisi aliter legitime statutum fuerit, quoties nominandus est Episcopus dioecesanus aut Episcopus
Can. 0377      praestantium singillatim et secreto exquirat. § 4. Nisi aliter legitime provisum fuerit, Episcopus dioecesanus, qui auxiliarem suae dioecesi dandum
Can. 0388      celebrare et applicare debet; si vero ab hac celebratione legitime impediatur, iisdem diebus per alium, vel aliis diebus per
Can. 0395      synodi, Episcoporum conferentiae, quibus interesse debet, aliusve officii sibi legitime commissi, a dioecesi aequa de causa abesse potest non
Can. 0396      saltem quinquenniis universam dioecesim, ipse per se vel, si legitime fuerit impeditus, per Episcopum coadiutorem, aut per auxiliarem, aut
Can. 0400      2. Episcopus praedictae obligationi per se ipse satisfaciat, nisi legitime sit impeditus; quo in casu eidem satisfaciat per coadiutorem
Can. 0409      fit Episcopus dioecesis pro qua fuerat constitutus, dummodo possessionem legitime ceperit. § 2. Vacante sede episcopali, nisi aliud a
Can. 0421      praescriptum tempus Administrator dioecesanus, quavis de causa, non fuerit legitime electus, eiusdem deputatio devolvitur ad Metropolitam, et si vacans
Can. 0442      illud transferre, prorogare et absolvere. § 2. Metropolitae, eoque legitime impedito, Episcopi suffraganei ab aliis Episcopis suffraganeis electi est
Can. 0449      conferentias erigere, supprimere aut innovare. § 2. Episcoporum conferentia legitime erecta ipso iure personalitate iuridica gaudet. - § 1
Can. 0452      Quaelibet Episcoporum conferentia sibi eligat praesidem, determinet quisnam, praeside legitime impedito, munere pro-praesidis fungatur, atque secretarium generalem designet, ad
Can. 0452      ad normam statutorum. § 2. Praeses conferentiae, atque eo legitime impedito pro-praeses, non tantum Episcoporum conferentiae conventibus generalibus, sed
Can. 0455      vim obligandi non obtinent, nisi ab Apostolica Sede recognita, legitime promulgata fuerint. § 3. Modus promulgationis et tempus a
Can. 0477      constitutionis actu determinandum. § 2. Vicario generali absente vel legitime impedito, Episcopus dioecesanus alium nominare potest, qui eius vices
Can. 0484      diei, mensis et anni subsignare; 3_ acta vel instrumenta legitime petenti ex regesto, servatis servandis, exhibere et eorum exempla
Can. 0494      constituto expensas facere, quas Episcopus aliive ab ipso deputati legitime ordinaverint. § 4. Anno vertente, oeconomus consilio a rebus
Can. 0515      notabiliter innovet, nisi audito consilio presbyterali. § 3. Paroecia legitime erecta personalitate iuridica ipso iure gaudet. - § 1
Can. 0525      1_ institutionem vel confirmationem concedere presbyteris, qui ad paroeciam legitime praesentati aut electi fuerint; 2_ parochos nominare, si sedes
Can. 0534      populo sibi commisso applicandi; qui vero ab hac celebratione legitime impediatur, iisdem diebus per alium aut aliis diebus per
Can. 0542      527, § 2; pro ceteris vero sacerdotibus fidei professio legitime facta locum tenet captae possessionis. - § 1. Si
Can. 0555      § 1. Vicario foraneo, praeter facultates iure particulari ei legitime tributas, officium et ius est: 1_ actionem pastoralem in
Can. 0557      Episcopo dioecesano, salvo iure eligendi aut praesentandi, si cui legitime competat; quo in casu Episcopi dioecesani est rectorem confirmare
Can. 0565      - Nisi iure aliud caveatur aut cuidam specialia iura legitime competant, cappellanus nominatur ab Ordinario loci, cui etiam pertinet
Can. 0595      sedis principis est constitutiones approbare et immutationes in eas legitime introductas confirmare, salvis iis in quibus Apostolica Sedes manus
Can. 0608      est propria. - Communitas religiosa habitare debet in domo legitime constituta sub auctoritate Superioris ad normam iuris designati; singulae
Can. 0616      vigilantiae Episcopi dioecesani comittitur. - § 1. Domus religiosa legitime erecta supprimi potest a supremo Moderatore ad normam constitutionum
Can. 0616      proprium instituti, salvis fundatorum vel offerentium voluntatibus et iuribus legitime quaesitis. § 2. Suppressio unicae domus instituti ad Sanctam
Can. 0628      sitas. § 3. Sodales fiducialiter agant cum visitatore, cui legitime interroganti respondere tenentur secundum veritatem in caritate; nemini vero
Can. 0651      sit sodalis instituti qui vota perpetua professus sit et legitime designatus. § 2. Magistro, si opus fuerit, cooperatores dari
Can. 0690      - § 1. Qui, expleto novitiatu vel post professionem, legitime ab instituto egressus fuerit, a Moderatore supremo de consensu
Can. 0692      domus assignationis sita est, concedere potest. - Indultum discedendi legitime concessum et sodali notificatum, nisi in actu notificationis ab
Can. 0702      ordinum permittat. - § 1. Qui ex instituto religioso legitime egrediantur vel ab eo legitime dimissi fuerint, nihil ab
Can. 0702      Qui ex instituto religioso legitime egrediantur vel ab eo legitime dimissi fuerint, nihil ab eo eodem repetere possunt ob
Can. 0728      instituto incardinato, servetur praescriptum can. 693. - Indulto discedendi legitime concesso, cessant omnia vincula necnon iura et obligationes ab
Can. 0740      - Sodales habitare debent in domo vel in communitate legitime constituta et servare vitam communem, ad normam iuris proprii
Can. 0776      instituti, necnon christifidelium laicorum, praesertim catechistarum; hi omnes, nisi legitime impediti, operam suam libenter praestare ne renuant. Munus parentum
Can. 0834      cultus tunc habetur, cum defertur nomine Ecclesiae a personis legitime deputatis et per actus ab Ecclesiae auctoritate probatos. -
Can. 0868      baptizetur, oportet: 1_ parentes, saltem eorum unus aut qui legitime eorundem locum tenet, consentiant; 2_ spes habeatur fundata eum
Can. 0874      fidei et muneri suscipiendo congruam; 4_ nulla poena canonica legitime irrogata vel declarata sit innodatus; 5_ non sit pater
Can. 0886      - § 1. Episcopus in sua dioecesi sacramentum confirmationis legitime administrat etiam fidelibus non subditis, nisi obstet expressa proprii
Can. 0928      peragatur lingua latina aut alia lingua, dummodo textus liturgici legitime approbati fuerint. - Sacerdotes et diaconi in Eucharistia celebranda
Can. 0950      in quo oblator commoratur, nisi aliam fuisse eius intentionem legitime praesumi debeat. - § 1. Sacerdos plures eadem die
Can. 0991      983, § 2. - Cuivis christifideli integrum est confessario legitime approbato etiam alius ritus, cui maluerit, peccata confiteri. -
Can. 1042      impediti: 1_ vir uxorem habens, nisi ad diaconatum permanentem legitime destinetur; 2_ qui officium vel administrationem gerit clericis ad
Can. 1057      1. Matrimonium facit partium consensus inter personas iure habiles legitime manifestatus, qui nulla humana potestate suppleri valet. § 2
Can. 1085      licet aliud contrahere, antequam de prioris nullitate aut solutione legitime et certo constiterit. - § 1. Matrimonium inter duas
Can. 1123      vel convalidatur pro foro externo, vel nullum declaratur, vel legitime praeterquam morte solvitur, parochus loci celebrationis matrimonii certior fieri
Can. 1145      de interpellatione facta deque eiusdem exitu in foro externo legitime constare debet. - Pars baptizata ius habet novas nuptias
Can. 1146      si altera pars negative interpellationi responderit, aut si interpellatio legitime omissa fuerit; 2_ si pars non baptizata, sive iam
Can. 1172      privatorum. - § 1. Nemo exorcismos in obsessos proferre legitime potest, nisi ab Ordinario loci peculiarem et expressam licentiam
Can. 1177      cadaver ad eam translatum fuerit, neque aliqua ecclesia funeris legitime electa, exequiae celebrentur in ecclesia paroeciae ubi mors accidit
Can. 1180      in eo tumulandi sunt fideles defuncti, nisi aliud coemeterium legitime electum fuerit ab ipso defuncto vel ab iis quibus
Can. 1219      qui, peracta ecclesiae dedicatione, mutari nequit. - In ecclesia legitime dedicata vel benedicta omnes actus cultus divini perfici possunt
Can. 1222      potest, de consensu eorum qui iura in eadem sibi legitime vindicent, et dummodo animarum bonum nullum inde detrimentum capiat
Can. 1225      converti nequit sine eiusdem Ordinarii auctoritate. - In oratoriis legitime constitutis omnes celebrationes sacrae peragi possunt, nisi quae iure
Can. 1256      Pontificis, ad eam pertinet iuridicam personam, quae eadem bona legitime acquisiverit. - § 1. Bona temporalia omnia quae ad
Can. 1287      ecclesiasticorum, quae ab Episcopi dioecesani potestate regiminis non sint legitime subducta, singulis annis officio tenentur rationes Ordinario loci exhibendi
Can. 1300      per actum inter vivos sive per actum mortis causa, legitime acceptatae, diligentissime impleantur etiam circa modum administrationis et erogationis
Can. 1304      Ordinarii in scriptis data; qui eam ne praebeat, antequam legitime compererit personam iuridicam tum novo oneri suscipiendo, tum iam
Can. 1308      redituum, quamdiu causa perduret, ad rationem eleemosynae in dioecesi legitime vigentis, Missas legatorum vel quoquo modo fundatas, quae sint
Can. 1371      retractat; 2_ qui aliter Sedi Apostolicae, Ordinario, vel Superiori legitime praecipienti vel prohibenti non obtemperat, et post monitum in
Can. 1415      ei ius est causam cognoscendi, quod prius partem conventam legitime citaverit. - Conflictus competentiae inter tribunalia eidem tribunali appellationis
Can. 1445      contentionibus ortis ex actu potestatis administrativae ecclesiasticae ad eam legitime delatis, de aliis controversiis administrativis quae a Romano Pontifice
Can. 1452      iudex procedere potest dumtaxat ad instantiam partis. Causa autem legitime introducta, iudex procedere potest et debet etiam ex officio
Can. 1476      sive non baptizatus, potest in iudicio agere; pars autem legitime conventa respondere debet. - Licet actor vel pars conventa
Can. 1510      recuset, vel qui impedit quominus citatio ad se perveniat, legitime citatus habeatur. - Si citatio non fuerit legitime notificata
Can. 1511      perveniat, legitime citatus habeatur. - Si citatio non fuerit legitime notificata, nulla sunt acta processus, salvo praescripto can. 1507
Can. 1512      salvo praescripto can. 1507, § 3. - Cum citatio legitime notificata fuerit aut partes coram iudice steterint ad causam
Can. 1531      publice interest extra dubium poni. - § 1. Pars legitime interrogata respondere debet et veritatem integre fateri. § 2
Can. 1548      admittitur, sub iudicis moderatione. - § 1. Testes iudici legitime interroganti veritatem fateri debent. § 2. Salvo praescripto can
Can. 1556      testis excussionem. - Citatio testis fit decreto iudicis testi legitime notificato. - Testis rite citatus pareat aut causam suae
Can. 1592      etiam per novam citationem si opus fuerit, constare citationem, legitime factam, ad partem conventam tempore utili pervenisse. - §
Can. 1622      normam can. 1619 sanata; 6_ lata est contra partem legitime absentem, iuxta can. 1593, § 2. - Querela nullitatis
Can. 1692      Separatio personalis coniugum baptizatorum, nisi aliter pro locis particularibus legitime provisum sit, decerni potest Episcopi dioecesani decreto vel iudicis
Can. 1734      debet intra peremptorium terminum decem dierum utilium a decreto legitime intimato. § 3. Normae § § 1 et 2
Can. 1741      amoveri. - Causae, ob quas parochus a sua paroecia legitime amoveri potest, hae praesertim sunt: 1_ modus agendi qui
Can. 1743      simpliciter, sed etiam sub condicione, dummodo haec ab Episcopo legitime acceptari possit et reapse acceptetur. - § 1. Si

LEGITIMI     [5]
Can. 0561      coetibus ibidem liturgicas celebrationes peracturis. - Sine rectoris aliusve legitimi superioris licentia, nemini licet in ecclesia Eucharistiam celebrare, sacramenta
Can. 0671      et officia extra proprium institutum ne recipiat absque licentia legitimi Superioris. - Religiosi adstringuntur praescriptis cann. 277, 285, 286
Can. 1025      can. 1051. § 2. Insuper requiritur ut, iudicio eiusdem legitimi Superioris, ad Ecclesiae ministerium utilis habeatur. § 3. Episcopo
Can. 1137      culturalem, tum moralem et religiosam pro viribus curandi. - Legitimi sunt filii concepti aut nati ex matrimonio valido vel
Can. 1138      nuptiae demonstrant, nisi evidentibus argumentis contrarium probetur. § 2. Legitimi praesumuntur filii, qui nati sunt saltem post dies 180

LEGITIMIS     [11]
Can. 0165      praescripta canonum qui sequuntur. - Nisi aliud iure aut legitimis collegii vel coetus statutis cautum sit, si cui collegio
Can. 0214      ut cultum Deo persolvant iuxta praescripta proprii ritus a legitimis Ecclesiae Pastoribus approbati, utque propriam vitae spiritualis formam sequantur
Can. 0559      ecclesia sibi commissa liturgicas celebrationes etiam sollemnes peragere, salvis legitimis fundationis legibus, atque dummodo de iudicio loci Ordinarii nullo
Can. 0562      iuris. - Ecclesiae rector, sub auctoritate loci Ordinarii servatisque legitimis statutis et iuribus quaesitis, obligatione tenetur prospiciendi ut sacrae
Can. 0696      obligationum vitae consecratae; iteratae violationes sacrorum vinculorum; pertinax inoboedientia legitimis praescriptis Superiorum in materia gravi; grave scandalum ex culpabili
Can. 1015      et ad diaconatum a proprio Episcopo ordinetur aut cum legitimis eiusdem litteris dimissoriis. § 2. Episcopus proprius, iusta de
Can. 1022      ritus diversi a ritu promovendi. - Episcopus ordinans, acceptis legitimis litteris dimissoriis, ad ordinationem ne procedat, nisi de germana
Can. 1119      ritus in libris liturgicis, ab Ecclesia probatis, praescripti aut legitimis consuetudinibus recepti. - Episcoporum conferentia exarare potest ritum proprium
Can. 1140      legitimati, ad effectus canonicos quod attinet, in omnibus aequiparantur legitimis, nisi aliud expresse iure cautum fuerit. - Matrimonium ratum
Can. 1276      quae ad personas iuridicas publicas sibi subiectas pertinent, salvis legitimis titulis quibus eidem Ordinario potiora iura tribuantur. § 2
Can. 1383      Episcopus qui, contra praescriptum can. 1015, alienum subditum sine legitimis litteris dimissoriis ordinavit, prohibetur per annum ordinem conferre. Qui

LEGITIMO     [16]
Can. 0054      decernentis intimatur. § 2. Decretum singulare, ut urgeri possit, legitimo documento ad normam iuris intimandum est. - Firmo praescripto
Can. 0058      ad cuius exsecutionem datum est. § 2. Praeceptum singulare, legitimo documento non impositum, cessat resoluto iure praecipientis. - §
Can. 0269      et salvis praescriptis honestam sustentationem clericorum respicientibus; 2_ ex legitimo documento sibi constiterit de concessa excardinatione, et habuerit praeterea
Can. 0274      ordinis aut potestas regiminis ecclesiastici. § 2. Clerici, nisi legitimo impedimento excusentur, munus, quod ipsis a suo Ordinario commissum
Can. 0379      de promovendi idoneitate ad Apostolicam Sedem pertinet. - Nisi legitimo detineatur impedimento, quicumque ad Episcopatum promotus debet intra tres
Can. 0382      firmo praescripto can. 409, § 2. § 2. Nisi legitimo detineatur impedimento, promotus ad officium Episcopi dioecesani debet canonicam
Can. 0464      plena cum Ecclesia catholica communione. - Synodo sodalis, si legitimo detineatur impedimento, non potest mittere procuratorem qui ipsius nomine
Can. 0656      absque vi, metu gravi aut dolo emissa; 5_ a legitimo Superiore per se vel per alium recipiatur. - §
Can. 0959      per alios recognoscendi. - In sacramento paenitentiae fideles peccata legitimo ministro confitentes, de iisdem contriti atque propositum sese emendandi
Can. 1192      § 1. Votum est publicum, si nomine Ecclesiae a legitimo Superiore acceptetur; secus privatim. § 2. Sollemne, si ab
Can. 1282      eidem intulerint. - Omnes, sive clerici sive laici, qui legitimo titulo partes habent in administratione bonorum ecclesiasticorum, munera sua
Can. 1492      1. Quaevis actio extinguitur praescriptione ad normam iuris aliove legitimo modo, exceptis actionibus de statu personarum, quae numquam extinguuntur
Can. 1528      requirere eorum declarationem coram publico notario vel quovis alio legitimo modo. - Iudex ad probationes colligendas ne procedat ante
Can. 1593      impugnationibus uti potest adversus sententiam; quod si probet se legitimo impedimento fuisse detentam, quod sine sua culpa antea demonstrare
Can. 1620      standi in iudicio; 6_ nomine alterius quis egit sine legitimo mandato; 7_ ius defensionis alterutri parti denegatum fuit; 8_
Can. 1622      nullitatis dumtaxat laborat, si: 1_ lata est a non legitimo numero iudicum, contra praescriptum can. 1425, § 1; 2_

LEGITIMOS     [3]
Can. 0601      ad mortem oboedientis suspectum, obligat ad submissionem voluntatis erga legitimos Superiores, vices Dei gerentes, cum secundum proprias constitutiones praecipiunt
Can. 1091      matrimonium irritum est inter omnes ascendentes et descendentes tum legitimos tum naturales. § 2. In linea collaterali irritum est
Can. 1480      § 1. Personae iuridicae in iudicio stant per suos legitimos repraesentantes. § 2. In casu vero defectus vel neglegentiae

LEGITIMUM     [3]
Can. 0505      capitulum, sive cathedrale sive collegiale, sua habeat statuta, per legitimum actum capitularem condita atque ab Episcopo dioecesano probata; quae
Can. 1375      impediunt libertatem ministerii vel electionis vel potestatis ecclesiasticae aut legitimum bonorum sacrorum aliorumve ecclesiasticorum bonorum usum, aut perterrent electorem
Can. 1409      sint, conveniri potest in foro actoris, dummodo aliud forum legitimum non suppetat. - Ratione rei sitae, pars conveniri potest

LEGUM     [13]
Can. 0027      potest consuetudo centenaria aut immemorabilis. - Consuetudo est optima legum interpres. - Firmo praescripto can. 5, consuetudo, sive contra
Can. 0031      nempe pressius determinantur modi in lege applicanda servandi aut legum observantia urgetur, ferre valent, intra fines suae competentiae, qui
Can. 0034      contrarium expresse caveatur. - § 1. Instructiones, quae nempe legum praescripta declarant atque rationes in iisdem exsequendis servandas evolunt
Can. 0034      quorum est curare ut leges exsecutioni mandentur, eosque in legum exsecutione obligant; eas legitime edunt, intra fines suae competentiae
Can. 0034      Instructionum ordinationes legibus non derogant, et si quae cum legum praescriptis componi nequeant, omni vi carent. § 3. Vim
Can. 0392      disciplinam cunctae Ecclesiae communem promovere et ideo observantiam omnium legum ecclesiasticarum urgere tenetur. § 2. Advigilet ne abusus in
Can. 0437      Propria provincia iure instruitur. § 2. Metropolita, ad normam legum liturgicarum, pallio uti potest intra quamlibet ecclesiam provinciae ecclesiasticae
Can. 0619      Eis exemplo sint in virtutibus colendis et in observantia legum et traditionum proprii instituti; eorum necessitatibus personalibus convenienter subveniant
Can. 0925      communio conferatur sub sola specie panis aut, ad normam legum liturgicarum, sub utraque specie; in casu autem necessitatis, etiam
Can. 1062      particulari, quod ab Episcoporum conferentia, habita ratione consuetudinum et legum civilium, si quae sint, statutum fuit. § 2. Ex
Can. 1176      simul vivis spei solacium affert, celebrandae sunt ad normam legum liturgicarum. § 3. Enixe commendat Ecclesia, ut pia consuetudo
Can. 1284      legitima auctoritate imposita sint, ac praesertim cavere ne ex legum civilium inobservantia damnum Ecclesiae obveniat; 4_ reditus bonorum ac
Can. 1401      respiciunt res spirituales et spiritualibus adnexas; 2_ de violatione legum ecclesiasticarum deque omnibus in quibus inest ratio peccati, quod

LEVIORE     [1]
Can. 1328      evenerit, auctor, etsi sponte destiterit, iusta potest poena puniri, leviore tamen quam quae in delictum consummatum constituta est. -

LEX     [44]
Can. 0007      referunt, aestimandi sunt ratione etiam canonicae traditionis habita. - Lex instituitur cum promulgatur. - § 1. Leges ecclesiasticae universales
Can. 0016      authentica per modum legis exhibita eandem vim habet ac lex ipsa et promulgari debet; si verba legis in se
Can. 0020      et praxi Curiae Romanae, communi constantique doctorum sententia. - Lex posterior abrogat priorem aut eidem derogat, si id expresse
Can. 0020      aut totam de integro ordinet legis prioris materiam; sed lex universalis minime derogat iuri particulari aut speciali, nisi aliud
Can. 0028      legem revocatur; sed, nisi expressam de iis mentionem faciat, lex non revocat consuetudines centenarias aut immemorabiles, nec lex universalis
Can. 0028      faciat, lex non revocat consuetudines centenarias aut immemorabiles, nec lex universalis consuetudines particulares. - Decreta generalia, quibus a legislatore
Can. 0057      non comparuerit vel subscribere recusaverit. - § 1. Quoties lex iubeat decretum ferri vel ab eo, cuius interest, petitio
Can. 0135      nequit, nisi aliud iure explicite caveatur; a legislatore inferiore lex iuri superiori contraria valide ferri nequit. § 3. Potestas
Can. 1312      poenae expiatoriae, de quibus in can. 1336. § 2. Lex alias poenas expiatorias constituere potest, quae christifidelem aliquo bono
Can. 1313      vel augendam. - § 1. Si post delictum commissum lex mutetur, applicanda est lex reo favorabilior. § 2. Quod
Can. 1313      1. Si post delictum commissum lex mutetur, applicanda est lex reo favorabilior. § 2. Quod si lex posterior tollat
Can. 1313      applicanda est lex reo favorabilior. § 2. Quod si lex posterior tollat legem vel saltem poenam, haec statim cessat
Can. 1314      ut in eam incurratur ipso facto commissi delicti, si lex vel praeceptum id expresse statuat. - § 1. Qui
Can. 1315      suae competentiae limitibus ratione territorii vel personarum. § 2. Lex ipsa potest poenam determinare vel prudenti iudicis aestimatione determinandam
Can. 1315      determinare vel prudenti iudicis aestimatione determinandam relinquere. § 3. Lex particularis potest etiam poenis universali lege constitutis in aliquod
Can. 1315      autem ne faciat, nisi ex gravissima necessitate. Quod si lex universalis indeterminatam vel facultativam poenam comminetur, lex particularis potest
Can. 1315      Quod si lex universalis indeterminatam vel facultativam poenam comminetur, lex particularis potest etiam in illius locum poenam determinatam vel
Can. 1321      id egit ex omissione debitae diligentiae, non punitur, nisi lex vel praeceptum aliter caveat. § 3. Posita externa violatione
Can. 1326      sit. - § 1. Iudex gravius punire potest quam lex vel praeceptum statuit: 1_ eum, qui post condemnationem vel
Can. 1327      latae sententiae, alia poena addi potest vel paenitentia. - Lex particularis potest alias circumstantias eximentes, attenuantes vel aggravantes, praeter
Can. 1328      consummavit, non tenetur poena in delictum consummatum statuta, nisi lex vel praeceptum aliter caveat. § 2. Quod si actus
Can. 1334      aut sententia vel decreto quo poena irrogatur. § 2. Lex, non autem praeceptum, potest latae sententiae suspensionem, nulla addita
Can. 1336      praefinitum aut in tempus indeterminatum, praeter alias, quas forte lex constituerit, hae sunt: 1_ prohibitio vel praescriptio commorandi in
Can. 1342      vel declarari non possunt poenae perpetuae, neque poenae quas lex vel praeceptum eas constituens vetet per decretum applicare. §
Can. 1343      praescriptis quae ad procedendi tantum rationem attineant. - Si lex vel praeceptum iudici det potestatem applicandi vel non applicandi
Can. 1344      temperare vel in eius locum paenitentiam imponere. - Etiamsi lex utatur verbis praeceptivis, iudex pro sua conscientia et prudentia
Can. 1349      bono consulere. - Si poena sit indeterminata neque aliud lex caveat, iudex poenas graviores, praesertim censuras, ne irroget, nisi
Can. 1354      possunt etiam eam poenam remittere. § 2. Potest praeterea lex vel praeceptum, poenam constituens, aliis quoque potestatem facere remittendi
Can. 1362      de delictis quae non sunt iure communi punita, si lex particularis alium praescriptionis terminum statuerit. § 2. Praescriptio decurrit
Can. 1434      fungi potuerint. - Nisi aliud expresse caveatur: 1_ quoties lex praecipit ut iudex partes earumve alteram audiat, etiam promotor
Can. 1466      ne nimis diuturna lis fiat ex prorogatione. - Ubi lex terminos haud statuat ad actus processuales peragendos, iudex illos
Can. 1470      sede ab eodem designata. - § 1. Nisi aliter lex particularis caveat, dum causae coram tribunali aguntur, ii tantummodo
Can. 1470      coram tribunali aguntur, ii tantummodo adsint in aula quos lex aut iudex ad processum expediendum necessarios esse statuerit. §
Can. 1520      impedimento, ponatur a partibus per sex menses, instantia perimitur. Lex particularis alios peremptionis terminos statuere potest. - Peremptio obtinet
Can. 1561      locum tenenti proponant, ut eas ipse deferat, nisi aliter lex particularis caveat. - § 1. Iudex testi in mentem
Can. 1636      defensore vel a promotore iustitiae, renuntiatio fieri potest, nisi lex aliter caveat, a vinculi defensore vel promotore iustitiae tribunalis
Can. 1644      causae propositio obtineatur, exsecutionem sententiae non suspendit, nisi aut lex aliter caveat aut tribunal appellationis ad normam can. 1650
Can. 1653      qui tulit sententiam exsecutioni mandandam. - § 1. Nisi lex particularis aliud statuat, sententiam exsecutioni mandare debet per se
Can. 1714      normae a partibus selectae vel, si partes nullas selegerint, lex ab Episcoporum conferentia lata, si qua sit, vel lex
Can. 1714      lex ab Episcoporum conferentia lata, si qua sit, vel lex civilis vigens in loco ubi conventio initur. - §
Can. 1716      statutae pro rerum ecclesiasticarum alienatione. - § 1. Si lex civilis arbitrali sententiae vim non agnoscat, nisi a iudice
Can. 1716      loci, in quo lata est. § 2. Si autem lex civilis admittat sententiae arbitralis coram civili iudice impugnationem, in
Can. 1718      expediat; 3_ utrum processus iudicialis sit adhibendus an, nisi lex vetet, sit procedendum per decretum extra iudicium. § 2
Can. 1752      oculis habita salute animarum, quae in Ecclesia suprema semper lex esse debet.

LIBELLI     [3]
Can. 1503      legendus est et ab eo probandus, quique locum tenet libelli ab actore scripti ad omnes iuris effectus. - Libellus
Can. 1505      confectum potest eidem iudici denuo exhibere. § 4. Adversus libelli reiectionem integrum semper est parti intra tempus utile decem
Can. 1659      fundamento niti, intra tres dies, decreto ad calcem ipsius libelli apposito, praecipiat ut exemplar petitionis notificetur parti conventae, facta

LIBELLIS     [1]
Can. 0831      operis scriptore Ordinarius communicet. - § 1. In diariis, libellis aut foliis periodicis quae religionem catholicam aut bonos mores

LIBELLO     [7]
Can. 1505      1504, nn. 1-3; 4_ si certo pateat ex ipso libello petitionem quolibet carere fundamento, neque fieri posse, ut aliquod
Can. 1506      definienda est. - Si iudex intra mensem ab exhibito libello decretum non ediderit, quo libellum admittit vel reicit ad
Can. 1513      desumpti, definiuntur. § 2. Partium petitiones responsionesque, praeterquam in libello litis introductorio, possunt vel in responsione ad citationem exprimi
Can. 1587      quoties, incepto per citationem iudicio, quaestio proponitur quae, tametsi libello, quo lis introducitur, non contineatur expresse, nihilominus ita ad
Can. 1658      indicare ut statim colligi a iudice possint. § 2. Libello adnecti debent, saltem in exemplari authentico, documenta quibus petitio
Can. 1677      et ad coniugalem convictum restaurandum inducantur. - § 1. Libello acceptato, praeses vel ponens procedat ad notificationem decreti citationis
Can. 1709      tribunali ab ea designato sit agenda. § 2. Misso libello, clericus ordines exercere ipso iure vetatur. - Si Congregatio

LIBELLUM     [11]
Can. 1502      a promotore iustitiae. - Qui aliquem convenire vult, debet libellum competenti iudici exhibere, in quo controversiae obiectum proponatur, et
Can. 1503      1. Petitionem oralem iudex admittere potest, quoties vel actor libellum exhibere impediatur vel causa sit facilis investigationis et minoris
Can. 1505      in iudicio non deesse, debent suo decreto quam primum libellum aut admittere aut reicere. § 2. Libellus reici potest
Can. 1505      reiectus fuerit ob vitia quae emendari possunt, actor novum libellum rite confectum potest eidem iudici denuo exhibere. § 4
Can. 1506      intra mensem ab exhibito libello decretum non ediderit, quo libellum admittit vel reicit ad normam can. 1505, pars, cuius
Can. 1508      litis introductorius adiungatur, nisi iudex propter graves causas censeat libellum significandum non esse parti, antequam haec deposuerit in iudicio
Can. 1596      2. Sed ut admittatur, debet ante conclusionem in causa libellum iudici exhibere, in quo breviter suum ius interveniendi demonstret
Can. 1659      can. 1446, § 2 inutile cesserit, iudex, si aestimet libellum aliquo fundamento niti, intra tres dies, decreto ad calcem
Can. 1699      Romano Pontifice conceditur. - § 1. Competens ad accipiendum libellum, quo petitur dispensatio, est Episcopus dioecesanus domicilii vel quasi-domicilii
Can. 1699      consulat Sedem Apostolicam. § 3. Adversus decretum quo Episcopus libellum reicit, patet recursus ad Sedem Apostolicam. - § 1
Can. 1721      esse ineundum, acta investigationis promotori iustitiae tradat, qui accusationis libellum iudici ad normam cann. 1502 et 1504 exhibeat. §

LIBELLUS     [10]
Can. 1504      libelli ab actore scripti ad omnes iuris effectus. - Libellus, quo lis introducitur, debet: 1_ exprimere coram quo iudice
Can. 1505      quam primum libellum aut admittere aut reicere. § 2. Libellus reici potest tantum: 1_ si iudex vel tribunal incompetens
Can. 1505      ut aliquod ex processu fundamentum appareat. § 3. Si libellus reiectus fuerit ob vitia quae emendari possunt, actor novum
Can. 1505      interponere vel ad tribunal appellationis vel ad collegium, si libellus reiectus fuerit a praeside; quaestio autem reiectionis expeditissime definienda
Can. 1506      iudex sileat, inutiliter lapsis decem diebus a facta instantia, libellus pro admisso habeatur. - § 1. In decreto, quo
Can. 1507      admisso habeatur. - § 1. In decreto, quo actoris libellus admittitur, debet iudex vel praeses ceteras partes in iudicium
Can. 1507      convocandi, id potest novo decreto statuere. § 2. Si libellus pro admisso habetur ad normam can. 1506, decretum citationis
Can. 1508      ceteris, qui comparere debent, notum fieri. § 2. Citationi libellus litis introductorius adiungatur, nisi iudex propter graves causas censeat
Can. 1658      iudice unico, ad normam can. 1424. - § 1. Libellus quo lis introducitur, praeter ea quae in can. 1504
Can. 1709      vel in cuius dioecesi ordinatus est. - § 1. Libellus mitti debet ad competentem Congregationem, quae decernet utrum causa

LIBENTER     [4]
Can. 0328      utque variis operibus christianis, praesertim in eodem territorio exsistentibus, libenter auxilio sint. - Moderatores consociationum laicorum curent, ut sodales
Can. 0618      ac promoventes cum reverentia personae humanae illorum voluntariam oboedientiam, libenter eos audiant necnon eorum conspirationem in bonum instituti et
Can. 0776      praesertim catechistarum; hi omnes, nisi legitime impediti, operam suam libenter praestare ne renuant. Munus parentum, in catechesi familiari, de
Can. 0796      officio suo persolvendo intime collaborent cum parentibus, qui quidem libenter audiendi sunt eorumque consociationes vel conventus instaurentur atque magni

LIBER     [4]
Can. 0535      - § 1. In unaquaque paroecia habeantur libri paroeciales, liber scilicet baptizatorum, matrimoniorum, defunctorum, aliique secundum Episcoporum conferentiae aut
Can. 1042      debet, donec, depositis officio et administratione atque rationibus redditis, liber factus sit; 3_ neophytus, nisi, iudicio Ordinarii, sufficienter probatus
Can. 1221      adhibeantur. - Ingressus in ecclesiam tempore sacrarum celebrationum sit liber et gratuitus. - § 1. Si qua ecclesia nullo
Can. 1307      librum de quo in can. 958, § 1, alter liber retineatur et apud parochum vel rectorem servetur, in quo

LIBERA     [4]
Can. 0157      - Nisi aliud explicite iure statuatur. Episcopi dioecesani est libera collatione providere officiis ecclesiasticis in propria Ecclesia particulari. -
Can. 0523      1, parochi officii provisio Episcopo dioecesano competit et quidem libera collatione, nisi cuidam sit ius praesentationis aut electionis. -
Can. 1191      honorantur. - § 1. Votum, idest promissio deliberata ac libera Deo facta de bono possibili et meliore, ex virtute
Can. 1229      divino tantum cultui reservata et ab omnibus domesticis usibus libera. - Sanctuarii nomine intelleguntur ecclesia vel alius locus sacer

LIBERAE     [1]
Can. 0465      de hoc impedimento certiorem faciat. - Propositae quaestiones omnes liberae sodalium disceptationi in synodi sessionibus subiciantur. - Unus in

LIBERAM     [3]
Can. 0147      valide obtineri nequit. - Provisio officii ecclesiastici fit: per liberam collationem ab auctoritate ecclesiastica competenti; per institutionem ab eadem
Can. 1508      eum qui non habet liberum exercitium suorum iurium, vel liberam administrationem rerum de quibus disceptatur, citatio denuntianda est, prout
Can. 1747      amotus debet a parochi munere exercendo abstinere, quam primum liberam relinquere paroecialem domum, et omnia quae ad paroeciam pertinent

LIBERANDI     [2]
Can. 0197      iuris subiectivi acquirendi vel amittendi necnon ab obligationibus sese liberandi, Ecclesia recipit prout est in legislatione civili respectivae nationis
Can. 1268      finem destinari possunt. - Praescriptionem, tamquam acquirendi et se liberandi modum, Ecclesia pro bonis temporalibus recipit, ad normam cann

LIBERANTUR     [1]
Can. 0849      in voto ad salutem necessarius, quo homines a peccatis liberantur, in Dei filios regenerantur atque indelebili charactere Christo configurati

LIBERAT     [1]
Can. 0993      aut plenaria, prout a poena temporali pro peccatis debita liberat ex parte aut ex toto. - Quivis fidelis potest

LIBERATUR     [2]
Can. 1585      iudice conicitur. - Qui habet pro se iuris praesumptionem, liberatur ab onore probandi, quod recidit in partem adversam. -
Can. 1712      iura statui clericali propria amittit et ab omnibus obligationibus liberatur. - Ad evitandas iudiciales contentiones transactio seu reconciliatio utiliter

LIBERE     [42]
Can. 0095      conventibus, sive ab auctoritate ecclesiastica indictis sive a christifidelibus libere convocatis, necnon aliis celebrationibus, et quibus definiuntur quae ad
Can. 0111      2. Quilibet baptizandus qui partum decimum aetatis annum expleverit, libere potest eligere ut in Ecclesia latina vel in alia
Can. 0112      iuris alterius coniugis se transire declaraverit; matrimonio autem soluto, libere potest ad latinam Ecclesiam redire; 3_ filii eorum, de
Can. 0162      praesentationis amittit, atque auctoritati, cuius est institutionem dare, competit libere providere officio vacanti, assentiente tamen proprio provisi Ordinario. -
Can. 0165      confirmandae electionis vel ius providendi successive competit, officio vacanti libere provideat. - § 1. Collegii aut coetus praeses convocet
Can. 0215      doctrinae quidem Ecclesiae consentaneam. - Integrum est christifidelibus, ut libere condant atque moderentur consociationes ad fines caritatis vel pietatis
Can. 0246      et commendatur ut unusquisque habeat moderatorem suae vitae spiritualis libere quidem electum, cui confidenter conscientiam aperire possit. § 5
Can. 0324      bonum commune ordinetur. - § 1. Christifidelium consociatio privata libere sibi moderatorem et officiales designat, ad normam statutorum. §
Can. 0324      2. Christifidelium consociatio privata consiliarium spiritualem, si quemdam exoptet, libere sibi eligere potest inter sacerdotes ministerium legitime in dioecesi
Can. 0325      § 1. Christifidelium consociatio privata ea bona quae possidet libere administrat, iuxta statutorum praescripta, salvo iure auctoritatis ecclesiasticae competentis
Can. 0331      et universali in Ecclesia gaudet ordinaria potestate, quam semper libere exercere valet. - § 1. Plenam et supremam in
Can. 0332      Pontifex muneri suo renuntiet, ad validitatem requiritur ut renuntiatio libere fiat et rite manifestetur, non vero ut a quopiam
Can. 0337      quae uti talis a Romano Pontifice sit indicta aut libere recepta, ita ut verus actus collegialis efficiatur. § 3
Can. 0341      collegialem ponit iuxta alium a Romano Pontifice inductum vel libere receptum modum. - Synodus Episcoporum coetus est Episcoporum qui
Can. 0351      Cardinalatum assumpti sunt. - § 1. Qui Cardinales promoveantur, libere a Romano Pontifice seliguntur viri, saltem in ordine presbyteratus
Can. 0377      commissa est; ceteri titulares appellantur. - § 1. Episcopos libere Summus Pontifex nominat, aut legitime electos confirmat. § 2
Can. 0477      qui sequuntur. - § 1. Vicarius generalis et episcopalis libere ab Episcopo dioecesano nominantur et ab ipso libere removeri
Can. 0477      episcopalis libere ab Episcopo dioecesano nominantur et ab ipso libere removeri possunt, firmo praescripto can. 406; Vicarius episcopalis, qui
Can. 0485      exempla cum autographo conformia declarare. - Cancellarius aliique notarii libere ab officio removeri possunt ab Episcopo dioecesano, non autem
Can. 0497      quod attinet sodalium consilii presbyteralis: 1_ dimidia circiter pars libere eligatur a sacerdotibus ipsis, ad normam canonum qui sequuntur
Can. 0497      ad consilium pertineant; 3_ Episcopo dioecesano integrum est aliquos libere nominare. - § 1. Ius electionis tum activum tum
Can. 0502      § 1. Inter membra consilii presbyteralis ab Episcopo dioecesano libere nominantur aliqui sacerdotes, numero non minore quam sex nec
Can. 0547      sit in sacro presbyteratus ordine constitutus. - Vicarium paroecialem libere nominat Episcopus dioecesanus, auditis, si opportunum id iudicaverit, parocho
Can. 0554      causa, pro suo prudenti arbitrio, Episcopus dioecesanus ab officio libere amovere potest. - § 1. Vicario foraneo, praeter facultates
Can. 0557      in eadem officia celebret. - § 1. Ecclesiae rector libere nominatur ab Episcopo dioecesano, salvo iure eligendi aut praesentandi
Can. 0573      institutis vitae consecratae, a competenti Ecclesiae auctoritate canonice erectis, libere assumunt christifideles, qui per vota aut alia sacra ligamina
Can. 0630      5. Sodales cum fiducia Superiores adeant, quibus animum suum libere ac sponte aperire possunt. Vetantur autem Superiores eos quoquo
Can. 0631      etiam quillibet sodalis optata sua et suggestiones capitulo generali libere mittere potest. - Ius proprium accurate determinet quae pertineant
Can. 0653      formationi non directe inserviunt. - § 1. Novitius institutum libere deserere potest; competens autem instituti auctoritas potest eum dimittere
Can. 0656      competenti Superiore cum voto sui consilii ad normam iuris libere facta; 4_ sit expressa et absque vi, metu gravi
Can. 0668      nisi constitutiones aliud ferant, de eorum usu et usufructu libere disponant. Testamentum autem, quod etiam in iure civili sit
Can. 0719      totius eorum vitae consecratae fons et robur. § 3. Libere ad sacramentum paenitentiae accedant, quod frequenter recipiant. § 4
Can. 0719      accedant, quod frequenter recipiant. § 4. Necessarium conscientiae moderamen libere obtineant atque huius generis consilia a suis etiam Moderatoribus
Can. 0726      - § 1. Elapso tempore incorporationis temporariae, sodalis institutum libere derelinquere valet vel a sacrorum vinculorum renovatione iusta de
Can. 0787      fidei edoceant, ita quidem ut ipsi ad baptismum recipiendum, libere id petentes, admitti possint. - § 1. Qui voluntatem
Can. 0964      confessionales crate fixa inter paenitentem et confessarium instructae, quibus libere uti possint fideles, qui id desiderent. § 3. Confessiones
Can. 1036      manu exaratam et subscriptam, qua testificetur se sponte ac libere sacrum ordinem suscepturum atque se ministerio ecclesiastico perpetuo mancipaturum
Can. 1200      per procuratorem praestari valide nequit. - § 1. Qui libere iurat se aliquid facturum, peculiari religionis obligatione tenetur implendi
Can. 1213      Potestates suas et munera auctoritas ecclesiastica in locis sacris libere exercet. - Ecclesiae nomine intellegitur aedes sacra divino cultui
Can. 1299      - § 1. Qui ex iure naturae et canonico libere valet de suis bonis statuere, potest ad causas pias
Can. 1481      quae sub eius potestate sunt. - § 1. Pars libere potest advocatum et procuratorem sibi constituere; sed praeter casus
Can. 1715      ea quae ad bonum publicum pertinent, aliaque de quibus libere disponere partes non possunt. § 2. Si agitur de

LIBERET     [1]
Can. 1103      etiam haud consulto incussum, a quo ut quis se liberet, eligere cogatur matrimonium. - § 1. Ad matrimonium valide

LIBERI     [1]
Can. 0645      ad novitiatum admittantur, testimonium baptismatis et confirmationis necnon status liberi exhibere debent. § 2. Si agatur de admittendis clericis

LIBERIUS     [1]
Can. 0277      corde Christo facilius adhaerere possunt atque Dei hominumque servitio liberius sese dedicare valent. § 2. Debita cum prudentia clerici

LIBERO     [3]
Can. 1089      mulier a raptore separata et in loco tuto ac libero constituta, matrimonium sponte eligat. - § 1. Qui intuitu
Can. 1114      - Assistens matrimonio illicite agit, nisi ipsi constiterit de libero statu contrahentium ad normam iuris atque, si fieri potest
Can. 1121      paroeciae propriae partis catholicae, cuius parochus inquisitiones de statu libero peregit; de celebrato matrimonio eundem Ordinarium et parochum quam

LIBEROS     [1]
Can. 1366      poena puniatur. - Parentes vel parentum locum tenentes, qui liberos in religione acatholica baptizandos vel educandos tradunt, censura aliave

LIBERTAS     [2]
Can. 0170      ad collegium vel coetum non pertineat. - Electio, cuius libertas quoquo modo reapse impedita fuerit, ipso iure invalida est
Can. 0227      laicis, ut ipsis agnoscatur ea in rebus civitatis terrenae libertas, quae omnibus civibus competit; eadem tamen libertate utentes, curent

LIBERTATE     [7]
Can. 0218      vivendum rite instruantur. - Qui disciplinis sacris incumbunt iusta libertate fruuntur inquirendi necnon mentem suam prudenter in iis aperiendi
Can. 0227      civitatis terrenae libertas, quae omnibus civibus competit; eadem tamen libertate utentes, curent ut suae actiones spiritu evangelico imbuantur, et
Can. 0239      In quolibet seminario unus saltem adsit spiritus director, relicta libertate alumnis adeundi alios sacerdotes, qui ad hoc munus ab
Can. 0768      quam Ecclesiae magisterium proponit de personae humanae dignitate et libertate, de familiae unitate et stabilitate eiusque muniis, de obligationibus
Can. 0797      atque magni existimentur. - Parentes in scholis eligendis vera libertate gaudeant oportet; quare christifideles solliciti esse debent ut societas
Can. 0902      suadeat, sacerdotes Eucharistiam concelebrare possunt, integra tamen pro singulis libertate manente Eucharistiam individuali modo celebrandi, non vero eo tempore
Can. 1026      huic dioecesi addictum iri. - Ut quis ordinetur debita libertate gaudeat oportet; nefas est quemquam, quovis modo, ob quamlibet

LIBERTATEM     [6]
Can. 0386      credendae mediis, quae aptiora videantur, firmiter tueatur, iustam tamen libertatem agnoscens in veritatibus ulterius perscrutandis. - Episcopus dioecesanus, cum
Can. 0630      iuris proprii. - § 1. Superiores sodalibus debitam agnoscant libertatem circa paenitentiae sacramentum et conscientiae moderamen, salva tamen instituti
Can. 0797      quare christifideles solliciti esse debent ut societas civilis hanc libertatem parentibus agnoscat atque, servata iustitia distributiva, etiam subsidiis tueatur
Can. 1113      delegatio concedatur specialis, omnia provideantur, quae ius statuit ad libertatem status comprobandam. - Assistens matrimonio illicite agit, nisi ipsi
Can. 1375      consociationem promovet vel moderatur, interdicto puniatur. - Qui impediunt libertatem ministerii vel electionis vel potestatis ecclesiasticae aut legitimum bonorum
Can. 1722      illud tribunal constitutus. - Ad scandala praevenienda, ad testium libertatem protegendam et ad iustitiae cursum tutandum, potest Ordinarius, audito

LIBERTATISQUE     [1]
Can. 0795      morales et intellectuales harmonice evolvere valeant, perfectiorem responsabilitatis sensum libertatisque rectum usum acquirant et ad vitam socialem active participandam

LIBERUM     [3]
Can. 0018      legislatoris est recurrendum. - Leges quae poenam statuunt aut liberum iurium exercitum coarctant aut exceptionem a lege continent, strictae
Can. 0172      § 1. Suffragium, ut validum sit, esse debet: 1_ liberum; ideoque invalidum est suffragium eius, qui metu gravi aut
Can. 1508      3. Si lis moveatur adversus eum qui non habet liberum exercitium suorum iurium, vel liberam administrationem rerum de quibus

LIBRI     [20]
Can. 0472      in curia ad exercitium potestatis iudicalis pertinent, serventur praescripta Libri VII De processibus de iis autem quae ad administrationem
Can. 0535      quot omiserit. - § 1. In unaquaque paroecia habeantur libri paroeciales, liber scilicet baptizatorum, matrimoniorum, defunctorum, aliique secundum Episcoporum
Can. 0535      conferentiae aut Episcopi dioecesani praescripta; prospiciat parochus ut iidem libri accuratea conscribantur atque diligenter asserventur. § 2. In libro
Can. 0535      In unaquaque paroeciae habeatur tabularium seu archivum, in quo libri paroeciales custodiantur, una cum Episcoporum epistulis aliisque documentis, necessitatis
Can. 0535      parochus caveat ne ad extraneorum manus perveniant. § 5. Libri paroeciales antiquiores quoque diligenter custodiantur, secundum praescripta iuris particularis
Can. 0555      Sacramenti, accurate serventur, ut recte conscribantur et debite custodiantur libri paroeciales, ut bona ecclesiastica sedulo administrentur; denique ut domus
Can. 0555      digne celebrentur; provideat quoque ne, occasione aegrotationis vel mortis, libri, documenta, sacra supellex aliaque, quae ad Ecclesiam pertine depereant
Can. 0635      1. Bona temporalia institutorum religiosorum, utpote ecclesiastica, reguntur praescriptis Libri V De bonis Ecclesiae temporalibus, nisi aliud expresse caveatur
Can. 0718      quae paupertatem evangelicam exprimere et fovere debet, regitur normis Libri V De bonis Ecclesiae temporalibus necnon iure proprio instituti
Can. 0741      temporalia acquirendi, possidendi, administrandi et alienandi, ad normam praescriptorum Libri V De bonis Ecclesiae temporalibus, cann. 636, 638 et
Can. 0824      loci Ordinarius proprius auctoris aut Ordinarius loci in quo libri publici iuris fient. § 2. Quae in canonibus huius
Can. 0825      destinatis applicanda sunt, nisi aliud constet. - § 1. Libri sacrarum Scripturarum edi non possunt nisi ab Apostolica Sede
Can. 0826      serventur praescripta can. 838. § 2. Ut iterum edantur libri liturgici necnon eorum versiones in linguam vernaculam eorumve partes
Can. 0826      Ordinarii loci in quo publici iuris fiunt. § 3. Libri precum pro publico vel privato fidelium usu ne edantur
Can. 0827      superioribus, uti textus, quibus institutio nititur, adhiberi non possunt libri qui quaestiones recipiunt ad sacram Scripturam, ad theologiam, ius
Can. 0827      religiosas aut morales disciplinas pertinentes. § 3. Commendatur ut libri materias de quibus in § 2 tractantes, licet non
Can. 0827      In ecclesiis oratoriisve exponi, vendi aut dari non possunt libri vel alia scripta de quaestionibus religionis aut morum tractantia
Can. 0846      conferantur. - § 1. In sacramentis celebrandis fideliter serventur libri liturgici a competenti auctoritate probati; quapropter nemo in iisdem
Can. 1009      manuum impositione et precatione consecratoria, quam pro singulis gradibus libri liturgici praescribunt. - Ordinatio intra Missarum sollemnia celebretur, die
Can. 1205      cultui fideliumve sepulturae deputantur dedicatione vel benedictione, quam liturgici libri ad hoc praescribunt. - Dedicatio alicuius loci spectat ad

LIBRIS     [14]
Can. 0824      § 2. Quae in canonibus huius tituli statuuntur de libris, quibuslibet scriptis divulgationi publicae destinatis applicanda sunt, nisi aliud
Can. 0830      uniuscuiusque loci Ordinarii committendi personis sibi probatis iudicium de libris, ab Episcoporum conferentia confici potest elenchus censorum, scientia, recta
Can. 0838      liturgicorum in linguas vernaculas, convenienter intra limites in ipsis libris liturgicis definitos aptatas, parare, easque edere, praevia recognitione Sanctae
Can. 0850      forma. - Baptismus minstratur secundum ordinem in probatis liturgicis libris praescriptum, excepto casu necessitatis urgentis, in quo ea tantum
Can. 0880      fit manus impositione atque per verba in probatis liturgicis libris praescripta. § 2. Chrisma in sacramento confirmationis adhibendum debet
Can. 0941      sive cum pyxide sive cum ostensorio, servatis normis in libris liturgicis praescriptis. § 2. Celebratione Missae durante, ne habeatur
Can. 0998      confertur eos liniendo oleo atque verba proferendo in liturgicis libris praescripta. - Praeter Episcopum, oleum in unctione infirmorum adhibendum
Can. 1000      1. Unctiones verbis, ordine et modo praescriptis in liturgicis libris, accurate peragantur; in casu tamen necessitatis, sufficit unctio unica
Can. 1119      Extra casum necessitatis, in matrimonii celebratione serventur ritus in libris liturgicis, ab Ecclesia probatis, praescripti aut legitimis consuetudinibus recepti
Can. 1229      Oratoria et sacella privata benedici convenit secundum ritum in libris liturgicis praescriptum; debent autem esse divino tantum cultui reservata
Can. 1237      mobilia vero dedicanda aut benedicenda, iuxta ritus in liturgicis libris praescriptos. § 2. Antiqua traditio Martyrum aliorumve Sanctorum reliquias
Can. 1237      reliquias sub altari fixo condendi servetur, iuxta normas in libris liturgicis traditas. - § 1. Altare dedicationem vel benedictionem
Can. 1685      et de vetitis forte statutis in matrimoniorum et baptizatorum libris mentio fiat. - Recepta petitione ad normam can. 1677
Can. 1706      matrimonii tum suscepti baptismi quam primum mandabit, ut in libris matrimoniorum et baptizatorum de concessa dispensatione mentio fiat. -

LIBRO     [11]
Can. 0493      affinitatis coniunctae sunt. - Praeter munera ipsi commissa in Libro V De bonis Ecclesiae temporalibus, consilii a rebus oeconomicis
Can. 0535      libri accuratea conscribantur atque diligenter asserventur. § 2. In libro baptizatorum adnotentur quoque confirmatio, necnon quae pertinent ad statum
Can. 0788      caeremoniis admittantur ad catechumenatum, atque eorum nomina scribantur in libro ad hoc destinato. § 2. Catechumeni, per vitae christianae
Can. 0877      testibus, de loco ac die collati baptismi, in baptizatorum libro sedulo et sine ulla mora referre, simul indicatis die
Can. 0895      confirmatione monere parochum loci baptismi, ut adnotatio fiat in libro baptizatorum, ad normam can. 535, § 2. - Si
Can. 1053      ministri ordinantis, locus et dies ordinationis notentur in peculiari libro apud curiam loci ordinationis diligenter custodiendo, et omnia singularum
Can. 1053      illud proprio Ordinario exhibeant pro ordinationis adnotatione in speciali libro in archivo servando. - Loci Ordinarius, si agatur de
Can. 1054      parochum loci baptismi, qui id adnotet in suo baptizatorum libro, ad normam can. 535, § 2. - § 1
Can. 1081      externo Ordinarium loci statim certiorem faciat; eaque adnotetur in libro matrimoniorum. - Nisi aliud ferat Paenitentiariae rescriptum, dispensatio in
Can. 1082      interno non sacramentali concessa super impedimento occulto, adnotetur in libro, qui in secreto curiae archivo asservandus est, nec alia
Can. 1121      dispensationem concessit, curet ut inscribatur dispensatio et celebratio in libro matrimoniorum tum curiae tum paroeciae propriae partis catholicae, cuius

LIBRORUM     [4]
Can. 0838      fideliter observentur. § 3. Ad Episcoporum conferentias spectat versiones librorum liturgicorum in linguas vernaculas, convenienter intra limites in ipsis
Can. 0853      conferendo adhibenda, extra casum necessitatis, benedicta sit oportet, secundum librorum liturgicorum praescripta. - Baptismus conferatur sive per immersionem sive
Can. 1168      est clericus debita potestate instructus; quaedam sacramentalia, ad normam librorum liturgicorum, de iudicio loci Ordinarii, a laicis quoque, congruis
Can. 1211      in eis cultum exercere, donec ritu paenitentiali ad normam librorum liturgicorum iniuria reparetur. - Dedicationem vel benedictionem amittunt loca

LIBROS     [6]
Can. 0276      cotidie liturgiam horarum persolvendi secundum proprius et probatos liturgicos libros; diaconi autem permanentes eandem persolvant pro parte ab Episcoporum
Can. 0824      aliud statuatur, loci Ordinarius, cuius licentia aut approbatio ad libros edendos iuxta canones huius tituli est petenda, est loci
Can. 0826      catholici de licentia Episcoporum conferentiae. - § 1. Ad libros liturgicos quod attinet, serventur praescripta can. 838. § 2
Can. 0838      2. Apostolicae Sedis est sacram liturgiam Ecclesiae universae ordinare, libros liturgicos edere eorumque versiones in linguas vernaculas recognoscere, necnon
Can. 0958      peractam. § 2. Ordinarius obligatione tenetur singulis annis huiusmodi libros per se aut per alios recognoscendi. - In sacramento
Can. 1284      in fines personae iuridicae occupare; 7_ accepti et expensi libros bene ordinatos habere; 8_ rationem administrationis singulis exeuntibus annis

LIBRUM     [6]
Can. 0895      parentum et patrinorum, loci et diei collatae confirmationis in librum confirmatorum Curiae dioecesanae adnotentur, vel, ubi id praescripserit Episcoporum
Can. 0895      ubi id praescripserit Episcoporum conferentia aut Episcopus dioecesanus, in librum in archivo paroeciali conservandum; parochus debet de collata confirmatione
Can. 0955      3. Qui aliis Missas celebrandas committunt, sine mora in librum referant tum Missas quas acceperunt, tum eas, quas aliis
Can. 0958      loci, in quibus stipes Missarum recipi solent, peculiarem habeant librum, in quo accurate adnotent Missarum celebrandarum numerum, intentionem, stipem
Can. 1182      pauperes debitis exequiis priventur. - Expleta tumulatione, inscriptio in librum defunctorum fiat ad normam iuris particularis. - § 1
Can. 1307      ne obligationes adimplendae in oblivionem cadant. § 2. Praeter librum de quo in can. 958, § 1, alter liber

LICEAT     [2]
Can. 0831      requisitis ut clericis atque sodalibus institutorum religiosorum partem habere liceat in tractandis via radiophonica aut televisifica quaestionibus, quae ad
Can. 1211      ita graves et sanctitati loci contrariae sunt ut non liceat in eis cultum exercere, donec ritu paenitentiali ad normam

LICEITATEM     [1]
Can. 1127      catholica ritus orientalis, forma canonica celebrationis servanda est ad liceitatem tantum; ad validitatem autem requiritur interventus ministri sacri, servatis

LICEITATEMQUE     [1]
Can. 0506      salvis quidem iuris universalis praescriptis, condiciones statuant ad validitatem liceitatemque negotiorum requisitas. § 2. In statutis etiam definiantur emolumenta

LICENTIA     [69]
Can. 0253      interest, iitantum nominentur qui, virtutibus praestantes, laurea doctorali aut licentia potiti sunt in universitate studiorum aut facultate a Sancta
Can. 0283      tamen dioecesi per notabile tempus iure particulari determinandum, sine licentia saltem praesumpta Ordinarii proprii, ne discedant. § 2. Ipsis
Can. 0285      civilis potestatis secumferunt, clerici asssumere vetantur. § 4. Sine licentia sui Ordinarii, ne ineant gestiones bonorum ad laicos pertinentium
Can. 0286      in aliorum utilitatem, negotiationem aut mercaturam exercere, nisi de licentia legitimae auctoritatis ecclesiasticae. - § 1. Clerici pacem et
Can. 0289      ordines militiam ne capessant voluntarii, nisi de sui Ordinarii licentia. § 2. Clerici utantur exemptionibus, quas ab exercendis muneribus
Can. 0378      in presbyteratus ordine constitutus; 5_ laurea doctoris vel saltem licentia in sacra Scriptura, theologia aut iure canonico potius in
Can. 0487      nisi de Episcopi aut Moderatoris curiae simul et cancellarii licentia. § 2. Ius est iis quorum interest, documentorum, quae
Can. 0561      liturgicas celebrationes peracturis. - Sine rectoris aliusve legitimi superioris licentia, nemini licet in ecclesia Eucharistiam celebrare, sacramenta administrare aliasve
Can. 0561      Eucharistiam celebrare, sacramenta administrare aliasve sacras functiones peragere; quae licentia danda aut deneganda est ad normam iuris. - Ecclesiae
Can. 0583      afficientes, quae a Sede Apostolica approbata fuerunt, absque eiusdem licentia fieri nequeunt. - Institutum supprimere ad unam Sedem Apostolicam
Can. 0609      dato. § 2. Ad erigendum monasterium monialium requiritur insuper licentia Apostolicae Sedis. - § 1. Domorum erectio fit prae
Can. 0638      quo condicio patrimonalis personae iuridicae peior fieri potest, requiritur licentia in scripto data Superioris competentis cum consensu sui consilii
Can. 0638      artis vel historiae causa, requiritur insuper ipsius Sanctae Sedis licentia. § 4. Pro monasteriis sui iuris, de quibus in
Can. 0639      persona iuridica debita et obligationes contraxerit etiam cum Superiorem licentia, ipsa tenetur de eisdem respondere. § 2. Si sodalis
Can. 0639      tenetur de eisdem respondere. § 2. Si sodalis cum licentia Superioris contraxerit de suis bonis, ipse respondere debet, si
Can. 0639      debet. § 3. Si contraxerit religiosus sine ulla Superiorum licentia, ipse respondere debet, non autem persona iuridica. § 4
Can. 0665      vitam communem servantes, nec ab ea discedant nisi de licentia sui Superioris. Si autem agatur de diuturna a domo
Can. 0668      mutandas et ad quemlibet actum ponendum circa bona temporalia, licentia Superioris competentis ad normam iuris proprii indigent. § 3
Can. 0668      iuris proprii bonis suis pro parte vel totaliter de licentia supremi Moderatoris renuntiare velit. § 5. Professus, qui ob
Can. 0671      munera et officia extra proprium institutum ne recipiat absque licentia legitimi Superioris. - Religiosi adstringuntur praescriptis cann. 277, 285
Can. 0672      can. 279, § 2 in institutis laicalibus iuris pontificii, licentia de qua in can. 285, § 4, concedi potest
Can. 0684      vel ex illis ad institutum religiosum fiat transitus, requiritur licentia Sanctae Sedis, cuius mandatis standum est. - § 1
Can. 0730      apostolicae aut ex illis ad institutum saeculare fiat transitus, licentia requiritur Sedis Apostolicae, cuius mandatis standum est. - §
Can. 0744      vitae consecratae vel ex eo ad societatem vitae apostolicae, licentia requiritur Sanctae Sedis, cuius mandatis standum est. - Supremus
Can. 0764      eadem facultas restricta fuerit aut sublata, aut lege particulari licentia expressa requiratur. - Ad praedicandum religiosis in eorum ecclesiis
Can. 0765      - Ad praedicandum religiosis in eorum ecclesiis vel oratoriis licentia requiritur Superioris ad normam constitutionum competentis. - Ad praedicandum
Can. 0824      - § 1. Nisi aliud statuatur, loci Ordinarius, cuius licentia aut approbatio ad libros edendos iuxta canones huius tituli
Can. 0825      seiunctis opera, parare atque edere possunt christifideles catholici de licentia Episcoporum conferentiae. - § 1. Ad libros liturgicos quod
Can. 0826      publico vel privato fidelium usu ne edantur nisi de licentia loci Ordinarii. - § 1. Catechismi necnon alia scripta
Can. 0827      scripta de quaestionibus religionis aut morum tractantia, nisi cum licentia competentis auctoritatis ecclesiasticae edita sint aut ab ea postea
Can. 0828      iterum edere non licet, nisi impetrata prius eiusdem auctoritatis licentia et servatis condicionibus ab eadem praescriptis. - Approbatio vel
Can. 0829      et servatis condicionibus ab eadem praescriptis. - Approbatio vel licentia alicuius operis edendi pro textu originali valet, non vero
Can. 0831      causa; clerici autem et institutorum religiosorum sodales, tantummodo de licentia loci Ordinarii. § 2. Episcoporum conferentiae est normas statuere
Can. 0832      sodales ut scripta quaestiones religionis morumve tractantia edere possint, licentia quoque egent sui Superioris maioris ad normam constitutionum. -
Can. 0862      edoceantur. - Excepto casu necessitatis, nemini licet, sine debita licentia, in alieno territorio baptismum conferre, ne suis quidem subditis
Can. 0886      licite administret, Episcopus indiget, nisi agatur de suis subditis, licentia saltem rationabiliter praesumpta Episcopi dioecesani. - Presbyter facultate confirmationem
Can. 0911      domo versantes. § 2. In casu necessitatis aut de licentia saltem praesumpta parochi, cappellani vel Superioris, cui postea notitiam
Can. 0930      quidem legibus liturgicis, non tamen coram populo, nisi de licentia loci Ordinarii. § 2. Sacerdos caecus aliave infirmitate laborans
Can. 0933      tobalea et corporali. - Iusta de causa et de licentia expressa Ordinarii loci licet sacerdoti Eucharistiam celebrare in templo
Can. 0934      adnexo; 2_ asservari potest in sacello Episcopi et, de licentia Ordinarii loci, in aliis ecclesiis, oratoriis et sacellis. §
Can. 0969      qui sodales sunt institutorum religiosorum, eadem ne utantur sine licentia saltem praesumpta sui Superioris. § 2. Superior instituti religiosi
Can. 1017      est incardinatus. - Episcopus extra propriam dicionem nonnisi cum licentia Episcopi dioecesani ordines conferre potest. - § 1. Litteras
Can. 1071      certiorem reddat. - § 1. Excepto casu necessitatis, sine licentia Ordinarii loci ne quis assistat: 1_ matrimonio vagorum; 2_
Can. 1102      qua in § 2, licite apponi nequit, nisi cum licentia Ordinarii loci scripto data. - Invalidum est matrimonium initum
Can. 1112      Episcopus dioecesanus, praevio voto favorabili Episcoporum conferentiae et obtenta licentia Sanctae Sedis, delegare laicos, qui matrimoniis assistant. § 2
Can. 1114      contrahentium ad normam iuris atque, si fieri potest, de licentia parochi, quoties vi delegationis generalis assistit. - Matrimonia celebrentur
Can. 1115      de vagis agitur, in paroecia ubi actu commorantur; cum licentia proprii Ordinarii aut parochi proprii, alibi celebrari possunt. -
Can. 1118      paroeciali; in alia ecclesia aut oratorio celebrari poterit de licentia Ordinarii loci vel parochi. § 2. Matrimonium in alio
Can. 1124      Ecclesia catholica non habenti adscripta, sine expressa auctoritatis competentis licentia prohibitum est. - Huiusmodi licentiam concedere potest Ordinarius loci
Can. 1172      loci peculiarem et expressam licentiam obtinuerit. § 2. Haec licentia ab Ordinario loci concedatur tantummodo presbytero pietate, scientia, prudentia
Can. 1189      si quando reparatione indigeant, numquam restaurentur sine data scripto licentia ab Ordinario; qui, antequam eam concedat, peritos consulat. -
Can. 1190      modo valide alienari neque perpetuo transferri sine Apostolicae Sedis licentia. § 3. Praescriptum § 2 valet etiam pro imaginibus
Can. 1223      commodum alicuius communitatis vel coetus fidelium eo convenientium de licentia Ordinarii destinatus, ad quem etiam alii fideles de consensu
Can. 1224      visitaverit et decenter instructum reppererit. § 2. Data autem licentia, oratorium ad usus profanos converti nequit sine eiusdem Ordinarii
Can. 1226      cultui, in commodum unius vel plurium personarum physicarum, de licentia Ordinarii loci destinatus. - Episcopi sacellum privatum sibi constituere
Can. 1228      celebrationes in aliquo sacello privato peragendas requiritur Ordinarii loci licentia. - Oratoria et sacella privata benedici convenit secundum ritum
Can. 1265      physica sive iuridica, sine proprii Ordinarii et Ordinarii loci licentia, in scriptis data, stipem cogere pro quolibet pio aut
Can. 1267      iusta de causa et, in rebus maioris momenti, de licentia Ordinarii, si agitur de persona iuridica publica; eiusdem Ordinarii
Can. 1267      Ordinarii, si agitur de persona iuridica publica; eiusdem Ordinarii licentia requiritur ut acceptentur quae onere modali vel condicione gravantur
Can. 1291      constituunt et quorum valor summam iure definitam excedit, requiritur licentia auctoritatis ad normam iuris competentis. - § 1. Salvo
Can. 1292      artis vel historiae causa, ad validitatem alienationis requiritur insuper licentia Sanctae Sedis. § 3. Si res alienanda sit divisibilis
Can. 1292      § 3. Si res alienanda sit divisibilis, in petenda licentia pro alienatione exprimi debent partes antea alienatae; secus licentia
Can. 1292      licentia pro alienatione exprimi debent partes antea alienatae; secus licentia irrita est. § 4. Ii, qui in alienandis bonis
Can. 1297      adiunctis, normas statuere de bonis Ecclesiae locandis, praesertim de licentia a competenti auctoritate ecclesiastica obtinenda. - Nisi res sit
Can. 1298      non sunt vendenda aut locanda sine speciali competentis auctoritatis licentia scripto data. - § 1. Qui ex iure naturae
Can. 1304      Ut fundatio a persona iuridica valide acceptari possit, requiritur licentia Ordinarii in scriptis data; qui eam ne praebeat, antequam
Can. 1377      immobilem, profanat iusta poena puniatur. - Qui sine praescripta licentia bona ecclesiastica alienat, iusta poena puniatur. - § 1
Can. 1469      probationes acquirendas etiam extra proprium territorium se conferre, de licentia tamen Episcopi dioecesani loci adeundi et in sede ab
Can. 1602      Si defensiones cum praecipuis documentis typis imprimantur, praevia iudicis licentia requiritur, salva secreti obligatione, si qua sit. § 3

LICENTIAE     [2]
Can. 0059      § 2. Quae de rescriptis statuuntur praescripta, etiam de licentiae concessione necnon de concessionibus gratiarum vivae vocis oraculo valent
Can. 0830      fiat, expresso suo nomine necnon tempore ac loco concessae licentiae; quod si eam non concedat, rationes denegationis cum operis

LICENTIAM     [14]
Can. 0112      baptismum, alii Ecclesiae ritualis sui iuris adscribuntur: 1_ qui licentiam ab Apostolica Sede obtinuerit; 2_ coniux qui, in matrimonio
Can. 0271      verae necessitatis Ecclesiae particularis propriae, Episcopus dioecesanus ne deneget licentiam transmigrandi clericis, quos paratos scit atque aptos aestimet qui
Can. 0271      et officia eorundem clericorum stabiliantur. § 2. Episcopus dioecesanus licentiam ad aliam Ecclesiam particularem transmigrandi concedere potest suis clericis
Can. 0271      alterius Ecclesiae particularis iusta de causa poterit eidem clerico licentiam ulterioris commorationis in suo territorio denegare. - Excardinationem et
Can. 0272      in suo territorio denegare. - Excardinationem et incardinationem, itemque licentiam ad aliam Ecclesiam particularem transmigrandi concedere nequit Administrator dioecesanus
Can. 0744      Supremo quoque Moderatori cum consensu sui consilii pariter reservatur licentiam concedere sodali definitive incorporato ad aliam societatem vitae apostolicae
Can. 0830      debet; quae si faverit, Ordinarius pro suo prudenti iudicio licentiam concedat ut editio fiat, expresso suo nomine necnon tempore
Can. 1071      de quo in can. 1105. § 2. Ordinarius loci licentiam assistendi matrimonio eius qui notorie catholicam fidem abiecerit ne
Can. 1125      sine expressa auctoritatis competentis licentia prohibitum est. - Huiusmodi licentiam concedere potest Ordinarius loci, si iusta et rationabilis causa
Can. 1172      legitime potest, nisi ab Ordinario loci peculiarem et expressam licentiam obtinuerit. § 2. Haec licentia ab Ordinario loci concedatur
Can. 1215      tamen ecclesiam in certo ac determinato loco aedificent, eiusdem licentiam obtinere debent. - In ecclesiarum aedificatione et refectione, adhibito
Can. 1224      consensu Superioris competentis accedere possunt. - § 1. Ordinarius licentiam ad constituendum oratorium requisitam ne concedat, nisi prius per
Can. 1288      publicae ne inchoent neve contestentur in foro civili, nisi licentiam scripto datam Ordinarii proprii obtinuerint. - Quamvis ad administrationem
Can. 1692      divino, Episcopus dioecesis commorationis coniugum poterit, perpensis peculiaribus adiunctis, licentiam concedere adeundi forum civile. § 3. Si causa versetur

LICENTIATI     [4]
Can. 0478      minus triginta, in iure canonico aut theologia doctores vel licentiati vel saltem in iisdem disciplinis vere periti, sana doctrina
Can. 1420      sacerdotes, integrae famae, in iure canonico doctores vel saltem licentiati, annos nati non minus triginta. § 5. Ipsi, sede
Can. 1421      integrae famae et in iure canonico doctores vel saltem licentiati. - Vicarius iudicialis, Vicarii iudiciales adiuncti et ceteri iudices
Can. 1435      vel laici, integrae famae, in iure canonico doctores vel licentiati, ac prudentia et iustitiae zelo probati. - § 1

LICET     [59]
Can. 0043      aut substituti persona praefinita; hisce autem in casibus exsecutori licet alteri committere actus praeparatorios. - Actus administrativus exsecutioni mandari
Can. 0091      eam exercere valet, etiam extra territorium exsistens, in subditos, licet a territorio absentes, atque, nisi contrarium expresse statuatur, in
Can. 0127      invalidus est actus Superioris easdem personas non audientis; Superior, licet nulla obligatione teneatur accedendi ad earundem votum, etsi concors
Can. 0136      serventur praescripta canonum qui sequuntur. - Potestatem exsecutivam aliquis, licet extra territorium exsistens, exercere valet in subditos, etiam a
Can. 0179      dari debet. § 4. Ante intimatam confirmationem, electo non licet sese immiscere administrationi officii sive in spiritualibus sive in
Can. 0207      Deo consecrantur et Ecclesiae missioni salvificae prosunt; quorum status, licet ad hierarchicam Ecclesiae structuram non spectet, ad eius tamen
Can. 0220      coactione sint immunes in statu vitae eligendo. - Nemini licet bonam famam, qua quis gaudet, illegitime laedere, nec ius
Can. 0255      magistrorum, alumni proprio labore studia quaedam persolvere discant. - Licet universa alumnorum in seminario formatio pastoralem finem persequatur, institutio
Can. 0270      clerici; denegari autem non potest nisi exstantibus gravibus causis; licet tamen clerico, qui se gravatum censuerit et Episcopum receptorem
Can. 0283      Ecclesiae operaque caritatis impendere velint. - § 1. Clerici, licet officium residentiale non habeant, a sua tamen dioecesi per
Can. 0285      abstineant, iuxta iuris particularis praescripta. § 2. Ea quae, licet non indecora, a clericali tamen statu aliena sunt, clerici
Can. 0323      probatio consociationis naturam privatam non immutat. - § 1. Licet christifidelium consociationes privatae autonomia gaudeant ad normam can. 321
Can. 0487      oportet eiusque clavem habeant solum Episcopus et cancellarius; nemini licet illud ingredi nisi de Episcopi aut Moderatoris curiae simul
Can. 0488      se vel per procuratorem recipere. - Ex archivo non licet efferre documenta, nisi ad breve tempus tantum atque de
Can. 0531      eucharistica sollemnior diebus dominicis et festis de praecepto. - Licet paroeciale quoddam munus alius expleverit, oblationes quas hac occasione
Can. 0533      § 2. Nisi gravis obstet ratio, parocho, feriarum gratia, licet quotannis a paroecia abesse ad summum per unum mensem
Can. 0540      dioecesano aliter statuatur. § 2. Administratori paroeciali nihil agere licet, quod praeiudicium afferat iuribus parochi aut damno esse possit
Can. 0558      dioecesanus constituerit. - Salvo praescripto can. 262, rectori non licet functiones paroeciales de quibus in can. 530, nn. 1-6
Can. 0561      peracturis. - Sine rectoris aliusve legitimi superioris licentia, nemini licet in ecclesia Eucharistiam celebrare, sacramenta administrare aliasve sacras functiones
Can. 0567      est liturgicas functiones celebrare aut moderari; ipsi tamen non licet in regimine interno instituti sese immiscere. - Pro iis
Can. 0753      sive in conferentiis Episcoporum aut in conciliis particularibus congregati, licet infallibilitate in docendo non polleant, christifidelium suae curae commissorum
Can. 0827      ut libri materias de quibus in § 2 tractantes, licet non adhibeantur uti textus in institutione tradenda, itemque scripta
Can. 0828      actorum ab aliqua auctoritate ecclesiastica editas, iterum edere non licet, nisi impetrata prius eiusdem auctoritatis licentia et servatis condicionibus
Can. 0844      id suadeat, et dummodo periculum vitetur erroris vel indifferentismi, licet christifidelibus quibus physice aut moraliter impossibile sit accedere ad
Can. 0856      parochus ne imponatur nomen a sensu christiano alienum. - Licet baptismus quolibet die celebrari possit, commendatur tamen ut ordinarie
Can. 0862      recto baptizandi modo edoceantur. - Excepto casu necessitatis, nemini licet, sine debita licentia, in alieno territorio baptismum conferre, ne
Can. 0905      est pluries eadem die Eucharistiam celebrare aut concelebrare, non licet sacerdoti plus semel in die celebrare. § 2. Si
Can. 0907      fidelis. - In celebratione eucharistica diaconis et laicis non licet orationes, speciatim precem eucharisticam, proferre vel actionibus fungi, quae
Can. 0933      Iusta de causa et de licentia expressa Ordinarii loci licet sacerdoti Eucharistiam celebrare in templo alicuius Ecclesiae aut communitatis
Can. 0935      saltem bis in mense Missam ibi celebret. - Nemini licet sanctissimam Eucharistiam apud se retinere aut secum in itinere
Can. 0938      maxime periculum profanationis vitetur. § 4. Gravi de causa, licet sanctissimam Eucharistiam, nocturno praesertim tempore, alio in loco tutiore
Can. 0945      probatum Ecclesiae morem, sacerdoti cuilibet Missam celebranti aut concelebranti licet stipem oblatam recipere, ut iuxta certam intentionem Missam applicet
Can. 0948      sunt Missae ad eorum intentiones pro quibus singulis stips, licet exigua, oblata et acceptata est. - Qui obligatione gravatur
Can. 0952      pro celebratione et applicatione Missae sit offerenda stips, nec licet sacerdoti summam maiorem expetere; ipsi tamen fas est stipem
Can. 0953      de quibus in §§ 1 et 2. - Nemini licet tot stipes Missarum per se applicandarum accipere, quibus intra
Can. 0954      quam ut ibidem celebrari possint, earundem celebratio alibi fieri licet, nisi contrariam voluntatem oblatores expresse manifestaverint. - § 1
Can. 0976      officii vel excardinatione aut amissione domicilii. - Quilibet sacerdos, licet ad confessiones excipiendas facultate careat, quoslibet paenitentes in periculo
Can. 1003      praesumpto sacerdotis de quo supra. § 3. Cuilibet sacerdoti licet oleum benedictum secumferre ut, in casu necessitatis, sacramentum unctionis
Can. 1013      Sacrae ordinationis minister est Episcopus consecratus. - Nulli Episcopo licet quemquam consecrare in Episcopum, nisi prius constet de pontificio
Can. 1030      recipiendo congruentibus sunt praediti. - Nonnisi ex causa canonica, licet occulta, proprius Episcopus vel Superior maior competens diaconis ad
Can. 1085      sit irritum aut solutum qualibet ex causa, non ideo licet aliud contrahere, antequam de prioris nullitate aut solutione legitime
Can. 1105      mandatum revocaverit aut in amentiam inciderit, invalidum est matrimonium, licet sive procurator sive altera pars contrahens haec ignoraverit. -
Can. 1152      coniugalem, nisi legitima causa eos excuset. - § 1. Licet enixe commendetur ut coniux, caritate christiana motus et boni
Can. 1180      quibus defuncti sepulturam curare competit. § 2. Omnibus autem licet, nisi iure prohibeantur, eligere coemeterium sepulturae. - Ad oblationes
Can. 1187      sustentantur. - Cultu publico eos tantum Dei servos venerari licet, qui auctoritate Ecclesiae in album Sanctorum vel Beatorum relati
Can. 1215      necessaria non esse defutura. § 3. Etiam instituta religiosa, licet consensum constituendae novae domus in dioecesi vel civitate ab
Can. 1239      sit reconditum cadaver; secus Missam super illud celebrare non licet. - § 1. Coemeteria Ecclesiae propria, ubi fieri potest
Can. 1259      iustis modis iuris sive naturalis sive positivi, quibus aliis licet. - Ecclesiae nativum ius est exigendi a christifidelibus, quae
Can. 1263      redditibus proportionatum, imponendi; ceteris personis physicis et iuridicis ipsi licet tantum, in casu gravis necessitatis et sub iisdem condicionibus
Can. 1269      personis possunt, sed eas adhibere ad usus profanos non licet, nisi dedicationem vel benedictionem amiserint; si vero ad personam
Can. 1335      actum regiminis; id autem petere ex qualibet iusta causa licet. - § 1. Poenae expiatoriae, quae delinquentem afficere possunt
Can. 1412      est vel est adimplenda. - In causis poenalibus accusatus, licet absens, conveniri potest coram tribunali loci, in quo delictum
Can. 1477      iudicio agere; pars autem legitime conventa respondere debet. - Licet actor vel pars conventa procuratorem vel advocatum constituerit, semper
Can. 1495      proponenda est iudici coram quo actio prior instituta est, licet ad unam causam dumtaxat delegato vel alioquin relative incompetenti
Can. 1528      vel testis se sistere ad respondendum coram iudice renuant, licet eos audire etiam per laicum a iudice designatum aut
Can. 1603      Communicatis vicissim defensionibus atque animadversionibus, utrique parti responsiones exhibere licet, intra breve tempus a iudice praestitutum. § 2. Hoc
Can. 1654      ipsam, secundum obvium verborum sensum, exsecutioni mandare. § 2. Licet ei videre de exceptionibus circa modum et vim exsecutionis
Can. 1729      poenali iudicio fieri non possit; quod si utraque appellatio, licet a diversis partibus, proponatur, unicum fiat iudicium appellationis, salvo
Can. 1739      compareat ut interrogetur. - Superiori, qui de recursu videt, licet, prout casus ferat, non solum decretum confirmare vel irritum

LICITA     [1]
Can. 1145      privatim facta ab ipsa parte conversa valet, immo est licita, si forma superius praescripta servari nequeat. § 3. In

LICITAE     [2]
Can. 1066      Antequam matrimonium celebretur, constare debet nihil eius validae ac licitae celebrationi obsistere. - Episcoporum conferentia statuat normas de examine
Can. 1527      generis, quae ad causam cognoscendam utiles videantur et sint licitae, adduci possunt. § 2. Si pars instet ut probatio

LICITAM     [2]
Can. 0841      est decernere quae ad eorum celebrationem, administrationem et receptionem licitam necnon ad ordinem in eorum celebratione servandum spectant. -
Can. 1083      § 2. Integrum est Episcoporum conferentiae aetatem superiorem ad licitam matrimonii celebrationem statuere. - § 1. Impotentia coeundi antecedens

LICITE     [22]
Can. 0090      2. Dispensatio in dubio de sufficientia causae valide et licite conceditur. - Qui gaudet potestate dispensandi eam exercere valet
Can. 0270      particularis servitio velle addici ad normam iuris. - Excardinatio licite concedi potest iustis tantum de causis, quales sunt Ecclesiae
Can. 0844      competenti auctoritate editis. - § 1. Ministri catholici sacramenta licite administrant solis christifidelibus catholicis, qui pariter eadem a solis
Can. 0844      christifidelibus catholicis, qui pariter eadem a solis ministris catholicis licite recipiunt, salvis huius canonis §§ 2, 3 et 4
Can. 0844      Ecclesia valida exsistunt praedicta sacramenta. § 3. Ministri catholici licite sacramenta paenitentiae, Eucharistiae et unctionis infirmorum administrant membris Ecclesiarum
Can. 0844      aut Episcoporum conferentiae, alia urgeat gravis necessitas, ministri catholici licite eadem sacramenta administrant ceteris quoque christianis plenam communionem cum
Can. 0861      n. 1. § 2. Absente aut impedito ministro ordinario, licite baptismus confert catechista aliusve ad hoc munus ab Ordinario
Can. 0868      sine ulla mora baptizetur. - § 1. Ut infans licite baptizetur, oportet: 1_ parentes, saltem eorum unus aut qui
Can. 0868      parentum catholicorum, immo et non catholicorum, in periculo mortis licite baptizatur, etiam invitis parentibus. - § 1. Si dubitetur
Can. 0886      Ordinarii prohibitio. § 2. Ut in aliena dioecesi confirmationem licite administret, Episcopus indiget, nisi agatur de suis subditis, licentia
Can. 0887      gaudens, in territorio sibi designato hoc sacramentum extraneis quoque licite confert, nisi obstet proprii eorum Ordinarii vetitum; illud vero
Can. 0889      non confirmatus. § 2. Extra periculum mortis, ut quis licite confirmationem recipiat, requiritur, si rationis usu polleat, ut sit
Can. 0900      conficere valet, est solus sacerdos valide ordinatus. § 2. Licite Eucharistiam celebrat sacerdos lege canonica non impeditus, servatis praescriptis
Can. 0930      loci Ordinarii. § 2. Sacerdos caecus aliave infirmitate laborans licite eucharisticum Sacrificium celebrat, adhibendo textum quemlibet Missae ex probatis
Can. 0967      ipso iure gaudent Cardinales itemque Episcopi, qui eadem et licite ubique utuntur, nisi Episcopus dioecesanus in casu particulari renuerit
Can. 0967      facultate confessiones excipiendi sunt instructi; qui quidem eadem et licite utuntur, nisi aliquis Superior maior quoad proprios subditos in
Can. 0976      careat, quoslibet paenitentes in periculo mortis versantes valide et licite absolvit a quibusvis censuris et peccatis, etiamsi praesens sit
Can. 1015      subditos ordinet; sed subditum orientalis ritus, sine apostolico indulto, licite ordinare non potest. § 3. Qui potest litteras dimissorias
Can. 1025      valide recipit solus vir baptizatus. - § 1. Ad licite ordines presbyteratus vel diaconatus conferendos requiritur ut candidatus, probatione
Can. 1033      ordinem ne promoveatur nisi post expletum formationis tempus. - Licite ad ordines promovetur tantum qui recepit sacrae confirmationis sacramentum
Can. 1102      § 3. Condicio autem, de qua in § 2, licite apponi nequit, nisi cum licentia Ordinarii loci scripto data
Can. 1116      competens, qui intendunt verum matrimonium inire, illud valide ac licite coram solis testibus contrahere possunt: 1_ in mortis periculo

LICITUM     [1]
Can. 0905      § 1. Exceptis casibus in quibus ad normam iuris licitum est pluries eadem die Eucharistiam celebrare aut concelebrare, non

LIGAMINA     [2]
Can. 0207      qui professione consiliorum evangelicorum per vota aut alia sacra ligamina, ab Ecclesia agnita et sancita, suo peculiari modo Deo
Can. 0573      libere assumunt christifideles, qui per vota aut alia sacra ligamina iuxta proprias institutorum leges, consilia evangelica castitatis, paupertatis et

LIGAMINE     [1]
Can. 0603      agnoscitur si tria evangelica consilia, voto vel alio sacro ligamine firmata, publice profiteatur in manu Episcopi dioecesani et propriam

LIGAMINUM     [1]
Can. 0587      sodalium disciplinam, membrorum incorporationem atque institutionem, necnon proprium sacrorum ligaminum obiectum. § 2. Codex huiusmodi a competenti auctoritate Ecclesiae

LIGAT     [1]
Can. 0016      administrativi in re peculiari, vim legis non habet et ligat tantum personas atque afficit res pro quibus data est

LIGATUR     [1]
Can. 0554      vicarii foranei, quod cum officio parochi certae paroeciae non ligatur, Episcopus seligat sacerdotem quem, inspectis loci ac temporis adiunctis

LIGENT     [1]
Can. 0008      Actorum numero appositus est, nisi ex natura rei illico ligent aut in ipsa lege brevior aut longior vacatio specialiter

LIMINE     [2]
Can. 1446      et pacifice quam primum componantur. § 2. Iudex in limine litis, et etiam quolibet alio momento, quotiescumque spem aliquam
Can. 1589      et nexum cum principali iudicio, an vero sit in limine reicienda; et, si eam admittat, utrum talis sit gravitatis

LIMINUM     [1]
Can. 0395      in dioecesi residentiae. § 2. Praeterquam causa visitationis Sacrorum Liminum, vel Conciliorum, Episcoporum synodi, Episcoporum conferentiae, quibus interesse debet

LIMITATIONE     [1]
Can. 1334      praeceptum, potest latae sententiae suspensionem, nulla addita determinatione vel limitatione, constituere; eiusmodi autem poena omnes effectus habet, qui in

LIMITATIONEM     [1]
Can. 0600      ducendam et a terrenis divitiis alienam, secumfert dependentiam et limitationem in usu et dispositione bonorum ad normam iuris proprii

LIMITES     [6]
Can. 0085      concedi potest ab iis qui potestate gaudent exsecutiva intra limites suae competentiae, necnon ab illis quibus potestas dispensandi explicite
Can. 0838      spectat versiones librorum liturgicorum in linguas vernaculas, convenienter intra limites in ipsis libris liturgicis definitos aptatas, parare, easque edere
Can. 0838      Ad Episcopum dioecesanum in Ecclesia sibi commissa pertinet, intra limites suae competentiae, normas de re liturgica dare, quibus omnes
Can. 1285      et pressius determinare modos quibus exhibendae sint. - Intra limites dumtaxat ordinariae administrationis fas est administratoribus de bonis mobilibus
Can. 1334      fide, perceptum sit. - § 1. Suspensionis ambitus, intra limites canone praecedenti statutos, aut ipsa lege vel praecepto definitur
Can. 1337      afficere potest; praescriptio autem commorandi, clericos saeculares et, intra limites constitutionum, religiosos. § 2. Ut praescriptio commorandi in certo

LIMITIBUS     [2]
Can. 1023      dimissoriae possunt ab ipso concedente aut ab eius successore limitibus circumscribi aut revocari, sed semel concessae non extinguuntur resoluto
Can. 1315      superiore auctoritate latam, congrua poena munire, servatis suae competentiae limitibus ratione territorii vel personarum. § 2. Lex ipsa potest

LINEA     [9]
Can. 0108      Consanguinitas computatur per lineas et gradus. § 2. In linea recta tot sunt gradus quot generationes, seu quot personae
Can. 0108      generationes, seu quot personae, stipite dempto. § 3. In linea obliqua tot sunt gradus quot personae in utraque simul
Can. 0108      obliqua tot sunt gradus quot personae in utraque simul linea, stipite dempto. - § 1. Affinitur oritur ex matrimonio
Can. 0109      computantur ut qui sunt consanguinei viri, iidem in eadem linea et gradu sint affines mulieris, et vice versa. -
Can. 1078      § 3. Numquam datur dispensatio ab impedimento consanguinitatis in linea recta aut in secundo gradu lineae collateralis. - §
Can. 1091      vel morali mortem coniugi intulerunt. - § 1. In linea recta consanguinitatis matrimonium irritum est inter omnes ascendentes et
Can. 1091      et descendentes tum legitimos tum naturales. § 2. In linea collaterali irritum est usque ad quartum gradum inclusive. §
Can. 1092      aut in secundo gradu lineae collateralis. - Affinitas in linea recta dirimit matrimonium in quolibet gradu. - Impedimentum publicae
Can. 1094      contrahere nequeunt qui cognatione legali ex adoptione orta, in linea recta aut in secundo gradu lineae collateralis, coniuncti sunt

LINEAE     [7]
Can. 1078      impedimento consanguinitatis in linea recta aut in secundo gradu lineae collateralis. - § 1. Urgente mortis periculo, loci Ordinarius
Can. 1091      subest dubium num partes sint consanguineae in aliquo gradu lineae rectae aut in secundo gradu lineae collateralis. - Affinitas
Can. 1091      in aliquo gradu lineae rectae aut in secundo gradu lineae collateralis. - Affinitas in linea recta dirimit matrimonium in
Can. 1093      vel publico concubinatu; et nuptias dirimit in primo gradu lineae rectae inter virum et consanguineas mulieris, ac vice versa
Can. 1094      adoptione orta, in linea recta aut in secundo gradu lineae collateralis, coniuncti sunt. - Sunt incapaces matrimonii contrahendi: 1_
Can. 1448      in qua ratione consanguinitatis vel affinitatis in quolibet gradu lineae rectae et usque ad quartum gradum lineae collateralis, vel
Can. 1448      quolibet gradu lineae rectae et usque ad quartum gradum lineae collateralis, vel ratione tutelae et curatelae, intimae vitae consuetudinis

LINEAS     [1]
Can. 0108      quo actu commoratur. - § 1. Consanguinitas computatur per lineas et gradus. § 2. In linea recta tot sunt

LINGUA     [5]
Can. 0928      utramque extra eucharisticam celebrationem, consecrare. - Eucharistica celebratio peragatur lingua latina aut alia lingua, dummodo textus liturgici legitime approbati
Can. 0928      consecrare. - Eucharistica celebratio peragatur lingua latina aut alia lingua, dummodo textus liturgici legitime approbati fuerint. - Sacerdotes et
Can. 1471      ecclesiastica exercendo suspendere. - Si qua persona interroganda utatur lingua iudici vel partibus ignota, adhibeatur interpres iuratus a iudice
Can. 1471      interpres iuratus a iudice designatus. Declarationes tamen scripto redigantur lingua originaria et translatio addatur. Interpres etiam adhibeatur si surdus
Can. 1474      tribunal superius mittatur. § 2. Si acta exarata fuerint lingua tribunali superiori ignota, transferantur in aliam eidem tribunali cognitam

LINGUAE     [1]
Can. 0518      ubi vero id expediat, constituantur paroeciae personales, ratione ritus, linguae, nationis christifidelium alicuius territorii atque alia etiam ratione determinatae

LINGUAM     [5]
Can. 0249      Institutionis sacerdotalis Ratione provideatur ut alumni non tantum accurate linguam patriam edoceantur, sed etiam linguam latinam bene calleant necnon
Can. 0249      alumni non tantum accurate linguam patriam edoceantur, sed etiam linguam latinam bene calleant necnon congruam habeant cognitionem alienarum linguarum
Can. 0257      praeparentur ad ibidem sacrum ministerium exercendum, ut scilicet et linguam regionis addiscant, et eiusdem institutorum, condicionum socialium, usuum et
Can. 0825      Episcoporum conferentia approbati sint; itemque ut eorundem versiones in linguam vernaculam edi possint, requiritur ut ab eadem auctoritate sint
Can. 0826      Ut iterum edantur libri liturgici necnon eorum versiones in linguam vernaculam eorumve partes, constare debet de concordantia cum editione

LINGUARUM     [1]
Can. 0249      linguam latinam bene calleant necnon congruam habeant cognitionem alienarum linguarum, quarum scientia ad eorum formationem aut ad ministerium pastorale

LINGUAS     [2]
Can. 0838      Ecclesiae universae ordinare, libros liturgicos edere eorumque versiones in linguas vernaculas recognoscere, necnon advigilare ut ordinationes liturgicae ubique fideliter
Can. 0838      3. Ad Episcoporum conferentias spectat versiones librorum liturgicorum in linguas vernaculas, convenienter intra limites in ipsis libris liturgicis definitos

LINIENDO     [1]
Can. 0998      glorificato, ut eos allevet et salvet, commendat, confertur eos liniendo oleo atque verba proferendo in liturgicis libris praescripta. -

LIS     [8]
Can. 1446      adhibitis. § 3. Quod si circa privatum partium bonum lis versetur, dispiciat iudex num transactione vel arbitrorum iudicio, ad
Can. 1465      coarctari. § 3. Caveat tamen iudex ne nimis diuturna lis fiat ex prorogatione. - Ubi lex terminos haud statuat
Can. 1486      remotio effectum sortiatur, necesse est ipsis intimetur, et, si lis iam contestata fuerit, iudex et adversa pars certiores facti
Can. 1504      actore scripti ad omnes iuris effectus. - Libellus, quo lis introducitur, debet: 1_ exprimere coram quo iudice causa introducatur
Can. 1508      parti, antequam haec deposuerit in iudicio. § 3. Si lis moveatur adversus eum qui non habet liberum exercitium suorum
Can. 1512      delegantis; 4_ interrumpitur praescriptio, nisi aliud cautum sit; 5_ lis pendere incipit; et ideo statim locum habet principium lite
Can. 1587      per citationem iudicio, quaestio proponitur quae, tametsi libello, quo lis introducitur, non contineatur expresse, nihilominus ita ad causam pertinet
Can. 1658      ad normam can. 1424. - § 1. Libellus quo lis introducitur, praeter ea quae in can. 1504 recensentur, debet

LITAT     [1]
Can. 0926      antiquam Ecclesiae latinae traditionem sacerdos adhibeat panem azymum ubicumque litat. - Nefas est, urgente etiam extrema necessitate, alteram materiam

LITE     [5]
Can. 1459      iudicii, proponendae sunt ante contestationem litis, nisi contestata iam lite emerserint, et quam primum definiendae. - § 1. Si
Can. 1463      reconventionales proponi valide nequeunt, nisi intra triginta dies a lite contestata. § 2. Eaedem autem cognoscantur simul cum conventionali
Can. 1512      lis pendere incipit; et ideo statim locum habet principium lite pendente, nihil innovetur. - § 1. Contestatio litis habetur
Can. 1515      partis et auditis reliquis partibus earumque rationibus perpensis. - Lite contestata, possessor rei alienae desinit esse bonae fidei; ideoque
Can. 1516      a contestationis die reddere debet et damna sarcire. - Lite contestata, iudex congruum tempus partibus praestituat probationibus proponendis et

LITEM     [7]
Can. 1288      fidelibus reddant iuxta normas iure particulari statuendas. - Administratores litem nomine personae iuridicae publicae ne inchoent neve contestentur in
Can. 1488      tamen de causa. - § 1. Vetatur uterque emere litem, aut sibi de immodico emolumento vel rei litigiosae parte
Can. 1507      praeses ceteras partes in iudicium vocare seu citare ad litem contestandam, statuens utrum eae scripto respondere debeant an coram
Can. 1518      donec heres defuncti aut successor aut is, cuius intersit, litem resumat; 2_ causa conclusa, iudex procedere debet ad ulteriora
Can. 1519      vel curatorem iudex quam primum constituat; procuratorem vero ad litem constituere potest, si pars neglexerit intra brevem terminum ab
Can. 1640      est; sed, nisi forte complendae sint probationes, statim post litem ad normam can. 1513, § 1 et can. 1639
Can. 1677      notificatione, praeses vel ponens, nisi alterutra pars sessionem ad litem contestandam petierit, intra decem dies formulam dubii vel dubiorum

LITES     [2]
Can. 0036      significationem et communem loquendi usum; in dubio, qui ad lites referuntur aut ad poenas comminandas infligendasve attinent aut personae
Can. 1446      in primis autem Episcopi, sedulo annitantur ut, salva iustitia, lites in populo Dei, quantum fieri possit, vitentur et pacifice

LITIGANS     [1]
Can. 1518      sed etiam aliis modis iure praefinitis. - Si pars litigans moriatur aut statum mutet aut cesset ab officio cuius

LITIGANTEM     [1]
Can. 1596      pars quae proprium ius defendit, sive accessorie ad aliquem litigantem adiuvandum. § 2. Sed ut admittatur, debet ante conclusionem

LITIGANTES     [1]
Can. 1507      qua in eo canone. § 3. Quod si partes litigantes de facto coram iudice se sistant ad causam agendam

LITIGANTIBUS     [3]
Can. 1457      legem violent, vel ex dolo aut gravi neglegentia aliud litigantibus damnum inferant, congruis poenis a competenti auctoritate puniri possunt
Can. 1523      nisi documentorum. - Perempti iudicii expensas, quas quisque ex litigantibus fecerit, ipse ferat. - § 1. In quolibet statu
Can. 1577      possunt. - § 1. Iudex, attentis iis quae a litigantibus forte deducantur, singula capita decreto suo definiat circa quae

LITIGAVIT     [1]
Can. 1649      eo qui non solum in iudicio succubuit, sed temere litigavit; 5_ de pecuniae deposito vel cautione praestanda circa expensas

LITIGIOSA     [1]
Can. 1410      sitae, pars conveniri potest coram tribunali loci, ubi res litigiosa sita est, quoties actio in rem directa sit, aut

LITIGIOSAE     [1]
Can. 1488      emere litem, aut sibi de immodico emolumento vel rei litigiosae parte vindicata pacisci. Quae si fecerint, nulla est pactio

LITIS     [18]
Can. 1417      sive poenalem, in quovis iudicii gradu et in quovis litis statu, cognoscendam ad Sanctam Sedem deferre vel apud eandem
Can. 1446      pacifice quam primum componantur. § 2. Iudex in limine litis, et etiam quolibet alio momento, quotiescumque spem aliquam boni
Can. 1459      respiciunt personas et modum iudicii, proponendae sunt ante contestationem litis, nisi contestata iam lite emerserint, et quam primum definiendae
Can. 1462      Exceptiones rei iudicatae, transactionis et aliae peremptoriae quae dicuntur litis finitae, proponi et cognosci debent ante contestationem litis; qui
Can. 1462      dicuntur litis finitae, proponi et cognosci debent ante contestationem litis; qui serius eas opposuerit, non est reiciendus, sed condemnetur
Can. 1462      distulisse. § 2. Aliae exceptiones peremptoriae proponantur in contestatione litis, et suo tempore tractandae sunt secundum regulas circa quaestiones
Can. 1464      postulatum fuerit, et aliae huiusmodi regulariter videndae sunt ante litis contestationem. - § 1. Fatalia legis quae dicuntur, id
Can. 1508      qui comparere debent, notum fieri. § 2. Citationi libellus litis introductorius adiungatur, nisi iudex propter graves causas censeat libellum
Can. 1513      principium lite pendente, nihil innovetur. - § 1. Contestatio litis habetur cum per iudicis decretum controversiae termini, ex partium
Can. 1513      definiuntur. § 2. Partium petitiones responsionesque, praeterquam in libello litis introductorio, possunt vel in responsione ad citationem exprimi vel
Can. 1529      modo. - Iudex ad probationes colligendas ne procedat ante litis contestationem nisi ob gravem causam. - Iudex ad veritatem
Can. 1594      nullitatis uti potest. - Si die et hora ad litis contestationem praestitutis actor neque comparuerit neque idoneam excusationem attulerit
Can. 1595      quae iustum impedimentum non comprobaverit, tenetur obligatione tum solvendi litis expensas, quae ob ipsius absentiam factae sunt, tum etiam
Can. 1595      pars conventa fuerint absentes a iudicio, ipsi obligatione expensas litis solvendi tenentur in solidum. - § 1. Is cuius
Can. 1596      interest admitti potest ad interveniendum in causa, in qualibet litis instantia, sive ut pars quae proprium ius defendit, sive
Can. 1611      facto, quibus dispositiva sententiae pars innititur; 4_ statuere de litis expensis. - § 1. Sententia, post divini Nominis invocationem
Can. 1639      petendi causa, ne per modum quidem utilis cumulationis; ideoque litis contestatio in eo tantum versari potest, ut prior sententia
Can. 1723      § 2. Quod si reus non providerit, iudex ante litis contestationem advocatum ipse nominet, tamdiu in munere mansurum quamdiu

LITTERAE     [7]
Can. 0062      datur exsecutor, effectum habet a momento quo datae sunt litterae; cetera, a momento exsecutionis. - § 1. Validitati rescripti
Can. 1020      iure clericorum saecularium, revocato quolibet indulto Superioribus concesso. - Litterae dimissoriae ne concedantur, nisi habitis antea omnibus testimoniis et
Can. 1021      iure exiguntur ad norma cann. 1050 et 1051. - Litterae dimissoriae mitti possunt ad quemlibet Episcopum communionem cum Sede
Can. 1023      procedat, nisi de germana litterarum fide plane constet. - Litterae dimissoriae possunt ab ipso concedente aut ab eius successore
Can. 1051      pro temporis et loci adiunctis, utilia videantur, uti sunt litterae testimoniales, publicationes vel aliae informationes. - § 1. Ut
Can. 1052      Ut Episcopus ad ordinationem procedat alieni subditi, sufficit ut litterae dimissoriae referant eadem documenta praesto esse, scrutinium ad normam
Can. 1052      sit sodalis instituti religiosi aut societatis vitae apostolicae, eaedem litterae insuper testari debent ipsum in institutum vel societatem definitive

LITTERARUM     [2]
Can. 0382      simul ac clero populoque in ecclesia cathedrali praesenti earundem litterarum communicationem procuraverit, presbytero inter praesentes seniore in acta referente
Can. 1022      litteris dimissoriis, ad ordinationem ne procedat, nisi de germana litterarum fide plane constet. - Litterae dimissoriae possunt ab ipso

LITTERAS     [14]
Can. 0040      Exsecutor alicuius actus administrativi invalide suo munere fungitur, antequam litteras receperit earumque authenticitatem et integritatem recognoverit, nisi praevia earundem
Can. 0267      Ecclesiae particulari valide incardinetur, ab Episcopo dioecesano obtinere debet litteras ab eodem subscriptas excardinationis; et pariter ab Episcopo dioecesano
Can. 0267      ab Episcopo dioecesano Ecclesiae particularis cui se incardinari desiderat, litteras ab eodem subscriptas incardinationis. § 2. Excardinatio ita concessa
Can. 0382      in ipsa dioecesi, per se vel per procuratorem, apostolicas litteras collegio consultorum ostenderit, praesente curiae cancellario, qui rem in
Can. 0404      § 1. Episcopus coadiutor officii sui possessionem capit, cum litteras apostolicas nominationis, per se vel per procuratorem, ostenderit Episcopo
Can. 0404      § 2. Episcopus auxiliaris officii sui possessionem capit, cum litteras apostolicas nominationis ostenderit Episcopo dioecesano, praesente curiae cancellario, qui
Can. 0404      impeditus, sufficit ut tum Episcopus coadiutor, tum Episcopus auxiliaris litteras apostolicas nominationis ostendant collegio consultorum, praesente curiae cancellario. -
Can. 0412      a munere pastorali in dioecesi procurando praepediatur, ne per litteras quidem valens cum dioecesanis communicare. - § 1. Sede
Can. 0903      celebrandum admittatur etiamsi rectori ecclesiae sit ignotus, dummodo aut litteras commendatitias sui Ordinarii vel sui Superioris, saltem intra annum
Can. 1015      indulto, licite ordinare non potest. § 3. Qui potest litteras dimissorias ad ordines recipiendos dare, potest quoque eosdem ordines
Can. 1018      licentia Episcopi dioecesani ordines conferre potest. - § 1. Litteras dimissorias pro saecularibus dare possunt: 1_ Episcopus proprius, de
Can. 1018      apostolicus. § 2. Administrator dioecesanus, Pro-vicarius et Pro-praefectus apostolicus litteras dimissorias ne iis concedant, quibus ab Episcopo dioecesano aut
Can. 1019      constitutiones perpetuo vel definitive instituto aut societati adscriptis, concedat litteras dimissorias ad diaconatum et ad presbyteratum. § 2. Ordinatio
Can. 1052      definitive cooptatum fuisse et esse subditum Superioris qui dat litteras. § 3. Si, his omnibus non obstantibus, ob certas

LITTERIS     [16]
Can. 0042      debet ad mandati normam; si autem condiciones essentiales in litteris appositas non impleverit ac substantialem procedendi formam non servaverit
Can. 0068      tantum debet Ordinario impetrantis praesentari, cum id in iisdem litteris praecipitur, aut de rebus agitur publicis, aut comprobari condiciones
Can. 0154      esse legitimam, et de hac declaratione mentio fiat in litteris collationis. - Qui, vicem alterius neglegentis vel impediti supplens
Can. 0268      ipsi contrariam scripto mentem intra quattuor menses a receptis litteris significaverit. § 2. Per admissionem perpetuam aut definitivam in
Can. 0367      munus non exspirat vacante Sede Apostolica, nisi aliud in litteris pontificiis statuatur; cessat autem expleto mandato, revocatione eidem intimata
Can. 0379      Episcopatum promotus debet intra tres menses ab acceptis apostolicis litteris consecrationem episcopalem recipere, et quidem antequam officii sui processionem
Can. 0382      sit consecratus Episcopus, intra quattuor mense a receptis apostolicis litteris; si iam sit consecratus, intra duos menses ab iidem
Can. 0405      habent quae determinantur praescriptis canonum qui sequuntur, atque in litteris suae nominationis definiuntur. § 2. Episcopus coadiutor et Episcopus
Can. 0406      ex iure mandatum speciale requirant. § 2. Nisi in litteris apostolicis aliud provisum fuerit et firmo praescripto § 1
Can. 0548      et iura, praeterquam canonibus huius capitis, statutis dioecesanis necnon litteris Episcopi dioecesani definiuntur, specialius autem mandato parochi determinantur. §
Can. 0548      autem mandato parochi determinantur. § 2. Nisi aliud expresse litteris Episcopi dioecesani caveatur, vicarius paroecialis ratione officii obligatione tenetur
Can. 1015      diaconatum a proprio Episcopo ordinetur aut cum legitimis eiusdem litteris dimissoriis. § 2. Episcopus proprius, iusta de causa non
Can. 1022      diversi a ritu promovendi. - Episcopus ordinans, acceptis legitimis litteris dimissoriis, ad ordinationem ne procedat, nisi de germana litterarum
Can. 1053      ordinationis receptae testimonium; qui, si ab Episcopo extraneo cum litteris dimissoriis promoti fuerint, illud proprio Ordinario exhibeant pro ordinationis
Can. 1383      qui, contra praescriptum can. 1015, alienum subditum sine legitimis litteris dimissoriis ordinavit, prohibetur per annum ordinem conferre. Qui vero
Can. 1572      In aestimandis testimoniis iudex, requisitis, si opus sit, testimonialibus litteris, consideret: 1_ quae condicio sit personae, quaeve honestas; 2_

LITURGIA     [5]
Can. 0528      ducantur atque conscie et actuose partem habeant in sacra liturgia, quam quidem, sub auctoritate Episcopi dioecesani, parochus in sua
Can. 0652      legendas et meditandas instruantur; ad Dei cultum in sacra liturgia excolendum praeparentur; rationem addiscant vitam ducendi Deo hominibusque in
Can. 0760      cooperantur. - In ministerio verbi, quod sacra Scriptura, Traditione, liturgia, magisterio vitaque Ecclesiae innitatur oportet, Christi mysterium integre ac
Can. 1175      etiam ceteri christifideles, pro adiunctis, enixe invitantur. - In liturgia horarum persolvenda, quantum fieri potest, verum tempus servetur uniuscuiusque
Can. 1248      eucharisticae celebrationis impossibilis evadat, valde commendatur ut fideles in liturgia Verbi, si quae sit in ecclesia paroeciali aliove sacro

LITURGIAE     [11]
Can. 0246      hoc ditissimo fonte hauriant. § 2. Efformentur ad celebrationem liturgiae horarum, qua Dei ministri, nomine Ecclesiae pro toto populo
Can. 0252      addiscant, itemque lectiones theologiae moralis et pastoralis, iuris canonici, liturgiae, historiae ecclesiasticae, necnon aliarum disciplinarum, auxiliarium atque specialium, ad
Can. 0555      diligenter satisfaciant; 3_ providendi ut religiosae functiones secundum sacrae liturgiae praescripta celebrentur, ut decor et nitor ecclesiarum sacraeque supellectilis
Can. 0619      sodales frequenti verbi Dei pabulo eosque adducant ad sacrae liturgiae celebrationem. Eis exemplo sint in virtutibus colendis et in
Can. 0767      Inter praedicationis formas eminet homilia, quae est pars ipsius liturgiae et sacerdoti aut diacono reservatur; in eadem per anni
Can. 0788      apte initientur mysterio salutis atque introducantur in vitam fidei, liturgiae et caritatis populi Dei atque apostolatus. § 3. Conferentiae
Can. 0838      et actuosa participatione christifidelium celebrentur. - § 1. Sacrae liturgiae moderatio ab Ecclesiae auctoritate unice pendet: quae quidem est
Can. 1112      seligatur idoneus, ad institutionem nupturientibus tradendam capax et qui liturgiae matrimoniali rite peragendae aptus sit. - Antequam delegatio concedatur
Can. 1174      interpellat pro totius mundi salute. - § 1. Obligatione liturgiae horarum persolvendae adstringuntur clerici, ad normam can. 276, §
Can. 1216      et refectione, adhibito peritorum consilio, serventur principia et normae liturgiae et artis sacrae. - § 1. Aedificatione rite peracta
Can. 1217      nova ecclesia quam primum dedicetur aut saltem benedicatur, sacrae liturgiae legibus servatis. § 2. Sollemni ritu dedicentur ecclesiae, praesertim

LITURGIAM     [7]
Can. 0253      magistri qui doceant sacram Scripturam, theologiam dogmaticam, theologiam moralem, liturgiam, philosophiam, ius canonicum, historiam ecclesiasticam, aliasque, quae propria methodo
Can. 0276      obligatione tenentur sacerdotes necnon diaconi ad presbyteratum aspirantes cotidie liturgiam horarum persolvendi secundum proprius et probatos liturgicos libros; diaconi
Can. 0663      praesentem adorent. § 3. Lectioni sacra iuris proprii praescripta liturgiam horarum digne celebrent, firma pro clericis obligatione de qua
Can. 0834      1. Munus sanctificandi Ecclesia peculiari modo adimplet per sacram liturgiam, quae quidem habetur ut Iesu Christi muneris sacerdotalis exercitatio
Can. 0838      penes Episcopum dioecesanum. § 2. Apostolicae Sedis est sacram liturgiam Ecclesiae universae ordinare, libros liturgicos edere eorumque versiones in
Can. 1173      vitae integritate praedito. - Ecclesia, sacerdotale munus Christi adimplens, liturgiam horarum celebrat, qua Deum ad populum suum loquentem audiens
Can. 1174      apostolicae, ad normam suarum constitutionum. § 2. Ad participandam liturgiam horarum, utpote actionem Ecclesiae, etiam ceteri christifideles, pro adiunctis

LITURGICA     [3]
Can. 0838      commissa pertinet, intra limites suae competentiae, normas de re liturgica dare, quibus omnes tenentur. - § 1. Aliisve quoque
Can. 1063      novi sui status sanctitatem et officia disponantur; 3_ fructuosa liturgica matrimonii celebratione, qua eluceat coniuges mysterium unitatis et fecundi
Can. 1331      praescriptum § 1, n. 1, est arcendus aut a liturgica actione est cessandum, nisi gravis obstet causa; 2_ invalide

LITURGICAE     [6]
Can. 0002      qui in actionibus liturgicis celebrandis sunt servandi; quare leges liturgicae hucusque vigentes vim suam retinent, nisi earum aliqua Codicis
Can. 0835      magni sacerdotes, mysteriorum Dei praecipui dispensatores atque totius vitae liturgicae in Ecclesia sibi commissa moderatores, promotores atque custodes. §
Can. 0837      quo fides nascitur et nutritur. - § 1. Actiones liturgicae non sunt actiones privatae, sed celebrationes Ecclesiae ipsius, quae
Can. 0837      diversitate ordinum, munerum et actualis participationis. § 2. Actiones liturgicae, quatenus suapte natura celebrationem communem secumferant, ubi id fieri
Can. 0838      versiones in linguas vernaculas recognoscere, necnon advigilare ut ordinationes liturgicae ubique fideliter observentur. § 3. Ad Episcoporum conferentias spectat
Can. 1225      iure aut Ordinarii loci praescripto excipiantur, aut obstent normae liturgicae. - Nomine sacelli privati intellegitur locus divino cultui, in

LITURGICAM     [2]
Can. 1234      fidelibus suppeditentur media salutis, verbum Dei sedulo annuntiando, vitam liturgicam praesertim per Eucharistiae et paenitentiae celebrationem apte fovendo, necnon
Can. 1378      suspensionis incurrit: 1_ qui ad ordinem sacerdotalem non promotus liturgicam eucharistici Sacrificii actionem attentat; 2_ qui, praeter casum de

LITURGICARUM     [3]
Can. 0437      provincia iure instruitur. § 2. Metropolita, ad normam legum liturgicarum, pallio uti potest intra quamlibet ecclesiam provinciae ecclesiasticae cui
Can. 0925      conferatur sub sola specie panis aut, ad normam legum liturgicarum, sub utraque specie; in casu autem necessitatis, etiam sub
Can. 1176      vivis spei solacium affert, celebrandae sunt ad normam legum liturgicarum. § 3. Enixe commendat Ecclesia, ut pia consuetudo defunctorum

LITURGICAS     [8]
Can. 0366      fieri potest, locorum Ordinariis, in omnibus ecclesiis suae legationis liturgicas celebrationes, etiam in pontificalibus, peragere. - Pontificii Legati munus
Can. 0503      cathedrale sive collegiale, est sacerdotum collegium, cuius est functiones liturgicas sollemniores in ecclesia cathedrali aut collegiali persolvere; capituli cathedralis
Can. 0559      delegante parocho. - Potest rector in ecclesia sibi commissa liturgicas celebrationes etiam sollemnes peragere, salvis legitimis fundationis legibus, atque
Can. 0560      paroeciales, necnon ut ecclesia pateat certis christifidelium coetibus ibidem liturgicas celebrationes peracturis. - Sine rectoris aliusve legitimi superioris licentia
Can. 0562      quaesitis, obligatione tenetur prospiciendi ut sacrae unctiones secundum normas liturgicas et canonum praescripta digne in ecclesia celebrentur, onera fideliter
Can. 0567      audita communitate, quemdam sacerdotem proponere. § 2. Cappellani est liturgicas functiones celebrare aut moderari; ipsi tamen non licet in
Can. 0835      sanctificandi propriam sibi partem habent ceteri quoque christifideles actuose liturgicas celebrationes, eucharisticam praesertim, suo modo participando; peculiari modo idem
Can. 0931      potest qualibet die et hora, iis exceptis, quae secundum liturgicas normas excluduntur. - § 1. Celebratio eucharistica peragatur in

LITURGICI     [6]
Can. 0767      et sacerdoti aut diacono reservatur; in eadem per anni liturgici cursum ex textus sacro fidei mysteria et normae vitae
Can. 0826      praescripta can. 838. § 2. Ut iterum edantur libri liturgici necnon eorum versiones in linguam vernaculam eorumve partes, constare
Can. 0846      - § 1. In sacramentis celebrandis fideliter serventur libri liturgici a competenti auctoritate probati; quapropter nemo in iisdem quidpiam
Can. 0928      celebratio peragatur lingua latina aut alia lingua, dummodo textus liturgici legitime approbati fuerint. - Sacerdotes et diaconi in Eucharistia
Can. 1009      impositione et precatione consecratoria, quam pro singulis gradibus libri liturgici praescribunt. - Ordinatio intra Missarum sollemnia celebretur, die dominico
Can. 1205      divino cultui fideliumve sepulturae deputantur dedicatione vel benedictione, quam liturgici libri ad hoc praescribunt. - Dedicatio alicuius loci spectat

LITURGICIS     [18]
Can. 0002      - Codex plerumque non definit ritus, qui in actionibus liturgicis celebrandis sunt servandi; quare leges liturgicae hucusque vigentes vim
Can. 0230      praestandam. § 2. Laici ex temporanea deputatione in actionibus liturgicis munus lectoris implere possunt; item omnes laici muneribus commentatoris
Can. 0230      quaedam eorundem officia supplere, videlicet ministerium verbi exercere, precibus liturgicis praeesse, baptismum conferre atque sacram Communionem distribuere, iuxta iuris
Can. 0785      praestantes, qui, sub moderamine missionarii, doctrinae evangelicae proponendae et liturgicis exercitiis caritatisque operibus ordinandis sese impendant. § 2. Catechistae
Can. 0788      voluntatem amplectendi fidem in Christum manifestaverint, expleto tempore praecatechumenatus, liturgicis caeremoniis admittantur ad catechumenatum, atque eorum nomina scribantur in
Can. 0838      in linguas vernaculas, convenienter intra limites in ipsis libris liturgicis definitos aptatas, parare, easque edere, praevia recognitione Sanctae Sedis
Can. 0850      verborum forma. - Baptismus minstratur secundum ordinem in probatis liturgicis libris praescriptum, excepto casu necessitatis urgentis, in quo ea
Can. 0877      sua, Codex plerumque non definit ritus, qui in actionibus liturgicis inscribendum est, si eius paternitas probatur aliquo publico documento
Can. 0880      quae fit manus impositione atque per verba in probatis liturgicis libris praescripta. § 2. Chrisma in sacramento confirmationis adhibendum
Can. 0918      tamen iusta de causa petentibus extra Missam ministretur, servatis liturgicis ritibus. - § 1. Sanctissimam Eucharistiam recepturus per spatium
Can. 0930      nequeat, Sacrificium eucharisticum celebrare potest sedens, servatis quidem legibus liturgicis, non tamen coram populo, nisi de licentia loci Ordinarii
Can. 0941      cum pyxide sive cum ostensorio, servatis normis in libris liturgicis praescriptis. § 2. Celebratione Missae durante, ne habeatur in
Can. 0998      commendat, confertur eos liniendo oleo atque verba proferendo in liturgicis libris praescripta. - Praeter Episcopum, oleum in unctione infirmorum
Can. 1000      § 1. Unctiones verbis, ordine et modo praescriptis in liturgicis libris, accurate peragantur; in casu tamen necessitatis, sufficit unctio
Can. 1119      casum necessitatis, in matrimonii celebratione serventur ritus in libris liturgicis, ab Ecclesia probatis, praescripti aut legitimis consuetudinibus recepti. -
Can. 1229      et sacella privata benedici convenit secundum ritum in libris liturgicis praescriptum; debent autem esse divino tantum cultui reservata et
Can. 1237      sunt, mobilia vero dedicanda aut benedicenda, iuxta ritus in liturgicis libris praescriptos. § 2. Antiqua traditio Martyrum aliorumve Sanctorum
Can. 1237      sub altari fixo condendi servetur, iuxta normas in libris liturgicis traditas. - § 1. Altare dedicationem vel benedictionem amittit

LITURGICO     [2]
Can. 0382      4. Valde commendatur ut captio canonicae possessionis cum actu liturgico in ecclesia cathedrali fiat, clero et populo adstantibus. -
Can. 1236      § 2. Altare mobile ex qualibet materia solida, usui liturgico congruenti, exstrui potest. - § 1. Altaria fixa dedicanda

LITURGICORUM     [5]
Can. 0838      observentur. § 3. Ad Episcoporum conferentias spectat versiones librorum liturgicorum in linguas vernaculas, convenienter intra limites in ipsis libris
Can. 0853      adhibenda, extra casum necessitatis, benedicta sit oportet, secundum librorum liturgicorum praescripta. - Baptismus conferatur sive per immersionem sive per
Can. 0899      clerici sive laici, suo quisque modo pro ordinum et liturgicorum munerum diversitate, participando concurrunt. § 3. Celebratio eucharistica ita
Can. 1168      clericus debita potestate instructus; quaedam sacramentalia, ad normam librorum liturgicorum, de iudicio loci Ordinarii, a laicis quoque, congruis qualitatibus
Can. 1211      eis cultum exercere, donec ritu paenitentiali ad normam librorum liturgicorum iniuria reparetur. - Dedicationem vel benedictionem amittunt loca sacra

LITURGICOS     [3]
Can. 0276      aspirantes cotidie liturgiam horarum persolvendi secundum proprius et probatos liturgicos libros; diaconi autem permanentes eandem persolvant pro parte ab
Can. 0826      de licentia Episcoporum conferentiae. - § 1. Ad libros liturgicos quod attinet, serventur praescripta can. 838. § 2. Ut
Can. 0838      Apostolicae Sedis est sacram liturgiam Ecclesiae universae ordinare, libros liturgicos edere eorumque versiones in linguas vernaculas recognoscere, necnon advigilare

LITURGICUM     [3]
Can. 0230      aetate dotibusque pollent Episcoporum conferentiae decreto statutis, per ritum liturgicum praescriptum ad ministeria lectoris et acolythi stabiliter assumi possunt
Can. 0604      Christum pressius sequendi, ab Episcopo dioecesano iuxte probatum ritum liturgicum Deo consecrantur, Christo Dei Filio mystice desponsantur et Ecclesiae
Can. 1034      diaconatum vel presbyteratum aspirans ne ordinetur, nisi prius per liturgicum admissionis ritum ab auctoritate, de qua in cann. 1016

LOCA     [5]
Can. 0397      episcopali visitationi obnoxiae sunt personae, instituta catholica, res et loca sacra, quae intra dioecesis ambitum continentur. § 2. Sodales
Can. 1205      dolo agat, secundum intentionem illius cui iusiurandum praestatur. - Loca sacra ea sunt quae divino cultui fideliumve sepulturae deputantur
Can. 1207      presbytero munus committere dedicationem peragendi in suo territorio. - Loca sacra benedicuntur ab Ordinario; benedictio tamen ecclesiarum reservatur Episcopo
Can. 1211      usus, sanctitati tamen loci non contrarios, permittere potest. - Loca sacra violantur per actiones graviter iniuriosas cum scandalo fidelium
Can. 1212      librorum liturgicorum iniuria reparetur. - Dedicationem vel benedictionem amittunt loca sacra, si magna ex parte destructa fuerint, vel ad

LOCALE     [1]
Can. 0078      cessat per absolutum rei vel loci interitum; privilegium vero locale, si locus intra quinquaginta annos restituatur, reviviscit. - Privilegium

LOCALES     [1]
Can. 0631      in iure proprio determinatas, non modo provinciae et communitates locales, sed etiam quillibet sodalis optata sua et suggestiones capitulo

LOCALI     [4]
Can. 0636      communitatibus localibus instituatur, quantum fieri potest, oeconomus a Superiore locali distinctus. § 2. Tempore et modo iure proprio statutis
Can. 0703      maiore vel, si periculum sit in mora, a Superiore locali cum consensu sui consilii e domo religiosa eici potest
Can. 0844      ne ferant, nisi post consultationem cum auctoritate competenti saltem locali Ecclesiae vel communitatis non catholicae, cuius interest. - §
Can. 1438      est penes supremum Moderatorem; pro causis actis coram Abbate locali, penes Abbatem superiorem congregationis monasticae. - § 1. Si

LOCALIBUS     [1]
Can. 0636      bonorum gerat sub directione respectivi Superioris. Etiam in communitatibus localibus instituatur, quantum fieri potest, oeconomus a Superiore locali distinctus

LOCALIS     [3]
Can. 0733      598-602 applicantur. - § 1. Domus erigitur et communitas localis constituitur a competenti auctoritate societatis, praevio consensu Episcopi dioecesani
Can. 0942      per congruum tempus, etsi non continuum, protracta, ut communitas localis eucharisticum mysterium impensius meditetur et adoret; huiusmodi tamen expositio
Can. 1427      Superior provincialis, aut, si monasterium sit sui iuris, Abbas localis. § 2. Salvo diverso constitutionum praescripto, si res contentiosa

LOCANDA     [1]
Can. 1298      quartum consanguinitatis vel affinitatis gradum non sunt vendenda aut locanda sine speciali competentis auctoritatis licentia scripto data. - §

LOCANDIS     [1]
Can. 1297      est, attentis locorum adiunctis, normas statuere de bonis Ecclesiae locandis, praesertim de licentia a competenti auctoritate ecclesiastica obtinenda. -

LOCATIONE     [1]
Can. 1286      christianae caritatis facere. - Administratores bonorum: 1_ in operarum locatione leges etiam civiles, quae ad laborem et vitam socialem

LOCI     [179]
Can. 0041      adimpletas; si tamen actus administrativi exsecutio adiunctorum personae aut loci ratione videatur inopportuna, exsecutor exsecutionem intermittat; quibus in casibus
Can. 0066      nomine personae cui datur vel a qua editur, aut loci in quo ipsa residet, aut rei dequa agitur, dummodo
Can. 0078      § 3. Privilegium reale cessat per absolutum rei vel loci interitum; privilegium vero locale, si locus intra quinquaginta annos
Can. 0080      3. Privilegio concesso alicui personae iuridicae, aut ratione dignitatis loci vel rei, singulae personae renuntiare nequeunt; nec ipsi personae
Can. 0088      adiunctis concedere solet, firmo praescripto can. 291. - Ordinarius loci in legibus dioecesanis atque, quoties id ad fidelium bonum
Can. 0107      Proprius vagi parochus vel Ordinarius est parochus vel Ordinarius loci in quo vagus actu commoratur. § 3. Illius quoque
Can. 0107      nisi domicilium vel quasi-domicilium dioecesanum, parochus proprius est parochus loci in quo actu commoratur. - § 1. Consanguinitas computatur
Can. 0134      ordinaria saltem potestate exsecutiva pollent. § 2. Nomine Ordinarii loci intelleguntur omnes qui in § 1 recensentur, exceptis Superioribus
Can. 0248      eo spectat, ut alumni, una cum cultura generali necessitatibus loci ac temporis consentanea, amplam atque solidam acquirant in disciplinis
Can. 0255      qua alumni principia et artes addiscant quae, attentis quoque loci ac temporis necessitatibus, ad ministerium Dei populum docendi, sanctificandi
Can. 0271      prospiciat vero ut per conventionem scriptam cum Episcopo dioecesano loci, quem petunt, iura et officia eorundem clericorum stabiliantur. §
Can. 0304      requisitae, quibusque determinentur agendi rationes, attentis quidem temporis et loci necessitate vel utilitate. § 2. Titulum seu nomen sibi
Can. 0304      § 2. Titulum seu nomen sibi eligant, temporis et loci usibus accommodatum, maxime ab ipso fine, quem intendunt, selectum
Can. 0305      Vigilantiae Sanctae Sedis subsunt consociationes cuiuslibet generis; vigilantiae Ordinarii loci subsunt consociationes dioecesanae necnon aliae consociationes, quatenus in dioecesi
Can. 0311      dioecesi exsistentibus adiutorium praebeant, cooperantes praesertim, sub directione Ordinarii loci, cum consociationibus quae ad apostolatum in dioecesi exercendum ordinantur
Can. 0324      legitime in dioecesi exercentes; qui tamen indiget confirmatione Ordinarii loci. - § 1. Christifidelium consociatio privata ea bona quae
Can. 0325      ut bona fines associationis adhibeantur. § 2. Eadem subest loci Ordinarii auctoritati ad normam can. 1301 quod attinet ad
Can. 0366      indole: 1_ sedes Legationis pontificae a potestate regiminis Ordinarii loci exempta est, nisi agatur de matrimoniis celebrandis; 2_ Legato
Can. 0390      propriam dioecesim sine expresso vel saltem rationabiliter praesumpto Ordinarii loci consensu. - § 1. Episcopi dioecesani est Ecclesiam particularem
Can. 0394      atque ipsos adhortetur ut varia opera apostolatus, secundum necessitates loci et temporis, participent et iuvent. - § 1. Episcopus
Can. 0447      Ecclesia, praesertim per apostolatus formas et rationes temporis et loci adiunctis apte accommodatas, ad normam iuris. - § 1
Can. 0484      in scriptis fideliter redigere quae geruntur, eaque cum significatione loci, diei, mensis et anni subsignare; 3_ acta vel instrumenta
Can. 0527      momento captae possessionis. § 2. Parochum in possessionem mittit loci Ordinarius aut sacerdos ab eodem delegatus, servato modo lege
Can. 0527      dispensatio paroeciae notificata locum tenet captae possessionis. § 3. Loci Ordinarius praefiniat tempus intra quod paroeciae possessio capi debeat
Can. 0533      ecclesiam; in casibus tamen particularibus, si iusta adsit causa, loci Ordinarius permittere potest ut alibi commoretur, praesertim in domo
Can. 0533      ut ultra hebdomadam a paroecia absit, tenetur de hoc loci Ordinarium monere. § 3. Episcopi dioecesani est normas statuere
Can. 0538      ab officio exhibeat Episcopo dioecesano, qui, omnibus personae et loci inspectis adiunctis, de eadem acceptanda aut differenda decernat; renuntiantis
Can. 0541      2. Qui paroeciae regimen ad normam § 1 assumpserit, loci Ordinarium de paroeciae vacatione statim certiorem faciat. - Sacerdotes
Can. 0550      pro diversis simul paroeciis constitutus est, in earum aliqua; loci tamen Ordinarius, iusta de causa, permittere potest ut alibi
Can. 0550      perfunctio munerum nullum exinde detrimentum capiat. § 2. Curet loci Ordinarius ut inter parochum et vicarios aliqua vitae communis
Can. 0554      certae paroeciae non ligatur, Episcopus seligat sacerdotem quem, inspectis loci ac temporis adiunctis, idoneum iudicaverit. § 2. Vicarius foraneus
Can. 0559      peragere, salvis legitimis fundationis legibus, atque dummodo de iudicio loci Ordinarii nullo modo ministerio paroeciali noceant. - Loci Ordinarius
Can. 0560      iudicio loci Ordinarii nullo modo ministerio paroeciali noceant. - Loci Ordinarius, ubi id opportunum censeat, potest rectori praecipere ut
Can. 0562      est ad normam iuris. - Ecclesiae rector, sub auctoritate loci Ordinarii servatisque legitimis statutis et iuribus quaesitis, obligatione tenetur
Can. 0562      conservationi et decori provideatur, neve quidpiam fiat quod sanctitati loci ac reverentiae domui Dei debitae quoquo modo non congruat
Can. 0563      - Rectorem ecclesiae, etsi ab aliis electum aut praesentatum, loci Ordinarius ex iusta causa, pro suo prudenti arbitrio ab
Can. 0565      cuidam specialia iura legitime competant, cappellanus nominatur ab Ordinario loci, cui etiam pertinet praesentatum instituere aut electum confirmare. -
Can. 0567      1. Ad nominationem cappellani domus instituti religiosi laicalis, Ordinarius loci ne procedat, nisi consulto Superiore, cui ius est, audita
Can. 0591      primatus, intuitu utilitatis communis, instituta vitae consecratae ab Ordinariorum loci regimine eximere potest sibique soli vel alii ecclesiasticae auctoritati
Can. 0630      in communitatibus numerosioribus laicalibus habeantur confessarii ordinarii ab Ordinario loci probati, collatis consiliis cum communitate, nulla tamen acta obligatione
Can. 0637      Monasteria sui iuris, de quibus in can. 615, Ordinario loci rationem administrationis reddere debent semel in anno; Loci Ordinario
Can. 0637      Ordinario loci rationem administrationis reddere debent semel in anno; Loci Ordinario insuper ius esto cognoscendi de rationibus oeconomicis domus
Can. 0638      et institutis iuris dioecesani accedat necesse est consensus Ordinarii loci in scriptis praestitus. - § 1. Si persona iuridica
Can. 0645      in seminarium admissi fuerint, requiritur insuper testimonium respective Ordinarii loci vel Superioris maioris instituti, vel societatis, vel rectoris seminarii
Can. 0686      indultum exclaustrationis, non tamen ultra triennium, praevio consensu Ordinarii loci in quo commorari debet, si agitur de clerico. Indultum
Can. 0687      dependentia et cura manet suorum Superiorum et etiam Ordinarii loci, praesertim si de clerico agitur. Habitum instituti deferre potest
Can. 0745      Moderatorum. Si agitur de clerico, requiritur praetera consensus Ordinarii loci in quo commorari debet, sub cuius cura et dependentia
Can. 0763      institutorum religiosorum iuris pontificii, Dei verbum praedicare, nisi Episcopus loci in casibus particularibus expresse renuerit. - Salvo praescripto can
Can. 0804      est eundem ordinare et in eum invigilare. § 2. Loci Ordinarius sollicitus sit, ut qui ad religionis institutionem in
Can. 0805      vitae christianae testimonio atque arte paedagogica sint praestantes. - Loci Ordinario pro sua dioecesi ius est nominandi aut approbandi
Can. 0806      moderamen autonomia. § 2. Curent scholarum catholicarum Moderatores, advigilante loci Ordinario, ut institutio quae in iisdem traditur pari saltem
Can. 0824      universum Dei populum. - § 1. Nisi aliud statuatur, loci Ordinarius, cuius licentia aut approbatio ad libros edendos iuxta
Can. 0824      libros edendos iuxta canones huius tituli est petenda, est loci Ordinarius proprius auctoris aut Ordinarius loci in quo libri
Can. 0824      est petenda, est loci Ordinarius proprius auctoris aut Ordinarius loci in quo libri publici iuris fient. § 2. Quae
Can. 0826      debet de concordantia cum editione approbata ex attestatione Ordinarii loci in quo publici iuris fiunt. § 3. Libri precum
Can. 0826      vel privato fidelium usu ne edantur nisi de licentia loci Ordinarii. - § 1. Catechismi necnon alia scripta ad
Can. 0827      institutionem catecheticam pertinentia eorumve versiones, ut edantur, approbatione egent loci Ordinarii, firmo praescripto can. 775, § 2. § 2
Can. 0827      quod religionis aut morum honestatis peculiariter intersit, iudicio subiciantur loci Ordinarii. § 4. In ecclesiis oratoriisve exponi, vendi aut
Can. 0830      vel translationibus. - § 1. Integro manente iure uniuscuiusque loci Ordinarii committendi personis sibi probatis iudicium de libris, ab
Can. 0830      praesto sint, aut constitui etiam potest commissio censorum, quam loci Ordinarii consulere possint. § 2. Censor, in suo obeundo
Can. 0831      clerici autem et institutorum religiosorum sodales, tantummodo de licentia loci Ordinarii. § 2. Episcoporum conferentiae est normas statuere de
Can. 0833      generales et Vicarii episcopales necnon Vicarii iudiciales; 6_ coram loci Ordinario eiusve delegato, parochi, rector, magistri theologiae et philosophiae
Can. 0833      diaconatus; 7_ coram Magno Cancellario eoque deficiente coram Ordinario loci eorumve delegatis, rector universitatis ecclesiasticae vel catholicae, initio suscepti
Can. 0833      suscepti muneris; coram rectore, si sit sacerdos, vel coram loci Ordinario eorumve delegatis, docentes qui disciplinas ad fidem vel
Can. 0858      salvo iure cumulativo aliis ecclesiis iam quaesito. § 2. Loci Ordinarius, audito loci parocho, potest ad fidelium commoditatem permittere
Can. 0858      aliis ecclesiis iam quaesito. § 2. Loci Ordinarius, audito loci parocho, potest ad fidelium commoditatem permittere aut iubere, ut
Can. 0860      casum necessitatis, baptismus ne conferatur in domibus privatis, nisi loci Ordinarius gravi de causa id permiserit. § 2. In
Can. 0861      baptismus confert catechista aliusve ad hoc munus ab Ordinario loci deputatus, immo, in casu necessitatis, quilibet homo debita intentione
Can. 0877      in aetate adulta baptismum receperit. - § 1. Parochus loci, in quo baptismus celebratur, debet nomina baptizatorum, mentione facta
Can. 0895      - Nomina confirmatorum, facta mentione ministri, parentum et patrinorum, loci et diei collatae confirmationis in librum confirmatorum Curiae dioecesanae
Can. 0895      paroeciali conservandum; parochus debet de collata confirmatione monere parochum loci baptismi, ut adnotatio fiat in libro baptizatorum, ad normam
Can. 0896      ad normam can. 535, § 2. - Si parochus loci praesens non fuerit, eundem de collata confirmatione minister per
Can. 0905      celebrare. § 2. Si sacerdotum penuria habeatur, concedere potest loci Ordinarius ut sacerdotes, iusta de causa, bis in die
Can. 0930      legibus liturgicis, non tamen coram populo, nisi de licentia loci Ordinarii. § 2. Sacerdos caecus aliave infirmitate laborans licite
Can. 0933      - Iusta de causa et de licentia expressa Ordinarii loci licet sacerdoti Eucharistiam celebrare in templo alicuius Ecclesiae aut
Can. 0934      asservari potest in sacello Episcopi et, de licentia Ordinarii loci, in aliis ecclesiis, oratoriis et sacellis. § 2. In
Can. 0943      est acolythus, minister extraordinarius sacrae communionis aliusve ab Ordinario loci deputatus, servatis Episcopi dioecesani praescriptis. - § 1. Ubi
Can. 0952      institutorum religiosorum quorumlibet stare debent eidem decreto aut consuetudini loci, de quibus in §§ 1 et 2. - Nemini
Can. 0957      Missarum onera adimpleantur, in ecclesiis cleri saecularis pertinet ad loci Ordinarium, in ecclesiis institutorum religiosorum aut societatum vitae apostolicae
Can. 0958      - § 1. Parochus necnon rector ecclesiae aliusve pii loci, in quibus stipes Missarum recipi solent, peculiarem habeant librum
Can. 0967      excipiendi gaudent sive vi officii sive vi concessionis Ordinarii loci incardinationis aut loci in quo domicilium habent, eadem facultatem
Can. 0967      vi officii sive vi concessionis Ordinarii loci incardinationis aut loci in quo domicilium habent, eadem facultatem ubique exercere possunt
Can. 0967      quo domicilium habent, eadem facultatem ubique exercere possunt, nisi loci Ordinarius in casu particulari renuerit, firmis praescriptis can. 974
Can. 0968      pro sua quisque dicione facultate ad confessiones excipiendas gaudent loci Ordinarius, canonicus paenitentiarius, itemque parochus aliique qui loco parochi
Can. 0969      praescripto can. 630, § 4. - § 1. Solus loci Ordinarius competens est qui facultatem ad confessiones quorumlibet fidelium
Can. 0971      idoneitate aliunde constet. - Facultatem ad excipiendas habitualiter confessiones loci Ordinarius presbytero, etsi domicilium vel quasi-domicilium in sua dicione
Can. 0974      ad confessiones habitualiter excipiendas scripto concedatur. - § 1. Loci Ordinarius, itemque Superior competens, facultatem ad confessiones excipiendas habitualiter
Can. 0974      causam. § 2. Revocata facultate ad confessiones excipiendas a loci Ordinario qui eam concessit, de quo in can. 967
Can. 0974      eandem facultatem ubique amittit; revocata eadem facultate ab alio loci Ordinario, eandem amittit tantum in territorio revocantis. § 3
Can. 0974      eandem amittit tantum in territorio revocantis. § 3. Quilibet loci Ordinarius qui alicui presbytero revocaverit facultatem ad confessiones excipiendas
Can. 1051      potest alia adhibere media quae sibi, pro temporis et loci adiunctis, utilia videantur, uti sunt litterae testimoniales, publicationes vel
Can. 1053      et dies ordinationis notentur in peculiari libro apud curiam loci ordinationis diligenter custodiendo, et omnia singularum ordinationum documenta accurate
Can. 1054      ordinationis adnotatione in speciali libro in archivo servando. - Loci Ordinarius, si agatur de saecularibus, aut Superior maior competens
Can. 1054      ipsius subditis, notitiam uniuscuiusque celebratae ordinationis transmittat ad parochum loci baptismi, qui id adnotet in suo baptizatorum libro, ad
Can. 1064      dies plenioremque in familia vitam ducendam perveniant. - Ordinarii loci est curare ut debite ordinetur eadem assistentia, auditis etiam
Can. 1069      fideles obligatione tenentur impedimenta, si quae norint, parocho aut loci Ordinario, ante matrimonii celebrationem, revelandi. - Si alius quam
Can. 1071      - § 1. Excepto casu necessitatis, sine licentia Ordinarii loci ne quis assistat: 1_ matrimonio vagorum; 2_ matrimonio quod
Can. 1071      ineundo, de quo in can. 1105. § 2. Ordinarius loci licentiam assistendi matrimonio eius qui notorie catholicam fidem abiecerit
Can. 1077      aut impedimentis exsistentibus contraria reprobatur. - § 1. Ordinarius loci propriis subditis ubique commorantibus et omnibus in proprio territorio
Can. 1078      suprema Ecclesiae auctoritas addere potest. - § 1. Ordinarius loci proprios subditos ubique commorantes et omnes in proprio territorio
Can. 1079      gradu lineae collateralis. - § 1. Urgente mortis periculo, loci Ordinarius potest tum super forma in matrimonii celebratione servanda
Can. 1079      § 1, sed solum pro casibus in quibus ne loci quidem Ordinarius adiri possit, eadem dispensandi potestate pollet tum
Can. 1079      § 4. In casu de quo in § 2, loci Ordinarius censetur adiri non posse, si tantum per telegraphum
Can. 1080      de quibus in can. 1078, § 2, n. 1, loci Ordinarius et, dummodo casus sit occultus, omnes de quibus
Can. 1080      nec tempus suppetat recurrendi ad Sedem Apostolicum vel ad loci Ordinarium, quod attinet ad impedimenta a quibus dispensare valet
Can. 1081      § 2, de concessa dispensatione pro foro externo Ordinarium loci statim certiorem faciat; eaque adnotetur in libro matrimoniorum. -
Can. 1102      § 2, licite apponi nequit, nisi cum licentia Ordinarii loci scripto data. - Invalidum est matrimonium initum ob vim
Can. 1105      est a mandante et praeterea a parocho vel Ordinario loci in quo mandatum datur, aut a sacerdote ab alterutro
Can. 1108      1. Ea tantum matrimonia valida sunt, quae contrahuntur coram loci Ordinario aut parocho aut sacerdote vel diacono ab alterutro
Can. 1109      exquirit manifestationem contrahentium consensus eamque nomine Ecclesiae recipit. - Loci Ordinarius et parochus, nisi per sententiam vel per decretum
Can. 1111      subditus sit intra fines suae dicionis. - § 1. Loci Ordinarius et parochus, quamdiu valide officio funguntur, possunt facultatem
Can. 1118      alia ecclesia aut oratorio celebrari poterit de licentia Ordinarii loci vel parochi. § 2. Matrimonium in alio convenienti loco
Can. 1118      § 2. Matrimonium in alio convenienti loco celebrari Ordinarius loci permittere potest. § 3. Matrimonium inter partem catholicam et
Can. 1121      contrahentium eamque recipiat. - § 1. Celebrato matrimonio, parochus loci celebrationis vel qui eius vices gerit, etsi neuter eidem
Can. 1121      testes tenentur in solidum cum contrahentibus parochum aut Ordinarium loci de inito coniugio quam primum certiorem reddere. § 3
Can. 1121      matrimonium quod attinet cum dispensatione a forma canonica contractum, loci Ordinarius, qui dispensationem concessit, curet ut inscribatur dispensatio et
Can. 1122      contraxerit non in paroecia in qua baptizatus est, parochus loci celebrationis notitiam initi coniugii ad parochum loci collati baptismi
Can. 1122      est, parochus loci celebrationis notitiam initi coniugii ad parochum loci collati baptismi quam primum transmittat. - Quoties matrimonium vel
Can. 1123      vel nullum declaratur, vel legitime praeterquam morte solvitur, parochus loci celebrationis matrimonii certior fieri debet, ut adnotatio in regestis
Can. 1125      licentia prohibitum est. - Huiusmodi licentiam concedere potest Ordinarius loci, si iusta et rationabilis causa habeatur; eam ne concedat
Can. 1127      2. Si graves difficultates formae canonicae servandae obstent, Ordinario loci partis catholicae ius est ab eadem in singulis casibus
Can. 1127      ab eadem in singulis casibus dispensandi, consulto tamen Ordinario loci in quo matrimonium celebratur, et salva ad validitatem aliqua
Can. 1130      1086, § 1. - Ex gravi et urgenti causa loci Ordinarius permittere potest, ut matrimonium secreto celebretur. - Permissio
Can. 1131      2_ ut secretum de matrimonio celebrato servetur ab Ordinario loci, assistente, testibus, coniugibus. - Obligatio secretum servandi, de qua
Can. 1132      qua in can. 1131, n. 2, ex parte Ordinarii loci cessat si grave scandalum aut gravis erga matrimonii sanctitatem
Can. 1144      § 2. Haec interpellatio post baptismum fieri debet; at loci Ordinarius, gravi de causa, permittere potest ut interpellatio ante
Can. 1145      inutilem. - § 1. Interpellatio fiat regulariter de auctoritate loci Ordinarii partis conversae; a quo Ordinario concedendae sunt alteri
Can. 1147      discesserit, firmis praescriptis cann. 1144 et 1145. - Ordinarius loci tamen, gravi de causa, concedere potest ut pars baptizata
Can. 1148      mixtis et aliis de iure servandis. § 3. Ordinarius loci, prae oculis habita condicione morali, sociali, oeconomica locorum et
Can. 1153      duram reddat, alteri legitimam praebet causam discedendi, decreto Ordinarii loci et, si periculum sit in mora, etiam propria auctoritate
Can. 1168      instructus; quaedam sacramentalia, ad normam librorum liturgicorum, de iudicio loci Ordinarii, a laicis quoque, congruis qualitatibus praeditis, administrari possunt
Can. 1172      exorcismos in obsessos proferre legitime potest, nisi ab Ordinario loci peculiarem et expressam licentiam obtinuerit. § 2. Haec licentia
Can. 1172      expressam licentiam obtinuerit. § 2. Haec licentia ab Ordinario loci concedatur tantummodo presbytero pietate, scientia, prudentia ac vitae integritate
Can. 1183      quod attinet, christifidelibus catechumeni accensendi sunt. § 2. Ordinarius loci permittere potest ut parvuli, quos parentes baptizare intendebant quique
Can. 1183      catholicae adscriptis, exequiae ecclesiasticae concedi possunt de prudenti Ordinarii loci iudicio, nisi constet de contraria eorum voluntate et dummodo
Can. 1184      scandalo concedi possunt. § 2. Occurrente aliquo dubio, consulatur loci Ordinarius, cuius iudicio standum est. - Excluso ab ecclesiasticis
Can. 1196      dispensare, dummodo dispensatio ne laedat ius aliis quaesitum: 1_ loci Ordinarius et parochus, quod attinet ad omnes ipsorum subditos
Can. 1196      3_ ii quibus ab Apostolica Sede vel ab Ordinario loci delegata fuerit dispensandi potestas. - Opus voto privato promissum
Can. 1206      quam liturgici libri ad hoc praescribunt. - Dedicatio alicuius loci spectat ad Episcopum dioecesanum et ad eos qui ipsi
Can. 1209      in ecclesiae archivo servetur. - Dedicatio vel benedictio alicuius loci, modo nemini damnum fiat, satis probatur etiam per unum
Can. 1210      religioni exercendis vel promovendis inserviunt, ac vetatur quidquid a loci sanctitate absonum sit. Ordinarius vero per modum actus alios
Can. 1210      Ordinarius vero per modum actus alios usus, sanctitati tamen loci non contrarios, permittere potest. - Loca sacra violantur per
Can. 1211      cum scandalo fidelium ibi positas, quae, de iudicio Ordinarii loci, ita graves et sanctitati loci contrariae sunt ut non
Can. 1211      quae, de iudicio Ordinarii loci, ita graves et sanctitati loci contrariae sunt ut non liceat in eis cultum exercere
Can. 1220      Dei addeceant, et ab iisdem arceatur quidquid a sanctitate loci absonum sit. § 2. Ad bona sacra et pretiosa
Can. 1225      celebrationes sacrae peragi possunt, nisi quae iure aut Ordinarii loci praescripto excipiantur, aut obstent normae liturgicae. - Nomine sacelli
Can. 1226      commodum unius vel plurium personarum physicarum, de licentia Ordinarii loci destinatus. - Episcopi sacellum privatum sibi constituere possunt, quod
Can. 1228      sacras celebrationes in aliquo sacello privato peragendas requiritur Ordinarii loci licentia. - Oratoria et sacella privata benedici convenit secundum
Can. 1230      quos, ob peculiarem pietatis causam, fideles frequentes, approbante Ordinario loci, peregrinantur. - Ut sanctuarium dici possit nationale, accedere debet
Can. 1232      1. Ad approbanda statuta sanctuarii dioecesani, competens est Ordinarius loci; ad statuta sanctuarii nationalis, Episcoporum conferentia; ad statuta sanctuarii
Can. 1238      can. 1212. § 2. Per reductionem ecclesiae vel alius loci sacri ad usus profanos, altaria sive fixa sive mobilia
Can. 1241      habere possunt peculiare coemeterium seu sepulcrum, de iudicio Ordinarii loci benedicendum. - In ecclesiis cadavera ne sepeliantur, nisi agatur
Can. 1265      sive physica sive iuridica, sine proprii Ordinarii et Ordinarii loci licentia, in scriptis data, stipem cogere pro quolibet pio
Can. 1266      religiosa pertinentibus, quae de facto habitualiter christifidelibus pateant, Ordinarius loci praecipere potest ut specialis stips colligatur pro determinatis inceptis
Can. 1287      sint legitime subducta, singulis annis officio tenentur rationes Ordinario loci exhibendi, qui eas consilio a rebus oeconomicis examinandas committat
Can. 1302      Ordinarius, de quo in §§ 1 et 2, est loci Ordinarius; secus est Superior maior in instituto clericali iuris
Can. 1304      caveat ut reditus omnino respondeant oneribus adiunctis, secundum cuiusque loci vel regionis morem. § 2. Ulteriores condiciones ad constitutionem
Can. 1320      statuuntur. - In omnibus in quibus religiosi subsunt Ordinario loci, possunt ab eodem poenis coerceri. - § 1. Nemo
Can. 1337      loco vel territorio irrogetur, accedat oportet consensus Ordinarii illius loci, nisi agatur de domo extradioecesanis quoque clericis paenitentibus vel
Can. 1355      se vel per alium irrogavit vel declaravit; 2_ Ordinarius loci in quo delinquens versatur, consulto tamen, nisi propter extraordinarias
Can. 1356      sit ab Apostolica Sede latum, remittere possunt: 1_ Ordinarius loci, in quo delinquens versatur; 2_ si poena sit irrogata
Can. 1410      - Ratione rei sitae, pars conveniri potest coram tribunali loci, ubi res litigiosa sita est, quoties actio in rem
Can. 1411      § 1. Ratione contractus pars conveniri potest coram tribunali loci in quo contractus initus est vel adimpleri debet, nisi
Can. 1411      ex alio titulo proveniant, pars conveniri potest coram tribunali loci, in quo obligatio vel orta est vel est adimplenda
Can. 1412      causis poenalibus accusatus, licet absens, conveniri potest coram tribunali loci, in quo delictum patratum est. - Pars conveniri potest
Can. 1413      1_ in causis quae circa administrationem versantur, coram tribunali loci ubi administratio gesta est; 2_ in causis quae respiciunt
Can. 1469      proprium territorium se conferre, de licentia tamen Episcopi dioecesani loci adeundi et in sede ab eodem designata. - §
Can. 1500      vim actionis possessoriae quod attinet, serventur praescripta iuris civilis loci ubi sita est res de cuius possessione agitur. -
Can. 1540      2. Documenta publica civilia ea sunt, quae secundum uniuscuiusque loci leges talia iure censentur. § 3. Cetera documenta sunt
Can. 1612      quibus innititur. § 4. Claudatur cum indicatione diei et loci in quibus prolata est et cum subscriptione iudicis vel
Can. 1622      praescriptis; 4_ non refert indicationem anni, mensis, diei et loci in quo prolata fuit; 5_ acta iudiciali nullo innititur
Can. 1673      non sint Sedi Apostolicae reservatae, competentia sunt: 1_ tribunal loci in quo matrimonium celebratum est; 2_ tribunal loci in
Can. 1673      tribunal loci in quo matrimonium celebratum est; 2_ tribunal loci in quo pars conventa domicilium vel quasi-domicilium habet; 3_
Can. 1673      quo pars conventa domicilium vel quasi-domicilium habet; 3_ tribunal loci in quo pars actrix domicilium habet, dummodo utraque pars
Can. 1673      iudicialis domicilii partis conventae, ipsa audita, consentiat; 4_ tribunal loci in quo de facto colligendae sunt pleraeque probationes, dummodo
Can. 1684      vetito ipsi sententiae aut decreto apposito vel ab Ordinario loci statuto id prohibeatur. § 2. Praescripta can. 1644 servanda
Can. 1685      facta est exsecutiva, Vicarius iudicialis debet eandem notificare Ordinario loci in quo matrimonium celebratum est. Is autem curare debet
Can. 1706      is vero rescriptum partibus notificabit et praeterea parocho tum loci contracti matrimonii tum suscepti baptismi quam primum mandabit, ut
Can. 1716      vim habeat in foro canonico, confirmatione indiget iudicis ecclesiastici loci, in quo lata est. § 2. Si autem lex

LOCIS     [8]
Can. 0566      itineribus maritimis, cappellanus praeterea facultatem habet, his tantum in locis exercendam, a censuris latae sententiae non reservatis neque declaratis
Can. 0888      Intra territorium in quo confirmationem conferre valent, ministri in locis quoque exemptis eam ministrare possunt. - § 1. Confirmationis
Can. 0934      in aliis ecclesiis, oratoriis et sacellis. § 2. In locis sacris ubi sanctissima Eucharistia asservatur, adesse semper debet qui
Can. 1213      reducta. - Potestates suas et munera auctoritas ecclesiastica in locis sacris libere exercet. - Ecclesiae nomine intellegitur aedes sacra
Can. 1234      Votiva artis popularis et pietatis documenta in sanctuariis aut locis adiacentibus spectabilia serventur atque secure custodiantur. - § 1
Can. 1235      in omni ecclesia altare fixum inesse; ceteris vero in locis, sacris celebrationibus destinatis, altare fixum vel mobile. - §
Can. 1244      2. § 2. Episcopi dioecesani peculiares suis dioecesibus seu locis dies festos aut dies paenitentiae possunt, per modum tantum
Can. 1692      § 1. Separatio personalis coniugum baptizatorum, nisi aliter pro locis particularibus legitime provisum sit, decerni potest Episcopi dioecesani decreto

LOCO     [41]
Can. 0013      obligantur legibus tam universalibus quam particularibus quae vigent in loco in quo versantur. - Leges, etiam irritantes et inhabilitantes
Can. 0100      compos et infantibus assimilatur. - Persona dicitur: incola, in loco ubi est eius domicilium; advena, in loco ubi quasi-domicilium
Can. 0100      incola, in loco ubi est eius domicilium; advena, in loco ubi quasi-domicilium habet; peregrinus, si versetur extra domicilium et
Can. 0103      institutorum religiosorum et societatum vitae apostolicae domicilium acquirunt in loco ubi sita est domus cui adscribuntur; quasi-domicilium in domo
Can. 0106      vel curatoris. - Domicilium et quasi-domicilium amittitur discessione a loco cum animo non revertendi, salvo praescripto can. 105. -
Can. 0166      autem, quando personalis esse debet, valet, si fiat in loco domicilii vel quasi-domicilii aut in loco commorationis. § 2
Can. 0166      si fiat in loco domicilii vel quasi-domicilii aut in loco commorationis. § 2. Si quis ex vocandis neglectus et
Can. 0167      legitima facta, suffragium ferendi ius habent praesentes die et loco in eadem convocatione determinatis, exclusa, nisi aliud statutis legitime
Can. 0486      custodiri debent. § 2. In unaquaque curia erigatur, in loco tuto, archivum seu tabularium dioecesanum, in quo instrumenta et
Can. 0489      armarium seu scrinium, omnino clausum et obseratum, quod de loco amoveri nequeat, in quo scilicet documenta secreto servanda cautissime
Can. 0830      ut editio fiat, expresso suo nomine necnon tempore ac loco concessae licentiae; quod si eam non concedat, rationes denegationis
Can. 0859      alia propinquiore ecclesia vel oratorio, aut etiam alio in loco decenti. - § 1. Praeter casum necessitatis, baptismus ne
Can. 0877      de ministro, parentibus, patrinis necnon, si adsint, testibus, de loco ac die collati baptismi, in baptizatorum libro sedulo et
Can. 0877      et sine ulla mora referre, simul indicatis die et loco nativitatis. § 2. Si de filio agatur e matre
Can. 0881      causa tamen iusta et rationabili, extra Missam et quolibet loco digno celebrari potest. - Confirmationis minister ordinarius est Episcopus
Can. 0932      normas excluduntur. - § 1. Celebratio eucharistica peragatur in loco sacro, nisi in casu particulari necessitas aliud postulet; quo
Can. 0932      casu particulari necessitas aliud postulet; quo in casu, in loco honesto celebratio fieri debet. § 2. Sacrificium eucharisticum peragendum
Can. 0938      causa, licet sanctissimam Eucharistiam, nocturno praesertim tempore, alio in loco tutiore et decoro asservare. § 5. Qui ecclesiae vel
Can. 0950      Missarum celebrandarum numero, hic supputetur attenta stipe statuta in loco in quo oblator commoratur, nisi aliam fuisse eius intentionem
Can. 0964      Episcoporum conferentia statuantur, cauto tamen ut semper habeantur in loco patenti sedes confessionales crate fixa inter paenitentem et confessarium
Can. 0968      gaudent loci Ordinarius, canonicus paenitentiarius, itemque parochus aliique qui loco parochi sunt. § 2. Vi officii facultate gaudent confessiones
Can. 1039      promovendi sunt, exercitiis spiritualibus vacent per quinque saltem dies, loco et modo ab Ordinario determinatis; Episcopus, antequam ad ordinationem
Can. 1089      potest, nisi postea mulier a raptore separata et in loco tuto ac libero constituta, matrimonium sponte eligat. - §
Can. 1118      loci vel parochi. § 2. Matrimonium in alio convenienti loco celebrari Ordinarius loci permittere potest. § 3. Matrimonium inter
Can. 1118      partem non baptizatam in ecclesia vel in alio convenienti loco celebrari poterit. - Extra casum necessitatis, in matrimonii celebratione
Can. 1210      etiam per unum testem omni exceptione maiorem. - In loco sacra ea tantum admittantur quae cultui, pietati, religioni exercendis
Can. 1215      dioecesano rettulerint, antequam tamen ecclesiam in certo ac determinato loco aedificent, eiusdem licentiam obtinere debent. - In ecclesiarum aedificatione
Can. 1248      Verbi, si quae sit in ecclesia paroeciali aliove sacro loco, iuxta Episcopi dioecesani praescripta celebrata, partem habeant, aut orationi
Can. 1302      societatis vitae apostolicae commissis, si quidem bona sint attributa loco seu dioecesi eorumve incolis aut piis causis iuvandis, Ordinarius
Can. 1305      Pecunia et bona mobilia, dotationis nomine assignata, statim in loco tuto ab Ordinario approbando deponantur eum in finem, ut
Can. 1307      onerum ex piis fundationibus incumbentium tabella conficiatur, quae in loco patenti exponatur, ne obligationes adimplendae in oblivionem cadant. §
Can. 1336      hae sunt: 1_ prohibitio vel praescriptio commorandi in certo loco vel territorio; 2_ privatio potestatis, officii, muneris, iuris, privilegii
Can. 1336      sub n. 2 recensentur, vel prohibitio ea in certo loco vel extra certum locum exercendi; quae prohibitiones numquam sunt
Can. 1337      3 recensentur. - § 1. Prohibitio commorandi in certo loco vel territorio sive clericos sive religiosos afficere potest; praescriptio
Can. 1337      constitutionum, religiosos. § 2. Ut praescriptio commorandi in certo loco vel territorio irrogetur, accedat oportet consensus Ordinarii illius loci
Can. 1352      sententiae, quae neque declarata sit neque sit notoria in loco ubi delinquens versatur, eatenus ex toto vel ex parte
Can. 1409      vel quasi-domicilii. - § 1. Vagus forum habet in loco ubi actu commoratur. § 2. Is, cuius neque domicilium
Can. 1504      vel eius procuratore, appositis die, mense et anno, necnon loco in quo actor vel eius procurator habitant, aut residere
Can. 1558      qui, suae civitatis iure, simili favore gaudent, audiantur in loco ab ipsis selecto. § 3. Iudex decernat ubi audiendi
Can. 1714      lata, si qua sit, vel lex civilis vigens in loco ubi conventio initur. - § 1. Nequit transactio aut
Can. 1722      ecclesiastico arcere, ei imponere vel interdicere commorationem in aliquo loco vel territorio, vel etiam publicam sanctissimae Eucharistiae participationem prohibere

LOCORUM     [22]
Can. 0005      vel immemorabiles, quae quidem, si de iudicio Ordinarii pro locorum ac personarum adiunctis submoveri nequeunt, tolerari possunt. § 2
Can. 0258      sub moderamine semper sacerdotalis periti, exercitationes, alumnorum aetati et locorum condicioni aptatas, de iudicio Ordinarii determinandas. - § 1
Can. 0281      condicioni congruat, ratione habite tum ipsius muneris naturae, tum locorum temporumque condicionum, quaque ipsi possint necessitatibus vitae suae necnon
Can. 0284      ecclesiasticum, iuxta normas ab Episcoporum conferentia editas atque legitimas locorum consuetudines, deferant. - § 1. Clerici ab iis omnibus
Can. 0297      - Statuta pariter definiant rationes praelaturae personalis cum Ordinariis locorum, in quorum Ecclesiis particularibus ipsa praelatura sua opera pastoralia
Can. 0366      2_ Legato pontificio fas est, praemonitis, quantum fieri potest, locorum Ordinariis, in omnibus ecclesiis suae legationis liturgicas celebrationes, etiam
Can. 0431      1. Ut communis diversarum dioecesium vicinarum, iuxta personarum et locorum adiuncta, actio pastoralis promoveatur, utque Episcoporum dioecesanorum inter se
Can. 0473      addicti officium sibi commissum rite adimpleant. § 3. Nisi locorum adiuncta iudicio Episcopi aliud suadeant, Moderator curiae nominetur Vicarius
Can. 0586      patrimonium, de quo in can. 578. § 2. Ordinariorum locorum est hanc autonomiam servare ac tueri. - § 1
Can. 0587      apte in aliis codicibus colligantur, quae tamen iuxta exigentias locorum et temporum congrue recognosci et aptari possunt. - §
Can. 0640      amortizationem reddi summam capitalem. - Instituta, ratione habita singulorum locorum, testimonium caritatis et paupertatis quasi collectivum reddere satagant et
Can. 0780      ediscere eamque aptius in praxim deducere valeant. - Curent locorum Ordinarii ut catechistae ad munus suum rite explendum debite
Can. 0793      quoque habent ea eligendi media et instituta quibus, iuxta locorum adiuncta, catholicae filiorum educationi aptius prospicere queant. § 2
Can. 0839      adiuvant et ad mundi salutem conferunt. § 2. Curent locorum Ordinarii ut orationes necnon pia et sacra exercitia populi
Can. 0859      de quo in can. 858, § 2, baptizandus, propter locorum distantiam aliave adiuncta, sine gravi incommodo accedere vel transferri
Can. 1120      potest ritum proprium matrimonii, a Sancta Sede recognoscendum, congruentem locorum et populorum usibus ad spiritum christianum aptatis, firma tamen
Can. 1128      insimul, suum quisque ritum peragens, partium consensum exquirant. - Locorum Ordinarii aliique animarum pastores curent, ne coniugi catholico et
Can. 1148      Ordinarius loci, prae oculis habita condicione morali, sociali, oeconomica locorum et personarum, curet ut primae uxoris ceterarumque dimissarum necessitatibus
Can. 1233      administratio bonorum. - Sanctuariis quaedam privilegia concedi poterunt, quoties locorum circumstantiae, peregrinantium frequentia et praesertim fidelium bonum id suadere
Can. 1274      dioeceses divitiores possint pauperioribus subvenire. § 4. Pro diversis locorum adiunctis, fines de quibus in §§ 2 et 3
Can. 1297      ad Ecclesiae iura vindicanda. - Conferentiae Episcoporum est, attentis locorum adiunctis, normas statuere de bonis Ecclesiae locandis, praesertim de
Can. 1578      modis certiores facti sint de personarum vel rerum vel locorum identitate, qua via et ratione processerint in explendo munere

LOCOS     [1]
Can. 0017      contextu consideratam; quae si dubia et obscura manserit, ad locos parallelos, si qui sint, ad legis finem ac circumstantias

LOCUM     [31]
Can. 0126      caveatur, sed actus ex ignorantia aut ex errore initus locum dare potest actioni rescissoriae ad normam iuris. - §
Can. 0350      ex ordine diaconali transiens per optionem ad ordinem presbyteralem, locum obtinet ante omnes illos Cardinales presbyteros, qui post ipsum
Can. 0375      § 1. Episcopi, qui ex divina institutione in Apostolorum locum succedunt per Spiritum Sanctum qui datus est eis, in
Can. 0441      - Episcoporum conferentiae est: 1_ convocare concilium plenarium; 2_ locum ad celebrandum concilium intra territorium conferentiae Episcoporum eligere; 3_
Can. 0442      partis Episcoporum suffraganeorum, est: 1_ convocare concilium provinciale; 2_ locum ad celebrandum concilium provinciale intra provinciae territorium eligere; 3_
Can. 0463      eligendus est alius presbyter qui, eodem impedito, in eius locum substituatur; 9_ aliqui Superiores institutorum religiosorum et societatum vitae
Can. 0502      autem impedita aut vacante, is qui ad interim Episcopi locum tenet aut, si constitutus nondum fuerit, sacerdos ordinatione antiquior
Can. 0527      modo dispensare; quo in casu intimatio dispensatio paroeciae notificata locum tenet captae possessionis. § 3. Loci Ordinarius praefiniat tempus
Can. 0542      2; pro ceteris vero sacerdotibus fidei professio legitime facta locum tenet captae possessionis. - § 1. Si sacerdotibus in
Can. 0761      imprimis praedicatio atque catechetica institutio, quae quidem semper principem locum tenent, sed et propositio doctrinae in scholis, in academiis
Can. 0774      vitae christianae praxi efformandi; pari obligatione adstringuntur, qui parentum locum tenent atque patrini. - § 1. Servatis praescriptis ab
Can. 0793      cura adiuventur. - § 1. Parentes, necnon qui eorum locum tenent, obligatione adstringuntur et iure gaudent prolem educandi; parentes
Can. 0868      1_ parentes, saltem eorum unus aut qui legitime eorundem locum tenet, consentiant; 2_ spes habeatur fundata eum in religione
Can. 0874      ipso baptizando eiusve parentibus aut ab eo qui eorum locum tenet aut, his deficientibus, a parocho vel ministro sit
Can. 0914      suscipere possint. - Parentum imprimis atque eorum qui parentum locum tenent necnon parochi officium est curandi ut pueri usum
Can. 0932      eucharisticum peragendum est super altare dedicatum vel benedictum; extra locum sacrum adhiberi potest mensa conveniens, retentis semper tobalea et
Can. 1121      adnotet in matrimoniorum regestis nomina coniugum, assistentis ac testium, locum et diem celebrationis matrimonii, iuxta modum ab Episcoporum conferentia
Can. 1121      quam primum certiorem reddere tenetur coniux catholicus, indicans etiam locum celebrationis necnon formam publicam servatam. - § 1. Matrimonium
Can. 1224      ne concedat, nisi prius per se vel per alium locum ad oratorium destinatum visitaverit et decenter instructum reppererit. §
Can. 1315      facultativam poenam comminetur, lex particularis potest etiam in illius locum poenam determinatam vel obligatoriam constituere. - Curent Episcopi dioecesani
Can. 1324      lege vel praecepto statuta temperari debet vel in eius locum paenitentia adhiberi,si delictum patratum sit: 1_ ab eo
Can. 1336      vel prohibitio ea in certo loco vel extra certum locum exercendi; quae prohibitiones numquam sunt sub poena nullitatis; 4_
Can. 1343      sua conscientia et prudentia, poenam temperare vel in eius locum paenitentiam imponere. - Etiamsi lex utatur verbis praeceptivis, iudex
Can. 1366      in sacris iusta poena puniatur. - Parentes vel parentum locum tenentes, qui liberos in religione acatholica baptizandos vel educandos
Can. 1423      Plures dioecesani Episcopi, probante Sede Apostolica, possunt concordes, in locum tribunalium dioecesanorum de quibus in cann. 1419-1421, unicum constituere
Can. 1429      causa referat et sententias in scriptis redigat; in ipsius locum idem praeses alium ex iusta causa substituere potest. -
Can. 1503      qui actori legendus est et ab eo probandus, quique locum tenet libelli ab actore scripti ad omnes iuris effectus
Can. 1512      cautum sit; 5_ lis pendere incipit; et ideo statim locum habet principium lite pendente, nihil innovetur. - § 1
Can. 1561      faciendas habeant, has non testi, sed iudici vel eius locum tenenti proponant, ut eas ipse deferat, nisi aliter lex
Can. 1582      Si ad definitionem causae iudex opportunum duxerit ad aliquem locum accedere vel aliquam rem inspicere, decreto id praestituat, quo
Can. 1624      suspectum existimet, exigere potest ut alius iudex in eius locum subrogetur ad normam can. 1450. - Querela nullitatis proponi

LOCUMQUE     [1]
Can. 0344      est: 1_ synodum convocare, quotiescumque id ipsi opportunum videatur, locumque designare ubi coetus habendi sint; 2_ sodalium, qui ad

LOCUS     [16]
Can. 0078      absolutum rei vel loci interitum; privilegium vero locale, si locus intra quinquaginta annos restituatur, reviviscit. - Privilegium cessat per
Can. 0101      si nullibi domicilium habeat vel quasi-domicilium. - § 1. Locus originis filii, etiam neophyti, est ille in quo cum
Can. 0101      quasi-domicilium, mater. § 2. Si agatur de filio vagorum, locus originis est ipsemet nativitatis locus; si de exposito, est
Can. 0101      agatur de filio vagorum, locus originis est ipsemet nativitatis locus; si de exposito, est locus in quo inventus est
Can. 0101      originis est ipsemet nativitatis locus; si de exposito, est locus in quo inventus est. - § 1. Domicilium acquiritur
Can. 0857      celebretur. - § 1. Extra casum necessitatis, proprius baptismi locus est ecclesia aut oratorium. § 2. Pro regula habeatur
Can. 0964      causa interveniat. - § 1. Ad sacramentales confessiones excipiendas locus proprius est ecclesia aut oratorium. § 2. Ad sedem
Can. 1053      1. Expleta ordinatione, nomina singulorum ordinatorum ac ministri ordinantis, locus et dies ordinationis notentur in peculiari libro apud curiam
Can. 1223      bonum nullum inde detrimentum capiat. - Oratorii nomine intellegitur locus divino cultui, in commodum alicuius communitatis vel coetus fidelium
Can. 1226      aut obstent normae liturgicae. - Nomine sacelli privati intellegitur locus divino cultui, in commodum unius vel plurium personarum physicarum
Can. 1230      usibus libera. - Sanctuarii nomine intelleguntur ecclesia vel alius locus sacer ad quos, ob peculiarem pietatis causam, fideles frequentes
Can. 1409      § 2. Is, cuius neque domicilium aut quasi-domicilium neque locus commorationis nota sint, conveniri potest in foro actoris, dummodo
Can. 1482      eodem constituantur, hi ita designentur, ut detur inter ipsos locus praeventioni. § 3. Advocati autem plures simul constitui queunt
Can. 1598      proponere; quibus acquisitis, si iudex necessarium duxerit, iterum est locus decreto de quo in § 1. - § 1
Can. 1629      iudicem superiorem, salvo praescripto can. 1629. - Non est locus appellationi: 1_ a sententia ipsius Summi Pontificis vel Signaturae
Can. 1651      suspendere vel eam cautioni subicere. - Non antea exsecutioni locus esse poterit, quam exsecutorium iudicis decretum habeatur, quo edicatur

LONGIOR     [1]
Can. 0008      rei illico ligent aut in ipsa lege brevior aut longior vacatio specialiter et expresse fuerit statuta. § 2. Leges

LONGIORES     [1]
Can. 1593      can. 1600; caveat autem iudex, ne de industria in longiores et non necessarias moras iudicium protrahatur. § 2. Etsi

LONGIUS     [3]
Can. 0655      proprio definitum emittatur, quod neque triennio brevius neque sexennio longius sit. - Ad validitatem professionis temporariae requiritur ut: 1_
Can. 1610      est, nisi, in tribunali collegiali, iudices gravi ex ratione longius tempus praestituerint. - Sententia debet: 1_ definire controversiam coram
Can. 1633      intra mensem ab eius interpositione, nisi iudex a quo longius tempus ad eam prosequendam parti praestituerit. - § 1

LONGUM     [1]
Can. 0639      posse debiti foenus solvi et intra tempus non nimis longum per legitimam amortizationem reddi summam capitalem. - Instituta, ratione

LOQUATUR     [1]
Can. 1725      ipse vel eius advocatus vel procurator postremus scribat vel loquatur. - In quolibet poenalis iudicii gradu et stadio, si

LOQUENDI     [1]
Can. 0036      administrativus intellegendus est secundum propriam verborum significationem et communem loquendi usum; in dubio, qui ad lites referuntur aut ad

LOQUENTEM     [1]
Can. 1173      adimplens, liturgiam horarum celebrat, qua Deum ad populum suum loquentem audiens et memoriam mysterii salutis agens, Ipsum sine intermissione

LOQUI     [1]
Can. 1104      § 2. Sponsi consensum matrimonialem verbis exprimant; si vero loqui non possunt, signis aequipollentibus. - § 1. Ad matrimonium

LUAT     [1]
Can. 1344      ipso iudice determinatum rursus deliquerit, poenam utrique delicto debitam luat, nisi interim tempus decurrerit ad actionis poenalis pro priore

LUCEAT     [1]
Can. 0940      Coram tabernaculo, in quo sanctissima Eucharistia asservatur, peculiaris perenniter luceat lampas, qua indicetur et honoretur Christi praesentia. - §

LUCRANDI     [1]
Can. 0996      fuerit indultum. - § 1. Ut quis capax sit lucrandi indulgentias debet esse baptizatus, non excommunicatus, in statu gratiae

LUCRARI     [1]
Can. 0994      potest indulgentias sive partiales sive plenarias, aut sibi ipsi lucrari, aut defunctis applicare ad modum suffragii. - § 1

LUCRETUR     [1]
Can. 0996      operum praescriptorum. § 2. Ut vero subiectum capax eas lucretur, habere debet intentionem saltem generalem eas acquirendi et opera

LUCRI     [2]
Can. 0634      coarctetur. § 2. Vitent tamen quamlibet speciem luxus, immoderati lucri et bonorum cummulationis. - § 1. Bona temporalia institutorum
Can. 1448      tutelae et curatelae, intimae vitae consuetudinis, magnae simultatis, vel lucri faciendi aut damni vitandi, aliquid ipsius intersit. § 2

LUCRUM     [1]
Can. 1571      iudicis taxationem, refundi debent tum expensae, quas fecerint, tum lucrum, quod amiserint, testificationis reddendae causa. - In aestimandis testimoniis

LUCTUOSI     [1]
Can. 0767      tempore adventus et quadragesimae aut occasione alicuius festi vel luctuosi eventus, celebrentur. § 4. Parochi aut ecclesiae rectoris est

LUCTUS     [1]
Can. 0529      cognoscere satagat; ideo familias visitet, fidelium sollicitudines, angores et luctus praesertim participans eosque in Domino confortans necnon, si in

LUMINE     [1]
Can. 0252      peragenda aptiores reddat. - § 1. Institutio theologica, in lumine fidei, sub Magisterii ductu, ita impertiatur, ut alumni integram

LUXUS     [1]
Can. 0634      excludatur vel coarctetur. § 2. Vitent tamen quamlibet speciem luxus, immoderati lucri et bonorum cummulationis. - § 1. Bona

Conspectus Analiticus


LABORANS
          
LABORANT
          
LABORANTES
          
LABORAT
          
LABORE
          
LABOREM
          
LABORENT
          
LABORIS
          
LAEDAT
          
LAEDERE
          
LAEDI
          
LAEDIT
          
LAEDUNT
          
LAESA
          
LAESAE
          
LAESAM
          
LAESUS
          
LAETITIAM
          
LAICALE
          
LAICALEM
          
LAICALIA
          
LAICALIBUS
          
LAICALIS
          
LAICI
          
LAICIS
          
LAICO
          
LAICORUM
          
LAICOS
          
LAICUM
          
LAICUS
          
LAMPAS
          
LAPIDE
          
LAPIDEA
          
LAPSIS
          
LAPSU
          
LAPSUM
          
LARGITUR
          
LATA
          
LATAE
          
LATAM
          
LATAS
          
LATE
          
LATERE
          
LATINA
          
LATINAE
          
LATINAM
          
LATINI
          
LATIS
          
LATUM
          
LAUDABILITER
          
LAUDAT
          
LAUDATAE
          
LAUDEM
          
LAUDENTUR
          
LAUDIS
          
LAUREA
          
LAVACRUM
          
LECTIONES
          
LECTIONI
          
LECTORES
          
LECTORIS
          
LEGALI
          
LEGANT
          
LEGATA
          
LEGATI
          
LEGATIONEM
          
LEGATIONIS
          
LEGATIS
          
LEGATO
          
LEGATORUM
          
LEGATOS
          
LEGATUM
          
LEGATUR
          
LEGATUS
          
LEGE
          
LEGEM
          
LEGENDAS
          
LEGENDUS
          
LEGES
          
LEGI
          
LEGIBUS
          
LEGIS
          
LEGISLATIONE
          
LEGISLATIVA
          
LEGISLATIVAE
          
LEGISLATIVAM
          
LEGISLATOR
          
LEGISLATORE
          
LEGISLATORIS
          
LEGITIMA
          
LEGITIMAE
          
LEGITIMAM
          
LEGITIMANTUR
          
LEGITIMARUM
          
LEGITIMAS
          
LEGITIMATI
          
LEGITIME
          
LEGITIMI
          
LEGITIMIS
          
LEGITIMO
          
LEGITIMOS
          
LEGITIMUM
          
LEGUM
          
LEVIORE
          
LEX
          
LIBELLI
          
LIBELLIS
          
LIBELLO
          
LIBELLUM
          
LIBELLUS
          
LIBENTER
          
LIBER
          
LIBERA
          
LIBERAE
          
LIBERAM
          
LIBERANDI
          
LIBERANTUR
          
LIBERAT
          
LIBERATUR
          
LIBERE
          
LIBERET
          
LIBERI
          
LIBERIUS
          
LIBERO
          
LIBEROS
          
LIBERTAS
          
LIBERTATE
          
LIBERTATEM
          
LIBERTATISQUE
          
LIBERUM
          
LIBRI
          
LIBRIS
          
LIBRO
          
LIBRORUM
          
LIBROS
          
LIBRUM
          
LICEAT
          
LICEITATEM
          
LICEITATEMQUE
          
LICENTIA
          
LICENTIAE
          
LICENTIAM
          
LICENTIATI
          
LICET
          
LICITA
          
LICITAE
          
LICITAM
          
LICITE
          
LICITUM
          
LIGAMINA
          
LIGAMINE
          
LIGAMINUM
          
LIGAT
          
LIGATUR
          
LIGENT
          
LIMINE
          
LIMINUM
          
LIMITATIONE
          
LIMITATIONEM
          
LIMITES
          
LIMITIBUS
          
LINEA
          
LINEAE
          
LINEAS
          
LINGUA
          
LINGUAE
          
LINGUAM
          
LINGUARUM
          
LINGUAS
          
LINIENDO
          
LIS
          
LITAT
          
LITE
          
LITEM
          
LITES
          
LITIGANS
          
LITIGANTEM
          
LITIGANTES
          
LITIGANTIBUS
          
LITIGAVIT
          
LITIGIOSA
          
LITIGIOSAE
          
LITIS
          
LITTERAE
          
LITTERARUM
          
LITTERAS
          
LITTERIS
          
LITURGIA
          
LITURGIAE
          
LITURGIAM
          
LITURGICA
          
LITURGICAE
          
LITURGICAM
          
LITURGICARUM
          
LITURGICAS
          
LITURGICI
          
LITURGICIS
          
LITURGICO
          
LITURGICORUM
          
LITURGICOS
          
LITURGICUM
          
LOCA
          
LOCALE
          
LOCALES
          
LOCALI
          
LOCALIBUS
          
LOCALIS
          
LOCANDA
          
LOCANDIS
          
LOCATIONE
          
LOCI
          
LOCIS
          
LOCO
          
LOCORUM
          
LOCOS
          
LOCUM
          
LOCUMQUE
          
LOCUS
          
LONGIOR
          
LONGIORES
          
LONGIUS
          
LONGUM
          
LOQUATUR
          
LOQUENDI
          
LOQUENTEM
          
LOQUI
          
LUAT
          
LUCEAT
          
LUCRANDI
          
LUCRARI
          
LUCRETUR
          
LUCRI
          
LUCRUM
          
LUCTUOSI
          
LUCTUS
          
LUMINE
          
LUXUS
          

Cooperatorum Veritatis Societas

© 2006 Cooperatorum Veritatis Societas quoad hanc editionem iura omnia asservantur.

Litterula per inscriptionem electronicam :     Cooperatorum Veritatis Societas


«Amici veri Ecclesiae Traditionalistae sunt» Divus Pius X Papa: «Notre Charge Apostolique»