Documenta Catholica Omnia
Non nobis, Domine, non nobis, sed nomini tuo da gloriam


1983-01-25- Codex Iuris Canonici [Littera N]N     [38]
Can. 0136      particularibus, quibus ipsi ad normam can. 13, § 2, n. 2 tenentur. - § 1. Potestas exsecutiva ordinaria delegari
Can. 0176      qui requisitum suffragiorum numerum rettulerit, ad normam can. 119, n. 1. - § 1. Electio illico intimanda est electo
Can. 0291      conceditur. - Praeter casus de quibus in can. 290, n. 1, amissio status clericalis non secumfert dispensationem ab obligatione
Can. 0427      ullius confirmatio, firma obligatione de qua in can. 833, n. 4. - § 1. Sede vacante nihil innoventur. §
Can. 0443      habent; 4_ Rectores aliqui seminariorum maiorum, numero ut in n. 2 determinando, electi a rectoribus seminariorum quae in territorio
Can. 0530      qui in periculo mortis versantur, ad normam can. 883, n. 3; 3_ administratio Viatici necnon unctionis infirmorum, firmo praescripto
Can. 0663      clericis obligatione de qua in can. 276, § 2, n. 3, et alia pietatis exercitia peragant. § 4. Speciali
Can. 0790      Praescriptis ab Episcopo dioecesano de quibus in § 1, n. 1 editis, subsunt omnes missionarii, etiam religiosi eorumque auxiliares
Can. 0847      aliis ex plantis expressis atque, salvo praescripto can. 999, n. 2, ab Episcopo consecratis vel benedictis, et quidem, recenter
Can. 0861      est Episcopus, presbyter et diaconus, firmo praescripto can. 530, n. 1. § 2. Absente aut impedito ministro ordinario, licite
Can. 0887      alieno territorio nemini valide confert, salvo praescripto can. 883, n. 3. - Intra territorium in quo confirmationem conferre valent
Can. 0961      Iudicium ferre an dentur condiciones ad normam § 1, n. 2 requisitae, pertinet ad Episcopum dioecesanum, qui, attentis criteriis
Can. 1044      2_ qui delictum commisit, de quo in can. 1041, n. 2, si delictum est publicum; 3_ qui delictum commisit
Can. 1044      amentia aliave infirmitate psychica de qua in can. 1041, n. 1, afficitur, donec Ordinarius, consulto perito, eiusdem ordinis exercitium
Can. 1047      sive publico sive occulto, de quo in can. 1041, n. 4; 3_ ab impedimento, de quo in can. 1042
Can. 1047      4; 3_ ab impedimento, de quo in can. 1042, n. 1. § 3. Apostolicae Sedi etiam reservatur dispensatio ab
Can. 1047      ad exercitium ordinis suscepti, de quibus in can. 1041, n. 3, in casibus publicis tantum, atque in eodem canone
Can. 1047      3, in casibus publicis tantum, atque in eodem canone, n. 4, etiam in casibus occultis. § 4. Ab irregularitatibus
Can. 1049      bona fide, exceptis irregularitatibus de quibus in can. 1041, n. 4, aliisve ad forum iudiciale deductis, non autem pro
Can. 1080      iis exceptis de quibus in can. 1078, § 2, n. 1, loci Ordinarius et, dummodo casus sit occultus, omnes
Can. 1132      - Obligatio secretum servandi, de qua in can. 1131, n. 2, ex parte Ordinarii loci cessat si grave scandalum
Can. 1174      persolvendae adstringuntur clerici, ad normam can. 276, § 2, n. 3; sodales vero institutorum vitae consecratae necnon societatum vitae
Can. 1323      rationis usu carebat, firmis praescriptis cann. 1324, § 1, n. 2 et 1325; 7_ sine culpa putavit aliquam adesse
Can. 1331      reus: 1_ si agere velit contra praescriptum § 1, n. 1, est arcendus aut a liturgica actione est cessandum
Can. 1331      invalide ponit actus regiminis, qui ad normam § 1, n. 3, sunt illiciti; 3_ vetatur frui privilegiis antea concessis
Can. 1332      irrogatum vel declaratum sit, praescriptum can. 1331, § 2, n. 1 servandum est. - § 1. Suspensio, quae clericos
Can. 1336      etiam mere honorifici; 3_ prohibitio ea exercendi, quae sub n. 2 recensentur, vel prohibitio ea in certo loco vel
Can. 1336      tantum poenae expiatoriae esse possunt, quae in § 1, n. 3 recensentur. - § 1. Prohibitio commorandi in certo
Can. 1338      3. De prohibitionibus, quae in can. 1336, § 1, n. 3 indicantur, norma servanda est, quae de censuris datur
Can. 1355      propter extraordinarias circumstantias impossibile sit, Ordinario, de quo sub n. 1. § 2. Poenam latae sententiae nondum declaratam lege
Can. 1364      latae sententiae incurrit, firmo praescripto can. 194, § 1, n. 2; clericus praeterea potest poenis, de quibus in can
Can. 1394      - § 1. Firmo praescripto can. 194, § 1, n. 3, clericus matrimonium, etiam civiliter tantum, attentans, in suspensionem
Can. 1438      fidem faciunt. - Firmo praescripto can. 1444, § 1, n. 1: 1_ a tribunali Episcopi suffraganei appellatur ad tribunal
Can. 1534      cum proportione serventur, quae in cann. 1548, § 2, n. 1, 1552 et 1558-1565 de testibus statuuntur. - Assertio
Can. 1546      sine periculo damni ad normam can. 1548, § 2, n. 2 aut sine periculo violationis secreti servandi. § 2
Can. 1548      debent. § 2. Salvo praescripto can. 1550, § 2, n. 2, ab obligatione respondendi eximuntur: 1_ clerici, quod attinet
Can. 1646      in casu, de quo in can. 1645, § 2, n. 5, notitia praecedentis decisionis serius habeatur, terminus ab hac
Can. 1678      recognoscere. § 2. Examini, de quo in § 1, n. 1, partes assistere nequeunt. - Nisi probationes aliunde plenae

NASCITUR     [1]
Can. 0836      et illustrare sedulo curent, ministerio praesertim verbi, quo fides nascitur et nutritur. - § 1. Actiones liturgicae non sunt

NATA     [2]
Can. 0474      Vicariis episcopalibus. - Acta curiae quae effectum iuridicum habere nata sunt, subscribi debent ab Ordinario a quo emanant, et
Can. 0497      2_ aliqui sacerdotes, ad normam statuorum, esse debent membra nata, qui scilicet ratione officii ipsis demandati ad consilium pertineant

NATI     [4]
Can. 0478      § 1. Vicarius generalis et episcopalis sint sacerdotes annos nati non minus triginta, in iure canonico aut theologia doctores
Can. 1137      pro viribus curandi. - Legitimi sunt filii concepti aut nati ex matrimonio valido vel putativo. - § 1. Pater
Can. 1138      argumentis contrarium probetur. § 2. Legitimi praesumuntur filii, qui nati sunt saltem post dies 180 a die celebrati matrimonii
Can. 1420      famae, in iure canonico doctores vel saltem licentiati, annos nati non minus triginta. § 5. Ipsi, sede vacante, a

NATIONALE     [2]
Can. 0295      eique praeficitur Praelatus ut Ordinarius proprius, ciu ius est nationale vel internationale seminarium erigere necnon alumnos incardinare, eosque titulo
Can. 1231      approbante Ordinario loci, peregrinantur. - Ut sanctuarium dici possit nationale, accedere debet approbatio Episcoporum conferentiae; ut dici possit internationale

NATIONALIBUS     [2]
Can. 0312      consociationibus universalibus atque internationalibus Sancta Sedes; 2_ pro consociationibus nationalibus, quae scilicet ex ipsa erectione destinantur ad actionem in
Can. 1266      ut specialis stips colligatur pro determinatis inceptis paroecialibus, dioecesanis, nationalibus vel universalibus, ad curiam dioecesanam postea sedulo mittenda. -

NATIONALIS     [1]
Can. 1232      sanctuarii dioecesani, competens est Ordinarius loci; ad statuta sanctuarii nationalis, Episcoporum conferentia; ad statuta sanctuarii internationalis, sola Sancta Sedes

NATIONE     [1]
Can. 0312      scilicet ex ipsa erectione destinantur ad actionem in tota natione exercendam, Episcoporum conferentia in suo territorio; 3_ pro consociationibus

NATIONIBUS     [5]
Can. 0003      contraria. - Codicis canones initas ab Apostolica Sede cum nationibus aliisve societatibus politicis conventiones non abrogant neque iis derogant
Can. 0242      eorum dimissionis vel discessus. - § 1. In singulis nationibus habeatur institutionis sacerdotalis Ratio, ab Episcoporum conferentia attentis quidem
Can. 0362      nominandi ac mittendi sive ad Ecclesias particulares in variis nationibus vel regionibus, sive simul ad Civitates et ad publicas
Can. 0433      - § 1. Si utilitas id suadeat, praesertim in nationibus ubi numerosiores adsunt Ecclesiae particulares, provinciae ecclesiasticae vicinores, proponente
Can. 0448      certo territorio constitutarum vel praesules Ecclesiarum particularium in diversis nationibus exstantium; eiusdem Apostolicae Sedis est pro earundem singulis peculiares

NATIONIS     [6]
Can. 0197      liberandi, Ecclesia recipit prout est in legislatione civili respectivae nationis salvis exceptionibus quae in canonibus huius Codicis statuuntur. -
Can. 0383      qui suae curae committuntur, cuiusvis sint aetatis, condicionis vel nationis, tum in territorio habitantes tum in eodem ad tempus
Can. 0439      provinciali celebrando in provincia ecclesiastica, cuius termini cum territorio nationis coincidunt. - § 1. Concilium provinciale, pro diversis Ecclesiis
Can. 0447      Episcoporum conferentia, institutum quidem permanens, est coetus Episcoporum alicuius nationis vel certi territorii, munera quaedam pastoralia coniunctim pro christifidelibus
Can. 0448      conferentia regula generali comprehendit praesules omnium Ecclesiarum particularum eiusdem nationis, ad normam can. 450. § 2. Si vero, de
Can. 0518      vero id expediat, constituantur paroeciae personales, ratione ritus, linguae, nationis christifidelium alicuius territorii atque alia etiam ratione determinatae. -

NATIS     [1]
Can. 1128      curent, ne coniugi catholico et filiis e matrimonio mixto natis auxilium spirituale desit ad eorum obligationes adimplendas atque coniuges

NATIVITATEM     [1]
Can. 0867      ut infantes intra priores hebdomadas baptizentur; quam primum post nativitatem, immo iam ante eam, parochum adeant ut sacramentum pro

NATIVITATIS     [5]
Can. 0101      Si agatur de filio vagorum, locus originis est ipsemet nativitatis locus; si de exposito, est locus in quo inventus
Can. 0395      detrimenti capiat. § 3. A dioecesi ne absit diebus Nativitatis, Hebdomadae Sanctae et Resurrectionis Domini, Pentecostes et Corporis et
Can. 0877      sine ulla mora referre, simul indicatis die et loco nativitatis. § 2. Si de filio agatur e matre non
Can. 0951      oblata est, ea tamen lege ut, praeterquam in die Nativitatis Domini, stipem pro una tantum Missa faciat suam, ceteras
Can. 1246      festus de praecepto servanda est. Itemque servari debent dies Nativitatis Domini Nostri Iesu Christi, Epiphaniae, Ascensionis et sanctissimi Corporis

NATIVO     [1]
Can. 1254      substituere. - § 1. Ecclesia catholica bona temporalia iure nativo, independenter a civili potestate, acquirere, retinere, administrare et alienare

NATIVUM     [4]
Can. 0362      aliaque Romanae Curiae Instituta. - Romano Pontifici ius est nativum et independens Legatos suos nominandi ac mittendi sive ad
Can. 0747      perscrutaretur, fideliter annuntiaret atque exponeret, officium est et ius nativum, etiam mediis communicationis socialis sibi propriis adhibitis, a qualibet
Can. 1260      sive naturalis sive positivi, quibus aliis licet. - Ecclesiae nativum ius est exigendi a christifidelibus, quae ad fines sibi
Can. 1311      In ceteris casibus recurrendum est ad Sedem Apostolicam. - Nativum et proprium Ecclesiae ius est christifideles delinquentes poenalibus sanctionibus

NATO     [1]
Can. 0877      2. Si de filio agatur e matre non nupta nato, matris nomen inserendum est, si publice de eius maternitate

NATUM     [1]
Can. 0130      foro interno, ita quidem ut effectus quos eius exercitium natum est habere pro foro externo, in hoc foro non

NATURA     [32]
Can. 0008      a die qui Actorum numero appositus est, nisi ex natura rei illico ligent aut in ipsa lege brevior aut
Can. 0048      pro casu particulari datur decisio aut fit provisio, quae natura sua petitionem ab aliquo factam non supponunt. - Praeceptum
Can. 0059      a competenti auctoritate exsecutiva in scriptis elicitus, quo suapte natura, ad petitionem alicuius, conceditur privilegium, dispensatio aliave gratia. §
Can. 0120      ab omnibus approbari debet. - § 1. Personae iuridica natura sua perpetua est; extinguitur tamen si a competenti auctoritate
Can. 0136      subditos, etiam a territorio absentes, nisi aliud ex rei natura aut ex iuris praescripto constet; in peregrinos in territorio
Can. 0301      publicum promovere, vel quae alios intendant fines, quorum prosecutio natura sua eidem auctoritati ecclesiasticae reservatur. § 2. Auctoritas ecclesiastica
Can. 0361      non solum Romanus Pontifex, sed etiam, nisi ex rei natura vel sermonis contextu aliud appareat, Secretaria Status, Consilium pro
Can. 0375      munere sanctificandi munera quoque docendi et regendi, quae tamen natura sua nonnisi in hierarchica communione cum Collegii capite et
Can. 0381      368, Episcopo dioecesano in iure aequiparantur, nisi ex rei natura aut iuris praescripto aliud appareat. - § 1. Episcopus
Can. 0427      gaudet potestate Episcopi dioecesani, iis excludis quae ex rei natura aut ipso iure excipiuntur. § 2. Administrator dioecesanus, acceptata
Can. 0487      § 2. Ius est iis quorum interest, documentorum, quae natura sua sunt publica quaeque ad statum suae personae pertinent
Can. 0588      aptari possunt. - § 1. Status vitae consecratae, suapte natura, non est nec clericalis nec laicalis. § 2. Institutum
Can. 0606      sexu valent, nisi ex contexu sermonis vel ex rei natura aliud constet. - § 1. Vita religiosa, utpote totius
Can. 0668      aliud iure proprio statuatur. § 4. Qui ex instituti natura plene bonis suis renuntiare debet, illam renuntiationem, forma, quantum
Can. 0732      statuuntur, societatibus vitae apostolicae applicantur, salva tamen uniuscuiusque societatis natura societatibus vero, de quibus in can. 731, § 2
Can. 0739      sunt secundum constitutiones, communibus obligationibus clericorum adstringuntur, nisi ex natura rei vel ex contextu sermonis aliud constet. - Sodales
Can. 0781      proprias theoretice ac practice addiscant. - Cum tota Ecclesia natura sua sit missionaria et opus evangelizationis habendum sit fundamentale
Can. 0837      et actualis participationis. § 2. Actiones liturgicae, quatenus suapte natura celebrationem communem secumferant, ubi id fieri potest, cum frequentia
Can. 1061      actum per se aptum ad prolis generationem, ad quem natura sua ordinatur matrimonium, et quo coniuges fiunt una caro
Can. 1084      mulieris, sive absoluta sive relativa, matrimonium ex ipsa eius natura dirimit. § 2. Si impedimentum impotentiae dubium sit, sive
Can. 1098      consensum patrato, circa aliquam alterius partis qualitatem, quae suapte natura consortium vitae coniugalis graviter perturbare potest, invalide contrahit. -
Can. 1134      adnotetur. - Ex valido matrimonio enascitur inter coniuges vinculum natura sua perpetuum et exclusivum; in matrimonio praeterea christiano coniuges
Can. 1258      publica in Ecclesia, nisi ex contextu sermonis vel ex natura rei aliud appareat. - Ecclesia acquirere bona temporalia potest
Can. 1328      aliter caveat. § 2. Quod si actus vel omissiones natura sua ad delicti exsecutionem conducant, auctor potest paenitentiae vel
Can. 1403      fit vel de normis agitur quae, ex ipsa rei natura, easdem quoque causas afficiunt. - Prima Sedes a nemine
Can. 1431      necne, nisi interventus promotoris iustitiae lege praecipiatur vel ex natura rei evidenter necessarius sit. § 2. Si in praecedenti
Can. 1455      praescripto can. 1609, § 4. § 3. Immo, quoties natura causae vel probationum talis sit ut ex actorum vel
Can. 1492      salvo praescripto can. 1462, semper competit et est suapte natura perpetua. - Actor pluribus simul actionibus, quae tamen inter
Can. 1651      ipsam exsecutioni mandari debere; quod decretum pro diversa causarum natura vel in ipso sententiae tenore includatur vel separatim edatur
Can. 1691      quae ad rationem procedendi attinent, applicandi sunt, nisi rei natura obstet, canones de iudiciis in genere et de iudicio
Can. 1710      Si Congregatio causam ad tribunal remiserit, serventur, nisi rei natura obstet, canones de iudiciis in genere et de iudicio
Can. 1728      huius tituli, in iudicio poenali applicandi sunt, nisi rei natura obstet, canones de iudiciis in genere et de iudicio

NATURAE     [6]
Can. 0281      quae suae condicioni congruat, ratione habite tum ipsius muneris naturae, tum locorum temporumque condicionum, quaque ipsi possint necessitatibus vitae
Can. 0588      quod, ab Ecclesiae auctoritate qua tale agnitum, vi eius naturae, indolis et finis munus habet proprium, a fundatore vel
Can. 1095      essentialia mutuo tradenda et acceptanda; 3_ qui ob causas naturae psychicae obligationes matrimonii essentiales assumere non valent. - §
Can. 1299      licentia scripto data. - § 1. Qui ex iure naturae et canonico libere valet de suis bonis statuere, potest
Can. 1329      opera delictum patratum non esset, et poena sit talis naturae, ut ipsos afficere possit; secus poenis ferendae sententiae puniri
Can. 1466      actus processuales peragendos, iudex illos praefinire debet, habita ratione naturae uniuscuiusque actus. - Si die ad actum iudicialem indicto

NATURALE     [1]
Can. 0924      nullum sit periculum corruptionis. § 3. Vinum debet esse naturale de genimine vitis et non corruptum. - Sacra communio

NATURALES     [1]
Can. 1091      est inter omnes ascendentes et descendentes tum legitimos tum naturales. § 2. In linea collaterali irritum est usque ad

NATURALI     [2]
Can. 1055      mulier inter se totius vitae consortium constituunt, indole sua naturali ad bonum coniugum atque ad prolis generationem et educationem
Can. 1236      altaris fixi sit lapidea, et quidem ex unico lapide naturali; attamen etiam alia materia digna et solida, de iudicio

NATURALIBUS     [1]
Can. 1071      vel celebrari nequeat; 3_ matrimonio eius qui obligationibus teneatur naturalibus erga aliam partem filiosve ex praecedenti unione ortis; 4_

NATURALIS     [6]
Can. 0199      sunt: 1_ iura et obligationes quae sunt legis divinae naturalis aut positivae; 2_ iura quae obtineri possunt ex solo
Can. 0271      potest, dummodo serventur conventiones cum altero Episcopo initae atque naturalis aequitas; pariter, iisdem condicionibus servatis, Episcopus dioecesanus alterius Ecclesiae
Can. 1148      satis provisum sit, iuxta normas iustitiae, christianae caritatis et naturalis aequitatis. - Non baptizatus qui, recepto in Ecclesia catholica
Can. 1163      partis perseveret. § 2. Matrimonium irritum ob impedimentum iuris naturalis aut divini positivi sanari potest solummodo postquam impedimentum cessavit
Can. 1165      can. 1078, § 2, aut agatur de impedimento iuris naturalis aut divini positivi quod iam cessavit. - Sacramentalia sunt
Can. 1259      acquirere bona temporalia potest omnibus iustis modis iuris sive naturalis sive positivi, quibus aliis licet. - Ecclesiae nativum ius

NATURALIUM     [1]
Can. 0877      saltem si ita fiat in actu civili regionis, parentum naturalium ad normam §§ 1 et 2, attentis Episcoporum conferentiae

NATURAM     [11]
Can. 0322      312, § 1, sint probata; statutorum vero probatio consociationis naturam privatam non immutat. - § 1. Licet christifidelium consociationes
Can. 0578      mens atque proposita a competenti auctoritate ecclesiastica sanctia circa naturam, finem, spiritum et indolem instituti, necnon eius sanae traditiones
Can. 0624      1. Superiores ad certum et conveniens temporis spatium iuxte naturam et necessitatem instituti constituantur, nisi pro supremo Moderatore et
Can. 0632      instituti capitula et ad alias coadunationes, nempe ad eorum naturam, auctoritatem, compositionem, modum procedendi et tempus celebrationis. - §
Can. 0668      Moderatoris renuntiare velit. § 5. Professus, qui ob instituti naturam plene bonis suis renuntiaverit, capacitatem acquirendi et possidendi amittit
Can. 0675      institutis operibus apostolatus deditis, apostolica actio ad ipsam eorundem naturam pertinet. Proinde, tota vita sodalium spiritu apostolico imbuatur, tota
Can. 0734      asservetur. - Regimen societatis a constitutionibus determinatur, servatis, iuxta naturam uniuscuiusque societatis, cann. 617-633. - § 1. Sodalium admissio
Can. 1192      quo promittitur res aliqua; mixtum, quod personalis et realis naturam participat. - Votum non obligat, ratione sui, nisi emittentem
Can. 1201      iure nullum est. - § 1. Iusiurandum promissorium sequitur naturam et condiciones actus cui adicitur. § 2. Si actui
Can. 1500      damnis, si ius suum non probaverit, resarciendis. - Ad naturam et vim actionis possessoriae quod attinet, serventur praescripta iuris
Can. 1574      ad factum aliquod comprobandum vel ad veram alicuius rei naturam dignoscendam. - Iudicis est peritos nominare, auditis vel proponentibus

NATUS     [2]
Can. 0101      filii, etiam neophyti, est ille in quo cum filius natus est, domicilium, aut, eo deficiente, quasi-domicilium habuerunt parentes vel
Can. 0378      quo agitur explendum; 2_ bona exsistimatione gaudens; 3_ annos natus saltem triginta quinque; 4_ a quinquennio saltem in presbyteratus

NAVANDAM     [1]
Can. 0783      ratione suo instituto propria, speciali modo in actione missionali navandam. - Missionarii, qui scilicet a competenti auctoritate ecclesiastica ad

NAVARE     [1]
Can. 0334      Romano Pontifici praesto sunt Episcopi, qui eidem cooperatricem operam navare valent variis rationibus, inter quas est synodus Episcoporum. Auxilio

NAVET     [1]
Can. 1733      consilium, de quo in § 2, tunc praecipue operam navet, cum revocatio decreti petita est ad normam can. 1734

NAVIGANTES     [1]
Can. 0568      frui non valent, uti sunt migrantes, exsules, profugi, nomades, navigantes, constituantur, quatenus fieri possit, cappellani. - Cappellani militum legibus

NE     [146]
Can. 0055      praescripto cann. 37 et 51 cum gravissima ratio obstet ne scriptus decreti textus tradatur, decretum intimatum habetur si ei
Can. 0065      alio Ordinario petat, nisi facta denegationis mentione; Ordinarius gratiam ne concedat, nisi habitis a priore Ordinario denegationis rationibus. §
Can. 0090      expresse concessa sit. - § 1. A lege ecclesiastica ne dispensetur sine iusta et rationabili causa, habita ratione adiuctorum
Can. 0114      temporalis attinent. § 3. Auctoritas Ecclesiae competens personalitatem iuridicam ne conferat nisi iis personarum aut rerum universitatibus, quae finem
Can. 0127      ratione, suo iudicio aestimanda, ab earundem voto, praesertim concordi, ne discedat. § 3. Omnes quorum consensus aut consilium requiritur
Can. 0139      delegata. § 2. Causae tamen ad superiorem auctoritatem delatae ne se immisceat inferior, nisi ex gravi urgetique causa; quo
Can. 0151      - Provisio officii animarum curam secumferentis, sine gravi causa ne differatur. - Nemini conferantur duo vel plura officia incompatibilia
Can. 0165      aut coetui personarum sit ius eligendi ad officium, electio ne differatur ultra trimestre utile computandum ab habita notitia vacationis
Can. 0189      2. Auctoritas renuntiationem iusta et proportionata causa non innixam ne acceptet. § 3. Renuntiatio quae acceptatione indiget, nisi intra
Can. 0221      praescriptis, cum aequitate applicandis. § 3. Christifidelibus ius est, ne poenis canonicis nisi ad normam legis plectantur. - §
Can. 0227      ad doctrinam attendant ab Ecclesiae magisterio propositam, caventes tamen ne in quaestionibus opinabilibus propriam sententiam uti doctrinam Ecclesiae proponant
Can. 0237      seminario aut erigatur seminarium interdioecesanum. § 2. Seminarium interdioecesanum ne erigatur nisi prius approbatio Apostolicae Sedis, tum ipsius seminarii
Can. 0269      Ecclesia particulari excardinatur. - Ad incardinationem clerici Episcopus dioecesanus ne deveniat nisi: 1_ necessitas aut utilitas suae Ecclesiae particularis
Can. 0271      Extra casum verae necessitatis Ecclesiae particularis propriae, Episcopus dioecesanus ne deneget licentiam transmigrandi clericis, quos paratos scit atque aptos
Can. 0283      iure particulari determinandum, sine licentia saltem praesumpta Ordinarii proprii, ne discedant. § 2. Ipsis autem competit ut debito et
Can. 0285      clerici asssumere vetantur. § 4. Sine licentia sui Ordinarii, ne ineant gestiones bonorum ad laicos pertinentium aut officia saecularia
Can. 0287      factionibus politicis atque in regendis consociationibus syndicalibus activam partem ne habeant, nisi iudicio competentis auctoritatis ecclesiasticae, Ecclesiae iura tuenda
Can. 0289      minus congruat, clerici itemque candidati ad sacros ordines militiam ne capessant voluntarii, nisi de sui Ordinarii licentia. § 2
Can. 0305      in iisdem integritas fidei ac morum servetur, et invigilare ne in disciplinam ecclesiasticam abusus irrepant, cui itaque officium et
Can. 0317      munus moderatoris; cappellanus seu assistens ecclesiasticus ad illud munus ne assumatur, nisi aliud in statutis caveatur. § 4. In
Can. 0317      christifidelium consociationibus quae directe ad apostolatum exercendum ordinantur, moderatores ne ii sint, qui in factionibus politicis officium directionis adimplent
Can. 0320      dioecesani erectae. § 3. Consociatio publica ac auctoritate competenti ne supprimatur, nisi auditis eius moderatore aliisque officialibus maioribus. -
Can. 0365      Legatus pontificius sententiam et consilium Episcoporum dicionis ecclesiasticae exquirere ne omittat, eosque de negotiorum cursu certiores faciat. - Attenta
Can. 0392      observantiam omnium legum ecclesiasticarum urgere tenetur. § 2. Advigilet ne abusus in ecclesiasticam disciplinam irrepant, praesertim circa ministerium verbi
Can. 0395      ultra mensem, sive continuum sive intermissum, dummodo cautum sit ne ex eius absentia dioecesis quidquam detrimenti capiat. § 3
Can. 0395      absentia dioecesis quidquam detrimenti capiat. § 3. A dioecesi ne absit diebus Nativitatis, Hebdomadae Sanctae et Resurrectionis Domini, Pentecostes
Can. 0398      Studeat Episcopus debita cum diligentia pastoralem visitationem absolvere; caveat ne superfluis sumptibus cuiquam gravis onerosusve sit. - § 1
Can. 0408      coadiutor aut auxiliaris potest exercere, Episcopus dioecesanus habitualiter alii ne committat. - § 1. Vacante sede episcopali, Episcopus coadiutor
Can. 0410      extra dioecesim implendi aut feriarum causa, quae ultra mensem ne protrahantur, nonnisi ad breve tempus discedant. - Episcopo coadiutori
Can. 0412      dioecesanus plane a munere pastorali in dioecesi procurando praepediatur, ne per litteras quidem valens cum dioecesanis communicare. - §
Can. 0423      consuetudine; secus electio irrita est. § 2. Administrator dioecesanus ne simul sit oeconomus; quare si oeconomus dioecesis in Administratorem
Can. 0431      territorio circumscriptas. § 2. Dioeceses exemptae deinceps pro regula ne habeantur; itaque singulae dioeceses aliaeque Ecclesiae particulares intra territorium
Can. 0437      ecclesiam provinciae ecclesiasticae cui praeest, minime vero extra eandem, ne accedente quidem Episcopi dioecesani assensu. § 3. Metropolita, si
Can. 0440      § 2. § 2. Sede metropolitana vacante, concilium provinciale ne convocetur. - Episcoporum conferentiae est: 1_ convocare concilium plenarium
Can. 0446      concilii ad Apostolicam Sedem transmittantur; decreta a concilio edicta ne promulgentur, nisi postquam ab Apostolica Sede recognita fuerint ipsius
Can. 0490      Episcopus. § 2. Sede vacante, archivum vel armarium secretum ne aperiatur, nisi in casu verae necessitatis, ab ipso Administratore
Can. 0490      dioecesano. § 3. Ex archivo vel armario secreto documenta ne efferantur. - § 1. Curet Episcopus dioecesanus ut acta
Can. 0494      hoc tempore ad alia quinquennia nominari potest; durante munere, ne amoveatur nisi ob gravem causam ab Episcopo aestimandam, auditis
Can. 0505      capitularem condita atque ab Episcopo dioecesano probata; quae statuta ne immutentur neve abrogentur nisi approbante eodem Episcopo dioecesano. -
Can. 0510      qui laudabiliter ministerium exercuerunt. - § 1. Capitulo canonicorum ne amplius uniantur paroeciae; quae unitae alicui capitulo exstent, ab
Can. 0510      pastoralia parochi atque munera capitulo propria debite componantur, cavendo ne parochus capitularibus nec capitulum paroecialibus functionibus impedimento sit; conflictus
Can. 0512      coniuncti in apostolatu habent. § 3. Ad consilium pastorale ne deputentur nisi christifideles certa fide, bonis moribus et prudentia
Can. 0515      aut eas innovare unius est Episcopi dioecesani, qui paroecias ne erigat aut supprimat, neve eas notabiliter innovet, nisi audito
Can. 0520      laicis, ad normam iuris. - § 1. Persona iuridica ne sit parochus; Episcopus autem dioecesanus, non vero Administrator dioecesanus
Can. 0528      Episcopi dioecesani, parochus in sua paroecia moderari debet et, ne abusus irrepant, invigilare tenetur. - § 1. Officium pastoris
Can. 0535      delegato, visitationis vel alio opportuno tempore inspicienda, parochus caveat ne ad extraneorum manus perveniant. § 5. Libri paroeciales antiquiores
Can. 0555      utque eorum qui decesserint, funera digne celebrentur; provideat quoque ne, occasione aegrotationis vel mortis, libri, documenta, sacra supellex aliaque
Can. 0567      Ad nominationem cappellani domus instituti religiosi laicalis, Ordinarius loci ne procedat, nisi consulto Superiore, cui ius est, audita communitate
Can. 0587      spiritualia et iuridica apte componantur; normae tamen absque necessitate ne multiplicentur. § 4. Ceterae normae a competenti instituti auctoritate
Can. 0624      aliter ferant. § 2. Ius proprium aptis normis provideat, ne Superiores, ad tempus definitum constituti, diutius sine intermissione in
Can. 0630      obligatione ad illos accedendi. § 4. Subditorum confessiones Superiores ne audiant, nisi sponte sua sodales id petant. § 5
Can. 0639      semper posse actionem instituti. § 5. Caveant Superiores religiosi ne debita contrahenda permittant, nisi certo constet ex consuetis reditibus
Can. 0644      admissionis constituere vel condiciones apponere. - Superiores ad novitiatum ne admittant clericos saeculares inconsulto proprio ipsorum Ordinario, nec aere
Can. 0648      communitatem peragenda statuere possunt. § 3. Novitiatus ultra biennium ne extendatur. - § 1. Salvis praescriptis can. 647, §
Can. 0652      § 1, in opus formationis proprie impendatur, ideoque novitii ne occupentur in studiis et muniis, quae huic formationi non
Can. 0660      2. Perdurante tempore huius institutionis, sodalibus officia et opera ne committantur, quae eam impediant. - Per totam vitam religiosi
Can. 0671      assequendum. - Religiosus munera et officia extra proprium institutum ne recipiat absque licentia legitimi Superioris. - Religiosi adstringuntur praescriptis
Can. 0678      nisi certo obligationem ipsi Episcopi, si casus ferat, urgere ne omittant. § 3. In operibus apostolatus religiosorum ordinandis Episcopi
Can. 0691      1. Professus a votis perpetuis indultum discedendi ab instituto ne petat, nisi ob gravissimas causas coram Domino perpensas; petitionem
Can. 0776      hi omnes, nisi legitime impediti, operam suam libenter praestare ne renuant. Munus parentum, in catechesi familiari, de quo in
Can. 0823      integritas servetur, officum et ius est Ecclesiae pastoribus invigilandi, ne scriptis aut usu instrumentorum communicationis socialis christifidelium fidei aut
Can. 0826      3. Libri precum pro publico vel privato fidelium usu ne edantur nisi de licentia loci Ordinarii. - § 1
Can. 0831      quae religionem catholicam aut bonos mores manifesto impetere solent, ne quidpiam conscribant christifideles, nisi iusta et rationabili de causa
Can. 0844      et 4, Episcopus dioecesanus aut Episcoporum conferentia generales normas ne ferant, nisi post consultationem cum auctoritate competenti saltem locali
Can. 0847      ab Episcopo consecratis vel benedictis, et quidem, recenter; veteribus ne utatur, nisi adsit necessitas. § 2. Parochus olea sacra
Can. 0848      auctoritate definitas, pro sacramentorum administratione nihil petat, cauto semper ne egentes priventur auxilio sacramentorum ratione paupertatis. - Baptismus, ianua
Can. 0855      Episcoporum conferentiae praescriptis. - Curent parentes, patrini et parochus ne imponatur nomen a sensu christiano alienum. - Licet baptismus
Can. 0860      loco decenti. - § 1. Praeter casum necessitatis, baptismus ne conferatur in domibus privatis, nisi loci Ordinarius gravi de
Can. 0860      2. In valetudinariis, nisi aliter Episcopus dioecesanus statuerit, baptismus ne celebretur, nisi in casu necessitatis vel alia ratione pastorali
Can. 0862      licet, sine debita licentia, in alieno territorio baptismum conferre, ne suis quidem subditis. - Baptismum adultorum, saltem eorum qui
Can. 0869      et 2, dubia remaneat baptismi collatio aut validitas, baptismus ne conferatur nisi postquam baptizando, si sit adultus, doctrina de
Can. 0906      Nisi iusta et rationabili de causa, sacerdos Sacrificium eucharisticum ne celebret sine participatione alicuius saltem fidelis. - In celebratione
Can. 0909      cum Ecclesia catholica non habentium, Eucharistiam concelebrare. - Sacerdos ne omittat ad eucharistici Sacrificii celebrationem oratione debite se praeparare
Can. 0914      confessione, hoc divino cibo reficiantur; parochi etiam est advigilare ne ad sacram Synaxim accedant pueri, qui rationis usum non
Can. 0915      quos non sufficienter dispositos iudicaverit. - Ad sacram communionem ne admittantur excommunicati et interdicti post irrogationem vel declarationem poenae
Can. 0916      conscius est peccati gravis, sine praemissa sacramentali confessione Missam ne celebret neve Corpori Domini communicet, nisi adsit gravis ratio
Can. 0922      communio pluries, distinctis diebus, administretur. - Sanctum Viaticum infirmis ne nimium differatur; qui animarum curam gerunt sedulo advigilent, ut
Can. 0941      in libris liturgicis praescriptis. § 2. Celebratione Missae durante, ne habeatur in eadem ecclesiae vel oratorii aula sanctissimi Sacramenti
Can. 0964      qui id desiderent. § 3. Confessiones extra sedem confessionalem ne excipiantur, nisi iusta de causa. - Minister sacramenti paenitentiae
Can. 0969      quibuslibet; presbyteri autem qui sodales sunt institutorum religiosorum, eadem ne utantur sine licentia saltem praesumpta sui Superioris. § 2
Can. 0970      degentium presbyteris quibuslibet conferat. - Facultas ad confessiones excipiendas ne concedatur nisi presbyteris qui idonei per examen reperti fuerint
Can. 0971      presbytero, etsi domicilium vel quasi-domicilium in sua dicione habenti, ne concedat, nisi prius, quantum fieri potest, audito eiusdem presbyteri
Can. 0974      itemque Superior competens, facultatem ad confessiones excipiendas habitualiter concessam ne revocet nisi gravem ob causam. § 2. Revocata facultate
Can. 0980      est de paenitentis dispositione et hic absolutionem petat, absolutio ne denegetur nec differatur. - Pro qualitate et numero peccatorum
Can. 0982      de crimine sollicitationis ad peccatum contra sextum Decalogi praeceptum, ne absolvatur nisi prius falsam denuntiationem formaliter retractaverit et paratus
Can. 0985      educationis sacramentales confessiones suorum alumnorum in eadem domo commorantium ne audiant, nisi alumni in casibus particularibus sponte id petant
Can. 1007      hoc sacramentum implicite saltem petierint, conferatur. - Unctio infirmorum ne conferatur illis, qui in manifesto gravi peccato obstinate perseverent
Can. 1018      2. Administrator dioecesanus, Pro-vicarius et Pro-praefectus apostolicus litteras dimissorias ne iis concedant, quibus ab Episcopo dioecesano aut a Vicario
Can. 1020      saecularium, revocato quolibet indulto Superioribus concesso. - Litterae dimissoriae ne concedantur, nisi habitis antea omnibus testimoniis et documentis, quae
Can. 1022      - Episcopus ordinans, acceptis legitimis litteris dimissoriis, ad ordinationem ne procedat, nisi de germana litterarum fide plane constet. -
Can. 1031      salvo recursu ad normam iuris. - § 1. Presbyteratus ne conferatur nisi iis qui aetatis annum vigesimum quintum expleverint
Can. 1031      diaconatum permanentem qui non sit uxoratus ad eundem diaconatum ne admittatur, nisi post expletum vigesimum quintum saltem aetatis annum
Can. 1032      § 3. Aspirans ad diaconatum permanentem, ad hunc ordinem ne promoveatur nisi post expletum formationis tempus. - Licite ad
Can. 1034      sacramentum. - § 1. Ad diaconatum vel presbyteratum aspirans ne ordinetur, nisi prius per liturgicum admissionis ritum ab auctoritate
Can. 1037      sit uxoratus, itemque promovendus ad presbyteratum, ad ordinem diaconatus ne admittantur, nisi ritu praescripto publice coram Deo et Ecclesia
Can. 1052      dubitat num candidatus sit idoneus ad ordines recipiendos, eundem ne promoveat. - § 1. Expleta ordinatione, nomina singulorum ordinatorum
Can. 1071      § 1. Excepto casu necessitatis, sine licentia Ordinarii loci ne quis assistat: 1_ matrimonio vagorum; 2_ matrimonio quod ad
Can. 1071      licentiam assistendi matrimonio eius qui notorie catholicam fidem abiecerit ne concedat, nisi servatis normis de quibus in can. 1125
Can. 1079      in § 1, sed solum pro casibus in quibus ne loci quidem Ordinarius adiri possit, eadem dispensandi potestate pollet
Can. 1086      non baptizata, invalidum est. § 2. Ab hoc impedimento ne dispensetur, nisi impletis condicionibus de quibus in can. 1125
Can. 1106      - Matrimonium per interpretem contrahi potest; cui tamen parochus ne assistat, nisi de interpretis fide sibi constet. - Etsi
Can. 1125      Ordinarius loci, si iusta et rationabilis causa habeatur; eam ne concedat, nisi impletis condicionibus quae sequuntur: 1_ pars catholica
Can. 1127      quibus praedicta dispensatio concordi ratione concedatur. § 3. Vetatur, ne ante vel post canonicam celebrationem ad normam § 1
Can. 1127      celebratio religiosa ad matrimonialem consensum praestandum vel renovandum; item ne fiat celebratio religiosa, in qua assistens catholicus et minister
Can. 1128      consensum exquirant. - Locorum Ordinarii aliique animarum pastores curent, ne coniugi catholico et filiis e matrimonio mixto natis auxilium
Can. 1161      nisi aliud expresse caveatur. § 3. Sanatio in radice ne concedatur, nisi probabile sit partes in vita coniugali perseverare
Can. 1164      valide concedi potest etiam alterutra vel utraque parte inscia; ne autem concedatur nisi ob gravem causam. - § 1
Can. 1181      funerum quod attinet, serventur praescripta can. 1264, cauto tamen ne ulla fiat in exequiis personarum acceptio neve pauperes debitis
Can. 1188      venerationi proponendi; attamen moderato numero et congruo ordine exponantur, ne populi christiani admiratio excitetur, neve devotioni minus rectae ansa
Can. 1196      vota privata possunt iusta de causa dispensare, dummodo dispensatio ne laedat ius aliis quaesitum: 1_ loci Ordinarius et parochus
Can. 1215      dioecesani consensu scriptis dato. § 2. Episcopus dioecesanus consensum ne praebeat nisi, audito consilio presbyterali et vicinarum ecclesiarum rectoribus
Can. 1224      - § 1. Ordinarius licentiam ad constituendum oratorium requisitam ne concedat, nisi prius per se vel per alium locum
Can. 1242      de iudicio Ordinarii loci benedicendum. - In ecclesiis cadavera ne sepeliantur, nisi agatur de Romano Pontifice aut Cardinalibus vel
Can. 1284      munus implere tenentur. § 2. Exinde debent: 1_ vigilare ne bona suae curae concredita quoquo modo pereant aut detrimentum
Can. 1284      donatore vel legitima auctoritate imposita sint, ac praesertim cavere ne ex legum civilium inobservantia damnum Ecclesiae obveniat; 4_ reditus
Can. 1288      particulari statuendas. - Administratores litem nomine personae iuridicae publicae ne inchoent neve contestentur in foro civili, nisi licentiam scripto
Can. 1292      in alienandis bonis consilio vel consensu partem habere debent, ne praebeant consilium vel consensum nisi prius exacte fuerint edocti
Can. 1302      quod si donator id expresse et omnino prohibuerit, fiduciam ne acceptet. § 2. Ordinarius debet exigere ut bona fiduciaria
Can. 1304      possit, requiritur licentia Ordinarii in scriptis data; qui eam ne praebeat, antequam legitime compererit personam iuridicam tum novo oneri
Can. 1307      fundationibus incumbentium tabella conficiatur, quae in loco patenti exponatur, ne obligationes adimplendae in oblivionem cadant. § 2. Praeter librum
Can. 1315      lege constitutis in aliquod delictum alias addere; id autem ne faciat, nisi ex gravissima necessitate. Quod si lex universalis
Can. 1318      clericali lege particulari constitui nequit. - Latae sententiae poenas ne comminetur legislator, nisi forte in singularia quaedam delicta dolosa
Can. 1318      poenis ferendae sententiae non possint; censuras autem, praesertim excommunicationem, ne constituat, nisi maxima cum moderatione et in sola delicta
Can. 1319      expiatoriis perpetuis, per praeceptum comminari. § 2. Praeceptum poenale ne feratur, nisi re mature perpensa, et iis servatis, quae
Can. 1324      voluntatis consensum praecesserit et impedierit, et dummodo passio ipsa ne fuerit voluntarie excitata vel nutrita; 4_ a minore, qui
Can. 1342      reum emendari. - § 1. Quoties iustae obstent causae ne iudicialis processus fiat, poena irrogari vel declarari potest per
Can. 1349      neque aliud lex caveat, iudex poenas graviores, praesertim censuras, ne irroget, nisi casus gravitas id omnino postulet; perpetuas autem
Can. 1350      § 1. In poenis clerico irrogandis semper cavendum est, ne iis quae ad honestam sustentationem sunt necessaria ipse careat
Can. 1361      scripto, nisi gravis causa aliud suadeat. § 3. Caveatur ne remissionis petitio vel ipsa remissio divulgetur, nisi quatenus id
Can. 1425      et auditorem sibi asciscat. § 5. Iudices semel designatos ne subroget Vicarius iudicialis, nisi ex gravissima causa in decreto
Can. 1446      spem aliquam boni exitus perspicit, partes hortari et adiuvare ne omittat, ut de aequa controversiae solutione quaerenda communi consilio
Can. 1448      eadem munus assessoris sustinere. - § 1. Iudex cognoscendam ne suscipiat causam, in qua ratione consanguinitatis vel affinitatis in
Can. 1453      omnes terminentur, utque in tribunali primae instantiae ultra annum ne protrahantur, in tribunali vero secundae instantiae, ultra sex menses
Can. 1465      partibus consentientibus, valide coarctari. § 3. Caveat tamen iudex ne nimis diuturna lis fiat ex prorogatione. - Ubi lex
Can. 1529      quovis alio legitimo modo. - Iudex ad probationes colligendas ne procedat ante litis contestationem nisi ob gravem causam. -
Can. 1550      vel in totum vel ex parte. - § 1. Ne admittantur ad testimonium ferendum minores infra decimum quartum aetatis
Can. 1550      immo audita a quovis et quoquo modo occasione confessionis, ne ut indicium quidem veritatis recipi possunt. - Pars, quae
Can. 1566      posse censeat. - Testes ore testimonium dicant, et scriptum ne legant, nisi de calculo et rationibus agatur; hoc enim
Can. 1586      adversam. - Praesumptiones, quae non statuuntur a iure, iudex ne coniciat, nisi ex facto certo et determinato, quod cum
Can. 1593      afferre potest, firmo praescripto can. 1600; caveat autem iudex, ne de industria in longiores et non necessarias moras iudicium
Can. 1620      7_ ius defensionis alterutri parti denegatum fuit; 8_ controversia ne ex parte quidem definita est. - Querela nullitatis, de
Can. 1624      ipse iudex qui sententiam tulit; quod si pars vereatur ne iudex, qui sententiam querela nullitatis impugnatam tulit, praeoccupatum animum
Can. 1639      in gradu appellationis non potest admitti nova petendi causa, ne per modum quidem utilis cumulationis; ideoque litis contestatio in
Can. 1717      haec inquisito omnino superflua videatur. § 2. Cavendum est ne ex hac investigatione bonum cuiusquam nomen in discrimen vocetur
Can. 1736      decernere potest gravibus tantum de causis et cauto semper ne quid salus animarum detrimenti capiat. § 3. Suspensa decreti
Can. 1737      de causa Superior iubere ut exsecutio suspendatur, cauto tamen ne quid salus animarum detrimenti capiat. - Recurrens semper ius

NEC     [47]
Can. 0004      personis sive physicis sive iuridicis concessa, in usu sunt nec revocata, integra manent, nisi huius Codicis canonibus expresse revocentur
Can. 0005      quae ipsis canonibus huius Codicis reprobantur, prorsus suppressae sunt, nec in posterum reviviscere sinantur; ceterae quoque suppressae habeantur, nisi
Can. 0024      obtinere potest, quae sit iuri divino contraria. § 2. Nec vim legis obtinere potest consuetudo contra aut praeter ius
Can. 0028      mentionem faciat, lex non revocat consuetudines centenarias aut immemorabiles, nec lex universalis consuetudines particulares. - Decreta generalia, quibus a
Can. 0080      ratione dignitatis loci vel rei, singulae personae renuntiare nequeunt; nec ipsi personae iuridicae integrum est privilegio sibi concesso renuntiare
Can. 0087      auctoritate latis, non tamen in legibus processualibus aut poenalibus, nec in iis quarum dispensatio Apostolicae Sedis aliive auctoritati specialiter
Can. 0141      successive delegatis, ille negotium expediat, cuius mandatum anterius est, nec postea revocatum fuit. - § 1. Potestas delegata extinguitur
Can. 0153      officii de iure non vacantis est ipso facto irrita, nec subsequenti vacatione convalescit. § 2. Si tamen agatur de
Can. 0177      Si electus non acceptaverit, omne ius ex electione amittit nec subsequenti acceptatione convalescit, sed rursus eligi potest; collegium autem
Can. 0220      Nemini licet bonam famam, qua quis gaudet, illegitime laedere, nec ius cuiusque personae ad propriam intimitatem tuendam violare. -
Can. 0292      iuris amittit, cum eo amittit iura statui clericali propria, nec ullis iam adstringitur obligationibus status clericalis, firmo praescripto can
Can. 0455      Episcoporum conferentia determinantur. § 4. In casibus in quibus nec ius universale nec peculiare Apostolicae Sedis mandatum potestatem, de
Can. 0455      § 4. In casibus in quibus nec ius universale nec peculiare Apostolicae Sedis mandatum potestatem, de qua in §
Can. 0455      Episcoporum conferentiae concessit, singuli Episcopi dioecesani competentia integra manet, nec conferentia eiusve praeses nomine omnium Episcoporum agere valet, nisi
Can. 0480      negotiis et gerendis et gestis Episcopo dioecesano referre debent, nec umquam contra voluntatem et mentem Episcopi dioecesani agant. -
Can. 0502      libere nominantur aliqui sacerdotes, numero non minore quam sex nec maiore quam duodecim, qui collegium consultorum ad quinquennium constituant
Can. 0510      munera capitulo propria debite componantur, cavendo ne parochus capitularibus nec capitulum paroecialibus functionibus impedimento sit; conflictus, si quidam habeantur
Can. 0556      hic intelleguntur sacerdotes, quibus cura demandatur alicuius ecclesiae, quae nec sit paroecialis nec capitularis, nec adnexa domui communitatis religiosae
Can. 0556      quibus cura demandatur alicuius ecclesiae, quae nec sit paroecialis nec capitularis, nec adnexa domui communitatis religiosae aut societatis vitae
Can. 0556      demandatur alicuius ecclesiae, quae nec sit paroecialis nec capitularis, nec adnexa domui communitatis religiosae aut societatis vitae apostolicae, quae
Can. 0588      § 1. Status vitae consecratae, suapte natura, non est nec clericalis nec laicalis. § 2. Institutum clericale illud dicitur
Can. 0588      Status vitae consecratae, suapte natura, non est nec clericalis nec laicalis. § 2. Institutum clericale illud dicitur quod, ratione
Can. 0629      aliter impedire. - In sua quisque domo Superiores commorentur, nec ab eadem discedant, nisi ad normam iuris proprii. -
Can. 0644      novitiatum ne admittant clericos saeculares inconsulto proprio ipsorum Ordinario, nec aere alieno gravatos qui ad solvendum pares non sint
Can. 0665      Religiosi in propria domo religiosa habitent vitam communem servantes, nec ab ea discedant nisi de licentia sui Superioris. Si
Can. 0767      de praecepto, quae concursu populi celebrantur, homilia habenda est nec omitti potest nisi gravi de causa. § 3. Valde
Can. 0843      sacramenta iis qui opportune eadem petant, rite sint dispositi, nec iure ab iis recipiendis prohibeantur. § 2. Animarum pastores
Can. 0952      quaenam pro celebratione et applicatione Missae sit offerenda stips, nec licet sacerdoti summam maiorem expetere; ipsi tamen fas est
Can. 0980      paenitentis dispositione et hic absolutionem petat, absolutio ne denegetur nec differatur. - Pro qualitate et numero peccatorum, habita tamen
Can. 1080      impedimentum detegatur cum iam omnia sunt parata ad nuptias, nec matrimonium sine probabili gravis mali periculo differri possit usquedum
Can. 1080      ad matrimonium convalidandum, si idem periculum sit in mora nec tempus suppetat recurrendi ad Sedem Apostolicum vel ad loci
Can. 1082      in libro, qui in secreto curiae archivo asservandus est, nec alia dispensatio pro foro externo est necessaria, si postea
Can. 1084      dubio iuris sive dubio facti, matrimonium non est impediendum nec, stante dubio, nullum declarandum. § 3. Sterilitas matrimonium nec
Can. 1084      nec, stante dubio, nullum declarandum. § 3. Sterilitas matrimonium nec prohibet nec dirimit, firmo praescripto can. 1098. - §
Can. 1084      dubio, nullum declarandum. § 3. Sterilitas matrimonium nec prohibet nec dirimit, firmo praescripto can. 1098. - § 1. Invalide
Can. 1086      sit baptizata in Ecclesia catholica vel in eandem recepta nec actu formali ab ea defecerit, et altera non baptizata
Can. 1124      catholica baptizata vel in eandem post baptismum recepta, quaeque nec ab ea actu formali defecerit, altera vero Ecclesiae vel
Can. 1156      ad validitatem convalidationis, etiamsi initio utraque pars consensum praestiterit nec postea revocaverit. - Renovatio consensus debet esse novus voluntatis
Can. 1171      vel benedictione ad divinum cultum destinatae sunt, reverenter tractentur nec ad usum profanum vel non proprium adhibeantur, etiamsi in
Can. 1324      tutelae causa contra iniustum sui vel alterius aggressorem egit, nec tamen debitum servavit moderamen; 7_ adversus aliquem graviter et
Can. 1328      1. Qui aliquid ad delictum patrandum egit vel omisit, nec tamen, praeter suam voluntatem, delictum consummavit, non tenetur poena
Can. 1420      § 5. Ipsi, sede vacante, a munere non cessant nec ab Administratore dioecesano amoveri possunt; adveniente autem novo Episcopo
Can. 1422      ad definitum tempus, firmo praescripto can. 1420, § 5, nec removeri possunt nisi ex legitima gravique causa. - §
Can. 1485      non potest valide renuntiare actioni, instantiae vel actis iudicialibus, nec transigere, pacisci, compromittere in arbitros et generatim ea agere
Can. 1592      - § 1. Si pars conventa citata non comparuerit nec idoneam absentiae excusationem attulerit aut non responderit ad normam
Can. 1642      1629. - § 1. Res iudicata firmitate iuris gaudet nec impugnari potest directe, nisi ad normam can. 1645, §
Can. 1728      spectant. § 2. Accusatus ad confitendum delictum non tenetur, nec ipsi iusiurandum deferri potest. - § 1. Pars laesa

NECAREANT     [1]
Can. 0555      districtus, quos graviter aegrotantes noverit, spiritualibus ac materialibus auxiliis necareant, utque eorum qui decesserint, funera digne celebrentur; provideat quoque

NECESSARIA     [14]
Can. 0222      opera apostolatus et caritatis atque ad honestam ministrorum sustentationem necessaria sunt. § 2. Obligatione quoque tenentur iustitiam socialem promovendi
Can. 0249      scientia ad eorum formationem aut ad ministerium pastorale exercendum necessaria vel utilis videatur. - Quae in ipso seminario philosophica
Can. 0638      ea statuere quae ad valide ponendum actum extraordinariae administrationis necessaria sunt. § 2. Expensas et actus iuridicos ordinariae administrationis
Can. 0666      vocatione perseveret. - In usu mediorum communicationis socialis servetur necessaria discretio atque vitentur quae sunt vocationi propriae nociva et
Can. 0670      Institutum debet sodalibus suppeditare omnia quae ad normam constitutionum necessaria sunt ad suae vocationis finem assequendum. - Religiosus munera
Can. 0721      maturitatem, quae ad vitam instituti propriam recte ducendam est necessaria. - § 1. Probatio initialis eo ordinetur, ut candidati
Can. 1067      aliisve opportunis mediis ad investigationes peragendas, quae ante matrimonium necessaria sunt, quibus diligenter observatis, parochus procedere possit ad matrimonio
Can. 1082      asservandus est, nec alia dispensatio pro foro externo est necessaria, si postea occultum impedimentum publicum evaserit. - § 1
Can. 1215      et media ad ecclesiae aedificationem et ad cultum divinum necessaria non esse defutura. § 3. Etiam instituta religiosa, licet
Can. 1260      exigendi a christifidelibus, quae ad fines sibi proprios sint necessaria. - § 1. Integrum est christifidelibus bona temporalia in
Can. 1308      § 1. Reductio onerum Missarum, ex iusta tantum et necessaria causa facienda, reservatur Sedi Apostolicae, salvis praescriptis quae sequuntur
Can. 1310      concesserit, potest ab eodem fieri ex iusta tantum et necessaria causa. § 2. Si exsecutio onerum impositorum, ob imminutos
Can. 1350      cavendum est, ne iis quae ad honestam sustentationem sunt necessaria ipse careat, nisi agatur de dimissione e statu clericali
Can. 1719      initur vel clauditur, eaque omnia quae investigationem praecedunt, si necessaria non sint ad poenalem processum, in secreto curiae archivo

NECESSARIAE     [2]
Can. 1317      sint, poenales leges. - Poenae eatenus constituantur, quatenus vere necessariae sint ad aptius providendum ecclesiasticae disciplinae. Dimissio autem e
Can. 1578      Peritus accersiri potest a iudice ut explicationes, quae ulterius necessariae videantur, suppeditet. - § 1. Iudex non peritorum tantum

NECESSARIAM     [2]
Can. 0695      1395, § 2, Superior censeat dimissionem non esse omnino necessariam et emendationi sodalis atque restitutioni iustitiae et reparationi scandali
Can. 1650      praestitis cautionibus, si agatur de provisionibus seu praestationibus ad necessariam sustentationem ordinatis, vel alia iusta causa urgeat. § 3

NECESSARIAS     [2]
Can. 0050      legis observantiam urgendam. - Antequam decretum singulare ferat, auctoritas necessarias notitias et probationes exquirat, atque, quantum fieri potest, eos
Can. 1593      autem iudex, ne de industria in longiores et non necessarias moras iudicium protrahatur. § 2. Etsi non comparuerit aut

NECESSARIIS     [1]
Can. 0825      requiritur ut ab eadem auctoritate sint approbatae atque insimul necessariis et sufficientibus explicationibus sint instructae. § 2. Versiones sacrarum

NECESSARIO     [2]
Can. 0105      potest proprium domicilium vel quasi-domicilium. - § 1. Minor necessario retinet domicilium et quasi-domicilium illius, cuius potestati subicitur. Infantia
Can. 1100      - Scientia aut opinio nullitatis matrimonii consensum matrimonialem non necessario excludit. - § 1. Internus animi consensus praesumitur conformis

NECESSARIOS     [1]
Can. 1470      in aula quos lex aut iudex ad processum expediendum necessarios esse statuerit. § 2. Omnes iudicio assistentes, qui reverentiae

NECESSARIUM     [13]
Can. 0439      celebretur quoties id ipsi Episcoporum conferentiae, approbante Apostolica Sede, necessarium aut utile videatur. § 2. Norma in, § 1
Can. 0645      quoque informationes, etiam sub secreto, petere possunt, si ipsis necessarium visum fuerit. - Novitiatus, quo vita in instituto incipitur
Can. 0667      admittantur, ac moniales ex ipsa egrediantur ad tempus vere necessarium. - § 1. Sodales ante primam professionem suorum bonorum
Can. 0719      ad sacramentum paenitentiae accedant, quod frequenter recipiant. § 4. Necessarium conscientiae moderamen libere obtineant atque huius generis consilia a
Can. 1335      sacramentalia vel ponere actum regiminis, vetitum suspenditur, quoties id necessarium sit ad consulendum fidelibus in mortis periculo constitutis; quod
Can. 1357      durum sit in statu gravis peccati permanere per tempus necessarium ut Superior competens provideat. § 2. In remissione concedenda
Can. 1361      id vel utile sit ad rei famam tuendam vel necessarium ad scandalum reparandum. - § 1. Actio criminalis praescriptione
Can. 1452      probationibus afferendis vel in exceptionibus opponendis supplere, quoties id necessarium censeat ad vitandam graviter iniustam sententiam, firmis praescriptis can
Can. 1463      est pari gradu cum ea, nisi eas separatim cognoscere necessarium sit aut iudex id opportunius existimaverit. - Quaestiones de
Can. 1481      agere et respondere, nisi iudex procuratoris vel advocati ministerium necessarium existimaverit. § 2. In iudicio poenali accusatus aut a
Can. 1570      iuris fiant, denuo ad examen vocari, si iudex id necessarium vel utile ducat, dummodo collusionis vel corruptelae quodvis absit
Can. 1598      partes possunt alias iudici proponere; quibus acquisitis, si iudex necessarium duxerit, iterum est locus decreto de quo in §
Can. 1738      officio constituatur, si recurrens patrono careat et Superior id necessarium censeat; semper tamen potest Superior iubere ut recurrens ipse

NECESSARIUS     [5]
Can. 0849      sacramentorum, in re vel saltem in voto ad salutem necessarius, quo homines a peccatis liberantur, in Dei filios regenerantur
Can. 1431      promotoris iustitiae lege praecipiatur vel ex natura rei evidenter necessarius sit. § 2. Si in praecedenti instantia intervenerit promotor
Can. 1431      intervenerit promotor iustitiae, in ulteriore gradu huius interventus praesumitur necessarius. - Ad causas, in quibus agitur de nullitate sacrae
Can. 1519      ad normam can. 1481, § § 1 et 3 necessarius, instantia interim suspenditur. § 2. Alium autem tutorem vel
Can. 1597      ad periodum probatoriam pervenerit. - Tertium, cuius interventus videatur necessarius, iudex, auditis partibus, debet in iudicium vocare. - §

NECESSE     [8]
Can. 0306      privilegiis, indulgentiis aliisque gratiis spiritualibus eidem consociationi concessis fruatur, necesse est et sufficit ut secundum iuris praescripta et propria
Can. 0482      atque eadem in curiae archivo custodiantur. § 2. Si necesse videatur, cancellario dari potest adiutor, cui nomen sit vice-cancellarii
Can. 0545      § 1. Quoties ad pastoralem paroeciae curam debite adimplendam necesse aut opportunum sit, parocho adiungi possunt unus aut plures
Can. 0638      quibus in can. 615, et institutis iuris dioecesani accedat necesse est consensus Ordinarii loci in scriptis praestitus. - §
Can. 1096      valent. - § 1. Ut consensus matrimonialis haberi possit, necesse est ut contrahentes saltem non ignorent matrimonium esse consortium
Can. 1104      cogatur matrimonium. - § 1. Ad matrimonium valide contrahendum necesse est ut contrahentes sint praesentes una simul sive per
Can. 1159      consensum praestet. § 3. Si defectus consensus probari potest, necesse est ut consensus forma canonica praestetur. - Matrimonium nullum
Can. 1486      § 1. Ut procuratoris vel advocati remotio effectum sortiatur, necesse est ipsis intimetur, et, si lis iam contestata fuerit

NECESSITAS     [16]
Can. 0230      ad normam iuris fungi possunt. § 3. Ubi Ecclesiae necessitas id suadeat, deficientibus ministris, possunt etiam laici, etsi non
Can. 0257      atque paratos se exhibeant Ecclesiis particularibus, quarum gravis urgeat necessitas, sese devovere. § 2. Curet Episcopus dioecesanus ut clerici
Can. 0269      Ad incardinationem clerici Episcopus dioecesanus ne deveniat nisi: 1_ necessitas aut utilitas suae Ecclesiae particularis id exigat, et salvis
Can. 0674      apostolica dilatant. Qua de causa, quantumvis actuosi apostolatus urgeat necessitas, sodales horum institutorum advocari nequeunt ut in variis ministeriis
Can. 0766      vel oratorio admitti possunt laici, si certis in adiunctis necessitas id requirat aut in casibus particularibus utilitas id suadeat
Can. 0844      atque can. 861, § 2 praescriptis. § 2. Quoties necessitas id postulet aut vera spiritualis utilitas id suadeat, et
Can. 0844      iudicio Episcopi dioecesani aut Episcoporum conferentiae, alia urgeat gravis necessitas, ministri catholici licite eadem sacramenta administrant ceteris quoque christianis
Can. 0847      benedictis, et quidem, recenter; veteribus ne utatur, nisi adsit necessitas. § 2. Parochus olea sacra a proprio Episcopo impetret
Can. 0884      aut curet ut per alium Episcopum administretur; quod si necessitas id requirat, facultatem concedere potest uni vel pluribus determinatis
Can. 0932      eucharistica peragatur in loco sacro, nisi in casu particulari necessitas aliud postulet; quo in casu, in loco honesto celebratio
Can. 0961      sacerdotibus ad audiendas singulorum paenitentium confessiones; 2_ adsit gravis necessitas, videlicet quando, attento paenitentium numero, confessariorum copia praesto non
Can. 0961      culpa, gratia sacramentali aut sacra communione diu carere cogantur; necessitas vero non censetur sufficiens, cum confessarii praesto esse non
Can. 1293      definitam excedit, requiritur insuper: 1_ iusta causa, veluti urgens necessitas, evidens utilitas, pietas, caritas vel gravis alia ratio pastoralis
Can. 1344      si reus primum post vitam laudabiliter peractam deliquerit neque necessitas urgeat reparandi scandalum, obligationem servandi poenam expiatoriam suspendere, ita
Can. 1399      poena puniri, cum specialis violationis gravitas punitionem postulat, et necessitas urget scandala praeveniendi vel reparandi. - § 1. Obiectum
Can. 1748      paroecialem interim provideat. - Si bonum animarum vel Ecclesiae necessitas aut utilitas postulet, ut parochus a sua, quam utiliter

NECESSITATE     [13]
Can. 0233      commissum de momento ministerii sacri deque ministrorum in Ecclesia necessitate edoceant, atque incepta ad vocationes fovendas, operibus praesertim ad
Can. 0304      quibusque determinentur agendi rationes, attentis quidem temporis et loci necessitate vel utilitate. § 2. Titulum seu nomen sibi eligant
Can. 0587      elementa spiritualia et iuridica apte componantur; normae tamen absque necessitate ne multiplicentur. § 4. Ceterae normae a competenti instituti
Can. 0905      ut sacerdotes, iusta de causa, bis in die, immo, necessitate pastorali id postulante, etiam ter in diebus dominicis et
Can. 0927      azymum ubicumque litat. - Nefas est, urgente etiam extrema necessitate, alteram materiam sine altera, aut etiam utramque extra eucharisticam
Can. 0935      apud se retinere aut secum in itinere deferre, nisi necessitate pastorali urgente et servatis Episcopi dioecesani praescriptis. - In
Can. 0986      horis in eorum commodum statutis, accedendi. § 2. Urgente necessitate, quilibet confessarius obligatione tenetur confessiones christifidelium excipiendi, et in
Can. 1315      alias addere; id autem ne faciat, nisi ex gravissima necessitate. Quod si lex universalis indeterminatam vel facultativam poenam comminetur
Can. 1323      metu gravi, quamvis relative tantum, coactus egit, aut ex necessitate vel gravi incommodo, nisi tamen actus sit intrinsece malus
Can. 1324      metu gravi, quamvis relative tantum, coactus est, aut ex necessitate vel gravi incommodo, si delictum sit intrinsece malum vel
Can. 1345      rationis imperfectum tantum habuerit, vel delictum ex metu vel necessitate vel passionis aestu vel in ebrietate aliave simili mentis
Can. 1421      potest ut etiam laici iudices constituantur, e quibus, suadente necessitate, unus assumi potest ad collegium efformandum. § 3. Iudices
Can. 1747      transferri, Episcopus eidem relinquat eius usum etiam exclusivum, eadem necessitate durante. § 3. Pendente recursu adversus amotionis decretum, Episcopus

NECESSITATEM     [2]
Can. 0624      ad certum et conveniens temporis spatium iuxte naturam et necessitatem instituti constituantur, nisi pro supremo Moderatore et pro Superioribus
Can. 1507      ad dubia concordanda. Quod si ex scriptis responsionibus perspiciat necessitatem partes convocandi, id potest novo decreto statuere. § 2

NECESSITATES     [9]
Can. 0212      oboedientia prosequi tenentur. § 2. Christifidelibus integrum est, ut necessitates suas, praesertim spirituales, suaque optata Ecclesiae Pastoribus patefaciant. §
Can. 0264      reditibus eorum qui eidem obnoxii sunt proportionatum, atque iuxta necessitates seminarii determinatum. - Quemlibet clericum oportet esse incardinatum aut
Can. 0333      semper est coniunctus; ipsi ius tamen est, iuxta Ecclesiae necessitates, determinare modum, sive personalem sive collegialem, huius muneris exercendi
Can. 0334      Patres Cardinales, necnon aliae personae itemque varia secundum temporum necessitates instituta; quae personae omnes et instituta, nomine et auctoritate
Can. 0337      actus collegialis efficiatur. § 3. Romani Pontificis est secundum necessitates Ecclesiae seligere et promovere modos, quibus Episcoporum Collegium munus
Can. 0353      3. In Consistorium extraordinarium, quod celebratur cum peculiares Ecclesiae necessitates vel graviora negotia tractanda id suadeant, convocantur omnes Cardinales
Can. 0394      exercendum, atque ipsos adhortetur ut varia opera apostolatus, secundum necessitates loci et temporis, participent et iuvent. - § 1
Can. 0403      cui ipse inservivit. - § 1. Cum pastorales dioecesis necessitates id suadeant, unus vel plures Episcopi auxiliares, petente Episcopo
Can. 0514      1. Consilium pastorale, quod voto gaudet tantum consultivo, iuxta necessitates apostolatus convocare eique praeesse ad solum Episcopum dioecesanum pertinet

NECESSITATIBUS     [30]
Can. 0222      normam legis plectantur. - § 1. Christifideles obligatione tenentur necessitatibus subveniendi Ecclesiae, ut eidem praesto sint quae ad cultum
Can. 0231      condicioni aptatam, qua decenter, servatis quoque iuris civilis praescriptis, necessitatibus propriis ac familiae providere valeant; itemque iis ius competit
Can. 0233      1. Universae communitati christianae officium incumbit fovendarum vocationum, ut necessitatibus ministerii sacri in tota Ecclesia sufficienter provideatur; speciatim hoc
Can. 0242      in seminario tradendae definiantur summa principia atque normae generales necessitatibus pastoralibus uniuscuiusque regionis vel provinciale, aptatae. § 2. Normae
Can. 0248      tradenda eo spectat, ut alumni, una cum cultura generali necessitatibus loci ac temporis consentanea, amplam atque solidam acquirant in
Can. 0255      et artes addiscant quae, attentis quoque loci ac temporis necessitatibus, ad ministerium Dei populum docendi, sanctificandi et regendi exercendum
Can. 0256      muneribus adimplendis. § 2. Edoceantur alumni de universae Ecclesiae necessitatibus, ita ut sollicitudinem habeant de vocationibus promovendis, de quaestionibus
Can. 0263      et conservationi, alumnorum sustentationi necnon magistrorum remunerationi aliisque seminarii necessitatibus. - § 1. Ut seminarii necessitatibus provideatur, praeter stipem
Can. 0264      remunerationi aliisque seminarii necessitatibus. - § 1. Ut seminarii necessitatibus provideatur, praeter stipem de qua in can. 1266, potest
Can. 0281      muneris naturae, tum locorum temporumque condicionum, quaque ipsi possint necessitatibus vitae suae necnon aequae retributioni eorum, quorum servitio, egent
Can. 0281      providendum est ut gaudeant illa sociali assistentia, qua eorum necessitatibus, si infirmate, invaliditate vel senectute laborent, apte prospiciatur. §
Can. 0281      remunerationem obtineant, ex perceptis inde reditibus sibi suaeque familiae necessitatibus consulant. - § 1. Clerici vitae simplicitatem colant et
Can. 0383      diversi ritus in sua dioecesi si habeat, eorum spiritualibus necessitatibus provideat sive per sacerdotes aut paroecias eiusdem ritus, sive
Can. 0445      consultivum. - Concilium particulare pro suo territorio curat ut necessitatibus pastoralibus populi Dei provideatur atque potestate gaudet regiminis, praesertim
Can. 0510      habeantur, dirimat Episcopus dioecesanus, qui imprimis curet ut fidelium necessitatibus pastoralibus apte prospiciatur. § 4. Quae ecclesiae, paroeciali simul
Can. 0591      parere tenentur. - Quo melius institutorum bono atque apostolatus necessitatibus provideatur, Summus Pontifex, ratione sui in universam Ecclesiam primatus
Can. 0610      erigatur nisi iudicari prudenter possit fore ut congrue sodalium necessitatibus provideatur. - Consensus Episcopi dioecesani ad erigendam domum religiosam
Can. 0619      et in observantia legum et traditionum proprii instituti; eorum necessitatibus personalibus convenienter subveniant, infirmos sollicite curent ac visitent, corripiant
Can. 0640      pro viribus ex propriis bonis aliquid conferant ad Ecclesiae necessitatibus et egenorum sustentationi subveniendum. - Ius candidatos admittendi ad
Can. 0659      rationem definire debet huius institutionis eiusdemque durationis, attentis Ecclesiae necessitatibus atque hominum temporumque condicionibus, prout a fine est indole
Can. 0677      sacerdoti summam maiorem expetere; ipsi tamen fas est stipem necessitatibus, prudenter accommodent, novis etiam et opportunis mediis adhibitis. §
Can. 0755      Episcoporum conferentiarum, eandem unitatem promovere atque pro variis adiunctorum necessitatibus vel opportunitatibus, normas practicas impertire, attentis praescriptis a suprema
Can. 0769      christiana proponatur modo auditorum condicioni accomodato atque ratione temporum necessitatibus aptata. - Parochi certis temporibus, iuxta Episcopi dioecesani praescripta
Can. 0770      exercitia spiritualia et sacras missiones vocant, vel alias formas necessitatibus aptatas. - § 1. Solliciti sint animarum pastores, praesertim
Can. 0802      quoque condantur professionales et technicae necnon aliae quae specialibus necessitatibus requirantur. - § 1. Schola catholica ea intellegitur quam
Can. 0939      Eucharistia asservatur, diligentissime custodiatur. - Hostiae consecratae quantitate fidelium necessitatibus sufficienti in pyxide seu vasculo serventur, et frequenter, veteribus
Can. 1148      locorum et personarum, curet ut primae uxoris ceterarumque dimissarum necessitatibus satis provisum sit, iuxta normas iustitiae, christianae caritatis et
Can. 1263      consilio a rebus oeconomicis et consilio presbyterali, pro dioecesis necessitatibus, personis iuridicis publicis suo regimini subiectis moderatum tributum, earum
Can. 1274      obligationibus erga alias personas Ecclesiae deservientes satisfacere variisque dioecesis necessitatibus occurrere, quaque etiam dioeceses divitiores possint pauperioribus subvenire. §
Can. 1286      honestam mercedem tribuant, ita ut iidem suis et suorum necessitatibus convenienter providere valeant. - § 1. Reprobata contraria consuetudine

NECESSITATIS     [20]
Can. 0271      contra decisionem recurrere. - § 1. Extra casum verae necessitatis Ecclesiae particularis propriae, Episcopus dioecesanus ne deneget licentiam transmigrandi
Can. 0490      vel armarium secretum ne aperiatur, nisi in casu verae necessitatis, ab ipso Administratore dioecesano. § 3. Ex archivo vel
Can. 0535      libri paroeciales custodiantur, una cum Episcoporum epistulis aliisque documentis, necessitatis utilitatisve causa servandis; quae omnia, ab Episcopo dioecesano eiusve
Can. 0683      per alium, tempore visitationis pastoralis et etiam in casu necessitatis; non vero scholas, quae exclusive pateant propriis instituti alumnis
Can. 0850      secundum ordinem in probatis liturgicis libris praescriptum, excepto casu necessitatis urgentis, in quo ea tantum observari debent, quae ad
Can. 0853      compos. - Aqua in baptismo conferendo adhibenda, extra casum necessitatis, benedicta sit oportet, secundum librorum liturgicorum praescripta. - Baptismus
Can. 0857      in vigilia Paschatis, celebretur. - § 1. Extra casum necessitatis, proprius baptismi locus est ecclesia aut oratorium. § 2
Can. 0860      alio in loco decenti. - § 1. Praeter casum necessitatis, baptismus ne conferatur in domibus privatis, nisi loci Ordinarius
Can. 0860      Episcopus dioecesanus statuerit, baptismus ne celebretur, nisi in casu necessitatis vel alia ratione pastorali cogente. - § 1. Minister
Can. 0861      hoc munus ab Ordinario loci deputatus, immo, in casu necessitatis, quilibet homo debita intentione motus solliciti sint animarum pastores
Can. 0862      christifideles de recto baptizandi modo edoceantur. - Excepto casu necessitatis, nemini licet, sine debita licentia, in alieno territorio baptismum
Can. 0911      quoad omnes in domo versantes. § 2. In casu necessitatis aut de licentia saltem praesumpta parochi, cappellani vel Superioris
Can. 0925      normam legum liturgicarum, sub utraque specie; in casu autem necessitatis, etiam sub sola specie vini. - In eucharistica celebratione
Can. 0961      criteriis cum ceteris membris Episcoporum conferentiae concordatis, casus talis necessitatis determinare potest. - § 1. Ut christifidelis sacramentali absolutione
Can. 0999      1_ qui iure Episcopo dioecesano aequiparantur; 2_ in casu necessitatis, quilibet presbyter in ipsa tamen celebratione sacramenti. - §
Can. 1000      praescriptis in liturgicis libris, accurate peragantur; in casu tamen necessitatis, sufficit unctio unica in fronte vel etiam in alia
Can. 1003      Cuilibet sacerdoti licet oleum benedictum secumferre ut, in casu necessitatis, sacramentum unctionis infirmorum ministrare valeat. - § 1. Unctio
Can. 1071      eundem parochum certiorem reddat. - § 1. Excepto casu necessitatis, sine licentia Ordinarii loci ne quis assistat: 1_ matrimonio
Can. 1119      in alio convenienti loco celebrari poterit. - Extra casum necessitatis, in matrimonii celebratione serventur ritus in libris liturgicis, ab
Can. 1263      physicis et iuridicis ipsi licet tantum, in casu gravis necessitatis et sub iisdem condicionibus, extraordinariam et moderatam exactionem imponere

NECESSITATUM     [1]
Can. 0122      ex aequo et bono, ratione habita omnium adiunctorum et necessitatum utriusque; 2_ ut usus et ususfructus communium bonorum, quae

NECESSITUDINEM     [2]
Can. 0244      debita maturitate humana spiritum Evangelii et arctam cum Christo necessitudinem acquirant. - § 1. Per formationem spiritualem alumni idonei
Can. 0245      per vitam in seminario communem atque per amicitiae coniunctionisque necessitudinem cum aliis excultam praeparentur ad fraternam unionem cum dioecesano

NECESSITUDINES     [1]
Can. 0365      exercet, munus quoque peculiare est: 1_ promovere et fovere necessitudines inter Apostolicam Sedem et Auctoritates Rei Publicae; 2_ quaestiones

NECESSITUDO     [1]
Can. 1563      testis identitatem comprobet; exquirat quaenam sit ipsi cum partibus necessitudo et, cum ipsi interrogationes specificas circa causam defert, sciscitetur

NECNE     [6]
Can. 0067      fuerit. § 3. In dubio num rescriptum irritum sit necne, recurratur ad rescribentem. - Rescriptum Sedis Apostolicae in quo
Can. 0177      intimatione significare collegii aut coetus praesidi utrum electionem acceptet necne; secus electio effectum non habet. § 2. Si electus
Can. 1431      est iudicare utrum bonum publicum in discrimen vocari possit necne, nisi interventus promotoris iustitiae lege praecipiatur vel ex natura
Can. 1572      4_ utrum testimonii contestes habeat, aliisve probationis elementis confirmetur necne. - Unius testis depositio plenam fidem facere non potest
Can. 1644      debet decreto statuere utrum nova causae propositio admitti debeat necne. § 2. Provocatio ad superius tribunal ut nova causae
Can. 1745      rem perpendat; 3_ tandem statuat utrum parochus sit amovendus necne, et mox decretum de re ferat. - Amoto parocho

NECNON     [128]
Can. 0033      desinunt revocatione explicita aut implicita ab auctoritate competenti facta, necnon cessante lege ad cuius exsecutionem data sunt; non autem
Can. 0058      vim habere desinit legitima revocatione ab auctoritate competendi facta necnon cessante lege ad cuius exsecutionem datum est. § 2
Can. 0059      Quae de rescriptis statuuntur praescripta, etiam de licentiae concessione necnon de concessionibus gratiarum vivae vocis oraculo valent, nisi aliud
Can. 0076      iuridicarum per peculiarem actum facta, concedi potest a legislatore necnon ab auctoritate exsecutiva cui legislator hanc potestatem concesserit. §
Can. 0085      iis qui potestate gaudent exsecutiva intra limites suae competentiae, necnon ab illis quibus potestas dispensandi explicite vel implicite competit
Can. 0091      expresse statuatur, in peregrinos quoque in territorio actu degentes, necnon erga seipsum. - Strictae subest interpretationi non solum dispensatio
Can. 0093      quae tractum habet successivum cessat iisdem modis quibus privilegium, necnon certa ac totali cessatione causae motivae. - § 1
Can. 0095      ab auctoritate ecclesiastica indictis sive a christifidelibus libere convocatis, necnon aliis celebrationibus, et quibus definiuntur quae ad constitutionem, moderamen
Can. 0122      ut communia, quae dividi possunt, bona atque iura patrimonialia necnon aes alienum aliaque onera dividantur inter personas iuridicas, de
Can. 0123      iuridicae immediate superiori, salvis semper fundatorum vel oblatorum voluntate necnon iuribus quaesitis; extincta persona iuridica privata, eiusdem bonorum et
Can. 0124      atque in eodem adsint quae actum ipsum essentialiter constituunt, necnon sollemnia et requisita iure ad validitatem actus imposita. §
Can. 0134      particulari vel communitati eidem aequiparatae ad normam can. 368, necnon qui in iisdem generali gaudent potestate exsecutiva ordinaria, nempe
Can. 0138      expresse a delegante concessum fuerit. - Potestas exsecutiva ordinaria necnon potestas ad universitatem casuum delegata, late interpretanda est, alia
Can. 0142      cessante causa finali delegationis; revocatione delegantis delegato directe intimata necnon renuntiatione delegati deleganti significata et eo acceptata; non autem
Can. 0149      officum ecclesiasticum quis promoveatur, debet esse in Ecclesiae communione necnon idoneus, scilicet iis qualitatibus praeditus, quae iure universali vel
Can. 0184      temporis praefiniti, expleta aetate iure definita, renuntiatione, translatione, amotione necnon privatione. § 2. Resoluto quovis modo iure auctoritatis a
Can. 0197      - Praescriptionem, tamquam modum iuris subiectivi acquirendi vel amittendi necnon ab obligationibus sese liberandi, Ecclesia recipit prout est in
Can. 0218      - Qui disciplinis sacris incumbunt iusta libertate fruuntur inquirendi necnon mentem suam prudenter in iis aperiendi, inquibus peritia gaudent
Can. 0222      sunt. § 2. Obligatione quoque tenentur iustitiam socialem promovendi necnon, praecepti Domini memores, ex propriis reditibus pauperibus subveniendi. -
Can. 0223      in consociationibus adunati rationem habere debent boni communis Ecclesiae necnon iurium aliorum atque suorum erga alios officiorum. § 2
Can. 0241      moralibus, spiritualibus et intellectualibus, eorum valetudine physica et psychica necnon recta voluntate, habiles aestimantur qui ministeriis sacris perpetuo sese
Can. 0249      linguam patriam edoceantur, sed etiam linguam latinam bene calleant necnon congruam habeant cognitionem alienarum linguarum, quarum scientia ad eorum
Can. 0252      theologiae moralis et pastoralis, iuris canonici, liturgiae, historiae ecclesiasticae, necnon aliarum disciplinarum, auxiliarium atque specialium, ad normam praescriptorum institutionis
Can. 0256      sollicitudinem habeant de vocationibus promovendis, de quaestionibus missionalibus, oecumenicis necnon de aliis, socialibus quoque, urgentoribus. - § 1. Alumnorum
Can. 0259      interest, frequenter seminarium ipsi visitent, in formationem suorum alumnorum necnon in institutionem, quae in eodem tradatur, philosophicam et theologicam
Can. 0261      parte sua curent ut alumni normas Ratione institutionis sacerdotalis necnon seminarii ordinatione praescriptas adamussim servent. § 2. Sedulo provideant
Can. 0263      debent ut provideatur seminarii constitutioni et conservationi, alumnorum sustentationi necnon magistrorum remunerationi aliisque seminarii necessitatibus. - § 1. Ut
Can. 0276      ut eiusdem oblationem cotidie participent; 3_ obligatione tenentur sacerdotes necnon diaconi ad presbyteratum aspirantes cotidie liturgiam horarum persolvendi secundum
Can. 0281      locorum temporumque condicionum, quaque ipsi possint necessitatibus vitae suae necnon aequae retributioni eorum, quorum servitio, egent, providere. § 2
Can. 0295      proprius, ciu ius est nationale vel internationale seminarium erigere necnon alumnos incardinare, eosque titulo servitii praelaturae ad ordines promovere
Can. 0305      consociationes cuiuslibet generis; vigilantiae Ordinarii loci subsunt consociationes dioecesanae necnon aliae consociationes, quatenus in dioecesi operam exercent. - Ut
Can. 0334      est synodus Episcoporum. Auxilio praetera ei sunt Patres Cardinales, necnon aliae personae itemque varia secundum temporum necessitates instituta; quae
Can. 0342      disciplinam ecclesiasticam servandam et firmandam consiliis adiutricem operam praestent, necnon quaestiones ad actionem Ecclesiae in mundo spectantes perpendant. -
Can. 0350      Cardinales quibus a Romano Pontifice titulus assignatur Ecclesiae suburbicariae, necnon Patriarchae orientales qui in Cardinalium Collegium relati sunt; presbyteralem
Can. 0351      viri, saltem in ordine presbyteratus constituti, doctrina, moribus, pietate necnon rerum agendarum prudentia egregie praestantes; qui nondum sunt Episcopi
Can. 0364      quod attinet, nomina candidatorum Apostolicae Sedi transmittere vel proponere necnon processum informativum de promovendis instruere, secundum normas ab Apostolica
Can. 0368      territorialis et abbatia territorialis, vicariatus apostolicus et praefectura apostolica necnon administratio apostolica stabiliter erecta. - Dioecesis est populi Dei
Can. 0377      quam providenda dioecesis pertinet vel quacum in coetum convenit, necnon conferentiae Episcoporum praeses; pontificius Legatus, insuper, quosdam e collegio
Can. 0377      id expedire iudicaverit, sententiam quoque aliorum ex utroque clero necnon laicorum sapientia praestantium singillatim et secreto exquirat. § 4
Can. 0383      suae condicionem ordinaria cura pastorali non satis frui valeant necnon ad eos qui a religionis praxi defecerint. § 2
Can. 0392      verbi, celebrationem sacramentorum et sacramentalium, cultum Dei et Sanctorum, necnon bonorum administrationem. - In omnibus negotiis iuridicis dioecesis, Episcopus
Can. 0450      conferentiae statuta aliud decernant. § 2. Ceteri Episcopi titulares necnon Legatus Romani Pontificis non sunt de iure membra Episcoporum
Can. 0454      iure competit Episcopis dioecesanis eisque qui iure ipsis aequiparantur, necnon Episcopis coadiutoribus. § 2. Episcopis auxiliaribus ceterisque Episcopis titularibus
Can. 0456      Absoluto conventu plenario Episcoporum conferentiae, relatio de actis conferentiae necnon eius decreta a praeside ad Apostolicam Sedem transmittantur, tum
Can. 0458      1_ relationem componere actorum et decretorum conventus plenarii conferentiae necnon actorum consilii Episcoporum permanentis, et eadem cum omnibus conferentiae
Can. 0463      atque Episcopi auxiliares; 2_ Vicarii generales et Vicarii episcopales, necnon Vicarius iudicialis; 3_ canonici ecclesiae cathedralis; 4_ membra consilii
Can. 0467      dioecesanus textus declarationum ac decretorum synodalium communicet cum Metropolita necnon cum Episcoporum conferentia. - § 1. Episcopo dioecesano competit
Can. 0468      dioecesano competit pro suo prudenti iudicio synodum dioecesanam suspendere necnon dissolvere. § 2. Vacante vel impedita sede episcopali, synodus
Can. 0469      praesertim in actione pastorali dirigenda, in administratione dioecesis curanda, necnon in potestate iudiciali exercenda. - Nominatio eorum, qui officia
Can. 0479      pertinent etiam facultates habituales ab Apostolica Sede Episcopo concessae, necnon rescriptorum exsecutio, nisi aliud expresse cautum fuerit aut electa
Can. 0482      potest adiutor, cui nomen sit vice-cancellarii. § 3. Cancellarius necnon vice-cancellarius sunt eo ipso notarii et secretarii curiae. -
Can. 0492      et quod constat tribus saltem christifidelibus, in re oeconomica necnon in iure civili vere peritis et integritate praestantibus, ab
Can. 0493      erogationum quae pro universo dioecesis regimine anno venturo praevidentur, necnon, anno exeunte, rationem accepti et expensi probare. - §
Can. 0497      eligatur a sacerdotibus ipsis, ad normam canonum qui sequuntur, necnon statutorum; 2_ aliqui sacerdotes, ad normam statuorum, esse debent
Can. 0498      dioecesi incardinati; 2_ sacerdotes saeculares in dioecesi non incardinati, necnon sacerdotes sodales alicuius instituti religiosi aut societatis vitae apostolicae
Can. 0506      a capitulo et a singulis canonicis ad cultum divinum necnon administerium persolvendum sint peragenda; decernant conventus in quibus capituli
Can. 0506      definiantur emolumenta, tum stabilia tum occasione perfuncti muneris solvenda necnon, attentis normis a Sancta Sede latis, quaenam sint canonicorum
Can. 0512      ratione habita diversarum dioecesis regionum, condicionum socialium et professionum, necnon partis quam sive singuli sive cum aliis coniuncti in
Can. 0524      aptasque investigationes peragat, auditis, si casus ferat, certis presbyteris necnon christifidelibus laicis. - Sede vacante aut impedita, ad Administratorem
Can. 0528      praesertim homilia diebus dominicis et festis de praecepto habenda necnon catechetica institutione tradenda, atque foveat opera quibus spiritus evangelicus
Can. 0529      angores et luctus praesertim participans eosque in Domino confortans necnon, si in quibusdam defecerint, prudenter corrigens; aegrotos, praesertim morti
Can. 0530      ad normam can. 883, n. 3; 3_ administratio Viatici necnon unctionis infirmorum, firmo praescripto can. 1003, §§ 2 et
Can. 0530      fontis baptismalis tempore paschali benedictio, ductur processionum extra ecclesiam, necnon benedictiones extra ecclesiam solemnes; 7_ celebratio eucharistica sollemnior diebus
Can. 0531      consilio presbyterali, competit statuere praescripta, quibus destinationi harum oblationum necnon remunerationi clericorum idem munus implentium provideatur. - In omnibus
Can. 0535      asserventur. § 2. In libro baptizatorum adnotentur quoque confirmatio, necnon quae pertinent ad statum canonicum christifidelium, ratione matrimonii, salvo
Can. 0535      suspecti ordinis sacri, professionis perpetuae in instituto religioso emissae necnon mutati ritus; eaeque adnotationes in documento accepti baptismi semper
Can. 0538      parocho facta et, ut valeat, ab eodem Episcopo acceptata, necnon lapsu temporis si, iuxta iuris particularis de quo in
Can. 0547      id iudicaverit, parocho aut parochis paroeciarum pro quibus constituitur, necnon vicario foraneo, firmo praescripto can. 682, § 1. -
Can. 0548      obligationes et iura, praeterquam canonibus huius capitis, statutis dioecesanis necnon litteris Episcopi dioecesani definiuntur, specialius autem mandato parochi determinantur
Can. 0560      in ecclesia sua pro populo celebret functiones etiam paroeciales, necnon ut ecclesia pateat certis christifidelium coetibus ibidem liturgicas celebrationes
Can. 0566      verbi Dei eis praedicandi, Viaticum et unctionem infirmorum administrandi necnon sacramentum confirmationis eis conferendi, qui in periculo mortis versentur
Can. 0578      ecclesiastica sanctia circa naturam, finem, spiritum et indolem instituti, necnon eius sanae traditiones, quae omnia patrimonium eiusdem instituti constituunt
Can. 0587      instituti regimen et sodalium disciplinam, membrorum incorporationem atque institutionem, necnon proprium sacrorum ligaminum obiectum. § 2. Codex huiusmodi a
Can. 0595      confirmare, salvis iis in quibus Apostolica Sedes manus apposuerit, necnon negotia maiora totum institutum respicientia tractare, quae potestatem internae
Can. 0618      reverentia personae humanae illorum voluntariam oboedientiam, libenter eos audiant necnon eorum conspirationem in bonum instituti et Ecclesiae foveant, firma
Can. 0631      iuxta ipsum promovere, Moderatorem supremum eligere, maiora negotia tractare, necnon normas edicere, quibus omnes parere tenentur. § 2. Composito
Can. 0645      Candidati, antequam ad novitiatum admittantur, testimonium baptismatis et confirmationis necnon status liberi exhibere debent. § 2. Si agatur de
Can. 0674      populum Dei uberrimis sanctitatis fructibus collustrant eumque exemplo movent necnon arcana fecunditate apostolica dilatant. Qua de causa, quantumvis actuosi
Can. 0680      etiam inter eadem et clerum saecularem, ordinata foveatur cooperatio necnon, sub moderamine Episcopi dioecesani, omnium operum et actionum apostolicarum
Can. 0692      sodale reiectum fuerit, ipso iure secumfert dispensationem a votis necnon ab omnibus obligationibus ex professione ortis. - Si sodalis
Can. 0701      habet suspensivum. - Legitima dimissione ipso facto cessant vota necnon iura et obligationes ex professione promanantia. Si tamen sodalis
Can. 0718      debet, regitur normis Libri V De bonis Ecclesiae temporalibus necnon iure proprio instituti. Item ius proprium definiat obligationes praesertim
Can. 0728      693. - Indulto discedendi legitime concesso, cessant omnia vincula necnon iura et obligationes ab incorporatione promanantia. - Sodalis ab
Can. 0741      De bonis Ecclesiae temporalibus, cann. 636, 638 et 639, necnon iuris proprii. § 2. Sodales capaces quoque sunt, ad
Can. 0747      et ubique principia moralia etiam de ordine sociali annuntiare, necnon iudicium ferre de quibuslibet rebus humanis, quatenus personae humanae
Can. 0761      in scholis, in academiis, conferentiis et coadunationibus omnis generis, necnon eiusdem diffusio per declarationes publicas a legitima auctoritate occasione
Can. 0768      de obligationibus quae ad homines in societate coniunctos pertinent, necnon de rebus temporalibus iuxta ordinem a Deo statutum componendis
Can. 0775      praesto sint, catechismum etiam parando, si opportunum id videatur, necnon incepta catechetica fovere atque coordinare. § 2. Episcoporum conferentiae
Can. 0776      operam adhibeat clericorum paroeciae addictorum, sodalium institutorum vitae consecratae necnon societatum vitae apostolicae, habita ratione indolis uniuscuiusque instituti, necnon
Can. 0776      necnon societatum vitae apostolicae, habita ratione indolis uniuscuiusque instituti, necnon christifidelium laicorum, praesertim catechistarum; hi omnes, nisi legitime impediti
Can. 0777      praeparentur ad primam receptionem sacramentorum paenitentiae et sanctissimae Eucharistiae necnon ad sacramentum confirmationis; 3_ ut iidem, prima communione recepta
Can. 0779      videantur ut fideles, ratione eorum indoli facultatibus et aetati necnon vitae condicionibus aptata, plenius catholicam doctrinam ediscere eamque aptius
Can. 0793      et congruenti pastorali cura adiuventur. - § 1. Parentes, necnon qui eorum locum tenent, obligatione adstringuntur et iure gaudent
Can. 0802      dioecesanus provideat ut scholae quoque condantur professionales et technicae necnon aliae quae specialibus necessitatibus requirantur. - § 1. Schola
Can. 0807      ad altiorem hominum culturam et pleniorem personae humanae promotionem necnon ad ipsius Ecclesiae munus docendi implendum conferant. - Nulla
Can. 0823      fidem moresve tangant a christifidelibus edenda suo iudicio subiciantur; necnon reprobandi scripta quae rectae fidei aut bonis moribus noceant
Can. 0826      can. 838. § 2. Ut iterum edantur libri liturgici necnon eorum versiones in linguam vernaculam eorumve partes, constare debet
Can. 0827      nisi de licentia loci Ordinarii. - § 1. Catechismi necnon alia scripta ad institutionem catecheticam pertinentia eorumve versiones, ut
Can. 0830      iudicio licentiam concedat ut editio fiat, expresso suo nomine necnon tempore ac loco concessae licentiae; quod si eam non
Can. 0833      Episcopo dioecesano eiusve delegato, Vicarii generales et Vicarii episcopales necnon Vicarii iudiciales; 6_ coram loci Ordinario eiusve delegato, parochi
Can. 0838      libros liturgicos edere eorumque versiones in linguas vernaculas recognoscere, necnon advigilare ut ordinationes liturgicae ubique fideliter observentur. § 3
Can. 0839      salutem conferunt. § 2. Curent locorum Ordinarii ut orationes necnon pia et sacra exercitia populi christiani normis Ecclesiae plene
Can. 0841      decernere quae ad eorum celebrationem, administrationem et receptionem licitam necnon ad ordinem in eorum celebratione servandum spectant. - §
Can. 0843      officium habent curandi ut qui sacramenta petunt debita evangelizatione necnon catechetica institutione ad eadem recipienda praeparentur, attentis normis a
Can. 0869      inspecta materia et verborum forma in baptismo collato adhibitis necnon attenta intentione baptizati adulti et ministri baptizantis, seria ratio
Can. 0877      debet nomina baptizatorum, mentione facta de ministro, parentibus, patrinis necnon, si adsint, testibus, de loco ac die collati baptismi
Can. 0877      3. Si de filio adoptivo agitur, inscribantur nomina adoptantium necnon, saltem si ita fiat in actu civili regionis, parentum
Can. 0910      diaconus. § 2. Extraordinarius sacrae communionis minister est acolythus necnon alius christifidelis ad normam can. 230, § 3 deputatus
Can. 0911      ad infirmos deferendi habent parochus et vicarii paroeciales, cappellani, necnon Superior communitatis in clericalibus institutis religiosis aut societatibus vitae
Can. 0914      - Parentum imprimis atque eorum qui parentum locum tenent necnon parochi officium est curandi ut pueri usum rationis assecuti
Can. 0919      horae. § 3. Aetate provecti et infirmitate quadam laborantes necnon eorum curae addicti, sanctissimam Eucharistiam accipere possunt, etiamsi intra
Can. 0934      ecclesia cathedrali aut eidem aequiparata, in qualibet ecclesia paroeciali necnon in ecclesia vel oratorio domui instituti religiosi aut societatis
Can. 0958      vitae apostolicae ad eorum Superiores. - § 1. Parochus necnon rector ecclesiae aliusve pii loci, in quibus stipes Missarum
Can. 0958      quo accurate adnotent Missarum celebrandarum numerum, intentionem, stipem oblatam, necnon celebrationem peractam. § 2. Ordinarius obligatione tenetur singulis annis
Can. 0983      2. Obligatione secretum servandi tenentur quoque interpres, si detur, necnon omnes alii ad quos ex confessione notitia peccatorum quoquo
Can. 1050      item testimonium factae declarationis de qua in can. 1036, necnon, si ordinandus qui promovendus est ad diaconatum permanentem sit
Can. 1067      obsistere. - Episcoporum conferentia statuat normas de examine sponsorum, necnon de publicationibus matrimonialibus aliisve opportunis mediis ad investigationes peragendas
Can. 1108      aut sacerdote vel diacono ab alterutro delegato qui assistant, necnon coram duobus testibus, secundum tamen regulas expressas in canonibus
Can. 1121      certiorem reddere tenetur coniux catholicus, indicans etiam locum celebrationis necnon formam publicam servatam. - § 1. Matrimonium contractum adnotetur
Can. 1161      adsit, atque a forma canonica, si servata non fuerit, necnon retrotractionem effectuum canonicorum ad praeteritum. § 2. Convalidatio fit
Can. 1169      dedicationes valide peragere possunt qui charactere episcopali insigniti sunt, necnon presbyteri quibus iure vel legitima concessione id permittitur. §
Can. 1174      § 2, n. 3; sodales vero institutorum vitae consecratae necnon societatum vitae apostolicae, ad normam suarum constitutionum. § 2
Can. 1234      liturgicam praesertim per Eucharistiae et paenitentiae celebrationem apte fovendo, necnon probatas pietatis popularis formas colendo. § 2. Votiva artis
Can. 1253      Episcoporum conferentia potest pressius determinare observantiam ieiunii et abstinentiae, necnon alias formas paenitentiae, praesertim opera caritatis et exercitationes pietatis
Can. 1255      exercenda. - Ecclesia universa atque Apostolica Sedes, Ecclesiae particulares necnon alia quaevis persona iuridica, sive publica sive privata, subiecta
Can. 1257      pertinent, sunt bona ecclesiastica et reguntur canonibus qui sequuntur, necnon propriis statutis. § 2. Bona temporalia personae iuridicae privatae
Can. 1292      cum consensu consilii a rebus oeconomicis et collegii consultorum necnon eorum quorum interest. Eorundem quoque consensu eget ipse Episcopus
Can. 1504      actore vel eius procuratore, appositis die, mense et anno, necnon loco in quo actor vel eius procurator habitant, aut

NECTENDAS     [1]
Can. 1647      indiciis suspicio sit petitionem factam esse ad moras exsecutioni nectendas, iudex decernere potest ut sententia exsecutioni demandetur, assignata tamen

NEFAS     [4]
Can. 0927      latinae traditionem sacerdos adhibeat panem azymum ubicumque litat. - Nefas est, urgente etiam extrema necessitate, alteram materiam sine altera
Can. 0983      reparanda. - § 1. Sacramentale sigillum inviolabile est; quare nefas est confessario verbis vel alio quovis et quavis modo
Can. 1026      iri. - Ut quis ordinetur debita libertate gaudeat oportet; nefas est quemquam, quovis modo, ob quamlibet causam ad ordines
Can. 1190      concedat, peritos consulat. - § 1. Sacras reliquias vendere nefas est. § 2. Insignes reliquiae itemque aliae, quae magna

NEGATIVA     [1]
Can. 1145      ut, si induciae inutiliter praeterlabantur, eius silentium pro responsione negativa habeatur. § 2. Interpellatio etiam privatim facta ab ipsa

NEGATIVE     [1]
Can. 1146      nuptias contrahendi cum parte catholica: 1_ si altera pars negative interpellationi responderit, aut si interpellatio legitime omissa fuerit; 2_

NEGATIVUM     [2]
Can. 0057      termino transacto, si decretum nondum datum fuerit, responsum praesumitur negativum, ad propositionem ulterioris recursus quod attinet. § 3. Responsum
Can. 0057      ad propositionem ulterioris recursus quod attinet. § 3. Responsum negativum praesumptum non eximit competentem auctoritatem ab obligatione decretum ferendi

NEGLECTI     [2]
Can. 0166      § 3. Quod si plures quam tertia pars electorum neglecti fuerint, electio est ipso iure nulla, nisi omnes neglecti
Can. 0166      neglecti fuerint, electio est ipso iure nulla, nisi omnes neglecti reapse interfuerint. - § 1. Convocatione legitima facta, suffragium

NEGLECTUM     [1]
Can. 1645      damnum alterius; 4_ legis non mere processualis praescriptum evidenter neglectum fuerit; 5_ sententia adversetur praecedenti decisioni, quae in rem

NEGLECTUS     [3]
Can. 0166      in loco commorationis. § 2. Si quis ex vocandis neglectus et ideo absens fuerit, electio valet; attamen ad eiusdem
Can. 0696      graves, externae, imputabiles et iuridice comprobatae, uti sunt: habitualis neglectus obligationum vitae consecratae; iteratae violationes sacrorum vinculorum; pertinax inoboedientia
Can. 1741      in parochum, quae praevideantur non brevi cessaturae; 4_ gravis neglectus vel violatio officiorum paroecialium quae post monitionem persistat; 5_

NEGLEGAT     [1]
Can. 1653      lata est. § 2. Quod si hic renuat vel neglegat, parte cuius interest instante vel etiam ex officio, exsecutio

NEGLEGENTIA     [4]
Can. 0067      de priore, aut nisi prior impetrator dolo vel notabili neglegentia sua rescripto usus non fuerit. § 3. In dubio
Can. 0182      mittenda postulatione iusto fuisse detentum impedimento aut dolo vel neglegentia ab eadem tempore opportuno mittenda abstinuisse. § 3. Postulato
Can. 1389      vel praecepto constituta. § 2. Qui vero, ex culpabili neglegentia, ecclesiasticae potestatis vel ministerii vel muneris actum illegitime cum
Can. 1457      vel secreti legem violent, vel ex dolo aut gravi neglegentia aliud litigantibus damnum inferant, congruis poenis a competenti auctoritate

NEGLEGENTIAE     [2]
Can. 1279      legitima consuetudo, et salvo iure Ordinarii interveniendi in casu neglegentiae administratoris. § 2. In administratione bonorum personae iuridicae publicae
Can. 1480      legitimos repraesentantes. § 2. In casu vero defectus vel neglegentiae repraesentantis, potest ipse Ordinarius per se vel per alium

NEGLEGENTIAM     [1]
Can. 1452      salutem respiciunt. § 2. Potest autem praeterea iudex partium neglegentiam in probationibus afferendis vel in exceptionibus opponendis supplere, quoties

NEGLEGENTIS     [1]
Can. 0155      mentio fiat in litteris collationis. - Qui, vicem alterius neglegentis vel impediti supplens, officium confert, nullam inde potestatem acquirit

NEGLENTIAM     [1]
Can. 0689      admittendi ad professionem renovendam ad perpetuam emittendam, nisi ob neglentiam instituti vel ob laborem in instituto peractum infirmitas contracta

NEGLEXERINT     [1]
Can. 1606      possit. - Si partes parare sibi tempore utili defensionem neglexerint, aut se remittant iudicis scientiae et conscientiae, iudex, si

NEGLEXERIT     [4]
Can. 0436      causa prius ab Apostolica Sede probata, si eam suffraganeus neglexerit; 3_ deputare Administratorem dioecesanum, ad normam cann. 421, §
Can. 0679      in dioecesi commoretur, si eius Superior maior monitus prospicere neglexerit, re tamen ad Sanctam Sedem statim delata. - Inter
Can. 1519      constituat; procuratorem vero ad litem constituere potest, si pars neglexerit intra brevem terminum ab ipso iudice statutum. - Si
Can. 1720      facultate sese defendendi, significet, nisi reus, rite vocatus, comparere neglexerit; 2_ probationes et argumenta omnia cum duobus assessoribus accurate

NEGOTIA     [13]
Can. 0345      aut etiam in coetum specialem, in quo nempe aguntur negotia quae directe ad determinatam determinatasve regiones attinent. - §
Can. 0346      2. Synodus Episcoporum in coetum generalem extraordinarium congregata ad negotia tractanda quae expeditam requirant definitionem, constat sodalibus quorum plerique
Can. 0353      extraordinarium, quod celebratur cum peculiares Ecclesiae necessitates vel graviora negotia tractanda id suadeant, convocantur omnes Cardinales. § 4. Solum
Can. 0360      in peculiari lege eidem tribuitur. - Curia Romana, qua negotia Ecclesiae universae Summus Pontifex expedire solet et qua nomine
Can. 0457      plenario statutae debite exsecutioni mandentur; eiusdem etiam est alia negotia peragere, quae ipsi ad normam statutorum committuntur. - Secretariae
Can. 0473      - § 1. Episcopus dioecesanus curare debet ut omnia negotia quae ad universae dioecesis administrationem pertinent, debite coordinentur et
Can. 0473      cuius est sub Episcopi auctoritate ea coordinare quae ad negotia administrativa tractanda attinent, itemque curare ut ceteri curiae addicti
Can. 0486      tabularium dioecesanum, in quo instrumenta et scripturae quae ad negotia dioecesana tum spiritualia tum temporalia spectant, certo ordine disposita
Can. 0506      administerium persolvendum sint peragenda; decernant conventus in quibus capituli negotia agantur atque, salvis quidem iuris universalis praescriptis, condiciones statuant
Can. 0595      salvis iis in quibus Apostolica Sedes manus apposuerit, necnon negotia maiora totum institutum respicientia tractare, quae potestatem internae auctoritatis
Can. 0631      accommodatam renovationem iuxta ipsum promovere, Moderatorem supremum eligere, maiora negotia tractare, necnon normas edicere, quibus omnes parere tenentur. §
Can. 0708      semper eorum autonomia, indole proprioque spiritu, sive ad communia negotia pertractanda, sive ad congruam coordinationem et cooperationem cum Episcoporum
Can. 1548      officii etiam ratione praestiti consilii tenentur, quod attinet ad negotia huic secreto obnoxia; 2_ qui ex testificatione sua sibi

NEGOTIATIONEM     [2]
Can. 0286      per alios, sive in propriam sive in aliorum utilitatem, negotiationem aut mercaturam exercere, nisi de licentia legitimae auctoritatis ecclesiasticae
Can. 1392      documento falsum asserit. - Clerici vel religiosi mercaturam vel negotiationem contra canonum praescripta exercentes pro delicti gravitate puniantur. -

NEGOTIATIONIS     [1]
Can. 0947      oblatione participant. - A stipe Missarum quaelibet etiam species negotiationis vel mercaturae omnino arceatur. - Distinctae applicandae sunt Missae

NEGOTII     [2]
Can. 0483      acta iudicialia dumtaxat, sive ad acta certae causae aut negotii tantum. § 2. Cancellarius et notarii debent esse integrae
Can. 0638      hoc designantur. § 3. Ad validitatem alienationis et cuiuslibet negotii in quo condicio patrimonalis personae iuridicae peior fieri potest

NEGOTIIS     [14]
Can. 0119      qui senior sit aetate; 2_ si agatur de aliis negotiis, id vim habet iuris, quod, praesente quidem maiore parte
Can. 0238      personalitate iuridica in Ecclesia gaudent. § 2. In omnibus negotiis pertractandis personam seminarii gerit eius rector, nisi de certis
Can. 0238      pertractandis personam seminarii gerit eius rector, nisi de certis negotiis auctoritas competens aliud statuerit. - § 1. In quolibet
Can. 0353      Cardinales, saltem in Urbe versantes, ad consultationem de quibusdam negotiis gravibus, communis tamen contigentibus, aut ad actus quosdam maxime
Can. 0360      constat Secretaria Status seu Papali, Consilio pro publicis Ecclesiae negotiis, Congregationibus, Tribunalibus, aliisque Institutis, quorum omnium constitutio et competentia
Can. 0361      contextu aliud appareat, Secretaria Status, Consilium pro publicis Ecclesiae negotiis, aliaque Romanae Curiae Instituta. - Romano Pontifici ius est
Can. 0365      conventionibus conficiendis et ad effectum deducendis. § 2. In negotiis, de quibus in § 1, expediendis, prout adiuncta suadeant
Can. 0393      Dei et Sanctorum, necnon bonorum administrationem. - In omnibus negotiis iuridicis dioecesis, Episcopus dioecesanus eiusdem personam gerit. - §
Can. 0480      dioecesani. - Vicarius generalis et Vicarius episcopalis de praecipuis negotiis et gerendis et gestis Episcopo dioecesano referre debent, nec
Can. 0495      missionariis, quorum sententiam, etiam per epistolam, audiant in gravioribus negotiis. - Consilium presbyterale habeat propria statuta ab Episcopus dioecesano
Can. 0500      gaudet voto tantum consultivo; Episcopus dioecesanus illud audiat in negotiis maioris momenti, eius autem consensu eget solummodo in casibus
Can. 0532      remunerationi clericorum idem munus implentium provideatur. - In omnibus negotiis iuridicis parochus personam gerit paroeciae, ad normam iuris curet
Can. 0543      celebret, ad normam can. 534; 3_ solus moderator in negotiis iuridicis personam gerit paroeciae aut paroeciarum coetui commissarum. -
Can. 1247      tenentur Missam participandi; abstineant insuper ab illis operibus et negotiis quae cultum Deo reddendum, laetitiam diei Domini propriam, aut

NEGOTIO     [5]
Can. 0140      eodem agendo excludit, nisi postea impeditus fuerit aut in negotio peragendo ulterius procedere noluerit. § 2. Pluribus collegialiter ad
Can. 0638      competentis cum consensu sui consilii. Si tamen agatur de negotio quod summam a Sancta Sede pro cuiusque regione definitam
Can. 1295      debent non solum in alienatione, sed etiam in quolibet negotio, quo condicio patrimonialis personae iuridicae peior fieri possit. -
Can. 1452      decem dies ab admissa recusatione. - § 1. In negotio quod privatorum solummodo interest, iudex procedere potest dumtaxat ad
Can. 1536      § 1. Confessio iudicialis unius partis, si agatur de negotio aliquo privato et in causa non sit bonum publicum

NEGOTIORUM     [5]
Can. 0127      requiritur, obligatione tenentur sententiam suam sincere proferendi atque, si negotiorum gravitas id postulate, secretum sedulo servandi; quae quidem obligatio
Can. 0365      consilium Episcoporum dicionis ecclesiasticae exquirere ne omittat, eosque de negotiorum cursu certiores faciat. - Attenta peculiari Legati muneris indole
Can. 0476      nempe aut in determinata dioecesis parte aut in certo negotiorum genere aut quoad fideles determinati ritus vel certi personarum
Can. 0479      in § 1, sed quoad determinatam territorii partem aut negotiorum genus aut fideles determinati ritus vel coetus tantum pro
Can. 0506      quidem iuris universalis praescriptis, condiciones statuant ad validitatem liceitatemque negotiorum requisitas. § 2. In statutis etiam definiantur emolumenta, tum

NEGOTIUM     [6]
Can. 0140      moneat. - § 1. Pluribus in solidum ad idem negotium agendum delegatis, qui prius negotium tractare inchoaverit alios ab
Can. 0140      in solidum ad idem negotium agendum delegatis, qui prius negotium tractare inchoaverit alios ab eodem agendo excludit, nisi postea
Can. 0140      peragendo ulterius procedere noluerit. § 2. Pluribus collegialiter ad negotium agendum delegatis, omnes procedere debent ad normam can. 119
Can. 0141      iisdem delegata in solidum. - Pluribus successive delegatis, ille negotium expediat, cuius mandatum anterius est, nec postea revocatum fuit
Can. 0639      bonis, ipse respondere debet, si vero de mandato Superioris negotium instituti gesserit, institutum respondere debet. § 3. Si contraxerit
Can. 1276      fines iuris universalis et particularis, universum administrationis bonorum ecclesiasticorum negotium ordinandum curent. - Episcopus dioecesanus quod attinet ad actus

NEMINE     [1]
Can. 1404      natura, easdem quoque causas afficiunt. - Prima Sedes a nemine iudicatur. - § 1 Ipsius Romani Pontificis dumtaxat ius

NEMINI     [13]
Can. 0152      animarum curam secumferentis, sine gravi causa ne differatur. - Nemini conferantur duo vel plura officia incompatibilia, videlicet quae una
Can. 0220      quacumque coactione sint immunes in statu vitae eligendo. - Nemini licet bonam famam, qua quis gaudet, illegitime laedere, nec
Can. 0487      sit oportet eiusque clavem habeant solum Episcopus et cancellarius; nemini licet illud ingredi nisi de Episcopi aut Moderatoris curiae
Can. 0561      celebrationes peracturis. - Sine rectoris aliusve legitimi superioris licentia, nemini licet in ecclesia Eucharistiam celebrare, sacramenta administrare aliasve sacras
Can. 0628      cui legitime interroganti respondere tenentur secundum veritatem in caritate; nemini vero fas est quoquo modo sodales ab hac obligatione
Can. 0748      amplectendam fidem catholicam contra ipsorum conscientiam per coactionem adducere nemini umquam fas est. - § 1. Infallibilitate in magisterio
Can. 0862      de recto baptizandi modo edoceantur. - Excepto casu necessitatis, nemini licet, sine debita licentia, in alieno territorio baptismum conferre
Can. 0876      baptismi probari possit. - Ad collatum baptismum comprobandum, si nemini fiat praeiudicium, sufficit declaratio unius testis omni exceptione maioris
Can. 0887      proprii eorum Ordinarii vetitum; illud vero in alieno territorio nemini valide confert, salvo praescripto can. 883, n. 3. -
Can. 0935      sacerdos saltem bis in mense Missam ibi celebret. - Nemini licet sanctissimam Eucharistiam apud se retinere aut secum in
Can. 0953      loci, de quibus in §§ 1 et 2. - Nemini licet tot stipes Missarum per se applicandarum accipere, quibus
Can. 1209      archivo servetur. - Dedicatio vel benedictio alicuius loci, modo nemini damnum fiat, satis probatur etiam per unum testem omni
Can. 1598      publicum spectantibus iudex ad gravissima pericula evitanda aliquod actum nemini manifestandum esse decernere potest, cauto tamen ut ius defensionis

NEMO     [16]
Can. 0065      - § 1. Salvis praescriptis §§ 2 et 3, nemo gratiam a proprio Ordinario denegatam ab alio Ordinario petat
Can. 0071      prudenti arbitrio et conscientia gratiam concedere vel denegare. - Nemo uti tenetur rescripto in sui dumtaxat favorem concesso, nisi
Can. 0159      praesentandus designetur servatis cann. 165 - 179 praescriptis. - Nemo invitus praesentetur; quare qui praesentandus proponitur, mentem suam rogatus
Can. 0160      tum una simul tum successive, praesentare potest. § 2. Nemo potest seipsum praesentare; potest autem collegium aut coetus personarum
Can. 0169      nisi unicum suffragium ferre. - Ut valida sit electio, nemo ad suffragium admitti potest, qui ad collegium vel coetum
Can. 0308      iuris proprii, de consensu sui Superioris nomen dare. - Nemo legitime adscriptus a consociatione dimittatur, nisi iusta de causa
Can. 0597      universali et proprio requisitas nulloque detineatur impedimento. § 2. Nemo admitti potest sine congrua praeparatione. - § 1. Unumquodque
Can. 0717      fungantur et modum quo iidem designantur definiant. § 2. Nemo in Moderatorem supremum designetur, qui non sit definitive incorporatus
Can. 0846      fideliter serventur libri liturgici a competenti auctoritate probati; quapropter nemo in iisdem quidpiam proprio marte addat, demat aut mutet
Can. 0990      sua gravia, saltem semel in anno, fideliter confitendi. - Nemo prohibetur quominus per interpretem confiteatur, vitatis quidem abusibus et
Can. 1172      adhibeantur, etiamsi in dominio sint privatorum. - § 1. Nemo exorcismos in obsessos proferre legitime potest, nisi ab Ordinario
Can. 1308      quoquo modo fundatas, quae sint per se stantia, dummodo nemo sit qui obligatione teneatur et utiliter cogi possit ad
Can. 1321      loci, possunt ab eodem poenis coerceri. - § 1. Nemo punitur, nisi externa legis vel praecepti violatio, ab eo
Can. 1330      vel scientiae manifestatione, tamquam non consummatum censendum est, si nemo eam declarationem vel manifestationem percipiat. - § 1. Excommunicatus
Can. 1407      1405, aliorum iudicum incompetentia est absoluta. - § 1. Nemo in prima instantia conveniri potest, nisi coram iudice ecclesiastico
Can. 1546      utrique parti commune exhibeatur in processu. - § 1. Nemo exhibere tenetur documenta, etsi communia, quae communicari nequeunt sine

NEMPE     [21]
Can. 0031      concessionis statutis. - § 1. Decreta generalia exsecutoria, quibus nempe pressius determinantur modi in lege applicanda servandi aut legum
Can. 0034      nisi contrarium expresse caveatur. - § 1. Instructiones, quae nempe legum praescripta declarant atque rationes in iisdem exsequendis servandas
Can. 0134      necnon qui in iisdem generali gaudent potestate exsecutiva ordinaria, nempe Vicarii generales et episcopales; itemque, pro suis sodalibus, Superiores
Can. 0174      aut statutis caveatur, fieri etiam potest per compromissum, dummodo nempe electores, unanimi et scripto consensu, in unum vel plures
Can. 0205      qui in eius compage visibili cum Christo iunguntur, vinculis nempe professionis fidei, sacramentorum et ecclesiastici regiminis. - § 1
Can. 0206      § 1. Speciali ratione cum Ecclesia conectuntur catechumeni, qui nempe, Spiritu Sancto movente, explicita voluntate ut eidem incorporentur expetunt
Can. 0234      foveantur seminaria minora aliave instituta id genus, in quibus nempe, vocationum fovendarum gratia, provideatur ut peculiaris formatia religiosa una
Can. 0275      quippe qui omnes ad unum conspirent opus, ad aedificationem nempe Corporis Christi, vinculo fraternitatis et orationis inter se uniti
Can. 0285      inconsulto proprio Ordinario, prohibentur; item a subscribendis syngraphis, quibus nempe obligatio solvendae pecuniae, nulla definita causa, subscipitur, abstineant. -
Can. 0345      sive extraordinarius, aut etiam in coetum specialem, in quo nempe aguntur negotia quae directe ad determinatam determinatasve regiones attinent
Can. 0421      ab accepta vacationis sedis episcopalis notitia, Administrator dioecesanus, qui nempe dioecesim ad interim regat, eligendus est a collegio consultorum
Can. 0476      ab Episcopo dioecesano unus vel plures Vicarii episcopales, qui nempe aut in determinata dioecesis parte aut in certo negotiorum
Can. 0517      ut eorundem unus curae pastoralis exercendae sit moderator, qui nempe actionem coniunctam dirigat atque de eadem coram Episcopo respondeat
Can. 0632      pertineant ad alia instituti capitula et ad alias coadunationes, nempe ad eorum naturam, auctoritatem, compositionem, modum procedendi et tempus
Can. 0780      catechistae ad munus suum rite explendum debite praeparentur, ut nempe continua formatio ipsis praebeatur, iidemque Ecclesiae doctrinam apte cognoscant
Can. 0785      § 1. In opere missionali peragendo assumantur catechistae, christifideles nempe laici debite instructi et vita christiana praestantes, qui, sub
Can. 0820      et facultates, etiam non ecclesiasticas, mutua habeatur cooperatio, qua nempe eaedem coniuncta opera, conventibus, investigationibus scientificis coordinatis aliisque mediis
Can. 0821      fieri possit, condantur instituta superiora scientiarum religiosarum, in quibus nempe edoceantur disciplinae theologicae aliaeque quae ad culturam christianam pertineant
Can. 0834      proprio efficitur, atque a mystico Iesu Christi Corpore, Capite nempe et membris, integer cultus Dei publicus exercetur. § 2
Can. 0835      atque custodes. § 2. Illud quoque exercent presbyteri, qui nempe, et ipsi Christi sacerdotii participes, ut eius ministri sub
Can. 1008      quidam, charactere indelebili quo signantur, constituuntur sacri ministri, qui nempe consecrantur et deputantur ut, pro suo quisque gradu, in

NEOPHYTI     [2]
Can. 0101      vel quasi-domicilium. - § 1. Locus originis filii, etiam neophyti, est ille in quo cum filius natus est, domicilium
Can. 0789      sint praestanda, atque definiendo quaenam eis agnoscantur praerogativae. - Neophyti, apta institutione ad veritatem evangelicam penitius cognoscendam et officia

NEOPHYTUS     [1]
Can. 1042      et administratione atque rationibus redditis, liber factus sit; 3_ neophytus, nisi, iudicio Ordinarii, sufficienter probatus fuerit. - Christifideles obligatione

NEQUAQUAM     [1]
Can. 0125      positus ex vi ab extrinseco personae illata, cui ipsa nequaquam resistere potuit, pro infecto habetur. § 2. Actus positus

NEQUE     [41]
Can. 0003      Sede cum nationibus aliisve societatibus politicis conventiones non abrogant neque iis derogant; eadem idcirco perinde ac in praesens vigere
Can. 0013      in proprio territorio noceat, aut leges sint personales; 2_ neque legibus territorii in quo versantur, iis exceptis quae ordini
Can. 0268      tum Episcopo dioecesano Ecclesiae hospitis tum Episcopo dioecesano proprio, neque horum alteruter ipsi contrariam scripto mentem intra quattuor menses
Can. 0333      Contra sententiam vel decretum Romani Pontificis non datur appellatio neque recursus. - In eius munere exercendo, Romano Pontifici praesto
Can. 0430      fiat, authentica forma exhibenda est collegio ad electionem competenti, neque acceptatione eget; remoto aut renuntiante Administratore dioecesano, aut eodem
Can. 0478      episcopalis munus componi non potest cum munere canonici paenitentiarii, neque committi consanguineis Episcopi usque ad quartum gradum. - §
Can. 0566      in locis exercendam, a censuris latae sententiae non reservatis neque declaratis absolvendi, firmo tamen praescripto can. 976. - §
Can. 0615      quod praeter proprium Moderatorem alium Superiorem maiorem non habet, neque alicui religiosorum instituto ita consociatum est ut eiusdem Superior
Can. 0655      Professio temporaria ad tempus iure proprio definitum emittatur, quod neque triennio brevius neque sexennio longius sit. - Ad validitatem
Can. 0655      tempus iure proprio definitum emittatur, quod neque triennio brevius neque sexennio longius sit. - Ad validitatem professionis temporariae requiritur
Can. 0878      et 2, attentis Episcoporum conferentiae praescriptis. - Si baptismus neque a parocho neque eo praesente administratus fuerit, minister baptismi
Can. 0878      Episcoporum conferentiae praescriptis. - Si baptismus neque a parocho neque eo praesente administratus fuerit, minister baptismi, quicumque est, de
Can. 0988      baptismum perpetrata et nondum per claves Ecclesiae directe remissa neque in confessione individuali accusata, quorum post diligentem sui discussionem
Can. 1117      in Ecclesia catholica baptizata vel in eandem recepta sit neque actu formali ab ea defecerit, salvis praescriptis can. 1127
Can. 1152      praesumitur vero, si per sex menses coniugalem convictum servaverit, neque recursum apud auctoritatem ecclesiasticam vel civilem fecerit. § 3
Can. 1177      proprio. § 3. Si extra propriam paroeciam mors acciderit, neque cadaver ad eam translatum fuerit, neque aliqua ecclesia funeris
Can. 1177      paroeciam mors acciderit, neque cadaver ad eam translatum fuerit, neque aliqua ecclesia funeris legitime electa, exequiae celebrentur in ecclesia
Can. 1190      magna populi veneratione honorantur, nequeunt quoquo modo valide alienari neque perpetuo transferri sine Apostolicae Sedis licentia. § 3. Praescriptum
Can. 1329      § 1. Qui communi delinquendi consilio in delictum concurrunt, neque in lege vel praecepto expresse nominantur, si poenae ferendae
Can. 1341      irrogandas vel declarandas tunc tantum promovendam curet, cum perspexerit neque fraterna correctione neque correptione neque aliis pastoralis sollicitudinis viis
Can. 1341      tunc tantum promovendam curet, cum perspexerit neque fraterna correctione neque correptione neque aliis pastoralis sollicitudinis viis satis posse scandalum
Can. 1341      promovendam curet, cum perspexerit neque fraterna correctione neque correptione neque aliis pastoralis sollicitudinis viis satis posse scandalum reparari, iustitiam
Can. 1342      Per decretum irrogari vel declarari non possunt poenae perpetuae, neque poenae quas lex vel praeceptum eas constituens vetet per
Can. 1342      extra iudicium poenam irroget vel declaret, nisi aliter constet neque agatur de praescriptis quae ad procedendi tantum rationem attineant
Can. 1344      3_ si reus primum post vitam laudabiliter peractam deliquerit neque necessitas urgeat reparandi scandalum, obligationem servandi poenam expiatoriam suspendere
Can. 1349      et publico bono consulere. - Si poena sit indeterminata neque aliud lex caveat, iudex poenas graviores, praesertim censuras, ne
Can. 1352      versatur. § 2. Obligatio servandi poenam latae sententiae, quae neque declarata sit neque sit notoria in loco ubi delinquens
Can. 1352      Obligatio servandi poenam latae sententiae, quae neque declarata sit neque sit notoria in loco ubi delinquens versatur, eatenus ex
Can. 1409      in loco ubi actu commoratur. § 2. Is, cuius neque domicilium aut quasi-domicilium neque locus commorationis nota sint, conveniri
Can. 1409      commoratur. § 2. Is, cuius neque domicilium aut quasi-domicilium neque locus commorationis nota sint, conveniri potest in foro actoris
Can. 1451      auditis partibus, promotore iustitiae vel vinculi defensore, si intersint, neque ipsi recusati sint. § 2. Actus positi a iudice
Can. 1465      est termini perimendis iuribus lege constituti, prorogari non possunt, neque valide, nisi petentibus partibus, coarctari. § 2. Termini autem
Can. 1505      certo pateat ex ipso libello petitionem quolibet carere fundamento, neque fieri posse, ut aliquod ex processu fundamentum appareat. §
Can. 1594      Si die et hora ad litis contestationem praestitutis actor neque comparuerit neque idoneam excusationem attulerit: 1_ iudex eum citet
Can. 1594      et hora ad litis contestationem praestitutis actor neque comparuerit neque idoneam excusationem attulerit: 1_ iudex eum citet iterum; 2_
Can. 1614      Sententia quam primum publicetur, indicatis modis quibus impugnari potest; neque ante publicationem vim ullam habet, etiamsi dispositiva pars, iudice
Can. 1655      et prudentia terminum statuat ad implendam obligationem, qui tamen neque infra quindecim dies coarctetur neque sex menses excedat. -
Can. 1655      implendam obligationem, qui tamen neque infra quindecim dies coarctetur neque sex menses excedat. - § 1. Processu contentioso orali
Can. 1720      assessoribus accurate perpendat; 3_ si de delicto certo constet neque actio criminalis sit extincta, decretum ferat ad normam cann
Can. 1733      cum revocatio decreti petita est ad normam can. 1734, neque termini ad recurrendum sunt elapsi; quod si adversus decretum
Can. 1737      in quibus recursus non suspendit ipso iure decreti exsecutionem neque suspensio ad normam can. 1736, § 2 decreta est

NEQUEANT     [5]
Can. 0034      non derogant, et si quae cum legum praescriptis componi nequeant, omni vi carent. § 3. Vim habere desinunt instructiones
Can. 0844      Ecclesia non habentibus, qui ad suae communitatis ministrum accedere nequeant atque sponte id petant, dummodo quoad eadem sacramenta fidem
Can. 1068      assistendum. - In periculo mortis, si aliae probationes haberi nequeant, sufficit, nisi contraria adsint indicia, affirmatio contrahentium, si casus
Can. 1565      memoria sint remota, ut nisi prius recolantur certo affirmari nequeant, poterit iudex nonnulla testem praemonere, si id sine periculo
Can. 1609      in prima discussione ad sententiam devenire aut nolint aut nequeant, differri poterit decisio ad novum conventum, non tamen ultra

NEQUEAT     [25]
Can. 0167      qua fit electio, sed electioni ob infirmam valetudinem interesse nequeat, suffragium eius scriptum a scrutatoribus exquiratur. - Etsi quis
Can. 0489      scrinium, omnino clausum et obseratum, quod de loco amoveri nequeat, in quo scilicet documenta secreto servanda cautissime custodiantur. §
Can. 0859      distantiam aliave adiuncta, sine gravi incommodo accedere vel transferri nequeat, baptismus conferri potest et debet in alia propinquiore ecclesia
Can. 0930      § 1. Sacerdos infirmus aut aetate provectus, si stare nequeat, Sacrificium eucharisticum celebrare potest sedens, servatis quidem legibus liturgicis
Can. 1048      valet Ordinarius. - In casibus occultis urgentioribus, si adiri nequeat Ordinarius aut cum de irregularitatibus agatur de quibus in
Can. 1071      matrimonio quod ad normam legis civilis agnosci vel celebrari nequeat; 3_ matrimonio eius qui obligationibus teneatur naturalibus erga aliam
Can. 1105      normam iuris civilis authenticum. § 3. Si mandans scribere nequeat, id in ipso mandato adnotetur et alius testis addatur
Can. 1116      celebrari possunt. - § 1. Si haberi vel adiri nequeat sine gravi incommodo assistens ad normam iuris competens, qui
Can. 1145      valet, immo est licita, si forma superius praescripta servari nequeat. § 3. In utroque casu de interpellatione facta deque
Can. 1149      coniuge non baptizato ratione captivitatis vel persecutionis cohabitationem restaurare nequeat, aliud matrimonium contrahere potest, etiamsi altera pars baptismum interea
Can. 1158      can. 1127, § 2. § 2. Si impedimentum probari nequeat, satis est ut consensus renovetur privatim et secreto, et
Can. 1159      parte praestitus perseveret. § 2. Si defectus consensus probari nequeat, satis est ut pars, quae non consenserat, privatim et
Can. 1183      de contraria eorum voluntate et dummodo minister proprius haberi nequeat. - § 1. Exequiis ecclesiasticis privandi sunt, nisi ante
Can. 1235      si ita exstruatur ut cum pavimento cohaereat ideoque amoveri nequeat; mobile vero, si transferri possit. § 2. Expedit in
Can. 1240      destinata, rite benedicenda. § 2. Si vero hoc obtineri nequeat, toties quoties singuli tumuli rite benedicantur. - § 1
Can. 1333      sententiam condemnatoriam vel declaratoriam actus regiminis suspensus valide ponere nequeat. § 3. Vetitum numquam afficit: 1_ officia vel regiminis
Can. 1352      toto vel ex parte suspenditur, quatenus reus eam servare nequeat sine periculo gravis scandali vel infamiae. - Appellatio vel
Can. 1378      quo in § 1, cum sacramentalem absolutionem dare valide nequeat, eam impertire attentat, vel sacramentalem confessionem audit. § 3
Can. 1425      4. In primo iudicii gradu, si forte collegium constitui nequeat, Episcoporum conferentia, quamdiu huiusmodi impossibilitas perduret, permittere potest ut
Can. 1473      aut testium subscriptio requiritur, si pars aut testis subscribere nequeat vel nolit, id in ipsis actis adnotetur, simulque iudex
Can. 1554      si id, prudenti iudicis existimatione, fieri sine gravi difficultate nequeat, saltem ante testimoniorum publicationem fiat. - Firmo praescripto can
Can. 1634      sententiae intra utile tempus a tribunali a quo obtinere nequeat, interim termini non decurrunt, et impedimentum significandum est iudici
Can. 1674      iustitiae, cum nullitas iam divulgata est, si matrimonium convalidari nequeat aut non expediat. - § 1. Matrimonium quod, utroque
Can. 1741      gravi Ecclesiae damno, quoties huic malo aliud remedium afferi nequeat. - § 1. Si ex instructione peracta constiterit adesse
Can. 1747      de infirmo agatur, qui e paroeciali domo sine incommodo nequeat alio transferri, Episcopus eidem relinquat eius usum etiam exclusivum

NEQUEUNT     [19]
Can. 0005      de iudicio Ordinarii pro locorum ac personarum adiunctis submoveri nequeunt, tolerari possunt. § 2. Consuetudines praeter ius hucusque vigentes
Can. 0080      aut ratione dignitatis loci vel rei, singulae personae renuntiare nequeunt; nec ipsi personae iuridicae integrum est privilegio sibi concesso
Can. 0152      officia incompatibilia, videlicet quae una simul ab eodem adimpleri nequeunt. - § 1. Provisio officii de iure non vacantis
Can. 0180      caveatur, a competenti auctoritate postulare. § 2. Compromissarii postulare nequeunt, nisi id in compromisso fuerit expressum. - § 1
Can. 0278      finis aut actio cum obligationibus statui clericali propriis componi nequeunt vel diligentem muneris ipsis ab auctoritate ecclesiastica competenti commissi
Can. 0583      a Sede Apostolica approbata fuerunt, absque eiusdem licentia fieri nequeunt. - Institutum supprimere ad unam Sedem Apostolicam spectat, cui
Can. 0674      quantumvis actuosi apostolatus urgeat necessitas, sodales horum institutorum advocari nequeunt ut in variis ministeriis pastoralibus operam adiutricem praestent. -
Can. 0687      ab obligationibus, quae cum nova suae vitae condicione componi nequeunt, itemque sub dependentia et cura manet suorum Superiorum et
Can. 0845      baptismi, confirmationis et ordinis, quippe quae characterem imprimant, iterari nequeunt. § 2. Si, diligenti inquisitione peracta, prudens adhuc dubium
Can. 1094      ac vice versa. - Matrimonium inter se valide contrahere nequeunt qui cognatione legali ex adoptione orta, in linea recta
Can. 1190      Insignes reliquiae itemque aliae, quae magna populi veneratione honorantur, nequeunt quoquo modo valide alienari neque perpetuo transferri sine Apostolicae
Can. 1267      § 2. Oblationes, de quibus in § 1, repudiari nequeunt nisi iusta de causa et, in rebus maioris momenti
Can. 1289      titulo officii ecclesiastici, administratores munus suspectum arbitratu suo dimittere nequeunt; quod si ex arbitraria dimissione damnum Ecclesiae obveniat, ad
Can. 1463      quaestiones incidentes. - § 1. Actiones reconventionales proponi valide nequeunt, nisi intra triginta dies a lite contestata. § 2
Can. 1514      dirimenda est. - Controversiae termini semel statuti mutari valide nequeunt, nisi novo decreto, ex gravi causa, ad instantiam partis
Can. 1546      1. Nemo exhibere tenetur documenta, etsi communia, quae communicari nequeunt sine periculo damni ad normam can. 1548, § 2
Can. 1559      et 1469, § 2. - Examini testium partes assistere nequeunt, nisi iudex, praesertim cum res est de bono privato
Can. 1678      de quo in § 1, n. 1, partes assistere nequeunt. - Nisi probationes aliunde plenae habeantur, iudex, ad partium
Can. 1690      et educationem praestandam. - Causae ad matrimonii nullitatem declarandam nequeunt processu contentioso orali tractari. - In ceteris quae ad

NEQUIT     [43]
Can. 0064      Curiae dicasterio aliave competenti auctoritate infra Romanum Pontificem concedi nequit, sine assensu dicasterii quocum agi coeptum est. - §
Can. 0065      etiam habitis a Vicario denegante denegationis rationibus, valide concedi nequit. § 3. Gratia a Vicario generali vel a Vicario
Can. 0065      impetrata, invalida est; gratia autem ab Episcopo dioecesano denegata nequit valide, etiam facta denegationis mentione, ab eius Vicario generali
Can. 0135      in Ecclesia gaudet legislator infra auctoritatem supremam, valide delegari nequit, nisi aliud iure explicite caveatur; a legislatore inferiore lex
Can. 0135      a legislatore inferiore lex iuri superiori contraria valide ferri nequit. § 3. Potestas iudicialis, qua gaudent iudices aut collegia
Can. 0135      collegia iudicialia, exercenda est modo iure praescripto, et delegari nequit, nisi ad actus cuivis decreto aut sententia praeparatorios perficiendos
Can. 0137      ad actum aut ad actus determinatos delegata sit, subdelegari nequit, nisi de expressa delegantis concessione. § 4. Nulla potestas
Can. 0138      ea quoque intelleguntur concessa sine quibus eadem potestas exerceri nequit. - § 1. Nisi aliud iure statuatur, eo quod
Can. 0146      confertur. - Officium ecclesiasticum sine provisione canonica valide obtineri nequit. - Provisio officii ecclesiastici fit: per liberam collationem ab
Can. 0150      requiritur, ei qui sacerdotio nondum auctus est valide conferri nequit. - Provisio officii animarum curam secumferentis, sine gravi causa
Can. 0179      et electio ad normam iuris fuerit peracta, confirmationem denegare nequit. § 3. Confirmatio in scriptis dari debet. § 4
Can. 0189      non fuerit, a renuntiante revocari potest; effectu secuto revocari nequit, sed qui renuntiavit, officium alio ex titulo consequi potest
Can. 0272      incardinationem, itemque licentiam ad aliam Ecclesiam particularem transmigrandi concedere nequit Administrator dioecesanus, nisi post annum a vacatione sedis episcopalis
Can. 0293      potestate qualibet delegata. - Clericus qui statum clericalem amisit, nequit denuo inter clericos adscribi, nisi per Apostolicae Sedis rescriptum
Can. 0316      aut declarata irretitus sit, valide in consociationes publicas recipi nequit. § 2. Qui legitime adscripti in casum inciderint de
Can. 0382      Episcopus promotus in exercitium officii sibi commissi sese ingerere nequit, ante captam dioecesis canonicam possessionem; exercere tamen valet officia
Can. 0684      providere potest. - § 1. Sodalis a votis perpetuis nequit a proprio ad aliud institutum religiosum transire, nisi ex
Can. 0701      promanantia. Si tamen sodalis sit clericus, sacros ordines exercere nequit, donec Episcopum inveniat qui eum post congruam probationem in
Can. 0842      spectant. - § 1. Ad cetera sacramenta valide admitti nequit, qui baptismum non recepit. § 2. Sacramenta baptismi, confirmationis
Can. 0962      tempore confiteri peccata gravia, quae in praesens ita confiteri nequit. § 2. Christifideles, quantum fieri potest etiam occasione absolutionis
Can. 1055      inter baptizatos evectum est. § 2. Quare inter baptizatos nequit matrimonialis contractus validus consistere, quin sit eo ipso sacramentum
Can. 1102      § 1. Matrimonium sub condicione de futuro valide contrahi nequit. § 2. Matrimonium sub condicione de praeterito vel de
Can. 1102      Condicio autem, de qua in § 2, licite apponi nequit, nisi cum licentia Ordinarii loci scripto data. - Invalidum
Can. 1162      Si in utraque vel alterutra parte deficiat consensus, matrimonium nequit sanari in radice, sive consensus ab initio defuerit, sive
Can. 1165      1125, pro sanatione matrimonii mixti; concedi autem ab eodem nequit, si adsit impedimentum cuius dispensatio Sedi Apostolicae reservatur ad
Can. 1199      Iusiurandum, idest invocatio Nominis divini in testem veritatis, praestari nequit, nisi in veritate, in iudicio et in iustitia. §
Can. 1199      quod canones exigunt vel admittunt, per procuratorem praestari valide nequit. - § 1. Qui libere iurat se aliquid facturum
Can. 1218      ecclesia suum habeat titulum qui, peracta ecclesiae dedicatione, mutari nequit. - In ecclesia legitime dedicata vel benedicta omnes actus
Can. 1224      2. Data autem licentia, oratorium ad usus profanos converti nequit sine eiusdem Ordinarii auctoritate. - In oratoriis legitime constitutis
Can. 1317      disciplinae. Dimissio autem e statu clericali lege particulari constitui nequit. - Latae sententiae poenas ne comminetur legislator, nisi forte
Can. 1331      sunt illiciti; 3_ vetatur frui privilegiis antea concessis; 4_ nequit valide consequi dignitatem, officium aliudve munus in Ecclesia 5_
Can. 1338      Superioris poenam constituentis. § 2. Potestatis ordinis privatio dari nequit, sed tantum prohibitio eam vel aliquos eius actus exercendi
Can. 1338      prohibitio eam vel aliquos eius actus exercendi; item dari nequit privatio graduum academicorum. § 3. De prohibitionibus, quae in
Can. 1347      aequos terminos moderari. - § 1. Censura irrogari valide nequit, nisi antea reus semel saltem monitus sit ut a
Can. 1358      normam can. 1347, § 2, recesserit; recedenti autem denegari nequit. § 2. Qui censuram remittit, potest ad normam can
Can. 1420      2. Vicarius iudicialis unum constituit tribunal cum Episcopo, sed nequit iudicare causas quas Episcopus sibi reservat. § 3. Vicario
Can. 1447      promotor iustitiae, defensor vinculi, procurator, advocatus, testis aut peritus, nequit postea valide eandem causam in alia instantia tamquam iudex
Can. 1482      § 1. Unicum sibi quisque potest constituere procuratorem, qui nequit alium sibimet substituere, nisi expressa facultas eidem facta fuerit
Can. 1536      ceteris causae adiunctis, at vis plenae probationis ipsis tribui nequit, nisi alia accedant elementa quae eas omnino corroborent. -
Can. 1658      probationes quibus actor facta demonstrare intendit, quasque simul afferre nequit, ita indicare ut statim colligi a iudice possint. §
Can. 1707      Quoties coniugis mors authentico documento ecclesiastico vel civili comprobari nequit, alter coniux a vinculo matrimonii solutus non habeatur, nisi
Can. 1715      vigens in loco ubi conventio initur. - § 1. Nequit transactio aut compromissum valide fieri circa ea quae ad
Can. 1717      habet, quas auditor in processu, potestates et obligationes; idemque nequit, si postea iudicialis processus promoveatur, in eo iudicem agere

NEUTER     [1]
Can. 1121      parochus loci celebrationis vel qui eius vices gerit, etsi neuter eidem astiterit, quam primum adnotet in matrimoniorum regestis nomina

NEUTRO     [1]
Can. 1125      partes edoceantur de finibus et proprietatibus essentialibus matrimonii, a neutro contrahente excludendis. - Episcoporum conferentiae est tum modum statuere

NEVE     [7]
Can. 0505      atque ab Episcopo dioecesano probata; quae statuta ne immutentur neve abrogentur nisi approbante eodem Episcopo dioecesano. - § 1
Can. 0515      est Episcopi dioecesani, qui paroecias ne erigat aut supprimat, neve eas notabiliter innovet, nisi audito consilio presbyterali. § 3
Can. 0562      sacrae supellectilis atque aedium sacrarum conservationi et decori provideatur, neve quidpiam fiat quod sanctitati loci ac reverentiae domui Dei
Can. 0916      peccati gravis, sine praemissa sacramentali confessione Missam ne celebret neve Corpori Domini communicet, nisi adsit gravis ratio et deficiat
Can. 1181      cauto tamen ne ulla fiat in exequiis personarum acceptio neve pauperes debitis exequiis priventur. - Expleta tumulatione, inscriptio in
Can. 1188      et congruo ordine exponantur, ne populi christiani admiratio excitetur, neve devotioni minus rectae ansa praebeatur. - Imagines pretiosae, idest
Can. 1288      - Administratores litem nomine personae iuridicae publicae ne inchoent neve contestentur in foro civili, nisi licentiam scripto datam Ordinarii

NEXU     [1]
Can. 1588      principalem. - Causa incidens proponitur scripto vel ore, indicato nexu qui intercedit inter ipsam et causam principalem, coram iudice

NEXUM     [3]
Can. 0749      definitive tenendam declarant aut quando per orbem dispersi, communionis nexum inter se et cum Petri successore servantes, una cum
Can. 1494      iudice in eodem iudicio contra actorem vel propter causae nexum cum actione principali vel ad submovendam vel ad minuendam
Can. 1589      decernat utrum proposita incidens quaestio fundamentum habere videatur et nexum cum principali iudicio, an vero sit in limine reicienda

NIHIL     [15]
Can. 0102      aut coniuncta sit cum animo ibi perpetuo manendi si nihil inde avocet, aut ad quinquennium completum sit protracta. §
Can. 0102      cum animo ibi manendi saltem per tres menses si nihil inde avocet, aut ad tres menses reapse sit protracta
Can. 0133      circa res sive circa personas mandati sui fines excedit, nihil agit. § 2. Fines sui mandati excercere non intellegitur
Can. 0173      rettulerit. § 3. Si numerus suffragiorum superet numerum eligentium, nihil est actum. § 4. Omnia electionis acta ab eo
Can. 0335      iure definitas. - Sede romana vacante aut prorsus impedita, nihil innovetur in Ecclesiae universae regimine: serventur autem leges speciales
Can. 0428      can. 833, n. 4. - § 1. Sede vacante nihil innoventur. § 2. Illi quid ad interim dioecesis regimen
Can. 0540      ab Episcopo dioecesano aliter statuatur. § 2. Administratori paroeciali nihil agere licet, quod praeiudicium afferat iuribus parochi aut damno
Can. 0626      servent, abstineant a quovis abusu et acceptione personarum, et, nihil praeter Deum et bonum instituti prae oculis habentes, nominent
Can. 0702      religioso legitime egrediantur vel ab eo legitime dimissi fuerint, nihil ab eo eodem repetere possunt ob quamlibet operam in
Can. 0848      praeter oblationes a competenti auctoritate definitas, pro sacramentorum administratione nihil petat, cauto semper ne egentes priventur auxilio sacramentorum ratione
Can. 1066      sanctissimae Eucharistiae accedant. - Antequam matrimonium celebretur, constare debet nihil eius validae ac licitae celebrationi obsistere. - Episcoporum conferentia
Can. 1512      incipit; et ideo statim locum habet principium lite pendente, nihil innovetur. - § 1. Contestatio litis habetur cum per
Can. 1599      2. Haec conclusio habetur quoties aut partes declarent se nihil aliud adducendum habere, aut utile proponendis probationibus tempus a
Can. 1677      4. Post decem dies a notificatione decreti, si partes nihil opposuerint, praeses vel ponens novo decreto causae instructionem disponat
Can. 1735      ex novi decreti intimatione; si autem intra triginta dies nihil decernat, termini decurrunt ex tricesimo die. - § 1

NIHILOMINUS     [5]
Can. 1326      poena in delictum culposum constituta sit, eventum praevidit et nihilominus cautiones ad eum vitandum omisit, quas diligens quilibet adhibuisset
Can. 1506      instare potest ut iudex suo munere fungatur; quod si nihilominus iudex sileat, inutiliter lapsis decem diebus a facta instantia
Can. 1526      ab altero admissa, nisi iure vel a iudice probatio nihilominus exigatur. - § 1. Probationes cuiuslibet generis, quae ad
Can. 1551      eius examini renuntiare; sed adversa pars postulare potest ut nihilominus testis examinetur. - § 1. Cum probatio per testes
Can. 1587      quae, tametsi libello, quo lis introducitur, non contineatur expresse, nihilominus ita ad causam pertinet ut resolvi plerumque debeat ante

NIMIAM     [1]
Can. 1553      testium interrogatio; alioquin petitio censeatur deserta. - Iudicis est nimiam multitudinem testium refrenare. - Antequam testes examinentur, eorum nomina

NIMIAS     [1]
Can. 1730      appellationis, salvo praescripto can. 1730. - § 1. Ad nimias poenalis iudicii moras vitandas potest iudex iudicium de damnis

NIMIS     [3]
Can. 0639      reditibus posse debiti foenus solvi et intra tempus non nimis longum per legitimam amortizationem reddi summam capitalem. - Instituta
Can. 1153      periculum alteri aut proli facessat, vel aliter vitam communem nimis duram reddat, alteri legitimam praebet causam discedendi, decreto Ordinarii
Can. 1465      consentientibus, valide coarctari. § 3. Caveat tamen iudex ne nimis diuturna lis fiat ex prorogatione. - Ubi lex terminos

NIMIUM     [1]
Can. 0922      pluries, distinctis diebus, administretur. - Sanctum Viaticum infirmis ne nimium differatur; qui animarum curam gerunt sedulo advigilent, ut eodem

NIMIUS     [1]
Can. 1346      eius emendationi. - Quoties reus plura delicta patraverit, si nimius videatur poenarum ferendae sententiae cumulus, prudenti iudicis arbitrio relinquitur

NISI     [467]
Can. 0002      servandi; quare leges liturgicae hucusque vigentes vim suam retinent, nisi earum aliqua Codicis canonibus sit contraria. - Codicis canones
Can. 0004      iuridicis concessa, in usu sunt nec revocata, integra manent, nisi huius Codicis canonibus expresse revocentur. - § 1. Vigentes
Can. 0005      nec in posterum reviviscere sinantur; ceterae quoque suppressae habeantur, nisi expresse Codice aliud caveatur, aut centenariae sint vel immemorabiles
Can. 0006      leges, sive universales sive particulares, praescriptis huius Codicis contrariae, nisi de particularibus aliud expresse caveatur; 3_ leges poenales quaelibet
Can. 0006      quaelibet, sive universales sive particulares a Sede Apostolica latae, nisi in ipso hoc Codice recipiantur; 4_ ceterae quoque leges
Can. 0008      promulgantur per editionem in Actorum Apostolicae Sedis commentario officiali, nisi in casibus particularibus alius promulgandi modus fuerit praescriptus, et
Can. 0008      tribus mensibus a die qui Actorum numero appositus est, nisi ex natura rei illico ligent aut in ipsa lege
Can. 0008      determinato et obligare incipiunt post mensem a die promulgationis, nisi alius terminus in ipsa lege statuatur. - Leges respiciunt
Can. 0009      ipsa lege statuatur. - Leges respiciunt futura, non praeterita, nisi nominatim in eisde praeteritis caveatur. - Irritantes aut inhabilitantes
Can. 0011      in eandem recepti, quique sufficienti rationis usu gaudent et, nisi aliud iure expresse caveatur, septimum aetatis annum expleverunt. -
Can. 0013      § 1. Leges particulares non praesumuntur personales, sed territoriales nisi aliud constet. § 2. Peregrini non adstringuntur: 1_ legibus
Can. 0013      1_ legibus particularibus sui territorii quamdiu ab eo absunt, nisi aut earum transgressio in proprio territorio noceat, aut leges
Can. 0015      circa leges irritantes vel inhabilitantes earundem effectum non impediunt, nisi aliud expresse statuatur. § 2. Ignorantia vel error circa
Can. 0019      legis sive universalis sive particularis praescriptum; aut consuetudo, causa, nisi sit poenalis, dirimenda est attentis legibus latis in similibus
Can. 0020      sed lex universalis minime derogat iuri particulari aut speciali, nisi aliud in iure expresse caveatur. - In dubio revocatio
Can. 0022      effectibus serventur, quatenus iuri divino non sint contrariae et nisi aliud iure canonico caveatur. - Ea tantum consuetudo a
Can. 0024      legis obtinere potest consuetudo contra aut praeter ius canonicum, nisi sit rationabilis; consuetudo autem quae in iure expresse reprobatur
Can. 0025      non est rationabilis. - Nulla consuetudo vim legis obtinet, nisi a communitate legis saltem recipiendae capaci cum animo iuris
Can. 0026      recipiendae capaci cum animo iuris inducendi servata fuerit. - Nisi a competendi legislatore specialiter fuerit probata, consuetudo vigenti iuri
Can. 0028      praeter legem per contrariam consuetudinem aut legem revocatur; sed, nisi expressam de iis mentionem faciat, lex non revocat consuetudines
Can. 0030      generale, de quo in can. 29, ferre non valet, nisi in casibus particularibus ad normam iuris id ipsi a
Can. 0033      exsecutionem data sunt; non autem cessant resoluto iure statuentis nisi contrarium expresse caveatur. - § 1. Instructiones, quae nempe
Can. 0038      ius quaesitum laedit aut legi consuetudinive probatae contrarium est, nisi auctoritas competens expresse clausulam derogatoriam addiderit. - Condiciones in
Can. 0039      tantum ad validitatem censentur adiectae, cum per particulas si, nisi, dummodo exprimuntur. - Exsecutor alicuius actus administrativi invalide suo
Can. 0040      fungitur, antequam litteras receperit earumque authenticitatem et integritatem recognoverit, nisi praevia earundem notitia ad ipsum auctoritate eundem actum edentis
Can. 0041      merum exsecutionis ministerium, exsecutionem huius actus denegare non potest, nisi manifesto appareat eundem actum esse nullum aut alia ex
Can. 0043      exsecutor potest alium pro suo prudenti arbitrio sibi substituere, nisi substitutio prohibita fuerit, aut electa industria personae, aut substituti
Can. 0044      exsecutioni mandari potest etiam ab exsecutoris successore in officio, nisi fuerit electa industria personae. - Exsecutori fas est, si
Can. 0046      mandare. - Actus administrativus non cessat resoluto iure statuentis, nisi aliud iure expresse caveatur. - Revocatio actus administrativi per
Can. 0052      res de quibus datum est; eas vero ubique obligat, nisi aliud constet. - Si decreta inter se sint contraria
Can. 0057      intra tres menses a recepta petitione vel recursu provideat, nisi alius terminus lege praescribatur. § 2. Hoc termino transacto
Can. 0059      concessione necnon de concessionibus gratiarum vivae vocis oraculo valent, nisi aliud constet. - Rescriptum quodlibet impetrari potest ab omnibus
Can. 0061      impetrari potest ab omnibus qui expresse non prohibentur. - Nisi aliud constet, rescriptum impetari potest pro alio, etiam praeter
Can. 0063      legem, stilum et praxim canonicam ad validitatem sunt experimenda, nisi agatur de rescripto gratiae, quod Motu proprio darum sit
Can. 0065      gratiam a proprio Ordinario denegatam ab alio Ordinario petat, nisi facta denegationis mentione; Ordinarius gratiam ne concedat, nisi habitis
Can. 0065      petat, nisi facta denegationis mentione; Ordinarius gratiam ne concedat, nisi habitis a priore Ordinario denegationis rationibus. § 2. Gratia
Can. 0067      sint aeque peculiaria aut generalia, prius tempore praevalet posteriori, nisi in altero fiat mentio expressa de priore, aut nisi
Can. 0067      nisi in altero fiat mentio expressa de priore, aut nisi prior impetrator dolo vel notabili neglegentia sua rescripto usus
Can. 0071      Nemo uti tenetur rescripto in sui dumtaxat favorem concesso, nisi aliunde obligatione canonica ad hoc teneatur. - Rescripta ab
Can. 0073      tres menses. - Per legem contrariam nulla rescripta revocantur, nisi aliud in ipsa lege caveatur. - Quamvis gratia oretenus
Can. 0078      revera gratiam consequantur. - § 1. Privilegium praesumitur perpetuum, nisi contrarium probetur. § 2. Privilegium personale, quod scilicet personam
Can. 0080      81. - § 1. Nullum privilegium per renuntiationem cessat, nisi haec a competendi auctoritate fuerit accepta. § 2. Privilegio
Can. 0081      Ecclesiae praeiudicium. - Resoluto iure concedentis, privilegium non extinguitur, nisi datum fuerit cum clausula ad beneplacitum nostrum vel alia
Can. 0089      diaconi a lege universali et particulari dispensare non valent, nisi haec potestas ipsis expresse concessa sit. - § 1
Can. 0090      gravitatis legis a qua dispensatur; alias dispensatio illicita est, nisi ab ipso legislatore eiusve superiore data sit, etiam invalida
Can. 0091      territorium exsistens, in subditos, licet a territorio absentes, atque, nisi contrarium expresse statuatur, in peregrinos quoque in territorio actu
Can. 0096      condicione, sunt propria, quatenus in ecclesiastica sunt communione et nisi obstet lata legitima sanctio. - § 1. Persona quae
Can. 0098      tutorum eorumque potestatem quod attinet, serventur praescripta iuris civilis, nisi iure canonico aliud caveatur, aut Episcopus dioecesanus in certibus
Can. 0107      actu commoratur. § 3. Illius quoque qui non habet nisi domicilium vel quasi-domicilium dioecesanum, parochus proprius est parochus loci
Can. 0114      § 3. Auctoritas Ecclesiae competens personalitatem iuridicam ne conferat nisi iis personarum aut rerum universitatibus, quae finem persequuntur reapse
Can. 0117      rerum universitas personalitatem iuridicam obtinere intendens, eandem consequi valet nisi ipsius statuta a competenti auctoritate sint probata. - Personam
Can. 0119      per statuta tribuitur. - Ad actus collegiales quod attinet, nisi iure vel statutis aliud caveatur: 1_ si agatur de
Can. 0125      ex metu gravi, iniuste incusso, aut ex dolo, valet, nisi aliud iure caveatur; sed potest per sententiam iudicis rescindi
Can. 0126      in condicionem sine qua non, irritus est; secus valet, nisi aliud iure caveatur, sed actus ex ignorantia aut ex
Can. 0127      convocari debet collegium vel coetus ad normam can. 166, nisi, cum agatur de consilio tantum exquirendo, aliter iure particulari
Can. 0130      habere pro foro externo, in hoc foro non recognoscantur, nisi quatenus id determinatis pro casibus iure statuatur. - §
Can. 0132      habituales reguntur praescriptis de potestate delegata. § 2. Attamen nisi in eius concessione aliud expresse caveatur aut electa sit
Can. 0133      in mandato determinatur, ea peragit ad quae delegatus est, nisi modus ab ipso delegante ad validitatem fuerit praescriptus. -
Can. 0134      381, § 2 aequiparatis, exclusis Vicario generali et episcopali, nisi de speciali mandato. - § 1. Potestas regiminis distinguitur
Can. 0135      Ecclesia gaudet legislator infra auctoritatem supremam, valide delegari nequit, nisi aliud iure explicite caveatur; a legislatore inferiore lex iuri
Can. 0135      iudicialia, exercenda est modo iure praescripto, et delegari nequit, nisi ad actus cuivis decreto aut sententia praeparatorios perficiendos. §
Can. 0136      exsistens, exercere valet in subditos, etiam a territorio absentes, nisi aliud ex rei natura aut ex iuris praescripto constet
Can. 0137      delegari potest tum ad actum tum ad universitatem casuum, nisi aliud iure expresse caveatur. § 2. Potestas exsecutiva ab
Can. 0137      subdelegari potest sive ad actum sive ad universitatem casuum, nisi electa fuerit industria personae aut subdelegatio fuerit expresse prohibita
Can. 0137      actum aut ad actus determinatos delegata sit, subdelegari nequit, nisi de expressa delegantis concessione. § 4. Nulla potestas subdelegata
Can. 0137      concessione. § 4. Nulla potestas subdelegata iterum subdelegari potest, nisi id expresse a delegante concessum fuerit. - Potestas exsecutiva
Can. 0139      sine quibus eadem potestas exerceri nequit. - § 1. Nisi aliud iure statuatur, eo quod quis aliquam auctoritatem, etiam
Can. 0139      tamen ad superiorem auctoritatem delatae ne se immisceat inferior, nisi ex gravi urgetique causa; quo in casu statim superiorem
Can. 0140      prius negotium tractare inchoaverit alios ab eodem agendo excludit, nisi postea impeditus fuerit aut in negotio peragendo ulterius procedere
Can. 0140      agendum delegatis, omnes procedere debent ad normam can. 119, nisi in mandato aliud cautum sit. § 3. Potestas exsecutiva
Can. 0142      significata et eo acceptata; non autem resoluto iure delegantis, nisi id ex appositis clausulis appareat. § 2. Actus tamen
Can. 0143      Potestas ordinaria extinguitur amisso officio cui adnectitur. § 2. Nisi aliud iure caveatur, suspenditur potestas ordinaria, si contra privationem
Can. 0148      officia erigere, innovare et supprimere, eorundem provisio quoque competit, nisi aliud iure statuatur. - § 1. Ut ad officum
Can. 0157      peracta fuisset. - Cuiuslibet officii provisio scripto consignetur. - Nisi aliud explicite iure statuatur. Episcopi dioecesani est libera collatione
Can. 0158      ad officium de quo agitur institutionem dare, et quidem, nisi aliud legitime cautum sit, intra tres menses ab habita
Can. 0159      invitus praesentetur; quare qui praesentandus proponitur, mentem suam rogatus, nisi intra octiduum utile recuset, praesentari potest. - § 1
Can. 0161      coetus personarum aliquem suum sodalem praesentare. - § 1. Nisi aliud iure statuatur, potest qui aliquem praesentaverit non idoneum
Can. 0164      legitime praesentati idonei repertisint, eorundem unum instituere debet. - Nisi aliud iure provisum fuerit, in electionibus canonicis serventur praescripta
Can. 0165      in electionibus canonicis serventur praescripta canonum qui sequuntur. - Nisi aliud iure aut legitimis collegii vel coetus statutis cautum
Can. 0166      pars electorum neglecti fuerint, electio est ipso iure nulla, nisi omnes neglecti reapse interfuerint. - § 1. Convocatione legitima
Can. 0167      praesentes die et loco in eadem convocatione determinatis, exclusa, nisi aliud statutis legitime caveatur, facultate ferendi suffragia sive per
Can. 0168      titulos ius habeat ferendi nomine proprio suffragii, non potest nisi unicum suffragium ferre. - Ut valida sit electio, nemo
Can. 0171      praedictis admittatur, eius suffragium est nullum, sed electio valet, nisi constet, eo dempto, electum non rettulisse requisitum suffragiorum numerum
Can. 0174      in collegii tabulario diligenter asserventur. - § 1. Electio, nisi aliud iure aut statutis caveatur, fieri etiam potest per
Can. 0176      compromisso apposita; 3_ electione absoluta, si fuerit nulla. - Nisi aliud iure aut statutis caveatur, is electus habeatur et
Can. 0178      egeat, officium pleno iure statim obtinet; secus non aquirit nisi ius ad rem. - § 1. Electus, si electio
Can. 0179      se vel per alium debet; secus omni iure privatur, nisi probaverit se a petenda confirmatione iusto impedimento detentum fuisse
Can. 0179      § 5. Intimata confirmatione, electus pleno iure officium obtinet, nisi aliud iure caveatur. - § 1. Si electioni illius
Can. 0180      concedi possit ac soleat, suis ipsi suffragiis eum possunt, nisi aliud iure caveatur, a competenti auctoritate postulare. § 2
Can. 0180      a competenti auctoritate postulare. § 2. Compromissarii postulare nequeunt, nisi id in compromisso fuerit expressum. - § 1. Ut
Can. 0182      coetus pro ea vice privatur iure eligendi aut postulandi nisi probetur praesidem a mittenda postulatione iusto fuisse detentum impedimento
Can. 0182      4. Factam auctoritati competenti postulationem electores revocare non possunt, nisi auctoritate consentiente. - § 1. Non admissa ab auctoritate
Can. 0184      auctoritatis a qua fuit collatum, officium ecclesiasticum non amittitur, nisi aliud iure caveatur. § 3. Officii amissio, quae effectum
Can. 0189      innixam ne acceptet. § 3. Renuntiatio quae acceptatione indiget, nisi intra tres menses acceptetur, omni vi caret; quae acceptatione
Can. 0191      prius officium vacat per possessionem alterius officii canonice habitam, nisi aliud iure cautum aut a competenti auctoritate praescriptum fuerit
Can. 0193      alicui confertur ad tempus indefinitum, non potest quis amoveri nisi ob graves causas atque servato procedendi modo iure definito
Can. 0195      auctoritas curet ut ipsius subsistentiae per congruum tempus prospiciatur, nisi aliter provisum sit. - § 1. Privatio ab officio
Can. 0198      in canonibus huius Codicis statuuntur. - Nulla valet praescriptio, nisi bona fide nitatur, non solum initio, sed toto decursu
Can. 0200      ecclesiastica visitari possint et nulli auctoritati iam subsint. - Nisi aliud expresse iure caveatur, tempus supputetur ad normam canonum
Can. 0202      24 horis continuo supputandis, et incipit a media nocte, nisi aliud expresse caveatur; hebdomada spatium 7 dierum; mensis spatium
Can. 0202      dierum; mensis spatium 30 et annus spatium 365 dierum, nisi mensis et annus dicantur sumendi prout sunt in calendario
Can. 0203      § 1. Dies a quo non computatur in termino, nisi huius initium coincidat cum inito diei aut aliud expresse
Can. 0203      diei aut aliud expresse in iure caveatur. § 2. Nisi contrarium statuatur, dies ad quem computatur in termino, qui
Can. 0216      vel sustineant; nullum tamen inceptum nomen catholicum sibi vindicet, nisi consensus accesserit competentis auctoritatis ecclesiasticae. - Christifideles, quippe qui
Can. 0221      applicandis. § 3. Christifidelibus ius est, ne poenis canonicis nisi ad normam legis plectantur. - § 1. Christifideles obligatione
Can. 0234      dioecesanus, seminarii minoris similisve instituti erectioni prospiciat. § 2. Nisi certis in casibus adiuncta suadeant, iuvenes quibus animus est
Can. 0236      per tres saltem annos in aliqua domo peculiari degentes nisi graves ob rationes Episcopus dioecesanus aliter statuerit; 2_ maturioris
Can. 0237      erigatur seminarium interdioecesanum. § 2. Seminarium interdioecesanum ne erigatur nisi prius approbatio Apostolicae Sedis, tum ipsius seminarii erectionis tum
Can. 0238      In omnibus negotiis pertractandis personam seminarii gerit eius rector, nisi de certis negotiis auctoritas competens aliud statuerit. - §
Can. 0264      iuridicae ecclesiasticae etiam privatae, quae sedem in dioecesi habeant, nisi solis eleemosynis sustententur aut in eis collegium discentium vel
Can. 0266      receptum diaconatum incardinatur tamquam clericus eidem instituto aut societati, nisi ad societates quod attinet aliter ferant constitutiones. § 3
Can. 0266      diaconatum incardinatur Ecclesiae particulari pro cuius servitio promotus est, nisi vi concessionis Sedis Apostolicae ipsi instituto incardinetur. - §
Can. 0267      incardinationis. § 2. Excardinatio ita concessa effectum non sortitur nisi incardinatione obtenta in alia Ecclesia particulari. - § 1
Can. 0269      excardinatur. - Ad incardinationem clerici Episcopus dioecesanus ne deveniat nisi: 1_ necessitas aut utilitas suae Ecclesiae particularis id exigat
Can. 0270      utilitas aut bonum ipsius clerici; denegari autem non potest nisi exstantibus gravibus causis; licet tamen clerico, qui se gravatum
Can. 0272      ad aliam Ecclesiam particularem transmigrandi concedere nequit Administrator dioecesanus, nisi post annum a vacatione sedis episcopalis, et cum consensu
Can. 0274      potestas ordinis aut potestas regiminis ecclesiastici. § 2. Clerici, nisi legitimo impedimento excusentur, munus, quod ipsis a suo Ordinario
Can. 0286      propriam sive in aliorum utilitatem, negotiationem aut mercaturam exercere, nisi de licentia legitimae auctoritatis ecclesiasticae. - § 1. Clerici
Can. 0287      atque in regendis consociationibus syndicalibus activam partem ne habeant, nisi iudicio competentis auctoritatis ecclesiasticae, Ecclesiae iura tuenda aut bonum
Can. 0288      3 et 4, 286, 287, § 2 non tenentur, nisi ius particulare aliud statuat. - § 1. Cum servitium
Can. 0289      itemque candidati ad sacros ordines militiam ne capessant voluntarii, nisi de sui Ordinarii licentia. § 2. Clerici utantur exemptionibus
Can. 0289      in eorum favorem leges et conventiones vel consuetudines concedunt nisi in casibus particularibus aliter Ordinarius proprius decreverit. - Sacra
Can. 0293      qui statum clericalem amisit, nequit denuo inter clericos adscribi, nisi per Apostolicae Sedis rescriptum. - Ad aptam presbyterorum distributionem
Can. 0299      § 3. Nulla christifidelium consociatio privata in Ecclesia agnoscitur, nisi eius statuta ab auctoritate competenti recognoscantur. - Nulla consociatio
Can. 0300      competenti recognoscantur. - Nulla consociatio nomen catholicae sibi assumat, nisi de consensu competentis auctoritatis ecclesiasticae, ad normam can. 312
Can. 0308      nomen dare. - Nemo legitime adscriptus a consociatione dimittatur, nisi iusta de causa ad normam iuris et statutorum. -
Can. 0317      qua in can. 312, § 1. - § 1. Nisi aliud in statutis praevideatur, auctoritatis ecclesiasticae, de qua in
Can. 0317      cappellanus seu assistens ecclesiasticus ad illud munus ne assumatur, nisi aliud in statutis caveatur. § 4. In publicis christifidelium
Can. 0319      eum nominavit. - § 1. Consociatio publica legitime erecta, nisi aliud cautum sit, bonaquae possidet ad normam statutorum administrat
Can. 0320      § 3. Consociatio publica ac auctoritate competenti ne supprimatur, nisi auditis eius moderatore aliisque officialibus maioribus. - Consociationes privata
Can. 0322      2. Nulla christifidelium consociatio privata personalitatem iuridicam acquirere potest, nisi eius statuta ab auctoritate ecclesiastica, de qua in can
Can. 0341      § 1. Concilii Oecumenici decreta vim obligandi non habent nisi una cum Concilii Patribus a Romano Pontifice approbata, ab
Can. 0343      optata, non vero easdem dirimere de iisque ferre decreta, nisi certis in casibus potestate deliberativa eandem instruxerit Romanus Pontifex
Can. 0361      hoc Codice veniunt non solum Romanus Pontifex, sed etiam, nisi ex rei natura vel sermonis contextu aliud appareat, Secretaria
Can. 0366      Legationis pontificae a potestate regiminis Ordinarii loci exempta est, nisi agatur de matrimoniis celebrandis; 2_ Legato pontificio fas est
Can. 0367      - Pontificii Legati munus non exspirat vacante Sede Apostolica, nisi aliud in litteris pontificiis statuatur; cessat autem expleto mandato
Can. 0368      et unica Ecclesia catholica exsistit, sunt imprimis dioeceses, quibus nisi aliud constet, assimilantur praelatura territorialis et abbatia territorialis, vicariatus
Can. 0377      munere dignos et idoneus putet, seorsim patefaciendi. § 3. Nisi aliter legitime statutum fuerit, quoties nominandus est Episcopus dioecesanus
Can. 0377      laicorum sapientia praestantium singillatim et secreto exquirat. § 4. Nisi aliter legitime provisum fuerit, Episcopus dioecesanus, qui auxiliarem suae
Can. 0379      definitivum de promovendi idoneitate ad Apostolicam Sedem pertinet. - Nisi legitimo detineatur impedimento, quicumque ad Episcopatum promotus debet intra
Can. 0381      quibus in can. 368, Episcopo dioecesano in iure aequiparantur, nisi ex rei natura aut iuris praescripto aliud appareat. -
Can. 0382      retinebat, firmo praescripto can. 409, § 2. § 2. Nisi legitimo detineatur impedimento, promotus ad officium Episcopi dioecesani debet
Can. 0395      et Resurrectionis Domini, Pentecostes et Corporis et Sanguinis Christi, nisi ex gravi urgentique causa. § 4. Si ultra sex
Can. 0400      dioecesanus, eo anno quo relationem Summo Pontifici exhibere tenetur, nisi aliter ab Apostolica Sede statutum fuerit, ad Urbem, Beatorum
Can. 0400      § 2. Episcopus praedictae obligationi per se ipse satisfaciat, nisi legitime sit impeditus; quo in casu eidem satisfaciat per
Can. 0402      sedem, si id exoptet, in ipsa dioecesi servare potest, nisi certis in casibus ob specialia adiuncta ab Apostolica Sede
Can. 0406      committat quae ex iure mandatum speciale requirant. § 2. Nisi in litteris apostolicis aliud provisum fuerit et firmo praescripto
Can. 0409      dummodo possessionem legitime ceperit. § 2. Vacante sede episcopali, nisi aliud a competenti auctoritate statutum fuerit, Episcopus auxiliaris, donec
Can. 0413      dioecesanis communicare. - § 1. Sede impedita, regimen dioecesis, nisi aliter Sancta Sedes pro providerit, competit Episcopo coadiutori, si
Can. 0419      antiquior devolvitur deficiente autem Episcopo auxiliari, ad collegium consultorum, nisi a Sancta Sede aliter provisum fuerit. Qui ita regimen
Can. 0420      Vicario vel a Praefecto immediate post captam possessionem nominatus, nisi aliter a Sancta Sede statutum fuerit. - § 1
Can. 0434      Codicis conferentiae Episcoporum tribuuntur potestates, eidem conventui non competunt, nisi quaedam specialiter a Sancta Sede ei concessa fuerint. -
Can. 0438      praerogativam honoris, nullam in Ecclesia latina secumfert regiminis potestatem, nisi de aliquibus ex privilegio apostolico aut probata consuetudine aliud
Can. 0444      Omnes qui ad concilia particularia convocantur, eisdem interesse debent, nisi iusto detineantur impedimento, de quo concilii praesidem certiorem facere
Can. 0446      Apostolicam Sedem transmittantur; decreta a concilio edicta ne promulgentur, nisi postquam ab Apostolica Sede recognita fuerint ipsius concilii est
Can. 0450      alterius ritus, ita tamen ut votum tantum consultivum habeant, nisi Episcoporum conferentiae statuta aliud decernant. § 2. Ceteri Episcopi
Can. 0455      conferentiam pertinent, proferri debent, atque vim obligandi non obtinent, nisi ab Apostolica Sede recognita, legitime promulgata fuerint. § 3
Can. 0455      nec conferentia eiusve praeses nomine omnium Episcoporum agere valet, nisi omnes et singuli Episcopi consensum dederint. - Absoluto conventu
Can. 0473      curiae addicti officium sibi commissum rite adimpleant. § 3. Nisi locorum adiuncta iudicio Episcopi aliud suadeant, Moderator curiae nominetur
Can. 0475      Pro regula generali habeatur ut unus constituatur Vicarius generalis, nisi dioecesis amplitudo vel incolarum numerus aut aliae rationes pastorales
Can. 0479      habituales ab Apostolica Sede Episcopo concessae, necnon rescriptorum exsecutio, nisi aliud expresse cautum fuerit aut electa fuerit industria personae
Can. 0481      Episcopi dioecesani, suspenditur potestas Vicarii generalis et Vicarii episcopalis, nisi episcopali dignitate aucti sint. - § 1. In qualibet
Can. 0482      1. In qualibet curia constituatur cancellarius, cuius praecipuum munus, nisi aliter iure particulari statuatur, est curare ut acta curiae
Can. 0485      possunt ab Episcopo dioecesano, non autem ab Administratore dioecesano, nisi de consensu collegii consultorum. - § 1. Documenta omnia
Can. 0487      habeant solum Episcopus et cancellarius; nemini licet illud ingredi nisi de Episcopi aut Moderatoris curiae simul et cancellarii licentia
Can. 0488      procuratorem recipere. - Ex archivo non licet efferre documenta, nisi ad breve tempus tantum atque de Episcopi aut insimul
Can. 0490      2. Sede vacante, archivum vel armarium secretum ne aperiatur, nisi in casu verae necessitatis, ab ipso Administratore dioecesano. §
Can. 0494      ad alia quinquennia nominari potest; durante munere, ne amoveatur nisi ob gravem causam ab Episcopo aestimandam, auditis collegio consultorum
Can. 0502      consilio missionis, de quo in can. 495, § 2, nisi aliud iure statuatur. - Capitulum canonicorum, sive cathedrale sive
Can. 0505      Episcopo dioecesano probata; quae statuta ne immutentur neve abrogentur nisi approbante eodem Episcopo dioecesano. - § 1. Statuta capituli
Can. 0510      paroeciali simul et capitulari, conferantur eleemosynae, praesumuntur datae paroeciae, nisi aliud constet. - In singulis dioecesibus, quatenus pastoralia adiuncta
Can. 0512      apostolatu habent. § 3. Ad consilium pastorale ne deputentur nisi christifideles certa fide, bonis moribus et prudentia praestantes. -
Can. 0515      paroecias ne erigat aut supprimat, neve eas notabiliter innovet, nisi audito consilio presbyterali. § 3. Paroecia legitime erecta personalitate
Can. 0516      erecta personalitate iuridica ipso iure gaudet. - § 1. Nisi aliud iure caveatur, paroeciae aequiparatur quasi-paroecia, quae est certa
Can. 0523      officii provisio Episcopo dioecesano competit et quidem libera collatione, nisi cuidam sit ius praesentationis aut electionis. - Vacantem paroeciam
Can. 0527      intra quod paroeciae possessio capi debeat; quo inutiliter praeterlapso, nisi iustum obstiterit impedimentum, paroeciam vacare declarare potest. - §
Can. 0531      hac occasione a christifidelibus recipit ad massam paroecialem deferat, nisi de contraria offerentis voluntate constet quoad oblationes voluntarias; Episcopo
Can. 0533      paroecialium perfunctioni munerum rite apteque sit provisum. § 2. Nisi gravis obstet ratio, parocho, feriarum gratia, licet quotannis a
Can. 0540      paroecialis iisdem adstringitur officiis iisdemque gaudet iuribus ac parochus, nisi ab Episcopo dioecesano aliter statuatur. § 2. Administratori paroeciali
Can. 0548      dioecesani definiuntur, specialius autem mandato parochi determinantur. § 2. Nisi aliud expresse litteris Episcopi dioecesani caveatur, vicarius paroecialis ratione
Can. 0549      valeant paroeciae, cuius simul sunt sponsores. - Absente parocho, nisi aliter Episcopus dioecesanus providerit ad normam can. 533, §
Can. 0549      dioecesanus providerit ad normam can. 533, § 3, et nisi Administrator paroecialis constitutus fuerit, serventur praescripta can. 541, §
Can. 0553      vocatur, est sacerdos qui vicariatui foraneo praeficitur. § 2. Nisi aliud iure particulari statuatur, vicarius foraneus nominatur ab Episcopo
Can. 0557      quod a clericis regitur, est rector seminarii vel collegii, nisi aliter Episcopus dioecesanus constituerit. - Salvo praescripto can. 262
Can. 0558      can. 530, nn. 1-6, in ecclesia sibi commissa peragere, nisi consentiente aut, si res ferat, delegante parocho. - Potest
Can. 0565      christifidelium, ad normam iuris universalis et particularis exercenda. - Nisi iure aliud caveatur aut cuidam specialia iura legitime competant
Can. 0567      cappellani domus instituti religiosi laicalis, Ordinarius loci ne procedat, nisi consulto Superiore, cui ius est, audita communitate, quemdam sacerdotem
Can. 0570      est ecclesia non paroecialis, cappellanus sit rector ipsius ecclesiae, nisi cura communitatis aut ecclesiae aliud exigat. - In exercitio
Can. 0606      eorumque sodalibus statuuntur, pari iure de utroque sexu valent, nisi ex contexu sermonis vel ex rei natura aliud constet
Can. 0610      instituti fines et spiritum. § 2. Nulla domus erigatur nisi iudicari prudenter possit fore ut congrue sodalium necessitatibus provideatur
Can. 0613      sub proprii Moderatoris regimine et cura sui iuris est, nisi constitutiones aliter ferant. § 2. Moderator domus sui iuris
Can. 0616      iuris, de qua in can. 613, est capituli generalis, nisi constitutiones aliter ferant. § 4. Monialium monasterium sui iuris
Can. 0624      conveniens temporis spatium iuxte naturam et necessitatem instituti constituantur, nisi pro supremo Moderatore et pro Superioribus domus sui iuris
Can. 0629      sua quisque domo Superiores commorentur, nec ab eadem discedant, nisi ad normam iuris proprii. - § 1. Superiores sodalibus
Can. 0630      illos accedendi. § 4. Subditorum confessiones Superiores ne audiant, nisi sponte sua sodales id petant. § 5. Sodales cum
Can. 0634      capaces sunt acquirendi, possidendi, administrandi et alienandi bona temporalia, nisi haec capacitas in constitutionibus excludatur vel coarctetur. § 2
Can. 0635      ecclesiastica, reguntur praescriptis Libri V De bonis Ecclesiae temporalibus, nisi aliud expresse caveatur. § 2. Quodlibet tamen institutum aptas
Can. 0639      § 5. Caveant Superiores religiosi ne debita contrahenda permittant, nisi certo constet ex consuetis reditibus posse debiti foenus solvi
Can. 0665      religiosa habitent vitam communem servantes, nec ab ea discedant nisi de licentia sui Superioris. Si autem agatur de diuturna
Can. 0665      extra domum instituti degere possit, non tamen ultra annum, nisi causa infirmitatis curandae, ratione studiorum aut apostolatus exercendi nomine
Can. 0668      primam professionem suorum bonorum administrationem cedant cui maluerint et, nisi constitutiones aliud ferant, de eorum usu et usufructu libere
Can. 0668      pensionis, subventionis vel assecurationis quoquo modo obveniunt, instituto acquiruntur, nisi aliud iure proprio statuatur. § 4. Qui ex instituti
Can. 0678      propriis quoque Superioribus maiores; integram stipem receptam transmittere debet, nisi certo obligationem ipsi Episcopi, si casus ferat, urgere ne
Can. 0684      perpetuis nequit a proprio ad aliud institutum religiosum transire, nisi ex concessione supremi Moderatoris utriusque instituti et de consensu
Can. 0684      a competentibus Superioribus non admittatur, ad pristinum institutum redeat, nisi indultum saecularizationis obtinuerit. § 3. Ut religiosus a monasterio
Can. 0687      praesertim si de clerico agitur. Habitum instituti deferre potest, nisi aliud in indulto statuatur. Voce tamen activa et passiva
Can. 0689      eum non admittendi ad professionem renovendam ad perpetuam emittendam, nisi ob neglentiam instituti vel ob laborem in instituto peractum
Can. 0691      a votis perpetuis indultum discedendi ab instituto ne petat, nisi ob gravissimas causas coram Domino perpensas; petitionem suam deferat
Can. 0692      potest. - Indultum discedendi legitime concessum et sodali notificatum, nisi in actu notificationis ab ipso sodale reiectum fuerit, ipso
Can. 0693      ad experimentum recipiatur, transacto quinquennio, ipso iure dioecesi incardinatur, nisi Episcopus eum recusaverit. - § 1. Ipso facto dimissus
Can. 0695      delicta de quibus in cann. 1397, 1398 et 1395, nisi in delictis, de quibus in can. 1395, § 2
Can. 0697      coram duobus testibus moneat cum explicita comminatione subsecuturae dimissionis nisi resipiscat, clare significata causa dimissionis et data sodali plena
Can. 0700      suo recognita submittat. - Decretum dimissionis vim non habet, nisi a Sancta Sede confirmatum fuerit, cui decretum et acta
Can. 0707      sedem sibi eligere potest etiam extra domos sui instituti, nisi aliud a Sede Apostolica provisum fuerit. § 2. Quoad
Can. 0707      si cuidam dioecesi inserviverit, servetur can. 402, § 2, nisi institutum proprium talem sustentationem providere voluerit; secus Sedes Apostolica
Can. 0736      § 1. In societatibus clericalibus clerici ipsi societati incardinantur, nisi aliter ferant constitutiones. § 2. In iis quae ad
Can. 0739      sodales, obnoxii sunt secundum constitutiones, communibus obligationibus clericorum adstringuntur, nisi ex natura rei vel ex contextu sermonis aliud constet
Can. 0741      domo vel communitate reguntur. - § 1. Societates et, nisi aliter ferant constitutiones, earum partes et domus, personae sunt
Can. 0743      a supremo Moderatore cum consensu eius consilii obtinere potest, nisi id iuxta constitutiones Sanctae Sedi reservetur. - § 1
Can. 0749      tenendam conveniunt. § 3. Infallibiliter definita nulla intellegitur doctrina, nisi id manifesto constiterit. - Fide divina et catholica ea
Can. 0763      et oratoriis institutorum religiosorum iuris pontificii, Dei verbum praedicare, nisi Episcopus loci in casibus particularibus expresse renuerit. - Salvo
Can. 0764      saltem praesumpto rectoris ecclesiae exercendae, gaudent presbyteri et diaconi, nisi ab Ordinario competenti eadem facultas restricta fuerit aut sublata
Can. 0767      concursu populi celebrantur, homilia habenda est nec omitti potest nisi gravi de causa. § 3. Valde commendatur ut, si
Can. 0776      uniuscuiusque instituti, necnon christifidelium laicorum, praesertim catechistarum; hi omnes, nisi legitime impediti, operam suam libenter praestare ne renuant. Munus
Can. 0803      Nulla schola, etsi reapse catholica, nomen scholae catholicae gerat, nisi de consensu competentis auctoritatis ecclesiasticae. - § 1. Ecclesiae
Can. 0808      etsi reapse catholica, titulum seu nomen universitatis catholicae gerat, nisi de consensu competentis auctoritatis ecclesiasticae. - Episcoporum conferentiae curent
Can. 0824      Ecclesiae auctoritati quoad universum Dei populum. - § 1. Nisi aliud statuatur, loci Ordinarius, cuius licentia aut approbatio ad
Can. 0824      de libris, quibuslibet scriptis divulgationi publicae destinatis applicanda sunt, nisi aliud constet. - § 1. Libri sacrarum Scripturarum edi
Can. 0825      - § 1. Libri sacrarum Scripturarum edi non possunt nisi ab Apostolica Sede aut ab Episcoporum conferentia approbati sint
Can. 0826      precum pro publico vel privato fidelium usu ne edantur nisi de licentia loci Ordinarii. - § 1. Catechismi necnon
Can. 0827      Ordinarii, firmo praescripto can. 775, § 2. § 2. Nisi cum approbatione competentis auctoritatis ecclesiasticae editi sint aut ab
Can. 0827      vel alia scripta de quaestionibus religionis aut morum tractantia, nisi cum licentia competentis auctoritatis ecclesiasticae edita sint aut ab
Can. 0828      ab aliqua auctoritate ecclesiastica editas, iterum edere non licet, nisi impetrata prius eiusdem auctoritatis licentia et servatis condicionibus ab
Can. 0831      bonos mores manifesto impetere solent, ne quidpiam conscribant christifideles, nisi iusta et rationabili de causa; clerici autem et institutorum
Can. 0844      Episcopus dioecesanus aut Episcoporum conferentia generales normas ne ferant, nisi post consultationem cum auctoritate competenti saltem locali Ecclesiae vel
Can. 0847      consecratis vel benedictis, et quidem, recenter; veteribus ne utatur, nisi adsit necessitas. § 2. Parochus olea sacra a proprio
Can. 0857      ecclesia paroeciali, infans vero in ecclesia paroeciali parentum propria, nisi iusta causa aliud suadeat. - § 1. Quaevis ecclesia
Can. 0860      Praeter casum necessitatis, baptismus ne conferatur in domibus privatis, nisi loci Ordinarius gravi de causa id permiserit. § 2
Can. 0860      gravi de causa id permiserit. § 2. In valetudinariis, nisi aliter Episcopus dioecesanus statuerit, baptismus ne celebretur, nisi in
Can. 0860      valetudinariis, nisi aliter Episcopus dioecesanus statuerit, baptismus ne celebretur, nisi in casu necessitatis vel alia ratione pastorali cogente. -
Can. 0866      christianae religionis mandata esse servaturum. - Adultus qui baptizatur, nisi gravis obstet ratio, statim post baptismum confirmetur atque celebrationem
Can. 0869      communitate ecclesiali non catholica non sunt sub condicione baptizandi, nisi, inspecta materia et verborum forma in baptismo collato adhibitis
Can. 0869      dubia remaneat baptismi collatio aut validitas, baptismus ne conferatur nisi postquam baptizando, si sit adultus, doctrina de baptismi sacramento
Can. 0870      validitatis baptismi celebrati declarentur. - Infans expositus aut inventus, nisi re diligenter investigata de eius baptismo constet, baptizetur. -
Can. 0874      hoc munus gerendi; 2_ decimum sextum aetatis annum expleverit, nisi alia aetas ab Episcopo dioecesano statuta fuerit vel exceptio
Can. 0875      tantum baptismi, admittatur. - Qui baptismum administrat curet ut, nisi adsit patrinus, habeatur saltem testis quo collatio baptismi probari
Can. 0886      dioecesi sacramentum confirmationis legitime administrat etiam fidelibus non subditis, nisi obstet expressa proprii ipsorum Ordinarii prohibitio. § 2. Ut
Can. 0886      Ut in aliena dioecesi confirmationem licite administret, Episcopus indiget, nisi agatur de suis subditis, licentia saltem rationabiliter praesumpta Episcopi
Can. 0887      territorio sibi designato hoc sacramentum extraneis quoque licite confert, nisi obstet proprii eorum Ordinarii vetitum; illud vero in alieno
Can. 0891      accedant. - Sacramentum confirmationis conferatur fidelibus circa aetatem discretionis, nisi Episcoporum conferentia aliam aetatem determinaverit, aut adsit periculum mortis
Can. 0902      Missam applicare pro quibusvis, tum vivis tum defunctis. - Nisi utilitas christifidelium aliud requirat aut suadeat, sacerdotes Eucharistiam concelebrare
Can. 0906      in diebus dominicis et festis de praecepto, celebrent. - Nisi iusta et rationabili de causa, sacerdos Sacrificium eucharisticum ne
Can. 0916      sacramentali confessione Missam ne celebret neve Corpori Domini communicet, nisi adsit gravis ratio et deficiat opportunitas confitendi; quo in
Can. 0920      recipiendi. § 2. Hoc praeceptum impleri debet tempore paschali, nisi iusta de causa alio tempore intra annum adimpleatur. -
Can. 0930      sedens, servatis quidem legibus liturgicis, non tamen coram populo, nisi de licentia loci Ordinarii. § 2. Sacerdos caecus aliave
Can. 0932      - § 1. Celebratio eucharistica peragatur in loco sacro, nisi in casu particulari necessitas aliud postulet; quo in casu
Can. 0935      Eucharistiam apud se retinere aut secum in itinere deferre, nisi necessitate pastorali urgente et servatis Episcopi dioecesani praescriptis. -
Can. 0937      ut etiam in alio oratorio eiusdem domus asservetur. - Nisi gravis obstet ratio, ecclesia in qua sanctissima Eucharistia asservatur
Can. 0950      attenta stipe statuta in loco in quo oblator commoratur, nisi aliam fuisse eius intentionem legitime praesumi debeat. - §
Can. 0954      ut ibidem celebrari possint, earundem celebratio alibi fieri licet, nisi contrariam voluntatem oblatores expresse manifestaverint. - § 1. Qui
Can. 0955      esse omni exceptione maiores; integram stipem receptam transmittere debet, nisi certo constet excessum supra summam in dioecesi debitam datum
Can. 0955      initium habet a die quo sacerdos easdem celebraturus recepit, nisi aliud constet. § 3. Qui aliis Missas celebrandas committunt
Can. 0961      sine praevia individuali confessione, generali modo impertiri non potest, nisi: 1_ immineat periculum mortis et tempus non suppetat sacerdoti
Can. 0963      primum, occasione data, accedat, antequam aliam recipiat absolutionem generalem, nisi iusta causa interveniat. - § 1. Ad sacramentales confessiones
Can. 0964      desiderent. § 3. Confessiones extra sedem confessionalem ne excipiantur, nisi iusta de causa. - Minister sacramenti paenitentiae est solus
Can. 0967      Cardinales itemque Episcopi, qui eadem et licite ubique utuntur, nisi Episcopus dioecesanus in casu particulari renuerit. § 2. Qui
Can. 0967      in quo domicilium habent, eadem facultatem ubique exercere possunt, nisi loci Ordinarius in casu particulari renuerit, firmis praescriptis can
Can. 0967      excipiendi sunt instructi; qui quidem eadem et licite utuntur, nisi aliquis Superior maior quoad proprios subditos in casu particulari
Can. 0970      quibuslibet conferat. - Facultas ad confessiones excipiendas ne concedatur nisi presbyteris qui idonei per examen reperti fuerint, aut de
Can. 0971      domicilium vel quasi-domicilium in sua dicione habenti, ne concedat, nisi prius, quantum fieri potest, audito eiusdem presbyteri Ordinario. -
Can. 0974      competens, facultatem ad confessiones excipiendas habitualiter concessam ne revocet nisi gravem ob causam. § 2. Revocata facultate ad confessiones
Can. 0982      sollicitationis ad peccatum contra sextum Decalogi praeceptum, ne absolvatur nisi prius falsam denuntiationem formaliter retractaverit et paratus sit ad
Can. 0985      confessiones suorum alumnorum in eadem domo commorantium ne audiant, nisi alumni in casibus particularibus sponte id petant. - §
Can. 0995      infra Romanum Pontificem potest potestatem concedendi indulgentias aliis committere, nisi id ei a Sede Apostolica expresse fuerit indultum. -
Can. 1000      formula prolata. § 2. Unctiones peragat minister propria manu, nisi gravis ratio usum instrumenti suadeat. - Curent animarum pastores
Can. 1013      consecratus. - Nulli Episcopo licet quemquam consecrare in Episcopum, nisi prius constet de pontificio mandato. - Nisi Sedis Apostolicae
Can. 1014      in Episcopum, nisi prius constet de pontificio mandato. - Nisi Sedis Apostolicae dispensatio intercesserit, Episcopus consecrator principalis in consecratione
Can. 1020      quolibet indulto Superioribus concesso. - Litterae dimissoriae ne concedantur, nisi habitis antea omnibus testimoniis et documentis, quae iure exiguntur
Can. 1022      ordinans, acceptis legitimis litteris dimissoriis, ad ordinationem ne procedat, nisi de germana litterarum fide plane constet. - Litterae dimissoriae
Can. 1031      ad normam iuris. - § 1. Presbyteratus ne conferatur nisi iis qui aetatis annum vigesimum quintum expleverint et sufficienti
Can. 1031      qui non sit uxoratus ad eundem diaconatum ne admittatur, nisi post expletum vigesimum quintum saltem aetatis annum; qui matrimonio
Can. 1032      Aspirans ad diaconatum permanentem, ad hunc ordinem ne promoveatur nisi post expletum formationis tempus. - Licite ad ordines promovetur
Can. 1034      § 1. Ad diaconatum vel presbyteratum aspirans ne ordinetur, nisi prius per liturgicum admissionis ritum ab auctoritate, de qua
Can. 1037      itemque promovendus ad presbyteratum, ad ordinem diaconatus ne admittantur, nisi ritu praescripto publice coram Deo et Ecclesia obligationem caelibatus
Can. 1038      promoveri renuat, ab ordinis recepti exercitio prohiberi non potest, nisi impedimentum detineatur canonico aliave gravi causa, de iudicio Episcopi
Can. 1042      a recipiendis ordinibus simpliciter impediti: 1_ vir uxorem habens, nisi ad diaconatum permanentem legitime destinetur; 2_ qui officium vel
Can. 1042      administratione atque rationibus redditis, liber factus sit; 3_ neophytus, nisi, iudicio Ordinarii, sufficienter probatus fuerit. - Christifideles obligatione tenentur
Can. 1046      diversis eorundem causis, non autem ex repetita eadem causa, nisi agatur de irregularitate ex homicidio voluntario aut ex procurato
Can. 1068      In periculo mortis, si aliae probationes haberi nequeant, sufficit, nisi contraria adsint indicia, affirmatio contrahentium, si casus ferat etiam
Can. 1071      matrimonio eius qui notorie catholicam fidem abiecerit ne concedat, nisi servatis normis de quibus in can. 1125, congrua congruis
Can. 1082      statim certiorem faciat; eaque adnotetur in libro matrimoniorum. - Nisi aliud ferat Paenitentiariae rescriptum, dispensatio in foro interno non
Can. 1086      invalidum est. § 2. Ab hoc impedimento ne dispensetur, nisi impletis condicionibus de quibus in can. 1125 et 1126
Can. 1089      intuitu matrimonii cum ea contrahendi, nullum matrimonium consistere potest, nisi postea mulier a raptore separata et in loco tuto
Can. 1097      personae, etsi det causam contractui, matrimonium irritum non reddit, nisi haec qualitas directe et principaliter intendatur. - Qui matrimonium
Can. 1102      autem, de qua in § 2, licite apponi nequit, nisi cum licentia Ordinarii loci scripto data. - Invalidum est
Can. 1106      per interpretem contrahi potest; cui tamen parochus ne assistat, nisi de interpretis fide sibi constet. - Etsi matrimonium invalide
Can. 1109      eamque nomine Ecclesiae recipit. - Loci Ordinarius et parochus, nisi per sententiam vel per decretum fuerint excommunicati vel interdicti
Can. 1114      ad libertatem status comprobandam. - Assistens matrimonio illicite agit, nisi ipsi constiterit de libero statu contrahentium ad normam iuris
Can. 1125      si iusta et rationabilis causa habeatur; eam ne concedat, nisi impletis condicionibus quae sequuntur: 1_ pars catholica declaret se
Can. 1138      § 1. Pater is est, quem iustae nuptiae demonstrant, nisi evidentibus argumentis contrarium probetur. § 2. Legitimi praesumuntur filii
Can. 1140      ad effectus canonicos quod attinet, in omnibus aequiparantur legitimis, nisi aliud expresse iure cautum fuerit. - Matrimonium ratum et
Can. 1143      cum parte baptizata cohabitare vel cohabitare sine contumelia Creatoris, nisi haec post baptismum receptum iustam illi dederit discedendi causam
Can. 1151      - Coniuges habent officium et ius servandi convictum coniugalem, nisi legitima causa eos excuset. - § 1. Licet enixe
Can. 1152      tacite non condonaverit, ius ipsi est solvendi coniugalem convictum, nisi in adulterium consenserit aut eidem causam dederit aut ipse
Can. 1153      omnibus casibus, causa separationis cessante, coniugalis convictus restaurandus est, nisi ab auctoritate ecclesiastica aliter statuatur. - Instituta separatione coniugum
Can. 1161      gratiae; retrotractio vero intellegitur facta ad momentum celebrationis matrimonii, nisi aliud expresse caveatur. § 3. Sanatio in radice ne
Can. 1161      expresse caveatur. § 3. Sanatio in radice ne concedatur, nisi probabile sit partes in vita coniugali perseverare velle. -
Can. 1164      etiam alterutra vel utraque parte inscia; ne autem concedatur nisi ob gravem causam. - § 1. Sanatio in radice
Can. 1170      Benedictiones, imprimis impertiendae catholicis, dari possunt catechumenis quoque, immo, nisi obstet Ecclesiae prohibitio, etiam non catholicis. - Res sacrae
Can. 1172      § 1. Nemo exorcismos in obsessos proferre legitime potest, nisi ab Ordinario loci peculiarem et expressam licentiam obtinuerit. §
Can. 1176      consuetudo defunctorum corpora sepeliendi servetur; non tamen prohibet cremationem, nisi ob rationes christianae doctrinae contrarias electa fuerit. - §
Can. 1177      electa, exequiae celebrentur in ecclesia paroeciae ubi mors accidit, nisi alia iure particulari designata sit. - Exequiae Episcopi dioecesani
Can. 1178      - Exequiae Episcopi dioecesani in propria ecclesia cathedrali celebrentur, nisi ipse aliam ecclesiam elegerit. - Exequiae religiosorum aut sodalium
Can. 1180      proprium habeat coemeterium, in eo tumulandi sunt fideles defuncti, nisi aliud coemeterium legitime electum fuerit ab ipso defuncto vel
Can. 1180      defuncti sepulturam curare competit. § 2. Omnibus autem licet, nisi iure prohibeantur, eligere coemeterium sepulturae. - Ad oblationes occasione
Can. 1183      exequiae ecclesiasticae concedi possunt de prudenti Ordinarii loci iudicio, nisi constet de contraria eorum voluntate et dummodo minister proprius
Can. 1184      haberi nequeat. - § 1. Exequiis ecclesiasticis privandi sunt, nisi ante mortem aliqua dederint paenitentiae signa: 1_ notorie apostatae
Can. 1191      et meliore, ex virtute religionis impleri debet. § 2. Nisi iure prohibeantur, omnes congruenti rationis usu pollentes, sunt voti
Can. 1193      realis naturam participat. - Votum non obligat, ratione sui, nisi emittentem. - Cessat votum lapsu temporis ad finiendam obligationem
Can. 1199      idest invocatio Nominis divini in testem veritatis, praestari nequit, nisi in veritate, in iudicio et in iustitia. § 2
Can. 1215      scriptis dato. § 2. Episcopus dioecesanus consensum ne praebeat nisi, audito consilio presbyterali et vicinarum ecclesiarum rectoribus, censeat novam
Can. 1224      1. Ordinarius licentiam ad constituendum oratorium requisitam ne concedat, nisi prius per se vel per alium locum ad oratorium
Can. 1225      In oratoriis legitime constitutis omnes celebrationes sacrae peragi possunt, nisi quae iure aut Ordinarii loci praescripto excipiantur, aut obstent
Can. 1242      Ordinarii loci benedicendum. - In ecclesiis cadavera ne sepeliantur, nisi agatur de Romano Pontifice aut Cardinalibus vel Episcopis dioecesanis
Can. 1251      iuxta conferentiae Episcoporum praescripta, servetur singulis anni sextis feriis, nisi cum aliquo die inter sollemnitates recensito occurrant; abstinentia vero
Can. 1257      iuridicae privatae reguntur propriis statutis, non autem hisce canonibus, nisi expresse aliud caveatur. - In canonibus qui sequuntur nomine
Can. 1258      Apostolica, sed etiam quaelibet persona iuridica publica in Ecclesia, nisi ex contextu sermonis vel ex natura rei aliud appareat
Can. 1264      et consuetudinibus particularibus quae eidem potiora iura tribuant. - Nisi aliud iure cautum sit, conventus Episcoporum provinciae est: 1_
Can. 1267      ad curiam dioecesanam postea sedulo mittenda. - § 1. Nisi contrarium constet, oblationes quae fiunt Superioribus vel administratoribus cuiusvis
Can. 1267      2. Oblationes, de quibus in § 1, repudiari nequeunt nisi iusta de causa et, in rebus maioris momenti, de
Can. 1269      possunt, sed eas adhibere ad usus profanos non licet, nisi dedicationem vel benedictionem amiserint; si vero ad personam iuridicam
Can. 1274      favorem dioecesis servitium praestant, ad normam can. 281 provideatur, nisi aliter eisdem provisum sit. § 2. Ubi praevidentia socialis
Can. 1279      qui immediate regit personam ad quam eadem bona pertinent, nisi aliud ferant ius particulare, statuta aut legitima consuetudo, et
Can. 1281      invalide ponunt actus qui fines modumque ordinariae administrationis excedunt, nisi prius ab Ordinario facultatem scripto datam obtinuerint. § 2
Can. 1281      huiusmodi actus pro personis sibi subiectis determinare. § 3. Nisi quando et quatenus in rem suam versum sit, persona
Can. 1288      iuridicae publicae ne inchoent neve contestentur in foro civili, nisi licentiam scripto datam Ordinarii proprii obtinuerint. - Quamvis ad
Can. 1290      res potestati regiminis Ecclesiae subiectas iisdem cum effectibus serventur, nisi iuri divino contraria sint aut aliud iure canonico caveatur
Can. 1292      consensu partem habere debent, ne praebeant consilium vel consensum nisi prius exacte fuerint edocti tam de statu oeconomico personae
Can. 1298      praesertim de licentia a competenti auctoritate ecclesiastica obtinenda. - Nisi res sit minimi momenti, bona ecclesiastica propriis administratoribus eorumve
Can. 1303      de quo in can. 1274, § 1, destinari debent, nisi alia fuerit fundatoris voluntas expresse manifestata; secus ipsi personae
Can. 1314      plerumque est ferendae sententiae, ita ut reum non teneat, nisi postquam irrogata sit; est autem latae sententiae, ita ut
Can. 1315      in aliquod delictum alias addere; id autem ne faciat, nisi ex gravissima necessitate. Quod si lex universalis indeterminatam vel
Can. 1318      constitui nequit. - Latae sententiae poenas ne comminetur legislator, nisi forte in singularia quaedam delicta dolosa, quae vel graviori
Can. 1318      sententiae non possint; censuras autem, praesertim excommunicationem, ne constituat, nisi maxima cum moderatione et in sola delicta graviora. -
Can. 1319      per praeceptum comminari. § 2. Praeceptum poenale ne feratur, nisi re mature perpensa, et iis servatis, quae in cann
Can. 1321      ab eodem poenis coerceri. - § 1. Nemo punitur, nisi externa legis vel praecepti violatio, ab eo commissa, sit
Can. 1321      vero id egit ex omissione debitae diligentiae, non punitur, nisi lex vel praeceptum aliter caveat. § 3. Posita externa
Can. 1321      aliter caveat. § 3. Posita externa violatione, imputabilitas praesumitur, nisi aliud appareat. - Qui habitualiter rationis usu carent, etsi
Can. 1323      tantum, coactus egit, aut ex necessitate vel gravi incommodo, nisi tamen actus sit intrinsece malus aut vergat in animarum
Can. 1328      delictum consummavit, non tenetur poena in delictum consummatum statuta, nisi lex vel praeceptum aliter caveat. § 2. Quod si
Can. 1328      exsecutionem conducant, auctor potest paenitentiae vel remedio poenali subici, nisi sponte ab incepta delicti exsecutione destiterit. Si autem scandalum
Can. 1331      1, est arcendus aut a liturgica actione est cessandum, nisi gravis obstet causa; 2_ invalide ponit actus regiminis, qui
Can. 1337      vel territorio irrogetur, accedat oportet consensus Ordinarii illius loci, nisi agatur de domo extradioecesanis quoque clericis paenitentibus vel emendandis
Can. 1342      qui per decretum extra iudicium poenam irroget vel declaret, nisi aliter constet neque agatur de praescriptis quae ad procedendi
Can. 1344      iudice determinatum rursus deliquerit, poenam utrique delicto debitam luat, nisi interim tempus decurrerit ad actionis poenalis pro priore delicto
Can. 1347      terminos moderari. - § 1. Censura irrogari valide nequit, nisi antea reus semel saltem monitus sit ut a contumacia
Can. 1349      lex caveat, iudex poenas graviores, praesertim censuras, ne irroget, nisi casus gravitas id omnino postulet; perpetuas autem poenas irrogare
Can. 1350      iis quae ad honestam sustentationem sunt necessaria ipse careat, nisi agatur de dimissione e statu clericali. § 2. Dimissio
Can. 1351      etiam resoluto iure eius qui poenam constituit vel irrogavit, nisi aliud expresse caveatur. - § 1. Si poena vetet
Can. 1355      2_ Ordinarius loci in quo delinquens versatur, consulto tamen, nisi propter extraordinarias circumstantias impossibile sit, Ordinario, de quo sub
Can. 1356      vel declaravit. § 2. Antequam remissio fiat, consulendus est, nisi propter extraordinarias circumstantias impossibile sit, praecepti auctor. - §
Can. 1358      reservata. - § 1. Remissio censurae dari non potest nisi delinquenti qui a contumacia, ad normam can. 1347, §
Can. 1361      condicione. § 2. Remissio in foro externo detur scripto, nisi gravis causa aliud suadeat. § 3. Caveatur ne remissionis
Can. 1361      3. Caveatur ne remissionis petitio vel ipsa remissio divulgetur, nisi quatenus id vel utile sit ad rei famam tuendam
Can. 1362      reparandum. - § 1. Actio criminalis praescriptione extinguitur triennio, nisi agatur: 1_ de delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis
Can. 1389      actus vel omissionis gravitate puniatur, non exclusa officii privatione, nisi in eum abusum iam poena sit lege vel praecepto
Can. 1405      Romano Pontifice in forma specifica confirmato videre non potest, nisi ipsius praecesserit mandatum. § 3. Rotae Romanae reservatur iudicare
Can. 1407      - § 1. Nemo in prima instantia conveniri potest, nisi coram iudice ecclesiastico qui competens sit ob unum ex
Can. 1411      loci in quo contractus initus est vel adimpleri debet, nisi partes concorditer aliud tribunal elegerint. § 2. Si causa
Can. 1413      1408-1409, illius de cuius hereditate vel legato pio agitur, nisi agatur de mera exsecutione legati, quae videnda est secundum
Can. 1414      in eodem processu cognoscendae sunt causae inter se conexae, nisi legis praescriptum obstet. - Ratione praeventionis, si duo vel
Can. 1417      quique idcirco poterit iudicium prosequi usque ad definitivam sententiam, nisi Sedes Apostolica iudici significaverit se causam advocasse. - Quodlibet
Can. 1420      constituere cum potestate ordinaria iudicandi, a Vicario generali distinctum, nisi parvitas dioecesis aut paucitas causarum aliud suadeat. § 2
Can. 1422      firmo praescripto can. 1420, § 5, nec removeri possunt nisi ex legitima gravique causa. - § 1. Plures dioecesani
Can. 1425      singulas causas cognoscendas iudices ex ordine per turnum advocet, nisi Episcopus in singulis casibus aliter statuerit. § 4. In
Can. 1425      § 5. Iudices semel designatos ne subroget Vicarius iudicialis, nisi ex gravissima causa in decreto exprimenda. - § 1
Can. 1427      eiusdem instituti religiosi clericalis iuris pontificii, iudex primae instantiae, nisi aliud in constitutionibus caveatur, est Superior provincialis, aut, si
Can. 1428      probationes tantum colligere easque collectas iudici tradere; potest autem, nisi iudicis mandatum obstet, interim decidere quae et quomodo probationes
Can. 1431      iudicare utrum bonum publicum in discrimen vocari possit necne, nisi interventus promotoris iustitiae lege praecipiatur vel ex natura rei
Can. 1433      vinculi praesentia requiritur, iis non citatis, acta irrita sunt, nisi ipsi, etsi non citati, revera interfuerint, aut saltem ante
Can. 1434      ante sententiam, actis inspectis, munere suo fungi potuerint. - Nisi aliud expresse caveatur: 1_ quoties lex praecipit ut iudex
Can. 1439      conferentia debet tribunal secundae instantiae, probante Sede Apostolica, constituere, nisi dioeceses sint omnes eiusdem archidioecesis suffraganeae. § 2. Episcoporum
Can. 1444      Rota Romana et ab aliis quibusvis tribunalibus iam cognitas, nisi res iudicata habeatur. § 2. Hoc tribunal iudicat etiam
Can. 1444      ad suum tribunal advocaverit et Rotae Romanae commiserit; easque, nisi aliud cautum sit in commissi muneris rescripto, ipsa Rota
Can. 1449      § 1. In casibus, de quibus in can. 1448, nisi iudex ipse abstineat, pars potest eum recusare. § 2
Can. 1458      eo ordine quo fuerunt propositae et in albo inscriptae, nisi ex iis aliqua celerem prae ceteris expeditionem exigat, quod
Can. 1459      personas et modum iudicii, proponendae sunt ante contestationem litis, nisi contestata iam lite emerserint, et quam primum definiendae. -
Can. 1462      eas opposuerit, non est reiciendus, sed condemnetur ad expensas, nisi probet se oppositionem malitiose non distulisse. § 2. Aliae
Can. 1463      incidentes. - § 1. Actiones reconventionales proponi valide nequeunt, nisi intra triginta dies a lite contestata. § 2. Eaedem
Can. 1463      cum conventionali actione, hoc est pari gradu cum ea, nisi eas separatim cognoscere necessarium sit aut iudex id opportunius
Can. 1465      perimendis iuribus lege constituti, prorogari non possunt, neque valide, nisi petentibus partibus, coarctari. § 2. Termini autem iudiciales et
Can. 1465      a iudice, auditis vel petentibus partibus, prorogari, numquam autem, nisi partibus consentientibus, valide coarctari. § 3. Caveat tamen iudex
Can. 1470      et in sede ab eodem designata. - § 1. Nisi aliter lex particularis caveat, dum causae coram tribunali aguntur
Can. 1471      Interpres etiam adhibeatur si surdus vel mutus interrogari debet, nisi forte malit iudex quaestionibus a se datis scripto respondeatur
Can. 1481      statutos, potest etiam per se ipsa agere et respondere, nisi iudex procuratoris vel advocati ministerium necessarium existimaverit. § 2
Can. 1482      quisque potest constituere procuratorem, qui nequit alium sibimet substituere, nisi expressa facultas eidem facta fuerit. § 2. Quod si
Can. 1483      maiores et bonae famae; advocatus debet praeterea esse catholicus, nisi Episcopus dioecesanus aliter permittat, et doctor in iure canonico
Can. 1485      a iudice statuendum, procurator mandatum rite non exhibeat. - Nisi speciale mandatum habuerit, procurator non potest valide renuntiare actioni
Can. 1491      malint, exerceant. - Quodlibet ius non solum actione munitur, nisi aliud expresse cautum sit, sed etiam exceptione. - §
Can. 1496      ab alio detenta ius se habere, sibique damnum imminere nisi res ipsa custodienda tradatur, ius habet obtinendi a iudice
Can. 1501      cuius possessione agitur. - Iudex nullam causam cognoscere potest, nisi petitio, ad normam canonum, proposita sit ab eo cuius
Can. 1508      notum fieri. § 2. Citationi libellus litis introductorius adiungatur, nisi iudex propter graves causas censeat libellum significandum non esse
Can. 1512      ut non expiret resoluto iure delegantis; 4_ interrumpitur praescriptio, nisi aliud cautum sit; 5_ lis pendere incipit; et ideo
Can. 1513      sit. § 3. Decretum iudicis partibus notificandum est; quae nisi iam consenserint, possunt intra decem dies ad ipsum iudicem
Can. 1514      est. - Controversiae termini semel statuti mutari valide nequeunt, nisi novo decreto, ex gravi causa, ad instantiam partis et
Can. 1522      sed ad extraneos quod attinet, non aliam vim obtinent nisi documentorum. - Perempti iudicii expensas, quas quisque ex litigantibus
Can. 1526      ab uno ex contendentibus asserta et ab altero admissa, nisi iure vel a iudice probatio nihilominus exigatur. - §
Can. 1529      Iudex ad probationes colligendas ne procedat ante litis contestationem nisi ob gravem causam. - Iudex ad veritatem aptius eruendam
Can. 1532      de veritate dicenda aut saltem de veritate dictorum deferat, nisi gravis causa aliud suadeat; in aliis casibus, potest pro
Can. 1536      causae adiunctis, at vis plenae probationis ipsis tribui nequit, nisi alia accedant elementa quae eas omnino corroborent. - Quoad
Can. 1541      iure censentur. § 3. Cetera documenta sunt privata. - Nisi contrariis et evidentibus argumentis aliud evincatur, documenta publica fidem
Can. 1544      facienda. - Documenta vim probandi in iudicio non habent, nisi originalia sint aut in exemplari authentico exhibita et penes
Can. 1549      mala gravia obventura timent. - Omnes possunt esse testes, nisi expresse iure repellantur vel in totum vel ex parte
Can. 1558      1. Testes sunt examini subiciendi in ipsa tribunalis sede, nisi aliud iudici videatur. § 2. Cardinales, Patriarchae, Episcopi et
Can. 1559      1469, § 2. - Examini testium partes assistere nequeunt, nisi iudex, praesertim cum res est de bono privato, eas
Can. 1559      admittendas censuerit. Assistere tamen possunt earum advocati vel procuratores, nisi iudex propter rerum et personarum adiuncta censuerit secreto esse
Can. 1561      vel eius locum tenenti proponant, ut eas ipse deferat, nisi aliter lex particularis caveat. - § 1. Iudex testi
Can. 1565      quae testificanda sunt ita a memoria sint remota, ut nisi prius recolantur certo affirmari nequeant, poterit iudex nonnulla testem
Can. 1566      - Testes ore testimonium dicant, et scriptum ne legant, nisi de calculo et rationibus agatur; hoc enim in casu
Can. 1573      - Unius testis depositio plenam fidem facere non potest, nisi agatur de teste qualificato qui deponat de rebus ex
Can. 1578      1. Periti suam quisque relationem a ceteris distinctam conficiant, nisi iudex unam a singulis subscribendam fieri iubeat: quod si
Can. 1586      Praesumptiones, quae non statuuntur a iure, iudex ne coniciat, nisi ex facto certo et determinato, quod cum eo, de
Can. 1590      debeat per sententiam, serventur normae de processu contentioso orali, nisi, attenta rei gravitate, aliud iudici videatur. § 2. Si
Can. 1600      periculum removeatur; 3_ in omnibus causis, quoties verisimile est, nisi probatio nova admittatur, sententiam iniustam futuram esse propter rationes
Can. 1602      exhibendas. - § 1. Defensiones et animadversiones scriptae sint, nisi disputationem pro tribunali sedente iudex, consentientibus partibus, satis esse
Can. 1603      praestitutum. § 2. Hoc ius partibus semel tantum esto, nisi iudici gravi ex causa iterum videatur concedendum; tunc autem
Can. 1608      non constare de iure actoris et conventum absolutum dimittat, nisi agatur de causa iuris favore fruente, quo in casu
Can. 1609      hora iudices ad deliberandum conveniant, collegii praeses statuat, et nisi peculiaris causa aliud suadeat, in ipsa tribunalis sede conventus
Can. 1609      poterit decisio ad novum conventum, non tamen ultra hebdomadam, nisi ad normam can. 1600 complenda sit causae instructio. -
Can. 1610      motiva ex iis quae singuli iudices in discussione attulerunt, nisi a maiore numero iudicium praefinita fuerint motiva praeferenda; sententia
Can. 1610      non ultra mensem a die quo causa definita est, nisi, in tribunali collegiali, iudices gravi ex ratione longius tempus
Can. 1617      quae si mere ordinatoria non sint, vim non habent, nisi saltem summarie motiva exprimant, vel ad motiva in alio
Can. 1626      vel emendare intra terminum ad agendum can. 1623 statutum, nisi interea appellatio una cum querela nullitatis interposita fuerit, aut
Can. 1629      vel Signaturae Apostolicae; 2_ a sententia vitio nullitatis infecta, nisi cumuletur cum querela nullitatis ad normam can. 1625; 3_
Can. 1629      a sententia interlocutoria, quae non habeant vim sententiae definitivae, nisi cumuletur cum appellatione a sententia definitiva; 5_ a sententia
Can. 1633      iudice ad quem dirigitur intra mensem ab eius interpositione, nisi iudex a quo longius tempus ad eam prosequendam parti
Can. 1636      vinculi defensore vel a promotore iustitiae, renuntiatio fieri potest, nisi lex aliter caveat, a vinculi defensore vel promotore iustitiae
Can. 1637      die, quo ipsi appellatio principalis notificata est. § 4. Nisi aliud constet, appellatio praesumitur facta contra omnia sententiae capita
Can. 1640      in prima instantia, congrua congruis referendo, procedendum est; sed, nisi forte complendae sint probationes, statim post litem ad normam
Can. 1642      Res iudicata firmitate iuris gaudet nec impugnari potest directe, nisi ad normam can. 1645, § 1. § 2. Eadem
Can. 1644      ut nova causae propositio obtineatur, exsecutionem sententiae non suspendit, nisi aut lex aliter caveat aut tribunal appellationis ad normam
Can. 1645      § 2. De iniustitia autem manifesto constare non censetur, nisi: 1_ sententia ita probationibus innitatur, quae postea falsae deprehensae
Can. 1653      decidenda, qui tulit sententiam exsecutioni mandandam. - § 1. Nisi lex particularis aliud statuat, sententiam exsecutioni mandare debet per
Can. 1654      mandandam tulit aut iudicem delegavit. - § 1. Exsecutor, nisi quid eius arbitrio in ipso sententiae tenore fuerit permissum
Can. 1656      sectione, tractari possunt omnes causae a iure non exclusae, nisi pars processum contentiosum ordinarium petat. § 2. Si processus
Can. 1668      fit in eadem audientia discussio oralis. - § 1. Nisi ex discussione aliquid supplendum in causae instructione comperiatur, vel
Can. 1672      de effectibus matrimonii mere civilibus pertinent ad civilem magistratum, nisi ius particulare statuat easdem causas, si incidenter et accessorie
Can. 1675      post mortem alterutrius vel utriusque coniugis accusari non potest, nisi quaestio de validitate sit praeiudicialis ad aliam solvendam controversiam
Can. 1677      Transacto termino quindecim dierum a notificatione, praeses vel ponens, nisi alterutra pars sessionem ad litem contestandam petierit, intra decem
Can. 1679      in § 1, n. 1, partes assistere nequeunt. - Nisi probationes aliunde plenae habeantur, iudex, ad partium depositiones ad
Can. 1680      mentis morbum iudex unius periti vel plurium opera utatur, nisi ex adiunctis inutilis evidenter appareat; in ceteris causis servetur
Can. 1684      statim ac decretum vel altera sententia ipsis notificata est, nisi vetito ipsi sententiae aut decreto apposito vel ab Ordinario
Can. 1691      In ceteris quae ad rationem procedendi attinent, applicandi sunt, nisi rei natura obstet, canones de iudiciis in genere et
Can. 1692      publicum spectantes. - § 1. Separatio personalis coniugum baptizatorum, nisi aliter pro locis particularibus legitime provisum sit, decerni potest
Can. 1693      ab initio ad forum civile deferatur. - § 1. Nisi qua pars vel promotor iustitiae processum contentiosum ordinarium petant
Can. 1707      nequit, alter coniux a vinculo matrimonii solutus non habeatur, nisi post declarationem de morte praesumpta ab Episcopo dioecesano prolatam
Can. 1710      vetatur. - Si Congregatio causam ad tribunal remiserit, serventur, nisi rei natura obstet, canones de iudiciis in genere et
Can. 1716      1. Si lex civilis arbitrali sententiae vim non agnoscat, nisi a iudice confirmetur, sententia arbitralis de controversia ecclesiastica, ut
Can. 1717      idoneam personam, circa facta et circumstantias et circa imputabilitatem, nisi haec inquisito omnino superflua videatur. § 2. Cavendum est
Can. 1718      1341, expediat; 3_ utrum processus iudicialis sit adhibendus an, nisi lex vetet, sit procedendum per decretum extra iudicium. §
Can. 1720      reo accusationem atque probationes, data facultate sese defendendi, significet, nisi reus, rite vocatus, comparere neglexerit; 2_ probationes et argumenta
Can. 1724      § 2. Renuntiatio, ut valeat, debet a reo acceptari, nisi ipse sit a iudicio absens declaratus. - In causae
Can. 1728      praescriptis canonum huius tituli, in iudicio poenali applicandi sunt, nisi rei natura obstet, canones de iudiciis in genere et
Can. 1731      iudicatam transierit, nullo modo ius facit erga partem laesam, nisi haec intervenerit ad normam can. 1729. - Quae in
Can. 1734      de recursu proponendo adversus decretum, quo recursus hierarchicus deciditur, nisi decisio data sit ab Episcopo; 3_ de recursibus proponendis
Can. 1736      qua in can. 1734. § 2. In ceteris casibus, nisi intra decem dies, ex quo petitio de qua in
Can. 1745      iisdem parochis de quibus in can. 1742, § 1, nisi alii propter illorum impossibilitatem sint designandi, rem perpendat; 3_

NITANTUR     [1]
Can. 1578      munere sibi demandato et quibus potissimum argumentis suae conclusiones nitantur. § 3. Peritus accersiri potest a iudice ut explicationes

NITATUR     [2]
Can. 0198      Codicis statuuntur. - Nulla valet praescriptio, nisi bona fide nitatur, non solum initio, sed toto decursu temporis ad praescriptionem
Can. 0803      Institutio et educatio in schola catholica principiis doctrinae catholicae nitatur oportet; magistri recta doctrina et vitae probitate praestent. §

NITI     [1]
Can. 1659      2 inutile cesserit, iudex, si aestimet libellum aliquo fundamento niti, intra tres dies, decreto ad calcem ipsius libelli apposito

NITITUR     [1]
Can. 0827      elementariis sive mediis sive superioribus, uti textus, quibus institutio nititur, adhiberi non possunt libri qui quaestiones recipiunt ad sacram

NITOR     [1]
Can. 0555      functiones secundum sacrae liturgiae praescripta celebrentur, ut decor et nitor ecclesiarum sacraeque supellectilis, maxime in celebratione eucharistica et custodia

NITUNTUR     [1]
Can. 1284      et instrumenta, quibus Ecclesiae aut instituti iura in bona nituntur, rite ordinare et in archivo convenienti et apto custodire

NN     [16]
Can. 0112      latinam Ecclesiam redire; 3_ filii eorum, de quibus in nn. 1 et 2, ante decimum quartum aetatis annum completum
Can. 0194      civile tantum attentaverit. § 2. Amotio, de qua in nn. 2 et 3, urgeri tantum potest, si de eadem
Can. 0558      non licet functiones paroeciales de quibus in can. 530, nn. 1-6, in ecclesia sibi commissa peragere, nisi consentiente aut
Can. 0658      trimestre. - Praeter condiciones de quibus in can. 656, nn. 2, 4 et 5 aliasque iure proprio appositas, ad
Can. 1044      3_ qui delictum commisit, de quibus in can. 1041, nn. 3, 4, 5, 6. § 2. Ab ordinibus exercendis
Can. 1047      irregularitatibus ex delictis publicis, de quibus in can. 1041, nn. 2 et 3; 2_ ab irregularitate ex delicto sive
Can. 1048      cum de irregularitatibus agatur de quibus in can. 1041, nn. 3 et 4, Paenitentiaria, et si periculum immineat gravis
Can. 1323      culpa putavit aliquam adesse ex circumstantiis, de quibus in nn. 4 vel 5. - § 1. Violationis auctor non
Can. 1324      aliquam adesse ex circumstantiis, de quibus in can. 1323, nn. 4 vel 5; 9_ ab eo, qui sine culpa
Can. 1332      tenetur vetitis, de quibus in can. 1331, § 1 nn. 1 et 2; quod si interdictum irrogatum vel declaratum
Can. 1338      Privationes et prohibitiones, quae in can. 1336, § 1 nn. 2 et 3 recensentur, numquam afficiunt potestates, officia, munera
Can. 1364      potest poenis, de quibus in can. 1336, § 1, nn. 1, 2 et 3, puniri. § 2. Si diuturna
Can. 1505      iudicio; 3_ si non servata sint praescripta can. 1504, nn. 1-3; 4_ si certo pateat ex ipso libello petitionem
Can. 1600      propter rationes, de quibus in can. 1645, § 2, nn. 1-3. § 2. Potest autem iudex iubere vel admittere
Can. 1646      propter motiva, de quibus in can. 1645, § 2, nn. 1-3, petenda est a iudice qui sententiam tulit intra
Can. 1646      propter motiva, de quibus in can. 1645, § 2, nn. 4 et 5, petenda est a tribunali appellationis, intra

NOCEANT     [2]
Can. 0559      dummodo de iudicio loci Ordinarii nullo modo ministerio paroeciali noceant. - Loci Ordinarius, ubi id opportunum censeat, potest rectori
Can. 0823      necnon reprobandi scripta quae rectae fidei aut bonis moribus noceant. § 2. Officium et ius, de quibus in §

NOCEAT     [1]
Can. 0013      eo absunt, nisi aut earum transgressio in proprio territorio noceat, aut leges sint personales; 2_ neque legibus territorii in

NOCIVA     [1]
Can. 0666      servetur necessaria discretio atque vitentur quae sunt vocationi propriae nociva et castitati personae consecratae periculosa. - § 1. In

NOCTE     [1]
Can. 0202      constans 24 horis continuo supputandis, et incipit a media nocte, nisi aliud expresse caveatur; hebdomada spatium 7 dierum; mensis

NOCTUQUE     [5]
Can. 0967      erga sodales aliosque in domo instituti aut societatis diu noctuque degentes, qui vi officii aut concessionis Superioris competentis ad
Can. 0968      gaudent confessiones excipiendi suorum subditorum aliorumque, in domo diu noctuque degentium, Superiores instituti religiosi aut societatis vitae apostolicae, si
Can. 0969      ad excipiendas confessiones suorum subditorum aliorumque in domo diu noctuque degentium presbyteris quibuslibet conferat. - Facultas ad confessiones excipiendas
Can. 1196      quod attinet ad sodales, novitios atque personas, quae diu noctuque in domo instituti aut societatis degunt; 3_ ii quibus
Can. 1245      iuris pontificii, quoad proprios subditos aliosque in domo diu noctuque degentes. - § 1. Dies dominica in qua mysterium

NOCTURNO     [1]
Can. 0938      vitetur. § 4. Gravi de causa, licet sanctissimam Eucharistiam, nocturno praesertim tempore, alio in loco tutiore et decoro asservare

NOCUMENTI     [1]
Can. 0703      separatur. - In casu gravis scandali exteritoris vel gravissimi nocumenti instituto imminentis, sodalis statim a Superiore maiore vel, si

NOLINT     [1]
Can. 1609      si iudices in prima discussione ad sententiam devenire aut nolint aut nequeant, differri poterit decisio ad novum conventum, non

NOLIT     [2]
Can. 1143      discedat. § 2. Discedere censetur pars non baptizata, si nolit cum parte baptizata cohabitare vel cohabitare sine contumelia Creatoris
Can. 1473      subscriptio requiritur, si pars aut testis subscribere nequeat vel nolit, id in ipsis actis adnotetur, simulque iudex et notarius

NOLUERIT     [1]
Can. 0140      postea impeditus fuerit aut in negotio peragendo ulterius procedere noluerit. § 2. Pluribus collegialiter ad negotium agendum delegatis, omnes

NOLUISSE     [1]
Can. 1473      fuisse, et partem aut testem vel non potuisse vel noluisse subscribere. - § 1. In casu appellationis, actorum exemplar

NOLUIT     [1]
Can. 1609      conclusione recedere. Iudex vero qui ad decisionem aliorum accedere noluit, exigere potest ut, si fiat appellatio, suae conclusiones ad

NOMADES     [1]
Can. 0568      cura frui non valent, uti sunt migrantes, exsules, profugi, nomades, navigantes, constituantur, quatenus fieri possit, cappellani. - Cappellani militum

NOMEN     [16]
Can. 0216      condicionem, apostolicam actionem promoveant vel sustineant; nullum tamen inceptum nomen catholicum sibi vindicet, nisi consensus accesserit competentis auctoritatis ecclesiasticae
Can. 0300      eius statuta ab auctoritate competenti recognoscantur. - Nulla consociatio nomen catholicae sibi assumat, nisi de consensu competentis auctoritatis ecclesiasticae
Can. 0304      et loci necessitate vel utilitate. § 2. Titulum seu nomen sibi eligant, temporis et loci usibus accommodatum, maxime ab
Can. 0307      consociationibus, ad normam iuris proprii, de consensu sui Superioris nomen dare. - Nemo legitime adscriptus a consociatione dimittatur, nisi
Can. 0351      Promotus ad cardinalitiam dignitatem, cuius creationem Romanus Pontifex annuntiaverit, nomen autem in pectore sibi reservans, nullis interim tenetur Cardinalium
Can. 0351      eorum gaudet iuribus; postquam autem a Romano Pontifice eius nomen publicatum fuerit, iisdem tenetur officiis fruiturque iuribus, sed iure
Can. 0352      sui gremio unum eligant qui Decanum Collegii agat; eius nomen ad Romanum Pontificem deferant, cui competit electum probare. §
Can. 0355      antiquiori Cardinali ex ordine episcopali. § 2. Cardinalis Proto-diaconus nomen novi electi Summi Pontificis populo annuntiant; item pallia Metropolitis
Can. 0482      2. Si necesse videatur, cancellario dari potest adiutor, cui nomen sit vice-cancellarii. § 3. Cancellarius necnon vice-cancellarius sunt eo
Can. 0803      probitate praestent. § 3. Nulla schola, etsi reapse catholica, nomen scholae catholicae gerat, nisi de consensu competentis auctoritatis ecclesiasticae
Can. 0808      - Nulla studiorum universitas, etsi reapse catholica, titulum seu nomen universitatis catholicae gerat, nisi de consensu competentis auctoritatis ecclesiasticae
Can. 0855      praescriptis. - Curent parentes, patrini et parochus ne imponatur nomen a sensu christiano alienum. - Licet baptismus quolibet die
Can. 0877      de filio agatur e matre non nupta nato, matris nomen inserendum est, si publice de eius maternitate constet aut
Can. 1374      provocat, interdicto vel aliis iustis poenis puniatur. - Qui nomen dat consociationi, quae contra Ecclesiam machinatur, iusta poena puniatur
Can. 1420      reservat. § 3. Vicario iudiciali dari possunt adiutores, quibus nomen est Vicariorum iudicialium adiunctorum seu Vice-officialium. § 4. Tum
Can. 1717      2. Cavendum est ne ex hac investigatione bonum cuiusquam nomen in discrimen vocetur. § 3. Qui investigationem agit, easdem

NOMINA     [11]
Can. 0298      ordinem temporalem christiano spiritu animandum. § 2. Christifideles sua nomina dent iis praesertim consociationibus, quae a competenti auctoritate ecclesiastica
Can. 0364      omnimodam operam praebendo; 4_ ad nominationem Episcoporum quod attinet, nomina candidatorum Apostolicae Sedi transmittere vel proponere necnon processum informativum
Can. 0377      Sedi transmittant, firmo manente iure uniuscuiusque Episcopi Apostolicae Sedi nomina presbyterorum, quos episcopali munere dignos et idoneus putet, seorsim
Can. 0788      tempore praecatechumenatus, liturgicis caeremoniis admittantur ad catechumenatum, atque eorum nomina scribantur in libro ad hoc destinato. § 2. Catechumeni
Can. 0877      § 1. Parochus loci, in quo baptismus celebratur, debet nomina baptizatorum, mentione facta de ministro, parentibus, patrinis necnon, si
Can. 0877      indicatione. § 3. Si de filio adoptivo agitur, inscribantur nomina adoptantium necnon, saltem si ita fiat in actu civili
Can. 0895      Ad collatam confirmationem probandam serventur praescripta can. 876. - Nomina confirmatorum, facta mentione ministri, parentum et patrinorum, loci et
Can. 1053      recipiendos, eundem ne promoveat. - § 1. Expleta ordinatione, nomina singulorum ordinatorum ac ministri ordinantis, locus et dies ordinationis
Can. 1121      neuter eidem astiterit, quam primum adnotet in matrimoniorum regestis nomina coniugum, assistentis ac testium, locum et diem celebrationis matrimonii
Can. 1552      - § 1. Cum probatio per testes postulatur, eorum nomina et domicilium tribunali indicentur. § 2. Exhibeantur, intra terminum
Can. 1554      nimiam multitudinem testium refrenare. - Antequam testes examinentur, eorum nomina cum partibus communicentur; quod si id, prudenti iudicis existimatione

NOMINANDI     [2]
Can. 0362      Romano Pontifici ius est nativum et independens Legatos suos nominandi ac mittendi sive ad Ecclesias particulares in variis nationibus
Can. 0805      praestantes. - Loci Ordinario pro sua dioecesi ius est nominandi aut approbandi magistros religionis, itemque si religionis morumve ratio

NOMINANDUS     [1]
Can. 0377      patefaciendi. § 3. Nisi aliter legitime statutum fuerit, quoties nominandus est Episcopus dioecesanus aut Episcopus coadiutor, ad ternos, qui

NOMINANTUR     [9]
Can. 0346      vi eiusdem iuris deputantur; alii a Romano Pontifice directe nominantur; quibus accedunt aliqui sodales institutorum religiosorum clericalium, qui ad
Can. 0346      officii quod adimplent, alii vero a Romano Pontifice directe nominantur; quibus accedunt aliqui sodales institutorum religiosorum clericalium ad normam
Can. 0348      ab ipsa synodo Episcoporum eliguntur, alii a Romano Pontifice nominantur, quorum vero omnium munus explicit, ineunte novo coetu generali
Can. 0348      aut plures secretarii speciales constituuntur qui a Romano Pontifice nominantur, atque in officio ipsis commisso permanent solum usque ad
Can. 0477      1. Vicarius generalis et episcopalis libere ab Episcopo dioecesano nominantur et ab ipso libere removeri possunt, firmo praescripto can
Can. 0502      1. Inter membra consilii presbyteralis ab Episcopo dioecesano libere nominantur aliqui sacerdotes, numero non minore quam sex nec maiore
Can. 1329      in delictum concurrunt, neque in lege vel praecepto expresse nominantur, si poenae ferendae sententiae in auctorem principalem constitutae sint
Can. 1329      adnexam incurrunt complices,qui in lege vel praecepto non nominantur, si sine eorum opera delictum patratum non esset, et
Can. 1422      - Vicarius iudicialis, Vicarii iudiciales adiuncti et ceteri iudices nominantur ad definitum tempus, firmo praescripto can. 1420, § 5

NOMINARE     [9]
Can. 0317      publica electum confirmare aut praesentatum instituere aut iure proprio nominare; cappellanum vero seu assistentem ecclesiasticum, auditis ubi id expediat
Can. 0344      eligendi sunt, electionem ratam habere aliosque sodales designare et nominare; 3_ argumenta quaestionum pertractandarum statuere opportuno tempore ad normam
Can. 0477      Vicario generali absente vel legitime impedito, Episcopus dioecesanus alium nominare potest, qui eius vices suppleat eadem norma applicatur pro
Can. 0497      consilium pertineant; 3_ Episcopo dioecesano integrum est aliquos libere nominare. - § 1. Ius electionis tum activum tum passivum
Can. 0525      ad paroeciam legitime praesentati aut electi fuerint; 2_ parochos nominare, si sedes ab anno vacaverit aut impedita sit. -
Can. 0544      quarum cura coetui committitur; Episcopi autem dioecesani est alium nominare moderatorem; antequam vero ab Episcopo alius nominetur, hoc munus
Can. 1435      habet. - Episcopi est promotorem iustitiae et vinculi defensorem nominare, qui sint clerici vel laici, integrae famae, in iure
Can. 1575      veram alicuius rei naturam dignoscendam. - Iudicis est peritos nominare, auditis vel proponentibus partibus, aut, si casus ferat, relationes
Can. 1747      recursu adversus amotionis decretum, Episcopus non potest novum parochum nominare, sed per administratorem paroecialem interim provideat. - Si bonum

NOMINARI     [4]
Can. 0473      pastoralem Vicariorum sive generalium sive episcopalium; ubi id expendiat, nominari potest Moderator curiae, qui sacerdos sit oportet, cuius est
Can. 0494      ad quinquennium, sed expleto hoc tempore ad alia quinquennia nominari potest; durante munere, ne amoveatur nisi ob gravem causam
Can. 0522      indefinitum nominetur; ad certum tempus tantum ab Episcopo dioecesano nominari potest, si id ab Episcoporum conferentia per decretum admissum
Can. 1279      personas idoneas ad triennium assumat; eaedem ab Ordinario iterum nominari possunt. - Quaevis persona iuridica suum habeat consilium a

NOMINAT     [3]
Can. 0317      assistentem ecclesiasticum, auditis ubi id expediat consociationis officialibus maioribus, nominat auctoritas ecclesiastica. § 2. Norma in § 1 statuta
Can. 0377      titulares appellantur. - § 1. Episcopos libere Summus Pontifex nominat, aut legitime electos confirmat. § 2. Singulis saltem trienniis
Can. 0547      in sacro presbyteratus ordine constitutus. - Vicarium paroecialem libere nominat Episcopus dioecesanus, auditis, si opportunum id iudicaverit, parocho aut

NOMINATIM     [2]
Can. 0009      lege statuatur. - Leges respiciunt futura, non praeterita, nisi nominatim in eisde praeteritis caveatur. - Irritantes aut inhabilitantes eae
Can. 0134      et societatum vitae apostolicae. § 3. Quae in canonibus nominatim Episcopo dioecesano, in ambitu potestatis exsecutivae tribuuntur, intelleguntur competere

NOMINATIO     [2]
Can. 0317      sodalibus institutorum religiosorum in propria ecclesia vel domo erectis, nominatio aut confirmatio moderatoris et cappellani pertinet ad Superiorem instituti
Can. 0470      administratione dioecesis curanda, necnon in potestate iudiciali exercenda. - Nominatio eorum, qui officia in curia dioecesana exercent, spectat ad

NOMINATIONE     [2]
Can. 0541      assumat vicarius paroecialis; si plures sint, is qui sit nominatione antiquior, et si vicarii desint, parochus iure particulari definitus
Can. 0544      Episcopo alius nominetur, hoc munus adimpleat sacerdos eiusdem coetus nominatione antiquior. - § 1. Quoties ad pastoralem paroeciae curam

NOMINATIONEM     [3]
Can. 0098      Episcopus dioecesanus in certibus casibus iusta de causa per nominationem alius tutoris providendum aestimaverit. - Quicumque usu rationis habitu
Can. 0364      cum Episcoporum conferentia, eidem omnimodam operam praebendo; 4_ ad nominationem Episcoporum quod attinet, nomina candidatorum Apostolicae Sedi transmittere vel
Can. 0567      firmo tamen praescripto can. 976. - § 1. Ad nominationem cappellani domus instituti religiosi laicalis, Ordinarius loci ne procedat

NOMINATIONIS     [5]
Can. 0377      § 5. Nulla in posterum iura et privilegia electionis, nominationis praesentationis vel designationis Episcoporum civilibus auctoritatibus conceduntur. - §
Can. 0404      Episcopus coadiutor officii sui possessionem capit, cum litteras apostolicas nominationis, per se vel per procuratorem, ostenderit Episcopo dioecesano atque
Can. 0404      Episcopus auxiliaris officii sui possessionem capit, cum litteras apostolicas nominationis ostenderit Episcopo dioecesano, praesente curiae cancellario, qui rem in
Can. 0404      ut tum Episcopus coadiutor, tum Episcopus auxiliaris litteras apostolicas nominationis ostendant collegio consultorum, praesente curiae cancellario. - § 1
Can. 0405      determinantur praescriptis canonum qui sequuntur, atque in litteris suae nominationis definiuntur. § 2. Episcopus coadiutor et Episcopus auxiliaris, de

NOMINATIS     [1]
Can. 0492      iure civili vere peritis et integritate praestantibus, ab Episcopo nominatis. § 2. Membra consilii a rebus oeconomicis ad quinquennium

NOMINATUR     [4]
Can. 0553      § 2. Nisi aliud iure particulari statuatur, vicarius foraneus nominatur ab Episcopo dioecesano, auditis pro suo prudenti iudicio sacerdotibus
Can. 0557      eadem officia celebret. - § 1. Ecclesiae rector libere nominatur ab Episcopo dioecesano, salvo iure eligendi aut praesentandi, si
Can. 0565      aliud caveatur aut cuidam specialia iura legitime competant, cappellanus nominatur ab Ordinario loci, cui etiam pertinet praesentatum instituere aut
Can. 0682      alicui sodali religioso conferendo agatur, ab Episcopo dioecesano religiosus nominatur, praesentante vel saltem assentiente competenti Superiore. § 2. Religiosus

NOMINATUS     [3]
Can. 0348      generalis permanens, cui praeest Secretarius generalis, a Romano Pontifice nominatus, cuique praesto est consilium secretariae, constans Episcopis, quorum alii
Can. 0420      a Vicario vel a Praefecto immediate post captam possessionem nominatus, nisi aliter a Sancta Sede statutum fuerit. - §
Can. 0425      et ad eandem vacantem sedem non fuerit iam electus, nominatus vel praesentatus. § 2. In Administratorem dioecesanum eligatur sacerdos

NOMINAVIT     [2]
Can. 0318      consociationis publicae iusta de causa removere potest qui eum nominavit aut confirmavit, auditis tamen tum ipso moderatore tum consociationis
Can. 0318      vero removere potest, ad normam cann. 192-195, qui eum nominavit. - § 1. Consociatio publica legitime erecta, nisi aliud

NOMINE     [47]
Can. 0066      impetrari. - Rescriptum non fit irritum ob errorem in nomine personae cui datur vel a qua editur, aut loci
Can. 0116      ecclesiastica auctoritate competenti constituuntur ut intra fines sibi praestitutos nomine Ecclesiae, ad normam praescriptorum iuris, munus proprium intuitu boni
Can. 0118      auctoritate sint probata. - Personam iuridicam publicam repraesentant, eius nomine agentes, ii quibus iure universali vel particulari aut propriis
Can. 0134      ipso delegante ad validitatem fuerit praescriptus. - § 1. Nomine Ordinarii in iure intelleguntur, praeter Romanum Pontificem, Episcopi dioecesani
Can. 0134      pontificii, qui ordinaria saltem potestate exsecutiva pollent. § 2. Nomine Ordinarii loci intelleguntur omnes qui in § 1 recensentur
Can. 0168      - Etsi quis plures ob titulos ius habeat ferendi nomine proprio suffragii, non potest nisi unicum suffragium ferre. -
Can. 0174      sive extraneos ius eligendi pro ea vice transferant, qui nomine omnium ex recepta facultate eligant. § 2. Si agatur
Can. 0246      2. Efformentur ad celebrationem liturgiae horarum, qua Dei ministri, nomine Ecclesiae pro toto populo sibi commisso, immo pro universo
Can. 0301      est erigere christifidelium consociationes, quae sibi proponant doctrinam christianam nomine Ecclesiae tradere aut cultum publicum promovere, vel quae alios
Can. 0303      ad perfectionem christianam contendunt, tertii ordines dicuntur aliove congruenti nomine vocantur. - § 1. Omnes christifidelium consociationes, sive publicae
Can. 0304      christifidelium consociationes, sive publicae sive privatae, quocumque titulo seu nomine vocantur, sua habeant statuta, quibus definiantur consociationis finis seu
Can. 0313      missionem recipit, quatenus requiritur, ad fines quos ipsa sibi nomine Ecclesiae persequendos proponit. - Cuiuslibet consociationis publicae statuta, eorumque
Can. 0318      in can. 312, § 1, designare commissarium, qui eius nomine consociationem ad tempus moderetur. § 2. Moderatorem consociationis publicae
Can. 0334      secundum temporum necessitates instituta; quae personae omnes et instituta, nomine et auctoritate ipsius, munus sibi commissum explent in bonum
Can. 0360      negotia Ecclesiae universae Summus Pontifex expedire solet et qua nomine et auctoritate ipsius munus explet in bonum et in
Can. 0361      quorum omnium constitutio et competentia lege peculiari definiuntur. - Nomine Sedis Apostolicae vel Sanctae Sedis in hoc Codice veniunt
Can. 0371      pascenda committitur Vicario apostolico aut Praefecto apostolico, qui eam nomine Summi Pontificis regant. § 2. Adminitratio apostolica est certa
Can. 0371      et cuius cura pastoralis committitur Administratori apostolico, qui eam nomine Summi Pontificis regat. - § 1. Pro regula habeatur
Can. 0455      Episcopi dioecesani competentia integra manet, nec conferentia eiusve praeses nomine omnium Episcoporum agere valet, nisi omnes et singuli Episcopi
Can. 0464      legitimo detineatur impedimento, non potest mittere procuratorem qui ipsius nomine eidem intersit; Episcopum vero dioecesanum de hoc impedimento certiorem
Can. 0553      Vicarius foraneus, qui etiam decanus vel archipresbyter vel alio nomine vocatur, est sacerdos qui vicariatui foraneo praeficitur. § 2
Can. 0581      autonomia instituti aggregati. - Dividere institutum in partes, quocumque nomine veniant, novas erigere, erectas coniungere vel aliter circumscribere ad
Can. 0621      instituti constituat et ab auctoritate legitima canonice erecta sit, nomine venit provinciae. - Supremus Moderator potestatem obtinet in omnes
Can. 0665      nisi causa infirmitatis curandae, ratione studiorum aut apostolatus exercendi nomine instituti. § 2. Sodalis, qui e domo religiosa illegitime
Can. 0675      procedat eandemque confirmet et foveat. § 3. Actio apostolica, nomine et mandato Ecclesiae exercenda, in eius communione peragatur. -
Can. 0830      prudenti iudicio licentiam concedat ut editio fiat, expresso suo nomine necnon tempore ac loco concessae licentiae; quod si eam
Can. 0834      exercetur. § 2. Huiusmodi cultus tunc habetur, cum defertur nomine Ecclesiae a personis legitime deputatis et per actus ab
Can. 0877      casibus, inscribatur baptizatus, nulla facta de patris aut parentum nomine indicatione. § 3. Si de filio adoptivo agitur, inscribantur
Can. 0979      procedat, attenta quidem condicione et aetate paenitentis, abstineatque a nomine complicis inquirendo. - Si confessario dubium non est de
Can. 1040      arcentur qui quovis impedimento afficiuntur sive perpetuo, quod venit nomine irregularitatis, sive simplici; nullum autem impedimentum contrahitur, quod in
Can. 1048      onere quam primum recurrendi ad Ordinarium aut Paenitentiariam, reticito nomine et per confessarium. - § 1. In precibus ad
Can. 1105      irritum est. § 4. Si mandans, antequam procurator eius nomine contrahat, mandatum revocaverit aut in amentiam inciderit, invalidum est
Can. 1108      intellegitur tantum qui praesens exquirit manifestationem contrahentium consensus eamque nomine Ecclesiae recipit. - Loci Ordinarius et parochus, nisi per
Can. 1192      nullum est. - § 1. Votum est publicum, si nomine Ecclesiae a legitimo Superiore acceptetur; secus privatim. § 2
Can. 1214      auctoritas ecclesiastica in locis sacris libere exercet. - Ecclesiae nomine intellegitur aedes sacra divino cultui destinata, ad quam fidelibus
Can. 1223      dummodo animarum bonum nullum inde detrimentum capiat. - Oratorii nomine intellegitur locus divino cultui, in commodum alicuius communitatis vel
Can. 1226      Ordinarii loci praescripto excipiantur, aut obstent normae liturgicae. - Nomine sacelli privati intellegitur locus divino cultui, in commodum unius
Can. 1230      reservata et ab omnibus domesticis usibus libera. - Sanctuarii nomine intelleguntur ecclesia vel alius locus sacer ad quos, ob
Can. 1258      nisi expresse aliud caveatur. - In canonibus qui sequuntur nomine Ecclesiae significatur non solum Ecclesia universa aut Sedes Apostolica
Can. 1282      habent in administratione bonorum ecclesiasticorum, munera sua adimplere tenentur nomine Ecclesiae, ad normam iuris. - Antequam administratores suum munus
Can. 1288      reddant iuxta normas iure particulari statuendas. - Administratores litem nomine personae iuridicae publicae ne inchoent neve contestentur in foro
Can. 1303      sodalis proprius in aliis institutis religiosis. - § 1. Nomine piarum fundationum in iure veniunt: 1_ piae fundationes autonomae
Can. 1305      iure particulari definiantur. - Pecunia et bona mobilia, dotationis nomine assignata, statim in loco tuto ab Ordinario approbando deponantur
Can. 1480      Ordinarius per se vel per alium stare in iudicio nomine personarum iuridicarum, quae sub eius potestate sunt. - §
Can. 1508      ferat, tutori, curatori, procuratori speciali, seu ei qui ipsius nomine iudicium suscipere tenetur ad normam iuris. - § 1
Can. 1550      habentur: 1_ qui partes sunt in causa, aut partium nomine in iudicio consistunt, iudex eiusve assistentes, advocatus aliique qui
Can. 1620      altera saltem non habeat personam standi in iudicio; 6_ nomine alterius quis egit sine legitimo mandato; 7_ ius defensionis

NOMINENT     [1]
Can. 0626      nihil praeter Deum et bonum instituti prae oculis habentes, nominent aut eligant quos in Domino vere dignos et aptos

NOMINENTUR     [7]
Can. 0253      iuridicis, ab Episcopo aut ab Episcopis, quorum interest, iitantum nominentur qui, virtutibus praestantes, laurea doctorali aut licentia potiti sunt
Can. 0253      Sancta Sede recognita. § 2. Curetur ut distincti totidem nominentur magistri qui doceant sacram Scripturam, theologiam dogmaticam, theologiam moralem
Can. 0492      § 2. Membra consilii a rebus oeconomicis ad quinquennium nominentur, sed expleto hoc tempore ad alia quinquennia assumi possunt
Can. 0542      sint oportet qualitatibus, de quibus in can. 521; 2_ nominentur vel instituantur ad normam praescriptorum cann. 522 et 524
Can. 0623      sui muneris. - Ut sodales ad munus Superioris valide nominentur aut eligantur, requiritur congruum tempus post professionem perpetuam vel
Can. 0625      confirmatione Superioris maioris competentis indigeant; si vero a Superiore nominentur, apta consultatio praecedat. - Superiores in collatione officiorum et
Can. 0810      statuta competenti officium est providendi ut in universitatibus catholicis nominentur docentes qui praeterquam idoneitate scientifica et paedagogica, doctrinae integritate

NOMINET     [1]
Can. 1723      reus non providerit, iudex ante litis contestationem advocatum ipse nominet, tamdiu in munere mansurum quamdiu reus sibi advocatum non

NOMINETUR     [8]
Can. 0473      Nisi locorum adiuncta iudicio Episcopi aliud suadeant, Moderator curiae nominetur Vicarius generalis aut, si plures sint, unus ex Vicariis
Can. 0477      can. 406; Vicarius episcopalis, qui non sit Episcopus auxiliaris nominetur tantum ad tempus, in ipso constitutionis actu determinandum. §
Can. 0494      Episcopo, auditis collegio consultorum atque consilio a rebus oeconomicis, nominetur oeconomus, qui sit in re oeconomica vere peritus et
Can. 0494      vere peritus et probitate prorsus praestans. § 2. Oeconomus nominetur ad quinquennium, sed expleto hoc tempore ad alia quinquennia
Can. 0522      - Parochus stabilitate gaudeat oportet ideoque ad tempus indefinitum nominetur; ad certum tempus tantum ab Episcopo dioecesano nominari potest
Can. 0544      est alium nominare moderatorem; antequam vero ab Episcopo alius nominetur, hoc munus adimpleat sacerdos eiusdem coetus nominatione antiquior. -
Can. 0546      simul paroeciis persolvendum. - Ut quis valide vicarius paroecialis nominetur, oportet sit in sacro presbyteratus ordine constitutus. - Vicarium
Can. 0554      ac temporis adiunctis, idoneum iudicaverit. § 2. Vicarius foraneus nominetur ad certum tempus, iure particulare determinatum. § 3. Vicarium

NOMINIBUS     [1]
Can. 1612      iudex aut tribunal; qui sit actor, pars conventa, procurator, nominibus et domiciliis rite designatis, promotor iustitiae, defensor vinculi, si

NOMINIS     [6]
Can. 0033      1. Decreta generalia exsecutoria, etiamsi edantur in directoriis aliusve nominis documentis, non derogant legibus, et eorum praescripta quae legibus
Can. 0279      Romanorum Pontificum determinatur, devitantes profanas vocum novitates et falsi nominis scientiam § 2. Sacerdotes, iuxta iuris praescripta, praelectiones pastorales
Can. 1199      instituto religioso permanserit. - § 1. Iusiurandum, idest invocatio Nominis divini in testem veritatis, praestari nequit, nisi in veritate
Can. 1357      reparationem; recursus autem fieri potest etiam per confessarium, sine nominis mentione. § 3. Eodem onere recurrendi tenentur, postquam convaluerint
Can. 1609      actis causae adiungantur, secreto servandae. § 3. Post divini Nominis invocationem, prolatis ex ordine singulorum conclusionibus secundum praecedentiam, ita
Can. 1612      de litis expensis. - § 1. Sententia, post divini Nominis invocationem, exprimat oportet ex ordine qui sit iudex aut

NON     [588]
Can. 0002      huius Codicis unam Ecclesiam latinam respiciunt. - Codex plerumque non definit ritus, qui in actionibus liturgicis celebrandis sunt servandi
Can. 0003      ab Apostolica Sede cum nationibus aliisve societatibus politicis conventiones non abrogant neque iis derogant; eadem idcirco perinde ac in
Can. 0009      terminus in ipsa lege statuatur. - Leges respiciunt futura, non praeterita, nisi nominatim in eisde praeteritis caveatur. - Irritantes
Can. 0012      2. A legibus autem universalibus, quae in certo territorio non vigent, eximuntur omnes qui in eo territorio actu versantur
Can. 0013      firmo praescripto can. 13. - § 1. Leges particulares non praesumuntur personales, sed territoriales nisi aliud constet. § 2
Can. 0013      personales, sed territoriales nisi aliud constet. § 2. Peregrini non adstringuntur: 1_ legibus particularibus sui territorii quamdiu ab eo
Can. 0014      - Leges, etiam irritantes et inhabilitantes, in dubio iuris non urgent; in dubio autem facti Ordinarii ab eis dispensare
Can. 0015      vel error circa leges irritantes vel inhabilitantes earundem effectum non impediunt, nisi aliud expresse statuatur. § 2. Ignorantia vel
Can. 0015      aut circa factum proprium aut circa factum alienum notorium non praesumitur; circa factum alienum non notorium praesumitur, donec contrarium
Can. 0015      circa factum alienum notorium non praesumitur; circa factum alienum non notorium praesumitur, donec contrarium probetur. - § 1. Leges
Can. 0016      valet retrorsum; si legem coarctet vel extendataut dubiam explicet, non retrotrahitur. § 3. Interpretatio autem per modum sententiae iudicialis
Can. 0016      iudicialis aut actus administrativi in re peculiari, vim legis non habet et ligat tantum personas atque afficit res pro
Can. 0021      iure expresse caveatur. - In dubio revocatio legis praeexistentis non praesumitur, sed leges posteriores ad priores trahendae sunt et
Can. 0022      iure canonico iisdem cum effectibus serventur, quatenus iuri divino non sint contrariae et nisi aliud iure canonico caveatur. -
Can. 0024      sit rationabilis; consuetudo autem quae in iure expresse reprobatur, non est rationabilis. - Nulla consuetudo vim legis obtinet, nisi
Can. 0028      revocatur; sed, nisi expressam de iis mentionem faciat, lex non revocat consuetudines centenarias aut immemorabiles, nec lex universalis consuetudines
Can. 0030      gaudet, decretum generale, de quo in can. 29, ferre non valet, nisi in casibus particularibus ad normam iuris id
Can. 0033      generalia exsecutoria, etiamsi edantur in directoriis aliusve nominis documentis, non derogant legibus, et eorum praescripta quae legibus sint contraria
Can. 0033      facta, necnon cessante lege ad cuius exsecutionem data sunt; non autem cessant resoluto iure statuentis nisi contrarium expresse caveatur
Can. 0034      qui potestate exsecutiva gaudent. § 2. Instructionum ordinationes legibus non derogant, et si quae cum legum praescriptis componi nequeant
Can. 0034      omni vi carent. § 3. Vim habere desinunt instructiones non tantum revocatione explicita aut implicita auctoritatis competentis, quae eas
Can. 0036      subsunt interpretationi; ceteri omnes, latae. § 2. Actus administrativus non debet ad alios casus praeter expressos extendi. - Actus
Can. 0041      cui committitur merum exsecutionis ministerium, exsecutionem huius actus denegare non potest, nisi manifesto appareat eundem actum esse nullum aut
Can. 0041      actum esse nullum aut alia ex gravi causa sustineri non posse aut condiciones in ipso actu administrativo appositas non
Can. 0041      non posse aut condiciones in ipso actu administrativo appositas non esse adimpletas; si tamen actus administrativi exsecutio adiunctorum personae
Can. 0042      mandati normam; si autem condiciones essentiales in litteris appositas non impleverit ac substantialem procedendi formam non servaverit, irrita est
Can. 0042      in litteris appositas non impleverit ac substantialem procedendi formam non servaverit, irrita est exsecutio. - Actus administrativi exsecutor potest
Can. 0046      erraverit, eundem actum iterum exsecutioni mandare. - Actus administrativus non cessat resoluto iure statuentis, nisi aliud iure expresse caveatur
Can. 0048      fit provisio, quae natura sua petitionem ab aliquo factam non supponunt. - Praeceptum singulare est decretum quo personae aut
Can. 0056      vocatus ad decretum accipiendum vel audiendum, sine iusta causa non comparuerit vel subscribere recusaverit. - § 1. Quoties lex
Can. 0057      ulterioris recursus quod attinet. § 3. Responsum negativum praesumptum non eximit competentem auctoritatem ab obligatione decretum ferendi, immo et
Can. 0058      exsecutionem datum est. § 2. Praeceptum singulare, legitimo documento non impositum, cessat resoluto iure praecipientis. - § 1. Rescriptum
Can. 0060      - Rescriptum quodlibet impetrari potest ab omnibus qui expresse non prohibentur. - Nisi aliud constet, rescriptum impetari potest pro
Can. 0063      obstat subreptio seu reticentia veri, si in precibus expressa non fuerint quae secundum legem, stilum et praxim canonicam ad
Can. 0065      denegationis mentione, ab eius Vicario generali vel Vicario episcopali, non consentiente Episcopo, impetrari. - Rescriptum non fit irritum ob
Can. 0066      vel Vicario episcopali, non consentiente Episcopo, impetrari. - Rescriptum non fit irritum ob errorem in nomine personae cui datur
Can. 0067      prior impetrator dolo vel notabili neglegentia sua rescripto usus non fuerit. § 3. In dubio num rescriptum irritum sit
Can. 0072      ab Episcopo dioecesano iusta de causa semel prorogari possunt, non tamen ultra tres menses. - Per legem contrariam nulla
Can. 0081      cedat in Ecclesiae praeiudicium. - Resoluto iure concedentis, privilegium non extinguitur, nisi datum fuerit cum clausula ad beneplacitum nostrum
Can. 0082      clausula ad beneplacitum nostrum vel alia aequipollenti. - Per non usum vel per usum contrarium privilegium aliis haud onerosum
Can. 0082      usum vel per usum contrarium privilegium aliis haud onerosum non cessat; quod vero in aliorum gravamen cedit, amittitur, si
Can. 0086      ipso iure sive vi legitimae delegationis. - Dispensationi obnoxiae non sunt leges quatenus ea definiunt, quae institutorum aut actuum
Can. 0087      territorio vel suis subditis a suprema Ecclesiae auctoritate latis, non tamen in legibus processualibus aut poenalibus, nec in iis
Can. 0089      presbyteri aut diaconi a lege universali et particulari dispensare non valent, nisi haec potestas ipsis expresse concessa sit. -
Can. 0092      actu degentes, necnon erga seipsum. - Strictae subest interpretationi non solum dispensatio ad normam can. 36, § 1, sed
Can. 0097      2. Minor, ante plenum septennium, dicitur infans et censetur non sui compos, expleto autem septennio, usum rationis habere praesumitur
Can. 0099      providendum aestimaverit. - Quicumque usu rationis habitu caret, censetur non sui compos et infantibus assimilatur. - Persona dicitur: incola
Can. 0101      aut, eo deficiente, quasi-domicilium habuerunt parentes vel, si parentes non habuerint idem domicilium vel quasi-domicilium, mater. § 2. Si
Can. 0102      in territorio paroeciae dicitur paroeciale; in territorio dioecesis, etsi non in parochia, dioecesanum. - Sodales institutorum religiosorum et societatum
Can. 0106      Domicilium et quasi-domicilium amittitur discessione a loco cum animo non revertendi, salvo praescripto can. 105. - § 1. Tum
Can. 0107      quo vagus actu commoratur. § 3. Illius quoque qui non habet nisi domicilium vel quasi-domicilium dioecesanum, parochus proprius est
Can. 0109      - § 1. Affinitur oritur ex matrimonio valido, etsi non consummato, atque viget inter virum et mulieris consanguineos, itemque
Can. 0111      qui ad eam pertineant vel, si alteruter ad eam non pertineat, ambo concordi voluntate optaverint ut proles in Ecclesia
Can. 0112      sacramenta secundum ritum alicuius Ecclesiae ritualis sui iuris recipiendi, non secumfert adscriptionem eidem Ecclesiae. - § 1. Catholica Ecclesia
Can. 0115      membra, in decisionibus ferendis concurrentia, sive aequali iure sive non, ad normam iuris et statutorum; secus est non collegialis
Can. 0115      sive non, ad normam iuris et statutorum; secus est non collegialis. § 3. Universitas rerum seu fundatio autonoma constat
Can. 0120      collegialis membris supersit, et personarum universitas secundum statuta esse non desierit, exercitium omnium iurium universitatis illi membro competit. -
Can. 0122      ut usus et ususfructus communium bonorum, quae divisioni obnoxia non sunt, utrique personae iuridicae cedant, oneraque iisdempropria utrique imponantur
Can. 0126      substantiam constituit, aut qui recidit in condicionem sine qua non, irritus est; secus valet, nisi aliud iure caveatur, sed
Can. 0127      consensus exigatur, invalidus est actus Superioris consensum earum personarum non exquirentis aut contra earum vel alicuius votum agentis; 2_
Can. 0127      si consilium exigatur, invalidus est actus Superioris easdem personas non audientis; Superior, licet nulla obligatione teneatur accedendi ad earundem
Can. 0130      natum est habere pro foro externo, in hoc foro non recognoscantur, nisi quatenus id determinatis pro casibus iure statuatur
Can. 0131      ipso iure alicui officio adnectitur; delegata, quae ipsi personae non mediante officio conceditur. § 2. Potestas regiminis ordinaria potest
Can. 0132      aut electa sit industria personae, facultas habitualis Ordinario concessa non perimitur resoluto iure Ordinarii cui concessa est, etiamsi ipse
Can. 0133      excedit, nihil agit. § 2. Fines sui mandati excercere non intellegitur delegatus qui aliomodo ac in mandato determinatur, ea
Can. 0139      eo quod quis aliquam auctoritatem, etiam superiorem, competentem adeat, non suspenditur alius auctoritatis competentis exsecutiva potestas, sive haec ordinaria
Can. 0142      intimata necnon renuntiatione delegati deleganti significata et eo acceptata; non autem resoluto iure delegantis, nisi id ex appositis clausulis
Can. 0147      tandem per simplecem electionem et electi acceptationem, si electio non egeat confirmatione. - Auctoritati, cuius est officia erigere, innovare
Can. 0153      adimpleri nequeunt. - § 1. Provisio officii de iure non vacantis est ipso facto irrita, nec subsequenti vacatione convalescit
Can. 0154      possidetur, conferri potest, dummodo rite declaratum fuerit eam possessionem non esse legitimam, et de hac declaratione mentio fiat in
Can. 0161      1. Nisi aliud iure statuatur, potest qui aliquem praesentaverit non idoneum repertum, altera tantum vice, intra mensem, alium candidatum
Can. 0162      normam can. 158, § 1 et can. 161 praesentationem non fecerit, itemque qui bis praesentaverit non idoneum repertum, pro
Can. 0162      can. 161 praesentationem non fecerit, itemque qui bis praesentaverit non idoneum repertum, pro eo casu ius praesentationis amittit, atque
Can. 0168      plures ob titulos ius habeat ferendi nomine proprio suffragii, non potest nisi unicum suffragium ferre. - Ut valida sit
Can. 0169      ad suffragium admitti potest, qui ad collegium vel coetum non pertineat. - Electio, cuius libertas quoquo modo reapse impedita
Can. 0171      nullum, sed electio valet, nisi constet, eo dempto, electum non rettulisse requisitum suffragiorum numerum. - § 1. Suffragium, ut
Can. 0172      determinatum. § 2. Condiciones ante electionem suffragio appositae tamquam non adiectae habeantur. - § 1. Antequam incipiat electio, deputentur
Can. 0174      servare atque, ad validitatem electionis, condiciones compromisso appositas, iuri non contrarias, observare; condiciones autem iuri contrariae pro non appositis
Can. 0174      iuri non contrarias, observare; condiciones autem iuri contrariae pro non appositis habeantur. - Cessat compromissum et ius suffragium ferendi
Can. 0175      revocatione a collegio aut coetu facta, re integra; 2_ non impleta aliqua condicione compromisso apposita; 3_ electione absoluta, si
Can. 0177      coetus praesidi utrum electionem acceptet necne; secus electio effectum non habet. § 2. Si electus non acceptaverit, omne ius
Can. 0177      secus electio effectum non habet. § 2. Si electus non acceptaverit, omne ius ex electione amittit nec subsequenti acceptatione
Can. 0178      electionem procedere debet. - Electus, acceptata electione, quae confirmatione non egeat, officium pleno iure statim obtinet; secus non aquirit
Can. 0178      confirmatione non egeat, officium pleno iure statim obtinet; secus non aquirit nisi ius ad rem. - § 1. Electus
Can. 0179      scriptis dari debet. § 4. Ante intimatam confirmationem, electo non licet sese immiscere administrationi officii sive in spiritualibus sive
Can. 0181      vel postulo, aut aequipollens, valet pro electione, si impedimentum non exsistat, secus pro postulatione. - § 1. Postulatio a
Can. 0182      est dispensationem de impedimento concedere, aut si hanc potestatem non habeat, eandem ab auctoritate superiore petere; si non requiritur
Can. 0182      potestatem non habeat, eandem ab auctoritate superiore petere; si non requiritur confirmatio, postulatio mitti debet ad auctoritatem competentem ut
Can. 0182      concedatur. § 2. Si intra praescriptum tempus postulatio missa non fuerit, ipso facto nulla est, et collegium vel coetus
Can. 0182      ius acquiritur ex postulatione; eam admittendi auctoritas competens obligatione non tenetur. § 4. Factam auctoritati competenti postulationem electores revocare
Can. 0182      tenetur. § 4. Factam auctoritati competenti postulationem electores revocare non possunt, nisi auctoritate consentiente. - § 1. Non admissa
Can. 0183      revocare non possunt, nisi auctoritate consentiente. - § 1. Non admissa ab auctoritate competenti postulatione, ius eligendi ad collegium
Can. 0184      modo iure auctoritatis a qua fuit collatum, officium ecclesiasticum non amittitur, nisi aliud iure caveatur. § 3. Officii amissio
Can. 0189      § 1. Renuntiatio, ut valeat, sive acceptatione eget sive non, auctoritati fieri debet cui provisio ad officium de quo
Can. 0189      testibus. § 2. Auctoritas renuntiationem iusta et proportionata causa non innixam ne acceptet. § 3. Renuntiatio quae acceptatione indiget
Can. 0189      intra tres menses acceptetur, omni vi caret; quae acceptatione non indiget effectum sortitur communicatione renuntiantis ad normam iuris facta
Can. 0189      normam iuris facta. § 4. Renuntiatio, quamdiu effectum sortita non fuerit, a renuntiante revocari potest; effectu secuto revocari nequit
Can. 0193      1. Ab officio quod alicui confertur ad tempus indefinitum, non potest quis amoveri nisi ob graves causas atque servato
Can. 0195      de eadem auctoritatis competentis declaratione constet. - Si quis, non quidem ipso iure, sed per decretum auctoritatis competentis ab
Can. 0198      statuuntur. - Nulla valet praescriptio, nisi bona fide nitatur, non solum initio, sed toto decursu temporis ad praescriptionem requisiti
Can. 0199      praescriptionem requisiti, salvo praescripto can. 1362. - Praescriptioni obnoxia non sunt: 1_ iura et obligationes quae sunt legis divinae
Can. 0201      exercenti aut per sequenti competit, ut ignoranti aut agere non valenti non currat. - § 1. In iure, dies
Can. 0201      per sequenti competit, ut ignoranti aut agere non valenti non currat. - § 1. In iure, dies intellegitur spatium
Can. 0203      tempus est continuum. - § 1. Dies a quo non computatur in termino, nisi huius initium coincidat cum inito
Can. 0207      salvificae prosunt; quorum status, licet ad hierarchicam Ecclesiae structuram non spectet, ad eius tamen vitam et sanctitatem pertinet. -
Can. 0230      stabiliter assumi possunt; quae tamen ministeriorum collatio eisdem ius non confert ad sustentationem remunerationemve ab Ecclesia praestandam. § 2
Can. 0230      necessitas id suadeat, deficientibus ministris, possunt etiam laici, etsi non sint lectores vel acolythi, quaedam eorundem officia supplere, videlicet
Can. 0249      nuntiare valeant. - Institutionis sacerdotalis Ratione provideatur ut alumni non tantum accurate linguam patriam edoceantur, sed etiam linguam latinam
Can. 0256      modo in sacramentis celebrandis, in commercio cum hominibus, etiam non catholicis vel non credentibus, habendo, in paroecia administranda atque
Can. 0256      celebrandis, in commercio cum hominibus, etiam non catholicis vel non credentibus, habendo, in paroecia administranda atque in ceteris muneribus
Can. 0257      urgentoribus. - § 1. Alumnorum institutioni ita provideatur, ut non tantum Ecclesiae particularis in cuius servitio incardinentur, sed universae
Can. 0267      eodem subscriptas incardinationis. § 2. Excardinatio ita concessa effectum non sortitur nisi incardinatione obtenta in alia Ecclesia particulari. -
Can. 0270      sunt Ecclesiae utilitas aut bonum ipsius clerici; denegari autem non potest nisi exstantibus gravibus causis; licet tamen clerico, qui
Can. 0283      impendere velint. - § 1. Clerici, licet officium residentiale non habeant, a sua tamen dioecesi per notabile tempus iure
Can. 0285      iuxta iuris particularis praescripta. § 2. Ea quae, licet non indecora, a clericali tamen statu aliena sunt, clerici vitent
Can. 0288      285, §§ 3 et 4, 286, 287, § 2 non tenentur, nisi ius particulare aliud statuat. - § 1
Can. 0291      quibus in can. 290, n. 1, amissio status clericalis non secumfert dispensationem ab obligatione caelibatus, quae ab uno tantum
Can. 0301      directe vel indirecte prosequendos, quorum consecutioni per privatorum incepta non satis provisum sit. § 3. Christifidelium consociationes quae a
Can. 0306      statuta, in eandem valide receptus sit et ab eandem non sit legitime dimissus. - § 1. Membrorum receptio fiat
Can. 0310      bonorum administratores. - Consociatio privata quae uti persona iuridica non fuerit constituta, qua talis subiectum esse non potest obligationum
Can. 0310      persona iuridica non fuerit constituta, qua talis subiectum esse non potest obligationum et iurium; christifideles tamen in ea consociati
Can. 0312      3_ pro consociationibus dioecesanis, Episcopus dioecesanus in suo territorio, non vero Administrator dioecesanus, iis tamen consociationibus exceptis quarum erigendarum
Can. 0317      instituti, ad normam statutorum. § 3. In consociationibus quae non sunt clericales, laici exercere valent munus moderatoris; cappellanus seu
Can. 0322      1, sint probata; statutorum vero probatio consociationis naturam privatam non immutat. - § 1. Licet christifidelium consociationes privatae autonomia
Can. 0332      validitatem requiritur ut renuntiatio libere fiat et rite manifestetur, non vero ut a quopiam acceptetur. - § 1. Romanus
Can. 0333      acceptetur. - § 1. Romanus Pontifex, vi sui muneris, non modo in universam Ecclesiam potestate gaudet, sed et super
Can. 0333      exercendi. § 3. Contra sententiam vel decretum Romani Pontificis non datur appellatio neque recursus. - In eius munere exercendo
Can. 0339      Ad Concilium Oecumenicum insuper alii aliqui, qui episcopali dignitate non sint insigniti, vocari possunt a suprema Ecclesiae auctoritate, cuius
Can. 0341      dissolverit. - § 1. Concilii Oecumenici decreta vim obligandi non habent nisi una cum Concilii Patribus a Romano Pontifice
Can. 0343      Episcoporum est de quaestionibus pertractandis disceptare atque expromere optata, non vero easdem dirimere de iisque ferre decreta, nisi certis
Can. 0352      § 4. Decanus et Subdecanus, si in Urbe domicilium non habeant, illud ibidem acquirant. - § 1. Cardinales collegiali
Can. 0356      cooperandi; Cardinales itaque quovis officio in Curia fungentes, qui non sint Episcopi dioecesani, obligatione tenentur residendi in Urbe; Cardinales
Can. 0361      Sedis Apostolicae vel Sanctae Sedis in hoc Codice veniunt non solum Romanus Pontifex, sed etiam, nisi ex rei natura
Can. 0364      et alias Ecclesias vel communitates ecclesiales, immo et religiones non christianas; 7_ ea quae pertinent ad Ecclesiae et Apostolicae
Can. 0367      celebrationes, etiam in pontificalibus, peragere. - Pontificii Legati munus non exspirat vacante Sede Apostolica, nisi aliud in litteris pontificiis
Can. 0371      et graves omnino rationes a Summo Pontifice in dioecesim non erigitur, et cuius cura pastoralis committitur Administratori apostolico, qui
Can. 0382      dioecesani debet canonicam suae dioecesis possessionem capere, si iam non sit consecratus Episcopus, intra quattuor mense a receptis apostolicis
Can. 0383      etiam qui ob vitae suae condicionem ordinaria cura pastorali non satis frui valeant necnon ad eos qui a religionis
Can. 0383      Erga fratres, qui in plena communione cum Ecclesia catholica non sint, cum humanitate et caritate se gerat, oecumenismum quoque
Can. 0383      Ecclesia intellegitur. § 4. Commendatos sibi in Domino habeat non baptizatos, ut et ipsis caritas eluceat Christi, cuius testis
Can. 0388      4. Episcopus qui obligationi, de qua in §§ 1-3, non satisfecerit, quam primum pro populo tot Missas applicet quot
Can. 0390      Episcopus dioecesanus in universa sua dioecesi pontificalia exercere potest; non vero extra propriam dioecesim sine expresso vel saltem rationabiliter
Can. 0395      legitime commissi, a dioecesi aequa de causa abesse potest non ultra mensem, sive continuum sive intermissum, dummodo cautum sit
Can. 0400      procuratorem etiam in Urbe degentem; Praefectus apostolicus hac obligatione non tenetur. - § 1. Episcopus dioecesanus, qui septuagesimum quintum
Can. 0403      auxiliares, petente Episcopo dioecesano, constituantur Episcopus auxiliaris iure successionis non gaudet. § 2. Gravioribus in adiunctis, etiam indolis personalis
Can. 0408      § 1. Episcopus coadiutor et Episcopus auxiliaris, iusto impedimento non detenti, obligantur ut, quoties Episcopus dioecesanus id requirat, pontificalia
Can. 0413      Episcopus coadiutor atque elenchus, de quo in § 1, non suppetat, collegii consultorum est sacerdote meligere, qui dioecesim regat
Can. 0421      Si intra praescriptum tempus Administrator dioecesanus, quavis de causa, non fuerit legitime electus, eiusdem deputatio devolvitur ad Metropolitam, et
Can. 0425      quintum aetatis annum expleverit et ad eandem vacantem sedem non fuerit iam electus, nominatus vel praesentatus. § 2. In
Can. 0434      canonibus huius Codicis conferentiae Episcoporum tribuuntur potestates, eidem conventui non competunt, nisi quaedam specialiter a Sancta Sede ei concessa
Can. 0443      consultivo, presbyteri aliique christifideles, ita tamen ut eorum numerus non excedat dimidiam partem eorum de quibus in §§ 1-3
Can. 0450      § 2. Ceteri Episcopi titulares necnon Legatus Romani Pontificis non sunt de iure membra Episcoporum conferentiae. - Quaelibet Episcoporum
Can. 0452      § 2. Praeses conferentiae, atque eo legitime impedito pro-praeses, non tantum Episcoporum conferentiae conventibus generalibus, sed etiam consilio permanenti
Can. 0455      fruentes ad conferentiam pertinent, proferri debent, atque vim obligandi non obtinent, nisi ab Apostolica Sede recognita, legitime promulgata fuerint
Can. 0462      - § 1. Synodum dioecesanam convocat solus Episcopus dioecesanus, non autem qui ad interim dioecesi praeest. § 2. Synodo
Can. 0463      numero ab Episcopo dioecesano determinandis, aut, ubi hoc consilium non exstet, ratione ab Episcopo dioecesano determinata; 6_ rector seminarii
Can. 0463      aliquos ministros aut sodales Ecclesiarum vel communitatum ecclesialium, quae non sunt in plena cum Ecclesia catholica communione. - Synodo
Can. 0464      catholica communione. - Synodo sodalis, si legitimo detineatur impedimento, non potest mittere procuratorem qui ipsius nomine eidem intersit; Episcopum
Can. 0477      removeri possunt, firmo praescripto can. 406; Vicarius episcopalis, qui non sit Episcopus auxiliaris nominetur tantum ad tempus, in ipso
Can. 0478      1. Vicarius generalis et episcopalis sint sacerdotes annos nati non minus triginta, in iure canonico aut theologia doctores vel
Can. 0478      commendati. § 2. Vicarii generalis et episcopalis munus componi non potest cum munere canonici paenitentiarii, neque committi consanguineis Episcopi
Can. 0485      notarii libere ab officio removeri possunt ab Episcopo dioecesano, non autem ab Administratore dioecesano, nisi de consensu collegii consultorum
Can. 0488      per se vel per procuratorem recipere. - Ex archivo non licet efferre documenta, nisi ad breve tempus tantum atque
Can. 0498      saeculares in dioecesi incardinati; 2_ sacerdotes saeculares in dioecesi non incardinati, necnon sacerdotes sodales alicuius instituti religiosi aut societatis
Can. 0501      Si consilium presbyterale munus sibi in bonum dioecesis commissum non adimpleat aut eodem graviter abutatur, Episcopus dioecesanus facta consultatione
Can. 0502      presbyteralis ab Episcopo dioecesano libere nominantur aliqui sacerdotes, numero non minore quam sex nec maiore quam duodecim, qui collegium
Can. 0507      usus in regione vigentis. § 2. Clericis ad capitulum non pertinentibus, committi possunt alia officia, quibus ipsi, ad normam
Can. 0508      vi officii habet facultatem ordinariam, quam tamen aliis delegare non potest, absolvendi in foro sacramentali a censuris latae sententiae
Can. 0508      potest, absolvendi in foro sacramentali a censuris latae sententiae non declaratis, Apostolicae Sedi non reservatis, in dioecesi extraneos quoque
Can. 0508      sacramentali a censuris latae sententiae non declaratis, Apostolicae Sedi non reservatis, in dioecesi extraneos quoque, dioecesanos autem etiam extra
Can. 0509      munus implendum. - § 1. Episcopi dioecesani, audito capitulo, non autem Administratoris dioecesani, est omnes et singulos conferre canonicatus
Can. 0510      et capitularis, designetur parochus, sive inter capitulares delectus, sive non qui parochus omnibus obstringitur officiis atque gaudet iuribus et
Can. 0516      2. Ubi quaedam communitates in paroeciam vel quasi-paroeciam erigi non possint, Episcopus dioecesanus alio modo earundem pastorali curae prospiciat
Can. 0517      pastoralis paroeciae concredendam esse diacono aliive personae sacerdotali charactere non insignitae aut personarum communitati, sacerdotem constituat aliquem qui, potestatibus
Can. 0520      1. Persona iuridica ne sit parochus; Episcopus autem dioecesanus, non vero Administrator dioecesanus, de consensu competentis Superioris, potest paroeciam
Can. 0528      perveniat, qui a religione colenda recesserint aut veram fidem non profiteantur. § 2. Consulat parochus ut sanctissima Eucharistia centrum
Can. 0533      mensem continuum aut intermissum; quo in feriarum tempore dies non computantur, quibus semel in anno parochus spirituali recessui vacat
Can. 0534      qui obligationi de qua in §§ 1 et 2 non satisfecerit, quam primum pro populo tot Missas applicet, quot
Can. 0544      cum eorundem aliquis inhabilis fiat ad munus pastorale exercendum, non vacat paroecia vel paroeciae, quarum cura coetui committitur; Episcopi
Can. 0554      officium vicarii foranei, quod cum officio parochi certae paroeciae non ligatur, Episcopus seligat sacerdotem quem, inspectis loci ac temporis
Can. 0558      Episcopus dioecesanus constituerit. - Salvo praescripto can. 262, rectori non licet functiones paroeciales de quibus in can. 530, nn
Can. 0562      sanctitati loci ac reverentiae domui Dei debitae quoquo modo non congruat. - Rectorem ecclesiae, etsi ab aliis electum aut
Can. 0566      his tantum in locis exercendam, a censuris latae sententiae non reservatis neque declaratis absolvendi, firmo tamen praescripto can. 976
Can. 0567      Cappellani est liturgicas functiones celebrare aut moderari; ipsi tamen non licet in regimine interno instituti sese immiscere. - Pro
Can. 0568      iis qui ob vitae condicionem ordinaria parochorum cura frui non valent, uti sunt migrantes, exsules, profugi, nomades, navigantes, constituantur
Can. 0570      - Si communitatis aut coetus sedi adnexa est ecclesia non paroecialis, cappellanus sit rector ipsius ecclesiae, nisi cura communitatis
Can. 0588      possunt. - § 1. Status vitae consecratae, suapte natura, non est nec clericalis nec laicalis. § 2. Institutum clericale
Can. 0588      a fundatore vel legitima traditione definitum, exercitium ordinis sacri non includens. - Institutum vitae consecratae dicitur iuris pontificii, si
Can. 0589      ab Episcopo dioecesano erectum, approbationis decretum a Sede Apostolica non est consecutum. - § 1. Instituta vitae consecratae, utpote
Can. 0598      ratione, servanda sunt. § 2. Sodales vero omnes debent non solum consilia evangelica fideliter integreque servare, sed etiam secundum
Can. 0612      illis pro quibus constituta est, requiritur consensus Episcopi dioecesani; non vero, si agatur de conversione, quae, salvis fundationis legibus
Can. 0615      sui iuris, quod praeter proprium Moderatorem alium Superiorem maiorem non habet, neque alicui religiosorum instituto ita consociatum est ut
Can. 0620      accedunt Abbas Primas et Superior congregationis monasticae, qui tamen non habent omnem potestatem, quam ius universale Superioribus maioribus tribuit
Can. 0631      attinet. § 3. Iuxta normas in iure proprio determinatas, non modo provinciae et communitates locales, sed etiam quillibet sodalis
Can. 0639      contraxerit religiosus sine ulla Superiorum licentia, ipse respondere debet, non autem persona iuridica. § 4. Firmum tamen esto, contra
Can. 0639      consuetis reditibus posse debiti foenus solvi et intra tempus non nimis longum per legitimam amortizationem reddi summam capitalem. -
Can. 0644      Ordinario, nec aere alieno gravatos qui ad solvendum pares non sint. - § 1. Candidati, antequam ad novitiatum admittantur
Can. 0649      De venia competentis Superioris maioris, prima professio anticipari potest, non ultra quindecim dies. - § 1. Scopus novitiatus exigit
Can. 0651      Novitiorum institutioni praeficiantur sodales sedulo praeparati qui, aliis oneribus non impediti, munus suum fructose et stabili modo absolvere possint
Can. 0652      ne occupentur in studiis et muniis, quae huic formationi non directe inserviunt. - § 1. Novitius institutum libere deserere
Can. 0653      probationis tempus a Superiore maiore ad normam iuris proprii, non tamen ultra sex menses prorogari. - Professione religiosa sodales
Can. 0657      tamen ut totum tempus, quo sodalis votis temporariis adstringitur, non superet novennium. § 3. Professio perpetua anticipari potest ex
Can. 0657      § 3. Professio perpetua anticipari potest ex iusta causa, non tamen ultra trimestre. - Praeter condiciones de quibus in
Can. 0665      sodali concedere potest ut extra domum instituti degere possit, non tamen ultra annum, nisi causa infirmitatis curandae, ratione studiorum
Can. 0669      testimonium paupertatis. § 2. Religiosi clerici instituti, quod proprium non habet habitum, vestem clericalem ad normam can. 284 assumant
Can. 0682      auctoritatis committentis, monito Superiore religioso, sive Superioris, monito committente, non requisito alterius consensu. - § 1. Ecclesias et oratoria
Can. 0683      alium, tempore visitationis pastoralis et etiam in casu necessitatis; non vero scholas, quae exclusive pateant propriis instituti alumnis. §
Can. 0684      emittere renuat vel ad eam emittendam a competentibus Superioribus non admittatur, ad pristinum institutum redeat, nisi indultum saecularizationis obtinuerit
Can. 0684      recipientis, salvis aliis requisitis iure proprio statutis nova professio non requiritur. § 4. Ius proprium determinet tempus et modum
Can. 0686      perpetuis professo, gravi de causa concedere potest indultum exclaustrationis, non tamen ultra triennium, praevio consensu Ordinarii loci in quo
Can. 0689      ineptum ad vitam in instituto ducendam, causam constituit eum non admittendi ad professionem renovendam ad perpetuam emittendam, nisi ob
Can. 0689      perdurantibus votis temporariis, amens evaserit, etsi novam professionem emittere non valeat, ab instituto tamen dimitti non potest. - §
Can. 0689      novam professionem emittere non valeat, ab instituto tamen dimitti non potest. - § 1. Qui, expleto novitiatu vel post
Can. 0693      ex professione ortis. - Si sodalis sit clericus, indultum non conceditur priusquam inveniat Episcopum qui eum in dioecesi incardinet
Can. 0695      quibus in can. 1395, § 2, Superior censeat dimissionem non esse omnino necessariam et emendationi sodalis atque restitutioni iustitiae
Can. 0700      a consilio suo recognita submittat. - Decretum dimissionis vim non habet, nisi a Sancta Sede confirmatum fuerit, cui decretum
Can. 0705      voti oboedientiae uni Romano Pontifici obnoxius est, et obligationibus non adstringitur, quas ipse prudenter iudicet cum sua condicione componi
Can. 0705      adstringitur, quas ipse prudenter iudicet cum sua condicione componi non posse. - Religiosus de quo supra: 1_ si per
Can. 0706      possidendi vel minus; 2_ si per professionem dominium bonorum non amiserit, bonorum quae habebat, recuperat usum usumfructum et administrationem
Can. 0706      in utroque autem casu de bonis, quae ipsi obveniant non intuitu personae, disponere debet secundum offerentium voluntatem. - §
Can. 0711      in populo Dei canonicam condicionem, sive laicalem sive clericalem, non mutat, servatis iuris praescriptis quae instituta vitae consecratae respiciunt
Can. 0717      definiant. § 2. Nemo in Moderatorem supremum designetur, qui non sit definitive incorporatus. § 3. Qui regimini instituti praepositi
Can. 0722      tempus ante sacra vincula in instituto primum suscipienda, biennio non brevius, in constitutionibus definiantur. - § 1. Elapso probationis
Can. 0723      ab instituto discedat. § 2. Quae prima incorporatio, quinquennio non brevior, ad normam constitutionum temporaria sit. § 3. Huius
Can. 0745      sodali definitive incorporato concedere potest indultum vivendi extra societatem, non tamen ultra triennium, suspensis iuribus et obligationibus quae cum
Can. 0745      iuribus et obligationibus quae cum ipsius nova condicione componi non possunt; permanet tamen sub cura Moderatorum. Si agitur de
Can. 0752      aut communionis cum Ecclesiae membris eidem subditis detrectatio. - Non quidem fidei assensus, religiosum tamen intellectus et voluntatis obsequium
Can. 0752      cum magisterium authenticum exercent, etsi definitivo actu eandem proclamare non intendant christifideles ergo devitare curent quae cum eadem non
Can. 0752      non intendant christifideles ergo devitare curent quae cum eadem non congruant. - Episcopi, qui sunt in communione cum Collegii
Can. 0753      aut in conciliis particularibus congregati, licet infallibilitate in docendo non polleant, christifidelium suae curae commissorum authentici sunt fidei doctores
Can. 0763      Evangelium Dei omnibus annuntiare. - Episcopis ius est ubique, non exclusis ecclesiis et oratoriis institutorum religiosorum iuris pontificii, Dei
Can. 0771      ob vitae suae condicionem communi et ordinaria cura pastorali non satis fruantur aut eadem penitus careant. § 2. Provideant
Can. 0771      § 2. Provideant quoque, ut Evangelii nuntium perveniat ad non credentes in territorio degentes, quippe quos, non secus ac
Can. 0771      perveniat ad non credentes in territorio degentes, quippe quos, non secus ac fideles, animarum cura complecti debeat. - §
Can. 0784      ad opus missionale explendum mittuntur, eligi possunt autochthoni vel non, sive clerici saeculares, sive institutorum vitae consecratae vel societatis
Can. 0787      1. Missionarii, vita ac verbi testimonio, dialogum sincerum cum non credentibus in Christum instituant, ut ipsis, ratione eorundem ingenio
Can. 0798      scholis in quibus educationi catholicae provideatur; quod si facere non valeant, obligatione tenentur curandi, ut extra scholas debitae eorundem
Can. 0802      dioecesano conditas, sese impendere. - § 1. Si praesto non sint scholae in quibus educatio tradatur christiano spiritu imbuta
Can. 0804      sit, ut qui ad religionis institutionem in scholis, etiam non catholicis, deputentur magistri recta doctrina, vitae christianae testimonio atque
Can. 0817      Ecclesia habeant, nulla universitas vel facultas conferre valet, quae non sit ab Apostolica Sede erecta vel approbata. - Quae
Can. 0820      universitatem vel facultatem et alias universitates et facultates, etiam non ecclesiasticas, mutua habeatur cooperatio, qua nempe eaedem coniuncta opera
Can. 0825      aliud constet. - § 1. Libri sacrarum Scripturarum edi non possunt nisi ab Apostolica Sede aut ab Episcoporum conferentia
Can. 0827      mediis sive superioribus, uti textus, quibus institutio nititur, adhiberi non possunt libri qui quaestiones recipiunt ad sacram Scripturam, ad
Can. 0827      libri materias de quibus in § 2 tractantes, licet non adhibeantur uti textus in institutione tradenda, itemque scripta in
Can. 0827      § 4. In ecclesiis oratoriisve exponi, vendi aut dari non possunt libri vel alia scripta de quaestionibus religionis aut
Can. 0828      aut actorum ab aliqua auctoritate ecclesiastica editas, iterum edere non licet, nisi impetrata prius eiusdem auctoritatis licentia et servatis
Can. 0829      vel licentia alicuius operis edendi pro textu originali valet, non vero pro eiusdem novis editionibus vel translationibus. - §
Can. 0830      necnon tempore ac loco concessae licentiae; quod si eam non concedat, rationes denegationis cum operis scriptore Ordinarius communicet. -
Can. 0837      fides nascitur et nutritur. - § 1. Actiones liturgicae non sunt actiones privatae, sed celebrationes Ecclesiae ipsius, quae est
Can. 0842      1. Ad cetera sacramenta valide admitti nequit, qui baptismum non recepit. § 2. Sacramenta baptismi, confirmationis et sanctissimae Eucharistiae
Can. 0843      initiationem christianam requirantur. - § 1. Ministri sacri denegare non possunt sacramenta iis qui opportune eadem petant, rite sint
Can. 0844      sacramenta paenitentiae, Eucharistiae et unctionis infirmorum recipere a ministris non catholicis, in quorum Ecclesia valida exsistunt praedicta sacramenta. §
Can. 0844      membris Ecclesiarum orientalium quae plenam cum Ecclesia catholica communionem non habent, si sponte id petant et rite sint disposita
Can. 0844      sacramenta administrant ceteris quoque christianis plenam communionem cum Ecclesia non habentibus, qui ad suae communitatis ministrum accedere nequeant atque
Can. 0844      consultationem cum auctoritate competenti saltem locali Ecclesiae vel communitatis non catholicae, cuius interest. - § 1. Sacramenta baptismi, confirmationis
Can. 0852      2. Infanti assimilatur, etiam ad baptismum quod attinet, qui non est sui compos. - Aqua in baptismo conferendo adhibenda
Can. 0868      ratione parentibus. § 2. Infans parentum catholicorum, immo et non catholicorum, in periculo mortis licite baptizatur, etiam invitis parentibus
Can. 0869      sub condicione conferatur. § 2. Baptizati in communitate ecclesiali non catholica non sunt sub condicione baptizandi, nisi, inspecta materia
Can. 0869      conferatur. § 2. Baptizati in communitate ecclesiali non catholica non sunt sub condicione baptizandi, nisi, inspecta materia et verborum
Can. 0874      poena canonica legitime irrogata vel declarata sit innodatus; 5_ non sit pater aut mater baptizandi. § 2. Baptizatus ad
Can. 0874      aut mater baptizandi. § 2. Baptizatus ad communitatem ecclesialem non catholicam pertinens, nonnisi una cum patrino catholico, et quidem
Can. 0877      nativitatis. § 2. Si de filio agatur e matre non nupta nato, matris nomen inserendum est, si publice de
Can. 0877      eius maternitate constet aut ipsa sponte sua, Codex plerumque non definit ritus, qui in actionibus liturgicis inscribendum est, si
Can. 0886      in sua dioecesi sacramentum confirmationis legitime administrat etiam fidelibus non subditis, nisi obstet expressa proprii ipsorum Ordinarii prohibitio. §
Can. 0889      1. Confirmationis recipiendae capax est omnis et solus baptizatus, non confirmatus. § 2. Extra periculum mortis, ut quis licite
Can. 0896      can. 535, § 2. - Si parochus loci praesens non fuerit, eundem de collata confirmatione minister per se vel
Can. 0900      ordinatus. § 2. Licite Eucharistiam celebrat sacerdos lege canonica non impeditus, servatis praescriptis canonum qui sequuntur. - Integrum est
Can. 0902      tamen pro singulis libertate manente Eucharistiam individuali modo celebrandi, non vero eo tempore, quo in eadem ecclesia aut oratorio
Can. 0903      datas, exhibeat, aut prudenter existimari possit eundem a celebratione non esse impeditum. - Sacerdotes, memoria semper tenentes in mysterio
Can. 0904      celebratio cotidiana, quae quidem, etiam si praesentia fidelium haberi non possit, actus est Christi et Ecclesiae, in quo peragendo
Can. 0905      licitum est pluries eadem die Eucharistiam celebrare aut concelebrare, non licet sacerdoti plus semel in die celebrare. § 2
Can. 0907      saltem fidelis. - In celebratione eucharistica diaconis et laicis non licet orationes, speciatim precem eucharisticam, proferre vel actionibus fungi
Can. 0908      ministris Ecclesiarum communitatumve ecclesialium plenam communionem cum Ecclesia catholica non habentium, Eucharistiam concelebrare. - Sacerdos ne omittat ad eucharistici
Can. 0912      alius sacrae communionis minister. - Quilibet baptizatus, qui iure non prohibeatur, admitti potest et debet ad sacram communionem. -
Can. 0914      ne ad sacram Synaxim accedant pueri, qui rationis usum non sint adepti aut quos non sufficienter dispositos iudicaverit. -
Can. 0914      pueri, qui rationis usum non sint adepti aut quos non sufficienter dispositos iudicaverit. - Ad sacram communionem ne admittantur
Can. 0919      aliquid sumere potest ante secundam aut tertiam celebrationem, etiamsi non intercesserit spatium unius horae. § 3. Aetate provecti et
Can. 0924      3. Vinum debet esse naturale de genimine vitis et non corruptum. - Sacra communio conferatur sub sola specie panis
Can. 0930      Sacrificium eucharisticum celebrare potest sedens, servatis quidem legibus liturgicis, non tamen coram populo, nisi de licentia loci Ordinarii. §
Can. 0933      Ecclesiae aut communitatis ecclesialis plenam communionem cum Ecclesia catholica non habentium, remoto scandalo. - § 1. Sanctissima Eucharistia: 1_
Can. 0938      quo habitualiter sanctissima Eucharistia asservatur, sit inamovibile, materia solida non transparenti confectum, et ita clausum ut quam maxime periculum
Can. 0942      fiat sollemnis sanctissimi Sacramenti expositio per congruum tempus, etsi non continuum, protracta, ut communitas localis eucharisticum mysterium impensius meditetur
Can. 0950      perierint. - Si pecuniae summa offertur pro Missarum applicatione, non indicato Missarum celebrandarum numero, hic supputetur attenta stipe statuta
Can. 0953      Missarum per se applicandarum accipere, quibus intra annum satisfacere non potest. - Si certis in ecclesiis aut oratoriis Missae
Can. 0956      sive clerici sive laici, onera Missarum quibus intra annum non fuerit satisfactum suis Ordinariis tradant, secundum modum ab his
Can. 0961      insimul paenitentibus sine praevia individuali confessione, generali modo impertiri non potest, nisi: 1_ immineat periculum mortis et tempus non
Can. 0961      non potest, nisi: 1_ immineat periculum mortis et tempus non suppetat sacerdoti vel sacerdotibus ad audiendas singulorum paenitentium confessiones
Can. 0961      necessitas, videlicet quando, attento paenitentium numero, confessariorum copia praesto non est ad rite audiendas singulorum confessiones intra congruum tempus
Can. 0961      sacramentali aut sacra communione diu carere cogantur; necessitas vero non censetur sufficiens, cum confessarii praesto esse non possunt, ratione
Can. 0961      necessitas vero non censetur sufficiens, cum confessarii praesto esse non possunt, ratione solius magni concursus paenitentium, qualis haberi potest
Can. 0962      sacramentali absolutione una simul pluribus data valide fruatur, requiritur non tantum ut sit apte dispositus, sed ut insimul sibi
Can. 0980      abstineatque a nomine complicis inquirendo. - Si confessario dubium non est de paenitentis dispositione et hic absolutionem petat, absolutio
Can. 0996      Ut quis capax sit lucrandi indulgentias debet esse baptizatus, non excommunicatus, in statu gratiae saltem in fine operum praescriptorum
Can. 1010      praecepto, sed ob rationes pastorales aliis etiam diebus, ferialibus non exceptis, fieri potest. - § 1. Ordinatio generaliter in
Can. 1015      litteris dimissoriis. § 2. Episcopus proprius, iusta de causa non impeditus, per se ipse suos subditos ordinet; sed subditum
Can. 1015      sed subditum orientalis ritus, sine apostolico indulto, licite ordinare non potest. § 3. Qui potest litteras dimissorias ad ordines
Can. 1023      eius successore limitibus circumscribi aut revocari, sed semel concessae non extinguuntur resoluto iure concedentis. - Sacram ordinationem valide recipit
Can. 1031      tertium admittantur. § 2. Candidatus ad diaconatum permanentem qui non sit uxoratus ad eundem diaconatum ne admittatur, nisi post
Can. 1034      in scriptis acceptatam. § 2. Ad eandem admissionem obtinendam non tenetur, qui per vota in clericale institutum cooptatus est
Can. 1037      ordinem recipiendum admittatur. - Promovendus ad diaconatum permanentem qui non sit uxoratus, itemque promovendus ad presbyteratum, ad ordinem diaconatus
Can. 1038      ad presbyteratum promoveri renuat, ab ordinis recepti exercitio prohiberi non potest, nisi impedimentum detineatur canonico aliave gravi causa, de
Can. 1040      nullum autem impedimentum contrahitur, quod in canonibus qui sequuntur non contineatur. - Ad recipiendos ordines sunt irregulares: 1_ qui
Can. 1045      exercitium permiserit. - Ignorantia irregularitatum atque impedimentorum ab eisdem non eximit. - Irregularitates et impedimenta multiplicantur ex diversis eorundem
Can. 1046      - Irregularitates et impedimenta multiplicantur ex diversis eorundem causis, non autem ex repetita eadem causa, nisi agatur de irregularitate
Can. 1047      occultis. § 4. Ab irregularitatibus et impedimentis Sanctae Sedi non reservatis dispensare valet Ordinarius. - In casibus occultis urgentioribus
Can. 1049      can. 1041, n. 4, aliisve ad forum iudiciale deductis, non autem pro reticitis mala fide. § 2. Si agatur
Can. 1052      Superioris qui dat litteras. § 3. Si, his omnibus non obstantibus, ob certas rationes Episcopus dubitat num candidatus sit
Can. 1058      constituendum matrimonium. - Omnes possunt matrimonium contrahere, qui iure non prohibentur. - Matrimonium catholicorum, etsi una tantum pars sit
Can. 1059      catholicorum, etsi una tantum pars sit catholica, regitur iure non solum divino, sed etiam canonico, salva competentia civilis potestatis
Can. 1061      1. Matrimonium inter baptizatos validum dicitur ratum tantum, si non est consummatum; ratum et consummatum, si coniuges inter se
Can. 1062      quae sint, statutum fuit. § 2. Ex matrimonii promissione non datur actio ad petendam matrimonii celebrationem; datur tamen ad
Can. 1079      de quo in § 2, loci Ordinarius censetur adiri non posse, si tantum per telegraphum vel telephonum id fieri
Can. 1082      Nisi aliud ferat Paenitentiariae rescriptum, dispensatio in foro interno non sacramentali concessa super impedimento occulto, adnotetur in libro, qui
Can. 1083      mulier ante decimum quartum item completum, matrimonium valide inire non possunt. § 2. Integrum est Episcoporum conferentiae aetatem superiorem
Can. 1084      dubium sit, sive dubio iuris sive dubio facti, matrimonium non est impediendum nec, stante dubio, nullum declarandum. § 3
Can. 1085      Invalide matrimonium attentat qui vinculo tenetur prioris matrimonii, quamquam non consummati. § 2. Quamvis prius matrimonium sit irritum aut
Can. 1085      prius matrimonium sit irritum aut solutum qualibet ex causa, non ideo licet aliud contrahere, antequam de prioris nullitate aut
Can. 1086      recepta nec actu formali ab ea defecerit, et altera non baptizata, invalidum est. § 2. Ab hoc impedimento ne
Can. 1086      donec certo probetur alteram partem baptizatam esse, alteram vero non baptizatam. - Invalide matrimonium attentant, qui in sacris ordinibus
Can. 1091      usque ad quartum gradum inclusive. § 3. Impedimentum consanguinitatis non multiplicatur. § 4. Numquam matrimonium permittatur, si quod subest
Can. 1095      qui ob causas naturae psychicae obligationes matrimonii essentiales assumere non valent. - § 1. Ut consensus matrimonialis haberi possit
Can. 1096      consensus matrimonialis haberi possit, necesse est ut contrahentes saltem non ignorent matrimonium esse consortium permanens inter virum et mulierem
Can. 1096      aliqua sexuali, procreandam. § 2. Haec ignorantia post pubertatem non praesumitur. - § 1. Error in persona invalidum reddit
Can. 1097      in qualitate personae, etsi det causam contractui, matrimonium irritum non reddit, nisi haec qualitas directe et principaliter intendatur. -
Can. 1099      circa matrimonii unitatem vel indissolubilitatem aut sacramentalem dignitatem, dummodo non determinet vel voluntatem, non vitiat consensum matrimonialem. - Scientia
Can. 1099      indissolubilitatem aut sacramentalem dignitatem, dummodo non determinet vel voluntatem, non vitiat consensum matrimonialem. - Scientia aut opinio nullitatis matrimonii
Can. 1100      matrimonialem. - Scientia aut opinio nullitatis matrimonii consensum matrimonialem non necessario excludit. - § 1. Internus animi consensus praesumitur
Can. 1102      de praeterito vel de praesenti initum est validum vel non, prout id quod condicioni subest, exsistit vel non. §
Can. 1102      vel non, prout id quod condicioni subest, exsistit vel non. § 3. Condicio autem, de qua in § 2
Can. 1104      2. Sponsi consensum matrimonialem verbis exprimant; si vero loqui non possunt, signis aequipollentibus. - § 1. Ad matrimonium per
Can. 1109      vi officii, intra fines sui territorii, valide matrimoniis assistunt non tantum subditorum, sed etiam non subditorum, dummodo eorum alteruter
Can. 1109      territorii, valide matrimoniis assistunt non tantum subditorum, sed etiam non subditorum, dummodo eorum alteruter sit ritus latini. - Ordinarius
Can. 1118      Matrimonium inter catholicos vel inter partem catholicam et partem non catholicam baptizatam celebretur in ecclesia paroeciali; in alia ecclesia
Can. 1118      potest. § 3. Matrimonium inter partem catholicam et partem non baptizatam in ecclesia vel in alio convenienti loco celebrari
Can. 1122      coniugum inscriptus est. § 2. Si coniux matrimonium contraxerit non in paroecia in qua baptizatus est, parochus loci celebrationis
Can. 1124      Ecclesiae vel communitati ecclesiali plenam communionem cum Ecclesia catholica non habenti adscripta, sine expressa auctoritatis competentis licentia prohibitum est
Can. 1126      de ipsis et in foro externo constet et pars non catholica certior reddatur. - § 1. Ad formam quod
Can. 1127      1108; si tamen pars catholica matrimonium contrahit cum parte non catholica ritus orientalis, forma canonica celebrationis servanda est ad
Can. 1127      fiat celebratio religiosa, in qua assistens catholicus et minister non catholicus insimul, suum quisque ritum peragens, partium consensum exquirant
Can. 1142      potestate nullaque causa, praeterquam morte, dissolvi potest. - Matrimonium non consummatum inter baptizatos vel inter partem baptizatam et partem
Can. 1142      consummatum inter baptizatos vel inter partem baptizatam et partem non baptizatam a Romano Pontifice dissolvi potest iusta de causa
Can. 1143      sit invita. - § 1. Matrimonium initum a duobus non baptizatis solvitur ex privilegio paulino in favorem fidei partis
Can. 1143      quo novum matrimonium ab eadem parte contrahitur, dummodo pars non baptizata discedat. § 2. Discedere censetur pars non baptizata
Can. 1143      pars non baptizata discedat. § 2. Discedere censetur pars non baptizata, si nolit cum parte baptizata cohabitare vel cohabitare
Can. 1144      1. Ut pars baptizata novum matrimonium valide contrahat, pars non baptizata semper interpellari debet an: 1_ velit et ipsa
Can. 1144      constet modo procedendi saltem summario et extraiudiciali eam fieri non posse aut fore inutilem. - § 1. Interpellatio fiat
Can. 1146      aut si interpellatio legitime omissa fuerit; 2_ si pars non baptizata, sive iam interpellata sive non, prius perseverans in
Can. 1146      2_ si pars non baptizata, sive iam interpellata sive non, prius perseverans in pacifica cohabitatione sine contumelia Creatoris, postea
Can. 1147      pars baptizata, utens privilegio paulino, contrahat matrimonium cum parte non catholica sive baptizata sive non baptizata, servatis etiam praescriptis
Can. 1147      contrahat matrimonium cum parte non catholica sive baptizata sive non baptizata, servatis etiam praescriptis canonum de matrimoniis mixtis. -
Can. 1148      etiam praescriptis canonum de matrimoniis mixtis. - § 1. Non baptizatus, qui plures uxores non baptizatas simul habeat, recepto
Can. 1148      mixtis. - § 1. Non baptizatus, qui plures uxores non baptizatas simul habeat, recepto in Ecclesia catholica baptismo, si
Can. 1148      illis, ceteris dimissis, retinere potest. Idem valet de muliere non baptizata, quae plures maritos non baptizatos simul habeat. §
Can. 1148      Idem valet de muliere non baptizata, quae plures maritos non baptizatos simul habeat. § 2. In casibus de quibus
Can. 1149      iuxta normas iustitiae, christianae caritatis et naturalis aequitatis. - Non baptizatus qui, recepto in Ecclesia catholica baptismo, cum coniuge
Can. 1149      baptizatus qui, recepto in Ecclesia catholica baptismo, cum coniuge non baptizato ratione captivitatis vel persecutionis cohabitationem restaurare nequeat, aliud
Can. 1152      coniux, caritate christiana motus et boni familiae sollicitus, veniam non abnuat comparti adulterae atque vitam coniugalem non disrumpat, si
Can. 1152      sollicitus, veniam non abnuat comparti adulterae atque vitam coniugalem non disrumpat, si tamen eiusdem culpam expresse aut tacite non
Can. 1152      non disrumpat, si tamen eiusdem culpam expresse aut tacite non condonaverit, ius ipsi est solvendi coniugalem convictum, nisi in
Can. 1152      possit ad culpam condonandam et ad separationem in perpetuum non protrahendam. - § 1. Si alteruter coniugum grave seu
Can. 1159      Matrimonium irritum ob defectum consensus convalidatur, si pars quae non consenserat, iam consentiat, dummodo consensus ab altera parte praestitus
Can. 1159      defectus consensus probari nequeat, satis est ut pars, quae non consenserat, privatim et secreto consensum praestet. § 3. Si
Can. 1161      impedimento, si adsit, atque a forma canonica, si servata non fuerit, necnon retrotractionem effectuum canonicorum ad praeteritum. § 2
Can. 1170      possunt catechumenis quoque, immo, nisi obstet Ecclesiae prohibitio, etiam non catholicis. - Res sacrae, quae dedicatione vel benedictione ad
Can. 1171      destinatae sunt, reverenter tractentur nec ad usum profanum vel non proprium adhibeantur, etiamsi in dominio sint privatorum. - §
Can. 1176      commendat Ecclesia, ut pia consuetudo defunctorum corpora sepeliendi servetur; non tamen prohibet cremationem, nisi ob rationes christianae doctrinae contrarias
Can. 1183      donentur. § 3. Baptizatis alicui Ecclesiae aut communitati ecclesiali non catholicae adscriptis, exequiae ecclesiasticae concedi possunt de prudenti Ordinarii
Can. 1184      christianae adversas; 3_ alii peccatores manifesti, quibus exequiae ecclesiasticae non sine publico fidelium scandalo concedi possunt. § 2. Occurrente
Can. 1193      mixtum, quod personalis et realis naturam participat. - Votum non obligat, ratione sui, nisi emittentem. - Cessat votum lapsu
Can. 1210      vero per modum actus alios usus, sanctitati tamen loci non contrarios, permittere potest. - Loca sacra violantur per actiones
Can. 1211      loci, ita graves et sanctitati loci contrariae sunt ut non liceat in eis cultum exercere, donec ritu paenitentiali ad
Can. 1215      media ad ecclesiae aedificationem et ad cultum divinum necessaria non esse defutura. § 3. Etiam instituta religiosa, licet consensum
Can. 1222      nullo modo ad cultum divinum adhiberi queat et possibilitas non detur eam reficiendi, in usum profanum non sordidum ab
Can. 1222      et possibilitas non detur eam reficiendi, in usum profanum non sordidum ab Episcopo dioecesano redigi potest. § 2. Ubi
Can. 1222      causae suadeant ut aliqua ecclesia ad divinum cultum amplius non adhibeatur, eam Episcopus dioecesanus, audito consilio presbyterali, in usum
Can. 1222      eam Episcopus dioecesanus, audito consilio presbyterali, in usum profanum non sordidum redigere potest, de consensu eorum qui iura in
Can. 1238      sacri ad usus profanos, altaria sive fixa sive mobilia non amittunt dedicationem vel benedictionem. - § 1. Altare tum
Can. 1239      nullum sit reconditum cadaver; secus Missam super illud celebrare non licet. - § 1. Coemeteria Ecclesiae propria, ubi fieri
Can. 1252      qui, ratione minoris aetatis ad legem ieiunii et abstinentiae non tenentur, ad genuinum paenitentiae sensum informentur. - Episcoporum conferentia
Can. 1257      2. Bona temporalia personae iuridicae privatae reguntur propriis statutis, non autem hisce canonibus, nisi expresse aliud caveatur. - In
Can. 1258      caveatur. - In canonibus qui sequuntur nomine Ecclesiae significatur non solum Ecclesia universa aut Sedes Apostolica, sed etiam quaelibet
Can. 1265      stipe quaeritanda statuere, quae ab omnibus servari debent, iis non exclusis, qui ex institutione mendicantes vocantur et sunt. -
Can. 1269      privatis personis possunt, sed eas adhibere ad usus profanos non licet, nisi dedicationem vel benedictionem amiserint; si vero ad
Can. 1279      ex iure vel tabulis fundationis aut propriis statutis suos non habeat administratores, Ordinarius, cui eadem subiecta est, personas idoneas
Can. 1281      et quatenus in rem suam versum sit, persona iuridica non tenetur respondere de actibus ab administratoribus invalide positis; de
Can. 1285      est administratoribus de bonis mobilibus, quae ad patrimonium stabile non pertinent, donationes ad fines pietatis aut christianae caritatis facere
Can. 1287      quorumvis bonorum ecclesiasticorum, quae ab Episcopi dioecesani potestate regiminis non sint legitime subducta, singulis annis officio tenentur rationes Ordinario
Can. 1289      scripto datam Ordinarii proprii obtinuerint. - Quamvis ad administrationem non teneantur titulo officii ecclesiastici, administratores munus suspectum arbitratu suo
Can. 1292      auctoritas competens, si agatur de personis iuridicis Episcopo dioecesano non subiectis, propriis determinatur statutis secus, auctoritas competens est Episcopus
Can. 1294      vitetur. - § 1. Res alienari minore pretio ordinarie non debet, quam quod in aestimatione indicatur. § 2. Pecunia
Can. 1295      quibus etiam statuta personarum iuridicarum conformanda sunt, servari debent non solum in alienatione, sed etiam in quolibet negotio, quo
Can. 1298      eorumve propinquis usque ad quartum consanguinitatis vel affinitatis gradum non sunt vendenda aut locanda sine speciali competentis auctoritatis licentia
Can. 1301      Clausulae huic Ordinarii iuri contrariae, ultimis voluntatibus adiectae, tamquam non appositae habeantur. - § 1. Qui bona ad pias
Can. 1303      auctoritate ecclesiastica in personam iuridicam erectae; 2_ piae fundationes non autonomae, scilicet bona temporalia alicui personae iuridicae publicae quoquo
Can. 1303      § 2 aliter persequendi. § 2. Bona piae fundationis non autonomae, si concredita fuerint personae iuridicae Episcopo dioecesano subiectae
Can. 1314      - Poena plerumque est ferendae sententiae, ita ut reum non teneat, nisi postquam irrogata sit; est autem latae sententiae
Can. 1318      esse possint scandalo vel efficaciter puniri poenis ferendae sententiae non possint; censuras autem, praesertim excommunicationem, ne constituat, nisi maxima
Can. 1321      violavit; qui vero id egit ex omissione debitae diligentiae, non punitur, nisi lex vel praeceptum aliter caveat. § 3
Can. 1323      ex casu fortuito, quem praevidere vel cui praeviso occurrere non potuit; 4_ metu gravi, quamvis relative tantum, coactus egit
Can. 1324      nn. 4 vel 5. - § 1. Violationis auctor non eximitur a poena, sed poena lege vel praecepto statuta
Can. 1324      quae culpabilis fuerit; 3_ ex gravi passionis aestu, qui non omnem tamen mentis deliberationem et voluntatis consensum praecesserit et
Can. 1324      de quibus in § 1, reus poena latae sententiae non tenetur. - Ignorantia crassa vel supina vel affectata numquam
Can. 1328      vel omisit, nec tamen, praeter suam voluntatem, delictum consummavit, non tenetur poena in delictum consummatum statuta, nisi lex vel
Can. 1329      delicto adnexam incurrunt complices,qui in lege vel praecepto non nominantur, si sine eorum opera delictum patratum non esset
Can. 1329      praecepto non nominantur, si sine eorum opera delictum patratum non esset, et poena sit talis naturae, ut ipsos afficere
Can. 1330      in alia voluntatis vel doctrinae vel scientiae manifestatione, tamquam non consummatum censendum est, si nemo eam declarationem vel manifestationem
Can. 1331      officii, muneris cuiuslibet, pensionis, quam quidem habeat in Ecclesia, non facit suos. - Interdictus tenetur vetitis, de quibus in
Can. 1333      Vetitum numquam afficit: 1_ officia vel regiminis potestatem, quae non sint sub potestate Superioris poenam constituentis; 2_ ius habitandi
Can. 1334      sententia vel decreto quo poena irrogatur. § 2. Lex, non autem praeceptum, potest latae sententiae suspensionem, nulla addita determinatione
Can. 1335      in mortis periculo constitutis; quod si censura latae sententiae non sit declarata, vetitum praeterea suspenditur, quoties fidelis petit sacramentum
Can. 1338      officia, munera, iura, privilegia, facultates, gratias, titulos, insignia, quae non sint sub potestate Superioris poenam constituentis. § 2. Potestatis
Can. 1342      quolibet casu. § 2. Per decretum irrogari vel declarari non possunt poenae perpetuae, neque poenae quas lex vel praeceptum
Can. 1343      Si lex vel praeceptum iudici det potestatem applicandi vel non applicandi poenam, iudex potest etiam, pro sua conscientia et
Can. 1349      casus gravitas id omnino postulet; perpetuas autem poenas irrogare non potest. - § 1. In poenis clerico irrogandis semper
Can. 1355      constitutam, si sit irrogata vel declarata, remittere possunt, dummodo non sit Apostolicae Sedi reservata: 1_ Ordinarius, qui iudicium ad
Can. 1355      latae sententiae nondum declaratam lege constitutam, si Sedi Apostolicae non sit reservata, potest Ordinarius remittere suis subditis et iis
Can. 1356      1. Poenam ferendae vel latae sententiae constitutam praecepto quod non sit ab Apostolica Sede latum, remittere possunt: 1_ Ordinarius
Can. 1357      508 et 976, censuram latae sententiae excommunicationis vel interdicti non declaratam confessarius remittere potest in foro interno sacramentali, si
Can. 1358      Sedi Apostolicae reservata. - § 1. Remissio censurae dari non potest nisi delinquenti qui a contumacia, ad normam can
Can. 1362      1397, 1398, quae quinquennio praescribitur; 3_ de delictis quae non sunt iure communi punita, si lex particularis alium praescriptionis
Can. 1363      die quo sententia condemnatoria in rem iudicatam transierit computandos, non sit reo notificatum exsecutorium iudicis decretum de quo in
Can. 1364      contumacia vel scandali gravitas postulet, aliae poenae addi possunt, non excepta dimissione e statu clericali. - Reus vetitae communicationis
Can. 1367      sententiae Sedi Apostolicae reservatam incurrit; clericus praeterea alia poena, non exclusa dimissione e statu clericali, puniri potest. - Si
Can. 1370      Apostolicae reservatam incurrit, cui, si clericus sit, alia poena, non exclusa dimissione e statu clericali, pro delicti gravitate addi
Can. 1371      respuit, et ab Apostolica Sede vel ab Ordinario admonitus non retractat; 2_ qui aliter Sedi Apostolicae, Ordinario, vel Superiori
Can. 1371      Sedi Apostolicae, Ordinario, vel Superiori legitime praecipienti vel prohibenti non obtemperat, et post monitum in inoboedientia persistit. - Qui
Can. 1378      sit clericus, suspensionis incurrit: 1_ qui ad ordinem sacerdotalem non promotus liturgicam eucharistici Sacrificii actionem attentat; 2_ qui, praeter
Can. 1378      quibus in § 2, pro delicti gravitate, aliae poenae, non exclusa excommunicatione, addi possunt. - Qui, praeter casus de
Can. 1388      983, § 2, qui secretum violant, iusta poena puniantur, non exclusa excommunicatione. - § 1. Ecclesiastica potestate vel munere
Can. 1389      vel munere abutens pro actus vel omissionis gravitate puniatur, non exclusa officii privatione, nisi in eum abusum iam poena
Can. 1390      denuntiationem, vel aliter alterius bonam famam laedit, iusta poena, non exclusa censura, puniri potest. § 3. Calumniator potest cogi
Can. 1394      attentans, in suspensionem latae sententiae incurrit; quod si monitus non resipuerit et scandalum dare perrexerit, gradatim privationibus ac vel
Can. 1394      puniri potest. § 2. Religiosus a votis perpetuis, qui non sit clericus, matrimonium etiam civiliter tantum attentans, in interdictum
Can. 1395      infra aetatem sedecim annorum patratum sit, iustis poenis puniatur, non exclusa, si casus ferat, dimissione e statu clericali. -
Can. 1396      obligationem cui ratione ecclesiastici officii tenetur, iusta poena puniatur, non exclusa, post monitionem, officii privatione. - Qui homicidium patrat
Can. 1405      instrumento a Romano Pontifice in forma specifica confirmato videre non potest, nisi ipsius praecesserit mandatum. § 3. Rotae Romanae
Can. 1405      sive physicas sive iuridicas, quae Superiorem infra Romanum Pontificem non habent. - § 1. Violato praescripto can. 1404, acta
Can. 1409      conveniri potest in foro actoris, dummodo aliud forum legitimum non suppetat. - Ratione rei sitae, pars conveniri potest coram
Can. 1416      tribunali solvuntur; a Signatura Apostolica, si eidem tribunali appellationis non subsunt. - § 1. Ob primatum Romani Pontificis integrum
Can. 1417      introducere. § 2. Provocatio tamen ad Sedem Apostolicam interposita non suspendit, praeter casum appellationis, exercitium iurisdictionis in iudice qui
Can. 1419      In unaquaque dioecesi et pro omnibus causis iure expresse non exceptis, iudex primae instantiae est Episcopus dioecesanus, qui iudicialem
Can. 1420      in iure canonico doctores vel saltem licentiati, annos nati non minus triginta. § 5. Ipsi, sede vacante, a munere
Can. 1420      minus triginta. § 5. Ipsi, sede vacante, a munere non cessant nec ab Administratore dioecesano amoveri possunt; adveniente autem
Can. 1427      religiosam et clericum saecularem vel laicum vel personam iuridicam non religiosam, iudicat in prima instantia tribunal dioecesanum. - §
Can. 1433      quibus promotoris iustitiae aut defensoris vinculi praesentia requiritur, iis non citatis, acta irrita sunt, nisi ipsi, etsi non citati
Can. 1433      iis non citatis, acta irrita sunt, nisi ipsi, etsi non citati, revera interfuerint, aut saltem ante sententiam, actis inspectis
Can. 1436      et iustitiae zelo probati. - § 1. Eadem persona, non autem in eadem causa, officium promotoris iustitiae et defensoris
Can. 1437      processui intersit notarius, adeo ut nulla habeantur acta, si non fuerint ab eo subscripta. § 2. Acta, quae notarii
Can. 1440      competentia ratione gradus, ad normam cann. 1438 et 1439 non servetur, incompetentia iudicis est absoluta. - Tribunal secundae instantiae
Can. 1450      si unicus sit. - Recusatione admissa, personae mutari debent, non vero iudicii gradus. - § 1. Quaestio de recusatione
Can. 1457      damnum inferant, congruis poenis a competenti auctoritate puniri possunt, non exclusa officii privatione. § 2. Iisdem sanctionibus subsunt tribunalis
Can. 1460      incompetentia relativa, si iudex se competentem pronuntiet, eius decisio non admittit appellationem, at non prohibentur querela nullitatis et restitutio
Can. 1460      se competentem pronuntiet, eius decisio non admittit appellationem, at non prohibentur querela nullitatis et restitutio in integrum. § 3
Can. 1462      cognosci debent ante contestationem litis; qui serius eas opposuerit, non est reiciendus, sed condemnetur ad expensas, nisi probet se
Can. 1462      sed condemnetur ad expensas, nisi probet se oppositionem malitiose non distulisse. § 2. Aliae exceptiones peremptoriae proponantur in contestatione
Can. 1465      dicuntur, id est termini perimendis iuribus lege constituti, prorogari non possunt, neque valide, nisi petentibus partibus, coarctari. § 2
Can. 1467      vacaverit tribunal, terminus intellegitur prorogatus ad primum sequentem diem non feriatum. - Uniuscuiusque tribunalis sedes sit, quantum fieri potest
Can. 1473      aut testi perlectum fuisse, et partem aut testem vel non potuisse vel noluisse subscribere. - § 1. In casu
Can. 1476      quae sunt processui acquisita. - Quilibet, sive baptizatus sive non baptizatus, potest in iudicio agere; pars autem legitime conventa
Can. 1478      cum iuribus parentum vel tutorum vel curatorum, aut hos non satis tueri posse ipsorum iura, tunc stent in iudicio
Can. 1479      potest, Episcopo dioecesano eius cui datus est; quod si non adsit aut non videatur admittendus, ipse iudex tutorem aut
Can. 1479      eius cui datus est; quod si non adsit aut non videatur admittendus, ipse iudex tutorem aut curatorem pro causa
Can. 1484      iuris tamen extinctionem impediendam iudex potest procuratorem admittere etiam non exhibito mandato, praestita, si res ferat, idonea cautione; actus
Can. 1484      intra terminum peremptorium a iudice statuendum, procurator mandatum rite non exhibeat. - Nisi speciale mandatum habuerit, procurator non potest
Can. 1485      rite non exhibeat. - Nisi speciale mandatum habuerit, procurator non potest valide renuntiare actioni, instantiae vel actis iudicialibus, nec
Can. 1486      Lata definitiva sententia, ius et officium appellandi, si mandans non renuat, procuratori manet. - Tum procurator tum advocatus possunt
Can. 1491      partibus quae eos seligere malint, exerceant. - Quodlibet ius non solum actione munitur, nisi aliud expresse cautum sit, sed
Can. 1493      - Actor pluribus simul actionibus, quae tamen inter se non confligant, sive de eadem re sive de diversis, aliquem
Can. 1493      de diversis, aliquem convenire potest, si aditi tribunalis competentiam non egrediantur. - § 1. Pars conventa potest coram eodem
Can. 1494      actoris petitionem, actionem reconventionalem instituere. § 2. Reconventio reconventionis non admittitur. - Actio reconventionalis proponenda est iudici coram quo
Can. 1499      concedit, praeviam imponere cautionem de damnis, si ius suum non probaverit, resarciendis. - Ad naturam et vim actionis possessoriae
Can. 1505      suae competentiae et actori legitimam personam standi in iudicio non deesse, debent suo decreto quam primum libellum aut admittere
Can. 1505      actori legitimam deesse personam standi in iudicio; 3_ si non servata sint praescripta can. 1504, nn. 1-3; 4_ si
Can. 1506      - Si iudex intra mensem ab exhibito libello decretum non ediderit, quo libellum admittit vel reicit ad normam can
Can. 1507      facto coram iudice se sistant ad causam agendam, opus non est citatione, sed actuarius significet in actis partes iudicio
Can. 1508      adiungatur, nisi iudex propter graves causas censeat libellum significandum non esse parti, antequam haec deposuerit in iudicio. § 3
Can. 1508      iudicio. § 3. Si lis moveatur adversus eum qui non habet liberum exercitium suorum iurium, vel liberam administrationem rerum
Can. 1511      ad se perveniat, legitime citatus habeatur. - Si citatio non fuerit legitime notificata, nulla sunt acta processus, salvo praescripto
Can. 1512      3_ in iudice delegato firma redditur iurisdictio, ita ut non expiret resoluto iure delegantis; 4_ interrumpitur praescriptio, nisi aliud
Can. 1517      et explendis. - Instantiae initium fit citatione; finis autem non solum pronuntiatione sententiae definitivae, sed etiam aliis modis iure
Can. 1521      adversus tutores, curatores, administratores, procuratores, qui culpa se caruisse non probaverint. - Peremptio exstinguit acta processus, non vero acta
Can. 1522      se caruisse non probaverint. - Peremptio exstinguit acta processus, non vero acta causae; immo haec vim habere possunt etiam
Can. 1522      super eadem re intercedat; sed ad extraneos quod attinet, non aliam vim obtinent nisi documentorum. - Perempti iudicii expensas
Can. 1524      cum altera parte communicari, ab eaque acceptari vel saltem non impugnari, et a iudice admitti. - Renuntiatio a iudice
Can. 1526      1. Onus probandi incumbit ei qui asserit. § 2. Non indigent probatione: 1_ quae ab ipsa lege praesumuntur; 2_
Can. 1536      si agatur de negotio aliquo privato et in causa non sit bonum publicum, ceteras relevat ab onere probandi. §
Can. 1536      respiciunt bonum publicum, confessio iudicialis et partium declarationes, quae non sint confessiones, vim probandi habere possunt, a iudice aestimandam
Can. 1542      adversus extraneos eandem vim habet ac partium declarationes quae non sint confessiones, ad normam can. 1536, § 2. -
Can. 1544      documenta sint facienda. - Documenta vim probandi in iudicio non habent, nisi originalia sint aut in exemplari authentico exhibita
Can. 1561      examini intersint, si alias interrogationes testi faciendas habeant, has non testi, sed iudici vel eius locum tenenti proponant, ut
Can. 1564      asserit, cognoverit. - Interrogationes breves sunto, interrogandi captui accommodatae, non plura simul complectentes, non captiosae, non subdolae, non suggerentes
Can. 1564      breves sunto, interrogandi captui accommodatae, non plura simul complectentes, non captiosae, non subdolae, non suggerentes responsionem, remotae a cuiusvis
Can. 1564      interrogandi captui accommodatae, non plura simul complectentes, non captiosae, non subdolae, non suggerentes responsionem, remotae a cuiusvis offensione et
Can. 1564      accommodatae, non plura simul complectentes, non captiosae, non subdolae, non suggerentes responsionem, remotae a cuiusvis offensione et pertinentes ad
Can. 1565      pertinentes ad causam quae agitur. - § 1. Interrogationes non sunt cum testibus antea communicandae. § 2. Attamen si
Can. 1573      confirmetur necne. - Unius testis depositio plenam fidem facere non potest, nisi agatur de teste qualificato qui deponat de
Can. 1579      quae ulterius necessariae videantur, suppeditet. - § 1. Iudex non peritorum tantum conclusiones, etsi concordes, sed cetera quoque causae
Can. 1586      probandi, quod recidit in partem adversam. - Praesumptiones, quae non statuuntur a iure, iudex ne coniciat, nisi ex facto
Can. 1587      iudicio, quaestio proponitur quae, tametsi libello, quo lis introducitur, non contineatur expresse, nihilominus ita ad causam pertinet ut resolvi
Can. 1589      per decretum. § 2. Si vero iudicet quaestionem incidentem non esse resolvendam ante sententiam definitivam, decernat ut eiusdem ratio
Can. 1592      auditis partibus. - § 1. Si pars conventa citata non comparuerit nec idoneam absentiae excusationem attulerit aut non responderit
Can. 1592      citata non comparuerit nec idoneam absentiae excusationem attulerit aut non responderit ad normam can. 1507, § 1, iudex eam
Can. 1593      caveat autem iudex, ne de industria in longiores et non necessarias moras iudicium protrahatur. § 2. Etsi non comparuerit
Can. 1593      et non necessarias moras iudicium protrahatur. § 2. Etsi non comparuerit aut responsum non dederit ante causae definitionem, impugnationibus
Can. 1593      iudicium protrahatur. § 2. Etsi non comparuerit aut responsum non dederit ante causae definitionem, impugnationibus uti potest adversus sententiam
Can. 1593      impedimento fuisse detentam, quod sine sua culpa antea demonstrare non potuerit, querela nullitatis uti potest. - Si die et
Can. 1594      iudex eum citet iterum; 2_ si actor novae citationi non paruerit, praesumitur instantiae renuntiasse ad normam cann. 1524-1525; 3_
Can. 1595      iudicio, sive actor sive pars conventa, quae iustum impedimentum non comprobaverit, tenetur obligatione tum solvendi litis expensas, quae ob
Can. 1600      testes vel alios vocare aut alias probationes, quae antea non fuerint petitae, disponere tantummodo: 1_ in causis, in quibus
Can. 1600      quod forte antea sine culpa eius cuius interest, exhiberi non potuit. § 3. Novae probationes publicentur, servato can. 1598
Can. 1608      probationum efficacia. § 4. Iudex qui eam certitudinem adipisci non potuit, pronuntiet non constare de iure actoris et conventum
Can. 1608      4. Iudex qui eam certitudinem adipisci non potuit, pronuntiet non constare de iure actoris et conventum absolutum dimittat, nisi
Can. 1609      nolint aut nequeant, differri poterit decisio ad novum conventum, non tamen ultra hebdomadam, nisi ad normam can. 1600 complenda
Can. 1610      iudicium subicienda est approbationi. § 3. Sententia edenda est non ultra mensem a die quo causa definita est, nisi
Can. 1617      pronuntiationes, praeter sententiam, sunt decreta quae si mere ordinatoria non sint, vim non habent, nisi saltem summarie motiva exprimant
Can. 1617      sunt decreta quae si mere ordinatoria non sint, vim non habent, nisi saltem summarie motiva exprimant, vel ad motiva
Can. 1619      iure statutae, quae, cum essent notae parti querelam proponenti, non sint ante sententiam iudici denuntiatae, per ipsam sententiam sanantur
Can. 1620      sine iudiciali petitione, de qua in can. 1501, vel non institutum fuit adversus aliquam partem conventam; 5_ lata est
Can. 1620      conventam; 5_ lata est inter partes, quarum altera saltem non habeat personam standi in iudicio; 6_ nomine alterius quis
Can. 1622      sanabilis nullitatis dumtaxat laborat, si: 1_ lata est a non legitimo numero iudicum, contra praescriptum can. 1425, § 1
Can. 1622      can. 1425, § 1; 2_ motiva seu rationes decidendi non continet; 3_ subscriptionibus caret iure praescriptis; 4_ non refert
Can. 1622      decidendi non continet; 3_ subscriptionibus caret iure praescriptis; 4_ non refert indicationem anni, mensis, diei et loci in quo
Can. 1622      prolata fuit; 5_ acta iudiciali nullo innititur, cuius nullitas non sit ad normam can. 1619 sanata; 6_ lata est
Can. 1626      appellationem statutum. - § 1. Querelam nullitatis interponere possunt non solum partes, quae se gravatas putant, sed etiam promotor
Can. 1629      appellandi ad iudicem superiorem, salvo praescripto can. 1629. - Non est locus appellationi: 1_ a sententia ipsius Summi Pontificis
Can. 1629      4_ a iudicis decreto vel a sententia interlocutoria, quae non habeant vim sententiae definitivae, nisi cumuletur cum appellatione a
Can. 1632      processus contentiosi oralis. - § 1. Si in appellatione non indicetur ad quod tribunal ipsa dirigatur, praesumitur facta tribunali
Can. 1634      tempus a tribunali a quo obtinere nequeat, interim termini non decurrunt, et impedimentum significandum est iudici appellationis, qui iudicem
Can. 1639      § 1. Salvo praescripto can. 1683, in gradu appellationis non potest admitti nova petendi causa, ne per modum quidem
Can. 1641      ex eadem causa petendi; 2_ si appellatio adversus sententiam non fuerit intra tempus utile proposita; 3_ si, in gradu
Can. 1641      fuerit; 4_ si lata sit sententia definitiva, a qua non datur appellatio ad normam can. 1629. - § 1
Can. 1644      superius tribunal ut nova causae propositio obtineatur, exsecutionem sententiae non suspendit, nisi aut lex aliter caveat aut tribunal appellationis
Can. 1645      in integrum. § 2. De iniustitia autem manifesto constare non censetur, nisi: 1_ sententia ita probationibus innitatur, quae postea
Can. 1645      deprehensae sint, ut sine illis probationibus pars sententiae dispositiva non sustineatur; 2_ postea detecta fuerint documenta, quae facta nova
Can. 1645      dolo partis prolata fuerit in damnum alterius; 4_ legis non mere processualis praescriptum evidenter neglectum fuerit; 5_ sententia adversetur
Can. 1646      hac notitia decurrit. § 3. Termini de quibus supra non decurrunt, quamdiu laesus minoris sit aetatis. - § 1
Can. 1649      4_ de damnorum refectione quae debetur ab eo qui non solum in iudicio succubuit, sed temere litigavit; 5_ de
Can. 1649      2. A pronuntiatione circa expensas, honoraria et damna reficienda non datur distincta appellatio, sed pars recurrere potest intra quindecim
Can. 1651      vel exsecutionem ipsam suspendere vel eam cautioni subicere. - Non antea exsecutioni locus esse poterit, quam exsecutorium iudicis decretum
Can. 1654      ei videre de exceptionibus circa modum et vim exsecutionis, non autem de merito causae; quod si habeat aliunde compertum
Can. 1656      in hac sectione, tractari possunt omnes causae a iure non exclusae, nisi pars processum contentiosum ordinarium petat. § 2
Can. 1661      iudex, perspectis actis, formulam dubii determinet; dein ad audientiam, non ultra triginta dies celebrandam, omnes citet qui in ea
Can. 1665      rei controversae, et a deponentibus subsignandae. - Probationes, quae non sint in petitione vel responsione allatae aut petitae, potest
Can. 1666      probationes decernere. - Si in audientia probationes omnes colligi non potuerint, altera statuatur audientia. - Probationibus collectis, fit in
Can. 1668      3. Integer sententiae textus, motivis expressis, quam primum, ordinarie non ultra quindecim dies, partibus notificetur. - Si tribunal appellationis
Can. 1670      autem potest suo decreto, motivis praedito, normis processualibus, quae non sint ad validitatem statutae, derogare, ut celeritati, salva iustitia
Can. 1673      ac definiri. - In causis de matrimonii nullitate, quae non sint Sedi Apostolicae reservatae, competentia sunt: 1_ tribunal loci
Can. 1674      nullitas iam divulgata est, si matrimonium convalidari nequeat aut non expediat. - § 1. Matrimonium quod, utroque coniuge vivente
Can. 1675      expediat. - § 1. Matrimonium quod, utroque coniuge vivente, non fuit accusatum, post mortem alterutrius vel utriusque coniugis accusari
Can. 1675      fuit accusatum, post mortem alterutrius vel utriusque coniugis accusari non potest, nisi quaestio de validitate sit praeiudicialis ad aliam
Can. 1677      ex officio et partibus notificet. § 3. Formula dubii non tantum quaerat an constet de nullitate matrimonii in casu
Can. 1681      Quoties in instructione causae dubium valde probabile emerserit de non secuta matrimonii consummatione, tribunal potest, suspensa de consensu partium
Can. 1684      servanda sunt, etiam si sententia, quae matrimonii nullitatem declaraverit, non altera sententia sed decreto confirmata sit. - Statim ac
Can. 1686      defectu legitimae formae, dummodo pari certitudine pateat dispensationem datam non esse, aut de defectu validi mandati procuratoris. - §
Can. 1687      vitia de quibus in can. 1686 vel dispensationis defectum non esse certa, appellare debet ad iudicem secundae instantiae, ad
Can. 1692      qui sequuntur. § 2. Ubi decisio ecclesiastica effectus civiles non sortitur, vel si sententia civilis praevidetur non contraria iuri
Can. 1692      effectus civiles non sortitur, vel si sententia civilis praevidetur non contraria iuri divino, Episcopus dioecesis commorationis coniugum poterit, perpensis
Can. 1697      ius habent petendi gratiam dispensationis super matrimonio rato et non consummato. - § 1. Una Sedes Apostolica cognoscit de
Can. 1701      processibus semper intervenire debet vinculi defensor. § 2. Patronus non admittitur, sed, propter casus difficultatem, Episcopus permittere potest ut
Can. 1703      cum horum processum indole componi queant. - § 1. Non fit publicatio actorum; iudex tamen, si conspiciat petitioni partis
Can. 1705      § 3. Quod si Apostolica Sedes rescripserit ex deductis non constare de inconsummatione, tunc iurisperitus de quo in can
Can. 1705      quo in can. 1701, § 2 potest acta processus, non vero votum Episcopi, invisere in sede tribunalis ad perpendendum
Can. 1707      civili comprobari nequit, alter coniux a vinculo matrimonii solutus non habeatur, nisi post declarationem de morte praesumpta ab Episcopo
Can. 1707      de coniugis obitu obtinuerit. Sola coniugis absentia, quamvis diuturna, non sufficit. § 3. In casibus incertis et implexis Episcopus
Can. 1715      bonum publicum pertinent, aliaque de quibus libere disponere partes non possunt. § 2. Si agitur de bonis ecclesiasticis temporalibus
Can. 1716      - § 1. Si lex civilis arbitrali sententiae vim non agnoscat, nisi a iudice confirmetur, sententia arbitralis de controversia
Can. 1719      vel clauditur, eaque omnia quae investigationem praecedunt, si necessaria non sint ad poenalem processum, in secreto curiae archivo custodiantur
Can. 1723      iudice praefinitum, sibi constituendum. § 2. Quod si reus non providerit, iudex ante litis contestationem advocatum ipse nominet, tamdiu
Can. 1723      nominet, tamdiu in munere mansurum quamdiu reus sibi advocatum non constituerit. - § 1. In quolibet iudicii gradu renuntiatio
Can. 1726      poenalis iudicii gradu et stadio, si evidenter constet delictum non esse a reo patratum, iudex debet id sententia declarare
Can. 1727      quoties censet scandali reparationi vel iustitiae restitutioni satis provisum non esse. - § 1. Salvis praescriptis canonum huius tituli
Can. 1728      bonum publicum spectant. § 2. Accusatus ad confitendum delictum non tenetur, nec ipsi iusiurandum deferri potest. - § 1
Can. 1729      2. Interventus partis laesae, de quo in § 1, non amplius admittitur, si factus non sit in primo iudicii
Can. 1729      quo in § 1, non amplius admittitur, si factus non sit in primo iudicii poenalis gradu. § 3. Appellatio
Can. 1729      normam cann. 1628-1640, etiamsi appellatio in poenali iudicio fieri non possit; quod si utraque appellatio, licet a diversis partibus
Can. 1730      adhuc pendeat, vel reus absolutus sit propter causam quae non auferat obligationem reparandi damna. - Sententia lata in poenali
Can. 1733      aequas solutiones quaerere et suggerere; quod si conferentia id non iusserit, potest Episcopus eiusmodi consilium vel officium constituere. §
Can. 1734      intimato. § 3. Normae § § 1 et 2 non valent: 1_ de recursu proponendo ad Episcopum adversus decreta
Can. 1737      1735. § 3. Etiam in casibus, in quibus recursus non suspendit ipso iure decreti exsecutionem neque suspensio ad normam
Can. 1739      Superiori, qui de recursu videt, licet, prout casus ferat, non solum decretum confirmare vel irritum declarare, sed etiam rescindere
Can. 1741      et graves paroecianos vel aversio in parochum, quae praevideantur non brevi cessaturae; 4_ gravis neglectus vel violatio officiorum paroecialium
Can. 1743      682, § 2. - Renuntiatio a parocho fieri potest non solum pure et simpliciter, sed etiam sub condicione, dummodo
Can. 1744      acceptetur. - § 1. Si parochus intra praestitutos dies non responderit, Episcopus iteret invitationem prorogando tempus utile ad respondendum
Can. 1744      § 2. Si Episcopo constiterit parochum alteram invitationem recepisse, non autem respondisse etsi nullo impedimento detentum, aut si parochus
Can. 1747      durante. § 3. Pendente recursu adversus amotionis decretum, Episcopus non potest novum parochum nominare, sed per administratorem paroecialem interim
Can. 1749      consentiat. - Si parochus consilio ac suasionibus Episcopi obsequi non intendat, rationes in scriptis exponat. - Episcopus, si, non
Can. 1750      non intendat, rationes in scriptis exponat. - Episcopus, si, non obstantibus allatis rationibus, iudicet a proposito non esse recedendum
Can. 1750      Episcopus, si, non obstantibus allatis rationibus, iudicet a proposito non esse recedendum, cum duobus parochis ad normam can. 1742

NON-ACCEPTATIONE     [1]
Can. 0177      potest; collegium autem aut coetus intra mensem a cognita non-acceptatione ad novam electionem procedere debet. - Electus, acceptata electione

NONDUM     [21]
Can. 0057      lege praescribatur. § 2. Hoc termino transacto, si decretum nondum datum fuerit, responsum praesumitur negativum, ad propositionem ulterioris recursus
Can. 0150      quam adimplendam ordinis sacerdotalis exercitium requiritur, ei qui sacerdotio nondum auctus est valide conferri nequit. - Provisio officii animarum
Can. 0351      moribus, pietate necnon rerum agendarum prudentia egregie praestantes; qui nondum sunt Episcopi, consecrationem episcopalem recipere debent. § 2. Cardinales
Can. 0371      populi Dei portio quae, ob peculiaria adiuncta, in dioecesim nondum est constituta, quaeque pascenda committitur Vicario apostolico aut Praefecto
Can. 0502      qui ad interim Episcopi locum tenet aut, si constitutus nondum fuerit, sacerdos ordinatione antiquior in collegio consultorum. § 3
Can. 0516      uti pastori proprio commissa, ob peculiaria adiuncta in paroeciam nondum erecta. § 2. Ubi quaedam communitates in paroeciam vel
Can. 0643      ad novitiatum admittitur: 1_ qui decimum septimum aetatis annum nondum compleverit; 2_ coniux, durante matrimonio; 3_ qui sacro vinculo
Can. 0721      Invalide admittitur ad initialem probationem: 1_ qui maiorem aetatem nondum attigerit; 2_ qui sacro vinculo in aliquo instituto vitae
Can. 0742      societatis obveniat, societati acquiritur. - Egressus et dimissio sodalis nondum definitive incorporati reguntur constitutionibus cuiusque societatis. - Indultum discedendi
Can. 0786      missionalis, qua Ecclesia implantatur in populis vel coetibus ubi nondum radicata est, ab Ecclesia absolvitur praesertim mittendo Evangelii praecones
Can. 0864      administretur. - Baptismi capax est omnis et solus homo nondum baptizatus. - § 1. Ut adultus baptizari possit, oportet
Can. 0988      numero confitendi omnia peccata gravia post baptismum perpetrata et nondum per claves Ecclesiae directe remissa neque in confessione individuali
Can. 1065      peritia probatis. - § 1. Catholici qui sacramentum confirmationis nondum receperint, illud, antequam ad matrimonium admittantur, recipiant, si id
Can. 1274      sit. § 2. Ubi praevidentia socialis in favorem cleri nondum apte ordinata est, curet Episcoporum conferentia ut habeatur institutum
Can. 1323      legem vel praeceptum violavit: 1_ sextum decimum aetatis annum nondum explevit; 2_ sine culpa ignoravit se legem vel praeceptum
Can. 1355      quo sub n. 1. § 2. Poenam latae sententiae nondum declaratam lege constitutam, si Sedi Apostolicae non sit reservata
Can. 1518      aut cesset ab officio cuius ratione agit: 1_ causa nondum conclusa, instantia suspenditur donec heres defuncti aut successor aut
Can. 1598      earum advocatis permittere debet, sub poena nullitatis, ut acta nondum eis nota apud tribunalis cancellariam inspiciant; quin etiam advocatis
Can. 1647      - § 1. Petitio restitutionis in integrum sententiae exsecutionem nondum inceptam suspendit. § 2. Si tamen ex probabilibus indiciis
Can. 1650      si appellatio proposita sit, etiam iudex appellationis, sententiae, quae nondum transierit in rem iudicatam, provisoriam exsecutionem iubere possunt ex
Can. 1678      adesse, salvo praescripto can. 1559; 2_ acta iudicialia, etsi nondum publicata, invisere et documenta a partibus producta recognoscere. §

NONNISI     [10]
Can. 0115      aut universitates rerum. § 2. Universitas personarum, quae quidem nonnisi ex tribus saltem personis constitui potest, est collegialis, si
Can. 0225      eo vel magis urget iis in adiunctis, in quibus nonnisi per ipsos Evangelium audire et Christum cognoscere homines possunt
Can. 0320      debet. - § 1. Consociationes a Sancta Sede erectae nonnisi ab eadem supprimi possunt. § 2. Ob graves causas
Can. 0375      munera quoque docendi et regendi, quae tamen natura sua nonnisi in hierarchica communione cum Collegii capite et membris exercere
Can. 0410      implendi aut feriarum causa, quae ultra mensem ne protrahantur, nonnisi ad breve tempus discedant. - Episcopo coadiutori et auxiliari
Can. 0874      § 2. Baptizatus ad communitatem ecclesialem non catholicam pertinens, nonnisi una cum patrino catholico, et quidem ut testis tantum
Can. 1017      per diaconatum est incardinatus. - Episcopus extra propriam dicionem nonnisi cum licentia Episcopi dioecesani ordines conferre potest. - §
Can. 1030      physicis et psychicis ordini recipiendo congruentibus sunt praediti. - Nonnisi ex causa canonica, licet occulta, proprius Episcopus vel Superior
Can. 1031      vigesimum quintum saltem aetatis annum; qui matrimonio coniunctus est, nonnisi post expletum trigesimum quintum saltem aetatis annum, atque de
Can. 1267      § 3. Oblationes a fidelibus ad certum finem factae, nonnisi ad eundem finem destinari possunt. - Praescriptionem, tamquam acquirendi

NONNULLA     [1]
Can. 1565      ut nisi prius recolantur certo affirmari nequeant, poterit iudex nonnulla testem praemonere, si id sine periculo fieri posse censeat

NONNULLAS     [1]
Can. 1604      moderata disputatio fiat ore pro tribunali sedente, ad quaestiones nonnullas illustrandas. - Disputationi orali, de qua in cann. 1602

NONNULLIS     [1]
Can. 1524      pars conventa possunt processus actis renuntiare sive omnibus sive nonnullis tantum. § 2. Tutores et administratores personarum iuridicarum, ut

NORINT     [2]
Can. 1043      Christifideles obligatione tenentur impedimenta ad sacros ordines, si qua norint, Ordinario vel parocho ante ordinationem revelandi. - § 1
Can. 1069      impedimento. - Omnes fideles obligatione tenentur impedimenta, si quae norint, parocho aut loci Ordinario, ante matrimonii celebrationem, revelandi. -

NORMA     [7]
Can. 0144      externo quam interno, potestatem regiminis exsecutivam. § 2. Eadem norma applicatur facultatibus de quibus in cann. 882, 883, 966
Can. 0317      expediat consociationis officialibus maioribus, nominat auctoritas ecclesiastica. § 2. Norma in § 1 statuta valet etiam pro consociationibus a
Can. 0439      approbante Apostolica Sede, necessarium aut utile videatur. § 2. Norma in, § 1 statuta valet etiam de concilio provinciali
Can. 0477      dioecesanus alium nominare potest, qui eius vices suppleat eadem norma applicatur pro Vicario episcopali. - § 1. Vicarius generalis
Can. 1020      antea omnibus testimoniis et documentis, quae iure exiguntur ad norma cann. 1050 et 1051. - Litterae dimissoriae mitti possunt
Can. 1327      aggravantes, praeter casus in cann. 1323-1326, statuere, sive generali norma, sive pro singulis delictis. Item in praecepto possunt circumstantiae
Can. 1338      quae in can. 1336, § 1, n. 3 indicantur, norma servanda est, quae de censuris datur in can. 1335

NORMAE     [18]
Can. 0095      de legibus. - § 1. Ordines sunt regulae seu normae quae servari debent in personarum conventibus, sive ab auctoritate
Can. 0242      qua institutionis in seminario tradendae definiantur summa principia atque normae generales necessitatibus pastoralibus uniuscuiusque regionis vel provinciale, aptatae. §
Can. 0242      necessitatibus pastoralibus uniuscuiusque regionis vel provinciale, aptatae. § 2. Normae Rationis, de qua in § 1, serventur in omnibus
Can. 0243      seminario interdioecesano agatur, ab Episcopis quorum interest, probatam, qua normae institutionis sacerdotalis Rationis adiunctis particularibus accommodentur, ac pressius determinentur
Can. 0491      §§ 1 et 2, ut inspiciantur aut efferantur, serventur normae ab Episcopo dioecesano statutae. - § 1. In singulis
Can. 0587      debent, praeter ea quae in can. 578 servanda statuuntur, normae fundamentales circa instituti regimen et sodalium disciplinam, membrorum incorporationem
Can. 0587      In hoc codice elementa spiritualia et iuridica apte componantur; normae tamen absque necessitate ne multiplicentur. § 4. Ceterae normae
Can. 0587      normae tamen absque necessitate ne multiplicentur. § 4. Ceterae normae a competenti instituti auctoritate statuae apte in aliis codicibus
Can. 0736      ad rationem studiorum et ad ordines suscipiendos pertinent, serventur normae clericorum saecularium, firma tamen § 1. - Incorporatio secumfert
Can. 0767      anni liturgici cursum ex textus sacro fidei mysteria et normae vitae christianae exponantur. § 2. In omnibus Missis diebus
Can. 0772      Ad exercitium praedicationis quod attinet, ab omnibus praeterea serventur normae ab Episcopo dioecesano latae. § 2. Ad sermonem de
Can. 0964      aut oratorium. § 2. Ad sedem confessionalem quod attinet, normae ab Episcoporum conferentia statuantur, cauto tamen ut semper habeantur
Can. 1216      aedificatione et refectione, adhibito peritorum consilio, serventur principia et normae liturgiae et artis sacrae. - § 1. Aedificatione rite
Can. 1225      quae iure aut Ordinarii loci praescripto excipiantur, aut obstent normae liturgicae. - Nomine sacelli privati intellegitur locus divino cultui
Can. 1243      dioecesanis etiam emeritis in propria ecclesia sepeliendis. - Opportunae normae de disciplina in coemeteriis servanda, praesertim ad eorum indolem
Can. 1590      1. Si quaestio incidens solvi debeat per sententiam, serventur normae de processu contentioso orali, nisi, attenta rei gravitate, aliud
Can. 1714      - De transactione, de compromisso, deque iudicio arbitrali serventur normae a partibus selectae vel, si partes nullas selegerint, lex
Can. 1734      decem dierum utilium a decreto legitime intimato. § 3. Normae § § 1 et 2 non valent: 1_ de

NORMAM     [268]
Can. 0023      vim legis habet, quae a legislatore approbata fuerit, ad normam canonum qui sequuntur. - § 1. Nulla consuetudo vim
Can. 0030      29, ferre non valet, nisi in casibus particularibus ad normam iuris id ipsi a legislatore competenti expresse fuerit concessum
Can. 0042      edidit. - Exsecutor actus administrativi procedere debet ad mandati normam; si autem condiciones essentiales in litteris appositas non impleverit
Can. 0054      2. Decretum singulare, ut urgeri possit, legitimo documento ad normam iuris intimandum est. - Firmo praescripto cann. 37 et
Can. 0057      obligatione decretum ferendi, immo et damnum forte illatum, ad normam can. 128, reparandi. - § 1. Decretum singulare vim
Can. 0077      praesumptionem inducit concessi privilegii. - Privilegium interpretandum est ad normam can. 36, § 1; sed ea semper adhibenda est
Can. 0079      reviviscit. - Privilegium cessat per revocationem competentis auctoritatis ad normam can. 47, firmo praescripto can. 81. - § 1
Can. 0092      seipsum. - Strictae subest interpretationi non solum dispensatio ad normam can. 36, § 1, sed ipsamet potestas dispensandi ad
Can. 0094      ordinationes quae in universitatibus sive personarum sive rerum ad normam iuris conduntur, et quibus definiuntur earundem finis, constitutio, regimen
Can. 0103      est domus cui adscribuntur; quasi-domicilium in domo ubi, ad normam can. 102, § 2, commorantur. - Coniuges commune habeant
Can. 0105      egressus potest etiam quasi-domicilium proprium acquirere; atque legitime ad normam iuris civilis emancipatus, etiam proprium domicilium. § 2. Quicumque
Can. 0110      affines mulieris, et vice versa. - Filii, qui ad normam legis civilis adoptati sint, habentur ut filii eius vel
Can. 0115      decisionibus ferendis concurrentia, sive aequali iure sive non, ad normam iuris et statutorum; secus est non collegialis. § 3
Can. 0115      bonis seu rebus, sive spiritualibus sive materialibus, eamque, ad normam iuris et statutorum, moderantur sive una vel plures personae
Can. 0116      constituuntur ut intra fines sibi praestitutos nomine Ecclesiae, ad normam praescriptorum iuris, munus proprium intuitu boni publici ipsis commissum
Can. 0120      persona iuridica privata insuper extinguitur, si ipsa consociatio ad normam statutorum dissolvatur, aut si, de iudicio auctoritatis competentis, ipsa
Can. 0120      aut si, de iudicio auctoritatis competentis, ipsa fundatio ad normam statutorum esse desierit. § 2. Si vel unum ex
Can. 0126      ex errore initus locum dare potest actioni rescissoriae ad normam iuris. - § 1. Cum iure statuatur ad actus
Can. 0127      vel personarum coetus, convocari debet collegium vel coetus ad normam can. 166, nisi, cum agatur de consilio tantum exquirendo
Can. 0129      est in Ecclesia et etiam potestas iurisdictionis vocatur, ad normam praescriptorum iuris, habilis sunt qui ordine sacro sunt insigniti
Can. 0129      § 2. In exercitio eiusdem potestatis, christifideles laici ad normam iuris cooperari possunt. - Potestas regiminis de se exercetur
Can. 0134      sunt alicui Ecclesiae particulari vel communitati eidem aequiparatae ad normam can. 368, necnon qui in iisdem generali gaudent potestate
Can. 0136      sive legibus universalibus sive legibus particularibus, quibus ipsi ad normam can. 13, § 2, n. 2 tenentur. - §
Can. 0140      collegialiter ad negotium agendum delegatis, omnes procedere debent ad normam can. 119, nisi in mandato aliud cautum sit. §
Can. 0155      iuridica perinde constituitur, ac si provisio ad ordinariam iuris normam peracta fuisset. - Cuiuslibet officii provisio scripto consignetur. -
Can. 0162      suum rursus exercere. - Qui intra tempus utile, ad normam can. 158, § 1 et can. 161 praesentationem non
Can. 0163      assentiente tamen proprio provisi Ordinario. - Auctoritas, cui ad normam iuris competit praesentatum instituere, instituat legitime praesentatum quem idoneum
Can. 0176      coetus praeside proclametur, qui requisitum suffragiorum numerum rettulerit, ad normam can. 119, n. 1. - § 1. Electio illico
Can. 0179      § 2. Competens auctoritas, si electum repperit idoneum ad normam can. 149, § 1, et electio ad normam iuris
Can. 0179      ad normam can. 149, § 1, et electio ad normam iuris fuerit peracta, confirmationem denegare nequit. § 3. Confirmatio
Can. 0183      admissa fuerit, id significetur postulato, qui respondere debet ad normam can. 177, § 1. § 3. Qui admissam postulationem
Can. 0189      quae acceptatione non indiget effectum sortitur communicatione renuntiantis ad normam iuris facta. § 4. Renuntiatio, quamdiu effectum sortita non
Can. 0192      iuribus forte ex contractu quaesitis, sive ipso iure ad normam can. 194. - § 1. Ab officio quod alicui
Can. 0196      1. Privatio ab officio, in poenam scilicet delicti, ad normam iuris tantummodo fieri potest. § 2. Privatio effectum sortitur
Can. 0199      et onera Missarum; 6_ provisio officii ecclesiastici quod ad normam iuris exercitium ordinis sacri requirit; 7_ ius visitationis et
Can. 0200      - Nisi aliud expresse iure caveatur, tempus supputetur ad normam canonum qui sequuntur. - § 1. Tempus continuum intellegitur
Can. 0221      legitime vindicent atque defendant in foro competenti ecclesiastico ad normam iuris. § 2. Christifidelibus ius quoque est ut, si
Can. 0221      3. Christifidelibus ius est, ne poenis canonicis nisi ad normam legis plectantur. - § 1. Christifideles obligatione tenentur necessitatibus
Can. 0228      sunt tamquam periti aut consiliarii, etiam in consiliis ad normam iuris, ad Ecclesiae Pastoribus adiutorium praebendum. - § 1
Can. 0230      possunt; item omnes laici muneribus commentatoris, cantoris aliisve ad normam iuris fungi possunt. § 3. Ubi Ecclesiae necessitas id
Can. 0252      historiae ecclesiasticae, necnon aliarum disciplinarum, auxiliarium atque specialium, ad normam praescriptorum institutionis sacerdotalis Rationis. - § 1. Ad magistri
Can. 0260      - Rectori, cuius est cotidianum moderamen curare seminarii, ad normam quidem institutionis sacerdotalis Rationis ac seminarii ordinationis, omnes in
Can. 0268      consecratae aut in societatem vitae apostolicae, clericus qui, ad normam can. 266, § 2, eidem instituto aut societati incardinatur
Can. 0269      declaraverit se novae Ecclesiae particularis servitio velle addici ad normam iuris. - Excardinatio licite concedi potest iustis tantum de
Can. 0292      Romano Pontifice conceditur. - Clericus qui statum clericalem ad normam iuris amittit, cum eo amittit iura statui clericali propria
Can. 0300      sibi assumat, nisi de consensu competentis auctoritatis ecclesiasticae, ad normam can. 312. - § 1. Unius auctoritatis ecclesiasticae competentis
Can. 0305      abusus irrepant, cui itaque officium et ius competunt ad normam iuris et statutorum easdem invisendi; subsunt etiam eiusdem auctoritatis
Can. 0307      legitime dimissus. - § 1. Membrorum receptio fiat ad normam iuris ac statutorum uniuscuiusque consociationis. § 2. Eadem persona
Can. 0307      consociationibus. § 3. Sodales institutorum religiosorum possunt consociationibus, ad normam iuris proprii, de consensu sui Superioris nomen dare. -
Can. 0308      adscriptus a consociatione dimittatur, nisi iusta de causa ad normam iuris et statutorum. - Consociationibus legitime constitutis ius est
Can. 0309      et statutorum. - Consociationibus legitime constitutis ius est, ad normam iuris et statutorum, edendi peculiares normas ipsam consociationem respicientes
Can. 0313      publicarum confoederatio ipso decreto quo ab auctoritate ecclesiastica ad normam can. 312 competenti erigitur, persona iuridica constituitur et missionem
Can. 0314      approbatione indigent auctoritatis ecclesiasticae cui competit consociationis erectio ad normam can. 312, § 1. - Consociationes publicae incepta propriae
Can. 0315      indoli congrua sua sponte suscipere valent, eaedemque reguntur ad normam statutorum, sub altiore tamen directione auctoritatis ecclesiasticae, de qua
Can. 0317      confirmatio moderatoris et cappellani pertinet ad Superiorem instituti, ad normam statutorum. § 3. In consociationibus quae non sunt clericales
Can. 0318      tamen tum ipso moderatore tum consociationis officialibus maioribus ad normam statutorum; cappellanum vero removere potest, ad normam cann. 192-195
Can. 0318      maioribus ad normam statutorum; cappellanum vero removere potest, ad normam cann. 192-195, qui eum nominavit. - § 1. Consociatio
Can. 0319      legitime erecta, nisi aliud cautum sit, bonaquae possidet ad normam statutorum administrat sub superiore directione auctoritatis ecclesiasticae de qua
Can. 0323      § 1. Licet christifidelium consociationes privatae autonomia gaudeant ad normam can. 321, subsunt vigilantiae auctoritatis ecclesiasticae ad normam can
Can. 0323      ad normam can. 321, subsunt vigilantiae auctoritatis ecclesiasticae ad normam can. 305, itemque eiusdem auctoritatis regimini. § 2. Ad
Can. 0324      consociatio privata libere sibi moderatorem et officiales designat, ad normam statutorum. § 2. Christifidelium consociatio privata consiliarium spiritualem, si
Can. 0325      adhibeantur. § 2. Eadem subest loci Ordinarii auctoritati ad normam can. 1301 quod attinet ad administrationem erogationemque bonorum, quae
Can. 0326      sint. - § 1. Extinguitur christifidelium consociatio privata ad normam statutorum; supprimi etiam potest a competenti auctoritate, si eius
Can. 0326      est fidelium. § 2. Destinatio bonorum consociationis extinctae ad normam statutorum determinanda est, salvis iuribus quaesitis atque oblatorum voluntate
Can. 0344      designare ubi coetus habendi sint; 2_ sodalium, qui ad normam iuris peculiaris eligendi sunt, electionem ratam habere aliosque sodales
Can. 0344      nominare; 3_ argumenta quaestionum pertractandarum statuere opportuno tempore ad normam iuris peculiaris ante synodi celebrationem; 4_ rerum agendarum ordinem
Can. 0346      quibus accedunt aliqui sodales institutorum religiosorum clericalium, qui ad normam eiusdem iuris peculiaris eliguntur. § 2. Synodus Episcoporum in
Can. 0346      nominantur; quibus accedunt aliqui sodales institutorum religiosorum clericalium ad normam eiusdem iuris electi. § 3. Synodus Episcoporum, quae in
Can. 0346      praecipue ex iis regionibus pro quibus convocata est, ad normam iuris peculiaris, quo synodus regitur. - § 1. Cum
Can. 0348      praesto est consilium secretariae, constans Episcopis, quorum alii, ad normam iuris peculiaris, ab ipsa synodo Episcoporum eliguntur, alii a
Can. 0349      constituunt, cui competit ut electioni Romani Pontificis provideat ad normam iuris peculiaris; Cardinales item Romano Pontifici adsunt sive collegialiter
Can. 0384      curet ut eorum honestae sustentationi atque assistentiae sociali, ad normam iuris, prospiciatur. - Episcopus dioecesanus vocationes ad diversa ministeria
Can. 0391      commissam cum potestate legislativa, exsecutiva et iudiciali regere, ad normam iuris. § 2. Potestatem legislativam exercet ipse Episcopus; potestatem
Can. 0391      per se sive per Vicarios generales aut episcopales ad normam iuris; potestatem iudicialem sive per se sive per Vicarium
Can. 0391      per se sive per Vicarium iudicialem et iudices ad normam iuris. - § 1. Ecclesiae universae unitatem cum tueri
Can. 0413      qui dioecesim regat. § 3. Qui dioecesis regimen, ad normam §§ 1 vel 2, susceperit, quam primum Sanctam Sedem
Can. 0414      sede impedita ac de suspecto munere. - Quilibet ad normam can. 423 vocatus ut ad interim dioecesis curam pastoralem
Can. 0424      consilium a rebus oeconomicis. - Administrator dioecesanus eligatur ad normam cann. 165-178. - § 1. Valide ad munus Administratoris
Can. 0429      residendi in dioecesi et applicandi Missam pro populo ad normam can. 388. - § 1. Munus Administratoris dioecesani cessat
Can. 0430      dioecesano, aut eodem defuncto, alius eligatur Administrator dioecesanus ad normam can. 421. - § 1. Ut communis diversarum dioecesium
Can. 0432      innovare. - § 1. In provincia ecclesiastica auctoritate, ad normam iuris, gaudent concilium provinciale atque Metropolita. § 2. Provincia
Can. 0436      si eam suffraganeus neglexerit; 3_ deputare Administratorem dioecesanum, ad normam cann. 421, § 2 et 425, § 3. §
Can. 0437      in Propria provincia iure instruitur. § 2. Metropolita, ad normam legum liturgicarum, pallio uti potest intra quamlibet ecclesiam provinciae
Can. 0447      et rationes temporis et loci adiunctis apte accommodatas, ad normam iuris. - § 1. Episcoporum conferentia regula generali comprehendit
Can. 0448      generali comprehendit praesules omnium Ecclesiarum particularum eiusdem nationis, ad normam can. 450. § 2. Si vero, de iudicio Apostolicae
Can. 0452      impedito, munere pro-praesidis fungatur, atque secretarium generalem designet, ad normam statutorum. § 2. Praeses conferentiae, atque eo legitime impedito
Can. 0457      eiusdem etiam est alia negotia peragere, quae ipsi ad normam statutorum committuntur. - Secretariae generalis est: 1_ relationem componere
Can. 0460      totius communitatis dioecesanae Episcopo dioecesano adiutricem operam praestant, ad normam canonum qui sequuntur. - § 1. Synodus dioecesana in
Can. 0475      ab Episcopo dioecesano Vicarius generalis, qui potestate ordinaria ad normam canonum qui sequuntur instructus, ipsum in universae dioecesis regimine
Can. 0476      potestate ordinaria, quae iure universali Vicario generali competit, ad normam canonum qui sequuntur. - § 1. Vicarius generalis et
Can. 0495      presbyterium repraesentans, cuius est Episcopum in regimine dioecesis ad normam iuris adiuvare, ut bonum pastorale portionis populi Dei ipsi
Can. 0497      dimidia circiter pars libere eligatur a sacerdotibus ipsis, ad normam canonum qui sequuntur, necnon statutorum; 2_ aliqui sacerdotes, ad
Can. 0497      canonum qui sequuntur, necnon statutorum; 2_ aliqui sacerdotes, ad normam statuorum, esse debent membra nata, qui scilicet ratione officii
Can. 0500      quem solum etiam cura spectat ea divulgandi quae ad normam § 2 statuta sunt. - § 1. Membra consilii
Can. 0507      qui capituli praesit, atque alia etiam constituantur officia ad normam statuorum, ratione quoque habita usus in regione vigentis. §
Can. 0507      non pertinentibus, committi possunt alia officia, quibus ipsi, ad normam statuorum, canonicis auxilium praebeant. - § 1. Paenitentiarius canonicus
Can. 0510      obstringitur officiis atque gaudet iuribus et facultatibus quae ad normam iuris propria sunt parochi. § 3. Episcopi dioecesani est
Can. 0519      presbyteris vel diaconis atque operam conferentibus christifidelibus laicis, ad normam iuris. - § 1. Persona iuridica ne sit parochus
Can. 0526      eadem paroecia unus tantum habeatur parochus aut moderator ad normam can. 517, § 1, reprobata contraria consuetudine et revocato
Can. 0530      sacramenti confirmationis iis qui in periculo mortis versantur, ad normam can. 883, n. 3; 3_ administratio Viatici necnon unctionis
Can. 0532      In omnibus negotiis iuridicis parochus personam gerit paroeciae, ad normam iuris curet ut bona paroeciae administrentur ad normam cann
Can. 0532      ad normam iuris curet ut bona paroeciae administrentur ad normam cann. 1281-1288. - § 1. Parochus obligatione tenetur residendi
Can. 0538      officio cessat amotione aut translatione ab Episcopo dioecesano ad normam iuris peracta, renuntiatione iusta de causa ab ipso parocho
Can. 0538      instituti religiosi aut in societate vitae apostolicae incardinatus, ad normam can. 682, § 2 amovetur. § 3. Parochus, expleto
Can. 0539      administrator paroecialis, sacerdos scilicet qui parochi vicem suppleat ad normam can. 540. - § 1. Administrator paroecialis iisdem adstringitur
Can. 0541      iure particulari definitus. § 2. Qui paroeciae regimen ad normam § 1 assumpserit, loci Ordinarium de paroeciae vacatione statim
Can. 0542      statim certiorem faciat. - Sacerdotes quibus in solidum, ad normam can. 517, § 1, alicuius paroeciae aut diversarum simul
Can. 0542      quibus in can. 521; 2_ nominentur vel instituantur ad normam praescriptorum cann. 522 et 524; 3_ curam pastoralem obtinent
Can. 0542      momento captae possessionis; eorundem moderator in possessionem mittitur ad normam praescriptorum can. 527, § 2; pro ceteris vero sacerdotibus
Can. 0543      statuant, qua eorum unus Missam pro populo celebret, ad normam can. 534; 3_ solus moderator in negotiis iuridicis personam
Can. 0548      applicatione Missae pro populo, itemque, si res ferat ad normam iuris, parochi vicem supplendi. § 3. Vicarius paroecialis regulariter
Can. 0549      - Absente parocho, nisi aliter Episcopus dioecesanus providerit ad normam can. 533, § 3, et nisi Administrator paroecialis constitutus
Can. 0555      statutis temporibus intersint praelectionibus, conventibus theologicis aut conferentiis, ad normam can. 279, § 2; 2_ curet ut presbyteris sui
Can. 0561      functiones peragere; quae licentia danda aut deneganda est ad normam iuris. - Ecclesiae rector, sub auctoritate loci Ordinarii servatisque
Can. 0564      ex parte, alicuius communitatis aut peculiaris coetus christifidelium, ad normam iuris universalis et particularis exercenda. - Nisi iure aliud
Can. 0581      vel aliter circumscribere ad competentem instituti auctoritatem pertinet, ad normam constitutionum. - Fusiones et uniones institutorum vitae consecratae uni
Can. 0600      dependentiam et limitationem in usu et dispositione bonorum ad normam iuris proprii singulorum institutorum. - Evangelicum oboedientiae consilium, spiritu
Can. 0608      debet in domo legitime constituta sub auctoritate Superioris ad normam iuris designati; singulae domus habeant oratorium, in quo Eucharistia
Can. 0611      fines proprios instituti; 2_ opera instituto propria exercendi ad normam iuris, salvis condicionibus in consensu appositis; 3_ pro institutis
Can. 0615      potestate constitutio constitutionibus determinata in tale monasterium gaudeat, ad normam iuris peculiari vigilantiae Episcopi dioecesani comittitur. - § 1
Can. 0616      religiosa legitime erecta supprimi potest a supremo Moderatore ad normam constitutionum, consulto Episcopo dioecesano. De bonis domus suppressae provideat
Can. 0617      - Superiores suum munus adimpleant suamque potestatem exerceant ad normam iuris universalis et proprii. - Superiores in spiritu servitii
Can. 0625      § 1. Supremus instituti Moderator electione canonica designetur ad normam constitutionum. § 2. Electionibus Superioris monasterii sui iuris, de
Can. 0625      praeest Episcopus sedis principis. § 3. Ceteri Superiores ad normam constitutionum constituantur; ita tamen ut, si eligantur, confirmatione Superioris
Can. 0627      pro seipsis quam pro aliis. - § 1. Ad normam constitutionum, Superiores proprium habeant consilium, cuius opera in munere
Can. 0627      quibus consensus vel consilium ad valide agendum requirantur ad normam can. 127 exquirendum. - § 1. Superiores qui iure
Can. 0629      domo Superiores commorentur, nec ab eadem discedant, nisi ad normam iuris proprii. - § 1. Superiores sodalibus debitam agnoscant
Can. 0630      tamen instituti disciplina. § 2. Solliciti sint Superiores ad normam iuris proprii, ut sodalibus idonei confessarii praesto sint, apud
Can. 0631      - § 1. Capitulum generale, quod supremam auctoritatem ad normam constitutionum in instituto obtinet, ita efformetur ut totum institutum
Can. 0633      participationis vel consultationis munus sibi commissum fideliter expleant ad normam iuris universalis et proprii, eademque suo modo curam et
Can. 0636      regitur, habeatur oeconomus, a Superiore maiore distinctus et ad normam iuris proprii constitutus, qui administrationem bonorum gerat sub directione
Can. 0641      candidatos admittendi ad novitiatum pertinet ad Superiores maiores ad normam iuris proprii. - Superiores vigilanti cura eos tantum admittant
Can. 0653      eius idoneitate, potest probationis tempus a Superiore maiore ad normam iuris proprii, non tamen ultra sex menses prorogari. -
Can. 0656      admissio a competenti Superiore cum voto sui consilii ad normam iuris libere facta; 4_ sit expressa et absque vi
Can. 0668      actum ponendum circa bona temporalia, licentia Superioris competentis ad normam iuris proprii indigent. § 3. Quidquid religiosus propria acquirit
Can. 0668      valituram. Idem faciat professus a votis perpetuis, qui ad normam iuris proprii bonis suis pro parte vel totaliter de
Can. 0668      Quae autem ei post renuntiationem obveniunt, instituto cedunt ad normam iuris proprii. - § 1. Religiosi habitum instituti deferant
Can. 0669      proprii. - § 1. Religiosi habitum instituti deferant, ad normam iuris proprii confectum, in signum suae consecrationis et in
Can. 0669      instituti, quod proprium non habet habitum, vestem clericalem ad normam can. 284 assumant. - Institutum debet sodalibus suppeditare omnia
Can. 0670      assumant. - Institutum debet sodalibus suppeditare omnia quae ad normam constitutionum necessaria sunt ad suae vocationis finem assequendum. -
Can. 0681      auctoritati et directioni subsunt, firmo iure Superiorum religiosorum ad normam can. 678, §§ 2 et 3. § 2. In
Can. 0690      temporariae et tempus votorum ante professionem perpetuam praemittendum, ad normam cann. 655 et 657. § 2. Eadem facultate gaudet
Can. 0701      inveniat qui eum post congruam probationem in dioecesi, ad normam can. 693, recipiat vel saltem exercitium sacrorum ordinum permittat
Can. 0703      potest. Superior maior, si opus sit, dimissionis processum ad normam iuris instituendum curet, aut rem Sedi Apostolicae deferat. -
Can. 0714      sua quisque familia, vel in vitae fraternae coetu, ad normam constitutionum ducant. - § 1. Sodales clerici in dioecesi
Can. 0715      in proprio instituto respiciunt. § 2. Qui vero ad normam can. 266, § 3 instituto incardinantur, si ad opera
Can. 0720      definitiva assumenda ad Moderatores maiores cum suo consilio ad normam constitutionum pertinet. - § 1. Invalide admittitur ad initialem
Can. 0723      § 2. Quae prima incorporatio, quinquennio non brevior, ad normam constitutionum temporaria sit. § 3. Huius incorporationis tempore elapso
Can. 0729      ab incorporatione promanantia. - Sodalis ab instituto dimittitur ad normam cann. 694 et 695 constitutiones praeterea determinent alias causas
Can. 0738      - § 1. Sodales omnes subsunt propriis Moderatoribus ad normam constitutionum in iis quae vitam internam et disciplinam societatis
Can. 0740      in communitate legitime constituta et servare vitam communem, ad normam iuris proprii, quo quidem etiam absentiae a domo vel
Can. 0741      capaces bona temporalia acquirendi, possidendi, administrandi et alienandi, ad normam praescriptorum Libri V De bonis Ecclesiae temporalibus, cann. 636
Can. 0741      iuris proprii. § 2. Sodales capaces quoque sunt, ad normam iuris proprii, bona temporalia acquirendi, possidendi, administrandi de iisque
Can. 0755      Christi tenetur. § 2. Episcoporum item est, et, ad normam iuris, Episcoporum conferentiarum, eandem unitatem promovere atque pro variis
Can. 0756      Episcopi coniunctim illud explent quoad diversas simul Ecclesias, ad normam iuris. - Presbyterorum, qui quidem Episcoporum cooperatores sunt, proprium
Can. 0765      in eorum ecclesiis vel oratoriis licentia requiritur Superioris ad normam constitutionum competentis. - Ad praedicandum in ecclesia vel oratorio
Can. 0832      edere possint, licentia quoque egent sui Superioris maioris ad normam constitutionum. - Obligatione emittendi personaliter professionem fidei, secundum formulam
Can. 0833      in institutis religiosis et societatibus vitae apostolicae clericalibus, ad normam constitutionum. - § 1. Munus sanctificandi Ecclesia peculiari modo
Can. 0835      3. Diaconi in cultu divino celebrando partem habent, ad normam iuris praescriptorum. § 4. In munere sanctificandi propriam sibi
Can. 0838      pendet: quae quidem est penes Apostolicam Sedem et, ad normam iuris, penes Episcopum dioecesanum. § 2. Apostolicae Sedis est
Can. 0841      validitatem sunt requisita, atque eiusdem aliusve auctoritatis competentis, ad normam can. 838, §§ 3 et 4, est decernere quae
Can. 0877      ita fiat in actu civili regionis, parentum naturalium ad normam §§ 1 et 2, attentis Episcoporum conferentiae praescriptis. -
Can. 0878      in qua baptismus administratus est, ut baptismum adnotet ad normam can. 877, § 1. - Sacramentum confirmationis, quod characterem
Can. 0895      loci baptismi, ut adnotatio fiat in libro baptizatorum, ad normam can. 535, § 2. - Si parochus loci praesens
Can. 0905      adimplent. - § 1. Exceptis casibus in quibus ad normam iuris licitum est pluries eadem die Eucharistiam celebrare aut
Can. 0910      sacrae communionis minister est acolythus necnon alius christifidelis ad normam can. 230, § 3 deputatus. - § 1. Officium
Can. 0925      Sacra communio conferatur sub sola specie panis aut, ad normam legum liturgicarum, sub utraque specie; in casu autem necessitatis
Can. 0961      peregrinatione. § 2. Iudicium ferre an dentur condiciones ad normam § 1, n. 2 requisitae, pertinet ad Episcopum dioecesanum
Can. 0962      potest etiam occasione absolutionis generalis recipiendae, de requisitis ad normam § 1 edoceantur et absolutioni generali, in casu quoque
Can. 0966      ipso iure sive concessione ab auctoritate competenti facta ad normam can. 969. - § 1. Praeter Romamum Pontificem, facultate
Can. 0967      degentes, qui vi officii aut concessionis Superioris competentis ad normam cann. 968, § 2 et 969, § 2 facultate
Can. 0968      societatis vitae apostolicae, si sint clericales iuris pontificii, ad normam constitutionum potestate regiminis exsecutiva fruentes, firmo tamen praescripto can
Can. 1025      presbyteratus vel diaconatus conferendos requiritur ut candidatus, probatione ad normam iuris peracta, debitis qualitatibus, iudicio proprii Episcopi aut Superioris
Can. 1025      sit, nulla detineatur irregularitate nulloque impedimento, atque praerequisita, ad normam cann. 1033-1039 adimpleverit; praeterea documenta habeantur, de quibus in
Can. 1027      Aspirantes ad diaconatum et presbyteratum accurata praeparatione efformentur, ad normam iuris. - Curet Episcopus dioecesanus aut Superior competens ut
Can. 1030      subditis, ascensum ad presbyteratum interdicere potest, salvo recursu ad normam iuris. - § 1. Presbyteratus ne conferatur nisi iis
Can. 1031      de uxoris consensu. § 3. Integrum est Episcoporum conferentiis normam statuere, qua provectior ad presbyteratum et ad diaconatum permanentem
Can. 1031      § 4. Dispensatio ultra annum super aetate requisita ad normam §§ 1 et 2, Apostolicae Sedi reservatur. - §
Can. 1042      destinetur; 2_ qui officium vel administrationem gerit clericis ad normam cann. 285 et 286 vetitam cuius rationem reddere debet
Can. 1050      requiruntur documenta: 1_ testimonium de studiis rite peractis ad normam can. 1032; 2_ si agatur de ordinandis ad presbyteratum
Can. 1052      quibus in can. 1050, praesto esse atque, scrutinio ad normam iuris peracto, idoneitatem candidati positivis argumentis esse probatam. §
Can. 1052      litterae dimissoriae referant eadem documenta praesto esse, scrutinium ad normam iuris esse peractum atque de idoneitate candidati constare; quod
Can. 1054      baptismi, qui id adnotet in suo baptizatorum libro, ad normam can. 535, § 2. - § 1. Matrimoniale foedus
Can. 1071      quis assistat: 1_ matrimonio vagorum; 2_ matrimonio quod ad normam legis civilis agnosci vel celebrari nequeat; 3_ matrimonio eius
Can. 1079      rite delegatus, tum sacerdos vel diaconus qui matrimonio, ad normam can. 1116, § 2, assistit. § 3. In periculo
Can. 1086      habebatur aut eius baptismus erat dubius, praesumenda est, ad normam can. 1060, validitas matrimonii, donec certo probetur alteram partem
Can. 1105      duobus saltem testibus; aut confici debet per documentum ad normam iuris civilis authenticum. § 3. Si mandans scribere nequeat
Can. 1114      agit, nisi ipsi constiterit de libero statu contrahentium ad normam iuris atque, si fieri potest, de licentia parochi, quoties
Can. 1116      haberi vel adiri nequeat sine gravi incommodo assistens ad normam iuris competens, qui intendunt verum matrimonium inire, illud valide
Can. 1121      ab Episcopo dioecesano praescriptum. § 2. Quoties matrimonium ad normam can. 1116 contrahitur, sacerdos vel diaconus, si celebrationi adfuerit
Can. 1127      3. Vetatur, ne ante vel post canonicam celebrationem ad normam § 1, alia habeatur eiusdem matrimonii celebratio religiosa ad
Can. 1165      si adsit impedimentum cuius dispensatio Sedi Apostolicae reservatur ad normam can. 1078, § 2, aut agatur de impedimento iuris
Can. 1168      minister est clericus debita potestate instructus; quaedam sacramentalia, ad normam librorum liturgicorum, de iudicio loci Ordinarii, a laicis quoque
Can. 1174      § 1. Obligatione liturgiae horarum persolvendae adstringuntur clerici, ad normam can. 276, § 2, n. 3; sodales vero institutorum
Can. 1174      vero institutorum vitae consecratae necnon societatum vitae apostolicae, ad normam suarum constitutionum. § 2. Ad participandam liturgiam horarum, utpote
Can. 1176      horae. - § 1. Christifideles defuncti exequiis ecclesiasticis ad normam iuris donandi sunt. § 2. Exequiae ecclesiasticae, quibus Ecclesia
Can. 1176      ac simul vivis spei solacium affert, celebrandae sunt ad normam legum liturgicarum. § 3. Enixe commendat Ecclesia, ut pia
Can. 1182      - Expleta tumulatione, inscriptio in librum defunctorum fiat ad normam iuris particularis. - § 1. Ad exequias quod attinet
Can. 1197      vero bonum, ab illo cui potestas est dispensandi ad normam can. 1196. - Vota ante professionem religiosam emissa suspenduntur
Can. 1202      qua forte iusiurandum datum est; 4_ dispensatione, commutatione, ad normam can. 1203. - Qui suspendere, dispensare, commutare possunt votum
Can. 1211      liceat in eis cultum exercere, donec ritu paenitentiali ad normam librorum liturgicorum iniuria reparetur. - Dedicationem vel benedictionem amittunt
Can. 1238      - § 1. Altare dedicationem vel benedictionem amittit ad normam can. 1212. § 2. Per reductionem ecclesiae vel alius
Can. 1249      obligationes fidelius adimplendo et praesertim ieiunium et abstinentiam, ad normam canonum qui sequuntur, observando. - Dies et tempora paenitentialia
Can. 1255      capacia bona temporalia acquirendi, retinendi, administrandi et alienandi ad normam iuris. - Dominium bonorum, sub suprema auctoritate Romani Pontificis
Can. 1268      se liberandi modum, Ecclesia pro bonis temporalibus recipit, ad normam cann. 197-199. - Res sacrae, si in dominio privatorum
Can. 1274      sustentationi clericorum, qui in favorem dioecesis servitium praestant, ad normam can. 281 provideatur, nisi aliter eisdem provisum sit. §
Can. 1280      rebus oeconomicis vel saltem duos consiliarios, qui administratorem, ad normam statutorum, in munere adimplendo adiuvent. - § 1. Firmis
Can. 1282      bonorum ecclesiasticorum, munera sua adimplere tenentur nomine Ecclesiae, ad normam iuris. - Antequam administratores suum munus ineant: 1_ debent
Can. 1291      valor summam iure definitam excedit, requiritur licentia auctoritatis ad normam iuris competentis. - § 1. Salvo praescripto can. 638
Can. 1295      vel, iuxta alienationis fines, prudenter erogetur. - Requisita ad normam cann. 1291-1294, quibus etiam statuta personarum iuridicarum conformanda sunt
Can. 1302      tuto collocentur, itemque vigilare pro exsecutione piae voluntatis ad normam can. 1301. § 3. Bonis fiduciariis alicui sodali instituti
Can. 1331      obstet causa; 2_ invalide ponit actus regiminis, qui ad normam § 1, n. 3, sunt illiciti; 3_ vetatur frui
Can. 1357      Eodem onere recurrendi tenentur, postquam convaluerint, ii quibus ad normam can. 976 remissa est censura irrogata vel declarata vel
Can. 1358      dari non potest nisi delinquenti qui a contumacia, ad normam can. 1347, § 2, recesserit; recedenti autem denegari nequit
Can. 1358      denegari nequit. § 2. Qui censuram remittit, potest ad normam can. 1348 providere vel etiam paenitentiam imponere. - Si
Can. 1413      coram tribunali ultimi domicilii vel quasi-domicilii vel commorationis, ad normam cann. 1408-1409, illius de cuius hereditate vel legato pio
Can. 1439      quod tribunal primae instantiae unicum pro pluribus dioecesibus, ad normam can. 1423, constitutum sit, Episcoporum conferentia debet tribunal secundae
Can. 1440      circa suum tribunal. - Si competentia ratione gradus, ad normam cann. 1438 et 1439 non servetur, incompetentia iudicis est
Can. 1446      versetur, dispiciat iudex num transactione vel arbitrorum iudicio, ad normam cann. 1713-1716, controversia finem habere utiliter possit. - Qui
Can. 1492      exceptione. - § 1. Quaevis actio extinguitur praescriptione ad normam iuris aliove legitimo modo, exceptis actionibus de statu personarum
Can. 1501      - Iudex nullam causam cognoscere potest, nisi petitio, ad normam canonum, proposita sit ab eo cuius interest, vel a
Can. 1506      decretum non ediderit, quo libellum admittit vel reicit ad normam can. 1505, pars, cuius interest, instare potest ut iudex
Can. 1507      statuere. § 2. Si libellus pro admisso habetur ad normam can. 1506, decretum citationis in iudicium fieri debet intra
Can. 1508      seu ei qui ipsius nomine iudicium suscipere tenetur ad normam iuris. - § 1. Citationum, decretorum, sententiarum aliorumque iudicialium
Can. 1519      cesset tutor vel curator vel procurator, qui sit ad normam can. 1481, § § 1 et 3 necessarius, instantia
Can. 1542      habet ac partium declarationes quae non sint confessiones, ad normam can. 1536, § 2. - Si abrasa, correcta, interpolata
Can. 1546      etsi communia, quae communicari nequeunt sine periculo damni ad normam can. 1548, § 2, n. 2 aut sine periculo
Can. 1592      nec idoneam absentiae excusationem attulerit aut non responderit ad normam can. 1507, § 1, iudex eam a iudicio absentem
Can. 1594      actor novae citationi non paruerit, praesumitur instantiae renuntiasse ad normam cann. 1524-1525; 3_ quod si postea in processu intervenire
Can. 1609      ad novum conventum, non tamen ultra hebdomadam, nisi ad normam can. 1600 complenda sit causae instructio. - § 1
Can. 1615      aut earum procuratoribus, vel eisdem transmittendo idem exemplar ad normam can. 1509. - § 1. Si in sententiae textu
Can. 1622      acta iudiciali nullo innititur, cuius nullitas non sit ad normam can. 1619 sanata; 6_ lata est contra partem legitime
Can. 1624      potest ut alius iudex in eius locum subrogetur ad normam can. 1450. - Querela nullitatis proponi potest una cum
Can. 1629      vitio nullitatis infecta, nisi cumuletur cum querela nullitatis ad normam can. 1625; 3_ a sententia quae in rem iudicatam
Can. 1634      § 3. Interea iudex a quo debet acta ad normam can. 1474 iudici appellationis transmittere. - Inutiliter elapsis fatalibus
Can. 1639      parte. § 2. Novae autem probationes admittuntur tantum ad normam can. 1600. - In gradu appellationis eodem modo, quo
Can. 1640      nisi forte complendae sint probationes, statim post litem ad normam can. 1513, § 1 et can. 1639, § 1
Can. 1641      sit sententia definitiva, a qua non datur appellatio ad normam can. 1629. - § 1. Res iudicata firmitate iuris
Can. 1642      firmitate iuris gaudet nec impugnari potest directe, nisi ad normam can. 1645, § 1. § 2. Eadem facit ius
Can. 1644      nisi aut lex aliter caveat aut tribunal appellationis ad normam can. 1650, § 3 suspensionem iubeat. - § 1
Can. 1653      officio, exsecutio spectat ad auctoritatem cui tribunal appellationis ad normam can. 1439, § 3 subicitur. § 3. Inter religiosos
Can. 1654      aliunde compertum sententiam esse nullam vel manifeste iniustam ad normam cann. 1620, 1622, 1645, abstineat ab exsecutione, et rem
Can. 1657      oralis fit in primo gradu coram iudice unico, ad normam can. 1424. - § 1. Libellus quo lis introducitur
Can. 1659      petitio innititur. - § 1. Si conamen conciliationis ad normam can. 1446, § 2 inutile cesserit, iudex, si aestimet
Can. 1665      responsione allatae aut petitae, potest iudex admittere tantum ad normam can. 1452; postquam autem vel unus testis auditus est
Can. 1665      vel unus testis auditus est, iudex potest tantummodo ad normam can. 1600 novas probationes decernere. - Si in audientia
Can. 1677      praeses vel ponens procedat ad notificationem decreti citationis ad normam can. 1508. § 2. Transacto termino quindecim dierum a
Can. 1679      probationes aliunde plenae habeantur, iudex, ad partium depositiones ad normam can. 1536 aestimandas, testes de ipsarum partium credibilitate, si
Can. 1686      et baptizatorum libris mentio fiat. - Recepta petitione ad normam can. 1677 proposita, Vicarius iudicialis vel iudex ab ipso
Can. 1692      decerni potest Episcopi dioecesani decreto vel iudicis sententia ad normam canonum qui sequuntur. § 2. Ubi decisio ecclesiastica effectus
Can. 1693      adhibitus sit et appellatio proponatur, tribunal secundi gradus ad normam can. 1682, § 2 procedat, servatis servandis. - Quod
Can. 1696      spectant; ideoque iis interesse semper debet promotor iustitiae, ad normam can. 1433. - Soli coniuges, vel alteruter, quamvis altero
Can. 1704      2. Si instructio processus commissa sit alieno tribunali ad normam can. 1700, animadversiones pro vinculo in eodem foro conficiantur
Can. 1718      duos iudices aliosve iuris peritos. § 4. Antequam ad normam § 1 decernat, consideret Ordinarius num, ad vitanda inutilia
Can. 1720      constet neque actio criminalis sit extincta, decretum ferat ad normam cann. 1342-1350, expositis, breviter saltem, rationibus in iure et
Can. 1721      investigationis promotori iustitiae tradat, qui accusationis libellum iudici ad normam cann. 1502 et 1504 exhibeat. § 2. Coram tribunali
Can. 1723      Iudex reum citans debet eum invitare ad advocatum, ad normam can. 1481, § 1, intra terminum ab ipso iudice
Can. 1729      delicto sibi illata in ipso poenali iudicio exercere, ad normam can. 1596. § 2. Interventus partis laesae, de quo
Can. 1729      § 3. Appellatio in causa de damnis fit ad normam cann. 1628-1640, etiamsi appellatio in poenali iudicio fieri non
Can. 1731      ius facit erga partem laesam, nisi haec intervenerit ad normam can. 1729. - Quae in canonibus huius sectionis de
Can. 1733      praecipue operam navet, cum revocatio decreti petita est ad normam can. 1734, neque termini ad recurrendum sunt elapsi; quod
Can. 1734      data sit ab Episcopo; 3_ de recursibus proponendis ad normam cann. 57 et 1735. - Si intra triginta dies
Can. 1736      animarum detrimenti capiat. § 3. Suspensa decreti exsecutione ad normam § 2, si postea recursus proponatur, is qui de
Can. 1736      recursus proponatur, is qui de recursu videre debet, ad normam can. 1737, § 3 decernat utrum suspensio sit confirmanda
Can. 1736      intra statutum terminum adversus decretum proponatur, suspensio exsecutionis, ad normam § 1 vel § 2 interim effecta, eo ipso
Can. 1737      decretum intimatum est, in ceteris autem casibus decurrunt ad normam can. 1735. § 3. Etiam in casibus, in quibus
Can. 1737      non suspendit ipso iure decreti exsecutionem neque suspensio ad normam can. 1736, § 2 decreta est, potest tamen gravi
Can. 1750      a proposito non esse recedendum, cum duobus parochis ad normam can. 1742, § 1 selectis, rationes perpendat quae translationi

NORMAS     [43]
Can. 0048      administrativus a competenti auctoritate exsecutiva editus, quo secundum iuris normas pro casu particulari datur decisio aut fit provisio, quae
Can. 0261      moderatores et magistri pro parte sua curent ut alumni normas Ratione institutionis sacerdotalis necnon seminarii ordinatione praescriptas adamussim servent
Can. 0277      § 3. Competit Episcopo dioecesano ut hac de re normas statuat magis determinatas utque de huius obligationis observantia in
Can. 0284      vel particulari determinato. - Clerici decentem habitum ecclesiasticum, iuxta normas ab Episcoporum conferentia editas atque legitimas locorum consuetudines, deferant
Can. 0309      ius est, ad normam iuris et statutorum, edendi peculiares normas ipsam consociationem respicientes, celebrandi comitia, designandi moderatores, officiales, ministros
Can. 0334      munus sibi commissum explent in bonum omnium Ecclesiarum, iuxta normas iure definitas. - Sede romana vacante aut prorsus impedita
Can. 0364      vel proponere necnon processum informativum de promovendis instruere, secundum normas ab Apostolica Sede datas; 5_ anniti ut promoveantur res
Can. 0365      pontificii, qui simul legationem apud Civitates iuxta iuris internationalis normas exercet, munus quoque peculiare est: 1_ promovere et fovere
Can. 0448      exstantium; eiusdem Apostolicae Sedis est pro earundem singulis peculiares normas statuere. - § 1. Unius supremae Ecclesiae auctoritatis est
Can. 0510      sunt parochi. § 3. Episcopi dioecesani est certas statuere normas, quibus officia pastoralia parochi atque munera capitulo propria debite
Can. 0533      hoc loci Ordinarium monere. § 3. Episcopi dioecesani est normas statuere quibus prospiciatur ut, parochi absentia durante, curae provideatur
Can. 0537      Episcopo dioecesano latis et in quo christifideles, secundum easdem normas selecti, parocho in administratione bonorum paroecia adiutorio sint, firmo
Can. 0562      iuribus quaesitis, obligatione tenetur prospiciendi ut sacrae unctiones secundum normas liturgicas et canonum praescripta digne in ecclesia celebrentur, onera
Can. 0626      - Superiores in collatione officiorum et sodales in electionibus normas iuris universalis et proprii servent, abstineant a quovis abusu
Can. 0628      designatur, statis temporibus domos et sodales sibi commissios iuxta normas eiusdem iuris proprii visitent. § 2. Episcopi dioecesani ius
Can. 0631      ipsum promovere, Moderatorem supremum eligere, maiora negotia tractare, necnon normas edicere, quibus omnes parere tenentur. § 2. Composito et
Can. 0631      electiones et rerum agendarum rationes attinet. § 3. Iuxta normas in iure proprio determinatas, non modo provinciae et communitates
Can. 0635      aliud expresse caveatur. § 2. Quodlibet tamen institutum aptas normas statuat de usu et administratione bonorum, quibus paupertas sibi
Can. 0667      quae integre ad vitam contemplativam ordinantur, clausuram papalem, iuxta normas scilicet ab Apostolica Sede datas, observare debent. Cetera monialium
Can. 0755      unitatem promovere atque pro variis adiunctorum necessitatibus vel opportunitatibus, normas practicas impertire, attentis praescriptis a suprema Ecclesiae auctoritate latis
Can. 0775      Servatis praescriptis ab Apostolica Sede latis, Episcopi dioecesani est normas de re catechetica edicere itemque prospicere ut apta catechesis
Can. 0780      formatio ipsis praebeatur, iidemque Ecclesiae doctrinam apte cognoscant atque normas disciplinis paedagogicis proprias theoretice ac practice addiscant. - Cum
Can. 0804      instrumentis procuratur; Episcoporum conferentiae est de hoc actionis campo normas generales edicere, atque Episcopi dioecesani est eundem ordinare et
Can. 0831      de licentia loci Ordinarii. § 2. Episcoporum conferentiae est normas statuere de requisitis ut clericis atque sodalibus institutorum religiosorum
Can. 0838      in Ecclesia sibi commissa pertinet, intra limites suae competentiae, normas de re liturgica dare, quibus omnes tenentur. - §
Can. 0844      3 et 4, Episcopus dioecesanus aut Episcoporum conferentia generales normas ne ferant, nisi post consultationem cum auctoritate competenti saltem
Can. 0851      secundum ordinem initiationis ab Episcoporum conferentia aptatum et peculiares normas ab eadem editas; 2_ infantis baptizandi parentes, itemque qui
Can. 0931      qualibet die et hora, iis exceptis, quae secundum liturgicas normas excluduntur. - § 1. Celebratio eucharistica peragatur in loco
Can. 1067      validae ac licitae celebrationi obsistere. - Episcoporum conferentia statuat normas de examine sponsorum, necnon de publicationibus matrimonialibus aliisve opportunis
Can. 1127      ad validitatem aliqua publica forma celebrationis; Episcoporum conferentiae est normas statuere, quibus praedicta dispensatio concordi ratione concedatur. § 3
Can. 1148      primae uxoris ceterarumque dimissarum necessitatibus satis provisum sit, iuxta normas iustitiae, christianae caritatis et naturalis aequitatis. - Non baptizatus
Can. 1237      aliorumve Sanctorum reliquias sub altari fixo condendi servetur, iuxta normas in libris liturgicis traditas. - § 1. Altare dedicationem
Can. 1262      Fideles subsidia Ecclesiae conferant per subventiones rogatas et iuxta normas ab Episcoporum conferentia latas. - Ius est Episcopo dioecesano
Can. 1265      ecclesiastico instituto vel fine. § 2. Episcoporum conferentia potest normas de stipe quaeritanda statuere, quae ab omnibus servari debent
Can. 1275      - Massa bonorum ex diversis dioecesibus provenientium administratur secundum normas ab Episcopis, quorum interest, opportune concordatas. - § 1
Can. 1284      exactosque tuto servare et secundum fundatoris mentem aut legitimas normas impendere; 5_ foenus vel mutui vel hypothecae causa solvendum
Can. 1287      a fidelibus Ecclesiae offeruntur, administratores rationes fidelibus reddant iuxta normas iure particulari statuendas. - Administratores litem nomine personae iuridicae
Can. 1297      iura vindicanda. - Conferentiae Episcoporum est, attentis locorum adiunctis, normas statuere de bonis Ecclesiae locandis, praesertim de licentia a
Can. 1413      mera exsecutione legati, quae videnda est secundum ordinarias competentiae normas. - Ratione conexionis, ab uno eodemque tribunali et in
Can. 1627      in can. 1623. - Causae de querela nullitatis secundum normas de processu contentioso orali tractari possunt. - Pars quae
Can. 1631      iure appellandi, de ea videat expeditissime tribunal appellationis iuxta normas processus contentiosi oralis. - § 1. Si in appellatione
Can. 1649      - § 1. Episcopus, cuius est tribunal moderari, statuat normas: 1_ de partibus damnandis ad expensas iudiciales solvendas vel
Can. 1733      dioecesi officium quoddam vel consilium stabiliter constituatur, cui, secundum normas ab ipsa conferentia statuendas, munus sit aequas solutiones quaerere

NORMIS     [24]
Can. 0242      habeatur institutionis sacerdotalis Ratio, ab Episcoporum conferentia attentis quidem normis a suprema Ecclesiae auctoritate latis, statuenda et a Sancta
Can. 0362      publicas Auctoritates, itemque eos transferendi et revocandi, servatis quidem normis iuris internationalis, quod attinet ad missionem et revocationem Legatorum
Can. 0496      presbyterale habeat propria statuta ab Episcopus dioecesano approbata, attentis normis ab Episcoporum conferentia prolatis. - Ad designationem quod attinet
Can. 0506      tum stabilia tum occasione perfuncti muneris solvenda necnon, attentis normis a Sancta Sede latis, quaenam sint canonicorum insignia. -
Can. 0536      2. Consilium pastorale voto gaudet tantum consultivo et regitur normis ab Episcopo dioecesano statutis. - In unaquaque paroecia habeatur
Can. 0537      consilium a rebus oeconomicis, quod praeterquam iure universali, regitur normis ab Episcopo dioecesano latis et in quo christifideles, secundum
Can. 0538      sustentationi et habitationi ab Episcopo dioecesano providendum est, attentis normis ab Episcoporum conferentia statutis. - Cum vacat paroecia aut
Can. 0605      potest modo exprimant aptisque statutis protegant, adhibitis praesertim generalibus normis in hac parte contentis. - Quae de institutis vitae
Can. 0624      iuris constitutiones aliter ferant. § 2. Ius proprium aptis normis provideat, ne Superiores, ad tempus definitum constituti, diutius sine
Can. 0718      instituti, quae paupertatem evangelicam exprimere et fovere debet, regitur normis Libri V De bonis Ecclesiae temporalibus necnon iure proprio
Can. 0777      2, promoveat et foveat. - Peculiari modo parochus, attentis normis ab Episcopo dioecesano statutis, curet: 1_ ut apta catechesis
Can. 0839      ut orationes necnon pia et sacra exercitia populi christiani normis Ecclesiae plene congruant. - Sacramenta Novi Testamenti, a Christo
Can. 0843      evangelizatione necnon catechetica institutione ad eadem recipienda praeparentur, attentis normis a competenti auctoritate editis. - § 1. Ministri catholici
Can. 0941      possunt expositiones sive cum pyxide sive cum ostensorio, servatis normis in libris liturgicis praescriptis. § 2. Celebratione Missae durante
Can. 0942      fiat tantum si congruus praevideatur fidelium concursus et servatis normis statutis. - Minister expositionis sanctissimi Sacramenti et benedictionis eucharisticae
Can. 0978      utpote minister Ecclesiae, in administrando sacramento, doctrinae Magisterii et normis a competenti auctoritate latis fideliter adhaereat. - Sacerdos in
Can. 1071      qui notorie catholicam fidem abiecerit ne concedat, nisi servatis normis de quibus in can. 1125, congrua congruis referendo. -
Can. 1272      beneficia proprie dicta adhuc exsistunt, Episcoporum conferentiae est, opportunis normis cum Apostolica Sede concordatis et ab ea approbatis, huiusmodi
Can. 1402      - Omnia Ecclesiae tribunalia reguntur canonibus qui sequuntur, salvis normis tribunalium Apostolicae Sedis. - § 1. Causae canonizationis Servorum
Can. 1403      eadem lege ad ius universale remissio fit vel de normis agitur quae, ex ipsa rei natura, easdem quoque causas
Can. 1509      publicos tabellarios vel alio modo qui tutissimus sit, servatis normis lege particulari statutis. § 2. De facto notificationis et
Can. 1670      contentioso ordinario. Tribunal autem potest suo decreto, motivis praedito, normis processualibus, quae non sint ad validitatem statutae, derogare, ut
Can. 1691      in genere et de iudicio contentioso ordinario, servatis specialibus normis circa causas de statu personarum et causas ad bonum
Can. 1728      in genere et de iudicio contentioso ordinario, servatis specialibus normis de causis quae ad bonum publicum spectant. § 2

NOS     [1]
Can. 0600      - Evangelicum consilium paupertatis ad imitationem Christi, qui propter nos egenus factus est cum esset dives, praeter vitam re

NOSTRI     [2]
Can. 1246      praecepto servanda est. Itemque servari debent dies Nativitatis Domini Nostri Iesu Christi, Epiphaniae, Ascensionis et sanctissimi Corporis et Sanguinis
Can. 1251      Cinerum et feria sexta in Passione et Morte Domini Nostri Iesu Christi. - Lege abstinentiae tenentur qui decimum quartum

NOSTRUM     [1]
Can. 0081      non extinguitur, nisi datum fuerit cum clausula ad beneplacitum nostrum vel alia aequipollenti. - Per non usum vel per

NOTA     [3]
Can. 0184      Officii amissio, quae effectum sortita est, quam primum omnibus nota fiat, quibus aliquod ius in officii provisionem competit. -
Can. 1409      Is, cuius neque domicilium aut quasi-domicilium neque locus commorationis nota sint, conveniri potest in foro actoris, dummodo aliud forum
Can. 1598      permittere debet, sub poena nullitatis, ut acta nondum eis nota apud tribunalis cancellariam inspiciant; quin etiam advocatis id petentibus

NOTABILE     [1]
Can. 0283      officium residentiale non habeant, a sua tamen dioecesi per notabile tempus iure particulari determinandum, sine licentia saltem praesumpta Ordinarii

NOTABILI     [1]
Can. 0067      expressa de priore, aut nisi prior impetrator dolo vel notabili neglegentia sua rescripto usus non fuerit. § 3. In

NOTABILITER     [1]
Can. 0515      dioecesani, qui paroecias ne erigat aut supprimat, neve eas notabiliter innovet, nisi audito consilio presbyterali. § 3. Paroecia legitime

NOTAE     [1]
Can. 1619      1623, nullitates actuum, positivo iure statutae, quae, cum essent notae parti querelam proponenti, non sint ante sententiam iudici denuntiatae

NOTAM     [2]
Can. 0212      Pastores, attentisque communi utilitate et personarum dignitate, ceteris christifidelibus notam faciant. - Ius est christifidelibus ut ex spiritualibus Ecclesiae
Can. 1557      Testis rite citatus pareat aut causam suae absentiae iudici notam faciat. - § 1. Testes sunt examini subiciendi in

NOTARE     [1]
Can. 0955      notatis etiam earundem stipibus. § 4. Quilibet sacerdos accurate notare debet Missas quas celebrandas acceperit, quibusque satisfecerit. - Omnes

NOTARII     [8]
Can. 0482      vice-cancellarii. § 3. Cancellarius necnon vice-cancellarius sunt eo ipso notarii et secretarii curiae. - § 1. Praeter cancellarium, constitui
Can. 0483      curiae. - § 1. Praeter cancellarium, constitui possunt alii notarii, quorum quidem scriptura seu subscriptio publicam fidem facit quod
Can. 0483      certae causae aut negotii tantum. § 2. Cancellarius et notarii debent esse integrae famae et omni suspicione maiores; in
Can. 0485      eorum exempla cum autographo conformia declarare. - Cancellarius aliique notarii libere ab officio removeri possunt ab Episcopo dioecesano, non
Can. 1437      non fuerint ab eo subscripta. § 2. Acta, quae notarii conficiunt, publicam fidem faciunt. - Firmo praescripto can. 1444
Can. 1475      sunt, restitui debent, retento tamen eorum exemplari. § 2. Notarii et cancellarius sine iudicis mandato tradere prohibentur exemplar actorum
Can. 1548      sunt ratione sacri ministerii; civitatum magistratus, medici, obstetrices, advocati, notarii aliique qui ad secretum officii etiam ratione praestiti consilii
Can. 1612      vel, si de tribunali collegiali agatur, omnium iudicum et notarii. - Regulae superius positae de sententia definitiva, sententiae quoque

NOTARIO     [8]
Can. 0055      tradatur, decretum intimatum habetur si ei, cui destinatur, coram notario vel duobus testibus legatur, actis redactis, ab omnibus praesentibus
Can. 0474      quidem ad validitatem, ac simul a curiae cancellario vel notario; cancellarius vero Moderatorem curiae de actis certiorem facere tenetur
Can. 0695      sese defendendi. Acta omnia a Superiore maiore et a notario subscripta, una cum responsionibus sodalis scripto redactis et ab
Can. 0697      elapsos, acta omnia ab ipso Superiore maiore et a notario subscripta una cum responsionibus sodalis ab ipso sodale subscriptis
Can. 1474      1. In casu appellationis, actorum exemplar, fide facta a notario de eius authenticitate, ad tribunal superius mittatur. § 2
Can. 1528      a iudice designatum aut requirere eorum declarationem coram publico notario vel quovis alio legitimo modo. - Iudex ad probationes
Can. 1567      - § 1. Responsio statim redigenda est scripto a notario et referre debet ipsa editi testimonii verba, saltem quod
Can. 1664      peritorum, petitiones et exceptiones advocatorum, redigendae sunt scripto a notario, sed summatim et in iis tantummodo quae pertinent ad

NOTARIORUM     [1]
Can. 0484      discrimen vocari possit, notarius debet esse sacerdos. - Officium notariorum est: 1_ conscribere acta et instrumenta circa decreta, dispositiones

NOTARIUM     [1]
Can. 1503      minoris momenti. § 2. In utroque tamen casu iudex notarium iubeat scriptis actum redigere qui actori legendus est et

NOTARIUS     [9]
Can. 0483      in causis quibus fama sacerdotis in discrimen vocari possit, notarius debet esse sacerdos. - Officium notariorum est: 1_ conscribere
Can. 1437      de causa, removeri. - § 1. Cuilibet processui intersit notarius, adeo ut nulla habeantur acta, si non fuerint ab
Can. 1473      nolit, id in ipsis actis adnotetur, simulque iudex et notarius fidem faciant actum ipsum de verbo ad verbum parti
Can. 1561      vel ab eius delegato aut auditore, cui assistat oportet notarius; quapropter partes, vel promotor iustitiae, vel defensor vinculi, vel
Can. 1568      consignentur et subscribantur, si fieri potest, a deponentibus. - Notarius in actis mentionem faciat de praestito, remisso aut recusato
Can. 1569      § 1. In fine examinis, testi legi debent quae notarius de eius depositione scripto redegit, vel ipsi audita facere
Can. 1569      § 2. Denique actui subscribere debent testis, iudex et notarius. - Testes, quamvis iam excussi, poterunt parte postulante aut
Can. 1605      cann. 1602, § 1 et 1604, § 2, assistat notarius ad hoc ut, si iudex praecipiat aut pars postulet
Can. 1630      a notitia publicationis sententiae. § 2. Si ore fiat, notarius eam scripto coram ipso appellante redigat. - Si quaestio

NOTATIS     [1]
Can. 0955      tum Missas quas acceperunt, tum eas, quas aliis tradiderunt, notatis etiam earundem stipibus. § 4. Quilibet sacerdos accurate notare

NOTENTUR     [1]
Can. 1053      singulorum ordinatorum ac ministri ordinantis, locus et dies ordinationis notentur in peculiari libro apud curiam loci ordinationis diligenter custodiendo

NOTIFICABIT     [1]
Can. 1706      Sede Apostolica transmittitur ad Episcopum; is vero rescriptum partibus notificabit et praeterea parocho tum loci contracti matrimonii tum suscepti

NOTIFICANDUM     [1]
Can. 1513      in sententia respondendum sit. § 3. Decretum iudicis partibus notificandum est; quae nisi iam consenserint, possunt intra decem dies

NOTIFICARE     [1]
Can. 1685      ac sententia facta est exsecutiva, Vicarius iudicialis debet eandem notificare Ordinario loci in quo matrimonium celebratum est. Is autem

NOTIFICARI     [1]
Can. 1508      1. Decretum citationis in iudicium debet statim parti conventae notificari, et simul ceteris, qui comparere debent, notum fieri. §

NOTIFICATA     [5]
Can. 0527      eo modo dispensare; quo in casu intimatio dispensatio paroeciae notificata locum tenet captae possessionis. § 3. Loci Ordinarius praefiniat
Can. 1511      legitime citatus habeatur. - Si citatio non fuerit legitime notificata, nulla sunt acta processus, salvo praescripto can. 1507, §
Can. 1512      praescripto can. 1507, § 3. - Cum citatio legitime notificata fuerit aut partes coram iudice steterint ad causam agendam
Can. 1637      peremptorium quindecim dierum a die, quo ipsi appellatio principalis notificata est. § 4. Nisi aliud constet, appellatio praesumitur facta
Can. 1684      nuptias contrahere statim ac decretum vel altera sententia ipsis notificata est, nisi vetito ipsi sententiae aut decreto apposito vel

NOTIFICATIO     [2]
Can. 1509      - § 1. Citationum, decretorum, sententiarum aliorumque iudicialium actorum notificatio facienda est per publicos tabellarios vel alio modo qui
Can. 1659      dies, ad cancellariam tribunalis scriptam responsionem. § 2. Haec notificatio effectus habet citationis iudicialis, de quibus in can. 1512

NOTIFICATIONE     [3]
Can. 0700      quo dimissus gaudet, recurrendi intra decem dies a recepta notificatione ad auctoritatem competentem. Recursus effectum habet suspensivum. - Legitima
Can. 1677      can. 1508. § 2. Transacto termino quindecim dierum a notificatione, praeses vel ponens, nisi alterutra pars sessionem ad litem
Can. 1677      nuptiarum validitas impugnetur. § 4. Post decem dies a notificatione decreti, si partes nihil opposuerint, praeses vel ponens novo

NOTIFICATIONEM     [1]
Can. 1677      § 1. Libello acceptato, praeses vel ponens procedat ad notificationem decreti citationis ad normam can. 1508. § 2. Transacto

NOTIFICATIONIS     [2]
Can. 0692      discedendi legitime concessum et sodali notificatum, nisi in actu notificationis ab ipso sodale reiectum fuerit, ipso iure secumfert dispensationem
Can. 1509      servatis normis lege particulari statutis. § 2. De facto notificationis et de eius modo constare debet in actis. -

NOTIFICATO     [1]
Can. 1556      excussionem. - Citatio testis fit decreto iudicis testi legitime notificato. - Testis rite citatus pareat aut causam suae absentiae

NOTIFICATUM     [2]
Can. 0692      concedere potest. - Indultum discedendi legitime concessum et sodali notificatum, nisi in actu notificationis ab ipso sodale reiectum fuerit
Can. 1363      condemnatoria in rem iudicatam transierit computandos, non sit reo notificatum exsecutorium iudicis decretum de quo in can. 1651, actio

NOTIFICATUR     [1]
Can. 0047      auctoritatis competentis effectum tantummodo obtinet a momento, quo legitime notificatur personae pro qua datus est. - Decretum singulare intellegitur

NOTIFICET     [1]
Can. 1677      vel dubiorum decreto suo statuat ex officio et partibus notificet. § 3. Formula dubii non tantum quaerat an constet

NOTIFICETUR     [2]
Can. 1659      ad calcem ipsius libelli apposito, praecipiat ut exemplar petitionis notificetur parti conventae, facta huic facultate mittendi, intra quindecim dies
Can. 1668      expressis, quam primum, ordinarie non ultra quindecim dies, partibus notificetur. - Si tribunal appellationis perspiciat in inferiore iudicii gradu

NOTITIA     [15]
Can. 0040      receperit earumque authenticitatem et integritatem recognoverit, nisi praevia earundem notitia ad ipsum auctoritate eundem actum edentis transmissa fuerit. -
Can. 0158      cautum sit, intra tres menses ab habita vacationis officii notitia. § 2. Si ius praesentationis cuidam collegio aut coetui
Can. 0161      praesentandi pollet, intra mensem ab habita renuntiationis aut mortis notitia, ius suum rursus exercere. - Qui intra tempus utile
Can. 0165      electio ne differatur ultra trimestre utile computandum ab habita notitia vacationis officii; quo termino inutiliter elapso, auctoritas ecclesiastica, cui
Can. 0166      dummodo iuridice constet recursum saltem intra triduum ab habita notitia electionis fuisse transmissum. § 3. Quod si plures quam
Can. 0418      pontificiis notitiam receperint. - § 1. A certa translationis notitia, Episcopus intra duos menses debet dioecesim ad quam petere
Can. 0418      dioecesis a qua vacat. § 2. A certa translationis notitia usque ad canonicam novae dioecesis possessionem, Episcopus translatus in
Can. 0421      1. Intra octo dies ab accepta vacationis sedis episcopalis notitia, Administrator dioecesanus, qui nempe dioecesim ad interim regat, eligendus
Can. 0983      si detur, necnon omnes alii ad quos ex confessione notitia peccatorum quoquo modo pervenerit. - § 1. Omnino confessario
Can. 0984      periculo excluso. § 2. Qui in auctoritate est constitutus, notitia quam de peccatis in confessione quovis tempore excepta habuerit
Can. 1623      in can. 1622, proponi potest intra tres menses a notitia publicationis sententiae. - De querela nullitatis videt ipse iudex
Can. 1630      prolata sit, intra peremptorium terminum quindecim dierum utilium a notitia publicationis sententiae. § 2. Si ore fiat, notarius eam
Can. 1646      petenda est a tribunali appellationis, intra tres menses a notitia publicationis sententiae; quod si in casu, de quo in
Can. 1646      de quo in can. 1645, § 2, n. 5, notitia praecedentis decisionis serius habeatur, terminus ab hac notitia decurrit
Can. 1646      5, notitia praecedentis decisionis serius habeatur, terminus ab hac notitia decurrit. § 3. Termini de quibus supra non decurrunt

NOTITIAM     [8]
Can. 0417      aut Vicario episcopali, donec certam de obitu Episcopi dioecesani notitiam iidem acceperint, itemque quae ab Episcopo dioecesano aut a
Can. 0417      episcopali gesta sunt, donec certam de memoratis actibus pontificiis notitiam receperint. - § 1. A certa translationis notitia, Episcopus
Can. 0456      praeside ad Apostolicam Sedem transmittantur, tum ut in eiusdem notitiam acta perferantur, tum ut decreta, si quae sint, ab
Can. 0592      Apostolicae Sedi mittat. § 2. Cuiuslibet instituti Moderatores promoveant notitiam documentorum Sanctae Sedis, quae sodales sibi concreditos respiciunt, eorumque
Can. 0911      licentia saltem praesumpta parochi, cappellani vel Superioris, cui postea notitiam dari oportet, hoc facere debet quilibet sacerdos vel alius
Can. 1054      aut Superior maior competens, si agatur de ipsius subditis, notitiam uniuscuiusque celebratae ordinationis transmittat ad parochum loci baptismi, qui
Can. 1122      in paroecia in qua baptizatus est, parochus loci celebrationis notitiam initi coniugii ad parochum loci collati baptismi quam primum
Can. 1717      est ad controversiam iudicandam. - § 1. Quoties Ordinarius notitiam, saltem veri similem, habet de delicto, caute inquirat, per

NOTITIAS     [2]
Can. 0050      observantiam urgendam. - Antequam decretum singulare ferat, auctoritas necessarias notitias et probationes exquirat, atque, quantum fieri potest, eos audiat
Can. 0364      Legatum pertinet pro sua dicione: 1_ ad Apostolicam Sedem notitias mittere de condicionibus in quibus versantur Ecclesiae particulares, deque

NOTORIA     [1]
Can. 1352      poenam latae sententiae, quae neque declarata sit neque sit notoria in loco ubi delinquens versatur, eatenus ex toto vel

NOTORIE     [5]
Can. 0171      poena irrogatur vel declaratur; 4_ qui ab Ecclesiae communione notorie defecit. § 2. Si quis ex praedictis admittatur, eius
Can. 0694      instituto habendus est sodalis qui: 1_ a fide catholica notorie defecerit; 2_ matrimonium contraxerit vel, etiam civiliter tantum, attentaverit
Can. 1071      filiosve ex praecedenti unione ortis; 4_ matrimonio eius qui notorie catholicam fidem abiecerit; 5_ matrimonio eius qui censura innodatus
Can. 1071      § 2. Ordinarius loci licentiam assistendi matrimonio eius qui notorie catholicam fidem abiecerit ne concedat, nisi servatis normis de
Can. 1184      sunt, nisi ante mortem aliqua dederint paenitentiae signa: 1_ notorie apostatae, haeretici et schismatici; 2_ qui proprii corporis cremationem

NOTORIO     [1]
Can. 1093      ex matrimonio invalido post instauratam vitam communem aut ex notorio vel publico concubinatu; et nuptias dirimit in primo gradu

NOTORIUM     [2]
Can. 0015      poenam aut circa factum proprium aut circa factum alienum notorium non praesumitur; circa factum alienum non notorium praesumitur, donec
Can. 0015      factum alienum notorium non praesumitur; circa factum alienum non notorium praesumitur, donec contrarium probetur. - § 1. Leges authentice

NOTUM     [3]
Can. 1132      erga matrimonii sanctitatem iniuria ex secreti observantia immineat, idque notum fiat partibus ante matrimonii celebrationem. - Matrimonium secreto celebratum
Can. 1158      aut ab utraque parte, si impedimentum sit utrique parti notum. - § 1. Matrimonium irritum ob defectum consensus convalidatur
Can. 1508      parti conventae notificari, et simul ceteris, qui comparere debent, notum fieri. § 2. Citationi libellus litis introductorius adiungatur, nisi

NOVA     [12]
Can. 0121      iisdem una constituatur universitas personalitae iuridica et ipsa pollens, nova haec persona iuridica bona iuraque patrimonialia prioribus propria obtinet
Can. 0605      consecratae approbare uni Sedi Apostolicae reservatur. Episcopi dioecesani autem nova vitae consecratae dona a Spiritu Sancto Ecclesiae concredita discernere
Can. 0684      capituli monasterii recipientis, salvis aliis requisitis iure proprio statutis nova professio non requiritur. § 4. Ius proprium determinet tempus
Can. 0687      - Sodalis exclaustratus exoneratus habetur ab obligationibus, quae cum nova suae vitae condicione componi nequeunt, itemque sub dependentia et
Can. 0745      ultra triennium, suspensis iuribus et obligationibus quae cum ipsius nova condicione componi non possunt; permanet tamen sub cura Moderatorum
Can. 1167      significantur et ex Ecclesiae impetratione obtinentur. - § 1. Nova sacramentalia constituere aut recepta authentice interpretari, ex eis aliqua
Can. 1217      et artis sacrae. - § 1. Aedificatione rite peracta, nova ecclesia quam primum dedicetur aut saltem benedicatur, sacrae liturgiae
Can. 1600      3_ in omnibus causis, quoties verisimile est, nisi probatio nova admittatur, sententiam iniustam futuram esse propter rationes, de quibus
Can. 1639      praescripto can. 1683, in gradu appellationis non potest admitti nova petendi causa, ne per modum quidem utilis cumulationis; ideoque
Can. 1644      exhibitis novis probationibus et argumentis debet decreto statuere utrum nova causae propositio admitti debeat necne. § 2. Provocatio ad
Can. 1644      debeat necne. § 2. Provocatio ad superius tribunal ut nova causae propositio obtineatur, exsecutionem sententiae non suspendit, nisi aut
Can. 1645      non sustineatur; 2_ postea detecta fuerint documenta, quae facta nova et contrariam decisionem exigentia indubitanter probent; 3_ sententia ex

NOVAE     [7]
Can. 0269      testimonia; 3_ clericus eidem Episcopo dioecesano scripto declaraverit se novae Ecclesiae particularis servitio velle addici ad normam iuris. -
Can. 0418      petere eiusque canonicam possessionem capere autem captae possessionis dioecesis novae, dioecesis a qua vacat. § 2. A certa translationis
Can. 0418      § 2. A certa translationis notitia usque ad canonicam novae dioecesis possessionem, Episcopus translatus in dioecesi a qua: 1_
Can. 1215      defutura. § 3. Etiam instituta religiosa, licet consensum constituendae novae domus in dioecesi vel civitate ab Episcopo dioecesano rettulerint
Can. 1594      attulerit: 1_ iudex eum citet iterum; 2_ si actor novae citationi non paruerit, praesumitur instantiae renuntiasse ad normam cann
Can. 1600      culpa eius cuius interest, exhiberi non potuit. § 3. Novae probationes publicentur, servato can. 1598, § 1. - Facta
Can. 1639      reformetur sive ex toto sive ex parte. § 2. Novae autem probationes admittuntur tantum ad normam can. 1600. -

NOVAM     [6]
Can. 0177      autem aut coetus intra mensem a cognita non-acceptatione ad novam electionem procedere debet. - Electus, acceptata electione, quae confirmatione
Can. 0689      Si vero religiosus, perdurantibus votis temporariis, amens evaserit, etsi novam professionem emittere non valeat, ab instituto tamen dimitti non
Can. 0744      societatis, firmo tamen iure redeundi ante definitivam incorporationem in novam societatem. § 2. Ut transitus fiat ad institutum vitae
Can. 1215      nisi, audito consilio presbyterali et vicinarum ecclesiarum rectoribus, censeat novam ecclesiam bono animarum inservire posse, et media ad ecclesiae
Can. 1592      de quo in § 1, feratur, debet, etiam per novam citationem si opus fuerit, constare citationem, legitime factam, ad
Can. 1642      quam iudex ex officio quoque declarare potest ad impediendam novam eiusdem causae introductionem. - Numquam transeunt in rem iudicatam

NOVAS     [5]
Can. 0581      aggregati. - Dividere institutum in partes, quocumque nomine veniant, novas erigere, erectas coniungere vel aliter circumscribere ad competentem instituti
Can. 0605      statui consonum, mutuo adiutorio perficiendum, virgines consociari possunt. - Novas formas vitae consecratae approbare uni Sedi Apostolicae reservatur. Episcopi
Can. 1146      externo legitime constare debet. - Pars baptizata ius habet novas nuptias contrahendi cum parte catholica: 1_ si altera pars
Can. 1665      auditus est, iudex potest tantummodo ad normam can. 1600 novas probationes decernere. - Si in audientia probationes omnes colligi
Can. 1684      altera sententia, ii, quorum matrimonium declaratum est nullum, possunt novas nuptias contrahere statim ac decretum vel altera sententia ipsis

NOVELLAE     [1]
Can. 0786      est, ab Ecclesia absolvitur praesertim mittendo Evangelii praecones donec novellae Ecclesiae plene constituantur, cum scilicet instructae sint propriis viribus

NOVENNIUM     [1]
Can. 0657      totum tempus, quo sodalis votis temporariis adstringitur, non superet novennium. § 3. Professio perpetua anticipari potest ex iusta causa

NOVERIT     [1]
Can. 0555      vicarius foraneus ut parochi sui districtus, quos graviter aegrotantes noverit, spiritualibus ac materialibus auxiliis necareant, utque eorum qui decesserint

NOVI     [6]
Can. 0355      Cardinali ex ordine episcopali. § 2. Cardinalis Proto-diaconus nomen novi electi Summi Pontificis populo annuntiant; item pallia Metropolitis imponit
Can. 0685      ab incepta tamen probatione, ipse ad observantiam iuris proprii novi instituti tenetur. § 2. Per professionem in novo instituto
Can. 0840      exercitia populi christiani normis Ecclesiae plene congruant. - Sacramenta Novi Testamenti, a Christo Domino instituta et Ecclesiae concredita, utpote
Can. 1063      2_ praeparatione personali ad matrimonium ineundum, qua sponsi ad novi sui status sanctitatem et officia disponantur; 3_ fructuosa liturgica
Can. 1682      decreto vel decisionem continenter confirmet vel ad ordinarium examen novi gradus causam admittat. - Si in gradu appellationis novum
Can. 1735      petitionem reiciendam esse decernat, termini ad recurrendum decurrunt ex novi decreti intimatione; si autem intra triginta dies nihil decernat

NOVIS     [6]
Can. 0242      Ecclesiae auctoritate latis, statuenda et a Sancta Sede approbanda novis quoque adiunctis, approbante item Sancta Sede, accommodanda, qua institutionis
Can. 0677      expetere; ipsi tamen fas est stipem necessitatibus, prudenter accommodent, novis etiam et opportunis mediis adhibitis. § 2. Instituta autem
Can. 0829      edendi pro textu originali valet, non vero pro eiusdem novis editionibus vel translationibus. - § 1. Integro manente iure
Can. 1644      prolata sit, potest quovis tempore ad tribunal appellationis provocari, novis iisque gravibus probationibus vel argumentis intra peremptorium terminum triginta
Can. 1644      impugnatione allatis. Tribunal autem appellationis intra mensem ab exhibitis novis probationibus et argumentis debet decreto statuere utrum nova causae
Can. 1718      quo in § 1, revocet vel mutet, quoties ex novis elementis aliud sibi decernendum videtur. § 3. In ferendis

NOVITATES     [1]
Can. 0279      praesertim Conciliorum ac Romanorum Pontificum determinatur, devitantes profanas vocum novitates et falsi nominis scientiam § 2. Sacerdotes, iuxta iuris

NOVITER     [3]
Can. 0382      cancellario, qui rem in acta referat, aut, in dioecesibus noviter erectis, simul ac clero populoque in ecclesia cathedrali praesenti
Can. 0501      intra annum a capta possessione Episcopus debet consilium presbyterale noviter constituere. § 3. Si consilium presbyterale munus sibi in
Can. 0501      promotione antiquiore, illud dissolvere potest, sed intra annum debet noviter constituere. - § 1. Inter membra consilii presbyteralis ab

NOVITIATU     [2]
Can. 0653      autem instituti auctoritas potest eum dimittere. § 2. Exacto novitiatu, si idoneus iudicetur, novitius ad professionem temporariam admittatur, secus
Can. 0690      tamen dimitti non potest. - § 1. Qui, expleto novitiatu vel post professionem, legitime ab instituto egressus fuerit, a

NOVITIATUM     [6]
Can. 0641      et egenorum sustentationi subveniendum. - Ius candidatos admittendi ad novitiatum pertinet ad Superiores maiores ad normam iuris proprii. -
Can. 0643      firmo praescripto can. 220. - § 1. Invalide ad novitiatum admittitur: 1_ qui decimum septimum aetatis annum nondum compleverit
Can. 0644      validitatem admissionis constituere vel condiciones apponere. - Superiores ad novitiatum ne admittant clericos saeculares inconsulto proprio ipsorum Ordinario, nec
Can. 0645      pares non sint. - § 1. Candidati, antequam ad novitiatum admittantur, testimonium baptismatis et confirmationis necnon status liberi exhibere
Can. 0647      ex concessione Moderatoris supremi de consensu sui consilii, candidatus novitiatum peragere potest in alia instituti domo sub moderamine alicuius
Can. 0649      novitiatus quae tres menses, sive continuos sive intermissos, superet, novitiatum invalidum reddit. Absentia quae quindecim dies superet, suppleri debet

NOVITIATUS     [12]
Can. 0646      secreto, petere possunt, si ipsis necessarium visum fuerit. - Novitiatus, quo vita in instituto incipitur, ad hoc ordinatur, ut
Can. 0647      ipsorum propositum et idoneitas comprobentur. - § 1. Domus novitiatus erectio, translatio et suppressio fiant per decretum scripto datum
Can. 0647      supremi Moderatoris instituti de consensu sui consilii. § 2. Novitiatus, ut validus sit, peragi debet in domo ad hoc
Can. 0648      instituti domo, a se designata, commoretur. - § 1. Novitiatus, ut validus sit, duodecim menses in ipsa novitiatus communitate
Can. 0648      1. Novitiatus, ut validus sit, duodecim menses in ipsa novitiatus communitate peragendos complecti debet, firmo praescripto can. 647, §
Can. 0648      § 1, unum vel plura exercitationis apostolicae tempora extra novitiatus communitatem peragenda statuere possunt. § 3. Novitiatus ultra biennium
Can. 0648      tempora extra novitiatus communitatem peragenda statuere possunt. § 3. Novitiatus ultra biennium ne extendatur. - § 1. Salvis praescriptis
Can. 0649      3 et can. 648, § 2, absentia a domo novitiatus quae tres menses, sive continuos sive intermissos, superet, novitiatum
Can. 0650      potest, non ultra quindecim dies. - § 1. Scopus novitiatus exigit ut novitii sub directione magistri efformentur iuxta rationem
Can. 0651      fuerit, cooperatores dari possunt, qui ei subsint quoad moderamen novitiatus et institutionis rationem. § 3. Novitiorum institutioni praeficiantur sodales
Can. 0652      sua cooperentur vitae exemplo et oratione. § 5. Tempus novitiatus, de quo in can. 648, § 1, in opus
Can. 0656      emissurus est, decimum saltem octavum aetatis annum compleverit; 2_ novitiatus valide peractus sit; 3_ habeatur admissio a competenti Superiore

NOVITII     [5]
Can. 0646      quo vita in instituto incipitur, ad hoc ordinatur, ut novitii vocationem divinam, et quidem instituti propriam, melius agnoscant, vivendi
Can. 0650      quindecim dies. - § 1. Scopus novitiatus exigit ut novitii sub directione magistri efformentur iuxta rationem institutionis iure proprio
Can. 0652      vitam perfectionis instituti propriam rite ducendam efformare. § 2. Novitii ad virtutes humanas et christianas excolendas adducantur; per orationem
Can. 0652      amore erga Ecclesiam eiusque sacros Pastores imbuantur. § 3. Novitii, propriae responsabilitatis conscii, ita cum magistro suo active collaborent
Can. 0652      648, § 1, in opus formationis proprie impendatur, ideoque novitii ne occupentur in studiis et muniis, quae huic formationi

NOVITIORUM     [9]
Can. 0647      domo sub moderamine alicuius probati religiosi, qui vices magistri novitiorum gerat. § 3. Superior maior permittere potest ut novitiorum
Can. 0647      novitiorum gerat. § 3. Superior maior permittere potest ut novitiorum coetus, per certa temporis spatia, in alia instituti domo
Can. 0648      firmo praescripto can. 647, § 3. § 2. Ad novitiorum institutionem perficiendam, constitutiones, praeter tempus de quo in, §
Can. 0650      iuxta rationem institutionis iure proprio definiendam. § 2. Regimen novitiorum, sub auctoritate Superiorum maiorum, uni magistro reservatur. - §
Can. 0651      auctoritate Superiorum maiorum, uni magistro reservatur. - § 1. Novitiorum magister sit sodalis instituti qui vota perpetua professus sit
Can. 0651      subsint quoad moderamen novitiatus et institutionis rationem. § 3. Novitiorum institutioni praeficiantur sodales sedulo praeparati qui, aliis oneribus non
Can. 0652      absolvere possint. - § 1. Magistri eiusque cooperatorum est novitiorum vocationem discernere et comprobare, eosque gradatim ad vitam perfectionis
Can. 0652      § 4. Curent instituti sodales, ut in opere institutionis novitiorum pro parte sua cooperentur vitae exemplo et oratione. §
Can. 0985      ad exteriorem gubernationem nullo modo uti potest. - Magister novitiorum eiusque socius, rector seminarii aliusve instituti educationis sacramentales confessiones

NOVITIOS     [1]
Can. 1196      si sint clericalia iuris pontificii, quod attinet ad sodales, novitios atque personas, quae diu noctuque in domo instituti aut

NOVITIUS     [2]
Can. 0653      quae huic formationi non directe inserviunt. - § 1. Novitius institutum libere deserere potest; competens autem instituti auctoritas potest
Can. 0653      eum dimittere. § 2. Exacto novitiatu, si idoneus iudicetur, novitius ad professionem temporariam admittatur, secus dimittatur; si dubium supersit

NOVO     [14]
Can. 0276      ratione tenentur clerici, quippe qui, Deo in ordinis receptione novo titulo consecrati, dispensatores sint mysteriorum Dei in servitium Eius
Can. 0348      Romano Pontifice nominantur, quorum vero omnium munus explicit, ineunte novo coetu generali. § 2. Pro quolibet synodi Episcoporum coetu
Can. 0430      § 1. Munus Administratoris dioecesani cessat per captam a novo Episcopo dioecesis possessionem. § 2. Administratoris dioecesani remotio Sanctae
Can. 0437      § 3. Metropolita, si ad aliam sedem metropolitanam transferatur, novo indiget pallio. - Patriarchae et Primatis titulus, praeter praerogativam
Can. 0573      ut, in Eius honorem atque Ecclesiae aedificationem mundique salutem novo et peculiari titulo dediti, caritatis perfectionem in servitio Regni
Can. 0684      tres saltem annos protrahenda est, ad professionem perpetuam in novo instituto admitti potest. Si autem sodalis hanc professionem emittere
Can. 0684      determinet tempus et modum probationis, quae professioni sodalis in novo instituto praemittenda est. § 5. Ut ad institutum saeculare
Can. 0685      est. - § 1. Usque ad emissionem professionis in novo instituto, manentibus votis, iura et obligationes quae sodalis in
Can. 0685      proprii novi instituti tenetur. § 2. Per professionem in novo instituto sodalis eidem incorporatur, cessantibus votis, iuribus et obligationibus
Can. 1304      eam ne praebeat, antequam legitime compererit personam iuridicam tum novo oneri suscipiendo, tum iam susceptis satisfacere posse; maximeque caveat
Can. 1420      cessant nec ab Administratore dioecesano amoveri possunt; adveniente autem novo Episcopo, indigent confirmatione. - § 1. In dioecesi constituantur
Can. 1507      ex scriptis responsionibus perspiciat necessitatem partes convocandi, id potest novo decreto statuere. § 2. Si libellus pro admisso habetur
Can. 1514      - Controversiae termini semel statuti mutari valide nequeunt, nisi novo decreto, ex gravi causa, ad instantiam partis et auditis
Can. 1677      notificatione decreti, si partes nihil opposuerint, praeses vel ponens novo decreto causae instructionem disponat. - § 1. Defensori vinculi

NOVUM     [10]
Can. 0502      expleto tamen quinquennio munera sua propria exercere pergit usquedum novum collegium constituatur. § 2. Collegio consultorum praeest Episcopus dioecesanus
Can. 1076      ius est alia impedimenta pro baptizatis constituere. - Consuetudo novum impedimentum inducens aut impedimentis exsistentibus contraria reprobatur. - §
Can. 1143      favorem fidei partis quae baptismum recepit, ipso facto quo novum matrimonium ab eadem parte contrahitur, dummodo pars non baptizata
Can. 1144      dederit discedendi causam. - § 1. Ut pars baptizata novum matrimonium valide contrahat, pars non baptizata semper interpellari debet
Can. 1445      2_ recursus in causis de statu personarum, quas ad novum examen Rota Romana admittere renuit; 3_ exceptiones suspicionis aliasque
Can. 1505      libellus reiectus fuerit ob vitia quae emendari possunt, actor novum libellum rite confectum potest eidem iudici denuo exhibere. §
Can. 1609      devenire aut nolint aut nequeant, differri poterit decisio ad novum conventum, non tamen ultra hebdomadam, nisi ad normam can
Can. 1683      novi gradus causam admittat. - Si in gradu appellationis novum nullitatis matrimonii caput afferatur, tribunal potest, tamquam in prima
Can. 1735      qua in can. 1734, ad auctorem decreti pervenit, is novum decretum intimet, quo vel prius emendet vel petitionem reiciendam
Can. 1747      3. Pendente recursu adversus amotionis decretum, Episcopus non potest novum parochum nominare, sed per administratorem paroecialem interim provideat. -

NOVUS     [4]
Can. 0340      durante Concilii celebratione vacare, ipso iure hoc intermittitur, donec novus Summus Pontifex illud continuari iusserit aut dissolverit. - §
Can. 0347      synodi coetus, itemque munus sodalibus in eodem commissum, donec novus Pontifex coetum aut dissolvendum aut continuandum decreverit. - §
Can. 0409      aliud a competenti auctoritate statutum fuerit, Episcopus auxiliaris, donec novus Episcopus possessionem sedis ceperit, omnes et solas servat potestates
Can. 1157      praestiterit nec postea revocaverit. - Renovatio consensus debet esse novus voluntatis actus in matrimonium, quod pars renovans scit aut

NOXIUM     [2]
Can. 0083      rerum adiuncta ita iudicio auctoritatis competentis immutata sint, ut noxium evaserit aut eius usus illicitus fiat. - Qui abutitur
Can. 1740      ministerium ob aliquam causam, etiam citra gravem ipsius culpam, noxium aut saltem inefficax evadat, potest ipse ab Episcopo dioecesano

NULLA     [44]
Can. 0024      fuerit, ad normam canonum qui sequuntur. - § 1. Nulla consuetudo vim legis obtinere potest, quae sit iuri divino
Can. 0025      quae in iure expresse reprobatur, non est rationabilis. - Nulla consuetudo vim legis obtinet, nisi a communitate legis saltem
Can. 0065      Vicario generali vel a Vicario episcopali denegata et postea, nulla facta huius denegationis mentione, ab Episcopo dioecesano impetrata, invalida
Can. 0066      ipsa residet, aut rei dequa agitur, dummodo iudicio Ordinarii nulla sit de ipsa persona vel de re dubiatio. -
Can. 0073      non tamen ultra tres menses. - Per legem contrariam nulla rescripta revocantur, nisi aliud in ipsa lege caveatur. -
Can. 0117      speciale competentis auctoritatis decretum eandem personalitatem expresse concedens. - Nulla personarum vel rerum universitas personalitatem iuridicam obtinere intendens, eandem
Can. 0127      est actus Superioris easdem personas non audientis; Superior, licet nulla obligatione teneatur accedendi ad earundem votum, etsi concors, tamen
Can. 0137      subdelegari nequit, nisi de expressa delegantis concessione. § 4. Nulla potestas subdelegata iterum subdelegari potest, nisi id expresse a
Can. 0166      tertia pars electorum neglecti fuerint, electio est ipso iure nulla, nisi omnes neglecti reapse interfuerint. - § 1. Convocatione
Can. 0175      aliqua condicione compromisso apposita; 3_ electione absoluta, si fuerit nulla. - Nisi aliud iure aut statutis caveatur, is electus
Can. 0182      intra praescriptum tempus postulatio missa non fuerit, ipso facto nulla est, et collegium vel coetus pro ea vice privatur
Can. 0198      salvis exceptionibus quae in canonibus huius Codicis statuuntur. - Nulla valet praescriptio, nisi bona fide nitatur, non solum initio
Can. 0199      ius visitationis et obligatio oboedientiae, ita ut christifideles a nulla auctoritate ecclesiastica visitari possint et nulli auctoritati iam subsint
Can. 0247      ministris sacris Ecclesiae propria sunt, alumni debite reddantur certiores, nulla vitae sacerdotalis difficultate reticita. - Institutio doctrinalis tradenda eo
Can. 0285      item a subscribendis syngraphis, quibus nempe obligatio solvendae pecuniae, nulla definita causa, subscipitur, abstineant. - Prohibentur clerici per se
Can. 0299      ecclesiastica laudentur vel commendentur, consociationes privatae vocantur. § 3. Nulla christifidelium consociatio privata in Ecclesia agnoscitur, nisi eius statuta
Can. 0300      agnoscitur, nisi eius statuta ab auctoritate competenti recognoscantur. - Nulla consociatio nomen catholicae sibi assumat, nisi de consensu competentis
Can. 0322      auctoritatis ecclesiasticae competentis, de qua can. 312. § 2. Nulla christifidelium consociatio privata personalitatem iuridicam acquirere potest, nisi eius
Can. 0352      Decanus, eiusque impediti vices sustinet Subdecanus; Decanus, vel Subdecanus, nulla in ceteros Cardinales gaudet potestate regiminis, sed ut primus
Can. 0357      earundem dioecesium et ecclesiarum bonum consilio et patrocinio promoveant, nulla tamen in easdem potestate regiminis pollentes, ac nulla ratione
Can. 0357      promoveant, nulla tamen in easdem potestate regiminis pollentes, ac nulla ratione sese in iis interponentes, quae ad earum bonorum
Can. 0377      ad hoc officium aptiorum Apostolicae Sedi proponat. § 5. Nulla in posterum iura et privilegia electionis, nominationis praesentationis vel
Can. 0436      muneribus et potestate in iure particulari determinandis. § 3. Nulla alia in dioecesibus suffraganeis competit Metropolitis potestas regiminis; potest
Can. 0610      requiruntur, iuxta proprios instituti fines et spiritum. § 2. Nulla domus erigatur nisi iudicari prudenter possit fore ut congrue
Can. 0630      ordinarii ab Ordinario loci probati, collatis consiliis cum communitate, nulla tamen acta obligatione ad illos accedendi. § 4. Subditorum
Can. 0694      2. His in casibus Superior maior cum suo consilio, nulla mora interposita, collectis probationibus, declarationem facti emittat, ut iuridice
Can. 0749      sententiam tamquam definitive tenendam conveniunt. § 3. Infallibiliter definita nulla intellegitur doctrina, nisi id manifesto constiterit. - Fide divina
Can. 0803      magistri recta doctrina et vitae probitate praestent. § 3. Nulla schola, etsi reapse catholica, nomen scholae catholicae gerat, nisi
Can. 0808      necnon ad ipsius Ecclesiae munus docendi implendum conferant. - Nulla studiorum universitas, etsi reapse catholica, titulum seu nomen universitatis
Can. 0817      - Gradus academicos, qui effectus canonicos in Ecclesia habeant, nulla universitas vel facultas conferre valet, quae non sit ab
Can. 0874      idemque vitam ducat fidei et muneri suscipiendo congruam; 4_ nulla poena canonica legitime irrogata vel declarata sit innodatus; 5_
Can. 0877      et duobus testibus facta; in ceteris casibus, inscribatur baptizatus, nulla facta de patris aut parentum nomine indicatione. § 3
Can. 0945      Missam applicet. § 2. Enixe commendatur sacerdotibus ut, etiam nulla recepta stipe, Missam ad intentionem christifidelium praecipue egentium celebrent
Can. 0995      iure agnoscitur aut a Romano Pontifice conceditur. § 2. Nulla auctoritas infra Romanum Pontificem potest potestatem concedendi indulgentias aliis
Can. 1025      iudicio proprii Episcopi aut Superioris maioris competentis, praeditus sit, nulla detineatur irregularitate nulloque impedimento, atque praerequisita, ad normam cann
Can. 1057      partium consensus inter personas iure habiles legitime manifestatus, qui nulla humana potestate suppleri valet. § 2. Consensus matrimonialis est
Can. 1141      expresse iure cautum fuerit. - Matrimonium ratum et consummatum nulla humana potestate nullaque causa, praeterquam morte, dissolvi potest. -
Can. 1215      ad divinum cultum praesertim publice exercendum. - § 1. Nulla ecclesia aedificetur sine expresso Episcopi dioecesani consensu scriptis dato
Can. 1310      Si exsecutio onerum impositorum, ob imminutos reditus aliamve causam, nulla administratorum culpa, impossibilis evaserit, Ordinarius, auditis iis quorum interest
Can. 1334      2. Lex, non autem praeceptum, potest latae sententiae suspensionem, nulla addita determinatione vel limitatione, constituere; eiusmodi autem poena omnes
Can. 1348      serio promiserit. - Cum reus ab accusatione absolvitur vel nulla poena ei irrogatur, Ordinarius potest opportunis monitis aliisque pastoralis
Can. 1437      - § 1. Cuilibet processui intersit notarius, adeo ut nulla habeantur acta, si non fuerint ab eo subscripta. §
Can. 1488      vel rei litigiosae parte vindicata pacisci. Quae si fecerint, nulla est pactio, et a iudice poterunt poena pecuniaria mulctari
Can. 1511      citatus habeatur. - Si citatio non fuerit legitime notificata, nulla sunt acta processus, salvo praescripto can. 1507, § 3

NULLAM     [7]
Can. 0155      Qui, vicem alterius neglegentis vel impediti supplens, officium confert, nullam inde potestatem acquirit in personam cui collatum est, sed
Can. 0201      qui sequuntur. - § 1. Tempus continuum intellegitur quod nullam patitur interruptionem. § 2. Tempus utile intellegitur quod ita
Can. 0438      pallio. - Patriarchae et Primatis titulus, praeter praerogativam honoris, nullam in Ecclesia latina secumfert regiminis potestatem, nisi de aliquibus
Can. 1201      in praeiudicium boni publici vel salutis aeternae iusiurandum adiciatur, nullam exinde actus consequitur firmitatem. - Obligatio iureiurando promissorio inducta
Can. 1501      sita est res de cuius possessione agitur. - Iudex nullam causam cognoscere potest, nisi petitio, ad normam canonum, proposita
Can. 1626      interveniendi. § 2. Ipse iudex potest ex officio sententiam nullam a se latam retractare vel emendare intra terminum ad
Can. 1654      merito causae; quod si habeat aliunde compertum sententiam esse nullam vel manifeste iniustam ad normam cann. 1620, 1622, 1645

NULLAQUE     [1]
Can. 1141      fuerit. - Matrimonium ratum et consummatum nulla humana potestate nullaque causa, praeterquam morte, dissolvi potest. - Matrimonium non consummatum

NULLAS     [1]
Can. 1714      arbitrali serventur normae a partibus selectae vel, si partes nullas selegerint, lex ab Episcoporum conferentia lata, si qua sit

NULLATENUS     [1]
Can. 1498      credita. - Sequestratio rei et inhibitio exercitii iuris decerni nullatenus possunt, si damnum quod timetur possit aliter reparari et

NULLI     [7]
Can. 0179      sive in temporalibus et actus ab eo forte positi nulli sunt. § 5. Intimata confirmatione, electus pleno iure officium
Can. 0199      ut christifideles a nulla auctoritate ecclesiastica visitari possint et nulli auctoritati iam subsint. - Nisi aliud expresse iure caveatur
Can. 0425      contra praescripta § 1 sit electus, sunt ipso iure nulli. - Qui, sede vacante, ante deputationem Administratoris dioecesani, dioecesim
Can. 1013      intersint. - Sacrae ordinationis minister est Episcopus consecratus. - Nulli Episcopo licet quemquam consecrare in Episcopum, nisi prius constet
Can. 1323      violaverint dum sani videbantur, delicti in incapaces habentur. - Nulli poenae est obnoxius qui, cum legem vel praeceptum violavit
Can. 1656      oralis adhibeatur extra casus iure permissos, actus iudiciales sunt nulli. - Processus contentiosus oralis fit in primo gradu coram
Can. 1686      vinculi, matrimonii nullitatem sententia declarare, si ex documento, quod nulli contradictioni vel exceptioni sit obnoxium, certo constet de exsistentia

NULLIBI     [1]
Can. 0100      extra domicilium et quasi-domicilium quod adhuc retinet; vagus, si nullibi domicilium habeat vel quasi-domicilium. - § 1. Locus originis

NULLIS     [2]
Can. 0351      Romanus Pontifex annuntiaverit, nomen autem in pectore sibi reservans, nullis interim tenetur Cardinalium officiis nullisque eorum gaudet iuribus; postquam
Can. 1744      respondisse etsi nullo impedimento detentum, aut si parochus renuntiationem nullis adductis motivis recuset, Episcopus decretum amotionis ferat. - Si

NULLISQUE     [1]
Can. 0351      in pectore sibi reservans, nullis interim tenetur Cardinalium officiis nullisque eorum gaudet iuribus; postquam autem a Romano Pontifice eius

NULLITAS     [4]
Can. 1459      suffulto, statuendum est. - § 1. Vitia, quibus sententiae nullitas haberi potest, in quolibet iudicii statu vel gradu excipi
Can. 1622      quo prolata fuit; 5_ acta iudiciali nullo innititur, cuius nullitas non sit ad normam can. 1619 sanata; 6_ lata
Can. 1626      interea appellatio una cum querela nullitatis interposita fuerit, aut nullitas sanata sit per decursum termini de quo in can
Can. 1674      ad matrimonium impugnandum: 1_ coniuges; 2_ promotor iustitiae, cum nullitas iam divulgata est, si matrimonium convalidari nequeat aut non

NULLITATE     [9]
Can. 1061      saltem parte celebratum fuerit, donec utraque pars de eiusdem nullitate certa evadat. - § 1. Matrimonii promissio sive unilateralis
Can. 1085      causa, non ideo licet aliud contrahere, antequam de prioris nullitate aut solutione legitime et certo constiterit. - § 1
Can. 1432      praesumitur necessarius. - Ad causas, in quibus agitur de nullitate sacrae ordinationis aut de nullitate vel solutione matrimonii, constituatur
Can. 1432      in quibus agitur de nullitate sacrae ordinationis aut de nullitate vel solutione matrimonii, constituatur in dioecesi defensor vinculi, qui
Can. 1673      ecclesiastico cognosci ac definiri. - In causis de matrimonii nullitate, quae non sint Sedi Apostolicae reservatae, competentia sunt: 1_
Can. 1677      3. Formula dubii non tantum quaerat an constet de nullitate matrimonii in casu, sed determinare etiam debet quo capite
Can. 1682      ex officio transmittatur. § 2. Si sententia pro matrimonii nullitate prolata sit in primo iudicii gradu, tribunal appellationis, perpensis
Can. 1685      Is autem curare debet ut quam primum de decreta nullitate matrimonii et de vetitis forte statutis in matrimoniorum et
Can. 1702      in iudicio contentioso ordinario et in causis de matrimonii nullitate, dummodo cum horum processum indole componi queant. - §

NULLITATEM     [9]
Can. 1432      proponendi et exponendi omnia quae rationabiliter adduci possint adversus nullitatem vel solutionem. - In causis in quibus promotoris iustitiae
Can. 1669      contentiosum oralem esse adhibitum in casibus a iure exclusis, nullitatem sententiae declaret et causam remittat tribunali quod sententiam tulit
Can. 1682      tribunalis et Episcopi. - § 1. Sententia, quae matrimonii nullitatem primum declaraverit, una cum appellationibus, si quae sint, et
Can. 1684      eo iudicare. - § 1. Postquam sententia, quae matrimonii nullitatem primum declaraverit, in gradu appellationis confirmata est vel decreto
Can. 1684      can. 1644 servanda sunt, etiam si sententia, quae matrimonii nullitatem declaraverit, non altera sententia sed decreto confirmata sit. -
Can. 1686      sed citatis partibus et cum interventu defensoris vinculi, matrimonii nullitatem sententia declarare, si ex documento, quod nulli contradictioni vel
Can. 1690      ad sustentationem et educationem praestandam. - Causae ad matrimonii nullitatem declarandam nequeunt processu contentioso orali tractari. - In ceteris
Can. 1700      2. Quod si introducta sit petitio iudicialis ad declarandam nullitatem eiusdem matrimonii, instructio ad idem tribunal committatur. - §
Can. 1712      quibus defensor vinculi matrimonialis. - Post secundam sententiam, quae nullitatem sacrae ordinationis confirmavit, clericus omnia iura statui clericali propria

NULLITATES     [1]
Can. 1619      partem in causa. - Firmis cann. 1622 et 1623, nullitates actuum, positivo iure statutae, quae, cum essent notae parti

NULLITATIS     [21]
Can. 1100      voluntatem, non vitiat consensum matrimonialem. - Scientia aut opinio nullitatis matrimonii consensum matrimonialem non necessario excludit. - § 1
Can. 1165      ab Episcopo dioecesano in singulis casibus, etiam si plures nullitatis rationes in eodem matrimonio concurrant, impletis condicionibus, de quibus
Can. 1336      certum locum exercendi; quae prohibitiones numquam sunt sub poena nullitatis; 4_ translatio poenalis ad aliud officium; 5_ dimissio e
Can. 1445      § 1. Supremum Signaturae Apostolicae Tribunal cognoscit: 1_ querelas nullitatis et petititones restitutionis in integrum et alios recursus contra
Can. 1460      eius decisio non admittit appellationem, at non prohibentur querela nullitatis et restitutio in integrum. § 3. Quod si iudex
Can. 1593      quod sine sua culpa antea demonstrare non potuerit, querela nullitatis uti potest. - Si die et hora ad litis
Can. 1598      decreto partibus et earum advocatis permittere debet, sub poena nullitatis, ut acta nondum eis nota apud tribunalis cancellariam inspiciant
Can. 1620      causa ad privatorum bonum attinenti. - Sententia vitio insanabilis nullitatis laborat, si: 1_ lata est a iudice absolute incompetenti
Can. 1621      controversia ne ex parte quidem definita est. - Querela nullitatis, de qua in can. 1620, proponi potest per modum
Can. 1622      annos a die publicationis sententiae. - Sententia vitio sanabilis nullitatis dumtaxat laborat, si: 1_ lata est a non legitimo
Can. 1623      legitime absentem, iuxta can. 1593, § 2. - Querela nullitatis in casibus, de quibus in can. 1622, proponi potest
Can. 1624      tres menses a notitia publicationis sententiae. - De querela nullitatis videt ipse iudex qui sententiam tulit; quod si pars
Can. 1624      quod si pars vereatur ne iudex, qui sententiam querela nullitatis impugnatam tulit, praeoccupatum animum habeat ideoque eum suspectum existimet
Can. 1625      eius locum subrogetur ad normam can. 1450. - Querela nullitatis proponi potest una cum appellatione, intra terminum ad appellationem
Can. 1626      intra terminum ad appellationem statutum. - § 1. Querelam nullitatis interponere possunt non solum partes, quae se gravatas putant
Can. 1626      can. 1623 statutum, nisi interea appellatio una cum querela nullitatis interposita fuerit, aut nullitas sanata sit per decursum termini
Can. 1627      de quo in can. 1623. - Causae de querela nullitatis secundum normas de processu contentioso orali tractari possunt. -
Can. 1629      Summi Pontificis vel Signaturae Apostolicae; 2_ a sententia vitio nullitatis infecta, nisi cumuletur cum querela nullitatis ad normam can
Can. 1629      a sententia vitio nullitatis infecta, nisi cumuletur cum querela nullitatis ad normam can. 1625; 3_ a sententia quae in
Can. 1681      matrimonii consummatione, tribunal potest, suspensa de consensu partium causa nullitatis, instructionem complere pro dispensatione super rato, ac tandem acta
Can. 1683      gradus causam admittat. - Si in gradu appellationis novum nullitatis matrimonii caput afferatur, tribunal potest, tamquam in prima instantia

NULLO     [10]
Can. 0559      legitimis fundationis legibus, atque dummodo de iudicio loci Ordinarii nullo modo ministerio paroeciali noceant. - Loci Ordinarius, ubi id
Can. 0951      extrinseco. § 2. Sacerdos alteram Missam eadem die concelebrans, nullo titulo pro ea stipem recipere potest. - § 1
Can. 0984      in confessione quovis tempore excepta habuerit, ad exteriorem gubernationem nullo modo uti potest. - Magister novitiorum eiusque socius, rector
Can. 1068      si casus ferat etiam iurata, se baptizatos esse et nullo detineri impedimento. - Omnes fideles obligatione tenentur impedimenta, si
Can. 1222      liber et gratuitus. - § 1. Si qua ecclesia nullo modo ad cultum divinum adhiberi queat et possibilitas non
Can. 1457      certe et evidenter competentes sint, ius reddere recusent, vel nullo suffragante iuris praescripto se competentes declarent atque causas cognoscant
Can. 1520      ab ipso iudice statutum. - Si nullus actus processualis, nullo obstante impedimento, ponatur a partibus per sex menses, instantia
Can. 1622      et loci in quo prolata fuit; 5_ acta iudiciali nullo innititur, cuius nullitas non sit ad normam can. 1619
Can. 1731      lata in poenali iudicio, etiamsi in rem iudicatam transierit, nullo modo ius facit erga partem laesam, nisi haec intervenerit
Can. 1744      constiterit parochum alteram invitationem recepisse, non autem respondisse etsi nullo impedimento detentum, aut si parochus renuntiationem nullis adductis motivis

NULLOQUE     [2]
Can. 0597      praeditus, qui qualitates habeat iure universali et proprio requisitas nulloque detineatur impedimento. § 2. Nemo admitti potest sine congrua
Can. 1025      aut Superioris maioris competentis, praeditus sit, nulla detineatur irregularitate nulloque impedimento, atque praerequisita, ad normam cann. 1033-1039 adimpleverit; praeterea

NULLUM     [21]
Can. 0010      inhabilitantes eae tantum leges habendae sunt, quibus actum esse nullum aut inhabilem esse personam expresse statuitur. - Legibus mere
Can. 0041      denegare non potest, nisi manifesto appareat eundem actum esse nullum aut alia ex gravi causa sustineri non posse aut
Can. 0069      publicis, aut comprobari condiciones oportet. - Rescriptum, cuius praesentationi nullum est definitum tempus, potest exsecutori exhiberi quovis tempore, modo
Can. 0080      can. 47, firmo praescripto can. 81. - § 1. Nullum privilegium per renuntiationem cessat, nisi haec a competendi auctoritate
Can. 0153      § 3. Promissio alicuius officii, a quocumque est facta, nullum parit iuridicum effectum. - Officium de iure vacans, quod
Can. 0171      2. Si quis ex praedictis admittatur, eius suffragium est nullum, sed electio valet, nisi constet, eo dempto, electum non
Can. 0182      ab eadem tempore opportuno mittenda abstinuisse. § 3. Postulato nullum ius acquiritur ex postulatione; eam admittendi auctoritas competens obligatione
Can. 0216      quisque statum et condicionem, apostolicam actionem promoveant vel sustineant; nullum tamen inceptum nomen catholicum sibi vindicet, nisi consensus accesserit
Can. 0550      in domo pluribus presbyteris communi, dummodo pastoralium perfunctio munerum nullum exinde detrimentum capiat. § 2. Curet loci Ordinarius ut
Can. 0924      debet esse mere triticeus et recenter confectus, ita ut nullum sit periculum corruptionis. § 3. Vinum debet esse naturale
Can. 1040      afficiuntur sive perpetuo, quod venit nomine irregularitatis, sive simplici; nullum autem impedimentum contrahitur, quod in canonibus qui sequuntur non
Can. 1084      dubio facti, matrimonium non est impediendum nec, stante dubio, nullum declarandum. § 3. Sterilitas matrimonium nec prohibet nec dirimit
Can. 1089      abductam vel saltem retentam intuitu matrimonii cum ea contrahendi, nullum matrimonium consistere potest, nisi postea mulier a raptore separata
Can. 1123      - Quoties matrimonium vel convalidatur pro foro externo, vel nullum declaratur, vel legitime praeterquam morte solvitur, parochus loci celebrationis
Can. 1157      matrimonium, quod pars renovans scit aut opinatur ab initio nullum fuisse. - § 1. Si impedimentum sit publicum, consensus
Can. 1160      necesse est ut consensus forma canonica praestetur. - Matrimonium nullum ob defectum formae, ut validum fiat, contrahi denuo debet
Can. 1191      metu gravi et iniusto vel dolo emissum ipso iure nullum est. - § 1. Votum est publicum, si nomine
Can. 1200      Iusiurandum dolo, vi aut metu gravi extortum, ipso iure nullum est. - § 1. Iusiurandum promissorium sequitur naturam et
Can. 1222      in eadem sibi legitime vindicent, et dummodo animarum bonum nullum inde detrimentum capiat. - Oratorii nomine intellegitur locus divino
Can. 1239      quolibet profano usu prorsus excluso. § 2. Subtus altare nullum sit reconditum cadaver; secus Missam super illud celebrare non
Can. 1684      decreto vel altera sententia, ii, quorum matrimonium declaratum est nullum, possunt novas nuptias contrahere statim ac decretum vel altera

NULLUS     [6]
Can. 0062      eiusdem acceptationem, salvis clausulis contrariis. - Rescriptum in quo nullus datur exsecutor, effectum habet a momento quo datae sunt
Can. 0063      sit vera. § 3. Causa motiva in rescriptis quorum nullus est exsecutor, vera sit oportet tempore quo rescriptum datum
Can. 0068      recurratur ad rescribentem. - Rescriptum Sedis Apostolicae in quo nullus datur exsecutor, tunc tantum debet Ordinario impetrantis praesentari, cum
Can. 1407      in cann. 1408-1414 determinantur. § 2. Incompetentia iudicis, cui nullus ex his titulis suffragatur, dicitur relativa. § 3. Actor
Can. 1520      intra brevem terminum ab ipso iudice statutum. - Si nullus actus processualis, nullo obstante impedimento, ponatur a partibus per
Can. 1736      utrum suspensio sit confirmanda an revocanda. § 4. Si nullus recursus intra statutum terminum adversus decretum proponatur, suspensio exsecutionis

NUM     [11]
Can. 0067      sua rescripto usus non fuerit. § 3. In dubio num rescriptum irritum sit necne, recurratur ad rescribentem. - Rescriptum
Can. 0845      2. Si, diligenti inquisitione peracta, prudens adhuc dubium supersit num sacramenta de quibus in § 1 revera aut valide
Can. 0869      baptizatur, etiam invitis parentibus. - § 1. Si dubitetur num quis baptizatus fuerit, aut baptismus valide collatus fuerit, dubio
Can. 1052      his omnibus non obstantibus, ob certas rationes Episcopus dubitat num candidatus sit idoneus ad ordines recipiendos, eundem ne promoveat
Can. 1091      § 4. Numquam matrimonium permittatur, si quod subest dubium num partes sint consanguineae in aliquo gradu lineae rectae aut
Can. 1446      si circa privatum partium bonum lis versetur, dispiciat iudex num transactione vel arbitrorum iudicio, ad normam cann. 1713-1716, controversia
Can. 1673      Vicarii iudicialis domicilii partis conventae, qui prius ipsam interroget, num quid excipiendum habeat. - Habiles sunt ad matrimonium impugnandum
Can. 1705      vero votum Episcopi, invisere in sede tribunalis ad perpendendum num quid grave adduci possit ad petitionem denuo proponendam. -
Can. 1718      1. Cum satis collecta videantur elementa, decernat Ordinarius: 1_ num processus ad poenam irrogandam vel declarandam promoveri possit; 2_
Can. 1718      processus ad poenam irrogandam vel declarandam promoveri possit; 2_ num id, attento can. 1341, expediat; 3_ utrum processus iudicialis
Can. 1718      4. Antequam ad normam § 1 decernat, consideret Ordinarius num, ad vitanda inutilia iudicia, expediat ut, partibus consentientibus, vel

NUMERENTUR     [1]
Can. 1472      scripto redacta esse debent. § 2. Singula folia actorum numerentur et authenticitatis signo muniantur. - Quoties in actis iudicialibus

NUMERI     [2]
Can. 0203      una vel pluribus hebdomadis, finitur expleto ultimo die eiusdem numeri aut, si mensis die eiusdem numeri careat, expleto ultimo
Can. 0203      ultimo die eiusdem numeri aut, si mensis die eiusdem numeri careat, expleto ultimo die mensis. - § 1. Christifideles

NUMERIBUS     [1]
Can. 0292      salvo praescripto can. 976; eo ipso privatur omnibus officiis, numeribus muneribus e potestate qualibet delegata. - Clericus qui statum

NUMERO     [17]
Can. 0008      exserunt tantum expletis tribus mensibus a die qui Actorum numero appositus est, nisi ex natura rei illico ligent aut
Can. 0083      - § 1. Cessat privilegium elapso tempore vel expleto numero casuum pro quibus concessum fuit, firmo praescripto can. 142
Can. 0142      Potestas delegata extinguitur: expleto mandato; elapso tempore vel exhausto numero casuum pro quibus concessa fuit; cessante causa finali delegationis
Can. 0173      et coram praeside electionis inspiciant an schedularum numerus respondeat numero electorum, suffragia ipsa scrutentur palamque faciant quot quisque rettulerit
Can. 0443      2_ Superiores maiores institutorum religiosorum et societatum vitae apostolicae numero tum pro viris tum pro mulieribus ab Episcoporum conferentia
Can. 0443      in territorio sedem habent; 4_ Rectores aliqui seminariorum maiorum, numero ut in n. 2 determinando, electi a rectoribus seminariorum
Can. 0463      institutorum vitae consecratae, a consilio pastorali eligendi, modo et numero ab Episcopo dioecesano determinandis, aut, ubi hoc consilium non
Can. 0463      societatum vitae apostolicae, quae in dioecesi domum habent, eligendi numero et modo ab Episcopo dioecesano determinatis. § 2. Ad
Can. 0502      consilii presbyteralis ab Episcopo dioecesano libere nominantur aliqui sacerdotes, numero non minore quam sex nec maiore quam duodecim, qui
Can. 0950      summa offertur pro Missarum applicatione, non indicato Missarum celebrandarum numero, hic supputetur attenta stipe statuta in loco in quo
Can. 0954      Si certis in ecclesiis aut oratoriis Missae petuntur celebrandae numero plures quam ut ibidem celebrari possint, earundem celebratio alibi
Can. 0961      confessiones; 2_ adsit gravis necessitas, videlicet quando, attento paenitentium numero, confessariorum copia praesto non est ad rite audiendas singulorum
Can. 0981      absolutio ne denegetur nec differatur. - Pro qualitate et numero peccatorum, habita tamen ratione paenitentis condicionis, salutares et convenientes
Can. 0988      - § 1. Christifidelis obligatione tenetur in specie et numero confitendi omnia peccata gravia post baptismum perpetrata et nondum
Can. 1188      in ecclesiis sacras imagines fidelium venerationi proponendi; attamen moderato numero et congruo ordine exponantur, ne populi christiani admiratio excitetur
Can. 1610      quae singuli iudices in discussione attulerunt, nisi a maiore numero iudicium praefinita fuerint motiva praeferenda; sententia dein singulorum iudicium
Can. 1622      dumtaxat laborat, si: 1_ lata est a non legitimo numero iudicum, contra praescriptum can. 1425, § 1; 2_ motiva

NUMEROSIORES     [1]
Can. 0433      1. Si utilitas id suadeat, praesertim in nationibus ubi numerosiores adsunt Ecclesiae particulares, provinciae ecclesiasticae vicinores, proponente Episcoporum conferentia

NUMEROSIORIBUS     [1]
Can. 0630      In monasteriis monialium, in domibus formationis et in communitatibus numerosioribus laicalibus habeantur confessarii ordinarii ab Ordinario loci probati, collatis

NUMERUM     [6]
Can. 0171      nisi constet, eo dempto, electum non rettulisse requisitum suffragiorum numerum. - § 1. Suffragium, ut validum sit, esse debet
Can. 0173      quot quisque rettulerit. § 3. Si numerus suffragiorum superet numerum eligentium, nihil est actum. § 4. Omnia electionis acta
Can. 0176      a collegii aut coetus praeside proclametur, qui requisitum suffragiorum numerum rettulerit, ad normam can. 119, n. 1. - §
Can. 0506      capituli, salvis semper fundationis legibus, ipsam capituli constitutionem et numerum canonicorum determinent; definiant quaenam a capitulo et a singulis
Can. 0958      peculiarem habeant librum, in quo accurate adnotent Missarum celebrandarum numerum, intentionem, stipem oblatam, necnon celebrationem peractam. § 2. Ordinarius
Can. 1602      obligatione, si qua sit. § 3. Quoad extensionem defensionum, numerum exemplarium, aliaque huiusmodi adiuncta, servetur ordinatio tribunalis. - §

NUMERUS     [5]
Can. 0173      suffragia colligant et coram praeside electionis inspiciant an schedularum numerus respondeat numero electorum, suffragia ipsa scrutentur palamque faciant quot
Can. 0173      scrutentur palamque faciant quot quisque rettulerit. § 3. Si numerus suffragiorum superet numerum eligentium, nihil est actum. § 4
Can. 0443      tantum consultivo, presbyteri aliique christifideles, ita tamen ut eorum numerus non excedat dimidiam partem eorum de quibus in §§
Can. 0475      unus constituatur Vicarius generalis, nisi dioecesis amplitudo vel incolarum numerus aut aliae rationes pastorales aliud suadeant. - Quoties rectum
Can. 1049      irregularitate ex voluntario homicidio aut ex procurato abortu, etiam numerus delictorum ad validitatem dispensationis exprimendus est. § 3. Dispensatio

NUMQUAM     [15]
Can. 0240      de alumnis ad ordines admittendis aut e seminario dimittendis, numquam directoris spiritus et confessariorum votum exquiri potest. - §
Can. 0290      Ordinarius proprius decreverit. - Sacra ordinatio, semel valide recepta, numquam irrita fit. Clericus tamen statum clericalem amittit: 1_ sententia
Can. 0336      corpus apostolicum continuo perseverat, una cum capite suo, et numquam sine hoc capite, subiectum quoque supremae et plenae potestatis
Can. 0500      in casibus iure expresse definitis. § 3. Consilium presbyterale numquam agere valet sine Episcopo dioecesano, ad quem solum etiam
Can. 1078      impedimentum criminis de quo in can. 1090. § 3. Numquam datur dispensatio ab impedimento consanguinitatis in linea recta aut
Can. 1091      inclusive. § 3. Impedimentum consanguinitatis non multiplicatur. § 4. Numquam matrimonium permittatur, si quod subest dubium num partes sint
Can. 1189      vel oratoriis fidelium venerationi expositae, si quando reparatione indigeant, numquam restaurentur sine data scripto licentia ab Ordinario; qui, antequam
Can. 1325      non tenetur. - Ignorantia crassa vel supina vel affectata numquam considerari potest in applicandis praescriptis cann. 1323 et 1324
Can. 1333      actus regiminis suspensus valide ponere nequeat. § 3. Vetitum numquam afficit: 1_ officia vel regiminis potestatem, quae non sint
Can. 1336      certo loco vel extra certum locum exercendi; quae prohibitiones numquam sunt sub poena nullitatis; 4_ translatio poenalis ad aliud
Can. 1338      can. 1336, § 1 nn. 2 et 3 recensentur, numquam afficiunt potestates, officia, munera, iura, privilegia, facultates, gratias, titulos
Can. 1340      vel caritatis opus peragendum. § 2. Ob transgressionem occultam numquam publica imponatur paenitentia. § 3. Paenitentias Ordinarius pro sua
Can. 1465      intercedente causa, a iudice, auditis vel petentibus partibus, prorogari, numquam autem, nisi partibus consentientibus, valide coarctari. § 3. Caveat
Can. 1492      aliove legitimo modo, exceptis actionibus de statu personarum, quae numquam extinguuntur. § 2. Exceptio, salvo praescripto can. 1462, semper
Can. 1643      declarare potest ad impediendam novam eiusdem causae introductionem. - Numquam transeunt in rem iudicatam causae de statu personarum, haud

NUNCUPANT     [1]
Can. 0607      vota publica perpetua vel temporaria, elapso tamen tempore renovanda, nuncupant atque vitam fraternam in communi ducunt. § 3. Testimonium

NUNCUPANTUR     [1]
Can. 0207      in iure et clerici vocantur; ceteri autem et laici nuncupantur. § 2. Ex utraque hac parte habentur christifideles, qui

NUNTIANDI     [1]
Can. 0815      superiorum institutis. - Ecclesiae, vi muneris sui veritatem revelatam nuntiandi, propriae sunt universitates vel facultates ecclesiasticae ad disciplinas sacras

NUNTIARE     [1]
Can. 0248      doctrinam hominibus sui temporis apte, ratione eorundem ingenio accommodata, nuntiare valeant. - Institutionis sacerdotalis Ratione provideatur ut alumni non

NUNTIETUR     [1]
Can. 0771      Episcopi et parochi, ut Dei verbum iis quoque fidelibus nuntietur, qui ob vitae suae condicionem communi et ordinaria cura

NUNTII     [1]
Can. 0759      baptismatis et confirmationis, verbo et vitae christianae exemplo evangelici nuntii sunt testes; vocari etiam possunt ut in exercitio ministerii

NUNTIUM     [5]
Can. 0211      christifideles officium habent et ius allaborandi ut divinum salutis nuntium ad universos homines omnium temporum ac totius orbis magis
Can. 0225      singuli sive in consociationibus coniuncti, allaborandi ut divinum salutis nuntium ab universis hominibus ubique terrarum cognoscatur et accipiatur; quae
Can. 0771      eadem penitus careant. § 2. Provideant quoque, ut Evangelii nuntium perveniat ad non credentes in territorio degentes, quippe quos
Can. 0787      ingenio et culturae aptata, aperiantur viae quibus ad evangelicum nuntium cognoscendum adduci valeant. § 2. Curent ut quos ad
Can. 0787      adduci valeant. § 2. Curent ut quos ad evangelicum nuntium recipiendum aestiment paratos, veritates fidei edoceant, ita quidem ut

NUNTIUS     [1]
Can. 0528      omni ope satagat, associata etiam sibi christifidelium opera, ut nuntius evangelicus ad eos quoque perveniat, qui a religione colenda

NUPTA     [1]
Can. 0877      § 2. Si de filio agatur e matre non nupta nato, matris nomen inserendum est, si publice de eius

NUPTIAE     [1]
Can. 1138      putativo. - § 1. Pater is est, quem iustae nuptiae demonstrant, nisi evidentibus argumentis contrarium probetur. § 2. Legitimi

NUPTIARUM     [2]
Can. 0530      atque apostolicae benedictionis impertiti; 4_ assistentia matrimoniis et benedictio nuptiarum; 5_ persolutio funerum; 6_ fontis baptismalis tempore paschali benedictio
Can. 1677      sed determinare etiam debet quo capite vel quibus capitibus nuptiarum validitas impugnetur. § 4. Post decem dies a notificatione

NUPTIAS     [4]
Can. 1080      Quoties impedimentum detegatur cum iam omnia sunt parata ad nuptias, nec matrimonium sine probabili gravis mali periculo differri possit
Can. 1093      vitam communem aut ex notorio vel publico concubinatu; et nuptias dirimit in primo gradu lineae rectae inter virum et
Can. 1146      legitime constare debet. - Pars baptizata ius habet novas nuptias contrahendi cum parte catholica: 1_ si altera pars negative
Can. 1684      sententia, ii, quorum matrimonium declaratum est nullum, possunt novas nuptias contrahere statim ac decretum vel altera sententia ipsis notificata

NUPTURIENTIBUS     [1]
Can. 1112      matrimoniis assistant. § 2. Laicus seligatur idoneus, ad institutionem nupturientibus tradendam capax et qui liturgiae matrimoniali rite peragendae aptus

NUTRIANT     [2]
Can. 0276      duplici mensa sacrae Scripturae et Eucharistiae vitam suam spiritualem nutriant; enixe igitur sacerdotes invitantur ut cotidie Sacrificium eucharisticum offerant
Can. 0619      qua Deus ante omnia quaeratur et diligatur. Ipsi igitur nutriant sodales frequenti verbi Dei pabulo eosque adducant ad sacrae

NUTRITA     [3]
Can. 0248      doctrinam, ita ut, propria fide ibi fundata et inde nutrita, Evangelii doctrinam hominibus sui temporis apte, ratione eorundem ingenio
Can. 1324      et dummodo passio ipsa ne fuerit voluntarie excitata vel nutrita; 4_ a minore, qui aetatem sedecim annorum explevit; 5_
Can. 1325      vel excusandum quaesitae, et passio, quae voluntarie excitata vel nutrita sit. - § 1. Iudex gravius punire potest quam

NUTRITUR     [1]
Can. 0836      sedulo curent, ministerio praesertim verbi, quo fides nascitur et nutritur. - § 1. Actiones liturgicae non sunt actiones privatae

NUTUM     [1]
Can. 0682      § 2. Religiosus ab officio commisso amoveri potest ad nutum sive auctoritatis committentis, monito Superiore religioso, sive Superioris, monito

Conspectus Analiticus


N
          
NASCITUR
          
NATA
          
NATI
          
NATIONALE
          
NATIONALIBUS
          
NATIONALIS
          
NATIONE
          
NATIONIBUS
          
NATIONIS
          
NATIS
          
NATIVITATEM
          
NATIVITATIS
          
NATIVO
          
NATIVUM
          
NATO
          
NATUM
          
NATURA
          
NATURAE
          
NATURALE
          
NATURALES
          
NATURALI
          
NATURALIBUS
          
NATURALIS
          
NATURALIUM
          
NATURAM
          
NATUS
          
NAVANDAM
          
NAVARE
          
NAVET
          
NAVIGANTES
          
NE
          
NEC
          
NECAREANT
          
NECESSARIA
          
NECESSARIAE
          
NECESSARIAM
          
NECESSARIAS
          
NECESSARIIS
          
NECESSARIO
          
NECESSARIOS
          
NECESSARIUM
          
NECESSARIUS
          
NECESSE
          
NECESSITAS
          
NECESSITATE
          
NECESSITATEM
          
NECESSITATES
          
NECESSITATIBUS
          
NECESSITATIS
          
NECESSITATUM
          
NECESSITUDINEM
          
NECESSITUDINES
          
NECESSITUDO
          
NECNE
          
NECNON
          
NECTENDAS
          
NEFAS
          
NEGATIVA
          
NEGATIVE
          
NEGATIVUM
          
NEGLECTI
          
NEGLECTUM
          
NEGLECTUS
          
NEGLEGAT
          
NEGLEGENTIA
          
NEGLEGENTIAE
          
NEGLEGENTIAM
          
NEGLEGENTIS
          
NEGLENTIAM
          
NEGLEXERINT
          
NEGLEXERIT
          
NEGOTIA
          
NEGOTIATIONEM
          
NEGOTIATIONIS
          
NEGOTII
          
NEGOTIIS
          
NEGOTIO
          
NEGOTIORUM
          
NEGOTIUM
          
NEMINE
          
NEMINI
          
NEMO
          
NEMPE
          
NEOPHYTI
          
NEOPHYTUS
          
NEQUAQUAM
          
NEQUE
          
NEQUEANT
          
NEQUEAT
          
NEQUEUNT
          
NEQUIT
          
NEUTER
          
NEUTRO
          
NEVE
          
NEXU
          
NEXUM
          
NIHIL
          
NIHILOMINUS
          
NIMIAM
          
NIMIAS
          
NIMIS
          
NIMIUM
          
NIMIUS
          
NISI
          
NITANTUR
          
NITATUR
          
NITI
          
NITITUR
          
NITOR
          
NITUNTUR
          
NN
          
NOCEANT
          
NOCEAT
          
NOCIVA
          
NOCTE
          
NOCTUQUE
          
NOCTURNO
          
NOCUMENTI
          
NOLINT
          
NOLIT
          
NOLUERIT
          
NOLUISSE
          
NOLUIT
          
NOMADES
          
NOMEN
          
NOMINA
          
NOMINANDI
          
NOMINANDUS
          
NOMINANTUR
          
NOMINARE
          
NOMINARI
          
NOMINAT
          
NOMINATIM
          
NOMINATIO
          
NOMINATIONE
          
NOMINATIONEM
          
NOMINATIONIS
          
NOMINATIS
          
NOMINATUR
          
NOMINATUS
          
NOMINAVIT
          
NOMINE
          
NOMINENT
          
NOMINENTUR
          
NOMINET
          
NOMINETUR
          
NOMINIBUS
          
NOMINIS
          
NON
          
NON-ACCEPTATIONE
          
NONDUM
          
NONNISI
          
NONNULLA
          
NONNULLAS
          
NONNULLIS
          
NORINT
          
NORMA
          
NORMAE
          
NORMAM
          
NORMAS
          
NORMIS
          
NOS
          
NOSTRI
          
NOSTRUM
          
NOTA
          
NOTABILE
          
NOTABILI
          
NOTABILITER
          
NOTAE
          
NOTAM
          
NOTARE
          
NOTARII
          
NOTARIO
          
NOTARIORUM
          
NOTARIUM
          
NOTARIUS
          
NOTATIS
          
NOTENTUR
          
NOTIFICABIT
          
NOTIFICANDUM
          
NOTIFICARE
          
NOTIFICARI
          
NOTIFICATA
          
NOTIFICATIO
          
NOTIFICATIONE
          
NOTIFICATIONEM
          
NOTIFICATIONIS
          
NOTIFICATO
          
NOTIFICATUM
          
NOTIFICATUR
          
NOTIFICET
          
NOTIFICETUR
          
NOTITIA
          
NOTITIAM
          
NOTITIAS
          
NOTORIA
          
NOTORIE
          
NOTORIO
          
NOTORIUM
          
NOTUM
          
NOVA
          
NOVAE
          
NOVAM
          
NOVAS
          
NOVELLAE
          
NOVENNIUM
          
NOVERIT
          
NOVI
          
NOVIS
          
NOVITATES
          
NOVITER
          
NOVITIATU
          
NOVITIATUM
          
NOVITIATUS
          
NOVITII
          
NOVITIORUM
          
NOVITIOS
          
NOVITIUS
          
NOVO
          
NOVUM
          
NOVUS
          
NOXIUM
          
NULLA
          
NULLAM
          
NULLAQUE
          
NULLAS
          
NULLATENUS
          
NULLI
          
NULLIBI
          
NULLIS
          
NULLISQUE
          
NULLITAS
          
NULLITATE
          
NULLITATEM
          
NULLITATES
          
NULLITATIS
          
NULLO
          
NULLOQUE
          
NULLUM
          
NULLUS
          
NUM
          
NUMERENTUR
          
NUMERI
          
NUMERIBUS
          
NUMERO
          
NUMEROSIORES
          
NUMEROSIORIBUS
          
NUMERUM
          
NUMERUS
          
NUMQUAM
          
NUNCUPANT
          
NUNCUPANTUR
          
NUNTIANDI
          
NUNTIARE
          
NUNTIETUR
          
NUNTII
          
NUNTIUM
          
NUNTIUS
          
NUPTA
          
NUPTIAE
          
NUPTIARUM
          
NUPTIAS
          
NUPTURIENTIBUS
          
NUTRIANT
          
NUTRITA
          
NUTRITUR
          
NUTUM
          

Cooperatorum Veritatis Societas

© 2006 Cooperatorum Veritatis Societas quoad hanc editionem iura omnia asservantur.

Litterula per inscriptionem electronicam :     Cooperatorum Veritatis Societas


«Amici veri Ecclesiae Traditionalistae sunt» Divus Pius X Papa: «Notre Charge Apostolique»