Documenta Catholica Omnia
Non nobis, Domine, non nobis, sed nomini tuo da gloriam


1983-01-25- Codex Iuris Canonici [Littera O]OB     [63]
Can. 0066      non consentiente Episcopo, impetrari. - Rescriptum non fit irritum ob errorem in nomine personae cui datur vel a qua
Can. 0167      ea domo sit, in qua fit electio, sed electioni ob infirmam valetudinem interesse nequeat, suffragium eius scriptum a scrutatoribus
Can. 0168      eius scriptum a scrutatoribus exquiratur. - Etsi quis plures ob titulos ius habeat ferendi nomine proprio suffragii, non potest
Can. 0185      aliquod ius in officii provisionem competit. - Ei, qui ob impletam aetatem aut renuntiationem acceptatam officium amittit, titulus emeriti
Can. 0193      confertur ad tempus indefinitum, non potest quis amoveri nisi ob graves causas atque servato procedendi modo iure definito. §
Can. 0236      saltem annos in aliqua domo peculiari degentes nisi graves ob rationes Episcopus dioecesanus aliter statuerit; 2_ maturioris aetatis viri
Can. 0290      irrogata; 3_ rescripto Apostolicae Sedis; quod vero rescriptum diaconis ob graves tantum causas, presbyteris ob gravissimas causas ac Apostolica
Can. 0290      quod vero rescriptum diaconis ob graves tantum causas, presbyteris ob gravissimas causas ac Apostolica Sede conceditur. - Praeter casus
Can. 0320      Sede erectae nonnisi ab eadem supprimi possunt. § 2. Ob graves causas ab Episcoporum conferentia supprimi possunt consociationes ab
Can. 0370      populi Dei portio, territorialiter quidem circumscripta, cuius cura, specialia ob adiuncta, committitur alicui Praelato aut Abbati, qui eam, ad
Can. 0371      vel praefectura apostolica est certa populi Dei portio quae, ob peculiaria adiuncta, in dioecesim nondum est constituta, quaeque pascenda
Can. 0371      2. Adminitratio apostolica est certa populi Dei portio, quae ob speciales et graves omnino rationes a Summo Pontifice in
Can. 0383      tempus versantes, animum intendens apostolicum ad eos etiam qui ob vitae suae condicionem ordinaria cura pastorali non satis frui
Can. 0401      adiunctis providebit. § 2. Enixe rogatur Episcopus dioecesanus, qui ob infirmam valetudinem aliamve gravem causam officio suo adimplendo minus
Can. 0402      in ipsa dioecesi servare potest, nisi certis in casibus ob specialia adiuncta ab Apostolica Sede aliter provideatur. § 2
Can. 0494      alia quinquennia nominari potest; durante munere, ne amoveatur nisi ob gravem causam ab Episcopo aestimandam, auditis collegio consultorum atque
Can. 0516      Ecclesia particulari communitas christifidelium, sacerdoti uti pastori proprio commissa, ob peculiaria adiuncta in paroeciam nondum erecta. § 2. Ubi
Can. 0517      atque de eadem coram Episcopo respondeat. § 2. Si ob sacerdotum penuriam Episcopus dioecesanus aestimaverit participationem in exercitio curae
Can. 0526      § 1. Parochus unius paroeciae tantum curam paroecialem habeat; ob penuriam tamen sacerdotum aut alia adiuncta, plurium vicinarum paroeciarum
Can. 0568      regimine interno instituti sese immiscere. - Pro iis qui ob vitae condicionem ordinaria parochorum cura frui non valent, uti
Can. 0624      durante munere ab officio amoveri vel in aliud transferri ob causas iure proprio statutas. - § 1. Supremus instituti
Can. 0668      licentia supremi Moderatoris renuntiare velit. § 5. Professus, qui ob instituti naturam plene bonis suis renuntiaverit, capacitatem acquirendi et
Can. 0686      vel ab Episcopo dioecesano pro sodale instituti iuris dioecesani, ob graves causas, servata aequitate et caritate. - Sodalis exclaustratus
Can. 0689      non admittendi ad professionem renovendam ad perpetuam emittendam, nisi ob neglentiam instituti vel ob laborem in instituto peractum infirmitas
Can. 0689      renovendam ad perpetuam emittendam, nisi ob neglentiam instituti vel ob laborem in instituto peractum infirmitas contracta fuerit. § 3
Can. 0691      votis perpetuis indultum discedendi ab instituto ne petat, nisi ob gravissimas causas coram Domino perpensas; petitionem suam deferat supremo
Can. 0695      constet de dimissione. - § 1. Sodalis dimitti debet ob delicta de quibus in cann. 1397, 1398 et 1395
Can. 0696      Moderatori transmittantur. - § 1. Sodalis dimitti etiam potest ob alias causas, dummodo sint graves, externae, imputabiles et iuridice
Can. 0702      legitime dimissi fuerint, nihil ab eo eodem repetere possunt ob quamlibet operam in eo praestitam. § 2. Institutum tamen
Can. 0771      parochi, ut Dei verbum iis quoque fidelibus nuntietur, qui ob vitae suae condicionem communi et ordinaria cura pastorali non
Can. 0974      ad confessiones excipiendas habitualiter concessam ne revocet nisi gravem ob causam. § 2. Revocata facultate ad confessiones excipiendas a
Can. 1004      Unctio infirmorum ministrari potest fideli qui, adepto rationis usu, ob infirmitatem vel senium in periculo incipit versari. § 2
Can. 1010      sollemnia celebretur, die dominico vel festo de praecepto, sed ob rationes pastorales aliis etiam diebus, ferialibus non exceptis, fieri
Can. 1011      - § 1. Ordinatio generaliter in cathedrali ecclesia celebretur; ob rationes tamen pastorales in alia ecclesia aut oratorio celebrari
Can. 1026      debita libertate gaudeat oportet; nefas est quemquam, quovis modo, ob quamlibet causam ad ordines recipiendos cogere, vel canonice idoneum
Can. 1052      dat litteras. § 3. Si, his omnibus non obstantibus, ob certas rationes Episcopus dubitat num candidatus sit idoneus ad
Can. 1095      officia matrimonialia essentialia mutuo tradenda et acceptanda; 3_ qui ob causas naturae psychicae obligationes matrimonii essentiales assumere non valent
Can. 1103      Ordinarii loci scripto data. - Invalidum est matrimonium initum ob vim vel metum gravem ab extrinseco, etiam haud consulto
Can. 1156      separationis renuntiat. - § 1. Ad convalidandum matrimonium irritum ob impedimentum dirimens, requiritur ut cesset impedimentum vel ab eodem
Can. 1159      sit utrique parti notum. - § 1. Matrimonium irritum ob defectum consensus convalidatur, si pars quae non consenserat, iam
Can. 1160      est ut consensus forma canonica praestetur. - Matrimonium nullum ob defectum formae, ut validum fiat, contrahi denuo debet forma
Can. 1163      a momenti praestiti consensus. - § 1. Matrimonium irritum ob impedimentum vel ob defectum legitimae formae sanari potest, dummodo
Can. 1163      consensus. - § 1. Matrimonium irritum ob impedimentum vel ob defectum legitimae formae sanari potest, dummodo consensus utriusque partis
Can. 1163      dummodo consensus utriusque partis perseveret. § 2. Matrimonium irritum ob impedimentum iuris naturalis aut divini positivi sanari potest solummodo
Can. 1164      alterutra vel utraque parte inscia; ne autem concedatur nisi ob gravem causam. - § 1. Sanatio in radice concedi
Can. 1176      defunctorum corpora sepeliendi servetur; non tamen prohibet cremationem, nisi ob rationes christianae doctrinae contrarias electa fuerit. - § 1
Can. 1184      haeretici et schismatici; 2_ qui proprii corporis cremationem elegerint ob rationes fidei christianae adversas; 3_ alii peccatores manifesti, quibus
Can. 1230      nomine intelleguntur ecclesia vel alius locus sacer ad quos, ob peculiarem pietatis causam, fideles frequentes, approbante Ordinario loci, peregrinantur
Can. 1308      2. Sibi in tabulis fundationum id expresse caveatur, Ordinarius ob imminutos reditus onera Missarum reducere valet. § 3. Episcopo
Can. 1308      reducere valet. § 3. Episcopo dioecesano competit potestas reducendi ob deminutionem redituum, quamdiu causa perduret, ad rationem eleemosynae in
Can. 1310      et necessaria causa. § 2. Si exsecutio onerum impositorum, ob imminutos reditus aliamve causam, nulla administratorum culpa, impossibilis evaserit
Can. 1340      religionis vel pietatis vel caritatis opus peragendum. § 2. Ob transgressionem occultam numquam publica imponatur paenitentia. § 3. Paenitentias
Can. 1362      delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis; 2_ de actione ob delicta de quibus in cann. 1394, 1395, 1397, 1398
Can. 1407      conveniri potest, nisi coram iudice ecclesiastico qui competens sit ob unum ex titulis qui in cann. 1408-1414 determinantur. §
Can. 1417      si eidem tribunali appellationis non subsunt. - § 1. Ob primatum Romani Pontificis integrum est cuilibet fideli causam suam
Can. 1489      ab aliis favorabilius definiantur. - Advocati ac procuratores qui ob dona aut pollicitationes aut quamlibet aliam rationem suum officium
Can. 1505      processu fundamentum appareat. § 3. Si libellus reiectus fuerit ob vitia quae emendari possunt, actor novum libellum rite confectum
Can. 1529      ad probationes colligendas ne procedat ante litis contestationem nisi ob gravem causam. - Iudex ad veritatem aptius eruendam partes
Can. 1576      relationes ab aliis peritis iam factas assumere. - Easdem ob causas quibus testis, etiam periti excluduntur aut recusari possunt
Can. 1595      non comprobaverit, tenetur obligatione tum solvendi litis expensas, quae ob ipsius absentiam factae sunt, tum etiam, si opus sit
Can. 1703      partis oratricis vel exceptioni partis conventae grave obstaculum obvenire ob adductas probationes, id parti cuius interest prudenter patefaciat. §
Can. 1740      emendare, subrogare, ei obrogare. - Cum alicuius parochi ministerium ob aliquam causam, etiam citra gravem ipsius culpam, noxium aut
Can. 1741      ipse ab Episcopo dioecesano a paroecia amoveri. - Causae, ob quas parochus a sua paroecia legitime amoveri potest, hae

OBEANT     [1]
Can. 0408      quoties Episcopus dioecesanus id requirat, pontificalia et alias functiones obeant, ad quas Episcopus dioecesanus tenetur. § 2. Quae episcopalia

OBEAT     [1]
Can. 0262      officium, excepta materia matrimoniali et firmo praescripto can. 985, obeat seminarii rector eiusve delegatus. - Episcopus dioecesanus vel, si

OBEUNDIS     [1]
Can. 1741      mentis vel corporis infirmitas, quae parochum suis muneribus utiliter obeundis imparem reddunt; 3_ bonae existimationis amissio penes probos et

OBEUNDO     [1]
Can. 0830      loci Ordinarii consulere possint. § 2. Censor, in suo obeundo officio, omni personarum acceptatione seposita, prae oculis tantummodo habeat

OBIECTUM     [6]
Can. 0304      vocantur, sua habeant statuta, quibus definiantur consociationis finis seu obiectum sociale, sedes, regimen et condiciones ad partem in iisdem
Can. 0587      disciplinam, membrorum incorporationem atque institutionem, necnon proprium sacrorum ligaminum obiectum. § 2. Codex huiusmodi a competenti auctoritate Ecclesiae approbatur
Can. 0820      ac professores ut variae universitatis facultates mutuam sibi, prout obiectum siverit, praestent operam, utque inter propriam universitatem vel facultatem
Can. 1400      necessitas urget scandala praeveniendi vel reparandi. - § 1. Obiectum iudicii sunt: 1_ personarum physicarum vel iuridicarum iura persequenda
Can. 1502      vult, debet libellum competenti iudici exhibere, in quo controversiae obiectum proponatur, et ministerium iudicis expostuletur. - § 1. Petitionem
Can. 1660      ita ut ex allatis utriusque partis elementis ipse controversiae obiectum perspectum habeat. - § 1. Elapsis terminis, de quibus

OBITU     [2]
Can. 0417      a Vicario generali aut Vicario episcopali, donec certam de obitu Episcopi dioecesani notitiam iidem acceperint, itemque quae ab Episcopo
Can. 1707      ex fama aut ex indiciis moralem certitudinem de coniugis obitu obtinuerit. Sola coniugis absentia, quamvis diuturna, non sufficit. §

OBLATA     [2]
Can. 0948      ad eorum intentiones pro quibus singulis stips, licet exigua, oblata et acceptata est. - Qui obligatione gravatur Missam celebrandi
Can. 0951      celebrans, singulas applicare potest ad intentionem pro qua stips oblata est, ea tamen lege ut, praeterquam in die Nativitatis

OBLATAM     [3]
Can. 0945      morem, sacerdoti cuilibet Missam celebranti aut concelebranti licet stipem oblatam recipere, ut iuxta certam intentionem Missam applicet. § 2
Can. 0952      summam maiorem expetere; ipsi tamen fas est stipem sponte oblatam definita maiorem pro Missae applicatione accipere, et etiam minorem
Can. 0958      in quo accurate adnotent Missarum celebrandarum numerum, intentionem, stipem oblatam, necnon celebrationem peractam. § 2. Ordinarius obligatione tenetur singulis

OBLATIONE     [2]
Can. 0899      substantialiter praesentem, Deo Patri offert atque fidelibus in sua oblatione sociatis se praebet ut cibum spiritualem. § 2. In
Can. 0946      Ecclesiae atque eius curam in ministris operibusque sustinendis ea oblatione participant. - A stipe Missarum quaelibet etiam species negotiationis

OBLATIONEM     [1]
Can. 0276      ut cotidie Sacrificium eucharisticum offerant, diaconi vero ut eiusdem oblationem cotidie participent; 3_ obligatione tenentur sacerdotes necnon diaconi ad

OBLATIONES     [10]
Can. 0531      de praecepto. - Licet paroeciale quoddam munus alius expleverit, oblationes quas hac occasione a christifidelibus recipit ad massam paroecialem
Can. 0531      paroecialem deferat, nisi de contraria offerentis voluntate constet quoad oblationes voluntarias; Episcopo dioecesano, audito consilio presbyterali, competit statuere praescripta
Can. 0551      vicarius paroecialis eodem gaudet iure ac parochus. - Ad oblationes quod attinet, quas occasione perfuncti ministerii pastoralis christifideles vicario
Can. 0848      impetret eaque decenti custodia diligenter asservet. - Minister, praeter oblationes a competenti auctoritate definitas, pro sacramentorum administratione nihil petat
Can. 1181      licet, nisi iure prohibeantur, eligere coemeterium sepulturae. - Ad oblationes occasione funerum quod attinet, serventur praescripta can. 1264, cauto
Can. 1264      Sedis Apostolicae, ad ipsa Sede Apostolica approbandas; 2_ definire oblationes occasione ministrationis sacramentorum et sacramentalium. - § 1. Salvo
Can. 1267      postea sedulo mittenda. - § 1. Nisi contrarium constet, oblationes quae fiunt Superioribus vel administratoribus cuiusvis personae iuridicae ecclesiasticae
Can. 1267      etiam privatae, praesumuntur ipsi personae iuridicae factae. § 2. Oblationes, de quibus in § 1, repudiari nequeunt nisi iusta
Can. 1267      vel condicione gravantur, firmo praescripto can. 1295. § 3. Oblationes a fidelibus ad certum finem factae, nonnisi ad eundem
Can. 1274      Habeatur in singulis dioecesibus speciale institutum, quod bona vel oblationes colligat eum in finem ut sustentationi clericorum, qui in

OBLATIONUM     [2]
Can. 0319      1, cui quotannis administrationis rationem reddere debet. § 2. Oblationum quoque et eleemosynarum, quas collegerit, eidem auctoritati fidelem erogationis
Can. 0531      audito consilio presbyterali, competit statuere praescripta, quibus destinationi harum oblationum necnon remunerationi clericorum idem munus implentium provideatur. - In

OBLATOR     [1]
Can. 0950      hic supputetur attenta stipe statuta in loco in quo oblator commoratur, nisi aliam fuisse eius intentionem legitime praesumi debeat

OBLATORES     [1]
Can. 0954      possint, earundem celebratio alibi fieri licet, nisi contrariam voluntatem oblatores expresse manifestaverint. - § 1. Qui celebrationem Missarum applicandarum

OBLATORUM     [3]
Can. 0122      per exsecutorem, servatis quidem in primis tum fundatorum ac oblatorum voluntate tum iuribus quaesitis tum probatis statutis: 1_ ut
Can. 0123      obveniunt personae iuridicae immediate superiori, salvis semper fundatorum vel oblatorum voluntate necnon iuribus quaesitis; extincta persona iuridica privata, eiusdem
Can. 0326      ad normam statutorum determinanda est, salvis iuribus quaesitis atque oblatorum voluntate. - Christifideles laici magni faciant consociationes ad spirituales

OBLATORUMQUE     [1]
Can. 0121      praesertim bonorum et ad onerum adimpletionem quod attinet, fundatorum oblatorumque voluntas atque iura quaesita salva esse debent. - Si

OBLATUM     [1]
Can. 0607      Ita religiosus plenam suam consummat donationem veluti sacrificium Deo oblatum, quo tota ipsius exsistentia fit continuus Dei cultus in

OBLIGANDI     [3]
Can. 0341      aut dissolverit. - § 1. Concilii Oecumenici decreta vim obligandi non habent nisi una cum Concilii Patribus a Romano
Can. 0341      iussu promulgata. § 2. Eadem confirmatione et promulgatione, vim obligandi ut habeant, egent decreta quae ferat Collegium Episcoporum, cum
Can. 0455      deliberativo fruentes ad conferentiam pertinent, proferri debent, atque vim obligandi non obtinent, nisi ab Apostolica Sede recognita, legitime promulgata

OBLIGANT     [2]
Can. 0032      serventur praescripta can. 8. - Decreta generalia exsecutoria eos obligant qui tenentur legibus, quarum eadem decreta modos applicationis determinant
Can. 0034      curare ut leges exsecutioni mandentur, eosque in legum exsecutione obligant; eas legitime edunt, intra fines suae competentiae, qui potestate

OBLIGANTUR     [3]
Can. 0013      res immobiles in territorio sitas respiciunt. § 3. Vagi obligantur legibus tam universalibus quam particularibus quae vigent in loco
Can. 0094      regimen atque agendi rationes. § 2. Statutis universitatis personarum obligantur solae personae quae legitime eiusdem membra sunt; statutis rerum
Can. 0408      Episcopus coadiutor et Episcopus auxiliaris, iusto impedimento non detenti, obligantur ut, quoties Episcopus dioecesanus id requirat, pontificalia et alias

OBLIGARE     [2]
Can. 0008      2. Leges particulares promulgantur modo a legislatore determinato et obligare incipiunt post mensem a die promulgationis, nisi alius terminus
Can. 0446      definire modum promulgationis decretorum et tempus quo decreta promulgata obligare incipiant. - Episcoporum conferentia, institutum quidem permanens, est coetus

OBLIGAT     [5]
Can. 0052      quoad res de quibus datum est; eas vero ubique obligat, nisi aliud constet. - Si decreta inter se sint
Can. 0601      amoris in sequela Christi usque ad mortem oboedientis suspectum, obligat ad submissionem voluntatis erga legitimos Superiores, vices Dei gerentes
Can. 0879      dono ditantur atque perfectius Ecclesiae vinculantur, eosdem roborat arctiusque obligat ut verbo et opere testes sint Christi fidemque diffundant
Can. 1193      quod personalis et realis naturam participat. - Votum non obligat, ratione sui, nisi emittentem. - Cessat votum lapsu temporis
Can. 1525      renuntiatum est, eosdem parit effectus ac peremptio instantiae, itemque obligat renuntiantem ad solvendas expensas actorum, quibus renuntiatum fuit. -

OBLIGATI     [1]
Can. 0956      Omnes et singuli administratores causarum piarum aut quoquo modo obligati ad Missarum celebrationem curandam, sive clerici sive laici, onera

OBLIGATIO     [9]
Can. 0127      negotiorum gravitas id postulate, secretum sedulo servandi; quae quidem obligatio a Superiore urgeri potest. - Quicunque illegitime actu iuridico
Can. 0199      iuris exercitium ordinis sacri requirit; 7_ ius visitationis et obligatio oboedientiae, ita ut christifideles a nulla auctoritate ecclesiastica visitari
Can. 0225      ab universis hominibus ubique terrarum cognoscatur et accipiatur; quae obligatio eo vel magis urget iis in adiunctis, in quibus
Can. 0285      proprio Ordinario, prohibentur; item a subscribendis syngraphis, quibus nempe obligatio solvendae pecuniae, nulla definita causa, subscipitur, abstineant. - Prohibentur
Can. 1132      celebrato servetur ab Ordinario loci, assistente, testibus, coniugibus. - Obligatio secretum servandi, de qua in can. 1131, n. 2
Can. 1202      aeternae iusiurandum adiciatur, nullam exinde actus consequitur firmitatem. - Obligatio iureiurando promissorio inducta desinit: 1_ si remittatur ab eo
Can. 1352      suspenditur, quamdiu reus in mortis periculo versatur. § 2. Obligatio servandi poenam latae sententiae, quae neque declarata sit neque
Can. 1411      proveniant, pars conveniri potest coram tribunali loci, in quo obligatio vel orta est vel est adimplenda. - In causis
Can. 1637      contra omnes facta, quoties res petita est individua aut obligatio solidalis. § 3. Si interponatur ab una parte super

OBLIGATIONE     [79]
Can. 0057      3. Responsum negativum praesumptum non eximit competentem auctoritatem ab obligatione decretum ferendi, immo et damnum forte illatum, ad normam
Can. 0071      tenetur rescripto in sui dumtaxat favorem concesso, nisi aliunde obligatione canonica ad hoc teneatur. - Rescripta ab Apostolica Sede
Can. 0127      actus Superioris easdem personas non audientis; Superior, licet nulla obligatione teneatur accedendi ad earundem votum, etsi concors, tamen sine
Can. 0127      discedat. § 3. Omnes quorum consensus aut consilium requiritur, obligatione tenentur sententiam suam sincere proferendi atque, si negotiorum gravitas
Can. 0128      alio actu dolo vel culpa posito, alteri damnum infert, obligatione tenetur damnum illatum reparandi. - § 1. Potestatis regiminis
Can. 0182      nullum ius acquiritur ex postulatione; eam admittendi auctoritas competens obligatione non tenetur. § 4. Factam auctoritati competenti postulationem electores
Can. 0209      ad aedificationem Corporis Christi cooperantur. - § 1. Christifideles obligatione adstringuntur, sua quoque ipsorum agendi ratione, ad communionem semper
Can. 0222      nisi ad normam legis plectantur. - § 1. Christifideles obligatione tenentur necessitatibus subveniendi Ecclesiae, ut eidem praesto sint quae
Can. 0222      atque ad honestam ministrorum sustentationem necessaria sunt. § 2. Obligatione quoque tenentur iustitiam socialem promovendi necnon, praecepti Domini memores
Can. 0225      apostolatum a Deo per baptismum et confirmationem deputentur, generali obligatione tenentur et iure gaudent, sive singuli sive in consociationibus
Can. 0226      allaborandi. § 2. Parentes, cum vitam filiis contulerint, gravissima obligatione tenentur et iure gaudent eos educandi; ideo parentum christianorum
Can. 0229      possint, utque in apostolatu exercendo partem suam habere queant, obligatione tenentur et iure gaudent acquirendi eiusdem doctrinae cognitionem, propriae
Can. 0231      qui permanenter aut ad tempus speciali Ecclesiae servitio addicuntur, obligatione tenentur ut aptam acquirant formationem ad munus suum debite
Can. 0273      episcopalis, et cum consensu collegii consultorum. - Clerici speciali obligatione tenentur Summo Pontifici et suo quisque Ordinario reverentiam et
Can. 0276      offerant, diaconi vero ut eiusdem oblationem cotidie participent; 3_ obligatione tenentur sacerdotes necnon diaconi ad presbyteratum aspirantes cotidie liturgiam
Can. 0277      sanctificationis utantur communibus et particularibus. - § 1. Clerici obligatione tenentur servandi perfectam perpetuamque propter Regnum coelorum continentiam, ideoque
Can. 0291      n. 1, amissio status clericalis non secumfert dispensationem ab obligatione caelibatus, quae ab uno tantum Romano Pontifice conceditur. -
Can. 0356      imponit eorumve procuratoribus tradit, vice Romani Pontificis. - Cardinales obligatione tenentur cum Romano Pontifice sedulo cooperandi; Cardinales itaque quovis
Can. 0356      officio in Curia fungentes, qui non sint Episcopi dioecesani, obligatione tenentur residendi in Urbe; Cardinales qui alicuius dioecesis curam
Can. 0387      ulterius perscrutandis. - Episcopus dioecesanus, cum memor sit se obligatione teneri exemplum sanctitatis praebendi in caritate, humilitate et vitae
Can. 0396      idem faciat antiquior suffraganeus. - § 1. Tenetur Episcopus obligatione dioecesis vel ex toto vel ex parte quotannis visitandae
Can. 0400      per procuratorem etiam in Urbe degentem; Praefectus apostolicus hac obligatione non tenetur. - § 1. Episcopus dioecesanus, qui septuagesimum
Can. 0402      et dignae Episcopi renuntiantis sustentationi provideatur, attenta quidem primaria obligatione, qua tenetur dioecesis cui ipse inservivit. - § 1
Can. 0410      regimini dioecesis praeest. - Episcopus coadiutor et Episcopus auxiliaris obligatione tenentur, sicut et ipse Episcopus dioecesanus, residendi in dioecesi
Can. 0427      acceptata electione, potestatem obtinet, quin requiratur ullius confirmatio, firma obligatione de qua in can. 833, n. 4. - §
Can. 0429      destruant, aut in iis quidquam immutent. - Administrator dioecesanus obligatione tenetur residendi in dioecesi et applicandi Missam pro populo
Can. 0437      uti Episcopus in propria dioecesi. - § 1. Metropolita obligatione tenetur, intra tres menses a recepta consecratione episcopali, aut
Can. 0463      synodum dioecesanam vocandi sunt uti synodi sodales eamque participandi obligatione tenentur: 1_ Episcopus coadiutor atque Episcopi auxiliares; 2_ Vicarii
Can. 0528      impedimentum, paroeciam vacare declarare potest. - § 1. Parochus obligatione tenetur providendi ut Dei verbum integre in paroecia degentibus
Can. 0533      administrentur ad normam cann. 1281-1288. - § 1. Parochus obligatione tenetur residendi in domo paroeciali prope ecclesiam; in casibus
Can. 0534      instructum. - § 1. Parochus, post captam paroeciae possessionem, obligatione tenetur singulis diebus dominicis atque festis in sua dioecesi
Can. 0543      paroeciarum committatur, singuli eorum, iuxta ordinationem ab iisdem statutam, obligatione tenentur munera et functiones parochi persolvendi de quibus in
Can. 0543      § 2. Sacerdotes omnes qui ad coetum pertinent: 1_ obligatione tenentur residentiae; 2_ communi consilio ordinationem statuant, qua eorum
Can. 0548      expresse litteris Episcopi dioecesani caveatur, vicarius paroecialis ratione officii obligatione tenetur parochum in universo paroeciali ministerio adiuvandi, excepta quidem
Can. 0549      hoc in casu omnibus etiam obligationibus tenetur parochi, excepta obligatione applicandi Missam pro populo. - § 1. Vicarius paroecialis
Can. 0550      applicandi Missam pro populo. - § 1. Vicarius paroecialis obligatione tenetur residendi in paroecia aut, si pro diversis simul
Can. 0555      Ecclesiam pertine depereant aut asportentur. § 4. Vicarius foraneus obligatione tenetur secundum determinationem ab Episcopo dioecesano factam, sui districtus
Can. 0562      auctoritate loci Ordinarii servatisque legitimis statutis et iuribus quaesitis, obligatione tenetur prospiciendi ut sacrae unctiones secundum normas liturgicas et
Can. 0628      nemini vero fas est quoquo modo sodales ab hac obligatione avertere, aut visitationis scopum aliter impedire. - In sua
Can. 0630      loci probati, collatis consiliis cum communitate, nulla tamen acta obligatione ad illos accedendi. § 4. Subditorum confessiones Superiores ne
Can. 0663      proprii praescripta liturgiam horarum digne celebrent, firma pro clericis obligatione de qua in can. 276, § 2, n. 3
Can. 0748      Ecclesiam respiciunt, quaerere tenentur eamque cognitam amplectendi ac servandi obligatione vi legis divinae adstringuntur et iure gaudent. § 2
Can. 0754      christifideles religioso animi obsequio adhaerere tenentur. - Omnes christifideles obligatione tenentur servandi constitutiones et decreta, quae ad doctrinam proponendam
Can. 0774      sua cuiusque parte pertinet. § 2. Prae ceteris parentes obligatione tenentur verbo et exemplo filios in fide et vitae
Can. 0774      filios in fide et vitae christianae praxi efformandi; pari obligatione adstringuntur, qui parentum locum tenent atque patrini. - §
Can. 0783      consecratae, cum vi ipsius consecrationis sese servitio Ecclesiae dedicent, obligatione tenentur ad operam, ratione suo instituto propria, speciali modo
Can. 0793      - § 1. Parentes, necnon qui eorum locum tenent, obligatione adstringuntur et iure gaudent prolem educandi; parentes catholici officium
Can. 0798      quibus educationi catholicae provideatur; quod si facere non valeant, obligatione tenentur curandi, ut extra scholas debitae eorundem educationi catholicae
Can. 0833      quoque egent sui Superioris maioris ad normam constitutionum. - Obligatione emittendi personaliter professionem fidei, secundum formulam a Sede Apostolica
Can. 0867      eucharisticam, communionem etiam recipiendo, participet. - § 1. Parentes obligatione tenentur curandi ut infantes intra priores hebdomadas baptizentur; quam
Can. 0885      sacramentum administrent, sibi sociare. - § 1. Episcopus dioecesanus obligatione tenetur curandi ut sacramentum confirmationis subditis rite et rationabiliter
Can. 0890      dispositus et promissiones baptismales renovare valeat. - Fideles tenentur obligatione hoc sacramentum tempestive recipiendi; curent parentes, animarum pastores, praesertim
Can. 0916      et deficiat opportunitas confitendi; quo in casu meminerit se obligatione teneri ad eliciendum actum perfectae contritionis, qui includit propositum
Can. 0920      1. Omnis fidelis, postquam ad sanctissimam Eucharistiam initiatus sit, obligatione tenetur semel saltem in anno, sacram communionem recipiendi. §
Can. 0949      stips, licet exigua, oblata et acceptata est. - Qui obligatione gravatur Missam celebrandi et applicandi ad intentionem eorum qui
Can. 0949      et applicandi ad intentionem eorum qui stipem obtulerunt, eadem obligatione tenetur, etiamsi sine ipsius culpa stipes perceptae perierint. -
Can. 0955      supra summam in dioecesi debitam datum esse intuitu personae; obligatione etiam tenetur Missarum celebrationem curandi, donec tum susceptae obligationis
Can. 0958      intentionem, stipem oblatam, necnon celebrationem peractam. § 2. Ordinarius obligatione tenetur singulis annis huiusmodi libros per se aut per
Can. 0963      ut actum contritionis quisque elicere curet. - Firma manente obligatione de qua in can. 989, is cui generali absolutione
Can. 0981      satisfactiones confessarius iniungat; quas paenitens per se ipse implendi obligatione tenetur. - Qui confitetur se falso confessarium innocentem apud
Can. 0983      quavis modo de causa aliquatenus prodere paenitentem. § 2. Obligatione secretum servandi tenentur quoque interpres, si detur, necnon omnes
Can. 0986      1. Omnis cui animarum cura vi muneris est demandata, obligatione tenetur providendi ut audiantur confessiones fidelium sibi commissorum, qui
Can. 0986      commodum statutis, accedendi. § 2. Urgente necessitate, quilibet confessarius obligatione tenetur confessiones christifidelium excipiendi, et in periculo mortis quilibet
Can. 0988      emendandi habens, ad Deum convertatur. - § 1. Christifidelis obligatione tenetur in specie et numero confitendi omnia peccata gravia
Can. 0989      confiteantur. - Omnis fidelis, postquam ad annos discretionis pervenerit, obligatione tenetur peccata sua gravia, saltem semel in anno, fideliter
Can. 1043      neophytus, nisi, iudicio Ordinarii, sufficienter probatus fuerit. - Christifideles obligatione tenentur impedimenta ad sacros ordines, si qua norint, Ordinario
Can. 1063      ad reparationem damnorum, si qua debeatur. - Pastores animarum obligatione tenentur curandi ut propria ecclesiastica communitas christifidelibus assistentiam praebeat
Can. 1069      baptizatos esse et nullo detineri impedimento. - Omnes fideles obligatione tenentur impedimenta, si quae norint, parocho aut loci Ordinario
Can. 1174      atque interpellat pro totius mundi salute. - § 1. Obligatione liturgiae horarum persolvendae adstringuntur clerici, ad normam can. 276
Can. 1200      1. Qui libere iurat se aliquid facturum, peculiari religionis obligatione tenetur implendi, quod iureiurando firmaverit. § 2. Iusiurandum dolo
Can. 1245      dioecesani praescripta, singulis in casibus concedere potest dispensationem ab obligatione servandi diem festum vel diem paenitentiae aut commutationem eiusdem
Can. 1247      - Die dominica aliisque diebus festis de praecepto fideles obligatione tenentur Missam participandi; abstineant insuper ab illis operibus et
Can. 1261      favorem Ecclesiae conferre. § 2. Episcopus dioecesanus fideles de obligatione, de qua in can. 222, § 1, monere tenetur
Can. 1299      civilis; quae si omissae fuerint, heredes moneri debent de obligatione, qua tenentur, adimplendi testatoris voluntatem. - Voluntates fidelium facultates
Can. 1308      quae sint per se stantia, dummodo nemo sit qui obligatione teneatur et utiliter cogi possit ad eleemosynae augmentum faciendum
Can. 1548      Salvo praescripto can. 1550, § 2, n. 2, ab obligatione respondendi eximuntur: 1_ clerici, quod attinet ad ea quae
Can. 1595      sive pars conventa, quae iustum impedimentum non comprobaverit, tenetur obligatione tum solvendi litis expensas, quae ob ipsius absentiam factae
Can. 1595      actor tum pars conventa fuerint absentes a iudicio, ipsi obligatione expensas litis solvendi tenentur in solidum. - § 1
Can. 1602      documentis typis imprimantur, praevia iudicis licentia requiritur, salva secreti obligatione, si qua sit. § 3. Quoad extensionem defensionum, numerum

OBLIGATIONEM     [14]
Can. 0277      prudentia clerici se gerant cum personis, quarum frequentatio ipsorum obligationem ad continentiam servandam in discrimen vocare aut in fidelium
Can. 0599      mundi futuri et fons uberioris fecunditatis in indiviso corde, obligationem secumfert continentiae perfectae in caelibatu. - Evangelicum consilium paupertatis
Can. 0678      Superioribus maiores; integram stipem receptam transmittere debet, nisi certo obligationem ipsi Episcopi, si casus ferat, urgere ne omittant. §
Can. 0898      animarum pastores doctrinam de hoc sacramento illustrantes, fideles hanc obligationem sedulo edoceant. - § 1. Eucharistica celebratio actio est
Can. 1037      admittantur, nisi ritu praescripto publice coram Deo et Ecclesia obligationem caelibatus assumpserint, aut vota perpetua in instituto religioso emiserint
Can. 1194      nisi emittentem. - Cessat votum lapsu temporis ad finiendam obligationem appositi, mutatione substantiali materiae promissae, deficiente condicione a qua
Can. 1195      - Qui potestatem in voti materiam habet, potest voti obligationem tamdiu suspendere, quamdiu voti adimpletio sibi praeiudicium afferat. -
Can. 1203      sed si iurisiurandi dispensatio vergat in praeiudicium aliorum qui obligationem remittere recusent, una Apostolica Sedes potest iusiurandum dispensare. -
Can. 1333      4. Suspensio vetans fructus, stipendium, pensiones aliave eiusmodi percipere, obligationem secumfert restituendi quidquid illegitime, quamvis bona fide, perceptum sit
Can. 1344      vitam laudabiliter peractam deliquerit neque necessitas urgeat reparandi scandalum, obligationem servandi poenam expiatoriam suspendere, ita tamen ut, si reus
Can. 1396      dimissione e statu clericali. - Qui graviter violat residentiae obligationem cui ratione ecclesiastici officii tenetur, iusta poena puniatur, non
Can. 1562      - § 1. Iudex testi in mentem revocet gravem obligationem dicendi totam et solam veritatem. § 2. Iudex testi
Can. 1655      pro suo arbitrio et prudentia terminum statuat ad implendam obligationem, qui tamen neque infra quindecim dies coarctetur neque sex
Can. 1730      vel reus absolutus sit propter causam quae non auferat obligationem reparandi damna. - Sententia lata in poenali iudicio, etiamsi

OBLIGATIONES     [28]
Can. 0145      ecclesiastica stabiliter constitutum in finem spiritualem exercendum. § 2. Obligationes et iura singulis officiis ecclesiasticis propria definiuntur sive ipso
Can. 0199      1362. - Praescriptioni obnoxia non sunt: 1_ iura et obligationes quae sunt legis divinae naturalis aut positivae; 2_ iura
Can. 0199      obtineri possunt ex solo privilegio apostolico; 3_ iura et obligationes quae spiritualem christifidelium vitam directe respiciunt; 4_ fines certi
Can. 0224      christifidelibus sunt propria, moderari. - Christifideles laici, praeter eas obligationes et iura, quae cunctis christifidelibus sunt communia et ea
Can. 0310      obligationum et iurium; christifideles tamen in ea consociati coniunctim obligationes contrahere atque uti condomini et compossessores iura et bona
Can. 0310      et bona acquirere et possidere possunt; quae iura et obligationes per mandatarium seu procuratorem exercere valent. - Sodales institutorum
Can. 0384      consiliarios audiat, eorum iura tutetur et curet ut ipsi obligationes suo statui proprias rite adimpleant iisdemque praesto sint media
Can. 0405      cancellario. - § 1. Episcopus coadiutor, itemque Episcopus auxiliaris, obligationes et iura habent quae determinantur praescriptis canonum qui sequuntur
Can. 0484      est: 1_ conscribere acta et instrumenta circa decreta, dispositiones, obligationes vel alia quae eorum operam requirunt; 2_ in scriptis
Can. 0548      can. 682, § 1. - § 1. Vicarii paroecialis obligationes et iura, praeterquam canonibus huius capitis, statutis dioecesanis necnon
Can. 0614      rationem et regimen iuxta constitutiones obtinent. Mutua iura et obligationes ita definiantur ut ex consociatione spirituale bonum proficere possit
Can. 0639      praestitus. - § 1. Si persona iuridica debita et obligationes contraxerit etiam cum Superiorem licentia, ipsa tenetur de eisdem
Can. 0685      emissionem professionis in novo instituto, manentibus votis, iura et obligationes quae sodalis in priore instituto habebat, suspenduntur; ab incepta
Can. 0701      Legitima dimissione ipso facto cessant vota necnon iura et obligationes ex professione promanantia. Si tamen sodalis sit clericus, sacros
Can. 0712      sacra, quibus evangelica consilia in instituto assumuntur, et definiant obligationes quas eadem vincula inducunt, servata tamen in vitae ratione
Can. 0718      temporalibus necnon iure proprio instituti. Item ius proprium definiat obligationes praesertim oeconomicas instituti erga sodales, qui pro ipso operam
Can. 0728      discedendi legitime concesso, cessant omnia vincula necnon iura et obligationes ab incorporatione promanantia. - Sodalis ab instituto dimittitur ad
Can. 0737      tamen § 1. - Incorporatio secumfert ex parte sodalium obligationes et iura in constitutionibus definita, ex parte autem societatis
Can. 0739      proprio constitutionibus vel particularibus conventionibus definiuntur. - Sodales, praeter obligationes quibus, uti sodales, obnoxii sunt secundum constitutiones, communibus obligationibus
Can. 1028      promoveantur, rite edoceantur de iis, quae ad ordinem eiusque obligationes pertinent. - Ad ordines ii soli promoveantur qui, prudenti
Can. 1095      tradenda et acceptanda; 3_ qui ob causas naturae psychicae obligationes matrimonii essentiales assumere non valent. - § 1. Ut
Can. 1128      e matrimonio mixto natis auxilium spirituale desit ad eorum obligationes adimplendas atque coniuges adiuvent ad vitae coniugalis et familiaris
Can. 1249      opera pietatis et caritatis exerceant, se ipsos abnegent, proprias obligationes fidelius adimplendo et praesertim ieiunium et abstinentiam, ad normam
Can. 1307      incumbentium tabella conficiatur, quae in loco patenti exponatur, ne obligationes adimplendae in oblivionem cadant. § 2. Praeter librum de
Can. 1393      canonum praescripta exercentes pro delicti gravitate puniantur. - Qui obligationes sibi ex poena impositas violat, iusta poena puniri potest
Can. 1411      aliud tribunal elegerint. § 2. Si causa versetur circa obligationes quae ex alio titulo proveniant, pars conveniri potest coram
Can. 1611      singulis dubiis congrua responsione; 2_ determinare quae sint partium obligationes ex iudicio ortae et quomodo implendae sint; 3_ exponere
Can. 1717      agit, easdem habet, quas auditor in processu, potestates et obligationes; idemque nequit, si postea iudicialis processus promoveatur, in eo

OBLIGATIONESQUE     [2]
Can. 0872      operam dare ut baptizatus vitam christianam baptismo congruam ducat obligationesque eidem inhaerentes fideliter adimpleat. - Patrinus unus tantum vel
Can. 0892      curare ut confirmatus tamquam verus Christi testis se gerat obligationesque eidem sacramento inhaerentes fideliter adimpleat. - § 1. Ut

OBLIGATIONI     [5]
Can. 0388      praeter propriam dioecesim aliae, titulo etiam administrationis, sunt commissae, obligationi satisfacit unam Missam pro universo populo sibi commisso applicando
Can. 0388      universo populo sibi commisso applicando. § 4. Episcopus qui obligationi, de qua in §§ 1-3, non satisfecerit, quam primum
Can. 0400      et Romano Pontifici se sistat. § 2. Episcopus praedictae obligationi per se ipse satisfaciat, nisi legitime sit impeditus; quo
Can. 0400      in sua dioecesi resideat. § 3. Vicarius apostolicus huic obligationi satisfacere potest per procuratorem etiam in Urbe degentem; Praefectus
Can. 0534      sibi commisso populo applicare tenetur. § 3. Parochus qui obligationi de qua in §§ 1 et 2 non satisfecerit

OBLIGATIONIBUS     [22]
Can. 0197      tamquam modum iuris subiectivi acquirendi vel amittendi necnon ab obligationibus sese liberandi, Ecclesia recipit prout est in legislatione civili
Can. 0224      sunt communia et ea quae in aliis canonibus statuuntur, obligationibus tenentur et iuribus gaudent quae in canonibus huius tituli
Can. 0278      constituendis aut participandis consociationibus, quarum finis aut actio cum obligationibus statui clericali propriis componi nequeunt vel diligentem muneris ipsis
Can. 0292      amittit iura statui clericali propria, nec ullis iam adstringitur obligationibus status clericalis, firmo praescripto can. 291; potestatem ordinis exercere
Can. 0414      sedes impeditur tantum, in cura pastorali dioecesis exercenda tenetur obligationibus atque potestate gaudet, quae iure Administratori dioecesano competunt. -
Can. 0418      dioecesi a qua: 1_ Administratoris dioecesani potestatem obtinet eiusdemque obligationibus tenetur, cessante qualibet Vicarii generalis et Vicarii episcopalis potestate
Can. 0427      Vicario generali agnoscit. - § 1. Administrator dioecesanus tenetur obligationibus et gaudet potestate Episcopi dioecesani, iis excludis quae ex
Can. 0549      541, § 1; vicarius hoc in casu omnibus etiam obligationibus tenetur parochi, excepta obligatione applicandi Missam pro populo. -
Can. 0685      novo instituto sodalis eidem incorporatur, cessantibus votis, iuribus et obligationibus praecedentibus. - § 1. Supremus Moderator, de consensu sui
Can. 0687      aequitate et caritate. - Sodalis exclaustratus exoneratus habetur ab obligationibus, quae cum nova suae vitae condicione componi nequeunt, itemque
Can. 0692      ipso iure secumfert dispensationem a votis necnon ab omnibus obligationibus ex professione ortis. - Si sodalis sit clericus, indultum
Can. 0705      vi voti oboedientiae uni Romano Pontifici obnoxius est, et obligationibus non adstringitur, quas ipse prudenter iudicet cum sua condicione
Can. 0739      obligationes quibus, uti sodales, obnoxii sunt secundum constitutiones, communibus obligationibus clericorum adstringuntur, nisi ex natura rei vel ex contextu
Can. 0743      societatis. - Indultum discedendi a societate, cessantibus iuribus et obligationibus ex incorporatione promanantibus, firmo praescripto can. 693, sodalis definitive
Can. 0744      aliam societatem vitae apostolicae transeundi, suspensis interim iuribus et obligationibus propriae societatis, firmo tamen iure redeundi ante definitivam incorporationem
Can. 0745      extra societatem, non tamen ultra triennium, suspensis iuribus et obligationibus quae cum ipsius nova condicione componi non possunt; permanet
Can. 0768      libertate, de familiae unitate et stabilitate eiusque muniis, de obligationibus quae ad homines in societate coniunctos pertinent, necnon de
Can. 0851      munus patrini sunt suscepturi, de significatione huius sacramenti deque obligationibus cum eo cohaerentibus rite edoceantur; parochus per se vel
Can. 1071      civilis agnosci vel celebrari nequeat; 3_ matrimonio eius qui obligationibus teneatur naturalibus erga aliam partem filiosve ex praecedenti unione
Can. 1274      constituatur, quatenus opus sit, massa communis qua valeant Episcopi obligationibus erga alias personas Ecclesiae deservientes satisfacere variisque dioecesis necessitatibus
Can. 1689      tribunal primae instantiae. - In sententia partes moneantur de obligationibus moralibus vel etiam civilibus, quibus forte teneantur, altera erga
Can. 1712      omnia iura statui clericali propria amittit et ab omnibus obligationibus liberatur. - Ad evitandas iudiciales contentiones transactio seu reconciliatio

OBLIGATIONIBUSQUE     [1]
Can. 0865      possit, oportet voluntatem baptismum recipiendi manifestaverit, de fidei veritatibus obligationibusque christianis sufficienter sit instructus atque in vita christiana per

OBLIGATIONIS     [3]
Can. 0277      de re normas statuat magis determinatas utque de huius obligationis observantia in casibus particularibus iudicium ferat. - § 1
Can. 0955      obligatione etiam tenetur Missarum celebrationem curandi, donec tum susceptae obligationis tum receptae stipis testimonium acceperit. § 2. Tempus intra
Can. 1125      adeo ut constet ipsam vere consciam esse promissionis et obligationis partis catholicae; 3_ ambae partes edoceantur de finibus et

OBLIGATIONUM     [3]
Can. 0113      personas physicas, personae iuridicae, subiecta scilicet in iure canonico obligationum et iurium quae ipsarum indoli congruunt. - § 1
Can. 0310      non fuerit constituta, qua talis subiectum esse non potest obligationum et iurium; christifideles tamen in ea consociati coniunctim obligationes
Can. 0696      externae, imputabiles et iuridice comprobatae, uti sunt: habitualis neglectus obligationum vitae consecratae; iteratae violationes sacrorum vinculorum; pertinax inoboedientia legitimis

OBLIGATORIAM     [1]
Can. 1315      particularis potest etiam in illius locum poenam determinatam vel obligatoriam constituere. - Curent Episcopi dioecesani ut, quatenus fieri potest

OBLIQUA     [1]
Can. 0108      seu quot personae, stipite dempto. § 3. In linea obliqua tot sunt gradus quot personae in utraque simul linea

OBLIVIONEM     [1]
Can. 1307      quae in loco patenti exponatur, ne obligationes adimplendae in oblivionem cadant. § 2. Praeter librum de quo in can

OBNOXIA     [4]
Can. 0098      § 2. Persona minor in exercitio suorum iurium potestati obnoxia manet parentum vel tutorum, iis exceptis in quibus minores
Can. 0122      2_ ut usus et ususfructus communium bonorum, quae divisioni obnoxia non sunt, utrique personae iuridicae cedant, oneraque iisdempropria utrique
Can. 0199      ad praescriptionem requisiti, salvo praescripto can. 1362. - Praescriptioni obnoxia non sunt: 1_ iura et obligationes quae sunt legis
Can. 1548      praestiti consilii tenentur, quod attinet ad negotia huic secreto obnoxia; 2_ qui ex testificatione sua sibi aut coniugi aut

OBNOXIAE     [3]
Can. 0086      sive ipso iure sive vi legitimae delegationis. - Dispensationi obnoxiae non sunt leges quatenus ea definiunt, quae institutorum aut
Can. 0264      in dioecesi tributum imponere. § 2. Tributo pro seminario obnoxiae sunt cunctae personae iuridicae ecclesiasticae etiam privatae, quae sedem
Can. 0397      privilegio vel consuetudine. - § 1. Ordinariae episcopali visitationi obnoxiae sunt personae, instituta catholica, res et loca sacra, quae

OBNOXII     [2]
Can. 0264      huiusmodi tributum debet esse generale, reditibus eorum qui eidem obnoxii sunt proportionatum, atque iuxta necessitates seminarii determinatum. - Quemlibet
Can. 0739      conventionibus definiuntur. - Sodales, praeter obligationes quibus, uti sodales, obnoxii sunt secundum constitutiones, communibus obligationibus clericorum adstringuntur, nisi ex

OBNOXIUM     [1]
Can. 1686      si ex documento, quod nulli contradictioni vel exceptioni sit obnoxium, certo constet de exsistentia impedimenti dirimentis vel de defectu

OBNOXIUS     [2]
Can. 0705      sodalis remanet, sed vi voti oboedientiae uni Romano Pontifici obnoxius est, et obligationibus non adstringitur, quas ipse prudenter iudicet
Can. 1323      videbantur, delicti in incapaces habentur. - Nulli poenae est obnoxius qui, cum legem vel praeceptum violavit: 1_ sextum decimum

OBOEDIENTIA     [1]
Can. 0212      tamquam Ecclesiae rectores statuunt, christifideles, propriae responsabilitatis conscii, christiana oboedientia prosequi tenentur. § 2. Christifidelibus integrum est, ut necessitates

OBOEDIENTIAE     [7]
Can. 0199      exercitium ordinis sacri requirit; 7_ ius visitationis et obligatio oboedientiae, ita ut christifideles a nulla auctoritate ecclesiastica visitari possint
Can. 0573      iuxta proprias institutorum leges, consilia evangelica castitatis, paupertatis et oboedientiae profitentur et per caritatem, ad quam ducunt, Ecclesiae eiusque
Can. 0590      Pontifici, tamquam supremo eorum Superiori, etiam ratione sacri vinculi oboedientiae parere tenentur. - Quo melius institutorum bono atque apostolatus
Can. 0598      constitutionibus definiat modum quo consilia evangelica castitatis, paupertatis et oboedientiae, pro sua vivendi ratione, servanda sunt. § 2. Sodales
Can. 0601      bonorum ad normam iuris proprii singulorum institutorum. - Evangelicum oboedientiae consilium, spiritu fidei et amoris in sequela Christi usque
Can. 0705      episcopatum evectus instituti sui sodalis remanet, sed vi voti oboedientiae uni Romano Pontifici obnoxius est, et obligationibus non adstringitur
Can. 1470      statuerit. § 2. Omnes iudicio assistentes, qui reverentiae et oboedientiae tribunali debitae graviter defuerint, iudex potest congruis poenis ad

OBOEDIENTIAM     [2]
Can. 0273      tenentur Summo Pontifici et suo quisque Ordinario reverentiam et oboedientiam exhibendi. - § 1. Soli clerici obtinere possunt officia
Can. 0618      Dei, ac promoventes cum reverentia personae humanae illorum voluntariam oboedientiam, libenter eos audiant necnon eorum conspirationem in bonum instituti

OBOEDIENTIS     [1]
Can. 0601      fidei et amoris in sequela Christi usque ad mortem oboedientis suspectum, obligat ad submissionem voluntatis erga legitimos Superiores, vices

OBREPTIO     [1]
Can. 0063      proprio darum sit. § 2. Item validitati rescripti obstat obreptio seu exposito falsi, sine una quidem causa motiva proposita

OBROGARE     [1]
Can. 1739      si id Superiori magis expedire videatur, emendare, subrogare, ei obrogare. - Cum alicuius parochi ministerium ob aliquam causam, etiam

OBROGAT     [1]
Can. 0053      generali; si aeque sint pecularia aut generalia, posterius tempore obrogat priori, quatenus ei contrarium est. - § 1. Decretum

OBSCURA     [1]
Can. 0017      in textu et contextu consideratam; quae si dubia et obscura manserit, ad locos parallelos, si qui sint, ad legis

OBSEQUI     [1]
Can. 1749      amore consentiat. - Si parochus consilio ac suasionibus Episcopi obsequi non intendat, rationes in scriptis exponat. - Episcopus, si

OBSEQUIO     [3]
Can. 0218      aperiendi, inquibus peritia gaudent, servato debito erga Ecclesiae magisterium obsequio. - Christifideles omnes iure gaudent ut a quacumque coactione
Can. 0678      - § 1. Religiosi subsunt potestati Episcoporum, quos devoto obsequio ac reverentia prosequi tenentur, in iis quae curam animarum
Can. 0753      magistri; cui authentico magisterio suorum Episcoporum christifideles religioso animi obsequio adhaerere tenentur. - Omnes christifideles obligatione tenentur servandi constitutiones

OBSEQUIUM     [1]
Can. 0752      Non quidem fidei assensus, religiosum tamen intellectus et voluntatis obsequium praestandum est doctrinae, quam sive Summus Pontifex sive Collegium

OBSERATUM     [1]
Can. 0489      in communi archivo armarium seu scrinium, omnino clausum et obseratum, quod de loco amoveri nequeat, in quo scilicet documenta

OBSERVANDA     [1]
Can. 0654      menses prorogari. - Professione religiosa sodales tria consilia evangelica observanda voto publico assumunt, Deo per Ecclesiae ministerium consecrantur et

OBSERVANDO     [1]
Can. 1249      praesertim ieiunium et abstinentiam, ad normam canonum qui sequuntur, observando. - Dies et tempora paenitentialia in universa Ecclesia sunt

OBSERVANTIA     [4]
Can. 0031      pressius determinantur modi in lege applicanda servandi aut legum observantia urgetur, ferre valent, intra fines suae competentiae, qui potestate
Can. 0277      re normas statuat magis determinatas utque de huius obligationis observantia in casibus particularibus iudicium ferat. - § 1. Ius
Can. 0619      celebrationem. Eis exemplo sint in virtutibus colendis et in observantia legum et traditionum proprii instituti; eorum necessitatibus personalibus convenienter
Can. 1132      scandalum aut gravis erga matrimonii sanctitatem iniuria ex secreti observantia immineat, idque notum fiat partibus ante matrimonii celebrationem. -

OBSERVANTIAM     [7]
Can. 0032      tenentur legibus, quarum eadem decreta modos applicationis determinant aut observantiam urgent. - § 1. Decreta generalia exsecutoria, etiamsi edantur
Can. 0049      aut omittendum directe et legitime imponitur, praesertim ad legis observantiam urgendam. - Antequam decretum singulare ferat, auctoritas necessarias notitias
Can. 0392      debeat, Episcopus disciplinam cunctae Ecclesiae communem promovere et ideo observantiam omnium legum ecclesiasticarum urgere tenetur. § 2. Advigilet ne
Can. 0592      documentorum Sanctae Sedis, quae sodales sibi concreditos respiciunt, eorumque observantiam curent. - Firmo praescripto can. 586, instituta iuris pontificii
Can. 0685      instituto habebat, suspenduntur; ab incepta tamen probatione, ipse ad observantiam iuris proprii novi instituti tenetur. § 2. Per professionem
Can. 0731      fraternam in communi ducentes, secundum propriam vitae rationem, per observantiam constitutionum ad perfectionem caritatis tendunt. § 2. Inter has
Can. 1253      paenitentiae sensum informentur. - Episcoporum conferentia potest pressius determinare observantiam ieiunii et abstinentiae, necnon alias formas paenitentiae, praesertim opera

OBSERVARE     [2]
Can. 0174      ad validitatem electionis, condiciones compromisso appositas, iuri non contrarias, observare; condiciones autem iuri contrariae pro non appositis habeantur. -
Can. 0667      clausuram papalem, iuxta normas scilicet ab Apostolica Sede datas, observare debent. Cetera monialium monasteria clausuram propriae indoli accomodatam et

OBSERVARI     [1]
Can. 0850      praescriptum, excepto casu necessitatis urgentis, in quo ea tantum observari debent, quae ad validitatem sacramenti requirantur. - Baptismi celebratio

OBSERVATIONE     [1]
Can. 1249      lege divina tenentur; ut vero cuncti communi quadam paenitentiae observatione inter se coniungantur, dies paenitentiales praescribuntur, in quibus christifideles

OBSERVATIS     [1]
Can. 1067      investigationes peragendas, quae ante matrimonium necessaria sunt, quibus diligenter observatis, parochus procedere possit ad matrimonio assistendum. - In periculo

OBSERVATORES     [2]
Can. 0363      ii quoque, qui in pontificam Missionem ut Delegati aut Observatores deputantur apud Consilia internationalia aut apud Conferentias et Conventus
Can. 0463      Episcopus dioecesanus, si id opportunum duxerit, invitare potest uti observatores aliquos ministros aut sodales Ecclesiarum vel communitatum ecclesialium, quae

OBSERVENTUR     [1]
Can. 0838      vernaculas recognoscere, necnon advigilare ut ordinationes liturgicae ubique fideliter observentur. § 3. Ad Episcoporum conferentias spectat versiones librorum liturgicorum

OBSESSOS     [1]
Can. 1172      dominio sint privatorum. - § 1. Nemo exorcismos in obsessos proferre legitime potest, nisi ab Ordinario loci peculiarem et

OBSISTERE     [1]
Can. 1066      celebretur, constare debet nihil eius validae ac licitae celebrationi obsistere. - Episcoporum conferentia statuat normas de examine sponsorum, necnon

OBSTACULUM     [1]
Can. 1703      conspiciat petitioni partis oratricis vel exceptioni partis conventae grave obstaculum obvenire ob adductas probationes, id parti cuius interest prudenter

OBSTANTE     [1]
Can. 1520      ipso iudice statutum. - Si nullus actus processualis, nullo obstante impedimento, ponatur a partibus per sex menses, instantia perimitur

OBSTANTIBUS     [3]
Can. 0003      in praesens vigere pergent, contrariis huius Codicis praescriptis minime obstantibus. - Iura quaesita, itemque privilegia quae, ab Apostolica Sede
Can. 1052      qui dat litteras. § 3. Si, his omnibus non obstantibus, ob certas rationes Episcopus dubitat num candidatus sit idoneus
Can. 1750      intendat, rationes in scriptis exponat. - Episcopus, si, non obstantibus allatis rationibus, iudicet a proposito non esse recedendum, cum

OBSTAT     [3]
Can. 0063      cetera, a momento exsecutionis. - § 1. Validitati rescripti obstat subreptio seu reticentia veri, si in precibus expressa non
Can. 0063      Motu proprio darum sit. § 2. Item validitati rescripti obstat obreptio seu exposito falsi, sine una quidem causa motiva
Can. 1129      can. 1127 et 1128 applicanda sunt quoque matrimoniis, quibus obstat impedimentum disparitatis cultus, de quo in can. 1086, §

OBSTENT     [4]
Can. 1127      servandis. § 2. Si graves difficultates formae canonicae servandae obstent, Ordinario loci partis catholicae ius est ab eadem in
Can. 1225      nisi quae iure aut Ordinarii loci praescripto excipiantur, aut obstent normae liturgicae. - Nomine sacelli privati intellegitur locus divino
Can. 1342      iustitiam restitui, reum emendari. - § 1. Quoties iustae obstent causae ne iudicialis processus fiat, poena irrogari vel declarari
Can. 1750      § 1 selectis, rationes perpendat quae translationi faveant vel obstent; quod si exinde translationem peragendam censeat, paternas exhortationes parocho

Conspectus Analiticus


OB
          
OBEANT
          
OBEAT
          
OBEUNDIS
          
OBEUNDO
          
OBIECTUM
          
OBITU
          
OBLATA
          
OBLATAM
          
OBLATIONE
          
OBLATIONEM
          
OBLATIONES
          
OBLATIONUM
          
OBLATOR
          
OBLATORES
          
OBLATORUM
          
OBLATORUMQUE
          
OBLATUM
          
OBLIGANDI
          
OBLIGANT
          
OBLIGANTUR
          
OBLIGARE
          
OBLIGAT
          
OBLIGATI
          
OBLIGATIO
          
OBLIGATIONE
          
OBLIGATIONEM
          
OBLIGATIONES
          
OBLIGATIONESQUE
          
OBLIGATIONI
          
OBLIGATIONIBUS
          
OBLIGATIONIBUSQUE
          
OBLIGATIONIS
          
OBLIGATIONUM
          
OBLIGATORIAM
          
OBLIQUA
          
OBLIVIONEM
          
OBNOXIA
          
OBNOXIAE
          
OBNOXII
          
OBNOXIUM
          
OBNOXIUS
          
OBOEDIENTIA
          
OBOEDIENTIAE
          
OBOEDIENTIAM
          
OBOEDIENTIS
          
OBREPTIO
          
OBROGARE
          
OBROGAT
          
OBSCURA
          
OBSEQUI
          
OBSEQUIO
          
OBSEQUIUM
          
OBSERATUM
          
OBSERVANDA
          
OBSERVANDO
          
OBSERVANTIA
          
OBSERVANTIAM
          
OBSERVARE
          
OBSERVARI
          
OBSERVATIONE
          
OBSERVATIS
          
OBSERVATORES
          
OBSERVENTUR
          
OBSESSOS
          
OBSISTERE
          
OBSTACULUM
          
OBSTANTE
          
OBSTANTIBUS
          
OBSTAT
          
OBSTENT
          

Cooperatorum Veritatis Societas

© 2006 Cooperatorum Veritatis Societas quoad hanc editionem iura omnia asservantur.

Litterula per inscriptionem electronicam :     Cooperatorum Veritatis Societas


«Amici veri Ecclesiae Traditionalistae sunt» Divus Pius X Papa: «Notre Charge Apostolique»