Documenta Catholica Omnia
Non nobis, Domine, non nobis, sed nomini tuo da gloriam


1983-01-25- Codex Iuris Canonici [Littera P]PERMITTAT     [2]
Can. 0701      normam can. 693, recipiat vel saltem exercitium sacrorum ordinum permittat. - § 1. Qui ex instituto religioso legitime egrediantur
Can. 1483      advocatus debet praeterea esse catholicus, nisi Episcopus dioecesanus aliter permittat, et doctor in iure canonico, vel alioquin vere peritus

PERMITTATUR     [1]
Can. 1091      3. Impedimentum consanguinitatis non multiplicatur. § 4. Numquam matrimonium permittatur, si quod subest dubium num partes sint consanguineae in

PERMITTENDI     [1]
Can. 0667      monasteriorum monialium, quae sita sunt in sua dioecesi, atque permittendi, gravi de causa et assistente Antistita, ut alii in

PERMITTENTE     [1]
Can. 1614      ante publicationem vim ullam habet, etiamsi dispositiva pars, iudice permittente, partibus significata sit. - Publicatio seu intimatio sententiae fieri

PERMITTERE     [14]
Can. 0533      casibus tamen particularibus, si iusta adsit causa, loci Ordinarius permittere potest ut alibi commoretur, praesertim in domo pluribus presbyteris
Can. 0550      in earum aliqua; loci tamen Ordinarius, iusta de causa, permittere potest ut alibi resideat, praesertim in domo pluribus presbyteris
Can. 0647      qui vices magistri novitiorum gerat. § 3. Superior maior permittere potest ut novitiorum coetus, per certa temporis spatia, in
Can. 0858      Loci Ordinarius, audito loci parocho, potest ad fidelium commoditatem permittere aut iubere, ut fons baptismalis habeatur etiam in alia
Can. 0936      principali domui adnexo; potest tamen iusta de causa Ordinarius permittere, ut etiam in alio oratorio eiusdem domus asservetur. -
Can. 1118      2. Matrimonium in alio convenienti loco celebrari Ordinarius loci permittere potest. § 3. Matrimonium inter partem catholicam et partem
Can. 1130      1. - Ex gravi et urgenti causa loci Ordinarius permittere potest, ut matrimonium secreto celebretur. - Permissio matrimonium secreto
Can. 1144      baptismum fieri debet; at loci Ordinarius, gravi de causa, permittere potest ut interpellatio ante baptismum fiat, immo et ab
Can. 1183      attinet, christifidelibus catechumeni accensendi sunt. § 2. Ordinarius loci permittere potest ut parvuli, quos parentes baptizare intendebant quique autem
Can. 1210      modum actus alios usus, sanctitati tamen loci non contrarios, permittere potest. - Loca sacra violantur per actiones graviter iniuriosas
Can. 1421      iudices dioecesani, qui sint clerici. § 2. Episcoporum conferentia permittere potest ut etiam laici iudices constituantur, e quibus, suadente
Can. 1425      collegium constitui nequeat, Episcoporum conferentia, quamdiu huiusmodi impossibilitas perduret, permittere potest ut Episcopus causas unico iudici clerico committat, qui
Can. 1598      1. Acquisitis probationibus, iudex decreto partibus et earum advocatis permittere debet, sub poena nullitatis, ut acta nondum eis nota
Can. 1701      2. Patronus non admittitur, sed, propter casus difficultatem, Episcopus permittere potest ut iurisperiti opera orator vel pars conventa iuvetur

PERMITTITUR     [1]
Can. 1169      sunt, necnon presbyteri quibus iure vel legitima concessione id permittitur. § 2. Benedictiones, exceptis iis quae Romano Pontifici aut

PERMITTUNTUR     [1]
Can. 1169      illas tantum benedictiones impertire potest, quae ipsi expresse iure permittuntur. - Benedictiones, imprimis impertiendae catholicis, dari possunt catechumenis quoque

PERMULTA     [1]
Can. 0577      spiritum fundatorum et sanas traditiones crescant et floreant. - Permulta in Ecclesia sunt instituta vitae consecratae, quae donationes habent

PERPENDANT     [1]
Can. 0342      praestent, necnon quaestiones ad actionem Ecclesiae in mundo spectantes perpendant. - Synodi Episcoporum est de quaestionibus pertractandis disceptare atque

PERPENDAT     [5]
Can. 1152      deferat ad competentem auctoritatem ecclesiasticam, quae, omnibus inspectis adiunctis, perpendat si coniux innocens adduci possit ad culpam condonandam et
Can. 1579      conclusiones, etsi concordes, sed cetera quoque causae adiuncta attente perpendat. § 2. Cum reddit rationes decidendi, exprimere debet quibus
Can. 1720      2_ probationes et argumenta omnia cum duobus assessoribus accurate perpendat; 3_ si de delicto certo constet neque actio criminalis
Can. 1745      1, nisi alii propter illorum impossibilitatem sint designandi, rem perpendat; 3_ tandem statuat utrum parochus sit amovendus necne, et
Can. 1750      parochis ad normam can. 1742, § 1 selectis, rationes perpendat quae translationi faveant vel obstent; quod si exinde translationem

PERPENDENDA     [1]
Can. 0699      debet, collegialiter procedat ad probationes, argumenta et defensiones accurate perpendenda, et si per secretam suffragationem id decisum fuerit, decretum

PERPENDENDIS     [1]
Can. 0407      momenti sese invicem consulant. § 2. Episcopus dioecesanus in perpendendis causis maioris momenti, praesertim indolis pastoralis, Episcopos auxiliares prae

PERPENDENDUM     [1]
Can. 1705      non vero votum Episcopi, invisere in sede tribunalis ad perpendendum num quid grave adduci possit ad petitionem denuo proponendam

PERPENDERE     [1]
Can. 0511      Episcopi ea quae opera pastoralia in dioecesi spectant investigare, perpendere atque de eis conclusiones practicas proponere. - § 1

PERPENSA     [2]
Can. 0727      institutum derelinquere velit, indultum discedendi, re coram Domino serio perpensa, a Sede Apostolica per Moderatorem supremum petat, si institutum
Can. 1319      § 2. Praeceptum poenale ne feratur, nisi re mature perpensa, et iis servatis, quae in cann. 1317 et 1318

PERPENSAS     [1]
Can. 0691      instituto ne petat, nisi ob gravissimas causas coram Domino perpensas; petitionem suam deferat supremo instituti Moderatori, qui eam una

PERPENSIS     [9]
Can. 0114      rerum universitatibus, quae finem persequuntur reapse utilem atque, omnibus perpensis, mediis gaudent quae sufficere posse praevidentur ad finem praestitutum
Can. 0354      ut renuntiationem ab officio exhibeant Romano Pontifici qui, omnibus perpensis, providebit. - § 1. Cardinali Decano competit electum Romanum
Can. 0524      - Vacantem paroeciam Episcopus dioecesanus conferat illi quem, omnibus perpensis adiunctis, aestimet idoneum ad paroecialem curam in eadem implendam
Can. 1029      prudenti iudicio Episcopi proprii aut Superioris maioris competentis, omnibus perpensis, integram habent fidem, recta moventur intentione, debita pollent scientia
Can. 1296      sit civiliter valida, auctoritatis competentis est decernere, omnibus mature perpensis, an et qualis actio, personalis scilicet vel realis, a
Can. 1514      ad instantiam partis et auditis reliquis partibus earumque rationibus perpensis. - Lite contestata, possessor rei alienae desinit esse bonae
Can. 1537      - Quoad extraiudicialem confessionem in iudicium deductam, iudicis est, perpensis omnibus adiunctis, aestimare quanti ea sit facienda. - Confessio
Can. 1682      nullitate prolata sit in primo iudicii gradu, tribunal appellationis, perpensis animadversionibus defensoris vinculi et, si quae sint, etiam partium
Can. 1692      non contraria iuri divino, Episcopus dioecesis commorationis coniugum poterit, perpensis peculiaribus adiunctis, licentiam concedere adeundi forum civile. § 3

PERPETRATA     [1]
Can. 0988      specie et numero confitendi omnia peccata gravia post baptismum perpetrata et nondum per claves Ecclesiae directe remissa neque in

PERPETRAVERIT     [1]
Can. 1041      coniuncta aut eodem voto adstricta; 4_ qui voluntarium homicidium perpetraverit aut abortum procuraverit, effectu secuto, omnesque positive cooperantes; 5_

PERPETUA     [8]
Can. 0120      approbari debet. - § 1. Personae iuridica natura sua perpetua est; extinguitur tamen si a competenti auctoritate legitime supprimantur
Can. 0607      societas in qua sodales secundum ius proprium vota publica perpetua vel temporaria, elapso tamen tempore renovanda, nuncupant atque vitam
Can. 0651      § 1. Novitiorum magister sit sodalis instituti qui vota perpetua professus sit et legitime designatus. § 2. Magistro, si
Can. 0657      votis temporariis adstringitur, non superet novennium. § 3. Professio perpetua anticipari potest ex iusta causa, non tamen ultra trimestre
Can. 0720      ad probationem vel ad sacra vincula sive temporaria sive perpetua aut definitiva assumenda ad Moderatores maiores cum suo consilio
Can. 1037      coram Deo et Ecclesia obligationem caelibatus assumpserint, aut vota perpetua in instituto religioso emiserint. - Diaconus, qui ad presbyteratum
Can. 1084      celebrationem statuere. - § 1. Impotentia coeundi antecedens et perpetua, sive ex parte viri sive ex parte mulieris, sive
Can. 1492      praescripto can. 1462, semper competit et est suapte natura perpetua. - Actor pluribus simul actionibus, quae tamen inter se

PERPETUAE     [4]
Can. 0535      1133, ratione adoptionis, itemque ratione suspecti ordinis sacri, professionis perpetuae in instituto religioso emissae necnon mutati ritus; eaeque adnotationes
Can. 0658      et 5 aliasque iure proprio appositas, ad validitatem professionis perpetuae requiritur: 1_ vigesimus primus saltem aetatis annus completus; 2_
Can. 0723      Incorporatio definitiva, quoad certos effectus iuridicos in constitutionibus statuendos, perpetuae aequiparatur. - § 1. Institutio post vincula sacra primum
Can. 1342      2. Per decretum irrogari vel declarari non possunt poenae perpetuae, neque poenae quas lex vel praeceptum eas constituens vetet

PERPETUAM     [9]
Can. 0268      menses a receptis litteris significaverit. § 2. Per admissionem perpetuam aut definitivam in institutum vitae consecratae aut in societatem
Can. 0623      valide nominentur aut eligantur, requiritur congruum tempus post professionem perpetuam vel definitivam, a iure proprio vel, si agatur de
Can. 0657      et idoneus iudicetur, ad renovationem professionis vel ad professionem perpetuam admittatur, secus discedat. § 2. Si opportunum vero videatur
Can. 0668      etiam in iure civili sit validum, saltem ante professionem perpetuam condant. § 2. Ad has dispositiones iusta de causa
Can. 0668      quantum fieri potest, etiam iure civili valida, ante professionem perpetuam faciat a die emissae professionis valituram. Idem faciat professus
Can. 0684      quae ad tres saltem annos protrahenda est, ad professionem perpetuam in novo instituto admitti potest. Si autem sodalis hanc
Can. 0689      causam constituit eum non admittendi ad professionem renovendam ad perpetuam emittendam, nisi ob neglentiam instituti vel ob laborem in
Can. 0690      probationem praeviam professioni temporariae et tempus votorum ante professionem perpetuam praemittendum, ad normam cann. 655 et 657. § 2
Can. 0723      tempore elapso, sodalis, qui idoneus iudicetur, admittatur ad incorporationem perpetuam vel definitivam, vinculis scilicet temporariis semper renovandis. § 4

PERPETUAMQUE     [1]
Can. 0277      particularibus. - § 1. Clerici obligatione tenentur servandi perfectam perpetuamque propter Regnum coelorum continentiam, ideoque ad coelibatum adstringuntur, quod

PERPETUAS     [1]
Can. 1349      censuras, ne irroget, nisi casus gravitas id omnino postulet; perpetuas autem poenas irrogare non potest. - § 1. In

PERPETUATUR     [1]
Can. 0897      et resurrectionis Domini, in quo Sacrificium crucis in saecula perpetuatur, totius cultus et vitae christianae est culmen et fons

PERPETUE     [1]
Can. 0727      gravi de causa obtinere valet. - § 1. Sodalis perpetue incorporatus, qui institutum derelinquere velit, indultum discedendi, re coram

PERPETUIS     [7]
Can. 0266      est. § 2. Sodalis in instituto religioso a votis perpetuis professus aut societati clericali vitae apostolicae definitive incorporatus, per
Can. 0668      die emissae professionis valituram. Idem faciat professus a votis perpetuis, qui ad normam iuris proprii bonis suis pro parte
Can. 0684      se providere potest. - § 1. Sodalis a votis perpetuis nequit a proprio ad aliud institutum religiosum transire, nisi
Can. 0686      Supremus Moderator, de consensu sui consilii, sodali a votis perpetuis professo, gravi de causa concedere potest indultum exclaustrationis, non
Can. 0691      consensu sui consilii. - § 1. Professus a votis perpetuis indultum discedendi ab instituto ne petat, nisi ob gravissimas
Can. 1319      praecepta imponere, eatenus potest etiam poenas determinatas, exceptis expiatoriis perpetuis, per praeceptum comminari. § 2. Praeceptum poenale ne feratur
Can. 1394      statu clericali puniri potest. § 2. Religiosus a votis perpetuis, qui non sit clericus, matrimonium etiam civiliter tantum attentans

PERPETUO     [9]
Can. 0102      dioecesis commoratione, quae aut coniuncta sit cum animo ibi perpetuo manendi si nihil inde avocet, aut ad quinquennium completum
Can. 0241      psychica necnon recta voluntate, habiles aestimantur qui ministeriis sacris perpetuo sese dedicent. § 2. Antequam recipiantur, documenta exhibere debent
Can. 1019      apostolicae iuris pontificii competit ut suis subditis, iuxta constitutiones perpetuo vel definitive instituto aut societati adscriptis, concedat litteras dimissorias
Can. 1036      ac libere sacrum ordinem suscepturum atque se ministerio ecclesiastico perpetuo mancipaturum esse, insimul petens ut ad ordinem recipiendum admittatur
Can. 1040      A recipiendis ordinibus arcentur qui quovis impedimento afficiuntur sive perpetuo, quod venit nomine irregularitatis, sive simplici; nullum autem impedimentum
Can. 1041      ipsemet vinculo matrimoniali aut ordine sacro aut voto publico perpetuo castitatis a matrimonio ineundo impeditus, vel cum muliere matrimonio
Can. 1078      impedimentum ortum ex sacris ordinibus aut ex voto publico perpetuo castitatis in instituto religioso iuris pontificii; 2_ impedimentum criminis
Can. 1088      sunt constituti. - Invalide matrimonium attentant, qui voto publico perpetuo castitatis in instituto religioso adstricti sunt. - Inter virum
Can. 1190      populi veneratione honorantur, nequeunt quoquo modo valide alienari neque perpetuo transferri sine Apostolicae Sedis licentia. § 3. Praescriptum §

PERPETUUM     [6]
Can. 0078      aliquam revera gratiam consequantur. - § 1. Privilegium praesumitur perpetuum, nisi contrarium probetur. § 2. Privilegium personale, quod scilicet
Can. 0520      de qua in § 1, fieri potest sive in perpetuum sive ad certum praefinitum tempus; in utroque casu fiat
Can. 1134      Ex valido matrimonio enascitur inter coniuges vinculum natura sua perpetuum et exclusivum; in matrimonio praeterea christiano coniuges ad sui
Can. 1152      adduci possit ad culpam condonandam et ad separationem in perpetuum non protrahendam. - § 1. Si alteruter coniugum grave
Can. 1336      1. Poenae expiatoriae, quae delinquentem afficere possunt aut in perpetuum aut in tempus praefinitum aut in tempus indeterminatum, praeter
Can. 1621      in can. 1620, proponi potest per modum exceptionis in perpetuum, per modum vero actionis coram iudice qui sententiam tulit

PERREXERIT     [1]
Can. 1394      incurrit; quod si monitus non resipuerit et scandalum dare perrexerit, gradatim privationibus ac vel etiam dimissione e statu clericali

PERSCRUTANDIS     [1]
Can. 0386      firmiter tueatur, iustam tamen libertatem agnoscens in veritatibus ulterius perscrutandis. - Episcopus dioecesanus, cum memor sit se obligatione teneri

PERSCRUTARETUR     [1]
Can. 0747      ipsa, Spiritu Sancto assistente, veritatem revelatam sancte custodiret, intimius perscrutaretur, fideliter annuntiaret atque exponeret, officium est et ius nativum

PERSECUTIONIS     [1]
Can. 1149      catholica baptismo, cum coniuge non baptizato ratione captivitatis vel persecutionis cohabitationem restaurare nequeat, aliud matrimonium contrahere potest, etiamsi altera

PERSEQUATUR     [1]
Can. 0255      - Licet universa alumnorum in seminario formatio pastoralem finem persequatur, institutio stricte pastoralis in eodem ordinetur, qua alumni principia

PERSEQUENDA     [1]
Can. 1400      Obiectum iudicii sunt: 1_ personarum physicarum vel iuridicarum iura persequenda aut vindicanda, vel facta iuridica declaranda; 2_ delicta, quod

PERSEQUENDAM     [1]
Can. 0276      - § 1. In vita sua ducenda ad sanctitatem persequendam peculiari ratione tenentur clerici, quippe qui, Deo in ordinis

PERSEQUENDI     [1]
Can. 1303      fines de quibus in can. 114, § 2 aliter persequendi. § 2. Bona piae fundationis non autonomae, si concredita

PERSEQUENDOS     [3]
Can. 0215      fovendam, utque conventus habeant ad eosdem fines in communi persequendos. - Christifideles cuncti, quippe qui Ecclesiae missionem participent, ius
Can. 0299      ad fines de quibus in can. 298, § 1 persequendos, firmo praescripto can. 301, § 1. § 2. Huiusmodi
Can. 0313      quatenus requiritur, ad fines quos ipsa sibi nomine Ecclesiae persequendos proponit. - Cuiuslibet consociationis publicae statuta, eorumque recognitio vel

PERSEQUI     [2]
Can. 0276      in servitium Eius populi. § 2. Ut hanc perfectionem persequi valeant: 1_ imprimis ministerii pastoralis officia fideliter et indefesse
Can. 0795      catholica omnes fideles fruantur. - Cum vera educatio integram persequi debeat personae humanae formationem, spectantem ad finem eius ultimum

PERSEQUUNTUR     [1]
Can. 0114      conferat nisi iis personarum aut rerum universitatibus, quae finem persequuntur reapse utilem atque, omnibus perpensis, mediis gaudent quae sufficere

PERSEVERANS     [1]
Can. 1146      pars non baptizata, sive iam interpellata sive non, prius perseverans in pacifica cohabitatione sine contumelia Creatoris, postea sine iusta

PERSEVERANTES     [1]
Can. 0915      vel declarationem poenae aliique in manifesto gravi peccato obstinate perseverantes. - Qui conscius est peccati gravis, sine praemissa sacramentali

PERSEVERARE     [2]
Can. 1107      impedimenti vel defectus formae initum fuerit, consensus praestitus praesumitur perseverare, donec de eius revocatione constiterit. - § 1. Ea
Can. 1161      ne concedatur, nisi probabile sit partes in vita coniugali perseverare velle. - § 1. Si in utraque vel alterutra

PERSEVERAT     [1]
Can. 0336      capite et membris, et in quo corpus apostolicum continuo perseverat, una cum capite suo, et numquam sine hoc capite

PERSEVERENT     [1]
Can. 1007      ne conferatur illis, qui in manifesto gravi peccato obstinate perseverent. - Sacramento ordinis ex divina institutione inter christifideles quidam

PERSEVERET     [4]
Can. 0665      quaeratur et adiuvetur ut redeat et in sua vocatione perseveret. - In usu mediorum communicationis socialis servetur necessaria discretio
Can. 1158      a parte impedimenti conscia, dummodo altera in consensu praestito perseveret, aut ab utraque parte, si impedimentum sit utrique parti
Can. 1159      consenserat, iam consentiat, dummodo consensus ab altera parte praestitus perseveret. § 2. Si defectus consensus probari nequeat, satis est
Can. 1163      defectum legitimae formae sanari potest, dummodo consensus utriusque partis perseveret. § 2. Matrimonium irritum ob impedimentum iuris naturalis aut

PERSISTAT     [1]
Can. 1741      gravis neglectus vel violatio officiorum paroecialium quae post monitionem persistat; 5_ mala rerum temporalium administratio cum gravi Ecclesiae damno

PERSISTENTE     [1]
Can. 1395      sextum Decalogi praeceptum cum scandalo permanens, suspensione puniantur, cui persistente post monitionem delicto, aliae poenae gradatim addi possunt usque

PERSISTIT     [1]
Can. 1371      vel prohibenti non obtemperat, et post monitum in inoboedientia persistit. - Qui contra Romani Pontificis actum ad Concilium Oecumenicum

PERSOLUTIO     [1]
Can. 0530      benedictionis impertiti; 4_ assistentia matrimoniis et benedictio nuptiarum; 5_ persolutio funerum; 6_ fontis baptismalis tempore paschali benedictio, ductur processionum

PERSOLVANT     [2]
Can. 0214      Pastoribus accipiant. - Ius est christifidelibus, ut cultum Deo persolvant iuxta praescripta proprii ritus a legitimis Ecclesiae Pastoribus approbati
Can. 0276      proprius et probatos liturgicos libros; diaconi autem permanentes eandem persolvant pro parte ab Episcoporum conferentia definita; 4_ pariter tenentur

PERSOLVENDA     [1]
Can. 1175      christifideles, pro adiunctis, enixe invitantur. - In liturgia horarum persolvenda, quantum fieri potest, verum tempus servetur uniuscuiusque horae. -

PERSOLVENDAE     [1]
Can. 1174      totius mundi salute. - § 1. Obligatione liturgiae horarum persolvendae adstringuntur clerici, ad normam can. 276, § 2, n

PERSOLVENDI     [2]
Can. 0276      sacerdotes necnon diaconi ad presbyteratum aspirantes cotidie liturgiam horarum persolvendi secundum proprius et probatos liturgicos libros; diaconi autem permanentes
Can. 0543      ab iisdem statutam, obligatione tenentur munera et functiones parochi persolvendi de quibus in cann. 528, 529 et 530; facultas

PERSOLVENDO     [1]
Can. 0796      parentes arcte cooperentur oportet; magistri vero in officio suo persolvendo intime collaborent cum parentibus, qui quidem libenter audiendi sunt

PERSOLVENDUM     [2]
Can. 0506      et a singulis canonicis ad cultum divinum necnon administerium persolvendum sint peragenda; decernant conventus in quibus capituli negotia agantur
Can. 0545      operam impendat in certum ministerium in diversis simul paroeciis persolvendum. - Ut quis valide vicarius paroecialis nominetur, oportet sit

PERSOLVERE     [2]
Can. 0254      quibus, sub moderamine magistrorum, alumni proprio labore studia quaedam persolvere discant. - Licet universa alumnorum in seminario formatio pastoralem
Can. 0503      est functiones liturgicas sollemniores in ecclesia cathedrali aut collegiali persolvere; capituli cathedralis praeterea est munera adimplere, quae iure aut

PERSONA     [38]
Can. 0043      substitutio prohibita fuerit, aut electa industria personae, aut substituti persona praefinita; hisce autem in casibus exsecutori licet alteri committere
Can. 0066      dequa agitur, dummodo iudicio Ordinarii nulla sit de ipsa persona vel de re dubiatio. - § 1. Si contingat
Can. 0080      § 2. Privilegio in sui dumtaxat favorem concesso quaevis persona physica renuntiare potest. § 3. Privilegio concesso alicui personae
Can. 0096      Baptismo homo Ecclesiae Christi incorporatur et in eadem constituitur persona, cum officiis et iuribus quae christianis, attenta quidem eorum
Can. 0097      et nisi obstet lata legitima sanctio. - § 1. Persona quae duodevigesimum aetatis annum explevit, maior est; infra hanc
Can. 0098      autem septennio, usum rationis habere praesumitur. - § 1. Persona maior plenum habet suorum iurium exercitium. § 2. Persona
Can. 0098      Persona maior plenum habet suorum iurium exercitium. § 2. Persona minor in exercitio suorum iurium potestati obnoxia manet parentum
Can. 0100      caret, censetur non sui compos et infantibus assimilatur. - Persona dicitur: incola, in loco ubi est eius domicilium; advena
Can. 0120      legitime supprimantur aut per centum annorum spatium agere desierit; persona iuridica privata insuper extinguitur, si ipsa consociatio ad normam
Can. 0121      constituatur universitas personalitae iuridica et ipsa pollens, nova haec persona iuridica bona iuraque patrimonialia prioribus propria obtinet atque onera
Can. 0122      alii personae iuridicae uniatur aut ex parte dismembrata distincta persona iuridica publica erigatur, auctoritas ecclesiastica, cui divisio competat, curare
Can. 0123      debita proportione ex aequo et bono definienda. - Extincta persona iuridica publica, destinatio eiusdem bonorum iuriumque patrimonialium itemque onerum
Can. 0123      semper fundatorum vel oblatorum voluntate necnon iuribus quaesitis; extincta persona iuridica privata, eiusdem bonorum et onerum destinatio statutis regitur
Can. 0124      § 1. Ad validitatem actus iuridici requiritur ut a persona habili sit positus, atque in eodem adsint quae actum
Can. 0307      normam iuris ac statutorum uniuscuiusque consociationis. § 2. Eadem persona adscribi potest pluribus consociationibus. § 3. Sodales institutorum religiosorum
Can. 0310      ministros atque bonorum administratores. - Consociatio privata quae uti persona iuridica non fuerit constituta, qua talis subiectum esse non
Can. 0313      ab auctoritate ecclesiastica ad normam can. 312 competenti erigitur, persona iuridica constituitur et missionem recipit, quatenus requiritur, ad fines
Can. 0520      conferentibus christifidelibus laicis, ad normam iuris. - § 1. Persona iuridica ne sit parochus; Episcopus autem dioecesanus, non vero
Can. 0639      Ordinarii loci in scriptis praestitus. - § 1. Si persona iuridica debita et obligationes contraxerit etiam cum Superiorem licentia
Can. 0639      sine ulla Superiorum licentia, ipse respondere debet, non autem persona iuridica. § 4. Firmum tamen esto, contra eum, in
Can. 0803      Schola catholica ea intellegitur quam auctoritas ecclesiastica competens aut persona iuridica ecclesiastica publica moderatur, aut auctoritas ecclesiastica documento scripto
Can. 0900      Sacrificium eucharisticum instituit. - § 1. Minister, qui in persona Christi sacramentum Eucharistiae conficere valet, est solus sacerdos valide
Can. 1008      consecrantur et deputantur ut, pro suo quisque gradu, in persona Christi Capitis munera docendi, sanctificandi et regendi adimplentes, Dei
Can. 1090      eligat. - § 1. Qui intuitu matrimonii cum certa persona ineundi, huius coniugi vel proprio coniugi mortem intulerit, invalide
Can. 1097      post pubertatem non praesumitur. - § 1. Error in persona invalidum reddit matrimonium. § 2. Error in qualitate personae
Can. 1105      1_ ut adsit mandatum speciale ad contrahendum cum certa persona; 2_ ut procurator ab ipso mandante designetur, et munere
Can. 1255      universa atque Apostolica Sedes, Ecclesiae particulares necnon alia quaevis persona iuridica, sive publica sive privata, subiecta sunt capacia bona
Can. 1258      solum Ecclesia universa aut Sedes Apostolica, sed etiam quaelibet persona iuridica publica in Ecclesia, nisi ex contextu sermonis vel
Can. 1265      sacramentalium. - § 1. Salvo iure religiosorum mendicantium, vetatur persona quaevis privata, sive physica sive iuridica, sine proprii Ordinarii
Can. 1267      rebus maioris momenti, de licentia Ordinarii, si agitur de persona iuridica publica; eiusdem Ordinarii licentia requiritur ut acceptentur quae
Can. 1269      ad personam iuridicam ecclesiasticam publicam pertinent, tantum ab alia persona iuridica ecclesiastica publica acquiri possunt. - Res immobiles, mobiles
Can. 1280      assumat; eaedem ab Ordinario iterum nominari possunt. - Quaevis persona iuridica suum habeat consilium a rebus oeconomicis vel saltem
Can. 1281      Nisi quando et quatenus in rem suam versum sit, persona iuridica non tenetur respondere de actibus ab administratoribus invalide
Can. 1281      autem ab administratoribus illegitime sed valide positis respondebit ipsa persona iuridica, salva eius actione seu recursu adversus administratores qui
Can. 1304      personae iuridicae cedunt. - § 1. Ut fundatio a persona iuridica valide acceptari possit, requiritur licentia Ordinarii in scriptis
Can. 1436      prudentia et iustitiae zelo probati. - § 1. Eadem persona, non autem in eadem causa, officium promotoris iustitiae et
Can. 1471      munere apud tribunalia ecclesiastica exercendo suspendere. - Si qua persona interroganda utatur lingua iudici vel partibus ignota, adhibeatur interpres
Can. 1540      - § 1. Documenta publica ecclesiastica ea sunt, quae persona publica in exercitio sui muneris in Ecclesia confecit, servatis

PERSONAE     [76]
Can. 0036      lites referuntur aut ad poenas comminandas infligendasve attinent aut personae iura aliis quaesita laedunt aut adversantur legi incommodum privatorum
Can. 0041      non esse adimpletas; si tamen actus administrativi exsecutio adiunctorum personae aut loci ratione videatur inopportuna, exsecutor exsecutionem intermittat; quibus
Can. 0043      sibi substituere, nisi substitutio prohibita fuerit, aut electa industria personae, aut substituti persona praefinita; hisce autem in casibus exsecutori
Can. 0044      ab exsecutoris successore in officio, nisi fuerit electa industria personae. - Exsecutori fas est, si quoquo modo in actus
Can. 0047      competentis effectum tantummodo obtinet a momento, quo legitime notificatur personae pro qua datus est. - Decretum singulare intellegitur actus
Can. 0049      factam non supponunt. - Praeceptum singulare est decretum quo personae aut personis determinatis aliquid faciendum aut omittendum directe et
Can. 0054      effectum habet a momento exsecutionis; secus a momento quo personae auctoritate ipsius decernentis intimatur. § 2. Decretum singulare, ut
Can. 0066      - Rescriptum non fit irritum ob errorem in nomine personae cui datur vel a qua editur, aut loci in
Can. 0080      persona physica renuntiare potest. § 3. Privilegio concesso alicui personae iuridicae, aut ratione dignitatis loci vel rei, singulae personae
Can. 0080      personae iuridicae, aut ratione dignitatis loci vel rei, singulae personae renuntiare nequeunt; nec ipsi personae iuridicae integrum est privilegio
Can. 0080      loci vel rei, singulae personae renuntiare nequeunt; nec ipsi personae iuridicae integrum est privilegio sibi concesso renuntiare, si renuntiatio
Can. 0094      agendi rationes. § 2. Statutis universitatis personarum obligantur solae personae quae legitime eiusdem membra sunt; statutis rerum universitatis, iiqui
Can. 0108      linea recta tot sunt gradus quot generationes, seu quot personae, stipite dempto. § 3. In linea obliqua tot sunt
Can. 0108      § 3. In linea obliqua tot sunt gradus quot personae in utraque simul linea, stipite dempto. - § 1
Can. 0113      - § 1. Catholica Ecclesia et Apostolica Sedes, moralis personae rationem habent ex ipsa ordinatione divina. § 2. Sunt
Can. 0113      § 2. Sunt etiam in Ecclesia, praeter personas physicas, personae iuridicae, subiecta scilicet in iure canonico obligationum et iurium
Can. 0114      et iurium quae ipsarum indoli congruunt. - § 1. Personae iuridicae constituuntur aut ex ipso iuris praescripto aut ex
Can. 0115      posse praevidentur ad finem praestitutum assequendum. - § 1. Personae iuridicae in Ecclesia sunt aut universitates personarum aut universitates
Can. 0115      normam iuris et statutorum, moderantur sive una vel plures personae physicae sive collegium. - § 1. Personae iuridicae publicae
Can. 0116      vel plures personae physicae sive collegium. - § 1. Personae iuridicae publicae sunt universitates personarum seu rerum, quae ab
Can. 0116      munus proprium intuitu boni publici ipsis commissum expleant; ceterae personae iuridicae sunt privatae. § 2. Personae iuridicae publicae hac
Can. 0116      commissum expleant; ceterae personae iuridicae sunt privatae. § 2. Personae iuridicae publicae hac personalitate donantur sive ipso iure sive
Can. 0116      iure sive speciali competentis auctoritatis decreto eandem expresse concedenti; personae iuridicae privatae hac personalitate donantur tantum per speciale competentis
Can. 0120      singulos tangit, ab omnibus approbari debet. - § 1. Personae iuridica natura sua perpetua est; extinguitur tamen si a
Can. 0120      statutorum esse desierit. § 2. Si vel unum ex personae iuridicae collegialis membris supersit, et personarum universitas secundum statuta
Can. 0121      - Si universitates sive personarum sive rerum, quae sunt personae iuridicae publicae, ita coniungantur ut ex iisdem una constituatur
Can. 0122      iuridica publica, ita dividatur ut aut illius pars alii personae iuridicae uniatur aut ex parte dismembrata distincta persona iuridica
Can. 0122      ususfructus communium bonorum, quae divisioni obnoxia non sunt, utrique personae iuridicae cedant, oneraque iisdempropria utrique imponantur, servata item debita
Can. 0123      onerum regitur iure et statutis, quae, si sileant, obveniunt personae iuridicae immediate superiori, salvis semper fundatorum vel oblatorum voluntate
Can. 0125      - § 1. Actus positus ex vi ab extrinseco personae illata, cui ipsa nequaquam resistere potuit, pro infecto habetur
Can. 0131      quae ipso iure alicui officio adnectitur; delegata, quae ipsi personae non mediante officio conceditur. § 2. Potestas regiminis ordinaria
Can. 0132      eius concessione aliud expresse caveatur aut electa sit industria personae, facultas habitualis Ordinario concessa non perimitur resoluto iure Ordinarii
Can. 0137      actum sive ad universitatem casuum, nisi electa fuerit industria personae aut subdelegatio fuerit expresse prohibita. § 3. Potestas exsecutiva
Can. 0217      ius habent ad educationem christianam, qua ad maturitatem humanae personae prosequendam atque simul ad mysterium salutis cognoscendum et vivendum
Can. 0220      famam, qua quis gaudet, illegitime laedere, nec ius cuiusque personae ad propriam intimitatem tuendam violare. - § 1. Christifidelibus
Can. 0264      imponere. § 2. Tributo pro seminario obnoxiae sunt cunctae personae iuridicae ecclesiasticae etiam privatae, quae sedem in dioecesi habeant
Can. 0334      Episcoporum. Auxilio praetera ei sunt Patres Cardinales, necnon aliae personae itemque varia secundum temporum necessitates instituta; quae personae omnes
Can. 0334      aliae personae itemque varia secundum temporum necessitates instituta; quae personae omnes et instituta, nomine et auctoritate ipsius, munus sibi
Can. 0397      consuetudine. - § 1. Ordinariae episcopali visitationi obnoxiae sunt personae, instituta catholica, res et loca sacra, quae intra dioecesis
Can. 0479      nisi aliud expresse cautum fuerit aut electa fuerit industria personae Episcopi dioecesani. - Vicarius generalis et Vicarius episcopalis de
Can. 0487      quae natura sua sunt publica quaeque ad statum suae personae pertinent, documentum authenticum scriptum vel photostaticum per se vel
Can. 0492      possunt. § 3. A consilio a rebus oeconomicis excluduntur personae quae cum Episcopo usque ad quartum gradum consanguinitatis vel
Can. 0517      in exercitio curae pastoralis paroeciae concredendam esse diacono aliive personae sacerdotali charactere non insignitae aut personarum communitati, sacerdotem constituat
Can. 0538      ut renuntiationem ab officio exhibeat Episcopo dioecesano, qui, omnibus personae et loci inspectis adiunctis, de eadem acceptanda aut differenda
Can. 0607      aliud constet. - § 1. Vita religiosa, utpote totius personae consecratio, mirabile in Ecclesia manifestat conubium a Deo conditum
Can. 0618      subditos regant uti filios Dei, ac promoventes cum reverentia personae humanae illorum voluntariam oboedientiam, libenter eos audiant necnon eorum
Can. 0634      conformis. - § 1. Instituta, provinciae et domus, utpote personae iuridicae ipso iure, capaces sunt acquirendi, possidendi, administrandi et
Can. 0638      validitatem alienationis et cuiuslibet negotii in quo condicio patrimonalis personae iuridicae peior fieri potest, requiritur licentia in scripto data
Can. 0666      atque vitentur quae sunt vocationi propriae nociva et castitati personae consecratae periculosa. - § 1. In omnibus domibus clausura
Can. 0706      autem casu de bonis, quae ipsi obveniant non intuitu personae, disponere debet secundum offerentium voluntatem. - § 1. Religiosus
Can. 0741      et, nisi aliter ferant constitutiones, earum partes et domus, personae sunt iuridicae et, qua tales, capaces bona temporalia acquirendi
Can. 0747      annuntiare, necnon iudicium ferre de quibuslibet rebus humanis, quatenus personae humanae iura fundamentalia aut animarum salus id exigant. -
Can. 0768      Impertiant quoque fidelibus doctrinam, quam Ecclesiae magisterium proponit de personae humanae dignitate et libertate, de familiae unitate et stabilitate
Can. 0795      fideles fruantur. - Cum vera educatio integram persequi debeat personae humanae formationem, spectantem ad finem eius ultimum et simul
Can. 0807      universitates, quae quidem ad altiorem hominum culturam et pleniorem personae humanae promotionem necnon ad ipsius Ecclesiae munus docendi implendum
Can. 0955      excessum supra summam in dioecesi debitam datum esse intuitu personae; obligatione etiam tenetur Missarum celebrationem curandi, donec tum susceptae
Can. 1097      persona invalidum reddit matrimonium. § 2. Error in qualitate personae, etsi det causam contractui, matrimonium irritum non reddit, nisi
Can. 1241      religiosa coemeterium proprium habere possunt. § 2. Etiam aliae personae iuridicae vel familiae habere possunt peculiare coemeterium seu sepulcrum
Can. 1257      qui sequuntur, necnon propriis statutis. § 2. Bona temporalia personae iuridicae privatae reguntur propriis statutis, non autem hisce canonibus
Can. 1267      contrarium constet, oblationes quae fiunt Superioribus vel administratoribus cuiusvis personae iuridicae ecclesiasticae, etiam privatae, praesumuntur ipsi personae iuridicae factae
Can. 1267      administratoribus cuiusvis personae iuridicae ecclesiasticae, etiam privatae, praesumuntur ipsi personae iuridicae factae. § 2. Oblationes, de quibus in §
Can. 1279      in casu neglegentiae administratoris. § 2. In administratione bonorum personae iuridicae publicae, quae ex iure vel tabulis fundationis aut
Can. 1284      et utiliter collocari possit, de consensu Ordinarii in fines personae iuridicae occupare; 7_ accepti et expensi libros bene ordinatos
Can. 1288      iuxta normas iure particulari statuendas. - Administratores litem nomine personae iuridicae publicae ne inchoent neve contestentur in foro civili
Can. 1291      praescripto can. 1547. - Ad valide alienanda bona, quae personae iuridicae publicae ex legitima assignatione patrimonium stabile constituunt et
Can. 1292      nisi prius exacte fuerint edocti tam de statu oeconomico personae iuridicae cuius bona alienanda proponuntur, quam de alienationibus iam
Can. 1295      alienatione, sed etiam in quolibet negotio, quo condicio patrimonialis personae iuridicae peior fieri possit. - Si quando bona ecclesiastica
Can. 1303      2_ piae fundationes non autonomae, scilicet bona temporalia alicui personae iuridicae publicae quoquo modo data cum onere in diuturnum
Can. 1303      2. Bona piae fundationis non autonomae, si concredita fuerint personae iuridicae Episcopo dioecesano subiectae, expleto tempore, ad institutum de
Can. 1303      nisi alia fuerit fundatoris voluntas expresse manifestata; secus ipsi personae iuridicae cedunt. - § 1. Ut fundatio a persona
Can. 1306      Alterum tabularum exemplar in curiae archivo, alterum in archivo personae iuridicae ad quam fundatio spectat, tuto asserventur. - §
Can. 1339      gravis ordinis perturbatio oriatur, etiam corripere potest, modo peculiaribus personae et facti condicionibus accommodato. § 3. De monitione et
Can. 1419      2. Si vero agatur de iuribus aut bonis temporalibus personae iuridicae ab Episcopo repraesentatae, iudicat in primo gradu tribunal
Can. 1450      vel ipse iudex, si unicus sit. - Recusatione admissa, personae mutari debent, non vero iudicii gradus. - § 1
Can. 1480      tutorem aut curatorem pro causa designabit. - § 1. Personae iuridicae in iudicio stant per suos legitimos repraesentantes. §
Can. 1572      opus sit, testimonialibus litteris, consideret: 1_ quae condicio sit personae, quaeve honestas; 2_ utrum de scientia propria, praesertim de

PERSONALE     [2]
Can. 0078      Privilegium praesumitur perpetuum, nisi contrarium probetur. § 2. Privilegium personale, quod scilicet personam sequitur, cum ipsa extinguitur. § 3
Can. 1192      Ecclesia uti tale fuerit agnitum; secus simplex. § 3. Personale, quo actio voventis promittitur; reale, quo promittitur res aliqua

PERSONALEM     [1]
Can. 0333      ius tamen est, iuxta Ecclesiae necessitates, determinare modum, sive personalem sive collegialem, huius muneris exercendi. § 3. Contra sententiam

PERSONALES     [6]
Can. 0013      can. 13. - § 1. Leges particulares non praesumuntur personales, sed territoriales nisi aliud constet. § 2. Peregrini non
Can. 0013      earum transgressio in proprio territorio noceat, aut leges sint personales; 2_ neque legibus territorii in quo versantur, iis exceptis
Can. 0294      pro variis regionibus aut diversis coetibus socialibus perficienda, praelaturae personales quae presbyteris et diaconis cleri saecularis constent, ab Apostolica
Can. 0518      christifideles certi territorii; ubi vero id expediat, constituantur paroeciae personales, ratione ritus, linguae, nationis christifidelium alicuius territorii atque alia
Can. 1270      - Res immobiles, mobiles pretiosae, iura et actiones sive personales sive reales, quae pertinent ad Sedem Apostolicam, spatio centum
Can. 1655      iudicata habetur. § 2. Quod vero attinet ad actiones personales, cum reus damnatus est ad rem mobilem praestandam, vel

PERSONALI     [3]
Can. 0265      oportet esse incardinatum aut alicui Ecclesiae particulari vel praelaturae personali, aut alicui instituto vitae consecratae vel societati hac facultate
Can. 0266      aliquis fit clericus et incardinatur Ecclesiae particulari vel praelaturae personali pro cuius servitio promotus est. § 2. Sodalis in
Can. 1063      deque munere coniugum ac parentum christianorum instituantur; 2_ praeparatione personali ad matrimonium ineundum, qua sponsi ad novi sui status

PERSONALIBUS     [1]
Can. 0619      in observantia legum et traditionum proprii instituti; eorum necessitatibus personalibus convenienter subveniant, infirmos sollicite curent ac visitent, corripiant inquietos

PERSONALIS     [10]
Can. 0166      ad collegium aut ad coetum pertinentes; convocatio autem, quando personalis esse debet, valet, si fiat in loco domicilii vel
Can. 0295      interest Episcoporum conferentiis, erigi possunt. - § 1. Praelatura personalis regitur statutis ab Apostolica Sede conditis eique praeficitur Praelatus
Can. 0296      - Conventionibus cum praelatura initis, laici operibus apostolicis praelaturae personalis sese dedicare possunt; modus vero huius organicae cooperationis atque
Can. 0297      statutis apte determinentur. - Statuta pariter definiant rationes praelaturae personalis cum Ordinariis locorum, in quorum Ecclesiis particularibus ipsa praelatura
Can. 0395      Episcopus dioecesanus, etiamsi coadiutorem aut auxiliarem habeat, tenetur lege personalis in dioecesi residentiae. § 2. Praeterquam causa visitationis Sacrorum
Can. 0403      non gaudet. § 2. Gravioribus in adiunctis, etiam indolis personalis, Episcopo dioecesano dari potest Episcopus auxiliaris specialibus instructus facultatibus
Can. 1110      eorum alteruter sit ritus latini. - Ordinarius et parochus personalis vi officii matrimonio solummodo eorum valide assistunt, quorum saltem
Can. 1192      voventis promittitur; reale, quo promittitur res aliqua; mixtum, quod personalis et realis naturam participat. - Votum non obligat, ratione
Can. 1296      est decernere, omnibus mature perpensis, an et qualis actio, personalis scilicet vel realis, a quonam et contra quemnam instituenda
Can. 1692      causas ad bonum publicum spectantes. - § 1. Separatio personalis coniugum baptizatorum, nisi aliter pro locis particularibus legitime provisum

PERSONALITAE     [1]
Can. 0121      publicae, ita coniungantur ut ex iisdem una constituatur universitas personalitae iuridica et ipsa pollens, nova haec persona iuridica bona

PERSONALITATE     [8]
Can. 0116      iuridicae sunt privatae. § 2. Personae iuridicae publicae hac personalitate donantur sive ipso iure sive speciali competentis auctoritatis decreto
Can. 0116      auctoritatis decreto eandem expresse concedenti; personae iuridicae privatae hac personalitate donantur tantum per speciale competentis auctoritatis decretum eandem personalitatem
Can. 0122      quaesita salva esse debent. - Si universitas, quae gaudet personalitate iuridica publica, ita dividatur ut aut illius pars alii
Can. 0238      interest. - § 1. Seminaria legitime erecta ipso iure personalitate iuridica in Ecclesia gaudent. § 2. In omnibus negotiis
Can. 0373      est Ecclesias particulares erigere; quae legitime erectae, ipso iure personalitate iuridica gaudent. - § 1. Quaelibet dioecesis aliave Ecclesia
Can. 0432      provinciale atque Metropolita. § 2. Provincia ecclesiastica ipso iure personalitate iuridica gaudet. - § 1. Si utilitas id suadeat
Can. 0449      innovare. § 2. Episcoporum conferentia legitime erecta ipso iure personalitate iuridica gaudet. - § 1. Ad Episcoporum conferentiam ipso
Can. 0515      nisi audito consilio presbyterali. § 3. Paroecia legitime erecta personalitate iuridica ipso iure gaudet. - § 1. Nisi aliud

PERSONALITATEM     [5]
Can. 0114      spiritualis sive temporalis attinent. § 3. Auctoritas Ecclesiae competens personalitatem iuridicam ne conferat nisi iis personarum aut rerum universitatibus
Can. 0116      personalitate donantur tantum per speciale competentis auctoritatis decretum eandem personalitatem expresse concedens. - Nulla personarum vel rerum universitas personalitatem
Can. 0117      personalitatem expresse concedens. - Nulla personarum vel rerum universitas personalitatem iuridicam obtinere intendens, eandem consequi valet nisi ipsius statuta
Can. 0322      dirigunt et moderantur. - § 1. Consociatio christifidelium privata personalitatem iuridicam acquirere potest per decretum formale auctoritatis ecclesiasticae competentis
Can. 0322      qua can. 312. § 2. Nulla christifidelium consociatio privata personalitatem iuridicam acquirere potest, nisi eius statuta ab auctoritate ecclesiastica

PERSONALITER     [2]
Can. 0833      sui Superioris maioris ad normam constitutionum. - Obligatione emittendi personaliter professionem fidei, secundum formulam a Sede Apostolica probatam, tenetur
Can. 1248      praescripta celebrata, partem habeant, aut orationi per debitum tempus personaliter aut in familia vel pro opportunitate in familiarum coetibus

PERSONAM     [32]
Can. 0010      habendae sunt, quibus actum esse nullum aut inhabilem esse personam expresse statuitur. - Legibus mere ecclesiasticis tenentur baptizati in
Can. 0078      nisi contrarium probetur. § 2. Privilegium personale, quod scilicet personam sequitur, cum ipsa extinguitur. § 3. Privilegium reale cessat
Can. 0118      nisi ipsius statuta a competenti auctoritate sint probata. - Personam iuridicam publicam repraesentant, eius nomine agentes, ii quibus iure
Can. 0118      universali vel particulari aut propriis statutis haec competentia agnoscitur; personam iuridicam privatam, ii quibus eadem competentia per statuta tribuitur
Can. 0155      impediti supplens, officium confert, nullam inde potestatem acquirit in personam cui collatum est, sed huius condicio iuridica perinde constituitur
Can. 0172      dolo, directe vel indirecte, adactus fuerit ad eligendam certam personam aut diversas personas disiunctive; 2_ secretum, certum, absolutum, determinatum
Can. 0238      in Ecclesia gaudent. § 2. In omnibus negotiis pertractandis personam seminarii gerit eius rector, nisi de certis negotiis auctoritas
Can. 0357      extra propriam dioecesim degentes, in iis quae ad sui personam pertinent exempti sunt a potestate regiminis Episcopi dioecesis in
Can. 0358      ut in aliqua sollemni celebratione vel personarum coetu eius personam sustineat, uti Legatus a latere, scilicet tamquam eius alter
Can. 0363      Pontificis officium committitur ipsius Romani Pontificis stabili modo gerendi personam apud Ecclesias particulares aut etiam apud Civitates et publicas
Can. 0363      et publicas Auctoritates, ad quas missi sunt. § 2. Personam gerunt Apostolicae Sedis ii quoque, qui in pontificam Missionem
Can. 0393      - In omnibus negotiis iuridicis dioecesis, Episcopus dioecesanus eiusdem personam gerit. - § 1. Varias apostolatus rationes in dioecesi
Can. 0433      regiones ecclesiasticas coniungi possunt. § 2. Regio ecclesiastica in personam iuridicam erigi potest. - Ad conventum Episcoporum regionis ecclesiasticae
Can. 0532      munus implentium provideatur. - In omnibus negotiis iuridicis parochus personam gerit paroeciae, ad normam iuris curet ut bona paroeciae
Can. 0543      normam can. 534; 3_ solus moderator in negotiis iuridicis personam gerit paroeciae aut paroeciarum coetui commissarum. - Cum cesset
Can. 0709      a Sancta Sede approbata, a qua unice, etiam in personam iuridicam, erigi possunt et sub cuius supremo moderamine manent
Can. 0883      suae dicionis, qui iure Episcopo dioecesano aequiparantur; 2_ quoad personam de qua agitur, presbyter qui, vi officii vel mandati
Can. 0899      unum convocatur, Episcopo aut, sub eius auctoritate, presbytero praeside, personam Christi gerente, atque omnes qui intersunt fideles, sive clerici
Can. 0978      sacerdos in audiendis confessionibus se iudicis pariter et medici personam sustinere ac divinae iustitiae simul et misericordiae ministrum a
Can. 1073      regionis receptos mores matrimonium iniri solet. - Impedimentum dirimens personam inhabilem reddit ad matrimonium valide contrahendum. - Publicum censetur
Can. 1256      sub suprema auctoritate Romani Pontificis, ad eam pertinet iuridicam personam, quae eadem bona legitime acquisiverit. - § 1. Bona
Can. 1269      licet, nisi dedicationem vel benedictionem amiserint; si vero ad personam iuridicam ecclesiasticam publicam pertinent, tantum ab alia persona iuridica
Can. 1270      Sedem Apostolicam, spatio centum annorum praescribuntur; quae ad aliam personam iuridicam publicam ecclesiasticam pertinent, spatio triginta annorum. - Episcopi
Can. 1279      1. Administratio bonorum ecclesiasticorum ei competit, qui immediate regit personam ad quam eadem bona pertinent, nisi aliud ferant ius
Can. 1303      § 2 destinatae et a competenti auctoritate ecclesiastica in personam iuridicam erectae; 2_ piae fundationes non autonomae, scilicet bona
Can. 1304      scriptis data; qui eam ne praebeat, antequam legitime compererit personam iuridicam tum novo oneri suscipiendo, tum iam susceptis satisfacere
Can. 1427      eiusdem instituti clericalis iuris dioecesani vel laicalis, aut inter personam religiosam et clericum saecularem vel laicum vel personam iuridicam
Can. 1427      inter personam religiosam et clericum saecularem vel laicum vel personam iuridicam non religiosam, iudicat in prima instantia tribunal dioecesanum
Can. 1505      viderint et rem esse suae competentiae et actori legitimam personam standi in iudicio non deesse, debent suo decreto quam
Can. 1505      sit; 2_ si sine dubio constet actori legitimam deesse personam standi in iudicio; 3_ si non servata sint praescripta
Can. 1620      lata est inter partes, quarum altera saltem non habeat personam standi in iudicio; 6_ nomine alterius quis egit sine
Can. 1717      delicto, caute inquirat, per se vel per aliam idoneam personam, circa facta et circumstantias et circa imputabilitatem, nisi haec

PERSONARUM     [45]
Can. 0005      quae quidem, si de iudicio Ordinarii pro locorum ac personarum adiunctis submoveri nequeunt, tolerari possunt. § 2. Consuetudines praeter
Can. 0076      - § 1. Privilegium, seu gratia in favorem certarum personarum sive physicarum sive iuridicarum per peculiarem actum facta, concedi
Can. 0094      Statuta, sensu proprio, sunt ordinationes quae in universitatibus sive personarum sive rerum ad normam iuris conduntur, et quibus definiuntur
Can. 0094      constitutio, regimen atque agendi rationes. § 2. Statutis universitatis personarum obligantur solae personae quae legitime eiusdem membra sunt; statutis
Can. 0095      Ordines sunt regulae seu normae quae servari debent in personarum conventibus, sive ab auctoritate ecclesiastica indictis sive a christifidelibus
Can. 0114      speciali competentis auctoritatis concessione per decretum data, universitates sive personarum sive rerum in finem missioni Ecclesiae congruentem, qui singulorum
Can. 0114      Auctoritas Ecclesiae competens personalitatem iuridicam ne conferat nisi iis personarum aut rerum universitatibus, quae finem persequuntur reapse utilem atque
Can. 0115      § 1. Personae iuridicae in Ecclesia sunt aut universitates personarum aut universitates rerum. § 2. Universitas personarum, quae quidem
Can. 0115      aut universitates personarum aut universitates rerum. § 2. Universitas personarum, quae quidem nonnisi ex tribus saltem personis constitui potest
Can. 0116      collegium. - § 1. Personae iuridicae publicae sunt universitates personarum seu rerum, quae ab ecclesiastica auctoritate competenti constituuntur ut
Can. 0117      competentis auctoritatis decretum eandem personalitatem expresse concedens. - Nulla personarum vel rerum universitas personalitatem iuridicam obtinere intendens, eandem consequi
Can. 0120      vel unum ex personae iuridicae collegialis membris supersit, et personarum universitas secundum statuta esse non desierit, exercitium omnium iurium
Can. 0121      iurium universitatis illi membro competit. - Si universitates sive personarum sive rerum, quae sunt personae iuridicae publicae, ita coniungantur
Can. 0127      ponendos Superiorem indigere consensu aut consilio alicuius collegii vel personarum coetus, convocari debet collegium vel coetus ad normam can
Can. 0127      ad actus ponendos Superiorem indigere consensu aut consilio aliquarum personarum, uti singularum: 1_ si consensus exigatur, invalidus est actus
Can. 0127      si consensus exigatur, invalidus est actus Superioris consensum earum personarum non exquirentis aut contra earum vel alicuius votum agentis
Can. 0158      § 2. Si ius praesentationis cuidam collegio aut coetui personarum competat, praesentandus designetur servatis cann. 165 - 179 praescriptis
Can. 0160      Nemo potest seipsum praesentare; potest autem collegium aut coetus personarum aliquem suum sodalem praesentare. - § 1. Nisi aliud
Can. 0165      coetus statutis cautum sit, si cui collegio aut coetui personarum sit ius eligendi ad officium, electio ne differatur ultra
Can. 0212      integritate ac reverentia erga Pastores, attentisque communi utilitate et personarum dignitate, ceteris christifidelibus notam faciant. - Ius est christifidelibus
Can. 0358      hoc munus committitur ut in aliqua sollemni celebratione vel personarum coetu eius personam sustineat, uti Legatus a latere, scilicet
Can. 0413      auxiliari aut Vicario generali vel episcopali aliive sacerdoti, servato personarum ordine statuto in elencho ab Episcopo dioecesano quam primum
Can. 0431      - § 1. Ut communis diversarum dioecesium vicinarum, iuxta personarum et locorum adiuncta, actio pastoralis promoveatur, utque Episcoporum dioecesanorum
Can. 0448      de iudicio Apostolicae Sedis, auditis quorum interest Episcopis dioecesanis, personarum aut rerum adiuncta id suadeant, Episcoporum conferentia erigi potest
Can. 0476      negotiorum genere aut quoad fideles determinati ritus vel certi personarum coetus, eadem gaudent potestate ordinaria, quae iure universali Vicario
Can. 0517      esse diacono aliive personae sacerdotali charactere non insignitae aut personarum communitati, sacerdotem constituat aliquem qui, potestatibus et facultatibus parochi
Can. 0524      aestimet idoneum ad paroecialem curam in eadem implendam, omni personarum acceptione remota ut iudicium de idoneitate ferat, audiat vicarium
Can. 0626      et proprii servent, abstineant a quovis abusu et acceptione personarum, et, nihil praeter Deum et bonum instituti prae oculis
Can. 0830      possint. § 2. Censor, in suo obeundo officio, omni personarum acceptatione seposita, prae oculis tantummodo habeat Ecclesiae de fide
Can. 1148      prae oculis habita condicione morali, sociali, oeconomica locorum et personarum, curet ut primae uxoris ceterarumque dimissarum necessitatibus satis provisum
Can. 1181      can. 1264, cauto tamen ne ulla fiat in exequiis personarum acceptio neve pauperes debitis exequiis priventur. - Expleta tumulatione
Can. 1226      intellegitur locus divino cultui, in commodum unius vel plurium personarum physicarum, de licentia Ordinarii loci destinatus. - Episcopi sacellum
Can. 1295      - Requisita ad normam cann. 1291-1294, quibus etiam statuta personarum iuridicarum conformanda sunt, servari debent non solum in alienatione
Can. 1315      poena munire, servatis suae competentiae limitibus ratione territorii vel personarum. § 2. Lex ipsa potest poenam determinare vel prudenti
Can. 1400      vel reparandi. - § 1. Obiectum iudicii sunt: 1_ personarum physicarum vel iuridicarum iura persequenda aut vindicanda, vel facta
Can. 1445      contra sententias rotales; 2_ recursus in causis de statu personarum, quas ad novum examen Rota Romana admittere renuit; 3_
Can. 1480      per se vel per alium stare in iudicio nomine personarum iuridicarum, quae sub eius potestate sunt. - § 1
Can. 1492      normam iuris aliove legitimo modo, exceptis actionibus de statu personarum, quae numquam extinguuntur. § 2. Exceptio, salvo praescripto can
Can. 1524      omnibus sive nonnullis tantum. § 2. Tutores et administratores personarum iuridicarum, ut renuntiare possint instantiae, egent consilio vel consensu
Can. 1559      earum advocati vel procuratores, nisi iudex propter rerum et personarum adiuncta censuerit secreto esse procedendum. - § 1. Testes
Can. 1573      deponat de rebus ex officio gestis, aut rerum et personarum adiuncta aliud suadeant. - Peritorum opera utendum est quoties
Can. 1578      documentis vel aliis idoneis modis certiores facti sint de personarum vel rerum vel locorum identitate, qua via et ratione
Can. 1643      - Numquam transeunt in rem iudicatam causae de statu personarum, haud exceptis causis de coniugum separatione. - § 1
Can. 1644      1. Si duplex sententia conformis in causa de statu personarum prolata sit, potest quovis tempore ad tribunal appellationis provocari
Can. 1691      contentioso ordinario, servatis specialibus normis circa causas de statu personarum et causas ad bonum publicum spectantes. - § 1

PERSONAS     [22]
Can. 0016      re peculiari, vim legis non habet et ligat tantum personas atque afficit res pro quibus data est. - Leges
Can. 0113      ordinatione divina. § 2. Sunt etiam in Ecclesia, praeter personas physicas, personae iuridicae, subiecta scilicet in iure canonico obligationum
Can. 0122      iura patrimonialia necnon aes alienum aliaque onera dividantur inter personas iuridicas, de quibus agitur, debita cum proportione ex aequo
Can. 0127      2_ si consilium exigatur, invalidus est actus Superioris easdem personas non audientis; Superior, licet nulla obligatione teneatur accedendi ad
Can. 0133      § 1. Delegatus qui sive circa res sive circa personas mandati sui fines excedit, nihil agit. § 2. Fines
Can. 0172      indirecte, adactus fuerit ad eligendam certam personam aut diversas personas disiunctive; 2_ secretum, certum, absolutum, determinatum. § 2. Condiciones
Can. 0472      iure aut ab Episcopo determinatos. - Circa causas atque personas quae in curia ad exercitium potestatis iudicalis pertinent, serventur
Can. 0520      expresse et accurate definiantur, quae ad opus explendum, ad personas eidem addicendas et ad oeconomicas spectent. - § 1
Can. 1057      firmitatem. - § 1. Matrimonium facit partium consensus inter personas iure habiles legitime manifestatus, qui nulla humana potestate suppleri
Can. 1086      et certo constiterit. - § 1. Matrimonium inter duas personas, quarum altera sit baptizata in Ecclesia catholica vel in
Can. 1124      matrimoniorum et baptizatorum rite fiat. - Matrimonium inter duas personas baptizatas, quarum altera sit in Ecclesia catholica baptizata vel
Can. 1196      clericalia iuris pontificii, quod attinet ad sodales, novitios atque personas, quae diu noctuque in domo instituti aut societatis degunt
Can. 1257      quae ad Ecclesiam universam, Apostolicam Sedem aliasve in Ecclesia personas iuridicas publicas pertinent, sunt bona ecclesiastica et reguntur canonibus
Can. 1274      sit, massa communis qua valeant Episcopi obligationibus erga alias personas Ecclesiae deservientes satisfacere variisque dioecesis necessitatibus occurrere, quaque etiam
Can. 1276      Ordinarii est sedulo advigilare administrationi omnium bonorum, quae ad personas iuridicas publicas sibi subiectas pertinent, salvis legitimis titulis quibus
Can. 1279      suos non habeat administratores, Ordinarius, cui eadem subiecta est, personas idoneas ad triennium assumat; eaedem ab Ordinario iterum nominari
Can. 1397      can. 1336, pro delicti gravitate puniatur; homicidium autem in personas de quibus in can. 1370, poenis ibi statutis punitur
Can. 1405      supremum Moderatorem institutorum religiosorum iuris pontificii; 3_ dioeceses aliasve personas ecclesiasticas, sive physicas sive iuridicas, quae Superiorem infra Romanum
Can. 1427      monasticae. § 3. Si demum controversia enascatur inter religiosas personas physicas vel iuridicas diversorum institutorum religiosorum, aut etiam eiusdem
Can. 1459      in § 1, exceptiones dilatoriae, eae praesertim quae respiciunt personas et modum iudicii, proponendae sunt ante contestationem litis, nisi
Can. 1497      etiam ad res debitoris quae quolibet titulo apud alias personas reperiantur, et ad debitoris credita. - Sequestratio rei et
Can. 1522      possunt etiam in alia instantia, dummodo causa inter easdem personas et super eadem re intercedat; sed ad extraneos quod

PERSONIS     [15]
Can. 0004      privilegia quae, ab Apostolica Sede ad haec usque tempora personis sive physicis sive iuridicis concessa, in usu sunt nec
Can. 0049      supponunt. - Praeceptum singulare est decretum quo personae aut personis determinatis aliquid faciendum aut omittendum directe et legitime imponitur
Can. 0115      2. Universitas personarum, quae quidem nonnisi ex tribus saltem personis constitui potest, est collegialis, si eius actionem determinant membra
Can. 0277      § 2. Debita cum prudentia clerici se gerant cum personis, quarum frequentatio ipsorum obligationem ad continentiam servandam in discrimen
Can. 0469      extinctam declaraverit. - Curia dioecesana constat illis institutis et personis, quae Episcopo operam praestant in regimine universae dioecesis, praesertim
Can. 0830      § 1. Integro manente iure uniuscuiusque loci Ordinarii committendi personis sibi probatis iudicium de libris, ab Episcoporum conferentia confici
Can. 0834      Huiusmodi cultus tunc habetur, cum defertur nomine Ecclesiae a personis legitime deputatis et per actus ab Ecclesiae auctoritate probatos
Can. 1111      2. Ut valida sit delegatio facultatis assistendi matrimoniis, determinatis personis expresse dari debet; si agitur de delegatione speciali, ad
Can. 1263      a rebus oeconomicis et consilio presbyterali, pro dioecesis necessitatibus, personis iuridicis publicis suo regimini subiectis moderatum tributum, earum redditibus
Can. 1263      regimini subiectis moderatum tributum, earum redditibus proportionatum, imponendi; ceteris personis physicis et iuridicis ipsi licet tantum, in casu gravis
Can. 1269      si in dominio privatorum sunt, praescriptione acquiri a privatis personis possunt, sed eas adhibere ad usus profanos non licet
Can. 1281      dioecesano, audito consilio a rebus oeconomicis, huiusmodi actus pro personis sibi subiectis determinare. § 3. Nisi quando et quatenus
Can. 1292      sua cuiusque regione definiendas, auctoritas competens, si agatur de personis iuridicis Episcopo dioecesano non subiectis, propriis determinatur statutis secus
Can. 1428      peragendam, eum seligentes aut ex tribunalis iudicibus aut ex personis ab Episcopo ad hoc munus approbatis. § 2. Episcopus
Can. 1733      de aequa solutione quaerenda communi consilio curetur, gravibus quoque personis ad mediationem et studium forte adhibitis, ita ut per

PERSPECTAM     [1]
Can. 1606      iudex, si ex actis et probatis rem habeat plane perspectam, poterit statim sententiam pronuntiare, requisitis tamen animadversionibus promotoris iustitiae

PERSPECTIS     [1]
Can. 1661      terminis, de quibus in cann. 1659 et 1660, iudex, perspectis actis, formulam dubii determinet; dein ad audientiam, non ultra

PERSPECTUM     [1]
Can. 1660      ut ex allatis utriusque partis elementis ipse controversiae obiectum perspectum habeat. - § 1. Elapsis terminis, de quibus in

PERSPEXERIT     [1]
Can. 1341      poenas irrogandas vel declarandas tunc tantum promovendam curet, cum perspexerit neque fraterna correctione neque correptione neque aliis pastoralis sollicitudinis

PERSPICIAT     [2]
Can. 1507      sistere ad dubia concordanda. Quod si ex scriptis responsionibus perspiciat necessitatem partes convocandi, id potest novo decreto statuere. §
Can. 1669      ultra quindecim dies, partibus notificetur. - Si tribunal appellationis perspiciat in inferiore iudicii gradu processum contentiosum oralem esse adhibitum

PERSPICIT     [4]
Can. 1446      etiam quolibet alio momento, quotiescumque spem aliquam boni exitus perspicit, partes hortari et adiuvare ne omittat, ut de aequa
Can. 1676      Iudex, antequam causam acceptet et quotiescumque spem boni exitus perspicit, pastoralia media adhibeat, ut coniuges, si fieri potest, ad
Can. 1695      Iudex, antequam causam acceptet et quotiescumque spem boni exitus perspicit, pastoralia media adhibeat, ut coniuges concilientur et ad coniugalem
Can. 1733      recurrentem et decreti auctorem hortetur, quotiescumque spem boni exitus perspicit, ad eiusmodi solutiones quaerendas. - § 1. Antequam quis

PERSPICUE     [2]
Can. 1578      qua fuerint, diligenter adnotentur. § 2. Periti debent indicare perspicue quibus documentis vel aliis idoneis modis certiores facti sint
Can. 1658      1_ facta quibus actoris petitiones innitantur, breviter, integre et perspicue exponere; 2_ probationes quibus actor facta demonstrare intendit, quasque

PERTERRENT     [1]
Can. 1375      aut legitimum bonorum sacrorum aliorumve ecclesiasticorum bonorum usum, aut perterrent electorem vel electum vel eum qui potestatem vel ministerium

PERTINACIA     [1]
Can. 1326      declarationem ita delinquere pergit, ut ex adiunctis prudenter eius pertinacia in mala voluntate conici possit; 2_ eum, qui in

PERTINACITER     [1]
Can. 1371      damnatam docet vel doctrinam, de qua in can. 752, pertinaciter respuit, et ab Apostolica Sede vel ab Ordinario admonitus

PERTINAX     [4]
Can. 0696      habitualis neglectus obligationum vitae consecratae; iteratae violationes sacrorum vinculorum; pertinax inoboedientia legitimis praescriptis Superiorum in materia gravi; grave scandalum
Can. 0696      gravi; grave scandalum ex culpabili modo agendi sodalis ortum; pertinax sustentatio vel diffusio doctrinarum ab Ecclesiae magisterio damnatarum; publica
Can. 0751      diaconatus quascumque devitare doctrinas iisdem contrarias. - Dicitur haeresis, pertinax, post receptum baptismum, alicuius veritatis divina et catholica credendae
Can. 0751      veritatis divina et catholica credendae denegatio, aut de eadem pertinax dubitatio; apostasia, fidei christianaeex toto repudiatio; schisma, subiectionis Summo

PERTINE     [1]
Can. 0555      mortis, libri, documenta, sacra supellex aliaque, quae ad Ecclesiam pertine depereant aut asportentur. § 4. Vicarius foraneus obligatione tenetur

PERTINEANT     [7]
Can. 0111      per receptum baptismum adscribitur filius parentum, qui ad eam pertineant vel, si alteruter ad eam non pertineat, ambo concordi
Can. 0255      ad ministerium Dei populum docendi, sanctificandi et regendi exercendum pertineant. - § 1. Diligenter instruantur alumni in iis quae
Can. 0497      nata, qui scilicet ratione officii ipsis demandati ad consilium pertineant; 3_ Episcopo dioecesano integrum est aliquos libere nominare. -
Can. 0632      libere mittere potest. - Ius proprium accurate determinet quae pertineant ad alia instituti capitula et ad alias coadunationes, nempe
Can. 0821      nempe edoceantur disciplinae theologicae aliaeque quae ad culturam christianam pertineant. - § 1. Ecclesiae pastores, in suo munere explendo
Can. 0841      eadem sint pro universa Ecclesia et ad divinum depositum pertineant, unius supremae Ecclesiae auctoritatis est probare et definire quae
Can. 1333      ius administrandi bona, quae ad ipsius suspensi officium forte pertineant, si poena sit latae sententiae. § 4. Suspensio vetans

PERTINEAT     [3]
Can. 0111      ad eam pertineant vel, si alteruter ad eam non pertineat, ambo concordi voluntate optaverint ut proles in Ecclesia latina
Can. 0169      suffragium admitti potest, qui ad collegium vel coetum non pertineat. - Electio, cuius libertas quoquo modo reapse impedita fuerit
Can. 0557      rectorem confirmare vel instituere. § 2. Etiam si ecclesia pertineat ad aliquod clericale institutum religiosum iuris pontificii, Episcopo dioecesano

PERTINENS     [1]
Can. 0874      baptizandi. § 2. Baptizatus ad communitatem ecclesialem non catholicam pertinens, nonnisi una cum patrino catholico, et quidem ut testis

PERTINENT     [35]
Can. 0095      definiuntur quae ad constitutionem, moderamen et rerum agendarum rationes pertinent. § 2. In conventibus celebrationibusve, ii regulis ordinis tenentur
Can. 0209      tum universam, tum particularem ad quam, secundum iuris praescripta, pertinent. - Omnes christifideles, secundum propriam condicionem, ad sanctam vitam
Can. 0212      officium, ut sententiam suam de hisquae ad bonum Ecclesiae pertinent sacris Pastoribus manifestent eamque, salva fidei morumque integritate ac
Can. 0350      Cardinalium Collegium in tres ordines distribuitur: episcopalem, ad quem pertinent Cardinales quibus a Romano Pontifice titulus assignatur Ecclesiae suburbicariae
Can. 0357      propriam dioecesim degentes, in iis quae ad sui personam pertinent exempti sunt a potestate regiminis Episcopi dioecesis in qua
Can. 0364      ecclesiales, immo et religiones non christianas; 7_ ea quae pertinent ad Ecclesiae et Apostolicae Sedis missionem, consociata cum Episcopis
Can. 0365      quaestiones pertractare quae ad relationes inter Ecclesiam et Civitatem pertinent; et peculiari modo agere de concordatis aliisque huiusmodi conventionibus
Can. 0450      gaudet. - § 1. Ad Episcoporum conferentiam ipso iure pertinent omnes in territorio Episcopi dioecesani eisque iure aequiparati, itemque
Can. 0454      Episcopis auxiliaribus ceterisque Episcopis titularibus qui ad Episcoporum conferentiam pertinent, suffragium competit deliberativum aut consultivum, iuxta statutorum conferentiae praescripta
Can. 0455      partibus suffragiorum Praesulum, qui voto deliberativo fruentes ad conferentiam pertinent, proferri debent, atque vim obligandi non obtinent, nisi ab
Can. 0472      atque personas quae in curia ad exercitium potestatis iudicalis pertinent, serventur praescripta Libri VII De processibus de iis autem
Can. 0473      debet ut omnia negotia quae ad universae dioecesis administrationem pertinent, debite coordinentur et ad bonum portionis populi Dei sibi
Can. 0479      generalem atque ad Vicarium episcopalem, intra ambitum eorum competentiae, pertinent etiam facultates habituales ab Apostolica Sede Episcopo concessae, necnon
Can. 0487      natura sua sunt publica quaeque ad statum suae personae pertinent, documentum authenticum scriptum vel photostaticum per se vel per
Can. 0535      2. In libro baptizatorum adnotentur quoque confirmatio, necnon quae pertinent ad statum canonicum christifidelium, ratione matrimonii, salvo quidem praescripto
Can. 0543      directione moderatoris. § 2. Sacerdotes omnes qui ad coetum pertinent: 1_ obligatione tenentur residentiae; 2_ communi consilio ordinationem statuant
Can. 0736      iis quae ad rationem studiorum et ad ordines suscipiendos pertinent, serventur normae clericorum saecularium, firma tamen § 1. -
Can. 0768      muniis, de obligationibus quae ad homines in societate coniunctos pertinent, necnon de rebus temporalibus iuxta ordinem a Deo statutum
Can. 0782      actionum quae ad opus missionale atque ad cooperationem missionariam pertinent, competit Romano Pontifici et Collegio Episcoporum. § 2. Singuli
Can. 0837      Episcopis adunata et ordinata; quare ad universum corpus Ecclesiae pertinent illudque manifestant et afficiunt; singula vero membra ipsius attingunt
Can. 1028      rite edoceantur de iis, quae ad ordinem eiusque obligationes pertinent. - Ad ordines ii soli promoveantur qui, prudenti iudicio
Can. 1135      coniugi aequum officium et ius est ad ea quae pertinent ad consortium vitae coniugalis. - Parentes officium gravissimum et
Can. 1257      universam, Apostolicam Sedem aliasve in Ecclesia personas iuridicas publicas pertinent, sunt bona ecclesiastica et reguntur canonibus qui sequuntur, necnon
Can. 1269      benedictionem amiserint; si vero ad personam iuridicam ecclesiasticam publicam pertinent, tantum ab alia persona iuridica ecclesiastica publica acquiri possunt
Can. 1270      pretiosae, iura et actiones sive personales sive reales, quae pertinent ad Sedem Apostolicam, spatio centum annorum praescribuntur; quae ad
Can. 1270      annorum praescribuntur; quae ad aliam personam iuridicam publicam ecclesiasticam pertinent, spatio triginta annorum. - Episcopi, ratione vinculi unitatis et
Can. 1276      omnium bonorum, quae ad personas iuridicas publicas sibi subiectas pertinent, salvis legitimis titulis quibus eidem Ordinario potiora iura tribuantur
Can. 1279      competit, qui immediate regit personam ad quam eadem bona pertinent, nisi aliud ferant ius particulare, statuta aut legitima consuetudo
Can. 1285      administratoribus de bonis mobilibus, quae ad patrimonium stabile non pertinent, donationes ad fines pietatis aut christianae caritatis facere. -
Can. 1472      respiciunt, seu acta causae, tum quae ad formam procedendi pertinent, seu acta processus, scripto redacta esse debent. § 2
Can. 1599      - § 1. Expletis omnibus quae ad probationes producendas pertinent, ad conclusionem in causa devenitur. § 2. Haec conclusio
Can. 1664      a notario, sed summatim et in iis tantummodo quae pertinent ad substantiam rei controversae, et a deponentibus subsignandae. -
Can. 1672      ecclesiasticum spectant. - Causae de effectibus matrimonii mere civilibus pertinent ad civilem magistratum, nisi ius particulare statuat easdem causas
Can. 1715      compromissum valide fieri circa ea quae ad bonum publicum pertinent, aliaque de quibus libere disponere partes non possunt. §
Can. 1747      liberam relinquere paroecialem domum, et omnia quae ad paroeciam pertinent ei tradere, cui Episcopus paroeciam commiserit. § 2. Si

PERTINENTES     [4]
Can. 0166      coetus praeses convocet omnes ad collegium aut ad coetum pertinentes; convocatio autem, quando personalis esse debet, valet, si fiat
Can. 0827      canonicum, historiam ecclesiasticam, et ad religiosas aut morales disciplinas pertinentes. § 3. Commendatur ut libri materias de quibus in
Can. 0833      eorumve delegatis, docentes qui disciplinas ad fidem vel mores pertinentes in quibusvis universitatibus tradunt, initio suscepti muneris; 8_ Superiores
Can. 1564      subdolae, non suggerentes responsionem, remotae a cuiusvis offensione et pertinentes ad causam quae agitur. - § 1. Interrogationes non

PERTINENTIA     [1]
Can. 0827      § 1. Catechismi necnon alia scripta ad institutionem catecheticam pertinentia eorumve versiones, ut edantur, approbatione egent loci Ordinarii, firmo

PERTINENTIBUS     [2]
Can. 0507      in regione vigentis. § 2. Clericis ad capitulum non pertinentibus, committi possunt alia officia, quibus ipsi, ad normam statuorum
Can. 1266      In omnibus ecclesiis et oratoriis, etiam ad instituta religiosa pertinentibus, quae de facto habitualiter christifidelibus pateant, Ordinarius loci praecipere

PERTINENTIUM     [2]
Can. 0285      licentia sui Ordinarii, ne ineant gestiones bonorum ad laicos pertinentium aut officia saecularia, quae secum feruntonus redendarum rationum; a
Can. 1283      rerum mobilium sive pretiosarum sive utcumque ad bona culturalia pertinentium aliarumve cum descriptione atque aestimatione earundem redigatur, redactumque recognoscatur

PERTINET     [30]
Can. 0111      iuris baptizetur; quo in casu, ipse ad eam Ecclesiam pertinet quam elegerit. - § 1. Post receptum baptismum, alii
Can. 0182      octiduum utile mitti debet ad auctoritatem competentem ad quam pertinet electionem confirmare cuius est dispensationem de impedimento concedere, aut
Can. 0189      fieri debet cui provisio ad officium de quo agitur pertinet, et quidem scripto vel oretenus coram duobus testibus. §
Can. 0207      structuram non spectet, ad eius tamen vitam et sanctitatem pertinet. - Inter christifideles omnes, ex eorum quidem in Christo
Can. 0317      vel domo erectis, nominatio aut confirmatio moderatoris et cappellani pertinet ad Superiorem instituti, ad normam statutorum. § 3. In
Can. 0364      Sedem et Ecclesias particulares intercedunt. Ad pontificium ergo Legatum pertinet pro sua dicione: 1_ ad Apostolicam Sedem notitias mittere
Can. 0377      suggerant Metropolita et Suffraganei provinciae, ad quam providenda dioecesis pertinet vel quacum in coetum convenit, necnon conferentiae Episcoporum praeses
Can. 0378      2. Iudicium definitivum de promovendi idoneitate ad Apostolicam Sedem pertinet. - Nisi legitimo detineatur impedimento, quicumque ad Episcopatum promotus
Can. 0434      iuridicam erigi potest. - Ad conventum Episcoporum regionis ecclesiasticae pertinet cooperationem et actionem pastoralem communem in regione fovere quae
Can. 0479      dioecesi competit potestas exsecutiva quae ad Episcopum dioecesanum iure pertinet, ad ponendos scilicet omnes actus administrativos, iis tamen exceptis
Can. 0514      necessitates apostolatus convocare eique praeesse ad solum Episcopum dioecesanum pertinet; ad quem etiam unice spectat,quae in consilio pertractata
Can. 0525      impedita, ad Administratorem dioecesanum aliumve dioecesim ad interim regentem pertinet: 1_ institutionem vel confirmationem concedere presbyteris, qui ad paroeciam
Can. 0565      legitime competant, cappellanus nominatur ab Ordinario loci, cui etiam pertinet praesentatum instituere aut electum confirmare. - § 1. Cappellanus
Can. 0574      institutis consilia evangelica profitentur, ad vitam et sanctitatem Ecclesiae pertinet, et ideo ab omnibus in Ecclesia fovendus et promovendus
Can. 0581      erectas coniungere vel aliter circumscribere ad competentem instituti auctoritatem pertinet, ad normam constitutionum. - Fusiones et uniones institutorum vitae
Can. 0585      - Instituti partes supprimere ad auctoritatem competentem eiusdem instituti pertinet. - § 1. Singulis institutis iusta autonomia vitae, praesertim
Can. 0616      § 2. Suppressio unicae domus instituti ad Sanctam Sedem pertinet, cui etiam reservatur de bonis in casu statuere. §
Can. 0616      4. Monialium monasterium sui iuris supprimere ad Sedem Apostolicam pertinet, servatis ad bona quod attinet praescriptis constitutionum. - Superiores
Can. 0638      religiosae iuris dioecesani. - § 1. Ad ius proprium pertinet, intra ambitum iuris universalis, determinare actus qui finem et
Can. 0641      egenorum sustentationi subveniendum. - Ius candidatos admittendi ad novitiatum pertinet ad Superiores maiores ad normam iuris proprii. - Superiores
Can. 0675      operibus apostolatus deditis, apostolica actio ad ipsam eorundem naturam pertinet. Proinde, tota vita sodalium spiritu apostolico imbuatur, tota vero
Can. 0699      sui iuris, de quibus in can. 615, dimissionem decernere pertinet ad Episcopum dioecesanum, cui Superior acta a consilio suo
Can. 0720      ad Moderatores maiores cum suo consilio ad normam constitutionum pertinet. - § 1. Invalide admittitur ad initialem probationem: 1_
Can. 0774      auctoritatis, ad omnia Ecclesiae membra pro sua cuiusque parte pertinet. § 2. Prae ceteris parentes obligatione tenentur verbo et
Can. 0838      § 4. Ad Episcopum dioecesanum in Ecclesia sibi commissa pertinet, intra limites suae competentiae, normas de re liturgica dare
Can. 0957      advigilandi ut Missarum onera adimpleantur, in ecclesiis cleri saecularis pertinet ad loci Ordinarium, in ecclesiis institutorum religiosorum aut societatum
Can. 0961      dentur condiciones ad normam § 1, n. 2 requisitae, pertinet ad Episcopum dioecesanum, qui, attentis criteriis cum ceteris membris
Can. 1220      paroecialibus. - § 1. Curent omnes ad quos res pertinet, ut in ecclesiis illa munditia ac decor serventur, quae
Can. 1256      Dominium bonorum, sub suprema auctoritate Romani Pontificis, ad eam pertinet iuridicam personam, quae eadem bona legitime acquisiverit. - §
Can. 1587      lis introducitur, non contineatur expresse, nihilominus ita ad causam pertinet ut resolvi plerumque debeat ante quaestionem principalem. - Causa

PERTRACTANDA     [1]
Can. 0708      eorum autonomia, indole proprioque spiritu, sive ad communia negotia pertractanda, sive ad congruam coordinationem et cooperationem cum Episcoporum conferentiis

PERTRACTANDARUM     [1]
Can. 0344      habere aliosque sodales designare et nominare; 3_ argumenta quaestionum pertractandarum statuere opportuno tempore ad normam iuris peculiaris ante synodi

PERTRACTANDIS     [2]
Can. 0238      iuridica in Ecclesia gaudent. § 2. In omnibus negotiis pertractandis personam seminarii gerit eius rector, nisi de certis negotiis
Can. 0343      mundo spectantes perpendant. - Synodi Episcoporum est de quaestionibus pertractandis disceptare atque expromere optata, non vero easdem dirimere de

PERTRACTARE     [1]
Can. 0365      inter Apostolicam Sedem et Auctoritates Rei Publicae; 2_ quaestiones pertractare quae ad relationes inter Ecclesiam et Civitatem pertinent; et

PERTRACTATA     [2]
Can. 0514      pertinet; ad quem etiam unice spectat,quae in consilio pertractata sunt publici iuris facere. § 2. Saltem semel in
Can. 1607      defensoris vinculi, si iudicio intersint. - Causa iudiciali modo pertractata, si sit principalis, definitur a iudice per sententiam definitivam

PERTRACTATIS     [1]
Can. 1438      praescripto can. 1439; 2_ in causis in prima instantia pertractatis coram Metropolita fit appellatio ad tribunal quod ipse, probante

PERTURBARE     [1]
Can. 1098      partis qualitatem, quae suapte natura consortium vitae coniugalis graviter perturbare potest, invalide contrahit. - Error circa matrimonii unitatem vel

PERTURBATIO     [1]
Can. 1339      Eum vero, ex cuius conversatione scandalum vel gravis ordinis perturbatio oriatur, etiam corripere potest, modo peculiaribus personae et facti

PERTURBATIONE     [1]
Can. 1345      vel passionis aestu vel in ebrietate aliave simili mentis perturbatione patraverit, iudex potest etiam a qualibet punitione irroganda abstinere

PERTURBATIONEM     [2]
Can. 1324      qui rationis usu carebat propter ebrietatem aliamve similem mentis perturbationem, quae culpabilis fuerit; 3_ ex gravi passionis aestu, qui
Can. 1741      1_ modus agendi qui ecclesiasticae communioni grave detrimentum vel perturbationem afferat; 2_ imperitia aut permanens mentis vel corporis infirmitas

PERTURBATIONES     [1]
Can. 1325      praescriptis cann. 1323 et 1324; item ebrietas aliaeve mentis perturbationes, si sint de industria ad delictum patrandum vel excusandum

PERVENERIT     [3]
Can. 0983      alii ad quos ex confessione notitia peccatorum quoquo modo pervenerit. - § 1. Omnino confessario prohibetur scientiae ex confessione
Can. 0989      venialia confiteantur. - Omnis fidelis, postquam ad annos discretionis pervenerit, obligatione tenetur peccata sua gravia, saltem semel in anno
Can. 1596      ad probationes suas exhibendas, si causa ad periodum probatoriam pervenerit. - Tertium, cuius interventus videatur necessarius, iudex, auditis partibus

PERVENIANT     [2]
Can. 0535      opportuno tempore inspicienda, parochus caveat ne ad extraneorum manus perveniant. § 5. Libri paroeciales antiquiores quoque diligenter custodiantur, secundum
Can. 1063      ad sanctiorem in dies plenioremque in familia vitam ducendam perveniant. - Ordinarii loci est curare ut debite ordinetur eadem

PERVENIAT     [4]
Can. 0211      universos homines omnium temporum ac totius orbis magis magisque perveniat. - § 1. Quae sacri Pastores, utpote Christum repraesentantes
Can. 0528      sibi christifidelium opera, ut nuntius evangelicus ad eos quoque perveniat, qui a religione colenda recesserint aut veram fidem non
Can. 0771      penitus careant. § 2. Provideant quoque, ut Evangelii nuntium perveniat ad non credentes in territorio degentes, quippe quos, non
Can. 1510      recipere recuset, vel qui impedit quominus citatio ad se perveniat, legitime citatus habeatur. - Si citatio non fuerit legitime

PERVENIRE     [2]
Can. 0245      ut ad aptam conciliationem inter bona humana et supernaturalia pervenire valeant. § 2. Ita formentur alumni ut, amore Ecclesiae
Can. 0794      concredita est homines adiuvandi, ut ad christianae vitae plenitudinem pervenire valeant. § 2. Animarum pastoribus officium est omnia disponendi

PERVENISSE     [1]
Can. 1592      constare citationem, legitime factam, ad partem conventam tempore utili pervenisse. - § 1. Si pars conventa dein in iudicio

PERVENIT     [2]
Can. 1735      petitio, de qua in can. 1734, ad auctorem decreti pervenit, is novum decretum intimet, quo vel prius emendet vel
Can. 1736      de qua in can. 1734 ad ipsum auctorem decreti pervenit, is exsecutionem suspendendam decreverit, potest suspensio interim peti ab

PERVESTIGANDAS     [1]
Can. 0815      facultates ecclesiasticae ad disciplinas sacras vel cum sacris conexas pervestigandas, atque studentes in iisdem disciplinis scientifice instituendos. - §

PETANT     [10]
Can. 0271      clericis, quos paratos scit atque aptos aestimet qui regiones petant gravi cleri inopia laborantes, ibidem sacrum ministerium peracturi; prospiciat
Can. 0356      qui alicuius dioecesis curam habent ut Episcopi dioecesani, Urbem petant quoties a Romano Pontifice convocentur. - § 1. Cardinales
Can. 0630      confessiones Superiores ne audiant, nisi sponte sua sodales id petant. § 5. Sodales cum fiducia Superiores adeant, quibus animum
Can. 0843      sacri denegare non possunt sacramenta iis qui opportune eadem petant, rite sint dispositi, nec iure ab iis recipiendis prohibeantur
Can. 0844      cum Ecclesia catholica communionem non habent, si sponte id petant et rite sint disposita; quod etiam valet quoad membra
Can. 0844      ad suae communitatis ministrum accedere nequeant atque sponte id petant, dummodo quoad eadem sacramenta fidem catholicam manifestent et rite
Can. 0867      iam ante eam, parochum adeant ut sacramentum pro filio petant et debite ad illud praeparentur. § 2. Si infans
Can. 0985      ne audiant, nisi alumni in casibus particularibus sponte id petant. - § 1. Omnis cui animarum cura vi muneris
Can. 0986      ut audiantur confessiones fidelium sibi commissorum, qui rationabiliter audiri petant, utque iisdem opportunitas praebeatur ad confessionem individualem, diebus ac
Can. 1693      Nisi qua pars vel promotor iustitiae processum contentiosum ordinarium petant, processus contentiosus oralis adhibeatur. § 2. Si processus contentiosus

PETAT     [8]
Can. 0065      nemo gratiam a proprio Ordinario denegatam ab alio Ordinario petat, nisi facta denegationis mentione; Ordinarius gratiam ne concedat, nisi
Can. 0657      Expleto tempore ad quod professio emissa fuerit, qui sponte petat et idoneus iudicetur, ad renovationem professionis vel ad professionem
Can. 0691      Professus a votis perpetuis indultum discedendi ab instituto ne petat, nisi ob gravissimas causas coram Domino perpensas; petitionem suam
Can. 0727      Domino serio perpensa, a Sede Apostolica per Moderatorem supremum petat, si institutum est iuris pontifici secus etiam ab Episcopo
Can. 0848      oblationes a competenti auctoritate definitas, pro sacramentorum administratione nihil petat, cauto semper ne egentes priventur auxilio sacramentorum ratione paupertatis
Can. 0980      dubium non est de paenitentis dispositione et hic absolutionem petat, absolutio ne denegetur nec differatur. - Pro qualitate et
Can. 1451      positi sunt post propositam recusationem, rescindi debent, si pars petat intra decem dies ab admissa recusatione. - § 1
Can. 1656      a iure non exclusae, nisi pars processum contentiosum ordinarium petat. § 2. Si processus oralis adhibeatur extra casus iure

PETATUR     [3]
Can. 0074      pro foro externo probare, quoties id legitime ab eo petatur. - Si rescriptum contineat privilegium vel dispensationem, serventur insuper
Can. 1504      debet: 1_ exprimere coram quo iudice causa introducatur, quid petatur et a quo petatur; 2_ indicare quo iure innitatur
Can. 1504      quo iudice causa introducatur, quid petatur et a quo petatur; 2_ indicare quo iure innitatur actor et generatim saltem

PETENDA     [5]
Can. 0179      debet; secus omni iure privatur, nisi probaverit se a petenda confirmatione iusto impedimento detentum fuisse. § 2. Competens auctoritas
Can. 0824      approbatio ad libros edendos iuxta canones huius tituli est petenda, est loci Ordinarius proprius auctoris aut Ordinarius loci in
Can. 1292      Sedis. § 3. Si res alienanda sit divisibilis, in petenda licentia pro alienatione exprimi debent partes antea alienatae; secus
Can. 1646      de quibus in can. 1645, § 2, nn. 1-3, petenda est a iudice qui sententiam tulit intra tres menses
Can. 1646      in can. 1645, § 2, nn. 4 et 5, petenda est a tribunali appellationis, intra tres menses a notitia

PETENDAM     [1]
Can. 1062      § 2. Ex matrimonii promissione non datur actio ad petendam matrimonii celebrationem; datur tamen ad reparationem damnorum, si qua

PETENDI     [5]
Can. 0437      canonica, per se aut per procuratorem a Romano Pontifice petendi pallium, quo quidem significatur potestas qua, in communione cum
Can. 1521      aequiparatos, atque etiam ex officio declarari debet, salvo iure petendi indemnitatem adversus tutores, curatores, administratores, procuratores, qui culpa se
Can. 1639      can. 1683, in gradu appellationis non potest admitti nova petendi causa, ne per modum quidem utilis cumulationis; ideoque litis
Can. 1641      sententia conformis de eodem petito et ex eadem causa petendi; 2_ si appellatio adversus sententiam non fuerit intra tempus
Can. 1697      Soli coniuges, vel alteruter, quamvis altero invito, ius habent petendi gratiam dispensationis super matrimonio rato et non consummato. -

PETENS     [2]
Can. 0726      excludi potest. § 2. Sodalis temporariae incorporationis id sponte petens, indultum discedendi a supremo Moderatore de consensu sui consilii
Can. 1036      suscepturum atque se ministerio ecclesiastico perpetuo mancipaturum esse, insimul petens ut ad ordinem recipiendum admittatur. - Promovendus ad diaconatum

PETENTE     [2]
Can. 0403      dioecesis necessitates id suadeant, unus vel plures Episcopi auxiliares, petente Episcopo dioecesano, constituantur Episcopus auxiliaris iure successionis non gaudet
Can. 0686      indultum exclaustrationis concedere unius Apostolicae Sedis est. § 3. Petente supremo Moderatore de consensu sui consilii, exclaustratio imponi potest

PETENTES     [1]
Can. 0787      ita quidem ut ipsi ad baptismum recipiendum, libere id petentes, admitti possint. - § 1. Qui voluntatem amplectendi fidem

PETENTI     [2]
Can. 0484      mensis et anni subsignare; 3_ acta vel instrumenta legitime petenti ex regesto, servatis servandis, exhibere et eorum exempla cum
Can. 1647      decernere potest ut sententia exsecutioni demandetur, assignata tamen restitutionem petenti idonea cautione ut, si restituatur in integrum, indemnis fiat

PETENTIBUS     [5]
Can. 0885      tenetur curandi ut sacramentum confirmationis subditis rite et rationabiliter petentibus conferatur. § 2. Presbyter, qui hac facultate gaudet, eadem
Can. 0918      celebratione sacram communionem recipiant; ipsis tamen iusta de causa petentibus extra Missam ministretur, servatis liturgicis ritibus. - § 1
Can. 1465      iuribus lege constituti, prorogari non possunt, neque valide, nisi petentibus partibus, coarctari. § 2. Termini autem iudiciales et conventionales
Can. 1465      lapsum, poterunt, iusta intercedente causa, a iudice, auditis vel petentibus partibus, prorogari, numquam autem, nisi partibus consentientibus, valide coarctari
Can. 1598      nota apud tribunalis cancellariam inspiciant; quin etiam advocatis id petentibus dari potest actorum exemplar; in causis vero ad bonum

PETERE     [7]
Can. 0179      octiduum utilea die acceptate electionis confirmationem ab auctoritate competenti petere per se vel per alium debet; secus omni iure
Can. 0182      si hanc potestatem non habeat, eandem ab auctoritate superiore petere; si non requiritur confirmatio, postulatio mitti debet ad auctoritatem
Can. 0418      notitia, Episcopus intra duos menses debet dioecesim ad quam petere eiusque canonicam possessionem capere autem captae possessionis dioecesis novae
Can. 0645      § 4. Superiores alias quoque informationes, etiam sub secreto, petere possunt, si ipsis necessarium visum fuerit. - Novitiatus, quo
Can. 1335      petit sacramentum vel sacramentale vel actum regiminis; id autem petere ex qualibet iusta causa licet. - § 1. Poenae
Can. 1555      testimoniorum publicationem fiat. - Firmo praescripto can. 1550, pars petere potest ut testis excludatur, si iusta exclusionis causa demonstretur
Can. 1734      debet decreti revocationem vel emendationem scripto ab ipsius auctore petere; qua petitione proposita, etiam suspensio exsecutionis eo ipso petita

PETI     [1]
Can. 1736      decreti pervenit, is exsecutionem suspendendam decreverit, potest suspensio interim peti ab eius Superiore hierarchico, qui eam decernere potest gravibus

PETIERINT     [1]
Can. 1006      cum suae mentis compotes essent, hoc sacramentum implicite saltem petierint, conferatur. - Unctio infirmorum ne conferatur illis, qui in

PETIERIT     [3]
Can. 1145      quo Ordinario concedendae sunt alteri coniugi, si quidem eas petierit, induciae ad respondendum, eodem tamen monito ut, si induciae
Can. 1550      ipsis ex confessione sacramentali innotuerunt, etsi poenitens eorum manifestationem petierit; immo audita a quovis et quoquo modo occasione confessionis
Can. 1677      vel ponens, nisi alterutra pars sessionem ad litem contestandam petierit, intra decem dies formulam dubii vel dubiorum decreto suo

PETINET     [1]
Can. 0111      quodsi concors voluntas desit, Ecclesiae rituali ad quam pater petinet adscribitur. § 2. Quilibet baptizandus qui partum decimum aetatis

PETIT     [2]
Can. 0688      § 2. Qui perdurante professione temporaria, gravi de causa, petit ut institutum derelinquat, indultum discendi consequi potest in instituto
Can. 1335      sententiae non sit declarata, vetitum praeterea suspenditur, quoties fidelis petit sacramentum vel sacramentale vel actum regiminis; id autem petere

PETITA     [3]
Can. 1637      censetur ab omnibus et contra omnes facta, quoties res petita est individua aut obligatio solidalis. § 3. Si interponatur
Can. 1733      § 2, tunc praecipue operam navet, cum revocatio decreti petita est ad normam can. 1734, neque termini ad recurrendum
Can. 1734      petere; qua petitione proposita, etiam suspensio exsecutionis eo ipso petita intellegitur. § 2. Petitio fieri debet intra peremptorium terminum

PETITAE     [2]
Can. 1600      alios vocare aut alias probationes, quae antea non fuerint petitae, disponere tantummodo: 1_ in causis, in quibus agitur de
Can. 1665      quae non sint in petitione vel responsione allatae aut petitae, potest iudex admittere tantum ad normam can. 1452; postquam

PETITIO     [11]
Can. 0057      lex iubeat decretum ferri vel ab eo, cuius interest, petitio vel recursus ad decretum obtinendum legitime proponatur, auctoritas competens
Can. 1361      gravis causa aliud suadeat. § 3. Caveatur ne remissionis petitio vel ipsa remissio divulgetur, nisi quatenus id vel utile
Can. 1501      possessione agitur. - Iudex nullam causam cognoscere potest, nisi petitio, ad normam canonum, proposita sit ab eo cuius interest
Can. 1552      praestitutum, articuli argumentorum super quibus petitur testium interrogatio; alioquin petitio censeatur deserta. - Iudicis est nimiam multitudinem testium refrenare
Can. 1647      decurrunt, quamdiu laesus minoris sit aetatis. - § 1. Petitio restitutionis in integrum sententiae exsecutionem nondum inceptam suspendit. §
Can. 1658      Libello adnecti debent, saltem in exemplari authentico, documenta quibus petitio innititur. - § 1. Si conamen conciliationis ad normam
Can. 1700      aut idoneo sacerdoti. § 2. Quod si introducta sit petitio iudicialis ad declarandam nullitatem eiusdem matrimonii, instructio ad idem
Can. 1734      etiam suspensio exsecutionis eo ipso petita intellegitur. § 2. Petitio fieri debet intra peremptorium terminum decem dierum utilium a
Can. 1735      et 1735. - Si intra triginta dies, ex quo petitio, de qua in can. 1734, ad auctorem decreti pervenit
Can. 1736      quibus recursus hierarchicus suspendit decreti exsecutionem, idem efficit etiam petitio, de qua in can. 1734. § 2. In ceteris
Can. 1736      In ceteris casibus, nisi intra decem dies, ex quo petitio de qua in can. 1734 ad ipsum auctorem decreti

PETITIONE     [8]
Can. 0057      legitime proponatur, auctoritas competens intra tres menses a recepta petitione vel recursu provideat, nisi alius terminus lege praescribatur. §
Can. 1359      autem remissio omnes aufert poenas, iis exceptis quas in petitione reus mala fide reticuerit. - Poenae remissio metu gravi
Can. 1589      ad causam principalem definiendam. - § 1. Iudex, recepta petitione et auditis partibus, expeditissime decernat utrum proposita incidens quaestio
Can. 1620      coactus sententiam tulit; 4_ iudicium factum est sine iudiciali petitione, de qua in can. 1501, vel non institutum fuit
Can. 1665      a deponentibus subsignandae. - Probationes, quae non sint in petitione vel responsione allatae aut petitae, potest iudex admittere tantum
Can. 1681      ac tandem acta transmittere ad Sedem Apostolicam una cum petitione dispensationis ab alterutro vel utroque coniuge et cum voto
Can. 1686      in matrimoniorum et baptizatorum libris mentio fiat. - Recepta petitione ad normam can. 1677 proposita, Vicarius iudicialis vel iudex
Can. 1734      revocationem vel emendationem scripto ab ipsius auctore petere; qua petitione proposita, etiam suspensio exsecutionis eo ipso petita intellegitur. §

PETITIONEM     [11]
Can. 0048      particulari datur decisio aut fit provisio, quae natura sua petitionem ab aliquo factam non supponunt. - Praeceptum singulare est
Can. 0059      auctoritate exsecutiva in scriptis elicitus, quo suapte natura, ad petitionem alicuius, conceditur privilegium, dispensatio aliave gratia. § 2. Quae
Can. 0455      peculiare Apostolicae Sedis mandatum sive motu proprio sive ad petitionem ipsius conferentiae id statuerit. § 2. Decreta de quibus
Can. 0691      ne petat, nisi ob gravissimas causas coram Domino perpensas; petitionem suam deferat supremo instituti Moderatori, qui eam una cum
Can. 1034      et 1019, adscriptionem inter candidatos obtinuerit post praeviam suam petitionem propria manu exaratam et subscriptam, atque ab eadem auctoritate
Can. 1494      actione principali vel ad submovendam vel ad minuendam actoris petitionem, actionem reconventionalem instituere. § 2. Reconventio reconventionis non admittitur
Can. 1503      obiectum proponatur, et ministerium iudicis expostuletur. - § 1. Petitionem oralem iudex admittere potest, quoties vel actor libellum exhibere
Can. 1505      nn. 1-3; 4_ si certo pateat ex ipso libello petitionem quolibet carere fundamento, neque fieri posse, ut aliquod ex
Can. 1647      § 2. Si tamen ex probabilibus indiciis suspicio sit petitionem factam esse ad moras exsecutioni nectendas, iudex decernere potest
Can. 1705      tribunalis ad perpendendum num quid grave adduci possit ad petitionem denuo proponendam. - Rescriptum dispensationis a Sede Apostolica transmittitur
Can. 1735      is novum decretum intimet, quo vel prius emendet vel petitionem reiciendam esse decernat, termini ad recurrendum decurrunt ex novi

PETITIONES     [3]
Can. 1513      partium petitionibus et responsionibus desumpti, definiuntur. § 2. Partium petitiones responsionesque, praeterquam in libello litis introductorio, possunt vel in
Can. 1658      in can. 1504 recensentur, debet: 1_ facta quibus actoris petitiones innitantur, breviter, integre et perspicue exponere; 2_ probationes quibus
Can. 1664      partium, testium et peritorum. - Responsiones partium, testium, peritorum, petitiones et exceptiones advocatorum, redigendae sunt scripto a notario, sed

PETITIONI     [1]
Can. 1703      1. Non fit publicatio actorum; iudex tamen, si conspiciat petitioni partis oratricis vel exceptioni partis conventae grave obstaculum obvenire

PETITIONIBUS     [2]
Can. 1513      habetur cum per iudicis decretum controversiae termini, ex partium petitionibus et responsionibus desumpti, definiuntur. § 2. Partium petitiones responsionesque
Can. 1616      in transcribenda parte dispositiva aut in factis vel partium petitionibus referendis, vel omissa sint quae can. 1612, § 4

PETITIONIS     [1]
Can. 1659      decreto ad calcem ipsius libelli apposito, praecipiat ut exemplar petitionis notificetur parti conventae, facta huic facultate mittendi, intra quindecim

PETITITONES     [1]
Can. 1445      Supremum Signaturae Apostolicae Tribunal cognoscit: 1_ querelas nullitatis et petititones restitutionis in integrum et alios recursus contra sententias rotales

PETITO     [1]
Can. 1641      duplex intercesserit inter easdem partes sententia conformis de eodem petito et ex eadem causa petendi; 2_ si appellatio adversus

PETITUR     [2]
Can. 1552      intra terminum a iudice praestitutum, articuli argumentorum super quibus petitur testium interrogatio; alioquin petitio censeatur deserta. - Iudicis est
Can. 1699      conceditur. - § 1. Competens ad accipiendum libellum, quo petitur dispensatio, est Episcopus dioecesanus domicilii vel quasi-domicilii oratoris, qui

PETRI     [6]
Can. 0204      constituta et ordinata, subsistit in Ecclesia catholica, a successore Petri et Episcopis in eius communione gubernata. - Plene in
Can. 0245      formentur alumni ut, amore Ecclesiae Christi imbuti, Pontifici Romano Petri successore humili et filiali caritate devinciantur, proprio Episcopo tamquam
Can. 0330      Apostoli unum Collegium constituunt, pari ratione Romanus Pontifex, successor Petri, et Episcopi successores Apostolorum, inter se coniunguntur. - Ecclesiae
Can. 0400      ab Apostolica Sede statutum fuerit, ad Urbem, Beatorum Apostolorum Petri et Pauli sepulcra veneraturus, accedat et Romano Pontifici se
Can. 0749      per orbem dispersi, communionis nexum inter se et cum Petri successore servantes, una cum eodem Romano Pontifice authentice res
Can. 1246      Mariae, eiusdem Immaculatae Conceptionis et Assumptionis, sancti Ioseph, sanctorum Petri et Pauli Apostolorum, omnium denique Sanctorum. § 2. Episcoporum

PETRO     [1]
Can. 0331      Romanae Episcopus, in quo permanet munus a Domino singulariter Petro, primo Apostolorum, concessum et successoribus eius transmittendum, Collegii Episcoporum

PETRUS     [1]
Can. 0330      proprium exercendum debite efformentur. - Sicut, statuente Domino, sanctus Petrus et ceteri Apostoli unum Collegium constituunt, pari ratione Romanus

PETUNT     [2]
Can. 0271      ut per conventionem scriptam cum Episcopo dioecesano loci, quem petunt, iura et officia eorundem clericorum stabiliantur. § 2. Episcopus
Can. 0843      quisque ecclesiastico munere, officium habent curandi ut qui sacramenta petunt debita evangelizatione necnon catechetica institutione ad eadem recipienda praeparentur

PETUNTUR     [1]
Can. 0954      potest. - Si certis in ecclesiis aut oratoriis Missae petuntur celebrandae numero plures quam ut ibidem celebrari possint, earundem

PHILOSOPHIAE     [1]
Can. 0833      loci Ordinario eiusve delegato, parochi, rector, magistri theologiae et philosophiae in seminariis, initio suscepti muneris; promovendi ad ordinem diaconatus

PHILOSOPHIAM     [1]
Can. 0253      qui doceant sacram Scripturam, theologiam dogmaticam, theologiam moralem, liturgiam, philosophiam, ius canonicum, historiam ecclesiasticam, aliasque, quae propria methodo tradendae

PHILOSOPHICA     [2]
Can. 0250      necessaria vel utilis videatur. - Quae in ipso seminario philosophica et theologica studia ordinantur, aut successive aut coniuncte peragi
Can. 0251      integrum biennium, studiis vero theologicis integrum quadriennium adaequet. - Philosophica institutio, quae innixa sit oportet patrimonio philosophico perenniter valido

PHILOSOPHICAE     [1]
Can. 0251      oportet patrimonio philosophico perenniter valido, et rationem etiam habeat philosophicae investigationis progredientis aetatis, ita tradatur, ut alumnorum formationem humanam

PHILOSOPHICAM     [1]
Can. 0259      suorum alumnorum necnon in institutionem, quae in eodem tradatur, philosophicam et theologicam invigilent, et de alumnorum vocatione, indole, pietate

PHILOSOPHICIS     [2]
Can. 0250      eadem completum saltem sexennium complectantur, ita quidem ut tempus philosophicis disciplinis dedicandum integrum biennium, studiis vero theologicis integrum quadriennium
Can. 0253      Rationis. - § 1. Ad magistri munus in disciplinis philosophicis, theologicis et iuridicis, ab Episcopo aut ab Episcopis, quorum

PHILOSOPHICO     [1]
Can. 0251      adaequet. - Philosophica institutio, quae innixa sit oportet patrimonio philosophico perenniter valido, et rationem etiam habeat philosophicae investigationis progredientis
Can. 1032      possunt ad diaconatum solummodo post expletum quintum curriculi studiorum philosophico-theologicorum annum. § 2. Post expletum studiorum curriculum, diaconus per

PHOTOSTATICUM     [1]
Can. 0487      ad statum suae personae pertinent, documentum authenticum scriptum vel photostaticum per se vel per procuratorem recipere. - Ex archivo

PHYSICA     [7]
Can. 0080      2. Privilegio in sui dumtaxat favorem concesso quaevis persona physica renuntiare potest. § 3. Privilegio concesso alicui personae iuridicae
Can. 0241      dotibus humanis et moralibus, spiritualibus et intellectualibus, eorum valetudine physica et psychica necnon recta voluntate, habiles aestimantur qui ministeriis
Can. 0689      a subsequenti professione emittenda excludi potest. § 2. Infirmitas physica vel psychica, etiam post professionem contracta, quae, de iudicio
Can. 0960      sibi conscius cum Deo et Ecclesia reconciliatur; solummodo impossibilitas physica vel moralis ab huiusmodi confessione excusat, quo in casu
Can. 1090      Invalide quoque matrimonium inter se attentant qui mutua opera physica vel morali mortem coniugi intulerunt. - § 1. In
Can. 1265      Salvo iure religiosorum mendicantium, vetatur persona quaevis privata, sive physica sive iuridica, sine proprii Ordinarii et Ordinarii loci licentia
Can. 1323      autem inadvertentia et error aequiparantur 3_ egit ex vi physica vel ex casu fortuito, quem praevidere vel cui praeviso

PHYSICAE     [2]
Can. 0115      iuris et statutorum, moderantur sive una vel plures personae physicae sive collegium. - § 1. Personae iuridicae publicae sunt
Can. 1051      exercendum; itemque, rite peracta inquisitione, de eius status valetudinis physicae et psychicae; 2_ Episcopus dioecesanus aut Superior maior, ut

PHYSICAM     [3]
Can. 1136      officium gravissimum et ius primarium habent prolis educationem tum physicam, socialem et culturalem, tum moralem et religiosam pro viribus
Can. 1370      excitat, iusta poena puniatur. - § 1. Qui vim physicam in Romanum Pontificem adhibet, in excommunicationem latae sententiae Sedi
Can. 1370      in suspensionem latae sententiae incurrit. § 3. Qui vim physicam in clericum vel religiosum adhibet in fidei vel Ecclesiae

PHYSICARUM     [3]
Can. 0076      1. Privilegium, seu gratia in favorem certarum personarum sive physicarum sive iuridicarum per peculiarem actum facta, concedi potest a
Can. 1226      locus divino cultui, in commodum unius vel plurium personarum physicarum, de licentia Ordinarii loci destinatus. - Episcopi sacellum privatum
Can. 1400      reparandi. - § 1. Obiectum iudicii sunt: 1_ personarum physicarum vel iuridicarum iura persequenda aut vindicanda, vel facta iuridica

PHYSICAS     [4]
Can. 0113      divina. § 2. Sunt etiam in Ecclesia, praeter personas physicas, personae iuridicae, subiecta scilicet in iure canonico obligationum et
Can. 0795      societatum, pueri et iuvenes ita excolantur ut suas dotes physicas, morales et intellectuales harmonice evolvere valeant, perfectiorem responsabilitatis sensum
Can. 1405      religiosorum iuris pontificii; 3_ dioeceses aliasve personas ecclesiasticas, sive physicas sive iuridicas, quae Superiorem infra Romanum Pontificem non habent
Can. 1427      § 3. Si demum controversia enascatur inter religiosas personas physicas vel iuridicas diversorum institutorum religiosorum, aut etiam eiusdem instituti

PHYSICE     [1]
Can. 0844      dummodo periculum vitetur erroris vel indifferentismi, licet christifidelibus quibus physice aut moraliter impossibile sit accedere ad ministrum catholicum, sacramenta

PHYSICIS     [3]
Can. 0004      ab Apostolica Sede ad haec usque tempora personis sive physicis sive iuridicis concessa, in usu sunt nec revocata, integra
Can. 1029      gaudent existimatione, integris moribus probatisque virtutibus atque aliis qualitatibus physicis et psychicis ordini recipiendo congruentibus sunt praediti. - Nonnisi
Can. 1263      subiectis moderatum tributum, earum redditibus proportionatum, imponendi; ceteris personis physicis et iuridicis ipsi licet tantum, in casu gravis necessitatis

PIA     [5]
Can. 0839      conferunt. § 2. Curent locorum Ordinarii ut orationes necnon pia et sacra exercitia populi christiani normis Ecclesiae plene congruant
Can. 0936      Episcopi dioecesani praescriptis. - In domo instituti religiosi aliave pia domo, sanctissima Eucharistia asservetur tantummodo in ecclesia aut in
Can. 1176      normam legum liturgicarum. § 3. Enixe commendat Ecclesia, ut pia consuetudo defunctorum corpora sepeliendi servetur; non tamen prohibet cremationem
Can. 1245      festum vel diem paenitentiae aut commutationem eiusdem in alia pia opera; idque potest etiam Superior instituti religiosi aut societatis
Can. 1413      est; 2_ in causis quae respiciunt hereditates vel legata pia, coram tribunali ultimi domicilii vel quasi-domicilii vel commorationis, ad

PIAE     [5]
Can. 1301      Ordinarius vigilare potest ac debet, etiam per visitationem, ut piae voluntates impleantur, eique ceteri exsecutores, perfuncti munere, reddere rationem
Can. 1302      bona fiduciaria in tuto collocentur, itemque vigilare pro exsecutione piae voluntatis ad normam can. 1301. § 3. Bonis fiduciariis
Can. 1303      § 1. Nomine piarum fundationum in iure veniunt: 1_ piae fundationes autonomae, scilicet universitates rerum ad fines de quibus
Can. 1303      a competenti auctoritate ecclesiastica in personam iuridicam erectae; 2_ piae fundationes non autonomae, scilicet bona temporalia alicui personae iuridicae
Can. 1303      can. 114, § 2 aliter persequendi. § 2. Bona piae fundationis non autonomae, si concredita fuerint personae iuridicae Episcopo

PIARUM     [3]
Can. 0956      acceperit, quibusque satisfecerit. - Omnes et singuli administratores causarum piarum aut quoquo modo obligati ad Missarum celebrationem curandam, sive
Can. 1301      can. 1301, § 3. - § 1. Ordinarius omnium piarum voluntatum tam mortis causa quam inter vivos exsecutor est
Can. 1303      proprius in aliis institutis religiosis. - § 1. Nomine piarum fundationum in iure veniunt: 1_ piae fundationes autonomae, scilicet

PIAS     [4]
Can. 0325      quod attinet ad administrationem erogationemque bonorum, quae ipsi ad pias causas donata aut relicta sint. - § 1. Extinguitur
Can. 1299      libere valet de suis bonis statuere, potest ad causas pias, sive per actum inter vivos sive per actum mortis
Can. 1300      adimplendi testatoris voluntatem. - Voluntates fidelium facultates suas in pias causas donantium vel relinquentium, sive per actum inter vivos
Can. 1302      non appositae habeantur. - § 1. Qui bona ad pias causas sive per actum inter vivos sive ex testamento

PIETAS     [1]
Can. 1293      insuper: 1_ iusta causa, veluti urgens necessitas, evidens utilitas, pietas, caritas vel gravis alia ratio pastoralis; 2_ aestimatio rei

PIETATE     [5]
Can. 0259      philosophicam et theologicam invigilent, et de alumnorum vocatione, indole, pietate ac profectu cognitionem sibi comparent, maxime intuitu sacrarum ordinationum
Can. 0351      seliguntur viri, saltem in ordine presbyteratus constituti, doctrina, moribus, pietate necnon rerum agendarum prudentia egregie praestantes; qui nondum sunt
Can. 0378      requiritur ut quis sit: 1_ firma fide, bonis moribus, pietate, animarum zelo, sapientia, prudentia et virtutibus humanis excellens, ceterisque
Can. 1051      ordinem recipiendum requisitis, scilicet de candidati recta doctrina, genuina pietate, bonis moribus, aptitudine ad ministerium exercendum; itemque, rite peracta
Can. 1172      2. Haec licentia ab Ordinario loci concedatur tantummodo presbytero pietate, scientia, prudentia ac vitae integritate praedito. - Ecclesia, sacerdotale

PIETATI     [1]
Can. 1210      - In loco sacra ea tantum admittantur quae cultui, pietati, religioni exercendis vel promovendis inserviunt, ac vetatur quidquid a

PIETATIS     [12]
Can. 0114      de quibus in § 1, intelleguntur qui ad opera pietatis, apostolatus vel caritatis sive spiritualis sive temporalis attinent. §
Can. 0215      libere condant atque moderentur consociationes ad fines caritatis vel pietatis, aut ad vocationem christianam in mundo fovendam, utque conventus
Can. 0246      Mariae Virginis etiam per mariale rosarium, oratio mentalis aliaque pietatis exercitia, quibus alumni spiritum orationis acquirant atque vocationis suae
Can. 0298      ad alia apostolatus opera, scilicet ad evangelizationis incepta, ad pietatis vel caritatis opera exercenda et ad ordinem temporalem christiano
Can. 0663      in can. 276, § 2, n. 3, et alia pietatis exercitia peragant. § 4. Speciali cultu Virginem Deiparam, omnis
Can. 1230      ecclesia vel alius locus sacer ad quos, ob peculiarem pietatis causam, fideles frequentes, approbante Ordinario loci, peregrinantur. - Ut
Can. 1234      per Eucharistiae et paenitentiae celebrationem apte fovendo, necnon probatas pietatis popularis formas colendo. § 2. Votiva artis popularis et
Can. 1234      popularis formas colendo. § 2. Votiva artis popularis et pietatis documenta in sanctuariis aut locis adiacentibus spectabilia serventur atque
Can. 1249      praescribuntur, in quibus christifideles speciali modo orationi vacent, opera pietatis et caritatis exerceant, se ipsos abnegent, proprias obligationes fidelius
Can. 1253      necnon alias formas paenitentiae, praesertim opera caritatis et exercitationes pietatis, ex toto vel ex parte pro abstinentia et ieiunio
Can. 1285      quae ad patrimonium stabile non pertinent, donationes ad fines pietatis aut christianae caritatis facere. - Administratores bonorum: 1_ in
Can. 1340      imponi potest in foro externo, est aliquod religionis vel pietatis vel caritatis opus peragendum. § 2. Ob transgressionem occultam

PII     [1]
Can. 0958      Superiores. - § 1. Parochus necnon rector ecclesiae aliusve pii loci, in quibus stipes Missarum recipi solent, peculiarem habeant

PIIS     [3]
Can. 1302      bona sint attributa loco seu dioecesi eorumve incolis aut piis causis iuvandis, Ordinarius, de quo in §§ 1 et
Can. 1307      1. Servatis praescriptis cann. 1300-1302, et 1287, onerum ex piis fundationibus incumbentium tabella conficiatur, quae in loco patenti exponatur
Can. 1310      fundationibus sunt statuta. - § 1. Fidelium voluntatum pro piis causis reductio, moderatio, commutatio, si fundator potestatem hanc Ordinario

PIO     [3]
Can. 0235      Qui extra seminarium legitime morantur, ab Episcopo dioecesano commendentur pio et idoneo sacerdoti, qui invigilet ut ad vitam spiritualem
Can. 1265      loci licentia, in scriptis data, stipem cogere pro quolibet pio aut ecclesiastico instituto vel fine. § 2. Episcoporum conferentia
Can. 1413      normam cann. 1408-1409, illius de cuius hereditate vel legato pio agitur, nisi agatur de mera exsecutione legati, quae videnda

PLACUERIT     [2]
Can. 0119      quod, praesente quidem maiore parte eorum qui convocari debent, placuerit parti absolute maiori eorum qui sunt praesentes; post duo
Can. 0119      quod, praesente quidem maiore parte eorum qui convocari debent, placuerit parti absolute maiori eorum qui sunt praesentes; quod si

PLANE     [3]
Can. 0412      intellegitur, si captivitate, relegatione, exsilio aut inhabilitate Episcopus dioecesanus plane a munere pastorali in dioecesi procurando praepediatur, ne per
Can. 1022      ad ordinationem ne procedat, nisi de germana litterarum fide plane constet. - Litterae dimissoriae possunt ab ipso concedente aut
Can. 1606      conscientiae, iudex, si ex actis et probatis rem habeat plane perspectam, poterit statim sententiam pronuntiare, requisitis tamen animadversionibus promotoris

PLANTIS     [1]
Can. 0847      minister uti debet oleis ex olivis aut aliis ex plantis expressis atque, salvo praescripto can. 999, n. 2, ab

PLEBS     [1]
Can. 0837      sed celebrationes Ecclesiae ipsius, quae est unitatis sacramentum, scilicet plebs sancta sub Episcopis adunata et ordinata; quare ad universum

PLECTANTUR     [2]
Can. 0221      ius est, ne poenis canonicis nisi ad normam legis plectantur. - § 1. Christifideles obligatione tenentur necessitatibus subveniendi Ecclesiae
Can. 1489      patrocinio exercendo suspendantur, et mulcta pecuniaria aliisve congruis poenis plectantur. - In unoquoque tribunali, quatenus fieri possit, stabiles patroni

PLENA     [7]
Can. 0331      in terris Pastor; qui ideo vi muneris sui suprema, plena, immediata et universali in Ecclesia gaudet ordinaria potestate, quam
Can. 0383      per Vicarium episcopalem. § 3. Erga fratres, qui in plena communione cum Ecclesia catholica non sint, cum humanitate et
Can. 0409      omnes et solas servat potestates et facultates quibus sede plena, tamquam Vicarius generalis vel tamquam Vicarius episcopalis, gaudebat; quod
Can. 0463      sodales Ecclesiarum vel communitatum ecclesialium, quae non sunt in plena cum Ecclesia catholica communione. - Synodo sodalis, si legitimo
Can. 0512      - § 1. Consilium pastorale constat christifidelibus qui in plena communione sint cum Ecclesia catholica, tum clericis, tum membris
Can. 0697      nisi resipiscat, clare significata causa dimissionis et data sodali plena facultate sese defendendi quod si monitio incassum cedat, ad
Can. 1324      praecepto esse adnexam; 10_ ab eo, qui egit sine plena imputabilitate, dummodo haec gravis permanserit. § 2. Idem potest

PLENAE     [3]
Can. 0336      et numquam sine hoc capite, subiectum quoque supremae et plenae potestatis in universam Ecclesiam exsistit. - § 1. Potestatem
Can. 1536      iudice aestimandam una cum ceteris causae adiunctis, at vis plenae probationis ipsis tribui nequit, nisi alia accedant elementa quae
Can. 1679      n. 1, partes assistere nequeunt. - Nisi probationes aliunde plenae habeantur, iudex, ad partium depositiones ad normam can. 1536

PLENAM     [11]
Can. 0150      simoniace facta ipso iure irrita est. - Officium secumferens plenam animarum curam, ad quam adimplendam ordinis sacerdotalis exercitium requiritur
Can. 0332      potestate, quam semper libere exercere valet. - § 1. Plenam et supremam in Ecclesia potestatem Romanus Pontifex obtinet legitima
Can. 0607      conubium a Deo conditum, futuri saeculo signum. Ita religiosus plenam suam consummat donationem veluti sacrificium Deo oblatum, quo tota
Can. 0842      et sanctissimae Eucharistiae ita inter se coalescunt, ut ad plenam initiationem christianam requirantur. - § 1. Ministri sacri denegare
Can. 0844      Eucharistiae et unctionis infirmorum administrant membris Ecclesiarum orientalium quae plenam cum Ecclesia catholica communionem non habent, si sponte id
Can. 0844      ministri catholici licite eadem sacramenta administrant ceteris quoque christianis plenam communionem cum Ecclesia non habentibus, qui ad suae communitatis
Can. 0883      Episcopi dioecesani, infantia egressum baptizat aut iam baptizatum in plenam Ecclesiae catholicae communionem admittit; 3_ quoad eos qui in
Can. 0908      est una cum sacerdotibus vel ministris Ecclesiarum communitatumve ecclesialium plenam communionem cum Ecclesia catholica non habentium, Eucharistiam concelebrare. -
Can. 0933      Eucharistiam celebrare in templo alicuius Ecclesiae aut communitatis ecclesialis plenam communionem cum Ecclesia catholica non habentium, remoto scandalo. -
Can. 1124      actu formali defecerit, altera vero Ecclesiae vel communitati ecclesiali plenam communionem cum Ecclesia catholica non habenti adscripta, sine expressa
Can. 1573      aliisve probationis elementis confirmetur necne. - Unius testis depositio plenam fidem facere non potest, nisi agatur de teste qualificato

PLENARIA     [1]
Can. 0993      auctoritative dispensat et applicat. - Indulgentia est partialis aut plenaria, prout a poena temporali pro peccatis debita liberat ex

PLENARIAS     [1]
Can. 0994      toto. - Quivis fidelis potest indulgentias sive partiales sive plenarias, aut sibi ipsi lucrari, aut defunctis applicare ad modum

PLENARII     [5]
Can. 0441      territorium conferentiae Episcoporum eligere; 3_ inter Episcopos dioecesanos concilii plenarii eligere praesidem, ab Apostolica Sede approbandum; 4_ ordinem agendi
Can. 0441      approbandum; 4_ ordinem agendi et quaestiones tractandas determinare, concilii plenarii initium ac periodum indicere, illud transferre, prorogare et absolvere
Can. 0451      Sede recognoscenda, in quibus, praeter alia, ordinentur conferentiae conventus plenarii habendi, et provideantur consilium Episcoporum permanens et secretaria generalis
Can. 0453      conventibus generalibus, sed etiam consilio permanenti praeest. - Conventus plenarii Episcoporum conferentiae habeantur semel saltem singulis annis, et praetera
Can. 0458      generalis est: 1_ relationem componere actorum et decretorum conventus plenarii conferentiae necnon actorum consilii Episcoporum permanentis, et eadem cum

PLENARIIS     [1]
Can. 0454      statutorum praescripta. - § 1. Suffragium deliberativum in conventibus plenariis Episcoporum conferentiae ipso iure competit Episcopis dioecesanis eisque qui

PLENARIO     [7]
Can. 0088      ad fidelium bonum conferre iudicet, in legibus a Concilio plenario vel provinciali aut ab Episcoporum conferentia latis dispensare valet
Can. 0443      concilia particularia, si id iudicio Episcoporum conferentiae pro concilio plenario aut Metropolitae una cum Episcopis suffraganeis pro concilio provinciali
Can. 0455      de quibus in § 1, ut valide ferantur in plenario conventu, per duas saltem ex tribus partibus suffragiorum Praesulum
Can. 0456      omnes et singuli Episcopi consensum dederint. - Absoluto conventu plenario Episcoporum conferentiae, relatio de actis conferentiae necnon eius decreta
Can. 0457      - Consilii Episcoporum permanentis est curae, ut res in plenario conventu conferentiae agendae praeparentur et decisiones in conventu plenario
Can. 0457      plenario conventu conferentiae agendae praeparentur et decisiones in conventu plenario statutae debite exsecutioni mandentur; eiusdem etiam est alia negotia
Can. 0458      conferentiis finitimis acta et documenta quae a conferentia in plenario conventu aut a consilio Episcoporum permanenti ipsis transmitti statuuntur

PLENARIUM     [2]
Can. 0439      aut probata consuetudine aliud constet. - § 1. Concilium plenarium, pro omnibus scilicet Ecclesiis particularibus eiusdem conferentiae Episcoporum, celebretur
Can. 0441      ne convocetur. - Episcoporum conferentiae est: 1_ convocare concilium plenarium; 2_ locum ad celebrandum concilium intra territorium conferentiae Episcoporum

PLENE     [9]
Can. 0205      successore Petri et Episcopis in eius communione gubernata. - Plene in communione Ecclesiae catholicae his in terris sunt illi
Can. 0281      senectute laborent, apte prospiciatur. § 3. Diaconi uxorati, qui plene ministerio ecclesiastico sese devovent, remunerationem merentur qua sui suaeque
Can. 0404      in acta referat. § 3. Quod si Episcopus dioecesanus plene sit impeditus, sufficit ut tum Episcopus coadiutor, tum Episcopus
Can. 0668      iure proprio statuatur. § 4. Qui ex instituti natura plene bonis suis renuntiare debet, illam renuntiationem, forma, quantum fieri
Can. 0668      renuntiare velit. § 5. Professus, qui ob instituti naturam plene bonis suis renuntiaverit, capacitatem acquirendi et possidendi amittit, ideoque
Can. 0706      usum usumfructum et administrationem; quae postea ipsi obveniant, sibi plene acquirit; 3_ in utroque autem casu de bonis, quae
Can. 0786      Ecclesia absolvitur praesertim mittendo Evangelii praecones donec novellae Ecclesiae plene constituantur, cum scilicet instructae sint propriis viribus et sufficientibus
Can. 0839      necnon pia et sacra exercitia populi christiani normis Ecclesiae plene congruant. - Sacramenta Novi Testamenti, a Christo Domino instituta
Can. 0922      qui animarum curam gerunt sedulo advigilent, ut eodem infirmi plene sui compotes reficiantur. - Christifideles Sacrificium eucharisticum participare et

PLENIOREM     [4]
Can. 0229      capacitati et condicioni aptatam. § 2. Iure quoque gaudent pleniorem illam in scientiis sacris acquirendi cognitionem, quae in ecclesiasticis
Can. 0279      praelectionibus, conventibus theologicis aut conferentiis, quibus ipsis praebeatur occasio pleniorem scientiarum sacrarum et methodorum pastoralium cognitionem acquirendi. § 3
Can. 0652      christianas excolendas adducantur; per orationem et sui abnegationem in pleniorem perfectionis viam introducantur; ad mysterium salutis contemplandum et sacras
Can. 0807      studiorum universitates, quae quidem ad altiorem hominum culturam et pleniorem personae humanae promotionem necnon ad ipsius Ecclesiae munus docendi

PLENIOREMQUE     [1]
Can. 1063      coniugale fideliter servantes atque tuentes, ad sanctiorem in dies plenioremque in familia vitam ducendam perveniant. - Ordinarii loci est

PLENITUDINEM     [1]
Can. 0794      missio concredita est homines adiuvandi, ut ad christianae vitae plenitudinem pervenire valeant. § 2. Animarum pastoribus officium est omnia

PLENIUS     [3]
Can. 0659      professionem omnium sodalium institutio perficiatur ad vitam instituti propriam plenius ducendam et ad eius missionem aptius prosequendam. § 2
Can. 0708      ut, collatis viribus, allaborent sive ad finem singulorum institutorum plenius assequendum, salvis semper eorum autonomia, indole proprioque spiritu, sive
Can. 0779      eorum indoli facultatibus et aetati necnon vitae condicionibus aptata, plenius catholicam doctrinam ediscere eamque aptius in praxim deducere valeant

PLENO     [3]
Can. 0178      - Electus, acceptata electione, quae confirmatione non egeat, officium pleno iure statim obtinet; secus non aquirit nisi ius ad
Can. 0179      forte positi nulli sunt. § 5. Intimata confirmatione, electus pleno iure officium obtinet, nisi aliud iure caveatur. - §
Can. 0183      177, § 1. § 3. Qui admissam postulationem acceptat, pleno iure statim officium obtinet. - § 1. Amittitur officium

PLENUM     [2]
Can. 0097      est; infra hanc aetatem, minor. § 2. Minor, ante plenum septennium, dicitur infans et censetur non sui compos, expleto
Can. 0098      usum rationis habere praesumitur. - § 1. Persona maior plenum habet suorum iurium exercitium. § 2. Persona minor in

PLERAEQUE     [1]
Can. 1673      4_ tribunal loci in quo de facto colligendae sunt pleraeque probationes, dummodo accedat consensus Vicarii iudicialis domicilii partis conventae

PLERIQUE     [2]
Can. 0346      quae in coetum generalem ordinarium congregatur, constat sodalibus quorum plerique sunt Episcopi, electi pro singulis coetibus ab Episcoporum conferentiis
Can. 0346      negotia tractanda quae expeditam requirant definitionem, constat sodalibus quorum plerique, Episcopi, a iure peculiari synodi deputantur ratione officii quod

PLERUMQUE     [4]
Can. 0002      Canones huius Codicis unam Ecclesiam latinam respiciunt. - Codex plerumque non definit ritus, qui in actionibus liturgicis celebrandis sunt
Can. 0877      de eius maternitate constet aut ipsa sponte sua, Codex plerumque non definit ritus, qui in actionibus liturgicis inscribendum est
Can. 1314      legem vel saltem poenam, haec statim cessat. - Poena plerumque est ferendae sententiae, ita ut reum non teneat, nisi
Can. 1587      contineatur expresse, nihilominus ita ad causam pertinet ut resolvi plerumque debeat ante quaestionem principalem. - Causa incidens proponitur scripto

PLURA     [6]
Can. 0152      gravi causa ne differatur. - Nemini conferantur duo vel plura officia incompatibilia, videlicet quae una simul ab eodem adimpleri
Can. 0648      praeter tempus de quo in, § 1, unum vel plura exercitationis apostolicae tempora extra novitiatus communitatem peragenda statuere possunt
Can. 1346      aliter posse melius consuli eius emendationi. - Quoties reus plura delicta patraverit, si nimius videatur poenarum ferendae sententiae cumulus
Can. 1415      legis praescriptum obstet. - Ratione praeventionis, si duo vel plura tribunalia aeque competentia sunt, ei ius est causam cognoscendi
Can. 1439      2. Episcoporum conferentia potest, probante Sede Apostolica, unum vel plura tribunalia secundae instantiae constituere, etiam praeter casus de quibus
Can. 1564      cognoverit. - Interrogationes breves sunto, interrogandi captui accommodatae, non plura simul complectentes, non captiosae, non subdolae, non suggerentes responsionem

PLURES     [26]
Can. 0115      ad normam iuris et statutorum, moderantur sive una vel plures personae physicae sive collegium. - § 1. Personae iuridicae
Can. 0119      candidatis qui maiorem suffragiorum partem obtinuerint, vel, si sunt plures, super duobus aetate senioribus; post tertium scrutinium, si paritas
Can. 0160      § 1. Qui iure praesentationis gaudet, unum aut etiam plures, et quidem tum una simul tum successive, praesentare potest
Can. 0163      praesentatum quem idoneum reppererit et qui acceptaverit; quod si plures legitime praesentati idonei repertisint, eorundem unum instituere debet. -
Can. 0166      habita notitia electionis fuisse transmissum. § 3. Quod si plures quam tertia pars electorum neglecti fuerint, electio est ipso
Can. 0168      suffragium eius scriptum a scrutatoribus exquiratur. - Etsi quis plures ob titulos ius habeat ferendi nomine proprio suffragii, non
Can. 0174      nempe electores, unanimi et scripto consensu, in unum vel plures idoneos sive de gremio sive extraneos ius eligendi pro
Can. 0348      2. Pro quolibet synodi Episcoporum coetu praetera unus aut plures secretarii speciales constituuntur qui a Romano Pontifice nominantur, atque
Can. 0374      § 2. Ad curam pastoralem per communem actionem fovendam plures paroeciae viciniores coniungi possunt in peculiares coetus, uti sunt
Can. 0403      1. Cum pastorales dioecesis necessitates id suadeant, unus vel plures Episcopi auxiliares, petente Episcopo dioecesano, constituantur Episcopus auxiliaris iure
Can. 0419      ad constitutionem Administratoris dioecesani, ad Episcoporum auxiliarem, et si plures sint, ad eum qui promotione si antiquior devolvitur deficiente
Can. 0473      aliud suadeant, Moderator curiae nominetur Vicarius generalis aut, si plures sint, unus ex Vicariis generalibus. § 4. Ubi id
Can. 0476      requirat, constitui etiam possunt ab Episcopo dioecesano unus vel plures Vicarii episcopales, qui nempe aut in determinata dioecesis parte
Can. 0541      paroecialis constitutionem, paroeciae regimen interim assumat vicarius paroecialis; si plures sint, is qui sit nominatione antiquior, et si vicarii
Can. 0545      necesse aut opportunum sit, parocho adiungi possunt unus aut plures vicarii paroeciales, qui, tamquam parochi cooperatores eiusque sollicitudinis participes
Can. 0595      superent, consultis tamen ceteris Episcopis dioecesanis, si institutum ad plures dioeceses propagatum fuerit. § 2. Episcopus dioecesanus potest dispensationes
Can. 0851      pastoralibus monitionibus, immo et communi precatione, debite parentes instruantur, plures adunando familias atque, ubi fieri possit, eas visitando. -
Can. 0951      eius intentionem legitime praesumi debeat. - § 1. Sacerdos plures eadem die Missas celebrans, singulas applicare potest ad intentionem
Can. 0954      certis in ecclesiis aut oratoriis Missae petuntur celebrandae numero plures quam ut ibidem celebrari possint, earundem celebratio alibi fieri
Can. 1148      de matrimoniis mixtis. - § 1. Non baptizatus, qui plures uxores non baptizatas simul habeat, recepto in Ecclesia catholica
Can. 1148      retinere potest. Idem valet de muliere non baptizata, quae plures maritos non baptizatos simul habeat. § 2. In casibus
Can. 1165      potest ab Episcopo dioecesano in singulis casibus, etiam si plures nullitatis rationes in eodem matrimonio concurrant, impletis condicionibus, de
Can. 1423      possunt nisi ex legitima gravique causa. - § 1. Plures dioecesani Episcopi, probante Sede Apostolica, possunt concordes, in locum
Can. 1482      fuerit. § 2. Quod si tamen, iusta causa suadente, plures ab eodem constituantur, hi ita designentur, ut detur inter
Can. 1482      detur inter ipsos locus praeventioni. § 3. Advocati autem plures simul constitui queunt. - Procurator et advocatus esse debent
Can. 1637      actore prodest etiam convento, et vicissim. § 2. Si plures sunt conventi vel actores et ab uno vel contra

PLURIBUS     [18]
Can. 0140      casu statim superiorem de re moneat. - § 1. Pluribus in solidum ad idem negotium agendum delegatis, qui prius
Can. 0140      aut in negotio peragendo ulterius procedere noluerit. § 2. Pluribus collegialiter ad negotium agendum delegatis, omnes procedere debent ad
Can. 0140      in mandato aliud cautum sit. § 3. Potestas exsecutiva pluribus delegata, praesumitur iisdem delegata in solidum. - Pluribus successive
Can. 0141      exsecutiva pluribus delegata, praesumitur iisdem delegata in solidum. - Pluribus successive delegatis, ille negotium expediat, cuius mandatum anterius est
Can. 0203      computatur in termino, qui, si tempus constet uno vel pluribus mensibus aut annis, una vel pluribus hebdomadis, finitur expleto
Can. 0203      constet uno vel pluribus mensibus aut annis, una vel pluribus hebdomadis, finitur expleto ultimo die eiusdem numeri aut, si
Can. 0307      statutorum uniuscuiusque consociationis. § 2. Eadem persona adscribi potest pluribus consociationibus. § 3. Sodales institutorum religiosorum possunt consociationibus, ad
Can. 0517      paroeciae aut diversarum simul paroeciarum cura pastoralis committi potest pluribus in solidum sacerdotibus, ea tamen lege, ut eorundem unus
Can. 0520      unus presbyter sit paroeciae parochus, aut, si cura pastoralis pluribus in solidum committatur, moderator, de quo in can. 517
Can. 0533      Ordinarius permittere potest ut alibi commoretur, praesertim in domo pluribus presbyteris communi, dummodo paroecialium perfunctioni munerum rite apteque sit
Can. 0550      causa, permittere potest ut alibi resideat, praesertim in domo pluribus presbyteris communi, dummodo pastoralium perfunctio munerum nullum exinde detrimentum
Can. 0884      si necessitas id requirat, facultatem concedere potest uni vel pluribus determinatis presbyteris, qui hoc sacramentum administrent. § 2. Gravi
Can. 0961      quoque modis reconciliatio haberi potest. - § 1. Absolutio pluribus insimul paenitentibus sine praevia individuali confessione, generali modo impertiri
Can. 0962      - § 1. Ut christifidelis sacramentali absolutione una simul pluribus data valide fruatur, requiritur non tantum ut sit apte
Can. 1002      hoc sacramento subleventur. - Celebratio communis unctionis infirmorum, pro pluribus infirmis simul, qui apte sint praeparati et rite dispositi
Can. 1359      1348 providere vel etiam paenitentiam imponere. - Si quis pluribus poenis detineatur, remissio valet tantummodo pro poenis in ipsa
Can. 1439      § 1. Si quod tribunal primae instantiae unicum pro pluribus dioecesibus, ad normam can. 1423, constitutum sit, Episcoporum conferentia
Can. 1493      semper competit et est suapte natura perpetua. - Actor pluribus simul actionibus, quae tamen inter se non confligant, sive

PLURIES     [3]
Can. 0271      transmigrandi concedere potest suis clericis ad tempus praefinitum, etiam pluries renovandum, ita tamen ut iidem clerici propriae Ecclesiae particulari
Can. 0905      Exceptis casibus in quibus ad normam iuris licitum est pluries eadem die Eucharistiam celebrare aut concelebrare, non licet sacerdoti
Can. 0921      § 3. Perdurante mortis periculo, commendatur ut sacra communio pluries, distinctis diebus, administretur. - Sanctum Viaticum infirmis ne nimium

PLURIMOS     [1]
Can. 0899      3. Celebratio eucharistica ita ordinetur, ut omnes participantes exinde plurimos capiant fructus, ad quos obtinendos Christus Dominus Sacrificium eucharisticum

PLURIS     [1]
Can. 0245      itemque illas excolere discant virtutes quae in hominum consortione pluris fiunt, ita quidem ut ad aptam conciliationem inter bona

PLURIUM     [7]
Can. 0461      consilio presbyterali, adiuncta id suadeant. § 2. Si Episcopus plurium dioecesium curam habet, aut unius curam habet uti Episcopus
Can. 0526      paroecialem habeat; ob penuriam tamen sacerdotum aut alia adiuncta, plurium vicinarum paroeciarum cura eidem parocho concredi potest. § 2
Can. 0534      diebus per se ipse applicet. § 2. Parochus, qui plurium paroeciarum curam habet, diebus de quibus in § 1
Can. 0621      omnem potestatem, quam ius universale Superioribus maioribus tribuit. - Plurium domorum coniunctio quae sub eodem Superiore partem immediatam eiusdem
Can. 1226      privati intellegitur locus divino cultui, in commodum unius vel plurium personarum physicarum, de licentia Ordinarii loci destinatus. - Episcopi
Can. 1680      consensus defectu propter mentis morbum iudex unius periti vel plurium opera utatur, nisi ex adiunctis inutilis evidenter appareat; in
Can. 1713      seu reconciliatio utiliter adhibetur, aut controversia iudicio unius vel plurium arbitrorum committi potest. - De transactione, de compromisso, deque

PLUS     [1]
Can. 0905      eadem die Eucharistiam celebrare aut concelebrare, non licet sacerdoti plus semel in die celebrare. § 2. Si sacerdotum penuria

POENA     [63]
Can. 0171      1_ incapax actus humani; 2_ carens voce activa; 3_ poena excommunicationis innodatus sive per sententiam iudicialem sive per decretum
Can. 0171      innodatus sive per sententiam iudicialem sive per decretum quo poena irrogatur vel declaratur; 4_ qui ab Ecclesiae communione notorie
Can. 0290      aut decreto administrativo, quo invaliditas sacrae ordinationis declaratur; 2_ poena dimissionis legitime irrogata; 3_ rescripto Apostolicae Sedis; quod vero
Can. 0415      quae iure Administratori dioecesano competunt. - Si Episcopus dioecesanus poena ecclesiastica a munere exercendo prohibeatur, Metropolita aut, si is
Can. 0874      vitam ducat fidei et muneri suscipiendo congruam; 4_ nulla poena canonica legitime irrogata vel declarata sit innodatus; 5_ non
Can. 0993      applicat. - Indulgentia est partialis aut plenaria, prout a poena temporali pro peccatis debita liberat ex parte aut ex
Can. 1041      presbyteratus reservatum, vel eodem carens, vel ab eius exercitio poena aliqua canonica declarata vel irrogata prohibitus. - Sunt a
Can. 1314      tollat legem vel saltem poenam, haec statim cessat. - Poena plerumque est ferendae sententiae, ita ut reum non teneat
Can. 1315      divinam vel legem ecclesiasticam, a superiore auctoritate latam, congrua poena munire, servatis suae competentiae limitibus ratione territorii vel personarum
Can. 1321      graviter imputabilis ex dolo vel ex culpa. § 2. Poena lege vel praecepto statuta is tenetur, qui legem vel
Can. 1324      5. - § 1. Violationis auctor non eximitur a poena, sed poena lege vel praecepto statuta temperari debet vel
Can. 1324      § 1. Violationis auctor non eximitur a poena, sed poena lege vel praecepto statuta temperari debet vel in eius
Can. 1324      3. In circumstantiis, de quibus in § 1, reus poena latae sententiae non tenetur. - Ignorantia crassa vel supina
Can. 1326      abusus est ad delictum patrandum 3_ reum, qui, cum poena in delictum culposum constituta sit, eventum praevidit et nihilominus
Can. 1326      2. In casibus, de quibus in § 1, si poena constituta sit latae sententiae, alia poena addi potest vel
Can. 1326      § 1, si poena constituta sit latae sententiae, alia poena addi potest vel paenitentia. - Lex particularis potest alias
Can. 1327      delictis. Item in praecepto possunt circumstantiae statui, quae a poena praecepto constituta eximant, vel eam attenuent vel aggravent. -
Can. 1328      nec tamen, praeter suam voluntatem, delictum consummavit, non tenetur poena in delictum consummatum statuta, nisi lex vel praeceptum aliter
Can. 1328      vel periculum evenerit, auctor, etsi sponte destiterit, iusta potest poena puniri, leviore tamen quam quae in delictum consummatum constituta
Can. 1329      si sine eorum opera delictum patratum non esset, et poena sit talis naturae, ut ipsos afficere possit; secus poenis
Can. 1333      bona, quae ad ipsius suspensi officium forte pertineant, si poena sit latae sententiae. § 4. Suspensio vetans fructus, stipendium
Can. 1334      lege vel praecepto definitur, aut sententia vel decreto quo poena irrogatur. § 2. Lex, non autem praeceptum, potest latae
Can. 1334      suspensionem, nulla addita determinatione vel limitatione, constituere; eiusmodi autem poena omnes effectus habet, qui in can. 1333, § 1
Can. 1336      extra certum locum exercendi; quae prohibitiones numquam sunt sub poena nullitatis; 4_ translatio poenalis ad aliud officium; 5_ dimissio
Can. 1342      1. Quoties iustae obstent causae ne iudicialis processus fiat, poena irrogari vel declarari potest per decretum extra iudicium; remedia
Can. 1344      praepropera rei punitione maiora mala eventura praevideantur; 2_ a poena irroganda abstinere vel poenam mitiorem irrogare aut paenitentiam adhibere
Can. 1348      promiserit. - Cum reus ab accusatione absolvitur vel nulla poena ei irrogatur, Ordinarius potest opportunis monitis aliisque pastoralis sollicitudinis
Can. 1349      remediis eius utilitati et publico bono consulere. - Si poena sit indeterminata neque aliud lex caveat, iudex poenas graviores
Can. 1351      Ordinarius meliore quo fieri potest modo providere curet. - Poena reum ubique tenet, etiam resoluto iure eius qui poenam
Can. 1352      irrogavit, nisi aliud expresse caveatur. - § 1. Si poena vetet recipere sacramenta vel sacramentalia, vetitum suspenditur, quamdiu reus
Can. 1354      in cann. 1355-1356 recensentur, omnes, qui a lege, quae poena munita est, dispensare possunt vel a praecepto poenam comminanti
Can. 1356      1_ Ordinarius loci, in quo delinquens versatur; 2_ si poena sit irrogata vel declarata, etiam Ordinarius qui iudicium ad
Can. 1357      concedenda confessarius paenitenti onus iniungat recurrendi intra mensem sub poena reincidentiae ad Superiorem competentem vel ad sacerdotem facultate praeditum
Can. 1363      praescriptione extinguitur. § 2. Idem valet, servatis servandis, si poena per decretum extra iudicium irrogata sit. - § 1
Can. 1365      statu clericali. - Reus vetitae communicationis in sacris iusta poena puniatur. - Parentes vel parentum locum tenentes, qui liberos
Can. 1366      religione acatholica baptizandos vel educandos tradunt, censura aliave iusta poena puniantur. - Qui species consecratas abicit aut in sacrilegum
Can. 1367      latae sententiae Sedi Apostolicae reservatam incurrit; clericus praeterea alia poena, non exclusa dimissione e statu clericali, puniri potest. -
Can. 1368      vel promittens aliquid coram ecclesiastica auctoritate, periurium committit, iusta poena puniatur. - Qui in publico spectaculo vel concione, vel
Can. 1369      vel Ecclesiam iniurias exprimit vel odium contemptumve excitat, iusta poena puniatur. - § 1. Qui vim physicam in Romanum
Can. 1370      Sedi Apostolicae reservatam incurrit, cui, si clericus sit, alia poena, non exclusa dimissione e statu clericali, pro delicti gravitate
Can. 1370      vel Ecclesiae vel ecclesiasticae potestatis vel ministerii contemptum, iusta poena puniatur. - Iusta poena puniatur: 1_ qui, praeter casum
Can. 1371      potestatis vel ministerii contemptum, iusta poena puniatur. - Iusta poena puniatur: 1_ qui, praeter casum de quo in can
Can. 1374      Qui nomen dat consociationi, quae contra Ecclesiam machinatur, iusta poena puniatur; qui autem eiusmodi consociationem promovet vel moderatur, interdicto
Can. 1375      vel eum qui potestatem vel ministerium ecclesiasticum exercuit, iusta poena puniri possunt. - Qui rem sacram, mobilem vel immobilem
Can. 1376      - Qui rem sacram, mobilem vel immobilem, profanat iusta poena puniatur. - Qui sine praescripta licentia bona ecclesiastica alienat
Can. 1377      - Qui sine praescripta licentia bona ecclesiastica alienat, iusta poena puniatur. - § 1. Sacerdos qui contra praescriptum can
Can. 1379      quibus in can. 1378, sacramentum se administrare simulat, iusta poena puniatur. - Qui per simoniam sacramentum celebrat vel recipit
Can. 1381      puniatur. - § 1. Quicumque officium ecclesiasticum usurpat, iusta poena puniatur. § 2. Usurpationi aequiparatur illegitima, post privationem vel
Can. 1384      sacerdotale munus vel aliud sacrum ministerium illegitime exsequitur, iusta poena puniri potest. - Qui quaestum illegitime facit ex Missae
Can. 1385      illegitime facit ex Missae stipe, censura vel alia iusta poena puniatur. - Qui quidvis donat vel pollicetur ut quis
Can. 1386      in Ecclesia exercens, illegitime quid agat vel omittat, iusta poena puniatur; item qui ea dona vel pollicitationes acceptat. -
Can. 1388      in can. 983, § 2, qui secretum violant, iusta poena puniantur, non exclusa excommunicatione. - § 1. Ecclesiastica potestate
Can. 1389      non exclusa officii privatione, nisi in eum abusum iam poena sit lege vel praecepto constituta. § 2. Qui vero
Can. 1389      actum illegitime cum damno alieno ponit vel omittit, iusta poena puniatur. - § 1. Qui confessarium de delicto, de
Can. 1390      delicti denuntiationem, vel aliter alterius bonam famam laedit, iusta poena, non exclusa censura, puniri potest. § 3. Calumniator potest
Can. 1391      potest cogi etiam ad congruam satisfactionem praestandam. - Iusta poena pro delicti gravitate puniri potest: 1_ qui ecclesiasticum documentum
Can. 1393      pro delicti gravitate puniantur. - Qui obligationes sibi ex poena impositas violat, iusta poena puniri potest. - § 1
Can. 1393      - Qui obligationes sibi ex poena impositas violat, iusta poena puniri potest. - § 1. Firmo praescripto can. 194
Can. 1396      violat residentiae obligationem cui ratione ecclesiastici officii tenetur, iusta poena puniatur, non exclusa, post monitionem, officii privatione. - Qui
Can. 1399      canonicae legis externa violatio tunc tantum potest iusta quidem poena puniri, cum specialis violationis gravitas punitionem postulat, et necessitas
Can. 1488      si fecerint, nulla est pactio, et a iudice poterunt poena pecuniaria mulctari. Advocatus praeterea tum ab officio suspendi, tum
Can. 1598      iudex decreto partibus et earum advocatis permittere debet, sub poena nullitatis, ut acta nondum eis nota apud tribunalis cancellariam
Can. 1727      reus, etiam si sententia ipsum ideo tantum dimiserit, quia poena erat facultativa, vel quia iudex potestate usus est, de

POENAE     [18]
Can. 0915      ne admittantur excommunicati et interdicti post irrogationem vel declarationem poenae aliique in manifesto gravi peccato obstinate perseverantes. - Qui
Can. 0992      maluerit, peccata confiteri. - Indulgentia est remissio coram Deo poenae temporalis pro peccatis, ad culpam quod attinet iam deletis
Can. 1312      - § 1. Sanctiones poenales in Ecclesia sunt: 1_ poenae medicinales seu censurae, quae in cann. 1331-1333 recensentur; 2_
Can. 1312      medicinales seu censurae, quae in cann. 1331-1333 recensentur; 2_ poenae expiatoriae, de quibus in can. 1336. § 2. Lex
Can. 1317      uniformes ferantur, si quae ferendae sint, poenales leges. - Poenae eatenus constituantur, quatenus vere necessariae sint ad aptius providendum
Can. 1323      dum sani videbantur, delicti in incapaces habentur. - Nulli poenae est obnoxius qui, cum legem vel praeceptum violavit: 1_
Can. 1326      vel praeceptum statuit: 1_ eum, qui post condemnationem vel poenae declarationem ita delinquere pergit, ut ex adiunctis prudenter eius
Can. 1329      concurrunt, neque in lege vel praecepto expresse nominantur, si poenae ferendae sententiae in auctorem principalem constitutae sint, iisdem poenis
Can. 1336      petere ex qualibet iusta causa licet. - § 1. Poenae expiatoriae, quae delinquentem afficere possunt aut in perpetuum aut
Can. 1336      e statu clericali. § 2. Latae sententiae eae tantum poenae expiatoriae esse possunt, quae in § 1, n. 3
Can. 1342      § 2. Per decretum irrogari vel declarari non possunt poenae perpetuae, neque poenae quas lex vel praeceptum eas constituens
Can. 1342      decretum irrogari vel declarari non possunt poenae perpetuae, neque poenae quas lex vel praeceptum eas constituens vetet per decretum
Can. 1344      praeceptivis, iudex pro sua conscientia et prudentia potest: 1_ poenae irrogationem in tempus magis opportunum differre, si ex praepropera
Can. 1354      quoque potestatem facere remittendi. § 3. Si Apostolica Sedes poenae remissionem sibi vel aliis reservaverit, reservatio stricte est interpretanda
Can. 1360      exceptis quas in petitione reus mala fide reticuerit. - Poenae remissio metu gravi extorta irrita est. - § 1
Can. 1364      2. Si diuturna contumacia vel scandali gravitas postulet, aliae poenae addi possunt, non excepta dimissione e statu clericali. -
Can. 1378      de quibus in § 2, pro delicti gravitate, aliae poenae, non exclusa excommunicatione, addi possunt. - Qui, praeter casus
Can. 1395      permanens, suspensione puniantur, cui persistente post monitionem delicto, aliae poenae gradatim addi possunt usque ad dimissionem e statu clericali

POENALE     [2]
Can. 1319      exceptis expiatoriis perpetuis, per praeceptum comminari. § 2. Praeceptum poenale ne feratur, nisi re mature perpensa, et iis servatis
Can. 1730      tulerit in poenali iudicio, de damnis cognoscere, etiamsi iudicium poenale propter propositam impugnationem adhuc pendeat, vel reus absolutus sit

POENALEM     [3]
Can. 1417      integrum est cuilibet fideli causam suam sive contentiosam sive poenalem, in quovis iudicii gradu et in quovis litis statu
Can. 1719      omnia quae investigationem praecedunt, si necessaria non sint ad poenalem processum, in secreto curiae archivo custodiantur. - Si Ordinarius
Can. 1721      in facto. - § 1. Si Ordinarius decreverit processum poenalem iudicialem esse ineundum, acta investigationis promotori iustitiae tradat, qui

POENALES     [6]
Can. 0006      contrariae, nisi de particularibus aliud expresse caveatur; 3_ leges poenales quaelibet, sive universales sive particulares a Sede Apostolica latae
Can. 1312      christifideles delinquentes poenalibus sanctionibus coercere. - § 1. Sanctiones poenales in Ecclesia sunt: 1_ poenae medicinales seu censurae, quae
Can. 1315      - § 1. Qui legislativam habet potestatem, potest etiam poenales leges ferre; potest autem suis legibus etiam legem divinam
Can. 1316      civitate vel regione uniformes ferantur, si quae ferendae sint, poenales leges. - Poenae eatenus constituantur, quatenus vere necessariae sint
Can. 1425      matrimonii, firmis praescriptis cann. 1686 et 1688; 2_ causae poenales: a) de delictis quae poenam dimissionis e statu clericali
Can. 1430      bonum publicum in discrimen vocari potest, et ad causas poenales constituatur in dioecesi promotor iustitiae, qui officio tenetur providendi

POENALI     [12]
Can. 0196      2. Privatio effectum sortitur secundum praescripta canonum de iure poenali. - Praescriptionem, tamquam modum iuris subiectivi acquirendi vel amittendi
Can. 1328      ad delicti exsecutionem conducant, auctor potest paenitentiae vel remedio poenali subici, nisi sponte ab incepta delicti exsecutione destiterit. Si
Can. 1340      § 3. Paenitentias Ordinarius pro sua prudentia addere potest poenali remedio monitionis vel correptionis. - Ordinarius proceduram iudicialem vel
Can. 1455      fideliter implendo praestare debent. - § 1. In iudicio poenali semper, in contentioso autem si ex revelatione alicuius actus
Can. 1481      vel advocati ministerium necessarium existimaverit. § 2. In iudicio poenali accusatus aut a se constitutum aut a iudice datum
Can. 1722      sunt revocanda, eaque ipso iure finem habent, cessante processu poenali. - § 1. Iudex reum citans debet eum invitare
Can. 1728      § 1. Salvis praescriptis canonum huius tituli, in iudicio poenali applicandi sunt, nisi rei natura obstet, canones de iudiciis
Can. 1729      ad damna reparanda ex delicto sibi illata in ipso poenali iudicio exercere, ad normam can. 1596. § 2. Interventus
Can. 1729      damnis fit ad normam cann. 1628-1640, etiamsi appellatio in poenali iudicio fieri non possit; quod si utraque appellatio, licet
Can. 1730      de damnis differre usque dum sententiam definitivam in iudicio poenali protulerit. § 2. Iudex, qui ita egerit, debet, postquam
Can. 1730      Iudex, qui ita egerit, debet, postquam sententiam tulerit in poenali iudicio, de damnis cognoscere, etiamsi iudicium poenale propter propositam
Can. 1731      non auferat obligationem reparandi damna. - Sententia lata in poenali iudicio, etiamsi in rem iudicatam transierit, nullo modo ius

POENALIA     [2]
Can. 1312      supernaturali Ecclesiae fini sint consentaneae. § 3. Praeterea remedia poenalia et paenitentiae adhibentur, illa quidem praesertim ad delicta praecavenda
Can. 1342      irrogari vel declarari potest per decretum extra iudicium; remedia poenalia autem et paenitentiae applicari possunt per decretum in quolibet

POENALIBUS     [6]
Can. 0087      Ecclesiae auctoritate latis, non tamen in legibus processualibus aut poenalibus, nec in iis quarum dispensatio Apostolicae Sedis aliive auctoritati
Can. 1311      - Nativum et proprium Ecclesiae ius est christifideles delinquentes poenalibus sanctionibus coercere. - § 1. Sanctiones poenales in Ecclesia
Can. 1348      aliisque pastoralis sollicitudinis viis, vel etiam, si res ferat, poenalibus remediis eius utilitati et publico bono consulere. - Si
Can. 1405      Patres Cardinales; 3_ Legatos Sedis Apostolicae, et in causis poenalibus Episcopos; 4_ alias causas quas ipse ad suum advocaverit
Can. 1412      vel orta est vel est adimplenda. - In causis poenalibus accusatus, licet absens, conveniri potest coram tribunali loci, in
Can. 1452      procedere potest et debet etiam ex officio in causis poenalibus aliisque, quae publicum Ecclesiae bonum aut animarum salutem respiciunt

POENALIS     [6]
Can. 0019      universalis sive particularis praescriptum; aut consuetudo, causa, nisi sit poenalis, dirimenda est attentis legibus latis in similibus, generalibus iuris
Can. 1336      quae prohibitiones numquam sunt sub poena nullitatis; 4_ translatio poenalis ad aliud officium; 5_ dimissio e statu clericali. §
Can. 1344      delicto debitam luat, nisi interim tempus decurrerit ad actionis poenalis pro priore delicto praescriptionem. - Quoties delinquens vel usum
Can. 1726      vel procurator postremus scribat vel loquatur. - In quolibet poenalis iudicii gradu et stadio, si evidenter constet delictum non
Can. 1729      amplius admittitur, si factus non sit in primo iudicii poenalis gradu. § 3. Appellatio in causa de damnis fit
Can. 1730      salvo praescripto can. 1730. - § 1. Ad nimias poenalis iudicii moras vitandas potest iudex iudicium de damnis differre

POENAM     [36]
Can. 0015      statuatur. § 2. Ignorantia vel error circa legem aut poenam aut circa factum proprium aut circa factum alienum notorium
Can. 0018      et ad mentem legislatoris est recurrendum. - Leges quae poenam statuunt aut liberum iurium exercitum coarctant aut exceptionem a
Can. 0196      provisum sit. - § 1. Privatio ab officio, in poenam scilicet delicti, ad normam iuris tantummodo fieri potest. §
Can. 1312      illa quidem praesertim ad delicta praecavenda, hae potius ad poenam substituendam vel augendam. - § 1. Si post delictum
Can. 1313      2. Quod si lex posterior tollat legem vel saltem poenam, haec statim cessat. - Poena plerumque est ferendae sententiae
Can. 1315      ratione territorii vel personarum. § 2. Lex ipsa potest poenam determinare vel prudenti iudicis aestimatione determinandam relinquere. § 3
Can. 1315      gravissima necessitate. Quod si lex universalis indeterminatam vel facultativam poenam comminetur, lex particularis potest etiam in illius locum poenam
Can. 1315      poenam comminetur, lex particularis potest etiam in illius locum poenam determinatam vel obligatoriam constituere. - Curent Episcopi dioecesani ut
Can. 1324      vel 5; 9_ ab eo, qui sine culpa ignoravit poenam legi vel praecepto esse adnexam; 10_ ab eo, qui
Can. 1329      vel aliis eiusdem vel minoris gravitatis. § 2. In poenam latae sententiae delicto adnexam incurrunt complices,qui in lege
Can. 1333      vel regiminis potestatem, quae non sint sub potestate Superioris poenam constituentis; 2_ ius habitandi, si quod reus ratione officii
Can. 1338      gratias, titulos, insignia, quae non sint sub potestate Superioris poenam constituentis. § 2. Potestatis ordinis privatio dari nequit, sed
Can. 1342      lege vel praecepto dicuntur de iudice, quod attinet ad poenam irrogandam vel declarandam in iudicio, applicanda sunt ad Superiorem
Can. 1342      applicanda sunt ad Superiorem, qui per decretum extra iudicium poenam irroget vel declaret, nisi aliter constet neque agatur de
Can. 1343      vel praeceptum iudici det potestatem applicandi vel non applicandi poenam, iudex potest etiam, pro sua conscientia et prudentia, poenam
Can. 1343      poenam, iudex potest etiam, pro sua conscientia et prudentia, poenam temperare vel in eius locum paenitentiam imponere. - Etiamsi
Can. 1344      mala eventura praevideantur; 2_ a poena irroganda abstinere vel poenam mitiorem irrogare aut paenitentiam adhibere, si reus emendatus sit
Can. 1344      peractam deliquerit neque necessitas urgeat reparandi scandalum, obligationem servandi poenam expiatoriam suspendere, ita tamen ut, si reus intra tempus
Can. 1344      reus intra tempus ab ipso iudice determinatum rursus deliquerit, poenam utrique delicto debitam luat, nisi interim tempus decurrerit ad
Can. 1350      § 2. Dimissio autem e statu clericali, qui propter poenam vere indigeat, Ordinarius meliore quo fieri potest modo providere
Can. 1351      Poena reum ubique tenet, etiam resoluto iure eius qui poenam constituit vel irrogavit, nisi aliud expresse caveatur. - §
Can. 1352      reus in mortis periculo versatur. § 2. Obligatio servandi poenam latae sententiae, quae neque declarata sit neque sit notoria
Can. 1353      vel recursus a sententiis iudicialibus vel a decretis, quae poenam quamlibet irrogent vel declarent, habent effectum suspensivum. - §
Can. 1354      quae poena munita est, dispensare possunt vel a praecepto poenam comminanti eximere, possunt etiam eam poenam remittere. § 2
Can. 1354      vel a praecepto poenam comminanti eximere, possunt etiam eam poenam remittere. § 2. Potest praeterea lex vel praeceptum, poenam
Can. 1354      poenam remittere. § 2. Potest praeterea lex vel praeceptum, poenam constituens, aliis quoque potestatem facere remittendi. § 3. Si
Can. 1355      aliis reservaverit, reservatio stricte est interpretanda. - § 1. Poenam lege constitutam, si sit irrogata vel declarata, remittere possunt
Can. 1355      sit Apostolicae Sedi reservata: 1_ Ordinarius, qui iudicium ad poenam irrogandam vel declarandam promovit vel decreto eam per se
Can. 1355      sit, Ordinario, de quo sub n. 1. § 2. Poenam latae sententiae nondum declaratam lege constitutam, si Sedi Apostolicae
Can. 1356      Episcopus in actu tamen sacramentalis confessionis. - § 1. Poenam ferendae vel latae sententiae constitutam praecepto quod non sit
Can. 1356      sit irrogata vel declarata, etiam Ordinarius qui iudicium ad poenam irrogandam vel declarandam promovit vel decreto eam per se
Can. 1363      iudicis decretum de quo in can. 1651, actio ad poenam exsequendam praescriptione extinguitur. § 2. Idem valet, servatis servandis
Can. 1378      latae sententiae Sedi Apostolicae reservatam incurrit. § 2. In poenam latae sententiae interdicti vel, si sit clericus, suspensionis incurrit
Can. 1400      vel facta iuridica declaranda; 2_ delicta, quod spectat ad poenam irrogandam vel declarandam. § 2. Attamen controversiae ortae ex
Can. 1425      et 1688; 2_ causae poenales: a) de delictis quae poenam dimissionis e statu clericali secumferre possunt; b) de irroganda
Can. 1718      collecta videantur elementa, decernat Ordinarius: 1_ num processus ad poenam irrogandam vel declarandam promoveri possit; 2_ num id, attento

POENARUM     [2]
Can. 1346      - Quoties reus plura delicta patraverit, si nimius videatur poenarum ferendae sententiae cumulus, prudenti iudicis arbitrio relinquitur poenas intra
Can. 1401      inest ratio peccati, quod attinet ad culpae definitionem et poenarum ecclesiasticarum irrogationem. - Omnia Ecclesiae tribunalia reguntur canonibus qui

POENAS     [9]
Can. 0036      usum; in dubio, qui ad lites referuntur aut ad poenas comminandas infligendasve attinent aut personae iura aliis quaesita laedunt
Can. 1312      de quibus in can. 1336. § 2. Lex alias poenas expiatorias constituere potest, quae christifidelem aliquo bono spirituali vel
Can. 1318      statu clericali lege particulari constitui nequit. - Latae sententiae poenas ne comminetur legislator, nisi forte in singularia quaedam delicta
Can. 1319      regiminis in foro externo praecepta imponere, eatenus potest etiam poenas determinatas, exceptis expiatoriis perpetuis, per praeceptum comminari. § 2
Can. 1341      vel correptionis. - Ordinarius proceduram iudicialem vel administrativam ad poenas irrogandas vel declarandas tunc tantum promovendam curet, cum perspexerit
Can. 1346      videatur poenarum ferendae sententiae cumulus, prudenti iudicis arbitrio relinquitur poenas intra aequos terminos moderari. - § 1. Censura irrogari
Can. 1349      Si poena sit indeterminata neque aliud lex caveat, iudex poenas graviores, praesertim censuras, ne irroget, nisi casus gravitas id
Can. 1349      irroget, nisi casus gravitas id omnino postulet; perpetuas autem poenas irrogare non potest. - § 1. In poenis clerico
Can. 1359      poenis in ipsa expressis; generalis autem remissio omnes aufert poenas, iis exceptis quas in petitione reus mala fide reticuerit

POENIS     [16]
Can. 0221      cum aequitate applicandis. § 3. Christifidelibus ius est, ne poenis canonicis nisi ad normam legis plectantur. - § 1
Can. 1315      aestimatione determinandam relinquere. § 3. Lex particularis potest etiam poenis universali lege constitutis in aliquod delictum alias addere; id
Can. 1318      quae vel graviori esse possint scandalo vel efficaciter puniri poenis ferendae sententiae non possint; censuras autem, praesertim excommunicationem, ne
Can. 1320      in quibus religiosi subsunt Ordinario loci, possunt ab eodem poenis coerceri. - § 1. Nemo punitur, nisi externa legis
Can. 1329      poenae ferendae sententiae in auctorem principalem constitutae sint, iisdem poenis subiciuntur vel aliis eiusdem vel minoris gravitatis. § 2
Can. 1329      poena sit talis naturae, ut ipsos afficere possit; secus poenis ferendae sententiae puniri possunt. - Delictum quod in declaratione
Can. 1350      autem poenas irrogare non potest. - § 1. In poenis clerico irrogandis semper cavendum est, ne iis quae ad
Can. 1359      providere vel etiam paenitentiam imponere. - Si quis pluribus poenis detineatur, remissio valet tantummodo pro poenis in ipsa expressis
Can. 1359      Si quis pluribus poenis detineatur, remissio valet tantummodo pro poenis in ipsa expressis; generalis autem remissio omnes aufert poenas
Can. 1364      can. 194, § 1, n. 2; clericus praeterea potest poenis, de quibus in can. 1336, § 1, nn. 1
Can. 1373      ad inoboedientiam in eos provocat, interdicto vel aliis iustis poenis puniatur. - Qui nomen dat consociationi, quae contra Ecclesiam
Can. 1395      cum minore infra aetatem sedecim annorum patratum sit, iustis poenis puniatur, non exclusa, si casus ferat, dimissione e statu
Can. 1397      homicidium autem in personas de quibus in can. 1370, poenis ibi statutis punitur. - Qui abortum procurat, effectu secuto
Can. 1457      dolo aut gravi neglegentia aliud litigantibus damnum inferant, congruis poenis a competenti auctoritate puniri possunt, non exclusa officii privatione
Can. 1470      et oboedientiae tribunali debitae graviter defuerint, iudex potest congruis poenis ad officium reducere, advocatos praeterea et procuratores etiam a
Can. 1489      a patrocinio exercendo suspendantur, et mulcta pecuniaria aliisve congruis poenis plectantur. - In unoquoque tribunali, quatenus fieri possit, stabiles

POENITENS     [1]
Can. 1550      ea omnia quae ipsis ex confessione sacramentali innotuerunt, etsi poenitens eorum manifestationem petierit; immo audita a quovis et quoquo

POLITICIS     [3]
Can. 0003      canones initas ab Apostolica Sede cum nationibus aliisve societatibus politicis conventiones non abrogant neque iis derogant; eadem idcirco perinde
Can. 0287      servandam quam maxime semper foveant. § 2. In factionibus politicis atque in regendis consociationibus syndicalibus activam partem ne habeant
Can. 0317      exercendum ordinantur, moderatores ne ii sint, qui in factionibus politicis officium directionis adimplent. - § 1. In specialibus adiunctis

POLLEANT     [1]
Can. 0753      in conciliis particularibus congregati, licet infallibilitate in docendo non polleant, christifidelium suae curae commissorum authentici sunt fidei doctores et

POLLEAT     [2]
Can. 0889      ut quis licite confirmationem recipiat, requiritur, si rationis usu polleat, ut sit apte institutus, rite dispositus et promissiones baptismales
Can. 1015      eosdem ordines per se ipse conferre, si charactere episcopali polleat. - Episcopus proprius, quod attinet ad ordinationem diaconalem eorum

POLLENS     [1]
Can. 0121      ex iisdem una constituatur universitas personalitae iuridica et ipsa pollens, nova haec persona iuridica bona iuraque patrimonialia prioribus propria

POLLENT     [6]
Can. 0134      vitae apostolicae iuris pontificii, qui ordinaria saltem potestate exsecutiva pollent. § 2. Nomine Ordinarii loci intelleguntur omnes qui in
Can. 0212      patefaciant. § 3. Pro scientia, competentia et praestantia quibus pollent, ipsis ius est, immo et aliquando officium, ut sententiam
Can. 0230      recipiendum. - § 1. Viri laici, qui aetate dotibusque pollent Episcoporum conferentiae decreto statutis, per ritum liturgicum praescriptum ad
Can. 0333      immediata, qua in Ecclesias particulares suae curae commissas Episcopi pollent. § 2. Romanus Pontifex, in munere supremi Ecclesia Pastoris
Can. 0596      § 2. In institutis autem religiosis clericalibus iuris pontificii pollent insuper potestate ecclesiastica regiminis pro foro tam externo quam
Can. 1029      omnibus perpensis, integram habent fidem, recta moventur intentione, debita pollent scientia, bona gaudent existimatione, integris moribus probatisque virtutibus atque

POLLENTES     [2]
Can. 0357      et patrocinio promoveant, nulla tamen in easdem potestate regiminis pollentes, ac nulla ratione sese in iis interponentes, quae ad
Can. 1191      § 2. Nisi iure prohibeantur, omnes congruenti rationis usu pollentes, sunt voti capaces. § 3. Votum metu gravi et

POLLET     [4]
Can. 0161      renuntiaverit aut de vita decesserit, potest qui iure praesentandi pollet, intra mensem ab habita renuntiationis aut mortis notitia, ius
Can. 0749      tenendam definitivo actus proclamat. § 2. Infallibilitate in magisterio pollet quoque Collegium Episcoporum quando magisterium exercent Episcopi in Concilio
Can. 1079      ne loci quidem Ordinarius adiri possit, eadem dispensandi potestate pollet tum parochus, tum minister sacer rite delegatus, tum sacerdos
Can. 1370      2. Qui id agit in eum qui episcopali charactere pollet, in interdictum latae sententiae et, si sit clericus, etiam

POLLICETUR     [1]
Can. 1386      alia iusta poena puniatur. - Qui quidvis donat vel pollicetur ut quis, munus in Ecclesia exercens, illegitime quid agat

POLLICITATIONES     [2]
Can. 1386      omittat, iusta poena puniatur; item qui ea dona vel pollicitationes acceptat. - Sacerdos, qui in actu vel occasione vel
Can. 1489      definiantur. - Advocati ac procuratores qui ob dona aut pollicitationes aut quamlibet aliam rationem suum officium prodiderint, a patrocinio

PONATUR     [2]
Can. 1284      ut proprietas bonorum ecclesiasticorum modis civiliter validis in tuto ponatur; 3_ praescripta servare iuris tam canonici quam civilis, aut
Can. 1520      statutum. - Si nullus actus processualis, nullo obstante impedimento, ponatur a partibus per sex menses, instantia perimitur. Lex particularis

PONENDIS     [1]
Can. 0979      competenti auctoritate latis fideliter adhaereat. - Sacerdos in quaestionibus ponendis cum prudentia et discretione procedat, attenta quidem condicione et

PONENDOS     [6]
Can. 0127      iuris. - § 1. Cum iure statuatur ad actus ponendos Superiorem indigere consensu aut consilio alicuius collegii vel personarum
Can. 0127      exquiratur consilium. § 2. Cum iure statuatur ad actus ponendos Superiorem indigere consensu aut consilio aliquarum personarum, uti singularum
Can. 0479      potestas exsecutiva quae ad Episcopum dioecesanum iure pertinet, ad ponendos scilicet omnes actus administrativos, iis tamen exceptis quos Episcopus
Can. 1277      curent. - Episcopus dioecesanus quod attinet ad actus administrationis ponendos, qui, attento statu oeconomico dioecesis, sunt maioris momenti, consilium
Can. 1277      casibus iure universali vel tabulis fundationis specialiter expressis, ad ponendos actus extraordinariae administrationis. Conferentiae autem Episcoporum est definire quinam
Can. 1524      egent consilio vel consensu eorum, quorum concursus requiritur ad ponendos actus, qui ordinariae administrationis fines excedunt. § 3. Renuntiatio

PONENDUM     [2]
Can. 0638      ordinariae administrationis excedant, atque ea statuere quae ad valide ponendum actum extraordinariae administrationis necessaria sunt. § 2. Expensas et
Can. 0668      dispositiones iusta de causa mutandas et ad quemlibet actum ponendum circa bona temporalia, licentia Superioris competentis ad normam iuris

PONENS     [3]
Can. 1677      restaurandum inducantur. - § 1. Libello acceptato, praeses vel ponens procedat ad notificationem decreti citationis ad normam can. 1508
Can. 1677      2. Transacto termino quindecim dierum a notificatione, praeses vel ponens, nisi alterutra pars sessionem ad litem contestandam petierit, intra
Can. 1677      a notificatione decreti, si partes nihil opposuerint, praeses vel ponens novo decreto causae instructionem disponat. - § 1. Defensori

PONENTE     [1]
Can. 1609      conclusionibus secundum praecedentiam, ita tamen ut semper a causae ponente seu relatore initium fiat, habeatur discussio sub tribunalis praesidis

PONENTEM     [1]
Can. 1429      - Tribunalis collegialis praeses debet unum ex iudicibus collegii ponentem seu relatorem designare, qui in coetu iudicum de causa

PONENTIS     [1]
Can. 1610      unicus, ipse sententiam exarabit. § 2. In tribunali collegiali, ponentis seu relatoris est exarare sententiam, desumendo motiva ex iis

PONERE     [3]
Can. 1331      vel ministeriis vel muneribus quibuslibet fungi vel actus regiminis ponere. § 2. Quod si excommunicatio irrogata vel declarata sit
Can. 1333      post sententiam condemnatoriam vel declaratoriam actus regiminis suspensus valide ponere nequeat. § 3. Vetitum numquam afficit: 1_ officia vel
Can. 1335      - Si censura vetet celebrare sacramenta vel sacramentalia vel ponere actum regiminis, vetitum suspenditur, quoties id necessarium sit ad

PONI     [1]
Can. 1530      vel ad probandum factum quod publice interest extra dubium poni. - § 1. Pars legitime interrogata respondere debet et

PONIT     [4]
Can. 0341      decreta quae ferat Collegium Episcoporum, cum actionem proprie collegialem ponit iuxta alium a Romano Pontifice inductum vel libere receptum
Can. 0668      et possidendi amittit, ideoque actus voto paupertatis contrarios invalide ponit. Quae autem ei post renuntiationem obveniunt, instituto cedunt ad
Can. 1331      actione est cessandum, nisi gravis obstet causa; 2_ invalide ponit actus regiminis, qui ad normam § 1, n. 3
Can. 1389      vel ministerii vel muneris actum illegitime cum damno alieno ponit vel omittit, iusta poena puniatur. - § 1. Qui

PONTIFEX     [20]
Can. 0330      et ceteri Apostoli unum Collegium constituunt, pari ratione Romanus Pontifex, successor Petri, et Episcopi successores Apostolorum, inter se coniunguntur
Can. 0332      § 1. Plenam et supremam in Ecclesia potestatem Romanus Pontifex obtinet legitima electione ab ipso acceptata una cum episcopali
Can. 0332      statim ordinetur Episcopus. § 2. Si contingat ut Romanus Pontifex muneri suo renuntiet, ad validitatem requiritur ut renuntiatio libere
Can. 0333      vero ut a quopiam acceptetur. - § 1. Romanus Pontifex, vi sui muneris, non modo in universam Ecclesiam potestate
Can. 0333      particulares suae curae commissas Episcopi pollent. § 2. Romanus Pontifex, in munere supremi Ecclesia Pastoris explendo, communione cum ceteris
Can. 0336      adiunctis latae. - Collegium Episcoporum, cuius caput est Summus Pontifex cuiusque membra sunt Episcopi vi sacramentalis consecrationis et hierarchica
Can. 0340      celebratione vacare, ipso iure hoc intermittitur, donec novus Summus Pontifex illud continuari iusserit aut dissolverit. - § 1. Concilii
Can. 0343      nisi certis in casibus potestate deliberativa eandem instruxerit Romanus Pontifex, cuius est in hoc casu decisiones synodi ratas habere
Can. 0347      coetus, itemque munus sodalibus in eodem commissum, donec novus Pontifex coetum aut dissolvendum aut continuandum decreverit. - § 1
Can. 0351      § 3. Promotus ad cardinalitiam dignitatem, cuius creationem Romanus Pontifex annuntiaverit, nomen autem in pectore sibi reservans, nullis interim
Can. 0360      tribuitur. - Curia Romana, qua negotia Ecclesiae universae Summus Pontifex expedire solet et qua nomine et auctoritate ipsius munus
Can. 0361      Sanctae Sedis in hoc Codice veniunt non solum Romanus Pontifex, sed etiam, nisi ex rei natura vel sermonis contextu
Can. 0377      ceteri titulares appellantur. - § 1. Episcopos libere Summus Pontifex nominat, aut legitime electos confirmat. § 2. Singulis saltem
Can. 0591      Quo melius institutorum bono atque apostolatus necessitatibus provideatur, Summus Pontifex, ratione sui in universam Ecclesiam primatus, intuitu utilitatis communis
Can. 0749      1. Infallibilitate in magisterio, vi muneris sui gaudet Summus Pontifex quando ut supremus omnium christifidelium Pastor et Doctor, cuius
Can. 0752      et voluntatis obsequium praestandum est doctrinae, quam sive Summus Pontifex sive Collegium Episcoporum de fide vel de moribus enuntiant
Can. 0754      legitima Ecclesiae auctoritas, speciali vero ratione, quae edit Romanus Pontifex vel Collegium Episcoporum. - § 1. Totius Collegii Episcoporum
Can. 1273      in can. 1274, § 1, paulatim deferatur. - Romanus Pontifex, vi primatus regiminis, est omnium bonorum ecclesiasticorum supremus administrator
Can. 1442      sententiam tulit, tribunal secundae instantiae collegialiter procedat. - Romanus Pontifex pro toto orbe catholico iudex est supremus, qui vel
Can. 1444      quibus in can. 1405, § 3, aliasve quas Romanus Pontifex sive motu proprio, sive ad instantiam partium ad suum

PONTIFICAE     [1]
Can. 0366      - Attenta peculiari Legati muneris indole: 1_ sedes Legationis pontificae a potestate regiminis Ordinarii loci exempta est, nisi agatur

PONTIFICALIA     [2]
Can. 0390      aliisque sollemnitatibus. - Episcopus dioecesanus in universa sua dioecesi pontificalia exercere potest; non vero extra propriam dioecesim sine expresso
Can. 0408      non detenti, obligantur ut, quoties Episcopus dioecesanus id requirat, pontificalia et alias functiones obeant, ad quas Episcopus dioecesanus tenetur

PONTIFICALIBUS     [1]
Can. 0366      in omnibus ecclesiis suae legationis liturgicas celebrationes, etiam in pontificalibus, peragere. - Pontificii Legati munus non exspirat vacante Sede

PONTIFICAM     [1]
Can. 0363      2. Personam gerunt Apostolicae Sedis ii quoque, qui in pontificam Missionem ut Delegati aut Observatores deputantur apud Consilia internationalia

PONTIFICATUM     [1]
Can. 0332      eandem potestatem obtinet a momento acceptationis electus ad summum pontificatum, qui episcopali charactere insignitus est. Quod si charactere episcopali

PONTIFICE     [36]
Can. 0291      dispensationem ab obligatione caelibatus, quae ab uno tantum Romano Pontifice conceditur. - Clericus qui statum clericalem ad normam iuris
Can. 0337      in mundo dispersorum actionem, quae uti talis a Romano Pontifice sit indicta aut libere recepta, ita ut verus actus
Can. 0338      atque ordinem in Concilio servandam constituere; propositis a Romano Pontifice quaestionibus Patres Concilii alias addere possunt, ab eodem Romano
Can. 0338      quaestionibus Patres Concilii alias addere possunt, ab eodem Romano Pontifice probandas. - § 1. Ius est et officium omnibus
Can. 0341      non habent nisi una cum Concilii Patribus a Romano Pontifice approbata, ab eodem fuerint confirmata et eius iussu promulgata
Can. 0341      cum actionem proprie collegialem ponit iuxta alium a Romano Pontifice inductum vel libere receptum modum. - Synodus Episcoporum coetus
Can. 0346      determinatam; alii vi eiusdem iuris deputantur; alii a Romano Pontifice directe nominantur; quibus accedunt aliqui sodales institutorum religiosorum clericalium
Can. 0346      deputantur ratione officii quod adimplent, alii vero a Romano Pontifice directe nominantur; quibus accedunt aliqui sodales institutorum religiosorum clericalium
Can. 0347      - § 1. Cum synodi Episcoporum coetus a Romano Pontifice concluditur, explicit munus in eadem Episcopis aliisque sodalibus commissum
Can. 0348      secretaria generalis permanens, cui praeest Secretarius generalis, a Romano Pontifice nominatus, cuique praesto est consilium secretariae, constans Episcopis, quorum
Can. 0348      peculiaris, ab ipsa synodo Episcoporum eliguntur, alii a Romano Pontifice nominantur, quorum vero omnium munus explicit, ineunte novo coetu
Can. 0348      unus aut plures secretarii speciales constituuntur qui a Romano Pontifice nominantur, atque in officio ipsis commisso permanent solum usque
Can. 0350      distribuitur: episcopalem, ad quem pertinent Cardinales quibus a Romano Pontifice titulus assignatur Ecclesiae suburbicariae, necnon Patriarchae orientales qui in
Can. 0350      cuique titulus aut diaconia in Urbe assignatur a Romano Pontifice. § 3. Patriarchae orientales in Cardinalium Collegium assumpti in
Can. 0350      5. Per optionem in Consistorio factam et a Summo Pontifice approbatam, possunt, servata prioritate ordinis et promotionis, Cardinales ex
Can. 0351      - § 1. Qui Cardinales promoveantur, libere a Romano Pontifice seliguntur viri, saltem in ordine presbyteratus constituti, doctrina, moribus
Can. 0351      officiis nullisque eorum gaudet iuribus; postquam autem a Romano Pontifice eius nomen publicatum fuerit, iisdem tenetur officiis fruiturque iuribus
Can. 0356      vice Romani Pontificis. - Cardinales obligatione tenentur cum Romano Pontifice sedulo cooperandi; Cardinales itaque quovis officio in Curia fungentes
Can. 0356      habent ut Episcopi dioecesani, Urbem petant quoties a Romano Pontifice convocentur. - § 1. Cardinales, quibus Ecclesia suburbicaria aut
Can. 0358      dioecesis in qua commorantur. - Cardinali, cui a Romano Pontifice hoc munus committitur ut in aliqua sollemni celebratione vel
Can. 0358      munus pastorale, ea tantum competunt quae ab ipso Romano Pontifice eidem demandantur. - Sede Apostolica vacante, Cardinalium Collegium ea
Can. 0367      autem expleto mandato, revocatione eidem intimata, renuntiatione a Romano Pontifice acceptata. - Ecclesiae particulares, in quibus una et unica
Can. 0371      quae ob speciales et graves omnino rationes a Summo Pontifice in dioecesim non erigitur, et cuius cura pastoralis committitur
Can. 0416      Sedes episcopalis vacat Episcopi dioecesani morte, renuntiatione a Romano Pontifice acceptata, translatione ac privatione Episcopo intimata. - Vim habent
Can. 0435      cui praeficitur; quod officium cum sede episcopali, a Romano Pontifice determinata aut probata, coniunctum est. - § 1. In
Can. 0437      provisione canonica, per se aut per procuratorem a Romano Pontifice petendi pallium, quo quidem significatur potestas qua, in communione
Can. 0749      et cum Petri successore servantes, una cum eodem Romano Pontifice authentice res fidei vel morum docentes, in unam sententiam
Can. 0995      elargiri, quibus haec potestas iure agnoscitur aut a Romano Pontifice conceditur. § 2. Nulla auctoritas infra Romanum Pontificem potest
Can. 1142      inter partem baptizatam et partem non baptizatam a Romano Pontifice dissolvi potest iusta de causa, utraque parte rogante vel
Can. 1242      In ecclesiis cadavera ne sepeliantur, nisi agatur de Romano Pontifice aut Cardinalibus vel Episcopis dioecesanis etiam emeritis in propria
Can. 1371      quo in can. 1364, § 1, doctrinam a Romano Pontifice vel a Concilio Oecumenico damnatam docet vel doctrinam, de
Can. 1405      § 2. Iudex de actu vel instrumento a Romano Pontifice in forma specifica confirmato videre non potest, nisi ipsius
Can. 1443      iudices a se delegatos. - Tribunal ordinarium a Romano Pontifice constitutum appellationibus recipiendis est Rota Romana. - § 1
Can. 1445      legitime delatis, de aliis controversiis administrativis quae a Romano Pontifice vel a Romanae Curiae dicasteriis ipsi deferantur, et de
Can. 1698      dispensationem concedendam. § 2. Dispensatio vero ab uno Romano Pontifice conceditur. - § 1. Competens ad accipiendum libellum, quo
Can. 1732      extra iudicium dantur, iis exceptis, qui ab ipso Romano Pontifice vel ab ipso Concilio Oecumenico ferantur. - § 1

PONTIFICEM     [11]
Can. 0064      alio eiusdem Curiae dicasterio aliave competenti auctoritate infra Romanum Pontificem concedi nequit, sine assensu dicasterii quocum agi coeptum est
Can. 0134      § 1. Nomine Ordinarii in iure intelleguntur, praeter Romanum Pontificem, Episcopi dioecesani aliique qui, etsi ad interim tantum, praepositi
Can. 0342      selecti, statutis temporibus una conveniuntut arctam coniuntionem inter Romanum Pontificem et Episcopos foveant, utque eidem Romano Pontifici ad incolumitatem
Can. 0352      eligant qui Decanum Collegii agat; eius nomen ad Romanum Pontificem deferant, cui competit electum probare. § 3. Eadem ratione
Can. 0355      providebit. - § 1. Cardinali Decano competit electum Romanum Pontificem in Episcopum ordinare, si electus ordinatione indigeat; impedito Decano
Can. 0436      accurate serventur, et de abusibus, si qui habeantur, Romanum Pontificem certiorem facere; 2_ canonicam visitationem peragere, causa prius ab
Can. 0967      ad normam can. 969. - § 1. Praeter Romamum Pontificem, facultate christifidelium ubique terrarum confessiones excipiendi ipso iure gaudent
Can. 0995      Romano Pontifice conceditur. § 2. Nulla auctoritas infra Romanum Pontificem potest potestatem concedendi indulgentias aliis committere, nisi id ei
Can. 1196      quamdiu voti adimpletio sibi praeiudicium afferat. - Praeter Romanum Pontificem, vota privata possunt iusta de causa dispensare, dummodo dispensatio
Can. 1370      puniatur. - § 1. Qui vim physicam in Romanum Pontificem adhibet, in excommunicationem latae sententiae Sedi Apostolicae reservatam incurrit
Can. 1405      ecclesiasticas, sive physicas sive iuridicas, quae Superiorem infra Romanum Pontificem non habent. - § 1. Violato praescripto can. 1404

PONTIFICI     [21]
Can. 0245      2. Ita formentur alumni ut, amore Ecclesiae Christi imbuti, Pontifici Romano Petri successore humili et filiali caritate devinciantur, proprio
Can. 0273      consensu collegii consultorum. - Clerici speciali obligatione tenentur Summo Pontifici et suo quisque Ordinario reverentiam et oboedientiam exhibendi. -
Can. 0334      appellatio neque recursus. - In eius munere exercendo, Romano Pontifici praesto sunt Episcopi, qui eidem cooperatricem operam navare valent
Can. 0342      inter Romanum Pontificem et Episcopos foveant, utque eidem Romano Pontifici ad incolumitatem incrementumque fidei et morum, ad disciplinam ecclesiasticam
Can. 0349      Pontificis provideat ad normam iuris peculiaris; Cardinales item Romano Pontifici adsunt sive collegialiter agendo, cum ad quaestiones maioris momenti
Can. 0349      ut singuli, scilicet variis officiis, quibus funguntur, eidem Romano Pontifici praestando in cura praesertim cotidiana universae Ecclesiae. - §
Can. 0352      ipso Decano, eligitur Subdecanus; Subdecani quoque electionem probare Romano Pontifici competit. § 4. Decanus et Subdecanus, si in Urbe
Can. 0354      annum expleverint, rogantur ut renuntiationem ab officio exhibeant Romano Pontifici qui, omnibus perpensis, providebit. - § 1. Cardinali Decano
Can. 0362      publicis Ecclesiae negotiis, aliaque Romanae Curiae Instituta. - Romano Pontifici ius est nativum et independens Legatos suos nominandi ac
Can. 0364      aut apud Conferentias et Conventus. - Praecipuum munus Legati pontifici est ut firmiora et efficaciora in dies reddantur unitatis
Can. 0399      § 1. Episcopus dioecesanus tenetur singulis quinquenniis relationem Summo Pontifici exhibere super statu dioecesis sibi commissae, secundum formam et
Can. 0400      § 1. Episcopus dioecesanus, eo anno quo relationem Summo Pontifici exhibere tenetur, nisi aliter ab Apostolica Sede statutum fuerit
Can. 0400      Apostolorum Petri et Pauli sepulcra veneraturus, accedat et Romano Pontifici se sistat. § 2. Episcopus praedictae obligationi per se
Can. 0401      annum expleverit, rogatur ut renuntiationem ab officio exhibeat Summo Pontifici, qui omnibus inspectis adiunctis providebit. § 2. Enixe rogatur
Can. 0590      auctoritati peculiari ratione subduntur. § 2. Singuli sodales Summo Pontifici, tamquam supremo eorum Superiori, etiam ratione sacri vinculi oboedientiae
Can. 0705      sui sodalis remanet, sed vi voti oboedientiae uni Romano Pontifici obnoxius est, et obligationibus non adstringitur, quas ipse prudenter
Can. 0727      Apostolica per Moderatorem supremum petat, si institutum est iuris pontifici secus etiam ab Episcopo dioecesano, prout in constitutionibus definitur
Can. 0751      dubitatio; apostasia, fidei christianaeex toto repudiatio; schisma, subiectionis Summo Pontifici aut communionis cum Ecclesiae membris eidem subditis detrectatio. -
Can. 0756      1. Quoad universam Ecclesiam munus Evangelii annuntiandi praecipue Romano Pontifici et Collegio Episcoporum commissum est. § 2. Quoad Ecclesiam
Can. 0782      opus missionale atque ad cooperationem missionariam pertinent, competit Romano Pontifici et Collegio Episcoporum. § 2. Singuli Episcopi, utpote Ecclesiae
Can. 1169      id permittitur. § 2. Benedictiones, exceptis iis quae Romano Pontifici aut Episcopis reservantur, impertire potest quilibet presbyter. § 3

PONTIFICIA     [2]
Can. 0791      sacerdos deputetur ad incepta pro missionibus efficaciter promovenda, praesertim Pontificia Opera Missionalia; 3_ celebretur dies annualis pro missionibus; 4_
Can. 1403      § 1. Causae canonizationis Servorum Dei reguntur peculiari lege pontificia. § 2. Iisdem causis applicantur praeterea praescripta huius Codicis

PONTIFICII     [26]
Can. 0134      pro suis sodalibus, Superiores maiores clericalium institutorum religiosorum iuris pontificii et clericalium societatum vitae apostolicae iuris pontificii, qui ordinaria
Can. 0134      religiosorum iuris pontificii et clericalium societatum vitae apostolicae iuris pontificii, qui ordinaria saltem potestate exsecutiva pollent. § 2. Nomine
Can. 0365      ipsi ab Apostolica Sede committantur. - § 1. Legati pontificii, qui simul legationem apud Civitates iuxta iuris internationalis normas
Can. 0367      suae legationis liturgicas celebrationes, etiam in pontificalibus, peragere. - Pontificii Legati munus non exspirat vacante Sede Apostolica, nisi aliud
Can. 0377      Episcopus coadiutor, ad ternos, qui dicuntur, Apostolicae Sedi proponendos, pontificii Legati est singillatim requirere et cum ipsa Apostolica Sede
Can. 0397      dioecesis ambitum continentur. § 2. Sodales institutorum religiosorum iuris pontificii eorumque domos Episcopus visitare potest in casibus tantum iure
Can. 0557      si ecclesia pertineat ad aliquod clericale institutum religiosum iuris pontificii, Episcopo dioecesano competit rectorem a Superiore praesentatum instituere. §
Can. 0589      sacri non includens. - Institutum vitae consecratae dicitur iuris pontificii, si a Sede Apostolica erectum aut per eiusdem formale
Can. 0593      observantiam curent. - Firmo praescripto can. 586, instituta iuris pontificii quoad regimen internum et disciplinam immediate et exclusive potestati
Can. 0596      definitur. § 2. In institutis autem religiosis clericalibus iuris pontificii pollent insuper potestate ecclesiastica regiminis pro foro tam externo
Can. 0672      praescriptis can. 279, § 2 in institutis laicalibus iuris pontificii, licentia de qua in can. 285, § 4, concedi
Can. 0686      imponi potest a Sancta Sede pro sodale instituti iuris pontificii vel ab Episcopo dioecesano pro sodale instituti iuris dioecesani
Can. 0688      institutum derelinquat, indultum discendi consequi potest in instituto iuris pontificii a supremo Moderatore de consensu sui consilii; in institutis
Can. 0691      competenti transmittat. § 2. Huiusmodi indultum in institutis iuris pontificii Sedi Apostolicae reservatur; in institutis vero iuris dioecesani, id
Can. 0763      ubique, non exclusis ecclesiis et oratoriis institutorum religiosorum iuris pontificii, Dei verbum praedicare, nisi Episcopus loci in casibus particularibus
Can. 0968      religiosi aut societatis vitae apostolicae, si sint clericales iuris pontificii, ad normam constitutionum potestate regiminis exsecutiva fruentes, firmo tamen
Can. 1019      - § 1. Superiori maiori instituti religiosi clericalis iuris pontificii aut societatis clericalis vitae apostolicae iuris pontificii competit ut
Can. 1019      clericalis iuris pontificii aut societatis clericalis vitae apostolicae iuris pontificii competit ut suis subditis, iuxta constitutiones perpetuo vel definitive
Can. 1078      ex voto publico perpetuo castitatis in instituto religioso iuris pontificii; 2_ impedimentum criminis de quo in can. 1090. §
Can. 1196      religiosi aut societatis vitae apostolicae, si sint clericalia iuris pontificii, quod attinet ad sodales, novitios atque personas, quae diu
Can. 1245      religiosi aut societatis vitae apostolicae, si sint clericalia iuris pontificii, quoad proprios subditos aliosque in domo diu noctuque degentes
Can. 1302      Ordinarius; secus est Superior maior in instituto clericali iuris pontificii et in clericalibus societatibus vitae apostolicae iuris pontificii, aut
Can. 1302      iuris pontificii et in clericalibus societatibus vitae apostolicae iuris pontificii, aut Ordinarius eiusdem sodalis proprius in aliis institutis religiosis
Can. 1308      et 4, gaudet supremus Moderator instituti religiosi clericalis iuris pontificii. - Iisdem auctoritatibus, de quibus in can. 1308, potestas
Can. 1405      superiorem congregationis monasticae, et supremum Moderatorem institutorum religiosorum iuris pontificii; 3_ dioeceses aliasve personas ecclesiasticas, sive physicas sive iuridicas
Can. 1427      inter religiosos vel domos eiusdem instituti religiosi clericalis iuris pontificii, iudex primae instantiae, nisi aliud in constitutionibus caveatur, est

PONTIFICIIS     [2]
Can. 0367      non exspirat vacante Sede Apostolica, nisi aliud in litteris pontificiis statuatur; cessat autem expleto mandato, revocatione eidem intimata, renuntiatione
Can. 0417      vel episcopali gesta sunt, donec certam de memoratis actibus pontificiis notitiam receperint. - § 1. A certa translationis notitia

PONTIFICIO     [3]
Can. 0366      exempta est, nisi agatur de matrimoniis celebrandis; 2_ Legato pontificio fas est, praemonitis, quantum fieri potest, locorum Ordinariis, in
Can. 1013      licet quemquam consecrare in Episcopum, nisi prius constet de pontificio mandato. - Nisi Sedis Apostolicae dispensatio intercesserit, Episcopus consecrator
Can. 1382      cessationem a munere, eiusdem retentio. - Episcopus qui sine pontificio mandato aliquem consecrat in Episcopum, itemque qui ab eo

PONTIFICIS     [21]
Can. 0333      muneris exercendi. § 3. Contra sententiam vel decretum Romani Pontificis non datur appellatio neque recursus. - In eius munere
Can. 0337      ita ut verus actus collegialis efficiatur. § 3. Romani Pontificis est secundum necessitates Ecclesiae seligere et promovere modos, quibus
Can. 0338      universam Ecclesiam collegialiter exerceat. - § 1. Unius Romani Pontificis est Concilium Oecumenicum convocare, eidem per se vel per
Can. 0338      vel dissolvere, eiusque decreta approbare. § 2. Eiusdem Romani Pontificis est res in Concilio tractandas determinare atque ordinem in
Can. 0344      ratas habere. - Synodus Episcoporum directe subest auctoritati Romani Pontificis, cuius quidem est: 1_ synodum convocare, quotiescumque id ipsi
Can. 0349      Cardinales peculiare Collegium constituunt, cui competit ut electioni Romani Pontificis provideat ad normam iuris peculiaris; Cardinales item Romano Pontifici
Can. 0351      consecrationem episcopalem recipere debent. § 2. Cardinales creantur Romani Pontificis decreto, quod quidem coram Cardinalium Collegio publicatur; inde a
Can. 0353      praecipue auxilio sunt in Consistoriis, in quibus iussu Romani Pontificis eoque praesidente congregantur; Consistoria habentur ordinaria aut extraordinaria. §
Can. 0355      episcopali. § 2. Cardinalis Proto-diaconus nomen novi electi Summi Pontificis populo annuntiant; item pallia Metropolitis imponit eorumve procuratoribus tradit
Can. 0355      item pallia Metropolitis imponit eorumve procuratoribus tradit, vice Romani Pontificis. - Cardinales obligatione tenentur cum Romano Pontifice sedulo cooperandi
Can. 0363      apud Res Publicas constitutorum. - § 1. Legatis Romani Pontificis officium committitur ipsius Romani Pontificis stabili modo gerendi personam
Can. 0363      § 1. Legatis Romani Pontificis officium committitur ipsius Romani Pontificis stabili modo gerendi personam apud Ecclesias particulares aut etiam
Can. 0371      Vicario apostolico aut Praefecto apostolico, qui eam nomine Summi Pontificis regant. § 2. Adminitratio apostolica est certa populi Dei
Can. 0371      cura pastoralis committitur Administratori apostolico, qui eam nomine Summi Pontificis regat. - § 1. Pro regula habeatur ut portio
Can. 0381      muneris pastoralis requiritur, exceptis causis quae iure aut Summi Pontificis decreto supremae aut alii auctoritati ecclesiasticae reserventur. § 2
Can. 0450      decernant. § 2. Ceteri Episcopi titulares necnon Legatus Romani Pontificis non sunt de iure membra Episcoporum conferentiae. - Quaelibet
Can. 1256      normam iuris. - Dominium bonorum, sub suprema auctoritate Romani Pontificis, ad eam pertinet iuridicam personam, quae eadem bona legitime
Can. 1372      post monitum in inoboedientia persistit. - Qui contra Romani Pontificis actum ad Concilium Oecumenicum vel ad Episcoporum collegium recurrit
Can. 1405      Sedes a nemine iudicatur. - § 1 Ipsius Romani Pontificis dumtaxat ius est iudicandi in causis de quibus in
Can. 1417      appellationis non subsunt. - § 1. Ob primatum Romani Pontificis integrum est cuilibet fideli causam suam sive contentiosam sive
Can. 1629      Non est locus appellationi: 1_ a sententia ipsius Summi Pontificis vel Signaturae Apostolicae; 2_ a sententia vitio nullitatis infecta

PONTIFICIUM     [1]
Can. 0364      quae inter Apostolicam Sedem et Ecclesias particulares intercedunt. Ad pontificium ergo Legatum pertinet pro sua dicione: 1_ ad Apostolicam

PONTIFICIUS     [2]
Can. 0365      quibus in § 1, expediendis, prout adiuncta suadeant, Legatus pontificius sententiam et consilium Episcoporum dicionis ecclesiasticae exquirere ne omittat
Can. 0377      vel quacum in coetum convenit, necnon conferentiae Episcoporum praeses; pontificius Legatus, insuper, quosdam e collegio consultorum et capitulo cathedrali

PONTIFICUM     [1]
Can. 0279      Ecclesia receptam sectentur, uti documentis praesertim Conciliorum ac Romanorum Pontificum determinatur, devitantes profanas vocum novitates et falsi nominis scientiam

PONUNT     [2]
Can. 1281      adiuvent. - § 1. Firmis statutorum praescriptis, administratores invalide ponunt actus qui fines modumque ordinariae administrationis excedunt, nisi prius
Can. 1618      impediunt vel ipsi iudicio aut alicui ipsius gradui finem ponunt, quod attinet ad aliquam saltem partem in causa. -

POPULARIS     [2]
Can. 1234      Eucharistiae et paenitentiae celebrationem apte fovendo, necnon probatas pietatis popularis formas colendo. § 2. Votiva artis popularis et pietatis
Can. 1234      probatas pietatis popularis formas colendo. § 2. Votiva artis popularis et pietatis documenta in sanctuariis aut locis adiacentibus spectabilia

POPULI     [22]
Can. 0226      peculiari officio tenentur per matrimonium et familiam ad aedificationem populi Dei allaborandi. § 2. Parentes, cum vitam filiis contulerint
Can. 0276      titulo consecrati, dispensatores sint mysteriorum Dei in servitium Eius populi. § 2. Ut hanc perfectionem persequi valeant: 1_ imprimis
Can. 0369      apostolica necnon administratio apostolica stabiliter erecta. - Dioecesis est populi Dei portio, quae Episcopo cum cooperatione presbyterii pascenda concreditur
Can. 0370      Ecclesia. - Praelatura territorialis aut abbatia territorialis est certa populi Dei portio, territorialiter quidem circumscripta, cuius cura, specialia ob
Can. 0371      § 1. Vicariatur apostolicus vel praefectura apostolica est certa populi Dei portio quae, ob peculiaria adiuncta, in dioecesim nondum
Can. 0371      Summi Pontificis regant. § 2. Adminitratio apostolica est certa populi Dei portio, quae ob speciales et graves omnino rationes
Can. 0372      regat. - § 1. Pro regula habeatur ut portio populi Dei quae dioecesim aliamve Ecclesiam particularem constituat, certo territorio
Can. 0445      Concilium particulare pro suo territorio curat ut necessitatibus pastoralibus populi Dei provideatur atque potestate gaudet regiminis, praesertim legislativa, ita
Can. 0473      dioecesis administrationem pertinent, debite coordinentur et ad bonum portionis populi Dei sibi commissae aptius procurandum ordinentur. § 2. Ipsius
Can. 0495      dioecesis ad normam iuris adiuvare, ut bonum pastorale portionis populi Dei ipsi commissae quam maxime provehatur. § 2. In
Can. 0512      ad consilium pastorale, ita seligantur ut per eos universa populi Dei portio, quae dioecesim constituat, revera configuretur, ratione habita
Can. 0767      Missis diebus dominicis et festis de praecepto, quae concursu populi celebrantur, homilia habenda est nec omitti potest nisi gravi
Can. 0767      causa. § 3. Valde commendatur ut, si sufficiens detur populi concursus, homilia habeatur etiam in Missis quae infra hebdomadam
Can. 0773      Proprium et grave officium pastorum praesertim animarum est catechesim populi christiani curare, ut fidelium fides, per doctrinae institutionem et
Can. 0781      sit missionaria et opus evangelizationis habendum sit fundamentale officium populi Dei, christifideles omnes, propriae responsabilitatis conscii, partem suam in
Can. 0788      salutis atque introducantur in vitam fidei, liturgiae et caritatis populi Dei atque apostolatus. § 3. Conferentiae Episcoporum est statuta
Can. 0839      locorum Ordinarii ut orationes necnon pia et sacra exercitia populi christiani normis Ecclesiae plene congruant. - Sacramenta Novi Testamenti
Can. 0897      est culmen et fons, quo significatur et efficitur unitas populi Dei et corporis Christi aedificatio perficitur. Cetera enim sacramenta
Can. 1186      deneganda quoque est quaelibet Missa exequialis. - Ad sanctificationem populi Dei fovendam, Ecclesia peculiari et filiali christifidelium venerationi commendat
Can. 1188      proponendi; attamen moderato numero et congruo ordine exponantur, ne populi christiani admiratio excitetur, neve devotioni minus rectae ansa praebeatur
Can. 1190      est. § 2. Insignes reliquiae itemque aliae, quae magna populi veneratione honorantur, nequeunt quoquo modo valide alienari neque perpetuo
Can. 1190      valet etiam pro imaginibus, quae in aliqua ecclesia magna populi veneratione honorantur. - § 1. Votum, idest promissio deliberata

POPULIS     [1]
Can. 0786      missionariorum. - Actio proprie missionalis, qua Ecclesia implantatur in populis vel coetibus ubi nondum radicata est, ab Ecclesia absolvitur

POPULO     [20]
Can. 0246      liturgiae horarum, qua Dei ministri, nomine Ecclesiae pro toto populo sibi commisso, immo pro universo mundo, Deum deprecantur. §
Can. 0355      § 2. Cardinalis Proto-diaconus nomen novi electi Summi Pontificis populo annuntiant; item pallia Metropolitis imponit eorumve procuratoribus tradit, vice
Can. 0382      cum actu liturgico in ecclesia cathedrali fiat, clero et populo adstantibus. - § 1. In exercendo munere pastoris, Episcopus
Can. 0388      diebus festis de praecepto in sua regione Missam pro populo sibi commisso applicare. § 2. Episcopus Missam pro populo
Can. 0388      populo sibi commisso applicare. § 2. Episcopus Missam pro populo diebus, die quibus in, § 1, per se ipse
Can. 0388      administrationis, sunt commissae, obligationi satisfacit unam Missam pro universo populo sibi commisso applicando. § 4. Episcopus qui obligationi, de
Can. 0388      qua in §§ 1-3, non satisfecerit, quam primum pro populo tot Missas applicet quot omiserit. - Frequenter praesit in
Can. 0429      obligatione tenetur residendi in dioecesi et applicandi Missam pro populo ad normam can. 388. - § 1. Munus Administratoris
Can. 0534      atque festis in sua dioecesi de praecepto Missam pro populo sibi commisso applicandi; qui vero ab hac celebratione legitime
Can. 0534      § 1, unam tantum Missam pro universo sibi commisso populo applicare tenetur. § 3. Parochus qui obligationi de qua
Can. 0534      §§ 1 et 2 non satisfecerit, quam primum pro populo tot Missas applicet, quot omiserit. - § 1. In
Can. 0543      communi consilio ordinationem statuant, qua eorum unus Missam pro populo celebret, ad normam can. 534; 3_ solus moderator in
Can. 0548      universo paroeciali ministerio adiuvandi, excepta quidem applicatione Missae pro populo, itemque, si res ferat ad normam iuris, parochi vicem
Can. 0549      etiam obligationibus tenetur parochi, excepta obligatione applicandi Missam pro populo. - § 1. Vicarius paroecialis obligatione tenetur residendi in
Can. 0560      potest rectori praecipere ut determinatas in ecclesia sua pro populo celebret functiones etiam paroeciales, necnon ut ecclesia pateat certis
Can. 0711      - Instituti saecularis sodalis vi suae consecrationis propriam in populo Dei canonicam condicionem, sive laicalem sive clericalem, non mutat
Can. 0713      presbyterio, peculiari caritate apostolica confratribus adiutorio sunt, et in populo Dei mundi sanctificationem suo sacro ministerio perficiunt. - Sodales
Can. 0757      cura animarum concreditur; diaconorum etiam est in ministerio verbi populo Dei, in communione cum Episcopo eiusque presbyterio, inservire. -
Can. 0930      potest sedens, servatis quidem legibus liturgicis, non tamen coram populo, nisi de licentia loci Ordinarii. § 2. Sacerdos caecus
Can. 1446      autem Episcopi, sedulo annitantur ut, salva iustitia, lites in populo Dei, quantum fieri possit, vitentur et pacifice quam primum

POPULOQUE     [1]
Can. 0382      referat, aut, in dioecesibus noviter erectis, simul ac clero populoque in ecclesia cathedrali praesenti earundem litterarum communicationem procuraverit, presbytero

POPULORUM     [2]
Can. 0364      anniti ut promoveantur res quae ad progressum et consociatam populorum operam spectant; 6_ operam conferre cum Episcopis, ut opportuna
Can. 1120      proprium matrimonii, a Sancta Sede recognoscendum, congruentem locorum et populorum usibus ad spiritum christianum aptatis, firma tamen lege ut

POPULUM     [9]
Can. 0204      Christifideles sunt qui, utpote per baptismum Christo incorporati, in populum Dei sunt constituti, atque hac ratione muneris Christi sacerdotalis
Can. 0233      dioecesani, quorum maxime est de vocationibus provehendis curam habere, populum sibi commissum de momento ministerii sacri deque ministrorum in
Can. 0255      attentis quoque loci ac temporis necessitatibus, ad ministerium Dei populum docendi, sanctificandi et regendi exercendum pertineant. - § 1
Can. 0674      semper partem obtinent: Deo enim eximium laudis sacrificium offerunt, populum Dei uberrimis sanctitatis fructibus collustrant eumque exemplo movent necnon
Can. 0757      est Evangelium Dei annuntiare; praesertim hoc officio tenentur, quoad populum sibi commissum, parochi aliique quibus cura animarum concreditur; diaconorum
Can. 0823      curae commissos, supremae autem Ecclesiae auctoritati quoad universum Dei populum. - § 1. Nisi aliud statuatur, loci Ordinarius, cuius
Can. 0835      ministri sub Episcopi auctoritate, ad cultum divinum celebrandum et populum sanctificandum consecrantur. § 3. Diaconi in cultu divino celebrando
Can. 1008      Christi Capitis munera docendi, sanctificandi et regendi adimplentes, Dei populum pascant. - § 1. Ordines sunt episcopatus, presbyteratus et
Can. 1173      munus Christi adimplens, liturgiam horarum celebrat, qua Deum ad populum suum loquentem audiens et memoriam mysterii salutis agens, Ipsum

POPULUS     [2]
Can. 0762      factas prelo aliisque instrumentis communicationis socialis. - Cum Dei populus primum coadunetur verbo Dei vivi, quod ex ore sacerdotum
Can. 0899      praebet ut cibum spiritualem. § 2. In eucharistica Synaxi populus Dei in unum convocatur, Episcopo aut, sub eius auctoritate

PORTIO     [6]
Can. 0369      administratio apostolica stabiliter erecta. - Dioecesis est populi Dei portio, quae Episcopo cum cooperatione presbyterii pascenda concreditur, ita ut
Can. 0370      Praelatura territorialis aut abbatia territorialis est certa populi Dei portio, territorialiter quidem circumscripta, cuius cura, specialia ob adiuncta, committitur
Can. 0371      Vicariatur apostolicus vel praefectura apostolica est certa populi Dei portio quae, ob peculiaria adiuncta, in dioecesim nondum est constituta
Can. 0371      regant. § 2. Adminitratio apostolica est certa populi Dei portio, quae ob speciales et graves omnino rationes a Summo
Can. 0372      Pontificis regat. - § 1. Pro regula habeatur ut portio populi Dei quae dioecesim aliamve Ecclesiam particularem constituat, certo
Can. 0512      pastorale, ita seligantur ut per eos universa populi Dei portio, quae dioecesim constituat, revera configuretur, ratione habita diversarum dioecesis

PORTIONIS     [2]
Can. 0473      universae dioecesis administrationem pertinent, debite coordinentur et ad bonum portionis populi Dei sibi commissae aptius procurandum ordinentur. § 2
Can. 0495      regimine dioecesis ad normam iuris adiuvare, ut bonum pastorale portionis populi Dei ipsi commissae quam maxime provehatur. § 2

POSITA     [1]
Can. 1321      punitur, nisi lex vel praeceptum aliter caveat. § 3. Posita externa violatione, imputabilitas praesumitur, nisi aliud appareat. - Qui

POSITAE     [1]
Can. 1613      collegiali agatur, omnium iudicum et notarii. - Regulae superius positae de sententia definitiva, sententiae quoque interlocutoriae aptandae sunt. -

POSITAS     [1]
Can. 1211      violantur per actiones graviter iniuriosas cum scandalo fidelium ibi positas, quae, de iudicio Ordinarii loci, ita graves et sanctitati

POSITI     [3]
Can. 0179      spiritualibus sive in temporalibus et actus ab eo forte positi nulli sunt. § 5. Intimata confirmatione, electus pleno iure
Can. 1451      si intersint, neque ipsi recusati sint. § 2. Actus positi a iudice antequam recusetur, validi sunt; qui autem positi
Can. 1451      positi a iudice antequam recusetur, validi sunt; qui autem positi sunt post propositam recusationem, rescindi debent, si pars petat

POSITIS     [3]
Can. 0610      oculis habita utilitate Ecclesiae et instituti atque in tuto positis iis quae ad vitam religiosam sodalium rite agendam requiruntur
Can. 1281      iuridica non tenetur respondere de actibus ab administratoribus invalide positis; de actibus autem ab administratoribus illegitime sed valide positis
Can. 1281      positis; de actibus autem ab administratoribus illegitime sed valide positis respondebit ipsa persona iuridica, salva eius actione seu recursu

POSITIVAE     [1]
Can. 0199      iura et obligationes quae sunt legis divinae naturalis aut positivae; 2_ iura quae obtineri possunt ex solo privilegio apostolico

POSITIVE     [1]
Can. 1041      voluntarium homicidium perpetraverit aut abortum procuraverit, effectu secuto, omnesque positive cooperantes; 5_ qui seipsum vel alium graviter et dolose

POSITIVI     [3]
Can. 1163      2. Matrimonium irritum ob impedimentum iuris naturalis aut divini positivi sanari potest solummodo postquam impedimentum cessavit. - Sanatio valide
Can. 1165      2, aut agatur de impedimento iuris naturalis aut divini positivi quod iam cessavit. - Sacramentalia sunt signa sacra, quibus
Can. 1259      temporalia potest omnibus iustis modis iuris sive naturalis sive positivi, quibus aliis licet. - Ecclesiae nativum ius est exigendi

POSITIVIS     [1]
Can. 1052      esse atque, scrutinio ad normam iuris peracto, idoneitatem candidati positivis argumentis esse probatam. § 2. Ut Episcopus ad ordinationem

POSITIVO     [3]
Can. 0144      communi de facto aut de iure, itemque in dubio positivo et probabili sive iuris sive facti, supplet Ecclesia, pro
Can. 1101      adhibitis. § 2. At si alterutra vel utraque pars positivo voluntatis actu excludat matrimonium ipsum vel matrimonii essentiale aliquod
Can. 1619      causa. - Firmis cann. 1622 et 1623, nullitates actuum, positivo iure statutae, quae, cum essent notae parti querelam proponenti

POSITO     [1]
Can. 0128      actu iuridico, immo quovis alio actu dolo vel culpa posito, alteri damnum infert, obligatione tenetur damnum illatum reparandi. -

POSITUS     [6]
Can. 0124      validitatem actus iuridici requiritur ut a persona habili sit positus, atque in eodem adsint quae actum ipsum essentialiter constituunt
Can. 0124      § 2. Actus iuridicus quoad sua elementa externa rite positus praesumitur validus. - § 1. Actus positus ex vi
Can. 0125      externa rite positus praesumitur validus. - § 1. Actus positus ex vi ab extrinseco personae illata, cui ipsa nequaquam
Can. 0125      nequaquam resistere potuit, pro infecto habetur. § 2. Actus positus ex metu gravi, iniuste incusso, aut ex dolo, valet
Can. 0126      eiusve in iure successorum sive ex officio. - Actus positus ex ignorantia aut ex errore, qui versetur circa id
Can. 0142      delegat, quae exercetur pro solo foro interno, per inadvertentiam positus, elapso concessionis tempore, validus est. - § 1. Potestas

POSSE     [18]
Can. 0041      esse nullum aut alia ex gravi causa sustineri non posse aut condiciones in ipso actu administrativo appositas non esse
Can. 0114      reapse utilem atque, omnibus perpensis, mediis gaudent quae sufficere posse praevidentur ad finem praestitutum assequendum. - § 1. Personae
Can. 0639      cuius rem aliquid ex inito contractu verum est, semper posse actionem instituti. § 5. Caveant Superiores religiosi ne debita
Can. 0639      debita contrahenda permittant, nisi certo constet ex consuetis reditibus posse debiti foenus solvi et intra tempus non nimis longum
Can. 0695      restitutioni iustitiae et reparationi scandali satis alio modo consuli posse. § 2. Hisce in casibus, Superior maior, collectis probationibus
Can. 0705      quas ipse prudenter iudicet cum sua condicione componi non posse. - Religiosus de quo supra: 1_ si per professionem
Can. 1079      quo in § 2, loci Ordinarius censetur adiri non posse, si tantum per telegraphum vel telephonum id fieri possit
Can. 1144      modo procedendi saltem summario et extraiudiciali eam fieri non posse aut fore inutilem. - § 1. Interpellatio fiat regulariter
Can. 1215      vicinarum ecclesiarum rectoribus, censeat novam ecclesiam bono animarum inservire posse, et media ad ecclesiae aedificationem et ad cultum divinum
Can. 1304      iuridicam tum novo oneri suscipiendo, tum iam susceptis satisfacere posse; maximeque caveat ut reditus omnino respondeant oneribus adiunctis, secundum
Can. 1341      correctione neque correptione neque aliis pastoralis sollicitudinis viis satis posse scandalum reparari, iustitiam restitui, reum emendari. - § 1
Can. 1345      etiam a qualibet punitione irroganda abstinere, si censeat aliter posse melius consuli eius emendationi. - Quoties reus plura delicta
Can. 1478      vel tutorum vel curatorum, aut hos non satis tueri posse ipsorum iura, tunc stent in iudicio per tutorem vel
Can. 1505      ex ipso libello petitionem quolibet carere fundamento, neque fieri posse, ut aliquod ex processu fundamentum appareat. § 3. Si
Can. 1565      iudex nonnulla testem praemonere, si id sine periculo fieri posse censeat. - Testes ore testimonium dicant, et scriptum ne
Can. 1650      probabiliter fundatam esse et irreparabile damnum ex exsecutione oriri posse, potest vel exsecutionem ipsam suspendere vel eam cautioni subicere
Can. 1661      formula. § 2. In citatione partes certiores fiant se posse, tres saltem ante audientiam dies, aliquod breve scriptum tribunali
Can. 1672      particulare statuat easdem causas, si incidenter et accessorie agantur, posse a iudice ecclesiastico cognosci ac definiri. - In causis

POSSESSIO     [2]
Can. 0076      auctoritate exsecutiva cui legislator hanc potestatem concesserit. § 2. Possessio centenaria vel immemorabilis praesumptionem inducit concessi privilegii. - Privilegium
Can. 0527      § 3. Loci Ordinarius praefiniat tempus intra quod paroeciae possessio capi debeat; quo inutiliter praeterlapso, nisi iustum obstiterit impedimentum

POSSESSIONE     [3]
Can. 0413      elencho ab Episcopo dioecesano quam primum a capta dioecesis possessione componendo; qui elenchus cum Metropolitana communicandus singulis saltem triennis
Can. 0501      eiusque munera implentura collegio consultorum; intra annum a capta possessione Episcopus debet consilium presbyterale noviter constituere. § 3. Si
Can. 1500      iuris civilis loci ubi sita est res de cuius possessione agitur. - Iudex nullam causam cognoscere potest, nisi petitio

POSSESSIONEM     [20]
Can. 0154      illegitime possidetur, conferri potest, dummodo rite declaratum fuerit eam possessionem non esse legitimam, et de hac declaratione mentio fiat
Can. 0191      - § 1. In translatione, prius officium vacat per possessionem alterius officii canonice habitam, nisi aliud iure cautum aut
Can. 0191      Remunerationem cum priore officio conexam translatus percipit, donec alterius possessionem canonice obtinuerit. - Ab officio quis amovetur sive decreto
Can. 0357      Urbe in titulum est assignata, postquam in eiusdem venerunt possessionem, earundem dioecesium et ecclesiarum bonum consilio et patrocinio promoveant
Can. 0380      quidem antequam officii sui processionem capitat. - Antequam canonicam possessionem sui officii capiat, promotus fidei professionem emittat atque iusiurandum
Can. 0382      sibi commissi sese ingerere nequit, ante captam dioecesis canonicam possessionem; exercere tamen valet officia, quae in eadem dioecesi tempore
Can. 0382      promotus ad officium Episcopi dioecesani debet canonicam suae dioecesis possessionem capere, si iam non sit consecratus Episcopus, intra quattuor
Can. 0382      duos menses ab iidem receptis. § 3. Canonicam dioecesis possessionem capit Episcopus simul ac in ipsa dioecesi, per se
Can. 0388      vivant. - § 1. Episcopus dioecesanus, post captam dioecesis possessionem, debet singulis diebus dominicis aliisque diebus festis de praecepto
Can. 0404      successionis gaudet. - § 1. Episcopus coadiutor officii sui possessionem capit, cum litteras apostolicas nominationis, per se vel per
Can. 0404      in acta referat. § 2. Episcopus auxiliaris officii sui possessionem capit, cum litteras apostolicas nominationis ostenderit Episcopo dioecesano, praesente
Can. 0409      statim fit Episcopus dioecesis pro qua fuerat constitutus, dummodo possessionem legitime ceperit. § 2. Vacante sede episcopali, nisi aliud
Can. 0409      competenti auctoritate statutum fuerit, Episcopus auxiliaris, donec novus Episcopus possessionem sedis ceperit, omnes et solas servat potestates et facultates
Can. 0418      duos menses debet dioecesim ad quam petere eiusque canonicam possessionem capere autem captae possessionis dioecesis novae, dioecesis a qua
Can. 0418      A certa translationis notitia usque ad canonicam novae dioecesis possessionem, Episcopus translatus in dioecesi a qua: 1_ Administratoris dioecesani
Can. 0420      effectum a Vicario vel a Praefecto immediate post captam possessionem nominatus, nisi aliter a Sancta Sede statutum fuerit. -
Can. 0430      Administratoris dioecesani cessat per captam a novo Episcopo dioecesis possessionem. § 2. Administratoris dioecesani remotio Sanctae Sedi reservatur renuntiatio
Can. 0527      tenetur a momento captae possessionis. § 2. Parochum in possessionem mittit loci Ordinarius aut sacerdos ab eodem delegatus, servato
Can. 0534      facultatibus instructum. - § 1. Parochus, post captam paroeciae possessionem, obligatione tenetur singulis diebus dominicis atque festis in sua
Can. 0542      obtinent tantum a momento captae possessionis; eorundem moderator in possessionem mittitur ad normam praescriptorum can. 527, § 2; pro

POSSESSIONIS     [6]
Can. 0382      acta referente. § 4. Valde commendatur ut captio canonicae possessionis cum actu liturgico in ecclesia cathedrali fiat, clero et
Can. 0418      ad quam petere eiusque canonicam possessionem capere autem captae possessionis dioecesis novae, dioecesis a qua vacat. § 2. A
Can. 0527      est, eandem obtinet et exercere tenetur a momento captae possessionis. § 2. Parochum in possessionem mittit loci Ordinarius aut
Can. 0527      in casu intimatio dispensatio paroeciae notificata locum tenet captae possessionis. § 3. Loci Ordinarius praefiniat tempus intra quod paroeciae
Can. 0542      524; 3_ curam pastoralem obtinent tantum a momento captae possessionis; eorundem moderator in possessionem mittitur ad normam praescriptorum can
Can. 0542      vero sacerdotibus fidei professio legitime facta locum tenet captae possessionis. - § 1. Si sacerdotibus in solidum cura pastoralis

POSSESSOR     [1]
Can. 1515      auditis reliquis partibus earumque rationibus perpensis. - Lite contestata, possessor rei alienae desinit esse bonae fidei; ideoque, si damnatur

POSSESSORIAE     [1]
Can. 1500      non probaverit, resarciendis. - Ad naturam et vim actionis possessoriae quod attinet, serventur praescripta iuris civilis loci ubi sita

POSSIBILE     [1]
Can. 1272      huiusmodi beneficiorum regimen moderari, ita ut reditus, immo quatenus possibile sit ipsa dos beneficiorum ad institutum, de quo in

POSSIBILI     [1]
Can. 1191      idest promissio deliberata ac libera Deo facta de bono possibili et meliore, ex virtute religionis impleri debet. § 2

POSSIBILITAS     [1]
Can. 1222      ecclesia nullo modo ad cultum divinum adhiberi queat et possibilitas non detur eam reficiendi, in usum profanum non sordidum

POSSIDENDI     [5]
Can. 0634      domus, utpote personae iuridicae ipso iure, capaces sunt acquirendi, possidendi, administrandi et alienandi bona temporalia, nisi haec capacitas in
Can. 0668      instituti naturam plene bonis suis renuntiaverit, capacitatem acquirendi et possidendi amittit, ideoque actus voto paupertatis contrarios invalide ponit. Quae
Can. 0706      ceteri, instituto vel Sanctae Sedi, prout institutum capax est possidendi vel minus; 2_ si per professionem dominium bonorum non
Can. 0741      sunt iuridicae et, qua tales, capaces bona temporalia acquirendi, possidendi, administrandi et alienandi, ad normam praescriptorum Libri V De
Can. 0741      quoque sunt, ad normam iuris proprii, bona temporalia acquirendi, possidendi, administrandi de iisque disponendi, sed quidquid ipsis instituto societatis

POSSIDERE     [1]
Can. 0310      uti condomini et compossessores iura et bona acquirere et possidere possunt; quae iura et obligationes per mandatarium seu procuratorem

POSSIDET     [2]
Can. 0319      Consociatio publica legitime erecta, nisi aliud cautum sit, bonaquae possidet ad normam statutorum administrat sub superiore directione auctoritatis ecclesiasticae
Can. 0325      - § 1. Christifidelium consociatio privata ea bona quae possidet libere administrat, iuxta statutorum praescripta, salvo iure auctoritatis ecclesiasticae

POSSIDETUR     [1]
Can. 0154      de iure vacans, quod forte adhuc ab aliquo illegitime possidetur, conferri potest, dummodo rite declaratum fuerit eam possessionem non

POSSINT     [23]
Can. 0050      atque, quantum fieri potest, eos audiat quorum iura laedi possint. - Decretum scripto feratur expressis, saltem summarie, si agaturde
Can. 0199      oboedientiae, ita ut christifideles a nulla auctoritate ecclesiastica visitari possint et nulli auctoritati iam subsint. - Nisi aliud expresse
Can. 0229      eandemque et ipsi enuntiare atque, si opus sit, defendere possint, utque in apostolatu exercendo partem suam habere queant, obligatione
Can. 0281      ipsius muneris naturae, tum locorum temporumque condicionum, quaque ipsi possint necessitatibus vitae suae necnon aequae retributioni eorum, quorum servitio
Can. 0456      tum ut decreta, si quae sint, ab eadem recognosci possint. - Consilii Episcoporum permanentis est curae, ut res in
Can. 0516      Ubi quaedam communitates in paroeciam vel quasi-paroeciam erigi non possint, Episcopus dioecesanus alio modo earundem pastorali curae prospiciat. -
Can. 0630      sodalibus idonei confessarii praesto sint, apud quos frequenter confiteri possint. § 3. In monasteriis monialium, in domibus formationis et
Can. 0651      non impediti, munus suum fructose et stabili modo absolvere possint. - § 1. Magistri eiusque cooperatorum est novitiorum vocationem
Can. 0787      ut ipsi ad baptismum recipiendum, libere id petentes, admitti possint. - § 1. Qui voluntatem amplectendi fidem in Christum
Can. 0825      sint; itemque ut eorundem versiones in linguam vernaculam edi possint, requiritur ut ab eadem auctoritate sint approbatae atque insimul
Can. 0830      constitui etiam potest commissio censorum, quam loci Ordinarii consulere possint. § 2. Censor, in suo obeundo officio, omni personarum
Can. 0832      religiosorum sodales ut scripta quaestiones religionis morumve tractantia edere possint, licentia quoque egent sui Superioris maioris ad normam constitutionum
Can. 0913      Christi a communi cibo discernere et communionem reverenter suscipere possint. - Parentum imprimis atque eorum qui parentum locum tenent
Can. 0937      cotidie fidelibus pateat, ut coram sanctissimo Sacramento orationi vacare possint. - § 1. Sanctissima Eucharistia habitualiter in uno tantum
Can. 0954      Missae petuntur celebrandae numero plures quam ut ibidem celebrari possint, earundem celebratio alibi fieri licet, nisi contrariam voluntatem oblatores
Can. 0964      fixa inter paenitentem et confessarium instructae, quibus libere uti possint fideles, qui id desiderent. § 3. Confessiones extra sedem
Can. 1274      satisfacere variisque dioecesis necessitatibus occurrere, quaque etiam dioeceses divitiores possint pauperioribus subvenire. § 4. Pro diversis locorum adiunctis, fines
Can. 1318      in singularia quaedam delicta dolosa, quae vel graviori esse possint scandalo vel efficaciter puniri poenis ferendae sententiae non possint
Can. 1318      possint scandalo vel efficaciter puniri poenis ferendae sententiae non possint; censuras autem, praesertim excommunicationem, ne constituat, nisi maxima cum
Can. 1432      officio tenetur proponendi et exponendi omnia quae rationabiliter adduci possint adversus nullitatem vel solutionem. - In causis in quibus
Can. 1524      § 2. Tutores et administratores personarum iuridicarum, ut renuntiare possint instantiae, egent consilio vel consensu eorum, quorum concursus requiritur
Can. 1544      cancellariam deposita, ut a iudice et ab adversario examinari possint. - Iudex praecipere potest ut documentum utrique parti commune
Can. 1658      afferre nequit, ita indicare ut statim colligi a iudice possint. § 2. Libello adnecti debent, saltem in exemplari authentico

POSSIT     [65]
Can. 0054      ipsius decernentis intimatur. § 2. Decretum singulare, ut urgeri possit, legitimo documento ad normam iuris intimandum est. - Firmo
Can. 0074      gratia oretenus sibi concessa quis in foro interno uti possit, tenentur illam pro foro externo probare, quoties id legitime
Can. 0180      ac praeferant impedimentum canonicum obstet, super quo dispensatio concedi possit ac soleat, suis ipsi suffragiis eum possunt, nisi aliud
Can. 0193      ad tempus determinatum confertur, ante hoc tempus elapsum amoveri possit, firmo praescripto can. 624, § 3. § 3. Ab
Can. 0237      In singulis dioecesibus sit seminarium maius, ubi id fieri possit atque expediat; secus concredantur alumni, qui ad sacra ministeria
Can. 0246      vitae spiritualis libere quidem electum, cui confidenter conscientiam aperire possit. § 5. Singulis annis alumni exercitiis spiritualibus vacent. -
Can. 0277      servandam in discrimen vocare aut in fidelium scandalum vertere possit. § 3. Competit Episcopo dioecesano ut hac de re
Can. 0428      quod vel dioecesi vel episcopalibus iuribus praeiudicium aliquod affere possit; speciatim prohibentur ipsi, ac proinde alii quicumque, quominus sive
Can. 0483      maiores; in causis quibus fama sacerdotis in discrimen vocari possit, notarius debet esse sacerdos. - Officium notariorum est: 1_
Can. 0499      statutis determinandus est, ita quidem ut, quatenus id fieri possit, sacerdotes presbyterii repraesententur, ratione habita maxime diversorum ministeriorum variarumque
Can. 0540      licet, quod praeiudicium afferat iuribus parochi aut damno esse possit bonis paroecialibus. § 3. Administrator paroecialis post expletum munus
Can. 0550      vitae communis consuetudo in domo paroeciali, ubi id fieri possit, provehatur. § 3. Ad tempus feriarum quod attinet, vicarius
Can. 0568      sunt migrantes, exsules, profugi, nomades, navigantes, constituantur, quatenus fieri possit, cappellani. - Cappellani militum legibus specialibus reguntur. - Si
Can. 0610      spiritum. § 2. Nulla domus erigatur nisi iudicari prudenter possit fore ut congrue sodalium necessitatibus provideatur. - Consensus Episcopi
Can. 0614      obligationes ita definiantur ut ex consociatione spirituale bonum proficere possit. - Monasterium sui iuris, quod praeter proprium Moderatorem alium
Can. 0665      causa, sodali concedere potest ut extra domum instituti degere possit, non tamen ultra annum, nisi causa infirmitatis curandae, ratione
Can. 0684      ad aliud eiusdem instituti vel foederationis aut confoederationis transire possit, requiritur et sufficit consensus Superioris maioris utriusque monasterii et
Can. 0809      ecclesiasticae. - Episcoporum conferentiae curent ut habeantur, si fieri possit et expediat, studiorum universitates aut saltem facultates, in ipsarum
Can. 0821      Provideant Episcoporum conferentia atque Episcopus dioecesanus ut, ubi fieri possit, condantur instituta superiora scientiarum religiosarum, in quibus nempe edoceantur
Can. 0851      debite parentes instruantur, plures adunando familias atque, ubi fieri possit, eas visitando. - § 1. Quae in canonibus de
Can. 0856      sensu christiano alienum. - Licet baptismus quolibet die celebrari possit, commendatur tamen ut ordinarie die dominica aut, si fieri
Can. 0856      commendatur tamen ut ordinarie die dominica aut, si fieri possit, in vigilia Paschatis, celebretur. - § 1. Extra casum
Can. 0865      homo nondum baptizatus. - § 1. Ut adultus baptizari possit, oportet voluntatem baptismum recipiendi manifestaverit, de fidei veritatibus obligationibusque
Can. 0875      adsit patrinus, habeatur saltem testis quo collatio baptismi probari possit. - Ad collatum baptismum comprobandum, si nemini fiat praeiudicium
Can. 0903      Superioris, saltem intra annum datas, exhibeat, aut prudenter existimari possit eundem a celebratione non esse impeditum. - Sacerdotes, memoria
Can. 0904      cotidiana, quae quidem, etiam si praesentia fidelium haberi non possit, actus est Christi et Ecclesiae, in quo peragendo munus
Can. 0913      sacram communionem. - § 1. Ut sanctissima Eucharistia ministrari possit pueris, requiritur ut ipsi sufficienti cognitione et accurata praeparatione
Can. 1036      - Candidatus, ut ad ordinem diaconatus aut presbyteratus promoveri possit, Episcopo proprio aut Superiori maiori competenti declarationem tradat propria
Can. 1050      omnibus ordinibus. - Ut quis ad sacros ordines promoveri possit, sequentia requiruntur documenta: 1_ testimonium de studiis rite peractis
Can. 1052      Ut Episcopus ordinationem iure proprio conferens ad eam procedere possit, ipsi constare debet documenta, de quibus in can. 1050
Can. 1065      illud, antequam ad matrimonium admittantur, recipiant, si id fieri possit sine gravi incommodo. § 2. Ut fructuose sacramentum matrimonii
Can. 1067      ante matrimonium necessaria sunt, quibus diligenter observatis, parochus procedere possit ad matrimonio assistendum. - In periculo mortis, si aliae
Can. 1079      pro casibus in quibus ne loci quidem Ordinarius adiri possit, eadem dispensandi potestate pollet tum parochus, tum minister sacer
Can. 1079      posse, si tantum per telegraphum vel telephonum id fieri possit. - § 1. Quoties impedimentum detegatur cum iam omnia
Can. 1080      nuptias, nec matrimonium sine probabili gravis mali periculo differri possit usquedum a competenti auctoritate dispensatio obtineatur, potestate gaudent dispensandi
Can. 1096      non valent. - § 1. Ut consensus matrimonialis haberi possit, necesse est ut contrahentes saltem non ignorent matrimonium esse
Can. 1116      si praesto sit alius sacerdos vel diaconus qui adesse possit, vocari et, una cum testibus, matrimonii celebrationi adesse debet
Can. 1152      quae, omnibus inspectis adiunctis, perpendat si coniux innocens adduci possit ad culpam condonandam et ad separationem in perpetuum non
Can. 1231      frequentes, approbante Ordinario loci, peregrinantur. - Ut sanctuarium dici possit nationale, accedere debet approbatio Episcoporum conferentiae; ut dici possit
Can. 1231      possit nationale, accedere debet approbatio Episcoporum conferentiae; ut dici possit internationale, requiritur approbatio Sanctae Sedis. - § 1. Ad
Can. 1235      pavimento cohaereat ideoque amoveri nequeat; mobile vero, si transferri possit. § 2. Expedit in omni ecclesia altare fixum inesse
Can. 1274      Episcoporum conferentiae constitutam. § 5. Haec instituta, si fieri possit, ita constituenda sunt, ut efficaciam quoque in iure civili
Can. 1284      6_ pecuniam, quae de expensis supersit et utiliter collocari possit, de consensu Ordinarii in fines personae iuridicae occupare; 7_
Can. 1295      quolibet negotio, quo condicio patrimonialis personae iuridicae peior fieri possit. - Si quando bona ecclesiastica sine debitis quidem sollemnitatibus
Can. 1299      dispositionibus mortis causa in bonum Ecclesiae serventur, si fieri possit, sollemnitates iuris civilis; quae si omissae fuerint, heredes moneri
Can. 1304      § 1. Ut fundatio a persona iuridica valide acceptari possit, requiritur licentia Ordinarii in scriptis data; qui eam ne
Can. 1308      dummodo nemo sit qui obligatione teneatur et utiliter cogi possit ad eleemosynae augmentum faciendum. § 4. Eidem competit potestas
Can. 1326      ex adiunctis prudenter eius pertinacia in mala voluntate conici possit; 2_ eum, qui in dignitate aliqua constitutus est, vel
Can. 1329      esset, et poena sit talis naturae, ut ipsos afficere possit; secus poenis ferendae sententiae puniri possunt. - Delictum quod
Can. 1425      Episcopus causas unico iudici clerico committat, qui, ubi fieri possit, assessorem et auditorem sibi asciscat. § 5. Iudices semel
Can. 1431      dioecesani est iudicare utrum bonum publicum in discrimen vocari possit necne, nisi interventus promotoris iustitiae lege praecipiatur vel ex
Can. 1434      2_ quoties instantia partis requiritur ut iudex aliquid decernere possit, instantia promotoris iustitiae vel vinculi defensoris, qui iudicio intersint
Can. 1446      ut, salva iustitia, lites in populo Dei, quantum fieri possit, vitentur et pacifice quam primum componantur. § 2. Iudex
Can. 1446      iudicio, ad normam cann. 1713-1716, controversia finem habere utiliter possit. - Qui causae interfuit tamquam iudex, promotor iustitiae, defensor
Can. 1455      si ex revelatione alicuius actus processualis praeiudicium partibus obvenire possit, iudices et tribunalis adiutores tenentur ad secretum officii servandum
Can. 1490      congruis poenis plectantur. - In unoquoque tribunali, quatenus fieri possit, stabiles patroni constituantur, ab ipso tribunali stipendium recipientes, qui
Can. 1498      exercitii iuris decerni nullatenus possunt, si damnum quod timetur possit aliter reparari et idonea cautio de eo reparando offeratur
Can. 1531      iudicis est aestimare quid ad factorum probationem exinde erui possit. - In casibus, in quibus bonum publicum in causa
Can. 1546      § 2. Attamen si qua saltem documenti particula describi possit et in exemplari exhiberi sine memoratis incommodis, iudex decernere
Can. 1605      iudex consentiat, de disceptatis et conclusis scripto statim referre possit. - Si partes parare sibi tempore utili defensionem neglexerint
Can. 1702      In instructione uterque coniux audiatur et serventur, quatenus fieri possit, canones de probationibus colligendis in iudicio contentioso ordinario et
Can. 1705      in sede tribunalis ad perpendendum num quid grave adduci possit ad petitionem denuo proponendam. - Rescriptum dispensationis a Sede
Can. 1718      1_ num processus ad poenam irrogandam vel declarandam promoveri possit; 2_ num id, attento can. 1341, expediat; 3_ utrum
Can. 1729      cann. 1628-1640, etiamsi appellatio in poenali iudicio fieri non possit; quod si utraque appellatio, licet a diversis partibus, proponatur
Can. 1743      etiam sub condicione, dummodo haec ab Episcopo legitime acceptari possit et reapse acceptetur. - § 1. Si parochus intra

POSSUNT     [165]
Can. 0005      Ordinarii pro locorum ac personarum adiunctis submoveri nequeunt, tolerari possunt. § 2. Consuetudines praeter ius hucusque vigentes, sive universales
Can. 0014      urgent; in dubio autem facti Ordinarii ab eis dispensare possunt, dummodo, si agatur de dispensatione reservata, concedi soleat ab
Can. 0072      exspiraverint, ab Episcopo dioecesano iusta de causa semel prorogari possunt, non tamen ultra tres menses. - Per legem contrariam
Can. 0112      Ecclesiam ritualem legitime transierit; adepta vero hac aetate, iidem possunt ad latinam Ecclesiam redire. § 2. Mos, quamvis diuturnus
Can. 0122      quaesitis tum probatis statutis: 1_ ut communia, quae dividi possunt, bona atque iura patrimonialia necnon aes alienum aliaque onera
Can. 0129      exercitio eiusdem potestatis, christifideles laici ad normam iuris cooperari possunt. - Potestas regiminis de se exercetur pro foro externo
Can. 0180      dispensatio concedi possit ac soleat, suis ipsi suffragiis eum possunt, nisi aliud iure caveatur, a competenti auctoritate postulare. §
Can. 0182      § 4. Factam auctoritati competenti postulationem electores revocare non possunt, nisi auctoritate consentiente. - § 1. Non admissa ab
Can. 0199      legis divinae naturalis aut positivae; 2_ iura quae obtineri possunt ex solo privilegio apostolico; 3_ iura et obligationes quae
Can. 0225      nonnisi per ipsos Evangelium audire et Christum cognoscere homines possunt. § 2. Hoc etiam peculiari adstringuntur officio, unusquisque quidem
Can. 0230      liturgicum praescriptum ad ministeria lectoris et acolythi stabiliter assumi possunt; quae tamen ministeriorum collatio eisdem ius non confert ad
Can. 0230      ex temporanea deputatione in actionibus liturgicis munus lectoris implere possunt; item omnes laici muneribus commentatoris, cantoris aliisve ad normam
Can. 0230      laici muneribus commentatoris, cantoris aliisve ad normam iuris fungi possunt. § 3. Ubi Ecclesiae necessitas id suadeat, deficientibus ministris
Can. 0230      § 3. Ubi Ecclesiae necessitas id suadeat, deficientibus ministris, possunt etiam laici, etsi non sint lectores vel acolythi, quaedam
Can. 0250      et theologica studia ordinantur, aut successive aut coniuncte peragi possunt, iuxta institutionis sacerdotalis Rationem; eadem completum saltem sexennium complectantur
Can. 0274      et oboedientiam exhibendi. - § 1. Soli clerici obtinere possunt officia ad quorum exercitium requiritur potestas ordinis aut potestas
Can. 0277      quo quidem sacri ministri indiviso corde Christo facilius adhaerere possunt atque Dei hominumque servitio liberius sese dedicare valent. §
Can. 0278      muneris ipsis ab auctoritate ecclesiastica competenti commissi adimpletionem praepedire possunt. - § 1. Clerici studia sacra, recepto etiam sacerdotio
Can. 0294      ab Apostolica Sede, auditis quarum interest Episcoporum conferentiis, erigi possunt. - § 1. Praelatura personalis regitur statutis ab Apostolica
Can. 0296      praelatura initis, laici operibus apostolicis praelaturae personalis sese dedicare possunt; modus vero huius organicae cooperationis atque praecipua officia et
Can. 0307      adscribi potest pluribus consociationibus. § 3. Sodales institutorum religiosorum possunt consociationibus, ad normam iuris proprii, de consensu sui Superioris
Can. 0310      condomini et compossessores iura et bona acquirere et possidere possunt; quae iura et obligationes per mandatarium seu procuratorem exercere
Can. 0320      Consociationes a Sancta Sede erectae nonnisi ab eadem supprimi possunt. § 2. Ob graves causas ab Episcoporum conferentia supprimi
Can. 0320      § 2. Ob graves causas ab Episcoporum conferentia supprimi possunt consociationes ab eadem erectae; ab Episcopo dioecesano consociationes a
Can. 0338      propositis a Romano Pontifice quaestionibus Patres Concilii alias addere possunt, ab eodem Romano Pontifice probandas. - § 1. Ius
Can. 0339      alii aliqui, qui episcopali dignitate non sint insigniti, vocari possunt a suprema Ecclesiae auctoritate, cuius est eorum partes in
Can. 0350      optionem in Consistorio factam et a Summo Pontifice approbatam, possunt, servata prioritate ordinis et promotionis, Cardinales ex ordine presbyterali
Can. 0372      quarum interest, utilitas id suadeat, in eodem territorio erigi possunt Ecclesiae particulares ritu fidelium aliave simili ratione distinctae. -
Can. 0374      pastoralem per communem actionem fovendam plures paroeciae viciniores coniungi possunt in peculiares coetus, uti sunt vicariatus foranei. - §
Can. 0375      in hierarchica communione cum Collegii capite et membris exercere possunt. - Episcopi vocantur dioecesani, quibus scilicet alicuius dioecesis cura
Can. 0433      Episcoporum conferentia, a Sancta Sede in regiones ecclesiasticas coniungi possunt. § 2. Regio ecclesiastica in personam iuridicam erigi potest
Can. 0443      in territorio funguntur. § 2. Ad concilia particularia vocari possunt alii Episcopi titulares etiam emeriti in territorio degentes; qui
Can. 0443      sita sunt. § 4. Ad concilia particularia vocari etiam possunt, cum suffragio tantum consultivo, presbyteri aliique christifideles, ita tamen
Can. 0444      suffragium habent deliberativum, si iusto detineantur impedimento, procuratorem mittere possunt; qui procurator votum habet tantum consultivum. - Concilium particulare
Can. 0450      Episcoporum conferentia demandato, in eodem territorio fungentes; invitari quoque possunt Ordinarii alterius ritus, ita tamen ut votum tantum consultivum
Can. 0463      synodum dioecesanam ab Episcopo dioecesano vocari uti synodi sodales possunt alii quoque, sive clerici, sive institutorum vitae consecratae sodales
Can. 0466      decretis subscribit, quae eius auctoritate tantum publici iuris fieri possunt. - Episcopus dioecesanus textus declarationum ac decretorum synodalium communicet
Can. 0476      - Quoties rectum dioecesis regimen id requirat, constitui etiam possunt ab Episcopo dioecesano unus vel plures Vicarii episcopales, qui
Can. 0477      ab Episcopo dioecesano nominantur et ab ipso libere removeri possunt, firmo praescripto can. 406; Vicarius episcopalis, qui non sit
Can. 0483      et secretarii curiae. - § 1. Praeter cancellarium, constitui possunt alii notarii, quorum quidem scriptura seu subscriptio publicam fidem
Can. 0485      declarare. - Cancellarius aliique notarii libere ab officio removeri possunt ab Episcopo dioecesano, non autem ab Administratore dioecesano, nisi
Can. 0492      nominentur, sed expleto hoc tempore ad alia quinquennia assumi possunt. § 3. A consilio a rebus oeconomicis excluduntur personae
Can. 0507      vigentis. § 2. Clericis ad capitulum non pertinentibus, committi possunt alia officia, quibus ipsi, ad normam statuorum, canonicis auxilium
Can. 0535      dantur, sicut et acta omnia quae momentum iuridicum habere possunt, ab ipso parocho eiusve delegato subscribantur et sigillo paroeciali
Can. 0545      curam debite adimplendam necesse aut opportunum sit, parocho adiungi possunt unus aut plures vicarii paroeciales, qui, tamquam parochi cooperatores
Can. 0579      suo quisque territorio, instituta vitae consecrate formali decreto erigere possunt, dummodo Sedes Apostolica consulta fuerit. - Aggregatio alicuius instituti
Can. 0587      iuxta exigentias locorum et temporum congrue recognosci et aptari possunt. - § 1. Status vitae consecratae, suapte natura, non
Can. 0604      Ecclesiae, proprio statui consonum, mutuo adiutorio perficiendum, virgines consociari possunt. - Novas formas vitae consecratae approbare uni Sedi Apostolicae
Can. 0624      diutius sine intermissione in regiminis officiis versentur. § 3. Possunt tamen durante munere ab officio amoveri vel in aliud
Can. 0630      Superiores adeant, quibus animum suum libere ac sponte aperire possunt. Vetantur autem Superiores eos quoquo modo inducere ad conscientiae
Can. 0645      4. Superiores alias quoque informationes, etiam sub secreto, petere possunt, si ipsis necessarium visum fuerit. - Novitiatus, quo vita
Can. 0648      plura exercitationis apostolicae tempora extra novitiatus communitatem peragenda statuere possunt. § 3. Novitiatus ultra biennium ne extendatur. - §
Can. 0651      designatus. § 2. Magistro, si opus fuerit, cooperatores dari possunt, qui ei subsint quoad moderamen novitiatus et institutionis rationem
Can. 0702      eo legitime dimissi fuerint, nihil ab eo eodem repetere possunt ob quamlibet operam in eo praestitam. § 2. Institutum
Can. 0708      - Superiores maiores utiliter in conferentiis seu consiliis consociari possunt ut, collatis viribus, allaborent sive ad finem singulorum institutorum
Can. 0709      approbata, a qua unice, etiam in personam iuridicam, erigi possunt et sub cuius supremo moderamine manent. - Institutum saeculare
Can. 0721      incorporatus est; 3_ coniux durante matrimonio. § 2. Constitutiones possunt alia admissionis impedimenta etiam ad validitatem statuere vel condiciones
Can. 0745      et obligationibus quae cum ipsius nova condicione componi non possunt; permanet tamen sub cura Moderatorum. Si agitur de clerico
Can. 0759      vitae christianae exemplo evangelici nuntii sunt testes; vocari etiam possunt ut in exercitio ministerii verbi cum Episcopo et presbyteris
Can. 0766      competentis. - Ad praedicandum in ecclesia vel oratorio admitti possunt laici, si certis in adiunctis necessitas id requirat aut
Can. 0784      competenti auctoritate ecclesiastica ad opus missionale explendum mittuntur, eligi possunt autochthoni vel non, sive clerici saeculares, sive institutorum vitae
Can. 0816      - § 1. Universitates et facultates ecclesiasticae constitui tantum possunt erectione ab Apostolica Sede facta aut approbatione ab eadem
Can. 0825      constet. - § 1. Libri sacrarum Scripturarum edi non possunt nisi ab Apostolica Sede aut ab Episcoporum conferentia approbati
Can. 0825      communi etiam cum fratribus seiunctis opera, parare atque edere possunt christifideles catholici de licentia Episcoporum conferentiae. - § 1
Can. 0827      sive superioribus, uti textus, quibus institutio nititur, adhiberi non possunt libri qui quaestiones recipiunt ad sacram Scripturam, ad theologiam
Can. 0827      4. In ecclesiis oratoriisve exponi, vendi aut dari non possunt libri vel alia scripta de quaestionibus religionis aut morum
Can. 0843      christianam requirantur. - § 1. Ministri sacri denegare non possunt sacramenta iis qui opportune eadem petant, rite sint dispositi
Can. 0884      iuris aut peculiaris concessionis competentis auctoritatis facultate confirmandi donatus, possunt in singulis casibus presbyteros, ut et ipsi sacramentum administrent
Can. 0888      conferre valent, ministri in locis quoque exemptis eam ministrare possunt. - § 1. Confirmationis recipiendae capax est omnis et
Can. 0902      utilitas christifidelium aliud requirat aut suadeat, sacerdotes Eucharistiam concelebrare possunt, integra tamen pro singulis libertate manente Eucharistiam individuali modo
Can. 0919      quadam laborantes necnon eorum curae addicti, sanctissimam Eucharistiam accipere possunt, etiamsi intra horam antecedentem aliquid sumpserint. - § 1
Can. 0923      - Christifideles Sacrificium eucharisticum participare et sacram communionem suscipere possunt quolibet ritu catholico, firmo praescripto can. 844. - §
Can. 0941      aut oratoriis quibus datum est asservare sanctissimam Eucharistiam, fieri possunt expositiones sive cum pyxide sive cum ostensorio, servatis normis
Can. 0961      vero non censetur sufficiens, cum confessarii praesto esse non possunt, ratione solius magni concursus paenitentium, qualis haberi potest in
Can. 0967      loci in quo domicilium habent, eadem facultatem ubique exercere possunt, nisi loci Ordinarius in casu particulari renuerit, firmis praescriptis
Can. 0995      - § 1. Praeter supremam Ecclesiae auctoritatem ii tantum possunt indulgentias elargiri, quibus haec potestas iure agnoscitur aut a
Can. 0999      - Praeter Episcopum, oleum in unctione infirmorum adhibendum benedicere possunt: 1_ qui iure Episcopo dioecesano aequiparantur; 2_ in casu
Can. 1018      potest. - § 1. Litteras dimissorias pro saecularibus dare possunt: 1_ Episcopus proprius, de quo in can. 1016; 2_
Can. 1021      norma cann. 1050 et 1051. - Litterae dimissoriae mitti possunt ad quemlibet Episcopum communionem cum Sede Apostolica habentem, excepto
Can. 1023      de germana litterarum fide plane constet. - Litterae dimissoriae possunt ab ipso concedente aut ab eius successore limitibus circumscribi
Can. 1032      Sedi reservatur. - § 1. Aspirantes ad presbyteratum promoveri possunt ad diaconatum solummodo post expletum quintum curriculi studiorum philosophico-theologicorum
Can. 1058      mutuo tradunt et accipiunt ad constituendum matrimonium. - Omnes possunt matrimonium contrahere, qui iure non prohibentur. - Matrimonium catholicorum
Can. 1083      ante decimum quartum item completum, matrimonium valide inire non possunt. § 2. Integrum est Episcoporum conferentiae aetatem superiorem ad
Can. 1104      Sponsi consensum matrimonialem verbis exprimant; si vero loqui non possunt, signis aequipollentibus. - § 1. Ad matrimonium per procuratorem
Can. 1111      1. Loci Ordinarius et parochus, quamdiu valide officio funguntur, possunt facultatem intra fines sui territorii matrimoniis assistendi, etiam generalem
Can. 1115      cum licentia proprii Ordinarii aut parochi proprii, alibi celebrari possunt. - § 1. Si haberi vel adiri nequeat sine
Can. 1116      inire, illud valide ac licite coram solis testibus contrahere possunt: 1_ in mortis periculo; 2_ extra mortis periculum, dummodo
Can. 1168      loci Ordinarii, a laicis quoque, congruis qualitatibus praeditis, administrari possunt. - § 1. Consecrationes et dedicationes valide peragere possunt
Can. 1169      possunt. - § 1. Consecrationes et dedicationes valide peragere possunt qui charactere episcopali insigniti sunt, necnon presbyteri quibus iure
Can. 1170      expresse iure permittuntur. - Benedictiones, imprimis impertiendae catholicis, dari possunt catechumenis quoque, immo, nisi obstet Ecclesiae prohibitio, etiam non
Can. 1183      aut communitati ecclesiali non catholicae adscriptis, exequiae ecclesiasticae concedi possunt de prudenti Ordinarii loci iudicio, nisi constet de contraria
Can. 1184      quibus exequiae ecclesiasticae non sine publico fidelium scandalo concedi possunt. § 2. Occurrente aliquo dubio, consulatur loci Ordinarius, cuius
Can. 1196      sibi praeiudicium afferat. - Praeter Romanum Pontificem, vota privata possunt iusta de causa dispensare, dummodo dispensatio ne laedat ius
Can. 1203      ad normam can. 1203. - Qui suspendere, dispensare, commutare possunt votum, eandem potestatem eademque ratione habent circa iusiurandum promissorium
Can. 1206      dioecesanum et ad eos qui ipsi iure aequiparantur; iidem possunt cuilibet Episcopo vel, in casibus exceptionalibus, presbytero munus committere
Can. 1219      legitime dedicata vel benedicta omnes actus cultus divini perfici possunt, salvis iuribus paroecialibus. - § 1. Curent omnes ad
Can. 1223      quem etiam alii fideles de consensu Superioris competentis accedere possunt. - § 1. Ordinarius licentiam ad constituendum oratorium requisitam
Can. 1225      - In oratoriis legitime constitutis omnes celebrationes sacrae peragi possunt, nisi quae iure aut Ordinarii loci praescripto excipiantur, aut
Can. 1227      Ordinarii loci destinatus. - Episcopi sacellum privatum sibi constituere possunt, quod iisdem iuribus ac oratorium gaudet. - Firmo praescripto
Can. 1236      potest. Stipites vero seu basis ex qualibet materia confici possunt. § 2. Altare mobile ex qualibet materia solida, usui
Can. 1241      § 1. Paroeciae et instituta religiosa coemeterium proprium habere possunt. § 2. Etiam aliae personae iuridicae vel familiae habere
Can. 1241      § 2. Etiam aliae personae iuridicae vel familiae habere possunt peculiare coemeterium seu sepulcrum, de iudicio Ordinarii loci benedicendum
Can. 1244      suis dioecesibus seu locis dies festos aut dies paenitentiae possunt, per modum tantum actus, indicere. - Firmo iure Episcoporum
Can. 1267      ad certum finem factae, nonnisi ad eundem finem destinari possunt. - Praescriptionem, tamquam acquirendi et se liberandi modum, Ecclesia
Can. 1269      in dominio privatorum sunt, praescriptione acquiri a privatis personis possunt, sed eas adhibere ad usus profanos non licet, nisi
Can. 1269      pertinent, tantum ab alia persona iuridica ecclesiastica publica acquiri possunt. - Res immobiles, mobiles pretiosae, iura et actiones sive
Can. 1274      de quibus in §§ 2 et 3 aptius obtineri possunt per instituta dioecesana inter se foederata, vel per cooperationem
Can. 1278      in can. 494, §§ 3 et 4, oeconomo committi possunt ab Episcopo dioecesano munera de quibus in cann. 1276
Can. 1279      idoneas ad triennium assumat; eaedem ab Ordinario iterum nominari possunt. - Quaevis persona iuridica suum habeat consilium a rebus
Can. 1320      - In omnibus in quibus religiosi subsunt Ordinario loci, possunt ab eodem poenis coerceri. - § 1. Nemo punitur
Can. 1327      generali norma, sive pro singulis delictis. Item in praecepto possunt circumstantiae statui, quae a poena praecepto constituta eximant, vel
Can. 1329      ut ipsos afficere possit; secus poenis ferendae sententiae puniri possunt. - Delictum quod in declaratione consistat vel in alia
Can. 1336      licet. - § 1. Poenae expiatoriae, quae delinquentem afficere possunt aut in perpetuum aut in tempus praefinitum aut in
Can. 1336      § 2. Latae sententiae eae tantum poenae expiatoriae esse possunt, quae in § 1, n. 3 recensentur. - §
Can. 1342      decretum extra iudicium; remedia poenalia autem et paenitentiae applicari possunt per decretum in quolibet casu. § 2. Per decretum
Can. 1342      casu. § 2. Per decretum irrogari vel declarari non possunt poenae perpetuae, neque poenae quas lex vel praeceptum eas
Can. 1354      omnes, qui a lege, quae poena munita est, dispensare possunt vel a praecepto poenam comminanti eximere, possunt etiam eam
Can. 1354      est, dispensare possunt vel a praecepto poenam comminanti eximere, possunt etiam eam poenam remittere. § 2. Potest praeterea lex
Can. 1355      Poenam lege constitutam, si sit irrogata vel declarata, remittere possunt, dummodo non sit Apostolicae Sedi reservata: 1_ Ordinarius, qui
Can. 1356      praecepto quod non sit ab Apostolica Sede latum, remittere possunt: 1_ Ordinarius loci, in quo delinquens versatur; 2_ si
Can. 1364      diuturna contumacia vel scandali gravitas postulet, aliae poenae addi possunt, non excepta dimissione e statu clericali. - Reus vetitae
Can. 1375      qui potestatem vel ministerium ecclesiasticum exercuit, iusta poena puniri possunt. - Qui rem sacram, mobilem vel immobilem, profanat iusta
Can. 1378      pro delicti gravitate, aliae poenae, non exclusa excommunicatione, addi possunt. - Qui, praeter casus de quibus in can. 1378
Can. 1395      cui persistente post monitionem delicto, aliae poenae gradatim addi possunt usque ad dimissionem e statu clericali. § 2. Clericus
Can. 1400      2. Attamen controversiae ortae ex actu potestatis administrativae deferri possunt solummodo ad Superiorem vel ad tribunal administrativum. - Ecclesia
Can. 1420      quas Episcopus sibi reservat. § 3. Vicario iudiciali dari possunt adiutores, quibus nomen est Vicariorum iudicialium adiunctorum seu Vice-officialium
Can. 1420      a munere non cessant nec ab Administratore dioecesano amoveri possunt; adveniente autem novo Episcopo, indigent confirmatione. - § 1
Can. 1422      tempus, firmo praescripto can. 1420, § 5, nec removeri possunt nisi ex legitima gravique causa. - § 1. Plures
Can. 1423      - § 1. Plures dioecesani Episcopi, probante Sede Apostolica, possunt concordes, in locum tribunalium dioecesanorum de quibus in cann
Can. 1423      § 2. Tribunalia, de quibus in § 1, constitui possunt vel ad causas quaslibet vel ad aliqua tantum causarum
Can. 1425      de delictis quae poenam dimissionis e statu clericali secumferre possunt; b) de irroganda vel declaranda excommunicatione. § 2. Episcopus
Can. 1428      dioecesanum. - § 1. Iudex vel tribunalis collegialis praeses possunt auditorem designare ad causae instructionem peragendam, eum seligentes aut
Can. 1436      vinculi gerere potest. § 2. Promotor et defensor constitui possunt tum ad universitatem causarum tum ad singulas causas; possunt
Can. 1436      possunt tum ad universitatem causarum tum ad singulas causas; possunt autem ab Episcopo, iusta de causa, removeri. - §
Can. 1457      litigantibus damnum inferant, congruis poenis a competenti auctoritate puniri possunt, non exclusa officii privatione. § 2. Iisdem sanctionibus subsunt
Can. 1459      haberi potest, in quolibet iudicii statu vel gradu excipi possunt itemque a iudice ex officio declarari. § 2. Praeter
Can. 1465      id est termini perimendis iuribus lege constituti, prorogari non possunt, neque valide, nisi petentibus partibus, coarctari. § 2. Termini
Can. 1478      qui rationis usu destituti sunt, stare in iudicio tantummodo possunt per eorum parentes aut tutores vel curatores, salvo praescripto
Can. 1478      firmae mentis sunt, stare in iudicio per se ipsi possunt tantummodo ut de propriis delictis respondeant, aut ad praescriptum
Can. 1487      non renuat, procuratori manet. - Tum procurator tum advocatus possunt a iudice, dato decreto, repelli sive ex officio sive
Can. 1488      albo advocatorum expungi potest. § 2. Eodem modo puniri possunt advocati et procuratores qui a competentibus tribunalibus causas, in
Can. 1498      - Sequestratio rei et inhibitio exercitii iuris decerni nullatenus possunt, si damnum quod timetur possit aliter reparari et idonea
Can. 1505      3. Si libellus reiectus fuerit ob vitia quae emendari possunt, actor novum libellum rite confectum potest eidem iudici denuo
Can. 1513      2. Partium petitiones responsionesque, praeterquam in libello litis introductorio, possunt vel in responsione ad citationem exprimi vel in declarationibus
Can. 1513      Decretum iudicis partibus notificandum est; quae nisi iam consenserint, possunt intra decem dies ad ipsum iudicem recurrere, ut mutetur
Can. 1522      processus, non vero acta causae; immo haec vim habere possunt etiam in alia instantia, dummodo causa inter easdem personas
Can. 1524      actor instantiae renuntiare; item tum actor tum pars conventa possunt processus actis renuntiare sive omnibus sive nonnullis tantum. §
Can. 1527      ad causam cognoscendam utiles videantur et sint licitae, adduci possunt. § 2. Si pars instet ut probatio a iudice
Can. 1533      sua prudentia. - Partes, promotor iustitiae et defensor vinculi possunt iudici exhibere articulos, super quibus pars interrogetur. - Circa
Can. 1536      partium declarationes, quae non sint confessiones, vim probandi habere possunt, a iudice aestimandam una cum ceteris causae adiunctis, at
Can. 1549      periculosas vexationes, aliave mala gravia obventura timent. - Omnes possunt esse testes, nisi expresse iure repellantur vel in totum
Can. 1550      modo occasione confessionis, ne ut indicium quidem veritatis recipi possunt. - Pars, quae testem induxit, potest eius examini renuntiare
Can. 1559      est de bono privato, eas admittendas censuerit. Assistere tamen possunt earum advocati vel procuratores, nisi iudex propter rerum et
Can. 1576      ob causas quibus testis, etiam periti excluduntur aut recusari possunt. - § 1. Iudex, attentis iis quae a litigantibus
Can. 1581      aequo determinanda, servato iure particulari. - § 1. Partes possunt peritos privatos, a iudice probandos, designare. § 2. Hi
Can. 1581      iudice probandos, designare. § 2. Hi, si iudex admittat, possunt acta causae, quatenus opus sit, inspicere, peritiae exsecutioni interesse
Can. 1581      quatenus opus sit, inspicere, peritiae exsecutioni interesse; semper autem possunt suam relationem exhibere. - Si ad definitionem causae iudex
Can. 1598      semper integrum maneat. § 2. Ad probationes complendas partes possunt alias iudici proponere; quibus acquisitis, si iudex necessarium duxerit
Can. 1626      ad appellationem statutum. - § 1. Querelam nullitatis interponere possunt non solum partes, quae se gravatas putant, sed etiam
Can. 1627      querela nullitatis secundum normas de processu contentioso orali tractari possunt. - Pars quae aliqua sententia se gravatam putat, itemque
Can. 1650      quae nondum transierit in rem iudicatam, provisoriam exsecutionem iubere possunt ex officio vel ad instantiam partis, idoneis, si casus
Can. 1656      Processu contentioso orali, de quo in hac sectione, tractari possunt omnes causae a iure non exclusae, nisi pars processum
Can. 1663      praescripto can. 1418. § 2. Pars eiusque advocatus assistere possunt excussioni ceterarum partium, testium et peritorum. - Responsiones partium
Can. 1684      vel altera sententia, ii, quorum matrimonium declaratum est nullum, possunt novas nuptias contrahere statim ac decretum vel altera sententia
Can. 1715      publicum pertinent, aliaque de quibus libere disponere partes non possunt. § 2. Si agitur de bonis ecclesiasticis temporalibus, serventur

POST     [64]
Can. 0008      particulares promulgantur modo a legislatore determinato et obligare incipiunt post mensem a die promulgationis, nisi alius terminus in ipsa
Can. 0112      ad eam Ecclesiam pertinet quam elegerit. - § 1. Post receptum baptismum, alii Ecclesiae ritualis sui iuris adscribuntur: 1_
Can. 0119      debent, placuerit parti absolute maiori eorum qui sunt praesentes; post duo inefficacia scrutinia, suffragatio fiat super duobus candidatis qui
Can. 0119      obtinuerint, vel, si sunt plures, super duobus aetate senioribus; post tertium scrutinium, si paritas maneat, ille electus habeatur qui
Can. 0119      parti absolute maiori eorum qui sunt praesentes; quod si post duo scrutinia suffragia aequalia fuerint, praeses suo voto paritatem
Can. 0272      aliam Ecclesiam particularem transmigrandi concedere nequit Administrator dioecesanus, nisi post annum a vacatione sedis episcopalis, et cum consensu collegii
Can. 0279      scientiam § 2. Sacerdotes, iuxta iuris praescripta, praelectiones pastorales post ordinationem sacerdotalem instituendas frequentent atque, statutis eodem iure temporibus
Can. 0347      eadem Episcopis aliisque sodalibus commissum. § 2. Sede Apostolica post convocatam synodum aut inter eius celebrationem vacante, ipso iure
Can. 0350      presbyteralem, locum obtinet ante omnes illos Cardinales presbyteros, qui post ipsum ad Cardinalatum assumpti sunt. - § 1. Qui
Can. 0388      mysterium cognoscant et vivant. - § 1. Episcopus dioecesanus, post captam dioecesis possessionem, debet singulis diebus dominicis aliisque diebus
Can. 0420      hunc tantum effectum a Vicario vel a Praefecto immediate post captam possessionem nominatus, nisi aliter a Sancta Sede statutum
Can. 0534      per sacerdotem debitis facultatibus instructum. - § 1. Parochus, post captam paroeciae possessionem, obligatione tenetur singulis diebus dominicis atque
Can. 0540      damno esse possit bonis paroecialibus. § 3. Administrator paroecialis post expletum munus parocho rationem reddat. - § 1. Vacante
Can. 0623      munus Superioris valide nominentur aut eligantur, requiritur congruum tempus post professionem perpetuam vel definitivam, a iure proprio vel, si
Can. 0659      657, § 3. - § 1. In singulis institutis, post primam professionem omnium sodalium institutio perficiatur ad vitam instituti
Can. 0668      actus voto paupertatis contrarios invalide ponit. Quae autem ei post renuntiationem obveniunt, instituto cedunt ad normam iuris proprii. -
Can. 0684      et de consensu sui cuiusque consilii. § 2. Sodalis, post peractam probationem quae ad tres saltem annos protrahenda est
Can. 0689      excludi potest. § 2. Infirmitas physica vel psychica, etiam post professionem contracta, quae, de iudicio peritorum, sodalem, de quo
Can. 0690      non potest. - § 1. Qui, expleto novitiatu vel post professionem, legitime ab instituto egressus fuerit, a Moderatore supremo
Can. 0697      de incorrigibilitate satis constare et defensiones sodalis insufficientes esse, post quindecim dies ab ultima monitione frustra elapsos, acta omnia
Can. 0701      sacros ordines exercere nequit, donec Episcopum inveniat qui eum post congruam probationem in dioecesi, ad normam can. 693, recipiat
Can. 0724      in constitutionibus statuendos, perpetuae aequiparatur. - § 1. Institutio post vincula sacra primum assumpta iugiter secundum constitutiones est protrahenda
Can. 0751      quascumque devitare doctrinas iisdem contrarias. - Dicitur haeresis, pertinax, post receptum baptismum, alicuius veritatis divina et catholica credendae denegatio
Can. 0844      dioecesanus aut Episcoporum conferentia generales normas ne ferant, nisi post consultationem cum auctoritate competenti saltem locali Ecclesiae vel communitatis
Can. 0866      - Adultus qui baptizatur, nisi gravis obstet ratio, statim post baptismum confirmetur atque celebrationem eucharisticam, communionem etiam recipiendo, participet
Can. 0867      curandi ut infantes intra priores hebdomadas baptizentur; quam primum post nativitatem, immo iam ante eam, parochum adeant ut sacramentum
Can. 0869      baptizatus fuerit, aut baptismus valide collatus fuerit, dubio quidem post seriam investigationem permanente, baptismus eidem sub condicione conferatur. §
Can. 0915      - Ad sacram communionem ne admittantur excommunicati et interdicti post irrogationem vel declarationem poenae aliique in manifesto gravi peccato
Can. 0959      per absolutionem ab eodem ministro impertitam, veniam peccatorum quae post baptismum commiserint a Deo obtinent, simulque reconciliantur cum Ecclesia
Can. 0988      tenetur in specie et numero confitendi omnia peccata gravia post baptismum perpetrata et nondum per claves Ecclesiae directe remissa
Can. 0988      Ecclesiae directe remissa neque in confessione individuali accusata, quorum post diligentem sui discussionem conscientiam habeat. § 2. Commendatur christifidelibus
Can. 1031      presbyteratum; qui ad presbyteratum destinantur, ad diaconatus ordinem tantummodo post expletum aetatis annum vigesimum tertium admittantur. § 2. Candidatus
Can. 1031      non sit uxoratus ad eundem diaconatum ne admittatur, nisi post expletum vigesimum quintum saltem aetatis annum; qui matrimonio coniunctus
Can. 1031      quintum saltem aetatis annum; qui matrimonio coniunctus est, nonnisi post expletum trigesimum quintum saltem aetatis annum, atque de uxoris
Can. 1032      1. Aspirantes ad presbyteratum promoveri possunt ad diaconatum solummodo post expletum quintum curriculi studiorum philosophico-theologicorum annum. § 2. Post
Can. 1032      post expletum quintum curriculi studiorum philosophico-theologicorum annum. § 2. Post expletum studiorum curriculum, diaconus per tempus congruum, ab Episcopo
Can. 1032      ad diaconatum permanentem, ad hunc ordinem ne promoveatur nisi post expletum formationis tempus. - Licite ad ordines promovetur tantum
Can. 1034      in cann. 1016 et 1019, adscriptionem inter candidatos obtinuerit post praeviam suam petitionem propria manu exaratam et subscriptam, atque
Can. 1093      gradu. - Impedimentum publicae honestatis oritur ex matrimonio invalido post instauratam vitam communem aut ex notorio vel publico concubinatu
Can. 1096      prolem, cooperatione aliqua sexuali, procreandam. § 2. Haec ignorantia post pubertatem non praesumitur. - § 1. Error in persona
Can. 1124      altera sit in Ecclesia catholica baptizata vel in eandem post baptismum recepta, quaeque nec ab ea actu formali defecerit
Can. 1127      concordi ratione concedatur. § 3. Vetatur, ne ante vel post canonicam celebrationem ad normam § 1, alia habeatur eiusdem
Can. 1138      § 2. Legitimi praesumuntur filii, qui nati sunt saltem post dies 180 a die celebrati matrimonii, vel infra dies
Can. 1143      baptizata cohabitare vel cohabitare sine contumelia Creatoris, nisi haec post baptismum receptum iustam illi dederit discedendi causam. - §
Can. 1144      pacifice cohabitare, sine contumelia Creatoris. § 2. Haec interpellatio post baptismum fieri debet; at loci Ordinarius, gravi de causa
Can. 1144      fiat, immo et ab interpellatione dispensare, sive ante sive post baptismum, dummodo constet modo procedendi saltem summario et extraiudiciali
Can. 1313      ad poenam substituendam vel augendam. - § 1. Si post delictum commissum lex mutetur, applicanda est lex reo favorabilior
Can. 1326      potest quam lex vel praeceptum statuit: 1_ eum, qui post condemnationem vel poenae declarationem ita delinquere pergit, ut ex
Can. 1333      § 2. In lege vel praecepto statui potest, ut post sententiam condemnatoriam vel declaratoriam actus regiminis suspensus valide ponere
Can. 1344      sit vel punitum iri praevideatur; 3_ si reus primum post vitam laudabiliter peractam deliquerit neque necessitas urgeat reparandi scandalum
Can. 1371      vel Superiori legitime praecipienti vel prohibenti non obtemperat, et post monitum in inoboedientia persistit. - Qui contra Romani Pontificis
Can. 1381      usurpat, iusta poena puniatur. § 2. Usurpationi aequiparatur illegitima, post privationem vel cessationem a munere, eiusdem retentio. - Episcopus
Can. 1395      Decalogi praeceptum cum scandalo permanens, suspensione puniantur, cui persistente post monitionem delicto, aliae poenae gradatim addi possunt usque ad
Can. 1396      ratione ecclesiastici officii tenetur, iusta poena puniatur, non exclusa, post monitionem, officii privatione. - Qui homicidium patrat, vel hominem
Can. 1451      iudice antequam recusetur, validi sunt; qui autem positi sunt post propositam recusationem, rescindi debent, si pars petat intra decem
Can. 1600      modo ea acciderit, iudex decretum ferat. - § 1. Post conclusionem in causa iudex potest adhuc eosdem testes vel
Can. 1609      quae conclusiones actis causae adiungantur, secreto servandae. § 3. Post divini Nominis invocationem, prolatis ex ordine singulorum conclusionibus secundum
Can. 1612      4_ statuere de litis expensis. - § 1. Sententia, post divini Nominis invocationem, exprimat oportet ex ordine qui sit
Can. 1640      procedendum est; sed, nisi forte complendae sint probationes, statim post litem ad normam can. 1513, § 1 et can
Can. 1675      1. Matrimonium quod, utroque coniuge vivente, non fuit accusatum, post mortem alterutrius vel utriusque coniugis accusari non potest, nisi
Can. 1677      capite vel quibus capitibus nuptiarum validitas impugnetur. § 4. Post decem dies a notificatione decreti, si partes nihil opposuerint
Can. 1707      alter coniux a vinculo matrimonii solutus non habeatur, nisi post declarationem de morte praesumpta ab Episcopo dioecesano prolatam. §
Can. 1712      iuribus iisdemque tenetur officiis, quibus defensor vinculi matrimonialis. - Post secundam sententiam, quae nullitatem sacrae ordinationis confirmavit, clericus omnia
Can. 1741      cessaturae; 4_ gravis neglectus vel violatio officiorum paroecialium quae post monitionem persistat; 5_ mala rerum temporalium administratio cum gravi

POSTEA     [21]
Can. 0065      a Vicario generali vel a Vicario episcopali denegata et postea, nulla facta huius denegationis mentione, ab Episcopo dioecesano impetrata
Can. 0140      negotium tractare inchoaverit alios ab eodem agendo excludit, nisi postea impeditus fuerit aut in negotio peragendo ulterius procedere noluerit
Can. 0141      delegatis, ille negotium expediat, cuius mandatum anterius est, nec postea revocatum fuit. - § 1. Potestas delegata extinguitur: expleto
Can. 0706      bonorum quae habebat, recuperat usum usumfructum et administrationem; quae postea ipsi obveniant, sibi plene acquirit; 3_ in utroque autem
Can. 0827      approbatione competentis auctoritatis ecclesiasticae editi sint aut ab ea postea approbati, in scholis, sive elementariis sive mediis sive superioribus
Can. 0827      licentia competentis auctoritatis ecclesiasticae edita sint aut ab ea postea approbata. - Collectiones decretorum aut actorum ab aliqua auctoritate
Can. 0911      de licentia saltem praesumpta parochi, cappellani vel Superioris, cui postea notitiam dari oportet, hoc facere debet quilibet sacerdos vel
Can. 1082      nec alia dispensatio pro foro externo est necessaria, si postea occultum impedimentum publicum evaserit. - § 1. Vir ante
Can. 1089      matrimonii cum ea contrahendi, nullum matrimonium consistere potest, nisi postea mulier a raptore separata et in loco tuto ac
Can. 1146      non, prius perseverans in pacifica cohabitatione sine contumelia Creatoris, postea sine iusta causa discesserit, firmis praescriptis cann. 1144 et
Can. 1156      validitatem convalidationis, etiamsi initio utraque pars consensum praestiterit nec postea revocaverit. - Renovatio consensus debet esse novus voluntatis actus
Can. 1162      sive consensus ab initio defuerit, sive ab initio praestitus, postea fuerit revocatus. § 2. Quod si consensus ab initio
Can. 1162      2. Quod si consensus ab initio quidem defuerat, sed postea praestitus est, sanatio concedi potest a momenti praestiti consensus
Can. 1266      inceptis paroecialibus, dioecesanis, nationalibus vel universalibus, ad curiam dioecesanam postea sedulo mittenda. - § 1. Nisi contrarium constet, oblationes
Can. 1447      iustitiae, defensor vinculi, procurator, advocatus, testis aut peritus, nequit postea valide eandem causam in alia instantia tamquam iudex definire
Can. 1594      instantiae renuntiasse ad normam cann. 1524-1525; 3_ quod si postea in processu intervenire velit, servetur can. 1593. - §
Can. 1612      vinculi, si partem in iudicio habuerint. § 2. Referre postea debet breviter facti speciem cum partium conclusionibus et formula
Can. 1645      non censetur, nisi: 1_ sententia ita probationibus innitatur, quae postea falsae deprehensae sint, ut sine illis probationibus pars sententiae
Can. 1645      sine illis probationibus pars sententiae dispositiva non sustineatur; 2_ postea detecta fuerint documenta, quae facta nova et contrariam decisionem
Can. 1717      auditor in processu, potestates et obligationes; idemque nequit, si postea iudicialis processus promoveatur, in eo iudicem agere. - §
Can. 1736      3. Suspensa decreti exsecutione ad normam § 2, si postea recursus proponatur, is qui de recursu videre debet, ad

POSTERIOR     [2]
Can. 0020      praxi Curiae Romanae, communi constantique doctorum sententia. - Lex posterior abrogat priorem aut eidem derogat, si id expresse edicat
Can. 1313      est lex reo favorabilior. § 2. Quod si lex posterior tollat legem vel saltem poenam, haec statim cessat. -

POSTERIORES     [1]
Can. 0021      In dubio revocatio legis praeexistentis non praesumitur, sed leges posteriores ad priores trahendae sunt et his, quantum fieri potest

POSTERIORI     [1]
Can. 0067      Si sint aeque peculiaria aut generalia, prius tempore praevalet posteriori, nisi in altero fiat mentio expressa de priore, aut

POSTERIUS     [1]
Can. 0053      exprimuntur, praevalet generali; si aeque sint pecularia aut generalia, posterius tempore obrogat priori, quatenus ei contrarium est. - §

POSTERUM     [2]
Can. 0005      canonibus huius Codicis reprobantur, prorsus suppressae sunt, nec in posterum reviviscere sinantur; ceterae quoque suppressae habeantur, nisi expresse Codice
Can. 0377      officium aptiorum Apostolicae Sedi proponat. § 5. Nulla in posterum iura et privilegia electionis, nominationis praesentationis vel designationis Episcoporum

POSTHABITAE     [1]
Can. 0425      praestans. § 3. Si praescriptae in § 1 condiciones posthabitae fuerint, Metropolita aut, si ipsa Ecclesia metropolitana vacans fuerit

POSTQUAM     [15]
Can. 0351      nullis interim tenetur Cardinalium officiis nullisque eorum gaudet iuribus; postquam autem a Romano Pontifice eius nomen publicatum fuerit, iisdem
Can. 0357      suburbicaria aut ecclesia in Urbe in titulum est assignata, postquam in eiusdem venerunt possessionem, earundem dioecesium et ecclesiarum bonum
Can. 0446      Sedem transmittantur; decreta a concilio edicta ne promulgentur, nisi postquam ab Apostolica Sede recognita fuerint ipsius concilii est definire
Can. 0869      remaneat baptismi collatio aut validitas, baptismus ne conferatur nisi postquam baptizando, si sit adultus, doctrina de baptismi sacramento exponatur
Can. 0920      horam antecedentem aliquid sumpserint. - § 1. Omnis fidelis, postquam ad sanctissimam Eucharistiam initiatus sit, obligatione tenetur semel saltem
Can. 0989      christifidelibus ut etiam peccata venialia confiteantur. - Omnis fidelis, postquam ad annos discretionis pervenerit, obligatione tenetur peccata sua gravia
Can. 1004      versari. § 2. Hoc sacramentum iterari potest, si infirmus, postquam convaluerit, denuo in gravem infirmitatem inciderit aut si, eadem
Can. 1152      commiserit. § 2. Tacita condonatio habetur si coniux innocens, postquam de adulterio certior factus est, sponte cum altero coniuge
Can. 1163      impedimentum iuris naturalis aut divini positivi sanari potest solummodo postquam impedimentum cessavit. - Sanatio valide concedi potest etiam alterutra
Can. 1314      est ferendae sententiae, ita ut reum non teneat, nisi postquam irrogata sit; est autem latae sententiae, ita ut in
Can. 1357      sine nominis mentione. § 3. Eodem onere recurrendi tenentur, postquam convaluerint, ii quibus ad normam can. 976 remissa est
Can. 1505      - § 1. Iudex unicus vel tribunalis collegialis praeses, postquam viderint et rem esse suae competentiae et actori legitimam
Can. 1665      petitae, potest iudex admittere tantum ad normam can. 1452; postquam autem vel unus testis auditus est, iudex potest tantummodo
Can. 1684      illud admittere et de eo iudicare. - § 1. Postquam sententia, quae matrimonii nullitatem primum declaraverit, in gradu appellationis
Can. 1730      poenali protulerit. § 2. Iudex, qui ita egerit, debet, postquam sententiam tulerit in poenali iudicio, de damnis cognoscere, etiamsi

POSTREMUS     [1]
Can. 1725      ius habeat ut ipse vel eius advocatus vel procurator postremus scribat vel loquatur. - In quolibet poenalis iudicii gradu

POSTULANDI     [1]
Can. 0182      vel coetus pro ea vice privatur iure eligendi aut postulandi nisi probetur praesidem a mittenda postulatione iusto fuisse detentum

POSTULANTE     [2]
Can. 0905      de causa, bis in die, immo, necessitate pastorali id postulante, etiam ter in diebus dominicis et festis de praecepto
Can. 1570      et notarius. - Testes, quamvis iam excussi, poterunt parte postulante aut ex officio, antequam acta seu testificationes publici iuris

POSTULARE     [3]
Can. 0180      eum possunt, nisi aliud iure caveatur, a competenti auctoritate postulare. § 2. Compromissarii postulare nequeunt, nisi id in compromisso
Can. 0180      iure caveatur, a competenti auctoritate postulare. § 2. Compromissarii postulare nequeunt, nisi id in compromisso fuerit expressum. - §
Can. 1551      testem induxit, potest eius examini renuntiare; sed adversa pars postulare potest ut nihilominus testis examinetur. - § 1. Cum

POSTULAT     [2]
Can. 1399      iusta quidem poena puniri, cum specialis violationis gravitas punitionem postulat, et necessitas urget scandala praeveniendi vel reparandi. - §
Can. 1715      agitur de bonis ecclesiasticis temporalibus, serventur, quoties materia id postulat, sollemnitates iure statutae pro rerum ecclesiasticarum alienatione. - §

POSTULATE     [1]
Can. 0127      sententiam suam sincere proferendi atque, si negotiorum gravitas id postulate, secretum sedulo servandi; quae quidem obligatio a Superiore urgeri

POSTULATIO     [6]
Can. 0147      vel admissionem ab eadem factam, si praecesserit electio vel postulatio; tandem per simplecem electionem et electi acceptationem, si electio
Can. 0181      id in compromisso fuerit expressum. - § 1. Ut postulatio vim habeat, requiruntur saltem duae tertiae partes suffragiorum. §
Can. 0182      impedimentum non exsistat, secus pro postulatione. - § 1. Postulatio a praeside intra octiduum utile mitti debet ad auctoritatem
Can. 0182      eandem ab auctoritate superiore petere; si non requiritur confirmatio, postulatio mitti debet ad auctoritatem competentem ut dispensatio concedatur. §
Can. 0182      ut dispensatio concedatur. § 2. Si intra praescriptum tempus postulatio missa non fuerit, ipso facto nulla est, et collegium
Can. 0183      ad collegium vel coetum redit. § 2. Quod si postulatio admissa fuerit, id significetur postulato, qui respondere debet ad

POSTULATIONE     [5]
Can. 0181      saltem duae tertiae partes suffragiorum. § 2. Suffragium pro postulatione exprimi debet per verbum: postulo, aut aequivalens; formula: eligo
Can. 0181      valet pro electione, si impedimentum non exsistat, secus pro postulatione. - § 1. Postulatio a praeside intra octiduum utile
Can. 0182      iure eligendi aut postulandi nisi probetur praesidem a mittenda postulatione iusto fuisse detentum impedimento aut dolo vel neglegentia ab
Can. 0182      mittenda abstinuisse. § 3. Postulato nullum ius acquiritur ex postulatione; eam admittendi auctoritas competens obligatione non tenetur. § 4
Can. 0183      consentiente. - § 1. Non admissa ab auctoritate competenti postulatione, ius eligendi ad collegium vel coetum redit. § 2

POSTULATIONEM     [2]
Can. 0182      competens obligatione non tenetur. § 4. Factam auctoritati competenti postulationem electores revocare non possunt, nisi auctoritate consentiente. - §
Can. 0183      normam can. 177, § 1. § 3. Qui admissam postulationem acceptat, pleno iure statim officium obtinet. - § 1

POSTULATO     [2]
Can. 0182      neglegentia ab eadem tempore opportuno mittenda abstinuisse. § 3. Postulato nullum ius acquiritur ex postulatione; eam admittendi auctoritas competens
Can. 0183      § 2. Quod si postulatio admissa fuerit, id significetur postulato, qui respondere debet ad normam can. 177, § 1

POSTULATUM     [1]
Can. 1464      aut de concessione gratuiti patrocinii, quod statim ab initio postulatum fuerit, et aliae huiusmodi regulariter videndae sunt ante litis

POSTULATUR     [1]
Can. 1552      testis examinetur. - § 1. Cum probatio per testes postulatur, eorum nomina et domicilium tribunali indicentur. § 2. Exhibeantur

POSTULENT     [3]
Can. 0235      tempus, aut, si adiuncta de iudicio Episcopi dioecesani id postulent, per quattuor saltem annos. § 2. Qui extra seminarium
Can. 0436      et 425, § 3. § 2. Ubi adiuncta id postulent, Metropolita ab Apostolica Sede instrui potest peculiaribus muneribus et
Can. 0453      habeantur semel saltem singulis annis, et praetera quoties id postulent peculiaria adiuncta, secundum statutorum praescripta. - § 1. Suffragium

POSTULET     [6]
Can. 0844      861, § 2 praescriptis. § 2. Quoties necessitas id postulet aut vera spiritualis utilitas id suadeat, et dummodo periculum
Can. 0932      in loco sacro, nisi in casu particulari necessitas aliud postulet; quo in casu, in loco honesto celebratio fieri debet
Can. 1349      praesertim censuras, ne irroget, nisi casus gravitas id omnino postulet; perpetuas autem poenas irrogare non potest. - § 1
Can. 1364      puniri. § 2. Si diuturna contumacia vel scandali gravitas postulet, aliae poenae addi possunt, non excepta dimissione e statu
Can. 1605      notarius ad hoc ut, si iudex praecipiat aut pars postulet et iudex consentiat, de disceptatis et conclusis scripto statim
Can. 1748      - Si bonum animarum vel Ecclesiae necessitas aut utilitas postulet, ut parochus a sua, quam utiliter regit, ad aliam

POSTULO     [2]
Can. 0181      § 2. Suffragium pro postulatione exprimi debet per verbum: postulo, aut aequivalens; formula: eligo vel postulo, aut aequipollens, valet
Can. 0181      debet per verbum: postulo, aut aequivalens; formula: eligo vel postulo, aut aequipollens, valet pro electione, si impedimentum non exsistat

POSUERIT     [1]
Can. 1041      vel sibi vitam adimere tentaverit; 6_ qui actum ordinis posuerit constitutis in ordine episcopatus vel presbyteratus reservatum, vel eodem

POSUERUNT     [1]
Can. 1061      ratum et consummatum, si coniuges inter se humano modo posuerunt coniugalem actum per se aptum ad prolis generationem, ad

POTERIT     [14]
Can. 0271      servatis, Episcopus dioecesanus alterius Ecclesiae particularis iusta de causa poterit eidem clerico licentiam ulterioris commorationis in suo territorio denegare
Can. 1118      in ecclesia paroeciali; in alia ecclesia aut oratorio celebrari poterit de licentia Ordinarii loci vel parochi. § 2. Matrimonium
Can. 1118      baptizatam in ecclesia vel in alio convenienti loco celebrari poterit. - Extra casum necessitatis, in matrimonii celebratione serventur ritus
Can. 1310      atque servata, meliore quo fieri potest modo, fundatoris voluntate, poterit eadem onera aeque imminuere, excepta Missarum reductione, quae praescriptis
Can. 1417      in iudice qui causam iam cognoscere coepit; quique idcirco poterit iudicium prosequi usque ad definitivam sententiam, nisi Sedes Apostolica
Can. 1455      dissidiis, aut scandalum aliudve id genus incommodum oriatur, iudex poterit testes, peritos, partes earumque advocatos vel procuratores iureiurando astringere
Can. 1560      inter se conferre seu comparare potest, remotis, quantum fieri poterit, dissidiis et scandalo. - Examen testis fit a iudice
Can. 1565      sint remota, ut nisi prius recolantur certo affirmari nequeant, poterit iudex nonnulla testem praemonere, si id sine periculo fieri
Can. 1606      si ex actis et probatis rem habeat plane perspectam, poterit statim sententiam pronuntiare, requisitis tamen animadversionibus promotoris iustitiae et
Can. 1609      discussione ad sententiam devenire aut nolint aut nequeant, differri poterit decisio ad novum conventum, non tamen ultra hebdomadam, nisi
Can. 1649      recurrere potest intra quindecim dies ad eundem iudicem, qui poterit taxationem emendare. - § 1. Sententia quae transiit in
Can. 1651      eam cautioni subicere. - Non antea exsecutioni locus esse poterit, quam exsecutorium iudicis decretum habeatur, quo edicatur sententiam ipsam
Can. 1692      praevidetur non contraria iuri divino, Episcopus dioecesis commorationis coniugum poterit, perpensis peculiaribus adiunctis, licentiam concedere adeundi forum civile. §
Can. 1703      Parti instanti documentum allatum vel testimonium receptum iudex ostendere poterit et tempus praefinire ad deductiones exhibendas. - § 1

POTERUNT     [7]
Can. 0443      pro concilio provinciali expediat, etiam alii ut hospites invitari poterunt. - § 1. Omnes qui ad concilia particularia convocantur
Can. 1233      dominium et administratio bonorum. - Sanctuariis quaedam privilegia concedi poterunt, quoties locorum circumstantiae, peregrinantium frequentia et praesertim fidelium bonum
Can. 1465      2. Termini autem iudiciales et conventionales, ante eorum lapsum, poterunt, iusta intercedente causa, a iudice, auditis vel petentibus partibus
Can. 1488      Quae si fecerint, nulla est pactio, et a iudice poterunt poena pecuniaria mulctari. Advocatus praeterea tum ab officio suspendi
Can. 1550      decimum quartum aetatis annum et mente debiles; audiri tamen poterunt ex decreto iudicis, quo id expedire declaretur. § 2
Can. 1566      hoc enim in casu, adnotationes, quas secum attulerint, consulere poterunt. - § 1. Responsio statim redigenda est scripto a
Can. 1570      testis, iudex et notarius. - Testes, quamvis iam excussi, poterunt parte postulante aut ex officio, antequam acta seu testificationes

POTEST     [454]
Can. 0021      posteriores ad priores trahendae sunt et his, quantum fieri potest, conciliandae. - Leges civiles ad quas ius Ecclesiae remittit
Can. 0024      sequuntur. - § 1. Nulla consuetudo vim legis obtinere potest, quae sit iuri divino contraria. § 2. Nec vim
Can. 0024      iuri divino contraria. § 2. Nec vim legis obtinere potest consuetudo contra aut praeter ius canonicum, nisi sit rationabilis
Can. 0026      canonicam, quae clausulam contineat futuras consuetudines prohibentem, sola praevalere potest consuetudo centenaria aut immemorabilis. - Consuetudo est optima legum
Can. 0035      sive est decretum aut praeceptum sive est rescriptum, elici potest, intra fines suae competentiae, abeo qui potestate exsecutiva gaudet
Can. 0041      committitur merum exsecutionis ministerium, exsecutionem huius actus denegare non potest, nisi manifesto appareat eundem actum esse nullum aut alia
Can. 0043      non servaverit, irrita est exsecutio. - Actus administrativi exsecutor potest alium pro suo prudenti arbitrio sibi substituere, nisi substitutio
Can. 0044      alteri committere actus praeparatorios. - Actus administrativus exsecutioni mandari potest etiam ab exsecutoris successore in officio, nisi fuerit electa
Can. 0050      auctoritas necessarias notitias et probationes exquirat, atque, quantum fieri potest, eos audiat quorum iura laedi possint. - Decretum scripto
Can. 0060      oraculo valent, nisi aliud constet. - Rescriptum quodlibet impetrari potest ab omnibus qui expresse non prohibentur. - Nisi aliud
Can. 0061      expresse non prohibentur. - Nisi aliud constet, rescriptum impetari potest pro alio, etiam praeter eius assensum, et valet ante
Can. 0069      oportet. - Rescriptum, cuius praesentationi nullum est definitum tempus, potest exsecutori exhiberi quovis tempore, modo absit fraus et dolus
Can. 0076      sive physicarum sive iuridicarum per peculiarem actum facta, concedi potest a legislatore necnon ab auctoritate exsecutiva cui legislator hanc
Can. 0080      in sui dumtaxat favorem concesso quaevis persona physica renuntiare potest. § 3. Privilegio concesso alicui personae iuridicae, aut ratione
Can. 0085      seu legis mere ecclesiasticae in casu particulari relaxatio, concedi potest ab iis qui potestate gaudent exsecutiva intra limites suae
Can. 0104      separationis ratione vel alia iusta de causa, uterque habere potest proprium domicilium vel quasi-domicilium. - § 1. Minor necessario
Can. 0105      domicilium et quasi-domicilium illius, cuius potestati subicitur. Infantia egressus potest etiam quasi-domicilium proprium acquirere; atque legitime ad normam iuris
Can. 0111      Quilibet baptizandus qui partum decimum aetatis annum expleverit, libere potest eligere ut in Ecclesia latina vel in alia Ecclesia
Can. 0112      alterius coniugis se transire declaraverit; matrimonio autem soluto, libere potest ad latinam Ecclesiam redire; 3_ filii eorum, de quibus
Can. 0115      personarum, quae quidem nonnisi ex tribus saltem personis constitui potest, est collegialis, si eius actionem determinant membra, in decisionibus
Can. 0119      scrutinia suffragia aequalia fuerint, praeses suo voto paritatem dirimere potest; 3_ quod autem omnes uti singulos tangit, ab omnibus
Can. 0125      aut ex dolo, valet, nisi aliud iure caveatur; sed potest per sententiam iudicis rescindi, sive ad instantiam partis laesae
Can. 0126      actus ex ignorantia aut ex errore initus locum dare potest actioni rescissoriae ad normam iuris. - § 1. Cum
Can. 0127      secretum sedulo servandi; quae quidem obligatio a Superiore urgeri potest. - Quicunque illegitime actu iuridico, immo quovis alio actu
Can. 0131      non mediante officio conceditur. § 2. Potestas regiminis ordinaria potest esse sive propria sive vicaria. § 3. Ei qui
Can. 0137      2 tenentur. - § 1. Potestas exsecutiva ordinaria delegari potest tum ad actum tum ad universitatem casuum, nisi aliud
Can. 0137      § 2. Potestas exsecutiva ab Apostolica Sede delegata subdelegari potest sive ad actum sive ad universitatem casuum, nisi electa
Can. 0137      universitatem casuum delegata sit, in singulis tantum casibus subdelegari potest; si vero ad actum aut ad actus determinatos delegata
Can. 0137      delegantis concessione. § 4. Nulla potestas subdelegata iterum subdelegari potest, nisi id expresse a delegante concessum fuerit. - Potestas
Can. 0149      validitatem provisionis expresse exigantur; secus valida est, sed rescindi potest per decretum auctoritatis competentis aut per sententiam tribunalis administrativi
Can. 0153      provisio intra sex menses ante expletum hoc tempus fieri potest, et effectum habet a die officii vacationis. § 3
Can. 0154      vacans, quod forte adhuc ab aliquo illegitime possidetur, conferri potest, dummodo rite declaratum fuerit eam possessionem non esse legitimam
Can. 0159      mentem suam rogatus, nisi intra octiduum utile recuset, praesentari potest. - § 1. Qui iure praesentationis gaudet, unum aut
Can. 0160      plures, et quidem tum una simul tum successive, praesentare potest. § 2. Nemo potest seipsum praesentare; potest autem collegium
Can. 0160      una simul tum successive, praesentare potest. § 2. Nemo potest seipsum praesentare; potest autem collegium aut coetus personarum aliquem
Can. 0160      successive, praesentare potest. § 2. Nemo potest seipsum praesentare; potest autem collegium aut coetus personarum aliquem suum sodalem praesentare
Can. 0161      sodalem praesentare. - § 1. Nisi aliud iure statuatur, potest qui aliquem praesentaverit non idoneum repertum, altera tantum vice
Can. 0161      praesentatus ante institutionem factam renuntiaverit aut de vita decesserit, potest qui iure praesentandi pollet, intra mensem ab habita renuntiationis
Can. 0168      ob titulos ius habeat ferendi nomine proprio suffragii, non potest nisi unicum suffragium ferre. - Ut valida sit electio
Can. 0169      - Ut valida sit electio, nemo ad suffragium admitti potest, qui ad collegium vel coetum non pertineat. - Electio
Can. 0174      Electio, nisi aliud iure aut statutis caveatur, fieri etiam potest per compromissum, dummodo nempe electores, unanimi et scripto consensu
Can. 0177      electione amittit nec subsequenti acceptatione convalescit, sed rursus eligi potest; collegium autem aut coetus intra mensem a cognita non-acceptatione
Can. 0185      aetatem aut renuntiationem acceptatam officium amittit, titulus emeriti conferri potest. - Lapsu temporis praefiniti vel adimpleta aetate, amissio officii
Can. 0187      a competenti auctoritate scripto intimatur. - Quisquis sui compos potest officio ecclesiastico iusta de causa renuntiare. - Renuntiatio ex
Can. 0189      Renuntiatio, quamdiu effectum sortita non fuerit, a renuntiante revocari potest; effectu secuto revocari nequit, sed qui renuntiavit, officium alio
Can. 0189      nequit, sed qui renuntiavit, officium alio ex titulo consequi potest. - § 1. Translatio ab eo tantum fieri potest
Can. 0190      potest. - § 1. Translatio ab eo tantum fieri potest, qui ius habet providendi officio quod amittitur et simul
Can. 0193      Ab officio quod alicui confertur ad tempus indefinitum, non potest quis amoveri nisi ob graves causas atque servato procedendi
Can. 0193      iuris praescripta, alicui confertur ad prudentem discretionem auctoritatis competentis, potest quis iusta ex causa, de iudicio eiusdem auctoritatis, amoveri
Can. 0194      de qua in nn. 2 et 3, urgeri tantum potest, si de eadem auctoritatis competentis declaratione constet. - Si
Can. 0196      in poenam scilicet delicti, ad normam iuris tantummodo fieri potest. § 2. Privatio effectum sortitur secundum praescripta canonum de
Can. 0240      seminario dimittendis, numquam directoris spiritus et confessariorum votum exquiri potest. - § 1. Ad seminarium maius ab Episcopo dioecesano
Can. 0264      necessitatibus provideatur, praeter stipem de qua in can. 1266, potest Episcopus in dioecesi tributum imponere. § 2. Tributo pro
Can. 0270      velle addici ad normam iuris. - Excardinatio licite concedi potest iustis tantum de causis, quales sunt Ecclesiae utilitas aut
Can. 0270      Ecclesiae utilitas aut bonum ipsius clerici; denegari autem non potest nisi exstantibus gravibus causis; licet tamen clerico, qui se
Can. 0271      Episcopus dioecesanus licentiam ad aliam Ecclesiam particularem transmigrandi concedere potest suis clericis ad tempus praefinitum, etiam pluries renovandum, ita
Can. 0271      incardinatus, a proprio Episcopo dioecesano iusta de causa revocari potest, dummodo serventur conventiones cum altero Episcopo initae atque naturalis
Can. 0280      vitae communis consuetudo; quae quidem, ubi viget, quantum fieri potest, servanda est. - § 1. Clerici, cum ministerio ecclesiastico
Can. 0301      competens, si id expedire iudicaverit, christifidelium consociationes quoque erigere potest ad alios fines spirituales directe vel indirecte prosequendos, quorum
Can. 0307      ac statutorum uniuscuiusque consociationis. § 2. Eadem persona adscribi potest pluribus consociationibus. § 3. Sodales institutorum religiosorum possunt consociationibus
Can. 0310      iuridica non fuerit constituta, qua talis subiectum esse non potest obligationum et iurium; christifideles tamen in ea consociati coniunctim
Can. 0318      1. In specialibus adiunctis, ubi graves rationes id requirant, potest ecclesiastica auctoritas, de qua in can. 312, § 1
Can. 0318      § 2. Moderatorem consociationis publicae iusta de causa removere potest qui eum nominavit aut confirmavit, auditis tamen tum ipso
Can. 0318      consociationis officialibus maioribus ad normam statutorum; cappellanum vero removere potest, ad normam cann. 192-195, qui eum nominavit. - §
Can. 0322      - § 1. Consociatio christifidelium privata personalitatem iuridicam acquirere potest per decretum formale auctoritatis ecclesiasticae competentis, de qua can
Can. 0322      § 2. Nulla christifidelium consociatio privata personalitatem iuridicam acquirere potest, nisi eius statuta ab auctoritate ecclesiastica, de qua in
Can. 0324      privata consiliarium spiritualem, si quemdam exoptet, libere sibi eligere potest inter sacerdotes ministerium legitime in dioecesi exercentes; qui tamen
Can. 0326      Extinguitur christifidelium consociatio privata ad normam statutorum; supprimi etiam potest a competenti auctoritate, si eius actio in grave damnum
Can. 0345      concludere, transferre, suspendere et dissolvere. - Synodus Episcoporum congregari potest aut in coetum generalem, in quo scilicet res tractantur
Can. 0353      4. Solum Consistorium ordinarium, in quo aliquae sollemnitates celebrantur, potest esse publicum, cum scilicet praeter Cardinales admittuntur Praelati, legati
Can. 0366      celebrandis; 2_ Legato pontificio fas est, praemonitis, quantum fieri potest, locorum Ordinariis, in omnibus ecclesiis suae legationis liturgicas celebrationes
Can. 0390      - Episcopus dioecesanus in universa sua dioecesi pontificalia exercere potest; non vero extra propriam dioecesim sine expresso vel saltem
Can. 0395      sibi legitime commissi, a dioecesi aequa de causa abesse potest non ultra mensem, sive continuum sive intermissum, dummodo cautum
Can. 0397      Sodales institutorum religiosorum iuris pontificii eorumque domos Episcopus visitare potest in casibus tantum iure expressis. - Studeat Episcopus debita
Can. 0399      pro ea vice a conficienda et exhibenda relatione abstinere potest. - § 1. Episcopus dioecesanus, eo anno quo relationem
Can. 0400      dioecesi resideat. § 3. Vicarius apostolicus huic obligationi satisfacere potest per procuratorem etiam in Urbe degentem; Praefectus apostolicus hac
Can. 0402      habitationis sedem, si id exoptet, in ipsa dioecesi servare potest, nisi certis in casibus ob specialia adiuncta ab Apostolica
Can. 0403      Gravioribus in adiunctis, etiam indolis personalis, Episcopo dioecesano dari potest Episcopus auxiliaris specialibus instructus facultatibus. § 3. Sancta Sedes
Can. 0403      si magis opportunum id ipsi videatur, ex officio constituere potest Episcopum coadiutorem, qui et ipse specialibus instruitur facultatibus; Episcopus
Can. 0408      Quae episcopalia iura et functiones Episcopus coadiutor aut auxiliaris potest exercere, Episcopus dioecesanus habitualiter alii ne committat. - §
Can. 0425      § 1. Valide ad munus Administratoris dioecesani deputari tantum potest sacerdos qui trigesimum quintum aetatis annum expleverit et ad
Can. 0433      possunt. § 2. Regio ecclesiastica in personam iuridicam erigi potest. - Ad conventum Episcoporum regionis ecclesiasticae pertinet cooperationem et
Can. 0436      Ubi adiuncta id postulent, Metropolita ab Apostolica Sede instrui potest peculiaribus muneribus et potestate in iure particulari determinandis. §
Can. 0436      Nulla alia in dioecesibus suffraganeis competit Metropolitis potestas regiminis; potest vero in omnibus ecclesiis, Episcopo dioecesano praemonito, si ecclesia
Can. 0437      § 2. Metropolita, ad normam legum liturgicarum, pallio uti potest intra quamlibet ecclesiam provinciae ecclesiasticae cui praeest, minime vero
Can. 0448      personarum aut rerum adiuncta id suadeant, Episcoporum conferentia erigi potest pro territorio minoris aut maioris amplitudinis, ita ut vel
Can. 0455      - § 1. Episcoporum conferentia decreta generalia ferre tantummodo potest in causis, in quibus ius universale id praescripserit aut
Can. 0461      unam synodum dioecesanam ex omnibus dioecesibus sibi commissis convocare potest. - § 1. Synodum dioecesanam convocat solus Episcopus dioecesanus
Can. 0462      pro singulis sessionibus synodi ad hoc officium implendum delegare potest. - § 1. Ad synodum dioecesanam vocandi sunt uti
Can. 0463      synodum dioecesanam Episcopus dioecesanus, si id opportunum duxerit, invitare potest uti observatores aliquos ministros aut sodales Ecclesiarum vel communitatum
Can. 0464      communione. - Synodo sodalis, si legitimo detineatur impedimento, non potest mittere procuratorem qui ipsius nomine eidem intersit; Episcopum vero
Can. 0473      Vicariorum sive generalium sive episcopalium; ubi id expendiat, nominari potest Moderator curiae, qui sacerdos sit oportet, cuius est sub
Can. 0473      expedire iudicaverit, Episcopus, ad actionem pastoralem aptius fovendam, constituere potest consilium episcopale, constans scilicet Vicariis generalibus et Vicariis episcopalibus
Can. 0477      generali absente vel legitime impedito, Episcopus dioecesanus alium nominare potest, qui eius vices suppleat eadem norma applicatur pro Vicario
Can. 0478      § 2. Vicarii generalis et episcopalis munus componi non potest cum munere canonici paenitentiarii, neque committi consanguineis Episcopi usque
Can. 0482      archivo custodiantur. § 2. Si necesse videatur, cancellario dari potest adiutor, cui nomen sit vice-cancellarii. § 3. Cancellarius necnon
Can. 0494      quinquennium, sed expleto hoc tempore ad alia quinquennia nominari potest; durante munere, ne amoveatur nisi ob gravem causam ab
Can. 0498      2. Quatenus statuta id provideant, idem ius electionis conferri potest aliis sacerdotibus, qui domicilium aut quasi-domicilium in dioecesi habent
Can. 0501      metropolitana agatur cum Episcopo suffraganeo promotione antiquiore, illud dissolvere potest, sed intra annum debet noviter constituere. - § 1
Can. 0502      antiquior in collegio consultorum. § 3. Episcoporum conferentia statuere potest ut munera collegii consultorum capitulo cathedrali committantur. § 4
Can. 0508      officii habet facultatem ordinariam, quam tamen aliis delegare non potest, absolvendi in foro sacramentali a censuris latae sententiae non
Can. 0517      requirant, paroeciae aut diversarum simul paroeciarum cura pastoralis committi potest pluribus in solidum sacerdotibus, ea tamen lege, ut eorundem
Can. 0520      dioecesanus, non vero Administrator dioecesanus, de consensu competentis Superioris, potest paroeciam committere instituto religioso clericali vel societati clericali vitae
Can. 0520      2. Paroeciae commissio, de qua in § 1, fieri potest sive in perpetuum sive ad certum praefinitum tempus; in
Can. 0522      nominetur; ad certum tempus tantum ab Episcopo dioecesano nominari potest, si id ab Episcoporum conferentia per decretum admissum fuerit
Can. 0526      alia adiuncta, plurium vicinarum paroeciarum cura eidem parocho concredi potest. § 2. In eadem paroecia unus tantum habeatur parochus
Can. 0527      particulari aut legitima consuetudine recepto; iusta tamen de causa potest idem Ordinarius ab eo modo dispensare; quo in casu
Can. 0527      inutiliter praeterlapso, nisi iustum obstiterit impedimentum, paroeciam vacare declarare potest. - § 1. Parochus obligatione tenetur providendi ut Dei
Can. 0533      tamen particularibus, si iusta adsit causa, loci Ordinarius permittere potest ut alibi commoretur, praesertim in domo pluribus presbyteris communi
Can. 0545      in ministerio pastorali praestent. § 2. Vicarius paroecialis constitui potest sive ut opem ferat in universo ministerio pastorali explendo
Can. 0550      earum aliqua; loci tamen Ordinarius, iusta de causa, permittere potest ut alibi resideat, praesertim in domo pluribus presbyteris communi
Can. 0552      paroecialis ab Episcopo dioecesano aut ab Administratore dioecesano amoveri potest, iusta de causa, firmo praescripto can. 682, § 2
Can. 0554      suo prudenti arbitrio, Episcopus dioecesanus ab officio libere amovere potest. - § 1. Vicario foraneo, praeter facultates iure particulari
Can. 0559      nisi consentiente aut, si res ferat, delegante parocho. - Potest rector in ecclesia sibi commissa liturgicas celebrationes etiam sollemnes
Can. 0560      paroeciali noceant. - Loci Ordinarius, ubi id opportunum censeat, potest rectori praecipere ut determinatas in ecclesia sua pro populo
Can. 0563      iusta causa, pro suo prudenti arbitrio ab officio amovere potest, firmo praescripto can. 682, § 2. - Cappellanus est
Can. 0587      auctoritate Ecclesiae approbatur et tantummodo cum eiusdem consensu mutari potest. § 3. In hoc codice elementa spiritualia et iuridica
Can. 0591      communis, instituta vitae consecratae ab Ordinariorum loci regimine eximere potest sibique soli vel alii ecclesiasticae auctoritati subicere. - §
Can. 0595      ad plures dioeceses propagatum fuerit. § 2. Episcopus dioecesanus potest dispensationes a constitutionibus concedere in casibus particularibus. - §
Can. 0597      137-144. - § 1. In vitae consecratae institutum admitti potest quilibet catholicus, recta intentione praeditus, qui qualitates habeat iure
Can. 0597      proprio requisitas nulloque detineatur impedimento. § 2. Nemo admitti potest sine congrua praeparatione. - § 1. Unumquodque institutum, attentis
Can. 0605      satagant iidemque adiuvent promotores ut proposita meliore quo fiere potest modo exprimant aptisque statutis protegant, adhibitis praesertim generalibus normis
Can. 0616      comittitur. - § 1. Domus religiosa legitime erecta supprimi potest a supremo Moderatore ad normam constitutionum, consulto Episcopo dioecesano
Can. 0631      sodalis optata sua et suggestiones capitulo generali libere mittere potest. - Ius proprium accurate determinet quae pertineant ad alia
Can. 0636      respectivi Superioris. Etiam in communitatibus localibus instituatur, quantum fieri potest, oeconomus a Superiore locali distinctus. § 2. Tempore et
Can. 0638      negotii in quo condicio patrimonalis personae iuridicae peior fieri potest, requiritur licentia in scripto data Superioris competentis cum consensu
Can. 0643      in aliqua societate vitae apostolicae. § 2. Ius proprium potest alia impedimenta etiam ad validitatem admissionis constituere vel condiciones
Can. 0645      societatis, vel rectoris seminarii. § 3. Ius proprium exigere potest alia testimonia de requisita idoneitate candidatorum et de immunitate
Can. 0647      Moderatoris supremi de consensu sui consilii, candidatus novitiatum peragere potest in alia instituti domo sub moderamine alicuius probati religiosi
Can. 0647      vices magistri novitiorum gerat. § 3. Superior maior permittere potest ut novitiorum coetus, per certa temporis spatia, in alia
Can. 0649      2. De venia competentis Superioris maioris, prima professio anticipari potest, non ultra quindecim dies. - § 1. Scopus novitiatus
Can. 0653      directe inserviunt. - § 1. Novitius institutum libere deserere potest; competens autem instituti auctoritas potest eum dimittere. § 2
Can. 0653      Novitius institutum libere deserere potest; competens autem instituti auctoritas potest eum dimittere. § 2. Exacto novitiatu, si idoneus iudicetur
Can. 0653      admittatur, secus dimittatur; si dubium supersit de eius idoneitate, potest probationis tempus a Superiore maiore ad normam iuris proprii
Can. 0657      professionis; temporariae a competenti Superiore, iuxta ius proprium, prorogari potest, ita tamen ut totum tempus, quo sodalis votis temporariis
Can. 0657      adstringitur, non superet novennium. § 3. Professio perpetua anticipari potest ex iusta causa, non tamen ultra trimestre. - Praeter
Can. 0665      consensu sui consilii atque iusta de causa, sodali concedere potest ut extra domum instituti degere possit, non tamen ultra
Can. 0668      bonis suis renuntiare debet, illam renuntiationem, forma, quantum fieri potest, etiam iure civili valida, ante professionem perpetuam faciat a
Can. 0672      licentia de qua in can. 285, § 4, concedi potest a proprio Superiore maiore. - Omnium religiosorum apostolatus primum
Can. 0679      Episcopus dioecesanus, urgente gravissima causa, sodali instituti religiosi prohibere potest quominus in dioecesi commoretur, si eius Superior maior monitus
Can. 0682      competenti Superiore. § 2. Religiosus ab officio commisso amoveri potest ad nutum sive auctoritatis committentis, monito Superiore religioso, sive
Can. 0683      sive spiritualis sive temporalis religiosis commissa, Episcopus dioecesanus visitare potest, sive per se sive per alium, tempore visitationis pastoralis
Can. 0683      Superiore religioso monito, propria auctoritate ipse per se providere potest. - § 1. Sodalis a votis perpetuis nequit a
Can. 0684      protrahenda est, ad professionem perpetuam in novo instituto admitti potest. Si autem sodalis hanc professionem emittere renuat vel ad
Can. 0686      sodali a votis perpetuis professo, gravi de causa concedere potest indultum exclaustrationis, non tamen ultra triennium, praevio consensu Ordinarii
Can. 0686      Petente supremo Moderatore de consensu sui consilii, exclaustratio imponi potest a Sancta Sede pro sodale instituti iuris pontificii vel
Can. 0687      loci, praesertim si de clerico agitur. Habitum instituti deferre potest, nisi aliud in indulto statuatur. Voce tamen activa et
Can. 0688      expleto professionis tempore ab instituto egredi voluerit, illud derelinquere potest. § 2. Qui perdurante professione temporaria, gravi de causa
Can. 0688      de causa, petit ut institutum derelinquat, indultum discendi consequi potest in instituto iuris pontificii a supremo Moderatore de consensu
Can. 0689      maiore, audito suo consilio, a subsequenti professione emittenda excludi potest. § 2. Infirmitas physica vel psychica, etiam post professionem
Can. 0689      professionem emittere non valeat, ab instituto tamen dimitti non potest. - § 1. Qui, expleto novitiatu vel post professionem
Can. 0690      a Moderatore supremo de consensu sui consilii rursus admitti potest sine onere repetendi erga sodales instituti amittit presbyter; revocata
Can. 0691      Episcopus dioecesis, in qua domus assignationis sita est, concedere potest. - Indultum discedendi legitime concessum et sodali notificatum, nisi
Can. 0696      supremo Moderatori transmittantur. - § 1. Sodalis dimitti etiam potest ob alias causas, dummodo sint graves, externae, imputabiles et
Can. 0703      locali cum consensu sui consilii e domo religiosa eici potest. Superior maior, si opus sit, dimissionis processum ad normam
Can. 0707      § 1. Religiosus Episcopus emeritus habitationis sedem sibi eligere potest etiam extra domos sui instituti, nisi aliud a Sede
Can. 0719      ius proprium peragant. § 2. Eucharistiae celebratio, quantum fieri potest cotidiana, sit totius eorum vitae consecratae fons et robur
Can. 0725      seriam habeant curam instituti Moderatores. - Institutum sibi associare potest, aliquo vinculo in constitutionibus determinato, alios christifideles, qui ad
Can. 0726      de causa a Moderatore maiore, audito suo consilio, excludi potest. § 2. Sodalis temporariae incorporationis id sponte petens, indultum
Can. 0743      incorporatus a supremo Moderatore cum consensu eius consilii obtinere potest, nisi id iuxta constitutiones Sanctae Sedi reservetur. - §
Can. 0745      Moderator cum consensu sui consilii sodali definitive incorporato concedere potest indultum vivendi extra societatem, non tamen ultra triennium, suspensis
Can. 0767      quae concursu populi celebrantur, homilia habenda est nec omitti potest nisi gravi de causa. § 3. Valde commendatur ut
Can. 0775      Apostolicae approbatione, edantur. § 3. Apud Episcoporum conferentiam institui potest officium catecheticum, cuius praecipuum munus sit singulis dioecesibus in
Can. 0830      sibi probatis iudicium de libris, ab Episcoporum conferentia confici potest elenchus censorum, scientia, recta doctrina et prudentia praestantium, qui
Can. 0830      praestantium, qui curiis dioecesanis praesto sint, aut constitui etiam potest commissio censorum, quam loci Ordinarii consulere possint. § 2
Can. 0837      quatenus suapte natura celebrationem communem secumferant, ubi id fieri potest, cum frequentia et actuosa participatione christifidelium celebrentur. - §
Can. 0851      baptismum recipere intendit, ad catechumenatum admittatur et, quatenus fieri potest, per varios gradus ad initiationem sacramentalem perducatur, secundum ordinem
Can. 0858      iam quaesito. § 2. Loci Ordinarius, audito loci parocho, potest ad fidelium commoditatem permittere aut iubere, ut fons baptismalis
Can. 0859      sine gravi incommodo accedere vel transferri nequeat, baptismus conferri potest et debet in alia propinquiore ecclesia vel oratorio, aut
Can. 0865      § 2. Adultus, qui in periculo mortis versatur, baptizari potest si, aliquam de praecipuis fidei veritatibus cognitionem habens, quovis
Can. 0871      constet, baptizetur. - Fetus abortivi, si vivant, quatenus fieri potest, baptizentur. - Baptizando, quantum fieri potest, detur patrinus, cuius
Can. 0872      vivant, quatenus fieri potest, baptizentur. - Baptizando, quantum fieri potest, detur patrinus, cuius est baptizando adulto in initiatione christiana
Can. 0881      et rationabili, extra Missam et quolibet loco digno celebrari potest. - Confirmationis minister ordinarius est Episcopus; valide hoc sacramentum
Can. 0884      Episcopum administretur; quod si necessitas id requirat, facultatem concedere potest uni vel pluribus determinatis presbyteris, qui hoc sacramentum administrent
Can. 0892      gravis causa aliud suadeat. - Confirmando, quantum id fieri potest, adsit patrinus, cuius est curare ut confirmatus tamquam verus
Can. 0905      die celebrare. § 2. Si sacerdotum penuria habeatur, concedere potest loci Ordinarius ut sacerdotes, iusta de causa, bis in
Can. 0912      minister. - Quilibet baptizatus, qui iure non prohibeatur, admitti potest et debet ad sacram communionem. - § 1. Ut
Can. 0913      Pueris tamen in periculo mortis versantibus sanctissima Eucharistia ministrari potest, si Corpus Christi a communi cibo discernere et communionem
Can. 0917      quam primum confitendi. - Qui sanctissimam Eucharistiam iam recepit, potest eam iterum eadem die suscipere solummodo intra eucharisticam celebrationem
Can. 0919      die bis aut ter sanctissimam Eucharistiam celebrat, aliquid sumere potest ante secundam aut tertiam celebrationem, etiamsi non intercesserit spatium
Can. 0930      aut aetate provectus, si stare nequeat, Sacrificium eucharisticum celebrare potest sedens, servatis quidem legibus liturgicis, non tamen coram populo
Can. 0931      qui eundem adiuvet. - Eucharistiae celebratio et distributio fieri potest qualibet die et hora, iis exceptis, quae secundum liturgicas
Can. 0932      super altare dedicatum vel benedictum; extra locum sacrum adhiberi potest mensa conveniens, retentis semper tobalea et corporali. - Iusta
Can. 0934      instituti religiosi aut societatis vitae apostolicae adnexo; 2_ asservari potest in sacello Episcopi et, de licentia Ordinarii loci, in
Can. 0934      semper debet qui eius curam habeat et, quantum fieri potest, sacerdos saltem bis in mense Missam ibi celebret. -
Can. 0936      tantummodo in ecclesia aut in oratorio principali domui adnexo; potest tamen iusta de causa Ordinarius permittere, ut etiam in
Can. 0944      - § 1. Ubi de iudicio Episcopi dioecesani fieri potest, in publicum erga sanctissimam Eucharistiam venerationis testimonium, habeatur, praesertim
Can. 0951      1. Sacerdos plures eadem die Missas celebrans, singulas applicare potest ad intentionem pro qua stips oblata est, ea tamen
Can. 0951      eadem die concelebrans, nullo titulo pro ea stipem recipere potest. - § 1. Concilii provincialis aut conventus Episcoporum provinciae
Can. 0953      per se applicandarum accipere, quibus intra annum satisfacere non potest. - Si certis in ecclesiis aut oratoriis Missae petuntur
Can. 0960      excusat, quo in casu aliis quoque modis reconciliatio haberi potest. - § 1. Absolutio pluribus insimul paenitentibus sine praevia
Can. 0961      paenitentibus sine praevia individuali confessione, generali modo impertiri non potest, nisi: 1_ immineat periculum mortis et tempus non suppetat
Can. 0961      non possunt, ratione solius magni concursus paenitentium, qualis haberi potest in magna aliqua festivitate aut peregrinatione. § 2. Iudicium
Can. 0961      ceteris membris Episcoporum conferentiae concordatis, casus talis necessitatis determinare potest. - § 1. Ut christifidelis sacramentali absolutione una simul
Can. 0962      praesens ita confiteri nequit. § 2. Christifideles, quantum fieri potest etiam occasione absolutionis generalis recipiendae, de requisitis ad normam
Can. 0966      quibus absolutionem impertitur, exercendi. § 2. Hac facultate donari potest sacerdos, sive ipso iure sive concessione ab auctoritate competenti
Can. 0971      sua dicione habenti, ne concedat, nisi prius, quantum fieri potest, audito eiusdem presbyteri Ordinario. - Facultas ad confessiones excipiendas
Can. 0972      a competenti auctoritate, de qua in can. 969, concedi potest ad tempus sive indeterminatum sive determinatum. - Facultas ad
Can. 0984      tempore excepta habuerit, ad exteriorem gubernationem nullo modo uti potest. - Magister novitiorum eiusque socius, rector seminarii aliusve instituti
Can. 0994      liberat ex parte aut ex toto. - Quivis fidelis potest indulgentias sive partiales sive plenarias, aut sibi ipsi lucrari
Can. 0995      Pontifice conceditur. § 2. Nulla auctoritas infra Romanum Pontificem potest potestatem concedendi indulgentias aliis committere, nisi id ei a
Can. 1002      praeparati et rite dispositi, iuxta Episcopi dioecesani praescripta peragi potest. - § 1. Unctionem infirmorum valide administrat omnis et
Can. 1003      ex rationabili causa, quilibet alius sacerdos hoc sacramentum ministrare potest de consensu saltem praesumpto sacerdotis de quo supra. §
Can. 1004      infirmorum ministrare valeat. - § 1. Unctio infirmorum ministrari potest fideli qui, adepto rationis usu, ob infirmitatem vel senium
Can. 1004      in periculo incipit versari. § 2. Hoc sacramentum iterari potest, si infirmus, postquam convaluerit, denuo in gravem infirmitatem inciderit
Can. 1010      rationes pastorales aliis etiam diebus, ferialibus non exceptis, fieri potest. - § 1. Ordinatio generaliter in cathedrali ecclesia celebretur
Can. 1011      rationes tamen pastorales in alia ecclesia aut oratorio celebrari potest. § 2. Ad ordinationem invitandi sunt clerici aliique christifideles
Can. 1015      subditum orientalis ritus, sine apostolico indulto, licite ordinare non potest. § 3. Qui potest litteras dimissorias ad ordines recipiendos
Can. 1015      apostolico indulto, licite ordinare non potest. § 3. Qui potest litteras dimissorias ad ordines recipiendos dare, potest quoque eosdem
Can. 1015      3. Qui potest litteras dimissorias ad ordines recipiendos dare, potest quoque eosdem ordines per se ipse conferre, si charactere
Can. 1017      propriam dicionem nonnisi cum licentia Episcopi dioecesani ordines conferre potest. - § 1. Litteras dimissorias pro saecularibus dare possunt
Can. 1030      ad presbyteratum destinatis, sibi subditis, ascensum ad presbyteratum interdicere potest, salvo recursu ad normam iuris. - § 1. Presbyteratus
Can. 1038      presbyteratum promoveri renuat, ab ordinis recepti exercitio prohiberi non potest, nisi impedimentum detineatur canonico aliave gravi causa, de iudicio
Can. 1048      Paenitentiaria, et si periculum immineat gravis damni aut infamiae, potest qui irregularitate ab ordine exercendo impeditur eundem exercere, firmo
Can. 1051      Episcopus dioecesanus aut Superior maior, ut scrutinium rite peragatur, potest alia adhibere media quae sibi, pro temporis et loci
Can. 1074      - Publicum censetur impedimentum, quod probari in foro externo potest; secus est occultum. - § 1. Supremae tantum Ecclesiae
Can. 1077      commorantibus et omnibus in proprio territorio actu degentibus vetare potest matrimonium in casu peculiari, sed ad tempus tantum, gravi
Can. 1077      2. Vetito clausulam dirimentem una suprema Ecclesiae auctoritas addere potest. - § 1. Ordinarius loci proprios subditos ubique commorantes
Can. 1078      territorio actu degentes ab omnibus impedimentis iuris ecclesiastici dispensare potest, exceptis iis, quorum dispensatio Sedi Apostolicae reservatur. § 2
Can. 1079      collateralis. - § 1. Urgente mortis periculo, loci Ordinarius potest tum super forma in matrimonii celebratione servanda, tum super
Can. 1089      retentam intuitu matrimonii cum ea contrahendi, nullum matrimonium consistere potest, nisi postea mulier a raptore separata et in loco
Can. 1098      qualitatem, quae suapte natura consortium vitae coniugalis graviter perturbare potest, invalide contrahit. - Error circa matrimonii unitatem vel indissolubilitatem
Can. 1106      pars contrahens haec ignoraverit. - Matrimonium per interpretem contrahi potest; cui tamen parochus ne assistat, nisi de interpretis fide
Can. 1112      concedenda. - § 1. Ubi desunt sacerdotes et diaconi, potest Episcopus dioecesanus, praevio voto favorabili Episcoporum conferentiae et obtenta
Can. 1114      libero statu contrahentium ad normam iuris atque, si fieri potest, de licentia parochi, quoties vi delegationis generalis assistit. -
Can. 1118      Matrimonium in alio convenienti loco celebrari Ordinarius loci permittere potest. § 3. Matrimonium inter partem catholicam et partem non
Can. 1120      praescripti aut legitimis consuetudinibus recepti. - Episcoporum conferentia exarare potest ritum proprium matrimonii, a Sancta Sede recognoscendum, congruentem locorum
Can. 1125      auctoritatis competentis licentia prohibitum est. - Huiusmodi licentiam concedere potest Ordinarius loci, si iusta et rationabilis causa habeatur; eam
Can. 1130      - Ex gravi et urgenti causa loci Ordinarius permittere potest, ut matrimonium secreto celebretur. - Permissio matrimonium secreto celebrandi
Can. 1141      consummatum nulla humana potestate nullaque causa, praeterquam morte, dissolvi potest. - Matrimonium non consummatum inter baptizatos vel inter partem
Can. 1142      baptizatam et partem non baptizatam a Romano Pontifice dissolvi potest iusta de causa, utraque parte rogante vel alterutra, etsi
Can. 1144      fieri debet; at loci Ordinarius, gravi de causa, permittere potest ut interpellatio ante baptismum fiat, immo et ab interpellatione
Can. 1147      1145. - Ordinarius loci tamen, gravi de causa, concedere potest ut pars baptizata, utens privilegio paulino, contrahat matrimonium cum
Can. 1148      earum prima permanere, unam ex illis, ceteris dimissis, retinere potest. Idem valet de muliere non baptizata, quae plures maritos
Can. 1149      captivitatis vel persecutionis cohabitationem restaurare nequeat, aliud matrimonium contrahere potest, etiamsi altera pars baptismum interea receperit, firmo praescripto can
Can. 1155      innocens laudabiliter alterum coniugem ad vitam coniugalem rursus admittere potest, quo in casu iuri separationis renuntiat. - § 1
Can. 1159      secreto consensum praestet. § 3. Si defectus consensus probari potest, necesse est ut consensus forma canonica praestetur. - Matrimonium
Can. 1162      initio quidem defuerat, sed postea praestitus est, sanatio concedi potest a momenti praestiti consensus. - § 1. Matrimonium irritum
Can. 1163      irritum ob impedimentum vel ob defectum legitimae formae sanari potest, dummodo consensus utriusque partis perseveret. § 2. Matrimonium irritum
Can. 1163      irritum ob impedimentum iuris naturalis aut divini positivi sanari potest solummodo postquam impedimentum cessavit. - Sanatio valide concedi potest
Can. 1164      potest solummodo postquam impedimentum cessavit. - Sanatio valide concedi potest etiam alterutra vel utraque parte inscia; ne autem concedatur
Can. 1165      gravem causam. - § 1. Sanatio in radice concedi potest ab Apostolica Sede. § 2. Concedi potest ab Episcopo
Can. 1165      radice concedi potest ab Apostolica Sede. § 2. Concedi potest ab Episcopo dioecesano in singulis casibus, etiam si plures
Can. 1167      authentice interpretari, ex eis aliqua abolere aut mutare, sola potest Sedes Apostolica. § 2. In sacramentalibus conficiendis seu administrandis
Can. 1169      exceptis iis quae Romano Pontifici aut Episcopis reservantur, impertire potest quilibet presbyter. § 3. Diaconus illas tantum benedictiones impertire
Can. 1169      quilibet presbyter. § 3. Diaconus illas tantum benedictiones impertire potest, quae ipsi expresse iure permittuntur. - Benedictiones, imprimis impertiendae
Can. 1172      - § 1. Nemo exorcismos in obsessos proferre legitime potest, nisi ab Ordinario loci peculiarem et expressam licentiam obtinuerit
Can. 1175      enixe invitantur. - In liturgia horarum persolvenda, quantum fieri potest, verum tempus servetur uniuscuiusque horae. - § 1. Christifideles
Can. 1183      christifidelibus catechumeni accensendi sunt. § 2. Ordinarius loci permittere potest ut parvuli, quos parentes baptizare intendebant quique autem ante
Can. 1195      dispensatione, commutatione. - Qui potestatem in voti materiam habet, potest voti obligationem tamdiu suspendere, quamdiu voti adimpletio sibi praeiudicium
Can. 1197      delegata fuerit dispensandi potestas. - Opus voto privato promissum potest in maius vel in aequale bonum ab ipso vovente
Can. 1203      praeiudicium aliorum qui obligationem remittere recusent, una Apostolica Sedes potest iusiurandum dispensare. - Iusiurandum stricte est interpretandum secundum ius
Can. 1207      Ordinario; benedictio tamen ecclesiarum reservatur Episcopo dioecesano; uterque vero potest alium sacerdotem ad hoc delegare. - De peracta dedicatione
Can. 1210      actus alios usus, sanctitati tamen loci non contrarios, permittere potest. - Loca sacra violantur per actiones graviter iniuriosas cum
Can. 1222      in usum profanum non sordidum ab Episcopo dioecesano redigi potest. § 2. Ubi aliae graves causae suadeant ut aliqua
Can. 1222      audito consilio presbyterali, in usum profanum non sordidum redigere potest, de consensu eorum qui iura in eadem sibi legitime
Can. 1236      materia digna et solida, de iudicio Episcoporum conferentiae, adhiberi potest. Stipites vero seu basis ex qualibet materia confici possunt
Can. 1236      mobile ex qualibet materia solida, usui liturgico congruenti, exstrui potest. - § 1. Altaria fixa dedicanda sunt, mobilia vero
Can. 1240      licet. - § 1. Coemeteria Ecclesiae propria, ubi fieri potest, habeantur, vel saltem spatia in coemeteriis civilibus fidelibus defunctis
Can. 1245      et secundum Episcopi dioecesani praescripta, singulis in casibus concedere potest dispensationem ab obligatione servandi diem festum vel diem paenitentiae
Can. 1245      paenitentiae aut commutationem eiusdem in alia pia opera; idque potest etiam Superior instituti religiosi aut societatis vitae apostolicae, si
Can. 1246      Apostolorum, omnium denique Sanctorum. § 2. Episcoporum conferentia tamen potest, praevia Apostolicae Sedis approbatione, quosdam ex diebus festis de
Can. 1253      tenentur, ad genuinum paenitentiae sensum informentur. - Episcoporum conferentia potest pressius determinare observantiam ieiunii et abstinentiae, necnon alias formas
Can. 1259      natura rei aliud appareat. - Ecclesia acquirere bona temporalia potest omnibus iustis modis iuris sive naturalis sive positivi, quibus
Can. 1265      aut ecclesiastico instituto vel fine. § 2. Episcoporum conferentia potest normas de stipe quaeritanda statuere, quae ab omnibus servari
Can. 1266      quae de facto habitualiter christifidelibus pateant, Ordinarius loci praecipere potest ut specialis stips colligatur pro determinatis inceptis paroecialibus, dioecesanis
Can. 1284      apto custodire; authentica vero eorum exemplaria, ubi commode fieri potest, in archivo curiae deponere. § 3. Provisiones accepti et
Can. 1299      naturae et canonico libere valet de suis bonis statuere, potest ad causas pias, sive per actum inter vivos sive
Can. 1301      exsecutor est. § 2. Hoc ex iure Ordinarius vigilare potest ac debet, etiam per visitationem, ut piae voluntates impleantur
Can. 1310      moderatio, commutatio, si fundator potestatem hanc Ordinario expresse concesserit, potest ab eodem fieri ex iusta tantum et necessaria causa
Can. 1310      consilio a rebus oeconomicis atque servata, meliore quo fieri potest modo, fundatoris voluntate, poterit eadem onera aeque imminuere, excepta
Can. 1312      can. 1336. § 2. Lex alias poenas expiatorias constituere potest, quae christifidelem aliquo bono spirituali vel temporali privent et
Can. 1315      expresse statuat. - § 1. Qui legislativam habet potestatem, potest etiam poenales leges ferre; potest autem suis legibus etiam
Can. 1315      Qui legislativam habet potestatem, potest etiam poenales leges ferre; potest autem suis legibus etiam legem divinam vel legem ecclesiasticam
Can. 1315      limitibus ratione territorii vel personarum. § 2. Lex ipsa potest poenam determinare vel prudenti iudicis aestimatione determinandam relinquere. §
Can. 1315      prudenti iudicis aestimatione determinandam relinquere. § 3. Lex particularis potest etiam poenis universali lege constitutis in aliquod delictum alias
Can. 1315      lex universalis indeterminatam vel facultativam poenam comminetur, lex particularis potest etiam in illius locum poenam determinatam vel obligatoriam constituere
Can. 1316      obligatoriam constituere. - Curent Episcopi dioecesani ut, quatenus fieri potest, in eadem civitate vel regione uniformes ferantur, si quae
Can. 1319      in sola delicta graviora. - § 1. Quatenus quis potest vi potestatis regiminis in foro externo praecepta imponere, eatenus
Can. 1319      vi potestatis regiminis in foro externo praecepta imponere, eatenus potest etiam poenas determinatas, exceptis expiatoriis perpetuis, per praeceptum comminari
Can. 1324      plena imputabilitate, dummodo haec gravis permanserit. § 2. Idem potest iudex facere, si qua alia adsit circumstantia, quae delicti
Can. 1325      - Ignorantia crassa vel supina vel affectata numquam considerari potest in applicandis praescriptis cann. 1323 et 1324; item ebrietas
Can. 1326      vel nutrita sit. - § 1. Iudex gravius punire potest quam lex vel praeceptum statuit: 1_ eum, qui post
Can. 1326      si poena constituta sit latae sententiae, alia poena addi potest vel paenitentia. - Lex particularis potest alias circumstantias eximentes
Can. 1327      alia poena addi potest vel paenitentia. - Lex particularis potest alias circumstantias eximentes, attenuantes vel aggravantes, praeter casus in
Can. 1328      vel omissiones natura sua ad delicti exsecutionem conducant, auctor potest paenitentiae vel remedio poenali subici, nisi sponte ab incepta
Can. 1328      damnum vel periculum evenerit, auctor, etsi sponte destiterit, iusta potest poena puniri, leviore tamen quam quae in delictum consummatum
Can. 1333      est. - § 1. Suspensio, quae clericos tantum afficere potest, vetat: 1_ vel omnes vel aliquos actus potestatis ordinis
Can. 1333      officio inhaerentium. § 2. In lege vel praecepto statui potest, ut post sententiam condemnatoriam vel declaratoriam actus regiminis suspensus
Can. 1334      quo poena irrogatur. § 2. Lex, non autem praeceptum, potest latae sententiae suspensionem, nulla addita determinatione vel limitatione, constituere
Can. 1337      certo loco vel territorio sive clericos sive religiosos afficere potest; praescriptio autem commorandi, clericos saeculares et, intra limites constitutionum
Can. 1339      delicti commissi, Ordinarius per se vel per alium monere potest. § 2. Eum vero, ex cuius conversatione scandalum vel
Can. 1339      conversatione scandalum vel gravis ordinis perturbatio oriatur, etiam corripere potest, modo peculiaribus personae et facti condicionibus accommodato. § 3
Can. 1340      curiae archivo servetur. - § 1. Paenitentia, quae imponi potest in foro externo, est aliquod religionis vel pietatis vel
Can. 1340      paenitentia. § 3. Paenitentias Ordinarius pro sua prudentia addere potest poenali remedio monitionis vel correptionis. - Ordinarius proceduram iudicialem
Can. 1342      causae ne iudicialis processus fiat, poena irrogari vel declarari potest per decretum extra iudicium; remedia poenalia autem et paenitentiae
Can. 1343      iudici det potestatem applicandi vel non applicandi poenam, iudex potest etiam, pro sua conscientia et prudentia, poenam temperare vel
Can. 1344      utatur verbis praeceptivis, iudex pro sua conscientia et prudentia potest: 1_ poenae irrogationem in tempus magis opportunum differre, si
Can. 1345      vel in ebrietate aliave simili mentis perturbatione patraverit, iudex potest etiam a qualibet punitione irroganda abstinere, si censeat aliter
Can. 1348      ab accusatione absolvitur vel nulla poena ei irrogatur, Ordinarius potest opportunis monitis aliisque pastoralis sollicitudinis viis, vel etiam, si
Can. 1349      gravitas id omnino postulet; perpetuas autem poenas irrogare non potest. - § 1. In poenis clerico irrogandis semper cavendum
Can. 1350      qui propter poenam vere indigeat, Ordinarius meliore quo fieri potest modo providere curet. - Poena reum ubique tenet, etiam
Can. 1354      comminanti eximere, possunt etiam eam poenam remittere. § 2. Potest praeterea lex vel praeceptum, poenam constituens, aliis quoque potestatem
Can. 1355      declaratam lege constitutam, si Sedi Apostolicae non sit reservata, potest Ordinarius remittere suis subditis et iis qui in ipsius
Can. 1357      latae sententiae excommunicationis vel interdicti non declaratam confessarius remittere potest in foro interno sacramentali, si paenitenti durum sit in
Can. 1357      quatenus urgeat, scandali et damni reparationem; recursus autem fieri potest etiam per confessarium, sine nominis mentione. § 3. Eodem
Can. 1358      Apostolicae reservata. - § 1. Remissio censurae dari non potest nisi delinquenti qui a contumacia, ad normam can. 1347
Can. 1358      recedenti autem denegari nequit. § 2. Qui censuram remittit, potest ad normam can. 1348 providere vel etiam paenitentiam imponere
Can. 1361      gravi extorta irrita est. - § 1. Remissio dari potest etiam absenti vel sub condicione. § 2. Remissio in
Can. 1364      praescripto can. 194, § 1, n. 2; clericus praeterea potest poenis, de quibus in can. 1336, § 1, nn
Can. 1367      alia poena, non exclusa dimissione e statu clericali, puniri potest. - Si quis, asserens vel promittens aliquid coram ecclesiastica
Can. 1370      exclusa dimissione e statu clericali, pro delicti gravitate addi potest. § 2. Qui id agit in eum qui episcopali
Can. 1384      vel aliud sacrum ministerium illegitime exsequitur, iusta poena puniri potest. - Qui quaestum illegitime facit ex Missae stipe, censura
Can. 1390      bonam famam laedit, iusta poena, non exclusa censura, puniri potest. § 3. Calumniator potest cogi etiam ad congruam satisfactionem
Can. 1390      poena, non exclusa censura, puniri potest. § 3. Calumniator potest cogi etiam ad congruam satisfactionem praestandam. - Iusta poena
Can. 1391      satisfactionem praestandam. - Iusta poena pro delicti gravitate puniri potest: 1_ qui ecclesiasticum documentum publicum falsum conficit, vel verum
Can. 1393      obligationes sibi ex poena impositas violat, iusta poena puniri potest. - § 1. Firmo praescripto can. 194, § 1
Can. 1394      privationibus ac vel etiam dimissione e statu clericali puniri potest. § 2. Religiosus a votis perpetuis, qui non sit
Can. 1399      statutos, divinae vel canonicae legis externa violatio tunc tantum potest iusta quidem poena puniri, cum specialis violationis gravitas punitionem
Can. 1405      a Romano Pontifice in forma specifica confirmato videre non potest, nisi ipsius praecesserit mandatum. § 3. Rotae Romanae reservatur
Can. 1407      absoluta. - § 1. Nemo in prima instantia conveniri potest, nisi coram iudice ecclesiastico qui competens sit ob unum
Can. 1408      forum habet, optio fori actori conceditur. - Quilibet conveniri potest coram tribunali domicilii vel quasi-domicilii. - § 1. Vagus
Can. 1409      domicilium aut quasi-domicilium neque locus commorationis nota sint, conveniri potest in foro actoris, dummodo aliud forum legitimum non suppetat
Can. 1410      legitimum non suppetat. - Ratione rei sitae, pars conveniri potest coram tribunali loci, ubi res litigiosa sita est, quoties
Can. 1411      spolio agatur. - § 1. Ratione contractus pars conveniri potest coram tribunali loci in quo contractus initus est vel
Can. 1411      circa obligationes quae ex alio titulo proveniant, pars conveniri potest coram tribunali loci, in quo obligatio vel orta est
Can. 1412      adimplenda. - In causis poenalibus accusatus, licet absens, conveniri potest coram tribunali loci, in quo delictum patratum est. -
Can. 1413      loci, in quo delictum patratum est. - Pars conveniri potest: 1_ in causis quae circa administrationem versantur, coram tribunali
Can. 1419      primae instantiae est Episcopus dioecesanus, qui iudicialem potestatem exercere potest per se ipse vel per alios, secundum canones qui
Can. 1421      dioecesani, qui sint clerici. § 2. Episcoporum conferentia permittere potest ut etiam laici iudices constituantur, e quibus, suadente necessitate
Can. 1421      laici iudices constituantur, e quibus, suadente necessitate, unus assumi potest ad collegium efformandum. § 3. Iudices sint integrae famae
Can. 1424      assessores, clericos vel laicos probatae vitae, sibi consulentes asciscere potest. - § 1. Reprobata contraria consuetudine, tribunali collegiali trium
Can. 1425      § 2. Episcopus causas difficiliores vel maioris momenti committere potest iudicio trium vel quinque iudicum. § 3. Vicarius iudicialis
Can. 1425      constitui nequeat, Episcoporum conferentia, quamdiu huiusmodi impossibilitas perduret, permittere potest ut Episcopus causas unico iudici clerico committat, qui, ubi
Can. 1426      sententias ferre. § 2. Eidem praeesse debet, quatenus fieri potest, Vicarius iudicialis vel Vicarius iudicialis adiunctus. - § 1
Can. 1428      ab Episcopo ad hoc munus approbatis. § 2. Episcopus potest ad auditoris munus approbare clericos vel laicos, qui bonis
Can. 1428      iudicis mandatum, probationes tantum colligere easque collectas iudici tradere; potest autem, nisi iudicis mandatum obstet, interim decidere quae et
Can. 1429      ipsius locum idem praeses alium ex iusta causa substituere potest. - Ad causas contentiosas, in quibus bonum publicum in
Can. 1430      causas contentiosas, in quibus bonum publicum in discrimen vocari potest, et ad causas poenales constituatur in dioecesi promotor iustitiae
Can. 1436      eadem causa, officium promotoris iustitiae et defensoris vinculi gerere potest. § 2. Promotor et defensor constitui possunt tum ad
Can. 1439      sint omnes eiusdem archidioecesis suffraganeae. § 2. Episcoporum conferentia potest, probante Sede Apostolica, unum vel plura tribunalia secundae instantiae
Can. 1449      quibus in can. 1448, nisi iudex ipse abstineat, pars potest eum recusare. § 2. De recusatione videt Vicarius iudicialis
Can. 1452      1. In negotio quod privatorum solummodo interest, iudex procedere potest dumtaxat ad instantiam partis. Causa autem legitime introducta, iudex
Can. 1452      ad instantiam partis. Causa autem legitime introducta, iudex procedere potest et debet etiam ex officio in causis poenalibus aliisque
Can. 1452      publicum Ecclesiae bonum aut animarum salutem respiciunt. § 2. Potest autem praeterea iudex partium neglegentiam in probationibus afferendis vel
Can. 1457      suo, ut supra, defuerint; quos omnes etiam iudex punire potest. - Causae cognoscendae sunt eo ordine quo fuerunt propositae
Can. 1459      est. - § 1. Vitia, quibus sententiae nullitas haberi potest, in quolibet iudicii statu vel gradu excipi possunt itemque
Can. 1460      iudex se incompetentem declaret, pars qua se gravatam reputat, potest intra quindecim dies utiles provocare ad tribunal appellationis. -
Can. 1468      non feriatum. - Uniuscuiusque tribunalis sedes sit, quantum fieri potest, stabilis, quae statutis horis pateat. - § 1. Iudex
Can. 1469      suo vi expulsus vel a iurisdictione ibi exercenda impeditus, potest extra territorium iurisdictionem suam exercere et sententiam ferre, certiore
Can. 1469      § 1, iudex, ex iusta causa et auditis partibus, potest ad probationes acquirendas etiam extra proprium territorium se conferre
Can. 1470      qui reverentiae et oboedientiae tribunali debitae graviter defuerint, iudex potest congruis poenis ad officium reducere, advocatos praeterea et procuratores
Can. 1476      processui acquisita. - Quilibet, sive baptizatus sive non baptizatus, potest in iudicio agere; pars autem legitime conventa respondere debet
Can. 1479      adest tutor aut curator ab auctoritate civili constitutus, idem potest a iudice ecclesiastico admitti, audito, si fieri potest, Episcopo
Can. 1479      idem potest a iudice ecclesiastico admitti, audito, si fieri potest, Episcopo dioecesano eius cui datus est; quod si non
Can. 1480      § 2. In casu vero defectus vel neglegentiae repraesentantis, potest ipse Ordinarius per se vel per alium stare in
Can. 1481      sub eius potestate sunt. - § 1. Pars libere potest advocatum et procuratorem sibi constituere; sed praeter casus in
Can. 1481      praeter casus in § § 2 et 3 statutos, potest etiam per se ipsa agere et respondere, nisi iudex
Can. 1482      ex officio constituat. - § 1. Unicum sibi quisque potest constituere procuratorem, qui nequit alium sibimet substituere, nisi expressa
Can. 1484      debent. § 2. Ad iuris tamen extinctionem impediendam iudex potest procuratorem admittere etiam non exhibito mandato, praestita, si res
Can. 1485      non exhibeat. - Nisi speciale mandatum habuerit, procurator non potest valide renuntiare actioni, instantiae vel actis iudicialibus, nec transigere
Can. 1488      ab Episcopo, qui tribunali praeest, ex albo advocatorum expungi potest. § 2. Eodem modo puniri possunt advocati et procuratores
Can. 1493      sive de eadem re sive de diversis, aliquem convenire potest, si aditi tribunalis competentiam non egrediantur. - § 1
Can. 1494      tribunalis competentiam non egrediantur. - § 1. Pars conventa potest coram eodem iudice in eodem iudicio contra actorem vel
Can. 1496      rei sequestrationem. § 2. In similibus rerum adiunctis obtinere potest, ut iuris exercitium alicui inhibeatur. - § 1. Ad
Can. 1497      de creditoris iure satis constet. § 2. Sequestratio extendi potest etiam ad res debitoris quae quolibet titulo apud alias
Can. 1499      et idonea cautio de eo reparando offeratur. - Iudex potest ei, cui sequestrationem rei vel inhibitionem exercitii iuris concedit
Can. 1501      de cuius possessione agitur. - Iudex nullam causam cognoscere potest, nisi petitio, ad normam canonum, proposita sit ab eo
Can. 1503      iudicis expostuletur. - § 1. Petitionem oralem iudex admittere potest, quoties vel actor libellum exhibere impediatur vel causa sit
Can. 1505      libellum aut admittere aut reicere. § 2. Libellus reici potest tantum: 1_ si iudex vel tribunal incompetens sit; 2_
Can. 1505      vitia quae emendari possunt, actor novum libellum rite confectum potest eidem iudici denuo exhibere. § 4. Adversus libelli reiectionem
Can. 1506      reicit ad normam can. 1505, pars, cuius interest, instare potest ut iudex suo munere fungatur; quod si nihilominus iudex
Can. 1507      si ex scriptis responsionibus perspiciat necessitatem partes convocandi, id potest novo decreto statuere. § 2. Si libellus pro admisso
Can. 1519      iudex quam primum constituat; procuratorem vero ad litem constituere potest, si pars neglexerit intra brevem terminum ab ipso iudice
Can. 1520      menses, instantia perimitur. Lex particularis alios peremptionis terminos statuere potest. - Peremptio obtinet ipso iure et adversus omnes, minores
Can. 1524      - § 1. In quolibet statu et gradu iudicii potest actor instantiae renuntiare; item tum actor tum pars conventa
Can. 1530      - Iudex ad veritatem aptius eruendam partes interrogare semper potest, immo debet, ad instantiam partis vel ad probandum factum
Can. 1532      deferat, nisi gravis causa aliud suadeat; in aliis casibus, potest pro sua prudentia. - Partes, promotor iustitiae et defensor
Can. 1545      iudice et ab adversario examinari possint. - Iudex praecipere potest ut documentum utrique parti commune exhibeatur in processu. -
Can. 1546      et in exemplari exhiberi sine memoratis incommodis, iudex decernere potest ut eadem producatur. - Probatio per testes in quibuslibet
Can. 1551      quidem veritatis recipi possunt. - Pars, quae testem induxit, potest eius examini renuntiare; sed adversa pars postulare potest ut
Can. 1551      induxit, potest eius examini renuntiare; sed adversa pars postulare potest ut nihilominus testis examinetur. - § 1. Cum probatio
Can. 1555      publicationem fiat. - Firmo praescripto can. 1550, pars petere potest ut testis excludatur, si iusta exclusionis causa demonstretur ante
Can. 1560      gravi dissentiant, iudex discrepantes inter se conferre seu comparare potest, remotis, quantum fieri poterit, dissidiis et scandalo. - Examen
Can. 1567      ea quae iudicii materiam directe attingunt. § 2. Admitti potest usus machinae magnetophonicae, dummodo dein responsiones scripto consignentur et
Can. 1567      dummodo dein responsiones scripto consignentur et subscribantur, si fieri potest, a deponentibus. - Notarius in actis mentionem faciat de
Can. 1573      necne. - Unius testis depositio plenam fidem facere non potest, nisi agatur de teste qualificato qui deponat de rebus
Can. 1577      sunt acta causae aliaque documenta et subsidia quibus egere potest ad suum munus rite et fideliter exsequendum. § 3
Can. 1578      potissimum argumentis suae conclusiones nitantur. § 3. Peritus accersiri potest a iudice ut explicationes, quae ulterius necessariae videantur, suppeditet
Can. 1590      § 2. Si vero solvi debeat per decretum, tribunal potest rem committere auditori vel praesidi. - Antequam finiatur causa
Can. 1591      praesidi. - Antequam finiatur causa principalis, iudex vel tribunal potest decretum vel sententiam interlocutoriam, iusta intercedente ratione, revocare aut
Can. 1593      aut responsum dederit ante causae definitionem, conclusiones probationesque afferre potest, firmo praescripto can. 1600; caveat autem iudex, ne de
Can. 1593      aut responsum non dederit ante causae definitionem, impugnationibus uti potest adversus sententiam; quod si probet se legitimo impedimento fuisse
Can. 1593      sua culpa antea demonstrare non potuerit, querela nullitatis uti potest. - Si die et hora ad litis contestationem praestitutis
Can. 1596      in solidum. - § 1. Is cuius interest admitti potest ad interveniendum in causa, in qualibet litis instantia, sive
Can. 1598      tribunalis cancellariam inspiciant; quin etiam advocatis id petentibus dari potest actorum exemplar; in causis vero ad bonum publicum spectantibus
Can. 1598      gravissima pericula evitanda aliquod actum nemini manifestandum esse decernere potest, cauto tamen ut ius defensionis semper integrum maneat. §
Can. 1600      ferat. - § 1. Post conclusionem in causa iudex potest adhuc eosdem testes vel alios vocare aut alias probationes
Can. 1600      in can. 1645, § 2, nn. 1-3. § 2. Potest autem iudex iubere vel admittere ut exhibeatur documentum, quod
Can. 1604      § 2. Si causae discussio scripto facta sit, iudex potest statuere ut moderata disputatio fiat ore pro tribunali sedente
Can. 1609      Iudex vero qui ad decisionem aliorum accedere noluit, exigere potest ut, si fiat appellatio, suae conclusiones ad tribunal superius
Can. 1614      - Sententia quam primum publicetur, indicatis modis quibus impugnari potest; neque ante publicationem vim ullam habet, etiamsi dispositiva pars
Can. 1615      partibus significata sit. - Publicatio seu intimatio sententiae fieri potest vel tradendo exemplar sententiae partibus aut earum procuratoribus, vel
Can. 1621      - Querela nullitatis, de qua in can. 1620, proponi potest per modum exceptionis in perpetuum, per modum vero actionis
Can. 1623      nullitatis in casibus, de quibus in can. 1622, proponi potest intra tres menses a notitia publicationis sententiae. - De
Can. 1624      tulit, praeoccupatum animum habeat ideoque eum suspectum existimet, exigere potest ut alius iudex in eius locum subrogetur ad normam
Can. 1625      subrogetur ad normam can. 1450. - Querela nullitatis proponi potest una cum appellatione, intra terminum ad appellationem statutum. -
Can. 1626      quoties ipsis ius est interveniendi. § 2. Ipse iudex potest ex officio sententiam nullam a se latam retractare vel
Can. 1636      ad quem, deserta censetur appellatio. - § 1. Appellans potest appellationi renuntiare cum effectibus, de quibus in can. 1525
Can. 1636      a vinculi defensore vel a promotore iustitiae, renuntiatio fieri potest, nisi lex aliter caveat, a vinculi defensore vel promotore
Can. 1637      sententiae capite, pars adversa, etsi fatalia appellationis fuerint transacta, potest super aliis capitibus incidenter appellare intra terminum peremptorium quindecim
Can. 1639      1. Salvo praescripto can. 1683, in gradu appellationis non potest admitti nova petendi causa, ne per modum quidem utilis
Can. 1639      utilis cumulationis; ideoque litis contestatio in eo tantum versari potest, ut prior sententia vel confirmetur vel reformetur sive ex
Can. 1642      § 1. Res iudicata firmitate iuris gaudet nec impugnari potest directe, nisi ad normam can. 1645, § 1. §
Can. 1642      exceptionem rei iudicatae, quam iudex ex officio quoque declarare potest ad impediendam novam eiusdem causae introductionem. - Numquam transeunt
Can. 1644      sententia conformis in causa de statu personarum prolata sit, potest quovis tempore ad tribunal appellationis provocari, novis iisque gravibus
Can. 1647      petitionem factam esse ad moras exsecutioni nectendas, iudex decernere potest ut sententia exsecutioni demandetur, assignata tamen restitutionem petenti idonea
Can. 1649      damna reficienda non datur distincta appellatio, sed pars recurrere potest intra quindecim dies ad eundem iudicem, qui poterit taxationem
Can. 1650      1. Sententia quae transiit in rem iudicatam, exsecutioni mandari potest, salvo praescripto can. 1647. § 2. Iudex qui sententiam
Can. 1650      fundatam esse et irreparabile damnum ex exsecutione oriri posse, potest vel exsecutionem ipsam suspendere vel eam cautioni subicere. -
Can. 1665      non sint in petitione vel responsione allatae aut petitae, potest iudex admittere tantum ad normam can. 1452; postquam autem
Can. 1665      1452; postquam autem vel unus testis auditus est, iudex potest tantummodo ad normam can. 1600 novas probationes decernere. -
Can. 1668      sententiae pars statim coram partibus praesentibus legatur. § 2. Potest autem tribunal propter rei difficultatem vel aliam iustam causam
Can. 1670      serventur praescripta canonum de iudicio contentioso ordinario. Tribunal autem potest suo decreto, motivis praedito, normis processualibus, quae non sint
Can. 1675      accusatum, post mortem alterutrius vel utriusque coniugis accusari non potest, nisi quaestio de validitate sit praeiudicialis ad aliam solvendam
Can. 1676      exitus perspicit, pastoralia media adhibeat, ut coniuges, si fieri potest, ad matrimonium forte convalidandum et ad coniugalem convictum restaurandum
Can. 1679      1536 aestimandas, testes de ipsarum partium credibilitate, si fieri potest, adhibeat, praeter alia indicia et adminicula. - In causis
Can. 1681      valde probabile emerserit de non secuta matrimonii consummatione, tribunal potest, suspensa de consensu partium causa nullitatis, instructionem complere pro
Can. 1683      in gradu appellationis novum nullitatis matrimonii caput afferatur, tribunal potest, tamquam in prima instantia, illud admittere et de eo
Can. 1686      1677 proposita, Vicarius iudicialis vel iudex ab ipso designatus potest, praetermissis sollemnitatibus ordinarii processus sed citatis partibus et cum
Can. 1692      nisi aliter pro locis particularibus legitime provisum sit, decerni potest Episcopi dioecesani decreto vel iudicis sententia ad normam canonum
Can. 1701      Patronus non admittitur, sed, propter casus difficultatem, Episcopus permittere potest ut iurisperiti opera orator vel pars conventa iuvetur. -
Can. 1705      tunc iurisperitus de quo in can. 1701, § 2 potest acta processus, non vero votum Episcopi, invisere in sede
Can. 1713      adhibetur, aut controversia iudicio unius vel plurium arbitrorum committi potest. - De transactione, de compromisso, deque iudicio arbitrali serventur
Can. 1716      civili iudice impugnationem, in foro canonico eadem impugnatio proponi potest coram iudice ecclesiastico, qui in primo gradu competens est
Can. 1722      ad testium libertatem protegendam et ad iustitiae cursum tutandum, potest Ordinarius, audito promotore iustitiae et citato ipso accusato, in
Can. 1724      § 1. In quolibet iudicii gradu renuntiatio instantiae fieri potest a promotore iustitiae, mandante vel consentiente Ordinario, ex cuius
Can. 1727      actionem criminalem esse extinctam. - § 1. Appellationem proponere potest reus, etiam si sententia ipsum ideo tantum dimiserit, quia
Can. 1727      cann. 1344 et 1345. § 2. Promotor iustitiae appellare potest quoties censet scandali reparationi vel iustitiae restitutioni satis provisum
Can. 1728      ad confitendum delictum non tenetur, nec ipsi iusiurandum deferri potest. - § 1. Pars laesa potest actionem contentiosam ad
Can. 1729      ipsi iusiurandum deferri potest. - § 1. Pars laesa potest actionem contentiosam ad damna reparanda ex delicto sibi illata
Can. 1730      - § 1. Ad nimias poenalis iudicii moras vitandas potest iudex iudicium de damnis differre usque dum sententiam definitivam
Can. 1733      controversia praecaveatur vel dirimatur. § 2. Episcoporum conferentia statuere potest ut in unaquaque dioecesi officium quoddam vel consilium stabiliter
Can. 1733      quaerere et suggerere; quod si conferentia id non iusserit, potest Episcopus eiusmodi consilium vel officium constituere. § 3. Officium
Can. 1736      ad ipsum auctorem decreti pervenit, is exsecutionem suspendendam decreverit, potest suspensio interim peti ab eius Superiore hierarchico, qui eam
Can. 1736      interim peti ab eius Superiore hierarchico, qui eam decernere potest gravibus tantum de causis et cauto semper ne quid
Can. 1737      - § 1. Qui se decreto gravatum esse contendit, potest ad Superiorem hierarchicum eius, qui decretum tulit, propter quodlibet
Can. 1737      decretum tulit, propter quodlibet iustum motivum recurrere; recursus proponi potest coram ipso decreti auctore, qui eum statim ad competentem
Can. 1737      suspensio ad normam can. 1736, § 2 decreta est, potest tamen gravi de causa Superior iubere ut exsecutio suspendatur
Can. 1738      patrono careat et Superior id necessarium censeat; semper tamen potest Superior iubere ut recurrens ipse compareat ut interrogetur. -
Can. 1740      citra gravem ipsius culpam, noxium aut saltem inefficax evadat, potest ipse ab Episcopo dioecesano a paroecia amoveri. - Causae
Can. 1741      Causae, ob quas parochus a sua paroecia legitime amoveri potest, hae praesertim sunt: 1_ modus agendi qui ecclesiasticae communioni
Can. 1743      can. 682, § 2. - Renuntiatio a parocho fieri potest non solum pure et simpliciter, sed etiam sub condicione
Can. 1747      § 3. Pendente recursu adversus amotionis decretum, Episcopus non potest novum parochum nominare, sed per administratorem paroecialem interim provideat

POTESTAS     [41]
Can. 0016      § 1. Leges authentice interpretatur legislator et is cui potestas authentice interpretandi fuerit ab eodem commissa. § 2. Interpretatio
Can. 0085      exsecutiva intra limites suae competentiae, necnon ab illis quibus potestas dispensandi explicite vel implicite competit sive ipso iure sive
Can. 0089      lege universali et particulari dispensare non valent, nisi haec potestas ipsis expresse concessa sit. - § 1. A lege
Can. 0092      dispensatio ad normam can. 36, § 1, sed ipsamet potestas dispensandi ad certum casum concessa. - Dispensatio quae tractum
Can. 0129      quidem ex divina institutione est in Ecclesia et etiam potestas iurisdictionis vocatur, ad normam praescriptorum iuris, habilis sunt qui
Can. 0130      potestatis, christifideles laici ad normam iuris cooperari possunt. - Potestas regiminis de se exercetur pro foro externo, quandoque tamen
Can. 0131      id determinatis pro casibus iure statuatur. - § 1. Potestas regiminis ordinaria ea est, quae ipso iure alicui officio
Can. 0131      quae ipsi personae non mediante officio conceditur. § 2. Potestas regiminis ordinaria potest esse sive propria sive vicaria. §
Can. 0135      et episcopali, nisi de speciali mandato. - § 1. Potestas regiminis distinguitur in legislativam, exsecutivam et iudicialem. § 2
Can. 0135      regiminis distinguitur in legislativam, exsecutivam et iudicialem. § 2. Potestas legislativa exercenda est modo iure praescripto, et ea qua
Can. 0135      lex iuri superiori contraria valide ferri nequit. § 3. Potestas iudicialis, qua gaudent iudices aut collegia iudicialia, exercenda est
Can. 0137      13, § 2, n. 2 tenentur. - § 1. Potestas exsecutiva ordinaria delegari potest tum ad actum tum ad
Can. 0137      universitatem casuum, nisi aliud iure expresse caveatur. § 2. Potestas exsecutiva ab Apostolica Sede delegata subdelegari potest sive ad
Can. 0137      industria personae aut subdelegatio fuerit expresse prohibita. § 3. Potestas exsecutiva delegata ab alia auctoritate potestatem ordinariam habente, si
Can. 0137      nequit, nisi de expressa delegantis concessione. § 4. Nulla potestas subdelegata iterum subdelegari potest, nisi id expresse a delegante
Can. 0138      potest, nisi id expresse a delegante concessum fuerit. - Potestas exsecutiva ordinaria necnon potestas ad universitatem casuum delegata, late
Can. 0138      a delegante concessum fuerit. - Potestas exsecutiva ordinaria necnon potestas ad universitatem casuum delegata, late interpretanda est, alia vero
Can. 0138      interpretanda est, alia vero quaelibet stricte; cui tamen delegata potestas est, ea quoque intelleguntur concessa sine quibus eadem potestas
Can. 0138      potestas est, ea quoque intelleguntur concessa sine quibus eadem potestas exerceri nequit. - § 1. Nisi aliud iure statuatur
Can. 0139      superiorem, competentem adeat, non suspenditur alius auctoritatis competentis exsecutiva potestas, sive haec ordinaria est sive delegata. § 2. Causae
Can. 0140      119, nisi in mandato aliud cautum sit. § 3. Potestas exsecutiva pluribus delegata, praesumitur iisdem delegata in solidum. -
Can. 0142      anterius est, nec postea revocatum fuit. - § 1. Potestas delegata extinguitur: expleto mandato; elapso tempore vel exhausto numero
Can. 0143      positus, elapso concessionis tempore, validus est. - § 1. Potestas ordinaria extinguitur amisso officio cui adnectitur. § 2. Nisi
Can. 0143      cui adnectitur. § 2. Nisi aliud iure caveatur, suspenditur potestas ordinaria, si contra privationem vel amotionem ab officio legitime
Can. 0274      Soli clerici obtinere possunt officia ad quorum exercitium requiritur potestas ordinis aut potestas regiminis ecclesiastici. § 2. Clerici, nisi
Can. 0274      possunt officia ad quorum exercitium requiritur potestas ordinis aut potestas regiminis ecclesiastici. § 2. Clerici, nisi legitimo impedimento excusentur
Can. 0333      ordinariae potestatis obtinet principatum, quoquidem insimul roboratur atque vindicatur potestas propria, ordinaria et immediata, qua in Ecclesias particulares suae
Can. 0381      1. Episcopo dioecesano in dioecesi ipsi commissa omnis competit potestas ordinaria, propria et immediata, quae ad exercitium eius muneris
Can. 0436      § 3. Nulla alia in dioecesibus suffraganeis competit Metropolitis potestas regiminis; potest vero in omnibus ecclesiis, Episcopo dioecesano praemonito
Can. 0437      procuratorem a Romano Pontifice petendi pallium, quo quidem significatur potestas qua, in communione cum Ecclesia Romana, Metropolita in Propria
Can. 0479      1. Vicario generali, vi officii, in universa dioecesi competit potestas exsecutiva quae ad Episcopum dioecesanum iure pertinet, ad ponendos
Can. 0479      mandatum. § 2. Vicario episcopali ipso iure eadem competit potestas de qua in § 1, sed quoad determinatam territorii
Can. 0481      et mentem Episcopi dioecesani agant. - § 1. Exspirat potestas Vicarii generalis et Vicarii episcopalis expleto tempore mandati, renuntiatione
Can. 0481      episcopalis vacatione. § 2. Suspenso munere Episcopi dioecesani, suspenditur potestas Vicarii generalis et Vicarii episcopalis, nisi episcopali dignitate aucti
Can. 0995      Ecclesiae auctoritatem ii tantum possunt indulgentias elargiri, quibus haec potestas iure agnoscitur aut a Romano Pontifice conceditur. § 2
Can. 1080      §§ 2-3, servatis condicionibus ibidem praescriptis. § 2. Haec potestas valet etiam ad matrimonium convalidandum, si idem periculum sit
Can. 1196      Apostolica Sede vel ab Ordinario loci delegata fuerit dispensandi potestas. - Opus voto privato promissum potest in maius vel
Can. 1197      vovente commutari; in minus vero bonum, ab illo cui potestas est dispensandi ad normam can. 1196. - Vota ante
Can. 1308      onera Missarum reducere valet. § 3. Episcopo dioecesano competit potestas reducendi ob deminutionem redituum, quamdiu causa perduret, ad rationem
Can. 1308      possit ad eleemosynae augmentum faciendum. § 4. Eidem competit potestas reducendi onera seu legata Missarum gravantia institutum ecclesiasticum, si
Can. 1309      pontificii. - Iisdem auctoritatibus, de quibus in can. 1308, potestas insuper competit transferendi, congrua de causa, onera Missarum in

POTESTATE     [53]
Can. 0030      leges et reguntur praescriptis canonum de legibus. - Qui potestate exsecutiva tantum gaudet, decretum generale, de quo in can
Can. 0031      observantia urgetur, ferre valent, intra fines suae competentiae, qui potestate gaudent exsecutiva. § 2. Ad decretorum promulgationem et vacationem
Can. 0034      obligant; eas legitime edunt, intra fines suae competentiae, qui potestate exsecutiva gaudent. § 2. Instructionum ordinationes legibus non derogant
Can. 0035      rescriptum, elici potest, intra fines suae competentiae, abeo qui potestate exsecutiva gaudet, firmo praescripto can. 76, § 1. -
Can. 0084      evaserit aut eius usus illicitus fiat. - Qui abutitur potestate sibi ex privilegio data, privilegio ipso privari meretur; quare
Can. 0085      in casu particulari relaxatio, concedi potest ab iis qui potestate gaudent exsecutiva intra limites suae competentiae, necnon ab illis
Can. 0091      sufficientia causae valide et licite conceditur. - Qui gaudet potestate dispensandi eam exercere valet, etiam extra territorium exsistens, in
Can. 0098      quibus minores lege divina aut iure canonico ab eorum potestate exempti sunt; ad constitutionem tutorum eorumque potestatem quod attinet
Can. 0132      incumbit. - § 1. Facultates habituales reguntur praescriptis de potestate delegata. § 2. Attamen nisi in eius concessione aliud
Can. 0134      normam can. 368, necnon qui in iisdem generali gaudent potestate exsecutiva ordinaria, nempe Vicarii generales et episcopales; itemque, pro
Can. 0134      clericalium societatum vitae apostolicae iuris pontificii, qui ordinaria saltem potestate exsecutiva pollent. § 2. Nomine Ordinarii loci intelleguntur omnes
Can. 0142      ex appositis clausulis appareat. § 2. Actus tamen ex potestate delegat, quae exercetur pro solo foro interno, per inadvertentiam
Can. 0292      976; eo ipso privatur omnibus officiis, numeribus muneribus e potestate qualibet delegata. - Clericus qui statum clericalem amisit, nequit
Can. 0331      suprema, plena, immediata et universali in Ecclesia gaudet ordinaria potestate, quam semper libere exercere valet. - § 1. Plenam
Can. 0333      Pontifex, vi sui muneris, non modo in universam Ecclesiam potestate gaudet, sed et super omnes Ecclesias particulares earumque coetus
Can. 0343      dirimere de iisque ferre decreta, nisi certis in casibus potestate deliberativa eandem instruxerit Romanus Pontifex, cuius est in hoc
Can. 0352      Subdecanus; Decanus, vel Subdecanus, nulla in ceteros Cardinales gaudet potestate regiminis, sed ut primus inter pares habetur. § 2
Can. 0357      bonum consilio et patrocinio promoveant, nulla tamen in easdem potestate regiminis pollentes, ac nulla ratione sese in iis interponentes
Can. 0357      iis quae ad sui personam pertinent exempti sunt a potestate regiminis Episcopi dioecesis in qua commorantur. - Cardinali, cui
Can. 0359      Apostolica vacante, Cardinalium Collegium ea tantum in Ecclesia gaudet potestate, quae in peculiari lege eidem tribuitur. - Curia Romana
Can. 0366      peculiari Legati muneris indole: 1_ sedes Legationis pontificae a potestate regiminis Ordinarii loci exempta est, nisi agatur de matrimoniis
Can. 0391      1. Episcopi dioecesani est Ecclesiam particularem sibi commissam cum potestate legislativa, exsecutiva et iudiciali regere, ad normam iuris. §
Can. 0414      tantum, in cura pastorali dioecesis exercenda tenetur obligationibus atque potestate gaudet, quae iure Administratori dioecesano competunt. - Si Episcopus
Can. 0418      obligationibus tenetur, cessante qualibet Vicarii generalis et Vicarii episcopalis potestate, salvo tamen can. 409, § 2; 2_ integram percipit
Can. 0426      Qui, sede vacante, ante deputationem Administratoris dioecesani, dioecesim regat, potestate gaudet quam ius Vicario generali agnoscit. - § 1
Can. 0427      - § 1. Administrator dioecesanus tenetur obligationibus et gaudet potestate Episcopi dioecesani, iis excludis quae ex rei natura aut
Can. 0436      Metropolita ab Apostolica Sede instrui potest peculiaribus muneribus et potestate in iure particulari determinandis. § 3. Nulla alia in
Can. 0445      territorio curat ut necessitatibus pastoralibus populi Dei provideatur atque potestate gaudet regiminis, praesertim legislativa, ita ut, salvo semper iure
Can. 0469      actione pastorali dirigenda, in administratione dioecesis curanda, necnon in potestate iudiciali exercenda. - Nominatio eorum, qui officia in curia
Can. 0475      dioecesi constituendus est ab Episcopo dioecesano Vicarius generalis, qui potestate ordinaria ad normam canonum qui sequuntur instructus, ipsum in
Can. 0476      fideles determinati ritus vel certi personarum coetus, eadem gaudent potestate ordinaria, quae iure universali Vicario generali competit, ad normam
Can. 0596      1. Institutorum Superiores et capitula in sodales ea gaudent potestate, quae iure universali et constitutionibus definitur. § 2. In
Can. 0596      In institutis autem religiosis clericalibus iuris pontificii pollent insuper potestate ecclesiastica regiminis pro foro tam externo quam interno. §
Can. 0615      religiosorum instituto ita consociatum est ut eiusdem Superior vera potestate constitutio constitutionibus determinata in tale monasterium gaudeat, ad normam
Can. 0665      domo religiosa illegitime abest cum animo sese subducendi a potestate Superiorum, sollicite ab eisdem quaeratur et adiuvetur ut redeat
Can. 0747      mediis communicationis socialis sibi propriis adhibitis, a qualibet humana potestate independens, omnibus gentibus Evangelium praedicandi. § 2. Ecclesiae competit
Can. 0966      1. Ad validam peccatorum absolutionem requiritur ut minister, praeterquam potestate ordinis, facultate gaudeat eandem in fideles, quibus absolutionem impertitur
Can. 0968      apostolicae, si sint clericales iuris pontificii, ad normam constitutionum potestate regiminis exsecutiva fruentes, firmo tamen praescripto can. 630, §
Can. 1057      inter personas iure habiles legitime manifestatus, qui nulla humana potestate suppleri valet. § 2. Consensus matrimonialis est actus voluntatis
Can. 1079      quibus ne loci quidem Ordinarius adiri possit, eadem dispensandi potestate pollet tum parochus, tum minister sacer rite delegatus, tum
Can. 1079      2, assistit. § 3. In periculo mortis confessarius gaudet potestate dispensandi ab impedimentis occultis pro foro interno sive intra
Can. 1080      periculo differri possit usquedum a competenti auctoritate dispensatio obtineatur, potestate gaudent dispensandi ab omnibus impedimentis, iis exceptis de quibus
Can. 1141      cautum fuerit. - Matrimonium ratum et consummatum nulla humana potestate nullaque causa, praeterquam morte, dissolvi potest. - Matrimonium non
Can. 1168      Ecclesiae auctoritate probata. - Sacramentalium minister est clericus debita potestate instructus; quaedam sacramentalia, ad normam librorum liturgicorum, de iudicio
Can. 1254      Ecclesia catholica bona temporalia iure nativo, independenter a civili potestate, acquirere, retinere, administrare et alienare valet ad fines sibi
Can. 1287      quam laici quorumvis bonorum ecclesiasticorum, quae ab Episcopi dioecesani potestate regiminis non sint legitime subducta, singulis annis officio tenentur
Can. 1333      1_ officia vel regiminis potestatem, quae non sint sub potestate Superioris poenam constituentis; 2_ ius habitandi, si quod reus
Can. 1338      privilegia, facultates, gratias, titulos, insignia, quae non sint sub potestate Superioris poenam constituentis. § 2. Potestatis ordinis privatio dari
Can. 1389      poena puniantur, non exclusa excommunicatione. - § 1. Ecclesiastica potestate vel munere abutens pro actus vel omissionis gravitate puniatur
Can. 1420      Episcopus dioecesanus tenetur Vicarium iudicialem seu Officialem constituere cum potestate ordinaria iudicandi, a Vicario generali distinctum, nisi parvitas dioecesis
Can. 1480      stare in iudicio nomine personarum iuridicarum, quae sub eius potestate sunt. - § 1. Pars libere potest advocatum et
Can. 1620      absolute incompetenti; 2_ lata est ab eo, qui careat potestate iudicandi in tribunali in quo causa definita est; 3_
Can. 1727      tantum dimiserit, quia poena erat facultativa, vel quia iudex potestate usus est, de qua in cann. 1344 et 1345

POTESTATEM     [34]
Can. 0076      a legislatore necnon ab auctoritate exsecutiva cui legislator hanc potestatem concesserit. § 2. Possessio centenaria vel immemorabilis praesumptionem inducit
Can. 0098      ab eorum potestate exempti sunt; ad constitutionem tutorum eorumque potestatem quod attinet, serventur praescripta iuris civilis, nisi iure canonico
Can. 0136      exercitium quod attinet, serventur praescripta canonum qui sequuntur. - Potestatem exsecutivam aliquis, licet extra territorium exsistens, exercere valet in
Can. 0137      prohibita. § 3. Potestas exsecutiva delegata ab alia auctoritate potestatem ordinariam habente, si ad universitatem casuum delegata sit, in
Can. 0144      facti, supplet Ecclesia, pro foro tam externo quam interno, potestatem regiminis exsecutivam. § 2. Eadem norma applicatur facultatibus de
Can. 0155      alterius neglegentis vel impediti supplens, officium confert, nullam inde potestatem acquirit in personam cui collatum est, sed huius condicio
Can. 0182      cuius est dispensationem de impedimento concedere, aut si hanc potestatem non habeat, eandem ab auctoritate superiore petere; si non
Can. 0292      iam adstringitur obligationibus status clericalis, firmo praescripto can. 291; potestatem ordinis exercere prohibetur, salvo praescripto can. 976; eo ipso
Can. 0332      valet. - § 1. Plenam et supremam in Ecclesia potestatem Romanus Pontifex obtinet legitima electione ab ipso acceptata una
Can. 0332      ab ipso acceptata una cum episcopali consecratione. Quare, eandem potestatem obtinet a momento acceptationis electus ad summum pontificatum, qui
Can. 0337      plenae potestatis in universam Ecclesiam exsistit. - § 1. Potestatem in universam Ecclesiam Collegium Episcoporum sollemni modo exercet in
Can. 0337      sollemni modo exercet in Concilio Oecumenico. § 2. Eandem potestatem exercet per unitam Episcoporum in mundo dispersorum actionem, quae
Can. 0391      exsecutiva et iudiciali regere, ad normam iuris. § 2. Potestatem legislativam exercet ipse Episcopus; potestatem exsecutivam exercet sive per
Can. 0391      normam iuris. § 2. Potestatem legislativam exercet ipse Episcopus; potestatem exsecutivam exercet sive per se sive per Vicarios generales
Can. 0391      sive per Vicarios generales aut episcopales ad normam iuris; potestatem iudicialem sive per se sive per Vicarium iudicialem et
Can. 0418      Episcopus translatus in dioecesi a qua: 1_ Administratoris dioecesani potestatem obtinet eiusdemque obligationibus tenetur, cessante qualibet Vicarii generalis et
Can. 0427      ipso iure excipiuntur. § 2. Administrator dioecesanus, acceptata electione, potestatem obtinet, quin requiratur ullius confirmatio, firma obligatione de qua
Can. 0438      praeter praerogativam honoris, nullam in Ecclesia latina secumfert regiminis potestatem, nisi de aliquibus ex privilegio apostolico aut probata consuetudine
Can. 0455      quibus nec ius universale nec peculiare Apostolicae Sedis mandatum potestatem, de qua in § 1, Episcoporum conferentiae concessit, singuli
Can. 0595      apposuerit, necnon negotia maiora totum institutum respicientia tractare, quae potestatem internae auctoritatis superent, consultis tamen ceteris Episcopis dioecesanis, si
Can. 0617      attinet praescriptis constitutionum. - Superiores suum munus adimpleant suamque potestatem exerceant ad normam iuris universalis et proprii. - Superiores
Can. 0618      universalis et proprii. - Superiores in spiritu servitii suam potestatem a Deo per ministerium Ecclesiae receptam exerceant. Voluntati igitur
Can. 0620      et Superior congregationis monasticae, qui tamen non habent omnem potestatem, quam ius universale Superioribus maioribus tribuit. - Plurium domorum
Can. 0622      canonice erecta sit, nomine venit provinciae. - Supremus Moderator potestatem obtinet in omnes instituti provincias, domos et sodales, exercendam
Can. 0995      conceditur. § 2. Nulla auctoritas infra Romanum Pontificem potest potestatem concedendi indulgentias aliis committere, nisi id ei a Sede
Can. 1195      pendet aut eiusdem causa finali, dispensatione, commutatione. - Qui potestatem in voti materiam habet, potest voti obligationem tamdiu suspendere
Can. 1203      1203. - Qui suspendere, dispensare, commutare possunt votum, eandem potestatem eademque ratione habent circa iusiurandum promissorium; sed si iurisiurandi
Can. 1310      voluntatum pro piis causis reductio, moderatio, commutatio, si fundator potestatem hanc Ordinario expresse concesserit, potest ab eodem fieri ex
Can. 1315      id expresse statuat. - § 1. Qui legislativam habet potestatem, potest etiam poenales leges ferre; potest autem suis legibus
Can. 1333      § 3. Vetitum numquam afficit: 1_ officia vel regiminis potestatem, quae non sint sub potestate Superioris poenam constituentis; 2_
Can. 1343      rationem attineant. - Si lex vel praeceptum iudici det potestatem applicandi vel non applicandi poenam, iudex potest etiam, pro
Can. 1354      Potest praeterea lex vel praeceptum, poenam constituens, aliis quoque potestatem facere remittendi. § 3. Si Apostolica Sedes poenae remissionem
Can. 1375      usum, aut perterrent electorem vel electum vel eum qui potestatem vel ministerium ecclesiasticum exercuit, iusta poena puniri possunt. -
Can. 1419      exceptis, iudex primae instantiae est Episcopus dioecesanus, qui iudicialem potestatem exercere potest per se ipse vel per alios, secundum

POTESTATES     [8]
Can. 0409      novus Episcopus possessionem sedis ceperit, omnes et solas servat potestates et facultates quibus sede plena, tamquam Vicarius generalis vel
Can. 0434      quae tamen in canonibus huius Codicis conferentiae Episcoporum tribuuntur potestates, eidem conventui non competunt, nisi quaedam specialiter a Sancta
Can. 0543      528, 529 et 530; facultas matrimoniis assistendi, sicuti et potestates omnes dispensandi ipso iure parocho concessae, omnibus competunt, exercendae
Can. 1213      permanenter decreto competentis Ordinarii vel de facto reducta. - Potestates suas et munera auctoritas ecclesiastica in locis sacris libere
Can. 1338      § 1 nn. 2 et 3 recensentur, numquam afficiunt potestates, officia, munera, iura, privilegia, facultates, gratias, titulos, insignia, quae
Can. 1423      Episcoporum coetui vel Episcopo ab eisdem designato omnes competunt potestates, quas Episcopus dioecesanus habet circa suum tribunal. § 2
Can. 1439      Episcoporum conferentia vel Episcopus ab ea designatus omnes habent potestates, quae Episcopo dioecesano competunt circa suum tribunal. - Si
Can. 1717      Qui investigationem agit, easdem habet, quas auditor in processu, potestates et obligationes; idemque nequit, si postea iudicialis processus promoveatur

POTESTATI     [6]
Can. 0098      exercitium. § 2. Persona minor in exercitio suorum iurium potestati obnoxia manet parentum vel tutorum, iis exceptis in quibus
Can. 0105      1. Minor necessario retinet domicilium et quasi-domicilium illius, cuius potestati subicitur. Infantia egressus potest etiam quasi-domicilium proprium acquirere; atque
Can. 0593      pontificii quoad regimen internum et disciplinam immediate et exclusive potestati Sedes Apostolicae subiciuntur. - Institutum iuris dioecesani, firmo can
Can. 0596      regiminis pro foro tam externo quam interno. § 3. Potestati de qua in § 1 applicantur praescripta cann. 131
Can. 0678      spiritu suae familiae imbuantur. - § 1. Religiosi subsunt potestati Episcoporum, quos devoto obsequio ac reverentia prosequi tenentur, in
Can. 1290      specie et de solutionibus, eadem iure canonico quoad res potestati regiminis Ecclesiae subiectas iisdem cum effectibus serventur, nisi iuri

POTESTATIBUS     [2]
Can. 0517      non insignitae aut personarum communitati, sacerdotem constituat aliquem qui, potestatibus et facultatibus parochi instructus, curam pastoralem moderetur. - Paroecia
Can. 1308      finem proprium eiusdem instituti congruenter consequendum. § 5. Iisdem potestatibus, de quibus in §§ 3 et 4, gaudet supremus

POTESTATIS     [24]
Can. 0094      eiusdem moderamen curant. § 3. Quae statutorum praescripta vi potestatis legislativae condita et promulgata sunt, reguntur praescriptis canonum de
Can. 0129      infert, obligatione tenetur damnum illatum reparandi. - § 1. Potestatis regiminis, quae quidem ex divina institutione est in Ecclesia
Can. 0129      ordine sacro sunt insigniti. § 2. In exercitio eiusdem potestatis, christifideles laici ad normam iuris cooperari possunt. - Potestas
Can. 0134      3. Quae in canonibus nominatim Episcopo dioecesano, in ambitu potestatis exsecutivae tribuuntur, intelleguntur competere dumtaxat Episcopo dioecesano aliisque ipsi
Can. 0135      cuivis decreto aut sententia praeparatorios perficiendos. § 4. Ad potestatis exsecutivae exercitium quod attinet, serventur praescripta canonum qui sequuntur
Can. 0285      § 3. Officia publica, quae participationem in exercitio civilis potestatis secumferunt, clerici asssumere vetantur. § 4. Sine licentia sui
Can. 0333      sed et super omnes Ecclesias particulares earumque coetus ordinariae potestatis obtinet principatum, quoquidem insimul roboratur atque vindicatur potestas propria
Can. 0336      numquam sine hoc capite, subiectum quoque supremae et plenae potestatis in universam Ecclesiam exsistit. - § 1. Potestatem in
Can. 0364      actione et consilio adesse, integro quidem manente eorundem legitimae potestatis exercitio; 3_ crebras fovere relationes cum Episcoporum conferentia, eidem
Can. 0472      Circa causas atque personas quae in curia ad exercitium potestatis iudicalis pertinent, serventur praescripta Libri VII De processibus de
Can. 0631      quibus omnes parere tenentur. § 2. Composito et ambitus potestatis capituli definiantur in constitutionibus; ius proprium ulterius determinet ordinem
Can. 1059      non solum divino, sed etiam canonico, salva competentia civilis potestatis circa mere civiles eiusdem matrimonii effectus. - Matrimonium gaudet
Can. 1264      conventus Episcoporum provinciae est: 1_ praefinire taxas pro actibus potestatis exsecutivae gratiosae vel pro exsecutione rescriptorum Sedis Apostolicae, ad
Can. 1319      delicta graviora. - § 1. Quatenus quis potest vi potestatis regiminis in foro externo praecepta imponere, eatenus potest etiam
Can. 1333      afficere potest, vetat: 1_ vel omnes vel aliquos actus potestatis ordinis; 2_ vel omnes vel aliquos actus potestatis regiminis
Can. 1333      actus potestatis ordinis; 2_ vel omnes vel aliquos actus potestatis regiminis; 3_ exercitium vel omnium vel aliquorum iurium vel
Can. 1336      praescriptio commorandi in certo loco vel territorio; 2_ privatio potestatis, officii, muneris, iuris, privilegii, facultatis, gratiae, tituli, insignis, etiam
Can. 1338      non sint sub potestate Superioris poenam constituentis. § 2. Potestatis ordinis privatio dari nequit, sed tantum prohibitio eam vel
Can. 1370      vel religiosum adhibet in fidei vel Ecclesiae vel ecclesiasticae potestatis vel ministerii contemptum, iusta poena puniatur. - Iusta poena
Can. 1373      odia adversus Sedem Apostolicam vel Ordinarium excitat propter aliquem potestatis vel ministerii ecclesiastici actum, aut subditos ad inoboedientiam in
Can. 1375      puniatur. - Qui impediunt libertatem ministerii vel electionis vel potestatis ecclesiasticae aut legitimum bonorum sacrorum aliorumve ecclesiasticorum bonorum usum
Can. 1389      constituta. § 2. Qui vero, ex culpabili neglegentia, ecclesiasticae potestatis vel ministerii vel muneris actum illegitime cum damno alieno
Can. 1400      vel declarandam. § 2. Attamen controversiae ortae ex actu potestatis administrativae deferri possunt solummodo ad Superiorem vel ad tribunal
Can. 1445      2. Ipsum Tribunal videt de contentionibus ortis ex actu potestatis administrativae ecclesiasticae ad eam legitime delatis, de aliis controversiis

POTIORA     [2]
Can. 1263      exactionem imponere, salvis legibus et consuetudinibus particularibus quae eidem potiora iura tribuant. - Nisi aliud iure cautum sit, conventus
Can. 1276      sibi subiectas pertinent, salvis legitimis titulis quibus eidem Ordinario potiora iura tribuantur. § 2. Habita ratione iurium, legitimarum consuetudinum

POTISSIMUM     [1]
Can. 1578      ratione processerint in explendo munere sibi demandato et quibus potissimum argumentis suae conclusiones nitantur. § 3. Peritus accersiri potest

POTITI     [1]
Can. 0253      iitantum nominentur qui, virtutibus praestantes, laurea doctorali aut licentia potiti sunt in universitate studiorum aut facultate a Sancta Sede

POTIUNTUR     [1]
Can. 0967      et 3. § 3. Ipso iure eadem facultate ubique potiuntur erga sodales aliosque in domo instituti aut societatis diu

POTIUS     [3]
Can. 0378      saltem licentia in sacra Scriptura, theologia aut iure canonico potius in instituto studiorum superiorum a Sede Apostolica probato, vel
Can. 1312      paenitentiae adhibentur, illa quidem praesertim ad delicta praecavenda, hae potius ad poenam substituendam vel augendam. - § 1. Si
Can. 1688      quo in can. 1686, utrum sententia sit confirmanda, an potius procedendum in causa sit iuxta ordinarium tramitem iuris; quo

POTU     [1]
Can. 0919      horae ante sacram communionem abstineat a quocumque cibo et potu, excepta tantummodo aqua atque medicina. § 2. Sacerdos, qui

POTUERINT     [2]
Can. 1433      aut saltem ante sententiam, actis inspectis, munere suo fungi potuerint. - Nisi aliud expresse caveatur: 1_ quoties lex praecipit
Can. 1666      decernere. - Si in audientia probationes omnes colligi non potuerint, altera statuatur audientia. - Probationibus collectis, fit in eadem

POTUERIT     [1]
Can. 1593      fuisse detentam, quod sine sua culpa antea demonstrare non potuerit, querela nullitatis uti potest. - Si die et hora

POTUISSE     [1]
Can. 1473      testi perlectum fuisse, et partem aut testem vel non potuisse vel noluisse subscribere. - § 1. In casu appellationis

POTUIT     [4]
Can. 0125      vi ab extrinseco personae illata, cui ipsa nequaquam resistere potuit, pro infecto habetur. § 2. Actus positus ex metu
Can. 1323      casu fortuito, quem praevidere vel cui praeviso occurrere non potuit; 4_ metu gravi, quamvis relative tantum, coactus egit, aut
Can. 1600      forte antea sine culpa eius cuius interest, exhiberi non potuit. § 3. Novae probationes publicentur, servato can. 1598, §
Can. 1608      efficacia. § 4. Iudex qui eam certitudinem adipisci non potuit, pronuntiet non constare de iure actoris et conventum absolutum

PRACTICA     [1]
Can. 0660      captui sodalium accommodata, spiritualis et apostolica, doctrinalis simul ac practica, titulis etiam congruentibus, tam ecclesiasticis quam civilibus, pro opportunitate

PRACTICAM     [1]
Can. 0661      Per totam vitam religiosi formationem suam spiritualem, doctrinalem et practicam sedulo prosequantur; Superiores autem eis adiumenta et tempus ad

PRACTICAS     [2]
Can. 0511      in dioecesi spectant investigare, perpendere atque de eis conclusiones practicas proponere. - § 1. Consilium pastorale constat christifidelibus qui
Can. 0755      promovere atque pro variis adiunctorum necessitatibus vel opportunitatibus, normas practicas impertire, attentis praescriptis a suprema Ecclesiae auctoritate latis. -

PRACTICE     [1]
Can. 0780      apte cognoscant atque normas disciplinis paedagogicis proprias theoretice ac practice addiscant. - Cum tota Ecclesia natura sua sit missionaria

PRAE     [9]
Can. 0406      2, ab Episcopo dioecesano Vicarius generalis constituatur; insuper ipsi prae ceteris Episcopus dioecesanus committat quae ex iure mandatum speciale
Can. 0407      perpendendis causis maioris momenti, praesertim indolis pastoralis, Episcopos auxiliares prae ceteris consulere velit. § 3. Episcopus coadiutor et Episcopus
Can. 0610      licentia Apostolicae Sedis. - § 1. Domorum erectio fit prae oculis habita utilitate Ecclesiae et instituti atque in tuto
Can. 0626      acceptione personarum, et, nihil praeter Deum et bonum instituti prae oculis habentes, nominent aut eligant quos in Domino vere
Can. 0774      Ecclesiae membra pro sua cuiusque parte pertinet. § 2. Prae ceteris parentes obligatione tenentur verbo et exemplo filios in
Can. 0830      Censor, in suo obeundo officio, omni personarum acceptatione seposita, prae oculis tantummodo habeat Ecclesiae de fide et moribus doctrinam
Can. 1148      et aliis de iure servandis. § 3. Ordinarius loci, prae oculis habita condicione morali, sociali, oeconomica locorum et personarum
Can. 1458      et in albo inscriptae, nisi ex iis aliqua celerem prae ceteris expeditionem exigat, quod quidem peculiari decreto, rationibus suffulto
Can. 1752      translationis applicentur praescripta canonis 1747, servata aequitate canonica et prae oculis habita salute animarum, quae in Ecclesia suprema semper

PRAEBEANT     [3]
Can. 0311      ut eadem consociationes operibus apostolatus in dioecesi exsistentibus adiutorium praebeant, cooperantes praesertim, sub directione Ordinarii loci, cum consociationibus quae
Can. 0507      alia officia, quibus ipsi, ad normam statuorum, canonicis auxilium praebeant. - § 1. Paenitentiarius canonicus tum ecclesiae cathedralis tum
Can. 1292      alienandis bonis consilio vel consensu partem habere debent, ne praebeant consilium vel consensum nisi prius exacte fuerint edocti tam

PRAEBEAT     [4]
Can. 0383      1. In exercendo munere pastoris, Episcopus dioecesanus sollicitum se praebeat erga omnes christifideles qui suae curae committuntur, cuiusvis sint
Can. 1063      obligatione tenentur curandi ut propria ecclesiastica communitas christifidelibus assistentiam praebeat, qua status matrimonialis in spiritu christiano servetur et in
Can. 1215      consensu scriptis dato. § 2. Episcopus dioecesanus consensum ne praebeat nisi, audito consilio presbyterali et vicinarum ecclesiarum rectoribus, censeat
Can. 1304      requiritur licentia Ordinarii in scriptis data; qui eam ne praebeat, antequam legitime compererit personam iuridicam tum novo oneri suscipiendo

PRAEBEATUR     [5]
Can. 0279      quoque intersint praelectionibus, conventibus theologicis aut conferentiis, quibus ipsis praebeatur occasio pleniorem scientiarum sacrarum et methodorum pastoralium cognitionem acquirendi
Can. 0780      rite explendum debite praeparentur, ut nempe continua formatio ipsis praebeatur, iidemque Ecclesiae doctrinam apte cognoscant atque normas disciplinis paedagogicis
Can. 0986      sibi commissorum, qui rationabiliter audiri petant, utque iisdem opportunitas praebeatur ad confessionem individualem, diebus ac horis in eorum commodum
Can. 1188      populi christiani admiratio excitetur, neve devotioni minus rectae ansa praebeatur. - Imagines pretiosae, idest vetustate, arte, aut cultu praestantes
Can. 1455      ex actorum vel probationum evulgatione aliorum fama periclitetur, vel praebeatur ansa dissidiis, aut scandalum aliudve id genus incommodum oriatur

PRAEBENDA     [1]
Can. 1063      christiano servetur et in perfectione progrediatur. Haec assistentia imprimis praebenda est: 1_ praedicatione, catechesi minoribus, iuvenibus et adultis aptata

PRAEBENDI     [1]
Can. 0387      dioecesanus, cum memor sit se obligatione teneri exemplum sanctitatis praebendi in caritate, humilitate et vitae simplicitate, omni ope promovere

PRAEBENDO     [1]
Can. 0364      crebras fovere relationes cum Episcoporum conferentia, eidem omnimodam operam praebendo; 4_ ad nominationem Episcoporum quod attinet, nomina candidatorum Apostolicae

PRAEBENDUM     [1]
Can. 0228      in consiliis ad normam iuris, ad Ecclesiae Pastoribus adiutorium praebendum. - § 1. Laici, ut secundum doctrinam christianam vivere

PRAEBENT     [1]
Can. 0713      et fidelitatis erga suam consecrationem, sive per adiutricem quam praebent operam ad ordinandas secundum Deus res temporales atque ad

PRAEBERE     [1]
Can. 0775      praecipuum munus sit singulis dioecesibus in re catechetica auxilium praebere. - Parochus, vi sui muneris, catecheticam efformationem adultorum, iuvenum

PRAEBET     [4]
Can. 0447      sui territorii exercentium, ad maius bonum provehendum, quod hominibus praebet Ecclesia, praesertim per apostolatus formas et rationes temporis et
Can. 0899      Patri offert atque fidelibus in sua oblatione sociatis se praebet ut cibum spiritualem. § 2. In eucharistica Synaxi populus
Can. 1153      vel aliter vitam communem nimis duram reddat, alteri legitimam praebet causam discedendi, decreto Ordinarii loci et, si periculum sit
Can. 1390      in suspensionem. § 2. Qui aliam ecclesiastico Superiori calumniosam praebet delicti denuntiationem, vel aliter alterius bonam famam laedit, iusta

PRAECATECHUMENATUS     [1]
Can. 0788      Qui voluntatem amplectendi fidem in Christum manifestaverint, expleto tempore praecatechumenatus, liturgicis caeremoniis admittantur ad catechumenatum, atque eorum nomina scribantur

PRAECAVEATUR     [1]
Can. 1733      studium forte adhibitis, ita ut per idoneam viam controversia praecaveatur vel dirimatur. § 2. Episcoporum conferentia statuere potest ut

PRAECAVENDA     [1]
Can. 1312      poenalia et paenitentiae adhibentur, illa quidem praesertim ad delicta praecavenda, hae potius ad poenam substituendam vel augendam. - §

PRAECEDAT     [1]
Can. 0625      competentis indigeant; si vero a Superiore nominentur, apta consultatio praecedat. - Superiores in collatione officiorum et sodales in electionibus

PRAECEDENTI     [4]
Can. 1071      qui obligationibus teneatur naturalibus erga aliam partem filiosve ex praecedenti unione ortis; 4_ matrimonio eius qui notorie catholicam fidem
Can. 1334      sit. - § 1. Suspensionis ambitus, intra limites canone praecedenti statutos, aut ipsa lege vel praecepto definitur, aut sententia
Can. 1431      natura rei evidenter necessarius sit. § 2. Si in praecedenti instantia intervenerit promotor iustitiae, in ulteriore gradu huius interventus
Can. 1645      mere processualis praescriptum evidenter neglectum fuerit; 5_ sententia adversetur praecedenti decisioni, quae in rem iudicatam transierit. - § 1

PRAECEDENTIAE     [1]
Can. 0351      publicatum fuerit, iisdem tenetur officiis fruiturque iuribus, sed iure praecedentiae gaudet a die reservationis in pectore. - § 1

PRAECEDENTIAM     [1]
Can. 1609      divini Nominis invocationem, prolatis ex ordine singulorum conclusionibus secundum praecedentiam, ita tamen ut semper a causae ponente seu relatore

PRAECEDENTIBUS     [1]
Can. 0685      instituto sodalis eidem incorporatur, cessantibus votis, iuribus et obligationibus praecedentibus. - § 1. Supremus Moderator, de consensu sui consilii

PRAECEDENTIS     [2]
Can. 1248      ritu catholico vel ipso die festo vel vespere diei praecedentis. § 2. Si deficiente ministro sacro aliave gravi de
Can. 1646      quo in can. 1645, § 2, n. 5, notitia praecedentis decisionis serius habeatur, terminus ab hac notitia decurrit. §

PRAECEDUNT     [1]
Can. 1719      quibus investigatio initur vel clauditur, eaque omnia quae investigationem praecedunt, si necessaria non sint ad poenalem processum, in secreto

PRAECEPTA     [1]
Can. 1319      Quatenus quis potest vi potestatis regiminis in foro externo praecepta imponere, eatenus potest etiam poenas determinatas, exceptis expiatoriis perpetuis

PRAECEPTI     [3]
Can. 0222      § 2. Obligatione quoque tenentur iustitiam socialem promovendi necnon, praecepti Domini memores, ex propriis reditibus pauperibus subveniendi. - §
Can. 1321      - § 1. Nemo punitur, nisi externa legis vel praecepti violatio, ab eo commissa, sit graviter imputabilis ex dolo
Can. 1356      fiat, consulendus est, nisi propter extraordinarias circumstantias impossibile sit, praecepti auctor. - § 1. Firmis praescriptis cann. 508 et

PRAECEPTIS     [1]
Can. 1574      ex iuris vel iudicis praescripto eorum examen et votum, praeceptis artis vel scientiae innixum, requiruntur ad factum aliquod comprobandum

PRAECEPTIVIS     [1]
Can. 1344      eius locum paenitentiam imponere. - Etiamsi lex utatur verbis praeceptivis, iudex pro sua conscientia et prudentia potest: 1_ poenae

PRAECEPTO     [26]
Can. 0388      possessionem, debet singulis diebus dominicis aliisque diebus festis de praecepto in sua regione Missam pro populo sibi commisso applicare
Can. 0389      suae dioecesis sanctissimae Eucharistiae celebrationi, in festis praesertim de praecepto aliisque sollemnitatibus. - Episcopus dioecesanus in universa sua dioecesi
Can. 0528      veritatibus edoceantur, praesertim homilia diebus dominicis et festis de praecepto habenda necnon catechetica institutione tradenda, atque foveat opera quibus
Can. 0530      7_ celebratio eucharistica sollemnior diebus dominicis et festis de praecepto. - Licet paroeciale quoddam munus alius expleverit, oblationes quas
Can. 0534      singulis diebus dominicis atque festis in sua dioecesi de praecepto Missam pro populo sibi commisso applicandi; qui vero ab
Can. 0767      2. In omnibus Missis diebus dominicis et festis de praecepto, quae concursu populi celebrantur, homilia habenda est nec omitti
Can. 0905      postulante, etiam ter in diebus dominicis et festis de praecepto, celebrent. - Nisi iusta et rationabili de causa, sacerdos
Can. 1010      intra Missarum sollemnia celebretur, die dominico vel festo de praecepto, sed ob rationes pastorales aliis etiam diebus, ferialibus non
Can. 1246      traditione, in universa Ecclesia uti primordialis dies festus de praecepto servanda est. Itemque servari debent dies Nativitatis Domini Nostri
Can. 1246      praevia Apostolicae Sedis approbatione, quosdam ex diebus festis de praecepto abolere vel ad diem dominicam transferre. - Die dominica
Can. 1247      dominicam transferre. - Die dominica aliisque diebus festis de praecepto fideles obligatione tenentur Missam participandi; abstineant insuper ab illis
Can. 1248      debitam mentis ac corporis relaxationem impediant. - § 1. Praecepto de Missa participanda satisfacit qui Missae assistit ubicumque celebratur
Can. 1321      dolo vel ex culpa. § 2. Poena lege vel praecepto statuta is tenetur, qui legem vel praeceptum deliberate violavit
Can. 1324      auctor non eximitur a poena, sed poena lege vel praecepto statuta temperari debet vel in eius locum paenitentia adhiberi
Can. 1324      ab eo, qui sine culpa ignoravit poenam legi vel praecepto esse adnexam; 10_ ab eo, qui egit sine plena
Can. 1327      sive generali norma, sive pro singulis delictis. Item in praecepto possunt circumstantiae statui, quae a poena praecepto constituta eximant
Can. 1327      Item in praecepto possunt circumstantiae statui, quae a poena praecepto constituta eximant, vel eam attenuent vel aggravent. - §
Can. 1329      delinquendi consilio in delictum concurrunt, neque in lege vel praecepto expresse nominantur, si poenae ferendae sententiae in auctorem principalem
Can. 1329      sententiae delicto adnexam incurrunt complices,qui in lege vel praecepto non nominantur, si sine eorum opera delictum patratum non
Can. 1333      vel munerum officio inhaerentium. § 2. In lege vel praecepto statui potest, ut post sententiam condemnatoriam vel declaratoriam actus
Can. 1334      intra limites canone praecedenti statutos, aut ipsa lege vel praecepto definitur, aut sententia vel decreto quo poena irrogatur. §
Can. 1342      per decretum applicare. § 3. Quae in lege vel praecepto dicuntur de iudice, quod attinet ad poenam irrogandam vel
Can. 1354      lege, quae poena munita est, dispensare possunt vel a praecepto poenam comminanti eximere, possunt etiam eam poenam remittere. §
Can. 1356      - § 1. Poenam ferendae vel latae sententiae constitutam praecepto quod non sit ab Apostolica Sede latum, remittere possunt
Can. 1389      nisi in eum abusum iam poena sit lege vel praecepto constituta. § 2. Qui vero, ex culpabili neglegentia, ecclesiasticae
Can. 1634      impedimentum significandum est iudici appellationis, qui iudicem a quo praecepto obstringat officio suo quam primum satisfaciendi. § 3. Interea

PRAECEPTUM     [23]
Can. 0035      sunt. - Actus administrativus singularis, sive est decretum aut praeceptum sive est rescriptum, elici potest, intra fines suae competentiae
Can. 0049      natura sua petitionem ab aliquo factam non supponunt. - Praeceptum singulare est decretum quo personae aut personis determinatis aliquid
Can. 0058      cessante lege ad cuius exsecutionem datum est. § 2. Praeceptum singulare, legitimo documento non impositum, cessat resoluto iure praecipientis
Can. 0920      saltem in anno, sacram communionem recipiendi. § 2. Hoc praeceptum impleri debet tempore paschali, nisi iusta de causa alio
Can. 0977      approbatus. - Absolutio complicis in peccato contra sextum Decalogi praeceptum invalida est, praeterquam in periculo mortis. - § 1
Can. 0982      denuntiasse de crimine sollicitationis ad peccatum contra sextum Decalogi praeceptum, ne absolvatur nisi prius falsam denuntiationem formaliter retractaverit et
Can. 1314      eam incurratur ipso facto commissi delicti, si lex vel praeceptum id expresse statuat. - § 1. Qui legislativam habet
Can. 1319      eatenus potest etiam poenas determinatas, exceptis expiatoriis perpetuis, per praeceptum comminari. § 2. Praeceptum poenale ne feratur, nisi re
Can. 1319      determinatas, exceptis expiatoriis perpetuis, per praeceptum comminari. § 2. Praeceptum poenale ne feratur, nisi re mature perpensa, et iis
Can. 1321      lege vel praecepto statuta is tenetur, qui legem vel praeceptum deliberate violavit; qui vero id egit ex omissione debitae
Can. 1321      ex omissione debitae diligentiae, non punitur, nisi lex vel praeceptum aliter caveat. § 3. Posita externa violatione, imputabilitas praesumitur
Can. 1322      - Qui habitualiter rationis usu carent, etsi legem vel praeceptum violaverint dum sani videbantur, delicti in incapaces habentur. -
Can. 1323      - Nulli poenae est obnoxius qui, cum legem vel praeceptum violavit: 1_ sextum decimum aetatis annum nondum explevit; 2_
Can. 1323      nondum explevit; 2_ sine culpa ignoravit se legem vel praeceptum violare; ignorantiae autem inadvertentia et error aequiparantur 3_ egit
Can. 1326      § 1. Iudex gravius punire potest quam lex vel praeceptum statuit: 1_ eum, qui post condemnationem vel poenae declarationem
Can. 1328      tenetur poena in delictum consummatum statuta, nisi lex vel praeceptum aliter caveat. § 2. Quod si actus vel omissiones
Can. 1334      decreto quo poena irrogatur. § 2. Lex, non autem praeceptum, potest latae sententiae suspensionem, nulla addita determinatione vel limitatione
Can. 1342      non possunt poenae perpetuae, neque poenae quas lex vel praeceptum eas constituens vetet per decretum applicare. § 3. Quae
Can. 1343      ad procedendi tantum rationem attineant. - Si lex vel praeceptum iudici det potestatem applicandi vel non applicandi poenam, iudex
Can. 1354      eam poenam remittere. § 2. Potest praeterea lex vel praeceptum, poenam constituens, aliis quoque potestatem facere remittendi. § 3
Can. 1387      vel praetextu confessionis paenitentem ad peccatum contra sextum Decalogi praeceptum sollicitat, pro delicti gravitate, suspensione, prohibitionibus, privationibus puniatur, et
Can. 1395      et clericus in alio peccato externo contra sextum Decalogi praeceptum cum scandalo permanens, suspensione puniantur, cui persistente post monitionem
Can. 1395      clericali. § 2. Clericus qui aliter contra sextum Decalogi praeceptum deliquerit, si quidem delictum vi vel minis vel publice

PRAECESSERIT     [4]
Can. 0147      auctoritate ecclesiastica competenti; per institutionem ab eadem datam, si praecesserit praesentatio; per confirmationem vel admissionem ab eadem factam, si
Can. 0147      praesentatio; per confirmationem vel admissionem ab eadem factam, si praecesserit electio vel postulatio; tandem per simplecem electionem et electi
Can. 1324      qui non omnem tamen mentis deliberationem et voluntatis consensum praecesserit et impedierit, et dummodo passio ipsa ne fuerit voluntarie
Can. 1405      in forma specifica confirmato videre non potest, nisi ipsius praecesserit mandatum. § 3. Rotae Romanae reservatur iudicare: 1_ Episcopos

PRAECIPERE     [4]
Can. 0560      - Loci Ordinarius, ubi id opportunum censeat, potest rectori praecipere ut determinatas in ecclesia sua pro populo celebret functiones
Can. 1266      pertinentibus, quae de facto habitualiter christifidelibus pateant, Ordinarius loci praecipere potest ut specialis stips colligatur pro determinatis inceptis paroecialibus
Can. 1284      quotannis componantur, enixe commendatur; iuri autem particulari relinquitur eas praecipere et pressius determinare modos quibus exhibendae sint. - Intra
Can. 1545      a iudice et ab adversario examinari possint. - Iudex praecipere potest ut documentum utrique parti commune exhibeatur in processu

PRAECIPIAT     [2]
Can. 1605      § 2, assistat notarius ad hoc ut, si iudex praecipiat aut pars postulet et iudex consentiat, de disceptatis et
Can. 1659      intra tres dies, decreto ad calcem ipsius libelli apposito, praecipiat ut exemplar petitionis notificetur parti conventae, facta huic facultate

PRAECIPIATUR     [1]
Can. 1431      discrimen vocari possit necne, nisi interventus promotoris iustitiae lege praecipiatur vel ex natura rei evidenter necessarius sit. § 2

PRAECIPIENDI     [1]
Can. 0618      et Ecclesiae foveant, firma tamen ipsorum auctoritate decernendi et praecipiendi quae agenda sunt. - Superiores suo officio sedulo incumbant

PRAECIPIENTI     [1]
Can. 1371      2_ qui aliter Sedi Apostolicae, Ordinario, vel Superiori legitime praecipienti vel prohibenti non obtemperat, et post monitum in inoboedientia

PRAECIPIENTIS     [1]
Can. 0058      Praeceptum singulare, legitimo documento non impositum, cessat resoluto iure praecipientis. - § 1. Rescriptum intellegitur actus administrativus a competenti

PRAECIPIT     [1]
Can. 1434      potuerint. - Nisi aliud expresse caveatur: 1_ quoties lex praecipit ut iudex partes earumve alteram audiat, etiam promotor iustitiae

PRAECIPITUR     [1]
Can. 0068      debet Ordinario impetrantis praesentari, cum id in iisdem litteris praecipitur, aut de rebus agitur publicis, aut comprobari condiciones oportet

PRAECIPIUNT     [1]
Can. 0601      legitimos Superiores, vices Dei gerentes, cum secundum proprias constitutiones praecipiunt. - Vita fraterna, unicuique instituto propria, qua sodales omnes

PRAECIPUA     [2]
Can. 0296      sese dedicare possunt; modus vero huius organicae cooperationis atque praecipua officia et iura cum illa coniuncta in statutis apte
Can. 0762      recipere, munus praedicationis magni habeant sacri ministri, inter quorum praecipua officia sit Evangelium Dei omnibus annuntiare. - Episcopis ius

PRAECIPUE     [9]
Can. 0279      earum praesertim quae cum sacris conectuntur, cognitionem prosequantur, quatenus praecipue administerium pastorale exercendum confert. - Clericis valde commendatur quaedam
Can. 0346      Episcoporum, quae in coetum specialem congregatur, constat sodalibus delectis praecipue ex iis regionibus pro quibus convocata est, ad normam
Can. 0353      - § 1. Cardinales collegiali actione supremo Ecclesiae Pastori praecipue auxilio sunt in Consistoriis, in quibus iussu Romani Pontificis
Can. 0631      repraesentans, verum signum eiusdem unitatis in caritate evadat. Eius praecipue est: patrimonium instituti de quo in can. 578, tueri
Can. 0756      - § 1. Quoad universam Ecclesiam munus Evangelii annuntiandi praecipue Romano Pontifici et Collegio Episcoporum commissum est. § 2
Can. 0811      2. In singulis universitatibus catholicis lectiones habeantur, inquibus eae praecipue tractentur quaestiones theologicae, quae cum disciplinis earundem facultatum sunt
Can. 0945      ut, etiam nulla recepta stipe, Missam ad intentionem christifidelium praecipue egentium celebrent. - Christifideles stipem offerentes ut ad suam
Can. 1254      fines sibi proprios prosequendos. § 2. Fines vero proprii praecipue sunt: cultus divinus ordinandus, honesta cleri aliorumque ministrorum sustentatio
Can. 1733      Officium vel consilium, de quo in § 2, tunc praecipue operam navet, cum revocatio decreti petita est ad normam

PRAECIPUI     [1]
Can. 0835      exercent imprimis Episcopi, qui sunt magni sacerdotes, mysteriorum Dei praecipui dispensatores atque totius vitae liturgicae in Ecclesia sibi commissa

PRAECIPUIS     [3]
Can. 0480      Episcopi dioecesani. - Vicarius generalis et Vicarius episcopalis de praecipuis negotiis et gerendis et gestis Episcopo dioecesano referre debent
Can. 0865      in periculo mortis versatur, baptizari potest si, aliquam de praecipuis fidei veritatibus cognitionem habens, quovis modo intentionem suam baptismum
Can. 1602      partibus, satis esse censeat. § 2. Si defensiones cum praecipuis documentis typis imprimantur, praevia iudicis licentia requiritur, salva secreti

PRAECIPUO     [1]
Can. 0796      faciant scholas, quae quidem parentibus, in munere educationis implendo, praecipuo auxilio sunt. § 2. Cum magistris scholarum, quibus filios

PRAECIPUUM     [5]
Can. 0364      apud Consilia internationalia aut apud Conferentias et Conventus. - Praecipuum munus Legati pontifici est ut firmiora et efficaciora in
Can. 0482      - § 1. In qualibet curia constituatur cancellarius, cuius praecipuum munus, nisi aliter iure particulari statuatur, est curare ut
Can. 0663      cum Deo in oratione unio omnium religiosorum primum et praecipuum sit officium. § 2. Sodales cotidie pro viribus Sacrificium
Can. 0775      3. Apud Episcoporum conferentiam institui potest officium catecheticum, cuius praecipuum munus sit singulis dioecesibus in re catechetica auxilium praebere
Can. 0904      est Christi et Ecclesiae, in quo peragendo munus suum praecipuum sacerdotes adimplent. - § 1. Exceptis casibus in quibus

PRAECIPUUS     [1]
Can. 0387      sanctitatem christifidelium secundum uniuscuiusque propriam vocationem atque, cum sit praecipuus mysteriorum Dei dispensator, iugiter annitatur ut christifideles suae curae

PRAECLARAM     [1]
Can. 0674      quae integre ad contemplationem ordinantur, in Corpore Christi mystico praeclaram semper partem obtinent: Deo enim eximium laudis sacrificium offerunt

PRAECLARUM     [1]
Can. 0573      dediti, caritatis perfectionem in servitio Regni Dei consequantur et, praeclarum in Ecclesia signum effecti, caelestem gloriam praenuntient. § 2

PRAECONES     [2]
Can. 0768      haec praescripta religiose serventur. - § 1. Divini verbi praecones christifidelibus imprimis proponant, quae ad Dei gloriam hominumque salutem
Can. 0786      nondum radicata est, ab Ecclesia absolvitur praesertim mittendo Evangelii praecones donec novellae Ecclesiae plene constituantur, cum scilicet instructae sint

PRAEDICANDI     [3]
Can. 0566      audiendi confessiones fidelium suae curae commissorum, verbi Dei eis praedicandi, Viaticum et unctionem infirmorum administrandi necnon sacramentum confirmationis eis
Can. 0747      adhibitis, a qualibet humana potestate independens, omnibus gentibus Evangelium praedicandi. § 2. Ecclesiae competit semper et ubique principia moralia
Can. 0764      expresse renuerit. - Salvo praescripto can. 765, facultate ubique praedicandi, de consensu saltem praesumpto rectoris ecclesiae exercendae, gaudent presbyteri

PRAEDICANDUM     [2]
Can. 0765      sublata, aut lege particulari licentia expressa requiratur. - Ad praedicandum religiosis in eorum ecclesiis vel oratoriis licentia requiritur Superioris
Can. 0766      licentia requiritur Superioris ad normam constitutionum competentis. - Ad praedicandum in ecclesia vel oratorio admitti possunt laici, si certis

PRAEDICANS     [1]
Can. 0386      fidelibus proponere et illustrare tenetur, per se ipse frequenter praedicans; curet etiam ut praescripta canonum de ministerio verbi, de

PRAEDICARE     [1]
Can. 0763      ecclesiis et oratoriis institutorum religiosorum iuris pontificii, Dei verbum praedicare, nisi Episcopus loci in casibus particularibus expresse renuerit. -

PRAEDICATIO     [1]
Can. 0761      ad doctrinam christianam annuntiandam adhibeantur quae praesto sunt, imprimis praedicatio atque catechetica institutio, quae quidem semper principem locum tenent

PRAEDICATIONE     [1]
Can. 1063      in perfectione progrediatur. Haec assistentia imprimis praebenda est: 1_ praedicatione, catechesi minoribus, iuvenibus et adultis aptata, immo usu instrumentorum

PRAEDICATIONES     [1]
Can. 0770      Parochi certis temporibus, iuxta Episcopi dioecesani praescripta, illas ordinent praedicationes, quas exercitia spiritualia et sacras missiones vocant, vel alias

PRAEDICATIONIS     [3]
Can. 0762      quod ex ore sacerdotum omnino fas est recipere, munus praedicationis magni habeant sacri ministri, inter quorum praecipua officia sit
Can. 0767      salvo can. 767, § 1. - § 1. Inter praedicationis formas eminet homilia, quae est pars ipsius liturgiae et
Can. 0772      animarum cura complecti debeat. - § 1. Ad exercitium praedicationis quod attinet, ab omnibus praeterea serventur normae ab Episcopo

PRAEDICTA     [2]
Can. 0844      a ministris non catholicis, in quorum Ecclesia valida exsistunt praedicta sacramenta. § 3. Ministri catholici licite sacramenta paenitentiae, Eucharistiae
Can. 1127      publica forma celebrationis; Episcoporum conferentiae est normas statuere, quibus praedicta dispensatio concordi ratione concedatur. § 3. Vetatur, ne ante

PRAEDICTAE     [2]
Can. 0400      accedat et Romano Pontifici se sistat. § 2. Episcopus praedictae obligationi per se ipse satisfaciat, nisi legitime sit impeditus
Can. 0844      Apostolicae, ad sacramenta quod attinet, in pari condicione ac praedictae Ecclesiae orientales versantur. § 4. Si adsit periculum mortis

PRAEDICTIS     [1]
Can. 0171      Ecclesiae communione notorie defecit. § 2. Si quis ex praedictis admittatur, eius suffragium est nullum, sed electio valet, nisi

PRAEDICTO     [1]
Can. 0295      Praelatus prospicere debet sive spirituali institutioni illorum, quos titulo praedicto promoverit, sive eorundem decorae sustentationi. - Conventionibus cum praelatura

PRAEDITI     [2]
Can. 0542      paroeciae aut diversarum simul paroeciarum cura pastoralis committitur: 1_ praediti sint oportet qualitatibus, de quibus in can. 521; 2_
Can. 1029      aliis qualitatibus physicis et psychicis ordini recipiendo congruentibus sunt praediti. - Nonnisi ex causa canonica, licet occulta, proprius Episcopus

PRAEDITIS     [2]
Can. 0265      aut alicui instituto vitae consecratae vel societati hac facultate praeditis, ita ut clerici acephali seu vagi minime admittantur. -
Can. 1168      de iudicio loci Ordinarii, a laicis quoque, congruis qualitatibus praeditis, administrari possunt. - § 1. Consecrationes et dedicationes valide

PRAEDITO     [2]
Can. 1172      concedatur tantummodo presbytero pietate, scientia, prudentia ac vitae integritate praedito. - Ecclesia, sacerdotale munus Christi adimplens, liturgiam horarum celebrat
Can. 1670      iudicio contentioso ordinario. Tribunal autem potest suo decreto, motivis praedito, normis processualibus, quae non sint ad validitatem statutae, derogare

PRAEDITUM     [1]
Can. 1357      poena reincidentiae ad Superiorem competentem vel ad sacerdotem facultate praeditum, et standi huius mandatis; interim imponat congruam paenitentiam et

PRAEDITUS     [5]
Can. 0149      esse in Ecclesiae communione necnon idoneus, scilicet iis qualitatibus praeditus, quae iure universali vel particulari aut lege fundationis ad
Can. 0378      zelo, sapientia, prudentia et virtutibus humanis excellens, ceterisque dotibus praeditus quae ipsum aptum efficiant ad officium de quo agitur
Can. 0521      doctrina et morum probitate praestans, animarum zelo aliisque virtutibus praeditus, atque insuper qualitatibus gaudeat quae ad paroeciam, de qua
Can. 0597      vitae consecratae institutum admitti potest quilibet catholicus, recta intentione praeditus, qui qualitates habeat iure universali et proprio requisitas nulloque
Can. 1025      debitis qualitatibus, iudicio proprii Episcopi aut Superioris maioris competentis, praeditus sit, nulla detineatur irregularitate nulloque impedimento, atque praerequisita, ad

PRAEESSE     [5]
Can. 0230      eorundem officia supplere, videlicet ministerium verbi exercere, precibus liturgicis praeesse, baptismum conferre atque sacram Communionem distribuere, iuxta iuris praescriptas
Can. 0344      ordinem definire; 5_ synodo per se aut per alios praeesse; 6_ synodum ipsam concludere, transferre, suspendere et dissolvere. -
Can. 0442      suffraganei ab aliis Episcopis suffraganeis electi est concilio provinciali praeesse. - § 1. Ad concilia particularia convocandi sunt atque
Can. 0514      voto gaudet tantum consultivo, iuxta necessitates apostolatus convocare eique praeesse ad solum Episcopum dioecesanum pertinet; ad quem etiam unice
Can. 1426      per maiorem suffragiorum partem sententias ferre. § 2. Eidem praeesse debet, quatenus fieri potest, Vicarius iudicialis vel Vicarius iudicialis

PRAEEST     [13]
Can. 0348      § 1. Synodi Episcoporum habetur secretaria generalis permanens, cui praeest Secretarius generalis, a Romano Pontifice nominatus, cuique praesto est
Can. 0352      die reservationis in pectore. - § 1. Cardinalium Collegio praeest Decanus, eiusque impediti vices sustinet Subdecanus; Decanus, vel Subdecanus
Can. 0409      quod si ad munus Administratoris dioecesani, qui regimini dioecesis praeest. - Episcopus coadiutor et Episcopus auxiliaris obligatione tenentur, sicut
Can. 0435      a Sancta Sede ei concessa fuerint. - Provinciae ecclesiasticae praeest Metropolita, qui est Archiepiscopus dioecesis cui praeficitur; quod officium
Can. 0437      pallio uti potest intra quamlibet ecclesiam provinciae ecclesiasticae cui praeest, minime vero extra eandem, ne accedente quidem Episcopi dioecesani
Can. 0452      tantum Episcoporum conferentiae conventibus generalibus, sed etiam consilio permanenti praeest. - Conventus plenarii Episcoporum conferentiae habeantur semel saltem singulis
Can. 0462      solus Episcopus dioecesanus, non autem qui ad interim dioecesi praeest. § 2. Synodo dioecesanae praeest Episcopus dioecesanus, qui tamen
Can. 0462      qui ad interim dioecesi praeest. § 2. Synodo dioecesanae praeest Episcopus dioecesanus, qui tamen Vicarium generalem aut Vicarium episcopalem
Can. 0502      pergit usquedum novum collegium constituatur. § 2. Collegio consultorum praeest Episcopus dioecesanus; sede autem impedita aut vacante, is qui
Can. 0536      sit, in unaquaque paroecia constituatur consilium pastorale, cui parochus praeest et in quo christifideles una cum illis qui curam
Can. 0625      in can. 615, et supremi Moderatoris instituti iuris dioecesani praeest Episcopus sedis principis. § 3. Ceteri Superiores ad normam
Can. 1449      Vicarius iudicialis; si ipse recusetur, videt Episcopus qui tribunali praeest. § 3. Si Episcopus sit iudex et contra eum
Can. 1488      tum etiam si recidivus sit, ab Episcopo, qui tribunali praeest, ex albo advocatorum expungi potest. § 2. Eodem modo

PRAEEXISTENTIS     [1]
Can. 0021      in iure expresse caveatur. - In dubio revocatio legis praeexistentis non praesumitur, sed leges posteriores ad priores trahendae sunt

PRAEFECTO     [3]
Can. 0371      nondum est constituta, quaeque pascenda committitur Vicario apostolico aut Praefecto apostolico, qui eam nomine Summi Pontificis regant. § 2
Can. 0420      Pro-Praefectus ad hunc tantum effectum a Vicario vel a Praefecto immediate post captam possessionem nominatus, nisi aliter a Sancta
Can. 1018      concedant, quibus ab Episcopo dioecesano aut a Vicario vel Praefecto apostolico accessus ad ordines denegatus fuerit. - § 1

PRAEFECTURA     [4]
Can. 0368      assimilantur praelatura territorialis et abbatia territorialis, vicariatus apostolicus et praefectura apostolica necnon administratio apostolica stabiliter erecta. - Dioecesis est
Can. 0371      eius pastor regat. - § 1. Vicariatur apostolicus vel praefectura apostolica est certa populi Dei portio quae, ob peculiaria
Can. 0420      competens ad deputandum Administratorem dioecesanum. - In vicariatu vel praefectura apostolica, sede vacante, regimen assumit Pro-Vicarius vel Pro-Praefectus ad
Can. 0502      consultorum capitulo cathedrali committantur. § 4. In vicariatu et praefectura apostolica munera collegii consultorum competunt consilio missionis, de quo

PRAEFECTURIS     [1]
Can. 0495      commissae quam maxime provehatur. § 2. In vicariatibus et praefecturis apostolicis Vicarius vel Praefectus constituant consilium ex tribus saltem

PRAEFECTUS     [2]
Can. 0400      obligationi satisfacere potest per procuratorem etiam in Urbe degentem; Praefectus apostolicus hac obligatione non tenetur. - § 1. Episcopus
Can. 0495      § 2. In vicariatibus et praefecturis apostolicis Vicarius vel Praefectus constituant consilium ex tribus saltem presbyteris missionariis, quorum sententiam

PRAEFERANT     [1]
Can. 0180      1. Si electioni illius quem electores aptiorem putent ac praeferant impedimentum canonicum obstet, super quo dispensatio concedi possit ac

PRAEFERENDA     [1]
Can. 1610      attulerunt, nisi a maiore numero iudicium praefinita fuerint motiva praeferenda; sententia dein singulorum iudicium subicienda est approbationi. § 3

PRAEFICIANTUR     [1]
Can. 0651      moderamen novitiatus et institutionis rationem. § 3. Novitiorum institutioni praeficiantur sodales sedulo praeparati qui, aliis oneribus non impediti, munus

PRAEFICITUR     [3]
Can. 0295      Praelatura personalis regitur statutis ab Apostolica Sede conditis eique praeficitur Praelatus ut Ordinarius proprius, ciu ius est nationale vel
Can. 0435      Provinciae ecclesiasticae praeest Metropolita, qui est Archiepiscopus dioecesis cui praeficitur; quod officium cum sede episcopali, a Romano Pontifice determinata
Can. 0553      vel alio nomine vocatur, est sacerdos qui vicariatui foraneo praeficitur. § 2. Nisi aliud iure particulari statuatur, vicarius foraneus

PRAEFINIAT     [3]
Can. 0527      notificata locum tenet captae possessionis. § 3. Loci Ordinarius praefiniat tempus intra quod paroeciae possessio capi debeat; quo inutiliter
Can. 1577      fideliter exsequendum. § 3. Iudex, ipso perito audito, tempus praefiniat intra quod examen perficiendum est et relatio proferenda. -
Can. 1660      Si exceptiones partis conventae id exigant, iudex parti actrici praefiniat terminum ad respondendum, ita ut ex allatis utriusque partis

PRAEFINIRE     [3]
Can. 1264      aliud iure cautum sit, conventus Episcoporum provinciae est: 1_ praefinire taxas pro actibus potestatis exsecutivae gratiosae vel pro exsecutione
Can. 1466      terminos haud statuat ad actus processuales peragendos, iudex illos praefinire debet, habita ratione naturae uniuscuiusque actus. - Si die
Can. 1703      allatum vel testimonium receptum iudex ostendere poterit et tempus praefinire ad deductiones exhibendas. - § 1. Instructor, peracta instructione

PRAEFINITA     [2]
Can. 0043      prohibita fuerit, aut electa industria personae, aut substituti persona praefinita; hisce autem in casibus exsecutori licet alteri committere actus
Can. 1610      iudices in discussione attulerunt, nisi a maiore numero iudicium praefinita fuerint motiva praeferenda; sententia dein singulorum iudicium subicienda est

PRAEFINITAS     [1]
Can. 1303      iure particulari determinandum, ex reditibus annuis Missas celebrandi aliasque praefinitas functiones ecclesiasticas peragendi, aut fines de quibus in can

PRAEFINITI     [2]
Can. 0184      obtinet. - § 1. Amittitur officium ecclesiasticum lapsu temporis praefiniti, expleta aetate iure definita, renuntiatione, translatione, amotione necnon privatione
Can. 0186      officium amittit, titulus emeriti conferri potest. - Lapsu temporis praefiniti vel adimpleta aetate, amissio officii effectum habet tantum a

PRAEFINITIS     [1]
Can. 1517      solum pronuntiatione sententiae definitivae, sed etiam aliis modis iure praefinitis. - Si pars litigans moriatur aut statum mutet aut

PRAEFINITO     [1]
Can. 1751      esse faciendam, hic decretum translationis ferat, statuens paroeciam, elapso praefinito tempore, esse vacaturam. § 2. Hoc tempore inutiliter transacto

PRAEFINITUM     [4]
Can. 0271      Ecclesiam particularem transmigrandi concedere potest suis clericis ad tempus praefinitum, etiam pluries renovandum, ita tamen ut iidem clerici propriae
Can. 0520      1, fieri potest sive in perpetuum sive ad certum praefinitum tempus; in utroque casu fiat mediante conventione scripta inter
Can. 1336      delinquentem afficere possunt aut in perpetuum aut in tempus praefinitum aut in tempus indeterminatum, praeter alias, quas forte lex
Can. 1723      can. 1481, § 1, intra terminum ab ipso iudice praefinitum, sibi constituendum. § 2. Quod si reus non providerit

PRAEIUDICIALIS     [1]
Can. 1675      coniugis accusari non potest, nisi quaestio de validitate sit praeiudicialis ad aliam solvendam controversiam sive in foro canonico sive

PRAEIUDICIUM     [8]
Can. 0080      privilegio sibi concesso renuntiare, si renuntiatio cedat in Ecclesiae praeiudicium. - Resoluto iure concedentis, privilegium non extinguitur, nisi datum
Can. 0428      vetantur quidpiam agere quod vel dioecesi vel episcopalibus iuribus praeiudicium aliquod affere possit; speciatim prohibentur ipsi, ac proinde alii
Can. 0540      statuatur. § 2. Administratori paroeciali nihil agere licet, quod praeiudicium afferat iuribus parochi aut damno esse possit bonis paroecialibus
Can. 0876      possit. - Ad collatum baptismum comprobandum, si nemini fiat praeiudicium, sufficit declaratio unius testis omni exceptione maioris, aut ipsius
Can. 1195      potest voti obligationem tamdiu suspendere, quamdiu voti adimpletio sibi praeiudicium afferat. - Praeter Romanum Pontificem, vota privata possunt iusta
Can. 1201      Si actui directe vergenti in damnum aliorum aut in praeiudicium boni publici vel salutis aeternae iusiurandum adiciatur, nullam exinde
Can. 1203      circa iusiurandum promissorium; sed si iurisiurandi dispensatio vergat in praeiudicium aliorum qui obligationem remittere recusent, una Apostolica Sedes potest
Can. 1455      in contentioso autem si ex revelatione alicuius actus processualis praeiudicium partibus obvenire possit, iudices et tribunalis adiutores tenentur ad

PRAELATI     [1]
Can. 0353      celebrantur, potest esse publicum, cum scilicet praeter Cardinales admittuntur Praelati, legati societatum civilium aliive ad illud invitati. - Patres

PRAELATO     [1]
Can. 0370      quidem circumscripta, cuius cura, specialia ob adiuncta, committitur alicui Praelato aut Abbati, qui eam, ad instar Episcopi dioecesani, tamquam

PRAELATURA     [5]
Can. 0295      quarum interest Episcoporum conferentiis, erigi possunt. - § 1. Praelatura personalis regitur statutis ab Apostolica Sede conditis eique praeficitur
Can. 0296      praedicto promoverit, sive eorundem decorae sustentationi. - Conventionibus cum praelatura initis, laici operibus apostolicis praelaturae personalis sese dedicare possunt
Can. 0297      personalis cum Ordinariis locorum, in quorum Ecclesiis particularibus ipsa praelatura sua opera pastoralia vel missionalia, praevio consensu Episcopi dioecesani
Can. 0368      exsistit, sunt imprimis dioeceses, quibus nisi aliud constet, assimilantur praelatura territorialis et abbatia territorialis, vicariatus apostolicus et praefectura apostolica
Can. 0370      operatur una sancta catholica et apostolica Christi Ecclesia. - Praelatura territorialis aut abbatia territorialis est certa populi Dei portio

PRAELATURAE     [6]
Can. 0265      clericum oportet esse incardinatum aut alicui Ecclesiae particulari vel praelaturae personali, aut alicui instituto vitae consecratae vel societati hac
Can. 0266      diaconatum aliquis fit clericus et incardinatur Ecclesiae particulari vel praelaturae personali pro cuius servitio promotus est. § 2. Sodalis
Can. 0294      missionalia pro variis regionibus aut diversis coetibus socialibus perficienda, praelaturae personales quae presbyteris et diaconis cleri saecularis constent, ab
Can. 0295      internationale seminarium erigere necnon alumnos incardinare, eosque titulo servitii praelaturae ad ordines promovere. § 2. Praelatus prospicere debet sive
Can. 0296      sustentationi. - Conventionibus cum praelatura initis, laici operibus apostolicis praelaturae personalis sese dedicare possunt; modus vero huius organicae cooperationis
Can. 0297      in statutis apte determinentur. - Statuta pariter definiant rationes praelaturae personalis cum Ordinariis locorum, in quorum Ecclesiis particularibus ipsa

PRAELATUS     [2]
Can. 0295      personalis regitur statutis ab Apostolica Sede conditis eique praeficitur Praelatus ut Ordinarius proprius, ciu ius est nationale vel internationale
Can. 0295      eosque titulo servitii praelaturae ad ordines promovere. § 2. Praelatus prospicere debet sive spirituali institutioni illorum, quos titulo praedicto

PRAELECTIONES     [1]
Can. 0279      falsi nominis scientiam § 2. Sacerdotes, iuxta iuris praescripta, praelectiones pastorales post ordinationem sacerdotalem instituendas frequentent atque, statutis eodem

PRAELECTIONIBUS     [2]
Can. 0279      frequentent atque, statutis eodem iure temporibus, aliis quoque intersint praelectionibus, conventibus theologicis aut conferentiis, quibus ipsis praebeatur occasio pleniorem
Can. 0555      ut clerici, iuxta iuris particularis praescripta, statutis temporibus intersint praelectionibus, conventibus theologicis aut conferentiis, ad normam can. 279, §

PRAEMISSA     [3]
Can. 0316      adscripti in casum inciderint de quo in § 1, praemissa monitione, a consociatione dimittantur, servatis eius statutis et salvo
Can. 0914      pueri usum rationis assecuti debite praeparentur et quam primum, praemissa sacramentali confessione, hoc divino cibo reficiantur; parochi etiam est
Can. 0916      obstinate perseverantes. - Qui conscius est peccati gravis, sine praemissa sacramentali confessione Missam ne celebret neve Corpori Domini communicet

PRAEMISSIS     [1]
Can. 1612      formula dubiorum. § 3. Hisce subsequatur pars dispositiva sententiae, praemissis rationibus quibus innititur. § 4. Claudatur cum indicatione diei

PRAEMITTATUR     [1]
Can. 0962      generali, in casu quoque periculi mortis, si tempus suppetat, praemittatur exhortatio ut actum contritionis quisque elicere curet. - Firma

PRAEMITTENDA     [1]
Can. 0684      et modum probationis, quae professioni sodalis in novo instituto praemittenda est. § 5. Ut ad institutum saeculare aut ad

PRAEMITTENDUM     [1]
Can. 0690      praeviam professioni temporariae et tempus votorum ante professionem perpetuam praemittendum, ad normam cann. 655 et 657. § 2. Eadem

PRAEMONERE     [1]
Can. 1565      prius recolantur certo affirmari nequeant, poterit iudex nonnulla testem praemonere, si id sine periculo fieri posse censeat. - Testes

PRAEMONITIS     [1]
Can. 0366      agatur de matrimoniis celebrandis; 2_ Legato pontificio fas est, praemonitis, quantum fieri potest, locorum Ordinariis, in omnibus ecclesiis suae

PRAEMONITO     [1]
Can. 0436      potestas regiminis; potest vero in omnibus ecclesiis, Episcopo dioecesano praemonito, si ecclesia sit cathedralis, sacras exercere functiones, uti Episcopus

PRAENUNTIENT     [1]
Can. 0573      consequantur et, praeclarum in Ecclesia signum effecti, caelestem gloriam praenuntient. § 2. Quam vivendi formam in institutis vitae consecratae

PRAEOCCUPATUM     [1]
Can. 1624      vereatur ne iudex, qui sententiam querela nullitatis impugnatam tulit, praeoccupatum animum habeat ideoque eum suspectum existimet, exigere potest ut

PRAEPARANTUR     [2]
Can. 0234      iuvenes in sua quisque regione ad studia superiora peragenda praeparantur. - § 1. Iuvenes, qui ad sacerdotium accedere intendunt
Can. 0659      § 3. Institutio sodalium, qui ad sacros ordines suscipiendos praeparantur, iure universali regitur et propria instituti ratione studiorum. -

PRAEPARARE     [1]
Can. 0909      ne omittat ad eucharistici Sacrificii celebrationem oratione debite se praeparare, eoque expleto Deo gratias agere. - § 1. Minister

PRAEPARATI     [2]
Can. 0651      institutionis rationem. § 3. Novitiorum institutioni praeficiantur sodales sedulo praeparati qui, aliis oneribus non impediti, munus suum fructose et
Can. 1002      unctionis infirmorum, pro pluribus infirmis simul, qui apte sint praeparati et rite dispositi, iuxta Episcopi dioecesani praescripta peragi potest

PRAEPARATIONE     [4]
Can. 0597      detineatur impedimento. § 2. Nemo admitti potest sine congrua praeparatione. - § 1. Unumquodque institutum, attentis indole et finibus
Can. 0913      possit pueris, requiritur ut ipsi sufficienti cognitione et accurata praeparatione gaudeant, ita ut mysterium Christi pro suo captu percipiant
Can. 1027      recipiendis avertere. - Aspirantes ad diaconatum et presbyteratum accurata praeparatione efformentur, ad normam iuris. - Curet Episcopus dioecesanus aut
Can. 1063      christiani deque munere coniugum ac parentum christianorum instituantur; 2_ praeparatione personali ad matrimonium ineundum, qua sponsi ad novi sui

PRAEPARATORIOS     [2]
Can. 0043      hisce autem in casibus exsecutori licet alteri committere actus praeparatorios. - Actus administrativus exsecutioni mandari potest etiam ab exsecutoris
Can. 0135      delegari nequit, nisi ad actus cuivis decreto aut sententia praeparatorios perficiendos. § 4. Ad potestatis exsecutivae exercitium quod attinet

PRAEPARENT     [1]
Can. 0237      expediat; secus concredantur alumni, qui ad sacra ministeria sese praeparent, alieno seminario aut erigatur seminarium interdioecesanum. § 2. Seminarium

PRAEPARENTUR     [12]
Can. 0233      sese vocatos aestiment, prudenter verbo opereque adiuventur ac debite praeparentur. - § 1. Serventur, ubi exsistunt, atque foveantur seminaria
Can. 0245      communem atque per amicitiae coniunctionisque necessitudinem cum aliis excultam praeparentur ad fraternam unionem cum dioecesano presbyterio, cuius in Ecclesiae
Can. 0247      - § 1. Ad servandum statum caelibatus congrua educatione praeparentur, eumque ut peculiare Dei donum in honore habere discant
Can. 0257      particulari ad Ecclesiam particularem alterius regionis transmigrare intendentes, apte praeparentur ad ibidem sacrum ministerium exercendum, ut scilicet et linguam
Can. 0457      est curae, ut res in plenario conventu conferentiae agendae praeparentur et decisiones in conventu plenario statutae debite exsecutioni mandentur
Can. 0652      meditandas instruantur; ad Dei cultum in sacra liturgia excolendum praeparentur; rationem addiscant vitam ducendi Deo hominibusque in Christo per
Can. 0735      vocationem divinam agnoscentes ad missionem et vitam societatis apte praeparentur. - § 1. In societatibus clericalibus clerici ipsi societati
Can. 0777      pueri, ope catecheticae institutionis per congruum tempus impertitae, rite praeparentur ad primam receptionem sacramentorum paenitentiae et sanctissimae Eucharistiae necnon
Can. 0780      Ordinarii ut catechistae ad munus suum rite explendum debite praeparentur, ut nempe continua formatio ipsis praebeatur, iidemque Ecclesiae doctrinam
Can. 0843      petunt debita evangelizatione necnon catechetica institutione ad eadem recipienda praeparentur, attentis normis a competenti auctoritate editis. - § 1
Can. 0867      ut sacramentum pro filio petant et debite ad illud praeparentur. § 2. Si infans in periculo mortis versetur, sine
Can. 0914      officium est curandi ut pueri usum rationis assecuti debite praeparentur et quam primum, praemissa sacramentali confessione, hoc divino cibo

PRAEPARETUR     [1]
Can. 0851      quae ad validitatem sacramenti requirantur. - Baptismi celebratio debite praeparetur oportet; itaque: 1_ adultus, qui baptismum recipere intendit, ad

PRAEPEDIATUR     [1]
Can. 0412      Episcopus dioecesanus plane a munere pastorali in dioecesi procurando praepediatur, ne per litteras quidem valens cum dioecesanis communicare. -

PRAEPEDIRE     [1]
Can. 0278      diligentem muneris ipsis ab auctoritate ecclesiastica competenti commissi adimpletionem praepedire possunt. - § 1. Clerici studia sacra, recepto etiam

PRAEPEDITI     [1]
Can. 0777      quantum eorum condicio sinat, qui corpore vel mente sint praepediti; 5_ ut iuvenum et adultorum fides, variis formis et

PRAEPEDITUR     [1]
Can. 0539      valetudinis aliusve causae a munere pastorali in paroecia exercendo praepeditur, ab Episcopo dioecesano quam primum deputetur administrator paroecialis, sacerdos

PRAEPOSITI     [3]
Can. 0134      Pontificem, Episcopi dioecesani aliique qui, etsi ad interim tantum, praepositi sunt alicui Ecclesiae particulari vel communitati eidem aequiparatae ad
Can. 0354      dicasteriis aliisve institutis permanentibus Romanae Curiae et Civitatis Vaticanae praepositi, qui septuagesimum quintum aetatis annum expleverint, rogantur ut renuntiationem
Can. 0717      non sit definitive incorporatus. § 3. Qui regimini instituti praepositi sunt, curent ut eiusdem spiritus unitas servetur et actuosa

PRAEPROPERA     [1]
Can. 1344      poenae irrogationem in tempus magis opportunum differre, si ex praepropera rei punitione maiora mala eventura praevideantur; 2_ a poena

PRAEREQUISITA     [1]
Can. 1025      competentis, praeditus sit, nulla detineatur irregularitate nulloque impedimento, atque praerequisita, ad normam cann. 1033-1039 adimpleverit; praeterea documenta habeantur, de

PRAEROGATIVAE     [1]
Can. 0788      a catechumenis sint praestanda, atque definiendo quaenam eis agnoscantur praerogativae. - Neophyti, apta institutione ad veritatem evangelicam penitius cognoscendam

PRAEROGATIVAM     [1]
Can. 0438      novo indiget pallio. - Patriarchae et Primatis titulus, praeter praerogativam honoris, nullam in Ecclesia latina secumfert regiminis potestatem, nisi

PRAEROGATIVAS     [1]
Can. 0206      ad sacros ritus celebrandos introducit, eisdem varias iam largitur praerogativas, quae christianorum sunt propriae. - § 1. Ex divina

PRAESCRIBANT     [1]
Can. 0717      genuinam fraternitatem. - § 1. Constitutiones proprium regiminis modum praescribant, tempus quo Moderatores suo officio fungantur et modum quo

PRAESCRIBATUR     [1]
Can. 0057      recepta petitione vel recursu provideat, nisi alius terminus lege praescribatur. § 2. Hoc termino transacto, si decretum nondum datum

PRAESCRIBITUR     [1]
Can. 1362      quibus in cann. 1394, 1395, 1397, 1398, quae quinquennio praescribitur; 3_ de delictis quae non sunt iure communi punita

PRAESCRIBUNT     [2]
Can. 1009      et precatione consecratoria, quam pro singulis gradibus libri liturgici praescribunt. - Ordinatio intra Missarum sollemnia celebretur, die dominico vel
Can. 1205      deputantur dedicatione vel benedictione, quam liturgici libri ad hoc praescribunt. - Dedicatio alicuius loci spectat ad Episcopum dioecesanum et

PRAESCRIBUNTUR     [2]
Can. 1249      communi quadam paenitentiae observatione inter se coniungantur, dies paenitentiales praescribuntur, in quibus christifideles speciali modo orationi vacent, opera pietatis
Can. 1270      reales, quae pertinent ad Sedem Apostolicam, spatio centum annorum praescribuntur; quae ad aliam personam iuridicam publicam ecclesiasticam pertinent, spatio

PRAESCRIPSERIT     [2]
Can. 0455      tantummodo potest in causis, in quibus ius universale id praescripserit aut peculiare Apostolicae Sedis mandatum sive motu proprio sive
Can. 0895      in librum confirmatorum Curiae dioecesanae adnotentur, vel, ubi id praescripserit Episcoporum conferentia aut Episcopus dioecesanus, in librum in archivo

PRAESCRIPTA     [84]
Can. 0005      revocentur. - § 1. Vigentes in praesens contra horum praescripta canonum consuetudines sive universales sive particulares, quae ipsis canonibus
Can. 0029      legislatore competenti pro communitate legis recipiendae capaci communia feruntur praescripta, proprie sunt leges et reguntur praescriptis canonum de legibus
Can. 0031      vacationem quod attinet, de quibus in § 1, serventur praescripta can. 8. - Decreta generalia exsecutoria eos obligant qui
Can. 0033      directoriis aliusve nominis documentis, non derogant legibus, et eorum praescripta quae legibus sint contraria omni vi carent. § 2
Can. 0034      expresse caveatur. - § 1. Instructiones, quae nempe legum praescripta declarant atque rationes in iisdem exsequendis servandas evolunt et
Can. 0059      dispensatio aliave gratia. § 2. Quae de rescriptis statuuntur praescripta, etiam de licentiae concessione necnon de concessionibus gratiarum vivae
Can. 0075      - Si rescriptum contineat privilegium vel dispensationem, serventur insuper praescripta canonum qui sequuntur. - § 1. Privilegium, seu gratia
Can. 0094      universitatis, iiqui eiusdem moderamen curant. § 3. Quae statutorum praescripta vi potestatis legislativae condita et promulgata sunt, reguntur praescriptis
Can. 0098      sunt; ad constitutionem tutorum eorumque potestatem quod attinet, serventur praescripta iuris civilis, nisi iure canonico aliud caveatur, aut Episcopus
Can. 0135      § 4. Ad potestatis exsecutivae exercitium quod attinet, serventur praescripta canonum qui sequuntur. - Potestatem exsecutivam aliquis, licet extra
Can. 0164      Nisi aliud iure provisum fuerit, in electionibus canonicis serventur praescripta canonum qui sequuntur. - Nisi aliud iure aut legitimis
Can. 0174      secus electio est invalida. § 3. Compromissarii debent iuris praescripta de electione servare atque, ad validitatem electionis, condiciones compromisso
Can. 0193      § 3. § 3. Ab officio quod, secundum iuris praescripta, alicui confertur ad prudentem discretionem auctoritatis competentis, potest quis
Can. 0196      tantummodo fieri potest. § 2. Privatio effectum sortitur secundum praescripta canonum de iure poenali. - Praescriptionem, tamquam modum iuris
Can. 0209      Ecclesiam tum universam, tum particularem ad quam, secundum iuris praescripta, pertinent. - Omnes christifideles, secundum propriam condicionem, ad sanctam
Can. 0214      - Ius est christifidelibus, ut cultum Deo persolvant iuxta praescripta proprii ritus a legitimis Ecclesiae Pastoribus approbati, utque propriam
Can. 0228      officia ecclesiastica et munera assumantur, quibus ipsi secundum iuris praescripta fungi valent. § 2. Laici debita scientia, prudentia et
Can. 0236      efformentur. - Aspirantes ad diaconatum permanentem secundum Episcoporum conferentiae praescripta ad vitam spiritualem alendam informentur atque ad officia eidem
Can. 0241      debent de susceptis baptismo et confirmatione aliaque quae secundum praescripta institutionis sacerdotalis Rationis requiruntur. § 3. Si agatur de
Can. 0261      studiorum moderatur ut magistri suo munere rite fungantur, secundum praescripta Rationis institutionis sacerdotalis ac seminarii ordinationis. - Exemptum a
Can. 0275      sint, et cooperationem inter se prosequantur, iuxta iuris particularis praescripta. § 2. Clerici missionem agnoscant et promoveant, quam pro
Can. 0276      pariter tenentur ad vacandum recessibus spiritualibus, iuxta iuris particularis praescripta; 5_ sollicitantur ut orationi mentali regulariter incumbant, frequenter ad
Can. 0279      et falsi nominis scientiam § 2. Sacerdotes, iuxta iuris praescripta, praelectiones pastorales post ordinationem sacerdotalem instituendas frequentent atque, statutis
Can. 0285      quae statum suum dedecent, prorsus abstineant, iuxta iuris particularis praescripta. § 2. Ea quae, licet non indecora, a clericali
Can. 0305      statutorum easdem invisendi; subsunt etiam eiusdem auctoritatis regimini secundum praescripta canonum, qui sequuntur. § 2. Vigilantiae Sanctae Sedis subsunt
Can. 0306      concessis fruatur, necesse est et sufficit ut secundum iuris praescripta et propria consociationis statuta, in eandem valide receptus sit
Can. 0321      aliisque officialibus maioribus. - Consociationes privata christifideles secundum statutorum praescripta dirigunt et moderantur. - § 1. Consociatio christifidelium privata
Can. 0325      privata ea bona quae possidet libere administrat, iuxta statutorum praescripta, salvo iure auctoritatis ecclesiasticae competentis vigilandi ut bona fines
Can. 0386      tenetur, per se ipse frequenter praedicans; curet etiam ut praescripta canonum de ministerio verbi, de homilia praesertim et catechetica
Can. 0411      et auxiliari, ad renuntiationem ab officio quod attinet, applicantur praescripta cann. 401 et 402, § 2. - Sedes episcopalis
Can. 0425      pro ea vice deputet; actus autem illius qui contra praescripta § 1 sit electus, sunt ipso iure nulli. -
Can. 0453      et praetera quoties id postulent peculiaria adiuncta, secundum statutorum praescripta. - § 1. Suffragium deliberativum in conventibus plenariis Episcoporum
Can. 0454      pertinent, suffragium competit deliberativum aut consultivum, iuxta statutorum conferentiae praescripta; firmum tamen sit eis solis, de quibus in §
Can. 0472      quae in curia ad exercitium potestatis iudicalis pertinent, serventur praescripta Libri VII De processibus de iis autem quae ad
Can. 0472      de iis autem quae ad administrationem dioecesis spectant, serventur praescripta canonum qui sequuntur. - § 1. Episcopus dioecesanus curare
Can. 0513      - § 1. Consilium pastorale constituitur ad tempus, iuxta praescripta statuorum, quae ab Episcopo dantur. § 2. Sede vacante
Can. 0531      oblationes voluntarias; Episcopo dioecesano, audito consilio presbyterali, competit statuere praescripta, quibus destinationi harum oblationum necnon remunerationi clericorum idem munus
Can. 0535      matrimoniorum, defunctorum, aliique secundum Episcoporum conferentiae aut Episcopi dioecesani praescripta; prospiciat parochus ut iidem libri accuratea conscribantur atque diligenter
Can. 0535      § 5. Libri paroeciales antiquiores quoque diligenter custodiantur, secundum praescripta iuris particularis. - § 1. Si, de iudicio Episcopi
Can. 0538      si, iuxta iuris particularis de quo in can. 522 praescripta, ad tempus determinatum constitutus fuerit. § 2. Parochus, qui
Can. 0549      § 3, et nisi Administrator paroecialis constitutus fuerit, serventur praescripta can. 541, § 1; vicarius hoc in casu omnibus
Can. 0551      quas occasione perfuncti ministerii pastoralis christifideles vicario faciunt, serventur praescripta can. 531. - Vicarius paroecialis ab Episcopo dioecesano aut
Can. 0555      satisfaciant; 3_ providendi ut religiosae functiones secundum sacrae liturgiae praescripta celebrentur, ut decor et nitor ecclesiarum sacraeque supellectilis, maxime
Can. 0555      foraneus: 1_ operam det ut clerici, iuxta iuris particularis praescripta, statutis temporibus intersint praelectionibus, conventibus theologicis aut conferentiis, ad
Can. 0562      prospiciendi ut sacrae unctiones secundum normas liturgicas et canonum praescripta digne in ecclesia celebrentur, onera fideliter adimpleantur, bona diligenter
Can. 0596      § 3. Potestati de qua in § 1 applicantur praescripta cann. 131, 133 et 137-144. - § 1. In
Can. 0663      Sacramento praesentem adorent. § 3. Lectioni sacra iuris proprii praescripta liturgiam horarum digne celebrent, firma pro clericis obligatione de
Can. 0730      sodalis instituti saecularis ad aliud institutum saeculare transeat, serventur praescripta cann. 684, §§ 1, 2, 4, et 685; ut
Can. 0766      in casibus particularibus utilitas id suadeat, iuxta Episcoporum conferentiae praescripta, et salvo can. 767, § 1. - § 1
Can. 0767      4. Parochi aut ecclesiae rectoris est curare ut haec praescripta religiose serventur. - § 1. Divini verbi praecones christifidelibus
Can. 0770      necessitatibus aptata. - Parochi certis temporibus, iuxta Episcopi dioecesani praescripta, illas ordinent praedicationes, quas exercitia spiritualia et sacras missiones
Can. 0772      de doctrina christiana faciendum via radiophonica aut televisifica, serventur praescripta ab Episcoporum conferentia statuta. - Proprium et grave officium
Can. 0806      religiosorum sodalibus conditae sint aut dirigantur; eidem item competit praescripta edere quae ad generalem attinent ordinationem scholarum catholicarum: quae
Can. 0806      edere quae ad generalem attinent ordinationem scholarum catholicarum: quae praescripta valent de scholis quoque quae ab iisdem sodalibus diriguntur
Can. 0814      adiutorio sint, praesertim spirituali. - Quae de universitatibus statuuntur praescripta, pari ratione applicantur aliis studiorum superiorum institutis. - Ecclesiae
Can. 0818      universitatibus catholicis in cann. 810, 812 et 813 statuuntur praescripta, de universitatibus facultatibusque ecclesiasticis quoque valent. - Quatenus dioecesis
Can. 0826      - § 1. Ad libros liturgicos quod attinet, serventur praescripta can. 838. § 2. Ut iterum edantur libri liturgici
Can. 0852      § 1. Quae in canonibus de baptismo adulti habentur praescripta, applicantur omnibus qui, infantia egressi, rationis usum assecuti sunt
Can. 0853      extra casum necessitatis, benedicta sit oportet, secundum librorum liturgicorum praescripta. - Baptismus conferatur sive per immersionem sive per infusionem
Can. 0868      catholica educatum iri quae si prorsus deficiat, baptismus secundum praescripta iuris particularis differatur, monitis de ratione parentibus. § 2
Can. 0880      manus impositione atque per verba in probatis liturgicis libris praescripta. § 2. Chrisma in sacramento confirmationis adhibendum debet esse
Can. 0894      in baptismo suscepit. - Ad collatam confirmationem probandam serventur praescripta can. 876. - Nomina confirmatorum, facta mentione ministri, parentum
Can. 0929      diaconi in Eucharistia celebranda et ministranda sacra ornamenta rubricis praescripta deferant. - § 1. Sacerdos infirmus aut aetate provectus
Can. 0997      concessionem et usum quod attinet, servanda sunt insuper cetera praescripta quae in peculiaribus Ecclesiae legibus continentur. - Unctio infirmorum
Can. 0998      eos liniendo oleo atque verba proferendo in liturgicis libris praescripta. - Praeter Episcopum, oleum in unctione infirmorum adhibendum benedicere
Can. 1002      apte sint praeparati et rite dispositi, iuxta Episcopi dioecesani praescripta peragi potest. - § 1. Unctionem infirmorum valide administrat
Can. 1051      scrutinium de qualitatibus in ordinando requisitis quod attinet, serventur praescripta quae sequuntur: 1_ habeatur testimonium rectoris seminarii vel domus
Can. 1127      Ad formam quod attinet in matrimonio mixto adhibendam, serventur praescripta can. 1108; si tamen pars catholica matrimonium contrahit cum
Can. 1129      adiuvent ad vitae coniugalis et familiaris fovendam unitatem. - Praescripta can. 1127 et 1128 applicanda sunt quoque matrimoniis, quibus
Can. 1145      parte conversa valet, immo est licita, si forma superius praescripta servari nequeat. § 3. In utroque casu de interpellatione
Can. 1181      sepulturae. - Ad oblationes occasione funerum quod attinet, serventur praescripta can. 1264, cauto tamen ne ulla fiat in exequiis
Can. 1245      87, parochus, iusta de causa et secundum Episcopi dioecesani praescripta, singulis in casibus concedere potest dispensationem ab obligatione servandi
Can. 1248      in ecclesia paroeciali aliove sacro loco, iuxta Episcopi dioecesani praescripta celebrata, partem habeant, aut orationi per debitum tempus personaliter
Can. 1251      carnis comestione vel ab alio cibo iuxta conferentiae Episcoporum praescripta, servetur singulis anni sextis feriis, nisi cum aliquo die
Can. 1284      bonorum ecclesiasticorum modis civiliter validis in tuto ponatur; 3_ praescripta servare iuris tam canonici quam civilis, aut quae a
Can. 1377      vel immobilem, profanat iusta poena puniatur. - Qui sine praescripta licentia bona ecclesiastica alienat, iusta poena puniatur. - §
Can. 1392      - Clerici vel religiosi mercaturam vel negotiationem contra canonum praescripta exercentes pro delicti gravitate puniantur. - Qui obligationes sibi
Can. 1403      peculiari lege pontificia. § 2. Iisdem causis applicantur praeterea praescripta huius Codicis, quoties in eadem lege ad ius universale
Can. 1500      Ad naturam et vim actionis possessoriae quod attinet, serventur praescripta iuris civilis loci ubi sita est res de cuius
Can. 1505      personam standi in iudicio; 3_ si non servata sint praescripta can. 1504, nn. 1-3; 4_ si certo pateat ex
Can. 1670      - In ceteris quae ad rationem procedendi attinent, serventur praescripta canonum de iudicio contentioso ordinario. Tribunal autem potest suo
Can. 1684      vel ab Ordinario loci statuto id prohibeatur. § 2. Praescripta can. 1644 servanda sunt, etiam si sententia, quae matrimonii
Can. 1694      servatis servandis. - Quod attinet ad tribunalis competentiam, serventur praescripta can. 1673. - Iudex, antequam causam acceptet et quotiescumque
Can. 1752      transacto, paroeciam vacantem declaret. - In causis translationis applicentur praescripta canonis 1747, servata aequitate canonica et prae oculis habita

PRAESCRIPTAE     [2]
Can. 0425      qui sit doctrina et prudentia praestans. § 3. Si praescriptae in § 1 condiciones posthabitae fuerint, Metropolita aut, si
Can. 1293      facta. § 2. Aliae quoque cautelae a legitima auctoritate praescriptae serventur, ut Ecclesiae damnum vitetur. - § 1. Res

PRAESCRIPTAS     [2]
Can. 0230      praeesse, baptismum conferre atque sacram Communionem distribuere, iuxta iuris praescriptas. - § 1. Laici, qui permanenter aut ad tempus
Can. 0261      ut alumni normas Ratione institutionis sacerdotalis necnon seminarii ordinatione praescriptas adamussim servent. § 2. Sedulo provideant seminarii rector atque

PRAESCRIPTI     [1]
Can. 1119      celebratione serventur ritus in libris liturgicis, ab Ecclesia probatis, praescripti aut legitimis consuetudinibus recepti. - Episcoporum conferentia exarare potest

PRAESCRIPTIO     [7]
Can. 0082      vero in aliorum gravamen cedit, amittitur, si accedat legitima praescriptio. - § 1. Cessat privilegium elapso tempore vel expleto
Can. 0198      quae in canonibus huius Codicis statuuntur. - Nulla valet praescriptio, nisi bona fide nitatur, non solum initio, sed toto
Can. 1336      quas forte lex constituerit, hae sunt: 1_ prohibitio vel praescriptio commorandi in certo loco vel territorio; 2_ privatio potestatis
Can. 1337      loco vel territorio sive clericos sive religiosos afficere potest; praescriptio autem commorandi, clericos saeculares et, intra limites constitutionum, religiosos
Can. 1337      saeculares et, intra limites constitutionum, religiosos. § 2. Ut praescriptio commorandi in certo loco vel territorio irrogetur, accedat oportet
Can. 1362      si lex particularis alium praescriptionis terminum statuerit. § 2. Praescriptio decurrit ex die quo delictum patratum est, vel, si
Can. 1512      ita ut non expiret resoluto iure delegantis; 4_ interrumpitur praescriptio, nisi aliud cautum sit; 5_ lis pendere incipit; et

PRAESCRIPTIONE     [4]
Can. 1269      197-199. - Res sacrae, si in dominio privatorum sunt, praescriptione acquiri a privatis personis possunt, sed eas adhibere ad
Can. 1362      necessarium ad scandalum reparandum. - § 1. Actio criminalis praescriptione extinguitur triennio, nisi agatur: 1_ de delictis Congregationi pro
Can. 1363      de quo in can. 1651, actio ad poenam exsequendam praescriptione extinguitur. § 2. Idem valet, servatis servandis, si poena
Can. 1492      sed etiam exceptione. - § 1. Quaevis actio extinguitur praescriptione ad normam iuris aliove legitimo modo, exceptis actionibus de

PRAESCRIPTIONEM     [4]
Can. 0197      effectum sortitur secundum praescripta canonum de iure poenali. - Praescriptionem, tamquam modum iuris subiectivi acquirendi vel amittendi necnon ab
Can. 0198      nitatur, non solum initio, sed toto decursu temporis ad praescriptionem requisiti, salvo praescripto can. 1362. - Praescriptioni obnoxia non
Can. 1268      finem factae, nonnisi ad eundem finem destinari possunt. - Praescriptionem, tamquam acquirendi et se liberandi modum, Ecclesia pro bonis
Can. 1344      interim tempus decurrerit ad actionis poenalis pro priore delicto praescriptionem. - Quoties delinquens vel usum rationis imperfectum tantum habuerit

PRAESCRIPTIONI     [1]
Can. 0199      temporis ad praescriptionem requisiti, salvo praescripto can. 1362. - Praescriptioni obnoxia non sunt: 1_ iura et obligationes quae sunt

PRAESCRIPTIONIS     [1]
Can. 1362      non sunt iure communi punita, si lex particularis alium praescriptionis terminum statuerit. § 2. Praescriptio decurrit ex die quo

PRAESCRIPTIS     [57]
Can. 0003      perinde ac in praesens vigere pergent, contrariis huius Codicis praescriptis minime obstantibus. - Iura quaesita, itemque privilegia quae, ab
Can. 0006      promulgatus; 2_ aliae quoque leges, sive universales sive particulares, praescriptis huius Codicis contrariae, nisi de particularibus aliud expresse caveatur
Can. 0029      capaci communia feruntur praescripta, proprie sunt leges et reguntur praescriptis canonum de legibus. - Qui potestate exsecutiva tantum gaudet
Can. 0034      ordinationes legibus non derogant, et si quae cum legum praescriptis componi nequeant, omni vi carent. § 3. Vim habere
Can. 0065      dicasterii quocum agi coeptum est. - § 1. Salvis praescriptis §§ 2 et 3, nemo gratiam a proprio Ordinario
Can. 0094      praescripta vi potestatis legislativae condita et promulgata sunt, reguntur praescriptis canonum de legibus. - § 1. Ordines sunt regulae
Can. 0132      probandae delegationis incumbit. - § 1. Facultates habituales reguntur praescriptis de potestate delegata. § 2. Attamen nisi in eius
Can. 0158      personarum competat, praesentandus designetur servatis cann. 165 - 179 praescriptis. - Nemo invitus praesentetur; quare qui praesentandus proponitur, mentem
Can. 0221      ad iudicium ab auctoritate competenti vocentur, iudicentur servatis iuris praescriptis, cum aequitate applicandis. § 3. Christifidelibus ius est, ne
Can. 0229      frequentando et gradus academicos consequendo. § 3. Item, servatis praescriptis quoad idoneitatem requisitam statutis, habiles sunt ad mandatum docendi
Can. 0231      suae condicioni aptatam, qua decenter, servatis quoque iuris civilis praescriptis, necessitatibus propriis ac familiae providere valeant; itemque iis ius
Can. 0269      aut utilitas suae Ecclesiae particularis id exigat, et salvis praescriptis honestam sustentationem clericorum respicientibus; 2_ ex legitimo documento sibi
Can. 0288      aut bonum commune promovendum id requirant. - Diaconi permanentes praescriptis cann. 284, 285, §§ 3 et 4, 286, 287
Can. 0405      itemque Episcopus auxiliaris, obligationes et iura habent quae determinantur praescriptis canonum qui sequuntur, atque in litteris suae nominationis definiuntur
Can. 0506      quibus capituli negotia agantur atque, salvis quidem iuris universalis praescriptis, condiciones statuant ad validitatem liceitatemque negotiorum requisitas. § 2
Can. 0616      ad Sedem Apostolicam pertinet, servatis ad bona quod attinet praescriptis constitutionum. - Superiores suum munus adimpleant suamque potestatem exerceant
Can. 0635      § 1. Bona temporalia institutorum religiosorum, utpote ecclesiastica, reguntur praescriptis Libri V De bonis Ecclesiae temporalibus, nisi aliud expresse
Can. 0649      Novitiatus ultra biennium ne extendatur. - § 1. Salvis praescriptis can. 647, § 3 et can. 648, § 2
Can. 0672      ne recipiat absque licentia legitimi Superioris. - Religiosi adstringuntur praescriptis cann. 277, 285, 286, 287 et 289, et religiosi
Can. 0672      285, 286, 287 et 289, et religiosi clerici insuper praescriptis can. 279, § 2 in institutis laicalibus iuris pontificii
Can. 0696      vitae consecratae; iteratae violationes sacrorum vinculorum; pertinax inoboedientia legitimis praescriptis Superiorum in materia gravi; grave scandalum ex culpabili modo
Can. 0711      condicionem, sive laicalem sive clericalem, non mutat, servatis iuris praescriptis quae instituta vitae consecratae respiciunt. - Firmis praescriptis cann
Can. 0712      iuris praescriptis quae instituta vitae consecratae respiciunt. - Firmis praescriptis cann. 598-601, constitutiones statuant vincula sacra, quibus evangelica consilia
Can. 0755      variis adiunctorum necessitatibus vel opportunitatibus, normas practicas impertire, attentis praescriptis a suprema Ecclesiae auctoritate latis. - § 1. Quoad
Can. 0775      parentum locum tenent atque patrini. - § 1. Servatis praescriptis ab Apostolica Sede latis, Episcopi dioecesani est normas de
Can. 0790      relationes cum iisdem in bonum cedant missionis. § 2. Praescriptis ab Episcopo dioecesano de quibus in § 1, n
Can. 0828      prius eiusdem auctoritatis licentia et servatis condicionibus ab eadem praescriptis. - Approbatio vel licentia alicuius operis edendi pro textu
Can. 0844      2, 3 et 4, atque can. 861, § 2 praescriptis. § 2. Quoties necessitas id postulet aut vera spiritualis
Can. 0854      sive per immersionem sive per infusionem, servatis Episcoporum conferentiae praescriptis. - Curent parentes, patrini et parochus ne imponatur nomen
Can. 0877      ad normam §§ 1 et 2, attentis Episcoporum conferentiae praescriptis. - Si baptismus neque a parocho neque eo praesente
Can. 0900      Licite Eucharistiam celebrat sacerdos lege canonica non impeditus, servatis praescriptis canonum qui sequuntur. - Integrum est sacerdoti Missam applicare
Can. 0935      deferre, nisi necessitate pastorali urgente et servatis Episcopi dioecesani praescriptis. - In domo instituti religiosi aliave pia domo, sanctissima
Can. 0941      pyxide sive cum ostensorio, servatis normis in libris liturgicis praescriptis. § 2. Celebratione Missae durante, ne habeatur in eadem
Can. 0943      communionis aliusve ab Ordinario loci deputatus, servatis Episcopi dioecesani praescriptis. - § 1. Ubi de iudicio Episcopi dioecesani fieri
Can. 0967      possunt, nisi loci Ordinarius in casu particulari renuerit, firmis praescriptis can. 974, §§ 2 et 3. § 3. Ipso
Can. 1000      sacramenti. - § 1. Unctiones verbis, ordine et modo praescriptis in liturgicis libris, accurate peragantur; in casu tamen necessitatis
Can. 1080      quibus in can. 1079, §§ 2-3, servatis condicionibus ibidem praescriptis. § 2. Haec potestas valet etiam ad matrimonium convalidandum
Can. 1117      recepta sit neque actu formali ab ea defecerit, salvis praescriptis can. 1127, § 2. - § 1. Matrimonium inter
Can. 1146      sine contumelia Creatoris, postea sine iusta causa discesserit, firmis praescriptis cann. 1144 et 1145. - Ordinarius loci tamen, gravi
Can. 1147      non catholica sive baptizata sive non baptizata, servatis etiam praescriptis canonum de matrimoniis mixtis. - § 1. Non baptizatus
Can. 1148      forma legitima contrahendum est, servatis etiam, si opus sit, praescriptis de matrimoniis mixtis et aliis de iure servandis. §
Can. 1281      in munere adimplendo adiuvent. - § 1. Firmis statutorum praescriptis, administratores invalide ponunt actus qui fines modumque ordinariae administrationis
Can. 1307      quam fundatio spectat, tuto asserventur. - § 1. Servatis praescriptis cann. 1300-1302, et 1287, onerum ex piis fundationibus incumbentium
Can. 1308      tantum et necessaria causa facienda, reservatur Sedi Apostolicae, salvis praescriptis quae sequuntur. § 2. Sibi in tabulis fundationum id
Can. 1310      poterit eadem onera aeque imminuere, excepta Missarum reductione, quae praescriptis can. 1308 regitur. § 3. In ceteris casibus recurrendum
Can. 1323      egit, debitum servans moderamen; 6_ rationis usu carebat, firmis praescriptis cann. 1324, § 1, n. 2 et 1325; 7_
Can. 1325      vel supina vel affectata numquam considerari potest in applicandis praescriptis cann. 1323 et 1324; item ebrietas aliaeve mentis perturbationes
Can. 1342      irroget vel declaret, nisi aliter constet neque agatur de praescriptis quae ad procedendi tantum rationem attineant. - Si lex
Can. 1357      circumstantias impossibile sit, praecepti auctor. - § 1. Firmis praescriptis cann. 508 et 976, censuram latae sententiae excommunicationis vel
Can. 1425      de vinculo sacrae ordinationis; b) de vinculo matrimonii, firmis praescriptis cann. 1686 et 1688; 2_ causae poenales: a) de
Can. 1452      id necessarium censeat ad vitandam graviter iniustam sententiam, firmis praescriptis can. 1600. - Iudices et tribunalia curent ut quam
Can. 1540      exercitio sui muneris in Ecclesia confecit, servatis sollemnitatibus iure praescriptis. § 2. Documenta publica civilia ea sunt, quae secundum
Can. 1558      impedimentum impossibile vel difficile sit tribunalis sedem adire, firmis praescriptis cann. 1418 et 1469, § 2. - Examini testium
Can. 1608      Probationes autem aestimare iudex debet ex sua conscientia, firmis praescriptis legis de quarundam probationum efficacia. § 4. Iudex qui
Can. 1622      seu rationes decidendi non continet; 3_ subscriptionibus caret iure praescriptis; 4_ non refert indicationem anni, mensis, diei et loci
Can. 1710      iudiciis in genere et de iudicio contentioso ordinario, salvis praescriptis huius tituli. - In his causis defensor vinculi iisdem
Can. 1728      restitutioni satis provisum non esse. - § 1. Salvis praescriptis canonum huius tituli, in iudicio poenali applicandi sunt, nisi

PRAESCRIPTO     [89]
Can. 0012      domicilium vel quasi-domicilium habent et simul actu commorantur, firmo praescripto can. 13. - § 1. Leges particulares non praesumuntur
Can. 0028      immemorabilis. - Consuetudo est optima legum interpres. - Firmo praescripto can. 5, consuetudo, sive contra sive praeter legem per
Can. 0035      fines suae competentiae, abeo qui potestate exsecutiva gaudet, firmo praescripto can. 76, § 1. - § 1. Actus administrativus
Can. 0055      legitimo documento ad normam iuris intimandum est. - Firmo praescripto cann. 37 et 51 cum gravissima ratio obstet ne
Can. 0079      per revocationem competentis auctoritatis ad normam can. 47, firmo praescripto can. 81. - § 1. Nullum privilegium per renuntiationem
Can. 0083      vel expleto numero casuum pro quibus concessum fuit, firmo praescripto can. 142, § 2. § 2. Cessat quoque, si
Can. 0087      dispensatione quam ipsa in iisdem adiunctis concedere solet, firmo praescripto can. 291. - Ordinarius loci in legibus dioecesanis atque
Can. 0106      amittitur discessione a loco cum animo non revertendi, salvo praescripto can. 105. - § 1. Tum per domicilium tum
Can. 0114      § 1. Personae iuridicae constituuntur aut ex ipso iuris praescripto aut ex speciali competentis auctoritatis concessione per decretum data
Can. 0135      iudicialem. § 2. Potestas legislativa exercenda est modo iure praescripto, et ea qua in Ecclesia gaudet legislator infra auctoritatem
Can. 0135      gaudent iudices aut collegia iudicialia, exercenda est modo iure praescripto, et delegari nequit, nisi ad actus cuivis decreto aut
Can. 0136      absentes, nisi aliud ex rei natura aut ex iuris praescripto constet; in peregrinos in territorio actu degentes, si agatur
Can. 0193      determinatum confertur, ante hoc tempus elapsum amoveri possit, firmo praescripto can. 624, § 3. § 3. Ab officio quod
Can. 0198      initio, sed toto decursu temporis ad praescriptionem requisiti, salvo praescripto can. 1362. - Praescriptioni obnoxia non sunt: 1_ iura
Can. 0231      munus conscie impense et diligenter adimpleant. § 2. Firmo praescripto can. 230, § 1, ius habent ad honestam remunerationem
Can. 0262      seminario sunt, parochi officium, excepta materia matrimoniali et firmo praescripto can. 985, obeat seminarii rector eiusve delegatus. - Episcopus
Can. 0292      propria, nec ullis iam adstringitur obligationibus status clericalis, firmo praescripto can. 291; potestatem ordinis exercere prohibetur, salvo praescripto can
Can. 0292      firmo praescripto can. 291; potestatem ordinis exercere prohibetur, salvo praescripto can. 976; eo ipso privatur omnibus officiis, numeribus muneribus
Can. 0299      de quibus in can. 298, § 1 persequendos, firmo praescripto can. 301, § 1. § 2. Huiusmodi consociationes, etiamsi
Can. 0381      in iure aequiparantur, nisi ex rei natura aut iuris praescripto aliud appareat. - § 1. Episcopus promotus in exercitium
Can. 0382      quae in eadem dioecesi tempore promotionis iam retinebat, firmo praescripto can. 409, § 2. § 2. Nisi legitimo detineatur
Can. 0406      Nisi in litteris apostolicis aliud provisum fuerit et firmo praescripto § 1, Episcopus dioecesanus auxiliarem vel auxiliares suos constituat
Can. 0421      ad interim regat, eligendus est a collegio consultorum, firmo praescripto can. 502, § 3. § 2. Si intra praescriptum
Can. 0477      dioecesano nominantur et ab ipso libere removeri possunt, firmo praescripto can. 406; Vicarius episcopalis, qui non sit Episcopus auxiliaris
Can. 0523      ab Episcoporum conferentia per decretum admissum fuerit. - Firmo praescripto can. 682, § 1, parochi officii provisio Episcopo dioecesano
Can. 0530      n. 3; 3_ administratio Viatici necnon unctionis infirmorum, firmo praescripto can. 1003, §§ 2 et 3, atque apostolicae benedictionis
Can. 0535      pertinent ad statum canonicum christifidelium, ratione matrimonii, salvo quidem praescripto can. 1133, ratione adoptionis, itemque ratione suspecti ordinis sacri
Can. 0537      selecti, parocho in administratione bonorum paroecia adiutorio sint, firmo praescripto can. 532. - § 1. Parochus ab officio cessat
Can. 0547      parochis paroeciarum pro quibus constituitur, necnon vicario foraneo, firmo praescripto can. 682, § 1. - § 1. Vicarii paroecialis
Can. 0552      ab Administratore dioecesano amoveri potest, iusta de causa, firmo praescripto can. 682, § 2. - § 1. Vicarius foraneus
Can. 0558      vel collegii, nisi aliter Episcopus dioecesanus constituerit. - Salvo praescripto can. 262, rectori non licet functiones paroeciales de quibus
Can. 0563      pro suo prudenti arbitrio ab officio amovere potest, firmo praescripto can. 682, § 2. - Cappellanus est sacerdos, cui
Can. 0566      latae sententiae non reservatis neque declaratis absolvendi, firmo tamen praescripto can. 976. - § 1. Ad nominationem cappellani domus
Can. 0593      sodales sibi concreditos respiciunt, eorumque observantiam curent. - Firmo praescripto can. 586, instituta iuris pontificii quoad regimen internum et
Can. 0611      consensu appositis; 3_ pro institutis clericalibus habendi ecclesiam, salvo praescripto can. 1215, § 3, et sacra ministeria peragendi, servatis
Can. 0642      maturitas comprobentur adhibitis etiam, si opus fuerit, peritis, firmo praescripto can. 220. - § 1. Invalide ad novitiatum admittitur
Can. 0643      vel in aliqua societate vitae apostolicae incorporatus est, salvo praescripto can. 684; 4_ qui institutum ingreditur vi, metu gravi
Can. 0648      menses in ipsa novitiatus communitate peragendos complecti debet, firmo praescripto can. 647, § 3. § 2. Ad novitiorum institutionem
Can. 0658      completus; 2_ praevia professio temporaria saltem per triennium, salvo praescripto can. 657, § 3. - § 1. In singulis
Can. 0743      societate, cessantibus iuribus et obligationibus ex incorporatione promanantibus, firmo praescripto can. 693, sodalis definitive incorporatus a supremo Moderatore cum
Can. 0764      Episcopus loci in casibus particularibus expresse renuerit. - Salvo praescripto can. 765, facultate ubique praedicandi, de consensu saltem praesumpto
Can. 0827      eorumve versiones, ut edantur, approbatione egent loci Ordinarii, firmo praescripto can. 775, § 2. § 2. Nisi cum approbatione
Can. 0847      ex olivis aut aliis ex plantis expressis atque, salvo praescripto can. 999, n. 2, ab Episcopo consecratis vel benedictis
Can. 0861      Minister ordinarius baptismi est Episcopus, presbyter et diaconus, firmo praescripto can. 530, n. 1. § 2. Absente aut impedito
Can. 0887      illud vero in alieno territorio nemini valide confert, salvo praescripto can. 883, n. 3. - Intra territorium in quo
Can. 0917      die suscipere solummodo intra eucharisticam celebrationem cui participat, salvo praescripto can. 921, § 2. - Maxime commendatur ut fideles
Can. 0923      et sacram communionem suscipere possunt quolibet ritu catholico, firmo praescripto can. 844. - § 1. Sacrosanctum eucharisticum Sacrificium offerri
Can. 0968      ad normam constitutionum potestate regiminis exsecutiva fruentes, firmo tamen praescripto can. 630, § 4. - § 1. Solus loci
Can. 0990      interpretem confiteatur, vitatis quidem abusibus et scandalis atque firmo praescripto can. 983, § 2. - Cuivis christifideli integrum est
Can. 1037      ad presbyteratum, ad ordinem diaconatus ne admittantur, nisi ritu praescripto publice coram Deo et Ecclesia obligationem caelibatus assumpserint, aut
Can. 1084      § 3. Sterilitas matrimonium nec prohibet nec dirimit, firmo praescripto can. 1098. - § 1. Invalide matrimonium attentat qui
Can. 1149      contrahere potest, etiamsi altera pars baptismum interea receperit, firmo praescripto can. 1141. - In re dubia privilegium fidei gaudet
Can. 1158      consensus ab utraque parte renovandus est forma canonica, salvo praescripto can. 1127, § 2. § 2. Si impedimentum probari
Can. 1160      ut validum fiat, contrahi denuo debet forma canonica, salvo praescripto can. 1127, § 2. - § 1. Matrimonii irriti
Can. 1225      sacrae peragi possunt, nisi quae iure aut Ordinarii loci praescripto excipiantur, aut obstent normae liturgicae. - Nomine sacelli privati
Can. 1228      possunt, quod iisdem iuribus ac oratorium gaudet. - Firmo praescripto can. 1227, ad Missam aliasve sacras celebrationes in aliquo
Can. 1244      constituere, transferre, abolere, unius est supremae ecclesiasticae auctoritatis, firmo praescripto can. 1246, § 2. § 2. Episcopi dioecesani peculiares
Can. 1267      ut acceptentur quae onere modali vel condicione gravantur, firmo praescripto can. 1295. § 3. Oblationes a fidelibus ad certum
Can. 1290      canonico caveatur, et firmo iure canonico caveatur, et firmo praescripto can. 1547. - Ad valide alienanda bona, quae personae
Can. 1292      auctoritatis ad normam iuris competentis. - § 1. Salvo praescripto can. 638, § 3, cum valor bonorum, quorum alienatio
Can. 1300      impleantur etiam circa modum administrationis et erogationis bonorum, firmo praescripto can. 1301, § 3. - § 1. Ordinarius omnium
Can. 1364      haereticus vel schismaticus in excommunicationem latae sententiae incurrit, firmo praescripto can. 194, § 1, n. 2; clericus praeterea potest
Can. 1394      violat, iusta poena puniri potest. - § 1. Firmo praescripto can. 194, § 1, n. 3, clericus matrimonium, etiam
Can. 1394      civiliter tantum attentans, in interdictum latae sententiae incurrit, firmo praescripto can. 694. - § 1. Clericus concubinarius, praeter casum
Can. 1405      Rotae Romanae reservatur iudicare: 1_ Episcopos in contentiosis, firmo praescripto can. 1419, § 2; 2_ Abbatem primatem, vel Abbatem
Can. 1406      infra Romanum Pontificem non habent. - § 1. Violato praescripto can. 1404, acta et decisiones pro infectis habentur. §
Can. 1422      adiuncti et ceteri iudices nominantur ad definitum tempus, firmo praescripto can. 1420, § 5, nec removeri possunt nisi ex
Can. 1427      sui iuris, Abbas localis. § 2. Salvo diverso constitutionum praescripto, si res contentiosa agatur inter duas provincias, in prima
Can. 1438      Acta, quae notarii conficiunt, publicam fidem faciunt. - Firmo praescripto can. 1444, § 1, n. 1: 1_ a tribunali
Can. 1438      a tribunali Episcopi suffraganei appellatur ad tribunal Metropolitae, salvo praescripto can. 1439; 2_ in causis in prima instantia pertractatis
Can. 1455      etiam de variis suffragiis et opinionibus ibidem prolatis, firmo praescripto can. 1609, § 4. § 3. Immo, quoties natura
Can. 1457      competentes sint, ius reddere recusent, vel nullo suffragante iuris praescripto se competentes declarent atque causas cognoscant ac definiant, vel
Can. 1478      possunt per eorum parentes aut tutores vel curatores, salvo praescripto § 3. § 2. Si iudex existimet minorum iura
Can. 1492      statu personarum, quae numquam extinguuntur. § 2. Exceptio, salvo praescripto can. 1462, semper competit et est suapte natura perpetua
Can. 1511      non fuerit legitime notificata, nulla sunt acta processus, salvo praescripto can. 1507, § 3. - Cum citatio legitime notificata
Can. 1548      iudici legitime interroganti veritatem fateri debent. § 2. Salvo praescripto can. 1550, § 2, n. 2, ab obligatione respondendi
Can. 1555      difficultate nequeat, saltem ante testimoniorum publicationem fiat. - Firmo praescripto can. 1550, pars petere potest ut testis excludatur, si
Can. 1574      Peritorum opera utendum est quoties ex iuris vel iudicis praescripto eorum examen et votum, praeceptis artis vel scientiae innixum
Can. 1593      dederit ante causae definitionem, conclusiones probationesque afferre potest, firmo praescripto can. 1600; caveat autem iudex, ne de industria in
Can. 1607      sententiam definitivam; si sit incidens, per sententiam interlocutoriam, firmo praescripto can. 1589, § 1. - § 1. Ad pronuntiationem
Can. 1628      ius habent a sententia appellandi ad iudicem superiorem, salvo praescripto can. 1629. - Non est locus appellationi: 1_ a
Can. 1639      - Appellatio exsecutionem sententiae suspendit. - § 1. Salvo praescripto can. 1683, in gradu appellationis non potest admitti nova
Can. 1641      ad causae discussionem deveniatur et ad sententiam. - Firmo praescripto can. 1643, res iudicata habetur: 1_ si duplex intercesserit
Can. 1650      quae transiit in rem iudicatam, exsecutioni mandari potest, salvo praescripto can. 1647. § 2. Iudex qui sententiam tulit et
Can. 1663      1459-1464. - § . 1 Probationes colliguntur in audientia, salvo praescripto can. 1418. § 2. Pars eiusque advocatus assistere possunt
Can. 1678      est: 1_ examini partium, testium et peritorum adesse, salvo praescripto can. 1559; 2_ acta iudicialia, etsi nondum publicata, invisere
Can. 1692      circa effectus mere civiles matrimonii, satagat iudex ut, servato praescripto § 2, causa inde ab initio ad forum civile
Can. 1700      patet recursus ad Sedem Apostolicam. - § 1. Firmo praescripto can. 1681, horum processuum instructionem committat Episcopus, stabiliter vel
Can. 1729      a diversis partibus, proponatur, unicum fiat iudicium appellationis, salvo praescripto can. 1730. - § 1. Ad nimias poenalis iudicii

PRAESCRIPTORUM     [8]
Can. 0116      ut intra fines sibi praestitutos nomine Ecclesiae, ad normam praescriptorum iuris, munus proprium intuitu boni publici ipsis commissum expleant
Can. 0129      in Ecclesia et etiam potestas iurisdictionis vocatur, ad normam praescriptorum iuris, habilis sunt qui ordine sacro sunt insigniti. §
Can. 0252      ecclesiasticae, necnon aliarum disciplinarum, auxiliarium atque specialium, ad normam praescriptorum institutionis sacerdotalis Rationis. - § 1. Ad magistri munus
Can. 0542      in can. 521; 2_ nominentur vel instituantur ad normam praescriptorum cann. 522 et 524; 3_ curam pastoralem obtinent tantum
Can. 0542      captae possessionis; eorundem moderator in possessionem mittitur ad normam praescriptorum can. 527, § 2; pro ceteris vero sacerdotibus fidei
Can. 0741      bona temporalia acquirendi, possidendi, administrandi et alienandi, ad normam praescriptorum Libri V De bonis Ecclesiae temporalibus, cann. 636, 638
Can. 0835      in cultu divino celebrando partem habent, ad normam iuris praescriptorum. § 4. In munere sanctificandi propriam sibi partem habent
Can. 0996      non excommunicatus, in statu gratiae saltem in fine operum praescriptorum. § 2. Ut vero subiectum capax eas lucretur, habere

PRAESCRIPTOS     [3]
Can. 0627      utantur oportet. § 2. Praeter casus in iure universali praescriptos, ius proprium determinet casus in quibus consensus vel consilium
Can. 0951      Missa faciat suam, ceteras vero in fines ab Ordinario praescriptos concredat, admissa quidem aliqua retributione ex titulo extrinseco. §
Can. 1237      vero dedicanda aut benedicenda, iuxta ritus in liturgicis libris praescriptos. § 2. Antiqua traditio Martyrum aliorumve Sanctorum reliquias sub

PRAESCRIPTUM     [23]
Can. 0019      de re desit expressum legis sive universalis sive particularis praescriptum; aut consuetudo, causa, nisi sit poenalis, dirimenda est attentis
Can. 0182      auctoritatem competentem ut dispensatio concedatur. § 2. Si intra praescriptum tempus postulatio missa non fuerit, ipso facto nulla est
Can. 0191      habitam, nisi aliud iure cautum aut a competenti auctoritate praescriptum fuerit. § 2. Remunerationem cum priore officio conexam translatus
Can. 0230      dotibusque pollent Episcoporum conferentiae decreto statutis, per ritum liturgicum praescriptum ad ministeria lectoris et acolythi stabiliter assumi possunt; quae
Can. 0421      praescripto can. 502, § 3. § 2. Si intra praescriptum tempus Administrator dioecesanus, quavis de causa, non fuerit legitime
Can. 0572      servet coniunctionem. - Quod attinet ad amotionem cappellani, servetur praescriptum can. 563. - § 1. Vita consecrata per consiliorum
Can. 0727      § 2. Si agatur de clerico instituto incardinato, servetur praescriptum can. 693. - Indulto discedendi legitime concesso, cessant omnia
Can. 0729      modus procedendi servetur in cann. 697-700 statutus. Dimisso applicatur praescriptum can. 701. - Ut sodalis instituti saecularis ad aliud
Can. 0850      - Baptismus minstratur secundum ordinem in probatis liturgicis libris praescriptum, excepto casu necessitatis urgentis, in quo ea tantum observari
Can. 1121      iuxta modum ab Episcoporum conferentia aut ab Episcopo dioecesano praescriptum. § 2. Quoties matrimonium ad normam can. 1116 contrahitur
Can. 1190      neque perpetuo transferri sine Apostolicae Sedis licentia. § 3. Praescriptum § 2 valet etiam pro imaginibus, quae in aliqua
Can. 1229      sacella privata benedici convenit secundum ritum in libris liturgicis praescriptum; debent autem esse divino tantum cultui reservata et ab
Can. 1331      vel declarata sit, reus: 1_ si agere velit contra praescriptum § 1, n. 1, est arcendus aut a liturgica
Can. 1332      et 2; quod si interdictum irrogatum vel declaratum sit, praescriptum can. 1331, § 2, n. 1 servandum est. -
Can. 1378      iusta poena puniatur. - § 1. Sacerdos qui contra praescriptum can. 977 agit, in excommunicationem latae sententiae Sedi Apostolicae
Can. 1383      sententiae Sedi Apostolicae reservatam incurrunt. - Episcopus qui, contra praescriptum can. 1015, alienum subditum sine legitimis litteris dimissoriis ordinavit
Can. 1414      processu cognoscendae sunt causae inter se conexae, nisi legis praescriptum obstet. - Ratione praeventionis, si duo vel plura tribunalia
Can. 1477      constituerit, semper tamen tenetur in iudicio ipsemet adesse ad praescriptum iuris vel iudicis. - § 1. Minores et ii
Can. 1478      possunt tantummodo ut de propriis delictis respondeant, aut ad praescriptum iudicis; in ceteris agere et respondere debent per suos
Can. 1622      1_ lata est a non legitimo numero iudicum, contra praescriptum can. 1425, § 1; 2_ motiva seu rationes decidendi
Can. 1645      fuerit in damnum alterius; 4_ legis non mere processualis praescriptum evidenter neglectum fuerit; 5_ sententia adversetur praecedenti decisioni, quae
Can. 1680      ex adiunctis inutilis evidenter appareat; in ceteris causis servetur praescriptum can. 1574. - Quoties in instructione causae dubium valde
Can. 1742      sunt sodales instituti religiosi aut societatis vitae apostolicae, servetur praescriptum can. 682, § 2. - Renuntiatio a parocho fieri

PRAESCRIPTUS     [3]
Can. 0008      officiali, nisi in casibus particularibus alius promulgandi modus fuerit praescriptus, et vim suam exserunt tantum expletis tribus mensibus a
Can. 0133      est, nisi modus ab ipso delegante ad validitatem fuerit praescriptus. - § 1. Nomine Ordinarii in iure intelleguntur, praeter
Can. 0190      semper iure rationes contrarias exponendi, servetur modus procedendi iure praescriptus. § 3. Translatio, ut effectum sortiatur, scripto intimanda est

PRAESEFERENTES     [1]
Can. 0459      vero actiones aut rationes a conferentiis ineuntur formam internationalem praeseferentes, Apostolica Sedes audiatur oportet. - Synodus dioecesana est coetus

PRAESENS     [8]
Can. 0003      abrogant neque iis derogant; eadem idcirco perinde ac in praesens vigere pergent, contrariis huius Codicis praescriptis minime obstantibus. -
Can. 0005      Codicis canonibus expresse revocentur. - § 1. Vigentes in praesens contra horum praescripta canonum consuetudines sive universales sive particulares
Can. 0167      sive per procuratorem. § 2. Si quis ex electoribus praesens in ea domo sit, in qua fit electio, sed
Can. 0896      normam can. 535, § 2. - Si parochus loci praesens non fuerit, eundem de collata confirmatione minister per se
Can. 0962      proponat singillatim debito tempore confiteri peccata gravia, quae in praesens ita confiteri nequit. § 2. Christifideles, quantum fieri potest
Can. 0976      et licite absolvit a quibusvis censuris et peccatis, etiamsi praesens sit sacerdos approbatus. - Absolutio complicis in peccato contra
Can. 1108      §§ 1-2. § 2. Assistens matrimonio intellegitur tantum qui praesens exquirit manifestationem contrahentium consensus eamque nomine Ecclesiae recipit. -
Can. 1120      spiritum christianum aptatis, firma tamen lege ut assistens matrimonio praesens requirat manifestationem consensus contrahentium eamque recipiat. - § 1

PRAESENTANDI     [3]
Can. 0158      1. Praesentatio ad officium ecclesiasticum ab eo, cui ius praesentandi competit, fieri debet auctoritati cuius est ad officium de
Can. 0161      factam renuntiaverit aut de vita decesserit, potest qui iure praesentandi pollet, intra mensem ab habita renuntiationis aut mortis notitia
Can. 0557      libere nominatur ab Episcopo dioecesano, salvo iure eligendi aut praesentandi, si cui legitime competat; quo in casu Episcopi dioecesani

PRAESENTANDUS     [2]
Can. 0158      Si ius praesentationis cuidam collegio aut coetui personarum competat, praesentandus designetur servatis cann. 165 - 179 praescriptis. - Nemo
Can. 0159      - 179 praescriptis. - Nemo invitus praesentetur; quare qui praesentandus proponitur, mentem suam rogatus, nisi intra octiduum utile recuset

PRAESENTANTE     [1]
Can. 0682      sodali religioso conferendo agatur, ab Episcopo dioecesano religiosus nominatur, praesentante vel saltem assentiente competenti Superiore. § 2. Religiosus ab

PRAESENTARE     [5]
Can. 0160      etiam plures, et quidem tum una simul tum successive, praesentare potest. § 2. Nemo potest seipsum praesentare; potest autem
Can. 0160      tum successive, praesentare potest. § 2. Nemo potest seipsum praesentare; potest autem collegium aut coetus personarum aliquem suum sodalem
Can. 0160      potest autem collegium aut coetus personarum aliquem suum sodalem praesentare. - § 1. Nisi aliud iure statuatur, potest qui
Can. 0161      idoneum repertum, altera tantum vice, intra mensem, alium candidatum praesentare. § 2. Si praesentatus ante institutionem factam renuntiaverit aut
Can. 0872      adstare, et baptizandum infantem una cum parentibus ad baptismum praesentare itemque operam dare ut baptizatus vitam christianam baptismo congruam

PRAESENTARI     [2]
Can. 0068      quo nullus datur exsecutor, tunc tantum debet Ordinario impetrantis praesentari, cum id in iisdem litteris praecipitur, aut de rebus
Can. 0159      proponitur, mentem suam rogatus, nisi intra octiduum utile recuset, praesentari potest. - § 1. Qui iure praesentationis gaudet, unum

PRAESENTATI     [2]
Can. 0163      idoneum reppererit et qui acceptaverit; quod si plures legitime praesentati idonei repertisint, eorundem unum instituere debet. - Nisi aliud
Can. 0525      institutionem vel confirmationem concedere presbyteris, qui ad paroeciam legitime praesentati aut electi fuerint; 2_ parochos nominare, si sedes ab

PRAESENTATIO     [2]
Can. 0147      ecclesiastica competenti; per institutionem ab eadem datam, si praecesserit praesentatio; per confirmationem vel admissionem ab eadem factam, si praecesserit
Can. 0158      officiis ecclesiasticis in propria Ecclesia particulari. - § 1. Praesentatio ad officium ecclesiasticum ab eo, cui ius praesentandi competit

PRAESENTATIONEM     [1]
Can. 0162      ad normam can. 158, § 1 et can. 161 praesentationem non fecerit, itemque qui bis praesentaverit non idoneum repertum

PRAESENTATIONI     [1]
Can. 0069      agitur publicis, aut comprobari condiciones oportet. - Rescriptum, cuius praesentationi nullum est definitum tempus, potest exsecutori exhiberi quovis tempore

PRAESENTATIONIS     [5]
Can. 0158      ab habita vacationis officii notitia. § 2. Si ius praesentationis cuidam collegio aut coetui personarum competat, praesentandus designetur servatis
Can. 0160      utile recuset, praesentari potest. - § 1. Qui iure praesentationis gaudet, unum aut etiam plures, et quidem tum una
Can. 0162      bis praesentaverit non idoneum repertum, pro eo casu ius praesentationis amittit, atque auctoritati, cuius est institutionem dare, competit libere
Can. 0377      5. Nulla in posterum iura et privilegia electionis, nominationis praesentationis vel designationis Episcoporum civilibus auctoritatibus conceduntur. - § 1
Can. 0523      competit et quidem libera collatione, nisi cuidam sit ius praesentationis aut electionis. - Vacantem paroeciam Episcopus dioecesanus conferat illi

PRAESENTATUM     [6]
Can. 0163      provisi Ordinario. - Auctoritas, cui ad normam iuris competit praesentatum instituere, instituat legitime praesentatum quem idoneum reppererit et qui
Can. 0163      cui ad normam iuris competit praesentatum instituere, instituat legitime praesentatum quem idoneum reppererit et qui acceptaverit; quod si plures
Can. 0317      publicae moderatorem ab ipsa consociatione publica electum confirmare aut praesentatum instituere aut iure proprio nominare; cappellanum vero seu assistentem
Can. 0557      religiosum iuris pontificii, Episcopo dioecesano competit rectorem a Superiore praesentatum instituere. § 3. Rector ecclesiae, quae coniuncta sit cum
Can. 0563      congruat. - Rectorem ecclesiae, etsi ab aliis electum aut praesentatum, loci Ordinarius ex iusta causa, pro suo prudenti arbitrio
Can. 0565      competant, cappellanus nominatur ab Ordinario loci, cui etiam pertinet praesentatum instituere aut electum confirmare. - § 1. Cappellanus omnibus

PRAESENTATUS     [2]
Can. 0161      vice, intra mensem, alium candidatum praesentare. § 2. Si praesentatus ante institutionem factam renuntiaverit aut de vita decesserit, potest
Can. 0425      eandem vacantem sedem non fuerit iam electus, nominatus vel praesentatus. § 2. In Administratorem dioecesanum eligatur sacerdos, qui sit

PRAESENTAVERIT     [2]
Can. 0161      § 1. Nisi aliud iure statuatur, potest qui aliquem praesentaverit non idoneum repertum, altera tantum vice, intra mensem, alium
Can. 0162      et can. 161 praesentationem non fecerit, itemque qui bis praesentaverit non idoneum repertum, pro eo casu ius praesentationis amittit

PRAESENTE     [7]
Can. 0119      si agatur de electionibus, id vim habet iuris, quod, praesente quidem maiore parte eorum qui convocari debent, placuerit parti
Can. 0119      agatur de aliis negotiis, id vim habet iuris, quod, praesente quidem maiore parte eorum qui convocari debent, placuerit parti
Can. 0382      se vel per procuratorem, apostolicas litteras collegio consultorum ostenderit, praesente curiae cancellario, qui rem in acta referat, aut, in
Can. 0404      vel per procuratorem, ostenderit Episcopo dioecesano atque collegio consultorum, praesente curiae cancellario, qui rem in acta referat. § 2
Can. 0404      possessionem capit, cum litteras apostolicas nominationis ostenderit Episcopo dioecesano, praesente curiae cancellario, qui rem in acta referat. § 3
Can. 0404      tum Episcopus auxiliaris litteras apostolicas nominationis ostendant collegio consultorum, praesente curiae cancellario. - § 1. Episcopus coadiutor, itemque Episcopus
Can. 0878      praescriptis. - Si baptismus neque a parocho neque eo praesente administratus fuerit, minister baptismi, quicumque est, de collato baptismo

PRAESENTEM     [2]
Can. 0663      sanctissimum Corpus Christi recipiant et ipsum Dominum in Sacramento praesentem adorent. § 3. Lectioni sacra iuris proprii praescripta liturgiam
Can. 0899      ministerio sacerdotis, semetipsum, sub speciebus panis et vini substantialiter praesentem, Deo Patri offert atque fidelibus in sua oblatione sociatis

PRAESENTES     [7]
Can. 0119      convocari debent, placuerit parti absolute maiori eorum qui sunt praesentes; post duo inefficacia scrutinia, suffragatio fiat super duobus candidatis
Can. 0119      convocari debent, placuerit parti absolute maiori eorum qui sunt praesentes; quod si post duo scrutinia suffragia aequalia fuerint, praeses
Can. 0127      ut obtineatur consensus partis absolute maioris eorum qui sunt praesentes aut omnium exquiratur consilium. § 2. Cum iure statuatur
Can. 0167      § 1. Convocatione legitima facta, suffragium ferendi ius habent praesentes die et loco in eadem convocatione determinatis, exclusa, nisi
Can. 0382      ecclesia cathedrali praesenti earundem litterarum communicationem procuraverit, presbytero inter praesentes seniore in acta referente. § 4. Valde commendatur ut
Can. 1014      valde convenit autem, ut una cum iisdem omnes Episcopi praesentes electum consecrent. - § 1. Unusquisque ad presbyteratum et
Can. 1104      Ad matrimonium valide contrahendum necesse est ut contrahentes sint praesentes una simul sive per se ipsi, sive per procuratorem

PRAESENTETUR     [1]
Can. 0159      servatis cann. 165 - 179 praescriptis. - Nemo invitus praesentetur; quare qui praesentandus proponitur, mentem suam rogatus, nisi intra

PRAESENTI     [3]
Can. 0382      noviter erectis, simul ac clero populoque in ecclesia cathedrali praesenti earundem litterarum communicationem procuraverit, presbytero inter praesentes seniore in
Can. 0407      2, dumtaxat dependentes. - § 1. Ut quam maxime praesenti et futuro dioecesis bono faveatur, Episcopus dioecesanus, coadiutor atque
Can. 1102      § 2. Matrimonium sub condicione de praeterito vel de praesenti initum est validum vel non, prout id quod condicioni

PRAESENTIA     [5]
Can. 0904      immo enixe commendatur celebratio cotidiana, quae quidem, etiam si praesentia fidelium haberi non possit, actus est Christi et Ecclesiae
Can. 0940      peculiaris perenniter luceat lampas, qua indicetur et honoretur Christi praesentia. - § 1. In ecclesiis aut oratoriis quibus datum
Can. 1433      In causis in quibus promotoris iustitiae aut defensoris vinculi praesentia requiritur, iis non citatis, acta irrita sunt, nisi ipsi
Can. 1568      de praestito, remisso aut recusato iureiurando, de partium aliorumque praesentia, de interrogationibus ex officio additis et generatim de omnibus
Can. 1628      iustitiae et defensor vinculi in causis in quibus eorum praesentia requiritur, ius habent a sententia appellandi ad iudicem superiorem

PRAESENTIBUS     [2]
Can. 0055      notario vel duobus testibus legatur, actis redactis, ab omnibus praesentibus subscribendis. - Decretum pro intimato habetur, si is cui
Can. 1668      causam seorsum decidat; dispositiva sententiae pars statim coram partibus praesentibus legatur. § 2. Potest autem tribunal propter rei difficultatem

PRAESERTI     [1]
Can. 0258      in opere ipso etiam addiscant, alumni, studiorum curriculo decurrente, praeserti, vero feriarum tempore, praxi pastorali initientur per opportunas, sub

PRAESERTIM     [81]
Can. 0049      determinatis aliquid faciendum aut omittendum directe et legitime imponitur, praesertim ad legis observantiam urgendam. - Antequam decretum singulare ferat
Can. 0121      atque onera suscipit, quibus eaedem gravabantur; ad destinationem autem praesertim bonorum et ad onerum adimpletionem quod attinet, fundatorum oblatorumque
Can. 0127      sine praevalenti ratione, suo iudicio aestimanda, ab earundem voto, praesertim concordi, ne discedat. § 3. Omnes quorum consensus aut
Can. 0212      tenentur. § 2. Christifidelibus integrum est, ut necessitates suas, praesertim spirituales, suaque optata Ecclesiae Pastoribus patefaciant. § 3. Pro
Can. 0213      - Ius est christifidelibus ut ex spiritualibus Ecclesiae bonis, praesertim ex verbo Dei et sacramentis, adiumenta a sacris Pastoribus
Can. 0233      officio tenentur familiae christianae, educatores atque peculiari ratione sacerdotes, praesertim parochi. Episcopi dioecesani, quorum maxime est de vocationibus provehendis
Can. 0233      Ecclesia necessitate edoceant, atque incepta ad vocationes fovendas, operibus praesertim ad hoc institutis, suscitent ac sustentent. § 2. Solliciti
Can. 0233      suscitent ac sustentent. § 2. Solliciti sint insuper sacerdotes, praesertim vero Episcopi dioecesani, ut qui maturioris aetatis viri ad
Can. 0239      Seminarii statutis provideantur rationes, quibus curam rectoris, in disciplina praesertim servanda, participent ceteri moderatores, magistri, immo et ipsi alumni
Can. 0241      instituto religioso dimissi fuerint, requiritur insuper testimonium respectivi superioris praesertim de causa eorum dimissionis vel discessus. - § 1
Can. 0243      institutionis sacerdotalis Rationis adiunctis particularibus accommodentur, ac pressius determinentur praesertim disciplinae capita quae ad alumnorum cotidianam vitam et totius
Can. 0246      robur pro apostolico labore et pro vita sua spirituali praesertim ex hoc ditissimo fonte hauriant. § 2. Efformentur ad
Can. 0252      semper innixae, quarum ope alumni mysteria salutis, s. Thoma praesertim magistro, intimius penetrare addiscant, itemque lectiones theologiae moralis et
Can. 0256      in iis quae peculiari ratione ad sacrum ministerium spectant, praesertim in arte catechetica et homiletica exercenda, in cultu divino
Can. 0278      clericali congruentes prosequendos. § 2. Magni habeant clerici saeculares praesertim illas consociationes quae, statutis a competenti auctoritate recognitis, per
Can. 0279      traditam et communiter ab Ecclesia receptam sectentur, uti documentis praesertim Conciliorum ac Romanorum Pontificum determinatur, devitantes profanas vocum novitates
Can. 0279      pastoralium cognitionem acquirendi. § 3. Aliarum quoque scientiarum, earum praesertim quae cum sacris conectuntur, cognitionem prosequantur, quatenus praecipue administerium
Can. 0298      spiritu animandum. § 2. Christifideles sua nomina dent iis praesertim consociationibus, quae a competenti auctoritate ecclesiastica aut erectae aut
Can. 0311      consociationes operibus apostolatus in dioecesi exsistentibus adiutorium praebeant, cooperantes praesertim, sub directione Ordinarii loci, cum consociationibus quae ad apostolatum
Can. 0328      consociationibus, ubi id expediat, cooperentur, utque variis operibus christianis, praesertim in eodem territorio exsistentibus, libenter auxilio sint. - Moderatores
Can. 0349      officiis, quibus funguntur, eidem Romano Pontifici praestando in cura praesertim cotidiana universae Ecclesiae. - § 1. Cardinalium Collegium in
Can. 0386      etiam ut praescripta canonum de ministerio verbi, de homilia praesertim et catechetica institutione sedulo serventur, ita ut universa doctrina
Can. 0389      aliave ecclesia suae dioecesis sanctissimae Eucharistiae celebrationi, in festis praesertim de praecepto aliisque sollemnitatibus. - Episcopus dioecesanus in universa
Can. 0392      § 2. Advigilet ne abusus in ecclesiasticam disciplinam irrepant, praesertim circa ministerium verbi, celebrationem sacramentorum et sacramentalium, cultum Dei
Can. 0407      § 2. Episcopus dioecesanus in perpendendis causis maioris momenti, praesertim indolis pastoralis, Episcopos auxiliares prae ceteris consulere velit. §
Can. 0433      iuridica gaudet. - § 1. Si utilitas id suadeat, praesertim in nationibus ubi numerosiores adsunt Ecclesiae particulares, provinciae ecclesiasticae
Can. 0445      necessitatibus pastoralibus populi Dei provideatur atque potestate gaudet regiminis, praesertim legislativa, ita ut, salvo semper iure universali Ecclesiae, decernere
Can. 0447      exercentium, ad maius bonum provehendum, quod hominibus praebet Ecclesia, praesertim per apostolatus formas et rationes temporis et loci adiunctis
Can. 0459      statuuntur. - § 1. Foveantur relationes inter Episcoporum conferentias, praesertim viciniores, ad maius bonum promovendum ac tuendum. § 2
Can. 0469      personis, quae Episcopo operam praestant in regimine universae dioecesis, praesertim in actione pastorali dirigenda, in administratione dioecesis curanda, necnon
Can. 0512      catholica, tum clericis, tum membris institutorum vitae consecratae, tum praesertim laicis, quique designantur modo ab Episcopo dioecesano determinato. §
Can. 0528      quare curet ut christifideles laici in fidei veritatibus edoceantur, praesertim homilia diebus dominicis et festis de praecepto habenda necnon
Can. 0529      satagat; ideo familias visitet, fidelium sollicitudines, angores et luctus praesertim participans eosque in Domino confortans necnon, si in quibusdam
Can. 0529      confortans necnon, si in quibusdam defecerint, prudenter corrigens; aegrotos, praesertim morti proximos, effusa caritate adiuvet, eos sollicite sacramentis reficiendo
Can. 0533      adsit causa, loci Ordinarius permittere potest ut alibi commoretur, praesertim in domo pluribus presbyteris communi, dummodo paroecialium perfunctioni munerum
Can. 0550      Ordinarius, iusta de causa, permittere potest ut alibi resideat, praesertim in domo pluribus presbyteris communi, dummodo pastoralium perfunctio munerum
Can. 0586      pertinet. - § 1. Singulis institutis iusta autonomia vitae, praesertim regiminis, agnoscitur, qua gaudeant in Ecclesia propria disciplina atque
Can. 0605      quo fiere potest modo exprimant aptisque statutis protegant, adhibitis praesertim generalibus normis in hac parte contentis. - Quae de
Can. 0631      ius proprium ulterius determinet ordinem servandum in celebratione capituli, praesertim quod ad electiones et rerum agendarum rationes attinet. §
Can. 0687      et cura manet suorum Superiorum et etiam Ordinarii loci, praesertim si de clerico agitur. Habitum instituti deferre potest, nisi
Can. 0710      viventes ad caritatis perfectionem contendunt atque ad mundi sanctificationem praesertim ab intus conferre student. - Instituti saecularis sodalis vi
Can. 0713      offerunt. § 3. Sodales clerici per vitae consecratae testimonium, praesertim in presbyterio, peculiari caritate apostolica confratribus adiutorio sunt, et
Can. 0718      necnon iure proprio instituti. Item ius proprium definiat obligationes praesertim oeconomicas instituti erga sodales, qui pro ipso operam impendunt
Can. 0735      rationem probationis et institutionis fini et indoli societatis accommodatam, praesertim doctrinalem, spiritualem et apostolicam, ita ut sodales vocationem divinam
Can. 0757      quidem Episcoporum cooperatores sunt, proprium est Evangelium Dei annuntiare; praesertim hoc officio tenentur, quoad populum sibi commissum, parochi aliique
Can. 0767      concursus, homilia habeatur etiam in Missis quae infra hebdomadam, praesertim tempore adventus et quadragesimae aut occasione alicuius festi vel
Can. 0771      necessitatibus aptatas. - § 1. Solliciti sint animarum pastores, praesertim Episcopi et parochi, ut Dei verbum iis quoque fidelibus
Can. 0773      Episcoporum conferentia statuta. - Proprium et grave officium pastorum praesertim animarum est catechesim populi christiani curare, ut fidelium fides
Can. 0776      apostolicae, habita ratione indolis uniuscuiusque instituti, necnon christifidelium laicorum, praesertim catechistarum; hi omnes, nisi legitime impediti, operam suam libenter
Can. 0782      atque omnium Ecclesiarum sponsores, operis missionalis peculiarem sollicitudinem habeant, praesertim incepta missionalia in propria Ecclesia particulari suscitando, fovendo ac
Can. 0786      vel coetibus ubi nondum radicata est, ab Ecclesia absolvitur praesertim mittendo Evangelii praecones donec novellae Ecclesiae plene constituantur, cum
Can. 0791      2_ sacerdos deputetur ad incepta pro missionibus efficaciter promovenda, praesertim Pontificia Opera Missionalia; 3_ celebretur dies annualis pro missionibus
Can. 0813      catholicas, centra habeantur universitaria catholica, quae iuventuti adiutorio sint, praesertim spirituali. - Quae de universitatibus statuuntur praescripta, pari ratione
Can. 0822      humano christianoque spiritu vivificetur. § 3. Omnes christifideles, ii praesertim qui quoquo modo in eorundem instrumentorum ordinatione aut usu
Can. 0835      partem habent ceteri quoque christifideles actuose liturgicas celebrationes, eucharisticam praesertim, suo modo participando; peculiari modo idem munus participant parentes
Can. 0836      ministri sacri eandem excitare et illustrare sedulo curent, ministerio praesertim verbi, quo fides nascitur et nutritur. - § 1
Can. 0861      quilibet homo debita intentione motus solliciti sint animarum pastores, praesertim parochus, ut christifideles de recto baptizandi modo edoceantur. -
Can. 0890      obligatione hoc sacramentum tempestive recipiendi; curent parentes, animarum pastores, praesertim parochi, ut fideles ad illud recipiendum rite instruantur et
Can. 0938      § 4. Gravi de causa, licet sanctissimam Eucharistiam, nocturno praesertim tempore, alio in loco tutiore et decoro asservare. §
Can. 0944      potest, in publicum erga sanctissimam Eucharistiam venerationis testimonium, habeatur, praesertim in sollemnitate Corporis et Sanguinis Christi, processio per vias
Can. 1166      sunt signa sacra, quibus, ad aliquam sacramentorum imitationem, effectus praesertim spirituales significantur et ex Ecclesiae impetratione obtinentur. - §
Can. 1214      ad quam fidelibus ius est adeundi ad divinum cultum praesertim publice exercendum. - § 1. Nulla ecclesia aedificetur sine
Can. 1217      liturgiae legibus servatis. § 2. Sollemni ritu dedicentur ecclesiae, praesertim cathedrales et paroeciales. - Unaquaeque ecclesia suum habeat titulum
Can. 1232      internationalis, sola Sancta Sedes. § 2. In statutis determinentur praesertim finis, auctoritas rectoris, dominium et administratio bonorum. - Sanctuariis
Can. 1233      privilegia concedi poterunt, quoties locorum circumstantiae, peregrinantium frequentia et praesertim fidelium bonum id suadere videantur. - § 1. In
Can. 1234      suppeditentur media salutis, verbum Dei sedulo annuntiando, vitam liturgicam praesertim per Eucharistiae et paenitentiae celebrationem apte fovendo, necnon probatas
Can. 1243      sepeliendis. - Opportunae normae de disciplina in coemeteriis servanda, praesertim ad eorum indolem sacram tuendam et fovendam quod attinet
Can. 1249      exerceant, se ipsos abnegent, proprias obligationes fidelius adimplendo et praesertim ieiunium et abstinentiam, ad normam canonum qui sequuntur, observando
Can. 1253      determinare observantiam ieiunii et abstinentiae, necnon alias formas paenitentiae, praesertim opera caritatis et exercitationes pietatis, ex toto vel ex
Can. 1254      aliorumque ministrorum sustentatio procuranda, opera sacri apostolatus et caritatis, praesertim erga egenos, exercenda. - Ecclesia universa atque Apostolica Sedes
Can. 1284      fundatore vel donatore vel legitima auctoritate imposita sint, ac praesertim cavere ne ex legum civilium inobservantia damnum Ecclesiae obveniat
Can. 1297      attentis locorum adiunctis, normas statuere de bonis Ecclesiae locandis, praesertim de licentia a competenti auctoritate ecclesiastica obtinenda. - Nisi
Can. 1312      3. Praeterea remedia poenalia et paenitentiae adhibentur, illa quidem praesertim ad delicta praecavenda, hae potius ad poenam substituendam vel
Can. 1318      efficaciter puniri poenis ferendae sententiae non possint; censuras autem, praesertim excommunicationem, ne constituat, nisi maxima cum moderatione et in
Can. 1349      sit indeterminata neque aliud lex caveat, iudex poenas graviores, praesertim censuras, ne irroget, nisi casus gravitas id omnino postulet
Can. 1459      casus de quibus in § 1, exceptiones dilatoriae, eae praesertim quae respiciunt personas et modum iudicii, proponendae sunt ante
Can. 1490      stipendium recipientes, qui munus advocati vel procuratoris in causis praesertim matrimonialibus pro partibus quae eos seligere malint, exerceant. -
Can. 1559      2. - Examini testium partes assistere nequeunt, nisi iudex, praesertim cum res est de bono privato, eas admittendas censuerit
Can. 1572      sit personae, quaeve honestas; 2_ utrum de scientia propria, praesertim de visu et auditu proprio testificetur, an de sua
Can. 1609      relatore initium fiat, habeatur discussio sub tribunalis praesidis ductu, praesertim ut constabiliatur quid statuendum sit in parte dispositiva sententiae
Can. 1741      quas parochus a sua paroecia legitime amoveri potest, hae praesertim sunt: 1_ modus agendi qui ecclesiasticae communioni grave detrimentum

PRAESES     [17]
Can. 0119      praesentes; quod si post duo scrutinia suffragia aequalia fuerint, praeses suo voto paritatem dirimere potest; 3_ quod autem omnes
Can. 0166      vacanti libere provideat. - § 1. Collegii aut coetus praeses convocet omnes ad collegium aut ad coetum pertinentes; convocatio
Can. 0377      pertinet vel quacum in coetum convenit, necnon conferentiae Episcoporum praeses; pontificius Legatus, insuper, quosdam e collegio consultorum et capitulo
Can. 0446      inducendam aut tuendam opportuna videantur. - Absoluto concilio particulari, praeses curet ut omnia acta concilii ad Apostolicam Sedem transmittantur
Can. 0452      atque secretarium generalem designet, ad normam statutorum. § 2. Praeses conferentiae, atque eo legitime impedito pro-praeses, non tantum Episcoporum
Can. 0455      singuli Episcopi dioecesani competentia integra manet, nec conferentia eiusve praeses nomine omnium Episcoporum agere valet, nisi omnes et singuli
Can. 0833      synodo dioecesana intersunt cum voto sive deliberativo sive consultivo; praeses autem coram Concilio aut synodo; 2_ promoti ad cardinalitiam
Can. 1428      tribunal dioecesanum. - § 1. Iudex vel tribunalis collegialis praeses possunt auditorem designare ad causae instructionem peragendam, eum seligentes
Can. 1429      oriatur, dum ipse munus suum exercet. - Tribunalis collegialis praeses debet unum ex iudicibus collegii ponentem seu relatorem designare
Can. 1429      et sententias in scriptis redigat; in ipsius locum idem praeses alium ex iusta causa substituere potest. - Ad causas
Can. 1449      vinculi aut alios tribunalis administros, de hac exceptione videt praeses in tribunali collegiali vel ipse iudex, si unicus sit
Can. 1505      conventae. - § 1. Iudex unicus vel tribunalis collegialis praeses, postquam viderint et rem esse suae competentiae et actori
Can. 1507      In decreto, quo actoris libellus admittitur, debet iudex vel praeses ceteras partes in iudicium vocare seu citare ad litem
Can. 1609      qua die et hora iudices ad deliberandum conveniant, collegii praeses statuat, et nisi peculiaris causa aliud suadeat, in ipsa
Can. 1677      coniugalem convictum restaurandum inducantur. - § 1. Libello acceptato, praeses vel ponens procedat ad notificationem decreti citationis ad normam
Can. 1677      1508. § 2. Transacto termino quindecim dierum a notificatione, praeses vel ponens, nisi alterutra pars sessionem ad litem contestandam
Can. 1677      decem dies a notificatione decreti, si partes nihil opposuerint, praeses vel ponens novo decreto causae instructionem disponat. - §

PRAESIDE     [10]
Can. 0173      saltem scrutatores. § 2. Scrutatores suffragia colligant et coram praeside electionis inspiciant an schedularum numerus respondeat numero electorum, suffragia
Can. 0173      munere fungitur accurate describantur, et saltem ab eodem actuario, praeside ac scrutatoribus subscripta, in collegii tabulario diligenter asserventur. -
Can. 0176      caveatur, is electus habeatur et a collegii aut coetus praeside proclametur, qui requisitum suffragiorum numerum rettulerit, ad normam can
Can. 0182      exsistat, secus pro postulatione. - § 1. Postulatio a praeside intra octiduum utile mitti debet ad auctoritatem competentem ad
Can. 0452      1. Quaelibet Episcoporum conferentia sibi eligat praesidem, determinet quisnam, praeside legitime impedito, munere pro-praesidis fungatur, atque secretarium generalem designet
Can. 0456      conferentiae, relatio de actis conferentiae necnon eius decreta a praeside ad Apostolicam Sedem transmittantur, tum ut in eiusdem notitiam
Can. 0458      communicare itemque alia acta conscribere, quae ipsi a conferentiae praeside aut a consilio permanenti componenda committuntur; 2_ communicare cum
Can. 0833      secundum formulam a Sede Apostolica probatam, tenetur: 1_ coram praeside eiusve delegato, omnes qui Concilio Oecumenico vel particulari, synodo
Can. 0899      in unum convocatur, Episcopo aut, sub eius auctoritate, presbytero praeside, personam Christi gerente, atque omnes qui intersunt fideles, sive
Can. 1505      appellationis vel ad collegium, si libellus reiectus fuerit a praeside; quaestio autem reiectionis expeditissime definienda est. - Si iudex

PRAESIDEM     [4]
Can. 0182      ea vice privatur iure eligendi aut postulandi nisi probetur praesidem a mittenda postulatione iusto fuisse detentum impedimento aut dolo
Can. 0441      Episcoporum eligere; 3_ inter Episcopos dioecesanos concilii plenarii eligere praesidem, ab Apostolica Sede approbandum; 4_ ordinem agendi et quaestiones
Can. 0444      interesse debent, nisi iusto detineantur impedimento, de quo concilii praesidem certiorem facere tenentur. § 2. Qui ad concilia particularia
Can. 0452      consulant. - § 1. Quaelibet Episcoporum conferentia sibi eligat praesidem, determinet quisnam, praeside legitime impedito, munere pro-praesidis fungatur, atque

PRAESIDENTE     [3]
Can. 0352      Decani vacante, Cardinales titulo Ecclesiae suburbicariae decorati, iique soli, praesidente Subdecano si adsit, aut antiquiore ex ipsis, e coetus
Can. 0352      § 3. Eadem ratione de qua in § 2, praesidente ipso Decano, eligitur Subdecanus; Subdecani quoque electionem probare Romano
Can. 0353      sunt in Consistoriis, in quibus iussu Romani Pontificis eoque praesidente congregantur; Consistoria habentur ordinaria aut extraordinaria. § 2. In

PRAESIDERE     [2]
Can. 0338      eidem per se vel per se vel per alios praesidere, item Concilium transferre, suspendere vel dissolvere, eiusque decreta approbare
Can. 0500      § 1. Episcopi dioecesani est consilium presbyterale convocare, eidem praesidere atque quaestiones in eodem tractandas determinare auta membris propositas

PRAESIDET     [1]
Can. 0492      In singulis dioecesibus constituatur consilium a rebus oeconomicis, cui praesidet ipse Episcopus dioecesanus eiusve delegatus, et quod constat tribus

PRAESIDI     [2]
Can. 0177      octiduum utile a recepta intimatione significare collegii aut coetus praesidi utrum electionem acceptet necne; secus electio effectum non habet
Can. 1590      debeat per decretum, tribunal potest rem committere auditori vel praesidi. - Antequam finiatur causa principalis, iudex vel tribunal potest

PRAESIDIS     [1]
Can. 1609      ponente seu relatore initium fiat, habeatur discussio sub tribunalis praesidis ductu, praesertim ut constabiliatur quid statuendum sit in parte

PRAESIT     [4]
Can. 0239      § 1. In quolibet seminario habeantur rector, qui ei praesit, et si casus ferat vice-rector, oeconomus, atque si alumni
Can. 0389      pro populo tot Missas applicet quot omiserit. - Frequenter praesit in ecclesia cathedrali aliave ecclesia suae dioecesis sanctissimae Eucharistiae
Can. 0507      insignia. - § 1. Inter canonicos habeatur qui capituli praesit, atque alia etiam constituantur officia ad normam statuorum, ratione
Can. 0509      Episcopi est confirmare electum ab ipso capitulo, qui eidem praesit. § 2. Canonicatus Episcopus dioecesanus conferat tantum sacerdotibus doctrina

PRAESTANDA     [4]
Can. 0788      edere quibus catechumenatus ordinetur, determinando quaenam a catechumenis sint praestanda, atque definiendo quaenam eis agnoscantur praerogativae. - Neophyti, apta
Can. 1464      opportunius existimaverit. - Quaestiones de cautione pro expensis iudicialibus praestanda aut de concessione gratuiti patrocinii, quod statim ab initio
Can. 1582      inspicere, decreto id praestituat, quo ea quae in accessu praestanda sint, auditis partibus, summatim describat. - Peractae recognitionis instrumentum
Can. 1649      sed temere litigavit; 5_ de pecuniae deposito vel cautione praestanda circa expensas solvendas et damna reficienda. § 2. A

PRAESTANDAM     [4]
Can. 0230      eisdem ius non confert ad sustentationem remunerationemve ab Ecclesia praestandam. § 2. Laici ex temporanea deputatione in actionibus liturgicis
Can. 1390      § 3. Calumniator potest cogi etiam ad congruam satisfactionem praestandam. - Iusta poena pro delicti gravitate puniri potest: 1_
Can. 1655      actiones personales, cum reus damnatus est ad rem mobilem praestandam, vel ad solvendam pecuniam, vel ad aliud dandum aut
Can. 1689      erga alteram et erga prolem, ad sustentationem et educationem praestandam. - Causae ad matrimonii nullitatem declarandam nequeunt processu contentioso

PRAESTANDI     [1]
Can. 1595      sunt, tum etiam, si opus sit, indemnitatem alteri parti praestandi. § 2. Si tum actor tum pars conventa fuerint

PRAESTANDIS     [1]
Can. 0793      ius et etiam iis fruendi auxiliis a societate civili praestandis, quibus in catholica educatione filiorum procuranda indigeant. - §

PRAESTANDO     [1]
Can. 0349      singuli, scilicet variis officiis, quibus funguntur, eidem Romano Pontifici praestando in cura praesertim cotidiana universae Ecclesiae. - § 1

PRAESTANDUM     [2]
Can. 0752      quidem fidei assensus, religiosum tamen intellectus et voluntatis obsequium praestandum est doctrinae, quam sive Summus Pontifex sive Collegium Episcoporum
Can. 1127      alia habeatur eiusdem matrimonii celebratio religiosa ad matrimonialem consensum praestandum vel renovandum; item ne fiat celebratio religiosa, in qua

PRAESTANS     [4]
Can. 0425      Administratorem dioecesanum eligatur sacerdos, qui sit doctrina et prudentia praestans. § 3. Si praescriptae in § 1 condiciones posthabitae
Can. 0494      sit in re oeconomica vere peritus et probitate prorsus praestans. § 2. Oeconomus nominetur ad quinquennium, sed expleto hoc
Can. 0521      § 2. Sit praeterea sana doctrina et morum probitate praestans, animarum zelo aliisque virtutibus praeditus, atque insuper qualitatibus gaudeat
Can. 0806      gradu ac in aliis scholis regionis, ratione scientifica sit praestans. - Ius est Ecclesiae erigendi et moderandi studiorum universitates

PRAESTANT     [4]
Can. 0460      in bonum totius communitatis dioecesanae Episcopo dioecesano adiutricem operam praestant, ad normam canonum qui sequuntur. - § 1. Synodus
Can. 0469      dioecesana constat illis institutis et personis, quae Episcopo operam praestant in regimine universae dioecesis, praesertim in actione pastorali dirigenda
Can. 1274      finem ut sustentationi clericorum, qui in favorem dioecesis servitium praestant, ad normam can. 281 provideatur, nisi aliter eisdem provisum
Can. 1286      ab Ecclesia tradita; 2_ iis, qui operam ex condicto praestant, iustam et honestam mercedem tribuant, ita ut iidem suis

PRAESTANTES     [8]
Can. 0228      valent. § 2. Laici debita scientia, prudentia et honestate praestantes, habiles sunt tamquam periti aut consiliarii, etiam in consiliis
Can. 0253      aut ab Episcopis, quorum interest, iitantum nominentur qui, virtutibus praestantes, laurea doctorali aut licentia potiti sunt in universitate studiorum
Can. 0351      constituti, doctrina, moribus, pietate necnon rerum agendarum prudentia egregie praestantes; qui nondum sunt Episcopi, consecrationem episcopalem recipere debent. §
Can. 0512      deputentur nisi christifideles certa fide, bonis moribus et prudentia praestantes. - § 1. Consilium pastorale constituitur ad tempus, iuxta
Can. 0785      catechistae, christifideles nempe laici debite instructi et vita christiana praestantes, qui, sub moderamine missionarii, doctrinae evangelicae proponendae et liturgicis
Can. 0804      recta doctrina, vitae christianae testimonio atque arte paedagogica sint praestantes. - Loci Ordinario pro sua dioecesi ius est nominandi
Can. 0819      iuvenes et clericos et sodales indole, virtute et ingenio praestantes. - Curent universitatum et facultatum ecclesiasticarum Moderatores ac professores
Can. 1189      praebeatur. - Imagines pretiosae, idest vetustate, arte, aut cultu praestantes, in ecclesiis vel oratoriis fidelium venerationi expositae, si quando

PRAESTANTIA     [1]
Can. 0212      Ecclesiae Pastoribus patefaciant. § 3. Pro scientia, competentia et praestantia quibus pollent, ipsis ius est, immo et aliquando officium

PRAESTANTIBUS     [2]
Can. 0492      oeconomica necnon in iure civili vere peritis et integritate praestantibus, ab Episcopo nominatis. § 2. Membra consilii a rebus
Can. 0509      Canonicatus Episcopus dioecesanus conferat tantum sacerdotibus doctrina vitaeque integritate praestantibus, qui laudabiliter ministerium exercuerunt. - § 1. Capitulo canonicorum

PRAESTANTIUM     [2]
Can. 0377      sententiam quoque aliorum ex utroque clero necnon laicorum sapientia praestantium singillatim et secreto exquirat. § 4. Nisi aliter legitime
Can. 0830      confici potest elenchus censorum, scientia, recta doctrina et prudentia praestantium, qui curiis dioecesanis praesto sint, aut constitui etiam potest

PRAESTARE     [4]
Can. 0776      catechistarum; hi omnes, nisi legitime impediti, operam suam libenter praestare ne renuant. Munus parentum, in catechesi familiari, de quo
Can. 0822      usu partem habent, solliciti sint operam adiutricem actioni pastorali praestare, ita ut Ecclesia etiam his instrumentis munus suum efficaciter
Can. 1271      temporum condiciones indiget, ut servitium erga Ecclesiam universam rite praestare valeat. - In regionibus ubi beneficia proprie dicta adhuc
Can. 1454      opem ferunt, iusiurandum de munere rite et fideliter implendo praestare debent. - § 1. In iudicio poenali semper, in

PRAESTARI     [2]
Can. 1199      1. Iusiurandum, idest invocatio Nominis divini in testem veritatis, praestari nequit, nisi in veritate, in iudicio et in iustitia
Can. 1199      2. Iusiurandum quod canones exigunt vel admittunt, per procuratorem praestari valide nequit. - § 1. Qui libere iurat se

PRAESTATIONIBUS     [1]
Can. 1650      casus ferat, praestitis cautionibus, si agatur de provisionibus seu praestationibus ad necessariam sustentationem ordinatis, vel alia iusta causa urgeat

PRAESTATUR     [1]
Can. 1204      si hic dolo agat, secundum intentionem illius cui iusiurandum praestatur. - Loca sacra ea sunt quae divino cultui fideliumve

PRAESTENT     [8]
Can. 0245      tamquam fidi cooperatores adhaereant et sociam cum fratribus operam praestent; per vitam in seminario communem atque per amicitiae coniunctionisque
Can. 0342      ad disciplinam ecclesiasticam servandam et firmandam consiliis adiutricem operam praestent, necnon quaestiones ad actionem Ecclesiae in mundo spectantes perpendant
Can. 0536      in paroecia participant, ad actionem pastoralem fovendam suum adiutorium praestent. § 2. Consilium pastorale voto gaudet tantum consultivo et
Can. 0545      studio, atque sub eiusdem auctoritate operam in ministerio pastorali praestent. § 2. Vicarius paroecialis constitui potest sive ut opem
Can. 0674      advocari nequeunt ut in variis ministeriis pastoralibus operam adiutricem praestent. - § 1. In institutis operibus apostolatus deditis, apostolica
Can. 0803      catholicae nitatur oportet; magistri recta doctrina et vitae probitate praestent. § 3. Nulla schola, etsi reapse catholica, nomen scholae
Can. 0810      idoneitate scientifica et paedagogica, doctrinae integritate et vitae probitate praestent utque, deficientibus his requisitis, servato modo procedendi in statutis
Can. 0820      ut variae universitatis facultates mutuam sibi, prout obiectum siverit, praestent operam, utque inter propriam universitatem vel facultatem et alias

PRAESTET     [3]
Can. 0380      fidei professionem emittat atque iusiurandum fidelitatis erga Apostolicam Sedem praestet secundum formulam ab eadem Apostolica Sede probatam. - §
Can. 1125      esse pericula a fide deficiendi removere atque sinceram promissionem praestet se omnia pro viribus facturam esse, ut universa proles
Can. 1159      ut pars, quae non consenserat, privatim et secreto consensum praestet. § 3. Si defectus consensus probari potest, necesse est

PRAESTETUR     [1]
Can. 1159      consensus probari potest, necesse est ut consensus forma canonica praestetur. - Matrimonium nullum ob defectum formae, ut validum fiat

PRAESTITA     [1]
Can. 1484      impediendam iudex potest procuratorem admittere etiam non exhibito mandato, praestita, si res ferat, idonea cautione; actus autem qualibet vi

PRAESTITAM     [1]
Can. 0702      eo eodem repetere possunt ob quamlibet operam in eo praestitam. § 2. Institutum tamen aequitatem et evangelicam caritatem servet

PRAESTITERIT     [1]
Can. 1156      requiritur ad validitatem convalidationis, etiamsi initio utraque pars consensum praestiterit nec postea revocaverit. - Renovatio consensus debet esse novus

PRAESTITI     [2]
Can. 1162      sed postea praestitus est, sanatio concedi potest a momenti praestiti consensus. - § 1. Matrimonium irritum ob impedimentum vel
Can. 1548      advocati, notarii aliique qui ad secretum officii etiam ratione praestiti consilii tenentur, quod attinet ad negotia huic secreto obnoxia

PRAESTITIS     [1]
Can. 1650      officio vel ad instantiam partis, idoneis, si casus ferat, praestitis cautionibus, si agatur de provisionibus seu praestationibus ad necessariam

PRAESTITO     [3]
Can. 1063      Christum et Ecclesiam significare atque participare; 4_ auxilio coniugatis praestito, ut ipsi foedus coniugale fideliter servantes atque tuentes, ad
Can. 1158      quidem a parte impedimenti conscia, dummodo altera in consensu praestito perseveret, aut ab utraque parte, si impedimentum sit utrique
Can. 1568      a deponentibus. - Notarius in actis mentionem faciat de praestito, remisso aut recusato iureiurando, de partium aliorumque praesentia, de

PRAESTITUAT     [3]
Can. 1516      damna sarcire. - Lite contestata, iudex congruum tempus partibus praestituat probationibus proponendis et explendis. - Instantiae initium fit citatione
Can. 1582      aliquem locum accedere vel aliquam rem inspicere, decreto id praestituat, quo ea quae in accessu praestanda sint, auditis partibus
Can. 1601      - Facta conclusione in causa, iudex congruum temporis spatium praestituat ad defensiones vel animadversiones exhibendas. - § 1. Defensiones

PRAESTITUERINT     [1]
Can. 1610      in tribunali collegiali, iudices gravi ex ratione longius tempus praestituerint. - Sententia debet: 1_ definire controversiam coram tribunali agitatam

PRAESTITUERIT     [1]
Can. 1633      iudex a quo longius tempus ad eam prosequendam parti praestituerit. - § 1. Ad prosequendam appellationem requiritur et sufficit

PRAESTITUS     [6]
Can. 0312      Episcopi dioecesani scripto datus; consensus tamen ab Episcopo dioecesano praestitus pro erectione domus instituti religiosi valet etiam ad erigendam
Can. 0638      dioecesani accedat necesse est consensus Ordinarii loci in scriptis praestitus. - § 1. Si persona iuridica debita et obligationes
Can. 1107      invalide ratione impedimenti vel defectus formae initum fuerit, consensus praestitus praesumitur perseverare, donec de eius revocatione constiterit. - §
Can. 1159      non consenserat, iam consentiat, dummodo consensus ab altera parte praestitus perseveret. § 2. Si defectus consensus probari nequeat, satis
Can. 1162      radice, sive consensus ab initio defuerit, sive ab initio praestitus, postea fuerit revocatus. § 2. Quod si consensus ab
Can. 1162      Quod si consensus ab initio quidem defuerat, sed postea praestitus est, sanatio concedi potest a momenti praestiti consensus. -

PRAESTITUTIS     [1]
Can. 1594      potest. - Si die et hora ad litis contestationem praestitutis actor neque comparuerit neque idoneam excusationem attulerit: 1_ iudex

PRAESTITUTOS     [2]
Can. 0116      ab ecclesiastica auctoritate competenti constituuntur ut intra fines sibi praestitutos nomine Ecclesiae, ad normam praescriptorum iuris, munus proprium intuitu
Can. 1744      et reapse acceptetur. - § 1. Si parochus intra praestitutos dies non responderit, Episcopus iteret invitationem prorogando tempus utile

PRAESTITUTUM     [4]
Can. 0114      perpensis, mediis gaudent quae sufficere posse praevidentur ad finem praestitutum assequendum. - § 1. Personae iuridicae in Ecclesia sunt
Can. 1552      tribunali indicentur. § 2. Exhibeantur, intra terminum a iudice praestitutum, articuli argumentorum super quibus petitur testium interrogatio; alioquin petitio
Can. 1599      adducendum habere, aut utile proponendis probationibus tempus a iudice praestitutum elapsum sit, aut iudex declaret se satis instructam causam
Can. 1603      parti responsiones exhibere licet, intra breve tempus a iudice praestitutum. § 2. Hoc ius partibus semel tantum esto, nisi

PRAESTO     [15]
Can. 0222      1. Christifideles obligatione tenentur necessitatibus subveniendi Ecclesiae, ut eidem praesto sint quae ad cultum divinum, ad opera apostolatus et
Can. 0334      neque recursus. - In eius munere exercendo, Romano Pontifici praesto sunt Episcopi, qui eidem cooperatricem operam navare valent variis
Can. 0348      cui praeest Secretarius generalis, a Romano Pontifice nominatus, cuique praesto est consilium secretariae, constans Episcopis, quorum alii, ad normam
Can. 0384      ut ipsi obligationes suo statui proprias rite adimpleant iisdemque praesto sint media et institutiones, quibus ad vitam spiritualem et
Can. 0555      2; 2_ curet ut presbyteris sui districtus subsidia spiritualia praesto sint, itemque maxime sollicitus sit de iis, qui in
Can. 0630      Superiores ad normam iuris proprii, ut sodalibus idonei confessarii praesto sint, apud quos frequenter confiteri possint. § 3. In
Can. 0761      - Varia media ad doctrinam christianam annuntiandam adhibeantur quae praesto sunt, imprimis praedicatio atque catechetica institutio, quae quidem semper
Can. 0775      re catechetica edicere itemque prospicere ut apta catechesis instrumenta praesto sint, catechismum etiam parando, si opportunum id videatur, necnon
Can. 0802      Episcopo dioecesano conditas, sese impendere. - § 1. Si praesto non sint scholae in quibus educatio tradatur christiano spiritu
Can. 0830      scientia, recta doctrina et prudentia praestantium, qui curiis dioecesanis praesto sint, aut constitui etiam potest commissio censorum, quam loci
Can. 0961      gravis necessitas, videlicet quando, attento paenitentium numero, confessariorum copia praesto non est ad rite audiendas singulorum confessiones intra congruum
Can. 0961      carere cogantur; necessitas vero non censetur sufficiens, cum confessarii praesto esse non possunt, ratione solius magni concursus paenitentium, qualis
Can. 1052      ipsi constare debet documenta, de quibus in can. 1050, praesto esse atque, scrutinio ad normam iuris peracto, idoneitatem candidati
Can. 1052      alieni subditi, sufficit ut litterae dimissoriae referant eadem documenta praesto esse, scrutinium ad normam iuris esse peractum atque de
Can. 1116      per mensem duraturam. § 2. In utroque casu, si praesto sit alius sacerdos vel diaconus qui adesse possit, vocari

PRAESULES     [2]
Can. 0448      iuris. - § 1. Episcoporum conferentia regula generali comprehendit praesules omnium Ecclesiarum particularum eiusdem nationis, ad normam can. 450
Can. 0448      Episcopus aliquarum Ecclesiarum particularium in certo territorio constitutarum vel praesules Ecclesiarum particularium in diversis nationibus exstantium; eiusdem Apostolicae Sedis

PRAESULUM     [1]
Can. 0455      plenario conventu, per duas saltem ex tribus partibus suffragiorum Praesulum, qui voto deliberativo fruentes ad conferentiam pertinent, proferri debent

PRAESUMENDA     [1]
Can. 1086      tamquam baptizata communiter habebatur aut eius baptismus erat dubius, praesumenda est, ad normam can. 1060, validitas matrimonii, donec certo

PRAESUMI     [1]
Can. 0950      quo oblator commoratur, nisi aliam fuisse eius intentionem legitime praesumi debeat. - § 1. Sacerdos plures eadem die Missas

PRAESUMITUR     [18]
Can. 0015      circa factum proprium aut circa factum alienum notorium non praesumitur; circa factum alienum non notorium praesumitur, donec contrarium probetur
Can. 0015      alienum notorium non praesumitur; circa factum alienum non notorium praesumitur, donec contrarium probetur. - § 1. Leges authentice interpretatur
Can. 0021      expresse caveatur. - In dubio revocatio legis praeexistentis non praesumitur, sed leges posteriores ad priores trahendae sunt et his
Can. 0057      Hoc termino transacto, si decretum nondum datum fuerit, responsum praesumitur negativum, ad propositionem ulterioris recursus quod attinet. § 3
Can. 0078      aucti aliquam revera gratiam consequantur. - § 1. Privilegium praesumitur perpetuum, nisi contrarium probetur. § 2. Privilegium personale, quod
Can. 0097      non sui compos, expleto autem septennio, usum rationis habere praesumitur. - § 1. Persona maior plenum habet suorum iurium
Can. 0124      2. Actus iuridicus quoad sua elementa externa rite positus praesumitur validus. - § 1. Actus positus ex vi ab
Can. 0140      aliud cautum sit. § 3. Potestas exsecutiva pluribus delegata, praesumitur iisdem delegata in solidum. - Pluribus successive delegatis, ille
Can. 1061      una caro. § 2. Celebrato matrimonio, si coniuges cohabitaverint, praesumitur consummatio, donec contrarium probetur. § 3. Matrimonium invalidum dicitur
Can. 1096      sexuali, procreandam. § 2. Haec ignorantia post pubertatem non praesumitur. - § 1. Error in persona invalidum reddit matrimonium
Can. 1101      non necessario excludit. - § 1. Internus animi consensus praesumitur conformis verbis vel signis in celebrando matrimonio adhibitis. §
Can. 1107      ratione impedimenti vel defectus formae initum fuerit, consensus praestitus praesumitur perseverare, donec de eius revocatione constiterit. - § 1
Can. 1152      est, sponte cum altero coniuge maritali affectu conversatus fuerit; praesumitur vero, si per sex menses coniugalem convictum servaverit, neque
Can. 1321      praeceptum aliter caveat. § 3. Posita externa violatione, imputabilitas praesumitur, nisi aliud appareat. - Qui habitualiter rationis usu carent
Can. 1431      instantia intervenerit promotor iustitiae, in ulteriore gradu huius interventus praesumitur necessarius. - Ad causas, in quibus agitur de nullitate
Can. 1594      citet iterum; 2_ si actor novae citationi non paruerit, praesumitur instantiae renuntiasse ad normam cann. 1524-1525; 3_ quod si
Can. 1632      in appellatione non indicetur ad quod tribunal ipsa dirigatur, praesumitur facta tribunali de quo in cann. 1438 et 1439
Can. 1637      principalis notificata est. § 4. Nisi aliud constet, appellatio praesumitur facta contra omnia sententiae capita. - Appellatio exsecutionem sententiae

PRAESUMPTA     [5]
Can. 0283      per notabile tempus iure particulari determinandum, sine licentia saltem praesumpta Ordinarii proprii, ne discedant. § 2. Ipsis autem competit
Can. 0886      indiget, nisi agatur de suis subditis, licentia saltem rationabiliter praesumpta Episcopi dioecesani. - Presbyter facultate confirmationem ministrandi gaudens, in
Can. 0911      § 2. In casu necessitatis aut de licentia saltem praesumpta parochi, cappellani vel Superioris, cui postea notitiam dari oportet
Can. 0969      sunt institutorum religiosorum, eadem ne utantur sine licentia saltem praesumpta sui Superioris. § 2. Superior instituti religiosi aut societatis
Can. 1707      matrimonii solutus non habeatur, nisi post declarationem de morte praesumpta ab Episcopo dioecesano prolatam. § 2. Declarationem, de qua

PRAESUMPTIO     [1]
Can. 1584      partibus, summatim describat. - Peractae recognitionis instrumentum conficiatur. - Praesumptio est rei incertae probabilis coniectura; eaque alia est iuris

PRAESUMPTIONEM     [2]
Can. 0076      hanc potestatem concesserit. § 2. Possessio centenaria vel immemorabilis praesumptionem inducit concessi privilegii. - Privilegium interpretandum est ad normam
Can. 1585      a iudice conicitur. - Qui habet pro se iuris praesumptionem, liberatur ab onore probandi, quod recidit in partem adversam

PRAESUMPTIONES     [1]
Can. 1586      ab onore probandi, quod recidit in partem adversam. - Praesumptiones, quae non statuuntur a iure, iudex ne coniciat, nisi

PRAESUMPTO     [3]
Can. 0390      vero extra propriam dioecesim sine expresso vel saltem rationabiliter praesumpto Ordinarii loci consensu. - § 1. Episcopi dioecesani est
Can. 0764      praescripto can. 765, facultate ubique praedicandi, de consensu saltem praesumpto rectoris ecclesiae exercendae, gaudent presbyteri et diaconi, nisi ab
Can. 1003      alius sacerdos hoc sacramentum ministrare potest de consensu saltem praesumpto sacerdotis de quo supra. § 3. Cuilibet sacerdoti licet

PRAESUMPTUM     [1]
Can. 0057      propositionem ulterioris recursus quod attinet. § 3. Responsum negativum praesumptum non eximit competentem auctoritatem ab obligatione decretum ferendi, immo

PRAESUMUNTUR     [5]
Can. 0013      praescripto can. 13. - § 1. Leges particulares non praesumuntur personales, sed territoriales nisi aliud constet. § 2. Peregrini
Can. 0510      4. Quae ecclesiae, paroeciali simul et capitulari, conferantur eleemosynae, praesumuntur datae paroeciae, nisi aliud constet. - In singulis dioecesibus
Can. 1138      demonstrant, nisi evidentibus argumentis contrarium probetur. § 2. Legitimi praesumuntur filii, qui nati sunt saltem post dies 180 a
Can. 1267      Superioribus vel administratoribus cuiusvis personae iuridicae ecclesiasticae, etiam privatae, praesumuntur ipsi personae iuridicae factae. § 2. Oblationes, de quibus
Can. 1526      2. Non indigent probatione: 1_ quae ab ipsa lege praesumuntur; 2_ facta ab uno ex contendentibus asserta et ab

PRAESUNT     [3]
Can. 0311      vitae consecrate qui consociationibus suo instituto aliquo modo unitis praesunt aut assistunt, curent ut eadem consociationes operibus apostolatus in
Can. 0328      inter fidem et vitam magnopere fovent unionem. - Qui praesunt consociationibus laicorum, iis etiam quae vi privilegii apostolici erectae
Can. 0381      supremae aut alii auctoritati ecclesiasticae reserventur. § 2. Qui praesunt aliis communitatibus fidelium, de quibus in can. 368, Episcopo

PRAETER     [57]
Can. 0005      personarum adiunctis submoveri nequeunt, tolerari possunt. § 2. Consuetudines praeter ius hucusque vigentes, sive universales sive particulares, servantur. -
Can. 0024      2. Nec vim legis obtinere potest consuetudo contra aut praeter ius canonicum, nisi sit rationabilis; consuetudo autem quae in
Can. 0026      probata, consuetudo vigenti iuri canonico contraria aut quae est praeter legem canonicam, vim legis obtinet tantum, si legitime per
Can. 0028      - Firmo praescripto can. 5, consuetudo, sive contra sive praeter legem per contrariam consuetudinem aut legem revocatur; sed, nisi
Can. 0036      § 2. Actus administrativus non debet ad alios casus praeter expressos extendi. - Actus administrativus, qui forum externum respicit
Can. 0061      Nisi aliud constet, rescriptum impetari potest pro alio, etiam praeter eius assensum, et valet ante eiusdem acceptationem, salvis clausulis
Can. 0113      ipsa ordinatione divina. § 2. Sunt etiam in Ecclesia, praeter personas physicas, personae iuridicae, subiecta scilicet in iure canonico
Can. 0134      praescriptus. - § 1. Nomine Ordinarii in iure intelleguntur, praeter Romanum Pontificem, Episcopi dioecesani aliique qui, etsi ad interim
Can. 0224      iurium, quae christifidelibus sunt propria, moderari. - Christifideles laici, praeter eas obligationes et iura, quae cunctis christifidelibus sunt communia
Can. 0240      moderatores, magistri, immo et ipsi alumni. - § 1. Praeter confessarios ordinarios, alii regulariter ad seminarium accedant confessarii, atque
Can. 0264      seminarii necessitatibus. - § 1. Ut seminarii necessitatibus provideatur, praeter stipem de qua in can. 1266, potest Episcopus in
Can. 0291      presbyteris ob gravissimas causas ac Apostolica Sede conceditur. - Praeter casus de quibus in can. 290, n. 1, amissio
Can. 0353      quo aliquae sollemnitates celebrantur, potest esse publicum, cum scilicet praeter Cardinales admittuntur Praelati, legati societatum civilium aliive ad illud
Can. 0388      diebus per se ipse applicet. § 3. Episcopus cui praeter propriam dioecesim aliae, titulo etiam administrationis, sunt commissae, obligationi
Can. 0438      transferatur, novo indiget pallio. - Patriarchae et Primatis titulus, praeter praerogativam honoris, nullam in Ecclesia latina secumfert regiminis potestatem
Can. 0451      sua conficiat statuta, ab Apostolica Sede recognoscenda, in quibus, praeter alia, ordinentur conferentiae conventus plenarii habendi, et provideantur consilium
Can. 0483      eo ipso notarii et secretarii curiae. - § 1. Praeter cancellarium, constitui possunt alii notarii, quorum quidem scriptura seu
Can. 0493      ad quartum gradum consanguinitatis vel affinitatis coniunctae sunt. - Praeter munera ipsi commissa in Libro V De bonis Ecclesiae
Can. 0555      officio libere amovere potest. - § 1. Vicario foraneo, praeter facultates iure particulari ei legitime tributas, officium et ius
Can. 0566      facultatibus instructus sit oportet quas recta cura pastoralis requirit. Praeter eas quae iure particulari aut speciali delegatione conceduntur, cappellanus
Can. 0587      in cuiusvis instituti codice fundamentali seu constitutionibus contineri debent, praeter ea quae in can. 578 servanda statuuntur, normae fundamentales
Can. 0600      qui propter nos egenus factus est cum esset dives, praeter vitam re et spiritu pauperem, operose in sobrietate ducendam
Can. 0603      exemplo sint universalis in Christo reconciliationis. - § 1. Praeter vitae consecratae instituta, Ecclesia agnoscit vitam eremiticam seu anachoreticam
Can. 0615      spirituale bonum proficere possit. - Monasterium sui iuris, quod praeter proprium Moderatorem alium Superiorem maiorem non habet, neque alicui
Can. 0626      abstineant a quovis abusu et acceptione personarum, et, nihil praeter Deum et bonum instituti prae oculis habentes, nominent aut
Can. 0627      cuius opera in munere exercendo utantur oportet. § 2. Praeter casus in iure universali praescriptos, ius proprium determinet casus
Can. 0638      § 2. Expensas et actus iuridicos ordinariae administrationis valide, praeter Superiores, faciunt, intra fines sui muneris, officiales quoque, qui
Can. 0642      proprii. - Superiores vigilanti cura eos tantum admittant qui, praeter aetatem requisitam, habeant valetudinem, aptam indolem et sufficientes maturitatis
Can. 0648      § 3. § 2. Ad novitiorum institutionem perficiendam, constitutiones, praeter tempus de quo in, § 1, unum vel plura
Can. 0658      potest ex iusta causa, non tamen ultra trimestre. - Praeter condiciones de quibus in can. 656, nn. 2, 4
Can. 0739      Episcopo proprio constitutionibus vel particularibus conventionibus definiuntur. - Sodales, praeter obligationes quibus, uti sodales, obnoxii sunt secundum constitutiones, communibus
Can. 0848      Episcopo impetret eaque decenti custodia diligenter asservet. - Minister, praeter oblationes a competenti auctoritate definitas, pro sacramentorum administratione nihil
Can. 0860      aut etiam alio in loco decenti. - § 1. Praeter casum necessitatis, baptismus ne conferatur in domibus privatis, nisi
Can. 0967      competenti facta ad normam can. 969. - § 1. Praeter Romamum Pontificem, facultate christifidelium ubique terrarum confessiones excipiendi ipso
Can. 0995      aut defunctis applicare ad modum suffragii. - § 1. Praeter supremam Ecclesiae auctoritatem ii tantum possunt indulgentias elargiri, quibus
Can. 0999      oleo atque verba proferendo in liturgicis libris praescripta. - Praeter Episcopum, oleum in unctione infirmorum adhibendum benedicere possunt: 1_
Can. 1196      tamdiu suspendere, quamdiu voti adimpletio sibi praeiudicium afferat. - Praeter Romanum Pontificem, vota privata possunt iusta de causa dispensare
Can. 1278      est definire quinam actus habendi sint extraordinariae administrationis. - Praeter munera de quibus in can. 494, §§ 3 et
Can. 1307      exponatur, ne obligationes adimplendae in oblivionem cadant. § 2. Praeter librum de quo in can. 958, § 1, alter
Can. 1327      Lex particularis potest alias circumstantias eximentes, attenuantes vel aggravantes, praeter casus in cann. 1323-1326, statuere, sive generali norma, sive
Can. 1328      aliquid ad delictum patrandum egit vel omisit, nec tamen, praeter suam voluntatem, delictum consummavit, non tenetur poena in delictum
Can. 1336      perpetuum aut in tempus praefinitum aut in tempus indeterminatum, praeter alias, quas forte lex constituerit, hae sunt: 1_ prohibitio
Can. 1354      irrogent vel declarent, habent effectum suspensivum. - § 1. Praeter eos, qui in cann. 1355-1356 recensentur, omnes, qui a
Can. 1371      iusta poena puniatur. - Iusta poena puniatur: 1_ qui, praeter casum de quo in can. 1364, § 1, doctrinam
Can. 1378      non promotus liturgicam eucharistici Sacrificii actionem attentat; 2_ qui, praeter casum de quo in § 1, cum sacramentalem absolutionem
Can. 1379      aliae poenae, non exclusa excommunicatione, addi possunt. - Qui, praeter casus de quibus in can. 1378, sacramentum se administrare
Can. 1384      est ipso facto a recepto ordine suspensus. - Qui, praeter casus, de quibus in cann. 1378-1383, sacerdotale munus vel
Can. 1395      firmo praescripto can. 694. - § 1. Clericus concubinarius, praeter casum de quo in can. 1394, et clericus in
Can. 1399      procurat, effectu secuto, in excommunicationem latae sententiae incurrit. - Praeter casus hac vel aliis legibus statutos, divinae vel canonicae
Can. 1417      2. Provocatio tamen ad Sedem Apostolicam interposita non suspendit, praeter casum appellationis, exercitium iurisdictionis in iudice qui causam iam
Can. 1439      Apostolica, unum vel plura tribunalia secundae instantiae constituere, etiam praeter casus de quibus in § 1. § 3. Quod
Can. 1459      possunt itemque a iudice ex officio declarari. § 2. Praeter casus de quibus in § 1, exceptiones dilatoriae, eae
Can. 1469      tamen hac de re facto Episcopo dioecesano. § 2. Praeter casum de quo in § 1, iudex, ex iusta
Can. 1481      Pars libere potest advocatum et procuratorem sibi constituere; sed praeter casus in § § 2 et 3 statutos, potest
Can. 1617      refragetur, quaestio incidens decreto definiatur. - Ceterae iudicis pronuntiationes, praeter sententiam, sunt decreta quae si mere ordinatoria non sint
Can. 1658      can. 1424. - § 1. Libellus quo lis introducitur, praeter ea quae in can. 1504 recensentur, debet: 1_ facta
Can. 1679      testes de ipsarum partium credibilitate, si fieri potest, adhibeat, praeter alia indicia et adminicula. - In causis de impotentia

PRAETERA     [7]
Can. 0334      valent variis rationibus, inter quas est synodus Episcoporum. Auxilio praetera ei sunt Patres Cardinales, necnon aliae personae itemque varia
Can. 0348      coetu generali. § 2. Pro quolibet synodi Episcoporum coetu praetera unus aut plures secretarii speciales constituuntur qui a Romano
Can. 0453      plenarii Episcoporum conferentiae habeantur semel saltem singulis annis, et praetera quoties id postulent peculiaria adiuncta, secundum statutorum praescripta. -
Can. 0626      quos in Domino vere dignos et aptos sciant. Caveant praetera in electionibus a suffragiorum procuratione sive directe sive indirecte
Can. 0721      etiam ad validitatem statuere vel condiciones apponere. § 3. Praetera, ut quis recipiatur, habeat oportet maturitatem, quae ad vitam
Can. 0745      tamen sub cura Moderatorum. Si agitur de clerico, requiritur praetera consensus Ordinarii loci in quo commorari debet, sub cuius
Can. 1347      recessisse dicendus est reus, quem delicti vere paenituerit, quique praetera congruam damnorum et scandali reparationem dederit vel saltem serio

PRAETEREA     [23]
Can. 0269      legitimo documento sibi constiterit de concessa excardinatione, et habuerit praeterea ab Episcopo dioecesano excardinanti, sub secreto si opus sit
Can. 0364      cum Episcopis actione, apud moderatores Civitatis tueri; 8_ exercere praeterea facultates et cetera explere mandata quae ipsi ab Apostolica
Can. 0443      quibus in §§ 1-3. § 5. Ad concilia provincialia praeterea invitentur capitula cathedralia, itemque consilium presbyterale et consilium pastorale
Can. 0503      sollemniores in ecclesia cathedrali aut collegiali persolvere; capituli cathedralis praeterea est munera adimplere, quae iure aut ab Episcopo dioecesano
Can. 0521      sit in sacro presbyteratus ordine constitutus. § 2. Sit praeterea sana doctrina et morum probitate praestans, animarum zelo aliisque
Can. 0566      § 2. In valetudinariis, carceribus et itineribus maritimis, cappellanus praeterea facultatem habet, his tantum in locis exercendam, a censuris
Can. 0729      instituto dimittitur ad normam cann. 694 et 695 constitutiones praeterea determinent alias causas dimissionis, dummodo sint proportionate graves, externae
Can. 0772      § 1. Ad exercitium praedicationis quod attinet, ab omnibus praeterea serventur normae ab Episcopo dioecesano latae. § 2. Ad
Can. 1025      nulloque impedimento, atque praerequisita, ad normam cann. 1033-1039 adimpleverit; praeterea documenta habeantur, de quibus in can. 1050, atque scrutinium
Can. 1105      2. Mandatum, ut valeat, subscribendum est a mandante et praeterea a parocho vel Ordinario loci in quo mandatum datur
Can. 1134      coniuges vinculum natura sua perpetuum et exclusivum; in matrimonio praeterea christiano coniuges ad sui status officia et dignitatem peculiari
Can. 1312      privent et supernaturali Ecclesiae fini sint consentaneae. § 3. Praeterea remedia poenalia et paenitentiae adhibentur, illa quidem praesertim ad
Can. 1335      quod si censura latae sententiae non sit declarata, vetitum praeterea suspenditur, quoties fidelis petit sacramentum vel sacramentale vel actum
Can. 1354      eximere, possunt etiam eam poenam remittere. § 2. Potest praeterea lex vel praeceptum, poenam constituens, aliis quoque potestatem facere
Can. 1364      firmo praescripto can. 194, § 1, n. 2; clericus praeterea potest poenis, de quibus in can. 1336, § 1
Can. 1367      in excommunicationem latae sententiae Sedi Apostolicae reservatam incurrit; clericus praeterea alia poena, non exclusa dimissione e statu clericali, puniri
Can. 1403      reguntur peculiari lege pontificia. § 2. Iisdem causis applicantur praeterea praescripta huius Codicis, quoties in eadem lege ad ius
Can. 1445      competentiae inter eadem dicasteria. § 3. Supremi huius Tribunalis praeterea est: 1_ rectae administrationi iustitiae invigilare et in advocatos
Can. 1452      bonum aut animarum salutem respiciunt. § 2. Potest autem praeterea iudex partium neglegentiam in probationibus afferendis vel in exceptionibus
Can. 1470      defuerint, iudex potest congruis poenis ad officium reducere, advocatos praeterea et procuratores etiam a munere apud tribunalia ecclesiastica exercendo
Can. 1483      esse debent aetate maiores et bonae famae; advocatus debet praeterea esse catholicus, nisi Episcopus dioecesanus aliter permittat, et doctor
Can. 1488      pactio, et a iudice poterunt poena pecuniaria mulctari. Advocatus praeterea tum ab officio suspendi, tum etiam si recidivus sit
Can. 1706      transmittitur ad Episcopum; is vero rescriptum partibus notificabit et praeterea parocho tum loci contracti matrimonii tum suscepti baptismi quam

PRAETERITA     [1]
Can. 0009      in ipsa lege statuatur. - Leges respiciunt futura, non praeterita, nisi nominatim in eisde praeteritis caveatur. - Irritantes aut

PRAETERITIONE     [1]
Can. 0166      fuerit, electio valet; attamen ad eiusdem instantiam, probata quidem praeteritione et absentia, electio, etiam si confirmata fuerit, a competenti

PRAETERITIS     [1]
Can. 0009      Leges respiciunt futura, non praeterita, nisi nominatim in eisde praeteritis caveatur. - Irritantes aut inhabilitantes eae tantum leges habendae

PRAETERITO     [1]
Can. 1102      valide contrahi nequit. § 2. Matrimonium sub condicione de praeterito vel de praesenti initum est validum vel non, prout

PRAETERITUM     [1]
Can. 1161      si servata non fuerit, necnon retrotractionem effectuum canonicorum ad praeteritum. § 2. Convalidatio fit a momento concessionis gratiae; retrotractio

PRAETERLABANTUR     [1]
Can. 1145      ad respondendum, eodem tamen monito ut, si induciae inutiliter praeterlabantur, eius silentium pro responsione negativa habeatur. § 2. Interpellatio

PRAETERLAPSO     [1]
Can. 0527      tempus intra quod paroeciae possessio capi debeat; quo inutiliter praeterlapso, nisi iustum obstiterit impedimentum, paroeciam vacare declarare potest. -

PRAETERMISSIS     [1]
Can. 1686      proposita, Vicarius iudicialis vel iudex ab ipso designatus potest, praetermissis sollemnitatibus ordinarii processus sed citatis partibus et cum interventu

PRAETERQUAM     [13]
Can. 0395      habeat, tenetur lege personalis in dioecesi residentiae. § 2. Praeterquam causa visitationis Sacrorum Liminum, vel Conciliorum, Episcoporum synodi, Episcoporum
Can. 0410      et ipse Episcopus dioecesanus, residendi in dioecesi; a qua praeterquam ratione alicuius officii extra dioecesim implendi aut feriarum causa
Can. 0537      In unaquaque paroecia habeatur consilium a rebus oeconomicis, quod praeterquam iure universali, regitur normis ab Episcopo dioecesano latis et
Can. 0548      1. - § 1. Vicarii paroecialis obligationes et iura, praeterquam canonibus huius capitis, statutis dioecesanis necnon litteris Episcopi dioecesani
Can. 0810      est providendi ut in universitatibus catholicis nominentur docentes qui praeterquam idoneitate scientifica et paedagogica, doctrinae integritate et vitae probitate
Can. 0951      pro qua stips oblata est, ea tamen lege ut, praeterquam in die Nativitatis Domini, stipem pro una tantum Missa
Can. 0966      § 1. Ad validam peccatorum absolutionem requiritur ut minister, praeterquam potestate ordinis, facultate gaudeat eandem in fideles, quibus absolutionem
Can. 0975      eandem amittit erga solos in eiusdem dicione subditos. - Praeterquam revocatione, facultas de qua in can. 967, § 2
Can. 0977      complicis in peccato contra sextum Decalogi praeceptum invalida est, praeterquam in periculo mortis. - § 1. Meminerit sacerdos in
Can. 1123      convalidatur pro foro externo, vel nullum declaratur, vel legitime praeterquam morte solvitur, parochus loci celebrationis matrimonii certior fieri debet
Can. 1141      Matrimonium ratum et consummatum nulla humana potestate nullaque causa, praeterquam morte, dissolvi potest. - Matrimonium non consummatum inter baptizatos
Can. 1277      eiusdem tamen consilii atque etiam collegii consultorum consensu eget, praeterquam in casibus iure universali vel tabulis fundationis specialiter expressis
Can. 1513      et responsionibus desumpti, definiuntur. § 2. Partium petitiones responsionesque, praeterquam in libello litis introductorio, possunt vel in responsione ad

PRAETEXTU     [1]
Can. 1387      acceptat. - Sacerdos, qui in actu vel occasione vel praetextu confessionis paenitentem ad peccatum contra sextum Decalogi praeceptum sollicitat

PRAEVALENTI     [1]
Can. 0127      teneatur accedendi ad earundem votum, etsi concors, tamen sine praevalenti ratione, suo iudicio aestimanda, ab earundem voto, praesertim concordi

PRAEVALERE     [1]
Can. 0026      vero canonicam, quae clausulam contineat futuras consuetudines prohibentem, sola praevalere potest consuetudo centenaria aut immemorabilis. - Consuetudo est optima

PRAEVALET     [3]
Can. 0053      se sint contraria, peculiare, in iis quae peculariter exprimuntur, praevalet generali; si aeque sint pecularia aut generalia, posterius tempore
Can. 0067      se contraria impetrentur, peculiare, in iis quae peculiariter exprimuntur, praevalet generali. § 2. Si sint aeque peculiaria aut generalia
Can. 0067      2. Si sint aeque peculiaria aut generalia, prius tempore praevalet posteriori, nisi in altero fiat mentio expressa de priore

PRAEVENIENDA     [1]
Can. 1722      promotor iustitiae apud illud tribunal constitutus. - Ad scandala praevenienda, ad testium libertatem protegendam et ad iustitiae cursum tutandum

PRAEVENIENDI     [1]
Can. 1399      specialis violationis gravitas punitionem postulat, et necessitas urget scandala praeveniendi vel reparandi. - § 1. Obiectum iudicii sunt: 1_

PRAEVENTIONI     [1]
Can. 1482      constituantur, hi ita designentur, ut detur inter ipsos locus praeventioni. § 3. Advocati autem plures simul constitui queunt. -

PRAEVENTIONIS     [1]
Can. 1415      inter se conexae, nisi legis praescriptum obstet. - Ratione praeventionis, si duo vel plura tribunalia aeque competentia sunt, ei

PRAEVIA     [7]
Can. 0040      antequam litteras receperit earumque authenticitatem et integritatem recognoverit, nisi praevia earundem notitia ad ipsum auctoritate eundem actum edentis transmissa
Can. 0658      requiritur: 1_ vigesimus primus saltem aetatis annus completus; 2_ praevia professio temporaria saltem per triennium, salvo praescripto can. 657
Can. 0775      si utile videatur, curare ut catechismi pro suo territorio, praevia Sedis Apostolicae approbatione, edantur. § 3. Apud Episcoporum conferentiam
Can. 0838      in ipsis libris liturgicis definitos aptatas, parare, easque edere, praevia recognitione Sanctae Sedis. § 4. Ad Episcopum dioecesanum in
Can. 0961      potest. - § 1. Absolutio pluribus insimul paenitentibus sine praevia individuali confessione, generali modo impertiri non potest, nisi: 1_
Can. 1246      omnium denique Sanctorum. § 2. Episcoporum conferentia tamen potest, praevia Apostolicae Sedis approbatione, quosdam ex diebus festis de praecepto
Can. 1602      § 2. Si defensiones cum praecipuis documentis typis imprimantur, praevia iudicis licentia requiritur, salva secreti obligatione, si qua sit

PRAEVIAM     [4]
Can. 0690      erga sodales instituti amittit presbyter; revocata autem eadem probationem praeviam professioni temporariae et tempus votorum ante professionem perpetuam praemittendum
Can. 1034      cann. 1016 et 1019, adscriptionem inter candidatos obtinuerit post praeviam suam petitionem propria manu exaratam et subscriptam, atque ab
Can. 1499      ei, cui sequestrationem rei vel inhibitionem exercitii iuris concedit, praeviam imponere cautionem de damnis, si ius suum non probaverit
Can. 1652      tenore includatur vel separatim edatur. - Si sententiae exsecutio praeviam rationum redditionem exigat, quaestio incidens habetur, ab illo ipso

PRAEVIDEANTUR     [2]
Can. 1344      differre, si ex praepropera rei punitione maiora mala eventura praevideantur; 2_ a poena irroganda abstinere vel poenam mitiorem irrogare
Can. 1741      probos et graves paroecianos vel aversio in parochum, quae praevideantur non brevi cessaturae; 4_ gravis neglectus vel violatio officiorum

PRAEVIDEATUR     [4]
Can. 0317      § 1. - § 1. Nisi aliud in statutis praevideatur, auctoritatis ecclesiasticae, de qua in can. 312, § 1
Can. 0942      et adoret; huiusmodi tamen expositio fiat tantum si congruus praevideatur fidelium concursus et servatis normis statutis. - Minister expositionis
Can. 1116      in mortis periculo; 2_ extra mortis periculum, dummodo prudenter praevideatur earum rerum condicionem esse per mensem duraturam. § 2
Can. 1344      satis a civili auctoritate punitus sit vel punitum iri praevideatur; 3_ si reus primum post vitam laudabiliter peractam deliquerit

PRAEVIDENTIA     [1]
Can. 1274      provideatur, nisi aliter eisdem provisum sit. § 2. Ubi praevidentia socialis in favorem cleri nondum apte ordinata est, curet

PRAEVIDENTIAE     [1]
Can. 0231      familiae providere valeant; itemque iis ius competit ut ipsorum praevidentiae et securitati sociali et assistentiae sanitariae, quam dicunt, debite

PRAEVIDENTUR     [2]
Can. 0114      utilem atque, omnibus perpensis, mediis gaudent quae sufficere posse praevidentur ad finem praestitutum assequendum. - § 1. Personae iuridicae
Can. 0493      et erogationum quae pro universo dioecesis regimine anno venturo praevidentur, necnon, anno exeunte, rationem accepti et expensi probare. -

PRAEVIDERE     [1]
Can. 1323      egit ex vi physica vel ex casu fortuito, quem praevidere vel cui praeviso occurrere non potuit; 4_ metu gravi

PRAEVIDETUR     [1]
Can. 1692      ecclesiastica effectus civiles non sortitur, vel si sententia civilis praevidetur non contraria iuri divino, Episcopus dioecesis commorationis coniugum poterit

PRAEVIDIT     [1]
Can. 1326      qui, cum poena in delictum culposum constituta sit, eventum praevidit et nihilominus cautiones ad eum vitandum omisit, quas diligens

PRAEVIO     [5]
Can. 0297      Ecclesiis particularibus ipsa praelatura sua opera pastoralia vel missionalia, praevio consensu Episcopi dioecesani, exercet vel exercere desiderat. - §
Can. 0609      Instituti religiosi domus eriguntur ab auctoritate competenti iuxta constitutiones, praevio Episcopi dioecesani consensu in scripti dato. § 2. Ad
Can. 0686      causa concedere potest indultum exclaustrationis, non tamen ultra triennium, praevio consensu Ordinarii loci in quo commorari debet, si agitur
Can. 0733      erigitur et communitas localis constituitur a competenti auctoritate societatis, praevio consensu Episcopi dioecesani in scriptis dato, qui etiam consuli
Can. 1112      1. Ubi desunt sacerdotes et diaconi, potest Episcopus dioecesanus, praevio voto favorabili Episcoporum conferentiae et obtenta licentia Sanctae Sedis

PRAEVISO     [1]
Can. 1323      physica vel ex casu fortuito, quem praevidere vel cui praeviso occurrere non potuit; 4_ metu gravi, quamvis relative tantum

PRAXI     [4]
Can. 0019      generalibus iuris principiis cum aequitate canonica servatis, iurisprudentia et praxi Curiae Romanae, communi constantique doctorum sententia. - Lex posterior
Can. 0258      addiscant, alumni, studiorum curriculo decurrente, praeserti, vero feriarum tempore, praxi pastorali initientur per opportunas, sub moderamine semper sacerdotalis periti
Can. 0383      satis frui valeant necnon ad eos qui a religionis praxi defecerint. § 2. Fideles diversi ritus in sua dioecesi
Can. 0774      verbo et exemplo filios in fide et vitae christianae praxi efformandi; pari obligatione adstringuntur, qui parentum locum tenent atque

PRAXIM     [3]
Can. 0063      precibus expressa non fuerint quae secundum legem, stilum et praxim canonicam ad validitatem sunt experimenda, nisi agatur de rescripto
Can. 0576      - Competentis Ecclesiae auctoritatis est consilia e interpretari, eorundem praxim legibus moderati atque stabiles inde vivendi formas canonica approbatione
Can. 0779      condicionibus aptata, plenius catholicam doctrinam ediscere eamque aptius in praxim deducere valeant. - Curent locorum Ordinarii ut catechistae ad

PRAXIS     [1]
Can. 1188      album Sanctorum vel Beatorum relati sint. - Firma maneat praxis in ecclesiis sacras imagines fidelium venerationi proponendi; attamen moderato

PRECATIONE     [2]
Can. 0851      alios curet ut ita pastoralibus monitionibus, immo et communi precatione, debite parentes instruantur, plures adunando familias atque, ubi fieri
Can. 1009      presbyteratus et diaconatus. § 2. Conferuntur manuum impositione et precatione consecratoria, quam pro singulis gradibus libri liturgici praescribunt. -

PRECE     [1]
Can. 0603      qua christifideles arctiore a mundo secessu, solitudinis silentio, assidua prece et paenitentia, suam in laudem Dei et mundi salutem

PRECEM     [1]
Can. 0907      celebratione eucharistica diaconis et laicis non licet orationes, speciatim precem eucharisticam, proferre vel actionibus fungi, quae sacerdotis celebrantis sunt

PRECIBUS     [3]
Can. 0063      Validitati rescripti obstat subreptio seu reticentia veri, si in precibus expressa non fuerint quae secundum legem, stilum et praxim
Can. 0230      acolythi, quaedam eorundem officia supplere, videlicet ministerium verbi exercere, precibus liturgicis praeesse, baptismum conferre atque sacram Communionem distribuere, iuxta
Can. 1049      reticito nomine et per confessarium. - § 1. In precibus ad obtinendam irregularitatum et impedimentorum dispensationem, omnes irregularitates et

PRECUM     [2]
Can. 0826      loci in quo publici iuris fiunt. § 3. Libri precum pro publico vel privato fidelium usu ne edantur nisi
Can. 1699      domicilii vel quasi-domicilii oratoris, qui, si constiterit de fundamento precum, processus instructionem disponere debet. § 2. Si tamen casus

PRELO     [1]
Can. 0761      declarationes publicas a legitima auctoritate occasione quorundam eventuum factas prelo aliisque instrumentis communicationis socialis. - Cum Dei populus primum

PRESBYTER     [16]
Can. 0463      seminarii dioecesani maioris; 7_ vicarii foranei; 8_ unus saltem presbyter ex unoquoque vicariatu foraneo eligendus ab omnibus qui curam
Can. 0463      qui curam animarum inibi habeant; item eligendus est alius presbyter qui, eodem impedito, in eius locum substituatur; 9_ aliqui
Can. 0520      ecclesia instituti aut societatis, hac tamen lege ut unus presbyter sit paroeciae parochus, aut, si cura pastoralis pluribus in
Can. 0690      admitti potest sine onere repetendi erga sodales instituti amittit presbyter; revocata autem eadem probationem praeviam professioni temporariae et tempus
Can. 0861      cogente. - § 1. Minister ordinarius baptismi est Episcopus, presbyter et diaconus, firmo praescripto can. 530, n. 1. §
Can. 0882      Confirmationis minister ordinarius est Episcopus; valide hoc sacramentum confert presbyter quoque hac facultate vi iuris universalis aut peculiaris concessionis
Can. 0883      Episcopo dioecesano aequiparantur; 2_ quoad personam de qua agitur, presbyter qui, vi officii vel mandati Episcopi dioecesani, infantia egressum
Can. 0883      eos qui in periculo mortis versantur, parochus, immo quilibet presbyter. - § 1. Episcopus dioecesanus confirmationem administret per se
Can. 0884      sacramentum administrent. § 2. Gravi de causa, Episcopus itemque presbyter, vi iuris aut peculiaris concessionis competentis auctoritatis facultate confirmandi
Can. 0885      confirmationis subditis rite et rationabiliter petentibus conferatur. § 2. Presbyter, qui hac facultate gaudet, eadem uti debet erga eos
Can. 0887      suis subditis, licentia saltem rationabiliter praesumpta Episcopi dioecesani. - Presbyter facultate confirmationem ministrandi gaudens, in territorio sibi designato hoc
Can. 0910      - § 1. Minister ordinarius sacrae communionis est Episcopus, presbyter et diaconus. § 2. Extraordinarius sacrae communionis minister est
Can. 0974      eam concessit, de quo in can. 967, § 2, presbyter eandem facultatem ubique amittit; revocata eadem facultate ab alio
Can. 0974      facultatem ad excipiendas confessiones ubique erga sodales instituti amittit presbyter; revocata autem eadem facultate ab alio Superiore competenti, eandem
Can. 0999      iure Episcopo dioecesano aequiparantur; 2_ in casu necessitatis, quilibet presbyter in ipsa tamen celebratione sacramenti. - § 1. Unctiones
Can. 1169      quae Romano Pontifici aut Episcopis reservantur, impertire potest quilibet presbyter. § 3. Diaconus illas tantum benedictiones impertire potest, quae

PRESBYTERALE     [10]
Can. 0443      Ad concilia provincialia praeterea invitentur capitula cathedralia, itemque consilium presbyterale et consilium pastorale uniuscuiusque Ecclesiae particularis, ita quidem ut
Can. 0495      debet. - § 1. In unaquaque dioecesi constituatur consilium presbyterale, coetus scilicet sacerdotum, qui tamquam senatus sit Episcopi, presbyterium
Can. 0496      etiam per epistolam, audiant in gravioribus negotiis. - Consilium presbyterale habeat propria statuta ab Episcopus dioecesano approbata, attentis normis
Can. 0498      1. Ius electionis tum activum tum passivum ad consilium presbyterale constituendum habent: 1_ omnes sacerdotes saeculares in dioecesi incardinati
Can. 0500      dioecesis regionum. - § 1. Episcopi dioecesani est consilium presbyterale convocare, eidem praesidere atque quaestiones in eodem tractandas determinare
Can. 0500      tractandas determinare auta membris propositas recipere. § 2. Consilium presbyterale gaudet voto tantum consultivo; Episcopus dioecesanus illud audiat in
Can. 0500      solummodo in casibus iure expresse definitis. § 3. Consilium presbyterale numquam agere valet sine Episcopo dioecesano, ad quem solum
Can. 0501      pars intra quinquennium renovetur. § 2. Vacante sede, consilium presbyterale cessat eiusque munera implentura collegio consultorum; intra annum a
Can. 0501      consultorum; intra annum a capta possessione Episcopus debet consilium presbyterale noviter constituere. § 3. Si consilium presbyterale munus sibi
Can. 0501      debet consilium presbyterale noviter constituere. § 3. Si consilium presbyterale munus sibi in bonum dioecesis commissum non adimpleat aut

PRESBYTERALEM     [4]
Can. 0350      necnon Patriarchae orientales qui in Cardinalium Collegium relati sunt; presbyteralem et diaconalem. § 2. Cardinalibus ordinis presbyteralis ac diaconalis
Can. 0350      integrum decennium in ordine diaconali permanserint, etiam ad ordinem presbyteralem. § 6. Cardinalis ex ordine diaconali transiens per optionem
Can. 0350      Cardinalis ex ordine diaconali transiens per optionem ad ordinem presbyteralem, locum obtinet ante omnes illos Cardinales presbyteros, qui post
Can. 1016      cui promovendus sese devovere statuit; quod attinet ad ordinationem presbyteralem clericorum saecularium, est Episcopus dioecesis, cui promovendus per diaconatum

PRESBYTERALI     [9]
Can. 0350      possunt, servata prioritate ordinis et promotionis, Cardinales ex ordine presbyterali transire ad alium titulum et Cardinales ex ordine diaconali
Can. 0461      particularibus celebretur cum, iudicio Episcopi dioecesani et audito consilio presbyterali, adiuncta id suadeant. § 2. Si Episcopus plurium dioecesium
Can. 0515      aut supprimat, neve eas notabiliter innovet, nisi audito consilio presbyterali. § 3. Paroecia legitime erecta personalitate iuridica ipso iure
Can. 0531      voluntate constet quoad oblationes voluntarias; Episcopo dioecesano, audito consilio presbyterali, competit statuere praescripta, quibus destinationi harum oblationum necnon remunerationi
Can. 0536      § 1. Si, de iudicio Episcopi dioecesani, audito consilio presbyterali, opportunum sit, in unaquaque paroecia constituatur consilium pastorale, cui
Can. 1215      2. Episcopus dioecesanus consensum ne praebeat nisi, audito consilio presbyterali et vicinarum ecclesiarum rectoribus, censeat novam ecclesiam bono animarum
Can. 1222      cultum amplius non adhibeatur, eam Episcopus dioecesanus, audito consilio presbyterali, in usum profanum non sordidum redigere potest, de consensu
Can. 1263      Episcopo dioecesano, auditis consilio a rebus oeconomicis et consilio presbyterali, pro dioecesis necessitatibus, personis iuridicis publicis suo regimini subiectis
Can. 1742      duobus parochis e coetu ad hoc stabiliter, a consilio presbyterali constituto, Episcopo proponente, selectis; quod si exinde censeat ad

PRESBYTERALIS     [6]
Can. 0350      relati sunt; presbyteralem et diaconalem. § 2. Cardinalibus ordinis presbyteralis ac diaconalis suus cuique titulus aut diaconia in Urbe
Can. 0463      Vicarius iudicialis; 3_ canonici ecclesiae cathedralis; 4_ membra consilii presbyteralis; 5_ christifideles laici, etiam sodales institutorum vitae consecratae, a
Can. 0497      conferentia prolatis. - Ad designationem quod attinet sodalium consilii presbyteralis: 1_ dimidia circiter pars libere eligatur a sacerdotibus ipsis
Can. 0499      quasi-domicilium in dioecesi habent. - Modus eligendi membra consilii presbyteralis statutis determinandus est, ita quidem ut, quatenus id fieri
Can. 0501      § 2 statuta sunt. - § 1. Membra consilii presbyteralis designentur ad tempus, in statutis determinatum, ita tamen ut
Can. 0502      debet noviter constituere. - § 1. Inter membra consilii presbyteralis ab Episcopo dioecesano libere nominantur aliqui sacerdotes, numero non

PRESBYTERATUM     [17]
Can. 0276      cotidie participent; 3_ obligatione tenentur sacerdotes necnon diaconi ad presbyteratum aspirantes cotidie liturgiam horarum persolvendi secundum proprius et probatos
Can. 0750      ordinario et universali, quod quidem communi adhaesione christifidelium sub presbyteratum; qui ad presbyteratum destinantur, ad diaconatus quascumque devitare doctrinas
Can. 0750      quod quidem communi adhaesione christifidelium sub presbyteratum; qui ad presbyteratum destinantur, ad diaconatus quascumque devitare doctrinas iisdem contrarias. -
Can. 1015      Episcopi praesentes electum consecrent. - § 1. Unusquisque ad presbyteratum et ad diaconatum a proprio Episcopo ordinetur aut cum
Can. 1019      societati adscriptis, concedat litteras dimissorias ad diaconatum et ad presbyteratum. § 2. Ordinatio ceterorum omnium alumnorum cuiusvis instituti aut
Can. 1027      ab iisdem recipiendis avertere. - Aspirantes ad diaconatum et presbyteratum accurata praeparatione efformentur, ad normam iuris. - Curet Episcopus
Can. 1030      occulta, proprius Episcopus vel Superior maior competens diaconis ad presbyteratum destinatis, sibi subditis, ascensum ad presbyteratum interdicere potest, salvo
Can. 1030      competens diaconis ad presbyteratum destinatis, sibi subditis, ascensum ad presbyteratum interdicere potest, salvo recursu ad normam iuris. - §
Can. 1031      servato insuper intervallo sex saltem mensium inter diaconatum et presbyteratum; qui ad presbyteratum destinantur, ad diaconatus ordinem tantummodo post
Can. 1031      sex saltem mensium inter diaconatum et presbyteratum; qui ad presbyteratum destinantur, ad diaconatus ordinem tantummodo post expletum aetatis annum
Can. 1031      Integrum est Episcoporum conferentiis normam statuere, qua provectior ad presbyteratum et ad diaconatum permanentem requiratur aetas. § 4. Dispensatio
Can. 1032      2, Apostolicae Sedi reservatur. - § 1. Aspirantes ad presbyteratum promoveri possunt ad diaconatum solummodo post expletum quintum curriculi
Can. 1032      cura pastorali partem habeat, diaconalem exercens ordinem, antequam ad presbyteratum promoveatur. § 3. Aspirans ad diaconatum permanentem, ad hunc
Can. 1034      sacrae confirmationis sacramentum. - § 1. Ad diaconatum vel presbyteratum aspirans ne ordinetur, nisi prius per liturgicum admissionis ritum
Can. 1037      diaconatum permanentem qui non sit uxoratus, itemque promovendus ad presbyteratum, ad ordinem diaconatus ne admittantur, nisi ritu praescripto publice
Can. 1038      perpetua in instituto religioso emiserint. - Diaconus, qui ad presbyteratum promoveri renuat, ab ordinis recepti exercitio prohiberi non potest
Can. 1050      normam can. 1032; 2_ si agatur de ordinandis ad presbyteratum, testimonium recepti diaconatus; 3_ si agatur de promovendis ad

PRESBYTERATUS     [10]
Can. 0351      libere a Romano Pontifice seliguntur viri, saltem in ordine presbyteratus constituti, doctrina, moribus, pietate necnon rerum agendarum prudentia egregie
Can. 0378      natus saltem triginta quinque; 4_ a quinquennio saltem in presbyteratus ordine constitutus; 5_ laurea doctoris vel saltem licentia in
Can. 0521      quis valide in parochum assumatur, oportet sit in sacro presbyteratus ordine constitutus. § 2. Sit praeterea sana doctrina et
Can. 0546      quis valide vicarius paroecialis nominetur, oportet sit in sacro presbyteratus ordine constitutus. - Vicarium paroecialem libere nominat Episcopus dioecesanus
Can. 1009      Dei populum pascant. - § 1. Ordines sunt episcopatus, presbyteratus et diaconatus. § 2. Conferuntur manuum impositione et precatione
Can. 1025      solus vir baptizatus. - § 1. Ad licite ordines presbyteratus vel diaconatus conferendos requiritur ut candidatus, probatione ad normam
Can. 1031      potest, salvo recursu ad normam iuris. - § 1. Presbyteratus ne conferatur nisi iis qui aetatis annum vigesimum quintum
Can. 1036      saltem mensium. - Candidatus, ut ad ordinem diaconatus aut presbyteratus promoveri possit, Episcopo proprio aut Superiori maiori competenti declarationem
Can. 1041      qui actum ordinis posuerit constitutis in ordine episcopatus vel presbyteratus reservatum, vel eodem carens, vel ab eius exercitio poena
Can. 1079      territorio actu degentes, excepto impedimento orto ex sacro ordine presbyteratus. § 2. In eisdem rerum adiunctis, de quibus in

PRESBYTERI     [8]
Can. 0089      ab Episcoporum conferentia latis dispensare valet. - Parochus aliique presbyteri aut diaconi a lege universali et particulari dispensare non
Can. 0443      concilia particularia vocari etiam possunt, cum suffragio tantum consultivo, presbyteri aliique christifideles, ita tamen ut eorum numerus non excedat
Can. 0764      praedicandi, de consensu saltem praesumpto rectoris ecclesiae exercendae, gaudent presbyteri et diaconi, nisi ab Ordinario competenti eadem facultas restricta
Can. 0835      moderatores, promotores atque custodes. § 2. Illud quoque exercent presbyteri, qui nempe, et ipsi Christi sacerdotii participes, ut eius
Can. 0969      facultatem ad confessiones quorumlibet fidelium excipiendas conferat presbyteris quibuslibet; presbyteri autem qui sodales sunt institutorum religiosorum, eadem ne utantur
Can. 0971      ne concedat, nisi prius, quantum fieri potest, audito eiusdem presbyteri Ordinario. - Facultas ad confessiones excipiendas a competenti auctoritate
Can. 0974      confessiones excipiendas, certiorem reddat Ordinarium qui ratione incardinationis est presbyteri proprius, aut, si agatur de sodali instituti religiosi, eiusdem
Can. 1169      valide peragere possunt qui charactere episcopali insigniti sunt, necnon presbyteri quibus iure vel legitima concessione id permittitur. § 2

PRESBYTERII     [3]
Can. 0369      Dioecesis est populi Dei portio, quae Episcopo cum cooperatione presbyterii pascenda concreditur, ita ut, pastori suo adhaerens ab eoque
Can. 0400      quem habeat, vel auxiliarem, aut per idoneum sacerdotem sui presbyterii, qui in sua dioecesi resideat. § 3. Vicarius apostolicus
Can. 0499      est, ita quidem ut, quatenus id fieri possit, sacerdotes presbyterii repraesententur, ratione habita maxime diversorum ministeriorum variarumque dioecesis regionum

PRESBYTERIO     [4]
Can. 0245      cum aliis excultam praeparentur ad fraternam unionem cum dioecesano presbyterio, cuius in Ecclesiae servitio erunt consortes. - § 1
Can. 0529      fines religionis fovendo. Cum proprio Episcopo et cum dioecesis presbyterio cooperetur, allaborans etiam ut fideles communionis paroecialis curam habeant
Can. 0713      3. Sodales clerici per vitae consecratae testimonium, praesertim in presbyterio, peculiari caritate apostolica confratribus adiutorio sunt, et in populo
Can. 0757      ministerio verbi populo Dei, in communione cum Episcopo eiusque presbyterio, inservire. - Sodales institutorum vitae consecratae, vi propriae Deo

PRESBYTERIS     [14]
Can. 0290      Sedis; quod vero rescriptum diaconis ob graves tantum causas, presbyteris ob gravissimas causas ac Apostolica Sede conceditur. - Praeter
Can. 0294      regionibus aut diversis coetibus socialibus perficienda, praelaturae personales quae presbyteris et diaconis cleri saecularis constent, ab Apostolica Sede, auditis
Can. 0495      apostolicis Vicarius vel Praefectus constituant consilium ex tribus saltem presbyteris missionariis, quorum sententiam, etiam per epistolam, audiant in gravioribus
Can. 0519      munera exsequatur docendi, sanctificandi et regendi, cooperantibus etiam aliis presbyteris vel diaconis atque operam conferentibus christifidelibus laicis, ad normam
Can. 0524      foraneum aptasque investigationes peragat, auditis, si casus ferat, certis presbyteris necnon christifidelibus laicis. - Sede vacante aut impedita, ad
Can. 0525      ad interim regentem pertinet: 1_ institutionem vel confirmationem concedere presbyteris, qui ad paroeciam legitime praesentati aut electi fuerint; 2_
Can. 0533      permittere potest ut alibi commoretur, praesertim in domo pluribus presbyteris communi, dummodo paroecialium perfunctioni munerum rite apteque sit provisum
Can. 0550      permittere potest ut alibi resideat, praesertim in domo pluribus presbyteris communi, dummodo pastoralium perfunctio munerum nullum exinde detrimentum capiat
Can. 0555      ad normam can. 279, § 2; 2_ curet ut presbyteris sui districtus subsidia spiritualia praesto sint, itemque maxime sollicitus
Can. 0759      possunt ut in exercitio ministerii verbi cum Episcopo et presbyteris cooperantur. - In ministerio verbi, quod sacra Scriptura, Traditione
Can. 0884      id requirat, facultatem concedere potest uni vel pluribus determinatis presbyteris, qui hoc sacramentum administrent. § 2. Gravi de causa
Can. 0969      est qui facultatem ad confessiones quorumlibet fidelium excipiendas conferat presbyteris quibuslibet; presbyteri autem qui sodales sunt institutorum religiosorum, eadem
Can. 0969      confessiones suorum subditorum aliorumque in domo diu noctuque degentium presbyteris quibuslibet conferat. - Facultas ad confessiones excipiendas ne concedatur
Can. 0970      conferat. - Facultas ad confessiones excipiendas ne concedatur nisi presbyteris qui idonei per examen reperti fuerint, aut de eorum

PRESBYTERIUM     [1]
Can. 0495      presbyterale, coetus scilicet sacerdotum, qui tamquam senatus sit Episcopi, presbyterium repraesentans, cuius est Episcopum in regimine dioecesis ad normam

PRESBYTERO     [7]
Can. 0382      populoque in ecclesia cathedrali praesenti earundem litterarum communicationem procuraverit, presbytero inter praesentes seniore in acta referente. § 4. Valde
Can. 0880      adhibendum debet esse ab Episcopo consecratum, etiamsi sacramentum a presbytero ministretur. - Expedit ut confirmationis sacramentum in ecclesia, et
Can. 0899      Dei in unum convocatur, Episcopo aut, sub eius auctoritate, presbytero praeside, personam Christi gerente, atque omnes qui intersunt fideles
Can. 0971      constet. - Facultatem ad excipiendas habitualiter confessiones loci Ordinarius presbytero, etsi domicilium vel quasi-domicilium in sua dicione habenti, ne
Can. 0974      territorio revocantis. § 3. Quilibet loci Ordinarius qui alicui presbytero revocaverit facultatem ad confessiones excipiendas, certiorem reddat Ordinarium qui
Can. 1172      § 2. Haec licentia ab Ordinario loci concedatur tantummodo presbytero pietate, scientia, prudentia ac vitae integritate praedito. - Ecclesia
Can. 1206      aequiparantur; iidem possunt cuilibet Episcopo vel, in casibus exceptionalibus, presbytero munus committere dedicationem peragendi in suo territorio. - Loca

PRESBYTERORUM     [5]
Can. 0294      adscribi, nisi per Apostolicae Sedis rescriptum. - Ad aptam presbyterorum distributionem promovendam aut ad peculiaria opera pastoralia vel missionalia
Can. 0377      suadeant, Episcoporum conferentiae, communi consilio et secreto elenchum componant presbyterorum etiam sodalium institutorum vitae consecrate, ad episcopatum aptiorum eumque
Can. 0377      transmittant, firmo manente iure uniuscuiusque Episcopi Apostolicae Sedi nomina presbyterorum, quos episcopali munere dignos et idoneus putet, seorsim patefaciendi
Can. 0377      qui auxiliarem suae dioecesi dandum aestimet, elenchum trium saltem presbyterorum ad hoc officium aptiorum Apostolicae Sedi proponat. § 5
Can. 0757      explent quoad diversas simul Ecclesias, ad normam iuris. - Presbyterorum, qui quidem Episcoporum cooperatores sunt, proprium est Evangelium Dei

PRESBYTEROS     [3]
Can. 0350      ad ordinem presbyteralem, locum obtinet ante omnes illos Cardinales presbyteros, qui post ipsum ad Cardinalatum assumpti sunt. - §
Can. 0384      Episcopus esse debet. - Episcopus dioecesanus peculiari sollicitudine prosequatur presbyteros quos tamquam adiutores et consiliarios audiat, eorum iura tutetur
Can. 0884      competentis auctoritatis facultate confirmandi donatus, possunt in singulis casibus presbyteros, ut et ipsi sacramentum administrent, sibi sociare. - §

PRESBYTERUM     [1]
Can. 0396      aut per Vicarium generalem vel episcopalem, aut per alium presbyterum visitet. § 2. Fas est Episcopo sibi eligere quos

PRESSIUS     [7]
Can. 0031      statutis. - § 1. Decreta generalia exsecutoria, quibus nempe pressius determinantur modi in lege applicanda servandi aut legum observantia
Can. 0243      qua normae institutionis sacerdotalis Rationis adiunctis particularibus accommodentur, ac pressius determinentur praesertim disciplinae capita quae ad alumnorum cotidianam vitam
Can. 0573      vivendi forma qua fideles, Christum sub actione Spiritus Sancti pressius sequentes, Deo summe dilecto totaliter dedicantur ut, in Eius
Can. 0577      differentes secundum gratiam quae data est eis: Christum, enim, pressius sequuntur sive orantem, sive Regnum Dei annuntiantem, sive hominibus
Can. 0604      formis accedit ordo virginum quae, sanctum propositum emittentes Christum pressius sequendi, ab Episcopo dioecesano iuxte probatum ritum liturgicum Deo
Can. 1253      ad genuinum paenitentiae sensum informentur. - Episcoporum conferentia potest pressius determinare observantiam ieiunii et abstinentiae, necnon alias formas paenitentiae
Can. 1284      enixe commendatur; iuri autem particulari relinquitur eas praecipere et pressius determinare modos quibus exhibendae sint. - Intra limites dumtaxat

PRETIO     [1]
Can. 1294      Ecclesiae damnum vitetur. - § 1. Res alienari minore pretio ordinarie non debet, quam quod in aestimatione indicatur. §

PRETIOSA     [1]
Can. 1220      loci absonum sit. § 2. Ad bona sacra et pretiosa tuenda ordinaria conservationis cura et opportuna securitatis media adhibeantur

PRETIOSAE     [2]
Can. 1189      excitetur, neve devotioni minus rectae ansa praebeatur. - Imagines pretiosae, idest vetustate, arte, aut cultu praestantes, in ecclesiis vel
Can. 1270      iuridica ecclesiastica publica acquiri possunt. - Res immobiles, mobiles pretiosae, iura et actiones sive personales sive reales, quae pertinent

PRETIOSARUM     [1]
Can. 1283      inventarium, ab ipsis subscribendum, rerum immobilium, rerum mobilium sive pretiosarum sive utcumque ad bona culturalia pertinentium aliarumve cum descriptione

PRETIOSIS     [2]
Can. 0638      de rebus ex voto Ecclesiae donatis aut de rebus pretiosis artis vel historiae causa, requiritur insuper ipsius Sanctae Sedis
Can. 1292      de rebus ex voto Ecclesiae donatis, vel de rebus pretiosis artis vel historiae causa, ad validitatem alienationis requiritur insuper

PRETIUM     [1]
Can. 1305      eum in finem, ut eadem pecunia vel bonorum mobilium pretium custodiantur et quam primum caute et utiliter secundum prudens

PRIMA     [13]
Can. 0649      suppleri debet. § 2. De venia competentis Superioris maioris, prima professio anticipari potest, non ultra quindecim dies. - §
Can. 0723      firmata, assumat vel ab instituto discedat. § 2. Quae prima incorporatio, quinquennio non brevior, ad normam constitutionum temporaria sit
Can. 0777      sanctissimae Eucharistiae necnon ad sacramentum confirmationis; 3_ ut iidem, prima communione recepta, uberius ac profundius catechetica efformatione excolantur; 4_
Can. 1148      Ecclesia catholica baptismo, si durum ei sit cum earum prima permanere, unam ex illis, ceteris dimissis, retinere potest. Idem
Can. 1404      ex ipsa rei natura, easdem quoque causas afficiunt. - Prima Sedes a nemine iudicatur. - § 1 Ipsius Romani
Can. 1407      iudicum incompetentia est absoluta. - § 1. Nemo in prima instantia conveniri potest, nisi coram iudice ecclesiastico qui competens
Can. 1427      praescripto, si res contentiosa agatur inter duas provincias, in prima instantia iudicabit per se ipse vel per delegatum supremus
Can. 1427      vel laicum vel personam iuridicam non religiosam, iudicat in prima instantia tribunal dioecesanum. - § 1. Iudex vel tribunalis
Can. 1438      Metropolitae, salvo praescripto can. 1439; 2_ in causis in prima instantia pertractatis coram Metropolita fit appellatio ad tribunal quod
Can. 1444      iudicata habeatur. § 2. Hoc tribunal iudicat etiam in prima instantia causas de quibus in can. 1405, § 3
Can. 1609      tribunal superius transmittantur. § 5. Quod si iudices in prima discussione ad sententiam devenire aut nolint aut nequeant, differri
Can. 1640      1600. - In gradu appellationis eodem modo, quo in prima instantia, congrua congruis referendo, procedendum est; sed, nisi forte
Can. 1683      novum nullitatis matrimonii caput afferatur, tribunal potest, tamquam in prima instantia, illud admittere et de eo iudicare. - §

PRIMAE     [9]
Can. 1148      condicione morali, sociali, oeconomica locorum et personarum, curet ut primae uxoris ceterarumque dimissarum necessitatibus satis provisum sit, iuxta normas
Can. 1419      et pro omnibus causis iure expresse non exceptis, iudex primae instantiae est Episcopus dioecesanus, qui iudicialem potestatem exercere potest
Can. 1423      in cann. 1419-1421, unicum constituere in suis dioecesibus tribunal primae instantiae; quo in casu ipsorum Episcoporum coetui vel Episcopo
Can. 1427      vel domos eiusdem instituti religiosi clericalis iuris pontificii, iudex primae instantiae, nisi aliud in constitutionibus caveatur, est Superior provincialis
Can. 1439      superiorem congregationis monasticae. - § 1. Si quod tribunal primae instantiae unicum pro pluribus dioecesibus, ad normam can. 1423
Can. 1441      absoluta. - Tribunal secundae instantiae eodem modo quo tribunal primae instantiae constitui debet. Si tamen in primo iudicii gradu
Can. 1444      1_ in secunda instantia, causas quae ab ordinariis tribunalibus primae instantiae diiudicatae fuerint et ad Sanctam Sedem per appellationem
Can. 1453      primum, salva iustitia, causae omnes terminentur, utque in tribunali primae instantiae ultra annum ne protrahantur, in tribunali vero secundae
Can. 1688      tramitem iuris; quo in casu eam remittit ad tribunal primae instantiae. - In sententia partes moneantur de obligationibus moralibus

PRIMAM     [3]
Can. 0659      § 3. - § 1. In singulis institutis, post primam professionem omnium sodalium institutio perficiatur ad vitam instituti propriam
Can. 0668      ad tempus vere necessarium. - § 1. Sodales ante primam professionem suorum bonorum administrationem cedant cui maluerint et, nisi
Can. 0777      catecheticae institutionis per congruum tempus impertitae, rite praeparentur ad primam receptionem sacramentorum paenitentiae et sanctissimae Eucharistiae necnon ad sacramentum

PRIMARIA     [1]
Can. 0402      congruae et dignae Episcopi renuntiantis sustentationi provideatur, attenta quidem primaria obligatione, qua tenetur dioecesis cui ipse inservivit. - §

PRIMARIUM     [1]
Can. 1136      consortium vitae coniugalis. - Parentes officium gravissimum et ius primarium habent prolis educationem tum physicam, socialem et culturalem, tum

PRIMAS     [1]
Can. 0620      domum sui iuris, itemque eorum vicarii. His accedunt Abbas Primas et Superior congregationis monasticae, qui tamen non habent omnem

PRIMATEM     [1]
Can. 1405      contentiosis, firmo praescripto can. 1419, § 2; 2_ Abbatem primatem, vel Abbatem superiorem congregationis monasticae, et supremum Moderatorem institutorum

PRIMATIS     [1]
Can. 0438      sedem metropolitanam transferatur, novo indiget pallio. - Patriarchae et Primatis titulus, praeter praerogativam honoris, nullam in Ecclesia latina secumfert

PRIMATUM     [1]
Can. 1417      eidem tribunali appellationis non subsunt. - § 1. Ob primatum Romani Pontificis integrum est cuilibet fideli causam suam sive

PRIMATUS     [2]
Can. 0591      necessitatibus provideatur, Summus Pontifex, ratione sui in universam Ecclesiam primatus, intuitu utilitatis communis, instituta vitae consecratae ab Ordinariorum loci
Can. 1273      1274, § 1, paulatim deferatur. - Romanus Pontifex, vi primatus regiminis, est omnium bonorum ecclesiasticorum supremus administrator et dispensator

PRIMI     [1]
Can. 1653      se vel per alium Episcopus dioecesis, in qua sententia primi gradus lata est. § 2. Quod si hic renuat

PRIMIS     [2]
Can. 0122      debet per se vel per exsecutorem, servatis quidem in primis tum fundatorum ac oblatorum voluntate tum iuribus quaesitis tum
Can. 1446      1423 et 1439. - § 1. Christifideles omnes, in primis autem Episcopi, sedulo annitantur ut, salva iustitia, lites in

PRIMO     [9]
Can. 0331      Episcopus, in quo permanet munus a Domino singulariter Petro, primo Apostolorum, concessum et successoribus eius transmittendum, Collegii Episcoporum est