Documenta Catholica Omnia
Non nobis, Domine, non nobis, sed nomini tuo da gloriam


1983-01-25- Codex Iuris Canonici [Littera Q]



QUA     [143]
Can. 0047      tantummodo obtinet a momento, quo legitime notificatur personae pro qua datus est. - Decretum singulare intellegitur actus administrativus a
Can. 0066      ob errorem in nomine personae cui datur vel a qua editur, aut loci in quo ipsa residet, aut rei
Can. 0077      36, § 1; sed ea semper adhibenda est interpretatio, qua privilegio aucti aliquam revera gratiam consequantur. - § 1
Can. 0090      causa, habita ratione adiuctorum casus et gravitatis legis a qua dispensatur; alias dispensatio illicita est, nisi ab ipso legislatore
Can. 0126      eius substantiam constituit, aut qui recidit in condicionem sine qua non, irritus est; secus valet, nisi aliud iure caveatur
Can. 0135      Potestas legislativa exercenda est modo iure praescripto, et ea qua in Ecclesia gaudet legislator infra auctoritatem supremam, valide delegari
Can. 0135      superiori contraria valide ferri nequit. § 3. Potestas iudicialis, qua gaudent iudices aut collegia iudicialia, exercenda est modo iure
Can. 0167      quis ex electoribus praesens in ea domo sit, in qua fit electio, sed electioni ob infirmam valetudinem interesse nequeat
Can. 0184      privatione. § 2. Resoluto quovis modo iure auctoritatis a qua fuit collatum, officium ecclesiasticum non amittitur, nisi aliud iure
Can. 0194      matrimonium etiam civile tantum attentaverit. § 2. Amotio, de qua in nn. 2 et 3, urgeri tantum potest, si
Can. 0208      Christo regeneratione, vera viget quoad dignitatem et actionem aequalitas, qua cuncti, secundum propriam cuiusque condicionem et munus, ad aedificationem
Can. 0217      evangelicae congruentem ducendam vocentur, ius habent ad educationem christianam, qua ad maturitatem humanae personae prosequendam atque simul ad mysterium
Can. 0220      in statu vitae eligendo. - Nemini licet bonam famam, qua quis gaudet, illegitime laedere, nec ius cuiusque personae ad
Can. 0231      1, ius habent ad honestam remunerationem suae condicioni aptatam, qua decenter, servatis quoque iuris civilis praescriptis, necessitatibus propriis ac
Can. 0234      ad sacerdotium ascendere, ea ornentur humanistica et scientifica formatione, qua iuvenes in sua quisque regione ad studia superiora peragenda
Can. 0242      approbanda novis quoque adiunctis, approbante item Sancta Sede, accommodanda, qua institutionis in seminario tradendae definiantur summa principia atque normae
Can. 0242      regionis vel provinciale, aptatae. § 2. Normae Rationis, de qua in § 1, serventur in omnibus seminariis, tum dioecesanis
Can. 0243      de seminario interdioecesano agatur, ab Episcopis quorum interest, probatam, qua normae institutionis sacerdotalis Rationis adiunctis particularibus accommodentur, ac pressius
Can. 0246      fonte hauriant. § 2. Efformentur ad celebrationem liturgiae horarum, qua Dei ministri, nomine Ecclesiae pro toto populo sibi commisso
Can. 0253      qui a munere suo graviter deficiat, ab auctoritate, de qua in § 1, amoveatur. - § 1. Magistri in
Can. 0255      pastoralem finem persequatur, institutio stricte pastoralis in eodem ordinetur, qua alumni principia et artes addiscant quae, attentis quoque loci
Can. 0264      § 1. Ut seminarii necessitatibus provideatur, praeter stipem de qua in can. 1266, potest Episcopus in dioecesi tributum imponere
Can. 0281      2. Item providendum est ut gaudeant illa sociali assistentia, qua eorum necessitatibus, si infirmate, invaliditate vel senectute laborent, apte
Can. 0281      uxorati, qui plene ministerio ecclesiastico sese devovent, remunerationem merentur qua sui suaeque familiae sustentationi providere valeant; qui vero ratione
Can. 0310      Consociatio privata quae uti persona iuridica non fuerit constituta, qua talis subiectum esse non potest obligationum et iurium; christifideles
Can. 0315      normam statutorum, sub altiore tamen directione auctoritatis ecclesiasticae, de qua in can. 312, § 1. - § 1. Qui
Can. 0316      statutis et salvo iure recursus ad auctoritatem ecclesiasticam, de qua in can. 312, § 1. - § 1. Nisi
Can. 0317      1. Nisi aliud in statutis praevideatur, auctoritatis ecclesiasticae, de qua in can. 312, § 1, est consociationis publicae moderatorem
Can. 0318      ubi graves rationes id requirant, potest ecclesiastica auctoritas, de qua in can. 312, § 1, designare commissarium, qui eius
Can. 0319      normam statutorum administrat sub superiore directione auctoritatis ecclesiasticae de qua in can. 312, § 1, cui quotannis administrationis rationem
Can. 0322      acquirere potest per decretum formale auctoritatis ecclesiasticae competentis, de qua can. 312. § 2. Nulla christifidelium consociatio privata personalitatem
Can. 0322      acquirere potest, nisi eius statuta ab auctoritate ecclesiastica, de qua in can. 312, § 1, sint probata; statutorum vero
Can. 0333      insimul roboratur atque vindicatur potestas propria, ordinaria et immediata, qua in Ecclesias particulares suae curae commissas Episcopi pollent. §
Can. 0352      cui competit electum probare. § 3. Eadem ratione de qua in § 2, praesidente ipso Decano, eligitur Subdecanus; Subdecani
Can. 0357      pertinent exempti sunt a potestate regiminis Episcopi dioecesis in qua commorantur. - Cardinali, cui a Romano Pontifice hoc munus
Can. 0360      quae in peculiari lege eidem tribuitur. - Curia Romana, qua negotia Ecclesiae universae Summus Pontifex expedire solet et qua
Can. 0360      qua negotia Ecclesiae universae Summus Pontifex expedire solet et qua nomine et auctoritate ipsius munus explet in bonum et
Can. 0369      Eucharistiam in Spiritu Sancto congregata, Ecclesiam particularem constituat, in qua vere inest et operatur una sancta catholica et apostolica
Can. 0388      sibi commisso applicando. § 4. Episcopus qui obligationi, de qua in §§ 1-3, non satisfecerit, quam primum pro populo
Can. 0402      dignae Episcopi renuntiantis sustentationi provideatur, attenta quidem primaria obligatione, qua tenetur dioecesis cui ipse inservivit. - § 1. Cum
Can. 0409      sede episcopali, Episcopus coadiutor statim fit Episcopus dioecesis pro qua fuerat constitutus, dummodo possessionem legitime ceperit. § 2. Vacante
Can. 0410      sicut et ipse Episcopus dioecesanus, residendi in dioecesi; a qua praeterquam ratione alicuius officii extra dioecesim implendi aut feriarum
Can. 0418      possessionem capere autem captae possessionis dioecesis novae, dioecesis a qua vacat. § 2. A certa translationis notitia usque ad
Can. 0418      canonicam novae dioecesis possessionem, Episcopus translatus in dioecesi a qua: 1_ Administratoris dioecesani potestatem obtinet eiusdemque obligationibus tenetur, cessante
Can. 0427      potestatem obtinet, quin requiratur ullius confirmatio, firma obligatione de qua in can. 833, n. 4. - § 1. Sede
Can. 0437      a Romano Pontifice petendi pallium, quo quidem significatur potestas qua, in communione cum Ecclesia Romana, Metropolita in Propria provincia
Can. 0455      ius universale nec peculiare Apostolicae Sedis mandatum potestatem, de qua in § 1, Episcoporum conferentiae concessit, singuli Episcopi dioecesani
Can. 0479      2. Vicario episcopali ipso iure eadem competit potestas de qua in § 1, sed quoad determinatam territorii partem aut
Can. 0515      cuius cura pastoralis, sub auctoritate Episcopi dioecesani, committitur parocho, qua proprio eiusdem pastori. § 2. Paroecias erigere, supprimere aut
Can. 0520      can. 517, § 1. § 2. Paroeciae commissio, de qua in § 1, fieri potest sive in perpetuum sive
Can. 0520      Episcoporum dioecesanum et competentem Superiorem instituti vel societatis inita, qua inter alia expresse et accurate definiantur, quae ad opus
Can. 0521      praeditus, atque insuper qualitatibus gaudeat quae ad paroeciam, de qua agitur, curandam iure sive universali sive particulari requiruntur. §
Can. 0534      populo applicare tenetur. § 3. Parochus qui obligationi de qua in §§ 1 et 2 non satisfecerit, quam primum
Can. 0543      1_ obligatione tenentur residentiae; 2_ communi consilio ordinationem statuant, qua eorum unus Missam pro populo celebret, ad normam can
Can. 0573      consecrata per consiliorum evangelicorum professionem est stabilis vivendi forma qua fideles, Christum sub actione Spiritus Sancti pressius sequentes, Deo
Can. 0586      1. Singulis institutis iusta autonomia vitae, praesertim regiminis, agnoscitur, qua gaudeant in Ecclesia propria disciplina atque integrum servare valeant
Can. 0588      sub moderamine est clericorum, exercitium ordinis sacri assumit, et qua tale ab Ecclesiae auctoritate agnoscitur. § 3. Institutum vero
Can. 0588      Institutum vero laicale illud appellatur quod, ab Ecclesiae auctoritate qua tale agnitum, vi eius naturae, indolis et finis munus
Can. 0596      foro tam externo quam interno. § 3. Potestati de qua in § 1 applicantur praescripta cann. 131, 133 et
Can. 0602      proprias constitutiones praecipiunt. - Vita fraterna, unicuique instituto propria, qua sodales omnes in peculiarem veluti familiam in Christo coadunantur
Can. 0603      vitae consecratae instituta, Ecclesia agnoscit vitam eremiticam seu anachoreticam, qua christifideles arctiore a mundo secessu, solitudinis silentio, assidua prece
Can. 0607      in caritate. § 2. Institutum religiosum est societas in qua sodales secundum ius proprium vota publica perpetua vel temporaria
Can. 0616      casu statuere. § 3. Supprimere domum sui iuris, de qua in can. 613, est capituli generalis, nisi constitutiones aliter
Can. 0619      sibi commissis studeant aedificare fraternam in Christo communitatem, in qua Deus ante omnia quaeratur et diligatur. Ipsi igitur nutriant
Can. 0663      liturgiam horarum digne celebrent, firma pro clericis obligatione de qua in can. 276, § 2, n. 3, et alia
Can. 0672      § 2 in institutis laicalibus iuris pontificii, licentia de qua in can. 285, § 4, concedi potest a proprio
Can. 0674      collustrant eumque exemplo movent necnon arcana fecunditate apostolica dilatant. Qua de causa, quantumvis actuosi apostolatus urgeat necessitas, sodales horum
Can. 0681      conventio scripta inter Episcopum dioecesanum et competentem instituti Superiorem, qua, inter alia, expresse et accurate definiantur quae ad opus
Can. 0691      institutis vero iuris dioecesani, id etiam Episcopus dioecesis, in qua domus assignationis sita est, concedere potest. - Indultum discedendi
Can. 0696      adhaesio ideologiis materialismo vel atheismo infectis; illegitima absentia, de qua in can. 665, § 2, per semestre protracta; aliae
Can. 0704      separati, fiat mentio in relatione Sedi Apostolicae mittenda, de qua in can. 592, § 1. - Religiosus ad episcopatum
Can. 0709      maiorum sua habeant statuta a Sancta Sede approbata, a qua unice, etiam in personam iuridicam, erigi possunt et sub
Can. 0741      constitutiones, earum partes et domus, personae sunt iuridicae et, qua tales, capaces bona temporalia acquirendi, possidendi, administrandi et alienandi
Can. 0786      ubi desint, sub moderamine missionariorum. - Actio proprie missionalis, qua Ecclesia implantatur in populis vel coetibus ubi nondum radicata
Can. 0811      erigatur facultas aut institutum aut saltem cathedra theologiae, in qua lectiones laicis quoque studentibus tradantur. § 2. In singulis
Can. 0820      universitates et facultates, etiam non ecclesiasticas, mutua habeatur cooperatio, qua nempe eaedem coniuncta opera, conventibus, investigationibus scientificis coordinatis aliisque
Can. 0834      quidem habetur ut Iesu Christi muneris sacerdotalis exercitatio, in qua hominum sanctificatio per signa sensibilia significatur ac modo singulis
Can. 0878      de collato baptismo certiorem facere debet parochum paroeciae in qua baptismus administratus est, ut baptismum adnotet ad normam can
Can. 0883      qui iure Episcopo dioecesano aequiparantur; 2_ quoad personam de qua agitur, presbyter qui, vi officii vel mandati Episcopi dioecesani
Can. 0897      certiorem faciat. - Augustissimum Sacramentum est sanctissima Eucharistia, in qua ipsemet Christus Dominus continetur, offertur et sumitur, et qua
Can. 0897      qua ipsemet Christus Dominus continetur, offertur et sumitur, et qua continuo vivit et crescit Ecclesia. Sacrificium eucharisticum, memoriale mortis
Can. 0899      Eucharistica celebratio actio est ipsius Christi et Ecclesiae, in qua Christus Dominus, ministerio sacerdotis, semetipsum, sub speciebus panis et
Can. 0937      domus asservetur. - Nisi gravis obstet ratio, ecclesia in qua sanctissima Eucharistia asservatur, per aliquot saltem horas cotidie fidelibus
Can. 0940      in quo sanctissima Eucharistia asservatur, peculiaris perenniter luceat lampas, qua indicetur et honoretur Christi praesentia. - § 1. In
Can. 0951      die Missas celebrans, singulas applicare potest ad intentionem pro qua stips oblata est, ea tamen lege ut, praeterquam in
Can. 0963      contritionis quisque elicere curet. - Firma manente obligatione de qua in can. 989, is cui generali absolutione gravia peccata
Can. 0972      - Facultas ad confessiones excipiendas a competenti auctoritate, de qua in can. 969, concedi potest ad tempus sive indeterminatum
Can. 0975      in eiusdem dicione subditos. - Praeterquam revocatione, facultas de qua in can. 967, § 2 cessat amissione officii vel
Can. 0998      quae in peculiaribus Ecclesiae legibus continentur. - Unctio infirmorum, qua Ecclesia fideles periculose aegrotantes Domino patienti et glorificato, ut
Can. 1016      clero saeculari se adscribi intendant, est Episcopus dioecesis, in qua promovendus habet domicilium, aut dioecesis cui promovendus sese devovere
Can. 1031      consensu. § 3. Integrum est Episcoporum conferentiis normam statuere, qua provectior ad presbyteratum et ad diaconatum permanentem requiratur aetas
Can. 1034      nisi prius per liturgicum admissionis ritum ab auctoritate, de qua in cann. 1016 et 1019, adscriptionem inter candidatos obtinuerit
Can. 1036      maiori competenti declarationem tradat propria manu exaratam et subscriptam, qua testificetur se sponte ac libere sacrum ordinem suscepturum atque
Can. 1041      1_ qui aliqua forma laborat amentiae aliusve psychicae infirmitatis, qua, consultis peritis, inhabilis iudicatur ad ministerium rite implendum; 2_
Can. 1043      - Christifideles obligatione tenentur impedimenta ad sacros ordines, si qua norint, Ordinario vel parocho ante ordinationem revelandi. - §
Can. 1044      ordines recepit; 2_ qui amentia aliave infirmitate psychica de qua in can. 1041, n. 1, afficitur, donec Ordinarius, consulto
Can. 1050      quibus in can. 1035 item testimonium factae declarationis de qua in can. 1036, necnon, si ordinandus qui promovendus est
Can. 1062      petendam matrimonii celebrationem; datur tamen ad reparationem damnorum, si qua debeatur. - Pastores animarum obligatione tenentur curandi ut propria
Can. 1063      tenentur curandi ut propria ecclesiastica communitas christifidelibus assistentiam praebeat, qua status matrimonialis in spiritu christiano servetur et in perfectione
Can. 1063      parentum christianorum instituantur; 2_ praeparatione personali ad matrimonium ineundum, qua sponsi ad novi sui status sanctitatem et officia disponantur
Can. 1063      sanctitatem et officia disponantur; 3_ fructuosa liturgica matrimonii celebratione, qua eluceat coniuges mysterium unitatis et fecundi amoris inter Christum
Can. 1072      animarum pastores a matrimonii celebratione avertere iuvenes ante aetatem, qua secundum regionis receptos mores matrimonium iniri solet. - Impedimentum
Can. 1102      subest, exsistit vel non. § 3. Condicio autem, de qua in § 2, licite apponi nequit, nisi cum licentia
Can. 1122      2. Si coniux matrimonium contraxerit non in paroecia in qua baptizatus est, parochus loci celebrationis notitiam initi coniugii ad
Can. 1126      promissiones, quae semper requiruntur, faciendae sint, tum rationem definire, qua de ipsis et in foro externo constet et pars
Can. 1127      praestandum vel renovandum; item ne fiat celebratio religiosa, in qua assistens catholicus et minister non catholicus insimul, suum quisque
Can. 1132      loci, assistente, testibus, coniugibus. - Obligatio secretum servandi, de qua in can. 1131, n. 2, ex parte Ordinarii loci
Can. 1173      - Ecclesia, sacerdotale munus Christi adimplens, liturgiam horarum celebrat, qua Deum ad populum suum loquentem audiens et memoriam mysterii
Can. 1194      obligationem appositi, mutatione substantiali materiae promissae, deficiente condicione a qua votum pendet aut eiusdem causa finali, dispensatione, commutatione. -
Can. 1202      bonum impediat; 3_ deficiente causa finali aut condicione sub qua forte iusiurandum datum est; 4_ dispensatione, commutatione, ad normam
Can. 1222      celebrationum sit liber et gratuitus. - § 1. Si qua ecclesia nullo modo ad cultum divinum adhiberi queat et
Can. 1246      diu noctuque degentes. - § 1. Dies dominica in qua mysterium paschale celebratur, ex apostolica traditione, in universa Ecclesia
Can. 1261      conferre. § 2. Episcopus dioecesanus fideles de obligatione, de qua in can. 222, § 1, monere tenetur et opportuno
Can. 1274      In singulis dioecesibus constituatur, quatenus opus sit, massa communis qua valeant Episcopi obligationibus erga alias personas Ecclesiae deservientes satisfacere
Can. 1299      quae si omissae fuerint, heredes moneri debent de obligatione, qua tenentur, adimplendi testatoris voluntatem. - Voluntates fidelium facultates suas
Can. 1324      gravis permanserit. § 2. Idem potest iudex facere, si qua alia adsit circumstantia, quae delicti gravitatem deminuat. § 3
Can. 1371      vel a Concilio Oecumenico damnatam docet vel doctrinam, de qua in can. 752, pertinaciter respuit, et ab Apostolica Sede
Can. 1448      - § 1. Iudex cognoscendam ne suscipiat causam, in qua ratione consanguinitatis vel affinitatis in quolibet gradu lineae rectae
Can. 1460      § 3. Quod si iudex se incompetentem declaret, pars qua se gravatam reputat, potest intra quindecim dies utiles provocare
Can. 1471      a munere apud tribunalia ecclesiastica exercendo suspendere. - Si qua persona interroganda utatur lingua iudici vel partibus ignota, adhibeatur
Can. 1507      fieri debet intra viginti dies a facta instantia, de qua in eo canone. § 3. Quod si partes litigantes
Can. 1546      sine periculo violationis secreti servandi. § 2. Attamen si qua saltem documenti particula describi possit et in exemplari exhiberi
Can. 1578      subscribendam fieri iubeat: quod si fiat, sententiarum discrimina, si qua fuerint, diligenter adnotentur. § 2. Periti debent indicare perspicue
Can. 1578      facti sint de personarum vel rerum vel locorum identitate, qua via et ratione processerint in explendo munere sibi demandato
Can. 1602      imprimantur, praevia iudicis licentia requiritur, salva secreti obligatione, si qua sit. § 3. Quoad extensionem defensionum, numerum exemplarium, aliaque
Can. 1605      sedente, ad quaestiones nonnullas illustrandas. - Disputationi orali, de qua in cann. 1602, § 1 et 1604, § 2
Can. 1609      ipsa pronuntiandum est. - § 1. In tribunali collegiali, qua die et hora iudices ad deliberandum conveniant, collegii praeses
Can. 1616      et decreto ad calcem sententiae apposito. § 2. Si qua pars refragetur, quaestio incidens decreto definiatur. - Ceterae iudicis
Can. 1620      tulit; 4_ iudicium factum est sine iudiciali petitione, de qua in can. 1501, vel non institutum fuit adversus aliquam
Can. 1621      ex parte quidem definita est. - Querela nullitatis, de qua in can. 1620, proponi potest per modum exceptionis in
Can. 1629      5_ a sententia vel a decreto in causa de qua ius cavet expeditissime rem esse definiendam. - § 1
Can. 1641      renuntiatum fuerit; 4_ si lata sit sententia definitiva, a qua non datur appellatio ad normam can. 1629. - §
Can. 1650      iusta causa urgeat. § 3. Quod si sententia, de qua in § 2, impugnetur, iudex qui de impugnatione cognoscere
Can. 1653      debet per se vel per alium Episcopus dioecesis, in qua sententia primi gradus lata est. § 2. Quod si
Can. 1693      initio ad forum civile deferatur. - § 1. Nisi qua pars vel promotor iustitiae processum contentiosum ordinarium petant, processus
Can. 1707      praesumpta ab Episcopo dioecesano prolatam. § 2. Declarationem, de qua in § 1, Episcopus dioecesanus tantummodo proferre valet si
Can. 1714      partes nullas selegerint, lex ab Episcoporum conferentia lata, si qua sit, vel lex civilis vigens in loco ubi conventio
Can. 1727      erat facultativa, vel quia iudex potestate usus est, de qua in cann. 1344 et 1345. § 2. Promotor iustitiae
Can. 1734      decreti revocationem vel emendationem scripto ab ipsius auctore petere; qua petitione proposita, etiam suspensio exsecutionis eo ipso petita intellegitur
Can. 1735      - Si intra triginta dies, ex quo petitio, de qua in can. 1734, ad auctorem decreti pervenit, is novum
Can. 1736      hierarchicus suspendit decreti exsecutionem, idem efficit etiam petitio, de qua in can. 1734. § 2. In ceteris casibus, nisi
Can. 1736      casibus, nisi intra decem dies, ex quo petitio de qua in can. 1734 ad ipsum auctorem decreti pervenit, is
Can. 1742      1. Si ex instructione peracta constiterit adesse causam de qua in can. 1740, Episcopus rem discutiat cum duobus parochis

QUACUM     [1]
Can. 0377      et Suffraganei provinciae, ad quam providenda dioecesis pertinet vel quacum in coetum convenit, necnon conferentiae Episcoporum praeses; pontificius Legatus

QUACUMQUE     [1]
Can. 0219      magisterium obsequio. - Christifideles omnes iure gaudent ut a quacumque coactione sint immunes in statu vitae eligendo. - Nemini

QUADAM     [2]
Can. 0919      spatium unius horae. § 3. Aetate provecti et infirmitate quadam laborantes necnon eorum curae addicti, sanctissimam Eucharistiam accipere possunt
Can. 1249      agere ex lege divina tenentur; ut vero cuncti communi quadam paenitentiae observatione inter se coniungantur, dies paenitentiales praescribuntur, in

QUADRAGESIMAE     [2]
Can. 0767      in Missis quae infra hebdomadam, praesertim tempore adventus et quadragesimae aut occasione alicuius festi vel luctuosi eventus, celebrentur. §
Can. 1250      Ecclesia sunt singulae feriae sextae totius anni et tempus quadragesimae. - Abstinentia a carnis comestione vel ab alio cibo

QUADRIENNIUM     [1]
Can. 0250      philosophicis disciplinis dedicandum integrum biennium, studiis vero theologicis integrum quadriennium adaequet. - Philosophica institutio, quae innixa sit oportet patrimonio

QUAE     [535]
Can. 0004      Codicis praescriptis minime obstantibus. - Iura quaesita, itemque privilegia quae, ab Apostolica Sede ad haec usque tempora personis sive
Can. 0005      contra horum praescripta canonum consuetudines sive universales sive particulares, quae ipsis canonibus huius Codicis reprobantur, prorsus suppressae sunt, nec
Can. 0005      expresse Codice aliud caveatur, aut centenariae sint vel immemorabiles, quae quidem, si de iudicio Ordinarii pro locorum ac personarum
Can. 0006      recipiantur; 4_ ceterae quoque leges disciplinares universales materiam respicientes, quae hoc Codice ex integro ordinatur. § 2. Canones huius
Can. 0012      quibus latae sunt. § 2. A legibus autem universalibus, quae in certo territorio non vigent, eximuntur omnes qui in
Can. 0013      2_ neque legibus territorii in quo versantur, iis exceptis quae ordini publico consulunt, aut actuum sollemnia determinant, aut res
Can. 0013      § 3. Vagi obligantur legibus tam universalibus quam particularibus quae vigent in loco in quo versantur. - Leges, etiam
Can. 0017      secundum propriam verborum significationem in textu et contextu consideratam; quae si dubia et obscura manserit, ad locos parallelos, si
Can. 0018      circumstantias et ad mentem legislatoris est recurrendum. - Leges quae poenam statuunt aut liberum iurium exercitum coarctant aut exceptionem
Can. 0023      tantum consuetudo a communitate fidelium introducta vim legis habet, quae a legislatore approbata fuerit, ad normam canonum qui sequuntur
Can. 0024      - § 1. Nulla consuetudo vim legis obtinere potest, quae sit iuri divino contraria. § 2. Nec vim legis
Can. 0024      aut praeter ius canonicum, nisi sit rationabilis; consuetudo autem quae in iure expresse reprobatur, non est rationabilis. - Nulla
Can. 0026      specialiter fuerit probata, consuetudo vigenti iuri canonico contraria aut quae est praeter legem canonicam, vim legis obtinet tantum, si
Can. 0026      continuos et completos servata fuerit; contra legem vero canonicam, quae clausulam contineat futuras consuetudines prohibentem, sola praevalere potest consuetudo
Can. 0033      aliusve nominis documentis, non derogant legibus, et eorum praescripta quae legibus sint contraria omni vi carent. § 2. Eadem
Can. 0034      statuentis nisi contrarium expresse caveatur. - § 1. Instructiones, quae nempe legum praescripta declarant atque rationes in iisdem exsequendis
Can. 0034      § 2. Instructionum ordinationes legibus non derogant, et si quae cum legum praescriptis componi nequeant, omni vi carent. §
Can. 0034      instructiones non tantum revocatione explicita aut implicita auctoritatis competentis, quae eas edidit, eiusve superioris, sed etiam cessante lege ad
Can. 0041      exsecutionem intermittat; quibus in casibus statim certiorem faciat auctoritatem quae actum edidit. - Exsecutor actus administrativi procedere debet ad
Can. 0048      normas pro casu particulari datur decisio aut fit provisio, quae natura sua petitionem ab aliquo factam non supponunt. -
Can. 0053      Si decreta inter se sint contraria, peculiare, in iis quae peculariter exprimuntur, praevalet generali; si aeque sint pecularia aut
Can. 0059      petitionem alicuius, conceditur privilegium, dispensatio aliave gratia. § 2. Quae de rescriptis statuuntur praescripta, etiam de licentiae concessione necnon
Can. 0063      seu reticentia veri, si in precibus expressa non fuerint quae secundum legem, stilum et praxim canonicam ad validitatem sunt
Can. 0067      duo rescripta inter se contraria impetrentur, peculiare, in iis quae peculiariter exprimuntur, praevalet generali. § 2. Si sint aeque
Can. 0072      ad hoc teneatur. - Rescripta ab Apostolica Sede concessa, quae exspiraverint, ab Episcopo dioecesano iusta de causa semel prorogari
Can. 0086      - Dispensationi obnoxiae non sunt leges quatenus ea definiunt, quae institutorum aut actuum iuridicorum essentialiter sunt constitutiva. - §
Can. 0093      ipsamet potestas dispensandi ad certum casum concessa. - Dispensatio quae tractum habet successivum cessat iisdem modis quibus privilegium, necnon
Can. 0094      motivae. - § 1. Statuta, sensu proprio, sunt ordinationes quae in universitatibus sive personarum sive rerum ad normam iuris
Can. 0094      rationes. § 2. Statutis universitatis personarum obligantur solae personae quae legitime eiusdem membra sunt; statutis rerum universitatis, iiqui eiusdem
Can. 0094      statutis rerum universitatis, iiqui eiusdem moderamen curant. § 3. Quae statutorum praescripta vi potestatis legislativae condita et promulgata sunt
Can. 0095      legibus. - § 1. Ordines sunt regulae seu normae quae servari debent in personarum conventibus, sive ab auctoritate ecclesiastica
Can. 0095      christifidelibus libere convocatis, necnon aliis celebrationibus, et quibus definiuntur quae ad constitutionem, moderamen et rerum agendarum rationes pertinent. §
Can. 0096      et in eadem constituitur persona, cum officiis et iuribus quae christianis, attenta quidem eorum condicione, sunt propria, quatenus in
Can. 0097      nisi obstet lata legitima sanctio. - § 1. Persona quae duodevigesimum aetatis annum explevit, maior est; infra hanc aetatem
Can. 0102      ea in territorio alicuius paroeciae aut saltem dioecesis commoratione, quae aut coniuncta sit cum animo ibi perpetuo manendi si
Can. 0102      ea commoratione in territorio alicuius paroeciae aut saltem dioecesis, quae aut coniuncta sit cum animo ibi manendi saltem per
Can. 0112      annum completum itemque, in matrimonio mixto, filii partis catholicae quae ad aliam Ecclesiam ritualem legitime transierit; adepta vero hac
Can. 0113      iuridicae, subiecta scilicet in iure canonico obligationum et iurium quae ipsarum indoli congruunt. - § 1. Personae iuridicae constituuntur
Can. 0114      iuridicam ne conferat nisi iis personarum aut rerum universitatibus, quae finem persequuntur reapse utilem atque, omnibus perpensis, mediis gaudent
Can. 0114      finem persequuntur reapse utilem atque, omnibus perpensis, mediis gaudent quae sufficere posse praevidentur ad finem praestitutum assequendum. - §
Can. 0115      universitates personarum aut universitates rerum. § 2. Universitas personarum, quae quidem nonnisi ex tribus saltem personis constitui potest, est
Can. 0116      1. Personae iuridicae publicae sunt universitates personarum seu rerum, quae ab ecclesiastica auctoritate competenti constituuntur ut intra fines sibi
Can. 0121      membro competit. - Si universitates sive personarum sive rerum, quae sunt personae iuridicae publicae, ita coniungantur ut ex iisdem
Can. 0122      atque iura quaesita salva esse debent. - Si universitas, quae gaudet personalitate iuridica publica, ita dividatur ut aut illius
Can. 0122      tum iuribus quaesitis tum probatis statutis: 1_ ut communia, quae dividi possunt, bona atque iura patrimonialia necnon aes alienum
Can. 0122      necessitatum utriusque; 2_ ut usus et ususfructus communium bonorum, quae divisioni obnoxia non sunt, utrique personae iuridicae cedant, oneraque
Can. 0123      bonorum iuriumque patrimonialium itemque onerum regitur iure et statutis, quae, si sileant, obveniunt personae iuridicae immediate superiori, salvis semper
Can. 0124      a persona habili sit positus, atque in eodem adsint quae actum ipsum essentialiter constituunt, necnon sollemnia et requisita iure
Can. 0127      atque, si negotiorum gravitas id postulate, secretum sedulo servandi; quae quidem obligatio a Superiore urgeri potest. - Quicunque illegitime
Can. 0129      tenetur damnum illatum reparandi. - § 1. Potestatis regiminis, quae quidem ex divina institutione est in Ecclesia et etiam
Can. 0131      statuatur. - § 1. Potestas regiminis ordinaria ea est, quae ipso iure alicui officio adnectitur; delegata, quae ipsi personae
Can. 0131      ea est, quae ipso iure alicui officio adnectitur; delegata, quae ipsi personae non mediante officio conceditur. § 2. Potestas
Can. 0133      qui aliomodo ac in mandato determinatur, ea peragit ad quae delegatus est, nisi modus ab ipso delegante ad validitatem
Can. 0134      Superioribus institutorum religiosorum et societatum vitae apostolicae. § 3. Quae in canonibus nominatim Episcopo dioecesano, in ambitu potestatis exsecutivae
Can. 0142      clausulis appareat. § 2. Actus tamen ex potestate delegat, quae exercetur pro solo foro interno, per inadvertentiam positus, elapso
Can. 0149      in Ecclesiae communione necnon idoneus, scilicet iis qualitatibus praeditus, quae iure universali vel particulari aut lege fundationis ad idem
Can. 0152      - Nemini conferantur duo vel plura officia incompatibilia, videlicet quae una simul ab eodem adimpleri nequeunt. - § 1
Can. 0178      ad novam electionem procedere debet. - Electus, acceptata electione, quae confirmatione non egeat, officium pleno iure statim obtinet; secus
Can. 0184      amittitur, nisi aliud iure caveatur. § 3. Officii amissio, quae effectum sortita est, quam primum omnibus nota fiat, quibus
Can. 0189      proportionata causa non innixam ne acceptet. § 3. Renuntiatio quae acceptatione indiget, nisi intra tres menses acceptetur, omni vi
Can. 0189      indiget, nisi intra tres menses acceptetur, omni vi caret; quae acceptatione non indiget effectum sortitur communicatione renuntiantis ad normam
Can. 0197      prout est in legislatione civili respectivae nationis salvis exceptionibus quae in canonibus huius Codicis statuuntur. - Nulla valet praescriptio
Can. 0199      - Praescriptioni obnoxia non sunt: 1_ iura et obligationes quae sunt legis divinae naturalis aut positivae; 2_ iura quae
Can. 0199      quae sunt legis divinae naturalis aut positivae; 2_ iura quae obtineri possunt ex solo privilegio apostolico; 3_ iura et
Can. 0199      possunt ex solo privilegio apostolico; 3_ iura et obligationes quae spiritualem christifidelium vitam directe respiciunt; 4_ fines certi et
Can. 0206      fidei, spei et caritatis quam agunt, coniunguntur cum Ecclesia, quae eos iam ut suos fovet. § 2. Catechumenorum specialem
Can. 0206      suos fovet. § 2. Catechumenorum specialem curam habet Ecclesia quae, dum eos advitam ducendam evangelicam invitat eosque ad sacros
Can. 0206      sacros ritus celebrandos introducit, eisdem varias iam largitur praerogativas, quae christianorum sunt propriae. - § 1. Ex divina institutione
Can. 0212      ac totius orbis magis magisque perveniat. - § 1. Quae sacri Pastores, utpote Christum repraesentantes, tamquam fidei magistri declarant
Can. 0222      obligatione tenentur necessitatibus subveniendi Ecclesiae, ut eidem praesto sint quae ad cultum divinum, ad opera apostolatus et caritatis atque
Can. 0223      2. Ecclesiasticae auctoritati competit, intuitu boni communis, exercitium iurium, quae christifidelibus sunt propria, moderari. - Christifideles laici, praeter eas
Can. 0224      moderari. - Christifideles laici, praeter eas obligationes et iura, quae cunctis christifidelibus sunt communia et ea quae in aliis
Can. 0224      et iura, quae cunctis christifidelibus sunt communia et ea quae in aliis canonibus statuuntur, obligationibus tenentur et iuribus gaudent
Can. 0224      in aliis canonibus statuuntur, obligationibus tenentur et iuribus gaudent quae in canonibus huius tituli recensentur. - § 1. Laici
Can. 0225      nuntium ab universis hominibus ubique terrarum cognoscatur et accipiatur; quae obligatio eo vel magis urget iis in adiunctis, in
Can. 0227      ut ipsis agnoscatur ea in rebus civitatis terrenae libertas, quae omnibus civibus competit; eadem tamen libertate utentes, curent ut
Can. 0229      quoque gaudent pleniorem illam in scientiis sacris acquirendi cognitionem, quae in ecclesiasticis universitatibus facultatibusve aut in institutis scientiarium religiosarum
Can. 0230      praescriptum ad ministeria lectoris et acolythi stabiliter assumi possunt; quae tamen ministeriorum collatio eisdem ius non confert ad sustentationem
Can. 0241      documenta exhibere debent de susceptis baptismo et confirmatione aliaque quae secundum praescripta institutionis sacerdotalis Rationis requiruntur. § 3. Si
Can. 0243      adiunctis particularibus accommodentur, ac pressius determinentur praesertim disciplinae capita quae ad alumnorum cotidianam vitam et totius seminarii ordinem spectant
Can. 0245      ad propriam sanctificationem conferre; itemque illas excolere discant virtutes quae in hominum consortione pluris fiunt, ita quidem ut ad
Can. 0247      honore habere discant. § 2. De officiis et oneribus quae ministris sacris Ecclesiae propria sunt, alumni debite reddantur certiores
Can. 0250      ad ministerium pastorale exercendum necessaria vel utilis videatur. - Quae in ipso seminario philosophica et theologica studia ordinantur, aut
Can. 0251      studiis vero theologicis integrum quadriennium adaequet. - Philosophica institutio, quae innixa sit oportet patrimonio philosophico perenniter valido, et rationem
Can. 0253      theologiam moralem, liturgiam, philosophiam, ius canonicum, historiam ecclesiasticam, aliasque, quae propria methodo tradendae sunt, disciplinas. § 3. Magister qui
Can. 0255      in eodem ordinetur, qua alumni principia et artes addiscant quae, attentis quoque loci ac temporis necessitatibus, ad ministerium Dei
Can. 0256      pertineant. - § 1. Diligenter instruantur alumni in iis quae peculiari ratione ad sacrum ministerium spectant, praesertim in arte
Can. 0259      si de seminario interdioecesano agatur, Episcopis quorum interest, competit quae ad seminarii superius regimen et administrationem spectant, decernere. §
Can. 0259      ipsi visitent, in formationem suorum alumnorum necnon in institutionem, quae in eodem tradatur, philosophicam et theologicam invigilent, et de
Can. 0264      seminario obnoxiae sunt cunctae personae iuridicae ecclesiasticae etiam privatae, quae sedem in dioecesi habeant, nisi solis eleemosynis sustententur aut
Can. 0271      incardinati maneant, atque in eandem redeuntes omnibus gaudeant iuribus, quae haberent si in ea sacro ministerio addicti fuissent. §
Can. 0278      § 2. Magni habeant clerici saeculares praesertim illas consociationes quae, statutis a competenti auctoritate recognitis, per aptam et convenienter
Can. 0279      cognitionem acquirendi. § 3. Aliarum quoque scientiarum, earum praesertim quae cum sacris conectuntur, cognitionem prosequantur, quatenus praecipue administerium pastorale
Can. 0280      confert. - Clericis valde commendatur quaedam vitae communis consuetudo; quae quidem, ubi viget, quantum fieri potest, servanda est. -
Can. 0281      1. Clerici, cum ministerio ecclesiastico se dedicant, remunerationem merentur quae suae condicioni congruat, ratione habite tum ipsius muneris naturae
Can. 0282      § 1. Clerici vitae simplicitatem colant et ab omnibus quae vanitatem sapiunt se abstineant. § 2. Bona, quae occasione
Can. 0282      omnibus quae vanitatem sapiunt se abstineant. § 2. Bona, quae occasione exercitii ecclesiastici officii ipsis obveniunt, quaeque supersunt, provisa
Can. 0285      consuetudines, deferant. - § 1. Clerici ab iis omnibus, quae statum suum dedecent, prorsus abstineant, iuxta iuris particularis praescripta
Can. 0285      prorsus abstineant, iuxta iuris particularis praescripta. § 2. Ea quae, licet non indecora, a clericali tamen statu aliena sunt
Can. 0285      statu aliena sunt, clerici vitent. § 3. Officia publica, quae participationem in exercitio civilis potestatis secumferunt, clerici asssumere vetantur
Can. 0285      ineant gestiones bonorum ad laicos pertinentium aut officia saecularia, quae secum feruntonus redendarum rationum; a fideiubendo, etiam de bonis
Can. 0291      amissio status clericalis non secumfert dispensationem ab obligatione caelibatus, quae ab uno tantum Romano Pontifice conceditur. - Clericus qui
Can. 0294      variis regionibus aut diversis coetibus socialibus perficienda, praelaturae personales quae presbyteris et diaconis cleri saecularis constent, ab Apostolica Sede
Can. 0298      § 2. Christifideles sua nomina dent iis praesertim consociationibus, quae a competenti auctoritate ecclesiastica aut erectae aut laudatae vel
Can. 0301      1. Unius auctoritatis ecclesiasticae competentis est erigere christifidelium consociationes, quae sibi proponant doctrinam christianam nomine Ecclesiae tradere aut cultum
Can. 0301      christianam nomine Ecclesiae tradere aut cultum publicum promovere, vel quae alios intendant fines, quorum prosecutio natura sua eidem auctoritati
Can. 0301      incepta non satis provisum sit. § 3. Christifidelium consociationes quae a competenti auctoritate ecclesiastica eriguntur, consociationes publicae vocantur. -
Can. 0302      consociationes publicae vocantur. - Christifidelium consociationes clericales eae dicuntur, quae sub moderamine sunt clericorum, exercitium ordinis sacri assumunt atque
Can. 0310      moderatores, officiales, ministros atque bonorum administratores. - Consociatio privata quae uti persona iuridica non fuerit constituta, qua talis subiectum
Can. 0310      et compossessores iura et bona acquirere et possidere possunt; quae iura et obligationes per mandatarium seu procuratorem exercere valent
Can. 0311      praebeant, cooperantes praesertim, sub directione Ordinarii loci, cum consociationibus quae ad apostolatum in dioecesi exercendum ordinantur. - § 1
Can. 0312      universalibus atque internationalibus Sancta Sedes; 2_ pro consociationibus nationalibus, quae scilicet ex ipsa erectione destinantur ad actionem in tota
Can. 0312      erigendam in eadem domo vel ecclesia ei adnexa consociationem quae illius instituti sit propria. - Consociatio publica itemque consociationum
Can. 0317      Superiorem instituti, ad normam statutorum. § 3. In consociationibus quae non sunt clericales, laici exercere valent munus moderatoris; cappellanus
Can. 0317      in statutis caveatur. § 4. In publicis christifidelium consociationibus quae directe ad apostolatum exercendum ordinantur, moderatores ne ii sint
Can. 0325      loci. - § 1. Christifidelium consociatio privata ea bona quae possidet libere administrat, iuxta statutorum praescripta, salvo iure auctoritatis
Can. 0325      normam can. 1301 quod attinet ad administrationem erogationemque bonorum, quae ipsi ad pias causas donata aut relicta sint. -
Can. 0327      fines, de quibus in can. 298, constitutas, eas speciatim quae rerum temporalium ordinem spiritu christiano animare sibi proponunt atque
Can. 0328      fovent unionem. - Qui praesunt consociationibus laicorum, iis etiam quae vi privilegii apostolici erectae sunt, curent ut suae cum
Can. 0334      necnon aliae personae itemque varia secundum temporum necessitates instituta; quae personae omnes et instituta, nomine et auctoritate ipsius, munus
Can. 0337      potestatem exercet per unitam Episcoporum in mundo dispersorum actionem, quae uti talis a Romano Pontifice sit indicta aut libere
Can. 0341      confirmatione et promulgatione, vim obligandi ut habeant, egent decreta quae ferat Collegium Episcoporum, cum actionem proprie collegialem ponit iuxta
Can. 0345      etiam in coetum specialem, in quo nempe aguntur negotia quae directe ad determinatam determinatasve regiones attinent. - § 1
Can. 0346      determinatam determinatasve regiones attinent. - § 1. Synodus Episcoporum quae in coetum generalem ordinarium congregatur, constat sodalibus quorum plerique
Can. 0346      Episcoporum in coetum generalem extraordinarium congregata ad negotia tractanda quae expeditam requirant definitionem, constat sodalibus quorum plerique, Episcopi, a
Can. 0346      ad normam eiusdem iuris electi. § 3. Synodus Episcoporum, quae in coetum specialem congregatur, constat sodalibus delectis praecipue ex
Can. 0357      regiminis pollentes, ac nulla ratione sese in iis interponentes, quae ad earum bonorum administrationem, ad disciplinam aut ecclesiarum servitium
Can. 0357      extra Urbem et extra propriam dioecesim degentes, in iis quae ad sui personam pertinent exempti sunt a potestate regiminis
Can. 0358      ipsius misso speciali certum munus pastorale, ea tantum competunt quae ab ipso Romano Pontifice eidem demandantur. - Sede Apostolica
Can. 0359      vacante, Cardinalium Collegium ea tantum in Ecclesia gaudet potestate, quae in peculiari lege eidem tribuitur. - Curia Romana, qua
Can. 0364      ut firmiora et efficaciora in dies reddantur unitatis vincula, quae inter Apostolicam Sedem et Ecclesias particulares intercedunt. Ad pontificium
Can. 0364      de condicionibus in quibus versantur Ecclesiae particulares, deque omnibus quae ipsam vitam Ecclesiae et bonum animarum attingant; 2_ Episcopis
Can. 0364      ab Apostolica Sede datas; 5_ anniti ut promoveantur res quae ad progressum et consociatam populorum operam spectant; 6_ operam
Can. 0364      communitates ecclesiales, immo et religiones non christianas; 7_ ea quae pertinent ad Ecclesiae et Apostolicae Sedis missionem, consociata cum
Can. 0364      tueri; 8_ exercere praeterea facultates et cetera explere mandata quae ipsi ab Apostolica Sede committantur. - § 1. Legati
Can. 0365      Apostolicam Sedem et Auctoritates Rei Publicae; 2_ quaestiones pertractare quae ad relationes inter Ecclesiam et Civitatem pertinent; et peculiari
Can. 0369      apostolica stabiliter erecta. - Dioecesis est populi Dei portio, quae Episcopo cum cooperatione presbyterii pascenda concreditur, ita ut, pastori
Can. 0371      apostolicus vel praefectura apostolica est certa populi Dei portio quae, ob peculiaria adiuncta, in dioecesim nondum est constituta, quaeque
Can. 0371      § 2. Adminitratio apostolica est certa populi Dei portio, quae ob speciales et graves omnino rationes a Summo Pontifice
Can. 0372      § 1. Pro regula habeatur ut portio populi Dei quae dioecesim aliamve Ecclesiam particularem constituat, certo territorio circumscribatur, ita
Can. 0373      distinctae. - Unius supremae auctoritatis est Ecclesias particulares erigere; quae legitime erectae, ipso iure personalitate iuridica gaudent. - §
Can. 0375      recipiunt cum munere sanctificandi munera quoque docendi et regendi, quae tamen natura sua nonnisi in hierarchica communione cum Collegii
Can. 0378      sapientia, prudentia et virtutibus humanis excellens, ceterisque dotibus praeditus quae ipsum aptum efficiant ad officium de quo agitur explendum
Can. 0381      ipsi commissa omnis competit potestas ordinaria, propria et immediata, quae ad exercitium eius muneris pastoralis requiritur, exceptis causis quae
Can. 0381      quae ad exercitium eius muneris pastoralis requiritur, exceptis causis quae iure aut Summi Pontificis decreto supremae aut alii auctoritati
Can. 0382      ante captam dioecesis canonicam possessionem; exercere tamen valet officia, quae in eadem dioecesi tempore promotionis iam retinebat, firmo praescripto
Can. 0386      tradatur. § 2. Integritatem et unitatem fidei credendae mediis, quae aptiora videantur, firmiter tueatur, iustam tamen libertatem agnoscens in
Can. 0397      obnoxiae sunt personae, instituta catholica, res et loca sacra, quae intra dioecesis ambitum continentur. § 2. Sodales institutorum religiosorum
Can. 0405      Episcopus coadiutor, itemque Episcopus auxiliaris, obligationes et iura habent quae determinantur praescriptis canonum qui sequuntur, atque in litteris suae
Can. 0406      generalis constituatur; insuper ipsi prae ceteris Episcopus dioecesanus committat quae ex iure mandatum speciale requirant. § 2. Nisi in
Can. 0408      functiones obeant, ad quas Episcopus dioecesanus tenetur. § 2. Quae episcopalia iura et functiones Episcopus coadiutor aut auxiliaris potest
Can. 0410      ratione alicuius officii extra dioecesim implendi aut feriarum causa, quae ultra mensem ne protrahantur, nonnisi ad breve tempus discedant
Can. 0414      cura pastorali dioecesis exercenda tenetur obligationibus atque potestate gaudet, quae iure Administratori dioecesano competunt. - Si Episcopus dioecesanus poena
Can. 0417      translatione ac privatione Episcopo intimata. - Vim habent omnia quae gesta sunt a Vicario generali aut Vicario episcopali, donec
Can. 0417      certam de obitu Episcopi dioecesani notitiam iidem acceperint, itemque quae ab Episcopo dioecesano aut a Vicario generali vel episcopali
Can. 0427      tenetur obligationibus et gaudet potestate Episcopi dioecesani, iis excludis quae ex rei natura aut ipso iure excipiuntur. § 2
Can. 0430      § 2. Administratoris dioecesani remotio Sanctae Sedi reservatur renuntiatio quae forte ab ipso fiat, authentica forma exhibenda est collegio
Can. 0434      pertinet cooperationem et actionem pastoralem communem in regione fovere quae tamen in canonibus huius Codicis conferentiae Episcoporum tribuuntur potestates
Can. 0443      respective electi ab omnibus Superioribus maioribus institutorum et societatum, quae in territorio sedem habent; 3_ Rectores universitatum ecclesiasticarum et
Can. 0443      et catholicarum atque decani facultatum theologiae et iuris canonici, quae in territorio sedem habent; 4_ Rectores aliqui seminariorum maiorum
Can. 0443      ut in n. 2 determinando, electi a rectoribus seminariorum quae in territorio sita sunt. § 4. Ad concilia particularia
Can. 0445      ita ut, salvo semper iure universali Ecclesiae, decernere valeat quae ad fidei incrementum, ad actionem pastoralem communem ordinandam et
Can. 0456      in eiusdem notitiam acta perferantur, tum ut decreta, si quae sint, ab eadem recognosci possint. - Consilii Episcoporum permanentis
Can. 0457      debite exsecutioni mandentur; eiusdem etiam est alia negotia peragere, quae ipsi ad normam statutorum committuntur. - Secretariae generalis est
Can. 0458      cum omnibus conferentiae membris communicare itemque alia acta conscribere, quae ipsi a conferentiae praeside aut a consilio permanenti componenda
Can. 0458      2_ communicare cum Episcoporum conferentiis finitimis acta et documenta quae a conferentia in plenario conventu aut a consilio Episcoporum
Can. 0463      9_ aliqui Superiores institutorum religiosorum et societatum vitae apostolicae, quae in dioecesi domum habent, eligendi numero et modo ab
Can. 0463      observatores aliquos ministros aut sodales Ecclesiarum vel communitatum ecclesialium, quae non sunt in plena cum Ecclesia catholica communione. -
Can. 0466      consultivo gaudentibus unus ipse synodalibus declarationibus et decretis subscribit, quae eius auctoritate tantum publici iuris fieri possunt. - Episcopus
Can. 0469      declaraverit. - Curia dioecesana constat illis institutis et personis, quae Episcopo operam praestant in regimine universae dioecesis, praesertim in
Can. 0472      aut ab Episcopo determinatos. - Circa causas atque personas quae in curia ad exercitium potestatis iudicalis pertinent, serventur praescripta
Can. 0472      serventur praescripta Libri VII De processibus de iis autem quae ad administrationem dioecesis spectant, serventur praescripta canonum qui sequuntur
Can. 0473      § 1. Episcopus dioecesanus curare debet ut omnia negotia quae ad universae dioecesis administrationem pertinent, debite coordinentur et ad
Can. 0473      sit oportet, cuius est sub Episcopi auctoritate ea coordinare quae ad negotia administrativa tractanda attinent, itemque curare ut ceteri
Can. 0474      scilicet Vicariis generalibus et Vicariis episcopalibus. - Acta curiae quae effectum iuridicum habere nata sunt, subscribi debent ab Ordinario
Can. 0476      ritus vel certi personarum coetus, eadem gaudent potestate ordinaria, quae iure universali Vicario generali competit, ad normam canonum qui
Can. 0479      generali, vi officii, in universa dioecesi competit potestas exsecutiva quae ad Episcopum dioecesanum iure pertinet, ad ponendos scilicet omnes
Can. 0479      exceptis quas Episcopus sibi aut Vicario generali reservaverit, aut quae ex iure requirunt speciale Episcopi mandatum. § 3. Ad
Can. 0484      acta et instrumenta circa decreta, dispositiones, obligationes vel alia quae eorum operam requirunt; 2_ in scriptis fideliter redigere quae
Can. 0484      quae eorum operam requirunt; 2_ in scriptis fideliter redigere quae geruntur, eaque cum significatione loci, diei, mensis et anni
Can. 0486      de consensu collegii consultorum. - § 1. Documenta omnia, quae dioecesim vel paroecias respiciunt, maxima cura custodiri debent. §
Can. 0486      archivum seu tabularium dioecesanum, in quo instrumenta et scripturae quae ad negotia dioecesana tum spiritualia tum temporalia spectant, certo
Can. 0486      ordine disposita et diligenter clausa custodiantur. § 3. Documentorum, quae in archivo continentur, conficiatur inventarium seu catalogus, cum brevi
Can. 0487      licentia. § 2. Ius est iis quorum interest, documentorum, quae natura sua sunt publica quaeque ad statum suae personae
Can. 0489      criminalium in materia morum, quarum rei vita cesserunt aut quae a decennio sententia condemnatoria absolutae sunt, retento facti brevi
Can. 0492      § 3. A consilio a rebus oeconomicis excluduntur personae quae cum Episcopo usque ad quartum gradum consanguinitatis vel affinitatis
Can. 0493      iuxta Episcopi dioecesani indicationes, rationem apparare quaestuum et erogationum quae pro universo dioecesis regimine anno venturo praevidentur, necnon, anno
Can. 0500      dioecesano, ad quem solum etiam cura spectat ea divulgandi quae ad normam § 2 statuta sunt. - § 1
Can. 0503      aut collegiali persolvere; capituli cathedralis praeterea est munera adimplere, quae iure aut ab Episcopo dioecesano ei committuntur. - Capituli
Can. 0505      legitimum actum capitularem condita atque ab Episcopo dioecesano probata; quae statuta ne immutentur neve abrogentur nisi approbante eodem Episcopo
Can. 0510      - § 1. Capitulo canonicorum ne amplius uniantur paroeciae; quae unitae alicui capitulo exstent, ab Episcopo dioecesano a capitulo
Can. 0510      Episcopo dioecesano a capitulo separentur. § 2. In ecclesia, quae simul sit paroecialis et capitularis, designetur parochus, sive inter
Can. 0510      parochus omnibus obstringitur officiis atque gaudet iuribus et facultatibus quae ad normam iuris propria sunt parochi. § 3. Episcopi
Can. 0510      curet ut fidelium necessitatibus pastoralibus apte prospiciatur. § 4. Quae ecclesiae, paroeciali simul et capitulari, conferantur eleemosynae, praesumuntur datae
Can. 0511      constituatur consilium pastorale, cuius est sub auctoritate Episcopi ea quae opera pastoralia in dioecesi spectant investigare, perpendere atque de
Can. 0512      ita seligantur ut per eos universa populi Dei portio, quae dioecesim constituat, revera configuretur, ratione habita diversarum dioecesis regionum
Can. 0513      1. Consilium pastorale constituitur ad tempus, iuxta praescripta statuorum, quae ab Episcopo dantur. § 2. Sede vacante, consilium pastorale
Can. 0514      solum Episcopum dioecesanum pertinet; ad quem etiam unice spectat,quae in consilio pertractata sunt publici iuris facere. § 2
Can. 0516      § 1. Nisi aliud iure caveatur, paroeciae aequiparatur quasi-paroecia, quae est certa in Ecclesia particulari communitas christifidelium, sacerdoti uti
Can. 0518      curam pastoralem moderetur. - Paroecia regula generali sit territorialis, quae scilicet omnes complectatur christifideles certi territorii; ubi vero id
Can. 0520      societatis inita, qua inter alia expresse et accurate definiantur, quae ad opus explendum, ad personas eidem addicendas et ad
Can. 0521      animarum zelo aliisque virtutibus praeditus, atque insuper qualitatibus gaudeat quae ad paroeciam, de qua agitur, curandam iure sive universali
Can. 0530      participent vel sustineant. - Functiones specialiter parocho commissae sunt quae sequuntur: 1_ administratio baptismi; 2_ administratio sacramenti confirmationis iis
Can. 0535      § 2. In libro baptizatorum adnotentur quoque confirmatio, necnon quae pertinent ad statum canonicum christifidelium, ratione matrimonii, salvo quidem
Can. 0535      referantur. § 3. Unicuique paroecia sit proprium sigillum; testimonia quae destatu canonico christifidelium dantur, sicut et acta omnia quae
Can. 0535      quae destatu canonico christifidelium dantur, sicut et acta omnia quae momentum iuridicum habere possunt, ab ipso parocho eiusve delegato
Can. 0535      cum Episcoporum epistulis aliisque documentis, necessitatis utilitatisve causa servandis; quae omnia, ab Episcopo dioecesano eiusve delegato, visitationis vel alio
Can. 0555      occasione aegrotationis vel mortis, libri, documenta, sacra supellex aliaque, quae ad Ecclesiam pertine depereant aut asportentur. § 4. Vicarius
Can. 0556      rectores hic intelleguntur sacerdotes, quibus cura demandatur alicuius ecclesiae, quae nec sit paroecialis nec capitularis, nec adnexa domui communitatis
Can. 0556      nec adnexa domui communitatis religiosae aut societatis vitae apostolicae, quae in eadem officia celebret. - § 1. Ecclesiae rector
Can. 0557      rectorem a Superiore praesentatum instituere. § 3. Rector ecclesiae, quae coniuncta sit cum seminario aliove collegio quod a clericis
Can. 0561      ecclesia Eucharistiam celebrare, sacramenta administrare aliasve sacras functiones peragere; quae licentia danda aut deneganda est ad normam iuris. -
Can. 0566      sit oportet quas recta cura pastoralis requirit. Praeter eas quae iure particulari aut speciali delegatione conceduntur, cappellanus vi officii
Can. 0577      floreant. - Permulta in Ecclesia sunt instituta vitae consecratae, quae donationes habent differentes secundum gratiam quae data est eis
Can. 0577      instituta vitae consecratae, quae donationes habent differentes secundum gratiam quae data est eis: Christum, enim, pressius sequuntur sive orantem
Can. 0578      finem, spiritum et indolem instituti, necnon eius sanae traditiones, quae omnia patrimonium eiusdem instituti constituunt, ab omnibus fideliter servanda
Can. 0583      foederationes. - Immutationes in institutis vitae consecratae ea afficientes, quae a Sede Apostolica approbata fuerunt, absque eiusdem licentia fieri
Can. 0587      instituti codice fundamentali seu constitutionibus contineri debent, praeter ea quae in can. 578 servanda statuuntur, normae fundamentales circa instituti
Can. 0587      competenti instituti auctoritate statuae apte in aliis codicibus colligantur, quae tamen iuxta exigentias locorum et temporum congrue recognosci et
Can. 0592      2. Cuiuslibet instituti Moderatores promoveant notitiam documentorum Sanctae Sedis, quae sodales sibi concreditos respiciunt, eorumque observantiam curent. - Firmo
Can. 0595      manus apposuerit, necnon negotia maiora totum institutum respicientia tractare, quae potestatem internae auctoritatis superent, consultis tamen ceteris Episcopis dioecesanis
Can. 0596      Institutorum Superiores et capitula in sodales ea gaudent potestate, quae iure universali et constitutionibus definitur. § 2. In institutis
Can. 0604      § 1. Hisce vitae consecratae formis accedit ordo virginum quae, sanctum propositum emittentes Christum pressius sequendi, ab Episcopo dioecesano
Can. 0606      adhibitis praesertim generalibus normis in hac parte contentis. - Quae de institutis vitae consecratae eorumque sodalibus statuuntur, pari iure
Can. 0607      Christo et Ecclesiae reddendum illam secumfert a mundo separationem, quae indoli et fini uniuscuiusque instituti est propria. - Communitas
Can. 0610      utilitate Ecclesiae et instituti atque in tuto positis iis quae ad vitam religiosam sodalium rite agendam requiruntur, iuxta proprios
Can. 0612      consensus Episcopi dioecesani; non vero, si agatur de conversione, quae, salvis fundationis legibus, ad internum regimen et disciplinam dumtaxat
Can. 0618      Ecclesiae foveant, firma tamen ipsorum auctoritate decernendi et praecipiendi quae agenda sunt. - Superiores suo officio sedulo incumbant et
Can. 0621      ius universale Superioribus maioribus tribuit. - Plurium domorum coniunctio quae sub eodem Superiore partem immediatam eiusdem instituti constituat et
Can. 0632      generali libere mittere potest. - Ius proprium accurate determinet quae pertineant ad alia instituti capitula et ad alias coadunationes
Can. 0636      1. In quolibet instituti et similiter in qualibet provincia quae a Superiore maiore regitur, habeatur oeconomus, a Superiore maiore
Can. 0638      finem et modum ordinariae administrationis excedant, atque ea statuere quae ad valide ponendum actum extraordinariae administrationis necessaria sunt. §
Can. 0642      et sufficientes maturitatis qualitates ad vitam instituti propriam amplectendam; quae valetudo, indoles et maturitas comprobentur adhibitis etiam, si opus
Can. 0649      et can. 648, § 2, absentia a domo novitiatus quae tres menses, sive continuos sive intermissos, superet, novitiatum invalidum
Can. 0649      sive continuos sive intermissos, superet, novitiatum invalidum reddit. Absentia quae quindecim dies superet, suppleri debet. § 2. De venia
Can. 0652      impendatur, ideoque novitii ne occupentur in studiis et muniis, quae huic formationi non directe inserviunt. - § 1. Novitius
Can. 0660      tempore huius institutionis, sodalibus officia et opera ne committantur, quae eam impediant. - Per totam vitam religiosi formationem suam
Can. 0666      usu mediorum communicationis socialis servetur necessaria discretio atque vitentur quae sunt vocationi propriae nociva et castitati personae consecratae periculosa
Can. 0667      vitam contemplativam ordinatis servanda est. § 3. Monasteria monialium, quae integre ad vitam contemplativam ordinantur, clausuram papalem, iuxta normas
Can. 0667      habet ingrediendi, iusta de causa, intra clausuram monasteriorum monialium, quae sita sunt in sua dioecesi, atque permittendi, gravi de
Can. 0668      religiosus propria acquirit industria vel ratione instituti, acquirit instituto. Quae ei ratione pensionis, subventionis vel assecurationis quoquo modo obveniunt
Can. 0668      possidendi amittit, ideoque actus voto paupertatis contrarios invalide ponit. Quae autem ei post renuntiationem obveniunt, instituto cedunt ad normam
Can. 0670      can. 284 assumant. - Institutum debet sodalibus suppeditare omnia quae ad normam constitutionum necessaria sunt ad suae vocationis finem
Can. 0674      consistit, quod oratione et paenitentia fovere tenentur. - Instituta, quae integre ad contemplationem ordinantur, in Corpore Christi mystico praeclaram
Can. 0678      quos devoto obsequio ac reverentia prosequi tenentur, in iis quae curam animarum, exercitium publicum cultus divini et alia apostolatus
Can. 0681      singulorum institutorum et legibus fundationis. - § 1. Opera quae ab Episcopo dioecesano committuntur religiosis, eiusdem Episcopi auctoritati et
Can. 0681      instituti Superiorem, qua, inter alia, expresse et accurate definiantur quae ad opus explendum, ad sodales eidem addicendos et ad
Can. 0683      pastoralis et etiam in casu necessitatis; non vero scholas, quae exclusive pateant propriis instituti alumnis. § 2. Quod si
Can. 0684      sui cuiusque consilii. § 2. Sodalis, post peractam probationem quae ad tres saltem annos protrahenda est, ad professionem perpetuam
Can. 0684      § 4. Ius proprium determinet tempus et modum probationis, quae professioni sodalis in novo instituto praemittenda est. § 5
Can. 0685      professionis in novo instituto, manentibus votis, iura et obligationes quae sodalis in priore instituto habebat, suspenduntur; ab incepta tamen
Can. 0687      et caritate. - Sodalis exclaustratus exoneratus habetur ab obligationibus, quae cum nova suae vitae condicione componi nequeunt, itemque sub
Can. 0689      2. Infirmitas physica vel psychica, etiam post professionem contracta, quae, de iudicio peritorum, sodalem, de quo in § 1
Can. 0706      supra: 1_ si per professionem dominium bonorum amiserit, bonorum quae ipsi obveniant habet usum, usumfructum et administrationem proprietatem vero
Can. 0706      2_ si per professionem dominium bonorum non amiserit, bonorum quae habebat, recuperat usum usumfructum et administrationem; quae postea ipsi
Can. 0706      amiserit, bonorum quae habebat, recuperat usum usumfructum et administrationem; quae postea ipsi obveniant, sibi plene acquirit; 3_ in utroque
Can. 0706      plene acquirit; 3_ in utroque autem casu de bonis, quae ipsi obveniant non intuitu personae, disponere debet secundum offerentium
Can. 0711      sive laicalem sive clericalem, non mutat, servatis iuris praescriptis quae instituta vitae consecratae respiciunt. - Firmis praescriptis cann. 598-601
Can. 0715      in dioecesi incardinati ab Episcopo dioecesano dependent, salvis iis quae vitam consecratam in proprio instituto respiciunt. § 2. Qui
Can. 0718      et actuosa sodalium participatio promoveatur. - Administratio bonorum instituti, quae paupertatem evangelicam exprimere et fovere debet, regitur normis Libri
Can. 0721      § 3. Praetera, ut quis recipiatur, habeat oportet maturitatem, quae ad vitam instituti propriam recte ducendam est necessaria. -
Can. 0722      integre in apostolatum convertendam edoceantur, eas adhibentes evangelizationis formas, quae instituti fini, spiritui et indoli magis respondeant. § 3
Can. 0723      vinculo firmata, assumat vel ab instituto discedat. § 2. Quae prima incorporatio, quinquennio non brevior, ad normam constitutionum temporaria
Can. 0732      sodales, aliquo vinculo constitutionibus definito, consilia evangelica assumunt. - Quae in cann. 578-597, et 606 statuuntur, societatibus vitae apostolicae
Can. 0736      incardinantur, nisi aliter ferant constitutiones. § 2. In iis quae ad rationem studiorum et ad ordines suscipiendos pertinent, serventur
Can. 0738      omnes subsunt propriis Moderatoribus ad normam constitutionum in iis quae vitam internam et disciplinam societatis respiciunt. § 2. Subsunt
Can. 0738      respiciunt. § 2. Subsunt quoque Episcopo dioecesano in iis quae cultum publicum, curam animarum aliaque apostolatus opera respiciunt, attentis
Can. 0745      societatem, non tamen ultra triennium, suspensis iuribus et obligationibus quae cum ipsius nova condicione componi non possunt; permanet tamen
Can. 0748      exigant. - § 1. Omnes homines veritatem in iis, quae Deum eiusque Ecclesiam respiciunt, quaerere tenentur eamque cognitam amplectendi
Can. 0750      - Fide divina et catholica ea omnia credenda sunt quae verbo Dei scripto vel tradito, uno scilicet fidei deposito
Can. 0752      actu eandem proclamare non intendant christifideles ergo devitare curent quae cum eadem non congruant. - Episcopi, qui sunt in
Can. 0754      - Omnes christifideles obligatione tenentur servandi constitutiones et decreta, quae ad doctrinam proponendam et erroneas opiniones proscribendas fert legitima
Can. 0754      opiniones proscribendas fert legitima Ecclesiae auctoritas, speciali vero ratione, quae edit Romanus Pontifex vel Collegium Episcoporum. - § 1
Can. 0761      proponatur. - Varia media ad doctrinam christianam annuntiandam adhibeantur quae praesto sunt, imprimis praedicatio atque catechetica institutio, quae quidem
Can. 0761      adhibeantur quae praesto sunt, imprimis praedicatio atque catechetica institutio, quae quidem semper principem locum tenent, sed et propositio doctrinae
Can. 0767      1. - § 1. Inter praedicationis formas eminet homilia, quae est pars ipsius liturgiae et sacerdoti aut diacono reservatur
Can. 0767      In omnibus Missis diebus dominicis et festis de praecepto, quae concursu populi celebrantur, homilia habenda est nec omitti potest
Can. 0767      sufficiens detur populi concursus, homilia habeatur etiam in Missis quae infra hebdomadam, praesertim tempore adventus et quadragesimae aut occasione
Can. 0768      - § 1. Divini verbi praecones christifidelibus imprimis proponant, quae ad Dei gloriam hominumque salutem credere et facere oportet
Can. 0768      de familiae unitate et stabilitate eiusque muniis, de obligationibus quae ad homines in societate coniunctos pertinent, necnon de rebus
Can. 0779      omnibus adhibitis auxiliis, subsidiis didacticis et communicationis socialis instrumentis, quae efficaciora videantur ut fideles, ratione eorum indoli facultatibus et
Can. 0782      § 1. Suprema directio et coordinatio inceptorum et actionum quae ad opus missionale atque ad cooperationem missionariam pertinent, competit
Can. 0790      est: 1_ promovere, moderari et coordinare incepta et opera, quae ad actionem missionalem spectant; 2_ curare ut debitae ineantur
Can. 0790      2_ curare ut debitae ineantur conventiones cum Moderatoribus institutorum quae operi missionali se dedicant, utque relationes cum iisdem in
Can. 0796      Inter media ad excolendam educationem christifideles magni faciant scholas, quae quidem parentibus, in munere educationis implendo, praecipuo auxilio sunt
Can. 0799      prospiciatur. - Christifideles enitantur ut in societate civili leges quae iuvenum formationem ordinant, educationi eorum religiosae et morali quoque
Can. 0802      ut scholae quoque condantur professionales et technicae necnon aliae quae specialibus necessitatibus requirantur. - § 1. Schola catholica ea
Can. 0804      1. Ecclesiae auctoritati subicitur institutio et educatio religiosa catholica quae in quibuslibet scholis impertitur aut variis communicationis socialis instrumentis
Can. 0806      invisendi scholas catholicas in suo territorio sitas, eas etiam quae ab institutorum religiosorum sodalibus conditae sint aut dirigantur; eidem
Can. 0806      conditae sint aut dirigantur; eidem item competit praescripta edere quae ad generalem attinent ordinationem scholarum catholicarum: quae praescripta valent
Can. 0806      praescripta edere quae ad generalem attinent ordinationem scholarum catholicarum: quae praescripta valent de scholis quoque quae ab iisdem sodalibus
Can. 0806      ordinationem scholarum catholicarum: quae praescripta valent de scholis quoque quae ab iisdem sodalibus diriguntur, salva quidem eorundem quoad internum
Can. 0806      Curent scholarum catholicarum Moderatores, advigilante loci Ordinario, ut institutio quae in iisdem traditur pari saltem gradu ac in aliis
Can. 0807      - Ius est Ecclesiae erigendi et moderandi studiorum universitates, quae quidem ad altiorem hominum culturam et pleniorem personae humanae
Can. 0811      catholicis lectiones habeantur, inquibus eae praecipue tractentur quaestiones theologicae, quae cum disciplinis earundem facultatum sunt conexae. - Qui in
Can. 0813      ut apud universitates, etiam catholicas, centra habeantur universitaria catholica, quae iuventuti adiutorio sint, praesertim spirituali. - Quae de universitatibus
Can. 0814      universitaria catholica, quae iuventuti adiutorio sint, praesertim spirituali. - Quae de universitatibus statuuntur praescripta, pari ratione applicantur aliis studiorum
Can. 0817      in Ecclesia habeant, nulla universitas vel facultas conferre valet, quae non sit ab Apostolica Sede erecta vel approbata. -
Can. 0818      non sit ab Apostolica Sede erecta vel approbata. - Quae de universitatibus catholicis in cann. 810, 812 et 813
Can. 0821      scientiarum religiosarum, in quibus nempe edoceantur disciplinae theologicae aliaeque quae ad culturam christianam pertineant. - § 1. Ecclesiae pastores
Can. 0823      christifidelium fidei aut moribus detrimentum afferatur; item exigendi, ut quae fidem moresve tangant a christifidelibus edenda suo iudicio subiciantur
Can. 0823      a christifidelibus edenda suo iudicio subiciantur; necnon reprobandi scripta quae rectae fidei aut bonis moribus noceant. § 2. Officium
Can. 0824      loci in quo libri publici iuris fient. § 2. Quae in canonibus huius tituli statuuntur de libris, quibuslibet scriptis
Can. 0830      proponitur. § 3. Censor sententiam suam scripto dare debet; quae si faverit, Ordinarius pro suo prudenti iudicio licentiam concedat
Can. 0831      - § 1. In diariis, libellis aut foliis periodicis quae religionem catholicam aut bonos mores manifesto impetere solent, ne
Can. 0831      habere liceat in tractandis via radiophonica aut televisifica quaestionibus, quae ad doctrinam catholicam aut mores attineant. - Institutorum religiosorum
Can. 0834      Munus sanctificandi Ecclesia peculiari modo adimplet per sacram liturgiam, quae quidem habetur ut Iesu Christi muneris sacerdotalis exercitatio, in
Can. 0837      liturgicae non sunt actiones privatae, sed celebrationes Ecclesiae ipsius, quae est unitatis sacramentum, scilicet plebs sancta sub Episcopis adunata
Can. 0838      1. Sacrae liturgiae moderatio ab Ecclesiae auctoritate unice pendet: quae quidem est penes Apostolicam Sedem et, ad normam iuris
Can. 0839      sanctificati sint in veritate, sive paenitentiae et caritatis operibus, quae quidem magnopere ad Regnum Christi in animis radicandum et
Can. 0841      pertineant, unius supremae Ecclesiae auctoritatis est probare et definire quae ad eorum validitatem sunt requisita, atque eiusdem aliusve auctoritatis
Can. 0841      normam can. 838, §§ 3 et 4, est decernere quae ad eorum celebrationem, administrationem et receptionem licitam necnon ad
Can. 0844      paenitentiae, Eucharistiae et unctionis infirmorum administrant membris Ecclesiarum orientalium quae plenam cum Ecclesia catholica communionem non habent, si sponte
Can. 0844      sint disposita; quod etiam valet quoad membra aliarum Ecclesiarum, quae iudicio Sedis Apostolicae, ad sacramenta quod attinet, in pari
Can. 0845      - § 1. Sacramenta baptismi, confirmationis et ordinis, quippe quae characterem imprimant, iterari nequeunt. § 2. Si, diligenti inquisitione
Can. 0850      casu necessitatis urgentis, in quo ea tantum observari debent, quae ad validitatem sacramenti requirantur. - Baptismi celebratio debite praeparetur
Can. 0852      atque, ubi fieri possit, eas visitando. - § 1. Quae in canonibus de baptismo adulti habentur praescripta, applicantur omnibus
Can. 0868      spes habeatur fundata eum in religione catholica educatum iri quae si prorsus deficiat, baptismus secundum praescripta iuris particularis differatur
Can. 0880      1. Sacramentum confirmationis confertur per unctionem chrismatis in fronte, quae fit manus impositione atque per verba in probatis liturgicis
Can. 0904      continuo exerceri, frequenter celebrent; immo enixe commendatur celebratio cotidiana, quae quidem, etiam si praesentia fidelium haberi non possit, actus
Can. 0907      licet orationes, speciatim precem eucharisticam, proferre vel actionibus fungi, quae sacerdotis celebrantis sunt propriae. - Sacerdotibus catholicis vetitum est
Can. 0931      distributio fieri potest qualibet die et hora, iis exceptis, quae secundum liturgicas normas excluduntur. - § 1. Celebratio eucharistica
Can. 0959      habentes, per absolutionem ab eodem ministro impertitam, veniam peccatorum quae post baptismum commiserint a Deo obtinent, simulque reconciliantur cum
Can. 0962      insimul sibi proponat singillatim debito tempore confiteri peccata gravia, quae in praesens ita confiteri nequit. § 2. Christifideles, quantum
Can. 0982      denuntiationem formaliter retractaverit et paratus sit ad damna, si quae habeantur, reparanda. - § 1. Sacramentale sigillum inviolabile est
Can. 0987      remedium percipiat salutiferum, ita dispositus sit oportet ut, peccata quae commiserit repudians et propositum sese emendandi habens, ad Deum
Can. 0992      dispositus et certis ac definitis condicionibus, consequitur ope Ecclesiae quae, ut ministra redemptionis, thesaurum satisfactionum Christi et Sanctorum auctoritative
Can. 0997      et usum quod attinet, servanda sunt insuper cetera praescripta quae in peculiaribus Ecclesiae legibus continentur. - Unctio infirmorum, qua
Can. 1020      ne concedantur, nisi habitis antea omnibus testimoniis et documentis, quae iure exiguntur ad norma cann. 1050 et 1051. -
Can. 1028      antequam ad ordinem aliquem promoveantur, rite edoceantur de iis, quae ad ordinem eiusque obligationes pertinent. - Ad ordines ii
Can. 1047      reservatur dispensatio ab irregularitatibus et impedimentis ad ordines recipiendos, quae sequuntur: 1_ ab irregularitatibus ex delictis publicis, de quibus
Can. 1051      de qualitatibus in ordinando requisitis quod attinet, serventur praescripta quae sequuntur: 1_ habeatur testimonium rectoris seminarii vel domus formationis
Can. 1051      maior, ut scrutinium rite peragatur, potest alia adhibere media quae sibi, pro temporis et loci adiunctis, utilia videantur, uti
Can. 1056      sacramentum. - Essentiales matrimonii proprietates sunt unitas et indissolubilitas, quae in matrimonio christiano ratione sacramenti peculiarem obtinent firmitatem. -
Can. 1062      Episcoporum conferentia, habita ratione consuetudinum et legum civilium, si quae sint, statutum fuit. § 2. Ex matrimonii promissione non
Can. 1067      de publicationibus matrimonialibus aliisve opportunis mediis ad investigationes peragendas, quae ante matrimonium necessaria sunt, quibus diligenter observatis, parochus procedere
Can. 1069      detineri impedimento. - Omnes fideles obligatione tenentur impedimenta, si quae norint, parocho aut loci Ordinario, ante matrimonii celebrationem, revelandi
Can. 1098      ad obtinendum consensum patrato, circa aliquam alterius partis qualitatem, quae suapte natura consortium vitae coniugalis graviter perturbare potest, invalide
Can. 1108      constiterit. - § 1. Ea tantum matrimonia valida sunt, quae contrahuntur coram loci Ordinario aut parocho aut sacerdote vel
Can. 1113      aptus sit. - Antequam delegatio concedatur specialis, omnia provideantur, quae ius statuit ad libertatem status comprobandam. - Assistens matrimonio
Can. 1125      rationabilis causa habeatur; eam ne concedat, nisi impletis condicionibus quae sequuntur: 1_ pars catholica declaret se paratam esse pericula
Can. 1126      est tum modum statuere, quo hae declarationes et promissiones, quae semper requiruntur, faciendae sint, tum rationem definire, qua de
Can. 1131      matrimonium secreto celebrandi secumfert: 1_ ut secreto fiant investigationes quae ante matrimonium peragendae sunt; 2_ ut secretum de matrimonio
Can. 1135      Utrique coniugi aequum officium et ius est ad ea quae pertinent ad consortium vitae coniugalis. - Parentes officium gravissimum
Can. 1143      baptizatis solvitur ex privilegio paulino in favorem fidei partis quae baptismum recepit, ipso facto quo novum matrimonium ab eadem
Can. 1148      dimissis, retinere potest. Idem valet de muliere non baptizata, quae plures maritos non baptizatos simul habeat. § 2. In
Can. 1152      sex menses causam separationis deferat ad competentem auctoritatem ecclesiasticam, quae, omnibus inspectis adiunctis, perpendat si coniux innocens adduci possit
Can. 1159      1. Matrimonium irritum ob defectum consensus convalidatur, si pars quae non consenserat, iam consentiat, dummodo consensus ab altera parte
Can. 1159      Si defectus consensus probari nequeat, satis est ut pars, quae non consenserat, privatim et secreto consensum praestet. § 3
Can. 1169      legitima concessione id permittitur. § 2. Benedictiones, exceptis iis quae Romano Pontifici aut Episcopis reservantur, impertire potest quilibet presbyter
Can. 1169      presbyter. § 3. Diaconus illas tantum benedictiones impertire potest, quae ipsi expresse iure permittuntur. - Benedictiones, imprimis impertiendae catholicis
Can. 1171      obstet Ecclesiae prohibitio, etiam non catholicis. - Res sacrae, quae dedicatione vel benedictione ad divinum cultum destinatae sunt, reverenter
Can. 1190      vendere nefas est. § 2. Insignes reliquiae itemque aliae, quae magna populi veneratione honorantur, nequeunt quoquo modo valide alienari
Can. 1190      § 3. Praescriptum § 2 valet etiam pro imaginibus, quae in aliqua ecclesia magna populi veneratione honorantur. - §
Can. 1196      iuris pontificii, quod attinet ad sodales, novitios atque personas, quae diu noctuque in domo instituti aut societatis degunt; 3_
Can. 1205      illius cui iusiurandum praestatur. - Loca sacra ea sunt quae divino cultui fideliumve sepulturae deputantur dedicatione vel benedictione, quam
Can. 1210      exceptione maiorem. - In loco sacra ea tantum admittantur quae cultui, pietati, religioni exercendis vel promovendis inserviunt, ac vetatur
Can. 1211      per actiones graviter iniuriosas cum scandalo fidelium ibi positas, quae, de iudicio Ordinarii loci, ita graves et sanctitati loci
Can. 1220      pertinet, ut in ecclesiis illa munditia ac decor serventur, quae domum Dei addeceant, et ab iisdem arceatur quidquid a
Can. 1225      oratoriis legitime constitutis omnes celebrationes sacrae peragi possunt, nisi quae iure aut Ordinarii loci praescripto excipiantur, aut obstent normae
Can. 1247      Missam participandi; abstineant insuper ab illis operibus et negotiis quae cultum Deo reddendum, laetitiam diei Domini propriam, aut debitam
Can. 1248      evadat, valde commendatur ut fideles in liturgia Verbi, si quae sit in ecclesia paroeciali aliove sacro loco, iuxta Episcopi
Can. 1256      suprema auctoritate Romani Pontificis, ad eam pertinet iuridicam personam, quae eadem bona legitime acquisiverit. - § 1. Bona temporalia
Can. 1257      bona legitime acquisiverit. - § 1. Bona temporalia omnia quae ad Ecclesiam universam, Apostolicam Sedem aliasve in Ecclesia personas
Can. 1260      licet. - Ecclesiae nativum ius est exigendi a christifidelibus, quae ad fines sibi proprios sint necessaria. - § 1
Can. 1263      et moderatam exactionem imponere, salvis legibus et consuetudinibus particularibus quae eidem potiora iura tribuant. - Nisi aliud iure cautum
Can. 1265      2. Episcoporum conferentia potest normas de stipe quaeritanda statuere, quae ab omnibus servari debent, iis non exclusis, qui ex
Can. 1266      omnibus ecclesiis et oratoriis, etiam ad instituta religiosa pertinentibus, quae de facto habitualiter christifidelibus pateant, Ordinarius loci praecipere potest
Can. 1267      sedulo mittenda. - § 1. Nisi contrarium constet, oblationes quae fiunt Superioribus vel administratoribus cuiusvis personae iuridicae ecclesiasticae, etiam
Can. 1267      persona iuridica publica; eiusdem Ordinarii licentia requiritur ut acceptentur quae onere modali vel condicione gravantur, firmo praescripto can. 1295
Can. 1270      mobiles pretiosae, iura et actiones sive personales sive reales, quae pertinent ad Sedem Apostolicam, spatio centum annorum praescribuntur; quae
Can. 1270      quae pertinent ad Sedem Apostolicam, spatio centum annorum praescribuntur; quae ad aliam personam iuridicam publicam ecclesiasticam pertinent, spatio triginta
Can. 1276      § 1. Ordinarii est sedulo advigilare administrationi omnium bonorum, quae ad personas iuridicas publicas sibi subiectas pertinent, salvis legitimis
Can. 1279      administratoris. § 2. In administratione bonorum personae iuridicae publicae, quae ex iure vel tabulis fundationis aut propriis statutis suos
Can. 1284      3_ praescripta servare iuris tam canonici quam civilis, aut quae a fundatore vel donatore vel legitima auctoritate imposita sint
Can. 1284      ipsamque debiti summam capitalem opportune reddendam curare; 6_ pecuniam, quae de expensis supersit et utiliter collocari possit, de consensu
Can. 1285      dumtaxat ordinariae administrationis fas est administratoribus de bonis mobilibus, quae ad patrimonium stabile non pertinent, donationes ad fines pietatis
Can. 1286      Administratores bonorum: 1_ in operarum locatione leges etiam civiles, quae ad laborem et vitam socialem attinent, adamussim servent, iuxta
Can. 1287      consuetudine, administratores tam clerici quam laici quorumvis bonorum ecclesiasticorum, quae ab Episcopi dioecesani potestate regiminis non sint legitime subducta
Can. 1287      a rebus oeconomicis examinandas committat. § 2. De bonis, quae a fidelibus Ecclesiae offeruntur, administratores rationes fidelibus reddant iuxta
Can. 1290      arbitraria dimissione damnum Ecclesiae obveniat, ad restitutionem tenentur. - Quae ius civile in territorio statuit de contractibus tam in
Can. 1291      firmo praescripto can. 1547. - Ad valide alienanda bona, quae personae iuridicae publicae ex legitima assignatione patrimonium stabile constituunt
Can. 1299      bonum Ecclesiae serventur, si fieri possit, sollemnitates iuris civilis; quae si omissae fuerint, heredes moneri debent de obligatione, qua
Can. 1307      et 1287, onerum ex piis fundationibus incumbentium tabella conficiatur, quae in loco patenti exponatur, ne obligationes adimplendae in oblivionem
Can. 1308      et necessaria causa facienda, reservatur Sedi Apostolicae, salvis praescriptis quae sequuntur. § 2. Sibi in tabulis fundationum id expresse
Can. 1308      dioecesi legitime vigentis, Missas legatorum vel quoquo modo fundatas, quae sint per se stantia, dummodo nemo sit qui obligatione
Can. 1309      Missarum in dies, ecclesias vel altaria diversa ab illis, quae in fundationibus sunt statuta. - § 1. Fidelium voluntatum
Can. 1310      voluntate, poterit eadem onera aeque imminuere, excepta Missarum reductione, quae praescriptis can. 1308 regitur. § 3. In ceteris casibus
Can. 1312      poenales in Ecclesia sunt: 1_ poenae medicinales seu censurae, quae in cann. 1331-1333 recensentur; 2_ poenae expiatoriae, de quibus
Can. 1312      1336. § 2. Lex alias poenas expiatorias constituere potest, quae christifidelem aliquo bono spirituali vel temporali privent et supernaturali
Can. 1316      potest, in eadem civitate vel regione uniformes ferantur, si quae ferendae sint, poenales leges. - Poenae eatenus constituantur, quatenus
Can. 1318      comminetur legislator, nisi forte in singularia quaedam delicta dolosa, quae vel graviori esse possint scandalo vel efficaciter puniri poenis
Can. 1319      ne feratur, nisi re mature perpensa, et iis servatis, quae in cann. 1317 et 1318 de legibus particularibus statuuntur
Can. 1324      rationis usu carebat propter ebrietatem aliamve similem mentis perturbationem, quae culpabilis fuerit; 3_ ex gravi passionis aestu, qui non
Can. 1324      Idem potest iudex facere, si qua alia adsit circumstantia, quae delicti gravitatem deminuat. § 3. In circumstantiis, de quibus
Can. 1325      industria ad delictum patrandum vel excusandum quaesitae, et passio, quae voluntarie excitata vel nutrita sit. - § 1. Iudex
Can. 1327      pro singulis delictis. Item in praecepto possunt circumstantiae statui, quae a poena praecepto constituta eximant, vel eam attenuent vel
Can. 1328      sponte destiterit, iusta potest poena puniri, leviore tamen quam quae in delictum consummatum constituta est. - § 1. Qui
Can. 1333      2, n. 1 servandum est. - § 1. Suspensio, quae clericos tantum afficere potest, vetat: 1_ vel omnes vel
Can. 1333      3. Vetitum numquam afficit: 1_ officia vel regiminis potestatem, quae non sint sub potestate Superioris poenam constituentis; 2_ ius
Can. 1333      quod reus ratione officii habeat; 3_ ius administrandi bona, quae ad ipsius suspensi officium forte pertineant, si poena sit
Can. 1336      qualibet iusta causa licet. - § 1. Poenae expiatoriae, quae delinquentem afficere possunt aut in perpetuum aut in tempus
Can. 1336      tituli, insignis, etiam mere honorifici; 3_ prohibitio ea exercendi, quae sub n. 2 recensentur, vel prohibitio ea in certo
Can. 1336      ea in certo loco vel extra certum locum exercendi; quae prohibitiones numquam sunt sub poena nullitatis; 4_ translatio poenalis
Can. 1336      2. Latae sententiae eae tantum poenae expiatoriae esse possunt, quae in § 1, n. 3 recensentur. - § 1
Can. 1338      vel emendandis destinata. - § 1. Privationes et prohibitiones, quae in can. 1336, § 1 nn. 2 et 3
Can. 1338      potestates, officia, munera, iura, privilegia, facultates, gratias, titulos, insignia, quae non sint sub potestate Superioris poenam constituentis. § 2
Can. 1338      dari nequit privatio graduum academicorum. § 3. De prohibitionibus, quae in can. 1336, § 1, n. 3 indicantur, norma
Can. 1338      1336, § 1, n. 3 indicantur, norma servanda est, quae de censuris datur in can. 1335. - § 1
Can. 1340      in secreto curiae archivo servetur. - § 1. Paenitentia, quae imponi potest in foro externo, est aliquod religionis vel
Can. 1342      praeceptum eas constituens vetet per decretum applicare. § 3. Quae in lege vel praecepto dicuntur de iudice, quod attinet
Can. 1342      vel declaret, nisi aliter constet neque agatur de praescriptis quae ad procedendi tantum rationem attineant. - Si lex vel
Can. 1350      In poenis clerico irrogandis semper cavendum est, ne iis quae ad honestam sustentationem sunt necessaria ipse careat, nisi agatur
Can. 1352      periculo versatur. § 2. Obligatio servandi poenam latae sententiae, quae neque declarata sit neque sit notoria in loco ubi
Can. 1353      Appellatio vel recursus a sententiis iudicialibus vel a decretis, quae poenam quamlibet irrogent vel declarent, habent effectum suspensivum. -
Can. 1354      qui in cann. 1355-1356 recensentur, omnes, qui a lege, quae poena munita est, dispensare possunt vel a praecepto poenam
Can. 1362      delicta de quibus in cann. 1394, 1395, 1397, 1398, quae quinquennio praescribitur; 3_ de delictis quae non sunt iure
Can. 1362      1395, 1397, 1398, quae quinquennio praescribitur; 3_ de delictis quae non sunt iure communi punita, si lex particularis alium
Can. 1374      aliis iustis poenis puniatur. - Qui nomen dat consociationi, quae contra Ecclesiam machinatur, iusta poena puniatur; qui autem eiusmodi
Can. 1401      Ecclesia iure proprio et exclusivo cognoscit: 1_ de causis quae respiciunt res spirituales et spiritualibus adnexas; 2_ de violatione
Can. 1403      ad ius universale remissio fit vel de normis agitur quae, ex ipsa rei natura, easdem quoque causas afficiunt. -
Can. 1405      3_ dioeceses aliasve personas ecclesiasticas, sive physicas sive iuridicas, quae Superiorem infra Romanum Pontificem non habent. - § 1
Can. 1411      tribunal elegerint. § 2. Si causa versetur circa obligationes quae ex alio titulo proveniant, pars conveniri potest coram tribunali
Can. 1413      patratum est. - Pars conveniri potest: 1_ in causis quae circa administrationem versantur, coram tribunali loci ubi administratio gesta
Can. 1413      tribunali loci ubi administratio gesta est; 2_ in causis quae respiciunt hereditates vel legata pia, coram tribunali ultimi domicilii
Can. 1413      legato pio agitur, nisi agatur de mera exsecutione legati, quae videnda est secundum ordinarias competentiae normas. - Ratione conexionis
Can. 1425      1686 et 1688; 2_ causae poenales: a) de delictis quae poenam dimissionis e statu clericali secumferre possunt; b) de
Can. 1428      tradere; potest autem, nisi iudicis mandatum obstet, interim decidere quae et quomodo probationes colligendae sint, si forte de hac
Can. 1432      defensor vinculi, qui officio tenetur proponendi et exponendi omnia quae rationabiliter adduci possint adversus nullitatem vel solutionem. - In
Can. 1437      si non fuerint ab eo subscripta. § 2. Acta, quae notarii conficiunt, publicam fidem faciunt. - Firmo praescripto can
Can. 1439      conferentia vel Episcopus ab ea designatus omnes habent potestates, quae Episcopo dioecesano competunt circa suum tribunal. - Si competentia
Can. 1444      1. Rota Romana iudicat: 1_ in secunda instantia, causas quae ab ordinariis tribunalibus primae instantiae diiudicatae fuerint et ad
Can. 1445      ecclesiasticae ad eam legitime delatis, de aliis controversiis administrativis quae a Romano Pontifice vel a Romanae Curiae dicasteriis ipsi
Can. 1452      et debet etiam ex officio in causis poenalibus aliisque, quae publicum Ecclesiae bonum aut animarum salutem respiciunt. § 2
Can. 1455      2. Tenentur etiam semper ad secretum servandum de discussione quae inter iudices in tribunali collegiali ante ferendam sententiam habetur
Can. 1459      de quibus in § 1, exceptiones dilatoriae, eae praesertim quae respiciunt personas et modum iudicii, proponendae sunt ante contestationem
Can. 1462      § 1. Exceptiones rei iudicatae, transactionis et aliae peremptoriae quae dicuntur litis finitae, proponi et cognosci debent ante contestationem
Can. 1465      sunt ante litis contestationem. - § 1. Fatalia legis quae dicuntur, id est termini perimendis iuribus lege constituti, prorogari
Can. 1468      - Uniuscuiusque tribunalis sedes sit, quantum fieri potest, stabilis, quae statutis horis pateat. - § 1. Iudex e territorio
Can. 1472      datis scripto respondeatur. - § 1. Acta iudicialia, tum quae meritum quaestionis respiciunt, seu acta causae, tum quae ad
Can. 1472      tum quae meritum quaestionis respiciunt, seu acta causae, tum quae ad formam procedendi pertinent, seu acta processus, scripto redacta
Can. 1475      fideli translatione constet. - § 1. Iudicio expleto, documenta quae in privatorum dominio sunt, restitui debent, retento tamen eorum
Can. 1475      iudicis mandato tradere prohibentur exemplar actorum iudicialium et documentorum, quae sunt processui acquisita. - Quilibet, sive baptizatus sive non
Can. 1480      vel per alium stare in iudicio nomine personarum iuridicarum, quae sub eius potestate sunt. - § 1. Pars libere
Can. 1488      de immodico emolumento vel rei litigiosae parte vindicata pacisci. Quae si fecerint, nulla est pactio, et a iudice poterunt
Can. 1490      advocati vel procuratoris in causis praesertim matrimonialibus pro partibus quae eos seligere malint, exerceant. - Quodlibet ius non solum
Can. 1492      iuris aliove legitimo modo, exceptis actionibus de statu personarum, quae numquam extinguuntur. § 2. Exceptio, salvo praescripto can. 1462
Can. 1493      est suapte natura perpetua. - Actor pluribus simul actionibus, quae tamen inter se non confligant, sive de eadem re
Can. 1497      § 2. Sequestratio extendi potest etiam ad res debitoris quae quolibet titulo apud alias personas reperiantur, et ad debitoris
Can. 1504      generatim saltem quibus factis et probationibus ad evincenda ea quae asseruntur; 3_ subscribi ab actore vel eius procuratore, appositis
Can. 1505      appareat. § 3. Si libellus reiectus fuerit ob vitia quae emendari possunt, actor novum libellum rite confectum potest eidem
Can. 1513      respondendum sit. § 3. Decretum iudicis partibus notificandum est; quae nisi iam consenserint, possunt intra decem dies ad ipsum
Can. 1526      ei qui asserit. § 2. Non indigent probatione: 1_ quae ab ipsa lege praesumuntur; 2_ facta ab uno ex
Can. 1527      probatio nihilominus exigatur. - § 1. Probationes cuiuslibet generis, quae ad causam cognoscendam utiles videantur et sint licitae, adduci
Can. 1534      pars interrogetur. - Circa partium interrogationem cum proportione serventur, quae in cann. 1548, § 2, n. 1, 1552 et
Can. 1536      relevat ab onere probandi. § 2. In causis autem quae respiciunt bonum publicum, confessio iudicialis et partium declarationes, quae
Can. 1536      quae respiciunt bonum publicum, confessio iudicialis et partium declarationes, quae non sint confessiones, vim probandi habere possunt, a iudice
Can. 1536      plenae probationis ipsis tribui nequit, nisi alia accedant elementa quae eas omnino corroborent. - Quoad extraiudicialem confessionem in iudicium
Can. 1540      privata. - § 1. Documenta publica ecclesiastica ea sunt, quae persona publica in exercitio sui muneris in Ecclesia confecit
Can. 1540      iure praescriptis. § 2. Documenta publica civilia ea sunt, quae secundum uniuscuiusque loci leges talia iure censentur. § 3
Can. 1541      argumentis aliud evincatur, documenta publica fidem faciunt de omnibus quae directe et principaliter in iis affirmantur. - Documentum privatum
Can. 1542      facta; adversus extraneos eandem vim habet ac partium declarationes quae non sint confessiones, ad normam can. 1536, § 2
Can. 1546      - § 1. Nemo exhibere tenetur documenta, etsi communia, quae communicari nequeunt sine periculo damni ad normam can. 1548
Can. 1548      obligatione respondendi eximuntur: 1_ clerici, quod attinet ad ea quae ipsis manifestata sunt ratione sacri ministerii; civitatum magistratus, medici
Can. 1550      vel astiterunt; 2_ sacerdotes, quod attinet ad ea omnia quae ipsis ex confessione sacramentali innotuerunt, etsi poenitens eorum manifestationem
Can. 1551      ne ut indicium quidem veritatis recipi possunt. - Pars, quae testem induxit, potest eius examini renuntiare; sed adversa pars
Can. 1563      quoque fontes eius scientiae et quo definito tempore ea, quae asserit, cognoverit. - Interrogationes breves sunto, interrogandi captui accommodatae
Can. 1564      responsionem, remotae a cuiusvis offensione et pertinentes ad causam quae agitur. - § 1. Interrogationes non sunt cum testibus
Can. 1565      cum testibus antea communicandae. § 2. Attamen si ea quae testificanda sunt ita a memoria sint remota, ut nisi
Can. 1567      ipsa editi testimonii verba, saltem quod attinet ad ea quae iudicii materiam directe attingunt. § 2. Admitti potest usus
Can. 1568      ex officio additis et generatim de omnibus memoria dignis quae forte acciderint, cum testes excutiebantur. - § 1. In
Can. 1569      - § 1. In fine examinis, testi legi debent quae notarius de eius depositione scripto redegit, vel ipsi audita
Can. 1569      de eius depositione scripto redegit, vel ipsi audita facere quae ope magnetophonii de eius depositione incisa sunt, data eidem
Can. 1572      iudex, requisitis, si opus sit, testimonialibus litteris, consideret: 1_ quae condicio sit personae, quaeve honestas; 2_ utrum de scientia
Can. 1577      aut recusari possunt. - § 1. Iudex, attentis iis quae a litigantibus forte deducantur, singula capita decreto suo definiat
Can. 1577      litigantibus forte deducantur, singula capita decreto suo definiat circa quae periti opera versari debeat. § 2. Perito remittenda sunt
Can. 1578      § 3. Peritus accersiri potest a iudice ut explicationes, quae ulterius necessariae videantur, suppeditet. - § 1. Iudex non
Can. 1582      vel aliquam rem inspicere, decreto id praestituat, quo ea quae in accessu praestanda sint, auditis partibus, summatim describat. -
Can. 1584      est rei incertae probabilis coniectura; eaque alia est iuris, quae ab ipsa lege statuitur; alia hominis, quae a iudice
Can. 1584      est iuris, quae ab ipsa lege statuitur; alia hominis, quae a iudice conicitur. - Qui habet pro se iuris
Can. 1586      onore probandi, quod recidit in partem adversam. - Praesumptiones, quae non statuuntur a iure, iudex ne coniciat, nisi ex
Can. 1587      incidens habetur, quoties, incepto per citationem iudicio, quaestio proponitur quae, tametsi libello, quo lis introducitur, non contineatur expresse, nihilominus
Can. 1595      Pars absens a iudicio, sive actor sive pars conventa, quae iustum impedimentum non comprobaverit, tenetur obligatione tum solvendi litis
Can. 1595      impedimentum non comprobaverit, tenetur obligatione tum solvendi litis expensas, quae ob ipsius absentiam factae sunt, tum etiam, si opus
Can. 1596      in causa, in qualibet litis instantia, sive ut pars quae proprium ius defendit, sive accessorie ad aliquem litigantem adiuvandum
Can. 1599      quo in § 1. - § 1. Expletis omnibus quae ad probationes producendas pertinent, ad conclusionem in causa devenitur
Can. 1600      adhuc eosdem testes vel alios vocare aut alias probationes, quae antea non fuerint petitae, disponere tantummodo: 1_ in causis
Can. 1604      partium vel advocatorum vel etiam aliorum informationes iudici datae, quae maneant extra acta causae. § 2. Si causae discussio
Can. 1609      iure quam in facto, quibus ad conclusionem suam venerint; quae conclusiones actis causae adiungantur, secreto servandae. § 3. Post
Can. 1610      seu relatoris est exarare sententiam, desumendo motiva ex iis quae singuli iudices in discussione attulerunt, nisi a maiore numero
Can. 1611      tribunali agitatam, data singulis dubiis congrua responsione; 2_ determinare quae sint partium obligationes ex iudicio ortae et quomodo implendae
Can. 1616      in factis vel partium petitionibus referendis, vel omissa sint quae can. 1612, § 4 requirit, sententia ab ipso tribunali
Can. 1617      definiatur. - Ceterae iudicis pronuntiationes, praeter sententiam, sunt decreta quae si mere ordinatoria non sint, vim non habent, nisi
Can. 1619      cann. 1622 et 1623, nullitates actuum, positivo iure statutae, quae, cum essent notae parti querelam proponenti, non sint ante
Can. 1626      § 1. Querelam nullitatis interponere possunt non solum partes, quae se gravatas putant, sed etiam promotor iustitiae aut defensor
Can. 1628      normas de processu contentioso orali tractari possunt. - Pars quae aliqua sententia se gravatam putat, itemque promotor iustitiae et
Can. 1629      querela nullitatis ad normam can. 1625; 3_ a sententia quae in rem iudicatam transiit; 4_ a iudicis decreto vel
Can. 1629      transiit; 4_ a iudicis decreto vel a sententia interlocutoria, quae non habeant vim sententiae definitivae, nisi cumuletur cum appellatione
Can. 1645      § 3 suspensionem iubeat. - § 1, Adversus sententiam quae transierit in rem iudicatam, dummodo de eius iniustitia manifesto
Can. 1645      constare non censetur, nisi: 1_ sententia ita probationibus innitatur, quae postea falsae deprehensae sint, ut sine illis probationibus pars
Can. 1645      sententiae dispositiva non sustineatur; 2_ postea detecta fuerint documenta, quae facta nova et contrariam decisionem exigentia indubitanter probent; 3_
Can. 1645      praescriptum evidenter neglectum fuerit; 5_ sententia adversetur praecedenti decisioni, quae in rem iudicatam transierit. - § 1. Restitutio in
Can. 1649      patrocinio vel expensarum deminutione concedendis; 4_ de damnorum refectione quae debetur ab eo qui non solum in iudicio succubuit
Can. 1650      iudicem, qui poterit taxationem emendare. - § 1. Sententia quae transiit in rem iudicatam, exsecutioni mandari potest, salvo praescripto
Can. 1650      et, si appellatio proposita sit, etiam iudex appellationis, sententiae, quae nondum transierit in rem iudicatam, provisoriam exsecutionem iubere possunt
Can. 1658      - § 1. Libellus quo lis introducitur, praeter ea quae in can. 1504 recensentur, debet: 1_ facta quibus actoris
Can. 1664      scripto a notario, sed summatim et in iis tantummodo quae pertinent ad substantiam rei controversae, et a deponentibus subsignandae
Can. 1665      substantiam rei controversae, et a deponentibus subsignandae. - Probationes, quae non sint in petitione vel responsione allatae aut petitae
Can. 1670      causam remittat tribunali quod sententiam tulit. - In ceteris quae ad rationem procedendi attinent, serventur praescripta canonum de iudicio
Can. 1670      Tribunal autem potest suo decreto, motivis praedito, normis processualibus, quae non sint ad validitatem statutae, derogare, ut celeritati, salva
Can. 1673      cognosci ac definiri. - In causis de matrimonii nullitate, quae non sint Sedi Apostolicae reservatae, competentia sunt: 1_ tribunal
Can. 1682      cum voto tribunalis et Episcopi. - § 1. Sententia, quae matrimonii nullitatem primum declaraverit, una cum appellationibus, si quae
Can. 1682      quae matrimonii nullitatem primum declaraverit, una cum appellationibus, si quae sint, et ceteris iudicii actis, intra viginti dies a
Can. 1682      gradu, tribunal appellationis, perpensis animadversionibus defensoris vinculi et, si quae sint, etiam partium, suo decreto vel decisionem continenter confirmet
Can. 1684      et de eo iudicare. - § 1. Postquam sententia, quae matrimonii nullitatem primum declaraverit, in gradu appellationis confirmata est
Can. 1684      2. Praescripta can. 1644 servanda sunt, etiam si sententia, quae matrimonii nullitatem declaraverit, non altera sententia sed decreto confirmata
Can. 1687      agi de processu documentali. § 2. Integrum manet parti, quae se gravatam putet, ius appellandi. - Iudex alterius instantiae
Can. 1691      declarandam nequeunt processu contentioso orali tractari. - In ceteris quae ad rationem procedendi attinent, applicandi sunt, nisi rei natura
Can. 1705      requiratur supplementum instructionis, id Episcopo significabitur, indicatis elementis circa quae instructio complenda est. § 3. Quod si Apostolica Sedes
Can. 1709      - § 1. Libellus mitti debet ad competentem Congregationem, quae decernet utrum causa ab ipsa Curiae Romanae Congregatione an
Can. 1712      officiis, quibus defensor vinculi matrimonialis. - Post secundam sententiam, quae nullitatem sacrae ordinationis confirmavit, clericus omnia iura statui clericali
Can. 1715      1. Nequit transactio aut compromissum valide fieri circa ea quae ad bonum publicum pertinent, aliaque de quibus libere disponere
Can. 1719      Ordinarii decreta, quibus investigatio initur vel clauditur, eaque omnia quae investigationem praecedunt, si necessaria non sint ad poenalem processum
Can. 1722      vel territorio, vel etiam publicam sanctissimae Eucharistiae participationem prohibere; quae omnia, causa cessante, sunt revocanda, eaque ipso iure finem
Can. 1728      de iudicio contentioso ordinario, servatis specialibus normis de causis quae ad bonum publicum spectant. § 2. Accusatus ad confitendum
Can. 1730      impugnationem adhuc pendeat, vel reus absolutus sit propter causam quae non auferat obligationem reparandi damna. - Sententia lata in
Can. 1732      laesam, nisi haec intervenerit ad normam can. 1729. - Quae in canonibus huius sectionis de decretis statuuntur, eadem applicanda
Can. 1734      recursu proponendo ad Episcopum adversus decreta lata ab auctoritatibus, quae ei subsunt; 2_ de recursu proponendo adversus decretum, quo
Can. 1741      afferat; 2_ imperitia aut permanens mentis vel corporis infirmitas, quae parochum suis muneribus utiliter obeundis imparem reddunt; 3_ bonae
Can. 1741      penes probos et graves paroecianos vel aversio in parochum, quae praevideantur non brevi cessaturae; 4_ gravis neglectus vel violatio
Can. 1741      brevi cessaturae; 4_ gravis neglectus vel violatio officiorum paroecialium quae post monitionem persistat; 5_ mala rerum temporalium administratio cum
Can. 1745      vero parochus causam adductam eiusque rationes oppugnet, motiva allegans quae insufficientia Episcopo videantur, hic ut valide agat: 1_ invitet
Can. 1747      abstinere, quam primum liberam relinquere paroecialem domum, et omnia quae ad paroeciam pertinent ei tradere, cui Episcopus paroeciam commiserit
Can. 1750      ad normam can. 1742, § 1 selectis, rationes perpendat quae translationi faveant vel obstent; quod si exinde translationem peragendam
Can. 1752      servata aequitate canonica et prae oculis habita salute animarum, quae in Ecclesia suprema semper lex esse debet.

QUAEDAM     [9]
Can. 0230      possunt etiam laici, etsi non sint lectores vel acolythi, quaedam eorundem officia supplere, videlicet ministerium verbi exercere, precibus liturgicis
Can. 0254      in quibus, sub moderamine magistrorum, alumni proprio labore studia quaedam persolvere discant. - Licet universa alumnorum in seminario formatio
Can. 0280      praecipue administerium pastorale exercendum confert. - Clericis valde commendatur quaedam vitae communis consuetudo; quae quidem, ubi viget, quantum fieri
Can. 0434      conferentiae Episcoporum tribuuntur potestates, eidem conventui non competunt, nisi quaedam specialiter a Sancta Sede ei concessa fuerint. - Provinciae
Can. 0447      est coetus Episcoporum alicuius nationis vel certi territorii, munera quaedam pastoralia coniunctim pro christifidelibus sui territorii exercentium, ad maius
Can. 0516      peculiaria adiuncta in paroeciam nondum erecta. § 2. Ubi quaedam communitates in paroeciam vel quasi-paroeciam erigi non possint, Episcopus
Can. 1168      probata. - Sacramentalium minister est clericus debita potestate instructus; quaedam sacramentalia, ad normam librorum liturgicorum, de iudicio loci Ordinarii
Can. 1233      finis, auctoritas rectoris, dominium et administratio bonorum. - Sanctuariis quaedam privilegia concedi poterunt, quoties locorum circumstantiae, peregrinantium frequentia et
Can. 1318      sententiae poenas ne comminetur legislator, nisi forte in singularia quaedam delicta dolosa, quae vel graviori esse possint scandalo vel

QUAELIBET     [11]
Can. 0006      nisi de particularibus aliud expresse caveatur; 3_ leges poenales quaelibet, sive universales sive particulares a Sede Apostolica latae, nisi
Can. 0138      ad universitatem casuum delegata, late interpretanda est, alia vero quaelibet stricte; cui tamen delegata potestas est, ea quoque intelleguntur
Can. 0374      erectae, ipso iure personalitate iuridica gaudent. - § 1. Quaelibet dioecesis aliave Ecclesia particularis dividatur in distinctas partes seu
Can. 0428      sive per se sive per alium curiae dioecesanae documenta quaelibet subtrahant vel destruant, aut in iis quidquam immutent. -
Can. 0451      Pontificis non sunt de iure membra Episcoporum conferentiae. - Quaelibet Episcoporum conferentia sua conficiat statuta, ab Apostolica Sede recognoscenda
Can. 0452      generalis conferentiae fini consequendo efficacius consulant. - § 1. Quaelibet Episcoporum conferentia sibi eligat praesidem, determinet quisnam, praeside legitime
Can. 0483      seu subscriptio publicam fidem facit quod attinet sive ad quaelibet acta, sive ad acta iudicialia dumtaxat, sive ad acta
Can. 0947      operibusque sustinendis ea oblatione participant. - A stipe Missarum quaelibet etiam species negotiationis vel mercaturae omnino arceatur. - Distinctae
Can. 1185      est. - Excluso ab ecclesiasticis exequiis deneganda quoque est quaelibet Missa exequialis. - Ad sanctificationem populi Dei fovendam, Ecclesia
Can. 1258      non solum Ecclesia universa aut Sedes Apostolica, sed etiam quaelibet persona iuridica publica in Ecclesia, nisi ex contextu sermonis
Can. 1283      tabulario administrationis, alterum in archivo curiae; et in utroque quaelibet immutatio adnotetur, quam patrimonium subire contingat. - § 1

QUAENAM     [6]
Can. 0506      legibus, ipsam capituli constitutionem et numerum canonicorum determinent; definiant quaenam a capitulo et a singulis canonicis ad cultum divinum
Can. 0506      muneris solvenda necnon, attentis normis a Sancta Sede latis, quaenam sint canonicorum insignia. - § 1. Inter canonicos habeatur
Can. 0788      Conferentiae Episcoporum est statuta edere quibus catechumenatus ordinetur, determinando quaenam a catechumenis sint praestanda, atque definiendo quaenam eis agnoscantur
Can. 0788      ordinetur, determinando quaenam a catechumenis sint praestanda, atque definiendo quaenam eis agnoscantur praerogativae. - Neophyti, apta institutione ad veritatem
Can. 0952      Episcoporum provinciae est pro universa provincia per decretum definire quaenam pro celebratione et applicatione Missae sit offerenda stips, nec
Can. 1563      iniuratus audiatur. - Iudex imprimis testis identitatem comprobet; exquirat quaenam sit ipsi cum partibus necessitudo et, cum ipsi interrogationes

QUAEQUE     [5]
Can. 0278      et fraternum iuvamen, sanctitatem suam in ministerii exercitio fovent, quaeque clericorum inter se et cum proprio Episcopo unioni favent
Can. 0282      2. Bona, quae occasione exercitii ecclesiastici officii ipsis obveniunt, quaeque supersunt, provisa ex eis honesta sustentatione et omnium officiorum
Can. 0371      quae, ob peculiaria adiuncta, in dioecesim nondum est constituta, quaeque pascenda committitur Vicario apostolico aut Praefecto apostolico, qui eam
Can. 0487      iis quorum interest, documentorum, quae natura sua sunt publica quaeque ad statum suae personae pertinent, documentum authenticum scriptum vel
Can. 1124      Ecclesia catholica baptizata vel in eandem post baptismum recepta, quaeque nec ab ea actu formali defecerit, altera vero Ecclesiae

QUAERAT     [1]
Can. 1677      et partibus notificet. § 3. Formula dubii non tantum quaerat an constet de nullitate matrimonii in casu, sed determinare

QUAERATUR     [2]
Can. 0619      fraternam in Christo communitatem, in qua Deus ante omnia quaeratur et diligatur. Ipsi igitur nutriant sodales frequenti verbi Dei
Can. 0665      animo sese subducendi a potestate Superiorum, sollicite ab eisdem quaeratur et adiuvetur ut redeat et in sua vocatione perseveret

QUAERENDA     [2]
Can. 1446      et adiuvare ne omittat, ut de aequa controversiae solutione quaerenda communi consilio curent, viasque ad hoc propositum idoneas ipsis
Can. 1733      decreti auctorem contentio atque inter eos de aequa solutione quaerenda communi consilio curetur, gravibus quoque personis ad mediationem et

QUAERENDAS     [1]
Can. 1733      hortetur, quotiescumque spem boni exitus perspicit, ad eiusmodi solutiones quaerendas. - § 1. Antequam quis recursum proponat, debet decreti

QUAERERE     [2]
Can. 0748      homines veritatem in iis, quae Deum eiusque Ecclesiam respiciunt, quaerere tenentur eamque cognitam amplectendi ac servandi obligatione vi legis
Can. 1733      normas ab ipsa conferentia statuendas, munus sit aequas solutiones quaerere et suggerere; quod si conferentia id non iusserit, potest

QUAERITANDA     [1]
Can. 1265      fine. § 2. Episcoporum conferentia potest normas de stipe quaeritanda statuere, quae ab omnibus servari debent, iis non exclusis

QUAESITA     [3]
Can. 0004      pergent, contrariis huius Codicis praescriptis minime obstantibus. - Iura quaesita, itemque privilegia quae, ab Apostolica Sede ad haec usque
Can. 0036      ad poenas comminandas infligendasve attinent aut personae iura aliis quaesita laedunt aut adversantur legi incommodum privatorum, strictae subsunt interpretationi
Can. 0121      onerum adimpletionem quod attinet, fundatorum oblatorumque voluntas atque iura quaesita salva esse debent. - Si universitas, quae gaudet personalitate

QUAESITAE     [1]
Can. 1325      si sint de industria ad delictum patrandum vel excusandum quaesitae, et passio, quae voluntarie excitata vel nutrita sit. -

QUAESITIS     [6]
Can. 0122      in primis tum fundatorum ac oblatorum voluntate tum iuribus quaesitis tum probatis statutis: 1_ ut communia, quae dividi possunt
Can. 0123      superiori, salvis semper fundatorum vel oblatorum voluntate necnon iuribus quaesitis; extincta persona iuridica privata, eiusdem bonorum et onerum destinatio
Can. 0192      competenti legitime edito, servatis quidem iuribus forte ex contractu quaesitis, sive ipso iure ad normam can. 194. - §
Can. 0326      consociationis extinctae ad normam statutorum determinanda est, salvis iuribus quaesitis atque oblatorum voluntate. - Christifideles laici magni faciant consociationes
Can. 0562      sub auctoritate loci Ordinarii servatisque legitimis statutis et iuribus quaesitis, obligatione tenetur prospiciendi ut sacrae unctiones secundum normas liturgicas
Can. 0616      instituti, salvis fundatorum vel offerentium voluntatibus et iuribus legitime quaesitis. § 2. Suppressio unicae domus instituti ad Sanctam Sedem

QUAESITO     [1]
Can. 0858      baptismalem fontem habeat, salvo iure cumulativo aliis ecclesiis iam quaesito. § 2. Loci Ordinarius, audito loci parocho, potest ad

QUAESITUM     [2]
Can. 0038      de rescripto Motu proprio dato, effectu caret quatenus ius quaesitum laedit aut legi consuetudinive probatae contrarium est, nisi auctoritas
Can. 1196      de causa dispensare, dummodo dispensatio ne laedat ius aliis quaesitum: 1_ loci Ordinarius et parochus, quod attinet ad omnes

QUAESTIO     [11]
Can. 1428      quomodo probationes colligendae sint, si forte de hac re quaestio oriatur, dum ipse munus suum exercet. - Tribunalis collegialis
Can. 1451      mutari debent, non vero iudicii gradus. - § 1. Quaestio de recusatione expeditissime definienda est, auditis partibus, promotore iustitiae
Can. 1505      vel ad collegium, si libellus reiectus fuerit a praeside; quaestio autem reiectionis expeditissime definienda est. - Si iudex intra
Can. 1513      intra decem dies ad ipsum iudicem recurrere, ut mutetur; quaestio autem expeditissime ipsius iudicis decreto dirimenda est. - Controversiae
Can. 1587      - Causa incidens habetur, quoties, incepto per citationem iudicio, quaestio proponitur quae, tametsi libello, quo lis introducitur, non contineatur
Can. 1589      petitione et auditis partibus, expeditissime decernat utrum proposita incidens quaestio fundamentum habere videatur et nexum cum principali iudicio, an
Can. 1590      habeatur, cum causa principalis definietur. - § 1. Si quaestio incidens solvi debeat per sententiam, serventur normae de processu
Can. 1616      calcem sententiae apposito. § 2. Si qua pars refragetur, quaestio incidens decreto definiatur. - Ceterae iudicis pronuntiationes, praeter sententiam
Can. 1631      notarius eam scripto coram ipso appellante redigat. - Si quaestio oriatur de iure appellandi, de ea videat expeditissime tribunal
Can. 1652      edatur. - Si sententiae exsecutio praeviam rationum redditionem exigat, quaestio incidens habetur, ab illo ipso iudice decidenda, qui tulit
Can. 1675      mortem alterutrius vel utriusque coniugis accusari non potest, nisi quaestio de validitate sit praeiudicialis ad aliam solvendam controversiam sive

QUAESTIONEM     [3]
Can. 1587      ita ad causam pertinet ut resolvi plerumque debeat ante quaestionem principalem. - Causa incidens proponitur scripto vel ore, indicato
Can. 1589      interlocutoriam vel per decretum. § 2. Si vero iudicet quaestionem incidentem non esse resolvendam ante sententiam definitivam, decernat ut
Can. 1718      iudicia, expediat ut, partibus consentientibus, vel ipse vel investigator quaestionem de damnis ex bono et aequo dirimat. - Investigationis

QUAESTIONES     [15]
Can. 0254      Ita alumni edoceantur, ut et ipsi habiles fiant ad quaestiones aptis investigationibus propriis et scientifica methodo examinandas habeantur igitur
Can. 0342      ecclesiasticam servandam et firmandam consiliis adiutricem operam praestent, necnon quaestiones ad actionem Ecclesiae in mundo spectantes perpendant. - Synodi
Can. 0349      item Romano Pontifici adsunt sive collegialiter agendo, cum ad quaestiones maioris momenti tractandas in unum convocantur, sive ut singuli
Can. 0365      necessitudines inter Apostolicam Sedem et Auctoritates Rei Publicae; 2_ quaestiones pertractare quae ad relationes inter Ecclesiam et Civitatem pertinent
Can. 0441      praesidem, ab Apostolica Sede approbandum; 4_ ordinem agendi et quaestiones tractandas determinare, concilii plenarii initium ac periodum indicere, illud
Can. 0442      provinciale intra provinciae territorium eligere; 3_ ordinem agendi et quaestiones tractandas determinare, concilii provincialis initium et periodum indicere, illud
Can. 0465      vero dioecesanum de hoc impedimento certiorem faciat. - Propositae quaestiones omnes liberae sodalium disceptationi in synodi sessionibus subiciantur. -
Can. 0500      Episcopi dioecesani est consilium presbyterale convocare, eidem praesidere atque quaestiones in eodem tractandas determinare auta membris propositas recipere. §
Can. 0811      singulis universitatibus catholicis lectiones habeantur, inquibus eae praecipue tractentur quaestiones theologicae, quae cum disciplinis earundem facultatum sunt conexae. -
Can. 0827      textus, quibus institutio nititur, adhiberi non possunt libri qui quaestiones recipiunt ad sacram Scripturam, ad theologiam, ius canonicum, historiam
Can. 0832      aut mores attineant. - Institutorum religiosorum sodales ut scripta quaestiones religionis morumve tractantia edere possint, licentia quoque egent sui
Can. 1462      litis, et suo tempore tractandae sunt secundum regulas circa quaestiones incidentes. - § 1. Actiones reconventionales proponi valide nequeunt
Can. 1464      cognoscere necessarium sit aut iudex id opportunius existimaverit. - Quaestiones de cautione pro expensis iudicialibus praestanda aut de concessione
Can. 1604      ut moderata disputatio fiat ore pro tribunali sedente, ad quaestiones nonnullas illustrandas. - Disputationi orali, de qua in cann
Can. 1662      ad sua asserta comprobanda. - In audientia primum tractantur quaestiones de quibus in cann. 1459-1464. - § . 1 Probationes

QUAESTIONIBUS     [8]
Can. 0227      attendant ab Ecclesiae magisterio propositam, caventes tamen ne in quaestionibus opinabilibus propriam sententiam uti doctrinam Ecclesiae proponant. - §
Can. 0256      necessitatibus, ita ut sollicitudinem habeant de vocationibus promovendis, de quaestionibus missionalibus, oecumenicis necnon de aliis, socialibus quoque, urgentoribus. -
Can. 0338      ordinem in Concilio servandam constituere; propositis a Romano Pontifice quaestionibus Patres Concilii alias addere possunt, ab eodem Romano Pontifice
Can. 0343      in mundo spectantes perpendant. - Synodi Episcoporum est de quaestionibus pertractandis disceptare atque expromere optata, non vero easdem dirimere
Can. 0827      aut dari non possunt libri vel alia scripta de quaestionibus religionis aut morum tractantia, nisi cum licentia competentis auctoritatis
Can. 0831      partem habere liceat in tractandis via radiophonica aut televisifica quaestionibus, quae ad doctrinam catholicam aut mores attineant. - Institutorum
Can. 0979      a competenti auctoritate latis fideliter adhaereat. - Sacerdos in quaestionibus ponendis cum prudentia et discretione procedat, attenta quidem condicione
Can. 1471      surdus vel mutus interrogari debet, nisi forte malit iudex quaestionibus a se datis scripto respondeatur. - § 1. Acta

QUAESTIONIS     [1]
Can. 1472      respondeatur. - § 1. Acta iudicialia, tum quae meritum quaestionis respiciunt, seu acta causae, tum quae ad formam procedendi

QUAESTIONUM     [1]
Can. 0344      ratam habere aliosque sodales designare et nominare; 3_ argumenta quaestionum pertractandarum statuere opportuno tempore ad normam iuris peculiaris ante

QUAESTU     [1]
Can. 0494      definitam, bona dioecesis sub auctoritate Episcopi administrare atque ex quaestu dioecesis constituto expensas facere, quas Episcopus aliive ab ipso

QUAESTUM     [1]
Can. 1385      ministerium illegitime exsequitur, iusta poena puniri potest. - Qui quaestum illegitime facit ex Missae stipe, censura vel alia iusta

QUAESTUUM     [1]
Can. 0493      oeconomicis est quotannis, iuxta Episcopi dioecesani indicationes, rationem apparare quaestuum et erogationum quae pro universo dioecesis regimine anno venturo

QUAEVE     [1]
Can. 1572      sit, testimonialibus litteris, consideret: 1_ quae condicio sit personae, quaeve honestas; 2_ utrum de scientia propria, praesertim de visu

QUAEVIS     [8]
Can. 0080      accepta. § 2. Privilegio in sui dumtaxat favorem concesso quaevis persona physica renuntiare potest. § 3. Privilegio concesso alicui
Can. 0858      propria, nisi iusta causa aliud suadeat. - § 1. Quaevis ecclesia paroecialis baptismalem fontem habeat, salvo iure cumulativo aliis
Can. 1255      Ecclesia universa atque Apostolica Sedes, Ecclesiae particulares necnon alia quaevis persona iuridica, sive publica sive privata, subiecta sunt capacia
Can. 1265      - § 1. Salvo iure religiosorum mendicantium, vetatur persona quaevis privata, sive physica sive iuridica, sine proprii Ordinarii et
Can. 1280      triennium assumat; eaedem ab Ordinario iterum nominari possunt. - Quaevis persona iuridica suum habeat consilium a rebus oeconomicis vel
Can. 1456      Iudex et omnes tribunalis administri, occasione agendi iudicii, dona quaevis acceptare prohibentur. - § 1. Iudices qui, cum certe
Can. 1492      expresse cautum sit, sed etiam exceptione. - § 1. Quaevis actio extinguitur praescriptione ad normam iuris aliove legitimo modo
Can. 1538      aestimare quanti ea sit facienda. - Confessio vel alia quaevis partis declaratio qualibet vi caret, si constet eam ex

QUALES     [1]
Can. 0270      - Excardinatio licite concedi potest iustis tantum de causis, quales sunt Ecclesiae utilitas aut bonum ipsius clerici; denegari autem

QUALIBET     [15]
Can. 0292      eo ipso privatur omnibus officiis, numeribus muneribus e potestate qualibet delegata. - Clericus qui statum clericalem amisit, nequit denuo
Can. 0418      1_ Administratoris dioecesani potestatem obtinet eiusdemque obligationibus tenetur, cessante qualibet Vicarii generalis et Vicarii episcopalis potestate, salvo tamen can
Can. 0482      nisi episcopali dignitate aucti sint. - § 1. In qualibet curia constituatur cancellarius, cuius praecipuum munus, nisi aliter iure
Can. 0636      - § 1. In quolibet instituti et similiter in qualibet provincia quae a Superiore maiore regitur, habeatur oeconomus, a
Can. 0747      nativum, etiam mediis communicationis socialis sibi propriis adhibitis, a qualibet humana potestate independens, omnibus gentibus Evangelium praedicandi. § 2
Can. 0931      eundem adiuvet. - Eucharistiae celebratio et distributio fieri potest qualibet die et hora, iis exceptis, quae secundum liturgicas normas
Can. 0934      asservari debet in ecclesia cathedrali aut eidem aequiparata, in qualibet ecclesia paroeciali necnon in ecclesia vel oratorio domui instituti
Can. 1085      § 2. Quamvis prius matrimonium sit irritum aut solutum qualibet ex causa, non ideo licet aliud contrahere, antequam de
Can. 1236      Episcoporum conferentiae, adhiberi potest. Stipites vero seu basis ex qualibet materia confici possunt. § 2. Altare mobile ex qualibet
Can. 1236      qualibet materia confici possunt. § 2. Altare mobile ex qualibet materia solida, usui liturgico congruenti, exstrui potest. - §
Can. 1335      vel sacramentale vel actum regiminis; id autem petere ex qualibet iusta causa licet. - § 1. Poenae expiatoriae, quae
Can. 1345      aliave simili mentis perturbatione patraverit, iudex potest etiam a qualibet punitione irroganda abstinere, si censeat aliter posse melius consuli
Can. 1484      mandato, praestita, si res ferat, idonea cautione; actus autem qualibet vi caret, si intra terminum peremptorium a iudice statuendum
Can. 1538      sit facienda. - Confessio vel alia quaevis partis declaratio qualibet vi caret, si constet eam ex errore facti esse
Can. 1596      cuius interest admitti potest ad interveniendum in causa, in qualibet litis instantia, sive ut pars quae proprium ius defendit

QUALIFICATO     [1]
Can. 1573      plenam fidem facere non potest, nisi agatur de teste qualificato qui deponat de rebus ex officio gestis, aut rerum

QUALIS     [2]
Can. 0961      praesto esse non possunt, ratione solius magni concursus paenitentium, qualis haberi potest in magna aliqua festivitate aut peregrinatione. §
Can. 1296      auctoritatis competentis est decernere, omnibus mature perpensis, an et qualis actio, personalis scilicet vel realis, a quonam et contra

QUALITAS     [1]
Can. 1097      det causam contractui, matrimonium irritum non reddit, nisi haec qualitas directe et principaliter intendatur. - Qui matrimonium init deceptus

QUALITATE     [2]
Can. 0981      absolutionem petat, absolutio ne denegetur nec differatur. - Pro qualitate et numero peccatorum, habita tamen ratione paenitentis condicionis, salutares
Can. 1097      in persona invalidum reddit matrimonium. § 2. Error in qualitate personae, etsi det causam contractui, matrimonium irritum non reddit

QUALITATEM     [1]
Can. 1098      dolo, ad obtinendum consensum patrato, circa aliquam alterius partis qualitatem, quae suapte natura consortium vitae coniugalis graviter perturbare potest

QUALITATES     [3]
Can. 0149      illi qui caret qualitatibus requisitis, irrita tantum est, si qualitates iure universali vel particulari aut lege fundationis ad validitatem
Can. 0597      institutum admitti potest quilibet catholicus, recta intentione praeditus, qui qualitates habeat iure universali et proprio requisitas nulloque detineatur impedimento
Can. 0642      aetatem requisitam, habeant valetudinem, aptam indolem et sufficientes maturitatis qualitates ad vitam instituti propriam amplectendam; quae valetudo, indoles et

QUALITATIBUS     [9]
Can. 0149      debet esse in Ecclesiae communione necnon idoneus, scilicet iis qualitatibus praeditus, quae iure universali vel particulari aut lege fundationis
Can. 0149      § 2. Provisio officii ecclesiastici facta illi qui caret qualitatibus requisitis, irrita tantum est, si qualitates iure universali vel
Can. 0521      probitate praestans, animarum zelo aliisque virtutibus praeditus, atque insuper qualitatibus gaudeat quae ad paroeciam, de qua agitur, curandam iure
Can. 0542      simul paroeciarum cura pastoralis committitur: 1_ praediti sint oportet qualitatibus, de quibus in can. 521; 2_ nominentur vel instituantur
Can. 1025      requiritur ut candidatus, probatione ad normam iuris peracta, debitis qualitatibus, iudicio proprii Episcopi aut Superioris maioris competentis, praeditus sit
Can. 1029      bona gaudent existimatione, integris moribus probatisque virtutibus atque aliis qualitatibus physicis et psychicis ordini recipiendo congruentibus sunt praediti. -
Can. 1051      celebrati matrimonii et consensus uxoris. - Ad scrutinium de qualitatibus in ordinando requisitis quod attinet, serventur praescripta quae sequuntur
Can. 1051      1_ habeatur testimonium rectoris seminarii vel domus formationis de qualitatibus ad ordinem recipiendum requisitis, scilicet de candidati recta doctrina
Can. 1168      liturgicorum, de iudicio loci Ordinarii, a laicis quoque, congruis qualitatibus praeditis, administrari possunt. - § 1. Consecrationes et dedicationes

QUAM     [105]
Can. 0013      sitas respiciunt. § 3. Vagi obligantur legibus tam universalibus quam particularibus quae vigent in loco in quo versantur. -
Can. 0034      eas edidit, eiusve superioris, sed etiam cessante lege ad quam declarandam vel exsecutioni mandandam datae sunt. - Actus administrativus
Can. 0087      conferre iudicet, dispensare valet in legibus disciplinaribus tam universalibus quam particularibus pro suo territorio vel suis subditis a suprema
Can. 0087      si dispensatio reservatur Sanctae Sedi, dummodo agatur de dispensatione quam ipsa in iisdem adiunctis concedere solet, firmo praescripto can
Can. 0105      emancipatus, etiam proprium domicilium. § 2. Quicumque alia ratione quam minoritate, in tutelam vel curatelam legitime traditus est alterius
Can. 0111      latina baptizaretur; quodsi concors voluntas desit, Ecclesiae rituali ad quam pater petinet adscribitur. § 2. Quilibet baptizandus qui partum
Can. 0111      baptizetur; quo in casu, ipse ad eam Ecclesiam pertinet quam elegerit. - § 1. Post receptum baptismum, alii Ecclesiae
Can. 0144      iuris sive facti, supplet Ecclesia, pro foro tam externo quam interno, potestatem regiminis exsecutivam. § 2. Eadem norma applicatur
Can. 0150      irrita est. - Officium secumferens plenam animarum curam, ad quam adimplendam ordinis sacerdotalis exercitium requiritur, ei qui sacerdotio nondum
Can. 0166      notitia electionis fuisse transmissum. § 3. Quod si plures quam tertia pars electorum neglecti fuerint, electio est ipso iure
Can. 0182      intra octiduum utile mitti debet ad auctoritatem competentem ad quam pertinet electionem confirmare cuius est dispensationem de impedimento concedere
Can. 0184      caveatur. § 3. Officii amissio, quae effectum sortita est, quam primum omnibus nota fiat, quibus aliquod ius in officii
Can. 0204      facti, secundum propriam cuiusque condicionem, ad missionem exercendam vocantur, quam Deus Ecclesiae in mundo adimplendam concredidit. § 2. Haec
Can. 0206      ipso voto, sicut et vita fidei, spei et caritatis quam agunt, coniunguntur cum Ecclesia, quae eos iam ut suos
Can. 0209      quibus tenentur erga Ecclesiam tum universam, tum particularem ad quam, secundum iuris praescripta, pertinent. - Omnes christifideles, secundum propriam
Can. 0231      ut ipsorum praevidentiae et securitati sociali et assistentiae sanitariae, quam dicunt, debite prospiciatur. - Ecclesia officium est atque ius
Can. 0275      particularis praescripta. § 2. Clerici missionem agnoscant et promoveant, quam pro sua quisque parte laici in Ecclesia et in
Can. 0281      familiae sustentationi providere valeant; qui vero ratione professionis civilis, quam exercent aut exercuerunt, remunerationem obtineant, ex perceptis inde reditibus
Can. 0287      Clerici pacem et concordiam iustitia innixam inter homines servandam quam maxime semper foveant. § 2. In factionibus politicis atque
Can. 0331      plena, immediata et universali in Ecclesia gaudet ordinaria potestate, quam semper libere exercere valet. - § 1. Plenam et
Can. 0350      Decanus in titulum habet dioecesim Ostiensem, unacum alia Ecclesia quam in titulum iam habeat. § 5. Per optionem in
Can. 0377      suo voto, quid suggerant Metropolita et Suffraganei provinciae, ad quam providenda dioecesis pertinet vel quacum in coetum convenit, necnon
Can. 0385      dioecesanus vocationes ad diversa ministeria et ad vitam consecratam quam maxime foveat, speciali cura vocationibus sacerdotalibus et missionalibus adhibita
Can. 0388      qui obligationi, de qua in §§ 1-3, non satisfecerit, quam primum pro populo tot Missas applicet quot omiserit. -
Can. 0407      403, § 2, dumtaxat dependentes. - § 1. Ut quam maxime praesenti et futuro dioecesis bono faveatur, Episcopus dioecesanus
Can. 0413      servato personarum ordine statuto in elencho ab Episcopo dioecesano quam primum a capta dioecesis possessione componendo; qui elenchus cum
Can. 0413      dioecesis regimen, ad normam §§ 1 vel 2, susceperit, quam primum Sanctam Sedem moneat de sede impedita ac de
Can. 0418      translationis notitia, Episcopus intra duos menses debet dioecesim ad quam petere eiusque canonicam possessionem capere autem captae possessionis dioecesis
Can. 0426      vacante, ante deputationem Administratoris dioecesani, dioecesim regat, potestate gaudet quam ius Vicario generali agnoscit. - § 1. Administrator dioecesanus
Can. 0495      adiuvare, ut bonum pastorale portionis populi Dei ipsi commissae quam maxime provehatur. § 2. In vicariatibus et praefecturis apostolicis
Can. 0502      Episcopo dioecesano libere nominantur aliqui sacerdotes, numero non minore quam sex nec maiore quam duodecim, qui collegium consultorum ad
Can. 0502      aliqui sacerdotes, numero non minore quam sex nec maiore quam duodecim, qui collegium consultorum ad quinquennium constituant, cui competunt
Can. 0508      cathedralis tum ecclesiae collegialis vi officii habet facultatem ordinariam, quam tamen aliis delegare non potest, absolvendi in foro sacramentali
Can. 0512      diversarum dioecesis regionum, condicionum socialium et professionum, necnon partis quam sive singuli sive cum aliis coniuncti in apostolatu habent
Can. 0528      atque conscie et actuose partem habeant in sacra liturgia, quam quidem, sub auctoritate Episcopi dioecesani, parochus in sua paroecia
Can. 0529      in familia vitae christianae incrementum foveat. § 2. Partem quam christifideles laici in missione Ecclesiae propriam habent, parochus agnoscat
Can. 0534      de qua in §§ 1 et 2 non satisfecerit, quam primum pro populo tot Missas applicet, quot omiserit. -
Can. 0539      munere pastorali in paroecia exercendo praepeditur, ab Episcopo dioecesano quam primum deputetur administrator paroecialis, sacerdos scilicet qui parochi vicem
Can. 0573      in Ecclesia signum effecti, caelestem gloriam praenuntient. § 2. Quam vivendi formam in institutis vitae consecratae, a competenti Ecclesiae
Can. 0573      castitatis, paupertatis et oboedientiae profitentur et per caritatem, ad quam ducunt, Ecclesiae eiusque mysterio speciali modo coniunguntur. - §
Can. 0596      pollent insuper potestate ecclesiastica regiminis pro foro tam externo quam interno. § 3. Potestati de qua in § 1
Can. 0620      Superior congregationis monasticae, qui tamen non habent omnem potestatem, quam ius universale Superioribus maioribus tribuit. - Plurium domorum coniunctio
Can. 0626      suffragiorum procuratione sive directe sive indirecte, tam pro seipsis quam pro aliis. - § 1. Ad normam constitutionum, Superiores
Can. 0660      doctrinalis simul ac practica, titulis etiam congruentibus, tam ecclesiasticis quam civilibus, pro opportunitate obtentis. § 2. Perdurante tempore huius
Can. 0713      christianae et fidelitatis erga suam consecrationem, sive per adiutricem quam praebent operam ad ordinandas secundum Deus res temporales atque
Can. 0752      religiosum tamen intellectus et voluntatis obsequium praestandum est doctrinae, quam sive Summus Pontifex sive Collegium Episcoporum de fide vel
Can. 0755      cuius finis est unitatis redintegratio inter universos christianos, ad quam promovendam Ecclesia ex voluntate Christi tenetur. § 2. Episcoporum
Can. 0768      et facere oportet. § 2. Impertiant quoque fidelibus doctrinam, quam Ecclesiae magisterium proponit de personae humanae dignitate et libertate
Can. 0803      necessitatibus requirantur. - § 1. Schola catholica ea intellegitur quam auctoritas ecclesiastica competens aut persona iuridica ecclesiastica publica moderatur
Can. 0830      dioecesanis praesto sint, aut constitui etiam potest commissio censorum, quam loci Ordinarii consulere possint. § 2. Censor, in suo
Can. 0867      obligatione tenentur curandi ut infantes intra priores hebdomadas baptizentur; quam primum post nativitatem, immo iam ante eam, parochum adeant
Can. 0896      de collata confirmatione minister per se vel per alium quam primum certiorem faciat. - Augustissimum Sacramentum est sanctissima Eucharistia
Can. 0914      curandi ut pueri usum rationis assecuti debite praeparentur et quam primum, praemissa sacramentali confessione, hoc divino cibo reficiantur; parochi
Can. 0916      teneri ad eliciendum actum perfectae contritionis, qui includit propositum quam primum confitendi. - Qui sanctissimam Eucharistiam iam recepit, potest
Can. 0938      materia solida non transparenti confectum, et ita clausum ut quam maxime periculum profanationis vitetur. § 4. Gravi de causa
Can. 0954      in ecclesiis aut oratoriis Missae petuntur celebrandae numero plures quam ut ibidem celebrari possint, earundem celebratio alibi fieri licet
Can. 0955      Qui celebrationem Missarum applicandarum aliis committere intendat, earum celebrationem quam primum sacerdotibus sibi acceptis committat, dummodo ipsi constet eos
Can. 0959      baptismum commiserint a Deo obtinent, simulque reconciliantur cum Ecclesia, quam peccando vulneraverunt. - Individualis et integra confessio atque absolutio
Can. 0963      cui generali absolutione gravia peccata remittuntur, ad confessionem individualem quam primum, occasione data, accedat, antequam aliam recipiat absolutionem generalem
Can. 0984      excluso. § 2. Qui in auctoritate est constitutus, notitia quam de peccatis in confessione quovis tempore excepta habuerit, ad
Can. 0992      temporalis pro peccatis, ad culpam quod attinet iam deletis, quam christifidelis, apte dispositus et certis ac definitis condicionibus, consequitur
Can. 1009      diaconatus. § 2. Conferuntur manuum impositione et precatione consecratoria, quam pro singulis gradibus libri liturgici praescribunt. - Ordinatio intra
Can. 1011      2. Ad ordinationem invitandi sunt clerici aliique christifideles, ut quam maxima frequentia celebrationi intersint. - Sacrae ordinationis minister est
Can. 1048      ordine exercendo impeditur eundem exercere, firmo tamen manente onere quam primum recurrendi ad Ordinarium aut Paenitentiariam, reticito nomine et
Can. 1062      - § 1. Matrimonii promissio sive unilateralis sive bilateralis, quam sponsalia vocant, regitur iure particulari, quod ab Episcoporum conferentia
Can. 1070      loci Ordinario, ante matrimonii celebrationem, revelandi. - Si alius quam parochus, cuius est assistere matrimonio, investigationes peregerit, de harum
Can. 1070      cuius est assistere matrimonio, investigationes peregerit, de harum exitu quam primum per authenticum documentum eundem parochum certiorem reddat. -
Can. 1121      vel qui eius vices gerit, etsi neuter eidem astiterit, quam primum adnotet in matrimoniorum regestis nomina coniugum, assistentis ac
Can. 1121      cum contrahentibus parochum aut Ordinarium loci de inito coniugio quam primum certiorem reddere. § 3. Ad matrimonium quod attinet
Can. 1121      libero peregit; de celebrato matrimonio eundem Ordinarium et parochum quam primum certiorem reddere tenetur coniux catholicus, indicans etiam locum
Can. 1122      celebrationis notitiam initi coniugii ad parochum loci collati baptismi quam primum transmittat. - Quoties matrimonium vel convalidatur pro foro
Can. 1186      christifidelium venerationi commendat Beatam Mariam semper Virginem, Dei Matrem, quam Christus hominum omnium Matrem constituit, atque verum et authenticum
Can. 1205      quae divino cultui fideliumve sepulturae deputantur dedicatione vel benedictione, quam liturgici libri ad hoc praescribunt. - Dedicatio alicuius loci
Can. 1214      Ecclesiae nomine intellegitur aedes sacra divino cultui destinata, ad quam fidelibus ius est adeundi ad divinum cultum praesertim publice
Can. 1217      sacrae. - § 1. Aedificatione rite peracta, nova ecclesia quam primum dedicetur aut saltem benedicatur, sacrae liturgiae legibus servatis
Can. 1235      secure custodiantur. - § 1. Altare, seu mensa super quam Sacrificium eucharisticum celebratur, fixum dicitur, si ita exstruatur ut
Can. 1279      bonorum ecclesiasticorum ei competit, qui immediate regit personam ad quam eadem bona pertinent, nisi aliud ferant ius particulare, statuta
Can. 1283      in archivo curiae; et in utroque quaelibet immutatio adnotetur, quam patrimonium subire contingat. - § 1. Omnes administratores diligentia
Can. 1284      in tuto ponatur; 3_ praescripta servare iuris tam canonici quam civilis, aut quae a fundatore vel donatore vel legitima
Can. 1287      - § 1. Reprobata contraria consuetudine, administratores tam clerici quam laici quorumvis bonorum ecclesiasticorum, quae ab Episcopi dioecesani potestate
Can. 1290      civile in territorio statuit de contractibus tam in genere, quam in specie et de solutionibus, eadem iure canonico quoad
Can. 1292      de statu oeconomico personae iuridicae cuius bona alienanda proponuntur, quam de alienationibus iam peractis. - § 1. Ad alienanda
Can. 1294      § 1. Res alienari minore pretio ordinarie non debet, quam quod in aestimatione indicatur. § 2. Pecunia ex alienatione
Can. 1301      § 1. Ordinarius omnium piarum voluntatum tam mortis causa quam inter vivos exsecutor est. § 2. Hoc ex iure
Can. 1305      ut eadem pecunia vel bonorum mobilium pretium custodiantur et quam primum caute et utiliter secundum prudens eiusdem Ordinarii iudicium
Can. 1306      in curiae archivo, alterum in archivo personae iuridicae ad quam fundatio spectat, tuto asserventur. - § 1. Servatis praescriptis
Can. 1326      nutrita sit. - § 1. Iudex gravius punire potest quam lex vel praeceptum statuit: 1_ eum, qui post condemnationem
Can. 1328      etsi sponte destiterit, iusta potest poena puniri, leviore tamen quam quae in delictum consummatum constituta est. - § 1
Can. 1331      in Ecclesia 5_ fructus dignitatis, officii, muneris cuiuslibet, pensionis, quam quidem habeat in Ecclesia, non facit suos. - Interdictus
Can. 1446      in populo Dei, quantum fieri possit, vitentur et pacifice quam primum componantur. § 2. Iudex in limine litis, et
Can. 1453      praescriptis can. 1600. - Iudices et tribunalia curent ut quam primum, salva iustitia, causae omnes terminentur, utque in tribunali
Can. 1459      ante contestationem litis, nisi contestata iam lite emerserint, et quam primum definiendae. - § 1. Si exceptio proponatur contra
Can. 1505      personam standi in iudicio non deesse, debent suo decreto quam primum libellum aut admittere aut reicere. § 2. Libellus
Can. 1519      suspenditur. § 2. Alium autem tutorem vel curatorem iudex quam primum constituat; procuratorem vero ad litem constituere potest, si
Can. 1609      suas in merito causae, et rationes tam in iure quam in facto, quibus ad conclusionem suam venerint; quae conclusiones
Can. 1611      sint; 3_ exponere rationes seu motiva, tam in iure quam in facto, quibus dispositiva sententiae pars innititur; 4_ statuere
Can. 1614      sententia definitiva, sententiae quoque interlocutoriae aptandae sunt. - Sententia quam primum publicetur, indicatis modis quibus impugnari potest; neque ante
Can. 1634      appellationis, qui iudicem a quo praecepto obstringat officio suo quam primum satisfaciendi. § 3. Interea iudex a quo debet
Can. 1642      partes et dat actionem iudicati atque exceptionem rei iudicatae, quam iudex ex officio quoque declarare potest ad impediendam novam
Can. 1651      cautioni subicere. - Non antea exsecutioni locus esse poterit, quam exsecutorium iudicis decretum habeatur, quo edicatur sententiam ipsam exsecutioni
Can. 1668      decisionem differre. § 3. Integer sententiae textus, motivis expressis, quam primum, ordinarie non ultra quindecim dies, partibus notificetur. -
Can. 1685      quo matrimonium celebratum est. Is autem curare debet ut quam primum de decreta nullitate matrimonii et de vetitis forte
Can. 1706      praeterea parocho tum loci contracti matrimonii tum suscepti baptismi quam primum mandabit, ut in libris matrimoniorum et baptizatorum de
Can. 1747      1. Parochus amotus debet a parochi munere exercendo abstinere, quam primum liberam relinquere paroecialem domum, et omnia quae ad
Can. 1748      Ecclesiae necessitas aut utilitas postulet, ut parochus a sua, quam utiliter regit, ad aliam paroeciam aut ad aliud officium

QUAMDIU     [9]
Can. 0013      2. Peregrini non adstringuntur: 1_ legibus particularibus sui territorii quamdiu ab eo absunt, nisi aut earum transgressio in proprio
Can. 0189      communicatione renuntiantis ad normam iuris facta. § 4. Renuntiatio, quamdiu effectum sortita non fuerit, a renuntiante revocari potest; effectu
Can. 1111      suae dicionis. - § 1. Loci Ordinarius et parochus, quamdiu valide officio funguntur, possunt facultatem intra fines sui territorii
Can. 1195      in voti materiam habet, potest voti obligationem tamdiu suspendere, quamdiu voti adimpletio sibi praeiudicium afferat. - Praeter Romanum Pontificem
Can. 1308      3. Episcopo dioecesano competit potestas reducendi ob deminutionem redituum, quamdiu causa perduret, ad rationem eleemosynae in dioecesi legitime vigentis
Can. 1352      Si poena vetet recipere sacramenta vel sacramentalia, vetitum suspenditur, quamdiu reus in mortis periculo versatur. § 2. Obligatio servandi
Can. 1425      iudicii gradu, si forte collegium constitui nequeat, Episcoporum conferentia, quamdiu huiusmodi impossibilitas perduret, permittere potest ut Episcopus causas unico
Can. 1646      decurrit. § 3. Termini de quibus supra non decurrunt, quamdiu laesus minoris sit aetatis. - § 1. Petitio restitutionis
Can. 1723      litis contestationem advocatum ipse nominet, tamdiu in munere mansurum quamdiu reus sibi advocatum non constituerit. - § 1. In

QUAMLIBET     [6]
Can. 0437      Metropolita, ad normam legum liturgicarum, pallio uti potest intra quamlibet ecclesiam provinciae ecclesiasticae cui praeest, minime vero extra eandem
Can. 0634      in constitutionibus excludatur vel coarctetur. § 2. Vitent tamen quamlibet speciem luxus, immoderati lucri et bonorum cummulationis. - §
Can. 0702      dimissi fuerint, nihil ab eo eodem repetere possunt ob quamlibet operam in eo praestitam. § 2. Institutum tamen aequitatem
Can. 1026      libertate gaudeat oportet; nefas est quemquam, quovis modo, ob quamlibet causam ad ordines recipiendos cogere, vel canonice idoneum ab
Can. 1353      recursus a sententiis iudicialibus vel a decretis, quae poenam quamlibet irrogent vel declarent, habent effectum suspensivum. - § 1
Can. 1489      Advocati ac procuratores qui ob dona aut pollicitationes aut quamlibet aliam rationem suum officium prodiderint, a patrocinio exercendo suspendantur

QUAMQUAM     [1]
Can. 1085      1. Invalide matrimonium attentat qui vinculo tenetur prioris matrimonii, quamquam non consummati. § 2. Quamvis prius matrimonium sit irritum

QUAMVIS     [10]
Can. 0074      rescripta revocantur, nisi aliud in ipsa lege caveatur. - Quamvis gratia oretenus sibi concessa quis in foro interno uti
Can. 0112      iidem possunt ad latinam Ecclesiam redire. § 2. Mos, quamvis diuturnus, sacramenta secundum ritum alicuius Ecclesiae ritualis sui iuris
Can. 1085      vinculo tenetur prioris matrimonii, quamquam non consummati. § 2. Quamvis prius matrimonium sit irritum aut solutum qualibet ex causa
Can. 1289      civili, nisi licentiam scripto datam Ordinarii proprii obtinuerint. - Quamvis ad administrationem non teneantur titulo officii ecclesiastici, administratores munus
Can. 1323      vel cui praeviso occurrere non potuit; 4_ metu gravi, quamvis relative tantum, coactus egit, aut ex necessitate vel gravi
Can. 1324      sedecim annorum explevit; 5_ ab eo, qui metu gravi, quamvis relative tantum, coactus est, aut ex necessitate vel gravi
Can. 1333      pensiones aliave eiusmodi percipere, obligationem secumfert restituendi quidquid illegitime, quamvis bona fide, perceptum sit. - § 1. Suspensionis ambitus
Can. 1570      actui subscribere debent testis, iudex et notarius. - Testes, quamvis iam excussi, poterunt parte postulante aut ex officio, antequam
Can. 1697      ad normam can. 1433. - Soli coniuges, vel alteruter, quamvis altero invito, ius habent petendi gratiam dispensationis super matrimonio
Can. 1707      moralem certitudinem de coniugis obitu obtinuerit. Sola coniugis absentia, quamvis diuturna, non sufficit. § 3. In casibus incertis et

QUANDO     [8]
Can. 0166      omnes ad collegium aut ad coetum pertinentes; convocatio autem, quando personalis esse debet, valet, si fiat in loco domicilii
Can. 0749      Infallibilitate in magisterio, vi muneris sui gaudet Summus Pontifex quando ut supremus omnium christifidelium Pastor et Doctor, cuius est
Can. 0749      § 2. Infallibilitate in magisterio pollet quoque Collegium Episcoporum quando magisterium exercent Episcopi in Concilio Oecumenico coadunati, qui, ut
Can. 0749      de fide vel de moribus definitive tenendam declarant aut quando per orbem dispersi, communionis nexum inter se et cum
Can. 0961      audiendas singulorum paenitentium confessiones; 2_ adsit gravis necessitas, videlicet quando, attento paenitentium numero, confessariorum copia praesto non est ad
Can. 1189      praestantes, in ecclesiis vel oratoriis fidelium venerationi expositae, si quando reparatione indigeant, numquam restaurentur sine data scripto licentia ab
Can. 1281      actus pro personis sibi subiectis determinare. § 3. Nisi quando et quatenus in rem suam versum sit, persona iuridica
Can. 1296      condicio patrimonialis personae iuridicae peior fieri possit. - Si quando bona ecclesiastica sine debitis quidem sollemnitatibus canonicis alienata fuerint

QUANDONAM     [1]
Can. 1075      § 1. Supremae tantum Ecclesiae auctoritatis est authentice declarare quandonam ius divinum matrimonium prohibeat vel dirimat. § 2. Uni

QUANDOQUE     [2]
Can. 0130      - Potestas regiminis de se exercetur pro foro externo, quandoque tamen pro solo foro interno, ita quidem ut effectus
Can. 0756      qui quidem totius ministerii verbi in eadem sunt moderatores; quandoque vero aliqui Episcopi coniunctim illud explent quoad diversas simul

QUANTI     [2]
Can. 1537      in iudicium deductam, iudicis est, perpensis omnibus adiunctis, aestimare quanti ea sit facienda. - Confessio vel alia quaevis partis
Can. 1543      vitio documenta infecta demonstrentur, iudicis est aestimare an et quanti huiusmodi documenta sint facienda. - Documenta vim probandi in

QUANTITATE     [1]
Can. 0939      quo sanctissima Eucharistia asservatur, diligentissime custodiatur. - Hostiae consecratae quantitate fidelium necessitatibus sufficienti in pyxide seu vasculo serventur, et

QUANTOCIUS     [1]
Can. 0422      - Episcopus auxiliaris et, si is deficiat, collegium consultorum quantocius de morte Episcopi, itemque electus in Administratorem dioecesanum de

QUANTUM     [17]
Can. 0021      sed leges posteriores ad priores trahendae sunt et his, quantum fieri potest, conciliandae. - Leges civiles ad quas ius
Can. 0050      singulare ferat, auctoritas necessarias notitias et probationes exquirat, atque, quantum fieri potest, eos audiat quorum iura laedi possint. -
Can. 0280      commendatur quaedam vitae communis consuetudo; quae quidem, ubi viget, quantum fieri potest, servanda est. - § 1. Clerici, cum
Can. 0366      de matrimoniis celebrandis; 2_ Legato pontificio fas est, praemonitis, quantum fieri potest, locorum Ordinariis, in omnibus ecclesiis suae legationis
Can. 0636      sub directione respectivi Superioris. Etiam in communitatibus localibus instituatur, quantum fieri potest, oeconomus a Superiore locali distinctus. § 2
Can. 0668      natura plene bonis suis renuntiare debet, illam renuntiationem, forma, quantum fieri potest, etiam iure civili valida, ante professionem perpetuam
Can. 0719      exercitia iuxta ius proprium peragant. § 2. Eucharistiae celebratio, quantum fieri potest cotidiana, sit totius eorum vitae consecratae fons
Can. 0777      efformatione excolantur; 4_ ut catechetica institutio iis etiam tradatur, quantum eorum condicio sinat, qui corpore vel mente sint praepediti
Can. 0872      abortivi, si vivant, quatenus fieri potest, baptizentur. - Baptizando, quantum fieri potest, detur patrinus, cuius est baptizando adulto in
Can. 0892      de iudicio ministri, gravis causa aliud suadeat. - Confirmando, quantum id fieri potest, adsit patrinus, cuius est curare ut
Can. 0934      asservatur, adesse semper debet qui eius curam habeat et, quantum fieri potest, sacerdos saltem bis in mense Missam ibi
Can. 0962      quae in praesens ita confiteri nequit. § 2. Christifideles, quantum fieri potest etiam occasione absolutionis generalis recipiendae, de requisitis
Can. 0971      quasi-domicilium in sua dicione habenti, ne concedat, nisi prius, quantum fieri potest, audito eiusdem presbyteri Ordinario. - Facultas ad
Can. 1175      pro adiunctis, enixe invitantur. - In liturgia horarum persolvenda, quantum fieri potest, verum tempus servetur uniuscuiusque horae. - §
Can. 1446      sedulo annitantur ut, salva iustitia, lites in populo Dei, quantum fieri possit, vitentur et pacifice quam primum componantur. §
Can. 1468      sequentem diem non feriatum. - Uniuscuiusque tribunalis sedes sit, quantum fieri potest, stabilis, quae statutis horis pateat. - §
Can. 1560      iudex discrepantes inter se conferre seu comparare potest, remotis, quantum fieri poterit, dissidiis et scandalo. - Examen testis fit

QUANTUMVIS     [1]
Can. 0674      movent necnon arcana fecunditate apostolica dilatant. Qua de causa, quantumvis actuosi apostolatus urgeat necessitas, sodales horum institutorum advocari nequeunt

QUAPROPTER     [4]
Can. 0659      ducendam et ad eius missionem aptius prosequendam. § 2. Quapropter ius proprium rationem definire debet huius institutionis eiusdemque durationis
Can. 0840      ad communionem ecclesiasticam inducendam, firmandam et manifestandam summopere conferunt; quapropter in iis celebrandis summa veneratione debitaque diligentia uti debent
Can. 0846      celebrandis fideliter serventur libri liturgici a competenti auctoritate probati; quapropter nemo in iisdem quidpiam proprio marte addat, demat aut
Can. 1561      ab eius delegato aut auditore, cui assistat oportet notarius; quapropter partes, vel promotor iustitiae, vel defensor vinculi, vel advocati

QUAQUE     [2]
Can. 0281      habite tum ipsius muneris naturae, tum locorum temporumque condicionum, quaque ipsi possint necessitatibus vitae suae necnon aequae retributioni eorum
Can. 1274      alias personas Ecclesiae deservientes satisfacere variisque dioecesis necessitatibus occurrere, quaque etiam dioeceses divitiores possint pauperioribus subvenire. § 4. Pro

QUARE     [11]
Can. 0002      definit ritus, qui in actionibus liturgicis celebrandis sunt servandi; quare leges liturgicae hucusque vigentes vim suam retinent, nisi earum
Can. 0084      potestate sibi ex privilegio data, privilegio ipso privari meretur; quare, Ordinarius, frustra monito privilegiario, graviter abutentem privet privilegio quod
Can. 0159      cann. 165 - 179 praescriptis. - Nemo invitus praesentetur; quare qui praesentandus proponitur, mentem suam rogatus, nisi intra octiduum
Can. 0332      legitima electione ab ipso acceptata una cum episcopali consecratione. Quare, eandem potestatem obtinet a momento acceptationis electus ad summum
Can. 0423      est. § 2. Administrator dioecesanus ne simul sit oeconomus; quare si oeconomus dioecesis in Administratorem electus fuerit, alium pro
Can. 0528      providendi ut Dei verbum integre in paroecia degentibus annuntietur quare curet ut christifideles laici in fidei veritatibus edoceantur, praesertim
Can. 0797      - Parentes in scholis eligendis vera libertate gaudeant oportet; quare christifideles solliciti esse debent ut societas civilis hanc libertatem
Can. 0837      sacramentum, scilicet plebs sancta sub Episcopis adunata et ordinata; quare ad universum corpus Ecclesiae pertinent illudque manifestant et afficiunt
Can. 0983      habeantur, reparanda. - § 1. Sacramentale sigillum inviolabile est; quare nefas est confessario verbis vel alio quovis et quavis
Can. 1055      ad sacramenti dignitatem inter baptizatos evectum est. § 2. Quare inter baptizatos nequit matrimonialis contractus validus consistere, quin sit
Can. 1060      civiles eiusdem matrimonii effectus. - Matrimonium gaudet favore iuris; quare in dubio standum est pro valore matrimonii, donec contrarium

QUARTA     [1]
Can. 1251      inter sollemnitates recensito occurrant; abstinentia vero et ieiunium, feria quarta Cinerum et feria sexta in Passione et Morte Domini

QUARTUM     [9]
Can. 0112      de quibus in nn. 1 et 2, ante decimum quartum aetatis annum completum itemque, in matrimonio mixto, filii partis
Can. 0478      munere canonici paenitentiarii, neque committi consanguineis Episcopi usque ad quartum gradum. - § 1. Vicario generali, vi officii, in
Can. 0492      rebus oeconomicis excluduntur personae quae cum Episcopo usque ad quartum gradum consanguinitatis vel affinitatis coniunctae sunt. - Praeter munera
Can. 1083      ante decimum sextum aetatis annum completum, mulier ante decimum quartum item completum, matrimonium valide inire non possunt. § 2
Can. 1091      § 2. In linea collaterali irritum est usque ad quartum gradum inclusive. § 3. Impedimentum consanguinitatis non multiplicatur. §
Can. 1252      Nostri Iesu Christi. - Lege abstinentiae tenentur qui decimum quartum aetatis annum expleverint; lege vero ieiunii adstringuntur omnes aetate
Can. 1298      momenti, bona ecclesiastica propriis administratoribus eorumve propinquis usque ad quartum consanguinitatis vel affinitatis gradum non sunt vendenda aut locanda
Can. 1448      affinitatis in quolibet gradu lineae rectae et usque ad quartum gradum lineae collateralis, vel ratione tutelae et curatelae, intimae
Can. 1550      1. Ne admittantur ad testimonium ferendum minores infra decimum quartum aetatis annum et mente debiles; audiri tamen poterunt ex

QUARUM     [18]
Can. 0032      - Decreta generalia exsecutoria eos obligant qui tenentur legibus, quarum eadem decreta modos applicationis determinant aut observantiam urgent. -
Can. 0087      tamen in legibus processualibus aut poenalibus, nec in iis quarum dispensatio Apostolicae Sedis aliive auctoritati specialiter reservatur. § 2
Can. 0249      latinam bene calleant necnon congruam habeant cognitionem alienarum linguarum, quarum scientia ad eorum formationem aut ad ministerium pastorale exercendum
Can. 0252      dogmaticae, verbo Dei scripto una sacra Traditione semper innixae, quarum ope alumni mysteria salutis, s. Thoma praesertim magistro, intimius
Can. 0257      Ecclesiae sollicitudinem habeant, atque paratos se exhibeant Ecclesiis particularibus, quarum gravis urgeat necessitas, sese devovere. § 2. Curet Episcopus
Can. 0277      2. Debita cum prudentia clerici se gerant cum personis, quarum frequentatio ipsorum obligationem ad continentiam servandam in discrimen vocare
Can. 0278      § 3. Clerici abstineant a constituendis aut participandis consociationibus, quarum finis aut actio cum obligationibus statui clericali propriis componi
Can. 0294      et diaconis cleri saecularis constent, ab Apostolica Sede, auditis quarum interest Episcoporum conferentiis, erigi possunt. - § 1. Praelatura
Can. 0303      atque uti tales a competenti auctoritate agnoscuntur. - Consociationes, quarum sodales, in saeculo spiritum alicuius instituti religiosi participantes, sub
Can. 0312      territorio, non vero Administrator dioecesanus, iis tamen consociationibus exceptis quarum erigendarum ius ex apostolico privilegio aliis reservatum est. §
Can. 0372      ubi de iudicio supremae Ecclesiae auctoritatis, auditis Episcoporum conferentiis quarum interest, utilitas id suadeat, in eodem territorio erigi possunt
Can. 0489      Singulis annis destruantur documenta causarum criminalium in materia morum, quarum rei vita cesserunt aut quae a decennio sententia condemnatoria
Can. 0544      ad munus pastorale exercendum, non vacat paroecia vel paroeciae, quarum cura coetui committitur; Episcopi autem dioecesani est alium nominare
Can. 0731      § 1. Institutis vitae consecratae accedunt societates vitae apostolicae, quarum sodales, sine votis religiosis, finem apostolicum societatis proprium prosequuntur
Can. 1086      certo constiterit. - § 1. Matrimonium inter duas personas, quarum altera sit baptizata in Ecclesia catholica vel in eandem
Can. 1124      baptizatorum rite fiat. - Matrimonium inter duas personas baptizatas, quarum altera sit in Ecclesia catholica baptizata vel in eandem
Can. 1292      dioecesis alienanda. § 2. Si tamen agatur de rebus quarum valor summam maximam excedit, vel de rebus ex voto
Can. 1620      adversus aliquam partem conventam; 5_ lata est inter partes, quarum altera saltem non habeat personam standi in iudicio; 6_

QUARUNDAM     [1]
Can. 1608      iudex debet ex sua conscientia, firmis praescriptis legis de quarundam probationum efficacia. § 4. Iudex qui eam certitudinem adipisci

QUAS     [34]
Can. 0022      his, quantum fieri potest, conciliandae. - Leges civiles ad quas ius Ecclesiae remittit, in iure canonico iisdem cum effectibus
Can. 0289      de sui Ordinarii licentia. § 2. Clerici utantur exemptionibus, quas ab exercendis muneribus et publicis civilibus officiis a statu
Can. 0319      rationem reddere debet. § 2. Oblationum quoque et eleemosynarum, quas collegerit, eidem auctoritati fidelem erogationis rationem reddere debet. -
Can. 0334      qui eidem cooperatricem operam navare valent variis rationibus, inter quas est synodus Episcoporum. Auxilio praetera ei sunt Patres Cardinales
Can. 0363      particulares aut etiam apud Civitates et publicas Auctoritates, ad quas missi sunt. § 2. Personam gerunt Apostolicae Sedis ii
Can. 0408      dioecesanus id requirat, pontificalia et alias functiones obeant, ad quas Episcopus dioecesanus tenetur. § 2. Quae episcopalia iura et
Can. 0479      coetus tantum pro quibus constitutus est, iis causis exceptis quas Episcopus sibi aut Vicario generali reservaverit, aut quae ex
Can. 0494      Episcopi administrare atque ex quaestu dioecesis constituto expensas facere, quas Episcopus aliive ab ipso deputati legitime ordinaverint. § 4
Can. 0531      praecepto. - Licet paroeciale quoddam munus alius expleverit, oblationes quas hac occasione a christifidelibus recipit ad massam paroecialem deferat
Can. 0551      gaudet iure ac parochus. - Ad oblationes quod attinet, quas occasione perfuncti ministerii pastoralis christifideles vicario faciunt, serventur praescripta
Can. 0566      - § 1. Cappellanus omnibus facultatibus instructus sit oportet quas recta cura pastoralis requirit. Praeter eas quae iure particulari
Can. 0677      et opportunis mediis adhibitis. § 2. Instituta autem, si quas habeant associationes christifidelium sibi coniunctas, speciali cura adiuvent, ut
Can. 0705      uni Romano Pontifici obnoxius est, et obligationibus non adstringitur, quas ipse prudenter iudicet cum sua condicione componi non posse
Can. 0712      quibus evangelica consilia in instituto assumuntur, et definiant obligationes quas eadem vincula inducunt, servata tamen in vitae ratione semper
Can. 0770      certis temporibus, iuxta Episcopi dioecesani praescripta, illas ordinent praedicationes, quas exercitia spiritualia et sacras missiones vocant, vel alias formas
Can. 0955      celebrandas committunt, sine mora in librum referant tum Missas quas acceperunt, tum eas, quas aliis tradiderunt, notatis etiam earundem
Can. 0955      in librum referant tum Missas quas acceperunt, tum eas, quas aliis tradiderunt, notatis etiam earundem stipibus. § 4. Quilibet
Can. 0955      stipibus. § 4. Quilibet sacerdos accurate notare debet Missas quas celebrandas acceperit, quibusque satisfecerit. - Omnes et singuli administratores
Can. 0981      ratione paenitentis condicionis, salutares et convenientes satisfactiones confessarius iniungat; quas paenitens per se ipse implendi obligatione tenetur. - Qui
Can. 1326      eventum praevidit et nihilominus cautiones ad eum vitandum omisit, quas diligens quilibet adhibuisset. § 2. In casibus, de quibus
Can. 1336      in tempus praefinitum aut in tempus indeterminatum, praeter alias, quas forte lex constituerit, hae sunt: 1_ prohibitio vel praescriptio
Can. 1342      irrogari vel declarari non possunt poenae perpetuae, neque poenae quas lex vel praeceptum eas constituens vetet per decretum applicare
Can. 1359      expressis; generalis autem remissio omnes aufert poenas, iis exceptis quas in petitione reus mala fide reticuerit. - Poenae remissio
Can. 1405      Apostolicae, et in causis poenalibus Episcopos; 4_ alias causas quas ipse ad suum advocaverit iudicium. § 2. Iudex de
Can. 1420      unum constituit tribunal cum Episcopo, sed nequit iudicare causas quas Episcopus sibi reservat. § 3. Vicario iudiciali dari possunt
Can. 1423      coetui vel Episcopo ab eisdem designato omnes competunt potestates, quas Episcopus dioecesanus habet circa suum tribunal. § 2. Tribunalia
Can. 1444      causas de quibus in can. 1405, § 3, aliasve quas Romanus Pontifex sive motu proprio, sive ad instantiam partium
Can. 1445      sententias rotales; 2_ recursus in causis de statu personarum, quas ad novum examen Rota Romana admittere renuit; 3_ exceptiones
Can. 1523      aliam vim obtinent nisi documentorum. - Perempti iudicii expensas, quas quisque ex litigantibus fecerit, ipse ferat. - § 1
Can. 1566      calculo et rationibus agatur; hoc enim in casu, adnotationes, quas secum attulerint, consulere poterunt. - § 1. Responsio statim
Can. 1571      Testibus, iuxta aequam iudicis taxationem, refundi debent tum expensae, quas fecerint, tum lucrum, quod amiserint, testificationis reddendae causa. -
Can. 1717      discrimen vocetur. § 3. Qui investigationem agit, easdem habet, quas auditor in processu, potestates et obligationes; idemque nequit, si
Can. 1741      ab Episcopo dioecesano a paroecia amoveri. - Causae, ob quas parochus a sua paroecia legitime amoveri potest, hae praesertim
Can. 1745      in relatione scripta colligat, immo probationes in contrarium, si quas habeat, afferat; 2_ deinde, completa, si opus sit, instructione

QUASCUMQUE     [1]
Can. 0750      christifidelium sub presbyteratum; qui ad presbyteratum destinantur, ad diaconatus quascumque devitare doctrinas iisdem contrarias. - Dicitur haeresis, pertinax, post

QUASI     [1]
Can. 0640      Instituta, ratione habita singulorum locorum, testimonium caritatis et paupertatis quasi collectivum reddere satagant et pro viribus ex propriis bonis

QUASI-DOMICILII     [4]
Can. 0166      esse debet, valet, si fiat in loco domicilii vel quasi-domicilii aut in loco commorationis. § 2. Si quis ex
Can. 1408      conceditur. - Quilibet conveniri potest coram tribunali domicilii vel quasi-domicilii. - § 1. Vagus forum habet in loco ubi
Can. 1413      hereditates vel legata pia, coram tribunali ultimi domicilii vel quasi-domicilii vel commorationis, ad normam cann. 1408-1409, illius de cuius
Can. 1699      libellum, quo petitur dispensatio, est Episcopus dioecesanus domicilii vel quasi-domicilii oratoris, qui, si constiterit de fundamento precum, processus instructionem

QUASI-DOMICILIUM     [23]
Can. 0012      ii subiciuntur proquibus latae sunt, quique ibidem domicilium vel quasi-domicilium habent et simul actu commorantur, firmo praescripto can. 13
Can. 0100      loco ubi est eius domicilium; advena, in loco ubi quasi-domicilium habet; peregrinus, si versetur extra domicilium et quasi-domicilium quod
Can. 0100      ubi quasi-domicilium habet; peregrinus, si versetur extra domicilium et quasi-domicilium quod adhuc retinet; vagus, si nullibi domicilium habeat vel
Can. 0100      quod adhuc retinet; vagus, si nullibi domicilium habeat vel quasi-domicilium. - § 1. Locus originis filii, etiam neophyti, est
Can. 0101      quo cum filius natus est, domicilium, aut, eo deficiente, quasi-domicilium habuerunt parentes vel, si parentes non habuerint idem domicilium
Can. 0101      parentes vel, si parentes non habuerint idem domicilium vel quasi-domicilium, mater. § 2. Si agatur de filio vagorum, locus
Can. 0102      avocet, aut ad quinquennium completum sit protracta. § 2. Quasi-domicilium acquiritur ea commoratione in territorio alicuius paroeciae aut saltem
Can. 0102      tres menses reapse sit protracta. § 3. Domicilium vel quasi-domicilium in territorio paroeciae dicitur paroeciale; in territorio dioecesis, etsi
Can. 0103      acquirunt in loco ubi sita est domus cui adscribuntur; quasi-domicilium in domo ubi, ad normam can. 102, § 2
Can. 0104      § 2, commorantur. - Coniuges commune habeant domicilium vel quasi-domicilium; legitime separationis ratione vel alia iusta de causa, uterque
Can. 0104      iusta de causa, uterque habere potest proprium domicilium vel quasi-domicilium. - § 1. Minor necessario retinet domicilium et quasi-domicilium
Can. 0105      quasi-domicilium. - § 1. Minor necessario retinet domicilium et quasi-domicilium illius, cuius potestati subicitur. Infantia egressus potest etiam quasi-domicilium
Can. 0105      quasi-domicilium illius, cuius potestati subicitur. Infantia egressus potest etiam quasi-domicilium proprium acquirere; atque legitime ad normam iuris civilis emancipatus
Can. 0105      tutelam vel curatelam legitime traditus est alterius, domicilium et quasi-domicilium habet tutoris vel curatoris. - Domicilium et quasi-domicilium amittitur
Can. 0106      et quasi-domicilium habet tutoris vel curatoris. - Domicilium et quasi-domicilium amittitur discessione a loco cum animo non revertendi, salvo
Can. 0107      105. - § 1. Tum per domicilium tum per quasi-domicilium suum quisque parochum et Ordinarium sortitur. § 2. Proprius
Can. 0107      3. Illius quoque qui non habet nisi domicilium vel quasi-domicilium dioecesanum, parochus proprius est parochus loci in quo actu
Can. 0498      ius electionis conferri potest aliis sacerdotibus, qui domicilium aut quasi-domicilium in dioecesi habent. - Modus eligendi membra consilii presbyteralis
Can. 0971      excipiendas habitualiter confessiones loci Ordinarius presbytero, etsi domicilium vel quasi-domicilium in sua dicione habenti, ne concedat, nisi prius, quantum
Can. 1115      in paroecia ubi alterutra pars contrahentium habet domicilium vel quasi-domicilium vel menstruam commorationem, aut, si de vagis agitur, in
Can. 1409      actu commoratur. § 2. Is, cuius neque domicilium aut quasi-domicilium neque locus commorationis nota sint, conveniri potest in foro
Can. 1504      se dixerint actorum recipiendorum gratia; 4_ indicare domicilium vel quasi-domicilium partis conventae. - § 1. Iudex unicus vel tribunalis
Can. 1673      2_ tribunal loci in quo pars conventa domicilium vel quasi-domicilium habet; 3_ tribunal loci in quo pars actrix domicilium

QUASI-PAROECIA     [1]
Can. 0516      - § 1. Nisi aliud iure caveatur, paroeciae aequiparatur quasi-paroecia, quae est certa in Ecclesia particulari communitas christifidelium, sacerdoti

QUASI-PAROECIAM     [1]
Can. 0516      erecta. § 2. Ubi quaedam communitates in paroeciam vel quasi-paroeciam erigi non possint, Episcopus dioecesanus alio modo earundem pastorali

QUASLIBET     [1]
Can. 1423      quibus in § 1, constitui possunt vel ad causas quaslibet vel ad aliqua tantum causarum genera. - Unicus iudex

QUASQUE     [1]
Can. 1658      perspicue exponere; 2_ probationes quibus actor facta demonstrare intendit, quasque simul afferre nequit, ita indicare ut statim colligi a

QUATENUS     [33]
Can. 0006      Codice ex integro ordinatur. § 2. Canones huius Codicis, quatenus ius vetus referunt, aestimandi sunt ratione etiam canonicae traditionis
Can. 0022      Ecclesiae remittit, in iure canonico iisdem cum effectibus serventur, quatenus iuri divino non sint contrariae et nisi aliud iure
Can. 0038      si agatur de rescripto Motu proprio dato, effectu caret quatenus ius quaesitum laedit aut legi consuetudinive probatae contrarium est
Can. 0053      aeque sint pecularia aut generalia, posterius tempore obrogat priori, quatenus ei contrarium est. - § 1. Decretum singulare, cuius
Can. 0086      vi legitimae delegationis. - Dispensationi obnoxiae non sunt leges quatenus ea definiunt, quae institutorum aut actuum iuridicorum essentialiter sunt
Can. 0096      iuribus quae christianis, attenta quidem eorum condicione, sunt propria, quatenus in ecclesiastica sunt communione et nisi obstet lata legitima
Can. 0130      pro foro externo, in hoc foro non recognoscantur, nisi quatenus id determinatis pro casibus iure statuatur. - § 1
Can. 0279      scientiarum, earum praesertim quae cum sacris conectuntur, cognitionem prosequantur, quatenus praecipue administerium pastorale exercendum confert. - Clericis valde commendatur
Can. 0305      vigilantiae Ordinarii loci subsunt consociationes dioecesanae necnon aliae consociationes, quatenus in dioecesi operam exercent. - Ut quis consociationis iuribus
Can. 0313      312 competenti erigitur, persona iuridica constituitur et missionem recipit, quatenus requiritur, ad fines quos ipsa sibi nomine Ecclesiae persequendos
Can. 0498      commorantes, in eiusdem bonum aliquod officium exercent. § 2. Quatenus statuta id provideant, idem ius electionis conferri potest aliis
Can. 0499      membra consilii presbyteralis statutis determinandus est, ita quidem ut, quatenus id fieri possit, sacerdotes presbyterii repraesententur, ratione habita maxime
Can. 0511      datae paroeciae, nisi aliud constet. - In singulis dioecesibus, quatenus pastoralia adiuncta id suadeant, constituatur consilium pastorale, cuius est
Can. 0568      valent, uti sunt migrantes, exsules, profugi, nomades, navigantes, constituantur, quatenus fieri possit, cappellani. - Cappellani militum legibus specialibus reguntur
Can. 0747      sociali annuntiare, necnon iudicium ferre de quibuslibet rebus humanis, quatenus personae humanae iura fundamentalia aut animarum salus id exigant
Can. 0819      statuuntur praescripta, de universitatibus facultatibusque ecclesiasticis quoque valent. - Quatenus dioecesis aut instituti religiosi immo vel ipsius Ecclesiae universae
Can. 0837      ordinum, munerum et actualis participationis. § 2. Actiones liturgicae, quatenus suapte natura celebrationem communem secumferant, ubi id fieri potest
Can. 0851      adultus, qui baptismum recipere intendit, ad catechumenatum admittatur et, quatenus fieri potest, per varios gradus ad initiationem sacramentalem perducatur
Can. 0871      eius baptismo constet, baptizetur. - Fetus abortivi, si vivant, quatenus fieri potest, baptizentur. - Baptizando, quantum fieri potest, detur
Can. 1272      approbatis, huiusmodi beneficiorum regimen moderari, ita ut reditus, immo quatenus possibile sit ipsa dos beneficiorum ad institutum, de quo
Can. 1274      clericorum satis provideatur. § 3. In singulis dioecesibus constituatur, quatenus opus sit, massa communis qua valeant Episcopi obligationibus erga
Can. 1281      personis sibi subiectis determinare. § 3. Nisi quando et quatenus in rem suam versum sit, persona iuridica non tenetur
Can. 1284      modo pereant aut detrimentum capiant, initis in hunc finem, quatenus opus sit, contractibus assecurationis; 2_ curare ut proprietas bonorum
Can. 1316      determinatam vel obligatoriam constituere. - Curent Episcopi dioecesani ut, quatenus fieri potest, in eadem civitate vel regione uniformes ferantur
Can. 1317      quae ferendae sint, poenales leges. - Poenae eatenus constituantur, quatenus vere necessariae sint ad aptius providendum ecclesiasticae disciplinae. Dimissio
Can. 1319      moderatione et in sola delicta graviora. - § 1. Quatenus quis potest vi potestatis regiminis in foro externo praecepta
Can. 1352      delinquens versatur, eatenus ex toto vel ex parte suspenditur, quatenus reus eam servare nequeat sine periculo gravis scandali vel
Can. 1357      et standi huius mandatis; interim imponat congruam paenitentiam et, quatenus urgeat, scandali et damni reparationem; recursus autem fieri potest
Can. 1361      Caveatur ne remissionis petitio vel ipsa remissio divulgetur, nisi quatenus id vel utile sit ad rei famam tuendam vel
Can. 1426      suffragiorum partem sententias ferre. § 2. Eidem praeesse debet, quatenus fieri potest, Vicarius iudicialis vel Vicarius iudicialis adiunctus. -
Can. 1490      pecuniaria aliisve congruis poenis plectantur. - In unoquoque tribunali, quatenus fieri possit, stabiles patroni constituantur, ab ipso tribunali stipendium
Can. 1581      § 2. Hi, si iudex admittat, possunt acta causae, quatenus opus sit, inspicere, peritiae exsecutioni interesse; semper autem possunt
Can. 1702      iuvetur. - In instructione uterque coniux audiatur et serventur, quatenus fieri possit, canones de probationibus colligendis in iudicio contentioso

QUATTUOR     [4]
Can. 0235      si adiuncta de iudicio Episcopi dioecesani id postulent, per quattuor saltem annos. § 2. Qui extra seminarium legitime morantur
Can. 0268      proprio, neque horum alteruter ipsi contrariam scripto mentem intra quattuor menses a receptis litteris significaverit. § 2. Per admissionem
Can. 0382      possessionem capere, si iam non sit consecratus Episcopus, intra quattuor mense a receptis apostolicis litteris; si iam sit consecratus
Can. 0699      Supremus Moderator cum suo consilio, quod ad validitatem saltem quattuor membris constare debet, collegialiter procedat ad probationes, argumenta et

QUATTUORDECIM     [2]
Can. 0863      quidem subditis. - Baptismum adultorum, saltem eorum qui aetatem quattuordecim annorum expleverunt, ad Episcopum dioecesanum deferatur ut, si id
Can. 1478      tutoris consensu, et quidem per se ipsi, si aetatem quattuordecim annorum expleverint; secus per curatorem a iudice constitutum. §

QUAVIS     [3]
Can. 0421      3. § 2. Si intra praescriptum tempus Administrator dioecesanus, quavis de causa, non fuerit legitime electus, eiusdem deputatio devolvitur
Can. 0921      - § 1. Christifideles qui versantur in periculo mortis, quavis ex causa procedenti, sacra communione per modum Viatici reficiantur
Can. 0983      quare nefas est confessario verbis vel alio quovis et quavis modo de causa aliquatenus prodere paenitentem. § 2. Obligatione

QUEANT     [3]
Can. 0229      defendere possint, utque in apostolatu exercendo partem suam habere queant, obligatione tenentur et iure gaudent acquirendi eiusdem doctrinae cognitionem
Can. 0793      quibus, iuxta locorum adiuncta, catholicae filiorum educationi aptius prospicere queant. § 2. Parentibus ius et etiam iis fruendi auxiliis
Can. 1702      de matrimonii nullitate, dummodo cum horum processum indole componi queant. - § 1. Non fit publicatio actorum; iudex tamen

QUEAT     [1]
Can. 1222      Si qua ecclesia nullo modo ad cultum divinum adhiberi queat et possibilitas non detur eam reficiendi, in usum profanum

QUEM     [22]
Can. 0163      ad normam iuris competit praesentatum instituere, instituat legitime praesentatum quem idoneum reppererit et qui acceptaverit; quod si plures legitime
Can. 0180      aliud iure caveatur. - § 1. Si electioni illius quem electores aptiorem putent ac praeferant impedimentum canonicum obstet, super
Can. 0203      iure caveatur. § 2. Nisi contrarium statuatur, dies ad quem computatur in termino, qui, si tempus constet uno vel
Can. 0271      vero ut per conventionem scriptam cum Episcopo dioecesano loci, quem petunt, iura et officia eorundem clericorum stabiliantur. § 2
Can. 0304      temporis et loci usibus accommodatum, maxime ab ipso fine, quem intendunt, selectum. - § 1. Omnes christifidelium consociationes subsunt
Can. 0350      1. Cardinalium Collegium in tres ordines distribuitur: episcopalem, ad quem pertinent Cardinales quibus a Romano Pontifice titulus assignatur Ecclesiae
Can. 0400      impeditus; quo in casu eidem satisfaciat per coadiutorem, si quem habeat, vel auxiliarem, aut per idoneum sacerdotem sui presbyterii
Can. 0500      Consilium presbyterale numquam agere valet sine Episcopo dioecesano, ad quem solum etiam cura spectat ea divulgandi quae ad normam
Can. 0514      convocare eique praeesse ad solum Episcopum dioecesanum pertinet; ad quem etiam unice spectat,quae in consilio pertractata sunt publici
Can. 0524      aut electionis. - Vacantem paroeciam Episcopus dioecesanus conferat illi quem, omnibus perpensis adiunctis, aestimet idoneum ad paroecialem curam in
Can. 0554      officio parochi certae paroeciae non ligatur, Episcopus seligat sacerdotem quem, inspectis loci ac temporis adiunctis, idoneum iudicaverit. § 2
Can. 0643      ingreditur vi, metu gravi aut dolo inductus, vel is quem Superior eodem modo inductus recipit; 5_ qui celaverit suam
Can. 0776      muneris, catecheticam efformationem adultorum, iuvenum et puerorum curare tenetur, quem in finem sociam sibi operam adhibeat clericorum paroeciae addictorum
Can. 1061      coniugalem actum per se aptum ad prolis generationem, ad quem natura sua ordinatur matrimonium, et quo coniuges fiunt una
Can. 1138      valido vel putativo. - § 1. Pater is est, quem iustae nuptiae demonstrant, nisi evidentibus argumentis contrarium probetur. §
Can. 1223      coetus fidelium eo convenientium de licentia Ordinarii destinatus, ad quem etiam alii fideles de consensu Superioris competentis accedere possunt
Can. 1323      3_ egit ex vi physica vel ex casu fortuito, quem praevidere vel cui praeviso occurrere non potuit; 4_ metu
Can. 1339      Eum, qui versatur in proxima delinquendi occasione, vel in quem, ex investigatione peracta, gravis cadit suspicio delicti commissi, Ordinarius
Can. 1347      tempore. § 2. A contumacia recessisse dicendus est reus, quem delicti vere paenituerit, quique praetera congruam damnorum et scandali
Can. 1633      can. 1415. - Appellatio prosequenda est coram iudice ad quem dirigitur intra mensem ab eius interpositione, nisi iudex a
Can. 1635      sive coram iudice a quo sive coram iudice ad quem, deserta censetur appellatio. - § 1. Appellans potest appellationi
Can. 1687      esse certa, appellare debet ad iudicem secundae instantiae, ad quem acta sunt transmittenda quique scripto monendus est agi de

QUEMDAM     [2]
Can. 0324      statutorum. § 2. Christifidelium consociatio privata consiliarium spiritualem, si quemdam exoptet, libere sibi eligere potest inter sacerdotes ministerium legitime
Can. 0567      procedat, nisi consulto Superiore, cui ius est, audita communitate, quemdam sacerdotem proponere. § 2. Cappellani est liturgicas functiones celebrare

QUEMLIBET     [5]
Can. 0240      atque, salva quidem seminarii disciplina, integrum semper sit alumnis quemlibet confessarium sive in seminario sive extra illud adire. §
Can. 0265      obnoxii sunt proportionatum, atque iuxta necessitates seminarii determinatum. - Quemlibet clericum oportet esse incardinatum aut alicui Ecclesiae particulari vel
Can. 0668      Ad has dispositiones iusta de causa mutandas et ad quemlibet actum ponendum circa bona temporalia, licentia Superioris competentis ad
Can. 0930      aliave infirmitate laborans licite eucharisticum Sacrificium celebrat, adhibendo textum quemlibet Missae ex probatis, adstante, si casus ferat, alio sacerdote
Can. 1021      1050 et 1051. - Litterae dimissoriae mitti possunt ad quemlibet Episcopum communionem cum Sede Apostolica habentem, excepto tantum, citra

QUEMNAM     [1]
Can. 1296      actio, personalis scilicet vel realis, a quonam et contra quemnam instituenda sit ad Ecclesiae iura vindicanda. - Conferentiae Episcoporum

QUEMQUAM     [2]
Can. 1013      ordinationis minister est Episcopus consecratus. - Nulli Episcopo licet quemquam consecrare in Episcopum, nisi prius constet de pontificio mandato
Can. 1026      Ut quis ordinetur debita libertate gaudeat oportet; nefas est quemquam, quovis modo, ob quamlibet causam ad ordines recipiendos cogere

QUEMVIS     [1]
Can. 0132      est, etiamsi ipse eam exsequi coeperit, sed transit ad quemvis Ordinarium qui ipsi in regimine succedit. - § 1

QUERELA     [10]
Can. 1460      pronuntiet, eius decisio non admittit appellationem, at non prohibentur querela nullitatis et restitutio in integrum. § 3. Quod si
Can. 1593      detentam, quod sine sua culpa antea demonstrare non potuerit, querela nullitatis uti potest. - Si die et hora ad
Can. 1621      8_ controversia ne ex parte quidem definita est. - Querela nullitatis, de qua in can. 1620, proponi potest per
Can. 1623      partem legitime absentem, iuxta can. 1593, § 2. - Querela nullitatis in casibus, de quibus in can. 1622, proponi
Can. 1624      intra tres menses a notitia publicationis sententiae. - De querela nullitatis videt ipse iudex qui sententiam tulit; quod si
Can. 1624      tulit; quod si pars vereatur ne iudex, qui sententiam querela nullitatis impugnatam tulit, praeoccupatum animum habeat ideoque eum suspectum
Can. 1625      in eius locum subrogetur ad normam can. 1450. - Querela nullitatis proponi potest una cum appellatione, intra terminum ad
Can. 1626      agendum can. 1623 statutum, nisi interea appellatio una cum querela nullitatis interposita fuerit, aut nullitas sanata sit per decursum
Can. 1627      termini de quo in can. 1623. - Causae de querela nullitatis secundum normas de processu contentioso orali tractari possunt
Can. 1629      2_ a sententia vitio nullitatis infecta, nisi cumuletur cum querela nullitatis ad normam can. 1625; 3_ a sententia quae

QUERELAM     [2]
Can. 1619      actuum, positivo iure statutae, quae, cum essent notae parti querelam proponenti, non sint ante sententiam iudici denuntiatae, per ipsam
Can. 1626      appellatione, intra terminum ad appellationem statutum. - § 1. Querelam nullitatis interponere possunt non solum partes, quae se gravatas

QUERELAS     [1]
Can. 1445      - § 1. Supremum Signaturae Apostolicae Tribunal cognoscit: 1_ querelas nullitatis et petititones restitutionis in integrum et alios recursus

QUEUNT     [2]
Can. 1478      si minores usum rationis assecuti sint, agere et respondere queunt sine parentum vel tutoris consensu, et quidem per se
Can. 1482      locus praeventioni. § 3. Advocati autem plures simul constitui queunt. - Procurator et advocatus esse debent aetate maiores et

QUI     [662]
Can. 0002      Ecclesiam latinam respiciunt. - Codex plerumque non definit ritus, qui in actionibus liturgicis celebrandis sunt servandi; quare leges liturgicae
Can. 0008      vim suam exserunt tantum expletis tribus mensibus a die qui Actorum numero appositus est, nisi ex natura rei illico
Can. 0012      universalibus, quae in certo territorio non vigent, eximuntur omnes qui in eo territorio actu versantur. § 3. Legibus conditis
Can. 0017      si dubia et obscura manserit, ad locos parallelos, si qui sint, ad legis finem ac circumstantias et ad mentem
Can. 0023      habet, quae a legislatore approbata fuerit, ad normam canonum qui sequuntur. - § 1. Nulla consuetudo vim legis obtinere
Can. 0030      sunt leges et reguntur praescriptis canonum de legibus. - Qui potestate exsecutiva tantum gaudet, decretum generale, de quo in
Can. 0031      legum observantia urgetur, ferre valent, intra fines suae competentiae, qui potestate gaudent exsecutiva. § 2. Ad decretorum promulgationem et
Can. 0032      praescripta can. 8. - Decreta generalia exsecutoria eos obligant qui tenentur legibus, quarum eadem decreta modos applicationis determinant aut
Can. 0034      exsecutione obligant; eas legitime edunt, intra fines suae competentiae, qui potestate exsecutiva gaudent. § 2. Instructionum ordinationes legibus non
Can. 0035      est rescriptum, elici potest, intra fines suae competentiae, abeo qui potestate exsecutiva gaudet, firmo praescripto can. 76, § 1
Can. 0036      propriam verborum significationem et communem loquendi usum; in dubio, qui ad lites referuntur aut ad poenas comminandas infligendasve attinent
Can. 0037      ad alios casus praeter expressos extendi. - Actus administrativus, qui forum externum respicit, scripto est consignandus; item, si fit
Can. 0060      aliud constet. - Rescriptum quodlibet impetrari potest ab omnibus qui expresse non prohibentur. - Nisi aliud constet, rescriptum impetari
Can. 0075      rescriptum contineat privilegium vel dispensationem, serventur insuper praescripta canonum qui sequuntur. - § 1. Privilegium, seu gratia in favorem
Can. 0084      ut noxium evaserit aut eius usus illicitus fiat. - Qui abutitur potestate sibi ex privilegio data, privilegio ipso privari
Can. 0085      ecclesiasticae in casu particulari relaxatio, concedi potest ab iis qui potestate gaudent exsecutiva intra limites suae competentiae, necnon ab
Can. 0091      dubio de sufficientia causae valide et licite conceditur. - Qui gaudet potestate dispensandi eam exercere valet, etiam extra territorium
Can. 0095      § 2. In conventibus celebrationibusve, ii regulis ordinis tenentur, qui in iisdem partem habent. - Baptismo homo Ecclesiae Christi
Can. 0107      in quo vagus actu commoratur. § 3. Illius quoque qui non habet nisi domicilium vel quasi-domicilium dioecesanum, parochus proprius
Can. 0109      inter et viri consanguineos. § 2. Ita computantur ut qui sunt consanguinei viri, iidem in eadem linea et gradu
Can. 0110      gradu sint affines mulieris, et vice versa. - Filii, qui ad normam legis civilis adoptati sint, habentur ut filii
Can. 0110      civilis adoptati sint, habentur ut filii eius vel eorum qui eos adoptaverint. - § 1. Ecclesiae latinae per receptum
Can. 0111      1. Ecclesiae latinae per receptum baptismum adscribitur filius parentum, qui ad eam pertineant vel, si alteruter ad eam non
Can. 0111      ad quam pater petinet adscribitur. § 2. Quilibet baptizandus qui partum decimum aetatis annum expleverit, libere potest eligere ut
Can. 0112      receptum baptismum, alii Ecclesiae ritualis sui iuris adscribuntur: 1_ qui licentiam ab Apostolica Sede obtinuerit; 2_ coniux qui, in
Can. 0112      1_ qui licentiam ab Apostolica Sede obtinuerit; 2_ coniux qui, in matrimonio ineundo vel eo durante, ad Ecclesiam ritualem
Can. 0114      sive personarum sive rerum in finem missioni Ecclesiae congruentem, qui singulorum finem transcendit, ordinatae. § 2. Fines, de quibus
Can. 0114      § 2. Fines, de quibus in § 1, intelleguntur qui ad opera pietatis, apostolatus vel caritatis sive spiritualis sive
Can. 0119      vim habet iuris, quod, praesente quidem maiore parte eorum qui convocari debent, placuerit parti absolute maiori eorum qui sunt
Can. 0119      eorum qui convocari debent, placuerit parti absolute maiori eorum qui sunt praesentes; post duo inefficacia scrutinia, suffragatio fiat super
Can. 0119      post duo inefficacia scrutinia, suffragatio fiat super duobus candidatis qui maiorem suffragiorum partem obtinuerint, vel, si sunt plures, super
Can. 0119      post tertium scrutinium, si paritas maneat, ille electus habeatur qui senior sit aetate; 2_ si agatur de aliis negotiis
Can. 0119      vim habet iuris, quod, praesente quidem maiore parte eorum qui convocari debent, placuerit parti absolute maiori eorum qui sunt
Can. 0119      eorum qui convocari debent, placuerit parti absolute maiori eorum qui sunt praesentes; quod si post duo scrutinia suffragia aequalia
Can. 0126      officio. - Actus positus ex ignorantia aut ex errore, qui versetur circa id quod eius substantiam constituit, aut qui
Can. 0126      qui versetur circa id quod eius substantiam constituit, aut qui recidit in condicionem sine qua non, irritus est; secus
Can. 0127      valeant requiritur ut obtineatur consensus partis absolute maioris eorum qui sunt praesentes aut omnium exquiratur consilium. § 2. Cum
Can. 0129      potestas iurisdictionis vocatur, ad normam praescriptorum iuris, habilis sunt qui ordine sacro sunt insigniti. § 2. In exercitio eiusdem
Can. 0131      potest esse sive propria sive vicaria. § 3. Ei qui delegatum se asserit, onus probandae delegationis incumbit. - §
Can. 0132      ipse eam exsequi coeperit, sed transit ad quemvis Ordinarium qui ipsi in regimine succedit. - § 1. Delegatus qui
Can. 0133      qui ipsi in regimine succedit. - § 1. Delegatus qui sive circa res sive circa personas mandati sui fines
Can. 0133      § 2. Fines sui mandati excercere non intellegitur delegatus qui aliomodo ac in mandato determinatur, ea peragit ad quae
Can. 0134      in iure intelleguntur, praeter Romanum Pontificem, Episcopi dioecesani aliique qui, etsi ad interim tantum, praepositi sunt alicui Ecclesiae particulari
Can. 0134      vel communitati eidem aequiparatae ad normam can. 368, necnon qui in iisdem generali gaudent potestate exsecutiva ordinaria, nempe Vicarii
Can. 0134      iuris pontificii et clericalium societatum vitae apostolicae iuris pontificii, qui ordinaria saltem potestate exsecutiva pollent. § 2. Nomine Ordinarii
Can. 0134      exsecutiva pollent. § 2. Nomine Ordinarii loci intelleguntur omnes qui in § 1 recensentur, exceptis Superioribus institutorum religiosorum et
Can. 0135      Ad potestatis exsecutivae exercitium quod attinet, serventur praescripta canonum qui sequuntur. - Potestatem exsecutivam aliquis, licet extra territorium exsistens
Can. 0140      1. Pluribus in solidum ad idem negotium agendum delegatis, qui prius negotium tractare inchoaverit alios ab eodem agendo excludit
Can. 0149      officium requiritur. § 2. Provisio officii ecclesiastici facta illi qui caret qualitatibus requisitis, irrita tantum est, si qualitates iure
Can. 0150      curam, ad quam adimplendam ordinis sacerdotalis exercitium requiritur, ei qui sacerdotio nondum auctus est valide conferri nequit. - Provisio
Can. 0155      de hac declaratione mentio fiat in litteris collationis. - Qui, vicem alterius neglegentis vel impediti supplens, officium confert, nullam
Can. 0159      165 - 179 praescriptis. - Nemo invitus praesentetur; quare qui praesentandus proponitur, mentem suam rogatus, nisi intra octiduum utile
Can. 0160      intra octiduum utile recuset, praesentari potest. - § 1. Qui iure praesentationis gaudet, unum aut etiam plures, et quidem
Can. 0161      praesentare. - § 1. Nisi aliud iure statuatur, potest qui aliquem praesentaverit non idoneum repertum, altera tantum vice, intra
Can. 0161      ante institutionem factam renuntiaverit aut de vita decesserit, potest qui iure praesentandi pollet, intra mensem ab habita renuntiationis aut
Can. 0162      renuntiationis aut mortis notitia, ius suum rursus exercere. - Qui intra tempus utile, ad normam can. 158, § 1
Can. 0162      § 1 et can. 161 praesentationem non fecerit, itemque qui bis praesentaverit non idoneum repertum, pro eo casu ius
Can. 0163      praesentatum instituere, instituat legitime praesentatum quem idoneum reppererit et qui acceptaverit; quod si plures legitime praesentati idonei repertisint, eorundem
Can. 0164      iure provisum fuerit, in electionibus canonicis serventur praescripta canonum qui sequuntur. - Nisi aliud iure aut legitimis collegii vel
Can. 0169      Ut valida sit electio, nemo ad suffragium admitti potest, qui ad collegium vel coetum non pertineat. - Electio, cuius
Can. 0171      sive per decretum quo poena irrogatur vel declaratur; 4_ qui ab Ecclesiae communione notorie defecit. § 2. Si quis
Can. 0172      esse debet: 1_ liberum; ideoque invalidum est suffragium eius, qui metu gravi aut dolo, directe vel indirecte, adactus fuerit
Can. 0173      est actum. § 4. Omnia electionis acta ab eo qui actuarii munere fungitur accurate describantur, et saltem ab eodem
Can. 0174      gremio sive extraneos ius eligendi pro ea vice transferant, qui nomine omnium ex recepta facultate eligant. § 2. Si
Can. 0176      electus habeatur et a collegii aut coetus praeside proclametur, qui requisitum suffragiorum numerum rettulerit, ad normam can. 119, n
Can. 0177      1. - § 1. Electio illico intimanda est electo, qui debet intra octiduum utile a recepta intimatione significare collegii
Can. 0183      2. Quod si postulatio admissa fuerit, id significetur postulato, qui respondere debet ad normam can. 177, § 1. §
Can. 0183      debet ad normam can. 177, § 1. § 3. Qui admissam postulationem acceptat, pleno iure statim officium obtinet. -
Can. 0185      quibus aliquod ius in officii provisionem competit. - Ei, qui ob impletam aetatem aut renuntiationem acceptatam officium amittit, titulus
Can. 0189      a renuntiante revocari potest; effectu secuto revocari nequit, sed qui renuntiavit, officium alio ex titulo consequi potest. - §
Can. 0190      - § 1. Translatio ab eo tantum fieri potest, qui ius habet providendi officio quod amittitur et simul officio
Can. 0194      - § 1. Ipso iure ab ecclesiastico amovetur: 1_ qui statum clericalem amiserit; 2_ qui a fide catholica aut
Can. 0194      ab ecclesiastico amovetur: 1_ qui statum clericalem amiserit; 2_ qui a fide catholica aut a communione Ecclesiae publice defecerit
Can. 0194      catholica aut a communione Ecclesiae publice defecerit; 3_ clericus qui matrimonium etiam civile tantum attentaverit. § 2. Amotio, de
Can. 0200      aliud expresse iure caveatur, tempus supputetur ad normam canonum qui sequuntur. - § 1. Tempus continuum intellegitur quod nullam
Can. 0203      Nisi contrarium statuatur, dies ad quem computatur in termino, qui, si tempus constet uno vel pluribus mensibus aut annis
Can. 0204      expleto ultimo die mensis. - § 1. Christifideles sunt qui, utpote per baptismum Christo incorporati, in populum Dei sunt
Can. 0205      communione Ecclesiae catholicae his in terris sunt illi baptizati, qui in eius compage visibili cum Christo iunguntur, vinculis nempe
Can. 0206      - § 1. Speciali ratione cum Ecclesia conectuntur catechumeni, qui nempe, Spiritu Sancto movente, explicita voluntate ut eidem incorporentur
Can. 0207      divina institutione, inter christifideles sunt in Ecclesia ministri sacri, qui in iure et clerici vocantur; ceteri autem et laici
Can. 0207      nuncupantur. § 2. Ex utraque hac parte habentur christifideles, qui professione consiliorum evangelicorum per vota aut alia sacra ligamina
Can. 0216      eosdem fines in communi persequendos. - Christifideles cuncti, quippe qui Ecclesiae missionem participent, ius habent ut propriis quoque inceptis
Can. 0217      nisi consensus accesserit competentis auctoritatis ecclesiasticae. - Christifideles, quippe qui baptismo ad vitam doctrinae evangelicae congruentem ducendam vocentur, ius
Can. 0218      ad mysterium salutis cognoscendum et vivendum rite instruantur. - Qui disciplinis sacris incumbunt iusta libertate fruuntur inquirendi necnon mentem
Can. 0225      canonibus huius tituli recensentur. - § 1. Laici, quippe qui uti omnes christifideles ad apostolatum a Deo per baptismum
Can. 0226      muneribus saecularibus exercendis Christi testimonium reddant. - § 1. Qui in statu coniugali vivunt, iuxta propriam vocationem, peculiari officio
Can. 0228      sententiam uti doctrinam Ecclesiae proponant. - § 1. Laici qui idonei reperiantur, sunt habiles ut a sacris Pastoribus ad
Can. 0230      legitima auctoritate ecclesiastica recipiendum. - § 1. Viri laici, qui aetate dotibusque pollent Episcoporum conferentiae decreto statutis, per ritum
Can. 0231      Communionem distribuere, iuxta iuris praescriptas. - § 1. Laici, qui permanenter aut ad tempus speciali Ecclesiae servitio addicuntur, obligatione
Can. 0232      officium est atque ius proprium et exclusivum eos instituendi, qui ad ministeria sacra deputantur. - § 1. Universae communitati
Can. 0233      Solliciti sint insuper sacerdotes, praesertim vero Episcopi dioecesani, ut qui maturioris aetatis viri ad ministeria sacra sese vocatos aestiment
Can. 0235      ad studia superiora peragenda praeparantur. - § 1. Iuvenes, qui ad sacerdotium accedere intendunt, ad formationem spiritualem convenientem et
Can. 0235      dioecesani id postulent, per quattuor saltem annos. § 2. Qui extra seminarium legitime morantur, ab Episcopo dioecesano commendentur pio
Can. 0235      morantur, ab Episcopo dioecesano commendentur pio et idoneo sacerdoti, qui invigilet ut ad vitam spiritualem et ad disciplinam sedulo
Can. 0237      ubi id fieri possit atque expediat; secus concredantur alumni, qui ad sacra ministeria sese praeparent, alieno seminario aut erigatur
Can. 0239      statuerit. - § 1. In quolibet seminario habeantur rector, qui ei praesit, et si casus ferat vice-rector, oeconomus, atque
Can. 0239      alumni in ipso seminario studiis se dedant, etiam magistri, qui varias disciplinas tradant apta ratione inter se compositas. §
Can. 0239      adsit spiritus director, relicta libertate alumnis adeundi alios sacerdotes, qui ad hoc munus ab Episcopo deputati sint. § 3
Can. 0241      Ad seminarium maius ab Episcopo dioecesano admittantur tantummodo ii qui, attentis eorum dotibus humanis et moralibus, spiritualibus et intellectualibus
Can. 0241      valetudine physica et psychica necnon recta voluntate, habiles aestimantur qui ministeriis sacris perpetuo sese dedicent. § 2. Antequam recipiantur
Can. 0241      Rationis requiruntur. § 3. Si agatur de iis admittendis, qui ex alieno seminario vel instituto religioso dimissi fuerint, requiritur
Can. 0253      ab Episcopo aut ab Episcopis, quorum interest, iitantum nominentur qui, virtutibus praestantes, laurea doctorali aut licentia potiti sunt in
Can. 0253      recognita. § 2. Curetur ut distincti totidem nominentur magistri qui doceant sacram Scripturam, theologiam dogmaticam, theologiam moralem, liturgiam, philosophiam
Can. 0253      quae propria methodo tradendae sunt, disciplinas. § 3. Magister qui a munere suo graviter deficiat, ab auctoritate, de qua
Can. 0254      discere experiantur; quo aptius id obtineatur, adsit in seminario qui integram studiorum ordinationem moderetur. § 2. Ita alumni edoceantur
Can. 0264      actu habeantur; huiusmodi tributum debet esse generale, reditibus eorum qui eidem obnoxii sunt proportionatum, atque iuxta necessitates seminarii determinatum
Can. 0268      obtenta in alia Ecclesia particulari. - § 1. Clericus qui a propria Ecclesia particulari in aliam legitime transmigraverit, huic
Can. 0268      institutum vitae consecratae aut in societatem vitae apostolicae, clericus qui, ad normam can. 266, § 2, eidem instituto aut
Can. 0270      non potest nisi exstantibus gravibus causis; licet tamen clerico, qui se gravatum censuerit et Episcopum receptorem invenerit, contra decisionem
Can. 0271      licentiam transmigrandi clericis, quos paratos scit atque aptos aestimet qui regiones petant gravi cleri inopia laborantes, ibidem sacrum ministerium
Can. 0271      in ea sacro ministerio addicti fuissent. § 3. Clericus qui legitime in aliam Ecclesiam particularem transierit propriae Ecclesiae manens
Can. 0275      ac fideliter adimplere tenentur. - § 1. Clerici, quippe qui omnes ad unum conspirent opus, ad aedificationem nempe Corporis
Can. 0276      ducenda ad sanctitatem persequendam peculiari ratione tenentur clerici, quippe qui, Deo in ordinis receptione novo titulo consecrati, dispensatores sint
Can. 0281      vel senectute laborent, apte prospiciatur. § 3. Diaconi uxorati, qui plene ministerio ecclesiastico sese devovent, remunerationem merentur qua sui
Can. 0281      remunerationem merentur qua sui suaeque familiae sustentationi providere valeant; qui vero ratione professionis civilis, quam exercent aut exercuerunt, remunerationem
Can. 0292      quae ab uno tantum Romano Pontifice conceditur. - Clericus qui statum clericalem ad normam iuris amittit, cum eo amittit
Can. 0293      officiis, numeribus muneribus e potestate qualibet delegata. - Clericus qui statum clericalem amisit, nequit denuo inter clericos adscribi, nisi
Can. 0305      invisendi; subsunt etiam eiusdem auctoritatis regimini secundum praescripta canonum, qui sequuntur. § 2. Vigilantiae Sanctae Sedis subsunt consociationes cuiuslibet
Can. 0311      seu procuratorem exercere valent. - Sodales institutorum vitae consecrate qui consociationibus suo instituto aliquo modo unitis praesunt aut assistunt
Can. 0316      qua in can. 312, § 1. - § 1. Qui publice fidem catholicam abiecerit vel a communione ecclesiastica defecerit
Can. 0316      sit, valide in consociationes publicas recipi nequit. § 2. Qui legitime adscripti in casum inciderint de quo in §
Can. 0317      directe ad apostolatum exercendum ordinantur, moderatores ne ii sint, qui in factionibus politicis officium directionis adimplent. - § 1
Can. 0318      de qua in can. 312, § 1, designare commissarium, qui eius nomine consociationem ad tempus moderetur. § 2. Moderatorem
Can. 0318      2. Moderatorem consociationis publicae iusta de causa removere potest qui eum nominavit aut confirmavit, auditis tamen tum ipso moderatore
Can. 0318      statutorum; cappellanum vero removere potest, ad normam cann. 192-195, qui eum nominavit. - § 1. Consociatio publica legitime erecta
Can. 0324      eligere potest inter sacerdotes ministerium legitime in dioecesi exercentes; qui tamen indiget confirmatione Ordinarii loci. - § 1. Christifidelium
Can. 0328      intimam inter fidem et vitam magnopere fovent unionem. - Qui praesunt consociationibus laicorum, iis etiam quae vi privilegii apostolici
Can. 0331      Vicarius Christi atque universae Ecclesiae his in terris Pastor; qui ideo vi muneris sui suprema, plena, immediata et universali
Can. 0332      potestatem obtinet a momento acceptationis electus ad summum pontificatum, qui episcopali charactere insignitus est. Quod si charactere episcopali electus
Can. 0334      In eius munere exercendo, Romano Pontifici praesto sunt Episcopi, qui eidem cooperatricem operam navare valent variis rationibus, inter quas
Can. 0339      1. Ius est et officium omnibus et solis Episcopis qui membra sint Collegii Episcoporum, ut Concilio Oecumenico cum suffragio
Can. 0339      intersint. § 2. Ad Concilium Oecumenicum insuper alii aliqui, qui episcopali dignitate non sint insigniti, vocari possunt a suprema
Can. 0342      libere receptum modum. - Synodus Episcoporum coetus est Episcoporum qui, ex diversis orbis regionibus selecti, statutis temporibus una conveniuntut
Can. 0344      videatur, locumque designare ubi coetus habendi sint; 2_ sodalium, qui ad normam iuris peculiaris eligendi sunt, electionem ratam habere
Can. 0345      scilicet res tractantur ad bonum Ecclesiae universae directe spectantes, qui quidem coetus est sive ordinarius sive extraordinarius, aut etiam
Can. 0346      directe nominantur; quibus accedunt aliqui sodales institutorum religiosorum clericalium, qui ad normam eiusdem iuris peculiaris eliguntur. § 2. Synodus
Can. 0348      Episcoporum coetu praetera unus aut plures secretarii speciales constituuntur qui a Romano Pontifice nominantur, atque in officio ipsis commisso
Can. 0350      Romano Pontifice titulus assignatur Ecclesiae suburbicariae, necnon Patriarchae orientales qui in Cardinalium Collegium relati sunt; presbyteralem et diaconalem. §
Can. 0350      ordinem presbyteralem, locum obtinet ante omnes illos Cardinales presbyteros, qui post ipsum ad Cardinalatum assumpti sunt. - § 1
Can. 0351      post ipsum ad Cardinalatum assumpti sunt. - § 1. Qui Cardinales promoveantur, libere a Romano Pontifice seliguntur viri, saltem
Can. 0351      doctrina, moribus, pietate necnon rerum agendarum prudentia egregie praestantes; qui nondum sunt Episcopi, consecrationem episcopalem recipere debent. § 2
Can. 0352      antiquiore ex ipsis, e coetus sui gremio unum eligant qui Decanum Collegii agat; eius nomen ad Romanum Pontificem deferant
Can. 0354      aliisve institutis permanentibus Romanae Curiae et Civitatis Vaticanae praepositi, qui septuagesimum quintum aetatis annum expleverint, rogantur ut renuntiationem ab
Can. 0354      expleverint, rogantur ut renuntiationem ab officio exhibeant Romano Pontifici qui, omnibus perpensis, providebit. - § 1. Cardinali Decano competit
Can. 0356      sedulo cooperandi; Cardinales itaque quovis officio in Curia fungentes, qui non sint Episcopi dioecesani, obligatione tenentur residendi in Urbe
Can. 0356      sint Episcopi dioecesani, obligatione tenentur residendi in Urbe; Cardinales qui alicuius dioecesis curam habent ut Episcopi dioecesani, Urbem petant
Can. 0363      sunt. § 2. Personam gerunt Apostolicae Sedis ii quoque, qui in pontificam Missionem ut Delegati aut Observatores deputantur apud
Can. 0365      ab Apostolica Sede committantur. - § 1. Legati pontificii, qui simul legationem apud Civitates iuxta iuris internationalis normas exercet
Can. 0370      cura, specialia ob adiuncta, committitur alicui Praelato aut Abbati, qui eam, ad instar Episcopi dioecesani, tamquam proprius eius pastor
Can. 0371      constituta, quaeque pascenda committitur Vicario apostolico aut Praefecto apostolico, qui eam nomine Summi Pontificis regant. § 2. Adminitratio apostolica
Can. 0371      non erigitur, et cuius cura pastoralis committitur Administratori apostolico, qui eam nomine Summi Pontificis regat. - § 1. Pro
Can. 0375      coetus, uti sunt vicariatus foranei. - § 1. Episcopi, qui ex divina institutione in Apostolorum locum succedunt per Spiritum
Can. 0375      divina institutione in Apostolorum locum succedunt per Spiritum Sanctum qui datus est eis, in Ecclesia Pastores constituuntur, ut sint
Can. 0377      nominandus est Episcopus dioecesanus aut Episcopus coadiutor, ad ternos, qui dicuntur, Apostolicae Sedi proponendos, pontificii Legati est singillatim requirere
Can. 0377      § 4. Nisi aliter legitime provisum fuerit, Episcopus dioecesanus, qui auxiliarem suae dioecesi dandum aestimet, elenchum trium saltem presbyterorum
Can. 0381      decreto supremae aut alii auctoritati ecclesiasticae reserventur. § 2. Qui praesunt aliis communitatibus fidelium, de quibus in can. 368
Can. 0382      procuratorem, apostolicas litteras collegio consultorum ostenderit, praesente curiae cancellario, qui rem in acta referat, aut, in dioecesibus noviter erectis
Can. 0383      pastoris, Episcopus dioecesanus sollicitum se praebeat erga omnes christifideles qui suae curae committuntur, cuiusvis sint aetatis, condicionis vel nationis
Can. 0383      ad tempus versantes, animum intendens apostolicum ad eos etiam qui ob vitae suae condicionem ordinaria cura pastorali non satis
Can. 0383      cura pastorali non satis frui valeant necnon ad eos qui a religionis praxi defecerint. § 2. Fideles diversi ritus
Can. 0383      ritus, sive per Vicarium episcopalem. § 3. Erga fratres, qui in plena communione cum Ecclesia catholica non sint, cum
Can. 0388      pro universo populo sibi commisso applicando. § 4. Episcopus qui obligationi, de qua in §§ 1-3, non satisfecerit, quam
Can. 0400      habeat, vel auxiliarem, aut per idoneum sacerdotem sui presbyterii, qui in sua dioecesi resideat. § 3. Vicarius apostolicus huic
Can. 0401      hac obligatione non tenetur. - § 1. Episcopus dioecesanus, qui septuagesimum quintum aetatis annum expleverit, rogatur ut renuntiationem ab
Can. 0401      expleverit, rogatur ut renuntiationem ab officio exhibeat Summo Pontifici, qui omnibus inspectis adiunctis providebit. § 2. Enixe rogatur Episcopus
Can. 0401      inspectis adiunctis providebit. § 2. Enixe rogatur Episcopus dioecesanus, qui ob infirmam valetudinem aliamve gravem causam officio suo adimplendo
Can. 0403      id ipsi videatur, ex officio constituere potest Episcopum coadiutorem, qui et ipse specialibus instruitur facultatibus; Episcopus coadiutor iure successionis
Can. 0404      ostenderit Episcopo dioecesano atque collegio consultorum, praesente curiae cancellario, qui rem in acta referat. § 2. Episcopus auxiliaris officii
Can. 0404      litteras apostolicas nominationis ostenderit Episcopo dioecesano, praesente curiae cancellario, qui rem in acta referat. § 3. Quod si Episcopus
Can. 0405      auxiliaris, obligationes et iura habent quae determinantur praescriptis canonum qui sequuntur, atque in litteris suae nominationis definiuntur. § 2
Can. 0407      velit. § 3. Episcopus coadiutor et Episcopus auxiliaris, quippe qui in partem sollicitudinis Episcopi dioecesani vocati sint, munia sua
Can. 0409      Vicarius episcopalis, gaudebat; quod si ad munus Administratoris dioecesani, qui regimini dioecesis praeest. - Episcopus coadiutor et Episcopus auxiliaris
Can. 0413      Episcopo dioecesano quam primum a capta dioecesis possessione componendo; qui elenchus cum Metropolitana communicandus singulis saltem triennis renoventur atque
Can. 0413      § 1, non suppetat, collegii consultorum est sacerdote meligere, qui dioecesim regat. § 3. Qui dioecesis regimen, ad normam
Can. 0413      consultorum est sacerdote meligere, qui dioecesim regat. § 3. Qui dioecesis regimen, ad normam §§ 1 vel 2, susceperit
Can. 0419      ad Episcoporum auxiliarem, et si plures sint, ad eum qui promotione si antiquior devolvitur deficiente autem Episcopo auxiliari, ad
Can. 0419      collegium consultorum, nisi a Sancta Sede aliter provisum fuerit. Qui ita regimen dioecesis assumit, sine mora convocet collegium competens
Can. 0421      dies ab accepta vacationis sedis episcopalis notitia, Administrator dioecesanus, qui nempe dioecesim ad interim regat, eligendus est a collegio
Can. 0425      Valide ad munus Administratoris dioecesani deputari tantum potest sacerdos qui trigesimum quintum aetatis annum expleverit et ad eandem vacantem
Can. 0425      vel praesentatus. § 2. In Administratorem dioecesanum eligatur sacerdos, qui sit doctrina et prudentia praestans. § 3. Si praescriptae
Can. 0425      veritate, Administratorem pro ea vice deputet; actus autem illius qui contra praescripta § 1 sit electus, sunt ipso iure
Can. 0426      § 1 sit electus, sunt ipso iure nulli. - Qui, sede vacante, ante deputationem Administratoris dioecesani, dioecesim regat, potestate
Can. 0435      Sede ei concessa fuerint. - Provinciae ecclesiasticae praeest Metropolita, qui est Archiepiscopus dioecesis cui praeficitur; quod officium cum sede
Can. 0436      et disciplina ecclesiastica accurate serventur, et de abusibus, si qui habeantur, Romanum Pontificem certiorem facere; 2_ canonicam visitationem peragere
Can. 0443      2_ Episcopi coadiutores et auxiliares; 3_ alii Episcopi titulares qui peculiari munere sibi ab Apostolica Sede aut ab Episcoporum
Can. 0443      possunt alii Episcopi titulares etiam emeriti in territorio degentes; qui quidem ius habent suffragii deliberativi. § 3. Ad concilia
Can. 0443      duos ex suis membris mittant, collegialiter ab iisdem designatos; qui tamen votum habent tantum consultivum. § 6. Ad concilia
Can. 0444      alii ut hospites invitari poterunt. - § 1. Omnes qui ad concilia particularia convocantur, eisdem interesse debent, nisi iusto
Can. 0444      de quo concilii praesidem certiorem facere tenentur. § 2. Qui ad concilia particularia convocantur et in eis suffragium habent
Can. 0444      habent deliberativum, si iusto detineantur impedimento, procuratorem mittere possunt; qui procurator votum habet tantum consultivum. - Concilium particulare pro
Can. 0454      plenariis Episcoporum conferentiae ipso iure competit Episcopis dioecesanis eisque qui iure ipsis aequiparantur, necnon Episcopis coadiutoribus. § 2. Episcopis
Can. 0454      Episcopis coadiutoribus. § 2. Episcopis auxiliaribus ceterisque Episcopis titularibus qui ad Episcoporum conferentiam pertinent, suffragium competit deliberativum aut consultivum
Can. 0455      conventu, per duas saltem ex tribus partibus suffragiorum Praesulum, qui voto deliberativo fruentes ad conferentiam pertinent, proferri debent, atque
Can. 0460      dioecesana est coetus delectorum sacerdotum aliorumque christifidelium Ecclesiae particularis, qui in bonum totius communitatis dioecesanae Episcopo dioecesano adiutricem operam
Can. 0460      dioecesanae Episcopo dioecesano adiutricem operam praestant, ad normam canonum qui sequuntur. - § 1. Synodus dioecesana in singulis Ecclesiis
Can. 0462      1. Synodum dioecesanam convocat solus Episcopus dioecesanus, non autem qui ad interim dioecesi praeest. § 2. Synodo dioecesanae praeest
Can. 0462      dioecesi praeest. § 2. Synodo dioecesanae praeest Episcopus dioecesanus, qui tamen Vicarium generalem aut Vicarium episcopalem pro singulis sessionibus
Can. 0463      saltem presbyter ex unoquoque vicariatu foraneo eligendus ab omnibus qui curam animarum inibi habeant; item eligendus est alius presbyter
Can. 0463      curam animarum inibi habeant; item eligendus est alius presbyter qui, eodem impedito, in eius locum substituatur; 9_ aliqui Superiores
Can. 0464      sodalis, si legitimo detineatur impedimento, non potest mittere procuratorem qui ipsius nomine eidem intersit; Episcopum vero dioecesanum de hoc
Can. 0468      episcopali, synodus dioecesana ipso iure intermittitur, donec Episcopus dioecesanus, qui succedit, ipsam continuari decreverit aut eandem extinctam declaraverit. -
Can. 0470      curanda, necnon in potestate iudiciali exercenda. - Nominatio eorum, qui officia in curia dioecesana exercent, spectat ad Episcopum dioecesanum
Can. 0471      curia dioecesana exercent, spectat ad Episcopum dioecesanum. - Omnes qui ad officia in curia admittuntur debent: 1_ promissionem emittere
Can. 0472      autem quae ad administrationem dioecesis spectant, serventur praescripta canonum qui sequuntur. - § 1. Episcopus dioecesanus curare debet ut
Can. 0473      sive episcopalium; ubi id expendiat, nominari potest Moderator curiae, qui sacerdos sit oportet, cuius est sub Episcopi auctoritate ea
Can. 0475      unaquaque dioecesi constituendus est ab Episcopo dioecesano Vicarius generalis, qui potestate ordinaria ad normam canonum qui sequuntur instructus, ipsum
Can. 0475      dioecesano Vicarius generalis, qui potestate ordinaria ad normam canonum qui sequuntur instructus, ipsum in universae dioecesis regimine adiuvet. §
Can. 0476      possunt ab Episcopo dioecesano unus vel plures Vicarii episcopales, qui nempe aut in determinata dioecesis parte aut in certo
Can. 0476      quae iure universali Vicario generali competit, ad normam canonum qui sequuntur. - § 1. Vicarius generalis et episcopalis libere
Can. 0477      libere removeri possunt, firmo praescripto can. 406; Vicarius episcopalis, qui non sit Episcopus auxiliaris nominetur tantum ad tempus, in
Can. 0477      absente vel legitime impedito, Episcopus dioecesanus alium nominare potest, qui eius vices suppleat eadem norma applicatur pro Vicario episcopali
Can. 0479      administrativos, iis tamen exceptis quos Episcopus sibi reservaverit vel qui ex iure requirant speciale Episcopi mandatum. § 2. Vicario
Can. 0494      collegio consultorum atque consilio a rebus oeconomicis, nominetur oeconomus, qui sit in re oeconomica vere peritus et probitate prorsus
Can. 0495      In unaquaque dioecesi constituatur consilium presbyterale, coetus scilicet sacerdotum, qui tamquam senatus sit Episcopi, presbyterium repraesentans, cuius est Episcopum
Can. 0497      pars libere eligatur a sacerdotibus ipsis, ad normam canonum qui sequuntur, necnon statutorum; 2_ aliqui sacerdotes, ad normam statuorum
Can. 0497      aliqui sacerdotes, ad normam statuorum, esse debent membra nata, qui scilicet ratione officii ipsis demandati ad consilium pertineant; 3_
Can. 0498      sacerdotes sodales alicuius instituti religiosi aut societatis vitae apostolicae, qui in dioecesi commorantes, in eiusdem bonum aliquod officium exercent
Can. 0498      id provideant, idem ius electionis conferri potest aliis sacerdotibus, qui domicilium aut quasi-domicilium in dioecesi habent. - Modus eligendi
Can. 0502      numero non minore quam sex nec maiore quam duodecim, qui collegium consultorum ad quinquennium constituant, cui competunt munera iure
Can. 0502      praeest Episcopus dioecesanus; sede autem impedita aut vacante, is qui ad interim Episcopi locum tenet aut, si constitutus nondum
Can. 0507      sint canonicorum insignia. - § 1. Inter canonicos habeatur qui capituli praesit, atque alia etiam constituantur officia ad normam
Can. 0509      privilegio; eiusdem Episcopi est confirmare electum ab ipso capitulo, qui eidem praesit. § 2. Canonicatus Episcopus dioecesanus conferat tantum
Can. 0509      Episcopus dioecesanus conferat tantum sacerdotibus doctrina vitaeque integritate praestantibus, qui laudabiliter ministerium exercuerunt. - § 1. Capitulo canonicorum ne
Can. 0510      capitularis, designetur parochus, sive inter capitulares delectus, sive non qui parochus omnibus obstringitur officiis atque gaudet iuribus et facultatibus
Can. 0510      impedimento sit; conflictus, si quidam habeantur, dirimat Episcopus dioecesanus, qui imprimis curet ut fidelium necessitatibus pastoralibus apte prospiciatur. §
Can. 0512      practicas proponere. - § 1. Consilium pastorale constat christifidelibus qui in plena communione sint cum Ecclesia catholica, tum clericis
Can. 0512      designantur modo ab Episcopo dioecesano determinato. § 2. Christifideles, qui deputantur ad consilium pastorale, ita seligantur ut per eos
Can. 0515      erigere, supprimere aut eas innovare unius est Episcopi dioecesani, qui paroecias ne erigat aut supprimat, neve eas notabiliter innovet
Can. 0517      lege, ut eorundem unus curae pastoralis exercendae sit moderator, qui nempe actionem coniunctam dirigat atque de eadem coram Episcopo
Can. 0517      charactere non insignitae aut personarum communitati, sacerdotem constituat aliquem qui, potestatibus et facultatibus parochi instructus, curam pastoralem moderetur. -
Can. 0525      interim regentem pertinet: 1_ institutionem vel confirmationem concedere presbyteris, qui ad paroeciam legitime praesentati aut electi fuerint; 2_ parochos
Can. 0527      consuetudine et revocato quolibet contrario privilegio. - § 1. Qui ad curam pastoralem paroeciae gerendam promotus est, eandem obtinet
Can. 0528      christifidelium opera, ut nuntius evangelicus ad eos quoque perveniat, qui a religione colenda recesserint aut veram fidem non profiteantur
Can. 0530      sequuntur: 1_ administratio baptismi; 2_ administratio sacramenti confirmationis iis qui in periculo mortis versantur, ad normam can. 883, n
Can. 0534      dioecesi de praecepto Missam pro populo sibi commisso applicandi; qui vero ab hac celebratione legitime impediatur, iisdem diebus per
Can. 0534      aliis diebus per se ipse applicet. § 2. Parochus, qui plurium paroeciarum curam habet, diebus de quibus in §
Can. 0534      universo sibi commisso populo applicare tenetur. § 3. Parochus qui obligationi de qua in §§ 1 et 2 non
Can. 0536      parochus praeest et in quo christifideles una cum illis qui curam pastoralem vi officii sui in paroecia participant, ad
Can. 0538      praescripta, ad tempus determinatum constitutus fuerit. § 2. Parochus, qui est sodalis instituti religiosi aut in societate vitae apostolicae
Can. 0538      anno, rogatur ut renuntiationem ab officio exhibeat Episcopo dioecesano, qui, omnibus personae et loci inspectis adiunctis, de eadem acceptanda
Can. 0539      Episcopo dioecesano quam primum deputetur administrator paroecialis, sacerdos scilicet qui parochi vicem suppleat ad normam can. 540. - §
Can. 0541      regimen interim assumat vicarius paroecialis; si plures sint, is qui sit nominatione antiquior, et si vicarii desint, parochus iure
Can. 0541      si vicarii desint, parochus iure particulari definitus. § 2. Qui paroeciae regimen ad normam § 1 assumpserit, loci Ordinarium
Can. 0543      tamen sunt sub directione moderatoris. § 2. Sacerdotes omnes qui ad coetum pertinent: 1_ obligatione tenentur residentiae; 2_ communi
Can. 0545      sit, parocho adiungi possunt unus aut plures vicarii paroeciales, qui, tamquam parochi cooperatores eiusque sollicitudinis participes, communi cum parocho
Can. 0553      can. 682, § 2. - § 1. Vicarius foraneus, qui etiam decanus vel archipresbyter vel alio nomine vocatur, est
Can. 0553      decanus vel archipresbyter vel alio nomine vocatur, est sacerdos qui vicariatui foraneo praeficitur. § 2. Nisi aliud iure particulari
Can. 0553      ab Episcopo dioecesano, auditis pro suo prudenti iudicio sacerdotibus qui in vicariatu de quo agitur ministerium exercent. - §
Can. 0555      spiritualia praesto sint, itemque maxime sollicitus sit de iis, qui in difficilioribus versantur circumstantiis aut problematibus anguntur. § 3
Can. 0555      aegrotantes noverit, spiritualibus ac materialibus auxiliis necareant, utque eorum qui decesserint, funera digne celebrentur; provideat quoque ne, occasione aegrotationis
Can. 0566      et unctionem infirmorum administrandi necnon sacramentum confirmationis eis conferendi, qui in periculo mortis versentur. § 2. In valetudinariis, carceribus
Can. 0568      in regimine interno instituti sese immiscere. - Pro iis qui ob vitae condicionem ordinaria parochorum cura frui non valent
Can. 0573      a competenti Ecclesiae auctoritate canonice erectis, libere assumunt christifideles, qui per vota aut alia sacra ligamina iuxta proprias institutorum
Can. 0574      mysterio speciali modo coniunguntur. - § 1. Status eorum, qui in huiusmodi institutis consilia evangelica profitentur, ad vitam et
Can. 0597      consecratae institutum admitti potest quilibet catholicus, recta intentione praeditus, qui qualitates habeat iure universali et proprio requisitas nulloque detineatur
Can. 0600      in caelibatu. - Evangelicum consilium paupertatis ad imitationem Christi, qui propter nos egenus factus est cum esset dives, praeter
Can. 0620      pusillamines, patientes sint erga omnes. - Superiores maiores sunt, qui totum regunt institutum, vel eius provinciam, vel partem eidem
Can. 0620      vicarii. His accedunt Abbas Primas et Superior congregationis monasticae, qui tamen non habent omnem potestatem, quam ius universale Superioribus
Can. 0628      ad normam can. 127 exquirendum. - § 1. Superiores qui iure proprio instituti ad hoc munus designatur, statis temporibus
Can. 0636      Superiore maiore distinctus et ad normam iuris proprii constitutus, qui administrationem bonorum gerat sub directione respectivi Superioris. Etiam in
Can. 0638      ius proprium pertinet, intra ambitum iuris universalis, determinare actus qui finem et modum ordinariae administrationis excedant, atque ea statuere
Can. 0638      praeter Superiores, faciunt, intra fines sui muneris, officiales quoque, qui in iure proprio ad hoc designantur. § 3. Ad
Can. 0642      iuris proprii. - Superiores vigilanti cura eos tantum admittant qui, praeter aetatem requisitam, habeant valetudinem, aptam indolem et sufficientes
Can. 0643      220. - § 1. Invalide ad novitiatum admittitur: 1_ qui decimum septimum aetatis annum nondum compleverit; 2_ coniux, durante
Can. 0643      aetatis annum nondum compleverit; 2_ coniux, durante matrimonio; 3_ qui sacro vinculo cum aliquo instituto vitae consecratae actu obstringitur
Can. 0643      vitae apostolicae incorporatus est, salvo praescripto can. 684; 4_ qui institutum ingreditur vi, metu gravi aut dolo inductus, vel
Can. 0643      vel is quem Superior eodem modo inductus recipit; 5_ qui celaverit suam incorporationem in aliquo instituto vitae consecratae aut
Can. 0644      saeculares inconsulto proprio ipsorum Ordinario, nec aere alieno gravatos qui ad solvendum pares non sint. - § 1. Candidati
Can. 0645      debent. § 2. Si agatur de admittendis clericis iisve qui in aliud institutum vitae consecratae, in societatem vitae apostolicae
Can. 0647      in alia instituti domo sub moderamine alicuius probati religiosi, qui vices magistri novitiorum gerat. § 3. Superior maior permittere
Can. 0651      reservatur. - § 1. Novitiorum magister sit sodalis instituti qui vota perpetua professus sit et legitime designatus. § 2
Can. 0651      § 2. Magistro, si opus fuerit, cooperatores dari possunt, qui ei subsint quoad moderamen novitiatus et institutionis rationem. §
Can. 0651      rationem. § 3. Novitiorum institutioni praeficiantur sodales sedulo praeparati qui, aliis oneribus non impediti, munus suum fructose et stabili
Can. 0656      sit. - Ad validitatem professionis temporariae requiritur ut: 1_ qui eam emissurus est, decimum saltem octavum aetatis annum compleverit
Can. 0657      § 1. Expleto tempore ad quod professio emissa fuerit, qui sponte petat et idoneus iudicetur, ad renovationem professionis vel
Can. 0659      fine est indole instituti exigitur. § 3. Institutio sodalium, qui ad sacros ordines suscipiendos praeparantur, iure universali regitur et
Can. 0665      studiorum aut apostolatus exercendi nomine instituti. § 2. Sodalis, qui e domo religiosa illegitime abest cum animo sese subducendi
Can. 0668      instituto acquiruntur, nisi aliud iure proprio statuatur. § 4. Qui ex instituti natura plene bonis suis renuntiare debet, illam
Can. 0668      emissae professionis valituram. Idem faciat professus a votis perpetuis, qui ad normam iuris proprii bonis suis pro parte vel
Can. 0668      de licentia supremi Moderatoris renuntiare velit. § 5. Professus, qui ob instituti naturam plene bonis suis renuntiaverit, capacitatem acquirendi
Can. 0688      Voce tamen activa et passiva caret. - § 1. Qui expleto professionis tempore ab instituto egredi voluerit, illud derelinquere
Can. 0688      ab instituto egredi voluerit, illud derelinquere potest. § 2. Qui perdurante professione temporaria, gravi de causa, petit ut institutum
Can. 0690      ab instituto tamen dimitti non potest. - § 1. Qui, expleto novitiatu vel post professionem, legitime ab instituto egressus
Can. 0691      coram Domino perpensas; petitionem suam deferat supremo instituti Moderatori, qui eam una cum voto suo suique consilii auctoritati competenti
Can. 0693      sodalis sit clericus, indultum non conceditur priusquam inveniat Episcopum qui eum in dioecesi incardinet vel saltem ad experimentum recipiat
Can. 0694      1. Ipso facto dimissus ab instituto habendus est sodalis qui: 1_ a fide catholica notorie defecerit; 2_ matrimonium contraxerit
Can. 0701      sit clericus, sacros ordines exercere nequit, donec Episcopum inveniat qui eum post congruam probationem in dioecesi, ad normam can
Can. 0702      vel saltem exercitium sacrorum ordinum permittat. - § 1. Qui ex instituto religioso legitime egrediantur vel ab eo legitime
Can. 0702      Institutum tamen aequitatem et evangelicam caritatem servet erga sodalem, qui ab eo separatur. - In casu gravis scandali exteritoris
Can. 0704      curet, aut rem Sedi Apostolicae deferat. - De sodalibus, qui ab instituto sunt quoquo modo separati, fiat mentio in
Can. 0715      quae vitam consecratam in proprio instituto respiciunt. § 2. Qui vero ad normam can. 266, § 3 instituto incardinantur
Can. 0717      designantur definiant. § 2. Nemo in Moderatorem supremum designetur, qui non sit definitive incorporatus. § 3. Qui regimini instituti
Can. 0717      supremum designetur, qui non sit definitive incorporatus. § 3. Qui regimini instituti praepositi sunt, curent ut eiusdem spiritus unitas
Can. 0718      ius proprium definiat obligationes praesertim oeconomicas instituti erga sodales, qui pro ipso operam impendunt. - § 1. Sodales, ut
Can. 0721      - § 1. Invalide admittitur ad initialem probationem: 1_ qui maiorem aetatem nondum attigerit; 2_ qui sacro vinculo in
Can. 0721      initialem probationem: 1_ qui maiorem aetatem nondum attigerit; 2_ qui sacro vinculo in aliquo instituto vitae consecratae actu obstringitur
Can. 0723      definiantur. - § 1. Elapso probationis initialis tempore, candidatus qui idoneus iudicetur, tria consilia evangelica, sacro vinculo firmata, assumat
Can. 0723      temporaria sit. § 3. Huius incorporationis tempore elapso, sodalis, qui idoneus iudicetur, admittatur ad incorporationem perpetuam vel definitivam, vinculis
Can. 0725      associare potest, aliquo vinculo in constitutionibus determinato, alios christifideles, qui ad evangelicam perfectionem secundum spiritum instituti contendant eiusdemque missionem
Can. 0727      causa obtinere valet. - § 1. Sodalis perpetue incorporatus, qui institutum derelinquere velit, indultum discedendi, re coram Domino serio
Can. 0733      auctoritate societatis, praevio consensu Episcopi dioecesani in scriptis dato, qui etiam consuli debet, cum agitur de eius suppressione. §
Can. 0749      Episcoporum quando magisterium exercent Episcopi in Concilio Oecumenico coadunati, qui, ut fidei et morum doctores et iudices, pro universa
Can. 0750      et universali, quod quidem communi adhaesione christifidelium sub presbyteratum; qui ad presbyteratum destinantur, ad diaconatus quascumque devitare doctrinas iisdem
Can. 0753      devitare curent quae cum eadem non congruant. - Episcopi, qui sunt in communione cum Collegii capite et membris, sive
Can. 0756      Ecclesiam particularem sibi concreditam illud munus exercent singuli Episcopi, qui quidem totius ministerii verbi in eadem sunt moderatores; quandoque
Can. 0757      quoad diversas simul Ecclesias, ad normam iuris. - Presbyterorum, qui quidem Episcoporum cooperatores sunt, proprium est Evangelium Dei annuntiare
Can. 0771      et parochi, ut Dei verbum iis quoque fidelibus nuntietur, qui ob vitae suae condicionem communi et ordinaria cura pastorali
Can. 0774      fide et vitae christianae praxi efformandi; pari obligatione adstringuntur, qui parentum locum tenent atque patrini. - § 1. Servatis
Can. 0777      catechetica institutio iis etiam tradatur, quantum eorum condicio sinat, qui corpore vel mente sint praepediti; 5_ ut iuvenum et
Can. 0784      propria, speciali modo in actione missionali navandam. - Missionarii, qui scilicet a competenti auctoritate ecclesiastica ad opus missionale explendum
Can. 0785      christifideles nempe laici debite instructi et vita christiana praestantes, qui, sub moderamine missionarii, doctrinae evangelicae proponendae et liturgicis exercitiis
Can. 0788      recipiendum, libere id petentes, admitti possint. - § 1. Qui voluntatem amplectendi fidem in Christum manifestaverint, expleto tempore praecatechumenatus
Can. 0792      - Episcoporum conferentiae opera instituant ac promoveant, quibus ii qui e terris missionum laboris aut studii causa ad earundem
Can. 0793      congruenti pastorali cura adiuventur. - § 1. Parentes, necnon qui eorum locum tenent, obligatione adstringuntur et iure gaudent prolem
Can. 0796      vero in officio suo persolvendo intime collaborent cum parentibus, qui quidem libenter audiendi sunt eorumque consociationes vel conventus instaurentur
Can. 0804      eum invigilare. § 2. Loci Ordinarius sollicitus sit, ut qui ad religionis institutionem in scholis, etiam non catholicis, deputentur
Can. 0810      officium est providendi ut in universitatibus catholicis nominentur docentes qui praeterquam idoneitate scientifica et paedagogica, doctrinae integritate et vitae
Can. 0812      theologicae, quae cum disciplinis earundem facultatum sunt conexae. - Qui in studiorum superiorum institutis quibuslibet disciplinas tradunt theologicas, auctoritatis
Can. 0817      studiorum rationem ab Apostolica Sede approbata. - Gradus academicos, qui effectus canonicos in Ecclesia habeant, nulla universitas vel facultas
Can. 0822      christianoque spiritu vivificetur. § 3. Omnes christifideles, ii praesertim qui quoquo modo in eorundem instrumentorum ordinatione aut usu partem
Can. 0827      uti textus, quibus institutio nititur, adhiberi non possunt libri qui quaestiones recipiunt ad sacram Scripturam, ad theologiam, ius canonicum
Can. 0830      potest elenchus censorum, scientia, recta doctrina et prudentia praestantium, qui curiis dioecesanis praesto sint, aut constitui etiam potest commissio
Can. 0833      Apostolica probatam, tenetur: 1_ coram praeside eiusve delegato, omnes qui Concilio Oecumenico vel particulari, synodo Episcoporum atque synodo dioecesana
Can. 0833      delegato ab Apostolica Sede, omnes promoti ad episcopatum, itemque qui Episcopo dioecesano aequiparantur; 4_ coram collegio consultorum, Administrator dioecesanus
Can. 0833      sit sacerdos, vel coram loci Ordinario eorumve delegatis, docentes qui disciplinas ad fidem vel mores pertinentes in quibusvis universitatibus
Can. 0835      probatos. - § 1. Munus sanctificandi exercent imprimis Episcopi, qui sunt magni sacerdotes, mysteriorum Dei praecipui dispensatores atque totius
Can. 0835      promotores atque custodes. § 2. Illud quoque exercent presbyteri, qui nempe, et ipsi Christi sacerdotii participes, ut eius ministri
Can. 0842      - § 1. Ad cetera sacramenta valide admitti nequit, qui baptismum non recepit. § 2. Sacramenta baptismi, confirmationis et
Can. 0843      § 1. Ministri sacri denegare non possunt sacramenta iis qui opportune eadem petant, rite sint dispositi, nec iure ab
Can. 0843      pro suo quisque ecclesiastico munere, officium habent curandi ut qui sacramenta petunt debita evangelizatione necnon catechetica institutione ad eadem
Can. 0844      1. Ministri catholici sacramenta licite administrant solis christifidelibus catholicis, qui pariter eadem a solis ministris catholicis licite recipiunt, salvis
Can. 0844      ceteris quoque christianis plenam communionem cum Ecclesia non habentibus, qui ad suae communitatis ministrum accedere nequeant atque sponte id
Can. 0851      - Baptismi celebratio debite praeparetur oportet; itaque: 1_ adultus, qui baptismum recipere intendit, ad catechumenatum admittatur et, quatenus fieri
Can. 0851      normas ab eadem editas; 2_ infantis baptizandi parentes, itemque qui munus patrini sunt suscepturi, de significatione huius sacramenti deque
Can. 0852      in canonibus de baptismo adulti habentur praescripta, applicantur omnibus qui, infantia egressi, rationis usum assecuti sunt. § 2. Infanti
Can. 0852      § 2. Infanti assimilatur, etiam ad baptismum quod attinet, qui non est sui compos. - Aqua in baptismo conferendo
Can. 0863      ne suis quidem subditis. - Baptismum adultorum, saltem eorum qui aetatem quattuordecim annorum expleverunt, ad Episcopum dioecesanum deferatur ut
Can. 0865      etiam ut de peccatis suis doleat. § 2. Adultus, qui in periculo mortis versatur, baptizari potest si, aliquam de
Can. 0866      promittat se christianae religionis mandata esse servaturum. - Adultus qui baptizatur, nisi gravis obstet ratio, statim post baptismum confirmetur
Can. 0868      licite baptizetur, oportet: 1_ parentes, saltem eorum unus aut qui legitime eorundem locum tenet, consentiant; 2_ spes habeatur fundata
Can. 0874      1_ ab ipso baptizando eiusve parentibus aut ab eo qui eorum locum tenet aut, his deficientibus, a parocho vel
Can. 0875      catholico, et quidem ut testis tantum baptismi, admittatur. - Qui baptismum administrat curet ut, nisi adsit patrinus, habeatur saltem
Can. 0877      aut ipsa sponte sua, Codex plerumque non definit ritus, qui in actionibus liturgicis inscribendum est, si eius paternitas probatur
Can. 0883      facultate confirmationem ministrandi gaudent: 1_ intra fines suae dicionis, qui iure Episcopo dioecesano aequiparantur; 2_ quoad personam de qua
Can. 0883      dioecesano aequiparantur; 2_ quoad personam de qua agitur, presbyter qui, vi officii vel mandati Episcopi dioecesani, infantia egressum baptizat
Can. 0883      in plenam Ecclesiae catholicae communionem admittit; 3_ quoad eos qui in periculo mortis versantur, parochus, immo quilibet presbyter. -
Can. 0884      requirat, facultatem concedere potest uni vel pluribus determinatis presbyteris, qui hoc sacramentum administrent. § 2. Gravi de causa, Episcopus
Can. 0885      subditis rite et rationabiliter petentibus conferatur. § 2. Presbyter, qui hac facultate gaudet, eadem uti debet erga eos in
Can. 0893      can. 874. § 2. Expedit ut tamquam patrinus assumatur qui idem munus in baptismo suscepit. - Ad collatam confirmationem
Can. 0899      eius auctoritate, presbytero praeside, personam Christi gerente, atque omnes qui intersunt fideles, sive clerici sive laici, suo quisque modo
Can. 0900      Christus Dominus Sacrificium eucharisticum instituit. - § 1. Minister, qui in persona Christi sacramentum Eucharistiae conficere valet, est solus
Can. 0900      celebrat sacerdos lege canonica non impeditus, servatis praescriptis canonum qui sequuntur. - Integrum est sacerdoti Missam applicare pro quibusvis
Can. 0912      sacerdos vel alius sacrae communionis minister. - Quilibet baptizatus, qui iure non prohibeatur, admitti potest et debet ad sacram
Can. 0914      communionem reverenter suscipere possint. - Parentum imprimis atque eorum qui parentum locum tenent necnon parochi officium est curandi ut
Can. 0914      etiam est advigilare ne ad sacram Synaxim accedant pueri, qui rationis usum non sint adepti aut quos non sufficienter
Can. 0916      poenae aliique in manifesto gravi peccato obstinate perseverantes. - Qui conscius est peccati gravis, sine praemissa sacramentali confessione Missam
Can. 0916      meminerit se obligatione teneri ad eliciendum actum perfectae contritionis, qui includit propositum quam primum confitendi. - Qui sanctissimam Eucharistiam
Can. 0917      perfectae contritionis, qui includit propositum quam primum confitendi. - Qui sanctissimam Eucharistiam iam recepit, potest eam iterum eadem die
Can. 0919      potu, excepta tantummodo aqua atque medicina. § 2. Sacerdos, qui eadem die bis aut ter sanctissimam Eucharistiam celebrat, aliquid
Can. 0921      alio tempore intra annum adimpleatur. - § 1. Christifideles qui versantur in periculo mortis, quavis ex causa procedenti, sacra
Can. 0921      die sacra communione refecti fuerint, valde tamen suadetur ut qui in vitae discrimen adducti sint, denuo communicent. § 3
Can. 0922      diebus, administretur. - Sanctum Viaticum infirmis ne nimium differatur; qui animarum curam gerunt sedulo advigilent, ut eodem infirmi plene
Can. 0930      alio sacerdote vel diacono, aut etiam laico rite instructo, qui eundem adiuvet. - Eucharistiae celebratio et distributio fieri potest
Can. 0934      locis sacris ubi sanctissima Eucharistia asservatur, adesse semper debet qui eius curam habeat et, quantum fieri potest, sacerdos saltem
Can. 0938      alio in loco tutiore et decoro asservare. § 5. Qui ecclesiae vel oratorii curam habet, prospiciat ut clavis tabernaculi
Can. 0949      singulis stips, licet exigua, oblata et acceptata est. - Qui obligatione gravatur Missam celebrandi et applicandi ad intentionem eorum
Can. 0949      obligatione gravatur Missam celebrandi et applicandi ad intentionem eorum qui stipem obtulerunt, eadem obligatione tenetur, etiamsi sine ipsius culpa
Can. 0955      nisi contrariam voluntatem oblatores expresse manifestaverint. - § 1. Qui celebrationem Missarum applicandarum aliis committere intendat, earum celebrationem quam
Can. 0955      sacerdos easdem celebraturus recepit, nisi aliud constet. § 3. Qui aliis Missas celebrandas committunt, sine mora in librum referant
Can. 0961      § 1, n. 2 requisitae, pertinet ad Episcopum dioecesanum, qui, attentis criteriis cum ceteris membris Episcoporum conferentiae concordatis, casus
Can. 0964      paenitentem et confessarium instructae, quibus libere uti possint fideles, qui id desiderent. § 3. Confessiones extra sedem confessionalem ne
Can. 0967      terrarum confessiones excipiendi ipso iure gaudent Cardinales itemque Episcopi, qui eadem et licite ubique utuntur, nisi Episcopus dioecesanus in
Can. 0967      nisi Episcopus dioecesanus in casu particulari renuerit. § 2. Qui facultate confessiones habitualiter excipiendi gaudent sive vi officii sive
Can. 0967      aliosque in domo instituti aut societatis diu noctuque degentes, qui vi officii aut concessionis Superioris competentis ad normam cann
Can. 0967      et 969, § 2 facultate confessiones excipiendi sunt instructi; qui quidem eadem et licite utuntur, nisi aliquis Superior maior
Can. 0968      excipiendas gaudent loci Ordinarius, canonicus paenitentiarius, itemque parochus aliique qui loco parochi sunt. § 2. Vi officii facultate gaudent
Can. 0969      4. - § 1. Solus loci Ordinarius competens est qui facultatem ad confessiones quorumlibet fidelium excipiendas conferat presbyteris quibuslibet
Can. 0969      confessiones quorumlibet fidelium excipiendas conferat presbyteris quibuslibet; presbyteri autem qui sodales sunt institutorum religiosorum, eadem ne utantur sine licentia
Can. 0969      de quo in can. 968, § 2, competens est qui facultatem ad excipiendas confessiones suorum subditorum aliorumque in domo
Can. 0970      - Facultas ad confessiones excipiendas ne concedatur nisi presbyteris qui idonei per examen reperti fuerint, aut de eorum idoneitate
Can. 0974      2. Revocata facultate ad confessiones excipiendas a loci Ordinario qui eam concessit, de quo in can. 967, § 2
Can. 0974      tantum in territorio revocantis. § 3. Quilibet loci Ordinarius qui alicui presbytero revocaverit facultatem ad confessiones excipiendas, certiorem reddat
Can. 0974      presbytero revocaverit facultatem ad confessiones excipiendas, certiorem reddat Ordinarium qui ratione incardinationis est presbyteri proprius, aut, si agatur de
Can. 0982      quas paenitens per se ipse implendi obligatione tenetur. - Qui confitetur se falso confessarium innocentem apud auctoritatem ecclesiasticam denuntiasse
Can. 0984      paenitentis gravamine, etiam quovis revelationis periculo excluso. § 2. Qui in auctoritate est constitutus, notitia quam de peccatis in
Can. 0986      obligatione tenetur providendi ut audiantur confessiones fidelium sibi commissorum, qui rationabiliter audiri petant, utque iisdem opportunitas praebeatur ad confessionem
Can. 0999      Episcopum, oleum in unctione infirmorum adhibendum benedicere possunt: 1_ qui iure Episcopo dioecesano aequiparantur; 2_ in casu necessitatis, quilibet
Can. 1002      - Celebratio communis unctionis infirmorum, pro pluribus infirmis simul, qui apte sint praeparati et rite dispositi, iuxta Episcopi dioecesani
Can. 1004      valeat. - § 1. Unctio infirmorum ministrari potest fideli qui, adepto rationis usu, ob infirmitatem vel senium in periculo
Can. 1006      aegrotet vel mortuus sit, hoc sacramentum ministretur. - Infirmis qui, cum suae mentis compotes essent, hoc sacramentum implicite saltem
Can. 1007      saltem petierint, conferatur. - Unctio infirmorum ne conferatur illis, qui in manifesto gravi peccato obstinate perseverent. - Sacramento ordinis
Can. 1008      christifideles quidam, charactere indelebili quo signantur, constituuntur sacri ministri, qui nempe consecrantur et deputantur ut, pro suo quisque gradu
Can. 1015      sine apostolico indulto, licite ordinare non potest. § 3. Qui potest litteras dimissorias ad ordines recipiendos dare, potest quoque
Can. 1016      - Episcopus proprius, quod attinet ad ordinationem diaconalem eorum qui clero saeculari se adscribi intendant, est Episcopus dioecesis, in
Can. 1025      ministerium utilis habeatur. § 3. Episcopo ordinanti proprium subditum, qui servitio alius dioecesis destinetur, constare debet ordinandum huic dioecesi
Can. 1029      eiusque obligationes pertinent. - Ad ordines ii soli promoveantur qui, prudenti iudicio Episcopi proprii aut Superioris maioris competentis, omnibus
Can. 1031      iuris. - § 1. Presbyteratus ne conferatur nisi iis qui aetatis annum vigesimum quintum expleverint et sufficienti gaudeant maturitate
Can. 1031      insuper intervallo sex saltem mensium inter diaconatum et presbyteratum; qui ad presbyteratum destinantur, ad diaconatus ordinem tantummodo post expletum
Can. 1031      vigesimum tertium admittantur. § 2. Candidatus ad diaconatum permanentem qui non sit uxoratus ad eundem diaconatum ne admittatur, nisi
Can. 1031      admittatur, nisi post expletum vigesimum quintum saltem aetatis annum; qui matrimonio coniunctus est, nonnisi post expletum trigesimum quintum saltem
Can. 1033      expletum formationis tempus. - Licite ad ordines promovetur tantum qui recepit sacrae confirmationis sacramentum. - § 1. Ad diaconatum
Can. 1034      acceptatam. § 2. Ad eandem admissionem obtinendam non tenetur, qui per vota in clericale institutum cooptatus est. - §
Can. 1037      ad ordinem recipiendum admittatur. - Promovendus ad diaconatum permanentem qui non sit uxoratus, itemque promovendus ad presbyteratum, ad ordinem
Can. 1038      aut vota perpetua in instituto religioso emiserint. - Diaconus, qui ad presbyteratum promoveri renuat, ab ordinis recepti exercitio prohiberi
Can. 1039      Episcopi dioecesani aut Superioris maioris competentis aestimanda. - Omnes qui ad aliquem ordinem promovendi sunt, exercitiis spiritualibus vacent per
Can. 1040      rite iisdem exercitiis vacasse. - A recipiendis ordinibus arcentur qui quovis impedimento afficiuntur sive perpetuo, quod venit nomine irregularitatis
Can. 1040      sive simplici; nullum autem impedimentum contrahitur, quod in canonibus qui sequuntur non contineatur. - Ad recipiendos ordines sunt irregulares
Can. 1041      non contineatur. - Ad recipiendos ordines sunt irregulares: 1_ qui aliqua forma laborat amentiae aliusve psychicae infirmitatis, qua, consultis
Can. 1041      consultis peritis, inhabilis iudicatur ad ministerium rite implendum; 2_ qui delictum apostasiae, haeresis aut schismatis commiserit; 3_ qui matrimonium
Can. 1041      2_ qui delictum apostasiae, haeresis aut schismatis commiserit; 3_ qui matrimonium etiam civile tantum attentaverit, vel ipsemet vinculo matrimoniali
Can. 1041      muliere matrimonio valido coniuncta aut eodem voto adstricta; 4_ qui voluntarium homicidium perpetraverit aut abortum procuraverit, effectu secuto, omnesque
Can. 1041      aut abortum procuraverit, effectu secuto, omnesque positive cooperantes; 5_ qui seipsum vel alium graviter et dolose mutilaverit vel sibi
Can. 1041      et dolose mutilaverit vel sibi vitam adimere tentaverit; 6_ qui actum ordinis posuerit constitutis in ordine episcopatus vel presbyteratus
Can. 1042      uxorem habens, nisi ad diaconatum permanentem legitime destinetur; 2_ qui officium vel administrationem gerit clericis ad normam cann. 285
Can. 1044      § 1. Ad exercendos ordines receptos sunt irregulares: 1_ qui irregularitate ad ordines recipiendos dum afficiebatur, illegitime ordines recepit
Can. 1044      ad ordines recipiendos dum afficiebatur, illegitime ordines recepit; 2_ qui delictum commisit, de quo in can. 1041, n. 2
Can. 1044      can. 1041, n. 2, si delictum est publicum; 3_ qui delictum commisit, de quibus in can. 1041, nn. 3
Can. 1044      5, 6. § 2. Ab ordinibus exercendis impediuntur: 1_ qui impedimento ad ordines recipiendos detentus, illegitime ordines recepit; 2_
Can. 1044      impedimento ad ordines recipiendos detentus, illegitime ordines recepit; 2_ qui amentia aliave infirmitate psychica de qua in can. 1041
Can. 1048      et si periculum immineat gravis damni aut infamiae, potest qui irregularitate ab ordine exercendo impeditur eundem exercere, firmo tamen
Can. 1050      declarationis de qua in can. 1036, necnon, si ordinandus qui promovendus est ad diaconatum permanentem sit uxoratus, testimonia celebrati
Can. 1052      vel societatem definitive cooptatum fuisse et esse subditum Superioris qui dat litteras. § 3. Si, his omnibus non obstantibus
Can. 1053      Singulis ordinatis det Episcopus ordinans authenticum ordinationis receptae testimonium; qui, si ab Episcopo extraneo cum litteris dimissoriis promoti fuerint
Can. 1054      notitiam uniuscuiusque celebratae ordinationis transmittat ad parochum loci baptismi, qui id adnotet in suo baptizatorum libro, ad normam can
Can. 1057      facit partium consensus inter personas iure habiles legitime manifestatus, qui nulla humana potestate suppleri valet. § 2. Consensus matrimonialis
Can. 1058      accipiunt ad constituendum matrimonium. - Omnes possunt matrimonium contrahere, qui iure non prohibentur. - Matrimonium catholicorum, etsi una tantum
Can. 1065      mulieribus experientia et peritia probatis. - § 1. Catholici qui sacramentum confirmationis nondum receperint, illud, antequam ad matrimonium admittantur
Can. 1071      legis civilis agnosci vel celebrari nequeat; 3_ matrimonio eius qui obligationibus teneatur naturalibus erga aliam partem filiosve ex praecedenti
Can. 1071      partem filiosve ex praecedenti unione ortis; 4_ matrimonio eius qui notorie catholicam fidem abiecerit; 5_ matrimonio eius qui censura
Can. 1071      eius qui notorie catholicam fidem abiecerit; 5_ matrimonio eius qui censura innodatus sit; 6_ matrimonio filii familias minoris, insciis
Can. 1071      1105. § 2. Ordinarius loci licentiam assistendi matrimonio eius qui notorie catholicam fidem abiecerit ne concedat, nisi servatis normis
Can. 1079      tum minister sacer rite delegatus, tum sacerdos vel diaconus qui matrimonio, ad normam can. 1116, § 2, assistit. §
Can. 1082      non sacramentali concessa super impedimento occulto, adnotetur in libro, qui in secreto curiae archivo asservandus est, nec alia dispensatio
Can. 1085      praescripto can. 1098. - § 1. Invalide matrimonium attentat qui vinculo tenetur prioris matrimonii, quamquam non consummati. § 2
Can. 1087      esse, alteram vero non baptizatam. - Invalide matrimonium attentant, qui in sacris ordinibus sunt constituti. - Invalide matrimonium attentant
Can. 1088      in sacris ordinibus sunt constituti. - Invalide matrimonium attentant, qui voto publico perpetuo castitatis in instituto religioso adstricti sunt
Can. 1090      ac libero constituta, matrimonium sponte eligat. - § 1. Qui intuitu matrimonii cum certa persona ineundi, huius coniugi vel
Can. 1090      attentat. § 2. Invalide quoque matrimonium inter se attentant qui mutua opera physica vel morali mortem coniugi intulerunt. -
Can. 1094      vice versa. - Matrimonium inter se valide contrahere nequeunt qui cognatione legali ex adoptione orta, in linea recta aut
Can. 1095      collateralis, coniuncti sunt. - Sunt incapaces matrimonii contrahendi: 1_ qui sufficienti rationis usu carent; 2_ qui laborant gravi defectu
Can. 1095      matrimonii contrahendi: 1_ qui sufficienti rationis usu carent; 2_ qui laborant gravi defectu discretionis iudicii circa iura et officia
Can. 1095      et officia matrimonialia essentialia mutuo tradenda et acceptanda; 3_ qui ob causas naturae psychicae obligationes matrimonii essentiales assumere non
Can. 1098      reddit, nisi haec qualitas directe et principaliter intendatur. - Qui matrimonium init deceptus dolo, ad obtinendum consensum patrato, circa
Can. 1105      id in ipso mandato adnotetur et alius testis addatur qui scripturam ipse quoque subsignet; secus mandatum irritum est. §
Can. 1108      aut parocho aut sacerdote vel diacono ab alterutro delegato qui assistant, necnon coram duobus testibus, secundum tamen regulas expressas
Can. 1108      coram duobus testibus, secundum tamen regulas expressas in canonibus qui sequuntur, et salvis exceptionibus de quibus in cann. 144
Can. 1108      1127, §§ 1-2. § 2. Assistens matrimonio intellegitur tantum qui praesens exquirit manifestationem contrahentium consensus eamque nomine Ecclesiae recipit
Can. 1112      Episcoporum conferentiae et obtenta licentia Sanctae Sedis, delegare laicos, qui matrimoniis assistant. § 2. Laicus seligatur idoneus, ad institutionem
Can. 1112      Laicus seligatur idoneus, ad institutionem nupturientibus tradendam capax et qui liturgiae matrimoniali rite peragendae aptus sit. - Antequam delegatio
Can. 1116      nequeat sine gravi incommodo assistens ad normam iuris competens, qui intendunt verum matrimonium inire, illud valide ac licite coram
Can. 1116      utroque casu, si praesto sit alius sacerdos vel diaconus qui adesse possit, vocari et, una cum testibus, matrimonii celebrationi
Can. 1121      - § 1. Celebrato matrimonio, parochus loci celebrationis vel qui eius vices gerit, etsi neuter eidem astiterit, quam primum
Can. 1121      attinet cum dispensatione a forma canonica contractum, loci Ordinarius, qui dispensationem concessit, curet ut inscribatur dispensatio et celebratio in
Can. 1138      evidentibus argumentis contrarium probetur. § 2. Legitimi praesumuntur filii, qui nati sunt saltem post dies 180 a die celebrati
Can. 1148      canonum de matrimoniis mixtis. - § 1. Non baptizatus, qui plures uxores non baptizatas simul habeat, recepto in Ecclesia
Can. 1149      iustitiae, christianae caritatis et naturalis aequitatis. - Non baptizatus qui, recepto in Ecclesia catholica baptismo, cum coniuge non baptizato
Can. 1169      - § 1. Consecrationes et dedicationes valide peragere possunt qui charactere episcopali insigniti sunt, necnon presbyteri quibus iure vel
Can. 1177      curare competit, aliam ecclesiam funeris eligere de consensu eius, qui eam regit, et monito defuncti parocho proprio. § 3
Can. 1184      paenitentiae signa: 1_ notorie apostatae, haeretici et schismatici; 2_ qui proprii corporis cremationem elegerint ob rationes fidei christianae adversas
Can. 1187      - Cultu publico eos tantum Dei servos venerari licet, qui auctoritate Ecclesiae in album Sanctorum vel Beatorum relati sint
Can. 1189      indigeant, numquam restaurentur sine data scripto licentia ab Ordinario; qui, antequam eam concedat, peritos consulat. - § 1. Sacras
Can. 1195      votum pendet aut eiusdem causa finali, dispensatione, commutatione. - Qui potestatem in voti materiam habet, potest voti obligationem tamdiu
Can. 1200      admittunt, per procuratorem praestari valide nequit. - § 1. Qui libere iurat se aliquid facturum, peculiari religionis obligatione tenetur
Can. 1203      est; 4_ dispensatione, commutatione, ad normam can. 1203. - Qui suspendere, dispensare, commutare possunt votum, eandem potestatem eademque ratione
Can. 1203      promissorium; sed si iurisiurandi dispensatio vergat in praeiudicium aliorum qui obligationem remittere recusent, una Apostolica Sedes potest iusiurandum dispensare
Can. 1206      alicuius loci spectat ad Episcopum dioecesanum et ad eos qui ipsi iure aequiparantur; iidem possunt cuilibet Episcopo vel, in
Can. 1218      cathedrales et paroeciales. - Unaquaeque ecclesia suum habeat titulum qui, peracta ecclesiae dedicatione, mutari nequit. - In ecclesia legitime
Can. 1222      usum profanum non sordidum redigere potest, de consensu eorum qui iura in eadem sibi legitime vindicent, et dummodo animarum
Can. 1248      impediant. - § 1. Praecepto de Missa participanda satisfacit qui Missae assistit ubicumque celebratur ritu catholico vel ipso die
Can. 1249      adimplendo et praesertim ieiunium et abstinentiam, ad normam canonum qui sequuntur, observando. - Dies et tempora paenitentialia in universa
Can. 1252      Morte Domini Nostri Iesu Christi. - Lege abstinentiae tenentur qui decimum quartum aetatis annum expleverint; lege vero ieiunii adstringuntur
Can. 1252      Curent tamen animarum pastores et parentes ut etiam ii qui, ratione minoris aetatis ad legem ieiunii et abstinentiae non
Can. 1257      iuridicas publicas pertinent, sunt bona ecclesiastica et reguntur canonibus qui sequuntur, necnon propriis statutis. § 2. Bona temporalia personae
Can. 1258      hisce canonibus, nisi expresse aliud caveatur. - In canonibus qui sequuntur nomine Ecclesiae significatur non solum Ecclesia universa aut
Can. 1265      statuere, quae ab omnibus servari debent, iis non exclusis, qui ex institutione mendicantes vocantur et sunt. - In omnibus
Can. 1274      vel oblationes colligat eum in finem ut sustentationi clericorum, qui in favorem dioecesis servitium praestant, ad normam can. 281
Can. 1277      - Episcopus dioecesanus quod attinet ad actus administrationis ponendos, qui, attento statu oeconomico dioecesis, sunt maioris momenti, consilium a
Can. 1279      2. - § 1. Administratio bonorum ecclesiasticorum ei competit, qui immediate regit personam ad quam eadem bona pertinent, nisi
Can. 1280      habeat consilium a rebus oeconomicis vel saltem duos consiliarios, qui administratorem, ad normam statutorum, in munere adimplendo adiuvent. -
Can. 1281      § 1. Firmis statutorum praescriptis, administratores invalide ponunt actus qui fines modumque ordinariae administrationis excedunt, nisi prius ab Ordinario
Can. 1281      scripto datam obtinuerint. § 2. In statutis definiantur actus qui finem et modum ordinariae administrationis excedunt; si vero de
Can. 1281      persona iuridica, salva eius actione seu recursu adversus administratores qui damna eidem intulerint. - Omnes, sive clerici sive laici
Can. 1282      damna eidem intulerint. - Omnes, sive clerici sive laici, qui legitimo titulo partes habent in administratione bonorum ecclesiasticorum, munera
Can. 1286      adamussim servent, iuxta principia ab Ecclesia tradita; 2_ iis, qui operam ex condicto praestant, iustam et honestam mercedem tribuant
Can. 1287      subducta, singulis annis officio tenentur rationes Ordinario loci exhibendi, qui eas consilio a rebus oeconomicis examinandas committat. § 2
Can. 1292      antea alienatae; secus licentia irrita est. § 4. Ii, qui in alienandis bonis consilio vel consensu partem habere debent
Can. 1299      speciali competentis auctoritatis licentia scripto data. - § 1. Qui ex iure naturae et canonico libere valet de suis
Can. 1302      voluntatibus adiectae, tamquam non appositae habeantur. - § 1. Qui bona ad pias causas sive per actum inter vivos
Can. 1304      valide acceptari possit, requiritur licentia Ordinarii in scriptis data; qui eam ne praebeat, antequam legitime compererit personam iuridicam tum
Can. 1308      fundatas, quae sint per se stantia, dummodo nemo sit qui obligatione teneatur et utiliter cogi possit ad eleemosynae augmentum
Can. 1315      lex vel praeceptum id expresse statuat. - § 1. Qui legislativam habet potestatem, potest etiam poenales leges ferre; potest
Can. 1321      § 2. Poena lege vel praecepto statuta is tenetur, qui legem vel praeceptum deliberate violavit; qui vero id egit
Can. 1321      statuta is tenetur, qui legem vel praeceptum deliberate violavit; qui vero id egit ex omissione debitae diligentiae, non punitur
Can. 1322      Posita externa violatione, imputabilitas praesumitur, nisi aliud appareat. - Qui habitualiter rationis usu carent, etsi legem vel praeceptum violaverint
Can. 1323      delicti in incapaces habentur. - Nulli poenae est obnoxius qui, cum legem vel praeceptum violavit: 1_ sextum decimum aetatis
Can. 1324      paenitentia adhiberi,si delictum patratum sit: 1_ ab eo, qui rationis usum imperfectum tantum habuerit; 2_ ab eo qui
Can. 1324      qui rationis usum imperfectum tantum habuerit; 2_ ab eo qui rationis usu carebat propter ebrietatem aliamve similem mentis perturbationem
Can. 1324      perturbationem, quae culpabilis fuerit; 3_ ex gravi passionis aestu, qui non omnem tamen mentis deliberationem et voluntatis consensum praecesserit
Can. 1324      ne fuerit voluntarie excitata vel nutrita; 4_ a minore, qui aetatem sedecim annorum explevit; 5_ ab eo, qui metu
Can. 1324      minore, qui aetatem sedecim annorum explevit; 5_ ab eo, qui metu gravi, quamvis relative tantum, coactus est, aut ex
Can. 1324      malum vel in animarum damnum vergat; 6_ ab eo, qui legitimae tutelae causa contra iniustum sui vel alterius aggressorem
Can. 1324      adversus aliquem graviter et iniuste provocantem; 8_ ab eo, qui per errorem, ex sua tamen culpa, putavit aliquam adesse
Can. 1324      can. 1323, nn. 4 vel 5; 9_ ab eo, qui sine culpa ignoravit poenam legi vel praecepto esse adnexam
Can. 1324      poenam legi vel praecepto esse adnexam; 10_ ab eo, qui egit sine plena imputabilitate, dummodo haec gravis permanserit. §
Can. 1326      punire potest quam lex vel praeceptum statuit: 1_ eum, qui post condemnationem vel poenae declarationem ita delinquere pergit, ut
Can. 1326      eius pertinacia in mala voluntate conici possit; 2_ eum, qui in dignitate aliqua constitutus est, vel qui auctoritate aut
Can. 1326      2_ eum, qui in dignitate aliqua constitutus est, vel qui auctoritate aut officio abusus est ad delictum patrandum 3_
Can. 1326      aut officio abusus est ad delictum patrandum 3_ reum, qui, cum poena in delictum culposum constituta sit, eventum praevidit
Can. 1328      eximant, vel eam attenuent vel aggravent. - § 1. Qui aliquid ad delictum patrandum egit vel omisit, nec tamen
Can. 1329      quae in delictum consummatum constituta est. - § 1. Qui communi delinquendi consilio in delictum concurrunt, neque in lege
Can. 1329      2. In poenam latae sententiae delicto adnexam incurrunt complices,qui in lege vel praecepto non nominantur, si sine eorum
Can. 1331      nisi gravis obstet causa; 2_ invalide ponit actus regiminis, qui ad normam § 1, n. 3, sunt illiciti; 3_
Can. 1334      vel limitatione, constituere; eiusmodi autem poena omnes effectus habet, qui in can. 1333, § 1 recensentur. - Si censura
Can. 1339      censuris datur in can. 1335. - § 1. Eum, qui versatur in proxima delinquendi occasione, vel in quem, ex
Can. 1342      irrogandam vel declarandam in iudicio, applicanda sunt ad Superiorem, qui per decretum extra iudicium poenam irroget vel declaret, nisi
Can. 1350      statu clericali. § 2. Dimissio autem e statu clericali, qui propter poenam vere indigeat, Ordinarius meliore quo fieri potest
Can. 1351      - Poena reum ubique tenet, etiam resoluto iure eius qui poenam constituit vel irrogavit, nisi aliud expresse caveatur. -
Can. 1354      declarent, habent effectum suspensivum. - § 1. Praeter eos, qui in cann. 1355-1356 recensentur, omnes, qui a lege, quae
Can. 1354      1. Praeter eos, qui in cann. 1355-1356 recensentur, omnes, qui a lege, quae poena munita est, dispensare possunt vel
Can. 1355      possunt, dummodo non sit Apostolicae Sedi reservata: 1_ Ordinarius, qui iudicium ad poenam irrogandam vel declarandam promovit vel decreto
Can. 1355      sit reservata, potest Ordinarius remittere suis subditis et iis qui in ipsius territorio versantur vel ibi deliquerint, et etiam
Can. 1356      2_ si poena sit irrogata vel declarata, etiam Ordinarius qui iudicium ad poenam irrogandam vel declarandam promovit vel decreto
Can. 1358      § 1. Remissio censurae dari non potest nisi delinquenti qui a contumacia, ad normam can. 1347, § 2, recesserit
Can. 1358      § 2, recesserit; recedenti autem denegari nequit. § 2. Qui censuram remittit, potest ad normam can. 1348 providere vel
Can. 1366      iusta poena puniatur. - Parentes vel parentum locum tenentes, qui liberos in religione acatholica baptizandos vel educandos tradunt, censura
Can. 1367      vel educandos tradunt, censura aliave iusta poena puniantur. - Qui species consecratas abicit aut in sacrilegum finem abducit vel
Can. 1369      coram ecclesiastica auctoritate, periurium committit, iusta poena puniatur. - Qui in publico spectaculo vel concione, vel in scripto publice
Can. 1370      odium contemptumve excitat, iusta poena puniatur. - § 1. Qui vim physicam in Romanum Pontificem adhibet, in excommunicationem latae
Can. 1370      statu clericali, pro delicti gravitate addi potest. § 2. Qui id agit in eum qui episcopali charactere pollet, in
Can. 1370      addi potest. § 2. Qui id agit in eum qui episcopali charactere pollet, in interdictum latae sententiae et, si
Can. 1370      clericus, etiam in suspensionem latae sententiae incurrit. § 3. Qui vim physicam in clericum vel religiosum adhibet in fidei
Can. 1371      contemptum, iusta poena puniatur. - Iusta poena puniatur: 1_ qui, praeter casum de quo in can. 1364, § 1
Can. 1371      Apostolica Sede vel ab Ordinario admonitus non retractat; 2_ qui aliter Sedi Apostolicae, Ordinario, vel Superiori legitime praecipienti vel
Can. 1372      non obtemperat, et post monitum in inoboedientia persistit. - Qui contra Romani Pontificis actum ad Concilium Oecumenicum vel ad
Can. 1373      Oecumenicum vel ad Episcoporum collegium recurrit censura puniatur. - Qui publice aut subditorum simultates vel odia adversus Sedem Apostolicam
Can. 1374      eos provocat, interdicto vel aliis iustis poenis puniatur. - Qui nomen dat consociationi, quae contra Ecclesiam machinatur, iusta poena
Can. 1374      dat consociationi, quae contra Ecclesiam machinatur, iusta poena puniatur; qui autem eiusmodi consociationem promovet vel moderatur, interdicto puniatur. -
Can. 1375      autem eiusmodi consociationem promovet vel moderatur, interdicto puniatur. - Qui impediunt libertatem ministerii vel electionis vel potestatis ecclesiasticae aut
Can. 1375      bonorum usum, aut perterrent electorem vel electum vel eum qui potestatem vel ministerium ecclesiasticum exercuit, iusta poena puniri possunt
Can. 1376      vel ministerium ecclesiasticum exercuit, iusta poena puniri possunt. - Qui rem sacram, mobilem vel immobilem, profanat iusta poena puniatur
Can. 1377      sacram, mobilem vel immobilem, profanat iusta poena puniatur. - Qui sine praescripta licentia bona ecclesiastica alienat, iusta poena puniatur
Can. 1378      ecclesiastica alienat, iusta poena puniatur. - § 1. Sacerdos qui contra praescriptum can. 977 agit, in excommunicationem latae sententiae
Can. 1378      sententiae interdicti vel, si sit clericus, suspensionis incurrit: 1_ qui ad ordinem sacerdotalem non promotus liturgicam eucharistici Sacrificii actionem
Can. 1378      sacerdotalem non promotus liturgicam eucharistici Sacrificii actionem attentat; 2_ qui, praeter casum de quo in § 1, cum sacramentalem
Can. 1379      gravitate, aliae poenae, non exclusa excommunicatione, addi possunt. - Qui, praeter casus de quibus in can. 1378, sacramentum se
Can. 1380      1378, sacramentum se administrare simulat, iusta poena puniatur. - Qui per simoniam sacramentum celebrat vel recipit, interdicto vel suspensione
Can. 1382      privationem vel cessationem a munere, eiusdem retentio. - Episcopus qui sine pontificio mandato aliquem consecrat in Episcopum, itemque qui
Can. 1382      qui sine pontificio mandato aliquem consecrat in Episcopum, itemque qui ab eo consecrationem recipit, in excommunicationem latae sententiae Sedi
Can. 1383      excommunicationem latae sententiae Sedi Apostolicae reservatam incurrunt. - Episcopus qui, contra praescriptum can. 1015, alienum subditum sine legitimis litteris
Can. 1383      legitimis litteris dimissoriis ordinavit, prohibetur per annum ordinem conferre. Qui vero ordinationem recepit, est ipso facto a recepto ordine
Can. 1384      recepit, est ipso facto a recepto ordine suspensus. - Qui, praeter casus, de quibus in cann. 1378-1383, sacerdotale munus
Can. 1385      sacrum ministerium illegitime exsequitur, iusta poena puniri potest. - Qui quaestum illegitime facit ex Missae stipe, censura vel alia
Can. 1386      Missae stipe, censura vel alia iusta poena puniatur. - Qui quidvis donat vel pollicetur ut quis, munus in Ecclesia
Can. 1386      illegitime quid agat vel omittat, iusta poena puniatur; item qui ea dona vel pollicitationes acceptat. - Sacerdos, qui in
Can. 1387      item qui ea dona vel pollicitationes acceptat. - Sacerdos, qui in actu vel occasione vel praetextu confessionis paenitentem ad
Can. 1388      gravioribus dimittatur e statu clericali. - § 1. Confessarius, qui sacramentale sigillum directe violat, in excommunicationem latae sententiae Sedi
Can. 1388      violat, in excommunicationem latae sententiae Sedi Apostolicae reservatam incurrit; qui vero indirecte tantum, pro delicti gravitate puniatur. § 2
Can. 1388      Interpres aliique, de quibus in can. 983, § 2, qui secretum violant, iusta poena puniantur, non exclusa excommunicatione. -
Can. 1389      iam poena sit lege vel praecepto constituta. § 2. Qui vero, ex culpabili neglegentia, ecclesiasticae potestatis vel ministerii vel
Can. 1390      ponit vel omittit, iusta poena puniatur. - § 1. Qui confessarium de delicto, de quo in can. 1387, apud
Can. 1390      et, si sit clericus, etiam in suspensionem. § 2. Qui aliam ecclesiastico Superiori calumniosam praebet delicti denuntiationem, vel aliter
Can. 1391      - Iusta poena pro delicti gravitate puniri potest: 1_ qui ecclesiasticum documentum publicum falsum conficit, vel verum mutat, destruit
Can. 1391      mutat, destruit, occultat, vel falso vel mutato utitur; 2_ qui alio falso vel mutato documento utitur in re ecclesiastica
Can. 1391      falso vel mutato documento utitur in re ecclesiastica; 3_ qui in publico ecclesiastico documento falsum asserit. - Clerici vel
Can. 1393      contra canonum praescripta exercentes pro delicti gravitate puniantur. - Qui obligationes sibi ex poena impositas violat, iusta poena puniri
Can. 1394      clericali puniri potest. § 2. Religiosus a votis perpetuis, qui non sit clericus, matrimonium etiam civiliter tantum attentans, in
Can. 1395      usque ad dimissionem e statu clericali. § 2. Clericus qui aliter contra sextum Decalogi praeceptum deliquerit, si quidem delictum
Can. 1396      exclusa, si casus ferat, dimissione e statu clericali. - Qui graviter violat residentiae obligationem cui ratione ecclesiastici officii tenetur
Can. 1397      poena puniatur, non exclusa, post monitionem, officii privatione. - Qui homicidium patrat, vel hominem vi aut fraude rapit vel
Can. 1398      quibus in can. 1370, poenis ibi statutis punitur. - Qui abortum procurat, effectu secuto, in excommunicationem latae sententiae incurrit
Can. 1402      poenarum ecclesiasticarum irrogationem. - Omnia Ecclesiae tribunalia reguntur canonibus qui sequuntur, salvis normis tribunalium Apostolicae Sedis. - § 1
Can. 1405      in causis de quibus in can. 1401: 1_ eos qui supremum tenent civitatis magistratum; 2_ Patres Cardinales; 3_ Legatos
Can. 1407      in prima instantia conveniri potest, nisi coram iudice ecclesiastico qui competens sit ob unum ex titulis qui in cann
Can. 1407      iudice ecclesiastico qui competens sit ob unum ex titulis qui in cann. 1408-1414 determinantur. § 2. Incompetentia iudicis, cui
Can. 1417      non suspendit, praeter casum appellationis, exercitium iurisdictionis in iudice qui causam iam cognoscere coepit; quique idcirco poterit iudicium prosequi
Can. 1419      expresse non exceptis, iudex primae instantiae est Episcopus dioecesanus, qui iudicialem potestatem exercere potest per se ipse vel per
Can. 1419      potest per se ipse vel per alios, secundum canones qui sequuntur. § 2. Si vero agatur de iuribus aut
Can. 1421      § 1. In dioecesi constituantur ab Episcopo iudices dioecesani, qui sint clerici. § 2. Episcoporum conferentia permittere potest ut
Can. 1425      permittere potest ut Episcopus causas unico iudici clerico committat, qui, ubi fieri possit, assessorem et auditorem sibi asciscat. §
Can. 1428      Episcopus potest ad auditoris munus approbare clericos vel laicos, qui bonis moribus, prudentia et doctrina fulgeant. § 3. Auditoris
Can. 1429      debet unum ex iudicibus collegii ponentem seu relatorem designare, qui in coetu iudicum de causa referat et sententias in
Can. 1430      et ad causas poenales constituatur in dioecesi promotor iustitiae, qui officio tenetur providendi bono publico. - § 1. In
Can. 1432      nullitate vel solutione matrimonii, constituatur in dioecesi defensor vinculi, qui officio tenetur proponendi et exponendi omnia quae rationabiliter adduci
Can. 1434      aliquid decernere possit, instantia promotoris iustitiae vel vinculi defensoris, qui iudicio intersint, eandem vim habet. - Episcopi est promotorem
Can. 1435      - Episcopi est promotorem iustitiae et vinculi defensorem nominare, qui sint clerici vel laici, integrae famae, in iure canonico
Can. 1442      Romanus Pontifex pro toto orbe catholico iudex est supremus, qui vel per se ipse ius dicit, vel per ordinaria
Can. 1447      normam cann. 1713-1716, controversia finem habere utiliter possit. - Qui causae interfuit tamquam iudex, promotor iustitiae, defensor vinculi, procurator
Can. 1449      recusatione videt Vicarius iudicialis; si ipse recusetur, videt Episcopus qui tribunali praeest. § 3. Si Episcopus sit iudex et
Can. 1451      2. Actus positi a iudice antequam recusetur, validi sunt; qui autem positi sunt post propositam recusationem, rescindi debent, si
Can. 1454      tribunali vero secundae instantiae, ultra sex menses. - Omnes qui tribunal constituunt aut eidem opem ferunt, iusiurandum de munere
Can. 1457      iudicii, dona quaevis acceptare prohibentur. - § 1. Iudices qui, cum certe et evidenter competentes sint, ius reddere recusent
Can. 1462      litis finitae, proponi et cognosci debent ante contestationem litis; qui serius eas opposuerit, non est reiciendus, sed condemnetur ad
Can. 1470      expediendum necessarios esse statuerit. § 2. Omnes iudicio assistentes, qui reverentiae et oboedientiae tribunali debitae graviter defuerint, iudex potest
Can. 1478      iuris vel iudicis. - § 1. Minores et ii, qui rationis usu destituti sunt, stare in iudicio tantummodo possunt
Can. 1478      a iudice constitutum. § 4. Bonis interdicti, et ii qui minus firmae mentis sunt, stare in iudicio per se
Can. 1482      - § 1. Unicum sibi quisque potest constituere procuratorem, qui nequit alium sibimet substituere, nisi expressa facultas eidem facta
Can. 1488      officio suspendi, tum etiam si recidivus sit, ab Episcopo, qui tribunali praeest, ex albo advocatorum expungi potest. § 2
Can. 1488      § 2. Eodem modo puniri possunt advocati et procuratores qui a competentibus tribunalibus causas, in fraudem legis, subtrahunt ut
Can. 1489      ut ab aliis favorabilius definiantur. - Advocati ac procuratores qui ob dona aut pollicitationes aut quamlibet aliam rationem suum
Can. 1490      possit, stabiles patroni constituantur, ab ipso tribunali stipendium recipientes, qui munus advocati vel procuratoris in causis praesertim matrimonialibus pro
Can. 1496      dumtaxat delegato vel alioquin relative incompetenti. - § 1. Qui probabilibus saltem argumentis ostenderit super aliqua re ab alio
Can. 1502      ab eo cuius interest, vel a promotore iustitiae. - Qui aliquem convenire vult, debet libellum competenti iudici exhibere, in
Can. 1503      utroque tamen casu iudex notarium iubeat scriptis actum redigere qui actori legendus est et ab eo probandus, quique locum
Can. 1508      iudicium debet statim parti conventae notificari, et simul ceteris, qui comparere debent, notum fieri. § 2. Citationi libellus litis
Can. 1508      in iudicio. § 3. Si lis moveatur adversus eum qui non habet liberum exercitium suorum iurium, vel liberam administrationem
Can. 1508      prout casus ferat, tutori, curatori, procuratori speciali, seu ei qui ipsius nomine iudicium suscipere tenetur ad normam iuris. -
Can. 1509      notificatio facienda est per publicos tabellarios vel alio modo qui tutissimus sit, servatis normis lege particulari statutis. § 2
Can. 1510      de eius modo constare debet in actis. - Conventus, qui citatoriam schedam recipere recuset, vel qui impedit quominus citatio
Can. 1510      actis. - Conventus, qui citatoriam schedam recipere recuset, vel qui impedit quominus citatio ad se perveniat, legitime citatus habeatur
Can. 1519      Si a munere cesset tutor vel curator vel procurator, qui sit ad normam can. 1481, § § 1 et
Can. 1521      salvo iure petendi indemnitatem adversus tutores, curatores, administratores, procuratores, qui culpa se caruisse non probaverint. - Peremptio exstinguit acta
Can. 1524      vel consensu eorum, quorum concursus requiritur ad ponendos actus, qui ordinariae administrationis fines excedunt. § 3. Renuntiatio, ut valeat
Can. 1526      renuntiatum fuit. - § 1. Onus probandi incumbit ei qui asserit. § 2. Non indigent probatione: 1_ quae ab
Can. 1548      sacri ministerii; civitatum magistratus, medici, obstetrices, advocati, notarii aliique qui ad secretum officii etiam ratione praestiti consilii tenentur, quod
Can. 1548      tenentur, quod attinet ad negotia huic secreto obnoxia; 2_ qui ex testificatione sua sibi aut coniugi aut proximis consanguineis
Can. 1550      quo id expedire declaretur. § 2. Incapaces habentur: 1_ qui partes sunt in causa, aut partium nomine in iudicio
Can. 1550      nomine in iudicio consistunt, iudex eiusve assistentes, advocatus aliique qui partibus in eadem causa assistunt vel astiterunt; 2_ sacerdotes
Can. 1558      iudici videatur. § 2. Cardinales, Patriarchae, Episcopi et ii qui, suae civitatis iure, simili favore gaudent, audiantur in loco
Can. 1561      partes, vel promotor iustitiae, vel defensor vinculi, vel advocati qui examini intersint, si alias interrogationes testi faciendas habeant, has
Can. 1573      fidem facere non potest, nisi agatur de teste qualificato qui deponat de rebus ex officio gestis, aut rerum et
Can. 1585      lege statuitur; alia hominis, quae a iudice conicitur. - Qui habet pro se iuris praesumptionem, liberatur ab onore probandi
Can. 1588      - Causa incidens proponitur scripto vel ore, indicato nexu qui intercedit inter ipsam et causam principalem, coram iudice competenti
Can. 1596      in quo breviter suum ius interveniendi demonstret. § 3. Qui intervenit in causa, admittendus est in eo statu in
Can. 1608      praescriptis legis de quarundam probationum efficacia. § 4. Iudex qui eam certitudinem adipisci non potuit, pronuntiet non constare de
Can. 1609      unicuique est a pristina sua conclusione recedere. Iudex vero qui ad decisionem aliorum accedere noluit, exigere potest ut, si
Can. 1612      Sententia, post divini Nominis invocationem, exprimat oportet ex ordine qui sit iudex aut tribunal; qui sit actor, pars conventa
Can. 1612      exprimat oportet ex ordine qui sit iudex aut tribunal; qui sit actor, pars conventa, procurator, nominibus et domiciliis rite
Can. 1620      a iudice absolute incompetenti; 2_ lata est ab eo, qui careat potestate iudicandi in tribunali in quo causa definita
Can. 1621      exceptionis in perpetuum, per modum vero actionis coram iudice qui sententiam tulit intra decem annos a die publicationis sententiae
Can. 1624      publicationis sententiae. - De querela nullitatis videt ipse iudex qui sententiam tulit; quod si pars vereatur ne iudex, qui
Can. 1624      qui sententiam tulit; quod si pars vereatur ne iudex, qui sententiam querela nullitatis impugnatam tulit, praeoccupatum animum habeat ideoque
Can. 1634      termini non decurrunt, et impedimentum significandum est iudici appellationis, qui iudicem a quo praecepto obstringat officio suo quam primum
Can. 1646      1645, § 2, nn. 1-3, petenda est a iudice qui sententiam tulit intra tres menses a die cognitionis eorundem
Can. 1649      concedendis; 4_ de damnorum refectione quae debetur ab eo qui non solum in iudicio succubuit, sed temere litigavit; 5_
Can. 1649      pars recurrere potest intra quindecim dies ad eundem iudicem, qui poterit taxationem emendare. - § 1. Sententia quae transiit
Can. 1650      mandari potest, salvo praescripto can. 1647. § 2. Iudex qui sententiam tulit et, si appellatio proposita sit, etiam iudex
Can. 1650      si sententia, de qua in § 2, impugnetur, iudex qui de impugnatione cognoscere debet, si videt hanc probabiliter fundatam
Can. 1652      exigat, quaestio incidens habetur, ab illo ipso iudice decidenda, qui tulit sententiam exsecutioni mandandam. - § 1. Nisi lex
Can. 1653      § 3. Inter religiosos exsecutio sententiae spectat ad Superiorem qui sententiam exsecutioni mandandam tulit aut iudicem delegavit. - §
Can. 1655      suo arbitrio et prudentia terminum statuat ad implendam obligationem, qui tamen neque infra quindecim dies coarctetur neque sex menses
Can. 1661      ad audientiam, non ultra triginta dies celebrandam, omnes citet qui in ea interesse debent, addita pro partibus dubii formula
Can. 1673      probationes, dummodo accedat consensus Vicarii iudicialis domicilii partis conventae, qui prius ipsam interroget, num quid excipiendum habeat. - Habiles
Can. 1692      Episcopi dioecesani decreto vel iudicis sententia ad normam canonum qui sequuntur. § 2. Ubi decisio ecclesiastica effectus civiles non
Can. 1699      petitur dispensatio, est Episcopus dioecesanus domicilii vel quasi-domicilii oratoris, qui, si constiterit de fundamento precum, processus instructionem disponere debet
Can. 1704      instructione, omnia acta cum apta relatione deferat ad Episcopum, qui votum pro rei veritate promat tum super facto inconsummationis
Can. 1716      foro canonico eadem impugnatio proponi potest coram iudice ecclesiastico, qui in primo gradu competens est ad controversiam iudicandam. -
Can. 1717      investigatione bonum cuiusquam nomen in discrimen vocetur. § 3. Qui investigationem agit, easdem habet, quas auditor in processu, potestates
Can. 1721      poenalem iudicialem esse ineundum, acta investigationis promotori iustitiae tradat, qui accusationis libellum iudici ad normam cann. 1502 et 1504
Can. 1730      sententiam definitivam in iudicio poenali protulerit. § 2. Iudex, qui ita egerit, debet, postquam sententiam tulerit in poenali iudicio
Can. 1732      statuuntur, eadem applicanda sunt ad omnes administrativos actus singulares, qui in foro externo extra iudicium dantur, iis exceptis, qui
Can. 1732      qui in foro externo extra iudicium dantur, iis exceptis, qui ab ipso Romano Pontifice vel ab ipso Concilio Oecumenico
Can. 1733      quod si adversus decretum recursus propositus sit, ipse Superior, qui de recursu videt, recurrentem et decreti auctorem hortetur, quotiescumque
Can. 1736      decreverit, potest suspensio interim peti ab eius Superiore hierarchico, qui eam decernere potest gravibus tantum de causis et cauto
Can. 1736      ad normam § 2, si postea recursus proponatur, is qui de recursu videre debet, ad normam can. 1737, §
Can. 1737      2 interim effecta, eo ipso cessat. - § 1. Qui se decreto gravatum esse contendit, potest ad Superiorem hierarchicum
Can. 1737      decreto gravatum esse contendit, potest ad Superiorem hierarchicum eius, qui decretum tulit, propter quodlibet iustum motivum recurrere; recursus proponi
Can. 1737      motivum recurrere; recursus proponi potest coram ipso decreti auctore, qui eum statim ad competentem Superiorem hierarchicum transmittere debet. §
Can. 1737      Recursus proponendus est intra peremptorium terminum quindecim dierum utilium, qui in casibus de quibus in can. 1734, § 3
Can. 1739      iubere ut recurrens ipse compareat ut interrogetur. - Superiori, qui de recursu videt, licet, prout casus ferat, non solum
Can. 1741      legitime amoveri potest, hae praesertim sunt: 1_ modus agendi qui ecclesiasticae communioni grave detrimentum vel perturbationem afferat; 2_ imperitia
Can. 1742      intra tempus quindecim dierum renuntiet. § 2. De parochis qui sunt sodales instituti religiosi aut societatis vitae apostolicae, servetur
Can. 1747      paroeciam commiserit. § 2. Si autem de infirmo agatur, qui e paroeciali domo sine incommodo nequeat alio transferri, Episcopus

QUIA     [2]
Can. 1727      potest reus, etiam si sententia ipsum ideo tantum dimiserit, quia poena erat facultativa, vel quia iudex potestate usus est
Can. 1727      ipsum ideo tantum dimiserit, quia poena erat facultativa, vel quia iudex potestate usus est, de qua in cann. 1344

QUIBUS     [271]
Can. 0010      - Irritantes aut inhabilitantes eae tantum leges habendae sunt, quibus actum esse nullum aut inhabilem esse personam expresse statuitur
Can. 0012      § 1. Legibus universalibus tenentur ubique terrarum omnes pro quibus latae sunt. § 2. A legibus autem universalibus, quae
Can. 0016      habet et ligat tantum personas atque afficit res pro quibus data est. - Leges ecclesiasticae intellegendae sunt secundum propriam
Can. 0029      immemorabiles, nec lex universalis consuetudines particulares. - Decreta generalia, quibus a legislatore competenti pro communitate legis recipiendae capaci communia
Can. 0031      actu concessionis statutis. - § 1. Decreta generalia exsecutoria, quibus nempe pressius determinantur modi in lege applicanda servandi aut
Can. 0031      2. Ad decretorum promulgationem et vacationem quod attinet, de quibus in § 1, serventur praescripta can. 8. - Decreta
Can. 0041      personae aut loci ratione videatur inopportuna, exsecutor exsecutionem intermittat; quibus in casibus statim certiorem faciat auctoritatem quae actum edidit
Can. 0052      - Decretum singulare vim habet tantum quoad res de quibus datum est; eas vero ubique obligat, nisi aliud constet
Can. 0083      Cessat privilegium elapso tempore vel expleto numero casuum pro quibus concessum fuit, firmo praescripto can. 142, § 2. §
Can. 0085      gaudent exsecutiva intra limites suae competentiae, necnon ab illis quibus potestas dispensandi explicite vel implicite competit sive ipso iure
Can. 0093      - Dispensatio quae tractum habet successivum cessat iisdem modis quibus privilegium, necnon certa ac totali cessatione causae motivae. -
Can. 0094      sive personarum sive rerum ad normam iuris conduntur, et quibus definiuntur earundem finis, constitutio, regimen atque agendi rationes. §
Can. 0095      sive a christifidelibus libere convocatis, necnon aliis celebrationibus, et quibus definiuntur quae ad constitutionem, moderamen et rerum agendarum rationes
Can. 0098      potestati obnoxia manet parentum vel tutorum, iis exceptis in quibus minores lege divina aut iure canonico ab eorum potestate
Can. 0112      potest ad latinam Ecclesiam redire; 3_ filii eorum, de quibus in nn. 1 et 2, ante decimum quartum aetatis
Can. 0114      qui singulorum finem transcendit, ordinatae. § 2. Fines, de quibus in § 1, intelleguntur qui ad opera pietatis, apostolatus
Can. 0118      - Personam iuridicam publicam repraesentant, eius nomine agentes, ii quibus iure universali vel particulari aut propriis statutis haec competentia
Can. 0118      propriis statutis haec competentia agnoscitur; personam iuridicam privatam, ii quibus eadem competentia per statuta tribuitur. - Ad actus collegiales
Can. 0121      bona iuraque patrimonialia prioribus propria obtinet atque onera suscipit, quibus eaedem gravabantur; ad destinationem autem praesertim bonorum et ad
Can. 0122      aes alienum aliaque onera dividantur inter personas iuridicas, de quibus agitur, debita cum proportione ex aequo et bono, ratione
Can. 0136      de exsecutioni mandandis sive legibus universalibus sive legibus particularibus, quibus ipsi ad normam can. 13, § 2, n. 2
Can. 0138      tamen delegata potestas est, ea quoque intelleguntur concessa sine quibus eadem potestas exerceri nequit. - § 1. Nisi aliud
Can. 0142      expleto mandato; elapso tempore vel exhausto numero casuum pro quibus concessa fuit; cessante causa finali delegationis; revocatione delegantis delegato
Can. 0144      regiminis exsecutivam. § 2. Eadem norma applicatur facultatibus de quibus in cann. 882, 883, 966, et 1111, § 1
Can. 0184      quae effectum sortita est, quam primum omnibus nota fiat, quibus aliquod ius in officii provisionem competit. - Ei, qui
Can. 0209      cum Ecclesia. § 2. Magna cum diligentia officia adimpleant, quibus tenentur erga Ecclesiam tum universam, tum particularem ad quam
Can. 0212      Pastoribus patefaciant. § 3. Pro scientia, competentia et praestantia quibus pollent, ipsis ius est, immo et aliquando officium, ut
Can. 0221      tuendam violare. - § 1. Christifidelibus competit ut iura, quibus in Ecclesia gaudent, legitime vindicent atque defendant in foro
Can. 0225      obligatio eo vel magis urget iis in adiunctis, in quibus nonnisi per ipsos Evangelium audire et Christum cognoscere homines
Can. 0228      sacris Pastoribus ad illa officia ecclesiastica et munera assumantur, quibus ipsi secundum iuris praescripta fungi valent. § 2. Laici
Can. 0234      atque foveantur seminaria minora aliave instituta id genus, in quibus nempe, vocationum fovendarum gratia, provideatur ut peculiaris formatia religiosa
Can. 0234      § 2. Nisi certis in casibus adiuncta suadeant, iuvenes quibus animus est ad sacerdotium ascendere, ea ornentur humanistica et
Can. 0239      Episcopo deputati sint. § 3. Seminarii statutis provideantur rationes, quibus curam rectoris, in disciplina praesertim servanda, participent ceteri moderatores
Can. 0246      etiam per mariale rosarium, oratio mentalis aliaque pietatis exercitia, quibus alumni spiritum orationis acquirant atque vocationis suae robur consequantur
Can. 0254      propriis et scientifica methodo examinandas habeantur igitur exercitationes, in quibus, sub moderamine magistrorum, alumni proprio labore studia quaedam persolvere
Can. 0279      temporibus, aliis quoque intersint praelectionibus, conventibus theologicis aut conferentiis, quibus ipsis praebeatur occasio pleniorem scientiarum sacrarum et methodorum pastoralium
Can. 0285      propriis, inconsulto proprio Ordinario, prohibentur; item a subscribendis syngraphis, quibus nempe obligatio solvendae pecuniae, nulla definita causa, subscipitur, abstineant
Can. 0291      causas ac Apostolica Sede conceditur. - Praeter casus de quibus in can. 290, n. 1, amissio status clericalis non
Can. 0298      ab institutis vitae consecratae et societatibus vitae apostolicae, in quibus christifideles, sive clerici sive laici sive clerici et laici
Can. 0299      inter se conventione inita, consociationes constituere ad fines de quibus in can. 298, § 1 persequendos, firmo praescripto can
Can. 0304      privatae, quocumque titulo seu nomine vocantur, sua habeant statuta, quibus definiantur consociationis finis seu obiectum sociale, sedes, regimen et
Can. 0327      Christifideles laici magni faciant consociationes ad spirituales fines, de quibus in can. 298, constitutas, eas speciatim quae rerum temporalium
Can. 0337      Pontificis est secundum necessitates Ecclesiae seligere et promovere modos, quibus Episcoporum Collegium munus suum quoad universam Ecclesiam collegialiter exerceat
Can. 0346      eiusdem iuris deputantur; alii a Romano Pontifice directe nominantur; quibus accedunt aliqui sodales institutorum religiosorum clericalium, qui ad normam
Can. 0346      quod adimplent, alii vero a Romano Pontifice directe nominantur; quibus accedunt aliqui sodales institutorum religiosorum clericalium ad normam eiusdem
Can. 0346      congregatur, constat sodalibus delectis praecipue ex iis regionibus pro quibus convocata est, ad normam iuris peculiaris, quo synodus regitur
Can. 0349      in unum convocantur, sive ut singuli, scilicet variis officiis, quibus funguntur, eidem Romano Pontifici praestando in cura praesertim cotidiana
Can. 0350      in tres ordines distribuitur: episcopalem, ad quem pertinent Cardinales quibus a Romano Pontifice titulus assignatur Ecclesiae suburbicariae, necnon Patriarchae
Can. 0353      supremo Ecclesiae Pastori praecipue auxilio sunt in Consistoriis, in quibus iussu Romani Pontificis eoque praesidente congregantur; Consistoria habentur ordinaria
Can. 0357      quoties a Romano Pontifice convocentur. - § 1. Cardinales, quibus Ecclesia suburbicaria aut ecclesia in Urbe in titulum est
Can. 0364      1_ ad Apostolicam Sedem notitias mittere de condicionibus in quibus versantur Ecclesiae particulares, deque omnibus quae ipsam vitam Ecclesiae
Can. 0365      et ad effectum deducendis. § 2. In negotiis, de quibus in § 1, expediendis, prout adiuncta suadeant, Legatus pontificius
Can. 0368      renuntiatione a Romano Pontifice acceptata. - Ecclesiae particulares, in quibus una et unica Ecclesia catholica exsistit, sunt imprimis dioeceses
Can. 0368      una et unica Ecclesia catholica exsistit, sunt imprimis dioeceses, quibus nisi aliud constet, assimilantur praelatura territorialis et abbatia territorialis
Can. 0376      capite et membris exercere possunt. - Episcopi vocantur dioecesani, quibus scilicet alicuius dioecesis cura commissa est; ceteri titulares appellantur
Can. 0381      reserventur. § 2. Qui praesunt aliis communitatibus fidelium, de quibus in can. 368, Episcopo dioecesano in iure aequiparantur, nisi
Can. 0384      proprias rite adimpleant iisdemque praesto sint media et institutiones, quibus ad vitam spiritualem et intellectualem fovendam egeant; item curet
Can. 0388      applicare. § 2. Episcopus Missam pro populo diebus, die quibus in, § 1, per se ipse celebrare et applicare
Can. 0395      visitationis Sacrorum Liminum, vel Conciliorum, Episcoporum synodi, Episcoporum conferentiae, quibus interesse debet, aliusve officii sibi legitime commissi, a dioecesi
Can. 0409      sedis ceperit, omnes et solas servat potestates et facultates quibus sede plena, tamquam Vicarius generalis vel tamquam Vicarius episcopalis
Can. 0443      ut eorum numerus non excedat dimidiam partem eorum de quibus in §§ 1-3. § 5. Ad concilia provincialia praeterea
Can. 0451      conferentia sua conficiat statuta, ab Apostolica Sede recognoscenda, in quibus, praeter alia, ordinentur conferentiae conventus plenarii habendi, et provideantur
Can. 0454      statutorum conferentiae praescripta; firmum tamen sit eis solis, de quibus in § 1, competere suffragium deliberativum, cum agitur de
Can. 0455      conferentia decreta generalia ferre tantummodo potest in causis, in quibus ius universale id praescripserit aut peculiare Apostolicae Sedis mandatum
Can. 0455      petitionem ipsius conferentiae id statuerit. § 2. Decreta de quibus in § 1, ut valide ferantur in plenario conventu
Can. 0455      ipsa Episcoporum conferentia determinantur. § 4. In casibus in quibus nec ius universale nec peculiare Apostolicae Sedis mandatum potestatem
Can. 0479      genus aut fideles determinati ritus vel coetus tantum pro quibus constitutus est, iis causis exceptis quas Episcopus sibi aut
Can. 0483      esse integrae famae et omni suspicione maiores; in causis quibus fama sacerdotis in discrimen vocari possit, notarius debet esse
Can. 0491      et systematice ordinentur. § 3. Acta et documenta, de quibus in §§ 1 et 2, ut inspiciantur aut efferantur
Can. 0506      divinum necnon administerium persolvendum sint peragenda; decernant conventus in quibus capituli negotia agantur atque, salvis quidem iuris universalis praescriptis
Can. 0507      Clericis ad capitulum non pertinentibus, committi possunt alia officia, quibus ipsi, ad normam statuorum, canonicis auxilium praebeant. - §
Can. 0510      parochi. § 3. Episcopi dioecesani est certas statuere normas, quibus officia pastoralia parochi atque munera capitulo propria debite componantur
Can. 0528      praecepto habenda necnon catechetica institutione tradenda, atque foveat opera quibus spiritus evangelicus, etiam ad iustitiam socialem quod attinet, promoveatur
Can. 0531      voluntarias; Episcopo dioecesano, audito consilio presbyterali, competit statuere praescripta, quibus destinationi harum oblationum necnon remunerationi clericorum idem munus implentium
Can. 0533      aut intermissum; quo in feriarum tempore dies non computantur, quibus semel in anno parochus spirituali recessui vacat; parochus autem
Can. 0533      Ordinarium monere. § 3. Episcopi dioecesani est normas statuere quibus prospiciatur ut, parochi absentia durante, curae provideatur paroeciae per
Can. 0534      2. Parochus, qui plurium paroeciarum curam habet, diebus de quibus in § 1, unam tantum Missam pro universo sibi
Can. 0542      Ordinarium de paroeciae vacatione statim certiorem faciat. - Sacerdotes quibus in solidum, ad normam can. 517, § 1, alicuius
Can. 0542      cura pastoralis committitur: 1_ praediti sint oportet qualitatibus, de quibus in can. 521; 2_ nominentur vel instituantur ad normam
Can. 0543      statutam, obligatione tenentur munera et functiones parochi persolvendi de quibus in cann. 528, 529 et 530; facultas matrimoniis assistendi
Can. 0547      si opportunum id iudicaverit, parocho aut parochis paroeciarum pro quibus constituitur, necnon vicario foraneo, firmo praescripto can. 682, §
Can. 0556      districtus paroecias visitare. - Ecclesiarum rectores hic intelleguntur sacerdotes, quibus cura demandatur alicuius ecclesiae, quae nec sit paroecialis nec
Can. 0558      praescripto can. 262, rectori non licet functiones paroeciales de quibus in can. 530, nn. 1-6, in ecclesia sibi commissa
Can. 0595      immutationes in eas legitime introductas confirmare, salvis iis in quibus Apostolica Sedes manus apposuerit, necnon negotia maiora totum institutum
Can. 0612      religiosa ad opera apostolica destinetur diversa ab illis pro quibus constituta est, requiritur consensus Episcopi dioecesani; non vero, si
Can. 0627      in iure universali praescriptos, ius proprium determinet casus in quibus consensus vel consilium ad valide agendum requirantur ad normam
Can. 0628      etiam quoad disciplinam religiosam: 1_ monasteria sui iuris de quibus in can. 615; 2_ singulas domos instituti iuris dioecesani
Can. 0630      id petant. § 5. Sodales cum fiducia Superiores adeant, quibus animum suum libere ac sponte aperire possunt. Vetantur autem
Can. 0631      Moderatorem supremum eligere, maiora negotia tractare, necnon normas edicere, quibus omnes parere tenentur. § 2. Composito et ambitus potestatis
Can. 0635      institutum aptas normas statuat de usu et administratione bonorum, quibus paupertas sibi propria foveatur, defendatur et exprimatur. - §
Can. 0637      peractae administrationis rationem reddant. - Monasteria sui iuris, de quibus in can. 615, Ordinario loci rationem administrationis reddere debent
Can. 0638      Sedis licentia. § 4. Pro monasteriis sui iuris, de quibus in can. 615, et institutis iuris dioecesani accedat necesse
Can. 0658      causa, non tamen ultra trimestre. - Praeter condiciones de quibus in can. 656, nn. 2, 4 et 5 aliasque
Can. 0683      requisito alterius consensu. - § 1. Ecclesias et oratoria, quibus christifideles habitualiter accedunt, scholas aliaque opera religionis vel caritatis
Can. 0688      in institutis autem iuris dioecesani et in monasteriis, de quibus in can. 615, indultum, ut valeat, confirmari debet ab
Can. 0695      - § 1. Sodalis dimitti debet ob delicta de quibus in cann. 1397, 1398 et 1395, nisi in delictis
Can. 0695      cann. 1397, 1398 et 1395, nisi in delictis, de quibus in can. 1395, § 2, Superior censeat dimissionem non
Can. 0697      in iure proprio statutae sufficiunt. - In casibus de quibus in can. 696, si Superior maior, audito suo consilio
Can. 0698      subscriptis supremo Moderatori transmittat. - In omnibus casibus, de quibus in cann. 695 et 696, firmum semper manet ius
Can. 0699      in facto. § 2. In monasteriis sui iuris, de quibus in can. 615, dimissionem decernere pertinet ad Episcopum dioecesanum
Can. 0706      usumfructum et administrationem proprietatem vero Episcopus dioecesanus aliique, de quibus in can. 381, § 2, acquirunt Ecclesiae particulari; ceteri
Can. 0712      - Firmis praescriptis cann. 598-601, constitutiones statuant vincula sacra, quibus evangelica consilia in instituto assumuntur, et definiant obligationes quas
Can. 0731      caritatis tendunt. § 2. Inter has sunt societates in quibus sodales, aliquo vinculo constitutionibus definito, consilia evangelica assumunt. -
Can. 0732      applicantur, salva tamen uniuscuiusque societatis natura societatibus vero, de quibus in can. 731, § 2, etiam cann. 598-602 applicantur
Can. 0739      constitutionibus vel particularibus conventionibus definiuntur. - Sodales, praeter obligationes quibus, uti sodales, obnoxii sunt secundum constitutiones, communibus obligationibus clericorum
Can. 0757      hoc officio tenentur, quoad populum sibi commissum, parochi aliique quibus cura animarum concreditur; diaconorum etiam est in ministerio verbi
Can. 0786      cum scilicet instructae sint propriis viribus et sufficientibus mediis, quibus opus evangelizandi per se ipsae peragere valeant. - §
Can. 0787      ipsis, ratione eorundem ingenio et culturae aptata, aperiantur viae quibus ad evangelicum nuntium cognoscendum adduci valeant. § 2. Curent
Can. 0788      atque apostolatus. § 3. Conferentiae Episcoporum est statuta edere quibus catechumenatus ordinetur, determinando quaenam a catechumenis sint praestanda, atque
Can. 0790      cedant missionis. § 2. Praescriptis ab Episcopo dioecesano de quibus in § 1, n. 1 editis, subsunt omnes missionarii
Can. 0792      Sedi transmittenda. - Episcoporum conferentiae opera instituant ac promoveant, quibus ii qui e terris missionum laboris aut studii causa
Can. 0793      catholici officium quoque habent ea eligendi media et instituta quibus, iuxta locorum adiuncta, catholicae filiorum educationi aptius prospicere queant
Can. 0793      et etiam iis fruendi auxiliis a societate civili praestandis, quibus in catholica educatione filiorum procuranda indigeant. - § 1
Can. 0796      implendo, praecipuo auxilio sunt. § 2. Cum magistris scholarum, quibus filios educandos concredant, parentes arcte cooperentur oportet; magistri vero
Can. 0798      subsidiis tueatur. - Parentes filios concredant illis scholis in quibus educationi catholicae provideatur; quod si facere non valeant, obligatione
Can. 0801      conferentes ad easdem condendas et sustentandas. - Instituta religiosa quibus missio educationis propria est, fideliter hanc suam missionem retinentes
Can. 0802      - § 1. Si praesto non sint scholae in quibus educatio tradatur christiano spiritu imbuta, Episcopi dioecesani est curare
Can. 0809      aut saltem facultates, in ipsarum territorio apte distributae, in quibus variae disciplinae, servata quidem earum scientifica autonomia, investigentur et
Can. 0821      ubi fieri possit, condantur instituta superiora scientiarum religiosarum, in quibus nempe edoceantur disciplinae theologicae aliaeque quae ad culturam christianam
Can. 0823      bonis moribus noceant. § 2. Officium et ius, de quibus in § 1, competunt Episcopis, tum singulis tum in
Can. 0827      scholis, sive elementariis sive mediis sive superioribus, uti textus, quibus institutio nititur, adhiberi non possunt libri qui quaestiones recipiunt
Can. 0827      disciplinas pertinentes. § 3. Commendatur ut libri materias de quibus in § 2 tractantes, licet non adhibeantur uti textus
Can. 0827      adhibeantur uti textus in institutione tradenda, itemque scripta in quibus aliquid habetur quod religionis aut morum honestatis peculiariter intersit
Can. 0838      intra limites suae competentiae, normas de re liturgica dare, quibus omnes tenentur. - § 1. Aliisve quoque mediis munus
Can. 0839      Aliisve quoque mediis munus sanctificationis peragit Ecclesia, sive orationibus, quibus Deum deprecatur ut christifideles sanctificati sint in veritate, sive
Can. 0840      utpote actiones Christi et Ecclesiae, signa exstant ac media quibus fides exprimitur et roboratur, cultus Deo redditur et hominum
Can. 0844      et dummodo periculum vitetur erroris vel indifferentismi, licet christifidelibus quibus physice aut moraliter impossibile sit accedere ad ministrum catholicum
Can. 0845      inquisitione peracta, prudens adhuc dubium supersit num sacramenta de quibus in § 1 revera aut valide collata fuerint, sub
Can. 0847      proprium ritum. - § 1. In administrandis sacramentis, in quibus sacra olea adhibenda sunt, minister uti debet oleis ex
Can. 0869      validitate dubitandi. § 3. Quod si, in casibus de quibus in §§ 1 et 2, dubia remaneat baptismi collatio
Can. 0893      Ut quis patrini munere fungatur, condiciones adimpleat oportet, de quibus in can. 874. § 2. Expedit ut tamquam patrinus
Can. 0905      praecipuum sacerdotes adimplent. - § 1. Exceptis casibus in quibus ad normam iuris licitum est pluries eadem die Eucharistiam
Can. 0941      Christi praesentia. - § 1. In ecclesiis aut oratoriis quibus datum est asservare sanctissimam Eucharistiam, fieri possunt expositiones sive
Can. 0944      § 2. Episcopi dioecesani est de processionibus statuere ordinationes, quibus earum participationi et dignitati prospiciatur. - § 1. Secundum
Can. 0948      - Distinctae applicandae sunt Missae ad eorum intentiones pro quibus singulis stips, licet exigua, oblata et acceptata est. -
Can. 0952      quorumlibet stare debent eidem decreto aut consuetudini loci, de quibus in §§ 1 et 2. - Nemini licet tot
Can. 0953      Nemini licet tot stipes Missarum per se applicandarum accipere, quibus intra annum satisfacere non potest. - Si certis in
Can. 0956      Missarum celebrationem curandam, sive clerici sive laici, onera Missarum quibus intra annum non fuerit satisfactum suis Ordinariis tradant, secundum
Can. 0958      1. Parochus necnon rector ecclesiae aliusve pii loci, in quibus stipes Missarum recipi solent, peculiarem habeant librum, in quo
Can. 0964      sedes confessionales crate fixa inter paenitentem et confessarium instructae, quibus libere uti possint fideles, qui id desiderent. § 3
Can. 0966      minister, praeterquam potestate ordinis, facultate gaudeat eandem in fideles, quibus absolutionem impertitur, exercendi. § 2. Hac facultate donari potest
Can. 0995      Praeter supremam Ecclesiae auctoritatem ii tantum possunt indulgentias elargiri, quibus haec potestas iure agnoscitur aut a Romano Pontifice conceditur
Can. 1003      Officium et ius unctionis infirmorum ministrandi habent omnes sacerdotes, quibus demandata est cura animarum, erga fideles suo pastorali officio
Can. 1018      Pro-vicarius et Pro-praefectus apostolicus litteras dimissorias ne iis concedant, quibus ab Episcopo dioecesano aut a Vicario vel Praefecto apostolico
Can. 1025      ad normam cann. 1033-1039 adimpleverit; praeterea documenta habeantur, de quibus in can. 1050, atque scrutinium peractum sit, de quo
Can. 1044      si delictum est publicum; 3_ qui delictum commisit, de quibus in can. 1041, nn. 3, 4, 5, 6. §
Can. 1047      quae sequuntur: 1_ ab irregularitatibus ex delictis publicis, de quibus in can. 1041, nn. 2 et 3; 2_ ab
Can. 1047      reservatur dispensatio ab irregularitatibus ad exercitium ordinis suscepti, de quibus in can. 1041, n. 3, in casibus publicis tantum
Can. 1048      adiri nequeat Ordinarius aut cum de irregularitatibus agatur de quibus in can. 1041, nn. 3 et 4, Paenitentiaria, et
Can. 1049      valet etiam pro reticitis bona fide, exceptis irregularitatibus de quibus in can. 1041, n. 4, aliisve ad forum iudiciale
Can. 1050      testimonium recepti baptismi et confirmationis, atque receptorum ministeriorum de quibus in can. 1035 item testimonium factae declarationis de qua
Can. 1052      ad eam procedere possit, ipsi constare debet documenta, de quibus in can. 1050, praesto esse atque, scrutinio ad normam
Can. 1063      iuvenibus et adultis aptata, immo usu instrumentorum communicationis socialis, quibus christifideles de significatione matrimonii christiani deque munere coniugum ac
Can. 1067      mediis ad investigationes peragendas, quae ante matrimonium necessaria sunt, quibus diligenter observatis, parochus procedere possit ad matrimonio assistendum. -
Can. 1071      catholicam fidem abiecerit ne concedat, nisi servatis normis de quibus in can. 1125, congrua congruis referendo. - Curent animarum
Can. 1079      ordine presbyteratus. § 2. In eisdem rerum adiunctis, de quibus in § 1, sed solum pro casibus in quibus
Can. 1079      quibus in § 1, sed solum pro casibus in quibus ne loci quidem Ordinarius adiri possit, eadem dispensandi potestate
Can. 1080      potestate gaudent dispensandi ab omnibus impedimentis, iis exceptis de quibus in can. 1078, § 2, n. 1, loci Ordinarius
Can. 1080      loci Ordinarius et, dummodo casus sit occultus, omnes de quibus in can. 1079, §§ 2-3, servatis condicionibus ibidem praescriptis
Can. 1080      vel ad loci Ordinarium, quod attinet ad impedimenta a quibus dispensare valet. - Parochus aut sacerdos vel diaconus, de
Can. 1081      dispensare valet. - Parochus aut sacerdos vel diaconus, de quibus in can. 1079, § 2, de concessa dispensatione pro
Can. 1086      Ab hoc impedimento ne dispensetur, nisi impletis condicionibus de quibus in can. 1125 et 1126. § 3. Si pars
Can. 1108      expressas in canonibus qui sequuntur, et salvis exceptionibus de quibus in cann. 144, 1112, § 1, 1116 et 1127
Can. 1122      1. Matrimonium contractum adnotetur etiam in regestis baptizatorum, in quibus baptismus coniugum inscriptus est. § 2. Si coniux matrimonium
Can. 1127      aliqua publica forma celebrationis; Episcoporum conferentiae est normas statuere, quibus praedicta dispensatio concordi ratione concedatur. § 3. Vetatur, ne
Can. 1129      Praescripta can. 1127 et 1128 applicanda sunt quoque matrimoniis, quibus obstat impedimentum disparitatis cultus, de quo in can. 1086
Can. 1148      non baptizatos simul habeat. § 2. In casibus de quibus in § 1, matrimonium, recepto baptismo, forma legitima contrahendum
Can. 1165      nullitatis rationes in eodem matrimonio concurrant, impletis condicionibus, de quibus in can. 1125, pro sanatione matrimonii mixti; concedi autem
Can. 1166      positivi quod iam cessavit. - Sacramentalia sunt signa sacra, quibus, ad aliquam sacramentorum imitationem, effectus praesertim spirituales significantur et
Can. 1169      peragere possunt qui charactere episcopali insigniti sunt, necnon presbyteri quibus iure vel legitima concessione id permittitur. § 2. Benedictiones
Can. 1176      ad normam iuris donandi sunt. § 2. Exequiae ecclesiasticae, quibus Ecclesia defunctis spiritualem opem impetrat eorumque corpora honorat ac
Can. 1177      § 2. Fas est autem cuilibet fideli, vel iis quibus fidelis defuncti exequias curare competit, aliam ecclesiam funeris eligere
Can. 1180      legitime electum fuerit ab ipso defuncto vel ab iis quibus defuncti sepulturam curare competit. § 2. Omnibus autem licet
Can. 1184      ob rationes fidei christianae adversas; 3_ alii peccatores manifesti, quibus exequiae ecclesiasticae non sine publico fidelium scandalo concedi possunt
Can. 1196      noctuque in domo instituti aut societatis degunt; 3_ ii quibus ab Apostolica Sede vel ab Ordinario loci delegata fuerit
Can. 1249      paenitentiae observatione inter se coniungantur, dies paenitentiales praescribuntur, in quibus christifideles speciali modo orationi vacent, opera pietatis et caritatis
Can. 1259      potest omnibus iustis modis iuris sive naturalis sive positivi, quibus aliis licet. - Ecclesiae nativum ius est exigendi a
Can. 1267      praesumuntur ipsi personae iuridicae factae. § 2. Oblationes, de quibus in § 1, repudiari nequeunt nisi iusta de causa
Can. 1271      caritatis, pro suae dioecesis facultatibus, conferant ad media procuranda, quibus Sedes Apostolica secundum temporum condiciones indiget, ut servitium erga
Can. 1274      subvenire. § 4. Pro diversis locorum adiunctis, fines de quibus in §§ 2 et 3 aptius obtineri possunt per
Can. 1276      personas iuridicas publicas sibi subiectas pertinent, salvis legitimis titulis quibus eidem Ordinario potiora iura tribuantur. § 2. Habita ratione
Can. 1278      actus habendi sint extraordinariae administrationis. - Praeter munera de quibus in can. 494, §§ 3 et 4, oeconomo committi
Can. 1278      4, oeconomo committi possunt ab Episcopo dioecesano munera de quibus in cann. 1276, § 1 et 1279, § 2
Can. 1284      administrationis singulis exeuntibus annis componere; 9_ documenta et instrumenta, quibus Ecclesiae aut instituti iura in bona nituntur, rite ordinare
Can. 1284      autem particulari relinquitur eas praecipere et pressius determinare modos quibus exhibendae sint. - Intra limites dumtaxat ordinariae administrationis fas
Can. 1295      fines, prudenter erogetur. - Requisita ad normam cann. 1291-1294, quibus etiam statuta personarum iuridicarum conformanda sunt, servari debent non
Can. 1303      piae fundationes autonomae, scilicet universitates rerum ad fines de quibus in can. 114, § 2 destinatae et a competenti
Can. 1303      celebrandi aliasque praefinitas functiones ecclesiasticas peragendi, aut fines de quibus in can. 114, § 2 aliter persequendi. § 2
Can. 1308      eiusdem instituti congruenter consequendum. § 5. Iisdem potestatibus, de quibus in §§ 3 et 4, gaudet supremus Moderator instituti
Can. 1309      instituti religiosi clericalis iuris pontificii. - Iisdem auctoritatibus, de quibus in can. 1308, potestas insuper competit transferendi, congrua de
Can. 1312      quae in cann. 1331-1333 recensentur; 2_ poenae expiatoriae, de quibus in can. 1336. § 2. Lex alias poenas expiatorias
Can. 1320      1318 de legibus particularibus statuuntur. - In omnibus in quibus religiosi subsunt Ordinario loci, possunt ab eodem poenis coerceri
Can. 1323      7_ sine culpa putavit aliquam adesse ex circumstantiis, de quibus in nn. 4 vel 5. - § 1. Violationis
Can. 1324      sua tamen culpa, putavit aliquam adesse ex circumstantiis, de quibus in can. 1323, nn. 4 vel 5; 9_ ab
Can. 1324      quae delicti gravitatem deminuat. § 3. In circumstantiis, de quibus in § 1, reus poena latae sententiae non tenetur
Can. 1326      quas diligens quilibet adhibuisset. § 2. In casibus, de quibus in § 1, si poena constituta sit latae sententiae
Can. 1332      Ecclesia, non facit suos. - Interdictus tenetur vetitis, de quibus in can. 1331, § 1 nn. 1 et 2
Can. 1357      § 3. Eodem onere recurrendi tenentur, postquam convaluerint, ii quibus ad normam can. 976 remissa est censura irrogata vel
Can. 1362      Doctrina Fidei reservatis; 2_ de actione ob delicta de quibus in cann. 1394, 1395, 1397, 1398, quae quinquennio praescribitur
Can. 1363      quo cessavit. - § 1. Si intra terminos de quibus in can. 1362, ex die quo sententia condemnatoria in
Can. 1364      § 1, n. 2; clericus praeterea potest poenis, de quibus in can. 1336, § 1, nn. 1, 2 et
Can. 1378      vel sacramentalem confessionem audit. § 3. In casibus de quibus in § 2, pro delicti gravitate, aliae poenae, non
Can. 1379      exclusa excommunicatione, addi possunt. - Qui, praeter casus de quibus in can. 1378, sacramentum se administrare simulat, iusta poena
Can. 1384      a recepto ordine suspensus. - Qui, praeter casus, de quibus in cann. 1378-1383, sacerdotale munus vel aliud sacrum ministerium
Can. 1388      pro delicti gravitate puniatur. § 2. Interpres aliique, de quibus in can. 983, § 2, qui secretum violant, iusta
Can. 1397      vel mutilat vel graviter vulnerat, privationibus et prohibitionibus, de quibus in can. 1336, pro delicti gravitate puniatur; homicidium autem
Can. 1397      pro delicti gravitate puniatur; homicidium autem in personas de quibus in can. 1370, poenis ibi statutis punitur. - Qui
Can. 1401      adnexas; 2_ de violatione legum ecclesiasticarum deque omnibus in quibus inest ratio peccati, quod attinet ad culpae definitionem et
Can. 1405      Romani Pontificis dumtaxat ius est iudicandi in causis de quibus in can. 1401: 1_ eos qui supremum tenent civitatis
Can. 1406      decisiones pro infectis habentur. § 2. In causis, de quibus in can. 1405, aliorum iudicum incompetentia est absoluta. -
Can. 1420      sibi reservat. § 3. Vicario iudiciali dari possunt adiutores, quibus nomen est Vicariorum iudicialium adiunctorum seu Vice-officialium. § 4
Can. 1421      conferentia permittere potest ut etiam laici iudices constituantur, e quibus, suadente necessitate, unus assumi potest ad collegium efformandum. §
Can. 1423      Sede Apostolica, possunt concordes, in locum tribunalium dioecesanorum de quibus in cann. 1419-1421, unicum constituere in suis dioecesibus tribunal
Can. 1423      dioecesanus habet circa suum tribunal. § 2. Tribunalia, de quibus in § 1, constitui possunt vel ad causas quaslibet
Can. 1430      iusta causa substituere potest. - Ad causas contentiosas, in quibus bonum publicum in discrimen vocari potest, et ad causas
Can. 1432      gradu huius interventus praesumitur necessarius. - Ad causas, in quibus agitur de nullitate sacrae ordinationis aut de nullitate vel
Can. 1433      possint adversus nullitatem vel solutionem. - In causis in quibus promotoris iustitiae aut defensoris vinculi praesentia requiritur, iis non
Can. 1439      plura tribunalia secundae instantiae constituere, etiam praeter casus de quibus in § 1. § 3. Quod attinet ad tribunalia
Can. 1439      § 3. Quod attinet ad tribunalia secundae instantiae, de quibus in § § 1-2, Episcoporum conferentia vel Episcopus ab
Can. 1444      Hoc tribunal iudicat etiam in prima instantia causas de quibus in can. 1405, § 3, aliasve quas Romanus Pontifex
Can. 1445      acta in exercitio ipsorum muneris; 4_ conflictus competentiae de quibus in can. 1416. § 2. Ipsum Tribunal videt de
Can. 1445      competentiam prorogare; 3_ promovere et approbare erectionem tribunalium, de quibus in cann. 1423 et 1439. - § 1. Christifideles
Can. 1449      assessor et auditor. - § 1. In casibus, de quibus in can. 1448, nisi iudex ipse abstineat, pars potest
Can. 1459      decreto, rationibus suffulto, statuendum est. - § 1. Vitia, quibus sententiae nullitas haberi potest, in quolibet iudicii statu vel
Can. 1459      iudice ex officio declarari. § 2. Praeter casus de quibus in § 1, exceptiones dilatoriae, eae praesertim quae respiciunt
Can. 1485      pacisci, compromittere in arbitros et generatim ea agere pro quibus ius requirit mandatum speciale. - § 1. Ut procuratoris
Can. 1504      2_ indicare quo iure innitatur actor et generatim saltem quibus factis et probationibus ad evincenda ea quae asseruntur; 3_
Can. 1508      liberum exercitium suorum iurium, vel liberam administrationem rerum de quibus disceptatur, citatio denuntianda est, prout casus ferat, tutori, curatori
Can. 1513      convocandae sunt a iudice ad dubium vel dubia concordanda, quibus in sententia respondendum sit. § 3. Decretum iudicis partibus
Can. 1525      iudice admitti. - Renuntiatio a iudice admissa, pro actis quibus renuntiatum est, eosdem parit effectus ac peremptio instantiae, itemque
Can. 1525      peremptio instantiae, itemque obligat renuntiantem ad solvendas expensas actorum, quibus renuntiatum fuit. - § 1. Onus probandi incumbit ei
Can. 1532      factorum probationem exinde erui possit. - In casibus, in quibus bonum publicum in causa est, iudex partibus iusiurandum de
Can. 1533      iustitiae et defensor vinculi possunt iudici exhibere articulos, super quibus pars interrogetur. - Circa partium interrogationem cum proportione serventur
Can. 1552      Exhibeantur, intra terminum a iudice praestitutum, articuli argumentorum super quibus petitur testium interrogatio; alioquin petitio censeatur deserta. - Iudicis
Can. 1558      selecto. § 3. Iudex decernat ubi audiendi sint ii, quibus propter distantiam, morbum aliudve impedimentum impossibile vel difficile sit
Can. 1576      aliis peritis iam factas assumere. - Easdem ob causas quibus testis, etiam periti excluduntur aut recusari possunt. - §
Can. 1577      Perito remittenda sunt acta causae aliaque documenta et subsidia quibus egere potest ad suum munus rite et fideliter exsequendum
Can. 1578      fuerint, diligenter adnotentur. § 2. Periti debent indicare perspicue quibus documentis vel aliis idoneis modis certiores facti sint de
Can. 1578      et ratione processerint in explendo munere sibi demandato et quibus potissimum argumentis suae conclusiones nitantur. § 3. Peritus accersiri
Can. 1579      perpendat. § 2. Cum reddit rationes decidendi, exprimere debet quibus motus argumentis peritorum conclusiones aut admiserit aut reiecerit. -
Can. 1598      2. Ad probationes complendas partes possunt alias iudici proponere; quibus acquisitis, si iudex necessarium duxerit, iterum est locus decreto
Can. 1600      non fuerint petitae, disponere tantummodo: 1_ in causis, in quibus agitur de solo privato partium bono, si omnes partes
Can. 1600      nova admittatur, sententiam iniustam futuram esse propter rationes, de quibus in can. 1645, § 2, nn. 1-3. § 2
Can. 1609      causae, et rationes tam in iure quam in facto, quibus ad conclusionem suam venerint; quae conclusiones actis causae adiungantur
Can. 1611      rationes seu motiva, tam in iure quam in facto, quibus dispositiva sententiae pars innititur; 4_ statuere de litis expensis
Can. 1612      § 3. Hisce subsequatur pars dispositiva sententiae, praemissis rationibus quibus innititur. § 4. Claudatur cum indicatione diei et loci
Can. 1612      § 4. Claudatur cum indicatione diei et loci in quibus prolata est et cum subscriptione iudicis vel, si de
Can. 1614      aptandae sunt. - Sententia quam primum publicetur, indicatis modis quibus impugnari potest; neque ante publicationem vim ullam habet, etiamsi
Can. 1623      1593, § 2. - Querela nullitatis in casibus, de quibus in can. 1622, proponi potest intra tres menses a
Can. 1628      itemque promotor iustitiae et defensor vinculi in causis in quibus eorum praesentia requiritur, ius habent a sententia appellandi ad
Can. 1636      § 1. Appellans potest appellationi renuntiare cum effectibus, de quibus in can. 1525. § 2. Si appellatio proposita sit
Can. 1646      - § 1. Restitutio in integrum propter motiva, de quibus in can. 1645, § 2, nn. 1-3, petenda est
Can. 1646      computandos. § 2. Restitutio in integrum propter motiva, de quibus in can. 1645, § 2, nn. 4 et 5
Can. 1646      terminus ab hac notitia decurrit. § 3. Termini de quibus supra non decurrunt, quamdiu laesus minoris sit aetatis. -
Can. 1658      ea quae in can. 1504 recensentur, debet: 1_ facta quibus actoris petitiones innitantur, breviter, integre et perspicue exponere; 2_
Can. 1658      petitiones innitantur, breviter, integre et perspicue exponere; 2_ probationes quibus actor facta demonstrare intendit, quasque simul afferre nequit, ita
Can. 1658      2. Libello adnecti debent, saltem in exemplari authentico, documenta quibus petitio innititur. - § 1. Si conamen conciliationis ad
Can. 1659      § 2. Haec notificatio effectus habet citationis iudicialis, de quibus in can. 1512. - Si exceptiones partis conventae id
Can. 1661      obiectum perspectum habeat. - § 1. Elapsis terminis, de quibus in cann. 1659 et 1660, iudex, perspectis actis, formulam
Can. 1662      asserta comprobanda. - In audientia primum tractantur quaestiones de quibus in cann. 1459-1464. - § . 1 Probationes colliguntur in
Can. 1677      in casu, sed determinare etiam debet quo capite vel quibus capitibus nuptiarum validitas impugnetur. § 4. Post decem dies
Can. 1687      declarationem defensor vinculi, si prudenter existimaverit vel vitia de quibus in can. 1686 vel dispensationis defectum non esse certa
Can. 1689      sententia partes moneantur de obligationibus moralibus vel etiam civilibus, quibus forte teneantur, altera erga alteram et erga prolem, ad
Can. 1711      causis defensor vinculi iisdem gaudet iuribus iisdemque tenetur officiis, quibus defensor vinculi matrimonialis. - Post secundam sententiam, quae nullitatem
Can. 1715      circa ea quae ad bonum publicum pertinent, aliaque de quibus libere disponere partes non possunt. § 2. Si agitur
Can. 1718      sibi decernendum videtur. § 3. In ferendis decretis, de quibus in § § 1 et 2, audiat Ordinarius, si
Can. 1719      et aequo dirimat. - Investigationis acta et Ordinarii decreta, quibus investigatio initur vel clauditur, eaque omnia quae investigationem praecedunt
Can. 1736      tricesimo die. - § 1. In iis materiis, in quibus recursus hierarchicus suspendit decreti exsecutionem, idem efficit etiam petitio
Can. 1737      peremptorium terminum quindecim dierum utilium, qui in casibus de quibus in can. 1734, § 3 decurrunt ex die quo
Can. 1737      normam can. 1735. § 3. Etiam in casibus, in quibus recursus non suspendit ipso iure decreti exsecutionem neque suspensio
Can. 1745      si opus sit, instructione, una cum iisdem parochis de quibus in can. 1742, § 1, nisi alii propter illorum

QUIBUSDAM     [2]
Can. 0353      omnes Cardinales, saltem in Urbe versantes, ad consultationem de quibusdam negotiis gravibus, communis tamen contigentibus, aut ad actus quosdam
Can. 0529      praesertim participans eosque in Domino confortans necnon, si in quibusdam defecerint, prudenter corrigens; aegrotos, praesertim morti proximos, effusa caritate

QUIBUSLIBET     [9]
Can. 0747      etiam de ordine sociali annuntiare, necnon iudicium ferre de quibuslibet rebus humanis, quatenus personae humanae iura fundamentalia aut animarum
Can. 0804      auctoritati subicitur institutio et educatio religiosa catholica quae in quibuslibet scholis impertitur aut variis communicationis socialis instrumentis procuratur; Episcoporum
Can. 0812      facultatum sunt conexae. - Qui in studiorum superiorum institutis quibuslibet disciplinas tradunt theologicas, auctoritatis ecclesiasticae competentis mandatum habeant oportet
Can. 0824      2. Quae in canonibus huius tituli statuuntur de libris, quibuslibet scriptis divulgationi publicae destinatis applicanda sunt, nisi aliud constet
Can. 0969      qui facultatem ad confessiones quorumlibet fidelium excipiendas conferat presbyteris quibuslibet; presbyteri autem qui sodales sunt institutorum religiosorum, eadem ne
Can. 0969      suorum subditorum aliorumque in domo diu noctuque degentium presbyteris quibuslibet conferat. - Facultas ad confessiones excipiendas ne concedatur nisi
Can. 1331      ullam habere participationem ministerialem in celebrandis Eucharistiae Sacrificio vel quibuslibet aliis cultus caerimoniis; 2_ sacramenta vel sacramentalia celebrare et
Can. 1331      sacramenta recipere; 3_ ecclesiasticis officiis vel ministeriis vel muneribus quibuslibet fungi vel actus regiminis ponere. § 2. Quod si
Can. 1547      potest ut eadem producatur. - Probatio per testes in quibuslibet causis admittitur, sub iudicis moderatione. - § 1. Testes

QUIBUSQUE     [2]
Can. 0304      regimen et condiciones ad partem in iisdem habendam requisitae, quibusque determinentur agendi rationes, attentis quidem temporis et loci necessitate
Can. 0955      Quilibet sacerdos accurate notare debet Missas quas celebrandas acceperit, quibusque satisfecerit. - Omnes et singuli administratores causarum piarum aut

QUIBUSVIS     [4]
Can. 0833      docentes qui disciplinas ad fidem vel mores pertinentes in quibusvis universitatibus tradunt, initio suscepti muneris; 8_ Superiores in institutis
Can. 0901      qui sequuntur. - Integrum est sacerdoti Missam applicare pro quibusvis, tum vivis tum defunctis. - Nisi utilitas christifidelium aliud
Can. 0976      in periculo mortis versantes valide et licite absolvit a quibusvis censuris et peccatis, etiamsi praesens sit sacerdos approbatus. -
Can. 1444      instantia, causas ab ipsa Rota Romana et ab aliis quibusvis tribunalibus iam cognitas, nisi res iudicata habeatur. § 2

QUICUMQUE     [7]
Can. 0087      et simul in mora sit periculum gravis damni, Ordinarius quicumque dispensare valet in iisdem legibus, etiam si dispensatio reservatur
Can. 0099      de causa per nominationem alius tutoris providendum aestimaverit. - Quicumque usu rationis habitu caret, censetur non sui compos et
Can. 0105      normam iuris civilis emancipatus, etiam proprium domicilium. § 2. Quicumque alia ratione quam minoritate, in tutelam vel curatelam legitime
Can. 0379      ad Apostolicam Sedem pertinet. - Nisi legitimo detineatur impedimento, quicumque ad Episcopatum promotus debet intra tres menses ab acceptis
Can. 0428      aliquod affere possit; speciatim prohibentur ipsi, ac proinde alii quicumque, quominus sive per se sive per alium curiae dioecesanae
Can. 0878      a parocho neque eo praesente administratus fuerit, minister baptismi, quicumque est, de collato baptismo certiorem facere debet parochum paroeciae
Can. 1381      vel recipit, interdicto vel suspensione puniatur. - § 1. Quicumque officium ecclesiasticum usurpat, iusta poena puniatur. § 2. Usurpationi

QUICUNQUE     [1]
Can. 0128      servandi; quae quidem obligatio a Superiore urgeri potest. - Quicunque illegitime actu iuridico, immo quovis alio actu dolo vel

QUID     [11]
Can. 0377      cum ipsa Apostolica Sede communicare, una cum suo voto, quid suggerant Metropolita et Suffraganei provinciae, ad quam providenda dioecesis
Can. 0428      § 1. Sede vacante nihil innoventur. § 2. Illi quid ad interim dioecesis regimen curant, vetantur quidpiam agere quod
Can. 1386      vel pollicetur ut quis, munus in Ecclesia exercens, illegitime quid agat vel omittat, iusta poena puniatur; item qui ea
Can. 1504      introducitur, debet: 1_ exprimere coram quo iudice causa introducatur, quid petatur et a quo petatur; 2_ indicare quo iure
Can. 1531      § 2. Quod si respondere recusaverit, iudicis est aestimare quid ad factorum probationem exinde erui possit. - In casibus
Can. 1609      habeatur discussio sub tribunalis praesidis ductu, praesertim ut constabiliatur quid statuendum sit in parte dispositiva sententiae. § 4. In
Can. 1654      tulit aut iudicem delegavit. - § 1. Exsecutor, nisi quid eius arbitrio in ipso sententiae tenore fuerit permissum, debet
Can. 1673      iudicialis domicilii partis conventae, qui prius ipsam interroget, num quid excipiendum habeat. - Habiles sunt ad matrimonium impugnandum: 1_
Can. 1705      votum Episcopi, invisere in sede tribunalis ad perpendendum num quid grave adduci possit ad petitionem denuo proponendam. - Rescriptum
Can. 1736      potest gravibus tantum de causis et cauto semper ne quid salus animarum detrimenti capiat. § 3. Suspensa decreti exsecutione
Can. 1737      causa Superior iubere ut exsecutio suspendatur, cauto tamen ne quid salus animarum detrimenti capiat. - Recurrens semper ius habet

QUIDAM     [3]
Can. 0510      capitularibus nec capitulum paroecialibus functionibus impedimento sit; conflictus, si quidam habeantur, dirimat Episcopus dioecesanus, qui imprimis curet ut fidelium
Can. 0574      fovendus et promovendus est. § 2. Ad hunc statum quidam christifideles specialiter a Deo vocantur, ut in vita Ecclesiae
Can. 1008      perseverent. - Sacramento ordinis ex divina institutione inter christifideles quidam, charactere indelebili quo signantur, constituuntur sacri ministri, qui nempe

QUIDEM     [98]
Can. 0005      Codice aliud caveatur, aut centenariae sint vel immemorabiles, quae quidem, si de iudicio Ordinarii pro locorum ac personarum adiunctis
Can. 0063      validitati rescripti obstat obreptio seu exposito falsi, sine una quidem causa motiva proposita sit vera. § 3. Causa motiva
Can. 0096      constituitur persona, cum officiis et iuribus quae christianis, attenta quidem eorum condicione, sunt propria, quatenus in ecclesiastica sunt communione
Can. 0115      personarum aut universitates rerum. § 2. Universitas personarum, quae quidem nonnisi ex tribus saltem personis constitui potest, est collegialis
Can. 0119      agatur de electionibus, id vim habet iuris, quod, praesente quidem maiore parte eorum qui convocari debent, placuerit parti absolute
Can. 0119      de aliis negotiis, id vim habet iuris, quod, praesente quidem maiore parte eorum qui convocari debent, placuerit parti absolute
Can. 0122      competat, curare debet per se vel per exsecutorem, servatis quidem in primis tum fundatorum ac oblatorum voluntate tum iuribus
Can. 0127      si negotiorum gravitas id postulate, secretum sedulo servandi; quae quidem obligatio a Superiore urgeri potest. - Quicunque illegitime actu
Can. 0129      damnum illatum reparandi. - § 1. Potestatis regiminis, quae quidem ex divina institutione est in Ecclesia et etiam potestas
Can. 0130      foro externo, quandoque tamen pro solo foro interno, ita quidem ut effectus quos eius exercitium natum est habere pro
Can. 0158      est ad officium de quo agitur institutionem dare, et quidem, nisi aliud legitime cautum sit, intra tres menses ab
Can. 0160      Qui iure praesentationis gaudet, unum aut etiam plures, et quidem tum una simul tum successive, praesentare potest. § 2
Can. 0166      absens fuerit, electio valet; attamen ad eiusdem instantiam, probata quidem praeteritione et absentia, electio, etiam si confirmata fuerit, a
Can. 0189      cui provisio ad officium de quo agitur pertinet, et quidem scripto vel oretenus coram duobus testibus. § 2. Auctoritas
Can. 0192      amovetur sive decreto ab auctoritate competenti legitime edito, servatis quidem iuribus forte ex contractu quaesitis, sive ipso iure ad
Can. 0195      eadem auctoritatis competentis declaratione constet. - Si quis, non quidem ipso iure, sed per decretum auctoritatis competentis ab officio
Can. 0208      et sanctitatem pertinet. - Inter christifideles omnes, ex eorum quidem in Christo regeneratione, vera viget quoad dignitatem et actionem
Can. 0214      Pastoribus approbati, utque propriam vitae spiritualis formam sequantur, doctrinae quidem Ecclesiae consentaneam. - Integrum est christifidelibus, ut libere condant
Can. 0225      possunt. § 2. Hoc etiam peculiari adstringuntur officio, unusquisque quidem secundum propriam condicionem, ut rerum temporalium ordinem spiritu evangelico
Can. 0237      ipsius seminarii erectionis tum eiusdem statutorum, obtenta fuerit, et quidem ab Episcoporum conferentia, si agatur de seminario pro universo
Can. 0240      ordinarios, alii regulariter ad seminarium accedant confessarii, atque, salva quidem seminarii disciplina, integrum semper sit alumnis quemlibet confessarium sive
Can. 0242      nationibus habeatur institutionis sacerdotalis Ratio, ab Episcoporum conferentia attentis quidem normis a suprema Ecclesiae auctoritate latis, statuenda et a
Can. 0245      discant virtutes quae in hominum consortione pluris fiunt, ita quidem ut ad aptam conciliationem inter bona humana et supernaturalia
Can. 0246      commendatur ut unusquisque habeat moderatorem suae vitae spiritualis libere quidem electum, cui confidenter conscientiam aperire possit. § 5. Singulis
Can. 0250      institutionis sacerdotalis Rationem; eadem completum saltem sexennium complectantur, ita quidem ut tempus philosophicis disciplinis dedicandum integrum biennium, studiis vero
Can. 0260      Rectori, cuius est cotidianum moderamen curare seminarii, ad normam quidem institutionis sacerdotalis Rationis ac seminarii ordinationis, omnes in propriis
Can. 0277      ad coelibatum adstringuntur, quod est peculiare Dei donum, quo quidem sacri ministri indiviso corde Christo facilius adhaerere possunt atque
Can. 0280      - Clericis valde commendatur quaedam vitae communis consuetudo; quae quidem, ubi viget, quantum fieri potest, servanda est. - §
Can. 0304      in iisdem habendam requisitae, quibusque determinentur agendi rationes, attentis quidem temporis et loci necessitate vel utilitate. § 2. Titulum
Can. 0323      regimini. § 2. Ad auctoritatem ecclesiasticam etiam spectat, servata quidem autonomia consociationibus privatis propria, invigilare et curare ut virium
Can. 0344      - Synodus Episcoporum directe subest auctoritati Romani Pontificis, cuius quidem est: 1_ synodum convocare, quotiescumque id ipsi opportunum videatur
Can. 0345      res tractantur ad bonum Ecclesiae universae directe spectantes, qui quidem coetus est sive ordinarius sive extraordinarius, aut etiam in
Can. 0351      debent. § 2. Cardinales creantur Romani Pontificis decreto, quod quidem coram Cardinalium Collegio publicatur; inde a publicatione facta officiis
Can. 0362      ad publicas Auctoritates, itemque eos transferendi et revocandi, servatis quidem normis iuris internationalis, quod attinet ad missionem et revocationem
Can. 0364      animarum attingant; 2_ Episcopis actione et consilio adesse, integro quidem manente eorundem legitimae potestatis exercitio; 3_ crebras fovere relationes
Can. 0370      aut abbatia territorialis est certa populi Dei portio, territorialiter quidem circumscripta, cuius cura, specialia ob adiuncta, committitur alicui Praelato
Can. 0379      menses ab acceptis apostolicis litteris consecrationem episcopalem recipere, et quidem antequam officii sui processionem capitat. - Antequam canonicam possessionem
Can. 0402      ut congruae et dignae Episcopi renuntiantis sustentationi provideatur, attenta quidem primaria obligatione, qua tenetur dioecesis cui ipse inservivit. -
Can. 0412      munere pastorali in dioecesi procurando praepediatur, ne per litteras quidem valens cum dioecesanis communicare. - § 1. Sede impedita
Can. 0437      aut per procuratorem a Romano Pontifice petendi pallium, quo quidem significatur potestas qua, in communione cum Ecclesia Romana, Metropolita
Can. 0437      ecclesiasticae cui praeest, minime vero extra eandem, ne accedente quidem Episcopi dioecesani assensu. § 3. Metropolita, si ad aliam
Can. 0443      alii Episcopi titulares etiam emeriti in territorio degentes; qui quidem ius habent suffragii deliberativi. § 3. Ad concilia particularia
Can. 0443      consilium presbyterale et consilium pastorale uniuscuiusque Ecclesiae particularis, ita quidem ut eorum singula duos ex suis membris mittant, collegialiter
Can. 0447      quo decreta promulgata obligare incipiant. - Episcoporum conferentia, institutum quidem permanens, est coetus Episcoporum alicuius nationis vel certi territorii
Can. 0474      sunt, subscribi debent ab Ordinario a quo emanant, et quidem ad validitatem, ac simul a curiae cancellario vel notario
Can. 0483      § 1. Praeter cancellarium, constitui possunt alii notarii, quorum quidem scriptura seu subscriptio publicam fidem facit quod attinet sive
Can. 0499      Modus eligendi membra consilii presbyteralis statutis determinandus est, ita quidem ut, quatenus id fieri possit, sacerdotes presbyterii repraesententur, ratione
Can. 0506      decernant conventus in quibus capituli negotia agantur atque, salvis quidem iuris universalis praescriptis, condiciones statuant ad validitatem liceitatemque negotiorum
Can. 0523      § 1, parochi officii provisio Episcopo dioecesano competit et quidem libera collatione, nisi cuidam sit ius praesentationis aut electionis
Can. 0528      conscie et actuose partem habeant in sacra liturgia, quam quidem, sub auctoritate Episcopi dioecesani, parochus in sua paroecia moderari
Can. 0535      quae pertinent ad statum canonicum christifidelium, ratione matrimonii, salvo quidem praescripto can. 1133, ratione adoptionis, itemque ratione suspecti ordinis
Can. 0545      ut opem ferat in universo ministerio pastorali explendo, et quidem aut pro tota paroecia aut pro determinata paroeciae parte
Can. 0548      obligatione tenetur parochum in universo paroeciali ministerio adiuvandi, excepta quidem applicatione Missae pro populo, itemque, si res ferat ad
Can. 0646      incipitur, ad hoc ordinatur, ut novitii vocationem divinam, et quidem instituti propriam, melius agnoscant, vivendi modum instituti experiantur eiusque
Can. 0722      initialis eo ordinetur, ut candidati suam divinam vocationem et quidem instituti propriam aptius cognoscant iidemque in spiritu et vivendi
Can. 0740      et servare vitam communem, ad normam iuris proprii, quo quidem etiam absentiae a domo vel communitate reguntur. - §
Can. 0750      sollemni, sive ab eius magisterio ordinario et universali, quod quidem communi adhaesione christifidelium sub presbyteratum; qui ad presbyteratum destinantur
Can. 0752      communionis cum Ecclesiae membris eidem subditis detrectatio. - Non quidem fidei assensus, religiosum tamen intellectus et voluntatis obsequium praestandum
Can. 0756      particularem sibi concreditam illud munus exercent singuli Episcopi, qui quidem totius ministerii verbi in eadem sunt moderatores; quandoque vero
Can. 0757      diversas simul Ecclesias, ad normam iuris. - Presbyterorum, qui quidem Episcoporum cooperatores sunt, proprium est Evangelium Dei annuntiare; praesertim
Can. 0761      quae praesto sunt, imprimis praedicatio atque catechetica institutio, quae quidem semper principem locum tenent, sed et propositio doctrinae in
Can. 0787      evangelicum nuntium recipiendum aestiment paratos, veritates fidei edoceant, ita quidem ut ipsi ad baptismum recipiendum, libere id petentes, admitti
Can. 0796      media ad excolendam educationem christifideles magni faciant scholas, quae quidem parentibus, in munere educationis implendo, praecipuo auxilio sunt. §
Can. 0796      in officio suo persolvendo intime collaborent cum parentibus, qui quidem libenter audiendi sunt eorumque consociationes vel conventus instaurentur atque
Can. 0806      de scholis quoque quae ab iisdem sodalibus diriguntur, salva quidem eorundem quoad internum earum scholarum moderamen autonomia. § 2
Can. 0807      Ius est Ecclesiae erigendi et moderandi studiorum universitates, quae quidem ad altiorem hominum culturam et pleniorem personae humanae promotionem
Can. 0809      ipsarum territorio apte distributae, in quibus variae disciplinae, servata quidem earum scientifica autonomia, investigentur et tradantur doctrinae catholicae ratione
Can. 0834      sanctificandi Ecclesia peculiari modo adimplet per sacram liturgiam, quae quidem habetur ut Iesu Christi muneris sacerdotalis exercitatio, in qua
Can. 0838      Sacrae liturgiae moderatio ab Ecclesiae auctoritate unice pendet: quae quidem est penes Apostolicam Sedem et, ad normam iuris, penes
Can. 0839      sint in veritate, sive paenitentiae et caritatis operibus, quae quidem magnopere ad Regnum Christi in animis radicandum et roborandum
Can. 0847      999, n. 2, ab Episcopo consecratis vel benedictis, et quidem, recenter; veteribus ne utatur, nisi adsit necessitas. § 2
Can. 0862      debita licentia, in alieno territorio baptismum conferre, ne suis quidem subditis. - Baptismum adultorum, saltem eorum qui aetatem quattuordecim
Can. 0869      quis baptizatus fuerit, aut baptismus valide collatus fuerit, dubio quidem post seriam investigationem permanente, baptismus eidem sub condicione conferatur
Can. 0874      non catholicam pertinens, nonnisi una cum patrino catholico, et quidem ut testis tantum baptismi, admittatur. - Qui baptismum administrat
Can. 0881      ministretur. - Expedit ut confirmationis sacramentum in ecclesia, et quidem intra Missam, celebretur; ex causa tamen iusta et rationabili
Can. 0904      exerceri, frequenter celebrent; immo enixe commendatur celebratio cotidiana, quae quidem, etiam si praesentia fidelium haberi non possit, actus est
Can. 0930      si stare nequeat, Sacrificium eucharisticum celebrare potest sedens, servatis quidem legibus liturgicis, non tamen coram populo, nisi de licentia
Can. 0951      ceteras vero in fines ab Ordinario praescriptos concredat, admissa quidem aliqua retributione ex titulo extrinseco. § 2. Sacerdos alteram
Can. 0967      969, § 2 facultate confessiones excipiendi sunt instructi; qui quidem eadem et licite utuntur, nisi aliquis Superior maior quoad
Can. 0979      in quaestionibus ponendis cum prudentia et discretione procedat, attenta quidem condicione et aetate paenitentis, abstineatque a nomine complicis inquirendo
Can. 0990      confitendi. - Nemo prohibetur quominus per interpretem confiteatur, vitatis quidem abusibus et scandalis atque firmo praescripto can. 983, §
Can. 1079      1, sed solum pro casibus in quibus ne loci quidem Ordinarius adiri possit, eadem dispensandi potestate pollet tum parochus
Can. 1145      conversae; a quo Ordinario concedendae sunt alteri coniugi, si quidem eas petierit, induciae ad respondendum, eodem tamen monito ut
Can. 1158      satis est ut consensus renovetur privatim et secreto, et quidem a parte impedimenti conscia, dummodo altera in consensu praestito
Can. 1162      fuerit revocatus. § 2. Quod si consensus ab initio quidem defuerat, sed postea praestitus est, sanatio concedi potest a
Can. 1186      atque verum et authenticum promovet cultum aliorum Sanctorum, quorum quidem exemplo christifideles aedificantur et intercessione sustentantur. - Cultu publico
Can. 1236      traditum Ecclesiae morem mensa altaris fixi sit lapidea, et quidem ex unico lapide naturali; attamen etiam alia materia digna
Can. 1296      fieri possit. - Si quando bona ecclesiastica sine debitis quidem sollemnitatibus canonicis alienata fuerint, sed alienatio sit civiliter valida
Can. 1302      sodali instituti religiosi aut societatis vitae apostolicae commissis, si quidem bona sint attributa loco seu dioecesi eorumve incolis aut
Can. 1312      § 3. Praeterea remedia poenalia et paenitentiae adhibentur, illa quidem praesertim ad delicta praecavenda, hae potius ad poenam substituendam
Can. 1331      Ecclesia 5_ fructus dignitatis, officii, muneris cuiuslibet, pensionis, quam quidem habeat in Ecclesia, non facit suos. - Interdictus tenetur
Can. 1395      Clericus qui aliter contra sextum Decalogi praeceptum deliquerit, si quidem delictum vi vel minis vel publice vel cum minore
Can. 1399      vel canonicae legis externa violatio tunc tantum potest iusta quidem poena puniri, cum specialis violationis gravitas punitionem postulat, et
Can. 1458      ex iis aliqua celerem prae ceteris expeditionem exigat, quod quidem peculiari decreto, rationibus suffulto, statuendum est. - § 1
Can. 1478      et respondere queunt sine parentum vel tutoris consensu, et quidem per se ipsi, si aetatem quattuordecim annorum expleverint; secus
Can. 1550      quovis et quoquo modo occasione confessionis, ne ut indicium quidem veritatis recipi possunt. - Pars, quae testem induxit, potest
Can. 1620      alterutri parti denegatum fuit; 8_ controversia ne ex parte quidem definita est. - Querela nullitatis, de qua in can
Can. 1639      non potest admitti nova petendi causa, ne per modum quidem utilis cumulationis; ideoque litis contestatio in eo tantum versari

QUIDPIAM     [4]
Can. 0428      2. Illi quid ad interim dioecesis regimen curant, vetantur quidpiam agere quod vel dioecesi vel episcopalibus iuribus praeiudicium aliquod
Can. 0562      supellectilis atque aedium sacrarum conservationi et decori provideatur, neve quidpiam fiat quod sanctitati loci ac reverentiae domui Dei debitae
Can. 0831      religionem catholicam aut bonos mores manifesto impetere solent, ne quidpiam conscribant christifideles, nisi iusta et rationabili de causa; clerici
Can. 0846      liturgici a competenti auctoritate probati; quapropter nemo in iisdem quidpiam proprio marte addat, demat aut mutet. § 2. Minister

QUIDQUAM     [2]
Can. 0395      intermissum, dummodo cautum sit ne ex eius absentia dioecesis quidquam detrimenti capiat. § 3. A dioecesi ne absit diebus
Can. 0428      dioecesanae documenta quaelibet subtrahant vel destruant, aut in iis quidquam immutent. - Administrator dioecesanus obligatione tenetur residendi in dioecesi

QUIDQUID     [5]
Can. 0668      Superioris competentis ad normam iuris proprii indigent. § 3. Quidquid religiosus propria acquirit industria vel ratione instituti, acquirit instituto
Can. 0741      bona temporalia acquirendi, possidendi, administrandi de iisque disponendi, sed quidquid ipsis instituto societatis obveniat, societati acquiritur. - Egressus et
Can. 1210      cultui, pietati, religioni exercendis vel promovendis inserviunt, ac vetatur quidquid a loci sanctitate absonum sit. Ordinarius vero per modum
Can. 1220      serventur, quae domum Dei addeceant, et ab iisdem arceatur quidquid a sanctitate loci absonum sit. § 2. Ad bona
Can. 1333      fructus, stipendium, pensiones aliave eiusmodi percipere, obligationem secumfert restituendi quidquid illegitime, quamvis bona fide, perceptum sit. - § 1

QUIDVIS     [1]
Can. 1386      stipe, censura vel alia iusta poena puniatur. - Qui quidvis donat vel pollicetur ut quis, munus in Ecclesia exercens

QUILIBET     [21]
Can. 0111      Ecclesiae rituali ad quam pater petinet adscribitur. § 2. Quilibet baptizandus qui partum decimum aetatis annum expleverit, libere potest
Can. 0414      moneat de sede impedita ac de suspecto munere. - Quilibet ad normam can. 423 vocatus ut ad interim dioecesis
Can. 0592      Sede Apostolica foveatur, modo et tempore ab eadem statutis, quilibet supremus Moderatur brevem conspectum status et vitae instituti eidem
Can. 0597      - § 1. In vitae consecratae institutum admitti potest quilibet catholicus, recta intentione praeditus, qui qualitates habeat iure universali
Can. 0861      munus ab Ordinario loci deputatus, immo, in casu necessitatis, quilibet homo debita intentione motus solliciti sint animarum pastores, praesertim
Can. 0883      quoad eos qui in periculo mortis versantur, parochus, immo quilibet presbyter. - § 1. Episcopus dioecesanus confirmationem administret per
Can. 0911      Superioris, cui postea notitiam dari oportet, hoc facere debet quilibet sacerdos vel alius sacrae communionis minister. - Quilibet baptizatus
Can. 0912      debet quilibet sacerdos vel alius sacrae communionis minister. - Quilibet baptizatus, qui iure non prohibeatur, admitti potest et debet
Can. 0955      quas aliis tradiderunt, notatis etiam earundem stipibus. § 4. Quilibet sacerdos accurate notare debet Missas quas celebrandas acceperit, quibusque
Can. 0974      Ordinario, eandem amittit tantum in territorio revocantis. § 3. Quilibet loci Ordinarius qui alicui presbytero revocaverit facultatem ad confessiones
Can. 0976      cessat amissione officii vel excardinatione aut amissione domicilii. - Quilibet sacerdos, licet ad confessiones excipiendas facultate careat, quoslibet paenitentes
Can. 0986      in eorum commodum statutis, accedendi. § 2. Urgente necessitate, quilibet confessarius obligatione tenetur confessiones christifidelium excipiendi, et in periculo
Can. 0986      obligatione tenetur confessiones christifidelium excipiendi, et in periculo mortis quilibet sacerdos. - Christifidelis, ut sacramenti paenitentiae remedium percipiat salutiferum
Can. 0999      qui iure Episcopo dioecesano aequiparantur; 2_ in casu necessitatis, quilibet presbyter in ipsa tamen celebratione sacramenti. - § 1
Can. 1003      erga fideles suo pastorali officio commissos; ex rationabili causa, quilibet alius sacerdos hoc sacramentum ministrare potest de consensu saltem
Can. 1169      iis quae Romano Pontifici aut Episcopis reservantur, impertire potest quilibet presbyter. § 3. Diaconus illas tantum benedictiones impertire potest
Can. 1326      et nihilominus cautiones ad eum vitandum omisit, quas diligens quilibet adhibuisset. § 2. In casibus, de quibus in §
Can. 1355      in ipsius territorio versantur vel ibi deliquerint, et etiam quilibet Episcopus in actu tamen sacramentalis confessionis. - § 1
Can. 1408      conventa multiplex forum habet, optio fori actori conceditur. - Quilibet conveniri potest coram tribunali domicilii vel quasi-domicilii. - §
Can. 1420      iudicat in primo gradu tribunal appellationis. - § 1. Quilibet Episcopus dioecesanus tenetur Vicarium iudicialem seu Officialem constituere cum
Can. 1476      actorum iudicialium et documentorum, quae sunt processui acquisita. - Quilibet, sive baptizatus sive non baptizatus, potest in iudicio agere

QUILLIBET     [1]
Can. 0631      determinatas, non modo provinciae et communitates locales, sed etiam quillibet sodalis optata sua et suggestiones capitulo generali libere mittere

QUIN     [3]
Can. 0427      excipiuntur. § 2. Administrator dioecesanus, acceptata electione, potestatem obtinet, quin requiratur ullius confirmatio, firma obligatione de qua in can
Can. 1055      2. Quare inter baptizatos nequit matrimonialis contractus validus consistere, quin sit eo ipso sacramentum. - Essentiales matrimonii proprietates sunt
Can. 1598      ut acta nondum eis nota apud tribunalis cancellariam inspiciant; quin etiam advocatis id petentibus dari potest actorum exemplar; in

QUINAM     [1]
Can. 1277      ponendos actus extraordinariae administrationis. Conferentiae autem Episcoporum est definire quinam actus habendi sint extraordinariae administrationis. - Praeter munera de

QUINDECIM     [14]
Can. 0649      continuos sive intermissos, superet, novitiatum invalidum reddit. Absentia quae quindecim dies superet, suppleri debet. § 2. De venia competentis
Can. 0649      competentis Superioris maioris, prima professio anticipari potest, non ultra quindecim dies. - § 1. Scopus novitiatus exigit ut novitii
Can. 0697      si monitio incassum cedat, ad alteram monitionem, spatio saltem quindecim dierum interposito, procedat; 3_ si haec quoque monitio incassum
Can. 0697      incorrigibilitate satis constare et defensiones sodalis insufficientes esse, post quindecim dies ab ultima monitione frustra elapsos, acta omnia ab
Can. 1460      incompetentem declaret, pars qua se gravatam reputat, potest intra quindecim dies utiles provocare ad tribunal appellationis. - Iudex in
Can. 1630      iudice a quo sententia prolata sit, intra peremptorium terminum quindecim dierum utilium a notitia publicationis sententiae. § 2. Si
Can. 1637      potest super aliis capitibus incidenter appellare intra terminum peremptorium quindecim dierum a die, quo ipsi appellatio principalis notificata est
Can. 1649      non datur distincta appellatio, sed pars recurrere potest intra quindecim dies ad eundem iudicem, qui poterit taxationem emendare. -
Can. 1655      terminum statuat ad implendam obligationem, qui tamen neque infra quindecim dies coarctetur neque sex menses excedat. - § 1
Can. 1659      petitionis notificetur parti conventae, facta huic facultate mittendi, intra quindecim dies, ad cancellariam tribunalis scriptam responsionem. § 2. Haec
Can. 1668      sententiae textus, motivis expressis, quam primum, ordinarie non ultra quindecim dies, partibus notificetur. - Si tribunal appellationis perspiciat in
Can. 1677      citationis ad normam can. 1508. § 2. Transacto termino quindecim dierum a notificatione, praeses vel ponens, nisi alterutra pars
Can. 1737      debet. § 2. Recursus proponendus est intra peremptorium terminum quindecim dierum utilium, qui in casibus de quibus in can
Can. 1742      ad validitatem indicatis, parocho paterne suadeat ut intra tempus quindecim dierum renuntiet. § 2. De parochis qui sunt sodales

QUINQUAGINTA     [1]
Can. 0078      vel loci interitum; privilegium vero locale, si locus intra quinquaginta annos restituatur, reviviscit. - Privilegium cessat per revocationem competentis

QUINQUE     [3]
Can. 0378      2_ bona exsistimatione gaudens; 3_ annos natus saltem triginta quinque; 4_ a quinquennio saltem in presbyteratus ordine constitutus; 5_
Can. 1039      ad aliquem ordinem promovendi sunt, exercitiis spiritualibus vacent per quinque saltem dies, loco et modo ab Ordinario determinatis; Episcopus
Can. 1425      difficiliores vel maioris momenti committere potest iudicio trium vel quinque iudicum. § 3. Vicarius iudicialis ad singulas causas cognoscendas

QUINQUENNIA     [2]
Can. 0492      ad quinquennium nominentur, sed expleto hoc tempore ad alia quinquennia assumi possunt. § 3. A consilio a rebus oeconomicis
Can. 0494      nominetur ad quinquennium, sed expleto hoc tempore ad alia quinquennia nominari potest; durante munere, ne amoveatur nisi ob gravem

QUINQUENNIIS     [2]
Can. 0396      vel ex parte quotannis visitandae, ita ut singulis saltem quinquenniis universam dioecesim, ipse per se vel, si legitime fuerit
Can. 0399      onerosusve sit. - § 1. Episcopus dioecesanus tenetur singulis quinquenniis relationem Summo Pontifici exhibere super statu dioecesis sibi commissae

QUINQUENNIO     [6]
Can. 0268      particulari in aliam legitime transmigraverit, huic Ecclesiae particulari, transacto quinquennio, ipso iure incardinatur, si talem voluntatem in scriptis manifestaverit
Can. 0378      gaudens; 3_ annos natus saltem triginta quinque; 4_ a quinquennio saltem in presbyteratus ordine constitutus; 5_ laurea doctoris vel
Can. 0502      quinquennium constituant, cui competunt munera iure determinata; expleto tamen quinquennio munera sua propria exercere pergit usquedum novum collegium constituatur
Can. 0693      saltem ad experimentum recipiat. Si ad experimentum recipiatur, transacto quinquennio, ipso iure dioecesi incardinatur, nisi Episcopus eum recusaverit. -
Can. 0723      vel ab instituto discedat. § 2. Quae prima incorporatio, quinquennio non brevior, ad normam constitutionum temporaria sit. § 3
Can. 1362      de quibus in cann. 1394, 1395, 1397, 1398, quae quinquennio praescribitur; 3_ de delictis quae non sunt iure communi

QUINQUENNIUM     [5]
Can. 0102      ibi perpetuo manendi si nihil inde avocet, aut ad quinquennium completum sit protracta. § 2. Quasi-domicilium acquiritur ea commoratione
Can. 0492      nominatis. § 2. Membra consilii a rebus oeconomicis ad quinquennium nominentur, sed expleto hoc tempore ad alia quinquennia assumi
Can. 0494      et probitate prorsus praestans. § 2. Oeconomus nominetur ad quinquennium, sed expleto hoc tempore ad alia quinquennia nominari potest
Can. 0501      tamen ut integrum consilium vel aliqua eius pars intra quinquennium renovetur. § 2. Vacante sede, consilium presbyterale cessat eiusque
Can. 0502      sex nec maiore quam duodecim, qui collegium consultorum ad quinquennium constituant, cui competunt munera iure determinata; expleto tamen quinquennio

QUINTO     [1]
Can. 0538      682, § 2 amovetur. § 3. Parochus, expleto septuagesimo quinto aetatis anno, rogatur ut renuntiationem ab officio exhibeat Episcopo

QUINTUM     [8]
Can. 0354      permanentibus Romanae Curiae et Civitatis Vaticanae praepositi, qui septuagesimum quintum aetatis annum expleverint, rogantur ut renuntiationem ab officio exhibeant
Can. 0401      non tenetur. - § 1. Episcopus dioecesanus, qui septuagesimum quintum aetatis annum expleverit, rogatur ut renuntiationem ab officio exhibeat
Can. 0425      munus Administratoris dioecesani deputari tantum potest sacerdos qui trigesimum quintum aetatis annum expleverit et ad eandem vacantem sedem non
Can. 1031      Presbyteratus ne conferatur nisi iis qui aetatis annum vigesimum quintum expleverint et sufficienti gaudeant maturitate, servato insuper intervallo sex
Can. 1031      ad eundem diaconatum ne admittatur, nisi post expletum vigesimum quintum saltem aetatis annum; qui matrimonio coniunctus est, nonnisi post
Can. 1031      annum; qui matrimonio coniunctus est, nonnisi post expletum trigesimum quintum saltem aetatis annum, atque de uxoris consensu. § 3
Can. 1032      ad presbyteratum promoveri possunt ad diaconatum solummodo post expletum quintum curriculi studiorum philosophico-theologicorum annum. § 2. Post expletum studiorum
Can. 1668      propter rei difficultatem vel aliam iustam causam usque ad quintum utilem diem decisionem differre. § 3. Integer sententiae textus

QUIPPE     [8]
Can. 0216      ad eosdem fines in communi persequendos. - Christifideles cuncti, quippe qui Ecclesiae missionem participent, ius habent ut propriis quoque
Can. 0217      vindicet, nisi consensus accesserit competentis auctoritatis ecclesiasticae. - Christifideles, quippe qui baptismo ad vitam doctrinae evangelicae congruentem ducendam vocentur
Can. 0225      in canonibus huius tituli recensentur. - § 1. Laici, quippe qui uti omnes christifideles ad apostolatum a Deo per
Can. 0275      suscipere ac fideliter adimplere tenentur. - § 1. Clerici, quippe qui omnes ad unum conspirent opus, ad aedificationem nempe
Can. 0276      sua ducenda ad sanctitatem persequendam peculiari ratione tenentur clerici, quippe qui, Deo in ordinis receptione novo titulo consecrati, dispensatores
Can. 0407      consulere velit. § 3. Episcopus coadiutor et Episcopus auxiliaris, quippe qui in partem sollicitudinis Episcopi dioecesani vocati sint, munia
Can. 0771      Evangelii nuntium perveniat ad non credentes in territorio degentes, quippe quos, non secus ac fideles, animarum cura complecti debeat
Can. 0845      interest. - § 1. Sacramenta baptismi, confirmationis et ordinis, quippe quae characterem imprimant, iterari nequeunt. § 2. Si, diligenti

QUIQUE     [8]
Can. 0011      tenentur baptizati in Ecclesia catholica vel in eandem recepti, quique sufficienti rationis usu gaudent et, nisi aliud iure expresse
Can. 0012      conditis pro peculiari territorio ii subiciuntur proquibus latae sunt, quique ibidem domicilium vel quasi-domicilium habent et simul actu commorantur
Can. 0512      clericis, tum membris institutorum vitae consecratae, tum praesertim laicis, quique designantur modo ab Episcopo dioecesano determinato. § 2. Christifideles
Can. 1183      loci permittere potest ut parvuli, quos parentes baptizare intendebant quique autem ante baptismum mortui sunt, exequiis ecclesiasticis donentur. §
Can. 1347      contumacia recessisse dicendus est reus, quem delicti vere paenituerit, quique praetera congruam damnorum et scandali reparationem dederit vel saltem
Can. 1417      exercitium iurisdictionis in iudice qui causam iam cognoscere coepit; quique idcirco poterit iudicium prosequi usque ad definitivam sententiam, nisi
Can. 1503      redigere qui actori legendus est et ab eo probandus, quique locum tenet libelli ab actore scripti ad omnes iuris
Can. 1687      ad iudicem secundae instantiae, ad quem acta sunt transmittenda quique scripto monendus est agi de processu documentali. § 2

QUIS     [35]
Can. 0074      ipsa lege caveatur. - Quamvis gratia oretenus sibi concessa quis in foro interno uti possit, tenentur illam pro foro
Can. 0139      - § 1. Nisi aliud iure statuatur, eo quod quis aliquam auctoritatem, etiam superiorem, competentem adeat, non suspenditur alius
Can. 0149      iure statuatur. - § 1. Ut ad officum ecclesiasticum quis promoveatur, debet esse in Ecclesiae communione necnon idoneus, scilicet
Can. 0166      vel quasi-domicilii aut in loco commorationis. § 2. Si quis ex vocandis neglectus et ideo absens fuerit, electio valet
Can. 0167      sive per epistolam sive per procuratorem. § 2. Si quis ex electoribus praesens in ea domo sit, in qua
Can. 0168      nequeat, suffragium eius scriptum a scrutatoribus exquiratur. - Etsi quis plures ob titulos ius habeat ferendi nomine proprio suffragii
Can. 0171      qui ab Ecclesiae communione notorie defecit. § 2. Si quis ex praedictis admittatur, eius suffragium est nullum, sed electio
Can. 0192      percipit, donec alterius possessionem canonice obtinuerit. - Ab officio quis amovetur sive decreto ab auctoritate competenti legitime edito, servatis
Can. 0193      officio quod alicui confertur ad tempus indefinitum, non potest quis amoveri nisi ob graves causas atque servato procedendi modo
Can. 0193      procedendi modo iure definito. § 2. Idem valet, ut quis ab officio, quod alicui ad tempus determinatum confertur, ante
Can. 0193      praescripta, alicui confertur ad prudentem discretionem auctoritatis competentis, potest quis iusta ex causa, de iudicio eiusdem auctoritatis, amoveri. §
Can. 0195      si de eadem auctoritatis competentis declaratione constet. - Si quis, non quidem ipso iure, sed per decretum auctoritatis competentis
Can. 0220      statu vitae eligendo. - Nemini licet bonam famam, qua quis gaudet, illegitime laedere, nec ius cuiusque personae ad propriam
Can. 0306      aliae consociationes, quatenus in dioecesi operam exercent. - Ut quis consociationis iuribus atque privilegiis, indulgentiis aliisque gratiis spiritualibus eidem
Can. 0378      - § 1. Ad idoneitatem candidatorum Episcopatus requiritur ut quis sit: 1_ firma fide, bonis moribus, pietate, animarum zelo
Can. 0521      addicendas et ad oeconomicas spectent. - § 1. Ut quis valide in parochum assumatur, oportet sit in sacro presbyteratus
Can. 0546      certum ministerium in diversis simul paroeciis persolvendum. - Ut quis valide vicarius paroecialis nominetur, oportet sit in sacro presbyteratus
Can. 0721      validitatem statuere vel condiciones apponere. § 3. Praetera, ut quis recipiatur, habeat oportet maturitatem, quae ad vitam instituti propriam
Can. 0869      etiam invitis parentibus. - § 1. Si dubitetur num quis baptizatus fuerit, aut baptismus valide collatus fuerit, dubio quidem
Can. 0874      etiam unus et una assumantur. - § 1. Ut quis ad munus patrini suscipiendum admittatur, oportet: 1_ ab ipso
Can. 0889      baptizatus, non confirmatus. § 2. Extra periculum mortis, ut quis licite confirmationem recipiat, requiritur, si rationis usu polleat, ut
Can. 0893      eidem sacramento inhaerentes fideliter adimpleat. - § 1. Ut quis patrini munere fungatur, condiciones adimpleat oportet, de quibus in
Can. 0996      Sede Apostolica expresse fuerit indultum. - § 1. Ut quis capax sit lucrandi indulgentias debet esse baptizatus, non excommunicatus
Can. 1026      constare debet ordinandum huic dioecesi addictum iri. - Ut quis ordinetur debita libertate gaudeat oportet; nefas est quemquam, quovis
Can. 1035      in clericale institutum cooptatus est. - § 1. Antequam quis ad diaconatum sive permanentem sive transeuntem promoveatur, requiritur ut
Can. 1050      ad ordines recipiendos valet pro omnibus ordinibus. - Ut quis ad sacros ordines promoveri possit, sequentia requiruntur documenta: 1_
Can. 1071      1. Excepto casu necessitatis, sine licentia Ordinarii loci ne quis assistat: 1_ matrimonio vagorum; 2_ matrimonio quod ad normam
Can. 1103      ab extrinseco, etiam haud consulto incussum, a quo ut quis se liberet, eligere cogatur matrimonium. - § 1. Ad
Can. 1319      et in sola delicta graviora. - § 1. Quatenus quis potest vi potestatis regiminis in foro externo praecepta imponere
Can. 1359      can. 1348 providere vel etiam paenitentiam imponere. - Si quis pluribus poenis detineatur, remissio valet tantummodo pro poenis in
Can. 1368      exclusa dimissione e statu clericali, puniri potest. - Si quis, asserens vel promittens aliquid coram ecclesiastica auctoritate, periurium committit
Can. 1386      poena puniatur. - Qui quidvis donat vel pollicetur ut quis, munus in Ecclesia exercens, illegitime quid agat vel omittat
Can. 1620      non habeat personam standi in iudicio; 6_ nomine alterius quis egit sine legitimo mandato; 7_ ius defensionis alterutri parti
Can. 1733      ferantur. - § 1. Valde optandum est ut, quoties quis gravatum se decreto putet, vitetur inter ipsum et decreti
Can. 1734      perspicit, ad eiusmodi solutiones quaerendas. - § 1. Antequam quis recursum proponat, debet decreti revocationem vel emendationem scripto ab

QUISNAM     [1]
Can. 0452      § 1. Quaelibet Episcoporum conferentia sibi eligat praesidem, determinet quisnam, praeside legitime impedito, munere pro-praesidis fungatur, atque secretarium generalem

QUISQUE     [19]
Can. 0107      § 1. Tum per domicilium tum per quasi-domicilium suum quisque parochum et Ordinarium sortitur. § 2. Proprius vagi parochus
Can. 0173      respondeat numero electorum, suffragia ipsa scrutentur palamque faciant quot quisque rettulerit. § 3. Si numerus suffragiorum superet numerum eligentium
Can. 0216      participent, ius habent ut propriis quoque inceptis, secundum suum quisque statum et condicionem, apostolicam actionem promoveant vel sustineant; nullum
Can. 0234      ornentur humanistica et scientifica formatione, qua iuvenes in sua quisque regione ad studia superiora peragenda praeparantur. - § 1
Can. 0273      - Clerici speciali obligatione tenentur Summo Pontifici et suo quisque Ordinario reverentiam et oboedientiam exhibendi. - § 1. Soli
Can. 0275      2. Clerici missionem agnoscant et promoveant, quam pro sua quisque parte laici in Ecclesia et in mundo exercent. -
Can. 0579      omnibus fideliter servanda sunt. - Episcopi dioecesani, in suo quisque territorio, instituta vitae consecrate formali decreto erigere possunt, dummodo
Can. 0629      avertere, aut visitationis scopum aliter impedire. - In sua quisque domo Superiores commorentur, nec ab eadem discedant, nisi ad
Can. 0714      in ordinariis mundi condicionibus vel soli, vel in sua quisque familia, vel in vitae fraternae coetu, ad normam constitutionum
Can. 0843      prohibeantur. § 2. Animarum pastores ceterique christifideles, pro suo quisque ecclesiastico munere, officium habent curandi ut qui sacramenta petunt
Can. 0899      omnes qui intersunt fideles, sive clerici sive laici, suo quisque modo pro ordinum et liturgicorum munerum diversitate, participando concurrunt
Can. 0962      mortis, si tempus suppetat, praemittatur exhortatio ut actum contritionis quisque elicere curet. - Firma manente obligatione de qua in
Can. 0968      particulari renuerit. - § 1. Vi officii pro sua quisque dicione facultate ad confessiones excipiendas gaudent loci Ordinarius, canonicus
Can. 1008      ministri, qui nempe consecrantur et deputantur ut, pro suo quisque gradu, in persona Christi Capitis munera docendi, sanctificandi et
Can. 1127      qua assistens catholicus et minister non catholicus insimul, suum quisque ritum peragens, partium consensum exquirant. - Locorum Ordinarii aliique
Can. 1249      opportunitate in familiarum coetibus vacent. - Omnes christifideles, suo quisque modo, paenitentiam agere ex lege divina tenentur; ut vero
Can. 1482      defensorem ex officio constituat. - § 1. Unicum sibi quisque potest constituere procuratorem, qui nequit alium sibimet substituere, nisi
Can. 1523      vim obtinent nisi documentorum. - Perempti iudicii expensas, quas quisque ex litigantibus fecerit, ipse ferat. - § 1. In
Can. 1578      est et relatio proferenda. - § 1. Periti suam quisque relationem a ceteris distinctam conficiant, nisi iudex unam a

QUISQUIS     [1]
Can. 0187      a momento, quo a competenti auctoritate scripto intimatur. - Quisquis sui compos potest officio ecclesiastico iusta de causa renuntiare

QUIVIS     [1]
Can. 0994      peccatis debita liberat ex parte aut ex toto. - Quivis fidelis potest indulgentias sive partiales sive plenarias, aut sibi

QUO     [239]
Can. 0013      aut leges sint personales; 2_ neque legibus territorii in quo versantur, iis exceptis quae ordini publico consulunt, aut actuum
Can. 0013      tam universalibus quam particularibus quae vigent in loco in quo versantur. - Leges, etiam irritantes et inhabilitantes, in dubio
Can. 0030      - Qui potestate exsecutiva tantum gaudet, decretum generale, de quo in can. 29, ferre non valet, nisi in casibus
Can. 0047      actum administrativum auctoritatis competentis effectum tantummodo obtinet a momento, quo legitime notificatur personae pro qua datus est. - Decretum
Can. 0048      singulare intellegitur actus administrativus a competenti auctoritate exsecutiva editus, quo secundum iuris normas pro casu particulari datur decisio aut
Can. 0049      aliquo factam non supponunt. - Praeceptum singulare est decretum quo personae aut personis determinatis aliquid faciendum aut omittendum directe
Can. 0054      exsecutori, effectum habet a momento exsecutionis; secus a momento quo personae auctoritate ipsius decernentis intimatur. § 2. Decretum singulare
Can. 0059      actus administrativus a competenti auctoritate exsecutiva in scriptis elicitus, quo suapte natura, ad petitionem alicuius, conceditur privilegium, dispensatio aliave
Can. 0062      ante eiusdem acceptationem, salvis clausulis contrariis. - Rescriptum in quo nullus datur exsecutor, effectum habet a momento quo datae
Can. 0062      in quo nullus datur exsecutor, effectum habet a momento quo datae sunt litterae; cetera, a momento exsecutionis. - §
Can. 0063      rescriptis quorum nullus est exsecutor, vera sit oportet tempore quo rescriptum datum est; in ceteris, tempore exsecutionis. - Salvo
Can. 0066      cui datur vel a qua editur, aut loci in quo ipsa residet, aut rei dequa agitur, dummodo iudicio Ordinarii
Can. 0068      necne, recurratur ad rescribentem. - Rescriptum Sedis Apostolicae in quo nullus datur exsecutor, tunc tantum debet Ordinario impetrantis praesentari
Can. 0101      1. Locus originis filii, etiam neophyti, est ille in quo cum filius natus est, domicilium, aut, eo deficiente, quasi-domicilium
Can. 0101      ipsemet nativitatis locus; si de exposito, est locus in quo inventus est. - § 1. Domicilium acquiritur ea in
Can. 0107      parochus vel Ordinarius est parochus vel Ordinarius loci in quo vagus actu commoratur. § 3. Illius quoque qui non
Can. 0107      vel quasi-domicilium dioecesanum, parochus proprius est parochus loci in quo actu commoratur. - § 1. Consanguinitas computatur per lineas
Can. 0111      latina vel in alia Ecclesia rituali sui iuris baptizetur; quo in casu, ipse ad eam Ecclesiam pertinet quam elegerit
Can. 0139      ne se immisceat inferior, nisi ex gravi urgetique causa; quo in casu statim superiorem de re moneat. - §
Can. 0145      iura singulis officiis ecclesiasticis propria definiuntur sive ipso iure quo officium constituitur, sive decreto auctoritatis competentis quo constituitur simul
Can. 0145      ipso iure quo officium constituitur, sive decreto auctoritatis competentis quo constituitur simul et confertur. - Officium ecclesiasticum sine provisione
Can. 0158      competit, fieri debet auctoritati cuius est ad officium de quo agitur institutionem dare, et quidem, nisi aliud legitime cautum
Can. 0165      ultra trimestre utile computandum ab habita notitia vacationis officii; quo termino inutiliter elapso, auctoritas ecclesiastica, cui ius confirmandae electionis
Can. 0171      excommunicationis innodatus sive per sententiam iudicialem sive per decretum quo poena irrogatur vel declaratur; 4_ qui ab Ecclesiae communione
Can. 0180      electores aptiorem putent ac praeferant impedimentum canonicum obstet, super quo dispensatio concedi possit ac soleat, suis ipsi suffragiis eum
Can. 0186      adimpleta aetate, amissio officii effectum habet tantum a momento, quo a competenti auctoritate scripto intimatur. - Quisquis sui compos
Can. 0189      non, auctoritati fieri debet cui provisio ad officium de quo agitur pertinet, et quidem scripto vel oretenus coram duobus
Can. 0195      iure, sed per decretum auctoritatis competentis ab officio amoveatur quo eiusdem subsistentiae providetur, eadem auctoritas curet ut ipsius subsistentiae
Can. 0203      si tempus est continuum. - § 1. Dies a quo non computatur in termino, nisi huius initium coincidat cum
Can. 0254      solliciti sint, ut unam scientiam alumni se discere experiantur; quo aptius id obtineatur, adsit in seminario qui integram studiorum
Can. 0277      ideoque ad coelibatum adstringuntur, quod est peculiare Dei donum, quo quidem sacri ministri indiviso corde Christo facilius adhaerere possunt
Can. 0290      statum clericalem amittit: 1_ sententia iudicali aut decreto administrativo, quo invaliditas sacrae ordinationis declaratur; 2_ poena dimissionis legitime irrogata
Can. 0313      - Consociatio publica itemque consociationum publicarum confoederatio ipso decreto quo ab auctoritate ecclesiastica ad normam can. 312 competenti erigitur
Can. 0316      § 2. Qui legitime adscripti in casum inciderint de quo in § 1, praemissa monitione, a consociatione dimittantur, servatis
Can. 0331      Apostolorum, inter se coniunguntur. - Ecclesiae Romanae Episcopus, in quo permanet munus a Domino singulariter Petro, primo Apostolorum, concessum
Can. 0336      hierarchica communione cum Collegii capite et membris, et in quo corpus apostolicum continuo perseverat, una cum capite suo, et
Can. 0345      Synodus Episcoporum congregari potest aut in coetum generalem, in quo scilicet res tractantur ad bonum Ecclesiae universae directe spectantes
Can. 0345      ordinarius sive extraordinarius, aut etiam in coetum specialem, in quo nempe aguntur negotia quae directe ad determinatam determinatasve regiones
Can. 0346      regionibus pro quibus convocata est, ad normam iuris peculiaris, quo synodus regitur. - § 1. Cum synodi Episcoporum coetus
Can. 0353      convocantur omnes Cardinales. § 4. Solum Consistorium ordinarium, in quo aliquae sollemnitates celebrantur, potest esse publicum, cum scilicet praeter
Can. 0378      dotibus praeditus quae ipsum aptum efficiant ad officium de quo agitur explendum; 2_ bona exsistimatione gaudens; 3_ annos natus
Can. 0394      indole, sub suo moderamine coordinentur. § 2. Urgeat officium, quo tenentur fideles ad apostolatum pro sua cuiusque condicione et
Can. 0400      abstinere potest. - § 1. Episcopus dioecesanus, eo anno quo relationem Summo Pontifici exhibere tenetur, nisi aliter ab Apostolica
Can. 0400      obligationi per se ipse satisfaciat, nisi legitime sit impeditus; quo in casu eidem satisfaciat per coadiutorem, si quem habeat
Can. 0405      definiuntur. § 2. Episcopus coadiutor et Episcopus auxiliaris, de quo in can. 403, § 2, Episcopo dioecesano in universo
Can. 0406      - § 1. Episcopus coadiutor, itemque Episcopus auxiliaris, de quo in can. 403, § 2, ab Episcopo dioecesano Vicarius
Can. 0406      auctoritate sua, aut Episcopi coadiutoris vel Episcopi auxiliaris de quo in can. 403, § 2, dumtaxat dependentes. - §
Can. 0407      bono faveatur, Episcopus dioecesanus, coadiutor atque Episcopus auxiliaris de quo in can. 403, § 2, in rebus maioris momenti
Can. 0413      Si deficiat aut impediatur Episcopus coadiutor atque elenchus, de quo in § 1, non suppetat, collegii consultorum est sacerdote
Can. 0414      ut ad interim dioecesis curam pastoralem gerat pro tempore quo sedes impeditur tantum, in cura pastorali dioecesis exercenda tenetur
Can. 0437      se aut per procuratorem a Romano Pontifice petendi pallium, quo quidem significatur potestas qua, in communione cum Ecclesia Romana
Can. 0444      convocantur, eisdem interesse debent, nisi iusto detineantur impedimento, de quo concilii praesidem certiorem facere tenentur. § 2. Qui ad
Can. 0446      ipsius concilii est definire modum promulgationis decretorum et tempus quo decreta promulgata obligare incipiant. - Episcoporum conferentia, institutum quidem
Can. 0455      promulgata fuerint. § 3. Modus promulgationis et tempus a quo decreta vim suam exserunt, ab ipsa Episcoporum conferentia determinantur
Can. 0474      iuridicum habere nata sunt, subscribi debent ab Ordinario a quo emanant, et quidem ad validitatem, ac simul a curiae
Can. 0486      erigatur, in loco tuto, archivum seu tabularium dioecesanum, in quo instrumenta et scripturae quae ad negotia dioecesana tum spiritualia
Can. 0489      clausum et obseratum, quod de loco amoveri nequeat, in quo scilicet documenta secreto servanda cautissime custodiantur. § 2. Singulis
Can. 0502      praefectura apostolica munera collegii consultorum competunt consilio missionis, de quo in can. 495, § 2, nisi aliud iure statuatur
Can. 0520      si cura pastoralis pluribus in solidum committatur, moderator, de quo in can. 517, § 1. § 2. Paroeciae commissio
Can. 0527      de causa potest idem Ordinarius ab eo modo dispensare; quo in casu intimatio dispensatio paroeciae notificata locum tenet captae
Can. 0527      Ordinarius praefiniat tempus intra quod paroeciae possessio capi debeat; quo inutiliter praeterlapso, nisi iustum obstiterit impedimentum, paroeciam vacare declarare
Can. 0533      abesse ad summum per unum mensem continuum aut intermissum; quo in feriarum tempore dies non computantur, quibus semel in
Can. 0535      4. In unaquaque paroeciae habeatur tabularium seu archivum, in quo libri paroeciales custodiantur, una cum Episcoporum epistulis aliisque documentis
Can. 0536      paroecia constituatur consilium pastorale, cui parochus praeest et in quo christifideles una cum illis qui curam pastoralem vi officii
Can. 0537      universali, regitur normis ab Episcopo dioecesano latis et in quo christifideles, secundum easdem normas selecti, parocho in administratione bonorum
Can. 0538      acceptata, necnon lapsu temporis si, iuxta iuris particularis de quo in can. 522 praescripta, ad tempus determinatum constitutus fuerit
Can. 0544      Cum cesset ab officio aliquis sacerdos e coetu, de quo in can. 517, § 1, vel coetus moderator, itemque
Can. 0553      pro suo prudenti iudicio sacerdotibus qui in vicariatu de quo agitur ministerium exercent. - § 1. Ad officium vicarii
Can. 0557      salvo iure eligendi aut praesentandi, si cui legitime competat; quo in casu Episcopi dioecesani est rectorem confirmare vel instituere
Can. 0586      propria disciplina atque integrum servare valeant suum patrimonium, de quo in can. 578. § 2. Ordinariorum locorum est hanc
Can. 0591      Superiori, etiam ratione sacri vinculi oboedientiae parere tenentur. - Quo melius institutorum bono atque apostolatus necessitatibus provideatur, Summus Pontifex
Can. 0592      soli vel alii ecclesiasticae auctoritati subicere. - § 1. Quo melius institutorum communio cum Sede Apostolica foveatur, modo et
Can. 0598      indole et finibus propriis, in suis constitutionibus definiat modum quo consilia evangelica castitatis, paupertatis et oboedientiae, pro sua vivendi
Can. 0605      concredita discernere satagant iidemque adiuvent promotores ut proposita meliore quo fiere potest modo exprimant aptisque statutis protegant, adhibitis praesertim
Can. 0607      religiosus plenam suam consummat donationem veluti sacrificium Deo oblatum, quo tota ipsius exsistentia fit continuus Dei cultus in caritate
Can. 0608      ad normam iuris designati; singulae domus habeant oratorium, in quo Eucharistia celebretur et asservetur ut vere sit centrum communitatis
Can. 0625      constitutionum. § 2. Electionibus Superioris monasterii sui iuris, de quo in can. 615, et supremi Moderatoris instituti iuris dioecesani
Can. 0631      in caritate evadat. Eius praecipue est: patrimonium instituti de quo in can. 578, tueri et accommodatam renovationem iuxta ipsum
Can. 0638      § 3. Ad validitatem alienationis et cuiuslibet negotii in quo condicio patrimonalis personae iuridicae peior fieri potest, requiritur licentia
Can. 0646      petere possunt, si ipsis necessarium visum fuerit. - Novitiatus, quo vita in instituto incipitur, ad hoc ordinatur, ut novitii
Can. 0648      2. Ad novitiorum institutionem perficiendam, constitutiones, praeter tempus de quo in, § 1, unum vel plura exercitationis apostolicae tempora
Can. 0652      vitae exemplo et oratione. § 5. Tempus novitiatus, de quo in can. 648, § 1, in opus formationis proprie
Can. 0657      ius proprium, prorogari potest, ita tamen ut totum tempus, quo sodalis votis temporariis adstringitur, non superet novennium. § 3
Can. 0686      non tamen ultra triennium, praevio consensu Ordinarii loci in quo commorari debet, si agitur de clerico. Indultum prorogare vel
Can. 0689      post professionem contracta, quae, de iudicio peritorum, sodalem, de quo in § 1, reddit ineptum ad vitam in instituto
Can. 0700      adscriptus est. Decretum vero, ut valeat, indicare debet ius, quo dimissus gaudet, recurrendi intra decem dies a recepta notificatione
Can. 0706      cum sua condicione componi non posse. - Religiosus de quo supra: 1_ si per professionem dominium bonorum amiserit, bonorum
Can. 0710      manent. - Institutum saeculare est institutum vitae consecratae, in quo christifideles in saeculo viventes ad caritatis perfectionem contendunt atque
Can. 0717      - § 1. Constitutiones proprium regiminis modum praescribant, tempus quo Moderatores suo officio fungantur et modum quo iidem designantur
Can. 0717      praescribant, tempus quo Moderatores suo officio fungantur et modum quo iidem designantur definiant. § 2. Nemo in Moderatorem supremum
Can. 0733      ad erigendam domum secumfert ius habendi saltem oratorium, in quo sanctissima Eucharistia celebretur et asservetur. - Regimen societatis a
Can. 0740      constituta et servare vitam communem, ad normam iuris proprii, quo quidem etiam absentiae a domo vel communitate reguntur. -
Can. 0745      agitur de clerico, requiritur praetera consensus Ordinarii loci in quo commorari debet, sub cuius cura et dependentia etiam manet
Can. 0776      praestare ne renuant. Munus parentum, in catechesi familiari, de quo in can. 774, § 2, promoveat et foveat. -
Can. 0824      est loci Ordinarius proprius auctoris aut Ordinarius loci in quo libri publici iuris fient. § 2. Quae in canonibus
Can. 0826      concordantia cum editione approbata ex attestatione Ordinarii loci in quo publici iuris fiunt. § 3. Libri precum pro publico
Can. 0836      educationem christianam filiorum procurando. - Cum cultus christianus, in quo sacerdotium commune christifidelium exercetur, opus sit quod a fide
Can. 0836      eandem excitare et illustrare sedulo curent, ministerio praesertim verbi, quo fides nascitur et nutritur. - § 1. Actiones liturgicae
Can. 0844      et rite sint dispositi. § 5. Pro casibus de quo in §§ 2, 3 et 4, Episcopus dioecesanus aut
Can. 0849      in re vel saltem in voto ad salutem necessarius, quo homines a peccatis liberantur, in Dei filios regenerantur atque
Can. 0850      probatis liturgicis libris praescriptum, excepto casu necessitatis urgentis, in quo ea tantum observari debent, quae ad validitatem sacramenti requirantur
Can. 0859      ecclesiam paroecialem aut ad aliam ecclesiam vel oratorium, de quo in can. 858, § 2, baptizandus, propter locorum distantiam
Can. 0875      administrat curet ut, nisi adsit patrinus, habeatur saltem testis quo collatio baptismi probari possit. - Ad collatum baptismum comprobandum
Can. 0877      adulta baptismum receperit. - § 1. Parochus loci, in quo baptismus celebratur, debet nomina baptizatorum, mentione facta de ministro
Can. 0879      § 1. - Sacramentum confirmationis, quod characterem imprimit et quo baptizati, iter initiationis christianae prosequentes, Spiritus Sancti dono ditantur
Can. 0888      praescripto can. 883, n. 3. - Intra territorium in quo confirmationem conferre valent, ministri in locis quoque exemptis eam
Can. 0897      Ecclesia. Sacrificium eucharisticum, memoriale mortis et resurrectionis Domini, in quo Sacrificium crucis in saecula perpetuatur, totius cultus et vitae
Can. 0897      totius cultus et vitae christianae est culmen et fons, quo significatur et efficitur unitas populi Dei et corporis Christi
Can. 0902      manente Eucharistiam individuali modo celebrandi, non vero eo tempore, quo in eadem ecclesia aut oratorio concelebratio habetur. - Sacerdos
Can. 0904      haberi non possit, actus est Christi et Ecclesiae, in quo peragendo munus suum praecipuum sacerdotes adimplent. - § 1
Can. 0916      communicet, nisi adsit gravis ratio et deficiat opportunitas confitendi; quo in casu meminerit se obligatione teneri ad eliciendum actum
Can. 0932      loco sacro, nisi in casu particulari necessitas aliud postulet; quo in casu, in loco honesto celebratio fieri debet. §
Can. 0938      ecclesiae vel oratorii tabernaculo asservetur. § 2. Tabernaculum, in quo sanctissima Eucharistia asservatur, situm sit in aliqua ecclesiae vel
Can. 0938      decore ornata, ad orationem apta. § 3. Tabernaculum, in quo habitualiter sanctissima Eucharistia asservatur, sit inamovibile, materia solida non
Can. 0938      vel oratorii curam habet, prospiciat ut clavis tabernaculi, in quo sanctissima Eucharistia asservatur, diligentissime custodiatur. - Hostiae consecratae quantitate
Can. 0940      frequenter, veteribus rite consumptis, renoventur. - Coram tabernaculo, in quo sanctissima Eucharistia asservatur, peculiaris perenniter luceat lampas, qua indicetur
Can. 0950      numero, hic supputetur attenta stipe statuta in loco in quo oblator commoratur, nisi aliam fuisse eius intentionem legitime praesumi
Can. 0955      intra quod Missae celebrandae sunt, initium habet a die quo sacerdos easdem celebraturus recepit, nisi aliud constet. § 3
Can. 0958      quibus stipes Missarum recipi solent, peculiarem habeant librum, in quo accurate adnotent Missarum celebrandarum numerum, intentionem, stipem oblatam, necnon
Can. 0960      et integra confessio atque absolutio unicum constituunt modum ordinarium, quo fidelis peccati gravis sibi conscius cum Deo et Ecclesia
Can. 0960      solummodo impossibilitas physica vel moralis ab huiusmodi confessione excusat, quo in casu aliis quoque modis reconciliatio haberi potest. -
Can. 0967      sive vi concessionis Ordinarii loci incardinationis aut loci in quo domicilium habent, eadem facultatem ubique exercere possunt, nisi loci
Can. 0969      2. Superior instituti religiosi aut societatis vitae apostolicae, de quo in can. 968, § 2, competens est qui facultatem
Can. 0974      confessiones excipiendas a loci Ordinario qui eam concessit, de quo in can. 967, § 2, presbyter eandem facultatem ubique
Can. 1003      sacramentum ministrare potest de consensu saltem praesumpto sacerdotis de quo supra. § 3. Cuilibet sacerdoti licet oleum benedictum secumferre
Can. 1008      ordinis ex divina institutione inter christifideles quidam, charactere indelebili quo signantur, constituuntur sacri ministri, qui nempe consecrantur et deputantur
Can. 1018      dimissorias pro saecularibus dare possunt: 1_ Episcopus proprius, de quo in can. 1016; 2_ Administrator apostolicus atque, de consensu
Can. 1018      consensu collegii consultorum, Administrator dioecesanus; de consensu consilii, de quo in can. 495, § 2, Pro-vicarius et Pro-praefectus apostolicus
Can. 1025      quibus in can. 1050, atque scrutinium peractum sit, de quo in can. 1051. § 2. Insuper requiritur ut, iudicio
Can. 1044      afficiebatur, illegitime ordines recepit; 2_ qui delictum commisit, de quo in can. 1041, n. 2, si delictum est publicum
Can. 1047      Apostolicae Sedi reservatur dispensatio ab omnibus irregularitatibus, si factum quo innituntur ad forum iudiciale deductum fuerit. § 2. Eidem
Can. 1047      ab irregularitate ex delicto sive publico sive occulto, de quo in can. 1041, n. 4; 3_ ab impedimento, de
Can. 1047      in can. 1041, n. 4; 3_ ab impedimento, de quo in can. 1042, n. 1. § 3. Apostolicae Sedi
Can. 1055      can. 535, § 2. - § 1. Matrimoniale foedus, quo vir et mulier inter se totius vitae consortium constituunt
Can. 1057      suppleri valet. § 2. Consensus matrimonialis est actus voluntatis, quo vir et mulier foedere irrevocabili sese mutuo tradunt et
Can. 1061      prolis generationem, ad quem natura sua ordinatur matrimonium, et quo coniuges fiunt una caro. § 2. Celebrato matrimonio, si
Can. 1071      rationabiliter invitis parentibus; 7_ matrimonio per procuratorem ineundo, de quo in can. 1105. § 2. Ordinarius loci licentiam assistendi
Can. 1078      in instituto religioso iuris pontificii; 2_ impedimentum criminis de quo in can. 1090. § 3. Numquam datur dispensatio ab
Can. 1079      extra actum sacramentalis confessionis. § 4. In casu de quo in § 2, loci Ordinarius censetur adiri non posse
Can. 1103      metum gravem ab extrinseco, etiam haud consulto incussum, a quo ut quis se liberet, eligere cogatur matrimonium. - §
Can. 1105      mandante et praeterea a parocho vel Ordinario loci in quo mandatum datur, aut a sacerdote ab alterutro delegato, aut
Can. 1126      contrahente excludendis. - Episcoporum conferentiae est tum modum statuere, quo hae declarationes et promissiones, quae semper requiruntur, faciendae sint
Can. 1127      in singulis casibus dispensandi, consulto tamen Ordinario loci in quo matrimonium celebratur, et salva ad validitatem aliqua publica forma
Can. 1129      sunt quoque matrimoniis, quibus obstat impedimentum disparitatis cultus, de quo in can. 1086, § 1. - Ex gravi et
Can. 1143      in favorem fidei partis quae baptismum recepit, ipso facto quo novum matrimonium ab eadem parte contrahitur, dummodo pars non
Can. 1145      fiat regulariter de auctoritate loci Ordinarii partis conversae; a quo Ordinario concedendae sunt alteri coniugi, si quidem eas petierit
Can. 1155      laudabiliter alterum coniugem ad vitam coniugalem rursus admittere potest, quo in casu iuri separationis renuntiat. - § 1. Ad
Can. 1192      uti tale fuerit agnitum; secus simplex. § 3. Personale, quo actio voventis promittitur; reale, quo promittitur res aliqua; mixtum
Can. 1192      simplex. § 3. Personale, quo actio voventis promittitur; reale, quo promittitur res aliqua; mixtum, quod personalis et realis naturam
Can. 1245      tantum actus, indicere. - Firmo iure Episcoporum dioecesanorum de quo in can. 87, parochus, iusta de causa et secundum
Can. 1272      quatenus possibile sit ipsa dos beneficiorum ad institutum, de quo in can. 1274, § 1, paulatim deferatur. - Romanus
Can. 1274      apte ordinata est, curet Episcoporum conferentia ut habeatur institutum, quo securitati sociali clericorum satis provideatur. § 3. In singulis
Can. 1295      non solum in alienatione, sed etiam in quolibet negotio, quo condicio patrimonialis personae iuridicae peior fieri possit. - Si
Can. 1302      dioecesi eorumve incolis aut piis causis iuvandis, Ordinarius, de quo in §§ 1 et 2, est loci Ordinarius; secus
Can. 1303      iuridicae Episcopo dioecesano subiectae, expleto tempore, ad institutum de quo in can. 1274, § 1, destinari debent, nisi alia
Can. 1307      adimplendae in oblivionem cadant. § 2. Praeter librum de quo in can. 958, § 1, alter liber retineatur et
Can. 1307      liber retineatur et apud parochum vel rectorem servetur, in quo singula onera eorumque adimpletio et eleemosynae adnotentur. - §
Can. 1310      et proprio consilio a rebus oeconomicis atque servata, meliore quo fieri potest modo, fundatoris voluntate, poterit eadem onera aeque
Can. 1334      ipsa lege vel praecepto definitur, aut sententia vel decreto quo poena irrogatur. § 2. Lex, non autem praeceptum, potest
Can. 1350      statu clericali, qui propter poenam vere indigeat, Ordinarius meliore quo fieri potest modo providere curet. - Poena reum ubique
Can. 1355      per alium irrogavit vel declaravit; 2_ Ordinarius loci in quo delinquens versatur, consulto tamen, nisi propter extraordinarias circumstantias impossibile
Can. 1355      tamen, nisi propter extraordinarias circumstantias impossibile sit, Ordinario, de quo sub n. 1. § 2. Poenam latae sententiae nondum
Can. 1356      Apostolica Sede latum, remittere possunt: 1_ Ordinarius loci, in quo delinquens versatur; 2_ si poena sit irrogata vel declarata
Can. 1362      praescriptionis terminum statuerit. § 2. Praescriptio decurrit ex die quo delictum patratum est, vel, si delictum sit permanens vel
Can. 1362      vel, si delictum sit permanens vel habituale, ex die quo cessavit. - § 1. Si intra terminos de quibus
Can. 1363      intra terminos de quibus in can. 1362, ex die quo sententia condemnatoria in rem iudicatam transierit computandos, non sit
Can. 1363      computandos, non sit reo notificatum exsecutorium iudicis decretum de quo in can. 1651, actio ad poenam exsequendam praescriptione extinguitur
Can. 1371      - Iusta poena puniatur: 1_ qui, praeter casum de quo in can. 1364, § 1, doctrinam a Romano Pontifice
Can. 1378      eucharistici Sacrificii actionem attentat; 2_ qui, praeter casum de quo in § 1, cum sacramentalem absolutionem dare valide nequeat
Can. 1390      puniatur. - § 1. Qui confessarium de delicto, de quo in can. 1387, apud ecclesiasticum Superiorem falso denuntiat, in
Can. 1395      694. - § 1. Clericus concubinarius, praeter casum de quo in can. 1394, et clericus in alio peccato externo
Can. 1411      Ratione contractus pars conveniri potest coram tribunali loci in quo contractus initus est vel adimpleri debet, nisi partes concorditer
Can. 1411      titulo proveniant, pars conveniri potest coram tribunali loci, in quo obligatio vel orta est vel est adimplenda. - In
Can. 1412      accusatus, licet absens, conveniri potest coram tribunali loci, in quo delictum patratum est. - Pars conveniri potest: 1_ in
Can. 1423      1419-1421, unicum constituere in suis dioecesibus tribunal primae instantiae; quo in casu ipsorum Episcoporum coetui vel Episcopo ab eisdem
Can. 1441      iudicis est absoluta. - Tribunal secundae instantiae eodem modo quo tribunal primae instantiae constitui debet. Si tamen in primo
Can. 1458      iudex punire potest. - Causae cognoscendae sunt eo ordine quo fuerunt propositae et in albo inscriptae, nisi ex iis
Can. 1469      re facto Episcopo dioecesano. § 2. Praeter casum de quo in § 1, iudex, ex iusta causa et auditis
Can. 1481      contentioso, si agatur de minoribus aut de iudicio in quo bonum publicum vertitur, exceptis causis matrimonialibus, iudex parti carenti
Can. 1495      non admittitur. - Actio reconventionalis proponenda est iudici coram quo actio prior instituta est, licet ad unam causam dumtaxat
Can. 1502      aliquem convenire vult, debet libellum competenti iudici exhibere, in quo controversiae obiectum proponatur, et ministerium iudicis expostuletur. - §
Can. 1504      ab actore scripti ad omnes iuris effectus. - Libellus, quo lis introducitur, debet: 1_ exprimere coram quo iudice causa
Can. 1504      - Libellus, quo lis introducitur, debet: 1_ exprimere coram quo iudice causa introducatur, quid petatur et a quo petatur
Can. 1504      coram quo iudice causa introducatur, quid petatur et a quo petatur; 2_ indicare quo iure innitatur actor et generatim
Can. 1504      introducatur, quid petatur et a quo petatur; 2_ indicare quo iure innitatur actor et generatim saltem quibus factis et
Can. 1504      procuratore, appositis die, mense et anno, necnon loco in quo actor vel eius procurator habitant, aut residere se dixerint
Can. 1506      iudex intra mensem ab exhibito libello decretum non ediderit, quo libellum admittit vel reicit ad normam can. 1505, pars
Can. 1507      libellus pro admisso habeatur. - § 1. In decreto, quo actoris libellus admittitur, debet iudex vel praeses ceteras partes
Can. 1512      fit propria iudicis illius aut tribunalis ceteroquin competentis, coram quo actio instituta est; 3_ in iudice delegato firma redditur
Can. 1550      et mente debiles; audiri tamen poterunt ex decreto iudicis, quo id expedire declaretur. § 2. Incapaces habentur: 1_ qui
Can. 1563      circa causam defert, sciscitetur quoque fontes eius scientiae et quo definito tempore ea, quae asserit, cognoverit. - Interrogationes breves
Can. 1582      locum accedere vel aliquam rem inspicere, decreto id praestituat, quo ea quae in accessu praestanda sint, auditis partibus, summatim
Can. 1586      ex facto certo et determinato, quod cum eo, de quo controversia est, directe cohaereat. - Causa incidens habetur, quoties
Can. 1587      incepto per citationem iudicio, quaestio proponitur quae, tametsi libello, quo lis introducitur, non contineatur expresse, nihilominus ita ad causam
Can. 1592      definitivam eiusque exsecutionem procedat. § 2. Antequam decretum, de quo in § 1, feratur, debet, etiam per novam citationem
Can. 1596      debet ante conclusionem in causa libellum iudici exhibere, in quo breviter suum ius interveniendi demonstret. § 3. Qui intervenit
Can. 1596      intervenit in causa, admittendus est in eo statu in quo causa reperitur, assignato eidem brevi ac peremptorio termino ad
Can. 1598      si iudex necessarium duxerit, iterum est locus decreto de quo in § 1. - § 1. Expletis omnibus quae
Can. 1608      absolutum dimittat, nisi agatur de causa iuris favore fruente, quo in casu pro ipsa pronuntiandum est. - § 1
Can. 1610      3. Sententia edenda est non ultra mensem a die quo causa definita est, nisi, in tribunali collegiali, iudices gravi
Can. 1620      ab eo, qui careat potestate iudicandi in tribunali in quo causa definita est; 3_ iudex vi vel metu gravi
Can. 1622      non refert indicationem anni, mensis, diei et loci in quo prolata fuit; 5_ acta iudiciali nullo innititur, cuius nullitas
Can. 1626      fuerit, aut nullitas sanata sit per decursum termini de quo in can. 1623. - Causae de querela nullitatis secundum
Can. 1630      - § 1. Appellatio interponi debet coram iudice a quo sententia prolata sit, intra peremptorium terminum quindecim dierum utilium
Can. 1632      ad quod tribunal ipsa dirigatur, praesumitur facta tribunali de quo in cann. 1438 et 1439. § 2. Si alia
Can. 1633      dirigitur intra mensem ab eius interpositione, nisi iudex a quo longius tempus ad eam prosequendam parti praestituerit. - §
Can. 1634      exemplar impugnatae sententiae intra utile tempus a tribunali a quo obtinere nequeat, interim termini non decurrunt, et impedimentum significandum
Can. 1634      et impedimentum significandum est iudici appellationis, qui iudicem a quo praecepto obstringat officio suo quam primum satisfaciendi. § 3
Can. 1634      suo quam primum satisfaciendi. § 3. Interea iudex a quo debet acta ad normam can. 1474 iudici appellationis transmittere
Can. 1635      - Inutiliter elapsis fatalibus appellatoriis sive coram iudice a quo sive coram iudice ad quem, deserta censetur appellatio. -
Can. 1637      incidenter appellare intra terminum peremptorium quindecim dierum a die, quo ipsi appellatio principalis notificata est. § 4. Nisi aliud
Can. 1640      normam can. 1600. - In gradu appellationis eodem modo, quo in prima instantia, congrua congruis referendo, procedendum est; sed
Can. 1646      a notitia publicationis sententiae; quod si in casu, de quo in can. 1645, § 2, n. 5, notitia praecedentis
Can. 1651      exsecutioni locus esse poterit, quam exsecutorium iudicis decretum habeatur, quo edicatur sententiam ipsam exsecutioni mandari debere; quod decretum pro
Can. 1654      1645, abstineat ab exsecutione, et rem ad tribunal a quo lata est sententia remittat, partibus certioribus factis. - §
Can. 1656      menses excedat. - § 1. Processu contentioso orali, de quo in hac sectione, tractari possunt omnes causae a iure
Can. 1658      unico, ad normam can. 1424. - § 1. Libellus quo lis introducitur, praeter ea quae in can. 1504 recensentur
Can. 1673      Sedi Apostolicae reservatae, competentia sunt: 1_ tribunal loci in quo matrimonium celebratum est; 2_ tribunal loci in quo pars
Can. 1673      in quo matrimonium celebratum est; 2_ tribunal loci in quo pars conventa domicilium vel quasi-domicilium habet; 3_ tribunal loci
Can. 1673      conventa domicilium vel quasi-domicilium habet; 3_ tribunal loci in quo pars actrix domicilium habet, dummodo utraque pars in territorio
Can. 1673      partis conventae, ipsa audita, consentiat; 4_ tribunal loci in quo de facto colligendae sunt pleraeque probationes, dummodo accedat consensus
Can. 1677      de nullitate matrimonii in casu, sed determinare etiam debet quo capite vel quibus capitibus nuptiarum validitas impugnetur. § 4
Can. 1678      documenta a partibus producta recognoscere. § 2. Examini, de quo in § 1, n. 1, partes assistere nequeunt. -
Can. 1685      exsecutiva, Vicarius iudicialis debet eandem notificare Ordinario loci in quo matrimonium celebratum est. Is autem curare debet ut quam
Can. 1688      defensoris vinculi et auditis partibus, decernet eodem modo, de quo in can. 1686, utrum sententia sit confirmanda, an potius
Can. 1688      potius procedendum in causa sit iuxta ordinarium tramitem iuris; quo in casu eam remittit ad tribunal primae instantiae. -
Can. 1699      Pontifice conceditur. - § 1. Competens ad accipiendum libellum, quo petitur dispensatio, est Episcopus dioecesanus domicilii vel quasi-domicilii oratoris
Can. 1699      Episcopus dioecesanus consulat Sedem Apostolicam. § 3. Adversus decretum quo Episcopus libellum reicit, patet recursus ad Sedem Apostolicam. -
Can. 1704      pro vinculo in eodem foro conficiantur, sed votum de quo in § 1 spectat ad Episcopum committentem, cui instructor
Can. 1705      ex deductis non constare de inconsummatione, tunc iurisperitus de quo in can. 1701, § 2 potest acta processus, non
Can. 1716      in foro canonico, confirmatione indiget iudicis ecclesiastici loci, in quo lata est. § 2. Si autem lex civilis admittat
Can. 1718      per decretum extra iudicium. § 2. Ordinarius decretum, de quo in § 1, revocet vel mutet, quoties ex novis
Can. 1729      normam can. 1596. § 2. Interventus partis laesae, de quo in § 1, non amplius admittitur, si factus non
Can. 1733      vel officium constituere. § 3. Officium vel consilium, de quo in § 2, tunc praecipue operam navet, cum revocatio
Can. 1734      quae ei subsunt; 2_ de recursu proponendo adversus decretum, quo recursus hierarchicus deciditur, nisi decisio data sit ab Episcopo
Can. 1735      57 et 1735. - Si intra triginta dies, ex quo petitio, de qua in can. 1734, ad auctorem decreti
Can. 1735      1734, ad auctorem decreti pervenit, is novum decretum intimet, quo vel prius emendet vel petitionem reiciendam esse decernat, termini
Can. 1736      2. In ceteris casibus, nisi intra decem dies, ex quo petitio de qua in can. 1734 ad ipsum auctorem
Can. 1737      quibus in can. 1734, § 3 decurrunt ex die quo decretum intimatum est, in ceteris autem casibus decurrunt ad

QUOAD     [30]
Can. 0052      agaturde decisione, motivis. - Decretum singulare vim habet tantum quoad res de quibus datum est; eas vero ubique obligat
Can. 0124      iure ad validitatem actus imposita. § 2. Actus iuridicus quoad sua elementa externa rite positus praesumitur validus. - §
Can. 0208      omnes, ex eorum quidem in Christo regeneratione, vera viget quoad dignitatem et actionem aequalitas, qua cuncti, secundum propriam cuiusque
Can. 0229      et gradus academicos consequendo. § 3. Item, servatis praescriptis quoad idoneitatem requisitam statutis, habiles sunt ad mandatum docendi scientias
Can. 0337      seligere et promovere modos, quibus Episcoporum Collegium munus suum quoad universam Ecclesiam collegialiter exerceat. - § 1. Unius Romani
Can. 0476      determinata dioecesis parte aut in certo negotiorum genere aut quoad fideles determinati ritus vel certi personarum coetus, eadem gaudent
Can. 0479      eadem competit potestas de qua in § 1, sed quoad determinatam territorii partem aut negotiorum genus aut fideles determinati
Can. 0531      massam paroecialem deferat, nisi de contraria offerentis voluntate constet quoad oblationes voluntarias; Episcopo dioecesano, audito consilio presbyterali, competit statuere
Can. 0593      curent. - Firmo praescripto can. 586, instituta iuris pontificii quoad regimen internum et disciplinam immediate et exclusive potestati Sedes
Can. 0628      2. Episcopi dioecesani ius et officium est visitare etiam quoad disciplinam religiosam: 1_ monasteria sui iuris de quibus in
Can. 0651      si opus fuerit, cooperatores dari possunt, qui ei subsint quoad moderamen novitiatus et institutionis rationem. § 3. Novitiorum institutioni
Can. 0707      nisi aliud a Sede Apostolica provisum fuerit. § 2. Quoad eius congruam et dignam sustentationem, si cuidam dioecesi inserviverit
Can. 0723      vinculis scilicet temporariis semper renovandis. § 4. Incorporatio definitiva, quoad certos effectus iuridicos in constitutionibus statuendos, perpetuae aequiparatur. -
Can. 0756      praescriptis a suprema Ecclesiae auctoritate latis. - § 1. Quoad universam Ecclesiam munus Evangelii annuntiandi praecipue Romano Pontifici et
Can. 0756      Romano Pontifici et Collegio Episcoporum commissum est. § 2. Quoad Ecclesiam particularem sibi concreditam illud munus exercent singuli Episcopi
Can. 0756      sunt moderatores; quandoque vero aliqui Episcopi coniunctim illud explent quoad diversas simul Ecclesias, ad normam iuris. - Presbyterorum, qui
Can. 0757      proprium est Evangelium Dei annuntiare; praesertim hoc officio tenentur, quoad populum sibi commissum, parochi aliique quibus cura animarum concreditur
Can. 0806      quoque quae ab iisdem sodalibus diriguntur, salva quidem eorundem quoad internum earum scholarum moderamen autonomia. § 2. Curent scholarum
Can. 0823      singulis tum in conciliis particularibus vel Episcoporum conferentiis adunatis quoad christifideles suae curae commissos, supremae autem Ecclesiae auctoritati quoad
Can. 0823      quoad christifideles suae curae commissos, supremae autem Ecclesiae auctoritati quoad universum Dei populum. - § 1. Nisi aliud statuatur
Can. 0844      id petant et rite sint disposita; quod etiam valet quoad membra aliarum Ecclesiarum, quae iudicio Sedis Apostolicae, ad sacramenta
Can. 0844      communitatis ministrum accedere nequeant atque sponte id petant, dummodo quoad eadem sacramenta fidem catholicam manifestent et rite sint dispositi
Can. 0883      fines suae dicionis, qui iure Episcopo dioecesano aequiparantur; 2_ quoad personam de qua agitur, presbyter qui, vi officii vel
Can. 0883      iam baptizatum in plenam Ecclesiae catholicae communionem admittit; 3_ quoad eos qui in periculo mortis versantur, parochus, immo quilibet
Can. 0911      communitatis in clericalibus institutis religiosis aut societatibus vitae apostolicae quoad omnes in domo versantes. § 2. In casu necessitatis
Can. 0967      quidem eadem et licite utuntur, nisi aliquis Superior maior quoad proprios subditos in casu particulari renuerit. - § 1
Can. 1245      aut societatis vitae apostolicae, si sint clericalia iuris pontificii, quoad proprios subditos aliosque in domo diu noctuque degentes. -
Can. 1290      quam in specie et de solutionibus, eadem iure canonico quoad res potestati regiminis Ecclesiae subiectas iisdem cum effectibus serventur
Can. 1537      nisi alia accedant elementa quae eas omnino corroborent. - Quoad extraiudicialem confessionem in iudicium deductam, iudicis est, perpensis omnibus
Can. 1602      requiritur, salva secreti obligatione, si qua sit. § 3. Quoad extensionem defensionum, numerum exemplarium, aliaque huiusmodi adiuncta, servetur ordinatio

QUOCUM     [1]
Can. 0064      auctoritate infra Romanum Pontificem concedi nequit, sine assensu dicasterii quocum agi coeptum est. - § 1. Salvis praescriptis §§

QUOCUMQUE     [6]
Can. 0153      die officii vacationis. § 3. Promissio alicuius officii, a quocumque est facta, nullum parit iuridicum effectum. - Officium de
Can. 0304      § 1. Omnes christifidelium consociationes, sive publicae sive privatae, quocumque titulo seu nomine vocantur, sua habeant statuta, quibus definiantur
Can. 0396      quos maluerit clericos in visitatione comites atque adiutores, reprobato quocumque contrario privilegio vel consuetudine. - § 1. Ordinariae episcopali
Can. 0581      canonica autonomia instituti aggregati. - Dividere institutum in partes, quocumque nomine veniant, novas erigere, erectas coniungere vel aliter circumscribere
Can. 0919      spatium saltem unius horae ante sacram communionem abstineat a quocumque cibo et potu, excepta tantummodo aqua atque medicina. §
Can. 1599      causam habere. § 3. De peracta conclusione in causa, quocumque modo ea acciderit, iudex decretum ferat. - § 1

QUOD     [211]
Can. 0031      gaudent exsecutiva. § 2. Ad decretorum promulgationem et vacationem quod attinet, de quibus in § 1, serventur praescripta can
Can. 0057      datum fuerit, responsum praesumitur negativum, ad propositionem ulterioris recursus quod attinet. § 3. Responsum negativum praesumptum non eximit competentem
Can. 0063      ad validitatem sunt experimenda, nisi agatur de rescripto gratiae, quod Motu proprio darum sit. § 2. Item validitati rescripti
Can. 0078      praesumitur perpetuum, nisi contrarium probetur. § 2. Privilegium personale, quod scilicet personam sequitur, cum ipsa extinguitur. § 3. Privilegium
Can. 0082      per usum contrarium privilegium aliis haud onerosum non cessat; quod vero in aliorum gravamen cedit, amittitur, si accedat legitima
Can. 0084      quare, Ordinarius, frustra monito privilegiario, graviter abutentem privet privilegio quod ipse concessit; quod si privilegium concessum fuerit ab Apostolica
Can. 0084      monito privilegiario, graviter abutentem privet privilegio quod ipse concessit; quod si privilegium concessum fuerit ab Apostolica Sede, eandem Ordinarius
Can. 0098      eorum potestate exempti sunt; ad constitutionem tutorum eorumque potestatem quod attinet, serventur praescripta iuris civilis, nisi iure canonico aliud
Can. 0100      quasi-domicilium habet; peregrinus, si versetur extra domicilium et quasi-domicilium quod adhuc retinet; vagus, si nullibi domicilium habeat vel quasi-domicilium
Can. 0119      eadem competentia per statuta tribuitur. - Ad actus collegiales quod attinet, nisi iure vel statutis aliud caveatur: 1_ si
Can. 0119      1_ si agatur de electionibus, id vim habet iuris, quod, praesente quidem maiore parte eorum qui convocari debent, placuerit
Can. 0119      si agatur de aliis negotiis, id vim habet iuris, quod, praesente quidem maiore parte eorum qui convocari debent, placuerit
Can. 0119      debent, placuerit parti absolute maiori eorum qui sunt praesentes; quod si post duo scrutinia suffragia aequalia fuerint, praeses suo
Can. 0119      aequalia fuerint, praeses suo voto paritatem dirimere potest; 3_ quod autem omnes uti singulos tangit, ab omnibus approbari debet
Can. 0121      ad destinationem autem praesertim bonorum et ad onerum adimpletionem quod attinet, fundatorum oblatorumque voluntas atque iura quaesita salva esse
Can. 0126      ex ignorantia aut ex errore, qui versetur circa id quod eius substantiam constituit, aut qui recidit in condicionem sine
Can. 0135      sententia praeparatorios perficiendos. § 4. Ad potestatis exsecutivae exercitium quod attinet, serventur praescripta canonum qui sequuntur. - Potestatem exsecutivam
Can. 0139      nequit. - § 1. Nisi aliud iure statuatur, eo quod quis aliquam auctoritatem, etiam superiorem, competentem adeat, non suspenditur
Can. 0153      vacatione convalescit. § 2. Si tamen agatur de officio quod de iure ad tempus determinatum confertur, provisio intra sex
Can. 0154      nullum parit iuridicum effectum. - Officium de iure vacans, quod forte adhuc ab aliquo illegitime possidetur, conferri potest, dummodo
Can. 0163      instituat legitime praesentatum quem idoneum reppererit et qui acceptaverit; quod si plures legitime praesentati idonei repertisint, eorundem unum instituere
Can. 0166      triduum ab habita notitia electionis fuisse transmissum. § 3. Quod si plures quam tertia pars electorum neglecti fuerint, electio
Can. 0183      ius eligendi ad collegium vel coetum redit. § 2. Quod si postulatio admissa fuerit, id significetur postulato, qui respondere
Can. 0190      eo tantum fieri potest, qui ius habet providendi officio quod amittitur et simul officio quod comittitur. § 2. Si
Can. 0190      ius habet providendi officio quod amittitur et simul officio quod comittitur. § 2. Si translatio fiat invito officii titulari
Can. 0193      ad normam can. 194. - § 1. Ab officio quod alicui confertur ad tempus indefinitum, non potest quis amoveri
Can. 0193      definito. § 2. Idem valet, ut quis ab officio, quod alicui ad tempus determinatum confertur, ante hoc tempus elapsum
Can. 0193      praescripto can. 624, § 3. § 3. Ab officio quod, secundum iuris praescripta, alicui confertur ad prudentem discretionem auctoritatis
Can. 0199      5_ stipes et onera Missarum; 6_ provisio officii ecclesiastici quod ad normam iuris exercitium ordinis sacri requirit; 7_ ius
Can. 0201      canonum qui sequuntur. - § 1. Tempus continuum intellegitur quod nullam patitur interruptionem. § 2. Tempus utile intellegitur quod
Can. 0201      quod nullam patitur interruptionem. § 2. Tempus utile intellegitur quod ita ius suum exercenti aut per sequenti competit, ut
Can. 0266      tamquam clericus eidem instituto aut societati, nisi ad societates quod attinet aliter ferant constitutiones. § 3. Sodalis instituti saecularis
Can. 0274      ecclesiastici. § 2. Clerici, nisi legitimo impedimento excusentur, munus, quod ipsis a suo Ordinario commissum fuerit, suscipere ac fideliter
Can. 0277      perpetuamque propter Regnum coelorum continentiam, ideoque ad coelibatum adstringuntur, quod est peculiare Dei donum, quo quidem sacri ministri indiviso
Can. 0290      2_ poena dimissionis legitime irrogata; 3_ rescripto Apostolicae Sedis; quod vero rescriptum diaconis ob graves tantum causas, presbyteris ob
Can. 0325      Eadem subest loci Ordinarii auctoritati ad normam can. 1301 quod attinet ad administrationem erogationemque bonorum, quae ipsi ad pias
Can. 0332      electus ad summum pontificatum, qui episcopali charactere insignitus est. Quod si charactere episcopali electus careat, statim ordinetur Episcopus. §
Can. 0346      plerique, Episcopi, a iure peculiari synodi deputantur ratione officii quod adimplent, alii vero a Romano Pontifice directe nominantur; quibus
Can. 0351      recipere debent. § 2. Cardinales creantur Romani Pontificis decreto, quod quidem coram Cardinalium Collegio publicatur; inde a publicatione facta
Can. 0353      quosdam maxime sollemnes peragendos. § 3. In Consistorium extraordinarium, quod celebratur cum peculiares Ecclesiae necessitates vel graviora negotia tractanda
Can. 0362      eos transferendi et revocandi, servatis quidem normis iuris internationalis, quod attinet ad missionem et revocationem Legatorum apud Res Publicas
Can. 0364      conferentia, eidem omnimodam operam praebendo; 4_ ad nominationem Episcoporum quod attinet, nomina candidatorum Apostolicae Sedi transmittere vel proponere necnon
Can. 0395      abfuerit, de eius absentia Metropolita Sedem Apostolicam certiorem faciat quod si agatur de Metropolita, idem faciat antiquior suffraganeus. -
Can. 0404      curiae cancellario, qui rem in acta referat. § 3. Quod si Episcopus dioecesanus plene sit impeditus, sufficit ut tum
Can. 0409      plena, tamquam Vicarius generalis vel tamquam Vicarius episcopalis, gaudebat; quod si ad munus Administratoris dioecesani, qui regimini dioecesis praeest
Can. 0411      - Episcopo coadiutori et auxiliari, ad renuntiationem ab officio quod attinet, applicantur praescripta cann. 401 et 402, § 2
Can. 0428      quid ad interim dioecesis regimen curant, vetantur quidpiam agere quod vel dioecesi vel episcopalibus iuribus praeiudicium aliquod affere possit
Can. 0435      ecclesiasticae praeest Metropolita, qui est Archiepiscopus dioecesis cui praeficitur; quod officium cum sede episcopali, a Romano Pontifice determinata aut
Can. 0447      pro christifidelibus sui territorii exercentium, ad maius bonum provehendum, quod hominibus praebet Ecclesia, praesertim per apostolatus formas et rationes
Can. 0483      notarii, quorum quidem scriptura seu subscriptio publicam fidem facit quod attinet sive ad quaelibet acta, sive ad acta iudicialia
Can. 0489      communi archivo armarium seu scrinium, omnino clausum et obseratum, quod de loco amoveri nequeat, in quo scilicet documenta secreto
Can. 0492      oeconomicis, cui praesidet ipse Episcopus dioecesanus eiusve delegatus, et quod constat tribus saltem christifidelibus, in re oeconomica necnon in
Can. 0497      attentis normis ab Episcoporum conferentia prolatis. - Ad designationem quod attinet sodalium consilii presbyteralis: 1_ dimidia circiter pars libere
Can. 0514      vacante, consilium pastorale cessat. - § 1. Consilium pastorale, quod voto gaudet tantum consultivo, iuxta necessitates apostolatus convocare eique
Can. 0527      captae possessionis. § 3. Loci Ordinarius praefiniat tempus intra quod paroeciae possessio capi debeat; quo inutiliter praeterlapso, nisi iustum
Can. 0528      foveat opera quibus spiritus evangelicus, etiam ad iustitiam socialem quod attinet, promoveatur peculiarem curam habeat de puerorum iuvenumque educatione
Can. 0537      - In unaquaque paroecia habeatur consilium a rebus oeconomicis, quod praeterquam iure universali, regitur normis ab Episcopo dioecesano latis
Can. 0540      aliter statuatur. § 2. Administratori paroeciali nihil agere licet, quod praeiudicium afferat iuribus parochi aut damno esse possit bonis
Can. 0550      id fieri possit, provehatur. § 3. Ad tempus feriarum quod attinet, vicarius paroecialis eodem gaudet iure ac parochus. -
Can. 0551      paroecialis eodem gaudet iure ac parochus. - Ad oblationes quod attinet, quas occasione perfuncti ministerii pastoralis christifideles vicario faciunt
Can. 0554      ministerium exercent. - § 1. Ad officium vicarii foranei, quod cum officio parochi certae paroeciae non ligatur, Episcopus seligat
Can. 0557      Rector ecclesiae, quae coniuncta sit cum seminario aliove collegio quod a clericis regitur, est rector seminarii vel collegii, nisi
Can. 0562      aedium sacrarum conservationi et decori provideatur, neve quidpiam fiat quod sanctitati loci ac reverentiae domui Dei debitae quoquo modo
Can. 0572      pastoralis muneris, cappellanus debitam cum parocho servet coniunctionem. - Quod attinet ad amotionem cappellani, servetur praescriptum can. 563. -
Can. 0575      Christi Magistri doctrina et exemplis fundata, donum sunt divinum, quod Ecclesia a Domino accepit Eiusque gratia semper conservat. -
Can. 0588      clericalis nec laicalis. § 2. Institutum clericale illud dicitur quod, ratione finis seu propositi a fundatore intenti vel vi
Can. 0588      auctoritate agnoscitur. § 3. Institutum vero laicale illud appellatur quod, ab Ecclesiae auctoritate qua tale agnitum, vi eius naturae
Can. 0599      contendere. - Evangelicum castitatis consilium propter Regnum coelorum assumptum, quod signum est mundi futuri et fons uberioris fecunditatis in
Can. 0615      consociatione spirituale bonum proficere possit. - Monasterium sui iuris, quod praeter proprium Moderatorem alium Superiorem maiorem non habet, neque
Can. 0616      iuris supprimere ad Sedem Apostolicam pertinet, servatis ad bona quod attinet praescriptis constitutionum. - Superiores suum munus adimpleant suamque
Can. 0631      conscientiae manifestationem sibi peragendam. - § 1. Capitulum generale, quod supremam auctoritatem ad normam constitutionum in instituto obtinet, ita
Can. 0631      proprium ulterius determinet ordinem servandum in celebratione capituli, praesertim quod ad electiones et rerum agendarum rationes attinet. § 3
Can. 0638      cum consensu sui consilii. Si tamen agatur de negotio quod summam a Sancta Sede pro cuiusque regione definitam superet
Can. 0655      - Professio temporaria ad tempus iure proprio definitum emittatur, quod neque triennio brevius neque sexennio longius sit. - Ad
Can. 0657      per alium recipiatur. - § 1. Expleto tempore ad quod professio emissa fuerit, qui sponte petat et idoneus iudicetur
Can. 0668      de eorum usu et usufructu libere disponant. Testamentum autem, quod etiam in iure civili sit validum, saltem ante professionem
Can. 0669      et in testimonium paupertatis. § 2. Religiosi clerici instituti, quod proprium non habet habitum, vestem clericalem ad normam can
Can. 0673      religiosorum apostolatus primum in eorum vitae consecratae testimonio consistit, quod oratione et paenitentia fovere tenentur. - Instituta, quae integre
Can. 0683      scholas, quae exclusive pateant propriis instituti alumnis. § 2. Quod si forte abusus deprehenderit, frustra Superiore religioso monito, propria
Can. 0697      causa dimissionis et data sodali plena facultate sese defendendi quod si monitio incassum cedat, ad alteram monitionem, spatio saltem
Can. 0699      exhibendi. - § 1. Supremus Moderator cum suo consilio, quod ad validitatem saltem quattuor membris constare debet, collegialiter procedat
Can. 0719      et robur. § 3. Libere ad sacramentum paenitentiae accedant, quod frequenter recipiant. § 4. Necessarium conscientiae moderamen libere obtineant
Can. 0735      proprio cuiusque societatis. § 2. Ad admissionem in societatem quod attinet, serventur condiciones in cann. 642-645 statutae. § 3
Can. 0750      magisterio sollemni, sive ab eius magisterio ordinario et universali, quod quidem communi adhaesione christifidelium sub presbyteratum; qui ad presbyteratum
Can. 0760      cum Episcopo et presbyteris cooperantur. - In ministerio verbi, quod sacra Scriptura, Traditione, liturgia, magisterio vitaque Ecclesiae innitatur oportet
Can. 0762      - Cum Dei populus primum coadunetur verbo Dei vivi, quod ex ore sacerdotum omnino fas est recipere, munus praedicationis
Can. 0772      cura complecti debeat. - § 1. Ad exercitium praedicationis quod attinet, ab omnibus praeterea serventur normae ab Episcopo dioecesano
Can. 0798      filios concredant illis scholis in quibus educationi catholicae provideatur; quod si facere non valeant, obligatione tenentur curandi, ut extra
Can. 0826      licentia Episcoporum conferentiae. - § 1. Ad libros liturgicos quod attinet, serventur praescripta can. 838. § 2. Ut iterum
Can. 0827      in institutione tradenda, itemque scripta in quibus aliquid habetur quod religionis aut morum honestatis peculiariter intersit, iudicio subiciantur loci
Can. 0830      expresso suo nomine necnon tempore ac loco concessae licentiae; quod si eam non concedat, rationes denegationis cum operis scriptore
Can. 0836      christianus, in quo sacerdotium commune christifidelium exercetur, opus sit quod a fide procedit et eadem innititur, ministri sacri eandem
Can. 0844      habent, si sponte id petant et rite sint disposita; quod etiam valet quoad membra aliarum Ecclesiarum, quae iudicio Sedis
Can. 0844      membra aliarum Ecclesiarum, quae iudicio Sedis Apostolicae, ad sacramenta quod attinet, in pari condicione ac praedictae Ecclesiae orientales versantur
Can. 0852      assecuti sunt. § 2. Infanti assimilatur, etiam ad baptismum quod attinet, qui non est sui compos. - Aqua in
Can. 0869      seria ratio adsit de baptismi validitate dubitandi. § 3. Quod si, in casibus de quibus in §§ 1 et
Can. 0879      ad normam can. 877, § 1. - Sacramentum confirmationis, quod characterem imprimit et quo baptizati, iter initiationis christianae prosequentes
Can. 0884      se ipse aut curet ut per alium Episcopum administretur; quod si necessitas id requirat, facultatem concedere potest uni vel
Can. 0955      tum receptae stipis testimonium acceperit. § 2. Tempus intra quod Missae celebrandae sunt, initium habet a die quo sacerdos
Can. 0964      est ecclesia aut oratorium. § 2. Ad sedem confessionalem quod attinet, normae ab Episcoporum conferentia statuantur, cauto tamen ut
Can. 0992      remissio coram Deo poenae temporalis pro peccatis, ad culpam quod attinet iam deletis, quam christifidelis, apte dispositus et certis
Can. 0997      secundum concessionis tenorem. - Ad indulgentiarum concessionem et usum quod attinet, servanda sunt insuper cetera praescripta quae in peculiaribus
Can. 1016      ipse conferre, si charactere episcopali polleat. - Episcopus proprius, quod attinet ad ordinationem diaconalem eorum qui clero saeculari se
Can. 1016      habet domicilium, aut dioecesis cui promovendus sese devovere statuit; quod attinet ad ordinationem presbyteralem clericorum saecularium, est Episcopus dioecesis
Can. 1040      recipiendis ordinibus arcentur qui quovis impedimento afficiuntur sive perpetuo, quod venit nomine irregularitatis, sive simplici; nullum autem impedimentum contrahitur
Can. 1040      venit nomine irregularitatis, sive simplici; nullum autem impedimentum contrahitur, quod in canonibus qui sequuntur non contineatur. - Ad recipiendos
Can. 1051      uxoris. - Ad scrutinium de qualitatibus in ordinando requisitis quod attinet, serventur praescripta quae sequuntur: 1_ habeatur testimonium rectoris
Can. 1052      normam iuris esse peractum atque de idoneitate candidati constare; quod si promovendus sit sodalis instituti religiosi aut societatis vitae
Can. 1062      unilateralis sive bilateralis, quam sponsalia vocant, regitur iure particulari, quod ab Episcoporum conferentia, habita ratione consuetudinum et legum civilium
Can. 1071      loci ne quis assistat: 1_ matrimonio vagorum; 2_ matrimonio quod ad normam legis civilis agnosci vel celebrari nequeat; 3_
Can. 1074      reddit ad matrimonium valide contrahendum. - Publicum censetur impedimentum, quod probari in foro externo potest; secus est occultum. -
Can. 1080      suppetat recurrendi ad Sedem Apostolicum vel ad loci Ordinarium, quod attinet ad impedimenta a quibus dispensare valet. - Parochus
Can. 1091      consanguinitatis non multiplicatur. § 4. Numquam matrimonium permittatur, si quod subest dubium num partes sint consanguineae in aliquo gradu
Can. 1102      de praesenti initum est validum vel non, prout id quod condicioni subest, exsistit vel non. § 3. Condicio autem
Can. 1121      coniugio quam primum certiorem reddere. § 3. Ad matrimonium quod attinet cum dispensatione a forma canonica contractum, loci Ordinarius
Can. 1127      non catholica certior reddatur. - § 1. Ad formam quod attinet in matrimonio mixto adhibendam, serventur praescripta can. 1108
Can. 1140      rescriptum Sanctae Sedis. - Filii legitimati, ad effectus canonicos quod attinet, in omnibus aequiparantur legitimis, nisi aliud expresse iure
Can. 1157      Renovatio consensus debet esse novus voluntatis actus in matrimonium, quod pars renovans scit aut opinatur ab initio nullum fuisse
Can. 1162      sive ab initio praestitus, postea fuerit revocatus. § 2. Quod si consensus ab initio quidem defuerat, sed postea praestitus
Can. 1165      aut agatur de impedimento iuris naturalis aut divini positivi quod iam cessavit. - Sacramentalia sunt signa sacra, quibus, ad
Can. 1181      prohibeantur, eligere coemeterium sepulturae. - Ad oblationes occasione funerum quod attinet, serventur praescripta can. 1264, cauto tamen ne ulla
Can. 1183      ad normam iuris particularis. - § 1. Ad exequias quod attinet, christifidelibus catechumeni accensendi sunt. § 2. Ordinarius loci
Can. 1192      actio voventis promittitur; reale, quo promittitur res aliqua; mixtum, quod personalis et realis naturam participat. - Votum non obligat
Can. 1196      laedat ius aliis quaesitum: 1_ loci Ordinarius et parochus, quod attinet ad omnes ipsorum subditos atque etiam peregrinos; 2_
Can. 1196      aut societatis vitae apostolicae, si sint clericalia iuris pontificii, quod attinet ad sodales, novitios atque personas, quae diu noctuque
Can. 1199      veritate, in iudicio et in iustitia. § 2. Iusiurandum quod canones exigunt vel admittunt, per procuratorem praestari valide nequit
Can. 1200      iurat se aliquid facturum, peculiari religionis obligatione tenetur implendi, quod iureiurando firmaverit. § 2. Iusiurandum dolo, vi aut metu
Can. 1227      loci destinatus. - Episcopi sacellum privatum sibi constituere possunt, quod iisdem iuribus ac oratorium gaudet. - Firmo praescripto can
Can. 1243      servanda, praesertim ad eorum indolem sacram tuendam et fovendam quod attinet, iure particulari statuantur. - § 1. Dies festos
Can. 1274      - § 1. Habeatur in singulis dioecesibus speciale institutum, quod bona vel oblationes colligat eum in finem ut sustentationi
Can. 1277      administrationis bonorum ecclesiasticorum negotium ordinandum curent. - Episcopus dioecesanus quod attinet ad actus administrationis ponendos, qui, attento statu oeconomico
Can. 1289      officii ecclesiastici, administratores munus suspectum arbitratu suo dimittere nequeunt; quod si ex arbitraria dimissione damnum Ecclesiae obveniat, ad restitutionem
Can. 1294      1. Res alienari minore pretio ordinarie non debet, quam quod in aestimatione indicatur. § 2. Pecunia ex alienatione percepta
Can. 1302      istiusmodi bona mobilia vel immobilia cum oneribus adiunctis indicare; quod si donator id expresse et omnino prohibuerit, fiduciam ne
Can. 1304      § 2. Ulteriores condiciones ad constitutionem et acceptationem fundationum quod attinet, iure particulari definiantur. - Pecunia et bona mobilia
Can. 1313      lex mutetur, applicanda est lex reo favorabilior. § 2. Quod si lex posterior tollat legem vel saltem poenam, haec
Can. 1315      addere; id autem ne faciat, nisi ex gravissima necessitate. Quod si lex universalis indeterminatam vel facultativam poenam comminetur, lex
Can. 1328      statuta, nisi lex vel praeceptum aliter caveat. § 2. Quod si actus vel omissiones natura sua ad delicti exsecutionem
Can. 1330      possit; secus poenis ferendae sententiae puniri possunt. - Delictum quod in declaratione consistat vel in alia voluntatis vel doctrinae
Can. 1331      muneribus quibuslibet fungi vel actus regiminis ponere. § 2. Quod si excommunicatio irrogata vel declarata sit, reus: 1_ si
Can. 1332      in can. 1331, § 1 nn. 1 et 2; quod si interdictum irrogatum vel declaratum sit, praescriptum can. 1331
Can. 1333      sub potestate Superioris poenam constituentis; 2_ ius habitandi, si quod reus ratione officii habeat; 3_ ius administrandi bona, quae
Can. 1335      necessarium sit ad consulendum fidelibus in mortis periculo constitutis; quod si censura latae sententiae non sit declarata, vetitum praeterea
Can. 1339      et correptione constare semper debet saltem ex aliquo documento, quod in secreto curiae archivo servetur. - § 1. Paenitentia
Can. 1342      3. Quae in lege vel praecepto dicuntur de iudice, quod attinet ad poenam irrogandam vel declarandam in iudicio, applicanda
Can. 1356      § 1. Poenam ferendae vel latae sententiae constitutam praecepto quod non sit ab Apostolica Sede latum, remittere possunt: 1_
Can. 1394      etiam civiliter tantum, attentans, in suspensionem latae sententiae incurrit; quod si monitus non resipuerit et scandalum dare perrexerit, gradatim
Can. 1400      persequenda aut vindicanda, vel facta iuridica declaranda; 2_ delicta, quod spectat ad poenam irrogandam vel declarandam. § 2. Attamen
Can. 1401      legum ecclesiasticarum deque omnibus in quibus inest ratio peccati, quod attinet ad culpae definitionem et poenarum ecclesiasticarum irrogationem. -
Can. 1407      dicitur relativa. § 3. Actor sequitur forum partis conventae; quod si pars conventa multiplex forum habet, optio fori actori
Can. 1415      tribunalia aeque competentia sunt, ei ius est causam cognoscendi, quod prius partem conventam legitime citaverit. - Conflictus competentiae inter
Can. 1438      prima instantia pertractatis coram Metropolita fit appellatio ad tribunal quod ipse, probante Sede Apostolica, stabiliter designaverit; 3_ pro causis
Can. 1439      penes Abbatem superiorem congregationis monasticae. - § 1. Si quod tribunal primae instantiae unicum pro pluribus dioecesibus, ad normam
Can. 1439      praeter casus de quibus in § 1. § 3. Quod attinet ad tribunalia secundae instantiae, de quibus in §
Can. 1446      indicet, gravibus quoque hominibus ad mediationem adhibitis. § 3. Quod si circa privatum partium bonum lis versetur, dispiciat iudex
Can. 1452      dies ab admissa recusatione. - § 1. In negotio quod privatorum solummodo interest, iudex procedere potest dumtaxat ad instantiam
Can. 1458      nisi ex iis aliqua celerem prae ceteris expeditionem exigat, quod quidem peculiari decreto, rationibus suffulto, statuendum est. - §
Can. 1460      prohibentur querela nullitatis et restitutio in integrum. § 3. Quod si iudex se incompetentem declaret, pars qua se gravatam
Can. 1464      pro expensis iudicialibus praestanda aut de concessione gratuiti patrocinii, quod statim ab initio postulatum fuerit, et aliae huiusmodi regulariter
Can. 1479      si fieri potest, Episcopo dioecesano eius cui datus est; quod si non adsit aut non videatur admittendus, ipse iudex
Can. 1482      substituere, nisi expressa facultas eidem facta fuerit. § 2. Quod si tamen, iusta causa suadente, plures ab eodem constituantur
Can. 1498      et inhibitio exercitii iuris decerni nullatenus possunt, si damnum quod timetur possit aliter reparari et idonea cautio de eo
Can. 1500      probaverit, resarciendis. - Ad naturam et vim actionis possessoriae quod attinet, serventur praescripta iuris civilis loci ubi sita est
Can. 1506      cuius interest, instare potest ut iudex suo munere fungatur; quod si nihilominus iudex sileat, inutiliter lapsis decem diebus a
Can. 1507      debeant an coram ipso se sistere ad dubia concordanda. Quod si ex scriptis responsionibus perspiciat necessitatem partes convocandi, id
Can. 1507      facta instantia, de qua in eo canone. § 3. Quod si partes litigantes de facto coram iudice se sistant
Can. 1522      personas et super eadem re intercedat; sed ad extraneos quod attinet, non aliam vim obtinent nisi documentorum. - Perempti
Can. 1530      immo debet, ad instantiam partis vel ad probandum factum quod publice interest extra dubium poni. - § 1. Pars
Can. 1531      interrogata respondere debet et veritatem integre fateri. § 2. Quod si respondere recusaverit, iudicis est aestimare quid ad factorum
Can. 1548      2, n. 2, ab obligatione respondendi eximuntur: 1_ clerici, quod attinet ad ea quae ipsis manifestata sunt ratione sacri
Can. 1548      qui ad secretum officii etiam ratione praestiti consilii tenentur, quod attinet ad negotia huic secreto obnoxia; 2_ qui ex
Can. 1550      partibus in eadem causa assistunt vel astiterunt; 2_ sacerdotes, quod attinet ad ea omnia quae ipsis ex confessione sacramentali
Can. 1554      - Antequam testes examinentur, eorum nomina cum partibus communicentur; quod si id, prudenti iudicis existimatione, fieri sine gravi difficultate
Can. 1562      § 2. Iudex testi deferat iuramentum iuxta can. 1532; quod si testis renuat illud emittere, iniuratus audiatur. - Iudex
Can. 1567      notario et referre debet ipsa editi testimonii verba, saltem quod attinet ad ea quae iudicii materiam directe attingunt. §
Can. 1571      taxationem, refundi debent tum expensae, quas fecerint, tum lucrum, quod amiserint, testificationis reddendae causa. - In aestimandis testimoniis iudex
Can. 1577      § 3. Iudex, ipso perito audito, tempus praefiniat intra quod examen perficiendum est et relatio proferenda. - § 1
Can. 1578      conficiant, nisi iudex unam a singulis subscribendam fieri iubeat: quod si fiat, sententiarum discrimina, si qua fuerint, diligenter adnotentur
Can. 1585      habet pro se iuris praesumptionem, liberatur ab onore probandi, quod recidit in partem adversam. - Praesumptiones, quae non statuuntur
Can. 1586      iudex ne coniciat, nisi ex facto certo et determinato, quod cum eo, de quo controversia est, directe cohaereat. -
Can. 1593      dederit ante causae definitionem, impugnationibus uti potest adversus sententiam; quod si probet se legitimo impedimento fuisse detentam, quod sine
Can. 1593      sententiam; quod si probet se legitimo impedimento fuisse detentam, quod sine sua culpa antea demonstrare non potuerit, querela nullitatis
Can. 1594      paruerit, praesumitur instantiae renuntiasse ad normam cann. 1524-1525; 3_ quod si postea in processu intervenire velit, servetur can. 1593
Can. 1600      Potest autem iudex iubere vel admittere ut exhibeatur documentum, quod forte antea sine culpa eius cuius interest, exhiberi non
Can. 1609      appellatio, suae conclusiones ad tribunal superius transmittantur. § 5. Quod si iudices in prima discussione ad sententiam devenire aut
Can. 1616      can. 1612, § 4 requirit, sententia ab ipso tribunali, quod eam tulit, corrigi vel compleri debet sive ad partis
Can. 1618      vel ipsi iudicio aut alicui ipsius gradui finem ponunt, quod attinet ad aliquam saltem partem in causa. - Firmis
Can. 1624      De querela nullitatis videt ipse iudex qui sententiam tulit; quod si pars vereatur ne iudex, qui sententiam querela nullitatis
Can. 1632      - § 1. Si in appellatione non indicetur ad quod tribunal ipsa dirigatur, praesumitur facta tribunali de quo in
Can. 1632      ad aliud tribunal appellationis provocaverit, de causa videt tribunal quod superioris est gradus, salvo can. 1415. - Appellatio prosequenda
Can. 1634      exemplari huius sententiae et indicatis appellationis rationibus. § 2. Quod si pars exemplar impugnatae sententiae intra utile tempus a
Can. 1646      tribunali appellationis, intra tres menses a notitia publicationis sententiae; quod si in casu, de quo in can. 1645, §
Can. 1650      sustentationem ordinatis, vel alia iusta causa urgeat. § 3. Quod si sententia, de qua in § 2, impugnetur, iudex
Can. 1651      decretum habeatur, quo edicatur sententiam ipsam exsecutioni mandari debere; quod decretum pro diversa causarum natura vel in ipso sententiae
Can. 1653      in qua sententia primi gradus lata est. § 2. Quod si hic renuat vel neglegat, parte cuius interest instante
Can. 1654      modum et vim exsecutionis, non autem de merito causae; quod si habeat aliunde compertum sententiam esse nullam vel manifeste
Can. 1655      est sententia remittat, partibus certioribus factis. - § 1. Quod attinet ad reales actiones, quoties adiudicata actori res aliqua
Can. 1655      tradenda est statim ac res iudicata habetur. § 2. Quod vero attinet ad actiones personales, cum reus damnatus est
Can. 1668      aliquid supplendum in causae instructione comperiatur, vel aliud exsistat quod impediat sententiam rite proferri, iudex illico, expleta audientia, causam
Can. 1669      iure exclusis, nullitatem sententiae declaret et causam remittat tribunali quod sententiam tulit. - In ceteris quae ad rationem procedendi
Can. 1675      convalidari nequeat aut non expediat. - § 1. Matrimonium quod, utroque coniuge vivente, non fuit accusatum, post mortem alterutrius
Can. 1686      defensoris vinculi, matrimonii nullitatem sententia declarare, si ex documento, quod nulli contradictioni vel exceptioni sit obnoxium, certo constet de
Can. 1694      normam can. 1682, § 2 procedat, servatis servandis. - Quod attinet ad tribunalis competentiam, serventur praescripta can. 1673. -
Can. 1700      suae vel alienae dioecesis aut idoneo sacerdoti. § 2. Quod si introducta sit petitio iudicialis ad declarandam nullitatem eiusdem
Can. 1705      indicatis elementis circa quae instructio complenda est. § 3. Quod si Apostolica Sedes rescripserit ex deductis non constare de
Can. 1723      terminum ab ipso iudice praefinitum, sibi constituendum. § 2. Quod si reus non providerit, iudex ante litis contestationem advocatum
Can. 1729      1628-1640, etiamsi appellatio in poenali iudicio fieri non possit; quod si utraque appellatio, licet a diversis partibus, proponatur, unicum
Can. 1733      conferentia statuendas, munus sit aequas solutiones quaerere et suggerere; quod si conferentia id non iusserit, potest Episcopus eiusmodi consilium
Can. 1733      normam can. 1734, neque termini ad recurrendum sunt elapsi; quod si adversus decretum recursus propositus sit, ipse Superior, qui
Can. 1742      hoc stabiliter, a consilio presbyterali constituto, Episcopo proponente, selectis; quod si exinde censeat ad amotionem esse deveniendum, causa et
Can. 1750      1 selectis, rationes perpendat quae translationi faveant vel obstent; quod si exinde translationem peragendam censeat, paternas exhortationes parocho iteret

QUODDAM     [2]
Can. 0531      diebus dominicis et festis de praecepto. - Licet paroeciale quoddam munus alius expleverit, oblationes quas hac occasione a christifidelibus
Can. 1733      Episcoporum conferentia statuere potest ut in unaquaque dioecesi officium quoddam vel consilium stabiliter constituatur, cui, secundum normas ab ipsa

QUODLIBET     [7]
Can. 0060      vivae vocis oraculo valent, nisi aliud constet. - Rescriptum quodlibet impetrari potest ab omnibus qui expresse non prohibentur. -
Can. 0145      1111, § 1. - § 1. Officium ecclesiasticum est quodlibet munus ordinatione sive divina sive ecclesiastica stabiliter constitutum in
Can. 0635      bonis Ecclesiae temporalibus, nisi aliud expresse caveatur. § 2. Quodlibet tamen institutum aptas normas statuat de usu et administratione
Can. 1418      nisi Sedes Apostolica iudici significaverit se causam advocasse. - Quodlibet tribunal ius habet in auxilium vocandi aliud tribunal ad
Can. 1491      matrimonialibus pro partibus quae eos seligere malint, exerceant. - Quodlibet ius non solum actione munitur, nisi aliud expresse cautum
Can. 1600      causis, auditis partibus et dummodo gravis exstet ratio itemque quodlibet fraudis vel subornationis periculum removeatur; 3_ in omnibus causis
Can. 1737      potest ad Superiorem hierarchicum eius, qui decretum tulit, propter quodlibet iustum motivum recurrere; recursus proponi potest coram ipso decreti

QUODSI     [1]
Can. 0111      concordi voluntate optaverint ut proles in Ecclesia latina baptizaretur; quodsi concors voluntas desit, Ecclesiae rituali ad quam pater petinet

QUODVIS     [1]
Can. 1570      id necessarium vel utile ducat, dummodo collusionis vel corruptelae quodvis absit periculum. - Testibus, iuxta aequam iudicis taxationem, refundi

QUOLIBET     [27]
Can. 0239      negotiis auctoritas competens aliud statuerit. - § 1. In quolibet seminario habeantur rector, qui ei praesit, et si casus
Can. 0239      tradant apta ratione inter se compositas. § 2. In quolibet seminario unus saltem adsit spiritus director, relicta libertate alumnis
Can. 0348      munus explicit, ineunte novo coetu generali. § 2. Pro quolibet synodi Episcoporum coetu praetera unus aut plures secretarii speciales
Can. 0509      tum in ecclesia cathedrali tum in ecclesia collegiali, revocato quolibet contrario privilegio; eiusdem Episcopi est confirmare electum ab ipso
Can. 0526      can. 517, § 1, reprobata contraria consuetudine et revocato quolibet contrario privilegio. - § 1. Qui ad curam pastoralem
Can. 0636      propria foveatur, defendatur et exprimatur. - § 1. In quolibet instituti et similiter in qualibet provincia quae a Superiore
Can. 0856      imponatur nomen a sensu christiano alienum. - Licet baptismus quolibet die celebrari possit, commendatur tamen ut ordinarie die dominica
Can. 0881      ex causa tamen iusta et rationabili, extra Missam et quolibet loco digno celebrari potest. - Confirmationis minister ordinarius est
Can. 0923      Christifideles Sacrificium eucharisticum participare et sacram communionem suscipere possunt quolibet ritu catholico, firmo praescripto can. 844. - § 1
Can. 1019      cuiusvis instituti aut societatis regitur iure clericorum saecularium, revocato quolibet indulto Superioribus concesso. - Litterae dimissoriae ne concedantur, nisi
Can. 1092      collateralis. - Affinitas in linea recta dirimit matrimonium in quolibet gradu. - Impedimentum publicae honestatis oritur ex matrimonio invalido
Can. 1177      doctrinae contrarias electa fuerit. - § 1. Exequiae pro quolibet fideli defuncto generatim in propriae paroeciae ecclesia celebrari debent
Can. 1239      tum fixum tum mobile divino dumtaxat cultui reservandum est, quolibet profano usu prorsus excluso. § 2. Subtus altare nullum
Can. 1265      Ordinarii loci licentia, in scriptis data, stipem cogere pro quolibet pio aut ecclesiastico instituto vel fine. § 2. Episcoporum
Can. 1295      servari debent non solum in alienatione, sed etiam in quolibet negotio, quo condicio patrimonialis personae iuridicae peior fieri possit
Can. 1342      poenalia autem et paenitentiae applicari possunt per decretum in quolibet casu. § 2. Per decretum irrogari vel declarari non
Can. 1424      ad aliqua tantum causarum genera. - Unicus iudex in quolibet iudicio duos assessores, clericos vel laicos probatae vitae, sibi
Can. 1446      componantur. § 2. Iudex in limine litis, et etiam quolibet alio momento, quotiescumque spem aliquam boni exitus perspicit, partes
Can. 1448      suscipiat causam, in qua ratione consanguinitatis vel affinitatis in quolibet gradu lineae rectae et usque ad quartum gradum lineae
Can. 1459      § 1. Vitia, quibus sententiae nullitas haberi potest, in quolibet iudicii statu vel gradu excipi possunt itemque a iudice
Can. 1497      2. Sequestratio extendi potest etiam ad res debitoris quae quolibet titulo apud alias personas reperiantur, et ad debitoris credita
Can. 1505      1-3; 4_ si certo pateat ex ipso libello petitionem quolibet carere fundamento, neque fieri posse, ut aliquod ex processu
Can. 1524      ex litigantibus fecerit, ipse ferat. - § 1. In quolibet statu et gradu iudicii potest actor instantiae renuntiare; item
Can. 1539      prolatam, aut vi vel metu gravi extortam. - In quolibet iudicii genere admittitur probatio per documenta tum publica tum
Can. 1722      Ordinarius, audito promotore iustitiae et citato ipso accusato, in quolibet processus stadio accusatum a sacro ministerio vel ab aliquo
Can. 1724      reus sibi advocatum non constituerit. - § 1. In quolibet iudicii gradu renuntiatio instantiae fieri potest a promotore iustitiae
Can. 1726      advocatus vel procurator postremus scribat vel loquatur. - In quolibet poenalis iudicii gradu et stadio, si evidenter constet delictum

QUOMINUS     [4]
Can. 0428      affere possit; speciatim prohibentur ipsi, ac proinde alii quicumque, quominus sive per se sive per alium curiae dioecesanae documenta
Can. 0679      dioecesanus, urgente gravissima causa, sodali instituti religiosi prohibere potest quominus in dioecesi commoretur, si eius Superior maior monitus prospicere
Can. 0990      saltem semel in anno, fideliter confitendi. - Nemo prohibetur quominus per interpretem confiteatur, vitatis quidem abusibus et scandalis atque
Can. 1510      Conventus, qui citatoriam schedam recipere recuset, vel qui impedit quominus citatio ad se perveniat, legitime citatus habeatur. - Si

QUOMODO     [2]
Can. 1428      autem, nisi iudicis mandatum obstet, interim decidere quae et quomodo probationes colligendae sint, si forte de hac re quaestio
Can. 1611      determinare quae sint partium obligationes ex iudicio ortae et quomodo implendae sint; 3_ exponere rationes seu motiva, tam in

QUONAM     [1]
Can. 1296      an et qualis actio, personalis scilicet vel realis, a quonam et contra quemnam instituenda sit ad Ecclesiae iura vindicanda

QUOPIAM     [1]
Can. 0332      libere fiat et rite manifestetur, non vero ut a quopiam acceptetur. - § 1. Romanus Pontifex, vi sui muneris

QUOQUE     [95]
Can. 0005      prorsus suppressae sunt, nec in posterum reviviscere sinantur; ceterae quoque suppressae habeantur, nisi expresse Codice aliud caveatur, aut centenariae
Can. 0006      1_ Codex Iuris Canonici anno 1917 promulgatus; 2_ aliae quoque leges, sive universales sive particulares, praescriptis huius Codicis contrariae
Can. 0006      latae, nisi in ipso hoc Codice recipiantur; 4_ ceterae quoque leges disciplinares universales materiam respicientes, quae hoc Codice ex
Can. 0083      firmo praescripto can. 142, § 2. § 2. Cessat quoque, si temporis progressu rerum adiuncta ita iudicio auctoritatis competentis
Can. 0091      territorio absentes, atque, nisi contrarium expresse statuatur, in peregrinos quoque in territorio actu degentes, necnon erga seipsum. - Strictae
Can. 0107      loci in quo vagus actu commoratur. § 3. Illius quoque qui non habet nisi domicilium vel quasi-domicilium dioecesanum, parochus
Can. 0138      vero quaelibet stricte; cui tamen delegata potestas est, ea quoque intelleguntur concessa sine quibus eadem potestas exerceri nequit. -
Can. 0148      cuius est officia erigere, innovare et supprimere, eorundem provisio quoque competit, nisi aliud iure statuatur. - § 1. Ut
Can. 0209      Christi cooperantur. - § 1. Christifideles obligatione adstringuntur, sua quoque ipsorum agendi ratione, ad communionem semper servandam cum Ecclesia
Can. 0216      quippe qui Ecclesiae missionem participent, ius habent ut propriis quoque inceptis, secundum suum quisque statum et condicionem, apostolicam actionem
Can. 0221      competenti ecclesiastico ad normam iuris. § 2. Christifidelibus ius quoque est ut, si ad iudicium ab auctoritate competenti vocentur
Can. 0222      ad honestam ministrorum sustentationem necessaria sunt. § 2. Obligatione quoque tenentur iustitiam socialem promovendi necnon, praecepti Domini memores, ex
Can. 0229      propriae uniuscuiusque capacitati et condicioni aptatam. § 2. Iure quoque gaudent pleniorem illam in scientiis sacris acquirendi cognitionem, quae
Can. 0231      ad honestam remunerationem suae condicioni aptatam, qua decenter, servatis quoque iuris civilis praescriptis, necessitatibus propriis ac familiae providere valeant
Can. 0242      auctoritate latis, statuenda et a Sancta Sede approbanda novis quoque adiunctis, approbante item Sancta Sede, accommodanda, qua institutionis in
Can. 0255      ordinetur, qua alumni principia et artes addiscant quae, attentis quoque loci ac temporis necessitatibus, ad ministerium Dei populum docendi
Can. 0256      promovendis, de quaestionibus missionalibus, oecumenicis necnon de aliis, socialibus quoque, urgentoribus. - § 1. Alumnorum institutioni ita provideatur, ut
Can. 0257      tantum Ecclesiae particularis in cuius servitio incardinentur, sed universae quoque Ecclesiae sollicitudinem habeant, atque paratos se exhibeant Ecclesiis particularibus
Can. 0279      sacerdotalem instituendas frequentent atque, statutis eodem iure temporibus, aliis quoque intersint praelectionibus, conventibus theologicis aut conferentiis, quibus ipsis praebeatur
Can. 0279      sacrarum et methodorum pastoralium cognitionem acquirendi. § 3. Aliarum quoque scientiarum, earum praesertim quae cum sacris conectuntur, cognitionem prosequantur
Can. 0301      Auctoritas ecclesiastica competens, si id expedire iudicaverit, christifidelium consociationes quoque erigere potest ad alios fines spirituales directe vel indirecte
Can. 0319      cui quotannis administrationis rationem reddere debet. § 2. Oblationum quoque et eleemosynarum, quas collegerit, eidem auctoritati fidelem erogationis rationem
Can. 0336      cum capite suo, et numquam sine hoc capite, subiectum quoque supremae et plenae potestatis in universam Ecclesiam exsistit. -
Can. 0352      in § 2, praesidente ipso Decano, eligitur Subdecanus; Subdecani quoque electionem probare Romano Pontifici competit. § 4. Decanus et
Can. 0363      missi sunt. § 2. Personam gerunt Apostolicae Sedis ii quoque, qui in pontificam Missionem ut Delegati aut Observatores deputantur
Can. 0365      legationem apud Civitates iuxta iuris internationalis normas exercet, munus quoque peculiare est: 1_ promovere et fovere necessitudines inter Apostolicam
Can. 0375      Episcopi ipsa consecratione episcopali recipiunt cum munere sanctificandi munera quoque docendi et regendi, quae tamen natura sua nonnisi in
Can. 0377      capitulo cathedrali audiat et, si id expedire iudicaverit, sententiam quoque aliorum ex utroque clero necnon laicorum sapientia praestantium singillatim
Can. 0383      non sint, cum humanitate et caritate se gerat, oecumenismum quoque fovens prout ab Ecclesia intellegitur. § 4. Commendatos sibi
Can. 0450      ab Episcoporum conferentia demandato, in eodem territorio fungentes; invitari quoque possunt Ordinarii alterius ritus, ita tamen ut votum tantum
Can. 0463      ab Episcopo dioecesano vocari uti synodi sodales possunt alii quoque, sive clerici, sive institutorum vitae consecratae sodales, sive christifideles
Can. 0489      consensu. - § 1. Sit in curia dioecesana archivum quoque secretum, aut saltem in communi archivo armarium seu scrinium
Can. 0491      1. Curet Episcopus dioecesanus ut acta et documenta archivorum quoque ecclesiarum cathedralium, collegiatarum, paroecialium, aliarumque in suo territorio exstantium
Can. 0507      atque alia etiam constituantur officia ad normam statuorum, ratione quoque habita usus in regione vigentis. § 2. Clericis ad
Can. 0508      non declaratis, Apostolicae Sedi non reservatis, in dioecesi extraneos quoque, dioecesanos autem etiam extra territorium dioecesis. § 2. Ubi
Can. 0528      etiam sibi christifidelium opera, ut nuntius evangelicus ad eos quoque perveniat, qui a religione colenda recesserint aut veram fidem
Can. 0535      atque diligenter asserventur. § 2. In libro baptizatorum adnotentur quoque confirmatio, necnon quae pertinent ad statum canonicum christifidelium, ratione
Can. 0535      ad extraneorum manus perveniant. § 5. Libri paroeciales antiquiores quoque diligenter custodiantur, secundum praescripta iuris particularis. - § 1
Can. 0555      necareant, utque eorum qui decesserint, funera digne celebrentur; provideat quoque ne, occasione aegrotationis vel mortis, libri, documenta, sacra supellex
Can. 0582      uniones institutorum vitae consecratae uni Sedi Apostolicae reservantur; eidem quoque reservantur confoederationes et foederationes. - Immutationes in institutis vitae
Can. 0638      valide, praeter Superiores, faciunt, intra fines sui muneris, officiales quoque, qui in iure proprio ad hoc designantur. § 3
Can. 0645      et de immunitate ab impedimentis. § 4. Superiores alias quoque informationes, etiam sub secreto, petere possunt, si ipsis necessarium
Can. 0678      opera respiciunt. § 2. In apostolatu externo religiosi propriis quoque Superioribus maiores; integram stipem receptam transmittere debet, nisi certo
Can. 0697      spatio saltem quindecim dierum interposito, procedat; 3_ si haec quoque monitio incassum ceciderit et Superior maior cum suo consilio
Can. 0738      vitam internam et disciplinam societatis respiciunt. § 2. Subsunt quoque Episcopo dioecesano in iis quae cultum publicum, curam animarum
Can. 0741      et 639, necnon iuris proprii. § 2. Sodales capaces quoque sunt, ad normam iuris proprii, bona temporalia acquirendi, possidendi
Can. 0744      iuxta constitutiones Sanctae Sedi reservetur. - § 1. Supremo quoque Moderatori cum consensu sui consilii pariter reservatur licentiam concedere
Can. 0749      definitivo actus proclamat. § 2. Infallibilitate in magisterio pollet quoque Collegium Episcoporum quando magisterium exercent Episcopi in Concilio Oecumenico
Can. 0768      hominumque salutem credere et facere oportet. § 2. Impertiant quoque fidelibus doctrinam, quam Ecclesiae magisterium proponit de personae humanae
Can. 0771      pastores, praesertim Episcopi et parochi, ut Dei verbum iis quoque fidelibus nuntietur, qui ob vitae suae condicionem communi et
Can. 0771      satis fruantur aut eadem penitus careant. § 2. Provideant quoque, ut Evangelii nuntium perveniat ad non credentes in territorio
Can. 0793      adstringuntur et iure gaudent prolem educandi; parentes catholici officium quoque habent ea eligendi media et instituta quibus, iuxta locorum
Can. 0799      quae iuvenum formationem ordinant, educationi eorum religiosae et morali quoque, iuxta parentum conscientiam, in ipsis scholis prospiciant. - §
Can. 0802      2. Ubi id expediat, Episcopus dioecesanus provideat ut scholae quoque condantur professionales et technicae necnon aliae quae specialibus necessitatibus
Can. 0806      attinent ordinationem scholarum catholicarum: quae praescripta valent de scholis quoque quae ab iisdem sodalibus diriguntur, salva quidem eorundem quoad
Can. 0811      institutum aut saltem cathedra theologiae, in qua lectiones laicis quoque studentibus tradantur. § 2. In singulis universitatibus catholicis lectiones
Can. 0818      812 et 813 statuuntur praescripta, de universitatibus facultatibusque ecclesiasticis quoque valent. - Quatenus dioecesis aut instituti religiosi immo vel
Can. 0832      ut scripta quaestiones religionis morumve tractantia edere possint, licentia quoque egent sui Superioris maioris ad normam constitutionum. - Obligatione
Can. 0835      sibi commissa moderatores, promotores atque custodes. § 2. Illud quoque exercent presbyteri, qui nempe, et ipsi Christi sacerdotii participes
Can. 0835      4. In munere sanctificandi propriam sibi partem habent ceteri quoque christifideles actuose liturgicas celebrationes, eucharisticam praesertim, suo modo participando
Can. 0839      liturgica dare, quibus omnes tenentur. - § 1. Aliisve quoque mediis munus sanctificationis peragit Ecclesia, sive orationibus, quibus Deum
Can. 0844      gravis necessitas, ministri catholici licite eadem sacramenta administrant ceteris quoque christianis plenam communionem cum Ecclesia non habentibus, qui ad
Can. 0882      minister ordinarius est Episcopus; valide hoc sacramentum confert presbyter quoque hac facultate vi iuris universalis aut peculiaris concessionis competentis
Can. 0887      ministrandi gaudens, in territorio sibi designato hoc sacramentum extraneis quoque licite confert, nisi obstet proprii eorum Ordinarii vetitum; illud
Can. 0888      territorium in quo confirmationem conferre valent, ministri in locis quoque exemptis eam ministrare possunt. - § 1. Confirmationis recipiendae
Can. 0952      decretum, servetur consuetudo in dioecesi vigens. § 3. Sodales quoque institutorum religiosorum quorumlibet stare debent eidem decreto aut consuetudini
Can. 0960      moralis ab huiusmodi confessione excusat, quo in casu aliis quoque modis reconciliatio haberi potest. - § 1. Absolutio pluribus
Can. 0962      normam § 1 edoceantur et absolutioni generali, in casu quoque periculi mortis, si tempus suppetat, praemittatur exhortatio ut actum
Can. 0983      aliquatenus prodere paenitentem. § 2. Obligatione secretum servandi tenentur quoque interpres, si detur, necnon omnes alii ad quos ex
Can. 1015      Qui potest litteras dimissorias ad ordines recipiendos dare, potest quoque eosdem ordines per se ipse conferre, si charactere episcopali
Can. 1075      ius divinum matrimonium prohibeat vel dirimat. § 2. Uni quoque supremae auctoritati ius est alia impedimenta pro baptizatis constituere
Can. 1090      mortem intulerit, invalide hoc matrimonium attentat. § 2. Invalide quoque matrimonium inter se attentant qui mutua opera physica vel
Can. 1105      mandato adnotetur et alius testis addatur qui scripturam ipse quoque subsignet; secus mandatum irritum est. § 4. Si mandans
Can. 1129      unitatem. - Praescripta can. 1127 et 1128 applicanda sunt quoque matrimoniis, quibus obstat impedimentum disparitatis cultus, de quo in
Can. 1152      in adulterium consenserit aut eidem causam dederit aut ipse quoque adulterium commiserit. § 2. Tacita condonatio habetur si coniux
Can. 1168      normam librorum liturgicorum, de iudicio loci Ordinarii, a laicis quoque, congruis qualitatibus praeditis, administrari possunt. - § 1. Consecrationes
Can. 1170      permittuntur. - Benedictiones, imprimis impertiendae catholicis, dari possunt catechumenis quoque, immo, nisi obstet Ecclesiae prohibitio, etiam non catholicis. -
Can. 1185      iudicio standum est. - Excluso ab ecclesiasticis exequiis deneganda quoque est quaelibet Missa exequialis. - Ad sanctificationem populi Dei
Can. 1274      instituta, si fieri possit, ita constituenda sunt, ut efficaciam quoque in iure civili obtineant. - Massa bonorum ex diversis
Can. 1292      oeconomicis et collegii consultorum necnon eorum quorum interest. Eorundem quoque consensu eget ipse Episcopus dioecesanus ad bona dioecesis alienanda
Can. 1293      rei alienandae a peritis scripto facta. § 2. Aliae quoque cautelae a legitima auctoritate praescriptae serventur, ut Ecclesiae damnum
Can. 1337      consensus Ordinarii illius loci, nisi agatur de domo extradioecesanis quoque clericis paenitentibus vel emendandis destinata. - § 1. Privationes
Can. 1354      2. Potest praeterea lex vel praeceptum, poenam constituens, aliis quoque potestatem facere remittendi. § 3. Si Apostolica Sedes poenae
Can. 1403      de normis agitur quae, ex ipsa rei natura, easdem quoque causas afficiunt. - Prima Sedes a nemine iudicatur. -
Can. 1446      curent, viasque ad hoc propositum idoneas ipsis indicet, gravibus quoque hominibus ad mediationem adhibitis. § 3. Quod si circa
Can. 1497      iuris exercitium alicui inhibeatur. - § 1. Ad crediti quoque securitatem sequestratio rei admittitur, dummodo de creditoris iure satis
Can. 1515      bonae fidei; ideoque, si damnatur ut rem restituat, fructus quoque a contestationis die reddere debet et damna sarcire. -
Can. 1521      - Peremptio obtinet ipso iure et adversus omnes, minores quoque aliosve minoribus aequiparatos, atque etiam ex officio declarari debet
Can. 1563      et, cum ipsi interrogationes specificas circa causam defert, sciscitetur quoque fontes eius scientiae et quo definito tempore ea, quae
Can. 1579      Iudex non peritorum tantum conclusiones, etsi concordes, sed cetera quoque causae adiuncta attente perpendat. § 2. Cum reddit rationes
Can. 1603      videatur concedendum; tunc autem concessio, uni parti facta, alteri quoque data censeatur. 3§ . Promotor iustitiae et defensor vinculi ius
Can. 1613      notarii. - Regulae superius positae de sententia definitiva, sententiae quoque interlocutoriae aptandae sunt. - Sententia quam primum publicetur, indicatis
Can. 1642      iudicati atque exceptionem rei iudicatae, quam iudex ex officio quoque declarare potest ad impediendam novam eiusdem causae introductionem. -
Can. 1696      restaurandum inducantur. - Causae de coniugum separatione ad publicum quoque bonum spectant; ideoque iis interesse semper debet promotor iustitiae
Can. 1733      eos de aequa solutione quaerenda communi consilio curetur, gravibus quoque personis ad mediationem et studium forte adhibitis, ita ut

QUOQUIDEM     [1]
Can. 0333      omnes Ecclesias particulares earumque coetus ordinariae potestatis obtinet principatum, quoquidem insimul roboratur atque vindicatur potestas propria, ordinaria et immediata

QUOQUO     [16]
Can. 0045      fuerit electa industria personae. - Exsecutori fas est, si quoquo modo in actus administrativi exsecutione erraverit, eundem actum iterum
Can. 0170      collegium vel coetum non pertineat. - Electio, cuius libertas quoquo modo reapse impedita fuerit, ipso iure invalida est. -
Can. 0562      fiat quod sanctitati loci ac reverentiae domui Dei debitae quoquo modo non congruat. - Rectorem ecclesiae, etsi ab aliis
Can. 0628      tenentur secundum veritatem in caritate; nemini vero fas est quoquo modo sodales ab hac obligatione avertere, aut visitationis scopum
Can. 0630      libere ac sponte aperire possunt. Vetantur autem Superiores eos quoquo modo inducere ad conscientiae manifestationem sibi peragendam. - §
Can. 0668      acquirit instituto. Quae ei ratione pensionis, subventionis vel assecurationis quoquo modo obveniunt, instituto acquiruntur, nisi aliud iure proprio statuatur
Can. 0704      Apostolicae deferat. - De sodalibus, qui ab instituto sunt quoquo modo separati, fiat mentio in relatione Sedi Apostolicae mittenda
Can. 0778      apostolicae ut in suis ecclesiis, scholis aliisve operibus sibi quoquo modo concreditis, catechetica institutio sedulo impertiatur. - Institutio catechetica
Can. 0822      spiritu vivificetur. § 3. Omnes christifideles, ii praesertim qui quoquo modo in eorundem instrumentorum ordinatione aut usu partem habent
Can. 0956      satisfecerit. - Omnes et singuli administratores causarum piarum aut quoquo modo obligati ad Missarum celebrationem curandam, sive clerici sive
Can. 0983      necnon omnes alii ad quos ex confessione notitia peccatorum quoquo modo pervenerit. - § 1. Omnino confessario prohibetur scientiae
Can. 1190      reliquiae itemque aliae, quae magna populi veneratione honorantur, nequeunt quoquo modo valide alienari neque perpetuo transferri sine Apostolicae Sedis
Can. 1284      Exinde debent: 1_ vigilare ne bona suae curae concredita quoquo modo pereant aut detrimentum capiant, initis in hunc finem
Can. 1303      non autonomae, scilicet bona temporalia alicui personae iuridicae publicae quoquo modo data cum onere in diuturnum tempus, iure particulari
Can. 1308      rationem eleemosynae in dioecesi legitime vigentis, Missas legatorum vel quoquo modo fundatas, quae sint per se stantia, dummodo nemo
Can. 1550      poenitens eorum manifestationem petierit; immo audita a quovis et quoquo modo occasione confessionis, ne ut indicium quidem veritatis recipi

QUORUM     [47]
Can. 0034      exsequendis servandas evolunt et determinant, ad usum eorum dantur quorum est curare ut leges exsecutioni mandentur, eosque in legum
Can. 0050      et probationes exquirat, atque, quantum fieri potest, eos audiat quorum iura laedi possint. - Decretum scripto feratur expressis, saltem
Can. 0063      proposita sit vera. § 3. Causa motiva in rescriptis quorum nullus est exsecutor, vera sit oportet tempore quo rescriptum
Can. 0127      earundem voto, praesertim concordi, ne discedat. § 3. Omnes quorum consensus aut consilium requiritur, obligatione tenentur sententiam suam sincere
Can. 0207      peculiari modo Deo consecrantur et Ecclesiae missioni salvificae prosunt; quorum status, licet ad hierarchicam Ecclesiae structuram non spectet, ad
Can. 0233      educatores atque peculiari ratione sacerdotes, praesertim parochi. Episcopi dioecesani, quorum maxime est de vocationibus provehendis curam habere, populum sibi
Can. 0237      de seminario pro universo eius territorio, secus ab Episcopis quorum interest. - § 1. Seminaria legitime erecta ipso iure
Can. 0243      dioecesano aut, si de seminario interdioecesano agatur, ab Episcopis quorum interest, probatam, qua normae institutionis sacerdotalis Rationis adiunctis particularibus
Can. 0253      philosophicis, theologicis et iuridicis, ab Episcopo aut ab Episcopis, quorum interest, iitantum nominentur qui, virtutibus praestantes, laurea doctorali aut
Can. 0259      Episcopo dioecesano aut, si de seminario interdioecesano agatur, Episcopis quorum interest, competit quae ad seminarii superius regimen et administrationem
Can. 0259      Episcopus dioecesanus aut, si de seminario interdioecesano agatur, Episcopi quorum interest, frequenter seminarium ipsi visitent, in formationem suorum alumnorum
Can. 0263      Episcopus dioecesanus vel, si de seminario interdioecesano agatur, Episcopi quorum interest, pro parte ab eis communi consilio determinata, curare
Can. 0274      - § 1. Soli clerici obtinere possunt officia ad quorum exercitium requiritur potestas ordinis aut potestas regiminis ecclesiastici. §
Can. 0281      ipsi possint necessitatibus vitae suae necnon aequae retributioni eorum, quorum servitio, egent, providere. § 2. Item providendum est ut
Can. 0297      pariter definiant rationes praelaturae personalis cum Ordinariis locorum, in quorum Ecclesiis particularibus ipsa praelatura sua opera pastoralia vel missionalia
Can. 0301      aut cultum publicum promovere, vel quae alios intendant fines, quorum prosecutio natura sua eidem auctoritati ecclesiasticae reservatur. § 2
Can. 0301      potest ad alios fines spirituales directe vel indirecte prosequendos, quorum consecutioni per privatorum incepta non satis provisum sit. §
Can. 0346      Episcoporum quae in coetum generalem ordinarium congregatur, constat sodalibus quorum plerique sunt Episcopi, electi pro singulis coetibus ab Episcoporum
Can. 0346      ad negotia tractanda quae expeditam requirant definitionem, constat sodalibus quorum plerique, Episcopi, a iure peculiari synodi deputantur ratione officii
Can. 0348      Pontifice nominatus, cuique praesto est consilium secretariae, constans Episcopis, quorum alii, ad normam iuris peculiaris, ab ipsa synodo Episcoporum
Can. 0348      ipsa synodo Episcoporum eliguntur, alii a Romano Pontifice nominantur, quorum vero omnium munus explicit, ineunte novo coetu generali. §
Can. 0360      Consilio pro publicis Ecclesiae negotiis, Congregationibus, Tribunalibus, aliisque Institutis, quorum omnium constitutio et competentia lege peculiari definiuntur. - Nomine
Can. 0431      debent. § 3. Unius supremae Ecclesiae auctoritatis est, auditis quorum interest Episcopis, provincias ecclesiasticas constituere, supprimere aut innovare. -
Can. 0448      § 2. Si vero, de iudicio Apostolicae Sedis, auditis quorum interest Episcopis dioecesanis, personarum aut rerum adiuncta id suadeant
Can. 0449      - § 1. Unius supremae Ecclesiae auctoritatis est, auditis quorum interest Episcopis, Episcoporum conferentias erigere, supprimere aut innovare. §
Can. 0483      - § 1. Praeter cancellarium, constitui possunt alii notarii, quorum quidem scriptura seu subscriptio publicam fidem facit quod attinet
Can. 0487      simul et cancellarii licentia. § 2. Ius est iis quorum interest, documentorum, quae natura sua sunt publica quaeque ad
Can. 0491      diligenter serventur, atque inventaria seu catalogi conficiantur duobus exemplaribus, quorum alterum in proprio archivo, alterum in archivo dioecesano serventur
Can. 0495      vel Praefectus constituant consilium ex tribus saltem presbyteris missionariis, quorum sententiam, etiam per epistolam, audiant in gravioribus negotiis. -
Can. 0762      est recipere, munus praedicationis magni habeant sacri ministri, inter quorum praecipua officia sit Evangelium Dei omnibus annuntiare. - Episcopis
Can. 0810      munere removeantur. § 2. Episcoporum conferentiae et Episcopi dioecesani, quorum interest, officium habent et ius invigilandi, ut in iisdem
Can. 0844      et unctionis infirmorum recipere a ministris non catholicis, in quorum Ecclesia valida exsistunt praedicta sacramenta. § 3. Ministri catholici
Can. 0885      hac facultate gaudet, eadem uti debet erga eos in quorum favorem facultas concessa est. - § 1. Episcopus in
Can. 0988      claves Ecclesiae directe remissa neque in confessione individuali accusata, quorum post diligentem sui discussionem conscientiam habeat. § 2. Commendatur
Can. 1078      ab omnibus impedimentis iuris ecclesiastici dispensare potest, exceptis iis, quorum dispensatio Sedi Apostolicae reservatur. § 2. Impedimenta quorum dispensatio
Can. 1078      iis, quorum dispensatio Sedi Apostolicae reservatur. § 2. Impedimenta quorum dispensatio Sedi Apostolicae reservatur sunt: 1_ impedimentum ortum ex
Can. 1110      parochus personalis vi officii matrimonio solummodo eorum valide assistunt, quorum saltem alteruter subditus sit intra fines suae dicionis. -
Can. 1186      constituit, atque verum et authenticum promovet cultum aliorum Sanctorum, quorum quidem exemplo christifideles aedificantur et intercessione sustentantur. - Cultu
Can. 1275      ex diversis dioecesibus provenientium administratur secundum normas ab Episcopis, quorum interest, opportune concordatas. - § 1. Ordinarii est sedulo
Can. 1291      iuridicae publicae ex legitima assignatione patrimonium stabile constituunt et quorum valor summam iure definitam excedit, requiritur licentia auctoritatis ad
Can. 1292      Salvo praescripto can. 638, § 3, cum valor bonorum, quorum alienatio proponitur, continetur intra summam minimam et summam maximam
Can. 1292      consilii a rebus oeconomicis et collegii consultorum necnon eorum quorum interest. Eorundem quoque consensu eget ipse Episcopus dioecesanus ad
Can. 1293      alienationibus iam peractis. - § 1. Ad alienanda bona, quorum valor summam minimam definitam excedit, requiritur insuper: 1_ iusta
Can. 1305      utiliter secundum prudens eiusdem Ordinarii iudicium, auditis et iis quorum interest et proprio a rebus oeconomicis consilio, collocentur in
Can. 1310      causam, nulla administratorum culpa, impossibilis evaserit, Ordinarius, auditis iis quorum interest et proprio consilio a rebus oeconomicis atque servata
Can. 1524      ut renuntiare possint instantiae, egent consilio vel consensu eorum, quorum concursus requiritur ad ponendos actus, qui ordinariae administrationis fines
Can. 1684      appellationis confirmata est vel decreto vel altera sententia, ii, quorum matrimonium declaratum est nullum, possunt novas nuptias contrahere statim

QUORUMLIBET     [2]
Can. 0952      in dioecesi vigens. § 3. Sodales quoque institutorum religiosorum quorumlibet stare debent eidem decreto aut consuetudini loci, de quibus
Can. 0969      Solus loci Ordinarius competens est qui facultatem ad confessiones quorumlibet fidelium excipiendas conferat presbyteris quibuslibet; presbyteri autem qui sodales

QUORUMVIS     [1]
Can. 1287      1. Reprobata contraria consuetudine, administratores tam clerici quam laici quorumvis bonorum ecclesiasticorum, quae ab Episcopi dioecesani potestate regiminis non

QUORUNDAM     [1]
Can. 0761      eiusdem diffusio per declarationes publicas a legitima auctoritate occasione quorundam eventuum factas prelo aliisque instrumentis communicationis socialis. - Cum

QUOS     [22]
Can. 0130      tamen pro solo foro interno, ita quidem ut effectus quos eius exercitium natum est habere pro foro externo, in
Can. 0271      particularis propriae, Episcopus dioecesanus ne deneget licentiam transmigrandi clericis, quos paratos scit atque aptos aestimet qui regiones petant gravi
Can. 0295      § 2. Praelatus prospicere debet sive spirituali institutioni illorum, quos titulo praedicto promoverit, sive eorundem decorae sustentationi. - Conventionibus
Can. 0313      iuridica constituitur et missionem recipit, quatenus requiritur, ad fines quos ipsa sibi nomine Ecclesiae persequendos proponit. - Cuiuslibet consociationis
Can. 0377      firmo manente iure uniuscuiusque Episcopi Apostolicae Sedi nomina presbyterorum, quos episcopali munere dignos et idoneus putet, seorsim patefaciendi. §
Can. 0384      esse debet. - Episcopus dioecesanus peculiari sollicitudine prosequatur presbyteros quos tamquam adiutores et consiliarios audiat, eorum iura tutetur et
Can. 0396      presbyterum visitet. § 2. Fas est Episcopo sibi eligere quos maluerit clericos in visitatione comites atque adiutores, reprobato quocumque
Can. 0479      ad ponendos scilicet omnes actus administrativos, iis tamen exceptis quos Episcopus sibi reservaverit vel qui ex iure requirant speciale
Can. 0555      § 3. Curet vicarius foraneus ut parochi sui districtus, quos graviter aegrotantes noverit, spiritualibus ac materialibus auxiliis necareant, utque
Can. 0626      et bonum instituti prae oculis habentes, nominent aut eligant quos in Domino vere dignos et aptos sciant. Caveant praetera
Can. 0630      iuris proprii, ut sodalibus idonei confessarii praesto sint, apud quos frequenter confiteri possint. § 3. In monasteriis monialium, in
Can. 0678      familiae imbuantur. - § 1. Religiosi subsunt potestati Episcoporum, quos devoto obsequio ac reverentia prosequi tenentur, in iis quae
Can. 0771      nuntium perveniat ad non credentes in territorio degentes, quippe quos, non secus ac fideles, animarum cura complecti debeat. -
Can. 0787      evangelicum nuntium cognoscendum adduci valeant. § 2. Curent ut quos ad evangelicum nuntium recipiendum aestiment paratos, veritates fidei edoceant
Can. 0899      ordinetur, ut omnes participantes exinde plurimos capiant fructus, ad quos obtinendos Christus Dominus Sacrificium eucharisticum instituit. - § 1
Can. 0914      accedant pueri, qui rationis usum non sint adepti aut quos non sufficienter dispositos iudicaverit. - Ad sacram communionem ne
Can. 0983      tenentur quoque interpres, si detur, necnon omnes alii ad quos ex confessione notitia peccatorum quoquo modo pervenerit. - §
Can. 1183      sunt. § 2. Ordinarius loci permittere potest ut parvuli, quos parentes baptizare intendebant quique autem ante baptismum mortui sunt
Can. 1220      salvis iuribus paroecialibus. - § 1. Curent omnes ad quos res pertinet, ut in ecclesiis illa munditia ac decor
Can. 1230      Sanctuarii nomine intelleguntur ecclesia vel alius locus sacer ad quos, ob peculiarem pietatis causam, fideles frequentes, approbante Ordinario loci
Can. 1457      ministri et adiutores, si officio suo, ut supra, defuerint; quos omnes etiam iudex punire potest. - Causae cognoscendae sunt
Can. 1470      causae coram tribunali aguntur, ii tantummodo adsint in aula quos lex aut iudex ad processum expediendum necessarios esse statuerit

QUOSDAM     [3]
Can. 0353      quibusdam negotiis gravibus, communis tamen contigentibus, aut ad actus quosdam maxime sollemnes peragendos. § 3. In Consistorium extraordinarium, quod
Can. 0377      coetum convenit, necnon conferentiae Episcoporum praeses; pontificius Legatus, insuper, quosdam e collegio consultorum et capitulo cathedrali audiat et, si
Can. 1246      2. Episcoporum conferentia tamen potest, praevia Apostolicae Sedis approbatione, quosdam ex diebus festis de praecepto abolere vel ad diem

QUOSLIBET     [1]
Can. 0976      - Quilibet sacerdos, licet ad confessiones excipiendas facultate careat, quoslibet paenitentes in periculo mortis versantes valide et licite absolvit

QUOT     [6]
Can. 0108      gradus. § 2. In linea recta tot sunt gradus quot generationes, seu quot personae, stipite dempto. § 3. In
Can. 0108      In linea recta tot sunt gradus quot generationes, seu quot personae, stipite dempto. § 3. In linea obliqua tot
Can. 0108      dempto. § 3. In linea obliqua tot sunt gradus quot personae in utraque simul linea, stipite dempto. - §
Can. 0173      numerus respondeat numero electorum, suffragia ipsa scrutentur palamque faciant quot quisque rettulerit. § 3. Si numerus suffragiorum superet numerum
Can. 0388      non satisfecerit, quam primum pro populo tot Missas applicet quot omiserit. - Frequenter praesit in ecclesia cathedrali aliave ecclesia
Can. 0534      non satisfecerit, quam primum pro populo tot Missas applicet, quot omiserit. - § 1. In unaquaque paroecia habeantur libri

QUOTANNIS     [8]
Can. 0283      § 2. Ipsis autem competit ut debito et sufficienti quotannis gaudeant feriarum tempore, iure universali vel particulari determinato. -
Can. 0319      ecclesiasticae de qua in can. 312, § 1, cui quotannis administrationis rationem reddere debet. § 2. Oblationum quoque et
Can. 0396      Episcopus obligatione dioecesis vel ex toto vel ex parte quotannis visitandae, ita ut singulis saltem quinquenniis universam dioecesim, ipse
Can. 0493      De bonis Ecclesiae temporalibus, consilii a rebus oeconomicis est quotannis, iuxta Episcopi dioecesani indicationes, rationem apparare quaestuum et erogationum
Can. 0533      2. Nisi gravis obstet ratio, parocho, feriarum gratia, licet quotannis a paroecia abesse ad summum per unum mensem continuum
Can. 0791      Missionalia; 3_ celebretur dies annualis pro missionibus; 4_ solvatur quotannis congrua pro missionibus stips, Sanctae Sedi transmittenda. - Episcoporum
Can. 0942      expositio. - Commendatur ut in iisdem ecclesiis et oratoriis quotannis fiat sollemnis sanctissimi Sacramenti expositio per congruum tempus, etsi
Can. 1284      § 3. Provisiones accepti et expensi, ut ab administratoribus quotannis componantur, enixe commendatur; iuri autem particulari relinquitur eas praecipere

QUOTIES     [50]
Can. 0057      causa non comparuerit vel subscribere recusaverit. - § 1. Quoties lex iubeat decretum ferri vel ab eo, cuius interest
Can. 0074      interno uti possit, tenentur illam pro foro externo probare, quoties id legitime ab eo petatur. - Si rescriptum contineat
Can. 0087      essentialiter sunt constitutiva. - § 1. Episcopus dioecesanus fideles, quoties id ad eorundem spirituale bonum conferre iudicet, dispensare valet
Can. 0088      can. 291. - Ordinarius loci in legibus dioecesanis atque, quoties id ad fidelium bonum conferre iudicet, in legibus a
Can. 0356      alicuius dioecesis curam habent ut Episcopi dioecesani, Urbem petant quoties a Romano Pontifice convocentur. - § 1. Cardinales, quibus
Can. 0377      seorsim patefaciendi. § 3. Nisi aliter legitime statutum fuerit, quoties nominandus est Episcopus dioecesanus aut Episcopus coadiutor, ad ternos
Can. 0408      et Episcopus auxiliaris, iusto impedimento non detenti, obligantur ut, quoties Episcopus dioecesanus id requirat, pontificalia et alias functiones obeant
Can. 0439      pro omnibus scilicet Ecclesiis particularibus eiusdem conferentiae Episcoporum, celebretur quoties id ipsi Episcoporum conferentiae, approbante Apostolica Sede, necessarium aut
Can. 0440      provinciale, pro diversis Ecclesiis particularibus eiusdem provinciae ecclesiasticae, celebretur quoties id, de iudicio maioris partis Episcoporum dioecesanorum provinciae, opportunum
Can. 0453      Episcoporum conferentiae habeantur semel saltem singulis annis, et praetera quoties id postulent peculiaria adiuncta, secundum statutorum praescripta. - §
Can. 0459      viciniores, ad maius bonum promovendum ac tuendum. § 2. Quoties vero actiones aut rationes a conferentiis ineuntur formam internationalem
Can. 0476      incolarum numerus aut aliae rationes pastorales aliud suadeant. - Quoties rectum dioecesis regimen id requirat, constitui etiam possunt ab
Can. 0545      adimpleat sacerdos eiusdem coetus nominatione antiquior. - § 1. Quoties ad pastoralem paroeciae curam debite adimplendam necesse aut opportunum
Can. 0844      4, atque can. 861, § 2 praescriptis. § 2. Quoties necessitas id postulet aut vera spiritualis utilitas id suadeat
Can. 1080      telegraphum vel telephonum id fieri possit. - § 1. Quoties impedimentum detegatur cum iam omnia sunt parata ad nuptias
Can. 1114      normam iuris atque, si fieri potest, de licentia parochi, quoties vi delegationis generalis assistit. - Matrimonia celebrentur in paroecia
Can. 1121      Episcoporum conferentia aut ab Episcopo dioecesano praescriptum. § 2. Quoties matrimonium ad normam can. 1116 contrahitur, sacerdos vel diaconus
Can. 1123      ad parochum loci collati baptismi quam primum transmittat. - Quoties matrimonium vel convalidatur pro foro externo, vel nullum declaratur
Can. 1233      et administratio bonorum. - Sanctuariis quaedam privilegia concedi poterunt, quoties locorum circumstantiae, peregrinantium frequentia et praesertim fidelium bonum id
Can. 1240      benedicenda. § 2. Si vero hoc obtineri nequeat, toties quoties singuli tumuli rite benedicantur. - § 1. Paroeciae et
Can. 1335      sacramenta vel sacramentalia vel ponere actum regiminis, vetitum suspenditur, quoties id necessarium sit ad consulendum fidelibus in mortis periculo
Can. 1335      censura latae sententiae non sit declarata, vetitum praeterea suspenditur, quoties fidelis petit sacramentum vel sacramentale vel actum regiminis; id
Can. 1342      scandalum reparari, iustitiam restitui, reum emendari. - § 1. Quoties iustae obstent causae ne iudicialis processus fiat, poena irrogari
Can. 1345      decurrerit ad actionis poenalis pro priore delicto praescriptionem. - Quoties delinquens vel usum rationis imperfectum tantum habuerit, vel delictum
Can. 1346      si censeat aliter posse melius consuli eius emendationi. - Quoties reus plura delicta patraverit, si nimius videatur poenarum ferendae
Can. 1403      § 2. Iisdem causis applicantur praeterea praescripta huius Codicis, quoties in eadem lege ad ius universale remissio fit vel
Can. 1410      potest coram tribunali loci, ubi res litigiosa sita est, quoties actio in rem directa sit, aut de spolio agatur
Can. 1434      suo fungi potuerint. - Nisi aliud expresse caveatur: 1_ quoties lex praecipit ut iudex partes earumve alteram audiat, etiam
Can. 1434      et vinculi defensor, si iudicio intersint, audiendi sunt; 2_ quoties instantia partis requiritur ut iudex aliquid decernere possit, instantia
Can. 1452      neglegentiam in probationibus afferendis vel in exceptionibus opponendis supplere, quoties id necessarium censeat ad vitandam graviter iniustam sententiam, firmis
Can. 1455      firmo praescripto can. 1609, § 4. § 3. Immo, quoties natura causae vel probationum talis sit ut ex actorum
Can. 1473      Singula folia actorum numerentur et authenticitatis signo muniantur. - Quoties in actis iudicialibus partium aut testium subscriptio requiritur, si
Can. 1479      ceteris agere et respondere debent per suos curatores. - Quoties adest tutor aut curator ab auctoritate civili constitutus, idem
Can. 1503      expostuletur. - § 1. Petitionem oralem iudex admittere potest, quoties vel actor libellum exhibere impediatur vel causa sit facilis
Can. 1574      personarum adiuncta aliud suadeant. - Peritorum opera utendum est quoties ex iuris vel iudicis praescripto eorum examen et votum
Can. 1587      quo controversia est, directe cohaereat. - Causa incidens habetur, quoties, incepto per citationem iudicio, quaestio proponitur quae, tametsi libello
Can. 1599      conclusionem in causa devenitur. § 2. Haec conclusio habetur quoties aut partes declarent se nihil aliud adducendum habere, aut
Can. 1600      fraudis vel subornationis periculum removeatur; 3_ in omnibus causis, quoties verisimile est, nisi probatio nova admittatur, sententiam iniustam futuram
Can. 1619      sint ante sententiam iudici denuntiatae, per ipsam sententiam sanantur, quoties agitur de causa ad privatorum bonum attinenti. - Sententia
Can. 1626      gravatas putant, sed etiam promotor iustitiae aut defensor vinculi, quoties ipsis ius est interveniendi. § 2. Ipse iudex potest
Can. 1637      impugnetur, impugnatio censetur ab omnibus et contra omnes facta, quoties res petita est individua aut obligatio solidalis. § 3
Can. 1655      factis. - § 1. Quod attinet ad reales actiones, quoties adiudicata actori res aliqua est, haec actori tradenda est
Can. 1681      appareat; in ceteris causis servetur praescriptum can. 1574. - Quoties in instructione causae dubium valde probabile emerserit de non
Can. 1707      baptizatorum de concessa dispensatione mentio fiat. - § 1. Quoties coniugis mors authentico documento ecclesiastico vel civili comprobari nequit
Can. 1715      § 2. Si agitur de bonis ecclesiasticis temporalibus, serventur, quoties materia id postulat, sollemnitates iure statutae pro rerum ecclesiasticarum
Can. 1717      gradu competens est ad controversiam iudicandam. - § 1. Quoties Ordinarius notitiam, saltem veri similem, habet de delicto, caute
Can. 1718      decretum, de quo in § 1, revocet vel mutet, quoties ex novis elementis aliud sibi decernendum videtur. § 3
Can. 1727      1344 et 1345. § 2. Promotor iustitiae appellare potest quoties censet scandali reparationi vel iustitiae restitutioni satis provisum non
Can. 1733      Oecumenico ferantur. - § 1. Valde optandum est ut, quoties quis gravatum se decreto putet, vitetur inter ipsum et
Can. 1741      5_ mala rerum temporalium administratio cum gravi Ecclesiae damno, quoties huic malo aliud remedium afferi nequeat. - § 1

QUOTIESCUMQUE     [5]
Can. 0344      auctoritati Romani Pontificis, cuius quidem est: 1_ synodum convocare, quotiescumque id ipsi opportunum videatur, locumque designare ubi coetus habendi
Can. 1446      Iudex in limine litis, et etiam quolibet alio momento, quotiescumque spem aliquam boni exitus perspicit, partes hortari et adiuvare
Can. 1676      servetur can. 1518. - Iudex, antequam causam acceptet et quotiescumque spem boni exitus perspicit, pastoralia media adhibeat, ut coniuges
Can. 1695      praescripta can. 1673. - Iudex, antequam causam acceptet et quotiescumque spem boni exitus perspicit, pastoralia media adhibeat, ut coniuges
Can. 1733      qui de recursu videt, recurrentem et decreti auctorem hortetur, quotiescumque spem boni exitus perspicit, ad eiusmodi solutiones quaerendas. -

QUOVIS     [18]
Can. 0064      - Salvo iure Paenitentiariae pro foro interno, gratia a quovis dicasterio Romanae Curiae denegata, valide ab alio eiusdem Curiae
Can. 0069      cuius praesentationi nullum est definitum tempus, potest exsecutori exhiberi quovis tempore, modo absit fraus et dolus. - Si in
Can. 0128      Superiore urgeri potest. - Quicunque illegitime actu iuridico, immo quovis alio actu dolo vel culpa posito, alteri damnum infert
Can. 0184      definita, renuntiatione, translatione, amotione necnon privatione. § 2. Resoluto quovis modo iure auctoritatis a qua fuit collatum, officium ecclesiasticum
Can. 0356      obligatione tenentur cum Romano Pontifice sedulo cooperandi; Cardinales itaque quovis officio in Curia fungentes, qui non sint Episcopi dioecesani
Can. 0626      electionibus normas iuris universalis et proprii servent, abstineant a quovis abusu et acceptione personarum, et, nihil praeter Deum et
Can. 0865      potest si, aliquam de praecipuis fidei veritatibus cognitionem habens, quovis modo intentionem suam baptismum recipiendi manifestaverit et promittat se
Can. 0983      inviolabile est; quare nefas est confessario verbis vel alio quovis et quavis modo de causa aliquatenus prodere paenitentem. §
Can. 0984      scientiae ex confessione acquisitae usus cum paenitentis gravamine, etiam quovis revelationis periculo excluso. § 2. Qui in auctoritate est
Can. 0984      auctoritate est constitutus, notitia quam de peccatis in confessione quovis tempore excepta habuerit, ad exteriorem gubernationem nullo modo uti
Can. 1026      quis ordinetur debita libertate gaudeat oportet; nefas est quemquam, quovis modo, ob quamlibet causam ad ordines recipiendos cogere, vel
Can. 1040      iisdem exercitiis vacasse. - A recipiendis ordinibus arcentur qui quovis impedimento afficiuntur sive perpetuo, quod venit nomine irregularitatis, sive
Can. 1417      cuilibet fideli causam suam sive contentiosam sive poenalem, in quovis iudicii gradu et in quovis litis statu, cognoscendam ad
Can. 1417      contentiosam sive poenalem, in quovis iudicii gradu et in quovis litis statu, cognoscendam ad Sanctam Sedem deferre vel apud
Can. 1461      dies utiles provocare ad tribunal appellationis. - Iudex in quovis stadio causae se absolute incompetentem agnoscens, suam incompetentiam declarare
Can. 1528      designatum aut requirere eorum declarationem coram publico notario vel quovis alio legitimo modo. - Iudex ad probationes colligendas ne
Can. 1550      innotuerunt, etsi poenitens eorum manifestationem petierit; immo audita a quovis et quoquo modo occasione confessionis, ne ut indicium quidem
Can. 1644      conformis in causa de statu personarum prolata sit, potest quovis tempore ad tribunal appellationis provocari, novis iisque gravibus probationibus

Conspectus Analiticus


QUA
          
QUACUM
          
QUACUMQUE
          
QUADAM
          
QUADRAGESIMAE
          
QUADRIENNIUM
          
QUAE
          
QUAEDAM
          
QUAELIBET
          
QUAENAM
          
QUAEQUE
          
QUAERAT
          
QUAERATUR
          
QUAERENDA
          
QUAERENDAS
          
QUAERERE
          
QUAERITANDA
          
QUAESITA
          
QUAESITAE
          
QUAESITIS
          
QUAESITO
          
QUAESITUM
          
QUAESTIO
          
QUAESTIONEM
          
QUAESTIONES
          
QUAESTIONIBUS
          
QUAESTIONIS
          
QUAESTIONUM
          
QUAESTU
          
QUAESTUM
          
QUAESTUUM
          
QUAEVE
          
QUAEVIS
          
QUALES
          
QUALIBET
          
QUALIFICATO
          
QUALIS
          
QUALITAS
          
QUALITATE
          
QUALITATEM
          
QUALITATES
          
QUALITATIBUS
          
QUAM
          
QUAMDIU
          
QUAMLIBET
          
QUAMQUAM
          
QUAMVIS
          
QUANDO
          
QUANDONAM
          
QUANDOQUE
          
QUANTI
          
QUANTITATE
          
QUANTOCIUS
          
QUANTUM
          
QUANTUMVIS
          
QUAPROPTER
          
QUAQUE
          
QUARE
          
QUARTA
          
QUARTUM
          
QUARUM
          
QUARUNDAM
          
QUAS
          
QUASCUMQUE
          
QUASI
          
QUASI-DOMICILII
          
QUASI-DOMICILIUM
          
QUASI-PAROECIA
          
QUASI-PAROECIAM
          
QUASLIBET
          
QUASQUE
          
QUATENUS
          
QUATTUOR
          
QUATTUORDECIM
          
QUAVIS
          
QUEANT
          
QUEAT
          
QUEM
          
QUEMDAM
          
QUEMLIBET
          
QUEMNAM
          
QUEMQUAM
          
QUEMVIS
          
QUERELA
          
QUERELAM
          
QUERELAS
          
QUEUNT
          
QUI
          
QUIA
          
QUIBUS
          
QUIBUSDAM
          
QUIBUSLIBET
          
QUIBUSQUE
          
QUIBUSVIS
          
QUICUMQUE
          
QUICUNQUE
          
QUID
          
QUIDAM
          
QUIDEM
          
QUIDPIAM
          
QUIDQUAM
          
QUIDQUID
          
QUIDVIS
          
QUILIBET
          
QUILLIBET
          
QUIN
          
QUINAM
          
QUINDECIM
          
QUINQUAGINTA
          
QUINQUE
          
QUINQUENNIA
          
QUINQUENNIIS
          
QUINQUENNIO
          
QUINQUENNIUM
          
QUINTO
          
QUINTUM
          
QUIPPE
          
QUIQUE
          
QUIS
          
QUISNAM
          
QUISQUE
          
QUISQUIS
          
QUIVIS
          
QUO
          
QUOAD
          
QUOCUM
          
QUOCUMQUE
          
QUOD
          
QUODDAM
          
QUODLIBET
          
QUODSI
          
QUODVIS
          
QUOLIBET
          
QUOMINUS
          
QUOMODO
          
QUONAM
          
QUOPIAM
          
QUOQUE
          
QUOQUIDEM
          
QUOQUO
          
QUORUM
          
QUORUMLIBET
          
QUORUMVIS
          
QUORUNDAM
          
QUOS
          
QUOSDAM
          
QUOSLIBET
          
QUOT
          
QUOTANNIS
          
QUOTIES
          
QUOTIESCUMQUE
          
QUOVIS
          

Cooperatorum Veritatis Societas

© 2006 Cooperatorum Veritatis Societas quoad hanc editionem iura omnia asservantur.

Litterula per inscriptionem electronicam :     Cooperatorum Veritatis Societas


«Amici veri Ecclesiae Traditionalistae sunt» Divus Pius X Papa: «Notre Charge Apostolique»