Documenta Catholica Omnia
Non nobis, Domine, non nobis, sed nomini tuo da gloriam


1983-01-25- Codex Iuris Canonici [Littera R]R     [1]
Can. 0349      permanent solum usque ad expletum synodi coetum. - S. R. E. Cardinales peculiare Collegium constituunt, cui competit ut electioni

RADICANDUM     [1]
Can. 0839      operibus, quae quidem magnopere ad Regnum Christi in animis radicandum et roborandum adiuvant et ad mundi salutem conferunt. §

RADICATA     [2]
Can. 0602      suam cuiusque vocationem adimplendam. Fraterna autem communione, in caritate radicata et fundate, sodales exemplo sint universalis in Christo reconciliationis
Can. 0786      qua Ecclesia implantatur in populis vel coetibus ubi nondum radicata est, ab Ecclesia absolvitur praesertim mittendo Evangelii praecones donec

RADICE     [4]
Can. 1161      § 2. - § 1. Matrimonii irriti sanatio in radice est eiusdem, sine renovatione consensus, convalidatio, a competenti auctoritate
Can. 1161      matrimonii, nisi aliud expresse caveatur. § 3. Sanatio in radice ne concedatur, nisi probabile sit partes in vita coniugali
Can. 1162      vel alterutra parte deficiat consensus, matrimonium nequit sanari in radice, sive consensus ab initio defuerit, sive ab initio praestitus
Can. 1165      nisi ob gravem causam. - § 1. Sanatio in radice concedi potest ab Apostolica Sede. § 2. Concedi potest

RADIOPHONICA     [2]
Can. 0772      § 2. Ad sermonem de doctrina christiana faciendum via radiophonica aut televisifica, serventur praescripta ab Episcoporum conferentia statuta. -
Can. 0831      sodalibus institutorum religiosorum partem habere liceat in tractandis via radiophonica aut televisifica quaestionibus, quae ad doctrinam catholicam aut mores

RAPIT     [1]
Can. 1397      - Qui homicidium patrat, vel hominem vi aut fraude rapit vel detinet vel mutilat vel graviter vulnerat, privationibus et

RAPTORE     [1]
Can. 1089      contrahendi, nullum matrimonium consistere potest, nisi postea mulier a raptore separata et in loco tuto ac libero constituta, matrimonium

RATAM     [1]
Can. 0344      sodalium, qui ad normam iuris peculiaris eligendi sunt, electionem ratam habere aliosque sodales designare et nominare; 3_ argumenta quaestionum

RATAS     [1]
Can. 0343      Romanus Pontifex, cuius est in hoc casu decisiones synodi ratas habere. - Synodus Episcoporum directe subest auctoritati Romani Pontificis

RATIO     [13]
Can. 0055      - Firmo praescripto cann. 37 et 51 cum gravissima ratio obstet ne scriptus decreti textus tradatur, decretum intimatum habetur
Can. 0242      - § 1. In singulis nationibus habeatur institutionis sacerdotalis Ratio, ab Episcoporum conferentia attentis quidem normis a suprema Ecclesiae
Can. 0533      rite apteque sit provisum. § 2. Nisi gravis obstet ratio, parocho, feriarum gratia, licet quotannis a paroecia abesse ad
Can. 0805      nominandi aut approbandi magistros religionis, itemque si religionis morumve ratio id requirat, amovendi aut exigendi ut amoveantur. - §
Can. 0866      esse servaturum. - Adultus qui baptizatur, nisi gravis obstet ratio, statim post baptismum confirmetur atque celebrationem eucharisticam, communionem etiam
Can. 0869      necnon attenta intentione baptizati adulti et ministri baptizantis, seria ratio adsit de baptismi validitate dubitandi. § 3. Quod si
Can. 0916      ne celebret neve Corpori Domini communicet, nisi adsit gravis ratio et deficiat opportunitas confitendi; quo in casu meminerit se
Can. 0937      alio oratorio eiusdem domus asservetur. - Nisi gravis obstet ratio, ecclesia in qua sanctissima Eucharistia asservatur, per aliquot saltem
Can. 1000      § 2. Unctiones peragat minister propria manu, nisi gravis ratio usum instrumenti suadeat. - Curent animarum pastores et infirmorum
Can. 1293      urgens necessitas, evidens utilitas, pietas, caritas vel gravis alia ratio pastoralis; 2_ aestimatio rei alienandae a peritis scripto facta
Can. 1401      de violatione legum ecclesiasticarum deque omnibus in quibus inest ratio peccati, quod attinet ad culpae definitionem et poenarum ecclesiasticarum
Can. 1589      non esse resolvendam ante sententiam definitivam, decernat ut eiusdem ratio habeatur, cum causa principalis definietur. - § 1. Si
Can. 1600      in ceteris causis, auditis partibus et dummodo gravis exstet ratio itemque quodlibet fraudis vel subornationis periculum removeatur; 3_ in

RATIONABILI     [5]
Can. 0090      1. A lege ecclesiastica ne dispensetur sine iusta et rationabili causa, habita ratione adiuctorum casus et gravitatis legis a
Can. 0831      impetere solent, ne quidpiam conscribant christifideles, nisi iusta et rationabili de causa; clerici autem et institutorum religiosorum sodales, tantummodo
Can. 0881      quidem intra Missam, celebretur; ex causa tamen iusta et rationabili, extra Missam et quolibet loco digno celebrari potest. -
Can. 0906      et festis de praecepto, celebrent. - Nisi iusta et rationabili de causa, sacerdos Sacrificium eucharisticum ne celebret sine participatione
Can. 1003      cura animarum, erga fideles suo pastorali officio commissos; ex rationabili causa, quilibet alius sacerdos hoc sacramentum ministrare potest de

RATIONABILIS     [3]
Can. 0024      potest consuetudo contra aut praeter ius canonicum, nisi sit rationabilis; consuetudo autem quae in iure expresse reprobatur, non est
Can. 0024      consuetudo autem quae in iure expresse reprobatur, non est rationabilis. - Nulla consuetudo vim legis obtinet, nisi a communitate
Can. 1125      Huiusmodi licentiam concedere potest Ordinarius loci, si iusta et rationabilis causa habeatur; eam ne concedat, nisi impletis condicionibus quae

RATIONABILITER     [6]
Can. 0390      non vero extra propriam dioecesim sine expresso vel saltem rationabiliter praesumpto Ordinarii loci consensu. - § 1. Episcopi dioecesani
Can. 0885      obligatione tenetur curandi ut sacramentum confirmationis subditis rite et rationabiliter petentibus conferatur. § 2. Presbyter, qui hac facultate gaudet
Can. 0886      Episcopus indiget, nisi agatur de suis subditis, licentia saltem rationabiliter praesumpta Episcopi dioecesani. - Presbyter facultate confirmationem ministrandi gaudens
Can. 0986      tenetur providendi ut audiantur confessiones fidelium sibi commissorum, qui rationabiliter audiri petant, utque iisdem opportunitas praebeatur ad confessionem individualem
Can. 1071      innodatus sit; 6_ matrimonio filii familias minoris, insciis aut rationabiliter invitis parentibus; 7_ matrimonio per procuratorem ineundo, de quo
Can. 1432      vinculi, qui officio tenetur proponendi et exponendi omnia quae rationabiliter adduci possint adversus nullitatem vel solutionem. - In causis

RATIONE     [93]
Can. 0006      Canones huius Codicis, quatenus ius vetus referunt, aestimandi sunt ratione etiam canonicae traditionis habita. - Lex instituitur cum promulgatur
Can. 0041      si tamen actus administrativi exsecutio adiunctorum personae aut loci ratione videatur inopportuna, exsecutor exsecutionem intermittat; quibus in casibus statim
Can. 0080      potest. § 3. Privilegio concesso alicui personae iuridicae, aut ratione dignitatis loci vel rei, singulae personae renuntiare nequeunt; nec
Can. 0090      ecclesiastica ne dispensetur sine iusta et rationabili causa, habita ratione adiuctorum casus et gravitatis legis a qua dispensatur; alias
Can. 0104      - Coniuges commune habeant domicilium vel quasi-domicilium; legitime separationis ratione vel alia iusta de causa, uterque habere potest proprium
Can. 0105      civilis emancipatus, etiam proprium domicilium. § 2. Quicumque alia ratione quam minoritate, in tutelam vel curatelam legitime traditus est
Can. 0122      quibus agitur, debita cum proportione ex aequo et bono, ratione habita omnium adiunctorum et necessitatum utriusque; 2_ ut usus
Can. 0127      accedendi ad earundem votum, etsi concors, tamen sine praevalenti ratione, suo iudicio aestimanda, ab earundem voto, praesertim concordi, ne
Can. 0204      Christo incorporati, in populum Dei sunt constituti, atque hac ratione muneris Christi sacerdotalis, prophetici et regalis suo modo participes
Can. 0206      fidei, sacramentorum et ecclesiastici regiminis. - § 1. Speciali ratione cum Ecclesia conectuntur catechumeni, qui nempe, Spiritu Sancto movente
Can. 0209      § 1. Christifideles obligatione adstringuntur, sua quoque ipsorum agendi ratione, ad communionem semper servandam cum Ecclesia. § 2. Magna
Can. 0233      speciatim hoc officio tenentur familiae christianae, educatores atque peculiari ratione sacerdotes, praesertim parochi. Episcopi dioecesani, quorum maxime est de
Can. 0236      statuerit; 2_ maturioris aetatis viri, sive caelibes sive coniugati, ratione ad tres annos protracta et ab eadem Episcoporum conferentia
Can. 0239      se dedant, etiam magistri, qui varias disciplinas tradant apta ratione inter se compositas. § 2. In quolibet seminario unus
Can. 0248      et inde nutrita, Evangelii doctrinam hominibus sui temporis apte, ratione eorundem ingenio accommodata, nuntiare valeant. - Institutionis sacerdotalis Ratione
Can. 0249      ratione eorundem ingenio accommodata, nuntiare valeant. - Institutionis sacerdotalis Ratione provideatur ut alumni non tantum accurate linguam patriam edoceantur
Can. 0256      § 1. Diligenter instruantur alumni in iis quae peculiari ratione ad sacrum ministerium spectant, praesertim in arte catechetica et
Can. 0261      et magistri pro parte sua curent ut alumni normas Ratione institutionis sacerdotalis necnon seminarii ordinatione praescriptas adamussim servent. §
Can. 0276      1. In vita sua ducenda ad sanctitatem persequendam peculiari ratione tenentur clerici, quippe qui, Deo in ordinis receptione novo
Can. 0281      ecclesiastico se dedicant, remunerationem merentur quae suae condicioni congruat, ratione habite tum ipsius muneris naturae, tum locorum temporumque condicionum
Can. 0281      qua sui suaeque familiae sustentationi providere valeant; qui vero ratione professionis civilis, quam exercent aut exercuerunt, remunerationem obtineant, ex
Can. 0330      sanctus Petrus et ceteri Apostoli unum Collegium constituunt, pari ratione Romanus Pontifex, successor Petri, et Episcopi successores Apostolorum, inter
Can. 0346      sodalibus quorum plerique, Episcopi, a iure peculiari synodi deputantur ratione officii quod adimplent, alii vero a Romano Pontifice directe
Can. 0352      Pontificem deferant, cui competit electum probare. § 3. Eadem ratione de qua in § 2, praesidente ipso Decano, eligitur
Can. 0357      nulla tamen in easdem potestate regiminis pollentes, ac nulla ratione sese in iis interponentes, quae ad earum bonorum administrationem
Can. 0372      territorio erigi possunt Ecclesiae particulares ritu fidelium aliave simili ratione distinctae. - Unius supremae auctoritatis est Ecclesias particulares erigere
Can. 0410      ipse Episcopus dioecesanus, residendi in dioecesi; a qua praeterquam ratione alicuius officii extra dioecesim implendi aut feriarum causa, quae
Can. 0463      Episcopo dioecesano determinandis, aut, ubi hoc consilium non exstet, ratione ab Episcopo dioecesano determinata; 6_ rector seminarii dioecesani maioris
Can. 0497      ad normam statuorum, esse debent membra nata, qui scilicet ratione officii ipsis demandati ad consilium pertineant; 3_ Episcopo dioecesano
Can. 0499      quidem ut, quatenus id fieri possit, sacerdotes presbyterii repraesententur, ratione habita maxime diversorum ministeriorum variarumque dioecesis regionum. - §
Can. 0507      praesit, atque alia etiam constituantur officia ad normam statuorum, ratione quoque habita usus in regione vigentis. § 2. Clericis
Can. 0512      universa populi Dei portio, quae dioecesim constituat, revera configuretur, ratione habita diversarum dioecesis regionum, condicionum socialium et professionum, necnon
Can. 0518      certi territorii; ubi vero id expediat, constituantur paroeciae personales, ratione ritus, linguae, nationis christifidelium alicuius territorii atque alia etiam
Can. 0518      ritus, linguae, nationis christifidelium alicuius territorii atque alia etiam ratione determinatae. - Parochus est pastor proprius paroeciae sibi commissae
Can. 0535      quoque confirmatio, necnon quae pertinent ad statum canonicum christifidelium, ratione matrimonii, salvo quidem praescripto can. 1133, ratione adoptionis, itemque
Can. 0535      canonicum christifidelium, ratione matrimonii, salvo quidem praescripto can. 1133, ratione adoptionis, itemque ratione suspecti ordinis sacri, professionis perpetuae in
Can. 0535      matrimonii, salvo quidem praescripto can. 1133, ratione adoptionis, itemque ratione suspecti ordinis sacri, professionis perpetuae in instituto religioso emissae
Can. 0539      conferentia statutis. - Cum vacat paroecia aut cum parochus ratione captivitatis, exsilii vel relegationis, inhabilitatis vel infirmae valetudinis aliusve
Can. 0548      Nisi aliud expresse litteris Episcopi dioecesani caveatur, vicarius paroecialis ratione officii obligatione tenetur parochum in universo paroeciali ministerio adiuvandi
Can. 0588      nec laicalis. § 2. Institutum clericale illud dicitur quod, ratione finis seu propositi a fundatore intenti vel vi legitimae
Can. 0590      Ecclesiae servitium speciali modo dicata, supremae eiusdem auctoritati peculiari ratione subduntur. § 2. Singuli sodales Summo Pontifici, tamquam supremo
Can. 0590      Singuli sodales Summo Pontifici, tamquam supremo eorum Superiori, etiam ratione sacri vinculi oboedientiae parere tenentur. - Quo melius institutorum
Can. 0591      melius institutorum bono atque apostolatus necessitatibus provideatur, Summus Pontifex, ratione sui in universam Ecclesiam primatus, intuitu utilitatis communis, instituta
Can. 0598      consilia evangelica castitatis, paupertatis et oboedientiae, pro sua vivendi ratione, servanda sunt. § 2. Sodales vero omnes debent non
Can. 0640      longum per legitimam amortizationem reddi summam capitalem. - Instituta, ratione habita singulorum locorum, testimonium caritatis et paupertatis quasi collectivum
Can. 0659      ordines suscipiendos praeparantur, iure universali regitur et propria instituti ratione studiorum. - § 1. Institutio sit systematica, captui sodalium
Can. 0665      possit, non tamen ultra annum, nisi causa infirmitatis curandae, ratione studiorum aut apostolatus exercendi nomine instituti. § 2. Sodalis
Can. 0668      indigent. § 3. Quidquid religiosus propria acquirit industria vel ratione instituti, acquirit instituto. Quae ei ratione pensionis, subventionis vel
Can. 0668      acquirit industria vel ratione instituti, acquirit instituto. Quae ei ratione pensionis, subventionis vel assecurationis quoquo modo obveniunt, instituto acquiruntur
Can. 0712      obligationes quas eadem vincula inducunt, servata tamen in vitae ratione semper propria instituti saecularitate. - § 1. Sodales horum
Can. 0754      erroneas opiniones proscribendas fert legitima Ecclesiae auctoritas, speciali vero ratione, quae edit Romanus Pontifex vel Collegium Episcoporum. - §
Can. 0769      - Doctrina christiana proponatur modo auditorum condicioni accomodato atque ratione temporum necessitatibus aptata. - Parochi certis temporibus, iuxta Episcopi
Can. 0776      sodalium institutorum vitae consecratae necnon societatum vitae apostolicae, habita ratione indolis uniuscuiusque instituti, necnon christifidelium laicorum, praesertim catechistarum; hi
Can. 0779      et communicationis socialis instrumentis, quae efficaciora videantur ut fideles, ratione eorum indoli facultatibus et aetati necnon vitae condicionibus aptata
Can. 0783      consecrationis sese servitio Ecclesiae dedicent, obligatione tenentur ad operam, ratione suo instituto propria, speciali modo in actione missionali navandam
Can. 0787      sincerum cum non credentibus in Christum instituant, ut ipsis, ratione eorundem ingenio et culturae aptata, aperiantur viae quibus ad
Can. 0794      catholica educatione filiorum procuranda indigeant. - § 1. Singulari ratione officium et ius educandi spectat ad Ecclesiam, cui divinitus
Can. 0806      traditur pari saltem gradu ac in aliis scholis regionis, ratione scientifica sit praestans. - Ius est Ecclesiae erigendi et
Can. 0809      quidem earum scientifica autonomia, investigentur et tradantur doctrinae catholicae ratione habita. - § 1. Auctoritati iuxta statuta competenti officium
Can. 0814      praesertim spirituali. - Quae de universitatibus statuuntur praescripta, pari ratione applicantur aliis studiorum superiorum institutis. - Ecclesiae, vi muneris
Can. 0848      nihil petat, cauto semper ne egentes priventur auxilio sacramentorum ratione paupertatis. - Baptismus, ianua sacramentorum, in re vel saltem
Can. 0860      baptismus ne celebretur, nisi in casu necessitatis vel alia ratione pastorali cogente. - § 1. Minister ordinarius baptismi est
Can. 0868      deficiat, baptismus secundum praescripta iuris particularis differatur, monitis de ratione parentibus. § 2. Infans parentum catholicorum, immo et non
Can. 0961      non censetur sufficiens, cum confessarii praesto esse non possunt, ratione solius magni concursus paenitentium, qualis haberi potest in magna
Can. 0974      revocaverit facultatem ad confessiones excipiendas, certiorem reddat Ordinarium qui ratione incardinationis est presbyteri proprius, aut, si agatur de sodali
Can. 0981      differatur. - Pro qualitate et numero peccatorum, habita tamen ratione paenitentis condicionis, salutares et convenientes satisfactiones confessarius iniungat; quas
Can. 1056      proprietates sunt unitas et indissolubilitas, quae in matrimonio christiano ratione sacramenti peculiarem obtinent firmitatem. - § 1. Matrimonium facit
Can. 1062      vocant, regitur iure particulari, quod ab Episcoporum conferentia, habita ratione consuetudinum et legum civilium, si quae sint, statutum fuit
Can. 1107      de interpretis fide sibi constet. - Etsi matrimonium invalide ratione impedimenti vel defectus formae initum fuerit, consensus praestitus praesumitur
Can. 1127      Episcoporum conferentiae est normas statuere, quibus praedicta dispensatio concordi ratione concedatur. § 3. Vetatur, ne ante vel post canonicam
Can. 1149      recepto in Ecclesia catholica baptismo, cum coniuge non baptizato ratione captivitatis vel persecutionis cohabitationem restaurare nequeat, aliud matrimonium contrahere
Can. 1193      personalis et realis naturam participat. - Votum non obligat, ratione sui, nisi emittentem. - Cessat votum lapsu temporis ad
Can. 1203      Qui suspendere, dispensare, commutare possunt votum, eandem potestatem eademque ratione habent circa iusiurandum promissorium; sed si iurisiurandi dispensatio vergat
Can. 1252      tamen animarum pastores et parentes ut etiam ii qui, ratione minoris aetatis ad legem ieiunii et abstinentiae non tenentur
Can. 1271      iuridicam publicam ecclesiasticam pertinent, spatio triginta annorum. - Episcopi, ratione vinculi unitatis et caritatis, pro suae dioecesis facultatibus, conferant
Can. 1276      quibus eidem Ordinario potiora iura tribuantur. § 2. Habita ratione iurium, legitimarum consuetudinum et circumstantiarum, Ordinarii, editis pecularibus instructionibus
Can. 1315      auctoritate latam, congrua poena munire, servatis suae competentiae limitibus ratione territorii vel personarum. § 2. Lex ipsa potest poenam
Can. 1333      Superioris poenam constituentis; 2_ ius habitandi, si quod reus ratione officii habeat; 3_ ius administrandi bona, quae ad ipsius
Can. 1396      statu clericali. - Qui graviter violat residentiae obligationem cui ratione ecclesiastici officii tenetur, iusta poena puniatur, non exclusa, post
Can. 1410      foro actoris, dummodo aliud forum legitimum non suppetat. - Ratione rei sitae, pars conveniri potest coram tribunali loci, ubi
Can. 1411      directa sit, aut de spolio agatur. - § 1. Ratione contractus pars conveniri potest coram tribunali loci in quo
Can. 1414      legati, quae videnda est secundum ordinarias competentiae normas. - Ratione conexionis, ab uno eodemque tribunali et in eodem processu
Can. 1415      causae inter se conexae, nisi legis praescriptum obstet. - Ratione praeventionis, si duo vel plura tribunalia aeque competentia sunt
Can. 1440      Episcopo dioecesano competunt circa suum tribunal. - Si competentia ratione gradus, ad normam cann. 1438 et 1439 non servetur
Can. 1448      § 1. Iudex cognoscendam ne suscipiat causam, in qua ratione consanguinitatis vel affinitatis in quolibet gradu lineae rectae et
Can. 1448      rectae et usque ad quartum gradum lineae collateralis, vel ratione tutelae et curatelae, intimae vitae consuetudinis, magnae simultatis, vel
Can. 1466      ad actus processuales peragendos, iudex illos praefinire debet, habita ratione naturae uniuscuiusque actus. - Si die ad actum iudicialem
Can. 1518      moriatur aut statum mutet aut cesset ab officio cuius ratione agit: 1_ causa nondum conclusa, instantia suspenditur donec heres
Can. 1548      clerici, quod attinet ad ea quae ipsis manifestata sunt ratione sacri ministerii; civitatum magistratus, medici, obstetrices, advocati, notarii aliique
Can. 1548      obstetrices, advocati, notarii aliique qui ad secretum officii etiam ratione praestiti consilii tenentur, quod attinet ad negotia huic secreto
Can. 1578      personarum vel rerum vel locorum identitate, qua via et ratione processerint in explendo munere sibi demandato et quibus potissimum
Can. 1591      vel tribunal potest decretum vel sententiam interlocutoriam, iusta intercedente ratione, revocare aut reformare, sive ad partis instantiam, sive ex
Can. 1610      definita est, nisi, in tribunali collegiali, iudices gravi ex ratione longius tempus praestituerint. - Sententia debet: 1_ definire controversiam

RATIONEM     [35]
Can. 0113      § 1. Catholica Ecclesia et Apostolica Sedes, moralis personae rationem habent ex ipsa ordinatione divina. § 2. Sunt etiam
Can. 0223      suis exercendis christifideles tum singuli tum in consociationibus adunati rationem habere debent boni communis Ecclesiae necnon iurium aliorum atque
Can. 0250      aut successive aut coniuncte peragi possunt, iuxta institutionis sacerdotalis Rationem; eadem completum saltem sexennium complectantur, ita quidem ut tempus
Can. 0251      quae innixa sit oportet patrimonio philosophico perenniter valido, et rationem etiam habeat philosophicae investigationis progredientis aetatis, ita tradatur, ut
Can. 0319      qua in can. 312, § 1, cui quotannis administrationis rationem reddere debet. § 2. Oblationum quoque et eleemosynarum, quas
Can. 0319      quoque et eleemosynarum, quas collegerit, eidem auctoritati fidelem erogationis rationem reddere debet. - § 1. Consociationes a Sancta Sede
Can. 0346      Episcopi, electi pro singulis coetibus ab Episcoporum conferentiis secundum rationem iure peculiari synodi determinatam; alii vi eiusdem iuris deputantur
Can. 0471      debent: 1_ promissionem emittere de munere fideliter adimplendo, secundum rationem iure vel ab Episcopo determinatam; 2_ secretum servare intra
Can. 0493      a rebus oeconomicis est quotannis, iuxta Episcopi dioecesani indicationes, rationem apparare quaestuum et erogationum quae pro universo dioecesis regimine
Can. 0493      universo dioecesis regimine anno venturo praevidentur, necnon, anno exeunte, rationem accepti et expensi probare. - § 1. In singulis
Can. 0494      consilio a rebus oeconomicis. § 3. Oeconomi est, secundum rationem a consilio a rebus oeconomicis definitam, bona dioecesis sub
Can. 0494      § 4. Anno vertente, oeconomus consilio a rebus oeconomicis rationem accepti et expensi reddere debet. - § 1. In
Can. 0540      paroecialibus. § 3. Administrator paroecialis post expletum munus parocho rationem reddat. - § 1. Vacante paroecia itemque parocho a
Can. 0603      publice profiteatur in manu Episcopi dioecesani et propriam vivendi rationem sub ductu eiusdem servet. - § 1. Hisce vitae
Can. 0614      - Monasteria monialium cuidam virorum instituto consociata propriam vitae rationem et regimen iuxta constitutiones obtinent. Mutua iura et obligationes
Can. 0636      statutis, oeconomi et alii administratores auctoritati competenti peractae administrationis rationem reddant. - Monasteria sui iuris, de quibus in can
Can. 0637      sui iuris, de quibus in can. 615, Ordinario loci rationem administrationis reddere debent semel in anno; Loci Ordinario insuper
Can. 0650      novitiatus exigit ut novitii sub directione magistri efformentur iuxta rationem institutionis iure proprio definiendam. § 2. Regimen novitiorum, sub
Can. 0651      possunt, qui ei subsint quoad moderamen novitiatus et institutionis rationem. § 3. Novitiorum institutioni praeficiantur sodales sedulo praeparati qui
Can. 0652      instruantur; ad Dei cultum in sacra liturgia excolendum praeparentur; rationem addiscant vitam ducendi Deo hominibusque in Christo per consilia
Can. 0659      eius missionem aptius prosequendam. § 2. Quapropter ius proprium rationem definire debet huius institutionis eiusdemque durationis, attentis Ecclesiae necessitatibus
Can. 0713      virtute Evangelii informandum. Suam etiam cooperationem, iuxta propriam vitae rationem saecularem, in communitatis ecclesialis servitium offerunt. § 3. Sodales
Can. 0731      et, vitam fraternam in communi ducentes, secundum propriam vitae rationem, per observantiam constitutionum ad perfectionem caritatis tendunt. § 2
Can. 0735      cann. 642-645 statutae. § 3. Ius proprium determinare debet rationem probationis et institutionis fini et indoli societatis accommodatam, praesertim
Can. 0736      aliter ferant constitutiones. § 2. In iis quae ad rationem studiorum et ad ordines suscipiendos pertinent, serventur normae clericorum
Can. 0816      et facultates ecclesiae sua habere debent statuta et studiorum rationem ab Apostolica Sede approbata. - Gradus academicos, qui effectus
Can. 1042      clericis ad normam cann. 285 et 286 vetitam cuius rationem reddere debet, donec, depositis officio et administratione atque rationibus
Can. 1126      declarationes et promissiones, quae semper requiruntur, faciendae sint, tum rationem definire, qua de ipsis et in foro externo constet
Can. 1284      7_ accepti et expensi libros bene ordinatos habere; 8_ rationem administrationis singulis exeuntibus annis componere; 9_ documenta et instrumenta
Can. 1301      piae voluntates impleantur, eique ceteri exsecutores, perfuncti munere, reddere rationem tenentur. § 3. Clausulae huic Ordinarii iuri contrariae, ultimis
Can. 1308      potestas reducendi ob deminutionem redituum, quamdiu causa perduret, ad rationem eleemosynae in dioecesi legitime vigentis, Missas legatorum vel quoquo
Can. 1342      constet neque agatur de praescriptis quae ad procedendi tantum rationem attineant. - Si lex vel praeceptum iudici det potestatem
Can. 1489      procuratores qui ob dona aut pollicitationes aut quamlibet aliam rationem suum officium prodiderint, a patrocinio exercendo suspendantur, et mulcta
Can. 1670      tribunali quod sententiam tulit. - In ceteris quae ad rationem procedendi attinent, serventur praescripta canonum de iudicio contentioso ordinario
Can. 1691      processu contentioso orali tractari. - In ceteris quae ad rationem procedendi attinent, applicandi sunt, nisi rei natura obstet, canones

RATIONES     [33]
Can. 0034      § 1. Instructiones, quae nempe legum praescripta declarant atque rationes in iisdem exsequendis servandas evolunt et determinant, ad usum
Can. 0094      et quibus definiuntur earundem finis, constitutio, regimen atque agendi rationes. § 2. Statutis universitatis personarum obligantur solae personae quae
Can. 0095      quibus definiuntur quae ad constitutionem, moderamen et rerum agendarum rationes pertinent. § 2. In conventibus celebrationibusve, ii regulis ordinis
Can. 0190      officii titulari, gravis requiritur causa et, firmo semper iure rationes contrarias exponendi, servetur modus procedendi iure praescriptus. § 3
Can. 0236      annos in aliqua domo peculiari degentes nisi graves ob rationes Episcopus dioecesanus aliter statuerit; 2_ maturioris aetatis viri, sive
Can. 0239      ab Episcopo deputati sint. § 3. Seminarii statutis provideantur rationes, quibus curam rectoris, in disciplina praesertim servanda, participent ceteri
Can. 0297      coniuncta in statutis apte determinentur. - Statuta pariter definiant rationes praelaturae personalis cum Ordinariis locorum, in quorum Ecclesiis particularibus
Can. 0304      ad partem in iisdem habendam requisitae, quibusque determinentur agendi rationes, attentis quidem temporis et loci necessitate vel utilitate. §
Can. 0318      adimplent. - § 1. In specialibus adiunctis, ubi graves rationes id requirant, potest ecclesiastica auctoritas, de qua in can
Can. 0371      populi Dei portio, quae ob speciales et graves omnino rationes a Summo Pontifice in dioecesim non erigitur, et cuius
Can. 0394      dioecesanus eiusdem personam gerit. - § 1. Varias apostolatus rationes in dioecesi foveat Episcopus, atque curet ut in universa
Can. 0447      quod hominibus praebet Ecclesia, praesertim per apostolatus formas et rationes temporis et loci adiunctis apte accommodatas, ad normam iuris
Can. 0459      promovendum ac tuendum. § 2. Quoties vero actiones aut rationes a conferentiis ineuntur formam internationalem praeseferentes, Apostolica Sedes audiatur
Can. 0475      generalis, nisi dioecesis amplitudo vel incolarum numerus aut aliae rationes pastorales aliud suadeant. - Quoties rectum dioecesis regimen id
Can. 0631      celebratione capituli, praesertim quod ad electiones et rerum agendarum rationes attinet. § 3. Iuxta normas in iure proprio determinatas
Can. 0830      ac loco concessae licentiae; quod si eam non concedat, rationes denegationis cum operis scriptore Ordinarius communicet. - § 1
Can. 0869      atque eidem aut, si de infante agitur, eius parentibus rationes dubiae validitatis baptismi celebrati declarentur. - Infans expositus aut
Can. 1010      celebretur, die dominico vel festo de praecepto, sed ob rationes pastorales aliis etiam diebus, ferialibus non exceptis, fieri potest
Can. 1011      § 1. Ordinatio generaliter in cathedrali ecclesia celebretur; ob rationes tamen pastorales in alia ecclesia aut oratorio celebrari potest
Can. 1052      § 3. Si, his omnibus non obstantibus, ob certas rationes Episcopus dubitat num candidatus sit idoneus ad ordines recipiendos
Can. 1165      Episcopo dioecesano in singulis casibus, etiam si plures nullitatis rationes in eodem matrimonio concurrant, impletis condicionibus, de quibus in
Can. 1176      corpora sepeliendi servetur; non tamen prohibet cremationem, nisi ob rationes christianae doctrinae contrarias electa fuerit. - § 1. Exequiae
Can. 1184      et schismatici; 2_ qui proprii corporis cremationem elegerint ob rationes fidei christianae adversas; 3_ alii peccatores manifesti, quibus exequiae
Can. 1287      regiminis non sint legitime subducta, singulis annis officio tenentur rationes Ordinario loci exhibendi, qui eas consilio a rebus oeconomicis
Can. 1287      2. De bonis, quae a fidelibus Ecclesiae offeruntur, administratores rationes fidelibus reddant iuxta normas iure particulari statuendas. - Administratores
Can. 1579      quoque causae adiuncta attente perpendat. § 2. Cum reddit rationes decidendi, exprimere debet quibus motus argumentis peritorum conclusiones aut
Can. 1600      nisi probatio nova admittatur, sententiam iniustam futuram esse propter rationes, de quibus in can. 1645, § 2, nn. 1-3
Can. 1609      iudices scriptas afferant conclusiones suas in merito causae, et rationes tam in iure quam in facto, quibus ad conclusionem
Can. 1611      ex iudicio ortae et quomodo implendae sint; 3_ exponere rationes seu motiva, tam in iure quam in facto, quibus
Can. 1622      contra praescriptum can. 1425, § 1; 2_ motiva seu rationes decidendi non continet; 3_ subscriptionibus caret iure praescriptis; 4_
Can. 1745      amotionis ferat. - Si vero parochus causam adductam eiusque rationes oppugnet, motiva allegans quae insufficientia Episcopo videantur, hic ut
Can. 1749      Si parochus consilio ac suasionibus Episcopi obsequi non intendat, rationes in scriptis exponat. - Episcopus, si, non obstantibus allatis
Can. 1750      duobus parochis ad normam can. 1742, § 1 selectis, rationes perpendat quae translationi faveant vel obstent; quod si exinde

RATIONIBUS     [13]
Can. 0065      gratiam ne concedat, nisi habitis a priore Ordinario denegationis rationibus. § 2. Gratia a Vicario generali vel a Vicario
Can. 0065      Vicario eiusdem Episcopi, etiam habitis a Vicario denegante denegationis rationibus, valide concedi nequit. § 3. Gratia a Vicario generali
Can. 0334      sunt Episcopi, qui eidem cooperatricem operam navare valent variis rationibus, inter quas est synodus Episcoporum. Auxilio praetera ei sunt
Can. 0637      in anno; Loci Ordinario insuper ius esto cognoscendi de rationibus oeconomicis domus religiosae iuris dioecesani. - § 1. Ad
Can. 1042      rationem reddere debet, donec, depositis officio et administratione atque rationibus redditis, liber factus sit; 3_ neophytus, nisi, iudicio Ordinarii
Can. 1458      celerem prae ceteris expeditionem exigat, quod quidem peculiari decreto, rationibus suffulto, statuendum est. - § 1. Vitia, quibus sententiae
Can. 1505      semper est parti intra tempus utile decem dierum recursum rationibus suffultum interponere vel ad tribunal appellationis vel ad collegium
Can. 1514      causa, ad instantiam partis et auditis reliquis partibus earumque rationibus perpensis. - Lite contestata, possessor rei alienae desinit esse
Can. 1566      dicant, et scriptum ne legant, nisi de calculo et rationibus agatur; hoc enim in casu, adnotationes, quas secum attulerint
Can. 1612      dubiorum. § 3. Hisce subsequatur pars dispositiva sententiae, praemissis rationibus quibus innititur. § 4. Claudatur cum indicatione diei et
Can. 1634      sententiae emendationem, adiuncto exemplari huius sententiae et indicatis appellationis rationibus. § 2. Quod si pars exemplar impugnatae sententiae intra
Can. 1720      decretum ferat ad normam cann. 1342-1350, expositis, breviter saltem, rationibus in iure et in facto. - § 1. Si
Can. 1750      in scriptis exponat. - Episcopus, si, non obstantibus allatis rationibus, iudicet a proposito non esse recedendum, cum duobus parochis

RATIONIS     [24]
Can. 0011      in Ecclesia catholica vel in eandem recepti, quique sufficienti rationis usu gaudent et, nisi aliud iure expresse caveatur, septimum
Can. 0097      et censetur non sui compos, expleto autem septennio, usum rationis habere praesumitur. - § 1. Persona maior plenum habet
Can. 0099      per nominationem alius tutoris providendum aestimaverit. - Quicumque usu rationis habitu caret, censetur non sui compos et infantibus assimilatur
Can. 0241      baptismo et confirmatione aliaque quae secundum praescripta institutionis sacerdotalis Rationis requiruntur. § 3. Si agatur de iis admittendis, qui
Can. 0242      pastoralibus uniuscuiusque regionis vel provinciale, aptatae. § 2. Normae Rationis, de qua in § 1, serventur in omnibus seminariis
Can. 0243      ab Episcopis quorum interest, probatam, qua normae institutionis sacerdotalis Rationis adiunctis particularibus accommodentur, ac pressius determinentur praesertim disciplinae capita
Can. 0252      disciplinarum, auxiliarium atque specialium, ad normam praescriptorum institutionis sacerdotalis Rationis. - § 1. Ad magistri munus in disciplinis philosophicis
Can. 0260      cotidianum moderamen curare seminarii, ad normam quidem institutionis sacerdotalis Rationis ac seminarii ordinationis, omnes in propriis muneribus adimplendis obtemperare
Can. 0261      moderatur ut magistri suo munere rite fungantur, secundum praescripta Rationis institutionis sacerdotalis ac seminarii ordinationis. - Exemptum a regimine
Can. 0852      baptismo adulti habentur praescripta, applicantur omnibus qui, infantia egressi, rationis usum assecuti sunt. § 2. Infanti assimilatur, etiam ad
Can. 0889      periculum mortis, ut quis licite confirmationem recipiat, requiritur, si rationis usu polleat, ut sit apte institutus, rite dispositus et
Can. 0914      tenent necnon parochi officium est curandi ut pueri usum rationis assecuti debite praeparentur et quam primum, praemissa sacramentali confessione
Can. 0914      est advigilare ne ad sacram Synaxim accedant pueri, qui rationis usum non sint adepti aut quos non sufficienter dispositos
Can. 1004      § 1. Unctio infirmorum ministrari potest fideli qui, adepto rationis usu, ob infirmitatem vel senium in periculo incipit versari
Can. 1005      discrimen factum gravius sit. - In dubio utrum infirmus rationis usum attigerit, an periculose aegrotet vel mortuus sit, hoc
Can. 1095      sunt. - Sunt incapaces matrimonii contrahendi: 1_ qui sufficienti rationis usu carent; 2_ qui laborant gravi defectu discretionis iudicii
Can. 1191      impleri debet. § 2. Nisi iure prohibeantur, omnes congruenti rationis usu pollentes, sunt voti capaces. § 3. Votum metu
Can. 1322      violatione, imputabilitas praesumitur, nisi aliud appareat. - Qui habitualiter rationis usu carent, etsi legem vel praeceptum violaverint dum sani
Can. 1323      sui vel alterius aggressorem egit, debitum servans moderamen; 6_ rationis usu carebat, firmis praescriptis cann. 1324, § 1, n
Can. 1324      adhiberi,si delictum patratum sit: 1_ ab eo, qui rationis usum imperfectum tantum habuerit; 2_ ab eo qui rationis
Can. 1324      rationis usum imperfectum tantum habuerit; 2_ ab eo qui rationis usu carebat propter ebrietatem aliamve similem mentis perturbationem, quae
Can. 1345      pro priore delicto praescriptionem. - Quoties delinquens vel usum rationis imperfectum tantum habuerit, vel delictum ex metu vel necessitate
Can. 1478      vel iudicis. - § 1. Minores et ii, qui rationis usu destituti sunt, stare in iudicio tantummodo possunt per
Can. 1478      causis spiritualibus et cum spiritualibus conexis, si minores usum rationis assecuti sint, agere et respondere queunt sine parentum vel

RATIONUM     [2]
Can. 0285      laicos pertinentium aut officia saecularia, quae secum feruntonus redendarum rationum; a fideiubendo, etiam de bonis propriis, inconsulto proprio Ordinario
Can. 1652      includatur vel separatim edatur. - Si sententiae exsecutio praeviam rationum redditionem exigat, quaestio incidens habetur, ab illo ipso iudice

RATO     [2]
Can. 1681      consensu partium causa nullitatis, instructionem complere pro dispensatione super rato, ac tandem acta transmittere ad Sedem Apostolicam una cum
Can. 1697      altero invito, ius habent petendi gratiam dispensationis super matrimonio rato et non consummato. - § 1. Una Sedes Apostolica

RATUM     [3]
Can. 1061      probetur. - § 1. Matrimonium inter baptizatos validum dicitur ratum tantum, si non est consummatum; ratum et consummatum, si
Can. 1061      baptizatos validum dicitur ratum tantum, si non est consummatum; ratum et consummatum, si coniuges inter se humano modo posuerunt
Can. 1141      legitimis, nisi aliud expresse iure cautum fuerit. - Matrimonium ratum et consummatum nulla humana potestate nullaque causa, praeterquam morte

RE     [29]
Can. 0016      autem per modum sententiae iudicialis aut actus administrativi in re peculiari, vim legis non habet et ligat tantum personas
Can. 0019      lege continent, strictae subsunt interpretationi. - Si certa de re desit expressum legis sive universalis sive particularis praescriptum; aut
Can. 0066      iudicio Ordinarii nulla sit de ipsa persona vel de re dubiatio. - § 1. Si contingat ut de una
Can. 0067      - § 1. Si contingat ut de una eademque re duo rescripta inter se contraria impetrentur, peculiare, in iis
Can. 0139      gravi urgetique causa; quo in casu statim superiorem de re moneat. - § 1. Pluribus in solidum ad idem
Can. 0175      ad compromittentes: 1_ revocatione a collegio aut coetu facta, re integra; 2_ non impleta aliqua condicione compromisso apposita; 3_
Can. 0277      possit. § 3. Competit Episcopo dioecesano ut hac de re normas statuat magis determinatas utque de huius obligationis observantia
Can. 0492      eiusve delegatus, et quod constat tribus saltem christifidelibus, in re oeconomica necnon in iure civili vere peritis et integritate
Can. 0494      consilio a rebus oeconomicis, nominetur oeconomus, qui sit in re oeconomica vere peritus et probitate prorsus praestans. § 2
Can. 0600      nos egenus factus est cum esset dives, praeter vitam re et spiritu pauperem, operose in sobrietate ducendam et a
Can. 0679      dioecesi commoretur, si eius Superior maior monitus prospicere neglexerit, re tamen ad Sanctam Sedem statim delata. - Inter varia
Can. 0727      Sodalis perpetue incorporatus, qui institutum derelinquere velit, indultum discedendi, re coram Domino serio perpensa, a Sede Apostolica per Moderatorem
Can. 0775      ab Apostolica Sede latis, Episcopi dioecesani est normas de re catechetica edicere itemque prospicere ut apta catechesis instrumenta praesto
Can. 0775      officium catecheticum, cuius praecipuum munus sit singulis dioecesibus in re catechetica auxilium praebere. - Parochus, vi sui muneris, catecheticam
Can. 0838      sibi commissa pertinet, intra limites suae competentiae, normas de re liturgica dare, quibus omnes tenentur. - § 1. Aliisve
Can. 0849      auxilio sacramentorum ratione paupertatis. - Baptismus, ianua sacramentorum, in re vel saltem in voto ad salutem necessarius, quo homines
Can. 0870      baptismi celebrati declarentur. - Infans expositus aut inventus, nisi re diligenter investigata de eius baptismo constet, baptizetur. - Fetus
Can. 1150      baptismum interea receperit, firmo praescripto can. 1141. - In re dubia privilegium fidei gaudet favore iuris. - Coniuges habent
Can. 1281      et modum ordinariae administrationis excedunt; si vero de hac re sileant statuta, competit Episcopo dioecesano, audito consilio a rebus
Can. 1319      praeceptum comminari. § 2. Praeceptum poenale ne feratur, nisi re mature perpensa, et iis servatis, quae in cann. 1317
Can. 1391      2_ qui alio falso vel mutato documento utitur in re ecclesiastica; 3_ qui in publico ecclesiastico documento falsum asserit
Can. 1428      et quomodo probationes colligendae sint, si forte de hac re quaestio oriatur, dum ipse munus suum exercet. - Tribunalis
Can. 1460      1. Si exceptio proponatur contra iudicis competentiam, hac de re ipse iudex videre debet. § 2. In casu exceptionis
Can. 1469      suam exercere et sententiam ferre, certiore tamen hac de re facto Episcopo dioecesano. § 2. Praeter casum de quo
Can. 1493      quae tamen inter se non confligant, sive de eadem re sive de diversis, aliquem convenire potest, si aditi tribunalis
Can. 1496      § 1. Qui probabilibus saltem argumentis ostenderit super aliqua re ab alio detenta ius se habere, sibique damnum imminere
Can. 1522      instantia, dummodo causa inter easdem personas et super eadem re intercedat; sed ad extraneos quod attinet, non aliam vim
Can. 1560      2. Si testes inter se aut cum parte in re gravi dissentiant, iudex discrepantes inter se conferre seu comparare
Can. 1745      utrum parochus sit amovendus necne, et mox decretum de re ferat. - Amoto parocho, Episcopus consulat sive assignatione alius

REALE     [2]
Can. 0078      scilicet personam sequitur, cum ipsa extinguitur. § 3. Privilegium reale cessat per absolutum rei vel loci interitum; privilegium vero
Can. 1192      secus simplex. § 3. Personale, quo actio voventis promittitur; reale, quo promittitur res aliqua; mixtum, quod personalis et realis

REALES     [2]
Can. 1270      immobiles, mobiles pretiosae, iura et actiones sive personales sive reales, quae pertinent ad Sedem Apostolicam, spatio centum annorum praescribuntur
Can. 1655      partibus certioribus factis. - § 1. Quod attinet ad reales actiones, quoties adiudicata actori res aliqua est, haec actori

REALIS     [2]
Can. 1192      reale, quo promittitur res aliqua; mixtum, quod personalis et realis naturam participat. - Votum non obligat, ratione sui, nisi
Can. 1296      mature perpensis, an et qualis actio, personalis scilicet vel realis, a quonam et contra quemnam instituenda sit ad Ecclesiae

REAPSE     [7]
Can. 0102      menses si nihil inde avocet, aut ad tres menses reapse sit protracta. § 3. Domicilium vel quasi-domicilium in territorio
Can. 0114      nisi iis personarum aut rerum universitatibus, quae finem persequuntur reapse utilem atque, omnibus perpensis, mediis gaudent quae sufficere posse
Can. 0166      fuerint, electio est ipso iure nulla, nisi omnes neglecti reapse interfuerint. - § 1. Convocatione legitima facta, suffragium ferendi
Can. 0170      coetum non pertineat. - Electio, cuius libertas quoquo modo reapse impedita fuerit, ipso iure invalida est. - § 1
Can. 0803      et vitae probitate praestent. § 3. Nulla schola, etsi reapse catholica, nomen scholae catholicae gerat, nisi de consensu competentis
Can. 0808      munus docendi implendum conferant. - Nulla studiorum universitas, etsi reapse catholica, titulum seu nomen universitatis catholicae gerat, nisi de
Can. 1743      condicione, dummodo haec ab Episcopo legitime acceptari possit et reapse acceptetur. - § 1. Si parochus intra praestitutos dies

REBUS     [33]
Can. 0068      praesentari, cum id in iisdem litteris praecipitur, aut de rebus agitur publicis, aut comprobari condiciones oportet. - Rescriptum, cuius
Can. 0115      3. Universitas rerum seu fundatio autonoma constat bonis seu rebus, sive spiritualibus sive materialibus, eamque, ad normam iuris et
Can. 0225      evangelico imbuant atque perficiant, et ita specialiter in iisdem rebus gerendis atque in muneribus saecularibus exercendis Christi testimonium reddant
Can. 0227      Ius est christifidelibus laicis, ut ipsis agnoscatur ea in rebus civitatis terrenae libertas, quae omnibus civibus competit; eadem tamen
Can. 0407      auxiliaris de quo in can. 403, § 2, in rebus maioris momenti sese invicem consulant. § 2. Episcopus dioecesanus
Can. 0423      electus fuerit, alium pro tempore oeconomum eligat consilium a rebus oeconomicis. - Administrator dioecesanus eligatur ad normam cann. 165-178
Can. 0492      - § 1. In singulis dioecesibus constituatur consilium a rebus oeconomicis, cui praesidet ipse Episcopus dioecesanus eiusve delegatus, et
Can. 0492      praestantibus, ab Episcopo nominatis. § 2. Membra consilii a rebus oeconomicis ad quinquennium nominentur, sed expleto hoc tempore ad
Can. 0492      alia quinquennia assumi possunt. § 3. A consilio a rebus oeconomicis excluduntur personae quae cum Episcopo usque ad quartum
Can. 0493      in Libro V De bonis Ecclesiae temporalibus, consilii a rebus oeconomicis est quotannis, iuxta Episcopi dioecesani indicationes, rationem apparare
Can. 0494      dioecesibus ab Episcopo, auditis collegio consultorum atque consilio a rebus oeconomicis, nominetur oeconomus, qui sit in re oeconomica vere
Can. 0494      ab Episcopo aestimandam, auditis collegio consultorum atque consilio a rebus oeconomicis. § 3. Oeconomi est, secundum rationem a consilio
Can. 0494      § 3. Oeconomi est, secundum rationem a consilio a rebus oeconomicis definitam, bona dioecesis sub auctoritate Episcopi administrare atque
Can. 0494      legitime ordinaverint. § 4. Anno vertente, oeconomus consilio a rebus oeconomicis rationem accepti et expensi reddere debet. - §
Can. 0537      dioecesano statutis. - In unaquaque paroecia habeatur consilium a rebus oeconomicis, quod praeterquam iure universali, regitur normis ab Episcopo
Can. 0638      Sancta Sede pro cuiusque regione definitam superet, itemque de rebus ex voto Ecclesiae donatis aut de rebus pretiosis artis
Can. 0638      itemque de rebus ex voto Ecclesiae donatis aut de rebus pretiosis artis vel historiae causa, requiritur insuper ipsius Sanctae
Can. 0724      iugiter secundum constitutiones est protrahenda. § 2. Sodales in rebus divines et humanis pari gressu instituantur de continua vero
Can. 0747      de ordine sociali annuntiare, necnon iudicium ferre de quibuslibet rebus humanis, quatenus personae humanae iura fundamentalia aut animarum salus
Can. 0768      quae ad homines in societate coniunctos pertinent, necnon de rebus temporalibus iuxta ordinem a Deo statutum componendis. - Doctrina
Can. 1263      latas. - Ius est Episcopo dioecesano, auditis consilio a rebus oeconomicis et consilio presbyterali, pro dioecesis necessitatibus, personis iuridicis
Can. 1267      1, repudiari nequeunt nisi iusta de causa et, in rebus maioris momenti, de licentia Ordinarii, si agitur de persona
Can. 1277      attento statu oeconomico dioecesis, sunt maioris momenti, consilium a rebus oeconomicis et collegium consultorum audire debet; eiusdem tamen consilii
Can. 1280      possunt. - Quaevis persona iuridica suum habeat consilium a rebus oeconomicis vel saltem duos consiliarios, qui administratorem, ad normam
Can. 1281      re sileant statuta, competit Episcopo dioecesano, audito consilio a rebus oeconomicis, huiusmodi actus pro personis sibi subiectis determinare. §
Can. 1287      tenentur rationes Ordinario loci exhibendi, qui eas consilio a rebus oeconomicis examinandas committat. § 2. De bonis, quae a
Can. 1292      auctoritas competens est Episcopus dioecesanus cum consensu consilii a rebus oeconomicis et collegii consultorum necnon eorum quorum interest. Eorundem
Can. 1292      bona dioecesis alienanda. § 2. Si tamen agatur de rebus quarum valor summam maximam excedit, vel de rebus ex
Can. 1292      de rebus quarum valor summam maximam excedit, vel de rebus ex voto Ecclesiae donatis, vel de rebus pretiosis artis
Can. 1292      vel de rebus ex voto Ecclesiae donatis, vel de rebus pretiosis artis vel historiae causa, ad validitatem alienationis requiritur
Can. 1305      iudicium, auditis et iis quorum interest et proprio a rebus oeconomicis consilio, collocentur in commodum eiusdem fundationis cum expressa
Can. 1310      Ordinarius, auditis iis quorum interest et proprio consilio a rebus oeconomicis atque servata, meliore quo fieri potest modo, fundatoris
Can. 1573      potest, nisi agatur de teste qualificato qui deponat de rebus ex officio gestis, aut rerum et personarum adiuncta aliud

RECCURAT     [1]
Can. 0415      eodem agatur, suffraganeus antiquior promotione ad Sanctam Sedem statim reccurat, ut ipsa provideat. - Sedes episcopalis vacat Episcopi dioecesani

RECEDAT     [1]
Can. 1347      antea reus semel saltem monitus sit ut a contumacia recedat, dato congruo ad resipiscentiam tempore. § 2. A contumacia

RECEDENDUM     [1]
Can. 1750      non obstantibus allatis rationibus, iudicet a proposito non esse recedendum, cum duobus parochis ad normam can. 1742, § 1

RECEDENTI     [1]
Can. 1358      a contumacia, ad normam can. 1347, § 2, recesserit; recedenti autem denegari nequit. § 2. Qui censuram remittit, potest

RECEDERE     [1]
Can. 1609      discussione autem fas unicuique est a pristina sua conclusione recedere. Iudex vero qui ad decisionem aliorum accedere noluit, exigere

RECENSENTUR     [9]
Can. 0134      Nomine Ordinarii loci intelleguntur omnes qui in § 1 recensentur, exceptis Superioribus institutorum religiosorum et societatum vitae apostolicae. §
Can. 0224      tenentur et iuribus gaudent quae in canonibus huius tituli recensentur. - § 1. Laici, quippe qui uti omnes christifideles
Can. 1312      1_ poenae medicinales seu censurae, quae in cann. 1331-1333 recensentur; 2_ poenae expiatoriae, de quibus in can. 1336. §
Can. 1334      omnes effectus habet, qui in can. 1333, § 1 recensentur. - Si censura vetet celebrare sacramenta vel sacramentalia vel
Can. 1336      honorifici; 3_ prohibitio ea exercendi, quae sub n. 2 recensentur, vel prohibitio ea in certo loco vel extra certum
Can. 1336      expiatoriae esse possunt, quae in § 1, n. 3 recensentur. - § 1. Prohibitio commorandi in certo loco vel
Can. 1338      in can. 1336, § 1 nn. 2 et 3 recensentur, numquam afficiunt potestates, officia, munera, iura, privilegia, facultates, gratias
Can. 1354      - § 1. Praeter eos, qui in cann. 1355-1356 recensentur, omnes, qui a lege, quae poena munita est, dispensare
Can. 1658      quo lis introducitur, praeter ea quae in can. 1504 recensentur, debet: 1_ facta quibus actoris petitiones innitantur, breviter, integre

RECENSITO     [1]
Can. 1251      anni sextis feriis, nisi cum aliquo die inter sollemnitates recensito occurrant; abstinentia vero et ieiunium, feria quarta Cinerum et

RECENTER     [2]
Can. 0847      n. 2, ab Episcopo consecratis vel benedictis, et quidem, recenter; veteribus ne utatur, nisi adsit necessitas. § 2. Parochus
Can. 0924      est. § 2. Panis debet esse mere triticeus et recenter confectus, ita ut nullum sit periculum corruptionis. § 3

RECEPERINT     [2]
Can. 0417      gesta sunt, donec certam de memoratis actibus pontificiis notitiam receperint. - § 1. A certa translationis notitia, Episcopus intra
Can. 1065      probatis. - § 1. Catholici qui sacramentum confirmationis nondum receperint, illud, antequam ad matrimonium admittantur, recipiant, si id fieri

RECEPERIT     [5]
Can. 0040      alicuius actus administrativi invalide suo munere fungitur, antequam litteras receperit earumque authenticitatem et integritatem recognoverit, nisi praevia earundem notitia
Can. 0874      3_ sit catholicus, confirmatus et sanctissimum Eucharistiae sacramentum iam receperit, idemque vitam ducat fidei et muneri suscipiendo congruam; 4_
Can. 0876      ipsius baptizati iusiurandum, si ipse in aetate adulta baptismum receperit. - § 1. Parochus loci, in quo baptismus celebratur
Can. 1035      sive transeuntem promoveatur, requiritur ut ministeria lectoris et acolythi receperit et per congruum tempus exercuerit. § 2. Inter acolythatus
Can. 1149      aliud matrimonium contrahere potest, etiamsi altera pars baptismum interea receperit, firmo praescripto can. 1141. - In re dubia privilegium

RECEPISSE     [1]
Can. 1744      respondendum. § 2. Si Episcopo constiterit parochum alteram invitationem recepisse, non autem respondisse etsi nullo impedimento detentum, aut si

RECEPIT     [8]
Can. 0842      Ad cetera sacramenta valide admitti nequit, qui baptismum non recepit. § 2. Sacramenta baptismi, confirmationis et sanctissimae Eucharistiae ita
Can. 0917      propositum quam primum confitendi. - Qui sanctissimam Eucharistiam iam recepit, potest eam iterum eadem die suscipere solummodo intra eucharisticam
Can. 0955      sunt, initium habet a die quo sacerdos easdem celebraturus recepit, nisi aliud constet. § 3. Qui aliis Missas celebrandas
Can. 1033      formationis tempus. - Licite ad ordines promovetur tantum qui recepit sacrae confirmationis sacramentum. - § 1. Ad diaconatum vel
Can. 1044      qui irregularitate ad ordines recipiendos dum afficiebatur, illegitime ordines recepit; 2_ qui delictum commisit, de quo in can. 1041
Can. 1044      1_ qui impedimento ad ordines recipiendos detentus, illegitime ordines recepit; 2_ qui amentia aliave infirmitate psychica de qua in
Can. 1143      ex privilegio paulino in favorem fidei partis quae baptismum recepit, ipso facto quo novum matrimonium ab eadem parte contrahitur
Can. 1383      ordinavit, prohibetur per annum ordinem conferre. Qui vero ordinationem recepit, est ipso facto a recepto ordine suspensus. - Qui

RECEPTA     [15]
Can. 0057      obtinendum legitime proponatur, auctoritas competens intra tres menses a recepta petitione vel recursu provideat, nisi alius terminus lege praescribatur
Can. 0174      eligendi pro ea vice transferant, qui nomine omnium ex recepta facultate eligant. § 2. Si agatur de collegio aut
Can. 0177      intimanda est electo, qui debet intra octiduum utile a recepta intimatione significare collegii aut coetus praesidi utrum electionem acceptet
Can. 0290      aliter Ordinarius proprius decreverit. - Sacra ordinatio, semel valide recepta, numquam irrita fit. Clericus tamen statum clericalem amittit: 1_
Can. 0337      uti talis a Romano Pontifice sit indicta aut libere recepta, ita ut verus actus collegialis efficiatur. § 3. Romani
Can. 0437      § 1. Metropolita obligatione tenetur, intra tres menses a recepta consecratione episcopali, aut, si iam consecratus fuerit, a provisione
Can. 0700      ius, quo dimissus gaudet, recurrendi intra decem dies a recepta notificatione ad auctoritatem competentem. Recursus effectum habet suspensivum. -
Can. 0777      necnon ad sacramentum confirmationis; 3_ ut iidem, prima communione recepta, uberius ac profundius catechetica efformatione excolantur; 4_ ut catechetica
Can. 0945      applicet. § 2. Enixe commendatur sacerdotibus ut, etiam nulla recepta stipe, Missam ad intentionem christifidelium praecipue egentium celebrent. -
Can. 1086      altera sit baptizata in Ecclesia catholica vel in eandem recepta nec actu formali ab ea defecerit, et altera non
Can. 1117      matrimonium contrahentium in Ecclesia catholica baptizata vel in eandem recepta sit neque actu formali ab ea defecerit, salvis praescriptis
Can. 1124      in Ecclesia catholica baptizata vel in eandem post baptismum recepta, quaeque nec ab ea actu formali defecerit, altera vero
Can. 1167      impetratione obtinentur. - § 1. Nova sacramentalia constituere aut recepta authentice interpretari, ex eis aliqua abolere aut mutare, sola
Can. 1589      competenti ad causam principalem definiendam. - § 1. Iudex, recepta petitione et auditis partibus, expeditissime decernat utrum proposita incidens
Can. 1686      statutis in matrimoniorum et baptizatorum libris mentio fiat. - Recepta petitione ad normam can. 1677 proposita, Vicarius iudicialis vel

RECEPTAE     [2]
Can. 0955      tenetur Missarum celebrationem curandi, donec tum susceptae obligationis tum receptae stipis testimonium acceperit. § 2. Tempus intra quod Missae
Can. 1053      § 2. Singulis ordinatis det Episcopus ordinans authenticum ordinationis receptae testimonium; qui, si ab Episcopo extraneo cum litteris dimissoriis

RECEPTAM     [4]
Can. 0279      Scriptura fundatam, a maioribus traditam et communiter ab Ecclesia receptam sectentur, uti documentis praesertim Conciliorum ac Romanorum Pontificum determinatur
Can. 0618      spiritu servitii suam potestatem a Deo per ministerium Ecclesiae receptam exerceant. Voluntati igitur Dei in munere explendo dociles, ipsi
Can. 0678      apostolatu externo religiosi propriis quoque Superioribus maiores; integram stipem receptam transmittere debet, nisi certo obligationem ipsi Episcopi, si casus
Can. 0955      ipsi constet eos esse omni exceptione maiores; integram stipem receptam transmittere debet, nisi certo constet excessum supra summam in

RECEPTI     [5]
Can. 0011      ecclesiasticis tenentur baptizati in Ecclesia catholica vel in eandem recepti, quique sufficienti rationis usu gaudent et, nisi aliud iure
Can. 1038      - Diaconus, qui ad presbyteratum promoveri renuat, ab ordinis recepti exercitio prohiberi non potest, nisi impedimentum detineatur canonico aliave
Can. 1050      1032; 2_ si agatur de ordinandis ad presbyteratum, testimonium recepti diaconatus; 3_ si agatur de promovendis ad diaconatum testimonium
Can. 1050      diaconatus; 3_ si agatur de promovendis ad diaconatum testimonium recepti baptismi et confirmationis, atque receptorum ministeriorum de quibus in
Can. 1119      libris liturgicis, ab Ecclesia probatis, praescripti aut legitimis consuetudinibus recepti. - Episcoporum conferentia exarare potest ritum proprium matrimonii, a

RECEPTIO     [1]
Can. 0307      eandem non sit legitime dimissus. - § 1. Membrorum receptio fiat ad normam iuris ac statutorum uniuscuiusque consociationis. §

RECEPTIONE     [1]
Can. 0276      peculiari ratione tenentur clerici, quippe qui, Deo in ordinis receptione novo titulo consecrati, dispensatores sint mysteriorum Dei in servitium

RECEPTIONEM     [2]
Can. 0777      institutionis per congruum tempus impertitae, rite praeparentur ad primam receptionem sacramentorum paenitentiae et sanctissimae Eucharistiae necnon ad sacramentum confirmationis
Can. 0841      4, est decernere quae ad eorum celebrationem, administrationem et receptionem licitam necnon ad ordinem in eorum celebratione servandum spectant

RECEPTIS     [3]
Can. 0268      alteruter ipsi contrariam scripto mentem intra quattuor menses a receptis litteris significaverit. § 2. Per admissionem perpetuam aut definitivam
Can. 0382      iam non sit consecratus Episcopus, intra quattuor mense a receptis apostolicis litteris; si iam sit consecratus, intra duos menses
Can. 0382      si iam sit consecratus, intra duos menses ab iidem receptis. § 3. Canonicam dioecesis possessionem capit Episcopus simul ac

RECEPTO     [6]
Can. 0279      adimpletionem praepedire possunt. - § 1. Clerici studia sacra, recepto etiam sacerdotio, prosequantur, et solidam illam doctrinam, in sacra
Can. 0527      eodem delegatus, servato modo lege particulari aut legitima consuetudine recepto; iusta tamen de causa potest idem Ordinarius ab eo
Can. 1148      Non baptizatus, qui plures uxores non baptizatas simul habeat, recepto in Ecclesia catholica baptismo, si durum ei sit cum
Can. 1148      2. In casibus de quibus in § 1, matrimonium, recepto baptismo, forma legitima contrahendum est, servatis etiam, si opus
Can. 1149      christianae caritatis et naturalis aequitatis. - Non baptizatus qui, recepto in Ecclesia catholica baptismo, cum coniuge non baptizato ratione
Can. 1383      conferre. Qui vero ordinationem recepit, est ipso facto a recepto ordine suspensus. - Qui, praeter casus, de quibus in

RECEPTOREM     [1]
Can. 0270      licet tamen clerico, qui se gravatum censuerit et Episcopum receptorem invenerit, contra decisionem recurrere. - § 1. Extra casum

RECEPTORUM     [1]
Can. 1050      promovendis ad diaconatum testimonium recepti baptismi et confirmationis, atque receptorum ministeriorum de quibus in can. 1035 item testimonium factae

RECEPTOS     [2]
Can. 1044      ante ordinationem revelandi. - § 1. Ad exercendos ordines receptos sunt irregulares: 1_ qui irregularitate ad ordines recipiendos dum
Can. 1072      matrimonii celebratione avertere iuvenes ante aetatem, qua secundum regionis receptos mores matrimonium iniri solet. - Impedimentum dirimens personam inhabilem

RECEPTUM     [9]
Can. 0111      qui eos adoptaverint. - § 1. Ecclesiae latinae per receptum baptismum adscribitur filius parentum, qui ad eam pertineant vel
Can. 0112      eam Ecclesiam pertinet quam elegerit. - § 1. Post receptum baptismum, alii Ecclesiae ritualis sui iuris adscribuntur: 1_ qui
Can. 0266      acephali seu vagi minime admittantur. - § 1. Per receptum diaconatum aliquis fit clericus et incardinatur Ecclesiae particulari vel
Can. 0266      professus aut societati clericali vitae apostolicae definitive incorporatus, per receptum diaconatum incardinatur tamquam clericus eidem instituto aut societati, nisi
Can. 0266      aliter ferant constitutiones. § 3. Sodalis instituti saecularis per receptum diaconatum incardinatur Ecclesiae particulari pro cuius servitio promotus est
Can. 0341      ponit iuxta alium a Romano Pontifice inductum vel libere receptum modum. - Synodus Episcoporum coetus est Episcoporum qui, ex
Can. 0751      devitare doctrinas iisdem contrarias. - Dicitur haeresis, pertinax, post receptum baptismum, alicuius veritatis divina et catholica credendae denegatio, aut
Can. 1143      vel cohabitare sine contumelia Creatoris, nisi haec post baptismum receptum iustam illi dederit discedendi causam. - § 1. Ut
Can. 1703      patefaciat. § 2. Parti instanti documentum allatum vel testimonium receptum iudex ostendere poterit et tempus praefinire ad deductiones exhibendas

RECEPTURUS     [1]
Can. 0919      ministretur, servatis liturgicis ritibus. - § 1. Sanctissimam Eucharistiam recepturus per spatium saltem unius horae ante sacram communionem abstineat

RECEPTUS     [1]
Can. 0306      iuris praescripta et propria consociationis statuta, in eandem valide receptus sit et ab eandem non sit legitime dimissus. -

RECESSERINT     [1]
Can. 0528      evangelicus ad eos quoque perveniat, qui a religione colenda recesserint aut veram fidem non profiteantur. § 2. Consulat parochus

RECESSERIT     [1]
Can. 1358      qui a contumacia, ad normam can. 1347, § 2, recesserit; recedenti autem denegari nequit. § 2. Qui censuram remittit

RECESSIBUS     [1]
Can. 0276      ab Episcoporum conferentia definita; 4_ pariter tenentur ad vacandum recessibus spiritualibus, iuxta iuris particularis praescripta; 5_ sollicitantur ut orationi

RECESSISSE     [1]
Can. 1347      dato congruo ad resipiscentiam tempore. § 2. A contumacia recessisse dicendus est reus, quem delicti vere paenituerit, quique praetera

RECESSUI     [1]
Can. 0533      dies non computantur, quibus semel in anno parochus spirituali recessui vacat; parochus autem, ut ultra hebdomadam a paroecia absit

RECESSUS     [2]
Can. 0663      etiam per mariale rosarium prosequantur. § 5. Annua sacri recessus tempora fideliter servent. - In animi erga Deum conversione
Can. 0719      orationi vacent, sacrarum Scripturarum lectioni apto modo incumbant, annua recessus tempora servent atque alia spiritualia exercitia iuxta ius proprium

RECIDIT     [2]
Can. 0126      versetur circa id quod eius substantiam constituit, aut qui recidit in condicionem sine qua non, irritus est; secus valet
Can. 1585      pro se iuris praesumptionem, liberatur ab onore probandi, quod recidit in partem adversam. - Praesumptiones, quae non statuuntur a

RECIDIVUS     [1]
Can. 1488      Advocatus praeterea tum ab officio suspendi, tum etiam si recidivus sit, ab Episcopo, qui tribunali praeest, ex albo advocatorum

RECIPERE     [13]
Can. 0351      prudentia egregie praestantes; qui nondum sunt Episcopi, consecrationem episcopalem recipere debent. § 2. Cardinales creantur Romani Pontificis decreto, quod
Can. 0379      intra tres menses ab acceptis apostolicis litteris consecrationem episcopalem recipere, et quidem antequam officii sui processionem capitat. - Antequam
Can. 0487      authenticum scriptum vel photostaticum per se vel per procuratorem recipere. - Ex archivo non licet efferre documenta, nisi ad
Can. 0500      atque quaestiones in eodem tractandas determinare auta membris propositas recipere. § 2. Consilium presbyterale gaudet voto tantum consultivo; Episcopus
Can. 0762      Dei vivi, quod ex ore sacerdotum omnino fas est recipere, munus praedicationis magni habeant sacri ministri, inter quorum praecipua
Can. 0844      ad ministrum catholicum, sacramenta paenitentiae, Eucharistiae et unctionis infirmorum recipere a ministris non catholicis, in quorum Ecclesia valida exsistunt
Can. 0851      celebratio debite praeparetur oportet; itaque: 1_ adultus, qui baptismum recipere intendit, ad catechumenatum admittatur et, quatenus fieri potest, per
Can. 0945      sacerdoti cuilibet Missam celebranti aut concelebranti licet stipem oblatam recipere, ut iuxta certam intentionem Missam applicet. § 2. Enixe
Can. 0951      Missam eadem die concelebrans, nullo titulo pro ea stipem recipere potest. - § 1. Concilii provincialis aut conventus Episcoporum
Can. 1144      semper interpellari debet an: 1_ velit et ipsa baptismum recipere; 2_ saltem velit cum parte baptizata pacifice cohabitare, sine
Can. 1331      cultus caerimoniis; 2_ sacramenta vel sacramentalia celebrare et sacramenta recipere; 3_ ecclesiasticis officiis vel ministeriis vel muneribus quibuslibet fungi
Can. 1352      aliud expresse caveatur. - § 1. Si poena vetet recipere sacramenta vel sacramentalia, vetitum suspenditur, quamdiu reus in mortis
Can. 1510      constare debet in actis. - Conventus, qui citatoriam schedam recipere recuset, vel qui impedit quominus citatio ad se perveniat

RECIPI     [3]
Can. 0316      irrogata aut declarata irretitus sit, valide in consociationes publicas recipi nequit. § 2. Qui legitime adscripti in casum inciderint
Can. 0958      rector ecclesiae aliusve pii loci, in quibus stipes Missarum recipi solent, peculiarem habeant librum, in quo accurate adnotent Missarum
Can. 1550      quoquo modo occasione confessionis, ne ut indicium quidem veritatis recipi possunt. - Pars, quae testem induxit, potest eius examini

RECIPIANT     [4]
Can. 0663      cotidie pro viribus Sacrificium eucharisticum participent, sanctissimum Corpus Christi recipiant et ipsum Dominum in Sacramento praesentem adorent. § 3
Can. 0719      § 3. Libere ad sacramentum paenitentiae accedant, quod frequenter recipiant. § 4. Necessarium conscientiae moderamen libere obtineant atque huius
Can. 0918      commendatur ut fideles in ipsa eucharistica celebratione sacram communionem recipiant; ipsis tamen iusta de causa petentibus extra Missam ministretur
Can. 1065      sacramentum confirmationis nondum receperint, illud, antequam ad matrimonium admittantur, recipiant, si id fieri possit sine gravi incommodo. § 2

RECIPIANTUR     [3]
Can. 0006      a Sede Apostolica latae, nisi in ipso hoc Codice recipiantur; 4_ ceterae quoque leges disciplinares universales materiam respicientes, quae
Can. 0241      qui ministeriis sacris perpetuo sese dedicent. § 2. Antequam recipiantur, documenta exhibere debent de susceptis baptismo et confirmatione aliaque
Can. 0792      laboris aut studii causa ad earundem territorium accedant, fraterne recipiantur et congruenti pastorali cura adiuventur. - § 1. Parentes

RECIPIAT     [6]
Can. 0671      - Religiosus munera et officia extra proprium institutum ne recipiat absque licentia legitimi Superioris. - Religiosi adstringuntur praescriptis cann
Can. 0693      qui eum in dioecesi incardinet vel saltem ad experimentum recipiat. Si ad experimentum recipiatur, transacto quinquennio, ipso iure dioecesi
Can. 0701      post congruam probationem in dioecesi, ad normam can. 693, recipiat vel saltem exercitium sacrorum ordinum permittat. - § 1
Can. 0889      § 2. Extra periculum mortis, ut quis licite confirmationem recipiat, requiritur, si rationis usu polleat, ut sit apte institutus
Can. 0963      confessionem individualem quam primum, occasione data, accedat, antequam aliam recipiat absolutionem generalem, nisi iusta causa interveniat. - § 1
Can. 1120      ut assistens matrimonio praesens requirat manifestationem consensus contrahentium eamque recipiat. - § 1. Celebrato matrimonio, parochus loci celebrationis vel

RECIPIATUR     [4]
Can. 0656      5_ a legitimo Superiore per se vel per alium recipiatur. - § 1. Expleto tempore ad quod professio emissa
Can. 0693      incardinet vel saltem ad experimentum recipiat. Si ad experimentum recipiatur, transacto quinquennio, ipso iure dioecesi incardinatur, nisi Episcopus eum
Can. 0721      statuere vel condiciones apponere. § 3. Praetera, ut quis recipiatur, habeat oportet maturitatem, quae ad vitam instituti propriam recte
Can. 1065      sine gravi incommodo. § 2. Ut fructuose sacramentum matrimonii recipiatur, enixe sponsis commendatur, ut ad sacramenta paenitentiae et sanctissimae

RECIPIENDA     [1]
Can. 0843      sacramenta petunt debita evangelizatione necnon catechetica institutione ad eadem recipienda praeparentur, attentis normis a competenti auctoritate editis. - §

RECIPIENDAE     [4]
Can. 0025      consuetudo vim legis obtinet, nisi a communitate legis saltem recipiendae capaci cum animo iuris inducendi servata fuerit. - Nisi
Can. 0029      Decreta generalia, quibus a legislatore competenti pro communitate legis recipiendae capaci communia feruntur praescripta, proprie sunt leges et reguntur
Can. 0889      quoque exemptis eam ministrare possunt. - § 1. Confirmationis recipiendae capax est omnis et solus baptizatus, non confirmatus. §
Can. 0962      2. Christifideles, quantum fieri potest etiam occasione absolutionis generalis recipiendae, de requisitis ad normam § 1 edoceantur et absolutioni

RECIPIENDI     [5]
Can. 0112      diuturnus, sacramenta secundum ritum alicuius Ecclesiae ritualis sui iuris recipiendi, non secumfert adscriptionem eidem Ecclesiae. - § 1. Catholica
Can. 0865      § 1. Ut adultus baptizari possit, oportet voluntatem baptismum recipiendi manifestaverit, de fidei veritatibus obligationibusque christianis sufficienter sit instructus
Can. 0865      fidei veritatibus cognitionem habens, quovis modo intentionem suam baptismum recipiendi manifestaverit et promittat se christianae religionis mandata esse servaturum
Can. 0890      renovare valeat. - Fideles tenentur obligatione hoc sacramentum tempestive recipiendi; curent parentes, animarum pastores, praesertim parochi, ut fideles ad
Can. 0920      sit, obligatione tenetur semel saltem in anno, sacram communionem recipiendi. § 2. Hoc praeceptum impleri debet tempore paschali, nisi

RECIPIENDIS     [5]
Can. 0843      eadem petant, rite sint dispositi, nec iure ab iis recipiendis prohibeantur. § 2. Animarum pastores ceterique christifideles, pro suo
Can. 1026      ad ordines recipiendos cogere, vel canonice idoneum ab iisdem recipiendis avertere. - Aspirantes ad diaconatum et presbyteratum accurata praeparatione
Can. 1040      sit oportet candidatos rite iisdem exercitiis vacasse. - A recipiendis ordinibus arcentur qui quovis impedimento afficiuntur sive perpetuo, quod
Can. 1042      aliqua canonica declarata vel irrogata prohibitus. - Sunt a recipiendis ordinibus simpliciter impediti: 1_ vir uxorem habens, nisi ad
Can. 1443      delegatos. - Tribunal ordinarium a Romano Pontifice constitutum appellationibus recipiendis est Rota Romana. - § 1. Rota Romana iudicat

RECIPIENDO     [2]
Can. 0866      statim post baptismum confirmetur atque celebrationem eucharisticam, communionem etiam recipiendo, participet. - § 1. Parentes obligatione tenentur curandi ut
Can. 1029      probatisque virtutibus atque aliis qualitatibus physicis et psychicis ordini recipiendo congruentibus sunt praediti. - Nonnisi ex causa canonica, licet

RECIPIENDORUM     [1]
Can. 1504      vel eius procurator habitant, aut residere se dixerint actorum recipiendorum gratia; 4_ indicare domicilium vel quasi-domicilium partis conventae. -

RECIPIENDOS     [8]
Can. 1015      potest. § 3. Qui potest litteras dimissorias ad ordines recipiendos dare, potest quoque eosdem ordines per se ipse conferre
Can. 1026      est quemquam, quovis modo, ob quamlibet causam ad ordines recipiendos cogere, vel canonice idoneum ab iisdem recipiendis avertere. -
Can. 1041      quod in canonibus qui sequuntur non contineatur. - Ad recipiendos ordines sunt irregulares: 1_ qui aliqua forma laborat amentiae
Can. 1044      ordines receptos sunt irregulares: 1_ qui irregularitate ad ordines recipiendos dum afficiebatur, illegitime ordines recepit; 2_ qui delictum commisit
Can. 1044      Ab ordinibus exercendis impediuntur: 1_ qui impedimento ad ordines recipiendos detentus, illegitime ordines recepit; 2_ qui amentia aliave infirmitate
Can. 1047      etiam reservatur dispensatio ab irregularitatibus et impedimentis ad ordines recipiendos, quae sequuntur: 1_ ab irregularitatibus ex delictis publicis, de
Can. 1049      3. Dispensatio generalis ab irregularitatibus et impedimentis ad ordines recipiendos valet pro omnibus ordinibus. - Ut quis ad sacros
Can. 1052      rationes Episcopus dubitat num candidatus sit idoneus ad ordines recipiendos, eundem ne promoveat. - § 1. Expleta ordinatione, nomina

RECIPIENDUM     [6]
Can. 0229      ad mandatum docendi scientias sacras a legitima auctoritate ecclesiastica recipiendum. - § 1. Viri laici, qui aetate dotibusque pollent
Can. 0787      valeant. § 2. Curent ut quos ad evangelicum nuntium recipiendum aestiment paratos, veritates fidei edoceant, ita quidem ut ipsi
Can. 0787      veritates fidei edoceant, ita quidem ut ipsi ad baptismum recipiendum, libere id petentes, admitti possint. - § 1. Qui
Can. 0890      parentes, animarum pastores, praesertim parochi, ut fideles ad illud recipiendum rite instruantur et opportuno tempore accedant. - Sacramentum confirmationis
Can. 1036      ecclesiastico perpetuo mancipaturum esse, insimul petens ut ad ordinem recipiendum admittatur. - Promovendus ad diaconatum permanentem qui non sit
Can. 1051      rectoris seminarii vel domus formationis de qualitatibus ad ordinem recipiendum requisitis, scilicet de candidati recta doctrina, genuina pietate, bonis

RECIPIENTES     [2]
Can. 0898      augustissimi Sacrificii partem habentes, devotissime et frequenter hoc sacramentum recipientes, atque summa cum adoratione idem colentes; animarum pastores doctrinam
Can. 1490      fieri possit, stabiles patroni constituantur, ab ipso tribunali stipendium recipientes, qui munus advocati vel procuratoris in causis praesertim matrimonialibus

RECIPIENTIS     [1]
Can. 0684      sufficit consensus Superioris maioris utriusque monasterii et capituli monasterii recipientis, salvis aliis requisitis iure proprio statutis nova professio non

RECIPIT     [9]
Can. 0197      acquirendi vel amittendi necnon ab obligationibus sese liberandi, Ecclesia recipit prout est in legislatione civili respectivae nationis salvis exceptionibus
Can. 0313      can. 312 competenti erigitur, persona iuridica constituitur et missionem recipit, quatenus requiritur, ad fines quos ipsa sibi nomine Ecclesiae
Can. 0531      munus alius expleverit, oblationes quas hac occasione a christifidelibus recipit ad massam paroecialem deferat, nisi de contraria offerentis voluntate
Can. 0643      dolo inductus, vel is quem Superior eodem modo inductus recipit; 5_ qui celaverit suam incorporationem in aliquo instituto vitae
Can. 1024      non extinguuntur resoluto iure concedentis. - Sacram ordinationem valide recipit solus vir baptizatus. - § 1. Ad licite ordines
Can. 1108      qui praesens exquirit manifestationem contrahentium consensus eamque nomine Ecclesiae recipit. - Loci Ordinarius et parochus, nisi per sententiam vel
Can. 1268      acquirendi et se liberandi modum, Ecclesia pro bonis temporalibus recipit, ad normam cann. 197-199. - Res sacrae, si in
Can. 1380      poena puniatur. - Qui per simoniam sacramentum celebrat vel recipit, interdicto vel suspensione puniatur. - § 1. Quicumque officium
Can. 1382      aliquem consecrat in Episcopum, itemque qui ab eo consecrationem recipit, in excommunicationem latae sententiae Sedi Apostolicae reservatam incurrunt. -

RECIPIUNT     [3]
Can. 0375      et gubernationis ministri. § 2. Episcopi ipsa consecratione episcopali recipiunt cum munere sanctificandi munera quoque docendi et regendi, quae
Can. 0827      quibus institutio nititur, adhiberi non possunt libri qui quaestiones recipiunt ad sacram Scripturam, ad theologiam, ius canonicum, historiam ecclesiasticam
Can. 0844      catholicis, qui pariter eadem a solis ministris catholicis licite recipiunt, salvis huius canonis §§ 2, 3 et 4, atque

RECOGNITA     [4]
Can. 0253      sunt in universitate studiorum aut facultate a Sancta Sede recognita. § 2. Curetur ut distincti totidem nominentur magistri qui
Can. 0446      concilio edicta ne promulgentur, nisi postquam ab Apostolica Sede recognita fuerint ipsius concilii est definire modum promulgationis decretorum et
Can. 0455      atque vim obligandi non obtinent, nisi ab Apostolica Sede recognita, legitime promulgata fuerint. § 3. Modus promulgationis et tempus
Can. 0699      ad Episcopum dioecesanum, cui Superior acta a consilio suo recognita submittat. - Decretum dimissionis vim non habet, nisi a

RECOGNITIO     [1]
Can. 0314      Ecclesiae persequendos proponit. - Cuiuslibet consociationis publicae statuta, eorumque recognitio vel mutatio, approbatione indigent auctoritatis ecclesiasticae cui competit consociationis

RECOGNITIONE     [1]
Can. 0838      ipsis libris liturgicis definitos aptatas, parare, easque edere, praevia recognitione Sanctae Sedis. § 4. Ad Episcopum dioecesanum in Ecclesia

RECOGNITIONIS     [1]
Can. 1583      accessu praestanda sint, auditis partibus, summatim describat. - Peractae recognitionis instrumentum conficiatur. - Praesumptio est rei incertae probabilis coniectura

RECOGNITIS     [1]
Can. 0278      saeculares praesertim illas consociationes quae, statutis a competenti auctoritate recognitis, per aptam et convenienter approbatam vitae ordinationem et fraternum

RECOGNITUM     [1]
Can. 1542      affirmantur. - Documentum privatum, sive agnitum a parte sive recognitum a iudice, eandem probandi vim habet adversus auctorem vel

RECOGNOSCANTUR     [2]
Can. 0130      est habere pro foro externo, in hoc foro non recognoscantur, nisi quatenus id determinatis pro casibus iure statuatur. -
Can. 0299      in Ecclesia agnoscitur, nisi eius statuta ab auctoritate competenti recognoscantur. - Nulla consociatio nomen catholicae sibi assumat, nisi de

RECOGNOSCATUR     [1]
Can. 1283      pertinentium aliarumve cum descriptione atque aestimatione earundem redigatur, redactumque recognoscatur; 3_ huius inventarii alterum exemplar conservetur in tabulario administrationis

RECOGNOSCENDA     [1]
Can. 0451      Quaelibet Episcoporum conferentia sua conficiat statuta, ab Apostolica Sede recognoscenda, in quibus, praeter alia, ordinentur conferentiae conventus plenarii habendi

RECOGNOSCENDI     [1]
Can. 0958      singulis annis huiusmodi libros per se aut per alios recognoscendi. - In sacramento paenitentiae fideles peccata legitimo ministro confitentes

RECOGNOSCENDUM     [1]
Can. 1120      conferentia exarare potest ritum proprium matrimonii, a Sancta Sede recognoscendum, congruentem locorum et populorum usibus ad spiritum christianum aptatis

RECOGNOSCERE     [2]
Can. 0838      ordinare, libros liturgicos edere eorumque versiones in linguas vernaculas recognoscere, necnon advigilare ut ordinationes liturgicae ubique fideliter observentur. §
Can. 1678      etsi nondum publicata, invisere et documenta a partibus producta recognoscere. § 2. Examini, de quo in § 1, n

RECOGNOSCI     [2]
Can. 0456      perferantur, tum ut decreta, si quae sint, ab eadem recognosci possint. - Consilii Episcoporum permanentis est curae, ut res
Can. 0587      colligantur, quae tamen iuxta exigentias locorum et temporum congrue recognosci et aptari possunt. - § 1. Status vitae consecratae

RECOGNOVERIT     [1]
Can. 0040      munere fungitur, antequam litteras receperit earumque authenticitatem et integritatem recognoverit, nisi praevia earundem notitia ad ipsum auctoritate eundem actum

RECOLANTUR     [1]
Can. 1565      sunt ita a memoria sint remota, ut nisi prius recolantur certo affirmari nequeant, poterit iudex nonnulla testem praemonere, si

RECONCILIANTUR     [1]
Can. 0959      peccatorum quae post baptismum commiserint a Deo obtinent, simulque reconciliantur cum Ecclesia, quam peccando vulneraverunt. - Individualis et integra

RECONCILIATIO     [2]
Can. 0960      huiusmodi confessione excusat, quo in casu aliis quoque modis reconciliatio haberi potest. - § 1. Absolutio pluribus insimul paenitentibus
Can. 1713      obligationibus liberatur. - Ad evitandas iudiciales contentiones transactio seu reconciliatio utiliter adhibetur, aut controversia iudicio unius vel plurium arbitrorum

RECONCILIATIONIS     [1]
Can. 0602      radicata et fundate, sodales exemplo sint universalis in Christo reconciliationis. - § 1. Praeter vitae consecratae instituta, Ecclesia agnoscit

RECONCILIATUR     [1]
Can. 0960      fidelis peccati gravis sibi conscius cum Deo et Ecclesia reconciliatur; solummodo impossibilitas physica vel moralis ab huiusmodi confessione excusat

RECONDITUM     [1]
Can. 1239      usu prorsus excluso. § 2. Subtus altare nullum sit reconditum cadaver; secus Missam super illud celebrare non licet. -

RECONVENTIO     [1]
Can. 1494      ad minuendam actoris petitionem, actionem reconventionalem instituere. § 2. Reconventio reconventionis non admittitur. - Actio reconventionalis proponenda est iudici

RECONVENTIONALEM     [1]
Can. 1494      vel ad submovendam vel ad minuendam actoris petitionem, actionem reconventionalem instituere. § 2. Reconventio reconventionis non admittitur. - Actio

RECONVENTIONALES     [1]
Can. 1463      secundum regulas circa quaestiones incidentes. - § 1. Actiones reconventionales proponi valide nequeunt, nisi intra triginta dies a lite

RECONVENTIONALIS     [1]
Can. 1495      instituere. § 2. Reconventio reconventionis non admittitur. - Actio reconventionalis proponenda est iudici coram quo actio prior instituta est

RECONVENTIONIS     [1]
Can. 1494      minuendam actoris petitionem, actionem reconventionalem instituere. § 2. Reconventio reconventionis non admittitur. - Actio reconventionalis proponenda est iudici coram

RECTA     [13]
Can. 0108      computatur per lineas et gradus. § 2. In linea recta tot sunt gradus quot generationes, seu quot personae, stipite
Can. 0241      spiritualibus et intellectualibus, eorum valetudine physica et psychica necnon recta voluntate, habiles aestimantur qui ministeriis sacris perpetuo sese dedicent
Can. 0566      § 1. Cappellanus omnibus facultatibus instructus sit oportet quas recta cura pastoralis requirit. Praeter eas quae iure particulari aut
Can. 0597      1. In vitae consecratae institutum admitti potest quilibet catholicus, recta intentione praeditus, qui qualitates habeat iure universali et proprio
Can. 0803      in schola catholica principiis doctrinae catholicae nitatur oportet; magistri recta doctrina et vitae probitate praestent. § 3. Nulla schola
Can. 0804      religionis institutionem in scholis, etiam non catholicis, deputentur magistri recta doctrina, vitae christianae testimonio atque arte paedagogica sint praestantes
Can. 0830      libris, ab Episcoporum conferentia confici potest elenchus censorum, scientia, recta doctrina et prudentia praestantium, qui curiis dioecesanis praesto sint
Can. 1029      aut Superioris maioris competentis, omnibus perpensis, integram habent fidem, recta moventur intentione, debita pollent scientia, bona gaudent existimatione, integris
Can. 1051      de qualitatibus ad ordinem recipiendum requisitis, scilicet de candidati recta doctrina, genuina pietate, bonis moribus, aptitudine ad ministerium exercendum
Can. 1078      3. Numquam datur dispensatio ab impedimento consanguinitatis in linea recta aut in secundo gradu lineae collateralis. - § 1
Can. 1091      morali mortem coniugi intulerunt. - § 1. In linea recta consanguinitatis matrimonium irritum est inter omnes ascendentes et descendentes
Can. 1092      in secundo gradu lineae collateralis. - Affinitas in linea recta dirimit matrimonium in quolibet gradu. - Impedimentum publicae honestatis
Can. 1094      nequeunt qui cognatione legali ex adoptione orta, in linea recta aut in secundo gradu lineae collateralis, coniuncti sunt. -

RECTAE     [6]
Can. 0823      christifidelibus edenda suo iudicio subiciantur; necnon reprobandi scripta quae rectae fidei aut bonis moribus noceant. § 2. Officium et
Can. 1091      dubium num partes sint consanguineae in aliquo gradu lineae rectae aut in secundo gradu lineae collateralis. - Affinitas in
Can. 1093      publico concubinatu; et nuptias dirimit in primo gradu lineae rectae inter virum et consanguineas mulieris, ac vice versa. -
Can. 1188      exponantur, ne populi christiani admiratio excitetur, neve devotioni minus rectae ansa praebeatur. - Imagines pretiosae, idest vetustate, arte, aut
Can. 1445      dicasteria. § 3. Supremi huius Tribunalis praeterea est: 1_ rectae administrationi iustitiae invigilare et in advocatos vel procuratores, si
Can. 1448      qua ratione consanguinitatis vel affinitatis in quolibet gradu lineae rectae et usque ad quartum gradum lineae collateralis, vel ratione

RECTE     [2]
Can. 0555      celebratione eucharistica et custodia sanctissimi Sacramenti, accurate serventur, ut recte conscribantur et debite custodiantur libri paroeciales, ut bona ecclesiastica
Can. 0721      recipiatur, habeat oportet maturitatem, quae ad vitam instituti propriam recte ducendam est necessaria. - § 1. Probatio initialis eo

RECTO     [1]
Can. 0861      solliciti sint animarum pastores, praesertim parochus, ut christifideles de recto baptizandi modo edoceantur. - Excepto casu necessitatis, nemini licet

RECTOR     [16]
Can. 0238      2. In omnibus negotiis pertractandis personam seminarii gerit eius rector, nisi de certis negotiis auctoritas competens aliud statuerit. -
Can. 0239      aliud statuerit. - § 1. In quolibet seminario habeantur rector, qui ei praesit, et si casus ferat vice-rector, oeconomus
Can. 0261      propriis muneribus adimplendis obtemperare debent. - § 1. Seminarii rector itemque, sub eiusdem auctoritate, moderatores et magistri pro parte
Can. 0261      ordinatione praescriptas adamussim servent. § 2. Sedulo provideant seminarii rector atque studiorum moderatur ut magistri suo munere rite fungantur
Can. 0262      materia matrimoniali et firmo praescripto can. 985, obeat seminarii rector eiusve delegatus. - Episcopus dioecesanus vel, si de seminario
Can. 0463      consilium non exstet, ratione ab Episcopo dioecesano determinata; 6_ rector seminarii dioecesani maioris; 7_ vicarii foranei; 8_ unus saltem
Can. 0557      quae in eadem officia celebret. - § 1. Ecclesiae rector libere nominatur ab Episcopo dioecesano, salvo iure eligendi aut
Can. 0557      dioecesano competit rectorem a Superiore praesentatum instituere. § 3. Rector ecclesiae, quae coniuncta sit cum seminario aliove collegio quod
Can. 0557      cum seminario aliove collegio quod a clericis regitur, est rector seminarii vel collegii, nisi aliter Episcopus dioecesanus constituerit. -
Can. 0559      consentiente aut, si res ferat, delegante parocho. - Potest rector in ecclesia sibi commissa liturgicas celebrationes etiam sollemnes peragere
Can. 0562      danda aut deneganda est ad normam iuris. - Ecclesiae rector, sub auctoritate loci Ordinarii servatisque legitimis statutis et iuribus
Can. 0570      coetus sedi adnexa est ecclesia non paroecialis, cappellanus sit rector ipsius ecclesiae, nisi cura communitatis aut ecclesiae aliud exigat
Can. 0833      Vicarii iudiciales; 6_ coram loci Ordinario eiusve delegato, parochi, rector, magistri theologiae et philosophiae in seminariis, initio suscepti muneris
Can. 0833      Magno Cancellario eoque deficiente coram Ordinario loci eorumve delegatis, rector universitatis ecclesiasticae vel catholicae, initio suscepti muneris; coram rectore
Can. 0958      apostolicae ad eorum Superiores. - § 1. Parochus necnon rector ecclesiae aliusve pii loci, in quibus stipes Missarum recipi
Can. 0985      nullo modo uti potest. - Magister novitiorum eiusque socius, rector seminarii aliusve instituti educationis sacramentales confessiones suorum alumnorum in

RECTORE     [1]
Can. 0833      rector universitatis ecclesiasticae vel catholicae, initio suscepti muneris; coram rectore, si sit sacerdos, vel coram loci Ordinario eorumve delegatis

RECTOREM     [4]
Can. 0557      cui legitime competat; quo in casu Episcopi dioecesani est rectorem confirmare vel instituere. § 2. Etiam si ecclesia pertineat
Can. 0557      aliquod clericale institutum religiosum iuris pontificii, Episcopo dioecesano competit rectorem a Superiore praesentatum instituere. § 3. Rector ecclesiae, quae
Can. 0563      reverentiae domui Dei debitae quoquo modo non congruat. - Rectorem ecclesiae, etsi ab aliis electum aut praesentatum, loci Ordinarius
Can. 1307      § 1, alter liber retineatur et apud parochum vel rectorem servetur, in quo singula onera eorumque adimpletio et eleemosynae

RECTORES     [4]
Can. 0212      Christum repraesentantes, tamquam fidei magistri declarant aut tamquam Ecclesiae rectores statuunt, christifideles, propriae responsabilitatis conscii, christiana oboedientia prosequi tenentur
Can. 0443      institutorum et societatum, quae in territorio sedem habent; 3_ Rectores universitatum ecclesiasticarum et catholicarum atque decani facultatum theologiae et
Can. 0443      et iuris canonici, quae in territorio sedem habent; 4_ Rectores aliqui seminariorum maiorum, numero ut in n. 2 determinando
Can. 0556      Episcopo dioecesano factam, sui districtus paroecias visitare. - Ecclesiarum rectores hic intelleguntur sacerdotes, quibus cura demandatur alicuius ecclesiae, quae

RECTORI     [4]
Can. 0260      cognitionem sibi comparent, maxime intuitu sacrarum ordinationum conferendarum. - Rectori, cuius est cotidianum moderamen curare seminarii, ad normam quidem
Can. 0558      aliter Episcopus dioecesanus constituerit. - Salvo praescripto can. 262, rectori non licet functiones paroeciales de quibus in can. 530
Can. 0560      noceant. - Loci Ordinarius, ubi id opportunum censeat, potest rectori praecipere ut determinatas in ecclesia sua pro populo celebret
Can. 0903      oratorio concelebratio habetur. - Sacerdos ad celebrandum admittatur etiamsi rectori ecclesiae sit ignotus, dummodo aut litteras commendatitias sui Ordinarii

RECTORIBUS     [2]
Can. 0443      maiorum, numero ut in n. 2 determinando, electi a rectoribus seminariorum quae in territorio sita sunt. § 4. Ad
Can. 1215      ne praebeat nisi, audito consilio presbyterali et vicinarum ecclesiarum rectoribus, censeat novam ecclesiam bono animarum inservire posse, et media

RECTORIS     [7]
Can. 0239      sint. § 3. Seminarii statutis provideantur rationes, quibus curam rectoris, in disciplina praesertim servanda, participent ceteri moderatores, magistri, immo
Can. 0561      certis christifidelium coetibus ibidem liturgicas celebrationes peracturis. - Sine rectoris aliusve legitimi superioris licentia, nemini licet in ecclesia Eucharistiam
Can. 0645      Ordinarii loci vel Superioris maioris instituti, vel societatis, vel rectoris seminarii. § 3. Ius proprium exigere potest alia testimonia
Can. 0764      can. 765, facultate ubique praedicandi, de consensu saltem praesumpto rectoris ecclesiae exercendae, gaudent presbyteri et diaconi, nisi ab Ordinario
Can. 0767      vel luctuosi eventus, celebrentur. § 4. Parochi aut ecclesiae rectoris est curare ut haec praescripta religiose serventur. - §
Can. 1051      quod attinet, serventur praescripta quae sequuntur: 1_ habeatur testimonium rectoris seminarii vel domus formationis de qualitatibus ad ordinem recipiendum
Can. 1232      Sedes. § 2. In statutis determinentur praesertim finis, auctoritas rectoris, dominium et administratio bonorum. - Sanctuariis quaedam privilegia concedi

RECTUM     [2]
Can. 0476      numerus aut aliae rationes pastorales aliud suadeant. - Quoties rectum dioecesis regimen id requirat, constitui etiam possunt ab Episcopo
Can. 0795      et intellectuales harmonice evolvere valeant, perfectiorem responsabilitatis sensum libertatisque rectum usum acquirant et ad vitam socialem active participandam conformentur

RECUPERAT     [1]
Can. 0706      per professionem dominium bonorum non amiserit, bonorum quae habebat, recuperat usum usumfructum et administrationem; quae postea ipsi obveniant, sibi

RECURRATUR     [1]
Can. 0067      § 3. In dubio num rescriptum irritum sit necne, recurratur ad rescribentem. - Rescriptum Sedis Apostolicae in quo nullus

RECURRENDI     [5]
Can. 0700      vero, ut valeat, indicare debet ius, quo dimissus gaudet, recurrendi intra decem dies a recepta notificatione ad auctoritatem competentem
Can. 1048      impeditur eundem exercere, firmo tamen manente onere quam primum recurrendi ad Ordinarium aut Paenitentiariam, reticito nomine et per confessarium
Can. 1080      si idem periculum sit in mora nec tempus suppetat recurrendi ad Sedem Apostolicum vel ad loci Ordinarium, quod attinet
Can. 1357      § 2. In remissione concedenda confessarius paenitenti onus iniungat recurrendi intra mensem sub poena reincidentiae ad Superiorem competentem vel
Can. 1357      per confessarium, sine nominis mentione. § 3. Eodem onere recurrendi tenentur, postquam convaluerint, ii quibus ad normam can. 976

RECURRENDUM     [4]
Can. 0017      legis finem ac circumstantias et ad mentem legislatoris est recurrendum. - Leges quae poenam statuunt aut liberum iurium exercitum
Can. 1310      praescriptis can. 1308 regitur. § 3. In ceteris casibus recurrendum est ad Sedem Apostolicam. - Nativum et proprium Ecclesiae
Can. 1733      petita est ad normam can. 1734, neque termini ad recurrendum sunt elapsi; quod si adversus decretum recursus propositus sit
Can. 1735      prius emendet vel petitionem reiciendam esse decernat, termini ad recurrendum decurrunt ex novi decreti intimatione; si autem intra triginta

RECURRENS     [3]
Can. 1738      cauto tamen ne quid salus animarum detrimenti capiat. - Recurrens semper ius habet advocatum vel procuratorem adhibendi, vitatis inutilibus
Can. 1738      inutilibus moris; immo vero patronus ex officio constituatur, si recurrens patrono careat et Superior id necessarium censeat; semper tamen
Can. 1738      id necessarium censeat; semper tamen potest Superior iubere ut recurrens ipse compareat ut interrogetur. - Superiori, qui de recursu

RECURRENTEM     [1]
Can. 1733      recursus propositus sit, ipse Superior, qui de recursu videt, recurrentem et decreti auctorem hortetur, quotiescumque spem boni exitus perspicit

RECURRERE     [4]
Can. 0270      se gravatum censuerit et Episcopum receptorem invenerit, contra decisionem recurrere. - § 1. Extra casum verae necessitatis Ecclesiae particularis
Can. 1513      iam consenserint, possunt intra decem dies ad ipsum iudicem recurrere, ut mutetur; quaestio autem expeditissime ipsius iudicis decreto dirimenda
Can. 1649      et damna reficienda non datur distincta appellatio, sed pars recurrere potest intra quindecim dies ad eundem iudicem, qui poterit
Can. 1737      hierarchicum eius, qui decretum tulit, propter quodlibet iustum motivum recurrere; recursus proponi potest coram ipso decreti auctore, qui eum

RECURRIT     [1]
Can. 1372      Pontificis actum ad Concilium Oecumenicum vel ad Episcoporum collegium recurrit censura puniatur. - Qui publice aut subditorum simultates vel

RECURSIBUS     [1]
Can. 1734      deciditur, nisi decisio data sit ab Episcopo; 3_ de recursibus proponendis ad normam cann. 57 et 1735. - Si

RECURSU     [9]
Can. 0057      auctoritas competens intra tres menses a recepta petitione vel recursu provideat, nisi alius terminus lege praescribatur. § 2. Hoc
Can. 1030      destinatis, sibi subditis, ascensum ad presbyteratum interdicere potest, salvo recursu ad normam iuris. - § 1. Presbyteratus ne conferatur
Can. 1281      positis respondebit ipsa persona iuridica, salva eius actione seu recursu adversus administratores qui damna eidem intulerint. - Omnes, sive
Can. 1733      adversus decretum recursus propositus sit, ipse Superior, qui de recursu videt, recurrentem et decreti auctorem hortetur, quotiescumque spem boni
Can. 1734      § § 1 et 2 non valent: 1_ de recursu proponendo ad Episcopum adversus decreta lata ab auctoritatibus, quae
Can. 1734      decreta lata ab auctoritatibus, quae ei subsunt; 2_ de recursu proponendo adversus decretum, quo recursus hierarchicus deciditur, nisi decisio
Can. 1736      § 2, si postea recursus proponatur, is qui de recursu videre debet, ad normam can. 1737, § 3 decernat
Can. 1739      recurrens ipse compareat ut interrogetur. - Superiori, qui de recursu videt, licet, prout casus ferat, non solum decretum confirmare
Can. 1747      usum etiam exclusivum, eadem necessitate durante. § 3. Pendente recursu adversus amotionis decretum, Episcopus non potest novum parochum nominare

RECURSUM     [4]
Can. 0166      fuerit, a competenti auctoritate rescindi debet, dummodo iuridice constet recursum saltem intra triduum ab habita notitia electionis fuisse transmissum
Can. 1152      vero, si per sex menses coniugalem convictum servaverit, neque recursum apud auctoritatem ecclesiasticam vel civilem fecerit. § 3. Si
Can. 1505      integrum semper est parti intra tempus utile decem dierum recursum rationibus suffultum interponere vel ad tribunal appellationis vel ad
Can. 1734      ad eiusmodi solutiones quaerendas. - § 1. Antequam quis recursum proponat, debet decreti revocationem vel emendationem scripto ab ipsius

RECURSUS     [20]
Can. 0057      decretum ferri vel ab eo, cuius interest, petitio vel recursus ad decretum obtinendum legitime proponatur, auctoritas competens intra tres
Can. 0057      nondum datum fuerit, responsum praesumitur negativum, ad propositionem ulterioris recursus quod attinet. § 3. Responsum negativum praesumptum non eximit
Can. 0087      aliive auctoritati specialiter reservatur. § 2. Si difficilis sit recursus ad Sanctam Sedem et simul in mora sit periculum
Can. 0143      contra privationem vel amotionem ab officio legitime appellatur vel recursus interponitur. - § 1. In errore communi de facto
Can. 0316      a consociatione dimittantur, servatis eius statutis et salvo iure recursus ad auctoritatem ecclesiasticam, de qua in can. 312, §
Can. 0333      sententiam vel decretum Romani Pontificis non datur appellatio neque recursus. - In eius munere exercendo, Romano Pontifici praesto sunt
Can. 0700      intra decem dies a recepta notificatione ad auctoritatem competentem. Recursus effectum habet suspensivum. - Legitima dimissione ipso facto cessant
Can. 1353      sine periculo gravis scandali vel infamiae. - Appellatio vel recursus a sententiis iudicialibus vel a decretis, quae poenam quamlibet
Can. 1357      congruam paenitentiam et, quatenus urgeat, scandali et damni reparationem; recursus autem fieri potest etiam per confessarium, sine nominis mentione
Can. 1445      querelas nullitatis et petititones restitutionis in integrum et alios recursus contra sententias rotales; 2_ recursus in causis de statu
Can. 1445      in integrum et alios recursus contra sententias rotales; 2_ recursus in causis de statu personarum, quas ad novum examen
Can. 1699      § 3. Adversus decretum quo Episcopus libellum reicit, patet recursus ad Sedem Apostolicam. - § 1. Firmo praescripto can
Can. 1733      termini ad recurrendum sunt elapsi; quod si adversus decretum recursus propositus sit, ipse Superior, qui de recursu videt, recurrentem
Can. 1734      ei subsunt; 2_ de recursu proponendo adversus decretum, quo recursus hierarchicus deciditur, nisi decisio data sit ab Episcopo; 3_
Can. 1736      die. - § 1. In iis materiis, in quibus recursus hierarchicus suspendit decreti exsecutionem, idem efficit etiam petitio, de
Can. 1736      Suspensa decreti exsecutione ad normam § 2, si postea recursus proponatur, is qui de recursu videre debet, ad normam
Can. 1736      suspensio sit confirmanda an revocanda. § 4. Si nullus recursus intra statutum terminum adversus decretum proponatur, suspensio exsecutionis, ad
Can. 1737      eius, qui decretum tulit, propter quodlibet iustum motivum recurrere; recursus proponi potest coram ipso decreti auctore, qui eum statim
Can. 1737      statim ad competentem Superiorem hierarchicum transmittere debet. § 2. Recursus proponendus est intra peremptorium terminum quindecim dierum utilium, qui
Can. 1737      can. 1735. § 3. Etiam in casibus, in quibus recursus non suspendit ipso iure decreti exsecutionem neque suspensio ad

RECUSARE     [1]
Can. 1449      can. 1448, nisi iudex ipse abstineat, pars potest eum recusare. § 2. De recusatione videt Vicarius iudicialis; si ipse

RECUSARI     [1]
Can. 1576      Easdem ob causas quibus testis, etiam periti excluduntur aut recusari possunt. - § 1. Iudex, attentis iis quae a

RECUSATI     [1]
Can. 1451      promotore iustitiae vel vinculi defensore, si intersint, neque ipsi recusati sint. § 2. Actus positi a iudice antequam recusetur

RECUSATIO     [2]
Can. 1449      § 3. Si Episcopus sit iudex et contra eum recusatio opponatur, ipse abstineat a iudicando. § 4. Si recusatio
Can. 1449      recusatio opponatur, ipse abstineat a iudicando. § 4. Si recusatio opponatur contra promotorem iustitiae, defensorem vinculi aut alios tribunalis

RECUSATIONE     [4]
Can. 1449      ipse abstineat, pars potest eum recusare. § 2. De recusatione videt Vicarius iudicialis; si ipse recusetur, videt Episcopus qui
Can. 1450      tribunali collegiali vel ipse iudex, si unicus sit. - Recusatione admissa, personae mutari debent, non vero iudicii gradus. -
Can. 1451      non vero iudicii gradus. - § 1. Quaestio de recusatione expeditissime definienda est, auditis partibus, promotore iustitiae vel vinculi
Can. 1451      debent, si pars petat intra decem dies ab admissa recusatione. - § 1. In negotio quod privatorum solummodo interest

RECUSATIONEM     [1]
Can. 1451      recusetur, validi sunt; qui autem positi sunt post propositam recusationem, rescindi debent, si pars petat intra decem dies ab

RECUSATO     [1]
Can. 1568      Notarius in actis mentionem faciat de praestito, remisso aut recusato iureiurando, de partium aliorumque praesentia, de interrogationibus ex officio

RECUSAVERIT     [3]
Can. 0056      vel audiendum, sine iusta causa non comparuerit vel subscribere recusaverit. - § 1. Quoties lex iubeat decretum ferri vel
Can. 0693      transacto quinquennio, ipso iure dioecesi incardinatur, nisi Episcopus eum recusaverit. - § 1. Ipso facto dimissus ab instituto habendus
Can. 1531      et veritatem integre fateri. § 2. Quod si respondere recusaverit, iudicis est aestimare quid ad factorum probationem exinde erui

RECUSENT     [2]
Can. 1203      iurisiurandi dispensatio vergat in praeiudicium aliorum qui obligationem remittere recusent, una Apostolica Sedes potest iusiurandum dispensare. - Iusiurandum stricte
Can. 1457      qui, cum certe et evidenter competentes sint, ius reddere recusent, vel nullo suffragante iuris praescripto se competentes declarent atque

RECUSET     [3]
Can. 0159      praesentandus proponitur, mentem suam rogatus, nisi intra octiduum utile recuset, praesentari potest. - § 1. Qui iure praesentationis gaudet
Can. 1510      debet in actis. - Conventus, qui citatoriam schedam recipere recuset, vel qui impedit quominus citatio ad se perveniat, legitime
Can. 1744      impedimento detentum, aut si parochus renuntiationem nullis adductis motivis recuset, Episcopus decretum amotionis ferat. - Si vero parochus causam

RECUSETUR     [2]
Can. 1449      § 2. De recusatione videt Vicarius iudicialis; si ipse recusetur, videt Episcopus qui tribunali praeest. § 3. Si Episcopus
Can. 1451      recusati sint. § 2. Actus positi a iudice antequam recusetur, validi sunt; qui autem positi sunt post propositam recusationem

REDACTA     [1]
Can. 1472      quae ad formam procedendi pertinent, seu acta processus, scripto redacta esse debent. § 2. Singula folia actorum numerentur et

REDACTIS     [2]
Can. 0055      cui destinatur, coram notario vel duobus testibus legatur, actis redactis, ab omnibus praesentibus subscribendis. - Decretum pro intimato habetur
Can. 0695      et a notario subscripta, una cum responsionibus sodalis scripto redactis et ab ipso sodale subscriptis, supremo Moderatori transmittantur. -

REDACTUMQUE     [1]
Can. 1283      culturalia pertinentium aliarumve cum descriptione atque aestimatione earundem redigatur, redactumque recognoscatur; 3_ huius inventarii alterum exemplar conservetur in tabulario

REDDANT     [4]
Can. 0225      rebus gerendis atque in muneribus saecularibus exercendis Christi testimonium reddant. - § 1. Qui in statu coniugali vivunt, iuxta
Can. 0252      doctrinam catholicam, divina Revelatione innixam, cognoscant, propriae vitae spiritualis reddant alimentum eamque, in ministerio exercendo rite annuntiare ac tueri
Can. 0636      oeconomi et alii administratores auctoritati competenti peractae administrationis rationem reddant. - Monasteria sui iuris, de quibus in can. 615
Can. 1287      bonis, quae a fidelibus Ecclesiae offeruntur, administratores rationes fidelibus reddant iuxta normas iure particulari statuendas. - Administratores litem nomine

REDDANTUR     [2]
Can. 0247      oneribus quae ministris sacris Ecclesiae propria sunt, alumni debite reddantur certiores, nulla vitae sacerdotalis difficultate reticita. - Institutio doctrinalis
Can. 0364      Legati pontifici est ut firmiora et efficaciora in dies reddantur unitatis vincula, quae inter Apostolicam Sedem et Ecclesias particulares

REDDAT     [5]
Can. 0251      mentis aciem provehat, eosque ad studia theologica peragenda aptiores reddat. - § 1. Institutio theologica, in lumine fidei, sub
Can. 0540      § 3. Administrator paroecialis post expletum munus parocho rationem reddat. - § 1. Vacante paroecia itemque parocho a munere
Can. 0974      qui alicui presbytero revocaverit facultatem ad confessiones excipiendas, certiorem reddat Ordinarium qui ratione incardinationis est presbyteri proprius, aut, si
Can. 1070      exitu quam primum per authenticum documentum eundem parochum certiorem reddat. - § 1. Excepto casu necessitatis, sine licentia Ordinarii
Can. 1153      aut proli facessat, vel aliter vitam communem nimis duram reddat, alteri legitimam praebet causam discedendi, decreto Ordinarii loci et

REDDATUR     [1]
Can. 1126      in foro externo constet et pars non catholica certior reddatur. - § 1. Ad formam quod attinet in matrimonio

REDDENDAE     [1]
Can. 1571      tum expensae, quas fecerint, tum lucrum, quod amiserint, testificationis reddendae causa. - In aestimandis testimoniis iudex, requisitis, si opus

REDDENDAM     [1]
Can. 1284      solvendum, statuto tempore solvere, ipsamque debiti summam capitalem opportune reddendam curare; 6_ pecuniam, quae de expensis supersit et utiliter

REDDENDUM     [2]
Can. 0607      § 3. Testimonium publicum a religiosis Christo et Ecclesiae reddendum illam secumfert a mundo separationem, quae indoli et fini
Can. 1247      insuper ab illis operibus et negotiis quae cultum Deo reddendum, laetitiam diei Domini propriam, aut debitam mentis ac corporis

REDDERE     [12]
Can. 0319      in can. 312, § 1, cui quotannis administrationis rationem reddere debet. § 2. Oblationum quoque et eleemosynarum, quas collegerit
Can. 0319      et eleemosynarum, quas collegerit, eidem auctoritati fidelem erogationis rationem reddere debet. - § 1. Consociationes a Sancta Sede erectae
Can. 0494      oeconomus consilio a rebus oeconomicis rationem accepti et expensi reddere debet. - § 1. In unaquaque dioecesi constituatur consilium
Can. 0637      de quibus in can. 615, Ordinario loci rationem administrationis reddere debent semel in anno; Loci Ordinario insuper ius esto
Can. 0640      habita singulorum locorum, testimonium caritatis et paupertatis quasi collectivum reddere satagant et pro viribus ex propriis bonis aliquid conferant
Can. 1042      ad normam cann. 285 et 286 vetitam cuius rationem reddere debet, donec, depositis officio et administratione atque rationibus redditis
Can. 1121      aut Ordinarium loci de inito coniugio quam primum certiorem reddere. § 3. Ad matrimonium quod attinet cum dispensatione a
Can. 1121      celebrato matrimonio eundem Ordinarium et parochum quam primum certiorem reddere tenetur coniux catholicus, indicans etiam locum celebrationis necnon formam
Can. 1301      ut piae voluntates impleantur, eique ceteri exsecutores, perfuncti munere, reddere rationem tenentur. § 3. Clausulae huic Ordinarii iuri contrariae
Can. 1302      testamento fiduciarie accepit, debet de sua fiducia Ordinarium certiorem reddere, eique omnia istiusmodi bona mobilia vel immobilia cum oneribus
Can. 1457      Iudices qui, cum certe et evidenter competentes sint, ius reddere recusent, vel nullo suffragante iuris praescripto se competentes declarent
Can. 1515      damnatur ut rem restituat, fructus quoque a contestationis die reddere debet et damna sarcire. - Lite contestata, iudex congruum

REDDI     [1]
Can. 0639      et intra tempus non nimis longum per legitimam amortizationem reddi summam capitalem. - Instituta, ratione habita singulorum locorum, testimonium

REDDIT     [6]
Can. 0649      tres menses, sive continuos sive intermissos, superet, novitiatum invalidum reddit. Absentia quae quindecim dies superet, suppleri debet. § 2
Can. 0689      de iudicio peritorum, sodalem, de quo in § 1, reddit ineptum ad vitam in instituto ducendam, causam constituit eum
Can. 1073      mores matrimonium iniri solet. - Impedimentum dirimens personam inhabilem reddit ad matrimonium valide contrahendum. - Publicum censetur impedimentum, quod
Can. 1097      non praesumitur. - § 1. Error in persona invalidum reddit matrimonium. § 2. Error in qualitate personae, etsi det
Can. 1097      qualitate personae, etsi det causam contractui, matrimonium irritum non reddit, nisi haec qualitas directe et principaliter intendatur. - Qui
Can. 1579      cetera quoque causae adiuncta attente perpendat. § 2. Cum reddit rationes decidendi, exprimere debet quibus motus argumentis peritorum conclusiones

REDDITIBUS     [1]
Can. 1263      personis iuridicis publicis suo regimini subiectis moderatum tributum, earum redditibus proportionatum, imponendi; ceteris personis physicis et iuridicis ipsi licet

REDDITIONEM     [1]
Can. 1652      vel separatim edatur. - Si sententiae exsecutio praeviam rationum redditionem exigat, quaestio incidens habetur, ab illo ipso iudice decidenda

REDDITIS     [1]
Can. 1042      reddere debet, donec, depositis officio et administratione atque rationibus redditis, liber factus sit; 3_ neophytus, nisi, iudicio Ordinarii, sufficienter

REDDITUR     [2]
Can. 0840      ac media quibus fides exprimitur et roboratur, cultus Deo redditur et hominum sanctificatio efficitur, atque ideo ad communionem ecclesiasticam
Can. 1512      quo actio instituta est; 3_ in iudice delegato firma redditur iurisdictio, ita ut non expiret resoluto iure delegantis; 4_

REDDUNT     [2]
Can. 0758      consecratae, vi propriae Deo consecrationis, peculiari modo Evangelii testimonium reddunt, iidemque in Evangelio annuntiando ab Episcopo in auxilium convenienter
Can. 1741      corporis infirmitas, quae parochum suis muneribus utiliter obeundis imparem reddunt; 3_ bonae existimationis amissio penes probos et graves paroecianos

REDEAT     [2]
Can. 0665      potestate Superiorum, sollicite ab eisdem quaeratur et adiuvetur ut redeat et in sua vocatione perseveret. - In usu mediorum
Can. 0684      emittendam a competentibus Superioribus non admittatur, ad pristinum institutum redeat, nisi indultum saecularizationis obtinuerit. § 3. Ut religiosus a

REDEGIT     [1]
Can. 1569      testi legi debent quae notarius de eius depositione scripto redegit, vel ipsi audita facere quae ope magnetophonii de eius

REDEMPTIONIS     [2]
Can. 0904      Sacerdotes, memoria semper tenentes in mysterio Sacrificii eucharistici opus redemptionis continuo exerceri, frequenter celebrent; immo enixe commendatur celebratio cotidiana
Can. 0992      ac definitis condicionibus, consequitur ope Ecclesiae quae, ut ministra redemptionis, thesaurum satisfactionum Christi et Sanctorum auctoritative dispensat et applicat

REDENDARUM     [1]
Can. 0285      ad laicos pertinentium aut officia saecularia, quae secum feruntonus redendarum rationum; a fideiubendo, etiam de bonis propriis, inconsulto proprio

REDEUNDI     [1]
Can. 0744      interim iuribus et obligationibus propriae societatis, firmo tamen iure redeundi ante definitivam incorporationem in novam societatem. § 2. Ut

REDEUNTES     [1]
Can. 0271      clerici propriae Ecclesiae particulari incardinati maneant, atque in eandem redeuntes omnibus gaudeant iuribus, quae haberent si in ea sacro

REDIGANTUR     [2]
Can. 0482      aliter iure particulari statuatur, est curare ut acta curiae redigantur et expediantur, atque eadem in curiae archivo custodiantur. §
Can. 1471      adhibeatur interpres iuratus a iudice designatus. Declarationes tamen scripto redigantur lingua originaria et translatio addatur. Interpres etiam adhibeatur si

REDIGAT     [2]
Can. 1429      coetu iudicum de causa referat et sententias in scriptis redigat; in ipsius locum idem praeses alium ex iusta causa
Can. 1630      Si ore fiat, notarius eam scripto coram ipso appellante redigat. - Si quaestio oriatur de iure appellandi, de ea

REDIGATUR     [2]
Can. 1208      peracta dedicatione vel benedictione ecclesiae, itemque de benedictione coemeterii redigatur documentum, cuius alterum exemplar in curia dioecesana, alterum in
Can. 1283      bona culturalia pertinentium aliarumve cum descriptione atque aestimatione earundem redigatur, redactumque recognoscatur; 3_ huius inventarii alterum exemplar conservetur in

REDIGENDA     [1]
Can. 1567      secum attulerint, consulere poterunt. - § 1. Responsio statim redigenda est scripto a notario et referre debet ipsa editi

REDIGENDAE     [1]
Can. 1664      - Responsiones partium, testium, peritorum, petitiones et exceptiones advocatorum, redigendae sunt scripto a notario, sed summatim et in iis

REDIGERE     [3]
Can. 0484      alia quae eorum operam requirunt; 2_ in scriptis fideliter redigere quae geruntur, eaque cum significatione loci, diei, mensis et
Can. 1222      dioecesanus, audito consilio presbyterali, in usum profanum non sordidum redigere potest, de consensu eorum qui iura in eadem sibi
Can. 1503      In utroque tamen casu iudex notarium iubeat scriptis actum redigere qui actori legendus est et ab eo probandus, quique

REDIGI     [1]
Can. 1222      reficiendi, in usum profanum non sordidum ab Episcopo dioecesano redigi potest. § 2. Ubi aliae graves causae suadeant ut

REDINTEGRATIO     [1]
Can. 0755      dirigere motum oecumenicum apud catholicos, cuius finis est unitatis redintegratio inter universos christianos, ad quam promovendam Ecclesia ex voluntate

REDIRE     [2]
Can. 0112      declaraverit; matrimonio autem soluto, libere potest ad latinam Ecclesiam redire; 3_ filii eorum, de quibus in nn. 1 et
Can. 0112      adepta vero hac aetate, iidem possunt ad latinam Ecclesiam redire. § 2. Mos, quamvis diuturnus, sacramenta secundum ritum alicuius

REDIT     [2]
Can. 0175      appositis habeantur. - Cessat compromissum et ius suffragium ferendi redit ad compromittentes: 1_ revocatione a collegio aut coetu facta
Can. 0183      auctoritate competenti postulatione, ius eligendi ad collegium vel coetum redit. § 2. Quod si postulatio admissa fuerit, id significetur

REDITIBUS     [5]
Can. 0222      iustitiam socialem promovendi necnon, praecepti Domini memores, ex propriis reditibus pauperibus subveniendi. - § 1. In iuribus suis exercendis
Can. 0264      bonum promovendum actu habeantur; huiusmodi tributum debet esse generale, reditibus eorum qui eidem obnoxii sunt proportionatum, atque iuxta necessitates
Can. 0281      quam exercent aut exercuerunt, remunerationem obtineant, ex perceptis inde reditibus sibi suaeque familiae necessitatibus consulant. - § 1. Clerici
Can. 0639      ne debita contrahenda permittant, nisi certo constet ex consuetis reditibus posse debiti foenus solvi et intra tempus non nimis
Can. 1303      cum onere in diuturnum tempus, iure particulari determinandum, ex reditibus annuis Missas celebrandi aliasque praefinitas functiones ecclesiasticas peragendi, aut

REDITUS     [6]
Can. 1272      ab ea approbatis, huiusmodi beneficiorum regimen moderari, ita ut reditus, immo quatenus possibile sit ipsa dos beneficiorum ad institutum
Can. 1284      ne ex legum civilium inobservantia damnum Ecclesiae obveniat; 4_ reditus bonorum ac proventus accurate et iusto tempore exigere exactosque
Can. 1304      suscipiendo, tum iam susceptis satisfacere posse; maximeque caveat ut reditus omnino respondeant oneribus adiunctis, secundum cuiusque loci vel regionis
Can. 1308      in tabulis fundationum id expresse caveatur, Ordinarius ob imminutos reditus onera Missarum reducere valet. § 3. Episcopo dioecesano competit
Can. 1308      reducendi onera seu legata Missarum gravantia institutum ecclesiasticum, si reditus insufficientes evaserint ad finem proprium eiusdem instituti congruenter consequendum
Can. 1310      causa. § 2. Si exsecutio onerum impositorum, ob imminutos reditus aliamve causam, nulla administratorum culpa, impossibilis evaserit, Ordinarius, auditis

REDITUUM     [1]
Can. 1308      § 3. Episcopo dioecesano competit potestas reducendi ob deminutionem redituum, quamdiu causa perduret, ad rationem eleemosynae in dioecesi legitime

REDUCENDI     [2]
Can. 1308      Missarum reducere valet. § 3. Episcopo dioecesano competit potestas reducendi ob deminutionem redituum, quamdiu causa perduret, ad rationem eleemosynae
Can. 1308      ad eleemosynae augmentum faciendum. § 4. Eidem competit potestas reducendi onera seu legata Missarum gravantia institutum ecclesiasticum, si reditus

REDUCERE     [2]
Can. 1308      id expresse caveatur, Ordinarius ob imminutos reditus onera Missarum reducere valet. § 3. Episcopo dioecesano competit potestas reducendi ob
Can. 1470      debitae graviter defuerint, iudex potest congruis poenis ad officium reducere, advocatos praeterea et procuratores etiam a munere apud tribunalia

REDUCTA     [1]
Can. 1212      usus profanos permanenter decreto competentis Ordinarii vel de facto reducta. - Potestates suas et munera auctoritas ecclesiastica in locis

REDUCTIO     [2]
Can. 1308      onera eorumque adimpletio et eleemosynae adnotentur. - § 1. Reductio onerum Missarum, ex iusta tantum et necessaria causa facienda
Can. 1310      statuta. - § 1. Fidelium voluntatum pro piis causis reductio, moderatio, commutatio, si fundator potestatem hanc Ordinario expresse concesserit

REDUCTIONE     [1]
Can. 1310      fundatoris voluntate, poterit eadem onera aeque imminuere, excepta Missarum reductione, quae praescriptis can. 1308 regitur. § 3. In ceteris

REDUCTIONEM     [1]
Can. 1238      benedictionem amittit ad normam can. 1212. § 2. Per reductionem ecclesiae vel alius loci sacri ad usus profanos, altaria

REFECTI     [1]
Can. 0921      Viatici reficiantur. § 2. Etiamsi eadem die sacra communione refecti fuerint, valde tamen suadetur ut qui in vitae discrimen

REFECTIONE     [2]
Can. 1216      eiusdem licentiam obtinere debent. - In ecclesiarum aedificatione et refectione, adhibito peritorum consilio, serventur principia et normae liturgiae et
Can. 1649      gratuito patrocinio vel expensarum deminutione concedendis; 4_ de damnorum refectione quae debetur ab eo qui non solum in iudicio

REFERANT     [2]
Can. 0955      Qui aliis Missas celebrandas committunt, sine mora in librum referant tum Missas quas acceperunt, tum eas, quas aliis tradiderunt
Can. 1052      ad ordinationem procedat alieni subditi, sufficit ut litterae dimissoriae referant eadem documenta praesto esse, scrutinium ad normam iuris esse

REFERANTUR     [1]
Can. 0535      mutati ritus; eaeque adnotationes in documento accepti baptismi semper referantur. § 3. Unicuique paroecia sit proprium sigillum; testimonia quae

REFERAT     [5]
Can. 0382      consultorum ostenderit, praesente curiae cancellario, qui rem in acta referat, aut, in dioecesibus noviter erectis, simul ac clero populoque
Can. 0404      collegio consultorum, praesente curiae cancellario, qui rem in acta referat. § 2. Episcopus auxiliaris officii sui possessionem capit, cum
Can. 0404      Episcopo dioecesano, praesente curiae cancellario, qui rem in acta referat. § 3. Quod si Episcopus dioecesanus plene sit impeditus
Can. 0548      regulariter de inceptis pastoralibus prospectis et susceptis ad parochum referat, ita ut parochus et vicarius aut vicarii, coniunctis viribus
Can. 1429      seu relatorem designare, qui in coetu iudicum de causa referat et sententias in scriptis redigat; in ipsius locum idem

REFERATUR     [1]
Can. 0612      salvis fundationis legibus, ad internum regimen et disciplinam dumtaxat referatur. - § 1. Domus religiosa canonicorum regularium et monachorum

REFERENDIS     [1]
Can. 1616      transcribenda parte dispositiva aut in factis vel partium petitionibus referendis, vel omissa sint quae can. 1612, § 4 requirit

REFERENDO     [3]
Can. 0746      - Ad dimissionem sodalis definitive incorporati serventur, congrua congruis referendo, cann. 694-704. - § 1. Ecclesiae, cui Christus Dominus
Can. 1071      servatis normis de quibus in can. 1125, congrua congruis referendo. - Curent animarum pastores a matrimonii celebratione avertere iuvenes
Can. 1640      appellationis eodem modo, quo in prima instantia, congrua congruis referendo, procedendum est; sed, nisi forte complendae sint probationes, statim

REFERENTE     [1]
Can. 0382      litterarum communicationem procuraverit, presbytero inter praesentes seniore in acta referente. § 4. Valde commendatur ut captio canonicae possessionis cum

REFERRE     [5]
Can. 0480      de praecipuis negotiis et gerendis et gestis Episcopo dioecesano referre debent, nec umquam contra voluntatem et mentem Episcopi dioecesani
Can. 0877      baptismi, in baptizatorum libro sedulo et sine ulla mora referre, simul indicatis die et loco nativitatis. § 2. Si
Can. 1567      1. Responsio statim redigenda est scripto a notario et referre debet ipsa editi testimonii verba, saltem quod attinet ad
Can. 1605      et iudex consentiat, de disceptatis et conclusis scripto statim referre possit. - Si partes parare sibi tempore utili defensionem
Can. 1612      defensor vinculi, si partem in iudicio habuerint. § 2. Referre postea debet breviter facti speciem cum partium conclusionibus et

REFERT     [1]
Can. 1622      non continet; 3_ subscriptionibus caret iure praescriptis; 4_ non refert indicationem anni, mensis, diei et loci in quo prolata

REFERUNT     [1]
Can. 0006      ordinatur. § 2. Canones huius Codicis, quatenus ius vetus referunt, aestimandi sunt ratione etiam canonicae traditionis habita. - Lex

REFERUNTUR     [1]
Can. 0036      et communem loquendi usum; in dubio, qui ad lites referuntur aut ad poenas comminandas infligendasve attinent aut personae iura

REFICIANTUR     [3]
Can. 0914      et quam primum, praemissa sacramentali confessione, hoc divino cibo reficiantur; parochi etiam est advigilare ne ad sacram Synaxim accedant
Can. 0921      quavis ex causa procedenti, sacra communione per modum Viatici reficiantur. § 2. Etiamsi eadem die sacra communione refecti fuerint
Can. 0922      gerunt sedulo advigilent, ut eodem infirmi plene sui compotes reficiantur. - Christifideles Sacrificium eucharisticum participare et sacram communionem suscipere

REFICIENDA     [2]
Can. 1649      deposito vel cautione praestanda circa expensas solvendas et damna reficienda. § 2. A pronuntiatione circa expensas, honoraria et damna
Can. 1649      § 2. A pronuntiatione circa expensas, honoraria et damna reficienda non datur distincta appellatio, sed pars recurrere potest intra

REFICIENDI     [1]
Can. 1222      cultum divinum adhiberi queat et possibilitas non detur eam reficiendi, in usum profanum non sordidum ab Episcopo dioecesano redigi

REFICIENDO     [1]
Can. 0529      praesertim morti proximos, effusa caritate adiuvet, eos sollicite sacramentis reficiendo eorumque animas Deo commendando; peculiari diligentia prosequatur pauperes, afflictos

REFORMARE     [1]
Can. 1591      decretum vel sententiam interlocutoriam, iusta intercedente ratione, revocare aut reformare, sive ad partis instantiam, sive ex officio, auditis partibus

REFORMETUR     [1]
Can. 1639      tantum versari potest, ut prior sententia vel confirmetur vel reformetur sive ex toto sive ex parte. § 2. Novae

REFRAGETUR     [1]
Can. 1616      ad calcem sententiae apposito. § 2. Si qua pars refragetur, quaestio incidens decreto definiatur. - Ceterae iudicis pronuntiationes, praeter

REFRENARE     [1]
Can. 1553      petitio censeatur deserta. - Iudicis est nimiam multitudinem testium refrenare. - Antequam testes examinentur, eorum nomina cum partibus communicentur

REFUNDI     [1]
Can. 1571      quodvis absit periculum. - Testibus, iuxta aequam iudicis taxationem, refundi debent tum expensae, quas fecerint, tum lucrum, quod amiserint

REGALIS     [1]
Can. 0204      constituti, atque hac ratione muneris Christi sacerdotalis, prophetici et regalis suo modo participes facti, secundum propriam cuiusque condicionem, ad

REGANT     [2]
Can. 0371      apostolico aut Praefecto apostolico, qui eam nomine Summi Pontificis regant. § 2. Adminitratio apostolica est certa populi Dei portio
Can. 0618      Voluntati igitur Dei in munere explendo dociles, ipsi subditos regant uti filios Dei, ac promoventes cum reverentia personae humanae

REGAT     [5]
Can. 0370      eam, ad instar Episcopi dioecesani, tamquam proprius eius pastor regat. - § 1. Vicariatur apostolicus vel praefectura apostolica est
Can. 0371      pastoralis committitur Administratori apostolico, qui eam nomine Summi Pontificis regat. - § 1. Pro regula habeatur ut portio populi
Can. 0413      non suppetat, collegii consultorum est sacerdote meligere, qui dioecesim regat. § 3. Qui dioecesis regimen, ad normam §§ 1
Can. 0421      episcopalis notitia, Administrator dioecesanus, qui nempe dioecesim ad interim regat, eligendus est a collegio consultorum, firmo praescripto can. 502
Can. 0426      - Qui, sede vacante, ante deputationem Administratoris dioecesani, dioecesim regat, potestate gaudet quam ius Vicario generali agnoscit. - §

REGENDI     [4]
Can. 0255      temporis necessitatibus, ad ministerium Dei populum docendi, sanctificandi et regendi exercendum pertineant. - § 1. Diligenter instruantur alumni in
Can. 0375      episcopali recipiunt cum munere sanctificandi munera quoque docendi et regendi, quae tamen natura sua nonnisi in hierarchica communione cum
Can. 0519      ut pro eadem communitate munera exsequatur docendi, sanctificandi et regendi, cooperantibus etiam aliis presbyteris vel diaconis atque operam conferentibus
Can. 1008      gradu, in persona Christi Capitis munera docendi, sanctificandi et regendi adimplentes, Dei populum pascant. - § 1. Ordines sunt

REGENDIS     [1]
Can. 0287      semper foveant. § 2. In factionibus politicis atque in regendis consociationibus syndicalibus activam partem ne habeant, nisi iudicio competentis

REGENERANTUR     [1]
Can. 0849      necessarius, quo homines a peccatis liberantur, in Dei filios regenerantur atque indelebili charactere Christo configurati Ecclesiae incorporantur, valide confertur

REGENERATIONE     [1]
Can. 0208      - Inter christifideles omnes, ex eorum quidem in Christo regeneratione, vera viget quoad dignitatem et actionem aequalitas, qua cuncti

REGENTEM     [1]
Can. 0525      aut impedita, ad Administratorem dioecesanum aliumve dioecesim ad interim regentem pertinet: 1_ institutionem vel confirmationem concedere presbyteris, qui ad

REGERE     [1]
Can. 0391      particularem sibi commissam cum potestate legislativa, exsecutiva et iudiciali regere, ad normam iuris. § 2. Potestatem legislativam exercet ipse

REGESTIS     [3]
Can. 1121      etsi neuter eidem astiterit, quam primum adnotet in matrimoniorum regestis nomina coniugum, assistentis ac testium, locum et diem celebrationis
Can. 1122      servatam. - § 1. Matrimonium contractum adnotetur etiam in regestis baptizatorum, in quibus baptismus coniugum inscriptus est. § 2
Can. 1123      loci celebrationis matrimonii certior fieri debet, ut adnotatio in regestis matrimoniorum et baptizatorum rite fiat. - Matrimonium inter duas

REGESTO     [2]
Can. 0484      anni subsignare; 3_ acta vel instrumenta legitime petenti ex regesto, servatis servandis, exhibere et eorum exempla cum autographo conformia
Can. 1133      matrimonii celebrationem. - Matrimonium secreto celebratum in peculiari tantummodo regesto, servando in secreto curiae archivo, adnotetur. - Ex valido

REGIMEN     [20]
Can. 0094      normam iuris conduntur, et quibus definiuntur earundem finis, constitutio, regimen atque agendi rationes. § 2. Statutis universitatis personarum obligantur
Can. 0259      agatur, Episcopis quorum interest, competit quae ad seminarii superius regimen et administrationem spectant, decernere. § 2. Episcopus dioecesanus aut
Can. 0304      statuta, quibus definiantur consociationis finis seu obiectum sociale, sedes, regimen et condiciones ad partem in iisdem habendam requisitae, quibusque
Can. 0413      valens cum dioecesanis communicare. - § 1. Sede impedita, regimen dioecesis, nisi aliter Sancta Sedes pro providerit, competit Episcopo
Can. 0413      sacerdote meligere, qui dioecesim regat. § 3. Qui dioecesis regimen, ad normam §§ 1 vel 2, susceperit, quam primum
Can. 0419      2_ integram percipit remunerationem officio propriam. - Sede vacante, regimen dioecesis, usque ad constitutionem Administratoris dioecesani, ad Episcoporum auxiliarem
Can. 0419      nisi a Sancta Sede aliter provisum fuerit. Qui ita regimen dioecesis assumit, sine mora convocet collegium competens ad deputandum
Can. 0420      dioecesanum. - In vicariatu vel praefectura apostolica, sede vacante, regimen assumit Pro-Vicarius vel Pro-Praefectus ad hunc tantum effectum a
Can. 0428      nihil innoventur. § 2. Illi quid ad interim dioecesis regimen curant, vetantur quidpiam agere quod vel dioecesi vel episcopalibus
Can. 0476      aliae rationes pastorales aliud suadeant. - Quoties rectum dioecesis regimen id requirat, constitui etiam possunt ab Episcopo dioecesano unus
Can. 0541      munere pastorali exercendo impedito, ante administratoris paroecialis constitutionem, paroeciae regimen interim assumat vicarius paroecialis; si plures sint, is qui
Can. 0541      desint, parochus iure particulari definitus. § 2. Qui paroeciae regimen ad normam § 1 assumpserit, loci Ordinarium de paroeciae
Can. 0587      in can. 578 servanda statuuntur, normae fundamentales circa instituti regimen et sodalium disciplinam, membrorum incorporationem atque institutionem, necnon proprium
Can. 0593      - Firmo praescripto can. 586, instituta iuris pontificii quoad regimen internum et disciplinam immediate et exclusive potestati Sedes Apostolicae
Can. 0612      agatur de conversione, quae, salvis fundationis legibus, ad internum regimen et disciplinam dumtaxat referatur. - § 1. Domus religiosa
Can. 0614      monialium cuidam virorum instituto consociata propriam vitae rationem et regimen iuxta constitutiones obtinent. Mutua iura et obligationes ita definiantur
Can. 0650      efformentur iuxta rationem institutionis iure proprio definiendam. § 2. Regimen novitiorum, sub auctoritate Superiorum maiorum, uni magistro reservatur. -
Can. 0715      instituto incardinantur, si ad opera instituti propria vel ad regimen instituti destinentur, ad instar religiosorum ab Episcopo dependent. -
Can. 0734      oratorium, in quo sanctissima Eucharistia celebretur et asservetur. - Regimen societatis a constitutionibus determinatur, servatis, iuxta naturam uniuscuiusque societatis
Can. 1272      Apostolica Sede concordatis et ab ea approbatis, huiusmodi beneficiorum regimen moderari, ita ut reditus, immo quatenus possibile sit ipsa

REGIMINE     [12]
Can. 0132      coeperit, sed transit ad quemvis Ordinarium qui ipsi in regimine succedit. - § 1. Delegatus qui sive circa res
Can. 0262      Rationis institutionis sacerdotalis ac seminarii ordinationis. - Exemptum a regimine paroeciali seminarium esto: et pro omnibusqui in seminario sunt
Can. 0335      vacante aut prorsus impedita, nihil innovetur in Ecclesiae universae regimine: serventur autem leges speciales pro iisdem adiunctis latae. -
Can. 0399      ex parte inciderit in primum biennium ab inito dioecesis regimine, Episcopus pro ea vice a conficienda et exhibenda relatione
Can. 0405      can. 403, § 2, Episcopo dioecesano in universo dioecesis regimine adstant atque eiusdem absentis vel impedit vices supplent. -
Can. 0469      illis institutis et personis, quae Episcopo operam praestant in regimine universae dioecesis, praesertim in actione pastorali dirigenda, in administratione
Can. 0475      normam canonum qui sequuntur instructus, ipsum in universae dioecesis regimine adiuvet. § 2. Pro regula generali habeatur ut unus
Can. 0493      rationem apparare quaestuum et erogationum quae pro universo dioecesis regimine anno venturo praevidentur, necnon, anno exeunte, rationem accepti et
Can. 0495      senatus sit Episcopi, presbyterium repraesentans, cuius est Episcopum in regimine dioecesis ad normam iuris adiuvare, ut bonum pastorale portionis
Can. 0567      functiones celebrare aut moderari; ipsi tamen non licet in regimine interno instituti sese immiscere. - Pro iis qui ob
Can. 0591      intuitu utilitatis communis, instituta vitae consecratae ab Ordinariorum loci regimine eximere potest sibique soli vel alii ecclesiasticae auctoritati subicere
Can. 0613      Domus religiosa canonicorum regularium et monachorum sub proprii Moderatoris regimine et cura sui iuris est, nisi constitutiones aliter ferant

REGIMINI     [5]
Can. 0305      iuris et statutorum easdem invisendi; subsunt etiam eiusdem auctoritatis regimini secundum praescripta canonum, qui sequuntur. § 2. Vigilantiae Sanctae
Can. 0323      auctoritatis ecclesiasticae ad normam can. 305, itemque eiusdem auctoritatis regimini. § 2. Ad auctoritatem ecclesiasticam etiam spectat, servata quidem
Can. 0409      episcopalis, gaudebat; quod si ad munus Administratoris dioecesani, qui regimini dioecesis praeest. - Episcopus coadiutor et Episcopus auxiliaris obligatione
Can. 0717      designetur, qui non sit definitive incorporatus. § 3. Qui regimini instituti praepositi sunt, curent ut eiusdem spiritus unitas servetur
Can. 1263      consilio presbyterali, pro dioecesis necessitatibus, personis iuridicis publicis suo regimini subiectis moderatum tributum, earum redditibus proportionatum, imponendi; ceteris personis

REGIMINIS     [31]
Can. 0129      obligatione tenetur damnum illatum reparandi. - § 1. Potestatis regiminis, quae quidem ex divina institutione est in Ecclesia et
Can. 0130      christifideles laici ad normam iuris cooperari possunt. - Potestas regiminis de se exercetur pro foro externo, quandoque tamen pro
Can. 0131      determinatis pro casibus iure statuatur. - § 1. Potestas regiminis ordinaria ea est, quae ipso iure alicui officio adnectitur
Can. 0131      ipsi personae non mediante officio conceditur. § 2. Potestas regiminis ordinaria potest esse sive propria sive vicaria. § 3
Can. 0135      episcopali, nisi de speciali mandato. - § 1. Potestas regiminis distinguitur in legislativam, exsecutivam et iudicialem. § 2. Potestas
Can. 0144      supplet Ecclesia, pro foro tam externo quam interno, potestatem regiminis exsecutivam. § 2. Eadem norma applicatur facultatibus de quibus
Can. 0205      Christo iunguntur, vinculis nempe professionis fidei, sacramentorum et ecclesiastici regiminis. - § 1. Speciali ratione cum Ecclesia conectuntur catechumeni
Can. 0274      officia ad quorum exercitium requiritur potestas ordinis aut potestas regiminis ecclesiastici. § 2. Clerici, nisi legitimo impedimento excusentur, munus
Can. 0352      Decanus, vel Subdecanus, nulla in ceteros Cardinales gaudet potestate regiminis, sed ut primus inter pares habetur. § 2. Officio
Can. 0357      consilio et patrocinio promoveant, nulla tamen in easdem potestate regiminis pollentes, ac nulla ratione sese in iis interponentes, quae
Can. 0357      quae ad sui personam pertinent exempti sunt a potestate regiminis Episcopi dioecesis in qua commorantur. - Cardinali, cui a
Can. 0366      Legati muneris indole: 1_ sedes Legationis pontificae a potestate regiminis Ordinarii loci exempta est, nisi agatur de matrimoniis celebrandis
Can. 0436      3. Nulla alia in dioecesibus suffraganeis competit Metropolitis potestas regiminis; potest vero in omnibus ecclesiis, Episcopo dioecesano praemonito, si
Can. 0438      titulus, praeter praerogativam honoris, nullam in Ecclesia latina secumfert regiminis potestatem, nisi de aliquibus ex privilegio apostolico aut probata
Can. 0445      ut necessitatibus pastoralibus populi Dei provideatur atque potestate gaudet regiminis, praesertim legislativa, ita ut, salvo semper iure universali Ecclesiae
Can. 0586      - § 1. Singulis institutis iusta autonomia vitae, praesertim regiminis, agnoscitur, qua gaudeant in Ecclesia propria disciplina atque integrum
Can. 0596      autem religiosis clericalibus iuris pontificii pollent insuper potestate ecclesiastica regiminis pro foro tam externo quam interno. § 3. Potestati
Can. 0624      Superiores, ad tempus definitum constituti, diutius sine intermissione in regiminis officiis versentur. § 3. Possunt tamen durante munere ab
Can. 0717      unitatem et genuinam fraternitatem. - § 1. Constitutiones proprium regiminis modum praescribant, tempus quo Moderatores suo officio fungantur et
Can. 0968      si sint clericales iuris pontificii, ad normam constitutionum potestate regiminis exsecutiva fruentes, firmo tamen praescripto can. 630, § 4
Can. 1273      § 1, paulatim deferatur. - Romanus Pontifex, vi primatus regiminis, est omnium bonorum ecclesiasticorum supremus administrator et dispensator. -
Can. 1287      laici quorumvis bonorum ecclesiasticorum, quae ab Episcopi dioecesani potestate regiminis non sint legitime subducta, singulis annis officio tenentur rationes
Can. 1290      et de solutionibus, eadem iure canonico quoad res potestati regiminis Ecclesiae subiectas iisdem cum effectibus serventur, nisi iuri divino
Can. 1319      graviora. - § 1. Quatenus quis potest vi potestatis regiminis in foro externo praecepta imponere, eatenus potest etiam poenas
Can. 1331      officiis vel ministeriis vel muneribus quibuslibet fungi vel actus regiminis ponere. § 2. Quod si excommunicatio irrogata vel declarata
Can. 1331      cessandum, nisi gravis obstet causa; 2_ invalide ponit actus regiminis, qui ad normam § 1, n. 3, sunt illiciti
Can. 1333      potestatis ordinis; 2_ vel omnes vel aliquos actus potestatis regiminis; 3_ exercitium vel omnium vel aliquorum iurium vel munerum
Can. 1333      statui potest, ut post sententiam condemnatoriam vel declaratoriam actus regiminis suspensus valide ponere nequeat. § 3. Vetitum numquam afficit
Can. 1333      nequeat. § 3. Vetitum numquam afficit: 1_ officia vel regiminis potestatem, quae non sint sub potestate Superioris poenam constituentis
Can. 1335      censura vetet celebrare sacramenta vel sacramentalia vel ponere actum regiminis, vetitum suspenditur, quoties id necessarium sit ad consulendum fidelibus
Can. 1335      suspenditur, quoties fidelis petit sacramentum vel sacramentale vel actum regiminis; id autem petere ex qualibet iusta causa licet. -

REGIO     [1]
Can. 0433      Sancta Sede in regiones ecclesiasticas coniungi possunt. § 2. Regio ecclesiastica in personam iuridicam erigi potest. - Ad conventum

REGIONE     [7]
Can. 0234      humanistica et scientifica formatione, qua iuvenes in sua quisque regione ad studia superiora peragenda praeparantur. - § 1. Iuvenes
Can. 0388      diebus dominicis aliisque diebus festis de praecepto in sua regione Missam pro populo sibi commisso applicare. § 2. Episcopus
Can. 0434      regionis ecclesiasticae pertinet cooperationem et actionem pastoralem communem in regione fovere quae tamen in canonibus huius Codicis conferentiae Episcoporum
Can. 0507      officia ad normam statuorum, ratione quoque habita usus in regione vigentis. § 2. Clericis ad capitulum non pertinentibus, committi
Can. 0638      de negotio quod summam a Sancta Sede pro cuiusque regione definitam superet, itemque de rebus ex voto Ecclesiae donatis
Can. 1292      et summam maximam ab Episcoporum conferentia pro sua cuiusque regione definiendas, auctoritas competens, si agatur de personis iuridicis Episcopo
Can. 1316      dioecesani ut, quatenus fieri potest, in eadem civitate vel regione uniformes ferantur, si quae ferendae sint, poenales leges. -

REGIONES     [3]
Can. 0271      transmigrandi clericis, quos paratos scit atque aptos aestimet qui regiones petant gravi cleri inopia laborantes, ibidem sacrum ministerium peracturi
Can. 0345      quo nempe aguntur negotia quae directe ad determinatam determinatasve regiones attinent. - § 1. Synodus Episcoporum quae in coetum
Can. 0433      ecclesiasticae vicinores, proponente Episcoporum conferentia, a Sancta Sede in regiones ecclesiasticas coniungi possunt. § 2. Regio ecclesiastica in personam

REGIONIBUS     [5]
Can. 0294      aut ad peculiaria opera pastoralia vel missionalia pro variis regionibus aut diversis coetibus socialibus perficienda, praelaturae personales quae presbyteris
Can. 0342      Synodus Episcoporum coetus est Episcoporum qui, ex diversis orbis regionibus selecti, statutis temporibus una conveniuntut arctam coniuntionem inter Romanum
Can. 0346      coetum specialem congregatur, constat sodalibus delectis praecipue ex iis regionibus pro quibus convocata est, ad normam iuris peculiaris, quo
Can. 0362      mittendi sive ad Ecclesias particulares in variis nationibus vel regionibus, sive simul ad Civitates et ad publicas Auctoritates, itemque
Can. 1272      servitium erga Ecclesiam universam rite praestare valeat. - In regionibus ubi beneficia proprie dicta adhuc exsistunt, Episcoporum conferentiae est

REGIONIS     [8]
Can. 0242      definiantur summa principia atque normae generales necessitatibus pastoralibus uniuscuiusque regionis vel provinciale, aptatae. § 2. Normae Rationis, de qua
Can. 0257      clerici, a propria Ecclesia particulari ad Ecclesiam particularem alterius regionis transmigrare intendentes, apte praeparentur ad ibidem sacrum ministerium exercendum
Can. 0257      ad ibidem sacrum ministerium exercendum, ut scilicet et linguam regionis addiscant, et eiusdem institutorum, condicionum socialium, usuum et consuetudinem
Can. 0434      in personam iuridicam erigi potest. - Ad conventum Episcoporum regionis ecclesiasticae pertinet cooperationem et actionem pastoralem communem in regione
Can. 0806      iisdem traditur pari saltem gradu ac in aliis scholis regionis, ratione scientifica sit praestans. - Ius est Ecclesiae erigendi
Can. 0877      adoptantium necnon, saltem si ita fiat in actu civili regionis, parentum naturalium ad normam §§ 1 et 2, attentis
Can. 1072      a matrimonii celebratione avertere iuvenes ante aetatem, qua secundum regionis receptos mores matrimonium iniri solet. - Impedimentum dirimens personam
Can. 1304      reditus omnino respondeant oneribus adiunctis, secundum cuiusque loci vel regionis morem. § 2. Ulteriores condiciones ad constitutionem et acceptationem

REGIONUM     [2]
Can. 0499      presbyterii repraesententur, ratione habita maxime diversorum ministeriorum variarumque dioecesis regionum. - § 1. Episcopi dioecesani est consilium presbyterale convocare
Can. 0512      quae dioecesim constituat, revera configuretur, ratione habita diversarum dioecesis regionum, condicionum socialium et professionum, necnon partis quam sive singuli

REGIT     [3]
Can. 1177      aliam ecclesiam funeris eligere de consensu eius, qui eam regit, et monito defuncti parocho proprio. § 3. Si extra
Can. 1279      § 1. Administratio bonorum ecclesiasticorum ei competit, qui immediate regit personam ad quam eadem bona pertinent, nisi aliud ferant
Can. 1748      aut utilitas postulet, ut parochus a sua, quam utiliter regit, ad aliam paroeciam aut ad aliud officium transferatur, Episcopus

REGITUR     [14]
Can. 0123      iuridica publica, destinatio eiusdem bonorum iuriumque patrimonialium itemque onerum regitur iure et statutis, quae, si sileant, obveniunt personae iuridicae
Can. 0123      persona iuridica privata, eiusdem bonorum et onerum destinatio statutis regitur. - § 1. Ad validitatem actus iuridici requiritur ut
Can. 0295      Episcoporum conferentiis, erigi possunt. - § 1. Praelatura personalis regitur statutis ab Apostolica Sede conditis eique praeficitur Praelatus ut
Can. 0346      quibus convocata est, ad normam iuris peculiaris, quo synodus regitur. - § 1. Cum synodi Episcoporum coetus a Romano
Can. 0536      § 2. Consilium pastorale voto gaudet tantum consultivo et regitur normis ab Episcopo dioecesano statutis. - In unaquaque paroecia
Can. 0537      habeatur consilium a rebus oeconomicis, quod praeterquam iure universali, regitur normis ab Episcopo dioecesano latis et in quo christifideles
Can. 0557      coniuncta sit cum seminario aliove collegio quod a clericis regitur, est rector seminarii vel collegii, nisi aliter Episcopus dioecesanus
Can. 0636      et similiter in qualibet provincia quae a Superiore maiore regitur, habeatur oeconomus, a Superiore maiore distinctus et ad normam
Can. 0659      sodalium, qui ad sacros ordines suscipiendos praeparantur, iure universali regitur et propria instituti ratione studiorum. - § 1. Institutio
Can. 0718      bonorum instituti, quae paupertatem evangelicam exprimere et fovere debet, regitur normis Libri V De bonis Ecclesiae temporalibus necnon iure
Can. 1019      2. Ordinatio ceterorum omnium alumnorum cuiusvis instituti aut societatis regitur iure clericorum saecularium, revocato quolibet indulto Superioribus concesso. -
Can. 1059      - Matrimonium catholicorum, etsi una tantum pars sit catholica, regitur iure non solum divino, sed etiam canonico, salva competentia
Can. 1062      Matrimonii promissio sive unilateralis sive bilateralis, quam sponsalia vocant, regitur iure particulari, quod ab Episcoporum conferentia, habita ratione consuetudinum
Can. 1310      aeque imminuere, excepta Missarum reductione, quae praescriptis can. 1308 regitur. § 3. In ceteris casibus recurrendum est ad Sedem

REGNI     [1]
Can. 0573      novo et peculiari titulo dediti, caritatis perfectionem in servitio Regni Dei consequantur et, praeclarum in Ecclesia signum effecti, caelestem

REGNUM     [4]
Can. 0277      § 1. Clerici obligatione tenentur servandi perfectam perpetuamque propter Regnum coelorum continentiam, ideoque ad coelibatum adstringuntur, quod est peculiare
Can. 0577      est eis: Christum, enim, pressius sequuntur sive orantem, sive Regnum Dei annuntiantem, sive hominibus benefacientem, sive cum eis in
Can. 0599      perfectionem sui status contendere. - Evangelicum castitatis consilium propter Regnum coelorum assumptum, quod signum est mundi futuri et fons
Can. 0839      sive paenitentiae et caritatis operibus, quae quidem magnopere ad Regnum Christi in animis radicandum et roborandum adiuvant et ad

REGULA     [6]
Can. 0372      eam nomine Summi Pontificis regat. - § 1. Pro regula habeatur ut portio populi Dei quae dioecesim aliamve Ecclesiam
Can. 0431      certo territorio circumscriptas. § 2. Dioeceses exemptae deinceps pro regula ne habeantur; itaque singulae dioeceses aliaeque Ecclesiae particulares intra
Can. 0448      accommodatas, ad normam iuris. - § 1. Episcoporum conferentia regula generali comprehendit praesules omnium Ecclesiarum particularum eiusdem nationis, ad
Can. 0475      ipsum in universae dioecesis regimine adiuvet. § 2. Pro regula generali habeatur ut unus constituatur Vicarius generalis, nisi dioecesis
Can. 0518      et facultatibus parochi instructus, curam pastoralem moderetur. - Paroecia regula generali sit territorialis, quae scilicet omnes complectatur christifideles certi
Can. 0857      baptismi locus est ecclesia aut oratorium. § 2. Pro regula habeatur ut adultus baptizetur in propria ecclesia paroeciali, infans

REGULAE     [2]
Can. 0095      praescriptis canonum de legibus. - § 1. Ordines sunt regulae seu normae quae servari debent in personarum conventibus, sive
Can. 1613      de tribunali collegiali agatur, omnium iudicum et notarii. - Regulae superius positae de sententia definitiva, sententiae quoque interlocutoriae aptandae

REGULAM     [1]
Can. 0662      et in constitutionibus proprii instituti expressam tamquam supremam vitae regulam habeant. - § 1. Rerum divinarum contemplatio et assidua

REGULARITER     [5]
Can. 0240      ipsi alumni. - § 1. Praeter confessarios ordinarios, alii regulariter ad seminarium accedant confessarii, atque, salva quidem seminarii disciplina
Can. 0276      iuxta iuris particularis praescripta; 5_ sollicitantur ut orationi mentali regulariter incumbant, frequenter ad paenitentiae sacramentum accedant, Deiparam Virginem peculiari
Can. 0548      normam iuris, parochi vicem supplendi. § 3. Vicarius paroecialis regulariter de inceptis pastoralibus prospectis et susceptis ad parochum referat
Can. 1145      posse aut fore inutilem. - § 1. Interpellatio fiat regulariter de auctoritate loci Ordinarii partis conversae; a quo Ordinario
Can. 1464      quod statim ab initio postulatum fuerit, et aliae huiusmodi regulariter videndae sunt ante litis contestationem. - § 1. Fatalia

REGULARIUM     [1]
Can. 0613      disciplinam dumtaxat referatur. - § 1. Domus religiosa canonicorum regularium et monachorum sub proprii Moderatoris regimine et cura sui

REGULAS     [2]
Can. 1108      delegato qui assistant, necnon coram duobus testibus, secundum tamen regulas expressas in canonibus qui sequuntur, et salvis exceptionibus de
Can. 1462      in contestatione litis, et suo tempore tractandae sunt secundum regulas circa quaestiones incidentes. - § 1. Actiones reconventionales proponi

REGULIS     [1]
Can. 0095      agendarum rationes pertinent. § 2. In conventibus celebrationibusve, ii regulis ordinis tenentur, qui in iisdem partem habent. - Baptismo

REGUNT     [1]
Can. 0620      sint erga omnes. - Superiores maiores sunt, qui totum regunt institutum, vel eius provinciam, vel partem eidem aequiparatam, vel

REGUNTUR     [12]
Can. 0029      recipiendae capaci communia feruntur praescripta, proprie sunt leges et reguntur praescriptis canonum de legibus. - Qui potestate exsecutiva tantum
Can. 0094      statutorum praescripta vi potestatis legislativae condita et promulgata sunt, reguntur praescriptis canonum de legibus. - § 1. Ordines sunt
Can. 0132      onus probandae delegationis incumbit. - § 1. Facultates habituales reguntur praescriptis de potestate delegata. § 2. Attamen nisi in
Can. 0315      incepta propriae indoli congrua sua sponte suscipere valent, eaedemque reguntur ad normam statutorum, sub altiore tamen directione auctoritatis ecclesiasticae
Can. 0569      quatenus fieri possit, cappellani. - Cappellani militum legibus specialibus reguntur. - Si communitatis aut coetus sedi adnexa est ecclesia
Can. 0635      - § 1. Bona temporalia institutorum religiosorum, utpote ecclesiastica, reguntur praescriptis Libri V De bonis Ecclesiae temporalibus, nisi aliud
Can. 0740      proprii, quo quidem etiam absentiae a domo vel communitate reguntur. - § 1. Societates et, nisi aliter ferant constitutiones
Can. 0742      acquiritur. - Egressus et dimissio sodalis nondum definitive incorporati reguntur constitutionibus cuiusque societatis. - Indultum discedendi a societate, cessantibus
Can. 1257      Ecclesia personas iuridicas publicas pertinent, sunt bona ecclesiastica et reguntur canonibus qui sequuntur, necnon propriis statutis. § 2. Bona
Can. 1257      propriis statutis. § 2. Bona temporalia personae iuridicae privatae reguntur propriis statutis, non autem hisce canonibus, nisi expresse aliud
Can. 1402      definitionem et poenarum ecclesiasticarum irrogationem. - Omnia Ecclesiae tribunalia reguntur canonibus qui sequuntur, salvis normis tribunalium Apostolicae Sedis. -
Can. 1403      Apostolicae Sedis. - § 1. Causae canonizationis Servorum Dei reguntur peculiari lege pontificia. § 2. Iisdem causis applicantur praeterea

REI     [37]
Can. 0008      die qui Actorum numero appositus est, nisi ex natura rei illico ligent aut in ipsa lege brevior aut longior
Can. 0066      qua editur, aut loci in quo ipsa residet, aut rei dequa agitur, dummodo iudicio Ordinarii nulla sit de ipsa
Can. 0078      ipsa extinguitur. § 3. Privilegium reale cessat per absolutum rei vel loci interitum; privilegium vero locale, si locus intra
Can. 0080      concesso alicui personae iuridicae, aut ratione dignitatis loci vel rei, singulae personae renuntiare nequeunt; nec ipsi personae iuridicae integrum
Can. 0136      in subditos, etiam a territorio absentes, nisi aliud ex rei natura aut ex iuris praescripto constet; in peregrinos in
Can. 0361      veniunt non solum Romanus Pontifex, sed etiam, nisi ex rei natura vel sermonis contextu aliud appareat, Secretaria Status, Consilium
Can. 0365      promovere et fovere necessitudines inter Apostolicam Sedem et Auctoritates Rei Publicae; 2_ quaestiones pertractare quae ad relationes inter Ecclesiam
Can. 0381      can. 368, Episcopo dioecesano in iure aequiparantur, nisi ex rei natura aut iuris praescripto aliud appareat. - § 1
Can. 0425      Ecclesia metropolitana vacans fuerit, Episcopus suffraganeus promotione antiquior, agnita rei veritate, Administratorem pro ea vice deputet; actus autem illius
Can. 0427      et gaudet potestate Episcopi dioecesani, iis excludis quae ex rei natura aut ipso iure excipiuntur. § 2. Administrator dioecesanus
Can. 0489      annis destruantur documenta causarum criminalium in materia morum, quarum rei vita cesserunt aut quae a decennio sententia condemnatoria absolutae
Can. 0606      utroque sexu valent, nisi ex contexu sermonis vel ex rei natura aliud constet. - § 1. Vita religiosa, utpote
Can. 0739      secundum constitutiones, communibus obligationibus clericorum adstringuntur, nisi ex natura rei vel ex contextu sermonis aliud constet. - Sodales habitare
Can. 1258      in Ecclesia, nisi ex contextu sermonis vel ex natura rei aliud appareat. - Ecclesia acquirere bona temporalia potest omnibus
Can. 1293      pietas, caritas vel gravis alia ratio pastoralis; 2_ aestimatio rei alienandae a peritis scripto facta. § 2. Aliae quoque
Can. 1344      irrogationem in tempus magis opportunum differre, si ex praepropera rei punitione maiora mala eventura praevideantur; 2_ a poena irroganda
Can. 1361      remissio divulgetur, nisi quatenus id vel utile sit ad rei famam tuendam vel necessarium ad scandalum reparandum. - §
Can. 1403      remissio fit vel de normis agitur quae, ex ipsa rei natura, easdem quoque causas afficiunt. - Prima Sedes a
Can. 1410      actoris, dummodo aliud forum legitimum non suppetat. - Ratione rei sitae, pars conveniri potest coram tribunali loci, ubi res
Can. 1431      nisi interventus promotoris iustitiae lege praecipiatur vel ex natura rei evidenter necessarius sit. § 2. Si in praecedenti instantia
Can. 1462      agnoscens, suam incompetentiam declarare debet. - § 1. Exceptiones rei iudicatae, transactionis et aliae peremptoriae quae dicuntur litis finitae
Can. 1488      uterque emere litem, aut sibi de immodico emolumento vel rei litigiosae parte vindicata pacisci. Quae si fecerint, nulla est
Can. 1496      ipsa custodienda tradatur, ius habet obtinendi a iudice eiusdem rei sequestrationem. § 2. In similibus rerum adiunctis obtinere potest
Can. 1497      inhibeatur. - § 1. Ad crediti quoque securitatem sequestratio rei admittitur, dummodo de creditoris iure satis constet. § 2
Can. 1498      alias personas reperiantur, et ad debitoris credita. - Sequestratio rei et inhibitio exercitii iuris decerni nullatenus possunt, si damnum
Can. 1499      eo reparando offeratur. - Iudex potest ei, cui sequestrationem rei vel inhibitionem exercitii iuris concedit, praeviam imponere cautionem de
Can. 1515      reliquis partibus earumque rationibus perpensis. - Lite contestata, possessor rei alienae desinit esse bonae fidei; ideoque, si damnatur ut
Can. 1574      requiruntur ad factum aliquod comprobandum vel ad veram alicuius rei naturam dignoscendam. - Iudicis est peritos nominare, auditis vel
Can. 1584      describat. - Peractae recognitionis instrumentum conficiatur. - Praesumptio est rei incertae probabilis coniectura; eaque alia est iuris, quae ab
Can. 1590      sententiam, serventur normae de processu contentioso orali, nisi, attenta rei gravitate, aliud iudici videatur. § 2. Si vero solvi
Can. 1642      ius inter partes et dat actionem iudicati atque exceptionem rei iudicatae, quam iudex ex officio quoque declarare potest ad
Can. 1664      summatim et in iis tantummodo quae pertinent ad substantiam rei controversae, et a deponentibus subsignandae. - Probationes, quae non
Can. 1668      partibus praesentibus legatur. § 2. Potest autem tribunal propter rei difficultatem vel aliam iustam causam usque ad quintum utilem
Can. 1691      ceteris quae ad rationem procedendi attinent, applicandi sunt, nisi rei natura obstet, canones de iudiciis in genere et de
Can. 1704      cum apta relatione deferat ad Episcopum, qui votum pro rei veritate promat tum super facto inconsummationis tum super iusta
Can. 1710      - Si Congregatio causam ad tribunal remiserit, serventur, nisi rei natura obstet, canones de iudiciis in genere et de
Can. 1728      canonum huius tituli, in iudicio poenali applicandi sunt, nisi rei natura obstet, canones de iudiciis in genere et de

REICERE     [1]
Can. 1505      debent suo decreto quam primum libellum aut admittere aut reicere. § 2. Libellus reici potest tantum: 1_ si iudex

REICI     [1]
Can. 1505      primum libellum aut admittere aut reicere. § 2. Libellus reici potest tantum: 1_ si iudex vel tribunal incompetens sit

REICIENDA     [1]
Can. 1589      nexum cum principali iudicio, an vero sit in limine reicienda; et, si eam admittat, utrum talis sit gravitatis, ut

REICIENDAM     [1]
Can. 1735      novum decretum intimet, quo vel prius emendet vel petitionem reiciendam esse decernat, termini ad recurrendum decurrunt ex novi decreti

REICIENDUS     [1]
Can. 1462      ante contestationem litis; qui serius eas opposuerit, non est reiciendus, sed condemnetur ad expensas, nisi probet se oppositionem malitiose

REICIT     [2]
Can. 1506      exhibito libello decretum non ediderit, quo libellum admittit vel reicit ad normam can. 1505, pars, cuius interest, instare potest
Can. 1699      Sedem Apostolicam. § 3. Adversus decretum quo Episcopus libellum reicit, patet recursus ad Sedem Apostolicam. - § 1. Firmo

REIECERIT     [1]
Can. 1579      debet quibus motus argumentis peritorum conclusiones aut admiserit aut reiecerit. - Peritis solvenda sunt expensae et honoraria a iudice

REIECTA     [1]
Can. 1527      § 2. Si pars instet ut probatio a iudice reiecta admittatur, ipse iudex rem expeditissime definiat. - Si pars

REIECTIONEM     [1]
Can. 1505      potest eidem iudici denuo exhibere. § 4. Adversus libelli reiectionem integrum semper est parti intra tempus utile decem dierum

REIECTIONIS     [1]
Can. 1505      collegium, si libellus reiectus fuerit a praeside; quaestio autem reiectionis expeditissime definienda est. - Si iudex intra mensem ab

REIECTUM     [1]
Can. 0692      sodali notificatum, nisi in actu notificationis ab ipso sodale reiectum fuerit, ipso iure secumfert dispensationem a votis necnon ab

REIECTUS     [2]
Can. 1505      aliquod ex processu fundamentum appareat. § 3. Si libellus reiectus fuerit ob vitia quae emendari possunt, actor novum libellum
Can. 1505      vel ad tribunal appellationis vel ad collegium, si libellus reiectus fuerit a praeside; quaestio autem reiectionis expeditissime definienda est

REINCIDENTIAE     [1]
Can. 1357      confessarius paenitenti onus iniungat recurrendi intra mensem sub poena reincidentiae ad Superiorem competentem vel ad sacerdotem facultate praeditum, et

RELATI     [2]
Can. 0350      Ecclesiae suburbicariae, necnon Patriarchae orientales qui in Cardinalium Collegium relati sunt; presbyteralem et diaconalem. § 2. Cardinalibus ordinis presbyteralis
Can. 1187      licet, qui auctoritate Ecclesiae in album Sanctorum vel Beatorum relati sint. - Firma maneat praxis in ecclesiis sacras imagines

RELATIO     [2]
Can. 0456      Episcopi consensum dederint. - Absoluto conventu plenario Episcoporum conferentiae, relatio de actis conferentiae necnon eius decreta a praeside ad
Can. 1577      audito, tempus praefiniat intra quod examen perficiendum est et relatio proferenda. - § 1. Periti suam quisque relationem a

RELATIONE     [5]
Can. 0399      Apostolica Sede definita. § 2. Si annus pro exhibenda relatione determinatus ex toto vel ex parte inciderit in primum
Can. 0399      regimine, Episcopus pro ea vice a conficienda et exhibenda relatione abstinere potest. - § 1. Episcopus dioecesanus, eo anno
Can. 0704      ab instituto sunt quoquo modo separati, fiat mentio in relatione Sedi Apostolicae mittenda, de qua in can. 592, §
Can. 1704      § 1. Instructor, peracta instructione, omnia acta cum apta relatione deferat ad Episcopum, qui votum pro rei veritate promat
Can. 1745      1_ invitet illum ut, inspectis actis, suas impugnationes in relatione scripta colligat, immo probationes in contrarium, si quas habeat

RELATIONEM     [6]
Can. 0399      sit. - § 1. Episcopus dioecesanus tenetur singulis quinquenniis relationem Summo Pontifici exhibere super statu dioecesis sibi commissae, secundum
Can. 0400      potest. - § 1. Episcopus dioecesanus, eo anno quo relationem Summo Pontifici exhibere tenetur, nisi aliter ab Apostolica Sede
Can. 0458      ad normam statutorum committuntur. - Secretariae generalis est: 1_ relationem componere actorum et decretorum conventus plenarii conferentiae necnon actorum
Can. 1578      et relatio proferenda. - § 1. Periti suam quisque relationem a ceteris distinctam conficiant, nisi iudex unam a singulis
Can. 1581      sit, inspicere, peritiae exsecutioni interesse; semper autem possunt suam relationem exhibere. - Si ad definitionem causae iudex opportunum duxerit
Can. 1704      ad Episcopum committentem, cui instructor simul cum actis aptam relationem tradat. - § 1. Acta omnia Episcopus una cum

RELATIONES     [7]
Can. 0364      quidem manente eorundem legitimae potestatis exercitio; 3_ crebras fovere relationes cum Episcoporum conferentia, eidem omnimodam operam praebendo; 4_ ad
Can. 0365      et Auctoritates Rei Publicae; 2_ quaestiones pertractare quae ad relationes inter Ecclesiam et Civitatem pertinent; et peculiari modo agere
Can. 0431      adiuncta, actio pastoralis promoveatur, utque Episcoporum dioecesanorum inter se relationes aptius foveantur, Ecclesiae particulares viciniores componantur in provincias ecclesiasticas
Can. 0459      Episcoporum permanenti ipsis transmitti statuuntur. - § 1. Foveantur relationes inter Episcoporum conferentias, praesertim viciniores, ad maius bonum promovendum
Can. 0738      aliaque apostolatus opera respiciunt, attentis cann. 679-683. § 3. Relationes sodalis dioecesi incardinati cum Episcopo proprio constitutionibus vel particularibus
Can. 0790      cum Moderatoribus institutorum quae operi missionali se dedicant, utque relationes cum iisdem in bonum cedant missionis. § 2. Praescriptis
Can. 1575      nominare, auditis vel proponentibus partibus, aut, si casus ferat, relationes ab aliis peritis iam factas assumere. - Easdem ob

RELATIVA     [3]
Can. 1084      parte viri sive ex parte mulieris, sive absoluta sive relativa, matrimonium ex ipsa eius natura dirimit. § 2. Si
Can. 1407      Incompetentia iudicis, cui nullus ex his titulis suffragatur, dicitur relativa. § 3. Actor sequitur forum partis conventae; quod si
Can. 1460      videre debet. § 2. In casu exceptionis de incompetentia relativa, si iudex se competentem pronuntiet, eius decisio non admittit

RELATIVE     [3]
Can. 1323      cui praeviso occurrere non potuit; 4_ metu gravi, quamvis relative tantum, coactus egit, aut ex necessitate vel gravi incommodo
Can. 1324      annorum explevit; 5_ ab eo, qui metu gravi, quamvis relative tantum, coactus est, aut ex necessitate vel gravi incommodo
Can. 1495      est, licet ad unam causam dumtaxat delegato vel alioquin relative incompetenti. - § 1. Qui probabilibus saltem argumentis ostenderit

RELATORE     [1]
Can. 1609      praecedentiam, ita tamen ut semper a causae ponente seu relatore initium fiat, habeatur discussio sub tribunalis praesidis ductu, praesertim

RELATOREM     [1]
Can. 1429      collegialis praeses debet unum ex iudicibus collegii ponentem seu relatorem designare, qui in coetu iudicum de causa referat et

RELATORIS     [1]
Can. 1610      sententiam exarabit. § 2. In tribunali collegiali, ponentis seu relatoris est exarare sententiam, desumendo motiva ex iis quae singuli

RELAXATIO     [1]
Can. 0085      - Dispensatio, seu legis mere ecclesiasticae in casu particulari relaxatio, concedi potest ab iis qui potestate gaudent exsecutiva intra

RELAXATIONEM     [1]
Can. 1247      laetitiam diei Domini propriam, aut debitam mentis ac corporis relaxationem impediant. - § 1. Praecepto de Missa participanda satisfacit

RELEGATIONE     [1]
Can. 0412      § 2. - Sedes episcopalis impedita intellegitur, si captivitate, relegatione, exsilio aut inhabilitate Episcopus dioecesanus plane a munere pastorali

RELEGATIONIS     [1]
Can. 0539      vacat paroecia aut cum parochus ratione captivitatis, exsilii vel relegationis, inhabilitatis vel infirmae valetudinis aliusve causae a munere pastorali

RELEVAT     [1]
Can. 1536      privato et in causa non sit bonum publicum, ceteras relevat ab onere probandi. § 2. In causis autem quae

RELICTA     [2]
Can. 0239      2. In quolibet seminario unus saltem adsit spiritus director, relicta libertate alumnis adeundi alios sacerdotes, qui ad hoc munus
Can. 0325      erogationemque bonorum, quae ipsi ad pias causas donata aut relicta sint. - § 1. Extinguitur christifidelium consociatio privata ad

RELIGIONE     [3]
Can. 0528      ut nuntius evangelicus ad eos quoque perveniat, qui a religione colenda recesserint aut veram fidem non profiteantur. § 2
Can. 0868      locum tenet, consentiant; 2_ spes habeatur fundata eum in religione catholica educatum iri quae si prorsus deficiat, baptismus secundum
Can. 1366      - Parentes vel parentum locum tenentes, qui liberos in religione acatholica baptizandos vel educandos tradunt, censura aliave iusta poena

RELIGIONEM     [2]
Can. 0831      § 1. In diariis, libellis aut foliis periodicis quae religionem catholicam aut bonos mores manifesto impetere solent, ne quidpiam
Can. 1369      blasphemiam profert, aut bonos mores graviter laedit, aut in religionem vel Ecclesiam iniurias exprimit vel odium contemptumve excitat, iusta

RELIGIONES     [1]
Can. 0364      catholicam et alias Ecclesias vel communitates ecclesiales, immo et religiones non christianas; 7_ ea quae pertinent ad Ecclesiae et

RELIGIONI     [1]
Can. 1210      In loco sacra ea tantum admittantur quae cultui, pietati, religioni exercendis vel promovendis inserviunt, ac vetatur quidquid a loci

RELIGIONIS     [13]
Can. 0383      non satis frui valeant necnon ad eos qui a religionis praxi defecerint. § 2. Fideles diversi ritus in sua
Can. 0529      habent, parochus agnoscat et promoveat, consociationes eorundem ad fines religionis fovendo. Cum proprio Episcopo et cum dioecesis presbyterio cooperetur
Can. 0683      et oratoria, quibus christifideles habitualiter accedunt, scholas aliaque opera religionis vel caritatis sive spiritualis sive temporalis religiosis commissa, Episcopus
Can. 0804      § 2. Loci Ordinarius sollicitus sit, ut qui ad religionis institutionem in scholis, etiam non catholicis, deputentur magistri recta
Can. 0805      pro sua dioecesi ius est nominandi aut approbandi magistros religionis, itemque si religionis morumve ratio id requirat, amovendi aut
Can. 0805      ius est nominandi aut approbandi magistros religionis, itemque si religionis morumve ratio id requirat, amovendi aut exigendi ut amoveantur
Can. 0827      institutione tradenda, itemque scripta in quibus aliquid habetur quod religionis aut morum honestatis peculiariter intersit, iudicio subiciantur loci Ordinarii
Can. 0827      dari non possunt libri vel alia scripta de quaestionibus religionis aut morum tractantia, nisi cum licentia competentis auctoritatis ecclesiasticae
Can. 0832      mores attineant. - Institutorum religiosorum sodales ut scripta quaestiones religionis morumve tractantia edere possint, licentia quoque egent sui Superioris
Can. 0865      intentionem suam baptismum recipiendi manifestaverit et promittat se christianae religionis mandata esse servaturum. - Adultus qui baptizatur, nisi gravis
Can. 1191      Deo facta de bono possibili et meliore, ex virtute religionis impleri debet. § 2. Nisi iure prohibeantur, omnes congruenti
Can. 1200      § 1. Qui libere iurat se aliquid facturum, peculiari religionis obligatione tenetur implendi, quod iureiurando firmaverit. § 2. Iusiurandum
Can. 1340      Paenitentia, quae imponi potest in foro externo, est aliquod religionis vel pietatis vel caritatis opus peragendum. § 2. Ob

RELIGIOSA     [17]
Can. 0234      quibus nempe, vocationum fovendarum gratia, provideatur ut peculiaris formatia religiosa una expedire iudicaverit Episcopus dioecesanus, seminarii minoris similisve instituti
Can. 0607      ex rei natura aliud constet. - § 1. Vita religiosa, utpote totius personae consecratio, mirabile in Ecclesia manifestat conubium
Can. 0608      indoli et fini uniuscuiusque instituti est propria. - Communitas religiosa habitare debet in domo legitime constituta sub auctoritate Superioris
Can. 0612      ministeria peragendi, servatis de iure servandis. - Ut domus religiosa ad opera apostolica destinetur diversa ab illis pro quibus
Can. 0613      regimen et disciplinam dumtaxat referatur. - § 1. Domus religiosa canonicorum regularium et monachorum sub proprii Moderatoris regimine et
Can. 0616      peculiari vigilantiae Episcopi dioecesani comittitur. - § 1. Domus religiosa legitime erecta supprimi potest a supremo Moderatore ad normam
Can. 0654      proprii, non tamen ultra sex menses prorogari. - Professione religiosa sodales tria consilia evangelica observanda voto publico assumunt, Deo
Can. 0665      frequenter accedant. - § 1. Religiosi in propria domo religiosa habitent vitam communem servantes, nec ab ea discedant nisi
Can. 0665      exercendi nomine instituti. § 2. Sodalis, qui e domo religiosa illegitime abest cum animo sese subducendi a potestate Superiorum
Can. 0703      a Superiore locali cum consensu sui consilii e domo religiosa eici potest. Superior maior, si opus sit, dimissionis processum
Can. 0801      operam conferentes ad easdem condendas et sustentandas. - Instituta religiosa quibus missio educationis propria est, fideliter hanc suam missionem
Can. 0804      - § 1. Ecclesiae auctoritati subicitur institutio et educatio religiosa catholica quae in quibuslibet scholis impertitur aut variis communicationis
Can. 1127      ad normam § 1, alia habeatur eiusdem matrimonii celebratio religiosa ad matrimonialem consensum praestandum vel renovandum; item ne fiat
Can. 1127      matrimonialem consensum praestandum vel renovandum; item ne fiat celebratio religiosa, in qua assistens catholicus et minister non catholicus insimul
Can. 1215      divinum necessaria non esse defutura. § 3. Etiam instituta religiosa, licet consensum constituendae novae domus in dioecesi vel civitate
Can. 1241      tumuli rite benedicantur. - § 1. Paroeciae et instituta religiosa coemeterium proprium habere possunt. § 2. Etiam aliae personae
Can. 1266      - In omnibus ecclesiis et oratoriis, etiam ad instituta religiosa pertinentibus, quae de facto habitualiter christifidelibus pateant, Ordinarius loci

RELIGIOSAE     [5]
Can. 0555      congruam atque officiis suis diligenter satisfaciant; 3_ providendi ut religiosae functiones secundum sacrae liturgiae praescripta celebrentur, ut decor et
Can. 0556      nec sit paroecialis nec capitularis, nec adnexa domui communitatis religiosae aut societatis vitae apostolicae, quae in eadem officia celebret
Can. 0637      Ordinario insuper ius esto cognoscendi de rationibus oeconomicis domus religiosae iuris dioecesani. - § 1. Ad ius proprium pertinet
Can. 0667      accomodata servetur secundum determinationes proprii iuris, aliqua parte domus religiosae solis sodalibus semper reservata. § 2. Strictior disciplina clausurae
Can. 0799      societate civili leges quae iuvenum formationem ordinant, educationi eorum religiosae et morali quoque, iuxta parentum conscientiam, in ipsis scholis

RELIGIOSAM     [7]
Can. 0610      instituti atque in tuto positis iis quae ad vitam religiosam sodalium rite agendam requiruntur, iuxta proprios instituti fines et
Can. 0611      necessitatibus provideatur. - Consensus Episcopi dioecesani ad erigendam domum religiosam alicuius instituti secumfert ius: 1_ vitam ducendi secundum indolem
Can. 0628      dioecesani ius et officium est visitare etiam quoad disciplinam religiosam: 1_ monasteria sui iuris de quibus in can. 615
Can. 1136      educationem tum physicam, socialem et culturalem, tum moralem et religiosam pro viribus curandi. - Legitimi sunt filii concepti aut
Can. 1198      dispensandi ad normam can. 1196. - Vota ante professionem religiosam emissa suspenduntur, donec vovens in instituto religioso permanserit. -
Can. 1427      instituti clericalis iuris dioecesani vel laicalis, aut inter personam religiosam et clericum saecularem vel laicum vel personam iuridicam non
Can. 1427      et clericum saecularem vel laicum vel personam iuridicam non religiosam, iudicat in prima instantia tribunal dioecesanum. - § 1

RELIGIOSARUM     [2]
Can. 0229      quae in ecclesiasticis universitatibus facultatibusve aut in institutis scientiarium religiosarum traduntur, ibidem lectiones frequentando et gradus academicos consequendo. §
Can. 0821      dioecesanus ut, ubi fieri possit, condantur instituta superiora scientiarum religiosarum, in quibus nempe edoceantur disciplinae theologicae aliaeque quae ad

RELIGIOSAS     [2]
Can. 0827      Scripturam, ad theologiam, ius canonicum, historiam ecclesiasticam, et ad religiosas aut morales disciplinas pertinentes. § 3. Commendatur ut libri
Can. 1427      congregationis monasticae. § 3. Si demum controversia enascatur inter religiosas personas physicas vel iuridicas diversorum institutorum religiosorum, aut etiam

RELIGIOSE     [1]
Can. 0767      Parochi aut ecclesiae rectoris est curare ut haec praescripta religiose serventur. - § 1. Divini verbi praecones christifidelibus imprimis

RELIGIOSI     [38]
Can. 0303      - Consociationes, quarum sodales, in saeculo spiritum alicuius instituti religiosi participantes, sub altiore eiusdem instituti moderamine, vitam apostolicam ducunt
Can. 0312      tamen ab Episcopo dioecesano praestitus pro erectione domus instituti religiosi valet etiam ad erigendam in eadem domo vel ecclesia
Can. 0498      in dioecesi non incardinati, necnon sacerdotes sodales alicuius instituti religiosi aut societatis vitae apostolicae, qui in dioecesi commorantes, in
Can. 0538      constitutus fuerit. § 2. Parochus, qui est sodalis instituti religiosi aut in societate vitae apostolicae incardinatus, ad normam can
Can. 0567      976. - § 1. Ad nominationem cappellani domus instituti religiosi laicalis, Ordinarius loci ne procedat, nisi consulto Superiore, cui
Can. 0609      ut vere sit centrum communitatis. - § 1. Instituti religiosi domus eriguntur ab auctoritate competenti iuxta constitutiones, praevio Episcopi
Can. 0639      est, semper posse actionem instituti. § 5. Caveant Superiores religiosi ne debita contrahenda permittant, nisi certo constet ex consuetis
Can. 0647      potest in alia instituti domo sub moderamine alicuius probati religiosi, qui vices magistri novitiorum gerat. § 3. Superior maior
Can. 0661      ne committantur, quae eam impediant. - Per totam vitam religiosi formationem suam spiritualem, doctrinalem et practicam sedulo prosequantur; Superiores
Can. 0662      autem eis adiumenta et tempus ad hoc procurent. - Religiosi sequelam Christi in Evangelio propositam et in constitutionibus proprii
Can. 0664      fideliter servent. - In animi erga Deum conversione insistant religiosi, conscientiam etiam cotidie examinent et ad paenitentiae sacramentum frequenter
Can. 0665      et ad paenitentiae sacramentum frequenter accedant. - § 1. Religiosi in propria domo religiosa habitent vitam communem servantes, nec
Can. 0669      instituto cedunt ad normam iuris proprii. - § 1. Religiosi habitum instituti deferant, ad normam iuris proprii confectum, in
Can. 0669      signum suae consecrationis et in testimonium paupertatis. § 2. Religiosi clerici instituti, quod proprium non habet habitum, vestem clericalem
Can. 0672      proprium institutum ne recipiat absque licentia legitimi Superioris. - Religiosi adstringuntur praescriptis cann. 277, 285, 286, 287 et 289
Can. 0672      praescriptis cann. 277, 285, 286, 287 et 289, et religiosi clerici insuper praescriptis can. 279, § 2 in institutis
Can. 0678      ut genuino spiritu suae familiae imbuantur. - § 1. Religiosi subsunt potestati Episcoporum, quos devoto obsequio ac reverentia prosequi
Can. 0678      alia apostolatus opera respiciunt. § 2. In apostolatu externo religiosi propriis quoque Superioribus maiores; integram stipem receptam transmittere debet
Can. 0678      In operibus apostolatus religiosorum ordinandis Episcopi dioecesani et Superiores religiosi collatis consiliis procedant oportet. - Episcopus dioecesanus, urgente gravissima
Can. 0679      oportet. - Episcopus dioecesanus, urgente gravissima causa, sodali instituti religiosi prohibere potest quominus in dioecesi commoretur, si eius Superior
Can. 0778      et inceptis, muniatur, illuminetur atque evolvatur. - Curent Superiores religiosi et societatum vitae apostolicae ut in suis ecclesiis, scholis
Can. 0790      § 1, n. 1 editis, subsunt omnes missionarii, etiam religiosi eorumque auxiliares in eius dicione degentes. - In singulis
Can. 0819      facultatibusque ecclesiasticis quoque valent. - Quatenus dioecesis aut instituti religiosi immo vel ipsius Ecclesiae universae bonum id requirat, debent
Can. 0934      ecclesia paroeciali necnon in ecclesia vel oratorio domui instituti religiosi aut societatis vitae apostolicae adnexo; 2_ asservari potest in
Can. 0936      et servatis Episcopi dioecesani praescriptis. - In domo instituti religiosi aliave pia domo, sanctissima Eucharistia asservetur tantummodo in ecclesia
Can. 0968      subditorum aliorumque, in domo diu noctuque degentium, Superiores instituti religiosi aut societatis vitae apostolicae, si sint clericales iuris pontificii
Can. 0969      licentia saltem praesumpta sui Superioris. § 2. Superior instituti religiosi aut societatis vitae apostolicae, de quo in can. 968
Can. 0974      est presbyteri proprius, aut, si agatur de sodali instituti religiosi, eiusdem competentem Superiorem. § 4. Revocata facultate ad confessiones
Can. 1019      ordines denegatus fuerit. - § 1. Superiori maiori instituti religiosi clericalis iuris pontificii aut societatis clericalis vitae apostolicae iuris
Can. 1052      idoneitate candidati constare; quod si promovendus sit sodalis instituti religiosi aut societatis vitae apostolicae, eaedem litterae insuper testari debent
Can. 1196      omnes ipsorum subditos atque etiam peregrinos; 2_ Superior instituti religiosi aut societatis vitae apostolicae, si sint clericalia iuris pontificii
Can. 1245      in alia pia opera; idque potest etiam Superior instituti religiosi aut societatis vitae apostolicae, si sint clericalia iuris pontificii
Can. 1302      can. 1301. § 3. Bonis fiduciariis alicui sodali instituti religiosi aut societatis vitae apostolicae commissis, si quidem bona sint
Can. 1308      in §§ 3 et 4, gaudet supremus Moderator instituti religiosi clericalis iuris pontificii. - Iisdem auctoritatibus, de quibus in
Can. 1320      de legibus particularibus statuuntur. - In omnibus in quibus religiosi subsunt Ordinario loci, possunt ab eodem poenis coerceri. -
Can. 1392      in publico ecclesiastico documento falsum asserit. - Clerici vel religiosi mercaturam vel negotiationem contra canonum praescripta exercentes pro delicti
Can. 1427      Si controversia sit inter religiosos vel domos eiusdem instituti religiosi clericalis iuris pontificii, iudex primae instantiae, nisi aliud in
Can. 1742      renuntiet. § 2. De parochis qui sunt sodales instituti religiosi aut societatis vitae apostolicae, servetur praescriptum can. 682, §

RELIGIOSIS     [9]
Can. 0596      universali et constitutionibus definitur. § 2. In institutis autem religiosis clericalibus iuris pontificii pollent insuper potestate ecclesiastica regiminis pro
Can. 0607      fraternam in communi ducunt. § 3. Testimonium publicum a religiosis Christo et Ecclesiae reddendum illam secumfert a mundo separationem
Can. 0681      - § 1. Opera quae ab Episcopo dioecesano committuntur religiosis, eiusdem Episcopi auctoritati et directioni subsunt, firmo iure Superiorum
Can. 0683      aliaque opera religionis vel caritatis sive spiritualis sive temporalis religiosis commissa, Episcopus dioecesanus visitare potest, sive per se sive
Can. 0731      consecratae accedunt societates vitae apostolicae, quarum sodales, sine votis religiosis, finem apostolicum societatis proprium prosequuntur et, vitam fraternam in
Can. 0765      aut lege particulari licentia expressa requiratur. - Ad praedicandum religiosis in eorum ecclesiis vel oratoriis licentia requiritur Superioris ad
Can. 0833      universitatibus tradunt, initio suscepti muneris; 8_ Superiores in institutis religiosis et societatibus vitae apostolicae clericalibus, ad normam constitutionum. -
Can. 0911      vicarii paroeciales, cappellani, necnon Superior communitatis in clericalibus institutis religiosis aut societatibus vitae apostolicae quoad omnes in domo versantes
Can. 1302      pontificii, aut Ordinarius eiusdem sodalis proprius in aliis institutis religiosis. - § 1. Nomine piarum fundationum in iure veniunt

RELIGIOSO     [14]
Can. 0241      de iis admittendis, qui ex alieno seminario vel instituto religioso dimissi fuerint, requiritur insuper testimonium respectivi superioris praesertim de
Can. 0266      cuius servitio promotus est. § 2. Sodalis in instituto religioso a votis perpetuis professus aut societati clericali vitae apostolicae
Can. 0520      dioecesanus, de consensu competentis Superioris, potest paroeciam committere instituto religioso clericali vel societati clericali vitae apostolicae, eam erigendo etiam
Can. 0535      itemque ratione suspecti ordinis sacri, professionis perpetuae in instituto religioso emissae necnon mutati ritus; eaeque adnotationes in documento accepti
Can. 0675      sodalium spiritu apostolico imbuatur, tota vero actio apostolica spiritu religioso informetur. § 2. Actio apostolica ex intima cum Deo
Can. 0682      1. Si de officio ecclesiastico in dioecesi alicui sodali religioso conferendo agatur, ab Episcopo dioecesano religiosus nominatur, praesentante vel
Can. 0682      amoveri potest ad nutum sive auctoritatis committentis, monito Superiore religioso, sive Superioris, monito committente, non requisito alterius consensu. -
Can. 0683      § 2. Quod si forte abusus deprehenderit, frustra Superiore religioso monito, propria auctoritate ipse per se providere potest. -
Can. 0702      sacrorum ordinum permittat. - § 1. Qui ex instituto religioso legitime egrediantur vel ab eo legitime dimissi fuerint, nihil
Can. 0753      doctores et magistri; cui authentico magisterio suorum Episcoporum christifideles religioso animi obsequio adhaerere tenentur. - Omnes christifideles obligatione tenentur
Can. 1037      Ecclesia obligationem caelibatus assumpserint, aut vota perpetua in instituto religioso emiserint. - Diaconus, qui ad presbyteratum promoveri renuat, ab
Can. 1078      ordinibus aut ex voto publico perpetuo castitatis in instituto religioso iuris pontificii; 2_ impedimentum criminis de quo in can
Can. 1088      matrimonium attentant, qui voto publico perpetuo castitatis in instituto religioso adstricti sunt. - Inter virum et mulierem abductam vel
Can. 1198      ante professionem religiosam emissa suspenduntur, donec vovens in instituto religioso permanserit. - § 1. Iusiurandum, idest invocatio Nominis divini

RELIGIOSORUM     [31]
Can. 0103      dioecesis, etsi non in parochia, dioecesanum. - Sodales institutorum religiosorum et societatum vitae apostolicae domicilium acquirunt in loco ubi
Can. 0134      episcopales; itemque, pro suis sodalibus, Superiores maiores clericalium institutorum religiosorum iuris pontificii et clericalium societatum vitae apostolicae iuris pontificii
Can. 0134      omnes qui in § 1 recensentur, exceptis Superioribus institutorum religiosorum et societatum vitae apostolicae. § 3. Quae in canonibus
Can. 0307      persona adscribi potest pluribus consociationibus. § 3. Sodales institutorum religiosorum possunt consociationibus, ad normam iuris proprii, de consensu sui
Can. 0317      1 statuta valet etiam pro consociationibus a sodalibus institutorum religiosorum vi apostolici privilegii extra proprias ecclesias vel domos erectis
Can. 0317      vel domos erectis; in consociationibus vero a sodalibus institutorum religiosorum in propria ecclesia vel domo erectis, nominatio aut confirmatio
Can. 0320      et etiam consociationes ex apostolico indulto a sodalibus institutorum religiosorum de consensu Episcopi dioecesani erectae. § 3. Consociatio publica
Can. 0346      Romano Pontifice directe nominantur; quibus accedunt aliqui sodales institutorum religiosorum clericalium, qui ad normam eiusdem iuris peculiaris eliguntur. §
Can. 0346      Romano Pontifice directe nominantur; quibus accedunt aliqui sodales institutorum religiosorum clericalium ad normam eiusdem iuris electi. § 3. Synodus
Can. 0397      quae intra dioecesis ambitum continentur. § 2. Sodales institutorum religiosorum iuris pontificii eorumque domos Episcopus visitare potest in casibus
Can. 0443      omnium in territorio Ecclesiarum particularium; 2_ Superiores maiores institutorum religiosorum et societatum vitae apostolicae numero tum pro viris tum
Can. 0463      impedito, in eius locum substituatur; 9_ aliqui Superiores institutorum religiosorum et societatum vitae apostolicae, quae in dioecesi domum habent
Can. 0615      proprium Moderatorem alium Superiorem maiorem non habet, neque alicui religiosorum instituto ita consociatum est ut eiusdem Superior vera potestate
Can. 0635      et bonorum cummulationis. - § 1. Bona temporalia institutorum religiosorum, utpote ecclesiastica, reguntur praescriptis Libri V De bonis Ecclesiae
Can. 0663      contemplatio et assidua cum Deo in oratione unio omnium religiosorum primum et praecipuum sit officium. § 2. Sodales cotidie
Can. 0673      4, concedi potest a proprio Superiore maiore. - Omnium religiosorum apostolatus primum in eorum vitae consecratae testimonio consistit, quod
Can. 0678      ferat, urgere ne omittant. § 3. In operibus apostolatus religiosorum ordinandis Episcopi dioecesani et Superiores religiosi collatis consiliis procedant
Can. 0681      eiusdem Episcopi auctoritati et directioni subsunt, firmo iure Superiorum religiosorum ad normam can. 678, §§ 2 et 3. §
Can. 0715      instituti propria vel ad regimen instituti destinentur, ad instar religiosorum ab Episcopo dependent. - § 1. Sodales omnes vitam
Can. 0763      ius est ubique, non exclusis ecclesiis et oratoriis institutorum religiosorum iuris pontificii, Dei verbum praedicare, nisi Episcopus loci in
Can. 0806      in suo territorio sitas, eas etiam quae ab institutorum religiosorum sodalibus conditae sint aut dirigantur; eidem item competit praescripta
Can. 0831      iusta et rationabili de causa; clerici autem et institutorum religiosorum sodales, tantummodo de licentia loci Ordinarii. § 2. Episcoporum
Can. 0831      normas statuere de requisitis ut clericis atque sodalibus institutorum religiosorum partem habere liceat in tractandis via radiophonica aut televisifica
Can. 0832      quae ad doctrinam catholicam aut mores attineant. - Institutorum religiosorum sodales ut scripta quaestiones religionis morumve tractantia edere possint
Can. 0952      consuetudo in dioecesi vigens. § 3. Sodales quoque institutorum religiosorum quorumlibet stare debent eidem decreto aut consuetudini loci, de
Can. 0957      cleri saecularis pertinet ad loci Ordinarium, in ecclesiis institutorum religiosorum aut societatum vitae apostolicae ad eorum Superiores. - §
Can. 0969      conferat presbyteris quibuslibet; presbyteri autem qui sodales sunt institutorum religiosorum, eadem ne utantur sine licentia saltem praesumpta sui Superioris
Can. 1179      cathedrali celebrentur, nisi ipse aliam ecclesiam elegerit. - Exequiae religiosorum aut sodalium societatis vitae apostolicae generatim celebrantur in propria
Can. 1265      ministrationis sacramentorum et sacramentalium. - § 1. Salvo iure religiosorum mendicantium, vetatur persona quaevis privata, sive physica sive iuridica
Can. 1405      vel Abbatem superiorem congregationis monasticae, et supremum Moderatorem institutorum religiosorum iuris pontificii; 3_ dioeceses aliasve personas ecclesiasticas, sive physicas
Can. 1427      enascatur inter religiosas personas physicas vel iuridicas diversorum institutorum religiosorum, aut etiam eiusdem instituti clericalis iuris dioecesani vel laicalis

RELIGIOSOS     [4]
Can. 1337      commorandi in certo loco vel territorio sive clericos sive religiosos afficere potest; praescriptio autem commorandi, clericos saeculares et, intra
Can. 1337      praescriptio autem commorandi, clericos saeculares et, intra limites constitutionum, religiosos. § 2. Ut praescriptio commorandi in certo loco vel
Can. 1427      iudicialis adiunctus. - § 1. Si controversia sit inter religiosos vel domos eiusdem instituti religiosi clericalis iuris pontificii, iudex
Can. 1653      normam can. 1439, § 3 subicitur. § 3. Inter religiosos exsecutio sententiae spectat ad Superiorem qui sententiam exsecutioni mandandam

RELIGIOSUM     [7]
Can. 0557      2. Etiam si ecclesia pertineat ad aliquod clericale institutum religiosum iuris pontificii, Episcopo dioecesano competit rectorem a Superiore praesentatum
Can. 0607      fit continuus Dei cultus in caritate. § 2. Institutum religiosum est societas in qua sodales secundum ius proprium vota
Can. 0684      a votis perpetuis nequit a proprio ad aliud institutum religiosum transire, nisi ex concessione supremi Moderatoris utriusque instituti et
Can. 0684      ad societatem vitae apostolicae vel ex illis ad institutum religiosum fiat transitus, requiritur licentia Sanctae Sedis, cuius mandatis standum
Can. 0730      1, 2, 4, et 685; ut vero ad institutum religiosum vel ad societatem vitae apostolicae aut ex illis ad
Can. 0752      membris eidem subditis detrectatio. - Non quidem fidei assensus, religiosum tamen intellectus et voluntatis obsequium praestandum est doctrinae, quam
Can. 1370      incurrit. § 3. Qui vim physicam in clericum vel religiosum adhibet in fidei vel Ecclesiae vel ecclesiasticae potestatis vel

RELIGIOSUS     [13]
Can. 0607      manifestat conubium a Deo conditum, futuri saeculo signum. Ita religiosus plenam suam consummat donationem veluti sacrificium Deo oblatum, quo
Can. 0639      instituti gesserit, institutum respondere debet. § 3. Si contraxerit religiosus sine ulla Superiorum licentia, ipse respondere debet, non autem
Can. 0668      competentis ad normam iuris proprii indigent. § 3. Quidquid religiosus propria acquirit industria vel ratione instituti, acquirit instituto. Quae
Can. 0671      constitutionum necessaria sunt ad suae vocationis finem assequendum. - Religiosus munera et officia extra proprium institutum ne recipiat absque
Can. 0682      dioecesi alicui sodali religioso conferendo agatur, ab Episcopo dioecesano religiosus nominatur, praesentante vel saltem assentiente competenti Superiore. § 2
Can. 0682      nominatur, praesentante vel saltem assentiente competenti Superiore. § 2. Religiosus ab officio commisso amoveri potest ad nutum sive auctoritatis
Can. 0684      institutum redeat, nisi indultum saecularizationis obtinuerit. § 3. Ut religiosus a monasterio sui iuris ad aliud eiusdem instituti vel
Can. 0689      instituto peractum infirmitas contracta fuerit. § 3. Si vero religiosus, perdurantibus votis temporariis, amens evaserit, etsi novam professionem emittere
Can. 0700      spectat ad Episcopum dioecesis ubi sita est domus, cui religiosus adscriptus est. Decretum vero, ut valeat, indicare debet ius
Can. 0705      mittenda, de qua in can. 592, § 1. - Religiosus ad episcopatum evectus instituti sui sodalis remanet, sed vi
Can. 0706      prudenter iudicet cum sua condicione componi non posse. - Religiosus de quo supra: 1_ si per professionem dominium bonorum
Can. 0707      personae, disponere debet secundum offerentium voluntatem. - § 1. Religiosus Episcopus emeritus habitationis sedem sibi eligere potest etiam extra
Can. 1394      etiam dimissione e statu clericali puniri potest. § 2. Religiosus a votis perpetuis, qui non sit clericus, matrimonium etiam

RELINQUAT     [1]
Can. 1747      paroeciali domo sine incommodo nequeat alio transferri, Episcopus eidem relinquat eius usum etiam exclusivum, eadem necessitate durante. § 3

RELINQUENTIUM     [1]
Can. 1300      Voluntates fidelium facultates suas in pias causas donantium vel relinquentium, sive per actum inter vivos sive per actum mortis

RELINQUERE     [3]
Can. 1299      actum inter vivos sive per actum mortis causa, bona relinquere. § 2. In dispositionibus mortis causa in bonum Ecclesiae
Can. 1315      ipsa potest poenam determinare vel prudenti iudicis aestimatione determinandam relinquere. § 3. Lex particularis potest etiam poenis universali lege
Can. 1747      debet a parochi munere exercendo abstinere, quam primum liberam relinquere paroecialem domum, et omnia quae ad paroeciam pertinent ei

RELINQUITUR     [2]
Can. 1284      ab administratoribus quotannis componantur, enixe commendatur; iuri autem particulari relinquitur eas praecipere et pressius determinare modos quibus exhibendae sint
Can. 1346      nimius videatur poenarum ferendae sententiae cumulus, prudenti iudicis arbitrio relinquitur poenas intra aequos terminos moderari. - § 1. Censura

RELIQUIAE     [1]
Can. 1190      1. Sacras reliquias vendere nefas est. § 2. Insignes reliquiae itemque aliae, quae magna populi veneratione honorantur, nequeunt quoquo

RELIQUIAS     [2]
Can. 1190      antequam eam concedat, peritos consulat. - § 1. Sacras reliquias vendere nefas est. § 2. Insignes reliquiae itemque aliae
Can. 1237      libris praescriptos. § 2. Antiqua traditio Martyrum aliorumve Sanctorum reliquias sub altari fixo condendi servetur, iuxta normas in libris

RELIQUIS     [1]
Can. 1514      decreto, ex gravi causa, ad instantiam partis et auditis reliquis partibus earumque rationibus perpensis. - Lite contestata, possessor rei

REM     [29]
Can. 0178      iure statim obtinet; secus non aquirit nisi ius ad rem. - § 1. Electus, si electio confirmatione indigeat, intra
Can. 0382      apostolicas litteras collegio consultorum ostenderit, praesente curiae cancellario, qui rem in acta referat, aut, in dioecesibus noviter erectis, simul
Can. 0404      Episcopo dioecesano atque collegio consultorum, praesente curiae cancellario, qui rem in acta referat. § 2. Episcopus auxiliaris officii sui
Can. 0404      apostolicas nominationis ostenderit Episcopo dioecesano, praesente curiae cancellario, qui rem in acta referat. § 3. Quod si Episcopus dioecesanus
Can. 0639      § 4. Firmum tamen esto, contra eum, in cuius rem aliquid ex inito contractu verum est, semper posse actionem
Can. 0703      sit, dimissionis processum ad normam iuris instituendum curet, aut rem Sedi Apostolicae deferat. - De sodalibus, qui ab instituto
Can. 1281      subiectis determinare. § 3. Nisi quando et quatenus in rem suam versum sit, persona iuridica non tenetur respondere de
Can. 1363      in can. 1362, ex die quo sententia condemnatoria in rem iudicatam transierit computandos, non sit reo notificatum exsecutorium iudicis
Can. 1376      ministerium ecclesiasticum exercuit, iusta poena puniri possunt. - Qui rem sacram, mobilem vel immobilem, profanat iusta poena puniatur. -
Can. 1410      loci, ubi res litigiosa sita est, quoties actio in rem directa sit, aut de spolio agatur. - § 1
Can. 1505      Iudex unicus vel tribunalis collegialis praeses, postquam viderint et rem esse suae competentiae et actori legitimam personam standi in
Can. 1515      alienae desinit esse bonae fidei; ideoque, si damnatur ut rem restituat, fructus quoque a contestationis die reddere debet et
Can. 1527      instet ut probatio a iudice reiecta admittatur, ipse iudex rem expeditissime definiat. - Si pars vel testis se sistere
Can. 1582      iudex opportunum duxerit ad aliquem locum accedere vel aliquam rem inspicere, decreto id praestituat, quo ea quae in accessu
Can. 1590      2. Si vero solvi debeat per decretum, tribunal potest rem committere auditori vel praesidi. - Antequam finiatur causa principalis
Can. 1606      scientiae et conscientiae, iudex, si ex actis et probatis rem habeat plane perspectam, poterit statim sententiam pronuntiare, requisitis tamen
Can. 1608      cuiuslibet sententiae requiritur in iudicis animo moralis certitudo circa rem sententia definiendam. § 2. Hanc certitudinem iudex haurire debet
Can. 1629      ad normam can. 1625; 3_ a sententia quae in rem iudicatam transiit; 4_ a iudicis decreto vel a sententia
Can. 1629      a decreto in causa de qua ius cavet expeditissime rem esse definiendam. - § 1. Appellatio interponi debet coram
Can. 1643      impediendam novam eiusdem causae introductionem. - Numquam transeunt in rem iudicatam causae de statu personarum, haud exceptis causis de
Can. 1645      iubeat. - § 1, Adversus sententiam quae transierit in rem iudicatam, dummodo de eius iniustitia manifesto constet, datur restitutio
Can. 1645      neglectum fuerit; 5_ sententia adversetur praecedenti decisioni, quae in rem iudicatam transierit. - § 1. Restitutio in integrum propter
Can. 1650      taxationem emendare. - § 1. Sententia quae transiit in rem iudicatam, exsecutioni mandari potest, salvo praescripto can. 1647. §
Can. 1650      sit, etiam iudex appellationis, sententiae, quae nondum transierit in rem iudicatam, provisoriam exsecutionem iubere possunt ex officio vel ad
Can. 1654      normam cann. 1620, 1622, 1645, abstineat ab exsecutione, et rem ad tribunal a quo lata est sententia remittat, partibus
Can. 1655      attinet ad actiones personales, cum reus damnatus est ad rem mobilem praestandam, vel ad solvendam pecuniam, vel ad aliud
Can. 1731      damna. - Sententia lata in poenali iudicio, etiamsi in rem iudicatam transierit, nullo modo ius facit erga partem laesam
Can. 1742      constiterit adesse causam de qua in can. 1740, Episcopus rem discutiat cum duobus parochis e coetu ad hoc stabiliter
Can. 1745      § 1, nisi alii propter illorum impossibilitatem sint designandi, rem perpendat; 3_ tandem statuat utrum parochus sit amovendus necne

REMANEAT     [1]
Can. 0869      casibus de quibus in §§ 1 et 2, dubia remaneat baptismi collatio aut validitas, baptismus ne conferatur nisi postquam

REMANET     [1]
Can. 0705      1. - Religiosus ad episcopatum evectus instituti sui sodalis remanet, sed vi voti oboedientiae uni Romano Pontifici obnoxius est

REMEDIA     [2]
Can. 1312      et supernaturali Ecclesiae fini sint consentaneae. § 3. Praeterea remedia poenalia et paenitentiae adhibentur, illa quidem praesertim ad delicta
Can. 1342      poena irrogari vel declarari potest per decretum extra iudicium; remedia poenalia autem et paenitentiae applicari possunt per decretum in

REMEDIIS     [1]
Can. 1348      pastoralis sollicitudinis viis, vel etiam, si res ferat, poenalibus remediis eius utilitati et publico bono consulere. - Si poena

REMEDIO     [2]
Can. 1328      sua ad delicti exsecutionem conducant, auctor potest paenitentiae vel remedio poenali subici, nisi sponte ab incepta delicti exsecutione destiterit
Can. 1340      3. Paenitentias Ordinarius pro sua prudentia addere potest poenali remedio monitionis vel correptionis. - Ordinarius proceduram iudicialem vel administrativam

REMEDIUM     [2]
Can. 0987      periculo mortis quilibet sacerdos. - Christifidelis, ut sacramenti paenitentiae remedium percipiat salutiferum, ita dispositus sit oportet ut, peccata quae
Can. 1741      administratio cum gravi Ecclesiae damno, quoties huic malo aliud remedium afferi nequeat. - § 1. Si ex instructione peracta

REMISERIT     [1]
Can. 1710      ipso iure vetatur. - Si Congregatio causam ad tribunal remiserit, serventur, nisi rei natura obstet, canones de iudiciis in

REMISSA     [2]
Can. 0988      post baptismum perpetrata et nondum per claves Ecclesiae directe remissa neque in confessione individuali accusata, quorum post diligentem sui
Can. 1357      tenentur, postquam convaluerint, ii quibus ad normam can. 976 remissa est censura irrogata vel declarata vel Sedi Apostolicae reservata

REMISSIO     [10]
Can. 0992      alius ritus, cui maluerit, peccata confiteri. - Indulgentia est remissio coram Deo poenae temporalis pro peccatis, ad culpam quod
Can. 1356      vel per alium irrogavit vel declaravit. § 2. Antequam remissio fiat, consulendus est, nisi propter extraordinarias circumstantias impossibile sit
Can. 1358      vel declarata vel Sedi Apostolicae reservata. - § 1. Remissio censurae dari non potest nisi delinquenti qui a contumacia
Can. 1359      etiam paenitentiam imponere. - Si quis pluribus poenis detineatur, remissio valet tantummodo pro poenis in ipsa expressis; generalis autem
Can. 1359      valet tantummodo pro poenis in ipsa expressis; generalis autem remissio omnes aufert poenas, iis exceptis quas in petitione reus
Can. 1360      quas in petitione reus mala fide reticuerit. - Poenae remissio metu gravi extorta irrita est. - § 1. Remissio
Can. 1361      remissio metu gravi extorta irrita est. - § 1. Remissio dari potest etiam absenti vel sub condicione. § 2
Can. 1361      dari potest etiam absenti vel sub condicione. § 2. Remissio in foro externo detur scripto, nisi gravis causa aliud
Can. 1361      suadeat. § 3. Caveatur ne remissionis petitio vel ipsa remissio divulgetur, nisi quatenus id vel utile sit ad rei
Can. 1403      huius Codicis, quoties in eadem lege ad ius universale remissio fit vel de normis agitur quae, ex ipsa rei

REMISSIONE     [1]
Can. 1357      tempus necessarium ut Superior competens provideat. § 2. In remissione concedenda confessarius paenitenti onus iniungat recurrendi intra mensem sub

REMISSIONEM     [1]
Can. 1354      potestatem facere remittendi. § 3. Si Apostolica Sedes poenae remissionem sibi vel aliis reservaverit, reservatio stricte est interpretanda. -

REMISSIONIS     [1]
Can. 1361      nisi gravis causa aliud suadeat. § 3. Caveatur ne remissionis petitio vel ipsa remissio divulgetur, nisi quatenus id vel

REMISSO     [1]
Can. 1568      deponentibus. - Notarius in actis mentionem faciat de praestito, remisso aut recusato iureiurando, de partium aliorumque praesentia, de interrogationibus

REMITTANT     [2]
Can. 1606      partes parare sibi tempore utili defensionem neglexerint, aut se remittant iudicis scientiae et conscientiae, iudex, si ex actis et
Can. 1617      motiva exprimant, vel ad motiva in alio actu expressa remittant. - Sententia interlocutoria vel decretum vim sententiae definitivae habent

REMITTAT     [2]
Can. 1654      et rem ad tribunal a quo lata est sententia remittat, partibus certioribus factis. - § 1. Quod attinet ad
Can. 1669      casibus a iure exclusis, nullitatem sententiae declaret et causam remittat tribunali quod sententiam tulit. - In ceteris quae ad

REMITTATUR     [1]
Can. 1202      firmitatem. - Obligatio iureiurando promissorio inducta desinit: 1_ si remittatur ab eo in cuius commodum iusiurandum emissum fuerat; 2_

REMITTENDA     [1]
Can. 1577      circa quae periti opera versari debeat. § 2. Perito remittenda sunt acta causae aliaque documenta et subsidia quibus egere

REMITTENDI     [1]
Can. 1354      lex vel praeceptum, poenam constituens, aliis quoque potestatem facere remittendi. § 3. Si Apostolica Sedes poenae remissionem sibi vel

REMITTERE     [6]
Can. 1203      si iurisiurandi dispensatio vergat in praeiudicium aliorum qui obligationem remittere recusent, una Apostolica Sedes potest iusiurandum dispensare. - Iusiurandum
Can. 1354      a praecepto poenam comminanti eximere, possunt etiam eam poenam remittere. § 2. Potest praeterea lex vel praeceptum, poenam constituens
Can. 1355      1. Poenam lege constitutam, si sit irrogata vel declarata, remittere possunt, dummodo non sit Apostolicae Sedi reservata: 1_ Ordinarius
Can. 1355      constitutam, si Sedi Apostolicae non sit reservata, potest Ordinarius remittere suis subditis et iis qui in ipsius territorio versantur
Can. 1356      constitutam praecepto quod non sit ab Apostolica Sede latum, remittere possunt: 1_ Ordinarius loci, in quo delinquens versatur; 2_
Can. 1357      censuram latae sententiae excommunicationis vel interdicti non declaratam confessarius remittere potest in foro interno sacramentali, si paenitenti durum sit

REMITTIT     [3]
Can. 0022      potest, conciliandae. - Leges civiles ad quas ius Ecclesiae remittit, in iure canonico iisdem cum effectibus serventur, quatenus iuri
Can. 1358      recesserit; recedenti autem denegari nequit. § 2. Qui censuram remittit, potest ad normam can. 1348 providere vel etiam paenitentiam
Can. 1688      sit iuxta ordinarium tramitem iuris; quo in casu eam remittit ad tribunal primae instantiae. - In sententia partes moneantur

REMITTUNTUR     [1]
Can. 0963      in can. 989, is cui generali absolutione gravia peccata remittuntur, ad confessionem individualem quam primum, occasione data, accedat, antequam

REMOTA     [2]
Can. 0524      ad paroecialem curam in eadem implendam, omni personarum acceptione remota ut iudicium de idoneitate ferat, audiat vicarium foraneum aptasque
Can. 1565      si ea quae testificanda sunt ita a memoria sint remota, ut nisi prius recolantur certo affirmari nequeant, poterit iudex

REMOTAE     [1]
Can. 1564      simul complectentes, non captiosae, non subdolae, non suggerentes responsionem, remotae a cuiusvis offensione et pertinentes ad causam quae agitur

REMOTIO     [2]
Can. 0430      a novo Episcopo dioecesis possessionem. § 2. Administratoris dioecesani remotio Sanctae Sedi reservatur renuntiatio quae forte ab ipso fiat
Can. 1486      mandatum speciale. - § 1. Ut procuratoris vel advocati remotio effectum sortiatur, necesse est ipsis intimetur, et, si lis

REMOTIONE     [2]
Can. 0481      tempore mandati, renuntiatione, itemque, salvis cann. 406 et 409, remotione eisdem ab Episcopo dioecesano intimata, atque sedis episcopalis vacatione
Can. 1486      fuerit, iudex et adversa pars certiores facti sint de remotione. § 2. Lata definitiva sententia, ius et officium appellandi

REMOTIS     [1]
Can. 1560      dissentiant, iudex discrepantes inter se conferre seu comparare potest, remotis, quantum fieri poterit, dissidiis et scandalo. - Examen testis

REMOTO     [2]
Can. 0430      exhibenda est collegio ad electionem competenti, neque acceptatione eget; remoto aut renuntiante Administratore dioecesano, aut eodem defuncto, alius eligatur
Can. 0933      communitatis ecclesialis plenam communionem cum Ecclesia catholica non habentium, remoto scandalo. - § 1. Sanctissima Eucharistia: 1_ asservari debet

REMOVEANTUR     [1]
Can. 0810      requisitis, servato modo procedendi in statutis definito, a munere removeantur. § 2. Episcoporum conferentiae et Episcopi dioecesani, quorum interest

REMOVEATUR     [1]
Can. 1600      gravis exstet ratio itemque quodlibet fraudis vel subornationis periculum removeatur; 3_ in omnibus causis, quoties verisimile est, nisi probatio

REMOVERE     [3]
Can. 0318      moderetur. § 2. Moderatorem consociationis publicae iusta de causa removere potest qui eum nominavit aut confirmavit, auditis tamen tum
Can. 0318      tum consociationis officialibus maioribus ad normam statutorum; cappellanum vero removere potest, ad normam cann. 192-195, qui eum nominavit. -
Can. 1125      catholica declaret se paratam esse pericula a fide deficiendi removere atque sinceram promissionem praestet se omnia pro viribus facturam

REMOVERI     [4]
Can. 0477      libere ab Episcopo dioecesano nominantur et ab ipso libere removeri possunt, firmo praescripto can. 406; Vicarius episcopalis, qui non
Can. 0485      conformia declarare. - Cancellarius aliique notarii libere ab officio removeri possunt ab Episcopo dioecesano, non autem ab Administratore dioecesano
Can. 1422      definitum tempus, firmo praescripto can. 1420, § 5, nec removeri possunt nisi ex legitima gravique causa. - § 1
Can. 1436      singulas causas; possunt autem ab Episcopo, iusta de causa, removeri. - § 1. Cuilibet processui intersit notarius, adeo ut

REMUNERATIONEM     [6]
Can. 0191      cautum aut a competenti auctoritate praescriptum fuerit. § 2. Remunerationem cum priore officio conexam translatus percipit, donec alterius possessionem
Can. 0231      praescripto can. 230, § 1, ius habent ad honestam remunerationem suae condicioni aptatam, qua decenter, servatis quoque iuris civilis
Can. 0281      - § 1. Clerici, cum ministerio ecclesiastico se dedicant, remunerationem merentur quae suae condicioni congruat, ratione habite tum ipsius
Can. 0281      3. Diaconi uxorati, qui plene ministerio ecclesiastico sese devovent, remunerationem merentur qua sui suaeque familiae sustentationi providere valeant; qui
Can. 0281      qui vero ratione professionis civilis, quam exercent aut exercuerunt, remunerationem obtineant, ex perceptis inde reditibus sibi suaeque familiae necessitatibus
Can. 0418      salvo tamen can. 409, § 2; 2_ integram percipit remunerationem officio propriam. - Sede vacante, regimen dioecesis, usque ad

REMUNERATIONEMVE     [1]
Can. 0230      tamen ministeriorum collatio eisdem ius non confert ad sustentationem remunerationemve ab Ecclesia praestandam. § 2. Laici ex temporanea deputatione

REMUNERATIONI     [2]
Can. 0263      provideatur seminarii constitutioni et conservationi, alumnorum sustentationi necnon magistrorum remunerationi aliisque seminarii necessitatibus. - § 1. Ut seminarii necessitatibus
Can. 0531      presbyterali, competit statuere praescripta, quibus destinationi harum oblationum necnon remunerationi clericorum idem munus implentium provideatur. - In omnibus negotiis

RENOVANDA     [1]
Can. 0607      proprium vota publica perpetua vel temporaria, elapso tamen tempore renovanda, nuncupant atque vitam fraternam in communi ducunt. § 3

RENOVANDIS     [1]
Can. 0723      ad incorporationem perpetuam vel definitivam, vinculis scilicet temporariis semper renovandis. § 4. Incorporatio definitiva, quoad certos effectus iuridicos in

RENOVANDUM     [2]
Can. 0271      concedere potest suis clericis ad tempus praefinitum, etiam pluries renovandum, ita tamen ut iidem clerici propriae Ecclesiae particulari incardinati
Can. 1127      eiusdem matrimonii celebratio religiosa ad matrimonialem consensum praestandum vel renovandum; item ne fiat celebratio religiosa, in qua assistens catholicus

RENOVANDUS     [1]
Can. 1158      1. Si impedimentum sit publicum, consensus ab utraque parte renovandus est forma canonica, salvo praescripto can. 1127, § 2

RENOVANS     [1]
Can. 1157      debet esse novus voluntatis actus in matrimonium, quod pars renovans scit aut opinatur ab initio nullum fuisse. - §

RENOVARE     [1]
Can. 0889      ut sit apte institutus, rite dispositus et promissiones baptismales renovare valeat. - Fideles tenentur obligatione hoc sacramentum tempestive recipiendi

RENOVATIO     [2]
Can. 1156      consensum renovet saltem pars impedimenti conscia. § 2. Haec renovatio iure ecclesiastico requiritur ad validitatem convalidationis, etiamsi initio utraque
Can. 1157      initio utraque pars consensum praestiterit nec postea revocaverit. - Renovatio consensus debet esse novus voluntatis actus in matrimonium, quod

RENOVATIONE     [2]
Can. 0726      sodalis institutum libere derelinquere valet vel a sacrorum vinculorum renovatione iusta de causa a Moderatore maiore, audito suo consilio
Can. 1161      1. Matrimonii irriti sanatio in radice est eiusdem, sine renovatione consensus, convalidatio, a competenti auctoritate concessa, secumferens dispensationem ab

RENOVATIONEM     [2]
Can. 0631      instituti de quo in can. 578, tueri et accommodatam renovationem iuxta ipsum promovere, Moderatorem supremum eligere, maiora negotia tractare
Can. 0657      emissa fuerit, qui sponte petat et idoneus iudicetur, ad renovationem professionis vel ad professionem perpetuam admittatur, secus discedat. §

RENOVENDAM     [1]
Can. 0689      instituto ducendam, causam constituit eum non admittendi ad professionem renovendam ad perpetuam emittendam, nisi ob neglentiam instituti vel ob

RENOVENTUR     [2]
Can. 0413      componendo; qui elenchus cum Metropolitana communicandus singulis saltem triennis renoventur atque a cancellario sub secreto servetur. § 2. Si
Can. 0939      pyxide seu vasculo serventur, et frequenter, veteribus rite consumptis, renoventur. - Coram tabernaculo, in quo sanctissima Eucharistia asservatur, peculiaris

RENOVET     [1]
Can. 1156      ut cesset impedimentum vel ab eodem dispensetur, et consensum renovet saltem pars impedimenti conscia. § 2. Haec renovatio iure

RENOVETUR     [2]
Can. 0501      ut integrum consilium vel aliqua eius pars intra quinquennium renovetur. § 2. Vacante sede, consilium presbyterale cessat eiusque munera
Can. 1158      2. Si impedimentum probari nequeat, satis est ut consensus renovetur privatim et secreto, et quidem a parte impedimenti conscia

RENUANT     [2]
Can. 0776      omnes, nisi legitime impediti, operam suam libenter praestare ne renuant. Munus parentum, in catechesi familiari, de quo in can
Can. 1528      pars vel testis se sistere ad respondendum coram iudice renuant, licet eos audire etiam per laicum a iudice designatum

RENUAT     [6]
Can. 0684      instituto admitti potest. Si autem sodalis hanc professionem emittere renuat vel ad eam emittendam a competentibus Superioribus non admittatur
Can. 1038      instituto religioso emiserint. - Diaconus, qui ad presbyteratum promoveri renuat, ab ordinis recepti exercitio prohiberi non potest, nisi impedimentum
Can. 1486      definitiva sententia, ius et officium appellandi, si mandans non renuat, procuratori manet. - Tum procurator tum advocatus possunt a
Can. 1562      testi deferat iuramentum iuxta can. 1532; quod si testis renuat illud emittere, iniuratus audiatur. - Iudex imprimis testis identitatem
Can. 1653      primi gradus lata est. § 2. Quod si hic renuat vel neglegat, parte cuius interest instante vel etiam ex
Can. 1751      - § 1. His peractis, si adhuc et parochus renuat et Episcopus putet translationem esse faciendam, hic decretum translationis

RENUERIT     [4]
Can. 0763      verbum praedicare, nisi Episcopus loci in casibus particularibus expresse renuerit. - Salvo praescripto can. 765, facultate ubique praedicandi, de
Can. 0967      licite ubique utuntur, nisi Episcopus dioecesanus in casu particulari renuerit. § 2. Qui facultate confessiones habitualiter excipiendi gaudent sive
Can. 0967      ubique exercere possunt, nisi loci Ordinarius in casu particulari renuerit, firmis praescriptis can. 974, §§ 2 et 3. §
Can. 0967      aliquis Superior maior quoad proprios subditos in casu particulari renuerit. - § 1. Vi officii pro sua quisque dicione

RENUIT     [1]
Can. 1445      statu personarum, quas ad novum examen Rota Romana admittere renuit; 3_ exceptiones suspicionis aliasque causas contra Auditores Rotae Romanae

RENUNTIANTE     [2]
Can. 0189      § 4. Renuntiatio, quamdiu effectum sortita non fuerit, a renuntiante revocari potest; effectu secuto revocari nequit, sed qui renuntiavit
Can. 0430      collegio ad electionem competenti, neque acceptatione eget; remoto aut renuntiante Administratore dioecesano, aut eodem defuncto, alius eligatur Administrator dioecesanus

RENUNTIANTEM     [1]
Can. 1525      est, eosdem parit effectus ac peremptio instantiae, itemque obligat renuntiantem ad solvendas expensas actorum, quibus renuntiatum fuit. - §

RENUNTIANTIS     [3]
Can. 0189      vi caret; quae acceptatione non indiget effectum sortitur communicatione renuntiantis ad normam iuris facta. § 4. Renuntiatio, quamdiu effectum
Can. 0402      Episcoporum conferentia curare debet ut congruae et dignae Episcopi renuntiantis sustentationi provideatur, attenta quidem primaria obligatione, qua tenetur dioecesis
Can. 0538      loci inspectis adiunctis, de eadem acceptanda aut differenda decernat; renuntiantis congruae sustentationi et habitationi ab Episcopo dioecesano providendum est

RENUNTIARE     [12]
Can. 0080      Privilegio in sui dumtaxat favorem concesso quaevis persona physica renuntiare potest. § 3. Privilegio concesso alicui personae iuridicae, aut
Can. 0080      iuridicae, aut ratione dignitatis loci vel rei, singulae personae renuntiare nequeunt; nec ipsi personae iuridicae integrum est privilegio sibi
Can. 0080      nec ipsi personae iuridicae integrum est privilegio sibi concesso renuntiare, si renuntiatio cedat in Ecclesiae praeiudicium. - Resoluto iure
Can. 0187      Quisquis sui compos potest officio ecclesiastico iusta de causa renuntiare. - Renuntiatio ex metu gravi, iniuste incusso, dolo vel
Can. 0668      § 4. Qui ex instituti natura plene bonis suis renuntiare debet, illam renuntiationem, forma, quantum fieri potest, etiam iure
Can. 0668      suis pro parte vel totaliter de licentia supremi Moderatoris renuntiare velit. § 5. Professus, qui ob instituti naturam plene
Can. 1485      - Nisi speciale mandatum habuerit, procurator non potest valide renuntiare actioni, instantiae vel actis iudicialibus, nec transigere, pacisci, compromittere
Can. 1524      In quolibet statu et gradu iudicii potest actor instantiae renuntiare; item tum actor tum pars conventa possunt processus actis
Can. 1524      item tum actor tum pars conventa possunt processus actis renuntiare sive omnibus sive nonnullis tantum. § 2. Tutores et
Can. 1524      tantum. § 2. Tutores et administratores personarum iuridicarum, ut renuntiare possint instantiae, egent consilio vel consensu eorum, quorum concursus
Can. 1551      possunt. - Pars, quae testem induxit, potest eius examini renuntiare; sed adversa pars postulare potest ut nihilominus testis examinetur
Can. 1636      deserta censetur appellatio. - § 1. Appellans potest appellationi renuntiare cum effectibus, de quibus in can. 1525. § 2

RENUNTIASSE     [1]
Can. 1594      2_ si actor novae citationi non paruerit, praesumitur instantiae renuntiasse ad normam cann. 1524-1525; 3_ quod si postea in

RENUNTIAT     [1]
Can. 1155      coniugalem rursus admittere potest, quo in casu iuri separationis renuntiat. - § 1. Ad convalidandum matrimonium irritum ob impedimentum

RENUNTIATIO     [14]
Can. 0080      personae iuridicae integrum est privilegio sibi concesso renuntiare, si renuntiatio cedat in Ecclesiae praeiudicium. - Resoluto iure concedentis, privilegium
Can. 0188      compos potest officio ecclesiastico iusta de causa renuntiare. - Renuntiatio ex metu gravi, iniuste incusso, dolo vel errore substantiali
Can. 0189      simoniace facta, ipso iure irrita est. - § 1. Renuntiatio, ut valeat, sive acceptatione eget sive non, auctoritati fieri
Can. 0189      et proportionata causa non innixam ne acceptet. § 3. Renuntiatio quae acceptatione indiget, nisi intra tres menses acceptetur, omni
Can. 0189      sortitur communicatione renuntiantis ad normam iuris facta. § 4. Renuntiatio, quamdiu effectum sortita non fuerit, a renuntiante revocari potest
Can. 0332      Romanus Pontifex muneri suo renuntiet, ad validitatem requiritur ut renuntiatio libere fiat et rite manifestetur, non vero ut a
Can. 0402      renuntiationem ab officio exhibeat. - § 1. Episcopus, cuius renuntiatio ab officio acceptata fuerit, titulum emeriti suae dioecesis retinet
Can. 0430      possessionem. § 2. Administratoris dioecesani remotio Sanctae Sedi reservatur renuntiatio quae forte ab ipso fiat, authentica forma exhibenda est
Can. 1524      ponendos actus, qui ordinariae administrationis fines excedunt. § 3. Renuntiatio, ut valeat, peragenda est scripto, eademque a parte vel
Can. 1525      vel saltem non impugnari, et a iudice admitti. - Renuntiatio a iudice admissa, pro actis quibus renuntiatum est, eosdem
Can. 1636      proposita sit a vinculi defensore vel a promotore iustitiae, renuntiatio fieri potest, nisi lex aliter caveat, a vinculi defensore
Can. 1724      non constituerit. - § 1. In quolibet iudicii gradu renuntiatio instantiae fieri potest a promotore iustitiae, mandante vel consentiente
Can. 1724      Ordinario, ex cuius deliberatione processus promotus est. § 2. Renuntiatio, ut valeat, debet a reo acceptari, nisi ipse sit
Can. 1743      vitae apostolicae, servetur praescriptum can. 682, § 2. - Renuntiatio a parocho fieri potest non solum pure et simpliciter

RENUNTIATIONE     [6]
Can. 0142      causa finali delegationis; revocatione delegantis delegato directe intimata necnon renuntiatione delegati deleganti significata et eo acceptata; non autem resoluto
Can. 0184      officium ecclesiasticum lapsu temporis praefiniti, expleta aetate iure definita, renuntiatione, translatione, amotione necnon privatione. § 2. Resoluto quovis modo
Can. 0367      pontificiis statuatur; cessat autem expleto mandato, revocatione eidem intimata, renuntiatione a Romano Pontifice acceptata. - Ecclesiae particulares, in quibus
Can. 0416      ipsa provideat. - Sedes episcopalis vacat Episcopi dioecesani morte, renuntiatione a Romano Pontifice acceptata, translatione ac privatione Episcopo intimata
Can. 0481      potestas Vicarii generalis et Vicarii episcopalis expleto tempore mandati, renuntiatione, itemque, salvis cann. 406 et 409, remotione eisdem ab
Can. 0538      aut translatione ab Episcopo dioecesano ad normam iuris peracta, renuntiatione iusta de causa ab ipso parocho facta et, ut

RENUNTIATIONEM     [11]
Can. 0080      praescripto can. 81. - § 1. Nullum privilegium per renuntiationem cessat, nisi haec a competendi auctoritate fuerit accepta. §
Can. 0185      provisionem competit. - Ei, qui ob impletam aetatem aut renuntiationem acceptatam officium amittit, titulus emeriti conferri potest. - Lapsu
Can. 0189      scripto vel oretenus coram duobus testibus. § 2. Auctoritas renuntiationem iusta et proportionata causa non innixam ne acceptet. §
Can. 0354      praepositi, qui septuagesimum quintum aetatis annum expleverint, rogantur ut renuntiationem ab officio exhibeant Romano Pontifici qui, omnibus perpensis, providebit
Can. 0401      dioecesanus, qui septuagesimum quintum aetatis annum expleverit, rogatur ut renuntiationem ab officio exhibeat Summo Pontifici, qui omnibus inspectis adiunctis
Can. 0401      gravem causam officio suo adimplendo minus aptus evaserit, ut renuntiationem ab officio exhibeat. - § 1. Episcopus, cuius renuntiatio
Can. 0411      breve tempus discedant. - Episcopo coadiutori et auxiliari, ad renuntiationem ab officio quod attinet, applicantur praescripta cann. 401 et
Can. 0538      3. Parochus, expleto septuagesimo quinto aetatis anno, rogatur ut renuntiationem ab officio exhibeat Episcopo dioecesano, qui, omnibus personae et
Can. 0668      ex instituti natura plene bonis suis renuntiare debet, illam renuntiationem, forma, quantum fieri potest, etiam iure civili valida, ante
Can. 0668      voto paupertatis contrarios invalide ponit. Quae autem ei post renuntiationem obveniunt, instituto cedunt ad normam iuris proprii. - §
Can. 1744      autem respondisse etsi nullo impedimento detentum, aut si parochus renuntiationem nullis adductis motivis recuset, Episcopus decretum amotionis ferat. -

RENUNTIATIONIS     [1]
Can. 0161      potest qui iure praesentandi pollet, intra mensem ab habita renuntiationis aut mortis notitia, ius suum rursus exercere. - Qui

RENUNTIATUM     [3]
Can. 1525      admitti. - Renuntiatio a iudice admissa, pro actis quibus renuntiatum est, eosdem parit effectus ac peremptio instantiae, itemque obligat
Can. 1525      instantiae, itemque obligat renuntiantem ad solvendas expensas actorum, quibus renuntiatum fuit. - § 1. Onus probandi incumbit ei qui
Can. 1641      si, in gradu appellationis, instantia perempta sit vel eidem renuntiatum fuerit; 4_ si lata sit sententia definitiva, a qua

RENUNTIAVERIT     [2]
Can. 0161      candidatum praesentare. § 2. Si praesentatus ante institutionem factam renuntiaverit aut de vita decesserit, potest qui iure praesentandi pollet
Can. 0668      5. Professus, qui ob instituti naturam plene bonis suis renuntiaverit, capacitatem acquirendi et possidendi amittit, ideoque actus voto paupertatis

RENUNTIAVIT     [1]
Can. 0189      renuntiante revocari potest; effectu secuto revocari nequit, sed qui renuntiavit, officium alio ex titulo consequi potest. - § 1

RENUNTIET     [2]
Can. 0332      § 2. Si contingat ut Romanus Pontifex muneri suo renuntiet, ad validitatem requiritur ut renuntiatio libere fiat et rite
Can. 1742      indicatis, parocho paterne suadeat ut intra tempus quindecim dierum renuntiet. § 2. De parochis qui sunt sodales instituti religiosi

REO     [5]
Can. 1313      Si post delictum commissum lex mutetur, applicanda est lex reo favorabilior. § 2. Quod si lex posterior tollat legem
Can. 1363      sententia condemnatoria in rem iudicatam transierit computandos, non sit reo notificatum exsecutorium iudicis decretum de quo in can. 1651
Can. 1720      Ordinarius censuerit per decretum extra iudicium esse procedendum: 1_ reo accusationem atque probationes, data facultate sese defendendi, significet, nisi
Can. 1724      promotus est. § 2. Renuntiatio, ut valeat, debet a reo acceptari, nisi ipse sit a iudicio absens declaratus. -
Can. 1726      et stadio, si evidenter constet delictum non esse a reo patratum, iudex debet id sententia declarare et reum absolvere

REPARANDA     [2]
Can. 0982      retractaverit et paratus sit ad damna, si quae habeantur, reparanda. - § 1. Sacramentale sigillum inviolabile est; quare nefas
Can. 1729      § 1. Pars laesa potest actionem contentiosam ad damna reparanda ex delicto sibi illata in ipso poenali iudicio exercere

REPARANDI     [5]
Can. 0057      immo et damnum forte illatum, ad normam can. 128, reparandi. - § 1. Decretum singulare vim habere desinit legitima
Can. 0128      culpa posito, alteri damnum infert, obligatione tenetur damnum illatum reparandi. - § 1. Potestatis regiminis, quae quidem ex divina
Can. 1344      primum post vitam laudabiliter peractam deliquerit neque necessitas urgeat reparandi scandalum, obligationem servandi poenam expiatoriam suspendere, ita tamen ut
Can. 1399      gravitas punitionem postulat, et necessitas urget scandala praeveniendi vel reparandi. - § 1. Obiectum iudicii sunt: 1_ personarum physicarum
Can. 1730      reus absolutus sit propter causam quae non auferat obligationem reparandi damna. - Sententia lata in poenali iudicio, etiamsi in

REPARANDO     [1]
Can. 1498      timetur possit aliter reparari et idonea cautio de eo reparando offeratur. - Iudex potest ei, cui sequestrationem rei vel

REPARANDUM     [1]
Can. 1361      sit ad rei famam tuendam vel necessarium ad scandalum reparandum. - § 1. Actio criminalis praescriptione extinguitur triennio, nisi

REPARARI     [2]
Can. 1341      correptione neque aliis pastoralis sollicitudinis viis satis posse scandalum reparari, iustitiam restitui, reum emendari. - § 1. Quoties iustae
Can. 1498      decerni nullatenus possunt, si damnum quod timetur possit aliter reparari et idonea cautio de eo reparando offeratur. - Iudex

REPARATIONE     [1]
Can. 1189      in ecclesiis vel oratoriis fidelium venerationi expositae, si quando reparatione indigeant, numquam restaurentur sine data scripto licentia ab Ordinario

REPARATIONEM     [3]
Can. 1062      datur actio ad petendam matrimonii celebrationem; datur tamen ad reparationem damnorum, si qua debeatur. - Pastores animarum obligatione tenentur
Can. 1347      delicti vere paenituerit, quique praetera congruam damnorum et scandali reparationem dederit vel saltem serio promiserit. - Cum reus ab
Can. 1357      imponat congruam paenitentiam et, quatenus urgeat, scandali et damni reparationem; recursus autem fieri potest etiam per confessarium, sine nominis

REPARATIONI     [2]
Can. 0695      omnino necessariam et emendationi sodalis atque restitutioni iustitiae et reparationi scandali satis alio modo consuli posse. § 2. Hisce
Can. 1727      § 2. Promotor iustitiae appellare potest quoties censet scandali reparationi vel iustitiae restitutioni satis provisum non esse. - §

REPARAVERIT     [1]
Can. 1344      aut paenitentiam adhibere, si reus emendatus sit et scandalum reparaverit, aut si ipse satis a civili auctoritate punitus sit

REPARETUR     [1]
Can. 1211      exercere, donec ritu paenitentiali ad normam librorum liturgicorum iniuria reparetur. - Dedicationem vel benedictionem amittunt loca sacra, si magna

REPELLANTUR     [1]
Can. 1549      timent. - Omnes possunt esse testes, nisi expresse iure repellantur vel in totum vel ex parte. - § 1

REPELLI     [1]
Can. 1487      Tum procurator tum advocatus possunt a iudice, dato decreto, repelli sive ex officio sive ad instantiam partis, gravi tamen

REPERIANTUR     [2]
Can. 0228      doctrinam Ecclesiae proponant. - § 1. Laici qui idonei reperiantur, sunt habiles ut a sacris Pastoribus ad illa officia
Can. 1497      ad res debitoris quae quolibet titulo apud alias personas reperiantur, et ad debitoris credita. - Sequestratio rei et inhibitio

REPERITUR     [1]
Can. 1596      causa, admittendus est in eo statu in quo causa reperitur, assignato eidem brevi ac peremptorio termino ad probationes suas

REPERTI     [1]
Can. 0970      excipiendas ne concedatur nisi presbyteris qui idonei per examen reperti fuerint, aut de eorum idoneitate aliunde constet. - Facultatem

REPERTISINT     [1]
Can. 0163      et qui acceptaverit; quod si plures legitime praesentati idonei repertisint, eorundem unum instituere debet. - Nisi aliud iure provisum

REPERTUM     [2]
Can. 0161      aliud iure statuatur, potest qui aliquem praesentaverit non idoneum repertum, altera tantum vice, intra mensem, alium candidatum praesentare. §
Can. 0162      praesentationem non fecerit, itemque qui bis praesentaverit non idoneum repertum, pro eo casu ius praesentationis amittit, atque auctoritati, cuius

REPETENDI     [1]
Can. 0690      de consensu sui consilii rursus admitti potest sine onere repetendi erga sodales instituti amittit presbyter; revocata autem eadem probationem

REPETERE     [1]
Can. 0702      ab eo legitime dimissi fuerint, nihil ab eo eodem repetere possunt ob quamlibet operam in eo praestitam. § 2

REPETITA     [1]
Can. 1046      impedimenta multiplicantur ex diversis eorundem causis, non autem ex repetita eadem causa, nisi agatur de irregularitate ex homicidio voluntario

REPLICANDI     [1]
Can. 1603      3§ . Promotor iustitiae et defensor vinculi ius habent iterum replicandi partium responsionibus. - § 1. Omnino prohibentur partium vel

REPOSITIONIS     [1]
Can. 0943      sacerdos vel diaconus; in peculiaribus adiuntis, solius expositionis et repositionis, sine tamen benedictione, est acolythus, minister extraordinarius sacrae communionis

REPPERERIT     [2]
Can. 0163      iuris competit praesentatum instituere, instituat legitime praesentatum quem idoneum reppererit et qui acceptaverit; quod si plures legitime praesentati idonei
Can. 1224      alium locum ad oratorium destinatum visitaverit et decenter instructum reppererit. § 2. Data autem licentia, oratorium ad usus profanos

REPPERIT     [1]
Can. 0179      impedimento detentum fuisse. § 2. Competens auctoritas, si electum repperit idoneum ad normam can. 149, § 1, et electio

REPRAESENTANS     [2]
Can. 0495      coetus scilicet sacerdotum, qui tamquam senatus sit Episcopi, presbyterium repraesentans, cuius est Episcopum in regimine dioecesis ad normam iuris
Can. 0631      constitutionum in instituto obtinet, ita efformetur ut totum institutum repraesentans, verum signum eiusdem unitatis in caritate evadat. Eius praecipue

REPRAESENTANT     [1]
Can. 0118      a competenti auctoritate sint probata. - Personam iuridicam publicam repraesentant, eius nomine agentes, ii quibus iure universali vel particulari

REPRAESENTANTES     [2]
Can. 0212      perveniat. - § 1. Quae sacri Pastores, utpote Christum repraesentantes, tamquam fidei magistri declarant aut tamquam Ecclesiae rectores statuunt
Can. 1480      1. Personae iuridicae in iudicio stant per suos legitimos repraesentantes. § 2. In casu vero defectus vel neglegentiae repraesentantis

REPRAESENTANTIS     [1]
Can. 1480      repraesentantes. § 2. In casu vero defectus vel neglegentiae repraesentantis, potest ipse Ordinarius per se vel per alium stare

REPRAESENTATAE     [1]
Can. 1419      de iuribus aut bonis temporalibus personae iuridicae ab Episcopo repraesentatae, iudicat in primo gradu tribunal appellationis. - § 1

REPRAESENTENTUR     [1]
Can. 0499      ita quidem ut, quatenus id fieri possit, sacerdotes presbyterii repraesententur, ratione habita maxime diversorum ministeriorum variarumque dioecesis regionum. -

REPROBANDI     [1]
Can. 0823      moresve tangant a christifidelibus edenda suo iudicio subiciantur; necnon reprobandi scripta quae rectae fidei aut bonis moribus noceant. §

REPROBANTUR     [1]
Can. 0005      sive universales sive particulares, quae ipsis canonibus huius Codicis reprobantur, prorsus suppressae sunt, nec in posterum reviviscere sinantur; ceterae

REPROBATA     [4]
Can. 0423      certiorem faciant. - § 1. Unus deputetur Administrator dioecesanus, reprobata contraria consuetudine; secus electio irrita est. § 2. Administrator
Can. 0526      parochus aut moderator ad normam can. 517, § 1, reprobata contraria consuetudine et revocato quolibet contrario privilegio. - §
Can. 1287      et suorum necessitatibus convenienter providere valeant. - § 1. Reprobata contraria consuetudine, administratores tam clerici quam laici quorumvis bonorum
Can. 1425      probatae vitae, sibi consulentes asciscere potest. - § 1. Reprobata contraria consuetudine, tribunali collegiali trium iudicum reservantur: 1_ causae

REPROBATO     [1]
Can. 0396      eligere quos maluerit clericos in visitatione comites atque adiutores, reprobato quocumque contrario privilegio vel consuetudine. - § 1. Ordinariae

REPROBATUR     [2]
Can. 0024      nisi sit rationabilis; consuetudo autem quae in iure expresse reprobatur, non est rationabilis. - Nulla consuetudo vim legis obtinet
Can. 1076      - Consuetudo novum impedimentum inducens aut impedimentis exsistentibus contraria reprobatur. - § 1. Ordinarius loci propriis subditis ubique commorantibus

REPUDIANS     [1]
Can. 0987      salutiferum, ita dispositus sit oportet ut, peccata quae commiserit repudians et propositum sese emendandi habens, ad Deum convertatur. -

REPUDIARI     [1]
Can. 1267      factae. § 2. Oblationes, de quibus in § 1, repudiari nequeunt nisi iusta de causa et, in rebus maioris

REPUDIATIO     [1]
Can. 0751      aut de eadem pertinax dubitatio; apostasia, fidei christianaeex toto repudiatio; schisma, subiectionis Summo Pontifici aut communionis cum Ecclesiae membris

REPUTAT     [1]
Can. 1460      si iudex se incompetentem declaret, pars qua se gravatam reputat, potest intra quindecim dies utiles provocare ad tribunal appellationis

REQUIRANT     [7]
Can. 0287      ecclesiasticae, Ecclesiae iura tuenda aut bonum commune promovendum id requirant. - Diaconi permanentes praescriptis cann. 284, 285, §§ 3
Can. 0318      § 1. In specialibus adiunctis, ubi graves rationes id requirant, potest ecclesiastica auctoritas, de qua in can. 312, §
Can. 0346      coetum generalem extraordinarium congregata ad negotia tractanda quae expeditam requirant definitionem, constat sodalibus quorum plerique, Episcopi, a iure peculiari
Can. 0406      ceteris Episcopus dioecesanus committat quae ex iure mandatum speciale requirant. § 2. Nisi in litteris apostolicis aliud provisum fuerit
Can. 0479      exceptis quos Episcopus sibi reservaverit vel qui ex iure requirant speciale Episcopi mandatum. § 2. Vicario episcopali ipso iure
Can. 0517      pastorali curae prospiciat. - § 1. Ubi adiuncta id requirant, paroeciae aut diversarum simul paroeciarum cura pastoralis committi potest
Can. 0719      huius generis consilia a suis etiam Moderatoribus, si velint, requirant. - Ius admittendi in institutum, vel ad probationem vel

REQUIRANTUR     [4]
Can. 0627      casus in quibus consensus vel consilium ad valide agendum requirantur ad normam can. 127 exquirendum. - § 1. Superiores
Can. 0802      condantur professionales et technicae necnon aliae quae specialibus necessitatibus requirantur. - § 1. Schola catholica ea intellegitur quam auctoritas
Can. 0842      ita inter se coalescunt, ut ad plenam initiationem christianam requirantur. - § 1. Ministri sacri denegare non possunt sacramenta
Can. 0850      quo ea tantum observari debent, quae ad validitatem sacramenti requirantur. - Baptismi celebratio debite praeparetur oportet; itaque: 1_ adultus

REQUIRAT     [8]
Can. 0408      impedimento non detenti, obligantur ut, quoties Episcopus dioecesanus id requirat, pontificalia et alias functiones obeant, ad quas Episcopus dioecesanus
Can. 0476      pastorales aliud suadeant. - Quoties rectum dioecesis regimen id requirat, constitui etiam possunt ab Episcopo dioecesano unus vel plures
Can. 0766      admitti possunt laici, si certis in adiunctis necessitas id requirat aut in casibus particularibus utilitas id suadeat, iuxta Episcoporum
Can. 0805      approbandi magistros religionis, itemque si religionis morumve ratio id requirat, amovendi aut exigendi ut amoveantur. - § 1. Episcopo
Can. 0819      instituti religiosi immo vel ipsius Ecclesiae universae bonum id requirat, debent Episcopi dioecesani aut institutorum Superiores competentes ad universitates
Can. 0884      ut per alium Episcopum administretur; quod si necessitas id requirat, facultatem concedere potest uni vel pluribus determinatis presbyteris, qui
Can. 0902      tum vivis tum defunctis. - Nisi utilitas christifidelium aliud requirat aut suadeat, sacerdotes Eucharistiam concelebrare possunt, integra tamen pro
Can. 1120      christianum aptatis, firma tamen lege ut assistens matrimonio praesens requirat manifestationem consensus contrahentium eamque recipiat. - § 1. Celebrato

REQUIRATUR     [4]
Can. 0427      § 2. Administrator dioecesanus, acceptata electione, potestatem obtinet, quin requiratur ullius confirmatio, firma obligatione de qua in can. 833
Can. 0764      restricta fuerit aut sublata, aut lege particulari licentia expressa requiratur. - Ad praedicandum religiosis in eorum ecclesiis vel oratoriis
Can. 1031      statuere, qua provectior ad presbyteratum et ad diaconatum permanentem requiratur aetas. § 4. Dispensatio ultra annum super aetate requisita
Can. 1705      ad Sedem Apostolicam. § 2. Si, iudicio Apostolicae Sedis, requiratur supplementum instructionis, id Episcopo significabitur, indicatis elementis circa quae

REQUIRERE     [2]
Can. 0377      qui dicuntur, Apostolicae Sedi proponendos, pontificii Legati est singillatim requirere et cum ipsa Apostolica Sede communicare, una cum suo
Can. 1528      eos audire etiam per laicum a iudice designatum aut requirere eorum declarationem coram publico notario vel quovis alio legitimo

REQUIRIT     [4]
Can. 0199      officii ecclesiastici quod ad normam iuris exercitium ordinis sacri requirit; 7_ ius visitationis et obligatio oboedientiae, ita ut christifideles
Can. 0566      omnibus facultatibus instructus sit oportet quas recta cura pastoralis requirit. Praeter eas quae iure particulari aut speciali delegatione conceduntur
Can. 1485      in arbitros et generatim ea agere pro quibus ius requirit mandatum speciale. - § 1. Ut procuratoris vel advocati
Can. 1616      referendis, vel omissa sint quae can. 1612, § 4 requirit, sententia ab ipso tribunali, quod eam tulit, corrigi vel

REQUIRITUR     [56]
Can. 0124      statutis regitur. - § 1. Ad validitatem actus iuridici requiritur ut a persona habili sit positus, atque in eodem
Can. 0127      particulari aut proprio cautum sit; ut autem actus valeant requiritur ut obtineatur consensus partis absolute maioris eorum qui sunt
Can. 0127      ne discedat. § 3. Omnes quorum consensus aut consilium requiritur, obligatione tenentur sententiam suam sincere proferendi atque, si negotiorum
Can. 0149      universali vel particulari aut lege fundationis ad idem officium requiritur. § 2. Provisio officii ecclesiastici facta illi qui caret
Can. 0150      plenam animarum curam, ad quam adimplendam ordinis sacerdotalis exercitium requiritur, ei qui sacerdotio nondum auctus est valide conferri nequit
Can. 0182      non habeat, eandem ab auctoritate superiore petere; si non requiritur confirmatio, postulatio mitti debet ad auctoritatem competentem ut dispensatio
Can. 0190      § 2. Si translatio fiat invito officii titulari, gravis requiritur causa et, firmo semper iure rationes contrarias exponendi, servetur
Can. 0241      qui ex alieno seminario vel instituto religioso dimissi fuerint, requiritur insuper testimonium respectivi superioris praesertim de causa eorum dimissionis
Can. 0274      1. Soli clerici obtinere possunt officia ad quorum exercitium requiritur potestas ordinis aut potestas regiminis ecclesiastici. § 2. Clerici
Can. 0312      consociationis in dioecesi, etiamsi id vi privilegii apostolici fiat, requiritur consensus Episcopi dioecesani scripto datus; consensus tamen ab Episcopo
Can. 0313      competenti erigitur, persona iuridica constituitur et missionem recipit, quatenus requiritur, ad fines quos ipsa sibi nomine Ecclesiae persequendos proponit
Can. 0332      contingat ut Romanus Pontifex muneri suo renuntiet, ad validitatem requiritur ut renuntiatio libere fiat et rite manifestetur, non vero
Can. 0378      auctoritatibus conceduntur. - § 1. Ad idoneitatem candidatorum Episcopatus requiritur ut quis sit: 1_ firma fide, bonis moribus, pietate
Can. 0381      propria et immediata, quae ad exercitium eius muneris pastoralis requiritur, exceptis causis quae iure aut Summi Pontificis decreto supremae
Can. 0609      in scripti dato. § 2. Ad erigendum monasterium monialium requiritur insuper licentia Apostolicae Sedis. - § 1. Domorum erectio
Can. 0612      apostolica destinetur diversa ab illis pro quibus constituta est, requiritur consensus Episcopi dioecesani; non vero, si agatur de conversione
Can. 0623      Ut sodales ad munus Superioris valide nominentur aut eligantur, requiritur congruum tempus post professionem perpetuam vel definitivam, a iure
Can. 0638      in quo condicio patrimonalis personae iuridicae peior fieri potest, requiritur licentia in scripto data Superioris competentis cum consensu sui
Can. 0638      donatis aut de rebus pretiosis artis vel historiae causa, requiritur insuper ipsius Sanctae Sedis licentia. § 4. Pro monasteriis
Can. 0645      in societatem vitae apostolicae vel in seminarium admissi fuerint, requiritur insuper testimonium respective Ordinarii loci vel Superioris maioris instituti
Can. 0656      neque sexennio longius sit. - Ad validitatem professionis temporariae requiritur ut: 1_ qui eam emissurus est, decimum saltem octavum
Can. 0658      5 aliasque iure proprio appositas, ad validitatem professionis perpetuae requiritur: 1_ vigesimus primus saltem aetatis annus completus; 2_ praevia
Can. 0684      aliud eiusdem instituti vel foederationis aut confoederationis transire possit, requiritur et sufficit consensus Superioris maioris utriusque monasterii et capituli
Can. 0684      salvis aliis requisitis iure proprio statutis nova professio non requiritur. § 4. Ius proprium determinet tempus et modum probationis
Can. 0684      apostolicae vel ex illis ad institutum religiosum fiat transitus, requiritur licentia Sanctae Sedis, cuius mandatis standum est. - §
Can. 0730      aut ex illis ad institutum saeculare fiat transitus, licentia requiritur Sedis Apostolicae, cuius mandatis standum est. - § 1
Can. 0744      consecratae vel ex eo ad societatem vitae apostolicae, licentia requiritur Sanctae Sedis, cuius mandatis standum est. - Supremus Moderator
Can. 0745      permanet tamen sub cura Moderatorum. Si agitur de clerico, requiritur praetera consensus Ordinarii loci in quo commorari debet, sub
Can. 0765      Ad praedicandum religiosis in eorum ecclesiis vel oratoriis licentia requiritur Superioris ad normam constitutionum competentis. - Ad praedicandum in
Can. 0825      itemque ut eorundem versiones in linguam vernaculam edi possint, requiritur ut ab eadem auctoritate sint approbatae atque insimul necessariis
Can. 0889      2. Extra periculum mortis, ut quis licite confirmationem recipiat, requiritur, si rationis usu polleat, ut sit apte institutus, rite
Can. 0913      - § 1. Ut sanctissima Eucharistia ministrari possit pueris, requiritur ut ipsi sufficienti cognitione et accurata praeparatione gaudeant, ita
Can. 0962      christifidelis sacramentali absolutione una simul pluribus data valide fruatur, requiritur non tantum ut sit apte dispositus, sed ut insimul
Can. 0966      solus sacerdos. - § 1. Ad validam peccatorum absolutionem requiritur ut minister, praeterquam potestate ordinis, facultate gaudeat eandem in
Can. 1025      § 1. Ad licite ordines presbyteratus vel diaconatus conferendos requiritur ut candidatus, probatione ad normam iuris peracta, debitis qualitatibus
Can. 1025      sit, de quo in can. 1051. § 2. Insuper requiritur ut, iudicio eiusdem legitimi Superioris, ad Ecclesiae ministerium utilis
Can. 1035      Antequam quis ad diaconatum sive permanentem sive transeuntem promoveatur, requiritur ut ministeria lectoris et acolythi receperit et per congruum
Can. 1105      - § 1. Ad matrimonium per procuratorem valide ineundum requiritur: 1_ ut adsit mandatum speciale ad contrahendum cum certa
Can. 1127      celebrationis servanda est ad liceitatem tantum; ad validitatem autem requiritur interventus ministri sacri, servatis aliis de iure servandis. §
Can. 1156      § 1. Ad convalidandum matrimonium irritum ob impedimentum dirimens, requiritur ut cesset impedimentum vel ab eodem dispensetur, et consensum
Can. 1156      pars impedimenti conscia. § 2. Haec renovatio iure ecclesiastico requiritur ad validitatem convalidationis, etiamsi initio utraque pars consensum praestiterit
Can. 1228      Missam aliasve sacras celebrationes in aliquo sacello privato peragendas requiritur Ordinarii loci licentia. - Oratoria et sacella privata benedici
Can. 1231      accedere debet approbatio Episcoporum conferentiae; ut dici possit internationale, requiritur approbatio Sanctae Sedis. - § 1. Ad approbanda statuta
Can. 1267      si agitur de persona iuridica publica; eiusdem Ordinarii licentia requiritur ut acceptentur quae onere modali vel condicione gravantur, firmo
Can. 1291      stabile constituunt et quorum valor summam iure definitam excedit, requiritur licentia auctoritatis ad normam iuris competentis. - § 1
Can. 1292      rebus pretiosis artis vel historiae causa, ad validitatem alienationis requiritur insuper licentia Sanctae Sedis. § 3. Si res alienanda
Can. 1293      Ad alienanda bona, quorum valor summam minimam definitam excedit, requiritur insuper: 1_ iusta causa, veluti urgens necessitas, evidens utilitas
Can. 1304      1. Ut fundatio a persona iuridica valide acceptari possit, requiritur licentia Ordinarii in scriptis data; qui eam ne praebeat
Can. 1433      causis in quibus promotoris iustitiae aut defensoris vinculi praesentia requiritur, iis non citatis, acta irrita sunt, nisi ipsi, etsi
Can. 1434      si iudicio intersint, audiendi sunt; 2_ quoties instantia partis requiritur ut iudex aliquid decernere possit, instantia promotoris iustitiae vel
Can. 1473      - Quoties in actis iudicialibus partium aut testium subscriptio requiritur, si pars aut testis subscribere nequeat vel nolit, id
Can. 1524      possint instantiae, egent consilio vel consensu eorum, quorum concursus requiritur ad ponendos actus, qui ordinariae administrationis fines excedunt. §
Can. 1602      defensiones cum praecipuis documentis typis imprimantur, praevia iudicis licentia requiritur, salva secreti obligatione, si qua sit. § 3. Quoad
Can. 1608      § 1. - § 1. Ad pronuntiationem cuiuslibet sententiae requiritur in iudicis animo moralis certitudo circa rem sententia definiendam
Can. 1628      et defensor vinculi in causis in quibus eorum praesentia requiritur, ius habent a sententia appellandi ad iudicem superiorem, salvo
Can. 1634      prosequendam parti praestituerit. - § 1. Ad prosequendam appellationem requiritur et sufficit ut pars ministerium invocet iudicis superioris ad

REQUIRUNT     [2]
Can. 0479      sibi aut Vicario generali reservaverit, aut quae ex iure requirunt speciale Episcopi mandatum. § 3. Ad Vicarium generalem atque
Can. 0484      circa decreta, dispositiones, obligationes vel alia quae eorum operam requirunt; 2_ in scriptis fideliter redigere quae geruntur, eaque cum

REQUIRUNTUR     [7]
Can. 0181      fuerit expressum. - § 1. Ut postulatio vim habeat, requiruntur saltem duae tertiae partes suffragiorum. § 2. Suffragium pro
Can. 0241      et confirmatione aliaque quae secundum praescripta institutionis sacerdotalis Rationis requiruntur. § 3. Si agatur de iis admittendis, qui ex
Can. 0521      de qua agitur, curandam iure sive universali sive particulari requiruntur. § 3. Ad officium parochi alicui conferendum, oportet de
Can. 0610      positis iis quae ad vitam religiosam sodalium rite agendam requiruntur, iuxta proprios instituti fines et spiritum. § 2. Nulla
Can. 1050      - Ut quis ad sacros ordines promoveri possit, sequentia requiruntur documenta: 1_ testimonium de studiis rite peractis ad normam
Can. 1126      modum statuere, quo hae declarationes et promissiones, quae semper requiruntur, faciendae sint, tum rationem definire, qua de ipsis et
Can. 1574      eorum examen et votum, praeceptis artis vel scientiae innixum, requiruntur ad factum aliquod comprobandum vel ad veram alicuius rei

REQUISITA     [5]
Can. 0124      adsint quae actum ipsum essentialiter constituunt, necnon sollemnia et requisita iure ad validitatem actus imposita. § 2. Actus iuridicus
Can. 0645      § 3. Ius proprium exigere potest alia testimonia de requisita idoneitate candidatorum et de immunitate ab impedimentis. § 4
Can. 0841      est probare et definire quae ad eorum validitatem sunt requisita, atque eiusdem aliusve auctoritatis competentis, ad normam can. 838
Can. 1031      requiratur aetas. § 4. Dispensatio ultra annum super aetate requisita ad normam §§ 1 et 2, Apostolicae Sedi reservatur
Can. 1295      caute collocetur vel, iuxta alienationis fines, prudenter erogetur. - Requisita ad normam cann. 1291-1294, quibus etiam statuta personarum iuridicarum

REQUISITAE     [2]
Can. 0304      sedes, regimen et condiciones ad partem in iisdem habendam requisitae, quibusque determinentur agendi rationes, attentis quidem temporis et loci
Can. 0961      an dentur condiciones ad normam § 1, n. 2 requisitae, pertinet ad Episcopum dioecesanum, qui, attentis criteriis cum ceteris

REQUISITAM     [4]
Can. 0229      academicos consequendo. § 3. Item, servatis praescriptis quoad idoneitatem requisitam statutis, habiles sunt ad mandatum docendi scientias sacras a
Can. 0231      ut aptam acquirant formationem ad munus suum debite implendum requisitam, utque hoc munus conscie impense et diligenter adimpleant. §
Can. 0642      Superiores vigilanti cura eos tantum admittant qui, praeter aetatem requisitam, habeant valetudinem, aptam indolem et sufficientes maturitatis qualitates ad
Can. 1224      possunt. - § 1. Ordinarius licentiam ad constituendum oratorium requisitam ne concedat, nisi prius per se vel per alium

REQUISITAS     [2]
Can. 0506      iuris universalis praescriptis, condiciones statuant ad validitatem liceitatemque negotiorum requisitas. § 2. In statutis etiam definiantur emolumenta, tum stabilia
Can. 0597      intentione praeditus, qui qualitates habeat iure universali et proprio requisitas nulloque detineatur impedimento. § 2. Nemo admitti potest sine

REQUISITI     [1]
Can. 0198      non solum initio, sed toto decursu temporis ad praescriptionem requisiti, salvo praescripto can. 1362. - Praescriptioni obnoxia non sunt

REQUISITIS     [9]
Can. 0149      2. Provisio officii ecclesiastici facta illi qui caret qualitatibus requisitis, irrita tantum est, si qualitates iure universali vel particulari
Can. 0684      maioris utriusque monasterii et capituli monasterii recipientis, salvis aliis requisitis iure proprio statutis nova professio non requiritur. § 4
Can. 0810      doctrinae integritate et vitae probitate praestent utque, deficientibus his requisitis, servato modo procedendi in statutis definito, a munere removeantur
Can. 0831      Ordinarii. § 2. Episcoporum conferentiae est normas statuere de requisitis ut clericis atque sodalibus institutorum religiosorum partem habere liceat
Can. 0962      quantum fieri potest etiam occasione absolutionis generalis recipiendae, de requisitis ad normam § 1 edoceantur et absolutioni generali, in
Can. 1051      consensus uxoris. - Ad scrutinium de qualitatibus in ordinando requisitis quod attinet, serventur praescripta quae sequuntur: 1_ habeatur testimonium
Can. 1051      seminarii vel domus formationis de qualitatibus ad ordinem recipiendum requisitis, scilicet de candidati recta doctrina, genuina pietate, bonis moribus
Can. 1572      amiserint, testificationis reddendae causa. - In aestimandis testimoniis iudex, requisitis, si opus sit, testimonialibus litteris, consideret: 1_ quae condicio
Can. 1606      probatis rem habeat plane perspectam, poterit statim sententiam pronuntiare, requisitis tamen animadversionibus promotoris iustitiae et defensoris vinculi, si iudicio

REQUISITO     [1]
Can. 0682      committentis, monito Superiore religioso, sive Superioris, monito committente, non requisito alterius consensu. - § 1. Ecclesias et oratoria, quibus

REQUISITUM     [2]
Can. 0171      electio valet, nisi constet, eo dempto, electum non rettulisse requisitum suffragiorum numerum. - § 1. Suffragium, ut validum sit
Can. 0176      habeatur et a collegii aut coetus praeside proclametur, qui requisitum suffragiorum numerum rettulerit, ad normam can. 119, n. 1

RERUM     [31]
Can. 0083      § 2. § 2. Cessat quoque, si temporis progressu rerum adiuncta ita iudicio auctoritatis competentis immutata sint, ut noxium
Can. 0094      proprio, sunt ordinationes quae in universitatibus sive personarum sive rerum ad normam iuris conduntur, et quibus definiuntur earundem finis
Can. 0094      obligantur solae personae quae legitime eiusdem membra sunt; statutis rerum universitatis, iiqui eiusdem moderamen curant. § 3. Quae statutorum
Can. 0095      celebrationibus, et quibus definiuntur quae ad constitutionem, moderamen et rerum agendarum rationes pertinent. § 2. In conventibus celebrationibusve, ii
Can. 0114      auctoritatis concessione per decretum data, universitates sive personarum sive rerum in finem missioni Ecclesiae congruentem, qui singulorum finem transcendit
Can. 0114      competens personalitatem iuridicam ne conferat nisi iis personarum aut rerum universitatibus, quae finem persequuntur reapse utilem atque, omnibus perpensis
Can. 0115      iuridicae in Ecclesia sunt aut universitates personarum aut universitates rerum. § 2. Universitas personarum, quae quidem nonnisi ex tribus
Can. 0115      et statutorum; secus est non collegialis. § 3. Universitas rerum seu fundatio autonoma constat bonis seu rebus, sive spiritualibus
Can. 0116      § 1. Personae iuridicae publicae sunt universitates personarum seu rerum, quae ab ecclesiastica auctoritate competenti constituuntur ut intra fines
Can. 0117      decretum eandem personalitatem expresse concedens. - Nulla personarum vel rerum universitas personalitatem iuridicam obtinere intendens, eandem consequi valet nisi
Can. 0121      illi membro competit. - Si universitates sive personarum sive rerum, quae sunt personae iuridicae publicae, ita coniungantur ut ex
Can. 0225      peculiari adstringuntur officio, unusquisque quidem secundum propriam condicionem, ut rerum temporalium ordinem spiritu evangelico imbuant atque perficiant, et ita
Can. 0327      de quibus in can. 298, constitutas, eas speciatim quae rerum temporalium ordinem spiritu christiano animare sibi proponunt atque hoc
Can. 0344      tempore ad normam iuris peculiaris ante synodi celebrationem; 4_ rerum agendarum ordinem definire; 5_ synodo per se aut per
Can. 0351      saltem in ordine presbyteratus constituti, doctrina, moribus, pietate necnon rerum agendarum prudentia egregie praestantes; qui nondum sunt Episcopi, consecrationem
Can. 0448      Apostolicae Sedis, auditis quorum interest Episcopis dioecesanis, personarum aut rerum adiuncta id suadeant, Episcoporum conferentia erigi potest pro territorio
Can. 0478      iisdem disciplinis vere periti, sana doctrina, probitate, prudentia ac rerum gerendarum experientia commendati. § 2. Vicarii generalis et episcopalis
Can. 0631      servandum in celebratione capituli, praesertim quod ad electiones et rerum agendarum rationes attinet. § 3. Iuxta normas in iure
Can. 0663      expressam tamquam supremam vitae regulam habeant. - § 1. Rerum divinarum contemplatio et assidua cum Deo in oratione unio
Can. 1079      orto ex sacro ordine presbyteratus. § 2. In eisdem rerum adiunctis, de quibus in § 1, sed solum pro
Can. 1116      periculo; 2_ extra mortis periculum, dummodo prudenter praevideatur earum rerum condicionem esse per mensem duraturam. § 2. In utroque
Can. 1283      spondere; 2_ accuratum ac distinctum inventarium, ab ipsis subscribendum, rerum immobilium, rerum mobilium sive pretiosarum sive utcumque ad bona
Can. 1283      accuratum ac distinctum inventarium, ab ipsis subscribendum, rerum immobilium, rerum mobilium sive pretiosarum sive utcumque ad bona culturalia pertinentium
Can. 1303      in iure veniunt: 1_ piae fundationes autonomae, scilicet universitates rerum ad fines de quibus in can. 114, § 2
Can. 1496      a iudice eiusdem rei sequestrationem. § 2. In similibus rerum adiunctis obtinere potest, ut iuris exercitium alicui inhibeatur. -
Can. 1508      non habet liberum exercitium suorum iurium, vel liberam administrationem rerum de quibus disceptatur, citatio denuntianda est, prout casus ferat
Can. 1559      tamen possunt earum advocati vel procuratores, nisi iudex propter rerum et personarum adiuncta censuerit secreto esse procedendum. - §
Can. 1573      qualificato qui deponat de rebus ex officio gestis, aut rerum et personarum adiuncta aliud suadeant. - Peritorum opera utendum
Can. 1578      aliis idoneis modis certiores facti sint de personarum vel rerum vel locorum identitate, qua via et ratione processerint in
Can. 1715      serventur, quoties materia id postulat, sollemnitates iure statutae pro rerum ecclesiasticarum alienatione. - § 1. Si lex civilis arbitrali
Can. 1741      violatio officiorum paroecialium quae post monitionem persistat; 5_ mala rerum temporalium administratio cum gravi Ecclesiae damno, quoties huic malo

RES     [40]
Can. 0013      quae ordini publico consulunt, aut actuum sollemnia determinant, aut res immobiles in territorio sitas respiciunt. § 3. Vagi obligantur
Can. 0016      legis non habet et ligat tantum personas atque afficit res pro quibus data est. - Leges ecclesiasticae intellegendae sunt
Can. 0052      decisione, motivis. - Decretum singulare vim habet tantum quoad res de quibus datum est; eas vero ubique obligat, nisi
Can. 0133      regimine succedit. - § 1. Delegatus qui sive circa res sive circa personas mandati sui fines excedit, nihil agit
Can. 0338      eiusque decreta approbare. § 2. Eiusdem Romani Pontificis est res in Concilio tractandas determinare atque ordinem in Concilio servandam
Can. 0345      congregari potest aut in coetum generalem, in quo scilicet res tractantur ad bonum Ecclesiae universae directe spectantes, qui quidem
Can. 0362      internationalis, quod attinet ad missionem et revocationem Legatorum apud Res Publicas constitutorum. - § 1. Legatis Romani Pontificis officium
Can. 0364      normas ab Apostolica Sede datas; 5_ anniti ut promoveantur res quae ad progressum et consociatam populorum operam spectant; 6_
Can. 0397      1. Ordinariae episcopali visitationi obnoxiae sunt personae, instituta catholica, res et loca sacra, quae intra dioecesis ambitum continentur. §
Can. 0457      recognosci possint. - Consilii Episcoporum permanentis est curae, ut res in plenario conventu conferentiae agendae praeparentur et decisiones in
Can. 0548      adiuvandi, excepta quidem applicatione Missae pro populo, itemque, si res ferat ad normam iuris, parochi vicem supplendi. § 3
Can. 0558      in ecclesia sibi commissa peragere, nisi consentiente aut, si res ferat, delegante parocho. - Potest rector in ecclesia sibi
Can. 0713      per adiutricem quam praebent operam ad ordinandas secundum Deus res temporales atque ad mundum virtute Evangelii informandum. Suam etiam
Can. 0749      Petri successore servantes, una cum eodem Romano Pontifice authentice res fidei vel morum docentes, in unam sententiam tamquam definitive
Can. 1171      immo, nisi obstet Ecclesiae prohibitio, etiam non catholicis. - Res sacrae, quae dedicatione vel benedictione ad divinum cultum destinatae
Can. 1192      3. Personale, quo actio voventis promittitur; reale, quo promittitur res aliqua; mixtum, quod personalis et realis naturam participat. -
Can. 1202      eo in cuius commodum iusiurandum emissum fuerat; 2_ si res iurata substantialiter mutetur, aut, mutatis adiunctis, fiat vel mala
Can. 1220      iuribus paroecialibus. - § 1. Curent omnes ad quos res pertinet, ut in ecclesiis illa munditia ac decor serventur
Can. 1269      pro bonis temporalibus recipit, ad normam cann. 197-199. - Res sacrae, si in dominio privatorum sunt, praescriptione acquiri a
Can. 1270      ab alia persona iuridica ecclesiastica publica acquiri possunt. - Res immobiles, mobiles pretiosae, iura et actiones sive personales sive
Can. 1290      in specie et de solutionibus, eadem iure canonico quoad res potestati regiminis Ecclesiae subiectas iisdem cum effectibus serventur, nisi
Can. 1292      alienationis requiritur insuper licentia Sanctae Sedis. § 3. Si res alienanda sit divisibilis, in petenda licentia pro alienatione exprimi
Can. 1294      praescriptae serventur, ut Ecclesiae damnum vitetur. - § 1. Res alienari minore pretio ordinarie non debet, quam quod in
Can. 1298      de licentia a competenti auctoritate ecclesiastica obtinenda. - Nisi res sit minimi momenti, bona ecclesiastica propriis administratoribus eorumve propinquis
Can. 1348      opportunis monitis aliisque pastoralis sollicitudinis viis, vel etiam, si res ferat, poenalibus remediis eius utilitati et publico bono consulere
Can. 1401      proprio et exclusivo cognoscit: 1_ de causis quae respiciunt res spirituales et spiritualibus adnexas; 2_ de violatione legum ecclesiasticarum
Can. 1410      rei sitae, pars conveniri potest coram tribunali loci, ubi res litigiosa sita est, quoties actio in rem directa sit
Can. 1427      Abbas localis. § 2. Salvo diverso constitutionum praescripto, si res contentiosa agatur inter duas provincias, in prima instantia iudicabit
Can. 1444      Romana et ab aliis quibusvis tribunalibus iam cognitas, nisi res iudicata habeatur. § 2. Hoc tribunal iudicat etiam in
Can. 1484      potest procuratorem admittere etiam non exhibito mandato, praestita, si res ferat, idonea cautione; actus autem qualibet vi caret, si
Can. 1496      alio detenta ius se habere, sibique damnum imminere nisi res ipsa custodienda tradatur, ius habet obtinendi a iudice eiusdem
Can. 1497      satis constet. § 2. Sequestratio extendi potest etiam ad res debitoris quae quolibet titulo apud alias personas reperiantur, et
Can. 1500      attinet, serventur praescripta iuris civilis loci ubi sita est res de cuius possessione agitur. - Iudex nullam causam cognoscere
Can. 1512      aut partes coram iudice steterint ad causam agendam: 1_ res desinit esse integra; 2_ causa fit propria iudicis illius
Can. 1559      Examini testium partes assistere nequeunt, nisi iudex, praesertim cum res est de bono privato, eas admittendas censuerit. Assistere tamen
Can. 1637      impugnatio censetur ab omnibus et contra omnes facta, quoties res petita est individua aut obligatio solidalis. § 3. Si
Can. 1641      deveniatur et ad sententiam. - Firmo praescripto can. 1643, res iudicata habetur: 1_ si duplex intercesserit inter easdem partes
Can. 1642      datur appellatio ad normam can. 1629. - § 1. Res iudicata firmitate iuris gaudet nec impugnari potest directe, nisi
Can. 1655      1. Quod attinet ad reales actiones, quoties adiudicata actori res aliqua est, haec actori tradenda est statim ac res
Can. 1655      res aliqua est, haec actori tradenda est statim ac res iudicata habetur. § 2. Quod vero attinet ad actiones

RESARCIENDIS     [1]
Can. 1499      imponere cautionem de damnis, si ius suum non probaverit, resarciendis. - Ad naturam et vim actionis possessoriae quod attinet

RESCINDERE     [1]
Can. 1739      non solum decretum confirmare vel irritum declarare, sed etiam rescindere, revocare, vel si id Superiori magis expedire videatur, emendare

RESCINDI     [4]
Can. 0125      nisi aliud iure caveatur; sed potest per sententiam iudicis rescindi, sive ad instantiam partis laesae eiusve in iure successorum
Can. 0149      ad validitatem provisionis expresse exigantur; secus valida est, sed rescindi potest per decretum auctoritatis competentis aut per sententiam tribunalis
Can. 0166      absentia, electio, etiam si confirmata fuerit, a competenti auctoritate rescindi debet, dummodo iuridice constet recursum saltem intra triduum ab
Can. 1451      validi sunt; qui autem positi sunt post propositam recusationem, rescindi debent, si pars petat intra decem dies ab admissa

RESCISSORIAE     [1]
Can. 0126      ignorantia aut ex errore initus locum dare potest actioni rescissoriae ad normam iuris. - § 1. Cum iure statuatur

RESCRIBENTEM     [1]
Can. 0067      In dubio num rescriptum irritum sit necne, recurratur ad rescribentem. - Rescriptum Sedis Apostolicae in quo nullus datur exsecutor

RESCRIPSERIT     [1]
Can. 1705      instructio complenda est. § 3. Quod si Apostolica Sedes rescripserit ex deductis non constare de inconsummatione, tunc iurisperitus de

RESCRIPTA     [3]
Can. 0067      1. Si contingat ut de una eademque re duo rescripta inter se contraria impetrentur, peculiare, in iis quae peculiariter
Can. 0072      concesso, nisi aliunde obligatione canonica ad hoc teneatur. - Rescripta ab Apostolica Sede concessa, quae exspiraverint, ab Episcopo dioecesano
Can. 0073      tamen ultra tres menses. - Per legem contrariam nulla rescripta revocantur, nisi aliud in ipsa lege caveatur. - Quamvis

RESCRIPTI     [2]
Can. 0063      litterae; cetera, a momento exsecutionis. - § 1. Validitati rescripti obstat subreptio seu reticentia veri, si in precibus expressa
Can. 0063      quod Motu proprio darum sit. § 2. Item validitati rescripti obstat obreptio seu exposito falsi, sine una quidem causa

RESCRIPTIS     [2]
Can. 0059      conceditur privilegium, dispensatio aliave gratia. § 2. Quae de rescriptis statuuntur praescripta, etiam de licentiae concessione necnon de concessionibus
Can. 0063      motiva proposita sit vera. § 3. Causa motiva in rescriptis quorum nullus est exsecutor, vera sit oportet tempore quo

RESCRIPTO     [7]
Can. 0038      huius exsecutionis. - Actus administrativus, etiam si agatur de rescripto Motu proprio dato, effectu caret quatenus ius quaesitum laedit
Can. 0063      praxim canonicam ad validitatem sunt experimenda, nisi agatur de rescripto gratiae, quod Motu proprio darum sit. § 2. Item
Can. 0067      aut nisi prior impetrator dolo vel notabili neglegentia sua rescripto usus non fuerit. § 3. In dubio num rescriptum
Can. 0070      tempore, modo absit fraus et dolus. - Si in rescripto ipsa concessio exsecutori committatur, ipsius est pro suo prudenti
Can. 0071      conscientia gratiam concedere vel denegare. - Nemo uti tenetur rescripto in sui dumtaxat favorem concesso, nisi aliunde obligatione canonica
Can. 0290      sacrae ordinationis declaratur; 2_ poena dimissionis legitime irrogata; 3_ rescripto Apostolicae Sedis; quod vero rescriptum diaconis ob graves tantum
Can. 1444      commiserit; easque, nisi aliud cautum sit in commissi muneris rescripto, ipsa Rota iudicat etiam in secunda et ulteriore instantia

RESCRIPTORUM     [2]
Can. 0479      etiam facultates habituales ab Apostolica Sede Episcopo concessae, necnon rescriptorum exsecutio, nisi aliud expresse cautum fuerit aut electa fuerit
Can. 1264      taxas pro actibus potestatis exsecutivae gratiosae vel pro exsecutione rescriptorum Sedis Apostolicae, ad ipsa Sede Apostolica approbandas; 2_ definire

RESCRIPTUM     [17]
Can. 0035      administrativus singularis, sive est decretum aut praeceptum sive est rescriptum, elici potest, intra fines suae competentiae, abeo qui potestate
Can. 0059      non impositum, cessat resoluto iure praecipientis. - § 1. Rescriptum intellegitur actus administrativus a competenti auctoritate exsecutiva in scriptis
Can. 0060      gratiarum vivae vocis oraculo valent, nisi aliud constet. - Rescriptum quodlibet impetrari potest ab omnibus qui expresse non prohibentur
Can. 0061      omnibus qui expresse non prohibentur. - Nisi aliud constet, rescriptum impetari potest pro alio, etiam praeter eius assensum, et
Can. 0062      et valet ante eiusdem acceptationem, salvis clausulis contrariis. - Rescriptum in quo nullus datur exsecutor, effectum habet a momento
Can. 0063      quorum nullus est exsecutor, vera sit oportet tempore quo rescriptum datum est; in ceteris, tempore exsecutionis. - Salvo iure
Can. 0066      generali vel Vicario episcopali, non consentiente Episcopo, impetrari. - Rescriptum non fit irritum ob errorem in nomine personae cui
Can. 0067      rescripto usus non fuerit. § 3. In dubio num rescriptum irritum sit necne, recurratur ad rescribentem. - Rescriptum Sedis
Can. 0068      num rescriptum irritum sit necne, recurratur ad rescribentem. - Rescriptum Sedis Apostolicae in quo nullus datur exsecutor, tunc tantum
Can. 0069      de rebus agitur publicis, aut comprobari condiciones oportet. - Rescriptum, cuius praesentationi nullum est definitum tempus, potest exsecutori exhiberi
Can. 0075      probare, quoties id legitime ab eo petatur. - Si rescriptum contineat privilegium vel dispensationem, serventur insuper praescripta canonum qui
Can. 0290      dimissionis legitime irrogata; 3_ rescripto Apostolicae Sedis; quod vero rescriptum diaconis ob graves tantum causas, presbyteris ob gravissimas causas
Can. 0293      nequit denuo inter clericos adscribi, nisi per Apostolicae Sedis rescriptum. - Ad aptam presbyterorum distributionem promovendam aut ad peculiaria
Can. 1082      adnotetur in libro matrimoniorum. - Nisi aliud ferat Paenitentiariae rescriptum, dispensatio in foro interno non sacramentali concessa super impedimento
Can. 1139      subsequens matrimonium parentum sive validum sive putativum, vel per rescriptum Sanctae Sedis. - Filii legitimati, ad effectus canonicos quod
Can. 1706      quid grave adduci possit ad petitionem denuo proponendam. - Rescriptum dispensationis a Sede Apostolica transmittitur ad Episcopum; is vero
Can. 1706      dispensationis a Sede Apostolica transmittitur ad Episcopum; is vero rescriptum partibus notificabit et praeterea parocho tum loci contracti matrimonii

RESERVANDUM     [1]
Can. 1239      1. Altare tum fixum tum mobile divino dumtaxat cultui reservandum est, quolibet profano usu prorsus excluso. § 2. Subtus

RESERVANS     [1]
Can. 0351      creationem Romanus Pontifex annuntiaverit, nomen autem in pectore sibi reservans, nullis interim tenetur Cardinalium officiis nullisque eorum gaudet iuribus

RESERVANTUR     [5]
Can. 0504      - Capituli cathedralis erectio, innovatio aut suppressio Sedi Apostolicae reservantur. - Unumquodque capitulum, sive cathedrale sive collegiale, sua habeat
Can. 0582      Fusiones et uniones institutorum vitae consecratae uni Sedi Apostolicae reservantur; eidem quoque reservantur confoederationes et foederationes. - Immutationes in
Can. 0582      institutorum vitae consecratae uni Sedi Apostolicae reservantur; eidem quoque reservantur confoederationes et foederationes. - Immutationes in institutis vitae consecratae
Can. 1169      2. Benedictiones, exceptis iis quae Romano Pontifici aut Episcopis reservantur, impertire potest quilibet presbyter. § 3. Diaconus illas tantum
Can. 1425      § 1. Reprobata contraria consuetudine, tribunali collegiali trium iudicum reservantur: 1_ causae contentiosae: a) de vinculo sacrae ordinationis; b

RESERVAT     [1]
Can. 1420      cum Episcopo, sed nequit iudicare causas quas Episcopus sibi reservat. § 3. Vicario iudiciali dari possunt adiutores, quibus nomen

RESERVATA     [6]
Can. 0014      ab eis dispensare possunt, dummodo, si agatur de dispensatione reservata, concedi soleat ab auctoritate cui reservatur. - § 1
Can. 0667      proprii iuris, aliqua parte domus religiosae solis sodalibus semper reservata. § 2. Strictior disciplina clausurae in monsteriis ad vitam
Can. 1229      libris liturgicis praescriptum; debent autem esse divino tantum cultui reservata et ab omnibus domesticis usibus libera. - Sanctuarii nomine
Can. 1355      vel declarata, remittere possunt, dummodo non sit Apostolicae Sedi reservata: 1_ Ordinarius, qui iudicium ad poenam irrogandam vel declarandam
Can. 1355      nondum declaratam lege constitutam, si Sedi Apostolicae non sit reservata, potest Ordinarius remittere suis subditis et iis qui in
Can. 1357      remissa est censura irrogata vel declarata vel Sedi Apostolicae reservata. - § 1. Remissio censurae dari non potest nisi

RESERVATAE     [1]
Can. 1673      causis de matrimonii nullitate, quae non sint Sedi Apostolicae reservatae, competentia sunt: 1_ tribunal loci in quo matrimonium celebratum

RESERVATAM     [5]
Can. 1367      abducit vel retinet, in excommunicationem latae sententiae Sedi Apostolicae reservatam incurrit; clericus praeterea alia poena, non exclusa dimissione e
Can. 1370      Romanum Pontificem adhibet, in excommunicationem latae sententiae Sedi Apostolicae reservatam incurrit, cui, si clericus sit, alia poena, non exclusa
Can. 1378      can. 977 agit, in excommunicationem latae sententiae Sedi Apostolicae reservatam incurrit. § 2. In poenam latae sententiae interdicti vel
Can. 1382      eo consecrationem recipit, in excommunicationem latae sententiae Sedi Apostolicae reservatam incurrunt. - Episcopus qui, contra praescriptum can. 1015, alienum
Can. 1388      sigillum directe violat, in excommunicationem latae sententiae Sedi Apostolicae reservatam incurrit; qui vero indirecte tantum, pro delicti gravitate puniatur

RESERVATIO     [1]
Can. 1354      Si Apostolica Sedes poenae remissionem sibi vel aliis reservaverit, reservatio stricte est interpretanda. - § 1. Poenam lege constitutam

RESERVATIONIS     [1]
Can. 0351      officiis fruiturque iuribus, sed iure praecedentiae gaudet a die reservationis in pectore. - § 1. Cardinalium Collegio praeest Decanus

RESERVATIS     [4]
Can. 0508      a censuris latae sententiae non declaratis, Apostolicae Sedi non reservatis, in dioecesi extraneos quoque, dioecesanos autem etiam extra territorium
Can. 0566      tantum in locis exercendam, a censuris latae sententiae non reservatis neque declaratis absolvendi, firmo tamen praescripto can. 976. -
Can. 1047      § 4. Ab irregularitatibus et impedimentis Sanctae Sedi non reservatis dispensare valet Ordinarius. - In casibus occultis urgentioribus, si
Can. 1362      nisi agatur: 1_ de delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis; 2_ de actione ob delicta de quibus in cann

RESERVATUM     [2]
Can. 0312      consociationibus exceptis quarum erigendarum ius ex apostolico privilegio aliis reservatum est. § 2. Ad validam erectionem consociationis aut sectionis
Can. 1041      actum ordinis posuerit constitutis in ordine episcopatus vel presbyteratus reservatum, vel eodem carens, vel ab eius exercitio poena aliqua

RESERVATUR     [24]
Can. 0014      agatur de dispensatione reservata, concedi soleat ab auctoritate cui reservatur. - § 1. Ignorantia vel error circa leges irritantes
Can. 0087      in iis quarum dispensatio Apostolicae Sedis aliive auctoritati specialiter reservatur. § 2. Si difficilis sit recursus ad Sanctam Sedem
Can. 0087      quicumque dispensare valet in iisdem legibus, etiam si dispensatio reservatur Sanctae Sedi, dummodo agatur de dispensatione quam ipsa in
Can. 0301      intendant fines, quorum prosecutio natura sua eidem auctoritati ecclesiasticae reservatur. § 2. Auctoritas ecclesiastica competens, si id expedire iudicaverit
Can. 0430      dioecesis possessionem. § 2. Administratoris dioecesani remotio Sanctae Sedi reservatur renuntiatio quae forte ab ipso fiat, authentica forma exhibenda
Can. 0580      fuerit. - Aggregatio alicuius instituti vitae consecratae ad aliud reservatur competenti auctoritati instituti aggregantis, salva semper canonica autonomia instituti
Can. 0584      Institutum supprimere ad unam Sedem Apostolicam spectat, cui etiam reservatur de eius bonis temporalibus statuere. - Instituti partes supprimere
Can. 0605      - Novas formas vitae consecratae approbare uni Sedi Apostolicae reservatur. Episcopi dioecesani autem nova vitae consecratae dona a Spiritu
Can. 0616      unicae domus instituti ad Sanctam Sedem pertinet, cui etiam reservatur de bonis in casu statuere. § 3. Supprimere domum
Can. 0650      2. Regimen novitiorum, sub auctoritate Superiorum maiorum, uni magistro reservatur. - § 1. Novitiorum magister sit sodalis instituti qui
Can. 0686      vel, si de institutis iuris dioecesani agitur, Episcopo dioecesano reservatur. § 2. Pro monialibus indultum exclaustrationis concedere unius Apostolicae
Can. 0691      2. Huiusmodi indultum in institutis iuris pontificii Sedi Apostolicae reservatur; in institutis vero iuris dioecesani, id etiam Episcopus dioecesis
Can. 0744      1. Supremo quoque Moderatori cum consensu sui consilii pariter reservatur licentiam concedere sodali definitive incorporato ad aliam societatem vitae
Can. 0767      quae est pars ipsius liturgiae et sacerdoti aut diacono reservatur; in eadem per anni liturgici cursum ex textus sacro
Can. 1031      requisita ad normam §§ 1 et 2, Apostolicae Sedi reservatur. - § 1. Aspirantes ad presbyteratum promoveri possunt ad
Can. 1047      abortu, effectu secuto. - § 1. Uni Apostolicae Sedi reservatur dispensatio ab omnibus irregularitatibus, si factum quo innituntur ad
Can. 1047      ad forum iudiciale deductum fuerit. § 2. Eidem etiam reservatur dispensatio ab irregularitatibus et impedimentis ad ordines recipiendos, quae
Can. 1047      can. 1042, n. 1. § 3. Apostolicae Sedi etiam reservatur dispensatio ab irregularitatibus ad exercitium ordinis suscepti, de quibus
Can. 1078      ecclesiastici dispensare potest, exceptis iis, quorum dispensatio Sedi Apostolicae reservatur. § 2. Impedimenta quorum dispensatio Sedi Apostolicae reservatur sunt
Can. 1078      Apostolicae reservatur. § 2. Impedimenta quorum dispensatio Sedi Apostolicae reservatur sunt: 1_ impedimentum ortum ex sacris ordinibus aut ex
Can. 1165      eodem nequit, si adsit impedimentum cuius dispensatio Sedi Apostolicae reservatur ad normam can. 1078, § 2, aut agatur de
Can. 1207      - Loca sacra benedicuntur ab Ordinario; benedictio tamen ecclesiarum reservatur Episcopo dioecesano; uterque vero potest alium sacerdotem ad hoc
Can. 1308      onerum Missarum, ex iusta tantum et necessaria causa facienda, reservatur Sedi Apostolicae, salvis praescriptis quae sequuntur. § 2. Sibi
Can. 1405      potest, nisi ipsius praecesserit mandatum. § 3. Rotae Romanae reservatur iudicare: 1_ Episcopos in contentiosis, firmo praescripto can. 1419

RESERVAVERIT     [3]
Can. 0479      omnes actus administrativos, iis tamen exceptis quos Episcopus sibi reservaverit vel qui ex iure requirant speciale Episcopi mandatum. §
Can. 0479      iis causis exceptis quas Episcopus sibi aut Vicario generali reservaverit, aut quae ex iure requirunt speciale Episcopi mandatum. §
Can. 1354      3. Si Apostolica Sedes poenae remissionem sibi vel aliis reservaverit, reservatio stricte est interpretanda. - § 1. Poenam lege

RESERVENTUR     [1]
Can. 0381      aut Summi Pontificis decreto supremae aut alii auctoritati ecclesiasticae reserventur. § 2. Qui praesunt aliis communitatibus fidelium, de quibus

RESERVETUR     [1]
Can. 0743      consilii obtinere potest, nisi id iuxta constitutiones Sanctae Sedi reservetur. - § 1. Supremo quoque Moderatori cum consensu sui

RESIDEAT     [2]
Can. 0400      per idoneum sacerdotem sui presbyterii, qui in sua dioecesi resideat. § 3. Vicarius apostolicus huic obligationi satisfacere potest per
Can. 0550      tamen Ordinarius, iusta de causa, permittere potest ut alibi resideat, praesertim in domo pluribus presbyteris communi, dummodo pastoralium perfunctio

RESIDENDI     [5]
Can. 0356      Curia fungentes, qui non sint Episcopi dioecesani, obligatione tenentur residendi in Urbe; Cardinales qui alicuius dioecesis curam habent ut
Can. 0410      Episcopus auxiliaris obligatione tenentur, sicut et ipse Episcopus dioecesanus, residendi in dioecesi; a qua praeterquam ratione alicuius officii extra
Can. 0429      in iis quidquam immutent. - Administrator dioecesanus obligatione tenetur residendi in dioecesi et applicandi Missam pro populo ad normam
Can. 0533      normam cann. 1281-1288. - § 1. Parochus obligatione tenetur residendi in domo paroeciali prope ecclesiam; in casibus tamen particularibus
Can. 0550      pro populo. - § 1. Vicarius paroecialis obligatione tenetur residendi in paroecia aut, si pro diversis simul paroeciis constitutus

RESIDENTIAE     [3]
Can. 0395      coadiutorem aut auxiliarem habeat, tenetur lege personalis in dioecesi residentiae. § 2. Praeterquam causa visitationis Sacrorum Liminum, vel Conciliorum
Can. 0543      Sacerdotes omnes qui ad coetum pertinent: 1_ obligatione tenentur residentiae; 2_ communi consilio ordinationem statuant, qua eorum unus Missam
Can. 1396      ferat, dimissione e statu clericali. - Qui graviter violat residentiae obligationem cui ratione ecclesiastici officii tenetur, iusta poena puniatur

RESIDENTIALE     [1]
Can. 0283      caritatis impendere velint. - § 1. Clerici, licet officium residentiale non habeant, a sua tamen dioecesi per notabile tempus

RESIDERE     [1]
Can. 1504      loco in quo actor vel eius procurator habitant, aut residere se dixerint actorum recipiendorum gratia; 4_ indicare domicilium vel

RESIDET     [1]
Can. 0066      vel a qua editur, aut loci in quo ipsa residet, aut rei dequa agitur, dummodo iudicio Ordinarii nulla sit

RESIPISCAT     [1]
Can. 0697      duobus testibus moneat cum explicita comminatione subsecuturae dimissionis nisi resipiscat, clare significata causa dimissionis et data sodali plena facultate

RESIPISCENTIAM     [1]
Can. 1347      monitus sit ut a contumacia recedat, dato congruo ad resipiscentiam tempore. § 2. A contumacia recessisse dicendus est reus

RESIPUERIT     [1]
Can. 1394      in suspensionem latae sententiae incurrit; quod si monitus non resipuerit et scandalum dare perrexerit, gradatim privationibus ac vel etiam

RESISTERE     [1]
Can. 0125      ex vi ab extrinseco personae illata, cui ipsa nequaquam resistere potuit, pro infecto habetur. § 2. Actus positus ex

RESOLUTO     [10]
Can. 0033      lege ad cuius exsecutionem data sunt; non autem cessant resoluto iure statuentis nisi contrarium expresse caveatur. - § 1
Can. 0046      actum iterum exsecutioni mandare. - Actus administrativus non cessat resoluto iure statuentis, nisi aliud iure expresse caveatur. - Revocatio
Can. 0058      § 2. Praeceptum singulare, legitimo documento non impositum, cessat resoluto iure praecipientis. - § 1. Rescriptum intellegitur actus administrativus
Can. 0081      concesso renuntiare, si renuntiatio cedat in Ecclesiae praeiudicium. - Resoluto iure concedentis, privilegium non extinguitur, nisi datum fuerit cum
Can. 0132      sit industria personae, facultas habitualis Ordinario concessa non perimitur resoluto iure Ordinarii cui concessa est, etiamsi ipse eam exsequi
Can. 0142      renuntiatione delegati deleganti significata et eo acceptata; non autem resoluto iure delegantis, nisi id ex appositis clausulis appareat. §
Can. 0184      iure definita, renuntiatione, translatione, amotione necnon privatione. § 2. Resoluto quovis modo iure auctoritatis a qua fuit collatum, officium
Can. 1023      limitibus circumscribi aut revocari, sed semel concessae non extinguuntur resoluto iure concedentis. - Sacram ordinationem valide recipit solus vir
Can. 1351      modo providere curet. - Poena reum ubique tenet, etiam resoluto iure eius qui poenam constituit vel irrogavit, nisi aliud
Can. 1512      iudice delegato firma redditur iurisdictio, ita ut non expiret resoluto iure delegantis; 4_ interrumpitur praescriptio, nisi aliud cautum sit

RESOLVENDAM     [1]
Can. 1589      § 2. Si vero iudicet quaestionem incidentem non esse resolvendam ante sententiam definitivam, decernat ut eiusdem ratio habeatur, cum

RESOLVI     [1]
Can. 1587      non contineatur expresse, nihilominus ita ad causam pertinet ut resolvi plerumque debeat ante quaestionem principalem. - Causa incidens proponitur

RESPECTIVAE     [1]
Can. 0197      sese liberandi, Ecclesia recipit prout est in legislatione civili respectivae nationis salvis exceptionibus quae in canonibus huius Codicis statuuntur

RESPECTIVE     [2]
Can. 0443      mulieribus ab Episcoporum conferentia aut a provinciae Episcopis determinando, respective electi ab omnibus Superioribus maioribus institutorum et societatum, quae
Can. 0645      apostolicae vel in seminarium admissi fuerint, requiritur insuper testimonium respective Ordinarii loci vel Superioris maioris instituti, vel societatis, vel

RESPECTIVI     [2]
Can. 0241      seminario vel instituto religioso dimissi fuerint, requiritur insuper testimonium respectivi superioris praesertim de causa eorum dimissionis vel discessus. -
Can. 0636      iuris proprii constitutus, qui administrationem bonorum gerat sub directione respectivi Superioris. Etiam in communitatibus localibus instituatur, quantum fieri potest

RESPICIENTES     [2]
Can. 0006      Codice recipiantur; 4_ ceterae quoque leges disciplinares universales materiam respicientes, quae hoc Codice ex integro ordinatur. § 2. Canones
Can. 0309      normam iuris et statutorum, edendi peculiares normas ipsam consociationem respicientes, celebrandi comitia, designandi moderatores, officiales, ministros atque bonorum administratores

RESPICIENTIA     [1]
Can. 0595      Apostolica Sedes manus apposuerit, necnon negotia maiora totum institutum respicientia tractare, quae potestatem internae auctoritatis superent, consultis tamen ceteris

RESPICIENTIBUS     [1]
Can. 0269      particularis id exigat, et salvis praescriptis honestam sustentationem clericorum respicientibus; 2_ ex legitimo documento sibi constiterit de concessa excardinatione

RESPICIT     [1]
Can. 0037      praeter expressos extendi. - Actus administrativus, qui forum externum respicit, scripto est consignandus; item, si fit in forma commissoria

RESPICIUNT     [18]
Can. 0001      - Canones huius Codicis unam Ecclesiam latinam respiciunt. - Codex plerumque non definit ritus, qui in actionibus
Can. 0009      nisi alius terminus in ipsa lege statuatur. - Leges respiciunt futura, non praeterita, nisi nominatim in eisde praeteritis caveatur
Can. 0013      actuum sollemnia determinant, aut res immobiles in territorio sitas respiciunt. § 3. Vagi obligantur legibus tam universalibus quam particularibus
Can. 0199      3_ iura et obligationes quae spiritualem christifidelium vitam directe respiciunt; 4_ fines certi et indubii circumscriptionum ecclesiasticarum; 5_ stipes
Can. 0486      - § 1. Documenta omnia, quae dioecesim vel paroecias respiciunt, maxima cura custodiri debent. § 2. In unaquaque curia
Can. 0592      promoveant notitiam documentorum Sanctae Sedis, quae sodales sibi concreditos respiciunt, eorumque observantiam curent. - Firmo praescripto can. 586, instituta
Can. 0678      animarum, exercitium publicum cultus divini et alia apostolatus opera respiciunt. § 2. In apostolatu externo religiosi propriis quoque Superioribus
Can. 0711      non mutat, servatis iuris praescriptis quae instituta vitae consecratae respiciunt. - Firmis praescriptis cann. 598-601, constitutiones statuant vincula sacra
Can. 0715      dependent, salvis iis quae vitam consecratam in proprio instituto respiciunt. § 2. Qui vero ad normam can. 266, §
Can. 0738      constitutionum in iis quae vitam internam et disciplinam societatis respiciunt. § 2. Subsunt quoque Episcopo dioecesano in iis quae
Can. 0738      iis quae cultum publicum, curam animarum aliaque apostolatus opera respiciunt, attentis cann. 679-683. § 3. Relationes sodalis dioecesi incardinati
Can. 0748      Omnes homines veritatem in iis, quae Deum eiusque Ecclesiam respiciunt, quaerere tenentur eamque cognitam amplectendi ac servandi obligatione vi
Can. 1401      iure proprio et exclusivo cognoscit: 1_ de causis quae respiciunt res spirituales et spiritualibus adnexas; 2_ de violatione legum
Can. 1413      loci ubi administratio gesta est; 2_ in causis quae respiciunt hereditates vel legata pia, coram tribunali ultimi domicilii vel
Can. 1452      poenalibus aliisque, quae publicum Ecclesiae bonum aut animarum salutem respiciunt. § 2. Potest autem praeterea iudex partium neglegentiam in
Can. 1459      quibus in § 1, exceptiones dilatoriae, eae praesertim quae respiciunt personas et modum iudicii, proponendae sunt ante contestationem litis
Can. 1472      - § 1. Acta iudicialia, tum quae meritum quaestionis respiciunt, seu acta causae, tum quae ad formam procedendi pertinent
Can. 1536      ab onere probandi. § 2. In causis autem quae respiciunt bonum publicum, confessio iudicialis et partium declarationes, quae non

RESPONDEANT     [5]
Can. 0652      magistro suo active collaborent ut gratiae divinae vocationis fideliter respondeant. § 4. Curent instituti sodales, ut in opere institutionis
Can. 0719      impendunt. - § 1. Sodales, ut vocationi suae fideliter respondeant eorumque actio apostolica ex ipsa unione cum Christo procedat
Can. 0722      evangelizationis formas, quae instituti fini, spiritui et indoli magis respondeant. § 3. Huius probationis modus et tempus ante sacra
Can. 1304      iam susceptis satisfacere posse; maximeque caveat ut reditus omnino respondeant oneribus adiunctis, secundum cuiusque loci vel regionis morem. §
Can. 1478      per se ipsi possunt tantummodo ut de propriis delictis respondeant, aut ad praescriptum iudicis; in ceteris agere et respondere

RESPONDEAT     [2]
Can. 0173      colligant et coram praeside electionis inspiciant an schedularum numerus respondeat numero electorum, suffragia ipsa scrutentur palamque faciant quot quisque
Can. 0517      nempe actionem coniunctam dirigat atque de eadem coram Episcopo respondeat. § 2. Si ob sacerdotum penuriam Episcopus dioecesanus aestimaverit

RESPONDEATUR     [1]
Can. 1471      nisi forte malit iudex quaestionibus a se datis scripto respondeatur. - § 1. Acta iudicialia, tum quae meritum quaestionis

RESPONDEBIT     [1]
Can. 1281      de actibus autem ab administratoribus illegitime sed valide positis respondebit ipsa persona iuridica, salva eius actione seu recursu adversus

RESPONDENDI     [1]
Can. 1548      praescripto can. 1550, § 2, n. 2, ab obligatione respondendi eximuntur: 1_ clerici, quod attinet ad ea quae ipsis

RESPONDENDUM     [5]
Can. 1145      sunt alteri coniugi, si quidem eas petierit, induciae ad respondendum, eodem tamen monito ut, si induciae inutiliter praeterlabantur, eius
Can. 1513      iudice ad dubium vel dubia concordanda, quibus in sententia respondendum sit. § 3. Decretum iudicis partibus notificandum est; quae
Can. 1528      definiat. - Si pars vel testis se sistere ad respondendum coram iudice renuant, licet eos audire etiam per laicum
Can. 1660      conventae id exigant, iudex parti actrici praefiniat terminum ad respondendum, ita ut ex allatis utriusque partis elementis ipse controversiae
Can. 1744      non responderit, Episcopus iteret invitationem prorogando tempus utile ad respondendum. § 2. Si Episcopo constiterit parochum alteram invitationem recepisse

RESPONDERE     [14]
Can. 0183      Quod si postulatio admissa fuerit, id significetur postulato, qui respondere debet ad normam can. 177, § 1. § 3
Can. 0628      3. Sodales fiducialiter agant cum visitatore, cui legitime interroganti respondere tenentur secundum veritatem in caritate; nemini vero fas est
Can. 0639      contraxerit etiam cum Superiorem licentia, ipsa tenetur de eisdem respondere. § 2. Si sodalis cum licentia Superioris contraxerit de
Can. 0639      sodalis cum licentia Superioris contraxerit de suis bonis, ipse respondere debet, si vero de mandato Superioris negotium instituti gesserit
Can. 0639      si vero de mandato Superioris negotium instituti gesserit, institutum respondere debet. § 3. Si contraxerit religiosus sine ulla Superiorum
Can. 0639      3. Si contraxerit religiosus sine ulla Superiorum licentia, ipse respondere debet, non autem persona iuridica. § 4. Firmum tamen
Can. 1281      in rem suam versum sit, persona iuridica non tenetur respondere de actibus ab administratoribus invalide positis; de actibus autem
Can. 1476      baptizatus, potest in iudicio agere; pars autem legitime conventa respondere debet. - Licet actor vel pars conventa procuratorem vel
Can. 1478      conexis, si minores usum rationis assecuti sint, agere et respondere queunt sine parentum vel tutoris consensu, et quidem per
Can. 1478      respondeant, aut ad praescriptum iudicis; in ceteris agere et respondere debent per suos curatores. - Quoties adest tutor aut
Can. 1481      3 statutos, potest etiam per se ipsa agere et respondere, nisi iudex procuratoris vel advocati ministerium necessarium existimaverit. §
Can. 1507      seu citare ad litem contestandam, statuens utrum eae scripto respondere debeant an coram ipso se sistere ad dubia concordanda
Can. 1531      extra dubium poni. - § 1. Pars legitime interrogata respondere debet et veritatem integre fateri. § 2. Quod si
Can. 1531      debet et veritatem integre fateri. § 2. Quod si respondere recusaverit, iudicis est aestimare quid ad factorum probationem exinde

RESPONDERIT     [3]
Can. 1146      cum parte catholica: 1_ si altera pars negative interpellationi responderit, aut si interpellatio legitime omissa fuerit; 2_ si pars
Can. 1592      non comparuerit nec idoneam absentiae excusationem attulerit aut non responderit ad normam can. 1507, § 1, iudex eam a
Can. 1744      - § 1. Si parochus intra praestitutos dies non responderit, Episcopus iteret invitationem prorogando tempus utile ad respondendum. §

RESPONDISSE     [1]
Can. 1744      Si Episcopo constiterit parochum alteram invitationem recepisse, non autem respondisse etsi nullo impedimento detentum, aut si parochus renuntiationem nullis

RESPONSABILITATIS     [4]
Can. 0212      magistri declarant aut tamquam Ecclesiae rectores statuunt, christifideles, propriae responsabilitatis conscii, christiana oboedientia prosequi tenentur. § 2. Christifidelibus integrum
Can. 0652      Ecclesiam eiusque sacros Pastores imbuantur. § 3. Novitii, propriae responsabilitatis conscii, ita cum magistro suo active collaborent ut gratiae
Can. 0781      habendum sit fundamentale officium populi Dei, christifideles omnes, propriae responsabilitatis conscii, partem suam in opere missionali assumant. - §
Can. 0795      dotes physicas, morales et intellectuales harmonice evolvere valeant, perfectiorem responsabilitatis sensum libertatisque rectum usum acquirant et ad vitam socialem

RESPONSIO     [1]
Can. 1567      adnotationes, quas secum attulerint, consulere poterunt. - § 1. Responsio statim redigenda est scripto a notario et referre debet

RESPONSIONE     [4]
Can. 1145      monito ut, si induciae inutiliter praeterlabantur, eius silentium pro responsione negativa habeatur. § 2. Interpellatio etiam privatim facta ab
Can. 1513      responsionesque, praeterquam in libello litis introductorio, possunt vel in responsione ad citationem exprimi vel in declarationibus ore coram iudice
Can. 1611      definire controversiam coram tribunali agitatam, data singulis dubiis congrua responsione; 2_ determinare quae sint partium obligationes ex iudicio ortae
Can. 1665      subsignandae. - Probationes, quae non sint in petitione vel responsione allatae aut petitae, potest iudex admittere tantum ad normam

RESPONSIONEM     [2]
Can. 1564      plura simul complectentes, non captiosae, non subdolae, non suggerentes responsionem, remotae a cuiusvis offensione et pertinentes ad causam quae
Can. 1659      facultate mittendi, intra quindecim dies, ad cancellariam tribunalis scriptam responsionem. § 2. Haec notificatio effectus habet citationis iudicialis, de

RESPONSIONES     [3]
Can. 1567      § 2. Admitti potest usus machinae magnetophonicae, dummodo dein responsiones scripto consignentur et subscribantur, si fieri potest, a deponentibus
Can. 1603      § 1. Communicatis vicissim defensionibus atque animadversionibus, utrique parti responsiones exhibere licet, intra breve tempus a iudice praestitutum. §
Can. 1664      assistere possunt excussioni ceterarum partium, testium et peritorum. - Responsiones partium, testium, peritorum, petitiones et exceptiones advocatorum, redigendae sunt

RESPONSIONESQUE     [1]
Can. 1513      petitionibus et responsionibus desumpti, definiuntur. § 2. Partium petitiones responsionesque, praeterquam in libello litis introductorio, possunt vel in responsione

RESPONSIONIBUS     [5]
Can. 0695      a Superiore maiore et a notario subscripta, una cum responsionibus sodalis scripto redactis et ab ipso sodale subscriptis, supremo
Can. 0697      ipso Superiore maiore et a notario subscripta una cum responsionibus sodalis ab ipso sodale subscriptis supremo Moderatori transmittat. -
Can. 1507      se sistere ad dubia concordanda. Quod si ex scriptis responsionibus perspiciat necessitatem partes convocandi, id potest novo decreto statuere
Can. 1513      per iudicis decretum controversiae termini, ex partium petitionibus et responsionibus desumpti, definiuntur. § 2. Partium petitiones responsionesque, praeterquam in
Can. 1603      iustitiae et defensor vinculi ius habent iterum replicandi partium responsionibus. - § 1. Omnino prohibentur partium vel advocatorum vel

RESPONSUM     [4]
Can. 0057      2. Hoc termino transacto, si decretum nondum datum fuerit, responsum praesumitur negativum, ad propositionem ulterioris recursus quod attinet. §
Can. 0057      negativum, ad propositionem ulterioris recursus quod attinet. § 3. Responsum negativum praesumptum non eximit competentem auctoritatem ab obligatione decretum
Can. 1593      Si pars conventa dein in iudicio se sistat aut responsum dederit ante causae definitionem, conclusiones probationesque afferre potest, firmo
Can. 1593      moras iudicium protrahatur. § 2. Etsi non comparuerit aut responsum non dederit ante causae definitionem, impugnationibus uti potest adversus

RESPUIT     [1]
Can. 1371      docet vel doctrinam, de qua in can. 752, pertinaciter respuit, et ab Apostolica Sede vel ab Ordinario admonitus non

RESTAURANDUM     [2]
Can. 1676      potest, ad matrimonium forte convalidandum et ad coniugalem convictum restaurandum inducantur. - § 1. Libello acceptato, praeses vel ponens
Can. 1695      media adhibeat, ut coniuges concilientur et ad coniugalem convictum restaurandum inducantur. - Causae de coniugum separatione ad publicum quoque

RESTAURANDUS     [1]
Can. 1153      2. In omnibus casibus, causa separationis cessante, coniugalis convictus restaurandus est, nisi ab auctoritate ecclesiastica aliter statuatur. - Instituta

RESTAURARE     [1]
Can. 1149      cum coniuge non baptizato ratione captivitatis vel persecutionis cohabitationem restaurare nequeat, aliud matrimonium contrahere potest, etiamsi altera pars baptismum

RESTAURENTUR     [1]
Can. 1189      oratoriis fidelium venerationi expositae, si quando reparatione indigeant, numquam restaurentur sine data scripto licentia ab Ordinario; qui, antequam eam

RESTITUAT     [1]
Can. 1515      desinit esse bonae fidei; ideoque, si damnatur ut rem restituat, fructus quoque a contestationis die reddere debet et damna

RESTITUATUR     [2]
Can. 0078      interitum; privilegium vero locale, si locus intra quinquaginta annos restituatur, reviviscit. - Privilegium cessat per revocationem competentis auctoritatis ad
Can. 1647      demandetur, assignata tamen restitutionem petenti idonea cautione ut, si restituatur in integrum, indemnis fiat. - Concessa restitutione in integrum

RESTITUENDI     [1]
Can. 1333      vetans fructus, stipendium, pensiones aliave eiusmodi percipere, obligationem secumfert restituendi quidquid illegitime, quamvis bona fide, perceptum sit. - §

RESTITUI     [2]
Can. 1341      aliis pastoralis sollicitudinis viis satis posse scandalum reparari, iustitiam restitui, reum emendari. - § 1. Quoties iustae obstent causae
Can. 1475      1. Iudicio expleto, documenta quae in privatorum dominio sunt, restitui debent, retento tamen eorum exemplari. § 2. Notarii et

RESTITUTIO     [4]
Can. 1460      non admittit appellationem, at non prohibentur querela nullitatis et restitutio in integrum. § 3. Quod si iudex se incompetentem
Can. 1645      rem iudicatam, dummodo de eius iniustitia manifesto constet, datur restitutio in integrum. § 2. De iniustitia autem manifesto constare
Can. 1646      decisioni, quae in rem iudicatam transierit. - § 1. Restitutio in integrum propter motiva, de quibus in can. 1645
Can. 1646      menses a die cognitionis eorundem motivorum computandos. § 2. Restitutio in integrum propter motiva, de quibus in can. 1645

RESTITUTIONE     [1]
Can. 1648      ut, si restituatur in integrum, indemnis fiat. - Concessa restitutione in integrum, iudex pronuntiare debet de merito causae. -

RESTITUTIONEM     [2]
Can. 1289      quod si ex arbitraria dimissione damnum Ecclesiae obveniat, ad restitutionem tenentur. - Quae ius civile in territorio statuit de
Can. 1647      iudex decernere potest ut sententia exsecutioni demandetur, assignata tamen restitutionem petenti idonea cautione ut, si restituatur in integrum, indemnis

RESTITUTIONI     [2]
Can. 0695      dimissionem non esse omnino necessariam et emendationi sodalis atque restitutioni iustitiae et reparationi scandali satis alio modo consuli posse
Can. 1727      iustitiae appellare potest quoties censet scandali reparationi vel iustitiae restitutioni satis provisum non esse. - § 1. Salvis praescriptis

RESTITUTIONIS     [2]
Can. 1445      Signaturae Apostolicae Tribunal cognoscit: 1_ querelas nullitatis et petititones restitutionis in integrum et alios recursus contra sententias rotales; 2_
Can. 1647      quamdiu laesus minoris sit aetatis. - § 1. Petitio restitutionis in integrum sententiae exsecutionem nondum inceptam suspendit. § 2

RESTRICTA     [1]
Can. 0764      presbyteri et diaconi, nisi ab Ordinario competenti eadem facultas restricta fuerit aut sublata, aut lege particulari licentia expressa requiratur

RESUMAT     [1]
Can. 1518      heres defuncti aut successor aut is, cuius intersit, litem resumat; 2_ causa conclusa, iudex procedere debet ad ulteriora, citato

RESURRECTIONIS     [2]
Can. 0395      A dioecesi ne absit diebus Nativitatis, Hebdomadae Sanctae et Resurrectionis Domini, Pentecostes et Corporis et Sanguinis Christi, nisi ex
Can. 0897      vivit et crescit Ecclesia. Sacrificium eucharisticum, memoriale mortis et resurrectionis Domini, in quo Sacrificium crucis in saecula perpetuatur, totius

RETENTAM     [1]
Can. 1089      sunt. - Inter virum et mulierem abductam vel saltem retentam intuitu matrimonii cum ea contrahendi, nullum matrimonium consistere potest

RETENTIO     [1]
Can. 1381      aequiparatur illegitima, post privationem vel cessationem a munere, eiusdem retentio. - Episcopus qui sine pontificio mandato aliquem consecrat in

RETENTIS     [1]
Can. 0932      vel benedictum; extra locum sacrum adhiberi potest mensa conveniens, retentis semper tobalea et corporali. - Iusta de causa et

RETENTO     [2]
Can. 0489      cesserunt aut quae a decennio sententia condemnatoria absolutae sunt, retento facti brevi summario cum textu sententiae definitivae. - §
Can. 1475      expleto, documenta quae in privatorum dominio sunt, restitui debent, retento tamen eorum exemplari. § 2. Notarii et cancellarius sine

RETICENTIA     [1]
Can. 0063      exsecutionis. - § 1. Validitati rescripti obstat subreptio seu reticentia veri, si in precibus expressa non fuerint quae secundum

RETICITA     [1]
Can. 0247      sunt, alumni debite reddantur certiores, nulla vitae sacerdotalis difficultate reticita. - Institutio doctrinalis tradenda eo spectat, ut alumni, una

RETICITIS     [2]
Can. 1049      impedimenta indicanda sunt; attamen, dispensatio generalis valet etiam pro reticitis bona fide, exceptis irregularitatibus de quibus in can. 1041
Can. 1049      4, aliisve ad forum iudiciale deductis, non autem pro reticitis mala fide. § 2. Si agatur de irregularitate ex

RETICITO     [1]
Can. 1048      manente onere quam primum recurrendi ad Ordinarium aut Paenitentiariam, reticito nomine et per confessarium. - § 1. In precibus

RETICUERIT     [1]
Can. 1359      poenas, iis exceptis quas in petitione reus mala fide reticuerit. - Poenae remissio metu gravi extorta irrita est. -

RETINEATUR     [1]
Can. 1307      de quo in can. 958, § 1, alter liber retineatur et apud parochum vel rectorem servetur, in quo singula

RETINEBAT     [1]
Can. 0382      valet officia, quae in eadem dioecesi tempore promotionis iam retinebat, firmo praescripto can. 409, § 2. § 2. Nisi

RETINENDI     [1]
Can. 1255      publica sive privata, subiecta sunt capacia bona temporalia acquirendi, retinendi, administrandi et alienandi ad normam iuris. - Dominium bonorum

RETINENT     [1]
Can. 0002      sunt servandi; quare leges liturgicae hucusque vigentes vim suam retinent, nisi earum aliqua Codicis canonibus sit contraria. - Codicis

RETINENTES     [1]
Can. 0801      quibus missio educationis propria est, fideliter hanc suam missionem retinentes, satagant educationi catholicae etiam per suas scholas, consentiente Episcopo

RETINERE     [3]
Can. 0935      ibi celebret. - Nemini licet sanctissimam Eucharistiam apud se retinere aut secum in itinere deferre, nisi necessitate pastorali urgente
Can. 1148      cum earum prima permanere, unam ex illis, ceteris dimissis, retinere potest. Idem valet de muliere non baptizata, quae plures
Can. 1254      bona temporalia iure nativo, independenter a civili potestate, acquirere, retinere, administrare et alienare valet ad fines sibi proprios prosequendos

RETINET     [4]
Can. 0100      peregrinus, si versetur extra domicilium et quasi-domicilium quod adhuc retinet; vagus, si nullibi domicilium habeat vel quasi-domicilium. - §
Can. 0105      proprium domicilium vel quasi-domicilium. - § 1. Minor necessario retinet domicilium et quasi-domicilium illius, cuius potestati subicitur. Infantia egressus
Can. 0402      renuntiatio ab officio acceptata fuerit, titulum emeriti suae dioecesis retinet, atque habitationis sedem, si id exoptet, in ipsa dioecesi
Can. 1367      species consecratas abicit aut in sacrilegum finem abducit vel retinet, in excommunicationem latae sententiae Sedi Apostolicae reservatam incurrit; clericus

RETRACTARE     [1]
Can. 1626      iudex potest ex officio sententiam nullam a se latam retractare vel emendare intra terminum ad agendum can. 1623 statutum

RETRACTAT     [1]
Can. 1371      et ab Apostolica Sede vel ab Ordinario admonitus non retractat; 2_ qui aliter Sedi Apostolicae, Ordinario, vel Superiori legitime

RETRACTAVERIT     [1]
Can. 0982      Decalogi praeceptum, ne absolvatur nisi prius falsam denuntiationem formaliter retractaverit et paratus sit ad damna, si quae habeantur, reparanda

RETRIBUTIONE     [1]
Can. 0951      in fines ab Ordinario praescriptos concredat, admissa quidem aliqua retributione ex titulo extrinseco. § 2. Sacerdos alteram Missam eadem

RETRIBUTIONI     [1]
Can. 0281      condicionum, quaque ipsi possint necessitatibus vitae suae necnon aequae retributioni eorum, quorum servitio, egent, providere. § 2. Item providendum

RETRORSUM     [1]
Can. 0016      si verba legis in se certa declaret tantum, valet retrorsum; si legem coarctet vel extendataut dubiam explicet, non retrotrahitur

RETROTRACTIO     [1]
Can. 1161      praeteritum. § 2. Convalidatio fit a momento concessionis gratiae; retrotractio vero intellegitur facta ad momentum celebrationis matrimonii, nisi aliud

RETROTRACTIONEM     [1]
Can. 1161      atque a forma canonica, si servata non fuerit, necnon retrotractionem effectuum canonicorum ad praeteritum. § 2. Convalidatio fit a

RETROTRAHITUR     [1]
Can. 0016      retrorsum; si legem coarctet vel extendataut dubiam explicet, non retrotrahitur. § 3. Interpretatio autem per modum sententiae iudicialis aut

RETTULERINT     [1]
Can. 1215      novae domus in dioecesi vel civitate ab Episcopo dioecesano rettulerint, antequam tamen ecclesiam in certo ac determinato loco aedificent

RETTULERIT     [2]
Can. 0173      numero electorum, suffragia ipsa scrutentur palamque faciant quot quisque rettulerit. § 3. Si numerus suffragiorum superet numerum eligentium, nihil
Can. 0176      collegii aut coetus praeside proclametur, qui requisitum suffragiorum numerum rettulerit, ad normam can. 119, n. 1. - § 1

RETTULISSE     [1]
Can. 0171      sed electio valet, nisi constet, eo dempto, electum non rettulisse requisitum suffragiorum numerum. - § 1. Suffragium, ut validum

REUM     [6]
Can. 1314      cessat. - Poena plerumque est ferendae sententiae, ita ut reum non teneat, nisi postquam irrogata sit; est autem latae
Can. 1326      auctoritate aut officio abusus est ad delictum patrandum 3_ reum, qui, cum poena in delictum culposum constituta sit, eventum
Can. 1341      pastoralis sollicitudinis viis satis posse scandalum reparari, iustitiam restitui, reum emendari. - § 1. Quoties iustae obstent causae ne
Can. 1351      meliore quo fieri potest modo providere curet. - Poena reum ubique tenet, etiam resoluto iure eius qui poenam constituit
Can. 1723      finem habent, cessante processu poenali. - § 1. Iudex reum citans debet eum invitare ad advocatum, ad normam can
Can. 1726      a reo patratum, iudex debet id sententia declarare et reum absolvere, etiamsi simul constet actionem criminalem esse extinctam. -

REUS     [20]
Can. 1324      § 3. In circumstantiis, de quibus in § 1, reus poena latae sententiae non tenetur. - Ignorantia crassa vel
Can. 1331      § 2. Quod si excommunicatio irrogata vel declarata sit, reus: 1_ si agere velit contra praescriptum § 1, n
Can. 1333      potestate Superioris poenam constituentis; 2_ ius habitandi, si quod reus ratione officii habeat; 3_ ius administrandi bona, quae ad
Can. 1344      abstinere vel poenam mitiorem irrogare aut paenitentiam adhibere, si reus emendatus sit et scandalum reparaverit, aut si ipse satis
Can. 1344      auctoritate punitus sit vel punitum iri praevideatur; 3_ si reus primum post vitam laudabiliter peractam deliquerit neque necessitas urgeat
Can. 1344      obligationem servandi poenam expiatoriam suspendere, ita tamen ut, si reus intra tempus ab ipso iudice determinatum rursus deliquerit, poenam
Can. 1346      censeat aliter posse melius consuli eius emendationi. - Quoties reus plura delicta patraverit, si nimius videatur poenarum ferendae sententiae
Can. 1347      - § 1. Censura irrogari valide nequit, nisi antea reus semel saltem monitus sit ut a contumacia recedat, dato
Can. 1347      resipiscentiam tempore. § 2. A contumacia recessisse dicendus est reus, quem delicti vere paenituerit, quique praetera congruam damnorum et
Can. 1348      scandali reparationem dederit vel saltem serio promiserit. - Cum reus ab accusatione absolvitur vel nulla poena ei irrogatur, Ordinarius
Can. 1352      poena vetet recipere sacramenta vel sacramentalia, vetitum suspenditur, quamdiu reus in mortis periculo versatur. § 2. Obligatio servandi poenam
Can. 1352      versatur, eatenus ex toto vel ex parte suspenditur, quatenus reus eam servare nequeat sine periculo gravis scandali vel infamiae
Can. 1359      remissio omnes aufert poenas, iis exceptis quas in petitione reus mala fide reticuerit. - Poenae remissio metu gravi extorta
Can. 1365      addi possunt, non excepta dimissione e statu clericali. - Reus vetitae communicationis in sacris iusta poena puniatur. - Parentes
Can. 1655      § 2. Quod vero attinet ad actiones personales, cum reus damnatus est ad rem mobilem praestandam, vel ad solvendam
Can. 1720      accusationem atque probationes, data facultate sese defendendi, significet, nisi reus, rite vocatus, comparere neglexerit; 2_ probationes et argumenta omnia
Can. 1723      ipso iudice praefinitum, sibi constituendum. § 2. Quod si reus non providerit, iudex ante litis contestationem advocatum ipse nominet
Can. 1723      contestationem advocatum ipse nominet, tamdiu in munere mansurum quamdiu reus sibi advocatum non constituerit. - § 1. In quolibet
Can. 1727      criminalem esse extinctam. - § 1. Appellationem proponere potest reus, etiam si sententia ipsum ideo tantum dimiserit, quia poena
Can. 1730      etiamsi iudicium poenale propter propositam impugnationem adhuc pendeat, vel reus absolutus sit propter causam quae non auferat obligationem reparandi

REVELANDI     [2]
Can. 1043      ordines, si qua norint, Ordinario vel parocho ante ordinationem revelandi. - § 1. Ad exercendos ordines receptos sunt irregulares
Can. 1069      quae norint, parocho aut loci Ordinario, ante matrimonii celebrationem, revelandi. - Si alius quam parochus, cuius est assistere matrimonio

REVELATA     [1]
Can. 0750      fidei deposito Ecclesiae commisso, continentur, et insimul ut divinitus revelata proponuntur sive ab Ecclesiae magisterio sollemni, sive ab eius

REVELATAM     [2]
Can. 0747      fidei depositum concredidit ut ipsa, Spiritu Sancto assistente, veritatem revelatam sancte custodiret, intimius perscrutaretur, fideliter annuntiaret atque exponeret, officium
Can. 0815      studiorum superiorum institutis. - Ecclesiae, vi muneris sui veritatem revelatam nuntiandi, propriae sunt universitates vel facultates ecclesiasticae ad disciplinas

REVELATIONE     [2]
Can. 0252      ductu, ita impertiatur, ut alumni integram doctrinam catholicam, divina Revelatione innixam, cognoscant, propriae vitae spiritualis reddant alimentum eamque, in
Can. 1455      In iudicio poenali semper, in contentioso autem si ex revelatione alicuius actus processualis praeiudicium partibus obvenire possit, iudices et

REVELATIONIS     [1]
Can. 0984      ex confessione acquisitae usus cum paenitentis gravamine, etiam quovis revelationis periculo excluso. § 2. Qui in auctoritate est constitutus

REVERA     [4]
Can. 0077      ea semper adhibenda est interpretatio, qua privilegio aucti aliquam revera gratiam consequantur. - § 1. Privilegium praesumitur perpetuum, nisi
Can. 0512      per eos universa populi Dei portio, quae dioecesim constituat, revera configuretur, ratione habita diversarum dioecesis regionum, condicionum socialium et
Can. 0845      dubium supersit num sacramenta de quibus in § 1 revera aut valide collata fuerint, sub condicione conferantur. - §
Can. 1433      citatis, acta irrita sunt, nisi ipsi, etsi non citati, revera interfuerint, aut saltem ante sententiam, actis inspectis, munere suo

REVERENTER     [2]
Can. 0913      si Corpus Christi a communi cibo discernere et communionem reverenter suscipere possint. - Parentum imprimis atque eorum qui parentum
Can. 1171      quae dedicatione vel benedictione ad divinum cultum destinatae sunt, reverenter tractentur nec ad usum profanum vel non proprium adhibeantur

REVERENTIA     [3]
Can. 0212      sacris Pastoribus manifestent eamque, salva fidei morumque integritate ac reverentia erga Pastores, attentisque communi utilitate et personarum dignitate, ceteris
Can. 0618      ipsi subditos regant uti filios Dei, ac promoventes cum reverentia personae humanae illorum voluntariam oboedientiam, libenter eos audiant necnon
Can. 0678      1. Religiosi subsunt potestati Episcoporum, quos devoto obsequio ac reverentia prosequi tenentur, in iis quae curam animarum, exercitium publicum

REVERENTIAE     [2]
Can. 0562      decori provideatur, neve quidpiam fiat quod sanctitati loci ac reverentiae domui Dei debitae quoquo modo non congruat. - Rectorem
Can. 1470      necessarios esse statuerit. § 2. Omnes iudicio assistentes, qui reverentiae et oboedientiae tribunali debitae graviter defuerint, iudex potest congruis

REVERENTIAM     [1]
Can. 0273      speciali obligatione tenentur Summo Pontifici et suo quisque Ordinario reverentiam et oboedientiam exhibendi. - § 1. Soli clerici obtinere

REVERTENDI     [1]
Can. 0106      et quasi-domicilium amittitur discessione a loco cum animo non revertendi, salvo praescripto can. 105. - § 1. Tum per

REVIVISCERE     [1]
Can. 0005      huius Codicis reprobantur, prorsus suppressae sunt, nec in posterum reviviscere sinantur; ceterae quoque suppressae habeantur, nisi expresse Codice aliud

REVIVISCIT     [1]
Can. 0078      privilegium vero locale, si locus intra quinquaginta annos restituatur, reviviscit. - Privilegium cessat per revocationem competentis auctoritatis ad normam

REVOCANDA     [2]
Can. 1722      sanctissimae Eucharistiae participationem prohibere; quae omnia, causa cessante, sunt revocanda, eaque ipso iure finem habent, cessante processu poenali. -
Can. 1736      1737, § 3 decernat utrum suspensio sit confirmanda an revocanda. § 4. Si nullus recursus intra statutum terminum adversus

REVOCANDI     [1]
Can. 0362      Civitates et ad publicas Auctoritates, itemque eos transferendi et revocandi, servatis quidem normis iuris internationalis, quod attinet ad missionem

REVOCANTIS     [1]
Can. 0974      ab alio loci Ordinario, eandem amittit tantum in territorio revocantis. § 3. Quilibet loci Ordinarius qui alicui presbytero revocaverit

REVOCANTUR     [1]
Can. 0073      ultra tres menses. - Per legem contrariam nulla rescripta revocantur, nisi aliud in ipsa lege caveatur. - Quamvis gratia

REVOCARE     [3]
Can. 0182      non tenetur. § 4. Factam auctoritati competenti postulationem electores revocare non possunt, nisi auctoritate consentiente. - § 1. Non
Can. 1591      tribunal potest decretum vel sententiam interlocutoriam, iusta intercedente ratione, revocare aut reformare, sive ad partis instantiam, sive ex officio
Can. 1739      solum decretum confirmare vel irritum declarare, sed etiam rescindere, revocare, vel si id Superiori magis expedire videatur, emendare, subrogare

REVOCARI     [4]
Can. 0189      4. Renuntiatio, quamdiu effectum sortita non fuerit, a renuntiante revocari potest; effectu secuto revocari nequit, sed qui renuntiavit, officium
Can. 0189      sortita non fuerit, a renuntiante revocari potest; effectu secuto revocari nequit, sed qui renuntiavit, officium alio ex titulo consequi
Can. 0271      manens incardinatus, a proprio Episcopo dioecesano iusta de causa revocari potest, dummodo serventur conventiones cum altero Episcopo initae atque
Can. 1023      ipso concedente aut ab eius successore limitibus circumscribi aut revocari, sed semel concessae non extinguuntur resoluto iure concedentis. -

REVOCAT     [1]
Can. 0028      sed, nisi expressam de iis mentionem faciat, lex non revocat consuetudines centenarias aut immemorabiles, nec lex universalis consuetudines particulares

REVOCATA     [6]
Can. 0004      sive physicis sive iuridicis concessa, in usu sunt nec revocata, integra manent, nisi huius Codicis canonibus expresse revocentur. -
Can. 0690      potest sine onere repetendi erga sodales instituti amittit presbyter; revocata autem eadem probationem praeviam professioni temporariae et tempus votorum
Can. 0974      concessam ne revocet nisi gravem ob causam. § 2. Revocata facultate ad confessiones excipiendas a loci Ordinario qui eam
Can. 0974      can. 967, § 2, presbyter eandem facultatem ubique amittit; revocata eadem facultate ab alio loci Ordinario, eandem amittit tantum
Can. 0974      de sodali instituti religiosi, eiusdem competentem Superiorem. § 4. Revocata facultate ad confessiones excipiendas a proprio Superiore maiore, facultatem
Can. 0974      ad excipiendas confessiones ubique erga sodales instituti amittit presbyter; revocata autem eadem facultate ab alio Superiore competenti, eandem amittit

REVOCATIO     [3]
Can. 0021      nisi aliud in iure expresse caveatur. - In dubio revocatio legis praeexistentis non praesumitur, sed leges posteriores ad priores
Can. 0047      resoluto iure statuentis, nisi aliud iure expresse caveatur. - Revocatio actus administrativi per alium actum administrativum auctoritatis competentis effectum
Can. 1733      quo in § 2, tunc praecipue operam navet, cum revocatio decreti petita est ad normam can. 1734, neque termini

REVOCATIONE     [8]
Can. 0033      omni vi carent. § 2. Eadem vim habere desinunt revocatione explicita aut implicita ab auctoritate competenti facta, necnon cessante
Can. 0034      carent. § 3. Vim habere desinunt instructiones non tantum revocatione explicita aut implicita auctoritatis competentis, quae eas edidit, eiusve
Can. 0058      - § 1. Decretum singulare vim habere desinit legitima revocatione ab auctoritate competendi facta necnon cessante lege ad cuius
Can. 0142      casuum pro quibus concessa fuit; cessante causa finali delegationis; revocatione delegantis delegato directe intimata necnon renuntiatione delegati deleganti significata
Can. 0175      compromissum et ius suffragium ferendi redit ad compromittentes: 1_ revocatione a collegio aut coetu facta, re integra; 2_ non
Can. 0367      aliud in litteris pontificiis statuatur; cessat autem expleto mandato, revocatione eidem intimata, renuntiatione a Romano Pontifice acceptata. - Ecclesiae
Can. 0975      amittit erga solos in eiusdem dicione subditos. - Praeterquam revocatione, facultas de qua in can. 967, § 2 cessat
Can. 1107      initum fuerit, consensus praestitus praesumitur perseverare, donec de eius revocatione constiterit. - § 1. Ea tantum matrimonia valida sunt

REVOCATIONEM     [3]
Can. 0079      intra quinquaginta annos restituatur, reviviscit. - Privilegium cessat per revocationem competentis auctoritatis ad normam can. 47, firmo praescripto can
Can. 0362      quidem normis iuris internationalis, quod attinet ad missionem et revocationem Legatorum apud Res Publicas constitutorum. - § 1. Legatis
Can. 1734      - § 1. Antequam quis recursum proponat, debet decreti revocationem vel emendationem scripto ab ipsius auctore petere; qua petitione

REVOCATO     [3]
Can. 0509      canonicatus, tum in ecclesia cathedrali tum in ecclesia collegiali, revocato quolibet contrario privilegio; eiusdem Episcopi est confirmare electum ab
Can. 0526      normam can. 517, § 1, reprobata contraria consuetudine et revocato quolibet contrario privilegio. - § 1. Qui ad curam
Can. 1019      alumnorum cuiusvis instituti aut societatis regitur iure clericorum saecularium, revocato quolibet indulto Superioribus concesso. - Litterae dimissoriae ne concedantur

REVOCATUM     [1]
Can. 0141      ille negotium expediat, cuius mandatum anterius est, nec postea revocatum fuit. - § 1. Potestas delegata extinguitur: expleto mandato

REVOCATUR     [1]
Can. 0028      contra sive praeter legem per contrariam consuetudinem aut legem revocatur; sed, nisi expressam de iis mentionem faciat, lex non

REVOCATUS     [1]
Can. 1162      ab initio defuerit, sive ab initio praestitus, postea fuerit revocatus. § 2. Quod si consensus ab initio quidem defuerat

REVOCAVERIT     [3]
Can. 0974      revocantis. § 3. Quilibet loci Ordinarius qui alicui presbytero revocaverit facultatem ad confessiones excipiendas, certiorem reddat Ordinarium qui ratione
Can. 1105      4. Si mandans, antequam procurator eius nomine contrahat, mandatum revocaverit aut in amentiam inciderit, invalidum est matrimonium, licet sive
Can. 1156      convalidationis, etiamsi initio utraque pars consensum praestiterit nec postea revocaverit. - Renovatio consensus debet esse novus voluntatis actus in

REVOCENTUR     [1]
Can. 0004      nec revocata, integra manent, nisi huius Codicis canonibus expresse revocentur. - § 1. Vigentes in praesens contra horum praescripta

REVOCET     [3]
Can. 0974      Superior competens, facultatem ad confessiones excipiendas habitualiter concessam ne revocet nisi gravem ob causam. § 2. Revocata facultate ad
Can. 1562      particularis caveat. - § 1. Iudex testi in mentem revocet gravem obligationem dicendi totam et solam veritatem. § 2
Can. 1718      § 2. Ordinarius decretum, de quo in § 1, revocet vel mutet, quoties ex novis elementis aliud sibi decernendum

RITE     [50]
Can. 0056      - Decretum pro intimato habetur, si is cui destinatur, rite vocatus ad decretum accipiendum vel audiendum, sine iusta causa
Can. 0124      imposita. § 2. Actus iuridicus quoad sua elementa externa rite positus praesumitur validus. - § 1. Actus positus ex
Can. 0154      forte adhuc ab aliquo illegitime possidetur, conferri potest, dummodo rite declaratum fuerit eam possessionem non esse legitimam, et de
Can. 0217      prosequendam atque simul ad mysterium salutis cognoscendum et vivendum rite instruantur. - Qui disciplinis sacris incumbunt iusta libertate fruuntur
Can. 0236      spiritualem alendam informentur atque ad officia eidem ordini propria rite adimplenda instruantur: 1_ iuvenes per tres saltem annos in
Can. 0252      propriae vitae spiritualis reddant alimentum eamque, in ministerio exercendo rite annuntiare ac tueri valeant. § 2. In sacra Scriptus
Can. 0261      seminarii rector atque studiorum moderatur ut magistri suo munere rite fungantur, secundum praescripta Rationis institutionis sacerdotalis ac seminarii ordinationis
Can. 0332      renuntiet, ad validitatem requiritur ut renuntiatio libere fiat et rite manifestetur, non vero ut a quopiam acceptetur. - §
Can. 0384      tutetur et curet ut ipsi obligationes suo statui proprias rite adimpleant iisdemque praesto sint media et institutiones, quibus ad
Can. 0473      itemque curare ut ceteri curiae addicti officium sibi commissum rite adimpleant. § 3. Nisi locorum adiuncta iudicio Episcopi aliud
Can. 0533      in domo pluribus presbyteris communi, dummodo paroecialium perfunctioni munerum rite apteque sit provisum. § 2. Nisi gravis obstet ratio
Can. 0610      in tuto positis iis quae ad vitam religiosam sodalium rite agendam requiruntur, iuxta proprios instituti fines et spiritum. §
Can. 0647      ut validus sit, peragi debet in domo ad hoc rite designata. In casibus particularibus et ad modum exceptionis, ex
Can. 0652      et comprobare, eosque gradatim ad vitam perfectionis instituti propriam rite ducendam efformare. § 2. Novitii ad virtutes humanas et
Can. 0722      § 2. Ad vitam secundum evangelica consilia ducendam candidati rite instituantur atque ad eandem integre in apostolatum convertendam edoceantur
Can. 0777      ut pueri, ope catecheticae institutionis per congruum tempus impertitae, rite praeparentur ad primam receptionem sacramentorum paenitentiae et sanctissimae Eucharistiae
Can. 0780      - Curent locorum Ordinarii ut catechistae ad munus suum rite explendum debite praeparentur, ut nempe continua formatio ipsis praebeatur
Can. 0843      denegare non possunt sacramenta iis qui opportune eadem petant, rite sint dispositi, nec iure ab iis recipiendis prohibeantur. §
Can. 0844      catholica communionem non habent, si sponte id petant et rite sint disposita; quod etiam valet quoad membra aliarum Ecclesiarum
Can. 0844      petant, dummodo quoad eadem sacramenta fidem catholicam manifestent et rite sint dispositi. § 5. Pro casibus de quo in
Can. 0851      de significatione huius sacramenti deque obligationibus cum eo cohaerentibus rite edoceantur; parochus per se vel per alios curet ut
Can. 0885      Episcopus dioecesanus obligatione tenetur curandi ut sacramentum confirmationis subditis rite et rationabiliter petentibus conferatur. § 2. Presbyter, qui hac
Can. 0889      requiritur, si rationis usu polleat, ut sit apte institutus, rite dispositus et promissiones baptismales renovare valeat. - Fideles tenentur
Can. 0890      animarum pastores, praesertim parochi, ut fideles ad illud recipiendum rite instruantur et opportuno tempore accedant. - Sacramentum confirmationis conferatur
Can. 0930      casus ferat, alio sacerdote vel diacono, aut etiam laico rite instructo, qui eundem adiuvet. - Eucharistiae celebratio et distributio
Can. 0939      sufficienti in pyxide seu vasculo serventur, et frequenter, veteribus rite consumptis, renoventur. - Coram tabernaculo, in quo sanctissima Eucharistia
Can. 0961      attento paenitentium numero, confessariorum copia praesto non est ad rite audiendas singulorum confessiones intra congruum tempus, ita ut paenitentes
Can. 1002      pro pluribus infirmis simul, qui apte sint praeparati et rite dispositi, iuxta Episcopi dioecesani praescripta peragi potest. - §
Can. 1028      Superior competens ut candidati, antequam ad ordinem aliquem promoveantur, rite edoceantur de iis, quae ad ordinem eiusque obligationes pertinent
Can. 1039      antequam ad ordinationem procedat, certior factus sit oportet candidatos rite iisdem exercitiis vacasse. - A recipiendis ordinibus arcentur qui
Can. 1041      psychicae infirmitatis, qua, consultis peritis, inhabilis iudicatur ad ministerium rite implendum; 2_ qui delictum apostasiae, haeresis aut schismatis commiserit
Can. 1050      promoveri possit, sequentia requiruntur documenta: 1_ testimonium de studiis rite peractis ad normam can. 1032; 2_ si agatur de
Can. 1051      genuina pietate, bonis moribus, aptitudine ad ministerium exercendum; itemque, rite peracta inquisitione, de eius status valetudinis physicae et psychicae
Can. 1051      psychicae; 2_ Episcopus dioecesanus aut Superior maior, ut scrutinium rite peragatur, potest alia adhibere media quae sibi, pro temporis
Can. 1079      eadem dispensandi potestate pollet tum parochus, tum minister sacer rite delegatus, tum sacerdos vel diaconus qui matrimonio, ad normam
Can. 1112      ad institutionem nupturientibus tradendam capax et qui liturgiae matrimoniali rite peragendae aptus sit. - Antequam delegatio concedatur specialis, omnia
Can. 1123      fieri debet, ut adnotatio in regestis matrimoniorum et baptizatorum rite fiat. - Matrimonium inter duas personas baptizatas, quarum altera
Can. 1217      normae liturgiae et artis sacrae. - § 1. Aedificatione rite peracta, nova ecclesia quam primum dedicetur aut saltem benedicatur
Can. 1240      vel saltem spatia in coemeteriis civilibus fidelibus defunctis destinata, rite benedicenda. § 2. Si vero hoc obtineri nequeat, toties
Can. 1240      Si vero hoc obtineri nequeat, toties quoties singuli tumuli rite benedicantur. - § 1. Paroeciae et instituta religiosa coemeterium
Can. 1271      secundum temporum condiciones indiget, ut servitium erga Ecclesiam universam rite praestare valeat. - In regionibus ubi beneficia proprie dicta
Can. 1284      instrumenta, quibus Ecclesiae aut instituti iura in bona nituntur, rite ordinare et in archivo convenienti et apto custodire; authentica
Can. 1454      tribunal constituunt aut eidem opem ferunt, iusiurandum de munere rite et fideliter implendo praestare debent. - § 1. In
Can. 1484      si intra terminum peremptorium a iudice statuendum, procurator mandatum rite non exhibeat. - Nisi speciale mandatum habuerit, procurator non
Can. 1505      fuerit ob vitia quae emendari possunt, actor novum libellum rite confectum potest eidem iudici denuo exhibere. § 4. Adversus
Can. 1557      testis fit decreto iudicis testi legitime notificato. - Testis rite citatus pareat aut causam suae absentiae iudici notam faciat
Can. 1577      documenta et subsidia quibus egere potest ad suum munus rite et fideliter exsequendum. § 3. Iudex, ipso perito audito
Can. 1612      qui sit actor, pars conventa, procurator, nominibus et domiciliis rite designatis, promotor iustitiae, defensor vinculi, si partem in iudicio
Can. 1668      causae instructione comperiatur, vel aliud exsistat quod impediat sententiam rite proferri, iudex illico, expleta audientia, causam seorsum decidat; dispositiva
Can. 1720      atque probationes, data facultate sese defendendi, significet, nisi reus, rite vocatus, comparere neglexerit; 2_ probationes et argumenta omnia cum

RITIBUS     [1]
Can. 0918      iusta de causa petentibus extra Missam ministretur, servatis liturgicis ritibus. - § 1. Sanctissimam Eucharistiam recepturus per spatium saltem

RITU     [7]
Can. 0372      id suadeat, in eodem territorio erigi possunt Ecclesiae particulares ritu fidelium aliave simili ratione distinctae. - Unius supremae auctoritatis
Can. 0923      Sacrificium eucharisticum participare et sacram communionem suscipere possunt quolibet ritu catholico, firmo praescripto can. 844. - § 1. Sacrosanctum
Can. 1021      excepto tantum, citra apostolicum indultum, Episcopo ritus diversi a ritu promovendi. - Episcopus ordinans, acceptis legitimis litteris dimissoriis, ad
Can. 1037      promovendus ad presbyteratum, ad ordinem diaconatus ne admittantur, nisi ritu praescripto publice coram Deo et Ecclesia obligationem caelibatus assumpserint
Can. 1211      sunt ut non liceat in eis cultum exercere, donec ritu paenitentiali ad normam librorum liturgicorum iniuria reparetur. - Dedicationem
Can. 1217      saltem benedicatur, sacrae liturgiae legibus servatis. § 2. Sollemni ritu dedicentur ecclesiae, praesertim cathedrales et paroeciales. - Unaquaeque ecclesia
Can. 1248      de Missa participanda satisfacit qui Missae assistit ubicumque celebratur ritu catholico vel ipso die festo vel vespere diei praecedentis

RITUALEM     [2]
Can. 0112      qui, in matrimonio ineundo vel eo durante, ad Ecclesiam ritualem sui iuris alterius coniugis se transire declaraverit; matrimonio autem
Can. 0112      matrimonio mixto, filii partis catholicae quae ad aliam Ecclesiam ritualem legitime transierit; adepta vero hac aetate, iidem possunt ad

RITUALI     [2]
Can. 0111      in Ecclesia latina baptizaretur; quodsi concors voluntas desit, Ecclesiae rituali ad quam pater petinet adscribitur. § 2. Quilibet baptizandus
Can. 0111      eligere ut in Ecclesia latina vel in alia Ecclesia rituali sui iuris baptizetur; quo in casu, ipse ad eam

RITUALIS     [2]
Can. 0112      elegerit. - § 1. Post receptum baptismum, alii Ecclesiae ritualis sui iuris adscribuntur: 1_ qui licentiam ab Apostolica Sede
Can. 0112      2. Mos, quamvis diuturnus, sacramenta secundum ritum alicuius Ecclesiae ritualis sui iuris recipiendi, non secumfert adscriptionem eidem Ecclesiae. -

RITUM     [8]
Can. 0112      Ecclesiam redire. § 2. Mos, quamvis diuturnus, sacramenta secundum ritum alicuius Ecclesiae ritualis sui iuris recipiendi, non secumfert adscriptionem
Can. 0230      qui aetate dotibusque pollent Episcoporum conferentiae decreto statutis, per ritum liturgicum praescriptum ad ministeria lectoris et acolythi stabiliter assumi
Can. 0604      emittentes Christum pressius sequendi, ab Episcopo dioecesano iuxte probatum ritum liturgicum Deo consecrantur, Christo Dei Filio mystice desponsantur et
Can. 0846      aut mutet. § 2. Minister sacramenta celebret secundum proprium ritum. - § 1. In administrandis sacramentis, in quibus sacra
Can. 1034      presbyteratum aspirans ne ordinetur, nisi prius per liturgicum admissionis ritum ab auctoritate, de qua in cann. 1016 et 1019
Can. 1120      aut legitimis consuetudinibus recepti. - Episcoporum conferentia exarare potest ritum proprium matrimonii, a Sancta Sede recognoscendum, congruentem locorum et
Can. 1127      assistens catholicus et minister non catholicus insimul, suum quisque ritum peragens, partium consensum exquirant. - Locorum Ordinarii aliique animarum
Can. 1229      licentia. - Oratoria et sacella privata benedici convenit secundum ritum in libris liturgicis praescriptum; debent autem esse divino tantum

RITUS     [19]
Can. 0002      unam Ecclesiam latinam respiciunt. - Codex plerumque non definit ritus, qui in actionibus liturgicis celebrandis sunt servandi; quare leges
Can. 0206      dum eos advitam ducendam evangelicam invitat eosque ad sacros ritus celebrandos introducit, eisdem varias iam largitur praerogativas, quae christianorum
Can. 0214      est christifidelibus, ut cultum Deo persolvant iuxta praescripta proprii ritus a legitimis Ecclesiae Pastoribus approbati, utque propriam vitae spiritualis
Can. 0383      qui a religionis praxi defecerint. § 2. Fideles diversi ritus in sua dioecesi si habeat, eorum spiritualibus necessitatibus provideat
Can. 0383      spiritualibus necessitatibus provideat sive per sacerdotes aut paroecias eiusdem ritus, sive per Vicarium episcopalem. § 3. Erga fratres, qui
Can. 0450      in eodem territorio fungentes; invitari quoque possunt Ordinarii alterius ritus, ita tamen ut votum tantum consultivum habeant, nisi Episcoporum
Can. 0476      aut in certo negotiorum genere aut quoad fideles determinati ritus vel certi personarum coetus, eadem gaudent potestate ordinaria, quae
Can. 0479      determinatam territorii partem aut negotiorum genus aut fideles determinati ritus vel coetus tantum pro quibus constitutus est, iis causis
Can. 0518      territorii; ubi vero id expediat, constituantur paroeciae personales, ratione ritus, linguae, nationis christifidelium alicuius territorii atque alia etiam ratione
Can. 0535      sacri, professionis perpetuae in instituto religioso emissae necnon mutati ritus; eaeque adnotationes in documento accepti baptismi semper referantur. §
Can. 0877      constet aut ipsa sponte sua, Codex plerumque non definit ritus, qui in actionibus liturgicis inscribendum est, si eius paternitas
Can. 0991      Cuivis christifideli integrum est confessario legitime approbato etiam alius ritus, cui maluerit, peccata confiteri. - Indulgentia est remissio coram
Can. 1015      per se ipse suos subditos ordinet; sed subditum orientalis ritus, sine apostolico indulto, licite ordinare non potest. § 3
Can. 1021      Sede Apostolica habentem, excepto tantum, citra apostolicum indultum, Episcopo ritus diversi a ritu promovendi. - Episcopus ordinans, acceptis legitimis
Can. 1109      subditorum, sed etiam non subditorum, dummodo eorum alteruter sit ritus latini. - Ordinarius et parochus personalis vi officii matrimonio
Can. 1119      poterit. - Extra casum necessitatis, in matrimonii celebratione serventur ritus in libris liturgicis, ab Ecclesia probatis, praescripti aut legitimis
Can. 1127      tamen pars catholica matrimonium contrahit cum parte non catholica ritus orientalis, forma canonica celebrationis servanda est ad liceitatem tantum
Can. 1167      § 2. In sacramentalibus conficiendis seu administrandis accurate serventur ritus et formulae ab Ecclesiae auctoritate probata. - Sacramentalium minister
Can. 1237      fixa dedicanda sunt, mobilia vero dedicanda aut benedicenda, iuxta ritus in liturgicis libris praescriptos. § 2. Antiqua traditio Martyrum

ROBORANDUM     [1]
Can. 0839      quidem magnopere ad Regnum Christi in animis radicandum et roborandum adiuvant et ad mundi salutem conferunt. § 2. Curent

ROBORANTUR     [1]
Can. 1134      coniuges ad sui status officia et dignitatem peculiari sacramento roborantur et veluti consecrantur. - Utrique coniugi aequum officium et

ROBORAT     [1]
Can. 0879      Spiritus Sancti dono ditantur atque perfectius Ecclesiae vinculantur, eosdem roborat arctiusque obligat ut verbo et opere testes sint Christi

ROBORATUR     [2]
Can. 0333      particulares earumque coetus ordinariae potestatis obtinet principatum, quoquidem insimul roboratur atque vindicatur potestas propria, ordinaria et immediata, qua in
Can. 0840      Ecclesiae, signa exstant ac media quibus fides exprimitur et roboratur, cultus Deo redditur et hominum sanctificatio efficitur, atque ideo

ROBUR     [4]
Can. 0246      ita ut cotidie alumni, ipsam Christi caritatem participantes, animi robur pro apostolico labore et pro vita sua spirituali praesertim
Can. 0246      exercitia, quibus alumni spiritum orationis acquirant atque vocationis suae robur consequantur. § 4. Ad sacramentum paenitentiae frequenter accedere assuescant
Can. 0713      ad instar fermenti, omnia spiritu evangelico imbuere satagunt ad robur et incrementum Corporis Christi. § 2. Sodales laici, munus
Can. 0719      potest cotidiana, sit totius eorum vitae consecratae fons et robur. § 3. Libere ad sacramentum paenitentiae accedant, quod frequenter

ROGANTE     [1]
Can. 1142      Romano Pontifice dissolvi potest iusta de causa, utraque parte rogante vel alterutra, etsi altera pars sit invita. - §

ROGANTUR     [1]
Can. 0354      Civitatis Vaticanae praepositi, qui septuagesimum quintum aetatis annum expleverint, rogantur ut renuntiationem ab officio exhibeant Romano Pontifici qui, omnibus

ROGATAS     [1]
Can. 1262      eam urgere. - Fideles subsidia Ecclesiae conferant per subventiones rogatas et iuxta normas ab Episcoporum conferentia latas. - Ius

ROGATUR     [3]
Can. 0401      1. Episcopus dioecesanus, qui septuagesimum quintum aetatis annum expleverit, rogatur ut renuntiationem ab officio exhibeat Summo Pontifici, qui omnibus
Can. 0401      Pontifici, qui omnibus inspectis adiunctis providebit. § 2. Enixe rogatur Episcopus dioecesanus, qui ob infirmam valetudinem aliamve gravem causam
Can. 0538      amovetur. § 3. Parochus, expleto septuagesimo quinto aetatis anno, rogatur ut renuntiationem ab officio exhibeat Episcopo dioecesano, qui, omnibus

ROGATUS     [1]
Can. 0159      Nemo invitus praesentetur; quare qui praesentandus proponitur, mentem suam rogatus, nisi intra octiduum utile recuset, praesentari potest. - §

ROMAMUM     [1]
Can. 0967      facta ad normam can. 969. - § 1. Praeter Romamum Pontificem, facultate christifidelium ubique terrarum confessiones excipiendi ipso iure

ROMANA     [7]
Can. 0335      bonum omnium Ecclesiarum, iuxta normas iure definitas. - Sede romana vacante aut prorsus impedita, nihil innovetur in Ecclesiae universae
Can. 0360      potestate, quae in peculiari lege eidem tribuitur. - Curia Romana, qua negotia Ecclesiae universae Summus Pontifex expedire solet et
Can. 0437      quo quidem significatur potestas qua, in communione cum Ecclesia Romana, Metropolita in Propria provincia iure instruitur. § 2. Metropolita
Can. 1443      ordinarium a Romano Pontifice constitutum appellationibus recipiendis est Rota Romana. - § 1. Rota Romana iudicat: 1_ in secunda
Can. 1444      appellationibus recipiendis est Rota Romana. - § 1. Rota Romana iudicat: 1_ in secunda instantia, causas quae ab ordinariis
Can. 1444      in tertia vel ulteriore instantia, causas ab ipsa Rota Romana et ab aliis quibusvis tribunalibus iam cognitas, nisi res
Can. 1445      causis de statu personarum, quas ad novum examen Rota Romana admittere renuit; 3_ exceptiones suspicionis aliasque causas contra Auditores

ROMANAE     [10]
Can. 0019      principiis cum aequitate canonica servatis, iurisprudentia et praxi Curiae Romanae, communi constantique doctorum sententia. - Lex posterior abrogat priorem
Can. 0064      iure Paenitentiariae pro foro interno, gratia a quovis dicasterio Romanae Curiae denegata, valide ab alio eiusdem Curiae dicasterio aliave
Can. 0331      et Episcopi successores Apostolorum, inter se coniunguntur. - Ecclesiae Romanae Episcopus, in quo permanet munus a Domino singulariter Petro
Can. 0354      illud invitati. - Patres Cardinales dicasteriis aliisve institutis permanentibus Romanae Curiae et Civitatis Vaticanae praepositi, qui septuagesimum quintum aetatis
Can. 0361      appareat, Secretaria Status, Consilium pro publicis Ecclesiae negotiis, aliaque Romanae Curiae Instituta. - Romano Pontifici ius est nativum et
Can. 1405      non potest, nisi ipsius praecesserit mandatum. § 3. Rotae Romanae reservatur iudicare: 1_ Episcopos in contentiosis, firmo praescripto can
Can. 1444      ad instantiam partium ad suum tribunal advocaverit et Rotae Romanae commiserit; easque, nisi aliud cautum sit in commissi muneris
Can. 1445      renuit; 3_ exceptiones suspicionis aliasque causas contra Auditores Rotae Romanae propter acta in exercitio ipsorum muneris; 4_ conflictus competentiae
Can. 1445      aliis controversiis administrativis quae a Romano Pontifice vel a Romanae Curiae dicasteriis ipsi deferantur, et de conflictu competentiae inter
Can. 1709      competentem Congregationem, quae decernet utrum causa ab ipsa Curiae Romanae Congregatione an a tribunali ab ea designato sit agenda

ROMANI     [16]
Can. 0333      huius muneris exercendi. § 3. Contra sententiam vel decretum Romani Pontificis non datur appellatio neque recursus. - In eius
Can. 0337      recepta, ita ut verus actus collegialis efficiatur. § 3. Romani Pontificis est secundum necessitates Ecclesiae seligere et promovere modos
Can. 0338      quoad universam Ecclesiam collegialiter exerceat. - § 1. Unius Romani Pontificis est Concilium Oecumenicum convocare, eidem per se vel
Can. 0338      suspendere vel dissolvere, eiusque decreta approbare. § 2. Eiusdem Romani Pontificis est res in Concilio tractandas determinare atque ordinem
Can. 0344      synodi ratas habere. - Synodus Episcoporum directe subest auctoritati Romani Pontificis, cuius quidem est: 1_ synodum convocare, quotiescumque id
Can. 0349      E. Cardinales peculiare Collegium constituunt, cui competit ut electioni Romani Pontificis provideat ad normam iuris peculiaris; Cardinales item Romano
Can. 0351      Episcopi, consecrationem episcopalem recipere debent. § 2. Cardinales creantur Romani Pontificis decreto, quod quidem coram Cardinalium Collegio publicatur; inde
Can. 0353      Pastori praecipue auxilio sunt in Consistoriis, in quibus iussu Romani Pontificis eoque praesidente congregantur; Consistoria habentur ordinaria aut extraordinaria
Can. 0355      annuntiant; item pallia Metropolitis imponit eorumve procuratoribus tradit, vice Romani Pontificis. - Cardinales obligatione tenentur cum Romano Pontifice sedulo
Can. 0363      Legatorum apud Res Publicas constitutorum. - § 1. Legatis Romani Pontificis officium committitur ipsius Romani Pontificis stabili modo gerendi
Can. 0363      - § 1. Legatis Romani Pontificis officium committitur ipsius Romani Pontificis stabili modo gerendi personam apud Ecclesias particulares aut
Can. 0450      aliud decernant. § 2. Ceteri Episcopi titulares necnon Legatus Romani Pontificis non sunt de iure membra Episcoporum conferentiae. -
Can. 1256      ad normam iuris. - Dominium bonorum, sub suprema auctoritate Romani Pontificis, ad eam pertinet iuridicam personam, quae eadem bona
Can. 1372      et post monitum in inoboedientia persistit. - Qui contra Romani Pontificis actum ad Concilium Oecumenicum vel ad Episcoporum collegium
Can. 1405      Prima Sedes a nemine iudicatur. - § 1 Ipsius Romani Pontificis dumtaxat ius est iudicandi in causis de quibus
Can. 1417      tribunali appellationis non subsunt. - § 1. Ob primatum Romani Pontificis integrum est cuilibet fideli causam suam sive contentiosam

ROMANO     [47]
Can. 0245      Ita formentur alumni ut, amore Ecclesiae Christi imbuti, Pontifici Romano Petri successore humili et filiali caritate devinciantur, proprio Episcopo
Can. 0291      secumfert dispensationem ab obligatione caelibatus, quae ab uno tantum Romano Pontifice conceditur. - Clericus qui statum clericalem ad normam
Can. 0334      datur appellatio neque recursus. - In eius munere exercendo, Romano Pontifici praesto sunt Episcopi, qui eidem cooperatricem operam navare
Can. 0337      Episcoporum in mundo dispersorum actionem, quae uti talis a Romano Pontifice sit indicta aut libere recepta, ita ut verus
Can. 0338      determinare atque ordinem in Concilio servandam constituere; propositis a Romano Pontifice quaestionibus Patres Concilii alias addere possunt, ab eodem
Can. 0338      Pontifice quaestionibus Patres Concilii alias addere possunt, ab eodem Romano Pontifice probandas. - § 1. Ius est et officium
Can. 0341      obligandi non habent nisi una cum Concilii Patribus a Romano Pontifice approbata, ab eodem fuerint confirmata et eius iussu
Can. 0341      Episcoporum, cum actionem proprie collegialem ponit iuxta alium a Romano Pontifice inductum vel libere receptum modum. - Synodus Episcoporum
Can. 0342      coniuntionem inter Romanum Pontificem et Episcopos foveant, utque eidem Romano Pontifici ad incolumitatem incrementumque fidei et morum, ad disciplinam
Can. 0346      synodi determinatam; alii vi eiusdem iuris deputantur; alii a Romano Pontifice directe nominantur; quibus accedunt aliqui sodales institutorum religiosorum
Can. 0346      synodi deputantur ratione officii quod adimplent, alii vero a Romano Pontifice directe nominantur; quibus accedunt aliqui sodales institutorum religiosorum
Can. 0347      regitur. - § 1. Cum synodi Episcoporum coetus a Romano Pontifice concluditur, explicit munus in eadem Episcopis aliisque sodalibus
Can. 0348      habetur secretaria generalis permanens, cui praeest Secretarius generalis, a Romano Pontifice nominatus, cuique praesto est consilium secretariae, constans Episcopis
Can. 0348      iuris peculiaris, ab ipsa synodo Episcoporum eliguntur, alii a Romano Pontifice nominantur, quorum vero omnium munus explicit, ineunte novo
Can. 0348      praetera unus aut plures secretarii speciales constituuntur qui a Romano Pontifice nominantur, atque in officio ipsis commisso permanent solum
Can. 0349      Romani Pontificis provideat ad normam iuris peculiaris; Cardinales item Romano Pontifici adsunt sive collegialiter agendo, cum ad quaestiones maioris
Can. 0349      sive ut singuli, scilicet variis officiis, quibus funguntur, eidem Romano Pontifici praestando in cura praesertim cotidiana universae Ecclesiae. -
Can. 0350      ordines distribuitur: episcopalem, ad quem pertinent Cardinales quibus a Romano Pontifice titulus assignatur Ecclesiae suburbicariae, necnon Patriarchae orientales qui
Can. 0350      suus cuique titulus aut diaconia in Urbe assignatur a Romano Pontifice. § 3. Patriarchae orientales in Cardinalium Collegium assumpti
Can. 0351      sunt. - § 1. Qui Cardinales promoveantur, libere a Romano Pontifice seliguntur viri, saltem in ordine presbyteratus constituti, doctrina
Can. 0351      Cardinalium officiis nullisque eorum gaudet iuribus; postquam autem a Romano Pontifice eius nomen publicatum fuerit, iisdem tenetur officiis fruiturque
Can. 0352      praesidente ipso Decano, eligitur Subdecanus; Subdecani quoque electionem probare Romano Pontifici competit. § 4. Decanus et Subdecanus, si in
Can. 0354      aetatis annum expleverint, rogantur ut renuntiationem ab officio exhibeant Romano Pontifici qui, omnibus perpensis, providebit. - § 1. Cardinali
Can. 0356      tradit, vice Romani Pontificis. - Cardinales obligatione tenentur cum Romano Pontifice sedulo cooperandi; Cardinales itaque quovis officio in Curia
Can. 0356      curam habent ut Episcopi dioecesani, Urbem petant quoties a Romano Pontifice convocentur. - § 1. Cardinales, quibus Ecclesia suburbicaria
Can. 0358      Episcopi dioecesis in qua commorantur. - Cardinali, cui a Romano Pontifice hoc munus committitur ut in aliqua sollemni celebratione
Can. 0358      certum munus pastorale, ea tantum competunt quae ab ipso Romano Pontifice eidem demandantur. - Sede Apostolica vacante, Cardinalium Collegium
Can. 0362      pro publicis Ecclesiae negotiis, aliaque Romanae Curiae Instituta. - Romano Pontifici ius est nativum et independens Legatos suos nominandi
Can. 0367      cessat autem expleto mandato, revocatione eidem intimata, renuntiatione a Romano Pontifice acceptata. - Ecclesiae particulares, in quibus una et
Can. 0400      Beatorum Apostolorum Petri et Pauli sepulcra veneraturus, accedat et Romano Pontifici se sistat. § 2. Episcopus praedictae obligationi per
Can. 0416      - Sedes episcopalis vacat Episcopi dioecesani morte, renuntiatione a Romano Pontifice acceptata, translatione ac privatione Episcopo intimata. - Vim
Can. 0435      dioecesis cui praeficitur; quod officium cum sede episcopali, a Romano Pontifice determinata aut probata, coniunctum est. - § 1
Can. 0437      a provisione canonica, per se aut per procuratorem a Romano Pontifice petendi pallium, quo quidem significatur potestas qua, in
Can. 0705      instituti sui sodalis remanet, sed vi voti oboedientiae uni Romano Pontifici obnoxius est, et obligationibus non adstringitur, quas ipse
Can. 0749      se et cum Petri successore servantes, una cum eodem Romano Pontifice authentice res fidei vel morum docentes, in unam
Can. 0756      § 1. Quoad universam Ecclesiam munus Evangelii annuntiandi praecipue Romano Pontifici et Collegio Episcoporum commissum est. § 2. Quoad
Can. 0782      ad opus missionale atque ad cooperationem missionariam pertinent, competit Romano Pontifici et Collegio Episcoporum. § 2. Singuli Episcopi, utpote
Can. 0995      indulgentias elargiri, quibus haec potestas iure agnoscitur aut a Romano Pontifice conceditur. § 2. Nulla auctoritas infra Romanum Pontificem
Can. 1142      vel inter partem baptizatam et partem non baptizatam a Romano Pontifice dissolvi potest iusta de causa, utraque parte rogante
Can. 1169      concessione id permittitur. § 2. Benedictiones, exceptis iis quae Romano Pontifici aut Episcopis reservantur, impertire potest quilibet presbyter. §
Can. 1242      - In ecclesiis cadavera ne sepeliantur, nisi agatur de Romano Pontifice aut Cardinalibus vel Episcopis dioecesanis etiam emeritis in
Can. 1371      de quo in can. 1364, § 1, doctrinam a Romano Pontifice vel a Concilio Oecumenico damnatam docet vel doctrinam
Can. 1405      iudicium. § 2. Iudex de actu vel instrumento a Romano Pontifice in forma specifica confirmato videre non potest, nisi
Can. 1443      per iudices a se delegatos. - Tribunal ordinarium a Romano Pontifice constitutum appellationibus recipiendis est Rota Romana. - §
Can. 1445      eam legitime delatis, de aliis controversiis administrativis quae a Romano Pontifice vel a Romanae Curiae dicasteriis ipsi deferantur, et
Can. 1698      ad dispensationem concedendam. § 2. Dispensatio vero ab uno Romano Pontifice conceditur. - § 1. Competens ad accipiendum libellum
Can. 1732      externo extra iudicium dantur, iis exceptis, qui ab ipso Romano Pontifice vel ab ipso Concilio Oecumenico ferantur. - §

ROMANORUM     [1]
Can. 0279      ab Ecclesia receptam sectentur, uti documentis praesertim Conciliorum ac Romanorum Pontificum determinatur, devitantes profanas vocum novitates et falsi nominis

ROMANUM     [10]
Can. 0064      ab alio eiusdem Curiae dicasterio aliave competenti auctoritate infra Romanum Pontificem concedi nequit, sine assensu dicasterii quocum agi coeptum
Can. 0134      - § 1. Nomine Ordinarii in iure intelleguntur, praeter Romanum Pontificem, Episcopi dioecesani aliique qui, etsi ad interim tantum
Can. 0342      regionibus selecti, statutis temporibus una conveniuntut arctam coniuntionem inter Romanum Pontificem et Episcopos foveant, utque eidem Romano Pontifici ad
Can. 0352      unum eligant qui Decanum Collegii agat; eius nomen ad Romanum Pontificem deferant, cui competit electum probare. § 3. Eadem
Can. 0355      perpensis, providebit. - § 1. Cardinali Decano competit electum Romanum Pontificem in Episcopum ordinare, si electus ordinatione indigeat; impedito
Can. 0436      ecclesiastica accurate serventur, et de abusibus, si qui habeantur, Romanum Pontificem certiorem facere; 2_ canonicam visitationem peragere, causa prius
Can. 0995      a Romano Pontifice conceditur. § 2. Nulla auctoritas infra Romanum Pontificem potest potestatem concedendi indulgentias aliis committere, nisi id
Can. 1196      suspendere, quamdiu voti adimpletio sibi praeiudicium afferat. - Praeter Romanum Pontificem, vota privata possunt iusta de causa dispensare, dummodo
Can. 1370      poena puniatur. - § 1. Qui vim physicam in Romanum Pontificem adhibet, in excommunicationem latae sententiae Sedi Apostolicae reservatam
Can. 1405      personas ecclesiasticas, sive physicas sive iuridicas, quae Superiorem infra Romanum Pontificem non habent. - § 1. Violato praescripto can

ROMANUS     [12]
Can. 0330      Petrus et ceteri Apostoli unum Collegium constituunt, pari ratione Romanus Pontifex, successor Petri, et Episcopi successores Apostolorum, inter se
Can. 0332      - § 1. Plenam et supremam in Ecclesia potestatem Romanus Pontifex obtinet legitima electione ab ipso acceptata una cum
Can. 0332      careat, statim ordinetur Episcopus. § 2. Si contingat ut Romanus Pontifex muneri suo renuntiet, ad validitatem requiritur ut renuntiatio
Can. 0333      non vero ut a quopiam acceptetur. - § 1. Romanus Pontifex, vi sui muneris, non modo in universam Ecclesiam
Can. 0333      Ecclesias particulares suae curae commissas Episcopi pollent. § 2. Romanus Pontifex, in munere supremi Ecclesia Pastoris explendo, communione cum
Can. 0343      decreta, nisi certis in casibus potestate deliberativa eandem instruxerit Romanus Pontifex, cuius est in hoc casu decisiones synodi ratas
Can. 0351      definitis. § 3. Promotus ad cardinalitiam dignitatem, cuius creationem Romanus Pontifex annuntiaverit, nomen autem in pectore sibi reservans, nullis
Can. 0361      vel Sanctae Sedis in hoc Codice veniunt non solum Romanus Pontifex, sed etiam, nisi ex rei natura vel sermonis
Can. 0754      fert legitima Ecclesiae auctoritas, speciali vero ratione, quae edit Romanus Pontifex vel Collegium Episcoporum. - § 1. Totius Collegii
Can. 1273      quo in can. 1274, § 1, paulatim deferatur. - Romanus Pontifex, vi primatus regiminis, est omnium bonorum ecclesiasticorum supremus
Can. 1442      unicus sententiam tulit, tribunal secundae instantiae collegialiter procedat. - Romanus Pontifex pro toto orbe catholico iudex est supremus, qui
Can. 1444      de quibus in can. 1405, § 3, aliasve quas Romanus Pontifex sive motu proprio, sive ad instantiam partium ad

ROSARIUM     [2]
Can. 0246      3. Foveantur cultus Beatae Mariae Virginis etiam per mariale rosarium, oratio mentalis aliaque pietatis exercitia, quibus alumni spiritum orationis
Can. 0663      omnis vitae consecratae exemplum et tutamen, etiam per mariale rosarium prosequantur. § 5. Annua sacri recessus tempora fideliter servent

ROTA     [5]
Can. 1443      Tribunal ordinarium a Romano Pontifice constitutum appellationibus recipiendis est Rota Romana. - § 1. Rota Romana iudicat: 1_ in
Can. 1444      constitutum appellationibus recipiendis est Rota Romana. - § 1. Rota Romana iudicat: 1_ in secunda instantia, causas quae ab
Can. 1444      2_ in tertia vel ulteriore instantia, causas ab ipsa Rota Romana et ab aliis quibusvis tribunalibus iam cognitas, nisi
Can. 1444      nisi aliud cautum sit in commissi muneris rescripto, ipsa Rota iudicat etiam in secunda et ulteriore instantia. - §
Can. 1445      in causis de statu personarum, quas ad novum examen Rota Romana admittere renuit; 3_ exceptiones suspicionis aliasque causas contra

ROTAE     [3]
Can. 1405      videre non potest, nisi ipsius praecesserit mandatum. § 3. Rotae Romanae reservatur iudicare: 1_ Episcopos in contentiosis, firmo praescripto
Can. 1444      sive ad instantiam partium ad suum tribunal advocaverit et Rotae Romanae commiserit; easque, nisi aliud cautum sit in commissi
Can. 1445      admittere renuit; 3_ exceptiones suspicionis aliasque causas contra Auditores Rotae Romanae propter acta in exercitio ipsorum muneris; 4_ conflictus

ROTALES     [1]
Can. 1445      petititones restitutionis in integrum et alios recursus contra sententias rotales; 2_ recursus in causis de statu personarum, quas ad

RUBRICIS     [1]
Can. 0929      et diaconi in Eucharistia celebranda et ministranda sacra ornamenta rubricis praescripta deferant. - § 1. Sacerdos infirmus aut aetate

RURSUS     [5]
Can. 0161      mensem ab habita renuntiationis aut mortis notitia, ius suum rursus exercere. - Qui intra tempus utile, ad normam can
Can. 0177      ius ex electione amittit nec subsequenti acceptatione convalescit, sed rursus eligi potest; collegium autem aut coetus intra mensem a
Can. 0690      egressus fuerit, a Moderatore supremo de consensu sui consilii rursus admitti potest sine onere repetendi erga sodales instituti amittit
Can. 1155      - Coniux innocens laudabiliter alterum coniugem ad vitam coniugalem rursus admittere potest, quo in casu iuri separationis renuntiat. -
Can. 1344      ut, si reus intra tempus ab ipso iudice determinatum rursus deliquerit, poenam utrique delicto debitam luat, nisi interim tempus

Conspectus Analiticus


R
          
RADICANDUM
          
RADICATA
          
RADICE
          
RADIOPHONICA
          
RAPIT
          
RAPTORE
          
RATAM
          
RATAS
          
RATIO
          
RATIONABILI
          
RATIONABILIS
          
RATIONABILITER
          
RATIONE
          
RATIONEM
          
RATIONES
          
RATIONIBUS
          
RATIONIS
          
RATIONUM
          
RATO
          
RATUM
          
RE
          
REALE
          
REALES
          
REALIS
          
REAPSE
          
REBUS
          
RECCURAT
          
RECEDAT
          
RECEDENDUM
          
RECEDENTI
          
RECEDERE
          
RECENSENTUR
          
RECENSITO
          
RECENTER
          
RECEPERINT
          
RECEPERIT
          
RECEPISSE
          
RECEPIT
          
RECEPTA
          
RECEPTAE
          
RECEPTAM
          
RECEPTI
          
RECEPTIO
          
RECEPTIONE
          
RECEPTIONEM
          
RECEPTIS
          
RECEPTO
          
RECEPTOREM
          
RECEPTORUM
          
RECEPTOS
          
RECEPTUM
          
RECEPTURUS
          
RECEPTUS
          
RECESSERINT
          
RECESSERIT
          
RECESSIBUS
          
RECESSISSE
          
RECESSUI
          
RECESSUS
          
RECIDIT
          
RECIDIVUS
          
RECIPERE
          
RECIPI
          
RECIPIANT
          
RECIPIANTUR
          
RECIPIAT
          
RECIPIATUR
          
RECIPIENDA
          
RECIPIENDAE
          
RECIPIENDI
          
RECIPIENDIS
          
RECIPIENDO
          
RECIPIENDORUM
          
RECIPIENDOS
          
RECIPIENDUM
          
RECIPIENTES
          
RECIPIENTIS
          
RECIPIT
          
RECIPIUNT
          
RECOGNITA
          
RECOGNITIO
          
RECOGNITIONE
          
RECOGNITIONIS
          
RECOGNITIS
          
RECOGNITUM
          
RECOGNOSCANTUR
          
RECOGNOSCATUR
          
RECOGNOSCENDA
          
RECOGNOSCENDI
          
RECOGNOSCENDUM
          
RECOGNOSCERE
          
RECOGNOSCI
          
RECOGNOVERIT
          
RECOLANTUR
          
RECONCILIANTUR
          
RECONCILIATIO
          
RECONCILIATIONIS
          
RECONCILIATUR
          
RECONDITUM
          
RECONVENTIO
          
RECONVENTIONALEM
          
RECONVENTIONALES
          
RECONVENTIONALIS
          
RECONVENTIONIS
          
RECTA
          
RECTAE
          
RECTE
          
RECTO
          
RECTOR
          
RECTORE
          
RECTOREM
          
RECTORES
          
RECTORI
          
RECTORIBUS
          
RECTORIS
          
RECTUM
          
RECUPERAT
          
RECURRATUR
          
RECURRENDI
          
RECURRENDUM
          
RECURRENS
          
RECURRENTEM
          
RECURRERE
          
RECURRIT
          
RECURSIBUS
          
RECURSU
          
RECURSUM
          
RECURSUS
          
RECUSARE
          
RECUSARI
          
RECUSATI
          
RECUSATIO
          
RECUSATIONE
          
RECUSATIONEM
          
RECUSATO
          
RECUSAVERIT
          
RECUSENT
          
RECUSET
          
RECUSETUR
          
REDACTA
          
REDACTIS
          
REDACTUMQUE
          
REDDANT
          
REDDANTUR
          
REDDAT
          
REDDATUR
          
REDDENDAE
          
REDDENDAM
          
REDDENDUM
          
REDDERE
          
REDDI
          
REDDIT
          
REDDITIBUS
          
REDDITIONEM
          
REDDITIS
          
REDDITUR
          
REDDUNT
          
REDEAT
          
REDEGIT
          
REDEMPTIONIS
          
REDENDARUM
          
REDEUNDI
          
REDEUNTES
          
REDIGANTUR
          
REDIGAT
          
REDIGATUR
          
REDIGENDA
          
REDIGENDAE
          
REDIGERE
          
REDIGI
          
REDINTEGRATIO
          
REDIRE
          
REDIT
          
REDITIBUS
          
REDITUS
          
REDITUUM
          
REDUCENDI
          
REDUCERE
          
REDUCTA
          
REDUCTIO
          
REDUCTIONE
          
REDUCTIONEM
          
REFECTI
          
REFECTIONE
          
REFERANT
          
REFERANTUR
          
REFERAT
          
REFERATUR
          
REFERENDIS
          
REFERENDO
          
REFERENTE
          
REFERRE
          
REFERT
          
REFERUNT
          
REFERUNTUR
          
REFICIANTUR
          
REFICIENDA
          
REFICIENDI
          
REFICIENDO
          
REFORMARE
          
REFORMETUR
          
REFRAGETUR
          
REFRENARE
          
REFUNDI
          
REGALIS
          
REGANT
          
REGAT
          
REGENDI
          
REGENDIS
          
REGENERANTUR
          
REGENERATIONE
          
REGENTEM
          
REGERE
          
REGESTIS
          
REGESTO
          
REGIMEN
          
REGIMINE
          
REGIMINI
          
REGIMINIS
          
REGIO
          
REGIONE
          
REGIONES
          
REGIONIBUS
          
REGIONIS
          
REGIONUM
          
REGIT
          
REGITUR
          
REGNI
          
REGNUM
          
REGULA
          
REGULAE
          
REGULAM
          
REGULARITER
          
REGULARIUM
          
REGULAS
          
REGULIS
          
REGUNT
          
REGUNTUR
          
REI
          
REICERE
          
REICI
          
REICIENDA
          
REICIENDAM
          
REICIENDUS
          
REICIT
          
REIECERIT
          
REIECTA
          
REIECTIONEM
          
REIECTIONIS
          
REIECTUM
          
REIECTUS
          
REINCIDENTIAE
          
RELATI
          
RELATIO
          
RELATIONE
          
RELATIONEM
          
RELATIONES
          
RELATIVA
          
RELATIVE
          
RELATORE
          
RELATOREM
          
RELATORIS
          
RELAXATIO
          
RELAXATIONEM
          
RELEGATIONE
          
RELEGATIONIS
          
RELEVAT
          
RELICTA
          
RELIGIONE
          
RELIGIONEM
          
RELIGIONES
          
RELIGIONI
          
RELIGIONIS
          
RELIGIOSA
          
RELIGIOSAE
          
RELIGIOSAM
          
RELIGIOSARUM
          
RELIGIOSAS
          
RELIGIOSE
          
RELIGIOSI
          
RELIGIOSIS
          
RELIGIOSO
          
RELIGIOSORUM
          
RELIGIOSOS
          
RELIGIOSUM
          
RELIGIOSUS
          
RELINQUAT
          
RELINQUENTIUM
          
RELINQUERE
          
RELINQUITUR
          
RELIQUIAE
          
RELIQUIAS
          
RELIQUIS
          
REM
          
REMANEAT
          
REMANET
          
REMEDIA
          
REMEDIIS
          
REMEDIO
          
REMEDIUM
          
REMISERIT
          
REMISSA
          
REMISSIO
          
REMISSIONE
          
REMISSIONEM
          
REMISSIONIS
          
REMISSO
          
REMITTANT
          
REMITTAT
          
REMITTATUR
          
REMITTENDA
          
REMITTENDI
          
REMITTERE
          
REMITTIT
          
REMITTUNTUR
          
REMOTA
          
REMOTAE
          
REMOTIO
          
REMOTIONE
          
REMOTIS
          
REMOTO
          
REMOVEANTUR
          
REMOVEATUR
          
REMOVERE
          
REMOVERI
          
REMUNERATIONEM
          
REMUNERATIONEMVE
          
REMUNERATIONI
          
RENOVANDA
          
RENOVANDIS
          
RENOVANDUM
          
RENOVANDUS
          
RENOVANS
          
RENOVARE
          
RENOVATIO
          
RENOVATIONE
          
RENOVATIONEM
          
RENOVENDAM
          
RENOVENTUR
          
RENOVET
          
RENOVETUR
          
RENUANT
          
RENUAT
          
RENUERIT
          
RENUIT
          
RENUNTIANTE
          
RENUNTIANTEM
          
RENUNTIANTIS
          
RENUNTIARE
          
RENUNTIASSE
          
RENUNTIAT
          
RENUNTIATIO
          
RENUNTIATIONE
          
RENUNTIATIONEM
          
RENUNTIATIONIS
          
RENUNTIATUM
          
RENUNTIAVERIT
          
RENUNTIAVIT
          
RENUNTIET
          
REO
          
REPARANDA
          
REPARANDI
          
REPARANDO
          
REPARANDUM
          
REPARARI
          
REPARATIONE
          
REPARATIONEM
          
REPARATIONI
          
REPARAVERIT
          
REPARETUR
          
REPELLANTUR
          
REPELLI
          
REPERIANTUR
          
REPERITUR
          
REPERTI
          
REPERTISINT
          
REPERTUM
          
REPETENDI
          
REPETERE
          
REPETITA
          
REPLICANDI
          
REPOSITIONIS
          
REPPERERIT
          
REPPERIT
          
REPRAESENTANS
          
REPRAESENTANT
          
REPRAESENTANTES
          
REPRAESENTANTIS
          
REPRAESENTATAE
          
REPRAESENTENTUR
          
REPROBANDI
          
REPROBANTUR
          
REPROBATA
          
REPROBATO
          
REPROBATUR
          
REPUDIANS
          
REPUDIARI
          
REPUDIATIO
          
REPUTAT
          
REQUIRANT
          
REQUIRANTUR
          
REQUIRAT
          
REQUIRATUR
          
REQUIRERE
          
REQUIRIT
          
REQUIRITUR
          
REQUIRUNT
          
REQUIRUNTUR
          
REQUISITA
          
REQUISITAE
          
REQUISITAM
          
REQUISITAS
          
REQUISITI
          
REQUISITIS
          
REQUISITO
          
REQUISITUM
          
RERUM
          
RES
          
RESARCIENDIS
          
RESCINDERE
          
RESCINDI
          
RESCISSORIAE
          
RESCRIBENTEM
          
RESCRIPSERIT
          
RESCRIPTA
          
RESCRIPTI
          
RESCRIPTIS
          
RESCRIPTO
          
RESCRIPTORUM
          
RESCRIPTUM
          
RESERVANDUM
          
RESERVANS
          
RESERVANTUR
          
RESERVAT
          
RESERVATA
          
RESERVATAE
          
RESERVATAM
          
RESERVATIO
          
RESERVATIONIS
          
RESERVATIS
          
RESERVATUM
          
RESERVATUR
          
RESERVAVERIT
          
RESERVENTUR
          
RESERVETUR
          
RESIDEAT
          
RESIDENDI
          
RESIDENTIAE
          
RESIDENTIALE
          
RESIDERE
          
RESIDET
          
RESIPISCAT
          
RESIPISCENTIAM
          
RESIPUERIT
          
RESISTERE
          
RESOLUTO
          
RESOLVENDAM
          
RESOLVI
          
RESPECTIVAE
          
RESPECTIVE
          
RESPECTIVI
          
RESPICIENTES
          
RESPICIENTIA
          
RESPICIENTIBUS
          
RESPICIT
          
RESPICIUNT
          
RESPONDEANT
          
RESPONDEAT
          
RESPONDEATUR
          
RESPONDEBIT
          
RESPONDENDI
          
RESPONDENDUM
          
RESPONDERE
          
RESPONDERIT
          
RESPONDISSE
          
RESPONSABILITATIS
          
RESPONSIO
          
RESPONSIONE
          
RESPONSIONEM
          
RESPONSIONES
          
RESPONSIONESQUE
          
RESPONSIONIBUS
          
RESPONSUM
          
RESPUIT
          
RESTAURANDUM
          
RESTAURANDUS
          
RESTAURARE
          
RESTAURENTUR
          
RESTITUAT
          
RESTITUATUR
          
RESTITUENDI
          
RESTITUI
          
RESTITUTIO
          
RESTITUTIONE
          
RESTITUTIONEM
          
RESTITUTIONI
          
RESTITUTIONIS
          
RESTRICTA
          
RESUMAT
          
RESURRECTIONIS
          
RETENTAM
          
RETENTIO
          
RETENTIS
          
RETENTO
          
RETICENTIA
          
RETICITA
          
RETICITIS
          
RETICITO
          
RETICUERIT
          
RETINEATUR
          
RETINEBAT
          
RETINENDI
          
RETINENT
          
RETINENTES
          
RETINERE
          
RETINET
          
RETRACTARE
          
RETRACTAT
          
RETRACTAVERIT
          
RETRIBUTIONE
          
RETRIBUTIONI
          
RETRORSUM
          
RETROTRACTIO
          
RETROTRACTIONEM
          
RETROTRAHITUR
          
RETTULERINT
          
RETTULERIT
          
RETTULISSE
          
REUM
          
REUS
          
REVELANDI
          
REVELATA
          
REVELATAM
          
REVELATIONE
          
REVELATIONIS
          
REVERA
          
REVERENTER
          
REVERENTIA
          
REVERENTIAE
          
REVERENTIAM
          
REVERTENDI
          
REVIVISCERE
          
REVIVISCIT
          
REVOCANDA
          
REVOCANDI
          
REVOCANTIS
          
REVOCANTUR
          
REVOCARE
          
REVOCARI
          
REVOCAT
          
REVOCATA
          
REVOCATIO
          
REVOCATIONE
          
REVOCATIONEM
          
REVOCATO
          
REVOCATUM
          
REVOCATUR
          
REVOCATUS
          
REVOCAVERIT
          
REVOCENTUR
          
REVOCET
          
RITE
          
RITIBUS
          
RITU
          
RITUALEM
          
RITUALI
          
RITUALIS
          
RITUM
          
RITUS
          
ROBORANDUM
          
ROBORANTUR
          
ROBORAT
          
ROBORATUR
          
ROBUR
          
ROGANTE
          
ROGANTUR
          
ROGATAS
          
ROGATUR
          
ROGATUS
          
ROMAMUM
          
ROMANA
          
ROMANAE
          
ROMANI
          
ROMANO
          
ROMANORUM
          
ROMANUM
          
ROMANUS
          
ROSARIUM
          
ROTA
          
ROTAE
          
ROTALES
          
RUBRICIS
          
RURSUS
          

Cooperatorum Veritatis Societas

© 2006 Cooperatorum Veritatis Societas quoad hanc editionem iura omnia asservantur.

Litterula per inscriptionem electronicam :     Cooperatorum Veritatis Societas


«Amici veri Ecclesiae Traditionalistae sunt» Divus Pius X Papa: «Notre Charge Apostolique»