Documenta Catholica Omnia
Non nobis, Domine, non nobis, sed nomini tuo da gloriam


1983-01-25- Codex Iuris Canonici [Littera S]S     [2]
Can. 0252      sacra Traditione semper innixae, quarum ope alumni mysteria salutis, s. Thoma praesertim magistro, intimius penetrare addiscant, itemque lectiones theologiae
Can. 0349      commisso permanent solum usque ad expletum synodi coetum. - S. R. E. Cardinales peculiare Collegium constituunt, cui competit ut

SACELLA     [1]
Can. 1229      privato peragendas requiritur Ordinarii loci licentia. - Oratoria et sacella privata benedici convenit secundum ritum in libris liturgicis praescriptum

SACELLI     [1]
Can. 1226      loci praescripto excipiantur, aut obstent normae liturgicae. - Nomine sacelli privati intellegitur locus divino cultui, in commodum unius vel

SACELLIS     [1]
Can. 0934      de licentia Ordinarii loci, in aliis ecclesiis, oratoriis et sacellis. § 2. In locis sacris ubi sanctissima Eucharistia asservatur

SACELLO     [2]
Can. 0934      aut societatis vitae apostolicae adnexo; 2_ asservari potest in sacello Episcopi et, de licentia Ordinarii loci, in aliis ecclesiis
Can. 1228      can. 1227, ad Missam aliasve sacras celebrationes in aliquo sacello privato peragendas requiritur Ordinarii loci licentia. - Oratoria et

SACELLUM     [1]
Can. 1227      personarum physicarum, de licentia Ordinarii loci destinatus. - Episcopi sacellum privatum sibi constituere possunt, quod iisdem iuribus ac oratorium

SACER     [2]
Can. 1079      possit, eadem dispensandi potestate pollet tum parochus, tum minister sacer rite delegatus, tum sacerdos vel diaconus qui matrimonio, ad
Can. 1230      libera. - Sanctuarii nomine intelleguntur ecclesia vel alius locus sacer ad quos, ob peculiarem pietatis causam, fideles frequentes, approbante

SACERDOS     [45]
Can. 0425      1. Valide ad munus Administratoris dioecesani deputari tantum potest sacerdos qui trigesimum quintum aetatis annum expleverit et ad eandem
Can. 0425      nominatus vel praesentatus. § 2. In Administratorem dioecesanum eligatur sacerdos, qui sit doctrina et prudentia praestans. § 3. Si
Can. 0473      episcopalium; ubi id expendiat, nominari potest Moderator curiae, qui sacerdos sit oportet, cuius est sub Episcopi auctoritate ea coordinare
Can. 0483      fama sacerdotis in discrimen vocari possit, notarius debet esse sacerdos. - Officium notariorum est: 1_ conscribere acta et instrumenta
Can. 0502      interim Episcopi locum tenet aut, si constitutus nondum fuerit, sacerdos ordinatione antiquior in collegio consultorum. § 3. Episcoporum conferentia
Can. 0527      § 2. Parochum in possessionem mittit loci Ordinarius aut sacerdos ab eodem delegatus, servato modo lege particulari aut legitima
Can. 0539      praepeditur, ab Episcopo dioecesano quam primum deputetur administrator paroecialis, sacerdos scilicet qui parochi vicem suppleat ad normam can. 540
Can. 0544      paroeciarum coetui commissarum. - Cum cesset ab officio aliquis sacerdos e coetu, de quo in can. 517, § 1
Can. 0544      antequam vero ab Episcopo alius nominetur, hoc munus adimpleat sacerdos eiusdem coetus nominatione antiquior. - § 1. Quoties ad
Can. 0553      etiam decanus vel archipresbyter vel alio nomine vocatur, est sacerdos qui vicariatui foraneo praeficitur. § 2. Nisi aliud iure
Can. 0564      firmo praescripto can. 682, § 2. - Cappellanus est sacerdos, cui stabili modo committitur cura pastoralis, saltem ex parte
Can. 0676      opera spiritualia et corporalia munus pastorale Ecclesiae eucharisticae est sacerdos vel diaconus; in peculiaribus adiuntis, in suae vocationis gratia
Can. 0791      ad cooperationem missionalem fovendam: 1_ promoveantur vocationes missionales; 2_ sacerdos deputetur ad incepta pro missionibus efficaciter promovenda, praesertim Pontificia
Can. 0833      vel catholicae, initio suscepti muneris; coram rectore, si sit sacerdos, vel coram loci Ordinario eorumve delegatis, docentes qui disciplinas
Can. 0900      in persona Christi sacramentum Eucharistiae conficere valet, est solus sacerdos valide ordinatus. § 2. Licite Eucharistiam celebrat sacerdos lege
Can. 0900      solus sacerdos valide ordinatus. § 2. Licite Eucharistiam celebrat sacerdos lege canonica non impeditus, servatis praescriptis canonum qui sequuntur
Can. 0903      quo in eadem ecclesia aut oratorio concelebratio habetur. - Sacerdos ad celebrandum admittatur etiamsi rectori ecclesiae sit ignotus, dummodo
Can. 0906      praecepto, celebrent. - Nisi iusta et rationabili de causa, sacerdos Sacrificium eucharisticum ne celebret sine participatione alicuius saltem fidelis
Can. 0909      communionem cum Ecclesia catholica non habentium, Eucharistiam concelebrare. - Sacerdos ne omittat ad eucharistici Sacrificii celebrationem oratione debite se
Can. 0911      cui postea notitiam dari oportet, hoc facere debet quilibet sacerdos vel alius sacrae communionis minister. - Quilibet baptizatus, qui
Can. 0919      et potu, excepta tantummodo aqua atque medicina. § 2. Sacerdos, qui eadem die bis aut ter sanctissimam Eucharistiam celebrat
Can. 0926      - In eucharistica celebratione secundum antiquam Ecclesiae latinae traditionem sacerdos adhibeat panem azymum ubicumque litat. - Nefas est, urgente
Can. 0930      ministranda sacra ornamenta rubricis praescripta deferant. - § 1. Sacerdos infirmus aut aetate provectus, si stare nequeat, Sacrificium eucharisticum
Can. 0930      coram populo, nisi de licentia loci Ordinarii. § 2. Sacerdos caecus aliave infirmitate laborans licite eucharisticum Sacrificium celebrat, adhibendo
Can. 0934      debet qui eius curam habeat et, quantum fieri potest, sacerdos saltem bis in mense Missam ibi celebret. - Nemini
Can. 0943      - Minister expositionis sanctissimi Sacramenti et benedictionis eucharisticae est sacerdos vel diaconus; in peculiaribus adiuntis, solius expositionis et repositionis
Can. 0951      fuisse eius intentionem legitime praesumi debeat. - § 1. Sacerdos plures eadem die Missas celebrans, singulas applicare potest ad
Can. 0951      admissa quidem aliqua retributione ex titulo extrinseco. § 2. Sacerdos alteram Missam eadem die concelebrans, nullo titulo pro ea
Can. 0955      quod Missae celebrandae sunt, initium habet a die quo sacerdos easdem celebraturus recepit, nisi aliud constet. § 3. Qui
Can. 0955      aliis tradiderunt, notatis etiam earundem stipibus. § 4. Quilibet sacerdos accurate notare debet Missas quas celebrandas acceperit, quibusque satisfecerit
Can. 0965      iusta de causa. - Minister sacramenti paenitentiae est solus sacerdos. - § 1. Ad validam peccatorum absolutionem requiritur ut
Can. 0966      absolutionem impertitur, exercendi. § 2. Hac facultate donari potest sacerdos, sive ipso iure sive concessione ab auctoritate competenti facta
Can. 0976      amissione officii vel excardinatione aut amissione domicilii. - Quilibet sacerdos, licet ad confessiones excipiendas facultate careat, quoslibet paenitentes in
Can. 0976      absolvit a quibusvis censuris et peccatis, etiamsi praesens sit sacerdos approbatus. - Absolutio complicis in peccato contra sextum Decalogi
Can. 0978      est, praeterquam in periculo mortis. - § 1. Meminerit sacerdos in audiendis confessionibus se iudicis pariter et medici personam
Can. 0979      et normis a competenti auctoritate latis fideliter adhaereat. - Sacerdos in quaestionibus ponendis cum prudentia et discretione procedat, attenta
Can. 0986      tenetur confessiones christifidelium excipiendi, et in periculo mortis quilibet sacerdos. - Christifidelis, ut sacramenti paenitentiae remedium percipiat salutiferum, ita
Can. 1003      § 1. Unctionem infirmorum valide administrat omnis et solus sacerdos. § 2. Officium et ius unctionis infirmorum ministrandi habent
Can. 1003      suo pastorali officio commissos; ex rationabili causa, quilibet alius sacerdos hoc sacramentum ministrare potest de consensu saltem praesumpto sacerdotis
Can. 1079      pollet tum parochus, tum minister sacer rite delegatus, tum sacerdos vel diaconus qui matrimonio, ad normam can. 1116, §
Can. 1081      ad impedimenta a quibus dispensare valet. - Parochus aut sacerdos vel diaconus, de quibus in can. 1079, § 2
Can. 1116      § 2. In utroque casu, si praesto sit alius sacerdos vel diaconus qui adesse possit, vocari et, una cum
Can. 1121      § 2. Quoties matrimonium ad normam can. 1116 contrahitur, sacerdos vel diaconus, si celebrationi adfuerit, secus testes tenentur in
Can. 1378      bona ecclesiastica alienat, iusta poena puniatur. - § 1. Sacerdos qui contra praescriptum can. 977 agit, in excommunicationem latae
Can. 1387      puniatur; item qui ea dona vel pollicitationes acceptat. - Sacerdos, qui in actu vel occasione vel praetextu confessionis paenitentem

SACERDOTALE     [2]
Can. 1173      pietate, scientia, prudentia ac vitae integritate praedito. - Ecclesia, sacerdotale munus Christi adimplens, liturgiam horarum celebrat, qua Deum ad
Can. 1384      - Qui, praeter casus, de quibus in cann. 1378-1383, sacerdotale munus vel aliud sacrum ministerium illegitime exsequitur, iusta poena

SACERDOTALEM     [2]
Can. 0279      2. Sacerdotes, iuxta iuris praescripta, praelectiones pastorales post ordinationem sacerdotalem instituendas frequentent atque, statutis eodem iure temporibus, aliis quoque
Can. 1378      si sit clericus, suspensionis incurrit: 1_ qui ad ordinem sacerdotalem non promotus liturgicam eucharistici Sacrificii actionem attentat; 2_ qui

SACERDOTALI     [1]
Can. 0517      exercitio curae pastoralis paroeciae concredendam esse diacono aliive personae sacerdotali charactere non insignitae aut personarum communitati, sacerdotem constituat aliquem

SACERDOTALIBUS     [1]
Can. 0385      ad vitam consecratam quam maxime foveat, speciali cura vocationibus sacerdotalibus et missionalibus adhibita. - § 1. Veritates fidei credendas

SACERDOTALIS     [14]
Can. 0150      Officium secumferens plenam animarum curam, ad quam adimplendam ordinis sacerdotalis exercitium requiritur, ei qui sacerdotio nondum auctus est valide
Can. 0204      populum Dei sunt constituti, atque hac ratione muneris Christi sacerdotalis, prophetici et regalis suo modo participes facti, secundum propriam
Can. 0241      susceptis baptismo et confirmatione aliaque quae secundum praescripta institutionis sacerdotalis Rationis requiruntur. § 3. Si agatur de iis admittendis
Can. 0242      discessus. - § 1. In singulis nationibus habeatur institutionis sacerdotalis Ratio, ab Episcoporum conferentia attentis quidem normis a suprema
Can. 0243      agatur, ab Episcopis quorum interest, probatam, qua normae institutionis sacerdotalis Rationis adiunctis particularibus accommodentur, ac pressius determinentur praesertim disciplinae
Can. 0247      Ecclesiae propria sunt, alumni debite reddantur certiores, nulla vitae sacerdotalis difficultate reticita. - Institutio doctrinalis tradenda eo spectat, ut
Can. 0249      apte, ratione eorundem ingenio accommodata, nuntiare valeant. - Institutionis sacerdotalis Ratione provideatur ut alumni non tantum accurate linguam patriam
Can. 0250      ordinantur, aut successive aut coniuncte peragi possunt, iuxta institutionis sacerdotalis Rationem; eadem completum saltem sexennium complectantur, ita quidem ut
Can. 0252      aliarum disciplinarum, auxiliarium atque specialium, ad normam praescriptorum institutionis sacerdotalis Rationis. - § 1. Ad magistri munus in disciplinis
Can. 0258      tempore, praxi pastorali initientur per opportunas, sub moderamine semper sacerdotalis periti, exercitationes, alumnorum aetati et locorum condicioni aptatas, de
Can. 0260      est cotidianum moderamen curare seminarii, ad normam quidem institutionis sacerdotalis Rationis ac seminarii ordinationis, omnes in propriis muneribus adimplendis
Can. 0261      pro parte sua curent ut alumni normas Ratione institutionis sacerdotalis necnon seminarii ordinatione praescriptas adamussim servent. § 2. Sedulo
Can. 0261      magistri suo munere rite fungantur, secundum praescripta Rationis institutionis sacerdotalis ac seminarii ordinationis. - Exemptum a regimine paroeciali seminarium
Can. 0834      sacram liturgiam, quae quidem habetur ut Iesu Christi muneris sacerdotalis exercitatio, in qua hominum sanctificatio per signa sensibilia significatur

SACERDOTE     [4]
Can. 0413      quo in § 1, non suppetat, collegii consultorum est sacerdote meligere, qui dioecesim regat. § 3. Qui dioecesis regimen
Can. 0930      quemlibet Missae ex probatis, adstante, si casus ferat, alio sacerdote vel diacono, aut etiam laico rite instructo, qui eundem
Can. 1105      vel Ordinario loci in quo mandatum datur, aut a sacerdote ab alterutro delegato, aut a duobus saltem testibus; aut
Can. 1108      sunt, quae contrahuntur coram loci Ordinario aut parocho aut sacerdote vel diacono ab alterutro delegato qui assistant, necnon coram

SACERDOTEM     [8]
Can. 0400      coadiutorem, si quem habeat, vel auxiliarem, aut per idoneum sacerdotem sui presbyterii, qui in sua dioecesi resideat. § 3
Can. 0508      territorium dioecesis. § 2. Ubi deficit capitulum, Episcopus dioecesanus sacerdotem constituat ad idem munus implendum. - § 1. Episcopi
Can. 0517      aliive personae sacerdotali charactere non insignitae aut personarum communitati, sacerdotem constituat aliquem qui, potestatibus et facultatibus parochi instructus, curam
Can. 0533      prospiciatur ut, parochi absentia durante, curae provideatur paroeciae per sacerdotem debitis facultatibus instructum. - § 1. Parochus, post captam
Can. 0554      cum officio parochi certae paroeciae non ligatur, Episcopus seligat sacerdotem quem, inspectis loci ac temporis adiunctis, idoneum iudicaverit. §
Can. 0567      nisi consulto Superiore, cui ius est, audita communitate, quemdam sacerdotem proponere. § 2. Cappellani est liturgicas functiones celebrare aut
Can. 1207      tamen ecclesiarum reservatur Episcopo dioecesano; uterque vero potest alium sacerdotem ad hoc delegare. - De peracta dedicatione vel benedictione
Can. 1357      mensem sub poena reincidentiae ad Superiorem competentem vel ad sacerdotem facultate praeditum, et standi huius mandatis; interim imponat congruam

SACERDOTES     [30]
Can. 0233      hoc officio tenentur familiae christianae, educatores atque peculiari ratione sacerdotes, praesertim parochi. Episcopi dioecesani, quorum maxime est de vocationibus
Can. 0233      institutis, suscitent ac sustentent. § 2. Solliciti sint insuper sacerdotes, praesertim vero Episcopi dioecesani, ut qui maturioris aetatis viri
Can. 0239      saltem adsit spiritus director, relicta libertate alumnis adeundi alios sacerdotes, qui ad hoc munus ab Episcopo deputati sint. §
Can. 0276      Scripturae et Eucharistiae vitam suam spiritualem nutriant; enixe igitur sacerdotes invitantur ut cotidie Sacrificium eucharisticum offerant, diaconi vero ut
Can. 0276      vero ut eiusdem oblationem cotidie participent; 3_ obligatione tenentur sacerdotes necnon diaconi ad presbyteratum aspirantes cotidie liturgiam horarum persolvendi
Can. 0279      profanas vocum novitates et falsi nominis scientiam § 2. Sacerdotes, iuxta iuris praescripta, praelectiones pastorales post ordinationem sacerdotalem instituendas
Can. 0324      spiritualem, si quemdam exoptet, libere sibi eligere potest inter sacerdotes ministerium legitime in dioecesi exercentes; qui tamen indiget confirmatione
Can. 0375      constituuntur, ut sint et ipsi doctrinae magistri, sacri cultus sacerdotes et gubernationis ministri. § 2. Episcopi ipsa consecratione episcopali
Can. 0383      dioecesi si habeat, eorum spiritualibus necessitatibus provideat sive per sacerdotes aut paroecias eiusdem ritus, sive per Vicarium episcopalem. §
Can. 0478      episcopali. - § 1. Vicarius generalis et episcopalis sint sacerdotes annos nati non minus triginta, in iure canonico aut
Can. 0497      ad normam canonum qui sequuntur, necnon statutorum; 2_ aliqui sacerdotes, ad normam statuorum, esse debent membra nata, qui scilicet
Can. 0498      tum passivum ad consilium presbyterale constituendum habent: 1_ omnes sacerdotes saeculares in dioecesi incardinati; 2_ sacerdotes saeculares in dioecesi
Can. 0498      habent: 1_ omnes sacerdotes saeculares in dioecesi incardinati; 2_ sacerdotes saeculares in dioecesi non incardinati, necnon sacerdotes sodales alicuius
Can. 0498      incardinati; 2_ sacerdotes saeculares in dioecesi non incardinati, necnon sacerdotes sodales alicuius instituti religiosi aut societatis vitae apostolicae, qui
Can. 0499      determinandus est, ita quidem ut, quatenus id fieri possit, sacerdotes presbyterii repraesententur, ratione habita maxime diversorum ministeriorum variarumque dioecesis
Can. 0502      membra consilii presbyteralis ab Episcopo dioecesano libere nominantur aliqui sacerdotes, numero non minore quam sex nec maiore quam duodecim
Can. 0542      loci Ordinarium de paroeciae vacatione statim certiorem faciat. - Sacerdotes quibus in solidum, ad normam can. 517, § 1
Can. 0543      competunt, exercendae tamen sunt sub directione moderatoris. § 2. Sacerdotes omnes qui ad coetum pertinent: 1_ obligatione tenentur residentiae
Can. 0556      sui districtus paroecias visitare. - Ecclesiarum rectores hic intelleguntur sacerdotes, quibus cura demandatur alicuius ecclesiae, quae nec sit paroecialis
Can. 0813      pastoralem studentium, etiam per paroeciae erectione, vel saltem per sacerdotes ad hoc stabiliter deputatos, et provideat ut apud universitates
Can. 0835      1. Munus sanctificandi exercent imprimis Episcopi, qui sunt magni sacerdotes, mysteriorum Dei praecipui dispensatores atque totius vitae liturgicae in
Can. 0902      defunctis. - Nisi utilitas christifidelium aliud requirat aut suadeat, sacerdotes Eucharistiam concelebrare possunt, integra tamen pro singulis libertate manente
Can. 0904      existimari possit eundem a celebratione non esse impeditum. - Sacerdotes, memoria semper tenentes in mysterio Sacrificii eucharistici opus redemptionis
Can. 0904      Christi et Ecclesiae, in quo peragendo munus suum praecipuum sacerdotes adimplent. - § 1. Exceptis casibus in quibus ad
Can. 0905      Si sacerdotum penuria habeatur, concedere potest loci Ordinarius ut sacerdotes, iusta de causa, bis in die, immo, necessitate pastorali
Can. 0929      alia lingua, dummodo textus liturgici legitime approbati fuerint. - Sacerdotes et diaconi in Eucharistia celebranda et ministranda sacra ornamenta
Can. 1003      2. Officium et ius unctionis infirmorum ministrandi habent omnes sacerdotes, quibus demandata est cura animarum, erga fideles suo pastorali
Can. 1112      generali, scripto est concedenda. - § 1. Ubi desunt sacerdotes et diaconi, potest Episcopus dioecesanus, praevio voto favorabili Episcoporum
Can. 1420      Tum Vicarius iudicialis tum Vicarii iudiciales adiuncti esse debent sacerdotes, integrae famae, in iure canonico doctores vel saltem licentiati
Can. 1550      qui partibus in eadem causa assistunt vel astiterunt; 2_ sacerdotes, quod attinet ad ea omnia quae ipsis ex confessione

SACERDOTI     [13]
Can. 0235      legitime morantur, ab Episcopo dioecesano commendentur pio et idoneo sacerdoti, qui invigilet ut ad vitam spiritualem et ad disciplinam
Can. 0413      alicui Episcopo auxiliari aut Vicario generali vel episcopali aliive sacerdoti, servato personarum ordine statuto in elencho ab Episcopo dioecesano
Can. 0516      quasi-paroecia, quae est certa in Ecclesia particulari communitas christifidelium, sacerdoti uti pastori proprio commissa, ob peculiaria adiuncta in paroeciam
Can. 0677      1. Superiores et sodales missionem et opera instituti propria sacerdoti summam maiorem expetere; ipsi tamen fas est stipem necessitatibus
Can. 0767      formas eminet homilia, quae est pars ipsius liturgiae et sacerdoti aut diacono reservatur; in eadem per anni liturgici cursum
Can. 0901      impeditus, servatis praescriptis canonum qui sequuntur. - Integrum est sacerdoti Missam applicare pro quibusvis, tum vivis tum defunctis. -
Can. 0905      pluries eadem die Eucharistiam celebrare aut concelebrare, non licet sacerdoti plus semel in die celebrare. § 2. Si sacerdotum
Can. 0933      de causa et de licentia expressa Ordinarii loci licet sacerdoti Eucharistiam celebrare in templo alicuius Ecclesiae aut communitatis ecclesialis
Can. 0945      dignitati prospiciatur. - § 1. Secundum probatum Ecclesiae morem, sacerdoti cuilibet Missam celebranti aut concelebranti licet stipem oblatam recipere
Can. 0952      celebratione et applicatione Missae sit offerenda stips, nec licet sacerdoti summam maiorem expetere; ipsi tamen fas est stipem sponte
Can. 0961      nisi: 1_ immineat periculum mortis et tempus non suppetat sacerdoti vel sacerdotibus ad audiendas singulorum paenitentium confessiones; 2_ adsit
Can. 1003      saltem praesumpto sacerdotis de quo supra. § 3. Cuilibet sacerdoti licet oleum benedictum secumferre ut, in casu necessitatis, sacramentum
Can. 1700      singulis casibus, tribunali suae vel alienae dioecesis aut idoneo sacerdoti. § 2. Quod si introducta sit petitio iudicialis ad

SACERDOTIBUS     [13]
Can. 0497      consilii presbyteralis: 1_ dimidia circiter pars libere eligatur a sacerdotibus ipsis, ad normam canonum qui sequuntur, necnon statutorum; 2_
Can. 0498      statuta id provideant, idem ius electionis conferri potest aliis sacerdotibus, qui domicilium aut quasi-domicilium in dioecesi habent. - Modus
Can. 0509      eidem praesit. § 2. Canonicatus Episcopus dioecesanus conferat tantum sacerdotibus doctrina vitaeque integritate praestantibus, qui laudabiliter ministerium exercuerunt. -
Can. 0517      simul paroeciarum cura pastoralis committi potest pluribus in solidum sacerdotibus, ea tamen lege, ut eorundem unus curae pastoralis exercendae
Can. 0542      normam praescriptorum can. 527, § 2; pro ceteris vero sacerdotibus fidei professio legitime facta locum tenet captae possessionis. -
Can. 0543      facta locum tenet captae possessionis. - § 1. Si sacerdotibus in solidum cura pastoralis alicuius paroeciae aut diversarum simul
Can. 0553      nominatur ab Episcopo dioecesano, auditis pro suo prudenti iudicio sacerdotibus qui in vicariatu de quo agitur ministerium exercent. -
Can. 0908      vel actionibus fungi, quae sacerdotis celebrantis sunt propriae. - Sacerdotibus catholicis vetitum est una cum sacerdotibus vel ministris Ecclesiarum
Can. 0908      sunt propriae. - Sacerdotibus catholicis vetitum est una cum sacerdotibus vel ministris Ecclesiarum communitatumve ecclesialium plenam communionem cum Ecclesia
Can. 0945      iuxta certam intentionem Missam applicet. § 2. Enixe commendatur sacerdotibus ut, etiam nulla recepta stipe, Missam ad intentionem christifidelium
Can. 0955      Missarum applicandarum aliis committere intendat, earum celebrationem quam primum sacerdotibus sibi acceptis committat, dummodo ipsi constet eos esse omni
Can. 0961      immineat periculum mortis et tempus non suppetat sacerdoti vel sacerdotibus ad audiendas singulorum paenitentium confessiones; 2_ adsit gravis necessitas
Can. 1111      facultatem intra fines sui territorii matrimoniis assistendi, etiam generalem, sacerdotibus et diaconis delegare. § 2. Ut valida sit delegatio

SACERDOTII     [1]
Can. 0835      Illud quoque exercent presbyteri, qui nempe, et ipsi Christi sacerdotii participes, ut eius ministri sub Episcopi auctoritate, ad cultum

SACERDOTIO     [2]
Can. 0150      ad quam adimplendam ordinis sacerdotalis exercitium requiritur, ei qui sacerdotio nondum auctus est valide conferri nequit. - Provisio officii
Can. 0279      possunt. - § 1. Clerici studia sacra, recepto etiam sacerdotio, prosequantur, et solidam illam doctrinam, in sacra Scriptura fundatam

SACERDOTIS     [4]
Can. 0483      famae et omni suspicione maiores; in causis quibus fama sacerdotis in discrimen vocari possit, notarius debet esse sacerdos. -
Can. 0899      ipsius Christi et Ecclesiae, in qua Christus Dominus, ministerio sacerdotis, semetipsum, sub speciebus panis et vini substantialiter praesentem, Deo
Can. 0907      orationes, speciatim precem eucharisticam, proferre vel actionibus fungi, quae sacerdotis celebrantis sunt propriae. - Sacerdotibus catholicis vetitum est una
Can. 1003      sacerdos hoc sacramentum ministrare potest de consensu saltem praesumpto sacerdotis de quo supra. § 3. Cuilibet sacerdoti licet oleum

SACERDOTIUM     [3]
Can. 0234      in casibus adiuncta suadeant, iuvenes quibus animus est ad sacerdotium ascendere, ea ornentur humanistica et scientifica formatione, qua iuvenes
Can. 0235      superiora peragenda praeparantur. - § 1. Iuvenes, qui ad sacerdotium accedere intendunt, ad formationem spiritualem convenientem et ad officia
Can. 0836      christianam filiorum procurando. - Cum cultus christianus, in quo sacerdotium commune christifidelium exercetur, opus sit quod a fide procedit

SACERDOTUM     [7]
Can. 0460      Sedes audiatur oportet. - Synodus dioecesana est coetus delectorum sacerdotum aliorumque christifidelium Ecclesiae particularis, qui in bonum totius communitatis
Can. 0495      1. In unaquaque dioecesi constituatur consilium presbyterale, coetus scilicet sacerdotum, qui tamquam senatus sit Episcopi, presbyterium repraesentans, cuius est
Can. 0503      statuatur. - Capitulum canonicorum, sive cathedrale sive collegiale, est sacerdotum collegium, cuius est functiones liturgicas sollemniores in ecclesia cathedrali
Can. 0517      de eadem coram Episcopo respondeat. § 2. Si ob sacerdotum penuriam Episcopus dioecesanus aestimaverit participationem in exercitio curae pastoralis
Can. 0526      unius paroeciae tantum curam paroecialem habeat; ob penuriam tamen sacerdotum aut alia adiuncta, plurium vicinarum paroeciarum cura eidem parocho
Can. 0762      populus primum coadunetur verbo Dei vivi, quod ex ore sacerdotum omnino fas est recipere, munus praedicationis magni habeant sacri
Can. 0905      sacerdoti plus semel in die celebrare. § 2. Si sacerdotum penuria habeatur, concedere potest loci Ordinarius ut sacerdotes, iusta

SACRA     [39]
Can. 0207      christifideles, qui professione consiliorum evangelicorum per vota aut alia sacra ligamina, ab Ecclesia agnita et sancita, suo peculiari modo
Can. 0232      ius proprium et exclusivum eos instituendi, qui ad ministeria sacra deputantur. - § 1. Universae communitati christianae officium incumbit
Can. 0233      Episcopi dioecesani, ut qui maturioris aetatis viri ad ministeria sacra sese vocatos aestiment, prudenter verbo opereque adiuventur ac debite
Can. 0237      fieri possit atque expediat; secus concredantur alumni, qui ad sacra ministeria sese praeparent, alieno seminario aut erigatur seminarium interdioecesanum
Can. 0252      exercendo rite annuntiare ac tueri valeant. § 2. In sacra Scriptus peculiari diligentia erudiantur alumni, ita ut totius sacrae
Can. 0252      3. Lectiones habeantur theologiae dogmaticae, verbo Dei scripto una sacra Traditione semper innixae, quarum ope alumni mysteria salutis, s
Can. 0279      commissi adimpletionem praepedire possunt. - § 1. Clerici studia sacra, recepto etiam sacerdotio, prosequantur, et solidam illam doctrinam, in
Can. 0279      recepto etiam sacerdotio, prosequantur, et solidam illam doctrinam, in sacra Scriptura fundatam, a maioribus traditam et communiter ab Ecclesia
Can. 0290      nisi in casibus particularibus aliter Ordinarius proprius decreverit. - Sacra ordinatio, semel valide recepta, numquam irrita fit. Clericus tamen
Can. 0378      ordine constitutus; 5_ laurea doctoris vel saltem licentia in sacra Scriptura, theologia aut iure canonico potius in instituto studiorum
Can. 0397      visitationi obnoxiae sunt personae, instituta catholica, res et loca sacra, quae intra dioecesis ambitum continentur. § 2. Sodales institutorum
Can. 0528      peragendam ducantur atque conscie et actuose partem habeant in sacra liturgia, quam quidem, sub auctoritate Episcopi dioecesani, parochus in
Can. 0555      provideat quoque ne, occasione aegrotationis vel mortis, libri, documenta, sacra supellex aliaque, quae ad Ecclesiam pertine depereant aut asportentur
Can. 0573      erectis, libere assumunt christifideles, qui per vota aut alia sacra ligamina iuxta proprias institutorum leges, consilia evangelica castitatis, paupertatis
Can. 0611      habendi ecclesiam, salvo praescripto can. 1215, § 3, et sacra ministeria peragendi, servatis de iure servandis. - Ut domus
Can. 0652      Scripturas legendas et meditandas instruantur; ad Dei cultum in sacra liturgia excolendum praeparentur; rationem addiscant vitam ducendi Deo hominibusque
Can. 0663      ipsum Dominum in Sacramento praesentem adorent. § 3. Lectioni sacra iuris proprii praescripta liturgiam horarum digne celebrent, firma pro
Can. 0712      respiciunt. - Firmis praescriptis cann. 598-601, constitutiones statuant vincula sacra, quibus evangelica consilia in instituto assumuntur, et definiant obligationes
Can. 0720      Ius admittendi in institutum, vel ad probationem vel ad sacra vincula sive temporaria sive perpetua aut definitiva assumenda ad
Can. 0722      respondeant. § 3. Huius probationis modus et tempus ante sacra vincula in instituto primum suscipienda, biennio non brevius, in
Can. 0724      statuendos, perpetuae aequiparatur. - § 1. Institutio post vincula sacra primum assumpta iugiter secundum constitutiones est protrahenda. § 2
Can. 0760      Episcopo et presbyteris cooperantur. - In ministerio verbi, quod sacra Scriptura, Traditione, liturgia, magisterio vitaque Ecclesiae innitatur oportet, Christi
Can. 0839      2. Curent locorum Ordinarii ut orationes necnon pia et sacra exercitia populi christiani normis Ecclesiae plene congruant. - Sacramenta
Can. 0847      ritum. - § 1. In administrandis sacramentis, in quibus sacra olea adhibenda sunt, minister uti debet oleis ex olivis
Can. 0847      ne utatur, nisi adsit necessitas. § 2. Parochus olea sacra a proprio Episcopo impetret eaque decenti custodia diligenter asservet
Can. 0921      qui versantur in periculo mortis, quavis ex causa procedenti, sacra communione per modum Viatici reficiantur. § 2. Etiamsi eadem
Can. 0921      per modum Viatici reficiantur. § 2. Etiamsi eadem die sacra communione refecti fuerint, valde tamen suadetur ut qui in
Can. 0921      denuo communicent. § 3. Perdurante mortis periculo, commendatur ut sacra communio pluries, distinctis diebus, administretur. - Sanctum Viaticum infirmis
Can. 0925      esse naturale de genimine vitis et non corruptum. - Sacra communio conferatur sub sola specie panis aut, ad normam
Can. 0929      - Sacerdotes et diaconi in Eucharistia celebranda et ministranda sacra ornamenta rubricis praescripta deferant. - § 1. Sacerdos infirmus
Can. 0961      ita ut paenitentes, sine propria culpa, gratia sacramentali aut sacra communione diu carere cogantur; necessitas vero non censetur sufficiens
Can. 1166      divini positivi quod iam cessavit. - Sacramentalia sunt signa sacra, quibus, ad aliquam sacramentorum imitationem, effectus praesertim spirituales significantur
Can. 1205      agat, secundum intentionem illius cui iusiurandum praestatur. - Loca sacra ea sunt quae divino cultui fideliumve sepulturae deputantur dedicatione
Can. 1207      munus committere dedicationem peragendi in suo territorio. - Loca sacra benedicuntur ab Ordinario; benedictio tamen ecclesiarum reservatur Episcopo dioecesano
Can. 1210      per unum testem omni exceptione maiorem. - In loco sacra ea tantum admittantur quae cultui, pietati, religioni exercendis vel
Can. 1211      sanctitati tamen loci non contrarios, permittere potest. - Loca sacra violantur per actiones graviter iniuriosas cum scandalo fidelium ibi
Can. 1212      liturgicorum iniuria reparetur. - Dedicationem vel benedictionem amittunt loca sacra, si magna ex parte destructa fuerint, vel ad usus
Can. 1214      locis sacris libere exercet. - Ecclesiae nomine intellegitur aedes sacra divino cultui destinata, ad quam fidelibus ius est adeundi
Can. 1220      a sanctitate loci absonum sit. § 2. Ad bona sacra et pretiosa tuenda ordinaria conservationis cura et opportuna securitatis

SACRAE     [23]
Can. 0252      sacra Scriptus peculiari diligentia erudiantur alumni, ita ut totius sacrae Scripturae conspectum acquirant. § 3. Lectiones habeantur theologiae dogmaticae
Can. 0276      pastoralis officia fideliter et indefesse adimpleant; 2_ duplici mensa sacrae Scripturae et Eucharistiae vitam suam spiritualem nutriant; enixe igitur
Can. 0290      amittit: 1_ sententia iudicali aut decreto administrativo, quo invaliditas sacrae ordinationis declaratur; 2_ poena dimissionis legitime irrogata; 3_ rescripto
Can. 0555      suis diligenter satisfaciant; 3_ providendi ut religiosae functiones secundum sacrae liturgiae praescripta celebrentur, ut decor et nitor ecclesiarum sacraeque
Can. 0562      legitimis statutis et iuribus quaesitis, obligatione tenetur prospiciendi ut sacrae unctiones secundum normas liturgicas et canonum praescripta digne in
Can. 0562      in ecclesia celebrentur, onera fideliter adimpleantur, bona diligenter administrentur, sacrae supellectilis atque aedium sacrarum conservationi et decori provideatur, neve
Can. 0619      nutriant sodales frequenti verbi Dei pabulo eosque adducant ad sacrae liturgiae celebrationem. Eis exemplo sint in virtutibus colendis et
Can. 0838      frequentia et actuosa participatione christifidelium celebrentur. - § 1. Sacrae liturgiae moderatio ab Ecclesiae auctoritate unice pendet: quae quidem
Can. 0910      expleto Deo gratias agere. - § 1. Minister ordinarius sacrae communionis est Episcopus, presbyter et diaconus. § 2. Extraordinarius
Can. 0910      communionis est Episcopus, presbyter et diaconus. § 2. Extraordinarius sacrae communionis minister est acolythus necnon alius christifidelis ad normam
Can. 0911      dari oportet, hoc facere debet quilibet sacerdos vel alius sacrae communionis minister. - Quilibet baptizatus, qui iure non prohibeatur
Can. 0943      et repositionis, sine tamen benedictione, est acolythus, minister extraordinarius sacrae communionis aliusve ab Ordinario loci deputatus, servatis Episcopi dioecesani
Can. 1012      aliique christifideles, ut quam maxima frequentia celebrationi intersint. - Sacrae ordinationis minister est Episcopus consecratus. - Nulli Episcopo licet
Can. 1033      tempus. - Licite ad ordines promovetur tantum qui recepit sacrae confirmationis sacramentum. - § 1. Ad diaconatum vel presbyteratum
Can. 1171      nisi obstet Ecclesiae prohibitio, etiam non catholicis. - Res sacrae, quae dedicatione vel benedictione ad divinum cultum destinatae sunt
Can. 1216      peritorum consilio, serventur principia et normae liturgiae et artis sacrae. - § 1. Aedificatione rite peracta, nova ecclesia quam
Can. 1217      peracta, nova ecclesia quam primum dedicetur aut saltem benedicatur, sacrae liturgiae legibus servatis. § 2. Sollemni ritu dedicentur ecclesiae
Can. 1225      Ordinarii auctoritate. - In oratoriis legitime constitutis omnes celebrationes sacrae peragi possunt, nisi quae iure aut Ordinarii loci praescripto
Can. 1269      bonis temporalibus recipit, ad normam cann. 197-199. - Res sacrae, si in dominio privatorum sunt, praescriptione acquiri a privatis
Can. 1425      trium iudicum reservantur: 1_ causae contentiosae: a) de vinculo sacrae ordinationis; b) de vinculo matrimonii, firmis praescriptis cann. 1686
Can. 1432      necessarius. - Ad causas, in quibus agitur de nullitate sacrae ordinationis aut de nullitate vel solutione matrimonii, constituatur in
Can. 1708      incertis et implexis Episcopus Sedem Apostolicam consulat. - Validitatem sacrae ordinationis ius habent accusandi sive ipse clericus sive Ordinarius
Can. 1712      defensor vinculi matrimonialis. - Post secundam sententiam, quae nullitatem sacrae ordinationis confirmavit, clericus omnia iura statui clericali propria amittit

SACRAEQUE     [1]
Can. 0555      sacrae liturgiae praescripta celebrentur, ut decor et nitor ecclesiarum sacraeque supellectilis, maxime in celebratione eucharistica et custodia sanctissimi Sacramenti

SACRAM     [15]
Can. 0230      ministerium verbi exercere, precibus liturgicis praeesse, baptismum conferre atque sacram Communionem distribuere, iuxta iuris praescriptas. - § 1. Laici
Can. 0253      2. Curetur ut distincti totidem nominentur magistri qui doceant sacram Scripturam, theologiam dogmaticam, theologiam moralem, liturgiam, philosophiam, ius canonicum
Can. 0827      nititur, adhiberi non possunt libri qui quaestiones recipiunt ad sacram Scripturam, ad theologiam, ius canonicum, historiam ecclesiasticam, et ad
Can. 0834      § 1. Munus sanctificandi Ecclesia peculiari modo adimplet per sacram liturgiam, quae quidem habetur ut Iesu Christi muneris sacerdotalis
Can. 0838      iuris, penes Episcopum dioecesanum. § 2. Apostolicae Sedis est sacram liturgiam Ecclesiae universae ordinare, libros liturgicos edere eorumque versiones
Can. 0912      qui iure non prohibeatur, admitti potest et debet ad sacram communionem. - § 1. Ut sanctissima Eucharistia ministrari possit
Can. 0914      divino cibo reficiantur; parochi etiam est advigilare ne ad sacram Synaxim accedant pueri, qui rationis usum non sint adepti
Can. 0915      adepti aut quos non sufficienter dispositos iudicaverit. - Ad sacram communionem ne admittantur excommunicati et interdicti post irrogationem vel
Can. 0918      - Maxime commendatur ut fideles in ipsa eucharistica celebratione sacram communionem recipiant; ipsis tamen iusta de causa petentibus extra
Can. 0919      Sanctissimam Eucharistiam recepturus per spatium saltem unius horae ante sacram communionem abstineat a quocumque cibo et potu, excepta tantummodo
Can. 0920      Eucharistiam initiatus sit, obligatione tenetur semel saltem in anno, sacram communionem recipiendi. § 2. Hoc praeceptum impleri debet tempore
Can. 0923      sui compotes reficiantur. - Christifideles Sacrificium eucharisticum participare et sacram communionem suscipere possunt quolibet ritu catholico, firmo praescripto can
Can. 1024      sed semel concessae non extinguuntur resoluto iure concedentis. - Sacram ordinationem valide recipit solus vir baptizatus. - § 1
Can. 1243      de disciplina in coemeteriis servanda, praesertim ad eorum indolem sacram tuendam et fovendam quod attinet, iure particulari statuantur. -
Can. 1376      ecclesiasticum exercuit, iusta poena puniri possunt. - Qui rem sacram, mobilem vel immobilem, profanat iusta poena puniatur. - Qui

SACRAMENTA     [25]
Can. 0112      ad latinam Ecclesiam redire. § 2. Mos, quamvis diuturnus, sacramenta secundum ritum alicuius Ecclesiae ritualis sui iuris recipiendi, non
Can. 0528      peculiarique modo ut frequenter ad sanctissimae Eucharistiae et paenitentiae sacramenta accedant; annitatur item ut iidem ad orationem etiam in
Can. 0561      legitimi superioris licentia, nemini licet in ecclesia Eucharistiam celebrare, sacramenta administrare aliasve sacras functiones peragere; quae licentia danda aut
Can. 0840      sacra exercitia populi christiani normis Ecclesiae plene congruant. - Sacramenta Novi Testamenti, a Christo Domino instituta et Ecclesiae concredita
Can. 0841      debent tum sacri ministri tum ceteri christifideles. - Cum sacramenta eadem sint pro universa Ecclesia et ad divinum depositum
Can. 0842      eorum celebratione servandum spectant. - § 1. Ad cetera sacramenta valide admitti nequit, qui baptismum non recepit. § 2
Can. 0842      valide admitti nequit, qui baptismum non recepit. § 2. Sacramenta baptismi, confirmationis et sanctissimae Eucharistiae ita inter se coalescunt
Can. 0843      requirantur. - § 1. Ministri sacri denegare non possunt sacramenta iis qui opportune eadem petant, rite sint dispositi, nec
Can. 0843      suo quisque ecclesiastico munere, officium habent curandi ut qui sacramenta petunt debita evangelizatione necnon catechetica institutione ad eadem recipienda
Can. 0844      a competenti auctoritate editis. - § 1. Ministri catholici sacramenta licite administrant solis christifidelibus catholicis, qui pariter eadem a
Can. 0844      physice aut moraliter impossibile sit accedere ad ministrum catholicum, sacramenta paenitentiae, Eucharistiae et unctionis infirmorum recipere a ministris non
Can. 0844      ministris non catholicis, in quorum Ecclesia valida exsistunt praedicta sacramenta. § 3. Ministri catholici licite sacramenta paenitentiae, Eucharistiae et
Can. 0844      valida exsistunt praedicta sacramenta. § 3. Ministri catholici licite sacramenta paenitentiae, Eucharistiae et unctionis infirmorum administrant membris Ecclesiarum orientalium
Can. 0844      quoad membra aliarum Ecclesiarum, quae iudicio Sedis Apostolicae, ad sacramenta quod attinet, in pari condicione ac praedictae Ecclesiae orientales
Can. 0844      conferentiae, alia urgeat gravis necessitas, ministri catholici licite eadem sacramenta administrant ceteris quoque christianis plenam communionem cum Ecclesia non
Can. 0844      accedere nequeant atque sponte id petant, dummodo quoad eadem sacramenta fidem catholicam manifestent et rite sint dispositi. § 5
Can. 0845      vel communitatis non catholicae, cuius interest. - § 1. Sacramenta baptismi, confirmationis et ordinis, quippe quae characterem imprimant, iterari
Can. 0845      Si, diligenti inquisitione peracta, prudens adhuc dubium supersit num sacramenta de quibus in § 1 revera aut valide collata
Can. 0846      proprio marte addat, demat aut mutet. § 2. Minister sacramenta celebret secundum proprium ritum. - § 1. In administrandis
Can. 0897      populi Dei et corporis Christi aedificatio perficitur. Cetera enim sacramenta et omnia ecclesiastica apostolatus opera cum sanctissima Eucharistia cohaerent
Can. 1065      fructuose sacramentum matrimonii recipiatur, enixe sponsis commendatur, ut ad sacramenta paenitentiae et sanctissimae Eucharistiae accedant. - Antequam matrimonium celebretur
Can. 1331      celebrandis Eucharistiae Sacrificio vel quibuslibet aliis cultus caerimoniis; 2_ sacramenta vel sacramentalia celebrare et sacramenta recipere; 3_ ecclesiasticis officiis
Can. 1331      aliis cultus caerimoniis; 2_ sacramenta vel sacramentalia celebrare et sacramenta recipere; 3_ ecclesiasticis officiis vel ministeriis vel muneribus quibuslibet
Can. 1335      1333, § 1 recensentur. - Si censura vetet celebrare sacramenta vel sacramentalia vel ponere actum regiminis, vetitum suspenditur, quoties
Can. 1352      expresse caveatur. - § 1. Si poena vetet recipere sacramenta vel sacramentalia, vetitum suspenditur, quamdiu reus in mortis periculo

SACRAMENTALE     [3]
Can. 0983      ad damna, si quae habeantur, reparanda. - § 1. Sacramentale sigillum inviolabile est; quare nefas est confessario verbis vel
Can. 1335      declarata, vetitum praeterea suspenditur, quoties fidelis petit sacramentum vel sacramentale vel actum regiminis; id autem petere ex qualibet iusta
Can. 1388      dimittatur e statu clericali. - § 1. Confessarius, qui sacramentale sigillum directe violat, in excommunicationem latae sententiae Sedi Apostolicae

SACRAMENTALEM     [4]
Can. 0851      et, quatenus fieri potest, per varios gradus ad initiationem sacramentalem perducatur, secundum ordinem initiationis ab Episcoporum conferentia aptatum et
Can. 1099      contrahit. - Error circa matrimonii unitatem vel indissolubilitatem aut sacramentalem dignitatem, dummodo non determinet vel voluntatem, non vitiat consensum
Can. 1378      qui, praeter casum de quo in § 1, cum sacramentalem absolutionem dare valide nequeat, eam impertire attentat, vel sacramentalem
Can. 1378      sacramentalem absolutionem dare valide nequeat, eam impertire attentat, vel sacramentalem confessionem audit. § 3. In casibus de quibus in

SACRAMENTALES     [2]
Can. 0964      generalem, nisi iusta causa interveniat. - § 1. Ad sacramentales confessiones excipiendas locus proprius est ecclesia aut oratorium. §
Can. 0985      Magister novitiorum eiusque socius, rector seminarii aliusve instituti educationis sacramentales confessiones suorum alumnorum in eadem domo commorantium ne audiant

SACRAMENTALI     [8]
Can. 0508      quam tamen aliis delegare non potest, absolvendi in foro sacramentali a censuris latae sententiae non declaratis, Apostolicae Sedi non
Can. 0914      usum rationis assecuti debite praeparentur et quam primum, praemissa sacramentali confessione, hoc divino cibo reficiantur; parochi etiam est advigilare
Can. 0916      perseverantes. - Qui conscius est peccati gravis, sine praemissa sacramentali confessione Missam ne celebret neve Corpori Domini communicet, nisi
Can. 0961      congruum tempus, ita ut paenitentes, sine propria culpa, gratia sacramentali aut sacra communione diu carere cogantur; necessitas vero non
Can. 0962      talis necessitatis determinare potest. - § 1. Ut christifidelis sacramentali absolutione una simul pluribus data valide fruatur, requiritur non
Can. 1082      aliud ferat Paenitentiariae rescriptum, dispensatio in foro interno non sacramentali concessa super impedimento occulto, adnotetur in libro, qui in
Can. 1357      interdicti non declaratam confessarius remittere potest in foro interno sacramentali, si paenitenti durum sit in statu gravis peccati permanere
Can. 1550      quod attinet ad ea omnia quae ipsis ex confessione sacramentali innotuerunt, etsi poenitens eorum manifestationem petierit; immo audita a

SACRAMENTALIA     [6]
Can. 1166      iuris naturalis aut divini positivi quod iam cessavit. - Sacramentalia sunt signa sacra, quibus, ad aliquam sacramentorum imitationem, effectus
Can. 1167      et ex Ecclesiae impetratione obtinentur. - § 1. Nova sacramentalia constituere aut recepta authentice interpretari, ex eis aliqua abolere
Can. 1168      - Sacramentalium minister est clericus debita potestate instructus; quaedam sacramentalia, ad normam librorum liturgicorum, de iudicio loci Ordinarii, a
Can. 1331      Sacrificio vel quibuslibet aliis cultus caerimoniis; 2_ sacramenta vel sacramentalia celebrare et sacramenta recipere; 3_ ecclesiasticis officiis vel ministeriis
Can. 1335      1 recensentur. - Si censura vetet celebrare sacramenta vel sacramentalia vel ponere actum regiminis, vetitum suspenditur, quoties id necessarium
Can. 1352      - § 1. Si poena vetet recipere sacramenta vel sacramentalia, vetitum suspenditur, quamdiu reus in mortis periculo versatur. §

SACRAMENTALIBUS     [1]
Can. 1167      aut mutare, sola potest Sedes Apostolica. § 2. In sacramentalibus conficiendis seu administrandis accurate serventur ritus et formulae ab

SACRAMENTALIS     [3]
Can. 0336      caput est Summus Pontifex cuiusque membra sunt Episcopi vi sacramentalis consecrationis et hierarchica communione cum Collegii capite et membris
Can. 1079      occultis pro foro interno sive intra sive extra actum sacramentalis confessionis. § 4. In casu de quo in §
Can. 1355      ibi deliquerint, et etiam quilibet Episcopus in actu tamen sacramentalis confessionis. - § 1. Poenam ferendae vel latae sententiae

SACRAMENTALIUM     [3]
Can. 0392      disciplinam irrepant, praesertim circa ministerium verbi, celebrationem sacramentorum et sacramentalium, cultum Dei et Sanctorum, necnon bonorum administrationem. - In
Can. 1168      serventur ritus et formulae ab Ecclesiae auctoritate probata. - Sacramentalium minister est clericus debita potestate instructus; quaedam sacramentalia, ad
Can. 1264      Apostolica approbandas; 2_ definire oblationes occasione ministrationis sacramentorum et sacramentalium. - § 1. Salvo iure religiosorum mendicantium, vetatur persona

SACRAMENTI     [12]
Can. 0530      commissae sunt quae sequuntur: 1_ administratio baptismi; 2_ administratio sacramenti confirmationis iis qui in periculo mortis versantur, ad normam
Can. 0555      sacraeque supellectilis, maxime in celebratione eucharistica et custodia sanctissimi Sacramenti, accurate serventur, ut recte conscribantur et debite custodiantur libri
Can. 0850      in quo ea tantum observari debent, quae ad validitatem sacramenti requirantur. - Baptismi celebratio debite praeparetur oportet; itaque: 1_
Can. 0851      itemque qui munus patrini sunt suscepturi, de significatione huius sacramenti deque obligationibus cum eo cohaerentibus rite edoceantur; parochus per
Can. 0941      ne habeatur in eadem ecclesiae vel oratorii aula sanctissimi Sacramenti expositio. - Commendatur ut in iisdem ecclesiis et oratoriis
Can. 0942      in iisdem ecclesiis et oratoriis quotannis fiat sollemnis sanctissimi Sacramenti expositio per congruum tempus, etsi non continuum, protracta, ut
Can. 0943      concursus et servatis normis statutis. - Minister expositionis sanctissimi Sacramenti et benedictionis eucharisticae est sacerdos vel diaconus; in peculiaribus
Can. 0965      confessionalem ne excipiantur, nisi iusta de causa. - Minister sacramenti paenitentiae est solus sacerdos. - § 1. Ad validam
Can. 0987      et in periculo mortis quilibet sacerdos. - Christifidelis, ut sacramenti paenitentiae remedium percipiat salutiferum, ita dispositus sit oportet ut
Can. 0999      in casu necessitatis, quilibet presbyter in ipsa tamen celebratione sacramenti. - § 1. Unctiones verbis, ordine et modo praescriptis
Can. 1055      prolis generationem et educationem ordinatum, a Christo Domino ad sacramenti dignitatem inter baptizatos evectum est. § 2. Quare inter
Can. 1056      sunt unitas et indissolubilitas, quae in matrimonio christiano ratione sacramenti peculiarem obtinent firmitatem. - § 1. Matrimonium facit partium

SACRAMENTIS     [5]
Can. 0213      ex spiritualibus Ecclesiae bonis, praesertim ex verbo Dei et sacramentis, adiumenta a sacris Pastoribus accipiant. - Ius est christifidelibus
Can. 0256      et homiletica exercenda, in cultu divino peculiarique modo in sacramentis celebrandis, in commercio cum hominibus, etiam non catholicis vel
Can. 0529      aegrotos, praesertim morti proximos, effusa caritate adiuvet, eos sollicite sacramentis reficiendo eorumque animas Deo commendando; peculiari diligentia prosequatur pauperes
Can. 0846      collata fuerint, sub condicione conferantur. - § 1. In sacramentis celebrandis fideliter serventur libri liturgici a competenti auctoritate probati
Can. 0847      celebret secundum proprium ritum. - § 1. In administrandis sacramentis, in quibus sacra olea adhibenda sunt, minister uti debet

SACRAMENTO     [11]
Can. 0663      participent, sanctissimum Corpus Christi recipiant et ipsum Dominum in Sacramento praesentem adorent. § 3. Lectioni sacra iuris proprii praescripta
Can. 0869      nisi postquam baptizando, si sit adultus, doctrina de baptismi sacramento exponatur, atque eidem aut, si de infante agitur, eius
Can. 0880      in probatis liturgicis libris praescripta. § 2. Chrisma in sacramento confirmationis adhibendum debet esse ab Episcopo consecratum, etiamsi sacramentum
Can. 0892      confirmatus tamquam verus Christi testis se gerat obligationesque eidem sacramento inhaerentes fideliter adimpleat. - § 1. Ut quis patrini
Can. 0898      cum adoratione idem colentes; animarum pastores doctrinam de hoc sacramento illustrantes, fideles hanc obligationem sedulo edoceant. - § 1
Can. 0937      aliquot saltem horas cotidie fidelibus pateat, ut coram sanctissimo Sacramento orationi vacare possint. - § 1. Sanctissima Eucharistia habitualiter
Can. 0959      libros per se aut per alios recognoscendi. - In sacramento paenitentiae fideles peccata legitimo ministro confitentes, de iisdem contriti
Can. 0978      consulat. § 2. Confessarius, utpote minister Ecclesiae, in administrando sacramento, doctrinae Magisterii et normis a competenti auctoritate latis fideliter
Can. 1001      pastores et infirmorum propinqui, ut tempore opportuno infirmi hoc sacramento subleventur. - Celebratio communis unctionis infirmorum, pro pluribus infirmis
Can. 1008      illis, qui in manifesto gravi peccato obstinate perseverent. - Sacramento ordinis ex divina institutione inter christifideles quidam, charactere indelebili
Can. 1134      christiano coniuges ad sui status officia et dignitatem peculiari sacramento roborantur et veluti consecrantur. - Utrique coniugi aequum officium

SACRAMENTORUM     [11]
Can. 0205      compage visibili cum Christo iunguntur, vinculis nempe professionis fidei, sacramentorum et ecclesiastici regiminis. - § 1. Speciali ratione cum
Can. 0387      Dei dispensator, iugiter annitatur ut christifideles suae curae commissi sacramentorum celebratione in gratia crescant utque paschale mysterium cognoscant et
Can. 0392      in ecclesiasticam disciplinam irrepant, praesertim circa ministerium verbi, celebrationem sacramentorum et sacramentalium, cultum Dei et Sanctorum, necnon bonorum administrationem
Can. 0528      sit congregationis fidelium paroecialis; allaboret ut christifideles per devotam sacramentorum celebrationem, pascantur, peculiarique modo ut frequenter ad sanctissimae Eucharistiae
Can. 0777      dioecesano statutis, curet: 1_ ut apta catechesis impertiatur pro sacramentorum celebratione; 2_ ut pueri, ope catecheticae institutionis per congruum
Can. 0777      per congruum tempus impertitae, rite praeparentur ad primam receptionem sacramentorum paenitentiae et sanctissimae Eucharistiae necnon ad sacramentum confirmationis; 3_
Can. 0848      - Minister, praeter oblationes a competenti auctoritate definitas, pro sacramentorum administratione nihil petat, cauto semper ne egentes priventur auxilio
Can. 0848      administratione nihil petat, cauto semper ne egentes priventur auxilio sacramentorum ratione paupertatis. - Baptismus, ianua sacramentorum, in re vel
Can. 0849      egentes priventur auxilio sacramentorum ratione paupertatis. - Baptismus, ianua sacramentorum, in re vel saltem in voto ad salutem necessarius
Can. 1166      cessavit. - Sacramentalia sunt signa sacra, quibus, ad aliquam sacramentorum imitationem, effectus praesertim spirituales significantur et ex Ecclesiae impetratione
Can. 1264      ipsa Sede Apostolica approbandas; 2_ definire oblationes occasione ministrationis sacramentorum et sacramentalium. - § 1. Salvo iure religiosorum mendicantium

SACRAMENTUM     [37]
Can. 0246      acquirant atque vocationis suae robur consequantur. § 4. Ad sacramentum paenitentiae frequenter accedere assuescant alumni, et commendatur ut unusquisque
Can. 0276      sollicitantur ut orationi mentali regulariter incumbant, frequenter ad paenitentiae sacramentum accedant, Deiparam Virginem peculiari veneratione colant, aliisque mediis sanctificationis
Can. 0566      Dei eis praedicandi, Viaticum et unctionem infirmorum administrandi necnon sacramentum confirmationis eis conferendi, qui in periculo mortis versentur. §
Can. 0630      § 1. Superiores sodalibus debitam agnoscant libertatem circa paenitentiae sacramentum et conscientiae moderamen, salva tamen instituti disciplina. § 2
Can. 0664      insistant religiosi, conscientiam etiam cotidie examinent et ad paenitentiae sacramentum frequenter accedant. - § 1. Religiosi in propria domo
Can. 0719      vitae consecratae fons et robur. § 3. Libere ad sacramentum paenitentiae accedant, quod frequenter recipiant. § 4. Necessarium conscientiae
Can. 0777      primam receptionem sacramentorum paenitentiae et sanctissimae Eucharistiae necnon ad sacramentum confirmationis; 3_ ut iidem, prima communione recepta, uberius ac
Can. 0837      actiones privatae, sed celebrationes Ecclesiae ipsius, quae est unitatis sacramentum, scilicet plebs sancta sub Episcopis adunata et ordinata; quare
Can. 0867      post nativitatem, immo iam ante eam, parochum adeant ut sacramentum pro filio petant et debite ad illud praeparentur. §
Can. 0874      admittenda videatur; 3_ sit catholicus, confirmatus et sanctissimum Eucharistiae sacramentum iam receperit, idemque vitam ducat fidei et muneri suscipiendo
Can. 0879      baptismum adnotet ad normam can. 877, § 1. - Sacramentum confirmationis, quod characterem imprimit et quo baptizati, iter initiationis
Can. 0880      sint Christi fidemque diffundant et defendant. - § 1. Sacramentum confirmationis confertur per unctionem chrismatis in fronte, quae fit
Can. 0880      sacramento confirmationis adhibendum debet esse ab Episcopo consecratum, etiamsi sacramentum a presbytero ministretur. - Expedit ut confirmationis sacramentum in
Can. 0881      etiamsi sacramentum a presbytero ministretur. - Expedit ut confirmationis sacramentum in ecclesia, et quidem intra Missam, celebretur; ex causa
Can. 0882      potest. - Confirmationis minister ordinarius est Episcopus; valide hoc sacramentum confert presbyter quoque hac facultate vi iuris universalis aut
Can. 0884      concedere potest uni vel pluribus determinatis presbyteris, qui hoc sacramentum administrent. § 2. Gravi de causa, Episcopus itemque presbyter
Can. 0884      donatus, possunt in singulis casibus presbyteros, ut et ipsi sacramentum administrent, sibi sociare. - § 1. Episcopus dioecesanus obligatione
Can. 0885      - § 1. Episcopus dioecesanus obligatione tenetur curandi ut sacramentum confirmationis subditis rite et rationabiliter petentibus conferatur. § 2
Can. 0886      concessa est. - § 1. Episcopus in sua dioecesi sacramentum confirmationis legitime administrat etiam fidelibus non subditis, nisi obstet
Can. 0887      facultate confirmationem ministrandi gaudens, in territorio sibi designato hoc sacramentum extraneis quoque licite confert, nisi obstet proprii eorum Ordinarii
Can. 0890      promissiones baptismales renovare valeat. - Fideles tenentur obligatione hoc sacramentum tempestive recipiendi; curent parentes, animarum pastores, praesertim parochi, ut
Can. 0891      illud recipiendum rite instruantur et opportuno tempore accedant. - Sacramentum confirmationis conferatur fidelibus circa aetatem discretionis, nisi Episcoporum conferentia
Can. 0897      vel per alium quam primum certiorem faciat. - Augustissimum Sacramentum est sanctissima Eucharistia, in qua ipsemet Christus Dominus continetur
Can. 0898      celebratione augustissimi Sacrificii partem habentes, devotissime et frequenter hoc sacramentum recipientes, atque summa cum adoratione idem colentes; animarum pastores
Can. 0900      instituit. - § 1. Minister, qui in persona Christi sacramentum Eucharistiae conficere valet, est solus sacerdos valide ordinatus. §
Can. 1003      officio commissos; ex rationabili causa, quilibet alius sacerdos hoc sacramentum ministrare potest de consensu saltem praesumpto sacerdotis de quo
Can. 1003      sacerdoti licet oleum benedictum secumferre ut, in casu necessitatis, sacramentum unctionis infirmorum ministrare valeat. - § 1. Unctio infirmorum
Can. 1004      vel senium in periculo incipit versari. § 2. Hoc sacramentum iterari potest, si infirmus, postquam convaluerit, denuo in gravem
Can. 1005      usum attigerit, an periculose aegrotet vel mortuus sit, hoc sacramentum ministretur. - Infirmis qui, cum suae mentis compotes essent
Can. 1006      - Infirmis qui, cum suae mentis compotes essent, hoc sacramentum implicite saltem petierint, conferatur. - Unctio infirmorum ne conferatur
Can. 1033      Licite ad ordines promovetur tantum qui recepit sacrae confirmationis sacramentum. - § 1. Ad diaconatum vel presbyteratum aspirans ne
Can. 1055      nequit matrimonialis contractus validus consistere, quin sit eo ipso sacramentum. - Essentiales matrimonii proprietates sunt unitas et indissolubilitas, quae
Can. 1065      experientia et peritia probatis. - § 1. Catholici qui sacramentum confirmationis nondum receperint, illud, antequam ad matrimonium admittantur, recipiant
Can. 1065      fieri possit sine gravi incommodo. § 2. Ut fructuose sacramentum matrimonii recipiatur, enixe sponsis commendatur, ut ad sacramenta paenitentiae
Can. 1335      non sit declarata, vetitum praeterea suspenditur, quoties fidelis petit sacramentum vel sacramentale vel actum regiminis; id autem petere ex
Can. 1379      - Qui, praeter casus de quibus in can. 1378, sacramentum se administrare simulat, iusta poena puniatur. - Qui per
Can. 1380      administrare simulat, iusta poena puniatur. - Qui per simoniam sacramentum celebrat vel recipit, interdicto vel suspensione puniatur. - §

SACRARUM     [7]
Can. 0259      indole, pietate ac profectu cognitionem sibi comparent, maxime intuitu sacrarum ordinationum conferendarum. - Rectori, cuius est cotidianum moderamen curare
Can. 0279      theologicis aut conferentiis, quibus ipsis praebeatur occasio pleniorem scientiarum sacrarum et methodorum pastoralium cognitionem acquirendi. § 3. Aliarum quoque
Can. 0562      fideliter adimpleantur, bona diligenter administrentur, sacrae supellectilis atque aedium sacrarum conservationi et decori provideatur, neve quidpiam fiat quod sanctitati
Can. 0719      ex ipsa unione cum Christo procedat, sedulo orationi vacent, sacrarum Scripturarum lectioni apto modo incumbant, annua recessus tempora servent
Can. 0825      applicanda sunt, nisi aliud constet. - § 1. Libri sacrarum Scripturarum edi non possunt nisi ab Apostolica Sede aut
Can. 0825      necessariis et sufficientibus explicationibus sint instructae. § 2. Versiones sacrarum Scripturarum convenientibus explicationibus instructas, communi etiam cum fratribus seiunctis
Can. 1221      opportuna securitatis media adhibeantur. - Ingressus in ecclesiam tempore sacrarum celebrationum sit liber et gratuitus. - § 1. Si

SACRAS     [9]
Can. 0229      idoneitatem requisitam statutis, habiles sunt ad mandatum docendi scientias sacras a legitima auctoritate ecclesiastica recipiendum. - § 1. Viri
Can. 0436      omnibus ecclesiis, Episcopo dioecesano praemonito, si ecclesia sit cathedralis, sacras exercere functiones, uti Episcopus in propria dioecesi. - §
Can. 0561      nemini licet in ecclesia Eucharistiam celebrare, sacramenta administrare aliasve sacras functiones peragere; quae licentia danda aut deneganda est ad
Can. 0652      pleniorem perfectionis viam introducantur; ad mysterium salutis contemplandum et sacras Scripturas legendas et meditandas instruantur; ad Dei cultum in
Can. 0770      dioecesani praescripta, illas ordinent praedicationes, quas exercitia spiritualia et sacras missiones vocant, vel alias formas necessitatibus aptatas. - §
Can. 0815      nuntiandi, propriae sunt universitates vel facultates ecclesiasticae ad disciplinas sacras vel cum sacris conexas pervestigandas, atque studentes in iisdem
Can. 1188      Beatorum relati sint. - Firma maneat praxis in ecclesiis sacras imagines fidelium venerationi proponendi; attamen moderato numero et congruo
Can. 1190      qui, antequam eam concedat, peritos consulat. - § 1. Sacras reliquias vendere nefas est. § 2. Insignes reliquiae itemque
Can. 1228      gaudet. - Firmo praescripto can. 1227, ad Missam aliasve sacras celebrationes in aliquo sacello privato peragendas requiritur Ordinarii loci

SACRI     [23]
Can. 0199      provisio officii ecclesiastici quod ad normam iuris exercitium ordinis sacri requirit; 7_ ius visitationis et obligatio oboedientiae, ita ut
Can. 0207      Ex divina institutione, inter christifideles sunt in Ecclesia ministri sacri, qui in iure et clerici vocantur; ceteri autem et
Can. 0212      totius orbis magis magisque perveniat. - § 1. Quae sacri Pastores, utpote Christum repraesentantes, tamquam fidei magistri declarant aut
Can. 0233      communitati christianae officium incumbit fovendarum vocationum, ut necessitatibus ministerii sacri in tota Ecclesia sufficienter provideatur; speciatim hoc officio tenentur
Can. 0233      provehendis curam habere, populum sibi commissum de momento ministerii sacri deque ministrorum in Ecclesia necessitate edoceant, atque incepta ad
Can. 0277      coelibatum adstringuntur, quod est peculiare Dei donum, quo quidem sacri ministri indiviso corde Christo facilius adhaerere possunt atque Dei
Can. 0302      eae dicuntur, quae sub moderamine sunt clericorum, exercitium ordinis sacri assumunt atque uti tales a competenti auctoritate agnoscuntur. -
Can. 0375      Ecclesia Pastores constituuntur, ut sint et ipsi doctrinae magistri, sacri cultus sacerdotes et gubernationis ministri. § 2. Episcopi ipsa
Can. 0535      praescripto can. 1133, ratione adoptionis, itemque ratione suspecti ordinis sacri, professionis perpetuae in instituto religioso emissae necnon mutati ritus
Can. 0588      vi legitimae traditionis, sub moderamine est clericorum, exercitium ordinis sacri assumit, et qua tale ab Ecclesiae auctoritate agnoscitur. §
Can. 0588      proprium, a fundatore vel legitima traditione definitum, exercitium ordinis sacri non includens. - Institutum vitae consecratae dicitur iuris pontificii
Can. 0590      sodales Summo Pontifici, tamquam supremo eorum Superiori, etiam ratione sacri vinculi oboedientiae parere tenentur. - Quo melius institutorum bono
Can. 0663      tutamen, etiam per mariale rosarium prosequantur. § 5. Annua sacri recessus tempora fideliter servent. - In animi erga Deum
Can. 0762      sacerdotum omnino fas est recipere, munus praedicationis magni habeant sacri ministri, inter quorum praecipua officia sit Evangelium Dei omnibus
Can. 0833      Concilio aut synodo; 2_ promoti ad cardinalitiam dignitatem iuxta sacri Collegii statuta; 3_ coram delegato ab Apostolica Sede, omnes
Can. 0836      sit quod a fide procedit et eadem innititur, ministri sacri eandem excitare et illustrare sedulo curent, ministerio praesertim verbi
Can. 0840      iis celebrandis summa veneratione debitaque diligentia uti debent tum sacri ministri tum ceteri christifideles. - Cum sacramenta eadem sint
Can. 0843      ad plenam initiationem christianam requirantur. - § 1. Ministri sacri denegare non possunt sacramenta iis qui opportune eadem petant
Can. 1008      institutione inter christifideles quidam, charactere indelebili quo signantur, constituuntur sacri ministri, qui nempe consecrantur et deputantur ut, pro suo
Can. 1127      ad liceitatem tantum; ad validitatem autem requiritur interventus ministri sacri, servatis aliis de iure servandis. § 2. Si graves
Can. 1238      1212. § 2. Per reductionem ecclesiae vel alius loci sacri ad usus profanos, altaria sive fixa sive mobilia non
Can. 1254      divinus ordinandus, honesta cleri aliorumque ministrorum sustentatio procuranda, opera sacri apostolatus et caritatis, praesertim erga egenos, exercenda. - Ecclesia
Can. 1548      quod attinet ad ea quae ipsis manifestata sunt ratione sacri ministerii; civitatum magistratus, medici, obstetrices, advocati, notarii aliique qui

SACRIFICII     [4]
Can. 0898      in honore sanctissimam Eucharistiam habeant, actuosam in celebratione augustissimi Sacrificii partem habentes, devotissime et frequenter hoc sacramentum recipientes, atque
Can. 0904      esse impeditum. - Sacerdotes, memoria semper tenentes in mysterio Sacrificii eucharistici opus redemptionis continuo exerceri, frequenter celebrent; immo enixe
Can. 0909      habentium, Eucharistiam concelebrare. - Sacerdos ne omittat ad eucharistici Sacrificii celebrationem oratione debite se praeparare, eoque expleto Deo gratias
Can. 1378      1_ qui ad ordinem sacerdotalem non promotus liturgicam eucharistici Sacrificii actionem attentat; 2_ qui, praeter casum de quo in

SACRIFICIO     [1]
Can. 1331      vetatur: 1_ ullam habere participationem ministerialem in celebrandis Eucharistiae Sacrificio vel quibuslibet aliis cultus caerimoniis; 2_ sacramenta vel sacramentalia

SACRIFICIUM     [14]
Can. 0276      suam spiritualem nutriant; enixe igitur sacerdotes invitantur ut cotidie Sacrificium eucharisticum offerant, diaconi vero ut eiusdem oblationem cotidie participent
Can. 0607      saeculo signum. Ita religiosus plenam suam consummat donationem veluti sacrificium Deo oblatum, quo tota ipsius exsistentia fit continuus Dei
Can. 0663      praecipuum sit officium. § 2. Sodales cotidie pro viribus Sacrificium eucharisticum participent, sanctissimum Corpus Christi recipiant et ipsum Dominum
Can. 0674      mystico praeclaram semper partem obtinent: Deo enim eximium laudis sacrificium offerunt, populum Dei uberrimis sanctitatis fructibus collustrant eumque exemplo
Can. 0897      et sumitur, et qua continuo vivit et crescit Ecclesia. Sacrificium eucharisticum, memoriale mortis et resurrectionis Domini, in quo Sacrificium
Can. 0897      Sacrificium eucharisticum, memoriale mortis et resurrectionis Domini, in quo Sacrificium crucis in saecula perpetuatur, totius cultus et vitae christianae
Can. 0899      exinde plurimos capiant fructus, ad quos obtinendos Christus Dominus Sacrificium eucharisticum instituit. - § 1. Minister, qui in persona
Can. 0906      celebrent. - Nisi iusta et rationabili de causa, sacerdos Sacrificium eucharisticum ne celebret sine participatione alicuius saltem fidelis. -
Can. 0923      ut eodem infirmi plene sui compotes reficiantur. - Christifideles Sacrificium eucharisticum participare et sacram communionem suscipere possunt quolibet ritu
Can. 0924      firmo praescripto can. 844. - § 1. Sacrosanctum eucharisticum Sacrificium offerri debet ex pane et vino, cui modica aqua
Can. 0930      1. Sacerdos infirmus aut aetate provectus, si stare nequeat, Sacrificium eucharisticum celebrare potest sedens, servatis quidem legibus liturgicis, non
Can. 0930      § 2. Sacerdos caecus aliave infirmitate laborans licite eucharisticum Sacrificium celebrat, adhibendo textum quemlibet Missae ex probatis, adstante, si
Can. 0932      casu, in loco honesto celebratio fieri debet. § 2. Sacrificium eucharisticum peragendum est super altare dedicatum vel benedictum; extra
Can. 1235      custodiantur. - § 1. Altare, seu mensa super quam Sacrificium eucharisticum celebratur, fixum dicitur, si ita exstruatur ut cum

SACRILEGUM     [1]
Can. 1367      poena puniantur. - Qui species consecratas abicit aut in sacrilegum finem abducit vel retinet, in excommunicationem latae sententiae Sedi

SACRIS     [17]
Can. 0174      collegio aut coetu ex solis clericis constanti, compromissarii in sacris debent esse constituti; secus electio est invalida. § 3
Can. 0212      ut sententiam suam de hisquae ad bonum Ecclesiae pertinent sacris Pastoribus manifestent eamque, salva fidei morumque integritate ac reverentia
Can. 0213      bonis, praesertim ex verbo Dei et sacramentis, adiumenta a sacris Pastoribus accipiant. - Ius est christifidelibus, ut cultum Deo
Can. 0218      salutis cognoscendum et vivendum rite instruantur. - Qui disciplinis sacris incumbunt iusta libertate fruuntur inquirendi necnon mentem suam prudenter
Can. 0228      1. Laici qui idonei reperiantur, sunt habiles ut a sacris Pastoribus ad illa officia ecclesiastica et munera assumantur, quibus
Can. 0229      § 2. Iure quoque gaudent pleniorem illam in scientiis sacris acquirendi cognitionem, quae in ecclesiasticis universitatibus facultatibusve aut in
Can. 0241      et psychica necnon recta voluntate, habiles aestimantur qui ministeriis sacris perpetuo sese dedicent. § 2. Antequam recipiantur, documenta exhibere
Can. 0247      discant. § 2. De officiis et oneribus quae ministris sacris Ecclesiae propria sunt, alumni debite reddantur certiores, nulla vitae
Can. 0248      ac temporis consentanea, amplam atque solidam acquirant in disciplinis sacris doctrinam, ita ut, propria fide ibi fundata et inde
Can. 0279      § 3. Aliarum quoque scientiarum, earum praesertim quae cum sacris conectuntur, cognitionem prosequantur, quatenus praecipue administerium pastorale exercendum confert
Can. 0815      universitates vel facultates ecclesiasticae ad disciplinas sacras vel cum sacris conexas pervestigandas, atque studentes in iisdem disciplinis scientifice instituendos
Can. 0934      aliis ecclesiis, oratoriis et sacellis. § 2. In locis sacris ubi sanctissima Eucharistia asservatur, adesse semper debet qui eius
Can. 1078      dispensatio Sedi Apostolicae reservatur sunt: 1_ impedimentum ortum ex sacris ordinibus aut ex voto publico perpetuo castitatis in instituto
Can. 1087      vero non baptizatam. - Invalide matrimonium attentant, qui in sacris ordinibus sunt constituti. - Invalide matrimonium attentant, qui voto
Can. 1213      - Potestates suas et munera auctoritas ecclesiastica in locis sacris libere exercet. - Ecclesiae nomine intellegitur aedes sacra divino
Can. 1235      omni ecclesia altare fixum inesse; ceteris vero in locis, sacris celebrationibus destinatis, altare fixum vel mobile. - § 1
Can. 1365      dimissione e statu clericali. - Reus vetitae communicationis in sacris iusta poena puniatur. - Parentes vel parentum locum tenentes

SACRO     [16]
Can. 0129      vocatur, ad normam praescriptorum iuris, habilis sunt qui ordine sacro sunt insigniti. § 2. In exercitio eiusdem potestatis, christifideles
Can. 0271      redeuntes omnibus gaudeant iuribus, quae haberent si in ea sacro ministerio addicti fuissent. § 3. Clericus qui legitime in
Can. 0521      Ut quis valide in parochum assumatur, oportet sit in sacro presbyteratus ordine constitutus. § 2. Sit praeterea sana doctrina
Can. 0546      Ut quis valide vicarius paroecialis nominetur, oportet sit in sacro presbyteratus ordine constitutus. - Vicarium paroecialem libere nominat Episcopus
Can. 0603      iure agnoscitur si tria evangelica consilia, voto vel alio sacro ligamine firmata, publice profiteatur in manu Episcopi dioecesani et
Can. 0643      annum nondum compleverit; 2_ coniux, durante matrimonio; 3_ qui sacro vinculo cum aliquo instituto vitae consecratae actu obstringitur vel
Can. 0713      adiutorio sunt, et in populo Dei mundi sanctificationem suo sacro ministerio perficiunt. - Sodales vitam in ordinariis mundi condicionibus
Can. 0721      probationem: 1_ qui maiorem aetatem nondum attigerit; 2_ qui sacro vinculo in aliquo instituto vitae consecratae actu obstringitur, aut
Can. 0723      initialis tempore, candidatus qui idoneus iudicetur, tria consilia evangelica, sacro vinculo firmata, assumat vel ab instituto discedat. § 2
Can. 0767      reservatur; in eadem per anni liturgici cursum ex textus sacro fidei mysteria et normae vitae christianae exponantur. § 2
Can. 0932      excluduntur. - § 1. Celebratio eucharistica peragatur in loco sacro, nisi in casu particulari necessitas aliud postulet; quo in
Can. 1041      civile tantum attentaverit, vel ipsemet vinculo matrimoniali aut ordine sacro aut voto publico perpetuo castitatis a matrimonio ineundo impeditus
Can. 1079      in proprio territorio actu degentes, excepto impedimento orto ex sacro ordine presbyteratus. § 2. In eisdem rerum adiunctis, de
Can. 1248      vel vespere diei praecedentis. § 2. Si deficiente ministro sacro aliave gravi de causa participatio eucharisticae celebrationis impossibilis evadat
Can. 1248      liturgia Verbi, si quae sit in ecclesia paroeciali aliove sacro loco, iuxta Episcopi dioecesani praescripta celebrata, partem habeant, aut
Can. 1722      citato ipso accusato, in quolibet processus stadio accusatum a sacro ministerio vel ab aliquo officio et munere ecclesiastico arcere

SACRORUM     [6]
Can. 0395      personalis in dioecesi residentiae. § 2. Praeterquam causa visitationis Sacrorum Liminum, vel Conciliorum, Episcoporum synodi, Episcoporum conferentiae, quibus interesse
Can. 0587      et sodalium disciplinam, membrorum incorporationem atque institutionem, necnon proprium sacrorum ligaminum obiectum. § 2. Codex huiusmodi a competenti auctoritate
Can. 0696      uti sunt: habitualis neglectus obligationum vitae consecratae; iteratae violationes sacrorum vinculorum; pertinax inoboedientia legitimis praescriptis Superiorum in materia gravi
Can. 0701      dioecesi, ad normam can. 693, recipiat vel saltem exercitium sacrorum ordinum permittat. - § 1. Qui ex instituto religioso
Can. 0726      incorporationis temporariae, sodalis institutum libere derelinquere valet vel a sacrorum vinculorum renovatione iusta de causa a Moderatore maiore, audito
Can. 1375      ministerii vel electionis vel potestatis ecclesiasticae aut legitimum bonorum sacrorum aliorumve ecclesiasticorum bonorum usum, aut perterrent electorem vel electum

SACROS     [7]
Can. 0206      quae, dum eos advitam ducendam evangelicam invitat eosque ad sacros ritus celebrandos introducit, eisdem varias iam largitur praerogativas, quae
Can. 0289      militare statui clericali minus congruat, clerici itemque candidati ad sacros ordines militiam ne capessant voluntarii, nisi de sui Ordinarii
Can. 0652      historia et vita edoceantur atque amore erga Ecclesiam eiusque sacros Pastores imbuantur. § 3. Novitii, propriae responsabilitatis conscii, ita
Can. 0659      indole instituti exigitur. § 3. Institutio sodalium, qui ad sacros ordines suscipiendos praeparantur, iure universali regitur et propria instituti
Can. 0701      obligationes ex professione promanantia. Si tamen sodalis sit clericus, sacros ordines exercere nequit, donec Episcopum inveniat qui eum post
Can. 1043      sufficienter probatus fuerit. - Christifideles obligatione tenentur impedimenta ad sacros ordines, si qua norint, Ordinario vel parocho ante ordinationem
Can. 1050      recipiendos valet pro omnibus ordinibus. - Ut quis ad sacros ordines promoveri possit, sequentia requiruntur documenta: 1_ testimonium de

SACROSANCTUM     [1]
Can. 0924      ritu catholico, firmo praescripto can. 844. - § 1. Sacrosanctum eucharisticum Sacrificium offerri debet ex pane et vino, cui

SACRUM     [6]
Can. 0256      Diligenter instruantur alumni in iis quae peculiari ratione ad sacrum ministerium spectant, praesertim in arte catechetica et homiletica exercenda
Can. 0257      particularem alterius regionis transmigrare intendentes, apte praeparentur ad ibidem sacrum ministerium exercendum, ut scilicet et linguam regionis addiscant, et
Can. 0271      aestimet qui regiones petant gravi cleri inopia laborantes, ibidem sacrum ministerium peracturi; prospiciat vero ut per conventionem scriptam cum
Can. 0932      peragendum est super altare dedicatum vel benedictum; extra locum sacrum adhiberi potest mensa conveniens, retentis semper tobalea et corporali
Can. 1036      exaratam et subscriptam, qua testificetur se sponte ac libere sacrum ordinem suscepturum atque se ministerio ecclesiastico perpetuo mancipaturum esse
Can. 1384      de quibus in cann. 1378-1383, sacerdotale munus vel aliud sacrum ministerium illegitime exsequitur, iusta poena puniri potest. - Qui

SAECULA     [1]
Can. 0897      mortis et resurrectionis Domini, in quo Sacrificium crucis in saecula perpetuatur, totius cultus et vitae christianae est culmen et

SAECULARE     [4]
Can. 0684      novo instituto praemittenda est. § 5. Ut ad institutum saeculare aut ad societatem vitae apostolicae vel ex illis ad
Can. 0710      possunt et sub cuius supremo moderamine manent. - Institutum saeculare est institutum vitae consecratae, in quo christifideles in saeculo
Can. 0730      701. - Ut sodalis instituti saecularis ad aliud institutum saeculare transeat, serventur praescripta cann. 684, §§ 1, 2, 4
Can. 0730      ad societatem vitae apostolicae aut ex illis ad institutum saeculare fiat transitus, licentia requiritur Sedis Apostolicae, cuius mandatis standum

SAECULAREM     [3]
Can. 0680      Inter varia instituta, et etiam inter eadem et clerum saecularem, ordinata foveatur cooperatio necnon, sub moderamine Episcopi dioecesani, omnium
Can. 0713      Evangelii informandum. Suam etiam cooperationem, iuxta propriam vitae rationem saecularem, in communitatis ecclesialis servitium offerunt. § 3. Sodales clerici
Can. 1427      dioecesani vel laicalis, aut inter personam religiosam et clericum saecularem vel laicum vel personam iuridicam non religiosam, iudicat in

SAECULARES     [6]
Can. 0278      statui clericali congruentes prosequendos. § 2. Magni habeant clerici saeculares praesertim illas consociationes quae, statutis a competenti auctoritate recognitis
Can. 0498      passivum ad consilium presbyterale constituendum habent: 1_ omnes sacerdotes saeculares in dioecesi incardinati; 2_ sacerdotes saeculares in dioecesi non
Can. 0498      1_ omnes sacerdotes saeculares in dioecesi incardinati; 2_ sacerdotes saeculares in dioecesi non incardinati, necnon sacerdotes sodales alicuius instituti
Can. 0644      condiciones apponere. - Superiores ad novitiatum ne admittant clericos saeculares inconsulto proprio ipsorum Ordinario, nec aere alieno gravatos qui
Can. 0784      explendum mittuntur, eligi possunt autochthoni vel non, sive clerici saeculares, sive institutorum vitae consecratae vel societatis vitae apostolicae sodales
Can. 1337      clericos sive religiosos afficere potest; praescriptio autem commorandi, clericos saeculares et, intra limites constitutionum, religiosos. § 2. Ut praescriptio

SAECULARI     [1]
Can. 1016      proprius, quod attinet ad ordinationem diaconalem eorum qui clero saeculari se adscribi intendant, est Episcopus dioecesis, in qua promovendus

SAECULARIA     [1]
Can. 0285      ne ineant gestiones bonorum ad laicos pertinentium aut officia saecularia, quae secum feruntonus redendarum rationum; a fideiubendo, etiam de

SAECULARIBUS     [4]
Can. 0225      ita specialiter in iisdem rebus gerendis atque in muneribus saecularibus exercendis Christi testimonium reddant. - § 1. Qui in
Can. 0278      particularibus iudicium ferat. - § 1. Ius est clericis saecularibus sese consociandi cum aliis ad fines statui clericali congruentes
Can. 1018      ordines conferre potest. - § 1. Litteras dimissorias pro saecularibus dare possunt: 1_ Episcopus proprius, de quo in can
Can. 1054      in archivo servando. - Loci Ordinarius, si agatur de saecularibus, aut Superior maior competens, si agatur de ipsius subditis

SAECULARIS     [5]
Can. 0266      quod attinet aliter ferant constitutiones. § 3. Sodalis instituti saecularis per receptum diaconatum incardinatur Ecclesiae particulari pro cuius servitio
Can. 0294      socialibus perficienda, praelaturae personales quae presbyteris et diaconis cleri saecularis constent, ab Apostolica Sede, auditis quarum interest Episcoporum conferentiis
Can. 0711      mundi sanctificationem praesertim ab intus conferre student. - Instituti saecularis sodalis vi suae consecrationis propriam in populo Dei canonicam
Can. 0730      Dimisso applicatur praescriptum can. 701. - Ut sodalis instituti saecularis ad aliud institutum saeculare transeat, serventur praescripta cann. 684
Can. 0957      ius advigilandi ut Missarum onera adimpleantur, in ecclesiis cleri saecularis pertinet ad loci Ordinarium, in ecclesiis institutorum religiosorum aut

SAECULARITATE     [1]
Can. 0712      inducunt, servata tamen in vitae ratione semper propria instituti saecularitate. - § 1. Sodales horum institutorum propriam consecrationem in

SAECULARIUM     [3]
Can. 0736      studiorum et ad ordines suscipiendos pertinent, serventur normae clericorum saecularium, firma tamen § 1. - Incorporatio secumfert ex parte
Can. 1016      sese devovere statuit; quod attinet ad ordinationem presbyteralem clericorum saecularium, est Episcopus dioecesis, cui promovendus per diaconatum est incardinatus
Can. 1019      omnium alumnorum cuiusvis instituti aut societatis regitur iure clericorum saecularium, revocato quolibet indulto Superioribus concesso. - Litterae dimissoriae ne

SAECULARIZATIONIS     [1]
Can. 0684      Superioribus non admittatur, ad pristinum institutum redeat, nisi indultum saecularizationis obtinuerit. § 3. Ut religiosus a monasterio sui iuris

SAECULO     [6]
Can. 0303      a competenti auctoritate agnoscuntur. - Consociationes, quarum sodales, in saeculo spiritum alicuius instituti religiosi participantes, sub altiore eiusdem instituti
Can. 0577      Dei annuntiantem, sive hominibus benefacientem, sive cum eis in saeculo conversantem, semper autem voluntatem Patris facientem. - Fundatorum mens
Can. 0607      mirabile in Ecclesia manifestat conubium a Deo conditum, futuri saeculo signum. Ita religiosus plenam suam consummat donationem veluti sacrificium
Can. 0710      saeculare est institutum vitae consecratae, in quo christifideles in saeculo viventes ad caritatis perfectionem contendunt atque ad mundi sanctificationem
Can. 0713      Christi. § 2. Sodales laici, munus Ecclesiae evangelizandi, in saeculo et ex saeculo, participant sive per testimonium vitae christianae
Can. 0713      Sodales laici, munus Ecclesiae evangelizandi, in saeculo et ex saeculo, participant sive per testimonium vitae christianae et fidelitatis erga

SALTEM     [115]
Can. 0025      Nulla consuetudo vim legis obtinet, nisi a communitate legis saltem recipiendae capaci cum animo iuris inducendi servata fuerit. -
Can. 0051      quorum iura laedi possint. - Decretum scripto feratur expressis, saltem summarie, si agaturde decisione, motivis. - Decretum singulare vim
Can. 0102      1. Domicilium acquiritur ea in territorio alicuius paroeciae aut saltem dioecesis commoratione, quae aut coniuncta sit cum animo ibi
Can. 0102      Quasi-domicilium acquiritur ea commoratione in territorio alicuius paroeciae aut saltem dioecesis, quae aut coniuncta sit cum animo ibi manendi
Can. 0102      dioecesis, quae aut coniuncta sit cum animo ibi manendi saltem per tres menses si nihil inde avocet, aut ad
Can. 0115      § 2. Universitas personarum, quae quidem nonnisi ex tribus saltem personis constitui potest, est collegialis, si eius actionem determinant
Can. 0134      et clericalium societatum vitae apostolicae iuris pontificii, qui ordinaria saltem potestate exsecutiva pollent. § 2. Nomine Ordinarii loci intelleguntur
Can. 0166      a competenti auctoritate rescindi debet, dummodo iuridice constet recursum saltem intra triduum ab habita notitia electionis fuisse transmissum. §
Can. 0173      incipiat electio, deputentur e gremio collegii aut coetus duo saltem scrutatores. § 2. Scrutatores suffragia colligant et coram praeside
Can. 0173      ab eo qui actuarii munere fungitur accurate describantur, et saltem ab eodem actuario, praeside ac scrutatoribus subscripta, in collegii
Can. 0181      expressum. - § 1. Ut postulatio vim habeat, requiruntur saltem duae tertiae partes suffragiorum. § 2. Suffragium pro postulatione
Can. 0235      adiuncta de iudicio Episcopi dioecesani id postulent, per quattuor saltem annos. § 2. Qui extra seminarium legitime morantur, ab
Can. 0236      ordini propria rite adimplenda instruantur: 1_ iuvenes per tres saltem annos in aliqua domo peculiari degentes nisi graves ob
Can. 0239      inter se compositas. § 2. In quolibet seminario unus saltem adsit spiritus director, relicta libertate alumnis adeundi alios sacerdotes
Can. 0250      coniuncte peragi possunt, iuxta institutionis sacerdotalis Rationem; eadem completum saltem sexennium complectantur, ita quidem ut tempus philosophicis disciplinis dedicandum
Can. 0283      dioecesi per notabile tempus iure particulari determinandum, sine licentia saltem praesumpta Ordinarii proprii, ne discedant. § 2. Ipsis autem
Can. 0351      Qui Cardinales promoveantur, libere a Romano Pontifice seliguntur viri, saltem in ordine presbyteratus constituti, doctrina, moribus, pietate necnon rerum
Can. 0353      extraordinaria. § 2. In Consistorium ordinarium, convocantur omnes Cardinales, saltem in Urbe versantes, ad consultationem de quibusdam negotiis gravibus
Can. 0377      Pontifex nominat, aut legitime electos confirmat. § 2. Singulis saltem trienniis Episcopi provinciae ecclesiasticae vel, ubi adiuncta id suadeant
Can. 0377      dioecesanus, qui auxiliarem suae dioecesi dandum aestimet, elenchum trium saltem presbyterorum ad hoc officium aptiorum Apostolicae Sedi proponat. §
Can. 0378      agitur explendum; 2_ bona exsistimatione gaudens; 3_ annos natus saltem triginta quinque; 4_ a quinquennio saltem in presbyteratus ordine
Can. 0378      3_ annos natus saltem triginta quinque; 4_ a quinquennio saltem in presbyteratus ordine constitutus; 5_ laurea doctoris vel saltem
Can. 0378      saltem in presbyteratus ordine constitutus; 5_ laurea doctoris vel saltem licentia in sacra Scriptura, theologia aut iure canonico potius
Can. 0378      in instituto studiorum superiorum a Sede Apostolica probato, vel saltem in iisdem disciplinis vere peritus. § 2. Iudicium definitivum
Can. 0390      potest; non vero extra propriam dioecesim sine expresso vel saltem rationabiliter praesumpto Ordinarii loci consensu. - § 1. Episcopi
Can. 0396      toto vel ex parte quotannis visitandae, ita ut singulis saltem quinquenniis universam dioecesim, ipse per se vel, si legitime
Can. 0406      dioecesanus auxiliarem vel auxiliares suos constituat Vicarios generales vel saltem Vicarios episcopales, ab auctoritate sua, aut Episcopi coadiutoris vel
Can. 0413      dioecesis possessione componendo; qui elenchus cum Metropolitana communicandus singulis saltem triennis renoventur atque a cancellario sub secreto servetur. §
Can. 0453      permanenti praeest. - Conventus plenarii Episcoporum conferentiae habeantur semel saltem singulis annis, et praetera quoties id postulent peculiaria adiuncta
Can. 0455      1, ut valide ferantur in plenario conventu, per duas saltem ex tribus partibus suffragiorum Praesulum, qui voto deliberativo fruentes
Can. 0463      rector seminarii dioecesani maioris; 7_ vicarii foranei; 8_ unus saltem presbyter ex unoquoque vicariatu foraneo eligendus ab omnibus qui
Can. 0478      in iure canonico aut theologia doctores vel licentiati vel saltem in iisdem disciplinis vere periti, sana doctrina, probitate, prudentia
Can. 0489      1. Sit in curia dioecesana archivum quoque secretum, aut saltem in communi archivo armarium seu scrinium, omnino clausum et
Can. 0492      ipse Episcopus dioecesanus eiusve delegatus, et quod constat tribus saltem christifidelibus, in re oeconomica necnon in iure civili vere
Can. 0495      praefecturis apostolicis Vicarius vel Praefectus constituant consilium ex tribus saltem presbyteris missionariis, quorum sententiam, etiam per epistolam, audiant in
Can. 0514      in consilio pertractata sunt publici iuris facere. § 2. Saltem semel in anno convocetur. - § 1. Paroecia est
Can. 0564      Cappellanus est sacerdos, cui stabili modo committitur cura pastoralis, saltem ex parte, alicuius communitatis aut peculiaris coetus christifidelium, ad
Can. 0656      temporariae requiritur ut: 1_ qui eam emissurus est, decimum saltem octavum aetatis annum compleverit; 2_ novitiatus valide peractus sit
Can. 0658      appositas, ad validitatem professionis perpetuae requiritur: 1_ vigesimus primus saltem aetatis annus completus; 2_ praevia professio temporaria saltem per
Can. 0658      primus saltem aetatis annus completus; 2_ praevia professio temporaria saltem per triennium, salvo praescripto can. 657, § 3. -
Can. 0668      Testamentum autem, quod etiam in iure civili sit validum, saltem ante professionem perpetuam condant. § 2. Ad has dispositiones
Can. 0682      conferendo agatur, ab Episcopo dioecesano religiosus nominatur, praesentante vel saltem assentiente competenti Superiore. § 2. Religiosus ab officio commisso
Can. 0684      § 2. Sodalis, post peractam probationem quae ad tres saltem annos protrahenda est, ad professionem perpetuam in novo instituto
Can. 0693      priusquam inveniat Episcopum qui eum in dioecesi incardinet vel saltem ad experimentum recipiat. Si ad experimentum recipiatur, transacto quinquennio
Can. 0697      quod si monitio incassum cedat, ad alteram monitionem, spatio saltem quindecim dierum interposito, procedat; 3_ si haec quoque monitio
Can. 0699      1. Supremus Moderator cum suo consilio, quod ad validitatem saltem quattuor membris constare debet, collegialiter procedat ad probationes, argumenta
Can. 0699      id decisum fuerit, decretum dimissionis ferat, expressis ad validitatem saltem summarie motivis in iure et in facto. § 2
Can. 0701      probationem in dioecesi, ad normam can. 693, recipiat vel saltem exercitium sacrorum ordinum permittat. - § 1. Qui ex
Can. 0733      § 2. Consensus ad erigendam domum secumfert ius habendi saltem oratorium, in quo sanctissima Eucharistia celebretur et asservetur. -
Can. 0764      Salvo praescripto can. 765, facultate ubique praedicandi, de consensu saltem praesumpto rectoris ecclesiae exercendae, gaudent presbyteri et diaconi, nisi
Can. 0806      loci Ordinario, ut institutio quae in iisdem traditur pari saltem gradu ac in aliis scholis regionis, ratione scientifica sit
Can. 0809      habeantur, si fieri possit et expediat, studiorum universitates aut saltem facultates, in ipsarum territorio apte distributae, in quibus variae
Can. 0811      ut in universitatibus catholicis erigatur facultas aut institutum aut saltem cathedra theologiae, in qua lectiones laicis quoque studentibus tradantur
Can. 0813      habeat curam pastoralem studentium, etiam per paroeciae erectione, vel saltem per sacerdotes ad hoc stabiliter deputatos, et provideat ut
Can. 0844      normas ne ferant, nisi post consultationem cum auctoritate competenti saltem locali Ecclesiae vel communitatis non catholicae, cuius interest. -
Can. 0849      ratione paupertatis. - Baptismus, ianua sacramentorum, in re vel saltem in voto ad salutem necessarius, quo homines a peccatis
Can. 0863      baptismum conferre, ne suis quidem subditis. - Baptismum adultorum, saltem eorum qui aetatem quattuordecim annorum expleverunt, ad Episcopum dioecesanum
Can. 0868      § 1. Ut infans licite baptizetur, oportet: 1_ parentes, saltem eorum unus aut qui legitime eorundem locum tenet, consentiant
Can. 0875      Qui baptismum administrat curet ut, nisi adsit patrinus, habeatur saltem testis quo collatio baptismi probari possit. - Ad collatum
Can. 0877      Si de filio adoptivo agitur, inscribantur nomina adoptantium necnon, saltem si ita fiat in actu civili regionis, parentum naturalium
Can. 0886      administret, Episcopus indiget, nisi agatur de suis subditis, licentia saltem rationabiliter praesumpta Episcopi dioecesani. - Presbyter facultate confirmationem ministrandi
Can. 0903      dummodo aut litteras commendatitias sui Ordinarii vel sui Superioris, saltem intra annum datas, exhibeat, aut prudenter existimari possit eundem
Can. 0906      causa, sacerdos Sacrificium eucharisticum ne celebret sine participatione alicuius saltem fidelis. - In celebratione eucharistica diaconis et laicis non
Can. 0911      versantes. § 2. In casu necessitatis aut de licentia saltem praesumpta parochi, cappellani vel Superioris, cui postea notitiam dari
Can. 0919      ritibus. - § 1. Sanctissimam Eucharistiam recepturus per spatium saltem unius horae ante sacram communionem abstineat a quocumque cibo
Can. 0920      postquam ad sanctissimam Eucharistiam initiatus sit, obligatione tenetur semel saltem in anno, sacram communionem recipiendi. § 2. Hoc praeceptum
Can. 0934      qui eius curam habeat et, quantum fieri potest, sacerdos saltem bis in mense Missam ibi celebret. - Nemini licet
Can. 0937      ratio, ecclesia in qua sanctissima Eucharistia asservatur, per aliquot saltem horas cotidie fidelibus pateat, ut coram sanctissimo Sacramento orationi
Can. 0969      sodales sunt institutorum religiosorum, eadem ne utantur sine licentia saltem praesumpta sui Superioris. § 2. Superior instituti religiosi aut
Can. 0989      ad annos discretionis pervenerit, obligatione tenetur peccata sua gravia, saltem semel in anno, fideliter confitendi. - Nemo prohibetur quominus
Can. 0996      indulgentias debet esse baptizatus, non excommunicatus, in statu gratiae saltem in fine operum praescriptorum. § 2. Ut vero subiectum
Can. 0996      Ut vero subiectum capax eas lucretur, habere debet intentionem saltem generalem eas acquirendi et opera iniuncta implere statuto tempore
Can. 1003      quilibet alius sacerdos hoc sacramentum ministrare potest de consensu saltem praesumpto sacerdotis de quo supra. § 3. Cuilibet sacerdoti
Can. 1006      qui, cum suae mentis compotes essent, hoc sacramentum implicite saltem petierint, conferatur. - Unctio infirmorum ne conferatur illis, qui
Can. 1014      dispensatio intercesserit, Episcopus consecrator principalis in consecratione episcopali duos saltem Episcopos consecrantes sibi adiungat; valde convenit autem, ut una
Can. 1031      expleverint et sufficienti gaudeant maturitate, servato insuper intervallo sex saltem mensium inter diaconatum et presbyteratum; qui ad presbyteratum destinantur
Can. 1031      eundem diaconatum ne admittatur, nisi post expletum vigesimum quintum saltem aetatis annum; qui matrimonio coniunctus est, nonnisi post expletum
Can. 1031      qui matrimonio coniunctus est, nonnisi post expletum trigesimum quintum saltem aetatis annum, atque de uxoris consensu. § 3. Integrum
Can. 1035      2. Inter acolythatus et diaconatus collationem intervallum intercedat sex saltem mensium. - Candidatus, ut ad ordinem diaconatus aut presbyteratus
Can. 1039      aliquem ordinem promovendi sunt, exercitiis spiritualibus vacent per quinque saltem dies, loco et modo ab Ordinario determinatis; Episcopus, antequam
Can. 1061      Matrimonium invalidum dicitur putativum, si bona fide ab una saltem parte celebratum fuerit, donec utraque pars de eiusdem nullitate
Can. 1089      adstricti sunt. - Inter virum et mulierem abductam vel saltem retentam intuitu matrimonii cum ea contrahendi, nullum matrimonium consistere
Can. 1096      Ut consensus matrimonialis haberi possit, necesse est ut contrahentes saltem non ignorent matrimonium esse consortium permanens inter virum et
Can. 1105      aut a sacerdote ab alterutro delegato, aut a duobus saltem testibus; aut confici debet per documentum ad normam iuris
Can. 1110      personalis vi officii matrimonio solummodo eorum valide assistunt, quorum saltem alteruter subditus sit intra fines suae dicionis. - §
Can. 1117      solis testibus. - Statuta superius forma servanda est, si saltem alterutra pars matrimonium contrahentium in Ecclesia catholica baptizata vel
Can. 1138      probetur. § 2. Legitimi praesumuntur filii, qui nati sunt saltem post dies 180 a die celebrati matrimonii, vel infra
Can. 1144      debet an: 1_ velit et ipsa baptismum recipere; 2_ saltem velit cum parte baptizata pacifice cohabitare, sine contumelia Creatoris
Can. 1144      sive ante sive post baptismum, dummodo constet modo procedendi saltem summario et extraiudiciali eam fieri non posse aut fore
Can. 1156      cesset impedimentum vel ab eodem dispensetur, et consensum renovet saltem pars impedimenti conscia. § 2. Haec renovatio iure ecclesiastico
Can. 1217      Aedificatione rite peracta, nova ecclesia quam primum dedicetur aut saltem benedicatur, sacrae liturgiae legibus servatis. § 2. Sollemni ritu
Can. 1240      1. Coemeteria Ecclesiae propria, ubi fieri potest, habeantur, vel saltem spatia in coemeteriis civilibus fidelibus defunctis destinata, rite benedicenda
Can. 1280      persona iuridica suum habeat consilium a rebus oeconomicis vel saltem duos consiliarios, qui administratorem, ad normam statutorum, in munere
Can. 1313      § 2. Quod si lex posterior tollat legem vel saltem poenam, haec statim cessat. - Poena plerumque est ferendae
Can. 1339      § 3. De monitione et correptione constare semper debet saltem ex aliquo documento, quod in secreto curiae archivo servetur
Can. 1347      1. Censura irrogari valide nequit, nisi antea reus semel saltem monitus sit ut a contumacia recedat, dato congruo ad
Can. 1347      quique praetera congruam damnorum et scandali reparationem dederit vel saltem serio promiserit. - Cum reus ab accusatione absolvitur vel
Can. 1420      debent sacerdotes, integrae famae, in iure canonico doctores vel saltem licentiati, annos nati non minus triginta. § 5. Ipsi
Can. 1421      sint integrae famae et in iure canonico doctores vel saltem licentiati. - Vicarius iudicialis, Vicarii iudiciales adiuncti et ceteri
Can. 1433      sunt, nisi ipsi, etsi non citati, revera interfuerint, aut saltem ante sententiam, actis inspectis, munere suo fungi potuerint. -
Can. 1496      vel alioquin relative incompetenti. - § 1. Qui probabilibus saltem argumentis ostenderit super aliqua re ab alio detenta ius
Can. 1504      petatur; 2_ indicare quo iure innitatur actor et generatim saltem quibus factis et probationibus ad evincenda ea quae asseruntur
Can. 1524      subscribi, cum altera parte communicari, ab eaque acceptari vel saltem non impugnari, et a iudice admitti. - Renuntiatio a
Can. 1532      causa est, iudex partibus iusiurandum de veritate dicenda aut saltem de veritate dictorum deferat, nisi gravis causa aliud suadeat
Can. 1546      periculo violationis secreti servandi. § 2. Attamen si qua saltem documenti particula describi possit et in exemplari exhiberi sine
Can. 1554      id, prudenti iudicis existimatione, fieri sine gravi difficultate nequeat, saltem ante testimoniorum publicationem fiat. - Firmo praescripto can. 1550
Can. 1567      a notario et referre debet ipsa editi testimonii verba, saltem quod attinet ad ea quae iudicii materiam directe attingunt
Can. 1617      si mere ordinatoria non sint, vim non habent, nisi saltem summarie motiva exprimant, vel ad motiva in alio actu
Can. 1618      alicui ipsius gradui finem ponunt, quod attinet ad aliquam saltem partem in causa. - Firmis cann. 1622 et 1623
Can. 1620      partem conventam; 5_ lata est inter partes, quarum altera saltem non habeat personam standi in iudicio; 6_ nomine alterius
Can. 1658      colligi a iudice possint. § 2. Libello adnecti debent, saltem in exemplari authentico, documenta quibus petitio innititur. - §
Can. 1661      2. In citatione partes certiores fiant se posse, tres saltem ante audientiam dies, aliquod breve scriptum tribunali exhibere ad
Can. 1717      ad controversiam iudicandam. - § 1. Quoties Ordinarius notitiam, saltem veri similem, habet de delicto, caute inquirat, per se
Can. 1720      extincta, decretum ferat ad normam cann. 1342-1350, expositis, breviter saltem, rationibus in iure et in facto. - § 1
Can. 1740      aliquam causam, etiam citra gravem ipsius culpam, noxium aut saltem inefficax evadat, potest ipse ab Episcopo dioecesano a paroecia

SALUS     [3]
Can. 0747      rebus humanis, quatenus personae humanae iura fundamentalia aut animarum salus id exigant. - § 1. Omnes homines veritatem in
Can. 1736      gravibus tantum de causis et cauto semper ne quid salus animarum detrimenti capiat. § 3. Suspensa decreti exsecutione ad
Can. 1737      Superior iubere ut exsecutio suspendatur, cauto tamen ne quid salus animarum detrimenti capiat. - Recurrens semper ius habet advocatum

SALUTARES     [1]
Can. 0981      qualitate et numero peccatorum, habita tamen ratione paenitentis condicionis, salutares et convenientes satisfactiones confessarius iniungat; quas paenitens per se

SALUTE     [2]
Can. 1173      cantu et oratione, laudat atque interpellat pro totius mundi salute. - § 1. Obligatione liturgiae horarum persolvendae adstringuntur clerici
Can. 1752      canonis 1747, servata aequitate canonica et prae oculis habita salute animarum, quae in Ecclesia suprema semper lex esse debet

SALUTEM     [6]
Can. 0573      dedicantur ut, in Eius honorem atque Ecclesiae aedificationem mundique salutem novo et peculiari titulo dediti, caritatis perfectionem in servitio
Can. 0603      prece et paenitentia, suam in laudem Dei et mundi salutem vitam devovent. § 2. Eremita, uti Deo deditus in
Can. 0768      praecones christifidelibus imprimis proponant, quae ad Dei gloriam hominumque salutem credere et facere oportet. § 2. Impertiant quoque fidelibus
Can. 0839      in animis radicandum et roborandum adiuvant et ad mundi salutem conferunt. § 2. Curent locorum Ordinarii ut orationes necnon
Can. 0849      ianua sacramentorum, in re vel saltem in voto ad salutem necessarius, quo homines a peccatis liberantur, in Dei filios
Can. 1452      causis poenalibus aliisque, quae publicum Ecclesiae bonum aut animarum salutem respiciunt. § 2. Potest autem praeterea iudex partium neglegentiam

SALUTI     [1]
Can. 0978      a Deo constitutum esse, ut honori divino et animarum saluti consulat. § 2. Confessarius, utpote minister Ecclesiae, in administrando

SALUTIFERUM     [1]
Can. 0987      quilibet sacerdos. - Christifidelis, ut sacramenti paenitentiae remedium percipiat salutiferum, ita dispositus sit oportet ut, peccata quae commiserit repudians

SALUTIS     [9]
Can. 0211      Omnes christifideles officium habent et ius allaborandi ut divinum salutis nuntium ad universos homines omnium temporum ac totius orbis
Can. 0217      ad maturitatem humanae personae prosequendam atque simul ad mysterium salutis cognoscendum et vivendum rite instruantur. - Qui disciplinis sacris
Can. 0225      sive singuli sive in consociationibus coniuncti, allaborandi ut divinum salutis nuntium ab universis hominibus ubique terrarum cognoscatur et accipiatur
Can. 0252      una sacra Traditione semper innixae, quarum ope alumni mysteria salutis, s. Thoma praesertim magistro, intimius penetrare addiscant, itemque lectiones
Can. 0652      sui abnegationem in pleniorem perfectionis viam introducantur; ad mysterium salutis contemplandum et sacras Scripturas legendas et meditandas instruantur; ad
Can. 0788      per vitae christianae institutionem et tirocinium, apte initientur mysterio salutis atque introducantur in vitam fidei, liturgiae et caritatis populi
Can. 1173      Deum ad populum suum loquentem audiens et memoriam mysterii salutis agens, Ipsum sine intermissione, cantu et oratione, laudat atque
Can. 1201      in damnum aliorum aut in praeiudicium boni publici vel salutis aeternae iusiurandum adiciatur, nullam exinde actus consequitur firmitatem. -
Can. 1234      - § 1. In sanctuariis abundantius fidelibus suppeditentur media salutis, verbum Dei sedulo annuntiando, vitam liturgicam praesertim per Eucharistiae

SALVA     [15]
Can. 0121      adimpletionem quod attinet, fundatorum oblatorumque voluntas atque iura quaesita salva esse debent. - Si universitas, quae gaudet personalitate iuridica
Can. 0212      hisquae ad bonum Ecclesiae pertinent sacris Pastoribus manifestent eamque, salva fidei morumque integritate ac reverentia erga Pastores, attentisque communi
Can. 0240      confessarios ordinarios, alii regulariter ad seminarium accedant confessarii, atque, salva quidem seminarii disciplina, integrum semper sit alumnis quemlibet confessarium
Can. 0580      vitae consecratae ad aliud reservatur competenti auctoritati instituti aggregantis, salva semper canonica autonomia instituti aggregati. - Dividere institutum in
Can. 0630      debitam agnoscant libertatem circa paenitentiae sacramentum et conscientiae moderamen, salva tamen instituti disciplina. § 2. Solliciti sint Superiores ad
Can. 0732      cann. 578-597, et 606 statuuntur, societatibus vitae apostolicae applicantur, salva tamen uniuscuiusque societatis natura societatibus vero, de quibus in
Can. 0806      valent de scholis quoque quae ab iisdem sodalibus diriguntur, salva quidem eorundem quoad internum earum scholarum moderamen autonomia. §
Can. 1059      catholica, regitur iure non solum divino, sed etiam canonico, salva competentia civilis potestatis circa mere civiles eiusdem matrimonii effectus
Can. 1116      vocari et, una cum testibus, matrimonii celebrationi adesse debet, salva coniugii validitate coram solis testibus. - Statuta superius forma
Can. 1127      consulto tamen Ordinario loci in quo matrimonium celebratur, et salva ad validitatem aliqua publica forma celebrationis; Episcoporum conferentiae est
Can. 1281      administratoribus illegitime sed valide positis respondebit ipsa persona iuridica, salva eius actione seu recursu adversus administratores qui damna eidem
Can. 1446      Christifideles omnes, in primis autem Episcopi, sedulo annitantur ut, salva iustitia, lites in populo Dei, quantum fieri possit, vitentur
Can. 1453      1600. - Iudices et tribunalia curent ut quam primum, salva iustitia, causae omnes terminentur, utque in tribunali primae instantiae
Can. 1602      cum praecipuis documentis typis imprimantur, praevia iudicis licentia requiritur, salva secreti obligatione, si qua sit. § 3. Quoad extensionem
Can. 1670      quae non sint ad validitatem statutae, derogare, ut celeritati, salva iustitia, consulat. - Causae matrimoniales baptizatorum iure proprio ad

SALVET     [1]
Can. 0998      aegrotantes Domino patienti et glorificato, ut eos allevet et salvet, commendat, confertur eos liniendo oleo atque verba proferendo in

SALVIFICAE     [2]
Can. 0207      sancita, suo peculiari modo Deo consecrantur et Ecclesiae missioni salvificae prosunt; quorum status, licet ad hierarchicam Ecclesiae structuram non
Can. 0574      fruantur et, secundum finem et spiritum instituti, eiusdem missioni salvificae prosint. - Consilia evangelica in Christi Magistri doctrina et

SALVIS     [29]
Can. 0061      etiam praeter eius assensum, et valet ante eiusdem acceptationem, salvis clausulis contrariis. - Rescriptum in quo nullus datur exsecutor
Can. 0065      assensu dicasterii quocum agi coeptum est. - § 1. Salvis praescriptis §§ 2 et 3, nemo gratiam a proprio
Can. 0123      statutis, quae, si sileant, obveniunt personae iuridicae immediate superiori, salvis semper fundatorum vel oblatorum voluntate necnon iuribus quaesitis; extincta
Can. 0197      Ecclesia recipit prout est in legislatione civili respectivae nationis salvis exceptionibus quae in canonibus huius Codicis statuuntur. - Nulla
Can. 0269      necessitas aut utilitas suae Ecclesiae particularis id exigat, et salvis praescriptis honestam sustentationem clericorum respicientibus; 2_ ex legitimo documento
Can. 0326      Destinatio bonorum consociationis extinctae ad normam statutorum determinanda est, salvis iuribus quaesitis atque oblatorum voluntate. - Christifideles laici magni
Can. 0481      generalis et Vicarii episcopalis expleto tempore mandati, renuntiatione, itemque, salvis cann. 406 et 409, remotione eisdem ab Episcopo dioecesano
Can. 0506      approbante eodem Episcopo dioecesano. - § 1. Statuta capituli, salvis semper fundationis legibus, ipsam capituli constitutionem et numerum canonicorum
Can. 0506      peragenda; decernant conventus in quibus capituli negotia agantur atque, salvis quidem iuris universalis praescriptis, condiciones statuant ad validitatem liceitatemque
Can. 0559      in ecclesia sibi commissa liturgicas celebrationes etiam sollemnes peragere, salvis legitimis fundationis legibus, atque dummodo de iudicio loci Ordinarii
Can. 0595      constitutiones approbare et immutationes in eas legitime introductas confirmare, salvis iis in quibus Apostolica Sedes manus apposuerit, necnon negotia
Can. 0611      instituti; 2_ opera instituto propria exercendi ad normam iuris, salvis condicionibus in consensu appositis; 3_ pro institutis clericalibus habendi
Can. 0612      Episcopi dioecesani; non vero, si agatur de conversione, quae, salvis fundationis legibus, ad internum regimen et disciplinam dumtaxat referatur
Can. 0616      dioecesano. De bonis domus suppressae provideat ius proprium instituti, salvis fundatorum vel offerentium voluntatibus et iuribus legitime quaesitis. §
Can. 0649      3. Novitiatus ultra biennium ne extendatur. - § 1. Salvis praescriptis can. 647, § 3 et can. 648, §
Can. 0680      moderamine Episcopi dioecesani, omnium operum et actionum apostolicarum coordinatio, salvis indole, fine singulorum institutorum et legibus fundationis. - §
Can. 0684      consensus Superioris maioris utriusque monasterii et capituli monasterii recipientis, salvis aliis requisitis iure proprio statutis nova professio non requiritur
Can. 0708      viribus, allaborent sive ad finem singulorum institutorum plenius assequendum, salvis semper eorum autonomia, indole proprioque spiritu, sive ad communia
Can. 0715      Sodales clerici in dioecesi incardinati ab Episcopo dioecesano dependent, salvis iis quae vitam consecratam in proprio instituto respiciunt. §
Can. 0844      qui pariter eadem a solis ministris catholicis licite recipiunt, salvis huius canonis §§ 2, 3 et 4, atque can
Can. 1108      secundum tamen regulas expressas in canonibus qui sequuntur, et salvis exceptionibus de quibus in cann. 144, 1112, § 1
Can. 1117      eandem recepta sit neque actu formali ab ea defecerit, salvis praescriptis can. 1127, § 2. - § 1. Matrimonium
Can. 1219      dedicata vel benedicta omnes actus cultus divini perfici possunt, salvis iuribus paroecialibus. - § 1. Curent omnes ad quos
Can. 1263      et sub iisdem condicionibus, extraordinariam et moderatam exactionem imponere, salvis legibus et consuetudinibus particularibus quae eidem potiora iura tribuant
Can. 1276      bonorum, quae ad personas iuridicas publicas sibi subiectas pertinent, salvis legitimis titulis quibus eidem Ordinario potiora iura tribuantur. §
Can. 1308      iusta tantum et necessaria causa facienda, reservatur Sedi Apostolicae, salvis praescriptis quae sequuntur. § 2. Sibi in tabulis fundationum
Can. 1402      irrogationem. - Omnia Ecclesiae tribunalia reguntur canonibus qui sequuntur, salvis normis tribunalium Apostolicae Sedis. - § 1. Causae canonizationis
Can. 1710      de iudiciis in genere et de iudicio contentioso ordinario, salvis praescriptis huius tituli. - In his causis defensor vinculi
Can. 1728      iustitiae restitutioni satis provisum non esse. - § 1. Salvis praescriptis canonum huius tituli, in iudicio poenali applicandi sunt

SALVO     [41]
Can. 0064      quo rescriptum datum est; in ceteris, tempore exsecutionis. - Salvo iure Paenitentiariae pro foro interno, gratia a quovis dicasterio
Can. 0106      quasi-domicilium amittitur discessione a loco cum animo non revertendi, salvo praescripto can. 105. - § 1. Tum per domicilium
Can. 0198      solum initio, sed toto decursu temporis ad praescriptionem requisiti, salvo praescripto can. 1362. - Praescriptioni obnoxia non sunt: 1_
Can. 0292      clericalis, firmo praescripto can. 291; potestatem ordinis exercere prohibetur, salvo praescripto can. 976; eo ipso privatur omnibus officiis, numeribus
Can. 0316      praemissa monitione, a consociatione dimittantur, servatis eius statutis et salvo iure recursus ad auctoritatem ecclesiasticam, de qua in can
Can. 0325      ea bona quae possidet libere administrat, iuxta statutorum praescripta, salvo iure auctoritatis ecclesiasticae competentis vigilandi ut bona fines associationis
Can. 0418      tenetur, cessante qualibet Vicarii generalis et Vicarii episcopalis potestate, salvo tamen can. 409, § 2; 2_ integram percipit remunerationem
Can. 0440      de iudicio maioris partis Episcoporum dioecesanorum provinciae, opportunum videatur, salvo can. 439, § 2. § 2. Sede metropolitana vacante
Can. 0445      provideatur atque potestate gaudet regiminis, praesertim legislativa, ita ut, salvo semper iure universali Ecclesiae, decernere valeat quae ad fidei
Can. 0535      necnon quae pertinent ad statum canonicum christifidelium, ratione matrimonii, salvo quidem praescripto can. 1133, ratione adoptionis, itemque ratione suspecti
Can. 0557      § 1. Ecclesiae rector libere nominatur ab Episcopo dioecesano, salvo iure eligendi aut praesentandi, si cui legitime competat; quo
Can. 0558      seminarii vel collegii, nisi aliter Episcopus dioecesanus constituerit. - Salvo praescripto can. 262, rectori non licet functiones paroeciales de
Can. 0611      in consensu appositis; 3_ pro institutis clericalibus habendi ecclesiam, salvo praescripto can. 1215, § 3, et sacra ministeria peragendi
Can. 0643      obstringitur vel in aliqua societate vitae apostolicae incorporatus est, salvo praescripto can. 684; 4_ qui institutum ingreditur vi, metu
Can. 0658      annus completus; 2_ praevia professio temporaria saltem per triennium, salvo praescripto can. 657, § 3. - § 1. In
Can. 0764      nisi Episcopus loci in casibus particularibus expresse renuerit. - Salvo praescripto can. 765, facultate ubique praedicandi, de consensu saltem
Can. 0766      particularibus utilitas id suadeat, iuxta Episcoporum conferentiae praescripta, et salvo can. 767, § 1. - § 1. Inter praedicationis
Can. 0847      oleis ex olivis aut aliis ex plantis expressis atque, salvo praescripto can. 999, n. 2, ab Episcopo consecratis vel
Can. 0858      - § 1. Quaevis ecclesia paroecialis baptismalem fontem habeat, salvo iure cumulativo aliis ecclesiis iam quaesito. § 2. Loci
Can. 0887      vetitum; illud vero in alieno territorio nemini valide confert, salvo praescripto can. 883, n. 3. - Intra territorium in
Can. 0917      eadem die suscipere solummodo intra eucharisticam celebrationem cui participat, salvo praescripto can. 921, § 2. - Maxime commendatur ut
Can. 1030      presbyteratum destinatis, sibi subditis, ascensum ad presbyteratum interdicere potest, salvo recursu ad normam iuris. - § 1. Presbyteratus ne
Can. 1158      publicum, consensus ab utraque parte renovandus est forma canonica, salvo praescripto can. 1127, § 2. § 2. Si impedimentum
Can. 1160      formae, ut validum fiat, contrahi denuo debet forma canonica, salvo praescripto can. 1127, § 2. - § 1. Matrimonii
Can. 1265      oblationes occasione ministrationis sacramentorum et sacramentalium. - § 1. Salvo iure religiosorum mendicantium, vetatur persona quaevis privata, sive physica
Can. 1279      aliud ferant ius particulare, statuta aut legitima consuetudo, et salvo iure Ordinarii interveniendi in casu neglegentiae administratoris. § 2
Can. 1292      licentia auctoritatis ad normam iuris competentis. - § 1. Salvo praescripto can. 638, § 3, cum valor bonorum, quorum
Can. 1427      si monasterium sit sui iuris, Abbas localis. § 2. Salvo diverso constitutionum praescripto, si res contentiosa agatur inter duas
Can. 1438      1_ a tribunali Episcopi suffraganei appellatur ad tribunal Metropolitae, salvo praescripto can. 1439; 2_ in causis in prima instantia
Can. 1478      tantummodo possunt per eorum parentes aut tutores vel curatores, salvo praescripto § 3. § 2. Si iudex existimet minorum
Can. 1492      de statu personarum, quae numquam extinguuntur. § 2. Exceptio, salvo praescripto can. 1462, semper competit et est suapte natura
Can. 1511      citatio non fuerit legitime notificata, nulla sunt acta processus, salvo praescripto can. 1507, § 3. - Cum citatio legitime
Can. 1521      aliosve minoribus aequiparatos, atque etiam ex officio declarari debet, salvo iure petendi indemnitatem adversus tutores, curatores, administratores, procuratores, qui
Can. 1548      Testes iudici legitime interroganti veritatem fateri debent. § 2. Salvo praescripto can. 1550, § 2, n. 2, ab obligatione
Can. 1628      requiritur, ius habent a sententia appellandi ad iudicem superiorem, salvo praescripto can. 1629. - Non est locus appellationi: 1_
Can. 1632      provocaverit, de causa videt tribunal quod superioris est gradus, salvo can. 1415. - Appellatio prosequenda est coram iudice ad
Can. 1639      capita. - Appellatio exsecutionem sententiae suspendit. - § 1. Salvo praescripto can. 1683, in gradu appellationis non potest admitti
Can. 1650      Sententia quae transiit in rem iudicatam, exsecutioni mandari potest, salvo praescripto can. 1647. § 2. Iudex qui sententiam tulit
Can. 1663      cann. 1459-1464. - § . 1 Probationes colliguntur in audientia, salvo praescripto can. 1418. § 2. Pars eiusque advocatus assistere
Can. 1678      ius est: 1_ examini partium, testium et peritorum adesse, salvo praescripto can. 1559; 2_ acta iudicialia, etsi nondum publicata
Can. 1729      licet a diversis partibus, proponatur, unicum fiat iudicium appellationis, salvo praescripto can. 1730. - § 1. Ad nimias poenalis

SANA     [2]
Can. 0478      vel licentiati vel saltem in iisdem disciplinis vere periti, sana doctrina, probitate, prudentia ac rerum gerendarum experientia commendati. §
Can. 0521      in sacro presbyteratus ordine constitutus. § 2. Sit praeterea sana doctrina et morum probitate praestans, animarum zelo aliisque virtutibus

SANABILIS     [1]
Can. 1622      decem annos a die publicationis sententiae. - Sententia vitio sanabilis nullitatis dumtaxat laborat, si: 1_ lata est a non

SANAE     [1]
Can. 0578      circa naturam, finem, spiritum et indolem instituti, necnon eius sanae traditiones, quae omnia patrimonium eiusdem instituti constituunt, ab omnibus

SANANTUR     [1]
Can. 1619      non sint ante sententiam iudici denuntiatae, per ipsam sententiam sanantur, quoties agitur de causa ad privatorum bonum attinenti. -

SANARI     [3]
Can. 1162      in utraque vel alterutra parte deficiat consensus, matrimonium nequit sanari in radice, sive consensus ab initio defuerit, sive ab
Can. 1163      Matrimonium irritum ob impedimentum vel ob defectum legitimae formae sanari potest, dummodo consensus utriusque partis perseveret. § 2. Matrimonium
Can. 1163      Matrimonium irritum ob impedimentum iuris naturalis aut divini positivi sanari potest solummodo postquam impedimentum cessavit. - Sanatio valide concedi

SANAS     [1]
Can. 0576      parte sua, curare ut instituta secundum spiritum fundatorum et sanas traditiones crescant et floreant. - Permulta in Ecclesia sunt

SANATA     [2]
Can. 1622      innititur, cuius nullitas non sit ad normam can. 1619 sanata; 6_ lata est contra partem legitime absentem, iuxta can
Can. 1626      appellatio una cum querela nullitatis interposita fuerit, aut nullitas sanata sit per decursum termini de quo in can. 1623

SANATIO     [5]
Can. 1161      can. 1127, § 2. - § 1. Matrimonii irriti sanatio in radice est eiusdem, sine renovatione consensus, convalidatio, a
Can. 1161      momentum celebrationis matrimonii, nisi aliud expresse caveatur. § 3. Sanatio in radice ne concedatur, nisi probabile sit partes in
Can. 1162      consensus ab initio quidem defuerat, sed postea praestitus est, sanatio concedi potest a momenti praestiti consensus. - § 1
Can. 1164      divini positivi sanari potest solummodo postquam impedimentum cessavit. - Sanatio valide concedi potest etiam alterutra vel utraque parte inscia
Can. 1165      autem concedatur nisi ob gravem causam. - § 1. Sanatio in radice concedi potest ab Apostolica Sede. § 2

SANATIONE     [1]
Can. 1165      concurrant, impletis condicionibus, de quibus in can. 1125, pro sanatione matrimonii mixti; concedi autem ab eodem nequit, si adsit

SANCITA     [1]
Can. 0207      vota aut alia sacra ligamina, ab Ecclesia agnita et sancita, suo peculiari modo Deo consecrantur et Ecclesiae missioni salvificae

SANCTA     [20]
Can. 0242      normis a suprema Ecclesiae auctoritate latis, statuenda et a Sancta Sede approbanda novis quoque adiunctis, approbante item Sancta Sede
Can. 0242      a Sancta Sede approbanda novis quoque adiunctis, approbante item Sancta Sede, accommodanda, qua institutionis in seminario tradendae definiantur summa
Can. 0253      licentia potiti sunt in universitate studiorum aut facultate a Sancta Sede recognita. § 2. Curetur ut distincti totidem nominentur
Can. 0312      auctoritas competens est: 1_ pro consociationibus universalibus atque internationalibus Sancta Sedes; 2_ pro consociationibus nationalibus, quae scilicet ex ipsa
Can. 0320      erogationis rationem reddere debet. - § 1. Consociationes a Sancta Sede erectae nonnisi ab eadem supprimi possunt. § 2
Can. 0369      particularem constituat, in qua vere inest et operatur una sancta catholica et apostolica Christi Ecclesia. - Praelatura territorialis aut
Can. 0403      dari potest Episcopus auxiliaris specialibus instructus facultatibus. § 3. Sancta Sedes, si magis opportunum id ipsi videatur, ex officio
Can. 0413      - § 1. Sede impedita, regimen dioecesis, nisi aliter Sancta Sedes pro providerit, competit Episcopo coadiutori, si adsit; eo
Can. 0419      deficiente autem Episcopo auxiliari, ad collegium consultorum, nisi a Sancta Sede aliter provisum fuerit. Qui ita regimen dioecesis assumit
Can. 0420      Praefecto immediate post captam possessionem nominatus, nisi aliter a Sancta Sede statutum fuerit. - § 1. Intra octo dies
Can. 0433      Ecclesiae particulares, provinciae ecclesiasticae vicinores, proponente Episcoporum conferentia, a Sancta Sede in regiones ecclesiasticas coniungi possunt. § 2. Regio
Can. 0434      potestates, eidem conventui non competunt, nisi quaedam specialiter a Sancta Sede ei concessa fuerint. - Provinciae ecclesiasticae praeest Metropolita
Can. 0506      tum occasione perfuncti muneris solvenda necnon, attentis normis a Sancta Sede latis, quaenam sint canonicorum insignia. - § 1
Can. 0638      consilii. Si tamen agatur de negotio quod summam a Sancta Sede pro cuiusque regione definitam superet, itemque de rebus
Can. 0686      Moderatore de consensu sui consilii, exclaustratio imponi potest a Sancta Sede pro sodale instituti iuris pontificii vel ab Episcopo
Can. 0700      submittat. - Decretum dimissionis vim non habet, nisi a Sancta Sede confirmatum fuerit, cui decretum et acta omnia transmittenda
Can. 0709      instaurandam. - Conferentiae Superiorum maiorum sua habeant statuta a Sancta Sede approbata, a qua unice, etiam in personam iuridicam
Can. 0837      celebrationes Ecclesiae ipsius, quae est unitatis sacramentum, scilicet plebs sancta sub Episcopis adunata et ordinata; quare ad universum corpus
Can. 1120      - Episcoporum conferentia exarare potest ritum proprium matrimonii, a Sancta Sede recognoscendum, congruentem locorum et populorum usibus ad spiritum
Can. 1232      sanctuarii nationalis, Episcoporum conferentia; ad statuta sanctuarii internationalis, sola Sancta Sedes. § 2. In statutis determinentur praesertim finis, auctoritas

SANCTAE     [20]
Can. 0087      dispensare valet in iisdem legibus, etiam si dispensatio reservatur Sanctae Sedi, dummodo agatur de dispensatione quam ipsa in iisdem
Can. 0305      regimini secundum praescripta canonum, qui sequuntur. § 2. Vigilantiae Sanctae Sedis subsunt consociationes cuiuslibet generis; vigilantiae Ordinarii loci subsunt
Can. 0361      competentia lege peculiari definiuntur. - Nomine Sedis Apostolicae vel Sanctae Sedis in hoc Codice veniunt non solum Romanus Pontifex
Can. 0395      § 3. A dioecesi ne absit diebus Nativitatis, Hebdomadae Sanctae et Resurrectionis Domini, Pentecostes et Corporis et Sanguinis Christi
Can. 0430      novo Episcopo dioecesis possessionem. § 2. Administratoris dioecesani remotio Sanctae Sedi reservatur renuntiatio quae forte ab ipso fiat, authentica
Can. 0592      mittat. § 2. Cuiuslibet instituti Moderatores promoveant notitiam documentorum Sanctae Sedis, quae sodales sibi concreditos respiciunt, eorumque observantiam curent
Can. 0638      rebus pretiosis artis vel historiae causa, requiritur insuper ipsius Sanctae Sedis licentia. § 4. Pro monasteriis sui iuris, de
Can. 0684      ex illis ad institutum religiosum fiat transitus, requiritur licentia Sanctae Sedis, cuius mandatis standum est. - § 1. Usque
Can. 0686      de clerico. Indultum prorogare vel illud ultra triennium concedere Sanctae Sedi vel, si de institutis iuris dioecesani agitur, Episcopo
Can. 0706      381, § 2, acquirunt Ecclesiae particulari; ceteri, instituto vel Sanctae Sedi, prout institutum capax est possidendi vel minus; 2_
Can. 0743      consensu eius consilii obtinere potest, nisi id iuxta constitutiones Sanctae Sedi reservetur. - § 1. Supremo quoque Moderatori cum
Can. 0744      vel ex eo ad societatem vitae apostolicae, licentia requiritur Sanctae Sedis, cuius mandatis standum est. - Supremus Moderator cum
Can. 0791      pro missionibus; 4_ solvatur quotannis congrua pro missionibus stips, Sanctae Sedi transmittenda. - Episcoporum conferentiae opera instituant ac promoveant
Can. 0838      libris liturgicis definitos aptatas, parare, easque edere, praevia recognitione Sanctae Sedis. § 4. Ad Episcopum dioecesanum in Ecclesia sibi
Can. 1047      in casibus occultis. § 4. Ab irregularitatibus et impedimentis Sanctae Sedi non reservatis dispensare valet Ordinarius. - In casibus
Can. 1112      dioecesanus, praevio voto favorabili Episcoporum conferentiae et obtenta licentia Sanctae Sedis, delegare laicos, qui matrimoniis assistant. § 2. Laicus
Can. 1139      matrimonium parentum sive validum sive putativum, vel per rescriptum Sanctae Sedis. - Filii legitimati, ad effectus canonicos quod attinet
Can. 1231      approbatio Episcoporum conferentiae; ut dici possit internationale, requiritur approbatio Sanctae Sedis. - § 1. Ad approbanda statuta sanctuarii dioecesani
Can. 1246      Christi, Epiphaniae, Ascensionis et sanctissimi Corporis et Sanguinis Christi, Sanctae Genetricis Mariae, eiusdem Immaculatae Conceptionis et Assumptionis, sancti Ioseph
Can. 1292      vel historiae causa, ad validitatem alienationis requiritur insuper licentia Sanctae Sedis. § 3. Si res alienanda sit divisibilis, in

SANCTAM     [8]
Can. 0087      specialiter reservatur. § 2. Si difficilis sit recursus ad Sanctam Sedem et simul in mora sit periculum gravis damni
Can. 0210      praescripta, pertinent. - Omnes christifideles, secundum propriam condicionem, ad sanctam vitam ducendam atque ad Ecclesiae incrementum eiusque iugem sanctificationem
Can. 0413      ad normam §§ 1 vel 2, susceperit, quam primum Sanctam Sedem moneat de sede impedita ac de suspecto munere
Can. 0415      deficiat vel de eodem agatur, suffraganeus antiquior promotione ad Sanctam Sedem statim reccurat, ut ipsa provideat. - Sedes episcopalis
Can. 0616      legitime quaesitis. § 2. Suppressio unicae domus instituti ad Sanctam Sedem pertinet, cui etiam reservatur de bonis in casu
Can. 0679      eius Superior maior monitus prospicere neglexerit, re tamen ad Sanctam Sedem statim delata. - Inter varia instituta, et etiam
Can. 1417      iudicii gradu et in quovis litis statu, cognoscendam ad Sanctam Sedem deferre vel apud eandem introducere. § 2. Provocatio
Can. 1444      ab ordinariis tribunalibus primae instantiae diiudicatae fuerint et ad Sanctam Sedem per appellationem legitimam deferantur; 2_ in tertia vel

SANCTE     [1]
Can. 0747      depositum concredidit ut ipsa, Spiritu Sancto assistente, veritatem revelatam sancte custodiret, intimius perscrutaretur, fideliter annuntiaret atque exponeret, officium est

SANCTI     [3]
Can. 0573      stabilis vivendi forma qua fideles, Christum sub actione Spiritus Sancti pressius sequentes, Deo summe dilecto totaliter dedicantur ut, in
Can. 0879      imprimit et quo baptizati, iter initiationis christianae prosequentes, Spiritus Sancti dono ditantur atque perfectius Ecclesiae vinculantur, eosdem roborat arctiusque
Can. 1246      Christi, Sanctae Genetricis Mariae, eiusdem Immaculatae Conceptionis et Assumptionis, sancti Ioseph, sanctorum Petri et Pauli Apostolorum, omnium denique Sanctorum

SANCTIA     [1]
Can. 0578      - Fundatorum mens atque proposita a competenti auctoritate ecclesiastica sanctia circa naturam, finem, spiritum et indolem instituti, necnon eius

SANCTIFICANDI     [7]
Can. 0255      loci ac temporis necessitatibus, ad ministerium Dei populum docendi, sanctificandi et regendi exercendum pertineant. - § 1. Diligenter instruantur
Can. 0375      § 2. Episcopi ipsa consecratione episcopali recipiunt cum munere sanctificandi munera quoque docendi et regendi, quae tamen natura sua
Can. 0519      vocatus est, ut pro eadem communitate munera exsequatur docendi, sanctificandi et regendi, cooperantibus etiam aliis presbyteris vel diaconis atque
Can. 0834      apostolicae clericalibus, ad normam constitutionum. - § 1. Munus sanctificandi Ecclesia peculiari modo adimplet per sacram liturgiam, quae quidem
Can. 0835      actus ab Ecclesiae auctoritate probatos. - § 1. Munus sanctificandi exercent imprimis Episcopi, qui sunt magni sacerdotes, mysteriorum Dei
Can. 0835      habent, ad normam iuris praescriptorum. § 4. In munere sanctificandi propriam sibi partem habent ceteri quoque christifideles actuose liturgicas
Can. 1008      suo quisque gradu, in persona Christi Capitis munera docendi, sanctificandi et regendi adimplentes, Dei populum pascant. - § 1

SANCTIFICANDUM     [1]
Can. 0835      sub Episcopi auctoritate, ad cultum divinum celebrandum et populum sanctificandum consecrantur. § 3. Diaconi in cultu divino celebrando partem

SANCTIFICATI     [1]
Can. 0839      peragit Ecclesia, sive orationibus, quibus Deum deprecatur ut christifideles sanctificati sint in veritate, sive paenitentiae et caritatis operibus, quae

SANCTIFICATIO     [2]
Can. 0834      ut Iesu Christi muneris sacerdotalis exercitatio, in qua hominum sanctificatio per signa sensibilia significatur ac modo singulis proprio efficitur
Can. 0840      fides exprimitur et roboratur, cultus Deo redditur et hominum sanctificatio efficitur, atque ideo ad communionem ecclesiasticam inducendam, firmandam et

SANCTIFICATIONEM     [5]
Can. 0210      sanctam vitam ducendam atque ad Ecclesiae incrementum eiusque iugem sanctificationem promovendam vires suas conferre debent. - Omnes christifideles officium
Can. 0245      semper in fide viva et in caritate ad propriam sanctificationem conferre; itemque illas excolere discant virtutes quae in hominum
Can. 0710      saeculo viventes ad caritatis perfectionem contendunt atque ad mundi sanctificationem praesertim ab intus conferre student. - Instituti saecularis sodalis
Can. 0713      apostolica confratribus adiutorio sunt, et in populo Dei mundi sanctificationem suo sacro ministerio perficiunt. - Sodales vitam in ordinariis
Can. 1186      exequiis deneganda quoque est quaelibet Missa exequialis. - Ad sanctificationem populi Dei fovendam, Ecclesia peculiari et filiali christifidelium venerationi

SANCTIFICATIONIS     [2]
Can. 0276      sacramentum accedant, Deiparam Virginem peculiari veneratione colant, aliisque mediis sanctificationis utantur communibus et particularibus. - § 1. Clerici obligatione
Can. 0839      omnes tenentur. - § 1. Aliisve quoque mediis munus sanctificationis peragit Ecclesia, sive orationibus, quibus Deum deprecatur ut christifideles

SANCTIO     [1]
Can. 0096      in ecclesiastica sunt communione et nisi obstet lata legitima sanctio. - § 1. Persona quae duodevigesimum aetatis annum explevit

SANCTIONES     [1]
Can. 1312      est christifideles delinquentes poenalibus sanctionibus coercere. - § 1. Sanctiones poenales in Ecclesia sunt: 1_ poenae medicinales seu censurae

SANCTIONIBUS     [2]
Can. 1311      Nativum et proprium Ecclesiae ius est christifideles delinquentes poenalibus sanctionibus coercere. - § 1. Sanctiones poenales in Ecclesia sunt
Can. 1457      puniri possunt, non exclusa officii privatione. § 2. Iisdem sanctionibus subsunt tribunalis ministri et adiutores, si officio suo, ut

SANCTIOREM     [1]
Can. 1063      ut ipsi foedus coniugale fideliter servantes atque tuentes, ad sanctiorem in dies plenioremque in familia vitam ducendam perveniant. -

SANCTISSIMA     [15]
Can. 0528      veram fidem non profiteantur. § 2. Consulat parochus ut sanctissima Eucharistia centrum sit congregationis fidelium paroecialis; allaboret ut christifideles
Can. 0733      erigendam domum secumfert ius habendi saltem oratorium, in quo sanctissima Eucharistia celebretur et asservetur. - Regimen societatis a constitutionibus
Can. 0897      alium quam primum certiorem faciat. - Augustissimum Sacramentum est sanctissima Eucharistia, in qua ipsemet Christus Dominus continetur, offertur et
Can. 0897      Cetera enim sacramenta et omnia ecclesiastica apostolatus opera cum sanctissima Eucharistia cohaerent et ad eam ordinantur. - Christifideles maximo
Can. 0913      et debet ad sacram communionem. - § 1. Ut sanctissima Eucharistia ministrari possit pueris, requiritur ut ipsi sufficienti cognitione
Can. 0913      valeant. § 2. Pueris tamen in periculo mortis versantibus sanctissima Eucharistia ministrari potest, si Corpus Christi a communi cibo
Can. 0934      Ecclesia catholica non habentium, remoto scandalo. - § 1. Sanctissima Eucharistia: 1_ asservari debet in ecclesia cathedrali aut eidem
Can. 0934      oratoriis et sacellis. § 2. In locis sacris ubi sanctissima Eucharistia asservatur, adesse semper debet qui eius curam habeat
Can. 0936      praescriptis. - In domo instituti religiosi aliave pia domo, sanctissima Eucharistia asservetur tantummodo in ecclesia aut in oratorio principali
Can. 0937      asservetur. - Nisi gravis obstet ratio, ecclesia in qua sanctissima Eucharistia asservatur, per aliquot saltem horas cotidie fidelibus pateat
Can. 0938      coram sanctissimo Sacramento orationi vacare possint. - § 1. Sanctissima Eucharistia habitualiter in uno tantum ecclesiae vel oratorii tabernaculo
Can. 0938      vel oratorii tabernaculo asservetur. § 2. Tabernaculum, in quo sanctissima Eucharistia asservatur, situm sit in aliqua ecclesiae vel oratorii
Can. 0938      ad orationem apta. § 3. Tabernaculum, in quo habitualiter sanctissima Eucharistia asservatur, sit inamovibile, materia solida non transparenti confectum
Can. 0938      oratorii curam habet, prospiciat ut clavis tabernaculi, in quo sanctissima Eucharistia asservatur, diligentissime custodiatur. - Hostiae consecratae quantitate fidelium
Can. 0940      veteribus rite consumptis, renoventur. - Coram tabernaculo, in quo sanctissima Eucharistia asservatur, peculiaris perenniter luceat lampas, qua indicetur et

SANCTISSIMAE     [6]
Can. 0389      Frequenter praesit in ecclesia cathedrali aliave ecclesia suae dioecesis sanctissimae Eucharistiae celebrationi, in festis praesertim de praecepto aliisque sollemnitatibus
Can. 0528      devotam sacramentorum celebrationem, pascantur, peculiarique modo ut frequenter ad sanctissimae Eucharistiae et paenitentiae sacramenta accedant; annitatur item ut iidem
Can. 0777      impertitae, rite praeparentur ad primam receptionem sacramentorum paenitentiae et sanctissimae Eucharistiae necnon ad sacramentum confirmationis; 3_ ut iidem, prima
Can. 0842      baptismum non recepit. § 2. Sacramenta baptismi, confirmationis et sanctissimae Eucharistiae ita inter se coalescunt, ut ad plenam initiationem
Can. 1065      recipiatur, enixe sponsis commendatur, ut ad sacramenta paenitentiae et sanctissimae Eucharistiae accedant. - Antequam matrimonium celebretur, constare debet nihil
Can. 1722      commorationem in aliquo loco vel territorio, vel etiam publicam sanctissimae Eucharistiae participationem prohibere; quae omnia, causa cessante, sunt revocanda

SANCTISSIMAM     [11]
Can. 0898      et ad eam ordinantur. - Christifideles maximo in honore sanctissimam Eucharistiam habeant, actuosam in celebratione augustissimi Sacrificii partem habentes
Can. 0911      § 3 deputatus. - § 1. Officium et ius sanctissimam Eucharistiam per modum Viatici ad infirmos deferendi habent parochus
Can. 0917      contritionis, qui includit propositum quam primum confitendi. - Qui sanctissimam Eucharistiam iam recepit, potest eam iterum eadem die suscipere
Can. 0919      extra Missam ministretur, servatis liturgicis ritibus. - § 1. Sanctissimam Eucharistiam recepturus per spatium saltem unius horae ante sacram
Can. 0919      § 2. Sacerdos, qui eadem die bis aut ter sanctissimam Eucharistiam celebrat, aliquid sumere potest ante secundam aut tertiam
Can. 0919      provecti et infirmitate quadam laborantes necnon eorum curae addicti, sanctissimam Eucharistiam accipere possunt, etiamsi intra horam antecedentem aliquid sumpserint
Can. 0920      aliquid sumpserint. - § 1. Omnis fidelis, postquam ad sanctissimam Eucharistiam initiatus sit, obligatione tenetur semel saltem in anno
Can. 0935      bis in mense Missam ibi celebret. - Nemini licet sanctissimam Eucharistiam apud se retinere aut secum in itinere deferre
Can. 0938      periculum profanationis vitetur. § 4. Gravi de causa, licet sanctissimam Eucharistiam, nocturno praesertim tempore, alio in loco tutiore et
Can. 0941      1. In ecclesiis aut oratoriis quibus datum est asservare sanctissimam Eucharistiam, fieri possunt expositiones sive cum pyxide sive cum
Can. 0944      de iudicio Episcopi dioecesani fieri potest, in publicum erga sanctissimam Eucharistiam venerationis testimonium, habeatur, praesertim in sollemnitate Corporis et

SANCTISSIMI     [5]
Can. 0555      ecclesiarum sacraeque supellectilis, maxime in celebratione eucharistica et custodia sanctissimi Sacramenti, accurate serventur, ut recte conscribantur et debite custodiantur
Can. 0941      durante, ne habeatur in eadem ecclesiae vel oratorii aula sanctissimi Sacramenti expositio. - Commendatur ut in iisdem ecclesiis et
Can. 0942      ut in iisdem ecclesiis et oratoriis quotannis fiat sollemnis sanctissimi Sacramenti expositio per congruum tempus, etsi non continuum, protracta
Can. 0943      fidelium concursus et servatis normis statutis. - Minister expositionis sanctissimi Sacramenti et benedictionis eucharisticae est sacerdos vel diaconus; in
Can. 1246      dies Nativitatis Domini Nostri Iesu Christi, Epiphaniae, Ascensionis et sanctissimi Corporis et Sanguinis Christi, Sanctae Genetricis Mariae, eiusdem Immaculatae

SANCTISSIMO     [1]
Can. 0937      per aliquot saltem horas cotidie fidelibus pateat, ut coram sanctissimo Sacramento orationi vacare possint. - § 1. Sanctissima Eucharistia

SANCTISSIMUM     [2]
Can. 0663      § 2. Sodales cotidie pro viribus Sacrificium eucharisticum participent, sanctissimum Corpus Christi recipiant et ipsum Dominum in Sacramento praesentem
Can. 0874      aut ministro admittenda videatur; 3_ sit catholicus, confirmatus et sanctissimum Eucharistiae sacramentum iam receperit, idemque vitam ducat fidei et

SANCTITATE     [2]
Can. 1210      exercendis vel promovendis inserviunt, ac vetatur quidquid a loci sanctitate absonum sit. Ordinarius vero per modum actus alios usus
Can. 1220      domum Dei addeceant, et ab iisdem arceatur quidquid a sanctitate loci absonum sit. § 2. Ad bona sacra et

SANCTITATEM     [7]
Can. 0207      Ecclesiae structuram non spectet, ad eius tamen vitam et sanctitatem pertinet. - Inter christifideles omnes, ex eorum quidem in
Can. 0276      exercent. - § 1. In vita sua ducenda ad sanctitatem persequendam peculiari ratione tenentur clerici, quippe qui, Deo in
Can. 0278      aptam et convenienter approbatam vitae ordinationem et fraternum iuvamen, sanctitatem suam in ministerii exercitio fovent, quaeque clericorum inter se
Can. 0387      caritate, humilitate et vitae simplicitate, omni ope promovere studeat sanctitatem christifidelium secundum uniuscuiusque propriam vocationem atque, cum sit praecipuus
Can. 0574      in huiusmodi institutis consilia evangelica profitentur, ad vitam et sanctitatem Ecclesiae pertinet, et ideo ab omnibus in Ecclesia fovendus
Can. 1063      ad matrimonium ineundum, qua sponsi ad novi sui status sanctitatem et officia disponantur; 3_ fructuosa liturgica matrimonii celebratione, qua
Can. 1132      loci cessat si grave scandalum aut gravis erga matrimonii sanctitatem iniuria ex secreti observantia immineat, idque notum fiat partibus

SANCTITATI     [3]
Can. 0562      sacrarum conservationi et decori provideatur, neve quidpiam fiat quod sanctitati loci ac reverentiae domui Dei debitae quoquo modo non
Can. 1210      absonum sit. Ordinarius vero per modum actus alios usus, sanctitati tamen loci non contrarios, permittere potest. - Loca sacra
Can. 1211      positas, quae, de iudicio Ordinarii loci, ita graves et sanctitati loci contrariae sunt ut non liceat in eis cultum

SANCTITATIS     [2]
Can. 0387      Episcopus dioecesanus, cum memor sit se obligatione teneri exemplum sanctitatis praebendi in caritate, humilitate et vitae simplicitate, omni ope
Can. 0674      Deo enim eximium laudis sacrificium offerunt, populum Dei uberrimis sanctitatis fructibus collustrant eumque exemplo movent necnon arcana fecunditate apostolica

SANCTO     [4]
Can. 0206      Speciali ratione cum Ecclesia conectuntur catechumeni, qui nempe, Spiritu Sancto movente, explicita voluntate ut eidem incorporentur expetunt, ideoque hoc
Can. 0369      adhaerens ab eoque per Evangelium et Eucharistiam in Spiritu Sancto congregata, Ecclesiam particularem constituat, in qua vere inest et
Can. 0605      Episcopi dioecesani autem nova vitae consecratae dona a Spiritu Sancto Ecclesiae concredita discernere satagant iidemque adiuvent promotores ut proposita
Can. 0747      cui Christus Dominus fidei depositum concredidit ut ipsa, Spiritu Sancto assistente, veritatem revelatam sancte custodiret, intimius perscrutaretur, fideliter annuntiaret

SANCTORUM     [7]
Can. 0392      ministerium verbi, celebrationem sacramentorum et sacramentalium, cultum Dei et Sanctorum, necnon bonorum administrationem. - In omnibus negotiis iuridicis dioecesis
Can. 0992      Ecclesiae quae, ut ministra redemptionis, thesaurum satisfactionum Christi et Sanctorum auctoritative dispensat et applicat. - Indulgentia est partialis aut
Can. 1186      Matrem constituit, atque verum et authenticum promovet cultum aliorum Sanctorum, quorum quidem exemplo christifideles aedificantur et intercessione sustentantur. -
Can. 1187      Dei servos venerari licet, qui auctoritate Ecclesiae in album Sanctorum vel Beatorum relati sint. - Firma maneat praxis in
Can. 1237      liturgicis libris praescriptos. § 2. Antiqua traditio Martyrum aliorumve Sanctorum reliquias sub altari fixo condendi servetur, iuxta normas in
Can. 1246      Genetricis Mariae, eiusdem Immaculatae Conceptionis et Assumptionis, sancti Ioseph, sanctorum Petri et Pauli Apostolorum, omnium denique Sanctorum. § 2
Can. 1246      sancti Ioseph, sanctorum Petri et Pauli Apostolorum, omnium denique Sanctorum. § 2. Episcoporum conferentia tamen potest, praevia Apostolicae Sedis

SANCTUARII     [4]
Can. 1230      cultui reservata et ab omnibus domesticis usibus libera. - Sanctuarii nomine intelleguntur ecclesia vel alius locus sacer ad quos
Can. 1232      approbatio Sanctae Sedis. - § 1. Ad approbanda statuta sanctuarii dioecesani, competens est Ordinarius loci; ad statuta sanctuarii nationalis
Can. 1232      statuta sanctuarii dioecesani, competens est Ordinarius loci; ad statuta sanctuarii nationalis, Episcoporum conferentia; ad statuta sanctuarii internationalis, sola Sancta
Can. 1232      loci; ad statuta sanctuarii nationalis, Episcoporum conferentia; ad statuta sanctuarii internationalis, sola Sancta Sedes. § 2. In statutis determinentur

SANCTUARIIS     [3]
Can. 1233      praesertim finis, auctoritas rectoris, dominium et administratio bonorum. - Sanctuariis quaedam privilegia concedi poterunt, quoties locorum circumstantiae, peregrinantium frequentia
Can. 1234      fidelium bonum id suadere videantur. - § 1. In sanctuariis abundantius fidelibus suppeditentur media salutis, verbum Dei sedulo annuntiando
Can. 1234      § 2. Votiva artis popularis et pietatis documenta in sanctuariis aut locis adiacentibus spectabilia serventur atque secure custodiantur. -

SANCTUARIUM     [1]
Can. 1231      causam, fideles frequentes, approbante Ordinario loci, peregrinantur. - Ut sanctuarium dici possit nationale, accedere debet approbatio Episcoporum conferentiae; ut

SANCTUM     [3]
Can. 0375      ex divina institutione in Apostolorum locum succedunt per Spiritum Sanctum qui datus est eis, in Ecclesia Pastores constituuntur, ut
Can. 0604      1. Hisce vitae consecratae formis accedit ordo virginum quae, sanctum propositum emittentes Christum pressius sequendi, ab Episcopo dioecesano iuxte
Can. 0922      commendatur ut sacra communio pluries, distinctis diebus, administretur. - Sanctum Viaticum infirmis ne nimium differatur; qui animarum curam gerunt

SANCTUS     [1]
Can. 0330      laicis proprium exercendum debite efformentur. - Sicut, statuente Domino, sanctus Petrus et ceteri Apostoli unum Collegium constituunt, pari ratione

SANGUINIS     [3]
Can. 0395      Hebdomadae Sanctae et Resurrectionis Domini, Pentecostes et Corporis et Sanguinis Christi, nisi ex gravi urgentique causa. § 4. Si
Can. 0944      Eucharistiam venerationis testimonium, habeatur, praesertim in sollemnitate Corporis et Sanguinis Christi, processio per vias publicas ducta. § 2. Episcopi
Can. 1246      Nostri Iesu Christi, Epiphaniae, Ascensionis et sanctissimi Corporis et Sanguinis Christi, Sanctae Genetricis Mariae, eiusdem Immaculatae Conceptionis et Assumptionis

SANI     [1]
Can. 1322      rationis usu carent, etsi legem vel praeceptum violaverint dum sani videbantur, delicti in incapaces habentur. - Nulli poenae est

SANITARIAE     [1]
Can. 0231      competit ut ipsorum praevidentiae et securitati sociali et assistentiae sanitariae, quam dicunt, debite prospiciatur. - Ecclesia officium est atque

SAPIENS     [1]
Can. 0633      In his mediis participationis et consultationis instituendis et adhibendis sapiens servetur discretio, atque modus eorum agendi indoli et fini

SAPIENTIA     [2]
Can. 0377      iudicaverit, sententiam quoque aliorum ex utroque clero necnon laicorum sapientia praestantium singillatim et secreto exquirat. § 4. Nisi aliter
Can. 0378      sit: 1_ firma fide, bonis moribus, pietate, animarum zelo, sapientia, prudentia et virtutibus humanis excellens, ceterisque dotibus praeditus quae

SAPIUNT     [1]
Can. 0282      Clerici vitae simplicitatem colant et ab omnibus quae vanitatem sapiunt se abstineant. § 2. Bona, quae occasione exercitii ecclesiastici

SARCIRE     [1]
Can. 1515      fructus quoque a contestationis die reddere debet et damna sarcire. - Lite contestata, iudex congruum tempus partibus praestituat probationibus

SATAGANT     [4]
Can. 0605      vitae consecratae dona a Spiritu Sancto Ecclesiae concredita discernere satagant iidemque adiuvent promotores ut proposita meliore quo fiere potest
Can. 0640      singulorum locorum, testimonium caritatis et paupertatis quasi collectivum reddere satagant et pro viribus ex propriis bonis aliquid conferant ad
Can. 0801      missio educationis propria est, fideliter hanc suam missionem retinentes, satagant educationi catholicae etiam per suas scholas, consentiente Episcopo dioecesano
Can. 0822      explendo iure Ecclesiae proprio utentes, instrumenta communicationis socialis adhibere satagant. § 2. Iisdem pastoribus curae sit fideles edocere se

SATAGAT     [3]
Can. 0528      curam habeat de puerorum iuvenumque educatione catholica omni ope satagat, associata etiam sibi christifidelium opera, ut nuntius evangelicus ad
Can. 0529      sedulo ut adimpleat, parochus fideles suae curae commissos cognoscere satagat; ideo familias visitet, fidelium sollicitudines, angores et luctus praesertim
Can. 1692      Si causa versetur etiam circa effectus mere civiles matrimonii, satagat iudex ut, servato praescripto § 2, causa inde ab

SATAGUNT     [1]
Can. 0713      exercent, iidemque, ad instar fermenti, omnia spiritu evangelico imbuere satagunt ad robur et incrementum Corporis Christi. § 2. Sodales

SATIS     [18]
Can. 0301      vel indirecte prosequendos, quorum consecutioni per privatorum incepta non satis provisum sit. § 3. Christifidelium consociationes quae a competenti
Can. 0383      qui ob vitae suae condicionem ordinaria cura pastorali non satis frui valeant necnon ad eos qui a religionis praxi
Can. 0695      et emendationi sodalis atque restitutioni iustitiae et reparationi scandali satis alio modo consuli posse. § 2. Hisce in casibus
Can. 0697      et Superior maior cum suo consilio censuerit de incorrigibilitate satis constare et defensiones sodalis insufficientes esse, post quindecim dies
Can. 0771      vitae suae condicionem communi et ordinaria cura pastorali non satis fruantur aut eadem penitus careant. § 2. Provideant quoque
Can. 1148      et personarum, curet ut primae uxoris ceterarumque dimissarum necessitatibus satis provisum sit, iuxta normas iustitiae, christianae caritatis et naturalis
Can. 1158      1127, § 2. § 2. Si impedimentum probari nequeat, satis est ut consensus renovetur privatim et secreto, et quidem
Can. 1159      praestitus perseveret. § 2. Si defectus consensus probari nequeat, satis est ut pars, quae non consenserat, privatim et secreto
Can. 1209      Dedicatio vel benedictio alicuius loci, modo nemini damnum fiat, satis probatur etiam per unum testem omni exceptione maiorem. -
Can. 1274      Episcoporum conferentia ut habeatur institutum, quo securitati sociali clericorum satis provideatur. § 3. In singulis dioecesibus constituatur, quatenus opus
Can. 1341      fraterna correctione neque correptione neque aliis pastoralis sollicitudinis viis satis posse scandalum reparari, iustitiam restitui, reum emendari. - §
Can. 1344      reus emendatus sit et scandalum reparaverit, aut si ipse satis a civili auctoritate punitus sit vel punitum iri praevideatur
Can. 1478      iuribus parentum vel tutorum vel curatorum, aut hos non satis tueri posse ipsorum iura, tunc stent in iudicio per
Can. 1497      quoque securitatem sequestratio rei admittitur, dummodo de creditoris iure satis constet. § 2. Sequestratio extendi potest etiam ad res
Can. 1599      a iudice praestitutum elapsum sit, aut iudex declaret se satis instructam causam habere. § 3. De peracta conclusione in
Can. 1602      sint, nisi disputationem pro tribunali sedente iudex, consentientibus partibus, satis esse censeat. § 2. Si defensiones cum praecipuis documentis
Can. 1718      promoveatur, in eo iudicem agere. - § 1. Cum satis collecta videantur elementa, decernat Ordinarius: 1_ num processus ad
Can. 1727      appellare potest quoties censet scandali reparationi vel iustitiae restitutioni satis provisum non esse. - § 1. Salvis praescriptis canonum

SATISFACERE     [4]
Can. 0400      sua dioecesi resideat. § 3. Vicarius apostolicus huic obligationi satisfacere potest per procuratorem etiam in Urbe degentem; Praefectus apostolicus
Can. 0953      stipes Missarum per se applicandarum accipere, quibus intra annum satisfacere non potest. - Si certis in ecclesiis aut oratoriis
Can. 1274      qua valeant Episcopi obligationibus erga alias personas Ecclesiae deservientes satisfacere variisque dioecesis necessitatibus occurrere, quaque etiam dioeceses divitiores possint
Can. 1304      personam iuridicam tum novo oneri suscipiendo, tum iam susceptis satisfacere posse; maximeque caveat ut reditus omnino respondeant oneribus adiunctis

SATISFACIANT     [1]
Can. 0555      vitam ducant proprio statui congruam atque officiis suis diligenter satisfaciant; 3_ providendi ut religiosae functiones secundum sacrae liturgiae praescripta

SATISFACIAT     [2]
Can. 0400      sistat. § 2. Episcopus praedictae obligationi per se ipse satisfaciat, nisi legitime sit impeditus; quo in casu eidem satisfaciat
Can. 0400      satisfaciat, nisi legitime sit impeditus; quo in casu eidem satisfaciat per coadiutorem, si quem habeat, vel auxiliarem, aut per

SATISFACIENDI     [1]
Can. 1634      iudicem a quo praecepto obstringat officio suo quam primum satisfaciendi. § 3. Interea iudex a quo debet acta ad

SATISFACIT     [2]
Can. 0388      propriam dioecesim aliae, titulo etiam administrationis, sunt commissae, obligationi satisfacit unam Missam pro universo populo sibi commisso applicando. §
Can. 1248      relaxationem impediant. - § 1. Praecepto de Missa participanda satisfacit qui Missae assistit ubicumque celebratur ritu catholico vel ipso

SATISFACTIONEM     [1]
Can. 1390      potest. § 3. Calumniator potest cogi etiam ad congruam satisfactionem praestandam. - Iusta poena pro delicti gravitate puniri potest

SATISFACTIONES     [1]
Can. 0981      peccatorum, habita tamen ratione paenitentis condicionis, salutares et convenientes satisfactiones confessarius iniungat; quas paenitens per se ipse implendi obligatione

SATISFACTIONUM     [1]
Can. 0992      condicionibus, consequitur ope Ecclesiae quae, ut ministra redemptionis, thesaurum satisfactionum Christi et Sanctorum auctoritative dispensat et applicat. - Indulgentia

SATISFACTUM     [1]
Can. 0956      sive laici, onera Missarum quibus intra annum non fuerit satisfactum suis Ordinariis tradant, secundum modum ab his definiendum. -

SATISFECERIT     [3]
Can. 0388      Episcopus qui obligationi, de qua in §§ 1-3, non satisfecerit, quam primum pro populo tot Missas applicet quot omiserit
Can. 0534      obligationi de qua in §§ 1 et 2 non satisfecerit, quam primum pro populo tot Missas applicet, quot omiserit
Can. 0955      sacerdos accurate notare debet Missas quas celebrandas acceperit, quibusque satisfecerit. - Omnes et singuli administratores causarum piarum aut quoquo

SCANDALA     [2]
Can. 1399      cum specialis violationis gravitas punitionem postulat, et necessitas urget scandala praeveniendi vel reparandi. - § 1. Obiectum iudicii sunt
Can. 1722      gerit promotor iustitiae apud illud tribunal constitutus. - Ad scandala praevenienda, ad testium libertatem protegendam et ad iustitiae cursum

SCANDALI     [7]
Can. 0695      necessariam et emendationi sodalis atque restitutioni iustitiae et reparationi scandali satis alio modo consuli posse. § 2. Hisce in
Can. 0703      sodalem, qui ab eo separatur. - In casu gravis scandali exteritoris vel gravissimi nocumenti instituto imminentis, sodalis statim a
Can. 1347      quem delicti vere paenituerit, quique praetera congruam damnorum et scandali reparationem dederit vel saltem serio promiserit. - Cum reus
Can. 1352      suspenditur, quatenus reus eam servare nequeat sine periculo gravis scandali vel infamiae. - Appellatio vel recursus a sententiis iudicialibus
Can. 1357      huius mandatis; interim imponat congruam paenitentiam et, quatenus urgeat, scandali et damni reparationem; recursus autem fieri potest etiam per
Can. 1364      et 3, puniri. § 2. Si diuturna contumacia vel scandali gravitas postulet, aliae poenae addi possunt, non excepta dimissione
Can. 1727      1345. § 2. Promotor iustitiae appellare potest quoties censet scandali reparationi vel iustitiae restitutioni satis provisum non esse. -

SCANDALIS     [1]
Can. 0990      prohibetur quominus per interpretem confiteatur, vitatis quidem abusibus et scandalis atque firmo praescripto can. 983, § 2. - Cuivis

SCANDALO     [7]
Can. 0326      in grave damnum cedit doctrinae vel disciplinae ecclesiasticae, aut scandalo est fidelium. § 2. Destinatio bonorum consociationis extinctae ad
Can. 0933      ecclesialis plenam communionem cum Ecclesia catholica non habentium, remoto scandalo. - § 1. Sanctissima Eucharistia: 1_ asservari debet in
Can. 1184      peccatores manifesti, quibus exequiae ecclesiasticae non sine publico fidelium scandalo concedi possunt. § 2. Occurrente aliquo dubio, consulatur loci
Can. 1211      - Loca sacra violantur per actiones graviter iniuriosas cum scandalo fidelium ibi positas, quae, de iudicio Ordinarii loci, ita
Can. 1318      singularia quaedam delicta dolosa, quae vel graviori esse possint scandalo vel efficaciter puniri poenis ferendae sententiae non possint; censuras
Can. 1395      in alio peccato externo contra sextum Decalogi praeceptum cum scandalo permanens, suspensione puniantur, cui persistente post monitionem delicto, aliae
Can. 1560      seu comparare potest, remotis, quantum fieri poterit, dissidiis et scandalo. - Examen testis fit a iudice, vel ab eius

SCANDALUM     [11]
Can. 0277      ad continentiam servandam in discrimen vocare aut in fidelium scandalum vertere possit. § 3. Competit Episcopo dioecesano ut hac
Can. 0696      pertinax inoboedientia legitimis praescriptis Superiorum in materia gravi; grave scandalum ex culpabili modo agendi sodalis ortum; pertinax sustentatio vel
Can. 1132      n. 2, ex parte Ordinarii loci cessat si grave scandalum aut gravis erga matrimonii sanctitatem iniuria ex secreti observantia
Can. 1328      nisi sponte ab incepta delicti exsecutione destiterit. Si autem scandalum aliudve grave damnum vel periculum evenerit, auctor, etsi sponte
Can. 1339      monere potest. § 2. Eum vero, ex cuius conversatione scandalum vel gravis ordinis perturbatio oriatur, etiam corripere potest, modo
Can. 1341      neque correptione neque aliis pastoralis sollicitudinis viis satis posse scandalum reparari, iustitiam restitui, reum emendari. - § 1. Quoties
Can. 1344      irrogare aut paenitentiam adhibere, si reus emendatus sit et scandalum reparaverit, aut si ipse satis a civili auctoritate punitus
Can. 1344      post vitam laudabiliter peractam deliquerit neque necessitas urgeat reparandi scandalum, obligationem servandi poenam expiatoriam suspendere, ita tamen ut, si
Can. 1361      utile sit ad rei famam tuendam vel necessarium ad scandalum reparandum. - § 1. Actio criminalis praescriptione extinguitur triennio
Can. 1394      latae sententiae incurrit; quod si monitus non resipuerit et scandalum dare perrexerit, gradatim privationibus ac vel etiam dimissione e
Can. 1455      evulgatione aliorum fama periclitetur, vel praebeatur ansa dissidiis, aut scandalum aliudve id genus incommodum oriatur, iudex poterit testes, peritos

SCHEDAM     [1]
Can. 1510      modo constare debet in actis. - Conventus, qui citatoriam schedam recipere recuset, vel qui impedit quominus citatio ad se

SCHEDULARUM     [1]
Can. 0173      Scrutatores suffragia colligant et coram praeside electionis inspiciant an schedularum numerus respondeat numero electorum, suffragia ipsa scrutentur palamque faciant

SCHISMA     [1]
Can. 0751      de eadem pertinax dubitatio; apostasia, fidei christianaeex toto repudiatio; schisma, subiectionis Summo Pontifici aut communionis cum Ecclesiae membris eidem

SCHISMATICI     [1]
Can. 1184      aliqua dederint paenitentiae signa: 1_ notorie apostatae, haeretici et schismatici; 2_ qui proprii corporis cremationem elegerint ob rationes fidei

SCHISMATICUS     [1]
Can. 1364      sit. - § 1. Apostata a fide, haereticus vel schismaticus in excommunicationem latae sententiae incurrit, firmo praescripto can. 194

SCHISMATIS     [1]
Can. 1041      ministerium rite implendum; 2_ qui delictum apostasiae, haeresis aut schismatis commiserit; 3_ qui matrimonium etiam civile tantum attentaverit, vel

SCHOLA     [3]
Can. 0803      necnon aliae quae specialibus necessitatibus requirantur. - § 1. Schola catholica ea intellegitur quam auctoritas ecclesiastica competens aut persona
Can. 0803      uti talem agnoscit. § 2. Institutio et educatio in schola catholica principiis doctrinae catholicae nitatur oportet; magistri recta doctrina
Can. 0803      recta doctrina et vitae probitate praestent. § 3. Nulla schola, etsi reapse catholica, nomen scholae catholicae gerat, nisi de

SCHOLAE     [3]
Can. 0802      sese impendere. - § 1. Si praesto non sint scholae in quibus educatio tradatur christiano spiritu imbuta, Episcopi dioecesani
Can. 0802      § 2. Ubi id expediat, Episcopus dioecesanus provideat ut scholae quoque condantur professionales et technicae necnon aliae quae specialibus
Can. 0803      praestent. § 3. Nulla schola, etsi reapse catholica, nomen scholae catholicae gerat, nisi de consensu competentis auctoritatis ecclesiasticae. -

SCHOLARUM     [4]
Can. 0796      educationis implendo, praecipuo auxilio sunt. § 2. Cum magistris scholarum, quibus filios educandos concredant, parentes arcte cooperentur oportet; magistri
Can. 0806      item competit praescripta edere quae ad generalem attinent ordinationem scholarum catholicarum: quae praescripta valent de scholis quoque quae ab
Can. 0806      iisdem sodalibus diriguntur, salva quidem eorundem quoad internum earum scholarum moderamen autonomia. § 2. Curent scholarum catholicarum Moderatores, advigilante
Can. 0806      quoad internum earum scholarum moderamen autonomia. § 2. Curent scholarum catholicarum Moderatores, advigilante loci Ordinario, ut institutio quae in

SCHOLAS     [8]
Can. 0683      § 1. Ecclesias et oratoria, quibus christifideles habitualiter accedunt, scholas aliaque opera religionis vel caritatis sive spiritualis sive temporalis
Can. 0683      visitationis pastoralis et etiam in casu necessitatis; non vero scholas, quae exclusive pateant propriis instituti alumnis. § 2. Quod
Can. 0796      1. Inter media ad excolendam educationem christifideles magni faciant scholas, quae quidem parentibus, in munere educationis implendo, praecipuo auxilio
Can. 0798      si facere non valeant, obligatione tenentur curandi, ut extra scholas debitae eorundem educationi catholicae prospiciatur. - Christifideles enitantur ut
Can. 0800      ipsis scholis prospiciant. - § 1. Ecclesiae ius est scholas cuiusvis disciplinae, generis et gradus condendi ac moderandi. §
Can. 0800      generis et gradus condendi ac moderandi. § 2. Christifideles scholas catholicas foveant, pro viribus adiutricem operam conferentes ad easdem
Can. 0801      suam missionem retinentes, satagant educationi catholicae etiam per suas scholas, consentiente Episcopo dioecesano conditas, sese impendere. - § 1
Can. 0806      § 1. Episcopo dioecesano competit ius invigilandi et invisendi scholas catholicas in suo territorio sitas, eas etiam quae ab

SCHOLIS     [11]
Can. 0761      semper principem locum tenent, sed et propositio doctrinae in scholis, in academiis, conferentiis et coadunationibus omnis generis, necnon eiusdem
Can. 0778      religiosi et societatum vitae apostolicae ut in suis ecclesiis, scholis aliisve operibus sibi quoquo modo concreditis, catechetica institutio sedulo
Can. 0785      operibus ordinandis sese impendant. § 2. Catechistae efformentur in scholis ad hoc destinatis vel, ubi desint, sub moderamine missionariorum
Can. 0797      vel conventus instaurentur atque magni existimentur. - Parentes in scholis eligendis vera libertate gaudeant oportet; quare christifideles solliciti esse
Can. 0798      distributiva, etiam subsidiis tueatur. - Parentes filios concredant illis scholis in quibus educationi catholicae provideatur; quod si facere non
Can. 0799      religiosae et morali quoque, iuxta parentum conscientiam, in ipsis scholis prospiciant. - § 1. Ecclesiae ius est scholas cuiusvis
Can. 0804      subicitur institutio et educatio religiosa catholica quae in quibuslibet scholis impertitur aut variis communicationis socialis instrumentis procuratur; Episcoporum conferentiae
Can. 0804      Ordinarius sollicitus sit, ut qui ad religionis institutionem in scholis, etiam non catholicis, deputentur magistri recta doctrina, vitae christianae
Can. 0806      generalem attinent ordinationem scholarum catholicarum: quae praescripta valent de scholis quoque quae ab iisdem sodalibus diriguntur, salva quidem eorundem
Can. 0806      in iisdem traditur pari saltem gradu ac in aliis scholis regionis, ratione scientifica sit praestans. - Ius est Ecclesiae
Can. 0827      ecclesiasticae editi sint aut ab ea postea approbati, in scholis, sive elementariis sive mediis sive superioribus, uti textus, quibus

SCIANT     [1]
Can. 0626      aut eligant quos in Domino vere dignos et aptos sciant. Caveant praetera in electionibus a suffragiorum procuratione sive directe

SCIENTIA     [8]
Can. 0212      spirituales, suaque optata Ecclesiae Pastoribus patefaciant. § 3. Pro scientia, competentia et praestantia quibus pollent, ipsis ius est, immo
Can. 0228      secundum iuris praescripta fungi valent. § 2. Laici debita scientia, prudentia et honestate praestantes, habiles sunt tamquam periti aut
Can. 0249      bene calleant necnon congruam habeant cognitionem alienarum linguarum, quarum scientia ad eorum formationem aut ad ministerium pastorale exercendum necessaria
Can. 0830      de libris, ab Episcoporum conferentia confici potest elenchus censorum, scientia, recta doctrina et prudentia praestantium, qui curiis dioecesanis praesto
Can. 1029      perpensis, integram habent fidem, recta moventur intentione, debita pollent scientia, bona gaudent existimatione, integris moribus probatisque virtutibus atque aliis
Can. 1100      non determinet vel voluntatem, non vitiat consensum matrimonialem. - Scientia aut opinio nullitatis matrimonii consensum matrimonialem non necessario excludit
Can. 1172      Haec licentia ab Ordinario loci concedatur tantummodo presbytero pietate, scientia, prudentia ac vitae integritate praedito. - Ecclesia, sacerdotale munus
Can. 1572      quae condicio sit personae, quaeve honestas; 2_ utrum de scientia propria, praesertim de visu et auditu proprio testificetur, an

SCIENTIAE     [5]
Can. 0984      quoquo modo pervenerit. - § 1. Omnino confessario prohibetur scientiae ex confessione acquisitae usus cum paenitentis gravamine, etiam quovis
Can. 1330      declaratione consistat vel in alia voluntatis vel doctrinae vel scientiae manifestatione, tamquam non consummatum censendum est, si nemo eam
Can. 1563      interrogationes specificas circa causam defert, sciscitetur quoque fontes eius scientiae et quo definito tempore ea, quae asserit, cognoverit. -
Can. 1574      iudicis praescripto eorum examen et votum, praeceptis artis vel scientiae innixum, requiruntur ad factum aliquod comprobandum vel ad veram
Can. 1606      sibi tempore utili defensionem neglexerint, aut se remittant iudicis scientiae et conscientiae, iudex, si ex actis et probatis rem

SCIENTIAM     [2]
Can. 0254      fidei unitate et harmonia iugiter solliciti sint, ut unam scientiam alumni se discere experiantur; quo aptius id obtineatur, adsit
Can. 0279      Pontificum determinatur, devitantes profanas vocum novitates et falsi nominis scientiam § 2. Sacerdotes, iuxta iuris praescripta, praelectiones pastorales post

SCIENTIARIUM     [1]
Can. 0229      cognitionem, quae in ecclesiasticis universitatibus facultatibusve aut in institutis scientiarium religiosarum traduntur, ibidem lectiones frequentando et gradus academicos consequendo

SCIENTIARUM     [4]
Can. 0279      conventibus theologicis aut conferentiis, quibus ipsis praebeatur occasio pleniorem scientiarum sacrarum et methodorum pastoralium cognitionem acquirendi. § 3. Aliarum
Can. 0279      et methodorum pastoralium cognitionem acquirendi. § 3. Aliarum quoque scientiarum, earum praesertim quae cum sacris conectuntur, cognitionem prosequantur, quatenus
Can. 0820      opera, conventibus, investigationibus scientificis coordinatis aliisque mediis, ad maius scientiarum incrementum conspirent. - Provideant Episcoporum conferentia atque Episcopus dioecesanus
Can. 0821      Episcopus dioecesanus ut, ubi fieri possit, condantur instituta superiora scientiarum religiosarum, in quibus nempe edoceantur disciplinae theologicae aliaeque quae

SCIENTIAS     [1]
Can. 0229      quoad idoneitatem requisitam statutis, habiles sunt ad mandatum docendi scientias sacras a legitima auctoritate ecclesiastica recipiendum. - § 1

SCIENTIFICA     [5]
Can. 0234      animus est ad sacerdotium ascendere, ea ornentur humanistica et scientifica formatione, qua iuvenes in sua quisque regione ad studia
Can. 0254      ipsi habiles fiant ad quaestiones aptis investigationibus propriis et scientifica methodo examinandas habeantur igitur exercitationes, in quibus, sub moderamine
Can. 0806      pari saltem gradu ac in aliis scholis regionis, ratione scientifica sit praestans. - Ius est Ecclesiae erigendi et moderandi
Can. 0809      apte distributae, in quibus variae disciplinae, servata quidem earum scientifica autonomia, investigentur et tradantur doctrinae catholicae ratione habita. -
Can. 0810      ut in universitatibus catholicis nominentur docentes qui praeterquam idoneitate scientifica et paedagogica, doctrinae integritate et vitae probitate praestent utque

SCIENTIFICE     [1]
Can. 0815      cum sacris conexas pervestigandas, atque studentes in iisdem disciplinis scientifice instituendos. - § 1. Universitates et facultates ecclesiasticae constitui

SCIENTIFICIS     [1]
Can. 0820      habeatur cooperatio, qua nempe eaedem coniuncta opera, conventibus, investigationibus scientificis coordinatis aliisque mediis, ad maius scientiarum incrementum conspirent. -

SCIENTIIS     [1]
Can. 0229      aptatam. § 2. Iure quoque gaudent pleniorem illam in scientiis sacris acquirendi cognitionem, quae in ecclesiasticis universitatibus facultatibusve aut

SCILICET     [31]
Can. 0078      perpetuum, nisi contrarium probetur. § 2. Privilegium personale, quod scilicet personam sequitur, cum ipsa extinguitur. § 3. Privilegium reale
Can. 0113      etiam in Ecclesia, praeter personas physicas, personae iuridicae, subiecta scilicet in iure canonico obligationum et iurium quae ipsarum indoli
Can. 0149      quis promoveatur, debet esse in Ecclesiae communione necnon idoneus, scilicet iis qualitatibus praeditus, quae iure universali vel particulari aut
Can. 0196      sit. - § 1. Privatio ab officio, in poenam scilicet delicti, ad normam iuris tantummodo fieri potest. § 2
Can. 0257      intendentes, apte praeparentur ad ibidem sacrum ministerium exercendum, ut scilicet et linguam regionis addiscant, et eiusdem institutorum, condicionum socialium
Can. 0298      ad perfectiorem vitam fovendam, aut ad alia apostolatus opera, scilicet ad evangelizationis incepta, ad pietatis vel caritatis opera exercenda
Can. 0312      atque internationalibus Sancta Sedes; 2_ pro consociationibus nationalibus, quae scilicet ex ipsa erectione destinantur ad actionem in tota natione
Can. 0345      Episcoporum congregari potest aut in coetum generalem, in quo scilicet res tractantur ad bonum Ecclesiae universae directe spectantes, qui
Can. 0349      maioris momenti tractandas in unum convocantur, sive ut singuli, scilicet variis officiis, quibus funguntur, eidem Romano Pontifici praestando in
Can. 0353      in quo aliquae sollemnitates celebrantur, potest esse publicum, cum scilicet praeter Cardinales admittuntur Praelati, legati societatum civilium aliive ad
Can. 0358      personarum coetu eius personam sustineat, uti Legatus a latere, scilicet tamquam eius alter ego, sicuti et illi cui adimplendum
Can. 0376      et membris exercere possunt. - Episcopi vocantur dioecesani, quibus scilicet alicuius dioecesis cura commissa est; ceteri titulares appellantur. -
Can. 0439      aliud constet. - § 1. Concilium plenarium, pro omnibus scilicet Ecclesiis particularibus eiusdem conferentiae Episcoporum, celebretur quoties id ipsi
Can. 0473      actionem pastoralem aptius fovendam, constituere potest consilium episcopale, constans scilicet Vicariis generalibus et Vicariis episcopalibus. - Acta curiae quae
Can. 0479      exsecutiva quae ad Episcopum dioecesanum iure pertinet, ad ponendos scilicet omnes actus administrativos, iis tamen exceptis quos Episcopus sibi
Can. 0489      et obseratum, quod de loco amoveri nequeat, in quo scilicet documenta secreto servanda cautissime custodiantur. § 2. Singulis annis
Can. 0495      § 1. In unaquaque dioecesi constituatur consilium presbyterale, coetus scilicet sacerdotum, qui tamquam senatus sit Episcopi, presbyterium repraesentans, cuius
Can. 0497      sacerdotes, ad normam statuorum, esse debent membra nata, qui scilicet ratione officii ipsis demandati ad consilium pertineant; 3_ Episcopo
Can. 0518      pastoralem moderetur. - Paroecia regula generali sit territorialis, quae scilicet omnes complectatur christifideles certi territorii; ubi vero id expediat
Can. 0535      § 1. In unaquaque paroecia habeantur libri paroeciales, liber scilicet baptizatorum, matrimoniorum, defunctorum, aliique secundum Episcoporum conferentiae aut Episcopi
Can. 0539      ab Episcopo dioecesano quam primum deputetur administrator paroecialis, sacerdos scilicet qui parochi vicem suppleat ad normam can. 540. -
Can. 0667      integre ad vitam contemplativam ordinantur, clausuram papalem, iuxta normas scilicet ab Apostolica Sede datas, observare debent. Cetera monialium monasteria
Can. 0723      idoneus iudicetur, admittatur ad incorporationem perpetuam vel definitivam, vinculis scilicet temporariis semper renovandis. § 4. Incorporatio definitiva, quoad certos
Can. 0750      credenda sunt quae verbo Dei scripto vel tradito, uno scilicet fidei deposito Ecclesiae commisso, continentur, et insimul ut divinitus
Can. 0784      speciali modo in actione missionali navandam. - Missionarii, qui scilicet a competenti auctoritate ecclesiastica ad opus missionale explendum mittuntur
Can. 0786      mittendo Evangelii praecones donec novellae Ecclesiae plene constituantur, cum scilicet instructae sint propriis viribus et sufficientibus mediis, quibus opus
Can. 0837      privatae, sed celebrationes Ecclesiae ipsius, quae est unitatis sacramentum, scilicet plebs sancta sub Episcopis adunata et ordinata; quare ad
Can. 1051      vel domus formationis de qualitatibus ad ordinem recipiendum requisitis, scilicet de candidati recta doctrina, genuina pietate, bonis moribus, aptitudine
Can. 1296      decernere, omnibus mature perpensis, an et qualis actio, personalis scilicet vel realis, a quonam et contra quemnam instituenda sit
Can. 1303      piarum fundationum in iure veniunt: 1_ piae fundationes autonomae, scilicet universitates rerum ad fines de quibus in can. 114
Can. 1303      in personam iuridicam erectae; 2_ piae fundationes non autonomae, scilicet bona temporalia alicui personae iuridicae publicae quoquo modo data

SCISCITETUR     [1]
Can. 1563      necessitudo et, cum ipsi interrogationes specificas circa causam defert, sciscitetur quoque fontes eius scientiae et quo definito tempore ea

SCIT     [2]
Can. 0271      Episcopus dioecesanus ne deneget licentiam transmigrandi clericis, quos paratos scit atque aptos aestimet qui regiones petant gravi cleri inopia
Can. 1157      esse novus voluntatis actus in matrimonium, quod pars renovans scit aut opinatur ab initio nullum fuisse. - § 1

SCOPUM     [1]
Can. 0628      quoquo modo sodales ab hac obligatione avertere, aut visitationis scopum aliter impedire. - In sua quisque domo Superiores commorentur

SCOPUS     [1]
Can. 0650      anticipari potest, non ultra quindecim dies. - § 1. Scopus novitiatus exigit ut novitii sub directione magistri efformentur iuxta

SCRIBANTUR     [1]
Can. 0788      praecatechumenatus, liturgicis caeremoniis admittantur ad catechumenatum, atque eorum nomina scribantur in libro ad hoc destinato. § 2. Catechumeni, per

SCRIBAT     [1]
Can. 1725      habeat ut ipse vel eius advocatus vel procurator postremus scribat vel loquatur. - In quolibet poenalis iudicii gradu et

SCRIBERE     [1]
Can. 1105      ad normam iuris civilis authenticum. § 3. Si mandans scribere nequeat, id in ipso mandato adnotetur et alius testis

SCRINIUM     [1]
Can. 0489      quoque secretum, aut saltem in communi archivo armarium seu scrinium, omnino clausum et obseratum, quod de loco amoveri nequeat

SCRIPTA     [8]
Can. 0520      certum praefinitum tempus; in utroque casu fiat mediante conventione scripta inter Episcoporum dioecesanum et competentem Superiorem instituti vel societatis
Can. 0681      et 3. § 2. In his casibus ineatur conventio scripta inter Episcopum dioecesanum et competentem instituti Superiorem, qua, inter
Can. 0823      tangant a christifidelibus edenda suo iudicio subiciantur; necnon reprobandi scripta quae rectae fidei aut bonis moribus noceant. § 2
Can. 0827      licentia loci Ordinarii. - § 1. Catechismi necnon alia scripta ad institutionem catecheticam pertinentia eorumve versiones, ut edantur, approbatione
Can. 0827      licet non adhibeantur uti textus in institutione tradenda, itemque scripta in quibus aliquid habetur quod religionis aut morum honestatis
Can. 0827      exponi, vendi aut dari non possunt libri vel alia scripta de quaestionibus religionis aut morum tractantia, nisi cum licentia
Can. 0832      catholicam aut mores attineant. - Institutorum religiosorum sodales ut scripta quaestiones religionis morumve tractantia edere possint, licentia quoque egent
Can. 1745      invitet illum ut, inspectis actis, suas impugnationes in relatione scripta colligat, immo probationes in contrarium, si quas habeat, afferat

SCRIPTAE     [1]
Can. 1602      vel animadversiones exhibendas. - § 1. Defensiones et animadversiones scriptae sint, nisi disputationem pro tribunali sedente iudex, consentientibus partibus

SCRIPTAM     [2]
Can. 0271      ibidem sacrum ministerium peracturi; prospiciat vero ut per conventionem scriptam cum Episcopo dioecesano loci, quem petunt, iura et officia
Can. 1659      huic facultate mittendi, intra quindecim dies, ad cancellariam tribunalis scriptam responsionem. § 2. Haec notificatio effectus habet citationis iudicialis

SCRIPTAS     [1]
Can. 1609      conventus habeatur. § 2. Assignata conventui die, singuli iudices scriptas afferant conclusiones suas in merito causae, et rationes tam

SCRIPTI     [2]
Can. 0609      auctoritate competenti iuxta constitutiones, praevio Episcopi dioecesani consensu in scripti dato. § 2. Ad erigendum monasterium monialium requiritur insuper
Can. 1503      ab eo probandus, quique locum tenet libelli ab actore scripti ad omnes iuris effectus. - Libellus, quo lis introducitur

SCRIPTIS     [16]
Can. 0059      Rescriptum intellegitur actus administrativus a competenti auctoritate exsecutiva in scriptis elicitus, quo suapte natura, ad petitionem alicuius, conceditur privilegium
Can. 0179      fuerit peracta, confirmationem denegare nequit. § 3. Confirmatio in scriptis dari debet. § 4. Ante intimatam confirmationem, electo non
Can. 0268      transacto quinquennio, ipso iure incardinatur, si talem voluntatem in scriptis manifestaverit tum Episcopo dioecesano Ecclesiae hospitis tum Episcopo dioecesano
Can. 0484      obligationes vel alia quae eorum operam requirunt; 2_ in scriptis fideliter redigere quae geruntur, eaque cum significatione loci, diei
Can. 0638      iuris dioecesani accedat necesse est consensus Ordinarii loci in scriptis praestitus. - § 1. Si persona iuridica debita et
Can. 0733      a competenti auctoritate societatis, praevio consensu Episcopi dioecesani in scriptis dato, qui etiam consuli debet, cum agitur de eius
Can. 0823      servetur, officum et ius est Ecclesiae pastoribus invigilandi, ne scriptis aut usu instrumentorum communicationis socialis christifidelium fidei aut moribus
Can. 0824      Quae in canonibus huius tituli statuuntur de libris, quibuslibet scriptis divulgationi publicae destinatis applicanda sunt, nisi aliud constet. -
Can. 1034      manu exaratam et subscriptam, atque ab eadem auctoritate in scriptis acceptatam. § 2. Ad eandem admissionem obtinendam non tenetur
Can. 1215      1. Nulla ecclesia aedificetur sine expresso Episcopi dioecesani consensu scriptis dato. § 2. Episcopus dioecesanus consensum ne praebeat nisi
Can. 1265      iuridica, sine proprii Ordinarii et Ordinarii loci licentia, in scriptis data, stipem cogere pro quolibet pio aut ecclesiastico instituto
Can. 1304      persona iuridica valide acceptari possit, requiritur licentia Ordinarii in scriptis data; qui eam ne praebeat, antequam legitime compererit personam
Can. 1429      in coetu iudicum de causa referat et sententias in scriptis redigat; in ipsius locum idem praeses alium ex iusta
Can. 1503      § 2. In utroque tamen casu iudex notarium iubeat scriptis actum redigere qui actori legendus est et ab eo
Can. 1507      ipso se sistere ad dubia concordanda. Quod si ex scriptis responsionibus perspiciat necessitatem partes convocandi, id potest novo decreto
Can. 1749      consilio ac suasionibus Episcopi obsequi non intendat, rationes in scriptis exponat. - Episcopus, si, non obstantibus allatis rationibus, iudicet

SCRIPTO     [48]
Can. 0037      expressos extendi. - Actus administrativus, qui forum externum respicit, scripto est consignandus; item, si fit in forma commissoria, actus
Can. 0051      potest, eos audiat quorum iura laedi possint. - Decretum scripto feratur expressis, saltem summarie, si agaturde decisione, motivis. -
Can. 0156      ordinariam iuris normam peracta fuisset. - Cuiuslibet officii provisio scripto consignetur. - Nisi aliud explicite iure statuatur. Episcopi dioecesani
Can. 0174      etiam potest per compromissum, dummodo nempe electores, unanimi et scripto consensu, in unum vel plures idoneos sive de gremio
Can. 0186      effectum habet tantum a momento, quo a competenti auctoritate scripto intimatur. - Quisquis sui compos potest officio ecclesiastico iusta
Can. 0189      provisio ad officium de quo agitur pertinet, et quidem scripto vel oretenus coram duobus testibus. § 2. Auctoritas renuntiationem
Can. 0190      procedendi iure praescriptus. § 3. Translatio, ut effectum sortiatur, scripto intimanda est. - § 1. In translatione, prius officium
Can. 0193      auctoritatis, amoveri. § 4. Decretum amotionis, ut effectum sortiatur, scripto intimandum est. - § 1. Ipso iure ab ecclesiastico
Can. 0252      acquirant. § 3. Lectiones habeantur theologiae dogmaticae, verbo Dei scripto una sacra Traditione semper innixae, quarum ope alumni mysteria
Can. 0268      tum Episcopo dioecesano proprio, neque horum alteruter ipsi contrariam scripto mentem intra quattuor menses a receptis litteris significaverit. §
Can. 0269      ac studiis opportuna testimonia; 3_ clericus eidem Episcopo dioecesano scripto declaraverit se novae Ecclesiae particularis servitio velle addici ad
Can. 0312      id vi privilegii apostolici fiat, requiritur consensus Episcopi dioecesani scripto datus; consensus tamen ab Episcopo dioecesano praestitus pro erectione
Can. 0638      patrimonalis personae iuridicae peior fieri potest, requiritur licentia in scripto data Superioris competentis cum consensu sui consilii. Si tamen
Can. 0647      Domus novitiatus erectio, translatio et suppressio fiant per decretum scripto datum supremi Moderatoris instituti de consensu sui consilii. §
Can. 0695      maiore et a notario subscripta, una cum responsionibus sodalis scripto redactis et ab ipso sodale subscriptis, supremo Moderatori transmittantur
Can. 0697      esse inchoandum: 1_ probationes colligat vel compleat; 2_ sodalem scripto vel coram duobus testibus moneat cum explicita comminatione subsecuturae
Can. 0750      et catholica ea omnia credenda sunt quae verbo Dei scripto vel tradito, uno scilicet fidei deposito Ecclesiae commisso, continentur
Can. 0803      persona iuridica ecclesiastica publica moderatur, aut auctoritas ecclesiastica documento scripto uti talem agnoscit. § 2. Institutio et educatio in
Can. 0830      a magisterio ecclesiastico proponitur. § 3. Censor sententiam suam scripto dare debet; quae si faverit, Ordinarius pro suo prudenti
Can. 0973      indeterminatum sive determinatum. - Facultas ad confessiones habitualiter excipiendas scripto concedatur. - § 1. Loci Ordinarius, itemque Superior competens
Can. 1102      2, licite apponi nequit, nisi cum licentia Ordinarii loci scripto data. - Invalidum est matrimonium initum ob vim vel
Can. 1111      matrimonium danda est; si vero agitur de delegatione generali, scripto est concedenda. - § 1. Ubi desunt sacerdotes et
Can. 1189      expositae, si quando reparatione indigeant, numquam restaurentur sine data scripto licentia ab Ordinario; qui, antequam eam concedat, peritos consulat
Can. 1281      modumque ordinariae administrationis excedunt, nisi prius ab Ordinario facultatem scripto datam obtinuerint. § 2. In statutis definiantur actus qui
Can. 1288      ne inchoent neve contestentur in foro civili, nisi licentiam scripto datam Ordinarii proprii obtinuerint. - Quamvis ad administrationem non
Can. 1293      alia ratio pastoralis; 2_ aestimatio rei alienandae a peritis scripto facta. § 2. Aliae quoque cautelae a legitima auctoritate
Can. 1298      sunt vendenda aut locanda sine speciali competentis auctoritatis licentia scripto data. - § 1. Qui ex iure naturae et
Can. 1306      oneris. - § 1. Fundationes, etiam viva voce factae, scripto consignentur. § 2. Alterum tabularum exemplar in curiae archivo
Can. 1361      sub condicione. § 2. Remissio in foro externo detur scripto, nisi gravis causa aliud suadeat. § 3. Caveatur ne
Can. 1369      - Qui in publico spectaculo vel concione, vel in scripto publice evulgato, vel aliter instrumentis communicationis socialis utens, blasphemiam
Can. 1471      ignota, adhibeatur interpres iuratus a iudice designatus. Declarationes tamen scripto redigantur lingua originaria et translatio addatur. Interpres etiam adhibeatur
Can. 1471      debet, nisi forte malit iudex quaestionibus a se datis scripto respondeatur. - § 1. Acta iudicialia, tum quae meritum
Can. 1472      tum quae ad formam procedendi pertinent, seu acta processus, scripto redacta esse debent. § 2. Singula folia actorum numerentur
Can. 1507      vocare seu citare ad litem contestandam, statuens utrum eae scripto respondere debeant an coram ipso se sistere ad dubia
Can. 1524      fines excedunt. § 3. Renuntiatio, ut valeat, peragenda est scripto, eademque a parte vel ab eius procuratore, speciali tamen
Can. 1535      1558-1565 de testibus statuuntur. - Assertio de aliquo facto, scripto vel ore, coram iudice competenti, ab aliqua parte circa
Can. 1567      consulere poterunt. - § 1. Responsio statim redigenda est scripto a notario et referre debet ipsa editi testimonii verba
Can. 1567      2. Admitti potest usus machinae magnetophonicae, dummodo dein responsiones scripto consignentur et subscribantur, si fieri potest, a deponentibus. -
Can. 1569      examinis, testi legi debent quae notarius de eius depositione scripto redegit, vel ipsi audita facere quae ope magnetophonii de
Can. 1588      plerumque debeat ante quaestionem principalem. - Causa incidens proponitur scripto vel ore, indicato nexu qui intercedit inter ipsam et
Can. 1604      maneant extra acta causae. § 2. Si causae discussio scripto facta sit, iudex potest statuere ut moderata disputatio fiat
Can. 1605      pars postulet et iudex consentiat, de disceptatis et conclusis scripto statim referre possit. - Si partes parare sibi tempore
Can. 1630      publicationis sententiae. § 2. Si ore fiat, notarius eam scripto coram ipso appellante redigat. - Si quaestio oriatur de
Can. 1664      partium, testium, peritorum, petitiones et exceptiones advocatorum, redigendae sunt scripto a notario, sed summatim et in iis tantummodo quae
Can. 1687      iudicem secundae instantiae, ad quem acta sunt transmittenda quique scripto monendus est agi de processu documentali. § 2. Integrum
Can. 1725      a iudicio absens declaratus. - In causae discussione, sive scripto haec fit sive ore, accusatus semper ius habeat ut
Can. 1734      Antequam quis recursum proponat, debet decreti revocationem vel emendationem scripto ab ipsius auctore petere; qua petitione proposita, etiam suspensio
Can. 1748      paroeciam aut ad aliud officium transferatur, Episcopus eidem translationem scripto proponat ac suadeat ut pro Dei atque animarum amore

SCRIPTORE     [1]
Can. 0830      quod si eam non concedat, rationes denegationis cum operis scriptore Ordinarius communicet. - § 1. In diariis, libellis aut

SCRIPTUM     [4]
Can. 0167      sed electioni ob infirmam valetudinem interesse nequeat, suffragium eius scriptum a scrutatoribus exquiratur. - Etsi quis plures ob titulos
Can. 0487      publica quaeque ad statum suae personae pertinent, documentum authenticum scriptum vel photostaticum per se vel per procuratorem recipere. -
Can. 1566      fieri posse censeat. - Testes ore testimonium dicant, et scriptum ne legant, nisi de calculo et rationibus agatur; hoc
Can. 1661      se posse, tres saltem ante audientiam dies, aliquod breve scriptum tribunali exhibere ad sua asserta comprobanda. - In audientia

SCRIPTURA     [4]
Can. 0279      etiam sacerdotio, prosequantur, et solidam illam doctrinam, in sacra Scriptura fundatam, a maioribus traditam et communiter ab Ecclesia receptam
Can. 0378      constitutus; 5_ laurea doctoris vel saltem licentia in sacra Scriptura, theologia aut iure canonico potius in instituto studiorum superiorum
Can. 0483      1. Praeter cancellarium, constitui possunt alii notarii, quorum quidem scriptura seu subscriptio publicam fidem facit quod attinet sive ad
Can. 0760      et presbyteris cooperantur. - In ministerio verbi, quod sacra Scriptura, Traditione, liturgia, magisterio vitaque Ecclesiae innitatur oportet, Christi mysterium

SCRIPTURAE     [3]
Can. 0252      Scriptus peculiari diligentia erudiantur alumni, ita ut totius sacrae Scripturae conspectum acquirant. § 3. Lectiones habeantur theologiae dogmaticae, verbo
Can. 0276      officia fideliter et indefesse adimpleant; 2_ duplici mensa sacrae Scripturae et Eucharistiae vitam suam spiritualem nutriant; enixe igitur sacerdotes
Can. 0486      tuto, archivum seu tabularium dioecesanum, in quo instrumenta et scripturae quae ad negotia dioecesana tum spiritualia tum temporalia spectant

SCRIPTURAM     [3]
Can. 0253      Curetur ut distincti totidem nominentur magistri qui doceant sacram Scripturam, theologiam dogmaticam, theologiam moralem, liturgiam, philosophiam, ius canonicum, historiam
Can. 0827      adhiberi non possunt libri qui quaestiones recipiunt ad sacram Scripturam, ad theologiam, ius canonicum, historiam ecclesiasticam, et ad religiosas
Can. 1105      in ipso mandato adnotetur et alius testis addatur qui scripturam ipse quoque subsignet; secus mandatum irritum est. § 4

SCRIPTURARUM     [4]
Can. 0486      archivo continentur, conficiatur inventarium seu catalogus, cum brevi singularum scripturarum synopsi. - § 1. Archivum clausum sit oportet eiusque
Can. 0719      ipsa unione cum Christo procedat, sedulo orationi vacent, sacrarum Scripturarum lectioni apto modo incumbant, annua recessus tempora servent atque
Can. 0825      sunt, nisi aliud constet. - § 1. Libri sacrarum Scripturarum edi non possunt nisi ab Apostolica Sede aut ab
Can. 0825      et sufficientibus explicationibus sint instructae. § 2. Versiones sacrarum Scripturarum convenientibus explicationibus instructas, communi etiam cum fratribus seiunctis opera

SCRIPTURAS     [1]
Can. 0652      perfectionis viam introducantur; ad mysterium salutis contemplandum et sacras Scripturas legendas et meditandas instruantur; ad Dei cultum in sacra

SCRIPTUS     [2]
Can. 0055      cann. 37 et 51 cum gravissima ratio obstet ne scriptus decreti textus tradatur, decretum intimatum habetur si ei, cui
Can. 0252      rite annuntiare ac tueri valeant. § 2. In sacra Scriptus peculiari diligentia erudiantur alumni, ita ut totius sacrae Scripturae

SCRUTATORES     [2]
Can. 0173      electio, deputentur e gremio collegii aut coetus duo saltem scrutatores. § 2. Scrutatores suffragia colligant et coram praeside electionis
Can. 0173      gremio collegii aut coetus duo saltem scrutatores. § 2. Scrutatores suffragia colligant et coram praeside electionis inspiciant an schedularum

SCRUTATORIBUS     [2]
Can. 0167      ob infirmam valetudinem interesse nequeat, suffragium eius scriptum a scrutatoribus exquiratur. - Etsi quis plures ob titulos ius habeat
Can. 0173      accurate describantur, et saltem ab eodem actuario, praeside ac scrutatoribus subscripta, in collegii tabulario diligenter asserventur. - § 1

SCRUTENTUR     [1]
Can. 0173      inspiciant an schedularum numerus respondeat numero electorum, suffragia ipsa scrutentur palamque faciant quot quisque rettulerit. § 3. Si numerus

SCRUTINIA     [2]
Can. 0119      absolute maiori eorum qui sunt praesentes; post duo inefficacia scrutinia, suffragatio fiat super duobus candidatis qui maiorem suffragiorum partem
Can. 0119      maiori eorum qui sunt praesentes; quod si post duo scrutinia suffragia aequalia fuerint, praeses suo voto paritatem dirimere potest

SCRUTINIO     [1]
Can. 1052      documenta, de quibus in can. 1050, praesto esse atque, scrutinio ad normam iuris peracto, idoneitatem candidati positivis argumentis esse

SCRUTINIUM     [5]
Can. 0119      si sunt plures, super duobus aetate senioribus; post tertium scrutinium, si paritas maneat, ille electus habeatur qui senior sit
Can. 1025      praeterea documenta habeantur, de quibus in can. 1050, atque scrutinium peractum sit, de quo in can. 1051. § 2
Can. 1051      uxoratus, testimonia celebrati matrimonii et consensus uxoris. - Ad scrutinium de qualitatibus in ordinando requisitis quod attinet, serventur praescripta
Can. 1051      et psychicae; 2_ Episcopus dioecesanus aut Superior maior, ut scrutinium rite peragatur, potest alia adhibere media quae sibi, pro
Can. 1052      sufficit ut litterae dimissoriae referant eadem documenta praesto esse, scrutinium ad normam iuris esse peractum atque de idoneitate candidati

SE     [147]
Can. 0016      lex ipsa et promulgari debet; si verba legis in se certa declaret tantum, valet retrorsum; si legem coarctet vel
Can. 0053      ubique obligat, nisi aliud constet. - Si decreta inter se sint contraria, peculiare, in iis quae peculariter exprimuntur, praevalet
Can. 0067      contingat ut de una eademque re duo rescripta inter se contraria impetrentur, peculiare, in iis quae peculiariter exprimuntur, praevalet
Can. 0112      eo durante, ad Ecclesiam ritualem sui iuris alterius coniugis se transire declaraverit; matrimonio autem soluto, libere potest ad latinam
Can. 0122      erigatur, auctoritas ecclesiastica, cui divisio competat, curare debet per se vel per exsecutorem, servatis quidem in primis tum fundatorum
Can. 0130      ad normam iuris cooperari possunt. - Potestas regiminis de se exercetur pro foro externo, quandoque tamen pro solo foro
Can. 0131      sive propria sive vicaria. § 3. Ei qui delegatum se asserit, onus probandae delegationis incumbit. - § 1. Facultates
Can. 0139      § 2. Causae tamen ad superiorem auctoritatem delatae ne se immisceat inferior, nisi ex gravi urgetique causa; quo in
Can. 0179      die acceptate electionis confirmationem ab auctoritate competenti petere per se vel per alium debet; secus omni iure privatur, nisi
Can. 0179      per alium debet; secus omni iure privatur, nisi probaverit se a petenda confirmatione iusto impedimento detentum fuisse. § 2
Can. 0239      vice-rector, oeconomus, atque si alumni in ipso seminario studiis se dedant, etiam magistri, qui varias disciplinas tradant apta ratione
Can. 0239      etiam magistri, qui varias disciplinas tradant apta ratione inter se compositas. § 2. In quolibet seminario unus saltem adsit
Can. 0254      et harmonia iugiter solliciti sint, ut unam scientiam alumni se discere experiantur; quo aptius id obtineatur, adsit in seminario
Can. 0257      incardinentur, sed universae quoque Ecclesiae sollicitudinem habeant, atque paratos se exhibeant Ecclesiis particularibus, quarum gravis urgeat necessitas, sese devovere
Can. 0267      excardinationis; et pariter ab Episcopo dioecesano Ecclesiae particularis cui se incardinari desiderat, litteras ab eodem subscriptas incardinationis. § 2
Can. 0269      opportuna testimonia; 3_ clericus eidem Episcopo dioecesano scripto declaraverit se novae Ecclesiae particularis servitio velle addici ad normam iuris
Can. 0270      potest nisi exstantibus gravibus causis; licet tamen clerico, qui se gravatum censuerit et Episcopum receptorem invenerit, contra decisionem recurrere
Can. 0275      aedificationem nempe Corporis Christi, vinculo fraternitatis et orationis inter se uniti sint, et cooperationem inter se prosequantur, iuxta iuris
Can. 0275      et orationis inter se uniti sint, et cooperationem inter se prosequantur, iuxta iuris particularis praescripta. § 2. Clerici missionem
Can. 0277      sese dedicare valent. § 2. Debita cum prudentia clerici se gerant cum personis, quarum frequentatio ipsorum obligationem ad continentiam
Can. 0278      sanctitatem suam in ministerii exercitio fovent, quaeque clericorum inter se et cum proprio Episcopo unioni favent. § 3. Clerici
Can. 0281      servanda est. - § 1. Clerici, cum ministerio ecclesiastico se dedicant, remunerationem merentur quae suae condicioni congruat, ratione habite
Can. 0282      vitae simplicitatem colant et ab omnibus quae vanitatem sapiunt se abstineant. § 2. Bona, quae occasione exercitii ecclesiastici officii
Can. 0286      nulla definita causa, subscipitur, abstineant. - Prohibentur clerici per se vel per alios, sive in propriam sive in aliorum
Can. 0299      sint. - § 1. Integrum est christifidelibus, privata inter se conventione inita, consociationes constituere ad fines de quibus in
Can. 0320      consociationes ab eadem erectae; ab Episcopo dioecesano consociationes a se erectae, et etiam consociationes ex apostolico indulto a sodalibus
Can. 0330      Romanus Pontifex, successor Petri, et Episcopi successores Apostolorum, inter se coniunguntur. - Ecclesiae Romanae Episcopus, in quo permanet munus
Can. 0338      Unius Romani Pontificis est Concilium Oecumenicum convocare, eidem per se vel per se vel per alios praesidere, item Concilium
Can. 0338      est Concilium Oecumenicum convocare, eidem per se vel per se vel per alios praesidere, item Concilium transferre, suspendere vel
Can. 0344      celebrationem; 4_ rerum agendarum ordinem definire; 5_ synodo per se aut per alios praeesse; 6_ synodum ipsam concludere, transferre
Can. 0382      possessionem capit Episcopus simul ac in ipsa dioecesi, per se vel per procuratorem, apostolicas litteras collegio consultorum ostenderit, praesente
Can. 0383      § 1. In exercendo munere pastoris, Episcopus dioecesanus sollicitum se praebeat erga omnes christifideles qui suae curae committuntur, cuiusvis
Can. 0383      cum Ecclesia catholica non sint, cum humanitate et caritate se gerat, oecumenismum quoque fovens prout ab Ecclesia intellegitur. §
Can. 0386      applicandas Episcopus dioecesanus fidelibus proponere et illustrare tenetur, per se ipse frequenter praedicans; curet etiam ut praescripta canonum de
Can. 0387      veritatibus ulterius perscrutandis. - Episcopus dioecesanus, cum memor sit se obligatione teneri exemplum sanctitatis praebendi in caritate, humilitate et
Can. 0388      pro populo diebus, die quibus in, § 1, per se ipse celebrare et applicare debet; si vero ab hac
Can. 0388      impediatur, iisdem diebus per alium, vel aliis diebus per se ipse applicet. § 3. Episcopus cui praeter propriam dioecesim
Can. 0391      legislativam exercet ipse Episcopus; potestatem exsecutivam exercet sive per se sive per Vicarios generales aut episcopales ad normam iuris
Can. 0391      aut episcopales ad normam iuris; potestatem iudicialem sive per se sive per Vicarium iudicialem et iudices ad normam iuris
Can. 0396      ita ut singulis saltem quinquenniis universam dioecesim, ipse per se vel, si legitime fuerit impeditus, per Episcopum coadiutorem, aut
Can. 0400      Petri et Pauli sepulcra veneraturus, accedat et Romano Pontifici se sistat. § 2. Episcopus praedictae obligationi per se ipse
Can. 0400      Pontifici se sistat. § 2. Episcopus praedictae obligationi per se ipse satisfaciat, nisi legitime sit impeditus; quo in casu
Can. 0404      officii sui possessionem capit, cum litteras apostolicas nominationis, per se vel per procuratorem, ostenderit Episcopo dioecesano atque collegio consultorum
Can. 0428      prohibentur ipsi, ac proinde alii quicumque, quominus sive per se sive per alium curiae dioecesanae documenta quaelibet subtrahant vel
Can. 0431      locorum adiuncta, actio pastoralis promoveatur, utque Episcoporum dioecesanorum inter se relationes aptius foveantur, Ecclesiae particulares viciniores componantur in provincias
Can. 0437      aut, si iam consecratus fuerit, a provisione canonica, per se aut per procuratorem a Romano Pontifice petendi pallium, quo
Can. 0487      suae personae pertinent, documentum authenticum scriptum vel photostaticum per se vel per procuratorem recipere. - Ex archivo non licet
Can. 0529      curam habeant, iidemque tum dioecesis tum Ecclesiae universae membra se sentiant operaque ad eandem communionem promovendam participent vel sustineant
Can. 0534      impediatur, iisdem diebus per alium aut aliis diebus per se ipse applicet. § 2. Parochus, qui plurium paroeciarum curam
Can. 0647      per certa temporis spatia, in alia instituti domo, a se designata, commoretur. - § 1. Novitiatus, ut validus sit
Can. 0656      gravi aut dolo emissa; 5_ a legitimo Superiore per se vel per alium recipiatur. - § 1. Expleto tempore
Can. 0683      temporalis religiosis commissa, Episcopus dioecesanus visitare potest, sive per se sive per alium, tempore visitationis pastoralis et etiam in
Can. 0683      deprehenderit, frustra Superiore religioso monito, propria auctoritate ipse per se providere potest. - § 1. Sodalis a votis perpetuis
Can. 0716      actuose participent. § 3. Eiusdem instituti sodales communionem inter se servent, sollicite curantes spiritus unitatem et genuinam fraternitatem. -
Can. 0749      declarant aut quando per orbem dispersi, communionis nexum inter se et cum Petri successore servantes, una cum eodem Romano
Can. 0786      propriis viribus et sufficientibus mediis, quibus opus evangelizandi per se ipsae peragere valeant. - § 1. Missionarii, vita ac
Can. 0790      debitae ineantur conventiones cum Moderatoribus institutorum quae operi missionali se dedicant, utque relationes cum iisdem in bonum cedant missionis
Can. 0822      satagant. § 2. Iisdem pastoribus curae sit fideles edocere se officio teneri cooperandi ut instrumentorum communicationis socialis usus humano
Can. 0842      2. Sacramenta baptismi, confirmationis et sanctissimae Eucharistiae ita inter se coalescunt, ut ad plenam initiationem christianam requirantur. - §
Can. 0851      deque obligationibus cum eo cohaerentibus rite edoceantur; parochus per se vel per alios curet ut ita pastoralibus monitionibus, immo
Can. 0865      quovis modo intentionem suam baptismum recipiendi manifestaverit et promittat se christianae religionis mandata esse servaturum. - Adultus qui baptizatur
Can. 0884      presbyter. - § 1. Episcopus dioecesanus confirmationem administret per se ipse aut curet ut per alium Episcopum administretur; quod
Can. 0892      cuius est curare ut confirmatus tamquam verus Christi testis se gerat obligationesque eidem sacramento inhaerentes fideliter adimpleat. - §
Can. 0896      praesens non fuerit, eundem de collata confirmatione minister per se vel per alium quam primum certiorem faciat. - Augustissimum
Can. 0899      Deo Patri offert atque fidelibus in sua oblatione sociatis se praebet ut cibum spiritualem. § 2. In eucharistica Synaxi
Can. 0909      Sacerdos ne omittat ad eucharistici Sacrificii celebrationem oratione debite se praeparare, eoque expleto Deo gratias agere. - § 1
Can. 0916      ratio et deficiat opportunitas confitendi; quo in casu meminerit se obligatione teneri ad eliciendum actum perfectae contritionis, qui includit
Can. 0935      Missam ibi celebret. - Nemini licet sanctissimam Eucharistiam apud se retinere aut secum in itinere deferre, nisi necessitate pastorali
Can. 0953      et 2. - Nemini licet tot stipes Missarum per se applicandarum accipere, quibus intra annum satisfacere non potest. -
Can. 0958      2. Ordinarius obligatione tenetur singulis annis huiusmodi libros per se aut per alios recognoscendi. - In sacramento paenitentiae fideles
Can. 0978      mortis. - § 1. Meminerit sacerdos in audiendis confessionibus se iudicis pariter et medici personam sustinere ac divinae iustitiae
Can. 0981      salutares et convenientes satisfactiones confessarius iniungat; quas paenitens per se ipse implendi obligatione tenetur. - Qui confitetur se falso
Can. 0982      per se ipse implendi obligatione tenetur. - Qui confitetur se falso confessarium innocentem apud auctoritatem ecclesiasticam denuntiasse de crimine
Can. 1015      2. Episcopus proprius, iusta de causa non impeditus, per se ipse suos subditos ordinet; sed subditum orientalis ritus, sine
Can. 1015      ad ordines recipiendos dare, potest quoque eosdem ordines per se ipse conferre, si charactere episcopali polleat. - Episcopus proprius
Can. 1016      quod attinet ad ordinationem diaconalem eorum qui clero saeculari se adscribi intendant, est Episcopus dioecesis, in qua promovendus habet
Can. 1036      declarationem tradat propria manu exaratam et subscriptam, qua testificetur se sponte ac libere sacrum ordinem suscepturum atque se ministerio
Can. 1036      testificetur se sponte ac libere sacrum ordinem suscepturum atque se ministerio ecclesiastico perpetuo mancipaturum esse, insimul petens ut ad
Can. 1055      § 1. Matrimoniale foedus, quo vir et mulier inter se totius vitae consortium constituunt, indole sua naturali ad bonum
Can. 1061      non est consummatum; ratum et consummatum, si coniuges inter se humano modo posuerunt coniugalem actum per se aptum ad
Can. 1061      coniuges inter se humano modo posuerunt coniugalem actum per se aptum ad prolis generationem, ad quem natura sua ordinatur
Can. 1068      adsint indicia, affirmatio contrahentium, si casus ferat etiam iurata, se baptizatos esse et nullo detineri impedimento. - Omnes fideles
Can. 1090      hoc matrimonium attentat. § 2. Invalide quoque matrimonium inter se attentant qui mutua opera physica vel morali mortem coniugi
Can. 1094      et consanguineas mulieris, ac vice versa. - Matrimonium inter se valide contrahere nequeunt qui cognatione legali ex adoptione orta
Can. 1103      extrinseco, etiam haud consulto incussum, a quo ut quis se liberet, eligere cogatur matrimonium. - § 1. Ad matrimonium
Can. 1104      est ut contrahentes sint praesentes una simul sive per se ipsi, sive per procuratorem. § 2. Sponsi consensum matrimonialem
Can. 1105      procurator ab ipso mandante designetur, et munere suo per se ipse fungatur. § 2. Mandatum, ut valeat, subscribendum est
Can. 1125      nisi impletis condicionibus quae sequuntur: 1_ pars catholica declaret se paratam esse pericula a fide deficiendi removere atque sinceram
Can. 1125      pericula a fide deficiendi removere atque sinceram promissionem praestet se omnia pro viribus facturam esse, ut universa proles in
Can. 1200      praestari valide nequit. - § 1. Qui libere iurat se aliquid facturum, peculiari religionis obligatione tenetur implendi, quod iureiurando
Can. 1224      ad constituendum oratorium requisitam ne concedat, nisi prius per se vel per alium locum ad oratorium destinatum visitaverit et
Can. 1249      tenentur; ut vero cuncti communi quadam paenitentiae observatione inter se coniungantur, dies paenitentiales praescribuntur, in quibus christifideles speciali modo
Can. 1249      speciali modo orationi vacent, opera pietatis et caritatis exerceant, se ipsos abnegent, proprias obligationes fidelius adimplendo et praesertim ieiunium
Can. 1268      eundem finem destinari possunt. - Praescriptionem, tamquam acquirendi et se liberandi modum, Ecclesia pro bonis temporalibus recipit, ad normam
Can. 1274      et 3 aptius obtineri possunt per instituta dioecesana inter se foederata, vel per cooperationem aut etiam per convenientem consociationem
Can. 1283      iuris. - Antequam administratores suum munus ineant: 1_ debent se bene et fideliter administraturos coram Ordinario vel eius delegato
Can. 1308      Missas legatorum vel quoquo modo fundatas, quae sint per se stantia, dummodo nemo sit qui obligatione teneatur et utiliter
Can. 1323      decimum aetatis annum nondum explevit; 2_ sine culpa ignoravit se legem vel praeceptum violare; ignorantiae autem inadvertentia et error
Can. 1339      investigatione peracta, gravis cadit suspicio delicti commissi, Ordinarius per se vel per alium monere potest. § 2. Eum vero
Can. 1355      poenam irrogandam vel declarandam promovit vel decreto eam per se vel per alium irrogavit vel declaravit; 2_ Ordinarius loci
Can. 1356      poenam irrogandam vel declarandam promovit vel decreto eam per se vel per alium irrogavit vel declaravit. § 2. Antequam
Can. 1379      Qui, praeter casus de quibus in can. 1378, sacramentum se administrare simulat, iusta poena puniatur. - Qui per simoniam
Can. 1414      tribunali et in eodem processu cognoscendae sunt causae inter se conexae, nisi legis praescriptum obstet. - Ratione praeventionis, si
Can. 1417      usque ad definitivam sententiam, nisi Sedes Apostolica iudici significaverit se causam advocasse. - Quodlibet tribunal ius habet in auxilium
Can. 1419      est Episcopus dioecesanus, qui iudicialem potestatem exercere potest per se ipse vel per alios, secundum canones qui sequuntur. §
Can. 1427      agatur inter duas provincias, in prima instantia iudicabit per se ipse vel per delegatum supremus Moderator; si inter duo
Can. 1442      toto orbe catholico iudex est supremus, qui vel per se ipse ius dicit, vel per ordinaria Sedis Apostolicae tribunalia
Can. 1442      per ordinaria Sedis Apostolicae tribunalia, vel per iudices a se delegatos. - Tribunal ordinarium a Romano Pontifice constitutum appellationibus
Can. 1457      sint, ius reddere recusent, vel nullo suffragante iuris praescripto se competentes declarent atque causas cognoscant ac definiant, vel secreti
Can. 1460      2. In casu exceptionis de incompetentia relativa, si iudex se competentem pronuntiet, eius decisio non admittit appellationem, at non
Can. 1460      et restitutio in integrum. § 3. Quod si iudex se incompetentem declaret, pars qua se gravatam reputat, potest intra
Can. 1460      3. Quod si iudex se incompetentem declaret, pars qua se gravatam reputat, potest intra quindecim dies utiles provocare ad
Can. 1461      ad tribunal appellationis. - Iudex in quovis stadio causae se absolute incompetentem agnoscens, suam incompetentiam declarare debet. - §
Can. 1462      non est reiciendus, sed condemnetur ad expensas, nisi probet se oppositionem malitiose non distulisse. § 2. Aliae exceptiones peremptoriae
Can. 1469      partibus, potest ad probationes acquirendas etiam extra proprium territorium se conferre, de licentia tamen Episcopi dioecesani loci adeundi et
Can. 1471      mutus interrogari debet, nisi forte malit iudex quaestionibus a se datis scripto respondeatur. - § 1. Acta iudicialia, tum
Can. 1478      queunt sine parentum vel tutoris consensu, et quidem per se ipsi, si aetatem quattuordecim annorum expleverint; secus per curatorem
Can. 1478      qui minus firmae mentis sunt, stare in iudicio per se ipsi possunt tantummodo ut de propriis delictis respondeant, aut
Can. 1480      vero defectus vel neglegentiae repraesentantis, potest ipse Ordinarius per se vel per alium stare in iudicio nomine personarum iuridicarum
Can. 1481      § § 2 et 3 statutos, potest etiam per se ipsa agere et respondere, nisi iudex procuratoris vel advocati
Can. 1481      existimaverit. § 2. In iudicio poenali accusatus aut a se constitutum aut a iudice datum semper habere debet advocatum
Can. 1493      perpetua. - Actor pluribus simul actionibus, quae tamen inter se non confligant, sive de eadem re sive de diversis
Can. 1496      argumentis ostenderit super aliqua re ab alio detenta ius se habere, sibique damnum imminere nisi res ipsa custodienda tradatur
Can. 1504      in quo actor vel eius procurator habitant, aut residere se dixerint actorum recipiendorum gratia; 4_ indicare domicilium vel quasi-domicilium
Can. 1507      statuens utrum eae scripto respondere debeant an coram ipso se sistere ad dubia concordanda. Quod si ex scriptis responsionibus
Can. 1507      3. Quod si partes litigantes de facto coram iudice se sistant ad causam agendam, opus non est citatione, sed
Can. 1510      schedam recipere recuset, vel qui impedit quominus citatio ad se perveniat, legitime citatus habeatur. - Si citatio non fuerit
Can. 1521      petendi indemnitatem adversus tutores, curatores, administratores, procuratores, qui culpa se caruisse non probaverint. - Peremptio exstinguit acta processus, non
Can. 1528      iudex rem expeditissime definiat. - Si pars vel testis se sistere ad respondendum coram iudice renuant, licet eos audire
Can. 1535      ipsam iudicii materiam, sive sponte sive iudice interrogante, contra se peracta, est confessio iudicialis. - § 1. Confessio iudicialis
Can. 1560      seorsim singuli examinandi sunt. § 2. Si testes inter se aut cum parte in re gravi dissentiant, iudex discrepantes
Can. 1560      cum parte in re gravi dissentiant, iudex discrepantes inter se conferre seu comparare potest, remotis, quantum fieri poterit, dissidiis
Can. 1585      hominis, quae a iudice conicitur. - Qui habet pro se iuris praesumptionem, liberatur ab onore probandi, quod recidit in
Can. 1593      - § 1. Si pars conventa dein in iudicio se sistat aut responsum dederit ante causae definitionem, conclusiones probationesque
Can. 1593      definitionem, impugnationibus uti potest adversus sententiam; quod si probet se legitimo impedimento fuisse detentam, quod sine sua culpa antea
Can. 1599      § 2. Haec conclusio habetur quoties aut partes declarent se nihil aliud adducendum habere, aut utile proponendis probationibus tempus
Can. 1599      tempus a iudice praestitutum elapsum sit, aut iudex declaret se satis instructam causam habere. § 3. De peracta conclusione
Can. 1606      Si partes parare sibi tempore utili defensionem neglexerint, aut se remittant iudicis scientiae et conscientiae, iudex, si ex actis
Can. 1626      1. Querelam nullitatis interponere possunt non solum partes, quae se gravatas putant, sed etiam promotor iustitiae aut defensor vinculi
Can. 1626      2. Ipse iudex potest ex officio sententiam nullam a se latam retractare vel emendare intra terminum ad agendum can
Can. 1628      contentioso orali tractari possunt. - Pars quae aliqua sententia se gravatam putat, itemque promotor iustitiae et defensor vinculi in
Can. 1653      lex particularis aliud statuat, sententiam exsecutioni mandare debet per se vel per alium Episcopus dioecesis, in qua sententia primi
Can. 1661      dubii formula. § 2. In citatione partes certiores fiant se posse, tres saltem ante audientiam dies, aliquod breve scriptum
Can. 1687      de processu documentali. § 2. Integrum manet parti, quae se gravatam putet, ius appellandi. - Iudex alterius instantiae, cum
Can. 1717      saltem veri similem, habet de delicto, caute inquirat, per se vel per aliam idoneam personam, circa facta et circumstantias
Can. 1733      § 1. Valde optandum est ut, quoties quis gravatum se decreto putet, vitetur inter ipsum et decreti auctorem contentio
Can. 1737      interim effecta, eo ipso cessat. - § 1. Qui se decreto gravatum esse contendit, potest ad Superiorem hierarchicum eius

SECESSU     [1]
Can. 0603      vitam eremiticam seu anachoreticam, qua christifideles arctiore a mundo secessu, solitudinis silentio, assidua prece et paenitentia, suam in laudem

SECRETAM     [1]
Can. 0699      probationes, argumenta et defensiones accurate perpendenda, et si per secretam suffragationem id decisum fuerit, decretum dimissionis ferat, expressis ad

SECRETARIA     [4]
Can. 0348      aut continuandum decreverit. - § 1. Synodi Episcoporum habetur secretaria generalis permanens, cui praeest Secretarius generalis, a Romano Pontifice
Can. 0360      munus explet in bonum et in servitium Ecclesiarum, constat Secretaria Status seu Papali, Consilio pro publicis Ecclesiae negotiis, Congregationibus
Can. 0361      nisi ex rei natura vel sermonis contextu aliud appareat, Secretaria Status, Consilium pro publicis Ecclesiae negotiis, aliaque Romanae Curiae
Can. 0451      conventus plenarii habendi, et provideantur consilium Episcoporum permanens et secretaria generalis conferentiae fini consequendo efficacius consulant. - § 1

SECRETARIAE     [2]
Can. 0348      generalis, a Romano Pontifice nominatus, cuique praesto est consilium secretariae, constans Episcopis, quorum alii, ad normam iuris peculiaris, ab
Can. 0458      negotia peragere, quae ipsi ad normam statutorum committuntur. - Secretariae generalis est: 1_ relationem componere actorum et decretorum conventus

SECRETARII     [2]
Can. 0348      Pro quolibet synodi Episcoporum coetu praetera unus aut plures secretarii speciales constituuntur qui a Romano Pontifice nominantur, atque in
Can. 0482      3. Cancellarius necnon vice-cancellarius sunt eo ipso notarii et secretarii curiae. - § 1. Praeter cancellarium, constitui possunt alii

SECRETARIUM     [1]
Can. 0452      determinet quisnam, praeside legitime impedito, munere pro-praesidis fungatur, atque secretarium generalem designet, ad normam statutorum. § 2. Praeses conferentiae

SECRETARIUS     [1]
Can. 0348      1. Synodi Episcoporum habetur secretaria generalis permanens, cui praeest Secretarius generalis, a Romano Pontifice nominatus, cuique praesto est consilium

SECRETI     [5]
Can. 0490      summario cum textu sententiae definitivae. - § 1. Archivi secreti clavem habeat tantummodo Episcopus. § 2. Sede vacante, archivum
Can. 1132      grave scandalum aut gravis erga matrimonii sanctitatem iniuria ex secreti observantia immineat, idque notum fiat partibus ante matrimonii celebrationem
Can. 1457      se competentes declarent atque causas cognoscant ac definiant, vel secreti legem violent, vel ex dolo aut gravi neglegentia aliud
Can. 1546      1548, § 2, n. 2 aut sine periculo violationis secreti servandi. § 2. Attamen si qua saltem documenti particula
Can. 1602      praecipuis documentis typis imprimantur, praevia iudicis licentia requiritur, salva secreti obligatione, si qua sit. § 3. Quoad extensionem defensionum

SECRETO     [20]
Can. 0269      excardinatione, et habuerit praeterea ab Episcopo dioecesano excardinanti, sub secreto si opus sit, de clerici vita, moribus ac studiis
Can. 0377      ubi adiuncta id suadeant, Episcoporum conferentiae, communi consilio et secreto elenchum componant presbyterorum etiam sodalium institutorum vitae consecrate, ad
Can. 0377      ex utroque clero necnon laicorum sapientia praestantium singillatim et secreto exquirat. § 4. Nisi aliter legitime provisum fuerit, Episcopus
Can. 0413      communicandus singulis saltem triennis renoventur atque a cancellario sub secreto servetur. § 2. Si deficiat aut impediatur Episcopus coadiutor
Can. 0489      quod de loco amoveri nequeat, in quo scilicet documenta secreto servanda cautissime custodiantur. § 2. Singulis annis destruantur documenta
Can. 0490      ipso Administratore dioecesano. § 3. Ex archivo vel armario secreto documenta ne efferantur. - § 1. Curet Episcopus dioecesanus
Can. 0645      impedimentis. § 4. Superiores alias quoque informationes, etiam sub secreto, petere possunt, si ipsis necessarium visum fuerit. - Novitiatus
Can. 1082      concessa super impedimento occulto, adnotetur in libro, qui in secreto curiae archivo asservandus est, nec alia dispensatio pro foro
Can. 1130      et urgenti causa loci Ordinarius permittere potest, ut matrimonium secreto celebretur. - Permissio matrimonium secreto celebrandi secumfert: 1_ ut
Can. 1131      permittere potest, ut matrimonium secreto celebretur. - Permissio matrimonium secreto celebrandi secumfert: 1_ ut secreto fiant investigationes quae ante
Can. 1131      celebretur. - Permissio matrimonium secreto celebrandi secumfert: 1_ ut secreto fiant investigationes quae ante matrimonium peragendae sunt; 2_ ut
Can. 1133      idque notum fiat partibus ante matrimonii celebrationem. - Matrimonium secreto celebratum in peculiari tantummodo regesto, servando in secreto curiae
Can. 1133      Matrimonium secreto celebratum in peculiari tantummodo regesto, servando in secreto curiae archivo, adnotetur. - Ex valido matrimonio enascitur inter
Can. 1158      probari nequeat, satis est ut consensus renovetur privatim et secreto, et quidem a parte impedimenti conscia, dummodo altera in
Can. 1159      satis est ut pars, quae non consenserat, privatim et secreto consensum praestet. § 3. Si defectus consensus probari potest
Can. 1339      constare semper debet saltem ex aliquo documento, quod in secreto curiae archivo servetur. - § 1. Paenitentia, quae imponi
Can. 1548      ratione praestiti consilii tenentur, quod attinet ad negotia huic secreto obnoxia; 2_ qui ex testificatione sua sibi aut coniugi
Can. 1559      procuratores, nisi iudex propter rerum et personarum adiuncta censuerit secreto esse procedendum. - § 1. Testes seorsim singuli examinandi
Can. 1609      ad conclusionem suam venerint; quae conclusiones actis causae adiungantur, secreto servandae. § 3. Post divini Nominis invocationem, prolatis ex
Can. 1719      praecedunt, si necessaria non sint ad poenalem processum, in secreto curiae archivo custodiantur. - Si Ordinarius censuerit per decretum

SECRETUM     [13]
Can. 0127      suam sincere proferendi atque, si negotiorum gravitas id postulate, secretum sedulo servandi; quae quidem obligatio a Superiore urgeri potest
Can. 0172      ad eligendam certam personam aut diversas personas disiunctive; 2_ secretum, certum, absolutum, determinatum. § 2. Condiciones ante electionem suffragio
Can. 0471      adimplendo, secundum rationem iure vel ab Episcopo determinatam; 2_ secretum servare intra fines et secundum modum iure aut ab
Can. 0489      - § 1. Sit in curia dioecesana archivum quoque secretum, aut saltem in communi archivo armarium seu scrinium, omnino
Can. 0490      tantummodo Episcopus. § 2. Sede vacante, archivum vel armarium secretum ne aperiatur, nisi in casu verae necessitatis, ab ipso
Can. 0983      modo de causa aliquatenus prodere paenitentem. § 2. Obligatione secretum servandi tenentur quoque interpres, si detur, necnon omnes alii
Can. 1131      fiant investigationes quae ante matrimonium peragendae sunt; 2_ ut secretum de matrimonio celebrato servetur ab Ordinario loci, assistente, testibus
Can. 1132      servetur ab Ordinario loci, assistente, testibus, coniugibus. - Obligatio secretum servandi, de qua in can. 1131, n. 2, ex
Can. 1388      aliique, de quibus in can. 983, § 2, qui secretum violant, iusta poena puniantur, non exclusa excommunicatione. - §
Can. 1455      partibus obvenire possit, iudices et tribunalis adiutores tenentur ad secretum officii servandum. § 2. Tenentur etiam semper ad secretum
Can. 1455      secretum officii servandum. § 2. Tenentur etiam semper ad secretum servandum de discussione quae inter iudices in tribunali collegiali
Can. 1455      peritos, partes earumque advocatos vel procuratores iureiurando astringere ad secretum servandum. - Iudex et omnes tribunalis administri, occasione agendi
Can. 1548      civitatum magistratus, medici, obstetrices, advocati, notarii aliique qui ad secretum officii etiam ratione praestiti consilii tenentur, quod attinet ad

SECTENTUR     [1]
Can. 0279      fundatam, a maioribus traditam et communiter ab Ecclesia receptam sectentur, uti documentis praesertim Conciliorum ac Romanorum Pontificum determinatur, devitantes

SECTIONE     [1]
Can. 1656      § 1. Processu contentioso orali, de quo in hac sectione, tractari possunt omnes causae a iure non exclusae, nisi

SECTIONIS     [2]
Can. 0312      reservatum est. § 2. Ad validam erectionem consociationis aut sectionis consociationis in dioecesi, etiamsi id vi privilegii apostolici fiat
Can. 1732      ad normam can. 1729. - Quae in canonibus huius sectionis de decretis statuuntur, eadem applicanda sunt ad omnes administrativos

SECUM     [3]
Can. 0285      gestiones bonorum ad laicos pertinentium aut officia saecularia, quae secum feruntonus redendarum rationum; a fideiubendo, etiam de bonis propriis
Can. 0935      - Nemini licet sanctissimam Eucharistiam apud se retinere aut secum in itinere deferre, nisi necessitate pastorali urgente et servatis
Can. 1566      et rationibus agatur; hoc enim in casu, adnotationes, quas secum attulerint, consulere poterunt. - § 1. Responsio statim redigenda

SECUMFERANT     [1]
Can. 0837      § 2. Actiones liturgicae, quatenus suapte natura celebrationem communem secumferant, ubi id fieri potest, cum frequentia et actuosa participatione

SECUMFERENS     [2]
Can. 0150      officii simoniace facta ipso iure irrita est. - Officium secumferens plenam animarum curam, ad quam adimplendam ordinis sacerdotalis exercitium
Can. 1161      eiusdem, sine renovatione consensus, convalidatio, a competenti auctoritate concessa, secumferens dispensationem ab impedimento, si adsit, atque a forma canonica

SECUMFERENTIS     [1]
Can. 0151      est valide conferri nequit. - Provisio officii animarum curam secumferentis, sine gravi causa ne differatur. - Nemini conferantur duo

SECUMFERRE     [2]
Can. 1003      quo supra. § 3. Cuilibet sacerdoti licet oleum benedictum secumferre ut, in casu necessitatis, sacramentum unctionis infirmorum ministrare valeat
Can. 1425      a) de delictis quae poenam dimissionis e statu clericali secumferre possunt; b) de irroganda vel declaranda excommunicatione. § 2

SECUMFERT     [12]
Can. 0112      secundum ritum alicuius Ecclesiae ritualis sui iuris recipiendi, non secumfert adscriptionem eidem Ecclesiae. - § 1. Catholica Ecclesia et
Can. 0291      in can. 290, n. 1, amissio status clericalis non secumfert dispensationem ab obligatione caelibatus, quae ab uno tantum Romano
Can. 0438      Primatis titulus, praeter praerogativam honoris, nullam in Ecclesia latina secumfert regiminis potestatem, nisi de aliquibus ex privilegio apostolico aut
Can. 0599      futuri et fons uberioris fecunditatis in indiviso corde, obligationem secumfert continentiae perfectae in caelibatu. - Evangelicum consilium paupertatis ad
Can. 0600      operose in sobrietate ducendam et a terrenis divitiis alienam, secumfert dependentiam et limitationem in usu et dispositione bonorum ad
Can. 0607      Testimonium publicum a religiosis Christo et Ecclesiae reddendum illam secumfert a mundo separationem, quae indoli et fini uniuscuiusque instituti
Can. 0611      Consensus Episcopi dioecesani ad erigendam domum religiosam alicuius instituti secumfert ius: 1_ vitam ducendi secundum indolem et fines proprios
Can. 0692      actu notificationis ab ipso sodale reiectum fuerit, ipso iure secumfert dispensationem a votis necnon ab omnibus obligationibus ex professione
Can. 0733      de eius suppressione. § 2. Consensus ad erigendam domum secumfert ius habendi saltem oratorium, in quo sanctissima Eucharistia celebretur
Can. 0737      normae clericorum saecularium, firma tamen § 1. - Incorporatio secumfert ex parte sodalium obligationes et iura in constitutionibus definita
Can. 1131      ut matrimonium secreto celebretur. - Permissio matrimonium secreto celebrandi secumfert: 1_ ut secreto fiant investigationes quae ante matrimonium peragendae
Can. 1333      Suspensio vetans fructus, stipendium, pensiones aliave eiusmodi percipere, obligationem secumfert restituendi quidquid illegitime, quamvis bona fide, perceptum sit. -

SECUMFERUNT     [1]
Can. 0285      3. Officia publica, quae participationem in exercitio civilis potestatis secumferunt, clerici asssumere vetantur. § 4. Sine licentia sui Ordinarii

SECUNDA     [2]
Can. 1444      Romana. - § 1. Rota Romana iudicat: 1_ in secunda instantia, causas quae ab ordinariis tribunalibus primae instantiae diiudicatae
Can. 1444      in commissi muneris rescripto, ipsa Rota iudicat etiam in secunda et ulteriore instantia. - § 1. Supremum Signaturae Apostolicae

SECUNDAE     [8]
Can. 1438      designaverit; 3_ pro causis coram Superiore provinciali actis tribunal secundae instantiae est penes supremum Moderatorem; pro causis actis coram
Can. 1439      normam can. 1423, constitutum sit, Episcoporum conferentia debet tribunal secundae instantiae, probante Sede Apostolica, constituere, nisi dioeceses sint omnes
Can. 1439      conferentia potest, probante Sede Apostolica, unum vel plura tribunalia secundae instantiae constituere, etiam praeter casus de quibus in §
Can. 1439      in § 1. § 3. Quod attinet ad tribunalia secundae instantiae, de quibus in § § 1-2, Episcoporum conferentia
Can. 1441      1439 non servetur, incompetentia iudicis est absoluta. - Tribunal secundae instantiae eodem modo quo tribunal primae instantiae constitui debet
Can. 1441      can. 1425, § 4, iudex unicus sententiam tulit, tribunal secundae instantiae collegialiter procedat. - Romanus Pontifex pro toto orbe
Can. 1453      primae instantiae ultra annum ne protrahantur, in tribunali vero secundae instantiae, ultra sex menses. - Omnes qui tribunal constituunt
Can. 1687      dispensationis defectum non esse certa, appellare debet ad iudicem secundae instantiae, ad quem acta sunt transmittenda quique scripto monendus

SECUNDAM     [2]
Can. 0919      aut ter sanctissimam Eucharistiam celebrat, aliquid sumere potest ante secundam aut tertiam celebrationem, etiamsi non intercesserit spatium unius horae
Can. 1712      iisdemque tenetur officiis, quibus defensor vinculi matrimonialis. - Post secundam sententiam, quae nullitatem sacrae ordinationis confirmavit, clericus omnia iura

SECUNDI     [1]
Can. 1693      processus contentiosus ordinarius adhibitus sit et appellatio proponatur, tribunal secundi gradus ad normam can. 1682, § 2 procedat, servatis

SECUNDO     [3]
Can. 1078      dispensatio ab impedimento consanguinitatis in linea recta aut in secundo gradu lineae collateralis. - § 1. Urgente mortis periculo
Can. 1091      sint consanguineae in aliquo gradu lineae rectae aut in secundo gradu lineae collateralis. - Affinitas in linea recta dirimit
Can. 1094      legali ex adoptione orta, in linea recta aut in secundo gradu lineae collateralis, coniuncti sunt. - Sunt incapaces matrimonii

SECUNDUM     [93]
Can. 0017      pro quibus data est. - Leges ecclesiasticae intellegendae sunt secundum propriam verborum significationem in textu et contextu consideratam; quae
Can. 0036      § 1. - § 1. Actus administrativus intellegendus est secundum propriam verborum significationem et communem loquendi usum; in dubio
Can. 0048      intellegitur actus administrativus a competenti auctoritate exsecutiva editus, quo secundum iuris normas pro casu particulari datur decisio aut fit
Can. 0063      reticentia veri, si in precibus expressa non fuerint quae secundum legem, stilum et praxim canonicam ad validitatem sunt experimenda
Can. 0112      latinam Ecclesiam redire. § 2. Mos, quamvis diuturnus, sacramenta secundum ritum alicuius Ecclesiae ritualis sui iuris recipiendi, non secumfert
Can. 0120      ex personae iuridicae collegialis membris supersit, et personarum universitas secundum statuta esse non desierit, exercitium omnium iurium universitatis illi
Can. 0193      can. 624, § 3. § 3. Ab officio quod, secundum iuris praescripta, alicui confertur ad prudentem discretionem auctoritatis competentis
Can. 0196      iuris tantummodo fieri potest. § 2. Privatio effectum sortitur secundum praescripta canonum de iure poenali. - Praescriptionem, tamquam modum
Can. 0204      Christi sacerdotalis, prophetici et regalis suo modo participes facti, secundum propriam cuiusque condicionem, ad missionem exercendam vocantur, quam Deus
Can. 0208      vera viget quoad dignitatem et actionem aequalitas, qua cuncti, secundum propriam cuiusque condicionem et munus, ad aedificationem Corporis Christi
Can. 0209      tenentur erga Ecclesiam tum universam, tum particularem ad quam, secundum iuris praescripta, pertinent. - Omnes christifideles, secundum propriam condicionem
Can. 0210      ad quam, secundum iuris praescripta, pertinent. - Omnes christifideles, secundum propriam condicionem, ad sanctam vitam ducendam atque ad Ecclesiae
Can. 0216      Ecclesiae missionem participent, ius habent ut propriis quoque inceptis, secundum suum quisque statum et condicionem, apostolicam actionem promoveant vel
Can. 0225      § 2. Hoc etiam peculiari adstringuntur officio, unusquisque quidem secundum propriam condicionem, ut rerum temporalium ordinem spiritu evangelico imbuant
Can. 0226      educandi; ideo parentum christianorum imprimis est christianam filiorum educationem secundum doctrinam ab Ecclesia traditam curare. - Ius est christifidelibus
Can. 0228      ad illa officia ecclesiastica et munera assumantur, quibus ipsi secundum iuris praescripta fungi valent. § 2. Laici debita scientia
Can. 0229      Ecclesiae Pastoribus adiutorium praebendum. - § 1. Laici, ut secundum doctrinam christianam vivere valeant, eandemque et ipsi enuntiare atque
Can. 0236      ad disciplinam sedulo efformentur. - Aspirantes ad diaconatum permanentem secundum Episcoporum conferentiae praescripta ad vitam spiritualem alendam informentur atque
Can. 0241      exhibere debent de susceptis baptismo et confirmatione aliaque quae secundum praescripta institutionis sacerdotalis Rationis requiruntur. § 3. Si agatur
Can. 0261      atque studiorum moderatur ut magistri suo munere rite fungantur, secundum praescripta Rationis institutionis sacerdotalis ac seminarii ordinationis. - Exemptum
Can. 0276      necnon diaconi ad presbyteratum aspirantes cotidie liturgiam horarum persolvendi secundum proprius et probatos liturgicos libros; diaconi autem permanentes eandem
Can. 0305      et statutorum easdem invisendi; subsunt etiam eiusdem auctoritatis regimini secundum praescripta canonum, qui sequuntur. § 2. Vigilantiae Sanctae Sedis
Can. 0306      eidem consociationi concessis fruatur, necesse est et sufficit ut secundum iuris praescripta et propria consociationis statuta, in eandem valide
Can. 0321      eius moderatore aliisque officialibus maioribus. - Consociationes privata christifideles secundum statutorum praescripta dirigunt et moderantur. - § 1. Consociatio
Can. 0334      ei sunt Patres Cardinales, necnon aliae personae itemque varia secundum temporum necessitates instituta; quae personae omnes et instituta, nomine
Can. 0337      verus actus collegialis efficiatur. § 3. Romani Pontificis est secundum necessitates Ecclesiae seligere et promovere modos, quibus Episcoporum Collegium
Can. 0346      sunt Episcopi, electi pro singulis coetibus ab Episcoporum conferentiis secundum rationem iure peculiari synodi determinatam; alii vi eiusdem iuris
Can. 0364      transmittere vel proponere necnon processum informativum de promovendis instruere, secundum normas ab Apostolica Sede datas; 5_ anniti ut promoveantur
Can. 0380      professionem emittat atque iusiurandum fidelitatis erga Apostolicam Sedem praestet secundum formulam ab eadem Apostolica Sede probatam. - § 1
Can. 0387      et vitae simplicitate, omni ope promovere studeat sanctitatem christifidelium secundum uniuscuiusque propriam vocationem atque, cum sit praecipuus mysteriorum Dei
Can. 0394      aptitudine exercendum, atque ipsos adhortetur ut varia opera apostolatus, secundum necessitates loci et temporis, participent et iuvent. - §
Can. 0399      relationem Summo Pontifici exhibere super statu dioecesis sibi commissae, secundum formam et tempus ab Apostolica Sede definita. § 2
Can. 0453      singulis annis, et praetera quoties id postulent peculiaria adiuncta, secundum statutorum praescripta. - § 1. Suffragium deliberativum in conventibus
Can. 0471      admittuntur debent: 1_ promissionem emittere de munere fideliter adimplendo, secundum rationem iure vel ab Episcopo determinatam; 2_ secretum servare
Can. 0471      ab Episcopo determinatam; 2_ secretum servare intra fines et secundum modum iure aut ab Episcopo determinatos. - Circa causas
Can. 0494      atque consilio a rebus oeconomicis. § 3. Oeconomi est, secundum rationem a consilio a rebus oeconomicis definitam, bona dioecesis
Can. 0535      habeantur libri paroeciales, liber scilicet baptizatorum, matrimoniorum, defunctorum, aliique secundum Episcoporum conferentiae aut Episcopi dioecesani praescripta; prospiciat parochus ut
Can. 0535      perveniant. § 5. Libri paroeciales antiquiores quoque diligenter custodiantur, secundum praescripta iuris particularis. - § 1. Si, de iudicio
Can. 0537      normis ab Episcopo dioecesano latis et in quo christifideles, secundum easdem normas selecti, parocho in administratione bonorum paroecia adiutorio
Can. 0555      officiis suis diligenter satisfaciant; 3_ providendi ut religiosae functiones secundum sacrae liturgiae praescripta celebrentur, ut decor et nitor ecclesiarum
Can. 0555      depereant aut asportentur. § 4. Vicarius foraneus obligatione tenetur secundum determinationem ab Episcopo dioecesano factam, sui districtus paroecias visitare
Can. 0562      et iuribus quaesitis, obligatione tenetur prospiciendi ut sacrae unctiones secundum normas liturgicas et canonum praescripta digne in ecclesia celebrentur
Can. 0574      vocantur, ut in vita Ecclesiae peculiari dono fruantur et, secundum finem et spiritum instituti, eiusdem missioni salvificae prosint. -
Can. 0576      approbatione constituere itemque,pro parte sua, curare ut instituta secundum spiritum fundatorum et sanas traditiones crescant et floreant. -
Can. 0577      Ecclesia sunt instituta vitae consecratae, quae donationes habent differentes secundum gratiam quae data est eis: Christum, enim, pressius sequuntur
Can. 0598      non solum consilia evangelica fideliter integreque servare, sed etiam secundum ius proprium instituti vitam componere atque ita ad perfectionem
Can. 0601      submissionem voluntatis erga legitimos Superiores, vices Dei gerentes, cum secundum proprias constitutiones praecipiunt. - Vita fraterna, unicuique instituto propria
Can. 0607      § 2. Institutum religiosum est societas in qua sodales secundum ius proprium vota publica perpetua vel temporaria, elapso tamen
Can. 0611      domum religiosam alicuius instituti secumfert ius: 1_ vitam ducendi secundum indolem et fines proprios instituti; 2_ opera instituto propria
Can. 0622      obtinet in omnes instituti provincias, domos et sodales, exercendam secundum ius proprium; ceteri Superiores ea gaudent intra fines sui
Can. 0628      fiducialiter agant cum visitatore, cui legitime interroganti respondere tenentur secundum veritatem in caritate; nemini vero fas est quoquo modo
Can. 0667      omnibus domibus clausura indoli et missioni instituti accomodata servetur secundum determinationes proprii iuris, aliqua parte domus religiosae solis sodalibus
Can. 0706      bonis, quae ipsi obveniant non intuitu personae, disponere debet secundum offerentium voluntatem. - § 1. Religiosus Episcopus emeritus habitationis
Can. 0713      consecrationem, sive per adiutricem quam praebent operam ad ordinandas secundum Deus res temporales atque ad mundum virtute Evangelii informandum
Can. 0716      Episcopo dependent. - § 1. Sodales omnes vitam instituti, secundum ius proprium, actuose participent. § 3. Eiusdem instituti sodales
Can. 0722      et vivendi modo instituti exerceantur. § 2. Ad vitam secundum evangelica consilia ducendam candidati rite instituantur atque ad eandem
Can. 0724      § 1. Institutio post vincula sacra primum assumpta iugiter secundum constitutiones est protrahenda. § 2. Sodales in rebus divines
Can. 0725      in constitutionibus determinato, alios christifideles, qui ad evangelicam perfectionem secundum spiritum instituti contendant eiusdemque missionem participent. - § 1
Can. 0731      societatis proprium prosequuntur et, vitam fraternam in communi ducentes, secundum propriam vitae rationem, per observantiam constitutionum ad perfectionem caritatis
Can. 0739      - Sodales, praeter obligationes quibus, uti sodales, obnoxii sunt secundum constitutiones, communibus obligationibus clericorum adstringuntur, nisi ex natura rei
Can. 0833      ad normam constitutionum. - Obligatione emittendi personaliter professionem fidei, secundum formulam a Sede Apostolica probatam, tenetur: 1_ coram praeside
Can. 0846      addat, demat aut mutet. § 2. Minister sacramenta celebret secundum proprium ritum. - § 1. In administrandis sacramentis, in
Can. 0850      aquae verae cum debita verborum forma. - Baptismus minstratur secundum ordinem in probatis liturgicis libris praescriptum, excepto casu necessitatis
Can. 0851      fieri potest, per varios gradus ad initiationem sacramentalem perducatur, secundum ordinem initiationis ab Episcoporum conferentia aptatum et peculiares normas
Can. 0853      baptismo conferendo adhibenda, extra casum necessitatis, benedicta sit oportet, secundum librorum liturgicorum praescripta. - Baptismus conferatur sive per immersionem
Can. 0868      religione catholica educatum iri quae si prorsus deficiat, baptismus secundum praescripta iuris particularis differatur, monitis de ratione parentibus. §
Can. 0926      etiam sub sola specie vini. - In eucharistica celebratione secundum antiquam Ecclesiae latinae traditionem sacerdos adhibeat panem azymum ubicumque
Can. 0931      fieri potest qualibet die et hora, iis exceptis, quae secundum liturgicas normas excluduntur. - § 1. Celebratio eucharistica peragatur
Can. 0945      quibus earum participationi et dignitati prospiciatur. - § 1. Secundum probatum Ecclesiae morem, sacerdoti cuilibet Missam celebranti aut concelebranti
Can. 0956      quibus intra annum non fuerit satisfactum suis Ordinariis tradant, secundum modum ab his definiendum. - Officium et ius advigilandi
Can. 0996      et opera iniuncta implere statuto tempore ac debito modo, secundum concessionis tenorem. - Ad indulgentiarum concessionem et usum quod
Can. 1072      pastores a matrimonii celebratione avertere iuvenes ante aetatem, qua secundum regionis receptos mores matrimonium iniri solet. - Impedimentum dirimens
Can. 1108      ab alterutro delegato qui assistant, necnon coram duobus testibus, secundum tamen regulas expressas in canonibus qui sequuntur, et salvis
Can. 1204      Sedes potest iusiurandum dispensare. - Iusiurandum stricte est interpretandum secundum ius et secundum intentionem iurantis aut, si hic dolo
Can. 1204      dispensare. - Iusiurandum stricte est interpretandum secundum ius et secundum intentionem iurantis aut, si hic dolo agat, secundum intentionem
Can. 1204      et secundum intentionem iurantis aut, si hic dolo agat, secundum intentionem illius cui iusiurandum praestatur. - Loca sacra ea
Can. 1229      loci licentia. - Oratoria et sacella privata benedici convenit secundum ritum in libris liturgicis praescriptum; debent autem esse divino
Can. 1245      quo in can. 87, parochus, iusta de causa et secundum Episcopi dioecesani praescripta, singulis in casibus concedere potest dispensationem
Can. 1271      dioecesis facultatibus, conferant ad media procuranda, quibus Sedes Apostolica secundum temporum condiciones indiget, ut servitium erga Ecclesiam universam rite
Can. 1275      obtineant. - Massa bonorum ex diversis dioecesibus provenientium administratur secundum normas ab Episcopis, quorum interest, opportune concordatas. - §
Can. 1284      accurate et iusto tempore exigere exactosque tuto servare et secundum fundatoris mentem aut legitimas normas impendere; 5_ foenus vel
Can. 1304      posse; maximeque caveat ut reditus omnino respondeant oneribus adiunctis, secundum cuiusque loci vel regionis morem. § 2. Ulteriores condiciones
Can. 1305      mobilium pretium custodiantur et quam primum caute et utiliter secundum prudens eiusdem Ordinarii iudicium, auditis et iis quorum interest
Can. 1413      nisi agatur de mera exsecutione legati, quae videnda est secundum ordinarias competentiae normas. - Ratione conexionis, ab uno eodemque
Can. 1419      potestatem exercere potest per se ipse vel per alios, secundum canones qui sequuntur. § 2. Si vero agatur de
Can. 1428      moribus, prudentia et doctrina fulgeant. § 3. Auditoris est, secundum iudicis mandatum, probationes tantum colligere easque collectas iudici tradere
Can. 1441      instantiae constitui debet. Si tamen in primo iudicii gradu, secundum can. 1425, § 4, iudex unicus sententiam tulit, tribunal
Can. 1462      proponantur in contestatione litis, et suo tempore tractandae sunt secundum regulas circa quaestiones incidentes. - § 1. Actiones reconventionales
Can. 1540      praescriptis. § 2. Documenta publica civilia ea sunt, quae secundum uniuscuiusque loci leges talia iure censentur. § 3. Cetera
Can. 1609      Post divini Nominis invocationem, prolatis ex ordine singulorum conclusionibus secundum praecedentiam, ita tamen ut semper a causae ponente seu
Can. 1627      quo in can. 1623. - Causae de querela nullitatis secundum normas de processu contentioso orali tractari possunt. - Pars
Can. 1654      in ipso sententiae tenore fuerit permissum, debet sententiam ipsam, secundum obvium verborum sensum, exsecutioni mandare. § 2. Licet ei
Can. 1733      unaquaque dioecesi officium quoddam vel consilium stabiliter constituatur, cui, secundum normas ab ipsa conferentia statuendas, munus sit aequas solutiones

SECURE     [1]
Can. 1234      documenta in sanctuariis aut locis adiacentibus spectabilia serventur atque secure custodiantur. - § 1. Altare, seu mensa super quam

SECURITATEM     [1]
Can. 1497      exercitium alicui inhibeatur. - § 1. Ad crediti quoque securitatem sequestratio rei admittitur, dummodo de creditoris iure satis constet

SECURITATI     [2]
Can. 0231      valeant; itemque iis ius competit ut ipsorum praevidentiae et securitati sociali et assistentiae sanitariae, quam dicunt, debite prospiciatur. -
Can. 1274      ordinata est, curet Episcoporum conferentia ut habeatur institutum, quo securitati sociali clericorum satis provideatur. § 3. In singulis dioecesibus

SECURITATIS     [1]
Can. 1220      sacra et pretiosa tuenda ordinaria conservationis cura et opportuna securitatis media adhibeantur. - Ingressus in ecclesiam tempore sacrarum celebrationum

SECUS     [31]
Can. 0054      cuius applicatio committitur exsecutori, effectum habet a momento exsecutionis; secus a momento quo personae auctoritate ipsius decernentis intimatur. §
Can. 0115      aequali iure sive non, ad normam iuris et statutorum; secus est non collegialis. § 3. Universitas rerum seu fundatio
Can. 0126      qui recidit in condicionem sine qua non, irritus est; secus valet, nisi aliud iure caveatur, sed actus ex ignorantia
Can. 0149      particulari aut lege fundationis ad validitatem provisionis expresse exigantur; secus valida est, sed rescindi potest per decretum auctoritatis competentis
Can. 0174      solis clericis constanti, compromissarii in sacris debent esse constituti; secus electio est invalida. § 3. Compromissarii debent iuris praescripta
Can. 0177      significare collegii aut coetus praesidi utrum electionem acceptet necne; secus electio effectum non habet. § 2. Si electus non
Can. 0178      quae confirmatione non egeat, officium pleno iure statim obtinet; secus non aquirit nisi ius ad rem. - § 1
Can. 0179      auctoritate competenti petere per se vel per alium debet; secus omni iure privatur, nisi probaverit se a petenda confirmatione
Can. 0181      aut aequipollens, valet pro electione, si impedimentum non exsistat, secus pro postulatione. - § 1. Postulatio a praeside intra
Can. 0237      sit seminarium maius, ubi id fieri possit atque expediat; secus concredantur alumni, qui ad sacra ministeria sese praeparent, alieno
Can. 0237      conferentia, si agatur de seminario pro universo eius territorio, secus ab Episcopis quorum interest. - § 1. Seminaria legitime
Can. 0423      § 1. Unus deputetur Administrator dioecesanus, reprobata contraria consuetudine; secus electio irrita est. § 2. Administrator dioecesanus ne simul
Can. 0653      novitiatu, si idoneus iudicetur, novitius ad professionem temporariam admittatur, secus dimittatur; si dubium supersit de eius idoneitate, potest probationis
Can. 0657      iudicetur, ad renovationem professionis vel ad professionem perpetuam admittatur, secus discedat. § 2. Si opportunum vero videatur, periodus professionis
Can. 0707      § 2, nisi institutum proprium talem sustentationem providere voluerit; secus Sedes Apostolica aliter provideat. - Superiores maiores utiliter in
Can. 0727      per Moderatorem supremum petat, si institutum est iuris pontifici secus etiam ab Episcopo dioecesano, prout in constitutionibus definitur. §
Can. 0771      ad non credentes in territorio degentes, quippe quos, non secus ac fideles, animarum cura complecti debeat. - § 1
Can. 1074      Publicum censetur impedimentum, quod probari in foro externo potest; secus est occultum. - § 1. Supremae tantum Ecclesiae auctoritatis
Can. 1105      et alius testis addatur qui scripturam ipse quoque subsignet; secus mandatum irritum est. § 4. Si mandans, antequam procurator
Can. 1121      can. 1116 contrahitur, sacerdos vel diaconus, si celebrationi adfuerit, secus testes tenentur in solidum cum contrahentibus parochum aut Ordinarium
Can. 1179      oratorio a Superiore, si institutum aut societas sint clericalia, secus a cappellano. § 1. Si paroecia proprium habeat coemeterium
Can. 1192      est publicum, si nomine Ecclesiae a legitimo Superiore acceptetur; secus privatim. § 2. Sollemne, si ab Ecclesia uti tale
Can. 1192      2. Sollemne, si ab Ecclesia uti tale fuerit agnitum; secus simplex. § 3. Personale, quo actio voventis promittitur; reale
Can. 1239      excluso. § 2. Subtus altare nullum sit reconditum cadaver; secus Missam super illud celebrare non licet. - § 1
Can. 1292      personis iuridicis Episcopo dioecesano non subiectis, propriis determinatur statutis secus, auctoritas competens est Episcopus dioecesanus cum consensu consilii a
Can. 1292      petenda licentia pro alienatione exprimi debent partes antea alienatae; secus licentia irrita est. § 4. Ii, qui in alienandis
Can. 1302      quo in §§ 1 et 2, est loci Ordinarius; secus est Superior maior in instituto clericali iuris pontificii et
Can. 1303      destinari debent, nisi alia fuerit fundatoris voluntas expresse manifestata; secus ipsi personae iuridicae cedunt. - § 1. Ut fundatio
Can. 1329      et poena sit talis naturae, ut ipsos afficere possit; secus poenis ferendae sententiae puniri possunt. - Delictum quod in
Can. 1478      quidem per se ipsi, si aetatem quattuordecim annorum expleverint; secus per curatorem a iudice constitutum. § 4. Bonis interdicti
Can. 1518      iudex procedere debet ad ulteriora, citato procuratore, si adsit, secus defuncti herede vel successore. - § 1. Si a

SECUTA     [1]
Can. 1681      in instructione causae dubium valde probabile emerserit de non secuta matrimonii consummatione, tribunal potest, suspensa de consensu partium causa

SECUTO     [4]
Can. 0189      effectum sortita non fuerit, a renuntiante revocari potest; effectu secuto revocari nequit, sed qui renuntiavit, officium alio ex titulo
Can. 1041      4_ qui voluntarium homicidium perpetraverit aut abortum procuraverit, effectu secuto, omnesque positive cooperantes; 5_ qui seipsum vel alium graviter
Can. 1046      irregularitate ex homicidio voluntario aut ex procurato abortu, effectu secuto. - § 1. Uni Apostolicae Sedi reservatur dispensatio ab
Can. 1398      poenis ibi statutis punitur. - Qui abortum procurat, effectu secuto, in excommunicationem latae sententiae incurrit. - Praeter casus hac

SED     [77]
Can. 0013      13. - § 1. Leges particulares non praesumuntur personales, sed territoriales nisi aliud constet. § 2. Peregrini non adstringuntur
Can. 0020      contraria, aut totam de integro ordinet legis prioris materiam; sed lex universalis minime derogat iuri particulari aut speciali, nisi
Can. 0021      caveatur. - In dubio revocatio legis praeexistentis non praesumitur, sed leges posteriores ad priores trahendae sunt et his, quantum
Can. 0028      sive praeter legem per contrariam consuetudinem aut legem revocatur; sed, nisi expressam de iis mentionem faciat, lex non revocat
Can. 0034      aut implicita auctoritatis competentis, quae eas edidit, eiusve superioris, sed etiam cessante lege ad quam declarandam vel exsecutioni mandandam
Can. 0077      Privilegium interpretandum est ad normam can. 36, § 1; sed ea semper adhibenda est interpretatio, qua privilegio aucti aliquam
Can. 0092      non solum dispensatio ad normam can. 36, § 1, sed ipsamet potestas dispensandi ad certum casum concessa. - Dispensatio
Can. 0125      incusso, aut ex dolo, valet, nisi aliud iure caveatur; sed potest per sententiam iudicis rescindi, sive ad instantiam partis
Can. 0126      non, irritus est; secus valet, nisi aliud iure caveatur, sed actus ex ignorantia aut ex errore initus locum dare
Can. 0132      Ordinarii cui concessa est, etiamsi ipse eam exsequi coeperit, sed transit ad quemvis Ordinarium qui ipsi in regimine succedit
Can. 0149      fundationis ad validitatem provisionis expresse exigantur; secus valida est, sed rescindi potest per decretum auctoritatis competentis aut per sententiam
Can. 0155      nullam inde potestatem acquirit in personam cui collatum est, sed huius condicio iuridica perinde constituitur, ac si provisio ad
Can. 0167      praesens in ea domo sit, in qua fit electio, sed electioni ob infirmam valetudinem interesse nequeat, suffragium eius scriptum
Can. 0171      Si quis ex praedictis admittatur, eius suffragium est nullum, sed electio valet, nisi constet, eo dempto, electum non rettulisse
Can. 0177      omne ius ex electione amittit nec subsequenti acceptatione convalescit, sed rursus eligi potest; collegium autem aut coetus intra mensem
Can. 0189      fuerit, a renuntiante revocari potest; effectu secuto revocari nequit, sed qui renuntiavit, officium alio ex titulo consequi potest. -
Can. 0195      declaratione constet. - Si quis, non quidem ipso iure, sed per decretum auctoritatis competentis ab officio amoveatur quo eiusdem
Can. 0198      valet praescriptio, nisi bona fide nitatur, non solum initio, sed toto decursu temporis ad praescriptionem requisiti, salvo praescripto can
Can. 0249      provideatur ut alumni non tantum accurate linguam patriam edoceantur, sed etiam linguam latinam bene calleant necnon congruam habeant cognitionem
Can. 0257      ut non tantum Ecclesiae particularis in cuius servitio incardinentur, sed universae quoque Ecclesiae sollicitudinem habeant, atque paratos se exhibeant
Can. 0333      sui muneris, non modo in universam Ecclesiam potestate gaudet, sed et super omnes Ecclesias particulares earumque coetus ordinariae potestatis
Can. 0351      eius nomen publicatum fuerit, iisdem tenetur officiis fruiturque iuribus, sed iure praecedentiae gaudet a die reservationis in pectore. -
Can. 0352      vel Subdecanus, nulla in ceteros Cardinales gaudet potestate regiminis, sed ut primus inter pares habetur. § 2. Officio Decani
Can. 0361      Sedis in hoc Codice veniunt non solum Romanus Pontifex, sed etiam, nisi ex rei natura vel sermonis contextu aliud
Can. 0452      legitime impedito pro-praeses, non tantum Episcoporum conferentiae conventibus generalibus, sed etiam consilio permanenti praeest. - Conventus plenarii Episcoporum conferentiae
Can. 0479      iure eadem competit potestas de qua in § 1, sed quoad determinatam territorii partem aut negotiorum genus aut fideles
Can. 0492      2. Membra consilii a rebus oeconomicis ad quinquennium nominentur, sed expleto hoc tempore ad alia quinquennia assumi possunt. §
Can. 0494      probitate prorsus praestans. § 2. Oeconomus nominetur ad quinquennium, sed expleto hoc tempore ad alia quinquennia nominari potest; durante
Can. 0501      agatur cum Episcopo suffraganeo promotione antiquiore, illud dissolvere potest, sed intra annum debet noviter constituere. - § 1. Inter
Can. 0598      omnes debent non solum consilia evangelica fideliter integreque servare, sed etiam secundum ius proprium instituti vitam componere atque ita
Can. 0631      iure proprio determinatas, non modo provinciae et communitates locales, sed etiam quillibet sodalis optata sua et suggestiones capitulo generali
Can. 0705      - Religiosus ad episcopatum evectus instituti sui sodalis remanet, sed vi voti oboedientiae uni Romano Pontifici obnoxius est, et
Can. 0741      proprii, bona temporalia acquirendi, possidendi, administrandi de iisque disponendi, sed quidquid ipsis instituto societatis obveniat, societati acquiritur. - Egressus
Can. 0761      atque catechetica institutio, quae quidem semper principem locum tenent, sed et propositio doctrinae in scholis, in academiis, conferentiis et
Can. 0837      - § 1. Actiones liturgicae non sunt actiones privatae, sed celebrationes Ecclesiae ipsius, quae est unitatis sacramentum, scilicet plebs
Can. 0962      valide fruatur, requiritur non tantum ut sit apte dispositus, sed ut insimul sibi proponat singillatim debito tempore confiteri peccata
Can. 1010      Missarum sollemnia celebretur, die dominico vel festo de praecepto, sed ob rationes pastorales aliis etiam diebus, ferialibus non exceptis
Can. 1015      causa non impeditus, per se ipse suos subditos ordinet; sed subditum orientalis ritus, sine apostolico indulto, licite ordinare non
Can. 1023      concedente aut ab eius successore limitibus circumscribi aut revocari, sed semel concessae non extinguuntur resoluto iure concedentis. - Sacram
Can. 1059      tantum pars sit catholica, regitur iure non solum divino, sed etiam canonico, salva competentia civilis potestatis circa mere civiles
Can. 1077      territorio actu degentibus vetare potest matrimonium in casu peculiari, sed ad tempus tantum, gravi de causa eaque perdurante. §
Can. 1079      In eisdem rerum adiunctis, de quibus in § 1, sed solum pro casibus in quibus ne loci quidem Ordinarius
Can. 1109      fines sui territorii, valide matrimoniis assistunt non tantum subditorum, sed etiam non subditorum, dummodo eorum alteruter sit ritus latini
Can. 1162      § 2. Quod si consensus ab initio quidem defuerat, sed postea praestitus est, sanatio concedi potest a momenti praestiti
Can. 1203      votum, eandem potestatem eademque ratione habent circa iusiurandum promissorium; sed si iurisiurandi dispensatio vergat in praeiudicium aliorum qui obligationem
Can. 1258      Ecclesiae significatur non solum Ecclesia universa aut Sedes Apostolica, sed etiam quaelibet persona iuridica publica in Ecclesia, nisi ex
Can. 1269      dominio privatorum sunt, praescriptione acquiri a privatis personis possunt, sed eas adhibere ad usus profanos non licet, nisi dedicationem
Can. 1281      administratoribus invalide positis; de actibus autem ab administratoribus illegitime sed valide positis respondebit ipsa persona iuridica, salva eius actione
Can. 1295      iuridicarum conformanda sunt, servari debent non solum in alienatione, sed etiam in quolibet negotio, quo condicio patrimonialis personae iuridicae
Can. 1296      bona ecclesiastica sine debitis quidem sollemnitatibus canonicis alienata fuerint, sed alienatio sit civiliter valida, auctoritatis competentis est decernere, omnibus
Can. 1324      - § 1. Violationis auctor non eximitur a poena, sed poena lege vel praecepto statuta temperari debet vel in
Can. 1338      poenam constituentis. § 2. Potestatis ordinis privatio dari nequit, sed tantum prohibitio eam vel aliquos eius actus exercendi; item
Can. 1420      § 2. Vicarius iudicialis unum constituit tribunal cum Episcopo, sed nequit iudicare causas quas Episcopus sibi reservat. § 3
Can. 1462      contestationem litis; qui serius eas opposuerit, non est reiciendus, sed condemnetur ad expensas, nisi probet se oppositionem malitiose non
Can. 1478      per tutorem vel curatorem a iudice datum. § 3. Sed in causis spiritualibus et cum spiritualibus conexis, si minores
Can. 1481      1. Pars libere potest advocatum et procuratorem sibi constituere; sed praeter casus in § § 2 et 3 statutos
Can. 1491      non solum actione munitur, nisi aliud expresse cautum sit, sed etiam exceptione. - § 1. Quaevis actio extinguitur praescriptione
Can. 1507      se sistant ad causam agendam, opus non est citatione, sed actuarius significet in actis partes iudicio adfuisse. - §
Can. 1517      fit citatione; finis autem non solum pronuntiatione sententiae definitivae, sed etiam aliis modis iure praefinitis. - Si pars litigans
Can. 1522      causa inter easdem personas et super eadem re intercedat; sed ad extraneos quod attinet, non aliam vim obtinent nisi
Can. 1551      - Pars, quae testem induxit, potest eius examini renuntiare; sed adversa pars postulare potest ut nihilominus testis examinetur. -
Can. 1561      si alias interrogationes testi faciendas habeant, has non testi, sed iudici vel eius locum tenenti proponant, ut eas ipse
Can. 1579      § 1. Iudex non peritorum tantum conclusiones, etsi concordes, sed cetera quoque causae adiuncta attente perpendat. § 2. Cum
Can. 1596      defendit, sive accessorie ad aliquem litigantem adiuvandum. § 2. Sed ut admittatur, debet ante conclusionem in causa libellum iudici
Can. 1626      interponere possunt non solum partes, quae se gravatas putant, sed etiam promotor iustitiae aut defensor vinculi, quoties ipsis ius
Can. 1640      quo in prima instantia, congrua congruis referendo, procedendum est; sed, nisi forte complendae sint probationes, statim post litem ad
Can. 1649      debetur ab eo qui non solum in iudicio succubuit, sed temere litigavit; 5_ de pecuniae deposito vel cautione praestanda
Can. 1649      expensas, honoraria et damna reficienda non datur distincta appellatio, sed pars recurrere potest intra quindecim dies ad eundem iudicem
Can. 1664      petitiones et exceptiones advocatorum, redigendae sunt scripto a notario, sed summatim et in iis tantummodo quae pertinent ad substantiam
Can. 1677      tantum quaerat an constet de nullitate matrimonii in casu, sed determinare etiam debet quo capite vel quibus capitibus nuptiarum
Can. 1684      si sententia, quae matrimonii nullitatem declaraverit, non altera sententia sed decreto confirmata sit. - Statim ac sententia facta est
Can. 1686      iudex ab ipso designatus potest, praetermissis sollemnitatibus ordinarii processus sed citatis partibus et cum interventu defensoris vinculi, matrimonii nullitatem
Can. 1701      intervenire debet vinculi defensor. § 2. Patronus non admittitur, sed, propter casus difficultatem, Episcopus permittere potest ut iurisperiti opera
Can. 1704      can. 1700, animadversiones pro vinculo in eodem foro conficiantur, sed votum de quo in § 1 spectat ad Episcopum
Can. 1739      casus ferat, non solum decretum confirmare vel irritum declarare, sed etiam rescindere, revocare, vel si id Superiori magis expedire
Can. 1743      a parocho fieri potest non solum pure et simpliciter, sed etiam sub condicione, dummodo haec ab Episcopo legitime acceptari
Can. 1747      adversus amotionis decretum, Episcopus non potest novum parochum nominare, sed per administratorem paroecialem interim provideat. - Si bonum animarum

SEDE     [96]
Can. 0003      canonibus sit contraria. - Codicis canones initas ab Apostolica Sede cum nationibus aliisve societatibus politicis conventiones non abrogant neque
Can. 0004      obstantibus. - Iura quaesita, itemque privilegia quae, ab Apostolica Sede ad haec usque tempora personis sive physicis sive iuridicis
Can. 0006      3_ leges poenales quaelibet, sive universales sive particulares a Sede Apostolica latae, nisi in ipso hoc Codice recipiantur; 4_
Can. 0072      obligatione canonica ad hoc teneatur. - Rescripta ab Apostolica Sede concessa, quae exspiraverint, ab Episcopo dioecesano iusta de causa
Can. 0084      ipse concessit; quod si privilegium concessum fuerit ab Apostolica Sede, eandem Ordinarius certiorem facere tenetur. - Dispensatio, seu legis
Can. 0112      ritualis sui iuris adscribuntur: 1_ qui licentiam ab Apostolica Sede obtinuerit; 2_ coniux qui, in matrimonio ineundo vel eo
Can. 0137      iure expresse caveatur. § 2. Potestas exsecutiva ab Apostolica Sede delegata subdelegari potest sive ad actum sive ad universitatem
Can. 0242      a suprema Ecclesiae auctoritate latis, statuenda et a Sancta Sede approbanda novis quoque adiunctis, approbante item Sancta Sede, accommodanda
Can. 0242      Sancta Sede approbanda novis quoque adiunctis, approbante item Sancta Sede, accommodanda, qua institutionis in seminario tradendae definiantur summa principia
Can. 0253      potiti sunt in universitate studiorum aut facultate a Sancta Sede recognita. § 2. Curetur ut distincti totidem nominentur magistri
Can. 0290      graves tantum causas, presbyteris ob gravissimas causas ac Apostolica Sede conceditur. - Praeter casus de quibus in can. 290
Can. 0294      quae presbyteris et diaconis cleri saecularis constent, ab Apostolica Sede, auditis quarum interest Episcoporum conferentiis, erigi possunt. - §
Can. 0295      - § 1. Praelatura personalis regitur statutis ab Apostolica Sede conditis eique praeficitur Praelatus ut Ordinarius proprius, ciu ius
Can. 0320      rationem reddere debet. - § 1. Consociationes a Sancta Sede erectae nonnisi ab eadem supprimi possunt. § 2. Ob
Can. 0335      in bonum omnium Ecclesiarum, iuxta normas iure definitas. - Sede romana vacante aut prorsus impedita, nihil innovetur in Ecclesiae
Can. 0347      munus in eadem Episcopis aliisque sodalibus commissum. § 2. Sede Apostolica post convocatam synodum aut inter eius celebrationem vacante
Can. 0359      competunt quae ab ipso Romano Pontifice eidem demandantur. - Sede Apostolica vacante, Cardinalium Collegium ea tantum in Ecclesia gaudet
Can. 0364      processum informativum de promovendis instruere, secundum normas ab Apostolica Sede datas; 5_ anniti ut promoveantur res quae ad progressum
Can. 0364      facultates et cetera explere mandata quae ipsi ab Apostolica Sede committantur. - § 1. Legati pontificii, qui simul legationem
Can. 0367      pontificalibus, peragere. - Pontificii Legati munus non exspirat vacante Sede Apostolica, nisi aliud in litteris pontificiis statuatur; cessat autem
Can. 0377      pontificii Legati est singillatim requirere et cum ipsa Apostolica Sede communicare, una cum suo voto, quid suggerant Metropolita et
Can. 0378      aut iure canonico potius in instituto studiorum superiorum a Sede Apostolica probato, vel saltem in iisdem disciplinis vere peritus
Can. 0380      erga Apostolicam Sedem praestet secundum formulam ab eadem Apostolica Sede probatam. - § 1. Episcopo dioecesano in dioecesi ipsi
Can. 0399      dioecesis sibi commissae, secundum formam et tempus ab Apostolica Sede definita. § 2. Si annus pro exhibenda relatione determinatus
Can. 0400      relationem Summo Pontifici exhibere tenetur, nisi aliter ab Apostolica Sede statutum fuerit, ad Urbem, Beatorum Apostolorum Petri et Pauli
Can. 0402      nisi certis in casibus ob specialia adiuncta ab Apostolica Sede aliter provideatur. § 2. Episcoporum conferentia curare debet ut
Can. 0409      dioecesanus habitualiter alii ne committat. - § 1. Vacante sede episcopali, Episcopus coadiutor statim fit Episcopus dioecesis pro qua
Can. 0409      fuerat constitutus, dummodo possessionem legitime ceperit. § 2. Vacante sede episcopali, nisi aliud a competenti auctoritate statutum fuerit, Episcopus
Can. 0409      ceperit, omnes et solas servat potestates et facultates quibus sede plena, tamquam Vicarius generalis vel tamquam Vicarius episcopalis, gaudebat
Can. 0413      litteras quidem valens cum dioecesanis communicare. - § 1. Sede impedita, regimen dioecesis, nisi aliter Sancta Sedes pro providerit
Can. 0413      vel 2, susceperit, quam primum Sanctam Sedem moneat de sede impedita ac de suspecto munere. - Quilibet ad normam
Can. 0419      § 2; 2_ integram percipit remunerationem officio propriam. - Sede vacante, regimen dioecesis, usque ad constitutionem Administratoris dioecesani, ad
Can. 0419      autem Episcopo auxiliari, ad collegium consultorum, nisi a Sancta Sede aliter provisum fuerit. Qui ita regimen dioecesis assumit, sine
Can. 0420      deputandum Administratorem dioecesanum. - In vicariatu vel praefectura apostolica, sede vacante, regimen assumit Pro-Vicarius vel Pro-Praefectus ad hunc tantum
Can. 0420      immediate post captam possessionem nominatus, nisi aliter a Sancta Sede statutum fuerit. - § 1. Intra octo dies ab
Can. 0426      1 sit electus, sunt ipso iure nulli. - Qui, sede vacante, ante deputationem Administratoris dioecesani, dioecesim regat, potestate gaudet
Can. 0428      qua in can. 833, n. 4. - § 1. Sede vacante nihil innoventur. § 2. Illi quid ad interim
Can. 0433      particulares, provinciae ecclesiasticae vicinores, proponente Episcoporum conferentia, a Sancta Sede in regiones ecclesiasticas coniungi possunt. § 2. Regio ecclesiastica
Can. 0434      eidem conventui non competunt, nisi quaedam specialiter a Sancta Sede ei concessa fuerint. - Provinciae ecclesiasticae praeest Metropolita, qui
Can. 0435      qui est Archiepiscopus dioecesis cui praeficitur; quod officium cum sede episcopali, a Romano Pontifice determinata aut probata, coniunctum est
Can. 0436      facere; 2_ canonicam visitationem peragere, causa prius ab Apostolica Sede probata, si eam suffraganeus neglexerit; 3_ deputare Administratorem dioecesanum
Can. 0436      § 2. Ubi adiuncta id postulent, Metropolita ab Apostolica Sede instrui potest peculiaribus muneribus et potestate in iure particulari
Can. 0439      Episcoporum, celebretur quoties id ipsi Episcoporum conferentiae, approbante Apostolica Sede, necessarium aut utile videatur. § 2. Norma in, §
Can. 0440      opportunum videatur, salvo can. 439, § 2. § 2. Sede metropolitana vacante, concilium provinciale ne convocetur. - Episcoporum conferentiae
Can. 0441      inter Episcopos dioecesanos concilii plenarii eligere praesidem, ab Apostolica Sede approbandum; 4_ ordinem agendi et quaestiones tractandas determinare, concilii
Can. 0443      alii Episcopi titulares qui peculiari munere sibi ab Apostolica Sede aut ab Episcoporum conferentia demandato in territorio funguntur. §
Can. 0446      a concilio edicta ne promulgentur, nisi postquam ab Apostolica Sede recognita fuerint ipsius concilii est definire modum promulgationis decretorum
Can. 0450      atque ceteri Episcopi titulares peculiari munere, sibi ab Apostolica Sede vel ab Episcoporum conferentia demandato, in eodem territorio fungentes
Can. 0451      - Quaelibet Episcoporum conferentia sua conficiat statuta, ab Apostolica Sede recognoscenda, in quibus, praeter alia, ordinentur conferentiae conventus plenarii
Can. 0455      debent, atque vim obligandi non obtinent, nisi ab Apostolica Sede recognita, legitime promulgata fuerint. § 3. Modus promulgationis et
Can. 0468      dioecesanam suspendere necnon dissolvere. § 2. Vacante vel impedita sede episcopali, synodus dioecesana ipso iure intermittitur, donec Episcopus dioecesanus
Can. 0479      ambitum eorum competentiae, pertinent etiam facultates habituales ab Apostolica Sede Episcopo concessae, necnon rescriptorum exsecutio, nisi aliud expresse cautum
Can. 0490      1. Archivi secreti clavem habeat tantummodo Episcopus. § 2. Sede vacante, archivum vel armarium secretum ne aperiatur, nisi in
Can. 0501      aliqua eius pars intra quinquennium renovetur. § 2. Vacante sede, consilium presbyterale cessat eiusque munera implentura collegio consultorum; intra
Can. 0501      dioecesanus facta consultatione cum Metropolita, aut si de ipsa sede metropolitana agatur cum Episcopo suffraganeo promotione antiquiore, illud dissolvere
Can. 0502      collegium constituatur. § 2. Collegio consultorum praeest Episcopus dioecesanus; sede autem impedita aut vacante, is qui ad interim Episcopi
Can. 0506      occasione perfuncti muneris solvenda necnon, attentis normis a Sancta Sede latis, quaenam sint canonicorum insignia. - § 1. Inter
Can. 0513      iuxta praescripta statuorum, quae ab Episcopo dantur. § 2. Sede vacante, consilium pastorale cessat. - § 1. Consilium pastorale
Can. 0525      si casus ferat, certis presbyteris necnon christifidelibus laicis. - Sede vacante aut impedita, ad Administratorem dioecesanum aliumve dioecesim ad
Can. 0583      Immutationes in institutis vitae consecratae ea afficientes, quae a Sede Apostolica approbata fuerunt, absque eiusdem licentia fieri nequeunt. -
Can. 0589      - Institutum vitae consecratae dicitur iuris pontificii, si a Sede Apostolica erectum aut per eiusdem formale decretum approbatum est
Can. 0589      dioecesani, si ab Episcopo dioecesano erectum, approbationis decretum a Sede Apostolica non est consecutum. - § 1. Instituta vitae
Can. 0592      subicere. - § 1. Quo melius institutorum communio cum Sede Apostolica foveatur, modo et tempore ab eadem statutis, quilibet
Can. 0638      Si tamen agatur de negotio quod summam a Sancta Sede pro cuiusque regione definitam superet, itemque de rebus ex
Can. 0667      contemplativam ordinantur, clausuram papalem, iuxta normas scilicet ab Apostolica Sede datas, observare debent. Cetera monialium monasteria clausuram propriae indoli
Can. 0686      de consensu sui consilii, exclaustratio imponi potest a Sancta Sede pro sodale instituti iuris pontificii vel ab Episcopo dioecesano
Can. 0700      - Decretum dimissionis vim non habet, nisi a Sancta Sede confirmatum fuerit, cui decretum et acta omnia transmittenda sunt
Can. 0707      potest etiam extra domos sui instituti, nisi aliud a Sede Apostolica provisum fuerit. § 2. Quoad eius congruam et
Can. 0709      - Conferentiae Superiorum maiorum sua habeant statuta a Sancta Sede approbata, a qua unice, etiam in personam iuridicam, erigi
Can. 0727      velit, indultum discedendi, re coram Domino serio perpensa, a Sede Apostolica per Moderatorem supremum petat, si institutum est iuris
Can. 0775      atque patrini. - § 1. Servatis praescriptis ab Apostolica Sede latis, Episcopi dioecesani est normas de re catechetica edicere
Can. 0816      et facultates ecclesiasticae constitui tantum possunt erectione ab Apostolica Sede facta aut approbatione ab eadem concessa; eidem competit etiam
Can. 0816      sua habere debent statuta et studiorum rationem ab Apostolica Sede approbata. - Gradus academicos, qui effectus canonicos in Ecclesia
Can. 0817      vel facultas conferre valet, quae non sit ab Apostolica Sede erecta vel approbata. - Quae de universitatibus catholicis in
Can. 0825      Libri sacrarum Scripturarum edi non possunt nisi ab Apostolica Sede aut ab Episcoporum conferentia approbati sint; itemque ut eorundem
Can. 0833      - Obligatione emittendi personaliter professionem fidei, secundum formulam a Sede Apostolica probatam, tenetur: 1_ coram praeside eiusve delegato, omnes
Can. 0833      iuxta sacri Collegii statuta; 3_ coram delegato ab Apostolica Sede, omnes promoti ad episcopatum, itemque qui Episcopo dioecesano aequiparantur
Can. 0995      potestatem concedendi indulgentias aliis committere, nisi id ei a Sede Apostolica expresse fuerit indultum. - § 1. Ut quis
Can. 1021      Litterae dimissoriae mitti possunt ad quemlibet Episcopum communionem cum Sede Apostolica habentem, excepto tantum, citra apostolicum indultum, Episcopo ritus
Can. 1120      Episcoporum conferentia exarare potest ritum proprium matrimonii, a Sancta Sede recognoscendum, congruentem locorum et populorum usibus ad spiritum christianum
Can. 1165      § 1. Sanatio in radice concedi potest ab Apostolica Sede. § 2. Concedi potest ab Episcopo dioecesano in singulis
Can. 1196      instituti aut societatis degunt; 3_ ii quibus ab Apostolica Sede vel ab Ordinario loci delegata fuerit dispensandi potestas. -
Can. 1264      gratiosae vel pro exsecutione rescriptorum Sedis Apostolicae, ad ipsa Sede Apostolica approbandas; 2_ definire oblationes occasione ministrationis sacramentorum et
Can. 1272      adhuc exsistunt, Episcoporum conferentiae est, opportunis normis cum Apostolica Sede concordatis et ab ea approbatis, huiusmodi beneficiorum regimen moderari
Can. 1356      latae sententiae constitutam praecepto quod non sit ab Apostolica Sede latum, remittere possunt: 1_ Ordinarius loci, in quo delinquens
Can. 1371      qua in can. 752, pertinaciter respuit, et ab Apostolica Sede vel ab Ordinario admonitus non retractat; 2_ qui aliter
Can. 1420      licentiati, annos nati non minus triginta. § 5. Ipsi, sede vacante, a munere non cessant nec ab Administratore dioecesano
Can. 1423      gravique causa. - § 1. Plures dioecesani Episcopi, probante Sede Apostolica, possunt concordes, in locum tribunalium dioecesanorum de quibus
Can. 1438      coram Metropolita fit appellatio ad tribunal quod ipse, probante Sede Apostolica, stabiliter designaverit; 3_ pro causis coram Superiore provinciali
Can. 1439      constitutum sit, Episcoporum conferentia debet tribunal secundae instantiae, probante Sede Apostolica, constituere, nisi dioeceses sint omnes eiusdem archidioecesis suffraganeae
Can. 1439      eiusdem archidioecesis suffraganeae. § 2. Episcoporum conferentia potest, probante Sede Apostolica, unum vel plura tribunalia secundae instantiae constituere, etiam
Can. 1469      de licentia tamen Episcopi dioecesani loci adeundi et in sede ab eodem designata. - § 1. Nisi aliter lex
Can. 1558      § 1. Testes sunt examini subiciendi in ipsa tribunalis sede, nisi aliud iudici videatur. § 2. Cardinales, Patriarchae, Episcopi
Can. 1609      et nisi peculiaris causa aliud suadeat, in ipsa tribunalis sede conventus habeatur. § 2. Assignata conventui die, singuli iudices
Can. 1705      potest acta processus, non vero votum Episcopi, invisere in sede tribunalis ad perpendendum num quid grave adduci possit ad
Can. 1706      possit ad petitionem denuo proponendam. - Rescriptum dispensationis a Sede Apostolica transmittitur ad Episcopum; is vero rescriptum partibus notificabit

SEDECIM     [2]
Can. 1324      voluntarie excitata vel nutrita; 4_ a minore, qui aetatem sedecim annorum explevit; 5_ ab eo, qui metu gravi, quamvis
Can. 1395      vel minis vel publice vel cum minore infra aetatem sedecim annorum patratum sit, iustis poenis puniatur, non exclusa, si

SEDEM     [42]
Can. 0087      reservatur. § 2. Si difficilis sit recursus ad Sanctam Sedem et simul in mora sit periculum gravis damni, Ordinarius
Can. 0264      obnoxiae sunt cunctae personae iuridicae ecclesiasticae etiam privatae, quae sedem in dioecesi habeant, nisi solis eleemosynis sustententur aut in
Can. 0340      eorum partes in Concilio determinare. - Si contingat Apostolicam Sedem durante Concilii celebratione vacare, ipso iure hoc intermittitur, donec
Can. 0350      in Cardinalium Collegium assumpti in titulum habent suam patriarchalem sedem. § 4. Cardinalis Decanus in titulum habet dioecesim Ostiensem
Can. 0364      efficaciora in dies reddantur unitatis vincula, quae inter Apostolicam Sedem et Ecclesias particulares intercedunt. Ad pontificium ergo Legatum pertinet
Can. 0364      ergo Legatum pertinet pro sua dicione: 1_ ad Apostolicam Sedem notitias mittere de condicionibus in quibus versantur Ecclesiae particulares
Can. 0365      peculiare est: 1_ promovere et fovere necessitudines inter Apostolicam Sedem et Auctoritates Rei Publicae; 2_ quaestiones pertractare quae ad
Can. 0378      § 2. Iudicium definitivum de promovendi idoneitate ad Apostolicam Sedem pertinet. - Nisi legitimo detineatur impedimento, quicumque ad Episcopatum
Can. 0380      promotus fidei professionem emittat atque iusiurandum fidelitatis erga Apostolicam Sedem praestet secundum formulam ab eadem Apostolica Sede probatam. -
Can. 0395      Episcopus a dioecesis illegitime abfuerit, de eius absentia Metropolita Sedem Apostolicam certiorem faciat quod si agatur de Metropolita, idem
Can. 0402      acceptata fuerit, titulum emeriti suae dioecesis retinet, atque habitationis sedem, si id exoptet, in ipsa dioecesi servare potest, nisi
Can. 0413      normam §§ 1 vel 2, susceperit, quam primum Sanctam Sedem moneat de sede impedita ac de suspecto munere. -
Can. 0415      vel de eodem agatur, suffraganeus antiquior promotione ad Sanctam Sedem statim reccurat, ut ipsa provideat. - Sedes episcopalis vacat
Can. 0422      Episcopi, itemque electus in Administratorem dioecesanum de sua electione Sedem Apostolicam certiorem faciant. - § 1. Unus deputetur Administrator
Can. 0425      trigesimum quintum aetatis annum expleverit et ad eandem vacantem sedem non fuerit iam electus, nominatus vel praesentatus. § 2
Can. 0437      Episcopi dioecesani assensu. § 3. Metropolita, si ad aliam sedem metropolitanam transferatur, novo indiget pallio. - Patriarchae et Primatis
Can. 0443      omnibus Superioribus maioribus institutorum et societatum, quae in territorio sedem habent; 3_ Rectores universitatum ecclesiasticarum et catholicarum atque decani
Can. 0443      decani facultatum theologiae et iuris canonici, quae in territorio sedem habent; 4_ Rectores aliqui seminariorum maiorum, numero ut in
Can. 0446      particulari, praeses curet ut omnia acta concilii ad Apostolicam Sedem transmittantur; decreta a concilio edicta ne promulgentur, nisi postquam
Can. 0456      actis conferentiae necnon eius decreta a praeside ad Apostolicam Sedem transmittantur, tum ut in eiusdem notitiam acta perferantur, tum
Can. 0584      eiusdem licentia fieri nequeunt. - Institutum supprimere ad unam Sedem Apostolicam spectat, cui etiam reservatur de eius bonis temporalibus
Can. 0616      quaesitis. § 2. Suppressio unicae domus instituti ad Sanctam Sedem pertinet, cui etiam reservatur de bonis in casu statuere
Can. 0616      ferant. § 4. Monialium monasterium sui iuris supprimere ad Sedem Apostolicam pertinet, servatis ad bona quod attinet praescriptis constitutionum
Can. 0679      Superior maior monitus prospicere neglexerit, re tamen ad Sanctam Sedem statim delata. - Inter varia instituta, et etiam inter
Can. 0707      offerentium voluntatem. - § 1. Religiosus Episcopus emeritus habitationis sedem sibi eligere potest etiam extra domos sui instituti, nisi
Can. 0838      Ecclesiae auctoritate unice pendet: quae quidem est penes Apostolicam Sedem et, ad normam iuris, penes Episcopum dioecesanum. § 2
Can. 0964      locus proprius est ecclesia aut oratorium. § 2. Ad sedem confessionalem quod attinet, normae ab Episcoporum conferentia statuantur, cauto
Can. 0964      possint fideles, qui id desiderent. § 3. Confessiones extra sedem confessionalem ne excipiantur, nisi iusta de causa. - Minister
Can. 1080      periculum sit in mora nec tempus suppetat recurrendi ad Sedem Apostolicum vel ad loci Ordinarium, quod attinet ad impedimenta
Can. 1257      1. Bona temporalia omnia quae ad Ecclesiam universam, Apostolicam Sedem aliasve in Ecclesia personas iuridicas publicas pertinent, sunt bona
Can. 1270      et actiones sive personales sive reales, quae pertinent ad Sedem Apostolicam, spatio centum annorum praescribuntur; quae ad aliam personam
Can. 1310      regitur. § 3. In ceteris casibus recurrendum est ad Sedem Apostolicam. - Nativum et proprium Ecclesiae ius est christifideles
Can. 1373      - Qui publice aut subditorum simultates vel odia adversus Sedem Apostolicam vel Ordinarium excitat propter aliquem potestatis vel ministerii
Can. 1417      gradu et in quovis litis statu, cognoscendam ad Sanctam Sedem deferre vel apud eandem introducere. § 2. Provocatio tamen
Can. 1417      vel apud eandem introducere. § 2. Provocatio tamen ad Sedem Apostolicam interposita non suspendit, praeter casum appellationis, exercitium iurisdictionis
Can. 1444      ordinariis tribunalibus primae instantiae diiudicatae fuerint et ad Sanctam Sedem per appellationem legitimam deferantur; 2_ in tertia vel ulteriore
Can. 1558      distantiam, morbum aliudve impedimentum impossibile vel difficile sit tribunalis sedem adire, firmis praescriptis cann. 1418 et 1469, § 2
Can. 1681      pro dispensatione super rato, ac tandem acta transmittere ad Sedem Apostolicam una cum petitione dispensationis ab alterutro vel utroque
Can. 1699      habeat difficultates ordinis iuridici vel moralis, Episcopus dioecesanus consulat Sedem Apostolicam. § 3. Adversus decretum quo Episcopus libellum reicit
Can. 1699      Adversus decretum quo Episcopus libellum reicit, patet recursus ad Sedem Apostolicam. - § 1. Firmo praescripto can. 1681, horum
Can. 1705      cum suo voto et animadversionibus defensoris vinculi transmittat ad Sedem Apostolicam. § 2. Si, iudicio Apostolicae Sedis, requiratur supplementum
Can. 1707      sufficit. § 3. In casibus incertis et implexis Episcopus Sedem Apostolicam consulat. - Validitatem sacrae ordinationis ius habent accusandi

SEDENS     [1]
Can. 0930      aetate provectus, si stare nequeat, Sacrificium eucharisticum celebrare potest sedens, servatis quidem legibus liturgicis, non tamen coram populo, nisi

SEDENTE     [2]
Can. 1602      Defensiones et animadversiones scriptae sint, nisi disputationem pro tribunali sedente iudex, consentientibus partibus, satis esse censeat. § 2. Si
Can. 1604      potest statuere ut moderata disputatio fiat ore pro tribunali sedente, ad quaestiones nonnullas illustrandas. - Disputationi orali, de qua

SEDES     [28]
Can. 0113      eidem Ecclesiae. - § 1. Catholica Ecclesia et Apostolica Sedes, moralis personae rationem habent ex ipsa ordinatione divina. §
Can. 0304      habeant statuta, quibus definiantur consociationis finis seu obiectum sociale, sedes, regimen et condiciones ad partem in iisdem habendam requisitae
Can. 0312      competens est: 1_ pro consociationibus universalibus atque internationalibus Sancta Sedes; 2_ pro consociationibus nationalibus, quae scilicet ex ipsa erectione
Can. 0366      certiores faciat. - Attenta peculiari Legati muneris indole: 1_ sedes Legationis pontificae a potestate regiminis Ordinarii loci exempta est
Can. 0403      potest Episcopus auxiliaris specialibus instructus facultatibus. § 3. Sancta Sedes, si magis opportunum id ipsi videatur, ex officio constituere
Can. 0412      applicantur praescripta cann. 401 et 402, § 2. - Sedes episcopalis impedita intellegitur, si captivitate, relegatione, exsilio aut inhabilitate
Can. 0413      § 1. Sede impedita, regimen dioecesis, nisi aliter Sancta Sedes pro providerit, competit Episcopo coadiutori, si adsit; eo deficiente
Can. 0414      ad interim dioecesis curam pastoralem gerat pro tempore quo sedes impeditur tantum, in cura pastorali dioecesis exercenda tenetur obligationibus
Can. 0416      ad Sanctam Sedem statim reccurat, ut ipsa provideat. - Sedes episcopalis vacat Episcopi dioecesani morte, renuntiatione a Romano Pontifice
Can. 0459      aut rationes a conferentiis ineuntur formam internationalem praeseferentes, Apostolica Sedes audiatur oportet. - Synodus dioecesana est coetus delectorum sacerdotum
Can. 0525      legitime praesentati aut electi fuerint; 2_ parochos nominare, si sedes ab anno vacaverit aut impedita sit. - § 1
Can. 0579      territorio, instituta vitae consecrate formali decreto erigere possunt, dummodo Sedes Apostolica consulta fuerit. - Aggregatio alicuius instituti vitae consecratae
Can. 0593      quoad regimen internum et disciplinam immediate et exclusive potestati Sedes Apostolicae subiciuntur. - Institutum iuris dioecesani, firmo can. 586
Can. 0595      eas legitime introductas confirmare, salvis iis in quibus Apostolica Sedes manus apposuerit, necnon negotia maiora totum institutum respicientia tractare
Can. 0707      2, nisi institutum proprium talem sustentationem providere voluerit; secus Sedes Apostolica aliter provideat. - Superiores maiores utiliter in conferentiis
Can. 0964      statuantur, cauto tamen ut semper habeantur in loco patenti sedes confessionales crate fixa inter paenitentem et confessarium instructae, quibus
Can. 1167      interpretari, ex eis aliqua abolere aut mutare, sola potest Sedes Apostolica. § 2. In sacramentalibus conficiendis seu administrandis accurate
Can. 1203      in praeiudicium aliorum qui obligationem remittere recusent, una Apostolica Sedes potest iusiurandum dispensare. - Iusiurandum stricte est interpretandum secundum
Can. 1232      nationalis, Episcoporum conferentia; ad statuta sanctuarii internationalis, sola Sancta Sedes. § 2. In statutis determinentur praesertim finis, auctoritas rectoris
Can. 1255      praesertim erga egenos, exercenda. - Ecclesia universa atque Apostolica Sedes, Ecclesiae particulares necnon alia quaevis persona iuridica, sive publica
Can. 1258      sequuntur nomine Ecclesiae significatur non solum Ecclesia universa aut Sedes Apostolica, sed etiam quaelibet persona iuridica publica in Ecclesia
Can. 1271      pro suae dioecesis facultatibus, conferant ad media procuranda, quibus Sedes Apostolica secundum temporum condiciones indiget, ut servitium erga Ecclesiam
Can. 1354      aliis quoque potestatem facere remittendi. § 3. Si Apostolica Sedes poenae remissionem sibi vel aliis reservaverit, reservatio stricte est
Can. 1404      ipsa rei natura, easdem quoque causas afficiunt. - Prima Sedes a nemine iudicatur. - § 1 Ipsius Romani Pontificis
Can. 1417      idcirco poterit iudicium prosequi usque ad definitivam sententiam, nisi Sedes Apostolica iudici significaverit se causam advocasse. - Quodlibet tribunal
Can. 1468      ad primum sequentem diem non feriatum. - Uniuscuiusque tribunalis sedes sit, quantum fieri potest, stabilis, quae statutis horis pateat
Can. 1698      matrimonio rato et non consummato. - § 1. Una Sedes Apostolica cognoscit de facto inconsummationis matrimonii et de exsistentia
Can. 1705      quae instructio complenda est. § 3. Quod si Apostolica Sedes rescripserit ex deductis non constare de inconsummatione, tunc iurisperitus

SEDI     [38]
Can. 0087      valet in iisdem legibus, etiam si dispensatio reservatur Sanctae Sedi, dummodo agatur de dispensatione quam ipsa in iisdem adiunctis
Can. 0364      4_ ad nominationem Episcoporum quod attinet, nomina candidatorum Apostolicae Sedi transmittere vel proponere necnon processum informativum de promovendis instruere
Can. 0377      sodalium institutorum vitae consecrate, ad episcopatum aptiorum eumque Apostolicae Sedi transmittant, firmo manente iure uniuscuiusque Episcopi Apostolicae Sedi nomina
Can. 0377      Apostolicae Sedi transmittant, firmo manente iure uniuscuiusque Episcopi Apostolicae Sedi nomina presbyterorum, quos episcopali munere dignos et idoneus putet
Can. 0377      dioecesanus aut Episcopus coadiutor, ad ternos, qui dicuntur, Apostolicae Sedi proponendos, pontificii Legati est singillatim requirere et cum ipsa
Can. 0377      elenchum trium saltem presbyterorum ad hoc officium aptiorum Apostolicae Sedi proponat. § 5. Nulla in posterum iura et privilegia
Can. 0430      Episcopo dioecesis possessionem. § 2. Administratoris dioecesani remotio Sanctae Sedi reservatur renuntiatio quae forte ab ipso fiat, authentica forma
Can. 0504      ei committuntur. - Capituli cathedralis erectio, innovatio aut suppressio Sedi Apostolicae reservantur. - Unumquodque capitulum, sive cathedrale sive collegiale
Can. 0508      foro sacramentali a censuris latae sententiae non declaratis, Apostolicae Sedi non reservatis, in dioecesi extraneos quoque, dioecesanos autem etiam
Can. 0570      militum legibus specialibus reguntur. - Si communitatis aut coetus sedi adnexa est ecclesia non paroecialis, cappellanus sit rector ipsius
Can. 0582      constitutionum. - Fusiones et uniones institutorum vitae consecratae uni Sedi Apostolicae reservantur; eidem quoque reservantur confoederationes et foederationes. -
Can. 0592      Moderatur brevem conspectum status et vitae instituti eidem Apostolicae Sedi mittat. § 2. Cuiuslibet instituti Moderatores promoveant notitiam documentorum
Can. 0605      consociari possunt. - Novas formas vitae consecratae approbare uni Sedi Apostolicae reservatur. Episcopi dioecesani autem nova vitae consecratae dona
Can. 0686      clerico. Indultum prorogare vel illud ultra triennium concedere Sanctae Sedi vel, si de institutis iuris dioecesani agitur, Episcopo dioecesano
Can. 0691      transmittat. § 2. Huiusmodi indultum in institutis iuris pontificii Sedi Apostolicae reservatur; in institutis vero iuris dioecesani, id etiam
Can. 0703      dimissionis processum ad normam iuris instituendum curet, aut rem Sedi Apostolicae deferat. - De sodalibus, qui ab instituto sunt
Can. 0704      instituto sunt quoquo modo separati, fiat mentio in relatione Sedi Apostolicae mittenda, de qua in can. 592, § 1
Can. 0706      § 2, acquirunt Ecclesiae particulari; ceteri, instituto vel Sanctae Sedi, prout institutum capax est possidendi vel minus; 2_ si
Can. 0743      eius consilii obtinere potest, nisi id iuxta constitutiones Sanctae Sedi reservetur. - § 1. Supremo quoque Moderatori cum consensu
Can. 0791      missionibus; 4_ solvatur quotannis congrua pro missionibus stips, Sanctae Sedi transmittenda. - Episcoporum conferentiae opera instituant ac promoveant, quibus
Can. 1031      aetate requisita ad normam §§ 1 et 2, Apostolicae Sedi reservatur. - § 1. Aspirantes ad presbyteratum promoveri possunt
Can. 1047      procurato abortu, effectu secuto. - § 1. Uni Apostolicae Sedi reservatur dispensatio ab omnibus irregularitatibus, si factum quo innituntur
Can. 1047      quo in can. 1042, n. 1. § 3. Apostolicae Sedi etiam reservatur dispensatio ab irregularitatibus ad exercitium ordinis suscepti
Can. 1047      casibus occultis. § 4. Ab irregularitatibus et impedimentis Sanctae Sedi non reservatis dispensare valet Ordinarius. - In casibus occultis
Can. 1078      impedimentis iuris ecclesiastici dispensare potest, exceptis iis, quorum dispensatio Sedi Apostolicae reservatur. § 2. Impedimenta quorum dispensatio Sedi Apostolicae
Can. 1078      dispensatio Sedi Apostolicae reservatur. § 2. Impedimenta quorum dispensatio Sedi Apostolicae reservatur sunt: 1_ impedimentum ortum ex sacris ordinibus
Can. 1165      autem ab eodem nequit, si adsit impedimentum cuius dispensatio Sedi Apostolicae reservatur ad normam can. 1078, § 2, aut
Can. 1308      Missarum, ex iusta tantum et necessaria causa facienda, reservatur Sedi Apostolicae, salvis praescriptis quae sequuntur. § 2. Sibi in
Can. 1355      irrogata vel declarata, remittere possunt, dummodo non sit Apostolicae Sedi reservata: 1_ Ordinarius, qui iudicium ad poenam irrogandam vel
Can. 1355      2. Poenam latae sententiae nondum declaratam lege constitutam, si Sedi Apostolicae non sit reservata, potest Ordinarius remittere suis subditis
Can. 1357      can. 976 remissa est censura irrogata vel declarata vel Sedi Apostolicae reservata. - § 1. Remissio censurae dari non
Can. 1367      sacrilegum finem abducit vel retinet, in excommunicationem latae sententiae Sedi Apostolicae reservatam incurrit; clericus praeterea alia poena, non exclusa
Can. 1370      physicam in Romanum Pontificem adhibet, in excommunicationem latae sententiae Sedi Apostolicae reservatam incurrit, cui, si clericus sit, alia poena
Can. 1371      vel ab Ordinario admonitus non retractat; 2_ qui aliter Sedi Apostolicae, Ordinario, vel Superiori legitime praecipienti vel prohibenti non
Can. 1378      contra praescriptum can. 977 agit, in excommunicationem latae sententiae Sedi Apostolicae reservatam incurrit. § 2. In poenam latae sententiae
Can. 1382      qui ab eo consecrationem recipit, in excommunicationem latae sententiae Sedi Apostolicae reservatam incurrunt. - Episcopus qui, contra praescriptum can
Can. 1388      qui sacramentale sigillum directe violat, in excommunicationem latae sententiae Sedi Apostolicae reservatam incurrit; qui vero indirecte tantum, pro delicti
Can. 1673      - In causis de matrimonii nullitate, quae non sint Sedi Apostolicae reservatae, competentia sunt: 1_ tribunal loci in quo

SEDIS     [46]
Can. 0008      Leges ecclesiasticae universales promulgantur per editionem in Actorum Apostolicae Sedis commentario officiali, nisi in casibus particularibus alius promulgandi modus
Can. 0068      rescriptum irritum sit necne, recurratur ad rescribentem. - Rescriptum Sedis Apostolicae in quo nullus datur exsecutor, tunc tantum debet
Can. 0087      processualibus aut poenalibus, nec in iis quarum dispensatio Apostolicae Sedis aliive auctoritati specialiter reservatur. § 2. Si difficilis sit
Can. 0237      2. Seminarium interdioecesanum ne erigatur nisi prius approbatio Apostolicae Sedis, tum ipsius seminarii erectionis tum eiusdem statutorum, obtenta fuerit
Can. 0266      particulari pro cuius servitio promotus est, nisi vi concessionis Sedis Apostolicae ipsi instituto incardinetur. - § 1. Ut clericus
Can. 0272      concedere nequit Administrator dioecesanus, nisi post annum a vacatione sedis episcopalis, et cum consensu collegii consultorum. - Clerici speciali
Can. 0290      declaratur; 2_ poena dimissionis legitime irrogata; 3_ rescripto Apostolicae Sedis; quod vero rescriptum diaconis ob graves tantum causas, presbyteris
Can. 0293      amisit, nequit denuo inter clericos adscribi, nisi per Apostolicae Sedis rescriptum. - Ad aptam presbyterorum distributionem promovendam aut ad
Can. 0305      secundum praescripta canonum, qui sequuntur. § 2. Vigilantiae Sanctae Sedis subsunt consociationes cuiuslibet generis; vigilantiae Ordinarii loci subsunt consociationes
Can. 0361      omnium constitutio et competentia lege peculiari definiuntur. - Nomine Sedis Apostolicae vel Sanctae Sedis in hoc Codice veniunt non
Can. 0361      lege peculiari definiuntur. - Nomine Sedis Apostolicae vel Sanctae Sedis in hoc Codice veniunt non solum Romanus Pontifex, sed
Can. 0363      ad quas missi sunt. § 2. Personam gerunt Apostolicae Sedis ii quoque, qui in pontificam Missionem ut Delegati aut
Can. 0364      christianas; 7_ ea quae pertinent ad Ecclesiae et Apostolicae Sedis missionem, consociata cum Episcopis actione, apud moderatores Civitatis tueri
Can. 0409      auctoritate statutum fuerit, Episcopus auxiliaris, donec novus Episcopus possessionem sedis ceperit, omnes et solas servat potestates et facultates quibus
Can. 0421      - § 1. Intra octo dies ab accepta vacationis sedis episcopalis notitia, Administrator dioecesanus, qui nempe dioecesim ad interim
Can. 0448      can. 450. § 2. Si vero, de iudicio Apostolicae Sedis, auditis quorum interest Episcopis dioecesanis, personarum aut rerum adiuncta
Can. 0448      praesules Ecclesiarum particularium in diversis nationibus exstantium; eiusdem Apostolicae Sedis est pro earundem singulis peculiares normas statuere. - §
Can. 0455      in quibus ius universale id praescripserit aut peculiare Apostolicae Sedis mandatum sive motu proprio sive ad petitionem ipsius conferentiae
Can. 0455      casibus in quibus nec ius universale nec peculiare Apostolicae Sedis mandatum potestatem, de qua in § 1, Episcoporum conferentiae
Can. 0481      et 409, remotione eisdem ab Episcopo dioecesano intimata, atque sedis episcopalis vacatione. § 2. Suspenso munere Episcopi dioecesani, suspenditur
Can. 0592      § 2. Cuiuslibet instituti Moderatores promoveant notitiam documentorum Sanctae Sedis, quae sodales sibi concreditos respiciunt, eorumque observantiam curent. -
Can. 0595      sub speciali cura Episcopi dioecesani. - § 1. Episcopi sedis principis est constitutiones approbare et immutationes in eas legitime
Can. 0609      2. Ad erigendum monasterium monialium requiritur insuper licentia Apostolicae Sedis. - § 1. Domorum erectio fit prae oculis habita
Can. 0625      615, et supremi Moderatoris instituti iuris dioecesani praeest Episcopus sedis principis. § 3. Ceteri Superiores ad normam constitutionum constituantur
Can. 0638      pretiosis artis vel historiae causa, requiritur insuper ipsius Sanctae Sedis licentia. § 4. Pro monasteriis sui iuris, de quibus
Can. 0684      illis ad institutum religiosum fiat transitus, requiritur licentia Sanctae Sedis, cuius mandatis standum est. - § 1. Usque ad
Can. 0686      § 2. Pro monialibus indultum exclaustrationis concedere unius Apostolicae Sedis est. § 3. Petente supremo Moderatore de consensu sui
Can. 0730      ex illis ad institutum saeculare fiat transitus, licentia requiritur Sedis Apostolicae, cuius mandatis standum est. - § 1. Institutis
Can. 0744      ex eo ad societatem vitae apostolicae, licentia requiritur Sanctae Sedis, cuius mandatis standum est. - Supremus Moderator cum consensu
Can. 0755      Collegium Episcoporum. - § 1. Totius Collegii Episcoporum et Sedis Apostolicae imprimis est fovere et dirigere motum oecumenicum apud
Can. 0775      utile videatur, curare ut catechismi pro suo territorio, praevia Sedis Apostolicae approbatione, edantur. § 3. Apud Episcoporum conferentiam institui
Can. 0838      ad normam iuris, penes Episcopum dioecesanum. § 2. Apostolicae Sedis est sacram liturgiam Ecclesiae universae ordinare, libros liturgicos edere
Can. 0838      liturgicis definitos aptatas, parare, easque edere, praevia recognitione Sanctae Sedis. § 4. Ad Episcopum dioecesanum in Ecclesia sibi commissa
Can. 0844      quod etiam valet quoad membra aliarum Ecclesiarum, quae iudicio Sedis Apostolicae, ad sacramenta quod attinet, in pari condicione ac
Can. 1014      Episcopum, nisi prius constet de pontificio mandato. - Nisi Sedis Apostolicae dispensatio intercesserit, Episcopus consecrator principalis in consecratione episcopali
Can. 1112      praevio voto favorabili Episcoporum conferentiae et obtenta licentia Sanctae Sedis, delegare laicos, qui matrimoniis assistant. § 2. Laicus seligatur
Can. 1139      parentum sive validum sive putativum, vel per rescriptum Sanctae Sedis. - Filii legitimati, ad effectus canonicos quod attinet, in
Can. 1190      quoquo modo valide alienari neque perpetuo transferri sine Apostolicae Sedis licentia. § 3. Praescriptum § 2 valet etiam pro
Can. 1231      Episcoporum conferentiae; ut dici possit internationale, requiritur approbatio Sanctae Sedis. - § 1. Ad approbanda statuta sanctuarii dioecesani, competens
Can. 1246      Sanctorum. § 2. Episcoporum conferentia tamen potest, praevia Apostolicae Sedis approbatione, quosdam ex diebus festis de praecepto abolere vel
Can. 1264      pro actibus potestatis exsecutivae gratiosae vel pro exsecutione rescriptorum Sedis Apostolicae, ad ipsa Sede Apostolica approbandas; 2_ definire oblationes
Can. 1292      historiae causa, ad validitatem alienationis requiritur insuper licentia Sanctae Sedis. § 3. Si res alienanda sit divisibilis, in petenda
Can. 1402      tribunalia reguntur canonibus qui sequuntur, salvis normis tribunalium Apostolicae Sedis. - § 1. Causae canonizationis Servorum Dei reguntur peculiari
Can. 1405      supremum tenent civitatis magistratum; 2_ Patres Cardinales; 3_ Legatos Sedis Apostolicae, et in causis poenalibus Episcopos; 4_ alias causas
Can. 1442      vel per se ipse ius dicit, vel per ordinaria Sedis Apostolicae tribunalia, vel per iudices a se delegatos. -
Can. 1705      transmittat ad Sedem Apostolicam. § 2. Si, iudicio Apostolicae Sedis, requiratur supplementum instructionis, id Episcopo significabitur, indicatis elementis circa

SEDULO     [20]
Can. 0127      sincere proferendi atque, si negotiorum gravitas id postulate, secretum sedulo servandi; quae quidem obligatio a Superiore urgeri potest. -
Can. 0235      qui invigilet ut ad vitam spiritualem et ad disciplinam sedulo efformentur. - Aspirantes ad diaconatum permanentem secundum Episcoporum conferentiae
Can. 0261      sacerdotalis necnon seminarii ordinatione praescriptas adamussim servent. § 2. Sedulo provideant seminarii rector atque studiorum moderatur ut magistri suo
Can. 0356      Romani Pontificis. - Cardinales obligatione tenentur cum Romano Pontifice sedulo cooperandi; Cardinales itaque quovis officio in Curia fungentes, qui
Can. 0386      de ministerio verbi, de homilia praesertim et catechetica institutione sedulo serventur, ita ut universa doctrina christiana omnibus tradatur. §
Can. 0529      abusus irrepant, invigilare tenetur. - § 1. Officium pastoris sedulo ut adimpleat, parochus fideles suae curae commissos cognoscere satagat
Can. 0555      conscribantur et debite custodiantur libri paroeciales, ut bona ecclesiastica sedulo administrentur; denique ut domus paroecialis debita diligentia curetur. §
Can. 0619      et praecipiendi quae agenda sunt. - Superiores suo officio sedulo incumbant et una cum sodalibus sibi commissis studeant aedificare
Can. 0651      et institutionis rationem. § 3. Novitiorum institutioni praeficiantur sodales sedulo praeparati qui, aliis oneribus non impediti, munus suum fructose
Can. 0661      totam vitam religiosi formationem suam spiritualem, doctrinalem et practicam sedulo prosequantur; Superiores autem eis adiumenta et tempus ad hoc
Can. 0719      eorumque actio apostolica ex ipsa unione cum Christo procedat, sedulo orationi vacent, sacrarum Scripturarum lectioni apto modo incumbant, annua
Can. 0778      scholis aliisve operibus sibi quoquo modo concreditis, catechetica institutio sedulo impertiatur. - Institutio catechetica tradatur omnibus adhibitis auxiliis, subsidiis
Can. 0836      et eadem innititur, ministri sacri eandem excitare et illustrare sedulo curent, ministerio praesertim verbi, quo fides nascitur et nutritur
Can. 0877      de loco ac die collati baptismi, in baptizatorum libro sedulo et sine ulla mora referre, simul indicatis die et
Can. 0898      pastores doctrinam de hoc sacramento illustrantes, fideles hanc obligationem sedulo edoceant. - § 1. Eucharistica celebratio actio est ipsius
Can. 0922      Viaticum infirmis ne nimium differatur; qui animarum curam gerunt sedulo advigilent, ut eodem infirmi plene sui compotes reficiantur. -
Can. 1234      In sanctuariis abundantius fidelibus suppeditentur media salutis, verbum Dei sedulo annuntiando, vitam liturgicam praesertim per Eucharistiae et paenitentiae celebrationem
Can. 1266      paroecialibus, dioecesanis, nationalibus vel universalibus, ad curiam dioecesanam postea sedulo mittenda. - § 1. Nisi contrarium constet, oblationes quae
Can. 1276      quorum interest, opportune concordatas. - § 1. Ordinarii est sedulo advigilare administrationi omnium bonorum, quae ad personas iuridicas publicas
Can. 1446      - § 1. Christifideles omnes, in primis autem Episcopi, sedulo annitantur ut, salva iustitia, lites in populo Dei, quantum

SEIPSIS     [1]
Can. 0626      a suffragiorum procuratione sive directe sive indirecte, tam pro seipsis quam pro aliis. - § 1. Ad normam constitutionum

SEIPSUM     [3]
Can. 0091      in peregrinos quoque in territorio actu degentes, necnon erga seipsum. - Strictae subest interpretationi non solum dispensatio ad normam
Can. 0160      simul tum successive, praesentare potest. § 2. Nemo potest seipsum praesentare; potest autem collegium aut coetus personarum aliquem suum
Can. 1041      abortum procuraverit, effectu secuto, omnesque positive cooperantes; 5_ qui seipsum vel alium graviter et dolose mutilaverit vel sibi vitam

SEIUNCTIS     [1]
Can. 0825      sacrarum Scripturarum convenientibus explicationibus instructas, communi etiam cum fratribus seiunctis opera, parare atque edere possunt christifideles catholici de licentia

SELECTAE     [1]
Can. 1714      de compromisso, deque iudicio arbitrali serventur normae a partibus selectae vel, si partes nullas selegerint, lex ab Episcoporum conferentia

SELECTI     [2]
Can. 0342      Episcoporum coetus est Episcoporum qui, ex diversis orbis regionibus selecti, statutis temporibus una conveniuntut arctam coniuntionem inter Romanum Pontificem
Can. 0537      dioecesano latis et in quo christifideles, secundum easdem normas selecti, parocho in administratione bonorum paroecia adiutorio sint, firmo praescripto

SELECTIS     [2]
Can. 1742      ad hoc stabiliter, a consilio presbyterali constituto, Episcopo proponente, selectis; quod si exinde censeat ad amotionem esse deveniendum, causa
Can. 1750      cum duobus parochis ad normam can. 1742, § 1 selectis, rationes perpendat quae translationi faveant vel obstent; quod si

SELECTO     [1]
Can. 1558      iure, simili favore gaudent, audiantur in loco ab ipsis selecto. § 3. Iudex decernat ubi audiendi sint ii, quibus

SELECTUM     [1]
Can. 0304      loci usibus accommodatum, maxime ab ipso fine, quem intendunt, selectum. - § 1. Omnes christifidelium consociationes subsunt vigilantiae auctoritatis

SELEGERINT     [1]
Can. 1714      serventur normae a partibus selectae vel, si partes nullas selegerint, lex ab Episcoporum conferentia lata, si qua sit, vel

SELIGANTUR     [1]
Can. 0512      § 2. Christifideles, qui deputantur ad consilium pastorale, ita seligantur ut per eos universa populi Dei portio, quae dioecesim

SELIGAT     [1]
Can. 0554      quod cum officio parochi certae paroeciae non ligatur, Episcopus seligat sacerdotem quem, inspectis loci ac temporis adiunctis, idoneum iudicaverit

SELIGATUR     [1]
Can. 1112      Sedis, delegare laicos, qui matrimoniis assistant. § 2. Laicus seligatur idoneus, ad institutionem nupturientibus tradendam capax et qui liturgiae

SELIGENTES     [1]
Can. 1428      praeses possunt auditorem designare ad causae instructionem peragendam, eum seligentes aut ex tribunalis iudicibus aut ex personis ab Episcopo

SELIGERE     [2]
Can. 0337      efficiatur. § 3. Romani Pontificis est secundum necessitates Ecclesiae seligere et promovere modos, quibus Episcoporum Collegium munus suum quoad
Can. 1490      procuratoris in causis praesertim matrimonialibus pro partibus quae eos seligere malint, exerceant. - Quodlibet ius non solum actione munitur

SELIGUNTUR     [1]
Can. 0351      § 1. Qui Cardinales promoveantur, libere a Romano Pontifice seliguntur viri, saltem in ordine presbyteratus constituti, doctrina, moribus, pietate

SEMEL     [14]
Can. 0072      concessa, quae exspiraverint, ab Episcopo dioecesano iusta de causa semel prorogari possunt, non tamen ultra tres menses. - Per
Can. 0290      casibus particularibus aliter Ordinarius proprius decreverit. - Sacra ordinatio, semel valide recepta, numquam irrita fit. Clericus tamen statum clericalem
Can. 0453      consilio permanenti praeest. - Conventus plenarii Episcoporum conferentiae habeantur semel saltem singulis annis, et praetera quoties id postulent peculiaria
Can. 0514      consilio pertractata sunt publici iuris facere. § 2. Saltem semel in anno convocetur. - § 1. Paroecia est certa
Can. 0533      intermissum; quo in feriarum tempore dies non computantur, quibus semel in anno parochus spirituali recessui vacat; parochus autem, ut
Can. 0637      in can. 615, Ordinario loci rationem administrationis reddere debent semel in anno; Loci Ordinario insuper ius esto cognoscendi de
Can. 0905      die Eucharistiam celebrare aut concelebrare, non licet sacerdoti plus semel in die celebrare. § 2. Si sacerdotum penuria habeatur
Can. 0920      fidelis, postquam ad sanctissimam Eucharistiam initiatus sit, obligatione tenetur semel saltem in anno, sacram communionem recipiendi. § 2. Hoc
Can. 0989      annos discretionis pervenerit, obligatione tenetur peccata sua gravia, saltem semel in anno, fideliter confitendi. - Nemo prohibetur quominus per
Can. 1023      aut ab eius successore limitibus circumscribi aut revocari, sed semel concessae non extinguuntur resoluto iure concedentis. - Sacram ordinationem
Can. 1347      § 1. Censura irrogari valide nequit, nisi antea reus semel saltem monitus sit ut a contumacia recedat, dato congruo
Can. 1425      possit, assessorem et auditorem sibi asciscat. § 5. Iudices semel designatos ne subroget Vicarius iudicialis, nisi ex gravissima causa
Can. 1514      expeditissime ipsius iudicis decreto dirimenda est. - Controversiae termini semel statuti mutari valide nequeunt, nisi novo decreto, ex gravi
Can. 1603      tempus a iudice praestitutum. § 2. Hoc ius partibus semel tantum esto, nisi iudici gravi ex causa iterum videatur

SEMESTRE     [1]
Can. 0696      absentia, de qua in can. 665, § 2, per semestre protracta; aliae causae similis gravitatis iure proprio instituti forte

SEMETIPSUM     [1]
Can. 0899      Christi et Ecclesiae, in qua Christus Dominus, ministerio sacerdotis, semetipsum, sub speciebus panis et vini substantialiter praesentem, Deo Patri

SEMINARIA     [2]
Can. 0234      praeparentur. - § 1. Serventur, ubi exsistunt, atque foveantur seminaria minora aliave instituta id genus, in quibus nempe, vocationum
Can. 0238      territorio, secus ab Episcopis quorum interest. - § 1. Seminaria legitime erecta ipso iure personalitate iuridica in Ecclesia gaudent

SEMINARII     [24]
Can. 0234      ut peculiaris formatia religiosa una expedire iudicaverit Episcopus dioecesanus, seminarii minoris similisve instituti erectioni prospiciat. § 2. Nisi certis
Can. 0237      ne erigatur nisi prius approbatio Apostolicae Sedis, tum ipsius seminarii erectionis tum eiusdem statutorum, obtenta fuerit, et quidem ab
Can. 0238      Ecclesia gaudent. § 2. In omnibus negotiis pertractandis personam seminarii gerit eius rector, nisi de certis negotiis auctoritas competens
Can. 0239      ad hoc munus ab Episcopo deputati sint. § 3. Seminarii statutis provideantur rationes, quibus curam rectoris, in disciplina praesertim
Can. 0240      alii regulariter ad seminarium accedant confessarii, atque, salva quidem seminarii disciplina, integrum semper sit alumnis quemlibet confessarium sive in
Can. 0243      disciplinae capita quae ad alumnorum cotidianam vitam et totius seminarii ordinem spectant. - Alumnorum in seminario formatio spiritualis et
Can. 0246      - § 1. Celebratio Eucharistica centrum sit totius vitae seminarii, ita ut cotidie alumni, ipsam Christi caritatem participantes, animi
Can. 0259      seminario interdioecesano agatur, Episcopis quorum interest, competit quae ad seminarii superius regimen et administrationem spectant, decernere. § 2. Episcopus
Can. 0260      ordinationum conferendarum. - Rectori, cuius est cotidianum moderamen curare seminarii, ad normam quidem institutionis sacerdotalis Rationis ac seminarii ordinationis
Can. 0260      curare seminarii, ad normam quidem institutionis sacerdotalis Rationis ac seminarii ordinationis, omnes in propriis muneribus adimplendis obtemperare debent. -
Can. 0261      in propriis muneribus adimplendis obtemperare debent. - § 1. Seminarii rector itemque, sub eiusdem auctoritate, moderatores et magistri pro
Can. 0261      sua curent ut alumni normas Ratione institutionis sacerdotalis necnon seminarii ordinatione praescriptas adamussim servent. § 2. Sedulo provideant seminarii
Can. 0261      seminarii ordinatione praescriptas adamussim servent. § 2. Sedulo provideant seminarii rector atque studiorum moderatur ut magistri suo munere rite
Can. 0261      munere rite fungantur, secundum praescripta Rationis institutionis sacerdotalis ac seminarii ordinationis. - Exemptum a regimine paroeciali seminarium esto: et
Can. 0262      excepta materia matrimoniali et firmo praescripto can. 985, obeat seminarii rector eiusve delegatus. - Episcopus dioecesanus vel, si de
Can. 0263      ab eis communi consilio determinata, curare debent ut provideatur seminarii constitutioni et conservationi, alumnorum sustentationi necnon magistrorum remunerationi aliisque
Can. 0263      constitutioni et conservationi, alumnorum sustentationi necnon magistrorum remunerationi aliisque seminarii necessitatibus. - § 1. Ut seminarii necessitatibus provideatur, praeter
Can. 0264      magistrorum remunerationi aliisque seminarii necessitatibus. - § 1. Ut seminarii necessitatibus provideatur, praeter stipem de qua in can. 1266
Can. 0264      eorum qui eidem obnoxii sunt proportionatum, atque iuxta necessitates seminarii determinatum. - Quemlibet clericum oportet esse incardinatum aut alicui
Can. 0463      non exstet, ratione ab Episcopo dioecesano determinata; 6_ rector seminarii dioecesani maioris; 7_ vicarii foranei; 8_ unus saltem presbyter
Can. 0557      seminario aliove collegio quod a clericis regitur, est rector seminarii vel collegii, nisi aliter Episcopus dioecesanus constituerit. - Salvo
Can. 0645      loci vel Superioris maioris instituti, vel societatis, vel rectoris seminarii. § 3. Ius proprium exigere potest alia testimonia de
Can. 0985      modo uti potest. - Magister novitiorum eiusque socius, rector seminarii aliusve instituti educationis sacramentales confessiones suorum alumnorum in eadem
Can. 1051      attinet, serventur praescripta quae sequuntur: 1_ habeatur testimonium rectoris seminarii vel domus formationis de qualitatibus ad ordinem recipiendum requisitis

SEMINARIIS     [2]
Can. 0242      Rationis, de qua in § 1, serventur in omnibus seminariis, tum dioecesanis tum interdioecesanis. - Habeat insuper unumquodque seminarium
Can. 0833      eiusve delegato, parochi, rector, magistri theologiae et philosophiae in seminariis, initio suscepti muneris; promovendi ad ordinem diaconatus; 7_ coram

SEMINARIO     [22]
Can. 0235      formationem spiritualem convenientem et ad officia propria instituantur in seminario maiore per totum formationis tempus, aut, si adiuncta de
Can. 0237      concredantur alumni, qui ad sacra ministeria sese praeparent, alieno seminario aut erigatur seminarium interdioecesanum. § 2. Seminarium interdioecesanum ne
Can. 0237      fuerit, et quidem ab Episcoporum conferentia, si agatur de seminario pro universo eius territorio, secus ab Episcopis quorum interest
Can. 0239      auctoritas competens aliud statuerit. - § 1. In quolibet seminario habeantur rector, qui ei praesit, et si casus ferat
Can. 0239      casus ferat vice-rector, oeconomus, atque si alumni in ipso seminario studiis se dedant, etiam magistri, qui varias disciplinas tradant
Can. 0239      apta ratione inter se compositas. § 2. In quolibet seminario unus saltem adsit spiritus director, relicta libertate alumnis adeundi
Can. 0240      disciplina, integrum semper sit alumnis quemlibet confessarium sive in seminario sive extra illud adire. § 2. In decisionibus ferendis
Can. 0240      decisionibus ferendis de alumnis ad ordines admittendis aut e seminario dimittendis, numquam directoris spiritus et confessariorum votum exquiri potest
Can. 0241      3. Si agatur de iis admittendis, qui ex alieno seminario vel instituto religioso dimissi fuerint, requiritur insuper testimonium respectivi
Can. 0242      adiunctis, approbante item Sancta Sede, accommodanda, qua institutionis in seminario tradendae definiantur summa principia atque normae generales necessitatibus pastoralibus
Can. 0243      seminarium ordinationem propriam, ab Episcopo dioecesano aut, si de seminario interdioecesano agatur, ab Episcopis quorum interest, probatam, qua normae
Can. 0244      vitam et totius seminarii ordinem spectant. - Alumnorum in seminario formatio spiritualis et institutio doctrinalis harmonice componantur, atque ad
Can. 0245      et sociam cum fratribus operam praestent; per vitam in seminario communem atque per amicitiae coniunctionisque necessitudinem cum aliis excultam
Can. 0250      exercendum necessaria vel utilis videatur. - Quae in ipso seminario philosophica et theologica studia ordinantur, aut successive aut coniuncte
Can. 0254      se discere experiantur; quo aptius id obtineatur, adsit in seminario qui integram studiorum ordinationem moderetur. § 2. Ita alumni
Can. 0255      studia quaedam persolvere discant. - Licet universa alumnorum in seminario formatio pastoralem finem persequatur, institutio stricte pastoralis in eodem
Can. 0259      determinandas. - § 1. Episcopo dioecesano aut, si de seminario interdioecesano agatur, Episcopis quorum interest, competit quae ad seminarii
Can. 0259      spectant, decernere. § 2. Episcopus dioecesanus aut, si de seminario interdioecesano agatur, Episcopi quorum interest, frequenter seminarium ipsi visitent
Can. 0262      a regimine paroeciali seminarium esto: et pro omnibusqui in seminario sunt, parochi officium, excepta materia matrimoniali et firmo praescripto
Can. 0263      rector eiusve delegatus. - Episcopus dioecesanus vel, si de seminario interdioecesano agatur, Episcopi quorum interest, pro parte ab eis
Can. 0264      Episcopus in dioecesi tributum imponere. § 2. Tributo pro seminario obnoxiae sunt cunctae personae iuridicae ecclesiasticae etiam privatae, quae
Can. 0557      instituere. § 3. Rector ecclesiae, quae coniuncta sit cum seminario aliove collegio quod a clericis regitur, est rector seminarii

SEMINARIORUM     [2]
Can. 0443      canonici, quae in territorio sedem habent; 4_ Rectores aliqui seminariorum maiorum, numero ut in n. 2 determinando, electi a
Can. 0443      numero ut in n. 2 determinando, electi a rectoribus seminariorum quae in territorio sita sunt. § 4. Ad concilia

SEMINARIUM     [11]
Can. 0235      postulent, per quattuor saltem annos. § 2. Qui extra seminarium legitime morantur, ab Episcopo dioecesano commendentur pio et idoneo
Can. 0237      conferentia definita. - § 1. In singulis dioecesibus sit seminarium maius, ubi id fieri possit atque expediat; secus concredantur
Can. 0237      ad sacra ministeria sese praeparent, alieno seminario aut erigatur seminarium interdioecesanum. § 2. Seminarium interdioecesanum ne erigatur nisi prius
Can. 0237      praeparent, alieno seminario aut erigatur seminarium interdioecesanum. § 2. Seminarium interdioecesanum ne erigatur nisi prius approbatio Apostolicae Sedis, tum
Can. 0240      - § 1. Praeter confessarios ordinarios, alii regulariter ad seminarium accedant confessarii, atque, salva quidem seminarii disciplina, integrum semper
Can. 0241      et confessariorum votum exquiri potest. - § 1. Ad seminarium maius ab Episcopo dioecesano admittantur tantummodo ii qui, attentis
Can. 0243      seminariis, tum dioecesanis tum interdioecesanis. - Habeat insuper unumquodque seminarium ordinationem propriam, ab Episcopo dioecesano aut, si de seminario
Can. 0259      si de seminario interdioecesano agatur, Episcopi quorum interest, frequenter seminarium ipsi visitent, in formationem suorum alumnorum necnon in institutionem
Can. 0262      sacerdotalis ac seminarii ordinationis. - Exemptum a regimine paroeciali seminarium esto: et pro omnibusqui in seminario sunt, parochi officium
Can. 0295      ut Ordinarius proprius, ciu ius est nationale vel internationale seminarium erigere necnon alumnos incardinare, eosque titulo servitii praelaturae ad
Can. 0645      institutum vitae consecratae, in societatem vitae apostolicae vel in seminarium admissi fuerint, requiritur insuper testimonium respective Ordinarii loci vel

SEMPER     [57]
Can. 0077      est ad normam can. 36, § 1; sed ea semper adhibenda est interpretatio, qua privilegio aucti aliquam revera gratiam
Can. 0123      quae, si sileant, obveniunt personae iuridicae immediate superiori, salvis semper fundatorum vel oblatorum voluntate necnon iuribus quaesitis; extincta persona
Can. 0190      fiat invito officii titulari, gravis requiritur causa et, firmo semper iure rationes contrarias exponendi, servetur modus procedendi iure praescriptus
Can. 0202      sunt in calendario. § 2. Prout sunt in calendario semper sumendi sunt mensis et annus, si tempus est continuum
Can. 0209      obligatione adstringuntur, sua quoque ipsorum agendi ratione, ad communionem semper servandam cum Ecclesia. § 2. Magna cum diligentia officia
Can. 0240      seminarium accedant confessarii, atque, salva quidem seminarii disciplina, integrum semper sit alumnis quemlibet confessarium sive in seminario sive extra
Can. 0245      exercendum et ad spiritum missionalem efformentur, discentes ministerium expletum semper in fide viva et in caritate ad propriam sanctificationem
Can. 0252      habeantur theologiae dogmaticae, verbo Dei scripto una sacra Traditione semper innixae, quarum ope alumni mysteria salutis, s. Thoma praesertim
Can. 0258      feriarum tempore, praxi pastorali initientur per opportunas, sub moderamine semper sacerdotalis periti, exercitationes, alumnorum aetati et locorum condicioni aptatas
Can. 0287      et concordiam iustitia innixam inter homines servandam quam maxime semper foveant. § 2. In factionibus politicis atque in regendis
Can. 0331      immediata et universali in Ecclesia gaudet ordinaria potestate, quam semper libere exercere valet. - § 1. Plenam et supremam
Can. 0333      explendo, communione cum ceteris Episcopis immo et universa Ecclesia semper est coniunctus; ipsi ius tamen est, iuxta Ecclesiae necessitates
Can. 0445      atque potestate gaudet regiminis, praesertim legislativa, ita ut, salvo semper iure universali Ecclesiae, decernere valeat quae ad fidei incrementum
Can. 0506      eodem Episcopo dioecesano. - § 1. Statuta capituli, salvis semper fundationis legibus, ipsam capituli constitutionem et numerum canonicorum determinent
Can. 0535      necnon mutati ritus; eaeque adnotationes in documento accepti baptismi semper referantur. § 3. Unicuique paroecia sit proprium sigillum; testimonia
Can. 0575      sunt divinum, quod Ecclesia a Domino accepit Eiusque gratia semper conservat. - Competentis Ecclesiae auctoritatis est consilia e interpretari
Can. 0577      sive hominibus benefacientem, sive cum eis in saeculo conversantem, semper autem voluntatem Patris facientem. - Fundatorum mens atque proposita
Can. 0580      consecratae ad aliud reservatur competenti auctoritati instituti aggregantis, salva semper canonica autonomia instituti aggregati. - Dividere institutum in partes
Can. 0639      in cuius rem aliquid ex inito contractu verum est, semper posse actionem instituti. § 5. Caveant Superiores religiosi ne
Can. 0667      determinationes proprii iuris, aliqua parte domus religiosae solis sodalibus semper reservata. § 2. Strictior disciplina clausurae in monsteriis ad
Can. 0674      integre ad contemplationem ordinantur, in Corpore Christi mystico praeclaram semper partem obtinent: Deo enim eximium laudis sacrificium offerunt, populum
Can. 0675      § 2. Actio apostolica ex intima cum Deo unione semper procedat eandemque confirmet et foveat. § 3. Actio apostolica
Can. 0698      casibus, de quibus in cann. 695 et 696, firmum semper manet ius sodalis cum supremo Moderatore communicandi et illi
Can. 0708      allaborent sive ad finem singulorum institutorum plenius assequendum, salvis semper eorum autonomia, indole proprioque spiritu, sive ad communia negotia
Can. 0712      quas eadem vincula inducunt, servata tamen in vitae ratione semper propria instituti saecularitate. - § 1. Sodales horum institutorum
Can. 0723      admittatur ad incorporationem perpetuam vel definitivam, vinculis scilicet temporariis semper renovandis. § 4. Incorporatio definitiva, quoad certos effectus iuridicos
Can. 0747      independens, omnibus gentibus Evangelium praedicandi. § 2. Ecclesiae competit semper et ubique principia moralia etiam de ordine sociali annuntiare
Can. 0761      praesto sunt, imprimis praedicatio atque catechetica institutio, quae quidem semper principem locum tenent, sed et propositio doctrinae in scholis
Can. 0848      competenti auctoritate definitas, pro sacramentorum administratione nihil petat, cauto semper ne egentes priventur auxilio sacramentorum ratione paupertatis. - Baptismus
Can. 0904      eundem a celebratione non esse impeditum. - Sacerdotes, memoria semper tenentes in mysterio Sacrificii eucharistici opus redemptionis continuo exerceri
Can. 0932      benedictum; extra locum sacrum adhiberi potest mensa conveniens, retentis semper tobalea et corporali. - Iusta de causa et de
Can. 0934      2. In locis sacris ubi sanctissima Eucharistia asservatur, adesse semper debet qui eius curam habeat et, quantum fieri potest
Can. 0964      attinet, normae ab Episcoporum conferentia statuantur, cauto tamen ut semper habeantur in loco patenti sedes confessionales crate fixa inter
Can. 1126      tum modum statuere, quo hae declarationes et promissiones, quae semper requiruntur, faciendae sint, tum rationem definire, qua de ipsis
Can. 1144      pars baptizata novum matrimonium valide contrahat, pars non baptizata semper interpellari debet an: 1_ velit et ipsa baptismum recipere
Can. 1154      auctoritate ecclesiastica aliter statuatur. - Instituta separatione coniugum, opportune semper cavendum est debitae filiorum sustentationi et educationi. - Coniux
Can. 1186      Ecclesia peculiari et filiali christifidelium venerationi commendat Beatam Mariam semper Virginem, Dei Matrem, quam Christus hominum omnium Matrem constituit
Can. 1339      condicionibus accommodato. § 3. De monitione et correptione constare semper debet saltem ex aliquo documento, quod in secreto curiae
Can. 1350      non potest. - § 1. In poenis clerico irrogandis semper cavendum est, ne iis quae ad honestam sustentationem sunt
Can. 1455      implendo praestare debent. - § 1. In iudicio poenali semper, in contentioso autem si ex revelatione alicuius actus processualis
Can. 1455      tenentur ad secretum officii servandum. § 2. Tenentur etiam semper ad secretum servandum de discussione quae inter iudices in
Can. 1477      Licet actor vel pars conventa procuratorem vel advocatum constituerit, semper tamen tenetur in iudicio ipsemet adesse ad praescriptum iuris
Can. 1481      accusatus aut a se constitutum aut a iudice datum semper habere debet advocatum. § 3. In iudicio contentioso, si
Can. 1492      numquam extinguuntur. § 2. Exceptio, salvo praescripto can. 1462, semper competit et est suapte natura perpetua. - Actor pluribus
Can. 1505      iudici denuo exhibere. § 4. Adversus libelli reiectionem integrum semper est parti intra tempus utile decem dierum recursum rationibus
Can. 1530      causam. - Iudex ad veritatem aptius eruendam partes interrogare semper potest, immo debet, ad instantiam partis vel ad probandum
Can. 1581      acta causae, quatenus opus sit, inspicere, peritiae exsecutioni interesse; semper autem possunt suam relationem exhibere. - Si ad definitionem
Can. 1598      manifestandum esse decernere potest, cauto tamen ut ius defensionis semper integrum maneat. § 2. Ad probationes complendas partes possunt
Can. 1609      ex ordine singulorum conclusionibus secundum praecedentiam, ita tamen ut semper a causae ponente seu relatore initium fiat, habeatur discussio
Can. 1616      compleri debet sive ad partis instantiam sive ex officio, semper tamen auditis partibus et decreto ad calcem sententiae apposito
Can. 1696      separatione ad publicum quoque bonum spectant; ideoque iis interesse semper debet promotor iustitiae, ad normam can. 1433. - Soli
Can. 1701      idem tribunal committatur. - § 1. In his processibus semper intervenire debet vinculi defensor. § 2. Patronus non admittitur
Can. 1725      causae discussione, sive scripto haec fit sive ore, accusatus semper ius habeat ut ipse vel eius advocatus vel procurator
Can. 1736      eam decernere potest gravibus tantum de causis et cauto semper ne quid salus animarum detrimenti capiat. § 3. Suspensa
Can. 1738      tamen ne quid salus animarum detrimenti capiat. - Recurrens semper ius habet advocatum vel procuratorem adhibendi, vitatis inutilibus moris
Can. 1738      si recurrens patrono careat et Superior id necessarium censeat; semper tamen potest Superior iubere ut recurrens ipse compareat ut
Can. 1752      prae oculis habita salute animarum, quae in Ecclesia suprema semper lex esse debet.

SENATUS     [1]
Can. 0495      dioecesi constituatur consilium presbyterale, coetus scilicet sacerdotum, qui tamquam senatus sit Episcopi, presbyterium repraesentans, cuius est Episcopum in regimine

SENECTUTE     [1]
Can. 0281      sociali assistentia, qua eorum necessitatibus, si infirmate, invaliditate vel senectute laborent, apte prospiciatur. § 3. Diaconi uxorati, qui plene

SENIOR     [1]
Can. 0119      tertium scrutinium, si paritas maneat, ille electus habeatur qui senior sit aetate; 2_ si agatur de aliis negotiis, id

SENIORE     [1]
Can. 0382      cathedrali praesenti earundem litterarum communicationem procuraverit, presbytero inter praesentes seniore in acta referente. § 4. Valde commendatur ut captio

SENIORIBUS     [1]
Can. 0119      partem obtinuerint, vel, si sunt plures, super duobus aetate senioribus; post tertium scrutinium, si paritas maneat, ille electus habeatur

SENIUM     [1]
Can. 1004      potest fideli qui, adepto rationis usu, ob infirmitatem vel senium in periculo incipit versari. § 2. Hoc sacramentum iterari

SENSIBILIA     [1]
Can. 0834      muneris sacerdotalis exercitatio, in qua hominum sanctificatio per signa sensibilia significatur ac modo singulis proprio efficitur, atque a mystico

SENSU     [2]
Can. 0094      ac totali cessatione causae motivae. - § 1. Statuta, sensu proprio, sunt ordinationes quae in universitatibus sive personarum sive
Can. 0855      Curent parentes, patrini et parochus ne imponatur nomen a sensu christiano alienum. - Licet baptismus quolibet die celebrari possit

SENSUM     [3]
Can. 0795      physicas, morales et intellectuales harmonice evolvere valeant, perfectiorem responsabilitatis sensum libertatisque rectum usum acquirant et ad vitam socialem active
Can. 1252      legem ieiunii et abstinentiae non tenentur, ad genuinum paenitentiae sensum informentur. - Episcoporum conferentia potest pressius determinare observantiam ieiunii
Can. 1654      tenore fuerit permissum, debet sententiam ipsam, secundum obvium verborum sensum, exsecutioni mandare. § 2. Licet ei videre de exceptionibus

SENTENTIA     [58]
Can. 0019      servatis, iurisprudentia et praxi Curiae Romanae, communi constantique doctorum sententia. - Lex posterior abrogat priorem aut eidem derogat, si
Can. 0135      et delegari nequit, nisi ad actus cuivis decreto aut sententia praeparatorios perficiendos. § 4. Ad potestatis exsecutivae exercitium quod
Can. 0290      numquam irrita fit. Clericus tamen statum clericalem amittit: 1_ sententia iudicali aut decreto administrativo, quo invaliditas sacrae ordinationis declaratur
Can. 0489      morum, quarum rei vita cesserunt aut quae a decennio sententia condemnatoria absolutae sunt, retento facti brevi summario cum textu
Can. 1334      praecedenti statutos, aut ipsa lege vel praecepto definitur, aut sententia vel decreto quo poena irrogatur. § 2. Lex, non
Can. 1363      terminos de quibus in can. 1362, ex die quo sententia condemnatoria in rem iudicatam transierit computandos, non sit reo
Can. 1486      certiores facti sint de remotione. § 2. Lata definitiva sententia, ius et officium appellandi, si mandans non renuat, procuratori
Can. 1513      a iudice ad dubium vel dubia concordanda, quibus in sententia respondendum sit. § 3. Decretum iudicis partibus notificandum est
Can. 1608      sententiae requiritur in iudicis animo moralis certitudo circa rem sententia definiendam. § 2. Hanc certitudinem iudex haurire debet ex
Can. 1610      nisi a maiore numero iudicium praefinita fuerint motiva praeferenda; sententia dein singulorum iudicium subicienda est approbationi. § 3. Sententia
Can. 1610      sententia dein singulorum iudicium subicienda est approbationi. § 3. Sententia edenda est non ultra mensem a die quo causa
Can. 1611      collegiali, iudices gravi ex ratione longius tempus praestituerint. - Sententia debet: 1_ definire controversiam coram tribunali agitatam, data singulis
Can. 1612      innititur; 4_ statuere de litis expensis. - § 1. Sententia, post divini Nominis invocationem, exprimat oportet ex ordine qui
Can. 1613      omnium iudicum et notarii. - Regulae superius positae de sententia definitiva, sententiae quoque interlocutoriae aptandae sunt. - Sententia quam
Can. 1614      de sententia definitiva, sententiae quoque interlocutoriae aptandae sunt. - Sententia quam primum publicetur, indicatis modis quibus impugnari potest; neque
Can. 1616      vel omissa sint quae can. 1612, § 4 requirit, sententia ab ipso tribunali, quod eam tulit, corrigi vel compleri
Can. 1618      vel ad motiva in alio actu expressa remittant. - Sententia interlocutoria vel decretum vim sententiae definitivae habent, si iudicium
Can. 1620      quoties agitur de causa ad privatorum bonum attinenti. - Sententia vitio insanabilis nullitatis laborat, si: 1_ lata est a
Can. 1622      tulit intra decem annos a die publicationis sententiae. - Sententia vitio sanabilis nullitatis dumtaxat laborat, si: 1_ lata est
Can. 1628      processu contentioso orali tractari possunt. - Pars quae aliqua sententia se gravatam putat, itemque promotor iustitiae et defensor vinculi
Can. 1628      causis in quibus eorum praesentia requiritur, ius habent a sententia appellandi ad iudicem superiorem, salvo praescripto can. 1629. -
Can. 1629      can. 1629. - Non est locus appellationi: 1_ a sententia ipsius Summi Pontificis vel Signaturae Apostolicae; 2_ a sententia
Can. 1629      sententia ipsius Summi Pontificis vel Signaturae Apostolicae; 2_ a sententia vitio nullitatis infecta, nisi cumuletur cum querela nullitatis ad
Can. 1629      cum querela nullitatis ad normam can. 1625; 3_ a sententia quae in rem iudicatam transiit; 4_ a iudicis decreto
Can. 1629      rem iudicatam transiit; 4_ a iudicis decreto vel a sententia interlocutoria, quae non habeant vim sententiae definitivae, nisi cumuletur
Can. 1629      habeant vim sententiae definitivae, nisi cumuletur cum appellatione a sententia definitiva; 5_ a sententia vel a decreto in causa
Can. 1629      nisi cumuletur cum appellatione a sententia definitiva; 5_ a sententia vel a decreto in causa de qua ius cavet
Can. 1630      § 1. Appellatio interponi debet coram iudice a quo sententia prolata sit, intra peremptorium terminum quindecim dierum utilium a
Can. 1637      et ab uno vel contra unum tantum ex ipsis sententia impugnetur, impugnatio censetur ab omnibus et contra omnes facta
Can. 1639      litis contestatio in eo tantum versari potest, ut prior sententia vel confirmetur vel reformetur sive ex toto sive ex
Can. 1641      iudicata habetur: 1_ si duplex intercesserit inter easdem partes sententia conformis de eodem petito et ex eadem causa petendi
Can. 1641      sit vel eidem renuntiatum fuerit; 4_ si lata sit sententia definitiva, a qua non datur appellatio ad normam can
Can. 1644      causis de coniugum separatione. - § 1. Si duplex sententia conformis in causa de statu personarum prolata sit, potest
Can. 1645      De iniustitia autem manifesto constare non censetur, nisi: 1_ sententia ita probationibus innitatur, quae postea falsae deprehensae sint, ut
Can. 1645      facta nova et contrariam decisionem exigentia indubitanter probent; 3_ sententia ex dolo partis prolata fuerit in damnum alterius; 4_
Can. 1645      legis non mere processualis praescriptum evidenter neglectum fuerit; 5_ sententia adversetur praecedenti decisioni, quae in rem iudicatam transierit. -
Can. 1647      esse ad moras exsecutioni nectendas, iudex decernere potest ut sententia exsecutioni demandetur, assignata tamen restitutionem petenti idonea cautione ut
Can. 1650      eundem iudicem, qui poterit taxationem emendare. - § 1. Sententia quae transiit in rem iudicatam, exsecutioni mandari potest, salvo
Can. 1650      vel alia iusta causa urgeat. § 3. Quod si sententia, de qua in § 2, impugnetur, iudex qui de
Can. 1653      per se vel per alium Episcopus dioecesis, in qua sententia primi gradus lata est. § 2. Quod si hic
Can. 1654      exsecutione, et rem ad tribunal a quo lata est sententia remittat, partibus certioribus factis. - § 1. Quod attinet
Can. 1682      et cum voto tribunalis et Episcopi. - § 1. Sententia, quae matrimonii nullitatem primum declaraverit, una cum appellationibus, si
Can. 1682      ad tribunal appellationis ex officio transmittatur. § 2. Si sententia pro matrimonii nullitate prolata sit in primo iudicii gradu
Can. 1684      admittere et de eo iudicare. - § 1. Postquam sententia, quae matrimonii nullitatem primum declaraverit, in gradu appellationis confirmata
Can. 1684      in gradu appellationis confirmata est vel decreto vel altera sententia, ii, quorum matrimonium declaratum est nullum, possunt novas nuptias
Can. 1684      possunt novas nuptias contrahere statim ac decretum vel altera sententia ipsis notificata est, nisi vetito ipsi sententiae aut decreto
Can. 1684      § 2. Praescripta can. 1644 servanda sunt, etiam si sententia, quae matrimonii nullitatem declaraverit, non altera sententia sed decreto
Can. 1684      etiam si sententia, quae matrimonii nullitatem declaraverit, non altera sententia sed decreto confirmata sit. - Statim ac sententia facta
Can. 1685      altera sententia sed decreto confirmata sit. - Statim ac sententia facta est exsecutiva, Vicarius iudicialis debet eandem notificare Ordinario
Can. 1686      citatis partibus et cum interventu defensoris vinculi, matrimonii nullitatem sententia declarare, si ex documento, quod nulli contradictioni vel exceptioni
Can. 1688      decernet eodem modo, de quo in can. 1686, utrum sententia sit confirmanda, an potius procedendum in causa sit iuxta
Can. 1689      casu eam remittit ad tribunal primae instantiae. - In sententia partes moneantur de obligationibus moralibus vel etiam civilibus, quibus
Can. 1692      provisum sit, decerni potest Episcopi dioecesani decreto vel iudicis sententia ad normam canonum qui sequuntur. § 2. Ubi decisio
Can. 1692      Ubi decisio ecclesiastica effectus civiles non sortitur, vel si sententia civilis praevidetur non contraria iuri divino, Episcopus dioecesis commorationis
Can. 1716      arbitrali sententiae vim non agnoscat, nisi a iudice confirmetur, sententia arbitralis de controversia ecclesiastica, ut vim habeat in foro
Can. 1726      delictum non esse a reo patratum, iudex debet id sententia declarare et reum absolvere, etiamsi simul constet actionem criminalem
Can. 1727      - § 1. Appellationem proponere potest reus, etiam si sententia ipsum ideo tantum dimiserit, quia poena erat facultativa, vel
Can. 1731      propter causam quae non auferat obligationem reparandi damna. - Sententia lata in poenali iudicio, etiamsi in rem iudicatam transierit

SENTENTIAE     [74]
Can. 0016      explicet, non retrotrahitur. § 3. Interpretatio autem per modum sententiae iudicialis aut actus administrativi in re peculiari, vim legis
Can. 0489      condemnatoria absolutae sunt, retento facti brevi summario cum textu sententiae definitivae. - § 1. Archivi secreti clavem habeat tantummodo
Can. 0508      non potest, absolvendi in foro sacramentali a censuris latae sententiae non declaratis, Apostolicae Sedi non reservatis, in dioecesi extraneos
Can. 0566      habet, his tantum in locis exercendam, a censuris latae sententiae non reservatis neque declaratis absolvendi, firmo tamen praescripto can
Can. 1314      poenam, haec statim cessat. - Poena plerumque est ferendae sententiae, ita ut reum non teneat, nisi postquam irrogata sit
Can. 1314      non teneat, nisi postquam irrogata sit; est autem latae sententiae, ita ut in eam incurratur ipso facto commissi delicti
Can. 1318      e statu clericali lege particulari constitui nequit. - Latae sententiae poenas ne comminetur legislator, nisi forte in singularia quaedam
Can. 1318      graviori esse possint scandalo vel efficaciter puniri poenis ferendae sententiae non possint; censuras autem, praesertim excommunicationem, ne constituat, nisi
Can. 1324      circumstantiis, de quibus in § 1, reus poena latae sententiae non tenetur. - Ignorantia crassa vel supina vel affectata
Can. 1326      quibus in § 1, si poena constituta sit latae sententiae, alia poena addi potest vel paenitentia. - Lex particularis
Can. 1329      in lege vel praecepto expresse nominantur, si poenae ferendae sententiae in auctorem principalem constitutae sint, iisdem poenis subiciuntur vel
Can. 1329      eiusdem vel minoris gravitatis. § 2. In poenam latae sententiae delicto adnexam incurrunt complices,qui in lege vel praecepto
Can. 1329      talis naturae, ut ipsos afficere possit; secus poenis ferendae sententiae puniri possunt. - Delictum quod in declaratione consistat vel
Can. 1333      ipsius suspensi officium forte pertineant, si poena sit latae sententiae. § 4. Suspensio vetans fructus, stipendium, pensiones aliave eiusmodi
Can. 1334      irrogatur. § 2. Lex, non autem praeceptum, potest latae sententiae suspensionem, nulla addita determinatione vel limitatione, constituere; eiusmodi autem
Can. 1335      fidelibus in mortis periculo constitutis; quod si censura latae sententiae non sit declarata, vetitum praeterea suspenditur, quoties fidelis petit
Can. 1336      officium; 5_ dimissio e statu clericali. § 2. Latae sententiae eae tantum poenae expiatoriae esse possunt, quae in §
Can. 1346      reus plura delicta patraverit, si nimius videatur poenarum ferendae sententiae cumulus, prudenti iudicis arbitrio relinquitur poenas intra aequos terminos
Can. 1352      mortis periculo versatur. § 2. Obligatio servandi poenam latae sententiae, quae neque declarata sit neque sit notoria in loco
Can. 1355      de quo sub n. 1. § 2. Poenam latae sententiae nondum declaratam lege constitutam, si Sedi Apostolicae non sit
Can. 1356      sacramentalis confessionis. - § 1. Poenam ferendae vel latae sententiae constitutam praecepto quod non sit ab Apostolica Sede latum
Can. 1357      1. Firmis praescriptis cann. 508 et 976, censuram latae sententiae excommunicationis vel interdicti non declaratam confessarius remittere potest in
Can. 1364      Apostata a fide, haereticus vel schismaticus in excommunicationem latae sententiae incurrit, firmo praescripto can. 194, § 1, n. 2
Can. 1367      in sacrilegum finem abducit vel retinet, in excommunicationem latae sententiae Sedi Apostolicae reservatam incurrit; clericus praeterea alia poena, non
Can. 1370      vim physicam in Romanum Pontificem adhibet, in excommunicationem latae sententiae Sedi Apostolicae reservatam incurrit, cui, si clericus sit, alia
Can. 1370      in eum qui episcopali charactere pollet, in interdictum latae sententiae et, si sit clericus, etiam in suspensionem latae sententiae
Can. 1370      sententiae et, si sit clericus, etiam in suspensionem latae sententiae incurrit. § 3. Qui vim physicam in clericum vel
Can. 1378      qui contra praescriptum can. 977 agit, in excommunicationem latae sententiae Sedi Apostolicae reservatam incurrit. § 2. In poenam latae
Can. 1378      Sedi Apostolicae reservatam incurrit. § 2. In poenam latae sententiae interdicti vel, si sit clericus, suspensionis incurrit: 1_ qui
Can. 1382      itemque qui ab eo consecrationem recipit, in excommunicationem latae sententiae Sedi Apostolicae reservatam incurrunt. - Episcopus qui, contra praescriptum
Can. 1388      Confessarius, qui sacramentale sigillum directe violat, in excommunicationem latae sententiae Sedi Apostolicae reservatam incurrit; qui vero indirecte tantum, pro
Can. 1390      1387, apud ecclesiasticum Superiorem falso denuntiat, in interdictum latae sententiae incurrit et, si sit clericus, etiam in suspensionem. §
Can. 1394      clericus matrimonium, etiam civiliter tantum, attentans, in suspensionem latae sententiae incurrit; quod si monitus non resipuerit et scandalum dare
Can. 1394      clericus, matrimonium etiam civiliter tantum attentans, in interdictum latae sententiae incurrit, firmo praescripto can. 694. - § 1. Clericus
Can. 1398      - Qui abortum procurat, effectu secuto, in excommunicationem latae sententiae incurrit. - Praeter casus hac vel aliis legibus statutos
Can. 1459      rationibus suffulto, statuendum est. - § 1. Vitia, quibus sententiae nullitas haberi potest, in quolibet iudicii statu vel gradu
Can. 1517      Instantiae initium fit citatione; finis autem non solum pronuntiatione sententiae definitivae, sed etiam aliis modis iure praefinitis. - Si
Can. 1608      1589, § 1. - § 1. Ad pronuntiationem cuiuslibet sententiae requiritur in iudicis animo moralis certitudo circa rem sententia
Can. 1609      praesertim ut constabiliatur quid statuendum sit in parte dispositiva sententiae. § 4. In discussione autem fas unicuique est a
Can. 1611      motiva, tam in iure quam in facto, quibus dispositiva sententiae pars innititur; 4_ statuere de litis expensis. - §
Can. 1612      et formula dubiorum. § 3. Hisce subsequatur pars dispositiva sententiae, praemissis rationibus quibus innititur. § 4. Claudatur cum indicatione
Can. 1613      et notarii. - Regulae superius positae de sententia definitiva, sententiae quoque interlocutoriae aptandae sunt. - Sententia quam primum publicetur
Can. 1615      iudice permittente, partibus significata sit. - Publicatio seu intimatio sententiae fieri potest vel tradendo exemplar sententiae partibus aut earum
Can. 1615      Publicatio seu intimatio sententiae fieri potest vel tradendo exemplar sententiae partibus aut earum procuratoribus, vel eisdem transmittendo idem exemplar
Can. 1616      ad normam can. 1509. - § 1. Si in sententiae textu vel error irrepserit in calculis, vel error materialis
Can. 1616      officio, semper tamen auditis partibus et decreto ad calcem sententiae apposito. § 2. Si qua pars refragetur, quaestio incidens
Can. 1618      actu expressa remittant. - Sententia interlocutoria vel decretum vim sententiae definitivae habent, si iudicium impediunt vel ipsi iudicio aut
Can. 1621      qui sententiam tulit intra decem annos a die publicationis sententiae. - Sententia vitio sanabilis nullitatis dumtaxat laborat, si: 1_
Can. 1623      1622, proponi potest intra tres menses a notitia publicationis sententiae. - De querela nullitatis videt ipse iudex qui sententiam
Can. 1629      decreto vel a sententia interlocutoria, quae non habeant vim sententiae definitivae, nisi cumuletur cum appellatione a sententia definitiva; 5_
Can. 1630      intra peremptorium terminum quindecim dierum utilium a notitia publicationis sententiae. § 2. Si ore fiat, notarius eam scripto coram
Can. 1634      sufficit ut pars ministerium invocet iudicis superioris ad impugnatae sententiae emendationem, adiuncto exemplari huius sententiae et indicatis appellationis rationibus
Can. 1634      iudicis superioris ad impugnatae sententiae emendationem, adiuncto exemplari huius sententiae et indicatis appellationis rationibus. § 2. Quod si pars
Can. 1634      appellationis rationibus. § 2. Quod si pars exemplar impugnatae sententiae intra utile tempus a tribunali a quo obtinere nequeat
Can. 1637      § 3. Si interponatur ab una parte super aliquo sententiae capite, pars adversa, etsi fatalia appellationis fuerint transacta, potest
Can. 1637      4. Nisi aliud constet, appellatio praesumitur facta contra omnia sententiae capita. - Appellatio exsecutionem sententiae suspendit. - § 1
Can. 1638      praesumitur facta contra omnia sententiae capita. - Appellatio exsecutionem sententiae suspendit. - § 1. Salvo praescripto can. 1683, in
Can. 1644      ad superius tribunal ut nova causae propositio obtineatur, exsecutionem sententiae non suspendit, nisi aut lex aliter caveat aut tribunal
Can. 1645      postea falsae deprehensae sint, ut sine illis probationibus pars sententiae dispositiva non sustineatur; 2_ postea detecta fuerint documenta, quae
Can. 1646      a tribunali appellationis, intra tres menses a notitia publicationis sententiae; quod si in casu, de quo in can. 1645
Can. 1647      sit aetatis. - § 1. Petitio restitutionis in integrum sententiae exsecutionem nondum inceptam suspendit. § 2. Si tamen ex
Can. 1650      tulit et, si appellatio proposita sit, etiam iudex appellationis, sententiae, quae nondum transierit in rem iudicatam, provisoriam exsecutionem iubere
Can. 1651      quod decretum pro diversa causarum natura vel in ipso sententiae tenore includatur vel separatim edatur. - Si sententiae exsecutio
Can. 1652      ipso sententiae tenore includatur vel separatim edatur. - Si sententiae exsecutio praeviam rationum redditionem exigat, quaestio incidens habetur, ab
Can. 1653      1439, § 3 subicitur. § 3. Inter religiosos exsecutio sententiae spectat ad Superiorem qui sententiam exsecutioni mandandam tulit aut
Can. 1654      § 1. Exsecutor, nisi quid eius arbitrio in ipso sententiae tenore fuerit permissum, debet sententiam ipsam, secundum obvium verborum
Can. 1655      ad aliud dandum aut faciendum, iudex in ipso tenore sententiae vel exsecutor pro suo arbitrio et prudentia terminum statuat
Can. 1668      proferri, iudex illico, expleta audientia, causam seorsum decidat; dispositiva sententiae pars statim coram partibus praesentibus legatur. § 2. Potest
Can. 1668      ad quintum utilem diem decisionem differre. § 3. Integer sententiae textus, motivis expressis, quam primum, ordinarie non ultra quindecim
Can. 1669      oralem esse adhibitum in casibus a iure exclusis, nullitatem sententiae declaret et causam remittat tribunali quod sententiam tulit. -
Can. 1682      sint, et ceteris iudicii actis, intra viginti dies a sententiae publicatione ad tribunal appellationis ex officio transmittatur. § 2
Can. 1684      vel altera sententia ipsis notificata est, nisi vetito ipsi sententiae aut decreto apposito vel ab Ordinario loci statuto id
Can. 1716      ecclesiasticarum alienatione. - § 1. Si lex civilis arbitrali sententiae vim non agnoscat, nisi a iudice confirmetur, sententia arbitralis
Can. 1716      lata est. § 2. Si autem lex civilis admittat sententiae arbitralis coram civili iudice impugnationem, in foro canonico eadem

SENTENTIAM     [57]
Can. 0125      dolo, valet, nisi aliud iure caveatur; sed potest per sententiam iudicis rescindi, sive ad instantiam partis laesae eiusve in
Can. 0127      3. Omnes quorum consensus aut consilium requiritur, obligatione tenentur sententiam suam sincere proferendi atque, si negotiorum gravitas id postulate
Can. 0149      sed rescindi potest per decretum auctoritatis competentis aut per sententiam tribunalis administrativi. § 3. Provisio officii simoniace facta ipso
Can. 0171      carens voce activa; 3_ poena excommunicationis innodatus sive per sententiam iudicialem sive per decretum quo poena irrogatur vel declaratur
Can. 0212      pollent, ipsis ius est, immo et aliquando officium, ut sententiam suam de hisquae ad bonum Ecclesiae pertinent sacris Pastoribus
Can. 0227      magisterio propositam, caventes tamen ne in quaestionibus opinabilibus propriam sententiam uti doctrinam Ecclesiae proponant. - § 1. Laici qui
Can. 0333      personalem sive collegialem, huius muneris exercendi. § 3. Contra sententiam vel decretum Romani Pontificis non datur appellatio neque recursus
Can. 0365      in § 1, expediendis, prout adiuncta suadeant, Legatus pontificius sententiam et consilium Episcoporum dicionis ecclesiasticae exquirere ne omittat, eosque
Can. 0377      et capitulo cathedrali audiat et, si id expedire iudicaverit, sententiam quoque aliorum ex utroque clero necnon laicorum sapientia praestantium
Can. 0495      Praefectus constituant consilium ex tribus saltem presbyteris missionariis, quorum sententiam, etiam per epistolam, audiant in gravioribus negotiis. - Consilium
Can. 0749      Pontifice authentice res fidei vel morum docentes, in unam sententiam tamquam definitive tenendam conveniunt. § 3. Infallibiliter definita nulla
Can. 0830      doctrinam, uti a magisterio ecclesiastico proponitur. § 3. Censor sententiam suam scripto dare debet; quae si faverit, Ordinarius pro
Can. 1109      Ecclesiae recipit. - Loci Ordinarius et parochus, nisi per sententiam vel per decretum fuerint excommunicati vel interdicti vel suspensi
Can. 1333      2. In lege vel praecepto statui potest, ut post sententiam condemnatoriam vel declaratoriam actus regiminis suspensus valide ponere nequeat
Can. 1417      coepit; quique idcirco poterit iudicium prosequi usque ad definitivam sententiam, nisi Sedes Apostolica iudici significaverit se causam advocasse. -
Can. 1433      ipsi, etsi non citati, revera interfuerint, aut saltem ante sententiam, actis inspectis, munere suo fungi potuerint. - Nisi aliud
Can. 1441      iudicii gradu, secundum can. 1425, § 4, iudex unicus sententiam tulit, tribunal secundae instantiae collegialiter procedat. - Romanus Pontifex
Can. 1452      supplere, quoties id necessarium censeat ad vitandam graviter iniustam sententiam, firmis praescriptis can. 1600. - Iudices et tribunalia curent
Can. 1455      discussione quae inter iudices in tribunali collegiali ante ferendam sententiam habetur, tum etiam de variis suffragiis et opinionibus ibidem
Can. 1469      exercenda impeditus, potest extra territorium iurisdictionem suam exercere et sententiam ferre, certiore tamen hac de re facto Episcopo dioecesano
Can. 1589      admittat, utrum talis sit gravitatis, ut solvi debeat per sententiam interlocutoriam vel per decretum. § 2. Si vero iudicet
Can. 1589      Si vero iudicet quaestionem incidentem non esse resolvendam ante sententiam definitivam, decernat ut eiusdem ratio habeatur, cum causa principalis
Can. 1590      - § 1. Si quaestio incidens solvi debeat per sententiam, serventur normae de processu contentioso orali, nisi, attenta rei
Can. 1591      finiatur causa principalis, iudex vel tribunal potest decretum vel sententiam interlocutoriam, iusta intercedente ratione, revocare aut reformare, sive ad
Can. 1592      declaret et decernat ut causa, servatis servandis, usque ad sententiam definitivam eiusque exsecutionem procedat. § 2. Antequam decretum, de
Can. 1593      non dederit ante causae definitionem, impugnationibus uti potest adversus sententiam; quod si probet se legitimo impedimento fuisse detentam, quod
Can. 1600      omnibus causis, quoties verisimile est, nisi probatio nova admittatur, sententiam iniustam futuram esse propter rationes, de quibus in can
Can. 1606      actis et probatis rem habeat plane perspectam, poterit statim sententiam pronuntiare, requisitis tamen animadversionibus promotoris iustitiae et defensoris vinculi
Can. 1607      modo pertractata, si sit principalis, definitur a iudice per sententiam definitivam; si sit incidens, per sententiam interlocutoriam, firmo praescripto
Can. 1607      a iudice per sententiam definitivam; si sit incidens, per sententiam interlocutoriam, firmo praescripto can. 1589, § 1. - §
Can. 1609      § 5. Quod si iudices in prima discussione ad sententiam devenire aut nolint aut nequeant, differri poterit decisio ad
Can. 1610      instructio. - § 1. Si iudex sit unicus, ipse sententiam exarabit. § 2. In tribunali collegiali, ponentis seu relatoris
Can. 1610      2. In tribunali collegiali, ponentis seu relatoris est exarare sententiam, desumendo motiva ex iis quae singuli iudices in discussione
Can. 1617      quaestio incidens decreto definiatur. - Ceterae iudicis pronuntiationes, praeter sententiam, sunt decreta quae si mere ordinatoria non sint, vim
Can. 1619      cum essent notae parti querelam proponenti, non sint ante sententiam iudici denuntiatae, per ipsam sententiam sanantur, quoties agitur de
Can. 1619      proponenti, non sint ante sententiam iudici denuntiatae, per ipsam sententiam sanantur, quoties agitur de causa ad privatorum bonum attinenti
Can. 1620      definita est; 3_ iudex vi vel metu gravi coactus sententiam tulit; 4_ iudicium factum est sine iudiciali petitione, de
Can. 1621      in perpetuum, per modum vero actionis coram iudice qui sententiam tulit intra decem annos a die publicationis sententiae. -
Can. 1624      sententiae. - De querela nullitatis videt ipse iudex qui sententiam tulit; quod si pars vereatur ne iudex, qui sententiam
Can. 1624      sententiam tulit; quod si pars vereatur ne iudex, qui sententiam querela nullitatis impugnatam tulit, praeoccupatum animum habeat ideoque eum
Can. 1626      est interveniendi. § 2. Ipse iudex potest ex officio sententiam nullam a se latam retractare vel emendare intra terminum
Can. 1640      § 1 contestatam, ad causae discussionem deveniatur et ad sententiam. - Firmo praescripto can. 1643, res iudicata habetur: 1_
Can. 1641      et ex eadem causa petendi; 2_ si appellatio adversus sententiam non fuerit intra tempus utile proposita; 3_ si, in
Can. 1645      1650, § 3 suspensionem iubeat. - § 1, Adversus sententiam quae transierit in rem iudicatam, dummodo de eius iniustitia
Can. 1646      § 2, nn. 1-3, petenda est a iudice qui sententiam tulit intra tres menses a die cognitionis eorundem motivorum
Can. 1650      potest, salvo praescripto can. 1647. § 2. Iudex qui sententiam tulit et, si appellatio proposita sit, etiam iudex appellationis
Can. 1651      esse poterit, quam exsecutorium iudicis decretum habeatur, quo edicatur sententiam ipsam exsecutioni mandari debere; quod decretum pro diversa causarum
Can. 1652      incidens habetur, ab illo ipso iudice decidenda, qui tulit sententiam exsecutioni mandandam. - § 1. Nisi lex particularis aliud
Can. 1653      mandandam. - § 1. Nisi lex particularis aliud statuat, sententiam exsecutioni mandare debet per se vel per alium Episcopus
Can. 1653      3. Inter religiosos exsecutio sententiae spectat ad Superiorem qui sententiam exsecutioni mandandam tulit aut iudicem delegavit. - § 1
Can. 1654      eius arbitrio in ipso sententiae tenore fuerit permissum, debet sententiam ipsam, secundum obvium verborum sensum, exsecutioni mandare. § 2
Can. 1654      autem de merito causae; quod si habeat aliunde compertum sententiam esse nullam vel manifeste iniustam ad normam cann. 1620
Can. 1668      in causae instructione comperiatur, vel aliud exsistat quod impediat sententiam rite proferri, iudex illico, expleta audientia, causam seorsum decidat
Can. 1669      exclusis, nullitatem sententiae declaret et causam remittat tribunali quod sententiam tulit. - In ceteris quae ad rationem procedendi attinent
Can. 1712      tenetur officiis, quibus defensor vinculi matrimonialis. - Post secundam sententiam, quae nullitatem sacrae ordinationis confirmavit, clericus omnia iura statui
Can. 1730      vitandas potest iudex iudicium de damnis differre usque dum sententiam definitivam in iudicio poenali protulerit. § 2. Iudex, qui
Can. 1730      protulerit. § 2. Iudex, qui ita egerit, debet, postquam sententiam tulerit in poenali iudicio, de damnis cognoscere, etiamsi iudicium

SENTENTIARUM     [2]
Can. 1509      tenetur ad normam iuris. - § 1. Citationum, decretorum, sententiarum aliorumque iudicialium actorum notificatio facienda est per publicos tabellarios
Can. 1578      unam a singulis subscribendam fieri iubeat: quod si fiat, sententiarum discrimina, si qua fuerint, diligenter adnotentur. § 2. Periti

SENTENTIAS     [3]
Can. 1426      collegiale collegialiter procedere debet, et per maiorem suffragiorum partem sententias ferre. § 2. Eidem praeesse debet, quatenus fieri potest
Can. 1429      designare, qui in coetu iudicum de causa referat et sententias in scriptis redigat; in ipsius locum idem praeses alium
Can. 1445      et petititones restitutionis in integrum et alios recursus contra sententias rotales; 2_ recursus in causis de statu personarum, quas

SENTENTIIS     [1]
Can. 1353      gravis scandali vel infamiae. - Appellatio vel recursus a sententiis iudicialibus vel a decretis, quae poenam quamlibet irrogent vel

SENTIANT     [1]
Can. 0529      habeant, iidemque tum dioecesis tum Ecclesiae universae membra se sentiant operaque ad eandem communionem promovendam participent vel sustineant. -

SEORSIM     [2]
Can. 0377      nomina presbyterorum, quos episcopali munere dignos et idoneus putet, seorsim patefaciendi. § 3. Nisi aliter legitime statutum fuerit, quoties
Can. 1560      adiuncta censuerit secreto esse procedendum. - § 1. Testes seorsim singuli examinandi sunt. § 2. Si testes inter se

SEORSUM     [1]
Can. 1668      impediat sententiam rite proferri, iudex illico, expleta audientia, causam seorsum decidat; dispositiva sententiae pars statim coram partibus praesentibus legatur

SEPARATA     [1]
Can. 1089      nullum matrimonium consistere potest, nisi postea mulier a raptore separata et in loco tuto ac libero constituta, matrimonium sponte

SEPARATI     [1]
Can. 0704      - De sodalibus, qui ab instituto sunt quoquo modo separati, fiat mentio in relatione Sedi Apostolicae mittenda, de qua

SEPARATIM     [2]
Can. 1463      actione, hoc est pari gradu cum ea, nisi eas separatim cognoscere necessarium sit aut iudex id opportunius existimaverit. -
Can. 1651      causarum natura vel in ipso sententiae tenore includatur vel separatim edatur. - Si sententiae exsecutio praeviam rationum redditionem exigat

SEPARATIO     [1]
Can. 1692      et causas ad bonum publicum spectantes. - § 1. Separatio personalis coniugum baptizatorum, nisi aliter pro locis particularibus legitime

SEPARATIONE     [3]
Can. 1154      est, nisi ab auctoritate ecclesiastica aliter statuatur. - Instituta separatione coniugum, opportune semper cavendum est debitae filiorum sustentationi et
Can. 1643      causae de statu personarum, haud exceptis causis de coniugum separatione. - § 1. Si duplex sententia conformis in causa
Can. 1696      ad coniugalem convictum restaurandum inducantur. - Causae de coniugum separatione ad publicum quoque bonum spectant; ideoque iis interesse semper

SEPARATIONEM     [2]
Can. 0607      religiosis Christo et Ecclesiae reddendum illam secumfert a mundo separationem, quae indoli et fini uniuscuiusque instituti est propria. -
Can. 1152      coniux innocens adduci possit ad culpam condonandam et ad separationem in perpetuum non protrahendam. - § 1. Si alteruter

SEPARATIONIS     [4]
Can. 0104      commorantur. - Coniuges commune habeant domicilium vel quasi-domicilium; legitime separationis ratione vel alia iusta de causa, uterque habere potest
Can. 1152      innocens sponte convictum coniugalem solverit, intra sex menses causam separationis deferat ad competentem auctoritatem ecclesiasticam, quae, omnibus inspectis adiunctis
Can. 1153      etiam propria auctoritate. § 2. In omnibus casibus, causa separationis cessante, coniugalis convictus restaurandus est, nisi ab auctoritate ecclesiastica
Can. 1155      vitam coniugalem rursus admittere potest, quo in casu iuri separationis renuntiat. - § 1. Ad convalidandum matrimonium irritum ob

SEPARATUR     [1]
Can. 0702      et evangelicam caritatem servet erga sodalem, qui ab eo separatur. - In casu gravis scandali exteritoris vel gravissimi nocumenti

SEPARENTUR     [1]
Can. 0510      unitae alicui capitulo exstent, ab Episcopo dioecesano a capitulo separentur. § 2. In ecclesia, quae simul sit paroecialis et

SEPELIANTUR     [1]
Can. 1242      iudicio Ordinarii loci benedicendum. - In ecclesiis cadavera ne sepeliantur, nisi agatur de Romano Pontifice aut Cardinalibus vel Episcopis

SEPELIENDI     [1]
Can. 1176      3. Enixe commendat Ecclesia, ut pia consuetudo defunctorum corpora sepeliendi servetur; non tamen prohibet cremationem, nisi ob rationes christianae

SEPELIENDIS     [1]
Can. 1242      Cardinalibus vel Episcopis dioecesanis etiam emeritis in propria ecclesia sepeliendis. - Opportunae normae de disciplina in coemeteriis servanda, praesertim

SEPOSITA     [1]
Can. 0830      2. Censor, in suo obeundo officio, omni personarum acceptatione seposita, prae oculis tantummodo habeat Ecclesiae de fide et moribus

SEPTENNIO     [1]
Can. 0097      dicitur infans et censetur non sui compos, expleto autem septennio, usum rationis habere praesumitur. - § 1. Persona maior

SEPTENNIUM     [1]
Can. 0097      infra hanc aetatem, minor. § 2. Minor, ante plenum septennium, dicitur infans et censetur non sui compos, expleto autem

SEPTIMUM     [2]
Can. 0011      rationis usu gaudent et, nisi aliud iure expresse caveatur, septimum aetatis annum expleverunt. - § 1. Legibus universalibus tenentur
Can. 0643      § 1. Invalide ad novitiatum admittitur: 1_ qui decimum septimum aetatis annum nondum compleverit; 2_ coniux, durante matrimonio; 3_

SEPTUAGESIMO     [1]
Can. 0538      can. 682, § 2 amovetur. § 3. Parochus, expleto septuagesimo quinto aetatis anno, rogatur ut renuntiationem ab officio exhibeat

SEPTUAGESIMUM     [2]
Can. 0354      institutis permanentibus Romanae Curiae et Civitatis Vaticanae praepositi, qui septuagesimum quintum aetatis annum expleverint, rogantur ut renuntiationem ab officio
Can. 0401      obligatione non tenetur. - § 1. Episcopus dioecesanus, qui septuagesimum quintum aetatis annum expleverit, rogatur ut renuntiationem ab officio

SEPULCRA     [1]
Can. 0400      statutum fuerit, ad Urbem, Beatorum Apostolorum Petri et Pauli sepulcra veneraturus, accedat et Romano Pontifici se sistat. § 2

SEPULCRUM     [1]
Can. 1241      personae iuridicae vel familiae habere possunt peculiare coemeterium seu sepulcrum, de iudicio Ordinarii loci benedicendum. - In ecclesiis cadavera

SEPULTURAE     [2]
Can. 1180      2. Omnibus autem licet, nisi iure prohibeantur, eligere coemeterium sepulturae. - Ad oblationes occasione funerum quod attinet, serventur praescripta
Can. 1205      - Loca sacra ea sunt quae divino cultui fideliumve sepulturae deputantur dedicatione vel benedictione, quam liturgici libri ad hoc

SEPULTURAM     [1]
Can. 1180      fuerit ab ipso defuncto vel ab iis quibus defuncti sepulturam curare competit. § 2. Omnibus autem licet, nisi iure

SEQUANTUR     [1]
Can. 0214      legitimis Ecclesiae Pastoribus approbati, utque propriam vitae spiritualis formam sequantur, doctrinae quidem Ecclesiae consentaneam. - Integrum est christifidelibus, ut

SEQUELA     [1]
Can. 0601      - Evangelicum oboedientiae consilium, spiritu fidei et amoris in sequela Christi usque ad mortem oboedientis suspectum, obligat ad submissionem

SEQUELAM     [1]
Can. 0662      eis adiumenta et tempus ad hoc procurent. - Religiosi sequelam Christi in Evangelio propositam et in constitutionibus proprii instituti

SEQUENDI     [1]
Can. 0604      accedit ordo virginum quae, sanctum propositum emittentes Christum pressius sequendi, ab Episcopo dioecesano iuxte probatum ritum liturgicum Deo consecrantur

SEQUENTEM     [1]
Can. 1467      iudicialem indicto vacaverit tribunal, terminus intellegitur prorogatus ad primum sequentem diem non feriatum. - Uniuscuiusque tribunalis sedes sit, quantum

SEQUENTES     [1]
Can. 0573      forma qua fideles, Christum sub actione Spiritus Sancti pressius sequentes, Deo summe dilecto totaliter dedicantur ut, in Eius honorem

SEQUENTI     [1]
Can. 0201      utile intellegitur quod ita ius suum exercenti aut per sequenti competit, ut ignoranti aut agere non valenti non currat

SEQUENTIA     [1]
Can. 1050      ordinibus. - Ut quis ad sacros ordines promoveri possit, sequentia requiruntur documenta: 1_ testimonium de studiis rite peractis ad

SEQUESTRATIO     [3]
Can. 1497      alicui inhibeatur. - § 1. Ad crediti quoque securitatem sequestratio rei admittitur, dummodo de creditoris iure satis constet. §
Can. 1497      admittitur, dummodo de creditoris iure satis constet. § 2. Sequestratio extendi potest etiam ad res debitoris quae quolibet titulo
Can. 1498      apud alias personas reperiantur, et ad debitoris credita. - Sequestratio rei et inhibitio exercitii iuris decerni nullatenus possunt, si

SEQUESTRATIONEM     [2]
Can. 1496      custodienda tradatur, ius habet obtinendi a iudice eiusdem rei sequestrationem. § 2. In similibus rerum adiunctis obtinere potest, ut
Can. 1499      de eo reparando offeratur. - Iudex potest ei, cui sequestrationem rei vel inhibitionem exercitii iuris concedit, praeviam imponere cautionem

SEQUITUR     [3]
Can. 0078      contrarium probetur. § 2. Privilegium personale, quod scilicet personam sequitur, cum ipsa extinguitur. § 3. Privilegium reale cessat per
Can. 1201      ipso iure nullum est. - § 1. Iusiurandum promissorium sequitur naturam et condiciones actus cui adicitur. § 2. Si
Can. 1407      ex his titulis suffragatur, dicitur relativa. § 3. Actor sequitur forum partis conventae; quod si pars conventa multiplex forum

SEQUUNTUR     [27]
Can. 0023      quae a legislatore approbata fuerit, ad normam canonum qui sequuntur. - § 1. Nulla consuetudo vim legis obtinere potest
Can. 0075      contineat privilegium vel dispensationem, serventur insuper praescripta canonum qui sequuntur. - § 1. Privilegium, seu gratia in favorem certarum
Can. 0135      potestatis exsecutivae exercitium quod attinet, serventur praescripta canonum qui sequuntur. - Potestatem exsecutivam aliquis, licet extra territorium exsistens, exercere
Can. 0164      provisum fuerit, in electionibus canonicis serventur praescripta canonum qui sequuntur. - Nisi aliud iure aut legitimis collegii vel coetus
Can. 0200      expresse iure caveatur, tempus supputetur ad normam canonum qui sequuntur. - § 1. Tempus continuum intellegitur quod nullam patitur
Can. 0305      subsunt etiam eiusdem auctoritatis regimini secundum praescripta canonum, qui sequuntur. § 2. Vigilantiae Sanctae Sedis subsunt consociationes cuiuslibet generis
Can. 0405      obligationes et iura habent quae determinantur praescriptis canonum qui sequuntur, atque in litteris suae nominationis definiuntur. § 2. Episcopus
Can. 0460      Episcopo dioecesano adiutricem operam praestant, ad normam canonum qui sequuntur. - § 1. Synodus dioecesana in singulis Ecclesiis particularibus
Can. 0472      quae ad administrationem dioecesis spectant, serventur praescripta canonum qui sequuntur. - § 1. Episcopus dioecesanus curare debet ut omnia
Can. 0475      Vicarius generalis, qui potestate ordinaria ad normam canonum qui sequuntur instructus, ipsum in universae dioecesis regimine adiuvet. § 2
Can. 0476      iure universali Vicario generali competit, ad normam canonum qui sequuntur. - § 1. Vicarius generalis et episcopalis libere ab
Can. 0497      libere eligatur a sacerdotibus ipsis, ad normam canonum qui sequuntur, necnon statutorum; 2_ aliqui sacerdotes, ad normam statuorum, esse
Can. 0530      vel sustineant. - Functiones specialiter parocho commissae sunt quae sequuntur: 1_ administratio baptismi; 2_ administratio sacramenti confirmationis iis qui
Can. 0577      secundum gratiam quae data est eis: Christum, enim, pressius sequuntur sive orantem, sive Regnum Dei annuntiantem, sive hominibus benefacientem
Can. 0900      sacerdos lege canonica non impeditus, servatis praescriptis canonum qui sequuntur. - Integrum est sacerdoti Missam applicare pro quibusvis, tum
Can. 1040      simplici; nullum autem impedimentum contrahitur, quod in canonibus qui sequuntur non contineatur. - Ad recipiendos ordines sunt irregulares: 1_
Can. 1047      dispensatio ab irregularitatibus et impedimentis ad ordines recipiendos, quae sequuntur: 1_ ab irregularitatibus ex delictis publicis, de quibus in
Can. 1051      qualitatibus in ordinando requisitis quod attinet, serventur praescripta quae sequuntur: 1_ habeatur testimonium rectoris seminarii vel domus formationis de
Can. 1108      duobus testibus, secundum tamen regulas expressas in canonibus qui sequuntur, et salvis exceptionibus de quibus in cann. 144, 1112
Can. 1125      causa habeatur; eam ne concedat, nisi impletis condicionibus quae sequuntur: 1_ pars catholica declaret se paratam esse pericula a
Can. 1249      et praesertim ieiunium et abstinentiam, ad normam canonum qui sequuntur, observando. - Dies et tempora paenitentialia in universa Ecclesia
Can. 1257      publicas pertinent, sunt bona ecclesiastica et reguntur canonibus qui sequuntur, necnon propriis statutis. § 2. Bona temporalia personae iuridicae
Can. 1258      canonibus, nisi expresse aliud caveatur. - In canonibus qui sequuntur nomine Ecclesiae significatur non solum Ecclesia universa aut Sedes
Can. 1308      necessaria causa facienda, reservatur Sedi Apostolicae, salvis praescriptis quae sequuntur. § 2. Sibi in tabulis fundationum id expresse caveatur
Can. 1402      ecclesiasticarum irrogationem. - Omnia Ecclesiae tribunalia reguntur canonibus qui sequuntur, salvis normis tribunalium Apostolicae Sedis. - § 1. Causae
Can. 1419      per se ipse vel per alios, secundum canones qui sequuntur. § 2. Si vero agatur de iuribus aut bonis
Can. 1692      dioecesani decreto vel iudicis sententia ad normam canonum qui sequuntur. § 2. Ubi decisio ecclesiastica effectus civiles non sortitur

SERIA     [1]
Can. 0869      adhibitis necnon attenta intentione baptizati adulti et ministri baptizantis, seria ratio adsit de baptismi validitate dubitandi. § 3. Quod

SERIAM     [2]
Can. 0724      pari gressu instituantur de continua vero eorum spirituali formatione seriam habeant curam instituti Moderatores. - Institutum sibi associare potest
Can. 0869      fuerit, aut baptismus valide collatus fuerit, dubio quidem post seriam investigationem permanente, baptismus eidem sub condicione conferatur. § 2

SERIO     [2]
Can. 0727      qui institutum derelinquere velit, indultum discedendi, re coram Domino serio perpensa, a Sede Apostolica per Moderatorem supremum petat, si
Can. 1347      praetera congruam damnorum et scandali reparationem dederit vel saltem serio promiserit. - Cum reus ab accusatione absolvitur vel nulla

SERIUS     [2]
Can. 1462      finitae, proponi et cognosci debent ante contestationem litis; qui serius eas opposuerit, non est reiciendus, sed condemnetur ad expensas
Can. 1646      can. 1645, § 2, n. 5, notitia praecedentis decisionis serius habeatur, terminus ab hac notitia decurrit. § 3. Termini

SERMONEM     [1]
Can. 0772      serventur normae ab Episcopo dioecesano latae. § 2. Ad sermonem de doctrina christiana faciendum via radiophonica aut televisifica, serventur

SERMONIS     [4]
Can. 0361      Romanus Pontifex, sed etiam, nisi ex rei natura vel sermonis contextu aliud appareat, Secretaria Status, Consilium pro publicis Ecclesiae
Can. 0606      pari iure de utroque sexu valent, nisi ex contexu sermonis vel ex rei natura aliud constet. - § 1
Can. 0739      clericorum adstringuntur, nisi ex natura rei vel ex contextu sermonis aliud constet. - Sodales habitare debent in domo vel
Can. 1258      quaelibet persona iuridica publica in Ecclesia, nisi ex contextu sermonis vel ex natura rei aliud appareat. - Ecclesia acquirere

SERVANDA     [15]
Can. 0239      statutis provideantur rationes, quibus curam rectoris, in disciplina praesertim servanda, participent ceteri moderatores, magistri, immo et ipsi alumni. -
Can. 0280      communis consuetudo; quae quidem, ubi viget, quantum fieri potest, servanda est. - § 1. Clerici, cum ministerio ecclesiastico se
Can. 0489      de loco amoveri nequeat, in quo scilicet documenta secreto servanda cautissime custodiantur. § 2. Singulis annis destruantur documenta causarum
Can. 0578      quae omnia patrimonium eiusdem instituti constituunt, ab omnibus fideliter servanda sunt. - Episcopi dioecesani, in suo quisque territorio, instituta
Can. 0587      constitutionibus contineri debent, praeter ea quae in can. 578 servanda statuuntur, normae fundamentales circa instituti regimen et sodalium disciplinam
Can. 0598      evangelica castitatis, paupertatis et oboedientiae, pro sua vivendi ratione, servanda sunt. § 2. Sodales vero omnes debent non solum
Can. 0667      Strictior disciplina clausurae in monsteriis ad vitam contemplativam ordinatis servanda est. § 3. Monasteria monialium, quae integre ad vitam
Can. 0997      tenorem. - Ad indulgentiarum concessionem et usum quod attinet, servanda sunt insuper cetera praescripta quae in peculiaribus Ecclesiae legibus
Can. 1079      loci Ordinarius potest tum super forma in matrimonii celebratione servanda, tum super omnibus et singulis impedimentis iuris ecclesiastici sive
Can. 1117      coniugii validitate coram solis testibus. - Statuta superius forma servanda est, si saltem alterutra pars matrimonium contrahentium in Ecclesia
Can. 1127      cum parte non catholica ritus orientalis, forma canonica celebrationis servanda est ad liceitatem tantum; ad validitatem autem requiritur interventus
Can. 1243      ecclesia sepeliendis. - Opportunae normae de disciplina in coemeteriis servanda, praesertim ad eorum indolem sacram tuendam et fovendam quod
Can. 1246      in universa Ecclesia uti primordialis dies festus de praecepto servanda est. Itemque servari debent dies Nativitatis Domini Nostri Iesu
Can. 1338      in can. 1336, § 1, n. 3 indicantur, norma servanda est, quae de censuris datur in can. 1335. -
Can. 1684      loci statuto id prohibeatur. § 2. Praescripta can. 1644 servanda sunt, etiam si sententia, quae matrimonii nullitatem declaraverit, non

SERVANDAE     [2]
Can. 1127      iure servandis. § 2. Si graves difficultates formae canonicae servandae obstent, Ordinario loci partis catholicae ius est ab eadem
Can. 1609      conclusionem suam venerint; quae conclusiones actis causae adiungantur, secreto servandae. § 3. Post divini Nominis invocationem, prolatis ex ordine

SERVANDAM     [6]
Can. 0209      adstringuntur, sua quoque ipsorum agendi ratione, ad communionem semper servandam cum Ecclesia. § 2. Magna cum diligentia officia adimpleant
Can. 0277      gerant cum personis, quarum frequentatio ipsorum obligationem ad continentiam servandam in discrimen vocare aut in fidelium scandalum vertere possit
Can. 0287      1. Clerici pacem et concordiam iustitia innixam inter homines servandam quam maxime semper foveant. § 2. In factionibus politicis
Can. 0338      res in Concilio tractandas determinare atque ordinem in Concilio servandam constituere; propositis a Romano Pontifice quaestionibus Patres Concilii alias
Can. 0342      ad incolumitatem incrementumque fidei et morum, ad disciplinam ecclesiasticam servandam et firmandam consiliis adiutricem operam praestent, necnon quaestiones ad
Can. 0445      ordinandam et ad moderandos mores et disciplinam ecclesiasticam communem servandam, inducendam aut tuendam opportuna videantur. - Absoluto concilio particulari

SERVANDAS     [1]
Can. 0034      nempe legum praescripta declarant atque rationes in iisdem exsequendis servandas evolunt et determinant, ad usum eorum dantur quorum est

SERVANDI     [13]
Can. 0002      non definit ritus, qui in actionibus liturgicis celebrandis sunt servandi; quare leges liturgicae hucusque vigentes vim suam retinent, nisi
Can. 0031      exsecutoria, quibus nempe pressius determinantur modi in lege applicanda servandi aut legum observantia urgetur, ferre valent, intra fines suae
Can. 0127      proferendi atque, si negotiorum gravitas id postulate, secretum sedulo servandi; quae quidem obligatio a Superiore urgeri potest. - Quicunque
Can. 0277      communibus et particularibus. - § 1. Clerici obligatione tenentur servandi perfectam perpetuamque propter Regnum coelorum continentiam, ideoque ad coelibatum
Can. 0748      eiusque Ecclesiam respiciunt, quaerere tenentur eamque cognitam amplectendi ac servandi obligatione vi legis divinae adstringuntur et iure gaudent. §
Can. 0754      animi obsequio adhaerere tenentur. - Omnes christifideles obligatione tenentur servandi constitutiones et decreta, quae ad doctrinam proponendam et erroneas
Can. 0983      de causa aliquatenus prodere paenitentem. § 2. Obligatione secretum servandi tenentur quoque interpres, si detur, necnon omnes alii ad
Can. 1132      ab Ordinario loci, assistente, testibus, coniugibus. - Obligatio secretum servandi, de qua in can. 1131, n. 2, ex parte
Can. 1151      gaudet favore iuris. - Coniuges habent officium et ius servandi convictum coniugalem, nisi legitima causa eos excuset. - §
Can. 1245      praescripta, singulis in casibus concedere potest dispensationem ab obligatione servandi diem festum vel diem paenitentiae aut commutationem eiusdem in
Can. 1344      laudabiliter peractam deliquerit neque necessitas urgeat reparandi scandalum, obligationem servandi poenam expiatoriam suspendere, ita tamen ut, si reus intra
Can. 1352      quamdiu reus in mortis periculo versatur. § 2. Obligatio servandi poenam latae sententiae, quae neque declarata sit neque sit
Can. 1546      § 2, n. 2 aut sine periculo violationis secreti servandi. § 2. Attamen si qua saltem documenti particula describi

SERVANDIS     [8]
Can. 0484      3_ acta vel instrumenta legitime petenti ex regesto, servatis servandis, exhibere et eorum exempla cum autographo conformia declarare. -
Can. 0535      una cum Episcoporum epistulis aliisque documentis, necessitatis utilitatisve causa servandis; quae omnia, ab Episcopo dioecesano eiusve delegato, visitationis vel
Can. 0611      § 3, et sacra ministeria peragendi, servatis de iure servandis. - Ut domus religiosa ad opera apostolica destinetur diversa
Can. 1127      autem requiritur interventus ministri sacri, servatis aliis de iure servandis. § 2. Si graves difficultates formae canonicae servandae obstent
Can. 1148      sit, praescriptis de matrimoniis mixtis et aliis de iure servandis. § 3. Ordinarius loci, prae oculis habita condicione morali
Can. 1363      poenam exsequendam praescriptione extinguitur. § 2. Idem valet, servatis servandis, si poena per decretum extra iudicium irrogata sit. -
Can. 1592      a iudicio absentem declaret et decernat ut causa, servatis servandis, usque ad sententiam definitivam eiusque exsecutionem procedat. § 2
Can. 1693      gradus ad normam can. 1682, § 2 procedat, servatis servandis. - Quod attinet ad tribunalis competentiam, serventur praescripta can

SERVANDO     [2]
Can. 1053      exhibeant pro ordinationis adnotatione in speciali libro in archivo servando. - Loci Ordinarius, si agatur de saecularibus, aut Superior
Can. 1133      celebrationem. - Matrimonium secreto celebratum in peculiari tantummodo regesto, servando in secreto curiae archivo, adnotetur. - Ex valido matrimonio

SERVANDUM     [8]
Can. 0247      annis alumni exercitiis spiritualibus vacent. - § 1. Ad servandum statum caelibatus congrua educatione praeparentur, eumque ut peculiare Dei
Can. 0604      Ecclesiae servitio dedicantur. § 2. Ad suum propositum fidelius servandum et ad servitium Ecclesiae, proprio statui consonum, mutuo adiutorio
Can. 0631      capituli definiantur in constitutionibus; ius proprium ulterius determinet ordinem servandum in celebratione capituli, praesertim quod ad electiones et rerum
Can. 0841      et receptionem licitam necnon ad ordinem in eorum celebratione servandum spectant. - § 1. Ad cetera sacramenta valide admitti
Can. 1332      declaratum sit, praescriptum can. 1331, § 2, n. 1 servandum est. - § 1. Suspensio, quae clericos tantum afficere
Can. 1455      possit, iudices et tribunalis adiutores tenentur ad secretum officii servandum. § 2. Tenentur etiam semper ad secretum servandum de
Can. 1455      officii servandum. § 2. Tenentur etiam semper ad secretum servandum de discussione quae inter iudices in tribunali collegiali ante
Can. 1455      partes earumque advocatos vel procuratores iureiurando astringere ad secretum servandum. - Iudex et omnes tribunalis administri, occasione agendi iudicii

SERVANS     [1]
Can. 1323      causa contra iniustum sui vel alterius aggressorem egit, debitum servans moderamen; 6_ rationis usu carebat, firmis praescriptis cann. 1324

SERVANTES     [3]
Can. 0665      1. Religiosi in propria domo religiosa habitent vitam communem servantes, nec ab ea discedant nisi de licentia sui Superioris
Can. 0749      dispersi, communionis nexum inter se et cum Petri successore servantes, una cum eodem Romano Pontifice authentice res fidei vel
Can. 1063      4_ auxilio coniugatis praestito, ut ipsi foedus coniugale fideliter servantes atque tuentes, ad sanctiorem in dies plenioremque in familia

SERVANTUR     [2]
Can. 0005      Consuetudines praeter ius hucusque vigentes, sive universales sive particulares, servantur. - § 1. Hoc Codice vim obtinente, abrogantur: 1_
Can. 0810      invigilandi, ut in iisdem universitatibus principia doctrinae catholicae fideliter servantur. - § 1. Curet auctoritas ecclesiastica competens ut in

SERVARE     [10]
Can. 0174      invalida. § 3. Compromissarii debent iuris praescripta de electione servare atque, ad validitatem electionis, condiciones compromisso appositas, iuri non
Can. 0402      atque habitationis sedem, si id exoptet, in ipsa dioecesi servare potest, nisi certis in casibus ob specialia adiuncta ab
Can. 0471      secundum rationem iure vel ab Episcopo determinatam; 2_ secretum servare intra fines et secundum modum iure aut ab Episcopo
Can. 0586      agnoscitur, qua gaudeant in Ecclesia propria disciplina atque integrum servare valeant suum patrimonium, de quo in can. 578. §
Can. 0586      can. 578. § 2. Ordinariorum locorum est hanc autonomiam servare ac tueri. - § 1. Ad propriam singulorum institutorum
Can. 0598      vero omnes debent non solum consilia evangelica fideliter integreque servare, sed etiam secundum ius proprium instituti vitam componere atque
Can. 0740      debent in domo vel in communitate legitime constituta et servare vitam communem, ad normam iuris proprii, quo quidem etiam
Can. 1284      ecclesiasticorum modis civiliter validis in tuto ponatur; 3_ praescripta servare iuris tam canonici quam civilis, aut quae a fundatore
Can. 1284      ac proventus accurate et iusto tempore exigere exactosque tuto servare et secundum fundatoris mentem aut legitimas normas impendere; 5_
Can. 1352      ex toto vel ex parte suspenditur, quatenus reus eam servare nequeat sine periculo gravis scandali vel infamiae. - Appellatio

SERVARI     [5]
Can. 0095      - § 1. Ordines sunt regulae seu normae quae servari debent in personarum conventibus, sive ab auctoritate ecclesiastica indictis
Can. 1145      conversa valet, immo est licita, si forma superius praescripta servari nequeat. § 3. In utroque casu de interpellatione facta
Can. 1246      uti primordialis dies festus de praecepto servanda est. Itemque servari debent dies Nativitatis Domini Nostri Iesu Christi, Epiphaniae, Ascensionis
Can. 1265      potest normas de stipe quaeritanda statuere, quae ab omnibus servari debent, iis non exclusis, qui ex institutione mendicantes vocantur
Can. 1295      cann. 1291-1294, quibus etiam statuta personarum iuridicarum conformanda sunt, servari debent non solum in alienatione, sed etiam in quolibet

SERVAT     [1]
Can. 0409      donec novus Episcopus possessionem sedis ceperit, omnes et solas servat potestates et facultates quibus sede plena, tamquam Vicarius generalis

SERVATA     [14]
Can. 0025      communitate legis saltem recipiendae capaci cum animo iuris inducendi servata fuerit. - Nisi a competendi legislatore specialiter fuerit probata
Can. 0026      tantum, si legitime per annos triginta continuos et completos servata fuerit; contra legem vero canonicam, quae clausulam contineat futuras
Can. 0122      sunt, utrique personae iuridicae cedant, oneraque iisdempropria utrique imponantur, servata item debita proportione ex aequo et bono definienda. -
Can. 0323      auctoritatis regimini. § 2. Ad auctoritatem ecclesiasticam etiam spectat, servata quidem autonomia consociationibus privatis propria, invigilare et curare ut
Can. 0350      in Consistorio factam et a Summo Pontifice approbatam, possunt, servata prioritate ordinis et promotionis, Cardinales ex ordine presbyterali transire
Can. 0394      dioecesi, vel in eiusdem particularibus districtibus, omnia apostolatus opera, servata uniuscuiusque propria indole, sub suo moderamine coordinentur. § 2
Can. 0686      dioecesano pro sodale instituti iuris dioecesani, ob graves causas, servata aequitate et caritate. - Sodalis exclaustratus exoneratus habetur ab
Can. 0712      instituto assumuntur, et definiant obligationes quas eadem vincula inducunt, servata tamen in vitae ratione semper propria instituti saecularitate. -
Can. 0797      debent ut societas civilis hanc libertatem parentibus agnoscat atque, servata iustitia distributiva, etiam subsidiis tueatur. - Parentes filios concredant
Can. 0809      in ipsarum territorio apte distributae, in quibus variae disciplinae, servata quidem earum scientifica autonomia, investigentur et tradantur doctrinae catholicae
Can. 1161      ab impedimento, si adsit, atque a forma canonica, si servata non fuerit, necnon retrotractionem effectuum canonicorum ad praeteritum. §
Can. 1310      quorum interest et proprio consilio a rebus oeconomicis atque servata, meliore quo fieri potest modo, fundatoris voluntate, poterit eadem
Can. 1505      legitimam deesse personam standi in iudicio; 3_ si non servata sint praescripta can. 1504, nn. 1-3; 4_ si certo
Can. 1752      declaret. - In causis translationis applicentur praescripta canonis 1747, servata aequitate canonica et prae oculis habita salute animarum, quae

SERVATAM     [1]
Can. 1121      coniux catholicus, indicans etiam locum celebrationis necnon formam publicam servatam. - § 1. Matrimonium contractum adnotetur etiam in regestis

SERVATIS     [42]
Can. 0019      latis in similibus, generalibus iuris principiis cum aequitate canonica servatis, iurisprudentia et praxi Curiae Romanae, communi constantique doctorum sententia
Can. 0030      id ipsi a legislatore competenti expresse fuerit concessum et servatis condicionibus in actu concessionis statutis. - § 1. Decreta
Can. 0122      divisio competat, curare debet per se vel per exsecutorem, servatis quidem in primis tum fundatorum ac oblatorum voluntate tum
Can. 0158      praesentationis cuidam collegio aut coetui personarum competat, praesentandus designetur servatis cann. 165 - 179 praescriptis. - Nemo invitus praesentetur
Can. 0192      quis amovetur sive decreto ab auctoritate competenti legitime edito, servatis quidem iuribus forte ex contractu quaesitis, sive ipso iure
Can. 0221      ut, si ad iudicium ab auctoritate competenti vocentur, iudicentur servatis iuris praescriptis, cum aequitate applicandis. § 3. Christifidelibus ius
Can. 0229      lectiones frequentando et gradus academicos consequendo. § 3. Item, servatis praescriptis quoad idoneitatem requisitam statutis, habiles sunt ad mandatum
Can. 0231      habent ad honestam remunerationem suae condicioni aptatam, qua decenter, servatis quoque iuris civilis praescriptis, necessitatibus propriis ac familiae providere
Can. 0271      altero Episcopo initae atque naturalis aequitas; pariter, iisdem condicionibus servatis, Episcopus dioecesanus alterius Ecclesiae particularis iusta de causa poterit
Can. 0316      quo in § 1, praemissa monitione, a consociatione dimittantur, servatis eius statutis et salvo iure recursus ad auctoritatem ecclesiasticam
Can. 0362      et ad publicas Auctoritates, itemque eos transferendi et revocandi, servatis quidem normis iuris internationalis, quod attinet ad missionem et
Can. 0484      subsignare; 3_ acta vel instrumenta legitime petenti ex regesto, servatis servandis, exhibere et eorum exempla cum autographo conformia declarare
Can. 0611      praescripto can. 1215, § 3, et sacra ministeria peragendi, servatis de iure servandis. - Ut domus religiosa ad opera
Can. 0616      Monialium monasterium sui iuris supprimere ad Sedem Apostolicam pertinet, servatis ad bona quod attinet praescriptis constitutionum. - Superiores suum
Can. 0711      Dei canonicam condicionem, sive laicalem sive clericalem, non mutat, servatis iuris praescriptis quae instituta vitae consecratae respiciunt. - Firmis
Can. 0734      celebretur et asservetur. - Regimen societatis a constitutionibus determinatur, servatis, iuxta naturam uniuscuiusque societatis, cann. 617-633. - § 1
Can. 0775      qui parentum locum tenent atque patrini. - § 1. Servatis praescriptis ab Apostolica Sede latis, Episcopi dioecesani est normas
Can. 0828      non licet, nisi impetrata prius eiusdem auctoritatis licentia et servatis condicionibus ab eadem praescriptis. - Approbatio vel licentia alicuius
Can. 0854      - Baptismus conferatur sive per immersionem sive per infusionem, servatis Episcoporum conferentiae praescriptis. - Curent parentes, patrini et parochus
Can. 0900      2. Licite Eucharistiam celebrat sacerdos lege canonica non impeditus, servatis praescriptis canonum qui sequuntur. - Integrum est sacerdoti Missam
Can. 0918      ipsis tamen iusta de causa petentibus extra Missam ministretur, servatis liturgicis ritibus. - § 1. Sanctissimam Eucharistiam recepturus per
Can. 0930      provectus, si stare nequeat, Sacrificium eucharisticum celebrare potest sedens, servatis quidem legibus liturgicis, non tamen coram populo, nisi de
Can. 0935      secum in itinere deferre, nisi necessitate pastorali urgente et servatis Episcopi dioecesani praescriptis. - In domo instituti religiosi aliave
Can. 0941      fieri possunt expositiones sive cum pyxide sive cum ostensorio, servatis normis in libris liturgicis praescriptis. § 2. Celebratione Missae
Can. 0942      expositio fiat tantum si congruus praevideatur fidelium concursus et servatis normis statutis. - Minister expositionis sanctissimi Sacramenti et benedictionis
Can. 0943      minister extraordinarius sacrae communionis aliusve ab Ordinario loci deputatus, servatis Episcopi dioecesani praescriptis. - § 1. Ubi de iudicio
Can. 1071      eius qui notorie catholicam fidem abiecerit ne concedat, nisi servatis normis de quibus in can. 1125, congrua congruis referendo
Can. 1080      occultus, omnes de quibus in can. 1079, §§ 2-3, servatis condicionibus ibidem praescriptis. § 2. Haec potestas valet etiam
Can. 1127      liceitatem tantum; ad validitatem autem requiritur interventus ministri sacri, servatis aliis de iure servandis. § 2. Si graves difficultates
Can. 1147      cum parte non catholica sive baptizata sive non baptizata, servatis etiam praescriptis canonum de matrimoniis mixtis. - § 1
Can. 1148      § 1, matrimonium, recepto baptismo, forma legitima contrahendum est, servatis etiam, si opus sit, praescriptis de matrimoniis mixtis et
Can. 1217      quam primum dedicetur aut saltem benedicatur, sacrae liturgiae legibus servatis. § 2. Sollemni ritu dedicentur ecclesiae, praesertim cathedrales et
Can. 1307      ad quam fundatio spectat, tuto asserventur. - § 1. Servatis praescriptis cann. 1300-1302, et 1287, onerum ex piis fundationibus
Can. 1315      legem ecclesiasticam, a superiore auctoritate latam, congrua poena munire, servatis suae competentiae limitibus ratione territorii vel personarum. § 2
Can. 1319      poenale ne feratur, nisi re mature perpensa, et iis servatis, quae in cann. 1317 et 1318 de legibus particularibus
Can. 1363      ad poenam exsequendam praescriptione extinguitur. § 2. Idem valet, servatis servandis, si poena per decretum extra iudicium irrogata sit
Can. 1509      per publicos tabellarios vel alio modo qui tutissimus sit, servatis normis lege particulari statutis. § 2. De facto notificationis
Can. 1540      persona publica in exercitio sui muneris in Ecclesia confecit, servatis sollemnitatibus iure praescriptis. § 2. Documenta publica civilia ea
Can. 1592      eam a iudicio absentem declaret et decernat ut causa, servatis servandis, usque ad sententiam definitivam eiusque exsecutionem procedat. §
Can. 1691      de iudiciis in genere et de iudicio contentioso ordinario, servatis specialibus normis circa causas de statu personarum et causas
Can. 1693      secundi gradus ad normam can. 1682, § 2 procedat, servatis servandis. - Quod attinet ad tribunalis competentiam, serventur praescripta
Can. 1728      de iudiciis in genere et de iudicio contentioso ordinario, servatis specialibus normis de causis quae ad bonum publicum spectant

SERVATISQUE     [1]
Can. 0562      normam iuris. - Ecclesiae rector, sub auctoritate loci Ordinarii servatisque legitimis statutis et iuribus quaesitis, obligatione tenetur prospiciendi ut

SERVATO     [9]
Can. 0193      non potest quis amoveri nisi ob graves causas atque servato procedendi modo iure definito. § 2. Idem valet, ut
Can. 0218      mentem suam prudenter in iis aperiendi, inquibus peritia gaudent, servato debito erga Ecclesiae magisterium obsequio. - Christifideles omnes iure
Can. 0413      Episcopo auxiliari aut Vicario generali vel episcopali aliive sacerdoti, servato personarum ordine statuto in elencho ab Episcopo dioecesano quam
Can. 0527      possessionem mittit loci Ordinarius aut sacerdos ab eodem delegatus, servato modo lege particulari aut legitima consuetudine recepto; iusta tamen
Can. 0810      integritate et vitae probitate praestent utque, deficientibus his requisitis, servato modo procedendi in statutis definito, a munere removeantur. §
Can. 1031      aetatis annum vigesimum quintum expleverint et sufficienti gaudeant maturitate, servato insuper intervallo sex saltem mensium inter diaconatum et presbyteratum
Can. 1580      et honoraria a iudice ex bono et aequo determinanda, servato iure particulari. - § 1. Partes possunt peritos privatos
Can. 1600      interest, exhiberi non potuit. § 3. Novae probationes publicentur, servato can. 1598, § 1. - Facta conclusione in causa
Can. 1692      etiam circa effectus mere civiles matrimonii, satagat iudex ut, servato praescripto § 2, causa inde ab initio ad forum

SERVATURUM     [1]
Can. 0865      recipiendi manifestaverit et promittat se christianae religionis mandata esse servaturum. - Adultus qui baptizatur, nisi gravis obstet ratio, statim

SERVAVERIT     [2]
Can. 0042      litteris appositas non impleverit ac substantialem procedendi formam non servaverit, irrita est exsecutio. - Actus administrativi exsecutor potest alium
Can. 1152      fuerit; praesumitur vero, si per sex menses coniugalem convictum servaverit, neque recursum apud auctoritatem ecclesiasticam vel civilem fecerit. §

SERVAVIT     [1]
Can. 1324      iniustum sui vel alterius aggressorem egit, nec tamen debitum servavit moderamen; 7_ adversus aliquem graviter et iniuste provocantem; 8_

SERVENT     [7]
Can. 0261      normas Ratione institutionis sacerdotalis necnon seminarii ordinatione praescriptas adamussim servent. § 2. Sedulo provideant seminarii rector atque studiorum moderatur
Can. 0626      et sodales in electionibus normas iuris universalis et proprii servent, abstineant a quovis abusu et acceptione personarum, et, nihil
Can. 0663      rosarium prosequantur. § 5. Annua sacri recessus tempora fideliter servent. - In animi erga Deum conversione insistant religiosi, conscientiam
Can. 0667      monasteria clausuram propriae indoli accomodatam et in constitutionibus definitam servent. § 4. Episcopus dioecesanus facultatem habet ingrediendi, iusta de
Can. 0716      participent. § 3. Eiusdem instituti sodales communionem inter se servent, sollicite curantes spiritus unitatem et genuinam fraternitatem. - §
Can. 0719      sacrarum Scripturarum lectioni apto modo incumbant, annua recessus tempora servent atque alia spiritualia exercitia iuxta ius proprium peragant. §
Can. 1286      civiles, quae ad laborem et vitam socialem attinent, adamussim servent, iuxta principia ab Ecclesia tradita; 2_ iis, qui operam

SERVENTUR     [52]
Can. 0022      ius Ecclesiae remittit, in iure canonico iisdem cum effectibus serventur, quatenus iuri divino non sint contrariae et nisi aliud
Can. 0031      et vacationem quod attinet, de quibus in § 1, serventur praescripta can. 8. - Decreta generalia exsecutoria eos obligant
Can. 0075      eo petatur. - Si rescriptum contineat privilegium vel dispensationem, serventur insuper praescripta canonum qui sequuntur. - § 1. Privilegium
Can. 0098      exempti sunt; ad constitutionem tutorum eorumque potestatem quod attinet, serventur praescripta iuris civilis, nisi iure canonico aliud caveatur, aut
Can. 0135      perficiendos. § 4. Ad potestatis exsecutivae exercitium quod attinet, serventur praescripta canonum qui sequuntur. - Potestatem exsecutivam aliquis, licet
Can. 0164      - Nisi aliud iure provisum fuerit, in electionibus canonicis serventur praescripta canonum qui sequuntur. - Nisi aliud iure aut
Can. 0234      verbo opereque adiuventur ac debite praeparentur. - § 1. Serventur, ubi exsistunt, atque foveantur seminaria minora aliave instituta id
Can. 0242      § 2. Normae Rationis, de qua in § 1, serventur in omnibus seminariis, tum dioecesanis tum interdioecesanis. - Habeat
Can. 0271      proprio Episcopo dioecesano iusta de causa revocari potest, dummodo serventur conventiones cum altero Episcopo initae atque naturalis aequitas; pariter
Can. 0335      aut prorsus impedita, nihil innovetur in Ecclesiae universae regimine: serventur autem leges speciales pro iisdem adiunctis latae. - Collegium
Can. 0386      ministerio verbi, de homilia praesertim et catechetica institutione sedulo serventur, ita ut universa doctrina christiana omnibus tradatur. § 2
Can. 0436      competit: 1_ vigilare ut fides et disciplina ecclesiastica accurate serventur, et de abusibus, si qui habeantur, Romanum Pontificem certiorem
Can. 0472      personas quae in curia ad exercitium potestatis iudicalis pertinent, serventur praescripta Libri VII De processibus de iis autem quae
Can. 0472      processibus de iis autem quae ad administrationem dioecesis spectant, serventur praescripta canonum qui sequuntur. - § 1. Episcopus dioecesanus
Can. 0491      cathedralium, collegiatarum, paroecialium, aliarumque in suo territorio exstantium diligenter serventur, atque inventaria seu catalogi conficiantur duobus exemplaribus, quorum alterum
Can. 0491      quorum alterum in proprio archivo, alterum in archivo dioecesano serventur. § 2. Curet etiam Episcopus dioecesanus ut in dioecesi
Can. 0491      in §§ 1 et 2, ut inspiciantur aut efferantur, serventur normae ab Episcopo dioecesano statutae. - § 1. In
Can. 0549      533, § 3, et nisi Administrator paroecialis constitutus fuerit, serventur praescripta can. 541, § 1; vicarius hoc in casu
Can. 0551      attinet, quas occasione perfuncti ministerii pastoralis christifideles vicario faciunt, serventur praescripta can. 531. - Vicarius paroecialis ab Episcopo dioecesano
Can. 0555      maxime in celebratione eucharistica et custodia sanctissimi Sacramenti, accurate serventur, ut recte conscribantur et debite custodiantur libri paroeciales, ut
Can. 0730      Ut sodalis instituti saecularis ad aliud institutum saeculare transeat, serventur praescripta cann. 684, §§ 1, 2, 4, et 685
Can. 0735      societatis. § 2. Ad admissionem in societatem quod attinet, serventur condiciones in cann. 642-645 statutae. § 3. Ius proprium
Can. 0736      quae ad rationem studiorum et ad ordines suscipiendos pertinent, serventur normae clericorum saecularium, firma tamen § 1. - Incorporatio
Can. 0746      dependentia etiam manet. - Ad dimissionem sodalis definitive incorporati serventur, congrua congruis referendo, cann. 694-704. - § 1. Ecclesiae
Can. 0767      aut ecclesiae rectoris est curare ut haec praescripta religiose serventur. - § 1. Divini verbi praecones christifidelibus imprimis proponant
Can. 0772      1. Ad exercitium praedicationis quod attinet, ab omnibus praeterea serventur normae ab Episcopo dioecesano latae. § 2. Ad sermonem
Can. 0772      sermonem de doctrina christiana faciendum via radiophonica aut televisifica, serventur praescripta ab Episcoporum conferentia statuta. - Proprium et grave
Can. 0826      conferentiae. - § 1. Ad libros liturgicos quod attinet, serventur praescripta can. 838. § 2. Ut iterum edantur libri
Can. 0846      condicione conferantur. - § 1. In sacramentis celebrandis fideliter serventur libri liturgici a competenti auctoritate probati; quapropter nemo in
Can. 0894      munus in baptismo suscepit. - Ad collatam confirmationem probandam serventur praescripta can. 876. - Nomina confirmatorum, facta mentione ministri
Can. 0939      consecratae quantitate fidelium necessitatibus sufficienti in pyxide seu vasculo serventur, et frequenter, veteribus rite consumptis, renoventur. - Coram tabernaculo
Can. 1051      Ad scrutinium de qualitatibus in ordinando requisitis quod attinet, serventur praescripta quae sequuntur: 1_ habeatur testimonium rectoris seminarii vel
Can. 1053      ordinationis diligenter custodiendo, et omnia singularum ordinationum documenta accurate serventur. § 2. Singulis ordinatis det Episcopus ordinans authenticum ordinationis
Can. 1119      celebrari poterit. - Extra casum necessitatis, in matrimonii celebratione serventur ritus in libris liturgicis, ab Ecclesia probatis, praescripti aut
Can. 1127      1. Ad formam quod attinet in matrimonio mixto adhibendam, serventur praescripta can. 1108; si tamen pars catholica matrimonium contrahit
Can. 1167      Apostolica. § 2. In sacramentalibus conficiendis seu administrandis accurate serventur ritus et formulae ab Ecclesiae auctoritate probata. - Sacramentalium
Can. 1181      coemeterium sepulturae. - Ad oblationes occasione funerum quod attinet, serventur praescripta can. 1264, cauto tamen ne ulla fiat in
Can. 1216      - In ecclesiarum aedificatione et refectione, adhibito peritorum consilio, serventur principia et normae liturgiae et artis sacrae. - §
Can. 1220      res pertinet, ut in ecclesiis illa munditia ac decor serventur, quae domum Dei addeceant, et ab iisdem arceatur quidquid
Can. 1234      et pietatis documenta in sanctuariis aut locis adiacentibus spectabilia serventur atque secure custodiantur. - § 1. Altare, seu mensa
Can. 1290      quoad res potestati regiminis Ecclesiae subiectas iisdem cum effectibus serventur, nisi iuri divino contraria sint aut aliud iure canonico
Can. 1293      § 2. Aliae quoque cautelae a legitima auctoritate praescriptae serventur, ut Ecclesiae damnum vitetur. - § 1. Res alienari
Can. 1299      § 2. In dispositionibus mortis causa in bonum Ecclesiae serventur, si fieri possit, sollemnitates iuris civilis; quae si omissae
Can. 1500      - Ad naturam et vim actionis possessoriae quod attinet, serventur praescripta iuris civilis loci ubi sita est res de
Can. 1534      quibus pars interrogetur. - Circa partium interrogationem cum proportione serventur, quae in cann. 1548, § 2, n. 1, 1552
Can. 1590      § 1. Si quaestio incidens solvi debeat per sententiam, serventur normae de processu contentioso orali, nisi, attenta rei gravitate
Can. 1670      tulit. - In ceteris quae ad rationem procedendi attinent, serventur praescripta canonum de iudicio contentioso ordinario. Tribunal autem potest
Can. 1694      procedat, servatis servandis. - Quod attinet ad tribunalis competentiam, serventur praescripta can. 1673. - Iudex, antequam causam acceptet et
Can. 1702      conventa iuvetur. - In instructione uterque coniux audiatur et serventur, quatenus fieri possit, canones de probationibus colligendis in iudicio
Can. 1710      iure vetatur. - Si Congregatio causam ad tribunal remiserit, serventur, nisi rei natura obstet, canones de iudiciis in genere
Can. 1714      potest. - De transactione, de compromisso, deque iudicio arbitrali serventur normae a partibus selectae vel, si partes nullas selegerint
Can. 1715      possunt. § 2. Si agitur de bonis ecclesiasticis temporalibus, serventur, quoties materia id postulat, sollemnitates iure statutae pro rerum

SERVET     [3]
Can. 0571      In exercitio sui pastoralis muneris, cappellanus debitam cum parocho servet coniunctionem. - Quod attinet ad amotionem cappellani, servetur praescriptum
Can. 0603      Episcopi dioecesani et propriam vivendi rationem sub ductu eiusdem servet. - § 1. Hisce vitae consecratae formis accedit ordo
Can. 0702      praestitam. § 2. Institutum tamen aequitatem et evangelicam caritatem servet erga sodalem, qui ab eo separatur. - In casu

SERVETUR     [28]
Can. 0190      requiritur causa et, firmo semper iure rationes contrarias exponendi, servetur modus procedendi iure praescriptus. § 3. Translatio, ut effectum
Can. 0305      est curare ut in iisdem integritas fidei ac morum servetur, et invigilare ne in disciplinam ecclesiasticam abusus irrepant, cui
Can. 0413      singulis saltem triennis renoventur atque a cancellario sub secreto servetur. § 2. Si deficiat aut impediatur Episcopus coadiutor atque
Can. 0572      parocho servet coniunctionem. - Quod attinet ad amotionem cappellani, servetur praescriptum can. 563. - § 1. Vita consecrata per
Can. 0633      his mediis participationis et consultationis instituendis et adhibendis sapiens servetur discretio, atque modus eorum agendi indoli et fini instituti
Can. 0666      sua vocatione perseveret. - In usu mediorum communicationis socialis servetur necessaria discretio atque vitentur quae sunt vocationi propriae nociva
Can. 0667      In omnibus domibus clausura indoli et missioni instituti accomodata servetur secundum determinationes proprii iuris, aliqua parte domus religiosae solis
Can. 0707      eius congruam et dignam sustentationem, si cuidam dioecesi inserviverit, servetur can. 402, § 2, nisi institutum proprium talem sustentationem
Can. 0717      regimini instituti praepositi sunt, curent ut eiusdem spiritus unitas servetur et actuosa sodalium participatio promoveatur. - Administratio bonorum instituti
Can. 0727      definitur. § 2. Si agatur de clerico instituto incardinato, servetur praescriptum can. 693. - Indulto discedendi legitime concesso, cessant
Can. 0729      graves, externae, imputabiles et iuridice comprobatae, atque modus procedendi servetur in cann. 697-700 statutus. Dimisso applicatur praescriptum can. 701
Can. 0823      exerceat. - § 1. Ut veritatum fidei morumque integritas servetur, officum et ius est Ecclesiae pastoribus invigilandi, ne scriptis
Can. 0952      et etiam minorem. § 2. Ubi desit tale decretum, servetur consuetudo in dioecesi vigens. § 3. Sodales quoque institutorum
Can. 1063      christifidelibus assistentiam praebeat, qua status matrimonialis in spiritu christiano servetur et in perfectione progrediatur. Haec assistentia imprimis praebenda est
Can. 1131      matrimonium peragendae sunt; 2_ ut secretum de matrimonio celebrato servetur ab Ordinario loci, assistente, testibus, coniugibus. - Obligatio secretum
Can. 1175      In liturgia horarum persolvenda, quantum fieri potest, verum tempus servetur uniuscuiusque horae. - § 1. Christifideles defuncti exequiis ecclesiasticis
Can. 1176      Enixe commendat Ecclesia, ut pia consuetudo defunctorum corpora sepeliendi servetur; non tamen prohibet cremationem, nisi ob rationes christianae doctrinae
Can. 1208      alterum exemplar in curia dioecesana, alterum in ecclesiae archivo servetur. - Dedicatio vel benedictio alicuius loci, modo nemini damnum
Can. 1237      traditio Martyrum aliorumve Sanctorum reliquias sub altari fixo condendi servetur, iuxta normas in libris liturgicis traditas. - § 1
Can. 1251      comestione vel ab alio cibo iuxta conferentiae Episcoporum praescripta, servetur singulis anni sextis feriis, nisi cum aliquo die inter
Can. 1307      1, alter liber retineatur et apud parochum vel rectorem servetur, in quo singula onera eorumque adimpletio et eleemosynae adnotentur
Can. 1339      saltem ex aliquo documento, quod in secreto curiae archivo servetur. - § 1. Paenitentia, quae imponi potest in foro
Can. 1440      ratione gradus, ad normam cann. 1438 et 1439 non servetur, incompetentia iudicis est absoluta. - Tribunal secundae instantiae eodem
Can. 1594      1524-1525; 3_ quod si postea in processu intervenire velit, servetur can. 1593. - § 1. Pars absens a iudicio
Can. 1602      3. Quoad extensionem defensionum, numerum exemplarium, aliaque huiusmodi adiuncta, servetur ordinatio tribunalis. - § 1. Communicatis vicissim defensionibus atque
Can. 1675      civili. § 2. Si autem coniux moriatur pendente causa, servetur can. 1518. - Iudex, antequam causam acceptet et quotiescumque
Can. 1680      nisi ex adiunctis inutilis evidenter appareat; in ceteris causis servetur praescriptum can. 1574. - Quoties in instructione causae dubium
Can. 1742      qui sunt sodales instituti religiosi aut societatis vitae apostolicae, servetur praescriptum can. 682, § 2. - Renuntiatio a parocho

SERVITII     [2]
Can. 0295      vel internationale seminarium erigere necnon alumnos incardinare, eosque titulo servitii praelaturae ad ordines promovere. § 2. Praelatus prospicere debet
Can. 0618      normam iuris universalis et proprii. - Superiores in spiritu servitii suam potestatem a Deo per ministerium Ecclesiae receptam exerceant

SERVITIO     [12]
Can. 0231      1. Laici, qui permanenter aut ad tempus speciali Ecclesiae servitio addicuntur, obligatione tenentur ut aptam acquirant formationem ad munus
Can. 0245      ad fraternam unionem cum dioecesano presbyterio, cuius in Ecclesiae servitio erunt consortes. - § 1. Celebratio Eucharistica centrum sit
Can. 0257      ita provideatur, ut non tantum Ecclesiae particularis in cuius servitio incardinentur, sed universae quoque Ecclesiae sollicitudinem habeant, atque paratos
Can. 0266      et incardinatur Ecclesiae particulari vel praelaturae personali pro cuius servitio promotus est. § 2. Sodalis in instituto religioso a
Can. 0266      saecularis per receptum diaconatum incardinatur Ecclesiae particulari pro cuius servitio promotus est, nisi vi concessionis Sedis Apostolicae ipsi instituto
Can. 0269      eidem Episcopo dioecesano scripto declaraverit se novae Ecclesiae particularis servitio velle addici ad normam iuris. - Excardinatio licite concedi
Can. 0277      indiviso corde Christo facilius adhaerere possunt atque Dei hominumque servitio liberius sese dedicare valent. § 2. Debita cum prudentia
Can. 0281      possint necessitatibus vitae suae necnon aequae retributioni eorum, quorum servitio, egent, providere. § 2. Item providendum est ut gaudeant
Can. 0573      salutem novo et peculiari titulo dediti, caritatis perfectionem in servitio Regni Dei consequantur et, praeclarum in Ecclesia signum effecti
Can. 0604      Deo consecrantur, Christo Dei Filio mystice desponsantur et Ecclesiae servitio dedicantur. § 2. Ad suum propositum fidelius servandum et
Can. 0783      Sodales institutorum vitae consecratae, cum vi ipsius consecrationis sese servitio Ecclesiae dedicent, obligatione tenentur ad operam, ratione suo instituto
Can. 1025      utilis habeatur. § 3. Episcopo ordinanti proprium subditum, qui servitio alius dioecesis destinetur, constare debet ordinandum huic dioecesi addictum

SERVITIUM     [9]
Can. 0276      receptione novo titulo consecrati, dispensatores sint mysteriorum Dei in servitium Eius populi. § 2. Ut hanc perfectionem persequi valeant
Can. 0289      nisi ius particulare aliud statuat. - § 1. Cum servitium militare statui clericali minus congruat, clerici itemque candidati ad
Can. 0357      quae ad earum bonorum administrationem, ad disciplinam aut ecclesiarum servitium spectant. § 2. Cardinales extra Urbem et extra propriam
Can. 0360      et auctoritate ipsius munus explet in bonum et in servitium Ecclesiarum, constat Secretaria Status seu Papali, Consilio pro publicis
Can. 0590      1. Instituta vitae consecratae, utpote ad Dei totiusque Ecclesiae servitium speciali modo dicata, supremae eiusdem auctoritati peculiari ratione subduntur
Can. 0604      § 2. Ad suum propositum fidelius servandum et ad servitium Ecclesiae, proprio statui consonum, mutuo adiutorio perficiendum, virgines consociari
Can. 0713      cooperationem, iuxta propriam vitae rationem saecularem, in communitatis ecclesialis servitium offerunt. § 3. Sodales clerici per vitae consecratae testimonium
Can. 1271      procuranda, quibus Sedes Apostolica secundum temporum condiciones indiget, ut servitium erga Ecclesiam universam rite praestare valeat. - In regionibus
Can. 1274      in finem ut sustentationi clericorum, qui in favorem dioecesis servitium praestant, ad normam can. 281 provideatur, nisi aliter eisdem

SERVORUM     [1]
Can. 1403      normis tribunalium Apostolicae Sedis. - § 1. Causae canonizationis Servorum Dei reguntur peculiari lege pontificia. § 2. Iisdem causis

SERVOS     [1]
Can. 1187      et intercessione sustentantur. - Cultu publico eos tantum Dei servos venerari licet, qui auctoritate Ecclesiae in album Sanctorum vel

SESE     [25]
Can. 0179      debet. § 4. Ante intimatam confirmationem, electo non licet sese immiscere administrationi officii sive in spiritualibus sive in temporalibus
Can. 0197      modum iuris subiectivi acquirendi vel amittendi necnon ab obligationibus sese liberandi, Ecclesia recipit prout est in legislatione civili respectivae
Can. 0233      dioecesani, ut qui maturioris aetatis viri ad ministeria sacra sese vocatos aestiment, prudenter verbo opereque adiuventur ac debite praeparentur
Can. 0237      atque expediat; secus concredantur alumni, qui ad sacra ministeria sese praeparent, alieno seminario aut erigatur seminarium interdioecesanum. § 2
Can. 0241      necnon recta voluntate, habiles aestimantur qui ministeriis sacris perpetuo sese dedicent. § 2. Antequam recipiantur, documenta exhibere debent de
Can. 0257      paratos se exhibeant Ecclesiis particularibus, quarum gravis urgeat necessitas, sese devovere. § 2. Curet Episcopus dioecesanus ut clerici, a
Can. 0277      Christo facilius adhaerere possunt atque Dei hominumque servitio liberius sese dedicare valent. § 2. Debita cum prudentia clerici se
Can. 0278      iudicium ferat. - § 1. Ius est clericis saecularibus sese consociandi cum aliis ad fines statui clericali congruentes prosequendos
Can. 0281      prospiciatur. § 3. Diaconi uxorati, qui plene ministerio ecclesiastico sese devovent, remunerationem merentur qua sui suaeque familiae sustentationi providere
Can. 0296      Conventionibus cum praelatura initis, laici operibus apostolicis praelaturae personalis sese dedicare possunt; modus vero huius organicae cooperationis atque praecipua
Can. 0357      tamen in easdem potestate regiminis pollentes, ac nulla ratione sese in iis interponentes, quae ad earum bonorum administrationem, ad
Can. 0382      § 1. Episcopus promotus in exercitium officii sibi commissi sese ingerere nequit, ante captam dioecesis canonicam possessionem; exercere tamen
Can. 0407      in can. 403, § 2, in rebus maioris momenti sese invicem consulant. § 2. Episcopus dioecesanus in perpendendis causis
Can. 0567      moderari; ipsi tamen non licet in regimine interno instituti sese immiscere. - Pro iis qui ob vitae condicionem ordinaria
Can. 0665      Sodalis, qui e domo religiosa illegitime abest cum animo sese subducendi a potestate Superiorum, sollicite ab eisdem quaeratur et
Can. 0695      sodali dimittendo accusationem atque probationes significet, data eidem facultate sese defendendi. Acta omnia a Superiore maiore et a notario
Can. 0697      clare significata causa dimissionis et data sodali plena facultate sese defendendi quod si monitio incassum cedat, ad alteram monitionem
Can. 0783      - Sodales institutorum vitae consecratae, cum vi ipsius consecrationis sese servitio Ecclesiae dedicent, obligatione tenentur ad operam, ratione suo
Can. 0785      doctrinae evangelicae proponendae et liturgicis exercitiis caritatisque operibus ordinandis sese impendant. § 2. Catechistae efformentur in scholis ad hoc
Can. 0801      catholicae etiam per suas scholas, consentiente Episcopo dioecesano conditas, sese impendere. - § 1. Si praesto non sint scholae
Can. 0959      peccata legitimo ministro confitentes, de iisdem contriti atque propositum sese emendandi habentes, per absolutionem ab eodem ministro impertitam, veniam
Can. 0987      sit oportet ut, peccata quae commiserit repudians et propositum sese emendandi habens, ad Deum convertatur. - § 1. Christifidelis
Can. 1016      in qua promovendus habet domicilium, aut dioecesis cui promovendus sese devovere statuit; quod attinet ad ordinationem presbyteralem clericorum saecularium
Can. 1057      est actus voluntatis, quo vir et mulier foedere irrevocabili sese mutuo tradunt et accipiunt ad constituendum matrimonium. - Omnes
Can. 1720      esse procedendum: 1_ reo accusationem atque probationes, data facultate sese defendendi, significet, nisi reus, rite vocatus, comparere neglexerit; 2_

SESSIONEM     [1]
Can. 1677      dierum a notificatione, praeses vel ponens, nisi alterutra pars sessionem ad litem contestandam petierit, intra decem dies formulam dubii

SESSIONIBUS     [2]
Can. 0462      qui tamen Vicarium generalem aut Vicarium episcopalem pro singulis sessionibus synodi ad hoc officium implendum delegare potest. - §
Can. 0465      - Propositae quaestiones omnes liberae sodalium disceptationi in synodi sessionibus subiciantur. - Unus in synodo dioecesana legislator est Episcopus

SEU     [57]
Can. 0063      momento exsecutionis. - § 1. Validitati rescripti obstat subreptio seu reticentia veri, si in precibus expressa non fuerint quae
Can. 0063      darum sit. § 2. Item validitati rescripti obstat obreptio seu exposito falsi, sine una quidem causa motiva proposita sit
Can. 0076      insuper praescripta canonum qui sequuntur. - § 1. Privilegium, seu gratia in favorem certarum personarum sive physicarum sive iuridicarum
Can. 0085      Apostolica Sede, eandem Ordinarius certiorem facere tenetur. - Dispensatio, seu legis mere ecclesiasticae in casu particulari relaxatio, concedi potest
Can. 0095      canonum de legibus. - § 1. Ordines sunt regulae seu normae quae servari debent in personarum conventibus, sive ab
Can. 0108      2. In linea recta tot sunt gradus quot generationes, seu quot personae, stipite dempto. § 3. In linea obliqua
Can. 0115      statutorum; secus est non collegialis. § 3. Universitas rerum seu fundatio autonoma constat bonis seu rebus, sive spiritualibus sive
Can. 0115      § 3. Universitas rerum seu fundatio autonoma constat bonis seu rebus, sive spiritualibus sive materialibus, eamque, ad normam iuris
Can. 0116      - § 1. Personae iuridicae publicae sunt universitates personarum seu rerum, quae ab ecclesiastica auctoritate competenti constituuntur ut intra
Can. 0265      vel societati hac facultate praeditis, ita ut clerici acephali seu vagi minime admittantur. - § 1. Per receptum diaconatum
Can. 0304      Omnes christifidelium consociationes, sive publicae sive privatae, quocumque titulo seu nomine vocantur, sua habeant statuta, quibus definiantur consociationis finis
Can. 0304      nomine vocantur, sua habeant statuta, quibus definiantur consociationis finis seu obiectum sociale, sedes, regimen et condiciones ad partem in
Can. 0304      temporis et loci necessitate vel utilitate. § 2. Titulum seu nomen sibi eligant, temporis et loci usibus accommodatum, maxime
Can. 0310      et possidere possunt; quae iura et obligationes per mandatarium seu procuratorem exercere valent. - Sodales institutorum vitae consecrate qui
Can. 0317      aut praesentatum instituere aut iure proprio nominare; cappellanum vero seu assistentem ecclesiasticum, auditis ubi id expediat consociationis officialibus maioribus
Can. 0317      non sunt clericales, laici exercere valent munus moderatoris; cappellanus seu assistens ecclesiasticus ad illud munus ne assumatur, nisi aliud
Can. 0360      in bonum et in servitium Ecclesiarum, constat Secretaria Status seu Papali, Consilio pro publicis Ecclesiae negotiis, Congregationibus, Tribunalibus, aliisque
Can. 0374      Quaelibet dioecesis aliave Ecclesia particularis dividatur in distinctas partes seu paroecias. § 2. Ad curam pastoralem per communem actionem
Can. 0483      Praeter cancellarium, constitui possunt alii notarii, quorum quidem scriptura seu subscriptio publicam fidem facit quod attinet sive ad quaelibet
Can. 0486      2. In unaquaque curia erigatur, in loco tuto, archivum seu tabularium dioecesanum, in quo instrumenta et scripturae quae ad
Can. 0486      § 3. Documentorum, quae in archivo continentur, conficiatur inventarium seu catalogus, cum brevi singularum scripturarum synopsi. - § 1
Can. 0489      archivum quoque secretum, aut saltem in communi archivo armarium seu scrinium, omnino clausum et obseratum, quod de loco amoveri
Can. 0491      aliarumque in suo territorio exstantium diligenter serventur, atque inventaria seu catalogi conficiantur duobus exemplaribus, quorum alterum in proprio archivo
Can. 0535      paroeciali muniantur. § 4. In unaquaque paroeciae habeatur tabularium seu archivum, in quo libri paroeciales custodiantur, una cum Episcoporum
Can. 0587      et identitatem fidelius tuendam, in cuiusvis instituti codice fundamentali seu constitutionibus contineri debent, praeter ea quae in can. 578
Can. 0588      § 2. Institutum clericale illud dicitur quod, ratione finis seu propositi a fundatore intenti vel vi legitimae traditionis, sub
Can. 0603      1. Praeter vitae consecratae instituta, Ecclesia agnoscit vitam eremiticam seu anachoreticam, qua christifideles arctiore a mundo secessu, solitudinis silentio
Can. 0708      Apostolica aliter provideat. - Superiores maiores utiliter in conferentiis seu consiliis consociari possunt ut, collatis viribus, allaborent sive ad
Can. 0808      conferant. - Nulla studiorum universitas, etsi reapse catholica, titulum seu nomen universitatis catholicae gerat, nisi de consensu competentis auctoritatis
Can. 0939      - Hostiae consecratae quantitate fidelium necessitatibus sufficienti in pyxide seu vasculo serventur, et frequenter, veteribus rite consumptis, renoventur. -
Can. 1153      non protrahendam. - § 1. Si alteruter coniugum grave seu animi seu corporis periculum alteri aut proli facessat, vel
Can. 1153      - § 1. Si alteruter coniugum grave seu animi seu corporis periculum alteri aut proli facessat, vel aliter vitam
Can. 1167      sola potest Sedes Apostolica. § 2. In sacramentalibus conficiendis seu administrandis accurate serventur ritus et formulae ab Ecclesiae auctoritate
Can. 1235      spectabilia serventur atque secure custodiantur. - § 1. Altare, seu mensa super quam Sacrificium eucharisticum celebratur, fixum dicitur, si
Can. 1236      solida, de iudicio Episcoporum conferentiae, adhiberi potest. Stipites vero seu basis ex qualibet materia confici possunt. § 2. Altare
Can. 1241      aliae personae iuridicae vel familiae habere possunt peculiare coemeterium seu sepulcrum, de iudicio Ordinarii loci benedicendum. - In ecclesiis
Can. 1244      § 2. § 2. Episcopi dioecesani peculiares suis dioecesibus seu locis dies festos aut dies paenitentiae possunt, per modum
Can. 1281      valide positis respondebit ipsa persona iuridica, salva eius actione seu recursu adversus administratores qui damna eidem intulerint. - Omnes
Can. 1302      vitae apostolicae commissis, si quidem bona sint attributa loco seu dioecesi eorumve incolis aut piis causis iuvandis, Ordinarius, de
Can. 1308      augmentum faciendum. § 4. Eidem competit potestas reducendi onera seu legata Missarum gravantia institutum ecclesiasticum, si reditus insufficientes evaserint
Can. 1312      1. Sanctiones poenales in Ecclesia sunt: 1_ poenae medicinales seu censurae, quae in cann. 1331-1333 recensentur; 2_ poenae expiatoriae
Can. 1420      - § 1. Quilibet Episcopus dioecesanus tenetur Vicarium iudicialem seu Officialem constituere cum potestate ordinaria iudicandi, a Vicario generali
Can. 1420      dari possunt adiutores, quibus nomen est Vicariorum iudicialium adiunctorum seu Vice-officialium. § 4. Tum Vicarius iudicialis tum Vicarii iudiciales
Can. 1429      Tribunalis collegialis praeses debet unum ex iudicibus collegii ponentem seu relatorem designare, qui in coetu iudicum de causa referat
Can. 1472      § 1. Acta iudicialia, tum quae meritum quaestionis respiciunt, seu acta causae, tum quae ad formam procedendi pertinent, seu
Can. 1472      seu acta causae, tum quae ad formam procedendi pertinent, seu acta processus, scripto redacta esse debent. § 2. Singula
Can. 1507      debet iudex vel praeses ceteras partes in iudicium vocare seu citare ad litem contestandam, statuens utrum eae scripto respondere
Can. 1508      denuntianda est, prout casus ferat, tutori, curatori, procuratori speciali, seu ei qui ipsius nomine iudicium suscipere tenetur ad normam
Can. 1560      in re gravi dissentiant, iudex discrepantes inter se conferre seu comparare potest, remotis, quantum fieri poterit, dissidiis et scandalo
Can. 1570      excussi, poterunt parte postulante aut ex officio, antequam acta seu testificationes publici iuris fiant, denuo ad examen vocari, si
Can. 1609      secundum praecedentiam, ita tamen ut semper a causae ponente seu relatore initium fiat, habeatur discussio sub tribunalis praesidis ductu
Can. 1610      ipse sententiam exarabit. § 2. In tribunali collegiali, ponentis seu relatoris est exarare sententiam, desumendo motiva ex iis quae
Can. 1611      iudicio ortae et quomodo implendae sint; 3_ exponere rationes seu motiva, tam in iure quam in facto, quibus dispositiva
Can. 1615      dispositiva pars, iudice permittente, partibus significata sit. - Publicatio seu intimatio sententiae fieri potest vel tradendo exemplar sententiae partibus
Can. 1622      iudicum, contra praescriptum can. 1425, § 1; 2_ motiva seu rationes decidendi non continet; 3_ subscriptionibus caret iure praescriptis
Can. 1650      si casus ferat, praestitis cautionibus, si agatur de provisionibus seu praestationibus ad necessariam sustentationem ordinatis, vel alia iusta causa
Can. 1713      omnibus obligationibus liberatur. - Ad evitandas iudiciales contentiones transactio seu reconciliatio utiliter adhibetur, aut controversia iudicio unius vel plurium

SEX     [11]
Can. 0153      quod de iure ad tempus determinatum confertur, provisio intra sex menses ante expletum hoc tempus fieri potest, et effectum
Can. 0395      nisi ex gravi urgentique causa. § 4. Si ultra sex menses Episcopus a dioecesis illegitime abfuerit, de eius absentia
Can. 0502      dioecesano libere nominantur aliqui sacerdotes, numero non minore quam sex nec maiore quam duodecim, qui collegium consultorum ad quinquennium
Can. 0653      Superiore maiore ad normam iuris proprii, non tamen ultra sex menses prorogari. - Professione religiosa sodales tria consilia evangelica
Can. 1031      quintum expleverint et sufficienti gaudeant maturitate, servato insuper intervallo sex saltem mensium inter diaconatum et presbyteratum; qui ad presbyteratum
Can. 1035      § 2. Inter acolythatus et diaconatus collationem intervallum intercedat sex saltem mensium. - Candidatus, ut ad ordinem diaconatus aut
Can. 1152      coniuge maritali affectu conversatus fuerit; praesumitur vero, si per sex menses coniugalem convictum servaverit, neque recursum apud auctoritatem ecclesiasticam
Can. 1152      3. Si coniux innocens sponte convictum coniugalem solverit, intra sex menses causam separationis deferat ad competentem auctoritatem ecclesiasticam, quae
Can. 1453      annum ne protrahantur, in tribunali vero secundae instantiae, ultra sex menses. - Omnes qui tribunal constituunt aut eidem opem
Can. 1520      actus processualis, nullo obstante impedimento, ponatur a partibus per sex menses, instantia perimitur. Lex particularis alios peremptionis terminos statuere
Can. 1655      obligationem, qui tamen neque infra quindecim dies coarctetur neque sex menses excedat. - § 1. Processu contentioso orali, de

SEXAGESIMUM     [1]
Can. 1252      ieiunii adstringuntur omnes aetate maiores usque ad annum inceptum sexagesimum. Curent tamen animarum pastores et parentes ut etiam ii

SEXENNIO     [1]
Can. 0655      iure proprio definitum emittatur, quod neque triennio brevius neque sexennio longius sit. - Ad validitatem professionis temporariae requiritur ut

SEXENNIUM     [1]
Can. 0250      peragi possunt, iuxta institutionis sacerdotalis Rationem; eadem completum saltem sexennium complectantur, ita quidem ut tempus philosophicis disciplinis dedicandum integrum

SEXTA     [1]
Can. 1251      abstinentia vero et ieiunium, feria quarta Cinerum et feria sexta in Passione et Morte Domini Nostri Iesu Christi. -

SEXTAE     [1]
Can. 1250      et tempora paenitentialia in universa Ecclesia sunt singulae feriae sextae totius anni et tempus quadragesimae. - Abstinentia a carnis

SEXTIS     [1]
Can. 1251      alio cibo iuxta conferentiae Episcoporum praescripta, servetur singulis anni sextis feriis, nisi cum aliquo die inter sollemnitates recensito occurrant

SEXTUM     [8]
Can. 0874      aptitudinem et intentionem habeat hoc munus gerendi; 2_ decimum sextum aetatis annum expleverit, nisi alia aetas ab Episcopo dioecesano
Can. 0977      sit sacerdos approbatus. - Absolutio complicis in peccato contra sextum Decalogi praeceptum invalida est, praeterquam in periculo mortis. -
Can. 0982      auctoritatem ecclesiasticam denuntiasse de crimine sollicitationis ad peccatum contra sextum Decalogi praeceptum, ne absolvatur nisi prius falsam denuntiationem formaliter
Can. 1083      impedimentum publicum evaserit. - § 1. Vir ante decimum sextum aetatis annum completum, mulier ante decimum quartum item completum
Can. 1323      est obnoxius qui, cum legem vel praeceptum violavit: 1_ sextum decimum aetatis annum nondum explevit; 2_ sine culpa ignoravit
Can. 1387      vel occasione vel praetextu confessionis paenitentem ad peccatum contra sextum Decalogi praeceptum sollicitat, pro delicti gravitate, suspensione, prohibitionibus, privationibus
Can. 1395      can. 1394, et clericus in alio peccato externo contra sextum Decalogi praeceptum cum scandalo permanens, suspensione puniantur, cui persistente
Can. 1395      e statu clericali. § 2. Clericus qui aliter contra sextum Decalogi praeceptum deliquerit, si quidem delictum vi vel minis

SEXU     [1]
Can. 0606      vitae consecratae eorumque sodalibus statuuntur, pari iure de utroque sexu valent, nisi ex contexu sermonis vel ex rei natura

SEXUALI     [1]
Can. 1096      inter virum et mulierem ordinatum ad prolem, cooperatione aliqua sexuali, procreandam. § 2. Haec ignorantia post pubertatem non praesumitur

SI     [682]
Can. 0005      aliud caveatur, aut centenariae sint vel immemorabiles, quae quidem, si de iudicio Ordinarii pro locorum ac personarum adiunctis submoveri
Can. 0014      dubio autem facti Ordinarii ab eis dispensare possunt, dummodo, si agatur de dispensatione reservata, concedi soleat ab auctoritate cui
Can. 0016      eandem vim habet ac lex ipsa et promulgari debet; si verba legis in se certa declaret tantum, valet retrorsum
Can. 0016      verba legis in se certa declaret tantum, valet retrorsum; si legem coarctet vel extendataut dubiam explicet, non retrotrahitur. §
Can. 0017      propriam verborum significationem in textu et contextu consideratam; quae si dubia et obscura manserit, ad locos parallelos, si qui
Can. 0017      quae si dubia et obscura manserit, ad locos parallelos, si qui sint, ad legis finem ac circumstantias et ad
Can. 0019      aut exceptionem a lege continent, strictae subsunt interpretationi. - Si certa de re desit expressum legis sive universalis sive
Can. 0020      sententia. - Lex posterior abrogat priorem aut eidem derogat, si id expresse edicat aut illi sit directe contraria, aut
Can. 0026      quae est praeter legem canonicam, vim legis obtinet tantum, si legitime per annos triginta continuos et completos servata fuerit
Can. 0034      gaudent. § 2. Instructionum ordinationes legibus non derogant, et si quae cum legum praescriptis componi nequeant, omni vi carent
Can. 0037      administrativus, qui forum externum respicit, scripto est consignandus; item, si fit in forma commissoria, actus huius exsecutionis. - Actus
Can. 0038      forma commissoria, actus huius exsecutionis. - Actus administrativus, etiam si agatur de rescripto Motu proprio dato, effectu caret quatenus
Can. 0039      tunc tantum ad validitatem censentur adiectae, cum per particulas si, nisi, dummodo exprimuntur. - Exsecutor alicuius actus administrativi invalide
Can. 0041      condiciones in ipso actu administrativo appositas non esse adimpletas; si tamen actus administrativi exsecutio adiunctorum personae aut loci ratione
Can. 0042      - Exsecutor actus administrativi procedere debet ad mandati normam; si autem condiciones essentiales in litteris appositas non impleverit ac
Can. 0045      nisi fuerit electa industria personae. - Exsecutori fas est, si quoquo modo in actus administrativi exsecutione erraverit, eundem actum
Can. 0051      laedi possint. - Decretum scripto feratur expressis, saltem summarie, si agaturde decisione, motivis. - Decretum singulare vim habet tantum
Can. 0053      est; eas vero ubique obligat, nisi aliud constet. - Si decreta inter se sint contraria, peculiare, in iis quae
Can. 0053      contraria, peculiare, in iis quae peculariter exprimuntur, praevalet generali; si aeque sint pecularia aut generalia, posterius tempore obrogat priori
Can. 0055      obstet ne scriptus decreti textus tradatur, decretum intimatum habetur si ei, cui destinatur, coram notario vel duobus testibus legatur
Can. 0056      ab omnibus praesentibus subscribendis. - Decretum pro intimato habetur, si is cui destinatur, rite vocatus ad decretum accipiendum vel
Can. 0057      alius terminus lege praescribatur. § 2. Hoc termino transacto, si decretum nondum datum fuerit, responsum praesumitur negativum, ad propositionem
Can. 0063      § 1. Validitati rescripti obstat subreptio seu reticentia veri, si in precibus expressa non fuerint quae secundum legem, stilum
Can. 0067      ipsa persona vel de re dubiatio. - § 1. Si contingat ut de una eademque re duo rescripta inter
Can. 0067      in iis quae peculiariter exprimuntur, praevalet generali. § 2. Si sint aeque peculiaria aut generalia, prius tempore praevalet posteriori
Can. 0070      exhiberi quovis tempore, modo absit fraus et dolus. - Si in rescripto ipsa concessio exsecutori committatur, ipsius est pro
Can. 0075      externo probare, quoties id legitime ab eo petatur. - Si rescriptum contineat privilegium vel dispensationem, serventur insuper praescripta canonum
Can. 0078      per absolutum rei vel loci interitum; privilegium vero locale, si locus intra quinquaginta annos restituatur, reviviscit. - Privilegium cessat
Can. 0080      ipsi personae iuridicae integrum est privilegio sibi concesso renuntiare, si renuntiatio cedat in Ecclesiae praeiudicium. - Resoluto iure concedentis
Can. 0082      non cessat; quod vero in aliorum gravamen cedit, amittitur, si accedat legitima praescriptio. - § 1. Cessat privilegium elapso
Can. 0083      praescripto can. 142, § 2. § 2. Cessat quoque, si temporis progressu rerum adiuncta ita iudicio auctoritatis competentis immutata
Can. 0084      privilegiario, graviter abutentem privet privilegio quod ipse concessit; quod si privilegium concessum fuerit ab Apostolica Sede, eandem Ordinarius certiorem
Can. 0087      dispensatio Apostolicae Sedis aliive auctoritati specialiter reservatur. § 2. Si difficilis sit recursus ad Sanctam Sedem et simul in
Can. 0087      damni, Ordinarius quicumque dispensare valet in iisdem legibus, etiam si dispensatio reservatur Sanctae Sedi, dummodo agatur de dispensatione quam
Can. 0100      eius domicilium; advena, in loco ubi quasi-domicilium habet; peregrinus, si versetur extra domicilium et quasi-domicilium quod adhuc retinet; vagus
Can. 0100      versetur extra domicilium et quasi-domicilium quod adhuc retinet; vagus, si nullibi domicilium habeat vel quasi-domicilium. - § 1. Locus
Can. 0101      est, domicilium, aut, eo deficiente, quasi-domicilium habuerunt parentes vel, si parentes non habuerint idem domicilium vel quasi-domicilium, mater. §
Can. 0101      non habuerint idem domicilium vel quasi-domicilium, mater. § 2. Si agatur de filio vagorum, locus originis est ipsemet nativitatis
Can. 0101      de filio vagorum, locus originis est ipsemet nativitatis locus; si de exposito, est locus in quo inventus est. -
Can. 0102      quae aut coniuncta sit cum animo ibi perpetuo manendi si nihil inde avocet, aut ad quinquennium completum sit protracta
Can. 0102      sit cum animo ibi manendi saltem per tres menses si nihil inde avocet, aut ad tres menses reapse sit
Can. 0111      baptismum adscribitur filius parentum, qui ad eam pertineant vel, si alteruter ad eam non pertineat, ambo concordi voluntate optaverint
Can. 0115      nonnisi ex tribus saltem personis constitui potest, est collegialis, si eius actionem determinant membra, in decisionibus ferendis concurrentia, sive
Can. 0119      quod attinet, nisi iure vel statutis aliud caveatur: 1_ si agatur de electionibus, id vim habet iuris, quod, praesente
Can. 0119      super duobus candidatis qui maiorem suffragiorum partem obtinuerint, vel, si sunt plures, super duobus aetate senioribus; post tertium scrutinium
Can. 0119      sunt plures, super duobus aetate senioribus; post tertium scrutinium, si paritas maneat, ille electus habeatur qui senior sit aetate
Can. 0119      maneat, ille electus habeatur qui senior sit aetate; 2_ si agatur de aliis negotiis, id vim habet iuris, quod
Can. 0119      placuerit parti absolute maiori eorum qui sunt praesentes; quod si post duo scrutinia suffragia aequalia fuerint, praeses suo voto
Can. 0120      1. Personae iuridica natura sua perpetua est; extinguitur tamen si a competenti auctoritate legitime supprimantur aut per centum annorum
Can. 0120      annorum spatium agere desierit; persona iuridica privata insuper extinguitur, si ipsa consociatio ad normam statutorum dissolvatur, aut si, de
Can. 0120      extinguitur, si ipsa consociatio ad normam statutorum dissolvatur, aut si, de iudicio auctoritatis competentis, ipsa fundatio ad normam statutorum
Can. 0120      ipsa fundatio ad normam statutorum esse desierit. § 2. Si vel unum ex personae iuridicae collegialis membris supersit, et
Can. 0121      desierit, exercitium omnium iurium universitatis illi membro competit. - Si universitates sive personarum sive rerum, quae sunt personae iuridicae
Can. 0122      oblatorumque voluntas atque iura quaesita salva esse debent. - Si universitas, quae gaudet personalitate iuridica publica, ita dividatur ut
Can. 0123      iuriumque patrimonialium itemque onerum regitur iure et statutis, quae, si sileant, obveniunt personae iuridicae immediate superiori, salvis semper fundatorum
Can. 0127      indigere consensu aut consilio aliquarum personarum, uti singularum: 1_ si consensus exigatur, invalidus est actus Superioris consensum earum personarum
Can. 0127      exquirentis aut contra earum vel alicuius votum agentis; 2_ si consilium exigatur, invalidus est actus Superioris easdem personas non
Can. 0127      consilium requiritur, obligatione tenentur sententiam suam sincere proferendi atque, si negotiorum gravitas id postulate, secretum sedulo servandi; quae quidem
Can. 0136      iuris praescripto constet; in peregrinos in territorio actu degentes, si agatur defavoribus concedendis aut de exsecutioni mandandis sive legibus
Can. 0137      Potestas exsecutiva delegata ab alia auctoritate potestatem ordinariam habente, si ad universitatem casuum delegata sit, in singulis tantum casibus
Can. 0137      casuum delegata sit, in singulis tantum casibus subdelegari potest; si vero ad actum aut ad actus determinatos delegata sit
Can. 0143      § 2. Nisi aliud iure caveatur, suspenditur potestas ordinaria, si contra privationem vel amotionem ab officio legitime appellatur vel
Can. 0147      ab auctoritate ecclesiastica competenti; per institutionem ab eadem datam, si praecesserit praesentatio; per confirmationem vel admissionem ab eadem factam
Can. 0147      praecesserit praesentatio; per confirmationem vel admissionem ab eadem factam, si praecesserit electio vel postulatio; tandem per simplecem electionem et
Can. 0147      vel postulatio; tandem per simplecem electionem et electi acceptationem, si electio non egeat confirmatione. - Auctoritati, cuius est officia
Can. 0149      facta illi qui caret qualitatibus requisitis, irrita tantum est, si qualitates iure universali vel particulari aut lege fundationis ad
Can. 0153      ipso facto irrita, nec subsequenti vacatione convalescit. § 2. Si tamen agatur de officio quod de iure ad tempus
Can. 0155      collatum est, sed huius condicio iuridica perinde constituitur, ac si provisio ad ordinariam iuris normam peracta fuisset. - Cuiuslibet
Can. 0158      tres menses ab habita vacationis officii notitia. § 2. Si ius praesentationis cuidam collegio aut coetui personarum competat, praesentandus
Can. 0161      tantum vice, intra mensem, alium candidatum praesentare. § 2. Si praesentatus ante institutionem factam renuntiaverit aut de vita decesserit
Can. 0163      legitime praesentatum quem idoneum reppererit et qui acceptaverit; quod si plures legitime praesentati idonei repertisint, eorundem unum instituere debet
Can. 0165      iure aut legitimis collegii vel coetus statutis cautum sit, si cui collegio aut coetui personarum sit ius eligendi ad
Can. 0166      coetum pertinentes; convocatio autem, quando personalis esse debet, valet, si fiat in loco domicilii vel quasi-domicilii aut in loco
Can. 0166      domicilii vel quasi-domicilii aut in loco commorationis. § 2. Si quis ex vocandis neglectus et ideo absens fuerit, electio
Can. 0166      eiusdem instantiam, probata quidem praeteritione et absentia, electio, etiam si confirmata fuerit, a competenti auctoritate rescindi debet, dummodo iuridice
Can. 0166      ab habita notitia electionis fuisse transmissum. § 3. Quod si plures quam tertia pars electorum neglecti fuerint, electio est
Can. 0167      suffragia sive per epistolam sive per procuratorem. § 2. Si quis ex electoribus praesens in ea domo sit, in
Can. 0171      4_ qui ab Ecclesiae communione notorie defecit. § 2. Si quis ex praedictis admittatur, eius suffragium est nullum, sed
Can. 0173      ipsa scrutentur palamque faciant quot quisque rettulerit. § 3. Si numerus suffragiorum superet numerum eligentium, nihil est actum. §
Can. 0174      qui nomine omnium ex recepta facultate eligant. § 2. Si agatur de collegio aut coetu ex solis clericis constanti
Can. 0175      non impleta aliqua condicione compromisso apposita; 3_ electione absoluta, si fuerit nulla. - Nisi aliud iure aut statutis caveatur
Can. 0177      acceptet necne; secus electio effectum non habet. § 2. Si electus non acceptaverit, omne ius ex electione amittit nec
Can. 0179      aquirit nisi ius ad rem. - § 1. Electus, si electio confirmatione indigeat, intra octiduum utilea die acceptate electionis
Can. 0179      confirmatione iusto impedimento detentum fuisse. § 2. Competens auctoritas, si electum repperit idoneum ad normam can. 149, § 1
Can. 0180      officium obtinet, nisi aliud iure caveatur. - § 1. Si electioni illius quem electores aptiorem putent ac praeferant impedimentum
Can. 0181      formula: eligo vel postulo, aut aequipollens, valet pro electione, si impedimentum non exsistat, secus pro postulatione. - § 1
Can. 0182      electionem confirmare cuius est dispensationem de impedimento concedere, aut si hanc potestatem non habeat, eandem ab auctoritate superiore petere
Can. 0182      hanc potestatem non habeat, eandem ab auctoritate superiore petere; si non requiritur confirmatio, postulatio mitti debet ad auctoritatem competentem
Can. 0182      debet ad auctoritatem competentem ut dispensatio concedatur. § 2. Si intra praescriptum tempus postulatio missa non fuerit, ipso facto
Can. 0183      eligendi ad collegium vel coetum redit. § 2. Quod si postulatio admissa fuerit, id significetur postulato, qui respondere debet
Can. 0190      quod amittitur et simul officio quod comittitur. § 2. Si translatio fiat invito officii titulari, gravis requiritur causa et
Can. 0194      qua in nn. 2 et 3, urgeri tantum potest, si de eadem auctoritatis competentis declaratione constet. - Si quis
Can. 0195      potest, si de eadem auctoritatis competentis declaratione constet. - Si quis, non quidem ipso iure, sed per decretum auctoritatis
Can. 0202      sunt in calendario semper sumendi sunt mensis et annus, si tempus est continuum. - § 1. Dies a quo
Can. 0203      contrarium statuatur, dies ad quem computatur in termino, qui, si tempus constet uno vel pluribus mensibus aut annis, una
Can. 0203      pluribus hebdomadis, finitur expleto ultimo die eiusdem numeri aut, si mensis die eiusdem numeri careat, expleto ultimo die mensis
Can. 0221      normam iuris. § 2. Christifidelibus ius quoque est ut, si ad iudicium ab auctoritate competenti vocentur, iudicentur servatis iuris
Can. 0229      doctrinam christianam vivere valeant, eandemque et ipsi enuntiare atque, si opus sit, defendere possint, utque in apostolatu exercendo partem
Can. 0235      instituantur in seminario maiore per totum formationis tempus, aut, si adiuncta de iudicio Episcopi dioecesani id postulent, per quattuor
Can. 0237      eiusdem statutorum, obtenta fuerit, et quidem ab Episcoporum conferentia, si agatur de seminario pro universo eius territorio, secus ab
Can. 0239      In quolibet seminario habeantur rector, qui ei praesit, et si casus ferat vice-rector, oeconomus, atque si alumni in ipso
Can. 0239      ei praesit, et si casus ferat vice-rector, oeconomus, atque si alumni in ipso seminario studiis se dedant, etiam magistri
Can. 0241      quae secundum praescripta institutionis sacerdotalis Rationis requiruntur. § 3. Si agatur de iis admittendis, qui ex alieno seminario vel
Can. 0243      insuper unumquodque seminarium ordinationem propriam, ab Episcopo dioecesano aut, si de seminario interdioecesano agatur, ab Episcopis quorum interest, probatam
Can. 0259      iudicio Ordinarii determinandas. - § 1. Episcopo dioecesano aut, si de seminario interdioecesano agatur, Episcopis quorum interest, competit quae
Can. 0259      et administrationem spectant, decernere. § 2. Episcopus dioecesanus aut, si de seminario interdioecesano agatur, Episcopi quorum interest, frequenter seminarium
Can. 0263      obeat seminarii rector eiusve delegatus. - Episcopus dioecesanus vel, si de seminario interdioecesano agatur, Episcopi quorum interest, pro parte
Can. 0268      transmigraverit, huic Ecclesiae particulari, transacto quinquennio, ipso iure incardinatur, si talem voluntatem in scriptis manifestaverit tum Episcopo dioecesano Ecclesiae
Can. 0269      et habuerit praeterea ab Episcopo dioecesano excardinanti, sub secreto si opus sit, de clerici vita, moribus ac studiis opportuna
Can. 0271      atque in eandem redeuntes omnibus gaudeant iuribus, quae haberent si in ea sacro ministerio addicti fuissent. § 3. Clericus
Can. 0281      est ut gaudeant illa sociali assistentia, qua eorum necessitatibus, si infirmate, invaliditate vel senectute laborent, apte prospiciatur. § 3
Can. 0301      eidem auctoritati ecclesiasticae reservatur. § 2. Auctoritas ecclesiastica competens, si id expedire iudicaverit, christifidelium consociationes quoque erigere potest ad
Can. 0324      normam statutorum. § 2. Christifidelium consociatio privata consiliarium spiritualem, si quemdam exoptet, libere sibi eligere potest inter sacerdotes ministerium
Can. 0326      ad normam statutorum; supprimi etiam potest a competenti auctoritate, si eius actio in grave damnum cedit doctrinae vel disciplinae
Can. 0332      ad summum pontificatum, qui episcopali charactere insignitus est. Quod si charactere episcopali electus careat, statim ordinetur Episcopus. § 2
Can. 0332      charactere episcopali electus careat, statim ordinetur Episcopus. § 2. Si contingat ut Romanus Pontifex muneri suo renuntiet, ad validitatem
Can. 0340      auctoritate, cuius est eorum partes in Concilio determinare. - Si contingat Apostolicam Sedem durante Concilii celebratione vacare, ipso iure
Can. 0350      et Cardinales ex ordine diaconali ad aliam diaconiam et, si per integrum decennium in ordine diaconali permanserint, etiam ad
Can. 0352      Cardinales titulo Ecclesiae suburbicariae decorati, iique soli, praesidente Subdecano si adsit, aut antiquiore ex ipsis, e coetus sui gremio
Can. 0352      probare Romano Pontifici competit. § 4. Decanus et Subdecanus, si in Urbe domicilium non habeant, illud ibidem acquirant. -
Can. 0355      Cardinali Decano competit electum Romanum Pontificem in Episcopum ordinare, si electus ordinatione indigeat; impedito Decano, idem ius competit Subdecano
Can. 0377      quosdam e collegio consultorum et capitulo cathedrali audiat et, si id expedire iudicaverit, sententiam quoque aliorum ex utroque clero
Can. 0382      officium Episcopi dioecesani debet canonicam suae dioecesis possessionem capere, si iam non sit consecratus Episcopus, intra quattuor mense a
Can. 0382      consecratus Episcopus, intra quattuor mense a receptis apostolicis litteris; si iam sit consecratus, intra duos menses ab iidem receptis
Can. 0383      defecerint. § 2. Fideles diversi ritus in sua dioecesi si habeat, eorum spiritualibus necessitatibus provideat sive per sacerdotes aut
Can. 0388      § 1, per se ipse celebrare et applicare debet; si vero ab hac celebratione legitime impediatur, iisdem diebus per
Can. 0395      Sanguinis Christi, nisi ex gravi urgentique causa. § 4. Si ultra sex menses Episcopus a dioecesis illegitime abfuerit, de
Can. 0395      de eius absentia Metropolita Sedem Apostolicam certiorem faciat quod si agatur de Metropolita, idem faciat antiquior suffraganeus. - §
Can. 0396      singulis saltem quinquenniis universam dioecesim, ipse per se vel, si legitime fuerit impeditus, per Episcopum coadiutorem, aut per auxiliarem
Can. 0399      formam et tempus ab Apostolica Sede definita. § 2. Si annus pro exhibenda relatione determinatus ex toto vel ex
Can. 0400      sit impeditus; quo in casu eidem satisfaciat per coadiutorem, si quem habeat, vel auxiliarem, aut per idoneum sacerdotem sui
Can. 0402      fuerit, titulum emeriti suae dioecesis retinet, atque habitationis sedem, si id exoptet, in ipsa dioecesi servare potest, nisi certis
Can. 0403      Episcopus auxiliaris specialibus instructus facultatibus. § 3. Sancta Sedes, si magis opportunum id ipsi videatur, ex officio constituere potest
Can. 0404      cancellario, qui rem in acta referat. § 3. Quod si Episcopus dioecesanus plene sit impeditus, sufficit ut tum Episcopus
Can. 0409      tamquam Vicarius generalis vel tamquam Vicarius episcopalis, gaudebat; quod si ad munus Administratoris dioecesani, qui regimini dioecesis praeest. -
Can. 0412      et 402, § 2. - Sedes episcopalis impedita intellegitur, si captivitate, relegatione, exsilio aut inhabilitate Episcopus dioecesanus plane a
Can. 0413      nisi aliter Sancta Sedes pro providerit, competit Episcopo coadiutori, si adsit; eo deficiente aut impedito, alicui Episcopo auxiliari aut
Can. 0413      renoventur atque a cancellario sub secreto servetur. § 2. Si deficiat aut impediatur Episcopus coadiutor atque elenchus, de quo
Can. 0415      atque potestate gaudet, quae iure Administratori dioecesano competunt. - Si Episcopus dioecesanus poena ecclesiastica a munere exercendo prohibeatur, Metropolita
Can. 0415      dioecesanus poena ecclesiastica a munere exercendo prohibeatur, Metropolita aut, si is deficiat vel de eodem agatur, suffraganeus antiquior promotione
Can. 0419      usque ad constitutionem Administratoris dioecesani, ad Episcoporum auxiliarem, et si plures sint, ad eum qui promotione si antiquior devolvitur
Can. 0419      auxiliarem, et si plures sint, ad eum qui promotione si antiquior devolvitur deficiente autem Episcopo auxiliari, ad collegium consultorum
Can. 0421      consultorum, firmo praescripto can. 502, § 3. § 2. Si intra praescriptum tempus Administrator dioecesanus, quavis de causa, non
Can. 0421      fuerit legitime electus, eiusdem deputatio devolvitur ad Metropolitam, et si vacans sit ipsa Ecclesia metropolitana aut metropolitana simul et
Can. 0422      ad Episcopum suffraganeum promotione antiquiorem. - Episcopus auxiliaris et, si is deficiat, collegium consultorum quantocius de morte Episcopi, itemque
Can. 0423      § 2. Administrator dioecesanus ne simul sit oeconomus; quare si oeconomus dioecesis in Administratorem electus fuerit, alium pro tempore
Can. 0425      sacerdos, qui sit doctrina et prudentia praestans. § 3. Si praescriptae in § 1 condiciones posthabitae fuerint, Metropolita aut
Can. 0425      praescriptae in § 1 condiciones posthabitae fuerint, Metropolita aut, si ipsa Ecclesia metropolitana vacans fuerit, Episcopus suffraganeus promotione antiquior
Can. 0433      ecclesiastica ipso iure personalitate iuridica gaudet. - § 1. Si utilitas id suadeat, praesertim in nationibus ubi numerosiores adsunt
Can. 0436      fides et disciplina ecclesiastica accurate serventur, et de abusibus, si qui habeantur, Romanum Pontificem certiorem facere; 2_ canonicam visitationem
Can. 0436      canonicam visitationem peragere, causa prius ab Apostolica Sede probata, si eam suffraganeus neglexerit; 3_ deputare Administratorem dioecesanum, ad normam
Can. 0436      regiminis; potest vero in omnibus ecclesiis, Episcopo dioecesano praemonito, si ecclesia sit cathedralis, sacras exercere functiones, uti Episcopus in
Can. 0437      tenetur, intra tres menses a recepta consecratione episcopali, aut, si iam consecratus fuerit, a provisione canonica, per se aut
Can. 0437      ne accedente quidem Episcopi dioecesani assensu. § 3. Metropolita, si ad aliam sedem metropolitanam transferatur, novo indiget pallio. -
Can. 0443      votum habent tantum consultivum. § 6. Ad concilia particularia, si id iudicio Episcoporum conferentiae pro concilio plenario aut Metropolitae
Can. 0444      concilia particularia convocantur et in eis suffragium habent deliberativum, si iusto detineantur impedimento, procuratorem mittere possunt; qui procurator votum
Can. 0448      particularum eiusdem nationis, ad normam can. 450. § 2. Si vero, de iudicio Apostolicae Sedis, auditis quorum interest Episcopis
Can. 0456      ut in eiusdem notitiam acta perferantur, tum ut decreta, si quae sint, ab eadem recognosci possint. - Consilii Episcoporum
Can. 0461      et audito consilio presbyterali, adiuncta id suadeant. § 2. Si Episcopus plurium dioecesium curam habet, aut unius curam habet
Can. 0463      christifideles laici. § 3. Ad synodum dioecesanam Episcopus dioecesanus, si id opportunum duxerit, invitare potest uti observatores aliquos ministros
Can. 0464      in plena cum Ecclesia catholica communione. - Synodo sodalis, si legitimo detineatur impedimento, non potest mittere procuratorem qui ipsius
Can. 0473      Episcopi aliud suadeant, Moderator curiae nominetur Vicarius generalis aut, si plures sint, unus ex Vicariis generalibus. § 4. Ubi
Can. 0482      expediantur, atque eadem in curiae archivo custodiantur. § 2. Si necesse videatur, cancellario dari potest adiutor, cui nomen sit
Can. 0501      possessione Episcopus debet consilium presbyterale noviter constituere. § 3. Si consilium presbyterale munus sibi in bonum dioecesis commissum non
Can. 0501      graviter abutatur, Episcopus dioecesanus facta consultatione cum Metropolita, aut si de ipsa sede metropolitana agatur cum Episcopo suffraganeo promotione
Can. 0502      vacante, is qui ad interim Episcopi locum tenet aut, si constitutus nondum fuerit, sacerdos ordinatione antiquior in collegio consultorum
Can. 0510      parochus capitularibus nec capitulum paroecialibus functionibus impedimento sit; conflictus, si quidam habeantur, dirimat Episcopus dioecesanus, qui imprimis curet ut
Can. 0517      dirigat atque de eadem coram Episcopo respondeat. § 2. Si ob sacerdotum penuriam Episcopus dioecesanus aestimaverit participationem in exercitio
Can. 0520      tamen lege ut unus presbyter sit paroeciae parochus, aut, si cura pastoralis pluribus in solidum committatur, moderator, de quo
Can. 0522      ad certum tempus tantum ab Episcopo dioecesano nominari potest, si id ab Episcoporum conferentia per decretum admissum fuerit. -
Can. 0524      idoneitate ferat, audiat vicarium foraneum aptasque investigationes peragat, auditis, si casus ferat, certis presbyteris necnon christifidelibus laicis. - Sede
Can. 0525      paroeciam legitime praesentati aut electi fuerint; 2_ parochos nominare, si sedes ab anno vacaverit aut impedita sit. - §
Can. 0529      et luctus praesertim participans eosque in Domino confortans necnon, si in quibusdam defecerint, prudenter corrigens; aegrotos, praesertim morti proximos
Can. 0533      in domo paroeciali prope ecclesiam; in casibus tamen particularibus, si iusta adsit causa, loci Ordinarius permittere potest ut alibi
Can. 0536      diligenter custodiantur, secundum praescripta iuris particularis. - § 1. Si, de iudicio Episcopi dioecesani, audito consilio presbyterali, opportunum sit
Can. 0538      ut valeat, ab eodem Episcopo acceptata, necnon lapsu temporis si, iuxta iuris particularis de quo in can. 522 praescripta
Can. 0541      administratoris paroecialis constitutionem, paroeciae regimen interim assumat vicarius paroecialis; si plures sint, is qui sit nominatione antiquior, et si
Can. 0541      si plures sint, is qui sit nominatione antiquior, et si vicarii desint, parochus iure particulari definitus. § 2. Qui
Can. 0543      legitime facta locum tenet captae possessionis. - § 1. Si sacerdotibus in solidum cura pastoralis alicuius paroeciae aut diversarum
Can. 0547      constitutus. - Vicarium paroecialem libere nominat Episcopus dioecesanus, auditis, si opportunum id iudicaverit, parocho aut parochis paroeciarum pro quibus
Can. 0548      ministerio adiuvandi, excepta quidem applicatione Missae pro populo, itemque, si res ferat ad normam iuris, parochi vicem supplendi. §
Can. 0550      1. Vicarius paroecialis obligatione tenetur residendi in paroecia aut, si pro diversis simul paroeciis constitutus est, in earum aliqua
Can. 0557      nominatur ab Episcopo dioecesano, salvo iure eligendi aut praesentandi, si cui legitime competat; quo in casu Episcopi dioecesani est
Can. 0557      dioecesani est rectorem confirmare vel instituere. § 2. Etiam si ecclesia pertineat ad aliquod clericale institutum religiosum iuris pontificii
Can. 0558      1-6, in ecclesia sibi commissa peragere, nisi consentiente aut, si res ferat, delegante parocho. - Potest rector in ecclesia
Can. 0570      possit, cappellani. - Cappellani militum legibus specialibus reguntur. - Si communitatis aut coetus sedi adnexa est ecclesia non paroecialis
Can. 0589      non includens. - Institutum vitae consecratae dicitur iuris pontificii, si a Sede Apostolica erectum aut per eiusdem formale decretum
Can. 0589      per eiusdem formale decretum approbatum est; iuris vero dioecesani, si ab Episcopo dioecesano erectum, approbationis decretum a Sede Apostolica
Can. 0595      potestatem internae auctoritatis superent, consultis tamen ceteris Episcopis dioecesanis, si institutum ad plures dioeceses propagatum fuerit. § 2. Episcopus
Can. 0603      Eremita, uti Deo deditus in vita consecrata, iure agnoscitur si tria evangelica consilia, voto vel alio sacro ligamine firmata
Can. 0612      quibus constituta est, requiritur consensus Episcopi dioecesani; non vero, si agatur de conversione, quae, salvis fundationis legibus, ad internum
Can. 0623      post professionem perpetuam vel definitivam, a iure proprio vel, si agatur de Superioribus maioribus, a constitutionibus determinandum. - §
Can. 0625      Ceteri Superiores ad normam constitutionum constituantur; ita tamen ut, si eligantur, confirmatione Superioris maioris competentis indigeant; si vero a
Can. 0625      tamen ut, si eligantur, confirmatione Superioris maioris competentis indigeant; si vero a Superiore nominentur, apta consultatio praecedat. - Superiores
Can. 0638      in scripto data Superioris competentis cum consensu sui consilii. Si tamen agatur de negotio quod summam a Sancta Sede
Can. 0639      consensus Ordinarii loci in scriptis praestitus. - § 1. Si persona iuridica debita et obligationes contraxerit etiam cum Superiorem
Can. 0639      Superiorem licentia, ipsa tenetur de eisdem respondere. § 2. Si sodalis cum licentia Superioris contraxerit de suis bonis, ipse
Can. 0639      licentia Superioris contraxerit de suis bonis, ipse respondere debet, si vero de mandato Superioris negotium instituti gesserit, institutum respondere
Can. 0639      Superioris negotium instituti gesserit, institutum respondere debet. § 3. Si contraxerit religiosus sine ulla Superiorum licentia, ipse respondere debet
Can. 0642      amplectendam; quae valetudo, indoles et maturitas comprobentur adhibitis etiam, si opus fuerit, peritis, firmo praescripto can. 220. - §
Can. 0645      et confirmationis necnon status liberi exhibere debent. § 2. Si agatur de admittendis clericis iisve qui in aliud institutum
Can. 0645      Superiores alias quoque informationes, etiam sub secreto, petere possunt, si ipsis necessarium visum fuerit. - Novitiatus, quo vita in
Can. 0651      perpetua professus sit et legitime designatus. § 2. Magistro, si opus fuerit, cooperatores dari possunt, qui ei subsint quoad
Can. 0653      instituti auctoritas potest eum dimittere. § 2. Exacto novitiatu, si idoneus iudicetur, novitius ad professionem temporariam admittatur, secus dimittatur
Can. 0653      idoneus iudicetur, novitius ad professionem temporariam admittatur, secus dimittatur; si dubium supersit de eius idoneitate, potest probationis tempus a
Can. 0657      vel ad professionem perpetuam admittatur, secus discedat. § 2. Si opportunum vero videatur, periodus professionis; temporariae a competenti Superiore
Can. 0665      nec ab ea discedant nisi de licentia sui Superioris. Si autem agatur de diuturna a domo absentia, Superior maior
Can. 0677      etiam et opportunis mediis adhibitis. § 2. Instituta autem, si quas habeant associationes christifidelium sibi coniunctas, speciali cura adiuvent
Can. 0678      stipem receptam transmittere debet, nisi certo obligationem ipsi Episcopi, si casus ferat, urgere ne omittant. § 3. In operibus
Can. 0679      sodali instituti religiosi prohibere potest quominus in dioecesi commoretur, si eius Superior maior monitus prospicere neglexerit, re tamen ad
Can. 0682      eidem addicendos et ad oeconomicas spectent. - § 1. Si de officio ecclesiastico in dioecesi alicui sodali religioso conferendo
Can. 0683      quae exclusive pateant propriis instituti alumnis. § 2. Quod si forte abusus deprehenderit, frustra Superiore religioso monito, propria auctoritate
Can. 0684      est, ad professionem perpetuam in novo instituto admitti potest. Si autem sodalis hanc professionem emittere renuat vel ad eam
Can. 0686      triennium, praevio consensu Ordinarii loci in quo commorari debet, si agitur de clerico. Indultum prorogare vel illud ultra triennium
Can. 0686      prorogare vel illud ultra triennium concedere Sanctae Sedi vel, si de institutis iuris dioecesani agitur, Episcopo dioecesano reservatur. §
Can. 0687      cura manet suorum Superiorum et etiam Ordinarii loci, praesertim si de clerico agitur. Habitum instituti deferre potest, nisi aliud
Can. 0689      domus assignationis. - § 1. Sodalis, expleta professione temporaria, si iustae causae affuerint a competenti Superiore maiore, audito suo
Can. 0689      laborem in instituto peractum infirmitas contracta fuerit. § 3. Si vero religiosus, perdurantibus votis temporariis, amens evaserit, etsi novam
Can. 0693      votis necnon ab omnibus obligationibus ex professione ortis. - Si sodalis sit clericus, indultum non conceditur priusquam inveniat Episcopum
Can. 0693      eum in dioecesi incardinet vel saltem ad experimentum recipiat. Si ad experimentum recipiatur, transacto quinquennio, ipso iure dioecesi incardinatur
Can. 0697      sufficiunt. - In casibus de quibus in can. 696, si Superior maior, audito suo consilio, censuerit processum dimissionis esse
Can. 0697      dimissionis et data sodali plena facultate sese defendendi quod si monitio incassum cedat, ad alteram monitionem, spatio saltem quindecim
Can. 0697      alteram monitionem, spatio saltem quindecim dierum interposito, procedat; 3_ si haec quoque monitio incassum ceciderit et Superior maior cum
Can. 0699      procedat ad probationes, argumenta et defensiones accurate perpendenda, et si per secretam suffragationem id decisum fuerit, decretum dimissionis ferat
Can. 0700      confirmatum fuerit, cui decretum et acta omnia transmittenda sunt; si agatur de instituto iuris dioecesani, confirmatio spectat ad Episcopum
Can. 0701      cessant vota necnon iura et obligationes ex professione promanantia. Si tamen sodalis sit clericus, sacros ordines exercere nequit, donec
Can. 0703      nocumenti instituto imminentis, sodalis statim a Superiore maiore vel, si periculum sit in mora, a Superiore locali cum consensu
Can. 0703      sui consilii e domo religiosa eici potest. Superior maior, si opus sit, dimissionis processum ad normam iuris instituendum curet
Can. 0706      componi non posse. - Religiosus de quo supra: 1_ si per professionem dominium bonorum amiserit, bonorum quae ipsi obveniant
Can. 0706      Sedi, prout institutum capax est possidendi vel minus; 2_ si per professionem dominium bonorum non amiserit, bonorum quae habebat
Can. 0707      fuerit. § 2. Quoad eius congruam et dignam sustentationem, si cuidam dioecesi inserviverit, servetur can. 402, § 2, nisi
Can. 0715      vero ad normam can. 266, § 3 instituto incardinantur, si ad opera instituti propria vel ad regimen instituti destinentur
Can. 0719      obtineant atque huius generis consilia a suis etiam Moderatoribus, si velint, requirant. - Ius admittendi in institutum, vel ad
Can. 0727      serio perpensa, a Sede Apostolica per Moderatorem supremum petat, si institutum est iuris pontifici secus etiam ab Episcopo dioecesano
Can. 0727      ab Episcopo dioecesano, prout in constitutionibus definitur. § 2. Si agatur de clerico instituto incardinato, servetur praescriptum can. 693
Can. 0745      condicione componi non possunt; permanet tamen sub cura Moderatorum. Si agitur de clerico, requiritur praetera consensus Ordinarii loci in
Can. 0766      Ad praedicandum in ecclesia vel oratorio admitti possunt laici, si certis in adiunctis necessitas id requirat aut in casibus
Can. 0767      nisi gravi de causa. § 3. Valde commendatur ut, si sufficiens detur populi concursus, homilia habeatur etiam in Missis
Can. 0775      ut apta catechesis instrumenta praesto sint, catechismum etiam parando, si opportunum id videatur, necnon incepta catechetica fovere atque coordinare
Can. 0775      catechetica fovere atque coordinare. § 2. Episcoporum conferentiae est, si utile videatur, curare ut catechismi pro suo territorio, praevia
Can. 0798      concredant illis scholis in quibus educationi catholicae provideatur; quod si facere non valeant, obligatione tenentur curandi, ut extra scholas
Can. 0802      consentiente Episcopo dioecesano conditas, sese impendere. - § 1. Si praesto non sint scholae in quibus educatio tradatur christiano
Can. 0805      dioecesi ius est nominandi aut approbandi magistros religionis, itemque si religionis morumve ratio id requirat, amovendi aut exigendi ut
Can. 0809      competentis auctoritatis ecclesiasticae. - Episcoporum conferentiae curent ut habeantur, si fieri possit et expediat, studiorum universitates aut saltem facultates
Can. 0830      § 3. Censor sententiam suam scripto dare debet; quae si faverit, Ordinarius pro suo prudenti iudicio licentiam concedat ut
Can. 0830      suo nomine necnon tempore ac loco concessae licentiae; quod si eam non concedat, rationes denegationis cum operis scriptore Ordinarius
Can. 0833      universitatis ecclesiasticae vel catholicae, initio suscepti muneris; coram rectore, si sit sacerdos, vel coram loci Ordinario eorumve delegatis, docentes
Can. 0844      orientalium quae plenam cum Ecclesia catholica communionem non habent, si sponte id petant et rite sint disposita; quod etiam
Can. 0844      pari condicione ac praedictae Ecclesiae orientales versantur. § 4. Si adsit periculum mortis aut, iudicio Episcopi dioecesani aut Episcoporum
Can. 0845      ordinis, quippe quae characterem imprimant, iterari nequeunt. § 2. Si, diligenti inquisitione peracta, prudens adhuc dubium supersit num sacramenta
Can. 0856      celebrari possit, commendatur tamen ut ordinarie die dominica aut, si fieri possit, in vigilia Paschatis, celebretur. - § 1
Can. 0859      in alia ecclesia aut oratorio intra paroeciae fines. - Si ad ecclesiam paroecialem aut ad aliam ecclesiam vel oratorium
Can. 0863      aetatem quattuordecim annorum expleverunt, ad Episcopum dioecesanum deferatur ut, si id expedire iudicaverit, ab ipso administretur. - Baptismi capax
Can. 0865      2. Adultus, qui in periculo mortis versatur, baptizari potest si, aliquam de praecipuis fidei veritatibus cognitionem habens, quovis modo
Can. 0867      filio petant et debite ad illud praeparentur. § 2. Si infans in periculo mortis versetur, sine ulla mora baptizetur
Can. 0868      habeatur fundata eum in religione catholica educatum iri quae si prorsus deficiat, baptismus secundum praescripta iuris particularis differatur, monitis
Can. 0869      mortis licite baptizatur, etiam invitis parentibus. - § 1. Si dubitetur num quis baptizatus fuerit, aut baptismus valide collatus
Can. 0869      ratio adsit de baptismi validitate dubitandi. § 3. Quod si, in casibus de quibus in §§ 1 et 2
Can. 0869      collatio aut validitas, baptismus ne conferatur nisi postquam baptizando, si sit adultus, doctrina de baptismi sacramento exponatur, atque eidem
Can. 0869      adultus, doctrina de baptismi sacramento exponatur, atque eidem aut, si de infante agitur, eius parentibus rationes dubiae validitatis baptismi
Can. 0871      investigata de eius baptismo constet, baptizetur. - Fetus abortivi, si vivant, quatenus fieri potest, baptizentur. - Baptizando, quantum fieri
Can. 0876      collatio baptismi probari possit. - Ad collatum baptismum comprobandum, si nemini fiat praeiudicium, sufficit declaratio unius testis omni exceptione
Can. 0876      unius testis omni exceptione maioris, aut ipsius baptizati iusiurandum, si ipse in aetate adulta baptismum receperit. - § 1
Can. 0877      nomina baptizatorum, mentione facta de ministro, parentibus, patrinis necnon, si adsint, testibus, de loco ac die collati baptismi, in
Can. 0877      referre, simul indicatis die et loco nativitatis. § 2. Si de filio agatur e matre non nupta nato, matris
Can. 0877      e matre non nupta nato, matris nomen inserendum est, si publice de eius maternitate constet aut ipsa sponte sua
Can. 0877      non definit ritus, qui in actionibus liturgicis inscribendum est, si eius paternitas probatur aliquo publico documento aut ipsius declaratione
Can. 0877      facta de patris aut parentum nomine indicatione. § 3. Si de filio adoptivo agitur, inscribantur nomina adoptantium necnon, saltem
Can. 0877      de filio adoptivo agitur, inscribantur nomina adoptantium necnon, saltem si ita fiat in actu civili regionis, parentum naturalium ad
Can. 0878      §§ 1 et 2, attentis Episcoporum conferentiae praescriptis. - Si baptismus neque a parocho neque eo praesente administratus fuerit
Can. 0884      ipse aut curet ut per alium Episcopum administretur; quod si necessitas id requirat, facultatem concedere potest uni vel pluribus
Can. 0889      Extra periculum mortis, ut quis licite confirmationem recipiat, requiritur, si rationis usu polleat, ut sit apte institutus, rite dispositus
Can. 0896      libro baptizatorum, ad normam can. 535, § 2. - Si parochus loci praesens non fuerit, eundem de collata confirmatione
Can. 0904      celebrent; immo enixe commendatur celebratio cotidiana, quae quidem, etiam si praesentia fidelium haberi non possit, actus est Christi et
Can. 0905      licet sacerdoti plus semel in die celebrare. § 2. Si sacerdotum penuria habeatur, concedere potest loci Ordinarius ut sacerdotes
Can. 0913      tamen in periculo mortis versantibus sanctissima Eucharistia ministrari potest, si Corpus Christi a communi cibo discernere et communionem reverenter
Can. 0930      deferant. - § 1. Sacerdos infirmus aut aetate provectus, si stare nequeat, Sacrificium eucharisticum celebrare potest sedens, servatis quidem
Can. 0930      Sacrificium celebrat, adhibendo textum quemlibet Missae ex probatis, adstante, si casus ferat, alio sacerdote vel diacono, aut etiam laico
Can. 0942      impensius meditetur et adoret; huiusmodi tamen expositio fiat tantum si congruus praevideatur fidelium concursus et servatis normis statutis. -
Can. 0950      tenetur, etiamsi sine ipsius culpa stipes perceptae perierint. - Si pecuniae summa offertur pro Missarum applicatione, non indicato Missarum
Can. 0954      applicandarum accipere, quibus intra annum satisfacere non potest. - Si certis in ecclesiis aut oratoriis Missae petuntur celebrandae numero
Can. 0962      edoceantur et absolutioni generali, in casu quoque periculi mortis, si tempus suppetat, praemittatur exhortatio ut actum contritionis quisque elicere
Can. 0968      noctuque degentium, Superiores instituti religiosi aut societatis vitae apostolicae, si sint clericales iuris pontificii, ad normam constitutionum potestate regiminis
Can. 0974      reddat Ordinarium qui ratione incardinationis est presbyteri proprius, aut, si agatur de sodali instituti religiosi, eiusdem competentem Superiorem. §
Can. 0980      et aetate paenitentis, abstineatque a nomine complicis inquirendo. - Si confessario dubium non est de paenitentis dispositione et hic
Can. 0982      falsam denuntiationem formaliter retractaverit et paratus sit ad damna, si quae habeantur, reparanda. - § 1. Sacramentale sigillum inviolabile
Can. 0983      paenitentem. § 2. Obligatione secretum servandi tenentur quoque interpres, si detur, necnon omnes alii ad quos ex confessione notitia
Can. 1004      periculo incipit versari. § 2. Hoc sacramentum iterari potest, si infirmus, postquam convaluerit, denuo in gravem infirmitatem inciderit aut
Can. 1004      infirmus, postquam convaluerit, denuo in gravem infirmitatem inciderit aut si, eadem infirmitate perdurante, discrimen factum gravius sit. - In
Can. 1015      dare, potest quoque eosdem ordines per se ipse conferre, si charactere episcopali polleat. - Episcopus proprius, quod attinet ad
Can. 1043      fuerit. - Christifideles obligatione tenentur impedimenta ad sacros ordines, si qua norint, Ordinario vel parocho ante ordinationem revelandi. -
Can. 1044      delictum commisit, de quo in can. 1041, n. 2, si delictum est publicum; 3_ qui delictum commisit, de quibus
Can. 1047      1. Uni Apostolicae Sedi reservatur dispensatio ab omnibus irregularitatibus, si factum quo innituntur ad forum iudiciale deductum fuerit. §
Can. 1048      reservatis dispensare valet Ordinarius. - In casibus occultis urgentioribus, si adiri nequeat Ordinarius aut cum de irregularitatibus agatur de
Can. 1048      in can. 1041, nn. 3 et 4, Paenitentiaria, et si periculum immineat gravis damni aut infamiae, potest qui irregularitate
Can. 1049      deductis, non autem pro reticitis mala fide. § 2. Si agatur de irregularitate ex voluntario homicidio aut ex procurato
Can. 1050      de studiis rite peractis ad normam can. 1032; 2_ si agatur de ordinandis ad presbyteratum, testimonium recepti diaconatus; 3_
Can. 1050      agatur de ordinandis ad presbyteratum, testimonium recepti diaconatus; 3_ si agatur de promovendis ad diaconatum testimonium recepti baptismi et
Can. 1050      testimonium factae declarationis de qua in can. 1036, necnon, si ordinandus qui promovendus est ad diaconatum permanentem sit uxoratus
Can. 1052      iuris esse peractum atque de idoneitate candidati constare; quod si promovendus sit sodalis instituti religiosi aut societatis vitae apostolicae
Can. 1052      et esse subditum Superioris qui dat litteras. § 3. Si, his omnibus non obstantibus, ob certas rationes Episcopus dubitat
Can. 1053      ordinatis det Episcopus ordinans authenticum ordinationis receptae testimonium; qui, si ab Episcopo extraneo cum litteris dimissoriis promoti fuerint, illud
Can. 1054      in speciali libro in archivo servando. - Loci Ordinarius, si agatur de saecularibus, aut Superior maior competens, si agatur
Can. 1054      Ordinarius, si agatur de saecularibus, aut Superior maior competens, si agatur de ipsius subditis, notitiam uniuscuiusque celebratae ordinationis transmittat
Can. 1061      § 1. Matrimonium inter baptizatos validum dicitur ratum tantum, si non est consummatum; ratum et consummatum, si coniuges inter
Can. 1061      ratum tantum, si non est consummatum; ratum et consummatum, si coniuges inter se humano modo posuerunt coniugalem actum per
Can. 1061      quo coniuges fiunt una caro. § 2. Celebrato matrimonio, si coniuges cohabitaverint, praesumitur consummatio, donec contrarium probetur. § 3
Can. 1061      donec contrarium probetur. § 3. Matrimonium invalidum dicitur putativum, si bona fide ab una saltem parte celebratum fuerit, donec
Can. 1062      ab Episcoporum conferentia, habita ratione consuetudinum et legum civilium, si quae sint, statutum fuit. § 2. Ex matrimonii promissione
Can. 1062      ad petendam matrimonii celebrationem; datur tamen ad reparationem damnorum, si qua debeatur. - Pastores animarum obligatione tenentur curandi ut
Can. 1064      est curare ut debite ordinetur eadem assistentia, auditis etiam, si opportunum videatur, viris et mulieribus experientia et peritia probatis
Can. 1065      confirmationis nondum receperint, illud, antequam ad matrimonium admittantur, recipiant, si id fieri possit sine gravi incommodo. § 2. Ut
Can. 1068      procedere possit ad matrimonio assistendum. - In periculo mortis, si aliae probationes haberi nequeant, sufficit, nisi contraria adsint indicia
Can. 1068      haberi nequeant, sufficit, nisi contraria adsint indicia, affirmatio contrahentium, si casus ferat etiam iurata, se baptizatos esse et nullo
Can. 1069      nullo detineri impedimento. - Omnes fideles obligatione tenentur impedimenta, si quae norint, parocho aut loci Ordinario, ante matrimonii celebrationem
Can. 1070      parocho aut loci Ordinario, ante matrimonii celebrationem, revelandi. - Si alius quam parochus, cuius est assistere matrimonio, investigationes peregerit
Can. 1079      in § 2, loci Ordinarius censetur adiri non posse, si tantum per telegraphum vel telephonum id fieri possit. -
Can. 1080      § 2. Haec potestas valet etiam ad matrimonium convalidandum, si idem periculum sit in mora nec tempus suppetat recurrendi
Can. 1082      est, nec alia dispensatio pro foro externo est necessaria, si postea occultum impedimentum publicum evaserit. - § 1. Vir
Can. 1084      relativa, matrimonium ex ipsa eius natura dirimit. § 2. Si impedimentum impotentiae dubium sit, sive dubio iuris sive dubio
Can. 1086      de quibus in can. 1125 et 1126. § 3. Si pars tempore contracti matrimonii tamquam baptizata communiter habebatur aut
Can. 1091      Impedimentum consanguinitatis non multiplicatur. § 4. Numquam matrimonium permittatur, si quod subest dubium num partes sint consanguineae in aliquo
Can. 1101      vel signis in celebrando matrimonio adhibitis. § 2. At si alterutra vel utraque pars positivo voluntatis actu excludat matrimonium
Can. 1104      per procuratorem. § 2. Sponsi consensum matrimonialem verbis exprimant; si vero loqui non possunt, signis aequipollentibus. - § 1
Can. 1105      per documentum ad normam iuris civilis authenticum. § 3. Si mandans scribere nequeat, id in ipso mandato adnotetur et
Can. 1105      ipse quoque subsignet; secus mandatum irritum est. § 4. Si mandans, antequam procurator eius nomine contrahat, mandatum revocaverit aut
Can. 1111      delegatio facultatis assistendi matrimoniis, determinatis personis expresse dari debet; si agitur de delegatione speciali, ad determinatum matrimonium danda est
Can. 1111      agitur de delegatione speciali, ad determinatum matrimonium danda est; si vero agitur de delegatione generali, scripto est concedenda. -
Can. 1114      constiterit de libero statu contrahentium ad normam iuris atque, si fieri potest, de licentia parochi, quoties vi delegationis generalis
Can. 1115      contrahentium habet domicilium vel quasi-domicilium vel menstruam commorationem, aut, si de vagis agitur, in paroecia ubi actu commorantur; cum
Can. 1116      aut parochi proprii, alibi celebrari possunt. - § 1. Si haberi vel adiri nequeat sine gravi incommodo assistens ad
Can. 1116      esse per mensem duraturam. § 2. In utroque casu, si praesto sit alius sacerdos vel diaconus qui adesse possit
Can. 1117      coram solis testibus. - Statuta superius forma servanda est, si saltem alterutra pars matrimonium contrahentium in Ecclesia catholica baptizata
Can. 1121      matrimonium ad normam can. 1116 contrahitur, sacerdos vel diaconus, si celebrationi adfuerit, secus testes tenentur in solidum cum contrahentibus
Can. 1122      baptizatorum, in quibus baptismus coniugum inscriptus est. § 2. Si coniux matrimonium contraxerit non in paroecia in qua baptizatus
Can. 1125      prohibitum est. - Huiusmodi licentiam concedere potest Ordinarius loci, si iusta et rationabilis causa habeatur; eam ne concedat, nisi
Can. 1127      attinet in matrimonio mixto adhibendam, serventur praescripta can. 1108; si tamen pars catholica matrimonium contrahit cum parte non catholica
Can. 1127      ministri sacri, servatis aliis de iure servandis. § 2. Si graves difficultates formae canonicae servandae obstent, Ordinario loci partis
Can. 1132      can. 1131, n. 2, ex parte Ordinarii loci cessat si grave scandalum aut gravis erga matrimonii sanctitatem iniuria ex
Can. 1143      baptizata discedat. § 2. Discedere censetur pars non baptizata, si nolit cum parte baptizata cohabitare vel cohabitare sine contumelia
Can. 1145      partis conversae; a quo Ordinario concedendae sunt alteri coniugi, si quidem eas petierit, induciae ad respondendum, eodem tamen monito
Can. 1145      eas petierit, induciae ad respondendum, eodem tamen monito ut, si induciae inutiliter praeterlabantur, eius silentium pro responsione negativa habeatur
Can. 1145      facta ab ipsa parte conversa valet, immo est licita, si forma superius praescripta servari nequeat. § 3. In utroque
Can. 1146      ius habet novas nuptias contrahendi cum parte catholica: 1_ si altera pars negative interpellationi responderit, aut si interpellatio legitime
Can. 1146      catholica: 1_ si altera pars negative interpellationi responderit, aut si interpellatio legitime omissa fuerit; 2_ si pars non baptizata
Can. 1146      interpellationi responderit, aut si interpellatio legitime omissa fuerit; 2_ si pars non baptizata, sive iam interpellata sive non, prius
Can. 1148      non baptizatas simul habeat, recepto in Ecclesia catholica baptismo, si durum ei sit cum earum prima permanere, unam ex
Can. 1148      matrimonium, recepto baptismo, forma legitima contrahendum est, servatis etiam, si opus sit, praescriptis de matrimoniis mixtis et aliis de
Can. 1152      non abnuat comparti adulterae atque vitam coniugalem non disrumpat, si tamen eiusdem culpam expresse aut tacite non condonaverit, ius
Can. 1152      ipse quoque adulterium commiserit. § 2. Tacita condonatio habetur si coniux innocens, postquam de adulterio certior factus est, sponte
Can. 1152      cum altero coniuge maritali affectu conversatus fuerit; praesumitur vero, si per sex menses coniugalem convictum servaverit, neque recursum apud
Can. 1152      recursum apud auctoritatem ecclesiasticam vel civilem fecerit. § 3. Si coniux innocens sponte convictum coniugalem solverit, intra sex menses
Can. 1152      ad competentem auctoritatem ecclesiasticam, quae, omnibus inspectis adiunctis, perpendat si coniux innocens adduci possit ad culpam condonandam et ad
Can. 1153      ad separationem in perpetuum non protrahendam. - § 1. Si alteruter coniugum grave seu animi seu corporis periculum alteri
Can. 1153      alteri legitimam praebet causam discedendi, decreto Ordinarii loci et, si periculum sit in mora, etiam propria auctoritate. § 2
Can. 1158      aut opinatur ab initio nullum fuisse. - § 1. Si impedimentum sit publicum, consensus ab utraque parte renovandus est
Can. 1158      canonica, salvo praescripto can. 1127, § 2. § 2. Si impedimentum probari nequeat, satis est ut consensus renovetur privatim
Can. 1158      altera in consensu praestito perseveret, aut ab utraque parte, si impedimentum sit utrique parti notum. - § 1. Matrimonium
Can. 1159      - § 1. Matrimonium irritum ob defectum consensus convalidatur, si pars quae non consenserat, iam consentiat, dummodo consensus ab
Can. 1159      dummodo consensus ab altera parte praestitus perseveret. § 2. Si defectus consensus probari nequeat, satis est ut pars, quae
Can. 1159      non consenserat, privatim et secreto consensum praestet. § 3. Si defectus consensus probari potest, necesse est ut consensus forma
Can. 1161      convalidatio, a competenti auctoritate concessa, secumferens dispensationem ab impedimento, si adsit, atque a forma canonica, si servata non fuerit
Can. 1161      dispensationem ab impedimento, si adsit, atque a forma canonica, si servata non fuerit, necnon retrotractionem effectuum canonicorum ad praeteritum
Can. 1162      partes in vita coniugali perseverare velle. - § 1. Si in utraque vel alterutra parte deficiat consensus, matrimonium nequit
Can. 1162      ab initio praestitus, postea fuerit revocatus. § 2. Quod si consensus ab initio quidem defuerat, sed postea praestitus est
Can. 1165      Concedi potest ab Episcopo dioecesano in singulis casibus, etiam si plures nullitatis rationes in eodem matrimonio concurrant, impletis condicionibus
Can. 1165      pro sanatione matrimonii mixti; concedi autem ab eodem nequit, si adsit impedimentum cuius dispensatio Sedi Apostolicae reservatur ad normam
Can. 1177      eam regit, et monito defuncti parocho proprio. § 3. Si extra propriam paroeciam mors acciderit, neque cadaver ad eam
Can. 1179      generatim celebrantur in propria ecclesia aut oratorio a Superiore, si institutum aut societas sint clericalia, secus a cappellano. §
Can. 1180      aut societas sint clericalia, secus a cappellano. § 1. Si paroecia proprium habeat coemeterium, in eo tumulandi sunt fideles
Can. 1189      cultu praestantes, in ecclesiis vel oratoriis fidelium venerationi expositae, si quando reparatione indigeant, numquam restaurentur sine data scripto licentia
Can. 1192      iure nullum est. - § 1. Votum est publicum, si nomine Ecclesiae a legitimo Superiore acceptetur; secus privatim. §
Can. 1192      a legitimo Superiore acceptetur; secus privatim. § 2. Sollemne, si ab Ecclesia uti tale fuerit agnitum; secus simplex. §
Can. 1196      peregrinos; 2_ Superior instituti religiosi aut societatis vitae apostolicae, si sint clericalia iuris pontificii, quod attinet ad sodales, novitios
Can. 1201      sequitur naturam et condiciones actus cui adicitur. § 2. Si actui directe vergenti in damnum aliorum aut in praeiudicium
Can. 1202      consequitur firmitatem. - Obligatio iureiurando promissorio inducta desinit: 1_ si remittatur ab eo in cuius commodum iusiurandum emissum fuerat
Can. 1202      ab eo in cuius commodum iusiurandum emissum fuerat; 2_ si res iurata substantialiter mutetur, aut, mutatis adiunctis, fiat vel
Can. 1203      eandem potestatem eademque ratione habent circa iusiurandum promissorium; sed si iurisiurandi dispensatio vergat in praeiudicium aliorum qui obligationem remittere
Can. 1204      est interpretandum secundum ius et secundum intentionem iurantis aut, si hic dolo agat, secundum intentionem illius cui iusiurandum praestatur
Can. 1212      iniuria reparetur. - Dedicationem vel benedictionem amittunt loca sacra, si magna ex parte destructa fuerint, vel ad usus profanos
Can. 1222      sacrarum celebrationum sit liber et gratuitus. - § 1. Si qua ecclesia nullo modo ad cultum divinum adhiberi queat
Can. 1235      seu mensa super quam Sacrificium eucharisticum celebratur, fixum dicitur, si ita exstruatur ut cum pavimento cohaereat ideoque amoveri nequeat
Can. 1235      ut cum pavimento cohaereat ideoque amoveri nequeat; mobile vero, si transferri possit. § 2. Expedit in omni ecclesia altare
Can. 1240      coemeteriis civilibus fidelibus defunctis destinata, rite benedicenda. § 2. Si vero hoc obtineri nequeat, toties quoties singuli tumuli rite
Can. 1245      potest etiam Superior instituti religiosi aut societatis vitae apostolicae, si sint clericalia iuris pontificii, quoad proprios subditos aliosque in
Can. 1248      ipso die festo vel vespere diei praecedentis. § 2. Si deficiente ministro sacro aliave gravi de causa participatio eucharisticae
Can. 1248      impossibilis evadat, valde commendatur ut fideles in liturgia Verbi, si quae sit in ecclesia paroeciali aliove sacro loco, iuxta
Can. 1267      causa et, in rebus maioris momenti, de licentia Ordinarii, si agitur de persona iuridica publica; eiusdem Ordinarii licentia requiritur
Can. 1269      temporalibus recipit, ad normam cann. 197-199. - Res sacrae, si in dominio privatorum sunt, praescriptione acquiri a privatis personis
Can. 1269      usus profanos non licet, nisi dedicationem vel benedictionem amiserint; si vero ad personam iuridicam ecclesiasticam publicam pertinent, tantum ab
Can. 1274      territorio ipsius Episcoporum conferentiae constitutam. § 5. Haec instituta, si fieri possit, ita constituenda sunt, ut efficaciam quoque in
Can. 1281      definiantur actus qui finem et modum ordinariae administrationis excedunt; si vero de hac re sileant statuta, competit Episcopo dioecesano
Can. 1289      ecclesiastici, administratores munus suspectum arbitratu suo dimittere nequeunt; quod si ex arbitraria dimissione damnum Ecclesiae obveniat, ad restitutionem tenentur
Can. 1292      Episcoporum conferentia pro sua cuiusque regione definiendas, auctoritas competens, si agatur de personis iuridicis Episcopo dioecesano non subiectis, propriis
Can. 1292      ipse Episcopus dioecesanus ad bona dioecesis alienanda. § 2. Si tamen agatur de rebus quarum valor summam maximam excedit
Can. 1292      validitatem alienationis requiritur insuper licentia Sanctae Sedis. § 3. Si res alienanda sit divisibilis, in petenda licentia pro alienatione
Can. 1296      quo condicio patrimonialis personae iuridicae peior fieri possit. - Si quando bona ecclesiastica sine debitis quidem sollemnitatibus canonicis alienata
Can. 1299      2. In dispositionibus mortis causa in bonum Ecclesiae serventur, si fieri possit, sollemnitates iuris civilis; quae si omissae fuerint
Can. 1299      Ecclesiae serventur, si fieri possit, sollemnitates iuris civilis; quae si omissae fuerint, heredes moneri debent de obligatione, qua tenentur
Can. 1302      bona mobilia vel immobilia cum oneribus adiunctis indicare; quod si donator id expresse et omnino prohibuerit, fiduciam ne acceptet
Can. 1302      alicui sodali instituti religiosi aut societatis vitae apostolicae commissis, si quidem bona sint attributa loco seu dioecesi eorumve incolis
Can. 1303      aliter persequendi. § 2. Bona piae fundationis non autonomae, si concredita fuerint personae iuridicae Episcopo dioecesano subiectae, expleto tempore
Can. 1308      potestas reducendi onera seu legata Missarum gravantia institutum ecclesiasticum, si reditus insufficientes evaserint ad finem proprium eiusdem instituti congruenter
Can. 1310      1. Fidelium voluntatum pro piis causis reductio, moderatio, commutatio, si fundator potestatem hanc Ordinario expresse concesserit, potest ab eodem
Can. 1310      fieri ex iusta tantum et necessaria causa. § 2. Si exsecutio onerum impositorum, ob imminutos reditus aliamve causam, nulla
Can. 1313      potius ad poenam substituendam vel augendam. - § 1. Si post delictum commissum lex mutetur, applicanda est lex reo
Can. 1313      mutetur, applicanda est lex reo favorabilior. § 2. Quod si lex posterior tollat legem vel saltem poenam, haec statim
Can. 1314      ita ut in eam incurratur ipso facto commissi delicti, si lex vel praeceptum id expresse statuat. - § 1
Can. 1315      id autem ne faciat, nisi ex gravissima necessitate. Quod si lex universalis indeterminatam vel facultativam poenam comminetur, lex particularis
Can. 1316      fieri potest, in eadem civitate vel regione uniformes ferantur, si quae ferendae sint, poenales leges. - Poenae eatenus constituantur
Can. 1324      statuta temperari debet vel in eius locum paenitentia adhiberi,si delictum patratum sit: 1_ ab eo, qui rationis usum
Can. 1324      tantum, coactus est, aut ex necessitate vel gravi incommodo, si delictum sit intrinsece malum vel in animarum damnum vergat
Can. 1324      haec gravis permanserit. § 2. Idem potest iudex facere, si qua alia adsit circumstantia, quae delicti gravitatem deminuat. §
Can. 1325      cann. 1323 et 1324; item ebrietas aliaeve mentis perturbationes, si sint de industria ad delictum patrandum vel excusandum quaesitae
Can. 1326      § 2. In casibus, de quibus in § 1, si poena constituta sit latae sententiae, alia poena addi potest
Can. 1328      nisi lex vel praeceptum aliter caveat. § 2. Quod si actus vel omissiones natura sua ad delicti exsecutionem conducant
Can. 1328      poenali subici, nisi sponte ab incepta delicti exsecutione destiterit. Si autem scandalum aliudve grave damnum vel periculum evenerit, auctor
Can. 1329      delictum concurrunt, neque in lege vel praecepto expresse nominantur, si poenae ferendae sententiae in auctorem principalem constitutae sint, iisdem
Can. 1329      incurrunt complices,qui in lege vel praecepto non nominantur, si sine eorum opera delictum patratum non esset, et poena
Can. 1330      doctrinae vel scientiae manifestatione, tamquam non consummatum censendum est, si nemo eam declarationem vel manifestationem percipiat. - § 1
Can. 1331      quibuslibet fungi vel actus regiminis ponere. § 2. Quod si excommunicatio irrogata vel declarata sit, reus: 1_ si agere
Can. 1331      Quod si excommunicatio irrogata vel declarata sit, reus: 1_ si agere velit contra praescriptum § 1, n. 1, est
Can. 1332      can. 1331, § 1 nn. 1 et 2; quod si interdictum irrogatum vel declaratum sit, praescriptum can. 1331, §
Can. 1333      sint sub potestate Superioris poenam constituentis; 2_ ius habitandi, si quod reus ratione officii habeat; 3_ ius administrandi bona
Can. 1333      administrandi bona, quae ad ipsius suspensi officium forte pertineant, si poena sit latae sententiae. § 4. Suspensio vetans fructus
Can. 1335      habet, qui in can. 1333, § 1 recensentur. - Si censura vetet celebrare sacramenta vel sacramentalia vel ponere actum
Can. 1335      sit ad consulendum fidelibus in mortis periculo constitutis; quod si censura latae sententiae non sit declarata, vetitum praeterea suspenditur
Can. 1343      de praescriptis quae ad procedendi tantum rationem attineant. - Si lex vel praeceptum iudici det potestatem applicandi vel non
Can. 1344      potest: 1_ poenae irrogationem in tempus magis opportunum differre, si ex praepropera rei punitione maiora mala eventura praevideantur; 2_
Can. 1344      irroganda abstinere vel poenam mitiorem irrogare aut paenitentiam adhibere, si reus emendatus sit et scandalum reparaverit, aut si ipse
Can. 1344      adhibere, si reus emendatus sit et scandalum reparaverit, aut si ipse satis a civili auctoritate punitus sit vel punitum
Can. 1344      civili auctoritate punitus sit vel punitum iri praevideatur; 3_ si reus primum post vitam laudabiliter peractam deliquerit neque necessitas
Can. 1344      scandalum, obligationem servandi poenam expiatoriam suspendere, ita tamen ut, si reus intra tempus ab ipso iudice determinatum rursus deliquerit
Can. 1345      patraverit, iudex potest etiam a qualibet punitione irroganda abstinere, si censeat aliter posse melius consuli eius emendationi. - Quoties
Can. 1346      consuli eius emendationi. - Quoties reus plura delicta patraverit, si nimius videatur poenarum ferendae sententiae cumulus, prudenti iudicis arbitrio
Can. 1348      potest opportunis monitis aliisque pastoralis sollicitudinis viis, vel etiam, si res ferat, poenalibus remediis eius utilitati et publico bono
Can. 1349      poenalibus remediis eius utilitati et publico bono consulere. - Si poena sit indeterminata neque aliud lex caveat, iudex poenas
Can. 1352      vel irrogavit, nisi aliud expresse caveatur. - § 1. Si poena vetet recipere sacramenta vel sacramentalia, vetitum suspenditur, quamdiu
Can. 1354      poenam constituens, aliis quoque potestatem facere remittendi. § 3. Si Apostolica Sedes poenae remissionem sibi vel aliis reservaverit, reservatio
Can. 1355      stricte est interpretanda. - § 1. Poenam lege constitutam, si sit irrogata vel declarata, remittere possunt, dummodo non sit
Can. 1355      § 2. Poenam latae sententiae nondum declaratam lege constitutam, si Sedi Apostolicae non sit reservata, potest Ordinarius remittere suis
Can. 1356      possunt: 1_ Ordinarius loci, in quo delinquens versatur; 2_ si poena sit irrogata vel declarata, etiam Ordinarius qui iudicium
Can. 1357      non declaratam confessarius remittere potest in foro interno sacramentali, si paenitenti durum sit in statu gravis peccati permanere per
Can. 1359      normam can. 1348 providere vel etiam paenitentiam imponere. - Si quis pluribus poenis detineatur, remissio valet tantummodo pro poenis
Can. 1362      3_ de delictis quae non sunt iure communi punita, si lex particularis alium praescriptionis terminum statuerit. § 2. Praescriptio
Can. 1362      Praescriptio decurrit ex die quo delictum patratum est, vel, si delictum sit permanens vel habituale, ex die quo cessavit
Can. 1363      vel habituale, ex die quo cessavit. - § 1. Si intra terminos de quibus in can. 1362, ex die
Can. 1363      exsequendam praescriptione extinguitur. § 2. Idem valet, servatis servandis, si poena per decretum extra iudicium irrogata sit. - §
Can. 1364      1, nn. 1, 2 et 3, puniri. § 2. Si diuturna contumacia vel scandali gravitas postulet, aliae poenae addi
Can. 1368      non exclusa dimissione e statu clericali, puniri potest. - Si quis, asserens vel promittens aliquid coram ecclesiastica auctoritate, periurium
Can. 1370      in excommunicationem latae sententiae Sedi Apostolicae reservatam incurrit, cui, si clericus sit, alia poena, non exclusa dimissione e statu
Can. 1370      qui episcopali charactere pollet, in interdictum latae sententiae et, si sit clericus, etiam in suspensionem latae sententiae incurrit. §
Can. 1378      incurrit. § 2. In poenam latae sententiae interdicti vel, si sit clericus, suspensionis incurrit: 1_ qui ad ordinem sacerdotalem
Can. 1390      Superiorem falso denuntiat, in interdictum latae sententiae incurrit et, si sit clericus, etiam in suspensionem. § 2. Qui aliam
Can. 1394      civiliter tantum, attentans, in suspensionem latae sententiae incurrit; quod si monitus non resipuerit et scandalum dare perrexerit, gradatim privationibus
Can. 1395      2. Clericus qui aliter contra sextum Decalogi praeceptum deliquerit, si quidem delictum vi vel minis vel publice vel cum
Can. 1395      sedecim annorum patratum sit, iustis poenis puniatur, non exclusa, si casus ferat, dimissione e statu clericali. - Qui graviter
Can. 1407      relativa. § 3. Actor sequitur forum partis conventae; quod si pars conventa multiplex forum habet, optio fori actori conceditur
Can. 1411      debet, nisi partes concorditer aliud tribunal elegerint. § 2. Si causa versetur circa obligationes quae ex alio titulo proveniant
Can. 1415      se conexae, nisi legis praescriptum obstet. - Ratione praeventionis, si duo vel plura tribunalia aeque competentia sunt, ei ius
Can. 1416      appellationis subiecta, ab hoc tribunali solvuntur; a Signatura Apostolica, si eidem tribunali appellationis non subsunt. - § 1. Ob
Can. 1419      vel per alios, secundum canones qui sequuntur. § 2. Si vero agatur de iuribus aut bonis temporalibus personae iuridicae
Can. 1425      casibus aliter statuerit. § 4. In primo iudicii gradu, si forte collegium constitui nequeat, Episcoporum conferentia, quamdiu huiusmodi impossibilitas
Can. 1427      Vicarius iudicialis vel Vicarius iudicialis adiunctus. - § 1. Si controversia sit inter religiosos vel domos eiusdem instituti religiosi
Can. 1427      nisi aliud in constitutionibus caveatur, est Superior provincialis, aut, si monasterium sit sui iuris, Abbas localis. § 2. Salvo
Can. 1427      iuris, Abbas localis. § 2. Salvo diverso constitutionum praescripto, si res contentiosa agatur inter duas provincias, in prima instantia
Can. 1427      iudicabit per se ipse vel per delegatum supremus Moderator; si inter duo monasteria, Abbas superior congregationis monasticae. § 3
Can. 1427      inter duo monasteria, Abbas superior congregationis monasticae. § 3. Si demum controversia enascatur inter religiosas personas physicas vel iuridicas
Can. 1428      obstet, interim decidere quae et quomodo probationes colligendae sint, si forte de hac re quaestio oriatur, dum ipse munus
Can. 1431      vel ex natura rei evidenter necessarius sit. § 2. Si in praecedenti instantia intervenerit promotor iustitiae, in ulteriore gradu
Can. 1434      earumve alteram audiat, etiam promotor iustitiae et vinculi defensor, si iudicio intersint, audiendi sunt; 2_ quoties instantia partis requiritur
Can. 1437      Cuilibet processui intersit notarius, adeo ut nulla habeantur acta, si non fuerint ab eo subscripta. § 2. Acta, quae
Can. 1439      locali, penes Abbatem superiorem congregationis monasticae. - § 1. Si quod tribunal primae instantiae unicum pro pluribus dioecesibus, ad
Can. 1440      potestates, quae Episcopo dioecesano competunt circa suum tribunal. - Si competentia ratione gradus, ad normam cann. 1438 et 1439
Can. 1441      instantiae eodem modo quo tribunal primae instantiae constitui debet. Si tamen in primo iudicii gradu, secundum can. 1425, §
Can. 1445      rectae administrationi iustitiae invigilare et in advocatos vel procuratores, si opus sit, animadvertere; 2_ tribunalium competentiam prorogare; 3_ promovere
Can. 1446      gravibus quoque hominibus ad mediationem adhibitis. § 3. Quod si circa privatum partium bonum lis versetur, dispiciat iudex num
Can. 1449      eum recusare. § 2. De recusatione videt Vicarius iudicialis; si ipse recusetur, videt Episcopus qui tribunali praeest. § 3
Can. 1449      ipse recusetur, videt Episcopus qui tribunali praeest. § 3. Si Episcopus sit iudex et contra eum recusatio opponatur, ipse
Can. 1449      eum recusatio opponatur, ipse abstineat a iudicando. § 4. Si recusatio opponatur contra promotorem iustitiae, defensorem vinculi aut alios
Can. 1449      exceptione videt praeses in tribunali collegiali vel ipse iudex, si unicus sit. - Recusatione admissa, personae mutari debent, non
Can. 1451      definienda est, auditis partibus, promotore iustitiae vel vinculi defensore, si intersint, neque ipsi recusati sint. § 2. Actus positi
Can. 1451      qui autem positi sunt post propositam recusationem, rescindi debent, si pars petat intra decem dies ab admissa recusatione. -
Can. 1455      § 1. In iudicio poenali semper, in contentioso autem si ex revelatione alicuius actus processualis praeiudicium partibus obvenire possit
Can. 1457      § 2. Iisdem sanctionibus subsunt tribunalis ministri et adiutores, si officio suo, ut supra, defuerint; quos omnes etiam iudex
Can. 1460      lite emerserint, et quam primum definiendae. - § 1. Si exceptio proponatur contra iudicis competentiam, hac de re ipse
Can. 1460      debet. § 2. In casu exceptionis de incompetentia relativa, si iudex se competentem pronuntiet, eius decisio non admittit appellationem
Can. 1460      querela nullitatis et restitutio in integrum. § 3. Quod si iudex se incompetentem declaret, pars qua se gravatam reputat
Can. 1467      illos praefinire debet, habita ratione naturae uniuscuiusque actus. - Si die ad actum iudicialem indicto vacaverit tribunal, terminus intellegitur
Can. 1471      etiam a munere apud tribunalia ecclesiastica exercendo suspendere. - Si qua persona interroganda utatur lingua iudici vel partibus ignota
Can. 1471      redigantur lingua originaria et translatio addatur. Interpres etiam adhibeatur si surdus vel mutus interrogari debet, nisi forte malit iudex
Can. 1473      Quoties in actis iudicialibus partium aut testium subscriptio requiritur, si pars aut testis subscribere nequeat vel nolit, id in
Can. 1474      de eius authenticitate, ad tribunal superius mittatur. § 2. Si acta exarata fuerint lingua tribunali superiori ignota, transferantur in
Can. 1478      tutores vel curatores, salvo praescripto § 3. § 2. Si iudex existimet minorum iura esse in conflictu cum iuribus
Can. 1478      3. Sed in causis spiritualibus et cum spiritualibus conexis, si minores usum rationis assecuti sint, agere et respondere queunt
Can. 1478      parentum vel tutoris consensu, et quidem per se ipsi, si aetatem quattuordecim annorum expleverint; secus per curatorem a iudice
Can. 1479      civili constitutus, idem potest a iudice ecclesiastico admitti, audito, si fieri potest, Episcopo dioecesano eius cui datus est; quod
Can. 1479      fieri potest, Episcopo dioecesano eius cui datus est; quod si non adsit aut non videatur admittendus, ipse iudex tutorem
Can. 1481      semper habere debet advocatum. § 3. In iudicio contentioso, si agatur de minoribus aut de iudicio in quo bonum
Can. 1482      nisi expressa facultas eidem facta fuerit. § 2. Quod si tamen, iusta causa suadente, plures ab eodem constituantur, hi
Can. 1484      iudex potest procuratorem admittere etiam non exhibito mandato, praestita, si res ferat, idonea cautione; actus autem qualibet vi caret
Can. 1484      res ferat, idonea cautione; actus autem qualibet vi caret, si intra terminum peremptorium a iudice statuendum, procurator mandatum rite
Can. 1486      advocati remotio effectum sortiatur, necesse est ipsis intimetur, et, si lis iam contestata fuerit, iudex et adversa pars certiores
Can. 1486      § 2. Lata definitiva sententia, ius et officium appellandi, si mandans non renuat, procuratori manet. - Tum procurator tum
Can. 1488      immodico emolumento vel rei litigiosae parte vindicata pacisci. Quae si fecerint, nulla est pactio, et a iudice poterunt poena
Can. 1488      mulctari. Advocatus praeterea tum ab officio suspendi, tum etiam si recidivus sit, ab Episcopo, qui tribunali praeest, ex albo
Can. 1493      de eadem re sive de diversis, aliquem convenire potest, si aditi tribunalis competentiam non egrediantur. - § 1. Pars
Can. 1498      Sequestratio rei et inhibitio exercitii iuris decerni nullatenus possunt, si damnum quod timetur possit aliter reparari et idonea cautio
Can. 1499      inhibitionem exercitii iuris concedit, praeviam imponere cautionem de damnis, si ius suum non probaverit, resarciendis. - Ad naturam et
Can. 1505      aut reicere. § 2. Libellus reici potest tantum: 1_ si iudex vel tribunal incompetens sit; 2_ si sine dubio
Can. 1505      tantum: 1_ si iudex vel tribunal incompetens sit; 2_ si sine dubio constet actori legitimam deesse personam standi in
Can. 1505      constet actori legitimam deesse personam standi in iudicio; 3_ si non servata sint praescripta can. 1504, nn. 1-3; 4_
Can. 1505      non servata sint praescripta can. 1504, nn. 1-3; 4_ si certo pateat ex ipso libello petitionem quolibet carere fundamento
Can. 1505      posse, ut aliquod ex processu fundamentum appareat. § 3. Si libellus reiectus fuerit ob vitia quae emendari possunt, actor
Can. 1505      suffultum interponere vel ad tribunal appellationis vel ad collegium, si libellus reiectus fuerit a praeside; quaestio autem reiectionis expeditissime
Can. 1506      a praeside; quaestio autem reiectionis expeditissime definienda est. - Si iudex intra mensem ab exhibito libello decretum non ediderit
Can. 1506      interest, instare potest ut iudex suo munere fungatur; quod si nihilominus iudex sileat, inutiliter lapsis decem diebus a facta
Can. 1507      an coram ipso se sistere ad dubia concordanda. Quod si ex scriptis responsionibus perspiciat necessitatem partes convocandi, id potest
Can. 1507      partes convocandi, id potest novo decreto statuere. § 2. Si libellus pro admisso habetur ad normam can. 1506, decretum
Can. 1507      instantia, de qua in eo canone. § 3. Quod si partes litigantes de facto coram iudice se sistant ad
Can. 1508      esse parti, antequam haec deposuerit in iudicio. § 3. Si lis moveatur adversus eum qui non habet liberum exercitium
Can. 1511      quominus citatio ad se perveniat, legitime citatus habeatur. - Si citatio non fuerit legitime notificata, nulla sunt acta processus
Can. 1515      contestata, possessor rei alienae desinit esse bonae fidei; ideoque, si damnatur ut rem restituat, fructus quoque a contestationis die
Can. 1518      sententiae definitivae, sed etiam aliis modis iure praefinitis. - Si pars litigans moriatur aut statum mutet aut cesset ab
Can. 1518      causa conclusa, iudex procedere debet ad ulteriora, citato procuratore, si adsit, secus defuncti herede vel successore. - § 1
Can. 1519      adsit, secus defuncti herede vel successore. - § 1. Si a munere cesset tutor vel curator vel procurator, qui
Can. 1519      quam primum constituat; procuratorem vero ad litem constituere potest, si pars neglexerit intra brevem terminum ab ipso iudice statutum
Can. 1520      neglexerit intra brevem terminum ab ipso iudice statutum. - Si nullus actus processualis, nullo obstante impedimento, ponatur a partibus
Can. 1527      utiles videantur et sint licitae, adduci possunt. § 2. Si pars instet ut probatio a iudice reiecta admittatur, ipse
Can. 1528      iudice reiecta admittatur, ipse iudex rem expeditissime definiat. - Si pars vel testis se sistere ad respondendum coram iudice
Can. 1531      respondere debet et veritatem integre fateri. § 2. Quod si respondere recusaverit, iudicis est aestimare quid ad factorum probationem
Can. 1536      confessio iudicialis. - § 1. Confessio iudicialis unius partis, si agatur de negotio aliquo privato et in causa non
Can. 1538      Confessio vel alia quaevis partis declaratio qualibet vi caret, si constet eam ex errore facti esse prolatam, aut vi
Can. 1543      sint confessiones, ad normam can. 1536, § 2. - Si abrasa, correcta, interpolata aliove vitio documenta infecta demonstrentur, iudicis
Can. 1546      aut sine periculo violationis secreti servandi. § 2. Attamen si qua saltem documenti particula describi possit et in exemplari
Can. 1554      Antequam testes examinentur, eorum nomina cum partibus communicentur; quod si id, prudenti iudicis existimatione, fieri sine gravi difficultate nequeat
Can. 1555      praescripto can. 1550, pars petere potest ut testis excludatur, si iusta exclusionis causa demonstretur ante testis excussionem. - Citatio
Can. 1560      § 1. Testes seorsim singuli examinandi sunt. § 2. Si testes inter se aut cum parte in re gravi
Can. 1561      iustitiae, vel defensor vinculi, vel advocati qui examini intersint, si alias interrogationes testi faciendas habeant, has non testi, sed
Can. 1562      2. Iudex testi deferat iuramentum iuxta can. 1532; quod si testis renuat illud emittere, iniuratus audiatur. - Iudex imprimis
Can. 1565      non sunt cum testibus antea communicandae. § 2. Attamen si ea quae testificanda sunt ita a memoria sint remota
Can. 1565      recolantur certo affirmari nequeant, poterit iudex nonnulla testem praemonere, si id sine periculo fieri posse censeat. - Testes ore
Can. 1567      machinae magnetophonicae, dummodo dein responsiones scripto consignentur et subscribantur, si fieri potest, a deponentibus. - Notarius in actis mentionem
Can. 1570      seu testificationes publici iuris fiant, denuo ad examen vocari, si iudex id necessarium vel utile ducat, dummodo collusionis vel
Can. 1572      testificationis reddendae causa. - In aestimandis testimoniis iudex, requisitis, si opus sit, testimonialibus litteris, consideret: 1_ quae condicio sit
Can. 1575      Iudicis est peritos nominare, auditis vel proponentibus partibus, aut, si casus ferat, relationes ab aliis peritis iam factas assumere
Can. 1578      nisi iudex unam a singulis subscribendam fieri iubeat: quod si fiat, sententiarum discrimina, si qua fuerint, diligenter adnotentur. §
Can. 1578      singulis subscribendam fieri iubeat: quod si fiat, sententiarum discrimina, si qua fuerint, diligenter adnotentur. § 2. Periti debent indicare
Can. 1581      peritos privatos, a iudice probandos, designare. § 2. Hi, si iudex admittat, possunt acta causae, quatenus opus sit, inspicere
Can. 1582      exsecutioni interesse; semper autem possunt suam relationem exhibere. - Si ad definitionem causae iudex opportunum duxerit ad aliquem locum
Can. 1589      principali iudicio, an vero sit in limine reicienda; et, si eam admittat, utrum talis sit gravitatis, ut solvi debeat
Can. 1589      debeat per sententiam interlocutoriam vel per decretum. § 2. Si vero iudicet quaestionem incidentem non esse resolvendam ante sententiam
Can. 1590      ratio habeatur, cum causa principalis definietur. - § 1. Si quaestio incidens solvi debeat per sententiam, serventur normae de
Can. 1590      nisi, attenta rei gravitate, aliud iudici videatur. § 2. Si vero solvi debeat per decretum, tribunal potest rem committere
Can. 1592      instantiam, sive ex officio, auditis partibus. - § 1. Si pars conventa citata non comparuerit nec idoneam absentiae excusationem
Can. 1592      in § 1, feratur, debet, etiam per novam citationem si opus fuerit, constare citationem, legitime factam, ad partem conventam
Can. 1593      ad partem conventam tempore utili pervenisse. - § 1. Si pars conventa dein in iudicio se sistat aut responsum
Can. 1593      ante causae definitionem, impugnationibus uti potest adversus sententiam; quod si probet se legitimo impedimento fuisse detentam, quod sine sua
Can. 1594      antea demonstrare non potuerit, querela nullitatis uti potest. - Si die et hora ad litis contestationem praestitutis actor neque
Can. 1594      idoneam excusationem attulerit: 1_ iudex eum citet iterum; 2_ si actor novae citationi non paruerit, praesumitur instantiae renuntiasse ad
Can. 1594      praesumitur instantiae renuntiasse ad normam cann. 1524-1525; 3_ quod si postea in processu intervenire velit, servetur can. 1593. -
Can. 1595      expensas, quae ob ipsius absentiam factae sunt, tum etiam, si opus sit, indemnitatem alteri parti praestandi. § 2. Si
Can. 1595      si opus sit, indemnitatem alteri parti praestandi. § 2. Si tum actor tum pars conventa fuerint absentes a iudicio
Can. 1596      eidem brevi ac peremptorio termino ad probationes suas exhibendas, si causa ad periodum probatoriam pervenerit. - Tertium, cuius interventus
Can. 1598      probationes complendas partes possunt alias iudici proponere; quibus acquisitis, si iudex necessarium duxerit, iterum est locus decreto de quo
Can. 1600      causis, in quibus agitur de solo privato partium bono, si omnes partes consentiant; 2_ in ceteris causis, auditis partibus
Can. 1602      sedente iudex, consentientibus partibus, satis esse censeat. § 2. Si defensiones cum praecipuis documentis typis imprimantur, praevia iudicis licentia
Can. 1602      typis imprimantur, praevia iudicis licentia requiritur, salva secreti obligatione, si qua sit. § 3. Quoad extensionem defensionum, numerum exemplarium
Can. 1604      iudici datae, quae maneant extra acta causae. § 2. Si causae discussio scripto facta sit, iudex potest statuere ut
Can. 1605      et 1604, § 2, assistat notarius ad hoc ut, si iudex praecipiat aut pars postulet et iudex consentiat, de
Can. 1606      de disceptatis et conclusis scripto statim referre possit. - Si partes parare sibi tempore utili defensionem neglexerint, aut se
Can. 1606      neglexerint, aut se remittant iudicis scientiae et conscientiae, iudex, si ex actis et probatis rem habeat plane perspectam, poterit
Can. 1606      pronuntiare, requisitis tamen animadversionibus promotoris iustitiae et defensoris vinculi, si iudicio intersint. - Causa iudiciali modo pertractata, si sit
Can. 1607      vinculi, si iudicio intersint. - Causa iudiciali modo pertractata, si sit principalis, definitur a iudice per sententiam definitivam; si
Can. 1607      si sit principalis, definitur a iudice per sententiam definitivam; si sit incidens, per sententiam interlocutoriam, firmo praescripto can. 1589
Can. 1609      qui ad decisionem aliorum accedere noluit, exigere potest ut, si fiat appellatio, suae conclusiones ad tribunal superius transmittantur. §
Can. 1609      suae conclusiones ad tribunal superius transmittantur. § 5. Quod si iudices in prima discussione ad sententiam devenire aut nolint
Can. 1610      can. 1600 complenda sit causae instructio. - § 1. Si iudex sit unicus, ipse sententiam exarabit. § 2. In
Can. 1612      nominibus et domiciliis rite designatis, promotor iustitiae, defensor vinculi, si partem in iudicio habuerint. § 2. Referre postea debet
Can. 1612      in quibus prolata est et cum subscriptione iudicis vel, si de tribunali collegiali agatur, omnium iudicum et notarii. -
Can. 1616      idem exemplar ad normam can. 1509. - § 1. Si in sententiae textu vel error irrepserit in calculis, vel
Can. 1616      partibus et decreto ad calcem sententiae apposito. § 2. Si qua pars refragetur, quaestio incidens decreto definiatur. - Ceterae
Can. 1617      - Ceterae iudicis pronuntiationes, praeter sententiam, sunt decreta quae si mere ordinatoria non sint, vim non habent, nisi saltem
Can. 1618      - Sententia interlocutoria vel decretum vim sententiae definitivae habent, si iudicium impediunt vel ipsi iudicio aut alicui ipsius gradui
Can. 1620      privatorum bonum attinenti. - Sententia vitio insanabilis nullitatis laborat, si: 1_ lata est a iudice absolute incompetenti; 2_ lata
Can. 1622      publicationis sententiae. - Sententia vitio sanabilis nullitatis dumtaxat laborat, si: 1_ lata est a non legitimo numero iudicum, contra
Can. 1624      querela nullitatis videt ipse iudex qui sententiam tulit; quod si pars vereatur ne iudex, qui sententiam querela nullitatis impugnatam
Can. 1630      quindecim dierum utilium a notitia publicationis sententiae. § 2. Si ore fiat, notarius eam scripto coram ipso appellante redigat
Can. 1631      fiat, notarius eam scripto coram ipso appellante redigat. - Si quaestio oriatur de iure appellandi, de ea videat expeditissime
Can. 1632      appellationis iuxta normas processus contentiosi oralis. - § 1. Si in appellatione non indicetur ad quod tribunal ipsa dirigatur
Can. 1632      de quo in cann. 1438 et 1439. § 2. Si alia pars ad aliud tribunal appellationis provocaverit, de causa
Can. 1634      huius sententiae et indicatis appellationis rationibus. § 2. Quod si pars exemplar impugnatae sententiae intra utile tempus a tribunali
Can. 1636      cum effectibus, de quibus in can. 1525. § 2. Si appellatio proposita sit a vinculi defensore vel a promotore
Can. 1637      ab actore prodest etiam convento, et vicissim. § 2. Si plures sunt conventi vel actores et ab uno vel
Can. 1637      res petita est individua aut obligatio solidalis. § 3. Si interponatur ab una parte super aliquo sententiae capite, pars
Can. 1641      - Firmo praescripto can. 1643, res iudicata habetur: 1_ si duplex intercesserit inter easdem partes sententia conformis de eodem
Can. 1641      de eodem petito et ex eadem causa petendi; 2_ si appellatio adversus sententiam non fuerit intra tempus utile proposita
Can. 1641      adversus sententiam non fuerit intra tempus utile proposita; 3_ si, in gradu appellationis, instantia perempta sit vel eidem renuntiatum
Can. 1641      appellationis, instantia perempta sit vel eidem renuntiatum fuerit; 4_ si lata sit sententia definitiva, a qua non datur appellatio
Can. 1644      haud exceptis causis de coniugum separatione. - § 1. Si duplex sententia conformis in causa de statu personarum prolata
Can. 1646      appellationis, intra tres menses a notitia publicationis sententiae; quod si in casu, de quo in can. 1645, § 2
Can. 1647      in integrum sententiae exsecutionem nondum inceptam suspendit. § 2. Si tamen ex probabilibus indiciis suspicio sit petitionem factam esse
Can. 1647      exsecutioni demandetur, assignata tamen restitutionem petenti idonea cautione ut, si restituatur in integrum, indemnis fiat. - Concessa restitutione in
Can. 1650      can. 1647. § 2. Iudex qui sententiam tulit et, si appellatio proposita sit, etiam iudex appellationis, sententiae, quae nondum
Can. 1650      iubere possunt ex officio vel ad instantiam partis, idoneis, si casus ferat, praestitis cautionibus, si agatur de provisionibus seu
Can. 1650      ad instantiam partis, idoneis, si casus ferat, praestitis cautionibus, si agatur de provisionibus seu praestationibus ad necessariam sustentationem ordinatis
Can. 1650      ordinatis, vel alia iusta causa urgeat. § 3. Quod si sententia, de qua in § 2, impugnetur, iudex qui
Can. 1650      § 2, impugnetur, iudex qui de impugnatione cognoscere debet, si videt hanc probabiliter fundatam esse et irreparabile damnum ex
Can. 1652      in ipso sententiae tenore includatur vel separatim edatur. - Si sententiae exsecutio praeviam rationum redditionem exigat, quaestio incidens habetur
Can. 1653      qua sententia primi gradus lata est. § 2. Quod si hic renuat vel neglegat, parte cuius interest instante vel
Can. 1654      et vim exsecutionis, non autem de merito causae; quod si habeat aliunde compertum sententiam esse nullam vel manifeste iniustam
Can. 1656      exclusae, nisi pars processum contentiosum ordinarium petat. § 2. Si processus oralis adhibeatur extra casus iure permissos, actus iudiciales
Can. 1659      exemplari authentico, documenta quibus petitio innititur. - § 1. Si conamen conciliationis ad normam can. 1446, § 2 inutile
Can. 1659      ad normam can. 1446, § 2 inutile cesserit, iudex, si aestimet libellum aliquo fundamento niti, intra tres dies, decreto
Can. 1660      habet citationis iudicialis, de quibus in can. 1512. - Si exceptiones partis conventae id exigant, iudex parti actrici praefiniat
Can. 1666      tantummodo ad normam can. 1600 novas probationes decernere. - Si in audientia probationes omnes colligi non potuerint, altera statuatur
Can. 1669      primum, ordinarie non ultra quindecim dies, partibus notificetur. - Si tribunal appellationis perspiciat in inferiore iudicii gradu processum contentiosum
Can. 1672      ad civilem magistratum, nisi ius particulare statuat easdem causas, si incidenter et accessorie agantur, posse a iudice ecclesiastico cognosci
Can. 1674      coniuges; 2_ promotor iustitiae, cum nullitas iam divulgata est, si matrimonium convalidari nequeat aut non expediat. - § 1
Can. 1675      in foro canonico sive in foro civili. § 2. Si autem coniux moriatur pendente causa, servetur can. 1518. -
Can. 1676      spem boni exitus perspicit, pastoralia media adhibeat, ut coniuges, si fieri potest, ad matrimonium forte convalidandum et ad coniugalem
Can. 1677      impugnetur. § 4. Post decem dies a notificatione decreti, si partes nihil opposuerint, praeses vel ponens novo decreto causae
Can. 1678      disponat. - § 1. Defensori vinculi, partium patronis et, si in iudicio sit, etiam promotori iustitiae ius est: 1_
Can. 1679      normam can. 1536 aestimandas, testes de ipsarum partium credibilitate, si fieri potest, adhibeat, praeter alia indicia et adminicula. -
Can. 1682      Sententia, quae matrimonii nullitatem primum declaraverit, una cum appellationibus, si quae sint, et ceteris iudicii actis, intra viginti dies
Can. 1682      publicatione ad tribunal appellationis ex officio transmittatur. § 2. Si sententia pro matrimonii nullitate prolata sit in primo iudicii
Can. 1682      iudicii gradu, tribunal appellationis, perpensis animadversionibus defensoris vinculi et, si quae sint, etiam partium, suo decreto vel decisionem continenter
Can. 1683      vel ad ordinarium examen novi gradus causam admittat. - Si in gradu appellationis novum nullitatis matrimonii caput afferatur, tribunal
Can. 1684      prohibeatur. § 2. Praescripta can. 1644 servanda sunt, etiam si sententia, quae matrimonii nullitatem declaraverit, non altera sententia sed
Can. 1686      et cum interventu defensoris vinculi, matrimonii nullitatem sententia declarare, si ex documento, quod nulli contradictioni vel exceptioni sit obnoxium
Can. 1687      procuratoris. - § 1. Adversus hanc declarationem defensor vinculi, si prudenter existimaverit vel vitia de quibus in can. 1686
Can. 1692      2. Ubi decisio ecclesiastica effectus civiles non sortitur, vel si sententia civilis praevidetur non contraria iuri divino, Episcopus dioecesis
Can. 1692      peculiaribus adiunctis, licentiam concedere adeundi forum civile. § 3. Si causa versetur etiam circa effectus mere civiles matrimonii, satagat
Can. 1693      contentiosum ordinarium petant, processus contentiosus oralis adhibeatur. § 2. Si processus contentiosus ordinarius adhibitus sit et appellatio proponatur, tribunal
Can. 1699      dispensatio, est Episcopus dioecesanus domicilii vel quasi-domicilii oratoris, qui, si constiterit de fundamento precum, processus instructionem disponere debet. §
Can. 1699      de fundamento precum, processus instructionem disponere debet. § 2. Si tamen casus propositus speciales habeat difficultates ordinis iuridici vel
Can. 1700      vel alienae dioecesis aut idoneo sacerdoti. § 2. Quod si introducta sit petitio iudicialis ad declarandam nullitatem eiusdem matrimonii
Can. 1703      - § 1. Non fit publicatio actorum; iudex tamen, si conspiciat petitioni partis oratricis vel exceptioni partis conventae grave
Can. 1704      iusta causa ad dispensandum et gratiae opportunitate. § 2. Si instructio processus commissa sit alieno tribunali ad normam can
Can. 1705      animadversionibus defensoris vinculi transmittat ad Sedem Apostolicam. § 2. Si, iudicio Apostolicae Sedis, requiratur supplementum instructionis, id Episcopo significabitur
Can. 1705      elementis circa quae instructio complenda est. § 3. Quod si Apostolica Sedes rescripserit ex deductis non constare de inconsummatione
Can. 1707      qua in § 1, Episcopus dioecesanus tantummodo proferre valet si, peractis opportunis investigationibus, ex testium depositionibus, ex fama aut
Can. 1710      Misso libello, clericus ordines exercere ipso iure vetatur. - Si Congregatio causam ad tribunal remiserit, serventur, nisi rei natura
Can. 1714      deque iudicio arbitrali serventur normae a partibus selectae vel, si partes nullas selegerint, lex ab Episcoporum conferentia lata, si
Can. 1714      si partes nullas selegerint, lex ab Episcoporum conferentia lata, si qua sit, vel lex civilis vigens in loco ubi
Can. 1715      de quibus libere disponere partes non possunt. § 2. Si agitur de bonis ecclesiasticis temporalibus, serventur, quoties materia id
Can. 1716      iure statutae pro rerum ecclesiasticarum alienatione. - § 1. Si lex civilis arbitrali sententiae vim non agnoscat, nisi a
Can. 1716      iudicis ecclesiastici loci, in quo lata est. § 2. Si autem lex civilis admittat sententiae arbitralis coram civili iudice
Can. 1717      quas auditor in processu, potestates et obligationes; idemque nequit, si postea iudicialis processus promoveatur, in eo iudicem agere. -
Can. 1718      quibus in § § 1 et 2, audiat Ordinarius, si prudenter censeat, duos iudices aliosve iuris peritos. § 4
Can. 1719      investigatio initur vel clauditur, eaque omnia quae investigationem praecedunt, si necessaria non sint ad poenalem processum, in secreto curiae
Can. 1720      ad poenalem processum, in secreto curiae archivo custodiantur. - Si Ordinarius censuerit per decretum extra iudicium esse procedendum: 1_
Can. 1720      et argumenta omnia cum duobus assessoribus accurate perpendat; 3_ si de delicto certo constet neque actio criminalis sit extincta
Can. 1721      rationibus in iure et in facto. - § 1. Si Ordinarius decreverit processum poenalem iudicialem esse ineundum, acta investigationis
Can. 1723      ab ipso iudice praefinitum, sibi constituendum. § 2. Quod si reus non providerit, iudex ante litis contestationem advocatum ipse
Can. 1726      loquatur. - In quolibet poenalis iudicii gradu et stadio, si evidenter constet delictum non esse a reo patratum, iudex
Can. 1727      extinctam. - § 1. Appellationem proponere potest reus, etiam si sententia ipsum ideo tantum dimiserit, quia poena erat facultativa
Can. 1729      laesae, de quo in § 1, non amplius admittitur, si factus non sit in primo iudicii poenalis gradu. §
Can. 1729      etiamsi appellatio in poenali iudicio fieri non possit; quod si utraque appellatio, licet a diversis partibus, proponatur, unicum fiat
Can. 1733      statuendas, munus sit aequas solutiones quaerere et suggerere; quod si conferentia id non iusserit, potest Episcopus eiusmodi consilium vel
Can. 1733      can. 1734, neque termini ad recurrendum sunt elapsi; quod si adversus decretum recursus propositus sit, ipse Superior, qui de
Can. 1735      recursibus proponendis ad normam cann. 57 et 1735. - Si intra triginta dies, ex quo petitio, de qua in
Can. 1735      decernat, termini ad recurrendum decurrunt ex novi decreti intimatione; si autem intra triginta dies nihil decernat, termini decurrunt ex
Can. 1736      § 3. Suspensa decreti exsecutione ad normam § 2, si postea recursus proponatur, is qui de recursu videre debet
Can. 1736      decernat utrum suspensio sit confirmanda an revocanda. § 4. Si nullus recursus intra statutum terminum adversus decretum proponatur, suspensio
Can. 1738      vitatis inutilibus moris; immo vero patronus ex officio constituatur, si recurrens patrono careat et Superior id necessarium censeat; semper
Can. 1739      confirmare vel irritum declarare, sed etiam rescindere, revocare, vel si id Superiori magis expedire videatur, emendare, subrogare, ei obrogare
Can. 1742      huic malo aliud remedium afferi nequeat. - § 1. Si ex instructione peracta constiterit adesse causam de qua in
Can. 1742      stabiliter, a consilio presbyterali constituto, Episcopo proponente, selectis; quod si exinde censeat ad amotionem esse deveniendum, causa et argumentis
Can. 1744      legitime acceptari possit et reapse acceptetur. - § 1. Si parochus intra praestitutos dies non responderit, Episcopus iteret invitationem
Can. 1744      iteret invitationem prorogando tempus utile ad respondendum. § 2. Si Episcopo constiterit parochum alteram invitationem recepisse, non autem respondisse
Can. 1744      recepisse, non autem respondisse etsi nullo impedimento detentum, aut si parochus renuntiationem nullis adductis motivis recuset, Episcopus decretum amotionis
Can. 1745      nullis adductis motivis recuset, Episcopus decretum amotionis ferat. - Si vero parochus causam adductam eiusque rationes oppugnet, motiva allegans
Can. 1745      impugnationes in relatione scripta colligat, immo probationes in contrarium, si quas habeat, afferat; 2_ deinde, completa, si opus sit
Can. 1745      in contrarium, si quas habeat, afferat; 2_ deinde, completa, si opus sit, instructione, una cum iisdem parochis de quibus
Can. 1746      - Amoto parocho, Episcopus consulat sive assignatione alius officii, si ad hoc idoneus sit, sive pensione, prout casus ferat
Can. 1747      pertinent ei tradere, cui Episcopus paroeciam commiserit. § 2. Si autem de infirmo agatur, qui e paroeciali domo sine
Can. 1748      parochum nominare, sed per administratorem paroecialem interim provideat. - Si bonum animarum vel Ecclesiae necessitas aut utilitas postulet, ut
Can. 1749      suadeat ut pro Dei atque animarum amore consentiat. - Si parochus consilio ac suasionibus Episcopi obsequi non intendat, rationes
Can. 1750      obsequi non intendat, rationes in scriptis exponat. - Episcopus, si, non obstantibus allatis rationibus, iudicet a proposito non esse
Can. 1750      selectis, rationes perpendat quae translationi faveant vel obstent; quod si exinde translationem peragendam censeat, paternas exhortationes parocho iteret. -
Can. 1751      paternas exhortationes parocho iteret. - § 1. His peractis, si adhuc et parochus renuat et Episcopus putet translationem esse

SIBI     [101]
Can. 0043      Actus administrativi exsecutor potest alium pro suo prudenti arbitrio sibi substituere, nisi substitutio prohibita fuerit, aut electa industria personae
Can. 0074      aliud in ipsa lege caveatur. - Quamvis gratia oretenus sibi concessa quis in foro interno uti possit, tenentur illam
Can. 0080      renuntiare nequeunt; nec ipsi personae iuridicae integrum est privilegio sibi concesso renuntiare, si renuntiatio cedat in Ecclesiae praeiudicium. -
Can. 0084      aut eius usus illicitus fiat. - Qui abutitur potestate sibi ex privilegio data, privilegio ipso privari meretur; quare, Ordinarius
Can. 0116      quae ab ecclesiastica auctoritate competenti constituuntur ut intra fines sibi praestitutos nomine Ecclesiae, ad normam praescriptorum iuris, munus proprium
Can. 0216      actionem promoveant vel sustineant; nullum tamen inceptum nomen catholicum sibi vindicet, nisi consensus accesserit competentis auctoritatis ecclesiasticae. - Christifideles
Can. 0233      quorum maxime est de vocationibus provehendis curam habere, populum sibi commissum de momento ministerii sacri deque ministrorum in Ecclesia
Can. 0246      horarum, qua Dei ministri, nomine Ecclesiae pro toto populo sibi commisso, immo pro universo mundo, Deum deprecantur. § 3
Can. 0259      et de alumnorum vocatione, indole, pietate ac profectu cognitionem sibi comparent, maxime intuitu sacrarum ordinationum conferendarum. - Rectori, cuius
Can. 0269      praescriptis honestam sustentationem clericorum respicientibus; 2_ ex legitimo documento sibi constiterit de concessa excardinatione, et habuerit praeterea ab Episcopo
Can. 0281      exercent aut exercuerunt, remunerationem obtineant, ex perceptis inde reditibus sibi suaeque familiae necessitatibus consulant. - § 1. Clerici vitae
Can. 0300      ab auctoritate competenti recognoscantur. - Nulla consociatio nomen catholicae sibi assumat, nisi de consensu competentis auctoritatis ecclesiasticae, ad normam
Can. 0301      Unius auctoritatis ecclesiasticae competentis est erigere christifidelium consociationes, quae sibi proponant doctrinam christianam nomine Ecclesiae tradere aut cultum publicum
Can. 0304      loci necessitate vel utilitate. § 2. Titulum seu nomen sibi eligant, temporis et loci usibus accommodatum, maxime ab ipso
Can. 0313      et missionem recipit, quatenus requiritur, ad fines quos ipsa sibi nomine Ecclesiae persequendos proponit. - Cuiuslibet consociationis publicae statuta
Can. 0324      commune ordinetur. - § 1. Christifidelium consociatio privata libere sibi moderatorem et officiales designat, ad normam statutorum. § 2
Can. 0324      Christifidelium consociatio privata consiliarium spiritualem, si quemdam exoptet, libere sibi eligere potest inter sacerdotes ministerium legitime in dioecesi exercentes
Can. 0327      eas speciatim quae rerum temporalium ordinem spiritu christiano animare sibi proponunt atque hoc modo intimam inter fidem et vitam
Can. 0334      personae omnes et instituta, nomine et auctoritate ipsius, munus sibi commissum explent in bonum omnium Ecclesiarum, iuxta normas iure
Can. 0351      cuius creationem Romanus Pontifex annuntiaverit, nomen autem in pectore sibi reservans, nullis interim tenetur Cardinalium officiis nullisque eorum gaudet
Can. 0382      appareat. - § 1. Episcopus promotus in exercitium officii sibi commissi sese ingerere nequit, ante captam dioecesis canonicam possessionem
Can. 0383      quoque fovens prout ab Ecclesia intellegitur. § 4. Commendatos sibi in Domino habeat non baptizatos, ut et ipsis caritas
Can. 0388      festis de praecepto in sua regione Missam pro populo sibi commisso applicare. § 2. Episcopus Missam pro populo diebus
Can. 0388      sunt commissae, obligationi satisfacit unam Missam pro universo populo sibi commisso applicando. § 4. Episcopus qui obligationi, de qua
Can. 0391      consensu. - § 1. Episcopi dioecesani est Ecclesiam particularem sibi commissam cum potestate legislativa, exsecutiva et iudiciali regere, ad
Can. 0395      Episcoporum synodi, Episcoporum conferentiae, quibus interesse debet, aliusve officii sibi legitime commissi, a dioecesi aequa de causa abesse potest
Can. 0396      per alium presbyterum visitet. § 2. Fas est Episcopo sibi eligere quos maluerit clericos in visitatione comites atque adiutores
Can. 0399      singulis quinquenniis relationem Summo Pontifici exhibere super statu dioecesis sibi commissae, secundum formam et tempus ab Apostolica Sede definita
Can. 0443      et auxiliares; 3_ alii Episcopi titulares qui peculiari munere sibi ab Apostolica Sede aut ab Episcoporum conferentia demandato in
Can. 0450      coadiutores, Episcopi auxiliares atque ceteri Episcopi titulares peculiari munere, sibi ab Apostolica Sede vel ab Episcoporum conferentia demandato, in
Can. 0452      consequendo efficacius consulant. - § 1. Quaelibet Episcoporum conferentia sibi eligat praesidem, determinet quisnam, praeside legitime impedito, munere pro-praesidis
Can. 0461      vero uti Administrator, unam synodum dioecesanam ex omnibus dioecesibus sibi commissis convocare potest. - § 1. Synodum dioecesanam convocat
Can. 0473      pertinent, debite coordinentur et ad bonum portionis populi Dei sibi commissae aptius procurandum ordinentur. § 2. Ipsius Episcopi dioecesani
Can. 0473      tractanda attinent, itemque curare ut ceteri curiae addicti officium sibi commissum rite adimpleant. § 3. Nisi locorum adiuncta iudicio
Can. 0479      scilicet omnes actus administrativos, iis tamen exceptis quos Episcopus sibi reservaverit vel qui ex iure requirant speciale Episcopi mandatum
Can. 0479      pro quibus constitutus est, iis causis exceptis quas Episcopus sibi aut Vicario generali reservaverit, aut quae ex iure requirunt
Can. 0501      presbyterale noviter constituere. § 3. Si consilium presbyterale munus sibi in bonum dioecesis commissum non adimpleat aut eodem graviter
Can. 0519      etiam ratione determinatae. - Parochus est pastor proprius paroeciae sibi commissae, cura pastorali communitatis sibi concreditae fungens sub auctoritate
Can. 0519      est pastor proprius paroeciae sibi commissae, cura pastorali communitatis sibi concreditae fungens sub auctoritate Episcopi dioecesani, cuius in partem
Can. 0528      puerorum iuvenumque educatione catholica omni ope satagat, associata etiam sibi christifidelium opera, ut nuntius evangelicus ad eos quoque perveniat
Can. 0534      festis in sua dioecesi de praecepto Missam pro populo sibi commisso applicandi; qui vero ab hac celebratione legitime impediatur
Can. 0534      quibus in § 1, unam tantum Missam pro universo sibi commisso populo applicare tenetur. § 3. Parochus qui obligationi
Can. 0555      domus paroecialis debita diligentia curetur. § 2. In vicariatu sibi concredito vicarius foraneus: 1_ operam det ut clerici, iuxta
Can. 0558      de quibus in can. 530, nn. 1-6, in ecclesia sibi commissa peragere, nisi consentiente aut, si res ferat, delegante
Can. 0559      res ferat, delegante parocho. - Potest rector in ecclesia sibi commissa liturgicas celebrationes etiam sollemnes peragere, salvis legitimis fundationis
Can. 0592      instituti Moderatores promoveant notitiam documentorum Sanctae Sedis, quae sodales sibi concreditos respiciunt, eorumque observantiam curent. - Firmo praescripto can
Can. 0619      Superiores suo officio sedulo incumbant et una cum sodalibus sibi commissis studeant aedificare fraternam in Christo communitatem, in qua
Can. 0628      ad hoc munus designatur, statis temporibus domos et sodales sibi commissios iuxta normas eiusdem iuris proprii visitent. § 2
Can. 0630      autem Superiores eos quoquo modo inducere ad conscientiae manifestationem sibi peragendam. - § 1. Capitulum generale, quod supremam auctoritatem
Can. 0633      celebrationis. - § 1. Organa participationis vel consultationis munus sibi commissum fideliter expleant ad normam iuris universalis et proprii
Can. 0635      normas statuat de usu et administratione bonorum, quibus paupertas sibi propria foveatur, defendatur et exprimatur. - § 1. In
Can. 0677      § 2. Instituta autem, si quas habeant associationes christifidelium sibi coniunctas, speciali cura adiuvent, ut genuino spiritu suae familiae
Can. 0706      recuperat usum usumfructum et administrationem; quae postea ipsi obveniant, sibi plene acquirit; 3_ in utroque autem casu de bonis
Can. 0707      voluntatem. - § 1. Religiosus Episcopus emeritus habitationis sedem sibi eligere potest etiam extra domos sui instituti, nisi aliud
Can. 0725      spirituali formatione seriam habeant curam instituti Moderatores. - Institutum sibi associare potest, aliquo vinculo in constitutionibus determinato, alios christifideles
Can. 0747      officium est et ius nativum, etiam mediis communicationis socialis sibi propriis adhibitis, a qualibet humana potestate independens, omnibus gentibus
Can. 0756      Collegio Episcoporum commissum est. § 2. Quoad Ecclesiam particularem sibi concreditam illud munus exercent singuli Episcopi, qui quidem totius
Can. 0757      Evangelium Dei annuntiare; praesertim hoc officio tenentur, quoad populum sibi commissum, parochi aliique quibus cura animarum concreditur; diaconorum etiam
Can. 0776      iuvenum et puerorum curare tenetur, quem in finem sociam sibi operam adhibeat clericorum paroeciae addictorum, sodalium institutorum vitae consecratae
Can. 0778      vitae apostolicae ut in suis ecclesiis, scholis aliisve operibus sibi quoquo modo concreditis, catechetica institutio sedulo impertiatur. - Institutio
Can. 0820      ecclesiasticarum Moderatores ac professores ut variae universitatis facultates mutuam sibi, prout obiectum siverit, praestent operam, utque inter propriam universitatem
Can. 0830      1. Integro manente iure uniuscuiusque loci Ordinarii committendi personis sibi probatis iudicium de libris, ab Episcoporum conferentia confici potest
Can. 0835      Dei praecipui dispensatores atque totius vitae liturgicae in Ecclesia sibi commissa moderatores, promotores atque custodes. § 2. Illud quoque
Can. 0835      normam iuris praescriptorum. § 4. In munere sanctificandi propriam sibi partem habent ceteri quoque christifideles actuose liturgicas celebrationes, eucharisticam
Can. 0838      Sanctae Sedis. § 4. Ad Episcopum dioecesanum in Ecclesia sibi commissa pertinet, intra limites suae competentiae, normas de re
Can. 0884      in singulis casibus presbyteros, ut et ipsi sacramentum administrent, sibi sociare. - § 1. Episcopus dioecesanus obligatione tenetur curandi
Can. 0887      dioecesani. - Presbyter facultate confirmationem ministrandi gaudens, in territorio sibi designato hoc sacramentum extraneis quoque licite confert, nisi obstet
Can. 0955      applicandarum aliis committere intendat, earum celebrationem quam primum sacerdotibus sibi acceptis committat, dummodo ipsi constet eos esse omni exceptione
Can. 0960      absolutio unicum constituunt modum ordinarium, quo fidelis peccati gravis sibi conscius cum Deo et Ecclesia reconciliatur; solummodo impossibilitas physica
Can. 0962      non tantum ut sit apte dispositus, sed ut insimul sibi proponat singillatim debito tempore confiteri peccata gravia, quae in
Can. 0986      est demandata, obligatione tenetur providendi ut audiantur confessiones fidelium sibi commissorum, qui rationabiliter audiri petant, utque iisdem opportunitas praebeatur
Can. 0994      Quivis fidelis potest indulgentias sive partiales sive plenarias, aut sibi ipsi lucrari, aut defunctis applicare ad modum suffragii. -
Can. 1014      consecrator principalis in consecratione episcopali duos saltem Episcopos consecrantes sibi adiungat; valde convenit autem, ut una cum iisdem omnes
Can. 1030      Episcopus vel Superior maior competens diaconis ad presbyteratum destinatis, sibi subditis, ascensum ad presbyteratum interdicere potest, salvo recursu ad
Can. 1041      qui seipsum vel alium graviter et dolose mutilaverit vel sibi vitam adimere tentaverit; 6_ qui actum ordinis posuerit constitutis
Can. 1051      ut scrutinium rite peragatur, potest alia adhibere media quae sibi, pro temporis et loci adiunctis, utilia videantur, uti sunt
Can. 1106      cui tamen parochus ne assistat, nisi de interpretis fide sibi constet. - Etsi matrimonium invalide ratione impedimenti vel defectus
Can. 1195      habet, potest voti obligationem tamdiu suspendere, quamdiu voti adimpletio sibi praeiudicium afferat. - Praeter Romanum Pontificem, vota privata possunt
Can. 1222      redigere potest, de consensu eorum qui iura in eadem sibi legitime vindicent, et dummodo animarum bonum nullum inde detrimentum
Can. 1227      de licentia Ordinarii loci destinatus. - Episcopi sacellum privatum sibi constituere possunt, quod iisdem iuribus ac oratorium gaudet. -
Can. 1254      potestate, acquirere, retinere, administrare et alienare valet ad fines sibi proprios prosequendos. § 2. Fines vero proprii praecipue sunt
Can. 1260      nativum ius est exigendi a christifidelibus, quae ad fines sibi proprios sint necessaria. - § 1. Integrum est christifidelibus
Can. 1276      advigilare administrationi omnium bonorum, quae ad personas iuridicas publicas sibi subiectas pertinent, salvis legitimis titulis quibus eidem Ordinario potiora
Can. 1281      audito consilio a rebus oeconomicis, huiusmodi actus pro personis sibi subiectis determinare. § 3. Nisi quando et quatenus in
Can. 1308      reservatur Sedi Apostolicae, salvis praescriptis quae sequuntur. § 2. Sibi in tabulis fundationum id expresse caveatur, Ordinarius ob imminutos
Can. 1354      facere remittendi. § 3. Si Apostolica Sedes poenae remissionem sibi vel aliis reservaverit, reservatio stricte est interpretanda. - §
Can. 1393      praescripta exercentes pro delicti gravitate puniantur. - Qui obligationes sibi ex poena impositas violat, iusta poena puniri potest. -
Can. 1420      tribunal cum Episcopo, sed nequit iudicare causas quas Episcopus sibi reservat. § 3. Vicario iudiciali dari possunt adiutores, quibus
Can. 1424      quolibet iudicio duos assessores, clericos vel laicos probatae vitae, sibi consulentes asciscere potest. - § 1. Reprobata contraria consuetudine
Can. 1425      clerico committat, qui, ubi fieri possit, assessorem et auditorem sibi asciscat. § 5. Iudices semel designatos ne subroget Vicarius
Can. 1481      - § 1. Pars libere potest advocatum et procuratorem sibi constituere; sed praeter casus in § § 2 et
Can. 1482      carenti defensorem ex officio constituat. - § 1. Unicum sibi quisque potest constituere procuratorem, qui nequit alium sibimet substituere
Can. 1488      causa. - § 1. Vetatur uterque emere litem, aut sibi de immodico emolumento vel rei litigiosae parte vindicata pacisci
Can. 1548      negotia huic secreto obnoxia; 2_ qui ex testificatione sua sibi aut coniugi aut proximis consanguineis vel affinibus infamiam, periculosas
Can. 1572      ab aliis; 3_ utrum testis constans sit et firmiter sibi cohaereat, an varius, incertus vel vacillans; 4_ utrum testimonii
Can. 1578      identitate, qua via et ratione processerint in explendo munere sibi demandato et quibus potissimum argumentis suae conclusiones nitantur. §
Can. 1606      conclusis scripto statim referre possit. - Si partes parare sibi tempore utili defensionem neglexerint, aut se remittant iudicis scientiae
Can. 1718      1, revocet vel mutet, quoties ex novis elementis aliud sibi decernendum videtur. § 3. In ferendis decretis, de quibus
Can. 1723      1481, § 1, intra terminum ab ipso iudice praefinitum, sibi constituendum. § 2. Quod si reus non providerit, iudex
Can. 1723      advocatum ipse nominet, tamdiu in munere mansurum quamdiu reus sibi advocatum non constituerit. - § 1. In quolibet iudicii
Can. 1729      laesa potest actionem contentiosam ad damna reparanda ex delicto sibi illata in ipso poenali iudicio exercere, ad normam can

SIBIMET     [1]
Can. 1482      Unicum sibi quisque potest constituere procuratorem, qui nequit alium sibimet substituere, nisi expressa facultas eidem facta fuerit. § 2

SIBIQUE     [2]
Can. 0591      instituta vitae consecratae ab Ordinariorum loci regimine eximere potest sibique soli vel alii ecclesiasticae auctoritati subicere. - § 1
Can. 1496      super aliqua re ab alio detenta ius se habere, sibique damnum imminere nisi res ipsa custodienda tradatur, ius habet

SICUT     [4]
Can. 0206      voluntate ut eidem incorporentur expetunt, ideoque hoc ipso voto, sicut et vita fidei, spei et caritatis quam agunt, coniunguntur
Can. 0330      consociationis ad apostolatum laicis proprium exercendum debite efformentur. - Sicut, statuente Domino, sanctus Petrus et ceteri Apostoli unum Collegium
Can. 0410      praeest. - Episcopus coadiutor et Episcopus auxiliaris obligatione tenentur, sicut et ipse Episcopus dioecesanus, residendi in dioecesi; a qua
Can. 0535      sit proprium sigillum; testimonia quae destatu canonico christifidelium dantur, sicut et acta omnia quae momentum iuridicum habere possunt, ab

SICUTI     [2]
Can. 0358      uti Legatus a latere, scilicet tamquam eius alter ego, sicuti et illi cui adimplendum concreditur tamquam ipsius misso speciali
Can. 0543      in cann. 528, 529 et 530; facultas matrimoniis assistendi, sicuti et potestates omnes dispensandi ipso iure parocho concessae, omnibus

SIGILLO     [1]
Can. 0535      habere possunt, ab ipso parocho eiusve delegato subscribantur et sigillo paroeciali muniantur. § 4. In unaquaque paroeciae habeatur tabularium

SIGILLUM     [3]
Can. 0535      baptismi semper referantur. § 3. Unicuique paroecia sit proprium sigillum; testimonia quae destatu canonico christifidelium dantur, sicut et acta
Can. 0983      damna, si quae habeantur, reparanda. - § 1. Sacramentale sigillum inviolabile est; quare nefas est confessario verbis vel alio
Can. 1388      e statu clericali. - § 1. Confessarius, qui sacramentale sigillum directe violat, in excommunicationem latae sententiae Sedi Apostolicae reservatam

SIGNA     [4]
Can. 0834      Christi muneris sacerdotalis exercitatio, in qua hominum sanctificatio per signa sensibilia significatur ac modo singulis proprio efficitur, atque a
Can. 0840      instituta et Ecclesiae concredita, utpote actiones Christi et Ecclesiae, signa exstant ac media quibus fides exprimitur et roboratur, cultus
Can. 1166      aut divini positivi quod iam cessavit. - Sacramentalia sunt signa sacra, quibus, ad aliquam sacramentorum imitationem, effectus praesertim spirituales
Can. 1184      ecclesiasticis privandi sunt, nisi ante mortem aliqua dederint paenitentiae signa: 1_ notorie apostatae, haeretici et schismatici; 2_ qui proprii

SIGNANTUR     [1]
Can. 1008      ex divina institutione inter christifideles quidam, charactere indelebili quo signantur, constituuntur sacri ministri, qui nempe consecrantur et deputantur ut

SIGNATURA     [1]
Can. 1416      eidem tribunali appellationis subiecta, ab hoc tribunali solvuntur; a Signatura Apostolica, si eidem tribunali appellationis non subsunt. - §

SIGNATURAE     [2]
Can. 1445      in secunda et ulteriore instantia. - § 1. Supremum Signaturae Apostolicae Tribunal cognoscit: 1_ querelas nullitatis et petititones restitutionis
Can. 1629      locus appellationi: 1_ a sententia ipsius Summi Pontificis vel Signaturae Apostolicae; 2_ a sententia vitio nullitatis infecta, nisi cumuletur

SIGNIFICABITUR     [1]
Can. 1705      Si, iudicio Apostolicae Sedis, requiratur supplementum instructionis, id Episcopo significabitur, indicatis elementis circa quae instructio complenda est. § 3

SIGNIFICANDUM     [2]
Can. 1508      introductorius adiungatur, nisi iudex propter graves causas censeat libellum significandum non esse parti, antequam haec deposuerit in iudicio. §
Can. 1634      quo obtinere nequeat, interim termini non decurrunt, et impedimentum significandum est iudici appellationis, qui iudicem a quo praecepto obstringat

SIGNIFICANTUR     [1]
Can. 1166      sacra, quibus, ad aliquam sacramentorum imitationem, effectus praesertim spirituales significantur et ex Ecclesiae impetratione obtinentur. - § 1. Nova

SIGNIFICARE     [2]
Can. 0177      electo, qui debet intra octiduum utile a recepta intimatione significare collegii aut coetus praesidi utrum electionem acceptet necne; secus
Can. 1063      mysterium unitatis et fecundi amoris inter Christum et Ecclesiam significare atque participare; 4_ auxilio coniugatis praestito, ut ipsi foedus

SIGNIFICATA     [3]
Can. 0142      revocatione delegantis delegato directe intimata necnon renuntiatione delegati deleganti significata et eo acceptata; non autem resoluto iure delegantis, nisi
Can. 0697      moneat cum explicita comminatione subsecuturae dimissionis nisi resipiscat, clare significata causa dimissionis et data sodali plena facultate sese defendendi
Can. 1614      vim ullam habet, etiamsi dispositiva pars, iudice permittente, partibus significata sit. - Publicatio seu intimatio sententiae fieri potest vel

SIGNIFICATIONE     [3]
Can. 0484      2_ in scriptis fideliter redigere quae geruntur, eaque cum significatione loci, diei, mensis et anni subsignare; 3_ acta vel
Can. 0851      baptizandi parentes, itemque qui munus patrini sunt suscepturi, de significatione huius sacramenti deque obligationibus cum eo cohaerentibus rite edoceantur
Can. 1063      aptata, immo usu instrumentorum communicationis socialis, quibus christifideles de significatione matrimonii christiani deque munere coniugum ac parentum christianorum instituantur

SIGNIFICATIONEM     [2]
Can. 0017      est. - Leges ecclesiasticae intellegendae sunt secundum propriam verborum significationem in textu et contextu consideratam; quae si dubia et
Can. 0036      § 1. Actus administrativus intellegendus est secundum propriam verborum significationem et communem loquendi usum; in dubio, qui ad lites

SIGNIFICATUR     [4]
Can. 0437      per procuratorem a Romano Pontifice petendi pallium, quo quidem significatur potestas qua, in communione cum Ecclesia Romana, Metropolita in
Can. 0834      sacerdotalis exercitatio, in qua hominum sanctificatio per signa sensibilia significatur ac modo singulis proprio efficitur, atque a mystico Iesu
Can. 0897      cultus et vitae christianae est culmen et fons, quo significatur et efficitur unitas populi Dei et corporis Christi aedificatio
Can. 1258      aliud caveatur. - In canonibus qui sequuntur nomine Ecclesiae significatur non solum Ecclesia universa aut Sedes Apostolica, sed etiam

SIGNIFICAVERIT     [2]
Can. 0268      contrariam scripto mentem intra quattuor menses a receptis litteris significaverit. § 2. Per admissionem perpetuam aut definitivam in institutum
Can. 1417      prosequi usque ad definitivam sententiam, nisi Sedes Apostolica iudici significaverit se causam advocasse. - Quodlibet tribunal ius habet in

SIGNIFICET     [3]
Can. 0695      circa facta et imputabilitatem, sodali dimittendo accusationem atque probationes significet, data eidem facultate sese defendendi. Acta omnia a Superiore
Can. 1507      ad causam agendam, opus non est citatione, sed actuarius significet in actis partes iudicio adfuisse. - § 1. Decretum
Can. 1720      1_ reo accusationem atque probationes, data facultate sese defendendi, significet, nisi reus, rite vocatus, comparere neglexerit; 2_ probationes et

SIGNIFICETUR     [1]
Can. 0183      redit. § 2. Quod si postulatio admissa fuerit, id significetur postulato, qui respondere debet ad normam can. 177, §

SIGNIS     [2]
Can. 1101      § 1. Internus animi consensus praesumitur conformis verbis vel signis in celebrando matrimonio adhibitis. § 2. At si alterutra
Can. 1104      consensum matrimonialem verbis exprimant; si vero loqui non possunt, signis aequipollentibus. - § 1. Ad matrimonium per procuratorem valide

SIGNO     [1]
Can. 1472      debent. § 2. Singula folia actorum numerentur et authenticitatis signo muniantur. - Quoties in actis iudicialibus partium aut testium

SIGNUM     [5]
Can. 0573      in servitio Regni Dei consequantur et, praeclarum in Ecclesia signum effecti, caelestem gloriam praenuntient. § 2. Quam vivendi formam
Can. 0599      - Evangelicum castitatis consilium propter Regnum coelorum assumptum, quod signum est mundi futuri et fons uberioris fecunditatis in indiviso
Can. 0607      in Ecclesia manifestat conubium a Deo conditum, futuri saeculo signum. Ita religiosus plenam suam consummat donationem veluti sacrificium Deo
Can. 0631      instituto obtinet, ita efformetur ut totum institutum repraesentans, verum signum eiusdem unitatis in caritate evadat. Eius praecipue est: patrimonium
Can. 0669      habitum instituti deferant, ad normam iuris proprii confectum, in signum suae consecrationis et in testimonium paupertatis. § 2. Religiosi

SILEANT     [2]
Can. 0123      patrimonialium itemque onerum regitur iure et statutis, quae, si sileant, obveniunt personae iuridicae immediate superiori, salvis semper fundatorum vel
Can. 1281      modum ordinariae administrationis excedunt; si vero de hac re sileant statuta, competit Episcopo dioecesano, audito consilio a rebus oeconomicis

SILEAT     [1]
Can. 1506      ut iudex suo munere fungatur; quod si nihilominus iudex sileat, inutiliter lapsis decem diebus a facta instantia, libellus pro

SILENTIO     [1]
Can. 0603      seu anachoreticam, qua christifideles arctiore a mundo secessu, solitudinis silentio, assidua prece et paenitentia, suam in laudem Dei et

SILENTIUM     [1]
Can. 1145      eodem tamen monito ut, si induciae inutiliter praeterlabantur, eius silentium pro responsione negativa habeatur. § 2. Interpellatio etiam privatim

SIMILEM     [2]
Can. 1324      ab eo qui rationis usu carebat propter ebrietatem aliamve similem mentis perturbationem, quae culpabilis fuerit; 3_ ex gravi passionis
Can. 1717      iudicandam. - § 1. Quoties Ordinarius notitiam, saltem veri similem, habet de delicto, caute inquirat, per se vel per

SIMILI     [3]
Can. 0372      eodem territorio erigi possunt Ecclesiae particulares ritu fidelium aliave simili ratione distinctae. - Unius supremae auctoritatis est Ecclesias particulares
Can. 1345      vel necessitate vel passionis aestu vel in ebrietate aliave simili mentis perturbatione patraverit, iudex potest etiam a qualibet punitione
Can. 1558      Cardinales, Patriarchae, Episcopi et ii qui, suae civitatis iure, simili favore gaudent, audiantur in loco ab ipsis selecto. §

SIMILIBUS     [2]
Can. 0019      nisi sit poenalis, dirimenda est attentis legibus latis in similibus, generalibus iuris principiis cum aequitate canonica servatis, iurisprudentia et
Can. 1496      obtinendi a iudice eiusdem rei sequestrationem. § 2. In similibus rerum adiunctis obtinere potest, ut iuris exercitium alicui inhibeatur

SIMILIS     [1]
Can. 0696      can. 665, § 2, per semestre protracta; aliae causae similis gravitatis iure proprio instituti forte determinatae. § 2. Ad

SIMILISVE     [1]
Can. 0234      formatia religiosa una expedire iudicaverit Episcopus dioecesanus, seminarii minoris similisve instituti erectioni prospiciat. § 2. Nisi certis in casibus

SIMILITER     [1]
Can. 0636      et exprimatur. - § 1. In quolibet instituti et similiter in qualibet provincia quae a Superiore maiore regitur, habeatur

SIMONIACE     [2]
Can. 0149      aut per sententiam tribunalis administrativi. § 3. Provisio officii simoniace facta ipso iure irrita est. - Officium secumferens plenam
Can. 0188      metu gravi, iniuste incusso, dolo vel errore substantiali aut simoniace facta, ipso iure irrita est. - § 1. Renuntiatio

SIMONIAM     [1]
Can. 1380      se administrare simulat, iusta poena puniatur. - Qui per simoniam sacramentum celebrat vel recipit, interdicto vel suspensione puniatur. -

SIMPLECEM     [1]
Can. 0147      eadem factam, si praecesserit electio vel postulatio; tandem per simplecem electionem et electi acceptationem, si electio non egeat confirmatione

SIMPLEX     [1]
Can. 1192      Sollemne, si ab Ecclesia uti tale fuerit agnitum; secus simplex. § 3. Personale, quo actio voventis promittitur; reale, quo

SIMPLICI     [1]
Can. 1040      impedimento afficiuntur sive perpetuo, quod venit nomine irregularitatis, sive simplici; nullum autem impedimentum contrahitur, quod in canonibus qui sequuntur

SIMPLICITATE     [1]
Can. 0387      teneri exemplum sanctitatis praebendi in caritate, humilitate et vitae simplicitate, omni ope promovere studeat sanctitatem christifidelium secundum uniuscuiusque propriam

SIMPLICITATEM     [1]
Can. 0282      suaeque familiae necessitatibus consulant. - § 1. Clerici vitae simplicitatem colant et ab omnibus quae vanitatem sapiunt se abstineant

SIMPLICITER     [2]
Can. 1042      declarata vel irrogata prohibitus. - Sunt a recipiendis ordinibus simpliciter impediti: 1_ vir uxorem habens, nisi ad diaconatum permanentem
Can. 1743      Renuntiatio a parocho fieri potest non solum pure et simpliciter, sed etiam sub condicione, dummodo haec ab Episcopo legitime

SIMUL     [44]
Can. 0012      latae sunt, quique ibidem domicilium vel quasi-domicilium habent et simul actu commorantur, firmo praescripto can. 13. - § 1
Can. 0087      2. Si difficilis sit recursus ad Sanctam Sedem et simul in mora sit periculum gravis damni, Ordinarius quicumque dispensare
Can. 0108      linea obliqua tot sunt gradus quot personae in utraque simul linea, stipite dempto. - § 1. Affinitur oritur ex
Can. 0145      quo officium constituitur, sive decreto auctoritatis competentis quo constituitur simul et confertur. - Officium ecclesiasticum sine provisione canonica valide
Can. 0152      conferantur duo vel plura officia incompatibilia, videlicet quae una simul ab eodem adimpleri nequeunt. - § 1. Provisio officii
Can. 0160      gaudet, unum aut etiam plures, et quidem tum una simul tum successive, praesentare potest. § 2. Nemo potest seipsum
Can. 0190      potest, qui ius habet providendi officio quod amittitur et simul officio quod comittitur. § 2. Si translatio fiat invito
Can. 0217      educationem christianam, qua ad maturitatem humanae personae prosequendam atque simul ad mysterium salutis cognoscendum et vivendum rite instruantur. -
Can. 0298      christifideles, sive clerici sive laici sive clerici et laici simul, communi opera contendunt ad perfectiorem vitam fovendam, aut ad
Can. 0362      ad Ecclesias particulares in variis nationibus vel regionibus, sive simul ad Civitates et ad publicas Auctoritates, itemque eos transferendi
Can. 0365      Apostolica Sede committantur. - § 1. Legati pontificii, qui simul legationem apud Civitates iuxta iuris internationalis normas exercet, munus
Can. 0382      iidem receptis. § 3. Canonicam dioecesis possessionem capit Episcopus simul ac in ipsa dioecesi, per se vel per procuratorem
Can. 0382      rem in acta referat, aut, in dioecesibus noviter erectis, simul ac clero populoque in ecclesia cathedrali praesenti earundem litterarum
Can. 0421      et si vacans sit ipsa Ecclesia metropolitana aut metropolitana simul et suffraganea, ad Episcopum suffraganeum promotione antiquiorem. - Episcopus
Can. 0423      secus electio irrita est. § 2. Administrator dioecesanus ne simul sit oeconomus; quare si oeconomus dioecesis in Administratorem electus
Can. 0474      Ordinario a quo emanant, et quidem ad validitatem, ac simul a curiae cancellario vel notario; cancellarius vero Moderatorem curiae
Can. 0487      licet illud ingredi nisi de Episcopi aut Moderatoris curiae simul et cancellarii licentia. § 2. Ius est iis quorum
Can. 0510      dioecesano a capitulo separentur. § 2. In ecclesia, quae simul sit paroecialis et capitularis, designetur parochus, sive inter capitulares
Can. 0510      necessitatibus pastoralibus apte prospiciatur. § 4. Quae ecclesiae, paroeciali simul et capitulari, conferantur eleemosynae, praesumuntur datae paroeciae, nisi aliud
Can. 0517      § 1. Ubi adiuncta id requirant, paroeciae aut diversarum simul paroeciarum cura pastoralis committi potest pluribus in solidum sacerdotibus
Can. 0542      normam can. 517, § 1, alicuius paroeciae aut diversarum simul paroeciarum cura pastoralis committitur: 1_ praediti sint oportet qualitatibus
Can. 0543      sacerdotibus in solidum cura pastoralis alicuius paroeciae aut diversarum simul paroeciarum committatur, singuli eorum, iuxta ordinationem ab iisdem statutam
Can. 0545      etiam ut operam impendat in certum ministerium in diversis simul paroeciis persolvendum. - Ut quis valide vicarius paroecialis nominetur
Can. 0548      vicarii, coniunctis viribus, pastorali curae providere valeant paroeciae, cuius simul sunt sponsores. - Absente parocho, nisi aliter Episcopus dioecesanus
Can. 0550      obligatione tenetur residendi in paroecia aut, si pro diversis simul paroeciis constitutus est, in earum aliqua; loci tamen Ordinarius
Can. 0660      sit systematica, captui sodalium accommodata, spiritualis et apostolica, doctrinalis simul ac practica, titulis etiam congruentibus, tam ecclesiasticis quam civilibus
Can. 0756      quandoque vero aliqui Episcopi coniunctim illud explent quoad diversas simul Ecclesias, ad normam iuris. - Presbyterorum, qui quidem Episcoporum
Can. 0795      personae humanae formationem, spectantem ad finem eius ultimum et simul ad bonum commune societatum, pueri et iuvenes ita excolantur
Can. 0877      in baptizatorum libro sedulo et sine ulla mora referre, simul indicatis die et loco nativitatis. § 2. Si de
Can. 0962      potest. - § 1. Ut christifidelis sacramentali absolutione una simul pluribus data valide fruatur, requiritur non tantum ut sit
Can. 0978      iudicis pariter et medici personam sustinere ac divinae iustitiae simul et misericordiae ministrum a Deo constitutum esse, ut honori
Can. 1002      subleventur. - Celebratio communis unctionis infirmorum, pro pluribus infirmis simul, qui apte sint praeparati et rite dispositi, iuxta Episcopi
Can. 1104      valide contrahendum necesse est ut contrahentes sint praesentes una simul sive per se ipsi, sive per procuratorem. § 2
Can. 1148      § 1. Non baptizatus, qui plures uxores non baptizatas simul habeat, recepto in Ecclesia catholica baptismo, si durum ei
Can. 1148      de muliere non baptizata, quae plures maritos non baptizatos simul habeat. § 2. In casibus de quibus in §
Can. 1176      Ecclesia defunctis spiritualem opem impetrat eorumque corpora honorat ac simul vivis spei solacium affert, celebrandae sunt ad normam legum
Can. 1463      dies a lite contestata. § 2. Eaedem autem cognoscantur simul cum conventionali actione, hoc est pari gradu cum ea
Can. 1482      inter ipsos locus praeventioni. § 3. Advocati autem plures simul constitui queunt. - Procurator et advocatus esse debent aetate
Can. 1493      competit et est suapte natura perpetua. - Actor pluribus simul actionibus, quae tamen inter se non confligant, sive de
Can. 1508      citationis in iudicium debet statim parti conventae notificari, et simul ceteris, qui comparere debent, notum fieri. § 2. Citationi
Can. 1564      - Interrogationes breves sunto, interrogandi captui accommodatae, non plura simul complectentes, non captiosae, non subdolae, non suggerentes responsionem, remotae
Can. 1658      exponere; 2_ probationes quibus actor facta demonstrare intendit, quasque simul afferre nequit, ita indicare ut statim colligi a iudice
Can. 1704      in § 1 spectat ad Episcopum committentem, cui instructor simul cum actis aptam relationem tradat. - § 1. Acta
Can. 1726      iudex debet id sententia declarare et reum absolvere, etiamsi simul constet actionem criminalem esse extinctam. - § 1. Appellationem

SIMULAT     [1]
Can. 1379      casus de quibus in can. 1378, sacramentum se administrare simulat, iusta poena puniatur. - Qui per simoniam sacramentum celebrat

SIMULQUE     [2]
Can. 0959      veniam peccatorum quae post baptismum commiserint a Deo obtinent, simulque reconciliantur cum Ecclesia, quam peccando vulneraverunt. - Individualis et
Can. 1473      subscribere nequeat vel nolit, id in ipsis actis adnotetur, simulque iudex et notarius fidem faciant actum ipsum de verbo

SIMULTATES     [1]
Can. 1373      collegium recurrit censura puniatur. - Qui publice aut subditorum simultates vel odia adversus Sedem Apostolicam vel Ordinarium excitat propter

SIMULTATIS     [1]
Can. 1448      vel ratione tutelae et curatelae, intimae vitae consuetudinis, magnae simultatis, vel lucri faciendi aut damni vitandi, aliquid ipsius intersit

SINANTUR     [1]
Can. 0005      Codicis reprobantur, prorsus suppressae sunt, nec in posterum reviviscere sinantur; ceterae quoque suppressae habeantur, nisi expresse Codice aliud caveatur

SINAT     [1]
Can. 0777      ut catechetica institutio iis etiam tradatur, quantum eorum condicio sinat, qui corpore vel mente sint praepediti; 5_ ut iuvenum

SINCERAM     [1]
Can. 1125      se paratam esse pericula a fide deficiendi removere atque sinceram promissionem praestet se omnia pro viribus facturam esse, ut

SINCERE     [1]
Can. 0127      quorum consensus aut consilium requiritur, obligatione tenentur sententiam suam sincere proferendi atque, si negotiorum gravitas id postulate, secretum sedulo

SINCERO     [1]
Can. 0789      penitius cognoscendam et officia per baptismum suscepta implenda efformentur; sincero amore erga Christum eiusque Ecclesiam imbuantur. - § 1

SINCERUM     [1]
Can. 0787      - § 1. Missionarii, vita ac verbi testimonio, dialogum sincerum cum non credentibus in Christum instituant, ut ipsis, ratione

SINE     [78]
Can. 0056      cui destinatur, rite vocatus ad decretum accipiendum vel audiendum, sine iusta causa non comparuerit vel subscribere recusaverit. - §
Can. 0063      2. Item validitati rescripti obstat obreptio seu exposito falsi, sine una quidem causa motiva proposita sit vera. § 3
Can. 0064      dicasterio aliave competenti auctoritate infra Romanum Pontificem concedi nequit, sine assensu dicasterii quocum agi coeptum est. - § 1
Can. 0090      sit. - § 1. A lege ecclesiastica ne dispensetur sine iusta et rationabili causa, habita ratione adiuctorum casus et
Can. 0126      quod eius substantiam constituit, aut qui recidit in condicionem sine qua non, irritus est; secus valet, nisi aliud iure
Can. 0127      obligatione teneatur accedendi ad earundem votum, etsi concors, tamen sine praevalenti ratione, suo iudicio aestimanda, ab earundem voto, praesertim
Can. 0138      cui tamen delegata potestas est, ea quoque intelleguntur concessa sine quibus eadem potestas exerceri nequit. - § 1. Nisi
Can. 0146      competentis quo constituitur simul et confertur. - Officium ecclesiasticum sine provisione canonica valide obtineri nequit. - Provisio officii ecclesiastici
Can. 0151      valide conferri nequit. - Provisio officii animarum curam secumferentis, sine gravi causa ne differatur. - Nemini conferantur duo vel
Can. 0283      sua tamen dioecesi per notabile tempus iure particulari determinandum, sine licentia saltem praesumpta Ordinarii proprii, ne discedant. § 2
Can. 0285      exercitio civilis potestatis secumferunt, clerici asssumere vetantur. § 4. Sine licentia sui Ordinarii, ne ineant gestiones bonorum ad laicos
Can. 0336      apostolicum continuo perseverat, una cum capite suo, et numquam sine hoc capite, subiectum quoque supremae et plenae potestatis in
Can. 0390      dioecesi pontificalia exercere potest; non vero extra propriam dioecesim sine expresso vel saltem rationabiliter praesumpto Ordinarii loci consensu. -
Can. 0419      Sede aliter provisum fuerit. Qui ita regimen dioecesis assumit, sine mora convocet collegium competens ad deputandum Administratorem dioecesanum. -
Can. 0500      expresse definitis. § 3. Consilium presbyterale numquam agere valet sine Episcopo dioecesano, ad quem solum etiam cura spectat ea
Can. 0561      pateat certis christifidelium coetibus ibidem liturgicas celebrationes peracturis. - Sine rectoris aliusve legitimi superioris licentia, nemini licet in ecclesia
Can. 0597      requisitas nulloque detineatur impedimento. § 2. Nemo admitti potest sine congrua praeparatione. - § 1. Unumquodque institutum, attentis indole
Can. 0624      normis provideat, ne Superiores, ad tempus definitum constituti, diutius sine intermissione in regiminis officiis versentur. § 3. Possunt tamen
Can. 0639      gesserit, institutum respondere debet. § 3. Si contraxerit religiosus sine ulla Superiorum licentia, ipse respondere debet, non autem persona
Can. 0690      Moderatore supremo de consensu sui consilii rursus admitti potest sine onere repetendi erga sodales instituti amittit presbyter; revocata autem
Can. 0731      Institutis vitae consecratae accedunt societates vitae apostolicae, quarum sodales, sine votis religiosis, finem apostolicum societatis proprium prosequuntur et, vitam
Can. 0859      858, § 2, baptizandus, propter locorum distantiam aliave adiuncta, sine gravi incommodo accedere vel transferri nequeat, baptismus conferri potest
Can. 0862      baptizandi modo edoceantur. - Excepto casu necessitatis, nemini licet, sine debita licentia, in alieno territorio baptismum conferre, ne suis
Can. 0867      praeparentur. § 2. Si infans in periculo mortis versetur, sine ulla mora baptizetur. - § 1. Ut infans licite
Can. 0877      ac die collati baptismi, in baptizatorum libro sedulo et sine ulla mora referre, simul indicatis die et loco nativitatis
Can. 0906      et rationabili de causa, sacerdos Sacrificium eucharisticum ne celebret sine participatione alicuius saltem fidelis. - In celebratione eucharistica diaconis
Can. 0916      peccato obstinate perseverantes. - Qui conscius est peccati gravis, sine praemissa sacramentali confessione Missam ne celebret neve Corpori Domini
Can. 0927      - Nefas est, urgente etiam extrema necessitate, alteram materiam sine altera, aut etiam utramque extra eucharisticam celebrationem, consecrare. -
Can. 0943      vel diaconus; in peculiaribus adiuntis, solius expositionis et repositionis, sine tamen benedictione, est acolythus, minister extraordinarius sacrae communionis aliusve
Can. 0949      intentionem eorum qui stipem obtulerunt, eadem obligatione tenetur, etiamsi sine ipsius culpa stipes perceptae perierint. - Si pecuniae summa
Can. 0955      aliud constet. § 3. Qui aliis Missas celebrandas committunt, sine mora in librum referant tum Missas quas acceperunt, tum
Can. 0961      haberi potest. - § 1. Absolutio pluribus insimul paenitentibus sine praevia individuali confessione, generali modo impertiri non potest, nisi
Can. 0961      audiendas singulorum confessiones intra congruum tempus, ita ut paenitentes, sine propria culpa, gratia sacramentali aut sacra communione diu carere
Can. 0969      autem qui sodales sunt institutorum religiosorum, eadem ne utantur sine licentia saltem praesumpta sui Superioris. § 2. Superior instituti
Can. 1015      se ipse suos subditos ordinet; sed subditum orientalis ritus, sine apostolico indulto, licite ordinare non potest. § 3. Qui
Can. 1065      antequam ad matrimonium admittantur, recipiant, si id fieri possit sine gravi incommodo. § 2. Ut fructuose sacramentum matrimonii recipiatur
Can. 1071      parochum certiorem reddat. - § 1. Excepto casu necessitatis, sine licentia Ordinarii loci ne quis assistat: 1_ matrimonio vagorum
Can. 1080      cum iam omnia sunt parata ad nuptias, nec matrimonium sine probabili gravis mali periculo differri possit usquedum a competenti
Can. 1116      possunt. - § 1. Si haberi vel adiri nequeat sine gravi incommodo assistens ad normam iuris competens, qui intendunt
Can. 1124      ecclesiali plenam communionem cum Ecclesia catholica non habenti adscripta, sine expressa auctoritatis competentis licentia prohibitum est. - Huiusmodi licentiam
Can. 1143      baptizata, si nolit cum parte baptizata cohabitare vel cohabitare sine contumelia Creatoris, nisi haec post baptismum receptum iustam illi
Can. 1144      recipere; 2_ saltem velit cum parte baptizata pacifice cohabitare, sine contumelia Creatoris. § 2. Haec interpellatio post baptismum fieri
Can. 1146      iam interpellata sive non, prius perseverans in pacifica cohabitatione sine contumelia Creatoris, postea sine iusta causa discesserit, firmis praescriptis
Can. 1146      prius perseverans in pacifica cohabitatione sine contumelia Creatoris, postea sine iusta causa discesserit, firmis praescriptis cann. 1144 et 1145
Can. 1161      § 1. Matrimonii irriti sanatio in radice est eiusdem, sine renovatione consensus, convalidatio, a competenti auctoritate concessa, secumferens dispensationem
Can. 1173      suum loquentem audiens et memoriam mysterii salutis agens, Ipsum sine intermissione, cantu et oratione, laudat atque interpellat pro totius
Can. 1184      adversas; 3_ alii peccatores manifesti, quibus exequiae ecclesiasticae non sine publico fidelium scandalo concedi possunt. § 2. Occurrente aliquo
Can. 1189      fidelium venerationi expositae, si quando reparatione indigeant, numquam restaurentur sine data scripto licentia ab Ordinario; qui, antequam eam concedat
Can. 1190      honorantur, nequeunt quoquo modo valide alienari neque perpetuo transferri sine Apostolicae Sedis licentia. § 3. Praescriptum § 2 valet
Can. 1215      praesertim publice exercendum. - § 1. Nulla ecclesia aedificetur sine expresso Episcopi dioecesani consensu scriptis dato. § 2. Episcopus
Can. 1224      Data autem licentia, oratorium ad usus profanos converti nequit sine eiusdem Ordinarii auctoritate. - In oratoriis legitime constitutis omnes
Can. 1265      mendicantium, vetatur persona quaevis privata, sive physica sive iuridica, sine proprii Ordinarii et Ordinarii loci licentia, in scriptis data
Can. 1296      iuridicae peior fieri possit. - Si quando bona ecclesiastica sine debitis quidem sollemnitatibus canonicis alienata fuerint, sed alienatio sit
Can. 1298      consanguinitatis vel affinitatis gradum non sunt vendenda aut locanda sine speciali competentis auctoritatis licentia scripto data. - § 1
Can. 1323      violavit: 1_ sextum decimum aetatis annum nondum explevit; 2_ sine culpa ignoravit se legem vel praeceptum violare; ignorantiae autem
Can. 1323      cann. 1324, § 1, n. 2 et 1325; 7_ sine culpa putavit aliquam adesse ex circumstantiis, de quibus in
Can. 1324      1323, nn. 4 vel 5; 9_ ab eo, qui sine culpa ignoravit poenam legi vel praecepto esse adnexam; 10_
Can. 1324      vel praecepto esse adnexam; 10_ ab eo, qui egit sine plena imputabilitate, dummodo haec gravis permanserit. § 2. Idem
Can. 1329      complices,qui in lege vel praecepto non nominantur, si sine eorum opera delictum patratum non esset, et poena sit
Can. 1352      vel ex parte suspenditur, quatenus reus eam servare nequeat sine periculo gravis scandali vel infamiae. - Appellatio vel recursus
Can. 1357      damni reparationem; recursus autem fieri potest etiam per confessarium, sine nominis mentione. § 3. Eodem onere recurrendi tenentur, postquam
Can. 1377      mobilem vel immobilem, profanat iusta poena puniatur. - Qui sine praescripta licentia bona ecclesiastica alienat, iusta poena puniatur. -
Can. 1382      vel cessationem a munere, eiusdem retentio. - Episcopus qui sine pontificio mandato aliquem consecrat in Episcopum, itemque qui ab
Can. 1383      - Episcopus qui, contra praescriptum can. 1015, alienum subditum sine legitimis litteris dimissoriis ordinavit, prohibetur per annum ordinem conferre
Can. 1475      retento tamen eorum exemplari. § 2. Notarii et cancellarius sine iudicis mandato tradere prohibentur exemplar actorum iudicialium et documentorum
Can. 1478      minores usum rationis assecuti sint, agere et respondere queunt sine parentum vel tutoris consensu, et quidem per se ipsi
Can. 1505      1_ si iudex vel tribunal incompetens sit; 2_ si sine dubio constet actori legitimam deesse personam standi in iudicio
Can. 1546      Nemo exhibere tenetur documenta, etsi communia, quae communicari nequeunt sine periculo damni ad normam can. 1548, § 2, n
Can. 1546      ad normam can. 1548, § 2, n. 2 aut sine periculo violationis secreti servandi. § 2. Attamen si qua
Can. 1546      saltem documenti particula describi possit et in exemplari exhiberi sine memoratis incommodis, iudex decernere potest ut eadem producatur. -
Can. 1554      partibus communicentur; quod si id, prudenti iudicis existimatione, fieri sine gravi difficultate nequeat, saltem ante testimoniorum publicationem fiat. -
Can. 1565      affirmari nequeant, poterit iudex nonnulla testem praemonere, si id sine periculo fieri posse censeat. - Testes ore testimonium dicant
Can. 1593      quod si probet se legitimo impedimento fuisse detentam, quod sine sua culpa antea demonstrare non potuerit, querela nullitatis uti
Can. 1600      iubere vel admittere ut exhibeatur documentum, quod forte antea sine culpa eius cuius interest, exhiberi non potuit. § 3
Can. 1620      metu gravi coactus sententiam tulit; 4_ iudicium factum est sine iudiciali petitione, de qua in can. 1501, vel non
Can. 1620      personam standi in iudicio; 6_ nomine alterius quis egit sine legitimo mandato; 7_ ius defensionis alterutri parti denegatum fuit
Can. 1645      ita probationibus innitatur, quae postea falsae deprehensae sint, ut sine illis probationibus pars sententiae dispositiva non sustineatur; 2_ postea
Can. 1747      Si autem de infirmo agatur, qui e paroeciali domo sine incommodo nequeat alio transferri, Episcopus eidem relinquat eius usum

SINGILLATIM     [3]
Can. 0377      ternos, qui dicuntur, Apostolicae Sedi proponendos, pontificii Legati est singillatim requirere et cum ipsa Apostolica Sede communicare, una cum
Can. 0377      quoque aliorum ex utroque clero necnon laicorum sapientia praestantium singillatim et secreto exquirat. § 4. Nisi aliter legitime provisum
Can. 0962      ut sit apte dispositus, sed ut insimul sibi proponat singillatim debito tempore confiteri peccata gravia, quae in praesens ita

SINGULA     [5]
Can. 0443      consilium pastorale uniuscuiusque Ecclesiae particularis, ita quidem ut eorum singula duos ex suis membris mittant, collegialiter ab iisdem designatos
Can. 0837      ad universum corpus Ecclesiae pertinent illudque manifestant et afficiunt; singula vero membra ipsius attingunt diverso modo, pro diversitate ordinum
Can. 1307      retineatur et apud parochum vel rectorem servetur, in quo singula onera eorumque adimpletio et eleemosynae adnotentur. - § 1
Can. 1472      seu acta processus, scripto redacta esse debent. § 2. Singula folia actorum numerentur et authenticitatis signo muniantur. - Quoties
Can. 1577      1. Iudex, attentis iis quae a litigantibus forte deducantur, singula capita decreto suo definiat circa quae periti opera versari

SINGULAE     [5]
Can. 0080      alicui personae iuridicae, aut ratione dignitatis loci vel rei, singulae personae renuntiare nequeunt; nec ipsi personae iuridicae integrum est
Can. 0431      2. Dioeceses exemptae deinceps pro regula ne habeantur; itaque singulae dioeceses aliaeque Ecclesiae particulares intra territorium alicuius provinciae ecclesiasticae
Can. 0608      legitime constituta sub auctoritate Superioris ad normam iuris designati; singulae domus habeant oratorium, in quo Eucharistia celebretur et asservetur
Can. 0816      concessa; eidem competit etiam earundem superius moderamen. § 2. Singulae universitates et facultates ecclesiae sua habere debent statuta et
Can. 1250      - Dies et tempora paenitentialia in universa Ecclesia sunt singulae feriae sextae totius anni et tempus quadragesimae. - Abstinentia

SINGULARE     [8]
Can. 0048      legitime notificatur personae pro qua datus est. - Decretum singulare intellegitur actus administrativus a competenti auctoritate exsecutiva editus, quo
Can. 0049      sua petitionem ab aliquo factam non supponunt. - Praeceptum singulare est decretum quo personae aut personis determinatis aliquid faciendum
Can. 0050      imponitur, praesertim ad legis observantiam urgendam. - Antequam decretum singulare ferat, auctoritas necessarias notitias et probationes exquirat, atque, quantum
Can. 0052      expressis, saltem summarie, si agaturde decisione, motivis. - Decretum singulare vim habet tantum quoad res de quibus datum est
Can. 0054      priori, quatenus ei contrarium est. - § 1. Decretum singulare, cuius applicatio committitur exsecutori, effectum habet a momento exsecutionis
Can. 0054      quo personae auctoritate ipsius decernentis intimatur. § 2. Decretum singulare, ut urgeri possit, legitimo documento ad normam iuris intimandum
Can. 0058      ad normam can. 128, reparandi. - § 1. Decretum singulare vim habere desinit legitima revocatione ab auctoritate competendi facta
Can. 0058      lege ad cuius exsecutionem datum est. § 2. Praeceptum singulare, legitimo documento non impositum, cessat resoluto iure praecipientis. -

SINGULARES     [1]
Can. 1732      decretis statuuntur, eadem applicanda sunt ad omnes administrativos actus singulares, qui in foro externo extra iudicium dantur, iis exceptis

SINGULARI     [1]
Can. 0794      in catholica educatione filiorum procuranda indigeant. - § 1. Singulari ratione officium et ius educandi spectat ad Ecclesiam, cui

SINGULARIA     [1]
Can. 1318      Latae sententiae poenas ne comminetur legislator, nisi forte in singularia quaedam delicta dolosa, quae vel graviori esse possint scandalo

SINGULARIS     [1]
Can. 0035      declarandam vel exsecutioni mandandam datae sunt. - Actus administrativus singularis, sive est decretum aut praeceptum sive est rescriptum, elici

SINGULARITER     [1]
Can. 0331      Ecclesiae Romanae Episcopus, in quo permanet munus a Domino singulariter Petro, primo Apostolorum, concessum et successoribus eius transmittendum, Collegii

SINGULARUM     [3]
Can. 0127      ponendos Superiorem indigere consensu aut consilio aliquarum personarum, uti singularum: 1_ si consensus exigatur, invalidus est actus Superioris consensum
Can. 0486      in archivo continentur, conficiatur inventarium seu catalogus, cum brevi singularum scripturarum synopsi. - § 1. Archivum clausum sit oportet
Can. 1053      libro apud curiam loci ordinationis diligenter custodiendo, et omnia singularum ordinationum documenta accurate serventur. § 2. Singulis ordinatis det

SINGULAS     [4]
Can. 0628      monasteria sui iuris de quibus in can. 615; 2_ singulas domos instituti iuris dioecesani in proprio territorio sitas. §
Can. 0951      - § 1. Sacerdos plures eadem die Missas celebrans, singulas applicare potest ad intentionem pro qua stips oblata est
Can. 1425      trium vel quinque iudicum. § 3. Vicarius iudicialis ad singulas causas cognoscendas iudices ex ordine per turnum advocet, nisi
Can. 1436      defensor constitui possunt tum ad universitatem causarum tum ad singulas causas; possunt autem ab Episcopo, iusta de causa, removeri

SINGULI     [16]
Can. 0223      - § 1. In iuribus suis exercendis christifideles tum singuli tum in consociationibus adunati rationem habere debent boni communis
Can. 0225      confirmationem deputentur, generali obligatione tenentur et iure gaudent, sive singuli sive in consociationibus coniuncti, allaborandi ut divinum salutis nuntium
Can. 0349      quaestiones maioris momenti tractandas in unum convocantur, sive ut singuli, scilicet variis officiis, quibus funguntur, eidem Romano Pontifici praestando
Can. 0455      potestatem, de qua in § 1, Episcoporum conferentiae concessit, singuli Episcopi dioecesani competentia integra manet, nec conferentia eiusve praeses
Can. 0455      praeses nomine omnium Episcoporum agere valet, nisi omnes et singuli Episcopi consensum dederint. - Absoluto conventu plenario Episcoporum conferentiae
Can. 0512      regionum, condicionum socialium et professionum, necnon partis quam sive singuli sive cum aliis coniuncti in apostolatu habent. § 3
Can. 0543      cura pastoralis alicuius paroeciae aut diversarum simul paroeciarum committatur, singuli eorum, iuxta ordinationem ab iisdem statutam, obligatione tenentur munera
Can. 0590      dicata, supremae eiusdem auctoritati peculiari ratione subduntur. § 2. Singuli sodales Summo Pontifici, tamquam supremo eorum Superiori, etiam ratione
Can. 0753      sunt in communione cum Collegii capite et membris, sive singuli sive in conferentiis Episcoporum aut in conciliis particularibus congregati
Can. 0756      2. Quoad Ecclesiam particularem sibi concreditam illud munus exercent singuli Episcopi, qui quidem totius ministerii verbi in eadem sunt
Can. 0782      pertinent, competit Romano Pontifici et Collegio Episcoporum. § 2. Singuli Episcopi, utpote Ecclesiae universae atque omnium Ecclesiarum sponsores, operis
Can. 0956      Missas quas celebrandas acceperit, quibusque satisfecerit. - Omnes et singuli administratores causarum piarum aut quoquo modo obligati ad Missarum
Can. 1240      § 2. Si vero hoc obtineri nequeat, toties quoties singuli tumuli rite benedicantur. - § 1. Paroeciae et instituta
Can. 1560      censuerit secreto esse procedendum. - § 1. Testes seorsim singuli examinandi sunt. § 2. Si testes inter se aut
Can. 1609      tribunalis sede conventus habeatur. § 2. Assignata conventui die, singuli iudices scriptas afferant conclusiones suas in merito causae, et
Can. 1610      relatoris est exarare sententiam, desumendo motiva ex iis quae singuli iudices in discussione attulerunt, nisi a maiore numero iudicium

SINGULIS     [49]
Can. 0137      ordinariam habente, si ad universitatem casuum delegata sit, in singulis tantum casibus subdelegari potest; si vero ad actum aut
Can. 0145      in finem spiritualem exercendum. § 2. Obligationes et iura singulis officiis ecclesiasticis propria definiuntur sive ipso iure quo officium
Can. 0237      ab eadem Episcoporum conferentia definita. - § 1. In singulis dioecesibus sit seminarium maius, ubi id fieri possit atque
Can. 0242      causa eorum dimissionis vel discessus. - § 1. In singulis nationibus habeatur institutionis sacerdotalis Ratio, ab Episcoporum conferentia attentis
Can. 0246      quidem electum, cui confidenter conscientiam aperire possit. § 5. Singulis annis alumni exercitiis spiritualibus vacent. - § 1. Ad
Can. 0346      congregatur, constat sodalibus quorum plerique sunt Episcopi, electi pro singulis coetibus ab Episcoporum conferentiis secundum rationem iure peculiari synodi
Can. 0377      Summus Pontifex nominat, aut legitime electos confirmat. § 2. Singulis saltem trienniis Episcopi provinciae ecclesiasticae vel, ubi adiuncta id
Can. 0388      § 1. Episcopus dioecesanus, post captam dioecesis possessionem, debet singulis diebus dominicis aliisque diebus festis de praecepto in sua
Can. 0396      ex toto vel ex parte quotannis visitandae, ita ut singulis saltem quinquenniis universam dioecesim, ipse per se vel, si
Can. 0399      gravis onerosusve sit. - § 1. Episcopus dioecesanus tenetur singulis quinquenniis relationem Summo Pontifici exhibere super statu dioecesis sibi
Can. 0413      capta dioecesis possessione componendo; qui elenchus cum Metropolitana communicandus singulis saltem triennis renoventur atque a cancellario sub secreto servetur
Can. 0448      diversis nationibus exstantium; eiusdem Apostolicae Sedis est pro earundem singulis peculiares normas statuere. - § 1. Unius supremae Ecclesiae
Can. 0453      praeest. - Conventus plenarii Episcoporum conferentiae habeantur semel saltem singulis annis, et praetera quoties id postulent peculiaria adiuncta, secundum
Can. 0461      canonum qui sequuntur. - § 1. Synodus dioecesana in singulis Ecclesiis particularibus celebretur cum, iudicio Episcopi dioecesani et audito
Can. 0462      dioecesanus, qui tamen Vicarium generalem aut Vicarium episcopalem pro singulis sessionibus synodi ad hoc officium implendum delegare potest. -
Can. 0489      quo scilicet documenta secreto servanda cautissime custodiantur. § 2. Singulis annis destruantur documenta causarum criminalium in materia morum, quarum
Can. 0492      normae ab Episcopo dioecesano statutae. - § 1. In singulis dioecesibus constituatur consilium a rebus oeconomicis, cui praesidet ipse
Can. 0494      rationem accepti et expensi probare. - § 1. In singulis dioecesibus ab Episcopo, auditis collegio consultorum atque consilio a
Can. 0506      numerum canonicorum determinent; definiant quaenam a capitulo et a singulis canonicis ad cultum divinum necnon administerium persolvendum sint peragenda
Can. 0511      eleemosynae, praesumuntur datae paroeciae, nisi aliud constet. - In singulis dioecesibus, quatenus pastoralia adiuncta id suadeant, constituatur consilium pastorale
Can. 0534      § 1. Parochus, post captam paroeciae possessionem, obligatione tenetur singulis diebus dominicis atque festis in sua dioecesi de praecepto
Can. 0586      ad auctoritatem competentem eiusdem instituti pertinet. - § 1. Singulis institutis iusta autonomia vitae, praesertim regiminis, agnoscitur, qua gaudeant
Can. 0659      praescripto can. 657, § 3. - § 1. In singulis institutis, post primam professionem omnium sodalium institutio perficiatur ad
Can. 0708      coordinationem et cooperationem cum Episcoporum conferentiis et etiam cum singulis Episcopis instaurandam. - Conferentiae Superiorum maiorum sua habeant statuta
Can. 0775      conferentiam institui potest officium catecheticum, cuius praecipuum munus sit singulis