Documenta Catholica Omnia
Non nobis, Domine, non nobis, sed nomini tuo da gloriam


1983-01-25- Codex Iuris Canonici [Littera V]VACANTEM     [3]
Can. 0425      qui trigesimum quintum aetatis annum expleverit et ad eandem vacantem sedem non fuerit iam electus, nominatus vel praesentatus. §
Can. 0524      collatione, nisi cuidam sit ius praesentationis aut electionis. - Vacantem paroeciam Episcopus dioecesanus conferat illi quem, omnibus perpensis adiunctis
Can. 1751      esse vacaturam. § 2. Hoc tempore inutiliter transacto, paroeciam vacantem declaret. - In causis translationis applicentur praescripta canonis 1747

VACANTI     [2]
Can. 0162      auctoritati, cuius est institutionem dare, competit libere providere officio vacanti, assentiente tamen proprio provisi Ordinario. - Auctoritas, cui ad
Can. 0165      ius confirmandae electionis vel ius providendi successive competit, officio vacanti libere provideat. - § 1. Collegii aut coetus praeses

VACANTIS     [1]
Can. 0153      nequeunt. - § 1. Provisio officii de iure non vacantis est ipso facto irrita, nec subsequenti vacatione convalescit. §

VACARE     [3]
Can. 0340      determinare. - Si contingat Apostolicam Sedem durante Concilii celebratione vacare, ipso iure hoc intermittitur, donec novus Summus Pontifex illud
Can. 0527      debeat; quo inutiliter praeterlapso, nisi iustum obstiterit impedimentum, paroeciam vacare declarare potest. - § 1. Parochus obligatione tenetur providendi
Can. 0937      horas cotidie fidelibus pateat, ut coram sanctissimo Sacramento orationi vacare possint. - § 1. Sanctissima Eucharistia habitualiter in uno

VACASSE     [1]
Can. 1039      procedat, certior factus sit oportet candidatos rite iisdem exercitiis vacasse. - A recipiendis ordinibus arcentur qui quovis impedimento afficiuntur

VACAT     [6]
Can. 0191      intimanda est. - § 1. In translatione, prius officium vacat per possessionem alterius officii canonice habitam, nisi aliud iure
Can. 0416      Sedem statim reccurat, ut ipsa provideat. - Sedes episcopalis vacat Episcopi dioecesani morte, renuntiatione a Romano Pontifice acceptata, translatione
Can. 0418      capere autem captae possessionis dioecesis novae, dioecesis a qua vacat. § 2. A certa translationis notitia usque ad canonicam
Can. 0533      non computantur, quibus semel in anno parochus spirituali recessui vacat; parochus autem, ut ultra hebdomadam a paroecia absit, tenetur
Can. 0539      est, attentis normis ab Episcoporum conferentia statutis. - Cum vacat paroecia aut cum parochus ratione captivitatis, exsilii vel relegationis
Can. 0544      eorundem aliquis inhabilis fiat ad munus pastorale exercendum, non vacat paroecia vel paroeciae, quarum cura coetui committitur; Episcopi autem

VACATIO     [1]
Can. 0008      illico ligent aut in ipsa lege brevior aut longior vacatio specialiter et expresse fuerit statuta. § 2. Leges particulares

VACATIONE     [4]
Can. 0153      iure non vacantis est ipso facto irrita, nec subsequenti vacatione convalescit. § 2. Si tamen agatur de officio quod
Can. 0272      transmigrandi concedere nequit Administrator dioecesanus, nisi post annum a vacatione sedis episcopalis, et cum consensu collegii consultorum. - Clerici
Can. 0481      remotione eisdem ab Episcopo dioecesano intimata, atque sedis episcopalis vacatione. § 2. Suspenso munere Episcopi dioecesani, suspenditur potestas Vicarii
Can. 0541      ad normam § 1 assumpserit, loci Ordinarium de paroeciae vacatione statim certiorem faciat. - Sacerdotes quibus in solidum, ad

VACATIONEM     [1]
Can. 0031      potestate gaudent exsecutiva. § 2. Ad decretorum promulgationem et vacationem quod attinet, de quibus in § 1, serventur praescripta

VACATIONIS     [4]
Can. 0153      tempus fieri potest, et effectum habet a die officii vacationis. § 3. Promissio alicuius officii, a quocumque est facta
Can. 0158      aliud legitime cautum sit, intra tres menses ab habita vacationis officii notitia. § 2. Si ius praesentationis cuidam collegio
Can. 0165      ne differatur ultra trimestre utile computandum ab habita notitia vacationis officii; quo termino inutiliter elapso, auctoritas ecclesiastica, cui ius
Can. 0421      fuerit. - § 1. Intra octo dies ab accepta vacationis sedis episcopalis notitia, Administrator dioecesanus, qui nempe dioecesim ad

VACATURAM     [1]
Can. 1751      decretum translationis ferat, statuens paroeciam, elapso praefinito tempore, esse vacaturam. § 2. Hoc tempore inutiliter transacto, paroeciam vacantem declaret

VACAVERIT     [2]
Can. 0525      electi fuerint; 2_ parochos nominare, si sedes ab anno vacaverit aut impedita sit. - § 1. Parochus unius paroeciae
Can. 1467      uniuscuiusque actus. - Si die ad actum iudicialem indicto vacaverit tribunal, terminus intellegitur prorogatus ad primum sequentem diem non

VACENT     [5]
Can. 0246      aperire possit. § 5. Singulis annis alumni exercitiis spiritualibus vacent. - § 1. Ad servandum statum caelibatus congrua educatione
Can. 0719      apostolica ex ipsa unione cum Christo procedat, sedulo orationi vacent, sacrarum Scripturarum lectioni apto modo incumbant, annua recessus tempora
Can. 1039      Omnes qui ad aliquem ordinem promovendi sunt, exercitiis spiritualibus vacent per quinque saltem dies, loco et modo ab Ordinario
Can. 1248      aut in familia vel pro opportunitate in familiarum coetibus vacent. - Omnes christifideles, suo quisque modo, paenitentiam agere ex
Can. 1249      dies paenitentiales praescribuntur, in quibus christifideles speciali modo orationi vacent, opera pietatis et caritatis exerceant, se ipsos abnegent, proprias

VACILLANS     [1]
Can. 1572      sit et firmiter sibi cohaereat, an varius, incertus vel vacillans; 4_ utrum testimonii contestes habeat, aliisve probationis elementis confirmetur

VAGI     [3]
Can. 0013      aut res immobiles in territorio sitas respiciunt. § 3. Vagi obligantur legibus tam universalibus quam particularibus quae vigent in
Can. 0107      suum quisque parochum et Ordinarium sortitur. § 2. Proprius vagi parochus vel Ordinarius est parochus vel Ordinarius loci in
Can. 0265      societati hac facultate praeditis, ita ut clerici acephali seu vagi minime admittantur. - § 1. Per receptum diaconatum aliquis

VAGIS     [1]
Can. 1115      domicilium vel quasi-domicilium vel menstruam commorationem, aut, si de vagis agitur, in paroecia ubi actu commorantur; cum licentia proprii

VAGORUM     [2]
Can. 0101      vel quasi-domicilium, mater. § 2. Si agatur de filio vagorum, locus originis est ipsemet nativitatis locus; si de exposito
Can. 1071      sine licentia Ordinarii loci ne quis assistat: 1_ matrimonio vagorum; 2_ matrimonio quod ad normam legis civilis agnosci vel

VAGUS     [3]
Can. 0100      si versetur extra domicilium et quasi-domicilium quod adhuc retinet; vagus, si nullibi domicilium habeat vel quasi-domicilium. - § 1
Can. 0107      vel Ordinarius est parochus vel Ordinarius loci in quo vagus actu commoratur. § 3. Illius quoque qui non habet
Can. 1409      potest coram tribunali domicilii vel quasi-domicilii. - § 1. Vagus forum habet in loco ubi actu commoratur. § 2

VALDE     [8]
Can. 0280      prosequantur, quatenus praecipue administerium pastorale exercendum confert. - Clericis valde commendatur quaedam vitae communis consuetudo; quae quidem, ubi viget
Can. 0382      presbytero inter praesentes seniore in acta referente. § 4. Valde commendatur ut captio canonicae possessionis cum actu liturgico in
Can. 0767      nec omitti potest nisi gravi de causa. § 3. Valde commendatur ut, si sufficiens detur populi concursus, homilia habeatur
Can. 0921      § 2. Etiamsi eadem die sacra communione refecti fuerint, valde tamen suadetur ut qui in vitae discrimen adducti sint
Can. 1014      in consecratione episcopali duos saltem Episcopos consecrantes sibi adiungat; valde convenit autem, ut una cum iisdem omnes Episcopi praesentes
Can. 1248      aliave gravi de causa participatio eucharisticae celebrationis impossibilis evadat, valde commendatur ut fideles in liturgia Verbi, si quae sit
Can. 1681      praescriptum can. 1574. - Quoties in instructione causae dubium valde probabile emerserit de non secuta matrimonii consummatione, tribunal potest
Can. 1733      vel ab ipso Concilio Oecumenico ferantur. - § 1. Valde optandum est ut, quoties quis gravatum se decreto putet

VALEANT     [20]
Can. 0127      iure particulari aut proprio cautum sit; ut autem actus valeant requiritur ut obtineatur consensus partis absolute maioris eorum qui
Can. 0229      - § 1. Laici, ut secundum doctrinam christianam vivere valeant, eandemque et ipsi enuntiare atque, si opus sit, defendere
Can. 0231      quoque iuris civilis praescriptis, necessitatibus propriis ac familiae providere valeant; itemque iis ius competit ut ipsorum praevidentiae et securitati
Can. 0245      ad aptam conciliationem inter bona humana et supernaturalia pervenire valeant. § 2. Ita formentur alumni ut, amore Ecclesiae Christi
Can. 0248      hominibus sui temporis apte, ratione eorundem ingenio accommodata, nuntiare valeant. - Institutionis sacerdotalis Ratione provideatur ut alumni non tantum
Can. 0252      alimentum eamque, in ministerio exercendo rite annuntiare ac tueri valeant. § 2. In sacra Scriptus peculiari diligentia erudiantur alumni
Can. 0276      servitium Eius populi. § 2. Ut hanc perfectionem persequi valeant: 1_ imprimis ministerii pastoralis officia fideliter et indefesse adimpleant
Can. 0281      devovent, remunerationem merentur qua sui suaeque familiae sustentationi providere valeant; qui vero ratione professionis civilis, quam exercent aut exercuerunt
Can. 0383      vitae suae condicionem ordinaria cura pastorali non satis frui valeant necnon ad eos qui a religionis praxi defecerint. §
Can. 0548      et vicarius aut vicarii, coniunctis viribus, pastorali curae providere valeant paroeciae, cuius simul sunt sponsores. - Absente parocho, nisi
Can. 0586      qua gaudeant in Ecclesia propria disciplina atque integrum servare valeant suum patrimonium, de quo in can. 578. § 2
Can. 0779      plenius catholicam doctrinam ediscere eamque aptius in praxim deducere valeant. - Curent locorum Ordinarii ut catechistae ad munus suum
Can. 0786      sufficientibus mediis, quibus opus evangelizandi per se ipsae peragere valeant. - § 1. Missionarii, vita ac verbi testimonio, dialogum
Can. 0787      aptata, aperiantur viae quibus ad evangelicum nuntium cognoscendum adduci valeant. § 2. Curent ut quos ad evangelicum nuntium recipiendum
Can. 0794      est homines adiuvandi, ut ad christianae vitae plenitudinem pervenire valeant. § 2. Animarum pastoribus officium est omnia disponendi, ut
Can. 0795      ut suas dotes physicas, morales et intellectuales harmonice evolvere valeant, perfectiorem responsabilitatis sensum libertatisque rectum usum acquirant et ad
Can. 0798      in quibus educationi catholicae provideatur; quod si facere non valeant, obligatione tenentur curandi, ut extra scholas debitae eorundem educationi
Can. 0913      percipiant et Corpus Domini cum fide et devotione sumere valeant. § 2. Pueris tamen in periculo mortis versantibus sanctissima
Can. 1274      singulis dioecesibus constituatur, quatenus opus sit, massa communis qua valeant Episcopi obligationibus erga alias personas Ecclesiae deservientes satisfacere variisque
Can. 1286      ita ut iidem suis et suorum necessitatibus convenienter providere valeant. - § 1. Reprobata contraria consuetudine, administratores tam clerici

VALEAT     [12]
Can. 0189      ipso iure irrita est. - § 1. Renuntiatio, ut valeat, sive acceptatione eget sive non, auctoritati fieri debet cui
Can. 0445      legislativa, ita ut, salvo semper iure universali Ecclesiae, decernere valeat quae ad fidei incrementum, ad actionem pastoralem communem ordinandam
Can. 0538      iusta de causa ab ipso parocho facta et, ut valeat, ab eodem Episcopo acceptata, necnon lapsu temporis si, iuxta
Can. 0688      in monasteriis, de quibus in can. 615, indultum, ut valeat, confirmari debet ab Episcopo domus assignationis. - § 1
Can. 0689      votis temporariis, amens evaserit, etsi novam professionem emittere non valeat, ab instituto tamen dimitti non potest. - § 1
Can. 0700      est domus, cui religiosus adscriptus est. Decretum vero, ut valeat, indicare debet ius, quo dimissus gaudet, recurrendi intra decem
Can. 0889      sit apte institutus, rite dispositus et promissiones baptismales renovare valeat. - Fideles tenentur obligatione hoc sacramentum tempestive recipiendi; curent
Can. 1003      secumferre ut, in casu necessitatis, sacramentum unctionis infirmorum ministrare valeat. - § 1. Unctio infirmorum ministrari potest fideli qui
Can. 1105      suo per se ipse fungatur. § 2. Mandatum, ut valeat, subscribendum est a mandante et praeterea a parocho vel
Can. 1271      condiciones indiget, ut servitium erga Ecclesiam universam rite praestare valeat. - In regionibus ubi beneficia proprie dicta adhuc exsistunt
Can. 1524      qui ordinariae administrationis fines excedunt. § 3. Renuntiatio, ut valeat, peragenda est scripto, eademque a parte vel ab eius
Can. 1724      cuius deliberatione processus promotus est. § 2. Renuntiatio, ut valeat, debet a reo acceptari, nisi ipse sit a iudicio

VALENS     [1]
Can. 0412      pastorali in dioecesi procurando praepediatur, ne per litteras quidem valens cum dioecesanis communicare. - § 1. Sede impedita, regimen

VALENT     [16]
Can. 0031      in lege applicanda servandi aut legum observantia urgetur, ferre valent, intra fines suae competentiae, qui potestate gaudent exsecutiva. §
Can. 0059      licentiae concessione necnon de concessionibus gratiarum vivae vocis oraculo valent, nisi aliud constet. - Rescriptum quodlibet impetrari potest ab
Can. 0089      aut diaconi a lege universali et particulari dispensare non valent, nisi haec potestas ipsis expresse concessa sit. - §
Can. 0228      et munera assumantur, quibus ipsi secundum iuris praescripta fungi valent. § 2. Laici debita scientia, prudentia et honestate praestantes
Can. 0277      adhaerere possunt atque Dei hominumque servitio liberius sese dedicare valent. § 2. Debita cum prudentia clerici se gerant cum
Can. 0310      quae iura et obligationes per mandatarium seu procuratorem exercere valent. - Sodales institutorum vitae consecrate qui consociationibus suo instituto
Can. 0315      Consociationes publicae incepta propriae indoli congrua sua sponte suscipere valent, eaedemque reguntur ad normam statutorum, sub altiore tamen directione
Can. 0317      3. In consociationibus quae non sunt clericales, laici exercere valent munus moderatoris; cappellanus seu assistens ecclesiasticus ad illud munus
Can. 0334      Pontifici praesto sunt Episcopi, qui eidem cooperatricem operam navare valent variis rationibus, inter quas est synodus Episcoporum. Auxilio praetera
Can. 0568      qui ob vitae condicionem ordinaria parochorum cura frui non valent, uti sunt migrantes, exsules, profugi, nomades, navigantes, constituantur, quatenus
Can. 0606      consecratae eorumque sodalibus statuuntur, pari iure de utroque sexu valent, nisi ex contexu sermonis vel ex rei natura aliud
Can. 0806      quae ad generalem attinent ordinationem scholarum catholicarum: quae praescripta valent de scholis quoque quae ab iisdem sodalibus diriguntur, salva
Can. 0818      et 813 statuuntur praescripta, de universitatibus facultatibusque ecclesiasticis quoque valent. - Quatenus dioecesis aut instituti religiosi immo vel ipsius
Can. 0888      n. 3. - Intra territorium in quo confirmationem conferre valent, ministri in locis quoque exemptis eam ministrare possunt. -
Can. 1095      ob causas naturae psychicae obligationes matrimonii essentiales assumere non valent. - § 1. Ut consensus matrimonialis haberi possit, necesse
Can. 1734      § 3. Normae § § 1 et 2 non valent: 1_ de recursu proponendo ad Episcopum adversus decreta lata

VALENTI     [1]
Can. 0201      aut per sequenti competit, ut ignoranti aut agere non valenti non currat. - § 1. In iure, dies intellegitur

VALET     [45]
Can. 0016      debet; si verba legis in se certa declaret tantum, valet retrorsum; si legem coarctet vel extendataut dubiam explicet, non
Can. 0030      decretum generale, de quo in can. 29, ferre non valet, nisi in casibus particularibus ad normam iuris id ipsi
Can. 0061      impetari potest pro alio, etiam praeter eius assensum, et valet ante eiusdem acceptationem, salvis clausulis contrariis. - Rescriptum in
Can. 0087      quoties id ad eorundem spirituale bonum conferre iudicet, dispensare valet in legibus disciplinaribus tam universalibus quam particularibus pro suo
Can. 0087      in mora sit periculum gravis damni, Ordinarius quicumque dispensare valet in iisdem legibus, etiam si dispensatio reservatur Sanctae Sedi
Can. 0088      plenario vel provinciali aut ab Episcoporum conferentia latis dispensare valet. - Parochus aliique presbyteri aut diaconi a lege universali
Can. 0091      licite conceditur. - Qui gaudet potestate dispensandi eam exercere valet, etiam extra territorium exsistens, in subditos, licet a territorio
Can. 0117      vel rerum universitas personalitatem iuridicam obtinere intendens, eandem consequi valet nisi ipsius statuta a competenti auctoritate sint probata. -
Can. 0125      positus ex metu gravi, iniuste incusso, aut ex dolo, valet, nisi aliud iure caveatur; sed potest per sententiam iudicis
Can. 0126      recidit in condicionem sine qua non, irritus est; secus valet, nisi aliud iure caveatur, sed actus ex ignorantia aut
Can. 0136      - Potestatem exsecutivam aliquis, licet extra territorium exsistens, exercere valet in subditos, etiam a territorio absentes, nisi aliud ex
Can. 0166      ad coetum pertinentes; convocatio autem, quando personalis esse debet, valet, si fiat in loco domicilii vel quasi-domicilii aut in
Can. 0166      quis ex vocandis neglectus et ideo absens fuerit, electio valet; attamen ad eiusdem instantiam, probata quidem praeteritione et absentia
Can. 0171      ex praedictis admittatur, eius suffragium est nullum, sed electio valet, nisi constet, eo dempto, electum non rettulisse requisitum suffragiorum
Can. 0181      postulo, aut aequivalens; formula: eligo vel postulo, aut aequipollens, valet pro electione, si impedimentum non exsistat, secus pro postulatione
Can. 0193      atque servato procedendi modo iure definito. § 2. Idem valet, ut quis ab officio, quod alicui ad tempus determinatum
Can. 0198      exceptionibus quae in canonibus huius Codicis statuuntur. - Nulla valet praescriptio, nisi bona fide nitatur, non solum initio, sed
Can. 0312      ab Episcopo dioecesano praestitus pro erectione domus instituti religiosi valet etiam ad erigendam in eadem domo vel ecclesia ei
Can. 0317      auctoritas ecclesiastica. § 2. Norma in § 1 statuta valet etiam pro consociationibus a sodalibus institutorum religiosorum vi apostolici
Can. 0331      in Ecclesia gaudet ordinaria potestate, quam semper libere exercere valet. - § 1. Plenam et supremam in Ecclesia potestatem
Can. 0382      ingerere nequit, ante captam dioecesis canonicam possessionem; exercere tamen valet officia, quae in eadem dioecesi tempore promotionis iam retinebat
Can. 0439      utile videatur. § 2. Norma in, § 1 statuta valet etiam de concilio provinciali celebrando in provincia ecclesiastica, cuius
Can. 0455      manet, nec conferentia eiusve praeses nomine omnium Episcoporum agere valet, nisi omnes et singuli Episcopi consensum dederint. - Absoluto
Can. 0500      iure expresse definitis. § 3. Consilium presbyterale numquam agere valet sine Episcopo dioecesano, ad quem solum etiam cura spectat
Can. 0726      1. Elapso tempore incorporationis temporariae, sodalis institutum libere derelinquere valet vel a sacrorum vinculorum renovatione iusta de causa a
Can. 0726      Moderatore de consensu sui consilii gravi de causa obtinere valet. - § 1. Sodalis perpetue incorporatus, qui institutum derelinquere
Can. 0817      canonicos in Ecclesia habeant, nulla universitas vel facultas conferre valet, quae non sit ab Apostolica Sede erecta vel approbata
Can. 0829      Approbatio vel licentia alicuius operis edendi pro textu originali valet, non vero pro eiusdem novis editionibus vel translationibus. -
Can. 0844      sponte id petant et rite sint disposita; quod etiam valet quoad membra aliarum Ecclesiarum, quae iudicio Sedis Apostolicae, ad
Can. 0900      1. Minister, qui in persona Christi sacramentum Eucharistiae conficere valet, est solus sacerdos valide ordinatus. § 2. Licite Eucharistiam
Can. 1047      Ab irregularitatibus et impedimentis Sanctae Sedi non reservatis dispensare valet Ordinarius. - In casibus occultis urgentioribus, si adiri nequeat
Can. 1049      omnes irregularitates et impedimenta indicanda sunt; attamen, dispensatio generalis valet etiam pro reticitis bona fide, exceptis irregularitatibus de quibus
Can. 1049      Dispensatio generalis ab irregularitatibus et impedimentis ad ordines recipiendos valet pro omnibus ordinibus. - Ut quis ad sacros ordines
Can. 1057      iure habiles legitime manifestatus, qui nulla humana potestate suppleri valet. § 2. Consensus matrimonialis est actus voluntatis, quo vir
Can. 1080      2-3, servatis condicionibus ibidem praescriptis. § 2. Haec potestas valet etiam ad matrimonium convalidandum, si idem periculum sit in
Can. 1080      loci Ordinarium, quod attinet ad impedimenta a quibus dispensare valet. - Parochus aut sacerdos vel diaconus, de quibus in
Can. 1145      2. Interpellatio etiam privatim facta ab ipsa parte conversa valet, immo est licita, si forma superius praescripta servari nequeat
Can. 1148      permanere, unam ex illis, ceteris dimissis, retinere potest. Idem valet de muliere non baptizata, quae plures maritos non baptizatos
Can. 1190      sine Apostolicae Sedis licentia. § 3. Praescriptum § 2 valet etiam pro imaginibus, quae in aliqua ecclesia magna populi
Can. 1254      independenter a civili potestate, acquirere, retinere, administrare et alienare valet ad fines sibi proprios prosequendos. § 2. Fines vero
Can. 1299      § 1. Qui ex iure naturae et canonico libere valet de suis bonis statuere, potest ad causas pias, sive
Can. 1308      expresse caveatur, Ordinarius ob imminutos reditus onera Missarum reducere valet. § 3. Episcopo dioecesano competit potestas reducendi ob deminutionem
Can. 1359      paenitentiam imponere. - Si quis pluribus poenis detineatur, remissio valet tantummodo pro poenis in ipsa expressis; generalis autem remissio
Can. 1363      actio ad poenam exsequendam praescriptione extinguitur. § 2. Idem valet, servatis servandis, si poena per decretum extra iudicium irrogata
Can. 1707      de qua in § 1, Episcopus dioecesanus tantummodo proferre valet si, peractis opportunis investigationibus, ex testium depositionibus, ex fama

VALETUDINARIIS     [2]
Can. 0566      conferendi, qui in periculo mortis versentur. § 2. In valetudinariis, carceribus et itineribus maritimis, cappellanus praeterea facultatem habet, his
Can. 0860      Ordinarius gravi de causa id permiserit. § 2. In valetudinariis, nisi aliter Episcopus dioecesanus statuerit, baptismus ne celebretur, nisi

VALETUDINE     [1]
Can. 0241      eorum dotibus humanis et moralibus, spiritualibus et intellectualibus, eorum valetudine physica et psychica necnon recta voluntate, habiles aestimantur qui

VALETUDINEM     [3]
Can. 0167      sit, in qua fit electio, sed electioni ob infirmam valetudinem interesse nequeat, suffragium eius scriptum a scrutatoribus exquiratur. -
Can. 0401      § 2. Enixe rogatur Episcopus dioecesanus, qui ob infirmam valetudinem aliamve gravem causam officio suo adimplendo minus aptus evaserit
Can. 0642      cura eos tantum admittant qui, praeter aetatem requisitam, habeant valetudinem, aptam indolem et sufficientes maturitatis qualitates ad vitam instituti

VALETUDINIS     [2]
Can. 0539      parochus ratione captivitatis, exsilii vel relegationis, inhabilitatis vel infirmae valetudinis aliusve causae a munere pastorali in paroecia exercendo praepeditur
Can. 1051      ministerium exercendum; itemque, rite peracta inquisitione, de eius status valetudinis physicae et psychicae; 2_ Episcopus dioecesanus aut Superior maior

VALETUDO     [1]
Can. 0642      sufficientes maturitatis qualitates ad vitam instituti propriam amplectendam; quae valetudo, indoles et maturitas comprobentur adhibitis etiam, si opus fuerit

VALIDA     [7]
Can. 0149      aut lege fundationis ad validitatem provisionis expresse exigantur; secus valida est, sed rescindi potest per decretum auctoritatis competentis aut
Can. 0169      suffragii, non potest nisi unicum suffragium ferre. - Ut valida sit electio, nemo ad suffragium admitti potest, qui ad
Can. 0668      illam renuntiationem, forma, quantum fieri potest, etiam iure civili valida, ante professionem perpetuam faciat a die emissae professionis valituram
Can. 0844      infirmorum recipere a ministris non catholicis, in quorum Ecclesia valida exsistunt praedicta sacramenta. § 3. Ministri catholici licite sacramenta
Can. 1108      eius revocatione constiterit. - § 1. Ea tantum matrimonia valida sunt, quae contrahuntur coram loci Ordinario aut parocho aut
Can. 1111      etiam generalem, sacerdotibus et diaconis delegare. § 2. Ut valida sit delegatio facultatis assistendi matrimoniis, determinatis personis expresse dari
Can. 1296      quidem sollemnitatibus canonicis alienata fuerint, sed alienatio sit civiliter valida, auctoritatis competentis est decernere, omnibus mature perpensis, an et

VALIDAE     [1]
Can. 1066      accedant. - Antequam matrimonium celebretur, constare debet nihil eius validae ac licitae celebrationi obsistere. - Episcoporum conferentia statuat normas

VALIDAM     [2]
Can. 0312      ex apostolico privilegio aliis reservatum est. § 2. Ad validam erectionem consociationis aut sectionis consociationis in dioecesi, etiamsi id
Can. 0966      sacramenti paenitentiae est solus sacerdos. - § 1. Ad validam peccatorum absolutionem requiritur ut minister, praeterquam potestate ordinis, facultate

VALIDE     [62]
Can. 0064      foro interno, gratia a quovis dicasterio Romanae Curiae denegata, valide ab alio eiusdem Curiae dicasterio aliave competenti auctoritate infra
Can. 0065      eiusdem Episcopi, etiam habitis a Vicario denegante denegationis rationibus, valide concedi nequit. § 3. Gratia a Vicario generali vel
Can. 0065      invalida est; gratia autem ab Episcopo dioecesano denegata nequit valide, etiam facta denegationis mentione, ab eius Vicario generali vel
Can. 0090      invalida. § 2. Dispensatio in dubio de sufficientia causae valide et licite conceditur. - Qui gaudet potestate dispensandi eam
Can. 0135      ea qua in Ecclesia gaudet legislator infra auctoritatem supremam, valide delegari nequit, nisi aliud iure explicite caveatur; a legislatore
Can. 0135      explicite caveatur; a legislatore inferiore lex iuri superiori contraria valide ferri nequit. § 3. Potestas iudicialis, qua gaudent iudices
Can. 0146      simul et confertur. - Officium ecclesiasticum sine provisione canonica valide obtineri nequit. - Provisio officii ecclesiastici fit: per liberam
Can. 0150      sacerdotalis exercitium requiritur, ei qui sacerdotio nondum auctus est valide conferri nequit. - Provisio officii animarum curam secumferentis, sine
Can. 0267      § 1. Ut clericus iam incardinatus alii Ecclesiae particulari valide incardinetur, ab Episcopo dioecesano obtinere debet litteras ab eodem
Can. 0290      particularibus aliter Ordinarius proprius decreverit. - Sacra ordinatio, semel valide recepta, numquam irrita fit. Clericus tamen statum clericalem amittit
Can. 0306      secundum iuris praescripta et propria consociationis statuta, in eandem valide receptus sit et ab eandem non sit legitime dimissus
Can. 0316      ecclesiastica defecerit vel excommunicatione irrogata aut declarata irretitus sit, valide in consociationes publicas recipi nequit. § 2. Qui legitime
Can. 0425      dioecesanus eligatur ad normam cann. 165-178. - § 1. Valide ad munus Administratoris dioecesani deputari tantum potest sacerdos qui
Can. 0455      § 2. Decreta de quibus in § 1, ut valide ferantur in plenario conventu, per duas saltem ex tribus
Can. 0521      et ad oeconomicas spectent. - § 1. Ut quis valide in parochum assumatur, oportet sit in sacro presbyteratus ordine
Can. 0546      ministerium in diversis simul paroeciis persolvendum. - Ut quis valide vicarius paroecialis nominetur, oportet sit in sacro presbyteratus ordine
Can. 0623      fines sui muneris. - Ut sodales ad munus Superioris valide nominentur aut eligantur, requiritur congruum tempus post professionem perpetuam
Can. 0627      proprium determinet casus in quibus consensus vel consilium ad valide agendum requirantur ad normam can. 127 exquirendum. - §
Can. 0638      modum ordinariae administrationis excedant, atque ea statuere quae ad valide ponendum actum extraordinariae administrationis necessaria sunt. § 2. Expensas
Can. 0638      sunt. § 2. Expensas et actus iuridicos ordinariae administrationis valide, praeter Superiores, faciunt, intra fines sui muneris, officiales quoque
Can. 0656      est, decimum saltem octavum aetatis annum compleverit; 2_ novitiatus valide peractus sit; 3_ habeatur admissio a competenti Superiore cum
Can. 0842      celebratione servandum spectant. - § 1. Ad cetera sacramenta valide admitti nequit, qui baptismum non recepit. § 2. Sacramenta
Can. 0845      num sacramenta de quibus in § 1 revera aut valide collata fuerint, sub condicione conferantur. - § 1. In
Can. 0849      filios regenerantur atque indelebili charactere Christo configurati Ecclesiae incorporantur, valide confertur tantummodo per lavacrum aquae verae cum debita verborum
Can. 0869      1. Si dubitetur num quis baptizatus fuerit, aut baptismus valide collatus fuerit, dubio quidem post seriam investigationem permanente, baptismus
Can. 0882      digno celebrari potest. - Confirmationis minister ordinarius est Episcopus; valide hoc sacramentum confert presbyter quoque hac facultate vi iuris
Can. 0887      eorum Ordinarii vetitum; illud vero in alieno territorio nemini valide confert, salvo praescripto can. 883, n. 3. - Intra
Can. 0900      persona Christi sacramentum Eucharistiae conficere valet, est solus sacerdos valide ordinatus. § 2. Licite Eucharistiam celebrat sacerdos lege canonica
Can. 0962      1. Ut christifidelis sacramentali absolutione una simul pluribus data valide fruatur, requiritur non tantum ut sit apte dispositus, sed
Can. 0976      excipiendas facultate careat, quoslibet paenitentes in periculo mortis versantes valide et licite absolvit a quibusvis censuris et peccatis, etiamsi
Can. 1003      dioecesani praescripta peragi potest. - § 1. Unctionem infirmorum valide administrat omnis et solus sacerdos. § 2. Officium et
Can. 1024      concessae non extinguuntur resoluto iure concedentis. - Sacram ordinationem valide recipit solus vir baptizatus. - § 1. Ad licite
Can. 1073      solet. - Impedimentum dirimens personam inhabilem reddit ad matrimonium valide contrahendum. - Publicum censetur impedimentum, quod probari in foro
Can. 1083      annum completum, mulier ante decimum quartum item completum, matrimonium valide inire non possunt. § 2. Integrum est Episcoporum conferentiae
Can. 1094      consanguineas mulieris, ac vice versa. - Matrimonium inter se valide contrahere nequeunt qui cognatione legali ex adoptione orta, in
Can. 1102      contrahit. - § 1. Matrimonium sub condicione de futuro valide contrahi nequit. § 2. Matrimonium sub condicione de praeterito
Can. 1104      liberet, eligere cogatur matrimonium. - § 1. Ad matrimonium valide contrahendum necesse est ut contrahentes sint praesentes una simul
Can. 1105      signis aequipollentibus. - § 1. Ad matrimonium per procuratorem valide ineundum requiritur: 1_ ut adsit mandatum speciale ad contrahendum
Can. 1109      aut tales declarati, vi officii, intra fines sui territorii, valide matrimoniis assistunt non tantum subditorum, sed etiam non subditorum
Can. 1110      Ordinarius et parochus personalis vi officii matrimonio solummodo eorum valide assistunt, quorum saltem alteruter subditus sit intra fines suae
Can. 1111      dicionis. - § 1. Loci Ordinarius et parochus, quamdiu valide officio funguntur, possunt facultatem intra fines sui territorii matrimoniis
Can. 1116      normam iuris competens, qui intendunt verum matrimonium inire, illud valide ac licite coram solis testibus contrahere possunt: 1_ in
Can. 1144      causam. - § 1. Ut pars baptizata novum matrimonium valide contrahat, pars non baptizata semper interpellari debet an: 1_
Can. 1164      positivi sanari potest solummodo postquam impedimentum cessavit. - Sanatio valide concedi potest etiam alterutra vel utraque parte inscia; ne
Can. 1169      praeditis, administrari possunt. - § 1. Consecrationes et dedicationes valide peragere possunt qui charactere episcopali insigniti sunt, necnon presbyteri
Can. 1190      aliae, quae magna populi veneratione honorantur, nequeunt quoquo modo valide alienari neque perpetuo transferri sine Apostolicae Sedis licentia. §
Can. 1199      Iusiurandum quod canones exigunt vel admittunt, per procuratorem praestari valide nequit. - § 1. Qui libere iurat se aliquid
Can. 1281      invalide positis; de actibus autem ab administratoribus illegitime sed valide positis respondebit ipsa persona iuridica, salva eius actione seu
Can. 1291      canonico caveatur, et firmo praescripto can. 1547. - Ad valide alienanda bona, quae personae iuridicae publicae ex legitima assignatione
Can. 1304      cedunt. - § 1. Ut fundatio a persona iuridica valide acceptari possit, requiritur licentia Ordinarii in scriptis data; qui
Can. 1331      illiciti; 3_ vetatur frui privilegiis antea concessis; 4_ nequit valide consequi dignitatem, officium aliudve munus in Ecclesia 5_ fructus
Can. 1333      ut post sententiam condemnatoriam vel declaratoriam actus regiminis suspensus valide ponere nequeat. § 3. Vetitum numquam afficit: 1_ officia
Can. 1347      intra aequos terminos moderari. - § 1. Censura irrogari valide nequit, nisi antea reus semel saltem monitus sit ut
Can. 1378      de quo in § 1, cum sacramentalem absolutionem dare valide nequeat, eam impertire attentat, vel sacramentalem confessionem audit. §
Can. 1447      defensor vinculi, procurator, advocatus, testis aut peritus, nequit postea valide eandem causam in alia instantia tamquam iudex definire aut
Can. 1463      circa quaestiones incidentes. - § 1. Actiones reconventionales proponi valide nequeunt, nisi intra triginta dies a lite contestata. §
Can. 1465      termini perimendis iuribus lege constituti, prorogari non possunt, neque valide, nisi petentibus partibus, coarctari. § 2. Termini autem iudiciales
Can. 1465      vel petentibus partibus, prorogari, numquam autem, nisi partibus consentientibus, valide coarctari. § 3. Caveat tamen iudex ne nimis diuturna
Can. 1485      exhibeat. - Nisi speciale mandatum habuerit, procurator non potest valide renuntiare actioni, instantiae vel actis iudicialibus, nec transigere, pacisci
Can. 1514      decreto dirimenda est. - Controversiae termini semel statuti mutari valide nequeunt, nisi novo decreto, ex gravi causa, ad instantiam
Can. 1715      conventio initur. - § 1. Nequit transactio aut compromissum valide fieri circa ea quae ad bonum publicum pertinent, aliaque
Can. 1745      oppugnet, motiva allegans quae insufficientia Episcopo videantur, hic ut valide agat: 1_ invitet illum ut, inspectis actis, suas impugnationes

VALIDI     [2]
Can. 1451      sint. § 2. Actus positi a iudice antequam recusetur, validi sunt; qui autem positi sunt post propositam recusationem, rescindi
Can. 1686      certitudine pateat dispensationem datam non esse, aut de defectu validi mandati procuratoris. - § 1. Adversus hanc declarationem defensor

VALIDIS     [1]
Can. 1284      assecurationis; 2_ curare ut proprietas bonorum ecclesiasticorum modis civiliter validis in tuto ponatur; 3_ praescripta servare iuris tam canonici

VALIDITAS     [3]
Can. 0869      §§ 1 et 2, dubia remaneat baptismi collatio aut validitas, baptismus ne conferatur nisi postquam baptizando, si sit adultus
Can. 1086      baptismus erat dubius, praesumenda est, ad normam can. 1060, validitas matrimonii, donec certo probetur alteram partem baptizatam esse, alteram
Can. 1677      determinare etiam debet quo capite vel quibus capitibus nuptiarum validitas impugnetur. § 4. Post decem dies a notificatione decreti

VALIDITATE     [3]
Can. 0869      adulti et ministri baptizantis, seria ratio adsit de baptismi validitate dubitandi. § 3. Quod si, in casibus de quibus
Can. 1116      una cum testibus, matrimonii celebrationi adesse debet, salva coniugii validitate coram solis testibus. - Statuta superius forma servanda est
Can. 1675      vel utriusque coniugis accusari non potest, nisi quaestio de validitate sit praeiudicialis ad aliam solvendam controversiam sive in foro

VALIDITATEM     [27]
Can. 0039      addiderit. - Condiciones in actu administrativo tunc tantum ad validitatem censentur adiectae, cum per particulas si, nisi, dummodo exprimuntur
Can. 0063      fuerint quae secundum legem, stilum et praxim canonicam ad validitatem sunt experimenda, nisi agatur de rescripto gratiae, quod Motu
Can. 0124      et onerum destinatio statutis regitur. - § 1. Ad validitatem actus iuridici requiritur ut a persona habili sit positus
Can. 0124      ipsum essentialiter constituunt, necnon sollemnia et requisita iure ad validitatem actus imposita. § 2. Actus iuridicus quoad sua elementa
Can. 0133      quae delegatus est, nisi modus ab ipso delegante ad validitatem fuerit praescriptus. - § 1. Nomine Ordinarii in iure
Can. 0149      qualitates iure universali vel particulari aut lege fundationis ad validitatem provisionis expresse exigantur; secus valida est, sed rescindi potest
Can. 0174      Compromissarii debent iuris praescripta de electione servare atque, ad validitatem electionis, condiciones compromisso appositas, iuri non contrarias, observare; condiciones
Can. 0332      Si contingat ut Romanus Pontifex muneri suo renuntiet, ad validitatem requiritur ut renuntiatio libere fiat et rite manifestetur, non
Can. 0474      debent ab Ordinario a quo emanant, et quidem ad validitatem, ac simul a curiae cancellario vel notario; cancellarius vero
Can. 0506      atque, salvis quidem iuris universalis praescriptis, condiciones statuant ad validitatem liceitatemque negotiorum requisitas. § 2. In statutis etiam definiantur
Can. 0638      in iure proprio ad hoc designantur. § 3. Ad validitatem alienationis et cuiuslibet negotii in quo condicio patrimonalis personae
Can. 0643      § 2. Ius proprium potest alia impedimenta etiam ad validitatem admissionis constituere vel condiciones apponere. - Superiores ad novitiatum
Can. 0656      neque triennio brevius neque sexennio longius sit. - Ad validitatem professionis temporariae requiritur ut: 1_ qui eam emissurus est
Can. 0658      2, 4 et 5 aliasque iure proprio appositas, ad validitatem professionis perpetuae requiritur: 1_ vigesimus primus saltem aetatis annus
Can. 0699      § 1. Supremus Moderator cum suo consilio, quod ad validitatem saltem quattuor membris constare debet, collegialiter procedat ad probationes
Can. 0699      suffragationem id decisum fuerit, decretum dimissionis ferat, expressis ad validitatem saltem summarie motivis in iure et in facto. §
Can. 0721      § 2. Constitutiones possunt alia admissionis impedimenta etiam ad validitatem statuere vel condiciones apponere. § 3. Praetera, ut quis
Can. 0841      Ecclesiae auctoritatis est probare et definire quae ad eorum validitatem sunt requisita, atque eiusdem aliusve auctoritatis competentis, ad normam
Can. 0850      urgentis, in quo ea tantum observari debent, quae ad validitatem sacramenti requirantur. - Baptismi celebratio debite praeparetur oportet; itaque
Can. 1049      homicidio aut ex procurato abortu, etiam numerus delictorum ad validitatem dispensationis exprimendus est. § 3. Dispensatio generalis ab irregularitatibus
Can. 1127      forma canonica celebrationis servanda est ad liceitatem tantum; ad validitatem autem requiritur interventus ministri sacri, servatis aliis de iure
Can. 1127      Ordinario loci in quo matrimonium celebratur, et salva ad validitatem aliqua publica forma celebrationis; Episcoporum conferentiae est normas statuere
Can. 1156      conscia. § 2. Haec renovatio iure ecclesiastico requiritur ad validitatem convalidationis, etiamsi initio utraque pars consensum praestiterit nec postea
Can. 1292      vel de rebus pretiosis artis vel historiae causa, ad validitatem alienationis requiritur insuper licentia Sanctae Sedis. § 3. Si
Can. 1670      decreto, motivis praedito, normis processualibus, quae non sint ad validitatem statutae, derogare, ut celeritati, salva iustitia, consulat. - Causae
Can. 1708      casibus incertis et implexis Episcopus Sedem Apostolicam consulat. - Validitatem sacrae ordinationis ius habent accusandi sive ipse clericus sive
Can. 1742      censeat ad amotionem esse deveniendum, causa et argumentis ad validitatem indicatis, parocho paterne suadeat ut intra tempus quindecim dierum

VALIDITATI     [2]
Can. 0063      sunt litterae; cetera, a momento exsecutionis. - § 1. Validitati rescripti obstat subreptio seu reticentia veri, si in precibus
Can. 0063      gratiae, quod Motu proprio darum sit. § 2. Item validitati rescripti obstat obreptio seu exposito falsi, sine una quidem

VALIDITATIS     [1]
Can. 0869      aut, si de infante agitur, eius parentibus rationes dubiae validitatis baptismi celebrati declarentur. - Infans expositus aut inventus, nisi

VALIDO     [5]
Can. 0109      stipite dempto. - § 1. Affinitur oritur ex matrimonio valido, etsi non consummato, atque viget inter virum et mulieris
Can. 0251      Philosophica institutio, quae innixa sit oportet patrimonio philosophico perenniter valido, et rationem etiam habeat philosophicae investigationis progredientis aetatis, ita
Can. 1041      castitatis a matrimonio ineundo impeditus, vel cum muliere matrimonio valido coniuncta aut eodem voto adstricta; 4_ qui voluntarium homicidium
Can. 1134      regesto, servando in secreto curiae archivo, adnotetur. - Ex valido matrimonio enascitur inter coniuges vinculum natura sua perpetuum et
Can. 1137      - Legitimi sunt filii concepti aut nati ex matrimonio valido vel putativo. - § 1. Pater is est, quem

VALIDUM     [6]
Can. 0172      rettulisse requisitum suffragiorum numerum. - § 1. Suffragium, ut validum sit, esse debet: 1_ liberum; ideoque invalidum est suffragium
Can. 0668      disponant. Testamentum autem, quod etiam in iure civili sit validum, saltem ante professionem perpetuam condant. § 2. Ad has
Can. 1061      donec contrarium probetur. - § 1. Matrimonium inter baptizatos validum dicitur ratum tantum, si non est consummatum; ratum et
Can. 1102      sub condicione de praeterito vel de praesenti initum est validum vel non, prout id quod condicioni subest, exsistit vel
Can. 1139      - Filii illegitimi legitimantur per subsequens matrimonium parentum sive validum sive putativum, vel per rescriptum Sanctae Sedis. - Filii
Can. 1160      canonica praestetur. - Matrimonium nullum ob defectum formae, ut validum fiat, contrahi denuo debet forma canonica, salvo praescripto can

VALIDUS     [5]
Can. 0124      Actus iuridicus quoad sua elementa externa rite positus praesumitur validus. - § 1. Actus positus ex vi ab extrinseco
Can. 0142      solo foro interno, per inadvertentiam positus, elapso concessionis tempore, validus est. - § 1. Potestas ordinaria extinguitur amisso officio
Can. 0647      instituti de consensu sui consilii. § 2. Novitiatus, ut validus sit, peragi debet in domo ad hoc rite designata
Can. 0648      a se designata, commoretur. - § 1. Novitiatus, ut validus sit, duodecim menses in ipsa novitiatus communitate peragendos complecti
Can. 1055      est. § 2. Quare inter baptizatos nequit matrimonialis contractus validus consistere, quin sit eo ipso sacramentum. - Essentiales matrimonii

VALITURAM     [1]
Can. 0668      valida, ante professionem perpetuam faciat a die emissae professionis valituram. Idem faciat professus a votis perpetuis, qui ad normam

VALOR     [4]
Can. 1291      publicae ex legitima assignatione patrimonium stabile constituunt et quorum valor summam iure definitam excedit, requiritur licentia auctoritatis ad normam
Can. 1292      § 1. Salvo praescripto can. 638, § 3, cum valor bonorum, quorum alienatio proponitur, continetur intra summam minimam et
Can. 1292      alienanda. § 2. Si tamen agatur de rebus quarum valor summam maximam excedit, vel de rebus ex voto Ecclesiae
Can. 1293      iam peractis. - § 1. Ad alienanda bona, quorum valor summam minimam definitam excedit, requiritur insuper: 1_ iusta causa

VALORE     [1]
Can. 1060      gaudet favore iuris; quare in dubio standum est pro valore matrimonii, donec contrarium probetur. - § 1. Matrimonium inter

VANITATEM     [1]
Can. 0282      1. Clerici vitae simplicitatem colant et ab omnibus quae vanitatem sapiunt se abstineant. § 2. Bona, quae occasione exercitii

VARIA     [4]
Can. 0334      praetera ei sunt Patres Cardinales, necnon aliae personae itemque varia secundum temporum necessitates instituta; quae personae omnes et instituta
Can. 0394      cuiusque condicione et aptitudine exercendum, atque ipsos adhortetur ut varia opera apostolatus, secundum necessitates loci et temporis, participent et
Can. 0680      re tamen ad Sanctam Sedem statim delata. - Inter varia instituta, et etiam inter eadem et clerum saecularem, ordinata
Can. 0761      innitatur oportet, Christi mysterium integre ac fideliter proponatur. - Varia media ad doctrinam christianam annuntiandam adhibeantur quae praesto sunt

VARIAE     [2]
Can. 0809      saltem facultates, in ipsarum territorio apte distributae, in quibus variae disciplinae, servata quidem earum scientifica autonomia, investigentur et tradantur
Can. 0820      Curent universitatum et facultatum ecclesiasticarum Moderatores ac professores ut variae universitatis facultates mutuam sibi, prout obiectum siverit, praestent operam

VARIANDI     [1]
Can. 1569      incisa sunt, data eidem testi facultate addendi, supprimendi, corrigendi, variandi. § 2. Denique actui subscribere debent testis, iudex et

VARIARUMQUE     [1]
Can. 0499      possit, sacerdotes presbyterii repraesententur, ratione habita maxime diversorum ministeriorum variarumque dioecesis regionum. - § 1. Episcopi dioecesani est consilium

VARIAS     [3]
Can. 0206      evangelicam invitat eosque ad sacros ritus celebrandos introducit, eisdem varias iam largitur praerogativas, quae christianorum sunt propriae. - §
Can. 0239      in ipso seminario studiis se dedant, etiam magistri, qui varias disciplinas tradant apta ratione inter se compositas. § 2
Can. 0394      dioecesis, Episcopus dioecesanus eiusdem personam gerit. - § 1. Varias apostolatus rationes in dioecesi foveat Episcopus, atque curet ut

VARIIS     [11]
Can. 0294      promovendam aut ad peculiaria opera pastoralia vel missionalia pro variis regionibus aut diversis coetibus socialibus perficienda, praelaturae personales quae
Can. 0328      cum aliis christifidelium consociationibus, ubi id expediat, cooperentur, utque variis operibus christianis, praesertim in eodem territorio exsistentibus, libenter auxilio
Can. 0334      praesto sunt Episcopi, qui eidem cooperatricem operam navare valent variis rationibus, inter quas est synodus Episcoporum. Auxilio praetera ei
Can. 0349      momenti tractandas in unum convocantur, sive ut singuli, scilicet variis officiis, quibus funguntur, eidem Romano Pontifici praestando in cura
Can. 0362      suos nominandi ac mittendi sive ad Ecclesias particulares in variis nationibus vel regionibus, sive simul ad Civitates et ad
Can. 0674      urgeat necessitas, sodales horum institutorum advocari nequeunt ut in variis ministeriis pastoralibus operam adiutricem praestent. - § 1. In
Can. 0755      normam iuris, Episcoporum conferentiarum, eandem unitatem promovere atque pro variis adiunctorum necessitatibus vel opportunitatibus, normas practicas impertire, attentis praescriptis
Can. 0777      mente sint praepediti; 5_ ut iuvenum et adultorum fides, variis formis et inceptis, muniatur, illuminetur atque evolvatur. - Curent
Can. 0804      educatio religiosa catholica quae in quibuslibet scholis impertitur aut variis communicationis socialis instrumentis procuratur; Episcoporum conferentiae est de hoc
Can. 1274      vel per cooperationem aut etiam per convenientem consociationem pro variis dioecesibus, immo et pro toto territorio ipsius Episcoporum conferentiae
Can. 1455      tribunali collegiali ante ferendam sententiam habetur, tum etiam de variis suffragiis et opinionibus ibidem prolatis, firmo praescripto can. 1609

VARIISQUE     [1]
Can. 1274      valeant Episcopi obligationibus erga alias personas Ecclesiae deservientes satisfacere variisque dioecesis necessitatibus occurrere, quaque etiam dioeceses divitiores possint pauperioribus

VARIOS     [1]
Can. 0851      intendit, ad catechumenatum admittatur et, quatenus fieri potest, per varios gradus ad initiationem sacramentalem perducatur, secundum ordinem initiationis ab

VARIUS     [1]
Can. 1572      utrum testis constans sit et firmiter sibi cohaereat, an varius, incertus vel vacillans; 4_ utrum testimonii contestes habeat, aliisve

VASCULO     [1]
Can. 0939      Hostiae consecratae quantitate fidelium necessitatibus sufficienti in pyxide seu vasculo serventur, et frequenter, veteribus rite consumptis, renoventur. - Coram

VATICANAE     [1]
Can. 0354      Cardinales dicasteriis aliisve institutis permanentibus Romanae Curiae et Civitatis Vaticanae praepositi, qui septuagesimum quintum aetatis annum expleverint, rogantur ut

VEL     [1017]
Can. 0005      habeantur, nisi expresse Codice aliud caveatur, aut centenariae sint vel immemorabiles, quae quidem, si de iudicio Ordinarii pro locorum
Can. 0011      - Legibus mere ecclesiasticis tenentur baptizati in Ecclesia catholica vel in eandem recepti, quique sufficienti rationis usu gaudent et
Can. 0012      territorio ii subiciuntur proquibus latae sunt, quique ibidem domicilium vel quasi-domicilium habent et simul actu commorantur, firmo praescripto can
Can. 0015      soleat ab auctoritate cui reservatur. - § 1. Ignorantia vel error circa leges irritantes vel inhabilitantes earundem effectum non
Can. 0015      - § 1. Ignorantia vel error circa leges irritantes vel inhabilitantes earundem effectum non impediunt, nisi aliud expresse statuatur
Can. 0015      non impediunt, nisi aliud expresse statuatur. § 2. Ignorantia vel error circa legem aut poenam aut circa factum proprium
Can. 0016      se certa declaret tantum, valet retrorsum; si legem coarctet vel extendataut dubiam explicet, non retrotrahitur. § 3. Interpretatio autem
Can. 0034      eiusve superioris, sed etiam cessante lege ad quam declarandam vel exsecutioni mandandam datae sunt. - Actus administrativus singularis, sive
Can. 0055      decretum intimatum habetur si ei, cui destinatur, coram notario vel duobus testibus legatur, actis redactis, ab omnibus praesentibus subscribendis
Can. 0056      si is cui destinatur, rite vocatus ad decretum accipiendum vel audiendum, sine iusta causa non comparuerit vel subscribere recusaverit
Can. 0056      decretum accipiendum vel audiendum, sine iusta causa non comparuerit vel subscribere recusaverit. - § 1. Quoties lex iubeat decretum
Can. 0057      recusaverit. - § 1. Quoties lex iubeat decretum ferri vel ab eo, cuius interest, petitio vel recursus ad decretum
Can. 0057      iubeat decretum ferri vel ab eo, cuius interest, petitio vel recursus ad decretum obtinendum legitime proponatur, auctoritas competens intra
Can. 0057      proponatur, auctoritas competens intra tres menses a recepta petitione vel recursu provideat, nisi alius terminus lege praescribatur. § 2
Can. 0065      Ordinario denegationis rationibus. § 2. Gratia a Vicario generali vel a Vicario episcopali denegata, ab alio Vicario eiusdem Episcopi
Can. 0065      valide concedi nequit. § 3. Gratia a Vicario generali vel a Vicario episcopali denegata et postea, nulla facta huius
Can. 0065      valide, etiam facta denegationis mentione, ab eius Vicario generali vel Vicario episcopali, non consentiente Episcopo, impetrari. - Rescriptum non
Can. 0066      fit irritum ob errorem in nomine personae cui datur vel a qua editur, aut loci in quo ipsa residet
Can. 0066      agitur, dummodo iudicio Ordinarii nulla sit de ipsa persona vel de re dubiatio. - § 1. Si contingat ut
Can. 0067      mentio expressa de priore, aut nisi prior impetrator dolo vel notabili neglegentia sua rescripto usus non fuerit. § 3
Can. 0070      est pro suo prudenti arbitrio et conscientia gratiam concedere vel denegare. - Nemo uti tenetur rescripto in sui dumtaxat
Can. 0075      legitime ab eo petatur. - Si rescriptum contineat privilegium vel dispensationem, serventur insuper praescripta canonum qui sequuntur. - §
Can. 0076      cui legislator hanc potestatem concesserit. § 2. Possessio centenaria vel immemorabilis praesumptionem inducit concessi privilegii. - Privilegium interpretandum est
Can. 0078      extinguitur. § 3. Privilegium reale cessat per absolutum rei vel loci interitum; privilegium vero locale, si locus intra quinquaginta
Can. 0080      Privilegio concesso alicui personae iuridicae, aut ratione dignitatis loci vel rei, singulae personae renuntiare nequeunt; nec ipsi personae iuridicae
Can. 0081      extinguitur, nisi datum fuerit cum clausula ad beneplacitum nostrum vel alia aequipollenti. - Per non usum vel per usum
Can. 0082      beneplacitum nostrum vel alia aequipollenti. - Per non usum vel per usum contrarium privilegium aliis haud onerosum non cessat
Can. 0083      legitima praescriptio. - § 1. Cessat privilegium elapso tempore vel expleto numero casuum pro quibus concessum fuit, firmo praescripto
Can. 0085      suae competentiae, necnon ab illis quibus potestas dispensandi explicite vel implicite competit sive ipso iure sive vi legitimae delegationis
Can. 0087      legibus disciplinaribus tam universalibus quam particularibus pro suo territorio vel suis subditis a suprema Ecclesiae auctoritate latis, non tamen
Can. 0088      fidelium bonum conferre iudicet, in legibus a Concilio plenario vel provinciali aut ab Episcoporum conferentia latis dispensare valet. -
Can. 0098      minor in exercitio suorum iurium potestati obnoxia manet parentum vel tutorum, iis exceptis in quibus minores lege divina aut
Can. 0100      quasi-domicilium quod adhuc retinet; vagus, si nullibi domicilium habeat vel quasi-domicilium. - § 1. Locus originis filii, etiam neophyti
Can. 0101      natus est, domicilium, aut, eo deficiente, quasi-domicilium habuerunt parentes vel, si parentes non habuerint idem domicilium vel quasi-domicilium, mater
Can. 0101      habuerunt parentes vel, si parentes non habuerint idem domicilium vel quasi-domicilium, mater. § 2. Si agatur de filio vagorum
Can. 0102      ad tres menses reapse sit protracta. § 3. Domicilium vel quasi-domicilium in territorio paroeciae dicitur paroeciale; in territorio dioecesis
Can. 0104      102, § 2, commorantur. - Coniuges commune habeant domicilium vel quasi-domicilium; legitime separationis ratione vel alia iusta de causa
Can. 0104      Coniuges commune habeant domicilium vel quasi-domicilium; legitime separationis ratione vel alia iusta de causa, uterque habere potest proprium domicilium
Can. 0104      alia iusta de causa, uterque habere potest proprium domicilium vel quasi-domicilium. - § 1. Minor necessario retinet domicilium et
Can. 0105      § 2. Quicumque alia ratione quam minoritate, in tutelam vel curatelam legitime traditus est alterius, domicilium et quasi-domicilium habet
Can. 0105      legitime traditus est alterius, domicilium et quasi-domicilium habet tutoris vel curatoris. - Domicilium et quasi-domicilium amittitur discessione a loco
Can. 0107      parochum et Ordinarium sortitur. § 2. Proprius vagi parochus vel Ordinarius est parochus vel Ordinarius loci in quo vagus
Can. 0107      § 2. Proprius vagi parochus vel Ordinarius est parochus vel Ordinarius loci in quo vagus actu commoratur. § 3
Can. 0107      § 3. Illius quoque qui non habet nisi domicilium vel quasi-domicilium dioecesanum, parochus proprius est parochus loci in quo
Can. 0110      normam legis civilis adoptati sint, habentur ut filii eius vel eorum qui eos adoptaverint. - § 1. Ecclesiae latinae
Can. 0111      receptum baptismum adscribitur filius parentum, qui ad eam pertineant vel, si alteruter ad eam non pertineat, ambo concordi voluntate
Can. 0111      annum expleverit, libere potest eligere ut in Ecclesia latina vel in alia Ecclesia rituali sui iuris baptizetur; quo in
Can. 0112      Apostolica Sede obtinuerit; 2_ coniux qui, in matrimonio ineundo vel eo durante, ad Ecclesiam ritualem sui iuris alterius coniugis
Can. 0114      in § 1, intelleguntur qui ad opera pietatis, apostolatus vel caritatis sive spiritualis sive temporalis attinent. § 3. Auctoritas
Can. 0115      eamque, ad normam iuris et statutorum, moderantur sive una vel plures personae physicae sive collegium. - § 1. Personae
Can. 0117      auctoritatis decretum eandem personalitatem expresse concedens. - Nulla personarum vel rerum universitas personalitatem iuridicam obtinere intendens, eandem consequi valet
Can. 0118      publicam repraesentant, eius nomine agentes, ii quibus iure universali vel particulari aut propriis statutis haec competentia agnoscitur; personam iuridicam
Can. 0119      tribuitur. - Ad actus collegiales quod attinet, nisi iure vel statutis aliud caveatur: 1_ si agatur de electionibus, id
Can. 0119      fiat super duobus candidatis qui maiorem suffragiorum partem obtinuerint, vel, si sunt plures, super duobus aetate senioribus; post tertium
Can. 0120      fundatio ad normam statutorum esse desierit. § 2. Si vel unum ex personae iuridicae collegialis membris supersit, et personarum
Can. 0122      auctoritas ecclesiastica, cui divisio competat, curare debet per se vel per exsecutorem, servatis quidem in primis tum fundatorum ac
Can. 0123      sileant, obveniunt personae iuridicae immediate superiori, salvis semper fundatorum vel oblatorum voluntate necnon iuribus quaesitis; extincta persona iuridica privata
Can. 0127      actus ponendos Superiorem indigere consensu aut consilio alicuius collegii vel personarum coetus, convocari debet collegium vel coetus ad normam
Can. 0127      consilio alicuius collegii vel personarum coetus, convocari debet collegium vel coetus ad normam can. 166, nisi, cum agatur de
Can. 0127      Superioris consensum earum personarum non exquirentis aut contra earum vel alicuius votum agentis; 2_ si consilium exigatur, invalidus est
Can. 0128      Quicunque illegitime actu iuridico, immo quovis alio actu dolo vel culpa posito, alteri damnum infert, obligatione tenetur damnum illatum
Can. 0134      etsi ad interim tantum, praepositi sunt alicui Ecclesiae particulari vel communitati eidem aequiparatae ad normam can. 368, necnon qui
Can. 0142      § 1. Potestas delegata extinguitur: expleto mandato; elapso tempore vel exhausto numero casuum pro quibus concessa fuit; cessante causa
Can. 0143      aliud iure caveatur, suspenditur potestas ordinaria, si contra privationem vel amotionem ab officio legitime appellatur vel recursus interponitur. -
Can. 0143      si contra privationem vel amotionem ab officio legitime appellatur vel recursus interponitur. - § 1. In errore communi de
Can. 0147      institutionem ab eadem datam, si praecesserit praesentatio; per confirmationem vel admissionem ab eadem factam, si praecesserit electio vel postulatio
Can. 0147      confirmationem vel admissionem ab eadem factam, si praecesserit electio vel postulatio; tandem per simplecem electionem et electi acceptationem, si
Can. 0149      necnon idoneus, scilicet iis qualitatibus praeditus, quae iure universali vel particulari aut lege fundationis ad idem officium requiritur. §
Can. 0149      qualitatibus requisitis, irrita tantum est, si qualitates iure universali vel particulari aut lege fundationis ad validitatem provisionis expresse exigantur
Can. 0152      sine gravi causa ne differatur. - Nemini conferantur duo vel plura officia incompatibilia, videlicet quae una simul ab eodem
Can. 0155      fiat in litteris collationis. - Qui, vicem alterius neglegentis vel impediti supplens, officium confert, nullam inde potestatem acquirit in
Can. 0165      qui sequuntur. - Nisi aliud iure aut legitimis collegii vel coetus statutis cautum sit, si cui collegio aut coetui
Can. 0165      termino inutiliter elapso, auctoritas ecclesiastica, cui ius confirmandae electionis vel ius providendi successive competit, officio vacanti libere provideat. -
Can. 0166      personalis esse debet, valet, si fiat in loco domicilii vel quasi-domicilii aut in loco commorationis. § 2. Si quis
Can. 0169      electio, nemo ad suffragium admitti potest, qui ad collegium vel coetum non pertineat. - Electio, cuius libertas quoquo modo
Can. 0171      per sententiam iudicialem sive per decretum quo poena irrogatur vel declaratur; 4_ qui ab Ecclesiae communione notorie defecit. §
Can. 0172      est suffragium eius, qui metu gravi aut dolo, directe vel indirecte, adactus fuerit ad eligendam certam personam aut diversas
Can. 0174      dummodo nempe electores, unanimi et scripto consensu, in unum vel plures idoneos sive de gremio sive extraneos ius eligendi
Can. 0179      acceptate electionis confirmationem ab auctoritate competenti petere per se vel per alium debet; secus omni iure privatur, nisi probaverit
Can. 0181      exprimi debet per verbum: postulo, aut aequivalens; formula: eligo vel postulo, aut aequipollens, valet pro electione, si impedimentum non
Can. 0182      missa non fuerit, ipso facto nulla est, et collegium vel coetus pro ea vice privatur iure eligendi aut postulandi
Can. 0182      a mittenda postulatione iusto fuisse detentum impedimento aut dolo vel neglegentia ab eadem tempore opportuno mittenda abstinuisse. § 3
Can. 0183      admissa ab auctoritate competenti postulatione, ius eligendi ad collegium vel coetum redit. § 2. Quod si postulatio admissa fuerit
Can. 0186      amittit, titulus emeriti conferri potest. - Lapsu temporis praefiniti vel adimpleta aetate, amissio officii effectum habet tantum a momento
Can. 0188      renuntiare. - Renuntiatio ex metu gravi, iniuste incusso, dolo vel errore substantiali aut simoniace facta, ipso iure irrita est
Can. 0189      ad officium de quo agitur pertinet, et quidem scripto vel oretenus coram duobus testibus. § 2. Auctoritas renuntiationem iusta
Can. 0197      iure poenali. - Praescriptionem, tamquam modum iuris subiectivi acquirendi vel amittendi necnon ab obligationibus sese liberandi, Ecclesia recipit prout
Can. 0203      quem computatur in termino, qui, si tempus constet uno vel pluribus mensibus aut annis, una vel pluribus hebdomadis, finitur
Can. 0203      tempus constet uno vel pluribus mensibus aut annis, una vel pluribus hebdomadis, finitur expleto ultimo die eiusdem numeri aut
Can. 0215      ut libere condant atque moderentur consociationes ad fines caritatis vel pietatis, aut ad vocationem christianam in mundo fovendam, utque
Can. 0216      secundum suum quisque statum et condicionem, apostolicam actionem promoveant vel sustineant; nullum tamen inceptum nomen catholicum sibi vindicet, nisi
Can. 0225      hominibus ubique terrarum cognoscatur et accipiatur; quae obligatio eo vel magis urget iis in adiunctis, in quibus nonnisi per
Can. 0230      deficientibus ministris, possunt etiam laici, etsi non sint lectores vel acolythi, quaedam eorundem officia supplere, videlicet ministerium verbi exercere
Can. 0241      Si agatur de iis admittendis, qui ex alieno seminario vel instituto religioso dimissi fuerint, requiritur insuper testimonium respectivi superioris
Can. 0241      insuper testimonium respectivi superioris praesertim de causa eorum dimissionis vel discessus. - § 1. In singulis nationibus habeatur institutionis
Can. 0242      summa principia atque normae generales necessitatibus pastoralibus uniuscuiusque regionis vel provinciale, aptatae. § 2. Normae Rationis, de qua in
Can. 0249      ad eorum formationem aut ad ministerium pastorale exercendum necessaria vel utilis videatur. - Quae in ipso seminario philosophica et
Can. 0256      sacramentis celebrandis, in commercio cum hominibus, etiam non catholicis vel non credentibus, habendo, in paroecia administranda atque in ceteris
Can. 0263      985, obeat seminarii rector eiusve delegatus. - Episcopus dioecesanus vel, si de seminario interdioecesano agatur, Episcopi quorum interest, pro
Can. 0264      nisi solis eleemosynis sustententur aut in eis collegium discentium vel docentium ad commune Ecclesiae bonum promovendum actu habeantur; huiusmodi
Can. 0265      Quemlibet clericum oportet esse incardinatum aut alicui Ecclesiae particulari vel praelaturae personali, aut alicui instituto vitae consecratae vel societati
Can. 0265      particulari vel praelaturae personali, aut alicui instituto vitae consecratae vel societati hac facultate praeditis, ita ut clerici acephali seu
Can. 0266      receptum diaconatum aliquis fit clericus et incardinatur Ecclesiae particulari vel praelaturae personali pro cuius servitio promotus est. § 2
Can. 0278      aut actio cum obligationibus statui clericali propriis componi nequeunt vel diligentem muneris ipsis ab auctoritate ecclesiastica competenti commissi adimpletionem
Can. 0281      illa sociali assistentia, qua eorum necessitatibus, si infirmate, invaliditate vel senectute laborent, apte prospiciatur. § 3. Diaconi uxorati, qui
Can. 0283      debito et sufficienti quotannis gaudeant feriarum tempore, iure universali vel particulari determinato. - Clerici decentem habitum ecclesiasticum, iuxta normas
Can. 0286      definita causa, subscipitur, abstineant. - Prohibentur clerici per se vel per alios, sive in propriam sive in aliorum utilitatem
Can. 0289      statu clericali alienis, in eorum favorem leges et conventiones vel consuetudines concedunt nisi in casibus particularibus aliter Ordinarius proprius
Can. 0294      aptam presbyterorum distributionem promovendam aut ad peculiaria opera pastoralia vel missionalia pro variis regionibus aut diversis coetibus socialibus perficienda
Can. 0295      praeficitur Praelatus ut Ordinarius proprius, ciu ius est nationale vel internationale seminarium erigere necnon alumnos incardinare, eosque titulo servitii
Can. 0297      in quorum Ecclesiis particularibus ipsa praelatura sua opera pastoralia vel missionalia, praevio consensu Episcopi dioecesani, exercet vel exercere desiderat
Can. 0297      opera pastoralia vel missionalia, praevio consensu Episcopi dioecesani, exercet vel exercere desiderat. - § 1. In Ecclesia habentur consociationes
Can. 0298      alia apostolatus opera, scilicet ad evangelizationis incepta, ad pietatis vel caritatis opera exercenda et ad ordinem temporalem christiano spiritu
Can. 0298      quae a competenti auctoritate ecclesiastica aut erectae aut laudatae vel commendatae sint. - § 1. Integrum est christifidelibus, privata
Can. 0299      § 2. Huiusmodi consociationes, etiamsi ab auctoritate ecclesiastica laudentur vel commendentur, consociationes privatae vocantur. § 3. Nulla christifidelium consociatio
Can. 0301      doctrinam christianam nomine Ecclesiae tradere aut cultum publicum promovere, vel quae alios intendant fines, quorum prosecutio natura sua eidem
Can. 0301      consociationes quoque erigere potest ad alios fines spirituales directe vel indirecte prosequendos, quorum consecutioni per privatorum incepta non satis
Can. 0304      determinentur agendi rationes, attentis quidem temporis et loci necessitate vel utilitate. § 2. Titulum seu nomen sibi eligant, temporis
Can. 0312      instituti religiosi valet etiam ad erigendam in eadem domo vel ecclesia ei adnexa consociationem quae illius instituti sit propria
Can. 0314      persequendos proponit. - Cuiuslibet consociationis publicae statuta, eorumque recognitio vel mutatio, approbatione indigent auctoritatis ecclesiasticae cui competit consociationis erectio
Can. 0316      1. - § 1. Qui publice fidem catholicam abiecerit vel a communione ecclesiastica defecerit vel excommunicatione irrogata aut declarata
Can. 0316      publice fidem catholicam abiecerit vel a communione ecclesiastica defecerit vel excommunicatione irrogata aut declarata irretitus sit, valide in consociationes
Can. 0317      sodalibus institutorum religiosorum vi apostolici privilegii extra proprias ecclesias vel domos erectis; in consociationibus vero a sodalibus institutorum religiosorum
Can. 0317      consociationibus vero a sodalibus institutorum religiosorum in propria ecclesia vel domo erectis, nominatio aut confirmatio moderatoris et cappellani pertinet
Can. 0326      auctoritate, si eius actio in grave damnum cedit doctrinae vel disciplinae ecclesiasticae, aut scandalo est fidelium. § 2. Destinatio
Can. 0333      sive collegialem, huius muneris exercendi. § 3. Contra sententiam vel decretum Romani Pontificis non datur appellatio neque recursus. -
Can. 0338      Romani Pontificis est Concilium Oecumenicum convocare, eidem per se vel per se vel per alios praesidere, item Concilium transferre
Can. 0338      Concilium Oecumenicum convocare, eidem per se vel per se vel per alios praesidere, item Concilium transferre, suspendere vel dissolvere
Can. 0338      se vel per alios praesidere, item Concilium transferre, suspendere vel dissolvere, eiusque decreta approbare. § 2. Eiusdem Romani Pontificis
Can. 0341      proprie collegialem ponit iuxta alium a Romano Pontifice inductum vel libere receptum modum. - Synodus Episcoporum coetus est Episcoporum
Can. 0352      Collegio praeest Decanus, eiusque impediti vices sustinet Subdecanus; Decanus, vel Subdecanus, nulla in ceteros Cardinales gaudet potestate regiminis, sed
Can. 0353      In Consistorium extraordinarium, quod celebratur cum peculiares Ecclesiae necessitates vel graviora negotia tractanda id suadeant, convocantur omnes Cardinales. §
Can. 0358      Pontifice hoc munus committitur ut in aliqua sollemni celebratione vel personarum coetu eius personam sustineat, uti Legatus a latere
Can. 0361      et competentia lege peculiari definiuntur. - Nomine Sedis Apostolicae vel Sanctae Sedis in hoc Codice veniunt non solum Romanus
Can. 0361      solum Romanus Pontifex, sed etiam, nisi ex rei natura vel sermonis contextu aliud appareat, Secretaria Status, Consilium pro publicis
Can. 0362      ac mittendi sive ad Ecclesias particulares in variis nationibus vel regionibus, sive simul ad Civitates et ad publicas Auctoritates
Can. 0364      nominationem Episcoporum quod attinet, nomina candidatorum Apostolicae Sedi transmittere vel proponere necnon processum informativum de promovendis instruere, secundum normas
Can. 0364      opportuna foveantur commercia inter Ecclesiam catholicam et alias Ecclesias vel communitates ecclesiales, immo et religiones non christianas; 7_ ea
Can. 0371      proprius eius pastor regat. - § 1. Vicariatur apostolicus vel praefectura apostolica est certa populi Dei portio quae, ob
Can. 0377      confirmat. § 2. Singulis saltem trienniis Episcopi provinciae ecclesiasticae vel, ubi adiuncta id suadeant, Episcoporum conferentiae, communi consilio et
Can. 0377      Metropolita et Suffraganei provinciae, ad quam providenda dioecesis pertinet vel quacum in coetum convenit, necnon conferentiae Episcoporum praeses; pontificius
Can. 0377      Nulla in posterum iura et privilegia electionis, nominationis praesentationis vel designationis Episcoporum civilibus auctoritatibus conceduntur. - § 1. Ad
Can. 0378      quinquennio saltem in presbyteratus ordine constitutus; 5_ laurea doctoris vel saltem licentia in sacra Scriptura, theologia aut iure canonico
Can. 0378      potius in instituto studiorum superiorum a Sede Apostolica probato, vel saltem in iisdem disciplinis vere peritus. § 2. Iudicium
Can. 0382      capit Episcopus simul ac in ipsa dioecesi, per se vel per procuratorem, apostolicas litteras collegio consultorum ostenderit, praesente curiae
Can. 0383      christifideles qui suae curae committuntur, cuiusvis sint aetatis, condicionis vel nationis, tum in territorio habitantes tum in eodem ad
Can. 0388      ab hac celebratione legitime impediatur, iisdem diebus per alium, vel aliis diebus per se ipse applicet. § 3. Episcopus
Can. 0390      exercere potest; non vero extra propriam dioecesim sine expresso vel saltem rationabiliter praesumpto Ordinarii loci consensu. - § 1
Can. 0394      dioecesi foveat Episcopus, atque curet ut in universa dioecesi, vel in eiusdem particularibus districtibus, omnia apostolatus opera, servata uniuscuiusque
Can. 0395      dioecesi residentiae. § 2. Praeterquam causa visitationis Sacrorum Liminum, vel Conciliorum, Episcoporum synodi, Episcoporum conferentiae, quibus interesse debet, aliusve
Can. 0396      antiquior suffraganeus. - § 1. Tenetur Episcopus obligatione dioecesis vel ex toto vel ex parte quotannis visitandae, ita ut
Can. 0396      § 1. Tenetur Episcopus obligatione dioecesis vel ex toto vel ex parte quotannis visitandae, ita ut singulis saltem quinquenniis
Can. 0396      ut singulis saltem quinquenniis universam dioecesim, ipse per se vel, si legitime fuerit impeditus, per Episcopum coadiutorem, aut per
Can. 0396      Episcopum coadiutorem, aut per auxiliarem, aut per Vicarium generalem vel episcopalem, aut per alium presbyterum visitet. § 2. Fas
Can. 0396      in visitatione comites atque adiutores, reprobato quocumque contrario privilegio vel consuetudine. - § 1. Ordinariae episcopali visitationi obnoxiae sunt
Can. 0399      2. Si annus pro exhibenda relatione determinatus ex toto vel ex parte inciderit in primum biennium ab inito dioecesis
Can. 0400      in casu eidem satisfaciat per coadiutorem, si quem habeat, vel auxiliarem, aut per idoneum sacerdotem sui presbyterii, qui in
Can. 0403      § 1. Cum pastorales dioecesis necessitates id suadeant, unus vel plures Episcopi auxiliares, petente Episcopo dioecesano, constituantur Episcopus auxiliaris
Can. 0404      sui possessionem capit, cum litteras apostolicas nominationis, per se vel per procuratorem, ostenderit Episcopo dioecesano atque collegio consultorum, praesente
Can. 0405      dioecesano in universo dioecesis regimine adstant atque eiusdem absentis vel impedit vices supplent. - § 1. Episcopus coadiutor, itemque
Can. 0406      fuerit et firmo praescripto § 1, Episcopus dioecesanus auxiliarem vel auxiliares suos constituat Vicarios generales vel saltem Vicarios episcopales
Can. 0406      Episcopus dioecesanus auxiliarem vel auxiliares suos constituat Vicarios generales vel saltem Vicarios episcopales, ab auctoritate sua, aut Episcopi coadiutoris
Can. 0406      saltem Vicarios episcopales, ab auctoritate sua, aut Episcopi coadiutoris vel Episcopi auxiliaris de quo in can. 403, § 2
Can. 0409      potestates et facultates quibus sede plena, tamquam Vicarius generalis vel tamquam Vicarius episcopalis, gaudebat; quod si ad munus Administratoris
Can. 0413      deficiente aut impedito, alicui Episcopo auxiliari aut Vicario generali vel episcopali aliive sacerdoti, servato personarum ordine statuto in elencho
Can. 0413      § 3. Qui dioecesis regimen, ad normam §§ 1 vel 2, susceperit, quam primum Sanctam Sedem moneat de sede
Can. 0415      a munere exercendo prohibeatur, Metropolita aut, si is deficiat vel de eodem agatur, suffraganeus antiquior promotione ad Sanctam Sedem
Can. 0417      itemque quae ab Episcopo dioecesano aut a Vicario generali vel episcopali gesta sunt, donec certam de memoratis actibus pontificiis
Can. 0420      collegium competens ad deputandum Administratorem dioecesanum. - In vicariatu vel praefectura apostolica, sede vacante, regimen assumit Pro-Vicarius vel Pro-Praefectus
Can. 0420      vicariatu vel praefectura apostolica, sede vacante, regimen assumit Pro-Vicarius vel Pro-Praefectus ad hunc tantum effectum a Vicario vel a
Can. 0420      Pro-Vicarius vel Pro-Praefectus ad hunc tantum effectum a Vicario vel a Praefecto immediate post captam possessionem nominatus, nisi aliter
Can. 0425      ad eandem vacantem sedem non fuerit iam electus, nominatus vel praesentatus. § 2. In Administratorem dioecesanum eligatur sacerdos, qui
Can. 0428      ad interim dioecesis regimen curant, vetantur quidpiam agere quod vel dioecesi vel episcopalibus iuribus praeiudicium aliquod affere possit; speciatim
Can. 0428      dioecesis regimen curant, vetantur quidpiam agere quod vel dioecesi vel episcopalibus iuribus praeiudicium aliquod affere possit; speciatim prohibentur ipsi
Can. 0428      se sive per alium curiae dioecesanae documenta quaelibet subtrahant vel destruant, aut in iis quidquam immutent. - Administrator dioecesanus
Can. 0447      conferentia, institutum quidem permanens, est coetus Episcoporum alicuius nationis vel certi territorii, munera quaedam pastoralia coniunctim pro christifidelibus sui
Can. 0448      potest pro territorio minoris aut maioris amplitudinis, ita ut vel tantum comprehendat Episcopus aliquarum Ecclesiarum particularium in certo territorio
Can. 0448      comprehendat Episcopus aliquarum Ecclesiarum particularium in certo territorio constitutarum vel praesules Ecclesiarum particularium in diversis nationibus exstantium; eiusdem Apostolicae
Can. 0450      ceteri Episcopi titulares peculiari munere, sibi ab Apostolica Sede vel ab Episcoporum conferentia demandato, in eodem territorio fungentes; invitari
Can. 0463      invitare potest uti observatores aliquos ministros aut sodales Ecclesiarum vel communitatum ecclesialium, quae non sunt in plena cum Ecclesia
Can. 0468      iudicio synodum dioecesanam suspendere necnon dissolvere. § 2. Vacante vel impedita sede episcopali, synodus dioecesana ipso iure intermittitur, donec
Can. 0471      promissionem emittere de munere fideliter adimplendo, secundum rationem iure vel ab Episcopo determinatam; 2_ secretum servare intra fines et
Can. 0474      et quidem ad validitatem, ac simul a curiae cancellario vel notario; cancellarius vero Moderatorem curiae de actis certiorem facere
Can. 0475      habeatur ut unus constituatur Vicarius generalis, nisi dioecesis amplitudo vel incolarum numerus aut aliae rationes pastorales aliud suadeant. -
Can. 0476      id requirat, constitui etiam possunt ab Episcopo dioecesano unus vel plures Vicarii episcopales, qui nempe aut in determinata dioecesis
Can. 0476      in certo negotiorum genere aut quoad fideles determinati ritus vel certi personarum coetus, eadem gaudent potestate ordinaria, quae iure
Can. 0477      ipso constitutionis actu determinandum. § 2. Vicario generali absente vel legitime impedito, Episcopus dioecesanus alium nominare potest, qui eius
Can. 0478      non minus triginta, in iure canonico aut theologia doctores vel licentiati vel saltem in iisdem disciplinis vere periti, sana
Can. 0478      triginta, in iure canonico aut theologia doctores vel licentiati vel saltem in iisdem disciplinis vere periti, sana doctrina, probitate
Can. 0479      actus administrativos, iis tamen exceptis quos Episcopus sibi reservaverit vel qui ex iure requirant speciale Episcopi mandatum. § 2
Can. 0479      territorii partem aut negotiorum genus aut fideles determinati ritus vel coetus tantum pro quibus constitutus est, iis causis exceptis
Can. 0484      1_ conscribere acta et instrumenta circa decreta, dispositiones, obligationes vel alia quae eorum operam requirunt; 2_ in scriptis fideliter
Can. 0484      significatione loci, diei, mensis et anni subsignare; 3_ acta vel instrumenta legitime petenti ex regesto, servatis servandis, exhibere et
Can. 0486      collegii consultorum. - § 1. Documenta omnia, quae dioecesim vel paroecias respiciunt, maxima cura custodiri debent. § 2. In
Can. 0487      quaeque ad statum suae personae pertinent, documentum authenticum scriptum vel photostaticum per se vel per procuratorem recipere. - Ex
Can. 0487      personae pertinent, documentum authenticum scriptum vel photostaticum per se vel per procuratorem recipere. - Ex archivo non licet efferre
Can. 0490      clavem habeat tantummodo Episcopus. § 2. Sede vacante, archivum vel armarium secretum ne aperiatur, nisi in casu verae necessitatis
Can. 0490      necessitatis, ab ipso Administratore dioecesano. § 3. Ex archivo vel armario secreto documenta ne efferantur. - § 1. Curet
Can. 0492      personae quae cum Episcopo usque ad quartum gradum consanguinitatis vel affinitatis coniunctae sunt. - Praeter munera ipsi commissa in
Can. 0495      provehatur. § 2. In vicariatibus et praefecturis apostolicis Vicarius vel Praefectus constituant consilium ex tribus saltem presbyteris missionariis, quorum
Can. 0501      tempus, in statutis determinatum, ita tamen ut integrum consilium vel aliqua eius pars intra quinquennium renovetur. § 2. Vacante
Can. 0516      nondum erecta. § 2. Ubi quaedam communitates in paroeciam vel quasi-paroeciam erigi non possint, Episcopus dioecesanus alio modo earundem
Can. 0519      exsequatur docendi, sanctificandi et regendi, cooperantibus etiam aliis presbyteris vel diaconis atque operam conferentibus christifidelibus laicis, ad normam iuris
Can. 0520      consensu competentis Superioris, potest paroeciam committere instituto religioso clericali vel societati clericali vitae apostolicae, eam erigendo etiam in ecclesia
Can. 0520      conventione scripta inter Episcoporum dioecesanum et competentem Superiorem instituti vel societatis inita, qua inter alia expresse et accurate definiantur
Can. 0525      dioecesanum aliumve dioecesim ad interim regentem pertinet: 1_ institutionem vel confirmationem concedere presbyteris, qui ad paroeciam legitime praesentati aut
Can. 0529      membra se sentiant operaque ad eandem communionem promovendam participent vel sustineant. - Functiones specialiter parocho commissae sunt quae sequuntur
Can. 0535      servandis; quae omnia, ab Episcopo dioecesano eiusve delegato, visitationis vel alio opportuno tempore inspicienda, parochus caveat ne ad extraneorum
Can. 0539      Cum vacat paroecia aut cum parochus ratione captivitatis, exsilii vel relegationis, inhabilitatis vel infirmae valetudinis aliusve causae a munere
Can. 0539      aut cum parochus ratione captivitatis, exsilii vel relegationis, inhabilitatis vel infirmae valetudinis aliusve causae a munere pastorali in paroecia
Can. 0542      oportet qualitatibus, de quibus in can. 521; 2_ nominentur vel instituantur ad normam praescriptorum cann. 522 et 524; 3_
Can. 0544      e coetu, de quo in can. 517, § 1, vel coetus moderator, itemque cum eorundem aliquis inhabilis fiat ad
Can. 0544      inhabilis fiat ad munus pastorale exercendum, non vacat paroecia vel paroeciae, quarum cura coetui committitur; Episcopi autem dioecesani est
Can. 0553      2. - § 1. Vicarius foraneus, qui etiam decanus vel archipresbyter vel alio nomine vocatur, est sacerdos qui vicariatui
Can. 0553      § 1. Vicarius foraneus, qui etiam decanus vel archipresbyter vel alio nomine vocatur, est sacerdos qui vicariatui foraneo praeficitur
Can. 0555      decesserint, funera digne celebrentur; provideat quoque ne, occasione aegrotationis vel mortis, libri, documenta, sacra supellex aliaque, quae ad Ecclesiam
Can. 0557      competat; quo in casu Episcopi dioecesani est rectorem confirmare vel instituere. § 2. Etiam si ecclesia pertineat ad aliquod
Can. 0557      aliove collegio quod a clericis regitur, est rector seminarii vel collegii, nisi aliter Episcopus dioecesanus constituerit. - Salvo praescripto
Can. 0581      in partes, quocumque nomine veniant, novas erigere, erectas coniungere vel aliter circumscribere ad competentem instituti auctoritatem pertinet, ad normam
Can. 0588      dicitur quod, ratione finis seu propositi a fundatore intenti vel vi legitimae traditionis, sub moderamine est clericorum, exercitium ordinis
Can. 0588      naturae, indolis et finis munus habet proprium, a fundatore vel legitima traditione definitum, exercitium ordinis sacri non includens. -
Can. 0591      consecratae ab Ordinariorum loci regimine eximere potest sibique soli vel alii ecclesiasticae auctoritati subicere. - § 1. Quo melius
Can. 0603      vita consecrata, iure agnoscitur si tria evangelica consilia, voto vel alio sacro ligamine firmata, publice profiteatur in manu Episcopi
Can. 0606      iure de utroque sexu valent, nisi ex contexu sermonis vel ex rei natura aliud constet. - § 1. Vita
Can. 0607      in qua sodales secundum ius proprium vota publica perpetua vel temporaria, elapso tamen tempore renovanda, nuncupant atque vitam fraternam
Can. 0616      bonis domus suppressae provideat ius proprium instituti, salvis fundatorum vel offerentium voluntatibus et iuribus legitime quaesitis. § 2. Suppressio
Can. 0620      omnes. - Superiores maiores sunt, qui totum regunt institutum, vel eius provinciam, vel partem eidem aequiparatam, vel domum sui
Can. 0620      maiores sunt, qui totum regunt institutum, vel eius provinciam, vel partem eidem aequiparatam, vel domum sui iuris, itemque eorum
Can. 0620      regunt institutum, vel eius provinciam, vel partem eidem aequiparatam, vel domum sui iuris, itemque eorum vicarii. His accedunt Abbas
Can. 0623      nominentur aut eligantur, requiritur congruum tempus post professionem perpetuam vel definitivam, a iure proprio vel, si agatur de Superioribus
Can. 0623      tempus post professionem perpetuam vel definitivam, a iure proprio vel, si agatur de Superioribus maioribus, a constitutionibus determinandum. -
Can. 0624      § 3. Possunt tamen durante munere ab officio amoveri vel in aliud transferri ob causas iure proprio statutas. -
Can. 0627      universali praescriptos, ius proprium determinet casus in quibus consensus vel consilium ad valide agendum requirantur ad normam can. 127
Can. 0633      procedendi et tempus celebrationis. - § 1. Organa participationis vel consultationis munus sibi commissum fideliter expleant ad normam iuris
Can. 0633      curam et participationem omnium sodalium pro bono totius instituti vel communitatis exprimant. § 2. In his mediis participationis et
Can. 0634      alienandi bona temporalia, nisi haec capacitas in constitutionibus excludatur vel coarctetur. § 2. Vitent tamen quamlibet speciem luxus, immoderati
Can. 0638      ex voto Ecclesiae donatis aut de rebus pretiosis artis vel historiae causa, requiritur insuper ipsius Sanctae Sedis licentia. §
Can. 0643      sacro vinculo cum aliquo instituto vitae consecratae actu obstringitur vel in aliqua societate vitae apostolicae incorporatus est, salvo praescripto
Can. 0643      qui institutum ingreditur vi, metu gravi aut dolo inductus, vel is quem Superior eodem modo inductus recipit; 5_ qui
Can. 0643      proprium potest alia impedimenta etiam ad validitatem admissionis constituere vel condiciones apponere. - Superiores ad novitiatum ne admittant clericos
Can. 0645      in aliud institutum vitae consecratae, in societatem vitae apostolicae vel in seminarium admissi fuerint, requiritur insuper testimonium respective Ordinarii
Can. 0645      seminarium admissi fuerint, requiritur insuper testimonium respective Ordinarii loci vel Superioris maioris instituti, vel societatis, vel rectoris seminarii. §
Can. 0645      insuper testimonium respective Ordinarii loci vel Superioris maioris instituti, vel societatis, vel rectoris seminarii. § 3. Ius proprium exigere
Can. 0645      respective Ordinarii loci vel Superioris maioris instituti, vel societatis, vel rectoris seminarii. § 3. Ius proprium exigere potest alia
Can. 0648      constitutiones, praeter tempus de quo in, § 1, unum vel plura exercitationis apostolicae tempora extra novitiatus communitatem peragenda statuere
Can. 0656      aut dolo emissa; 5_ a legitimo Superiore per se vel per alium recipiatur. - § 1. Expleto tempore ad
Can. 0657      qui sponte petat et idoneus iudicetur, ad renovationem professionis vel ad professionem perpetuam admittatur, secus discedat. § 2. Si
Can. 0668      proprii indigent. § 3. Quidquid religiosus propria acquirit industria vel ratione instituti, acquirit instituto. Quae ei ratione pensionis, subventionis
Can. 0668      ratione instituti, acquirit instituto. Quae ei ratione pensionis, subventionis vel assecurationis quoquo modo obveniunt, instituto acquiruntur, nisi aliud iure
Can. 0668      qui ad normam iuris proprii bonis suis pro parte vel totaliter de licentia supremi Moderatoris renuntiare velit. § 5
Can. 0676      spiritualia et corporalia munus pastorale Ecclesiae eucharisticae est sacerdos vel diaconus; in peculiaribus adiuntis, in suae vocationis gratia fideliter
Can. 0682      religioso conferendo agatur, ab Episcopo dioecesano religiosus nominatur, praesentante vel saltem assentiente competenti Superiore. § 2. Religiosus ab officio
Can. 0683      oratoria, quibus christifideles habitualiter accedunt, scholas aliaque opera religionis vel caritatis sive spiritualis sive temporalis religiosis commissa, Episcopus dioecesanus
Can. 0684      admitti potest. Si autem sodalis hanc professionem emittere renuat vel ad eam emittendam a competentibus Superioribus non admittatur, ad
Can. 0684      religiosus a monasterio sui iuris ad aliud eiusdem instituti vel foederationis aut confoederationis transire possit, requiritur et sufficit consensus
Can. 0684      Ut ad institutum saeculare aut ad societatem vitae apostolicae vel ex illis ad institutum religiosum fiat transitus, requiritur licentia
Can. 0686      quo commorari debet, si agitur de clerico. Indultum prorogare vel illud ultra triennium concedere Sanctae Sedi vel, si de
Can. 0686      Indultum prorogare vel illud ultra triennium concedere Sanctae Sedi vel, si de institutis iuris dioecesani agitur, Episcopo dioecesano reservatur
Can. 0686      potest a Sancta Sede pro sodale instituti iuris pontificii vel ab Episcopo dioecesano pro sodale instituti iuris dioecesani, ob
Can. 0689      subsequenti professione emittenda excludi potest. § 2. Infirmitas physica vel psychica, etiam post professionem contracta, quae, de iudicio peritorum
Can. 0689      professionem renovendam ad perpetuam emittendam, nisi ob neglentiam instituti vel ob laborem in instituto peractum infirmitas contracta fuerit. §
Can. 0690      dimitti non potest. - § 1. Qui, expleto novitiatu vel post professionem, legitime ab instituto egressus fuerit, a Moderatore
Can. 0693      conceditur priusquam inveniat Episcopum qui eum in dioecesi incardinet vel saltem ad experimentum recipiat. Si ad experimentum recipiatur, transacto
Can. 0694      1_ a fide catholica notorie defecerit; 2_ matrimonium contraxerit vel, etiam civiliter tantum, attentaverit. § 2. His in casibus
Can. 0696      scandalum ex culpabili modo agendi sodalis ortum; pertinax sustentatio vel diffusio doctrinarum ab Ecclesiae magisterio damnatarum; publica adhaesio ideologiis
Can. 0696      doctrinarum ab Ecclesiae magisterio damnatarum; publica adhaesio ideologiis materialismo vel atheismo infectis; illegitima absentia, de qua in can. 665
Can. 0697      consilio, censuerit processum dimissionis esse inchoandum: 1_ probationes colligat vel compleat; 2_ sodalem scripto vel coram duobus testibus moneat
Can. 0697      inchoandum: 1_ probationes colligat vel compleat; 2_ sodalem scripto vel coram duobus testibus moneat cum explicita comminatione subsecuturae dimissionis
Can. 0701      congruam probationem in dioecesi, ad normam can. 693, recipiat vel saltem exercitium sacrorum ordinum permittat. - § 1. Qui
Can. 0702      - § 1. Qui ex instituto religioso legitime egrediantur vel ab eo legitime dimissi fuerint, nihil ab eo eodem
Can. 0703      ab eo separatur. - In casu gravis scandali exteritoris vel gravissimi nocumenti instituto imminentis, sodalis statim a Superiore maiore
Can. 0703      gravissimi nocumenti instituto imminentis, sodalis statim a Superiore maiore vel, si periculum sit in mora, a Superiore locali cum
Can. 0706      can. 381, § 2, acquirunt Ecclesiae particulari; ceteri, instituto vel Sanctae Sedi, prout institutum capax est possidendi vel minus
Can. 0706      instituto vel Sanctae Sedi, prout institutum capax est possidendi vel minus; 2_ si per professionem dominium bonorum non amiserit
Can. 0714      ministerio perficiunt. - Sodales vitam in ordinariis mundi condicionibus vel soli, vel in sua quisque familia, vel in vitae
Can. 0714      - Sodales vitam in ordinariis mundi condicionibus vel soli, vel in sua quisque familia, vel in vitae fraternae coetu
Can. 0714      mundi condicionibus vel soli, vel in sua quisque familia, vel in vitae fraternae coetu, ad normam constitutionum ducant. -
Can. 0715      § 3 instituto incardinantur, si ad opera instituti propria vel ad regimen instituti destinentur, ad instar religiosorum ab Episcopo
Can. 0720      Moderatoribus, si velint, requirant. - Ius admittendi in institutum, vel ad probationem vel ad sacra vincula sive temporaria sive
Can. 0720      requirant. - Ius admittendi in institutum, vel ad probationem vel ad sacra vincula sive temporaria sive perpetua aut definitiva
Can. 0721      Constitutiones possunt alia admissionis impedimenta etiam ad validitatem statuere vel condiciones apponere. § 3. Praetera, ut quis recipiatur, habeat
Can. 0723      idoneus iudicetur, tria consilia evangelica, sacro vinculo firmata, assumat vel ab instituto discedat. § 2. Quae prima incorporatio, quinquennio
Can. 0723      elapso, sodalis, qui idoneus iudicetur, admittatur ad incorporationem perpetuam vel definitivam, vinculis scilicet temporariis semper renovandis. § 4. Incorporatio
Can. 0726      Elapso tempore incorporationis temporariae, sodalis institutum libere derelinquere valet vel a sacrorum vinculorum renovatione iusta de causa a Moderatore
Can. 0730      2, 4, et 685; ut vero ad institutum religiosum vel ad societatem vitae apostolicae aut ex illis ad institutum
Can. 0738      3. Relationes sodalis dioecesi incardinati cum Episcopo proprio constitutionibus vel particularibus conventionibus definiuntur. - Sodales, praeter obligationes quibus, uti
Can. 0739      constitutiones, communibus obligationibus clericorum adstringuntur, nisi ex natura rei vel ex contextu sermonis aliud constet. - Sodales habitare debent
Can. 0740      sermonis aliud constet. - Sodales habitare debent in domo vel in communitate legitime constituta et servare vitam communem, ad
Can. 0740      normam iuris proprii, quo quidem etiam absentiae a domo vel communitate reguntur. - § 1. Societates et, nisi aliter
Can. 0744      § 2. Ut transitus fiat ad institutum vitae consecratae vel ex eo ad societatem vitae apostolicae, licentia requiritur Sanctae
Can. 0749      est fratres suos in fide confirmare, doctrinam de fide vel de moribus tenendam definitivo actus proclamat. § 2. Infallibilitate
Can. 0749      doctores et iudices, pro universa Ecclesia doctrinam de fide vel de moribus definitive tenendam declarant aut quando per orbem
Can. 0749      servantes, una cum eodem Romano Pontifice authentice res fidei vel morum docentes, in unam sententiam tamquam definitive tenendam conveniunt
Can. 0750      catholica ea omnia credenda sunt quae verbo Dei scripto vel tradito, uno scilicet fidei deposito Ecclesiae commisso, continentur, et
Can. 0752      quam sive Summus Pontifex sive Collegium Episcoporum de fide vel de moribus enuntiant, cum magisterium authenticum exercent, etsi definitivo
Can. 0754      Ecclesiae auctoritas, speciali vero ratione, quae edit Romanus Pontifex vel Collegium Episcoporum. - § 1. Totius Collegii Episcoporum et
Can. 0755      conferentiarum, eandem unitatem promovere atque pro variis adiunctorum necessitatibus vel opportunitatibus, normas practicas impertire, attentis praescriptis a suprema Ecclesiae
Can. 0765      expressa requiratur. - Ad praedicandum religiosis in eorum ecclesiis vel oratoriis licentia requiritur Superioris ad normam constitutionum competentis. -
Can. 0766      ad normam constitutionum competentis. - Ad praedicandum in ecclesia vel oratorio admitti possunt laici, si certis in adiunctis necessitas
Can. 0767      praesertim tempore adventus et quadragesimae aut occasione alicuius festi vel luctuosi eventus, celebrentur. § 4. Parochi aut ecclesiae rectoris
Can. 0770      ordinent praedicationes, quas exercitia spiritualia et sacras missiones vocant, vel alias formas necessitatibus aptatas. - § 1. Solliciti sint
Can. 0777      iis etiam tradatur, quantum eorum condicio sinat, qui corpore vel mente sint praepediti; 5_ ut iuvenum et adultorum fides
Can. 0784      ecclesiastica ad opus missionale explendum mittuntur, eligi possunt autochthoni vel non, sive clerici saeculares, sive institutorum vitae consecratae vel
Can. 0784      vel non, sive clerici saeculares, sive institutorum vitae consecratae vel societatis vitae apostolicae sodales, sive alii christifideles laici. -
Can. 0785      § 2. Catechistae efformentur in scholis ad hoc destinatis vel, ubi desint, sub moderamine missionariorum. - Actio proprie missionalis
Can. 0786      - Actio proprie missionalis, qua Ecclesia implantatur in populis vel coetibus ubi nondum radicata est, ab Ecclesia absolvitur praesertim
Can. 0796      cum parentibus, qui quidem libenter audiendi sunt eorumque consociationes vel conventus instaurentur atque magni existimentur. - Parentes in scholis
Can. 0813      impensam habeat curam pastoralem studentium, etiam per paroeciae erectione, vel saltem per sacerdotes ad hoc stabiliter deputatos, et provideat
Can. 0815      vi muneris sui veritatem revelatam nuntiandi, propriae sunt universitates vel facultates ecclesiasticae ad disciplinas sacras vel cum sacris conexas
Can. 0815      propriae sunt universitates vel facultates ecclesiasticae ad disciplinas sacras vel cum sacris conexas pervestigandas, atque studentes in iisdem disciplinis
Can. 0817      academicos, qui effectus canonicos in Ecclesia habeant, nulla universitas vel facultas conferre valet, quae non sit ab Apostolica Sede
Can. 0817      conferre valet, quae non sit ab Apostolica Sede erecta vel approbata. - Quae de universitatibus catholicis in cann. 810
Can. 0819      quoque valent. - Quatenus dioecesis aut instituti religiosi immo vel ipsius Ecclesiae universae bonum id requirat, debent Episcopi dioecesani
Can. 0819      debent Episcopi dioecesani aut institutorum Superiores competentes ad universitates vel facultates ecclesiasticas mittere iuvenes et clericos et sodales indole
Can. 0820      prout obiectum siverit, praestent operam, utque inter propriam universitatem vel facultatem et alias universitates et facultates, etiam non ecclesiasticas
Can. 0823      1, competunt Episcopis, tum singulis tum in conciliis particularibus vel Episcoporum conferentiis adunatis quoad christifideles suae curae commissos, supremae
Can. 0826      publici iuris fiunt. § 3. Libri precum pro publico vel privato fidelium usu ne edantur nisi de licentia loci
Can. 0827      ecclesiis oratoriisve exponi, vendi aut dari non possunt libri vel alia scripta de quaestionibus religionis aut morum tractantia, nisi
Can. 0829      licentia et servatis condicionibus ab eadem praescriptis. - Approbatio vel licentia alicuius operis edendi pro textu originali valet, non
Can. 0829      textu originali valet, non vero pro eiusdem novis editionibus vel translationibus. - § 1. Integro manente iure uniuscuiusque loci
Can. 0833      1_ coram praeside eiusve delegato, omnes qui Concilio Oecumenico vel particulari, synodo Episcoporum atque synodo dioecesana intersunt cum voto
Can. 0833      deficiente coram Ordinario loci eorumve delegatis, rector universitatis ecclesiasticae vel catholicae, initio suscepti muneris; coram rectore, si sit sacerdos
Can. 0833      catholicae, initio suscepti muneris; coram rectore, si sit sacerdos, vel coram loci Ordinario eorumve delegatis, docentes qui disciplinas ad
Can. 0833      loci Ordinario eorumve delegatis, docentes qui disciplinas ad fidem vel mores pertinentes in quibusvis universitatibus tradunt, initio suscepti muneris
Can. 0844      spiritualis utilitas id suadeat, et dummodo periculum vitetur erroris vel indifferentismi, licet christifidelibus quibus physice aut moraliter impossibile sit
Can. 0844      nisi post consultationem cum auctoritate competenti saltem locali Ecclesiae vel communitatis non catholicae, cuius interest. - § 1. Sacramenta
Can. 0847      salvo praescripto can. 999, n. 2, ab Episcopo consecratis vel benedictis, et quidem, recenter; veteribus ne utatur, nisi adsit
Can. 0849      sacramentorum ratione paupertatis. - Baptismus, ianua sacramentorum, in re vel saltem in voto ad salutem necessarius, quo homines a
Can. 0851      obligationibus cum eo cohaerentibus rite edoceantur; parochus per se vel per alios curet ut ita pastoralibus monitionibus, immo et
Can. 0859      - Si ad ecclesiam paroecialem aut ad aliam ecclesiam vel oratorium, de quo in can. 858, § 2, baptizandus
Can. 0859      propter locorum distantiam aliave adiuncta, sine gravi incommodo accedere vel transferri nequeat, baptismus conferri potest et debet in alia
Can. 0859      baptismus conferri potest et debet in alia propinquiore ecclesia vel oratorio, aut etiam alio in loco decenti. - §
Can. 0860      dioecesanus statuerit, baptismus ne celebretur, nisi in casu necessitatis vel alia ratione pastorali cogente. - § 1. Minister ordinarius
Can. 0873      obligationesque eidem inhaerentes fideliter adimpleat. - Patrinus unus tantum vel matrina una vel etiam unus et una assumantur. -
Can. 0873      fideliter adimpleat. - Patrinus unus tantum vel matrina una vel etiam unus et una assumantur. - § 1. Ut
Can. 0874      qui eorum locum tenet aut, his deficientibus, a parocho vel ministro sit designatus atque aptitudinem et intentionem habeat hoc
Can. 0874      expleverit, nisi alia aetas ab Episcopo dioecesano statuta fuerit vel exceptio iusta de causa parocho aut ministro admittenda videatur
Can. 0874      muneri suscipiendo congruam; 4_ nulla poena canonica legitime irrogata vel declarata sit innodatus; 5_ non sit pater aut mater
Can. 0883      quoad personam de qua agitur, presbyter qui, vi officii vel mandati Episcopi dioecesani, infantia egressum baptizat aut iam baptizatum
Can. 0884      quod si necessitas id requirat, facultatem concedere potest uni vel pluribus determinatis presbyteris, qui hoc sacramentum administrent. § 2
Can. 0891      Episcoporum conferentia aliam aetatem determinaverit, aut adsit periculum mortis vel, de iudicio ministri, gravis causa aliud suadeat. - Confirmando
Can. 0895      diei collatae confirmationis in librum confirmatorum Curiae dioecesanae adnotentur, vel, ubi id praescripserit Episcoporum conferentia aut Episcopus dioecesanus, in
Can. 0896      non fuerit, eundem de collata confirmatione minister per se vel per alium quam primum certiorem faciat. - Augustissimum Sacramentum
Can. 0903      ecclesiae sit ignotus, dummodo aut litteras commendatitias sui Ordinarii vel sui Superioris, saltem intra annum datas, exhibeat, aut prudenter
Can. 0907      et laicis non licet orationes, speciatim precem eucharisticam, proferre vel actionibus fungi, quae sacerdotis celebrantis sunt propriae. - Sacerdotibus
Can. 0908      propriae. - Sacerdotibus catholicis vetitum est una cum sacerdotibus vel ministris Ecclesiarum communitatumve ecclesialium plenam communionem cum Ecclesia catholica
Can. 0911      casu necessitatis aut de licentia saltem praesumpta parochi, cappellani vel Superioris, cui postea notitiam dari oportet, hoc facere debet
Can. 0911      postea notitiam dari oportet, hoc facere debet quilibet sacerdos vel alius sacrae communionis minister. - Quilibet baptizatus, qui iure
Can. 0915      sacram communionem ne admittantur excommunicati et interdicti post irrogationem vel declarationem poenae aliique in manifesto gravi peccato obstinate perseverantes
Can. 0930      Missae ex probatis, adstante, si casus ferat, alio sacerdote vel diacono, aut etiam laico rite instructo, qui eundem adiuvet
Can. 0932      § 2. Sacrificium eucharisticum peragendum est super altare dedicatum vel benedictum; extra locum sacrum adhiberi potest mensa conveniens, retentis
Can. 0934      eidem aequiparata, in qualibet ecclesia paroeciali necnon in ecclesia vel oratorio domui instituti religiosi aut societatis vitae apostolicae adnexo
Can. 0938      § 1. Sanctissima Eucharistia habitualiter in uno tantum ecclesiae vel oratorii tabernaculo asservetur. § 2. Tabernaculum, in quo sanctissima
Can. 0938      quo sanctissima Eucharistia asservatur, situm sit in aliqua ecclesiae vel oratorii parte insigni, conspicua, decore ornata, ad orationem apta
Can. 0938      loco tutiore et decoro asservare. § 5. Qui ecclesiae vel oratorii curam habet, prospiciat ut clavis tabernaculi, in quo
Can. 0941      2. Celebratione Missae durante, ne habeatur in eadem ecclesiae vel oratorii aula sanctissimi Sacramenti expositio. - Commendatur ut in
Can. 0943      Minister expositionis sanctissimi Sacramenti et benedictionis eucharisticae est sacerdos vel diaconus; in peculiaribus adiuntis, solius expositionis et repositionis, sine
Can. 0947      participant. - A stipe Missarum quaelibet etiam species negotiationis vel mercaturae omnino arceatur. - Distinctae applicandae sunt Missae ad
Can. 0960      conscius cum Deo et Ecclesia reconciliatur; solummodo impossibilitas physica vel moralis ab huiusmodi confessione excusat, quo in casu aliis
Can. 0961      1_ immineat periculum mortis et tempus non suppetat sacerdoti vel sacerdotibus ad audiendas singulorum paenitentium confessiones; 2_ adsit gravis
Can. 0971      ad excipiendas habitualiter confessiones loci Ordinarius presbytero, etsi domicilium vel quasi-domicilium in sua dicione habenti, ne concedat, nisi prius
Can. 0975      qua in can. 967, § 2 cessat amissione officii vel excardinatione aut amissione domicilii. - Quilibet sacerdos, licet ad
Can. 0983      Sacramentale sigillum inviolabile est; quare nefas est confessario verbis vel alio quovis et quavis modo de causa aliquatenus prodere
Can. 1000      in casu tamen necessitatis, sufficit unctio unica in fronte vel etiam in alia corporis parte, integra formula prolata. §
Can. 1004      ministrari potest fideli qui, adepto rationis usu, ob infirmitatem vel senium in periculo incipit versari. § 2. Hoc sacramentum
Can. 1005      dubio utrum infirmus rationis usum attigerit, an periculose aegrotet vel mortuus sit, hoc sacramentum ministretur. - Infirmis qui, cum
Can. 1010      praescribunt. - Ordinatio intra Missarum sollemnia celebretur, die dominico vel festo de praecepto, sed ob rationes pastorales aliis etiam
Can. 1018      iis concedant, quibus ab Episcopo dioecesano aut a Vicario vel Praefecto apostolico accessus ad ordines denegatus fuerit. - §
Can. 1019      iuris pontificii competit ut suis subditis, iuxta constitutiones perpetuo vel definitive instituto aut societati adscriptis, concedat litteras dimissorias ad
Can. 1025      vir baptizatus. - § 1. Ad licite ordines presbyteratus vel diaconatus conferendos requiritur ut candidatus, probatione ad normam iuris
Can. 1026      quovis modo, ob quamlibet causam ad ordines recipiendos cogere, vel canonice idoneum ab iisdem recipiendis avertere. - Aspirantes ad
Can. 1030      - Nonnisi ex causa canonica, licet occulta, proprius Episcopus vel Superior maior competens diaconis ad presbyteratum destinatis, sibi subditis
Can. 1032      expletum studiorum curriculum, diaconus per tempus congruum, ab Episcopo vel a Superiore maiore competenti definiendum, in cura pastorali partem
Can. 1034      recepit sacrae confirmationis sacramentum. - § 1. Ad diaconatum vel presbyteratum aspirans ne ordinetur, nisi prius per liturgicum admissionis
Can. 1041      schismatis commiserit; 3_ qui matrimonium etiam civile tantum attentaverit, vel ipsemet vinculo matrimoniali aut ordine sacro aut voto publico
Can. 1041      aut voto publico perpetuo castitatis a matrimonio ineundo impeditus, vel cum muliere matrimonio valido coniuncta aut eodem voto adstricta
Can. 1041      procuraverit, effectu secuto, omnesque positive cooperantes; 5_ qui seipsum vel alium graviter et dolose mutilaverit vel sibi vitam adimere
Can. 1041      5_ qui seipsum vel alium graviter et dolose mutilaverit vel sibi vitam adimere tentaverit; 6_ qui actum ordinis posuerit
Can. 1041      6_ qui actum ordinis posuerit constitutis in ordine episcopatus vel presbyteratus reservatum, vel eodem carens, vel ab eius exercitio
Can. 1041      ordinis posuerit constitutis in ordine episcopatus vel presbyteratus reservatum, vel eodem carens, vel ab eius exercitio poena aliqua canonica
Can. 1041      in ordine episcopatus vel presbyteratus reservatum, vel eodem carens, vel ab eius exercitio poena aliqua canonica declarata vel irrogata
Can. 1041      carens, vel ab eius exercitio poena aliqua canonica declarata vel irrogata prohibitus. - Sunt a recipiendis ordinibus simpliciter impediti
Can. 1042      nisi ad diaconatum permanentem legitime destinetur; 2_ qui officium vel administrationem gerit clericis ad normam cann. 285 et 286
Can. 1043      tenentur impedimenta ad sacros ordines, si qua norint, Ordinario vel parocho ante ordinationem revelandi. - § 1. Ad exercendos
Can. 1051      serventur praescripta quae sequuntur: 1_ habeatur testimonium rectoris seminarii vel domus formationis de qualitatibus ad ordinem recipiendum requisitis, scilicet
Can. 1051      loci adiunctis, utilia videantur, uti sunt litterae testimoniales, publicationes vel aliae informationes. - § 1. Ut Episcopus ordinationem iure
Can. 1052      apostolicae, eaedem litterae insuper testari debent ipsum in institutum vel societatem definitive cooptatum fuisse et esse subditum Superioris qui
Can. 1071      vagorum; 2_ matrimonio quod ad normam legis civilis agnosci vel celebrari nequeat; 3_ matrimonio eius qui obligationibus teneatur naturalibus
Can. 1075      auctoritatis est authentice declarare quandonam ius divinum matrimonium prohibeat vel dirimat. § 2. Uni quoque supremae auctoritati ius est
Can. 1079      tum parochus, tum minister sacer rite delegatus, tum sacerdos vel diaconus qui matrimonio, ad normam can. 1116, § 2
Can. 1079      Ordinarius censetur adiri non posse, si tantum per telegraphum vel telephonum id fieri possit. - § 1. Quoties impedimentum
Can. 1080      in mora nec tempus suppetat recurrendi ad Sedem Apostolicum vel ad loci Ordinarium, quod attinet ad impedimenta a quibus
Can. 1081      impedimenta a quibus dispensare valet. - Parochus aut sacerdos vel diaconus, de quibus in can. 1079, § 2, de
Can. 1086      duas personas, quarum altera sit baptizata in Ecclesia catholica vel in eandem recepta nec actu formali ab ea defecerit
Can. 1089      religioso adstricti sunt. - Inter virum et mulierem abductam vel saltem retentam intuitu matrimonii cum ea contrahendi, nullum matrimonium
Can. 1090      Qui intuitu matrimonii cum certa persona ineundi, huius coniugi vel proprio coniugi mortem intulerit, invalide hoc matrimonium attentat. §
Can. 1090      quoque matrimonium inter se attentant qui mutua opera physica vel morali mortem coniugi intulerunt. - § 1. In linea
Can. 1093      matrimonio invalido post instauratam vitam communem aut ex notorio vel publico concubinatu; et nuptias dirimit in primo gradu lineae
Can. 1099      perturbare potest, invalide contrahit. - Error circa matrimonii unitatem vel indissolubilitatem aut sacramentalem dignitatem, dummodo non determinet vel voluntatem
Can. 1099      unitatem vel indissolubilitatem aut sacramentalem dignitatem, dummodo non determinet vel voluntatem, non vitiat consensum matrimonialem. - Scientia aut opinio
Can. 1101      - § 1. Internus animi consensus praesumitur conformis verbis vel signis in celebrando matrimonio adhibitis. § 2. At si
Can. 1101      in celebrando matrimonio adhibitis. § 2. At si alterutra vel utraque pars positivo voluntatis actu excludat matrimonium ipsum vel
Can. 1101      vel utraque pars positivo voluntatis actu excludat matrimonium ipsum vel matrimonii essentiale aliquod elementum, vel essentialem aliquam proprietatem, invalide
Can. 1101      actu excludat matrimonium ipsum vel matrimonii essentiale aliquod elementum, vel essentialem aliquam proprietatem, invalide contrahit. - § 1. Matrimonium
Can. 1102      contrahi nequit. § 2. Matrimonium sub condicione de praeterito vel de praesenti initum est validum vel non, prout id
Can. 1102      condicione de praeterito vel de praesenti initum est validum vel non, prout id quod condicioni subest, exsistit vel non
Can. 1102      validum vel non, prout id quod condicioni subest, exsistit vel non. § 3. Condicio autem, de qua in §
Can. 1103      scripto data. - Invalidum est matrimonium initum ob vim vel metum gravem ab extrinseco, etiam haud consulto incussum, a
Can. 1105      valeat, subscribendum est a mandante et praeterea a parocho vel Ordinario loci in quo mandatum datur, aut a sacerdote
Can. 1107      fide sibi constet. - Etsi matrimonium invalide ratione impedimenti vel defectus formae initum fuerit, consensus praestitus praesumitur perseverare, donec
Can. 1108      quae contrahuntur coram loci Ordinario aut parocho aut sacerdote vel diacono ab alterutro delegato qui assistant, necnon coram duobus
Can. 1109      recipit. - Loci Ordinarius et parochus, nisi per sententiam vel per decretum fuerint excommunicati vel interdicti vel suspensi ab
Can. 1109      parochus, nisi per sententiam vel per decretum fuerint excommunicati vel interdicti vel suspensi ab officio aut tales declarati, vi
Can. 1109      per sententiam vel per decretum fuerint excommunicati vel interdicti vel suspensi ab officio aut tales declarati, vi officii, intra
Can. 1115      celebrentur in paroecia ubi alterutra pars contrahentium habet domicilium vel quasi-domicilium vel menstruam commorationem, aut, si de vagis agitur
Can. 1115      paroecia ubi alterutra pars contrahentium habet domicilium vel quasi-domicilium vel menstruam commorationem, aut, si de vagis agitur, in paroecia
Can. 1116      proprii, alibi celebrari possunt. - § 1. Si haberi vel adiri nequeat sine gravi incommodo assistens ad normam iuris
Can. 1116      2. In utroque casu, si praesto sit alius sacerdos vel diaconus qui adesse possit, vocari et, una cum testibus
Can. 1117      saltem alterutra pars matrimonium contrahentium in Ecclesia catholica baptizata vel in eandem recepta sit neque actu formali ab ea
Can. 1118      1127, § 2. - § 1. Matrimonium inter catholicos vel inter partem catholicam et partem non catholicam baptizatam celebretur
Can. 1118      ecclesia aut oratorio celebrari poterit de licentia Ordinarii loci vel parochi. § 2. Matrimonium in alio convenienti loco celebrari
Can. 1118      inter partem catholicam et partem non baptizatam in ecclesia vel in alio convenienti loco celebrari poterit. - Extra casum
Can. 1121      recipiat. - § 1. Celebrato matrimonio, parochus loci celebrationis vel qui eius vices gerit, etsi neuter eidem astiterit, quam
Can. 1121      2. Quoties matrimonium ad normam can. 1116 contrahitur, sacerdos vel diaconus, si celebrationi adfuerit, secus testes tenentur in solidum
Can. 1123      loci collati baptismi quam primum transmittat. - Quoties matrimonium vel convalidatur pro foro externo, vel nullum declaratur, vel legitime
Can. 1123      transmittat. - Quoties matrimonium vel convalidatur pro foro externo, vel nullum declaratur, vel legitime praeterquam morte solvitur, parochus loci
Can. 1123      matrimonium vel convalidatur pro foro externo, vel nullum declaratur, vel legitime praeterquam morte solvitur, parochus loci celebrationis matrimonii certior
Can. 1124      personas baptizatas, quarum altera sit in Ecclesia catholica baptizata vel in eandem post baptismum recepta, quaeque nec ab ea
Can. 1124      nec ab ea actu formali defecerit, altera vero Ecclesiae vel communitati ecclesiali plenam communionem cum Ecclesia catholica non habenti
Can. 1127      dispensatio concordi ratione concedatur. § 3. Vetatur, ne ante vel post canonicam celebrationem ad normam § 1, alia habeatur
Can. 1127      habeatur eiusdem matrimonii celebratio religiosa ad matrimonialem consensum praestandum vel renovandum; item ne fiat celebratio religiosa, in qua assistens
Can. 1137      Legitimi sunt filii concepti aut nati ex matrimonio valido vel putativo. - § 1. Pater is est, quem iustae
Can. 1138      sunt saltem post dies 180 a die celebrati matrimonii, vel infra dies 300 a die dissolutae vitae coniugalis. -
Can. 1139      legitimantur per subsequens matrimonium parentum sive validum sive putativum, vel per rescriptum Sanctae Sedis. - Filii legitimati, ad effectus
Can. 1142      morte, dissolvi potest. - Matrimonium non consummatum inter baptizatos vel inter partem baptizatam et partem non baptizatam a Romano
Can. 1142      Pontifice dissolvi potest iusta de causa, utraque parte rogante vel alterutra, etsi altera pars sit invita. - § 1
Can. 1143      pars non baptizata, si nolit cum parte baptizata cohabitare vel cohabitare sine contumelia Creatoris, nisi haec post baptismum receptum
Can. 1149      Ecclesia catholica baptismo, cum coniuge non baptizato ratione captivitatis vel persecutionis cohabitationem restaurare nequeat, aliud matrimonium contrahere potest, etiamsi
Can. 1152      menses coniugalem convictum servaverit, neque recursum apud auctoritatem ecclesiasticam vel civilem fecerit. § 3. Si coniux innocens sponte convictum
Can. 1153      seu animi seu corporis periculum alteri aut proli facessat, vel aliter vitam communem nimis duram reddat, alteri legitimam praebet
Can. 1156      matrimonium irritum ob impedimentum dirimens, requiritur ut cesset impedimentum vel ab eodem dispensetur, et consensum renovet saltem pars impedimenti
Can. 1162      coniugali perseverare velle. - § 1. Si in utraque vel alterutra parte deficiat consensus, matrimonium nequit sanari in radice
Can. 1163      praestiti consensus. - § 1. Matrimonium irritum ob impedimentum vel ob defectum legitimae formae sanari potest, dummodo consensus utriusque
Can. 1164      impedimentum cessavit. - Sanatio valide concedi potest etiam alterutra vel utraque parte inscia; ne autem concedatur nisi ob gravem
Can. 1169      qui charactere episcopali insigniti sunt, necnon presbyteri quibus iure vel legitima concessione id permittitur. § 2. Benedictiones, exceptis iis
Can. 1171      prohibitio, etiam non catholicis. - Res sacrae, quae dedicatione vel benedictione ad divinum cultum destinatae sunt, reverenter tractentur nec
Can. 1171      cultum destinatae sunt, reverenter tractentur nec ad usum profanum vel non proprium adhibeantur, etiamsi in dominio sint privatorum. -
Can. 1177      celebrari debent. § 2. Fas est autem cuilibet fideli, vel iis quibus fidelis defuncti exequias curare competit, aliam ecclesiam
Can. 1180      nisi aliud coemeterium legitime electum fuerit ab ipso defuncto vel ab iis quibus defuncti sepulturam curare competit. § 2
Can. 1187      servos venerari licet, qui auctoritate Ecclesiae in album Sanctorum vel Beatorum relati sint. - Firma maneat praxis in ecclesiis
Can. 1189      pretiosae, idest vetustate, arte, aut cultu praestantes, in ecclesiis vel oratoriis fidelium venerationi expositae, si quando reparatione indigeant, numquam
Can. 1191      voti capaces. § 3. Votum metu gravi et iniusto vel dolo emissum ipso iure nullum est. - § 1
Can. 1196      aut societatis degunt; 3_ ii quibus ab Apostolica Sede vel ab Ordinario loci delegata fuerit dispensandi potestas. - Opus
Can. 1197      potestas. - Opus voto privato promissum potest in maius vel in aequale bonum ab ipso vovente commutari; in minus
Can. 1199      et in iustitia. § 2. Iusiurandum quod canones exigunt vel admittunt, per procuratorem praestari valide nequit. - § 1
Can. 1201      vergenti in damnum aliorum aut in praeiudicium boni publici vel salutis aeternae iusiurandum adiciatur, nullam exinde actus consequitur firmitatem
Can. 1202      si res iurata substantialiter mutetur, aut, mutatis adiunctis, fiat vel mala vel omnino indifferens, vel denique maius bonum impediat
Can. 1202      iurata substantialiter mutetur, aut, mutatis adiunctis, fiat vel mala vel omnino indifferens, vel denique maius bonum impediat; 3_ deficiente
Can. 1202      aut, mutatis adiunctis, fiat vel mala vel omnino indifferens, vel denique maius bonum impediat; 3_ deficiente causa finali aut
Can. 1205      ea sunt quae divino cultui fideliumve sepulturae deputantur dedicatione vel benedictione, quam liturgici libri ad hoc praescribunt. - Dedicatio
Can. 1206      eos qui ipsi iure aequiparantur; iidem possunt cuilibet Episcopo vel, in casibus exceptionalibus, presbytero munus committere dedicationem peragendi in
Can. 1208      alium sacerdotem ad hoc delegare. - De peracta dedicatione vel benedictione ecclesiae, itemque de benedictione coemeterii redigatur documentum, cuius
Can. 1209      curia dioecesana, alterum in ecclesiae archivo servetur. - Dedicatio vel benedictio alicuius loci, modo nemini damnum fiat, satis probatur
Can. 1210      sacra ea tantum admittantur quae cultui, pietati, religioni exercendis vel promovendis inserviunt, ac vetatur quidquid a loci sanctitate absonum
Can. 1212      paenitentiali ad normam librorum liturgicorum iniuria reparetur. - Dedicationem vel benedictionem amittunt loca sacra, si magna ex parte destructa
Can. 1212      amittunt loca sacra, si magna ex parte destructa fuerint, vel ad usus profanos permanenter decreto competentis Ordinarii vel de
Can. 1212      fuerint, vel ad usus profanos permanenter decreto competentis Ordinarii vel de facto reducta. - Potestates suas et munera auctoritas
Can. 1215      instituta religiosa, licet consensum constituendae novae domus in dioecesi vel civitate ab Episcopo dioecesano rettulerint, antequam tamen ecclesiam in
Can. 1219      ecclesiae dedicatione, mutari nequit. - In ecclesia legitime dedicata vel benedicta omnes actus cultus divini perfici possunt, salvis iuribus
Can. 1223      nomine intellegitur locus divino cultui, in commodum alicuius communitatis vel coetus fidelium eo convenientium de licentia Ordinarii destinatus, ad
Can. 1224      constituendum oratorium requisitam ne concedat, nisi prius per se vel per alium locum ad oratorium destinatum visitaverit et decenter
Can. 1226      sacelli privati intellegitur locus divino cultui, in commodum unius vel plurium personarum physicarum, de licentia Ordinarii loci destinatus. -
Can. 1230      omnibus domesticis usibus libera. - Sanctuarii nomine intelleguntur ecclesia vel alius locus sacer ad quos, ob peculiarem pietatis causam
Can. 1235      ceteris vero in locis, sacris celebrationibus destinatis, altare fixum vel mobile. - § 1. Iuxta traditum Ecclesiae morem mensa
Can. 1238      in libris liturgicis traditas. - § 1. Altare dedicationem vel benedictionem amittit ad normam can. 1212. § 2. Per
Can. 1238      ad normam can. 1212. § 2. Per reductionem ecclesiae vel alius loci sacri ad usus profanos, altaria sive fixa
Can. 1238      profanos, altaria sive fixa sive mobilia non amittunt dedicationem vel benedictionem. - § 1. Altare tum fixum tum mobile
Can. 1240      § 1. Coemeteria Ecclesiae propria, ubi fieri potest, habeantur, vel saltem spatia in coemeteriis civilibus fidelibus defunctis destinata, rite
Can. 1241      proprium habere possunt. § 2. Etiam aliae personae iuridicae vel familiae habere possunt peculiare coemeterium seu sepulcrum, de iudicio
Can. 1242      ne sepeliantur, nisi agatur de Romano Pontifice aut Cardinalibus vel Episcopis dioecesanis etiam emeritis in propria ecclesia sepeliendis. -
Can. 1245      casibus concedere potest dispensationem ab obligatione servandi diem festum vel diem paenitentiae aut commutationem eiusdem in alia pia opera
Can. 1246      Sedis approbatione, quosdam ex diebus festis de praecepto abolere vel ad diem dominicam transferre. - Die dominica aliisque diebus
Can. 1248      participanda satisfacit qui Missae assistit ubicumque celebratur ritu catholico vel ipso die festo vel vespere diei praecedentis. § 2
Can. 1248      assistit ubicumque celebratur ritu catholico vel ipso die festo vel vespere diei praecedentis. § 2. Si deficiente ministro sacro
Can. 1248      aut orationi per debitum tempus personaliter aut in familia vel pro opportunitate in familiarum coetibus vacent. - Omnes christifideles
Can. 1251      anni et tempus quadragesimae. - Abstinentia a carnis comestione vel ab alio cibo iuxta conferentiae Episcoporum praescripta, servetur singulis
Can. 1253      paenitentiae, praesertim opera caritatis et exercitationes pietatis, ex toto vel ex parte pro abstinentia et ieiunio substituere. - §
Can. 1258      persona iuridica publica in Ecclesia, nisi ex contextu sermonis vel ex natura rei aliud appareat. - Ecclesia acquirere bona
Can. 1264      est: 1_ praefinire taxas pro actibus potestatis exsecutivae gratiosae vel pro exsecutione rescriptorum Sedis Apostolicae, ad ipsa Sede Apostolica
Can. 1265      data, stipem cogere pro quolibet pio aut ecclesiastico instituto vel fine. § 2. Episcoporum conferentia potest normas de stipe
Can. 1266      specialis stips colligatur pro determinatis inceptis paroecialibus, dioecesanis, nationalibus vel universalibus, ad curiam dioecesanam postea sedulo mittenda. - §
Can. 1267      § 1. Nisi contrarium constet, oblationes quae fiunt Superioribus vel administratoribus cuiusvis personae iuridicae ecclesiasticae, etiam privatae, praesumuntur ipsi
Can. 1267      eiusdem Ordinarii licentia requiritur ut acceptentur quae onere modali vel condicione gravantur, firmo praescripto can. 1295. § 3. Oblationes
Can. 1269      eas adhibere ad usus profanos non licet, nisi dedicationem vel benedictionem amiserint; si vero ad personam iuridicam ecclesiasticam publicam
Can. 1274      1. Habeatur in singulis dioecesibus speciale institutum, quod bona vel oblationes colligat eum in finem ut sustentationi clericorum, qui
Can. 1274      aptius obtineri possunt per instituta dioecesana inter se foederata, vel per cooperationem aut etiam per convenientem consociationem pro variis
Can. 1277      collegii consultorum consensu eget, praeterquam in casibus iure universali vel tabulis fundationis specialiter expressis, ad ponendos actus extraordinariae administrationis
Can. 1279      In administratione bonorum personae iuridicae publicae, quae ex iure vel tabulis fundationis aut propriis statutis suos non habeat administratores
Can. 1280      Quaevis persona iuridica suum habeat consilium a rebus oeconomicis vel saltem duos consiliarios, qui administratorem, ad normam statutorum, in
Can. 1283      1_ debent se bene et fideliter administraturos coram Ordinario vel eius delegato iureiurando spondere; 2_ accuratum ac distinctum inventarium
Can. 1284      iuris tam canonici quam civilis, aut quae a fundatore vel donatore vel legitima auctoritate imposita sint, ac praesertim cavere
Can. 1284      canonici quam civilis, aut quae a fundatore vel donatore vel legitima auctoritate imposita sint, ac praesertim cavere ne ex
Can. 1284      secundum fundatoris mentem aut legitimas normas impendere; 5_ foenus vel mutui vel hypothecae causa solvendum, statuto tempore solvere, ipsamque
Can. 1284      mentem aut legitimas normas impendere; 5_ foenus vel mutui vel hypothecae causa solvendum, statuto tempore solvere, ipsamque debiti summam
Can. 1292      tamen agatur de rebus quarum valor summam maximam excedit, vel de rebus ex voto Ecclesiae donatis, vel de rebus
Can. 1292      maximam excedit, vel de rebus ex voto Ecclesiae donatis, vel de rebus pretiosis artis vel historiae causa, ad validitatem
Can. 1292      ex voto Ecclesiae donatis, vel de rebus pretiosis artis vel historiae causa, ad validitatem alienationis requiritur insuper licentia Sanctae
Can. 1292      est. § 4. Ii, qui in alienandis bonis consilio vel consensu partem habere debent, ne praebeant consilium vel consensum
Can. 1292      consilio vel consensu partem habere debent, ne praebeant consilium vel consensum nisi prius exacte fuerint edocti tam de statu
Can. 1293      iusta causa, veluti urgens necessitas, evidens utilitas, pietas, caritas vel gravis alia ratio pastoralis; 2_ aestimatio rei alienandae a
Can. 1294      in aestimatione indicatur. § 2. Pecunia ex alienatione percepta vel in commodum Ecclesiae caute collocetur vel, iuxta alienationis fines
Can. 1294      ex alienatione percepta vel in commodum Ecclesiae caute collocetur vel, iuxta alienationis fines, prudenter erogetur. - Requisita ad normam
Can. 1296      omnibus mature perpensis, an et qualis actio, personalis scilicet vel realis, a quonam et contra quemnam instituenda sit ad
Can. 1298      ecclesiastica propriis administratoribus eorumve propinquis usque ad quartum consanguinitatis vel affinitatis gradum non sunt vendenda aut locanda sine speciali
Can. 1300      - Voluntates fidelium facultates suas in pias causas donantium vel relinquentium, sive per actum inter vivos sive per actum
Can. 1302      fiducia Ordinarium certiorem reddere, eique omnia istiusmodi bona mobilia vel immobilia cum oneribus adiunctis indicare; quod si donator id
Can. 1304      ut reditus omnino respondeant oneribus adiunctis, secundum cuiusque loci vel regionis morem. § 2. Ulteriores condiciones ad constitutionem et
Can. 1305      Ordinario approbando deponantur eum in finem, ut eadem pecunia vel bonorum mobilium pretium custodiantur et quam primum caute et
Can. 1307      958, § 1, alter liber retineatur et apud parochum vel rectorem servetur, in quo singula onera eorumque adimpletio et
Can. 1308      ad rationem eleemosynae in dioecesi legitime vigentis, Missas legatorum vel quoquo modo fundatas, quae sint per se stantia, dummodo
Can. 1309      transferendi, congrua de causa, onera Missarum in dies, ecclesias vel altaria diversa ab illis, quae in fundationibus sunt statuta
Can. 1312      poenas expiatorias constituere potest, quae christifidelem aliquo bono spirituali vel temporali privent et supernaturali Ecclesiae fini sint consentaneae. §
Can. 1312      praesertim ad delicta praecavenda, hae potius ad poenam substituendam vel augendam. - § 1. Si post delictum commissum lex
Can. 1313      favorabilior. § 2. Quod si lex posterior tollat legem vel saltem poenam, haec statim cessat. - Poena plerumque est
Can. 1314      in eam incurratur ipso facto commissi delicti, si lex vel praeceptum id expresse statuat. - § 1. Qui legislativam
Can. 1315      leges ferre; potest autem suis legibus etiam legem divinam vel legem ecclesiasticam, a superiore auctoritate latam, congrua poena munire
Can. 1315      congrua poena munire, servatis suae competentiae limitibus ratione territorii vel personarum. § 2. Lex ipsa potest poenam determinare vel
Can. 1315      vel personarum. § 2. Lex ipsa potest poenam determinare vel prudenti iudicis aestimatione determinandam relinquere. § 3. Lex particularis
Can. 1315      nisi ex gravissima necessitate. Quod si lex universalis indeterminatam vel facultativam poenam comminetur, lex particularis potest etiam in illius
Can. 1315      lex particularis potest etiam in illius locum poenam determinatam vel obligatoriam constituere. - Curent Episcopi dioecesani ut, quatenus fieri
Can. 1316      Episcopi dioecesani ut, quatenus fieri potest, in eadem civitate vel regione uniformes ferantur, si quae ferendae sint, poenales leges
Can. 1318      legislator, nisi forte in singularia quaedam delicta dolosa, quae vel graviori esse possint scandalo vel efficaciter puniri poenis ferendae
Can. 1318      quaedam delicta dolosa, quae vel graviori esse possint scandalo vel efficaciter puniri poenis ferendae sententiae non possint; censuras autem
Can. 1321      coerceri. - § 1. Nemo punitur, nisi externa legis vel praecepti violatio, ab eo commissa, sit graviter imputabilis ex
Can. 1321      violatio, ab eo commissa, sit graviter imputabilis ex dolo vel ex culpa. § 2. Poena lege vel praecepto statuta
Can. 1321      ex dolo vel ex culpa. § 2. Poena lege vel praecepto statuta is tenetur, qui legem vel praeceptum deliberate
Can. 1321      Poena lege vel praecepto statuta is tenetur, qui legem vel praeceptum deliberate violavit; qui vero id egit ex omissione
Can. 1321      egit ex omissione debitae diligentiae, non punitur, nisi lex vel praeceptum aliter caveat. § 3. Posita externa violatione, imputabilitas
Can. 1322      appareat. - Qui habitualiter rationis usu carent, etsi legem vel praeceptum violaverint dum sani videbantur, delicti in incapaces habentur
Can. 1323      habentur. - Nulli poenae est obnoxius qui, cum legem vel praeceptum violavit: 1_ sextum decimum aetatis annum nondum explevit
Can. 1323      annum nondum explevit; 2_ sine culpa ignoravit se legem vel praeceptum violare; ignorantiae autem inadvertentia et error aequiparantur 3_
Can. 1323      inadvertentia et error aequiparantur 3_ egit ex vi physica vel ex casu fortuito, quem praevidere vel cui praeviso occurrere
Can. 1323      ex vi physica vel ex casu fortuito, quem praevidere vel cui praeviso occurrere non potuit; 4_ metu gravi, quamvis
Can. 1323      gravi, quamvis relative tantum, coactus egit, aut ex necessitate vel gravi incommodo, nisi tamen actus sit intrinsece malus aut
Can. 1323      animarum damnum; 5_ legitimae tutelae causa contra iniustum sui vel alterius aggressorem egit, debitum servans moderamen; 6_ rationis usu
Can. 1323      aliquam adesse ex circumstantiis, de quibus in nn. 4 vel 5. - § 1. Violationis auctor non eximitur a
Can. 1324      Violationis auctor non eximitur a poena, sed poena lege vel praecepto statuta temperari debet vel in eius locum paenitentia
Can. 1324      poena, sed poena lege vel praecepto statuta temperari debet vel in eius locum paenitentia adhiberi,si delictum patratum sit
Can. 1324      impedierit, et dummodo passio ipsa ne fuerit voluntarie excitata vel nutrita; 4_ a minore, qui aetatem sedecim annorum explevit
Can. 1324      gravi, quamvis relative tantum, coactus est, aut ex necessitate vel gravi incommodo, si delictum sit intrinsece malum vel in
Can. 1324      necessitate vel gravi incommodo, si delictum sit intrinsece malum vel in animarum damnum vergat; 6_ ab eo, qui legitimae
Can. 1324      ab eo, qui legitimae tutelae causa contra iniustum sui vel alterius aggressorem egit, nec tamen debitum servavit moderamen; 7_
Can. 1324      ex circumstantiis, de quibus in can. 1323, nn. 4 vel 5; 9_ ab eo, qui sine culpa ignoravit poenam
Can. 1324      9_ ab eo, qui sine culpa ignoravit poenam legi vel praecepto esse adnexam; 10_ ab eo, qui egit sine
Can. 1325      reus poena latae sententiae non tenetur. - Ignorantia crassa vel supina vel affectata numquam considerari potest in applicandis praescriptis
Can. 1325      latae sententiae non tenetur. - Ignorantia crassa vel supina vel affectata numquam considerari potest in applicandis praescriptis cann. 1323
Can. 1325      mentis perturbationes, si sint de industria ad delictum patrandum vel excusandum quaesitae, et passio, quae voluntarie excitata vel nutrita
Can. 1325      patrandum vel excusandum quaesitae, et passio, quae voluntarie excitata vel nutrita sit. - § 1. Iudex gravius punire potest
Can. 1326      - § 1. Iudex gravius punire potest quam lex vel praeceptum statuit: 1_ eum, qui post condemnationem vel poenae
Can. 1326      lex vel praeceptum statuit: 1_ eum, qui post condemnationem vel poenae declarationem ita delinquere pergit, ut ex adiunctis prudenter
Can. 1326      possit; 2_ eum, qui in dignitate aliqua constitutus est, vel qui auctoritate aut officio abusus est ad delictum patrandum
Can. 1326      poena constituta sit latae sententiae, alia poena addi potest vel paenitentia. - Lex particularis potest alias circumstantias eximentes, attenuantes
Can. 1327      paenitentia. - Lex particularis potest alias circumstantias eximentes, attenuantes vel aggravantes, praeter casus in cann. 1323-1326, statuere, sive generali
Can. 1327      possunt circumstantiae statui, quae a poena praecepto constituta eximant, vel eam attenuent vel aggravent. - § 1. Qui aliquid
Can. 1327      quae a poena praecepto constituta eximant, vel eam attenuent vel aggravent. - § 1. Qui aliquid ad delictum patrandum
Can. 1328      - § 1. Qui aliquid ad delictum patrandum egit vel omisit, nec tamen, praeter suam voluntatem, delictum consummavit, non
Can. 1328      non tenetur poena in delictum consummatum statuta, nisi lex vel praeceptum aliter caveat. § 2. Quod si actus vel
Can. 1328      vel praeceptum aliter caveat. § 2. Quod si actus vel omissiones natura sua ad delicti exsecutionem conducant, auctor potest
Can. 1328      natura sua ad delicti exsecutionem conducant, auctor potest paenitentiae vel remedio poenali subici, nisi sponte ab incepta delicti exsecutione
Can. 1328      delicti exsecutione destiterit. Si autem scandalum aliudve grave damnum vel periculum evenerit, auctor, etsi sponte destiterit, iusta potest poena
Can. 1329      communi delinquendi consilio in delictum concurrunt, neque in lege vel praecepto expresse nominantur, si poenae ferendae sententiae in auctorem
Can. 1329      sententiae in auctorem principalem constitutae sint, iisdem poenis subiciuntur vel aliis eiusdem vel minoris gravitatis. § 2. In poenam
Can. 1329      principalem constitutae sint, iisdem poenis subiciuntur vel aliis eiusdem vel minoris gravitatis. § 2. In poenam latae sententiae delicto
Can. 1329      latae sententiae delicto adnexam incurrunt complices,qui in lege vel praecepto non nominantur, si sine eorum opera delictum patratum
Can. 1330      sententiae puniri possunt. - Delictum quod in declaratione consistat vel in alia voluntatis vel doctrinae vel scientiae manifestatione, tamquam
Can. 1330      Delictum quod in declaratione consistat vel in alia voluntatis vel doctrinae vel scientiae manifestatione, tamquam non consummatum censendum est
Can. 1330      in declaratione consistat vel in alia voluntatis vel doctrinae vel scientiae manifestatione, tamquam non consummatum censendum est, si nemo
Can. 1330      tamquam non consummatum censendum est, si nemo eam declarationem vel manifestationem percipiat. - § 1. Excommunicatus vetatur: 1_ ullam
Can. 1331      1_ ullam habere participationem ministerialem in celebrandis Eucharistiae Sacrificio vel quibuslibet aliis cultus caerimoniis; 2_ sacramenta vel sacramentalia celebrare
Can. 1331      Eucharistiae Sacrificio vel quibuslibet aliis cultus caerimoniis; 2_ sacramenta vel sacramentalia celebrare et sacramenta recipere; 3_ ecclesiasticis officiis vel
Can. 1331      vel sacramentalia celebrare et sacramenta recipere; 3_ ecclesiasticis officiis vel ministeriis vel muneribus quibuslibet fungi vel actus regiminis ponere
Can. 1331      celebrare et sacramenta recipere; 3_ ecclesiasticis officiis vel ministeriis vel muneribus quibuslibet fungi vel actus regiminis ponere. § 2
Can. 1331      3_ ecclesiasticis officiis vel ministeriis vel muneribus quibuslibet fungi vel actus regiminis ponere. § 2. Quod si excommunicatio irrogata
Can. 1331      actus regiminis ponere. § 2. Quod si excommunicatio irrogata vel declarata sit, reus: 1_ si agere velit contra praescriptum
Can. 1332      1 nn. 1 et 2; quod si interdictum irrogatum vel declaratum sit, praescriptum can. 1331, § 2, n. 1
Can. 1333      1. Suspensio, quae clericos tantum afficere potest, vetat: 1_ vel omnes vel aliquos actus potestatis ordinis; 2_ vel omnes
Can. 1333      quae clericos tantum afficere potest, vetat: 1_ vel omnes vel aliquos actus potestatis ordinis; 2_ vel omnes vel aliquos
Can. 1333      1_ vel omnes vel aliquos actus potestatis ordinis; 2_ vel omnes vel aliquos actus potestatis regiminis; 3_ exercitium vel
Can. 1333      omnes vel aliquos actus potestatis ordinis; 2_ vel omnes vel aliquos actus potestatis regiminis; 3_ exercitium vel omnium vel
Can. 1333      vel omnes vel aliquos actus potestatis regiminis; 3_ exercitium vel omnium vel aliquorum iurium vel munerum officio inhaerentium. §
Can. 1333      vel aliquos actus potestatis regiminis; 3_ exercitium vel omnium vel aliquorum iurium vel munerum officio inhaerentium. § 2. In
Can. 1333      potestatis regiminis; 3_ exercitium vel omnium vel aliquorum iurium vel munerum officio inhaerentium. § 2. In lege vel praecepto
Can. 1333      iurium vel munerum officio inhaerentium. § 2. In lege vel praecepto statui potest, ut post sententiam condemnatoriam vel declaratoriam
Can. 1333      lege vel praecepto statui potest, ut post sententiam condemnatoriam vel declaratoriam actus regiminis suspensus valide ponere nequeat. § 3
Can. 1333      ponere nequeat. § 3. Vetitum numquam afficit: 1_ officia vel regiminis potestatem, quae non sint sub potestate Superioris poenam
Can. 1334      ambitus, intra limites canone praecedenti statutos, aut ipsa lege vel praecepto definitur, aut sententia vel decreto quo poena irrogatur
Can. 1334      statutos, aut ipsa lege vel praecepto definitur, aut sententia vel decreto quo poena irrogatur. § 2. Lex, non autem
Can. 1334      autem praeceptum, potest latae sententiae suspensionem, nulla addita determinatione vel limitatione, constituere; eiusmodi autem poena omnes effectus habet, qui
Can. 1335      § 1 recensentur. - Si censura vetet celebrare sacramenta vel sacramentalia vel ponere actum regiminis, vetitum suspenditur, quoties id
Can. 1335      recensentur. - Si censura vetet celebrare sacramenta vel sacramentalia vel ponere actum regiminis, vetitum suspenditur, quoties id necessarium sit
Can. 1335      sit declarata, vetitum praeterea suspenditur, quoties fidelis petit sacramentum vel sacramentale vel actum regiminis; id autem petere ex qualibet
Can. 1335      vetitum praeterea suspenditur, quoties fidelis petit sacramentum vel sacramentale vel actum regiminis; id autem petere ex qualibet iusta causa
Can. 1336      alias, quas forte lex constituerit, hae sunt: 1_ prohibitio vel praescriptio commorandi in certo loco vel territorio; 2_ privatio
Can. 1336      sunt: 1_ prohibitio vel praescriptio commorandi in certo loco vel territorio; 2_ privatio potestatis, officii, muneris, iuris, privilegii, facultatis
Can. 1336      3_ prohibitio ea exercendi, quae sub n. 2 recensentur, vel prohibitio ea in certo loco vel extra certum locum
Can. 1336      n. 2 recensentur, vel prohibitio ea in certo loco vel extra certum locum exercendi; quae prohibitiones numquam sunt sub
Can. 1337      recensentur. - § 1. Prohibitio commorandi in certo loco vel territorio sive clericos sive religiosos afficere potest; praescriptio autem
Can. 1337      religiosos. § 2. Ut praescriptio commorandi in certo loco vel territorio irrogetur, accedat oportet consensus Ordinarii illius loci, nisi
Can. 1337      loci, nisi agatur de domo extradioecesanis quoque clericis paenitentibus vel emendandis destinata. - § 1. Privationes et prohibitiones, quae
Can. 1338      Potestatis ordinis privatio dari nequit, sed tantum prohibitio eam vel aliquos eius actus exercendi; item dari nequit privatio graduum
Can. 1339      § 1. Eum, qui versatur in proxima delinquendi occasione, vel in quem, ex investigatione peracta, gravis cadit suspicio delicti
Can. 1339      peracta, gravis cadit suspicio delicti commissi, Ordinarius per se vel per alium monere potest. § 2. Eum vero, ex
Can. 1339      potest. § 2. Eum vero, ex cuius conversatione scandalum vel gravis ordinis perturbatio oriatur, etiam corripere potest, modo peculiaribus
Can. 1340      quae imponi potest in foro externo, est aliquod religionis vel pietatis vel caritatis opus peragendum. § 2. Ob transgressionem
Can. 1340      potest in foro externo, est aliquod religionis vel pietatis vel caritatis opus peragendum. § 2. Ob transgressionem occultam numquam
Can. 1340      Ordinarius pro sua prudentia addere potest poenali remedio monitionis vel correptionis. - Ordinarius proceduram iudicialem vel administrativam ad poenas
Can. 1341      poenali remedio monitionis vel correptionis. - Ordinarius proceduram iudicialem vel administrativam ad poenas irrogandas vel declarandas tunc tantum promovendam
Can. 1341      - Ordinarius proceduram iudicialem vel administrativam ad poenas irrogandas vel declarandas tunc tantum promovendam curet, cum perspexerit neque fraterna
Can. 1342      iustae obstent causae ne iudicialis processus fiat, poena irrogari vel declarari potest per decretum extra iudicium; remedia poenalia autem
Can. 1342      decretum in quolibet casu. § 2. Per decretum irrogari vel declarari non possunt poenae perpetuae, neque poenae quas lex
Can. 1342      declarari non possunt poenae perpetuae, neque poenae quas lex vel praeceptum eas constituens vetet per decretum applicare. § 3
Can. 1342      vetet per decretum applicare. § 3. Quae in lege vel praecepto dicuntur de iudice, quod attinet ad poenam irrogandam
Can. 1342      praecepto dicuntur de iudice, quod attinet ad poenam irrogandam vel declarandam in iudicio, applicanda sunt ad Superiorem, qui per
Can. 1342      ad Superiorem, qui per decretum extra iudicium poenam irroget vel declaret, nisi aliter constet neque agatur de praescriptis quae
Can. 1343      quae ad procedendi tantum rationem attineant. - Si lex vel praeceptum iudici det potestatem applicandi vel non applicandi poenam
Can. 1343      - Si lex vel praeceptum iudici det potestatem applicandi vel non applicandi poenam, iudex potest etiam, pro sua conscientia
Can. 1343      potest etiam, pro sua conscientia et prudentia, poenam temperare vel in eius locum paenitentiam imponere. - Etiamsi lex utatur
Can. 1344      maiora mala eventura praevideantur; 2_ a poena irroganda abstinere vel poenam mitiorem irrogare aut paenitentiam adhibere, si reus emendatus
Can. 1344      aut si ipse satis a civili auctoritate punitus sit vel punitum iri praevideatur; 3_ si reus primum post vitam
Can. 1345      actionis poenalis pro priore delicto praescriptionem. - Quoties delinquens vel usum rationis imperfectum tantum habuerit, vel delictum ex metu
Can. 1345      - Quoties delinquens vel usum rationis imperfectum tantum habuerit, vel delictum ex metu vel necessitate vel passionis aestu vel
Can. 1345      usum rationis imperfectum tantum habuerit, vel delictum ex metu vel necessitate vel passionis aestu vel in ebrietate aliave simili
Can. 1345      imperfectum tantum habuerit, vel delictum ex metu vel necessitate vel passionis aestu vel in ebrietate aliave simili mentis perturbatione
Can. 1345      vel delictum ex metu vel necessitate vel passionis aestu vel in ebrietate aliave simili mentis perturbatione patraverit, iudex potest
Can. 1347      paenituerit, quique praetera congruam damnorum et scandali reparationem dederit vel saltem serio promiserit. - Cum reus ab accusatione absolvitur
Can. 1348      saltem serio promiserit. - Cum reus ab accusatione absolvitur vel nulla poena ei irrogatur, Ordinarius potest opportunis monitis aliisque
Can. 1348      irrogatur, Ordinarius potest opportunis monitis aliisque pastoralis sollicitudinis viis, vel etiam, si res ferat, poenalibus remediis eius utilitati et
Can. 1351      ubique tenet, etiam resoluto iure eius qui poenam constituit vel irrogavit, nisi aliud expresse caveatur. - § 1. Si
Can. 1352      caveatur. - § 1. Si poena vetet recipere sacramenta vel sacramentalia, vetitum suspenditur, quamdiu reus in mortis periculo versatur
Can. 1352      notoria in loco ubi delinquens versatur, eatenus ex toto vel ex parte suspenditur, quatenus reus eam servare nequeat sine
Can. 1352      quatenus reus eam servare nequeat sine periculo gravis scandali vel infamiae. - Appellatio vel recursus a sententiis iudicialibus vel
Can. 1353      nequeat sine periculo gravis scandali vel infamiae. - Appellatio vel recursus a sententiis iudicialibus vel a decretis, quae poenam
Can. 1353      vel infamiae. - Appellatio vel recursus a sententiis iudicialibus vel a decretis, quae poenam quamlibet irrogent vel declarent, habent
Can. 1353      sententiis iudicialibus vel a decretis, quae poenam quamlibet irrogent vel declarent, habent effectum suspensivum. - § 1. Praeter eos
Can. 1354      qui a lege, quae poena munita est, dispensare possunt vel a praecepto poenam comminanti eximere, possunt etiam eam poenam
Can. 1354      etiam eam poenam remittere. § 2. Potest praeterea lex vel praeceptum, poenam constituens, aliis quoque potestatem facere remittendi. §
Can. 1354      remittendi. § 3. Si Apostolica Sedes poenae remissionem sibi vel aliis reservaverit, reservatio stricte est interpretanda. - § 1
Can. 1355      - § 1. Poenam lege constitutam, si sit irrogata vel declarata, remittere possunt, dummodo non sit Apostolicae Sedi reservata
Can. 1355      Sedi reservata: 1_ Ordinarius, qui iudicium ad poenam irrogandam vel declarandam promovit vel decreto eam per se vel per
Can. 1355      Ordinarius, qui iudicium ad poenam irrogandam vel declarandam promovit vel decreto eam per se vel per alium irrogavit vel
Can. 1355      irrogandam vel declarandam promovit vel decreto eam per se vel per alium irrogavit vel declaravit; 2_ Ordinarius loci in
Can. 1355      vel decreto eam per se vel per alium irrogavit vel declaravit; 2_ Ordinarius loci in quo delinquens versatur, consulto
Can. 1355      suis subditis et iis qui in ipsius territorio versantur vel ibi deliquerint, et etiam quilibet Episcopus in actu tamen
Can. 1356      actu tamen sacramentalis confessionis. - § 1. Poenam ferendae vel latae sententiae constitutam praecepto quod non sit ab Apostolica
Can. 1356      in quo delinquens versatur; 2_ si poena sit irrogata vel declarata, etiam Ordinarius qui iudicium ad poenam irrogandam vel
Can. 1356      vel declarata, etiam Ordinarius qui iudicium ad poenam irrogandam vel declarandam promovit vel decreto eam per se vel per
Can. 1356      Ordinarius qui iudicium ad poenam irrogandam vel declarandam promovit vel decreto eam per se vel per alium irrogavit vel
Can. 1356      irrogandam vel declarandam promovit vel decreto eam per se vel per alium irrogavit vel declaravit. § 2. Antequam remissio
Can. 1356      vel decreto eam per se vel per alium irrogavit vel declaravit. § 2. Antequam remissio fiat, consulendus est, nisi
Can. 1357      praescriptis cann. 508 et 976, censuram latae sententiae excommunicationis vel interdicti non declaratam confessarius remittere potest in foro interno
Can. 1357      recurrendi intra mensem sub poena reincidentiae ad Superiorem competentem vel ad sacerdotem facultate praeditum, et standi huius mandatis; interim
Can. 1357      quibus ad normam can. 976 remissa est censura irrogata vel declarata vel Sedi Apostolicae reservata. - § 1. Remissio
Can. 1357      normam can. 976 remissa est censura irrogata vel declarata vel Sedi Apostolicae reservata. - § 1. Remissio censurae dari
Can. 1358      Qui censuram remittit, potest ad normam can. 1348 providere vel etiam paenitentiam imponere. - Si quis pluribus poenis detineatur
Can. 1361      est. - § 1. Remissio dari potest etiam absenti vel sub condicione. § 2. Remissio in foro externo detur
Can. 1361      causa aliud suadeat. § 3. Caveatur ne remissionis petitio vel ipsa remissio divulgetur, nisi quatenus id vel utile sit
Can. 1361      remissionis petitio vel ipsa remissio divulgetur, nisi quatenus id vel utile sit ad rei famam tuendam vel necessarium ad
Can. 1361      quatenus id vel utile sit ad rei famam tuendam vel necessarium ad scandalum reparandum. - § 1. Actio criminalis
Can. 1362      2. Praescriptio decurrit ex die quo delictum patratum est, vel, si delictum sit permanens vel habituale, ex die quo
Can. 1362      quo delictum patratum est, vel, si delictum sit permanens vel habituale, ex die quo cessavit. - § 1. Si
Can. 1364      irrogata sit. - § 1. Apostata a fide, haereticus vel schismaticus in excommunicationem latae sententiae incurrit, firmo praescripto can
Can. 1364      2 et 3, puniri. § 2. Si diuturna contumacia vel scandali gravitas postulet, aliae poenae addi possunt, non excepta
Can. 1366      vetitae communicationis in sacris iusta poena puniatur. - Parentes vel parentum locum tenentes, qui liberos in religione acatholica baptizandos
Can. 1366      parentum locum tenentes, qui liberos in religione acatholica baptizandos vel educandos tradunt, censura aliave iusta poena puniantur. - Qui
Can. 1367      Qui species consecratas abicit aut in sacrilegum finem abducit vel retinet, in excommunicationem latae sententiae Sedi Apostolicae reservatam incurrit
Can. 1368      e statu clericali, puniri potest. - Si quis, asserens vel promittens aliquid coram ecclesiastica auctoritate, periurium committit, iusta poena
Can. 1369      committit, iusta poena puniatur. - Qui in publico spectaculo vel concione, vel in scripto publice evulgato, vel aliter instrumentis
Can. 1369      poena puniatur. - Qui in publico spectaculo vel concione, vel in scripto publice evulgato, vel aliter instrumentis communicationis socialis
Can. 1369      publico spectaculo vel concione, vel in scripto publice evulgato, vel aliter instrumentis communicationis socialis utens, blasphemiam profert, aut bonos
Can. 1369      profert, aut bonos mores graviter laedit, aut in religionem vel Ecclesiam iniurias exprimit vel odium contemptumve excitat, iusta poena
Can. 1369      graviter laedit, aut in religionem vel Ecclesiam iniurias exprimit vel odium contemptumve excitat, iusta poena puniatur. - § 1
Can. 1370      sententiae incurrit. § 3. Qui vim physicam in clericum vel religiosum adhibet in fidei vel Ecclesiae vel ecclesiasticae potestatis
Can. 1370      vim physicam in clericum vel religiosum adhibet in fidei vel Ecclesiae vel ecclesiasticae potestatis vel ministerii contemptum, iusta poena
Can. 1370      in clericum vel religiosum adhibet in fidei vel Ecclesiae vel ecclesiasticae potestatis vel ministerii contemptum, iusta poena puniatur. -
Can. 1370      religiosum adhibet in fidei vel Ecclesiae vel ecclesiasticae potestatis vel ministerii contemptum, iusta poena puniatur. - Iusta poena puniatur
Can. 1371      in can. 1364, § 1, doctrinam a Romano Pontifice vel a Concilio Oecumenico damnatam docet vel doctrinam, de qua
Can. 1371      a Romano Pontifice vel a Concilio Oecumenico damnatam docet vel doctrinam, de qua in can. 752, pertinaciter respuit, et
Can. 1371      in can. 752, pertinaciter respuit, et ab Apostolica Sede vel ab Ordinario admonitus non retractat; 2_ qui aliter Sedi
Can. 1371      admonitus non retractat; 2_ qui aliter Sedi Apostolicae, Ordinario, vel Superiori legitime praecipienti vel prohibenti non obtemperat, et post
Can. 1371      qui aliter Sedi Apostolicae, Ordinario, vel Superiori legitime praecipienti vel prohibenti non obtemperat, et post monitum in inoboedientia persistit
Can. 1372      - Qui contra Romani Pontificis actum ad Concilium Oecumenicum vel ad Episcoporum collegium recurrit censura puniatur. - Qui publice
Can. 1373      recurrit censura puniatur. - Qui publice aut subditorum simultates vel odia adversus Sedem Apostolicam vel Ordinarium excitat propter aliquem
Can. 1373      publice aut subditorum simultates vel odia adversus Sedem Apostolicam vel Ordinarium excitat propter aliquem potestatis vel ministerii ecclesiastici actum
Can. 1373      adversus Sedem Apostolicam vel Ordinarium excitat propter aliquem potestatis vel ministerii ecclesiastici actum, aut subditos ad inoboedientiam in eos
Can. 1373      actum, aut subditos ad inoboedientiam in eos provocat, interdicto vel aliis iustis poenis puniatur. - Qui nomen dat consociationi
Can. 1374      machinatur, iusta poena puniatur; qui autem eiusmodi consociationem promovet vel moderatur, interdicto puniatur. - Qui impediunt libertatem ministerii vel
Can. 1375      vel moderatur, interdicto puniatur. - Qui impediunt libertatem ministerii vel electionis vel potestatis ecclesiasticae aut legitimum bonorum sacrorum aliorumve
Can. 1375      interdicto puniatur. - Qui impediunt libertatem ministerii vel electionis vel potestatis ecclesiasticae aut legitimum bonorum sacrorum aliorumve ecclesiasticorum bonorum
Can. 1375      bonorum sacrorum aliorumve ecclesiasticorum bonorum usum, aut perterrent electorem vel electum vel eum qui potestatem vel ministerium ecclesiasticum exercuit
Can. 1375      aliorumve ecclesiasticorum bonorum usum, aut perterrent electorem vel electum vel eum qui potestatem vel ministerium ecclesiasticum exercuit, iusta poena
Can. 1375      aut perterrent electorem vel electum vel eum qui potestatem vel ministerium ecclesiasticum exercuit, iusta poena puniri possunt. - Qui
Can. 1376      iusta poena puniri possunt. - Qui rem sacram, mobilem vel immobilem, profanat iusta poena puniatur. - Qui sine praescripta
Can. 1378      reservatam incurrit. § 2. In poenam latae sententiae interdicti vel, si sit clericus, suspensionis incurrit: 1_ qui ad ordinem
Can. 1378      cum sacramentalem absolutionem dare valide nequeat, eam impertire attentat, vel sacramentalem confessionem audit. § 3. In casibus de quibus
Can. 1380      iusta poena puniatur. - Qui per simoniam sacramentum celebrat vel recipit, interdicto vel suspensione puniatur. - § 1. Quicumque
Can. 1380      - Qui per simoniam sacramentum celebrat vel recipit, interdicto vel suspensione puniatur. - § 1. Quicumque officium ecclesiasticum usurpat
Can. 1381      poena puniatur. § 2. Usurpationi aequiparatur illegitima, post privationem vel cessationem a munere, eiusdem retentio. - Episcopus qui sine
Can. 1384      praeter casus, de quibus in cann. 1378-1383, sacerdotale munus vel aliud sacrum ministerium illegitime exsequitur, iusta poena puniri potest
Can. 1385      - Qui quaestum illegitime facit ex Missae stipe, censura vel alia iusta poena puniatur. - Qui quidvis donat vel
Can. 1386      vel alia iusta poena puniatur. - Qui quidvis donat vel pollicetur ut quis, munus in Ecclesia exercens, illegitime quid
Can. 1386      ut quis, munus in Ecclesia exercens, illegitime quid agat vel omittat, iusta poena puniatur; item qui ea dona vel
Can. 1386      vel omittat, iusta poena puniatur; item qui ea dona vel pollicitationes acceptat. - Sacerdos, qui in actu vel occasione
Can. 1387      dona vel pollicitationes acceptat. - Sacerdos, qui in actu vel occasione vel praetextu confessionis paenitentem ad peccatum contra sextum
Can. 1387      pollicitationes acceptat. - Sacerdos, qui in actu vel occasione vel praetextu confessionis paenitentem ad peccatum contra sextum Decalogi praeceptum
Can. 1389      puniantur, non exclusa excommunicatione. - § 1. Ecclesiastica potestate vel munere abutens pro actus vel omissionis gravitate puniatur, non
Can. 1389      § 1. Ecclesiastica potestate vel munere abutens pro actus vel omissionis gravitate puniatur, non exclusa officii privatione, nisi in
Can. 1389      privatione, nisi in eum abusum iam poena sit lege vel praecepto constituta. § 2. Qui vero, ex culpabili neglegentia
Can. 1389      § 2. Qui vero, ex culpabili neglegentia, ecclesiasticae potestatis vel ministerii vel muneris actum illegitime cum damno alieno ponit
Can. 1389      Qui vero, ex culpabili neglegentia, ecclesiasticae potestatis vel ministerii vel muneris actum illegitime cum damno alieno ponit vel omittit
Can. 1389      ministerii vel muneris actum illegitime cum damno alieno ponit vel omittit, iusta poena puniatur. - § 1. Qui confessarium
Can. 1390      2. Qui aliam ecclesiastico Superiori calumniosam praebet delicti denuntiationem, vel aliter alterius bonam famam laedit, iusta poena, non exclusa
Can. 1391      puniri potest: 1_ qui ecclesiasticum documentum publicum falsum conficit, vel verum mutat, destruit, occultat, vel falso vel mutato utitur
Can. 1391      documentum publicum falsum conficit, vel verum mutat, destruit, occultat, vel falso vel mutato utitur; 2_ qui alio falso vel
Can. 1391      falsum conficit, vel verum mutat, destruit, occultat, vel falso vel mutato utitur; 2_ qui alio falso vel mutato documento
Can. 1391      vel falso vel mutato utitur; 2_ qui alio falso vel mutato documento utitur in re ecclesiastica; 3_ qui in
Can. 1392      qui in publico ecclesiastico documento falsum asserit. - Clerici vel religiosi mercaturam vel negotiationem contra canonum praescripta exercentes pro
Can. 1392      ecclesiastico documento falsum asserit. - Clerici vel religiosi mercaturam vel negotiationem contra canonum praescripta exercentes pro delicti gravitate puniantur
Can. 1394      non resipuerit et scandalum dare perrexerit, gradatim privationibus ac vel etiam dimissione e statu clericali puniri potest. § 2
Can. 1395      contra sextum Decalogi praeceptum deliquerit, si quidem delictum vi vel minis vel publice vel cum minore infra aetatem sedecim
Can. 1395      Decalogi praeceptum deliquerit, si quidem delictum vi vel minis vel publice vel cum minore infra aetatem sedecim annorum patratum
Can. 1395      deliquerit, si quidem delictum vi vel minis vel publice vel cum minore infra aetatem sedecim annorum patratum sit, iustis
Can. 1397      exclusa, post monitionem, officii privatione. - Qui homicidium patrat, vel hominem vi aut fraude rapit vel detinet vel mutilat
Can. 1397      Qui homicidium patrat, vel hominem vi aut fraude rapit vel detinet vel mutilat vel graviter vulnerat, privationibus et prohibitionibus
Can. 1397      patrat, vel hominem vi aut fraude rapit vel detinet vel mutilat vel graviter vulnerat, privationibus et prohibitionibus, de quibus
Can. 1397      hominem vi aut fraude rapit vel detinet vel mutilat vel graviter vulnerat, privationibus et prohibitionibus, de quibus in can
Can. 1399      in excommunicationem latae sententiae incurrit. - Praeter casus hac vel aliis legibus statutos, divinae vel canonicae legis externa violatio
Can. 1399      - Praeter casus hac vel aliis legibus statutos, divinae vel canonicae legis externa violatio tunc tantum potest iusta quidem
Can. 1399      violationis gravitas punitionem postulat, et necessitas urget scandala praeveniendi vel reparandi. - § 1. Obiectum iudicii sunt: 1_ personarum
Can. 1400      - § 1. Obiectum iudicii sunt: 1_ personarum physicarum vel iuridicarum iura persequenda aut vindicanda, vel facta iuridica declaranda
Can. 1400      1_ personarum physicarum vel iuridicarum iura persequenda aut vindicanda, vel facta iuridica declaranda; 2_ delicta, quod spectat ad poenam
Can. 1400      iuridica declaranda; 2_ delicta, quod spectat ad poenam irrogandam vel declarandam. § 2. Attamen controversiae ortae ex actu potestatis
Can. 1400      ex actu potestatis administrativae deferri possunt solummodo ad Superiorem vel ad tribunal administrativum. - Ecclesia iure proprio et exclusivo
Can. 1403      quoties in eadem lege ad ius universale remissio fit vel de normis agitur quae, ex ipsa rei natura, easdem
Can. 1405      ad suum advocaverit iudicium. § 2. Iudex de actu vel instrumento a Romano Pontifice in forma specifica confirmato videre
Can. 1405      firmo praescripto can. 1419, § 2; 2_ Abbatem primatem, vel Abbatem superiorem congregationis monasticae, et supremum Moderatorem institutorum religiosorum
Can. 1408      actori conceditur. - Quilibet conveniri potest coram tribunali domicilii vel quasi-domicilii. - § 1. Vagus forum habet in loco
Can. 1411      potest coram tribunali loci in quo contractus initus est vel adimpleri debet, nisi partes concorditer aliud tribunal elegerint. §
Can. 1411      pars conveniri potest coram tribunali loci, in quo obligatio vel orta est vel est adimplenda. - In causis poenalibus
Can. 1411      coram tribunali loci, in quo obligatio vel orta est vel est adimplenda. - In causis poenalibus accusatus, licet absens
Can. 1413      administratio gesta est; 2_ in causis quae respiciunt hereditates vel legata pia, coram tribunali ultimi domicilii vel quasi-domicilii vel
Can. 1413      respiciunt hereditates vel legata pia, coram tribunali ultimi domicilii vel quasi-domicilii vel commorationis, ad normam cann. 1408-1409, illius de
Can. 1413      vel legata pia, coram tribunali ultimi domicilii vel quasi-domicilii vel commorationis, ad normam cann. 1408-1409, illius de cuius hereditate
Can. 1413      commorationis, ad normam cann. 1408-1409, illius de cuius hereditate vel legato pio agitur, nisi agatur de mera exsecutione legati
Can. 1415      nisi legis praescriptum obstet. - Ratione praeventionis, si duo vel plura tribunalia aeque competentia sunt, ei ius est causam
Can. 1417      in quovis litis statu, cognoscendam ad Sanctam Sedem deferre vel apud eandem introducere. § 2. Provocatio tamen ad Sedem
Can. 1418      habet in auxilium vocandi aliud tribunal ad causam instruendam vel ad actus intimandos. - § 1. In unaquaque dioecesi
Can. 1419      dioecesanus, qui iudicialem potestatem exercere potest per se ipse vel per alios, secundum canones qui sequuntur. § 2. Si
Can. 1420      esse debent sacerdotes, integrae famae, in iure canonico doctores vel saltem licentiati, annos nati non minus triginta. § 5
Can. 1421      Iudices sint integrae famae et in iure canonico doctores vel saltem licentiati. - Vicarius iudicialis, Vicarii iudiciales adiuncti et
Can. 1423      tribunal primae instantiae; quo in casu ipsorum Episcoporum coetui vel Episcopo ab eisdem designato omnes competunt potestates, quas Episcopus
Can. 1423      2. Tribunalia, de quibus in § 1, constitui possunt vel ad causas quaslibet vel ad aliqua tantum causarum genera
Can. 1423      in § 1, constitui possunt vel ad causas quaslibet vel ad aliqua tantum causarum genera. - Unicus iudex in
Can. 1424      - Unicus iudex in quolibet iudicio duos assessores, clericos vel laicos probatae vitae, sibi consulentes asciscere potest. - §
Can. 1425      dimissionis e statu clericali secumferre possunt; b) de irroganda vel declaranda excommunicatione. § 2. Episcopus causas difficiliores vel maioris
Can. 1425      irroganda vel declaranda excommunicatione. § 2. Episcopus causas difficiliores vel maioris momenti committere potest iudicio trium vel quinque iudicum
Can. 1425      causas difficiliores vel maioris momenti committere potest iudicio trium vel quinque iudicum. § 3. Vicarius iudicialis ad singulas causas
Can. 1426      2. Eidem praeesse debet, quatenus fieri potest, Vicarius iudicialis vel Vicarius iudicialis adiunctus. - § 1. Si controversia sit
Can. 1427      adiunctus. - § 1. Si controversia sit inter religiosos vel domos eiusdem instituti religiosi clericalis iuris pontificii, iudex primae
Can. 1427      duas provincias, in prima instantia iudicabit per se ipse vel per delegatum supremus Moderator; si inter duo monasteria, Abbas
Can. 1427      3. Si demum controversia enascatur inter religiosas personas physicas vel iuridicas diversorum institutorum religiosorum, aut etiam eiusdem instituti clericalis
Can. 1427      institutorum religiosorum, aut etiam eiusdem instituti clericalis iuris dioecesani vel laicalis, aut inter personam religiosam et clericum saecularem vel
Can. 1427      vel laicalis, aut inter personam religiosam et clericum saecularem vel laicum vel personam iuridicam non religiosam, iudicat in prima
Can. 1427      aut inter personam religiosam et clericum saecularem vel laicum vel personam iuridicam non religiosam, iudicat in prima instantia tribunal
Can. 1428      in prima instantia tribunal dioecesanum. - § 1. Iudex vel tribunalis collegialis praeses possunt auditorem designare ad causae instructionem
Can. 1428      § 2. Episcopus potest ad auditoris munus approbare clericos vel laicos, qui bonis moribus, prudentia et doctrina fulgeant. §
Can. 1431      vocari possit necne, nisi interventus promotoris iustitiae lege praecipiatur vel ex natura rei evidenter necessarius sit. § 2. Si
Can. 1432      quibus agitur de nullitate sacrae ordinationis aut de nullitate vel solutione matrimonii, constituatur in dioecesi defensor vinculi, qui officio
Can. 1432      et exponendi omnia quae rationabiliter adduci possint adversus nullitatem vel solutionem. - In causis in quibus promotoris iustitiae aut
Can. 1434      requiritur ut iudex aliquid decernere possit, instantia promotoris iustitiae vel vinculi defensoris, qui iudicio intersint, eandem vim habet. -
Can. 1435      promotorem iustitiae et vinculi defensorem nominare, qui sint clerici vel laici, integrae famae, in iure canonico doctores vel licentiati
Can. 1435      clerici vel laici, integrae famae, in iure canonico doctores vel licentiati, ac prudentia et iustitiae zelo probati. - §
Can. 1439      § 2. Episcoporum conferentia potest, probante Sede Apostolica, unum vel plura tribunalia secundae instantiae constituere, etiam praeter casus de
Can. 1439      instantiae, de quibus in § § 1-2, Episcoporum conferentia vel Episcopus ab ea designatus omnes habent potestates, quae Episcopo
Can. 1442      Pontifex pro toto orbe catholico iudex est supremus, qui vel per se ipse ius dicit, vel per ordinaria Sedis
Can. 1442      est supremus, qui vel per se ipse ius dicit, vel per ordinaria Sedis Apostolicae tribunalia, vel per iudices a
Can. 1442      ipse ius dicit, vel per ordinaria Sedis Apostolicae tribunalia, vel per iudices a se delegatos. - Tribunal ordinarium a
Can. 1444      Sanctam Sedem per appellationem legitimam deferantur; 2_ in tertia vel ulteriore instantia, causas ab ipsa Rota Romana et ab
Can. 1445      delatis, de aliis controversiis administrativis quae a Romano Pontifice vel a Romanae Curiae dicasteriis ipsi deferantur, et de conflictu
Can. 1445      est: 1_ rectae administrationi iustitiae invigilare et in advocatos vel procuratores, si opus sit, animadvertere; 2_ tribunalium competentiam prorogare
Can. 1446      privatum partium bonum lis versetur, dispiciat iudex num transactione vel arbitrorum iudicio, ad normam cann. 1713-1716, controversia finem habere
Can. 1448      Iudex cognoscendam ne suscipiat causam, in qua ratione consanguinitatis vel affinitatis in quolibet gradu lineae rectae et usque ad
Can. 1448      lineae rectae et usque ad quartum gradum lineae collateralis, vel ratione tutelae et curatelae, intimae vitae consuetudinis, magnae simultatis
Can. 1448      ratione tutelae et curatelae, intimae vitae consuetudinis, magnae simultatis, vel lucri faciendi aut damni vitandi, aliquid ipsius intersit. §
Can. 1449      administros, de hac exceptione videt praeses in tribunali collegiali vel ipse iudex, si unicus sit. - Recusatione admissa, personae
Can. 1451      de recusatione expeditissime definienda est, auditis partibus, promotore iustitiae vel vinculi defensore, si intersint, neque ipsi recusati sint. §
Can. 1452      Potest autem praeterea iudex partium neglegentiam in probationibus afferendis vel in exceptionibus opponendis supplere, quoties id necessarium censeat ad
Can. 1455      1609, § 4. § 3. Immo, quoties natura causae vel probationum talis sit ut ex actorum vel probationum evulgatione
Can. 1455      natura causae vel probationum talis sit ut ex actorum vel probationum evulgatione aliorum fama periclitetur, vel praebeatur ansa dissidiis
Can. 1455      ut ex actorum vel probationum evulgatione aliorum fama periclitetur, vel praebeatur ansa dissidiis, aut scandalum aliudve id genus incommodum
Can. 1455      incommodum oriatur, iudex poterit testes, peritos, partes earumque advocatos vel procuratores iureiurando astringere ad secretum servandum. - Iudex et
Can. 1457      cum certe et evidenter competentes sint, ius reddere recusent, vel nullo suffragante iuris praescripto se competentes declarent atque causas
Can. 1457      praescripto se competentes declarent atque causas cognoscant ac definiant, vel secreti legem violent, vel ex dolo aut gravi neglegentia
Can. 1457      atque causas cognoscant ac definiant, vel secreti legem violent, vel ex dolo aut gravi neglegentia aliud litigantibus damnum inferant
Can. 1459      quibus sententiae nullitas haberi potest, in quolibet iudicii statu vel gradu excipi possunt itemque a iudice ex officio declarari
Can. 1465      eorum lapsum, poterunt, iusta intercedente causa, a iudice, auditis vel petentibus partibus, prorogari, numquam autem, nisi partibus consentientibus, valide
Can. 1469      - § 1. Iudex e territorio suo vi expulsus vel a iurisdictione ibi exercenda impeditus, potest extra territorium iurisdictionem
Can. 1471      suspendere. - Si qua persona interroganda utatur lingua iudici vel partibus ignota, adhibeatur interpres iuratus a iudice designatus. Declarationes
Can. 1471      originaria et translatio addatur. Interpres etiam adhibeatur si surdus vel mutus interrogari debet, nisi forte malit iudex quaestionibus a
Can. 1473      testium subscriptio requiritur, si pars aut testis subscribere nequeat vel nolit, id in ipsis actis adnotetur, simulque iudex et
Can. 1473      parti aut testi perlectum fuisse, et partem aut testem vel non potuisse vel noluisse subscribere. - § 1. In
Can. 1473      perlectum fuisse, et partem aut testem vel non potuisse vel noluisse subscribere. - § 1. In casu appellationis, actorum
Can. 1477      pars autem legitime conventa respondere debet. - Licet actor vel pars conventa procuratorem vel advocatum constituerit, semper tamen tenetur
Can. 1477      respondere debet. - Licet actor vel pars conventa procuratorem vel advocatum constituerit, semper tamen tenetur in iudicio ipsemet adesse
Can. 1477      tamen tenetur in iudicio ipsemet adesse ad praescriptum iuris vel iudicis. - § 1. Minores et ii, qui rationis
Can. 1478      in iudicio tantummodo possunt per eorum parentes aut tutores vel curatores, salvo praescripto § 3. § 2. Si iudex
Can. 1478      existimet minorum iura esse in conflictu cum iuribus parentum vel tutorum vel curatorum, aut hos non satis tueri posse
Can. 1478      iura esse in conflictu cum iuribus parentum vel tutorum vel curatorum, aut hos non satis tueri posse ipsorum iura
Can. 1478      posse ipsorum iura, tunc stent in iudicio per tutorem vel curatorem a iudice datum. § 3. Sed in causis
Can. 1478      rationis assecuti sint, agere et respondere queunt sine parentum vel tutoris consensu, et quidem per se ipsi, si aetatem
Can. 1480      suos legitimos repraesentantes. § 2. In casu vero defectus vel neglegentiae repraesentantis, potest ipse Ordinarius per se vel per
Can. 1480      defectus vel neglegentiae repraesentantis, potest ipse Ordinarius per se vel per alium stare in iudicio nomine personarum iuridicarum, quae
Can. 1481      per se ipsa agere et respondere, nisi iudex procuratoris vel advocati ministerium necessarium existimaverit. § 2. In iudicio poenali
Can. 1483      Episcopus dioecesanus aliter permittat, et doctor in iure canonico, vel alioquin vere peritus et ab eodem Episcopo approbatus. -
Can. 1485      mandatum habuerit, procurator non potest valide renuntiare actioni, instantiae vel actis iudicialibus, nec transigere, pacisci, compromittere in arbitros et
Can. 1486      ius requirit mandatum speciale. - § 1. Ut procuratoris vel advocati remotio effectum sortiatur, necesse est ipsis intimetur, et
Can. 1488      Vetatur uterque emere litem, aut sibi de immodico emolumento vel rei litigiosae parte vindicata pacisci. Quae si fecerint, nulla
Can. 1490      constituantur, ab ipso tribunali stipendium recipientes, qui munus advocati vel procuratoris in causis praesertim matrimonialibus pro partibus quae eos
Can. 1494      potest coram eodem iudice in eodem iudicio contra actorem vel propter causae nexum cum actione principali vel ad submovendam
Can. 1494      contra actorem vel propter causae nexum cum actione principali vel ad submovendam vel ad minuendam actoris petitionem, actionem reconventionalem
Can. 1494      propter causae nexum cum actione principali vel ad submovendam vel ad minuendam actoris petitionem, actionem reconventionalem instituere. § 2
Can. 1495      prior instituta est, licet ad unam causam dumtaxat delegato vel alioquin relative incompetenti. - § 1. Qui probabilibus saltem
Can. 1499      reparando offeratur. - Iudex potest ei, cui sequestrationem rei vel inhibitionem exercitii iuris concedit, praeviam imponere cautionem de damnis
Can. 1501      ad normam canonum, proposita sit ab eo cuius interest, vel a promotore iustitiae. - Qui aliquem convenire vult, debet
Can. 1503      - § 1. Petitionem oralem iudex admittere potest, quoties vel actor libellum exhibere impediatur vel causa sit facilis investigationis
Can. 1503      iudex admittere potest, quoties vel actor libellum exhibere impediatur vel causa sit facilis investigationis et minoris momenti. § 2
Can. 1504      ad evincenda ea quae asseruntur; 3_ subscribi ab actore vel eius procuratore, appositis die, mense et anno, necnon loco
Can. 1504      die, mense et anno, necnon loco in quo actor vel eius procurator habitant, aut residere se dixerint actorum recipiendorum
Can. 1504      residere se dixerint actorum recipiendorum gratia; 4_ indicare domicilium vel quasi-domicilium partis conventae. - § 1. Iudex unicus vel
Can. 1505      vel quasi-domicilium partis conventae. - § 1. Iudex unicus vel tribunalis collegialis praeses, postquam viderint et rem esse suae
Can. 1505      § 2. Libellus reici potest tantum: 1_ si iudex vel tribunal incompetens sit; 2_ si sine dubio constet actori
Can. 1505      intra tempus utile decem dierum recursum rationibus suffultum interponere vel ad tribunal appellationis vel ad collegium, si libellus reiectus
Can. 1505      dierum recursum rationibus suffultum interponere vel ad tribunal appellationis vel ad collegium, si libellus reiectus fuerit a praeside; quaestio
Can. 1506      ab exhibito libello decretum non ediderit, quo libellum admittit vel reicit ad normam can. 1505, pars, cuius interest, instare
Can. 1507      1. In decreto, quo actoris libellus admittitur, debet iudex vel praeses ceteras partes in iudicium vocare seu citare ad
Can. 1508      adversus eum qui non habet liberum exercitium suorum iurium, vel liberam administrationem rerum de quibus disceptatur, citatio denuntianda est
Can. 1509      aliorumque iudicialium actorum notificatio facienda est per publicos tabellarios vel alio modo qui tutissimus sit, servatis normis lege particulari
Can. 1510      in actis. - Conventus, qui citatoriam schedam recipere recuset, vel qui impedit quominus citatio ad se perveniat, legitime citatus
Can. 1513      Partium petitiones responsionesque, praeterquam in libello litis introductorio, possunt vel in responsione ad citationem exprimi vel in declarationibus ore
Can. 1513      litis introductorio, possunt vel in responsione ad citationem exprimi vel in declarationibus ore coram iudice factis; in causis autem
Can. 1513      autem difficilioribus partes convocandae sunt a iudice ad dubium vel dubia concordanda, quibus in sententia respondendum sit. § 3
Can. 1518      ad ulteriora, citato procuratore, si adsit, secus defuncti herede vel successore. - § 1. Si a munere cesset tutor
Can. 1519      successore. - § 1. Si a munere cesset tutor vel curator vel procurator, qui sit ad normam can. 1481
Can. 1519      § 1. Si a munere cesset tutor vel curator vel procurator, qui sit ad normam can. 1481, § §
Can. 1519      necessarius, instantia interim suspenditur. § 2. Alium autem tutorem vel curatorem iudex quam primum constituat; procuratorem vero ad litem
Can. 1524      administratores personarum iuridicarum, ut renuntiare possint instantiae, egent consilio vel consensu eorum, quorum concursus requiritur ad ponendos actus, qui
Can. 1524      Renuntiatio, ut valeat, peragenda est scripto, eademque a parte vel ab eius procuratore, speciali tamen mandato munito, debet subscribi
Can. 1524      debet subscribi, cum altera parte communicari, ab eaque acceptari vel saltem non impugnari, et a iudice admitti. - Renuntiatio
Can. 1526      ex contendentibus asserta et ab altero admissa, nisi iure vel a iudice probatio nihilominus exigatur. - § 1. Probationes
Can. 1528      admittatur, ipse iudex rem expeditissime definiat. - Si pars vel testis se sistere ad respondendum coram iudice renuant, licet
Can. 1528      iudice designatum aut requirere eorum declarationem coram publico notario vel quovis alio legitimo modo. - Iudex ad probationes colligendas
Can. 1530      partes interrogare semper potest, immo debet, ad instantiam partis vel ad probandum factum quod publice interest extra dubium poni
Can. 1535      de testibus statuuntur. - Assertio de aliquo facto, scripto vel ore, coram iudice competenti, ab aliqua parte circa ipsam
Can. 1538      omnibus adiunctis, aestimare quanti ea sit facienda. - Confessio vel alia quaevis partis declaratio qualibet vi caret, si constet
Can. 1538      constet eam ex errore facti esse prolatam, aut vi vel metu gravi extortam. - In quolibet iudicii genere admittitur
Can. 1542      recognitum a iudice, eandem probandi vim habet adversus auctorem vel subscriptorem et causam ab iis habentes, ac confessio extra
Can. 1548      ex testificatione sua sibi aut coniugi aut proximis consanguineis vel affinibus infamiam, periculosas vexationes, aliave mala gravia obventura timent
Can. 1549      - Omnes possunt esse testes, nisi expresse iure repellantur vel in totum vel ex parte. - § 1. Ne
Can. 1549      esse testes, nisi expresse iure repellantur vel in totum vel ex parte. - § 1. Ne admittantur ad testimonium
Can. 1550      assistentes, advocatus aliique qui partibus in eadem causa assistunt vel astiterunt; 2_ sacerdotes, quod attinet ad ea omnia quae
Can. 1558      sint ii, quibus propter distantiam, morbum aliudve impedimentum impossibile vel difficile sit tribunalis sedem adire, firmis praescriptis cann. 1418
Can. 1559      privato, eas admittendas censuerit. Assistere tamen possunt earum advocati vel procuratores, nisi iudex propter rerum et personarum adiuncta censuerit
Can. 1561      dissidiis et scandalo. - Examen testis fit a iudice, vel ab eius delegato aut auditore, cui assistat oportet notarius
Can. 1561      delegato aut auditore, cui assistat oportet notarius; quapropter partes, vel promotor iustitiae, vel defensor vinculi, vel advocati qui examini
Can. 1561      cui assistat oportet notarius; quapropter partes, vel promotor iustitiae, vel defensor vinculi, vel advocati qui examini intersint, si alias
Can. 1561      notarius; quapropter partes, vel promotor iustitiae, vel defensor vinculi, vel advocati qui examini intersint, si alias interrogationes testi faciendas
Can. 1561      interrogationes testi faciendas habeant, has non testi, sed iudici vel eius locum tenenti proponant, ut eas ipse deferat, nisi
Can. 1569      legi debent quae notarius de eius depositione scripto redegit, vel ipsi audita facere quae ope magnetophonii de eius depositione
Can. 1570      fiant, denuo ad examen vocari, si iudex id necessarium vel utile ducat, dummodo collusionis vel corruptelae quodvis absit periculum
Can. 1570      si iudex id necessarium vel utile ducat, dummodo collusionis vel corruptelae quodvis absit periculum. - Testibus, iuxta aequam iudicis
Can. 1572      constans sit et firmiter sibi cohaereat, an varius, incertus vel vacillans; 4_ utrum testimonii contestes habeat, aliisve probationis elementis
Can. 1574      suadeant. - Peritorum opera utendum est quoties ex iuris vel iudicis praescripto eorum examen et votum, praeceptis artis vel
Can. 1574      vel iudicis praescripto eorum examen et votum, praeceptis artis vel scientiae innixum, requiruntur ad factum aliquod comprobandum vel ad
Can. 1574      artis vel scientiae innixum, requiruntur ad factum aliquod comprobandum vel ad veram alicuius rei naturam dignoscendam. - Iudicis est
Can. 1575      rei naturam dignoscendam. - Iudicis est peritos nominare, auditis vel proponentibus partibus, aut, si casus ferat, relationes ab aliis
Can. 1578      adnotentur. § 2. Periti debent indicare perspicue quibus documentis vel aliis idoneis modis certiores facti sint de personarum vel
Can. 1578      vel aliis idoneis modis certiores facti sint de personarum vel rerum vel locorum identitate, qua via et ratione processerint
Can. 1578      idoneis modis certiores facti sint de personarum vel rerum vel locorum identitate, qua via et ratione processerint in explendo
Can. 1582      definitionem causae iudex opportunum duxerit ad aliquem locum accedere vel aliquam rem inspicere, decreto id praestituat, quo ea quae
Can. 1588      debeat ante quaestionem principalem. - Causa incidens proponitur scripto vel ore, indicato nexu qui intercedit inter ipsam et causam
Can. 1589      talis sit gravitatis, ut solvi debeat per sententiam interlocutoriam vel per decretum. § 2. Si vero iudicet quaestionem incidentem
Can. 1590      solvi debeat per decretum, tribunal potest rem committere auditori vel praesidi. - Antequam finiatur causa principalis, iudex vel tribunal
Can. 1591      auditori vel praesidi. - Antequam finiatur causa principalis, iudex vel tribunal potest decretum vel sententiam interlocutoriam, iusta intercedente ratione
Can. 1591      Antequam finiatur causa principalis, iudex vel tribunal potest decretum vel sententiam interlocutoriam, iusta intercedente ratione, revocare aut reformare, sive
Can. 1600      Post conclusionem in causa iudex potest adhuc eosdem testes vel alios vocare aut alias probationes, quae antea non fuerint
Can. 1600      partibus et dummodo gravis exstet ratio itemque quodlibet fraudis vel subornationis periculum removeatur; 3_ in omnibus causis, quoties verisimile
Can. 1600      2, nn. 1-3. § 2. Potest autem iudex iubere vel admittere ut exhibeatur documentum, quod forte antea sine culpa
Can. 1601      in causa, iudex congruum temporis spatium praestituat ad defensiones vel animadversiones exhibendas. - § 1. Defensiones et animadversiones scriptae
Can. 1604      replicandi partium responsionibus. - § 1. Omnino prohibentur partium vel advocatorum vel etiam aliorum informationes iudici datae, quae maneant
Can. 1604      responsionibus. - § 1. Omnino prohibentur partium vel advocatorum vel etiam aliorum informationes iudici datae, quae maneant extra acta
Can. 1612      loci in quibus prolata est et cum subscriptione iudicis vel, si de tribunali collegiali agatur, omnium iudicum et notarii
Can. 1615      significata sit. - Publicatio seu intimatio sententiae fieri potest vel tradendo exemplar sententiae partibus aut earum procuratoribus, vel eisdem
Can. 1615      potest vel tradendo exemplar sententiae partibus aut earum procuratoribus, vel eisdem transmittendo idem exemplar ad normam can. 1509. -
Can. 1616      can. 1509. - § 1. Si in sententiae textu vel error irrepserit in calculis, vel error materialis acciderit in
Can. 1616      Si in sententiae textu vel error irrepserit in calculis, vel error materialis acciderit in transcribenda parte dispositiva aut in
Can. 1616      materialis acciderit in transcribenda parte dispositiva aut in factis vel partium petitionibus referendis, vel omissa sint quae can. 1612
Can. 1616      parte dispositiva aut in factis vel partium petitionibus referendis, vel omissa sint quae can. 1612, § 4 requirit, sententia
Can. 1616      requirit, sententia ab ipso tribunali, quod eam tulit, corrigi vel compleri debet sive ad partis instantiam sive ex officio
Can. 1617      sint, vim non habent, nisi saltem summarie motiva exprimant, vel ad motiva in alio actu expressa remittant. - Sententia
Can. 1618      motiva in alio actu expressa remittant. - Sententia interlocutoria vel decretum vim sententiae definitivae habent, si iudicium impediunt vel
Can. 1618      vel decretum vim sententiae definitivae habent, si iudicium impediunt vel ipsi iudicio aut alicui ipsius gradui finem ponunt, quod
Can. 1620      tribunali in quo causa definita est; 3_ iudex vi vel metu gravi coactus sententiam tulit; 4_ iudicium factum est
Can. 1620      est sine iudiciali petitione, de qua in can. 1501, vel non institutum fuit adversus aliquam partem conventam; 5_ lata
Can. 1626      potest ex officio sententiam nullam a se latam retractare vel emendare intra terminum ad agendum can. 1623 statutum, nisi
Can. 1629      est locus appellationi: 1_ a sententia ipsius Summi Pontificis vel Signaturae Apostolicae; 2_ a sententia vitio nullitatis infecta, nisi
Can. 1629      quae in rem iudicatam transiit; 4_ a iudicis decreto vel a sententia interlocutoria, quae non habeant vim sententiae definitivae
Can. 1629      cumuletur cum appellatione a sententia definitiva; 5_ a sententia vel a decreto in causa de qua ius cavet expeditissime
Can. 1636      § 2. Si appellatio proposita sit a vinculi defensore vel a promotore iustitiae, renuntiatio fieri potest, nisi lex aliter
Can. 1636      fieri potest, nisi lex aliter caveat, a vinculi defensore vel promotore iustitiae tribunalis appellationis. - § 1. Appellatio facta
Can. 1637      convento, et vicissim. § 2. Si plures sunt conventi vel actores et ab uno vel contra unum tantum ex
Can. 1637      Si plures sunt conventi vel actores et ab uno vel contra unum tantum ex ipsis sententia impugnetur, impugnatio censetur
Can. 1639      contestatio in eo tantum versari potest, ut prior sententia vel confirmetur vel reformetur sive ex toto sive ex parte
Can. 1639      eo tantum versari potest, ut prior sententia vel confirmetur vel reformetur sive ex toto sive ex parte. § 2
Can. 1641      proposita; 3_ si, in gradu appellationis, instantia perempta sit vel eidem renuntiatum fuerit; 4_ si lata sit sententia definitiva
Can. 1644      tempore ad tribunal appellationis provocari, novis iisque gravibus probationibus vel argumentis intra peremptorium terminum triginta dierum a proposita impugnatione
Can. 1649      normas: 1_ de partibus damnandis ad expensas iudiciales solvendas vel compensandas; 2_ de procuratorum, advocatorum, peritorum et interpretum honorariis
Can. 1649      interpretum honorariis deque testium indemnitate; 3_ de gratuito patrocinio vel expensarum deminutione concedendis; 4_ de damnorum refectione quae debetur
Can. 1649      iudicio succubuit, sed temere litigavit; 5_ de pecuniae deposito vel cautione praestanda circa expensas solvendas et damna reficienda. §
Can. 1650      in rem iudicatam, provisoriam exsecutionem iubere possunt ex officio vel ad instantiam partis, idoneis, si casus ferat, praestitis cautionibus
Can. 1650      agatur de provisionibus seu praestationibus ad necessariam sustentationem ordinatis, vel alia iusta causa urgeat. § 3. Quod si sententia
Can. 1650      esse et irreparabile damnum ex exsecutione oriri posse, potest vel exsecutionem ipsam suspendere vel eam cautioni subicere. - Non
Can. 1650      ex exsecutione oriri posse, potest vel exsecutionem ipsam suspendere vel eam cautioni subicere. - Non antea exsecutioni locus esse
Can. 1651      exsecutioni mandari debere; quod decretum pro diversa causarum natura vel in ipso sententiae tenore includatur vel separatim edatur. -
Can. 1651      diversa causarum natura vel in ipso sententiae tenore includatur vel separatim edatur. - Si sententiae exsecutio praeviam rationum redditionem
Can. 1653      particularis aliud statuat, sententiam exsecutioni mandare debet per se vel per alium Episcopus dioecesis, in qua sententia primi gradus
Can. 1653      gradus lata est. § 2. Quod si hic renuat vel neglegat, parte cuius interest instante vel etiam ex officio
Can. 1653      si hic renuat vel neglegat, parte cuius interest instante vel etiam ex officio, exsecutio spectat ad auctoritatem cui tribunal
Can. 1654      causae; quod si habeat aliunde compertum sententiam esse nullam vel manifeste iniustam ad normam cann. 1620, 1622, 1645, abstineat
Can. 1655      personales, cum reus damnatus est ad rem mobilem praestandam, vel ad solvendam pecuniam, vel ad aliud dandum aut faciendum
Can. 1655      est ad rem mobilem praestandam, vel ad solvendam pecuniam, vel ad aliud dandum aut faciendum, iudex in ipso tenore
Can. 1655      aliud dandum aut faciendum, iudex in ipso tenore sententiae vel exsecutor pro suo arbitrio et prudentia terminum statuat ad
Can. 1665      deponentibus subsignandae. - Probationes, quae non sint in petitione vel responsione allatae aut petitae, potest iudex admittere tantum ad
Can. 1665      iudex admittere tantum ad normam can. 1452; postquam autem vel unus testis auditus est, iudex potest tantummodo ad normam
Can. 1668      Nisi ex discussione aliquid supplendum in causae instructione comperiatur, vel aliud exsistat quod impediat sententiam rite proferri, iudex illico
Can. 1668      legatur. § 2. Potest autem tribunal propter rei difficultatem vel aliam iustam causam usque ad quintum utilem diem decisionem
Can. 1673      est; 2_ tribunal loci in quo pars conventa domicilium vel quasi-domicilium habet; 3_ tribunal loci in quo pars actrix
Can. 1675      utroque coniuge vivente, non fuit accusatum, post mortem alterutrius vel utriusque coniugis accusari non potest, nisi quaestio de validitate
Can. 1677      convictum restaurandum inducantur. - § 1. Libello acceptato, praeses vel ponens procedat ad notificationem decreti citationis ad normam can
Can. 1677      § 2. Transacto termino quindecim dierum a notificatione, praeses vel ponens, nisi alterutra pars sessionem ad litem contestandam petierit
Can. 1677      ad litem contestandam petierit, intra decem dies formulam dubii vel dubiorum decreto suo statuat ex officio et partibus notificet
Can. 1677      matrimonii in casu, sed determinare etiam debet quo capite vel quibus capitibus nuptiarum validitas impugnetur. § 4. Post decem
Can. 1677      dies a notificatione decreti, si partes nihil opposuerint, praeses vel ponens novo decreto causae instructionem disponat. - § 1
Can. 1680      alia indicia et adminicula. - In causis de impotentia vel de consensus defectu propter mentis morbum iudex unius periti
Can. 1680      de consensus defectu propter mentis morbum iudex unius periti vel plurium opera utatur, nisi ex adiunctis inutilis evidenter appareat
Can. 1681      ad Sedem Apostolicam una cum petitione dispensationis ab alterutro vel utroque coniuge et cum voto tribunalis et Episcopi. -
Can. 1682      vinculi et, si quae sint, etiam partium, suo decreto vel decisionem continenter confirmet vel ad ordinarium examen novi gradus
Can. 1682      sint, etiam partium, suo decreto vel decisionem continenter confirmet vel ad ordinarium examen novi gradus causam admittat. - Si
Can. 1684      matrimonii nullitatem primum declaraverit, in gradu appellationis confirmata est vel decreto vel altera sententia, ii, quorum matrimonium declaratum est
Can. 1684      primum declaraverit, in gradu appellationis confirmata est vel decreto vel altera sententia, ii, quorum matrimonium declaratum est nullum, possunt
Can. 1684      est nullum, possunt novas nuptias contrahere statim ac decretum vel altera sententia ipsis notificata est, nisi vetito ipsi sententiae
Can. 1684      notificata est, nisi vetito ipsi sententiae aut decreto apposito vel ab Ordinario loci statuto id prohibeatur. § 2. Praescripta
Can. 1686      Recepta petitione ad normam can. 1677 proposita, Vicarius iudicialis vel iudex ab ipso designatus potest, praetermissis sollemnitatibus ordinarii processus
Can. 1686      nullitatem sententia declarare, si ex documento, quod nulli contradictioni vel exceptioni sit obnoxium, certo constet de exsistentia impedimenti dirimentis
Can. 1686      exceptioni sit obnoxium, certo constet de exsistentia impedimenti dirimentis vel de defectu legitimae formae, dummodo pari certitudine pateat dispensationem
Can. 1687      1. Adversus hanc declarationem defensor vinculi, si prudenter existimaverit vel vitia de quibus in can. 1686 vel dispensationis defectum
Can. 1687      prudenter existimaverit vel vitia de quibus in can. 1686 vel dispensationis defectum non esse certa, appellare debet ad iudicem
Can. 1689      instantiae. - In sententia partes moneantur de obligationibus moralibus vel etiam civilibus, quibus forte teneantur, altera erga alteram et
Can. 1692      particularibus legitime provisum sit, decerni potest Episcopi dioecesani decreto vel iudicis sententia ad normam canonum qui sequuntur. § 2
Can. 1692      § 2. Ubi decisio ecclesiastica effectus civiles non sortitur, vel si sententia civilis praevidetur non contraria iuri divino, Episcopus
Can. 1693      forum civile deferatur. - § 1. Nisi qua pars vel promotor iustitiae processum contentiosum ordinarium petant, processus contentiosus oralis
Can. 1697      promotor iustitiae, ad normam can. 1433. - Soli coniuges, vel alteruter, quamvis altero invito, ius habent petendi gratiam dispensationis
Can. 1699      accipiendum libellum, quo petitur dispensatio, est Episcopus dioecesanus domicilii vel quasi-domicilii oratoris, qui, si constiterit de fundamento precum, processus
Can. 1699      Si tamen casus propositus speciales habeat difficultates ordinis iuridici vel moralis, Episcopus dioecesanus consulat Sedem Apostolicam. § 3. Adversus
Can. 1700      praescripto can. 1681, horum processuum instructionem committat Episcopus, stabiliter vel in singulis casibus, tribunali suae vel alienae dioecesis aut
Can. 1700      committat Episcopus, stabiliter vel in singulis casibus, tribunali suae vel alienae dioecesis aut idoneo sacerdoti. § 2. Quod si
Can. 1701      casus difficultatem, Episcopus permittere potest ut iurisperiti opera orator vel pars conventa iuvetur. - In instructione uterque coniux audiatur
Can. 1703      publicatio actorum; iudex tamen, si conspiciat petitioni partis oratricis vel exceptioni partis conventae grave obstaculum obvenire ob adductas probationes
Can. 1703      interest prudenter patefaciat. § 2. Parti instanti documentum allatum vel testimonium receptum iudex ostendere poterit et tempus praefinire ad
Can. 1707      - § 1. Quoties coniugis mors authentico documento ecclesiastico vel civili comprobari nequit, alter coniux a vinculo matrimonii solutus
Can. 1708      accusandi sive ipse clericus sive Ordinarius, cui clericus subest vel in cuius dioecesi ordinatus est. - § 1. Libellus
Can. 1713      transactio seu reconciliatio utiliter adhibetur, aut controversia iudicio unius vel plurium arbitrorum committi potest. - De transactione, de compromisso
Can. 1714      compromisso, deque iudicio arbitrali serventur normae a partibus selectae vel, si partes nullas selegerint, lex ab Episcoporum conferentia lata
Can. 1714      selegerint, lex ab Episcoporum conferentia lata, si qua sit, vel lex civilis vigens in loco ubi conventio initur. -
Can. 1717      veri similem, habet de delicto, caute inquirat, per se vel per aliam idoneam personam, circa facta et circumstantias et
Can. 1718      elementa, decernat Ordinarius: 1_ num processus ad poenam irrogandam vel declarandam promoveri possit; 2_ num id, attento can. 1341
Can. 1718      2. Ordinarius decretum, de quo in § 1, revocet vel mutet, quoties ex novis elementis aliud sibi decernendum videtur
Can. 1718      num, ad vitanda inutilia iudicia, expediat ut, partibus consentientibus, vel ipse vel investigator quaestionem de damnis ex bono et
Can. 1718      vitanda inutilia iudicia, expediat ut, partibus consentientibus, vel ipse vel investigator quaestionem de damnis ex bono et aequo dirimat
Can. 1719      - Investigationis acta et Ordinarii decreta, quibus investigatio initur vel clauditur, eaque omnia quae investigationem praecedunt, si necessaria non
Can. 1722      accusato, in quolibet processus stadio accusatum a sacro ministerio vel ab aliquo officio et munere ecclesiastico arcere, ei imponere
Can. 1722      ab aliquo officio et munere ecclesiastico arcere, ei imponere vel interdicere commorationem in aliquo loco vel territorio, vel etiam
Can. 1722      arcere, ei imponere vel interdicere commorationem in aliquo loco vel territorio, vel etiam publicam sanctissimae Eucharistiae participationem prohibere; quae
Can. 1722      imponere vel interdicere commorationem in aliquo loco vel territorio, vel etiam publicam sanctissimae Eucharistiae participationem prohibere; quae omnia, causa
Can. 1724      gradu renuntiatio instantiae fieri potest a promotore iustitiae, mandante vel consentiente Ordinario, ex cuius deliberatione processus promotus est. §
Can. 1725      fit sive ore, accusatus semper ius habeat ut ipse vel eius advocatus vel procurator postremus scribat vel loquatur. -
Can. 1725      accusatus semper ius habeat ut ipse vel eius advocatus vel procurator postremus scribat vel loquatur. - In quolibet poenalis
Can. 1725      ut ipse vel eius advocatus vel procurator postremus scribat vel loquatur. - In quolibet poenalis iudicii gradu et stadio
Can. 1727      sententia ipsum ideo tantum dimiserit, quia poena erat facultativa, vel quia iudex potestate usus est, de qua in cann
Can. 1727      2. Promotor iustitiae appellare potest quoties censet scandali reparationi vel iustitiae restitutioni satis provisum non esse. - § 1
Can. 1730      cognoscere, etiamsi iudicium poenale propter propositam impugnationem adhuc pendeat, vel reus absolutus sit propter causam quae non auferat obligationem
Can. 1732      iudicium dantur, iis exceptis, qui ab ipso Romano Pontifice vel ab ipso Concilio Oecumenico ferantur. - § 1. Valde
Can. 1733      forte adhibitis, ita ut per idoneam viam controversia praecaveatur vel dirimatur. § 2. Episcoporum conferentia statuere potest ut in
Can. 1733      conferentia statuere potest ut in unaquaque dioecesi officium quoddam vel consilium stabiliter constituatur, cui, secundum normas ab ipsa conferentia
Can. 1733      si conferentia id non iusserit, potest Episcopus eiusmodi consilium vel officium constituere. § 3. Officium vel consilium, de quo
Can. 1733      Episcopus eiusmodi consilium vel officium constituere. § 3. Officium vel consilium, de quo in § 2, tunc praecipue operam
Can. 1734      § 1. Antequam quis recursum proponat, debet decreti revocationem vel emendationem scripto ab ipsius auctore petere; qua petitione proposita
Can. 1735      ad auctorem decreti pervenit, is novum decretum intimet, quo vel prius emendet vel petitionem reiciendam esse decernat, termini ad
Can. 1735      pervenit, is novum decretum intimet, quo vel prius emendet vel petitionem reiciendam esse decernat, termini ad recurrendum decurrunt ex
Can. 1736      adversus decretum proponatur, suspensio exsecutionis, ad normam § 1 vel § 2 interim effecta, eo ipso cessat. - §
Can. 1738      animarum detrimenti capiat. - Recurrens semper ius habet advocatum vel procuratorem adhibendi, vitatis inutilibus moris; immo vero patronus ex
Can. 1739      videt, licet, prout casus ferat, non solum decretum confirmare vel irritum declarare, sed etiam rescindere, revocare, vel si id
Can. 1739      decretum confirmare vel irritum declarare, sed etiam rescindere, revocare, vel si id Superiori magis expedire videatur, emendare, subrogare, ei
Can. 1741      sunt: 1_ modus agendi qui ecclesiasticae communioni grave detrimentum vel perturbationem afferat; 2_ imperitia aut permanens mentis vel corporis
Can. 1741      detrimentum vel perturbationem afferat; 2_ imperitia aut permanens mentis vel corporis infirmitas, quae parochum suis muneribus utiliter obeundis imparem
Can. 1741      3_ bonae existimationis amissio penes probos et graves paroecianos vel aversio in parochum, quae praevideantur non brevi cessaturae; 4_
Can. 1741      parochum, quae praevideantur non brevi cessaturae; 4_ gravis neglectus vel violatio officiorum paroecialium quae post monitionem persistat; 5_ mala
Can. 1748      per administratorem paroecialem interim provideat. - Si bonum animarum vel Ecclesiae necessitas aut utilitas postulet, ut parochus a sua
Can. 1750      1742, § 1 selectis, rationes perpendat quae translationi faveant vel obstent; quod si exinde translationem peragendam censeat, paternas exhortationes

VELINT     [2]
Can. 0282      proprii status adimpletione, ad bonum Ecclesiae operaque caritatis impendere velint. - § 1. Clerici, licet officium residentiale non habeant
Can. 0719      atque huius generis consilia a suis etiam Moderatoribus, si velint, requirant. - Ius admittendi in institutum, vel ad probationem

VELIT     [7]
Can. 0407      momenti, praesertim indolis pastoralis, Episcopos auxiliares prae ceteris consulere velit. § 3. Episcopus coadiutor et Episcopus auxiliaris, quippe qui
Can. 0668      pro parte vel totaliter de licentia supremi Moderatoris renuntiare velit. § 5. Professus, qui ob instituti naturam plene bonis
Can. 0727      - § 1. Sodalis perpetue incorporatus, qui institutum derelinquere velit, indultum discedendi, re coram Domino serio perpensa, a Sede
Can. 1144      contrahat, pars non baptizata semper interpellari debet an: 1_ velit et ipsa baptismum recipere; 2_ saltem velit cum parte
Can. 1144      an: 1_ velit et ipsa baptismum recipere; 2_ saltem velit cum parte baptizata pacifice cohabitare, sine contumelia Creatoris. §
Can. 1331      excommunicatio irrogata vel declarata sit, reus: 1_ si agere velit contra praescriptum § 1, n. 1, est arcendus aut
Can. 1594      cann. 1524-1525; 3_ quod si postea in processu intervenire velit, servetur can. 1593. - § 1. Pars absens a

VELLE     [2]
Can. 0269      Episcopo dioecesano scripto declaraverit se novae Ecclesiae particularis servitio velle addici ad normam iuris. - Excardinatio licite concedi potest
Can. 1161      concedatur, nisi probabile sit partes in vita coniugali perseverare velle. - § 1. Si in utraque vel alterutra parte

VELUTI     [4]
Can. 0602      fraterna, unicuique instituto propria, qua sodales omnes in peculiarem veluti familiam in Christo coadunantur, ita definiatur ut cunctis mutuo
Can. 0607      futuri saeculo signum. Ita religiosus plenam suam consummat donationem veluti sacrificium Deo oblatum, quo tota ipsius exsistentia fit continuus
Can. 1134      sui status officia et dignitatem peculiari sacramento roborantur et veluti consecrantur. - Utrique coniugi aequum officium et ius est
Can. 1293      summam minimam definitam excedit, requiritur insuper: 1_ iusta causa, veluti urgens necessitas, evidens utilitas, pietas, caritas vel gravis alia

VENDENDA     [1]
Can. 1298      usque ad quartum consanguinitatis vel affinitatis gradum non sunt vendenda aut locanda sine speciali competentis auctoritatis licentia scripto data

VENDERE     [1]
Can. 1190      eam concedat, peritos consulat. - § 1. Sacras reliquias vendere nefas est. § 2. Insignes reliquiae itemque aliae, quae

VENDI     [1]
Can. 0827      subiciantur loci Ordinarii. § 4. In ecclesiis oratoriisve exponi, vendi aut dari non possunt libri vel alia scripta de

VENERARI     [1]
Can. 1187      intercessione sustentantur. - Cultu publico eos tantum Dei servos venerari licet, qui auctoritate Ecclesiae in album Sanctorum vel Beatorum

VENERATIONE     [4]
Can. 0276      incumbant, frequenter ad paenitentiae sacramentum accedant, Deiparam Virginem peculiari veneratione colant, aliisque mediis sanctificationis utantur communibus et particularibus. -
Can. 0840      et manifestandam summopere conferunt; quapropter in iis celebrandis summa veneratione debitaque diligentia uti debent tum sacri ministri tum ceteri
Can. 1190      § 2. Insignes reliquiae itemque aliae, quae magna populi veneratione honorantur, nequeunt quoquo modo valide alienari neque perpetuo transferri
Can. 1190      etiam pro imaginibus, quae in aliqua ecclesia magna populi veneratione honorantur. - § 1. Votum, idest promissio deliberata ac

VENERATIONI     [3]
Can. 1186      sanctificationem populi Dei fovendam, Ecclesia peculiari et filiali christifidelium venerationi commendat Beatam Mariam semper Virginem, Dei Matrem, quam Christus
Can. 1188      - Firma maneat praxis in ecclesiis sacras imagines fidelium venerationi proponendi; attamen moderato numero et congruo ordine exponantur, ne
Can. 1189      arte, aut cultu praestantes, in ecclesiis vel oratoriis fidelium venerationi expositae, si quando reparatione indigeant, numquam restaurentur sine data

VENERATIONIS     [1]
Can. 0944      Episcopi dioecesani fieri potest, in publicum erga sanctissimam Eucharistiam venerationis testimonium, habeatur, praesertim in sollemnitate Corporis et Sanguinis Christi

VENERATURUS     [1]
Can. 0400      fuerit, ad Urbem, Beatorum Apostolorum Petri et Pauli sepulcra veneraturus, accedat et Romano Pontifici se sistat. § 2. Episcopus

VENERINT     [1]
Can. 1609      in iure quam in facto, quibus ad conclusionem suam venerint; quae conclusiones actis causae adiungantur, secreto servandae. § 3

VENERUNT     [1]
Can. 0357      in Urbe in titulum est assignata, postquam in eiusdem venerunt possessionem, earundem dioecesium et ecclesiarum bonum consilio et patrocinio

VENIA     [1]
Can. 0649      quae quindecim dies superet, suppleri debet. § 2. De venia competentis Superioris maioris, prima professio anticipari potest, non ultra

VENIALIA     [1]
Can. 0988      conscientiam habeat. § 2. Commendatur christifidelibus ut etiam peccata venialia confiteantur. - Omnis fidelis, postquam ad annos discretionis pervenerit

VENIAM     [2]
Can. 0959      sese emendandi habentes, per absolutionem ab eodem ministro impertitam, veniam peccatorum quae post baptismum commiserint a Deo obtinent, simulque
Can. 1152      ut coniux, caritate christiana motus et boni familiae sollicitus, veniam non abnuat comparti adulterae atque vitam coniugalem non disrumpat

VENIANT     [1]
Can. 0581      instituti aggregati. - Dividere institutum in partes, quocumque nomine veniant, novas erigere, erectas coniungere vel aliter circumscribere ad competentem

VENIT     [2]
Can. 0621      constituat et ab auctoritate legitima canonice erecta sit, nomine venit provinciae. - Supremus Moderator potestatem obtinet in omnes instituti
Can. 1040      ordinibus arcentur qui quovis impedimento afficiuntur sive perpetuo, quod venit nomine irregularitatis, sive simplici; nullum autem impedimentum contrahitur, quod

VENIUNT     [2]
Can. 0361      Nomine Sedis Apostolicae vel Sanctae Sedis in hoc Codice veniunt non solum Romanus Pontifex, sed etiam, nisi ex rei
Can. 1303      religiosis. - § 1. Nomine piarum fundationum in iure veniunt: 1_ piae fundationes autonomae, scilicet universitates rerum ad fines

VENTURO     [1]
Can. 0493      quaestuum et erogationum quae pro universo dioecesis regimine anno venturo praevidentur, necnon, anno exeunte, rationem accepti et expensi probare

VERA     [7]
Can. 0063      exposito falsi, sine una quidem causa motiva proposita sit vera. § 3. Causa motiva in rescriptis quorum nullus est
Can. 0063      3. Causa motiva in rescriptis quorum nullus est exsecutor, vera sit oportet tempore quo rescriptum datum est; in ceteris
Can. 0208      Inter christifideles omnes, ex eorum quidem in Christo regeneratione, vera viget quoad dignitatem et actionem aequalitas, qua cuncti, secundum
Can. 0615      alicui religiosorum instituto ita consociatum est ut eiusdem Superior vera potestate constitutio constitutionibus determinata in tale monasterium gaudeat, ad
Can. 0795      disponendi, ut educatione catholica omnes fideles fruantur. - Cum vera educatio integram persequi debeat personae humanae formationem, spectantem ad
Can. 0797      instaurentur atque magni existimentur. - Parentes in scholis eligendis vera libertate gaudeant oportet; quare christifideles solliciti esse debent ut
Can. 0844      2 praescriptis. § 2. Quoties necessitas id postulet aut vera spiritualis utilitas id suadeat, et dummodo periculum vitetur erroris

VERAE     [3]
Can. 0271      invenerit, contra decisionem recurrere. - § 1. Extra casum verae necessitatis Ecclesiae particularis propriae, Episcopus dioecesanus ne deneget licentiam
Can. 0490      archivum vel armarium secretum ne aperiatur, nisi in casu verae necessitatis, ab ipso Administratore dioecesano. § 3. Ex archivo
Can. 0849      configurati Ecclesiae incorporantur, valide confertur tantummodo per lavacrum aquae verae cum debita verborum forma. - Baptismus minstratur secundum ordinem

VERAM     [2]
Can. 0528      eos quoque perveniat, qui a religione colenda recesserint aut veram fidem non profiteantur. § 2. Consulat parochus ut sanctissima
Can. 1574      scientiae innixum, requiruntur ad factum aliquod comprobandum vel ad veram alicuius rei naturam dignoscendam. - Iudicis est peritos nominare

VERBA     [4]
Can. 0016      vim habet ac lex ipsa et promulgari debet; si verba legis in se certa declaret tantum, valet retrorsum; si
Can. 0880      chrismatis in fronte, quae fit manus impositione atque per verba in probatis liturgicis libris praescripta. § 2. Chrisma in
Can. 0998      allevet et salvet, commendat, confertur eos liniendo oleo atque verba proferendo in liturgicis libris praescripta. - Praeter Episcopum, oleum
Can. 1567      scripto a notario et referre debet ipsa editi testimonii verba, saltem quod attinet ad ea quae iudicii materiam directe

VERBI     [13]
Can. 0230      lectores vel acolythi, quaedam eorundem officia supplere, videlicet ministerium verbi exercere, precibus liturgicis praeesse, baptismum conferre atque sacram Communionem
Can. 0386      frequenter praedicans; curet etiam ut praescripta canonum de ministerio verbi, de homilia praesertim et catechetica institutione sedulo serventur, ita
Can. 0392      ne abusus in ecclesiasticam disciplinam irrepant, praesertim circa ministerium verbi, celebrationem sacramentorum et sacramentalium, cultum Dei et Sanctorum, necnon
Can. 0566      officii facultate gaudet audiendi confessiones fidelium suae curae commissorum, verbi Dei eis praedicandi, Viaticum et unctionem infirmorum administrandi necnon
Can. 0619      omnia quaeratur et diligatur. Ipsi igitur nutriant sodales frequenti verbi Dei pabulo eosque adducant ad sacrae liturgiae celebrationem. Eis
Can. 0756      illud munus exercent singuli Episcopi, qui quidem totius ministerii verbi in eadem sunt moderatores; quandoque vero aliqui Episcopi coniunctim
Can. 0757      quibus cura animarum concreditur; diaconorum etiam est in ministerio verbi populo Dei, in communione cum Episcopo eiusque presbyterio, inservire
Can. 0759      sunt testes; vocari etiam possunt ut in exercitio ministerii verbi cum Episcopo et presbyteris cooperantur. - In ministerio verbi
Can. 0760      verbi cum Episcopo et presbyteris cooperantur. - In ministerio verbi, quod sacra Scriptura, Traditione, liturgia, magisterio vitaque Ecclesiae innitatur
Can. 0768      ut haec praescripta religiose serventur. - § 1. Divini verbi praecones christifidelibus imprimis proponant, quae ad Dei gloriam hominumque
Can. 0787      ipsae peragere valeant. - § 1. Missionarii, vita ac verbi testimonio, dialogum sincerum cum non credentibus in Christum instituant
Can. 0836      sacri eandem excitare et illustrare sedulo curent, ministerio praesertim verbi, quo fides nascitur et nutritur. - § 1. Actiones
Can. 1248      celebrationis impossibilis evadat, valde commendatur ut fideles in liturgia Verbi, si quae sit in ecclesia paroeciali aliove sacro loco

VERBIS     [5]
Can. 0983      1. Sacramentale sigillum inviolabile est; quare nefas est confessario verbis vel alio quovis et quavis modo de causa aliquatenus
Can. 1000      in ipsa tamen celebratione sacramenti. - § 1. Unctiones verbis, ordine et modo praescriptis in liturgicis libris, accurate peragantur
Can. 1101      excludit. - § 1. Internus animi consensus praesumitur conformis verbis vel signis in celebrando matrimonio adhibitis. § 2. At
Can. 1104      ipsi, sive per procuratorem. § 2. Sponsi consensum matrimonialem verbis exprimant; si vero loqui non possunt, signis aequipollentibus. -
Can. 1344      in eius locum paenitentiam imponere. - Etiamsi lex utatur verbis praeceptivis, iudex pro sua conscientia et prudentia potest: 1_

VERBO     [9]
Can. 0213      est christifidelibus ut ex spiritualibus Ecclesiae bonis, praesertim ex verbo Dei et sacramentis, adiumenta a sacris Pastoribus accipiant. -
Can. 0233      aetatis viri ad ministeria sacra sese vocatos aestiment, prudenter verbo opereque adiuventur ac debite praeparentur. - § 1. Serventur
Can. 0252      Scripturae conspectum acquirant. § 3. Lectiones habeantur theologiae dogmaticae, verbo Dei scripto una sacra Traditione semper innixae, quarum ope
Can. 0750      Fide divina et catholica ea omnia credenda sunt quae verbo Dei scripto vel tradito, uno scilicet fidei deposito Ecclesiae
Can. 0759      convenienter assumuntur. - Christifideles laici, vi baptismatis et confirmationis, verbo et vitae christianae exemplo evangelici nuntii sunt testes; vocari
Can. 0762      instrumentis communicationis socialis. - Cum Dei populus primum coadunetur verbo Dei vivi, quod ex ore sacerdotum omnino fas est
Can. 0774      parte pertinet. § 2. Prae ceteris parentes obligatione tenentur verbo et exemplo filios in fide et vitae christianae praxi
Can. 0879      atque perfectius Ecclesiae vinculantur, eosdem roborat arctiusque obligat ut verbo et opere testes sint Christi fidemque diffundant et defendant
Can. 1473      simulque iudex et notarius fidem faciant actum ipsum de verbo ad verbum parti aut testi perlectum fuisse, et partem

VERBORUM     [5]
Can. 0017      data est. - Leges ecclesiasticae intellegendae sunt secundum propriam verborum significationem in textu et contextu consideratam; quae si dubia
Can. 0036      - § 1. Actus administrativus intellegendus est secundum propriam verborum significationem et communem loquendi usum; in dubio, qui ad
Can. 0849      valide confertur tantummodo per lavacrum aquae verae cum debita verborum forma. - Baptismus minstratur secundum ordinem in probatis liturgicis
Can. 0869      non sunt sub condicione baptizandi, nisi, inspecta materia et verborum forma in baptismo collato adhibitis necnon attenta intentione baptizati
Can. 1654      sententiae tenore fuerit permissum, debet sententiam ipsam, secundum obvium verborum sensum, exsecutioni mandare. § 2. Licet ei videre de

VERBUM     [6]
Can. 0181      suffragiorum. § 2. Suffragium pro postulatione exprimi debet per verbum: postulo, aut aequivalens; formula: eligo vel postulo, aut aequipollens
Can. 0528      - § 1. Parochus obligatione tenetur providendi ut Dei verbum integre in paroecia degentibus annuntietur quare curet ut christifideles
Can. 0763      exclusis ecclesiis et oratoriis institutorum religiosorum iuris pontificii, Dei verbum praedicare, nisi Episcopus loci in casibus particularibus expresse renuerit
Can. 0771      sint animarum pastores, praesertim Episcopi et parochi, ut Dei verbum iis quoque fidelibus nuntietur, qui ob vitae suae condicionem
Can. 1234      § 1. In sanctuariis abundantius fidelibus suppeditentur media salutis, verbum Dei sedulo annuntiando, vitam liturgicam praesertim per Eucharistiae et
Can. 1473      et notarius fidem faciant actum ipsum de verbo ad verbum parti aut testi perlectum fuisse, et partem aut testem

VERE     [13]
Can. 0369      in Spiritu Sancto congregata, Ecclesiam particularem constituat, in qua vere inest et operatur una sancta catholica et apostolica Christi
Can. 0378      a Sede Apostolica probato, vel saltem in iisdem disciplinis vere peritus. § 2. Iudicium definitivum de promovendi idoneitate ad
Can. 0478      theologia doctores vel licentiati vel saltem in iisdem disciplinis vere periti, sana doctrina, probitate, prudentia ac rerum gerendarum experientia
Can. 0492      saltem christifidelibus, in re oeconomica necnon in iure civili vere peritis et integritate praestantibus, ab Episcopo nominatis. § 2
Can. 0494      rebus oeconomicis, nominetur oeconomus, qui sit in re oeconomica vere peritus et probitate prorsus praestans. § 2. Oeconomus nominetur
Can. 0608      habeant oratorium, in quo Eucharistia celebretur et asservetur ut vere sit centrum communitatis. - § 1. Instituti religiosi domus
Can. 0626      prae oculis habentes, nominent aut eligant quos in Domino vere dignos et aptos sciant. Caveant praetera in electionibus a
Can. 0667      clausuram admittantur, ac moniales ex ipsa egrediantur ad tempus vere necessarium. - § 1. Sodales ante primam professionem suorum
Can. 1125      altera pars tempestive certior fiat, adeo ut constet ipsam vere consciam esse promissionis et obligationis partis catholicae; 3_ ambae
Can. 1317      ferendae sint, poenales leges. - Poenae eatenus constituantur, quatenus vere necessariae sint ad aptius providendum ecclesiasticae disciplinae. Dimissio autem
Can. 1347      2. A contumacia recessisse dicendus est reus, quem delicti vere paenituerit, quique praetera congruam damnorum et scandali reparationem dederit
Can. 1350      2. Dimissio autem e statu clericali, qui propter poenam vere indigeat, Ordinarius meliore quo fieri potest modo providere curet
Can. 1483      aliter permittat, et doctor in iure canonico, vel alioquin vere peritus et ab eodem Episcopo approbatus. - § 1

VEREATUR     [1]
Can. 1624      videt ipse iudex qui sententiam tulit; quod si pars vereatur ne iudex, qui sententiam querela nullitatis impugnatam tulit, praeoccupatum

VERGAT     [3]
Can. 1203      ratione habent circa iusiurandum promissorium; sed si iurisiurandi dispensatio vergat in praeiudicium aliorum qui obligationem remittere recusent, una Apostolica
Can. 1323      gravi incommodo, nisi tamen actus sit intrinsece malus aut vergat in animarum damnum; 5_ legitimae tutelae causa contra iniustum
Can. 1324      si delictum sit intrinsece malum vel in animarum damnum vergat; 6_ ab eo, qui legitimae tutelae causa contra iniustum

VERGENTI     [1]
Can. 1201      condiciones actus cui adicitur. § 2. Si actui directe vergenti in damnum aliorum aut in praeiudicium boni publici vel

VERI     [2]
Can. 0063      - § 1. Validitati rescripti obstat subreptio seu reticentia veri, si in precibus expressa non fuerint quae secundum legem
Can. 1717      controversiam iudicandam. - § 1. Quoties Ordinarius notitiam, saltem veri similem, habet de delicto, caute inquirat, per se vel

VERISIMILE     [1]
Can. 1600      vel subornationis periculum removeatur; 3_ in omnibus causis, quoties verisimile est, nisi probatio nova admittatur, sententiam iniustam futuram esse

VERITATE     [6]
Can. 0425      metropolitana vacans fuerit, Episcopus suffraganeus promotione antiquior, agnita rei veritate, Administratorem pro ea vice deputet; actus autem illius qui
Can. 0839      orationibus, quibus Deum deprecatur ut christifideles sanctificati sint in veritate, sive paenitentiae et caritatis operibus, quae quidem magnopere ad
Can. 1199      Nominis divini in testem veritatis, praestari nequit, nisi in veritate, in iudicio et in iustitia. § 2. Iusiurandum quod
Can. 1532      bonum publicum in causa est, iudex partibus iusiurandum de veritate dicenda aut saltem de veritate dictorum deferat, nisi gravis
Can. 1532      iudex partibus iusiurandum de veritate dicenda aut saltem de veritate dictorum deferat, nisi gravis causa aliud suadeat; in aliis
Can. 1704      apta relatione deferat ad Episcopum, qui votum pro rei veritate promat tum super facto inconsummationis tum super iusta causa

VERITATEM     [9]
Can. 0628      agant cum visitatore, cui legitime interroganti respondere tenentur secundum veritatem in caritate; nemini vero fas est quoquo modo sodales
Can. 0747      Dominus fidei depositum concredidit ut ipsa, Spiritu Sancto assistente, veritatem revelatam sancte custodiret, intimius perscrutaretur, fideliter annuntiaret atque exponeret
Can. 0748      animarum salus id exigant. - § 1. Omnes homines veritatem in iis, quae Deum eiusque Ecclesiam respiciunt, quaerere tenentur
Can. 0789      quaenam eis agnoscantur praerogativae. - Neophyti, apta institutione ad veritatem evangelicam penitius cognoscendam et officia per baptismum suscepta implenda
Can. 0815      aliis studiorum superiorum institutis. - Ecclesiae, vi muneris sui veritatem revelatam nuntiandi, propriae sunt universitates vel facultates ecclesiasticae ad
Can. 1530      litis contestationem nisi ob gravem causam. - Iudex ad veritatem aptius eruendam partes interrogare semper potest, immo debet, ad
Can. 1531      - § 1. Pars legitime interrogata respondere debet et veritatem integre fateri. § 2. Quod si respondere recusaverit, iudicis
Can. 1548      iudicis moderatione. - § 1. Testes iudici legitime interroganti veritatem fateri debent. § 2. Salvo praescripto can. 1550, §
Can. 1562      in mentem revocet gravem obligationem dicendi totam et solam veritatem. § 2. Iudex testi deferat iuramentum iuxta can. 1532

VERITATES     [2]
Can. 0386      cura vocationibus sacerdotalibus et missionalibus adhibita. - § 1. Veritates fidei credendas et moribus applicandas Episcopus dioecesanus fidelibus proponere
Can. 0787      Curent ut quos ad evangelicum nuntium recipiendum aestiment paratos, veritates fidei edoceant, ita quidem ut ipsi ad baptismum recipiendum

VERITATIBUS     [4]
Can. 0386      aptiora videantur, firmiter tueatur, iustam tamen libertatem agnoscens in veritatibus ulterius perscrutandis. - Episcopus dioecesanus, cum memor sit se
Can. 0528      degentibus annuntietur quare curet ut christifideles laici in fidei veritatibus edoceantur, praesertim homilia diebus dominicis et festis de praecepto
Can. 0865      baptizari possit, oportet voluntatem baptismum recipiendi manifestaverit, de fidei veritatibus obligationibusque christianis sufficienter sit instructus atque in vita christiana
Can. 0865      mortis versatur, baptizari potest si, aliquam de praecipuis fidei veritatibus cognitionem habens, quovis modo intentionem suam baptismum recipiendi manifestaverit

VERITATIS     [3]
Can. 0751      contrarias. - Dicitur haeresis, pertinax, post receptum baptismum, alicuius veritatis divina et catholica credendae denegatio, aut de eadem pertinax
Can. 1199      § 1. Iusiurandum, idest invocatio Nominis divini in testem veritatis, praestari nequit, nisi in veritate, in iudicio et in
Can. 1550      et quoquo modo occasione confessionis, ne ut indicium quidem veritatis recipi possunt. - Pars, quae testem induxit, potest eius

VERITATUM     [1]
Can. 0823      instrumentis munus suum efficaciter exerceat. - § 1. Ut veritatum fidei morumque integritas servetur, officum et ius est Ecclesiae

VERNACULAM     [2]
Can. 0825      conferentia approbati sint; itemque ut eorundem versiones in linguam vernaculam edi possint, requiritur ut ab eadem auctoritate sint approbatae
Can. 0826      iterum edantur libri liturgici necnon eorum versiones in linguam vernaculam eorumve partes, constare debet de concordantia cum editione approbata

VERNACULAS     [2]
Can. 0838      universae ordinare, libros liturgicos edere eorumque versiones in linguas vernaculas recognoscere, necnon advigilare ut ordinationes liturgicae ubique fideliter observentur
Can. 0838      Ad Episcoporum conferentias spectat versiones librorum liturgicorum in linguas vernaculas, convenienter intra limites in ipsis libris liturgicis definitos aptatas

VERO     [112]
Can. 0026      annos triginta continuos et completos servata fuerit; contra legem vero canonicam, quae clausulam contineat futuras consuetudines prohibentem, sola praevalere
Can. 0052      habet tantum quoad res de quibus datum est; eas vero ubique obligat, nisi aliud constet. - Si decreta inter
Can. 0078      reale cessat per absolutum rei vel loci interitum; privilegium vero locale, si locus intra quinquaginta annos restituatur, reviviscit. -
Can. 0082      usum contrarium privilegium aliis haud onerosum non cessat; quod vero in aliorum gravamen cedit, amittitur, si accedat legitima praescriptio
Can. 0112      catholicae quae ad aliam Ecclesiam ritualem legitime transierit; adepta vero hac aetate, iidem possunt ad latinam Ecclesiam redire. §
Can. 0137      delegata sit, in singulis tantum casibus subdelegari potest; si vero ad actum aut ad actus determinatos delegata sit, subdelegari
Can. 0138      potestas ad universitatem casuum delegata, late interpretanda est, alia vero quaelibet stricte; cui tamen delegata potestas est, ea quoque
Can. 0233      ac sustentent. § 2. Solliciti sint insuper sacerdotes, praesertim vero Episcopi dioecesani, ut qui maturioris aetatis viri ad ministeria
Can. 0250      quidem ut tempus philosophicis disciplinis dedicandum integrum biennium, studiis vero theologicis integrum quadriennium adaequet. - Philosophica institutio, quae innixa
Can. 0258      opere ipso etiam addiscant, alumni, studiorum curriculo decurrente, praeserti, vero feriarum tempore, praxi pastorali initientur per opportunas, sub moderamine
Can. 0271      gravi cleri inopia laborantes, ibidem sacrum ministerium peracturi; prospiciat vero ut per conventionem scriptam cum Episcopo dioecesano loci, quem
Can. 0276      igitur sacerdotes invitantur ut cotidie Sacrificium eucharisticum offerant, diaconi vero ut eiusdem oblationem cotidie participent; 3_ obligatione tenentur sacerdotes
Can. 0281      merentur qua sui suaeque familiae sustentationi providere valeant; qui vero ratione professionis civilis, quam exercent aut exercuerunt, remunerationem obtineant
Can. 0290      poena dimissionis legitime irrogata; 3_ rescripto Apostolicae Sedis; quod vero rescriptum diaconis ob graves tantum causas, presbyteris ob gravissimas
Can. 0296      laici operibus apostolicis praelaturae personalis sese dedicare possunt; modus vero huius organicae cooperationis atque praecipua officia et iura cum
Can. 0312      pro consociationibus dioecesanis, Episcopus dioecesanus in suo territorio, non vero Administrator dioecesanus, iis tamen consociationibus exceptis quarum erigendarum ius
Can. 0317      confirmare aut praesentatum instituere aut iure proprio nominare; cappellanum vero seu assistentem ecclesiasticum, auditis ubi id expediat consociationis officialibus
Can. 0317      privilegii extra proprias ecclesias vel domos erectis; in consociationibus vero a sodalibus institutorum religiosorum in propria ecclesia vel domo
Can. 0318      moderatore tum consociationis officialibus maioribus ad normam statutorum; cappellanum vero removere potest, ad normam cann. 192-195, qui eum nominavit
Can. 0322      qua in can. 312, § 1, sint probata; statutorum vero probatio consociationis naturam privatam non immutat. - § 1
Can. 0332      requiritur ut renuntiatio libere fiat et rite manifestetur, non vero ut a quopiam acceptetur. - § 1. Romanus Pontifex
Can. 0343      est de quaestionibus pertractandis disceptare atque expromere optata, non vero easdem dirimere de iisque ferre decreta, nisi certis in
Can. 0346      iure peculiari synodi deputantur ratione officii quod adimplent, alii vero a Romano Pontifice directe nominantur; quibus accedunt aliqui sodales
Can. 0348      synodo Episcoporum eliguntur, alii a Romano Pontifice nominantur, quorum vero omnium munus explicit, ineunte novo coetu generali. § 2
Can. 0388      1, per se ipse celebrare et applicare debet; si vero ab hac celebratione legitime impediatur, iisdem diebus per alium
Can. 0390      dioecesanus in universa sua dioecesi pontificalia exercere potest; non vero extra propriam dioecesim sine expresso vel saltem rationabiliter praesumpto
Can. 0436      alia in dioecesibus suffraganeis competit Metropolitis potestas regiminis; potest vero in omnibus ecclesiis, Episcopo dioecesano praemonito, si ecclesia sit
Can. 0437      potest intra quamlibet ecclesiam provinciae ecclesiasticae cui praeest, minime vero extra eandem, ne accedente quidem Episcopi dioecesani assensu. §
Can. 0448      eiusdem nationis, ad normam can. 450. § 2. Si vero, de iudicio Apostolicae Sedis, auditis quorum interest Episcopis dioecesanis
Can. 0459      ad maius bonum promovendum ac tuendum. § 2. Quoties vero actiones aut rationes a conferentiis ineuntur formam internationalem praeseferentes
Can. 0461      habet, aut unius curam habet uti Episcopus proprius, alterius vero uti Administrator, unam synodum dioecesanam ex omnibus dioecesibus sibi
Can. 0464      potest mittere procuratorem qui ipsius nomine eidem intersit; Episcopum vero dioecesanum de hoc impedimento certiorem faciat. - Propositae quaestiones
Can. 0474      validitatem, ac simul a curiae cancellario vel notario; cancellarius vero Moderatorem curiae de actis certiorem facere tenetur. - §
Can. 0518      territorialis, quae scilicet omnes complectatur christifideles certi territorii; ubi vero id expediat, constituantur paroeciae personales, ratione ritus, linguae, nationis
Can. 0520      Persona iuridica ne sit parochus; Episcopus autem dioecesanus, non vero Administrator dioecesanus, de consensu competentis Superioris, potest paroeciam committere
Can. 0534      de praecepto Missam pro populo sibi commisso applicandi; qui vero ab hac celebratione legitime impediatur, iisdem diebus per alium
Can. 0542      ad normam praescriptorum can. 527, § 2; pro ceteris vero sacerdotibus fidei professio legitime facta locum tenet captae possessionis
Can. 0544      committitur; Episcopi autem dioecesani est alium nominare moderatorem; antequam vero ab Episcopo alius nominetur, hoc munus adimpleat sacerdos eiusdem
Can. 0588      qua tale ab Ecclesiae auctoritate agnoscitur. § 3. Institutum vero laicale illud appellatur quod, ab Ecclesiae auctoritate qua tale
Can. 0589      erectum aut per eiusdem formale decretum approbatum est; iuris vero dioecesani, si ab Episcopo dioecesano erectum, approbationis decretum a
Can. 0598      pro sua vivendi ratione, servanda sunt. § 2. Sodales vero omnes debent non solum consilia evangelica fideliter integreque servare
Can. 0612      pro quibus constituta est, requiritur consensus Episcopi dioecesani; non vero, si agatur de conversione, quae, salvis fundationis legibus, ad
Can. 0625      ut, si eligantur, confirmatione Superioris maioris competentis indigeant; si vero a Superiore nominentur, apta consultatio praecedat. - Superiores in
Can. 0628      legitime interroganti respondere tenentur secundum veritatem in caritate; nemini vero fas est quoquo modo sodales ab hac obligatione avertere
Can. 0639      Superioris contraxerit de suis bonis, ipse respondere debet, si vero de mandato Superioris negotium instituti gesserit, institutum respondere debet
Can. 0657      professionem perpetuam admittatur, secus discedat. § 2. Si opportunum vero videatur, periodus professionis; temporariae a competenti Superiore, iuxta ius
Can. 0675      pertinet. Proinde, tota vita sodalium spiritu apostolico imbuatur, tota vero actio apostolica spiritu religioso informetur. § 2. Actio apostolica
Can. 0683      tempore visitationis pastoralis et etiam in casu necessitatis; non vero scholas, quae exclusive pateant propriis instituti alumnis. § 2
Can. 0689      in instituto peractum infirmitas contracta fuerit. § 3. Si vero religiosus, perdurantibus votis temporariis, amens evaserit, etsi novam professionem
Can. 0691      in institutis iuris pontificii Sedi Apostolicae reservatur; in institutis vero iuris dioecesani, id etiam Episcopus dioecesis, in qua domus
Can. 0700      ubi sita est domus, cui religiosus adscriptus est. Decretum vero, ut valeat, indicare debet ius, quo dimissus gaudet, recurrendi
Can. 0706      quae ipsi obveniant habet usum, usumfructum et administrationem proprietatem vero Episcopus dioecesanus aliique, de quibus in can. 381, §
Can. 0715      vitam consecratam in proprio instituto respiciunt. § 2. Qui vero ad normam can. 266, § 3 instituto incardinantur, si
Can. 0724      rebus divines et humanis pari gressu instituantur de continua vero eorum spirituali formatione seriam habeant curam instituti Moderatores. -
Can. 0730      cann. 684, §§ 1, 2, 4, et 685; ut vero ad institutum religiosum vel ad societatem vitae apostolicae aut
Can. 0732      vitae apostolicae applicantur, salva tamen uniuscuiusque societatis natura societatibus vero, de quibus in can. 731, § 2, etiam cann
Can. 0754      et erroneas opiniones proscribendas fert legitima Ecclesiae auctoritas, speciali vero ratione, quae edit Romanus Pontifex vel Collegium Episcoporum. -
Can. 0756      quidem totius ministerii verbi in eadem sunt moderatores; quandoque vero aliqui Episcopi coniunctim illud explent quoad diversas simul Ecclesias
Can. 0796      quibus filios educandos concredant, parentes arcte cooperentur oportet; magistri vero in officio suo persolvendo intime collaborent cum parentibus, qui
Can. 0829      licentia alicuius operis edendi pro textu originali valet, non vero pro eiusdem novis editionibus vel translationibus. - § 1
Can. 0837      universum corpus Ecclesiae pertinent illudque manifestant et afficiunt; singula vero membra ipsius attingunt diverso modo, pro diversitate ordinum, munerum
Can. 0857      habeatur ut adultus baptizetur in propria ecclesia paroeciali, infans vero in ecclesia paroeciali parentum propria, nisi iusta causa aliud
Can. 0887      licite confert, nisi obstet proprii eorum Ordinarii vetitum; illud vero in alieno territorio nemini valide confert, salvo praescripto can
Can. 0902      pro singulis libertate manente Eucharistiam individuali modo celebrandi, non vero eo tempore, quo in eadem ecclesia aut oratorio concelebratio
Can. 0951      Domini, stipem pro una tantum Missa faciat suam, ceteras vero in fines ab Ordinario praescriptos concredat, admissa quidem aliqua
Can. 0961      gratia sacramentali aut sacra communione diu carere cogantur; necessitas vero non censetur sufficiens, cum confessarii praesto esse non possunt
Can. 0996      gratiae saltem in fine operum praescriptorum. § 2. Ut vero subiectum capax eas lucretur, habere debet intentionem saltem generalem
Can. 1086      matrimonii, donec certo probetur alteram partem baptizatam esse, alteram vero non baptizatam. - Invalide matrimonium attentant, qui in sacris
Can. 1104      procuratorem. § 2. Sponsi consensum matrimonialem verbis exprimant; si vero loqui non possunt, signis aequipollentibus. - § 1. Ad
Can. 1111      de delegatione speciali, ad determinatum matrimonium danda est; si vero agitur de delegatione generali, scripto est concedenda. - §
Can. 1124      recepta, quaeque nec ab ea actu formali defecerit, altera vero Ecclesiae vel communitati ecclesiali plenam communionem cum Ecclesia catholica
Can. 1152      sponte cum altero coniuge maritali affectu conversatus fuerit; praesumitur vero, si per sex menses coniugalem convictum servaverit, neque recursum
Can. 1161      § 2. Convalidatio fit a momento concessionis gratiae; retrotractio vero intellegitur facta ad momentum celebrationis matrimonii, nisi aliud expresse
Can. 1174      ad normam can. 276, § 2, n. 3; sodales vero institutorum vitae consecratae necnon societatum vitae apostolicae, ad normam
Can. 1197      in aequale bonum ab ipso vovente commutari; in minus vero bonum, ab illo cui potestas est dispensandi ad normam
Can. 1207      ab Ordinario; benedictio tamen ecclesiarum reservatur Episcopo dioecesano; uterque vero potest alium sacerdotem ad hoc delegare. - De peracta
Can. 1210      ac vetatur quidquid a loci sanctitate absonum sit. Ordinarius vero per modum actus alios usus, sanctitati tamen loci non
Can. 1235      exstruatur ut cum pavimento cohaereat ideoque amoveri nequeat; mobile vero, si transferri possit. § 2. Expedit in omni ecclesia
Can. 1235      2. Expedit in omni ecclesia altare fixum inesse; ceteris vero in locis, sacris celebrationibus destinatis, altare fixum vel mobile
Can. 1236      et solida, de iudicio Episcoporum conferentiae, adhiberi potest. Stipites vero seu basis ex qualibet materia confici possunt. § 2
Can. 1237      potest. - § 1. Altaria fixa dedicanda sunt, mobilia vero dedicanda aut benedicenda, iuxta ritus in liturgicis libris praescriptos
Can. 1240      civilibus fidelibus defunctis destinata, rite benedicenda. § 2. Si vero hoc obtineri nequeat, toties quoties singuli tumuli rite benedicantur
Can. 1249      quisque modo, paenitentiam agere ex lege divina tenentur; ut vero cuncti communi quadam paenitentiae observatione inter se coniungantur, dies
Can. 1251      nisi cum aliquo die inter sollemnitates recensito occurrant; abstinentia vero et ieiunium, feria quarta Cinerum et feria sexta in
Can. 1252      abstinentiae tenentur qui decimum quartum aetatis annum expleverint; lege vero ieiunii adstringuntur omnes aetate maiores usque ad annum inceptum
Can. 1254      valet ad fines sibi proprios prosequendos. § 2. Fines vero proprii praecipue sunt: cultus divinus ordinandus, honesta cleri aliorumque
Can. 1269      profanos non licet, nisi dedicationem vel benedictionem amiserint; si vero ad personam iuridicam ecclesiasticam publicam pertinent, tantum ab alia
Can. 1281      actus qui finem et modum ordinariae administrationis excedunt; si vero de hac re sileant statuta, competit Episcopo dioecesano, audito
Can. 1284      ordinare et in archivo convenienti et apto custodire; authentica vero eorum exemplaria, ubi commode fieri potest, in archivo curiae
Can. 1321      is tenetur, qui legem vel praeceptum deliberate violavit; qui vero id egit ex omissione debitae diligentiae, non punitur, nisi
Can. 1339      se vel per alium monere potest. § 2. Eum vero, ex cuius conversatione scandalum vel gravis ordinis perturbatio oriatur
Can. 1383      litteris dimissoriis ordinavit, prohibetur per annum ordinem conferre. Qui vero ordinationem recepit, est ipso facto a recepto ordine suspensus
Can. 1388      in excommunicationem latae sententiae Sedi Apostolicae reservatam incurrit; qui vero indirecte tantum, pro delicti gravitate puniatur. § 2. Interpres
Can. 1389      poena sit lege vel praecepto constituta. § 2. Qui vero, ex culpabili neglegentia, ecclesiasticae potestatis vel ministerii vel muneris
Can. 1419      per alios, secundum canones qui sequuntur. § 2. Si vero agatur de iuribus aut bonis temporalibus personae iuridicae ab
Can. 1450      unicus sit. - Recusatione admissa, personae mutari debent, non vero iudicii gradus. - § 1. Quaestio de recusatione expeditissime
Can. 1453      tribunali primae instantiae ultra annum ne protrahantur, in tribunali vero secundae instantiae, ultra sex menses. - Omnes qui tribunal
Can. 1480      stant per suos legitimos repraesentantes. § 2. In casu vero defectus vel neglegentiae repraesentantis, potest ipse Ordinarius per se
Can. 1519      autem tutorem vel curatorem iudex quam primum constituat; procuratorem vero ad litem constituere potest, si pars neglexerit intra brevem
Can. 1522      caruisse non probaverint. - Peremptio exstinguit acta processus, non vero acta causae; immo haec vim habere possunt etiam in
Can. 1589      fundamentum habere videatur et nexum cum principali iudicio, an vero sit in limine reicienda; et, si eam admittat, utrum
Can. 1589      per sententiam interlocutoriam vel per decretum. § 2. Si vero iudicet quaestionem incidentem non esse resolvendam ante sententiam definitivam
Can. 1590      attenta rei gravitate, aliud iudici videatur. § 2. Si vero solvi debeat per decretum, tribunal potest rem committere auditori
Can. 1598      advocatis id petentibus dari potest actorum exemplar; in causis vero ad bonum publicum spectantibus iudex ad gravissima pericula evitanda
Can. 1609      fas unicuique est a pristina sua conclusione recedere. Iudex vero qui ad decisionem aliorum accedere noluit, exigere potest ut
Can. 1621      proponi potest per modum exceptionis in perpetuum, per modum vero actionis coram iudice qui sententiam tulit intra decem annos
Can. 1655      est statim ac res iudicata habetur. § 2. Quod vero attinet ad actiones personales, cum reus damnatus est ad
Can. 1698      exsistentia iustae causae ad dispensationem concedendam. § 2. Dispensatio vero ab uno Romano Pontifice conceditur. - § 1. Competens
Can. 1705      in can. 1701, § 2 potest acta processus, non vero votum Episcopi, invisere in sede tribunalis ad perpendendum num
Can. 1706      Rescriptum dispensationis a Sede Apostolica transmittitur ad Episcopum; is vero rescriptum partibus notificabit et praeterea parocho tum loci contracti
Can. 1738      habet advocatum vel procuratorem adhibendi, vitatis inutilibus moris; immo vero patronus ex officio constituatur, si recurrens patrono careat et
Can. 1745      adductis motivis recuset, Episcopus decretum amotionis ferat. - Si vero parochus causam adductam eiusque rationes oppugnet, motiva allegans quae

VERSA     [2]
Can. 0109      eadem linea et gradu sint affines mulieris, et vice versa. - Filii, qui ad normam legis civilis adoptati sint
Can. 1093      lineae rectae inter virum et consanguineas mulieris, ac vice versa. - Matrimonium inter se valide contrahere nequeunt qui cognatione

VERSANTES     [4]
Can. 0353      In Consistorium ordinarium, convocantur omnes Cardinales, saltem in Urbe versantes, ad consultationem de quibusdam negotiis gravibus, communis tamen contigentibus
Can. 0383      tum in territorio habitantes tum in eodem ad tempus versantes, animum intendens apostolicum ad eos etiam qui ob vitae
Can. 0911      religiosis aut societatibus vitae apostolicae quoad omnes in domo versantes. § 2. In casu necessitatis aut de licentia saltem
Can. 0976      confessiones excipiendas facultate careat, quoslibet paenitentes in periculo mortis versantes valide et licite absolvit a quibusvis censuris et peccatis

VERSANTIBUS     [1]
Can. 0913      sumere valeant. § 2. Pueris tamen in periculo mortis versantibus sanctissima Eucharistia ministrari potest, si Corpus Christi a communi

VERSANTUR     [11]
Can. 0012      non vigent, eximuntur omnes qui in eo territorio actu versantur. § 3. Legibus conditis pro peculiari territorio ii subiciuntur
Can. 0013      leges sint personales; 2_ neque legibus territorii in quo versantur, iis exceptis quae ordini publico consulunt, aut actuum sollemnia
Can. 0013      universalibus quam particularibus quae vigent in loco in quo versantur. - Leges, etiam irritantes et inhabilitantes, in dubio iuris
Can. 0364      ad Apostolicam Sedem notitias mittere de condicionibus in quibus versantur Ecclesiae particulares, deque omnibus quae ipsam vitam Ecclesiae et
Can. 0530      2_ administratio sacramenti confirmationis iis qui in periculo mortis versantur, ad normam can. 883, n. 3; 3_ administratio Viatici
Can. 0555      itemque maxime sollicitus sit de iis, qui in difficilioribus versantur circumstantiis aut problematibus anguntur. § 3. Curet vicarius foraneus
Can. 0844      quod attinet, in pari condicione ac praedictae Ecclesiae orientales versantur. § 4. Si adsit periculum mortis aut, iudicio Episcopi
Can. 0883      communionem admittit; 3_ quoad eos qui in periculo mortis versantur, parochus, immo quilibet presbyter. - § 1. Episcopus dioecesanus
Can. 0921      tempore intra annum adimpleatur. - § 1. Christifideles qui versantur in periculo mortis, quavis ex causa procedenti, sacra communione
Can. 1355      remittere suis subditis et iis qui in ipsius territorio versantur vel ibi deliquerint, et etiam quilibet Episcopus in actu
Can. 1413      Pars conveniri potest: 1_ in causis quae circa administrationem versantur, coram tribunali loci ubi administratio gesta est; 2_ in

VERSARI     [3]
Can. 1004      rationis usu, ob infirmitatem vel senium in periculo incipit versari. § 2. Hoc sacramentum iterari potest, si infirmus, postquam
Can. 1577      singula capita decreto suo definiat circa quae periti opera versari debeat. § 2. Perito remittenda sunt acta causae aliaque
Can. 1639      quidem utilis cumulationis; ideoque litis contestatio in eo tantum versari potest, ut prior sententia vel confirmetur vel reformetur sive

VERSATUR     [6]
Can. 0865      suis doleat. § 2. Adultus, qui in periculo mortis versatur, baptizari potest si, aliquam de praecipuis fidei veritatibus cognitionem
Can. 1339      datur in can. 1335. - § 1. Eum, qui versatur in proxima delinquendi occasione, vel in quem, ex investigatione
Can. 1352      vel sacramentalia, vetitum suspenditur, quamdiu reus in mortis periculo versatur. § 2. Obligatio servandi poenam latae sententiae, quae neque
Can. 1352      declarata sit neque sit notoria in loco ubi delinquens versatur, eatenus ex toto vel ex parte suspenditur, quatenus reus
Can. 1355      irrogavit vel declaravit; 2_ Ordinarius loci in quo delinquens versatur, consulto tamen, nisi propter extraordinarias circumstantias impossibile sit, Ordinario
Can. 1356      latum, remittere possunt: 1_ Ordinarius loci, in quo delinquens versatur; 2_ si poena sit irrogata vel declarata, etiam Ordinarius

VERSENTUR     [2]
Can. 0566      necnon sacramentum confirmationis eis conferendi, qui in periculo mortis versentur. § 2. In valetudinariis, carceribus et itineribus maritimis, cappellanus
Can. 0624      tempus definitum constituti, diutius sine intermissione in regiminis officiis versentur. § 3. Possunt tamen durante munere ab officio amoveri

VERSETUR     [6]
Can. 0100      domicilium; advena, in loco ubi quasi-domicilium habet; peregrinus, si versetur extra domicilium et quasi-domicilium quod adhuc retinet; vagus, si
Can. 0126      - Actus positus ex ignorantia aut ex errore, qui versetur circa id quod eius substantiam constituit, aut qui recidit
Can. 0867      illud praeparentur. § 2. Si infans in periculo mortis versetur, sine ulla mora baptizetur. - § 1. Ut infans
Can. 1411      partes concorditer aliud tribunal elegerint. § 2. Si causa versetur circa obligationes quae ex alio titulo proveniant, pars conveniri
Can. 1446      § 3. Quod si circa privatum partium bonum lis versetur, dispiciat iudex num transactione vel arbitrorum iudicio, ad normam
Can. 1692      licentiam concedere adeundi forum civile. § 3. Si causa versetur etiam circa effectus mere civiles matrimonii, satagat iudex ut

VERSIONES     [6]
Can. 0825      aut ab Episcoporum conferentia approbati sint; itemque ut eorundem versiones in linguam vernaculam edi possint, requiritur ut ab eadem
Can. 0825      insimul necessariis et sufficientibus explicationibus sint instructae. § 2. Versiones sacrarum Scripturarum convenientibus explicationibus instructas, communi etiam cum fratribus
Can. 0826      § 2. Ut iterum edantur libri liturgici necnon eorum versiones in linguam vernaculam eorumve partes, constare debet de concordantia
Can. 0827      Catechismi necnon alia scripta ad institutionem catecheticam pertinentia eorumve versiones, ut edantur, approbatione egent loci Ordinarii, firmo praescripto can
Can. 0838      sacram liturgiam Ecclesiae universae ordinare, libros liturgicos edere eorumque versiones in linguas vernaculas recognoscere, necnon advigilare ut ordinationes liturgicae
Can. 0838      ubique fideliter observentur. § 3. Ad Episcoporum conferentias spectat versiones librorum liturgicorum in linguas vernaculas, convenienter intra limites in

VERSUM     [1]
Can. 1281      § 3. Nisi quando et quatenus in rem suam versum sit, persona iuridica non tenetur respondere de actibus ab

VERTENTE     [1]
Can. 0494      aliive ab ipso deputati legitime ordinaverint. § 4. Anno vertente, oeconomus consilio a rebus oeconomicis rationem accepti et expensi

VERTERE     [1]
Can. 0277      continentiam servandam in discrimen vocare aut in fidelium scandalum vertere possit. § 3. Competit Episcopo dioecesano ut hac de

VERTITUR     [1]
Can. 1481      de minoribus aut de iudicio in quo bonum publicum vertitur, exceptis causis matrimonialibus, iudex parti carenti defensorem ex officio

VERUM     [6]
Can. 0631      in instituto obtinet, ita efformetur ut totum institutum repraesentans, verum signum eiusdem unitatis in caritate evadat. Eius praecipue est
Can. 0639      contra eum, in cuius rem aliquid ex inito contractu verum est, semper posse actionem instituti. § 5. Caveant Superiores
Can. 1116      gravi incommodo assistens ad normam iuris competens, qui intendunt verum matrimonium inire, illud valide ac licite coram solis testibus
Can. 1175      invitantur. - In liturgia horarum persolvenda, quantum fieri potest, verum tempus servetur uniuscuiusque horae. - § 1. Christifideles defuncti
Can. 1186      Dei Matrem, quam Christus hominum omnium Matrem constituit, atque verum et authenticum promovet cultum aliorum Sanctorum, quorum quidem exemplo
Can. 1391      potest: 1_ qui ecclesiasticum documentum publicum falsum conficit, vel verum mutat, destruit, occultat, vel falso vel mutato utitur; 2_

VERUS     [2]
Can. 0337      Romano Pontifice sit indicta aut libere recepta, ita ut verus actus collegialis efficiatur. § 3. Romani Pontificis est secundum
Can. 0892      potest, adsit patrinus, cuius est curare ut confirmatus tamquam verus Christi testis se gerat obligationesque eidem sacramento inhaerentes fideliter

VESPERE     [1]
Can. 1248      ubicumque celebratur ritu catholico vel ipso die festo vel vespere diei praecedentis. § 2. Si deficiente ministro sacro aliave

VESTEM     [1]
Can. 0669      2. Religiosi clerici instituti, quod proprium non habet habitum, vestem clericalem ad normam can. 284 assumant. - Institutum debet

VETANS     [1]
Can. 1333      pertineant, si poena sit latae sententiae. § 4. Suspensio vetans fructus, stipendium, pensiones aliave eiusmodi percipere, obligationem secumfert restituendi

VETANTUR     [3]
Can. 0285      quae participationem in exercitio civilis potestatis secumferunt, clerici asssumere vetantur. § 4. Sine licentia sui Ordinarii, ne ineant gestiones
Can. 0428      § 2. Illi quid ad interim dioecesis regimen curant, vetantur quidpiam agere quod vel dioecesi vel episcopalibus iuribus praeiudicium
Can. 0630      adeant, quibus animum suum libere ac sponte aperire possunt. Vetantur autem Superiores eos quoquo modo inducere ad conscientiae manifestationem

VETARE     [1]
Can. 1077      ubique commorantibus et omnibus in proprio territorio actu degentibus vetare potest matrimonium in casu peculiari, sed ad tempus tantum

VETAT     [1]
Can. 1333      - § 1. Suspensio, quae clericos tantum afficere potest, vetat: 1_ vel omnes vel aliquos actus potestatis ordinis; 2_

VETATUR     [7]
Can. 1127      statuere, quibus praedicta dispensatio concordi ratione concedatur. § 3. Vetatur, ne ante vel post canonicam celebrationem ad normam §
Can. 1210      quae cultui, pietati, religioni exercendis vel promovendis inserviunt, ac vetatur quidquid a loci sanctitate absonum sit. Ordinarius vero per
Can. 1265      et sacramentalium. - § 1. Salvo iure religiosorum mendicantium, vetatur persona quaevis privata, sive physica sive iuridica, sine proprii
Can. 1331      eam declarationem vel manifestationem percipiat. - § 1. Excommunicatus vetatur: 1_ ullam habere participationem ministerialem in celebrandis Eucharistiae Sacrificio
Can. 1331      ad normam § 1, n. 3, sunt illiciti; 3_ vetatur frui privilegiis antea concessis; 4_ nequit valide consequi dignitatem
Can. 1488      instantiam partis, gravi tamen de causa. - § 1. Vetatur uterque emere litem, aut sibi de immodico emolumento vel
Can. 1709      § 2. Misso libello, clericus ordines exercere ipso iure vetatur. - Si Congregatio causam ad tribunal remiserit, serventur, nisi

VETERIBUS     [2]
Can. 0847      2, ab Episcopo consecratis vel benedictis, et quidem, recenter; veteribus ne utatur, nisi adsit necessitas. § 2. Parochus olea
Can. 0939      necessitatibus sufficienti in pyxide seu vasculo serventur, et frequenter, veteribus rite consumptis, renoventur. - Coram tabernaculo, in quo sanctissima

VETET     [4]
Can. 1335      in can. 1333, § 1 recensentur. - Si censura vetet celebrare sacramenta vel sacramentalia vel ponere actum regiminis, vetitum
Can. 1342      perpetuae, neque poenae quas lex vel praeceptum eas constituens vetet per decretum applicare. § 3. Quae in lege vel
Can. 1352      nisi aliud expresse caveatur. - § 1. Si poena vetet recipere sacramenta vel sacramentalia, vetitum suspenditur, quamdiu reus in
Can. 1718      3_ utrum processus iudicialis sit adhibendus an, nisi lex vetet, sit procedendum per decretum extra iudicium. § 2. Ordinarius

VETITAE     [1]
Can. 1365      possunt, non excepta dimissione e statu clericali. - Reus vetitae communicationis in sacris iusta poena puniatur. - Parentes vel

VETITAM     [1]
Can. 1042      administrationem gerit clericis ad normam cann. 285 et 286 vetitam cuius rationem reddere debet, donec, depositis officio et administratione

VETITIS     [2]
Can. 1332      habeat in Ecclesia, non facit suos. - Interdictus tenetur vetitis, de quibus in can. 1331, § 1 nn. 1
Can. 1685      ut quam primum de decreta nullitate matrimonii et de vetitis forte statutis in matrimoniorum et baptizatorum libris mentio fiat

VETITO     [2]
Can. 1077      tempus tantum, gravi de causa eaque perdurante. § 2. Vetito clausulam dirimentem una suprema Ecclesiae auctoritas addere potest. -
Can. 1684      ac decretum vel altera sententia ipsis notificata est, nisi vetito ipsi sententiae aut decreto apposito vel ab Ordinario loci

VETITUM     [6]
Can. 0887      extraneis quoque licite confert, nisi obstet proprii eorum Ordinarii vetitum; illud vero in alieno territorio nemini valide confert, salvo
Can. 0908      fungi, quae sacerdotis celebrantis sunt propriae. - Sacerdotibus catholicis vetitum est una cum sacerdotibus vel ministris Ecclesiarum communitatumve ecclesialium
Can. 1333      declaratoriam actus regiminis suspensus valide ponere nequeat. § 3. Vetitum numquam afficit: 1_ officia vel regiminis potestatem, quae non
Can. 1335      vetet celebrare sacramenta vel sacramentalia vel ponere actum regiminis, vetitum suspenditur, quoties id necessarium sit ad consulendum fidelibus in
Can. 1335      constitutis; quod si censura latae sententiae non sit declarata, vetitum praeterea suspenditur, quoties fidelis petit sacramentum vel sacramentale vel
Can. 1352      § 1. Si poena vetet recipere sacramenta vel sacramentalia, vetitum suspenditur, quamdiu reus in mortis periculo versatur. § 2

VETUS     [1]
Can. 0006      integro ordinatur. § 2. Canones huius Codicis, quatenus ius vetus referunt, aestimandi sunt ratione etiam canonicae traditionis habita. -

VETUSTATE     [1]
Can. 1189      devotioni minus rectae ansa praebeatur. - Imagines pretiosae, idest vetustate, arte, aut cultu praestantes, in ecclesiis vel oratoriis fidelium

VEXATIONES     [1]
Can. 1548      aut coniugi aut proximis consanguineis vel affinibus infamiam, periculosas vexationes, aliave mala gravia obventura timent. - Omnes possunt esse

VI     [54]
Can. 0033      legibus, et eorum praescripta quae legibus sint contraria omni vi carent. § 2. Eadem vim habere desinunt revocatione explicita
Can. 0034      et si quae cum legum praescriptis componi nequeant, omni vi carent. § 3. Vim habere desinunt instructiones non tantum
Can. 0085      dispensandi explicite vel implicite competit sive ipso iure sive vi legitimae delegationis. - Dispensationi obnoxiae non sunt leges quatenus
Can. 0094      iiqui eiusdem moderamen curant. § 3. Quae statutorum praescripta vi potestatis legislativae condita et promulgata sunt, reguntur praescriptis canonum
Can. 0125      positus praesumitur validus. - § 1. Actus positus ex vi ab extrinseco personae illata, cui ipsa nequaquam resistere potuit
Can. 0189      quae acceptatione indiget, nisi intra tres menses acceptetur, omni vi caret; quae acceptatione non indiget effectum sortitur communicatione renuntiantis
Can. 0266      incardinatur Ecclesiae particulari pro cuius servitio promotus est, nisi vi concessionis Sedis Apostolicae ipsi instituto incardinetur. - § 1
Can. 0312      erectionem consociationis aut sectionis consociationis in dioecesi, etiamsi id vi privilegii apostolici fiat, requiritur consensus Episcopi dioecesani scripto datus
Can. 0317      statuta valet etiam pro consociationibus a sodalibus institutorum religiosorum vi apostolici privilegii extra proprias ecclesias vel domos erectis; in
Can. 0328      unionem. - Qui praesunt consociationibus laicorum, iis etiam quae vi privilegii apostolici erectae sunt, curent ut suae cum aliis
Can. 0331      atque universae Ecclesiae his in terris Pastor; qui ideo vi muneris sui suprema, plena, immediata et universali in Ecclesia
Can. 0333      ut a quopiam acceptetur. - § 1. Romanus Pontifex, vi sui muneris, non modo in universam Ecclesiam potestate gaudet
Can. 0336      cuius caput est Summus Pontifex cuiusque membra sunt Episcopi vi sacramentalis consecrationis et hierarchica communione cum Collegii capite et
Can. 0346      Episcoporum conferentiis secundum rationem iure peculiari synodi determinatam; alii vi eiusdem iuris deputantur; alii a Romano Pontifice directe nominantur
Can. 0479      usque ad quartum gradum. - § 1. Vicario generali, vi officii, in universa dioecesi competit potestas exsecutiva quae ad
Can. 0508      1. Paenitentiarius canonicus tum ecclesiae cathedralis tum ecclesiae collegialis vi officii habet facultatem ordinariam, quam tamen aliis delegare non
Can. 0536      in quo christifideles una cum illis qui curam pastoralem vi officii sui in paroecia participant, ad actionem pastoralem fovendam
Can. 0566      eas quae iure particulari aut speciali delegatione conceduntur, cappellanus vi officii facultate gaudet audiendi confessiones fidelium suae curae commissorum
Can. 0588      quod, ratione finis seu propositi a fundatore intenti vel vi legitimae traditionis, sub moderamine est clericorum, exercitium ordinis sacri
Can. 0588      illud appellatur quod, ab Ecclesiae auctoritate qua tale agnitum, vi eius naturae, indolis et finis munus habet proprium, a
Can. 0643      est, salvo praescripto can. 684; 4_ qui institutum ingreditur vi, metu gravi aut dolo inductus, vel is quem Superior
Can. 0656      normam iuris libere facta; 4_ sit expressa et absque vi, metu gravi aut dolo emissa; 5_ a legitimo Superiore
Can. 0705      Religiosus ad episcopatum evectus instituti sui sodalis remanet, sed vi voti oboedientiae uni Romano Pontifici obnoxius est, et obligationibus
Can. 0711      praesertim ab intus conferre student. - Instituti saecularis sodalis vi suae consecrationis propriam in populo Dei canonicam condicionem, sive
Can. 0748      respiciunt, quaerere tenentur eamque cognitam amplectendi ac servandi obligatione vi legis divinae adstringuntur et iure gaudent. § 2. Homines
Can. 0749      umquam fas est. - § 1. Infallibilitate in magisterio, vi muneris sui gaudet Summus Pontifex quando ut supremus omnium
Can. 0758      Episcopo eiusque presbyterio, inservire. - Sodales institutorum vitae consecratae, vi propriae Deo consecrationis, peculiari modo Evangelii testimonium reddunt, iidemque
Can. 0759      ab Episcopo in auxilium convenienter assumuntur. - Christifideles laici, vi baptismatis et confirmationis, verbo et vitae christianae exemplo evangelici
Can. 0776      singulis dioecesibus in re catechetica auxilium praebere. - Parochus, vi sui muneris, catecheticam efformationem adultorum, iuvenum et puerorum curare
Can. 0783      fovendo ac sustinendo. - Sodales institutorum vitae consecratae, cum vi ipsius consecrationis sese servitio Ecclesiae dedicent, obligatione tenentur ad
Can. 0815      pari ratione applicantur aliis studiorum superiorum institutis. - Ecclesiae, vi muneris sui veritatem revelatam nuntiandi, propriae sunt universitates vel
Can. 0882      Episcopus; valide hoc sacramentum confert presbyter quoque hac facultate vi iuris universalis aut peculiaris concessionis competentis auctoritatis instructus. -
Can. 0883      aequiparantur; 2_ quoad personam de qua agitur, presbyter qui, vi officii vel mandati Episcopi dioecesani, infantia egressum baptizat aut
Can. 0884      administrent. § 2. Gravi de causa, Episcopus itemque presbyter, vi iuris aut peculiaris concessionis competentis auctoritatis facultate confirmandi donatus
Can. 0967      § 2. Qui facultate confessiones habitualiter excipiendi gaudent sive vi officii sive vi concessionis Ordinarii loci incardinationis aut loci
Can. 0967      facultate confessiones habitualiter excipiendi gaudent sive vi officii sive vi concessionis Ordinarii loci incardinationis aut loci in quo domicilium
Can. 0967      in domo instituti aut societatis diu noctuque degentes, qui vi officii aut concessionis Superioris competentis ad normam cann. 968
Can. 0968      proprios subditos in casu particulari renuerit. - § 1. Vi officii pro sua quisque dicione facultate ad confessiones excipiendas
Can. 0968      itemque parochus aliique qui loco parochi sunt. § 2. Vi officii facultate gaudent confessiones excipiendi suorum subditorum aliorumque, in
Can. 0986      id petant. - § 1. Omnis cui animarum cura vi muneris est demandata, obligatione tenetur providendi ut audiantur confessiones
Can. 1109      vel interdicti vel suspensi ab officio aut tales declarati, vi officii, intra fines sui territorii, valide matrimoniis assistunt non
Can. 1110      alteruter sit ritus latini. - Ordinarius et parochus personalis vi officii matrimonio solummodo eorum valide assistunt, quorum saltem alteruter
Can. 1114      iuris atque, si fieri potest, de licentia parochi, quoties vi delegationis generalis assistit. - Matrimonia celebrentur in paroecia ubi
Can. 1200      tenetur implendi, quod iureiurando firmaverit. § 2. Iusiurandum dolo, vi aut metu gravi extortum, ipso iure nullum est. -
Can. 1273      can. 1274, § 1, paulatim deferatur. - Romanus Pontifex, vi primatus regiminis, est omnium bonorum ecclesiasticorum supremus administrator et
Can. 1319      sola delicta graviora. - § 1. Quatenus quis potest vi potestatis regiminis in foro externo praecepta imponere, eatenus potest
Can. 1323      ignorantiae autem inadvertentia et error aequiparantur 3_ egit ex vi physica vel ex casu fortuito, quem praevidere vel cui
Can. 1395      aliter contra sextum Decalogi praeceptum deliquerit, si quidem delictum vi vel minis vel publice vel cum minore infra aetatem
Can. 1397      monitionem, officii privatione. - Qui homicidium patrat, vel hominem vi aut fraude rapit vel detinet vel mutilat vel graviter
Can. 1469      horis pateat. - § 1. Iudex e territorio suo vi expulsus vel a iurisdictione ibi exercenda impeditus, potest extra
Can. 1484      praestita, si res ferat, idonea cautione; actus autem qualibet vi caret, si intra terminum peremptorium a iudice statuendum, procurator
Can. 1538      facienda. - Confessio vel alia quaevis partis declaratio qualibet vi caret, si constet eam ex errore facti esse prolatam
Can. 1538      si constet eam ex errore facti esse prolatam, aut vi vel metu gravi extortam. - In quolibet iudicii genere
Can. 1620      in tribunali in quo causa definita est; 3_ iudex vi vel metu gravi coactus sententiam tulit; 4_ iudicium factum

VIA     [3]
Can. 0772      latae. § 2. Ad sermonem de doctrina christiana faciendum via radiophonica aut televisifica, serventur praescripta ab Episcoporum conferentia statuta
Can. 0831      atque sodalibus institutorum religiosorum partem habere liceat in tractandis via radiophonica aut televisifica quaestionibus, quae ad doctrinam catholicam aut
Can. 1578      sint de personarum vel rerum vel locorum identitate, qua via et ratione processerint in explendo munere sibi demandato et

VIAE     [1]
Can. 0787      ut ipsis, ratione eorundem ingenio et culturae aptata, aperiantur viae quibus ad evangelicum nuntium cognoscendum adduci valeant. § 2

VIAM     [2]
Can. 0652      adducantur; per orationem et sui abnegationem in pleniorem perfectionis viam introducantur; ad mysterium salutis contemplandum et sacras Scripturas legendas
Can. 1733      mediationem et studium forte adhibitis, ita ut per idoneam viam controversia praecaveatur vel dirimatur. § 2. Episcoporum conferentia statuere

VIAS     [1]
Can. 0944      praesertim in sollemnitate Corporis et Sanguinis Christi, processio per vias publicas ducta. § 2. Episcopi dioecesani est de processionibus

VIASQUE     [1]
Can. 1446      ut de aequa controversiae solutione quaerenda communi consilio curent, viasque ad hoc propositum idoneas ipsis indicet, gravibus quoque hominibus

VIATICI     [3]
Can. 0530      versantur, ad normam can. 883, n. 3; 3_ administratio Viatici necnon unctionis infirmorum, firmo praescripto can. 1003, §§ 2
Can. 0911      § 1. Officium et ius sanctissimam Eucharistiam per modum Viatici ad infirmos deferendi habent parochus et vicarii paroeciales, cappellani
Can. 0921      mortis, quavis ex causa procedenti, sacra communione per modum Viatici reficiantur. § 2. Etiamsi eadem die sacra communione refecti

VIATICUM     [2]
Can. 0566      confessiones fidelium suae curae commissorum, verbi Dei eis praedicandi, Viaticum et unctionem infirmorum administrandi necnon sacramentum confirmationis eis conferendi
Can. 0922      ut sacra communio pluries, distinctis diebus, administretur. - Sanctum Viaticum infirmis ne nimium differatur; qui animarum curam gerunt sedulo

VICARIA     [1]
Can. 0131      2. Potestas regiminis ordinaria potest esse sive propria sive vicaria. § 3. Ei qui delegatum se asserit, onus probandae

VICARIATIBUS     [1]
Can. 0495      Dei ipsi commissae quam maxime provehatur. § 2. In vicariatibus et praefecturis apostolicis Vicarius vel Praefectus constituant consilium ex

VICARIATU     [6]
Can. 0420      convocet collegium competens ad deputandum Administratorem dioecesanum. - In vicariatu vel praefectura apostolica, sede vacante, regimen assumit Pro-Vicarius vel
Can. 0463      7_ vicarii foranei; 8_ unus saltem presbyter ex unoquoque vicariatu foraneo eligendus ab omnibus qui curam animarum inibi habeant
Can. 0502      munera collegii consultorum capitulo cathedrali committantur. § 4. In vicariatu et praefectura apostolica munera collegii consultorum competunt consilio missionis
Can. 0553      dioecesano, auditis pro suo prudenti iudicio sacerdotibus qui in vicariatu de quo agitur ministerium exercent. - § 1. Ad
Can. 0555      tributas, officium et ius est: 1_ actionem pastoralem in vicariatu communem promovendi et coordinandi; 2_ prospiciendi ut clerici sui
Can. 0555      ut domus paroecialis debita diligentia curetur. § 2. In vicariatu sibi concredito vicarius foraneus: 1_ operam det ut clerici

VICARIATUI     [1]
Can. 0553      vel archipresbyter vel alio nomine vocatur, est sacerdos qui vicariatui foraneo praeficitur. § 2. Nisi aliud iure particulari statuatur

VICARIATUR     [1]
Can. 0371      dioecesani, tamquam proprius eius pastor regat. - § 1. Vicariatur apostolicus vel praefectura apostolica est certa populi Dei portio

VICARIATUS     [2]
Can. 0368      nisi aliud constet, assimilantur praelatura territorialis et abbatia territorialis, vicariatus apostolicus et praefectura apostolica necnon administratio apostolica stabiliter erecta
Can. 0374      paroeciae viciniores coniungi possunt in peculiares coetus, uti sunt vicariatus foranei. - § 1. Episcopi, qui ex divina institutione

VICARII     [27]
Can. 0134      qui in iisdem generali gaudent potestate exsecutiva ordinaria, nempe Vicarii generales et episcopales; itemque, pro suis sodalibus, Superiores maiores
Can. 0418      Administratoris dioecesani potestatem obtinet eiusdemque obligationibus tenetur, cessante qualibet Vicarii generalis et Vicarii episcopalis potestate, salvo tamen can. 409
Can. 0418      obtinet eiusdemque obligationibus tenetur, cessante qualibet Vicarii generalis et Vicarii episcopalis potestate, salvo tamen can. 409, § 2; 2_
Can. 0443      concilia particularia vocandi sunt cum suffragio tantum consultivo: 1_ Vicarii generales et Vicarii episcopales omnium in territorio Ecclesiarum particularium
Can. 0443      sunt cum suffragio tantum consultivo: 1_ Vicarii generales et Vicarii episcopales omnium in territorio Ecclesiarum particularium; 2_ Superiores maiores
Can. 0463      obligatione tenentur: 1_ Episcopus coadiutor atque Episcopi auxiliares; 2_ Vicarii generales et Vicarii episcopales, necnon Vicarius iudicialis; 3_ canonici
Can. 0463      Episcopus coadiutor atque Episcopi auxiliares; 2_ Vicarii generales et Vicarii episcopales, necnon Vicarius iudicialis; 3_ canonici ecclesiae cathedralis; 4_
Can. 0463      Episcopo dioecesano determinata; 6_ rector seminarii dioecesani maioris; 7_ vicarii foranei; 8_ unus saltem presbyter ex unoquoque vicariatu foraneo
Can. 0476      constitui etiam possunt ab Episcopo dioecesano unus vel plures Vicarii episcopales, qui nempe aut in determinata dioecesis parte aut
Can. 0478      probitate, prudentia ac rerum gerendarum experientia commendati. § 2. Vicarii generalis et episcopalis munus componi non potest cum munere
Can. 0481      mentem Episcopi dioecesani agant. - § 1. Exspirat potestas Vicarii generalis et Vicarii episcopalis expleto tempore mandati, renuntiatione, itemque
Can. 0481      agant. - § 1. Exspirat potestas Vicarii generalis et Vicarii episcopalis expleto tempore mandati, renuntiatione, itemque, salvis cann. 406
Can. 0481      vacatione. § 2. Suspenso munere Episcopi dioecesani, suspenditur potestas Vicarii generalis et Vicarii episcopalis, nisi episcopali dignitate aucti sint
Can. 0481      Suspenso munere Episcopi dioecesani, suspenditur potestas Vicarii generalis et Vicarii episcopalis, nisi episcopali dignitate aucti sint. - § 1
Can. 0541      plures sint, is qui sit nominatione antiquior, et si vicarii desint, parochus iure particulari definitus. § 2. Qui paroeciae
Can. 0545      aut opportunum sit, parocho adiungi possunt unus aut plures vicarii paroeciales, qui, tamquam parochi cooperatores eiusque sollicitudinis participes, communi
Can. 0548      firmo praescripto can. 682, § 1. - § 1. Vicarii paroecialis obligationes et iura, praeterquam canonibus huius capitis, statutis
Can. 0548      ad parochum referat, ita ut parochus et vicarius aut vicarii, coniunctis viribus, pastorali curae providere valeant paroeciae, cuius simul
Can. 0554      quo agitur ministerium exercent. - § 1. Ad officium vicarii foranei, quod cum officio parochi certae paroeciae non ligatur
Can. 0620      partem eidem aequiparatam, vel domum sui iuris, itemque eorum vicarii. His accedunt Abbas Primas et Superior congregationis monasticae, qui
Can. 0833      consultorum, Administrator dioecesanus; 5_ coram Episcopo dioecesano eiusve delegato, Vicarii generales et Vicarii episcopales necnon Vicarii iudiciales; 6_ coram
Can. 0833      5_ coram Episcopo dioecesano eiusve delegato, Vicarii generales et Vicarii episcopales necnon Vicarii iudiciales; 6_ coram loci Ordinario eiusve
Can. 0833      dioecesano eiusve delegato, Vicarii generales et Vicarii episcopales necnon Vicarii iudiciales; 6_ coram loci Ordinario eiusve delegato, parochi, rector
Can. 0911      per modum Viatici ad infirmos deferendi habent parochus et vicarii paroeciales, cappellani, necnon Superior communitatis in clericalibus institutis religiosis
Can. 1420      adiunctorum seu Vice-officialium. § 4. Tum Vicarius iudicialis tum Vicarii iudiciales adiuncti esse debent sacerdotes, integrae famae, in iure
Can. 1422      iure canonico doctores vel saltem licentiati. - Vicarius iudicialis, Vicarii iudiciales adiuncti et ceteri iudices nominantur ad definitum tempus
Can. 1673      de facto colligendae sunt pleraeque probationes, dummodo accedat consensus Vicarii iudicialis domicilii partis conventae, qui prius ipsam interroget, num

VICARIIS     [3]
Can. 0473      nominetur Vicarius generalis aut, si plures sint, unus ex Vicariis generalibus. § 4. Ubi id expedire iudicaverit, Episcopus, ad
Can. 0473      pastoralem aptius fovendam, constituere potest consilium episcopale, constans scilicet Vicariis generalibus et Vicariis episcopalibus. - Acta curiae quae effectum
Can. 0473      constituere potest consilium episcopale, constans scilicet Vicariis generalibus et Vicariis episcopalibus. - Acta curiae quae effectum iuridicum habere nata

VICARIO     [28]
Can. 0065      a priore Ordinario denegationis rationibus. § 2. Gratia a Vicario generali vel a Vicario episcopali denegata, ab alio Vicario
Can. 0065      rationibus. § 2. Gratia a Vicario generali vel a Vicario episcopali denegata, ab alio Vicario eiusdem Episcopi, etiam habitis
Can. 0065      Vicario generali vel a Vicario episcopali denegata, ab alio Vicario eiusdem Episcopi, etiam habitis a Vicario denegante denegationis rationibus
Can. 0065      denegata, ab alio Vicario eiusdem Episcopi, etiam habitis a Vicario denegante denegationis rationibus, valide concedi nequit. § 3. Gratia
Can. 0065      denegationis rationibus, valide concedi nequit. § 3. Gratia a Vicario generali vel a Vicario episcopali denegata et postea, nulla
Can. 0065      nequit. § 3. Gratia a Vicario generali vel a Vicario episcopali denegata et postea, nulla facta huius denegationis mentione
Can. 0065      denegata nequit valide, etiam facta denegationis mentione, ab eius Vicario generali vel Vicario episcopali, non consentiente Episcopo, impetrari. -
Can. 0065      etiam facta denegationis mentione, ab eius Vicario generali vel Vicario episcopali, non consentiente Episcopo, impetrari. - Rescriptum non fit
Can. 0134      aliisque ipsi in can. 381, § 2 aequiparatis, exclusis Vicario generali et episcopali, nisi de speciali mandato. - §
Can. 0371      adiuncta, in dioecesim nondum est constituta, quaeque pascenda committitur Vicario apostolico aut Praefecto apostolico, qui eam nomine Summi Pontificis
Can. 0413      adsit; eo deficiente aut impedito, alicui Episcopo auxiliari aut Vicario generali vel episcopali aliive sacerdoti, servato personarum ordine statuto
Can. 0417      intimata. - Vim habent omnia quae gesta sunt a Vicario generali aut Vicario episcopali, donec certam de obitu Episcopi
Can. 0417      habent omnia quae gesta sunt a Vicario generali aut Vicario episcopali, donec certam de obitu Episcopi dioecesani notitiam iidem
Can. 0417      iidem acceperint, itemque quae ab Episcopo dioecesano aut a Vicario generali vel episcopali gesta sunt, donec certam de memoratis
Can. 0420      assumit Pro-Vicarius vel Pro-Praefectus ad hunc tantum effectum a Vicario vel a Praefecto immediate post captam possessionem nominatus, nisi
Can. 0426      deputationem Administratoris dioecesani, dioecesim regat, potestate gaudet quam ius Vicario generali agnoscit. - § 1. Administrator dioecesanus tenetur obligationibus
Can. 0476      personarum coetus, eadem gaudent potestate ordinaria, quae iure universali Vicario generali competit, ad normam canonum qui sequuntur. - §
Can. 0477      ad tempus, in ipso constitutionis actu determinandum. § 2. Vicario generali absente vel legitime impedito, Episcopus dioecesanus alium nominare
Can. 0477      potest, qui eius vices suppleat eadem norma applicatur pro Vicario episcopali. - § 1. Vicarius generalis et episcopalis sint
Can. 0479      consanguineis Episcopi usque ad quartum gradum. - § 1. Vicario generali, vi officii, in universa dioecesi competit potestas exsecutiva
Can. 0479      qui ex iure requirant speciale Episcopi mandatum. § 2. Vicario episcopali ipso iure eadem competit potestas de qua in
Can. 0479      constitutus est, iis causis exceptis quas Episcopus sibi aut Vicario generali reservaverit, aut quae ex iure requirunt speciale Episcopi
Can. 0547      iudicaverit, parocho aut parochis paroeciarum pro quibus constituitur, necnon vicario foraneo, firmo praescripto can. 682, § 1. - §
Can. 0551      oblationes quod attinet, quas occasione perfuncti ministerii pastoralis christifideles vicario faciunt, serventur praescripta can. 531. - Vicarius paroecialis ab
Can. 0555      dioecesanus ab officio libere amovere potest. - § 1. Vicario foraneo, praeter facultates iure particulari ei legitime tributas, officium
Can. 1018      ne iis concedant, quibus ab Episcopo dioecesano aut a Vicario vel Praefecto apostolico accessus ad ordines denegatus fuerit. -
Can. 1420      iudicialem seu Officialem constituere cum potestate ordinaria iudicandi, a Vicario generali distinctum, nisi parvitas dioecesis aut paucitas causarum aliud
Can. 1420      nequit iudicare causas quas Episcopus sibi reservat. § 3. Vicario iudiciali dari possunt adiutores, quibus nomen est Vicariorum iudicialium

VICARIORUM     [2]
Can. 0473      § 2. Ipsius Episcopi dioecesani est coordinare actionem pastoralem Vicariorum sive generalium sive episcopalium; ubi id expendiat, nominari potest
Can. 1420      3. Vicario iudiciali dari possunt adiutores, quibus nomen est Vicariorum iudicialium adiunctorum seu Vice-officialium. § 4. Tum Vicarius iudicialis

VICARIOS     [4]
Can. 0391      Episcopus; potestatem exsecutivam exercet sive per se sive per Vicarios generales aut episcopales ad normam iuris; potestatem iudicialem sive
Can. 0406      § 1, Episcopus dioecesanus auxiliarem vel auxiliares suos constituat Vicarios generales vel saltem Vicarios episcopales, ab auctoritate sua, aut
Can. 0406      auxiliarem vel auxiliares suos constituat Vicarios generales vel saltem Vicarios episcopales, ab auctoritate sua, aut Episcopi coadiutoris vel Episcopi
Can. 0550      § 2. Curet loci Ordinarius ut inter parochum et vicarios aliqua vitae communis consuetudo in domo paroeciali, ubi id

VICARIUM     [11]
Can. 0383      sive per sacerdotes aut paroecias eiusdem ritus, sive per Vicarium episcopalem. § 3. Erga fratres, qui in plena communione
Can. 0391      normam iuris; potestatem iudicialem sive per se sive per Vicarium iudicialem et iudices ad normam iuris. - § 1
Can. 0396      impeditus, per Episcopum coadiutorem, aut per auxiliarem, aut per Vicarium generalem vel episcopalem, aut per alium presbyterum visitet. §
Can. 0462      § 2. Synodo dioecesanae praeest Episcopus dioecesanus, qui tamen Vicarium generalem aut Vicarium episcopalem pro singulis sessionibus synodi ad
Can. 0462      dioecesanae praeest Episcopus dioecesanus, qui tamen Vicarium generalem aut Vicarium episcopalem pro singulis sessionibus synodi ad hoc officium implendum
Can. 0479      ex iure requirunt speciale Episcopi mandatum. § 3. Ad Vicarium generalem atque ad Vicarium episcopalem, intra ambitum eorum competentiae
Can. 0479      Episcopi mandatum. § 3. Ad Vicarium generalem atque ad Vicarium episcopalem, intra ambitum eorum competentiae, pertinent etiam facultates habituales
Can. 0524      personarum acceptione remota ut iudicium de idoneitate ferat, audiat vicarium foraneum aptasque investigationes peragat, auditis, si casus ferat, certis
Can. 0547      nominetur, oportet sit in sacro presbyteratus ordine constitutus. - Vicarium paroecialem libere nominat Episcopus dioecesanus, auditis, si opportunum id
Can. 0554      nominetur ad certum tempus, iure particulare determinatum. § 3. Vicarium foraneum iusta de causa, pro suo prudenti arbitrio, Episcopus
Can. 1420      tribunal appellationis. - § 1. Quilibet Episcopus dioecesanus tenetur Vicarium iudicialem seu Officialem constituere cum potestate ordinaria iudicandi, a

VICARIUS     [42]
Can. 0331      concessum et successoribus eius transmittendum, Collegii Episcoporum est caput, Vicarius Christi atque universae Ecclesiae his in terris Pastor; qui
Can. 0400      sui presbyterii, qui in sua dioecesi resideat. § 3. Vicarius apostolicus huic obligationi satisfacere potest per procuratorem etiam in
Can. 0406      quo in can. 403, § 2, ab Episcopo dioecesano Vicarius generalis constituatur; insuper ipsi prae ceteris Episcopus dioecesanus committat
Can. 0409      solas servat potestates et facultates quibus sede plena, tamquam Vicarius generalis vel tamquam Vicarius episcopalis, gaudebat; quod si ad
Can. 0409      facultates quibus sede plena, tamquam Vicarius generalis vel tamquam Vicarius episcopalis, gaudebat; quod si ad munus Administratoris dioecesani, qui
Can. 0463      Episcopi auxiliares; 2_ Vicarii generales et Vicarii episcopales, necnon Vicarius iudicialis; 3_ canonici ecclesiae cathedralis; 4_ membra consilii presbyteralis
Can. 0473      locorum adiuncta iudicio Episcopi aliud suadeant, Moderator curiae nominetur Vicarius generalis aut, si plures sint, unus ex Vicariis generalibus
Can. 0475      1. In unaquaque dioecesi constituendus est ab Episcopo dioecesano Vicarius generalis, qui potestate ordinaria ad normam canonum qui sequuntur
Can. 0475      § 2. Pro regula generali habeatur ut unus constituatur Vicarius generalis, nisi dioecesis amplitudo vel incolarum numerus aut aliae
Can. 0477      competit, ad normam canonum qui sequuntur. - § 1. Vicarius generalis et episcopalis libere ab Episcopo dioecesano nominantur et
Can. 0477      ab ipso libere removeri possunt, firmo praescripto can. 406; Vicarius episcopalis, qui non sit Episcopus auxiliaris nominetur tantum ad
Can. 0478      eadem norma applicatur pro Vicario episcopali. - § 1. Vicarius generalis et episcopalis sint sacerdotes annos nati non minus
Can. 0480      fuerit aut electa fuerit industria personae Episcopi dioecesani. - Vicarius generalis et Vicarius episcopalis de praecipuis negotiis et gerendis
Can. 0480      fuerit industria personae Episcopi dioecesani. - Vicarius generalis et Vicarius episcopalis de praecipuis negotiis et gerendis et gestis Episcopo
Can. 0495      maxime provehatur. § 2. In vicariatibus et praefecturis apostolicis Vicarius vel Praefectus constituant consilium ex tribus saltem presbyteris missionariis
Can. 0541      impedito, ante administratoris paroecialis constitutionem, paroeciae regimen interim assumat vicarius paroecialis; si plures sint, is qui sit nominatione antiquior
Can. 0545      eiusdem auctoritate operam in ministerio pastorali praestent. § 2. Vicarius paroecialis constitui potest sive ut opem ferat in universo
Can. 0546      in diversis simul paroeciis persolvendum. - Ut quis valide vicarius paroecialis nominetur, oportet sit in sacro presbyteratus ordine constitutus
Can. 0548      § 2. Nisi aliud expresse litteris Episcopi dioecesani caveatur, vicarius paroecialis ratione officii obligatione tenetur parochum in universo paroeciali
Can. 0548      ferat ad normam iuris, parochi vicem supplendi. § 3. Vicarius paroecialis regulariter de inceptis pastoralibus prospectis et susceptis ad
Can. 0548      et susceptis ad parochum referat, ita ut parochus et vicarius aut vicarii, coniunctis viribus, pastorali curae providere valeant paroeciae
Can. 0549      paroecialis constitutus fuerit, serventur praescripta can. 541, § 1; vicarius hoc in casu omnibus etiam obligationibus tenetur parochi, excepta
Can. 0550      excepta obligatione applicandi Missam pro populo. - § 1. Vicarius paroecialis obligatione tenetur residendi in paroecia aut, si pro
Can. 0550      possit, provehatur. § 3. Ad tempus feriarum quod attinet, vicarius paroecialis eodem gaudet iure ac parochus. - Ad oblationes
Can. 0552      pastoralis christifideles vicario faciunt, serventur praescripta can. 531. - Vicarius paroecialis ab Episcopo dioecesano aut ab Administratore dioecesano amoveri
Can. 0553      firmo praescripto can. 682, § 2. - § 1. Vicarius foraneus, qui etiam decanus vel archipresbyter vel alio nomine
Can. 0553      foraneo praeficitur. § 2. Nisi aliud iure particulari statuatur, vicarius foraneus nominatur ab Episcopo dioecesano, auditis pro suo prudenti
Can. 0554      inspectis loci ac temporis adiunctis, idoneum iudicaverit. § 2. Vicarius foraneus nominetur ad certum tempus, iure particulare determinatum. §
Can. 0555      debita diligentia curetur. § 2. In vicariatu sibi concredito vicarius foraneus: 1_ operam det ut clerici, iuxta iuris particularis
Can. 0555      difficilioribus versantur circumstantiis aut problematibus anguntur. § 3. Curet vicarius foraneus ut parochi sui districtus, quos graviter aegrotantes noverit
Can. 0555      quae ad Ecclesiam pertine depereant aut asportentur. § 4. Vicarius foraneus obligatione tenetur secundum determinationem ab Episcopo dioecesano factam
Can. 1420      parvitas dioecesis aut paucitas causarum aliud suadeat. § 2. Vicarius iudicialis unum constituit tribunal cum Episcopo, sed nequit iudicare
Can. 1420      est Vicariorum iudicialium adiunctorum seu Vice-officialium. § 4. Tum Vicarius iudicialis tum Vicarii iudiciales adiuncti esse debent sacerdotes, integrae
Can. 1422      et in iure canonico doctores vel saltem licentiati. - Vicarius iudicialis, Vicarii iudiciales adiuncti et ceteri iudices nominantur ad
Can. 1425      committere potest iudicio trium vel quinque iudicum. § 3. Vicarius iudicialis ad singulas causas cognoscendas iudices ex ordine per
Can. 1425      sibi asciscat. § 5. Iudices semel designatos ne subroget Vicarius iudicialis, nisi ex gravissima causa in decreto exprimenda. -
Can. 1426      ferre. § 2. Eidem praeesse debet, quatenus fieri potest, Vicarius iudicialis vel Vicarius iudicialis adiunctus. - § 1. Si
Can. 1426      Eidem praeesse debet, quatenus fieri potest, Vicarius iudicialis vel Vicarius iudicialis adiunctus. - § 1. Si controversia sit inter
Can. 1449      pars potest eum recusare. § 2. De recusatione videt Vicarius iudicialis; si ipse recusetur, videt Episcopus qui tribunali praeest
Can. 1673      utraque pars in territorio eiusdem Episcoporum conferentiae degat et Vicarius iudicialis domicilii partis conventae, ipsa audita, consentiat; 4_ tribunal
Can. 1685      confirmata sit. - Statim ac sententia facta est exsecutiva, Vicarius iudicialis debet eandem notificare Ordinario loci in quo matrimonium
Can. 1686      fiat. - Recepta petitione ad normam can. 1677 proposita, Vicarius iudicialis vel iudex ab ipso designatus potest, praetermissis sollemnitatibus

VICE     [8]
Can. 0109      in eadem linea et gradu sint affines mulieris, et vice versa. - Filii, qui ad normam legis civilis adoptati
Can. 0161      potest qui aliquem praesentaverit non idoneum repertum, altera tantum vice, intra mensem, alium candidatum praesentare. § 2. Si praesentatus
Can. 0174      sive de gremio sive extraneos ius eligendi pro ea vice transferant, qui nomine omnium ex recepta facultate eligant. §
Can. 0182      facto nulla est, et collegium vel coetus pro ea vice privatur iure eligendi aut postulandi nisi probetur praesidem a
Can. 0355      populo annuntiant; item pallia Metropolitis imponit eorumve procuratoribus tradit, vice Romani Pontificis. - Cardinales obligatione tenentur cum Romano Pontifice
Can. 0399      primum biennium ab inito dioecesis regimine, Episcopus pro ea vice a conficienda et exhibenda relatione abstinere potest. - §
Can. 0425      suffraganeus promotione antiquior, agnita rei veritate, Administratorem pro ea vice deputet; actus autem illius qui contra praescripta § 1
Can. 1093      gradu lineae rectae inter virum et consanguineas mulieris, ac vice versa. - Matrimonium inter se valide contrahere nequeunt qui

VICE-CANCELLARII     [1]
Can. 0482      necesse videatur, cancellario dari potest adiutor, cui nomen sit vice-cancellarii. § 3. Cancellarius necnon vice-cancellarius sunt eo ipso notarii

VICE-CANCELLARIUS     [1]
Can. 0482      adiutor, cui nomen sit vice-cancellarii. § 3. Cancellarius necnon vice-cancellarius sunt eo ipso notarii et secretarii curiae. - §

VICE-OFFICIALIUM     [1]
Can. 1420      possunt adiutores, quibus nomen est Vicariorum iudicialium adiunctorum seu Vice-officialium. § 4. Tum Vicarius iudicialis tum Vicarii iudiciales adiuncti

VICE-RECTOR     [1]
Can. 0239      habeantur rector, qui ei praesit, et si casus ferat vice-rector, oeconomus, atque si alumni in ipso seminario studiis se

VICEM     [3]
Can. 0155      hac declaratione mentio fiat in litteris collationis. - Qui, vicem alterius neglegentis vel impediti supplens, officium confert, nullam inde
Can. 0539      quam primum deputetur administrator paroecialis, sacerdos scilicet qui parochi vicem suppleat ad normam can. 540. - § 1. Administrator
Can. 0548      populo, itemque, si res ferat ad normam iuris, parochi vicem supplendi. § 3. Vicarius paroecialis regulariter de inceptis pastoralibus

VICES     [6]
Can. 0352      - § 1. Cardinalium Collegio praeest Decanus, eiusque impediti vices sustinet Subdecanus; Decanus, vel Subdecanus, nulla in ceteros Cardinales
Can. 0405      universo dioecesis regimine adstant atque eiusdem absentis vel impedit vices supplent. - § 1. Episcopus coadiutor, itemque Episcopus auxiliaris
Can. 0477      legitime impedito, Episcopus dioecesanus alium nominare potest, qui eius vices suppleat eadem norma applicatur pro Vicario episcopali. - §
Can. 0601      oboedientis suspectum, obligat ad submissionem voluntatis erga legitimos Superiores, vices Dei gerentes, cum secundum proprias constitutiones praecipiunt. - Vita
Can. 0647      alia instituti domo sub moderamine alicuius probati religiosi, qui vices magistri novitiorum gerat. § 3. Superior maior permittere potest
Can. 1121      1. Celebrato matrimonio, parochus loci celebrationis vel qui eius vices gerit, etsi neuter eidem astiterit, quam primum adnotet in

VICINARUM     [3]
Can. 0431      can. 421. - § 1. Ut communis diversarum dioecesium vicinarum, iuxta personarum et locorum adiuncta, actio pastoralis promoveatur, utque
Can. 0526      habeat; ob penuriam tamen sacerdotum aut alia adiuncta, plurium vicinarum paroeciarum cura eidem parocho concredi potest. § 2. In
Can. 1215      dioecesanus consensum ne praebeat nisi, audito consilio presbyterali et vicinarum ecclesiarum rectoribus, censeat novam ecclesiam bono animarum inservire posse

VICINIORES     [3]
Can. 0374      Ad curam pastoralem per communem actionem fovendam plures paroeciae viciniores coniungi possunt in peculiares coetus, uti sunt vicariatus foranei
Can. 0431      Episcoporum dioecesanorum inter se relationes aptius foveantur, Ecclesiae particulares viciniores componantur in provincias ecclesiasticas certo territorio circumscriptas. § 2
Can. 0459      - § 1. Foveantur relationes inter Episcoporum conferentias, praesertim viciniores, ad maius bonum promovendum ac tuendum. § 2. Quoties

VICINORES     [1]
Can. 0433      in nationibus ubi numerosiores adsunt Ecclesiae particulares, provinciae ecclesiasticae vicinores, proponente Episcoporum conferentia, a Sancta Sede in regiones ecclesiasticas

VICISSIM     [2]
Can. 1603      huiusmodi adiuncta, servetur ordinatio tribunalis. - § 1. Communicatis vicissim defensionibus atque animadversionibus, utrique parti responsiones exhibere licet, intra
Can. 1637      1. Appellatio facta ab actore prodest etiam convento, et vicissim. § 2. Si plures sunt conventi vel actores et

VIDEANTUR     [9]
Can. 0386      2. Integritatem et unitatem fidei credendae mediis, quae aptiora videantur, firmiter tueatur, iustam tamen libertatem agnoscens in veritatibus ulterius
Can. 0445      et disciplinam ecclesiasticam communem servandam, inducendam aut tuendam opportuna videantur. - Absoluto concilio particulari, praeses curet ut omnia acta
Can. 0779      auxiliis, subsidiis didacticis et communicationis socialis instrumentis, quae efficaciora videantur ut fideles, ratione eorum indoli facultatibus et aetati necnon
Can. 1051      media quae sibi, pro temporis et loci adiunctis, utilia videantur, uti sunt litterae testimoniales, publicationes vel aliae informationes. -
Can. 1233      circumstantiae, peregrinantium frequentia et praesertim fidelium bonum id suadere videantur. - § 1. In sanctuariis abundantius fidelibus suppeditentur media
Can. 1527      1. Probationes cuiuslibet generis, quae ad causam cognoscendam utiles videantur et sint licitae, adduci possunt. § 2. Si pars
Can. 1578      accersiri potest a iudice ut explicationes, quae ulterius necessariae videantur, suppeditet. - § 1. Iudex non peritorum tantum conclusiones
Can. 1718      eo iudicem agere. - § 1. Cum satis collecta videantur elementa, decernat Ordinarius: 1_ num processus ad poenam irrogandam
Can. 1745      adductam eiusque rationes oppugnet, motiva allegans quae insufficientia Episcopo videantur, hic ut valide agat: 1_ invitet illum ut, inspectis

VIDEAT     [1]
Can. 1631      - Si quaestio oriatur de iure appellandi, de ea videat expeditissime tribunal appellationis iuxta normas processus contentiosi oralis. -

VIDEATUR     [21]
Can. 0041      tamen actus administrativi exsecutio adiunctorum personae aut loci ratione videatur inopportuna, exsecutor exsecutionem intermittat; quibus in casibus statim certiorem
Can. 0249      formationem aut ad ministerium pastorale exercendum necessaria vel utilis videatur. - Quae in ipso seminario philosophica et theologica studia
Can. 0344      quidem est: 1_ synodum convocare, quotiescumque id ipsi opportunum videatur, locumque designare ubi coetus habendi sint; 2_ sodalium, qui
Can. 0403      § 3. Sancta Sedes, si magis opportunum id ipsi videatur, ex officio constituere potest Episcopum coadiutorem, qui et ipse
Can. 0439      ipsi Episcoporum conferentiae, approbante Apostolica Sede, necessarium aut utile videatur. § 2. Norma in, § 1 statuta valet etiam
Can. 0440      id, de iudicio maioris partis Episcoporum dioecesanorum provinciae, opportunum videatur, salvo can. 439, § 2. § 2. Sede metropolitana
Can. 0482      eadem in curiae archivo custodiantur. § 2. Si necesse videatur, cancellario dari potest adiutor, cui nomen sit vice-cancellarii. §
Can. 0657      perpetuam admittatur, secus discedat. § 2. Si opportunum vero videatur, periodus professionis; temporariae a competenti Superiore, iuxta ius proprium
Can. 0775      instrumenta praesto sint, catechismum etiam parando, si opportunum id videatur, necnon incepta catechetica fovere atque coordinare. § 2. Episcoporum
Can. 0775      atque coordinare. § 2. Episcoporum conferentiae est, si utile videatur, curare ut catechismi pro suo territorio, praevia Sedis Apostolicae
Can. 0874      vel exceptio iusta de causa parocho aut ministro admittenda videatur; 3_ sit catholicus, confirmatus et sanctissimum Eucharistiae sacramentum iam
Can. 1064      ut debite ordinetur eadem assistentia, auditis etiam, si opportunum videatur, viris et mulieribus experientia et peritia probatis. - §
Can. 1346      emendationi. - Quoties reus plura delicta patraverit, si nimius videatur poenarum ferendae sententiae cumulus, prudenti iudicis arbitrio relinquitur poenas
Can. 1479      cui datus est; quod si non adsit aut non videatur admittendus, ipse iudex tutorem aut curatorem pro causa designabit
Can. 1558      examini subiciendi in ipsa tribunalis sede, nisi aliud iudici videatur. § 2. Cardinales, Patriarchae, Episcopi et ii qui, suae
Can. 1589      partibus, expeditissime decernat utrum proposita incidens quaestio fundamentum habere videatur et nexum cum principali iudicio, an vero sit in
Can. 1590      processu contentioso orali, nisi, attenta rei gravitate, aliud iudici videatur. § 2. Si vero solvi debeat per decretum, tribunal
Can. 1597      causa ad periodum probatoriam pervenerit. - Tertium, cuius interventus videatur necessarius, iudex, auditis partibus, debet in iudicium vocare. -
Can. 1603      semel tantum esto, nisi iudici gravi ex causa iterum videatur concedendum; tunc autem concessio, uni parti facta, alteri quoque
Can. 1717      circumstantias et circa imputabilitatem, nisi haec inquisito omnino superflua videatur. § 2. Cavendum est ne ex hac investigatione bonum
Can. 1739      etiam rescindere, revocare, vel si id Superiori magis expedire videatur, emendare, subrogare, ei obrogare. - Cum alicuius parochi ministerium

VIDEBANTUR     [1]
Can. 1322      usu carent, etsi legem vel praeceptum violaverint dum sani videbantur, delicti in incapaces habentur. - Nulli poenae est obnoxius

VIDELICET     [3]
Can. 0152      differatur. - Nemini conferantur duo vel plura officia incompatibilia, videlicet quae una simul ab eodem adimpleri nequeunt. - §
Can. 0230      non sint lectores vel acolythi, quaedam eorundem officia supplere, videlicet ministerium verbi exercere, precibus liturgicis praeesse, baptismum conferre atque
Can. 0961      ad audiendas singulorum paenitentium confessiones; 2_ adsit gravis necessitas, videlicet quando, attento paenitentium numero, confessariorum copia praesto non est

VIDENDA     [1]
Can. 1413      pio agitur, nisi agatur de mera exsecutione legati, quae videnda est secundum ordinarias competentiae normas. - Ratione conexionis, ab

VIDENDAE     [1]
Can. 1464      statim ab initio postulatum fuerit, et aliae huiusmodi regulariter videndae sunt ante litis contestationem. - § 1. Fatalia legis

VIDERE     [4]
Can. 1405      vel instrumento a Romano Pontifice in forma specifica confirmato videre non potest, nisi ipsius praecesserit mandatum. § 3. Rotae
Can. 1460      proponatur contra iudicis competentiam, hac de re ipse iudex videre debet. § 2. In casu exceptionis de incompetentia relativa
Can. 1654      obvium verborum sensum, exsecutioni mandare. § 2. Licet ei videre de exceptionibus circa modum et vim exsecutionis, non autem
Can. 1736      2, si postea recursus proponatur, is qui de recursu videre debet, ad normam can. 1737, § 3 decernat utrum

VIDERINT     [1]
Can. 1505      § 1. Iudex unicus vel tribunalis collegialis praeses, postquam viderint et rem esse suae competentiae et actori legitimam personam

VIDET     [9]
Can. 1445      de quibus in can. 1416. § 2. Ipsum Tribunal videt de contentionibus ortis ex actu potestatis administrativae ecclesiasticae ad
Can. 1449      abstineat, pars potest eum recusare. § 2. De recusatione videt Vicarius iudicialis; si ipse recusetur, videt Episcopus qui tribunali
Can. 1449      2. De recusatione videt Vicarius iudicialis; si ipse recusetur, videt Episcopus qui tribunali praeest. § 3. Si Episcopus sit
Can. 1449      defensorem vinculi aut alios tribunalis administros, de hac exceptione videt praeses in tribunali collegiali vel ipse iudex, si unicus
Can. 1624      menses a notitia publicationis sententiae. - De querela nullitatis videt ipse iudex qui sententiam tulit; quod si pars vereatur
Can. 1632      alia pars ad aliud tribunal appellationis provocaverit, de causa videt tribunal quod superioris est gradus, salvo can. 1415. -
Can. 1650      2, impugnetur, iudex qui de impugnatione cognoscere debet, si videt hanc probabiliter fundatam esse et irreparabile damnum ex exsecutione
Can. 1733      decretum recursus propositus sit, ipse Superior, qui de recursu videt, recurrentem et decreti auctorem hortetur, quotiescumque spem boni exitus
Can. 1739      ipse compareat ut interrogetur. - Superiori, qui de recursu videt, licet, prout casus ferat, non solum decretum confirmare vel

VIDETUR     [1]
Can. 1718      vel mutet, quoties ex novis elementis aliud sibi decernendum videtur. § 3. In ferendis decretis, de quibus in §

VIGENS     [2]
Can. 0952      2. Ubi desit tale decretum, servetur consuetudo in dioecesi vigens. § 3. Sodales quoque institutorum religiosorum quorumlibet stare debent
Can. 1714      Episcoporum conferentia lata, si qua sit, vel lex civilis vigens in loco ubi conventio initur. - § 1. Nequit

VIGENT     [2]
Can. 0012      A legibus autem universalibus, quae in certo territorio non vigent, eximuntur omnes qui in eo territorio actu versantur. §
Can. 0013      3. Vagi obligantur legibus tam universalibus quam particularibus quae vigent in loco in quo versantur. - Leges, etiam irritantes

VIGENTES     [3]
Can. 0002      actionibus liturgicis celebrandis sunt servandi; quare leges liturgicae hucusque vigentes vim suam retinent, nisi earum aliqua Codicis canonibus sit
Can. 0005      nisi huius Codicis canonibus expresse revocentur. - § 1. Vigentes in praesens contra horum praescripta canonum consuetudines sive universales
Can. 0005      nequeunt, tolerari possunt. § 2. Consuetudines praeter ius hucusque vigentes, sive universales sive particulares, servantur. - § 1. Hoc

VIGENTI     [1]
Can. 0026      - Nisi a competendi legislatore specialiter fuerit probata, consuetudo vigenti iuri canonico contraria aut quae est praeter legem canonicam

VIGENTIS     [2]
Can. 0507      ad normam statuorum, ratione quoque habita usus in regione vigentis. § 2. Clericis ad capitulum non pertinentibus, committi possunt
Can. 1308      quamdiu causa perduret, ad rationem eleemosynae in dioecesi legitime vigentis, Missas legatorum vel quoquo modo fundatas, quae sint per

VIGERE     [1]
Can. 0003      neque iis derogant; eadem idcirco perinde ac in praesens vigere pergent, contrariis huius Codicis praescriptis minime obstantibus. - Iura

VIGESIMUM     [3]
Can. 1031      1. Presbyteratus ne conferatur nisi iis qui aetatis annum vigesimum quintum expleverint et sufficienti gaudeant maturitate, servato insuper intervallo
Can. 1031      destinantur, ad diaconatus ordinem tantummodo post expletum aetatis annum vigesimum tertium admittantur. § 2. Candidatus ad diaconatum permanentem qui
Can. 1031      uxoratus ad eundem diaconatum ne admittatur, nisi post expletum vigesimum quintum saltem aetatis annum; qui matrimonio coniunctus est, nonnisi

VIGESIMUS     [1]
Can. 0658      iure proprio appositas, ad validitatem professionis perpetuae requiritur: 1_ vigesimus primus saltem aetatis annus completus; 2_ praevia professio temporaria

VIGET     [3]
Can. 0109      Affinitur oritur ex matrimonio valido, etsi non consummato, atque viget inter virum et mulieris consanguineos, itemque mulierem inter et
Can. 0208      christifideles omnes, ex eorum quidem in Christo regeneratione, vera viget quoad dignitatem et actionem aequalitas, qua cuncti, secundum propriam
Can. 0280      valde commendatur quaedam vitae communis consuetudo; quae quidem, ubi viget, quantum fieri potest, servanda est. - § 1. Clerici

VIGILANDI     [1]
Can. 0325      administrat, iuxta statutorum praescripta, salvo iure auctoritatis ecclesiasticae competentis vigilandi ut bona fines associationis adhibeantur. § 2. Eadem subest

VIGILANTI     [1]
Can. 0642      ad Superiores maiores ad normam iuris proprii. - Superiores vigilanti cura eos tantum admittant qui, praeter aetatem requisitam, habeant

VIGILANTIAE     [5]
Can. 0305      intendunt, selectum. - § 1. Omnes christifidelium consociationes subsunt vigilantiae auctoritatis ecclesiasticae competentis, cuius est curare ut in iisdem
Can. 0305      auctoritatis regimini secundum praescripta canonum, qui sequuntur. § 2. Vigilantiae Sanctae Sedis subsunt consociationes cuiuslibet generis; vigilantiae Ordinarii loci
Can. 0305      § 2. Vigilantiae Sanctae Sedis subsunt consociationes cuiuslibet generis; vigilantiae Ordinarii loci subsunt consociationes dioecesanae necnon aliae consociationes, quatenus
Can. 0323      consociationes privatae autonomia gaudeant ad normam can. 321, subsunt vigilantiae auctoritatis ecclesiasticae ad normam can. 305, itemque eiusdem auctoritatis
Can. 0615      determinata in tale monasterium gaudeat, ad normam iuris peculiari vigilantiae Episcopi dioecesani comittitur. - § 1. Domus religiosa legitime

VIGILARE     [4]
Can. 0436      - § 1. In dioecesibus suffraganeis Metropolitae competit: 1_ vigilare ut fides et disciplina ecclesiastica accurate serventur, et de
Can. 1284      suum munus implere tenentur. § 2. Exinde debent: 1_ vigilare ne bona suae curae concredita quoquo modo pereant aut
Can. 1301      vivos exsecutor est. § 2. Hoc ex iure Ordinarius vigilare potest ac debet, etiam per visitationem, ut piae voluntates
Can. 1302      debet exigere ut bona fiduciaria in tuto collocentur, itemque vigilare pro exsecutione piae voluntatis ad normam can. 1301. §

VIGILIA     [1]
Can. 0856      ut ordinarie die dominica aut, si fieri possit, in vigilia Paschatis, celebretur. - § 1. Extra casum necessitatis, proprius

VIGINTI     [2]
Can. 1507      can. 1506, decretum citationis in iudicium fieri debet intra viginti dies a facta instantia, de qua in eo canone
Can. 1682      appellationibus, si quae sint, et ceteris iudicii actis, intra viginti dies a sententiae publicatione ad tribunal appellationis ex officio

VII     [1]
Can. 0472      curia ad exercitium potestatis iudicalis pertinent, serventur praescripta Libri VII De processibus de iis autem quae ad administrationem dioecesis

VIIS     [2]
Can. 1341      neque fraterna correctione neque correptione neque aliis pastoralis sollicitudinis viis satis posse scandalum reparari, iustitiam restitui, reum emendari. -
Can. 1348      ei irrogatur, Ordinarius potest opportunis monitis aliisque pastoralis sollicitudinis viis, vel etiam, si res ferat, poenalibus remediis eius utilitati

VIM     [41]
Can. 0002      liturgicis celebrandis sunt servandi; quare leges liturgicae hucusque vigentes vim suam retinent, nisi earum aliqua Codicis canonibus sit contraria
Can. 0006      universales sive particulares, servantur. - § 1. Hoc Codice vim obtinente, abrogantur: 1_ Codex Iuris Canonici anno 1917 promulgatus
Can. 0008      in casibus particularibus alius promulgandi modus fuerit praescriptus, et vim suam exserunt tantum expletis tribus mensibus a die qui
Can. 0016      § 2. Interpretatio authentica per modum legis exhibita eandem vim habet ac lex ipsa et promulgari debet; si verba
Can. 0016      modum sententiae iudicialis aut actus administrativi in re peculiari, vim legis non habet et ligat tantum personas atque afficit
Can. 0023      caveatur. - Ea tantum consuetudo a communitate fidelium introducta vim legis habet, quae a legislatore approbata fuerit, ad normam
Can. 0024      normam canonum qui sequuntur. - § 1. Nulla consuetudo vim legis obtinere potest, quae sit iuri divino contraria. §
Can. 0024      potest, quae sit iuri divino contraria. § 2. Nec vim legis obtinere potest consuetudo contra aut praeter ius canonicum
Can. 0025      iure expresse reprobatur, non est rationabilis. - Nulla consuetudo vim legis obtinet, nisi a communitate legis saltem recipiendae capaci
Can. 0026      iuri canonico contraria aut quae est praeter legem canonicam, vim legis obtinet tantum, si legitime per annos triginta continuos
Can. 0033      legibus sint contraria omni vi carent. § 2. Eadem vim habere desinunt revocatione explicita aut implicita ab auctoritate competenti
Can. 0034      legum praescriptis componi nequeant, omni vi carent. § 3. Vim habere desinunt instructiones non tantum revocatione explicita aut implicita
Can. 0052      saltem summarie, si agaturde decisione, motivis. - Decretum singulare vim habet tantum quoad res de quibus datum est; eas
Can. 0058      normam can. 128, reparandi. - § 1. Decretum singulare vim habere desinit legitima revocatione ab auctoritate competendi facta necnon
Can. 0119      statutis aliud caveatur: 1_ si agatur de electionibus, id vim habet iuris, quod, praesente quidem maiore parte eorum qui
Can. 0119      sit aetate; 2_ si agatur de aliis negotiis, id vim habet iuris, quod, praesente quidem maiore parte eorum qui
Can. 0181      in compromisso fuerit expressum. - § 1. Ut postulatio vim habeat, requiruntur saltem duae tertiae partes suffragiorum. § 2
Can. 0341      iusserit aut dissolverit. - § 1. Concilii Oecumenici decreta vim obligandi non habent nisi una cum Concilii Patribus a
Can. 0341      eius iussu promulgata. § 2. Eadem confirmatione et promulgatione, vim obligandi ut habeant, egent decreta quae ferat Collegium Episcoporum
Can. 0417      Romano Pontifice acceptata, translatione ac privatione Episcopo intimata. - Vim habent omnia quae gesta sunt a Vicario generali aut
Can. 0455      voto deliberativo fruentes ad conferentiam pertinent, proferri debent, atque vim obligandi non obtinent, nisi ab Apostolica Sede recognita, legitime
Can. 0455      § 3. Modus promulgationis et tempus a quo decreta vim suam exserunt, ab ipsa Episcoporum conferentia determinantur. § 4
Can. 0700      acta a consilio suo recognita submittat. - Decretum dimissionis vim non habet, nisi a Sancta Sede confirmatum fuerit, cui
Can. 1103      loci scripto data. - Invalidum est matrimonium initum ob vim vel metum gravem ab extrinseco, etiam haud consulto incussum
Can. 1370      contemptumve excitat, iusta poena puniatur. - § 1. Qui vim physicam in Romanum Pontificem adhibet, in excommunicationem latae sententiae
Can. 1370      etiam in suspensionem latae sententiae incurrit. § 3. Qui vim physicam in clericum vel religiosum adhibet in fidei vel
Can. 1434      promotoris iustitiae vel vinculi defensoris, qui iudicio intersint, eandem vim habet. - Episcopi est promotorem iustitiae et vinculi defensorem
Can. 1500      ius suum non probaverit, resarciendis. - Ad naturam et vim actionis possessoriae quod attinet, serventur praescripta iuris civilis loci
Can. 1522      exstinguit acta processus, non vero acta causae; immo haec vim habere possunt etiam in alia instantia, dummodo causa inter
Can. 1522      re intercedat; sed ad extraneos quod attinet, non aliam vim obtinent nisi documentorum. - Perempti iudicii expensas, quas quisque
Can. 1536      confessio iudicialis et partium declarationes, quae non sint confessiones, vim probandi habere possunt, a iudice aestimandam una cum ceteris
Can. 1542      agnitum a parte sive recognitum a iudice, eandem probandi vim habet adversus auctorem vel subscriptorem et causam ab iis
Can. 1542      habentes, ac confessio extra iudicium facta; adversus extraneos eandem vim habet ac partium declarationes quae non sint confessiones, ad
Can. 1544      an et quanti huiusmodi documenta sint facienda. - Documenta vim probandi in iudicio non habent, nisi originalia sint aut
Can. 1614      publicetur, indicatis modis quibus impugnari potest; neque ante publicationem vim ullam habet, etiamsi dispositiva pars, iudice permittente, partibus significata
Can. 1617      sententiam, sunt decreta quae si mere ordinatoria non sint, vim non habent, nisi saltem summarie motiva exprimant, vel ad
Can. 1618      alio actu expressa remittant. - Sententia interlocutoria vel decretum vim sententiae definitivae habent, si iudicium impediunt vel ipsi iudicio
Can. 1629      iudicis decreto vel a sententia interlocutoria, quae non habeant vim sententiae definitivae, nisi cumuletur cum appellatione a sententia definitiva
Can. 1654      2. Licet ei videre de exceptionibus circa modum et vim exsecutionis, non autem de merito causae; quod si habeat
Can. 1716      alienatione. - § 1. Si lex civilis arbitrali sententiae vim non agnoscat, nisi a iudice confirmetur, sententia arbitralis de
Can. 1716      a iudice confirmetur, sententia arbitralis de controversia ecclesiastica, ut vim habeat in foro canonico, confirmatione indiget iudicis ecclesiastici loci

VINCULA     [7]
Can. 0364      est ut firmiora et efficaciora in dies reddantur unitatis vincula, quae inter Apostolicam Sedem et Ecclesias particulares intercedunt. Ad
Can. 0712      consecratae respiciunt. - Firmis praescriptis cann. 598-601, constitutiones statuant vincula sacra, quibus evangelica consilia in instituto assumuntur, et definiant
Can. 0712      consilia in instituto assumuntur, et definiant obligationes quas eadem vincula inducunt, servata tamen in vitae ratione semper propria instituti
Can. 0720      admittendi in institutum, vel ad probationem vel ad sacra vincula sive temporaria sive perpetua aut definitiva assumenda ad Moderatores
Can. 0722      § 3. Huius probationis modus et tempus ante sacra vincula in instituto primum suscipienda, biennio non brevius, in constitutionibus
Can. 0724      constitutionibus statuendos, perpetuae aequiparatur. - § 1. Institutio post vincula sacra primum assumpta iugiter secundum constitutiones est protrahenda. §
Can. 0728      can. 693. - Indulto discedendi legitime concesso, cessant omnia vincula necnon iura et obligationes ab incorporatione promanantia. - Sodalis

VINCULANTUR     [1]
Can. 0879      christianae prosequentes, Spiritus Sancti dono ditantur atque perfectius Ecclesiae vinculantur, eosdem roborat arctiusque obligat ut verbo et opere testes

VINCULI     [30]
Can. 0590      Summo Pontifici, tamquam supremo eorum Superiori, etiam ratione sacri vinculi oboedientiae parere tenentur. - Quo melius institutorum bono atque
Can. 1271      publicam ecclesiasticam pertinent, spatio triginta annorum. - Episcopi, ratione vinculi unitatis et caritatis, pro suae dioecesis facultatibus, conferant ad
Can. 1432      de nullitate vel solutione matrimonii, constituatur in dioecesi defensor vinculi, qui officio tenetur proponendi et exponendi omnia quae rationabiliter
Can. 1433      - In causis in quibus promotoris iustitiae aut defensoris vinculi praesentia requiritur, iis non citatis, acta irrita sunt, nisi
Can. 1434      iudex partes earumve alteram audiat, etiam promotor iustitiae et vinculi defensor, si iudicio intersint, audiendi sunt; 2_ quoties instantia
Can. 1434      ut iudex aliquid decernere possit, instantia promotoris iustitiae vel vinculi defensoris, qui iudicio intersint, eandem vim habet. - Episcopi
Can. 1435      eandem vim habet. - Episcopi est promotorem iustitiae et vinculi defensorem nominare, qui sint clerici vel laici, integrae famae
Can. 1436      autem in eadem causa, officium promotoris iustitiae et defensoris vinculi gerere potest. § 2. Promotor et defensor constitui possunt
Can. 1447      - Qui causae interfuit tamquam iudex, promotor iustitiae, defensor vinculi, procurator, advocatus, testis aut peritus, nequit postea valide eandem
Can. 1448      adiunctis ab officio suo abstinere debent iustitiae promotor, defensor vinculi, assessor et auditor. - § 1. In casibus, de
Can. 1449      § 4. Si recusatio opponatur contra promotorem iustitiae, defensorem vinculi aut alios tribunalis administros, de hac exceptione videt praeses
Can. 1451      recusatione expeditissime definienda est, auditis partibus, promotore iustitiae vel vinculi defensore, si intersint, neque ipsi recusati sint. § 2
Can. 1533      pro sua prudentia. - Partes, promotor iustitiae et defensor vinculi possunt iudici exhibere articulos, super quibus pars interrogetur. -
Can. 1561      oportet notarius; quapropter partes, vel promotor iustitiae, vel defensor vinculi, vel advocati qui examini intersint, si alias interrogationes testi
Can. 1603      alteri quoque data censeatur. 3§ . Promotor iustitiae et defensor vinculi ius habent iterum replicandi partium responsionibus. - § 1
Can. 1606      sententiam pronuntiare, requisitis tamen animadversionibus promotoris iustitiae et defensoris vinculi, si iudicio intersint. - Causa iudiciali modo pertractata, si
Can. 1612      procurator, nominibus et domiciliis rite designatis, promotor iustitiae, defensor vinculi, si partem in iudicio habuerint. § 2. Referre postea
Can. 1626      se gravatas putant, sed etiam promotor iustitiae aut defensor vinculi, quoties ipsis ius est interveniendi. § 2. Ipse iudex
Can. 1628      sententia se gravatam putat, itemque promotor iustitiae et defensor vinculi in causis in quibus eorum praesentia requiritur, ius habent
Can. 1636      can. 1525. § 2. Si appellatio proposita sit a vinculi defensore vel a promotore iustitiae, renuntiatio fieri potest, nisi
Can. 1636      iustitiae, renuntiatio fieri potest, nisi lex aliter caveat, a vinculi defensore vel promotore iustitiae tribunalis appellationis. - § 1
Can. 1678      novo decreto causae instructionem disponat. - § 1. Defensori vinculi, partium patronis et, si in iudicio sit, etiam promotori
Can. 1682      in primo iudicii gradu, tribunal appellationis, perpensis animadversionibus defensoris vinculi et, si quae sint, etiam partium, suo decreto vel
Can. 1686      ordinarii processus sed citatis partibus et cum interventu defensoris vinculi, matrimonii nullitatem sententia declarare, si ex documento, quod nulli
Can. 1687      mandati procuratoris. - § 1. Adversus hanc declarationem defensor vinculi, si prudenter existimaverit vel vitia de quibus in can
Can. 1688      ius appellandi. - Iudex alterius instantiae, cum interventu defensoris vinculi et auditis partibus, decernet eodem modo, de quo in
Can. 1701      - § 1. In his processibus semper intervenire debet vinculi defensor. § 2. Patronus non admittitur, sed, propter casus
Can. 1705      omnia Episcopus una cum suo voto et animadversionibus defensoris vinculi transmittat ad Sedem Apostolicam. § 2. Si, iudicio Apostolicae
Can. 1711      salvis praescriptis huius tituli. - In his causis defensor vinculi iisdem gaudet iuribus iisdemque tenetur officiis, quibus defensor vinculi
Can. 1711      vinculi iisdem gaudet iuribus iisdemque tenetur officiis, quibus defensor vinculi matrimonialis. - Post secundam sententiam, quae nullitatem sacrae ordinationis

VINCULIS     [2]
Can. 0205      baptizati, qui in eius compage visibili cum Christo iunguntur, vinculis nempe professionis fidei, sacramentorum et ecclesiastici regiminis. - §
Can. 0723      qui idoneus iudicetur, admittatur ad incorporationem perpetuam vel definitivam, vinculis scilicet temporariis semper renovandis. § 4. Incorporatio definitiva, quoad

VINCULO     [12]
Can. 0275      ad unum conspirent opus, ad aedificationem nempe Corporis Christi, vinculo fraternitatis et orationis inter se uniti sint, et cooperationem
Can. 0643      nondum compleverit; 2_ coniux, durante matrimonio; 3_ qui sacro vinculo cum aliquo instituto vitae consecratae actu obstringitur vel in
Can. 0721      1_ qui maiorem aetatem nondum attigerit; 2_ qui sacro vinculo in aliquo instituto vitae consecratae actu obstringitur, aut in
Can. 0723      tempore, candidatus qui idoneus iudicetur, tria consilia evangelica, sacro vinculo firmata, assumat vel ab instituto discedat. § 2. Quae
Can. 0725      curam instituti Moderatores. - Institutum sibi associare potest, aliquo vinculo in constitutionibus determinato, alios christifideles, qui ad evangelicam perfectionem
Can. 0731      2. Inter has sunt societates in quibus sodales, aliquo vinculo constitutionibus definito, consilia evangelica assumunt. - Quae in cann
Can. 1041      3_ qui matrimonium etiam civile tantum attentaverit, vel ipsemet vinculo matrimoniali aut ordine sacro aut voto publico perpetuo castitatis
Can. 1085      can. 1098. - § 1. Invalide matrimonium attentat qui vinculo tenetur prioris matrimonii, quamquam non consummati. § 2. Quamvis
Can. 1425      collegiali trium iudicum reservantur: 1_ causae contentiosae: a) de vinculo sacrae ordinationis; b) de vinculo matrimonii, firmis praescriptis cann
Can. 1425      causae contentiosae: a) de vinculo sacrae ordinationis; b) de vinculo matrimonii, firmis praescriptis cann. 1686 et 1688; 2_ causae
Can. 1704      sit alieno tribunali ad normam can. 1700, animadversiones pro vinculo in eodem foro conficiantur, sed votum de quo in
Can. 1707      documento ecclesiastico vel civili comprobari nequit, alter coniux a vinculo matrimonii solutus non habeatur, nisi post declarationem de morte

VINCULORUM     [2]
Can. 0696      sunt: habitualis neglectus obligationum vitae consecratae; iteratae violationes sacrorum vinculorum; pertinax inoboedientia legitimis praescriptis Superiorum in materia gravi; grave
Can. 0726      temporariae, sodalis institutum libere derelinquere valet vel a sacrorum vinculorum renovatione iusta de causa a Moderatore maiore, audito suo

VINCULUM     [1]
Can. 1134      archivo, adnotetur. - Ex valido matrimonio enascitur inter coniuges vinculum natura sua perpetuum et exclusivum; in matrimonio praeterea christiano

VINDICANDA     [2]
Can. 1296      quonam et contra quemnam instituenda sit ad Ecclesiae iura vindicanda. - Conferentiae Episcoporum est, attentis locorum adiunctis, normas statuere
Can. 1400      sunt: 1_ personarum physicarum vel iuridicarum iura persequenda aut vindicanda, vel facta iuridica declaranda; 2_ delicta, quod spectat ad

VINDICATA     [1]
Can. 1488      aut sibi de immodico emolumento vel rei litigiosae parte vindicata pacisci. Quae si fecerint, nulla est pactio, et a

VINDICATUR     [1]
Can. 0333      coetus ordinariae potestatis obtinet principatum, quoquidem insimul roboratur atque vindicatur potestas propria, ordinaria et immediata, qua in Ecclesias particulares

VINDICENT     [2]
Can. 0221      Christifidelibus competit ut iura, quibus in Ecclesia gaudent, legitime vindicent atque defendant in foro competenti ecclesiastico ad normam iuris
Can. 1222      de consensu eorum qui iura in eadem sibi legitime vindicent, et dummodo animarum bonum nullum inde detrimentum capiat. -

VINDICET     [1]
Can. 0216      promoveant vel sustineant; nullum tamen inceptum nomen catholicum sibi vindicet, nisi consensus accesserit competentis auctoritatis ecclesiasticae. - Christifideles, quippe

VINI     [2]
Can. 0899      Christus Dominus, ministerio sacerdotis, semetipsum, sub speciebus panis et vini substantialiter praesentem, Deo Patri offert atque fidelibus in sua
Can. 0925      specie; in casu autem necessitatis, etiam sub sola specie vini. - In eucharistica celebratione secundum antiquam Ecclesiae latinae traditionem

VINO     [1]
Can. 0924      1. Sacrosanctum eucharisticum Sacrificium offerri debet ex pane et vino, cui modica aqua miscenda est. § 2. Panis debet

VINUM     [1]
Can. 0924      confectus, ita ut nullum sit periculum corruptionis. § 3. Vinum debet esse naturale de genimine vitis et non corruptum

VIOLANT     [1]
Can. 1388      de quibus in can. 983, § 2, qui secretum violant, iusta poena puniantur, non exclusa excommunicatione. - § 1

VIOLANTUR     [1]
Can. 1211      tamen loci non contrarios, permittere potest. - Loca sacra violantur per actiones graviter iniuriosas cum scandalo fidelium ibi positas

VIOLARE     [2]
Can. 0220      laedere, nec ius cuiusque personae ad propriam intimitatem tuendam violare. - § 1. Christifidelibus competit ut iura, quibus in
Can. 1323      explevit; 2_ sine culpa ignoravit se legem vel praeceptum violare; ignorantiae autem inadvertentia et error aequiparantur 3_ egit ex

VIOLAT     [3]
Can. 1388      clericali. - § 1. Confessarius, qui sacramentale sigillum directe violat, in excommunicationem latae sententiae Sedi Apostolicae reservatam incurrit; qui
Can. 1393      gravitate puniantur. - Qui obligationes sibi ex poena impositas violat, iusta poena puniri potest. - § 1. Firmo praescripto
Can. 1396      casus ferat, dimissione e statu clericali. - Qui graviter violat residentiae obligationem cui ratione ecclesiastici officii tenetur, iusta poena

VIOLATIO     [3]
Can. 1321      § 1. Nemo punitur, nisi externa legis vel praecepti violatio, ab eo commissa, sit graviter imputabilis ex dolo vel
Can. 1399      vel aliis legibus statutos, divinae vel canonicae legis externa violatio tunc tantum potest iusta quidem poena puniri, cum specialis
Can. 1741      quae praevideantur non brevi cessaturae; 4_ gravis neglectus vel violatio officiorum paroecialium quae post monitionem persistat; 5_ mala rerum

VIOLATIONE     [2]
Can. 1321      lex vel praeceptum aliter caveat. § 3. Posita externa violatione, imputabilitas praesumitur, nisi aliud appareat. - Qui habitualiter rationis
Can. 1401      quae respiciunt res spirituales et spiritualibus adnexas; 2_ de violatione legum ecclesiasticarum deque omnibus in quibus inest ratio peccati

VIOLATIONES     [1]
Can. 0696      comprobatae, uti sunt: habitualis neglectus obligationum vitae consecratae; iteratae violationes sacrorum vinculorum; pertinax inoboedientia legitimis praescriptis Superiorum in materia

VIOLATIONIS     [3]
Can. 1324      quibus in nn. 4 vel 5. - § 1. Violationis auctor non eximitur a poena, sed poena lege vel
Can. 1399      tunc tantum potest iusta quidem poena puniri, cum specialis violationis gravitas punitionem postulat, et necessitas urget scandala praeveniendi vel
Can. 1546      can. 1548, § 2, n. 2 aut sine periculo violationis secreti servandi. § 2. Attamen si qua saltem documenti

VIOLATO     [1]
Can. 1406      Superiorem infra Romanum Pontificem non habent. - § 1. Violato praescripto can. 1404, acta et decisiones pro infectis habentur

VIOLAVERINT     [1]
Can. 1322      Qui habitualiter rationis usu carent, etsi legem vel praeceptum violaverint dum sani videbantur, delicti in incapaces habentur. - Nulli

VIOLAVIT     [2]
Can. 1321      praecepto statuta is tenetur, qui legem vel praeceptum deliberate violavit; qui vero id egit ex omissione debitae diligentiae, non
Can. 1323      Nulli poenae est obnoxius qui, cum legem vel praeceptum violavit: 1_ sextum decimum aetatis annum nondum explevit; 2_ sine

VIOLENT     [1]
Can. 1457      declarent atque causas cognoscant ac definiant, vel secreti legem violent, vel ex dolo aut gravi neglegentia aliud litigantibus damnum

VIR     [5]
Can. 1024      resoluto iure concedentis. - Sacram ordinationem valide recipit solus vir baptizatus. - § 1. Ad licite ordines presbyteratus vel
Can. 1042      prohibitus. - Sunt a recipiendis ordinibus simpliciter impediti: 1_ vir uxorem habens, nisi ad diaconatum permanentem legitime destinetur; 2_
Can. 1055      535, § 2. - § 1. Matrimoniale foedus, quo vir et mulier inter se totius vitae consortium constituunt, indole
Can. 1057      valet. § 2. Consensus matrimonialis est actus voluntatis, quo vir et mulier foedere irrevocabili sese mutuo tradunt et accipiunt
Can. 1083      si postea occultum impedimentum publicum evaserit. - § 1. Vir ante decimum sextum aetatis annum completum, mulier ante decimum

VIRES     [1]
Can. 0210      ducendam atque ad Ecclesiae incrementum eiusque iugem sanctificationem promovendam vires suas conferre debent. - Omnes christifideles officium habent et

VIRGINEM     [3]
Can. 0276      mentali regulariter incumbant, frequenter ad paenitentiae sacramentum accedant, Deiparam Virginem peculiari veneratione colant, aliisque mediis sanctificationis utantur communibus et
Can. 0663      et alia pietatis exercitia peragant. § 4. Speciali cultu Virginem Deiparam, omnis vitae consecratae exemplum et tutamen, etiam per
Can. 1186      peculiari et filiali christifidelium venerationi commendat Beatam Mariam semper Virginem, Dei Matrem, quam Christus hominum omnium Matrem constituit, atque

VIRGINES     [1]
Can. 0604      ad servitium Ecclesiae, proprio statui consonum, mutuo adiutorio perficiendum, virgines consociari possunt. - Novas formas vitae consecratae approbare uni

VIRGINIS     [1]
Can. 0246      mundo, Deum deprecantur. § 3. Foveantur cultus Beatae Mariae Virginis etiam per mariale rosarium, oratio mentalis aliaque pietatis exercitia

VIRGINUM     [1]
Can. 0604      - § 1. Hisce vitae consecratae formis accedit ordo virginum quae, sanctum propositum emittentes Christum pressius sequendi, ab Episcopo

VIRI     [7]
Can. 0109      inter virum et mulieris consanguineos, itemque mulierem inter et viri consanguineos. § 2. Ita computantur ut qui sunt consanguinei
Can. 0109      consanguineos. § 2. Ita computantur ut qui sunt consanguinei viri, iidem in eadem linea et gradu sint affines mulieris
Can. 0230      sacras a legitima auctoritate ecclesiastica recipiendum. - § 1. Viri laici, qui aetate dotibusque pollent Episcoporum conferentiae decreto statutis
Can. 0233      sacerdotes, praesertim vero Episcopi dioecesani, ut qui maturioris aetatis viri ad ministeria sacra sese vocatos aestiment, prudenter verbo opereque
Can. 0236      ob rationes Episcopus dioecesanus aliter statuerit; 2_ maturioris aetatis viri, sive caelibes sive coniugati, ratione ad tres annos protracta
Can. 0351      1. Qui Cardinales promoveantur, libere a Romano Pontifice seliguntur viri, saltem in ordine presbyteratus constituti, doctrina, moribus, pietate necnon
Can. 1084      1. Impotentia coeundi antecedens et perpetua, sive ex parte viri sive ex parte mulieris, sive absoluta sive relativa, matrimonium

VIRIBUS     [8]
Can. 0548      referat, ita ut parochus et vicarius aut vicarii, coniunctis viribus, pastorali curae providere valeant paroeciae, cuius simul sunt sponsores
Can. 0640      caritatis et paupertatis quasi collectivum reddere satagant et pro viribus ex propriis bonis aliquid conferant ad Ecclesiae necessitatibus et
Can. 0663      et praecipuum sit officium. § 2. Sodales cotidie pro viribus Sacrificium eucharisticum participent, sanctissimum Corpus Christi recipiant et ipsum
Can. 0708      utiliter in conferentiis seu consiliis consociari possunt ut, collatis viribus, allaborent sive ad finem singulorum institutorum plenius assequendum, salvis
Can. 0786      novellae Ecclesiae plene constituantur, cum scilicet instructae sint propriis viribus et sufficientibus mediis, quibus opus evangelizandi per se ipsae
Can. 0800      ac moderandi. § 2. Christifideles scholas catholicas foveant, pro viribus adiutricem operam conferentes ad easdem condendas et sustentandas. -
Can. 1125      deficiendi removere atque sinceram promissionem praestet se omnia pro viribus facturam esse, ut universa proles in Ecclesia catholica baptizetur
Can. 1136      physicam, socialem et culturalem, tum moralem et religiosam pro viribus curandi. - Legitimi sunt filii concepti aut nati ex

VIRIS     [2]
Can. 0443      institutorum religiosorum et societatum vitae apostolicae numero tum pro viris tum pro mulieribus ab Episcoporum conferentia aut a provinciae
Can. 1064      debite ordinetur eadem assistentia, auditis etiam, si opportunum videatur, viris et mulieribus experientia et peritia probatis. - § 1

VIRIUM     [1]
Can. 0323      quidem autonomia consociationibus privatis propria, invigilare et curare ut virium dispersio vitetur, earumque apostolatus exercitium ad bonum commune ordinetur

VIRORUM     [2]
Can. 0614      est de iure Superior maior. - Monasteria monialium cuidam virorum instituto consociata propriam vitae rationem et regimen iuxta constitutiones
Can. 0676      exercenda, in eius communione peragatur. - Laicalia instituta, tum virorum tum mulierum, per misericordiae opera spiritualia et corporalia munus

VIRTUTE     [3]
Can. 0713      ad ordinandas secundum Deus res temporales atque ad mundum virtute Evangelii informandum. Suam etiam cooperationem, iuxta propriam vitae rationem
Can. 0819      facultates ecclesiasticas mittere iuvenes et clericos et sodales indole, virtute et ingenio praestantes. - Curent universitatum et facultatum ecclesiasticarum
Can. 1191      libera Deo facta de bono possibili et meliore, ex virtute religionis impleri debet. § 2. Nisi iure prohibeantur, omnes

VIRTUTES     [2]
Can. 0245      caritate ad propriam sanctificationem conferre; itemque illas excolere discant virtutes quae in hominum consortione pluris fiunt, ita quidem ut
Can. 0652      instituti propriam rite ducendam efformare. § 2. Novitii ad virtutes humanas et christianas excolendas adducantur; per orationem et sui

VIRTUTIBUS     [5]
Can. 0253      Episcopo aut ab Episcopis, quorum interest, iitantum nominentur qui, virtutibus praestantes, laurea doctorali aut licentia potiti sunt in universitate
Can. 0378      fide, bonis moribus, pietate, animarum zelo, sapientia, prudentia et virtutibus humanis excellens, ceterisque dotibus praeditus quae ipsum aptum efficiant
Can. 0521      sana doctrina et morum probitate praestans, animarum zelo aliisque virtutibus praeditus, atque insuper qualitatibus gaudeat quae ad paroeciam, de
Can. 0619      adducant ad sacrae liturgiae celebrationem. Eis exemplo sint in virtutibus colendis et in observantia legum et traditionum proprii instituti
Can. 1029      debita pollent scientia, bona gaudent existimatione, integris moribus probatisque virtutibus atque aliis qualitatibus physicis et psychicis ordini recipiendo congruentibus

VIRUM     [4]
Can. 0109      ex matrimonio valido, etsi non consummato, atque viget inter virum et mulieris consanguineos, itemque mulierem inter et viri consanguineos
Can. 1089      perpetuo castitatis in instituto religioso adstricti sunt. - Inter virum et mulierem abductam vel saltem retentam intuitu matrimonii cum
Can. 1093      et nuptias dirimit in primo gradu lineae rectae inter virum et consanguineas mulieris, ac vice versa. - Matrimonium inter
Can. 1096      contrahentes saltem non ignorent matrimonium esse consortium permanens inter virum et mulierem ordinatum ad prolem, cooperatione aliqua sexuali, procreandam

VIS     [1]
Can. 1536      a iudice aestimandam una cum ceteris causae adiunctis, at vis plenae probationis ipsis tribui nequit, nisi alia accedant elementa

VISIBILI     [1]
Can. 0205      in terris sunt illi baptizati, qui in eius compage visibili cum Christo iunguntur, vinculis nempe professionis fidei, sacramentorum et

VISITANDAE     [1]
Can. 0396      obligatione dioecesis vel ex toto vel ex parte quotannis visitandae, ita ut singulis saltem quinquenniis universam dioecesim, ipse per

VISITANDO     [1]
Can. 0851      instruantur, plures adunando familias atque, ubi fieri possit, eas visitando. - § 1. Quae in canonibus de baptismo adulti

VISITARE     [4]
Can. 0397      2. Sodales institutorum religiosorum iuris pontificii eorumque domos Episcopus visitare potest in casibus tantum iure expressis. - Studeat Episcopus
Can. 0555      secundum determinationem ab Episcopo dioecesano factam, sui districtus paroecias visitare. - Ecclesiarum rectores hic intelleguntur sacerdotes, quibus cura demandatur
Can. 0628      visitent. § 2. Episcopi dioecesani ius et officium est visitare etiam quoad disciplinam religiosam: 1_ monasteria sui iuris de
Can. 0683      caritatis sive spiritualis sive temporalis religiosis commissa, Episcopus dioecesanus visitare potest, sive per se sive per alium, tempore visitationis

VISITARI     [1]
Can. 0199      obligatio oboedientiae, ita ut christifideles a nulla auctoritate ecclesiastica visitari possint et nulli auctoritati iam subsint. - Nisi aliud

VISITATIONE     [1]
Can. 0396      Fas est Episcopo sibi eligere quos maluerit clericos in visitatione comites atque adiutores, reprobato quocumque contrario privilegio vel consuetudine

VISITATIONEM     [3]
Can. 0398      iure expressis. - Studeat Episcopus debita cum diligentia pastoralem visitationem absolvere; caveat ne superfluis sumptibus cuiquam gravis onerosusve sit
Can. 0436      si qui habeantur, Romanum Pontificem certiorem facere; 2_ canonicam visitationem peragere, causa prius ab Apostolica Sede probata, si eam
Can. 1301      ex iure Ordinarius vigilare potest ac debet, etiam per visitationem, ut piae voluntates impleantur, eique ceteri exsecutores, perfuncti munere

VISITATIONI     [1]
Can. 0397      contrario privilegio vel consuetudine. - § 1. Ordinariae episcopali visitationi obnoxiae sunt personae, instituta catholica, res et loca sacra

VISITATIONIS     [5]
Can. 0199      ad normam iuris exercitium ordinis sacri requirit; 7_ ius visitationis et obligatio oboedientiae, ita ut christifideles a nulla auctoritate
Can. 0395      lege personalis in dioecesi residentiae. § 2. Praeterquam causa visitationis Sacrorum Liminum, vel Conciliorum, Episcoporum synodi, Episcoporum conferentiae, quibus
Can. 0535      causa servandis; quae omnia, ab Episcopo dioecesano eiusve delegato, visitationis vel alio opportuno tempore inspicienda, parochus caveat ne ad
Can. 0628      est quoquo modo sodales ab hac obligatione avertere, aut visitationis scopum aliter impedire. - In sua quisque domo Superiores
Can. 0683      visitare potest, sive per se sive per alium, tempore visitationis pastoralis et etiam in casu necessitatis; non vero scholas

VISITATORE     [1]
Can. 0628      proprio territorio sitas. § 3. Sodales fiducialiter agant cum visitatore, cui legitime interroganti respondere tenentur secundum veritatem in caritate

VISITAVERIT     [1]
Can. 1224      per se vel per alium locum ad oratorium destinatum visitaverit et decenter instructum reppererit. § 2. Data autem licentia

VISITENT     [3]
Can. 0259      seminario interdioecesano agatur, Episcopi quorum interest, frequenter seminarium ipsi visitent, in formationem suorum alumnorum necnon in institutionem, quae in
Can. 0619      eorum necessitatibus personalibus convenienter subveniant, infirmos sollicite curent ac visitent, corripiant inquietos, consolentur pusillamines, patientes sint erga omnes. -
Can. 0628      et sodales sibi commissios iuxta normas eiusdem iuris proprii visitent. § 2. Episcopi dioecesani ius et officium est visitare

VISITET     [2]
Can. 0396      per Vicarium generalem vel episcopalem, aut per alium presbyterum visitet. § 2. Fas est Episcopo sibi eligere quos maluerit
Can. 0529      parochus fideles suae curae commissos cognoscere satagat; ideo familias visitet, fidelium sollicitudines, angores et luctus praesertim participans eosque in

VISU     [1]
Can. 1572      quaeve honestas; 2_ utrum de scientia propria, praesertim de visu et auditu proprio testificetur, an de sua opinione, de

VISUM     [1]
Can. 0645      informationes, etiam sub secreto, petere possunt, si ipsis necessarium visum fuerit. - Novitiatus, quo vita in instituto incipitur, ad

VITA     [18]
Can. 0161      2. Si praesentatus ante institutionem factam renuntiaverit aut de vita decesserit, potest qui iure praesentandi pollet, intra mensem ab
Can. 0206      eidem incorporentur expetunt, ideoque hoc ipso voto, sicut et vita fidei, spei et caritatis quam agunt, coniunguntur cum Ecclesia
Can. 0246      caritatem participantes, animi robur pro apostolico labore et pro vita sua spirituali praesertim ex hoc ditissimo fonte hauriant. §
Can. 0269      dioecesano excardinanti, sub secreto si opus sit, de clerici vita, moribus ac studiis opportuna testimonia; 3_ clericus eidem Episcopo
Can. 0276      Ecclesia et in mundo exercent. - § 1. In vita sua ducenda ad sanctitatem persequendam peculiari ratione tenentur clerici
Can. 0489      destruantur documenta causarum criminalium in materia morum, quarum rei vita cesserunt aut quae a decennio sententia condemnatoria absolutae sunt
Can. 0573      amotionem cappellani, servetur praescriptum can. 563. - § 1. Vita consecrata per consiliorum evangelicorum professionem est stabilis vivendi forma
Can. 0574      statum quidam christifideles specialiter a Deo vocantur, ut in vita Ecclesiae peculiari dono fruantur et, secundum finem et spiritum
Can. 0602      vices Dei gerentes, cum secundum proprias constitutiones praecipiunt. - Vita fraterna, unicuique instituto propria, qua sodales omnes in peculiarem
Can. 0603      vitam devovent. § 2. Eremita, uti Deo deditus in vita consecrata, iure agnoscitur si tria evangelica consilia, voto vel
Can. 0607      vel ex rei natura aliud constet. - § 1. Vita religiosa, utpote totius personae consecratio, mirabile in Ecclesia manifestat
Can. 0646      possunt, si ipsis necessarium visum fuerit. - Novitiatus, quo vita in instituto incipitur, ad hoc ordinatur, ut novitii vocationem
Can. 0652      instituti indole et spiritu, fine et disciplina, historia et vita edoceantur atque amore erga Ecclesiam eiusque sacros Pastores imbuantur
Can. 0675      apostolica actio ad ipsam eorundem naturam pertinet. Proinde, tota vita sodalium spiritu apostolico imbuatur, tota vero actio apostolica spiritu
Can. 0785      peragendo assumantur catechistae, christifideles nempe laici debite instructi et vita christiana praestantes, qui, sub moderamine missionarii, doctrinae evangelicae proponendae
Can. 0787      per se ipsae peragere valeant. - § 1. Missionarii, vita ac verbi testimonio, dialogum sincerum cum non credentibus in
Can. 0865      fidei veritatibus obligationibusque christianis sufficienter sit instructus atque in vita christiana per catechumenatum sit probatus; admoneatur etiam ut de
Can. 1161      in radice ne concedatur, nisi probabile sit partes in vita coniugali perseverare velle. - § 1. Si in utraque

VITAE     [130]
Can. 0103      in parochia, dioecesanum. - Sodales institutorum religiosorum et societatum vitae apostolicae domicilium acquirunt in loco ubi sita est domus
Can. 0134      maiores clericalium institutorum religiosorum iuris pontificii et clericalium societatum vitae apostolicae iuris pontificii, qui ordinaria saltem potestate exsecutiva pollent
Can. 0134      § 1 recensentur, exceptis Superioribus institutorum religiosorum et societatum vitae apostolicae. § 3. Quae in canonibus nominatim Episcopo dioecesano
Can. 0214      proprii ritus a legitimis Ecclesiae Pastoribus approbati, utque propriam vitae spiritualis formam sequantur, doctrinae quidem Ecclesiae consentaneam. - Integrum
Can. 0219      gaudent ut a quacumque coactione sint immunes in statu vitae eligendo. - Nemini licet bonam famam, qua quis gaudet
Can. 0246      consortes. - § 1. Celebratio Eucharistica centrum sit totius vitae seminarii, ita ut cotidie alumni, ipsam Christi caritatem participantes
Can. 0246      assuescant alumni, et commendatur ut unusquisque habeat moderatorem suae vitae spiritualis libere quidem electum, cui confidenter conscientiam aperire possit
Can. 0247      sacris Ecclesiae propria sunt, alumni debite reddantur certiores, nulla vitae sacerdotalis difficultate reticita. - Institutio doctrinalis tradenda eo spectat
Can. 0252      alumni integram doctrinam catholicam, divina Revelatione innixam, cognoscant, propriae vitae spiritualis reddant alimentum eamque, in ministerio exercendo rite annuntiare
Can. 0265      alicui Ecclesiae particulari vel praelaturae personali, aut alicui instituto vitae consecratae vel societati hac facultate praeditis, ita ut clerici
Can. 0266      instituto religioso a votis perpetuis professus aut societati clericali vitae apostolicae definitive incorporatus, per receptum diaconatum incardinatur tamquam clericus
Can. 0268      § 2. Per admissionem perpetuam aut definitivam in institutum vitae consecratae aut in societatem vitae apostolicae, clericus qui, ad
Can. 0268      aut definitivam in institutum vitae consecratae aut in societatem vitae apostolicae, clericus qui, ad normam can. 266, § 2
Can. 0278      a competenti auctoritate recognitis, per aptam et convenienter approbatam vitae ordinationem et fraternum iuvamen, sanctitatem suam in ministerii exercitio
Can. 0280      administerium pastorale exercendum confert. - Clericis valde commendatur quaedam vitae communis consuetudo; quae quidem, ubi viget, quantum fieri potest
Can. 0281      naturae, tum locorum temporumque condicionum, quaque ipsi possint necessitatibus vitae suae necnon aequae retributioni eorum, quorum servitio, egent, providere
Can. 0282      sibi suaeque familiae necessitatibus consulant. - § 1. Clerici vitae simplicitatem colant et ab omnibus quae vanitatem sapiunt se
Can. 0298      § 1. In Ecclesia habentur consociationes distinctae ab institutis vitae consecratae et societatibus vitae apostolicae, in quibus christifideles, sive
Can. 0298      habentur consociationes distinctae ab institutis vitae consecratae et societatibus vitae apostolicae, in quibus christifideles, sive clerici sive laici sive
Can. 0311      per mandatarium seu procuratorem exercere valent. - Sodales institutorum vitae consecrate qui consociationibus suo instituto aliquo modo unitis praesunt
Can. 0377      consilio et secreto elenchum componant presbyterorum etiam sodalium institutorum vitae consecrate, ad episcopatum aptiorum eumque Apostolicae Sedi transmittant, firmo
Can. 0383      versantes, animum intendens apostolicum ad eos etiam qui ob vitae suae condicionem ordinaria cura pastorali non satis frui valeant
Can. 0387      obligatione teneri exemplum sanctitatis praebendi in caritate, humilitate et vitae simplicitate, omni ope promovere studeat sanctitatem christifidelium secundum uniuscuiusque
Can. 0443      Ecclesiarum particularium; 2_ Superiores maiores institutorum religiosorum et societatum vitae apostolicae numero tum pro viris tum pro mulieribus ab
Can. 0463      membra consilii presbyteralis; 5_ christifideles laici, etiam sodales institutorum vitae consecratae, a consilio pastorali eligendi, modo et numero ab
Can. 0463      locum substituatur; 9_ aliqui Superiores institutorum religiosorum et societatum vitae apostolicae, quae in dioecesi domum habent, eligendi numero et
Can. 0463      synodi sodales possunt alii quoque, sive clerici, sive institutorum vitae consecratae sodales, sive christifideles laici. § 3. Ad synodum
Can. 0498      incardinati, necnon sacerdotes sodales alicuius instituti religiosi aut societatis vitae apostolicae, qui in dioecesi commorantes, in eiusdem bonum aliquod
Can. 0512      sint cum Ecclesia catholica, tum clericis, tum membris institutorum vitae consecratae, tum praesertim laicis, quique designantur modo ab Episcopo
Can. 0520      potest paroeciam committere instituto religioso clericali vel societati clericali vitae apostolicae, eam erigendo etiam in ecclesia instituti aut societatis
Can. 0529      parentes ad officia propria implenda sustineantur et in familia vitae christianae incrementum foveat. § 2. Partem quam christifideles laici
Can. 0538      Parochus, qui est sodalis instituti religiosi aut in societate vitae apostolicae incardinatus, ad normam can. 682, § 2 amovetur
Can. 0550      Curet loci Ordinarius ut inter parochum et vicarios aliqua vitae communis consuetudo in domo paroeciali, ubi id fieri possit
Can. 0556      nec capitularis, nec adnexa domui communitatis religiosae aut societatis vitae apostolicae, quae in eadem officia celebret. - § 1
Can. 0568      interno instituti sese immiscere. - Pro iis qui ob vitae condicionem ordinaria parochorum cura frui non valent, uti sunt
Can. 0573      gloriam praenuntient. § 2. Quam vivendi formam in institutis vitae consecratae, a competenti Ecclesiae auctoritate canonice erectis, libere assumunt
Can. 0577      crescant et floreant. - Permulta in Ecclesia sunt instituta vitae consecratae, quae donationes habent differentes secundum gratiam quae data
Can. 0579      sunt. - Episcopi dioecesani, in suo quisque territorio, instituta vitae consecrate formali decreto erigere possunt, dummodo Sedes Apostolica consulta
Can. 0580      dummodo Sedes Apostolica consulta fuerit. - Aggregatio alicuius instituti vitae consecratae ad aliud reservatur competenti auctoritati instituti aggregantis, salva
Can. 0582      pertinet, ad normam constitutionum. - Fusiones et uniones institutorum vitae consecratae uni Sedi Apostolicae reservantur; eidem quoque reservantur confoederationes
Can. 0583      quoque reservantur confoederationes et foederationes. - Immutationes in institutis vitae consecratae ea afficientes, quae a Sede Apostolica approbata fuerunt
Can. 0586      instituti pertinet. - § 1. Singulis institutis iusta autonomia vitae, praesertim regiminis, agnoscitur, qua gaudeant in Ecclesia propria disciplina
Can. 0588      congrue recognosci et aptari possunt. - § 1. Status vitae consecratae, suapte natura, non est nec clericalis nec laicalis
Can. 0589      traditione definitum, exercitium ordinis sacri non includens. - Institutum vitae consecratae dicitur iuris pontificii, si a Sede Apostolica erectum
Can. 0590      Sede Apostolica non est consecutum. - § 1. Instituta vitae consecratae, utpote ad Dei totiusque Ecclesiae servitium speciali modo
Can. 0591      sui in universam Ecclesiam primatus, intuitu utilitatis communis, instituta vitae consecratae ab Ordinariorum loci regimine eximere potest sibique soli
Can. 0592      eadem statutis, quilibet supremus Moderatur brevem conspectum status et vitae instituti eidem Apostolicae Sedi mittat. § 2. Cuiuslibet instituti
Can. 0597      cann. 131, 133 et 137-144. - § 1. In vitae consecratae institutum admitti potest quilibet catholicus, recta intentione praeditus
Can. 0603      sint universalis in Christo reconciliationis. - § 1. Praeter vitae consecratae instituta, Ecclesia agnoscit vitam eremiticam seu anachoreticam, qua
Can. 0604      rationem sub ductu eiusdem servet. - § 1. Hisce vitae consecratae formis accedit ordo virginum quae, sanctum propositum emittentes
Can. 0605      mutuo adiutorio perficiendum, virgines consociari possunt. - Novas formas vitae consecratae approbare uni Sedi Apostolicae reservatur. Episcopi dioecesani autem
Can. 0605      approbare uni Sedi Apostolicae reservatur. Episcopi dioecesani autem nova vitae consecratae dona a Spiritu Sancto Ecclesiae concredita discernere satagant
Can. 0606      normis in hac parte contentis. - Quae de institutis vitae consecratae eorumque sodalibus statuuntur, pari iure de utroque sexu
Can. 0614      maior. - Monasteria monialium cuidam virorum instituto consociata propriam vitae rationem et regimen iuxta constitutiones obtinent. Mutua iura et
Can. 0643      durante matrimonio; 3_ qui sacro vinculo cum aliquo instituto vitae consecratae actu obstringitur vel in aliqua societate vitae apostolicae
Can. 0643      instituto vitae consecratae actu obstringitur vel in aliqua societate vitae apostolicae incorporatus est, salvo praescripto can. 684; 4_ qui
Can. 0643      recipit; 5_ qui celaverit suam incorporationem in aliquo instituto vitae consecratae aut in aliqua societate vitae apostolicae. § 2
Can. 0643      in aliquo instituto vitae consecratae aut in aliqua societate vitae apostolicae. § 2. Ius proprium potest alia impedimenta etiam
Can. 0645      agatur de admittendis clericis iisve qui in aliud institutum vitae consecratae, in societatem vitae apostolicae vel in seminarium admissi
Can. 0645      iisve qui in aliud institutum vitae consecratae, in societatem vitae apostolicae vel in seminarium admissi fuerint, requiritur insuper testimonium
Can. 0652      ut in opere institutionis novitiorum pro parte sua cooperentur vitae exemplo et oratione. § 5. Tempus novitiatus, de quo
Can. 0662      propositam et in constitutionibus proprii instituti expressam tamquam supremam vitae regulam habeant. - § 1. Rerum divinarum contemplatio et
Can. 0663      exercitia peragant. § 4. Speciali cultu Virginem Deiparam, omnis vitae consecratae exemplum et tutamen, etiam per mariale rosarium prosequantur
Can. 0673      Superiore maiore. - Omnium religiosorum apostolatus primum in eorum vitae consecratae testimonio consistit, quod oratione et paenitentia fovere tenentur
Can. 0684      § 5. Ut ad institutum saeculare aut ad societatem vitae apostolicae vel ex illis ad institutum religiosum fiat transitus
Can. 0687      exclaustratus exoneratus habetur ab obligationibus, quae cum nova suae vitae condicione componi nequeunt, itemque sub dependentia et cura manet
Can. 0696      imputabiles et iuridice comprobatae, uti sunt: habitualis neglectus obligationum vitae consecratae; iteratae violationes sacrorum vinculorum; pertinax inoboedientia legitimis praescriptis
Can. 0710      cuius supremo moderamine manent. - Institutum saeculare est institutum vitae consecratae, in quo christifideles in saeculo viventes ad caritatis
Can. 0711      sive clericalem, non mutat, servatis iuris praescriptis quae instituta vitae consecratae respiciunt. - Firmis praescriptis cann. 598-601, constitutiones statuant
Can. 0712      definiant obligationes quas eadem vincula inducunt, servata tamen in vitae ratione semper propria instituti saecularitate. - § 1. Sodales
Can. 0713      in saeculo et ex saeculo, participant sive per testimonium vitae christianae et fidelitatis erga suam consecrationem, sive per adiutricem
Can. 0713      mundum virtute Evangelii informandum. Suam etiam cooperationem, iuxta propriam vitae rationem saecularem, in communitatis ecclesialis servitium offerunt. § 3
Can. 0713      communitatis ecclesialis servitium offerunt. § 3. Sodales clerici per vitae consecratae testimonium, praesertim in presbyterio, peculiari caritate apostolica confratribus
Can. 0714      vel soli, vel in sua quisque familia, vel in vitae fraternae coetu, ad normam constitutionum ducant. - § 1
Can. 0719      Eucharistiae celebratio, quantum fieri potest cotidiana, sit totius eorum vitae consecratae fons et robur. § 3. Libere ad sacramentum
Can. 0721      nondum attigerit; 2_ qui sacro vinculo in aliquo instituto vitae consecratae actu obstringitur, aut in societate vitae apostolicae incorporatus
Can. 0721      aliquo instituto vitae consecratae actu obstringitur, aut in societate vitae apostolicae incorporatus est; 3_ coniux durante matrimonio. § 2
Can. 0730      685; ut vero ad institutum religiosum vel ad societatem vitae apostolicae aut ex illis ad institutum saeculare fiat transitus
Can. 0731      Apostolicae, cuius mandatis standum est. - § 1. Institutis vitae consecratae accedunt societates vitae apostolicae, quarum sodales, sine votis
Can. 0731      est. - § 1. Institutis vitae consecratae accedunt societates vitae apostolicae, quarum sodales, sine votis religiosis, finem apostolicum societatis
Can. 0731      prosequuntur et, vitam fraternam in communi ducentes, secundum propriam vitae rationem, per observantiam constitutionum ad perfectionem caritatis tendunt. §
Can. 0732      - Quae in cann. 578-597, et 606 statuuntur, societatibus vitae apostolicae applicantur, salva tamen uniuscuiusque societatis natura societatibus vero
Can. 0744      reservatur licentiam concedere sodali definitive incorporato ad aliam societatem vitae apostolicae transeundi, suspensis interim iuribus et obligationibus propriae societatis
Can. 0744      novam societatem. § 2. Ut transitus fiat ad institutum vitae consecratae vel ex eo ad societatem vitae apostolicae, licentia
Can. 0744      ad institutum vitae consecratae vel ex eo ad societatem vitae apostolicae, licentia requiritur Sanctae Sedis, cuius mandatis standum est
Can. 0758      communione cum Episcopo eiusque presbyterio, inservire. - Sodales institutorum vitae consecratae, vi propriae Deo consecrationis, peculiari modo Evangelii testimonium
Can. 0759      - Christifideles laici, vi baptismatis et confirmationis, verbo et vitae christianae exemplo evangelici nuntii sunt testes; vocari etiam possunt
Can. 0767      liturgici cursum ex textus sacro fidei mysteria et normae vitae christianae exponantur. § 2. In omnibus Missis diebus dominicis
Can. 0771      ut Dei verbum iis quoque fidelibus nuntietur, qui ob vitae suae condicionem communi et ordinaria cura pastorali non satis
Can. 0773      christiani curare, ut fidelium fides, per doctrinae institutionem et vitae christianae experientiam, viva fiat explicita atque operosa. - §
Can. 0774      obligatione tenentur verbo et exemplo filios in fide et vitae christianae praxi efformandi; pari obligatione adstringuntur, qui parentum locum
Can. 0776      sociam sibi operam adhibeat clericorum paroeciae addictorum, sodalium institutorum vitae consecratae necnon societatum vitae apostolicae, habita ratione indolis uniuscuiusque
Can. 0776      clericorum paroeciae addictorum, sodalium institutorum vitae consecratae necnon societatum vitae apostolicae, habita ratione indolis uniuscuiusque instituti, necnon christifidelium laicorum
Can. 0778      illuminetur atque evolvatur. - Curent Superiores religiosi et societatum vitae apostolicae ut in suis ecclesiis, scholis aliisve operibus sibi
Can. 0779      ut fideles, ratione eorum indoli facultatibus et aetati necnon vitae condicionibus aptata, plenius catholicam doctrinam ediscere eamque aptius in
Can. 0783      Ecclesia particulari suscitando, fovendo ac sustinendo. - Sodales institutorum vitae consecratae, cum vi ipsius consecrationis sese servitio Ecclesiae dedicent
Can. 0784      possunt autochthoni vel non, sive clerici saeculares, sive institutorum vitae consecratae vel societatis vitae apostolicae sodales, sive alii christifideles
Can. 0784      sive clerici saeculares, sive institutorum vitae consecratae vel societatis vitae apostolicae sodales, sive alii christifideles laici. - § 1
Can. 0788      in libro ad hoc destinato. § 2. Catechumeni, per vitae christianae institutionem et tirocinium, apte initientur mysterio salutis atque
Can. 0794      divinitus missio concredita est homines adiuvandi, ut ad christianae vitae plenitudinem pervenire valeant. § 2. Animarum pastoribus officium est
Can. 0803      principiis doctrinae catholicae nitatur oportet; magistri recta doctrina et vitae probitate praestent. § 3. Nulla schola, etsi reapse catholica
Can. 0804      in scholis, etiam non catholicis, deputentur magistri recta doctrina, vitae christianae testimonio atque arte paedagogica sint praestantes. - Loci
Can. 0810      qui praeterquam idoneitate scientifica et paedagogica, doctrinae integritate et vitae probitate praestent utque, deficientibus his requisitis, servato modo procedendi
Can. 0833      suscepti muneris; 8_ Superiores in institutis religiosis et societatibus vitae apostolicae clericalibus, ad normam constitutionum. - § 1. Munus
Can. 0835      sunt magni sacerdotes, mysteriorum Dei praecipui dispensatores atque totius vitae liturgicae in Ecclesia sibi commissa moderatores, promotores atque custodes
Can. 0897      quo Sacrificium crucis in saecula perpetuatur, totius cultus et vitae christianae est culmen et fons, quo significatur et efficitur
Can. 0911      necnon Superior communitatis in clericalibus institutis religiosis aut societatibus vitae apostolicae quoad omnes in domo versantes. § 2. In
Can. 0921      communione refecti fuerint, valde tamen suadetur ut qui in vitae discrimen adducti sint, denuo communicent. § 3. Perdurante mortis
Can. 0934      in ecclesia vel oratorio domui instituti religiosi aut societatis vitae apostolicae adnexo; 2_ asservari potest in sacello Episcopi et
Can. 0957      ad loci Ordinarium, in ecclesiis institutorum religiosorum aut societatum vitae apostolicae ad eorum Superiores. - § 1. Parochus necnon
Can. 0968      domo diu noctuque degentium, Superiores instituti religiosi aut societatis vitae apostolicae, si sint clericales iuris pontificii, ad normam constitutionum
Can. 0969      sui Superioris. § 2. Superior instituti religiosi aut societatis vitae apostolicae, de quo in can. 968, § 2, competens
Can. 1019      maiori instituti religiosi clericalis iuris pontificii aut societatis clericalis vitae apostolicae iuris pontificii competit ut suis subditis, iuxta constitutiones
Can. 1052      quod si promovendus sit sodalis instituti religiosi aut societatis vitae apostolicae, eaedem litterae insuper testari debent ipsum in institutum
Can. 1055      Matrimoniale foedus, quo vir et mulier inter se totius vitae consortium constituunt, indole sua naturali ad bonum coniugum atque
Can. 1098      circa aliquam alterius partis qualitatem, quae suapte natura consortium vitae coniugalis graviter perturbare potest, invalide contrahit. - Error circa
Can. 1128      desit ad eorum obligationes adimplendas atque coniuges adiuvent ad vitae coniugalis et familiaris fovendam unitatem. - Praescripta can. 1127
Can. 1135      et ius est ad ea quae pertinent ad consortium vitae coniugalis. - Parentes officium gravissimum et ius primarium habent
Can. 1138      celebrati matrimonii, vel infra dies 300 a die dissolutae vitae coniugalis. - Filii illegitimi legitimantur per subsequens matrimonium parentum
Can. 1172      Ordinario loci concedatur tantummodo presbytero pietate, scientia, prudentia ac vitae integritate praedito. - Ecclesia, sacerdotale munus Christi adimplens, liturgiam
Can. 1174      can. 276, § 2, n. 3; sodales vero institutorum vitae consecratae necnon societatum vitae apostolicae, ad normam suarum constitutionum
Can. 1174      n. 3; sodales vero institutorum vitae consecratae necnon societatum vitae apostolicae, ad normam suarum constitutionum. § 2. Ad participandam
Can. 1179      aliam ecclesiam elegerit. - Exequiae religiosorum aut sodalium societatis vitae apostolicae generatim celebrantur in propria ecclesia aut oratorio a
Can. 1196      atque etiam peregrinos; 2_ Superior instituti religiosi aut societatis vitae apostolicae, si sint clericalia iuris pontificii, quod attinet ad
Can. 1245      opera; idque potest etiam Superior instituti religiosi aut societatis vitae apostolicae, si sint clericalia iuris pontificii, quoad proprios subditos
Can. 1302      3. Bonis fiduciariis alicui sodali instituti religiosi aut societatis vitae apostolicae commissis, si quidem bona sint attributa loco seu
Can. 1302      in instituto clericali iuris pontificii et in clericalibus societatibus vitae apostolicae iuris pontificii, aut Ordinarius eiusdem sodalis proprius in
Can. 1424      in quolibet iudicio duos assessores, clericos vel laicos probatae vitae, sibi consulentes asciscere potest. - § 1. Reprobata contraria
Can. 1448      gradum lineae collateralis, vel ratione tutelae et curatelae, intimae vitae consuetudinis, magnae simultatis, vel lucri faciendi aut damni vitandi
Can. 1742      De parochis qui sunt sodales instituti religiosi aut societatis vitae apostolicae, servetur praescriptum can. 682, § 2. - Renuntiatio

VITAEQUE     [1]
Can. 0509      § 2. Canonicatus Episcopus dioecesanus conferat tantum sacerdotibus doctrina vitaeque integritate praestantibus, qui laudabiliter ministerium exercuerunt. - § 1

VITAM     [57]
Can. 0199      privilegio apostolico; 3_ iura et obligationes quae spiritualem christifidelium vitam directe respiciunt; 4_ fines certi et indubii circumscriptionum ecclesiasticarum
Can. 0207      ad hierarchicam Ecclesiae structuram non spectet, ad eius tamen vitam et sanctitatem pertinet. - Inter christifideles omnes, ex eorum
Can. 0210      pertinent. - Omnes christifideles, secundum propriam condicionem, ad sanctam vitam ducendam atque ad Ecclesiae incrementum eiusque iugem sanctificationem promovendam
Can. 0217      competentis auctoritatis ecclesiasticae. - Christifideles, quippe qui baptismo ad vitam doctrinae evangelicae congruentem ducendam vocentur, ius habent ad educationem
Can. 0226      ad aedificationem populi Dei allaborandi. § 2. Parentes, cum vitam filiis contulerint, gravissima obligatione tenentur et iure gaudent eos
Can. 0235      commendentur pio et idoneo sacerdoti, qui invigilet ut ad vitam spiritualem et ad disciplinam sedulo efformentur. - Aspirantes ad
Can. 0236      Aspirantes ad diaconatum permanentem secundum Episcoporum conferentiae praescripta ad vitam spiritualem alendam informentur atque ad officia eidem ordini propria
Can. 0243      pressius determinentur praesertim disciplinae capita quae ad alumnorum cotidianam vitam et totius seminarii ordinem spectant. - Alumnorum in seminario
Can. 0245      cooperatores adhaereant et sociam cum fratribus operam praestent; per vitam in seminario communem atque per amicitiae coniunctionisque necessitudinem cum
Can. 0276      indefesse adimpleant; 2_ duplici mensa sacrae Scripturae et Eucharistiae vitam suam spiritualem nutriant; enixe igitur sacerdotes invitantur ut cotidie
Can. 0298      clerici et laici simul, communi opera contendunt ad perfectiorem vitam fovendam, aut ad alia apostolatus opera, scilicet ad evangelizationis
Can. 0303      alicuius instituti religiosi participantes, sub altiore eiusdem instituti moderamine, vitam apostolicam ducunt et ad perfectionem christianam contendunt, tertii ordines
Can. 0327      sibi proponunt atque hoc modo intimam inter fidem et vitam magnopere fovent unionem. - Qui praesunt consociationibus laicorum, iis
Can. 0364      in quibus versantur Ecclesiae particulares, deque omnibus quae ipsam vitam Ecclesiae et bonum animarum attingant; 2_ Episcopis actione et
Can. 0384      adimpleant iisdemque praesto sint media et institutiones, quibus ad vitam spiritualem et intellectualem fovendam egeant; item curet ut eorum
Can. 0385      - Episcopus dioecesanus vocationes ad diversa ministeria et ad vitam consecratam quam maxime foveat, speciali cura vocationibus sacerdotalibus et
Can. 0555      promovendi et coordinandi; 2_ prospiciendi ut clerici sui districtus vitam ducant proprio statui congruam atque officiis suis diligenter satisfaciant
Can. 0574      eorum, qui in huiusmodi institutis consilia evangelica profitentur, ad vitam et sanctitatem Ecclesiae pertinet, et ideo ab omnibus in
Can. 0598      fideliter integreque servare, sed etiam secundum ius proprium instituti vitam componere atque ita ad perfectionem sui status contendere. -
Can. 0600      propter nos egenus factus est cum esset dives, praeter vitam re et spiritu pauperem, operose in sobrietate ducendam et
Can. 0603      - § 1. Praeter vitae consecratae instituta, Ecclesia agnoscit vitam eremiticam seu anachoreticam, qua christifideles arctiore a mundo secessu
Can. 0603      et paenitentia, suam in laudem Dei et mundi salutem vitam devovent. § 2. Eremita, uti Deo deditus in vita
Can. 0607      perpetua vel temporaria, elapso tamen tempore renovanda, nuncupant atque vitam fraternam in communi ducunt. § 3. Testimonium publicum a
Can. 0610      et instituti atque in tuto positis iis quae ad vitam religiosam sodalium rite agendam requiruntur, iuxta proprios instituti fines
Can. 0611      ad erigendam domum religiosam alicuius instituti secumfert ius: 1_ vitam ducendi secundum indolem et fines proprios instituti; 2_ opera
Can. 0642      habeant valetudinem, aptam indolem et sufficientes maturitatis qualitates ad vitam instituti propriam amplectendam; quae valetudo, indoles et maturitas comprobentur
Can. 0652      est novitiorum vocationem discernere et comprobare, eosque gradatim ad vitam perfectionis instituti propriam rite ducendam efformare. § 2. Novitii
Can. 0652      Dei cultum in sacra liturgia excolendum praeparentur; rationem addiscant vitam ducendi Deo hominibusque in Christo per consilia evangelica consecratam
Can. 0659      institutis, post primam professionem omnium sodalium institutio perficiatur ad vitam instituti propriam plenius ducendam et ad eius missionem aptius
Can. 0661      opera ne committantur, quae eam impediant. - Per totam vitam religiosi formationem suam spiritualem, doctrinalem et practicam sedulo prosequantur
Can. 0665      - § 1. Religiosi in propria domo religiosa habitent vitam communem servantes, nec ab ea discedant nisi de licentia
Can. 0667      reservata. § 2. Strictior disciplina clausurae in monsteriis ad vitam contemplativam ordinatis servanda est. § 3. Monasteria monialium, quae
Can. 0667      servanda est. § 3. Monasteria monialium, quae integre ad vitam contemplativam ordinantur, clausuram papalem, iuxta normas scilicet ab Apostolica
Can. 0689      sodalem, de quo in § 1, reddit ineptum ad vitam in instituto ducendam, causam constituit eum non admittendi ad
Can. 0714      Dei mundi sanctificationem suo sacro ministerio perficiunt. - Sodales vitam in ordinariis mundi condicionibus vel soli, vel in sua
Can. 0715      dioecesi incardinati ab Episcopo dioecesano dependent, salvis iis quae vitam consecratam in proprio instituto respiciunt. § 2. Qui vero
Can. 0716      religiosorum ab Episcopo dependent. - § 1. Sodales omnes vitam instituti, secundum ius proprium, actuose participent. § 3. Eiusdem
Can. 0721      Praetera, ut quis recipiatur, habeat oportet maturitatem, quae ad vitam instituti propriam recte ducendam est necessaria. - § 1
Can. 0722      spiritu et vivendi modo instituti exerceantur. § 2. Ad vitam secundum evangelica consilia ducendam candidati rite instituantur atque ad
Can. 0731      sine votis religiosis, finem apostolicum societatis proprium prosequuntur et, vitam fraternam in communi ducentes, secundum propriam vitae rationem, per
Can. 0735      ita ut sodales vocationem divinam agnoscentes ad missionem et vitam societatis apte praeparentur. - § 1. In societatibus clericalibus
Can. 0738      subsunt propriis Moderatoribus ad normam constitutionum in iis quae vitam internam et disciplinam societatis respiciunt. § 2. Subsunt quoque
Can. 0740      in domo vel in communitate legitime constituta et servare vitam communem, ad normam iuris proprii, quo quidem etiam absentiae
Can. 0788      et tirocinium, apte initientur mysterio salutis atque introducantur in vitam fidei, liturgiae et caritatis populi Dei atque apostolatus. §
Can. 0795      perfectiorem responsabilitatis sensum libertatisque rectum usum acquirant et ad vitam socialem active participandam conformentur. - § 1. Inter media
Can. 0835      suo modo participando; peculiari modo idem munus participant parentes vitam coniugalem spiritu christiano ducendo et educationem christianam filiorum procurando
Can. 0872      parentibus ad baptismum praesentare itemque operam dare ut baptizatus vitam christianam baptismo congruam ducat obligationesque eidem inhaerentes fideliter adimpleat
Can. 0874      catholicus, confirmatus et sanctissimum Eucharistiae sacramentum iam receperit, idemque vitam ducat fidei et muneri suscipiendo congruam; 4_ nulla poena
Can. 1041      seipsum vel alium graviter et dolose mutilaverit vel sibi vitam adimere tentaverit; 6_ qui actum ordinis posuerit constitutis in
Can. 1063      atque tuentes, ad sanctiorem in dies plenioremque in familia vitam ducendam perveniant. - Ordinarii loci est curare ut debite
Can. 1093      Impedimentum publicae honestatis oritur ex matrimonio invalido post instauratam vitam communem aut ex notorio vel publico concubinatu; et nuptias
Can. 1152      boni familiae sollicitus, veniam non abnuat comparti adulterae atque vitam coniugalem non disrumpat, si tamen eiusdem culpam expresse aut
Can. 1153      seu corporis periculum alteri aut proli facessat, vel aliter vitam communem nimis duram reddat, alteri legitimam praebet causam discedendi
Can. 1155      et educationi. - Coniux innocens laudabiliter alterum coniugem ad vitam coniugalem rursus admittere potest, quo in casu iuri separationis
Can. 1234      abundantius fidelibus suppeditentur media salutis, verbum Dei sedulo annuntiando, vitam liturgicam praesertim per Eucharistiae et paenitentiae celebrationem apte fovendo
Can. 1286      operarum locatione leges etiam civiles, quae ad laborem et vitam socialem attinent, adamussim servent, iuxta principia ab Ecclesia tradita
Can. 1344      vel punitum iri praevideatur; 3_ si reus primum post vitam laudabiliter peractam deliquerit neque necessitas urgeat reparandi scandalum, obligationem

VITANDA     [1]
Can. 1718      ad normam § 1 decernat, consideret Ordinarius num, ad vitanda inutilia iudicia, expediat ut, partibus consentientibus, vel ipse vel

VITANDAM     [1]
Can. 1452      in exceptionibus opponendis supplere, quoties id necessarium censeat ad vitandam graviter iniustam sententiam, firmis praescriptis can. 1600. - Iudices

VITANDAS     [1]
Can. 1730      1730. - § 1. Ad nimias poenalis iudicii moras vitandas potest iudex iudicium de damnis differre usque dum sententiam

VITANDI     [1]
Can. 1448      vitae consuetudinis, magnae simultatis, vel lucri faciendi aut damni vitandi, aliquid ipsius intersit. § 2. In iisdem adiunctis ab

VITANDUM     [1]
Can. 1326      constituta sit, eventum praevidit et nihilominus cautiones ad eum vitandum omisit, quas diligens quilibet adhibuisset. § 2. In casibus

VITAQUE     [1]
Can. 0760      In ministerio verbi, quod sacra Scriptura, Traditione, liturgia, magisterio vitaque Ecclesiae innitatur oportet, Christi mysterium integre ac fideliter proponatur

VITATIS     [2]
Can. 0990      fideliter confitendi. - Nemo prohibetur quominus per interpretem confiteatur, vitatis quidem abusibus et scandalis atque firmo praescripto can. 983
Can. 1738      - Recurrens semper ius habet advocatum vel procuratorem adhibendi, vitatis inutilibus moris; immo vero patronus ex officio constituatur, si

VITENT     [2]
Can. 0285      non indecora, a clericali tamen statu aliena sunt, clerici vitent. § 3. Officia publica, quae participationem in exercitio civilis
Can. 0634      haec capacitas in constitutionibus excludatur vel coarctetur. § 2. Vitent tamen quamlibet speciem luxus, immoderati lucri et bonorum cummulationis

VITENTUR     [2]
Can. 0666      In usu mediorum communicationis socialis servetur necessaria discretio atque vitentur quae sunt vocationi propriae nociva et castitati personae consecratae
Can. 1446      salva iustitia, lites in populo Dei, quantum fieri possit, vitentur et pacifice quam primum componantur. § 2. Iudex in

VITETUR     [5]
Can. 0323      consociationibus privatis propria, invigilare et curare ut virium dispersio vitetur, earumque apostolatus exercitium ad bonum commune ordinetur. - §
Can. 0844      aut vera spiritualis utilitas id suadeat, et dummodo periculum vitetur erroris vel indifferentismi, licet christifidelibus quibus physice aut moraliter
Can. 0938      confectum, et ita clausum ut quam maxime periculum profanationis vitetur. § 4. Gravi de causa, licet sanctissimam Eucharistiam, nocturno
Can. 1293      cautelae a legitima auctoritate praescriptae serventur, ut Ecclesiae damnum vitetur. - § 1. Res alienari minore pretio ordinarie non
Can. 1733      optandum est ut, quoties quis gravatum se decreto putet, vitetur inter ipsum et decreti auctorem contentio atque inter eos

VITIA     [3]
Can. 1459      peculiari decreto, rationibus suffulto, statuendum est. - § 1. Vitia, quibus sententiae nullitas haberi potest, in quolibet iudicii statu
Can. 1505      fundamentum appareat. § 3. Si libellus reiectus fuerit ob vitia quae emendari possunt, actor novum libellum rite confectum potest
Can. 1687      Adversus hanc declarationem defensor vinculi, si prudenter existimaverit vel vitia de quibus in can. 1686 vel dispensationis defectum non

VITIAT     [1]
Can. 1099      aut sacramentalem dignitatem, dummodo non determinet vel voluntatem, non vitiat consensum matrimonialem. - Scientia aut opinio nullitatis matrimonii consensum

VITIO     [4]
Can. 1543      1536, § 2. - Si abrasa, correcta, interpolata aliove vitio documenta infecta demonstrentur, iudicis est aestimare an et quanti
Can. 1620      agitur de causa ad privatorum bonum attinenti. - Sententia vitio insanabilis nullitatis laborat, si: 1_ lata est a iudice
Can. 1622      intra decem annos a die publicationis sententiae. - Sententia vitio sanabilis nullitatis dumtaxat laborat, si: 1_ lata est a
Can. 1629      ipsius Summi Pontificis vel Signaturae Apostolicae; 2_ a sententia vitio nullitatis infecta, nisi cumuletur cum querela nullitatis ad normam

VITIS     [1]
Can. 0924      corruptionis. § 3. Vinum debet esse naturale de genimine vitis et non corruptum. - Sacra communio conferatur sub sola

VIVA     [3]
Can. 0245      spiritum missionalem efformentur, discentes ministerium expletum semper in fide viva et in caritate ad propriam sanctificationem conferre; itemque illas
Can. 0773      fidelium fides, per doctrinae institutionem et vitae christianae experientiam, viva fiat explicita atque operosa. - § 1. Sollicitudo catechesis
Can. 1306      et individua mentione oneris. - § 1. Fundationes, etiam viva voce factae, scripto consignentur. § 2. Alterum tabularum exemplar

VIVAE     [1]
Can. 0059      praescripta, etiam de licentiae concessione necnon de concessionibus gratiarum vivae vocis oraculo valent, nisi aliud constet. - Rescriptum quodlibet

VIVANT     [2]
Can. 0387      celebratione in gratia crescant utque paschale mysterium cognoscant et vivant. - § 1. Episcopus dioecesanus, post captam dioecesis possessionem
Can. 0871      de eius baptismo constet, baptizetur. - Fetus abortivi, si vivant, quatenus fieri potest, baptizentur. - Baptizando, quantum fieri potest

VIVENDI     [8]
Can. 0573      1. Vita consecrata per consiliorum evangelicorum professionem est stabilis vivendi forma qua fideles, Christum sub actione Spiritus Sancti pressius
Can. 0573      Ecclesia signum effecti, caelestem gloriam praenuntient. § 2. Quam vivendi formam in institutis vitae consecratae, a competenti Ecclesiae auctoritate
Can. 0576      e interpretari, eorundem praxim legibus moderati atque stabiles inde vivendi formas canonica approbatione constituere itemque,pro parte sua, curare
Can. 0598      quo consilia evangelica castitatis, paupertatis et oboedientiae, pro sua vivendi ratione, servanda sunt. § 2. Sodales vero omnes debent
Can. 0603      firmata, publice profiteatur in manu Episcopi dioecesani et propriam vivendi rationem sub ductu eiusdem servet. - § 1. Hisce
Can. 0646      novitii vocationem divinam, et quidem instituti propriam, melius agnoscant, vivendi modum instituti experiantur eiusque spiritu mentem et cor informent
Can. 0722      quidem instituti propriam aptius cognoscant iidemque in spiritu et vivendi modo instituti exerceantur. § 2. Ad vitam secundum evangelica
Can. 0745      consensu sui consilii sodali definitive incorporato concedere potest indultum vivendi extra societatem, non tamen ultra triennium, suspensis iuribus et

VIVENDUM     [1]
Can. 0217      personae prosequendam atque simul ad mysterium salutis cognoscendum et vivendum rite instruantur. - Qui disciplinis sacris incumbunt iusta libertate

VIVENTE     [1]
Can. 1675      non expediat. - § 1. Matrimonium quod, utroque coniuge vivente, non fuit accusatum, post mortem alterutrius vel utriusque coniugis

VIVENTES     [1]
Can. 0710      est institutum vitae consecratae, in quo christifideles in saeculo viventes ad caritatis perfectionem contendunt atque ad mundi sanctificationem praesertim

VIVERE     [1]
Can. 0229      praebendum. - § 1. Laici, ut secundum doctrinam christianam vivere valeant, eandemque et ipsi enuntiare atque, si opus sit

VIVI     [1]
Can. 0762      socialis. - Cum Dei populus primum coadunetur verbo Dei vivi, quod ex ore sacerdotum omnino fas est recipere, munus

VIVIFICETUR     [1]
Can. 0822      cooperandi ut instrumentorum communicationis socialis usus humano christianoque spiritu vivificetur. § 3. Omnes christifideles, ii praesertim qui quoquo modo

VIVIS     [2]
Can. 0901      - Integrum est sacerdoti Missam applicare pro quibusvis, tum vivis tum defunctis. - Nisi utilitas christifidelium aliud requirat aut
Can. 1176      defunctis spiritualem opem impetrat eorumque corpora honorat ac simul vivis spei solacium affert, celebrandae sunt ad normam legum liturgicarum

VIVIT     [1]
Can. 0897      Christus Dominus continetur, offertur et sumitur, et qua continuo vivit et crescit Ecclesia. Sacrificium eucharisticum, memoriale mortis et resurrectionis

VIVOS     [4]
Can. 1299      statuere, potest ad causas pias, sive per actum inter vivos sive per actum mortis causa, bona relinquere. § 2
Can. 1300      pias causas donantium vel relinquentium, sive per actum inter vivos sive per actum mortis causa, legitime acceptatae, diligentissime impleantur
Can. 1301      Ordinarius omnium piarum voluntatum tam mortis causa quam inter vivos exsecutor est. § 2. Hoc ex iure Ordinarius vigilare
Can. 1302      Qui bona ad pias causas sive per actum inter vivos sive ex testamento fiduciarie accepit, debet de sua fiducia

VIVUNT     [1]
Can. 0226      testimonium reddant. - § 1. Qui in statu coniugali vivunt, iuxta propriam vocationem, peculiari officio tenentur per matrimonium et

VOCANDI     [3]
Can. 0443      ius habent suffragii deliberativi. § 3. Ad concilia particularia vocandi sunt cum suffragio tantum consultivo: 1_ Vicarii generales et
Can. 0463      implendum delegare potest. - § 1. Ad synodum dioecesanam vocandi sunt uti synodi sodales eamque participandi obligatione tenentur: 1_
Can. 1418      causam advocasse. - Quodlibet tribunal ius habet in auxilium vocandi aliud tribunal ad causam instruendam vel ad actus intimandos

VOCANDIS     [1]
Can. 0166      aut in loco commorationis. § 2. Si quis ex vocandis neglectus et ideo absens fuerit, electio valet; attamen ad

VOCANT     [2]
Can. 0770      illas ordinent praedicationes, quas exercitia spiritualia et sacras missiones vocant, vel alias formas necessitatibus aptatas. - § 1. Solliciti
Can. 1062      1. Matrimonii promissio sive unilateralis sive bilateralis, quam sponsalia vocant, regitur iure particulari, quod ab Episcoporum conferentia, habita ratione

VOCANTUR     [9]
Can. 0204      participes facti, secundum propriam cuiusque condicionem, ad missionem exercendam vocantur, quam Deus Ecclesiae in mundo adimplendam concredidit. § 2
Can. 0207      in Ecclesia ministri sacri, qui in iure et clerici vocantur; ceteri autem et laici nuncupantur. § 2. Ex utraque
Can. 0299      etiamsi ab auctoritate ecclesiastica laudentur vel commendentur, consociationes privatae vocantur. § 3. Nulla christifidelium consociatio privata in Ecclesia agnoscitur
Can. 0301      consociationes quae a competenti auctoritate ecclesiastica eriguntur, consociationes publicae vocantur. - Christifidelium consociationes clericales eae dicuntur, quae sub moderamine
Can. 0303      perfectionem christianam contendunt, tertii ordines dicuntur aliove congruenti nomine vocantur. - § 1. Omnes christifidelium consociationes, sive publicae sive
Can. 0304      consociationes, sive publicae sive privatae, quocumque titulo seu nomine vocantur, sua habeant statuta, quibus definiantur consociationis finis seu obiectum
Can. 0376      cum Collegii capite et membris exercere possunt. - Episcopi vocantur dioecesani, quibus scilicet alicuius dioecesis cura commissa est; ceteri
Can. 0574      2. Ad hunc statum quidam christifideles specialiter a Deo vocantur, ut in vita Ecclesiae peculiari dono fruantur et, secundum
Can. 1265      servari debent, iis non exclusis, qui ex institutione mendicantes vocantur et sunt. - In omnibus ecclesiis et oratoriis, etiam

VOCARE     [4]
Can. 0277      quarum frequentatio ipsorum obligationem ad continentiam servandam in discrimen vocare aut in fidelium scandalum vertere possit. § 3. Competit
Can. 1507      admittitur, debet iudex vel praeses ceteras partes in iudicium vocare seu citare ad litem contestandam, statuens utrum eae scripto
Can. 1597      interventus videatur necessarius, iudex, auditis partibus, debet in iudicium vocare. - § 1. Acquisitis probationibus, iudex decreto partibus et
Can. 1600      in causa iudex potest adhuc eosdem testes vel alios vocare aut alias probationes, quae antea non fuerint petitae, disponere

VOCARI     [10]
Can. 0339      insuper alii aliqui, qui episcopali dignitate non sint insigniti, vocari possunt a suprema Ecclesiae auctoritate, cuius est eorum partes
Can. 0443      demandato in territorio funguntur. § 2. Ad concilia particularia vocari possunt alii Episcopi titulares etiam emeriti in territorio degentes
Can. 0443      in territorio sita sunt. § 4. Ad concilia particularia vocari etiam possunt, cum suffragio tantum consultivo, presbyteri aliique christifideles
Can. 0463      determinatis. § 2. Ad synodum dioecesanam ab Episcopo dioecesano vocari uti synodi sodales possunt alii quoque, sive clerici, sive
Can. 0483      suspicione maiores; in causis quibus fama sacerdotis in discrimen vocari possit, notarius debet esse sacerdos. - Officium notariorum est
Can. 0759      verbo et vitae christianae exemplo evangelici nuntii sunt testes; vocari etiam possunt ut in exercitio ministerii verbi cum Episcopo
Can. 1116      praesto sit alius sacerdos vel diaconus qui adesse possit, vocari et, una cum testibus, matrimonii celebrationi adesse debet, salva
Can. 1430      Ad causas contentiosas, in quibus bonum publicum in discrimen vocari potest, et ad causas poenales constituatur in dioecesi promotor
Can. 1431      Episcopi dioecesani est iudicare utrum bonum publicum in discrimen vocari possit necne, nisi interventus promotoris iustitiae lege praecipiatur vel
Can. 1570      acta seu testificationes publici iuris fiant, denuo ad examen vocari, si iudex id necessarium vel utile ducat, dummodo collusionis

VOCATI     [1]
Can. 0407      Episcopus auxiliaris, quippe qui in partem sollicitudinis Episcopi dioecesani vocati sint, munia sua ita exerceant, ut concordi cum ipso

VOCATIONE     [2]
Can. 0259      eodem tradatur, philosophicam et theologicam invigilent, et de alumnorum vocatione, indole, pietate ac profectu cognitionem sibi comparent, maxime intuitu
Can. 0665      eisdem quaeratur et adiuvetur ut redeat et in sua vocatione perseveret. - In usu mediorum communicationis socialis servetur necessaria

VOCATIONEM     [9]
Can. 0215      moderentur consociationes ad fines caritatis vel pietatis, aut ad vocationem christianam in mundo fovendam, utque conventus habeant ad eosdem
Can. 0226      § 1. Qui in statu coniugali vivunt, iuxta propriam vocationem, peculiari officio tenentur per matrimonium et familiam ad aedificationem
Can. 0387      omni ope promovere studeat sanctitatem christifidelium secundum uniuscuiusque propriam vocationem atque, cum sit praecipuus mysteriorum Dei dispensator, iugiter annitatur
Can. 0587      ac tueri. - § 1. Ad propriam singulorum institutorum vocationem et identitatem fidelius tuendam, in cuiusvis instituti codice fundamentali
Can. 0602      definiatur ut cunctis mutuo adiutorio evadat ad suam cuiusque vocationem adimplendam. Fraterna autem communione, in caritate radicata et fundate
Can. 0646      vita in instituto incipitur, ad hoc ordinatur, ut novitii vocationem divinam, et quidem instituti propriam, melius agnoscant, vivendi modum
Can. 0652      possint. - § 1. Magistri eiusque cooperatorum est novitiorum vocationem discernere et comprobare, eosque gradatim ad vitam perfectionis instituti
Can. 0722      1. Probatio initialis eo ordinetur, ut candidati suam divinam vocationem et quidem instituti propriam aptius cognoscant iidemque in spiritu
Can. 0735      accommodatam, praesertim doctrinalem, spiritualem et apostolicam, ita ut sodales vocationem divinam agnoscentes ad missionem et vitam societatis apte praeparentur

VOCATIONES     [3]
Can. 0233      deque ministrorum in Ecclesia necessitate edoceant, atque incepta ad vocationes fovendas, operibus praesertim ad hoc institutis, suscitent ac sustentent
Can. 0385      assistentiae sociali, ad normam iuris, prospiciatur. - Episcopus dioecesanus vocationes ad diversa ministeria et ad vitam consecratam quam maxime
Can. 0791      In singulis dioecesibus ad cooperationem missionalem fovendam: 1_ promoveantur vocationes missionales; 2_ sacerdos deputetur ad incepta pro missionibus efficaciter

VOCATIONI     [2]
Can. 0666      communicationis socialis servetur necessaria discretio atque vitentur quae sunt vocationi propriae nociva et castitati personae consecratae periculosa. - §
Can. 0719      pro ipso operam impendunt. - § 1. Sodales, ut vocationi suae fideliter respondeant eorumque actio apostolica ex ipsa unione

VOCATIONIBUS     [3]
Can. 0233      sacerdotes, praesertim parochi. Episcopi dioecesani, quorum maxime est de vocationibus provehendis curam habere, populum sibi commissum de momento ministerii
Can. 0256      de universae Ecclesiae necessitatibus, ita ut sollicitudinem habeant de vocationibus promovendis, de quaestionibus missionalibus, oecumenicis necnon de aliis, socialibus
Can. 0385      et ad vitam consecratam quam maxime foveat, speciali cura vocationibus sacerdotalibus et missionalibus adhibita. - § 1. Veritates fidei

VOCATIONIS     [5]
Can. 0246      aliaque pietatis exercitia, quibus alumni spiritum orationis acquirant atque vocationis suae robur consequantur. § 4. Ad sacramentum paenitentiae frequenter
Can. 0652      ita cum magistro suo active collaborent ut gratiae divinae vocationis fideliter respondeant. § 4. Curent instituti sodales, ut in
Can. 0670      omnia quae ad normam constitutionum necessaria sunt ad suae vocationis finem assequendum. - Religiosus munera et officia extra proprium
Can. 0676      est sacerdos vel diaconus; in peculiaribus adiuntis, in suae vocationis gratia fideliter permaneant. - § 1. Superiores et sodales
Can. 0737      ex parte autem societatis, curam sodales ad finem propriae vocationis perducendi, iuxta constitutiones. - § 1. Sodales omnes subsunt

VOCATIONUM     [2]
Can. 0233      - § 1. Universae communitati christianae officium incumbit fovendarum vocationum, ut necessitatibus ministerii sacri in tota Ecclesia sufficienter provideatur
Can. 0234      seminaria minora aliave instituta id genus, in quibus nempe, vocationum fovendarum gratia, provideatur ut peculiaris formatia religiosa una expedire

VOCATOS     [1]
Can. 0233      ut qui maturioris aetatis viri ad ministeria sacra sese vocatos aestiment, prudenter verbo opereque adiuventur ac debite praeparentur. -

VOCATUR     [2]
Can. 0129      divina institutione est in Ecclesia et etiam potestas iurisdictionis vocatur, ad normam praescriptorum iuris, habilis sunt qui ordine sacro
Can. 0553      foraneus, qui etiam decanus vel archipresbyter vel alio nomine vocatur, est sacerdos qui vicariatui foraneo praeficitur. § 2. Nisi

VOCATUS     [4]
Can. 0056      Decretum pro intimato habetur, si is cui destinatur, rite vocatus ad decretum accipiendum vel audiendum, sine iusta causa non
Can. 0414      de suspecto munere. - Quilibet ad normam can. 423 vocatus ut ad interim dioecesis curam pastoralem gerat pro tempore
Can. 0519      sub auctoritate Episcopi dioecesani, cuius in partem ministerii Christi vocatus est, ut pro eadem communitate munera exsequatur docendi, sanctificandi
Can. 1720      probationes, data facultate sese defendendi, significet, nisi reus, rite vocatus, comparere neglexerit; 2_ probationes et argumenta omnia cum duobus

VOCE     [3]
Can. 0171      ad suffragium ferendum: 1_ incapax actus humani; 2_ carens voce activa; 3_ poena excommunicationis innodatus sive per sententiam iudicialem
Can. 0687      Habitum instituti deferre potest, nisi aliud in indulto statuatur. Voce tamen activa et passiva caret. - § 1. Qui
Can. 1306      individua mentione oneris. - § 1. Fundationes, etiam viva voce factae, scripto consignentur. § 2. Alterum tabularum exemplar in

VOCENTUR     [2]
Can. 0217      quippe qui baptismo ad vitam doctrinae evangelicae congruentem ducendam vocentur, ius habent ad educationem christianam, qua ad maturitatem humanae
Can. 0221      quoque est ut, si ad iudicium ab auctoritate competenti vocentur, iudicentur servatis iuris praescriptis, cum aequitate applicandis. § 3

VOCETUR     [1]
Can. 1717      ne ex hac investigatione bonum cuiusquam nomen in discrimen vocetur. § 3. Qui investigationem agit, easdem habet, quas auditor

VOCIS     [1]
Can. 0059      etiam de licentiae concessione necnon de concessionibus gratiarum vivae vocis oraculo valent, nisi aliud constet. - Rescriptum quodlibet impetrari

VOCUM     [1]
Can. 0279      documentis praesertim Conciliorum ac Romanorum Pontificum determinatur, devitantes profanas vocum novitates et falsi nominis scientiam § 2. Sacerdotes, iuxta

VOLUERIT     [2]
Can. 0688      § 1. Qui expleto professionis tempore ab instituto egredi voluerit, illud derelinquere potest. § 2. Qui perdurante professione temporaria
Can. 0707      402, § 2, nisi institutum proprium talem sustentationem providere voluerit; secus Sedes Apostolica aliter provideat. - Superiores maiores utiliter

VOLUNTARIAM     [1]
Can. 0618      filios Dei, ac promoventes cum reverentia personae humanae illorum voluntariam oboedientiam, libenter eos audiant necnon eorum conspirationem in bonum

VOLUNTARIAS     [1]
Can. 0531      deferat, nisi de contraria offerentis voluntate constet quoad oblationes voluntarias; Episcopo dioecesano, audito consilio presbyterali, competit statuere praescripta, quibus

VOLUNTARIE     [2]
Can. 1324      praecesserit et impedierit, et dummodo passio ipsa ne fuerit voluntarie excitata vel nutrita; 4_ a minore, qui aetatem sedecim
Can. 1325      ad delictum patrandum vel excusandum quaesitae, et passio, quae voluntarie excitata vel nutrita sit. - § 1. Iudex gravius

VOLUNTARII     [1]
Can. 0289      clerici itemque candidati ad sacros ordines militiam ne capessant voluntarii, nisi de sui Ordinarii licentia. § 2. Clerici utantur

VOLUNTARIO     [2]
Can. 1046      repetita eadem causa, nisi agatur de irregularitate ex homicidio voluntario aut ex procurato abortu, effectu secuto. - § 1
Can. 1049      mala fide. § 2. Si agatur de irregularitate ex voluntario homicidio aut ex procurato abortu, etiam numerus delictorum ad

VOLUNTARIUM     [1]
Can. 1041      matrimonio valido coniuncta aut eodem voto adstricta; 4_ qui voluntarium homicidium perpetraverit aut abortum procuraverit, effectu secuto, omnesque positive

VOLUNTAS     [3]
Can. 0111      optaverint ut proles in Ecclesia latina baptizaretur; quodsi concors voluntas desit, Ecclesiae rituali ad quam pater petinet adscribitur. §
Can. 0121      bonorum et ad onerum adimpletionem quod attinet, fundatorum oblatorumque voluntas atque iura quaesita salva esse debent. - Si universitas
Can. 1303      1274, § 1, destinari debent, nisi alia fuerit fundatoris voluntas expresse manifestata; secus ipsi personae iuridicae cedunt. - §

VOLUNTATE     [11]
Can. 0111      vel, si alteruter ad eam non pertineat, ambo concordi voluntate optaverint ut proles in Ecclesia latina baptizaretur; quodsi concors
Can. 0122      exsecutorem, servatis quidem in primis tum fundatorum ac oblatorum voluntate tum iuribus quaesitis tum probatis statutis: 1_ ut communia
Can. 0123      personae iuridicae immediate superiori, salvis semper fundatorum vel oblatorum voluntate necnon iuribus quaesitis; extincta persona iuridica privata, eiusdem bonorum
Can. 0206      Ecclesia conectuntur catechumeni, qui nempe, Spiritu Sancto movente, explicita voluntate ut eidem incorporentur expetunt, ideoque hoc ipso voto, sicut
Can. 0241      et intellectualibus, eorum valetudine physica et psychica necnon recta voluntate, habiles aestimantur qui ministeriis sacris perpetuo sese dedicent. §
Can. 0326      normam statutorum determinanda est, salvis iuribus quaesitis atque oblatorum voluntate. - Christifideles laici magni faciant consociationes ad spirituales fines
Can. 0531      recipit ad massam paroecialem deferat, nisi de contraria offerentis voluntate constet quoad oblationes voluntarias; Episcopo dioecesano, audito consilio presbyterali
Can. 0755      redintegratio inter universos christianos, ad quam promovendam Ecclesia ex voluntate Christi tenetur. § 2. Episcoporum item est, et, ad
Can. 1183      prudenti Ordinarii loci iudicio, nisi constet de contraria eorum voluntate et dummodo minister proprius haberi nequeat. - § 1
Can. 1310      oeconomicis atque servata, meliore quo fieri potest modo, fundatoris voluntate, poterit eadem onera aeque imminuere, excepta Missarum reductione, quae
Can. 1326      pergit, ut ex adiunctis prudenter eius pertinacia in mala voluntate conici possit; 2_ eum, qui in dignitate aliqua constitutus

VOLUNTATEM     [10]
Can. 0268      Ecclesiae particulari, transacto quinquennio, ipso iure incardinatur, si talem voluntatem in scriptis manifestaverit tum Episcopo dioecesano Ecclesiae hospitis tum
Can. 0480      et gestis Episcopo dioecesano referre debent, nec umquam contra voluntatem et mentem Episcopi dioecesani agant. - § 1. Exspirat
Can. 0577      benefacientem, sive cum eis in saeculo conversantem, semper autem voluntatem Patris facientem. - Fundatorum mens atque proposita a competenti
Can. 0706      ipsi obveniant non intuitu personae, disponere debet secundum offerentium voluntatem. - § 1. Religiosus Episcopus emeritus habitationis sedem sibi
Can. 0788      libere id petentes, admitti possint. - § 1. Qui voluntatem amplectendi fidem in Christum manifestaverint, expleto tempore praecatechumenatus, liturgicis
Can. 0865      baptizatus. - § 1. Ut adultus baptizari possit, oportet voluntatem baptismum recipiendi manifestaverit, de fidei veritatibus obligationibusque christianis sufficienter
Can. 0954      celebrari possint, earundem celebratio alibi fieri licet, nisi contrariam voluntatem oblatores expresse manifestaverint. - § 1. Qui celebrationem Missarum
Can. 1099      vel indissolubilitatem aut sacramentalem dignitatem, dummodo non determinet vel voluntatem, non vitiat consensum matrimonialem. - Scientia aut opinio nullitatis
Can. 1299      heredes moneri debent de obligatione, qua tenentur, adimplendi testatoris voluntatem. - Voluntates fidelium facultates suas in pias causas donantium
Can. 1328      delictum patrandum egit vel omisit, nec tamen, praeter suam voluntatem, delictum consummavit, non tenetur poena in delictum consummatum statuta

VOLUNTATES     [2]
Can. 1300      debent de obligatione, qua tenentur, adimplendi testatoris voluntatem. - Voluntates fidelium facultates suas in pias causas donantium vel relinquentium
Can. 1301      vigilare potest ac debet, etiam per visitationem, ut piae voluntates impleantur, eique ceteri exsecutores, perfuncti munere, reddere rationem tenentur

VOLUNTATI     [1]
Can. 0618      suam potestatem a Deo per ministerium Ecclesiae receptam exerceant. Voluntati igitur Dei in munere explendo dociles, ipsi subditos regant

VOLUNTATIBUS     [2]
Can. 0616      suppressae provideat ius proprium instituti, salvis fundatorum vel offerentium voluntatibus et iuribus legitime quaesitis. § 2. Suppressio unicae domus
Can. 1301      tenentur. § 3. Clausulae huic Ordinarii iuri contrariae, ultimis voluntatibus adiectae, tamquam non appositae habeantur. - § 1. Qui

VOLUNTATIS     [8]
Can. 0601      Christi usque ad mortem oboedientis suspectum, obligat ad submissionem voluntatis erga legitimos Superiores, vices Dei gerentes, cum secundum proprias
Can. 0752      - Non quidem fidei assensus, religiosum tamen intellectus et voluntatis obsequium praestandum est doctrinae, quam sive Summus Pontifex sive
Can. 1057      potestate suppleri valet. § 2. Consensus matrimonialis est actus voluntatis, quo vir et mulier foedere irrevocabili sese mutuo tradunt
Can. 1101      § 2. At si alterutra vel utraque pars positivo voluntatis actu excludat matrimonium ipsum vel matrimonii essentiale aliquod elementum
Can. 1157      nec postea revocaverit. - Renovatio consensus debet esse novus voluntatis actus in matrimonium, quod pars renovans scit aut opinatur
Can. 1302      fiduciaria in tuto collocentur, itemque vigilare pro exsecutione piae voluntatis ad normam can. 1301. § 3. Bonis fiduciariis alicui
Can. 1324      passionis aestu, qui non omnem tamen mentis deliberationem et voluntatis consensum praecesserit et impedierit, et dummodo passio ipsa ne
Can. 1330      - Delictum quod in declaratione consistat vel in alia voluntatis vel doctrinae vel scientiae manifestatione, tamquam non consummatum censendum

VOLUNTATUM     [2]
Can. 1301      1301, § 3. - § 1. Ordinarius omnium piarum voluntatum tam mortis causa quam inter vivos exsecutor est. §
Can. 1310      quae in fundationibus sunt statuta. - § 1. Fidelium voluntatum pro piis causis reductio, moderatio, commutatio, si fundator potestatem

VOTA     [9]
Can. 0207      hac parte habentur christifideles, qui professione consiliorum evangelicorum per vota aut alia sacra ligamina, ab Ecclesia agnita et sancita
Can. 0573      Ecclesiae auctoritate canonice erectis, libere assumunt christifideles, qui per vota aut alia sacra ligamina iuxta proprias institutorum leges, consilia
Can. 0607      religiosum est societas in qua sodales secundum ius proprium vota publica perpetua vel temporaria, elapso tamen tempore renovanda, nuncupant
Can. 0651      - § 1. Novitiorum magister sit sodalis instituti qui vota perpetua professus sit et legitime designatus. § 2. Magistro
Can. 0701      effectum habet suspensivum. - Legitima dimissione ipso facto cessant vota necnon iura et obligationes ex professione promanantia. Si tamen
Can. 1034      2. Ad eandem admissionem obtinendam non tenetur, qui per vota in clericale institutum cooptatus est. - § 1. Antequam
Can. 1037      publice coram Deo et Ecclesia obligationem caelibatus assumpserint, aut vota perpetua in instituto religioso emiserint. - Diaconus, qui ad
Can. 1196      voti adimpletio sibi praeiudicium afferat. - Praeter Romanum Pontificem, vota privata possunt iusta de causa dispensare, dummodo dispensatio ne
Can. 1198      cui potestas est dispensandi ad normam can. 1196. - Vota ante professionem religiosam emissa suspenduntur, donec vovens in instituto

VOTI     [5]
Can. 0705      ad episcopatum evectus instituti sui sodalis remanet, sed vi voti oboedientiae uni Romano Pontifici obnoxius est, et obligationibus non
Can. 1191      Nisi iure prohibeantur, omnes congruenti rationis usu pollentes, sunt voti capaces. § 3. Votum metu gravi et iniusto vel
Can. 1195      eiusdem causa finali, dispensatione, commutatione. - Qui potestatem in voti materiam habet, potest voti obligationem tamdiu suspendere, quamdiu voti
Can. 1195      commutatione. - Qui potestatem in voti materiam habet, potest voti obligationem tamdiu suspendere, quamdiu voti adimpletio sibi praeiudicium afferat
Can. 1195      voti materiam habet, potest voti obligationem tamdiu suspendere, quamdiu voti adimpletio sibi praeiudicium afferat. - Praeter Romanum Pontificem, vota

VOTIS     [13]
Can. 0266      promotus est. § 2. Sodalis in instituto religioso a votis perpetuis professus aut societati clericali vitae apostolicae definitive incorporatus
Can. 0657      prorogari potest, ita tamen ut totum tempus, quo sodalis votis temporariis adstringitur, non superet novennium. § 3. Professio perpetua
Can. 0668      a die emissae professionis valituram. Idem faciat professus a votis perpetuis, qui ad normam iuris proprii bonis suis pro
Can. 0684      per se providere potest. - § 1. Sodalis a votis perpetuis nequit a proprio ad aliud institutum religiosum transire
Can. 0685      1. Usque ad emissionem professionis in novo instituto, manentibus votis, iura et obligationes quae sodalis in priore instituto habebat
Can. 0685      Per professionem in novo instituto sodalis eidem incorporatur, cessantibus votis, iuribus et obligationibus praecedentibus. - § 1. Supremus Moderator
Can. 0686      1. Supremus Moderator, de consensu sui consilii, sodali a votis perpetuis professo, gravi de causa concedere potest indultum exclaustrationis
Can. 0689      infirmitas contracta fuerit. § 3. Si vero religiosus, perdurantibus votis temporariis, amens evaserit, etsi novam professionem emittere non valeat
Can. 0691      cum consensu sui consilii. - § 1. Professus a votis perpetuis indultum discedendi ab instituto ne petat, nisi ob
Can. 0692      ipso sodale reiectum fuerit, ipso iure secumfert dispensationem a votis necnon ab omnibus obligationibus ex professione ortis. - Si
Can. 0696      instituti forte determinatae. § 2. Ad dimissionem sodalis a votis temporariis, etiam causae minoris gravitatis in iure proprio statutae
Can. 0731      vitae consecratae accedunt societates vitae apostolicae, quarum sodales, sine votis religiosis, finem apostolicum societatis proprium prosequuntur et, vitam fraternam
Can. 1394      e statu clericali puniri potest. § 2. Religiosus a votis perpetuis, qui non sit clericus, matrimonium etiam civiliter tantum

VOTIVA     [1]
Can. 1234      fovendo, necnon probatas pietatis popularis formas colendo. § 2. Votiva artis popularis et pietatis documenta in sanctuariis aut locis

VOTO     [26]
Can. 0119      si post duo scrutinia suffragia aequalia fuerint, praeses suo voto paritatem dirimere potest; 3_ quod autem omnes uti singulos
Can. 0127      tamen sine praevalenti ratione, suo iudicio aestimanda, ab earundem voto, praesertim concordi, ne discedat. § 3. Omnes quorum consensus
Can. 0206      explicita voluntate ut eidem incorporentur expetunt, ideoque hoc ipso voto, sicut et vita fidei, spei et caritatis quam agunt
Can. 0377      et cum ipsa Apostolica Sede communicare, una cum suo voto, quid suggerant Metropolita et Suffraganei provinciae, ad quam providenda
Can. 0455      per duas saltem ex tribus partibus suffragiorum Praesulum, qui voto deliberativo fruentes ad conferentiam pertinent, proferri debent, atque vim
Can. 0466      synodo dioecesana legislator est Episcopus dioecesanus, aliis synodi sodalibus voto tantummodo consultivo gaudentibus unus ipse synodalibus declarationibus et decretis
Can. 0500      auta membris propositas recipere. § 2. Consilium presbyterale gaudet voto tantum consultivo; Episcopus dioecesanus illud audiat in negotiis maioris
Can. 0514      consilium pastorale cessat. - § 1. Consilium pastorale, quod voto gaudet tantum consultivo, iuxta necessitates apostolatus convocare eique praeesse
Can. 0536      pastoralem fovendam suum adiutorium praestent. § 2. Consilium pastorale voto gaudet tantum consultivo et regitur normis ab Episcopo dioecesano
Can. 0603      in vita consecrata, iure agnoscitur si tria evangelica consilia, voto vel alio sacro ligamine firmata, publice profiteatur in manu
Can. 0638      pro cuiusque regione definitam superet, itemque de rebus ex voto Ecclesiae donatis aut de rebus pretiosis artis vel historiae
Can. 0654      prorogari. - Professione religiosa sodales tria consilia evangelica observanda voto publico assumunt, Deo per Ecclesiae ministerium consecrantur et instituto
Can. 0656      peractus sit; 3_ habeatur admissio a competenti Superiore cum voto sui consilii ad normam iuris libere facta; 4_ sit
Can. 0668      suis renuntiaverit, capacitatem acquirendi et possidendi amittit, ideoque actus voto paupertatis contrarios invalide ponit. Quae autem ei post renuntiationem
Can. 0691      suam deferat supremo instituti Moderatori, qui eam una cum voto suo suique consilii auctoritati competenti transmittat. § 2. Huiusmodi
Can. 0833      vel particulari, synodo Episcoporum atque synodo dioecesana intersunt cum voto sive deliberativo sive consultivo; praeses autem coram Concilio aut
Can. 0849      - Baptismus, ianua sacramentorum, in re vel saltem in voto ad salutem necessarius, quo homines a peccatis liberantur, in
Can. 1041      attentaverit, vel ipsemet vinculo matrimoniali aut ordine sacro aut voto publico perpetuo castitatis a matrimonio ineundo impeditus, vel cum
Can. 1041      impeditus, vel cum muliere matrimonio valido coniuncta aut eodem voto adstricta; 4_ qui voluntarium homicidium perpetraverit aut abortum procuraverit
Can. 1078      sunt: 1_ impedimentum ortum ex sacris ordinibus aut ex voto publico perpetuo castitatis in instituto religioso iuris pontificii; 2_
Can. 1088      sacris ordinibus sunt constituti. - Invalide matrimonium attentant, qui voto publico perpetuo castitatis in instituto religioso adstricti sunt. -
Can. 1112      Ubi desunt sacerdotes et diaconi, potest Episcopus dioecesanus, praevio voto favorabili Episcoporum conferentiae et obtenta licentia Sanctae Sedis, delegare
Can. 1197      ab Ordinario loci delegata fuerit dispensandi potestas. - Opus voto privato promissum potest in maius vel in aequale bonum
Can. 1292      quarum valor summam maximam excedit, vel de rebus ex voto Ecclesiae donatis, vel de rebus pretiosis artis vel historiae
Can. 1681      petitione dispensationis ab alterutro vel utroque coniuge et cum voto tribunalis et Episcopi. - § 1. Sententia, quae matrimonii
Can. 1705      - § 1. Acta omnia Episcopus una cum suo voto et animadversionibus defensoris vinculi transmittat ad Sedem Apostolicam. §

VOTORUM     [1]
Can. 0690      revocata autem eadem probationem praeviam professioni temporariae et tempus votorum ante professionem perpetuam praemittendum, ad normam cann. 655 et

VOTUM     [17]
Can. 0127      earum personarum non exquirentis aut contra earum vel alicuius votum agentis; 2_ si consilium exigatur, invalidus est actus Superioris
Can. 0127      audientis; Superior, licet nulla obligatione teneatur accedendi ad earundem votum, etsi concors, tamen sine praevalenti ratione, suo iudicio aestimanda
Can. 0240      aut e seminario dimittendis, numquam directoris spiritus et confessariorum votum exquiri potest. - § 1. Ad seminarium maius ab
Can. 0443      suis membris mittant, collegialiter ab iisdem designatos; qui tamen votum habent tantum consultivum. § 6. Ad concilia particularia, si
Can. 0444      si iusto detineantur impedimento, procuratorem mittere possunt; qui procurator votum habet tantum consultivum. - Concilium particulare pro suo territorio
Can. 0450      invitari quoque possunt Ordinarii alterius ritus, ita tamen ut votum tantum consultivum habeant, nisi Episcoporum conferentiae statuta aliud decernant
Can. 1191      aliqua ecclesia magna populi veneratione honorantur. - § 1. Votum, idest promissio deliberata ac libera Deo facta de bono
Can. 1191      congruenti rationis usu pollentes, sunt voti capaces. § 3. Votum metu gravi et iniusto vel dolo emissum ipso iure
Can. 1192      dolo emissum ipso iure nullum est. - § 1. Votum est publicum, si nomine Ecclesiae a legitimo Superiore acceptetur
Can. 1193      aliqua; mixtum, quod personalis et realis naturam participat. - Votum non obligat, ratione sui, nisi emittentem. - Cessat votum
Can. 1194      Votum non obligat, ratione sui, nisi emittentem. - Cessat votum lapsu temporis ad finiendam obligationem appositi, mutatione substantiali materiae
Can. 1194      appositi, mutatione substantiali materiae promissae, deficiente condicione a qua votum pendet aut eiusdem causa finali, dispensatione, commutatione. - Qui
Can. 1203      normam can. 1203. - Qui suspendere, dispensare, commutare possunt votum, eandem potestatem eademque ratione habent circa iusiurandum promissorium; sed
Can. 1574      quoties ex iuris vel iudicis praescripto eorum examen et votum, praeceptis artis vel scientiae innixum, requiruntur ad factum aliquod
Can. 1704      omnia acta cum apta relatione deferat ad Episcopum, qui votum pro rei veritate promat tum super facto inconsummationis tum
Can. 1704      1700, animadversiones pro vinculo in eodem foro conficiantur, sed votum de quo in § 1 spectat ad Episcopum committentem
Can. 1705      can. 1701, § 2 potest acta processus, non vero votum Episcopi, invisere in sede tribunalis ad perpendendum num quid

VOVENS     [1]
Can. 1198      1196. - Vota ante professionem religiosam emissa suspenduntur, donec vovens in instituto religioso permanserit. - § 1. Iusiurandum, idest

VOVENTE     [1]
Can. 1197      potest in maius vel in aequale bonum ab ipso vovente commutari; in minus vero bonum, ab illo cui potestas

VOVENTIS     [1]
Can. 1192      fuerit agnitum; secus simplex. § 3. Personale, quo actio voventis promittitur; reale, quo promittitur res aliqua; mixtum, quod personalis

VULNERAT     [1]
Can. 1397      aut fraude rapit vel detinet vel mutilat vel graviter vulnerat, privationibus et prohibitionibus, de quibus in can. 1336, pro

VULNERAVERUNT     [1]
Can. 0959      a Deo obtinent, simulque reconciliantur cum Ecclesia, quam peccando vulneraverunt. - Individualis et integra confessio atque absolutio unicum constituunt

VULT     [1]
Can. 1502      interest, vel a promotore iustitiae. - Qui aliquem convenire vult, debet libellum competenti iudici exhibere, in quo controversiae obiectum

Conspectus Analiticus


VACANTEM
          
VACANTI
          
VACANTIS
          
VACARE
          
VACASSE
          
VACAT
          
VACATIO
          
VACATIONE
          
VACATIONEM
          
VACATIONIS
          
VACATURAM
          
VACAVERIT
          
VACENT
          
VACILLANS
          
VAGI
          
VAGIS
          
VAGORUM
          
VAGUS
          
VALDE
          
VALEANT
          
VALEAT
          
VALENS
          
VALENT
          
VALENTI
          
VALET
          
VALETUDINARIIS
          
VALETUDINE
          
VALETUDINEM
          
VALETUDINIS
          
VALETUDO
          
VALIDA
          
VALIDAE
          
VALIDAM
          
VALIDE
          
VALIDI
          
VALIDIS
          
VALIDITAS
          
VALIDITATE
          
VALIDITATEM
          
VALIDITATI
          
VALIDITATIS
          
VALIDO
          
VALIDUM
          
VALIDUS
          
VALITURAM
          
VALOR
          
VALORE
          
VANITATEM
          
VARIA
          
VARIAE
          
VARIANDI
          
VARIARUMQUE
          
VARIAS
          
VARIIS
          
VARIISQUE
          
VARIOS
          
VARIUS
          
VASCULO
          
VATICANAE
          
VEL
          
VELINT
          
VELIT
          
VELLE
          
VELUTI
          
VENDENDA
          
VENDERE
          
VENDI
          
VENERARI
          
VENERATIONE
          
VENERATIONI
          
VENERATIONIS
          
VENERATURUS
          
VENERINT
          
VENERUNT
          
VENIA
          
VENIALIA
          
VENIAM
          
VENIANT
          
VENIT
          
VENIUNT
          
VENTURO
          
VERA
          
VERAE
          
VERAM
          
VERBA
          
VERBI
          
VERBIS
          
VERBO
          
VERBORUM
          
VERBUM
          
VERE
          
VEREATUR
          
VERGAT
          
VERGENTI
          
VERI
          
VERISIMILE
          
VERITATE
          
VERITATEM
          
VERITATES
          
VERITATIBUS
          
VERITATIS
          
VERITATUM
          
VERNACULAM
          
VERNACULAS
          
VERO
          
VERSA
          
VERSANTES
          
VERSANTIBUS
          
VERSANTUR
          
VERSARI
          
VERSATUR
          
VERSENTUR
          
VERSETUR
          
VERSIONES
          
VERSUM
          
VERTENTE
          
VERTERE
          
VERTITUR
          
VERUM
          
VERUS
          
VESPERE
          
VESTEM
          
VETANS
          
VETANTUR
          
VETARE
          
VETAT
          
VETATUR
          
VETERIBUS
          
VETET
          
VETITAE
          
VETITAM
          
VETITIS
          
VETITO
          
VETITUM
          
VETUS
          
VETUSTATE
          
VEXATIONES
          
VI
          
VIA
          
VIAE
          
VIAM
          
VIAS
          
VIASQUE
          
VIATICI
          
VIATICUM
          
VICARIA
          
VICARIATIBUS
          
VICARIATU
          
VICARIATUI
          
VICARIATUR
          
VICARIATUS
          
VICARII
          
VICARIIS
          
VICARIO
          
VICARIORUM
          
VICARIOS
          
VICARIUM
          
VICARIUS
          
VICE
          
VICE-CANCELLARII
          
VICE-CANCELLARIUS
          
VICE-OFFICIALIUM
          
VICE-RECTOR
          
VICEM
          
VICES
          
VICINARUM
          
VICINIORES
          
VICINORES
          
VICISSIM
          
VIDEANTUR
          
VIDEAT
          
VIDEATUR
          
VIDEBANTUR
          
VIDELICET
          
VIDENDA
          
VIDENDAE
          
VIDERE
          
VIDERINT
          
VIDET
          
VIDETUR
          
VIGENS
          
VIGENT
          
VIGENTES
          
VIGENTI
          
VIGENTIS
          
VIGERE
          
VIGESIMUM
          
VIGESIMUS
          
VIGET
          
VIGILANDI
          
VIGILANTI
          
VIGILANTIAE
          
VIGILARE
          
VIGILIA
          
VIGINTI
          
VII
          
VIIS
          
VIM
          
VINCULA
          
VINCULANTUR
          
VINCULI
          
VINCULIS
          
VINCULO
          
VINCULORUM
          
VINCULUM
          
VINDICANDA
          
VINDICATA
          
VINDICATUR
          
VINDICENT
          
VINDICET
          
VINI
          
VINO
          
VINUM
          
VIOLANT
          
VIOLANTUR
          
VIOLARE
          
VIOLAT
          
VIOLATIO
          
VIOLATIONE
          
VIOLATIONES
          
VIOLATIONIS
          
VIOLATO
          
VIOLAVERINT
          
VIOLAVIT
          
VIOLENT
          
VIR
          
VIRES
          
VIRGINEM
          
VIRGINES
          
VIRGINIS
          
VIRGINUM
          
VIRI
          
VIRIBUS
          
VIRIS
          
VIRIUM
          
VIRORUM
          
VIRTUTE
          
VIRTUTES
          
VIRTUTIBUS
          
VIRUM
          
VIS
          
VISIBILI
          
VISITANDAE
          
VISITANDO
          
VISITARE
          
VISITARI
          
VISITATIONE
          
VISITATIONEM
          
VISITATIONI
          
VISITATIONIS
          
VISITATORE
          
VISITAVERIT
          
VISITENT
          
VISITET
          
VISU
          
VISUM
          
VITA
          
VITAE
          
VITAEQUE
          
VITAM
          
VITANDA
          
VITANDAM
          
VITANDAS
          
VITANDI
          
VITANDUM
          
VITAQUE
          
VITATIS
          
VITENT
          
VITENTUR
          
VITETUR
          
VITIA
          
VITIAT
          
VITIO
          
VITIS
          
VIVA
          
VIVAE
          
VIVANT
          
VIVENDI
          
VIVENDUM
          
VIVENTE
          
VIVENTES
          
VIVERE
          
VIVI
          
VIVIFICETUR
          
VIVIS
          
VIVIT
          
VIVOS
          
VIVUNT
          
VOCANDI
          
VOCANDIS
          
VOCANT
          
VOCANTUR
          
VOCARE
          
VOCARI
          
VOCATI
          
VOCATIONE
          
VOCATIONEM
          
VOCATIONES
          
VOCATIONI
          
VOCATIONIBUS
          
VOCATIONIS
          
VOCATIONUM
          
VOCATOS
          
VOCATUR
          
VOCATUS
          
VOCE
          
VOCENTUR
          
VOCETUR
          
VOCIS
          
VOCUM
          
VOLUERIT
          
VOLUNTARIAM
          
VOLUNTARIAS
          
VOLUNTARIE
          
VOLUNTARII
          
VOLUNTARIO
          
VOLUNTARIUM
          
VOLUNTAS
          
VOLUNTATE
          
VOLUNTATEM
          
VOLUNTATES
          
VOLUNTATI
          
VOLUNTATIBUS
          
VOLUNTATIS
          
VOLUNTATUM
          
VOTA
          
VOTI
          
VOTIS
          
VOTIVA
          
VOTO
          
VOTORUM
          
VOTUM
          
VOVENS
          
VOVENTE
          
VOVENTIS
          
VULNERAT
          
VULNERAVERUNT
          
VULT
          

Cooperatorum Veritatis Societas

© 2006 Cooperatorum Veritatis Societas quoad hanc editionem iura omnia asservantur.

Litterula per inscriptionem electronicam :     Cooperatorum Veritatis Societas


«Amici veri Ecclesiae Traditionalistae sunt» Divus Pius X Papa: «Notre Charge Apostolique»